Roland KC-220 Owner's manual

Roland KC-220 Owner's manual
Používateľský manuál
Klávesový zosilňovač
Základné funkcie
KC-220 je stereofónny klávesový zosilňovač, ktorý bol vyrobený s ohľadom na vysokú kvalitu zvuku. Zariadenie možno
použiť spoločne s klávesmi či zvukovými modulmi.
55Duálne napájanie prostredníctvom ôsmych AA batérií alebo AC adaptéra.
55KC-220 je stereofónny a je vybavený reproduktorom a tweeterom.
Reproduktor
16 cm x 2 + horn tweeter x 2
Výstup
30 W (15 W + 15 W)
* Pri použití AC adaptéra.
55Na vstupe je zariadenie vybavené mixom. V prípade CH1 máte zároveň k dispozícii XLR konektor, ku ktorému
môžete pripojiť mikrofón.
55K dispozícii máte aj dva typy konektora AUX IN (RCA phono a stereo mini), ku ktorému možno jednoduchým
spôsobom pripojiť audio prehrávač alebo iný zdroj zvuku.
55Charakter zvuku môžete v prípade potreby upraviť s pomocou dvojpásmového ekvalizéru.
55Zariadenie môžete umiestniť na reproduktorový stojan a následne využiť ako odposluch alebo malý PA systém.
55V prípade potreby môžete k zariadeniu pripojiť slúchadlá a využiť ich na odposluch v noci či pri inej príležitosti.
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a Používateľský manuál (s. 7)). Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Popis panelov
Horný panel
1
2
3
4
5
6
Zadný panel
11
10
9
8
7
12
Horný panel
1 Ovládače [CH1] – [CH3]
Slúžia na nastavenie hlasitosti zariadení pripojených ku CH1 – CH3.
2 Ovládač [EFFECT]
Interný efekt možno aplikovať na zariadenia pripojené ku CH1 – CH3.
Úpravou pozície ovládača môžete prepínať medzi dvomi typmi
efektov a zároveň môžete ovplyvniť ich intenzitu.
Efekt
Vysvetlenie
REVERB
Tento efekt pridá k zvuku dozvuk.
K pôvodnému zvuku pridá jemne modulovaný zvuk
CHORUS
a dodá mu krásnu priestorovosť a hĺbku.
Toto je stereo Chorus, ktorý je na trojicu frekvenčných
pásiem aplikovaný samostatne. Týmto spôsobom
vytvára príjemný pocit priestorovosti.
WIDE
Pri nízkych frekvenciách je pevne v strede, pričom
priestorovosť postupne narastá pri pásme stredných
a pásme vysokých frekvencií.
* Na zvuk prichádzajúci vstupom AUX IN nebude efekt
aplikovaný.
2
3 EKVALIZÉR
Ovládač [LOW]
Umožňuje nastavenie úrovne pásma nízkych frekvencií.
Ovládač [HIGH]
Umožňuje nastavenie úrovne pásma vysokých frekvencií.
4 Ovládač [MASTER]
Umožňuje nastavenie celkovej hlasitosti.
* Ovládač [MASTER] neovplyvňuje signál vysielaný z konektora
LINE OUT.
5 Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
* Po pripojení kábla nebude z reproduktora zariadenia znieť
žiadny zvuk. Túto možnosť využite v prípade, že nechcete hrať
nahlas (napr. pri hraní v noci).
6 Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia. Keď je zariadenie zapnuté,
indikátor naľavo od spínača svieti.
* Ak na napájanie používate batérie: svetlo indikátora zoslabne v
prípade, že budú takmer vybité. Batérie v takomto prípade čo
najskôr vymeňte.
Popis panelov
Zadný panel
12 Priehradka na batérie
Inštalácia batérií
7 Vstupné konektory CH1 – CH3
CH1: konektor BALANCED, konektor MIC/LINE
1. Uvoľnite skrutky na týchto dvoch
V prípade CH1 máte k dispozícii konektor MIC/LINE typu phone
a symetrický konektor BALANCED typu XLR, ku ktorému môžete
pripojiť mikrofón.
Akceptované sú vstupné úrovne v rozsahu od mikrofónového
vstupu (-50 dBu) po linkovú úroveň (-20 dBu) (napr. zvukový
modul).
* Zapojenie konektora CH1 BALANCED
2 HOT
1 GND
3 COLD
CH2, CH3: konektory LINE
Tieto konektory použite na pripojenie klávesov, zvukových
modulov a iných zariadení.
Akceptujú úroveň linkového vstupu (-20 dBu).
8 Konektory AUX IN (STEREO, R/L)
Slúžia na pripojenie audio prehrávača, elektronického hudobného
nástroja alebo podobného zdroja zvuku. Po pripojení môžete
zvuk z tohto zariadenia počúvať pri tom, ako hráte.
Ovládač [LEVEL]
Určuje vstupnú úroveň v prípade konektorov AUX IN.
9 Konektor LINE OUT
Slúži na pripojenie mixu alebo nahrávacieho zariadenia.
Ovládače EQUALIZER a [MASTER] neovplyvňujú výstup
z konektora LINE OUT (hlasitosť ani zvuk).
10 Konektor FOOT SW
Po pripojení pedálového spínača typu momentary (predávaný
samostatne: FS-5U) budete môcť nohou aktivovať/deaktivovať
interný efekt.
FS-5U
miestach.
2. Odstráňte kryt priehradky na
batérie.
3. Vložte batérie do priehradky.
Dbajte pri tom na dodržanie
správnej polarity.
* Odporúčanie: batérie ponechajte v zariadení aj v prípade, že
chcete použiť AC adaptér. V hraní tak budete môcť pokračovať
aj pri jeho náhodnom odpojení.
* Pred vkladaním alebo výmenou batérií a pred pripojením
iných zariadení KC-220 vypnite. Predídete tak poruche alebo
poškodeniu reproduktorov.
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch
a únik kvapaliny. Preštudujte si a dohliadnite na to, aby boli
splnené všetky odporúčania týkajúce sa batérií, ktoré sú
uvedené v textoch „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“
a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
ZARIADENIA“ a Používateľský manuál (s. 7)).
Ako vybrať priehradku na batérie?
Batérie môžete vymeniť aj bez toho, že by
ste priehradku na batérie museli vybrať. Ak
ju však vyberiete, celý proces bude omnoho
jednoduchší.
1. Uvoľnite skrutky na týchto dvoch
miestach.
2. Vyberte priehradku na batérie.
* Dbajte na to, aby sa kontakty priehradky na batérie nedotkli
žiadnych kovových predmetov. Mohlo by totiž dôjsť ku skratu,
prehriatiu alebo požiaru.
11 Konektor DC IN
Sem pripojte priložený AC adaptér.
* Používajte výhradne AC adaptér, ktorý bol
dodaný so zariadením.
* Aby ste predišli neúmyselnému prerušeniu
prívodu elektrickej energie do zariadenia
(napríklad pri náhlom odpojení konektora)
a prílišnému namáhaniu konektora, zaistite
napájací kábel s pomocou káblového háku
(podľa obrázku).
3
Popis panelov
Príklad zapojenia
Audio prehrávač
Pedálové spínače
Klávesy, zvukový modul a pod.
Mikrofón
Mix
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
Zapnutie/vypnutie
* Po správnom zapojení všetkých zariadení nezabudnite dodržať
poradie ich zapínania popísané nižšie. V prípade nedodržania
správneho postupu by mohlo dôjsť k poruche alebo k
poškodeniu týchto zariadení.
1. Dohliadnite na to, aby bol ovládač [MASTER] na
tomto zariadení a ovládače hlasitosti na všetkých
pripojených zariadeniach nastavené na minimálnu
hodnotu.
2. Zapnite všetky zariadenia pripojené k vstupným
konektorom tohto zariadenia (CH1 – CH3, AUX IN).
3. Zapnite napájanie tohto zariadenia.
4. Zapnite všetky zariadenia pripojené k výstupným
konektorom tohto zariadenia (LINE OUT, PHONES).
5. Nastavte hlasitosť jednotlivých zariadení.
Pred vypnutím zariadenia stíšte hlasitosť na každom pripojenom
zariadení a následne vypnite zariadenia v opačnom poradí, než
v ktorom ste ich zapínali.
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť
hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri
zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav,
ktorý nie je znakom poruchy.
4
Nastavenie hlasitosti jednotlivých zariadení
Pre dosiahnutie optimálneho zvuku zariadenia postupujte pri
nastavovaní hlasitosti nasledovne.
1. S pomocou ovládačov [CH1] – [CH3] upravte
vyváženie hlasitosti zariadení pripojených ku
CH1 – CH3.
2. S pomocou ovládačov [LOW] a [HIGH] upravte zvuk
podľa vašich predstáv.
3. Ovládačom [MASTER] upravte celkovú hlasitosť.
Ak je zvuk skreslený, upravte nastavenia ovládačov [CH1] – [CH3]
a [MASTER] alebo upravte hlasitosť na zariadeniach pripojených
k vstupným konektorom (CH1 – CH3, AUX IN).
Použitie reproduktorového stojana
Pri použití reproduktorového stojana ST-A95 (predávaný
samostatne) môžete toto zariadenie umiestniť do ideálnej výšky
pre odposluch alebo tak, aby ste ho mohli použiť ako jednoduchý
PA systém.
Umiestnenie zariadenia na stojan ST-A95
* Pri umiestňovaní zariadenia na stojan budete potrebovať
pomoc aspoň jedného ďalšieho človeka. Jeho pomoc budete
potrebovať i v prípade, že budete výšku stojana upravovať po
tom, čo naň toto zariadenie umiestnite.
* Pri montáži stojana dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty.
Horná tyč
Poistka
Regulátor výšky
Trojnožka
Regulátor trojnožky
VAROVANIE
55 KC-220 možno používať iba v
kombinácii s reproduktorovým
stojanom od spoločnosti
Roland (ST-A95). Zariadenie
nepoužívajte v kombinácii
s iným stojanom.
55 Stojan rozložte a upravte podľa
obrázku vpravo. Jeho výška
môže byť maximálne 140 cm a
rozstup nôh trojnožky musí byť
aspoň 98 cm.
140 cm
alebo menej
(55-1/8")
55 Ak prekročíte maximálnu
povolenú výšku stojana
(140 cm) alebo ak bude
rozstup nôh trojnožky menší
98 cm alebo viac (38-5/8")
ako 98 cm, môže dôjsť k
prevrhnutiu stojana/zariadenia, jeho poškodeniu a k zraneniu
osôb nachádzajúcich sa v jeho blízkosti.
55 Stojan so zariadením neumiestňujte na nestabilné alebo
naklonené miesto. Stojan umiestnite na stabilný vodorovný
povrch.
55 Káble, ktoré sú k zariadeniu pripojené, by mali byť dostatočne
uvoľnené. V opačnom prípade by pri zakopnutí o ne mohlo dôjsť
k zraneniu.
1. Uvoľnite regulátor trojnožky a trojnožku
roztiahnite.
Po roztiahnutí trojnožky regulátor opäť utiahnite.
* Trojnožku roztiahnite tak, ako na obrázku nižšie (jej nohy by
mali byť aspoň 98 cm (38-5/8") od seba). Ak trojnožku týmto
spôsobom neroztiahnete, nebude dostatočne stabilná.
55 Na zariadenie, ktoré ste umiestnili na reproduktorový stojan,
neukladajte žiadne predmety. V opačnom prípade by mohlo
pri ich spadnutí dôjsť k zraneniu.
Ako používať rozkladací stojan na KC-220?
Ak ste KC-220 umiestnili príliš nízko (napr. na podlahu),
môžete upraviť pozíciu stojana tak, aby ste lepšie počuli zvuk
z reproduktorov.
Priemer:
112 cm
alebo viac
(44-1/8")
Rozstup nôh: 98 cm
alebo viac (38-5/8")
2. Uvoľnite regulátor výšky a predĺžte hornú tyč.
3. Po dosiahnutí požadovanej výšky vložte do hornej
tyče poistku. Maximálna povolená výška stojana je
140 cm (55-1/8").
POZNÁMKA
55 Ak chcete použiť rozkladací stojan, umiestnite KC-220 na
vodorovnú plochu.
55 Ak stojan nepoužívate, sklopte ho.
Rozkladací
stojan
Poistka
POZNÁMKA
* Pred použitím stojana doň, prosím, nezabudnite vložiť poistku.
4. Utiahnite regulátor výšky.
5. Umiestnite zariadenie na hornú tyč stojana.
55 Na dvíhanie alebo prenášanie KC-220 nepoužívajte rozkladací
stojan.
55 Ak používate rozkladací stojan, neukladajte na KC-220 žiadne
predmety. Na KC-220 si pri používaní tohto stojana v žiadnom
prípade nesadajte a ani naň nestúpajte.
55 Pri skladaní stojana dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty.
5
Bloková schéma
HPF
TWEETER L
L
EFFECT
CH1
WOOFER L
HIGH
LOW
CH1
BALANCED
CH 1
HPF
MUTE
EQUALIZER
TWEETER R
MASTER
WOOFER R
R
CH2
L/R
POWER AMP
CH 2
PHONES
(STEREO)
CH 3
LINE OUT
L/R
LEVEL
FOOT SW
ON/OFF
CH3
L/R
AUX IN
AUX
L/R
AUX
(STEREO)
Technická špecifikácia
Roland KC-220: STEREOFÓNNY KLÁVESOVÝ ZOSILŇOVAČ NAPÁJANÝ BATÉRIAMI
Menovitý výstupný
výkon
Nominálna vstupná
úroveň (1 kHz)
30 W (15 W + 15 W) (pri použití AC adaptéra)
Rozmery
20 W (10 W + 10 W) (pri použití alkalických
batérií)
CH1 (BALANCED, MIC/LINE): -50 – -20 dBu
Hmotnosť
(bez batérií)
CH2 (LINE): -20 dBu
CH3 (LINE): -20 dBu
Príslušenstvo
Konektor CH1 (MIC/LINE): typ 1/4" phone
Konektor CH2 (L/MONO, R): typ 1/4" phone
Konektor CH3 (L/MONO, R): typ 1/4" phone
Konektory AUX IN (L, R): typ RCA phono
Konektory
Konektor AUX IN (STEREO): typ stereo
miniature phone
Konektor LINE OUT (L/MONO, R): typ 1/4"
phone
Konektor PHONES: typ stereo 1/4" phone
Konektor FOOT SW: typ 1/4" phone
Predpokladaná
životnosť batérií
pri neustálom
používaní
Odber prúdu
6
Konektor DC IN
Alkalické batérie: približne 7 hodín
Nabíjateľné NiMH batérie: približne 8 hodín
* Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od
spôsobu používania a konkrétnych batérií.
550 mA
16-9/16 (š) x 9-5/8 (h) x 12-5/8 (v) palcov
7,3 kg
16 lbs 2 oz
Používateľský manuál
AC adaptér
Napájací kábel
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
Nominálna výstupná
LINE OUT: +4 dBu
úroveň (1 kHz)
16 cm (6,5 palcov) x 2
Reproduktory
Tweeter x 2
Indikátor
Napájanie
Konektor CH1 (BALANCED): typ XLR
420 (š) x 244 (h) x 320 (v) mm
Doplnkové
príslušenstvo
(predávané
samostatne)
Reproduktorový stojan: ST-A95
Pedálový spínač (BOSS FS-5U)
* 0 dBu = 0,775 Vrms
* Tento dokument obsahuje špecifikáciu produktu platnú v dobe
jeho vydania. Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke
spoločnosti Roland.
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
VAROVANIE
Dohliadnite na to, aby bol napájací kábel uzemnený
Pripojte toto zariadenie do zásuvky s uzemnením.
Používajte výhradne priložený AC adaptér a pripájajte ho k zásuvke so správnym
napätím
Používajte výhradne AC adaptér dodávaný so zariadením. Uistite sa, že je
napätie inštalácie zhodné so špecifikáciou uvedenou na tele AC adaptéra.
Iné AC adaptéry môžu pracovať s inou polaritou alebo môžu byť
navrhnuté pre iné napätie. Ich používanie by mohlo spôsobiť poškodenie,
poruchu alebo úraz elektrickým prúdom.
Používajte výhradne priložený napájací kábel
Používajte výhradne priložený napájací kábel. Napájací kábel
nepoužívajte v kombinácii s iným zariadením.
UPOZORNENIE
Neodstraňujte ochrannú mriežku reproduktora alebo reproduktor
V žiadnom prípade neodstraňujte ochrannú mriežku reproduktora alebo
reproduktor. Výmena reproduktora nie je v kompetencii používateľa. Vo
vnútri zariadenia sa nachádza nebezpečné napätie a prúd.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
Napájanie: použitie batérií
• Ak sú batérie veľmi slabé, zvuk môže byť pri vysokej hlasitosti skreslený či
prerušovaný – nejde však o známku poruchy. Batérie v takomto prípade vymeňte
alebo použite AC adaptér, ktorý je súčasťou balenia.
Umiestnenie
• V závislosti od materiálu a teploty povrchu, na ktorom je zariadenie umiestnené,
môžu jeho gumené nožičky odfarbiť alebo poškodiť daný povrch.
Ďalšie opatrenia
• Na pripájanie používajte káble bez rezistorov.
Ochrana autorských práv
• Roland a BOSS sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými
známkami spoločnosti Roland Corporation v Spojených štátoch amerických
a/alebo v iných krajinách.
• Všetky názvy spoločností a produktov, ktoré sú v tomto dokumente uvedené, sú
registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami ich vlastníkov.
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement