Roland PM-03 User manual

Roland PM-03 User manual
Uživatelský manuál
VAROVÁNÍ: Snížení rizika ohně nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH
VAROVÁNÍ
Při používání elektrických přístrojů dodržujte následující upozornění, včetně
následujících:
Přečtěte si instrukce.
Řiďte se těmito instrukcemi.
Dbejte všech varování.
Sledujte veškeré instrukce.
Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
Nebraňte volnému větrání příslušnými otvory.
Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
8. Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení,
teploměrů, kamen a podobných objektů (včetně
zesilovačů), jež produkují teplo.
9. Dbejte o bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo
uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden
konektor větší než druhý. Uzemněný typ zástrčky má
dvojitou vidlici a třetí uzemňovací otvor. Tento otvor je zde
pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá
vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně
odpovídajícího modelu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo
potrhaný, především na obou koncích.
11. Používejte pouze dodatky a příslušenství,
doporučené výrobcem.
12. Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo
když nebude delší dobu používán.
13. Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
Jakýkoliv zásah je požadován, když dojde k poškození,
např. přívodního kabelu, do přístroje vnikne voda, nebo byl
vystaven dešti, vlhkosti, nebo jen nepracuje normálně,
popř. upadl, musí být odborně proveden.
MONITOR PRO BICÍ
Uživatelský manuál
PM-03
PM-03 je štíhlý, kompaktní aktivní monitor, přizpůsobený pro Roland V-Drums Lite.
Jelikož je vybavený celopásmovými reproduktory a wooferem, máte jistotu, že bude 2.1-kanálový zvuk bicích silný a komplexní.
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly nazvané: „DŮLEŽITÉ POKYNY“ (obálka), „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE“ (str. 1) a
“DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (STR. 2). Tyto kapitoly obsahují důležité informace ohledně správného a bezpečného používání přístroje. Navíc,
pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali veškeré informace o plné funkčnosti nového přístroje, měli byste si Uživatelský manuál přečíst
úplně celý. Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Nerozdělávejte přístroj
a nijak
VAROVÁNÍ
nezasahujte do vnitřního uspořádání a
nastavení přístroje.
Nepokoušejte se opravit přístroj nebo
vyměnit části uvnitř (výjimkou je, pokud
tento manuál obsahuje přesný návod a
instrukce k takové akci).
Všechny opravy by měl provádět pouze
váš dodavatel, nejbližší servis firmy
Roland či autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu
„Informace“.
Nikdy neponechávejte ani nepoužívejte
přístroj v místech s:
teplotními extrémy (tj. přímý sluneční
svit v uzavřeném vozidle, blízkost
tepelných vodičů či umístění na ploše
topného zařízení); nebo
pára (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy); nebo
výpary či kouř; nebo
solné výpary; nebo
vlhkost; nebo
déšť; nebo
prach; nebo
silné otřesy a vibrace.
Zajistěte, aby přístroj stál vždy rovně
a na stabilním povrchu. Nikdy jej
neumisťujte na místech vykazujících
otřesy či šikmé plochy.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Přístroj zapojte do
elektrické sítě pouze
typu, který je vyznačen na dolní stěně
přístroje.
Používejte pouze přiložený síťový kabel.
Tento kabel nepoužívejte pro žádný jiný
účel.
Nepřekrucujte napájecí kabel, nestavte
na něj těžké předměty, apod. Můžete ji
tak zničit, rozlámat na více částí
a způsobit tak zkrat. Poškozený napájecí
kabel může způsobit požár a zranění!
Tento nástroj je schopen vyrobit silný
zvuk a tak způsobit ztrátu sluchu.
Nepracujte proto s přístrojem s
vysokou hlasitostí (nebo s hlasitostí,
která je nepříjemná) příliš dlouho.
Pokud zjistíte poškození sluchu nebo
zvonění v uších, měli byste okamžitě
přestat používat přístroj a navštívit
lékaře.
Nepokládejte na zařízení nádoby s
tekutinou, např. vázy. Zabraňte tomu,
aby dovnitř zapadly cizí objekty (zápalné
předměty, mince, drátky) nebo tekutiny
(voda, džus). Mohlo by dojít ke zkratu, či
jinému poškození.
Ihned vypněte přístroj,
VAROVÁNÍ
vytáhněte přívodní
kabel adaptéru ze sítě a kontaktujte
servisní středisko, nejbližší Roland
centrum nebo autorizovaného Roland
dealera, podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne
následující situace:
Je napájecí kabel či zástrčka
poškozena.
jestliže zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach
přístroj byl vystaven dešti, či jiné
vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
Pokud jsou blízkosti děti, dospělý by měl
vždy dohlédnout, že je přístroj z jejich
dosahu dokud dítě není schopné
pochopit a dodržet všechna pravidla pro
bezpečné použití přístroje.
Chraňte přístroj před silnými nárazy.
(Nesmí upadnout!)
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce,
kterou sdílí větší počet dalších
elektrických zařízení. Obzvláště buďte
opatrní při používání prodlužovacích
kabelů – celkový příkon všech zařízení
připojených k prodlužovací kabelu nesmí
nikdy přesáhnout výkonovou zatížitelnost
zásuvky dané prodlužovacího kabelu
(příkon/proud). Přetížení může způsobit
přílišné zatížení kabelu, shoření izolace
a případné roztavení.
Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného svolení ROLAND
CORPORATION. Roland je registrovaná obchodní známka Microsoft Corporation USA ve Spojených státech i jinde.
1
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbližší servis
firmy Roland či autorizovaný prodejce
produktů Roland, jak je uvedeno
v oddílu „Informace“.
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
Přístroj by neměl být umístěn na místě nebo
v poloze, která by zabraňovala jeho ventilaci.
Nikdy nestoupejte na přístroj, ani na něj
nepokládejte těžké předměty.
Při zapojování/vypojování přístroje k/od
napájecí sítě vždy zasunujte/vytahujte pouze
zástrčku napájecího adaptéru, nebo
ze zásuvky.
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte
k/od síťové zásuvky vlhkýma rukama.
Doporučujeme přístroj pravidelně odpojit
a vyčistit suchým hadříkem, odstranit tak
veškerý prach a další nahromaděnou špínu
z okolí. Rovněž, pokud bude přístroj delší
dobu nevyužit, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromaděný prach může způsobit
zkrat a vést tak k požáru.
Chraňte kabely před natahováním. Snažte se
mít kabely nezamotané a také z dosahu dětí.
Před přesunem přístroje odpojte adaptér
a všechny kabely, vedoucí k externím
přístrojům.
Před čištěním přístroj vypněte a
odpojte jeho napájecí kabel od síťové
zásuvky.
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky,
odpojte adaptér ze zásuvky.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu
elektrické sítě, kterou využívají přístroje,
ovládané spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp.
obsahují elektromotor. Podle způsobu použití
elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo
šum. Pokud
není možné použít jiný zdroj proudu, využijte
alespoň filtr pro odrušení.
Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte,
zda jsou všechny vypnuty. Zabrání to
případnému poškození reproboxů nebo jiných
přístrojů.
Ačkoliv jsou LEDky vypnuté, neznamená to, že
přístroj je zcela odpojen od proudu.
Potřebujete-li zcela vypnout proud, nejprve
vypněte nástroj vypínačem [ON], potom
vytáhněte kabel ze zásuvky. Z toho důvodu by
měla být zásuvka, do které je přístroj zapojen,
snadno dostupná.
Umístění
Provoz přístroje v blízkosti výkonových
zesilovačů (či jiných zařízení disponujících
velká výkonová trafa) může vykazovat brum.
Odstranění tohoto problému může pomoci
změna polohy a nasměrování tohoto přístroje
nebo posunutí do dostatečné vzdálenosti od
zdroje rušení.
Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se chcete vyhnout těmto
problémům, pracujte s těmito bezdrátovými
zařízeními v dostatečné vzdálenosti nebo je
vypněte.
2
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu
svitu, neumisťujte jej v blízkosti tepelného
vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazující
teplotní extrémy. Nadměrné horko může
přístroj poškodit, zdeformovat nebo zbavit
barvy.
Pokud přesunete přístroj do jiného
prostředí s velmi rozdílnou teplotou nebo
vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto
stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte
několik hodin nechat přizpůsobit
prostředí, až se kondenzace vypaří.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou změnit
barvu či nechat stopy. Abyste tomu předešli,
podložte nožky kouskem hadříku.
Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem
hadříku. V tom případě musíte zajistit, aby
přístroj nesklouzl, nebo se nehýbal.
Nepokládejte na přístroj nádoby s vodou.
Rovněž nepoužívejte spreje, parfémy, alkohol,
laky, apod. Občas přetřete přístroj měkkým
hadříkem a odstraňte každou kapku.
Údržba
Denně přístroj otírejte jemným suchým
hadříkem, či látkou jemně zvlhčenou vodou.
Pro odstranění zašlých nečistot použijte hadřík
napuštěný jemným nebrusným prostředkem.
Poté přístroj celý opět otřete suchým, jemným
kusem látky.
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla žádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Další doporučení
Při práci s tlačítky, knoby, tahovými
potenciometry nebo dalšími kontrolery, jakož
i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení může způsobit špatnou funkci
přístroje.
Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Předejdete
tak zkratům nebo poškození kabelů.
Během normálního provozu bude přístroj
vydávat slabé tepelné záření.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti,
abyste neobtěžovali své sousedy.
Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice
(vč. vyztužení), ve které jste jej zakoupili, je-li to
možné. Jinak použijte podobné prostředky k
zabalení přístroje.
Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepoužívejte tyto
kabely. Použití těchto kabelů sníží úroveň
zvuku tak, že téměř nebo vůbec nebude
slyšet. Informace o specifikaci kabelů vám
podá jejich výrobce.
Jinak by se mohla, díky sestavě nástroje,
ocitnout pod víkem nebo uvnitř. Pokud se to
však stane, ihned vypněte nástroj a odpojte
šňůru ze zásuvky. Poté byste měli konzultovat
s prodejcem, kde jste nástroj koupili, nebo
kontaktovat nejbližší Roland Service Center.
Nevkládejte ruce, prsty, apod. do otvorů
přístroje. Pokud jsou v domácnosti děti
neschopné dodržovat základní bezpečnostní
pravidla při práci s přístrojem, je třeba dozor
dospělé osoby.
Jména společností a produktů zmíněná v
tomto dokumentu jsou obchodními nebo
registrovanými obchodními známkami svých
majitelů.
Provedení zapojení
Abyste předešli poničení nebo nesprávnému fungování jakýchkoliv audio zařízení, vždy snižte úroveň na minimum a vypněte všechny
přístroje, než začnete cokoliv připojovat.
Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být hlasitost nástroje připojeného na vstupu INPUT snížena. Pokud se tak stane,
použijte kabely bez rezistorů.
INPUT (STEREO) jack
Sem můžete zapnout bicí zvukový modul, běžně
dostupným kabelem se stereo mini konektorem.
Zvuk může být zkreslený, pokud zvýšíte
hlasitost příliš. Pokud vznikne tento problém,
stáhněte hlasitost připojeného zařízení.
INPUT (R, L/MONO) jacky
Sem můžete připojit nástroj řady Roland V-Drums
TD nebo elektronický hudební nástroj, běžně
dostupným kabelem se 1/4” phone konektorem.
* Jde-li o mono zařízení, použijte vstupní jack
INPUT L/MONO.
Příklad
INPUT (Stereo) jack a INPUT
(R, L/MONO) jack lze použít
současně.
[ON] vypínač
POZOR!
Za/vypnutí přístroje.
Je-li přístroj zapnutý, obrazovka se
rozsvítí.
Po asi 30 minutách nulové aktivity na
vstupu, svítí indikátor zeleně a
přístroj v režimu standby.
Přístroj se vrátí do standardního
režimu, pokud přijde znovu audio
signál z připojeného přístroje, nebo
přístroj znovu zapnete vypínačem
[ON].
Potřebujete-li zcela vypnout proud,
nejprve vypněte nástroj vypínačem
[ON], potom vytáhněte kabel ze
zásuvky. Viz Napájení (str. 2).
Vpředu
Vzadu
AC IN konektor
Zasuňte zástrčku přívodního
kabelu. Pevně jej zasuňte, aby se
nemohl odpojit.
Knob hlasitosti
Do zásuvky
Tento knob nastavuje hlasitost
zvuku z audio zdroje, připojeného
do jacků INPUT.
[WOOFER] knob
Nastavuje hlasitost zvuku z wooferu
(basový rozsah), jako část
celkového spektra.
Zvuk wooferu vyzařuje odtud.
3
Za/Vypnutí přístroje
* Jakmile dokončíte zapojení (str. 3), zapněte zařízení
v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete
poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých
zařízení.
Umístění přístroje
Když zapojíte PM-03 do Roland V-Drums Lite, nastavte vše dle
obrázku výše.
Tak bude 2.1 zvuk bicích silný a vyvážený.
Zapněte zařízení, zapojené do jacku INPUT.
Zapněte PM-03.
Při vypínání postupujte opačným způsobem.
Než za/vypnete přístroj, ověřte, že máte sníženou hlasitost.
Dokonce i když je hlasitost na minimu, můžete slyšet při
za/vypnutí přístroje nějaký zvuk. Je to běžné a není důvod
k obavám.
Ohledně umístění a nastavení viz sekci “Umístění” v kapitole
“Důležité poznámky” (str. 2).
Hlavní specifikace
Roland PM-03: Bicí monitor
Výstup
Nominální vstupní úroveň
2.1 celková 30W
(STEREO 7.5 W + 7.5 W, WOOFER 15 W)
INPUT jack (Stereo mini typu phone) 0 dBu
INPUT jack L/MONO (1/4” typu phone) -10 dBu
Reproduktory
7.5 cm (3”) celopásmový x2, 12 cm (5”) Woofer
Kabinet
Bass-reflex typ
Ovládání
ON vypínač, VOLUME knob, WOOFER knob
Indikátor
ON / STANDBY
Jacky INPUT
Stereo mini typu phone
1/4" typu phone (L/MONO, R)
Spotřeba
Rozměry
25W
243 (Š) x 236 (H) x 452 (V) mm
9-5/8 (W) x 9-5/16 (D) x 17-13/16 (H) inches
Hmotnost
6,0 kg / 13 lbs 4 oz
Příslušenství
Manuál, síťová šňůra
0dBu = 0.775Vrms
Vzhledem k vývoji produktu může být specifikace a/nebo obsah balení doznat změn bez upozornění.
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement