Beknopte bedieningshandleiding Mode d`emploi - Euphonic EX-218

Beknopte bedieningshandleiding Mode d`emploi - Euphonic EX-218
EX-218
Beknopte bedieningshandleiding
Mode d'emploi simplifié
Kurzbedienungsanleitung
www.euphonic.be
Veiligheidsinstructies
- De montage en het onderhoud mogen uitsluitend door hiertoe opgeleid vakkundig personeel
worden uitgevoerd!
- Let op! De Euphonic EX-218 moet elektrisch geaard zijn. Sluit dus de Eurostekker van de
stroomkabel alleen op een deskundig aangebrachte, geaarde contactdoos aan (Euro-contactdoos), om uit te kunnen sluiten dat mensen en voorwerpen gevaar lopen! Deze contactdoos
moet in de buurt van de Euphonic EX-218 zijn aangebracht.
- De installatie moet horizontaal met het aansluitveld naar beneden opgehangen worden.
- Tijdens onweer mogen aansluitkabels niet worden aangesloten en ook niet worden losgehaald.
- Breng de aansluitkabels zó aan dat er niemand op kan gaan staan of erover kan struikelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de beschermkap van het aansluitveld gaat verwijderen.
- Trek om de Euphonic EX-218 uit te schakelen de stekker uit het 230 V- stroomnet voordat u de
aansluitkabels voor de deelnemers en op het ISDN-net gaat aansluiten. Levensgevaar!
- Veiligheidsmaatregel! Om de elementen van de Euphonic EX-218 die elektrostatisch gevaar
lopen, te beschermen, dient u heel even met uw vinger het metalen scherm van de PC /
printerbus rechts op de telefooninstallatie aan te raken voordat u met installeren begint. Op
die manier kunt u eventuele elektrostatische ladingen afleiden.
- Let op dat er geen vloeistoffen in het inwendige van de Euphonic EX-218 terecht kunnen komen. Dit zou namelijk kortsluiting tot gevolg kunnen hebben.
- Aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals bijv. kosten voor een per abuis in stand gehouden
verbinding, wordt uitgesloten.
- In geval van uitval van de stroom is de Euphonic EX-218 buiten bedrijf. U kunt dan niet telefoneren.
Denk eraan dat het installeren van deze Euphonic EX-218 uitsluitend door een speciaal opgeleide
vakhandelaar uitgevoerd mag worden!
De Euphonic EX-218 is bedoeld om te worden aangesloten op ISDN-basisaansluitingen (DSS 1,
installatie-aansluiting of aansluiting voor meerdere apparaten) en voor aansluiting op het analoge
telefoonnetwerk.
Wanneer u de Euphonic EX-218 met een analoge aansluiting gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat
uw provider de tariefimpulsen voor uw aansluiting gedeactiveerd heeft, omdat anders storingen
in de spraakverbindingen kunnen ontstaan. Op de analoge aansluitingen van deelnemers in de
Euphonic EX-218 mag u alle analoge eindapparatuur aansluiten die u ook voor het analoge telecommunicatienetwerk mag gebruiken. Op een interne S0-bus mag u alle DSS 1-ISDN-eindapparaten aansluiten die u ook rechtstreeks met het ISDN-netwerk mag gebruiken.
Iedere andere wijze van gebruik van de Euphonic EX-218 geldt als oneigenlijk en is dan ook niet
toegestaan. De Euphonic EX-218 voldoet aan de voorgeschreven bepalingen ten aanzien van conformiteit en veiligheid.
Over dit handboek
Deze handleiding is geldig voor de installatie zolang deze in de toestand is waarin zij werd aangeleverd. Wanneer de installatie door een door de fabrikant beschikbaar gestelde nieuwe softwareversie aangepast worden, kunnen sommige delen van de handleiding hun geldigheid verliezen.
Alle in de handleiding genoemde ISDN-servicekenmerken worden door de installatie ondersteund.
Niet alle servicekenmerken worden echter door de netwerkaanbieders beschikbaar gesteld.
2 | Euphonic EX-218
Inleiding
Inhoudsopgave
Veiligheidsinstructies
Over dit handboek
Belangrijke wenken voor het gebruik van analoge eindapparatuur
Belangrijke wenken voor het gebruik van ISDN-eindapparatuur
Gebruik van buitenlijn
Telefoneren
Voorkiesnummer met bepaalde lijn of MSN
Een lijn reserveren
Er wordt bij u aangeklopt
Doorgeven intern met aankondiging
Doorgeven intern zonder aankondiging
Vergadering van drie deelnemers intern
Extern gesprek parkeren / uitparkeren
Projectcodenummers
Gespreksfilter
Software-overzicht
Geïntegreerde AIS-module
Standaard melodieën
Klantenservice
2
2
4
5
6
7
8
8
8
9
9
11
12
17
18
19
23
24
25
Euphonic EX-218 | 3
Inleiding
Belangrijke wenken voor het gebruik van analoge eindapparatuur
Op de analoge poorten van uw Euphonic EX-218 kunt u alle toegelaten analoge eindapparaten
aansluiten die u ook op het openbare telecommunicatienetwerk mag aansluiten. Dit kunnen bijv.
normale telefoontoestellen (a/b-telefoontoestellen), antwoordapparaten, faxapparaten van de
groepen 2 en 3 en analoge modems zijn.
Als kiesproces voor de analoge eindapparatuur kan het puls- of het toonsysteem (DTMF) worden
gehanteerd. DTMF is van deze beide systemen het snelste, en telefoontoestellen met pulskiezen
kunnen dan ook slechts beperkt worden gebruikt. De Euphonic EX-218 herkent geheel zelfstandig,
welk kiessysteem wordt gehanteerd.
Vanaf een analoog eindapparaat uit kunt u iedere interne deelnemer zonder kosten bereiken door
diens interne nummer te kiezen. Een externe deelnemer bereikbaar nadat u een buitenlijn hebt
geactiveerd door het cijfer 0 te kiezen en dan het externe nummer te kiezen.
Als u voor uw toestel “Buitenlijn spontaan met intern” instelt, moet u bij het kiezen van een intern nummer eerst op het hekje drukken voordat u het nummer kiest. Via telefoontoestellen, in
het bijzonder telefoontoestellen met pulskiezen, die niet over een hekje-toets beschikken, is het
kiezen van interne nummers niet mogelijk.
De functies van de Euphonic EX-218 worden bediend door eerst op het sterretje te drukken en
vervolgens een codenummer te kiezen. Bij telefoontoestellen – in het bijzonder telefoontoestellen
met pulskiezen die geen sterretje hebben dan wel deze functies niet ondersteunen, moet u in
plaats van het sterretje de cijfers 99 intoetsen.
Denk eraan dat standaard analoge telefoontoestellen met DTMF voor de “ruggespraak”
over een signaaltoets (ruggespraaktoets R) met flash moeten beschikken.
In deze handleiding voor de bediening zijn de voor het bedienen uit te voeren stappen steeds
voor standaard analoge toestellen met DTMF opgegeven. Bij standaard analoge toestellen met
pulskiezen hoeft u voor de ruggespraak niet op het hekje te drukken.
De functies van een standaard analoog telefoontoestel (bijv. opnieuw kiezen, verkort kiezen) kunt
u ook in combinatie met uw Euphonic EX-218 gebruiken. Hoe dit in zijn werk gaat, is te lezen in de
handleiding voor de bediening van het desbetreffende toestel.
De bediening van de functies van uw Euphonic EX-218, die u vanaf een standaard analoog telefoontoestel met DTMF kunt gebruiken, worden in deze handleiding beschreven.
Let bij de bediening op de akoestische signalen die uw Euphonic EX-218 afgeeft. Als u een codenummerprocedure met succes hebt afgesloten, hoort U de bevestigingstoon. Anders hoort u het
foutsignaal.
Denk eraan dat op de analoge binnenlijnen van de Euphonic EX-218 alleen CLIP met FSK wordt
doorgegeven.
Op analoge telefoontoestellen waarop de gesprekskosten worden aangegeven, geeft de Euphonic
EX-218 de telimpulsen (tariefimpulsen) door.
LET OP: Wanneer de installatie binnen het analoge netwerk wordt gebruikt, is het niet mogelijk,
tariefimpulsen door te geven.
De Euphonic EX-218 ondersteunt bij de overdracht van gegevens via de analoge poorten de standaard V.90 (overdrachtssnelheid tot 56600 bps, evt. reductie tijdens de overdracht en in de kabels
tot 33600 bps, V.34+).
Voor het modembedrijf wordt geadviseerd, de poort via de PC-configurator in te stellen op
“Buitenlijn spontaan”. Anders is het absoluut noodzakelijk, de modem te configureren voor ”blind
kiezen”, aangezien de meeste modems de kiestoon van een Euphonic EX-218 niet herkennen. Het
blind kiezen wordt bij de modems die met Hayes-commando’s werken, met behulp van de parameters X0 ... X4 ingesteld.
4 | Euphonic EX-218
Inleiding
Belangrijke wenken voor het gebruik van ISDN eindapparatuur
Op een interne S0-aansluiting van de Euphonic EX-218 kunt u maximaal acht ISDN-eindapparaten
aansluiten.
Eindapparatuur voor aansluiting op de interne S0:
- ISDN-telefoontoestellen
- ISDN PC-kaarten
- ISDN-faxtoestellen
Afhankelijk van de opgenomen stroom kunt u minstens vier ISDN-eindapparatuur aansluiten, die
geen eigen stroomvoorziening hebben.
Voorbeeld: 4 ISDN-telefoontoestellen.
Alle ISDN-eindapparaten moeten als ISDN-eindapparatuur (DSS1) toegestaan zijn.
De interne S0-aansluiting gedraagt zich net als bij een aansluiting voor meerdere apparaten,
waaraan u willekeurige interne nummers van de Euphonic EX-218 kunt toewijzen. De uit maximaal vier cijfers bestaande interne nummers zijn de meervoudige telefoonnummers. U voert één
of meerdere van deze meervoudige telefoonnummers (interne nummers) in uw ISDN-eindapparaat in. Houdt u hierbij aan de handleiding voor de bediening van het ISDN-eindapparaat. Het
meervoudige telefoonnummer is het interne en doorkiesnummer van dit ISDN-eindapparaat.
Vanaf een ISDN-eindapparaat uit kunt u iedere interne deelnemer zonder kosten bereiken door
diens interne nummer te kiezen. Een externe deelnemer is bereikbaar nadat u een buitenlijn hebt
geactiveerd door het cijfer 0 te kiezen en dan het externe nummer te kiezen.
Als u voor uw ISDN-eindapparaat “Buitenlijn spontaan met intern” instelt, moet u bij het kiezen
van een intern nummer eerst op het hekje drukken voordat u het nummer kiest. Via telefoon
toestellen die niet over een hekje-toets beschikken, is het kiezen van interne nummers niet
mogelijk.
De functies van de Euphonic EX-218 kunt u via ISDN-telefoontoestellen op dezelfde manier
bedienen als bij een standaard analoog telefoontoestel. Nadat u op de *-toets (sterretje) hebt
gedrukt en het codenummer hebt gekozen, wordt een functie uitgevoerd.
De bediening van de functies is afhankelijk van het type ISDN-eindapparaat en kan dan ook
beperkt zijn.
Bij ISDN-telefoontoestellen die geen *-toets hebben dan wel deze functies niet ondersteunen,
moet u in plaats van het sterretje de cijfers 99 intoetsen.
Om een “ruggespraak” uit te kunnen voeren moet uw ISDN-telefoontoestel over een ruggespraaktoets R of een ruggespraakfunctie beschikken die via een menu wordt aangestuurd.
Let bij de bediening op de akoestische signalen die uw Euphonic EX-218 afgeeft. Als u een
codenummerprocedure met succes hebt afgesloten, hoort U de bevestigingstoon. Anders hoort u
het foutsignaal.
In het display van uw ISDN-toestel worden aangegeven:
- het telefoonnummer van de beller (interne en externe deelnemer)
- de gesprekskosten
- de datum en het tijdstip na de eerste interne verbinding.
Van de functies die in uw ISDN-toestel zijn verwerkt voor de bediening van de ISDN-service
kenmerken via de menu’s kunt u slechts beperkt gebruik maken.
Euphonic EX-218 | 5
Bediening
gebruik van buitenlijn
U kunt voor uw toestel tussen twee instellingen voor extern gebruik (lijn gebruiken) kiezen.
Variant ”Extern gebruik” rechtstreeks geactiveerd
Nadat u de hoorn hebt opgenomen of op de luidsprekertoets hebt gedrukt, hoort u een externe
kiestoon (continu kiestoon). Een externe deelnemer kunt u bereiken door gewoon het nummer
van de betrokkene te kiezen. De Euphonic EX-218 gebruikt dan automatisch een lijn.
Om een interne deelnemer binnen uw Euphonic EX-218 te bereiken, moet u # gevolgd door het
interne nummer kiezen.
Het rechtstreekse gebruik van een externe lijn is alleen direct na het opnemen van de hoorn mogelijk. Wanneer u een externe deelnemer voor ruggespraak wilt bellen, moet u eerst via de “0”
een buitenlijn opvragen.
Variant ”Gebruik van buitenlijn rechtstreeks” gedeactiveerd (toestand bij levering)
Nadat u de hoorn hebt opgenomen of op de luidsprekertoets hebt gedrukt, hoort u de interne
kiestoon. Een externe deelnemer kunt u bereiken door eerst een “0” en vervolgens het nummer
van die deelnemer te kiezen. Om een interne deelnemer binnen uw Euphonic EX-218 te bereiken,
hoeft u alleen maar het interne nummer te kiezen.
Voorkiesnummer - variant instellen
0 = Gebruik van buitenlijn rechtstreeks
+ PS51 PZ
Q
Pdeactiveren
1 = Gebruik van buitenlijn rechtstreeks
activeren
Neem de
hoorn van
de haak
codenummer voor
voorkiesnummer
invoeren
6 | Euphonic EX-218
variant instellen
Bevestigingstoon
Leg de hoorn
op de haak
Bediening
Telefoneren
Interne deelnemers opbellen: aan iedere interne deelnemer binnen uw Euphonic EX-218 kan via
de programmering een intern nummer worden toegekend. Deze uit maximaal vier nummers bestaande interne nummers worden door Euphonic TK-Suite in een pool beheerd. Vraag evt. bij de
beheerder van uw Euphonic EX-218, welk interne nummer aan welke deelnemer is toegekend.
Bij het gebruik van een ISDN lijn wordt het aan u toegekende externe nummer van de Euphonic
EX-218 (nummer van de centrale plus doorkiesnummer resp. meervoudig telefoonnummer, MSN)
naar de ISDN-centrale doorgezonden. De kosten voor het gesprek worden dan onder dit MSN opgeslagen. Dit MSN wordt ook aan de door u opgebelde deelnemer doorgezonden, voor zover het
herkennen van uw telefoonnummer vrijgegeven is.
Wanneer u na het nemen van een buitenlijn de speciale kiestoon van de provider hoort, is een
oproepdoorschakeling van de lijn actief.
„Gebruik van buitenlijn rechtstreeks“ geactiveerd
Intern bellen:
+
Neem de hoorn van de haak
Extern bellen:
+
Neem de hoorn van de haak
#Z
Druk op toets „#“ en kies het interne nummer
Z
Extern nummer rechtstreeks kiezen; de Euphonic EX-218 neemt
dan automatisch een lijn
„Gebruik van buitenlijn rechtstreeks“ gedeactiveerd
Intern bellen:
+
Neem de hoorn van de haak
Z
Intern nummer rechtstreeks kiezen
Extern bellen:
+
Neem de hoorn van de haak
0Z
Kies Gebruik van buitenlijn met behulp van de „0“ en kies vervolgens het externe nummer
Euphonic EX-218 | 7
Bediening
Voorkiesnummer met bepaalde lijn of MSN
U kunt bij het kiezen van een extern nummer doelgericht een ander telefoonnummer doorgeven om
de kosten te kunnen scheiden. Ga voor het activeren van de lijn als volgt te werk:
Voorkiesnummer met bepaalde lijn of MSN
+ P
S
0
0
P
Z P
R
P
Z P
T
Neem de hoorn van
de haak
extern kiezen voorbereiden
bepaalde MSN of voor- invoer
kiesnummer invoeren afsluiten
extern nummer
invoeren
gesprek
voeren
Een lijn reserveren
Een lijn reserveren
+ P
0
Q
P
r
S
2
9 Q PNeem de hoorn van
de haak
lijn reserveren
Bevestigingstoon
Er wordt bij u aangeklopt
1e mogelijkheid:
AQ
P - A
P + P A
U voert een gesprek
en hoort de aankloptoon
gesprek
beëindigen
automatische
oproep van
aanklopper
Neem de hoorn
van de haak
gesprek voeren
2e mogelijkheid:
AQ
P
r P
0 P A
U voert een gesprek ruggespraak,
en hoort de
gesprek in HOLD
aankloptoon
aankloppend
gesprek overnemen
gesprek voeren
Extern aankloppen weigeren
AQ
P
r P
S
21P
A
U voert een
gesprek en hoort
de aankloptoon
8 | Euphonic EX-218
ruggespraak,
gesprek in
wacht
aankloppen
weigeren
doorgaan met
gesprek
Leg de hoorn op
de haak
Bediening
Doorgeven intern met aankondiging
A P
r P
Z P
A P
gesprek voeren
ruggespraak, extern
gesprek in wacht
intern nummer
invoeren
extern gesprek
aankondigen
Doorgeven intern zonder aankondiging
A P
r P Z P gesprek voeren
ruggespraak, extern
gesprek in wacht
intern nummer invoeren
extern gesprek doorgeven
Doorgeven extern bij ISDN lijn
A P
r P
0 P
Z P
A P
1. extern gesprek
voeren
ruggespraak,
extern gesprek in
wacht
lijn activeren
extern nummer
invoeren
2e externe gesprek
voeren
r
S
20 PLeg de hoorn op de
haak
1. extern gesprek
doorgeven
Herhalen inleiden
+ P
Z Q P
r P
S19
Neem de hoorn
van de haak
deelnemer
kiezen
bezettoon of
kiestoon
ruggespraak
herhalen
inleiden
Willekeurig overnemen van een extern gesprek
A P
+ P
S260PA
extern gesprek op Neem de hoorn van
een ander toestel uw toestel op
externe oproep
overnemen
gesprek voeren
Euphonic EX-218 | 9
Bediening
Gericht overnemen van een gesprek
A P
+ P
S
26P
Z PA
oproep naar een
ander toestel
Neem de hoorn van
uw toestel op
codenummer
invoeren
intern nummer van de
interne deelnemer
invoeren
gesprek voeren
Gesprek van antwoordapparaat overnemen
A P+P S26 P
Z PA
Neem de hoorn
antwoordapparaat
heeft extern gesprek van uw toestel
op
aangenomen
overnemen
intern nummer van het
antwoordapparaat
invoeren
extern gesprek
voeren
Niet storen
1 = interne gesprekken
+ P
S
43P
Z
2 = externe gesprekken
Neem de hoorn
van de haak
gespreksbeveiliging
voor
3 = alle oproepen
0 = niet storen uit
gesprekssoort
selecteren
Q PBevestigingstoon
Leg de hoorn
op de haak
Gespreksvariant 2 (nachtschakeling) in- / uitschakelen
1 = aan
+ P
S
53P
Z
P
Z P
R
(
0 = uit
Neem de hoorn van
de haak
gespreksvariant 2
schakelen
Q P
Bevestigingstoon
2 = alles uit
3 = alles aan
in- / uitschakelen
)
telefoonnummer invoeren invoer
wanneer u de gespreksva- afsluiten
riant afzonderlijk wilt in- /
uitschakelen
Leg de
hoorn op de
haak
Hotdial
Voor een noodgeval kunt u op uw toestel „Hotdial“ inschakelen.
Wanneer u de hoorn van de haak neemt en vervolgens op geen enkele toets drukt, zal de Euphonic EX-218 na 10 seconden automatisch een opgeslagen extern nummer kiezen en voor dit doel
indien nodig een bestaande verbinding verbreken. Tot op dat moment kunt u ieder ander telefoonnummer normaal kiezen. Het automatisch kiezen wordt dan niet uitgevoerd.
10 | Euphonic EX-218
Bediening
Hotdial - extern nummer programmeren
Programmeermodus starten: +PS705Q-
+ P
S
7241
P
Z P
R
Q PNeem de hoorn van
de haak
automatisch te kiezen telefoonnummer
programmeren
extern nummer
max. 24 cijfers
invoeren
Invoer afsluiten
Bevestigingstoon
Leg de hoorn
op de haak
+PS700Q-
doorgaan met programmeren of programmeermodus beëindigen:
Hotdial - intern nummer programmeren
+PS705Q+ P
S
7242
P
Z P Q PProgrammeermodus starten:
Neem de hoorn van
de haak
automatisch te kiezen telefoonnummer
programmeren
intern nummer
invoeren
Bevestigingstoon
Leg de
hoorn op
de haak
doorgaan met programmeren of programmeermodus beëindigen: +PS700QHotdial - telefoonnummer wissen
programmeermodus starten: +PS705Q-
+ P
S
7240 Q PNeem de hoorn van
de haak
automatisch te kiezen telefoonnummer wissen
Bevestigingstoon
doorgaan met programmeren of programmeermodus beëindigen:
Leg de hoorn op de
haak
+PS700Q-
Hotdial in-/ uitschakelen
1 = aan
+ P
S
5
0
P
Z
Q P0 = uit
Neem de hoorn
van de haak
automatisch kiezen
in- / uitschakelen
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de
haak
Vergadering van drie deelnemers intern
A P
r
Z
P
A P
r
S
61 Q
K
U voert een extern
gesprek
ruggespraak, intern
nummer invoeren
ruggespraak
houden
ruggespraak, codenummer
voor vergadering invoeren
Bevestigingstoon voor
vergadering met drie
deelnemers
Euphonic EX-218 | 11
Bediening
Vergadering van drie deelnemers intern / extern
A P
r
Z PAP
r
S
61 Q
K
U voert een intern of ruggespraak, „0“ en
een extern gesprek extern nummer of intern
nummer invoeren
ruggespraak
houden
ruggespraak, codenummer
voor vergadering invoeren
Bevestigingstoon
voor vergadering
met externe en
interne deelnemers
Extern gesprek parkeren / uitparkeren
A P
r P
S
27 Q PU voert een extern
gesprek
ruggespraak
Bevestigingstoon
codenummer voor
parkeren invoeren
Leg de hoorn op de haak
Het gesprek is geparkeerd.
+ P
S
28P A
Neem de hoorn
van de haak
codenummer voor
parkeren invoeren
Het gesprek is uitgeparkeerd. Ga verder
met extern gesprek.
Parkeren met codenummer activeren / deactiveren
parkeren met codenummer activeren
S7351
parkeren met codenummer deactiveren
S7350
Extern gesprek met codenummer parkeren / uitparkeren
gesprek parkeren en uit 2 cijfers bestaand codenummer toewijzen (00-99)
S27Z
gesprek uitparkeren en uit 2 cijfers bestaand codenummer invoeren (00-99)
S28Z
Ruggespraak intern / mogelijkheid van gemengde dienst
A P
r P
Z PA P
r P
1. gesprek voeren
ruggespraak 1e
gesprek in wacht
intern nummer
invoeren
ruggespraak houdenruggespraak en 1e
gesprek in wacht
met „0“ naar extern gesprek of
Z
P
A P
met intern nummer maar intern
gesprek
terug naar het 1 gesprek
e
12 | Euphonic EX-218
1. gesprek voortzetten
etc.
Bediening
Ruggespraak extern / mogelijkheid van gemengde dienst
A P
r P
0
Z P
A P
r P
1. gesprek voeren
ruggespraak 1e ge- extern nummer insprek in wacht
voeren
ruggespraak en 1e
gesprek in wacht
ruggespraak
houden
met „0“ naar extern gesprek of
met intern nummer maar intern
gesprek
Z PA P etc.
terug naar het 1e gesprek
1. gesprek
voortzetten
Bewaking voorbereiden
+ P S45 Q P
A
Neem de hoorn in de te
bewaken ruimte op
bewaking inleiden
Bevestigingstoon
Leg de hoorn naast de
waaktelefoon
Bewaking via een interne deelnemer
+ P
Z P ®
Neem de hoorn van
de haak
intern nummer van de
waaktelefoon invoeren
Luister naar de geluiden in de
bewaakte ruimte
Bewaking via een externe deelnemer
+ P
Z Q Q P
Z
Neem de hoorn
van de haak
Doorkiesnummer of
meervoudig telefoonnummer van de
switchbox invoeren
kiestoon
2 tot 3 x signaal
5 sec op interne
Music on Hold
(MoH) wachten!
codenummer van de switchbox binnen 15 sec als
DTMF-signaal invoeren
Q P
Z P
®
5 sec op interne Music on Hold
(MoH) wachten, bij correct
codenummer
intern nummer van
de waaktelefoon
invoeren
Luister naar de geluiden in de
bewaakte ruimte
Bewaking opheffen
-
Leg de hoorn in de bewaakte ruimte neer
Euphonic EX-218 | 13
Bediening
Herhalen inleiden
+ P
Z
Q
P
r
S
19
Neem de hoorn
van de haak
externe deelnemer
opbellen, bezettoon,
is bezet
Q PBevestigingstoon
van de centrale
herhalen inleiden
Leg de hoorn op
de haak
Telefoonnummer in telefoonboek opslaan
+PS705Q+ P
S
711 P 000
999
P
tot
programmeermodus starten:
Neem de hoorn
van de haak
codenummer voor het
programmeren van het
telefoonboek invoeren
doel van het telefoonboek (bijv. 123) invoeren waarin
u een telefoonnummer wilt opslaan
Z P
R Q P
extern nummer zonder
„0“ (activeren van lijn)
invoer afsluiten
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de
haak
doorgaan met programmeren of programmeermodus beëindigen:
+PS700Q-
Telefoonnummer uit telefoonboek wissen
+PS705Q+ P
S710
P 000
tot 999
programmeermodus starten:
Neem de hoorn
van de haak
codenummer voor het wissen
van een geregistreerd
gegeven invoeren
doel van het telefoonboek (bijv. 123) invoeren
dat u wilt wissen
Q P
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de haak
doorgaan met programmeren of programmeermodus beëindigen:
+PS700Q-
Telefoonnummers uit telefoonboek kiezen
+ P
S
3
P
000
A
tot 999 P
Neem de hoorn
van de haak
codenummer voor
doel van het telefoonboek (bijv. 123) invoeren,
telefoonboek invoeren het opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen.
14 | Euphonic EX-218
gesprek
voeren
Bediening
Deuroproep aannemen
A P+ PA oproep van intercom naar uw
toestel
Neem de hoorn
van de haak
gesprek via intercom
voeren
Deuropener bedienen tijdens gesprek via de intercom
A P
r P
S11
P
Z Q P A
U voert een
gesprek via de
intercom
ruggespraak
deuropener bedienen,
deze is 3 sec. lang aan
intern nummer
van de deur
Bevestigingstoon
doorgaan met
gesprek via
intercom
Bellen naar deurparlofoon
+ P
S11 P
Z PA
Neem de hoorn
van de haak
deurparlofoon
opbellen
intern nummer van
de deur
gesprek via
deurparlofoon voeren
Deuropener direct bedienen
+ P
S12 P
Z Q PNeem de hoorn
van de haak
deuropener bedienen,
deze is 3 sec. lang aan
intern nummer
van de deur
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de
haak
Volgstand vanaf - inschakelen
+ P
S571
P
Z Q PNeem de hoorn
van de haak
volgstand vanaf
inschakelen
interne deelnemer invoeren die
naar u omgeleid moet worden
Bevestigingstoon
Leg de hoorn
op de haak
Volgstand vanaf – uitschakelen
+ P
S570
P
Z Q PNeem de hoorn
van de haak
volgstand vanaf –
uitschakelen
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de haak
Euphonic EX-218 | 15
Bediening
Omleiden naar - programmeren en schakelen
0=deactiveren
1=extern doel
+ P
S58PZ
P
Z
P
1=continu
2=intern doel
2=bij bezet
3=bij niet opnemen
3=doel voor verkort kiezen
Neem de hoorn
van de haak
variant van de doorschakeling
selecteren
omleiden naar –
schakelen
type doorschakeldoel
selecteren
Z P
Z P
R Q Pintern nummer invoeren telefoonnummer
dat doorgeschakeld moet of verkort nummer
invoeren
worden
invoer
afsluiten
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de
haak
Alle doorschakelingen voor een intern nummer deactiveren
+Q P
S580
P
Z Q PNeem de hoorn
van de haak
doorschakelen
naar – uitschakelen
Bevestigingstoon
intern nummer invoeren
waarvan de
Leg de
hoorn op
de haak
Alle doorschakelingen voor een intern nummer wissen
+ P
S589 PZ Q PNeem de hoorn
van de haak
doorschakelingen wissen
intern nummer
invoeren
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de
haak
Wektijd invoeren
+P
S164
P
Neem de
hoorn van
de haak
codenummer voor wektijd invoeren
Z P
Z Q P-
uur in twee cijfers
invoeren
minuten (in 2
cijfers) invoeren
Bevestigingstoon
Leg de hoorn
op de haak
Na het invoeren van de wektijd wordt de wekker automatisch voor alle dagen geactiveerd.
Wekdagen vanaf een analoog of een ISDN-toestel instellen
Nadat u een wektijdstip hebt ingevoerd, kunt u de dagen bepalen waarop uw analoge of ISDNtoestel de wekfunctie dient uit te voeren.
+ S166
cijfers in volgens
ZVoer de
de lijst:
0 = alles uit
8 = maandag t / m vrijdag
9 = maandag t / m zondag
1..7 = maandag .. zondag
U kunt meerdere dagen achter elkaar invoeren.
16 | Euphonic EX-218
#
Q -
Bediening
Wekken deactiveren
+ P
S160 P
Q PNeem de hoorn
van de haak
Leg de hoorn op de haak
codenummer voor wekken Bevestigingstoon
deactiveren
Wekken activeren
+P
S161
P
Q P Neem de
hoorn van
de haak
codenummer voor wekken activeren
Bevestigingstoon
Leg de hoorn
op de haak
De procedure “Wekken activeren”
is nodig om een met “Wekken
deactiveren” gedeactiveerd
weekprofiel weer te activeren.
Wektijd wissen
+ P
S169
PZP
Neem de hoorn
van de haak
codenummer voor
wektijd wissen
Q P-
intern nummer
invoeren
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op
de haak
Weksignaal stoppen
+
A
Leg de hoorn op de haak
Neem de hoorn
van de haak
Weksignaal voortzetten
+ P
S162
P
Q P Neem de hoorn van
de haak
codenummer voor weksignaal voortzetten
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de haak
Nadat de procedure “Weksignaal voortzetten” is uitgevoerd, wordt het weksignaal 1 uur lang
om de 10 minuten herhaald totdat u het signaal deactiveert.
PROJECTCODENUMMERS
Met behulp van de projectcodenummers kunt u telefoongesprekken aan een project toewijzen.
De evaluatie vindt plaats in Euphonic TK-Suite Bill.
Projectcodenummer vanaf een analoog toestel toewijzen
U kunt het projectcodenummer op het a/b toestel op de volgende wijze invoeren voordat u
met het gesprek begint.
+ P
S23 Z#
Neem de hoorn
van de haak
projectcode
nummer invoeren
Euphonic EX-218 | 17
Bediening
GESPREKSFILTER
Voor ieder toestel kunnen gespreksfilters worden ingesteld. Met deze filters hebt u de mogelijkheid, gesprekken vanaf bepaalde telefoonnummers altijd te weigeren, naar een bepaald nummer
door te schakelen of de stille modus te laten verbreken.
Gespreksfilter activeren / deactiveren
1 = aan
+ P
S419 PZ
Q P0 = uit
Neem de hoorn
van de haak
gespreksfilter
18 | Euphonic EX-218
in- / uit
schakelen
Bevestigingstoon
Leg de hoorn op de
haak
Mededeling via PC
Software - Overzicht
Op de meegeleverde CD-ROM staan het softwarepakket Euphonic TK-Suite Basic, de AISconfigurator en de USB drivers voor uw Euphonic EX-218.
Ten behoeve van het milieu hebben wij afgezien van het samenstelling van een omvangrijke, gedrukte handleiding voor de diverse programma’s. Via de vraagteken-optie in de software krijgt u
omvangrijke hulp voor de diverse toepassingen.
Systeemvoorwaarden
Om de softwarepaketten te kunnen installeren moet uw systeem aan de volgende voorwaarden
voldoen:
- IBM- of compatible PC met harde schijf en CD ROM-drive
- Pentium II met een frequentie van 233 MHz of hoger
- werkgeheugen minstens 64 MB
- Microsoft Windows 98/2000/ME/XP
Wij adviseren, indien u de Euphonic TK-Suite server met meerdere clients wilt gebruiken, het gebruik van Windows 2000 of XP als platform voor het installeren van de server.
Belangrijke wenken voor het gebruik van uw Euphonic EX-218 met een PC
Om uw Euphonic EX-218 in combinatie met uw PC optimaal te laten functioneren, kunt u contact
opnemen met uw vakdealer; hij kan u de mogelijkheden van CTI en nog andere features uitleggen en eventueel installeren.
Euphonic TK-Suite server
De Euphonic TK-Suite server maakt voor u de hieronder beschreven componenten Euphonic TK-Suite-Set, Euphonic TK-Suite Bill en Euphonic TK-Suite Contact beschikbaar. De Euphonic TK-Suite server is een programma dat onder Windows 98/ME als achtergrondtoepassing en onder Windows
2000/XP als dienst draait. Dit betekent dat u niet met het programma rechtstreeks, maar via de
Euphonic TK-Suite-Client en een Internet-browser werkt.
Euphonic TK-Suite Set
Met behulp van Euphonic TK-Suite Set kunt u de Euphonic EX-218 vanaf de
PC programmeren. Doorschakelen van gesprekken, oproeptonen, dag- /
nachtschakeling en alle parameters van de telefooncentrale kunnen snel en
eenvoudig worden ingesteld. Met Euphonic TK-Suite Set kunt u uw individuele
configuratie ook op de harde schijf opslaan. Indien gewenst kunt u vervolgens
deze configuratie te allen tijde opnieuw in de Euphonic EX-218 laden.
De LCR-component van Euphonic TK-Suite Set dient om uw telefoonkosten te
verlagen. Least Cost Routing betekent, mits de databank regelmatig wordt bijgewerkt, dat u te
allen tijde via de goedkoopste netwerkaanbieder telefoneert. Mocht deze lijn dan een keer bezet
zijn, dan schakelt de fallback-functie automatisch volgens de door u ingestelde waarde over op
de op één na gunstigste aanbieder. Dit gebeurt aan de hand van een “intelligente” tabellarische
Euphonic EX-218 | 19
Mededeling via PC
databank. Op die manier kan te allen tijde een individuele routing-tabel worden opgesteld zodat
steeds met optimale kosten wordt getelefoneerd. Er kan met behulp van uw netnummer een
weekprofiel worden vastgelegd voor maximaal acht verschillende providers. Bovendien kunt u
acht tariefbereiken vrij vastleggen.
Euphonic TK-Suite Bill
Euphonic TK-Suite Bill is verantwoordelijk voor de evaluatie van uw gesprekken. Wanneer uw netwerkexploitant de tariefinformatie doorgeeft, zal de
software alle gesprekskosten registreren. TK-Bill sorteert en filtert op interne
nummers, datum, telefoonnummers of cliënten. Ook het sorteren van alle gesprekken op providers (netwerkaanbieders) is mogelijk. TK-Bill legt registreert
niet alleen de gesprekken die kosten veroorzaken, maar indien gewenst ook
binnenkomende gesprekken.
Euphonic TK-Suite Contact
Euphonic TK-Suite Contact is uw persoonlijke, voor toepassing binnen een netwerk geschikte telefoon- en adresboek. Er bestaat de mogelijkheid, de gegevens uit het telefoonboek van de installatie naar Euphonic TK-Suite Contact te
importeren. Het werkt nauw samen met Euphonic TK-Suite Client, zodat u de
beschikking hebt over een volledig functionele CTI-werkplek.
Euphonic TK-Suite Client
De Euphonic TK-Suite Client dient voor de integratie van alle Euphonic TKSuite componenten in uw desktop, zodat u de mogelijkheid hebt, ieder tool
te bereiken gewoon door op de muis te klikken. Bovendien hebt u met de
Euphonic TK-Suite Client de beschikking over een complete CTI werkplek met
de mogelijkheid, telefoonnummers uit Euphonic TK-Suite Contact te kiezen,
binnenkomende oproepen te laten weergeven en een memo-functie te gebruiken die via de terughaal-functie werkt. 
20 | Euphonic EX-218
Mededeling via PC
Euphonic TK-Suite installeren
Start de installatieroutine van Euphonic TK-Suite.
Nadat u de installatielijst en de startgroep hebt geselecteerd, vraagt de installatieroutine van de
Euphonic TK-Suite of u een stand alone installatie, voor een server of een client wilt uitvoeren.
Kies de variant ”Install as Standalone application” als u de Euphonic EX-218 vanaf
slechts één PC wilt gebruiken.
Kies de variant ”Install as Server” als u de
Euphonic EX-218 vanaf meerdere PC’s wilt
gebruiken.
Kies de variant ”Install only Client” als u
de Euphonic EX-218 vanaf meerdere PC’s
wilt gebruiken en al een Euphonic TK-Suite
Server hebt ingericht, waar u toegang toe
kunt hebben. Denk eraan dat er al eerder
een gebruikersaccount op de server voor de
Client ingericht moet zijn.
Wanneer u de Euphonic TK-Suite Client
installeert voor toegang tot de Euphonic TKSuite Server in het netwerk, wordt om de
naam van de server, de gebruikersnaam en
het wachtwoord gevraagd.
Naam en wachtwoord dienen vooraf in de
Euphonic TK-Suite Server te zijn ingesteld.
Euphonic EX-218 | 21
Mededeling via PC
Wanneer u Euphonic TK-Suite installeert, kunt u tussen een actieve en een passieve verbinding
kiezen:
Active:
De verbinding met de installatie blijft continu bestaan; de interface naar de computer
waarmee u met de installatie communiceert,
wordt continu gebruikt en er heeft geen
enkele andere toepassing toegang tot deze
verbinding. Dit is nuttig voor een server of
een systeem voor een losse plaats, wanneer
u continu gebruikt wenst te maken van CTI.
Passive:
De verbinding met de installatie wordt alleen
opgebouwd als er configuratie- of kostengegevens overgedragen worden. De rest van de
tijd is de interface voor andere toepassingen
beschikbaar. CTI is in dit geval niet mogelijk.
Hierna kunt u de aard van de verbinding met de installatie selecteren:
- Com1 of Com 2, wanneer u via een seriële
interface met de installatie wilt communiceren,
- interne S0/USB Capi 2.0, wanneer u via
een USB-poort of een ISDN interface met
de installatie wilt communiceren. Deze
verbindingsvariant ondersteunt geen CTI
en wordt u dan ook niet aangeboden als u
vooraf “Actief” hebt geselecteerd.
- X31, wanneer u via een interne S0 of een
USB-interface met de installatie wilt communiceren en daarbij geen spraaklijn of
interne S0 van de installatie bezet moet
worden.
Om gebruik te maken van CTI moet u ofwel via de seriële interface of via het X31 protocol met de
installatie communiceren.
Nadere informatie over Euphonic TK-Suite vindt u in de handleiding voor Euphonic TK-Suite op de
Euphonic installatie-CD; u kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw vakhandelaar.
22 | Euphonic EX-218
AIS
Geïntegreerde AIS-module
Via de geïntegreerde AIS-module wordt uw Euphonic EX-218 met een audio-informatiesysteem
uitgebreid.
Met behulp van de AIS-module kunt u individuele mededelingen en wachtpatronen in de installatie verwerken.
U kunt uw AIS zó instellen dat een beller de mogelijkheid heeft, binnen een mededeling “Mededeling vóór melden” door een druk op een toets een actie te genereren.
Een beller kan dan bijvoorbeeld zelf kiezen, met welke huistelefoon (distributie, secretariaat, hotline etc.) hij doorverbonden wordt.
Via de meegeleverde AIS-configurator kan een individuele wachtmuziek of een individuele mededelingentekst worden afgespeeld.
Bij levering van de AIS-module zijn er al een wachtmuziek en een mededelingentekst voorgeprogrammeerd. Er kunnen in de AIS-module in totaal 70 minuten worden opgeslagen. Bij levering
zijn hiervan al ongeveer 11 minuten in gebruik. Door audio-bestanden te gebruiken kunnen informatie, advertenties of muziek worden ingespeeld.
Houdt u hierbij aan de bepalingen van de auteursrechtenorganisatie SABAM.
Met behulp van de AIS-configurator kunt u individuele wave-bestanden selecteren (om andere
audioformaten, bijvoorbeeld MP3-bestanden, te kunnen gebruiken, moet u deze eerst met behulp van een geschikt programma naar het .WAV-formaat converteren) en aan de desbetreffende
mededelingen (welkomstmededeling, wachtpatroon, deur, sensor en wekken) toewijzen. Deze
.WAV-files moeten in het PCM Wave Format, 8 of 16 Bit, Mono of Stereo met een sampling rate
van 6 - 48 KHz beschikbaar zijn. Denk eraan dat het uitsluitend om audio-bestanden zonder extra
besturingstekens (kopieerbeveiliging) mogen zijn!
Deze .WAV-bestanden kunt u zelf samenstellen, maar ze kunnen ook bij de desbetreffende aanbieders worden gekocht (zie onder ”Standaard melodieën).
Wektijden kunnen individueel vanaf losse telefoontoestellen via een toetsenprocedure geprogrammeerd worden. Op het vooraf ingevoerde wektijdstip wordt u dan opgebeld met de
boodschap “Uw wekdienst – het is ...”
U kunt de huidige tijd via alle eindapparaten laten meedelen.
Euphonic EX-218 | 23
Bediening
Standaard wachtmuziek
De door Euphonic meegeleverde standaard wachtmuziek (vrij van SABAM-rechten) en mededelingen
zijn ingekocht bij
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Tel.: +49 (431) 5606370
Fax: +49 (431) 5606371
info@on-hold.de
http://www.on-hold.de
24 | Euphonic EX-218
Klantenservice
Klantenservice
Wanneer u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden. Mocht
uw vakhandelaar u niet kunnen helpen, dan staat vanzelfsprekend ook de Euphonic Support graag
tot uw beschikking op WWW.EUPHONIC.BE
In beide gevallen zijn de volgende gegevens nodig, zodat we u snel van dienst kunnen zijn:
-
-
-
-
-
-
een gedetailleerde beschrijving van de storing
het type en serienummer van de gebruikte telefooninstallatie/telefoontoestellen
de versie van de firmware van uw Euphonic EX-218
het configuratiebestand van de telefooninstallatie
de versie van de geïnstalleerde Euphonic TK-Suite Software
het operating systeem van uw pc
Ons advies beperkt zich uitdrukkelijk tot de door u gestelde vra(a)g(en) en is enkel en alleen gebaseerd op de daarbij aan ons ter beschikking gestelde informatie. Problemen en de oplossingen
daarvan kunnen van de aard van uw systeemomgeving en dus van alle gebruikte en toegepaste componenten en talrijke andere factoren afhankelijk zijn, die ons niet bekend zijn of van op
afstand niet beoordeeld konden worden. Om deze redenen zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet en grove nalatigheid onzerzijds. Denk eraan dat technische
informatie op grond van de aanwezigheid van nieuwe extra informatie uwerzijds aan wijzigingen
onderhevig kan zijn.
Euphonic EX-218 | 25
Consignes de sécurité
- Le montage et l’entretien de l’installation ne doivent être effectués que par des techniciens
qualifiés.
- Attention ! Le central téléphonique doit être relié à la terre. Pour cette raison, ne raccordez la
fiche de prise de courant de sécurité du câble d’alimentation que sur une prise de courant reliée à la terre et montée selon les normes afin d’exclure tout risque pour les personnes et les
objets. Cette prise doit être à proximité immédiate du central téléphonique.
- Le central doit être accroché à l’horizontale avec la section des connexions orientée vers le
bas.
- Pendant un orage, vous ne devez ni brancher ni débrancher les câbles de raccordement.
- Posez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marche ou trébucher dessus.
- Débranchez la prise de courant avant de retirer le couvercle de la section des connexions.
- Débranchez la prise de courant de 230 V pour mettre le central téléphonique hors tension
avant de procéder au raccordement des usagers et sur le réseau RNIS. Danger de mort !
- Mesure de sécurité ! Afin de protéger les composants du central téléphonique sensibles à
l’électricité statique, touchez brièvement du doigt le blindage métallique de l’interface pour
PC/imprimante sur le côté droit du central téléphonique avant de commencer toute opération
sur l’installation. Ceci permet de se décharger des charges électrostatiques éventuellement
présentes.
- Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur du central téléphonique. Cela risquerait
de provoquer des courts-circuits.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages secondaires comme par exemple les coûts pour une communication maintenue par mégarde.
- En cas de panne de courant, le central téléphonique ne fonctionne pas. Vous ne pouvez ni
passer, ni recevoir d’appels.
Merci de noter que l’installation de ce central téléphonique ne doit être effectuée que par le revendeur formé à cet effet.
Si vous utilisez le central téléphonique sur une connexion analogique, assurez-vous que votre opérateur a désactivé le décompte par impulsions sur votre accès ; dans le cas contraire, les communications voix risquent d’être perturbées.
Vous pouvez raccorder aux connexions analogiques des usagers du central téléphonique tous les
terminaux analogiques utilisables également sur le réseau de télécommunications analogique.
Vous pouvez raccorder sur un bus S0 interne tous les terminaux RNIS DSS-1 utilisables également
directement sur un réseau RNIS.
Toute autre utilisation du central téléphonique n’est pas conforme à sa destination et pour cette
raison n’est pas autorisée.
Le central téléphonique satisfait aux spécifications prescrites de conformité et de sécurité.
À propos de ce manuel
Cette notice s’applique au central dans l’état où il est livré. Si le central a été modifié par
l’installation d’un nouveau logiciel mis à disposition par le fabricant, il est possible que certaines
parties de cette notice ne soient plus applicables. Toutes les caractéristiques RNIS citées dans la
notice sont prises en charge par le central. Cependant, elles ne sont pas proposées par tous les
opérateurs réseau.
26 | Euphonic EX-218
Introduction
Table des matières
Consignes de sécurité
À propos de ce manuel
Informations importantes concernant l’utilisation de terminaux analogiques
Informations importantes concernant l’utilisation de terminaux RNIS
Prise de ligne externe
Téléphoner
Prise de ligne avec ligne principale définie ou MSN
Réserver une ligne de numérotation
Numérotation automatique – Connexion sans numérotation
Codes de projet
Filtres d’appel
Aperçu des logiciels
Configuration requise
Installation de TK-Suite
Module AIS intégré
Mélodies standard
Service Après-Vente
26
26
27
28
29
30
32
32
34
41
42
43
43
43
47
48
49
Euphonic EX-218 | 27
Introduction
Informations importantes concernant l’utilisation de terminaux analogiques
Vous pouvez raccorder sur les ports analogiques du central téléphonique tous les terminaux analogiques autorisés que vous pouvez également utiliser sur le réseau téléphonique public. Il peut
s’agir par exemple de téléphones normaux (téléphones a/b), de répondeurs téléphoniques, de
télécopieurs de groupe 2 et 3 et de modems analogiques.
La procédure de numérotation pour les terminaux analogiques peut être la numérotation par
impulsions ou la numérotation multifréquence (MF) . La numérotation multifréquence est la plus
rapide, les téléphones utilisant la numérotation par impulsions ne peuvent être utilisés que de
manière limitée. Le central téléphonique reconnaît automatiquement la procédure de numérotation respective. Vous pouvez appeler un usager interne à partir d’un terminal analogique sans frais
supplémentaires en composant le numéro d’appel interne correspondant. Vous pouvez appeler
un usager externe en occupant une ligne de numérotation (canal B) et, selon les réglages, en
composant l’indicatif de ligne principale 0 ou 9 puis en composant le numéro d’appel externe. Si
vous paramétrez votre téléphone sur « Prise de ligne spontanée avec interne », vous devez appuyer sur la touche R (touche dièse) avant de composer un numéro d’appel interne pour joindre
un usager interne. Pour les téléphones qui ne possèdent pas de touche R, en particulier certains
téléphones utilisant le procédé de numérotation par impulsions, et/ou ceux qui ne prennent pas
en charge ces fonctions, la composition d’un numéro interne n’est pas possible. Pour utiliser les
fonctions du central téléphonique, vous devez appuyer sur la touche * (touche étoile) et composer
un code. Pour les téléphones qui ne prennent pas en charge ces fonctions, en particulier certains
téléphones ne possédant pas de touche *, vous devez composer le 99 à la place de la pression sur
la touche *.
À noter : les téléphones standard analogiques à numérotation MF doivent posséder une
touche de signal (touche de rétro-appel R) avec flash pour la fonction « Rétro-appel ».
Les opérations de commande décrites dans ce mode d’emploi s’appliquent aux téléphones standard analogiques avec numérotation MF. Pour les téléphones standard analogiques à numérotation par impulsions, vous n’avez pas besoin d’appuyer sur la touche R lors d’un rétro-appel. Vous
pouvez également utiliser les fonctions d’un téléphone standard analogique (p. ex. répétition du
numéro, numérotation abrégée) avec votre central téléphonique. Pour savoir comment utiliser
ces fonctions, merci de consulter le mode d’emploi du téléphone concerné. Les fonctions de votre
central téléphonique que vous pouvez utiliser à partir d’un téléphone standard analogique à numérotation MF sont indiquées dans ce mode d’emploi et dans le « Mode d’emploi simplifié pour
terminaux analogiques et RNIS ». Prêtez attention aux signaux acoustiques qu’émet votre central
téléphonique pendant l’utilisation. Lorsqu’une procédure qui exige un code s’achève correctement,
vous entendez la tonalité de validation. Dans le cas contraire, une tonalité d’erreur se fait entendre. Il est important de noter qu’il n’est possible de transmettre aux postes secondaires analogiques du central téléphonique que la fonction CLIP avec MDF.
Le central téléphonique transmet les impulsions de décompte (impulsions de taxation) aux téléphones analogiques affichant les coûts de communication.
ATTENTION : si le central est utilisé sur une ligne analogique, la transmission des impulsions de taxation est impossible. Le central téléphonique prend en charge le standard V.90 pour la transmission de données sur les ports analogiques (vitesse de transmission jusqu’à 56 600 bits/s, éventuellement réduction à 33 600 bits/s V.34+ en raison des distances et des lignes de transmission).
En cas d’utilisation d’un modem, il est recommandé de paramétrer le port sur « Prise de ligne
spontanée » par le biais du configurateur PC. Sinon, il est absolument nécessaire de configurer le
modem sur la numérotation aveugle car la plupart des modems ne reconnaissent pas la tonalité
de numérotation d’un central téléphonique. La numérotation aveugle est configurée à l’aide des
paramètres X0…X4 sur les modems qui fonctionnent avec le jeu de commandes Hayes.
28 | Euphonic EX-218
Introduction
Informations importantes concernant l’utilisation de terminaux RNIS
Vous pouvez raccorder jusqu’à huit terminaux RNIS à une connexion S0 interne du central téléphonique.
Terminaux pouvant être raccordés à un bus S0 interne :
- téléphones RNIS
- cartes RNIS pour PC
- télécopieurs RNIS
Selon la consommation électrique, vous pouvez raccorder au moins quatre terminaux RNIS ne disposant pas de leur propre alimentation électrique.
Exemple : 4 téléphones RNIS.
Toues les terminaux RNIS doivent être des terminaux RNIS autorisés (DSS1).
Le raccordement S0 interne se comporte comme un accès point à multipoint auquel vous pouvez attribuer un nombre quelconque de numéros internes du central téléphonique. Les numéros
d’appel internes contenant jusqu’à quatre chiffres sont des numéros d’appel multiples. Vous pouvez saisir un ou plusieurs de ces numéros d’appel multiples (numéros d’appel internes) sur votre
terminal RNIS. Suivez pour ce faire le mode d’emploi du terminal RNIS. Le numéro d’appel multiple
est le numéro interne et de numérotation directe de ce terminal RNIS.
Vous pouvez appeler chaque usager interne à partir d’un terminal RNIS sans frais supplémentaires
en composant le numéro d’appel interne correspondant. Vous pouvez appeler un usager externe
en occupant une ligne de numérotation (canal B) et en composant l’indicatif de ligne principale 0
ou 9 puis en composant le numéro d’appel externe.
Si vous paramétrez votre terminal RNIS sur « Prise de ligne spontanée avec interne », vous devez
appuyer sur la touche # (touche dièse) avant de composer un numéro d’appel interne pour joindre
un usager interne. Pour les téléphones qui ne possèdent pas de touche # et/ou qui ne prennent
pas en charge ces fonctions, la composition d’un numéro interne n’est pas possible.
L’utilisation des fonctions du central téléphonique sur un téléphone RNIS est effectuée en suivant
les mêmes procédures que pour un téléphone standard analogique. Pour exécuter une fonction,
appuyer sur la touche * (touche étoile) puis composer le code correspondant.
L’utilisation des fonctions dépend du type de terminal RNIS et peut éventuellement être limitée.
Pour les téléphones RNIS qui n’ont pas de touche * et/ou qui ne prennent pas en charge ces
fonctions, vous devez composer le nombre 99 à la place de la pression sur la touche *. Pour un
« Rétro-appel », le téléphone RNIS doit posséder une touche de rétro-appel r ou une fonction de
rétro-appel accessible par le menu.
Prêtez attention aux signaux acoustiques qu’émet votre central téléphonique pendant l’utilisation.
Lorsqu’une procédure qui exige un code s’est achevée correctement, vous entendez la tonalité de
validation. Dans le cas contraire, une tonalité d’erreur se fait entendre.
L’affichage de votre téléphone RNIS indique:
- le numéro d’appel de l’appelant (usager interne et externe)
- les coûts de communication
- la date et l’heure après la première connexion interne.
L’utilisation que vous pouvez faire des fonctions de votre téléphone RNIS pour la commande des
caractéristiques RNIS par le biais du menu est limitée.
Euphonic EX-218 | 29
Utilisation
Prise de ligne externe
Vous avez le choix entre deux réglages pour la prise de ligne externe par votre téléphone (prise
d’une ligne de numérotation).
Variante de prise de ligne externe activée directement
Après avoir décroché le combiné ou après avoir appuyé sur la touche haut-parleur, vous entendez
la tonalité de numérotation externe (tonalité continue). Vous pouvez joindre un usager externe en
composant simplement le numéro d’appel correspondant. Le central téléphonique occupe
automatiquement une ligne de numérotation.
Pour joindre un usager interne de votre central téléphonique, vous devez d’abord appuyer sur la
touche interne et composer ensuite le numéro interne.
La prise de ligne externe directe n’est possible que directement après avoir décroché le combiné.
Si vous souhaitez appeler un usager externe en rétro-appel, vous devez prendre la ligne en
composant le « 0 ».
Variante Prise de ligne externe directe désactivée (état à la livraison)
Après avoir décroché le combiné ou après avoir appuyé sur la touche haut-parleur, vous entendez
la tonalité de numérotation interne (trois tons brefs qui se répètent en continu). Vous pouvez
joindre un usager externe en composant le code « 0 » et le numéro d’appel correspondant. Pour
joindre un usager interne de votre central téléphonique, vous devez composer uniquement le
numéro d’appel interne.
Définir la variante de prise de ligne
0 = désactiver la prise de ligne externe directe Q
+ P
S51
PZ
P
1 = activer la prise de ligne externe directe
Décrocher le
combiné
Saisir le code pour la
prise de ligne
30 | Euphonic EX-218
Définir la variante
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Utilisation
Téléphoner
Appeler un usager interne : par programmation, il est possible d’attribuer à chaque usager interne de votre central téléphonique un numéro d’appel interne. Ces numéros internes composés de
4 chiffres au maximum sont gérés de manière centralisée par Euphonic TK-Suite. Si besoin est,
contactez l’administrateur de votre central téléphonique pour connaître le numéro d’appel interne
attribué aux différents usagers.
À la prise de la ligne de numérotation, le numéro d’appel externe du central téléphonique qui
vous est attribué (numéro d’appel du central téléphonique plus le numéro direct ou le numéro
d’appel multiple ou MSN) est envoyé au central public RNIS. Les coûts de connexion sont alors associés à cet MSN. Cet MSN est également transmis à l’usager que vous appelez dans la mesure où
vous avez autorisé la notification de votre numéro d’appel.
Si vous entendez la tonalité de numérotation spéciale du central public RNIS après prise de la ligne de numérotation, cela signifie que le transfert d’appel RNIS est actif.
« Prise de ligne externe directe » activé
un appel interne:
+
#Z
Appuyer sur la touche « # » et composer
Décrocher le combiné
le numéro d’appel interne
un appel externe:
+
Z
Composer directement le numéro d’appel externe, le central téléphonique
Décrocher le combiné
prend automatiquement une ligne de numérotation
« Prise de ligne externe directe » désactivé
un appel interne:
+
d’appel interne
un appel externe:
+
Décrocher le combiné
Z
Composer directement le numéro
Décrocher le combiné
0Z
Appuyer sur le „0 » pour la prise de ligne externe
puis composer le numéro d’appel externe.
Euphonic EX-218 | 31
Utilisation
Prise de ligne avec ligne principale définie ou MSN
Pour répartir les coûts, vous pouvez transmettre lors d’une numérotation externe un autre numéro
d’appel. Pour occuper la ligne de numérotation, suivez la procédure suivante.
Prise de ligne avec ligne principale définie ou MSN
+ P
S
0
0
P
Z P
R
P
Z P
T
Décrocher le combiné
Préparer une
numérotation externe
Saisir un MSN précis ou Terminer la
la ligne principale
saisie
Saisir le numéro
d’appel externe
Effectuer une
communication
Réserver une ligne de numérotation
Réserver une ligne de numérotation
+ P
0
Q
P
r
S
2
9 Q P
Décrocher le
combiné
Réserver la ligne de
numérotation
Tonalité de validation
Raccrocher le
combiné
On vous signale l’arrivée d’un appel
1e possibilité :
AQ
P - A P + P A
Vous êtes en ligne
en externe et vous
entendez le signal
d’appel
Terminer la commu-Appel automatique
nication
de l’appelant
signalant son appel
Décrocher le
combiné
Effectuer une
communication
2e possibilité :
AQ
P
r P
0 P A
Vous êtes en ligne
en externe et vous
entendez le signal
d’appel
Rétro-appel, la
communication est
maintenue
Intercepter l’appel
externe émettant le
signal d’appel
Effectuer une
communication
Rejeter le signal d’appel externe
AQ P
r P
S
21 P
A
Vous êtes en ligne en externe
et vous entendez le signal
d’appel
32 | Euphonic EX-218
Rétro-appel, la
communication est
maintenue
Rejeter le signal d’appel
Continuer la
communication
Utilisation
Transfert interne avec notification
A P
r P
Z P
A P
Effectuer une
communication
externe
Rétro-appel, la
communication
externe est
maintenue
Saisir le numéro
d’appel interne
Annoncer la
communication
externe
Transférer la
communication
externe
Transfert interne sans notification
A P
r P Z P Effectuer une
communication
externe
Rétro-appel, la
communication externe
est maintenue
Transférer la communication
externe
Saisir le numéro
d’appel interne
Transfert externe
A P
r P
0 P
Z P
A P
Effectuer la 1e com- Rétro-appel, la
communication
munication
externe est
externe
maintenue
Occuper la ligne
de numérotation
Saisir le numéro
d’appel externe
Effectuer la 2e
communication
externe
r
S
20 P Transférer la 1e
communication externe
Raccrocher le
combiné
Activer le rétro-appel
+ P
Z Q P
r P
S19
Décrocher le
combiné
Composer n° de
l’usager
Tonalité
d’occupation ou
tonalité de ligne
libre
Rétro-appel
Déclencher le
rétro-appel
Interception non ciblée d’un appel externe
A P+ P
S260PA
Appel externe
sur un autre
téléphone
Décrocher le combiné
de votre téléphone
Intercepter un appel
externe
Effectuer une communication
Euphonic EX-218 | 33
Utilisation
Interception ciblée d’un appel
A P
+ P
S
26P
Z P
A
Appel sur un
autre
téléphone
Décrocher le combiné
de votre téléphone
Intercepter
Entrer le numéro d’appel Effectuer une
interne de l’usager
communication
interne
Prendre un appel du répondeur
A P
+P S26 P
Z P
A
Le répondeur a
pris l’appel
externe
Décrocher le
combiné
de votre téléphone
Intercepter
Entrer le numéro
d’appel interne du
répondeur
Effectuer une
communication externe
Commuter la fonction Ne pas déranger
1 = appels internes
+ P
S
43P
Z
2 = appels externes
Q P
-
Décrocher le
combiné
Tonalité de
validation
3 = tous les appels
0 = protection désactivée
Ne pas déranger
pour
Sélectionner le type
d’appel
Raccrocher le
combiné
Activer/désactiver la variante d’appel 2 (Nuit)
1 = activé
+ P
S
53P
Z
P
Z P
R
(
0 = désactivé
Décrocher le
combiné
Commuter la variante
d’appel 2
Q P
Tonalité de
validation
Raccrocher
le combiné
2 = tous désactivés
3 = tous activés
activer/désactiver
Saisir un numéro d’appel
lorsque vous voulez
activer/désactiver la
variante d’appel pour un
numéro
)
Terminer la
saisie
Numérotation automatique – Connexion sans numérotation
En cas d’urgence, vous pouvez activer sur votre téléphone la « numérotation automatique ».
Lorsque vous décrochez le combiné et n’appuyez ensuite sur aucune touche, le central
téléphonique compose automatiquement, après 10 secondes, un numéro d’appel externe en
mémoire et pour ce faire, coupe si besoin est une connexion en cours. Avant d’arriver à ce
moment, vous pouvez composer normalement un autre numéro d’appel quelconque. La
numération automatique n’est alors pas effectuée.
34 | Euphonic EX-218
Utilisation
Numérotation automatique - Programmer le numéro d’appel externe
Lancer le mode programmation:+PS705Q-
+ P
S
7241
P
Z P
R
Q PDécrocher le
combiné
Numérotation automatique Programmer le numéro d’appel
Saisir le numéro
d’appel externe à
max. 24 chiffres
Terminer la saisie
Tonalité de validation
Raccrocher le
combiné
Continuer la programmation ou quitter le mode programmation: +PS700QNumérotation automatique - Programmer le numéro d’appel interne
Lancer le mode programmation:+PS705Q-
+ P
S
7242
P
Z P Q PDécrocher le
combiné
Numérotation automatique Programmer le numéro d’appel
Saisir le numéro
interne
Tonalité de
validation
Raccrocher
le combiné
Continuer la programmation ou quitter le mode programmation: +PS700QNumérotation automatique - Effacer le numéro d’appel
Lancer le mode programmation:+PS705Q-
+ P
S
7240 Q P
Décrocher le
combiné
Tonalité de
validation
Numérotation automatique - Effacer
le numéro d’appel
Continuer la programmation ou quitter le mode programmation:
Raccrocher le
combiné
+PS700Q-
Activer/désactiver la numérotation automatique
1 = activé
+ P
S
5
0
P
Z
Q P0 = désactivé
Décrocher le
combiné
Numérotation automatique
activer/désactiver
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Conférence à trois interne
A P
r
Z
P
A P
rS61
Vous êtes
en ligne en
interne
Rétro-appel, saisir
le numéro d’appel
interne
Effectuer une
communication en
rétro-appel
Rétro-appel, entrer le code
pour la conférence
Q
K
Tonalité de validation
Conférence à 3
Euphonic EX-218 | 35
Utilisation
Conférence à trois interne/externe
A P
r
Z P
AP
rS61
Vous êtes
en ligne en
interne ou en
externe
Rétro-appel, « 0 »
et saisie du numéro
d’appel externe ou
numéro d’appel interne
Effectuer une
communication
en rétro-appel
Q
K
Rétro-appel, entrer le code
pour la conférence
Tonalité de validation
Conférence avec usagers
externes et internes
Parquer/Rependre une communication externe
A P
r P
S
27 Q P
Vous êtes en ligne
en externe
Rétro-appel
Saisir le code pour
parquer
Tonalité de
validation
+ P
S
28P A
Décrocher le
combiné
Saisir le code pour
parquer
Raccrocher le combiné.
La communication est
parquée.
La communication est parquée. Continuer
la communication externe.
Activer/Désactiver Parquer avec code
Activer Parquer avec code
Désactiver Parquer avec code
S7351
S7350
Parquer/Rependre une communication externe parquée avec code
Parquer la communication et saisir le
code à 2 chiffres (00-99)
Parquer la communication et attribuer
un code à 2 chiffres (00-99)
S27Z
S28Z
Rétro-appel interne/Va-et-vient
A P
r P
Z P
A P
r P
Effectuer la 1e com-Rétro-appel
Saisir le numéro
munication
La 1e communication est d’appel interne
maintenue
« 0 » pour prendre la communication externe ou
n° d’appel interne pour prendre la communication
interne
Effectuer une
communication en
rétro-appel
La communication en
rétro-appel et la 1e
communication sont
maintenues
etc.
Z P
A P
Revenir à la 1e communication
36 | Euphonic EX-218
Continuer la 1e
communication
Utilisation
Rétro-appel externe/Va-et-vient
A P
r P
0
Z P
A P
r P
Effectuer la 1e
communication
Rétro-appel
La 1e communication
est maintenue
Saisir le numéro
d’appel externe
Effectuer une
communication en
rétro-appel
« 0 » pour prendre la communication externe ou
La communication en
rétro-appel et la 1e
communication sont
maintenues
etc.
n° d’appel interne pour prendre la communication P
Z
A P
interne
Revenir à la 1e communication
Continuer la 1e
communication
Préparer la surveillance de la pièce
+ P S45 Q P A
Décrocher le combiné dans la
pièce à surveiller
Déclencher la
surveillance de la pièce
Tonalité de validation
Poser le combiné près du
téléphone effectuant la
Surveillance de la pièce par un usager interne
+ P Z P ®
Décrocher le
combiné
Entrer le numéro d’appel interne
du téléphone effectuant la surveillance
Écouter ce qui se passe dans la pièce
Surveillance de la pièce par un usager externe
+ P
Z Q Q P
Z
Décrocher le
combiné
Saisir le numéro d’appel de Tonalité de
numérotation directe ou le ligne libre
numéro d’appel multiple du 2 à 3 sonneries
boîtier de communication
Attendre 5 s la
musique d’attente
(MoH) interne !
Code du boîtier de
communication sous 15 s
sous forme de signal MF
Q P
Z P ®
Attendre 5 s la
musique d’attente
(MoH) interne, si
code correct
Entrer le numéro d’appel
interne du téléphone
effectuant la surveillance
Écouter ce qui
se passe dans
la pièce
Supprimer la surveillance de la pièce
-
Raccrocher le combiné dans la pièce surveillée
Euphonic EX-218 | 37
Utilisation
Enregistrer un numéro d’appel dans l’annuaire téléphonique
Lancer le mode programmation: +PS705Q-
+ P
S
711
Décrocher le
combiné
P
Saisir le code pour la
programmation de l’annuaire
téléphonique
000
P
à 999
Entrer la destination de l’annuaire téléphonique, p. ex.
123, où vous souhaitez enregistrer un numéro d’appel
Z P
R Q P
Terminer la
Numéro d’appel externe
sans « 0 » (occupation de saisie
la ligne de numérotation)
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Continuer la programmation ou quitter le mode programmation:
+PS700Q-
Effacer un numéro d’appel de l’annuaire téléphonique
Lancer le mode programmation:+PS705Q-
+ P
S710
P
000à 999
Décrocher le
combiné
Saisir le code pour
supprimer une entrée
Entrer la destination de l’annuaire téléphonique,
p. ex. 123, que vous souhaitez supprimer
Q P
-
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Continuer la programmation ou quitter le mode programmation:
+PS700Q-
Composer un numéro d’appel de l’annuaire téléphonique
+ P
S
3
P
000
A
à 999 P
Décrocher le
combiné
Saisir le code pour
Entrer la destination de l’annuaire téléphonique,
l’annuaire téléphonique p. ex. 123, le numéro d’appel enregistré est
composé.
38 | Euphonic EX-218
Effectuer une
communication
Utilisation
Prendre un appel portier
A P
+ P
A
Appel portier sur
votre téléphone
Décrocher le
combiné
Effectuer un appel portier
Actionner la gâche électrique pendant un appel portier
A P
r P
S11
P
Z Q P A
Vous êtes en ligne
Rétro-appel
pour un appel portier
Actionner la gâche
électrique, elle
fonctionne pendant 3
secondes
Numéro d’appel
interne de la porte
Tonalité de
validation
Continuer l’appel
portier
Appeler l’interphone/Intercepter un appel portier
+ P
S11 P
Z P
A
Décrocher le
combiné
Appeler
l’interphone
Numéro d’appel
interne de la porte
Effectuer un appel
portier
Actionner directement la gâche électrique
+ P
S12 P
Z Q PDécrocher le
combiné
Actionner la gâche
électrique, elle
fonctionne pendant 3
secondes
Numéro d’appel
interne de la porte
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Activer Renvoi de
+ P
S571
P
Z Q P
Décrocher le
combiné
Activer
Renvoi de
Saisir l’usager interne dont
les appels doivent vous être
renvoyés
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Désactiver Renvoi de
+ P
S570
P
Z Q P
Décrocher le
combiné
Désactiver
Renvoi de
Tonalité de
validation
Raccrocher le combiné
Euphonic EX-218 | 39
Utilisation
Programmer et commuter Renvoi vers
1= destination externe
0= désactiver
3= n° abrégé
2= si occupé
3= en l’absence de réponse
1= permanent
2= destination interne PZ
+ P
S58PZ
P
Décrocher le
combiné
Activer Renvoi
vers
Sélectionner la variante de
Renvoi vers
Sélectionner le type
de destination pour le
renvoi
Z P
Z P
R Q P
Saisir le numéro d’appel
interne dont les appels
doivent être renvoyés
Terminer la
saisie
Saisir un n°
appel ou un n°
abrégé
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Désactiver tous les renvois pour un numéro interne
+Q P
S580
P
Z Q P
Décrocher le combiné
Désactiver
Tonalité de numérotation Renvoi vers
spéciale
Saisir le numéro d’appel
interne dont le renvoi doit
être désactivé
Raccrocher
le combiné
Tonalité de
validation
Effacer tous les renvois pour un numéro interne
+ P
S589 PZ Q P
Décrocher le
combiné
Supprimer les
renvois
Saisir le numéro
interne
Tonalité de validation
Raccrocher le combiné
Entrer l’heure de réveil
+P
S164
P
Z
P
Z
Q P-
Décrocher le Code pour Entrer l’heure Saisir 2 chiffres pour Entrer deux chiffres
pour les minutes
les heures
combiné
de réveil
Tonalité de validation
Raccrocher le
combiné
Après entrée de l’heure de réveil, le réveil est automatiquement activé pour tous les jours.
Régler les jours de réveil à partir du téléphone analogique ou RNIS
Après avoir entré une heure de réveil, vous pouvez déterminer les jours où la fonction Réveil
doit être exécutée sur votre téléphone analogique ou RNIS.
+ S166
0 = tous désactivés
8 = du lundi au vendredi
1 à 7 = lundi à dimanche
40 | Euphonic EX-218
Z Entrer
les chiffres selon
la liste:
#
Q
-
9 = du lundi au dimanche
Vous pouvez entrer plusieurs jours les uns après les autres.
Utilisation
Désactiver le réveil
+P
S160
P
Q PDécrocher le Code pour Désactiver le
combiné
réveil
Raccrocher le
combiné
Tonalité de
validation
Activer le réveil
+P
S161
P
Q P
Décrocher le Code pour Activer
combiné
le réveil
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
La procédure « Activer le réveil » sert
à réactiver un profil de semaine désactivé par la fonction « Désactiver le
réveil ».
Effacer l’heure de réveil
+P
S169
P
Z P
Décrocher le Code pour Effacer l’heure Saisir le numéro
combiné
de réveil
interne
Q PTonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Arrêter l’appel réveil
+
A Raccrocher le combiné
Décrocher le
combiné
Continuer l’appel réveil
+P
S162
P
Q PDécrocher le Code pour Continuer
combiné
l’appel réveil
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Après avoir suivi la procédure « Continuer l’appel réveil », l’appel réveil 1 est répété toutes les
10 minutes pendant 1 heure jusqu’à ce que vous le désactiviez.
Codes de projet
Vous pouvez affecter des communications à un projet à l’aide des codes de projet. L’analyse est
effectuée dans Euphonic TK-Suite Bill.
Euphonic EX-218 | 41
Utilisation
Affecter un code de projet sur le téléphone a/b
Vous pouvez entrer le code de projet sur le téléphone a/b avant la communication en suivant la
procédure suivante:
+ P
S
23Z
#
Entrer le code de
projet
Décrocher le
combiné
Filtres d’appel
Il est possible de définir des filtres d’appel pour chaque téléphone. Ces filtres offrent la possibilité
en général de rejeter certains numéros d’appel, de renvoyer des numéros d’appel vers le répondeur, de renvoyer des appels vers un numéro spécifique ou de désigner des numéros prioritaires.
Activer/désactiver le filtre d’appel du téléphone analogique
+ P
S419 PZ
Q P
0= désactivé
1= activé
Décrocher le
combiné
Filtres d’appel
42 | Euphonic EX-218
activer/
désactiver
Tonalité de
validation
Raccrocher le
combiné
Communication par PC
Aperçu des logiciels
Le CD-ROM fourni contient le pack logiciel Euphonic TK-Suite Basic, le configurateur AIS et les pilotes USB pour votre central téléphonique.
Par respect pour l’environnement, nous avons décidé de ne pas fournir de manuel d’utilisation
complet et imprimé sur papier pour chaque programme. Le symbole du point d’interrogation présent dans les logiciels vous permet d’obtenir une aide détaillée sur ces applications.
Configuration requise
Pour pouvoir installer les logiciels, votre système doit présenter les caractéristiques suivantes :
- PC IBM ou compatible avec disque dur et lecteur de CD-ROM
- Processeur Pentium II cadencé à 233 MHz ou supérieur
- Mémoire vive 64 Mo ou supérieure
- Microsoft Windows 98/2000/ME/XP
Si vous souhaitez utiliser Euphonic TK-Suite Server avec plusieurs Clients, nous vous recommandons
d’utiliser Windows 2000 ou XP comme plate-forme d’installation pour le serveur.
Remarques importantes concernant l’utilisation du central téléphonique avec un PC
Afin d’exploiter au maximum les fonctions de votre central téléphonique en conjonction avec votre
PC, merci de contacter votre revendeur qui pourra vous présenter les possibilités offertes par la CTI
(technologie de couplage téléphonie-informatique) et autres fonctions et qui pourra éventuellement les installer.
Euphonic TK-Suite Server
Euphonic TK-Suite Server vous permet de disposer des composants Euphonic TK-Suite-Set, Euphonic
TK-Suite Bill et Euphonic TK-Suite Contact décrits ci-après. Euphonic TK-Suite Server est un programme exécuté sur Windows 98/ME sous forme d’application exécutée en arrière-plan, et sous
forme de service sur Windows 2000/XP. Cela signifie que vous n’interagissez pas directement avec
le programme, mais par le biais de Euphonic TK-Suite-Client et d’un navigateur Internet.
Euphonic TK-Suite Set
Euphonic TK-Suite Set vous permet de programme votre central téléphonique
depuis votre PC. Il est possible de paramétrer rapidement et simplement les
renvois, les sonneries, les services Nuit/Jour ainsi que les paramètres du système RNIS. Grâce à Euphonic TK-Suite Set, vous pouvez également enregistrer
votre configuration personnalisée sur le disque dur. Si besoin est, vous pouvez à
tout moment charger cette configuration dans le central téléphonique. (Voir le
chapitre « Programmer le central téléphonique »)
Les composants LCR de Euphonic TK-Suite Set servent à réduire vos coûts de communications téléphoniques. Least-Cost-Routing signifie que vous téléphonez à tout moment avec l’opérateur réseau
Euphonic EX-218 | 43
Communication par PC
le plus économique, en supposant que la banque de données est régulièrement actualisée. Si la ligne de l’opérateur est occupée, la fonction Fallback permute automatiquement sur l’opérateur le plus
économique suivant, en fonction de vos réglages. Ceci se présente sous la forme d’une banque de
données « intelligente » dans un tableau. Il est ainsi possible d’établir à tout moment un tableau de
routage personnalisé pour optimiser les coûts téléphoniques. Par exemple, si vous voulez téléphoner
uniquement avec les opérateurs qui peuvent être utilisés sans devoir s’inscrire pour un Call-by-Call,
pas de problème. Il est possible de définir un profil de semaine pour huit opérateurs différents max.
avec leur préfixe de réseau. En outre, vous pouvez définir huit zones de tarification.
Euphonic TK-Suite Bill
Euphonic TK-Suite Bill est le programme qui prend en charge l’analyse de vos
communications. Si votre opérateur réseau transmet les informations tarifaires,
le logiciel enregistre tous les coûts de communication. TK-Bill trie et calcule
selon les postes secondaires, la date, les numéros d’appel ou les clients. Il est
également possible de trier toutes les communications selon les opérateurs réseau. TK-Bill journalise non seulement les communications qui engendrent des
coûts, mais également les communications entrantes.
Euphonic TK-Suite Contact
Euphonic TK-Suite Contact est à la fois votre carnet d’adresses et votre annuaire
téléphonique personnel qui fonctionne sur réseau. Il est possible d’importer
dans Euphonic TK-Suite Contact les données de l’annuaire téléphonique du central. Il fonctionne étroitement avec Euphonic TK-Suite Client et vous permet de
disposer d’un poste de travail CTI entièrement fonctionnel.
Euphonic TK-Suite Client
Euphonic TK-Suite Client sert à l’intégration de tous les composants de Euphonic
TK-Suite sur votre poste de travail et vous permet d’avoir accès à tous les outils
par simple clic de souris. De plus, Euphonic TK-Suite Client vous propose un
poste de travail CTI complet qui vous permet de composer des numéros d’appel
de Euphonic TK-Suite Contact, d’afficher les appels entrants et une fonction de
rappel de tâches.
44 | Euphonic EX-218
Bediening
Installation de Euphonic TK-Suite
Lancez l’assistant d’installation de Euphonic TK-Suite.
Après avoir sélectionné le répertoire d’installation et le groupe de démarrage, l’assistant
d’installation Euphonic TK-Suite vous demande si vous voulez effectuer une installation monoposte, sur serveur ou pour Client.
Sélectionnez l’option "Monoposte" si vous
souhaitez utiliser le central téléphonique
avec un seul PC.
Sélectionnez "la variante Serveur" si vous
souhaitez utiliser le central téléphonique
avec plusieurs PC.
Sélectionnez "la variante Client" si vous
souhaitez utiliser le central téléphonique
avec plusieurs PC et que vous avez déjà
installé un Euphonic TK-Suite Server auquel
vous avez accès. Veillez à ce qu’un compte
utilisateur soit déjà installé sur le serveur
pour le Client.
Si vous installez Euphonic TK-Suite Client
pour l’accès au Euphonic TK-Suite Server sur
le réseau, vous êtes invité à indiquer le nom
du serveur, le nom d’utilisateur et le mot de
passe.
Le nom et le mot de passe doivent être
paramétrés d’avance dans Euphonic TK-Suite
Server.
Euphonic EX-218 | 45
Communication par PC
À l’installation de Euphonic TK-Suite, vous pouvez choisir entre une connexion passive et active :
ACTIVE :
La connexion au central est maintenue en
permanence, l’interface de l’ordinateur par
laquelle vous communiquez avec le central
est utilisée en permanence et aucune autre application ne peut y avoir accès. Cette
option convient pour un serveur ou une installation monoposte lorsque vous souhaitez
utiliser en permanence la fonction CTI.
PASSIVE :
La connexion avec le central n’est établie
que lorsque les données de configuration ou
de coûts sont transmises. Le reste du temps,
l’interface peut être utilisée par d’autres applications. Dans ce cas, CTI n’est pas possible.
Enfin, vous pouvez sélectionner le type de connexion avec le central:
- Com1 ou Com 2, si vous voulez communiquer avec le central par une interface
série,
- S0/USB Capi 2.0 interne lorsque vous voulez communiquer avec le central par USB
ou par une interface RNIS. Cette possibilité
de connexion ne prend pas en charge
CTI et ne vous est pas proposée lorsque
vous avez choisi « Active » à l’étape précédente.
- X31, lorsque vous voulez communiquer
avec le central par le biais d’un bus S0
interne ou une interface USB et qu’aucun
canal vocal ne doit être occupé sur le bus
S0 interne.
Pour pouvoir utiliser CTI, vous devez communiquer avec le central soit par l’interface série, soit
par protocole X31.
Pour plus d’informations sur Euphonic TK-Suite, reportez-vous au manuel de Euphonic TK-Suite
présent sur le CD d’installation Euphonic ou contactez votre revendeur.
46 | Euphonic EX-218
AIS
Module AIS intégré
Le module AIS intégré permet d’étendre votre central téléphonique d’un système d’informations
audio.
Le module AIS vous permet d’intégrer des annonces individuelles et des files d’attente dans le
central.
Vous pouvez configurer votre AIS de telle sorte qu’un appelant puisse déclencher une action par
pression sur une touche lors d’une « Annonce avant réponse ».
Ceci permet à l’appelant par exemple de sélectionner lui-même le poste secondaire (Ventes, secrétariat, assistance téléphonique, etc.) avec lequel il souhaite être mis en relation.
Il est possible d’enregistrer une musique d’attente ou une annonce individuelle par l’intermédiaire
du configurateur AIS fourni à la livraison.
À la livraison du module AIS, une musique d’attente et une annonce sont déjà préinstallées. Au
total, il est possible d’enregistrer 70 minutes sur le module AIS. À la livraison, environ 11 minutes
de cette mémoire sont déjà occupées. L’utilisation de fichiers audio permet d’enregistrer des informations, de la publicité ou de la musique.
À ce propos, voir les spécificiations SABAM.
Le configurateur AIS vous permet de sélectionner des fichiers wave individuels (pour utiliser
d’autres formats audio, comme par exemple les fichiers MP3, vous devez tout d’abord les convertir au format wave avec un programme adapté) et d’affecter les différentes annonces (message
d’accueil, liste d’attente, porte, capteur et réveil). Ces fichiers wave doivent être au format PCM
WAVE, en 8 ou 16 bits, mono ou stéréo avec un taux d’échantillonnage de 6 à 48 KHz. À noter
qu’il doit s’agir exclusivement de fichiers audio ne présentant aucun caractère de contrôle supplémentaire (protection à la copie) !
Vous pouvez créer vous-même ces fichiers wave ou vous les procurer p. ex. auprès des opérateurs
Internet correspondants (voir mélodies standard).
Les heures de réveil peuvent être programmées individuellement sur chaque téléphone par
des combinaisons de touches. À l’heure de réveil indiquée, vous recevez un appel avec p. ex.
l’annonce « Vous avez demandé un appel réveil ».
Vous pouvez afficher sur chaque terminal l’heure actuelle.
Euphonic EX-218 | 47
AIS
Mélodies standard
Euphonic s’est procuré les mélodies standard et les annonces autorisés par la SABAM auprès de
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Tel.: +49 (431) 5606370
Fax: +49 (431) 5606371
info@on-hold.de
http://www.on-hold.de
48 | Euphonic EX-218
Service Après-Vente
Service Après-Vente
Si vous avez besoin d’une assistance technique, merci de vous adresser à votre revendeur. Si votre
revendeur n’est pas en mesure de vous aider pour un cas particulier, le service de support technique Euphonic se tient bien sûr à votre disposition sur WWW.EUPHONIC.BE
Dans les deux cas, les informations suivantes sont nécessaires pour pouvoir vous aider le plus rapidement possible :
-
-
-
-
-
-
description détaillée des erreurs
le type et le numéro de série de l’installation téléphonique
la version du firmware de votre central téléphonique
le fichier de configuration de l’installation téléphonique
la version des logiciels Euphonic TK-Suite installés
le système d’exploitation
Les conseils que nous pouvons vous apporter se limitent exclusivement aux questions que vous
nous posez et sont basés uniquement sur les informations que vous nous avez fournies. Les problèmes et leurs solutions peuvent dépendre de l’environnement de votre système ainsi que tous
les composants mis en oeuvre ainsi que de nombreux autres facteurs qui nous sont inconnus
ou dont nous avons pu déduire la présence, mais sans les connaître. Pour cette raison, nous ne
pouvons assumer aucune responsabilité dans le cas de préméditation ou de négligences graves.
À noter que les informations techniques peuvent être soumises à des modifications en raison
d’informations plus récentes et complémentaires.
Euphonic EX-218 | 49
Sicherheitshinweise
- Aufbau und Wartung der Anlage nur durch geschultes Fachpersonal!
- Achtung! Die Euphonic EX-218 muss elektrisch geerdet sein. Schließen Sie daher den EuroSchutzkontaktstecker des Netzkabels nur an eine fachgerecht verlegte, geerdete Steckdose
(Schutzkontakt-Steckdose) an, um eine Gefährdung von Personen und Sachen auszuschließen!
Diese Steckdose muss nahe der Euphonic EX-218 angebracht sein.
- Die Anlage muss horizontal mit dem Anschlussfeld nach unten aufgehängt werden.
- Während eines Gewitters dürfen Sie Anschlussleitungen nicht anschließen und nicht lösen.
- Verlegen Sie die Anschlussleitungen so, daß niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Anschlussfeldabdeckung entfernen.
Ziehen Sie zum Ausschalten der Euphonic EX-218 den 230 V- Netzstecker, bevor Sie die Anschlussleitungen zu den Teilnehmern und zum ISDN-Netz anschließen. Lebensgefahr!
- Schutzmaßnahme! Um die elektrostatisch gefährdeten Bauelemente der Euphonic EX-218
zu schützen, berühren Sie bitte mit dem Finger kurzzeitig den Metallschirm der PC/DruckerBuchse an der rechten Seite der Telefonanlage, bevor Sie mit den Installationsarbeiten beginnen. Dadurch leiten Sie mögliche elektrostatische Ladungen ab.
- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten ins Innere der Euphonic EX-218 gelangen. Kurzschlüsse können die Folge sein.
- Eine Haftung für Folgeschäden, wie z.B. Kosten für eine unbeabsichtigt aufrechterhaltene Verbindung, wird ausgeschlossen.
- Bei Stromausfall ist die Euphonic EX-218 außer Betrieb. Sie können nicht telefonieren.
Wenn Sie die Euphonic EX-218 an einem analogen Anschluss betreiben, stellen Sie bitte sicher, daß
Ihr Provider die Gebührenimpulse für Ihren Anschluss deaktiviert, da es sonst zu Störungen in den
Sprechverbindungen kommen kann.
An die analogen Teilnehmeranschlüsse der Euphonic EX-218 dürfen Sie alle analogen Endgeräte
anschließen, die Sie auch am analogen Telekommunikationsnetz betreiben dürfen.
An einen internen S0-Bus dürfen Sie alle DSS 1-ISDN-Endgeräte anschließen, die Sie auch direkt
am ISDN-Netz betreiben dürfen.
Jeder andere Gebrauch der Euphonic EX-218 ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig.
Die Euphonic EX-218 besitzt die Allgemeine Anschalteerlaubnis (AAE).
Die Euphonic EX-218 erfüllt die vorgeschriebenen Konformitäts- und Sicherheitsbestimmungen.
Über dieses Handbuch
Diese Anleitung ist gültig für den Auslieferungszustand der Anlage. Sollte die Anlage durch eine
vom Hersteller bereitgestellte neue Software modifiziert werden, können einzelne Teile der Anleitung Ihre Gültigkeit verlieren. Alle in der Anleitung genannten ISDN-Leistungsmerkmale werden
von der Anlage unterstützt. Allerdings werden nicht alle Leistungsmerkmale von den Netzanbietern bereitgestellt.
50 | Euphonic EX-218
Einleitung
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitshinweise
Über dieses Handbuch
Inhaltsverzeichnis
Wichtiges zur Nutzung von analogen Endgeräten
Wichtiges zur Nutzung von ISDN - Endgeräten
Externbelegung
Telefonieren
Externbelegung mit bestimmter Amtsleitung oder MSN Eine Wählleitung reservieren Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl Projektkennziffern Anruffilter Softwareübersicht Systemvoraussetzungen AIS-Modul Standardmelodien Kundendienst 50
50
51
52
53
54
55
56
56
58
65
66
67
67
71
72
73
Euphonic EX-218 | 51
Einleitung
Wichtiges zur Nutzung von ISDN Engeräten
An einen internen S0-Anschluß der Euphonic EX-218 können Sie bis zu acht ISDN - Endgeräte oder
bis zu 2 digitale Systemtelefone anschließen.
Endgeräte zum Anschluß am internen S0:
- digitale Euphonic-Systemtelefone (max. 2 digitale Systemtelefone anschließbar)
- ISDN - Telefone
- ISDN - PC-Karten
- ISDN - Faxgeräte
Abhängig von der Stromaufnahme können Sie mindestens vier ISDN - Endgeräte
anschließen, die über keine eigene Stromversorgung verfügen.
Zum Beispiel: 4 ISDN - Telefone oder 2 digitale Systemtelefone und 2 ISDN - Telefone.
Alle ISDN - Endgeräte müssen zugelassene ISDN - Endgeräte (DSS1) sein.
Der interne S0-Anschluß verhält sich wie ein Mehrgeräteanschluß, dem Sie beliebige Internrufnummern der Euphonic EX-218 zuordnen können. Die bis zu vierstelligen Internrufnummern sind
die Mehrfachrufnummern. Sie geben eine oder mehrere dieser Mehrfachrufnummern (Internrufnummern) in Ihr ISDN - Endgerät ein. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des ISDN
- Endgerätes. Die Mehrfachrufnummer ist die Intern- und Durchwahlrufnummer dieses ISDN - Endgerätes.
Von einem ISDN - Endgerät erreichen Sie jeden Internteilnehmer kostenfrei durch Wahl der entsprechenden Internrufnummer. Einen Externteilnehmer erreichen Sie nach Belegung einer Wählleitung (B-Kanal) mit der Amtskennziffer 0 oder 9 und Wahl der Externrufnummer.
Wenn Sie für Ihr ISDN - Endgerät die "Amtsholung spontan mit intern" einstellen, müssen Sie bei
der Internwahl vor der Internrufnummer die #-Taste (Raute-Taste) drücken. An Telefonen die keine
#-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstützen, ist keine Internwahl möglich.
Die Funktionen der Euphonic EX-218 bedienen Sie am ISDN - Telefon mit den gleichen Prozeduren
wie an einem analogen Standardtelefon. Nach Drücken der *-Taste (Stern-Taste) und Wahl der
Kennziffer wird eine Funktion ausgeführt.
Die Bedienung der Funktionen ist abhängig vom ISDN-Endgerätetyp und ggf. eingeschränkt.
An ISDN - Telefonen, die keine *-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstützen, müssen
Sie statt der *-Taste die Ziffern 99 drücken.
Für eine "Rückfrage" muß am ISDN - Telefon eine Rückfragetaste r oder eine menügeführte Rückfragefunktion vorhanden sein.
Achten Sie bei der Bedienung auf die akustischen Signale Ihrer Euphonic EX-218. Sie hören den
Quittungston, wenn Sie eine Kennziffernprozedur erfolgreich abgeschlossen haben. Andernfalls
hören Sie den Fehlerton.
Im Display Ihres ISDN - Telefons wird Ihnen angezeigt:
- Rufnummer des Anrufers (Intern- und Externteilnehmer)
- Verbindungsentgelte
- Datum und Uhrzeit nach der ersten Internverbindung
Die Funktionen Ihres ISDN - Telefons zur Bedienung der ISDN - Leistungsmerkmale über die Menü
- Führung können Sie nur eingeschränkt nutzen.
52 | Euphonic EX-218
Einleitung
Wichtiges zur Nutzung von analogen Engeräten
An die analogen Ports Ihrer Euphonic EX-218 dürfen Sie alle zugelassenen analogen Endgeräte
anschließen, die Sie auch am öffentlichen Telekommunikations-Netz betreiben dürfen. Dies
können z.B., normale Telefone (a/b-Telefone), Anrufbeantworter, Telefax der Gruppe 2 und 3 und
analoge Modems sein.
Das Wahlverfahren der analogen Endgeräte kann das Impulswahlverfahren (IWV) oder das Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) sein. MFV ist das schnellere Wahlverfahren und Telefone mit Impulswahl (IWV) können nur eingeschränkt benutzt werden. Die Euphonic EX-218 erkennt selbständig
das jeweilige Wahlverfahren.
Von einem analogen Endgerät erreichen Sie jeden Internteilnehmer kostenfrei durch Wahl der entsprechenden Internrufnummer. Einen Externteilnehmer erreichen Sie nach Belegung einer Wählleitung (B-Kanal) je nach Einstellung mit der Amtskennziffer 0 oder 9 und Wahl der
Externrufnummer.
Wenn Sie für Ihr Telefon die "Amtsholung spontan mit intern" einstellen, müssen Sie bei der Internwahl vor der Internrufnummer die #-Taste (Raute-Taste) drücken. An Telefonen, insbesondere
Telefone im Impulswahlverfahren, die keine # -Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstützen, ist keine Internwahl möglich.
Die Funktionen der Euphonic EX-218 bedienen Sie durch Drücken der *-Taste (Stern-Taste) und
Wahl einer Kennziffer. An Telefonen, insbesondere Telefone im Impulswahlverfahren, die keine
*-Taste haben, bzw. diese Funktionen nicht unterstützen, müssen Sie statt der *-Taste die Ziffern
99 drücken.
Beachten Sie! Analoge Standardtelefone mit MFV müssen für die "Rückfrage" eine Signaltaste (Rückfragetaste R) mit Flash haben.
In dieser Bedienungsanleitung sind die Bedienschritte immer für analoge Standardtelefone mit
MFV angegeben. An analogen Standardtelefonen mit IWV müssen Sie bei der Rückfrage die #-Taste nicht drücken. Die Funktionen eines analogen Standardtelefons (z.B. Wahlwiederholung, Kurzwahl) können Sie auch im Zusammenspiel mit Ihrer Euphonic EX-218 nutzen. Die Funktionsweise
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des betreffenden Telefons. Die Bedienung der
Funktionen Ihrer Euphonic EX-218, die Sie von einem analogen Standardtelefon mit MFV aus nutzen können, sind in dieser Bedienungsanleitung und in der "Kurzbedienungsanleitung für analoge
- und ISDN-Endgeräte" aufgeführt. Achten Sie bei der Bedienung auf die akustischen Signale Ihrer
Euphonic EX-218. Sie hören den Quittungston, wenn Sie eine Kennziffernprozedur erfolgreich abgeschlossen haben. Andernfalls hören Sie den Fehlerton. Bitte beachten Sie, daß an den analogen
Nebenstellen der Euphonic EX-218 nur CLIP mit FSK übermittelt wird. An analogen Telefonen mit
Anzeige der Verbindungsentgelte übermittelt die Euphonic EX-218 die Zählimpulse (Gebührenimpulse).
ACHTUNG: Wird die Anlage am analogen Amt betrieben, ist die Übertragung der Gebührenimpulse
nicht möglich.
Die Euphonic EX-218 unterstützt bei der Datenübertragung über die analogen Ports den V.90
Standard (Übertragungsgeschwindigkeit bis 56600 bps, ggf. Reduzierung durch Übertragungswege
und Leitungen auf 33600 bps, V.34+).
Für Modem-Betrieb wird empfohlen, den Port über den PC-Konfigurator auf "Amtsholung spontan
" einzustellen. Andernfalls ist es unbedingt erforderlich, das Modem auf Blindwahl zu konfigurieren, da die meisten Modems den Wählton einer Euphonic EX-218 nicht erkennen. Die Blindwahl
wird bei den Modems, die mit dem Hayes-Befehlssatz arbeiten, mit Hilfe der X0 ... X4 Parameter
eingestellt.
Euphonic EX-218 | 53
Bedienung
Externbelegung
Sie können für Ihr Telefon zwischen zwei Einstellungen für die Externbelegung (Belegen einer
Wählleitung) wählen.
Variante Externbelegung direkt aktiviert
Nach Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste hören Sie den Externwählton (Dauerton). Einen Externteilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer. Die Euphonic EX-218 belegt automatisch eine Wählleitung. Um einen Internteilnehmer Ihrer
Euphonic EX-218 zu erreichen, müssen Sie erst die Interntaste drücken und die Internrufnummer
nachwählen. Die Externbelegung direkt ist nur direkt nach Abnehmen des Hörers möglich. Wenn
Sie in Rückfrage einen Externteilnehmer anrufen wollen, müssen Sie mit der "0" ein Amt holen.
Variante Externbelegung direkt deaktiviert
(Auslieferungszustand) Nach Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste hören Sie
den Internwählton (drei kurze Töne, die ständig wiederholt werden). Einen Externteilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer "0" und der entsprechenden Rufnummer. Um einen Internteilnehmer Ihrer Euphonic EX-218 zu erreichen, müssen Sie nur die Internrufnummer wählen.
Externbelegung einstellen
+ P
S
51PZ Q
P
0 = Externbelegung direkt deaktivieren
1 = Externbelegung direkt aktivieren
Hörer abnehmen
Kennziffer für
Amtsholung eingeben
54 | Euphonic EX-218
Variante einstellen
Quittungston
Hörer
auflegen
Bedienung
Telefonieren
Internteilnehmer anrufen: Jedem Internteilnehmer Ihrer Euphonic EX-218 kann eine Internrufnummer durch die Programmierung zugeordnet werden. Diese bis zu vierstelligen Internnummern
werden von Euphonic TK-Suite in einem Pool verwaltet. Erfragen Sie ggf. beim Administrator Ihrer
Euphonic EX-218, welche Internrufnummer welchem Teilnehmer zugeordnet wurde.
Beim Belegen der Wählleitung wird die Ihnen zugeordnete Externrufnummer der Euphonic EX-218
(Anlagenrufnummer plus Durchwahl bzw. Mehrfachrufnummer, MSN) an die ISDN-Vermittlungsstelle gesendet. Die Verbindungskosten werden dann unter dieser MSN geführt. Diese MSN wird
auch Ihrem angerufenen Teilnehmer übermittelt, vorausgesetzt die Übermittlung Ihrer Rufnummer ist freigegeben.
Wollen Sie die Verbindungskosten über eine andere MSN oder einen anderen S0-Basisanschluß
abrechnen lassen, drücken Sie zum Belegen der Wählleitung die entsprechende
Extern-Taste. Für jede MSN, jeden S0-Anschluß oder jeden analogen Amtsanschluß können Sie am
Systemtelefon eine Extern-Taste einrichten.
Hören Sie nach Belegung der Wählleitung den Sonderwählton der ISDN-Vermittlungsstelle, ist
eine ISDN-Anrufweiterschaltung aktiv.
"Externbelegung direkt" aktiviert
Internteilnehmer anrufen:
+
"#" Taste drücken und die Internrufnummer wählen
Hörer abheben.
Externteilnehmer anrufen:
+
#Z
Z
Externrufnummer direkt wählen, die Euphonic EX-218
belegt automatisch eine Wählleitung
Hörer abheben.
"Externbelegung direkt" deaktiviert
Internteilnehmer anrufen:
+
Hörer abheben.
Externteilnehmer anrufen:
+
Hörer abheben.
Z
Internrufnummer direkt wählen
0Z
Externbelegung mit "0" und dann die Externrufnummer wählen
Euphonic EX-218 | 55
Bedienung
Externbelegung mit bestimmter Amtsleitung oder MSN
Sie können bei der Externwahl zwecks Gebührentrennung gezielt eine andere Rufnummer übermitteln.
Externbelegung mit bestimmter Amtsleitung oder MSN
+ P
S
0
0
P
Z P
R
P
Z P
T
Hörer abnehmen
Externwahl vorbereiten
bestimmte MSN
oder Amtsleitung
eingeben
Eingabe
abschließen
Externrufnummer
eingeben
Gespräch
führen
Eine Wählleitung reservieren
Eine Wählleitung reservieren
+ P
0
Q
P
r
S
2
9 Q PHörer abnehmen
Wählleitung reservieren
Quittungston
Hörer auflegen.
Bei Ihnen wird angeklopft
1. Möglichkeit:
A
Q
P - A P + P A
Sie führen ein Gespräch und hören
den Anklopfton
Gespräch beenden
Automatischer Anruf Hörer abnehmen
vom Anklopfenden
2. Möglichkeit:
A
Q
P
r P
0 P A
Sie führen ein Gespräch und hören
den Anklopfton
Rückfrage,
Gespräch wird
gehalten
Anklopfenden Intern- Gespräch führen
anruf heranholen
Anklopfen abweisen
AQPr PS
21 PA
Sie führen ein Gespräch und hören
den Anklopfton
Rückfrage,
Gespräch wird
gehalten
56 | Euphonic EX-218
Anklopfen abweisen
Gespräch
weiterführen
Gespräch führen
Bedienung
Weitergabe intern mit Ankündigung
A P
r P
Z P
A P
Externgespräch
führen
Rückfrage, Externge- Internrufnummer
spräch wird gehalten eingeben
Externgespräch
ankündigen
Externgespräch
weitergeben
Weitergabe intern ohne Ankündigung
A P
r P Z P Externgespräch
führen
Rückfrage, Externgespräch Internrufnummer eingeben
wird gehalten
Externgespräch weitergeben
Weitergabe extern
A Pr P0 P
Z PA P
1. Externgespräch
führen
Rückfrage, Externgespräch wird
gehalten
Wählleitung
belegen
Externrufnummer
eingeben
2. Externgespräch
führen
r
S
20 PHörer auflegen
1. Externgespräch
weitergeben
Rückruf einleiten
+ PZ Q Pr P
S19
Hörer abnehmen
Internteilnehmer
anwählen
Besetztton oder
Freiton
Rückfrage
Rückruf einleiten
Externruf heranholen
A P+ P
S260PA
Sie wollen einen
Externruf heranholen.
Hörer an Ihrem
Telefon abnehmen
Externruf heranholen
Gespräch führen
Euphonic EX-218 | 57
Bedienung
Externruf / Internruf gezielt heranholen
A P+ P
S
26P
Z P
A
Ruf an einem anderen Telefon
Hörer an Ihrem
Kennziffer eingeben
Telefon abnehmen
Internrufnummer des Gespräch führen
Internteilnehmers
eingeben
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen
A P+P S26 P
Z P
A
Anrufbeantworter
hat Externruf angenommen
Hörer an Ihrem
Telefon abnehmen
Heranholen
Internrufnummer des Externgespräch
führen
Anrufbeantworters eingeben
Anrufschutz schalten
1 = Internanrufe
+ P
S
43P
Z
Q P
2 = Externanrufe
Hörer abnehmen
Anrufschutz für
3 = alle Anrufe
0 = Schutz aus
Anrufart auswählen
Quittungston
Hörer auflegen
Anrufvariante 2 ein-/ausschalten
1 = ein
+ P
S
53P
Z
P
Z P
R
(
0 = aus
Hörer abnehmen
Anrufvariante 2 schalten
2 = alle aus
3 = alle ein
ein-/ausschalten
Q P
Quittungston
Hörer
auflegen
Rufnummer eingeben,
wenn Sie die Anrufvariante einzeln ein-/ausschalten wollen
)
Eingabe
abschließen
Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl
Für einen Notfall können Sie an Ihrem Telefon die "Automatische Wahl" einschalten.
Wenn Sie den Hörer abnehmen und danach keine Taste drücken, wählt die Euphonic EX-218 nach
10 Sekunden automatisch eine gespeicherte Externrufnummer, und trennt dazu eine
bestehende Verbindung falls nötig. Bis dahin können Sie jede andere Rufnummer normal wählen.
Die automatische Wahl wird nicht ausgeführt.
58 | Euphonic EX-218
Bedienung
Automatische Wahl - Externrufnummer programmieren
Programmiermodus starten:
+PS705Q-
+ P
S
7241
P
Z P
R
Q PHörer abnehmen
Automatische Wahl - Rufnummer programmieren
Externrufnummer
max. 24stellig
eingeben
Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden:
Eingabe abschließen
Quittungston
Hörer
auflegen
+PS700Q-
Automatische Wahl - Internrufnummer programmieren
Programmiermodus starten:
hPS705Q-
+ P
S
7242
P
Z P Q PHörer abnehmen
Automatische Wahl - Rufnummer programmieren
Internrufnummer
eingeben
Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden:
Quittungston
Hörer
auflegen
+PS700Q-
Automatische Wahl - Rufnummer löschen
Programmiermodus starten:
+PS705Q-
+ P
S
7240 Q PHörer abnehmen
Quittungston
Automatische Wahl - Rufnummer
löschen
Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden:
Hörer auflegen
+PS700Q-
Automatische Wahl ein-/ausschalten
1 = ein
+ P
S
5
0
P
Z
Q P
0 = aus
Hörer abnehmen
Automatische Wahl
ein-/ausschalten
Quittungston
Hörer auflegen
Dreierkonferenz intern
A P
r
Z
P
A P
r
S
61 Q
K
Sie führen ein Intern- Rückfrage, Internrufgespräch
nummer eingeben
Rückfragegespräch führen
Rückfrage, Kennziffer für
Konferenz eingeben
Quittungston
Konferenz mit drei
Teilnehmern
Euphonic EX-218 | 59
Bedienung
Automatische Wahl ein-/ausschalten
A P
r
Z P
AP
r
S
61 Q
K
Sie führen ein Interngespräch oder
Externgespräch
Rückfrage, "0" und Externrufnummer oder Internrufnummer eingeben
Rückfragegespräch
führen
Rückfrage, Kennziffer für
Konferenz eingeben
Quittungston
Konferenz mit zwei
Intern- und einem
Externteilnehmer
Externgespräch parken/ausparken
A P
r P
S
27 Q P
Sie führen ein Externgespräch
Rückfrage
Kennziffer für das
Parken eingeben
Quittungston
Hörer auflegen. Das Gespräch ist geparkt.
+ P
S
28P A
Hörer abnehmen
Kennziffer für das
Parken eingeben
Das Gespräch ist ausgeparkt. Externgespräch weiterführen.
Parken mit Kennziffer aktivieren/deaktivieren
Parken mit Kennziffer aktivieren
S7351
Parken mit Kennziffer deaktivieren
S7350
Externgespräch mit Kennziffer parken/ ausparken
Gespräch einparken und Zweistellige Kennziffer vergeben(00-99)
S27Z
Gespräch ausparken und zweistellige Kennziffer eingeben(00-99).
S28Z
Rückfrage intern
A P
r P
Z P
A P
r P
1. Gespräch führen
Rückfrage
1. Gespräch wird
gehalten
Internrufnummer
eingeben
Rückfragegespräch führen
mit "0" zum Externgespräch oder
Z
P
A P usw.
mit Internrufnr. zum Interngespräch
zurück zum 1. Gespräch
60 | Euphonic EX-218
1. Gespräch
fortsetzen
Rückfragegespräch
und 1. Gespräch werden gehalten
Bedienung
Rückfrage extern
A P
r P
0
Z P
A P
r P
Rückfrage
1. Gespräch wird
gehalten
1. Gespräch führen
Externrufnummer
eingeben
Rückfragegespräch führen
Rückfragegespräch
und 1. Gespräch werden gehalten
mit "0" zum Externgespräch oder
Z
P
A P usw.
mit Internrufnr. zum Interngespräch
zurück zum 1. Gespräch
1. Gespräch
fortsetzen
Raumüberwachung vorbereiten
+ P S45 Q P A
Hörer in dem zu überwachenden Raum abnehmen
Raumüberwachung
einleiten
Quittungston
Hörer neben dem wachenden Telefon ablegen
Raumüberwachung von einem Internteilnehmer
+ P Z P ®
Hörer abnehmen
Internrufnummer des wachenden
Telefons eingeben
In den Raum hineinhören
Raumüberwachung von einem Externteilnehmer
+ P
Z Q Q P
Z
Hörer abnehmen
Durchwahlrufnummer oder
Mehrfachrufnummer der
Schaltbox
eingeben
Freiton
2 bis 3 Rufe
5 s interne Music-on-Hold Codenummer der Schaltbox
(MoH) abwarten!
innerhalb 15 s als MFVZeichen
eingeben
Q P
Z P
®
5 s interne MoH ab- Internrufnummer
In den Raum hineinwarten, bei korrekter des wachenden Tele- hören
Codenummer
fons eingeben
Raumüberwachung aufheben
-
Hörer im überwachten
Raum auflegen
Euphonic EX-218 | 61
Bedienung
Rückruf einleiten
+ P
Z
Q
P
r
S
19
Hörer abnehmen
Externteilnehmer Rückruf einleiten
anrufen, Besetztton,
er ist besetzt
Q P
Quittungston der
Vermittlungsstelle
Hörer auflegen
Telefonbuch - Rufnummer programmieren
+PS705Q-
Programmiermodus starten:
+ P
S
711
Hörer abnehmen
P
Kennziffer zum
Programmieren des
Telefonbuchs eingeben
000
P
bis 999
Ziel des Telefonbuchs eingeben, z.B. 123, unter dem
Sie eine Rufnummer speichern wollen
Z P
R Q P
Eingabe
abschließen
Externrufnummer ohne
"0" (Wählleitungsbelegung)
Quittungston
Hörer auflegen
Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden:
+PS700Q-
Telefonbuch - Rufnummer löschen
Programmiermodus starten:
+PS705Q-
+ P
S710
P
000
bis 999
Hörer abnehmen
Kennziffer zum Löschen
eines Eintrags eingeben
Ziel des Telefonbuchs eingeben, z.B. 123, das Sie
löschen wollen
Q P
Quittungston
Hörer auflegen
Programmieren fortsetzen oder Programmiermodus beenden:
+PS700Q-
Telefonbuch (numerisch)
+ P
S
3
P
000
A
bis 999 P
Hörer abnehmen
Kennziffer für
Telefonbuch
eingeben
62 | Euphonic EX-218
Ziel des Telefonbuchs eingeben, z.B. 123, die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.
Gespräch
führen
Bedienung
Türruf entgegennehmen
A P
+ P
A Türruf an Ihrem
Telefon
Hörer abnehmen
Türgespräch führen
Türöffner betätigen während eines Türgespräches
A P
r P
S11
P
Z Q P A
Sie führen ein
Türgespräch
Rückfrage
Türöffner betätigen, er
ist für 3 Sekunden an
Internrufnummer
der Tür
Quittungston
Türgespräch
weiterführen
Türsprechstelle anrufen /Türruf heranholen
+ P
S11 P
Z PA
Hörer abnehmen
Türsprechstelle
anrufen
Internrufnummer
der Tür
Türgespräch führen
Türöffner direkt betätigen
+ P
S12 P
Z Q PHörer abnehmen
Türöffner betätigen, er
ist für 3 Sekunden an
Internrufnummer
der Tür
Quittungston
Hörer auflegen
Umleitung von - einschalten
+ P
S571
P
Z Q PHörer abnehmen
Umleitung von einschalten
Rufnummer des Telefons eingeben,
dessen Anrufe zu Ihrem Telefon umgeleitet werden sollen.
Quittungston
Hörer auflegen
Umleitung von - ausschalten
+ P
S570
P
Z Q PHörer abnehmen
Umleitung von ausschalten
Telefon eingeben, von
dem Sie Rufumleitung
aufheben wollen
Quittungston
Hörer auflegen
Euphonic EX-218 | 63
Bedienung
Umleitung zu - programmieren und schalten
0=deaktivieren
1=externes Ziel
+ P
S58PZ
P
Z
P
1=ständig
2=internes Ziel
2=bei Besetzt
3=bei Nichtmelden
Art des Umleitungsziels
auswählen
3=Kurzwahlziel
Hörer abnehmen
Variante der Umleitung zu
auswählen
Umleitung zu schalten
Z P
Z P
R Q P
Rufnr. oder Kurzwahlziel eingeben
Internrufnummer eingeben, die umgeleitet
werden soll
Eingabe
abschließen
Quittungston
Hörer auflegen
Alle Umleitungen für eine Internnummer deaktivieren
+Q P
S580
P
Z Q PHörer abnehmen
Sonderwählton
Umleitung zu ausschalten
Quittungston
Internrufnummer
eingeben, deren Umleitung
ausgeschaltet werden soll
Hörer
auflegen
Alle Umleitungen für eine Internnummer löschen
+ P
S589 PZ Q PHörer abnehmen
Umleitungen
löschen
Internnummer
eingeben
Quittungston
Hörer auflegen
Weckzeit eingeben
+P
S164
PZ P
Z
Hörer abnehmen
Minuten zweistellig eingeben
Kennziffer für
Weckzeit eingeben
Stunde zweistellig
eingeben
Q PHörer
auflegen
Quittungston
Nach Eingabe der Weckzeit wird der Wecker automatisch für alle Tage aktiviert.
Wecktage vom analogen oder ISDN Telefon aus einstellen
Nachdem Sie eine Weckzeit eingegeben haben, können Sie die Tage bestimmen, an denen die Weckfunktion an ihrem analogen oder ISDN Telefon ausgeführt werden soll.
+ Hörer abnehmen
S166
Kennziffer für
Wecktage eingeben
0 = alle aus
1..7 = Montag .. Sonntag
64 | Euphonic EX-218
Sie die Ziffern
ZGeben
entsprechend der Liste ein:
#
Eingabe
abschließen
Q
Quittungston
8 = Montag bis Freitag
9 = Montag bis Sonntag
Sie können mehrere Tage hintereinander eingeben.
Hörer
auflegen
Bedienung
Wecken deaktivieren
+P
S160
P
Q P Hörer abnehmen
Kennziffer für Wecken
deaktivieren
Hörer
auflegen
Quittungston
Wecken aktivieren
+P
S161
P
Q P Hörer abnehmen
Kennziffer für Wecken
aktivieren
Hörer
auflegen
Quittungston
Die Prozedur „Wecken aktivieren“
wird benötigt um ein mit „Wecken
deaktivieren“ deaktiviertes Wochenprofil wieder zu aktivieren.
Weckzeit löschen
+P
S169
PZP
Hörer abnehmen
Kennziffer für Weckzeit
löschen
Q P -
Internnummer
eingeben
Quittungston
Hörer
auflegen
Weckruf stoppen
+
A
Hörer abnehmen
Ansage: "Es ist ..Uhr..."
Hörer auflegen
Weckruf fortsetzen
+P
S162
P
Q P Hörer abnehmen
Kennziffer für Weckruf
fortsetzen
Quittungston
Hörer
auflegen
Nach ausführen der Prozedur „Weckruf fortsetzen“ wird der Weckruf 1 Stunde lang alle
10 Minuten wiederholt, bis Sie Ihn deaktivieren.
Projektkennziffern
Mit Hilfe der Projektkennziffern können Sie Telefongespräche einem Projekt zuordnen. Die Auswertung erfolgt in Euphonic TK-Suite Bill.
Projektkennziffer zuordnen vom a/b Telefon
Sie können die Projektkennziffer am a/b Telefon vor dem Gespräch mit folgender Prozedur eingeben:
+ P
S
23Z#
Hörer abnehmen
Projektkennziffer eingeben
Euphonic EX-218 | 65
Bediening
ANRUFFILTER
Für jedes Telefon lassen sich Anruffilter einstellen. Diese Filter bieten Ihnen die Möglichkeit,
bestimmte Nummern generell abzuweisen, auf den Anrufbeantworter zu leiten, an eine
bestimmte Nummer weiterzuleiten, der Nummer einen „Durchbruch“ der Telefonruhe oder der
Funktion" Anklopfen aus" zu ermöglichen oder einer Nummer als „VIP-Ruf“ eine bestimmte
Klingelmelodie/Rufrhythmus zuzuordnen.
Anruffilter aktivieren / deaktivieren
0=aus
+ P
S419 PZ
Q PHörer abnehmen
Anruffilter
66 | Euphonic EX-218
1=ein
Ein- oder Ausschalten
Quittungston
Hörer auflegen
Kommunikation per PC
Softwareübersicht
Die mitgelieferte CD-ROM enthält das Softwarepaket Euphonic TK-Suite Basic, den AIS-Konfigurator
und die USB Treiber für Ihre Euphonic EX-218.
Der Umwelt zuliebe haben wir auf eine umfangreiche, gedruckte Bedienungsanleitung für die
einzelnen Programme verzichtet. Über das Fragezeichensymbol in der Software bekommen Sie zu
den Anwendungen eine ausführliche Hilfe.
Systemvoraussetzungen
Für die Installation der Softwarepakete sind folgende Systemvoraussetzungen erforderlich:
- IBM- oder kompatibler PC mit Festplatte und CD-ROM-Laufwerk
- Pentium II mit einer Taktfrequenz von 233 MHZ oder höher
- Arbeitsspeicher mindestens 64 MB
- Microsoft Windows 98/2000/ME/XP
Falls Sie den Euphonic TK-Suite Server mit mehreren Clients nutzen möchten, empfehlen wir den
Einsatz von Windows 2000 oder XP als Plattform für die Server-Installation.
Wichtige Hinweise zur Nutzung Ihrer Euphonic EX-218 mit einem PC
Um größtmögliche Funktionalität Ihrer Euphonic EX-218 in Verbindung mit Ihrem PC zu erreichen,
kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler und lassen Sie sich von Ihm die Möglichkeiten von CTI
und weiteren Features aufzeigen und gegebenenfalls installieren.
Euphonic TK-Suite Server
Der Euphonic TK-Suite Server stellt Ihnen die nachfolgend beschriebenen Komponenten Euphonic
TK-Suite-Set, Euphonic TK-Suite Bill und Euphonic TK-Suite Contact zur Verfügung. Der Euphonic TKSuite Server ist ein Programm, das unter Windows 98/ME als Hintergrundanwendung, unter Windows 2000/XP als Dienst läuft. Das bedeutet, daß Sie nicht mit dem Programm direkt, sondern
über den Euphonic TK-Suite-Client und einen Internet-Browser arbeiten.
Euphonic TK-Suite Set
Mit Euphonic TK-Suite Set können Sie die Euphonic EX-218 vom PC aus programmieren. Rufumleitung, Klingelfolgen, Tag/Nachtschaltung sowie alle Parameter des ISDN-Systems lassen sich schnell und einfach einstellen. Mit
Euphonic TK-Suite Set können Sie Ihre individuelle Konfiguration auch auf der
Festplatte abspeichern. Bei Bedarf können Sie diese Konfiguration jederzeit
wieder in die Euphonic EX-218 einspielen. (Siehe Kapitel "Programmieren der
Euphonic EX-218")
Die LCR-Komponente von Euphonic TK-Suite Set dient zur Senkung Ihrer Telefonkosten. LeastCost-Routing bedeutet, regelmäßige Pflege der Datenbank vorausgesetzt, zu jeder Zeit mit dem
günstigsten Netzanbieter zu telefonieren. Sollte dessen Leitung einmal besetzt sein, schaltet die
Euphonic EX-218 | 67
Kommunikation per PC
Fallback-Funktion automatisch nach dem von Ihnen eingestellten Wert auf den nächst günstigeren
Anbieter um. Verwirklicht wird dies durch eine „intelligente“ tabellarische Datenbank. So kann
jederzeit eine individuelle Routingtabelle für das kostenoptimierte Telefonieren erstellt werden.
Wollen Sie zum Beispiel nur mit Anbietern telefonieren, die sich ohne Voranmeldung per Call-byCall nutzen lassen - kein Problem. Für bis zu acht verschiedene Provider mit ihrer Netzvorwahl
lässt sich ein Wochenprofil festlegen. Außerdem können Sie acht Tarifbereiche frei festlegen.
Euphonic TK-Suite Bill
Euphonic TK-Suite Bill ist für die Auswertung Ihrer Gespräche zuständig. Übermittelt Ihr Netzbetreiber die Tarifinformation, erfasst die Software alle Gesprächskosten. TK-Bill sortiert und berechnet nach Nebenstellen, Datum, Rufnummern oder Kunden. Auch die Sortierung aller Gespräche nach Providern
(Netzanbietern) ist möglich. TK-Bill protokolliert nicht nur die Gespräche, die
Kosten verursachen, sondern auf Wunsch auch kommende Gespräche.
Euphonic TK-Suite Contact
Euphonic TK-Suite Contact ist Ihr persönliches netzwerkfähiges Telefon- und
Adressbuch. Es besteht die Möglichkeit, die Daten aus dem Telefonbuch der
Anlage in Euphonic TK-Suite Contact zu importieren. Es spielt eng mit dem
Euphonic TK-Suite Client zusammen, so daß Sie einen voll funktionsfähigen CTI
Arbeitsplatz zur Verfügung haben.
Euphonic TK-Suite Client
Der Euphonic TK-Suite Client dient zur Integration aller Euphonic TK-Suite
Komponenten in Ihren Desktop, so daß Sie die Möglichkeit haben, jedes
Tool per Mausklick zu erreichen. Des weiteren bietet Ihnen der Euphonic
TK-Suite Client einen vollständigen CTI Arbeitsplatz mit der Möglichkeit,
Rufnummern aus Euphonic TK-Suite Contact zu wählen, eingehende Rufe
anzuzeigen und der Erinnerung durch die Wiedervorlage-Funktion. 68 | Euphonic EX-218
Kommunikation per PC
Euphonic TK-Suite Installieren
Starten Sie die Installationsroutine von Euphonic TK-Suite.
Nachdem Sie das Installationsverzeichnis und die Startgruppe ausgewählt haben, fragt die
Euphonic TK-Suite Installationsroutine, ob Sie eine Einzelplatzinstallation, eine Server Installation
oder eine Client Installation ausführen wollen.
Wählen Sie die Einzelplatzvariante aus, wenn
Sie die Euphonic EX-218 mit nur einem PC
nutzen wollen.
Wählen Sie die Servervariante aus, wenn Sie
die Euphonic EX-218 mit mehren PCs nutzen
wollen.
Wählen Sie die Clientvariante aus, wenn Sie
die Euphonic EX-218 mit mehren PCs nutzen
wollen und schon einen Euphonic TK-Suite
Server eingerichtet haben, auf den Sie zugreifen können. Bitte achten Sie darauf, daß
schon vorher ein Benutzer-Konto auf dem
Server für den Client eingerichtet worden ist.
Wenn Sie den Euphonic TK-Suite Client für
den Zugriff auf den Euphonic TK-Suite Server
im Netzwerk installieren, werden Sie nach
Servername, Benutzername und Passwort
gefragt.
Name und Passwort sollten vorher im
Euphonic TK-Suite Server eingerichtet sein.
Euphonic EX-218 | 69
Kommunikation per PC
Wenn Sie Euphonic TK-Suite installieren, können Sie zwischen einer aktiven und einer passiven
Verbindung auswählen:
AKTIV:
Die Verbindung zur Anlage bleibt dauerhaft
bestehen, die Schnittstelle des Computers,
über die Sie mit der Anlage kommunizieren,
wird dauerhaft genutzt und keine weitere
Anwendung kann darauf zugreifen. Sinnvoll
für einen Server oder ein Einzelplatzsystem,
wenn Sie dauerhaft CTI nutzen wollen.
PASSIV:
Die Verbindung zur Anlage wird nur aufgebaut, wenn Konfigurations- oder Kostendaten übertragen werden. Die restliche
Zeit ist die Schnittstelle für andere Anwendungen verfügbar. CTI ist in diesem Fall nicht
möglich.
Anschließend können Sie die Art der Verbindung zur Anlage auswählen:
- Com1 oder Com 2, wenn Sie über eine
Serielle Schnittstelle mit der Anlage kommunizieren wollen,
- Interner S0/USB Capi 2.0 wenn Sie über
einen USB Anschluss oder eine ISDN
Schnittstelle mit der Anlage kommunizieren wollen. Diese Verbindungsvariante
unterstützt kein CTI und wird Ihnen nicht
angeboten, wenn Sie zuvor „Aktiv“ ausgewählt haben.
- X31 wenn Sie über einen internen S0
oder eine USB Schnittstelle mit der Anlage
kommunizieren wollen, und dabei kein
Sprachkanal auf dem internen S0 der Anlage belegt werden soll.
Um CTI zu nutzen müßen Sie entweder über die Serielle Schnittstelle oder über das X31 Protokoll
mit der Anlage kommunizieren.
Für nähere Informationen zu Euphonic TK-Suite lesen Sie bitte die Euphonic TK-Suite Anleitung auf
der Euphonic Installations CD oder kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
70 | Euphonic EX-218
AIS
AIS-Modul
Das AIS-Modul erweitert Ihre Euphonic EX-218 um ein Audio-Informations-System.
Durch das AIS-Modul können Sie individuelle Ansagen und Warteschleifen in die Anlage integrieren. Wählen Sie aus, ob sich eine Ansage vor Melden oder bei Besetzt einschalten soll - und das
mit bis zu zwei Anrufern gleichzeitig.
Die Funktion „Ansage vor Melden“ kann für 2 externe Leitungen erfolgen, und es kann unterschieden werden, ob der Anrufer zunächst eine Ansage erhält und anschließend vermittelt wird oder
ob die Ansage bei besetztem Teilnehmer bzw. besetzter Gruppe erfolgt.
Über den mitgelieferten AIS Konfigurator kann eine individuelle Wartemusik oder ein individueller
Ansagetext eingespielt werden.
Im Auslieferungszustand des AIS-Moduls sind eine Wartemusik und Ansagetexte schon vorinstalliert. Im Auslieferungszustand sind von der Gesamtspeicherkapazität des Moduls ca.11 Minuten
belegt. Durch Verwendung von Audiodateien können Informationen, Werbung oder Musik nach
Ihren Wünschen eingespielt werden.
Bitte beachten Sie hierbei die SABAM Bestimmungen.
Mit dem AIS-Konfigurator können Sie individuelle Wave-Dateien auswählen (um andere Audioformate, zum Beispiel MP3-Dateien, zu nutzen, müssen Sie diese erst mit einem geeigneten Programm in das Wave Format konvertieren) und den einzelnen Ansagen (Begrüßung, Warteschleife,
Tür, Sensor und Wecken) zuordnen. Diese Wavefiles müssen im PCM Wave Format, 8 oder 16 Bit,
Mono oder Stereo mit einer Samplingrate von 6 - 48 KHz vorliegen. Beachten Sie bitte, daß es sich
dabei ausschliesslich um Audiofiles ohne zusätzliche Steuerzeichen (Kopierschutz) handeln muß!
Diese Wave-Dateien können von Ihnen selbst erstellt werden oder bei entsprechenden
Anbietern bezogen werden (siehe Standardmelodien).
Weckzeiten können individuell von einzelnen Telefonen über Tastenprozeduren programmiert werden. Zur vorgegebenen Weckzeit erhalten Sie dann einen Anruf mit z.B. der Ansage „Ihr Weckruf
es ist ...“
Sie können sich an allen Endgeräten die aktuelle Zeit ansagen lassen.
Um z.B. den Türruf leichter identifizieren zu können, haben Sie die Möglichkeit verschiedene Rufzeichen (z.B. Türgong) per Audio-Datei einzuspielen.
Euphonic EX-218 | 71
AIS
Standardmelodien
Euphonic hat die SABAM-freien Standard Melodien und Ansagen bei Corporate Music bezogen!
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Tel.: +49 (431) 5606370
Fax: +49 (431) 5606371
info@on-hold.de
http://www.on-hold.de
72 | Euphonic EX-218
Kundendienst
Kundendienst
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Sollte
Ihr Fachhändler Ihnen einmal nicht weiterhelfen können, steht Ihnen selbstverständlich der Euphonic Support gerne zur Verfügung.
WWW.EUPHONIC.BE
In beiden Fällen sind die folgenden Informationen notwendig, damit wir Ihnen rasch helfen können:
-
-
-
-
-
-
Detaillierte Fehlerbeschreibung
Typ und Seriennummer der eingesetzten Telefonanlage/Telefone
Version der Firmware Ihrer Euphonic EX-218
Konfigurationsdatei der Telefonanlage
Version der installierten Euphonic TK-Suite Software
Betriebssystem
Unsere Beratung ist ausdrücklich begrenzt auf die von Ihnen gestellte(n) Frage(n) und basiert
einzig auf den damit uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen. Probleme und deren Lösungen können von der Art Ihrer Systemumgebung, somit aller zum Einsatz kommenden
Komponenten und zahlreichen anderen Faktoren abhängen, die uns nicht bekannt sind oder die
sich aus der Ferne beurteilen liessen. Deshalb können wir ausser im Falle von Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit keinerlei Haftung übernehmen. Bitte beachten Sie, dass technische Informationen
mit dem Vorhandensein neuer, zusätzlicher Informationen Ihrerseits Veränderungen unterliegen
können.
Euphonic EX-218 | 73
Notes
Notes
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
74 | Euphonic EX-218
Notes
Notes
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Euphonic EX-218 | 75
De op het product aangebrachte afvalton met het kruis erdoor betekent dat het product deel uitmaakt van de afvalsoort
"elektrische en elektronische apparatuur". U bent dan ook op grond van de Europese regelgeving verplicht, uw gebruikte
apparatuur ter verwijdering
- bij aankoop van een gelijkwaardig apparaat terug te brengen naar het verkooppunt dan wel
- af te geven bij de plaatselijke ter beschikking gestelde inzamelpunten (milieupark, gesorteerde inzameling etc.).
Op die manier levert u een bijdrage aan het hergebruik en het waardebehoud van gebruikte elektrische en elektronische
apparaten, die anders schade aan het milieu zouden kunnen toebrengen en negatieve gevolgen voor de menselijke
gezondheid zouden kunnen hebben.
La poubelle barrée reproduite sur un produit signifie que Ie produit appartient a la catégorie des appareils électriques
et électroniques. Dans ce contexte, et conformément a la réglementation européenne, vous êtes tenu d'amener vos
appareils usagés
- aux points de vente si vous achetez un appareil similaire
- aux points de collecte locaux a votre disposition (déchetterie, point recyclage etc).
Vous participez ainsi au recyclage et a la valorisation des appareils électriques et électroniques qui pourraient sinon avoir
des répercussions négatives sur l'environnement et la santé des humains.
Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und
Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europaïsche Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte
- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.) zuzuführen.
So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeraten, die
andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.
Wijzigingen en onjuistheden voorbehouden.
Sous réserve de modifications et d’erreurs.
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Euphonic EX-218 | Manual version A
www.euphonic.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising