Philips DVD Micro Theater MCD139B/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips DVD Micro Theater MCD139B/12 Εγχειρίδιο χρήσης
MCD139B
DVD Micro Theater
Käyttöopas
Manual do usuário
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
Instrukcja obsługi
Uživatelský manual
Návod na používanie
Felhasználói kéziköny
pg001-005_MCD139BEE_Cover
1
2007.6.4, 15:56
MAGYARORSZÁG
ČESKA REPUBLIKÁ
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék
megfelel a műszaki adatokban megadott
értékeknek.
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můņe
dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj
za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho
kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.
Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap
garanciát vállal.
Névleges feszültség ............... 220 – 240 V / 50 Hz
Elemes műkodeshez ...........................................CR2052
Teljesítmény
< " .................................... 30 W
'< Eco Power ................................ <1 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg ......................................................................... 1.24 kg
Befoglaló méretek
szélesség ............................................................. 218 mm
magasság ................................................................ 90 mm
mélység ................................................................ 222 mm
Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami
SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!
Rádiórész vételi tar tomány
URH .......................................................... 87,5 – 108 MHz
Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény
...................................................... 2x25 W + 50 W RMS
CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.
2
pg001-005_MCD139BEE_Cover
2
2007.5.22, 15:33
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
Windows Media and the Windows logo are
trademarks, or registered trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/
or other countries.
CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL
HIGH DEFINITION TELEVSION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE
SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE
CONNECTIN TO THE ‘STANDARD DEFINITION’
OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS
MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.
DivX Certified products: “DivX Certified, and
associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by method claims of
certain U.S. patents and other intellectual
property rights owned by Macrovision
Corporation and other rights owners. Use of this
copyright protection technology must be
authorized by Macrovision Corporation, and is
intended for home and other limited viewing
uses only unless otherwise authorized by
Macrovision Corporation. Reserve engineering
or disassembly is prohibited.
Windows Media is a trademark of
Microsoft Corporation.
3
pg001-005_MCD139BEE_Cover
3
2007.5.22, 15:33
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.
4
pg001-005_MCD139BEE_Cover
4
2007.5.22, 15:33
Suomi
Index
Português
Suomi ------------------------------------------------- 7
Português ------------------------------------------ 39
Р ус с к и й
E ------------------------------------------- 72
Polski
êÛÒÒÍËÈ ------------------------------------------------------- 105
Česky
Polski ---------------------------------------------- 138
Slovensky ---------------------------------------- 204
Magyar -------------------------------------------- 237
5
pg001-005_MCD139BEE_Cover
5
2007.5.22, 15:33
Magyar
Slovensky
Česky ---------------------------------------------- 171
! ....................................................... 74
........................................ 74
..................... 74
................... 75
.......................................................... 75
& / ........................................................ 87
< ............................................................. 87
+" .................... 87
................................................. 87
DBB (Dynamic Bass Boost) .................................... 87
DSC (Digital Sound Control) ................................ 87
1: ! .......................... 76
2: "# ! ! ........................ 76
3: "# ....................... 77
$ # Video In (CVBS) ............. 77
$ # ................ 77
$ # component Video In (Pr Pb
Y) .................................................................................. 77
$ " Scart .................................. 78
$ # S-Video In ........................ 78
$ " # ! RF .................. 78
4: "# FM ................ 79
5: "# !# " 79
6: "# VCR " "# !# /# " # ................. 79
! ............ 79
7: "# %" " ................................................................................ 80
& (%) ................................................. 80
8: "# " audio player. 80
' audio player (MP3) .............................. 80
* ............. 81
................................................ 82
1: Using Remote Control .................... 84
$ ...................................................... 84
! ! ............................... 88
*!# ............................................ 88
< ! ! ................................... 88
$ " # ............................... 89
= ! (PBC) ( # VCD ) .............................................................. 89
! ....................... 89
& > ................................... 89
Selecting a different track/chapter ........... 89
, > / ! ............................................................................ 89
< > / ! ............................................................................ 90
! : REPEAT, SHUFFLE REPEAT A-B REPEAT ........................................ 90
REPEAT ....................................................................... 90
&% A-B ........................................................ 90
! !/
- ........................................................... 91
& - ................................. 91
@ / .......... 91
# ! ............... 91
ZOOM .................................................................. 92
AUDIO ................................................................. 92
D ............................................................. 92
< ! # ! MP3/# ! !
(Kodak, JPEG) ...................................................... 92
2: +" ................ 84
MP3/&! JPEG ................................... 92
& !! ....................... 84
Component Setting ................................................. 85
+" #
! ( .................... 85
# # ! ) .............. 85
, # ! ...................................................................................... 86
! MP3
! JPEG .............................................. 93
! Kodak ......................................... 93
< ! # DivX .......................... 94
3: +" - ............................................................ 86
+" ,- #! ...................................................................................... 86
+" - ! #!, !
! " # ....................... 86
72
pg072-087_MCD139B_12_Grk
72
2007.5.22, 15:35
! " DVD
$ " " ( ) ....................................... 95
+" ............... 95
Screen Saver .......................................................... 95
@! ! ........................... 96
D DIVX ....................................................... 96
< !#" ...................... 96
! ! " " ........................... 97
# #!" " 98
< ! #!-
- .............................................................. 98
o o ............................. 98
< : ................................................... 98
< ! #!-
- .............................................................. 98
#!" " .................................. 98
$ /% " ................................... 99
+" " ..................................... 99
+" # " ........... 99
+" # " ........... 99
..................................... 100
&
' ' (( .. 101
............................................... 104
73
pg072-087_MCD139B_12_Grk
73
2007.5.22, 15:35
.
& DVD @ " , #,
! % , # # # # " !- " # " . E
:
' ) # # # - " DVD / .
( ) )
#
, - # " # DVD # # " .
% "/ "
& " /
- .
Progressive Scan ( , )
% # > >
. F -, # 525 .
:
– , .
' ) , (
– CR2025
– " "
– *-# DIN
– -# cinch ( )
– *-#o FM
– # #-
! , " " # $ Philips.
( .
- #! > :
(-), ( " ,
").
T " ! " " " #
. " " " # ! - , !
- - -.
-
. " 0 G # %
, "
! " ".
F G " # #
!, G
" & !G H#
2002/96/EC
" ! ! " - - G!.
" "! " " G > . I ! % !
- G! - - - .
74
pg072-087_MCD139B_12_Grk
74
2007.5.22, 15:35
●
" " ,
! , #" # # ", ( # # ) > #" . & # #,
! .
● F " # > !
"# , "# .
● !
! #, .
● I # "! .
● & # # AC
( ") " >
" AC.
● " > ,
% # ! . < 10 . (4 ) ! ! # 5 . (2 ) .
● H # #>
" ,
! # , >,
, .
● @ !
.
● ! , !
.
● ! ,
! #.
● & " ’ % > , " #!,
# ! !
" # # ! . & , ! CD # . < " - , ! # #, ! # !.
● - # .
● 1 " ( - ,, )' . " , " , (" " 4.
, ● * # " ".
# !, .
● @ ! , # , , ( ). , " - ! ,
# !
# .
● @ #" , ! ..
>, #, G "
# > !
# .
● H # - ! " ,
- ! ! # !
#". < !
.
75
pg072-087_MCD139B_12_Grk
75
2007.5.22, 15:35
5, 1: 8' 5, 2: " 6
8
AC MAINS ~
, # ,
" :
● # -# DIN # DIN DVD player # DIN " .
● # !
45 - .
● # -# #" # SPEAKER
RIGHT " , -# # ( “+” ), " -# " # ( “-“ ).
& !# #
! >. & ! ! !#! ! !
#, "! .
● "
!.
:
– *
,
.
– ' 0 ! ) DVD.
9-;8<=>!
– 9 ) "
( , .
% " , & " & . , & ". ,
& # &
( " ).
● # -# " # SUBWOOFER
OUT " , -# # ( “+” ), -# # ( “-” ).
:
– ,
.
– +/-.
– .
!
"#$%&#'() .
76
pg072-087_MCD139B_12_Grk
76
2007.5.22, 15:35
5, 3: " 9-;8<=>!
– A " , .
-
, ' ,
4 "
.
– 9 " S-Video , , . . - ' , .
– " DVD ' .
% , , Video In (CVBS)
● $ -# " # " COMPOSITE VIDEO DVD " # ( A/V In, Video In, Composite Baseband) .
● , " ! # ! DVD ! , -# (/) # " AUX IN1 (L/R) ! # ! DVD " AUDIO OUT .
% , , pg072-087_MCD139B_12_Grk
77
● , " !
" , -# ( /, #
) # #
AUX IN1 (L/R) #
HEADPHONE ( ! " # 3,5 .).
## , AUX1/2/TV “AUX 1” - #.
% , , component Video
In (Pr Pb Y)
● $ -# YPbPr
(# ) # " PR/PB/ Y DVD " # YPbPr ( Y/C S-VHS)
.
● , " !
DVD -# (/ – #
) # #
AUX IN1 (L/R) " AUDIO OUT ( # "# .
:
– ! *
0 Y Pb Pr .
– ( Progressive Scan ProScan), , !
. Progressive Scan DVD, . “3 0 - ”.
– Progressive Scan, . PROGRESSIVE
(" ) .
77
2007.5.22, 15:35
% , (" Scart
1
$ -# SCART
(" ) # " SCART
! # ! DVD
# .
TO TV
● $ -# S-Video (#
) # " SVIDEO #
# S-Video ( # Y/C S-VHS) .
● , " !
DVD -# (/ – #
) # #
AUX IN1 (L/R) " AUDIO OUT .
TO TV
% , ('" , RF
2
, " !
" , -# Scart (# ) "# ! #- SCART # # SCART .
TO TV
9-;8<=>!
– , ' (" ( , 75 D , RF In), '
, RF , ', ,
DVD .
- '' , Philips ' , RF .
TO TV
## , AUX1/2/TV “TV” - #. I " .
% , , S-Video In
● $ -# " ( ) # " COMPOSITE VIDEO ! # ! DVD " # # ! RF.
● $ -# RF
(# ) # # ! RF # RF .
78
pg072-087_MCD139B_12_Grk
78
2007.5.22, 15:35
5, 4: " FM
5, 6: " VCR , "
" ,/
" ● # FM
" FM. & ! FM
- .
, " ! % ! FM,
# ! FM.
,
(, 5, 5: " " 9-;8<=>!
– 4 , .
6
8
1
# VCR "# !# /# # " , ! >.
2
$ -# (/
, # ) # # AUX IN1 (L/R) # AUDIO OUT VCR " "# !# /
# " #.
8
● <" # ! , # -# " >.
## , AUX1/2/TV “AUX 1” - #.
79
pg072-087_MCD139B_12_Grk
79
2007.5.22, 15:35
5, 7: " ."
) " , 5, 8: " "
audio player
Digital audio recorder
, (.,)
H audio player (MP3)
# " COAXIAL OUT DVD " DIGITAL IN % ( #,
" DTS-Digital Theatre
System, !# Dolby Digital).
# # AUX IN 2 # HEADPHONE
(# 3,5 .) " audio player.
) ,
# COAXIAL OUT
"! # "# .
## , AUX1/2/TV “AUX 2” - #. I " .
80
pg072-087_MCD139B_12_Grk
80
2007.5.22, 15:35
1
2
3
!
4
5
6
#!".
Clock ................ > - = , 9
1 DBB
–
! !.
2 DSC
–
# " "
! ! .
3 TUNING à / á
Tuner ................ > #! Disc .................. > !/ # # " .
Clock. ............... > –
" & & / # - .
–
7
–
–
! # ! # .
SOURCE
o o: DISC, TUNER(FM),
AUX1, AUX2 TV.
¡/™
Disc .................. "/
//
.
Tuner ................ , % .
OPEN/CLOSE
! # .
8 PROGRAM
9
–
5 ÉÅ
–
# ! # .
6 iR Sensor
4 STANDBY-ON B
–
7
8
9
0
Tuner ................ " .
Tuner. ............... .
Disc .................. .
MODE
# %
! (, VCD PBC,
PBC .)
0 VOLUME +/–
" .
! O'
–
# .
81
pg072-087_MCD139B_12_Grk
81
2007.5.22, 15:35
5 MODE
–
6
TV
–
–
–
# %
! (, VCD PBC,
PBC .)
OK
- ! .
4 / 3 / 5/6
"
! !/
!/ /#.
5/6
Tuner ................ > #! Disc .................. > !/ # # " .
Clock. ............... > +
7 AUDIO
5
–
–
VCD
> stereo, mono left,
mono right mix mono.
DVD
-
.
8 ÉÅ
–
8
9 ¡/™
, Disc .................. "/
//
.
Tuner ................ ,
#!".
Clock ................ > - 1B
–
" & & / # - .
2 SOURCE (DISC/TUNER/AUX1/2/TV)
–
–
" .
! - -:
disc/tuner/aux1/2/tv.
09
–
3 A-B
–
! # ! # .
! ".
# ! # .
!–
' , (0-9)
! " "/
# .
4 SYSTEM MENU (
–
" , )
( )
# # "
.
82
pg072-087_MCD139B_12_Grk
82
2007.5.22, 15:35
£ SUBTITLE
–
Tuner ................ " .
Tuner. ............... .
Disc .................. .
# DISPLAY (OSD)
–
> /
# .
, "
- !.
' # $ :
– *# $ $ " $ ! $ $ (.. CD TUNER, . .).
– M + " $ (É, í, ë . .).
$ CLOCK
–
o o ".
% SLEEP/TIMER
–
–
/ #.
/ > # " .
^ DISC MENU
–
–
DVD: # # "
! # .
VCD/SVCD, " PBC ON (& PBC) OFF
(< ).
& MUTE
–
# !
.
* VOL +/–
" .
( TITLE/RETURN
–
–
DVD, % " !.
VCD, ! ,
% " PBC.
) ZOOM
–
" " .
¡ DSC
–
# " "
! ! .
™ DBB
–
! !.
83
pg072-087_MCD139B_12_Grk
83
2007.5.22, 15:35
@ PROG
– > , , ' .
5, 1: Using Remote Control
9-;8<=>!
– " , , , ,
, ) , .
– , , ' " ,
, " (CR2025).
5, 2: $"' 1
"
1
2
3
# .
< " "! #
.
- # ! .
% , , 1
% ’ (iR) %.
& - .
, ( #ÉÅ, ¡ , ™).
, , SOURCE
ECO POWER
STANDBY-ON
2
3
2
9-;8<=>!
5 (' . ( )
“ - " ”)
& " DVD DISC. ( “& /
”).
< ! # . I
Philips DVD >
.
➜ ! " " " " # > FRONT, A/V IN, VIDEO. ,
, # .
➜ L, 1
, , ! " ", # .
➜ L, # # # - ! .
M I C RO T H E AT R E M C D 1 3 9 B
< ! DVD NTSC PAL. , # DVD ! , " !! # , ! DVD >.
9-;8<=>!
– - )' , , ' .
84
pg072-087_MCD139B_12_Grk
84
, 2007.5.22, 15:35
2
3
# , SYSTEM
MENU.
$ à / á / 4 / 3 ".
➜ @ “Video Setup
Page” 4.
➜ @ “TV TYPE”
á.
PAL
– & ##
PAL. M
# NTSC
% PAL.
NTSC
– & ##
NTSC. M
# PAL
% NTSC.
MULTI
– & ## NTSC PAL
( " ). # # .
& OK.
➜ &# " " ! - !
!. < # ! ! " .
, "
SYSTEM MENU.
1
2
3
$"' ,
( , )
1
2
3
4
Component Setting
5
& # VIDEO "!
"# .
# , SYSTEM
MENU.
$ à / á / 4 / 3 ".
➜ @ “Video Setup
Page” 4.
➜ @ “Component” á.
YUV
– & YUV # # Pr Pb Y - # Pr Pb Y.
RGB
– & RGB # # RGB - # RGB.
S-VIDEO
– & S-VIDEO # # SVIDEO - # S-VIDEO.
& OK.
, "
SYSTEM MENU.
6
I # ! # ! # ! ( " ). @ # # -, # ! % .
9-;8<=>!
# ! , ! :
1) I # # ! .
2) = # !
DVD - Y
Pb Pr ( $ " " .)
3) ! ! - YUV.
< .
< # ! ! ( # .)
STANDBY-ONB ! DVD .
& ! # .
# , SYSTEM
MENU.
$ à / á / 4 / 3 ".
➜ @ “Video Setup
Page” 4.
➜ @ “Progressive”>”On” OK.
PHILIPS
7
8
# - {OK} " , , OK.
, > ! #
! .
& #
! ( # .)
85
pg072-087_MCD139B_12_Grk
85
2007.5.22, 15:35
1
9
0
" ! , à / á
{OK} " OK ! .
➜ I # ! - . I " .
➜ & > !
, #" # > # ! . ! , # ! ! “, # ! ”.
SYSTEM MENU # " .
➜ I " ! - " %
.
, , ● < ! > , # #
# ! # ! .
# ! .
1 < # ! ! ( # .)
2 < # ! “OFF” (< ) !
" PROGRESSIVE ( #
! ) , , SYSTEM MENU # " .
● , # ! , - OPEN/CLOSE # , , à AUDIO .
➜ I # ! .
5, 3: $"' @ - - DVD " - # . < - # # # , - .
F! # - ! " DVD @ .
$"' ) ' 1
2
3
# , SYSTEM
MENU
Press à / á / 4 / 3 keys on the remote
control to navigate in the menu.
➜ Move to “General Setup Page” and
press 4.
➜ Move to “OSD Lang” and press á.
à / á - OK.
, "
SYSTEM MENU.
$"' ,
" PHILIPS
1
2
2
# , SYSTEM
MENU
$ à / á / 4 / 3 ".
➜ @ “Preference
Page” 4.
➜ # , #% ! á.
– ‘Audio’ (,- #!)
( # )
– ‘Subtitle’ (D) ( # )
– ‘Disc Menu’ (@" # ) ( "
# )
à / á - OK.
, "
SYSTEM MENU.
86
pg072-087_MCD139B_12_Grk
86
2007.5.22, 15:35
! 9-;8<=>!
– , ,
" .
– 1 " ( - ,, )' . " , " , (" " 4.
● / Ecopower, STANDBY-ONB/ECO
POWER SOURCE , DISC,
AUX1/2/TV TUNER " .
➜ I # “POWER ON” (& )
> .
➜ " .
( , - ,.
● , STANDBY-ONB (B ).
➜ &> # “ECO
POWER”.
➜ M % Eco-power B %.
➜ I LCD .
VOLUME (+/-) ( VOL +/- ) - # .
➜ > #
”VOL” “01” !
“39” ( “MIN” “MAX” > % #).
, ! ●
MUTE .
➜ I ! ! # “MUTE” ( ).
● , !
, :
– MUTE;
– + .
, , DBB (Dynamic Bass Boost)
I # ! - ! !.
●
' " ,
● , STANDBY-ONB
(B ).
➜ M - ".
# "--:--",
# - ".
:
– * 4 * , * 4 . ( , DBB
0
.
:
– " 0 0 B
(
) ! Eco-power .
DSC (Digital Sound Control)
I % " #
# " " .
- , ,
, , (standby), 15 CD ! .
DBB / DBB.
➜ & DBB, > # “DBB ON”.
➜ & DBB, >
“DBB OFF”.
●
DSC : CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP.
87
pg072-087_MCD139B_12_Grk
87
2007.5.22, 15:35
/ , $"' , # !
– M .
.
– , ! DVD.
– ,
.
$ * DVD DVD player
! -. ; < ,
& < < < . * < < ! # .
2
% :
– ,
. DVD.
" :
– (DVD)
– CD (VCD)
– CD Super Video (SVCD), AVCD
– DVD (DVD+R)
– +
(DVD+RW)
– +
(DVD+RW)
– Compact Disc (CD)
– MP3/WMA, (Kodak, JPEG) CD-R(W).
– JPEG/ISO 9660
– ! " JPEG # 3072 x 2048
– O ! " $%3 : 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– ! & bit : 32~256
(kbps), " & bit ( #
128 kbps)
– ' DivX CD-R (W)/DVD+R(W):
– DivX 3/4/5
1
2
3
4
5
& " * DVD VCD player
! -.
; < ,
& < < < . * < < ! # .
;< SOURCE <
# "#= " DVD (< DISC " < ).
➜ > & Philips DVD
! & "
.
;# OPEN/CLOSE # < = &< .
& < # " # " &< .
> < & = < .
➜ "
# , #= ",
“% ! ”.
➜ # " & #" , # =< .
' (
● ;< ÉÅ.
➜ “Å” ! " <
& .
● ? <,
< ÉÅ =.
' ● ;< Ç.
88
pg088-104_MCD139B_12_Grk
88
2007.5.22, 15:35
# # < .
% ! 2
3
;< DISC MENU " < .
➜ # " &# , & & .
, & .
@ < "< à/ á / 4 / 3
"#= " <
" , # , < ÉÅ
< OK.
➜ > < = " # " < ".
;< DISC MENU " < .
:
– DVD, ! ! .
' ● C &# <, < 9 = "< <.
, = < &# " <.
Selecting a different track/chapter
DVD/VCD/CD/MP3:
● B <,
< " ¡ / ™ "#= <
/ ".
"1&23451$&
@ < ' &
" " (0-9) " < & &
.
➜ $ "<, < &
= < < " # .
) (PBC)
( VCD )
:
– VCD ,
! ! .
– (), () .
> < PBC # """ < < A CD, " &- & .
● ;< DISC MENU ""< =
PBC ON ( PBC) PBC OFF
(' PBC).
PB < " PBC
● ‘PBC OFF’, & < .
● ‘PBC ON’, PBC ( &#) & & "
"<. @ < (0-9) "< .
:
– " DVD/CD/MP3/DivX.
● B <,
< 9 < " # ,
# , < ÉÅ = < < pg088-104_MCD139B_12_Grk
89
' /
1
2
DVD/VCD/DivX/WMA/MP3:
B <,
<
"# à / á "#= < !< (FF) < (FR).
? # < <,
< ÉÅ.
, <
"# à /
á # “É” " < & .
@ < "<:
– # /
.
89
2007.5.22, 15:35
1
# & / 1
2
DVD/VCD:
B <,
<
"# 3 / 4 "#= < !< (SF) < (SR).
? # < <,
< ÉÅ.
, <
"# 3 /
4 # “É” " < & .
:
– $ VCD, .
MP3/WMA/JPEG/DivX
REPEAT ONE: " #
REPEAT FOLDER: ' " " #"
SHUFFLE: <
REPEAT OFF: ' " <
● ? # <
<, <
"#
MODE # # =
“REPEAT OFF” (' ").
:
"6 : REPEAT,
SHUFFLE REPEAT A-B
REPEAT
REPEAT
DVDs/VCD/CD/MP3
● B <,
<
"# MODE "#= " " < &#" .
➜ ? VCD " PBC, # - & PBC.
DVDs
CHAPTER REPEAT: " # "
TITLE REPEAT: " # "
REPEAT ALL: ' " " SHUFFLE: <
REPEAT OFF: ' " <
VCDs/SVCDs/CDs
REPEAT TRACK: " #
REPEAT ALL: ' " " SHUFFLE: <
REPEAT OFF: ' " <
● ;< ™ "#= ""
.
● ;< 9 <.
' :
● ;<
"# MODE "#= ", " <.
:
– % Tuner, AUX1, AUX 2 TV, .
– & , / '
! .
( A-B
1
2
3
$ "#
# # < "/ .
;< A-B "#= .
;< A-B = "#= .
➜ & " # .
? <
<, < A-B =.
:
– * " + /.
90
pg088-104_MCD139B_12_Grk
90
2007.5.22, 15:35
# 7 6/ $ &#" .
DVD/VCD/SVCD/CD/CDG
;< PROG " < .
6 6
C " , <
"# DISPLAY/OSD "#= " -:
12
2
3
4
5
1
2
3
5
6
@ < & "< (09) < & /
" &#" . (; # , .., 06)
➜ =
#, "#= {NEXT}
( )? & < OK (<
< 3I " < ) "
.
➜ ? # / "
, "#= / " < OK.
"#= {Start} (H =) <
.
? <,
< 9 .
? < #= " , < 9
#.
MP3/WMA/JPEG
;< 4 / 3 "#= # /
. C # ,
< PROG &# / " <.
➜ > # = “Add To Playlist” (; &< " <) & .
;< DISC MENU # , # , & "
< .
;< 4 / 3 "#= /
< OK = < <.
➜ $ "#= # /
< PROG # #
" <.
;< STOP < .
;< DISC MENU # .
1
:
* 20 DVD/VCD/SVCD/CD/CDG.
* 100 MP3/WMA/JPEG.
–
–
Menu
Track
Disc Time
Track Time
Repeat
Bitrate 75 IIIIIIIIIII
6
1
2
3
4
11/16
1:16:05
0:04:05
Off
Total Elapsed
0:55:11
/
* # # # # " < ".
# " < " , = < < " #
.
;< DISPLAY/OSD " < < " " .
@ < 4 / 3 # < OK.
@ < & "< (09) "#= "/ &
" &#" .
;< DISPLAY/OSD < #= " - .
:
– # .
7 6 DVD # "" "# ,
< " # " #
. > "< & ! .
91
pg088-104_MCD139B_12_Grk
91
2007.5.22, 15:35
# 1
;< DISPLAY/OSD " < < " " .
2
;< 4 / 3 "< “Angle” (?) < OK.
3
@ < & "< (09) "#= & < .
8 ● ;< SUBTITLE ( ")
"# "#= #
"- ".
& MP3/
(Kodak, JPEG)
!
; <
.
ZOOM
> #& # & / JPEG <.
" MP3/ JPEG
1
2
& < # MP3/ (JPEG).
➜ * 30 " " " " / .
➜ C "
! .
"#= # <
OK = < <.
($ MP3)
● ?
< & # ,
< 5 /6 / 3 / 4 .
6./2/69
B36B9GSVRKB'B
● ;<
"# ZOOM #=
" ZOOM (N ).
%%
'-
%%
DVDs/VCDs
● ;<
"# ZOOM ""= " #& .
ZOOM X 2 -->ZOOM X 3-->ZOOM X 4->ZOOM X 1/2-->ZOOM X 1/3-->ZOOM X
1/4-->(ZOOM OFF)
For JPEG
● ;<
"# ZOOM ""= " #& .
ZOOM X100% -->ZOOM X 125%-->ZOOM
X 150%-->ZOOM X 200%-->ZOOM X 75%->ZOOM X 50%-->(ZOOM OFF)
'2
36
36
%%
36
',
AUDIO
DVDs
● C " < , <
"#
AUDIO "#= & <
" "-.
➜ ' < " = .
VCDs
● ;<
"# AUDIO "#= " < #= <
! " < & .
STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT <
MIX MONO
3
B < <, <
3 / 4 < < &
"< (0-9) "#=
& < OK.
➜ # "" #" , < 3 /
4 "#= " &#" < OK = ".
4
;< ¡ / ™ "#= /
.
5
? < <, < DISC MENU ,
# , STOP.
92
pg088-104_MCD139B_12_Grk
92
2007.5.22, 15:35
# ! MP3 ● C " <, < ¡
or ™ "#= /
.
2
During playback, press 9.
➜ 12 & " < & .
( )
6
:
– 3 .
B < JPEG <
Kodak, <
"#
PROG "#= #
. 12 # "<. " # # &
" < & .
Slide Show
Prev
Next
3
;< ¡ / ™ " "" < ".
$ < <
# < MP3 JPEG.
4
1
& < # < .
@ < à / á / 4 / 3 < OK.
5
2
"#= # <
OK = < <.
;< PROG = < </ "< ".
3
B < <, <
"< 4 / 3 "#= & < OK.
➜ & &
# #" #" .
➜ > < ! " , #" " # " , " <
< .
5 MP3 JPEG
4
# ? < <, < DISC MENU ,
# , STOP.
" Kodak
1
& < # Kodak.
➜ * 30 " " " " / .
$ ,
● ;< ¡ / ™ "#= # ""
# ".
● @ < 5 / 6 / 5 / 4 " < # /
# -.
● ;<
"# ZOOM #& .
● Q < ÉÅ / #
<.
:
– - ' MP3 (DAM), ' .
– “ ” MP3.
– $ , ! .
93
pg088-104_MCD139B_12_Grk
93
2007.5.22, 15:35
# & DivX
> ! <
- DivX "< . ?
" # , {DVD Menu Operations}
(T DVD) - B DivX(R)VOD.
1
2
3
& < # DivX <.
@ < "< à / á / 4 / 3
" &#" .
;< OK = < <.
$ :
● DivX
" " ""# "- , < SUBTITLE " < ""= "- ".
● " DivX # < , < AUDIO " < ""= <
< .
● ;< "< 5 / 6 " < < < !< / .
● ;<
"# DISPLAY/OSD
# !<
- " "< - &#" = < <.
➜ > < = .
4 :
– * (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass)
.
– * .
– 45 .
94
pg088-104_MCD139B_12_Grk
94
2007.5.22, 15:35
# ! DVD
)
> < & < # "
, # DVD, # -
! # < . "# &# , &
& < .
4! "#= " " - "
# .
➜ 4:3 # < "
&#" < - # - ! & "
.
% ! ! ( ➜ 4:3 # < "
. C
< , ! , " # & "
.
1
C " , < SYSTEM
MENU.
➜ > & & " < & .
PHILIPS
2
@ < à / á / 4 / 3 " < < .
3
;< OK &< .
- ➜ 16:9: &# "
& .
SCREEN SAVER
' < " < & .
' !
;< SYSTEM MENU.
PHILIPS
:
– System
Menu Options ( )
“Getting Started”.
➜ ON: C " STOP, PAUSE
< No DISC, & # 3 " , & & & .
➜ OFF: > & #.
95
pg088-104_MCD139B_12_Grk
95
2007.5.22, 15:35
# ! DVD
6 & ! "#= & = < .
< < < & .
➜ 100%: ;"< .
➜ 70%: $# .
➜ 40%: " .
' " # = & = .
+
DivX(R)VOD Code
> Philips # <
DivX® VOD ( ), # - DivX® VOD. ?
" , & & www.divx.com/vod. W" "&# DivX(R)VOD &
< .
1
C " MENU.
2
@ < à / á / 4 / 3 " < < .
➜ $ & "< Preference
page and paress 4.
➜ $ & "< “Password”
< á.
➜ $ & "< “Change” < OK .
;< á < < OK #=.
DivX(R)VOD Code
8 DIVX
, < SYSTEM
"#= ! # " DivX.
➜ Standard ( ): ! <
" "- - "
# < .
➜ Central Europe (B < - ):
! # B <
- .
➜ Cyrillic (B ""): ! ""<
.
PHILIPS
3
@ < & "< (09) # =<
.
➜ * # "< 000000.
4
Go to “Password” and enter you new code.
Then, enter the same code again to confirm.
5
;< SYSTEM MENU = < .
96
pg088-104_MCD139B_12_Grk
96
2007.5.22, 15:35
# ! DVD
PHILIPS
* # DVD # &# # " " < # # .
' < # <.
=" 1 # 8 = - & - . $ <
# """ < # < # ""# #.
+
1
2
C " , < SYSTEM
MENU.
@ < à / á / 4 / 3 " < < .
➜ $ & "< “Preference
Page” < 4.
➜ $ & "< “Parental” < á.
PHILIPS
3
;< 4 / 3 "#= & = 1-8 < OK.
➜ DVD & " "#= &
, =< < "#= " &.
4
@ < & "< (09) =< .
Password
OK
5
7 ! ! ;< SYSTEM MENU = < .
< <
8 ADULT – ; <" . X
# " & <" # # = "
# , # < "-.
7 NC-17 – B# 17
-. "&
" 17 -.
5-6 PG-R – ?< &< ; #, # "< 17 - < # "<
" # <
.
3 PG – " """ " 13 -.
2 G – ; < &<.
1 KID SAFE – " : & # " "-.
– OSD LANG (' 6 ) ( !)
? & "- & . > " # & '".
– 7 " RESET ( ), &
& " &, & #" .
97
pg088-104_MCD139B_12_Grk
97
2007.5.22, 15:35
= !
1
;<
"# SOURCE (<
TUNER " < ).
2
;< < # TUNING à / á < = < .
➜ > # = ! ""! # & <.
" 2 ! & & .
3
4
& : 6!
? & & # <
"< &, < "# à / á # & " < "<.
& 6 $ & # 40
&, = "<.
7o > &< = -
&- "< 1. W" "# .. # &
.
● C " , < < # X # & = “START...” (H =).
➜ X " - &- # <
& .
& 6 ● C " #, < ¡ / ™ "#= & &
& # &.
➜ C & = ! & , < !-
< " # &.
o 1
C o o o o
& ( "C o oo &o").
2
3
;< PROG.
4
;< PROG &< .
"6 6! !
& ;< "< ¡ / ™ "#= # &
"< &#" & # & .
1
C " , < ¡ / ™
"#= # " #
& .
2
;< < # 9 # # = “DELETED”
( ).
➜ * & ! "" # " "-.
➜ *
" " #
& # ".
98
pg088-104_MCD139B_12_Grk
98
2007.5.22, 15:35
7 !
" ( # & ) & " '<.
' 6 !
[DISC
(" ) TUNER (" ) ], Eco power
● ;< CLOCK " < .
➜ " & " " & .
➜ # & , & &
# = "--:--".
1
2
3
4
5
4! !
C < < < " <, < < # CLOCK " < .
➜ " < & = .
➜ # & " ,
< # = "--:--".
;<
"# ¡ / ™ & - .
;<
"# à / á & " .
;< < # MODE
5
" < ""< = 12- 24- < .
;< = CLOCK & &.
➜ " & & .
%!:
– # .
– * - 25 .
– $ - , STOP -.
– #" ' # "#, #&
'#%(.
1 C " <, < < # SLEEP/TIMER " < #
" " & .
➜ > < - &
& = .
➜ > # = “NO TIMER” (@ )?& # & .
2 ;< DISC < TUNER "#= < & .
● A & < < # .
CD – & < ( ) ( ).
TUNER – & & .
3 ;< "# ¡ / ™ & - .
4 ;< "# à / á & " .
5 ;< SLEEP/TIMER & - .
● > < & " # < & # - .
? < @ [ ● ;<
"# SLEEP/TIMER
# # = "TIMER OFF”.
%!:
– * - 25 .
– % - .
4! !
1
4! 6! * " '< & # - .
;<
"# SLEEP/TIMER
" < "#= & # - .
➜ * "# " & ( - "! " ):
15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™120 ™ OFF
;< SLEEP/TIMER # & < < .
" DISC < TUNER & # - , = < = < .
2
!
– "#,
$ " " % $ &.
? < @ [ ● ;<
"# SLEEP/TIMER
# # = "OFF" <
< STANDBY ON y.
99
pg088-104_MCD139B_12_Grk
99
2007.5.22, 15:35
4/% 76 Q\[email protected]>C
\ = > L/R ........................... 25 W /channel RMS
....................................... 50 W RMS
Speaker channel
A .........................................
...................................... 180 Hz - 18 kHz / ± 3 dB
T S/N ........................ > 62 dB (A-weighted)
& AUX IN 1 ................................................... 800 mV
AUX IN 2 or TV ..................................... 1000 mV
5>& "$5>
.......... FM 87.5 – 108 MHz
T S/N .......................................... FM ≥ 50 dB
DVD
"#! ..................................... > ............................ 12cm / 8cm
' MPEG-2 / MPEG-1
</ "< < ..........
........................................................................ 12 Bits
C < ........................... PAL / NTSC
C ..................................... 4:3 / 16:9
T < &
(S/ N) ..
.................................................... 56 dB ( ")
C& #= ............. 1.0 Vp-p, 75 W
H= S-Video ................... Y - 700 Vp-p, 75 W
.................................................. C - 300 Vp-p, 75 W
< / "< < < (DAC)
....................................................... 24 Bits / 96 kHz
$841& 3?&"&
- ..............
................................................... 220 -240V / 50 Hz
B" < " .................................... 30 W
'< Eco Power ................................ <1 W
..................... ...218 x 90 x 222 (mm)
A ............................................................ 1.24kg
....................................
........................................... 550 x 314 x 330 (mm)
$ ................................................ 9.7kg
SPEAKERS
C ....................................................................
..... " C& ......................................... 8 Ω
* .................................. 3’’ fullrange
A ............ 80 Hz – 20 kHz
....................................
........................................... 125 x 250 x 232 (mm)
A .............................. 2.4 kg/ ................................................... 1.76 kg/ = SUBWOOOFER
C& ......................................... 6 Ω
* ........................ 5.25” subwoofer
Frequency response ............... 60HZ—1K HZ
....................... 147 x 250 x 232(mm)
A .............................................................. 2.4kg
# ' )%( #" '%(
$ ( # # .
100
pg088-104_MCD139B_12_Grk
100
2007.5.22, 15:35
" 74O1"O7O1>>
! , ! . ! , <.
& & > 6 !.
✔ "#= "- "" # .
✔ ;< STANDBY-ON B # - < DVD &# " .
" 6
.
✔ "#= "
" .
✔ "#= < .
✔ % & "
"
. " <& " 00. ,
" < "
& # "< " Auxiliary < A /V IN.
? " # , #= < "
. ,
""= " "
# & DVD "
.
✔ ' " < # "" #
"
! < < "- #, ` -, %&
" < - & " <
< < " < :
1) ' < " < "
<
< < " " # .
2) "#= “OFF” (' ) PROGRESSIVE (; < )
& < < <
, # , < SYSTEM
MENU < #= .
76 .
✔ $ # #, # - # & . ' " # =
" .
✔ B& .
101
pg088-104_MCD139B_12_Grk
101
2007.5.22, 15:35
, < , ! ! . !
< , .
" > 6 .
✔ * " &# < . < <
DVD "
, # ! # < .
* < & ‘C
"
’.
3 < , < .
✔ * " " - &
DVD.
✔ '" "
, # # ""= " " -.
" 6 .
✔ % & #.
✔ A & # & .
✔ '< "- .
✔ " , < <
< / . ;< ÉÅ " <.
> DVD < .
✔ & < # - " < # .
✔ "#= , - <. "#=
# < " # .
✔ ;< SYSTEM MENU < & < &.
✔ ' - " =" "# < ""= =" .
✔ C < # & . ' # < " - .
5 ! DVD .
> < .
✔ ' # "- ! & < =.
✔ C DVD # < <
" ""# "- ✔ > ""< "- " < " DVD.
✔ * # DVD.
&# 102
pg088-104_MCD139B_12_Grk
102
2007.5.22, 15:35
" " .
> & %"/@ .
5 # .
✔ % & " .
✔ ¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ TIMER ÁÈ· Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.
✔ H < < "-
.# & . &
" .
✔ "#= < ( , (DISC
< AUX1/2/TV), < " ✔ B & " < &< " .
✔ $ - <
<.
✔ ' # .
✔ '< # .
✔ '< # .
@ ! .
✔ & < DVD " #
# "
"#.sconnected. Reset the clock/
timer.
% .
✔ "#= " <
" .
" ✔ A & "- 'Ypbpr' # < <.
103
pg088-104_MCD139B_12_Grk
103
2007.5.22, 15:35
O '
# : * " ! "" . * " ! -
" 4:3 " & 16:9.
8 AUDIO OUT: # # < DVD #" < "" ("
,
." .).
% & (bit): > # #
< <. $ kilobit
" < kbps. v, . ? , " & < " <, " < . z , " & " - .
B ": < < # DVD, " . H
" " ". C
& " # & " , # " &#" .
! : ; "< & # - # "< , ", "" "-
- - ." . # # DVD.
Dolby Digital: C
"" <
& Dolby
Laboratories, # # #=
" < ( =,
"" < =, ).
DTS: Digital Theatre Systems. ' " "" < , "" Dolby Digital. < & # .
JPEG: C # , & Joint
Photographic Expert Group, < , " " .
MP3: $ < # < . “MP3” Motion Picture Experts
Group 1 (< MPEG-1) Audio Layer 3.
@ - MP3, # CDR < CD-RW # 10
#
# #
CD.
' : $ " DVD <
" -, & - . *
# .
W #, <
"
" # <.
PCM (7 6 ):
C < " <
< < # = , # <.
) (PBC): '# < # CD < SVCD, #" <. @ - & # CD
SVCD ! " PBC, " " , &- "
" !<.
$ : C # < < # & # . > < <. $ < "# # | . * # <
< (< *TC #).
S-Video: ; & ,
#" = < -. $ < S-Video, "
< &# <
S-Video.
(: C # ", "
# # #.
> " & & -
" " < " .
7 : C "- < , " , & - "" " <.
5 : " < <
< # DVD, < ." ., " < " " " " < .
C & " # & " ,
# " &#" .
8 VIDEO OUT: < # < DVD #" < "
.
HDMI: " # "<
. ; & HDMI Working Group, ! " " < "< "# < < & #
< DVD, # " "" # #.
104
pg088-104_MCD139B_12_Grk
104
2007.5.22, 15:35
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
Suomi
Português Р ус с к и й
Polski
Česky
Slovensky
MCD139B
Magyar
Suomi
CLASS 1
LASER PRODUCT
Português Polski
Printed in China
pg306_PageBack_MCD139B-22-2
262
PDCC-JS/JW-0720
2007.5.22, 16:01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement