Roland GA-112 User manual

Roland GA-112 User manual
Uživatelský
manuál
Kytarové kombo
GA-212
GA-112
Kytarové kombo s 200W výstupem a dvěma custom
30cm (12-inch) reproduktory.
Kytarové kombo se 100W výstupem a dvěma
custom 30cm (12-inch) reproduktory.
Technologie Roland PROGRESSIVE AMP nabízí širší a bohatší zvuk kytary
Tato nově vyvinutá COSM technologie PROGRESSIVE AMP nabízí originální ovládání drive, plynulé a citlivé přechody, nejen pro gain, ale i
mezi charakteristikami zesilovače. Tato vlastnost umožňuje bohaté variace zvuků a je ideální pro řadu různých typů hry, od krásného čistého
zvuku přes drsně nakřáplý zvuk, až po high-gain super extrémy, ale také komfortní hru se zkreslením.
Intuitivní ovládání
GA-212/GA-112 je vybaven čtyřmi kanály a můžete nastavit rozličný zvuk pro každý kanál. Každý knob má LEDkový ukazatel, který indikuje
aktuální nastavení. Tento LED ukazatel nabízí zřetelnou kontrolu zvuku a svižně indikuje každou změnu na kanálu. Nastavení kanálu se
automaticky ukládají o každé operaci. Vynikající nožní kontroler nabízí snadné ovládání GA nohou (str. 8).
Jednoduché ovládání základních funkcí a rozšiřitelnost
Kromě 3-band EQ, presence a posílení středů, umožňuje kreativní úpravy zvuku. Vynikajícím způsobem zpracovaný reverb poskytuje
skvělý prostorový efekt. Přístroj je vybaven dvěma nezávislými efektovými smyčkami a lze jej nastavit pro každý kanál. Jednotka obsahuje
základní funkce, potřebné pro živé hraní i nahrávání. Linkové propojení je rovněž k dispozici, umožňuje hrát ještě silnějším zvukem.
Co je to COSM?
COSM Composite Object Sound Modeling je inovovaná a výkonná technologie firmy Roland. COSM
analyzuje hodně faktorů, jež vytváří originální zvuk, jako jsou elektrické a fyzické charakteristiky originálu a
potom vyrobí digitální model, schopný reprodukovat stejný zvuk.
AUTO OFF funkce
Kombo je dále vybaveno funkcí AUTO OFF, která šetří energii, jelikož se automaticky vypíná přibližně po 4 hodinách od poslední akce.
Při odchodu z výroby je funkce AUTO OFF ve stavu ON.
Pokud chcete úspornou funkci vypnout, nastavte spínač [AUTO OFF] na OFF, dle popisu na str. 6.
Exkluzivní nožní kontroler
Exkluzivní nožní kontroler (GA FOOT CONTROLLER) je volitelnou možností.
Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného svolení ROLAND
CORPORATION.
“Jaký typ zesilovače na podiu kytaristé opravdu chtějí?“
Po intenzivním výzkumu a vývoji, je GA odpovědí společnosti Roland.
GA je zesilovač s jednoduchým a intuitivním ovládáním a zvukem, který je pro každého kytaristu inspirací.
Zaměříme-li se na tyto klíčové pojmy, pak bylo “živé kombo“ zrozeno se zvukovým charakterem, který uspokojí kytaristy svým prostým
ovládáním a veškerými funkcemi, nezbytnými pro skvělé živé show.
Při našem hledání zvuku, který uchopí hráče za srdce, jsme provedli nekonečné množství experimentů, abychom našli ten pravý. Naše
snaha nakonec přinesla své ovoce a my věříme, že jedinečné kombo Roland nabízí kvalitu zvuku, přesahující lampové i zavedené
zesilovače.
Důležité rovněž bylo, aby jeho ovládání bylo snadné a intuitivní. Všichni kytaristé si přejí “se jen soustředit na umělecký výkon a nebýt
rozptylováni přetechnizovaným ovládáním“. Toto kombo je postaveno na jednoduchém a intuitivním ovládání a proto je ideální pro všechny.
GA je další generací koncertního kytarového komba, postavené na mnohaleté technologické vyspělosti a know-how Roland.
VAROVÁNÍ: Snížení rizika ohně nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti.
Symbol blesku v trojúhelníku značí upozornění uživatele na
nechráněné vedení „vysokého napětí“, které může způsobit
úraz a elektrický šok osoby.
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku varuje
uživatele před podstatným zásahem a obsahuje pokyny pro
údržbu dle doprovodné literatury.
POKYNY ZAMEZUJÍCÍ VZNIKU POŽÁRU, ELEKTRICKÉHO ŠOKU NEBO ZRANĚNÍ OSOB
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH
VAROVÁNÍ
Při používání elektrických přístrojů dodržujte následující upozornění, včetně
následujících:
Přečtěte si instrukce.
Řiďte se těmito instrukcemi.
Dbejte všech varování.
Sledujte veškeré instrukce.
Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
Nebraňte volnému větrání příslušnými otvory.
Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
9. Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení,
teplometů, kamen a podobných objektů (včetně
zesilovačů), jež produkují teplo.
10. Dbejte o bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo
uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden
konektor větší než druhý. Uzemněný typ zástrčky má
dvojitou vidlici a třetí uzemňovací otvor. Tento otvor je zde
pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá
vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně
odpovídajícího modelu.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo
potrhaný, především na obou koncích.
12. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
doporučené výrobcem.
13. Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo
když nebude delší dobu používán.
14. Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
Odborný zásah je požadován, kdykoliv dojde k poškození,
např. přívodního kabelu, do přístroje vnikne voda, nebo byl
vystaven dešti, vlhkosti, nebo jen nepracuje normálně,
popř. upadl.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly nazvané: „DŮLEŽITÉ POKYNY“ (na vnitřní straně obálky), „BEZPEČNÉ
POUŽITÍ PŘÍSTROJE“ (str. 2) a “DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (str. 3). Tyto kapitoly obsahují důležité informace ohledně
správného a bezpečného používání přístroje. Pokud si chcete být jisti, že máte přehled o správném použití všech částí a funkcí
tohoto přístroje, měli byste si přečíst tento manuál celý. Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, kvůli snadnému
nahlédnutí.
POZOR
Vypněte zařízení, pokud dojde
k neobvyklému chování zařízení
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte
přívodní kabel adaptéru ze sítě a
kontaktujte servisní středisko, nejbližší
Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na
stránce „Informace“, pokud se vyskytne
následující situace:
Je napájecí kabel či zástrčka
poškozena.
se objeví kouř či neobvyklý zápach; nebo
jestliže zapadl nějaký předmět či
byla nalita tekutina do přístroje,
nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
POZOR
Ověřte, že je napájecí kabel uzemněný
Zapojte hlavní přívod tohoto modelu do
zásuvky s uzemňovacím kolíkem.
Nerozebírejte ani neupravujte přístroj
Nerozdělávejte přístroj a nijak
nezasahujte do vnitřního uspořádání a
nastavení přístroje.
Neopravujte ani nevyměňujte součástky
sami
Nepokoušejte se opravit přístroj nebo
vyměnit části uvnitř (výjimkou je, pokud
tento manuál obsahuje přesný návod a
instrukce k takové akci). Všechny
opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis firmy Roland
či autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu
„Informace“.
Nástroj nepoužívejte ani neukládejte
v místech, kde je
vysoká teplota (např.: přímé
sluneční světlo v zavřeném autě,
místo poblíž topení nebo na
přístrojích produkujících teplo)
pára (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy); nebo
výpary či kouř; nebo
solné výpary; nebo
vlhkost; nebo
déšť; nebo
prach; nebo
silné otřesy a vibrace.
Nepokládejte do nestabilní polohy
Zajistěte, aby přístroj stál vždy rovně
a na stabilním povrchu. Nikdy jej
neumisťujte na místech vykazujících
otřesy či šikmé plochy.
Zapojte napájecí šňůru do zásuvky
se správným napětím
Přístroj zapojte do elektrické sítě
pouze typu, který je vyznačen na dolní
stěně přístroje.
2
POZOR
Používejte pouze přibalený napájecí
kabel
Pokud jsou poblíž děti, je potřeba
přítomnosti dospělých
Používejte pouze přiložený síťový kabel.
Tento kabel nesmí být využít pro žádný
jiný účel.
Je to z toho důvodu, aby nemohlo dojít k
neodbornému zacházení s přístrojem.
Dospělý by měl být v takovém případě
vždy po ruce jako dozor.
Neohýbejte šňůru ani na ni nestavějte
těžké předměty
Nástroj nesmí upadnout, či obdržet
silný náraz
Nepřekrucujte napájecí kabel, nestavte
na něj těžké předměty, apod. Můžete ji
tak zničit, rozlámat na více částí
a způsobit tak zkrat. Poškozený
napájecí kabel může způsobit požár
a zranění!
Nesdílejte zásuvku s větším počtem
jiných zařízení
Vyhněte se vysoké hlasitosti
Tento přístroj, jak samotný, tak
v kombinaci se zesilovačem,
sluchátky nebo reproduktorovou
soustavou, může vyprodukovat
takovou úroveň zvuku, zapříčiní
trvalou ztrátu sluchu.
Nepracujte proto s přístrojem s vysokou hlasitostí
(nebo s hlasitostí, která je nepříjemná) příliš
dlouho. Pokud zjistíte poškození sluchu nebo
zvonění v uších, měli byste okamžitě přestat
používat přístroj a navštívit lékaře.
Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nesmí upadnout!)
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce,
kterou sdílí větší počet dalších
elektrických zařízení. Obzvláště buďte
opatrní při používání prodlužovacích
kabelů – celkový příkon všech zařízení
připojených k prodlužovacímu kabelu
nesmí nikdy přesáhnout výkonovou
zatížitelnost zásuvky daného
prodlužovacího kabelu (příkon/proud).
Přetížení může způsobit přílišné
zatížení kabelu, shoření izolace
a případné roztavení.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Nedovolte, aby se cizí předměty nebo
tekutiny dostaly do přístroje; nikdy
nedávejte nádoby s tekutinou na
přístroj
Všechny opravy by měl provádět pouze
váš dodavatel, nejbližší servis firmy
Roland či autorizovaný prodejce
produktů Roland, jak je uvedeno
v oddílu „Informace“.
Nepokládejte na zařízení nádoby s
tekutinou, např. vázy. Zabraňte tomu,
aby dovnitř zapadly cizí objekty
(zápalné předměty, mince, drátky)
nebo tekutiny (voda, džus). Mohlo by
dojít ke zkratu, či jinému poškození.
Nezapojujte přístroj do elektrického
obvodu, pokud je na něm nebo v něm
patrná kondenzace.
Pokud přesunete přístroj do jiného
prostředí s velmi rozdílnou teplotou
nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. Dokud
tyto podmínky trvají, riskujete
poškození, jakmile zapojíte přístroj do
elektrické zásuvky. Nejprve ověřte, že
kondenzace se odpařila, po aklimatizaci
několika hodin, pak jej můžete zapojit do
elektrické zásuvky.
POZOR!
POZOR!
Místnost dobře větrejte
Přístroj by neměl být umístěn na místě
nebo v poloze, která by zabraňovala
jeho ventilaci.
Při za/odpojování kabelu jej vždy
uchopte za konektor, ne za kabel
Při zapojování/vypojování přístroje
k/od napájecí sítě vždy zastrkujte/
vytahujte pouze zástrčku napájecího
adaptéru.
Doporučujeme přístroj
pravidelně odpojit a vyčistit
suchým hadříkem
Odstraňte veškerý prach a další
nahromaděnou špínu z okolí.
Rovněž, pokud bude přístroj delší dobu nevyužit,
odpojte jej od proudu. Jakýkoliv nahromaděný
prach může způsobit zkrat a vést tak k požáru.
Pořádek v kabelech je základem
bezpečnosti
Chraňte kabely před natahováním.
Snažte se mít kabely nezamotané a
také z dosahu dětí.
Sejměte všechna kolečka, pokud
by způsobila ohrožení
V dané situaci by mohlo dojít k
nečekanému pohybu přístroje a ohrozit
někoho (např. na podiu, nebo během
převozu v automobilu), v takové situaci je
doporučujeme raději sejmout.
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej
nezatěžujte těžkými předměty.
POZOR!
Před přenášením odpojte všechny
kabely.
Před přesunem přístroje odpojte
adaptér a všechny kabely, vedoucí
k externím přístrojům.
Před čištěním odpojte AC adaptér
ze zásuvky
Před čištěním přístroj vypněte a
odpojte jeho napájecí kabel od
síťové zásuvky.
Pokud se blíží bouřka s blesky, odpojte
napěťovou šňůru ze zásuvky
Nikdy nestoupejte na přístroj, ani na
něj nepokládejte těžké předměty.
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze zásuvky.
Zasouvejte a odpojujte napěťovou
šňůru vždy suchýma rukama
Nesnímejte mřížku reproduktoru, ani
reproduktor
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte do
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru
ani reproduktor. Reproduktor nemá
vyměňovat uživatel. Uvnitř jsou
nechráněné části s vysokým napětím
a hrozí úraz elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické
sítě, kterou využívají přístroje, ovládané spínačem
(jako lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo
ventilace), příp. obsahují elektromotor. Podle
způsobu použití elektrických zařízení se může
vyskytnout pokles napětí, který způsobí poškození
nebo šum. Není-li možné použít jiný zdroj proudu,
využijte alespoň filtr pro odrušení.
Chcete-li zabránit poškození a poškození, vždy
stáhněte hlasitost a vypněte veškerá zařízení, než
je zapojíte.
Ačkoliv jsou LEDky vypnuté, neznamená to, že
přístroj je zcela odpojen od proudu. Potřebujete-li
zcela vypnout proud, nejprve vypněte vypínač,
potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Z toho důvodu
by měla být zásuvka, do které je přístroj zapojen,
snadno dostupná.
Dle nastavení z výroby se GA-212/112 automaticky
vypne 4 hodin poté, co přestanete hrát nebo jakkoliv
pracovat s přístrojem. Pokud chcete, aby přístroj
zůstal stále zapnutý, musíte změnit nastavení
“AUTO OFF” na “OFF”, dle popisu na str. 6.
Umístění
Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů
(či jiných zařízení disponujících velká výkonová
trafa) může vykazovat brum. Odstranění tohoto
problému může pomoci změna polohy a
nasměrování tohoto přístroje nebo posunutí do
dostatečné vzdálenosti od zdroje rušení.
Přístroj může rušit rozhlasové či televizní vysílání.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum. Tento šum vzniká při zvonění i při rozhovoru.
Pokud se chcete vyhnout těmto problémům,
pracujte s těmito bezdrátovými zařízeními v
dostatečné vzdálenosti nebo je vypněte.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu,
neumisťujte jej v blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeného vozu či v
prostředí vykazující teplotní extrémy. Rovněž
nepoužívejte světelné zdroje, které jsou obvykle
běžně poblíž přístroje (jako světlo u piana) nebo
bodovky k osvětlení stále stejné plochy na povrchu
přístroje po delší dobu. Nadměrné horko může
přístroj poškodit, zdeformovat nebo zbavit barvy.
Neponechávejte na povrchu předměty z gumy,
vinylu nebo podobných materiálů po delší dobu.
Mohly by způsobit trvalé otisky na povrchu.
Nenalepujte nálepky, etikety, a cokoliv jiného na
přístroj. Odloupnuté rohy mohou poškodit jiný
nástroj.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj
stojí, jeho gumové nožky mohou změnit barvu či
nechat stopy. Abyste tomu předešli, podložte nožky
kouskem hadříku.
Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem
hadříku. V tom případě musíte zajistit, aby přístroj
nesklouzl, nebo se nehýbal.
Nepokládejte na přístroj nádoby s vodou. Rovněž
nepoužívejte spreje, parfémy, alkohol, laky, apod.
Občas přetřete přístroj měkkým hadříkem a
odstraňte každou kapku.
Údržba
Používejte pouze suchý, měkký hadřík, nebo lehce
navlhčený. Celý povrch otírejte lehce, přiměřenou silou.
Tvrdé drhnutí na stejném místě může způsobit
poškození.
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla žádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
Prosím, uvědomte si, že data, obsažená v paměti
nástroje, mohou být ztracena, pokud jej zašlete na
opravu. Důležitá data vždy zapisujte na papír (je-li
to možné). Během oprav je nutné předejít ztrátě dat.
V určitých případech (jako když nefunguje okruh,
udržující paměť pod napětím), musíme upozornit,
že data nemusí být možné zachránit.
Další bezpečnostní opatření
Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč.
vyztužení), ve které jste jej zakoupili, je-li to možné.
Jinak použijte podobné prostředky k zabalení
přístroje.
Použijte pouze určený expression pedál (Roland EV5 nebo Boss FV-500L/H; nutno dokoupit).
Připojením jiných expression pedálů riskujete
poškození nebo špatné fungování přístroje.
Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepoužívejte tyto kabely.
Použití těchto kabelů sníží úroveň zvuku tak, že
téměř nebo vůbec
nebude slyšet. Informace o specifikaci kabelů
vám podá jejich výrobce.
Copyright
Roland, BOSS, COSM jsou buď registrovanými
ochrannými známkami nebo chráněnými značkami
Roland Corporation ve Spojených Státech a/nebo
jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními nebo registrovanými
obchodními známkami svých majitelů.
MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá
patentovému portfoliu, zaměřenému na
architekturu mikroprocesorů, vyvíjenou
u Technology Properties Limited (TPL). Roland má
právo na tuto technologii se svolením TPL Group.
Tento produkt obsahuje eCROS integrovanou
software platformu eSOL Co.,Ltd. eCROS je
obchodní známkou eSOL Co., Ltd. v Japonsku.
Uvědomte si prosím, že nesprávným chodem či
zacházením s přístrojem může dojít k nenávratné
ztrátě obsahu paměti. Abyste se uchránili
nebezpečí ztráty důležitých dat, doporučujeme
provádět pravidelně záložní kopie celé vaší paměti
na papír.
Může se bohužel stát, že uložená data nebude
možné obnovit, jakmile byla ztracena. Společnost
Roland Corporation za takovou ztrátu dat
neodpovídá.
Při práci s tlačítky, otočnými i tahovými
potenciometry nebo dalšími kontrolery, jakož i
konektory buďte opatrní. Hrubé zacházení může
způsobit špatnou funkci přístroje.
Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Předejdete tak
zkratům nebo poškození kabelů.
Během normálního provozu bude přístroj
vydávat slabé tepelné záření.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti,
abyste neobtěžovali své sousedy.
3
Popis panelů
Čelní panel
PROGRESSIVE AMP
INPUT Jacky
[BASS] knob
PROGRESSIVE AMP je originální
zesilovač, vybavený nejnovější
technologií COSM. Úpravou chování
předzesilovače a výkonového stupně,
můžete volně tvořit širokou paletu zvuků.
Použijte pro zapojení elektrické kytary. Podle
výstupní úrovně kytary zvolte HIGH nebo LOW.
Normálně ji zapojte do HIGH. Speciální kytary se
silným výstupem a zkreslením zapojte do LOW.
Nastavuje úroveň basového pásma.
[DRIVE] knob/
[BOOST] tlačítko
[MID BOOST] tlačítko
Za/vypíná posílení středního pásma.
[MIDDLE] knob
Nastavuje úroveň středního pásma.
[TREBLE] knob
Nastavuje úroveň výškového pásma.
Nastavuje hloubku zkreslení.
[BOOST
] tlačítko
[DRIVE] knob přepne
minimální hodnotu na
maximální
OFF
Clean to Crunch
ON
Crunch to Super Extreme
Je-li BOOST aktivní, expression pedál,
zapojený do jacku DRIVE nožního
kontroleru (str. 8) dokáže změnit zvuk z
čistého až na super extrémní.
[VOICE] tlačítko
[MANUAL] tlačítko, [CH 1]–[CH 4] tlačítka
Každý knob na čelním panelu GA-212/GA-112 má vlastní LEDkový ukazatel, který umožňuje
zkontrolovat přesně nastavení během hraní nebo když změníte kanál.
Jednoduše strukturovaný operační systém nabízí intuitivní ovládání.
[MANUAL] tlačítko
Je-li přístroj zapnutý, je aktivní ovládání MANUAL.
V režimu MANUAL si LEDkové ukazatele a knoby vždy odpovídají.
Mění zvukový charakter.
[VOLUME] knob
Nastavuje hlasitost.
Indikátor zvuku
LED ukazatele
LEDkový ukazatel indikuje nastavení knobu.
Pokud stiskem jednoho z tlačítek [CH 1]–[CH 4] změníte kanál
(nastavení), LEDkové ukazatele knobu se okamžitě změní.
Když nastavíte zkreslení knobem
[DRIVE], pak se barva zvukového
indikátoru změní podle úrovně
zkreslení. (Nechcete-li využívat
LEDkový displej, např. na temném
podiu, můžete jej vypnout).
Nastavení proveďte na str. 10
4
Stisknete-li tlačítko [MANUAL], LEDkový ukazatel zobrazí aktuální pozici knobu.
Je-li uloženo nastavení knobu na maximální úrovni a pozice knobu
je na minimu, natočte nejprve knob doprava, než stáhnete
nastavení na nižší hodnotu. Pokud je tomu naopak, natočte knob
doleva, než zvýšíte hodnotu.
Popis panelů
Za/vypíná externí efektovou jednotku, zapojenou do jacků EFX
LOOP A/B na zadním panelu.
Za/vypíná přístroj.
Zapnutí přístroje
Jakmile máte vše správně zapojené (str. 6), dodržte následující postup v
zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném pořadí, riskujete
poškození nebo selhání zařízení.
Přidá výraznou konturu
středům a výškám. Jinak je
zvuk čistý a otevřený.
Nastavuje úroveň
reverbu.
Než za/vypnete přístroj, ověřte, že máte sníženou hlasitost. Dokonce i
když je hlasitost na minimu, můžete slyšet při za/vypnutí přístroje nějaký
zvuk. Je to běžné a není důvod k obavám.
Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto zabere po zapnutí
přístroje určitou dobu (několik sekund), než začne pracovat normálně.
Zapněte všechna připojená zařízení, kromě
zařízení, připojeného do jacku LINE OUT.
Zapněte GA-212/GA-112.
Potom zapněte zařízení, připojené do LINE OUT.
Vypnutí přístroje
1. Před vypnutím stáhněte hlasitost každého
zařízení v systému a vypněte je v opačném
pořadí, než byla zapínána.
POZOR!
Dle nastavení z výroby se GA-212/112 automaticky vypne 4 hodin poté,
co přestanete hrát nebo jakkoliv pracovat s přístrojem. Pokud chcete,
aby přístroj zůstal stále zapnutý, musíte změnit nastavení “AUTO OFF”
na “OFF”, dle popisu na str. 6.
Nastavte celkovou hlasitost.
Potřebujete-li nástroj zcela vypnout, nejprve vypněte vypínač, potom
vytáhněte kabel ze zásuvky. Viz Napájení (str. 3).
[CH 1]–[CH 4] tlačítka
S výjimkou knobu [MASTER], se nastavení všech knobů a tlačítek na čelním panelu ukládá pod tlačítka [CH 1]–[CH 4]. Tato funkce uloží
poslední aktivní pozici knobů, proto není nutná speciální operace pro uložení nastavení.
Přepíná čtyři typy nastavení na čelním panelu.
Rozsah, v jakém lze
nastavení uložit.
Kopírování nastavení
Nastavení tlačítka [MANUAL], nebo tlačítek [CH 1]–[CH 4] můžete
zkopírovat na jiný kanál.
Podržte tlačítko, které chcete
zkopírovat, např. [MANUAL] nebo
některé z tlačítek [CH 1]–[CH 4]...
Zvolte a stiskněte některé z
tlačítek [CH 1]–[CH 4], pod které
chcete kopii uložit.
Uložení nastavení kanálu funkcí Write
Automatické uložení nastavení kanálu lze změnit
na uložení pomocí operace Write. V režimu
operace Write musíte podržet některé z tlačítek
[CH 1]–[CH 4] několik sekund a nastavení se
uloží.
Chcete-li provést nastavení, viz str. 10
* Tlačítko [MANUAL] nelze zvolit jako cílový kanál pro kopii.
5
Popis panelů
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení)
Přiložený kabel
zapojte do tohoto
jacku.
FOOT CONTROL jack
Na výstup půjde zvuk kytary přímo z jacku INPUT.
Slouží pro zapojení stereo kabelu do jacku
GA FOOT CONTROL nožního kontroleru.
Toho využijete pro linkové zapojení.
Vždy použijte stereo kabel.
Blíže viz str. 9.
Ladičku lze také zapojit.
Do zásuvky
LINK IN /LINK OUT jack
Tyto jacky slouží pro
linkové zapojení více GA.
Blíže viz str. 9.
POZOR!
Tento vypínač za/vypíná funkci AUTO
OFF, která automaticky vypne přístroj po
pevně stanovené době.
Je-li funkce AUTO OFF zapnutá, přístroj
se automaticky vypne po cca 4
hodinách od poslední akce.
Jestliže chcete, aby nástroj zůstal
stále zapnutý, musíte změnit
nastavení “AUTO OFF” na “OFF”.
Chcete-li přístroj po vypnutí funkcí AUTO
OFF znovu zapnout, zapněte opět vypínač
[ON] (str. 5), nebo nastavte vypínač [AUTO
OFF] na OFF.
6
Chcete-li na výstupu zvuk s multi-efekty či jiným
zařízením, zapojte je do jacků MAIN IN.
GA-212 posílá vstupní zvuk z jacku A do levého
reproduktoru a z jacku B do pravého. Použijete-li pouze
jack A, půjde stejný zvuk z levého i pravého
reproduktoru. Použijete-li pouze jack B, bude zvuk znít
jen z pravého.
GA-112 míchá vstupní zvuk z jacků A i B a ten zní
z obou reproduktorů.
POZOR!
Je-li aktivní funkce AUTO OFF a na vstupu jsou jen
signály z jacků MAIN IN, bez dalších operací, po cca 4
hodinách se přístroj automaticky vypne.
Sem zapojte PA systém,
rekordér nebo externí
zařízení.
Popis panelů
Slouží pro zapojení externích efektových jednotek.
Jsou zde dva systémy, A a B (mono).
Signál z INPUT externí efektové jednotky do jacku SEND a z OUTPUT do jacku RETURN.
[LOOP] přepínač
Pokud jste nastavili PARALLEL, zvuk z externích efektů a přímý zvuk jsou smíchány.
Pokud jste nastavili SERIES, bude znít pouze zvuk z externích efektů.
Avšak, jestliže jste nastavili SERIES, pak je-li zcela stažena hlasitost externí efektové jednotky, anebo je vypnutá, nebude slyšet žádný zvuk.
[LEVEL] přepínač
Tímto přepínačem měníte úroveň vstupu/výstupu efektové smyčky. Podle úrovně vstupu/výstupu zapojeného zařízení, zvolte +4 dBu nebo -10
dBu. Je-li úroveň vstupu/výstupu zapojeného zařízení vysoká, nastavte +4 dBu a je-li nízká, pak -10 dBu.
Podle použitého napájení mohou oba kabely, zapojené do jacků SEND a RETURN snímat více šumu, jsou-li umístěny dále od
sebe. Proto je připoutejte k sobě.
Externí efektová jednotka
INPUT
OUTPUT
*1 Důležité poznámky k FOOT CONTROL/LINK IN a LINK OUT
Linkovým způsobem nepřipojujte žádné jiné zařízení než GA-212/GA112, podobně GA FOOT CONTROLLER (GA-FC) do jacku FOOT
CONTROL/LINK IN.
Linkovým způsobem nepřipojujte žádné jiné zařízení než GA-212/GA112 do jacku LINK OUT.
Tento přístroj je vybaven symetrickými jacky (TRS). Schéma osazení
pinů je zobrazeno níže.
TIP
RING
SLEEVE (GND)
Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být úroveň hlasitosti nástroje připojeného na vstupu (INPUT, AUX IN, RETURN jacky) snížena. Pokud se tak stane,
použijte kabely bez rezistorů.
7
Popis panelů
Exclusive Foot Controller (nutno dokoupit)
Do jacku FOOT CONTROL/LINK IN u GA-212/GA-112 zapojte stereo kabel.
Vždy použijte stereo kabel.
Používejte kabely, které neobsahují odpor.
Jak ovládat foot kontroler
Foot kontrolerem můžete měnit i kanály. Stiskem přepínače [FUNCTION] dále za/vypínáte BOOST, MID BOOST, EFX LOOP A, EFX LOOP B
a REVERB.
Hodnota ON/OFF, přepínaná u BOOST, MID BOOST, EFX LOOP A, EFX LOOP B a REVERB pomocí foot kontroleru se však na kanálu
neukládá.
V režimu
Function bliká.
Použití Expression pedálu
Zapojením expression pedálů (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H, nutno dokoupit), můžete měnit hodnotu DRIVE a hlasitosti nohou.
DRIVE jack
Využijete k ovládání DRIVE. Je-li BOOST vypnutý, můžete měnit zvuk z čistého na Crunch a je-li BOOST zapnutý, z čistého na Super extreme.
Se zapojeným expression pedálem do jacku DRIVE, lze ovládat hodnotu Drive od 0 do aktuální hodnoty
DRIVE na panelu. Je-li pedál zcela stisknutý, aplikuje se hodnota Drive, jakou vidíte na u knobu na
panelu.
(Příklad)
Hodnoty Drive, které
lze ovládat
expression pedály.
VOLUME jack
Tím ovládáte hlasitost. Plynulá změna hlasitosti i umlčení jsou možné.
Hlasitost, určená expression pedálem, zapojeným do tohoto jacku se liší od [VOLUME] na panelu. Operace s pedálem nijak
nesouvisí s knobem [VOLUME].
Nastavení MINIMUM VOLUME exp. pedálu
Knobem [MINIMUM VOLUME] u expression pedálu můžete definovat hodnotu
v poloze, kdy je pedál zcela zvednutý (nejnižší).
[MINIMUM
VOLUME]
knob
Nastavení DRIVE po přepnutí kanálu
Pokud zapojíte expression pedál do jacku DRIVE, můžete nastavit hodnotu DRIVE po přepnutí kanálu na
aktuální hodnotu pedálu, nikoliv na hodnotu, uloženou na kanálu. Chcete-li provést nastavení, viz str. 10
Použijte pouze určený expression pedál (Roland EV-5 nebo Boss FV-500L/H; nutno dokoupit). Připojením jiných expression pedálů
riskujete poškození nebo špatné fungování přístroje.
8
Provedení linkového zapojení
Linkové zapojení můžete provést jen s další jednotkou. Linkové zapojení umožňuje získat vyšší zvukový tlak a výkon na větším podiu.
Pokud zapojíte komba dle popisu níže, měníte kanál foot kontrolerem a můžete využít expression pedál u připojeného komba.
Zadní panel
Zadní strana
Do foot kontroleru
Kombo s připojenou
kytarou
Kabel: Stereo
1/4” typu phone
Zadní strana
Kabel: 1/4” typu
phone
Zadní panel
Kombo, připojené pomocí
linky
Před provedením zapojení stáhněte
[MASTER] knob zapojeného komba
na 0. Po zapojení příslušně nastavte
hlasitost.
Pokud jste zapojili kytaru do HIGH,
použijte také HIGH. Pokud jste
zapojili kytaru do LOW, použijte také
LOW.
Čelní panel
Stáhněte hlasitost u všech zařízení, kdykoliv přístroj
za/vypínáte.
INPUT jack na čelním panelu
Jak postavit komba do stacku
GA-212/112 lze stavět také v konfiguraci stack.
Do stacku může postavit jen jedno kombo. Nikoliv dvě a více. Chcete-li používat stack, doporučujeme dodržovat následující zásady.
Ověřte nastavení a stavějte přístroje jen na stabilní, vodorovný povrch.
Abyste předešli možnosti převrhnutí nebo přetočení, měly by s kombem operovat dvě osoby.
Dejte si pozor, abyste si neskřípli prsty.
Jak postavit stack
Pokud stavíte komba do stacku, vždy je svažte tak, aby
rohy horního a dolního komba zapadly. Pokud
nezapadnou, riskujete jejich převrhnutí.
Nestavějte do stacku GA-212 a GA-112.
Chcete-li postavit komba do stacku, vždy sejměte kolečka
u obou.
Nasazení a sejmutí koleček (jen u GA-212)
Při odchodu z výroby nejsou kolečka nasazena.
Chcete-li sejmout nebo nasadit kolečka, prohlédněte si schéma.
Přední strana jednotky
9
Další nastavení
Podržíte-li konkrétní tlačítka a zapnete přístroj, můžete provést následující konfiguraci jednotky.
Nastavení
Operace
Obnovení hodnot nastavení z výroby (*)
Podržte tlačítka [EFX LOOP B] a [CH4], a zapněte přístroj.
Automatické uložení kanálu (standard)
Podržte tlačítko [EFX LOOP A] a zapněte přístroj.
Uložení nastavení kanálu funkcí Write
(str. 5)
Podržte tlačítko [EFX LOOP B] a zapněte přístroj.
Hodnota uložená na kanálu (standard)
Podržte tlačítko [VOICE] a zapněte přístroj.
Aktuální hodnota expression pedálu
Podržte tlačítko [BOOST] a zapněte přístroj.
Aktivace barev na displeji (standard)
Podržte tlačítka [MID BOOST] a [VOICE], a zapněte přístroj.
Deaktivace barev na displeji
Podržte tlačítka [MID BOOST] a [BOOST], a zapněte přístroj.
Uložení kanálu
Hodnota DRIVE po
přepnutí kanálu
Indikátor zvuku
Nastavení režimu Link
* Druhé kombo funguje
podle nastavení
prvního.
Druhé kombo reflektuje operace foot kontroleru
(přepínání kanálu, expression pedál a On/Off u Podržte tlačítka [EFX LOOP A] a [MID BOOST], a zapněte přístroj.
REVERB) (standard)
Druhé kombo reflektuje všechny operace na
čelním panelu (kromě MASTER) a foot
kontroleru
Kopíruje nastavení kanálu na prvním kombu do druhého komba
Podržte tlačítka [EFX LOOP B] a [MID BOOST], a zapněte přístroj.
Zapněte druhé kombo, podržte tlačítka [EFX LOOP A], [EFX LOOP B] a
[MID BOOST] u prvního komba a zapněte první přístroj.
Nastavení každého kanálu se vrátí k nastavení z výroby.
Blokové schéma
Jen je-li připojený foot kontroler
10
Hlavní specifikace
Roland GA-212
Roland GA-112: Kytarové kombo
Výstup
GA-212
GA-112
200 W
100 W
INPUT HIGH: 10 dBu
Nominální vstupní
úroveň
INPUT LOW: 0 dBu
MAIN IN A, B: -10 dBu
EFX LOOP A, B RETURN: -10 dBu, +4 dBu (volitelně)
LINE OUT: -10 dBu
Nominální výstupní
úroveň
EFX LOOP A, B SEND: -10 dBu, +4 dBu (volitelně)
Reproduktor
30 cm (12 palců) x 2
Ovládání
[ON] vypínač
[AUTO OFF] vypínač
[VOICE] tlačítko
[BOOST] tlačítko
[MID BOOST] tlačítko
EFX LOOP[A],[B] tlačítko
EFX LOOP A, B[LOOP] spínače
EFX LOOP A, B[LEVEL] spínače
[MANUAL] tlačítko
[CH 1]–[CH 4] tlačítko
THRU / TUNER OUT: -10 dBu
30 cm (12 palců) x 1
[MASTER] Knob
[DRIVE] knob
[VOLUME] knob
[BASS] knob
[MIDDLE] knob
[TREBLE] knob
[PRESENCE] knob
[REVERB] Knob
Indikátory
SOUND INDICATOR
LED knob×7 (kromě MASTER knobu)
VOICE
BOOST
MID BOOST
EFX LOOP A,
B MANUAL
CH 1– CH 4
Konektory
AC IN Jack
INPUT HIGH/LOW jacky (1/4“ typu phone)
MAIN IN A, B jacky (1/4" phone typ)
LINE OUT jack (1/4" typu phone)
FOOT CONTROL/LINK IN jack (Stereo 1/4“ typu
phone) LINK OUT jack (Stereo 1/4“ typu phone)
THRU/TUNER OUT jack (1/4“ typu phone)
EFX LOOP A, B SEND jacky (1/4" phone typ)
EFX LOOP A, B RETURN jacky (1/4" phone typ)
Spotřeba
75 W
45 W
Rozměry
715 (Š) x 337 (H) x 560 (V) mm
28-3/16 (W) x 13-5/16 (D) x 22-1/16 (H) inches
615 (Š) x 337 (H) x 504 (V) mm
24-1/4 (W) x 13-5/16 (D) x 19-7/8 (H) inches
Hmotnost
32,0 kg / 70 lbs 9 oz
24,5 kg / 54 lbs 1 oz
Příslušenství
Kolečko x 4 (jen GA-212)
Napájecí kabel
Uživatelský manuál
Volitelné
(nutno dokoupit)
GA FOOT CONTROLLER (GA-FC)
0dBu = 0.775Vrms
Vzhledem k vývoji produktu může být specifikace a/nebo obsah balení doznat změn bez upozornění.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement