Roland KC-200, KC-80 User manual

Roland KC-200, KC-80 User manual
KC-80
Uživatelský manuál
Klávesové kombo
KC-80
KC-200
KC-200
Hlavní vlastnosti
KC-80 a KC-200 jsou stereo klávesová komba s vysokou kvalitou zvuku, a vhodná pro různé zdroje zvuku, jako jsou
klávesy a zvukové moduly.
55Mají dvoupásmový stereo design, se širokopásmovým reproduktorem a tweeterem.
KC-80
KC-200
Reproduktor
Výstup
25 cm
30 cm
50 W
100 W
55Ve vstupní sekci najdete mix (KC-80: tři kanály, KC-200: čtyři kanály). CH1 navíc obsahuje XLR konektor, který
podporuje mikrofonní vstup. CH4 u KC-200 je vybaven monitorovacím kanálem, který se hodí pro stage monitoring.
55K dispozici je výstup SUB OUT. Pokud zapojíte do tohoto konektoru aktivní subwoofer, získáte hutnější
nízkofrekvenční rozsah.
55Jsou zde také dva typy konektoru AUX IN (RCA phono a stereo mini), kvůli snadnému připojení audio přehrávače či
jiného zdroje.
552band ekvalizér usnadňuje nastavení charakteru zvuku.
55Připevnění na speaker stojan usnadňuje využití jako monitoru nebo menšího PA.
55Sluchátkový konektor slouží k monitorování v nočních hodinách, apod.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte kapitoly, označené “DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY” (na vnitřní straně strany obálky), “USING
THE UNIT SAFELY” (p. 2), a “IMPORTANT NOTES” (p. 3). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
VAROVÁNÍ
About
WARNING and
CAUTION Notices
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.
Vypněte přístroj, pokud dojde k neobvyklému
chování
About the Symbols
The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING
VAROVÁNÍ
Ověřte, že je napájecí kabel uzemněný
Zapojte hlavní přívod tohoto modelu
do zásuvky s ochranným uzemňovacím
kolíkem.
Chcete-li jednotku zcela vypnout, vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky
Jelikož i když je vypínač ve stavu Off,
jednotka není zcela oddělena od zdroje
napájení. Je-li potřeba úplně napájení
vypnout, vypněte přístroj a vytáhněte
kabel ze zásuvky. Z toho důvodu by měla
být zásuvka, do které je přístroj zapojen, snadno
dostupná.
Zajistěte dostatek prostoru v místě instalace
Jelikož tento přístroj za normálního
provozu produkuje určité množství tepla,
ověřte, že je kolem něj dostatek místa na
odvětrávání, jak je ukázáno níže.
Zepředu
30 cm
nebo více
Ze strany
5 cm
15 cm
nebo více nebo více
VAROVÁNÍ
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v
následujících typech míst, kde je
• teplotní extrém (tj. přímý sluneční svit v
uzavřeném vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše topného
zařízení); nebo
• vlhko (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy); nebo
• vystaven výparům nebo dýmu; popř.
• vliv slaného prostředí; nebo
• déšť; nebo
• prach či písek; nebo
• možnost silných otřesů a vibrací; nebo
• špatně větraná místnost.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky se správným
napětím
Přístroj zapojte do elektrické sítě pouze
typu, který je vyznačen na zadním panelu
přístroje.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený napájecí kabel.
Tento kabel nesmí být využit pro žádný
jiný účel.
Nezatěžujte napájecí kabel ani na něj nestavějte
těžké předměty
20 cm
nebo více
20 cm
nebo více
Přístroj nerozebírejte ani neupravujte sami
Neprovádějte jakékoliv úpravy, pokud k
tomu nejste přímo vyzváni v Uživatelském
manuálu. Jinak riskujete poškození.
Jinak může dojít k požáru nebo
elektrickému zkratu.
Používání vysoké hlasitosti po delší dobu
může způsobit ztrátu sluchu. Pokud zjistíte
poškození sluchu či zvonění v uších, měli
byste navštívit lékaře.
Do nástroje nesmí zapadnout cizí objekty nebo být
nalita tekutina, nestavějte na přístroj žádné
nádoby s vodou
Nepokládejte na něj nádoby s tekutinou
(např. vázy). Zabraňte tomu, aby dovnitř
zapadly cizí objekty (hořlavé předměty,
mince, drátky) nebo tekutiny (voda,
džus). Mohlo by dojít ke zkratu, závadě či
poškození.
2
Snažte se chránit děti před zraněním
Vždy ověřte, zda je v blízkosti přítomen
dospělý, v případě že přístroj používají děti.
Nástroj nesmí upadnout ani utrpět silný náraz
Mohlo by dojít k poškození.
Nesdílejte zásuvku s větším počtem jiných zařízení
Jinak riskujete přehřátí a požár.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Všechny opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland,
jak je uvedeno v oddílu „Informace”.
Neblokujte otvory chlazení
Zkontrolujte, jestli jsou otvory chlazení
jednotky volné, nesmí být blokované
novinami, ubrusem, záclonou, a
podobnými předměty.
Nestavějte na jednotku hořící předměty
Nestavějte na jednotku hořící předmět
(např. svíčku).
Sledujte povětrnostní podmínky
Přístroj používejte v mírném podnebí.
Vyvarujte se vysoké hlasitosti
Neopravujte ani nevyměňujte součástky vy sami
Všechny opravy musí provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland,
jak je uvedeno v oddílu „Informace”.
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní
kabel adaptéru ze sítě a kontaktujte
servisní středisko, nejbližší Roland centrum
nebo autorizovaného Roland dealera,
podle seznamu na stránce „Informace“,
pokud se vyskytne následující situace:
• napájecí kabel byl zničen; nebo
• se objeví kouř či zápach; nebo
• jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje výrazné
odlišnosti ve funkcích.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Když odpojujete napájecí kabel, uchopte jej za
zástrčku
Vyvarujte se stoupnutí na horní část přístroje nebo
pokládání těžkých předmětů na zařízení
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru ani
reproduktor
Chcete-li předejít poškození vodiče, vždy
uchopte napájecí kabel za zástrčku, když
jej odpojujete z přístroje nebo ze zásuvky.
Jinak riskujete zranění a svalení nástroje.
Pravidelně čistěte konektor napájecího kabelu
Nikdy nezapojujte/ neodpojujte konektor napájení
vlhkýma rukama
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru
ani reproduktor, z jakéhokoliv důvodu.
Reproduktor nesmí vyměňovat uživatel.
Uvnitř jsou nechráněné části s vysokým
napětím a hrozí úraz elektrickým proudem.
Nahromadění prachu nebo cizích objektů
mezi konektorem a zástrčkou může vést k
požáru nebo elektrickému zkratu.
V pravidelných intervalech proto konektor
čistěte suchým hadříkem, vytřete prach a
sejměte cizí objekty.
Odpojte nástroj ze zásuvky, pokud nebude přístroj
delší dobu používán
V případě poruchy může dojít k požáru, ač
je pravděpodobnost nízká.
Nastavte napájecí kabel i ostatní kabely vždy tak,
aby nemohlo dojít k ohnutí dříků v konektoru
Ponecháte-li kabely ležet tak, aby po
nich kolemjdoucí šlapali, může kabel
vypadnout nebo se nástroj může svalit.
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým
proudem.
Nejprve odpojte kabely, chcete-li přístroj přenášet
Před přesunem přístroje odpojte napájecí
kabel ze zásuvky, stejně tak všechny
ostatní kabely z externích zařízení.
Před čištěním nástroje odpojte napájení ze zásuvky
Pokud ponecháte zástrčku v síti, riskujete
úraz elektrickým proudem.
Pokud se blíží bouřka a blesky, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky
Pokud ponecháte zásuvku v síti, riskujete
úraz elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické
sítě, kterou využívají zařízení ovládaná spínačem
nebo elektromotorem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace). Podle způsobu
použití elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum.
Není-li možné použít jiný zdroj proudu, využijte
alespoň filtr pro odrušení. Není-li možné použít jiný
zdroj proudu, využijte alespoň filtr pro odrušení
mezi přístrojem a elektrickou zásuvkou.
Umístění
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou změnit
barvu či zanechat stopy.
• Na přístroj nestavějte žádné nádoby s tekutinou.
Jestliže se jakákoliv tekutina vylije na povrch
přístroje, důkladně ji vytřete jemným, suchým
hadříkem.
Údržba
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla jakéhokoliv druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Další upozornění
• Provoz nástroje v blízkosti výkonových zesilovačů
(či jiných zařízení disponujících velkým výkonovým
trafem) může vykazovat brum. Tento problém
odstraníte změnou směru umístění nástroje či jeho
přemístěním od zdroje interference.
• Při práci s tlačítky, slidery nebo jinými kontrolery a
konektory buďte opatrní. Hrubé zacházení může
způsobit poškození přístroje.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum jednotky. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit rušivá zařízení z blízkosti nástroje,
nebo je vypnout.
• Během normálního provozu bude přístroj vydávat
slabé tepelné záření.
• Rovněž nepoužívejte světelné zdroje, které jsou
obvykle běžně poblíž nástroje (jako světlo u piana)
nebo bodovky k osvětlení stále stejné plochy na
povrchu nástroje po delší dobu. Příliš vysoká teplota
může deformovat nebo změnit barvu povrchu
nástroje.
• Pokud přenášíte přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit
kapičky (kondenzované) vlhkosti uvnitř přístroje.
V tomto stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte nechat
několik hodin přizpůsobit se prostředí, až se
kondenzace vypaří.
• Během zapojení/ odpojení kabelů uchopte samotný
konektor – nikdy netahejte za kabel. Předejdete tak
zkratům nebo poškození vnitřních prvků kabelu.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěžovali své sousedy.
• Nepoužívejte k propojení kabely, které mají
vestavěný rezistor.
Práva k duševnímu vlastnictví
• Roland je registrovaná obchodní známka nebo
obchodní značka Roland Corporation v USA a/nebo
v jiných zemích.
• Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
• Nenalepujte nálepky, etikety, a cokoliv jiného na
nástroj. Odstraňování zbytků může poškodit povrch
nástroje.
3
Popis panelů
* Na obrázku vidíte KC-200. Model KC-80 nemá ovladač CH4 (MONITOR) ani CH4: Konektor MONITOR.
Horní panel
1
2
3
4
5
Zadní panel
10
9
8
7
1 Ovladače [CH1]–[CH4] (model KC-80 má jen [CH1]–[CH3])
Nastavte hlasitost zařízení, zapojených do konektorů kanálů CH1
(XLR, MIC/LINE), CH2/CH3 (LINE), a CH4 (MONITOR).
2 EQUALIZER
Ovladač [LOW]
Nastavuje úroveň zvuku basového pásma.
Ovladač [HIGH]
6
6 Konektory vstupu CH1–CH4
CH1: Konektory BALANCED, MIC/LINE
CH1 je vybaven konektorem MIC/LINE typu phone, a symetrickým
XLR BALANCED konektorem, který je vhodný pro připojení
mikrofonu.
Tento kanál podporuje úrovně v rozmezí vstupu od úrovně
mikrofonu (-50 dBu) až po linkovou úroveň
(-20 dBu) zdrojů, jako je zvukový modul.
2 ŽIVÝ
* Přiřazení pinů konektoru CH1 BALANCED
Nastavuje úroveň výškového pásma.
3 Ovladač [MASTER]
Nastavuje celkovou hlasitost.
Tento ovladač nemá vliv na výstup z konektorů SUB OUT.
* Ovladač [MASTER] neovlivňuje výstup z konektorů LINE OUT.
4 Konektor PHONES
Sem můžete připojit sluchátka.
Chcete-li nastavit hlasitost, použijte ovladače [CH1]–[CH4] a
[MASTER].
* Jestliže do této zdířky zapojíte konektor, nepůjde z
reproduktoru jednotky žádný zvuk. To je užitečné, když
nechcete, aby speaker produkoval hlasitý zvuk, tedy například
při cvičení v noci.
5 Vypínač [POWER]
Zapíná/ vypíná přístroj. Je-li zapnutý, indikátor vlevo od vypínače
svítí.
1 ZEM
3 NULA
CH2, CH3: Konektory LINE
Použijte je pro připojení kláves, zvukových modulů a dalších
zařízení.
Přijímá signál linkové úrovně (-20 dBu).
CH4: Konektor MONITOR (pouze KC-200)
CH 4 je vyhrazen jako monitorovací kanál. Signál, který je na
vstupu CH 4, nebude vyveden z výstupního konektoru, ale bude
vysílán pouze z interního reproduktoru a ze sluchátek.
KC-200 můžete použít pro zpětný odkaz z PA nebo jako monitor
pro živé představení na pódiu či v jiném místě; je to snadný a
pohodlný způsob, jak umožnit hráči nebo hráčům monitorovat
zvuky rytmerů.
Použijte je pro připojení keyboardů, zvukových modulů a dalších
zařízení. Přijímá signál linkové úrovně (-20 dBu).
7 Konektory AUX IN (STEREO, R/L)
Sem můžete zapojit audio přehrávač, elektronický hudební nástroj
nebo podobný zdroj audio signálu, a v jeho doprovodu hrát.
8 Konektor LINE OUT
Tyto konektory zapojte do mixu nebo rekordéru.
Ovladače na čelním panelu nemají vliv na hlasitost nebo barvu
zvuku na výstupu konektoru LINE OUT.
4
Popis panelů
Ukázky zapojení
Audio přehrávač
Rytmer
Klávesy, zvukový modul apod.
Mix
Mikrofon
Aktivní subwoofer, atd.
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
9 Konektor SUB OUT
Sem můžete zapojit aktivní subwoofer nebo externě napájený
monitor. Pomocí ovladačů na čelním panelu nastavíte hlasitost a
zvuk na výstupu konektoru SUB OUT.
10 Konektor AC IN
Sem zapojte přibalený napájecí kabel.
* Používejte výhradně napájecí kabel přiložený k přístroji.
Zapnutí/ vypnutí přístroje
1. Pomocí ovladačů [CH1]–[CH4] nastavíte vyvážení
hlasitosti zařízení, připojených do vstupů CH1–CH4.
Chcete-li nastavit hlasitost zařízení, zapojených do konektorů AUX
IN, proveďte nastavení u připojeného zařízení.
2. Pomocí ovladačů [LOW] a [HIGH] upravíte zvuk
podle potřeby.
3. Ovladačem [MASTER] nastavíte celkovou hlasitost.
Jestliže je zvuk zkreslený, nastavte ovladače [CH1]–[CH4] a
[MASTER], nebo upravte ovladač Volume u zařízení, připojených
do vstupů (CH1–CH4, AUX IN).
* Jakmile máte vše správně zapojené, dodržte následující postup
při zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném
pořadí, riskujete poškození nebo selhání zařízení.
1. Ověřte, že je ovladač [MASTER] a hlasitost
připojených zařízení na „0“.
2. Zapněte všechna zařízení připojená do vstupních
konektorů (CH1–CH4, AUX IN).
3. Zapněte jednotku.
4. Zapněte všechna zařízení připojená do výstupních
konektorů (LINE OUT, SUB OUT, PHONES).
5. Nastavte úroveň hlasitosti všech zařízení.
Před vypnutím stáhněte hlasitost každého zařízení v systému, a
poté je vypněte v opačném pořadí, než byla zapínána.
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou
hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při
zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
* Potřebujete-li nástroj zcela vypnout, nejprve vypněte vypínač,
potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Viz “To completely turn off
power to the unit, pull out the plug from the outlet” (p. 2).
Nastavení hlasitosti každého zařízení
Abyste získali optimální zvuk jednotky při hraní, nastavte hlasitost
podle návodu níže.
5
Použití speaker stojanu
Používáte-li jednotku se stojanem ST-A95 (nutno dokoupit),
nastavte jej na ideální výšku pro monitoring, popř. jako
jednoduchý PA systém.
Připevnění na stojan ST-A95
* Je nutné, aby při stavění jednotky na stojan byly min. dvě
osoby, stejně jako při nastavování výšky speaker stojanu s
připevněnou jednotkou.
VAROVÁNÍ
55 KC-80 a KC-200 jsou upraveny speciálně pro použití v kombinaci
s Roland speaker stojanem (ST-A95). Nepoužívejte k tomu
žádný jiný stojan.
55 Jak vidíte na obrázku níže, speaker stojan upravíte na výšku
max. 140 cm, a nohy rozevřete na vzdálenost 98 cm nebo více.
* Dejte si pozor, abyste si neskřípli prsty.
Horní trubka
Zarážka
Šroub pro nastavení
výšky
Stojan
Šrouby stojanu
1. Uvolněte pojistný šroub stojanu a rozevřete jej.
Po rozevření utáhněte šroub stojanu.
* Jak vidíte na obrázku níže, rozevřete stojan tak, aby dole měl
rozpětí 98 cm. Stojan nebude stabilní, jestliže dostatečně
nerozevřete nohy.
98 cm nebo více
55 Nastavením výšky speaker stojanu na více než 140 cm, popř.
rozpětí nohou na méně než 98 cm, může dojít k překlopení
sestavy, a jejímu poškození nebo ke zranění.
55 Jestliže používáte jednotku na stojanu, nestavějte ji na
nestabilní či skloněné plochy. Musíte stojan umístit na stabilní a
vodorovnou plochu.
55 Kabely, připojené do jednotky musí mít dostatek volnosti, tak
aby nezpůsobily nehodu, kdyby někdo právě procházel kolem.
Průměr:
112 cm
nebo více
(44-1/8”)
55 Chcete-li zabránit nehodě, způsobené pádem, nestavějte nic na
horní plochu jednotky, namontované na speaker stojanu.
Rozpětí nohou:
98 cm nebo více
2. Uvolněte pojistný šroub výšky a vytáhněte horní
trubku výše.
3. Zasunutém zarážky do horní trubky získáte
požadovanou výšku, až na maximálních 140 cm u
tohoto stojanu.
Zarážka
* Chcete-li použít systém, musí být zarážku zasunuta.
4. Utáhněte šroub nastavení výšky.
5. Nasuňte jednotku na horní trubku.
6
140 cm nebo
méně
Blokové schéma
KC-80
KC-200
7
Hlavní specifikace
Roland KC-80: 3KANÁLOVÉ KLÁVESOVÉ KOMBO S MIXEM
Roland KC-200: 4KANÁLOVÉ KLÁVESOVÉ KOMBO S MIXEM
Stanovený výstupní
výkon
KC-80
KC-200
50 W
100 W
CH1 (MIC/LINE): -50 – -20 dBu
Nominální úroveň
na vstupu (1 kHz)
CH2 (LINE): -20 dBu
CH3 (LINE): -20 dBu
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
Nominální úroveň
na výstupu (1kHz)
Reproduktory
Indikátor
CH1 (XLR typ, MIC/LINE): -50 – -20 dBu
CH2 (LINE): -20 dBu
CH3 (LINE): -20 dBu
CH4 (MONITOR): -20 dBu
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
LINE OUT: +4 dBu
SUB OUT: +4 dBu
Plný rozsah: 25 cm (10“) x 1
Tweeter: x 1
Spotřeba
Plný rozsah: 30 cm (12“) x 1
Tweeter: x 1
Konektor CH1: Typ XLR
Konektory
Spotřeba
Rozměry
Hmotnost
Příslušenství
Volitelné
(nutno dokoupit)
* 0 dBu = 0.775 Vrms
Konektor CH1 (MIC/LINE): 1/4" typu phone
Konektor CH1 (MIC/LINE): 1/4" typu phone
Konektor CH2 (LINE): 1/4" typu phone
Konektor CH2 (LINE): 1/4" typu phone
Konektor CH3 (LINE): 1/4" typu phone
Konektor CH3 (LINE): 1/4" typu phone
Konektor AUX IN (L, R): RCA typu phono
Konektor CH4 (MONITOR): 1/4" typu phone
Konektor AUX IN (STEREO): Stereo mini typu phone
Konektor AUX IN (L, R): RCA typu phono
Konektor LINE OUT: 1/4" typu phone
Konektory AUX IN (STEREO): Stereo mini typu phone
Konektor SUB OUT: 1/4" typu phone
Konektor LINE OUT: 1/4" typu phone
Konektor PHONES: 1/4“ TRS typu phone (mono výstup
signálu)
Konektor SUB OUT: 1/4" typu phone
50 W
420 (Š) x 300 (H) x 410 (V) mm
Konektor PHONES: 1/4“ TRS typu phone (mono výstup
signálu)
70 W
480 (Š) x 295 (H) x 435 (V) mm
16-9/16 (W) x 11-13/16 (D) x 16-3/16 (H) palců
12,5 kg
18-15/16 (W) x 11-5/8 (D) x 17-1/8 (H) palců
15 kg
27 lbs 9 oz
Uživatelský manuál
33 lbs 2 oz
Stojan pro reprobox: ST-A95
* Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl vydán. Pro nejnovější informace navštivte webovou stránku Roland.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement