Roland PM-100, PM-200 User manual

Roland PM-100, PM-200 User manual
Uživatelský
PM-100
Speciální V-Drums Personal Monitor
PM-100/PM-200 je aktivní monitor, uzpůsobený pro bicí zvukové moduly Roland
„V-Drums”.
Je vybaven speciálním vstupem V-Drums, takže dodává kompletní zvuk
„V-Drums”.
PM-200
55Hutný zvuk vysoké kvality
Nově vyvinutý dvoupásmový reproduktor má dvoupásmový zesilovač
(bi-amp), takže dodává čistý a hutný zvuk.
55Ve výbavě jsou
multifunkční vstupy LINE INPUT. Kromě zvuku bicího zvukového modulu, tak
můžete připojit libovolný audio přehrávač nebo elektronický hudební nástroj.
55Skvěle přenosné zařízení
Monitor je vybaven rukojetí, pro snadnější přenášení.
Dříve než přistoupíte k práci s přístrojem, důkladně si přečtěte „DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE” (vnitřní strana přebalu), „BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE” (p. 2) a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (p. 3). Po přečtení si ponechejte
dokumenty po ruce pro pozdější použití.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
About
WARNING and
CAUTION Notices
About the Symbols
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.
The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING
VŽDY DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Ověřte, že je napájecí kabel uzemněný
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v
následujících typech míst, kde je
Zapojte hlavní přívod tohoto modelu do
zásuvky s ochranným uzemňovacím kolíkem.
Chcete-li jednotku zcela vypnout, vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky
Jelikož i když je vypínač ve stavu Off, jednotka
není zcela oddělena od zdroje napájení. Je-li
potřeba úplně napájení vypnout, vypněte
přístroj a vytáhněte kabel ze zásuvky. Z toho
důvodu by měla být zásuvka, do které je přístroj
zapojen, snadno dostupná.
Zajistěte dostatek prostoru v místě instalace
Jelikož tento přístroj za normálního provozu
produkuje určité množství tepla, ověřte, že je
kolem něj dostatek místa na odvětrávání, jak je
ukázáno níže.
20 cm (8 in)
nebo více
Zepředu
20 cm (8 in)
nebo více
• teplotní extrém (tj. přímý sluneční svit v
uzavřeném vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše topného
zařízení); nebo
• vlhko (např.: koupelny, umývárny či vlhké
podlahy); nebo
• vystaven výparům nebo dýmu; popř.
• vliv slaného prostředí; nebo
• déšť; nebo
• prach či písek; nebo
• možnost silných otřesů a vibrací; nebo
• špatně větraná místnost.
Nestavějte na nestabilní místo
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní
kabel adaptéru ze sítě a kontaktujte servisní
středisko, nejbližší Roland centrum nebo
autorizovaného Roland dealera, podle seznamu na
stránce „Informace“, pokud se vyskytne následující
situace:
• napájecí kabel byl zničen; nebo
• se objeví kouř či zápach; nebo
• jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje výrazné
odlišnosti ve funkcích.
Snažte se chránit děti před zraněním
Vždy ověřte, zda je v blízkosti přítomen
dospělý, v případě že přístroj používají děti.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky se správným
napětím
Nástroj nesmí upadnout ani utrpět silný náraz
Přístroj zapojte do elektrické sítě pouze typu,
který je vyznačen na zadním panelu přístroje.
Mohlo by dojít k poškození.
Ze strany
20 cm (8 in)
nebo více
Přístroj nerozebírejte ani neupravujte sami
Neprovádějte jakékoliv úpravy, pokud k tomu
nejste přímo vyzváni v Uživatelském manuálu.
Jinak riskujete poškození.
Neopravujte ani nevyměňujte součástky vy sami
Všechny opravy musí provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace”.
Používejte pouze přibalený napájecí kabel.
Tento kabel nesmí být využit pro žádný jiný
účel.
Nezatěžujte napájecí kabel ani na něj nestavějte
těžké předměty
Nesdílejte zásuvku s větším počtem jiných zařízení
Jinak riskujete přehřátí a požár.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Jinak může dojít k požáru nebo elektrickému
zkratu.
Všechny opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace”.
Vyvarujte se vysoké hlasitosti
Nestavějte na jednotku hořící předměty
Používání vysoké hlasitosti po delší dobu může
způsobit ztrátu sluchu. Pokud zjistíte poškození
sluchu či zvonění v uších, měli byste navštívit
lékaře.
Do nástroje nesmí zapadnout cizí objekty nebo být
nalita tekutina, nestavějte na přístroj žádné
nádoby s vodou
Nepokládejte na něj nádoby s tekutinou (např.
vázy). Zabraňte tomu, aby dovnitř zapadly
cizí objekty (hořlavé předměty, mince, drátky)
nebo tekutiny (voda, džus). Mohlo by dojít ke
zkratu, závadě či poškození.
2
Vypněte přístroj, pokud dojde k neobvyklému
chování
Jinak riskujete zranění a svalení nástroje.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
20 cm (8 in)
nebo více
VAROVÁNÍ
Nestavějte na jednotku hořící předmět (např.
svíčku).
Sledujte povětrnostní podmínky
Přístroj používejte v mírném podnebí.
DŮLEŽITÉ POKYNY
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Když odpojujete napájecí kabel, uchopte jej za
zástrčku
Vyvarujte se stoupnutí na horní část přístroje nebo
pokládání těžkých předmětů na zařízení
Pokud se blíží bouřka a blesky, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky
Chcete-li předejít poškození vodiče, vždy
uchopte napájecí kabel za zástrčku, když jej
odpojujete z přístroje nebo ze zásuvky.
Jinak riskujete zranění a svalení nástroje.
Pokud ponecháte zásuvku v síti, riskujete úraz
elektrickým proudem.
Pravidelně čistěte konektor napájecího kabelu
Nikdy nezapojujte/ neodpojujte konektor napájení
vlhkýma rukama
Dbejte opatrnosti, abyste se nespálili
Nahromadění prachu nebo cizích objektů mezi
konektorem a zástrčkou může vést k požáru
nebo elektrickému zkratu.
V pravidelných intervalech proto konektor
čistěte suchým hadříkem, vytřete prach a sejměte cizí
objekty.
Odpojte nástroj ze zásuvky, pokud nebude přístroj
delší dobu používán
V případě poruchy může dojít k požáru, ač je
pravděpodobnost nízká.
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým
proudem.
Nejprve odpojte kabely, chcete-li přístroj přenášet
Před přesunem přístroje odpojte napájecí kabel
ze zásuvky, stejně tak všechny ostatní kabely z
externích zařízení.
Před čištěním nástroje odpojte napájení ze zásuvky
Pokud ponecháte zástrčku v síti, riskujete úraz
elektrickým proudem.
Čelní i zadní panel přístroje mohou být horké,
ať se nepopálíte.
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru ani
reproduktor
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru
ani reproduktor, z jakéhokoliv důvodu.
Reproduktor nesmí vyměňovat uživatel. Uvnitř
jsou nechráněné části s vysokým napětím a hrozí úraz
elektrickým proudem.
Nastavte napájecí kabel i ostatní kabely vždy tak,
aby nemohlo dojít k ohnutí dříků v konektoru
Ponecháte-li kabely ležet tak, aby po nich
kolemjdoucí šlapali, může kabel vypadnout
nebo se nástroj může svalit.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické
sítě, kterou využívají přístroje, ovládané měničem
nebo motorem (jako lednička, pračka, mikrovlnná
trouba nebo ventilace). Podle způsobu použití
elektrických zařízení se může vyskytnout pokles
napětí, který způsobí poškození nebo šum. Není-li
možné použít jiný zdroj proudu, využijte alespoň
filtr pro odrušení. Není-li možné použít jiný zdroj
proudu, využijte alespoň filtr pro odrušení mezi
přístrojem a elektrickou zásuvkou.
Umístění
• Provoz nástroje v blízkosti výkonových zesilovačů
(či jiných zařízení disponujících velkým výkonovým
trafem) může vykazovat brum. Tento problém
odstraníte změnou směru umístění nástroje či jeho
přemístěním od zdroje interference.
• Nástroj může rušit příjem rozhlasového či
televizního vysílání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti
takových přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum jednotky. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit rušivá zařízení z blízkosti nástroje,
nebo je vypnout.
Údržba
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla jakéhokoliv druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Další upozornění
• Při práci s tlačítky, slidery nebo jinými kontrolery a
konektory buďte opatrní. Hrubé zacházení může
způsobit poškození přístroje.
Práva k duševnímu vlastnictví
• Roland a V-Drums jsou buď registrovanými
ochrannými známkami nebo chráněnými značkami
Roland Corporation ve Spojených Státech a/nebo
jiných zemích.
• Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
• Během zapojení/ odpojení kabelů uchopte samotný
konektor – nikdy netahejte za kabel. Předejdete tak
zkratům nebo poškození vnitřních prvků kabelu.
• Během normálního provozu bude přístroj vydávat
slabé tepelné záření.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste
neobtěžovali své sousedy.
• Nepoužívejte k propojení kabely, které mají
vestavěný rezistor.
• Pokud přenášíte přístroj do jiného prostředí s velmi
rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit
kapičky (kondenzované) vlhkosti uvnitř přístroje.
V tomto stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte nechat
několik hodin přizpůsobit se prostředí, až se
kondenzace vypaří.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou změnit
barvu či zanechat stopy.
• Na přístroj nestavějte žádné nádoby s tekutinou.
Jestliže se jakákoliv tekutina vylije na povrch
přístroje, důkladně ji vytřete jemným, suchým
hadříkem.
3
Popis panelů
Čelní panel
1
2
3
4
1 Konektor V-Drums INPUT
5
6
7
3 Ovladač [V-Drums VOLUME]
Do tohoto konektoru připojte zvukový modul.
Nastavuje hlasitost zařízení, zapojeného do konektoru V-Drums
INPUT.
2 Konektory LINE INPUT
Audio přehrávač nebo elektronický hudební nástroj připojíte zde,
takže vás může doprovázet při hře na bicí.
K dispozici jsou stereo phone 1/4” i stereo mini 1/8” konektory, a
můžete je použít současně.
Propojení konektorů INPUT (V-Drums, LINE)
4 Ovladač [LINE VOLUME]
Nastavuje hlasitost zařízení, zapojeného do konektorů LINE INPUT.
5 Ovladač [BASS]
Nastavuje úroveň nízkofrekvenčního rozsahu.
6 Ovladač [TREBLE]
Podporovány jsou režimy mono i stereo.
L
SIGNAL
R
ZEM
ZEM
ZEM
Nastavuje úroveň vysokofrekvenčního rozsahu.
7 Přepínač [POWER] /POWER indikátor
Tento spínač za/vypíná přístroj.
Je-li zapnutý, tlačítko svítí.
* Akceptuje i typ 1/4” stereo phone. Každopádně, reproduktor je
mono.
Zadní panel
DIRECT OUT (pouze PM-200)
10
9 Konektory DIRECT OUT L, R
Tento konektor zapojte do PA nebo rekordéru.
8
9
Signály na vstupu do konektorů INPUT (V-Drums, LINE), jdou na
výstup beze změny.
Přiřazení pinů konektorů DIRECT OUT
1: ZEM
3: NULA
8 Konektor AC IN
Sem zapojte přibalený napájecí kabel. Důrazně jej přitiskněte, aby
kabel nemohl náhodou vypadnout a odpojit přístroj od napájení.
2: FÁZE
10 Přepínač [DIRECT OUT]
Jestliže jde signál ze vstupu do konektoru V-Drums INPUT, na
výstup z konektorů DIRECT OUT, tímto přepínačem určíte, zda
bude výstup stereo nebo mono.
* Přepínač nemá žádný vliv na signál ze vstupních konektorů LINE
INPUT.
Je-li vstupní signál stereo
STEREO Stereo výstup
MONO
4
Je-li vstupní signál mono
Signál (mono) jde na výstup
pouze L kanálu
Na výstup kanálů L a R jde stejný (mono) signál.
Zapojení
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
Své zařízení můžete zapojit do konektorů INPUT následujícími
způsoby.
,
1/4” typu phone
,
Stereo 1/4” typu phone
1/4” typu phone x 2
Stereo 1/4” typu phone
Stereo 1/4” typu phone
,
,
Stereo 1/4” typu phone
1/4” typu phone
Stereo 1/4” typu phone
Audio přehrávač
Bicí zvukový
modul
OUTPUT L (MONO)
Elektronický
hudební nástroj
OUTPUT L (MONO)
OUTPUT R
Bicí zvukový modul
OUTPUT L (MONO)
OUTPUT R
OUTPUT L (MONO)
PHONES
PHONES
Bicí zvukový
modul
Elektronický
hudební nástroj
Elektronický hudební nástroj
Zapnutí/ vypnutí nástroje
* Jakmile máte vše správně zapojené, dodržte následující postup při zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném pořadí, riskujete
poškození nebo selhání zařízení.
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při zapínání a vypínání
nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
Zapnutí přístroje
1. Ověřte, že je nastavení všech ovladačů hlasitosti u jednotky, i u připojených zařízení, na minimu.
2. Zapněte zařízení, připojené do konektoru V-Drums INPUT, a do konektorů LINE INPUT.
3. Jednotku zapnete vypínačem [POWER].
4. Potom zapněte zařízení, připojené do konektorů DIRECT OUT. (pouze PM-200)
5. Nastavte úroveň hlasitosti všech zařízení.
* Vstupní citlivost jednotky je nastavena poněkud vyšší, což umožňuje využívat bicí zvukové moduly s relativně nízkou úrovní na výstupu.
Avšak jestliže zapojíte zvukový modul s vysokou výstupní úrovní (např. řady TD), a nastavíte hlasitost příliš moc, může dojít ke zkreslení
zvuku. Buďte opatrní.
Vypnutí přístroje
6. Stáhněte hlasitost všech zařízení, až potom jednotky vypněte, v opačném pořadí, než jak jste je zapínali.
* Potřebujete-li přístroj zcela vypnout, nejprve vypněte vypínač, potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Viz “To completely turn off power to the
unit, pull out the plug from the outlet” (p. 2).
5
Hlavní specifikace
Roland PM-100, PM-200: Personal Monitor
PM-100
Stanovený výstupní
výkon
80 W
PM-200
180 W
Nominální vstupní
úroveň
V-Drums INPUT: -6 dBu (10 kΩ)
Reproduktory
25 cm (10 inches) Woofer x 1, 5 cm (2 inches) Tweeter x 1
30 cm (12") x 1, Woofer x 1, Horn Tweeter x 2
Vypínač POWER
Vypínač POWER
Ovladač V-Drums VOLUME
Ovladač V-Drums VOLUME
Ovladač LINE INPUT VOLUME
Ovladač LINE INPUT VOLUME
Ovladač BASS
Ovladač BASS
Ovladač TREBLE
Ovladač TREBLE
Ovládací prvky
LINKOVÝ VSTUP: -6 dBu (10 kΩ)
Přepínač DIRECT OUT
Indikátor
Konektory
NAPÁJENÍ
Konektor V-Drums
INPUT:
Stereo 1/4" typu phone
Konektor V-Drums INPUT: Stereo 1/4" typu phone
Konektor LINE
INPUT:
Stereo 1/4" typu phone,
Stereo typu mini phone
Konektor LINE INPUT:
Stereo 1/4" typu phone,
Stereo typu mini phone
Konektor DIRECT OUT
Typ XLR
Konektor AC IN
Konektor AC IN
Spotřeba
Rozměry
Hmotnost
Příslušenství
36 W
64 W
388 (Š) x 407 (H) x 354 (V) mm
458 (Š) x 469 (H) x 420 (V) mm
15-5/16 (W) x 16-1/16 (D) x 13-15/16 (H) inches
18-1/16 (W) x 18-1/2 (D) x 16-9/16 (H) inches
13,5 kg
21,0 kg
29 lbs 13 oz
46 lbs 5 oz
Uživatelský manuál
Napájecí kabel
* 0 dBu = 0.775 Vrms
* Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace najdete na webové stránce Roland.
6
INPUT 2
LINE
INPUT 1
V-Drums
MINI
R
L
R
L
SUM
SUM
SUM
V-Drums STEREO/MONO
SUM
PRE AMP
PRE AMP
VOLUME
VOLUME
PM-200
SUM
EQ
LA
LA
LPF
HPF
R
DIRECT OUT
L
WF
TW
Blokové schéma
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement