Roland PM-100, PM-200 Owner's manual

Roland PM-100, PM-200 Owner's manual
Gebruikershandleiding
PM-100
Speciale persoonlijke monitor voor V-Drums
De PM-100/PM-200 is een actieve monitor die speciaal is ontwikkeld voor de
“V-Drums”-drumgeluidsmodules van Roland.
De monitor is uitgerust met een speciale V-Drums-ingang en stuurt het volledige
“V-Drums”-geluid uit.
PM-200
55Hoogwaardige kwaliteit en krachtig geluid
Een nieuw ontwikkelde tweewegs luidspreker in een “bi-amp”-configuratie
levert een helder en krachtig geluid.
55Multifunctionele ingangen
LINE INPUT is aanwezig. Naast een drumgeluidsmodule kunt u andere
bronnen aansluiten en afspelen, zoals een audiospeler of een elektronisch
muziekinstrument.
55De behuizing is ontworpen met het oog op draagbaarheid
De monitor heeft een greepstang om het dragen te vergemakkelijken.
Lees voor u dit apparaat gebruikt zorgvuldig de hoofdstukken “BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” (binnenzijde van het voorblad), “HET APPARAAT VEILIG
GEBRUIKEN” (p. 2) en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (p. 3). Bewaar na het lezen het
document (de documenten) op een gemakkelijk bereikbare plaats.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
NEEM ALTIJD DE VOLGENDE AANWIJZINGEN IN ACHT
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het netsnoer correct is geaard
Sluit de netstekker van dit model aan
op een stopcontact met beschermende
aardingsverbinding.
Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, trekt
u de stekker uit het stopcontact
Zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld,
betekent dit niet dat dit apparaat volledig van
de stroomtoevoer is losgekoppeld. Als u de
stroomtoevoer volledig wilt afsluiten, zet u de
aan/uit-schakelaar op het apparaat uit en trekt u de
stekker uit het stopcontact. Steek de stekker van het
netsnoer daarom in een stopcontact dat gemakkelijk
bereikbaar is.
Voorzie voldoende ruimte op de plaats waar u het
apparaat opstelt
Omdat uit het apparaat een kleine
hoeveelheid warmte vrijkomt, moet u
voldoende ruimte rondom voorzien, zoals
hieronder wordt aangegeven.
20 cm of langer
Voor
Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:
• aan extreme temperaturen worden
blootgesteld (bv. direct zonlicht in een
gesloten voertuig, in de buurt van een
verwarmingsleiding, op materiaal dat
warmte produceert);
• nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte
vloeren);
• worden blootgesteld aan damp of rook;
• worden blootgesteld aan zout;
• worden blootgesteld aan regen;
• stoffig of zanderig zijn;
• worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en
schokken; of
• slecht geventileerd zijn.
Plaats het apparaat niet op een instabiele
ondergrond
Anders riskeert u gewond te raken wanneer
het apparaat omvalt of valt.
20 cm of
langer
Zijde
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact met het
juiste voltage
Sluit het apparaat enkel aan op netvoeding
van het type beschreven op de achterzijde van
het apparaat.
Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer
Gebruik uitsluitend het bevestigde netsnoer.
Sluit het meegeleverde netsnoer ook niet aan
op andere apparaten.
20 cm of
langer
20 cm of
langer
Buig het netsnoer niet en plaats er geen zware
voorwerpen op
Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen
wijzigingen in aan
Anders kan brand of een elektrische schok het
resultaat zijn.
Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in
de gebruikershandleiding. Anders riskeert u
een defect te veroorzaken.
Vermijd langdurig gebruik bij een hoog volume
Repareer het apparaat niet zelf en vervang geen
onderdelen
Laat het onderhoud over aan uw handelaar,
het dichtstbijzijnde Roland Service Center of
een bevoegde Roland-verdeler, zoals vermeld
onder “Informatie”.
Langdurig gebruik van het apparaat op een
hoog volume kan gehoorverlies veroorzaken.
Als u gehoorverlies of oorsuizingen ervaart,
moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik
van het apparaat en een gespecialiseerde arts
raadplegen.
Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen of
vloeistoffen in het apparaat terechtkomen; plaats
geen voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat
Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen
bevatten (bv. vazen) op dit product. Zorg
ervoor dat er nooit vreemde voorwerpen
(bv. brandbaar materiaal, munten of draden)
of vloeistoffen (bv. water of vruchtensap) in dit
product terechtkomen. Dit kan kortsluiting,
storingen of andere defecten veroorzaken.
2
WAARSCHUWING
Schakel het apparaat uit als het afwijkend
reageert of er een defect optreedt
Schakel het apparaat onmiddellijk uit,
trek het netsnoer uit het stopcontact en
vraag onderhoud aan bij uw handelaar, het
dichtstbijzijnde Roland Service Center of
een bevoegde Roland-verdeler, zoals vermeld onder
“Informatie”, als:
• Het netsnoer is beschadigd; of
• rook of ongewone geuren ontstaan;
• objecten of vloeistof in of op het apparaat zijn
terechtgekomen;
• het apparaat aan regen is blootgesteld (of op een
andere manier nat is geworden);
• het apparaat niet normaal lijkt te werken of
duidelijk anders functioneert.
Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen
raken
Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de
buurt is om toezicht te houden en begeleiding
te bieden wanneer het apparaat gebruikt
wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig
zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.
Laat het apparaat niet vallen en bescherm het
tegen zware schokken
Anders riskeert u schade of een defect te
veroorzaken.
Gebruik niet hetzelfde stopcontact voor het
apparaat en een buitensporig aantal andere
apparaten
Anders riskeert u oververhitting of brand.
Gebruik het apparaat niet in het buitenland
Raadpleeg uw handelaar, het dichtstbijzijnde
Roland Service Center of een bevoegde
Roland-verdeler, zoals vermeld onder
“Informatie”, voordat u het apparaat in het
buitenland gebruikt.
Plaats geen brandende voorwerpen op het
apparaat
Plaats geen brandend voorwerp (zoals een
kaars) op het apparaat.
Houd de weersomstandigheden goed in het oog
Gebruik het apparaat uitsluitend in een
middelmatig klimaat.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
OPGELET
OPGELET
OPGELET
Houd het netsnoer vast bij de stekker wanneer u
het uittrekt
Ga niet boven op het apparaat staan en plaats er
geen zware voorwerpen op
Trek de stekker uit het stopcontact als er gevaar
voor bliksem dreigt
Om schade aan het netsnoer te voorkomen,
moet u dit altijd vastnemen bij de stekker
wanneer u dit uittrekt.
Anders riskeert u gewond te raken wanneer
het apparaat omvalt of valt.
Wanneer de stekker niet uit het stopcontact
is verwijderd, riskeert u defecten of een
elektrische schok.
Reinig de stekker regelmatig
Steek een stekker nooit met natte handen in het
stopcontact of trek hem niet uit met natte handen
Zorg ervoor dat u geen brandwonden oploopt
Ophoping van stof of vreemde objecten tussen
de stekker en het stopcontact kan brand of
elektrische schokken veroorzaken.
Trek de stekker regelmatig uit het stopcontact
en veeg alle stof en vreemde objecten die zich
mogelijk hebben opgehoopt weg met een droge
doek.
Anders krijgt u mogelijk een elektrische schok.
Koppel alle snoeren/kabels los voor u het apparaat
verplaatst
Trek de stekker uit het stopcontact als het
apparaat langere tijd niet wordt gebruikt
Trek de stekker uit het stopcontact en trek alle
kabels van externe apparaten uit vooraleer u
het apparaat verplaatst.
Er kan mogelijk brand ontstaan in het
onwaarschijnlijke geval dat een storing zou
optreden.
Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer het
apparaat te reinigen
Verleg alle netsnoeren en kabels zodanig dat ze
niet in de war raken
Het voorpaneel en het achterpaneel kunnen
warm worden, dus let erop dat u geen
brandwonden oploopt.
Verwijder nooit de luidsprekergrille en de
luidspreker zelf
Verwijder op geen enkele manier de
luidsprekergrille en de luidspreker zelf. De
luidspreker kan niet door de gebruiker worden
vervangen. In de behuizing zijn gevaarlijke voltages en
stromen aanwezig.
Wanneer de stekker niet uit het stopcontact is
verwijderd, riskeert u een elektrische schok.
Personen kunnen gewond raken wanneer
iemand over een kabel zou struikelen en zo
het apparaat zou doen vallen of omvallen.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Stroomtoevoer
• Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact
dat tegelijkertijd door een elektrisch apparaat
wordt gebruikt dat wordt aangedreven door
een omvormer of een motor (zoals een koelkast,
wasmachine, magnetron of airconditioner).
Afhankelijk van de manier waarop elektrische
apparaten worden gebruikt, kan ruis van de
stroomvoorziening defecten aan dit apparaat of
hoorbare ruis veroorzaken. Als het niet praktisch is
om een apart stopcontact te gebruiken, plaats dan
een ruisfilter voor de stroomvoorziening tussen dit
apparaat en het stopcontact.
Plaatsing
• Als u het apparaat gebruikt in de buurt van
eindversterkers (of andere apparatuur met grote
transformatoren), kan dit gezoem veroorzaken.
Om dit probleem te verhelpen, kunt u de richting
wijzigen waarin het apparaat geplaatst is of het
apparaat verder van de storingsbron plaatsen.
• Dit apparaat kan de radio- en televisieontvangst
verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van
dergelijke ontvangers.
• Er kan ruis ontstaan als draadloze
communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons,
in de buurt van dit apparaat worden gebruikt.
Dergelijke ruis kan ontstaan tijdens gesprekken of als
een oproep wordt ontvangen of gemaakt. Verplaats
dergelijke draadloze apparaten zodat ze zich op een
grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel
ze uit als u dergelijke problemen ervaart.
• Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt
verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid
sterk verschilt, kunnen er waterdruppels (condens)
ontstaan in het apparaat. Als u het apparaat in deze
toestand probeert te gebruiken, kan dit schade
of defecten veroorzaken. Voordat u het apparaat
gebruikt, moet u het daarom enkele uren ongemoeid
laten, tot de condens volledig is verdampt.
• Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur
van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst,
kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het
oppervlak verkleuren of ontsieren.
• Plaats geen verpakkingen of andere zaken die
vloeistof bevatten op dit apparaat. Veeg vloeistof
bovendien vlug weg met een zachte, droge doek
wanneer deze op het oppervlak van het apparaat
wordt gemorst.
Onderhoud
• Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen,
alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of
vervorming te voorkomen.
Extra voorzorgsmaatregelen
• Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van
de knoppen, schuifknoppen of andere
bedieningselementen van het apparaat en bij
het gebruik van ingangen en aansluitingen. Als u
ruw omgaat met de apparatuur, kan dit defecten
veroorzaken.
• Neem de stekker vast als u kabels loskoppelt; trek
nooit aan de kabel zelf. Op die manier vermijdt
u kortsluitingen of schade aan de inwendige
elementen van de kabel.
• Bij een normale werking zal een kleine hoeveelheid
warmte uit het apparaat vrijkomen.
• Om te vermijden dat andere apparaten in de buurt
verstoord raken, moet u het apparaatvolume op
redelijke niveaus houden.
• Gebruik geen verbindingskabels met een
ingebouwde weerstand.
Intellectuele-eigendomsrecht
• Roland en V-Drums zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Roland
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
• Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van hun respectieve eigenaars.
3
Paneelbeschrijvingen
Voorpaneel
1
2
3
4
1 V-Drums INPUT-aansluiting
5
6
7
3 [V-Drums VOLUME]-regelaar
Sluit de drumgeluidsmodule aan op deze aansluiting.
Regelt het volume van het apparaat dat op de V-Drums INPUTaansluiting is aangesloten.
2 LINE INPUT-aansluitingen
Sluit hier een audiospeler of elektronisch muziekinstrument aan
en luister ernaar in combinatie met het geluid van de drums.
Zowel stereo 1/4-inch jacks als stereo 1/8-inch mini-jacks zijn
bijgeleverd en kunnen tegelijk worden gebruikt.
Pintoewijzing van de INPUT (V-Drums, LINE)-aansluitingen
Zowel mono als stereo wordt ondersteund.
L
SIGNAL
R
GND
GND
GND
4 [LINE VOLUME]-regelaar
Regelt het volume van het apparaat dat op de LINE INPUTaansluitingen is aangesloten.
5 [BASS]-regelaar
Regelt het niveau van de lage tonen.
6 [TREBLE]-regelaar
Regelt het niveau van de hoge tonen.
7 [POWER]-schakelaar/POWER-indicator
Met deze schakelaar schakelt u het apparaat in of uit.
Als het apparaat is ingeschakeld, is de indicator opgelicht.
* Hier kunt u een 1/4-inch stereostekker aansluiten.
De luidspreker is echter mono.
Achterpaneel
DIRECT OUT (enkel PM-200)
10
9 DIRECT OUT L, R-aansluitingen
Sluit deze aan op uw PA-systeem of recorder.
8
9
De signalen die naar de INPUT-aansluitingen (V-Drums, LINE)
worden ingevoerd, worden zonder wijzigingen uitgestuurd.
Pintoewijzing van de DIRECT OUT-aansluitingen
1: GND
3: COLD
8 AC IN-aansluiting
Hierop sluit u het bijgeleverde netsnoer aan. Sluit het stevig aan
zodat de kabel niet per ongeluk loskomt.
2: HOT
10 [DIRECT OUT]-schakelaar
Wanneer het signaal dat naar de V-Drums INPUT-aansluiting wordt
ingevoerd via de DIRECT OUT-aansluitingen wordt uitgestuurd,
selecteert deze schakelaar of de uitvoer stereo of mono is.
* Deze schakelaar heeft geen invloed op het signaal dat naar de
LINE INPUT-aansluitingen wordt ingevoerd.
STEREO
MONO
4
Wanneer de invoer stereo is
Wanneer de invoer mono is
Stereo-uitvoer
Signaal (mono) wordt alleen
uitgestuurd via het L-kanaal
Hetzelfde signaal (mono) wordt uitgestuurd via de L- en R-kanalen
Aansluitingen
* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en schade aan apparaten te voorkomen.
U kunt uw apparatuur ook op de volgende manieren op de
INPUT-aansluitingen aansluiten.
,
1/4-inch jack
,
Stereo 1/4-inch jack
1/4-inch jack x 2
Stereo 1/4-inch jack
Stereo 1/4-inch jack
,
,
Stereo 1/4-inch jack
1/4-inch jack
Stereo 1/4-inch jack
Audiospeler
Drumgeluidsmodule
OUTPUT L (MONO)
Elektronisch
muziekinstrument
OUTPUT L (MONO)
OUTPUT R
Drumgeluidsmodule
OUTPUT L (MONO)
OUTPUT R
OUTPUT L (MONO)
PHONES
PHONES
Drumgeluidsmodule
Elektronisch
muziekinstrument
Elektronisch muziekinstrument
De stroom in-/uitschakelen
* Zodra alles correct is aangesloten, volgt u de onderstaande procedure om de stroom in te schakelen. Wanneer u apparatuur in de verkeerde
volgorde inschakelt, bestaat het risico op apparaatstoringen of -defecten.
* Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer
u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
De stroom inschakelen
1. Zorg ervoor dat alle volumeregelingen op dit apparaat en de aangesloten apparaten op nul staan.
2. Schakel de apparaten in die op de V-Drums INPUT-aansluiting en de LINE INPUT-aansluitingen zijn aangesloten.
3. Schakel de [POWER]-schakelaar van dit apparaat in.
4. Schakel de apparaten in die op de DIRECT OUT-aansluitingen zijn aangesloten. (alleen PM-200)
5. Regel het volume van de apparaten.
* De invoergevoeligheid van dit apparaat is aan de hoge kant om gebruik met drumgeluidsmodules met relatief lage uitvoerniveaus mogelijk
te maken. Als u echter een geluidsmodule met een hoog uitvoerniveau (zoals de TD-serie) aansluit, kan er vervorming optreden als u het
volumeniveau te hoog zet. Wees hier voorzichtig mee.
De stroom uitschakelen
6. Zet het volume van alle apparatuur op nul en schakel vervolgens de apparaten uit in de omgekeerde volgorde
als die waarin u de apparatuur hebt ingeschakeld.
* Als u de stroom volledig moet uitschakelen, moet u eerst het apparaat uitschakelen en dan het netsnoer van het stopcontact loskoppelen.
Raadpleeg “Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact” (p. 2).
5
Belangrijkste specificaties
Roland PM-100, PM-200: Persoonlijke monitor
PM-100
Nominaal
uitgangsvermogen
80 W
PM-200
180 W
Nominaal
ingangsniveau
V-Drums INPUT: -6 dBu (10 kΩ)
Luidsprekers
Woofer van 25 cm x 1, tweeter van 5 cm x 1
Woofer van 30 cm x 1, hoorntweeter x 1
POWER-schakelaar
POWER-schakelaar
V-Drums VOLUME-regelaar
V-Drums VOLUME-regelaar
LINE INPUT VOLUME-regelaar
LINE INPUT VOLUME-regelaar
BASS-regelaar
BASS-regelaar
TREBLE-regelaar
TREBLE-regelaar
Besturingselementen
LINE INPUT:
-6 dBu (10 kΩ)
DIRECT OUT-schakelaar
Indicator
Connectoren
POWER
V-Drums INPUTaansluiting:
Stereo 1/4-inch jack
V-Drums INPUTaansluiting:
Stereo 1/4-inch jack
LINE INPUTaansluiting:
Stereo 1/4-inch jack,
Stereo mini-jack
LINE INPUT-aansluiting:
Stereo 1/4-inch jack,
Stereo mini-jack
DIRECT OUT-aansluiting:
XLR-type
AC IN-aansluiting
AC IN-aansluiting
Stroomverbruik
36 W
64 W
Afmetingen
388 (B) x 407 (D) x 354 (H) mm
458 (B) x 469 (D) x 420 (H) mm
Gewicht
13,5 kg
21,0 kg
Accessoires
Gebruikershandleiding
Netsnoer
* 0 dBu = 0,775 Vrms
* Dit document bevat informatie over de specificaties van het product op het ogenblik van het ter perse gaan van het document. Raadpleeg
de Roland-website voor de meest recente informatie.
6
INPUT 2
LINE
INPUT 1
V-Drums
MINI
R
L
R
L
SUM
SUM
SUM
V-Drums STEREO/MONO
SUM
PRE AMP
PRE AMP
VOLUME
VOLUME
PM-200
SUM
EQ
LA
LA
LPF
HPF
R
DIRECT OUT
L
WF
TW
Blokdiagram
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement