Roland KC-990, KC-400, KC-600 User manual

Roland KC-990, KC-400, KC-600 User manual
Uživatelský manuál
Klávesové kombo
KC-400
KC-600
KC-990
Hlavní vlastnosti
KC-400, KC-600 a KC-990 jsou stereo klávesová komba s vysokou kvalitou zvuku, a vhodná pro různé zdroje zvuku, jako
jsou klávesy a zvukové moduly.
55Mají dvoupásmový stereo design, se širokopásmovým reproduktorem a tweeterem.
KC-400
KC-600
KC-990
Reproduktor
Výstup
30 cm + horn tweeter
38 cm + horn tweeter
30 cm + horn tweeter
150 W
200 W
320 W (160 W + 160 W)
55Sekce vstupu je vybavena mixem. CH1 navíc obsahuje XLR konektor, který podporuje mikrofonní vstup. U modelů KC-400
a KC-600, je CH4 vybaven funkcí monitoringu, která se hodí pro stage monitory.
55SUB OUT je ve výbavě KC-400 a KC-600. Pokud zapojíte do tohoto konektoru aktivní subwoofer, získáte hutnější
nízkofrekvenční rozsah.
55Jsou zde také dva typy konektoru AUX IN (RCA phono a stereo mini), kvůli snadnému připojení audio přehrávače či
jiného zdroje. Model KC-990 je dále vybaven konektory typu phone.
55Model KC-990 je kompletně ve stereo designu.
553band ekvalizér usnadňuje nastavení charakteru zvuku.
55Sluchátkový konektor slouží k monitorování v nočních hodinách, apod.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte kapitoly, označené “DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY” (na vnitřní straně strany obálky), “USING
THE UNIT SAFELY” (p. 2), a “IMPORTANT NOTES” (p. 3). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
About
WARNING and
CAUTION Notices
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.
VAROVÁNÍ
About the Symbols
The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING
VAROVÁNÍ
Ověřte, že je napájecí kabel uzemněný
Zapojte hlavní přívod tohoto modelu
do zásuvky s ochranným uzemňovacím
kolíkem.
Chcete-li jednotku zcela vypnout, vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky
Jelikož i když je vypínač ve stavu Off,
jednotka není zcela oddělena od zdroje
napájení. Je-li potřeba úplně napájení
vypnout, vypněte přístroj a vytáhněte
kabel ze zásuvky. Z toho důvodu by měla
být zásuvka, do které je přístroj zapojen, snadno
dostupná.
Zajistěte dostatek prostoru v místě instalace
Jelikož tento přístroj za normálního
provozu produkuje určité množství tepla,
ověřte, že je kolem něj dostatek místa na
odvětrávání, jak je ukázáno níže.
Zepředu
Ze strany
cm (2 in.) 15 cm (6 in.)
30 cm (12 in.) 5
nebo více nebo více
nebo více
VAROVÁNÍ
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v
následujících typech míst, kde je
• teplotní extrém (tj. přímý sluneční svit v
uzavřeném vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše topného
zařízení); nebo
• vlhko (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy); nebo
• vystaven výparům nebo dýmu; popř.
• vliv slaného prostředí; nebo
• déšť; nebo
• prach či písek; nebo
• možnost silných otřesů a vibrací; nebo
• špatně větraná místnost.
Nestavějte na nestabilní místo
20 cm (8 in.)
nebo více
Přístroj nerozebírejte ani neupravujte sami
Zapojte napájecí kabel do zásuvky se správným
napětím
Přístroj zapojte do elektrické sítě pouze
typu, který je vyznačen na zadním panelu
přístroje.
Používejte pouze přibalený napájecí kabel.
Tento kabel nesmí být využit pro žádný
jiný účel.
Nezatěžujte napájecí kabel ani na něj nestavějte
těžké předměty
Jinak může dojít k požáru nebo
elektrickému zkratu.
Neopravujte ani nevyměňujte součástky vy sami
Vyvarujte se vysoké hlasitosti
2
Vypněte přístroj, pokud dojde k neobvyklému
chování
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní
kabel adaptéru ze sítě a kontaktujte
servisní středisko, nejbližší Roland centrum
nebo autorizovaného Roland dealera,
podle seznamu na stránce „Informace“,
pokud se vyskytne následující situace:
• napájecí kabel byl zničen; nebo
• se objeví kouř či zápach; nebo
• jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje výrazné
odlišnosti ve funkcích.
Snažte se chránit děti před zraněním
Vždy ověřte, zda je v blízkosti přítomen
dospělý, v případě že přístroj používají děti.
Nástroj nesmí upadnout ani utrpět silný náraz
Mohlo by dojít k poškození.
Nesdílejte zásuvku s větším počtem jiných zařízení
Neprovádějte jakékoliv úpravy, pokud k
tomu nejste přímo vyzváni v Uživatelském
manuálu. Jinak riskujete poškození.
Všechny opravy musí provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland,
jak je uvedeno v oddílu „Informace”.
Nepokládejte na něj nádoby s tekutinou
(např. vázy). Zabraňte tomu, aby dovnitř
zapadly cizí objekty (hořlavé předměty,
mince, drátky) nebo tekutiny (voda,
džus). Mohlo by dojít ke zkratu, závadě či
poškození.
Jinak riskujete zranění a svalení nástroje.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
20 cm (8 in.)
nebo více
Do nástroje nesmí zapadnout cizí objekty nebo být
nalita tekutina, nestavějte na přístroj žádné
nádoby s vodou
Používání vysoké hlasitosti po delší dobu
může způsobit ztrátu sluchu. Pokud zjistíte
poškození sluchu či zvonění v uších, měli
byste navštívit lékaře.
Jinak riskujete přehřátí a požár.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Všechny opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland,
jak je uvedeno v oddílu „Informace”.
Neblokujte otvory chlazení
Zkontrolujte, jestli jsou otvory chlazení
jednotky volné, nesmí být blokované
novinami, ubrusem, záclonou, a
podobnými předměty.
Nestavějte na jednotku hořící předměty
Nestavějte na jednotku hořící předmět
(např. svíčku).
Sledujte povětrnostní podmínky
Přístroj používejte v mírném podnebí.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Když odpojujete napájecí kabel, uchopte jej za
zástrčku
(pouze KC-600 a KC-990) Sejměte všechna kolečka,
při přepravě mohou být nebezpečná
Chcete-li předejít poškození vodiče, vždy
uchopte napájecí kabel za zástrčku, když
jej odpojujete z přístroje nebo ze zásuvky.
V každé nečekané situaci, kdy by mohlo
dojít k ohrožení někoho (např. na pódiu,
nebo během převozu v automobilu),
v takové situaci doporučujeme raději
sejmout všechny přečnívající prvky.
Pravidelně čistěte konektor napájecího kabelu
Nahromadění prachu nebo cizích objektů
mezi konektorem a zástrčkou může vést k
požáru nebo elektrickému zkratu.
V pravidelných intervalech proto konektor
čistěte suchým hadříkem, vytřete prach a
sejměte cizí objekty.
Odpojte nástroj ze zásuvky, pokud nebude přístroj
delší dobu používán
V případě poruchy může dojít k požáru, ač
je pravděpodobnost nízká.
Nastavte napájecí kabel i ostatní kabely vždy tak,
aby nemohlo dojít k ohnutí dříků v konektoru
Ponecháte-li kabely ležet tak, aby po
nich kolemjdoucí šlapali, může kabel
vypadnout nebo se nástroj může svalit.
Vyvarujte se stoupnutí na horní část přístroje nebo
pokládání těžkých předmětů na zařízení
Jinak riskujete zranění a svalení nástroje.
Nikdy nezapojujte/ neodpojujte konektor napájení
vlhkýma rukama
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním nástroje odpojte napájení ze zásuvky
Pokud ponecháte zástrčku v síti, riskujete
úraz elektrickým proudem.
Pokud se blíží bouřka a blesky, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky
Pokud ponecháte zásuvku v síti, riskujete
úraz elektrickým proudem.
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru ani
reproduktor
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru
ani reproduktor, z jakéhokoliv důvodu.
Reproduktor nesmí vyměňovat uživatel.
Uvnitř jsou nechráněné části s vysokým
napětím a hrozí úraz elektrickým proudem.
Nejprve odpojte kabely, chcete-li přístroj přenášet
Před přesunem přístroje odpojte napájecí
kabel ze zásuvky, stejně tak všechny
ostatní kabely z externích zařízení.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické
sítě, kterou využívají zařízení ovládaná spínačem
nebo elektromotorem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace). Podle způsobu
použití elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum.
Není-li možné použít jiný zdroj proudu, využijte
alespoň filtr pro odrušení. Není-li možné použít jiný
zdroj proudu, využijte alespoň filtr pro odrušení
mezi přístrojem a elektrickou zásuvkou.
Umístění
• Provoz nástroje v blízkosti výkonových zesilovačů
(či jiných zařízení disponujících velkým výkonovým
trafem) může vykazovat brum. Tento problém
odstraníte změnou směru umístění nástroje či jeho
přemístěním od zdroje interference.
• Nástroj může rušit příjem rozhlasového či
televizního vysílání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti
takových přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum jednotky. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit rušivá zařízení z blízkosti nástroje,
nebo je vypnout.
• Pokud přenášíte přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit
kapičky (kondenzované) vlhkosti uvnitř přístroje.
V tomto stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte nechat
několik hodin přizpůsobit se prostředí, až se
kondenzace vypaří.
Údržba
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla jakéhokoliv druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Další upozornění
• Při práci s tlačítky, slidery nebo jinými kontrolery a
konektory buďte opatrní. Hrubé zacházení může
způsobit poškození přístroje.
• Během zapojení/ odpojení kabelů uchopte samotný
konektor – nikdy netahejte za kabel. Předejdete tak
zkratům nebo poškození vnitřních prvků kabelu.
• Během normálního provozu bude přístroj vydávat
slabé tepelné záření.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěžovali své sousedy.
• Nepoužívejte k propojení kabely, které mají
vestavěný rezistor.
Práva k duševnímu vlastnictví
• Roland je registrovaná obchodní známka nebo
obchodní značka Roland Corporation v USA a/nebo
v jiných zemích.
• Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou změnit
barvu či zanechat stopy.
• Na přístroj nestavějte žádné nádoby s tekutinou.
Jestliže se jakákoliv tekutina vylije na povrch
přístroje, důkladně ji vytřete jemným, suchým
hadříkem.
3
Popis panelu (KC-400/KC-600)
Horní panel
1
2
3
4
5
6
7
Zadní panel
* Na obrázku vidíte KC-600. Model KC-400 nemá výstup LINE OUT: Konektory BALANCED.
9
14
13
Horní panel
12
11
10
4 EQUALIZER
Ovladač [LOW]
1 Ovladače [CH1]–[CH4]
Nastavte hlasitost připojených zařízení do CH1–CH4.
Ovladač [OUTPUT SEL]
Tento ovladač umožňuje zadat cíl výstupu(ů) signálu, který
je na vstupu CH4, můžete si vybrat z různých kombinací
výstupů pro sluchátka, reproboxy a linková zařízení.
Vyberte z následujících možností, podle vaší situace.
Nastavení
8
Vysvětlení
Výstup pouze do sluchátek. Žádný signál
nepůjde do reproduktoru a Line Out.
Výstup jde do sluchátek a interního
ozvučení. Žádný signál nepůjde do Line
Out.
Výstup jde do všech výstupů: sluchátek,
Line Out i interního reproduktoru.
2 Ovladač [AUX IN]
Nastavuje hlasitost zařízení, zapojeného do konektorů AUX IN.
3 Ovladač [PHONES]
Nastavuje hlasitost zvuku na výstupu do sluchátek.
Nastavuje úroveň zvuku basového pásma.
Ovladač [MIDDLE]
Nastavuje úroveň zvuku středového pásma.
Ovladač [HIGH]
Nastavuje úroveň výškového pásma.
* Ovladače EQUALIZER mají vliv jen na výstup reproduktoru a
signál na výstupu z konektoru SUB OUT.
5 Tlačítko [SHAPE]
Zapnutím tohoto tlačítka podpoříte vysokofrekvenční a
nízkofrekvenční rozsah. Je to vhodný způsob, jak kompenzovat
zvukový charakter anebo zvýšit důraz, když hrajete s nízkou
hlasitostí.
* Týká se pouze výstupu z interního ozvučení.
6 Ovladač [MASTER]
Nastavuje celkovou hlasitost.
Tento ovladač nemá vliv na výstup z konektorů SUB OUT.
* Ovladač [MASTER] neovlivňuje výstup z konektorů LINE OUT.
7 Vypínač [POWER]
Zapíná/ vypíná přístroj. Je-li zapnutý, indikátor vlevo od vypínače
svítí.
4
Popis panelu (KC-400/KC-600)
Zadní panel
13 Konektor PHONES
Sem můžete připojit sluchátka.
* Nastavení ovladačů EQUALIZER, tlačítka [SHAPE] a ovladače
[MASTER] nemá vliv na výstup konektoru PHONES.
8 Konektory vstupu CH1–CH4
CH1: Konektory BALANCED, MIC/LINE
14 Konektor AC IN
CH1 je vybaven konektorem MIC/LINE typu phone, a symetrickým
XLR BALANCED konektorem, který je vhodný pro připojení
mikrofonu.
Tento kanál podporuje úrovně v rozmezí vstupu od úrovně
mikrofonu (-50 dBu) až po linkovou úroveň
(-20 dBu) zdrojů, jako je zvukový modul.
2 ŽIVÝ
* Přiřazení pinů konektoru CH1 BALANCED
Sem zapojte přibalený napájecí kabel.
* Používejte výhradně napájecí kabel přiložený k přístroji.
1 ZEM
3 NULA
CH2–CH3: Konektory LINE
Použijte je pro připojení kláves, zvukových modulů a dalších
zařízení.
Akceptují linkovou úroveň (-20 dBu).
Konektor CH4/MONITOR IN
Použijte je pro připojení keyboardů, zvukových modulů a dalších
zařízení. Akceptují linkovou úroveň (-20 dBu).
Ovladačem [OUTPUT SEL] (p. 4) můžete zadat cíl pro výstup.
9 Konektor LINE OUT
Tyto konektory zapojte do mixu nebo rekordéru.
Ovladače EQUALIZER a [MASTER] nemají vliv na hlasitost zvuku
na výstupu konektoru LINE OUT.
* Model KC-600 je vybaven konektory typu XLR a phone. Ty
můžete použít současně.
* Přiřazení pinů konektorů LINE OUT: Konektory BALANCED
1 ZEM
Přepínač [GND LIFT] (pouze KC-600)
2. FÁZE
3 NULA
Pokud připojíte do jednotky externí zařízení, může se objevit
šumová smyčka. V některých případech tento vliv zmírníte
změnou polohy přepínače [GND LIFT]. [GND LIFT] je normálně
nastaven na OFF.
10 Konektory AUX IN (STEREO, R/L)
Sem můžete zapojit audio přehrávač, elektronický hudební nástroj
nebo podobný zdroj audio signálu, a v jeho doprovodu hrát.
11 Konektor SUB OUT
Sem můžete zapojit aktivní subwoofer nebo externě napájený
monitor. Pomocí ovladačů na čelním panelu nastavíte hlasitost a
zvuk na výstupu konektoru SUB OUT.
12 Konektory STEREO LINK (IN, OUT)
Pomocí těchto konektorů můžete kombinovat dvě jednotky a
zvýšit tak hlasitost na výstupu stereo systému (p. 10).
5
Popis panelu (KC-990)
Horní panel
1
2
3
4
5
6
7
Zadní panel
10
14
9
13
8
12
11
Můžete zadat, zda bude AUX IN využitý jako MONITOR IN. Pokud
aktivujete všechna tlačítka [MUTE], zvuk zařízení, připojených do
konektorů AUX IN/MONITOR IN již nepůjde na výstup z interního
reproduktoru, ani na LINE OUT.
Horní panel
1 Ovladače [CH1]–[CH4]
4 EQUALIZER
Nastavte hlasitost připojených zařízení do CH1–CH4.
Tlačítka [EFFECT]
Ovladač [LOW]
Rovněž můžete zapnout/ vypnout efekty pro každý kanál. Je-li
zapnuté, aplikuje se efekt, zadaný ovladačem [EFFECT].
Nastavuje úroveň zvuku basového pásma.
2 Ovladač [EFFECT]
Interní efekt lze aplikovat na zařízení, zapojené do CH1–CH4.
Podle polohy ovladače přepínáte čtyři typy efektů, a upravíte také
hloubku efektu.
Efekt
Vysvětlení
REVERB
Efekt přidá zvuku ozvěnu.
Přidává lehce modulovaný zvuk k přímému
zvuku, vytváří krásnou prostorovost a hloubku.
Efekt, který cyklicky moduluje zvuk.
Vyrobí efekt simulující rotary speaker.
CHORUS
TREMOLO
ROTARY
Indikátor EFFECT
Ovladač [MIDDLE]
Nastavuje úroveň zvuku středového pásma.
Ovladač [HIGH]
Nastavuje úroveň výškového pásma.
5 Ovladač [PHONES]
Nastavuje hlasitost zvuku na výstupu do sluchátek.
6 Ovladač [MASTER]
Nastavuje celkovou hlasitost.
Tento ovladač nemá vliv na výstup z konektorů SUB OUT.
* Ovladač [MASTER] neovlivňuje výstup z konektorů LINE OUT.
7 Vypínač [POWER]
Levý a pravý indikátor bliká střídavě, podle rytmu efektu.
* Pokud jste zvolili REVERB nebo CHORUS, svítí oba indikátory.
* Pokud je efekt vypnutý footswitchem, oba indikátory jsou
zhasnuté.
Zapíná/ vypíná přístroj. Je-li zapnutý, indikátor vlevo od vypínače
svítí.
Tlačítko [SPEED] (ROTARY)
Zadní panel
Přepíná rychlost rotace efektu ROTARY.
Stiskem tlačítka modulaci zrychlíte.
* Rychlost rotace se po přepnutí změní plynule.
8 Konektory vstupu CH1–CH4
* Tlačítko [SPEED] se aplikuje pouze na efekt ROTARY.
CH1: Konektory BALANCED, MIC/LINE
3 Ovladač [AUX IN/MONITOR IN]
Nastavuje hlasitost zařízení, zapojených do konektorů AUX IN/
MONITOR IN.
2 ŽIVÝ
Tlačítka [MUTE] (SPEAKER/LINE OUT)
6
1 ZEM
3 NULA
CH1 je vybaven konektorem MIC/LINE typu phone, a symetrickým
XLR BALANCED konektorem, který je vhodný pro připojení
mikrofonu.
Popis panelu (KC-990)
Tento kanál podporuje úrovně v rozmezí vstupu od úrovně
mikrofonu (-50 dBu) až po linkovou úroveň (-20 dBu) zdrojů, jako
je zvukový modul.
Přepínač
Vysvětlení
HROT
EFFECT ON/OFF
Zapíná/ vypíná externí efekt.
SPEED
Přepíná rychlost rotace efektu
ROTARY (p. 6).
* Přiřazení pinů konektoru CH1 BALANCED
(SLOW/FAST)
CH2–CH4: Konektory LINE
14 Konektor AC IN
Použijte je pro připojení kláves, zvukových modulů a dalších
zařízení.
Sem zapojte přibalený napájecí kabel.
* Používejte výhradně napájecí kabel přiložený k přístroji.
Akceptují linkovou úroveň (-20 dBu).
9 Konektory AUX IN/MONITOR IN (STEREO, R/L)
Sem můžete zapojit audio přehrávač, elektronický hudební nástroj
nebo podobný zdroj audio signálu, a v jeho doprovodu hrát.
Jestliže jednotka slouží jako monitor pro hráče, tyto konektory
využijete k monitorování kliku metronomu rytmeru, apod., který
slyší pouze hráč.
10 Konektor PHONES
Sem můžete připojit sluchátka.
11 Konektory STEREO LINK (IN, OUT L/R)
Pomocí těchto konektorů můžete kombinovat dvě jednotky a
zvýšit tak hlasitost na výstupu stereo systému (p. 10).
12 Konektor LINE OUT
Tyto konektory zapojte do mixu nebo rekordéru.
Ovladače EQUALIZER a [MASTER] nemají vliv na hlasitost zvuku
na výstupu konektoru LINE OUT.
* Model KC-990 je vybaven konektory typu XLR a phone. Ty
můžete použít současně.
* Přiřazení pinů konektorů LINE OUT: Konektory BALANCED
1 ZEM
2. FÁZE
3 NULA
Přepínač [GND LIFT]
Pokud připojíte do jednotky externí zařízení, může se objevit
šumová smyčka. V některých případech tento vliv zmírníte
změnou polohy přepínače [GND LIFT]. [GND LIFT] je normálně
nastaven na OFF.
13 Konektor FOOT SW
Pokud je sem připojený nožní spínač typu momentary (nutno
dokoupit: FS-5L, FS-6, FS-7), můžete nohou zapínat/ vypínat
interní efekt nebo určovat rychlost efektu Rotary.
TIP
RING
SLEEVE (GND)
2: HOT
1: GND
3: COLD
1: GND
2: HOT
3: COLD
Zadní panel
Stereo 1/4” typu phone
Stereo 1/4” typu phone
Stereo 1/4” typu phone
1/4” typu phone x 2
nebo
FS-6
KROUŽEK
FS-7
HROT
nebo
FS-5L
KROUŽEK
HROT
HROT
KROUŽEK
7
Připojení vašeho vybavení
Ukázky zapojení KC-400/KC-600
Rytmer
Klávesy, zvukový modul apod.
Mikrofon
Audio přehrávač
Mix
Sluchátka
KC-400 nebo KC-600
Aktivní subwoofer, atd.
Ukázky zapojení KC-990
Sluchátka
Audio přehrávač
Rytmer
Nožní spínače
Mix
Klávesy, zvukový modul apod.
Mikrofon
KC-990
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
8
Připojení vašeho vybavení
Zapnutí/ vypnutí nástroje
* Jakmile máte vše správně zapojené, dodržte následující postup
při zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném
pořadí, riskujete poškození nebo selhání zařízení.
Připevnění koleček (KC-600/KC-990)
Kolečka jsou přibalena u modelů KC-600 a KC-990, kvůli
snadnějšímu přenášení.
Při odchodu z výroby nejsou kolečka nasazena.
1. Ověřte, že je ovladač [MASTER] a hlasitost
Chcete-li sejmout nebo nasadit kolečka, Přední strana jednotky
prohlédněte si schéma.
2. Zapněte všechna zařízení připojená do vstupních
* Ověřte nastavení a stavějte přístroje
jen na stabilní, vodorovný povrch.
připojených zařízení na „0“.
konektorů (CH1–CH4, AUX IN, STEREO LINK IN).
3. Zapněte jednotku.
4. Zapněte všechna zařízení připojená do výstupních
konektorů (LINE OUT, SUB OUT, STEREO LINK OUT,
PHONES).
5. Nastavte úroveň hlasitosti všech zařízení.
Před vypnutím stáhněte hlasitost každého zařízení v systému, a
poté je vypněte v opačném pořadí, než byla zapínána.
* Chcete-li předejít zranění, musí při
přenášení spolupracovat alespoň dvě osoby.
* Dejte si pozor, abyste si neskřípli prsty.
Upozornění při přenášení KC-990
Z důvodu vysoké hmotnosti KC-990 (42 kg), musí jednotku
přenášet dvě a více osob, aby se předešlo zranění, pro případ, že
by jednotka vypadla nebo se převrhla.
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou
hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při
zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
* Potřebujete-li nástroj zcela vypnout, nejprve vypněte vypínač,
potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Viz “To completely turn off
power to the unit, pull out the plug from the outlet” (p. 2).
Nastavení hlasitosti každého zařízení
Abyste získali optimální zvuk jednotky při hraní, nastavte hlasitost
podle návodu níže.
1. Pomocí ovladačů [CH1]–[CH4] nastavíte vyvážení
hlasitosti zařízení, připojených do vstupů CH1–CH4.
2. Pomocí ovladačů [LOW], [MIDDLE] a [HIGH]
Při přenášení jednotky ji pevně uchopte levou i pravou rukou, jak
vidíte na obrázku.
upravíte zvuk podle potřeby.
3. Ovladačem [MASTER] nastavíte celkovou hlasitost.
Jestliže je zvuk zkreslený, nastavte ovladače [CH1]–[CH4] a
[MASTER], nebo upravte ovladač Volume u zařízení, připojených
do vstupů (CH1–CH4, AUX IN).
Na rovném povrchu je snadnější použít přibalená kolečka.
9
Použití dvou zařízení ve stereo režimu (Stereo Link)
Dvě stejná komba téhož modelu můžete využít ve stereo. Tato
operace se nazývá „stereo link”.
KC-400/KC-600 Příklad zapojení
KC-990 Příklad zapojení
Jsou dva způsoby, jak provést stereo propojení KC-990: základní
zapojení jedním kabelem typu phone, nebo pokročilé zapojení
dvěma phone kabely.
Jestliže k zapojení použijete dva phone kabely, máte k dispozici
všechny vstupy jednotek KC-990.
Konektory
CH1–CH4
Základní stereo propojení
Jestliže připojujete vstupní zařízení do KC-990 (L)
Můžete zapojit až pět vstupních zařízení do CH1–CH4 a AUX IN.
Sub jednotka (L)
STEREO LINK:
Konektor IN
Konektory CH1–CH4
Hlavní jednotka (R)
STEREO LINK:
Konektor OUT
Konektory AUX IN
1. Všechna vstupní zařízení zapojte do hlavní
jednotky.
* Nezapojujte nic jako podřízenou jednotku, s výjimkou využití
konektoru STEREO LINK IN.
2. Kabelem typu phone propojte konektor OUT hlavní
KC-990 (L)
jednotky do konektoru IN podřízené jednotky.
Hlavní jednotka je R a podřízená jednotka L.
Sub jednotka
Hlavní jednotka
KC-990 (R)
STEREO LINK:
Konektor OUT R0IN konektor
1. Všechna vstupní zařízení připojte do KC-990 (L).
* Nezapojujte nic do KC-990 (R), s výjimkou využití konektoru
STEREO LINK IN.
2. Kabelem typu phone propojte konektor LINK OUT
R u KC-990 (L) do konektoru LINK IN u KC-990 (R).
KC-990 (L)
KC-990 (R)
3. Zapněte nejprve hlavní jednotku a potom
podřízenou.
Blíže viz “Turning the Power On/Off” (p. 9).
4. Nastavte hlasitost zařízení, připojených do hlavní
jednotky.
MEMO
Blíže viz “Setting the Volume of Each Device” (p. 9)
Chcete-li připojit vstupní zařízení do KC-990 (R), použijte
kabel typu phone a připojte konektor LINK OUT L u KC-990
(R) do konektoru LINK IN u KC-990 (R).
5. Nastavte hlasitost a zvuk hlavní i podřízené
jednotky pomocí ovladačů [VOLUME] a EQUALIZER
u každé jednotky.
Obecně řečeno, použijte stejné nastavení. Nastavte každou
jednotku podle potřeby.
3. Zapněte nejprve KC-990 (L), a potom KC-990 (R).
Blíže viz “Turning the Power On/Off” (p. 9).
4. Nastavte hlasitost zařízení, připojených do KC-990
(L).
Blíže viz “Setting the Volume of Each Device” (p. 9)
5. Nastavte hlasitost a zvuk KC-990 (L) a KC-990 (R),
ovladači [VOLUME] a EQUALIZER u každé jednotky.
Obecně řečeno, použijte stejné nastavení. Nastavte každou
jednotku podle potřeby.
10
Použití dvou zařízení ve stereo režimu (Stereo Link)
Pokročilé stereo propojení
Umožňuje připojit až deset vstupních zařízení přes konektory
CH1–CH4 a AUX IN dvou jednotek KC-990.
Konektory CH1–CH4
Konektory CH1–CH4
Konektory AUX IN
Konektory AUX IN
KC-990 (L)
KC-990 (R)
STEREO LINK:
Konektor OUT R0IN konektor
STEREO LINK: Konektor IN1OUT L konektor
1. Vstupní zařízení připojte do KC-990 (L) a KC-990 (R).
2. Kabelem typu phone propojte konektor LINK OUT
R u KC-990 (L) do konektoru LINK IN u KC-990 (R).
3. Kabelem typu phone propojte konektor LINK OUT L
u KC-990 (R) do konektoru LINK IN u KC-990 (L).
KC-990 (L)
KC-990 (R)
4. Zapněte nejprve KC-990 (L), a potom KC-990 (R).
Blíže viz “Turning the Power On/Off” (p. 9).
5. Nastavte hlasitost zařízení, připojených do KC-990
(L) a KC-990 (R).
Blíže viz “Setting the Volume of Each Device” (p. 9)
6. Nastavte hlasitost a zvuk KC-990 (L) a KC-990 (R),
ovladači [VOLUME] a EQUALIZER u každé jednotky.
Obecně řečeno, použijte stejné nastavení. Nastavte každou
jednotku podle potřeby.
11
Blokové schéma
KC-400/KC-600
LINE OUT
SPEAKER
PHONES
CH1
BALANCED
TWEETER
SHAPE
EQUALIZER
CH 1
HPF
SHAPE
HIGH
MIDDLE
LOW
CH1
L/R
WOOFER
POWER AMP
MASTER
CH2
L/R
STEREO LINK USE: R ch Only
OTHER: L ch & R ch Mix
SUB OUT
CH 2
GND LIFT
CH3
L/R
LINE OUT
XLR
L/R
CH 3
LINE OUT
L/R
CH4
L/R
CH 4
OUTPUT SEL
PHONES
(STEREO)
AUX IN
L/R
PHONES
L ch Output Only
AUX IN
LINK IN
KC-600 only
LINK OUT
L ch Input
Only
KC-990
LINE OUT
(L/R)
PHONES
(L/R)
SPEAKER
(L/R)
EFX (L/R)
TWEETER L
L
HIGH
CH1
L/R
MIDDLE
LOW
CH1
BALANCED
HPF
LPF
WOOFER L
HPF
EQUALIZER
EFX
STEREO
LINK
TWEETER R
CH 1
LPF
VOLUME
CH2
L/R
WOOFER R
R
POWER AMP
EFX
CH 2
CH3
L/R
CH 3
PHONES
CH4
L/R
GND LIFT
EFX
LINE OUT
XLR
L/R
CH 4
AUX 1
L/R
AUX IN/
MONITOR IN
MUTE
LINE OUT
L/R
SPEAKER
AUX 2
L/R
LINE OUT
SPEED
LEVEL
TYPE
AUX 3
(STEREO)
PHONES
(STEREO)
EQUALIZER
EFX
STEREO
LINK OUT
L/R
EFX
12
STEREO
LINK IN
(MONO)
FOOT SW
TIP: ON/OFF
RING: SPEED
Hlavní specifikace
Roland KC-400: KLÁVESOVÉ STEREO KOMBO S MIXEM
Roland KC-600: KLÁVESOVÉ STEREO KOMBO S MIXEM
Roland KC-990: KLÁVESOVÉ STEREO KOMBO S MIXEM
Stanovený výstupní
výkon
Nominální úroveň
na vstupu (1 kHz)
KC-400
KC-600
KC-990
150 W
200 W
320 W (160 W + 160 W)
CH1 (BALANCED, L/MONO, R): -50 – -20 dBu
CH1 (BALANCED, L/MONO, R): -50 – -20 dBu
CH2 (L/MONO, R): -20 dBu
CH2 (L/MONO, R): -20 dBu
CH3 (L/MONO, R): -20 dBu
CH3 (L/MONO, R): -20 dBu
CH4/MONITOR IN (L/MONO, R): -20 dBu
CH4 (L/MONO, R): -20 dBu
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
AUX IN/MONITOR IN (AUX 1, AUX 2, AUX 3):
-10 dBu
STEREO LINK (IN): 0 dBu
Nominální úroveň
na výstupu (1kHz)
STEREO LINK (IN): 0 dBu
LINE OUT (L/MONO, R): +4 dBu
LINE OUT (L/MONO, R): +4 dBu
LINE OUT (L/MONO, R): +4 dBu
STEREO LINK (OUT): 0 dBu
LINE OUT (BALANCED L, R): +4 dBu
LINE OUT (BALANCED L, R): +4 dBu
SUB OUT: +4 dBu
STEREO LINK (OUT): 0 dBu
STEREO LINK (OUT): 0 dBu
SUB OUT: +4 dBu
Reproduktory
Indikátor
Konektory
Plný rozsah: 30 cm (12“) x 1
Plný rozsah: 38 cm (15“) x 1
Plný rozsah: 30 cm (12“) x 2
Horn Tweeter: x 1
Horn Tweeter: x 1
Horn Tweeter: x 2
Konektor CH1 (SYMETRICKÝ): Typ XLR
Konektor CH1 (SYMETRICKÝ): Typ XLR
Konektor CH1 (SYMETRICKÝ): Typ XLR
Konektory CH1 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH1 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH1 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH2 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH2 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH2 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH3 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH3 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH3 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory CH4/MONITOR IN (L/MONO, R): 1/4"
typu phone
Konektory CH4/MONITOR IN (L/MONO, R): 1/4"
typu phone
Konektory CH4 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektory LINE OUT (L/MONO, R): 1/4" typu
phone
Konektory LINE OUT (L/MONO, R): 1/4" typu
phone
Konektory AUX 1 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Konektor AUX IN (L, R): RCA typu phono
Konektory LINE OUT (BALANCED L, R): Typ XLR
Konektory AUX IN (STEREO): Stereo mini typu
phone
Konektor AUX IN (L, R): RCA typu phono
Spotřeba
Konektor SUB OUT: 1/4" typu phone
Konektory STEREO LINK (IN, OUT): 1/4" typu
phone
Konektor PHONES: Stereo 1/4“ TRS typu phone
(mono výstup signálu)
Konektory AUX IN (STEREO): Stereo mini typu
phone
Konektor SUB OUT: 1/4" typu phone
Konektory STEREO LINK (IN, OUT): 1/4" typu
phone
Konektor PHONES: Stereo 1/4“ TRS typu phone
(mono výstup signálu)
AUX IN/MONITOR IN
Konektor AUX 2 (L, R): RCA typu phono
Konektory AUX 3 (STEREO): Stereo mini typu
phone
Konektor PHONES: Stereo 1/4“ TRS typu phone
(mono výstup signálu)
Konektory STEREO LINK (IN, OUT L/R): 1/4" typu
phone
Konektory LINE OUT (L/MONO, R): 1/4" typu
phone
Konektory LINE OUT (BALANCED L, R): Typ XLR
Konektor FOOT SW: 1/4” TRS typu phone
Spotřeba
40 W
50 W
98 W
490 (Š) x 385 (H) x 470 (V) mm
590 (Š) x 445 (H) x 590 (V) mm
759 (Š) x 470 (H) x 585 (V) mm
19-5/16 (W) x 15-3/16 (D) x 18-9/16 (H) inches
23-1/4 (W) x 17-9/16 (D) x 23-1/4 (H) palců
(vč. koleček)
29-15/16 (W) x 18-9/16 (D) x 23-1/16 (H) palců
(vč. koleček)
590 (Š) x 445 (H) x 536 (V) mm
759 (Š) x 470 (H) x 534 (V) mm
23-1/4 (W) x 17-9/16 (D) x 21-1/8 (H) palců
(bez koleček)
29-15/16 (W) x 18-9/16 (D) x 21-1/16 (H) palců
(vč. koleček)
22 kg
29 kg
42 kg
48 lbs 9 oz
63 lbs 15 oz
92 lbs 10 oz
Uživatelský manuál
Uživatelský manuál
Rozměry
Hmotnost
Příslušenství
Kolečka (x 4)
* 0 dBu = 0.775 Vrms
* Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace najdete na webové stránce Roland.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement