Roland AC-90 User manual

Roland AC-90 User manual
ACOUSTIC
CHORUS
Uživatelský manuál
Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr nástroje Roland AC-90 Acoustic Chorus.
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané:
• DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE (str. 2)
•
BEZPEČNÉ POUŽITÍ (str. 3-4)
• D ŮL EŽI TÉ POZNÁMKY (str. 5).
Tyto sekce podávají důležité informace ohledně správného zacházení s přístrojem.
Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali veškeré informace o plné
funkčnosti nového přístroje, mějte neustále po ruce tento Uživatelský manuál.
Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, ke snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2007 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita v jakékoliv
podobě, bez písemného povolení Roland, Czech Republic Distributor, s.r.o.
VAROVÁNÍ: Snížení rizika ohně nebo elektrického šoku dosáhnete, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti.
Symbol blesku v trojúhelníku značí upozornění uživatele na
nechráněné vedení „vysokého napětí“, které může způsobit
úraz a elektrický šok osoby.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, neotvírat!
Upozornění: Nebezpečí zranění elektrickým proudem
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před podstatným zásahem a obsahuje pokyny pro
údržbu dle doprovodné literatury.
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní panel).
Přístroj neobsahuje žádné vyměnitelné části uvnitř.
Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
POKYNY ZAMEZUJÍCÍ VZNIKU POŽÁRU, ELEKTRICKÉHO ŠOKU NEBO ZRANĚNÍ OSOB
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY,
ŘIĎTE SE PODLE NICH
Upozornění – Při používání elektrických přístrojů dodržujte následující upozornění, včetně těchto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Přečtěte si instrukce.
Řiďte se těmito instrukcemi.
Dbejte všech varování.
Sledujte veškeré instrukce.
Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
Nebraňte volnému větrání příslušnými otvory.
Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení,
teploměrů, kamen a podobných objektů (včetně
zesilovačů), jež produkují teplo.
Dbejte o bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo
uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden
konektor větší než druhý. Uzemněný typ zástrčky má
dvojitou vidlici a třetí uzemňovací otvor. Tento otvor je zde
pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá
vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně
odpovídajícího modelu.
10. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo
potrhaný, především na obou koncích.
11. Používejte pouze dodatky a příslušenství,
doporučené výrobcem.
12. Nepoužívejte vozík, podstavec, nebo stolek,
kromě těch, které doporučuje výrobce, nebo
jsou dodány s produktem. Pokud použijete
vozík, dbejte na to, aby nedošlo k převrhnutí.
13. Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou,
nebo když nebude delší dobu používán.
14. Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
Odborný zásah je požadován, kdykoliv dojde k poškození,
např. přívodního kabelu, do přístroje vnikne voda, nebo byl
vystaven dešti, vlhkosti, nebo jen nepracuje normálně,
popř. upadl.
2
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
•
Před použitím přístroje si určitě přečtěte instrukce,
uvedené níže a Uživatelský manuál.
• Tento nástroj, jak samotný, tak zapojený do
zesilovače, se sluchátky nebo reproduktorovou
soustavou, může vyprodukovat takovou úroveň
zvuku, že zapříčiní trvalou ztrátu sluchu.
Nepracujte tedy příliš dlouho s vysoko nastavenou
hlasitostí či hlasitostí způsobující nepohodu. Pokud
zjistíte poškození sluchu či zvonění v uších, měli
byste navštívit audiologa.
................................................................................................
• Nenechte do přístroje proniknout žádné cizorodé
předměty (např.: hořlavé materiály, mince,
připínáky) či jakékoliv kapaliny (voda, nápoje,
apod.) a poškodit tak nástroj.
................................................................................................
• Nástroj neotevírejte, ani neprovádějte žádné
vnitřní úpravy.
................................................................................................
• Nepokoušejte se přístroj opravovat či vyměňovat
jeho vnitřní součásti (s výjimkou speciálních
pokynů uvedených v návodu). Všechny opravy by
měl provádět pouze váš dodavatel, nejbližší servis
firmy Roland či autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace“.
................................................................................................
• Nepoužívejte přístroj na místech vykazujících:
• teplotní extrémy (tj. přímý sluneční svit
v uzavřeném vozidle, blízkost tepelných vodičů
či umístění na ploše topného zařízení); nebo
• páru (např.: koupelny, umývárny či vlhké podlahy);
• vlhkost; nebo
• lze očekávat déšť; nebo
• prach; nebo
• silné otřesy.
................................................................................................
• Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní středisko,
nejbližší Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne následující
situace:
• El. kabel či zástrčka je poškozena, nebo
nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach
• jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita tekutina do
přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
................................................................................................
• Pokud jsou v domácnosti děti neschopné
dodržovat základní bezpečnostní pravidla při
práci s přístrojem, je třeba dozor dospělé
osoby.
................................................................................................
• Přístroj by měl být připojen k el zdroji, který je
popsán v Návodu k použití přístroje, nebo jak je
popsáno na zadním panelu.
................................................................................................
• Nepřekrucujte přívodní kabel, nestavte na něj
těžké předměty, apod. Můžete tak zničit přívodní
kabel, rozlámat jej na více částí a způsobit tak
zkrat. Poškozené kabely mohou způsobit požár
a zkrat!
................................................................................................
................................................................................................
• Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nenechejte jej upadnout!)
3
VAROVÁNÍ
•
UPOZORNĚNÍ
•
Přístroj by neměl být umístěn na místě nebo
v poloze, která by zabraňovala jeho ventilaci.
................................................................................................
• Při zapojování/vypojování přístroje k/od napájecí
sítě vždy zastrkujte/vytahujte pouze zástrčku
napájecího adaptéru.
................................................................................................
• Doporučujeme přístroj pravidelně odpojit
a vyčistit suchým hadříkem, odstranit tak
veškerý prach a další nahromaděnou špínu
z okolí. Rovněž, pokud bude přístroj delší dobu
nevyužit, odpojte jej od proudu. Jakýkoliv
nahromaděný prach v zásuvkách může vést
k izolování a k požáru.
................................................................................................
• Chraňte zástrčky i kabely před natahováním.
Všechny zástrčky i kabely by měly být
umístěny mimo dosah dětí.
................................................................................................
• Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěžujte
těžkými předměty.
................................................................................................
• Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od síťové
zásuvky vlhkýma rukama.
................................................................................................
• Před přesunem přístroje odpojte adaptér
a všechny kabely, vedoucí k externím přístrojům.
................................................................................................
• Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho
napájecí kabel od síťové zásuvky.
................................................................................................
• Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte adaptér
ze zásuvky.
................................................................................................
• Vždy vypněte fantomové napájení, pokud
připojujete jiný mikrofon, než kondenzátorový,
který je vyžaduje. Pokud použijete fantomové
napájení do dynamického mikrofonu, riskujete
jeho zničení, jakož i dalších zařízení, která je
nevyžadují. Před prvním použitím mikrofonu
zkontrolujte jeho specifikace v příslušném
manuálu.
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou sdílí
větší počet dalších elektrických zařízení. Obzvláště
buďte opatrní při používání prodlužovacích šňůr –
celkový příkon všech zařízení připojených
k prodlužovací šňůře nesmí nikdy přesáhnout
výkonovou zatížitelnost zásuvky dané prodlužovací
šňůry (příkon/proud). Přetížení může způsobit
přílišné zatížení kabelu, hoření izolace a případné
roztavení.
................................................................................................
• Před použitím přístroje v cizí zemi, konzultujte
situaci s nejbližším dodavatelem Roland či
autorizovaným prodejcem produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace“.
................................................................................................
• Nepokládejte nádoby s vodou (např. vázy) na
přístroj. Rovněž předejděte použití sprejů,
parfémů, alkohol, laky, apod. Občas přetřete
přístroj měkkým hadříkem a odstraňte každou
kapku.
................................................................................................
(Tento přístroj nabízí fantomové napájení: 48 V DC,
10 mA Max)
................................................................................................
4
DŮLEŽITÉ POKYNY
Kromě bodů, uvedených v odstavci „Bezpečnostní pokyny“ a „Bezpečné použití přístroje“ na str. 2 a 4, si prosím přečtěte
a dodržujte následující:
Zdroj napájení
• Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
• Nepokládejte žádné předměty na přístroj, ani na něj nesedejte.
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě, kterou
využívají přístroje, ovládáné spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp. obsahují elektromotor.
Podle způsobu použití elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum. Není-li
možné použít jiný zdroj proudu, využijte alespoň filtr pro
odrušení.
Údržba
• Denně přístroj otírejte jemným suchým hadříkem, či látkou jemně
zvlhčenou vodou. Pro odstranění zašlých nečistot použijte hadřík
napuštěný jemným nebrusným prostředkem. Poté přístroj osušte
jemným suchým hadříkem.
• Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou všechny
vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či poškození reproduktorů
či ostatních zařízení.
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či rozpouštědla
žádného druhu, vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
• Ačkoliv LED jsou vypnuté, neznamená to, že přístroj je zcela
odpojen od proudu. Potřebujete-li zcela vypnout proud, nejprve
vypněte vypínač, potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Z toho
důvodu by měla být zásuvka, do které je přístroj zapojen, snadno
dostupná.
Další doporučení
Umístění
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný konektor, nikdy
netahejte za kabel. Tímto způsobem předejdete zkratům nebo
zničení vnitřních komponent kabelu.
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo dalšími
kontrolery, jakož i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení může způsobit špatnou funkci přístroje.
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či jiných
zařízení disponujících velká výkonová trafa) může vykazovat
brum. Tento problém odstraníte změnou směru umístění
přístroje či jeho přemístěním od zdroje interference.
• Během normálního provozu bude přístroj vydávat slabé tepelné
záření.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste neobtěžovali
své sousedy. Použijete-li sluchátka, nebudete se muset ohlížet na
okolí (obzvláště v noci).
• Přístroj může rušit rozhlasové či televizní vysílání. Nepoužívejte
přístroj v blízkosti takovýchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako mobilních
telefonů) může vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká při
zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje, nebo je
vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu, neumisťujte jej
v blízkosti tepelného vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazujícím teplotní extrémy.
Rovněž nepoužívejte světelné zdroje, které jsou obvykle běžně
poblíž přístroje (jako světlo u piana) nebo bodovky k osvětlení
stále stejné plochy na povrchu přístroje.
Příliš vysoká teplota může deformovat nebo změnit barvu
povrchu nástroje.
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč. vyztužení), ve
které jste jej zakoupili, je-li to možné. Jinak budete muset použít
odpovídající balící materiál.
• Některé propojovací kabely obsahují odpory. K propojování
přístroje nepoužívejte tyto kabely. Použití těchto kabelů sníží
hlasitost zvuku tak, že téměř nebo vůbec nebude nic slyšet.
Informace o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
• Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo
zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě
před provedením zapojení.
• Tento nástroj je vybaven symetrickým typem jacků XLR/TRS.
Diagram zapojení těchto jacků je zobrazen níže. Proveďte
zapojení až po kontrole schématu zapojení dalšího zařízení, které
zamýšlíte zapojit.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi rozdílnou
teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky (kondenzace)
uvnitř přístroje. V tomto stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte nechat přizpůsobit se
prostředí, po několik hodin, až se kondenzace vypaří.
• Neponechávejte na povrchu předměty z gumy, vinylu nebo
podobných materiálů po delší dobu. Takové předměty mohou
způsobit trvalé otisky na povrchu.
• Nenalepujte nálepky, etikety, a cokoliv jiného na přístroj.
Odstraňování zbytků může poškodit povrch nástroje.
• Jakmile dokončíte zapojení (str. 11), zapněte připojená zařízení
v daném pořadí. Zapojením ve špatném pořadí riskujete
poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých zařízení.
Při zapnutí:
Zapněte AC-90 jako poslední.
Při vypnutí:
Vypněte AC-90 jako první.
• podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí, jeho
gumové nožky mohou změnit barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem hadříku. V tom
případě musíte zajistit, aby přistroj nesklouznul, nebo se nehýbal.
•
5
Obtočte přívodní kabel kolem háčku před přenášením nebo
uložením přístroje.
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ ......................................... 3
DŮLEŽITÉ POKYNY ............................................... 5
Obsah ....................................................................... 6
Hlavní vlastnosti ...................................................... 7
Jak se co jmenuje a dělá ........................................ 8
Ovládací panel.................................................... 8
Zadní panel ...................................................... 12
Příklad použití kombinace obou kanálů ................. 14
Jak použít skládací stojánek ................................. 15
Použití speaker stojanu ........................................ 16
6
Hlavní vlastnosti
AC-90 je vysoce výkonné monitorovací kombo, vyvinuté zvláště pro použití s akustickými nástroji. Dokáže věrně vyjádřit veškerou
bohatost harmonických zvuku akustického nástroje.
Kompaktní, výkonné stereo kombo
Funkce Mute
• S jemností vyladěný design kabinetu je podřízen
obohacení zvuku akustického nástroje. V tomto kabinetu
jsou dva 8“ woofery, dva tweetery a 45 W + 45 W stereo
zesilovač — vše z uvedeného bylo nově vyvinuto
speciálně právě pro AC-90. Výsledkem je přístroj,
schopný dodávat mnohem přirozenější, zvuk
akustického nástroje v celé šíři rozsahu frekvencí.
• Díky výkonnému zesilovači, který byl upraven, aby byl co
nejlehčí a díky využití nových materiálů pro woofery bylo
dosaženo výrazné redukce hmotnosti.
• Přepínač Mute (umlčení) umožňuje umlčet zvuk
vlastních reproduktorů AC-90, současně se zvuky
z konektoru LINE OUT. Příklad využití funkce Mute je při
zapojování a odpojování kytary bez nepříjemných rázů.
Proto, pokud máte zapojenou ladičku do TUNER OUT,
funkce Mute umožňuje ladit nástroj i bez slyšitelného
výstupu zvuku.
• Zapojením volitelného nožního spínače můžete tuto
funkci za/vypínat nohou.
Externí vstupní jacky (AUX IN)
Vybavení dvěma nezávislými kanály,
GUITAR a MIC/LINE
• Vstupní jack Auxiliary nabízí zapojení CD přehrávače či
jiného audio a doprovodného zařízení ve stereo.
• K dispozici máte jak RCA phono jacky, tak 1/4” phone
jacky, takže sem můžete zapojit libovolné zařízení.
• Každý kanál je vybaven 3-band ekvalizérem.
• Kanál GUITAR nabízí jak piezo, tak magnetický
snímač.
• Kanál MIC/LINE nabízí phantomové napájení, s vysoce
spolehlivým, vyhrazeným 48 V výstupním phantomovým
obvodem.
• Využití MIC/LINE kanálu pro vstup LINE umožňuje
zapojit i kytary s magnetickými snímači. Rovněž můžete
použít piezo snímač (na kanále GUITAR) a magnetický
snímač (na kanále MIC/LINE) současně a smíchat je
(blend).
Více výstupních konektorů
• Nabízí DI Out, který umožňuje přímý výstup vstupních
signálů z připojených nástrojů a mikrofonů. Můžete také
zapojit ladičku. TRS symetrický výstup je rovněž
podporován.
• Linkové výstupy mají 1/4” phone mono-out jacky, vedle
XLR konektorů pro stereo výstup. Můžete tak využít
jediný AC-90 pro všechny aplikace.
• Najdete zde také Subwoofer Out. Pokud zapojíte aktivní
subwoofer, můžete hrát ještě důrazněji, s mnohem
intenzivnějšími spodky.
• Kombo je vybaveno také sluchátkovým jackem, který
využijete při cvičení v nočních hodinách a když
potřebujete zkontrolovat finální zvuk.
Vysoce kvalitní digitální efekty
• K dispozici máte tři druhy efektu stereo chorus. Jedním
z nich je syntetizovaný “SPACE” chorus, dále “RICH”
chorus (který je rozdělený do frekvenčních pásem)
a “WIDE” chorus (který je rovněž rozdělený do
frekvenčních pásem, ale nabízí věští rozšiřitelnost).
• Dalším efektem je stereo reverb, vyvinutý speciálně pro
akustické nástroje. Dokáže zvuku dodat pocit prostoru
a přirozené kompaktní tělo.
• Najdete zde i efekt delay, který vyrobí kvalitní zvuk, který
je měkký a speciálně vyladěný pro akustické nástroje.
• Volitelným nožním spínačem můžete efekty zapínat
a vypínat.
Pohodlné umístění
• Ve výbavě je také “skládací stojánek”, který umožňuje
měnit úhel natočení komba pro účely monitoringu.
• Navíc je zde i “adaptér pro stojan”, který umožňuje
postavit kombo AC-90 na speaker stojan. Tímto
způsobem snadno využijete AC-90, když hrajete ve stoje,
nebo chcete využít kombo jako jednoduchý PA.
• Přibalen je i kufr pro lepší přenosnost.
Anti-Feedback (potlačení zpětné vazby)
• Vlastnost Anti-feedback nabízí dva způsoby detekce bodu
vzniku zpětné vazby. Můžete využít “Ruční nastavení”,
nebo “Automatické nastavení”, které provádí automatickou
detekci bodu vzniku zpětné vazby.
• Zapojením volitelného nožního spínače můžete tuto
funkci ovládat nohou.
7
Jak se co jmenuje a dělá
Ovládací panel
1. INPUT
3. Tlačítko SHAPE
Zapnutím na ON upravíte střední pásmo a vytvoříte jasný
zvuk, vhodný pro vybrnkávání akordů.
Funkce posiluje roztřepaný zvuk, takže vybrnkávaný zvuk
je mnohem zřetelnější.
(GUITAR CHANNEL)
Sem zapojíte kytaru.
(MIC/LINE CHANNEL)
Mikrofony a linková zařízení zapojíte zde. Můžete rovněž
zapojit kytary se snímači, vybavenými předzesilovačem.
Jde o symetrický vstup, takže můžete zapojit 1/4” phone TRS
jacky a konektory typu XLR.
4. Přepínač PHANTOM
Za/vypíná phantomové napájení.
Nastavte zde “ON”, pokud zapojíte mikrofon, který vyžaduje
phantomové napájení (např. kondenzátorový).
Nastavte zde “OFF”, pokud zapojíte mikrofon, který
nevyžaduje phantomové napájení nebo jiné zařízení.
• Postupujte dle následujícího návodu, pokud zapojujete
mikrofon, který vyžaduje phantomové napájení:
1. Vypněte přepínač PHANTOM.
Oba kanály můžete kombinovat.
Viz „Příklad použití kombinace obou kanálů“ na str. 14.
•
* Podle polohy mikrofonu vůči reproduktorům se může
objevit houkání. Můžete je omezit:
• Změnou natočení mikrofonu.
• Přemístěním mikrofonu na větší vzdálenost od
reproduktoru.
• Snížením úrovně hlasitosti.
*
*
2. Tlačítko PICKUP
*
Přepíná vstupní obvod pro piezo nebo magnetické snímače,
podle typu snímačů, zapojených v kytaře. Pro magnetické
snímače přepínač stiskněte.
* Nastavte zde “MAGNETIC”, pokud má kytara aktivní
snímače, vybavené předzesilovačem.
8
2. Zapojte mikrofon.
3. Zapněte přepínač PHANTOM.
Pokud pustíte phantomové napájení do mikrofonů, které
je nepotřebují nebo do jiných zařízení, můžete způsobit
jejich poškození. Dříve než budete cokoliv zapojovat,
vypněte kombo.
Abyste chránili obvody, jsou po za/vypnutí přepínače
PHANTOM na chvíli umlčeny všechny výstupy.
Phantomové napájení funguje jen pro XLR konektory, na
vstupním kanále MIC/LINE.
Pokud je phantomové napájení zapnuté
a zasunete nebo vyjmete konektor, může dojít
k rázovému zvuku.
Jak se co jmenuje a dělá
9. Knoby TREBLE
Fantomové napájení
Jelikož mají nesrovnatelně větší rozsah a lepší zvukovou
kvalitu než dynamické, jsou kondenzátorové mikrofony často
využívány k ozvučování akustických kytar. Ovšem, vyžadují
pro svou práci zdroj napájení. ačkoliv některé
kondenzátorové mikrofony fungují i na baterie, umístěné
uvnitř mikrofonu, v mnoha případech je vyžadován typ
napájení, známý jako “phantomové”. Toto napájení využívá
stávající mikrofonní kabel k dodání energie.
Phantomové napájení u AC-90 má na výstupu konstantních
48 V, takže vyhovuje profesionálním specifikacím,
požadovaným v nahrávacích studiích.
Nastavují úroveň vysokofrekvenčního rozsahu.
Zvuk akustického nástroje se může měnit dosti značně, od
nástroje k nástroji je jiný. Požadovaný druh zvuku se také
mění, podle toho, jak se na nástroj hraje v konkrétním případě.
Aktivním využíváním knobů BASS, MIDDLE a TREBLE
nastavíte zvuk nejvhodnější k nástroji, který používáte a za
podmínek, které jsou aktuální.
(Příklad)
• Pokud je AC-90 připevněno na speaker stojanu, můžete
zvýšit nastavení knobu BASS, takže nižší pásmo je
přenášeno výrazněji.
• Jestliže se zvuk jeví poněkud hrubý, jako bývá hned po
výměně strun, můžete poněkud stáhnout knob TREBLE
a oříznout tak vyšší frekvence.
5. Tlačítko SELECT
Slouží k přepínání vstupní úrovně, odpovídající zapojenému
zařízení (mikrofonní nebo linkové úrovně).
Můžete zapojit i kytaru s magnetickými snímači, pokud
zvolíte LINE tlačítkem SELECT.
* Pamatujte, že hlasitost se zvýší, jakmile nastavíte polohu
“MIC” při zapojení linkového zařízení.
10. Tlačítko CHORUS
Za/vypíná chorus. Je-li zapnutý, indikátor svítí.
6. Knoby VOLUME
Můžete využít nožní spínač (volitelný BOSS FS-5U) k za/
vypínání efektu chorus. Za/vypínání chorusu nožním
spínačem funguje na obou kanálech.
(GUITAR CHANNEL)
Nastavuje hlasitost kytarového kanálu.
* Abyste vyhověli dolnímu výstupu piezo snímačů, pak je-li
VOLUME knob v poloze mezi 7 a 10, nastavte úroveň
hlasitosti o něco výše, pokud je tlačítko PICKUP na
PIEZO, ve srovnání s nastavením MAGNETIC.
11. Knob CHORUS
Otočením tohoto knobu volíte mezi třemi typy chorusu
(SPACE, RICH a WIDE).
Můžete nastavit hodnotu aplikovaného efektu změnou polohy
tohoto knobu.
* To je možné, pokud je tlačítko CHORUS v poloze ON.
* Označení, indikující polohy SPACE a RICH je přibližné.
Poslechem ověřte, zda je na zvuk aplikován efekt podle
nastavení.
(MIC/LINE CHANNEL)
Nastavuje hlasitost kanálu MIC/LINE.
*
Použijete-li kombo AC-90 s oběma kanály GUITAR
i MIC / LINE současně, nastavíte poměr hlasitostí mezi
oběma kanály knobem VOLUME.
SPACE
7. Knoby BASS
Prostorově syntetizovaný chorus. Tento typ chorusu je
dostupný pouze ve stereo, efekt chorus se tvoří tak, že se
vezme zvuk z pravého reproduktoru (kde je na výstupu
efektovaný zvuk) a zvuk z levého reproduktoru (kde je na
výstupu přímý zvuk) a jsou smíchány do aktuálního prostoru.
Tím se vytváří lepší postranní proud, než má zvuk, smíchaný
elektronicky, ale také přirozenější pocit nadýchanosti.
Nastavují úroveň nízkofrekvenčního rozsahu.
8. Knoby MIDDLE
Nastavují úroveň středního pásma.
9
Jak se co jmenuje a dělá
RICH
Rovněž stereo chorus, který je rozdělený do tří
frekvenčních pásem. Zde je efekt rozdělený na tři pásma,
nízkofrekvenční, střední, vysokofrekvenční a aplikací
nejvhodnějšího množství efektu chorus v každém pásmu
vzbuzuje dojem plnosti a nadýchanosti, který se perfektně
hodí k akustické kytaře.
Spodky jsou pevně uprostřed a zvuk se rozprostírá víc a víc,
jak zvuk narůstá, od středu do vyšších pásem frekvencí.
* Nastavte knob na “OFF”, pokud nechcete využívat
funkci anti-feedback.
WIDE
Ačkoliv i zde se spoléhá na rozdělení zvuku do
oddělených pásem, tento chorus nabízí ještě lepší
rozprostření než RICH.
Zvukový obraz plyne z reproduktorů AC-90 dále
a působí dojmem, že zvukem obestírá posluchače.
14. Tlačítko START
Využívá se pro Automatické nastavení (str. 11). Stiskem
tlačítka se provede automatická detekce zpětnovazebních
frekvencí. Indikátory zobrazují pracovní stav funkce
automatické detekce.
Standby:
Bliká pomalu
Při detekci: Bliká rychle
Po detekci: Svítí trvale
* Podržíte-li tlačítko START na sekundu a déle, vrátí se
přístroj do režimu standby pro automatickou detekci.
12. Knob REVERB/DELAY
Tímto knobem můžete nastavit přepínání mezi efekty
reverb a delay.
Můžete nastavit hodnotu aplikovaného efektu změnou polohy
tohoto knobu.
* Nastavte jej do polohy “OFF”, pokud nevyužíváte
efekt reverb nebo delay.
* Označení, indikující polohy reverb a delay je přibližné.
Poslechem ověřte, zda je na zvuk aplikován efekt
podle nastavení.
Jak použít ANTI-FEEDBACK
REVERB
Jde o stereo reverb, vyvinutý speciálně pro akustické nástroje,
dává pocit prostorovosti a přirozené zvukové kvality.
Otočením knobu nastavíte hlasitost efektu reverb.
DELAY
Tento delay byl vyvinutý speciálně pro akustické nástroje
a přidává k originálnímu zvuku měkkou ozvěnu.
Otočením knobu určíte dobu Delay.
* Můžete využít nožní spínač (volitelný BOSS FS-5U)
k za/ vypínání efektů reverb a delay.
Anti-feedback je funkce, která kontroluje zpětnou vazbu,
která vzniká mezi kytarou nebo mikrofonem a zesilovačem.
Zpětnou vazbu lze potlačit snížením frekvence, na které
zpětná vazba vzniká.
* Funkce není uzpůsobena pro práci s vysokofrekvenční
zpětnou vazbou, která vzniká u mikrofonů.
Anti-feedback můžete využít dvěma různými způsoby; a to
nastavením “Auto” nebo “Manual”.
* Obojí přijde vhod, jakmile začne ječet zpětná vazba.
13. Knob FREQUENCY
Zde volíte frekvenci, na které zabírá funkce anti-feedback.
Poloha knobu však také určuje, zda bude zvoleno nastavení
Auto nebo Manual.
Zpětná vazba
Je to jev, kdy se navážou signály na výstupu z reproduktorů
a jdou zpět do mikrofonů nebo snímačů a tento zvuk se
cyklicky zesiluje a jde znovu na výstup, výsledkem je
nepříjemný oscilující zvuk.
* Jestliže sama funkce anti-feedback nezvládá zpětnou
vazbu, proveďte jiné nastavení, např. snížením
hlasitosti nebo ořezáním nízkých frekvencí.
* Chcete-li předejít zpětné vazbě při hraní, doporučujeme provést nastavení anti-feedback už před
koncertem.
10
Jak se co jmenuje a dělá
Nastavení automatické detekce zpětné vazby
15. Tlačítko Mute
Automaticky detekuje frekvenci, na které zpětná vazba
vzniká a okamžitě ji potlačí.
* Přijde vhod, když se zpětná vazba objeví nečekaně.
1. Začne-li skučet zpětná vazba.
2. Otočte knobem FREQUENCY na pozici “AUTO”.
Za/vypíná funkci funkci Mute.
Pokud stisknete toto tlačítko, indikátor MUTE začne blikat,
aktivuje se umlčení a výstup na reproduktory i konektory SUB
WOOFER OUT a LINE OUT jsou umlčeny.
Je-li funkce mute aktivní, nepotřebujete stahovat knob
VOLUME nebo MASTER kvůli ztišení při zapojování či
odpojování šňůry z kytary.
* Zvuky z jacků DI OUT/TUNER OUT a PHONES umlčeny
nejsou.
Zapojíte-li ladičku (volitelnou) do DI OUT/TUNER OUT
a pak stisknete tlačítko MUTE, můžete ladit nástroj i bez
zvuku z reproduktorů.
Indikátor ANTI-FEEDBACK začne pomalu blikat
a automatická detekce přejde do režimu standby.
3. Stiskněte tlačítko START.
Automatická detekce zpětná vazba se spustí. Indikátor
začne blikat rychle, jakmile se rozběhne zpětná vazba
a pokud je frekvence nalezena, indikátor svítí trvale.
Pokud není nalezena, indikátor bliká pomalu a funkce
automatické detekce se vrátí do standby.
K zapínání a vypínání umlčení můžete využít i nožní spínač
(volitelný BOSS FS-5U). (str. 13).
16. Knob MASTER
Nastavuje celkovou hlasitost.
* LINE OUT nelze nastavit.
4. Dalším stiskem tlačítka START spustíte
automatickou detekci znovu.
17. Jack PHONES
Nastavení ruční detekce zpětné vazby
Sem zapojte sluchátka. Na výstupu z reproduktorů nebo
SUB WOOFER OUT není žádný zvuk, pokud zapojíte
sluchátka.
1. Začne-li skučet zpětná vazba.
2. Otočte knobem, posouvejte v rozsahu L až H
(indikátor ANTI-FEEDBACK svítí), až najdete
frekvenci, na které je zpětná vazba potlačena.
18. Vypínač POWER
Zapíná a vypíná AC-90.
Indikátor POWER se rozsvítí, jakmile zapnete kombo.
* Potřebujete-li zcela vypnout proud, nejprve vypněte
vypínač, potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Viz
“Napájení” (str. 5).
* Přístroj má ochranný okruh, proto chvilku trvá, než
naběhne na normální výkon.
Otočením knobu ve směru ručiček postupně potlačíte
více zpětné vazby ve výškách a otočením proti směru
ručiček postupně potlačíte více zpětné vazby v basech.
* Vždy se ujistěte, že je stažena hlasitost, než zapnete
přístroj. I když je hlasitost na minimu, přesto uslyšíte
určitý zvuk, je to normální a nejde o závadu.
Můžete také využít nožní spínač (volitelný BOSS FS-5U,
FS-6) a spustit automatickou detekci frekvence zpětné
vazby nebo za/vypnout funkci anti-feedback.
Anti-feedback můžete využít, i když zpětná vazba
nevadí. Např. funkci využijete k odstranění nepříjemných
rezonancí pro střední a nižší pásma, nebo k odstranění
jiných problémů s kvalitou zvuku.
11
Jak se co jmenuje a dělá
Zadní panel
Bílý
Červený
Rytmer
Mute On/Off Anti-Feedback
CD Přehrávač
Aktivní
Sub Woofer
Bílý
Mix
Rekordér
Mix
Červený
Ladička
* Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být úroveň hlasitosti nástroje připojeného na vstupu podstatně snížena.
K propojení vždy používejte kabely, které neobsahují rezistory.
1. Jacky LINE OUT
2. Jack SUB WOOFER OUT
Sem můžete připojit mix, nahrávací či jiné zařízení. Výstupní
úroveň je +4 dBu.
Najdete zde XLR konektory (L/R: stereo výstup) a 1/4” phone
jack (mono výstup).
Pokud zapojíte aktivní subwoofer, můžete hrát ještě
důrazněji, s mnohem intenzivnějšími spodky.
Hlasitost se nastavuje knobem MASTER.
3. Jacky AUX IN
Můžete zapojit také CD přehrávač, rytmer či jiné zařízení
a hrát zvuky ve stereo. Najdete zde oba konektory - 1/4”
i RCA. Pokud zapojíte pouze levý 1/4” phone jack, bude
přehrávání v mono.
Ačkoliv jde vstupní signál z AUX IN na výstup do
reproduktorů, PHONES i SUB WOOFER OUT, neobjeví se na
výstupu z LINE OUT. Hlasitost se nastavuje knobem
MASTER a za/vypnutí umlčení těchto zvuků je ovládáno
tlačítkem MUTE.
* Nelze nastavit hlasitost u LINE OUT knobem MASTER.
* Efekty chorus jsou upraveny tak, aby co nejlépe využily
vlastní reproduktory komba. Výsledek může být jiný,
když použijete výstup LINE OUT namísto vlastních
reproduktorů komba.
12
Jak se co jmenuje a dělá
(MUTE, ANTI-FEEDBACK)
Jestliže zapojíte zařízení do RCA phono jacků i 1/4” phone
jacků, oba vstupy jsou smíchány.
Zapojením pedálu nožního spínače (volitelný BOSS FS-5L,
FS-5U nebo FS-6) pomocí propojovacího kabelu (volitelný
PCS-31) umožňuje využít spínač typu latch (FS-5L nebo FS6) k za/vypínání umlčení, nebo využít typ momentary (FS-5U
nebo FS-6) k ovládání funkce anti-feedback.
* Informace o nastavení pro FS-6, viz uživatelský
manuál pro FS-6.
4. Jack DI OUT/TUNER OUT
Přímý zvuk zařízení nebo nástroje, připojeného do kanálu
GUITAR nebo MIC/LINE se objeví na výstupu zde. Jde
o 1/4” phone TRS jack se symetrickým výstupem.
Můžete také zapojit ladičku.
Jestliže zapojíte 1/4” phone (mono) konektorem pouze jeden
nožní spínač, můžete za/vypínat jen funkci Mute. V tom
případě využijte pedál typu latch (např. BOSS FS-5L)
* Tlačítko MUTE by mělo být nastaveno na off, pokud
jste zapojili pro tuto funkci nožní spínač. Nemůžete
vypnout umlčení stiskem nožního spínače, pokud je
tlačítko MUTE zapnuté (tedy indikátor MUTE svítí).
* Jestliže použijete FS-5U (typu momentary) k za/vypnutí
umlčení, zapne se jen, pokud budete držet tlačítko.
Pro funkci anti-feedback nožní spínač funguje takto:
• Pokud je knob FREQUENCY v pozici rozsahu od L do
H, přepínač za/vypíná funkci anti-feedback.
• Je-li knob FREQUENCY v pozici AUTO, spínač funguje
jako spouštěč automatické detekce. Podržením nožního
spínače na sekundu a déle se funkce automatické
detekce vrátí do režimu standby.
* Není-li požadován symetrický výstup, použijte 1/4”
phone (mono) konektor do tohoto jacku.
Jestliže není symetrický výstup nutný, můžete využít speciální
propojovací kabel (volitelný PCS-31) a využít DI OUT
a TUNER OUT současně.
Bílý
Červený
(CHORUS, DELAY/REVERB)
Pomocí speciálního propojovacího kabelu (volitelný PCS31) k zapojení dvou nožních spínačů (volitelný BOSS FS5U), můžete využít jeden FS-5U k za/vypínání chorusu
a druhý FS-5U k za/vypínání delay nebo reverbu.
Ladička
Rekordér
Fázově převrácený signál je na výstupu ze strany COLD
(červená u PCS-31). Nahrávací zařízení zapojte na stranu
HOT (bílá strana u PCS-31)
Jestliže zapojíte do 1/4” phone (mono) konektoru pouze jeden
nožní spínač, můžete za/vypínat jen efekt chorus.
* Funkce chorus on/off funguje na obou kanálech.
* Nelze za/vypínat chorus stiskem nožního spínače,
pokud je tlačítko CHORUS vypnuté.
5. Jacky FOOT SW
AC-90 akceptuje pedály BOSS FS-5L (typu latch), BOSS FS5U (typu momentary) a BOSS FS-6.
* Zapněte polaritu podle obrázku.
13
Příklad použití kombinace obou kanálů
Použijete-li Mic a Pickup
PIEZO nebo
MAGNETIC
GUITAR CHANNEL:
Piezo nebo Magnetic snímač
MIC/LINE CHANNEL:
Kondenzátorový nebo dynamický mikrofon (SELECT = MIC)
Tato volba umožňuje míchat hutné středy snímače s delikátními
výškami mikrofonu.
U kondenzátorového mikrofonu nastavte PHANTOM na ON.
Condenser mic nebo Dynamic mic
Použití dvou kytar
GUITAR CHANNEL:
Guitar 1
Piezo nebo Magnetic snímač
MIC/LINE CHANNEL:
Guitar 2
Magnetic snímač (SELECT = LINE)
Kytary můžete přepínat, aniž byste museli přenastavit hlasitost
a zvuk.
Kytara 1
PIEZO nebo
MAGNETIC
Kytara 2
Jedna kytara s oběma typy snímačů
GUITAR CHANNEL:
PiezoPickup (PICKUP = PIEZO)
MIC/LINE CHANNEL:
Magnetic snímač (SELECT = LINE)
Poměr hlasitostí můžete nastavit u každého kanálu knobem
VOLUME a nastavením zvuku každého snímače dosáhnout
optimálního zvuku knoby ekvalizéru (BASS/MIDDLE/TREBLE).
MAGNETIC
PIEZO
MAGNETIC
14
Jak použít skládací stojánek
Pokud stojí AC-90 na podlaze nebo v jiné nízké poloze, pak můžete využít skládací stojánek, abyste lépe slyšeli zvuk
z reproduktorů.
• Používáte-li skládací stojánek, vždy zajistěte, aby bylo kombo AC-90 vyvážené.
• Jestliže nevyužíváte skládací stojánek, ponechejte jej vždy složený.
Skládací stojánek
VAROVÁNÍ
• Nikdy nezvedejte, ani nepřenášejte AC-90 jen za stojánek.
• Nikdy nepokládejte žádné objekty na horní desku AC-90, je-li skládací stojánek vyklopený. Ani na kombo nikdy
nesedejte, je-li skládací stojánek vyklopený.
• Při skládání stojánku dejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
15
Použití Speaker stojanu
Použitím speaker stojanu můžete AC-90 umístit do optimální výšky a použít je jako monitor nebo jednoduché PA zařízení.
VAROVÁNÍ
● AC-90 je určeno jen k použití se speaker stojanem, jehož
rozměry odpovídají technické specifikaci, uvedené níže.
Nepoužívejte speaker stojan, jehož rozměry neodpovídají
této specifikaci.
● Před použitím nastavte speaker stojan do výšky 140
cm (55-1/8”) nebo níže a rozpětí nohou na 120 cm (471/4”) nebo více, jak je zobrazeno níže.
Průměr: 3,8 cm
140 cm nebo méně
Rozpětí nohou: 120 cm nebo více
120 cm nebo více
● Pokud použijete speaker stojan, který neodpovídá
uvedeným specifikacím vlevo, nebo je nastavený do výšky
přes 140 cm (55-1/8”), popř. rozpětí nohou je menší než
120 cm (47-1/4”), může dojít k poškození vybavení nebo
ke zranění díky překlopení stojanu.
Průměr:
136 cm a více
● Pokud použijete AC-90 se stojanem, musí být pečlivě
umístěn, takže je vodorovný a stabilní.
● Kabely, zapojené do AC-90 je potřeba upevnit tak, aby
nemohlo dojít k jejich náhodnému zachycení kolemjdoucí
osobou.
● Abyste předešli nehodě díky převrhnutí, neumisťujte žádný
cizí předmět na AC-90, upevněné na stojanu.
Rozpětí nohou: 120 cm nebo více
● Vždy mějte po ruce alespoň jednoho asistenta při
montáži AC-90 na stojan, nebo při nastavení výšky
stojanu s již namontovaným AC-90.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement