Volvo | V70 | Käyttöopas | Volvo V70 2010 Käyttöopas

Volvo V70 2010 Käyttöopas
VOLVO V70 & XC70
Käyttöohjekirja
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.,';^cc^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin
ja huoltotietoihin.
Sisältö
00 01 02
2
00 Johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 6
Volvo ja ympäristö....................................... 9
Turvavyöt .................................................
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag).......
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*.......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) .....................
Turvaverho (IC) .........................................
WHIPS ......................................................
Kun järjestelmät laukeavat .......................
Turvallisuustila..........................................
Lasten turvallisuus....................................
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
14
17
20
22
24
25
27
28
29
Etäavain/avainliuska..................................
Erillislukitus*..............................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*..........
Avaimeton käyttö*.....................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.........
Lapsilukko.................................................
Hälytys*.....................................................
42
47
49
51
53
58
59
Sisältö
03 04 05
03 Kuljettajan ympäristö
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 64
Avaimen asennot...................................... 72
Istuimet..................................................... 74
Ohjauspyörä.............................................. 78
Valaistus.................................................... 79
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................ 88
Ikkunat ja taustapeilit................................ 91
Kompassi*................................................. 95
Sähkökäyttöinen kattoluukku*.................. 96
Moottorin käynnistäminen........................ 98
Moottorin käynnistäminen – Flexifuel..... 100
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen
akku........................................................ 102
Vaihteistot............................................... 103
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*........... 108
Käyttöjarru............................................... 109
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC).......... 111
Seisontajarru........................................... 113
Valikko- ja ilmoituskäsittely.....................
Lämmitys ja ilmanvaihto.........................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*.................................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*..........
Äänentoistolaitteisto...............................
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi
näyttöä* ..................................................
Ajotietokone............................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......................................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus....................
Vakionop.säädin*....................................
Mukautuva vakionopeussäädin*.............
Etäisyyshälytys........................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Pys.tutkajärj.*..........................................
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Mukavuus matkustamossa.....................
Bluetooth handsfree*..............................
Integroitu puhelin*...................................
HomeLinkŸ *............................................ 116
05 Matkanne aikana
122
128
135
138
139
153
158
Suosituksia ajettaessa............................
Tankkaus.................................................
Polttoaine................................................
Kuormaus................................................
Kuormatila...............................................
Varoituskolmio*.......................................
Perävaunun vetäminen...........................
Hinaaminen ja vetäminen........................
208
210
211
215
218
222
223
228
160
162
163
164
171
174
179
182
185
188
192
195
200
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
06 07 08
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila..............................................
Polttimot..................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste..................
Akku........................................................
Varokkeet................................................
Pyörät ja renkaat.....................................
Auton hoito..............................................
4
07 Erittelyt
232
238
245
247
250
258
271
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat ja painot.........................................
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy.............................................
Nesteet ja voiteluaineet...........................
Polttoaine................................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Tyyppihyväksyntä...................................
08 Aakkosellinen hakemisto
278
280
285
286
289
292
294
295
Aakkosellinen hakemisto........................ 296
Sisältö
5
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöohjekirjan lukeminen
Lisävaruste
Alaviite
Johdanto
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä .
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden
sijasta kirjaimia.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonsa on lukea
käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden
tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja
siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri
tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöohjekirjassa selostettuja varusteita ei ole
kaikissa autoissa. Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan myös valintamahdollisuuksia
(tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita). Jos
olette epävarma, mitä kuuluu vakiovarustukseen ja mitä valinnais-/lisävarusteisiin, suosittelemme, että otatte yhteyden Volvo-myyjäänne.
Volvon autot ovat eri tavoin varustettuja johtuen sopeuttamisesta eri markkina-alueiden
tarpeisiin sekä kansallisiin tai paikalliseen lakeihin ja määräyksiin.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
© Volvo Personvagnar AB
6
Eri automallien valinnais-/lisävarustevalikoima
vaihtelee markkina-alueittain. Suurin osa valinnaisvarusteista on tehdasasennettuja eikä niitä
voida jälkiasentaa, lisävarusteet asennetaan
jälkikäteen.
Suosittelemme, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitustekstit kertovat henkilövahingon
vaarasta.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.
HUOM
HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja
toimintojen käyttöä.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Audioasetukset).
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus
on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Henkilövahinkojen vaara
Omaisuusvahinkojen vaara
Tiedotuksia
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta ei huomioida.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
7
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden
keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
8
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Jatkuu
`` Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Datan tallennus
Autossa olevat ajo- ja turvajärjestelmät käyttävät tietokoneita, jotka tarkastavat ja jakavat tietoja auton toiminnasta toistensa kanssa. Yksi
tai useampi näistä tietokoneista voi mahdollisesti tallentaa tietoja järjestelmistä, joita ne
ohjaavat normaalin ajon aikana, törmäyksen
sattuessa tai onnettomuuden uhatessa. Tallennettuja tietoja voivat tulla käyttämään:
•
•
•
•
Volvo Personvagnar
Huoltoliikkeet tai korjaamot
Poliisi tai muu viranomainen
Muut osapuolet, joilla on laillinen oikeus
saada tietoja tai joku, jolla on omistajan
lupa saada tietoja.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain,
kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Suosittelemme, että otatte
tämän vuoksi aina yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka
vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Tietoa internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
Johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin
ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita
muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9
Johdanto
Volvo ja ympäristö
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
löstöllämme on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella.
Pienempi kierrosluku antaa pienemmän
polttoaineenkulutuksen.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen esim. ajamalla taloudellisesti
sekä huoltamalla ja hoitamalla autoa käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
•
•
Käyttäkää moottorijarrutusta jarrutukseen.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Suosittelemme, että
kysytte ohjeita valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta, jos ette ole varma siitä,
kuinka tämän tyyppinen jäte pitää hävittää.
•
•
Huoltakaa auto säännöllisesti.
Tekstiilinormi
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Siten se täyttää myös normin Öko-Tex 1001
vaatimukset, mikä on suuri edistysaskel puhtaammalle matkustamoympäristölle.
Öko-Tex -sertifiointi kattaa esim. turvavyöt,
matot ja kankaat. Verhoiluissa käytetty nahka
on parkittu ilman kromia kasviaineilla ja se täyttää sertifiointivaatimukset.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja
hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön. Huoltohenki-
1
10
Lisätietoja osoitteesta www.oekotex.com
Tässä on muutamia neuvoja siitä, kuinka voitte
säästää ympäristöä (lisää ohjeita ympäristön
säästämisestä ja taloudellisesta ajamisesta,
katso sivut 270, 208).
•
Vähentäkää polttoaineenkulutusta valitsemalla ECO-rengaspaineet, katso
sivu 270.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen ja nostavat
polttoaineenkulutusta. Poistakaa ne heti
käytön jälkeen.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta.
Mitä suurempi kuorma, sitä korkeampi
polttoaineenkulutus.
•
Jos autossa on moottorinlämmitin, käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä.
Tämä alentaa kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Ajakaa pehmeästi ja välttäkää voimakkaita
jarrutuksia.
Välttäkää joutokäyntiä. Ottakaa huomioon
paikalliset määräykset. Sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään.
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti
johtuen ilmanvastuksen kasvamisesta.
Nopeuden kaksinkertaistuessa ilmanvastus nelinkertaistuu.
Näitä ohjeita noudattamalla voidaan polttoaineenkulutusta vähentää matka-ajan kasvamatta tai autolla ajamisen ilon vähenemättä.
Säästätte autoa, rahaa ja maapallon resursseja.
Käyttöohjekirja ja ympäristö
FSC-symboli osoittaa, että tähän julkaisuun
käytetty paperimassa on peräisin FSC-setifio-
Johdanto
Volvo ja ympäristö
duista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
11
12
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
14
17
20
22
24
25
27
28
29
G020871
Turvavyöt ...............................................................................................
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)......................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*.....................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) ...................................................................
Turvaverho (IC) .......................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Kun järjestelmät laukeavat .....................................................................
Turvallisuustila.........................................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
TURVALLISUUS
01
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Yleisiä tietoja
Turvavyön irrottaminen
Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa turvavyön kelautua sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Huomioitavaa
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Turvavyön kiinnittäminen
Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa se
työntämällä sen lukituskieleke lukkoon. Kuuluva naksahdus ilmaisee turvavyön lukkiutumisen.
•
olla käyttämättä jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein
•
•
että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
•
kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä edellä olevan kuvan
mukaisesti.
että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille tarkoitettuun lukkoon*.
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön
pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu
samalle paikalle kuin pois vaihdettu turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Pyrkikää saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Takaistuin
Turvavyömuistutin
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Ilmoitus esitetään infonäytössä
käytettäessä turvavöitä tai avattaessa
takaovi. Ilmoitus häviää automaattisesti n.
30 sekunnin kuluttua, mutta voidaan myös
kuitata manuaalisesti painamalla vilkkuvivun READ-painiketta.
•
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena infonäytössä yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla READ-painiketta.
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. Tällöin on kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen
välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta välystä. Tarkastakaa myös,
ettei turvavyö ole kiertynyt.
G017726
G020998
Turvavyö ja raskaus
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta
ja tietyissä tapauksissa ajasta. Valomuistutus
on kattokonsolissa ja mittaristossa.
01
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
Infonäytön ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä. Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa
READ-painiketta.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää
helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).
``
15
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus.
Alhaisella nopeudella valomuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi
kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
16
01 Turvallisuus
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Varoitussymboli mittaristossa
0
1
01
Yhdessä varoitussymbolin kanssa esitetään,
tarvittaessa, ilmoitus infonäytössä. Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja
SRS-turvatyyny Vaatii huollon tai SRSturvatyyny Huolla heti esitetään näytössä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
o
G021010
G018666
Katsaus turvatyynyjärjestelmään
SRS-järjestelmä, oikealta ohjattava auto.
G018665
Turvatyynyjärjestelmää valvoo jatkuvasti järjestelmän ohjausyksikkö. Mittaristossa oleva
varoitussymboli syttyy etäavaimen asennossa
II tai III. Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, tämä on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmä ole
täysin toimintakunnossa. Symboli osoittaa
turvavyöjärjestelmän, SIPS:n, IC-järjestelmän vikaa tai muuta vikaa SRS-järjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattava auto.
SRS-järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja
tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyttäytetään samalla, kun se lämpenee. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä
puristetaan kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn
täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
``
17
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Turvatyyny kuljettajan puolella
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyötä vai ei.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
Turvavyön täydennyksenä auto on kuljettajan
puolella varustettu turvatyynyllä, SRS (Supplemental Restraint System). Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä SRS
AIRBAG.
Onnettomuustilanteissa voi sen vuoksi sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyynyistä aktivoituu. Turvatyynyjärjestelmä tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto
altistuu, ja sovittautuu tämän perusteella
siten, että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.
Myös turvatyynyjen kapasiteettia sovitetaan
autoon kohdistuvan törmäysvoiman
mukaan.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
18
G021011
HUOM
01 Turvallisuus
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Matkustajan turvatyyny
VAROITUS
01
Turvatyynyn tarra
Älkää koskaan asettako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle kohtaan, jossa
matkustajan turvatyyny on.
VAROITUS
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä, joka on
asennettu kokoon taitettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä SRS AIRBAG.
Älkää koskaan antako lapsen seistä tai istua
matkustajan istuimen edessä. Alle 140 cm
pitkät henkilöt eivät saa koskaan istua etumatkustajan istuimella, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
G032244
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny on aktivoitu1.
Turvatyynytarra on sijoitettu ovipilariin.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
VAROITUS
Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
1
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 20.
19
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*
Sulkeminen avaimella – PACOS
Yleisiä tietoja
Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn aktivointi voidaan poistaa, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off Switch). Katsokaa tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta otsikon Aktivointi/aktivoinnin poistaminen alta.
Sulkeminen avaimella/kytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja se tulee esiin, kun ovi avataan (ks. seuraava otsikko Kytkin – PACOS).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään etäavaimen avainliuskaa.
Tietoja avainliuskasta, katso sivu 45.
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa auton matkustajille hengenvaaran.
20
VAROITUS
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Jos auto on varustettu turvatyynyllä matkustajan paikalla edessä, mutta siinä ei ole
vaihtokytkintä (PACOS, Passenger Airbag
Cut Off Switch), turvatyyny on aina aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu ja symboli
kattokonsolissa palaa. Jos tätä kehotusta ei
noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos kattopaneelissa oleva ilmoitus
(katso sivu 21) osoittaa, että turvatyyny on
aktivoimaton, samalla kun turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa sitä, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G019030
01
Kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vastoin
ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai lastentyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*
VAROITUS
01
Viestit
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle edessä, kun turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
2
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
2
G017724
Henkilöt, jotka ovat pidempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
G017800
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Kattokonsolissa oleva merkkivalo, joka ilmoittaa,
että matkustajan paikan turvatyynyä ei ole aktivoitu.
Teksti-ilmoitus ja symboli kattopaneelissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
Kattokonsolissa oleva merkkivalo, joka ilmoittaa,
että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Kattopaneelissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
HUOM
Kun kauko-ohjain asetetaan jänniteasentoon II tai III, esitetään turvatyynyn varoitussymboli yhdistelmämittarissa
n. 6 sekuntia (katso sivu 17).
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan. Lisätietoja kaukoohjaimen eri jännitetiloista, katso sivu 72.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
21
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
G032949
VAROITUS
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan,
kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt,
kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat
rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
•
Volvo suosittelee, että korjauksen tekee
vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu. Virheellinen puuttuminen SIPStyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena
vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää sijoittako esineitä istuimen ulkosivun ja ovipaneelin väliselle alueelle,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa
tähän alueeseen.
•
Volvo suosittelee, että vain Volvon
hyväksymiä päälliverhoiluja käytetään.
Muut verhoilut voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sijainti
G024377
Sivuturvatyyny
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
Sivuturvatyyny on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
G024378
01
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimak1
22
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 20.
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
kaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy
autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon
törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
G032254
Tarra, sivuturvatyyny
Sivuturvatyynyn tarra on sijoitettu ovipilariin.
23
01 Turvallisuus
01
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Kahvaan asennettu koukku on tarkoitettu
vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käytätte vain
Volvon alkuperäisosia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-tyynyjen ja SRS-turvatyynyjen täydennys. Se on
asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa auton reunapaikkojen matkustajia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho
auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen
matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm ovien ikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi piilossa auton sisäkaton
sisäpuolella olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
24
01 Turvallisuus
WHIPS
Piiskanheilahdussuoja – WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
01
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Älkää sijoittako esineitä lattialle kuljettajan/matkustajan istuimen taakse.
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
``
25
01 Turvallisuus
01
WHIPS
VAROITUS
Jos istuin on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
WHIPS-järjestelmä pitää tarkastaa. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa sen.
Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.
Älkää sijoittako esineitä takaistuimelle.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja on käännettynä
alas, pitää vastaavasti etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ole kosketuksessa
alas käännetyn selkänojan kanssa.
26
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastusta varten lievemmänkin
takaa tapahtuneen päälleajon jälkeen.
01 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
Kun järjestelmät laukeavat
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin,
etuistuin
Keula- ja/tai sivu- ja/
tai takatörmäyksessä
Turvavyönkiristin,
takaistuin
Etutörmäyksessä
Turvatyynyt SRS
EtutörmäyksessäA
Sivuturvatyynyt
SIPS
SivutörmäyksessäA
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmä aktivoituu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa ihoon
hankaus- ja palovammoja.
VAROITUS
Turvaverho IC
SivutörmäyksessäA
Retkahdussuojus
WHIPS
Takaapäin tulevassa
päälleajossa
A
•
01
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsolin
päälle on valunut vettä tai muuta nestettä,
irrottakaa akkujohtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Kuljetuttakaa auto hinausautolla.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
27
01 Turvallisuus
01
Turvallisuustila
Rajoitettu toiminnallisuus
G021062
Poistakaa ensin etäavain lukosta ja asettakaa
se takaisin. Auton elektroniikka yrittää tällöin
asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää sen
jälkeen käynnistää auto. Jos ilmoitus
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa on edelleen
näytössä, autolla ei saa ajaa eikä sitä saa
hinata, vaan se on kuljetettava pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa esittää infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja
on rajoitettu. Turvallisuustila on suoja, joka
aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa
tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai
jarrujärjestelmää.
Käynnistysyritykset
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
28
Siirtäminen
Jos teksti Normal mode esitetään tekstin
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa nollauksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan. Älkää
siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa
tarkastuksen ja auton palauttamisen normaalitilaan, kun Turvallisuustila Ks.
käsikirjaa on esitetty.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään tapauksessa käynnistää autoa, jos tuntuu polttoaineen hajua
ilmoituksen Turvallisuustila ollessa näytössä. Poistukaa autosta pikaisesti.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Lastenistuimet
Lastenistuinten sijoittaminen
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 31.
Voitte hyvin sijoittaa:
HUOM
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Volvo suosittelee,
että käytätte Volvon alkuperäisvarusteita saadaksenne parhaan vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa
paikoissa ja riittävän vahvoja.
G020739
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Volvolla on lasten turvavarusteita, jotka Volvo
on suunnitellut ja testannut.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana seuraava asennusohje.
HUOM
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
01
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäätötankoon, jousiin tai
kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla. Terävät
reunat voivat vaurioittaa kiinnitysnauhoja.
•
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle, kunhan autossa ei ole aktivoitua1
turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin.
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi
voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, kun lapsi istuu matkustajan paikalla.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyssä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa koskaan istua etumatkustajan istuimella, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
1
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 20.
``
29
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
VAROITUS
Turvatyynytarra
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässankoja tai muu rakenne, joka voi ottaa
kiinni vyölukon avauspainikkeeseen, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
30
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn matkustajan
puolelle.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Suositellut lastenistuimet2
Paino/Ikä
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0
(0 – 9 kuukautta)
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
ja
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Ryhmä 0+
Volvon vauvanistuin - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä.
Volvon vauvanistuin - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Volvon vauvanistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä
Volvon vauvanistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
enint. 10 kg
enint. 13 kg
2
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
``
31
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino/Ikä
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 1
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Volvon käännettävä lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon käännettävä lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
ja kiinnitysnauhoilla.
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Volvon käännettävä lastenistuin - kasvot menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon käännettävä lastenistuin - kasvot menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon käännettävä lastenistuin - kasvot menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Volvon käännettävä lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon käännettävä lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
9–18 kg
(9–36 kuukautta)
Ryhmä 2, 15-25 kg, 3-6
vuotta
32
Takaistuimen keskipaikka
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino/Ikä
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2/3
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai
ilman.
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai
ilman.
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai
ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Volvon lastentyyny selkänojalla.
Volvon lastentyyny selkänojalla.
Volvon lastentyyny selkänojalla.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301198
Tyyppihyväksyntä: E1 04301198
Tyyppihyväksyntä: E1 04301198
15–36 kg
(3–12 vuotta)
01
Volvon 2-vaiheinen integroitu turvavyötyyny – tehdasasenteinen lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 04189
Integroidut kaksivaiheiset
lastenistuimet*
turvavyön kanssa ne on hyväksytty lapsille,
jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat 95 - 140 cm
pitkiä.
G017875
G017719
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
Oikea sijainti, vyö on asetettu olkapään päälle.
Virheellinen sijainti, pää ei saa olla niskasuojan yläpuolella eikä vyö saa mennä olkapään alapuolelta.
Integroidut lastenistuimet on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä
•
integroitu 2-vaiheinen turvavyötyyny on
oikein säädetty (ks. taulukkoa alla) ja lukittuna
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon
ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
33
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Vaihe 1
Vaihe 2
Paino
22–36 kg
15–25 kg
Pituus
115–140 cm
95–120 cm
G017697
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen ylös
G017784
Ohje integroidun lastenistuimen kaksitasoisesta säädöstä, ks. sivuja 33–35.
Vaihe 1
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
Vaihe 2
Nostakaa lastenistuinta etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä
turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyötyyny pitää vaihtaa. Vaikka
turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on
voitu menettää. Turvavyötyyny pitää vaihtaa
myös, jos se on hyvin kulunut.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin lastenistuimen avaamiseksi.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
34
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lapsilukot takaovissa
HUOM
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata avaamiselta sisäpuolelta. Lisätietoja, katso
sivu 58.
Integroitua lastenistuinta ei voi säätää vaiheesta 2 vaiheeseen 1. Se pitää ensin
palauttaa kääntämällä koko istuintyyny alas.
Ks. alla olevaa otsikkoa Kaksivaiheisen lastenistuimen kääntäminen alas.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimille
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen alas
Kääntäminen alas voidaan tehdä ylemmästä ja
alemmasta vaiheesta täysin alas käännettyyn
asentoon tyynyssä. Sitä vastoin turvavyötyynyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta alempaan vaiheeseen.
01
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
HUOM
Selkänojaa käännettäessä pitää lastenistuin
ensin kääntää alas.
G021064
VAROITUS
Jos liikkuvan kaksivaiheisen turvavyötyynyn
ohjeita ei noudateta, voi lapselle aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
``
35
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
HUOM
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä on matkustajan
istuimen lisävaruste.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kokoluokka
Selostus
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto 2),
eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
Kokoluokat
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri
kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa
automalleissa.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on tämän vuoksi otettu käyttöön
kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan
oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).
Kokoluokka
36
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto 1),
eteenpäin käännetty lastenistuin
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta matkustajan
paikalle, jos autossa on aktivoitu turvatyyny.
HUOM
Jos ISOFIX-lastenistuimesta puuttuu kokoluokitus, pitää kyseisen automallin olla lastenistuimen ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
ISOFIX-lastenistuinten tyypit
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
A
Paino (Ikä)
enint. 10 kg (0–9 kuukautta)
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
–
–
G
–
–
Vauvakaukalo, taaksepäin
käännetty
enint. 10 kg (0–9 kuukautta)
E
OK
OK
Vauvakaukalo, taaksepäin
käännetty
enint. 13 kg (0–12 kuukautta)
E
OK
OK
D
OK
OK
C
–
OK
D
OK
OK
C
–
OK
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Lastenistuin, selkänoja
menosuuntaan käännetty
9–18 kg (9–36 kuukautta)
Eteenpäin käännetty lastenistuin
9–18 kg (9–36 kuukautta)
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
``
37
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
HUOM
Autoista, joissa on näkösuoja kuormatilan
päällä, pitää poistaa näkösuoja, ennen kuin
lastenistuin voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
G017676
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
istuimen takapuolelle.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Autoissa, joissa on käännettävät niskasuojat reunapaikoilla, tulee niskasuojat kääntää
tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
38
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää takaniskatyynyjen ali, ennen kuin ne
kiristetään kiinnityskohtiin.
01 Turvallisuus
01
39
Etäavain/avainliuska................................................................................
Erillislukitus*............................................................................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*........................................................
Avaimeton käyttö*...................................................................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.......................................................
Lapsilukko...............................................................................................
Hälytys*...................................................................................................
40
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
42
47
49
51
53
58
59
LUKOT JA HÄLYTIN
02
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
02
Yleistä
Avainliuskan toiminnot, katso sivu 45.
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella tai PCC:llä (Personal Car
Communicator. Niitä käytetään auton käynnistämiseen sekä lukitsemiseen ja lukituksen
avaamiseen.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin –
jopa kuutta ohjelmoitua yksikköä voidaan käyttää yhdessä autossa.
PCC:n toimintaa on laajennettu verrattuna
etäavaimeen. Tämän jakson jatkossa selostetaan toimintoja, jotka ovat sekä PCC:ssä että
etäavaimessa.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista ikkunannostimien
ja kattoluukun virta poistamalla etäavain
lukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava metallinen avainliuska kuljettajan oven, käsinekotelon ja takaluukun mekaanista lukitsemista/lukituksen
avaamista varten (erillislukitus).
Erillislukitus, katso sivu 47.
Avainliuskaa käytetään passivoimaan/aktivoimaan PACOS*, katso sivu 20.
42
Etäavaimen häviäminen
Osoitus lukitsemisen/lukituksen
avaamisen yhteydessä
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen
oikein:
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää
tällöin ottaa mukaan valtuutettuun palveluun.
Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
•
•
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa kohdasta Auton asetukset
Autoavainmuisti Avainten lukumäärä.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Lukituksen vahvistusvalo
tai Auton asetukset Valoasetukset
Avauksen vahv.valo.
Avainmuisti – ulkotaustapeilit ja
kuljettajan istuin
Asetukset kytketään automaattisesti ko. etäavaimeen, ks. sivut 75 ja 93.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Autoavainmuisti Istuimen & peilin
asennot. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 122.
Avaimeton käyttö -toiminnolla varustetut autot,
katso sivu 51.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lukitseminen – yksi välähdys
Lukituksen avaaminen – kaksi välähdystä.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
Elektroninen käynnistyksenesto
Jokaisella etäavaimella on ainutlaatuinen
koodi. Auto voidaan käynnistää vain oikealla
etäavaimella, jossa on asianmukainen koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Avainvirhe Yritä
uudelleen
Virhe luettaessa
etäavainta käynnistyksen aikana. Yrittäkää uudelleen
käynnistää auto.
Auton avain ei
läsnä
Koskee vain PCC:n
avaimeton käyttö toimintoa. Virhe
PCC:n lukemisessa
käynnistyksen
aikana. Yrittäkää
uudelleen käynnistää auto.
Ajonesto Yritä
käyn. uud.
Virhe etäavaintoiminnossa käynnistyksen aikana. Jos
virhe on pysyvä,
suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Auton käynnistys, katso sivu 98.
Toiminnot
02
Etäavain.
Lukitseminen
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
G021079
Sisältö
G021078
Ilmoitus
PCC* (Personal Car Communicator).
Tiedotuksia
Toimintopainikkeet
Lukitseminen – Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) sulkee
kaikki ikkunat ja kattoluukun* samanaikaisesti.
Paniikkitoiminto
VAROITUS
Jos kattoluukku ja ikkunat suljetaan kaukoohjaimella, tarkastakaa, etteivät kenenkään
kädet jää puristuksiin.
Lukituksen avaaminen – Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
43
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
02
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien lukituksen samanaikaisesta avaamisesta avaamaan yhden painalluksen jälkeen kuljettajan
ovi ja toisen painalluksen jälkeen – 10 sekunnin
kuluessa – muiden ovien lukitus.
Toimintoa muutetaan kohdassa Auton
asetukset Lukitusasetukset Ovien
vapautus. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 122.
Lähestymisvalaistuksen kesto – Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan
päästä. Lisätietoja, katso sivu 84.
Käyttöetäisyys
Infopainikkeen käyttö
Etäavaimen käyttöetäisyys on jopa 20 m
autosta.
±
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä kauko-ohjaimen toimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla,
katso sivu 45.
44
Jos jotain muista painikkeista painetaan
tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä
infopainiketta toistuvissa tilanteissa ja eri
paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua että
valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Ainutlaatuiset toiminnot PCC*
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti.
G021080
Paniikkitoiminto – Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu
2 minuutin ja 45 sekunnin kuluttua.
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot
vilkkuvat ja valo kulkee ympäri PCC:tä.
Tämä osoittaa, että autosta luetaan tietoja.
HUOM
Takaluukku – Avaa vain takaluukun lukituksen ja poistaa sen hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkötoiminen takaluukku*, avataan luukku pitkän painalluksen
jälkeen. Lisätietoja, katso sivu 55.
Jos punaista painiketta pidetään painettuna
vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa
3 sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
Painakaa infopainiketta
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä etäavaintoimintoja.
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen valo, joka vaihdellen vilkkuu kahdessa merkkivalossa – Osoittaa HBS:n
(Heart Beat Sensor) avulla, että autossa voi
olla joku. Osoitus esitetään vain, jos hälytys
on lauennut.
Punainen kiinteä valo – Hälytys on lauennut.
Käyttöetäisyys
PCC:n lukitustoimintojen käyttöetäisyys on
jopa 20 m autosta.
Turvavalaistuksella, paniikkitoiminnolla ja infopainikkeella ohjattavilla toiminnoilla on jopa
100 metrin käyttöetäisyys autosta.
Jos PCC on liian kaukana autosta informaation
lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon
auto jätettiin, ilman että valo kulkee ympäri
PCC:tä.
Jos autossa käytetään useampaa PCC:tä, vain
se PCC, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
02
Irrotettava avainliuska
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
kuljettajan ovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella
•
estää pääsy käsinekoteloon ja kuormatilaan (erillislukitus*), katso sivu 47
•
PACOS* aktivoidaan/aktivointi poistetaan,
katso sivu 20.
Avaimen irrotus
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala infopainiketta
käytettäessä, se voi johtua siitä, että ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset
olosuhteet yms. häiritsevät viimeisintä kommunikaatiota PCC:n ja auton välillä.
Heart Beat Sensor
Toiminto
toimii vain HBS:n (Heart Beat
Sensor) avulla. HBS on auton hälytysjärjestelmän täydennys, joka matkan päästä osoittaa,
että autossa voi olla joku. Osoitus esitetään
vain, jos hälytys on lauennut.
HBS havaitsee sydämenlyönnit, jotka etenevät
auton korissa. Tämän vuoksi voi meluisa tai
G021082
G030262
PCC:n käyttöetäisyyden ulkopuolella
tärisevä ympäristö aiheuttaa HBS:n toiminnan
häiriintymisen.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
45
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Avaimen asentaminen paikalleen
02
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen, ettei se vahingoitu.
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja päästäkää metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
Oven lukituksen avaaminen
avainliuskalla
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. jos paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi voidaan avata seuraavasti:
HUOM
Kun kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa.
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla ovenkahvan avaimenreiästä.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
46
02 Lukot ja hälytin
Erillislukitus*
Erillislukitus
Erillislukitustoiminto on ajateltu käytettäväksi,
kun auto jätetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan. Käsinekotelo on tällöin lukittu ja takaluukun lukko kytketty pois keskuslukituksesta.
Takaluukkua ei voida avata keskuslukituksen
painikkeella eikä kauko-ohjaimella.
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
02
Lukitsemiskohdat kauko-ohjaimella, jossa on
avainliuska, erillislukituksen ollessa aktivoimattomana.
G020508
G017869
Tämä tarkoittaa sitä, että kauko-ohjainta ilman
avainliuskaa voidaan käyttää vain hälyttimen
aktivoimiseen/aktivoinnin poistamiseen, ovien
avaamiseen ja auton ajamiseen.
Kauko-ohjain luovutetaan ilman irtonaista
avainliuskaa, jonka omistaja pitää.
Erillislukituksen aktivointi.
HUOM
Erillislukituksen aktivointi:
Älkää unohtako vetää näkösuojaa ulos
kuormatilan päälle ennen takaluukun sulkemista, katso sivu 220.
Työntäkää avainliuska käsinekotelon lukkoon.
Kääntäkää avainliuskaa 180 astetta myötäpäivään.
Vetäkää avainliuska pois. Samalla infonäytössä näytetään ilmoitus.
HUOM
G017870
Älkää asettako avainliuskaa takaisin kaukoohjaimeen, vaan säilyttäkää se varmassa
paikassa.
Lukitsemiskohdat kauko-ohjaimella, jossa ei ole
avainliuskaa, erillislukituksen ollessa aktivoituna.
•
Aktivoinnin poistaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
47
02 Lukot ja hälytin
Erillislukitus*
02
48
Tietoja pelkän käsinekotelon lukitsemisesta,
katso sivu 54.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
Pariston vaihto
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Paristot tulee vaihtaa, jos:
•
infosymboli syttyy ja näyttö esittää Auton
avain Paristo heikko
Etäavain (1 paristo)
ja/tai
•
02
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 m:n sisällä autosta katsoen.
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
PCC* (2 paristoa)
Avaaminen
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoa, jonka tyyppi on CR2430,
3 V – yksi etäavaimessa ja kaksi PCC:ssä.
Kokoaminen
Kääntäkää etäavaimen painikkeet ylöspäin,
jotta vältätte paristojen putoamisen pois,
kun se avataan.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskemasta uusiin paristoihin ja
niiden kosketuspintoihin sormin, koska
tämä voi heikentää niiden toimintaa.
1. Painakaa etäavain kokoon.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja päästäkää metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
49
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
TÄRKEÄÄ
02
50
Varmistakaa, että käytetyt paristot hoidetaan tavalla, joka säästää ympäristöä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Avaimeton käyttö (vain PCC)
Avaimeton lukitus- ja
käynnistysjärjestelmä
mukanaan. Ovea ei voi lukita tai avata lukituksesta, jos PCC on auton vastakkaisella puolella.
Punaiset renkaat edellisessä kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki PCC:t poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon II ollessa aktiivinen
(katso sivu 72) ja jos kaikki ovet suljetaan,
infonäytössä esitetään varoitusilmoitus
samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Kun PCC on palautettu autoon, varoitusilmoitus katkeaa ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun:
Avaimeton käyttö -toiminnolla, joka on
PCC:ssä, auton lukitus voidaan avata, autolla
ajaa ja lukitus sulkea ilman avainta. Riittää, kun
PCC on mukana. Järjestelmän avulla auto on
helpompi avata, jos esim. kädet ovat varattuina.
Auton kahdessa PCC:ssä on avaimeton toiminto. Useampia PCC-yksiköitä voidaan tilata.
PCC:n käyttöetäisyys
Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on
PCC:n oltava enintään n. 1,5 metrin etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Tämä tarkoittaa sitä, että oven lukitsevan tai
lukituksen avaavan henkilön on pidettävä PCC
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan jättäkö PCC:tä autoon.
02
Häiriöitä PCC:n toiminnassa
Avaimetonta käyttötoimintoa voivat häiritä
sähkömagneettinen kenttä ja suojaus. Älkää
tämän vuoksi asettako PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden läheisyyteen.
Jos häiriöitä kuitenkin esiintyy, käyttäkää
PCC:tä ja metallista avainliuskaa tavalliseen
tapaan, katso sivu 43.
Lukituksen avaaminen
Avatkaa ovet ovenkahvoilla tai avatkaa takaluukku luukun kahvalla.
Lukituksen avaaminen metallisella
avainliuskalla
PCC on asetettu virtalukkoon
READ-painiketta on painettu.
PCC:n turvallinen käsittely
Jos avaimettomalla käyttötoiminnolla varustettu PCC unohdetaan autoon, sen aktivointi
häviää tilapäisesti lukittaessa auto. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Jos joku sitä vastoin murtautuu autoon, avaa
oven ja löytää PCC:n, se aktivoituu jälleen.
Käsitelkää sen vuoksi kaikkia PCC-yksiköitä
hyvin varovasti.
Jos PCC:n avaimeton käyttötoiminto jostakin
syystä ei toimi, voidaan kuljettajan ovi avata
avainliuskalla. Siinä tapauksessa keskuslukitus
ei aktivoidu.
HUOM
Avattaessa lukitus avainliuskalla hälytys
laukeaa. Sulkeminen, katso sivu 60.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
51
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
02
Avainmuisti – kuljettajan istuin ja
ulkotaustapeilit
Muistitoiminto PCC:ssä
Jos useita henkilöitä, joilla on jokaisella oma
PCC:nsä, lähestyy autoa, tehdään istuimen ja
taustapeilien asetukset sen mukaan, joka avaa
kuljettajan oven.
Kun henkilö A on avannut kuljettajan oven
PPC-A:lla, mutta autoa on tarkoitus ajaa henkilön B, jolla on PPC-B, asetuksia voidaan
muuttaa kolmella eri tavalla:
•
Henkilö B seisoo kuljettajan oven luona tai
istuu ohjauspyörän takana ja painaa
PCC:nsä lukituksen avauspainiketta, katso
sivu 43.
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta istuimen säätömuistista istuimen painikkeella
1 - 3, katso sivu 75.
•
Säätäkää istuin ja peilit käsin, katso
sivu 74 ja 93.
Takaluukku, pyyhinmoottorin luona
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa pitää vaihteenvalitsin asettaa Pasentoon – muutoin autoa ei voi lukita eikä
saattaa hälyttimen valvontaan.
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
Avaimeton toiminto voidaan sovittaa erittelemällä auton ovet, joiden lukitus pitää avata,
kohdassa Auton asetukset
Lukitusasetukset Sisään ilman avainta.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
Keskikonsoli, takaosan alla
G021179
Keyless-järjestelmällä on useita autoon sijoitettuja integroituja antenneja:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskikonsoli, etuosan alla.
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei
pidä tulla 22 cm lähemmäs Keyless-järjestelmän antenneja sydämentahdistimen
kanssa. Näin vältetään sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän väliset häiriöt.
Antennien sijainti
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla lukkonuppi sisään jossain ulkopuolen ovenkahvoista.
52
Katto, takaistuimen yläpuolella keskellä
Lukitusasetukset
Lukitseminen
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni,
ennen kuin auto voidaan lukita. Muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
Ovenkahva, vasen takana
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ulkopuolelta
Sisäpuolelta
Lukitseminen
Painakaa keskuslukituspainiketta
etuovien sulkemisen jälkeen. Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) sulkee myös kaikki sivuikkunat
ja kattoluukun* samanaikaisesti.
Etäavain lukitsee/avaa kaikkien ovien ja takaluukun lukituksen samanaikaisesti. Lukittaessa
ovien lukkonupit ja avauskahvat vapautuvat,
mikä myös tekee mahdottomaksi avaamisen
sisäpuolelta, ns. salpalukitustila*, katso
sivu 56.
Kaikki ovet voidaan lukita manuaalisesti lukituspainikkeillaan, kun kyseinen ovi on ensin
suljettu.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa ovet
tai avatkaa niiden lukitus tällöin irrotettavalla
avainliuskalla, katso sivu 45.
Läpituuletustoiminto
VAROITUS
Huomatkaa, että on olemassa vaara tulla
lukituksi autoon, jos se lukitaan ulkopuolelta.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
2 minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta,
lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto
tahattomasti jätetään lukitsematta. (Hälyttimellä varustetut autot, katso sivu 59.)
02
Etuovien keskuslukituspainikkeella voidaan
kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus
avata samanaikaisesti. Lukitkaa painamalla
– toinen puoli
painikkeen toista puolta
avaa lukituksen.
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
Keskuslukituspainikkeen pitkä painallus
(vähintään 4 sekuntia) avaa kaikki ikkunat
samanaikaisesti – esim. matkustamon tuulettamiseksi nopeasti lämpimällä säällä.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea kohdassa
Auton asetukset Lukitusasetukset
Ovien automaattilukitus. (Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 122.)
.
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa
myös kaikki sivuikkunat* samanaikaisesti.
•
Vetäkää avauskahvasta kerran ja vapauttakaa – oven lukitus on avattu. Ovi avautuu,
kun kahvasta vedetään vielä kerran.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Käsinekotelo
Takaluukku
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
02
HUOM
Kun luukku suljetaan, se jää lukitsemattomaksi, kunnes auto lukitaan uudelleen etäavaimessa olevalla lukituspainikkeella.
G020548
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
Käsinekotelo voidaan lukita/lukitus avata vain
etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla. (Lisätietoja avainliuskasta, katso sivu 45).
Käsinekotelon lukitseminen:
Työntäkää avainliuska käsinekotelon lukkoon.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Etäavaimella takaluukun hälytys voidaan poistaa*, sen lukitus voidaan avata ja itse luukku
avata*.
HUOM
Autoissa, joissa on valinnainen sähköinen
takaluukun käyttö, avataan luukku –
muussa tapauksessa avataan vain sen lukitus.
Vetäkää avainliuska pois.
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Tietoja erillislukituksesta, katso sivu 47.
54
Takaluukun lukituksen ja takaluukun avaaminen*.
±
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin sammuu merkiksi siitä, että koko auto
ei ole hälyttimen valvonnassa. Hälyttimen tasoja liiketunnistimet sekä takaluukun avaustunnistimet kytketään automaattisesti pois toiminnasta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
Lukitseminen etäavaimella
Painakaa etäavaimen lukituspainiketta, katso
sivu 43.
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että hälytin on aktivoitu.
HUOM
VAROITUS
•
Jos järjestelmä toimii jatkuvasti yli 60
sekuntia, se suljetaan ylikuormituksen
välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 10 minuutin kuluttua.
Ottakaa puristumisvaara huomioon avattaessa/suljettaessa. Tarkistakaa, ettei takaluukun lähellä ole ketään, koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
•
Jos auton akku on tyhjentynyt tai kytketty irti, luukku on avattava ja suljettava kerran käsin järjestelmän nollaamiseksi.
Käyttäkää takaluukkua aina silmälläpidon
alaisena.
Sähkötoiminen takaluukku*
Lumi ja tuuli
G017876
Jos takaluukkua kuormittaa avattaessa jokin,
esim. lumi, jää tai voimakas tuuli, joka painaa
luukun alas, luukku suljetaan automaattisesti.
TÄRKEÄÄ
Ottakaa kattokorkeus huomioon sähkökäytön yhteydessä. Älkää käyttäkö luukun sähkökäyttöä, jos kattokorkeus on matala, ks.
otsikko "Takaluukun avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen".
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
Avattaessa sähkökäyttö suljetaan ja luukku
vapautetaan.
•
Suljettaessa luukku palaa täysin avoimeen
asentoon.
02
Takaluukun käyttö käsin
Järjestelmä kytketään pois päältä, jos ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä
käytetään toisen kerran. Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä käsin.
Takaluukun avaaminen
Takaluukku voidaan avata kolmella
eri tavalla, joista kaksi tehdään tällä
painikkeella:
•
Valopaneelissa olevan takaluukun painikkeen pitkä painallus – painakaa painiketta,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Etäavaimessa olevan takaluukun painikkeen pitkä painallus – painakaa painiketta,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Painakaa kevyesti kumipäällysteistä paininlevyä ulkokahvan alla ja nostakaa luukkua.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
55
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Takaluukun sulkeminen
Luukku suljetaan tällä takaluukun
painikkeella tai käsin.
02
•
Painakaa luukun painiketta – luukku suljetaan automaattisesti.
Takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
keskeyttäminen
Tämä voidaan tehdä neljällä eri
tavalla, joista kolme tehdään tällä painikkeella:
•
Painakaa valopaneelissa olevaa takaluukun painiketta
•
Painakaa etäavaimessa olevaa takaluukun
painiketta
•
Painakaa takaluukussa olevaa takaluukun
painiketta
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
Salpalukitustila*
Salpalukitustila tarkoittaa, että ovia ei voi avata
sisäpuolelta, jos ne on lukittu.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja
alkaa 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen
jälkeen.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella
salpalukitustilasta. Kuljettajan oven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään seuraavasti:
1. Siirtykää valikkojärjestelmän kohtaan
Auton asetukset (valikkojärjestelmän
perusteellinen selostus, katso sivu 122).
2. Valitkaa Rajoitettu suoja.
3. Valitkaa Aktivoi kerran.
> Kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen
Rajoitettu suoja Ks. käsikirjaa, jolloin
Salpalukitustila suljetaan lukittaessa
auto.
tai
±
Luukun liike keskeytyy samalla, kun puristumissuoja aktivoituu, ks. tämän jakson osaa
"Puristumissuoja".
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
Navigointi
ENTER
MENU
EXIT
56
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valitkaa Kysy poistuttaessa.
> Aina kun moottori sammutetaan,
äänentoistolaitteiston näyttö esittää
ilmoituksen ENTER rajoittaa suojaa,
kunnes moottori käynnistetään
uudelleen. Peruutus, paina EXIT –
valitkaa tällöin jokin seuraavista.
Jos Salpalukitustila pitää sulkea
±
Painakaa ENTER ja lukitkaa auto. (Jos
auto on varustettu hälyttimellä liike- ja kallistustunnistimineen*, nämä suljetaan
samalla, katso sivu 59.)
> Seuraavan kerran kun moottori käynnistetään, järjestelmä nollataan ja kojelau-
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
dan näyttö esittää ilmoituksen Täysi
suoja, jolloin liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
02
Jos lukkojärjestelmää ei muuteta
±
Älkää tehkö valintaa lainkaan ja lukitkaa
auto.
tai
±
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
HUOM
Jos auto on varustettu hälyttimellä:
•
Ottakaa huomioon, että auto saatetaan
hälyttimen valvontaan, kun se lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoon ketään poistamatta
ensin salpalukitustilan aktivointia, ettei
kukaan ole vaarassa jäädä lukituksi autoon.
57
02 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Takaovien manuaalinen salpa
Sähköinen salpa, ovet ja ikkunat
takana*
G019300
G021077
02
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
±
Käyttäkää metallista avainliuskaa säätimen
kääntämiseen ja siten lapsilukon aktivoimiseen tai aktivoinnin poistamiseen.
•
voidaan takaikkunat avata vain kuljettajan
oven säädinpaneelista
•
takaovia ei voi avata sisäpuolelta.
Ovea ei voi avata sisäpuolelta.
1. Lapsilukko aktivoidaan/poistetaan toiminnasta avaimen asennossa I tai II, katso
sivu 72.
Ovi voidaan avata sisäpuolelta.
HUOM
Autoissa, jotka on varustettu sähköisillä lapsilukolla, ei ole käsikäyttöistä salpaa.
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Infonäyttö esittää ilmoituksen.
Painikkeessa oleva valo palaa, kun
salpa on aktivoitu.
58
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Yleistä
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
Hälyttimen aktivointi
HUOM
Hälytys laukeaa, kun:
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
käytetään väärää etäavainta tai jos virtalukko yritetään rikkoa
02
Hälyttimen aktivoinnin poistaminen
±
±
joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Muut hälytystoiminnot
Hälyttimen automaattinen
uudelleenaktivointi
Toiminto estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
HUOM
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat
autosta poistuttaessa ja suunnatkaa matkustamolämmittimestä tuleva ilma siten,
ettei se virtaa ylöspäin matkustamossa.
Painakaa etäavaimen lukituspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
Hälytysilmaisin
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, infonäyttö
näyttää ilmoituksen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, jos
matkustamossa tapahtuu liikettä. Tämän
vuoksi se voi laueta, jos auto jätetään ikkuna
auki tai jos käytetään sähköistä matkustamolämmitintä.
±
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi poistetaan), mutta mitään
ovista tai takaluukkua ei avata 2 minuutin
kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa:
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
•
Sireeni soi 30 sekuntia. Sireenissä on oma
akku, joka toimii auton käynnistysakusta
riippumatta.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälyttimen aktivointi on
poistettu.
02
Rajoitettu hälytystaso
3. Valitkaa Aktivoi kerran:
> Kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen
Rajoitettu suoja Ks. käsikirjaa, jolloin
liike- ja kallistustunnistimet suljetaan
lukittaessa auto.
tai
Etäavain ei toimi
±
Jos etäavain ei toimi, hälytin voidaan sulkea ja
auto käynnistää seuraavalla tavalla:
1. Avatkaa kuljettajan ovi metallisella avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa ja sireeni soi.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan. Hälytysilmaisin vilkkuu nopeasti, kunnes
etäavain asetetaan paikalleen.
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
Navigointi
ENTER
MENU
Jos liike- ja kallistustunnistimet on kytkettävä pois päältä:
±
EXIT
Jotta vältyttäisiin hälytyksen vahingossa
tapahtuvan aktivoitumisen vaaralta - jos esim.
jätetään koira autoon tai laivamatkan yhteydessä - voidaan liike- ja kallistustunnistimet
sulkea tilapäisesti. Se tehdään seuraavasti:
1. Siirtykää valikkojärjestelmän kohtaan
Auton asetukset (valikkojärjestelmän
perusteellinen selostus, katso sivu 122).
±
tai
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa ENTER ja lukitkaa auto. (Jos
auto on varustettu salpalukitustilalla*, se
suljetaan samanaikaisesti, katso sivu 56.)
> Kun moottori käynnistetään seuraavan
kerran, järjestelmä nollataan ja kojelaudan näyttö näyttää ilmoituksen Täysi
suoja, jolloin liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
Jos tunnistimia ei suljeta:
2. Valitkaa Rajoitettu suoja.
60
Valitkaa Kysy poistuttaessa.
> Aina kun moottori sammutetaan,
äänentoistolaitteiston näyttö esittää
ilmoituksen ENTER vähentää suojaa
kunnes auto on käynnistetty.
Peruuta painamalla EXIT. – valitkaa
tällöin jokin seuraavista.
Älkää tehkö valintaa lainkaan ja lukitkaa
auto.
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
±
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
Hälytinjärjestelmän testaus
Matkustamon liikeanturin testaus
1. Sulkekaa kaikki ikkunat. Istukaa autossa.
2. Hälyttimen aktivointi, katso sivu 59.
3. Odottakaa 15 sekuntia.
4. Käynnistäkää hälytys liikuttamalla käsiä
edestakaisin istuimen selkänojan korkeudella.
> Sireeni soi ja kaikki suuntavalot vilkkuvat.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
etäavaimella.
Konepellissä olevien hälytystunnistimien
testi
1. Istukaa autoon ja poistakaa hälyttimen
aktivointi, katso sivu 59.
02
2. Aktivoikaa hälytin, katso sivu 59. Istukaa
autossa ja lukitkaa ovet etäavaimessa olevalla painikkeella.
3. Odottakaa 15 sekuntia.
4. Avatkaa konepelti kojelaudan alla olevalla
kahvalla.
> Sireeni soi ja kaikki suuntavalot vilkkuvat.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
etäavaimella.
Ovissa olevien hälytystunnistimien testi
1. Hälyttimen aktivointi, katso sivu 59.
2. Odottakaa 15 sekuntia.
3. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla.
4. Avatkaa kuljettajan ovi.
> Sireeni soi ja kaikki suuntavalot vilkkuvat.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
etäavaimella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 116
62
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020912
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet...................................................... 64
Avaimen asennot.................................................................................... 72
Istuimet................................................................................................... 74
Ohjauspyörä............................................................................................ 78
Valaistus.................................................................................................. 79
Pyyhkimet ja huuhtelulaite...................................................................... 88
Ikkunat ja taustapeilit.............................................................................. 91
Kompassi*............................................................................................... 95
Sähkökäyttöinen kattoluukku*................................................................ 96
Moottorin käynnistäminen....................................................................... 98
Moottorin käynnistäminen – Flexifuel................................................... 100
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku........................................... 102
Vaihteistot............................................................................................. 103
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*......................................................... 108
Käyttöjarru............................................................................................. 109
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC)........................................................ 111
Seisontajarru......................................................................................... 113
KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ
03
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus mittaristoon
03
Vasemmalta ohjattava auto.
64
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikoiden ja ilmoitusten
käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
79,
82, 125,
158
Vaihteenvalitsin
103
Aktiivisen alustan säädin
(Four-C)*
162
Vakionopeussäädin
163, 164
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
88, 89
Äänitorvi, turvatyyny
18, 78
Ohjauspyörän säätö
78
Mittaristo
67, 71
Seisontajarru*
113
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus
122,
139, 195
Konepellin avaaja
232
Virtalukko
72
Istuimen säätö*
74
Käynnistys-/pysäytyspainike
98
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
54, 79,
210
Varoitusvilkut
81
Oven avauskahva
-
Säädinpaneeli
53, 58,
91, 93
Valikko-ohjaus ja äänentoistolaitteisto
122, 140
Lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC
130
03
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
65
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Oikealta ohjattava auto.
66
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Infonäytöt
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Varoitusvilkut
81
Seisontajarru
113
Virtalukko
72
Ohjauspyörän säätö
78
Käynnistys-/pysäytyspainike
98
Vakionopeussäädin
163, 164
Valikoiden ja ilmoitusten
käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
79,
82, 125,
158
Mittaristo
67, 71
162
Äänitorvi, turvatyyny
18, 78
Aktiivisen alustan säädin
(Four-C)*
Vaihteenvalitsin
103
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus
122,
139, 195
130
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
88, 89
Lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC
122, 140
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
54, 79,
210
Valikko-ohjaus ja äänentoistolaitteisto
Oven avauskahva
-
Säädinpaneeli
53, 58,
91, 93
Istuimen säätö*
74
Konepellin avaaja
232
03
Infonäytöt.
Infonäytöissä esitetään tietoja auton määrätyistä toiminnoista, esim. vakionopeussäätimestä, ajotietokoneesta ja ilmoituksista. Tiedot
esitetään tekstinä ja symboleina.
Lisätietoja annetaan infonäyttöjä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit
Merkki-, info- ja varoitusvalot
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa
osoittava symboli ja liian matalaa öljynpainetta
osoittava symboli.
Merkki- ja informaatiosymbolit
Symboli
03
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Mittariston mittarit.
Merkki- ja varoitussymbolit.
Nopeusmittari
Kaukovalo- ja vilkkusymbolit
Polttoainemittari. Ks. myös ajotietokone, s.
158, ja tankkaus, s. 210.
Merkki- ja informaatiosymbolit
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Merkki- ja varoitussymbolit1
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyvät avaimen asennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien
symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.
Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki
symbolit sammuvat 5 sekunnin kuluttua, paitsi
1
68
Vika ABS-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Kaukovalot päällä
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia, vaan varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla. Tietoa öljymäärän tarkistuksesta, katso sivu 233.
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Vasen vilkku
Oikea vilkku
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy, se voi johtua viasta auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Sumutakavalo
Kaukovalot päällä
Symboli palaa sumuvalojen ollessa päällä.
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Vasen/oikea vilkku
Hehkutus (diesel)
Merkki- ja varoitusvalot
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Hehkutus tapahtuu, kun lämpötila alittaa
2 °C. Kun symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Symboli
03
Sisältö
Pieni öljynpaineA
Säiliössä vähän polttoainetta
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Seisontajarru vedettynä
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Turvatyynyt – SRS
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katso sivu 125, tai se häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika vaihtelee riippuen
osoitettavasta toiminnosta). Infosymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
HUOM
A
Kun huoltoilmoitus esitetään, symboli ja
ilmoitus sammutetaan READ-painikkeella,
tai se sammuu automaattisesti hetken
kuluttua.
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan
öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin
avulla, ks. sivut 233 ja 234.
``
69
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Pieni öljynpaine
03
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Seisontajarru vedettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Sähköisen seisontajarrun yhteydessä symboli vilkkuu kytkemisen aikana ja
palaa sen jälkeen jatkuvasti.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on syntynyt
vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
HUOM
Symboli palaa myös, jos mekaaninen seisontajarru on vähänkin vedettynä päälle.
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
70
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 236.
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos symbolit palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 236. Jos jarrunestesäiliön
nestetaso on normaali ja symbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti
korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että
käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on olemassa vaara, että auton
takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli on näkyvissä, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa READpainikkeella, katso sivu 125. Varoitussymboli
voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
mukainen toimenpide. Hävittäkää ilmoitus
READ-painikkeella.
Välimatkamittari
Kello
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista, konepelti2 tai takaluukku ei ole
asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän teksti-ilmoituksen kanssa mittaristossa. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi
tai luukku.
03
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
Välimatkamittari ja säädin.
Kello ja asetussäädin.
Välimatkamittarin näyttö
Säädin kellon asettamista varten.
Säädin vaihtamiseen välimatkamittareiden
T1 ja T2 välillä sekä välimatkamittareiden
nollaamiseen.
Infonäyttö ajan esittämistä varten.
Mittareita käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen.
Yksi säätimen lyhyt painallus vaihtaa molempien välimatkamittareiden T1 ja T2 välillä. Pitkä
painallus (yli 2 sekuntia) nollaa aktivoidun välimatkamittarin. Matkan pituus esitetään näytössä.
2
Kääntäkää säädintä myötä-/vastapäivään kellon asettamiseksi aikaan. Asetettu aika esitetään infonäytössä.
Kello voidaan tilapäisesti korvata symbolilla
ilmoituksen yhteydessä, katso sivu 125.
Vain hälyttimellä varustetut autot*.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Etäavaimen asettaminen paikalleen ja
poistaminen
TÄRKEÄÄ
Vieraat esineet virtalukossa voivat vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
irrotettava avainliuska on, katso sivu 45.
03
Avaimen poistaminen lukosta
G021126
Etäavain syötetään ulos, kun sitä on painettu
kevyesti. (Automaattivaihteiston* pitää olla
tilassa P.)
Toiminnot
Virtalukko ja sisäänvedetty etäavain.
HUOM
Autot avaimettomalla toiminnolla*, katso
sivu 51.
Etäavaimen 3 eri avaimen asentoa voidaan
saavuttaa tarvitsematta käynnistää moottoria.
Taulukko näyttää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kussakin avaimen asennossa.
HUOM
Avaimen asettaminen lukkoon
Etäavain asetetaan virtalukkoon symbolien
ollessa käännettyinä oikein. Kevyen painalluksen jälkeen se vedetään lukon sisään.
Avaimen asennon I tai II saavuttamiseksi
käynnistämättä moottoria - älkää painako
jarru-/kytkinpoljinta, kun seuraavat ei kohdat tehdään.
Avaimen asento 0
Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa
sitä kevyesti – avain vedetään lukon sisään.
72
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avaimen asento I
Etäavaimen ollessa vedettynä virtalukkoon –
painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE.
Avaimen asento II
Etäavaimen ollessa vedettynä virtalukkoon –
painakaa START/STOP ENGINE n. 2 sekuntia.
Takaisin avaimen asentoon 0
Palaamiseksi takaisin avaimen asentoon 0
asennosta I tai II – painakaa lyhyesti START/
STOP ENGINE.
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Tila
Toiminto
0
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään. Ohjauslukon aktivointi on poistettu. Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää.
I
Kattoluukkua*, ikkunannostimia,
12 V:n liitäntää matkustamossa,
RTI:tä*, puhelinta*, tuuletuspuhallinta, ECC:tä ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
II
Valonheittimet sytytetään. Varoitus-/merkkivalot palavat 5 sekuntia. Kaikki varusteet toimivat,
paitsi sähkölämmitteiset istuimet
ja sähkölämmitteinen takalasi,
jotka toimivat vasta moottorin
käydessä.
03
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavaimen ollessa poistettuna virtalukosta,
katso sivu 139.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, katso sivu 98.
Hinaus
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen yhteydessä, katso sivu 228.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Etuistuimet
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuimen asento ennen
ajoon lähtöä, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
Etuistuimen selkänojan kääntäminen*
03
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Tarkistakaa, että etuistuimen selkänoja on
lukittu pitävästi eteenpäin kääntämisen jälkeen.
Sähkökäyttöinen istuin*
Ristiseläntuen muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää1.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
1
74
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuin eteen/taakse ja ylös/alas
Selkänojan kaltevuus
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, siirtykää avaimen
asentoon I tai 0 ja odottakaa lyhyt hetki, ennen
kuin käytätte istuinta uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Valmistelut
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu kaukoohjaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
03
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
2. Pitäkää asetuksen tallennuspainiketta painettuna samalla, kun muistipainiketta painetaan.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Pitäkää jotain muistipainikkeista painettuna,
kunnes istuin ja ulkoiset taustapeilit pysähtyvät. Jos painike vapautetaan, istuimen liike
keskeytyy.
Avainmuisti* kauko-ohjaimessa2
Kuljettajan istuimen ja ulkoisten taustapeilien
asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto
lukitaan kauko-ohjaimella.
Kun auton lukitus avataan samalla kaukoohjaimella ja kuljettajan ovi avataan, kuljettajan
istuin ja ulkoiset taustapeilit asettuvat automaattisesti asentoihin, jotka on tallennettu
avainmuistiin.
HUOM
Istuin ja ulkoiset taustapeilit eivät liiku, jos
ne jo ovat ko. asennossa.
Avainmuistia voidaan myös käyttää painamalla
kauko-ohjaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta, kun kuljettajan ovi on auki.
Avainmuisti voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Autoavainmuisti Istuimen
2
Avainmuisti avaimettoman käyttöjärjestelmän yhteydessä, katso sivu 51.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
& peilin asennot. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
Takaistuimet
Niskatuki keskipaikalla takana
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
HUOM
03
Avainmuisti kahdessa kauko-ohjaimessa ja
istuimen kolme muistia ovat täysin riippumattomia toisistaan.
Hätäpysäytys
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla kauko-ohjaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
VAROITUS
Puristumisvaara! Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä. Tarkastakaa, ettei istuimen
edessä, takana tai alla ole mitään säätöä
tehtäessä. Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
G018760
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan alas.
Sähkölämmitetyt/tuuletetut istuimet*
Sähkölämmitetyt/tuuletetut istuimet, katso
sivu 131.
76
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Takaistuimen kolmiosainen selkänoja voidaan
kääntää eri tavoin pitkien esineiden kuljettamisen helpottamiseksi.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua siirtämään
eteenpäin ja/tai selkänojia säätämään ylös,
jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
•
•
Vasen selkänoja voidaan kääntää erikseen.
•
Oikea selkänoja voidaan kääntää yhdessä
keskimmäisen selkänojan kanssa.
•
Kaikki selkänojat voidaan kääntää
yhdessä.
Keskimmäinen selkänoja voidaan kääntää
erikseen.
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpaja kääntäkää samalla selkäkahva ylös
noja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, että selkänoja ei ole enää lukittu.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
03
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen osoitus ei saa enää näkyä. Jos se edelleenkin näkyy, selkänoja ei ole lukkiutunut.
VAROITUS
G017903
Tarkastakaa, että takaistuimen selkänojat ja
niskatuet ovat lukkiutuneet kunnolla ylös
kääntämisen jälkeen.
Jos keskiselkänoja pitää kääntää – vapauttakaa ja säätäkää keskiselkänojan niskatuki alas, katso sivu 76.
77
03 Kuljettajan ympäristö
Ohjauspyörä
Säätö
VAROITUS
Äänitorvi
Säätäkää ohjauspyörä ja kiinnittäkää se
ennen liikkeellelähtöä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjausvoiman tasoa säätää, katso sivu 162.
03
G021138
Painikesarjat*
Ohjauspyörän säätö.
Äänitorvi.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa.
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
78
Painikesarjat ohjauspyörässä.
Vakionopeussäädin, katso sivu 163
Mukautuva vakionopeussäädin, katso
sivu 164
Ääni- ja puhelinohjaus, katso sivu 139
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valokatkaisimet
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Kauko-/lähivalot
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen säätöpyörä
Sumutakavalo
Sumuvalonheitin*
Valokatkaisimet
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä1
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen
avaimen asennosta, katso sivu 72.
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
1
03
G021142
G021141
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
1. Antakaa moottorin käydä tai pitäkää etäavain asennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Autoissa, joissa on aktiiviset Dual Xenon valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
Valokatkaisin ja ohjauspylvään vipu.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Tila
Sisältö
Automaattiset*/sammutetut
lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
Seisontavalo
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä tilassa.
Ei ole Dual Xenon -valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
HUOM
Kaukovalot voidaan aktivoida vain tilassa
.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Active Bending Lights (ABL)*
Kaukovalovilkku
03
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Lähivalot
Kun moottori käynnistetään, lähivalot aktivoituvat automaattisesti*, jos valokatkaisin on
2. Tarvittaessa korjaamo voi
asennossa
poistaa tämän asennon lähivaloautomatiikan
aktivoinnin. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
aktivoidaan lähivalot aina autoTilassa
maattisesti, kun moottori on käynnissä tai etäavain on asennossa II.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida vain, kun valo. Kaukovalojen
katkaisin on asennossa
aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä
ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se.
2
3
80
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla valonheittimillä (Active Bending Lights, ABL), valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettä
mahdollisimman tehokkaan valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myös
turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä
palaa symboli
mittaristossa samalla, kun
Tietyillä markkina-alueilla on lähivalot aktivoitu tässä asennossa.
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi
palavan symbolin.
Symboli
Näyttö
Sisältö
Ajovalovika
Vaatii huollon
Järjestelmä
ei toimi.
Hakeutukaa
korjaamolle,
jos ilmoitus
säilyy. Volvo
suosittelee,
että otatte
yhteyden
valtuutettuun Volvon
tekniseen
palveluun.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto3 voidaan poistaa käytöstä/aktivoida
kohdassa Auton asetukset Valoasetukset
Aktiiviset käänt. valot. Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 122.
Valokuvion säätö, katso sivu 84.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Seisontavalo
G021144
Järjestelmä aktivoidaan, jos ABS-järjestelmä
on saanut toimia kauemmin kuin 0,5 sekuntia
tai voimakkaassa jarrutuksessa, kuitenkin vain,
kun jarrutus tapahtuu nopeuksilta yli 50 km/h.
Kun auton nopeus on alle 30 km/h, jarruvalot
palavat jälleen normaalisti ja varoitusvilkut kytkeytyvät automaattisesti päälle. Varoitusvilkut
ovat päällä, kunnes jälleen kiihdytetään, mutta
aktivointi voidaan poistaa varoitusvilkkujen
painikkeella.
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat maittain.
Sumutakavalo
03
Sumuvalonheitin*
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
G021146
Kääntäkää valokatkaisin keskiasentoon
(numerokilven valaistus syttyy samalla).
Takaseisontavalot syttyvät takana olevien
varoittamiseksi myös, kun takaluukku avataan.
Sumutakavalon painike.
Jarruvalot
Hätäjarruvalo ja automaattiset
varoitusvilkut
Hätäjarruvalot (Adaptive Brake Lights) aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa, jos
ABS-jarrut aktivoituvat. Toiminto tarkoittaa,
että jarruvalot vilkkuvat takana olevien huomion herättämiseksi välittömästi.
G021145
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Sumuvalojen painike.
Sumuvalonheittimet voidaan sytyttää
kauko-/lähivalojen tai seisontavalojen kanssa.
Painakaa painiketta valojen sytyttämiseksi/
sammuttamiseksi. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun sumuvalot palavat.
Sumutakavalo muodostuu yhdestä polttimosta
takana, ja se voidaan sytyttää vain yhdessä
kauko-/lähivalojen tai sumuvalonheittimien
kanssa.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Sumutakavalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
HUOM
Suuntavalot/vilkut
Vilkkusymbolit
Vilkkusymbolit, katso sivu 68.
Takasumuvalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat maittain.
Valaistus matkustamossa
Varoitusvilkut
G021148
03
G021149
Suuntavalot/vilkut.
Lyhyt vilkutusjakso
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa jarrutetaan niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot aktivoituvat ja nopeus alittaa
30 km/h. Ne pysyvät aktiivisina, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai jos painiketta painetaan.
82
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä kohdassa Auton
asetukset Valoasetukset Suuntavil
kku, 3 kertaa.
Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 122.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja etäavain on
asennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Kattovalaistus edessä
Meikkipeili
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Meikkipeilin valaistus, katso sivu 194, syttyy ja
sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Taempi kattovalaistus
Kuormatilan valaistus
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Valaistusautomatiikka
G021150
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
•
Pois – oikea puoli painettuna alas, valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
•
Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
on aktivoitu.
•
Päällä – vasen puoli painettuna alas, matkustamon valaistus palaa.
Taempi kattovalaistus.
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
Autoonnousuvalot
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Neutraalitila
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
•
auton lukitus avataan etäavaimella tai
avainliuskalla, ks. sivut 43 tai 46
•
moottori sammutetaan ja etäavain on
asennossa 0.
Käsinekotelon valo
Käsinekotelon valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
moottori käynnistyy
auto lukitaan.
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
03
Paluuvalaistuksen kesto
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
1. Poistakaa etäavain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se. Toiminto aktivoidaan samalla tavalla
kuin kaukovalovilkku, katso sivu 79.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven
valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan säätää kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Paluuvalaistuksen kesto.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
``
83
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Lähestymisvalaist. kesto*
Dual Xenon- ja aktiiviset Dual Xenon valonheittimet*
Turvavalaistus sytytetään etäavaimella, katso
sivu 43, ja sitä käytetään auton valaistuksen
sytyttämiseen matkan päästä.
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten. Oikea valokuvio valaisee tehokkaammin
myös pientareen.
Valokuvion sovitus
G019442
Aika, jonka lähestymisvalaistus palaa, voidaan
säätää kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Lähestymisvalaist. kesto.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
G021152
03
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
Valokuvion sovituksen säädin.
Normaaliasento – valokuvio on oikein
maassa, jossa auto luovutetaan.
Sovitettu asento – tarkoitettu vastakkaiselle valokuviolle.
VAROITUS
G021151
Valonheitin vaatii erityistä varovaisuutta,
koska Xenon-polttimolle syötetään jännite
suurjännitemuuntimelta.
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
84
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Maa, jossa auto luovutetaan, ratkaisee sen,
onko normaaliasento tarkoitettu oikean- vai
vasemmanpuoleiselle liikenteelle.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Esimerkki 1
Jos Suomessa luovutetulla autolla ajetaan
Englannissa, pitää valonheittimet asettaa sovitettuun tilaan, ks. edellinen kuva.
Esimerkki 2
Auto, joka luovutetaan Englannissa, on tarkoitettu vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, ja
sillä ajetaan siellä valonheittimien ollessa normaalitilassa, ks. edellinen kuva.
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle
materiaalille ja leikkaa irti.
3. Aloittakaa valonheittimen lasissa olevasta
muotoilulinjasta, ks. katkoviivaa sivulla
86. Asettakaa itsetarttuvat mallit oikealle
etäisyydelle ko. muotoilulinjasta kuvan
avulla ja seuraavan luettelon mittojen
avulla:
•
•
•
•
03
A = LHD Right - n. 86 mm
B = LHD Left - n. 40 mm
C = RHD Right - 0 mm
D = RHD Left - n. 96 mm
Valonheittimien peittäminen
1. Kopioikaa mallit A ja B vasemmalta ohjattavaa autoa varten tai C ja D oikealta ohjattavaa autoa varten suhteessa 1:2, katso
sivu 87. Käyttäkää esim. suurennustoiminnolla varustettua kopiokonetta:
•
A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
•
B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
vasen lasi)
•
C = RHD oikea (oikealta ohjattava, oikea
lasi)
•
D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
``
85
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallien sijoitus
G033954
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattavan auton valonheittimien peittäminen, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattavan auton valonheittimien peittäminen, mallit C ja
D.
86
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallit halogeenivalonheittimiin
G021155
03
87
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tuulilasinpyyhkimet1
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
03
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että lumi tai jää on kaavittu pois tuulilasilta (ja takalasilta).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun
jaksopyyhintä on valittuna.
1
88
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
esitetään mittariston oikeanpuoleisessa
näytössä.
Pyyhinsulkien vaihto (ks. sivua245) ja huuhtelunesteen lisäys (ks. sivua246).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai kauko-ohjaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn
asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla painiketta
. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikkeen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Aktivoinnin poistaminen
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipu alaspäin toiselle pyyhintäohjelmalle.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia
virran katkaisun jälkeen.
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesun yhteydessä.
Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II. Symboli mittaristossa ja valo painikkeessa sammuvat.
syjä. Valonheittimet huuhdellaan vuorotellen,
jotta vältetään valovoiman väheneminen.
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
HUOM
Yksi valonheitin kerrallaan huuhdellaan.
03
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
G017632
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
Pyyhin – peruutus
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäi-
2
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy jaksopyyhintätilassa2. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
89
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
HUOM
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
takalasinpyyhin aktivoituu peruutettaessa,
jos tunnistin on aktivoituna ja sataa.
03
90
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Yleistä
Ikkunannostimet
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Laminoitu lasi
Lasi on vahvistettu, mikä antaa
paremman murtosuojan ja paremman äänieristyksen matkustamoon.
Tuulilasi ja muut lasit* on laminoitu.
03
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoista. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä.
G018516
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella,
joka parantaa näkyvyyttä vaikeissa
sääolosuhteissa. Hoito, katso sivu 272.
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää olla
optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin sille
osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo puuttuu
(ks. merkittyä aluetta edellisessä kuvassa).
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen avaussalpa, katso sivu 58.
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Tarkistakaa, ettei kukaan matkustajista jää
puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos ikkunat suljetaan, myös kauko-ohjainta käytettäessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
91
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
VAROITUS
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista ikkunannostimien virta poistamalla
kauko-ohjain, jos kuljettaja poistuu autosta.
03
Käyttö
käynnissä voidaan ikkunannostimia käyttää
muutamia minuutteja vaikka kauko-ohjain on
poistettu lukosta, ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Kauko-ohjain ja keskuslukituspainikkeet
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. Puristumissuojan ohittaminen on mahdollista, kun sulkeminen on keskeytynyt, esim. jäänmuodostuksen yhteydessä, pitämällä painiketta jatkuvasti painettuna, kunnes ikkuna on kiinni.
Puristumissuoja aktivoituu jälleen hetken kuluttua.
±
G018517
HUOM
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Kuljettajan ovessa olevalla säädinpaneelilla
voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia. Muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää
vain niiden ikkunannostimia. Ikkunannostimia
voidaan ohjata vain yhdellä säädinpaneelilla
kerrallaan.
Jotta ikkunannostimet toimisivat, pitää kaukoohjaimen olla asennossa I tai II. Auton oltua
92
Eräs tapa vähentää sykkivää tuuliääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata myös
etuikkunoita hieman.
Kaikki sivuikkunat voidaan automaattisesti
avata/sulkea kauko-ohjaimella tai keskuslukituspainikkeilla:
Pitäkää lukituspainiketta painettuna, kunnes ikkunat alkavat avautua/sulkeutua. Jos
avautuminen/sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa
ja pitäkää painike tässä asennossa yksisekunti.
Käyttö ilman automatiikkaa
2. Päästäkää painike hetkeksi.
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksisekunniksi.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
VAROITUS
Uudelleenasetus pitää tehdä, jotta puristumissuoja toimii.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Ulkotaustapeilit
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä1
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti.
G018518
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit takaisin ulos painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Asennon tallentaminen*
Taustapeilien asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella. Kun
auton lukitus avataan samalla kauko-ohjaimella, taustapeilit asettuvat tallennettuihin
asentoihin, kun kuljettajan ovi avataan.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Autoavainmuisti Istuimen &
peilin asennot. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 122.
VAROITUS
Peilit ovat laajakulmatyyppisiä hyvän yleissilmäyksen antamiseksi. Esineet voivat
näyttää olevan kauempana kuin mitä ne
todellisuudessa ovat.
1
±
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
03
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Auton asetukset Sivupeilin
asetukset Taita peili lukittaessa. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, katso sivu 74.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
03
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus tai saattovalot on valittu, katso sivu 83.
Takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään ulkolämpötilan
ollessa alle +9 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita kohdassa Ilmastoinnin asetukset Autom.
sulatus takana. Valitkaa joko Päällä tai Pois.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
Lämmitystä käytetään jään ja huurun poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Manuaalinen himmennys
Painikkeen painallus käynnistää takalasin ja
ulkotaustapeilien lämmityksen samanaikai-
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmen-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Säädintä ei ole
automaattisesti himmenevissä peileissä.
Kompassi* voidaan valita vain automaattisella
himmennyksellä varustettuihin taustapeileihin,
katso sivu 95.
Sisätaustapeili
Himmennyksen säädin
94
täkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien valot häiritsevät:
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
G021342
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
sesti. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Lämmitys katkaistaan
automaattisesti ja aikaa ohjaa ulkolämpötila.
03 Kuljettajan ympäristö
Kompassi*
Käsittely
Kalibrointi
Vyöhykkeen valinta
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se näyttää oikein. Jos kalibrointia tarvitaan, peilin näytössä on merkintä C.
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
03
Kompassilla varustettu taustapeili.
Taustapeilin alareunan keskellä on näyttö, joka
esittää, mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE
(koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW
(lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään, tai avaimen ollessa asennossa
II, katso sivu 72. Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi käyttäkää esim. paperiliitintä ja painakaa taustapeilin takana olevaa painiketta.
HUOM
Jotta kalibrointi onnistuu, sammuttakaa
kaikki sähköiset varusteet (ilmastointi,
pyyhkimet jne.) ja tarkistakaa, että kaikki
ovet ovat kiinni.
3. Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna (käyttäkää esim.
paperiliitintä), kunnes C näytetään uudelleen (n. 6 sekuntia).
4. Lähtekää liikkeelle kuten tavallisesti. C
häviää näytöstä, kun kalibrointi on valmis.
Vaihtoehtoinen kalibrointitapa: Ajakaa
hitaasti ympyrää nopeuden ollessa enintään 8 km/h, kunnes C häviää näytöstä,
kun kalibrointi on tehty.
G030295
G029737
2. Käynnistäkää moottori.
Magneettiset vyöhykkeet.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Jotta kompassi toimisi oikein, pitää
oikean vyöhykkeen olla valittuna.
1. Etäavaimen on oltava asennossa II, katso
sivu 72.
2. Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia
(käyttäkää esim. paperiliitintä). Ko. alueen
numero näytetään.
3. Painakaa painiketta toistuvasti, kunnes
haluamanne maantieteellisen alueen
numero (1–15) on näytössä.
4. Näyttö palaa muutaman sekunnin kuluttua
osoittamaan kompassisuuntaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
95
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
Yleistä
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon.
Kattoluukku voidaan avata pystysuoraan takareunasta tai vaakasuoraan. Avaimen asennon
pitää olla I tai II, jotta kattoluukku voidaan
avata.
03
Vaakasuora avaaminen
Avatkaa manuaalisesti vetämällä säädintä
taaksepäin painokohtaan. Luukku liikkuu kohti
täysin auki -asentoa niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna.
Pystysuora avaaminen
Sulkeminen
Sulkekaa manuaalisesti painamalla säädintä
eteenpäin manuaalisen sulkemisen painokohtaan. Luukku liikkuu kohti kiinni -asentoa niin
kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
G017823
Puristumisvaara suljettaessa kattoluukku.
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Vaakasuora avaaminen, taakse-/eteenpäin.
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
Avaaminen
Sulkekaa automaattisesti painamalla säädin
automaattisen sulkemisen asentoon ja vapauttakaa.
Virransyöttö kattoluukulle katkaistaan poistamalla etäavain virtalukosta.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista kattoluukun virta
poistamalla etäavain lukosta, jos kuljettaja
poistuu autosta.
Kattoluukun avaamiseksi kokonaan vetäkää
säädin taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa se.
96
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G028900
VAROITUS
Pystysuora avaaminen, ylös takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
Puristumissuoja
03
G021345
Kattoluukussa on puristumissuojus, joka laukeaa automaattisen sulkemisen yhteydessä,
jos jokin esine salpaa luukun. Eston yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu sen jälkeen automaattisesti viimeisimpään aukioloasentoon.
Lukkonupin pitkällä painalluksella suljetaan
kattoluukku ja kaikki ikkunat, ks. sivut 43 ja
53. Ovet ja takaluukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
VAROITUS
Jos kattoluukku suljetaan kauko-ohjaimella,
tarkastakaa, ettei kukaan jää puristuksiin.
Aurinkosuojus
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti
taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää
suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Bensiini- ja dieselmoottorit
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
HUOM
Autoissa, joissa on dieselmoottori 2.0D, voi
syntyä tietty viive, ennen kuin moottorin
käynnistys aloitetaan – tänä aikana näyttö
esittää Moottorin Esilämmitys.
G021126
03
Virtalukko ja sisään vedetty etäavain sekä START/
STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, katso sivu 45.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon - Painakaa avainta kevyesti, kunnes se vedetään
lukon sisään.
Käynnistysmoottori käy, kunnes moottori on
käynnistynyt, mutta ei pidempään kuin
10 sekuntia (dieselissä jopa 60 sekuntia).
Jos moottori ei käynnisty 10 sekunnissa - yrittäkää uudelleen pitämällä START/STOP
ENGINE-painiketta painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
VAROITUS
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta, kun
autosta poistutaan - erityisesti, jos autossa
on lapsia.
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna1.
(Automaattivaihteistoiset autot - Painakaa
jarrupoljinta.)
1
98
Jos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.
Ohjauslukko voi aktivoitua, mistä aiheutuu,
ettei autoa voi ohjata.
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
avaimettomalla* käytön yhteydessä ajon
aikana tai autoa hinattaessa.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä tapahtuu, jotta pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä minimoi pakokaasupäästöt ja
säästää ympäristöä.
Avaimeton käyttö
Noudattakaa kohtia 2-3 bensiinimoottorin
käynnistämisessä. Lisätietoja avaimettomasta
järjestelmästä, katso sivu 51.
HUOM
Edellytys auton käynnistymiselle on, että
yksi auton avaimettoman käytön (Keyless
drive* -toiminnon) kauko-ohjaimista on matkustamossa tai kuormatilassa.
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Pysäyttäkää moottori.
Moottorin sammuttaminen - Painakaa START/
STOP ENGINE.
Jos autossa on automaattivaihteisto eikä vaihteenvalitsin ole asennossa P tai jos auto liikkuu
- Painakaa 2 kertaa tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori pysähtyy.
03
Ohjauslukko2
Ohjauslukon aktivointi poistuu, kun etäavain
painetaan virtalukkoon ja se aktivoituu, kun
avain poistetaan lukosta.
Aktivoikaa ohjauslukko poistuessanne
autosta, tällöin auton varastamisen vaara pienenee.
Avaimen asennot
Tietoja etäavaimen eri avainasennoista, katso
sivu 72.
2
Avaimettomalla käytöllä* varustetuissa autoissa ohjauslukon aktivointi poistetaan, kun START/STOP ENGINE-painiketta painetaan ensimmäisen kerran. Ohjauslukko aktivoidaan, kun moottori on
sammutettu ja kuljettajan ovi avataan.
99
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – Flexifuel
Yleistä käynnistämisestä Flexifuelpolttoaineella
Moottorinlämmitin*
Moottori käynnistetään samalla tavalla kuin
bensiinikäyttöinen auto.
03
VAROITUS
Moottorin lämmitin toimii verkkojännitteellä.
Sähköisen moottorinlämmittimen ja sen
sähköliitäntöjen vianetsinnän ja korjauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Käynnistysvaikeuksien yhteydessä
Jos moottori ei käynnisty ensimmäisellä yrityksellä:
•
Yrittäkää käynnistystä vielä muutaman
kerran START/STOP ENGINE-painikkeella.
HUOM
Jos haluatte kuljettaa varapolttoainetta
mukananne:
Jos moottori ei edelleenkään käynnisty
Jos ulkolämpötila on alle +5 °C:
1. Liittäkää sähkötoiminen moottorilämmitin
vähintään 1 tunniksi.
2. Yrittäkää käynnistystä vielä muutaman
kerran START/STOP ENGINE-painikkeella.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei käynnisty toistuvista käynnistysyrityksistä huolimatta, suositellaan
yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Moottorinlämmittimen sähköliitäntä.
Kun lämpötilan odotetaan olevan matalampi
kuin -10 °C ja auto on tankattu bioetanolilla
E85, tulee käyttää moottorinlämmitintä
n. 2 tuntia moottorin nopean käynnistyksen
helpottamiseksi.
Mitä matalampi lämpötila on, sitä pitempään
moottorinlämmitintä täytyy käyttää. Lämpötilassa -20 °C tulee lämmitintä käyttää n. 3 tuntia.
E85-bioetanolille tarkoitetuissa autoissa on
sähköinen moottorinlämmitin*. Esilämmitetyn
moottorin käynnistys ja ajaminen merkitsevät
huomattavasti pienempiä päästöjä ja vähentynyttä polttoaineenkulutusta. Pyrkikää tämän
100
vuoksi käyttämään moottorinlämmitintä koko
talvikauden ajan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos moottori sammuu polttoaineen loppumisen takia, bioetanolin E85 käyttö varakanisterista erittäin kylmällä säällä voi aiheuttaa sen, että siitä tulee vaikea käynnistää
erittäin kylmässä. Tämä vältetään täyttämällä varakanisteri 95-oktaanisella bensiinillä.
Lukekaa lisätietoja Flexifuel-bioetanolipolttoaineesta E 85 katso sivu 212 ja 292.
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – Flexifuel
Polttoainesopeutus
Jos polttoainesäiliö täytetään bensiinillä, kun
autolla on ajettu E85-bioetanolipolttoaineella
(tai toisinpäin), moottori voi käydä hetken aikaa
epätasaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää antaa
moottorin sopeutua uuteen polttoaineseokseen.
03
Sopeutus tapahtuu automaattisesti, kun
autolla ajetaan lyhyt jakso tasaisella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Säiliössä olevan polttoaineseoksen muuttamisen jälkeen pitää tehdä sopeutus ajamalla
tasaisella nopeudella n. 15 minuuttia.
Jos käynnistysakku on ollut tyhjä tai kytkettynä
irti, tarvitaan sopeutukselle hieman pidempi
ajojakso, koska elektroniikan muisti on tyhjentynyt.
101
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku
Apukäynnistyskaapelit
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, katso
sivu 248.
6. Kytkekää käynnistyskaapeli oman akun
.
plusnapaan
7. Kytkekää mustan käynnistyskaapelin toi.
nen puristin apuakun miinusnapaan
03
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti oikosulkujen välttämiseksi moottoritilan muiden
komponenttien kanssa.
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Käynnistysavun yhteydessä suositellaan seuraavaa räjähdysvaaran välttämiseksi:
1. Asettakaa etäavain avaimen asentoon 0,
katso sivu 72.
2. Varmistakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3. Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää auttavan auton moottori ja katsokaa,
etteivät autot kosketa toisiaan.
4. Kytkekää punainen käynnistyskaapeli apu.
akun plusnapaan
102
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, (oikea moottorinkiinnike yläreunassa,
. Tarkastakaa, että
ulompi ruuvinkanta)
käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen
aikana synny kipinöitä.
9. Käynnistäkää "apuauton" moottori. Antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
1500 r/min.
10. Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut. Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
11. Irrottakaa käynnistyskaapelit, ensin musta
ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun
plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin puristimeen.
VAROITUS
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin,
hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Käsivalintainen – viisi vaihdetta
Peruutusvaihteen salpa – viisi vaihdetta
Käsivalintainen – kuusi vaihdetta
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
•
Noudattakaa osoitettua vaihtamiskaaviota.
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
vaihteita mahdollisimman paljon.
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seisoessa
paikallaan.
•
Peruutusvaihteen kytkemiseksi pitää vaihdevipu ensin siirtää asentoon N. Peruutusvaihdetta ei siis voi kytkeä suoraan viidenneltä vaihteelta johtuen peruutussalvasta.
G021348
G021348
G021349
03
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
•
Noudattakaa osoitettua vaihtamiskaaviota.
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
vaihteita mahdollisimman paljon.
``
103
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Peruutusvaihteen salpa – kuusi vaihdetta
Automaattivaihteisto Geartronic
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
Peruutusasento (R)
Auton on oltava paikallaan, kun asento R valitaan.
03
G021350
G021349
Neutraalitila (N)
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Infonäyttö näyttää vaihteenvalitsimen asennon
seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4,
5 tai 6, katso sivu 67.
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seisoessa
paikallaan.
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento (P)
Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai auto
seisoo pysäköitynä. Jarrupoljinta pitää painaa,
jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois asennosta P.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Aktivoikaa sähkökäyttöinen seisontajarru painamalla painiketta, katso sivu 113.
104
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Vetäkää seisontajarru päälle,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa asennossa N.
Ajoasento (D)
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.
Geartronic – manuaaliset vaihdeasennot
(M)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Käsinvalinta-asentoon päästään siirtämällä
vipu asennosta D oikealle ääriasentoon M.
Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä D johonkin
numeroista 1–6 riippuen kytkettynä olevasta
vaihteesta, katso sivu 67.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan + (plus)
vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja vapauttakaa
vipu, joka palaa lepoasentoonsa M.
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan – (miinus)
vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja
vapauttakaa vipu.
Manuaalinen vaihdeasento M voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin pysähtymisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen; siirtäkää
vipu vasemmalle ääriasentoon D.
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun vipua
on siirretty eteen- tai taaksepäin M-asennostaan. Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä
S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta
1–6.
Geartronic – Sport-asento
(S)1
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille korkeammat kierrosluvut. Samalla saadaan nopeampi vaste kaa-
1
sua painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa
ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä
vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.
Sport-asento saadaan siirtämällä vipu asennosta D ääriasentoon kohtaan M. Infonäyttö
vaihtaa merkin D tilalle merkin S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - talviasento
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin asennosta D ääriasentoon kohtaan
M – mittariston näytössä merkki D vaihtuu
merkiksi 1.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti + -merkkiä (plus) 2 kertaa
– näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
03
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown -toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos
kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea,
ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy
kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa
ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun
moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Vain malli T6.
``
105
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Pysäköintiasento (P)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poistaminen
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
G021351
03
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Avainsalpa – Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa muissa asennoissa etäavain on salvattu.
106
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II aktivoitu, katso sivu 72.
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II, katso sivu 72.
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihdevipu pitää saada pois Pasennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa kumimatto keskikonsolin takana
lokeroon ja avatkaa luukku.
Työntäkää avainliuska sisään pohjaan asti.
Painakaa avainliuskaa alaspäin ja pitäkää
sitä alhaalla. (Tietoa avainliuskasta, katso
sivu 45.)
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
sen samalla, kun symboli syttyy.
Tietyissä tilanteissa voi näyttö esittää ilmoituk-
Symboli
A
Näyttö
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaiht. ylikuum. jarruta paikall.
Vaikeaa pitää tasainen nopeus moottorin
vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto
paikallaan käyttöjarrulla.A
Vaiht.ölj. lämp. pysäköi varoen
Voimakkaasti hakkaava auton kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää
auto heti turvallisella tavalla.A
Vaiht. jäähdytys anna moot. käydä
Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen vaihteiston takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman
jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun ollessa
N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
03
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee liian
lämpimäksi. Näyttötekstin ohella kuljettajan
huomio kiinnitetään myös siten, että auton
elektroniikka tilapäisesti muuttaa ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa infonäytön ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton viallisuudesta, vaan se osoittaa, että on aktivoitu varmuustoiminto tarkoituksena estää
auton jonkin komponentin vaurio.
Lisää mahdollisia näyttöilmoituksia vastaavine
ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa, katso sivu 125.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti tehdyn
toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun READ-painikkeen painamisen jälkeen.
107
03 Kuljettajan ympäristö
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*
Neliveto on aina kytkettynä
03
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko. tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi
osa voimasta etupyörille.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
108
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
Yleistä
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos toinen jarrupiiri
vaurioituu, se tarkoittaa, että jarrut ottavat
syvemmällä ja että tarvitaan suurempi poljinvoima normaalin jarrutusvaikutuksen saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
Jos jarrua käytetään moottorin ollessa sammutettuna, poljin tuntuu jäykältä ja auton jarruttamiseen pitää käyttää enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa
mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta,
katso sivu 286.
Lukkiutumattomat jarrut
Auto on varustettu ABS-järjestelmällä (Antilock Braking System), joka estää pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa. Siten säilytetään
ohjauskyky ja esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 40 km/h. Testi voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Jarrulevyjen puhdistus
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
Jarrujen kitkapintojen puhdistus minimoi
tämän viiveen.
Märällä tiellä, ennen pitkäaikaista pysäköintiä
ja auton pesun jälkeen on hyvä tehdä puhdistus manuaalisesti. Tämä tehdään jarruttamalla
ajon aikana heikosti lyhyen hetken ajan.
Hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assistance) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA-järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää jarrutusvoimaa, kun sitä tarvitaan. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABSjärjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.
Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus
päättyy.
03
Symbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä sekä
tarkastakaa jarrunestehävikin
syy.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä –
jarrujärjestelmän ABS-toiminnossa syntyi vika, kun moottori
viimeksi oli käynnissä.
``
109
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, on jarrujärjestelmään voinut syntyä
vika.
03
Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä
tilanteessa normaali, ajakaa tällöin varovasti
lähimmälle korjaamolle jarrujärjestelmän
tarkastusta varten - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehävikin syy pitää selvittää.
110
03 Kuljettajan ympäristö
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC)
Yleistä1
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
mäki ja mitä enemmän kuormaa autossa on,
sitä nopeammin auto kulkee moottorijarrutuksesta huolimatta. Nopeuden alentamiseksi tällöin pitää kuljettajan auttaa jarruttamalla.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, se on tarkoitettu vain täydentäväksi apuvälineeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
HUOM
Toiminto
Toiminto antaa mahdollisuuden jyrkässä alamäessä lisätä/vähentää nopeutta jalka vain
kaasupolkimella, jarrua käyttämättä. Kaasupolkimen herkkyys tulee pienemmäksi ja tarkemmaksi siten, että polkimen täysi liike voi
säätää moottorin kierroslukua vain rajoitetulla
kierroslukualueella. Jarrujärjestelmä jarruttaa
itse ja antaa autolle pienen ja tasaisen nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla
olevasta perävaunusta.
1
Toiminto toimii vain ykkösvaihteella ja peruutusvaihteella. Automaattivaihteistoa koskee,
että vaihdeasento 1 on valittuna, mikä osoitetaan numerolla 1 ajotietokoneen näytössä,
katso sivu 104.
03
HDC ei voi aktivoitua automaattivaihteistossa vaihteenvalitsimen ollessa asennossa
D.
Käsittely
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella
10 km/h eteenpäin moottorijarrutuksella ja
7 km/h taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan
kuitenkin vapaasti valita nopeus vaihteen
nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan,
jarrutetaan auto nopeasti nopeuteen 10 tai
7 km/h, riippumatta mäen jyrkkyydestä ja tarvitsematta käyttää jarruja.
HDC kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle. Kun
ja
HDC on toiminnassa, palaa symboli
näyttö esittää Alamäkijärjest. ohjaus
PÄÄLLÄ.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarruja.
HDC aktivoidaan:
HDC on vain mallissa XC70.
``
111
03 Kuljettajan ympäristö
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC)
03
•
keskikonsolissa olevalla päälle-/pois -painikkeella
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 automaattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
HDC:n ollessa aktivoituna voidaan joskus
havaita viive kaasunpainalluksen ja moottorin vasteen välillä.
112
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Seisontajarru, sähköinen
Seisontajarrun käyttö
HUOM
Sähköisen seisontajarrun käyttöalueet ovat
samat kuin manuaalisen seisontajarrun, esim.
lähdettäessä liikkeelle mäessä.
Hätäjarrutuksessa nopeuksissa yli 10 km/h
kuuluu signaali jarrutuksen aikana.
Pysäköinti mäkeen
Kun seisontajarru on toiminnassa, kuuluu
heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös
seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen
suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, katso sivu 102.
Pysäköintijarrusäädin.
03
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen
suuntaan, kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Seisontajarrun vapauttaminen
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädintä.
3. Vapauttakaa jarrupoljin ja varmistakaa,
että auto on paikallaan.
•
Autoa pysäköitäessä asettakaa vaihdevipu
asentoon 1 (käsivaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P (automaattivaihteisto).
mittaristossa vilkkuu, kunnes
Symboli
seisontajarru on täysin kytkeytynyt. Kun symboli palaa, seisontajarru on päällä.
Hätätapauksissa voidaan seisontajarru kytkeä
auton liikkuessa painamalla säädintä sisään.
Kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan, jarrutustapahtuma keskeytetään.
G021359
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
G021354
Toiminto
Pysäköintijarrusäädin.
``
113
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
03
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
4. Vetäkää säätimestä.
Irrottaminen manuaalisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
2. Käynnistäkää moottori.
2. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
3. Vetäkää säätimestä.
HUOM
Seisontajarru voidaan vapauttaa myös
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee
käytettäväksi jarrupoljinta.
Irrottaminen automaattisesti
Irrottaminen automaattisesti
Symbolit
Symboli
Lukekaa infonäytössä oleva
ilmoitus
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että
seisontajarrua kytketään. Jos
symboli vilkkuu jossain muussa
tilanteessa, se tarkoittaa, että
on syntynyt vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan vain automaattisesti, jos moottori on
käynnissä ja kuljettajan turvavyö on käytössä. Seisontajarru vapautuu välittömästi
automaattivaihteistoisissa autoissa, kun
kaasupoljinta painetaan ja vaihteenvalitsin
on asennossa D tai R.
Sisältö
Viestit
1. Käynnistäkää moottori.
TÄRKEÄÄ
Seisontajarru voidaan vapauttaa automaattisesti, myös vaihdevivun ollessa vapaaasennossa, jos moottori on käynnissä.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Irrottaminen manuaalisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
3. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
114
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä
sisään samanaikaisesti, kun lähdette liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
Avaimeton käyttö -toiminnolla varustettu
auto
Irrottakaa manuaalisesti painamalla
START/STOP ENGINE -painiketta, painakaa
jarru- tai kytkinpoljinta sekä vetäkää kahvasta.
G016166
2. Nostakaa kytkin ja painakaa kaasua.
Seisontajarru ei täysin vapaut. – Vika, jonka
vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa. Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jos läh-
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
dette liikkeelle tämän vikailmoituksen aikana,
kuuluu varoitussignaali.
Seisontajarru ei käytössä – Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä. Yrittäkää kytkeä ja irrottaa. Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - Volvon teknistä palvelua suositellaan.
03
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan
pienellä nopeudella oven ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru
on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru Vaatii huollon – On muodostunut vika. Hakeutukaa korjaamolle, jos vika
säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin vika on
korjattu, pyörät pitää kääntää kuten pysäköitäessä mäkeen ja vaihdevivun pitää olla 1. vaihteella (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P (automaattivaihteisto).
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
115
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
Yleistä
HUOM
HomeLink on suunniteltu siten, ettei se toimi
auton ollessa lukittuna ulkopuolelta.
Säilyttäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet
tulevaa ohjelmointia varten (esim. vaihdettaessa auto toiseen).
03
Poistakaa painikkeiden ohjelmointi, kun
auto myydään.
Metallisia häikäisysuojia ei tule käyttää
autoissa, jotka on varustettu HomeLink-järjestelmällä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti HomeLink-järjestelmän toimintaan.
HomeLinkŸ on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka
voi ohjata jopa kolmea eri laitetta (esim. autotallin ovi, hälytysjärjestelmä, ulko- ja sisävalaistus yms.) ja siten korvata näiden kauko-ohjaimet. HomeLink toimitetaan yhdistettynä
vasempaan häikäisysuojaan.
HomeLinkŸ -paneeli muodostuu kolmesta
ohjelmoitavasta painikkeesta ja yhdestä merkkivalosta.
Käsittely
Kun HomeLinkŸ on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten
asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta autotallin
oven, hälytysjärjestelmän tms. aktivoimiseksi.
Merkkipainike palaa painikkeen ollessa painettuna.
HUOM
Jos sytytysvirtaa ei kytketä, HomeLink toimii 30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen
jälkeen.
116
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Alkuperäiskauko-ohjaimia voidaan tietenkin
käyttää rinnakkain HomeLinkŸ -järjestelmän
kanssa.
VAROITUS
Jos HomeLinkŸ -järjestelmää käytetään
autotallin oven tai veräjän ohjaamiseen, varmistakaa, ettei kukaan ole oven tai veräjän
lähellä sen liikkumisen aikana.
Älkää käyttäkö HomeLinkŸ -kauko-ohjainta
autotallin oveen, jossa ei ole turvapysäytystä ja turvapalautusta. Autotallin oven
pitää reagoida välittömästi, kun se tuntee
jonkin estävän liikettä, pysähtyä heti ja
palata takaisinpäin. Autotallin ovi, jossa ei
ole näitä ominaisuuksia, voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Lisätietoja - ottakaa yhteys
toimittajaan Internetin kautta:
www.homelink.com.
Ohjelmointi ensimmäisen kerran
Ensimmäinen kohta tyhjentää HomeLinkŸ -järjestelmän muistin eikä sitä pidä tehdä, kun vain
yksittäinen painike ohjelmoidaan uudelleen.
1. Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua. Vilkkuminen tarkoittaa, että
HomeLinkŸ on asetettu "opetustilaan" ja
on valmis ohjelmoitavaksi.
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
2. Asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLinkŸ -ohjaimesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja
HomeLinkŸ -ohjaimen välille vaadittava
etäisyys riippuu laitteen ohjelmoinnista.
Voidaan ehkä tarvita useita yrityksiä eri
etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento
n. 15 sekuntia, ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa samanaikaisesti alkuperäiskauko-ohjaimen painiketta ja HomeLinkŸ laitteen ohjelmoitavaa painiketta. Älkää
vapauttako painikkeita, ennen kuin merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta nopeasti
vilkkuvaan. Nopea vilkkuminen tarkoittaa
onnistunutta ohjelmointia.
4. Testatkaa ohjelmointi painamalla
HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua painiketta
ja katsokaa merkkivaloa.
•
•
1
Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painettuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi n. 3 sekuntia. Tämä tapah-
tuma toistuu n. 20 sekunnin ajan, ja
tämä tarkoittaa, että laitteessa on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä tai
vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan. Jatkakaa ohjelmointia seuravan mukaisesti.
5. Etsikää "opetuspainike1" vastaanottimesta, esim. autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen. Jos painiketta on vaikea
löytää - katsokaa toimittajan käsikirjaa tai
ottakaa toimittajaan yhteys Internetin
kautta: www.homelink.com.
6. Painakaa "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua
painiketta "opetuspainikkeen" edelleen
vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3
sekuntia ja vapauttakaa sitten. Toistakaa
painaminen/pito/vapautus -jakso 3 kertaa
ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Yksittäisen painikkeen ohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen painike seuraavasti:
1. Painakaa haluamaanne painiketta
HomeLinkŸ -laitteessa älkääkä vapauttako
sitä, ennen kuin kohta 3 on tehty.
2. Kun merkkivalo HomeLinkŸ -laitteessa
alkaa vilkkua, n. 20 sekunnin kuluttua,
asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLinkŸ -laitteesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
03
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja HomeLink-ohjaimen välille vaadittava etäisyys
riippuu laitteen ohjelmoinnista. Voidaan
ehkä tarvita useita yrityksiä eri etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento n. 15
sekuntia, ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa painiketta alkuperäisessä kaukoohjaimessa. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kun
vilkkuminen on vaihtunut rauhallisesta
nopeaksi vilkkumiseksi – vapauttakaa
molemmat painikkeet. Nopea vilkkuminen
tarkoittaa onnistunutta ohjelmointia.
4. Testatkaa ohjelmointi painamalla HomeLink-laitteen ohjelmoitua painiketta ja katsokaa merkkivaloa.
•
Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painet-
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
117
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
tuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
•
03
Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi n. 3 sekuntia. Tämä tapahtuma toistuu n. 20 sekunnin ajan, ja
tämä tarkoittaa, että laitteessa on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä tai
vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan. Jatkakaa ohjelmointia seuravan mukaisesti.
5. Etsikää "opetuspainike2" vastaanottimesta, esim. autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen. Jos painiketta on vaikea
löytää - katsokaa toimittajan käsikirjaa tai
ottakaa toimittajaan yhteys Internetin
kautta: www.homelink.com.
painaminen/pito/vapautus -jakso 3 kertaa
ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa vain HomeLinklaitteen kaikilta painikkeilta, ei yksittäiseltä painikkeelta.
±
Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua.
> HomeLinkŸ on nyt asetettu ns. "opetustilaan" ja on valmis ohjelmoitavaksi
uudelleen, katso sivu 116.
6. Painakaa "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua
painiketta "opetuspainikkeen" edelleen
vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3
sekuntia ja vapauttakaa sitten. Toistakaa
2
118
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
03
119
120
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
122
128
135
138
139
153
158
160
162
163
164
171
174
179
182
185
188
192
195
200
G020908
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................................................................
Lämmitys ja ilmanvaihto........................................................................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*..................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*........................................................
Äänentoistolaitteisto.............................................................................
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä* .............................
Ajotietokone..........................................................................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..........................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................................................................
Vakionop.säädin*..................................................................................
Mukautuva vakionopeussäädin*...........................................................
Etäisyyshälytys......................................................................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*..............................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Pys.tutkajärj.*........................................................................................
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä...............................................
Mukavuus matkustamossa...................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Integroitu puhelin*.................................................................................
MUKAVUUS JA AJAMISEN ILO
04
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Keskikonsoli
Osaa toiminnoista ohjataan keskikonsolista
valikkojärjestelmän kautta tai ohjauspyörän
painikesarjan kautta. Toiminnot selostetaan
ko. osassa.
Ko. valikkotaso esitetään keskikonsolin näytössä ylinnä oikealla.
EXIT – johtaa askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Pitkä painallus vie pois
valikkojärjestelmästä.
ENTER – valitsee valikkovaihtoehdon
Ohjauspyörän painikesarja*
Säädin keskikonsolissa
Hakupolut
Pääsy tiettyihin toimintoihin annetaan suoraan
toimintopainikkeiden kautta ja tietyt saavutetaan valikkojärjestelmän kautta.
Hakupolut valikkojärjestelmän toimintoihin
ilmoitetaan muodossa: Auton asetukset
Lukitusasetukset, mikä edellyttää seuraavia
ennakkotoimenpiteitä:
1. Painakaa MENU.
2. Askeltakaa haluttuun valikkoon, esim.
Auton asetukset, navigointipainikkeiden
avulla ja painakaa ENTER.
04
3. Askeltakaa haluttuun alivalikkoon, esim.
Lukitusasetukset, ja painakaa ENTER.
ENTER
EXIT
Keskikonsoli infonäyttöineen ja valikkokäsittelyn
säätimineen.
Numeerinen painikesarja 1–9
Navigointipainike – askeltaa ja valitsee
valikkovaihtoehdoista
Navigointipainikkeet – ylös/alas.
Jos ohjauspyörän painikesarjassa on ENTER
ja EXIT, näillä painikkeilla sekä navigointipainikkeilla on sama toiminta kuin keskikonsolissa
olevilla säätimillä.
MENU – johtaa valikkojärjestelmään
122
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Navigointipainikkeita voidaan käyttää painikkeiden ENTER ja EXIT asemesta navigoitaessa valikkohierarkiassa. Nuoli oikealle on
tällöin sama kuin ENTER ja nuoli vasemmalle
EXIT.
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan
valita suoraan numeropainikesarjalla (vain 1–
9).
Valikkokatsaus
Puhelimella ja äänilähteillä on jokaisella erilliset
päävalikot. Äänilähteen päävalikko (esim. CD)
voidaan saavuttaa vain, kun juuri se äänilähde
on aktiivinen, katso sivu 140.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Päävalikko sisältää seuraavat valikkovalinnat:
Autom. sulatus takana
Satunnainen
Palauta ilma-asetukset
Autoavainmuisti
Istuimen & peilin asennot*
Pois
Päävalikko AM
Kansio4
Audioasetukset
Auton asetukset
Tiedotuksia
Kuuntelukohta
Levy4
Valoasetukset
Tasain edessä
Yksittäinen levy5
Lukitusasetukset
Tasain takana
Kaikki levyt5
Rajoitettu
suoja1
Autom. äänenvoim. säätö
Palauta kaikki ääniasetukset
Rengaspaineet*
Sivupeilin asetukset*
Törmäysvaroitusasetuks.*
Päävalikko FM
CD-asetukset
Uutiset
FM-asetukset
TP (Liikennetiedotus)
Uutiset
Lane departure warning*
TP (Liikennetiedotus)
Ohjausvoiman taso*
Radioteksti
AUX-tulovoimakkuus
Yksikköasetukset
PTY (ohjelmatyyppi)
Audioasetukset2
Driver Alert päällä
Radion lisäasetukset
Autom. tuuletinsäätö
Audioasetukset2
DAB-päävalikko*3
Ilmankiertoajastin
04
Kappaleen tiedot*
Pysäk.kamera-asetukset*
Ilmastoinnin asetukset
1
2
3
4
5
Päävalikko CD
Audioasetukset2
Päävalikko AUX
Päävalikko USB
USB-asetukset
Uutiset
TP (Liikennetiedotus)
On tietyissä malleissa.
Alivalikot, ks. "Päävalikko AM/Audioasetukset".
Ks. sivu 149.
Vain järjestelmässä, jolla voidaan toistaa MP3- ja WMA-muotoisia äänitiedostoja.
Vain järjestelmässä, jossa on CD-vaihtaja.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Audioasetukset2
Puhelinasetukset
Kappaleen tiedot
iPod päävalikko
Uutiset
Viestiasetukset
Äänet ja volyymi
Viesti poistettu
Integroidun puhelimen päävalikko
TP (Liikennetiedotus)
04
Puheluvalinnat
Synkronoi puh.luettelo
iPod-asetukset
Puhelurekisteri
Lähetä numeroni
Odottava puhelu
10 viim. vastaamat. puh.
Automaattivastaus
Kappaleen tiedot
10 viim. vastattua puh.
Autom. uudelleenvalinta
Viimeiset 10 valittua puhelua
Puhepostinumero
Poista lista
Suunnanvaihdot
10 viim. vastaamat. puh.
Puhelun kesto
10 viim. vastattua puh.
Viimeiset 10 valittua puhelua
Puhelinluettelo
Puhelinasetukset
Verkon valinta
Uusi kontakti
SIM-turvallisuus
Haku
Haku
Muokkaa PIN-koodia
Kopioi matkapuhelimest
Kopioi kaikki
Äänet ja volyymi
Poista SIM
IDIS
Yhdistä puhelin
Poista puhelin
Palauta puh-asetukset
Vaihda puhelin
Muistin tila
Poista puhelin
Pikavalinta
Puhelinluettelo
Bluetooth*
Car Bluetooth-info
Viestit
Lue
124
Puheluvalinnat
Audioasetukset2
Bluetooth-päävalikko
2
Kirjoita uusi
Alivalikot, ks. "Päävalikko AM/Audioasetukset".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Valikkokatsaus6
Mittaristo
Ilmoitus
Tyhjään säiliöön
Keskikulutus
Nykyinen kulutus
Keskinopeus
Lane departure warning
Rengaspaineet Kalibrointi*
G021364
Nykyinen nopeus
Infonäyttö ja valikkokäsittelyn säätimet.
Pys.tuul. ajast 1/2
READ – pääsy ilmoitusluetteloon sekä
vahvistaa ilmoitukset.
Pys.ajastintila
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen välillä.
Suorakäynnistys P.sähköl.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita, jotka esitetään mittariston
infonäytöissä. Esitettävät valikot riippuvat avaimen asennosta, katso sivu 72. Jos ilmoituksia
on, ne pitää vahvistaa READ-painikkeella, jotta
valikot näytetään.
Suorakäynnistys Pys.tuul.
6
7
04
Pys.lämm. ajast 1/27
Suorakäynnistys Pys.lämm.
Lisälämmitin auto
Teksti-ilmoitukset infonäytössä.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä. Vikailmoitukset säilyvät muistin
luettelossa, kunnes vika on korjattu.
Painakaa READ-painiketta vahvistamiseksi ja
ilmoitusten selaamiseksi.
Taukolämm. käyn.
DSTC
HUOM
Jos näyttöön tulee varoitusilmoitus käyttäessänne ajotietokonetta, ilmoitus pitää
lukea (painamalla READ-painiketta), ennen
kuin aikaisemman toiminnon voi aloittaa
uudelleen.
Tietyt valikkovaihtoehdot*.
Voidaan asettaa vain, kun moottori on sammutettu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
125
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
04
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy varoen
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava
vauriovaara. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Määräaik.huolto 30
päivän sis.
Aika varata huolto.
Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vaihteistoöljy
Vaihdon tarve
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
mahdollisimman pian.
Määräaik.huollon aika
Huollon aika. Volvo
suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun. Ajankohtaan vaikuttavat ajomäärä, kuukausien määrä edellisestä huollosta sekä
moottorin käyntiaika ja
öljyn laatu.
Vaihteiston
suoritusk.
huono
Vaihteisto ei selviä täydestä kapasiteetista.
Ajakaa varovasti, kunnes ilmoitus sammuuA.
Sammuta
moottori
Huolla heti
126
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava
vauriovaara. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
välittömästi.
Vaatii huollon
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
mahdollisimman pian.
Ks. käsikirjaa
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Määräaik.huollon aika ohitettu
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata
mahdollisesti vaurioituneita osia. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun huoltoa varten.
Näytön toistuessa:
Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vaiht. ölj. lämp
Vähennä
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin
tai pysäyttäkää auto
turvallisella tavalla. Kytkekää vaihde pois ja
antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä,
kunnes ilmoitus sammuuA.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
A
Ilmoitus
Sisältö
Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella tavalla. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.A.
Tilap. POIS
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan
automaattisesti uudelleen ajon aikana tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa
akku.
04
Lisää automaattivaihteistoa koskevia ilmoituksia, katso
sivu 106.
127
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä
Ilmastointi
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä (ECC - Electronic Climate Control). Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa
kosteutta matkustamon ilmasta.
HUOM
04
Ilmastointi voidaan sulkea, mutta mahdollisimman hyvän lämmitys- ja ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily* yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin*, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen
välillä, vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
128
Anturien sijainti
•
Aurinkoisuustunnistin* on kojelaudan
päällä.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
Kosteustunnistin* on sisätaustapeilissä.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai muilla esineillä.
mossa voi tapahtua tilapäinen lämpötilan
nousu.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
Vianetsintä ja korjaus
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun olla
kiinni.
Turvautukaa korjaamoon, jolla on valtuutus
ilmastointilaitteen vianetsintään ja korjaukseen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Huurua ikkunoiden sisäpinnalla
Kylmäaine
Sivuikkunat ja kattoluukku
Huurtumisriskin pienentämiseksi ikkunat on
pidettävä puhtaina ja puhdistettava tavallisella
ikkunanpesuaineella.
Ilmastointilaite käyttää kylmäainetta R134a,
katso sivu 289. Tämä ei sisällä klooria, mikä
tarkoittaa, että se on vaaratonta otsonikerrokselle. Antakaa korjaamon, jolla on valtuutus
kylmäaineen täyttöön/vaihtoon, tehdä työ.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Ilmastoinnin tilapäinen sulkeminen
Läpituuletustoiminto
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman paljon
voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajettaessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkusta-
Toiminto avaa/sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti ja sitä voidaan käyttää esim.
auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä
säällä, katso sivu 53.
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta
pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
vän tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta
vanha.
Matkustamon suodatin
HUOM
Matkustamon ilmansuodattimia on eri tyyppisiä. Varmistakaa, että asennetaan oikea
suodatin.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tämä lisävaruste pitää matkustamon vielä
puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista
substansseista. Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee ostetun auton mukana.
Se sisältää seuraavaa:
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto etäavaimella. Puhallin täyttää tällöin
matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin
matkustamon ovista avataan. Puhaltimen
toiminta-aika lyhenee vähitellen pienenty-
•
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS on täysin automaattinen järjestelmä, joka puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten
hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
Autoissa, joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa 15000 km:n välein tai kerran
vuodessa riippuen siitä, kumpi ensin täyttyy.
Kuitenkin enintään 75000 km yli 5 vuotta.
Autoissa, joissa ei ole CZIP:tä, pitää IAQSsuodatin vaihtaa määräaikaishuollon yhteydessä.
Valikkoasetukset
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston kolmen toiminnon perusasetusta on mahdollista muuttaa
keskikonsolin kautta, katso sivu 122:
•
Puhaltimen nopeus automaattitilassa*,
katso sivu 132.
•
Ajastinohjattu matkustamoilman uudelleenkierrätys, katso sivu 133.
•
Takalasin automaattinen lämmitys, katso
sivu 94.
Tehtäessä RESET näytön kautta asetetaan
kaikki lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston toiminnot alkutilaan.
04
Ilmanjako
Kokeiltujen materiaalien käyttö
sisustuksessa.
Materiaali on kehitetty minimoimaan pölyn
määrä matkustamossa ja se auttaa pitämään
matkustamon helpommin puhtaana. Matot
sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat
irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa. Käyttäkää puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee, katso
sivu 272.
G017699
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella. Se pitää vaihtaa säännöllisin
välein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman
suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin
epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
Sisään tuleva ilma jaetaan 20 eri suuttimen
kautta matkustamoon.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
AUTO-tilassa* ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Lämmitys ja ilmastointi
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
Elektroninen lämmitys- ja
ilmastointilaite, ECC
Tarvittaessa sitä voi ohjata manuaalisesti,
katso sivu 134.
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
G021368
04
Kiinni
G021367
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Auki
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Kiinni
Jos suuttimet suunnataan ikkunoihin, voidaan
huuru eliminoida.
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
Hyvän ilmanalan säilyttämiseksi matkustamossa tulee suuttimista aina tietty ilmavirta.
Jos suuttimet suunnataan matkustamon
sisään, saadaan miellyttävä lämmitys ja ilmanvaihto takaistuimelle.
HUOM
Huomatkaa, että pikkulapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
Tuuletetut etuistuimet*, vasen puoli
Puhallin
Sähkölämmitteiset etuistuimet, vasen
puoli
Ilmanjako
Sähkölämmitteiset etuistuimet, oikea puoli
AUTO
Tuuletetut etuistuimet*, oikea puoli
Lämpötilan säätö, oikea puoli
AC ON/OFF – Ilmastointilaite päällä/pois
130
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 94
antavat erilaisen jäähdytys- ja kosteudenpoistovaikutuksen, on kolme:
Maksimi huurteenpoisto
•
Mukavuustaso III: painikkeen painallus
antaa suurimman tehon – kolme valoa
palaa.
•
Mukavuustaso II: kaksi painikkeen painallusta antaa alemman tehon – kaksi valoa
palaa.
•
Mukavuustaso I: kolme painikkeen painallusta antaa pienimmän tehon – yksi valo
palaa.
Uudelleenkierrätys/ilmanlaatujärjestelmä
Lämpötilan säätö, vasen puoli
Käsittely
Tuuletetut etuistuimet*
Tuuletetut etuistuimet voidaan valita vain, kun autoon
on asennettu ECC. Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja selkänojissa olevista
puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi.
Jäähdytysvaikutus lisääntyy sen mukaan, mitä
kylmempää matkustamon ilma on.
Lämmitys- ja ilmastointilaitteisto säätää ilmanvaihtoa ja ottaa huomioon istuimen lämpötilan,
auringon säteilyn ja ulkolämpötilan.
Tuuletusta voidaan käyttää samanaikaisesti
istuinten sähkölämmityksen kanssa. Toimintoa
voidaan käyttää esim. poistamaan kosteutta
vaatteista.
Tuuletusjärjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä. Mukavuustasoja, jotka
Painikkeen neljä painallusta sulkee toiminnon –
mikään valo ei pala.
HUOM
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää
istuintuuletusta varoen. Mukavuustasoa
yksi suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
TÄRKEÄÄ
Istuintuuletusta ei voida käynnistää, kun
matkustamon lämpötila on alle 5 °C. Näin
vältetään istuimen käyttäjän vilustuminen.
Puhallin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos valitaan AUTO, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen nopeus kytketään pois.
HUOM
04
Jos puhallin on täysin suljettu, ilmastointi ei
kytkeydy päälle, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
Sähkölämmitteiset istuimet
Etuistuimet
Painikkeen painallus antaa
suurimman lämmitystason –
kolme valoa palaa.
Painikkeen kaksi painallusta
antaa matalamman lämpötason – kaksi valoa palaa.
Painikkeen kolme painallusta antavat matalimman lämpötason – yksi valo palaa.
Painikkeen neljä painallusta sulkee lämmityksen – mikään valo ei pala.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
131
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
VAROITUS
Henkilöiden, joiden on vaikea aistia lämpötilan nousua tuntoaistin puuttumisen vuoksi
tai joilla jostain syystä on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
ei pidä käyttää istuimen sähkölämmitystä.
Muussa tapauksessa voi syntyä palovamma.
Puhaltimen nopeus automaattiasennossa voidaan asettaa valikossa: Ilmastoinnin
asetukset Autom. tuuletinsäätö. Valitkaa
väliltä Matala, Normaali tai Korkea:
Ilmavirta pidetään alhaisena.
• Normaali – Puhaltimen automaattinen
• Korkea – Puhaltimen automaattinen
Kuva muodostuu kolmesta
painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy valo vastaavan kuvion osan edessä, mikä
osoittaa valitun ilmanjaon,
katso sivu 134.
04
säätö. Ilmavirta on voimakkaampi.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa painiketta AUTO
kytkeytyy ilmanlaatutunnistin päälle ja kaikki
manuaaliset asetukset kytkeytyvät pois.
Näyttö esittää AUTOM. ILMA..
132
OFF: Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, kytkeytyy ilmastointi automaattisesti päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella).
Huurteenpoisto
Käytetään huurun ja jään
poistamiseen nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa
virtaa ikkunoille. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Lämpötilan säätö
Kuljettajan ja matkustajan
puolen lämpötila voidaan säätää erikseen.
Automa.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
ON: Järjestelmän automatiikka ohjaa lämmitystä ja
ilmanvaihtoa. Näin jäähdytetään sisään tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.
• Matala – Puhaltimen automaattinen säätö.
säätö.
Ilmanjako
AC – Ilmastointi päällä/pois
Kun auto käynnistetään, on
viimeksi tehty asetus käytössä.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin varsinaisesti halutaan.
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä
poistetaan automaattisesti toiminnasta.
Ilmastointi voidaan kytkeä pois manuaalisesti
AC-painikkeella. Kun huurteenpoistotoiminto
suljetaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Uudelleenkierrätys/
ilmanlaatujärjestelmä
Huurteenpoiston valinta kytkee aina uudelleenkierrätyksen pois.
Uudelleenkierrätys
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, palaa oikeanpuoleinen oranssinvärinen valo
painikkeessa. Toiminto valitaan huonon ilman, pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois
matkustamosta. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta ei
oteta autoon ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Sisäilman laatujärjestelmä*
Sisäilman laatujärjestelmä
erottaa kaasut ja hiukkaset
siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan. Jos
ulkoilma on saastunutta,
ilmanotto suljetaan ja ilmaa
kierrätetään uudelleen. Kun painike AUTO on
painettuna, ilmanlaatutunnistin on aina kytkettynä päälle.
Uudelleenkierrätyksen/
ilmanlaatutunnistimen aktivointi
Vaihtakaa kolmen toiminnon
välillä painamalla painiketta
toistuvasti.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite antaa
manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan kuluttua.
Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman
vaaraa. Aktivoikaa toiminto/poistakaa se toiminnasta kohdassa Ilmastoinnin asetukset
Ilmankiertoajastin. Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 122.
leenkierrätystä ei tapahdu, vaan järjestelmä käyttää vain raitista ilmaa.
HUOM
•
Vasen oranssinvärinen valo palaa – ilmanlaatutunnistin on kytkettynä pois. Uudel-
•
Vihreä valo keskellä palaa – uudelleenkierrätys ei ole kytkettynä, jos ei sitä tarvita viilentämiseen lämpimällä säällä.
•
Oikeanpuoleinen oranssinvärinen valo
palaa – uudelleenkierrätys on kytkettynä.
HUOM
Matkustamon mahdollisimman hyvän
ilmanlaadun vuoksi tulee ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
04
Kylmällä säällä on uudelleenkierrätystä
rajoitettu huurun muodostumisen välttämiseksi.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois toiminnasta ja käyttää
tuulilasin sekä sivuikkunoiden ja takalasin
huurteenpoistotoimintoja.
Uudelleenkierrätyksen aktivointi
Vaihtakaa uudelleenkierrätys
päälle/pois painamalla painiketta toistuvasti. Valo palaa,
kun uudelleenkierrätys on kytkettynä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanjakotaulukko
04
134
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty
ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina
kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään
ja huurun nopeasti.
Ilmaa lattialle ja ikkunoille.
Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän
ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Ilmaa tuulilasille ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus
tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei
liian pientä puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun
ulkona on viileää.
Puhallus ikkunoille ja
kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan
Puhallus pään ja rinnan
korkeudelle kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä
säällä.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
kun haluatte viileämpää
lattian suuntaan tai lämpimämpää yläosaan kylmällä säällä tai lämpimällä, kuivalla säällä.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Polttoainekäyttöinen lämmitin
Yleistä pysäköintilämmittimestä
Pysäköintilämmitin lämmittää moottorin sekä
matkustamotilan ja se voidaan käynnistää suoraan tai ajastimella.
Tankkaus
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja infonäyttö
esittää ilmoituksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla vilkkuvivun READ-painiketta, katso
sivu 136.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.
Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa,
jolloin auton lämmittämisen pitää olla valmis.
Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen
alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -10 °C tai sen
alapuolella pysäköintilämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
G021395
TÄRKEÄÄ
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Läikkynyt polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistysongelmiin.
04
Jotta varmistetaan, että auton akkuun latautuu uudelleen sama energiamäärä, jonka
lämmitin kuluttaa, tulee lämmittimen säännöllisen käytön yhteydessä ajaa yhtä pitkä
aika kuin lämmitintä käytetään.
Tarkastakaa infonäytöstä, että pysäköintilämmitin on sammutettu. Kun se on käynnissä, infonäyttö esittää Pys.lämm ON.
HUOM
Kun pysäköintilämmitin on aktiivinen, voi
oikeasta pyöränkotelosta tulla savua, mikä
on täysin normaalia.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi
häiriöittä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
135
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
G025102
Sisältö
Polttoainelämm.
PÄÄLLÄ
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
Ajastin
asetettu
Pa-lämmittimelle
Lämmitin käynnistyy asetettuun
aikaan autosta
poistumisen jälkeen, kun etäavain
poistetaan virtalukosta.
Lämm.
pysäytetty
Heikko
akku
Auton elektroniikka sammutti
lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
G021364
04
Näyttö
READ-painike
RESET-painike
Lisätietoa infonäytöstä ja READ-painikkeesta,
katso sivu 125.
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Kun jokin ajastimen asetuksista tai
Suorakäynnistys aktivoidaan, palaa
infosymboli mittaristossa samalla, kun infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi palavan symbolin. Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
136
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G025102
Säätöpyörä
Symboli
G025102
G025102
Symboli
G025102
Käsittely
Näyttö
Sisältö
Lämm. ei
käyt.
Vähän painetta
Lämmittimen asettaminen ei ole
mahdollista johtuen liian pienestä
polttoainemäärästä (n. 7 litraa).
Pysäköintilämm.
Vaatii
huollon
Lämmitin ei toimi.
Ottakaa yhteys
korjaamoon korjausta varten.
Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen
palveluun.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa olevan READ-painikkeen painamisen jälkeen.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Suorakäynnistys ja suorasammutus
Ajastimen asettaminen
1. Askeltakaa säätöpyörällä
Suorakäynnistys Pys.lämm..
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla lämmitetty.
2. Painakaa RESET valitaksenne joko ON tai
OFF.
Valitkaa väliltä AJASTIN 1 ja AJASTIN 2.
ON: Pysäköintilämmitin kytketty päälle
manuaalisesti tai ohjelmoidulla ajastimella.
OFF: Pysäköintilämmitin suljettu.
Lämmittimen suorakäynnistyksen yhteydessä
lämmitin tulee olemaan aktivoituna 50 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
Ajastimen käynnistämän lämmittimen
sammuttaminen
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin tekee
sen. Menetelkää näin:
1. Painakaa READ.
HUOM
Ajastin voidaan ohjelmoida vain, kun kaukoohjain on avainasennossa I, katso sivu 72.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Pys.lämm.
ajast 1.
2. Painamalla lyhyesti RESET pääsette vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
4. Painakaa lyhyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
5. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
6. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
RESET.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
2. Askeltakaa tekstiin Pys.lämm. ajast 1 tai
2 säätöpyörällä.
> Teksti ON vilkkuu näytössä.
3. Painakaa RESET.
> Teksti OFF esitetään kiinteänä ja lämmitin sammutetaan.
04
Ajastimella käynnistetty lämmitin voidaan sammuttaa myös osassa "Suorakäynnistys ja suorasammutus", katso sivu 137, olevan ohjeen
mukaan.
Kello/ajastin
Lämmittimen ajastin on kytketty auton kelloon.
HUOM
Jos auton kelloa säädetään, hävitetään
mahdollisesti tehty ajastimen ohjelmointi.
Kun Pys.lämm. ajast 1 on asetettu, voidaan
ohjelmoida käynnistymisaika Pys.lämm. ajast
2 askeltamalla siihen säätöpyörällä.
Vaihtoehtoinen aika asetetaan samalla tavalla
kuin Pys.lämm. ajast 1.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*
Lisälämmitin (diesel)
HUOM
Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi oikeasta
pyöränkotelosta tulla savua, mikä on täysin
normaalia.
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmitin voidaan haluttaessa sulkea
lyhyillä ajomatkoilla.
G021364
04
READ-painike
Säätöpyörä
RESET-painike
Dieselkäyttöisissä autoissa voidaan tarvita
lisälämmitintä oikean lämpötilan saavuttamiseksi moottorissa ja matkustamossa kylmällä
säällä.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Automaattinen
lisälämmitin.
2. Painakaa RESET valitaksenne joko ON tai
OFF.
Matkustamolämmitin*
Jos lisälämmitintä täydennetään ajastintoiminnolla, siitä tulee polttoainekäyttöinen matkustamolämmitin, katso sivu 135.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
138
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Yleistä
Äänentoistolaitteisto voidaan varustaa eri
valinnoilla ja se voi olla jokin seuraavista kolmesta perustasosta:
•
•
•
Performance
High Performance
Jos äänentoistolaitteisto on aktiivinen, kun
moottori sammutetaan, se aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään seuraavan kerran.
Ohjauspyörän painikesarja*
Yleiskatsaus
Premium Sound
Taso esitetään näytössä, kun äänentoistolaitteisto käynnistetään.
04
ovat
Dolby Surround Pro Logic II ja kuvake
Dolby Laboratories Licensing Corporationyhtiön tavaramerkkejä. Dolby Surround Pro
Logic II System on valmistettu Dolby
Laboratories Licensing Corporation-yhtiön
lisenssillä.
Vahvistaa valinnan valikkojärjestelmässä,
hyväksyy puhelun.
Etäavain ja avaimen asennot
Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää 15
minuuttia kerrallaan, vaikka etäavain ei ole virtalukossa.
HUOM
Poistakaa etäavain virtalukosta, jos äänentoistolaitteistoa käytetään moottorin ollessa
sammutettuna. Näin vältetään akun tarpeeton tyhjeneminen.
1
Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä; AUX ja
USB* (esim. iPodŸ)1)
Ohjauspyörän painikesarja
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Ohjauspaneeli kuulokeliitäntöineen*
Vie ylöspäin valikkojärjestelmässä. Keskeyttää käynnissä olevan puhelun, keskeyttää/torjuu puhelun tai poistaa syötetyt
merkit.
Äänenvoimakkuus
Lyhyt painallus askeltaa CD-raitojen tai
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien
välillä. Pitkä painallus pikakelaa CD-raitoja
tai etsii seuraavan kuuluvan radioaseman.
Tavaramerkki iPod kuuluu yhtiölle Apple Computer Inc.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
139
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Taempi ohjauspaneeli
kuulokeliitäntöineen
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16–32 ohmia ja herkkyys 102 dB tai
suurempi.
Ohjauspaneeli aktivoidaan painikkeella
MODE. Sulkeminen voi tapahtua painamalla
pitkään MODE tai sammuttamalla auto.
Äänitoiminnot
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja
taaksepäin
Lyhyt painikkeen (2) painallus askeltaa CD:n
raitojen tai esivalittujen radioasemien välillä.
Pitkä painallus pikakelaa CD-raitoja tai etsii
seuraavan kuuluvan radioaseman.
04
Rajoitukset
•
Äänilähdettä (FM, AM, CD jne.), jota kaiuttimissa soitetaan, ei voi ohjata taemmasta
ohjauspaneelista.
VOLUME – Äänenvoimakkuus, vasen tai
oikea.
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja taaksepäin.
MODE – Valitkaa väliltä AM, FM, CD, AUX,
USB*(esim. iPodŸ), DAB1/DAB2* ja Päällä/
Pois. Liittäminen AUX- tai USB-liitännän
kautta, katso sivu 142.
Kuulokeliitäntä (3,5 mm).
Keskikonsoli, äänitoimintojen säätimet.
AM, FM ja CD, sisäiset äänilähteet
MODE – Askeltaa ulkoisten äänilähteiden
välillä (AUX, USB* ja DAB1/DAB2*). Liittäminen AUX- tai USB-liitännän kautta, katso
sivu 142
SOUND – Paino- ja kiertosäätimet äänikuvion säätämistä varten
Navigointipainike
VOLUME – Äänenvoimakkuus ja päälle-/
poiskytkentä
Äänenvoimakkuus ja
nopeuskompensointi
Äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää
melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta auton nopeuden myötä. Kompen-
140
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus
AUX-tuloliitäntään voidaan kytkeä esim. MP3soitin, jossa ei ole USB-liitäntää, katso
sivu 142.
HUOM
Äänen laatu voi huonontua, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää tällöin soittimen lataamista 12 V:n liitännän kautta.
1. Asettakaa äänentoistolaitteisto AUX-tilaan
MODE-painikkeella, painakaa MENU ja
siirtykää säätimellä (4) kohtaan AUXtuloteho, katso sivu 139.
2. Kääntäkää SOUND-säädintä tai painakaa
/
navigointipainikkeessa, katso
sivu 139.
HUOM
Painakaa MENU-painiketta päästäksenne
ääniasetuksiin. Lisätietoja, katso sivu 122.
• Basso – Basson taso.
• Diskantti – Diskantin taso.
• Tasapaino – Etu- ja takakaiuttimien välinen tasapaino.
• Balanssi – Oikean- ja vasemmanpuoleis-
G019419
soinnin taso voidaan asettaa matalaksi, keskitasolle tai korkeaksi. Valitkaa taso kohdassa
Audioasetukset Autom. äänenvoim.
säätö.
ten kaiuttimien välinen tasapaino.
• Alibasso* – Bassokaiuttimen taso. Kääntämällä säädin
vastapäivään asentoon
MINIMI kytketään alibasso pois toiminnasta. Se sijaitsee alla olevan kuvan mukaisessa paikassa.
04
Alibasson sijoitus.
• Surround* – Surround-asetukset.
Kohdassa Surround voidaan 3-kanavastereo
tai Dolby Surround Pro Logic II aktivoida valitsemalla 3-ch tai Dpl2. Jos tämä on tehty, seuraavat valinnat:
• Keskustaso* – Keskikaiuttimen taso.
• Surround-tasoSurround-taso* – Tilavaikutelman (surround) taso.
Taajuuskorjain
Äänensäätimet
Taajuuskorjaimella2 voidaan eri taajuusalueiden äänitasoa säätää erikseen.
Kun SOUND-säädintä painetaan toistuvasti,
siirrytään alla olevien vaihtoehtojen välillä.
1. Siirtykää kohtaan Audioasetukset ja valitkaa Tasain edessä tai Tasain takana.
Säätö tehdään kääntämällä säädintä.
2
Tietyt audiotasot.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
141
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Taajuusalueen äänitasoa säädetään navigointipainikkeessa olevilla säätimillä
/ . Painakaa
/
valitaksenne toisen taajuusalueen.
AUX, USB ja iPod
Yleistä
Kun lukeminen on valmis, raitatiedot näytetään
näytössä ja haluttu raita voidaan valita.
2. Tallentakaa painamalla ENTER tai lopettakaa painamalla EXIT.
Raita voidaan valita kolmella eri tavalla:
Kuuntelukohta
04
Äänielämys voidaan optimoida kuljettajan
istuimelle*, molemmille etuistuimille tai takaistuimelle. Valitkaa jokin vaihtoehdoista kohdassa Audioasetukset Kuuntelukohta.
Optimaalinen äänentoisto
Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
Tässä käyttöohjeessa selostettavat säätimet,
esim. Basso, Diskantti ja Taajuuskorjain, on
tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi sovittaa
äänentoiston henkilökohtaisen makunsa
mukaiseksi.
142
Teksti Ladataan esitetään näytössä, kun järjestelmä lukee tallennusvälineen tiedostorakennetta. Tämä voi kestää hetken.
Auton infotainment-järjestelmään voidaan yhdistää iPodŸ tai MP3-soitin USB-liitännän* tai keskikonsolissa olevan AUX-liittimen kautta.
AUX-liitäntä antaa mahdollisuuden kytkeä
ulkoinen äänilähde, esim. iPodŸ tai MP3-soitin. Lukekaa lisää sivulta 141
Jos valitsette iPodinŸ, MP3-soittimen tai USBmuistin kytkemisen USB-liitäntään*, voitte
käsitellä äänilähdettä auton äänensäätimillä.
Valitkaa liitäntä MODE-painikkeella:
1. Jos USB valitaan, esitetään Liitä laite näytössä.
2. Kytkekää iPodŸ, MP3-soitin tai USBmuisti USB-liitäntään* keskikonsolin säilytyslokerossa (ks. edellistä kuvaa).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
TUNING-säätimellä, , katso sivu 139.
•
painikesarjalla ohjauspyörässä (katso
sivu 139).
vaihtoehtoisesti navigointisäätimen (4)
oikealla tai vasemmalla painikkeella, ,
katso sivu 139.
USB- tai iPodŸ-tilassa äänentoistolaitteisto
toimii vastaavalla tavalla kuin CD-soitin musiikkitiedostoja soitettaessa. Lisätietoja, katso
sivu 144.
HUOM
Järjestelmä tukee tiedostomuotoja MP3,
WMA ja WAV olevien musiikkitiedostojen
soittamista. Näistä tiedostomuodoista on
kuitenkin versioita, joita järjestelmä ei tue.
Järjestelmä tukee edelleen useita iPodŸmalleja, jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin. iPodŸ Shufflea ei tueta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
USB-liitäntä* ja RSE*
HUOM
HUOM
Järjestelmä tukee siirrettäviä tallennusvälineitä, jotka noudattavat USB 2.0 -normia ja
tiedostojärjestelmää FAT32, ja se voi käsitellä enimmillään 500 kansiota ja 64 000 tiedostoa. Muistin pitää olla vähintään kokoa
256 Mt.
HUOM
Jos auto on varustettu RSE:llä*, USB-liitäntä*
on sijoitettu yllä olevan kuvan mukaisesti.
Äänilähteet
USB-muisti
USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi
muiden kuin musiikkitiedostojen tallentamista
siihen tulee tällöin välttää. Järjestelmältä kestää huomattavasti kauemmin lukea sellaisen
tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta
kuin yhteensopivia musiikkitiedostoja.
Käytettäessä pidempimallista USB-muistia
suositellaan, että mukana tulevaa USBsovitinjohdinta käytetään. Näin vältetään
USB-liitännän ja kytketyn USB-muistin
mekaaninen kuluminen.
Kun iPodiaŸ käytetään äänilähteenä, auton
infotainment-järjestelmän valikkorakenne
muistuttaa iPodŸ-soittimen omaa valikkorakennetta.
Tietoja USB- ja iPod -laitteistaŸ yhdessä Performance-audiojärjestelmän kanssa, ks. lisävarustekäsikirjaa USB jaiPodŸ Music
Interface.
04
CD-toiminnot
MP3-soitin
Useilla MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue. Jotta MP3-soitinta voidaan käyttää järjestelmässä, sen pitää
olla asetettuna tilaan Irrotettava USB-laite/
massamuistilaite.
iPodŸ
iPodiaŸ ladataan ja se saa virtaa USB-liitännästä* soittimen liitäntäkaapelin kautta. Jos
soittimen akku on täysin tyhjä, se pitää kuitenkin ladata, ennen kuin se yhdistetään.
Keskikonsoli, CD-toimintojen säätimet.
CD-levyn poistaminen
CD-levyn lataaminen sisään ja poistaminen
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Navigointipainike CD-levyn raidanvaihtoa
varten
2. Ladatkaa CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon.
desta riippuen voi kestää hetken, ennen kuin
soitto käynnistyy.
CD-levyn pikaselaus ja raidanvaihto
Levyjen poisto soittimesta
Navigointi ja soittaminen
CD-vaihtajan levypaikkavalinta*
CD-levy pysyy syötettynä ulos n. 12 sekuntia.
Sen jälkeen se ladataan takaisin soittimeen,
joka jatkaa soittamista.
CD-levyn skannaus
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
04
Jos soittimessa on musiikki-CD, kun painiketta
CD painetaan, soitto käynnistyy automaattisesti. Ladatkaa muutoin levy sisään ja painakaa CD-painiketta.
Kaikki levyt syötetään ulos painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään,
levy levyltä.
Soiton käynnistäminen (CD-vaihtaja)
Tauko
CD-soitin käynnistetään painamalla painiketta
CD. Jos soittimessa on musiikki-CD, kun tämä
tapahtuu, soitto käynnistyy automaattisesti.
Ladatkaa muutoin levy sisään ja painakaa CDpainiketta.
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas,
CD-soitin pysähtyy. Kun äänenvoimakkuutta
nostetaan, se käynnistyy uudelleen.
CD-levyn lataaminen sisään (CDvaihtaja)
1. Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla
1–6 tai navigointipainikkeessa olevilla sää/
(4).
timillä
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti
Aseta levy osoittaa, että uusi levy voidaan
ladata sisään. CD-vaihtajassa voi olla jopa
kuusi CD-levyä.
3
144
Yksittäiset levyt syötetään ulos painamalla
poistopainiketta.
Äänitiedostot3
CD-soitin tukee myös muotoa MP3 ja WMA
olevia äänitiedostoja.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Jos CD-soittimessa on äänitiedostoja sisältävä
levy, ENTER-painike vie levyn luettelorakenteeseen. Navigointi luettelorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaiteiston
valikkorakenteessa. Äänitiedostojen symboli
ja luetteloiden symboli on
. Äänion
tiedostojen soitto käynnistyy ENTER-painikkeella.
Kun tiedosto on soitettu, muiden tiedostojen
soittaminen jatkuu juuri siitä luettelosta. Luettelon vaihto tapahtuu automaattisesti, kun
kaikki ko. luettelon tiedostot on soitettu.
CD-raitojen ja äänitiedostojen
pikaselaus
Lyhyt navigointipainikkeen painallus
/
askeltaa CD-raitojen/äänitiedostojen välillä.
Pitkä painallus pikakelaa CD:n raitoja/äänitiedostoja. Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Myös raitaa
voi vaihtaa kääntämällä TUNING-säädintä.
CD-levyn skannaus
Kun äänitiedostoja sisältävä CD syötetään
soittimeen, luetaan levyn tiedostorakenne.
Levyn laadusta ja informaatiomäärän suuruu-
High Performance ja Premium Sound.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaisen CD-raidan/äänitiedoston
alusta. Ottakaa käyttöön painamalla SCAN.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Keskeyttäkää painamalla EXIT tai SCAN jatkaaksenne ko. CD-raidan/äänitiedoston soittamista.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä,
käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen kohdassa Satunnainen Kansio.
Satunnaisvalinta
CD-vaihtaja
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Satunnaisesti valittujen CD-raitojen/
äänitiedostojen välillä voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä, kohdassa Satunnainen Yksittäinen levy tai
Satunnainen Kaikki levyt. Valinta Kaikki
levyt koskee vain vaihtajassa olevia CDmusiikkilevyjä.
HUOM
Siirtyminen satunnaisvalittujen CD-raitojen
välillä toimii vain käytössä olevassa levyssä.
Erilaiset ilmoitukset esitetään riippuen valitusta
satunnaisvalintatoiminnosta:
• SATUNNAINEN tarkoittaa, että soitetaan
vain yhden musiikki-CD:n raidat
• SATUNN. KAIKKI tarkoittaa, että CDvaihtajan kaikkien CD-musiikkilevyjen
kaikki raidat soitetaan.
• SATUNN. KANSIO tarkoittaa, että ko.
CD:llä olevan yhden luettelon äänitiedostot
soitetaan.
CD-soitin
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä, käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen kohdassa Satunnainen.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä, käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen sen sijaan kohdassa Satunnainen
Kansio. Jos valitsette toisen CD-levyn, toiminto poistuu käytöstä.
Kappaleen tiedot
Jos musiikki-CD:llä on kappaleen tiedot, ne
voidaan esittää näytössä. Premium Sound- ja
High Performance -malleissa tämä koskee
myös MP3- ja WMA-tiedostoja. Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen CD-tilassa kohdassa CD-asetukset Kappaleen tiedot.
Radiotoiminnot
04
Keskikonsoli, radiotoimintojen säätimet.
Navigointipainike asemanhakua varten,
automaattinen
Käynnissä olevan toiminnon keskeytys
Asemanhaku, manuaalinen
Taajuusalueiden skannaus
Esivalintojen tallennus, automaattinen
Esivalintapainikkeet ja esivalintojen tallennus, manuaalinen
Taajuusalueiden AM ja FM (FM1 ja FM2)
valinta
Asemanhaku, automaattinen
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
2. Painakaa
/
navigointipainikkeessa.
``
145
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Asemanhaku, manuaalinen
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
2. Kääntäkää TUNING-säädintä.
Esiasetus
Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa. FM-alueella on 2 muistipankkia esivalinnoille: FM1 ja FM2. Tallennetut esivalinnat
valitaan esivalintapainikkeilla.
04
Esivalintojen tallennus voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti.
Esivalintojen tallennus, manuaalinen
1. Valitkaa asema.
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
Auto-tila keskeytetään painamalla esim. painiketta AUTO tai FM.
•
Ohjelmatyyppien, esim. liikennetietojen tai
uutisten etsintä.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien
tekstitiedotusten vastaanotto.
Palaamalla auto-tilaan voidaan automaattisesti
tallennettuja esivalintoja käyttää:
1. Painakaa AUTO.
> Automa. esitetään näytössä.
2. Painakaa esivalintapainiketta.
Toiminto hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi ko. taajuusalueen. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu.
Esivalintojen tallennus, automaattinen
1. Valitkaa taajuusalue AM tai FM.
2. Painakaa SCAN.
SCAN esitetään näytössä. Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
RDS-toiminnot
2. Pitäkää AUTO-painiketta painettuna, kunnes Autom.tallennus esitetään näytössä.
RDS (Radio Data System) linkittää FM-lähettimet verkoksi. Sellaisen verkon FM-lähetin
lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle
mm. seuraavat toiminnot:
Kun Autom.tallennus ei enää ole näytössä,
tallennus on tehty. Radio jatkaa automaattitilassa ja Automa. esitetään näytössä. Automaattisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt
HUOM
Tietyt radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai ne käyttävät vain valittuja osia niiden toiminnoista.
Taajuusalueiden skannaus
2. Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna, kunnes Kanava tallennettu esitetään näytössä.
Toiminto on erityisen käyttökelpoinen alueilla,
joilla ette tunne radioasemia tai niiden taajuuksia. 10 voimakkainta radioasemaa tallennetaan
automaattisesti erilliseen muistipankkiin.
146
valita suoraan esivalintapainikkeilla. Automaattinen esivalintatallennus voidaan keskeyttää
painamalla EXIT.
Jos haluttu ohjelmatyyppi löytyy, radio voi
vaihtaa asemaa ja käytössä oleva äänilähde
voidaan keskeyttää. Jos esim. CD-soitin on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa. Keskeyttävä
radiolähetys välitetään esiasetellulla äänenvoimakkuudella, katso sivu 148. Radio palauttaa
edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden,
kun ohjelmatyypin lähetys lakkaa.
Ohjelmatoiminnot hälytys (HÄLYTYS!), liikennetiedotus (TP (Liikennetiedotus)), uutiset
(Uutiset) ja ohjelmatyypit (PTY
(ohjelmatyyppi)) keskeyttävät toisensa prioriteettijärjestyksessä, jossa hälytyksellä on korkein prioriteetti ja ohjelmatyypeillä matalin.
Ohjelmakeskeytysten lisäasetuksia (EON ja
Alueellinen), katso sivu 148. Painakaa EXIT-
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
painiketta keskeytettyyn äänilähteeseen palaamiseksi.
Hälytys
Toiminto varoittaa muita ihmisiä vakavista
onnettomuuksista ja katastrofeista. Hälytystä
ei voi keskeyttää tilapäisesti tai kytkeä pois
käytöstä. Ilmoitus HÄLYTYS! esitetään näytössä, kun hälytystiedotus lähetetään.
Liikenneinformaatio – TP
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävän liikennetiedotteen
vuoksi. Symboli TP (Liikennetiedotus) osoittaa, että toiminto on aktivoituna. Jos käytössä
oleva asema voi lähettää liikennetietoja, esitetään näytössä
.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa FM-asetukset TP
(Liikennetiedotus).
TP nykyiseltä asemalta / kaikilta asemilta
Radio voi keskeyttää käytössä olevan äänilähteen joko asetetun (käytössä olevan) tai kaikkien asemien liikennetietoja varten.
±
Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Radion lisäasetukset TP-asema...
muuttaaksenne.
Uutiset
2. Poistakaa aktivointi nollaamalla PTY kohdassa FM-asetukset Poista kaikkit
PTY:t.
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävien uutislähetysten vuoksi.
Symboli NEWS osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
PTY-haku
±
Toiminto hakee valittua ohjelmatyyppiä koko
taajuusalueelta.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa FM-asetukset Uutiset.
Uutiset nykyiseltä asemalta / kaikilta
asemilta
Radio voi keskeyttää käytössä olevan äänilähteen joko asetetun (käytössä olevan) tai kaikkien asemien uutisia varten.
±
Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Radion lisäasetukset Uutisasema...
muuttaaksenne.
1. Valitkaa PTY kohdassa FM-asetukset
PTY Valitse PTY.
2. Siirtykää kohtaan FM-asetukset
(ohjelmatyyppi) Hae PTY.
1. Aktivointi FM-tilassa valitsemalla ohjelmatyyppi kohdassa FM-asetukset PTY
Valitse PTY.
04
Jos radio löytää jonkin valituista ohjelmatyypeistä, esitetään >| hakee näytössä.
±
Ohjelmatyypit – PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. pop ja klassinen musiikki.
PTY-symboli osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Toiminto keskeytyy asetetun aseman
RDS-verkossa lähetettävää ohjelmatyyppiä
varten.
PTY
Etsinnän jatkamiseksi valittujen ohjelmatyyppien toisen lähetyksen osalta painakaa
navigointipainikkeessa.
Ohjelmatyypin näyttö
Nykyisen aseman ohjelmatyyppi voidaan esittää näytössä.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
PTY Näytä PTY
HUOM
Kaikki radioasemat eivät tue ohjelmatyyppien näyttöä.
``
147
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Radioteksti
Enhanced Other Networks – EON
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot voidaan esittää näytössä.
Toiminto on käyttökelpoinen suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia.
Se antaa auton ja radiolähettimen välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa Radioteksti.
Automaattinen taajuuspäivitys – AF
04
Toiminto valitsee yhden asetetun aseman voimakkaimmista lähettimistä. Voimakkaan lähettimen löytämiseksi toiminto voi joutua etsimään läpi koko FM-alueen. Silloin radio hiljenee ja PI Haku Peruutus, paina Exit esitetään
näytössä.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset AF.
Alueelliset radio-ohjelmat – REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
signaalin voimakkuus on heikko. Symboli
REG osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset Alueellinen.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa valitsemalla jokin vaihtoehdoista kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset EON:
• Paikallinen – keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.
• Kaukoyhteys4 – keskeyttää, jos radioaseman lähetin on kaukana, vaikka signaali
olisi kohiseva.
• Pois – ei keskeytä muiden asemien ohjelmatyyppejä varten.
RDS-toimintojen palauttaminen
Kaikki radioasetukset voidaan asettaa uudelleen takaisin alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
±
Palauttaminen tehdään FM-tilassa kohdassa FM-asetukset Radion
lisäasetukset Palauta kaikki.
Ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
ohjaus
Keskeyttävät ohjelmatyypit, esim. NEWS tai
TP, kuuluvat ko. ohjelmatyypille valitulla
äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta säädetään ohjelmakeskeytyksen
aikana, säilyy uusi äänenvoimakkuus uuteen
ohjelmakeskeytykseen asti.
Valikkorakenne FM
Päävalikko FM
FM-asetukset
1.1
Uutiset
1.2
TP (Liikennetiedotus)
1.3
Radioteksti
1.4
PTY (ohjelmatyyppi)
1.4.1
Valitse PTY
Poista kaikkit PTY:t
Ajankohtaisohjelma
Tiedotuksia
Urheilu
Opetusohjelma
Kuunnelma
4
148
Tehdasasetus.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Kulttuuri
Popmusiikki
Rock-musiikki
1.5.
Radiojärjestelmä – DAB*
Dokumentti
Yleistä
1.4.2
Hae PTY
1.4.3
Näytä PTY-teksti
DAB (Digital Audio Broadcasting) on radion
digitaalinen lähetysjärjestelmä.
Tiede
Puheohjelma
Kansanmusiikki
Radion lisäasetukset
Kevyt musiikki
1.5.1
TP-asema
Kevyt klassinen
1.5.2
Uutisasema
Klassinen
1.5.3
AF
Muu musiikki
1.5.4
EON
Sää
Pois
Talous ja raha
Paikallinen
Lastenohjelma
Kaukoyhteys
HUOM
Tämä järjestelmä ei tue DAB+:aa.
Palvelu ja Kokonaisuus
• Palvelu – Kanava, radiokanava (vain jär-
• Kokonaisuus – Kokoelma radiokanavia,
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Kanavaryhmien tallennus (Opettele
kokonaisuus)
Yhteiskunnallinen
1.5.5
Alueellinen
Uskonto
1.5.6
FM-asetusten palauttaminen
Puhelinkontakti
Matkailu
Vapaa-aika
Jazz-musiikki
Kantrimusiikki
Kotimainen musiikki
Ikivihreät
04
jestelmän tukemat äänipalvelut).
Kun auto siirtyy uudelle lähetysalueelle, alueella saatavana olevat kanavaryhmät voidaan
oppia.
Kanavaryhmien oppiminen luo päivitetyn luettelon kaikista saatavana olevista kanavaryhmistä. Luetteloa ei päivitetä automaattisesti.
Oppiminen tehdään valikon Opettele
kokonaisuus kautta tai suoraan painamalla
pitkään AUTO. Kanavaryhmän oppiminen voi
kestää jopa minuutin, jos sekä Band III että
LBand on valittu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Taajuusalue
Skannaus
DAB:tä lähetetään kahdella taajuusalueella5;
Band III ja LBand.
Skannaus tarkoittaa, että kaikkia luettelon
kanavia soitetaan 10 sekuntia.
• Band III – koko
• LBand – enimmäkseen suurkaupungeissa
±
maassa6
04
Valittaessa esim. pelkästään Band III kanavien
oppiminen on nopeampaa kuin valittaessa
sekä Band III että LBand. Kaikkien kanavaryhmien löytyminen ei ole varmaa. Taajuusalueen valinta ei vaikuta tallennukseen.
Painakaa SCAN aktivoidaksenne
Skannaus voidaan valita myös DAB-PTY tilassa. Silloin soitetaan vain esivalittua ohjelmatyyppiä välittäviä kanavia.
±
Lopettakaa skannaus painamalla kerran
SCAN tai painakaa EXIT.
Alakanava
Navigointi luetteloiden avulla
Navigointiin voidaan käyttää kolmentyyppisiä
perusluetteloita:
• Kokonaisuus – Näyttää kanavaryhmät,
jotka kuuntelija on löytänyt kanavaryhmien
oppimisen avulla.
• Palvelu – Näyttää kanavat riippumatta
siitä, mihin kanavaryhmään ne kuuluvat.
Luetteloa voidaan suodattaa myös toiminnon DAB PTY avulla (ks. alla).
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille.
Jos yhtä tai useampaa alakanavaa lähetetään,
näytössä kanavan nimen oikealla puolella on
symboli >. Alakanava osoitetaan symbolilla >
näytöllä olevan kanavan nimen vasemmalla
puolella.
Pääsy alakanavaan:
• Alakanava – Valitun kanavan alakanavia.
±
Luetteloihin pääsee valikon kautta. Kanavaryhmiin päästään myös painamalla ENTER.
Navigointi alakanavien välillä:
±
Painakaa
Painakaa
tai
Alakanaviin pääsee vain valitun pääkanavan
kautta.
5
6
150
Kaikki alueet/maat eivät käytä molempia aaltoalueita.
Rakentamisen aikana DAB ei peitä koko maata, vaan toimii pelkästään suurkaupunkialueilla.
DAB PTY (ohjelmatyyppi)
DAB PTY valitsee radio-ohjelman tyypin. Saatavana on 29 erilaista ohjelmatyyppiä, jotka
sisältävät myös eri ohjelmakategorioita. Kun
ohjelmatyyppi on valittu, navigointi tapahtuu
vain ko. tyyppiä lähettävissä kanavissa.
Poistuminen tästä tilasta:
±
Painakaa EXIT
Voitte myös valita esiasetetun kanavan tai
lopettaa toiminnon DAB PTY valikon kautta.
Joissakin tapauksissa DAB-radio poistuu PTYtilasta, kun DAB-DAB-linkitys (ks. alla) tehdään.
DAB DAB-linkkiin
Kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai sitä
ei ole, voidaan siirtyä toisessa kanavaryhmässä olevaan samaan kanavaan, jonka vastaanotto on parempi. Kanavaryhmää vaihdettaessa saattaa esiintyä tietty viive. Vaihdettaessa vanhalta kanavalta uuteen saattaa
esiintyä hiljaisuus.
DAB-näyttöasetukset
1. Perus – Vain kanavan nimi näytetään, jos
ensisijaista komponenttia toistetaan. Alakanavan nimi näytetään, jos alakanavaa
toistetaan
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
2. Kokonaisuus – Lisää kanavaryhmän
nimen kanavan nimeen
Valikkorakenne DAB
4.17.
DAB-päävalikko
4.18.
Talous ja raha
3. Kokonaisuus + PTY – Lisää ohjelmatyypin
nimen kanavan nimen alle
1.
Valitse kokonaisuus
4.19
Lapsille
2.
Valitse palvelu
4.20.
Faktaohjelma
Esiasetus
3.
Valitse alakanava
4.21.
Uskonto
4.
DAB PTY
4.22.
Puhelinkontakti
4.1.
DAB PTY pois päältä
4.23.
Matkailu
4.2.
Uutiset
4.24.
Vapaa-aika
4.3.
Ajankohtaisohjelma
4.25.
Jazz ja blues
4.4.
Tiedotuksia
4.26.
Kantrimusiikki
4.5.
Urheilu
4.27.
Kotimainen musiikki
4.6.
Opetusohjelma
4.28.
Ikivihreät
4.7.
Draama
4.29.
Kansanmusiikki
4.8.
Kulttuuri
4.30.
Dokumentti
4.9.
Tiede
5.
Opettele kokonaisuus
4.10.
Puheohjelma
6.
DAB-asetukset
4.11.
Popmusiikki
4.12
Rock-musiikki
6.1.1.
Kokonaisuuden nimi
4.13.
Rauhallinen musiikki
6.1.2.
4.14.
Kevyt klassinen
Kokonaisuud. nimi ja
PTY
4.15.
Raskas klassinen
6.1.3.
Perus
4.16.
Muu musiikki
Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa. DAB:llä on 2 muistipankkia esivalinnoille: DAB1 ja DAB2. Tallennetut esivalinnat
valitaan esivalintapainikkeilla.
Esivalinta sisältää kanavan, mutta ei alakanavaa. Jos alakanavaa toistetaan ja esiasetus tallennetaan, vain kanavan tunniste rekisteröidään. Se johtuu siitä, että alakanavat ovat
katoavia. Seuraavalla esiasetuksen hakuyrityksellä toistetaan kanavaa, joka sisälsi alakanavan. Esiasetus ei riipu kanavaluettelosta.
Tallennetun kanavan ei tarvitse olla kanavaluettelossa, jotta sitä voidaan kuunnella. Jos
kanava ladataan ilman, että se on saatavana,
näytetään esiasetusnumero ja seuraa hiljaisuus, kunnes saatavana oleva esiasetus valitaan ladattavaksi. Vaihtoehtoisesti toinen
kanava.
HUOM
Äänentoistolaitteiston DAB-järjestelmä ei
tue kaikkia DAB-standardissa olevia toimintoja.
6.1.
6.2.
Sää
04
DAB-näyttöasetukset
DAB DAB-linkkiin
``
151
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
6.3.
FM-liikenne
6.4.
Valitse DAB-taajuus
6.5.
04
152
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
LBand & Band III
Nollaa DAB
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Yleistä
RSE-järjestelmää voidaan käyttää yhtä aikaa
auton infotainment-järjestelmän kanssa.
Kun takaistuinten matkustajat käyttävät DVDsoitinta tai RSE-AUX-liitäntää tai katsovat
TV:tä1 kuunnellen samalla ääntä kuulokkeista,
kuljettaja ja etuistuimen matkustaja voivat
edelleen käyttää auton radiota tai CD-soitinta.
Virrankulutus, virtalukon asennot
Järjestelmä voidaan aktivoida virtalukon asennossa I tai II moottorin ollessa käynnissä. Kun
auto käynnistetään, elokuva keskeytyy tilapäisesti, ja jatkuu moottorin käynnistyttyä.
Kun järjestelmää on käytetty kerran ilman, että
virtalukko on ollut asennossa I, se lukittuu.
Uudelleen käynnistämistä varten on valittava
virtalukon asento I.
HUOM
Jos järjestelmää käytetään pitkään (yli 10
minuuttia) moottorin ollessa sammutettu,
auton akun lataustaso voi laskea niin alhaiseksi, että moottoria ei voida käynnistää.
Tässä tapauksessa näytössä näytetään
ilmoitus.
TV:n kuvaus
Painakaa
ja valitkaa TV I DVD I AUX
TV MEDIAVALIKKO.
Järjestelmäasetukset
Audiotila
Tehdasasetus
Aikavyöhyke asetus
Kanavalukituslista
CI-moduuli
Kanavien hallinta
Kanavahaku
TV
CAM-mod ei asetetettu
CI-moduulin tiedot
Uusien kantoaalt.
Hallinta
04
Signaalin voimakkuus
Lisää kanavanippu
Tietoa taajuudesta
Järjestelmäasetukset - TV
Taajuuden poistaminen
Painakaa MEDIAVALIKKO
Järjestelmäasetukset TV.
Kaikkien taajuuksien poistaminen
Kielet
Autom. haku
Tv-valikkojen kieli
Kuvasuhde
Esim. Englanti
16:9
4:3
Automaattinen
1
TV on RSE-järjestelmän lisävaruste.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Perus
Järjestelmäasetukset – tehdasasetukset
Zoom
Painakaa MEDIAVALIKKO
Järjestelmäasetukset Tehdasasetus.
Täyskuva
Keskitetty
Audiotila
Oikea
Vasen
Valikkoja voidaan
näyttää
8 - 40 sekuntia.
Järjestelmäasetukset – äänitila
Painakaa MEDIAVALIKKO
Järjestelmäasetukset Audiotila.
TV-ohjelman puhe voidaan vaihtaa erikieliseksi
puheeksi, jos ohjelma lähetetään useamman
ääniraidan kanssa.
Audio
Järjestelmäasetukset –
aikavyöhykeasetus
Painakaa MEDIAVALIKKO
Järjestelmäasetukset Aikavyöhyke
asetus.
Palkin aikakatk
04
Tässä palautetaan järjestelmän tehdasasetukset.
Jotta paikalliset ohjelma-ajat näytetään oikein,
aikavyöhyke on säädettävä. Paikalliset aikavyöhykkeet vaikuttavat GUIDE- ja INFO -painikkeiden valikoihin ja kelloon.
Jotta maksullisia kanavia voidaan katsoa, digitv-boksiin on asetettava sovittimeen sijoitettu
maksukortti.
Ääni - 1, esim. ENG.
Oikea
Vasen
Stereo
AC3
154
Boksi on sijoitettu tavaratilaan luukun alle
1. Avatkaa tavaratilassa oleva luukku, boksi
on suojattu kotelolla.
2. Avatkaa boksin kumikansi.
Maksulliset kanavat
Ääni - 2, esim. GER.
Audiotila
G031510
Tila (näytön tila)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3. Työntäkää maksukortti sovittimeen. Tarkistakaa, että työnnätte sen oikein paikalleen.
4. Työntäkää sovitin digi-tv-boksiin. Tarkistakaa, että työnnätte sen oikein paikalleen.
> Järjestelmä havaitsee uudet tiedot.
5. Hakekaa uudet katsottavissa olevat kanavat alla olevan kappaleen "Maksukortin
TV-kanavat" mukaisesti.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Vaihtoehtoisesti voitte kytkeä päälle auton
äänentoistojärjestelmän MODE-AUX -
Maksukortin TV-kanavat
Antakaa järjestelmän etsiä maksukortin myötä
käytettävissä olevat kanavat.
A B kaukosäätimestä
tilassa ja painaa
kuunnellaksenne ääntä kaiuttimista.
1. Painakaa MEDIA MENU kaukosäätimestä.
2. Valitkaa Kanavahaku
3.
Autom. haku.
.
Digi-tv-boksin tukema formaatti
TV-järjestelmä tukee MPEG-2-lähetyksiä.
MPEG-4-lähetyksiä voidaan vastaanottaa, jos
hankitaan sovitin. Tämä sovitin asetetaan digitv-boksiin samalla tavalla paikalleen kuin maksukortin sovitin. Ks. kappale Maksukortti
edellä.
2.
Painakaa
.
3. Valitkaa tiedosto navigointipainikkeilla.
4.
Painakaa
miston.
valitaksenne alihake-
Eri toistomahdollisuudet
Levyä voidaan toistaa eri tavoin, valitkaa toistotapa navigointipainikkeilla.
Kun dialogiruutu on esillä:
CD-levyn toistaminen
1. Painakaa oikeanpuoleista navigointipainiketta siirtyäksenne oikeanpuoleiseen valikkoon.
2. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH A (vasen näyttö) tai CH
B (oikea näyttö).
> Ääni ohjataan kuulokkeisiin.
3. Säätäkää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätimellä/
kuulokkeiden säätöpyörällä.
uudelleen näppäimellä
2.
3.
Musiikki
1. Asettakaa CD-levy laitteeseen tarrapuoli
käännettynä painikkeista poispäin.
> Levyä aletaan toistaa automaattisesti.
1. Levyn toisto keskeytetään ja käynnistetään
Valinta levyn hakemistosta
1. Asettakaa levy soittimeen.
Valitkaa maa ja painakaa
Tauko
.
Pysäyttäkää levy näppäimellä
.
Painakaa
uudelleen syöttääksenne levyn ulos.
Itsekopioitua levyä voidaan käyttää.
Toistettavuus ja laatu voivat kuitenkin riippua
lähdetiedoston laadusta, formaatista ja levyn
laadusta.
04
AUX-liitäntä, 12 V:n sähköliitäntä
Liitäntään voidaan kytkeä erillisiä laitteita. Noudattakaa aina ulkoisen laitteen, valmistajan tai
myyjän antamia kytkentäohjeita. RSE-AUX-liitäntään kytkettyä varustetta varten voidaan
käyttää näyttöjä, langattomia kuulokkeita, kuulokeliitintä ja auton kaiuttimia.
2. Askeltakaa navigointinäppäimillä valitaksenne toistovaihtoehdon.
3.
Vahvistakaa painamalla
.
CD-levyn kappaleen vaihto
±
Vaihtakaa CD-levyn kappaletta näppäimellä
tai
. Pikakelaus tehdään pitämällä näppäimiä painettuna.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Järjestelmä
RSE-AUX-liitännän kytkentä
Järjestelmän tukemat formaatit.
G030382
04
Audioformaatit
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformaatit
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Levyformaatit
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
RSE-AUX-liitäntä on sijoitettu etukyynärnojan alle.
1. Kytkekää videokaapeli keltaiseen liittimeen.
2. Kytkekää vasen äänikaapeli valkoiseen liittimeen ja oikea punaiseen.
3. Liittäkää virtajohto virtaliitäntään, jos laitteenne on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.
Edistyneet järjestelmäasetukset
Näihin asetuksiin päästään vain DVD-soittimen
ollessa tyhjä.
±
Painakaa MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
CAPTION
Sähköliitännän sijainti, katso sivu 194
AUDIO SETUP
156
ANGLE MARK
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
COMPRESSION
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
Kauko-ohjaimen ja langattomien
kuulokkeiden paristojen vaihto
Kauko-ohjaimessa ja kuulokkeissa käytetään
kahta AAA-mallista paristoa.
Pitäkää pitkillä matkoilla mukananne varaparistoja.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää
ruuvi.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää
ruuvi.
HUOM
Jos järjestelmä on liian lämmin käytettäväksi tai paristojen jännite on liian alhainen,
näyttöön tulee ilmoitus asiasta.
Ympäristönäkökohdat
Käytetyt paristot on hävitettävä ympäristön
kannalta sopivalla tavalla.
04
Langattomat kuulokkeet
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
Yleistä
Toiminnot
HUOM
Jos annetaan varoitusilmoitus, kun ajotietokonetta käytetään, ilmoitus pitää kuitata,
jotta ajotietokoneeseen voidaan palata. Kuitatkaa painamalla READ-painiketta.
G021364
04
Infonäyttö ja säätimet.
READ - kuittaus
Säätöpyörä – selaa valikoiden ja valintojen
välillä ajotietokoneluettelossa
RESET – nollaa
Jotta ajotietokoneen tietoihin päästään, pitää
säätöpyörää kääntää portaittain ylös-/alaspäin. Kääntämällä lisää tullaan takaisin lähtötilaan.
Matkan ja nopeuden yksikkötietojen vaihtamiseksi ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Keskinopeus
Auto laskee keskinopeuden viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään painamalla
RESET.
Nykyinen kulutus
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan näyttö esittää "----".
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
HUOM
Tietty virhenäyttö voi syntyä, jos polttoainekäyttöistä lisä-1 ja/tai pysäköintilämmitintä*
on käytetty.
Km tyhjään säiliöön
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä,
kuinka voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen, katso sivu 10
Kun näyttö esittää "--- km tyhjään säiliöön",
taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten.
HUOM
Tietty virhenäyttö voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Nollaus
1. Valitkaa Keskinopeus tai Keskikulutus.
2. Pitäkää RESET painettuna n. 1 sekunnin
valitun toiminnon nollaamiseksi. Jos
1
158
Vain dieselkäyttöiset autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
RESET pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia, nollataan keskinopeus ja keskikulutus samanaikaisesti.
Nykyinen nopeus*
Hetkellinen nopeus esitetään yksiköissä mph,
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
nopeusmittarin asteikko on mph, hetkellinen
nopeus esitetään yksiköissä km/h.
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Yleistä DSTC-järjestelmästä
Ajovakauden hallintajärjestelmä, DSTC (Dynamic Stability and Traction Control), auttaa kuljettajaa välttämään sivuluiston ja parantaa
auton etenemiskykyä.
hiekassa parannetaan, koska vetovoimaa ei
enää rajoiteta.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
Ilmoitukset infonäytössä
Jarrutettaessa voidaan järjestelmän toiminta
kokea sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua
auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
DSTC tilap. POIS
Järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen
jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta. Toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrut ovat jäähtyneet.
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
G021409
04
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Käsittely
Rajoitettu toiminta
Järjestelmän toimintaa sivuluiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan rajoittaa. Toimintaa sivuluiston yhteydessä viivytetään ja
täten sallitaan enemmän sivuluistoa, mikä
antaa suuremman vapauden dynaamisessa
ajossa. Etenemiskykyä syvässä lumessa tai
160
1. Kääntäkää säätöpyörää
, kunnes
DSTC-valikko näytetään. DSTC PÄÄLLÄ
tarkoittaa, että järjestelmän toiminta on
muuttumaton.
DSTC Ajovakauden hallintatoiminto
POIS tarkoittaa, että järjestelmän vaikuttamista rajoitetaan.
2. Pitäkää RESET
painettuna, kunnes
DSTC-valikko muuttuu.
Järjestelmän pysyy rajoitettuna kunnes moottori käynnistetään seuraavan kerran.
DSTC Vaatii huollon
Järjestelmä on suljettu vian vuoksi.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttakaa moottori. Jos ilmoitus on edelleen
olemassa, kun moottori käynnistetään uudelleen, ajakaa korjaamolle - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit mittaristossa
Jos symbolit
ja
näytetään
samanaikaisesti, lukekaa infonäytössä oleva
ilmoitus.
näytetään yksinään, se voi
Jos symboli
tapahtua seuraavilla tavoilla:
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
•
Vilkkuva valo tarkoittaa, että järjestelmä
säätää juuri silloin.
•
Kiinteä valo 2 sekunnin ajan tarkoittaa järjestelmän tarkastusta moottorin käynnistyksen yhteydessä.
•
Kiinteä valo moottorin käynnistyksen jälkeen tai ajon aikana tarkoittaa, että järjestelmässä on vikaa.
04
161
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajo-ominaisuuksien sovitus
Aktiivinen alusta (Four-C)*
Käsittely
Aktiivinen alusta Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton ajoominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia on
kolme: Comfort, Sport ja Advanced.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 122.
Tähän valikkoon ei pääse auton liikkuessa.
Comfort
04
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan
mukavammaksi, tätä suositellaan pitkille matkoille. Iskunvaimennus on pehmeä ja korin liike
mukautuvaa ja miellyttävää.
Sport
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan
ajoon. Ohjausvaste on nopeampi tilassa
Comfort. Vaimennus on kovempi ja kori seuraa
tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi
nopeassa kaarreajossa.
Advanced
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua kaarteissa on edelleen minimoitu.
Alusta-asetukset.
Käyttäkää keskikonsolissa olevia painikkeita
asetuksen muuttamiseen. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoituu käynnistettäessä moottori uudelleen.
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
Ohjauspyörän vastus kasvaa suhteessa auton
nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle. Moottoriteillä ohjaus on
nopeampi ja suorempi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä vaadi
ponnistelua.
Ohjausvastus voidaan asettaa kolmelle tasolle,
joten voitte valita tason, joka sopii Teille ajotuntuman tai ohjauksen herkkyyden puolesta.
162
Siirtykää kohtaan Auton asetukset
Ohjausvoiman taso valikkojärjestelmässä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Vakionop.säädin*
Käsittely
Vakionopeussäädin aktivoidaan sitten painatai
, minkä jälkeen ko. nopeus talmalla
lennetaan ja sitä käytetään asetettuna nopeutena. Näytön teksti (---) km/h vaihtuu osoittamaan asetettua nopeutta, esim. 100 km/h.
HUOM
G021411
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
Näyttö ja säätimet.
Valmiustila
Asetetun nopeuden palauttaminen
Aktivoinnin poistaminen
Nopeuden aktivointi/asettaminen
Asetettu nopeus (suluissa = valmiustila)
Aktivointi ja nopeuden säätö
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, pitää se
ensin asettaa valmiustilaan CRUISE-painikkeella . Symboli
syttyy näytössä ja teksti
(---) km/h
osoittaa, että nopeussäädin on
valmiustilassa.
Asetetun nopeuden säätäminen
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painatai
.
malla lyhyesti tai pitkään
Tilapäinen nopeuden lisäys kaasupolkimella,
esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen
asetukseen. Auto palaa asetetulle nopeudelle,
kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotain vakionopeussäätimen painikkeista pidetään painettuna pidempään kuin
n. minuutin, vakionopeussäädin kytkeytyy
pois toiminnasta. Tällöin pitää vakionopeussäätimen toiminnan palauttamiseksi moottori sammuttaa.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Painakaa
nopeussäätimen kytkemiseksi
tilapäisesti pois toiminnasta. Tallennettu
nopeus esitetään näytössä suluissa, esim.
(100) km/h.
Automaattinen tilapäinen aktivoinnin
poisto
Vakionopeussäätimen toiminta lakkaa spontaanisti, kun vetävät pyörät luistavat voimakkaasti tai jos auton nopeus laskee alle arvon
n. 30 km/h.
04
Vakionopeussäädin lakkaa toimimasta myös,
kun jarrua käytetään, vaihteenvalitsin siirretään
vapaa-asentoon tai jos kuljettaja pitää asetettua suuremman nopeuden kauemmin kuin 1
minuutin.
Toiminnan päätyttyä vakionopeussäädin siirtyy
valmiustilaan ja viimeksi asetettu nopeus tallennetaan.
Asetetun nopeuden palauttaminen
Jos vakionopeussäätimen aktivointi on poistettu tilapäisesti, se voidaan palauttaa paina. Nopeudeksi tulee tällöin aiemmin
malla
asetettu nopeus.
HUOM
Aktivoinnin poistaminen
Vakionopeussäädin kytketään pois toiminnasta CRUISE-painikkeella tai sammuttamalla
moottori. Asetettu nopeus hävitetään.
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella
.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
163
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Yleistä
Toiminto
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin (Adaptive Cruise
Control – ACC) on apuväline, jonka tarkoituksena on helpottaa kuljettajan rasitusta pitkillä
ajomatkoilla tasaisessa liikennevirrassa, esim.
moottori- ja maanteillä.
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan
pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Sopeutuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten
tai eläinten vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien autojen ja esineiden vuoksi.
VAROITUS
Sopeutuvaa vakionopeussäädintä ei voi
käsitellä kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Osa Toiminta ja siitä eteenpäin kertoo rajoituksista, joista kuljettajan pitää olla tietoinen, ennen kuin sopeutuvaa vakionopeusjärjestelmää käytetään.
Te kuljettajana vastaatte siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä sopeutuvaa vakionopeussäädintä.
G021412
04
Teidän pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun sopeutuva
vakionopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Katsaus toimintaan.
Varoitusvalo, kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Säätimet
Tutkatunnistin
Mukautuva nopeussäädin muodostuu itse säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, risteyksissä, liukkaalla,
kun tienpinnalla on paljon vettä tai loskaa,
rankassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liittymiskaistoilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan
tutkatunnistimella. Nopeutta säädetään kaasuttamalla ja jarruttamalla. On normaalia, että
jarruista kuuluu heikko ääni, kun vakionopeussäädin käyttää niitä.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan nopeussäätimen huollon saa
tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Jarrupoljin liikkuu, kun vakionopeussäädin
jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla, koska se voi tällöin jäädä puristuksiin.
Vakionopeussäädin pyrkii seuraamaan omalla
kaistalla edellä ajavaa ajoneuvoa asetetun
164
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
aikavälin päässä. Jos tutkatunnistin ei ole
havainnut edessä olevaa ajoneuvoa, pyritään
vain asetettuun nopeuteen. Tämä tapahtuu
myös, jos edessä olevan nopeus ylittää vakionopeussäätimeen asetetun nopeuden.
Mukautuva nopeussäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, Teidän on jarrutettava
itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista johtuen
jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta, katso sivu 167.
Mukautuva nopeussäädin voidaan aktivoida
vain nopeuden ollessa yli 30 km/h. Jos nopeus
laskee arvon 30 km/h alle tai jos moottorin kierrosluku tulee liian matalaksi, mukautuva
nopeussäädin sulkeutuu ja lopettaa jarruttamisen. Tällöin pitää kuljettajan heti puuttua tilanteeseen etäisyyden säilyttämiseksi edellä olevaan ajoneuvoon. Suurin asetusnopeus on
200 km/h.
Varoitusvalo, kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa n. 30 % auton jarrutuskyvystä.
Jos omaa autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä nopeussäädin selviytyy, ja Te
kuljettajana ette jarruta, nopeussäädin käyttää
törmäysvaroittimen varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön
puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
Käsittely
HUOM
Punaista varoitusvaloa voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa tai
aurinkolaseja käytettäessä.
04
VAROITUS
Vakionopeussäädin varoittaa vain ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on havainnut.
Tämän vuoksi voi varoitus jäädä puuttumaan tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
odottako varoitusta, vaan jarruttakaa tarvittaessa.
Näyttö ja säätimet.
Aktivointi ja asetusten palautus, nopeuden
lisäys
Valmiustila, päälle/pois
Aikaetäisyyden asettaminen
Aktivointi ja nopeuden säätö
Asetettu nopeus (suluissa = valmiustila)
Asetettu aikaetäisyys säädön aikana
Asetettu aikaetäisyys säädön jälkeen
Aktivointi ja nopeuden säätö
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, pitää se
ensin asettaa valmiustilaan painikkeella
.
Symboli
syttyy näytössä ja merkit (---)
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
osoittavat, että nopeussäädin on valmiustilassa.
Vakionopeussäädin aktivoidaan sitten painatai
, minkä jälkeen ko. nopeus talmalla
lennetaan ja sitä käytetään asetettuna nopeutena. Näytön merkit (---) vaihtuvat osoittamaan
asetettua nopeutta, esim. 100.
Auton symboli syttyy näytön
vasemmalla puolella, kun tutkatunnistin on havainnut toisen ajoneuvon. Vain kun symboli palaa, etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon säädetään.
04
HUOM
HUOM
Jos jotain vakionopeussäätimen painikkeista pidetään painettuna pidempään kuin
n. minuutin, vakionopeussäädin kytkeytyy
pois toiminnasta. Tällöin pitää vakionopeussäätimen toiminnan palauttamiseksi moottori sammuttaa.
Tietyissä tilanteissa ei vakionopeussäädintä
voi aktivoida. Tällöin esitetään näytössä
Vakionop.säädin Ei käytössä, katso
sivu 169.
Asetettua aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon lisätään painamalla
ja vähennetään
painamalla
.
Viisi eri aikaetäisyyttä voidaan
valita ja esittää näytössä 1–5
vaakasuorana viivana – mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys, taulukko katso
sivu 171.
Asetetun nopeuden säätäminen
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeussäädin lisää aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeussäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi
tietyissä paikoissa.
166
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös etäisyystarkastuksen ollessa aktivoituna, katso sivu 171.
Aikaetäisyyden asettaminen
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painamalla pitkään tai lyhyesti ,
tai . Painikkeella
on aktiivisena sama toiminto kuin
painikkeella
, mutta se antaa pienemmän
nopeuden lisäyksen.
Huomatkaa, että lyhyt aikaetäisyys sallii kuljettajalle lyhyen reagointiajan, jos liikenteessä
tapahtuu jotain odottamatonta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Jos vakionopeussäädin ei tunnu reagoivan
aktivoitaessa, syynä voi olla se, että aikaetäisyys lähimpään autoon estää nopeuden
lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Asetusten aktivoinnin poistaminen ja
palauttaminen
Vakionopeussäätimen aktivointi poistetaan
joko painamalla lyhyesti
tai kuljettajan puuttuessa tilanteeseen esim. jarruttamalla. Asetettu nopeus esitetään tällöin suluissa, esim.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
(100). Nopeus ja aikaetäisyys saadaan uudel.
leen esiin painamalla
lisäpainallus lisää aseJokainen painikkeen
tettua nopeutta 1 km/h portain nopeussäätimen ollessa aktivoituna.
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella .
Lyhyt painikkeen
painallus valmiustilassa
tai pitkä painallus aktiivisessa tilassa sulkee
vakionopeussäätimen. Asetettu nopeus hävitetään eikä sitä voida palauttaa.
Aktivoinnin poisto johtuen kuljettajan
puuttumisesta tilanteeseen
Vakionopeussäätimen aktivointi poistetaan,
kun jarruja käytetään, vaihteenvalitsin siirretään vapaalle tai jos kaasupoljinta painetaan
pitkään. Nopeussäädin siirtyy tällöin valmiustilaan ja kuljettajan pitää itse säätää auton
nopeutta.
Jos kaasua pidetään painettuna lyhyt aika,
esim. ohitettaessa, vakionopeussäätimen aktivointi lopetetaan tilapäisesti, ja se aktivoidaan
uudestaan, kun kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen aktivoinnin poisto
Sopeutuva nopeussäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautus- ja vetovoimatoiminnosta (DSTC). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, nopeussäädin
sulkeutuu automaattisesti.
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Vakionop.säädin
Kytketty pois näytetään näytössä. Kuljettajan
pitää tällöin puuttua tilanteeseen ja sovittaa
nopeus edellä ajavan ajoneuvon mukaan.
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
VAROITUS
Lisävarusteita tai muita esineitä ei saa asentaa etusäleikön eteen.
Tutkatunnistimen kyky havaita edellä oleva
ajoneuvo heikkenee voimakkaasti:
•
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
nopeus laskee alle arvon 30 km/h
pyörät menettävät otteensa tiehen
jos tutkatunnistin tukkeutuu eikä voi
havaita muita ajoneuvoja esim. rankassa
sateessa tai jos lumisohjoa tai muita esineitä on kasaantunut tutkatunnistimen
eteen.
04
HUOM
jarrujen lämpötila on korkea
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana.
moottorin kierrosluku on liian pieni
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Tutkatunnistin ja sen rajoitukset
Tutkatunnistinta käyttää, sopeutuvan nopeussäätimen lisäksi, myös automaattisella jarrutustoiminnolla varustettu törmäysvaroitin
(katso sivu 174) ja etäisyystarkastus (katso
sivu 171). Se on tehty havaitsemaan autot tai
suuremmat, samaan suuntaan kulkevat ajoneuvot.
•
jos edellä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon omasta nopeudesta.
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu. Tietyissä tilanteissa se havaitsee muun ajoneuvon
myöhemmin kuin on odotettu tai ei mitään ajoneuvoa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tutka tukossa
Ks. käsikirjaa, tämä tarkoittaa, että tutkatunnistimesta lähtevät tutkasignaalit estyvät ja
ettei edessä olevaa autoa voida havaita.
04
G021414
Tämä puolestaan tarkoittaa, että sopeutuva
nopeussäädin, etäisyyshälytys ja törmäysvaroitin automaattisella jarrutustoiminnolla eivät
toimi.
Taulukosta ilmenevät mahdolliset syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Tutkatunnistimen näkökenttä (harmaa).
Tutkatunnistin ei joskus voi havaita lähellä
olevaa ajoneuvoa, esim. ajoneuvoa, joka
ajaa Teidän ja edellä olevan ajoneuvon
väliin.
168
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka
havaitsee, ettei se enää ole tukossa.
04
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Valmiustila tai aktiivinen tila ilman havaittua ajoneuvoa.
Aktiivinen tila ja havaittu ajoneuvo, jonka mukaan vakionopeussäädin sovittaa nopeuden.
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
Kytke DSTC
Nopeussäädintä ei voi aktivoida, ennen kuin veto- ja vakautustoiminto (DSTC) on aktivoitu.
vak.nop. mahd.
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädin on suljettu.
Kytketty pois
Kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädintä ei voi aktivoida.
Ei käytössä
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Tutka on tukossa
Vakionopeussäädin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ks. käsikirjaa
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
04
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 167.
170
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädin ei toimi.
Vaatii huollon
Yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
Yleistä
Etäisyyshälytys (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi aikaetäisyydestä edellä olevaan
ajoneuvoon.
Pienehkö osa punaisesta varoitusvalosta tuulilasissa palaa jatkuvasti, jos ajetaan lähempänä edellä olevaa ajoneuvoa kuin mitä asetettu aikaetäisyys on.
HUOM
Etäisyystarkastuksen aktivointi poistettu
sopeutuvan nopeussäätimen ollessa aktivoituna.
pyörässä. Aikaetäisyyttä lisätään painikkeella
ja vähennetään painikkeella
.
Valittavana on viisi eri aikaetäisyyttä ja ne esitetään näytössä 1–5 vaakasuoralla viivalla – mitä useampi viiva, sitä
pidempi aikaetäisyys.
VAROITUS
Etäisyystarkastus näyttää vain etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon – oman auton
nopeuteen ei vaikuteta.
Käsittely
G017362
Etäisyystiedot annetaan vain ajoneuvosta, joka
ajaa oman auton edessä, samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
Etäisyyshälytys on aktiivinen yli 30 km/h:n
nopeuksissa.
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Aikaetäisyyden asettaminen
Painikkeet aikaetäisyyden asettamiseksi edellä
olevaan ajoneuvoon ovat vasemmalla ohjaus-
Viivojen lukumäärä
Aikaetäisyys
(sekuntia)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
04
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös mukautuvan nopeussäätimen
ollessa aktivoituna.
``
171
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
sopeutuva nopeussäädin, katso sivu 165.
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
04
Rajoitukset
Toiminto käyttää samaa tutkatunnistinta kuin
mukautuva nopeussäädin ja törmäysvaroitin.
Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista, katso sivu 167.
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valon vaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo tuulilasissa näy.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkatunnistimen mahdollisuuksiin havaita
edellä olevia ajoneuvoja. Myös ajoneuvojen
koko voi vaikuttaa kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä
tai että varoitus satunnaisesti jää pois.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäi-
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
172
syydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tutka on tukossa.
Etäisyyshälytys on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ks. käsikirjaa
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista katso sivu 167
Törmäysvaroitus Vaatii
huollon
Etäisyyshälytys sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ovat kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
04
173
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (Collision Warning with Auto Brake) on apuväline,
joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka
on vaarassa ajaa edellä olevan, seisovan tai
samaan suuntaan kulkevan auton päälle.
Törmäysvaroittimella on seuraavat kolme toimintoa.
04
•
Törmäysvaroitus varoittaa kuljettajaa
lähellä olevasta törmäyksestä.
•
Jarrutusapu auttaa kuljettajaa jarruttamaan tehokkaasti kriittisessä tilanteessa.
•
Automaattinen jarrutus jarruttaa autoa
automaattisesti, kun törmäys on väistämätön. Automaattijarrutustoiminto ei voi estää
törmäystä, vaan sen tarkoituksena on alentaa törmäysnopeutta.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Toiminto
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin,
jotka ajavat toiseen suuntaan kuin oma auto
tai ihmisiin ja eläimiin.
Varoitus aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri. Osa Toiminta ja seuraava osa
kertovat rajoituksista, joista kuljettajan pitää
olla tietoinen ennen kuin törmäysvaroitinta
automaattisella jarrutustoiminnolla käytetään.
Automaattinen jarrutustoiminto voi ainoastaan rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarrutusvaikutuksen saamiseksi pitää kuljettajan painaa jarrupoljinta.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta.
Te kuljettajana vastaatte siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä törmäysvaroitinta.
Törmäysvaroittimen huollon saa tehdä vain
korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
G017382
Yleistä
Katsaus toimintaan.
Näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran
yhteydessä
Tutkatunnistin
Kameratunnistin
Törmäysvaroitus
Tutkatunnistin yhdessä kameratunnistimen
kanssa havaitsee seisovat ajoneuvot sekä ajoneuvot, jotka ajavat oman auton kanssa
samaan suuntaan. Törmäysvaaran uhatessa
tällaisen ajoneuvon kanssa huomionne herätetään punaisella vilkkuvalla varoitusvalolla ja
varoitusäänellä.
Törmäysvaroitus on aktiivinen nopeudesta
7 km/h alkaen.
174
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Jarrutusapu
Päällä ja Pois
Jos törmäysvaara kasvaa edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu. Jarrutusapu valmistelee jarrutusjärjestelmän
nopeaa jarrutusta varten ja jarrut vaikuttavat
heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä
nykäisynä.
Valitseminen, pitääkö törmäysvaroittimen olla
kytkettynä päälle vai suljettuna: Valikosta
Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. valitaan joko vaihtoehto Päällä tai Pois. Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli
valittuna, kun moottori sammutettiin.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarrutusteholla, myös
poljinvoiman ollessa heikko.
Automaattijarrutus
Jos kuljettaja ei tässä tilassa ole vielä aloittanut
väistötoimenpidettä ja törmäysvaara on ilmeinen, automaattijarrutus alkaa toimia kuljettajan
tarvitsematta koskea jarrupolkimeen. Jarrutus
tapahtuu tällöin rajoitetulla jarrutusteholla törmäysnopeuden pienentämiseksi. Täyden jarrutustehon saamiseksi pitää kuljettajan jarruttaa itse.
Käsittely
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän kautta. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 122.
HUOM
Automaattijarrutus on aina toiminnassa eikä
sitä voida sulkea.
Varoitussignaalien aktivointi/aktivoinnin
poisto
Varoitusääni ja varoitusvalo aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori, jos järjestelmä on kytketty päälle.
Varoitusääni voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta erikseen vaihtoehdolla Päällä tai Pois
kohdassa Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. Varoitusääni.
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Valitkaa joko Pitkä, Normaali tai Lyhyt kohdassa Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. Varoetäisyys.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden.
Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Pitkä.
Jos tämä asetus antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa ja
varoitusääntä myös, jos törmäysvaroitin on
suljettu.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaaran uhatessa, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
04
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyystarkastus asetettuna aikaetäisyydelle 4 – 5, katso sivu 171.
HUOM
Myös jos varoetäisyydeksi on asetettu
Pitkä, voidaan varoitukset tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. nopeuserojen ollessa suuria tai jos edellä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
Asetusten tarkastus
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin
näytöstä. Siirtykää valikon kautta Auton
asetukset Törmäysvaroitusasetuks.,
katso sivu 122.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Rajoitukset
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna
suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen vuoksi
olla aina aktivoituna.
HUOM
04
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti
asettaa pois toiminnasta matkustamon lämpötilan ollessa korkea, minkä on aiheuttanut
esim. voimakas auringonpaiste. Jos näin
tapahtuu, varoitusääni aktivoituu, vaikka se
olisikin kytketty pois valikkojärjestelmässä.
•
Varoituksia voi jäädä pois, jos etäisyys
edellä olevaan on lyhyt tai ohjauspyörän
ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan yhteydessä.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutukset voivat tulla myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne
tai ulkoinen vaikutus aiheuttaa sen, että
tutka- tai kameratunnistin ei kykene havaitsemaan edellä olevaa ajoneuvoa oikealla
tavalla.
Tunnistinjärjestelmän toimintaetäisyys on
rajoitettu seisovien tai hitaasti liikkuvien ajoneuvojen osalta ja järjestelmä antaa tämän
vuoksi vähemmän tehokkaita varoituksia tai
ei anna niitä lainkaan tällaisten ajoneuvojen
suurempien nopeuksien (yli 70 km/h) yhteydessä.
Varoitukset seisovien tai hitaasti kulkevien
ajoneuvojen osalta voidaan kytkeä pois toiminnasta johtuen pimeydestä.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin sopeutuva vakionopeussäädin. Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista,
katso sivu 167.
Puuttuvasta tai myöhäisestä varoituksesta voi
seurata, että jarrutusapu puuttuu tai tulee myöhään.
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa,
mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
176
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kameratunnistimen rajoitukset
Auton kameratunnistinta käyttää kolme toimintoa: törmäysvaroitin automaattijarrutuksella,
Driver Alert Control, katso sivu 179 ja Lane
Departure Warning, katso sivu 182.
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta, huurusta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasille kameratunnistimen eteen, koska se voi
rajoittaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan järjestelmän lopettamaan toimintansa.
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmää, ts. se "näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai
vesisateessa ja tiheässä sumussa. Sellaisissa
olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa
toimintoa, jossa kameratunnistinta käytetään,
esim. lukemaan ajorataa ja havaitsemaan
muita ajoneuvoja.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuuttia
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasi Tunn.
peitossa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita ajoneuvoja tai
tielinjoja auton edessä.
Tämä vuorostaan tarkoittaa, että törmäysvaroitin automaattijarrutuksella, Lane Departure
Warning ja Driver Alert Control eivät toimi täydellisesti.
Taulukosta ilmenevät mahdolliset syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
likainen tai jään tahi
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kameran
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai lumi
aiheuttaa sen, ettei
kamera näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus
toimi voimakkaassa
sateessa.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
puhdistettu, mutta
ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Voi kestää muutamia
minuutteja, ennen
kuin kamera mittaa
näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille
on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
04
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäysvaroitus suljettu
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Törmäysvaroitus Ei käytössä
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Autom. jarrutus aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista katso sivu 176.
04
Tutka tukossa. Ks. käsikirjaa
Törmäysvaroitin ja automaattijarrutus ovat tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 167.
Törmäysvaroitus. Vaatii
huollon
178
Törmäysvaroitin ja automaattijarrutus ovat kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Johdanto
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Yleistä toiminnosta Etäisyyshälytys
Driver Alert Control – DAC
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta
ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua, ettei
kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa
väsymystä, riippumatta siitä, onko DAV varoittanut vai ei.
Driver Alert System muodostuu kahdesta eri
toiminnosta, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti tai erikseen:
Driver Alert Control (DAC)
Kaistavaroitin Lane Departure Warning
(LDW), katso sivu 182.
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan
olemaan täydentävä apuväline.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
HUOM
G017332
•
•
Toiminto on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti,
esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on
nukahtamassa.
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin
ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään,
kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
04
Toimintoa ei saa käyttää ajojakson pidentämiseen. Suunnitelkaa aina tauot tasaisin
välein ja katsokaa, että olette levännyt.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt. Esim.:
•
•
•
jos kuljettaja testaa LDW-toimintoa.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä.
uraisella tienpinnalla.
HUOM
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia, katso sivu 176.
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Käsittely
Tietyt asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja sen valikkojärjestelmästä. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 122.
Säätöpyörä. Kääntäkää pyörää, kunnes
näyttö esittää Driver Alert.
Toisella rivillä esitetään vaihtoehdot
Pois, Ei käytössä tai Tasomerkintä.
Ko. tila voidaan tarkastaa ajotietokoneen näytöstä ohjauspylvään vasemman vivun avulla.
READ-painike. Vahvistaa ja hävittää varoituksen muistista.
Aktivoikaa etäisyyshälytys Driver Alert
Control
Etsikää keskikonsolin näytössä sen valikkojärjestelmän avulla esiin Auton asetukset
Driver Alert. Valitkaa vaihtoehto Päällä.
04
Toiminto aktivoituu, kun nopeus ylittää 65 km/h ja pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h.
Näyttö esittää tasomerkinnän 1 - 5
pylväällä, jossa pieni pylväiden määrä osoittaa
epävarmaa ajotapaa. Suuri pylväiden määrä
tarkoittaa vakaata ajotapaa.
Jos autossa ilmenee epävarmuutta, kuljettaja
hälytetään äänimerkillä sekä teksti-ilmoituksella Driver Alert Tauon aika. Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen
ei parane.
VAROITUS
Hälytys tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Hälytyksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä: pysäyttäkää auto pikimmiten turvallisesti ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
180
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert POIS
Toiminto ei ole kytkettynä päälle.
Driver Alert Ei käytössä
Nopeus on alle 60 km/h, ajoradalta puuttuvat selvät reunamerkinnät tai kameratunnistin on tilapäisesti
pois toiminnasta. Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 176.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert
Toiminto analysoi kuljettajan ajotapaa.
Pylväiden määrä voi vaihdella välillä 1 - 5, jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa ajokäyttäytymistä. Suuri pylväiden määrä tarkoittaa vakaata ajotapaa.
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa; kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
04
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 176.
Driver Alert Sys Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
181
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Yleistä toiminnosta Lane Departure
Warning – LDW
Käsittely ja toiminta
Jos kamera ei enää voi nähdä ajoradan sivumerkintöjä tai nopeus laskee alle arvon
60 km/h, toiminto palaa valmiustilaan ja näyttö
esittää Lane Depart Warn Ei käytössä.
Jos auto tahattomasti ylittää ajoradan vasemman tai oikean sivumerkinnän, kuljettaja hälytetään äänimerkillä.
Seuraavissa tilanteissa varoitusta ei anneta:
04
Toiminto on tarkoitettu vähentämään ns. yksittäisonnettomuuksien vaaraa – onnettomuuksien, joissa auto tietyissä tilanteissa poistuu
ajoradalta ja on vaarassa joko ajautua ojaan tai
vastaantulevien ajoradalle.
LDW muodostuu kamerasta, joka lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä. Kuljettaja hälytetään äänimerkillä, jos auto ylittää sivumerkinnän.
1
182
Toiminto kytketään päälle tai suljetaan keskikonsolissa olevalla katkaisimella. Painikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä
päälle.
Ajotietokoneen näyttö näyttää Lane Depart
Warn Ei käytössä, kun toiminto on valmiustilassa.
Kun LDW on valmiustilassa, toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun kamera on lukenut ajoradan sivumerkinnät ja nopeus ylittää 65 km/h.
Ajotietokoneen näyttö esittää tällöin Lane
Depart Warn Käytössä.
Kun Erityisherkkä on valittu, annetaan kuitenkin varoitus, katso sivu 184.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
Suuntavalo on päällä
•
Käännyttäessä voimakkaasti siten, että
auto kallistuu.
Kuljettajan jalka on jarrupolkimella1
Painettaessa nopeasti kaasupoljinta1
Ohjauspyörän nopeiden liikkeiden yhteydessä1
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia. Lisätietoja, katso sivu 176.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät linjan.
Hälytystä ei kuulla, kun linja on auton pyörien välissä.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lane departure warning
Päällä/Pois
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää 5 sekunnin kuluttua.
Lane Depart Warn Käytössä
Toiminto lukee ajoradan sivumerkintöjä.
Lane Depart Warn Ei käytössä
Nopeus on alle 60 km/h, ajoradalta puuttuvat selvät reunamerkinnät tai kameratunnistin on tilapäisesti
pois toiminnasta. Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 176.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
04
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 176.
Driver Alert Sys Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Henkilökohtaiset asetukset
Katsokaa keskikonsolin näytön valikkojärjestelmää ja etsikää siitä esiin Auton asetukset
Lane departure warning, katso sivu 122.
Valitkaa haluamanne vaihtoehto:
Päällä käynnistettäessä: Tämä valinta asettaa toiminnon valmiustilaan aina, kun auto
käynnistetään. Muussa tapauksessa saadaan
sama arvo, joka oli, kun moottori sammutettiin.
04
184
Erityisherkkä: Tämä valinta lisää herkkyyttä,
hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Yleistä
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit
äänentoistolaitteiston näytössä osoittavat etäisyyden havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Vain takana
Sekä edessä että takana.
VAROITUS
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita. Tarkkailkaa lapsia
tai eläimiä, jotka ovat auton lähellä.
Toiminto
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään, ja katkaisimen Pois/Päällä
-valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Keskikonsolin näyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty kenttä osoittaa, mikä neljästä tunnistimesta on havainnut esteen. Mitä useampi
merkitty kenttä on samassa pylväässä, sitä
lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen
välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu audiojärjestelmästä tuleva ääni
vaimennetaan automaattisesti.
1
Active
2
Active
3
Active
04
Näkymät eri tilanteissa.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet vain
takana. Molemmat oikeanpuoleiset takatunnistimet ovat havainneet esteen.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet sekä
edessä että takana. Oikea tunnistin edessä
on 30 cm:n etäisyydellä tai lähempänä
havaittua estettä.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet sekä
edessä että takana. Peruutusvaihde kytkettynä, ei havaittua estettä edessä tai
takana.
Etäisyyden ollessa 30 cm:n sisällä ääni on jatkuva ja merkityn tunnistimen pylväs täysin täytetty, ks. kuvaa (2). Jos havaittu este on jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton takana että
edessä, ääni tulee kaiuttimista vuorotellen.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Pysäköintitutka taaksepäin
Pysäköintitutka eteenpäin
TÄRKEÄÄ
Asennettaessa lisävalot: Ottakaa huomioon, että nämä eivät saa peittää tunnistimia
– lisävalot voidaan tällöin käsittää esteeksi.
Järjestelmän vian ilmaisu
G017833
04
Mittausalue suoraan auton taakse on n. 1,5 m.
Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee takakaiuttimista.
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 15 km/h asti, myös peruutettaessa. Suuremmalla nopeudella järjestelmän aktivointi
poistetaan. Painikkeessa oleva valo jää kuitenkin palamaan osoittaen, että järjestelmä on
päällä, kun kuljettaja pysäköi seuraavan kerran. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä
aktivoituu uudelleen.
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukussa olevan polkupyöränpitimen kanssa pitää
järjestelmä sulkea – muutoin tunnistimet reagoivat näihin.
HUOM
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos
käytetään Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta.
186
G021424
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
infonäyttö esittää Pys.tutkajärj.
Vaatii huollon, pysäköintitutka ei toimi.
HUOM
Eteenpäin osoittavan pysäköintitutkan aktivointi poistetaan, kun seisontajarru kytketään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, moottoripyörien pakoputkistojen
äänet jne.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Anturien puhdistus
HUOM
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
04
Tunnistimien sijainti edessä.
Tunnistimien sijainti takana.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
187
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Yleistä BLIS-järjestelmästä
VAROITUS
Kuolleet kulmat
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina kuljettajalla.
BLIS-kamera
Kun kamera
on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo
palaa
kiinteästi.
Merkkivalo
BLIS-symboli
BLIS on kameratekniikkaan perustuva informaatiojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan oman auton
kanssa samaan suuntaan kulkevia ajoneuvoja,
jotka ovat ns. kuolleessa kulmassa.
TÄRKEÄÄ
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
A = n. 9,5 m ja B = n. 3 m
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat peitossa, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja infonäytössä esitetään ilmoitus. Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin linssit.
Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea tilapäisesti yhdellä BLIS-painikkeen painalluksella,
katso sivu 188.
188
G017834
G021426
04
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktivointi-/sulkemispainike.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
Järjestelmä voidaan poistaa käytöstä/ottaa
käyttöön, kun moottori on käynnistetty painamalla BLIS-painiketta.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo sammuu ja kojelaudan näytössä esitetään teksti-ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat
merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa
READ-painiketta teksti-ilmoituksen poistamiseksi. Lisätietoja ilmoitusten käsittelystä, katso
sivu 125.
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä toimii, kun oma auto kulkee nopeudella yli 10 km/h.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos:
•
ajatte nopeudella, joka on enintään
10 km/h suurempi kuin ohitettava ajoneuvo
•
jos Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus
on enintään 70 km/h suurempi kuin käyttämänne nopeus.
VAROITUS
VAROITUS
BLIS-järjestelmä ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS-järjestelmä ei toimi, kun auto peruuttaa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla. Tämä
voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä
havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Jos ympäröivien ajoneuvojen valonheittimet eivät pala, järjestelmä ei
huomaa niitä. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että
järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa ei ole
valonheittimiä ja jota vedetään henkilö- tai
kuorma-auton perässä.
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin ja
mopoilijoihin.
BLIS-kameroita voi häiritä voimakas valo tai
ajaminen pimeässä, kun valonlähteet (esim.
tievalaistus tai toiset ajoneuvot) puuttuvat.
Tällöin järjestelmä voi tulkita valon puuttumisen kameroiden joutumiseksi peittoon.
Molemmissa tapauksissa infonäyttö esittää
ilmoituksen.
Ajettaessa sellaisissa olosuhteissa voi järjestelmän suorituskyky tilapäisesti heikentyä ja esitetään teksti-ilmoitus, katso
sivu 189. Jos ilmoitus häviää automaattisesti, BLIS on palannut normaaliin toimintaansa.
04
BLIS-kameroilla on vastaavia rajoituksia
kuin ihmisen silmällä, ts. ne "näkevät" huonommin esim. voimakkaassa lumisateessa
tai tiheässä sumussa.
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti BLIS-kameroiden
linssien pitää olla puhtaita. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
TÄRKEÄÄ
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
Rajoitettu toim.
BLIS-kameraa häiritsevät esim. sumu
tai voimakas auringonpaiste suoraan
kameraan.
Ilmoitukset näytössä
04
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä
päällä
BLIS-järjestelmä
Vaatii huollon
BLIS ei toimi.
BLIS-järjestelmä
Kamera peit
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
BLIS-kamera lian,
lumen tai jään peittämä. Puhdistakaa
linssit.
Kamera palautuu
itsestään toimintakuntoon, kun ympäristö on jälleen normaali.
BLIS-järjestelmä
POIS
BLIS-järjestelmä
pois
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
HUOM
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole toista ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin BLIS-järjestelmä vaatii
huollon.
190
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa
BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytystilat
04
192
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytyslokero ovipaneelissa
Keskikonsoli
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää
hehkua sytyttämiseen.
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Käsinekotelo
Pääsylipunpidin
Käsinekotelo
Säilytyslokero, mukinpidin
Takinpidin
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
04
Säilytystasku
Takinpidin
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Säilytyslokero (esim. CD-levyille), liitäntä
AUX:lle ja USB:lle*1 (esim. iPodŸ) kyynärnojan (ja säilytyspaikan*) alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle sekä 12 V:n liitännän ja lokeron
pikkuesineille. (Jos on valittu tuhkakuppi ja
savukkeensytytin, savukkeensytytin on 12
V:n liitännässä ja irrotettava tuhkakuppi
pikkuesineiden lokerossa.)
Täällä voi säilyttää esim. auton käyttöohjekirjaa
ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pitimet
kynille. Käsinekotelo voidaan lukita avainliuskalla, katso sivu 45.
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi*
Keskikonsolissa oleva tuhkakuppi irrotetaan
nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
1
Kun RSE* on olemassa, USB-liitännällä on toinen sijainti, katso sivu 139.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Lattiamatot*
12 V:n liitäntä
ranotto on 10 A. Jotta liitännästä saa virtaa,
pitää etäavaimen olla vähintään avaimen asennossa I, katso sivu 72.
Volvo myy erityisvalmisteisia lattiamattoja.
VAROITUS
VAROITUS
Lattiamaton pitää kuljettajan paikalla olla
painettuna kunnolla alas ja kiinnitettynä kiinnittimiin, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja alla.
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
Sähköliitäntä kuormatilassa*
Meikkipeili
G021439
04
G021438
G017825
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
Meikkipeilin valo, kuljettajan* tai matkustajan
puolella, syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
G021440
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
Sähköliitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille varusteille, esim.
matkapuhelimelle tai kylmälaukulle. Suurin vir-
194
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kääntäkää kansi alas päästäksenne käsiksi
sähköliitäntään. Se toimii myös, kun etäavain
ei ole virtalukossa.
HUOM
Muistakaa olla käyttämättä sähköliitäntää
moottorin seistessä, koska on olemassa
auton käynnistysakun tyhjenemisen vaara.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Yleistä
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopivia handsfree-toiminnon kanssa.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon jälleenmyyjän puoleen tai otatte
yhteyden osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Puhelintoiminnot, katsaus säätimiin
ENTER – Hyväksyy puhelun. Painikkeen
painallus näyttää viimeksi syötetyt numerot. Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Aloittaminen
Valikoita ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 122.
Katsaus järjestelmään.
Matkapuhelin
04
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Mikrofoni
Lyhyt PHONE-painikkeen painallus aktivoi
handsfree-toiminnon. Teksti PUHELIN ylimpänä näytössä osoittaa sen olevan puhelintiosoittaa, että handsfreelassa. Symboli
toiminto on aktiivinen.
Ohjauspyörän painikesarja
Keskikonsoli
BluetoothTM
BluetoothTM-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti äänentoistolaitteistoon. Äänentoistolaitteisto toimii
handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Matkapuhelinta voidaan käyttää sen
painikkeilla riippumatta siitä, onko se liitetty vai
ei.
EXIT – Keskeyttää/torjuu puhelun, poistaa
syötetyt merkit, keskeyttää meneillään olevan toiminnon. Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
VOLUME – Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Numero- ja kirjainpainikkeet
PHONE – päälle/pois ja valmiustila
(standby)
Painikkeen PHONE pitkä painallus poistaa
handsfree-toiminnon aktivoinnin ja kytkee liitetyn puhelimen pois.
Matkapuhelimen liittäminen
Matkapuhelimen liittäminen tapahtuu eri tavoin
riippuen siitä, onko matkapuhelin ollut aikaisemmin liitettynä vai ei. Jos matkapuhelin liite-
Navigointipainike
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
tään ensimmäisen kerran, noudattakaa seuraavia ohjeita:
Vaihtoehto 2 – puhelimen valikkojärjestelmän
kautta
Vaihtoehto 1 – auton valikkojärjestelmän kautta
1. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE. Jos puhelin on kytkettynä, kytke
jo kytketty puhelin pois.
1. Tehkää matkapuhelin etsittäväksi/näkyväksi BluetoothTM-järjestelmän kautta, ks.
matkapuhelimen käsikirjaa tai
www.volvocars.com.
04
2. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE.
> Valikkovalinta Lisää puhelin esitetään
näytössä. Jos yksi tai useampi matkapuhelin jo on rekisteröity, esitetään
myös nämä.
3. Valitkaa Lisää puhelin.
> Äänentoistolaitteisto etsii lähellä olevia
matkapuhelimia. Etsintä kestää noin
30 sekuntia. Löydettävät matkapuhelimet ilmoitetaan omilla BluetoothTMnimillään näytössä. Handsfree-toiminnon BluetoothTM-nimi esitetään matkapuhelimessa My Car.
4. Valitkaa jokin matkapuhelimista äänentoistolaitteiston näytöltä.
5. Syöttäkää numerosarja, joka esitetään
äänentoistolaitteiston näytössä, matkapuhelimen painikesarjan kautta.
1
196
2. Hakekaa matkapuhelimen BluetoothTMtoiminnolla, ks. matkapuhelimen käsikirjaa.
3. Valitkaa My Car löydettyjen yksiköiden
luettelosta matkapuhelimessanne.
4. Syöttäkää PIN-koodi '1234' matkapuhelimeen, kun Teitä kehotetaan antamaan
PIN-koodi.
5. Valitkaa kytkeminen järjestelmään My
Car matkapuhelimesta.
Matkapuhelin rekisteröidään ja yhdistetään
automaattisesti äänentoistolaitteistoon
samalla, kun teksti Synkronoidaan esitetään
näytössä. Lisätietoja matkapuhelimien rekisteröinnistä, katso sivu 198.
Kun yhdistäminen on tehty, esitetään symboli
ja matkapuhelimen BluetoothTM-nimi näytössä. Nyt matkapuhelinta voidaan ohjata
äänentoistolaitteistosta.
Vain avaimeton käyttö.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Soittaminen
1. Varmistakaa, että teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä ja että symboli
on näkyvissä.
2. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 198.
3. Painakaa ENTER.
Puhelu keskeytetään painikkeella EXIT.
Matkapuhelimen kytkeminen irti
Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja liittämisestä, katso sivu 198.
Manuaalinen kytkeminen pois tapahtuu poistamalla handsfree-toiminnon aktivointi painamalla pitkään PHONE. Handsfree-toiminnon
aktivointi poistetaan myös, kun moottori sammutetaan tai kun ovi avataan1.
Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan
käynnissä olevaa puhelua jatkaa matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen kautta.
HUOM
Tietyt matkapuhelimet edellyttävät, että siirtyminen pois handsfree-toiminnosta vahvistetaan matkapuhelimen painikesarjasta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Puhelujen käsittely
Tuleva puhelu
Puhelu otetaan vastaan painamalla ENTER
myös äänentoistojärjestelmän ollessa esim.
CD- tai FM-tilassa. Torjukaa tai lopettakaa painikkeella EXIT.
Automaattivastaus
Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan
puhelun automaattisesti vastaan.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puhelinasetukset
Puheluvalinnat Automaattivastaus.
Soittovalikossa
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:
• Mykistä mikrofoni – äänentoistolaitteiston mikrofoni vaiennetaan.
• Siirrä puhelu matkapuh – puhelu siirretään matkapuhelimeen.
HUOM
Tietyissä matkapuhelimissa liitäntä katkeaa
käytettäessä salaustoimintoa. Tämä on normaalia. Handsfree-toiminto kysyy, haluatteko liittää uudelleen.
• Puhelinluettelo – etsiminen puhelinluettelosta.
HUOM
Uutta puhelua ei voida aloittaa käynnissä
olevan puhelun aikana.
Audioasetukset
Puhelun volyymi
Puheäänen voimakkuutta voidaan säätää, kun
handsfree-toiminto on puhelintilassa. Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa tai VOLUMEsäädintä.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Kun mitään puhelua ei ole käynnissä, säädetään äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuutta kuten tavallisesti VOLUME-säätimellä.
Äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuuden
2
säätämiseksi käynnissä olevan puhelun aikana
Teidän pitää vaihtaa jollekin äänilähteelle.
Äänilähde voidaan hiljentää automaattisesti
tulevan puhelun yhteydessä kohdassa
Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Mykistä radio.
Soittoäänenvoimakkuus
Siirtykää kohtaan Puhelinasetukset Äänet
ja volyymi Soittoäänenvoimakkuus ja
/
.
säätäkää navigointipainikkeen osalla
04
Soittoäänet
Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit
voidaan valita kohdassa Puhelinasetukset
Äänet ja volyymi Soittoäänet
Soittoääni 1, 2, 3 jne.
HUOM
Liitetyn matkapuhelimen soittoääntä ei suljeta, kun jotain handsfree-järjestelmän sisäisistä signaaleista käytetään.
Kytketyn puhelimen soittosignaalin2 valitsemiseksi siirtykää kohtaan Puhelinasetukset
Äänet ja volyymi Soittoäänet Käytä
mp:n soittoääntä.
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
197
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Lisää rekisteröinnistä ja liittämisestä
Puhelinluettelo
Enintään viisi matkapuhelinta voidaan rekisteröidä. Rekisteröinti tehdään kerran matkapuhelinta kohti. Rekisteröinnin jälkeen ei puhelimen enää tarvitse olla näkyvissä/etsittävissä.
Vain yksi matkapuhelin voi olla liitettynä kerrallaan. Puhelimen rekisteröinti voidaan poistaa
kohdassa Bluetooth Poista puhelin.
Kaikki puhelinluettelon käsittely edellyttää, että
teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä
on näkyvissä.
ja että symboli
Automaattinen liittäminen
04
Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se liitetään automaattisesti. Kun äänentoistolaitteisto etsii viimeksi liitettyä puhelinta,
sen nimi esitetään näytössä. Manuaaliseen toisen puhelimen liittämiseen siirtymiseksi painakaa EXIT-painiketta.
Manuaalinen liittäminen
±
Toiminnon aktivointi poistetaan kohdassa
Puhelinasetukset Synkronoi
puh.luettelo. Yhteystietoja haetaan vain
liitetyn matkapuhelimen puhelinluettelosta.
HUOM
1. Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa ENTER tai painakaa vain
ENTER.
2. Askeltakaa ko. yhteystietoon ja painakaa
ENTER-painiketta soittaaksenne.
Puheääniohjaus
Matkapuhelimen puheääniohjaustoimintoa
soittamista varten voidaan käyttää pitämällä
painiketta ENTER painettuna.
Puhelinvastaajan numero
1. Asettakaa äänentoistolaitteisto puhelintilaan.
Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.
Puhelinvastaajan numero muutetaan kohdassa Puhelinasetukset Puheluvalinnat
Puhepostinumero. Jos yhtään numeroa ei
ole tallennettuna, tähän valikkoon voidaan
päästä painamalla pitkään 1. Painakaa pitkään
1 käyttääksenne tallennettua numeroa.
2. Painakaa PHONE ja valitkaa listalta jokin
puhelimista.
Yhteystietojen etsiminen
Puhelulistat
Yksinkertaisin tapa etsiä puhelinluettelosta on
painaa pitkään painikkeita 2–9. Tämä käynnistää painikkeen ensimmäiseen kirjaimeen
perustuvan haun puhelinluettelosta.
Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon
jokaisen uuden liittämisen yhteydessä ja ne
päivitetään sitten liittämisen aikana. Painakaa
ENTER viimeksi soitetun näyttämiseksi. Muut
puhelulistat ovat kohdassa Puhelurekisteri.
Jos halutaan liittää muu kuin viimeksi liitetty
matkapuhelin tai vaihtaa liitettyä matkapuhelinta, menetelkää näin:
Liittäminen voidaan myös tehdä valikkojärjestelmän kautta kohdassa Bluetooth Yhdistä
puhelin tai Vaihda puhelin.
198
Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen
rekisteröidyn matkapuhelimen puhelinluettelosta. Puhelinluettelo kopioidaan automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen liittämisen yhteydessä.
Puhelinluetteloon voidaan päästä myös painik/
navigointipainikkeessa tai
/
keella
ohjauspyörän painikesarjassa. Haku voidaan tehdä myös puhelinluettelon hakuvalikosta kohdassa Puhelinluettelo Haku:
Jos matkapuhelin ei tue puhelinluettelon
kopiointia, esitetään Lista on tyhjä., kun
kopiointi on valmis.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
HUOM
Tietyt matkapuhelimet näyttävät listan viimeksi soitetuista puheluista käänteisessä
järjestyksessä.
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttö tapahtuu keskikonsolissa olevalla painikesarjalla. Painakaa kerran saadaksenne painikkeen ensimmäisen merkin, kaksi
kertaa saadaksenne toisen merkin jne. Jatkakaa painalluksia saadaksenne lisää merkkejä,
ks. seuraava taulukko.
Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Painikkeen EXIT pitkä painallus
hävittää kaikki syötetyt merkit.
/
navigointipainikkeessa askeltaa merkkien välillä.
Painike
Toiminto
Painike
Toiminto
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
04
Painetaan lyhyesti, jos kaksi
merkkiä kirjoitetaan peräkkäin
samalla painikkeella.
+0@*#&$£/%
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
Välilyönti . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Yleistä
Aloittaminen
SIM-kortti
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Asennus, katso sivu 203. Hätäpuhelu
hälytysnumeroon voidaan soittaa ilman SIMkorttia.
HUOM
04
Katsaus järjestelmään.
Integroitu puhelin ei voi lukea 3G-tyypin
SIM-korttia. Yhdistetty 3G/GSM-kortti toimii. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriin,
jos SIM-kortti pitää vaihtaa.
Mikrofoni
SIM-kortinlukija
Puhelujen käsittely
Puhelun soittaminen
1. Kytkekää puhelin päälle.
2. Jos sanaa PUHELIN ei esitetä näytössä,
painakaa lyhyesti painiketta PHONE.
3. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 201.
4. Painakaa ENTER handsfree-puhelua varten tai nostakaa erillisluuri. Vapauttakaa
luuri vetämällä sitä alaspäin.
Puhelun lopetus
Ohjauspaneeli
Valikkoja ohjataan ohjauspaneelista
ja
ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja
valikkokäsittelystä, katso sivu 122. Tietoja
puhelimen käyttölaitteista, katso sivu 195.
Yksityinen puhelin
Päällä/pois
Painakaa ENTER handsfree-puhelua varten tai
nostakaa erillisluuri. Jos erillisluuri on irrotettuna, kun puhelin soi, pitää puhelu ottaa vastaan painamalla ENTER.
Painikesarja, katso sivu 139.
Turvallisuus
Antakaa korjaamon tehdä puhelimen huolto.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen. Integroitu
puhelin pitää sulkea tankattaessa tai räjäytystyön läheisyydessä. IDIS rajoittaa valikkojärjestelmää riippuen auton nopeudesta, katso
sivu 202.
200
Valikot ja säätimet
Sammuttakaa puhelin painamalla pitkään
PHONE-painiketta.
Kytkekää puhelin päälle painamalla lyhyesti
PHONE. Syöttäkää tarvittaessa PIN-koodi.
osoittaa, että puhelin on kytketSymboli
tynä. Kun tämä symboli esitetään, voidaan
puhelu ottaa vastaan, vaikka esim. CD-valikko
esitetään näytössä. Puhelinvalikkojen käyttämiseksi ja soittamisen mahdollistamiseksi painakaa lyhyesti PHONE. Teksti PUHELIN
osoittaa, että puhelinvalikko on aktiivinen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lopettakaa puhelu painamalla EXIT tai asettamalla erillisluuri paikalleen.
Tuleva puhelu
Lopettakaa puhelu painamalla EXIT tai asettamalla erillisluuri paikalleen. Torjukaa puhelu
painamalla EXIT.
Automaattivastaus
Ks. sivu 197.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Audioasetukset
Odottava puhelu
Neuvottelupuhelu
Toiminto mahdollistaa uuteen puheluun vastaamisen käynnissä olevan puhelun aikana.
Uuteen puheluun vastataan kuten tavallisesti ja
edellinen asetetaan pitoon.
Neuvottelupuhelu muodostuu useista puheluosapuolista. Se voidaan aloittaa, kun toinen
puhelu on käynnissä ja toinen pidossa. Valikkovalinta Yhdistä käynnistää neuvottelupuhelun.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puhelinasetukset
Puheluvalinnat Odottava puhelu.
Automaattinen edelleenkytkentä
Tuleva puhelu voidaan kytkeä automaattisesti
edelleen riippuen puhelutyypistä ja tilanteesta.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puheluvalinnat
Suunnanvaihdot.
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne soittovalikkoon.
Soittaminen
1. Pankaa puhelu pitoon kohdassa Pito.
2. Syöttäkää seuraavan puheluosapuolen
numero tai käyttäkää valikkovalintaa
Puhelinluettelo.
Puhelin käyttää etumaisia ovikaiuttimia. Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää, kun
teksti PUHELIN esitetään näytön yläosassa.
Kaikki käynnissä olevat puhelut lopetetaan, jos
neuvottelupuhelu lopetetaan.
±
Vaihtaminen erillisluurin ja handsfreen
välillä
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa tai
VOLUME-säädintä.
Vaihtakaa handsfree-käytöstä erillisluuriin nostamalla erillisluuri tai valitsemalla valikosta.
Ks. sivu 140.
Vaihtakaa erillisluurista handsfree-toimintoon
valikkovalinnalla Handsfree.
Soittosignaalia muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Soittoäänet.
Erillisluuri
Käynnissä olevan puhelun aikana
Puhelun volyymi
Erillisluuri tarkoittaa sitä, että mikrofoni ei ole
käytössä, katso sivu 200.
±
Mikrofonin aktivointi/käytöstä poistaminen
valikkovalinnalla Mikrofoni päällä/pois.
04
Signaalit ja äänenvoimakkuus
Viestiäänimerkki aktivoidaan/poistetaan käytöstä kohdassa Puhelinasetukset Äänet ja
volyymi Viestiäänimerkki.
Soittoäänen voimakkuutta säädetään kohdassa Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Soittoäänenvoimakkuus. Säätäkää navi/
.
gointipainikkeessa olevalla säätimellä
Vaihtakaa puheluosapuolien kesken valikkovalinnalla Vaihda.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Puhelinluettelo
Yhteystiedot voidaan tallentaa SIM-kortille tai
puhelimeen.
Yhteystietojen tallentaminen
puhelinluetteloon
1. Painakaa MENU ja siirtykää kohtaan
Puhelinluettelo Uusi kontakti.
04
Siirtykää kohtaan Puhelinluettelo Kopioi
kaikki SIMistä puhelimeen tai
Puhelimesta SIMiin ja painakaa ENTER.
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen
1. Siirtykää kohtaan Viestit
painakaa ENTER.
Kirjoita uusi ja
2. Kirjoittakaa teksti ja painakaa ENTER. Tietoja tekstin syöttämisestä, katso sivu 199.
Ks. sivu 198.
3. Siirtykää kohtaan Lähetä ja painakaa
ENTER.
2. Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER. Tietoja tekstin syöttämisestä, ks. alla.
Muut toiminnot ja asetukset
4. Syöttäkää puhelinnumero ja painakaa
ENTER.
3. Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
IDIS
Viestiasetukset
4. Siirtykää kohtaan SIM-kortti tai
Puhelimen muisti ja painakaa ENTER.
Viestiasetuksia ei normaalisti muuteta. Verkkooperaattorilla on lisätietoja näistä asetuksista.
Kohdassa Viestit Viestiasetukset on
kolme vaihtoehtoa:
Ks. sivu 199.
IDIS (Älykäs kuljettajan infojärjestelmä) voi
aktiivisissa ajotilanteissa viivyttää tai torjua
tulevan puhelun soittosignaalit. Tällöin kuljettajan tarkkaavaisuus säilyy paremmin liikenteessä.
Yhteystietojen etsiminen
±
Tekstin syöttäminen
Ks. sivu 198.
Puhelinvastaajan numero
IDIS kytketään pois käytöstä kohdassa
Puhelinasetukset IDIS.
Yhteystietojen poistaminen
Viestien lukeminen
Poistakaa yhteystieto puhelinluettelosta merkitsemällä se ja painamalla ENTER. Siirtykää
sitten kohtaan Poista ja painakaa ENTER.
1. Siirtykää kohtaan Viestit
painakaa ENTER.
Poistakaa kaikki yhteystiedot kohdassa
Puhelinluettelo Poista SIM tai Poista
puhelin.
202
Kopiointi SIM-kortin ja puhelinluettelon
välillä
sen, joka välittää viestit.
• Voimassaoloaika – Kertoo, kuinka kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa.
Lukeminen ja
2. Siirtykää haluamaanne viestiin ja painakaa
ENTER.
3. Viestin teksti esitetään näytössä. Muita
valintoja saadaan painamalla ENTER.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
• SMSC-numero – Ilmoittaa viestikeskuk-
• Viestityyppi.
Puhelulistat
Kohdassa Puhelurekisteri tallennetaan listat
tulleista, lähteneistä ja vastaamattomista
puheluista. Lähteneet puhelut esitetään myös
painamalla ENTER. Listojen puhelinnumerot
voidaan tallentaa puhelinluetteloon.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
±
Nollaa arvot kohdassa Puhelurekisteri
Puhelun kesto Palauta ajastimet.
Näytä/piilota puheluosapuoli
Puhelimen numero voidaan salata tilapäisesti
kohdassa Puheluvalinnat Lähetä
numeroni.
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemiseksi verkko-operaattorille
on ilmoitettava puhelimen IMEI-numero.
±
Painakaa *#06# näyttääksenne numeron
näytössä. Kirjoittakaa se muistiin ja tallentakaa varmaan paikkaan.
Verkon valinta
Operaattori voidaan valita automaattisesti tai
käsin kohdassa Puhelinasetukset Verkon
valinta.
SIM-koodi ja turvallisuus
PIN-koodin avulla voidaan SIM-kortti suojata
asiattomalta käytöltä.
Koodi muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset Muokkaa PIN-koodia.
SIM-kortin asennus
Turvallisuustasoa muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset SIM-turvallisuus.
Suurin turvallisuus saavutetaan valinnalla
Päällä. Koodi on syötettävä aina, kun puhelin
kytketään päälle.
Seuraavaksi suurin turvallisuus saavutetaan
valinnalla Automaattinen. Puhelin tallentaa
tällöin koodin ja ilmoittaa sen automaattisesti,
kun puhelin kytketään päälle. Kun SIM-korttia
käytetään toisessa puhelimessa, koodi pitää
syöttää manuaalisesti.
G021450
Puhelun kesto tallennetaan kohtaan
Puhelurekisteri Puhelun kesto.
04
Matalin turvallisuus saadaan valinnalla Pois.
SIM-korttia voidaan tällöin käyttää täysin ilman
koodia.
Tehdasasetusten palautus
Puhelimen asetukset palautetaan kokonaisuudessaan kohdassa Puhelinasetukset
Palauta puh-asetukset.
G021451
Puhelun kesto
Varmistakaa, että puhelimen aktivointi on
poistettu. Vetäkää ulos SIM-kortinpidin,
joka on sijoitettu käsinekoteloon.
Asettakaa SIM-kortti siten, että metallija asentakaa SIMpinta on näkyvissä
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
kortinpitimen
suojus. Asentakaa SIMkortinpidin paikalleen.
04
204
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
04
205
Suosituksia ajettaessa..........................................................................
Tankkaus...............................................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Kuormaus..............................................................................................
Kuormatila.............................................................................................
Varoituskolmio*.....................................................................................
Perävaunun vetäminen.........................................................................
Hinaaminen ja vetäminen......................................................................
206
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
208
210
211
215
218
222
223
228
MATKANNE AIKANA
05
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen tarkoittavat ajamista ennakoiden ja pehmeästi sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista
vallitsevaan tilanteeseen (lisää ohjeita ympäristön säästämisestä, katso sivu 9).
•
05
Älkää käyttäkö moottoria joutokäynnillä,
vaan lähtekää liikkeelle mahdollisimman
pian moottoria kevyesti kuormittaen.
kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä
seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen
ja perävaunut liittimet vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen
jälkeen.
TÄRKEÄÄ
•
Kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
Voi syntyä moottorivaurio, jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin kuumassa säässä.
•
Älkää kuljettako tarpeetonta kuormaa
autossa.
•
•
•
•
Älkää käyttäkö talvirenkaita kuivilla teillä.
Jos veden syvyys on suurempi kuin 25 cm,
vettä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky vähenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Älkää käyttäkö moottoria suuremmalla
kierrosluvulla kuin 4500 r/min
(dieselmoottorit 3500 r/min), jos vedätte
perävaunua tai asuntovaunua mäkisellä
tiestöllä. Öljyn lämpötila voi tällöin tulla liian
korkeaksi.
Irrottakaa taakkateline, kun sitä ei käytetä.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, jolloin moottori saavuttaa nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.
Jos moottori on pysähtynyt veden vuoksi,
älkää yrittäkö käynnistää uudelleen - hinatkaa auto pois vedestä korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Moottorivaurion vaara.
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.
208
HUOM
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä, se voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Moottori ja jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa
ja raskaalla kuormituksella, moottori ja jäähdytysjärjestelmä voivat ylikuumentua. Menetelkää näin moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avoin takaluukku
Välttäkää ajoa takaluukku auki. Jos se kuitenkin on välttämätöntä, ajakaa vain lyhyt matka.
Sulkekaa kaikki ikkunat. Ohjatkaa ilma tuulilasiin ja lattialle ja käyttäkää puhallinta suurimmalla nopeudella.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
kuormatilan kautta.
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Älkää ylikuormittako akkua
•
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II
moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen
sijaan jännitetilaa I, kun virtaa tarvitaan vähän.
Talviajo
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
moottori on pysäytetty. Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista:
•
•
•
matkustamon puhallin
•
seisonavalo
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaita ei sallita tietyissä maissa.
Liukas tie
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
uuden auton reaktiot.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat
käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät
lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin
ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä,
katso sivu 286.
05
TÄRKEÄÄ
Ennen pitkää matkaa
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali.
HUOM
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
vähintään 50 % glykolia. Tämä seos suojaa
moottoria n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
Jos akkujännite on matala, esitetään infonäytössä teksti. Energiansäästötoiminto sulkee tai
rajoittaa tiettyjä toimintoja, puhallin ja äänentoistolaitteisto. Ladatkaa akkua käynnistämällä
moottori.
•
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
•
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
Varoituskolmion pitäminen mukana on lain
vaatimus tietyissä maissa.
Matalaviskositeettistä öljyä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimällä säällä.
•
Akun kunto ja varaustila pitää tarkastaa.
Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
akulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää huuhtelunestettä estääksenne
huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
209
05 Matkanne aikana
Tankkaus
Tankkaus
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen
avaaminen
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
G021395
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
05
Avatkaa polttoainesäiliön luukku valaistuspaneelissa olevalla painikkeella. Luukku on sijoitettu oikeaan takalokasuojaan, mistä symbolin
nuoli infonäytössä muistuttaa.
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes
naksahdus vahvistaa, että se on kiinni.
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
Tankkauksen jälkeen asettakaa korkki paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu useita naksahduksia.
1. Avatkaa kuormatilassa oleva sivuluukku
(samalla puolella kuin polttoainesäiliön
luukku).
Polttoaineen täyttö
2. Etsikää käsille vihreä, kahvalla varustettu
nuora.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
210
3. Vetäkää suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku kääntyy napsahtaen
ulos.
05 Matkanne aikana
Polttoaine
Yleistä polttoaineesta
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
VAROITUS
Välttäkää aina polttoainehöyryjen hengittämistä ja polttoaineroiskeiden osumista silmiin.
Jos saatte polttoainetta silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolasit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy, ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltyinä aiheuttaa pysyviä
vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa
välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä
puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen
tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö
lakkauttaa Volvon takuut sekä mahdolliset
täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske
autoja, joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Bensiini
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia
moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95
ja 98 RON. Oktaaniluvultaan 91 RON olevaa
bensiiniä tulee käyttää vain poikkeustapauksessa.
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltava, kun tarvitaan
maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo ei
ole suositellut.
05
Katalysaattorit
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle, jotta
toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta).
Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/
rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat
``
211
05 Matkanne aikana
Polttoaine
katalysaattoritoiminnosta, ts. ne nopeuttavat
kemiallista prosessia kulumatta itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä.
05
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet tehokkaalle
palamiselle haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
VAROITUS
Metanolia ei saa käyttää. Polttoainesäiliön
luukun sisäpuolella oleva tarra näyttää
oikean vaihtoehtoisen polttoaineen.
Ainesosien, joita ei ole suunniteltu bioetanolimoottoreille, käyttö voi aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai moottorivaurioita.
Varakanisteri
Auton varakanisteri tulee täyttää bensiinillä,
katso sivu 100.
VAROITUS
Etanoli on herkkää kipinöinnille, ja varakanisterissa voi muodostua räjähtäviä kaasuja, jos se täytetään etanolilla.
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on matalissa
lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää
vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää.
Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.
Bioetanoli E85
Älkää tehkö muutoksia polttoainejärjestelmään
tai sen komponentteihin älkääkä korvatko
komponentteja osilla, joita ei ole erityisesti
suunniteltu käytettäviksi bioetanolin kanssa.
Diesel
Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590
tai JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä
epäpuhtauksille, kuten esim. liian korkealle rikkihiukkasmäärälle. Käyttäkää vain tunnettujen
valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan
tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
212
05 Matkanne aikana
Polttoaine
TÄRKEÄÄ
Dieselöljyn kaltaisia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
polttoöljy
RME1 (kasviperäinen öljymetyyliesteri)
ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja lisäävät
kulumista sekä moottorivaurioita, joita
Volvon takuut eivät kata.
5. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty
likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Polttoaineen loppuminen
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää silloin näin, ennen kuin
moottori käynnistetään:
1. Täyttäkää vähintään 5 litraa dieselpolttoainetta polttoainesäiliöön.
2. Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon ja
painakaa sitä kevyesti siten, että se vedetään sisään (katso sivu 72).
3. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat
hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin
ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns.
regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori on
saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti 300–900 kilometrin välein riippuen ajoolosuhteista. Regenerointi kestää normaalisti
10-20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella
aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista n. 80prosenttisesti, syttyy kojelaudassa keltainen
varoituskolmio ja kojelaudan näytössä esitetään ilmoitus Nokisuod. täynnä. Ks.
käsikirjaa.
05
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä n. 20 minuuttia.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, jolloin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
4. Odottakaa n. 1 minuutti.
1
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän RME:tä, sitä ei saa lisätä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
05 Matkanne aikana
Polttoaine
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy hiukkasista kokonaan,
moottoria voi olla vaikea käynnistää ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Tällöin on
vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Polttoaineenkulutuslukuihin voidaan vaikuttaa,
jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton painoon. Ks. tietoja painoista
sivulta 281 ja taulukkoa sivulla 292.
05
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat myös
vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
214
05 Matkanne aikana
Kuormaus
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaiset tiedot painoista, katso sivu 281.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijainnin mukaan.
Kuormaaminen kuormatilaan
Tavaratilan luukku voidaan avata
valopaneelissa olevalla painikkeella
tai etäavaimella, katso sivu 54.
•
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
•
•
Keskittäkää leveä kuorma.
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas.
VAROITUS
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
Kiinnittäkää kuorma aina.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan kuormaamisen yksinkertaistamiseksi voidaan takaistuimet kääntää alas, katso
sivu 76.
Kuorman kiinnitys
VAROITUS
Sisäkattoon asennetun turvaverhon suojaustoiminta voi estyä tai häiriintyä, jos
kuorma on liian korkea. Älkää kuormatko
selkänojien yläpuolelle. Voimakkaan jarrutuksen yhteydessä voi kuorma muutoin siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
05
VAROITUS
Kiinnittäkää kuorma aina. Muutoin se voi
siirtyä voimakkaassa jarrutuksessa ja vahingoittaa autossa olevia ihmisiä.
Suojatkaa terävät reunat jollain pehmeällä.
Pysäyttäkää moottori ja vetäkää seisontajarru päälle, kun pitkiä esineitä kuormataan
tai puretaan autosta. Epäsuotuisissa
tapauksissa voitte muutoin osua kuormalla
vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja
siten siirtää sen johonkin ajoasentoon, jolloin auto voi lähteä liikkeelle.
Kuormatilan molemmilla puolilla on useita kiinnityskohtia, jotka on tarkoitettu kuorman kiinnittämiseen. Ne on sijoitettu lattiaan ja kuormatilan sivujen yläreunaan.
``
215
05 Matkanne aikana
Kuormaus
VAROITUS
Kovat, terävät ja/tai raskaat esineet, jotka
ovat ulkona tai työntyvät ulos, voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
Lattiakiskot
TÄRKEÄÄ
HUOM
Älkää käyttäkö välityssuhteella varustettuja
kiinnityshihnoja, koska ne voivat vetää kiinnityskohdat rikki.
Kuormankiinnityshihnojen sopiva leveys on
n. 25 mm.
Kuormankiinnityskoukun siirtäminen
Puhdistus
Lika ja hiukkaset, joita kerääntyy alas kiskoihin,
voivat vaikeuttaa kuormankiinnityskoukkujen
siirtämistä, lukitsemista, kääntämistä ylös ja
irrottamista. Ottakaa tavaksi pitää kiskot puhtaina pölynimurin ja kevyesti kostutetun, pehmeän rievun avulla.
Kuormankiinnityshihna
G017742
05
Kääntäkää kuormankiinnityskoukkua
suuntaan, johon sen aukko osoittaa.
Painakaa koukkua kevyesti alaspäin ja
työntäkää se samalla haluamaanne asentoon.
Kuormatilan lattiassa on kaksi kiskoa, joissa on
siirrettävät kuormankiinnityskoukut, jotta
kuorma voidaan kuormankiinnityshihnoilla kiinnittää kuormatilaan.
G019397
Kuorma kiinnitetty sekä ylä- että alakiinnityskohtiin.
Hihnan kiinnitys.
Kierros kuormankiinnityshihnaa yhden kuormankiinnityskoukun ympäri kiinnittää hihnan ja
estää sitä liukumasta koukun ympäri.
216
Kääntäkää koukku ylös – se lukkiutuu
itsestään.
HUOM
Kuormankiinnityskoukkujen välillä kiskossa
pitää olla vähintään 50 cm.
05 Matkanne aikana
Kuormaus
Kuormankiinnityskoukku asennettuna
oikein/väärin
Kuormankiinnityskoukut voidaan helposti irrottaa kiskosta, esim. kiskon pohjan puhdistusta
varten.
Kääntäkää kuormankiinnityskoukkua
suuntaan, johon sen aukko osoittaa.
Painakaa koukkua kevyesti alaspäin ja
työntäkää se samalla aukon kohdalle.
Nostakaa koukkua suoraan ylös.
Koukun kiinnitys tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
G019581
G018134
Kuormankiinnityskoukun irrottaminen
Asentakaa kuormankiinnityskoukut oikein!
On tärkeää, että kuormankiinnityskoukut asennetaan oikein. Koukkujen aukkojen pitää osoittaa toisistaan poispäin.
05
VAROITUS
Asentakaa kuormankiinnityskoukut oikein.
Muussa tapauksessa kuormankiinnityshihna voi kääntää kuormankiinnityskoukun
alas, jolloin se irtoaa ja hihna liukuu pois.
HUOM
Jotta irrotettu koukku voidaan työntää
takaisin kiskoon, sitä pitää samanaikaisesti
painaa kevyesti alaspäin.
217
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Kassinpidin*
Suojaverkko*
Kaksiosainen suojaverkkokasetti kiinnitetään
selkänojan takapuolelle. Pienin kasetti kiinnitetään vasemmalle puolelle (katsottuna takaluukun suunnasta).
1. Kääntäkää takaistuimen selkänoja eteen.
2. Sovittakaa kasetin kiinnityskiskot selkäno.
jan kiinnityskorkojen eteen
3. Työntäkää kasetti kiinnityskorkoihin
.
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
05
Kassinpidin pitää kassit paikoillaan ja estää niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen kuormatilaan.
1. Kääntäkää ylös luukku, joka on kuormatilan lattian osa.
G024628
G017745
4. Kääntäkää selkänoja takaisin ja lukitkaa se.
Suojaverkkokasettien säilytyspaikka.
Kokoon rullattavalla, kahdessa kasetissa olevalla suojaverkolla on säilytyspaikka kuormatilan lattialuukun alla.
Kasettien poistaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä
Suojaverkkojen käyttö
Verkkokasettien kiinnitys
G018246
2. Kiinnittäkää kassit kiristyshihnan avulla.
Verkko vedetään ylös pois kaseteista ja se on
itselukkiutuva n. 1 minuutin kuluttua, jos takaistuimen selkänojat on käännetty ylös.
218
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Vetäkää verkon oikeanpuoleinen osa ylös
sen raksin avulla.
Suojaverkko yhdistettynä näkösuojaan
Suojasäleikkö*
Työntäkää tanko oikealla puolella olevaan
kiinnikkeeseen ja työntäkää sitten eteenpäin – tanko lukkiutuu napsahtaen kiinni.
Vetäkää tangon teleskooppiosa ulos ja
napsauttakaa se kiinni toiselle puolelle.
Vetäkää vasen kuormaverkko ylös ja pujottakaa se kiinni tankoon.
Verkkoa voidaan käyttää myös takaistuimen
selkänojan ollessa käännettynä eteen.
Verkkokasettien irrotus
1. Kelatkaa suojaverkot kasetteihin osassa
Suojaverkkojen käyttö olevan käänteisen
menettelyn mukaisesti.
2. Kääntäkää koko selkänoja eteen.
3. Työntäkää kasetteja ulospäin, kunnes ne
irtoavat kiinnityskiskoista.
Säilyttäkää kasetteja lokerossaan kuormatilan
lattialuukun alla.
Vetoraksit verkkojen ylös vetämistä varten.
Suojaverkko voidaan myös kääntää ylös
takaistuimesta, kun näkösuoja on vedettynä
ulos.
Noudattakaa menettelyä luvussa "Suojaverkkojen käyttö". Ylöskääntämisen raksit on sijoitettu nuolien kohdalle.
G017748
G018247
Kääntäminen kokoon tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Suojasäleikkö estää kuormaa siirtymästä
eteenpäin matkustamossa voimakkaiden jarrutusten yhteydessä. Säleikkö pitää aina, turvallisuussyistä, sitoa ja kiinnittää oikealla
tavalla.
05
Kääntäminen ylös
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voida kääntää ylös tai
alas, kun näkösuoja on asennettu.
VAROITUS
Kuormatilassa oleva kuorma pitää kiinnittää
hyvin, myös käytettäessä oikein asennettua
suojaverkkoa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
219
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Asennus
HUOM
Näkösuoja*
Suojasäleikkö asennetaan ja irrotetaan helpoimmin käännettynä alas ja kahden henkilön tekemänä takaovien kautta.
G018367
Asennettaessa pitää kahvan, ks.
kuvaa
– , olla säleikön etupuolella.
Jotta suojasäleikkö voidaan asentaa, pitää selkänojat kääntää, katso sivu 76.
Puristakaa vaimenninta säleikköä vasten ja
sovittakaa säleikkö katon kiinnitykseen.
G018368
05
Kääntäkää kahvaa 90°
. Painakaa
mukaisesti tarvittaessa.
kevyesti kuvan
Jännittäkää säleikkö kiinni kääntämällä
.
kahvaa 90°
G017749
Asettakaa kahva asennusasentoon, ks.
kuvaa. Jotta kahva voidaan kääntää paikalleen, painakaa sitä kevyesti, ks. nuolta.
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja kiinnittäkää se takapilarien luona kuormatilassa oleviin
reikiin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettuna.
Irrotus
G018369
Säleikön irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä edelliseen kappaleeseen, Asennus, nähden.
Näkösuojan asennus
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
220
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Matkanne aikana
Kuormatila
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
Näkösuojan irrotus
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin
toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
Kattokuorma
Taakkatelineen käyttö
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän ajoturvallisuuden saamiseksi
suositellaan Volvon kehittämää taakkatelinettä.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
•
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
±
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää alas.
Pitkä kuorma
Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää, katso
sivu 74.
05
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle.
Tietoja suurimmasta sallitusta kattokuormasta, ml. taakkateline ja mahdollinen kattolaatikko, katso sivu 281.
221
05 Matkanne aikana
Varoituskolmio*
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Ensiapu*
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
HUOM
05
Jos lattialuukku ei ole kiinni, erillislukitus ei
toimi, katso sivu 47.
Nostakaa lattiamattoa ja ottakaa varoituskolmio pois.
222
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G018253
G017956
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaiset tiedot painoista, katso
sivu 281.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Jos autoa ajetaan suurella kuormituksella
lämpimässä säässä, moottori voi ylikuumeta. Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi,
varoitussymboli syttyy ja infonäyttö esittää
Moot. lämp. kork Pysähdy varoen.
Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja sen jäähdyttämiseksi. Jos näytetään Moot. lämp. kork
Sammuta moottori tai Jäähd.n. vähän
Sammuta moottori, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
•
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 267.
•
Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja voidelkaa vetokuula rasvalla.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
•
Automaattivaihteistossa on sisäinen suojatoiminnot, joka alkaa toimia ylikuumenemisen yhteydessä. Jos vaihteiston lämpötila nousee liian korkeaksi, varoitussymboli
syttyy ja infonäyttö esittää Vaiht. ölj. lämp
Vähennä nopeutta tai Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen. Noudattakaa tällöin
ohjetta ja vähentäkää nopeutta tai pysäyttäkää auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja vaihteiston jäähdyttämiseksi. Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan auton
ilmastointi tilapäisesti sulkea.
•
Älkää turvallisuussyistä ylittäkö 80 km/h
ajonopeutta, vaikka tiettyjen maiden lainsäädäntö sen sallisikin.
•
Vaihteenvalitsimen pitää olla asennossa
P, kun automaattivaihteistolla varustettu ja
perävaunua vetävä auto pysäköidään.
Käyttäkää aina seisontajarrua. Käyttäkää
seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun
auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
05
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja näyttö
esittää tekstin Polttimovika Peräv. vilkku.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Polttimovika peräv.
jarruvalo.
Automaattivaihteisto
Pysäköinti mäkeen
1. Aktivoikaa seisontajarru.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
``
223
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Liikkeellelähtö mäessä
Vetolaite
1. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D.
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
kuulaosan asennusohjetta noudattaa tarkasti,
katso sivu 225.
Jyrkät nousut
•
Älkää käyttäkö suurempaa vaihdetta kuin
millä moottori "jaksaa" toimia. Aina ei ole
taloudellista ajaa suurilla vaihteilla.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
VAROITUS
Jos autossa on Volvon irrotettava vetokoukku:
Tasonsäätö
05
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta (sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Perävaunumassat
Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa perävaunun painoa ja nopeutta. Vetokoukku voi olla sertifioitu suuremmalle vetopainolle kuin mitä autolla saa vetää. Volvon sallimat perävaunumassat, katso sivu 283.
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
224
•
Noudattakaa tarkasti vetolaiteen tapin
asennusohjeita.
•
Kuulaosan pitää olla lukittu avaimella
ennen ajoonlähtöä.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Tärkeä tarkastaa
•
Kuulaosan vetokuula pitää puhdistaa ja
voidella rasvalla säännöllisesti.
HUOM
Kun käytetään heilahtelunvaimentimella
varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei
voidella.
G031121
2. Vapauttakaa seisontajarru.
Kuulaosan säilytys
Kuulaosan säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa kuulaosa aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa, asianmukaisesti hihnallaan kiinnitettynä.
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Kuulaosan asennus
Erittelyt
H
C
F
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A
G026080
B
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
77
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
ja vetämällä sitten kotesalpaa sisään
.
loa suoraan taaksepäin
05
G021487
E
G017971
G021485
G
G018928
D
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
``
225
05 Matkanne aikana
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
G021494
G021490
G021488
Perävaunun vetäminen
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että kuulaosa on kiinni.
VAROITUS
Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja asentaa uudelleen aikaisempien kohtien
mukaan.
Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen
ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
226
G000000
G021489
05
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
TÄRKEÄÄ
Voidelkaa vain kuula vetopäätä varten, kuulaosan muun alueen pitää olla puhdas ja
kuiva.
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
VAROITUS
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Työntäkää lukituspyörä sisään
ja kierkunnes kuuluu
täkää sitä vastapäivään,
naksahdus.
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
G018929
G021495
Kiinnittäkää vetokoukun irtonainen kuulaosa turvallisella tavalla, jos sitä säilytetään
autossa, katso sivu 224.
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
05
Kuulaosan irrotus
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla kuulaosa irti taakse- ja
ylöspäin.
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
227
05 Matkanne aikana
Hinaaminen ja vetäminen
Hinaus
VAROITUS
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori ei käy. Jarrupoljinta pitää painaa n.
viisi kertaa kovemmin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.
1. Painakaa etäavain virtalukkoon avaamiseksi ohjauslukon, jotta autoa voidaan
ohjata, katso sivu 72.
2. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
3. Varmistakaa, että hinausköysi on koko
ajan kireällä, pitämällä jalka kevyesti jarrupolkimella siten, että voimakkaat nykäykset vältetään.
05
±
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto
±
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
VAROITUS
Asettakaa ennen hinaamista etäavain virtalukkoon ohjauslukon avaamiseksi (jotta
autoa voi ohjata).
VAROITUS
Ohjauslukko jää asentoon, jossa se oli jännitteen katketessa. Ohjauslukon pitää olla
avattu ennen hinaamista. Etäavaimen pitää
olla avaimen asennossa II. Älkää koskaan
poistako etäavainta ajon aikana tai autoa
hinattaessa.
228
Käsivalintainen vaihteisto
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Älkää hinatko automaattivaihteistolla
varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin 80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
2.0
Mallia 2.0 automaattivaihteistolla ei tule hinata.
Kun moottorikäyttöinen kiertopumppu ei voi
pitää vaihteistoöljyä oikeassa toimintalämpötilassa, on vaihteistovaurioiden vaara hyvin
suuri.
Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta
paikaltaan voidaan sitä kuitenkin hinata lyhyt
matka pienellä nopeudella – ei pidempään kuin
30 km eikä suuremmalla nopeudella kuin
30 km/h.
TÄRKEÄÄ
Hinaamisesta kehotetaan luopumaan, jos
lämpötila on jäätymispisteen alapuolella.
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö autoa hinaamalla. Käyttäkää
apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää, katso sivu 102.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
Hinaussilmukka
Käyttäkää hinaussilmukkaa, jos autoa pitää
hinata tiellä. Hinaussilmukka kiinnitetään puskurissa oikealla puolella olevaan aukkoon
edessä tai takana.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti ja
asetetaan takaisin säilytyspaikkaansa.
05 Matkanne aikana
Hinaaminen ja vetäminen
XC70: Irrottakaa puskurin peitekannen alareuna uraruuvitaltalla tai kolikolla. Kiertäkää hinaussilmukka kunnolla kiinni laippaan asti. Käyttäkää pyöränmutteriavainta
silmukan kiertämiseen kiinni.
Hinaussilmukan asennus
HUOM
G017464
Tietyissä autoissa, joihin on asennettu vetokoukku, ei hinaussilmukkaa voida kiinnittää
takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin vetokoukkuun.
Ottakaa kuormatilassa lattian alla oleva
hinaussilmukka esiin.
Tästä syystä on hyvä säilyttää irrotettavan
vetokoukun kuulaosaa autossa.
Vetäminen
05
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
G021501
•
V70: Painakaa peitekannen merkitty reuna
puskuriin ja vapauttakaa. Kääntäkää peitekansi sivuun ja kiertäkää hinaussilmukka
kunnolla kiinni, laippaan asti.
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettuna, ei saa vetää suuremmalla nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei
tule vetää pidempiä matkoja kuin 50 km.
VAROITUS
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä - ei pelastushinaukseen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
229
230
232
238
245
247
250
258
271
G020922
Moottoritila............................................................................................
Polttimot................................................................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste................................................................
Akku......................................................................................................
Varokkeet..............................................................................................
Pyörät ja renkaat...................................................................................
Auton hoito............................................................................................
YLLÄPITO JA HUOLTO
06
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Yleistä
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka
takaavat huollolle mahdollisimman korkean
laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
06
Tarkastakaa säännöllisin välein
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
•
•
•
•
232
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
Huuhteluneste
VAROITUS
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi käynnistyä automaattisesti jonkin ajan kuluttua
moottorin pysäyttämisestä.
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Auton nostaminen
HUOM
Volvo suosittelee, että käytätte vain tunkkia,
joka kuuluu ko. automalliin. Jos valitaan
muu kuin Volvon suosittelema tunkki, noudattakaa varustuksen mukana tulevia käyttöohjeita
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, pitää
se asettaa moottorin apurungon etureunaa
vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa roiskelevyä. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä korjaamonostimella, pitää etumaiset ja taemmat
nostovarret asettaa kynnyksessä olevien nostokohtien alle. Ks. edeltävää kuvaa.
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Moottoritila, katsaus
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite on erittäin korkea. Sytytysjärjestelmässä on hengenvaarallinen jännite. Etäavaimen pitää aina olla
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, katso sivu 72.
G010951
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun etäavain on jännitetilassa II tai
moottorin ollessa lämmin.
VAROITUS
Varmistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
Moottoriöljyn tarkastus
Moottoritilan ulkonäkö voi vaihdella moottoriversion mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Moottoriöljyn mittatikku
06
Jäähdytin
Moottoriöljyn täyttöaukko
G021733
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen ja
etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
G018945
Vetäkää polkimien luona olevasta kahvasta. Salvan vapautuminen voidaan
kuulla.
Kytkin- ja jarrunestesäiliö (vasemmanpuoleinen ohjaus)
Öljynlaatutarra.
Akku
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
Rele- ja varokekeskus, moottoritila
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, katso
sivu 289
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
``
233
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä
öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta
varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään öljynpainevaloa.
Muissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin
kuljettajaa informoidaan varoitussymbolilla
keskellä mittaristoa sekä näyttöteksteillä. Tietyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa
yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne
lisätietoja.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Mittatikku, bensiinimoottori.
Mittatikku, dieselmoottorit.
Vaihtakaa Huolto- ja takuukirjassa ilmoitetuin
välein.
234
Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää pientä määrää,
koska kaikki öljy ei ole ehtinyt valua alas öljypohjaan.
G021737
06
TÄRKEÄÄ
Öljyä lisättäessä pitää käytettävän öljyn olla
samaa laatua, katso sivu 289.
G021734
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi kaikki moottorit täytetään tehtaalla erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin saatatte vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen sekä ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar
sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos
määrätyn laatuista ja viskositeettista moottoriöljyä ei käytetä.
Täyttö ja mittatikku
G021736
TÄRKEÄÄ
Öljypinnan on oltava mittatikkuun merkityllä alueella.
Pysäköikää auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10–15 minuuttia moottorin pysäyt-
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
tämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan. Täyttömäärä, katso sivu 289 ja siitä
eteenpäin.
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
TÄRKEÄÄ
•
Korkeat kloorin, kloridien ja muiden
suolojen pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina Volvon suosituksen
mukaisella korroosiosuojalla varustettua jäähdytysnestettä.
•
Varmistakaa, että seoksessa on 50 %
vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste laadultaan
hyväksyttävään vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää
valmiiksi sekoitettua, Volvon suositusten mukaista jäähdytysnestettä.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä aina huuhdella puhtaaksi hyväksyttyä laatua olevalla vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla
jäähdytysnesteellä.
Kylmän auton tarkastus
1. Pyyhkikää mittatikku.
2. Tarkastakaa määrä mittatikulla. Pinnan
pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
3. Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan aluksi lisätä 0,5 litraa. Täyttäkää, kunnes pintataso on lähempänä MAX- kuin
MIN-merkkiä mittatikussa.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan täyttäkö MAX-merkinnän yli.
Öljynkulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
Lämpimäksi ajetun auton tarkastus
1. Pyyhkikää mittatikku.
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään
puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni
että liian suuri. Määrätiedot, katso sivu 289.
•
06
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytetty. Voi syntyä korkeita lämpötiloja,
joista seuraa sylinterinkannen vaurioitumisen (halkeamisen) vaara.
2. Tarkastakaa öljymäärä mittatikulla.
3. Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan aluksi lisätä 0,5 litraa. Täyttäkää, kunnes pintataso on lähempänä MAX- kuin
MIN-merkkiä mittatikussa.
Määrätiedot ja veden laatua koskeva standardi, katso sivu 289.
``
235
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmä on
vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
VAROITUS
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa jarrunestehäviön syyn.
Lisäys
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee poistumaan.
2. Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
Ohjaustehostinöljy
Jarru- ja kytkinneste
Määrän tarkastus
06
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän MINja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä
säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu laatu,
katso sivu 289. Jos autolla ajoon liittyy usein
toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste
on vaihdettava kerran vuodessa.
236
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
1. Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan on
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
oltava MIN- ja MAX-merkkien välillä. Määrätiedot ja suositeltu öljylaatu, katso sivu 289.
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai moottori on sammutettu ja autoa on
hinattava, sitä voidaan edelleen ohjata.
06
237
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Yleistä
Valokotelo edessä
Valonheittimen irrotus
1. Painakaa nopeasti START-/STOP
ENGINE-painiketta ja poistakaa etäavain.
Kaikki polttimot on määritetty, katso sivu 243.
Polttimot ja pistevalot, jotka ovat erikoistyyppiä
tai jotka eivät sovellu muiden kuin korjaamon
vaihdettaviksi, ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
2. (Ylempi kuva)
Vetäkää valaisinkotelon lukkosokat irti.
Yleisvalaistus katossa, lukuvalot
Vetäkää valaisinpesää suoraan eteen.
Käsinekotelon valo
Suuntavalo, ulkotaustapeili
TÄRKEÄÄ
Lähestymisvalaist. kesto
Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.
Jarru-, sumu-, takavalot
Sivu-, seisontavalot takana
Xenon-, aktiiviset Xenon -valot
3. (Alempi kuva)
LED-valot, yleistä
Irrottakaa valaisinpesän liitinkappale
painamalla kiinnitin alas peukalolla.
06
Dual Xenon -valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Dual Xenon -polttimon vaihto
teettää korjaamossa - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Valonheitin
edellyttää erityistä varovaisuutta, koska
Dual Xenon -polttimo on varustettu suurjännitelaitteella.
G010325
VAROITUS
Kaikki etuosan polttimot (sumuvaloja lukuun
ottamatta) vaihdetaan irrottamalla koko valokotelo moottoritilan kautta.
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva höyrystyy
lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
238
4. Nostakaa valokotelo ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
5. Vaihtakaa ko. polttimo, katso sivu 243.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
Katkaiskaa aina virta ja poistakaa etäavain
lukosta ennen kuin polttimon vaihto aloitetaan.
Valonheittimen asennus
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
2. Asentakaa valaisinkotelo ja lukkosokat.
Tarkastakaa, että ne on painettu oikein
alas.
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Lähivalot, halogeeni
3. Tarkastakaa valaistus.
Kaukovalot, halogeeni
Valokotelon pitää olla kytketty ja paikallaan,
ennen kuin valot kytketään päälle tai etäavain
asetetaan virtalukkoon.
G021745
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 238.
1. Avatkaa lukitussanka painamalla ylös-/
ulospäin.
2. Painakaa peitekannen kiinnittimet alas ja
irrottakaa kansi.
G021747
G021746
Peitekannen irrotus
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi.
2. Irrottakaa peitekansi.
3. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä alaspäin.
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon
kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain
yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
06
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
``
239
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
06
G021750
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi, katso sivu 239.
2. Irrottakaa peitekansi, katso sivu 239.
2. Irrottakaa pieni pyöreä peitekansi.
3. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä alaspäin.
3. Käsiksipäästävyyden parantamiseksi voidaan kaukovalopolttimo ensin irrottaa.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Vetäkää johtimesta polttimonpitimen saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
5. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
6. Sovittakaa polttimonpidin kantaan ja painakaa, kunnes kuuluu naksahdus.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
240
Suuntavalot/vilkut
G021749
Seisontavalo
G021748
Lisäkaukovalot, Xenon*
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5. Sovittakaa polttimonpidin kantaan ja painakaa, kunnes kuuluu naksahdus.
6. Asentakaa kansi paikalleen. Se pitää sovittaa kohdalleen ja painaa kiinni, kunnes
kuuluu naksahdus.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Sivuvalot
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
6. Asentakaa polttimonpidin paikalleen. Polttimonpitimessä olevan merkinnän TOP
pitää olla ylöspäin.
Sumuvalonheitin
G021751
Polttimonpidin takana, vilkut
G017456
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 238.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa pieni pyöreä peitekansi.
3. Vetäkää johtimesta polttimonpitimen saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
5. Sovittakaa polttimonpidin kantaan ja painakaa, kunnes kuuluu naksahdus.
6. Asentakaa kansi paikalleen. Se pitää sovittaa kohdalleen ja painaa kiinni, kunnes
kuuluu naksahdus.
1. Irrottakaa kotelo painamalla 4 kiinnitintä
sisään ohuella terällä ja vetämällä suoraan
ulos.
2. Kiertäkää irti valaisinkotelon ruuvi ja irrottakaa kotelo.
3. Kiertäkää polttimoa vastapäivään ja irrottakaa se.
4. Asentakaa uusi polttimo kiertämällä myötäpäivään.
5. Asentakaa polttimo paikalleen. (Polttimonpitimen profiili on samanlainen kuin polttimon kannan profiili.)
Takavalaisimessa oleva vilkkupolttimo vaihdetaan kuormatilan puolelta.
06
1. Avatkaa paneeli.
2. Poistakaa eriste vetämällä se suoraan ulos.
3. Irrottakaa koko valaisin kääntämällä sen
kahvaa vastapäivään.
4. Irrottakaa polttimo vetämällä se suoraan
ulos.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
``
241
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Autoonnousuvalot
Jarruvalo (LED)
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan
hakeutumista valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jarruvalo (LED)
Rekisterikilven valo
G017457
G017458
G021757
Takavalojen sijainti
06
Valaisimen lasi, oikea puoli
2. Irrottakaa koko valokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
1. Työntäkää ruuvitaltta sisään linssin päädystä keskikonsolin luota ja kääntäkää
kevyesti siten, että linssi irtoaa. (Koskee
molempia polttimoita.)
2. Kääntäkää varovasti, kunnes lasi irtoaa.
Seisonta-/jarruvalo (LED)
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
Sivuvalot, SML (LED)
4. Asettakaa valokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
4. Asentakaa linssi paikalleen.
Suuntavalot
Heijastin, takana
Sumutakavalo (yksi puoli)
Peruutusvalot
242
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 238.
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Meikkipeilin valo
Kuormatilan valaistus
2. Painakaa sitten kolme alempaa kielekettä
kiinni.
Peililasin irrotus
G021759
G031942
Polttimoerittely
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
1. Työntäkää ruuvitaltta keskeltä alareunan
alle ja kammetkaa reunan lukituskieleke
varovasti ylös.
2. Asettakaa taltta reunan alle sekä vasemmalle että oikealle puolelle (mustien kumikohtien luona) ja kammetkaa varovasti
siten, että lasi irtoaa alareunasta.
3. Irrottakaa varovasti ja nostakaa pois koko
peililasi kansineen.
Valaistus
W
Tyyppi
Lisäkaukovalot,
Xenon, ABL
55
H7
Lähivalot, halogeeni
55
H7
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Suuntavalo takana
21
H21W
Vilkku takana
21
PY21W
Sumuvalonheitin
35
H8
Autoonnousuvalaistus, kuormatilan
valaistus, numerokilven valaistus
5
Hehkulamppu
Meikkipeili
SV8,5
1,2
4. Vaihtakaa uusi polttimo.
Hehkulamppu
SV5,5
Peililasin asennus
1. Painakaa peililasin yläreunan kolme lukituskielekettä takaisin paikoilleen.
06
Seisontavalot
edessä
5
W5W
``
243
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Valaistus
W
Tyyppi
Sivuvalot edessä
5
W5W
Käsinekotelon valo
5
Hehkulamppu
SV8,5
06
244
06 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhkimien sulat
Huoltoasento
Jotta pyyhinsulat voidaan vaihtaa, pestä tai
nostaa (kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
1. Asettakaa etäavain asentoon 0, katso
sivu 72, ja pitäkää etäavain virtalukossa.
G021763
2. Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua ylöspäin n. 1 sekunniksi. Pyyhkimet
käyvät tällöin ja asettuvat suoraan ylöspäin.
Pyyhkimet palaavat alkuasentoon käynnistettäessä auto.
HUOM
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin matkustajan
puoleinen.
Pyyhinsulkien vaihto
Kääntäkää pyyhinvarsi ylös. Painakaa nuppia, joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
06
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että
kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
``
245
06 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa sulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.
G032770
Huuhtelunesteen täyttö
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
06
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta
siten, etteivät pumppu, säiliö ja letkut jäädy.
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 271.
246
Määrätiedot, katso sivu 289.
06 Ylläpito ja huolto
Akku
Akun varoitussymbolit
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
Käyttäkää suojalaseja.
TÄRKEÄÄ
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia.
VAROITUS
Räjähdysvaara.
Tarkemmat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta.
HUOM
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Käytetty akku pitää kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää lyijyä.
Käsittely
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
Akut voivat muodostaa kaasua, joka on
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin,
hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
•
Tarkistakaa, että akun johdot on liitetty
oikein ja kiristetty tarpeeksi tiukkaan.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä.
06
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
``
247
06 Ylläpito ja huolto
Akku
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja,
tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Vaihto
Irrotus
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto.
Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää tämän vuoksi
ladata, jos autoa ei käytetä pitkähköön
aikaan tai jos sillä ajetaan vain lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin,
jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
06
Katkaiskaa virta ja odottakaa 5 minuuttia.
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
248
06 Ylläpito ja huolto
Akku
VAROITUS
Kytkekää sekä irrottakaa plus- ja miinusjohdin oikeassa järjestyksessä.
3. Ruuvatkaa akku kiinni kiinnittimessä olevalla ruuvilla.
4. Yhdistäkää huohotusletku.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
Irrottakaa musta miinusjohdin
Irrottakaa punainen plusjohdin
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks. irrotus.)
Irrottakaa huohotusletku akusta
8. Asettakaa kumilista takaisin paikalleen.
(Ks. irrotus.)
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
9. Asentakaa etumainen peitekansi ja kiinnittäkää se kiinnittimillä. (Ks. irrotus.)
Siirtäkää akkua sivulle ja nostakaa se ylös.
Asennus
06
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
249
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä
Sijainti, keskukset
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Vaihto
Keskusten sijainti, vasemmalta ohjattava auto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
Jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon
alla oleva keskus vaihtaa puolta.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
06
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
250
G017461
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että
hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten.
Käsinekotelon alla
Moottoritila
Kuormatila
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Moottoritila
06
``
251
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit varokkeiden irrotuksen ja asennuksen helpottamiseksi.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Toiminto
A
Toiminto
A
-
-
Moottorinohjausyksikkö,
vaihteiston ohjausyksikkö,
SRS
10
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
Alipainepumppu I5T
20
Valaistuspaneeli
5
Valonheittimien huuhtelulaite*
15
15
PTC Ilmanlämmitin*
100
Moottoritila, ylempi
-
Moottoritila, etumainen
Tuulilasinpyyhkimet
30
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet kohdassa
on sijoitettu kohdan
alle.
Pysäköintilämmitin*
25
Tuuletuspuhallin
40
•
-
Moottoritila, alempi
06
252
-
1-7 ja 42-44 ovat tyyppiä "Midi Fuse" ja ne
saa vaihtaa vain korjaamo. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
•
8-15 ja 34 ovat tyyppiä "JCASE" ja vaihtamista varten suositellaan hakeutumista
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
•
16 – 33 ja 35 – 41 ovat tyyppiä "MiniFuse".
Toiminto
A
Ensiövaroke CEM KL30A
50
Ensiövaroke CEM KL30B
50
Ensiövaroke RJBA KL30
60
Ensiövaroke RJBB KL30
60
Ensiövaroke RJBD KL30
50
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
-
ABS-pumppu
40
12 V:n liitäntä, etu- ja
takaistuin
ABS-venttiilit
20
Takaistuimen viihdejärjestelmä (RSE)*
-
-
Valojen korkeuden säätö*
(Xenon, Dual Xenon)
10
Ensiövaroke CEM
20
Tutka, ACC-ohjausyksikkö*
5
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
5
Kattoluukku*, kattokonsoli/ECC*
5
Moottoritilan relekeskus
5
Lisävalot*
20
Äänitorvi
15
Moottorinohjausyksikkö
10
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Toiminto
A
Toiminto
A
Automaattivaihteiston
ohjausyksikkö*
15
EVAP, lambdatunnistin,
suihkutus (bensiini)
15
A/C-kompressori
15
Lambdatunnistin (4-syl.
bensiini, 5-syl. diesel)
Relekäämit
5
Käynnistysmoottorin rele
30
Sytytyspuolat
20
EGR, VTC, hehkutusjärjestelmä (5-syl. diesel),
moottorin jäähdytysjärjestelmän ohivirtaus (4-syl.
diesel)
10
Moottorinohjausyksikkö,
kaasuläppä bensiini
10
Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (5-syl. bensiini)
10
Dieselsuodattimen lämmitin, kampikammiotuuletuksen lämmitin (4-syl.
diesel)
15
20
10
Dieselsuodattimen lämmitin, kampikammiotuuletuksen lämmitin (5-syl.
diesel)
15
-
Moottorinohjausyksikkö,
kaasuläppä diesel
Ruiskutusjärjestelmä,
Ilmamassamittari
15
Ilmamassamittari (4-syl.
diesel)
10
Moottoriventtiilit
10
-
Hehkutulpat (4-syl. diesel)
60
Hehkutulpat (5-syl. diesel)
70
-
06
-
Jäähdytyspuhallin (4-5syl. bensiini), (4-syl. diesel)
60
Jäähdytyspuhallin (6-syl.
bensiini, 5-syl. diesel)
80
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Käsinekotelon alla
06
1. Kääntäkää varokekeskusta peittävä sisäverhoilu sivuun.
Toiminto
A
Toiminto
A
2. Painakaa kannen lukkoa ja kääntäkää
kantta ylöspäin.
ABS-jarrut, sähkökäyttöinen seisontajarru
5
-
-
3. Varokkeisiin päästään käsiksi.
Kaasupoljin, ilmalämmitin
(PTC)*, sähkölämmitteiset
istuimet*
7,5
Paikat
254
Toiminto
A
Sadetunnistin*
5
SRS-järjestelmä
10
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
-
-
ICM-näyttö, CD & radioA,
RSE-järjestelmä*
15
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Kaukovalot
15
Kattoluukku*
20
Peruutusvalot
7,5
-
-
Sumuvalot edessä*
15
Tuulilasin huuhtelulaite
15
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Toiminto
A
Toiminto
A
Sopeutuva vakionopeussäädin, ACC*
10
Käynnistys-/pysäytyspainike
5
Jarruvalokytkin
5
Kattovalaistus, ohjauspaneeli, kuljettajan ovi/sähkökäyttöinen matkustajan
istuin*
7,5
Infonäyttö
5
Sähkökäyttöinen kuljettajan istuin*
5
Takalasinpyyhin
15
Etäavainvastaanotin, hälytysanturit*
5
Polttoainepumppu
20
Sähköinen ohjauslukko
20
-
A
Ei Premium tai High Performance.
06
-
Lukko, säiliön luukku/takaluukku
10
Hälytyssireeni*, ECC
5
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
G032919
Kuormatila
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
06
(musta)
Käyttöpaneeli, oikea takaovi
Paikat
25
A
-
Ohjauspaneeli, kuljettajan
ovi
25
12 V:n liitäntä, kuormatila,
jääkaappi*
15
Ohjauspaneeli, matkustajan
ovi
25
Sähkölämmitteinen takalasi
30
Käyttöpaneeli, vasen takaovi
25
(musta)
Perävaunun liitäntä 2*
256
A
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
(musta)
A
Sähkökäyttöinen istuin, kuljettajan puoli*
25
Perävaunun liitäntä 1*
40
POT (takaluukun automaattinen avaaminen)*
30
-
15
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
(valkoinen)
-
A
-
Ohjausyksikkö Four-C*
15
Istuinlämmitys, kuljettajan
puoli edessä*
15
Istuinlämmitys, matkustajan
puoli edessä*
15
Istuinlämmitys, oikea
takana*
15
AWD-ohjausyksikkö
10
Istuinlämmitys, vasen
takana*
15
-
(sininen)
Näyttö RTI*
A
10
Pysäköintikamera*
Bassokaiutin*
-
25
-
Audiovahvistin*
25
AudiojärjestelmäA
15
Puhelin, Bluetooth*
5
-
-
-
06
Sähkökäyttöinen istuin, matkustajan puoli*
25
Avaimeton käyttö*
20
Sähköinen seisontajarru,
vasen
30
Sähköinen seisontajarru,
oikea
30
A
High Performance ja Premium.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
257
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Yleistä
HUOM
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Uudet renkaat
Katsokaa, että molemmissa pyöräpareissa
on sama tyyppi ja koko sekä myös sama
valmiste.
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka
on ilmoitettu rengaspainetaulukossa, katso
sivu 268.
Pyörimissuunta
G021823
Renkaiden hoito
G021778
Renkaiden ikä
06
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta
merkitty nuolella. Renkaalla pitää olla sama
pyörimissuunta koko sen käyttöiän ajan. Niitä
voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin,
ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin
päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden
kyky syrjäyttää vettä ja lumisohjoa huononevat.
258
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat
vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja
heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta niiden toimintaan. Tämä koskee myös vararenkaita, talvirenkaita ja tulevaisuutta varten säilössä olevia renkaita. Esimerkkinä ulkoisista
merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman
tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on
erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on renkaan
DOT-merkintä (Department of Transportation)
ja se ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 1502.
Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15,
vuonna 2002.
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, katso
sivu 261, merkitkää millä puolella ne ovat
olleet, esim. V vasemmalla ja O oikealla.
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 267. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden laatu vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10 000 km:n
välein. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä
vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen
valikoimaan. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Renkaiden kulumisvaroittimet
Lukittava pyöränruuvi
Lukittavaa pyöränruuvia voidaan käyttää sekä
alumiini- että teräsvanteissa.
Talvirenkaat
G021829
Kuluminen ja huolto
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).
Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Vanteet ja pyöränruuvit
TÄRKEÄÄ
Pyöränruuvien kiristysmomentti on 140 Nm.
Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa
ruuviliitosta.
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää niitä käyttää kaikissa
neljässä pyörässä.
HUOM
Volvo suosittelee, että neuvottelette Volvon
jälleenmyyjän kanssa siitä, mikä vanne ja
rengastyyppi sopii parhaiten.
06
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat
kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
``
259
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Kuviosyvyys
Työkalut
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti. Vaihtakaa varapyörä mahdollisimman pian tavalliseen pyörään. Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua varapyörää käytettäessä. Varapyörän oikea
rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 268.
Lumiketjujen käyttäminen
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja).
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä
ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita. Älkää koskaan käyttäkö ns.
pikalenkkejä, sillä levyjarrujen ja pyörien välinen tila on niille liian pieni.
TÄRKEÄÄ
06
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikeaan
automalliin, rengas- ja vannekokoihin. Jos
asiasta on epävarmuutta, Volvo suosittelee,
että neuvottelette valtuutetun Volvon teknisen palvelun kanssa.
Varapyörä*
TÄRKEÄÄ
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
Vaahtopala sisältää kaikki työkalut. Työkalut
muodostuvat hinaussilmukasta, tunkista* ja
pyöränruuviavaimesta*. Vaahtopala on ruuvattu kiinni varapyörän tilan pohjassa olevaan
konsoliin.
Tunkki*
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain pyörän
vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla
hyvin voideltu.
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare"-tyyppinen varapyörä.
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun tilaan
ulkopuoli alaspäin. Kaksi vaahtopalaa, yksi
varapyörän alla ja yksi päällä/sisällä, pitää
varapyörän paikallaan. Ylempi sisältää kaikki
työkalut.
Varapyörä ja vaahtopalat kiinnitetään samalla
läpimenevällä ruuvilla.
Varapyörän ottaminen esiin
1. Kääntäkää kuormalattia ylös, takaa eteen.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
260
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
4. Nostakaa varapyörä pois.
Alempaa vaahtopalaa ei tarvitse nostaa pois.
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton kuormatilassa, kun
niitä ei käytetä.
Työkalut – uusi sijainti
HUOM
Jos lattialuukku kuormalattiassa ei ole
kiinni, erillislukitus ei toimi, katso sivu 47.
1. Kiinnittäkää seisontajarru ja kytkekää
ykkösvaihde tai asento P, jos autossa on
automaattivaihteisto.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
HUOM
Pyöränvaihto
Volvo suosittelee, että käytätte vain tunkkia*, joka kuuluu ko. automalliin.
Irrotus
G029336
2. Ottakaa varapyörä*, tunkki* ja pyöränruuviavain* esiin. Ne ovat kuormalattian alla
kuormatilassa. Jos valitaan toinen tunkki,
katso sivu 232.
Käytön jälkeen työkalut ja tunkki* on asetettava
oikein takaisin paikoilleen. Tunkki pitää kiertää
kokoon oikeaan asentoon, jotta sen voi asettaa
paikalleen.
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
06
Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin
irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa on
nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin autossa.
Asettakaa varoituskolmio tielle, katso
sivu 222 jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä
paikalla. Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä,
vaakasuoralla alustalla.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
7. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränruuvit ja
nostakaa pyörä pois.
HUOM
Asennus
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää
olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla
asennettaessa.
1. Puhdistakaa vastinpinnat pyörässä,
navassa ja jarrulevyssä.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränruuvit
kiinni.
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
Pysäköikää auto siten, että matkustajalla on
auto tai mieluummin tien kaide itsensä ja
ajoradan välillä.
5. Avatkaa pyöränmuttereita ½–1 kierrosta
vastapäivään pyöränavaimella.
6. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä on
kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää tunkin
jalka alas siten, että se painuu tasaisesti
maata vasten.
262
G022916
VAROITUS
Älkää koskaan asettako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin kiinnikkeen ja
tunkin väliin.
VAROITUS
Älkää koskaan ryömikö auton alle sen
ollessa nostettuna tunkilla.
Älkää koskaan antako matkustajan olla
autossa, kun se nostetaan tunkilla.
4. (Teräsvanteilla varustetut autot) Kammetkaa pölykapseli irti pyöränruuviavaimen
päällä tain nykäiskää se irti käsin.
06
5. Asentakaa pölykapseli (teräsvanteilla
varustetut autot).
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränruuvit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kiristysmomentti momenttiavaimella.
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia
vaurioita.
G023309
12 V:n liitäntä kompressoria varten on edessä
keskikonsolin luona, takaistuimen luona ja
kuormatilassa. Valitkaa lähinnä puhjennutta
rengasta oleva sähköliitäntä.
Yleistä
Renkaanpaikkaussarjaa käytetään puhkeaman
paikkaamiseen sekä rengaspaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Se muodostuu kompressorista ja paikkausnestesäiliöstä. Sarja toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa
ennen kuin parasta ennen -päiväys on mennyt
ja käytön jälkeen.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
Renkaan paikkaussarjan ottaminen esiin
Asettakaa varoituskolmio tielle liikennöidyssä
paikassa. Renkaanpaikkaussarja on lattian alla
kuormatilassa.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää 80 km/h sen jälkeen,
kun väliaikaista renkaanpaikkausta on käytetty. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa ratkaista, voidaanko rengas korjata vai pitääkö
se vaihtaa.
Yleiskatsaus
1. Kääntäkää lattialuukku ylös kuormalattiasta.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi irti.
3. Nostakaa pois vaahtopala, joka kiinnittää
tunkin* ja pyöränruuviavaimen*.
06
4. Nostakaa renkaanpaikkaussarja pois.
Asettakaa osat takaisin paikoilleen käytön jälkeen.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Paineenrajoitusventtiili
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
Ilmaletku
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
Paikkausainepullo
Painemittari
VAROITUS
Puhjenneen renkaan paikkaus
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä. Kun pullo
kierretään kiinni, sinetöinti murtuu.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
06
VAROITUS
G014338
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä
kuvaa.
264
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
6. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule
jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on
liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin paine
on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Renkaan pumppaus
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa,
että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa
johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran/taulukon ilmoittama paine, katso
sivu 268. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on
liian korkea.)
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on korkeampi kuin 1,3
bar, rengas pitää täyttää rengaspainetarrassa/taulukossa ilmoitettuun paineeseen, katso sivu 268. Päästäkää
ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin
avulla, jos rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
3. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
06
4. Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin
kuormatilaan.
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
``
265
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi.
Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa
on paikkausnestettä.
VAROITUS
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
06
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
266
Suurimman sallitun rengaskuormituksen koodinumerot
W
Koodi, joka kertoo suurimman sallitun
nopeuden (tässä tapauksessa
270 km/h).
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
HUOM
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää 80 km/h sen jälkeen,
kun väliaikaista renkaanpaikkausta on käytetty. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa ratkaista, voidaanko rengas korjata vai pitääkö
se vaihtaa.
98
Jättäkää säiliö säilytettäväksi vaarallisten
jätteiden keräyspaikalle.
Nopeusluokat
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista renkaiden koko- ja
nopeusluokista ei saa poiketa.
225/50R17 98 W.
Ainoan poikkeuksen näistä määräyksistä muodostavat talvirenkaat (sekä nastoitetut että
nastattomat renkaat). Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa ajaa renkaan luokitusta
nopeammin (esim. luokan Q renkaalla saa ajaa
enintään 160 km/h).
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki merkinnästä:
Keli ratkaisee kuinka lujaa autolla voidaan ajaa,
ei renkaiden nopeusluokka.
Erittelyt
Kokomerkintä
225
Rengasprofiilin leveys (mm)
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
50
Rengasprofiilin korkeuden ja leveyden suhde (%)
T
190 km/h
R
Vyörengas
H
210 km/h
17
Vanteen halkaisija tuumina (")
V
240 km/h
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
W
270 km/h
Y
300 km/h
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa,
mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa, ne ilmoitetaan
myös rengaspainetaulukossa, ks. alla.
HUOM
Taulukossa ilmoitetaan suurin sallittu
nopeus.
Rengaspaineet
•
Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle
•
•
ECO-paineet
Vararenkaan paine (Temporary Spare)
HUOM
G021830
Lämpötilaerot muuttavat rengaspainetta.
06
``
267
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Suositeltu rengaspaine
Versio
V70
6-syl.
Rengaskoko
Nopeus
(km/h)
Kuorma, 1 – 3 henkilöä
ilman TPMS:ää
Enimmäiskuorma
TPMS:llä
ECO-paineetA
Edessä
(kPa)B
Takana
(kPa)
Edessä/
takana
(kPa)
Edessä
(kPa)
Takana
(kPa)
Edessä/
takana (kPa)
225/55 R 16
0-160
230
210
230
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
280
300
300
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
245/45 R 17
245/40 R 18
06
5-syl. diesel
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
205 hv
225/50 R 17,
160 +
260
260
260
270
270
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
268
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Versio
V70
Rengaskoko
Kuorma, 1 – 3 henkilöä
ilman TPMS:ää
Enimmäiskuorma
TPMS:llä
ECO-paineetA
Edessä
(kPa)B
Takana
(kPa)
Edessä/
takana
(kPa)
Edessä
(kPa)
Takana
(kPa)
Edessä/
takana (kPa)
4-syl. diesel
225/55 R 16
0-160
220
210
220
260
260
260
5-syl. diesel
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
175/163 hv
245/45 R 17
4-syl./5-syl.
245/40 R 18
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
0-160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
enint. 80
420
420
-
420
420
-
bensiini
4-syl./5-syl.
flexifuel
VarapyöräC
A
B
C
Nopeus
(km/h)
205/60 R 16
T 125/80 R 17
06
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
``
269
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Versio
XC70
Rengaskoko
6-syl., 5-syl.
215/65 R 16
235/55 R 17
Nopeus
(km/h)
Kuorma, 1 – 3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineetA
Edessä (kPa)B
Takana (kPa)
Edessä
(kPa)
Takana
(kPa)
Edessä/takana
(kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
240
240
280
280
-
enint. 80
420
420
420
420
-
235/50 R 18
235/45 R 19
VarapyöräC
A
B
C
T 125/80 R 17
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
Polttoainetalous, ECO-paineet
06
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita (koskee
täyttä ja kevyttä kuormaa) mahdollisimman
hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineiden tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain. Tämä koskee myös auton varapyörää. Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa. Rengaspaineet tarkastetaan kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila.
270
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Auton pesu
TÄRKEÄÄ
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
•
Likaisten valonheittimien toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti,
esim. polttoaineen tankkauksen yhteydessä.
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun poistaa mahdolliset värimuutokset.
HUOM
Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet,
sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti
saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.
Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot
on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisinpesästä, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
•
•
Huuhdelkaa alusta.
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
Pyyhinsulkien puhdistus
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Käyttäkää rasvanpoistoainetta pahasti
likaantuneilla pinnoilla.
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Puhdistettaessa:
±
Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon,
katso sivu 245.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton saa
pestä vain käsin. Näin siksi, että maalipinta
on herkempi ollessaan uusi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys
koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
06
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
HUOM
Peskää sulat ja tuulilasi säännöllisesti haalealla pesuliuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö vahvoja liuotinaineita.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää
``
271
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte
ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää ohjeita noudattaa
huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta ja kiillotusta.
Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muovilla ja kumilla hierokaa tarvittaessa vain
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
06
Kiiltävien listojen kiillotus voi hangata pois
kiiltävän pintakerroksen tai vaurioittaa sitä.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Kiillotus ja vahaus
Vettähylkivä pintakerros*
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita,
kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi
tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet Volvon asfaltinpoistoaineella tai
mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan käsittelyt, kuten kunnostus, tiivistys, suojaaminen, kiiltotiivistys tai vastaavat, voivat vaurioittaa maalipintaa. Tällaisten käsittelyjen aiheuttamat maalivauriot
eivät kuulu Volvon takuuseen.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
272
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
Vettä hylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi
suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka
vuosi.
Ruostesuojaus – tarkastus ja huolto
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä
kolmen vuoden välein. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
auttaa Teitä, jos auto tarvitsee jälkikäsitellä.
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
Sisustuksen puhdistus
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Käyttäkää turvavöiden puhdistamiseen
vettä ja synteettistä pesuainetta. Katsokaa,
että turvavyö on kuiva ennen kuin se kelataan
takaisin sisään.
TÄRKEÄÄ
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se on
hyväksytty Öko-Tex 100 -normin mukaisesti.
Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se
säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa
suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta. Volvo tarjoaa
kattavat tuotteet nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.Jonkin ajan käytön jälkeen tulee
nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin muuttumaan enemmän tai vähemmän riippuen
nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi Volvo suosittelee puhdistusta ja suojavoiteen käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai tarvittaessa useammin). Kysykää Volvon nahanhoitotuotteita Volvon jälleenmyyjiltä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan käyttäkö vahvoja liuotinaineita. Ne voivat vahingoittaa kangas-,
muovi- ja nahkaverhoilua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että kuivasaostuva materiaali
(uudet farmarit, mokkavaattet jne.) voi värjätä verhoilumateriaalia.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
06
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
``
273
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien
tahrojen käsittely
•
suojateippi
Kiveniskujen korjaaminen
Värikoodi
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua kalvotai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa Volvon
jälleenmyyjiltä.
G021832
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
Maalivaurioiden korjaaminen
06
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien reunoissa ja ovissa.
Tarvikkeet
•
•
•
274
pohjamaalia (primeria) purkissa
pintamaalia purkissa tai väripuikko
sivellin
Auton värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, katso sivu 278.
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi, kuivattu ja sen lämpötilan pitää olla
yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti, jolloin maalijäänteet tulevat mukana.
2. Sekoittakaa pohjamaali (primer) huolellisesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä
tai tulitikulla. Kun pohjamaali on kuivunut,
levittäkää pintamaali siveltimellä.
3. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
4. Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten maalatut kohdat. Käyttäkää pehmeää riepua ja hieman hiomatahnaa.
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
HUOM
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka ja
jäljellä on vahingoittumaton maalikerros,
maali voidaan levittää suoraan pinnan puhdistamisen jälkeen.
06
275
276
278
280
285
286
289
292
294
295
G000000
Tyyppimerkinnät....................................................................................
Mitat ja painot.......................................................................................
Moottorin erittelyt..................................................................................
Moottoriöljy...........................................................................................
Nesteet ja voiteluaineet.........................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Sähköjärjestelmä...................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
ERITTELYT
07
07 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tarrojen sijainti
07
278
07 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottoriöljytarra kertoo öljylaadun ja viskositeetin.
Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistenumero.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
07
279
07 Erittelyt
Mitat ja painot
Mitat
V70.
Mitat
07
280
mm
Mitat
mm
A
Akseliväli
2816
G
Raideväli edessä
1578
B
Pituus
4823
H
Raideväli takana
1586
C
Kuorman pituus, lattia,
käännetty istuin
1878
I
Kuorman leveys, lattia
1153
J
Leveys
1861
D
Kuorman pituus, lattia
1089
K
Leveys, ml. taustapeilit
2106
E
Korkeus
1547
F
Kuorman korkeus
724
07 Erittelyt
Mitat ja painot
XC70.
Mitat
mm
Mitat
mm
A
Akseliväli
2815
H
Raideväli takana
1570
B
Pituus
4838
I
Kuorman leveys, lattia
1153
C
Kuorman pituus, lattia,
käännetty istuin
1878
J
Leveys
1861
K
Leveys, ml. taustapeilit
2119
D
Kuorman pituus, lattia
1089
E
Korkeus
1604
F
Kuorman korkeus
724
G
Raideväli edessä
1604
Massat
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt ja
nesteet.
Matkustajien paino ja asennetut varusteet sekä
kuulaan kohdistuva paino (perävaunun ollessa
kytkettynä, ks. taulukkoa) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa massaan ajokunnossa.
07
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
``
281
07 Erittelyt
Mitat ja painot
HUOM
Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee
perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa, että
jokaista lisättävää varustetta kohti auton
tavarankuljetuskyky vähenee ko. varusteen
painolla.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat
tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline,
kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.
Tietoja tarran sijainnista, katso sivu 278.
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
07
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
282
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 100 kg.
07 Erittelyt
Mitat ja painot
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
Moottori
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen
perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva
massa (kg)
2.0F AWD
Automaatti, MPS6
1000
50
Kaikki
Kaikki (paitsi 2.0F automaattivaihteistolla,
MPS6)
1200
50
2.0
Käsivalintainen, MTX75
1320
75
2.0F
Käsivalintainen, MTX75
1320
75
2.5T
Käsivalintainen, M66
1600
75
2.5T
Automaatti, TF-80SC
1800
90
2.5FT
Käsivalintainen, M66
1600
75
2.5FT
Automaatti, TF-80SC
1800
90
3.2
Automaatti, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automaatti, TF-80SC
2000
90
2.0D
Käsivalintainen, MMT6
1600
75
2.4D
Käsivalintainen, M66
(V70) 1800
90
(XC70) 1500
75
(V70) 1800
90
(XC70) 1500
75
2.4D
Automaatti, TF-80SC
07
``
283
07 Erittelyt
Mitat ja painot
Moottori
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen
perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva
massa (kg)
2.4D AWD
Käsivalintainen, M66
(XC70) 2100
90
2.4D AWD
Automaatti, TF-80SC
(XC70) 2100
90
D5
Käsivalintainen, M66
(V70) 1800
90
D5
Automaatti, TF-80SC
(V70) 2000
90
D5 AWD
Käsivalintainen, M66
D5 AWD
Automaatti, TF-80SC
(V70) 1800
(V70) 90
(XC70) 2100
(XC70) 90
(V70) 2000
90
(XC70) 2100
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
HUOM
07
284
Vakautuslaitteen käyttöä suositellaan perävaunulle, joka on painavampi kuin 1800 kg.
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
07 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt
A
B
Malli
Moottori
Teho
(kW/r/
min)
Teho (hv/
r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylin
teriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus (mm)
Iskutilavuus (litraa)
Puristussuhde
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.5FTA
B5254T11
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.5T
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
3.2
B6324S
168/6200
238/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
2.4D
D5244T14
129/3000–
4000
175/3000–
4000
420/1500–2750
5
81
93,2
2,400
16,5:1
2.4D
D5244T16B
120/4000
163/4000
340/1750–2750
5
81
93,1
2,400
17,3:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Vain V70.
Vain Belgia
07
285
07 Erittelyt
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C
lyhyitä ajomatkoja (alle 10 km) matalissa
lämpötiloissa (alle 5 °C).
Niistä voi seurata epätavallisen korkea öljyn
lämpötila tai suuri öljyn kulutus.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille
ylimääräisen suojan.
07
286
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikki moottorit tehtaalla erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin saatatte vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen sekä ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar
sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos
määrätyn laatuista ja viskositeettista moottoriöljyä ei käytetä.
G021834
Moottoriöljy
Viskositeettikaavio.
07 Erittelyt
Moottoriöljy
Öljytarra
G032078
Moottoriversio
Kun tässä esitettävä tarra on auton moottoritilassa, on voimassa seuraavaa. Tietoja tarran
sijainnista, katso sivu 234.
Täyttötilavuus välillä MIN ja
MAX (litraa)
Määrä (litraa)A
2.0
B4204S3
0,8
4,3
2.5FT
B5254T8
1,3
5,5
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
T6
B6304T2
1,2
7,4
2.4D
D5244T14
1,5
6,0
D5
D5244T10
1,5
6,0
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W-30
07
``
287
07 Erittelyt
Moottoriöljy
G032079
Moottoriversio
Kun tässä esitettävä öljytarra on auton moottoritilassa, on voimassa seuraavaa. Sijainti katso
sivu 234.
Öljylaatu: WSS-M2C913-B
Viskositeetti: SAE 5W-30
Ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa käyttäkää ACEA A5/B5 SAE 0W-30 -öljyä.
A
07
288
Sisältää suodattimen vaihdon
Täyttötilavuus välillä MIN ja
MAX (litraa)
Määrä (litraa)A
2.0F
B4204S4
0,8
4,3
2.0D
D4204T
1,8
5,0
07 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Muut nesteet ja voiteluaineet
Moottori
Vaihteisto
Määrä (litraa)
Määrätty vaihteistoöljy
2.0 bensiini
Käsivalintainen, MTX75
1,9
BOT 350M3
2.0 bensiini
Automaatti, MPS6
5,5
BOT 341
2.0F flexifuel
Käsivalintainen, MTX75
1,9
BOT 350M3
2.0F flexifuel
Automaatti, MPS6
5,5
BOT 341
2.5T bensiini
Käsivalintainen, M66
1,9
BOT 350M3
2.5T bensiini
Automaattinen, TF-80SC
5,5
BOT 341
2.5FT flexifuel
Käsivalintainen, M66
1,9
BOT 350M3
2.5FT flexifuel
Automaattinen, TF-80SC
5,5
BOT 341
3.2 bensiini
Automaattinen, TF-80SC
5,5
BOT 341
T6 bensiini
Automaattinen, TF-80SC
5,5
BOT 341
2.0D diesel
Käsivalintainen, MMT6
1,7
BOT 350M3
2.4D diesel
Käsivalintainen, M66
1,9
BOT 350M3
2.4D diesel
Automaattinen, TF-80SC
5,5
BOT 341
D5 diesel
Käsivalintainen, M66
1,9
BOT 350M3
D5 diesel
Automaattinen, TF-80SC
5,5
BOT 341
07
``
289
07 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Neste
Järjestelmä
Jäähdytysneste
Bensiinimoottori 2.0
7,5
Bensiinimoottori 2.0F
7,5
Bensiinimoottori 2.5FTB
9,0
Bensiinimoottori 2.5T
9,0
Bensiinimoottori T6
8,9
Bensiinimoottori 3.2
8,9
Dieselmoottori 2.0D
9,1
Dieselmoottori D5/2,4D
12,6
Kylmäaine
Ilmastointi
Määrä (litraa)
C
Määrätty laatu
Jäähdytysneste, jossa korroosiosuojaainetta sekoitettuna veteenA, ks. pakkausta.
R134a (HFC134a)
Öljy: PAG
07
A
B
C
290
Jarruneste
Jarrujärjestelmä
0,6
DOT 4+
Ohjaustehostinöljy
Ohjaustehostin
1,2
WSS M2C204-A2 tai vastaava tuote.
Huuhteluneste
Valonheittimien puhdistuksella
varustetut autot
6,5
Ilman valonheittimien puhdistusta
olevat autot
4,5
Volvon suosittelemaa huuhtelunestettä
sekoitettuna veteen.
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Vain V70.
Kylmäaineen määrä vaihtelee moottoriversion mukaan. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikean tiedon.
07 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa sen käyttöiän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla tarpeen, katso sivu 289.
07
291
07 Erittelyt
Polttoaine
CO2-päästöt, polttoaineenkulutus ja säiliön tilavuus
Hiilidioksidipäästöt (CO2, g/km)
Kulutus
(litraa/100 km)
Säiliön tilavuus (litraa)
Käsivalintainen, 5-vaihteinen
(MTX75)
206
8,6
n. 70
B4204S4
Käsivalintainen (MTX75)
206
8,6
n. 70
2.0FA
B4204S4
Automaatti (MPS6)
210
8,8
n. 70
2.5T
B5254T10
Käsivalintainen (M66)
209
8,8
n. 70
2.5T
B5254T10
Automaatti (TF-80SC)
232
9,7
n. 70
2.5FTA
B5254T11
Käsivalintainen (M66)
209
8,8
n. 70
2.5FTA
B5254T11
Automaatti (TF-80SC)
232
9,7
n. 70
3.2
B6324S
Automaatti (TF-80SC)
244
10,2
n. 70
3.2
B6324S
Automaatti (TF–80SC) AWD
n. 70
Malli
Moottori
Vaihteisto
2.0
B4204S3
2.0FA
T6
B6304T2
(V70) 275
(V70) 11,7
(XC70) 267
(XC70) 11,2
(V70) 270
(V70) 11,5
(XC70) 269
(XC70) 11,5
Käsivalintainen (MMT6)
157
5,9
n. 70
Automaatti (TF–80SC) AWD
07
2.0D
292
D4204T
n. 70
D5
D5244T10
Käsivalintainen (M66)
169
6,4
n. 70
D5
D5244T10
Automaatti (TF-80SC)
183
6,9
n. 70
07 Erittelyt
Polttoaine
Säiliön tilavuus (litraa)
Käsivalintainen (M66) AWD
(XC70) 186
(XC70) 7,0
n. 70
Automaatti (TF–80SC) AWD
(V70) 198
(V70) 7,5
n. 70
(XC70) 199
(XC70) 7,5
Vaihteisto
D5
D5244T10
D5
D5244T10
2.4D
2.4DB
B
Kulutus
(litraa/100 km)
Moottori
2.4D
A
Hiilidioksidipäästöt (CO2, g/km)
Malli
D5244T14
D5244T14
D5244T14
Käsivalintainen (M66)
Automaatti (TF-80SC)
Automaatti (TF-80SC)
(V70) 159
(V70) 6,0
(XC70) 159
(XC70) 6,0
(V70) 179
(V70) 6,8
(XC70) 188
(XC70) 7,1
(XC70) 199
(XC70) 7,5
n. 70
n. 70
n. 70
Flexifuel-moottoria voidaan käyttää 95-oktaanisella lyijyttömällä bensiinillä tai bioetanolilla E85 sekä näiden kahden polttoaineen kaikilla mahdollisilla seoksilla. Auto kuluttaa 30–40 % enemmän
E85:ttä, jonka energiasisältö on pienempi. Tarkka ero riippuu mm. ajotavasta, ympäristön lämpötilasta ja polttoaine-erittelyn vaihteluista.
Vain Belgia
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot
perustuvat normitetulle ajojaksolle EU-direktiivin 80/1268/EEC comb. sekä 92/21/EEC
mukaisesti.
07
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat
auton polttoaineenkulutukseen. Lisätietoja,
katso sivu 9.
Ks. sivulta 211 lisätietoja polttoaineesta.
293
07 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä
TÄRKEÄÄ
12 V:n järjestelmä, jossa jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Yksinapainen järjestelmä,
jossa alustaa ja moottorin runkoa käytetään
johtimina. Miinusnapa on yhdistetty alustaan.
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa, että uuden akun kylmäkäynnistyskyky
ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
Käynnistysakku
Moottori
07
294
Jännite (V)
Kylmäkäynnistyskyky,
Varakapasiteetti
CCA – kylmäkäynnistysvirta (A) (Cold Cranking Amperes)
(minuuttia)
2.5T, 2.5FT
12
520–800
100–160
2.0, 2.0F, T6, 3.2
12
520-700
100-135
2.0D
12
700
135
D5, 2.4D
12
700-800
135-160
07 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Kauko-ohjausjärjestelmä
Maa
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi vakuuttaa täten, että tämä
etäavainjärjestelmä
täyttää direktiivin
1999/5/EY oleelliset
ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja
muut relevantit määräykset.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
07
RC
CCAB06LP1940T4
295
08 Aakkosellinen hakemisto
A
AWD, neliveto.......................................... 108
All Wheel Drive (neliveto)......................... 108
Active Bending Lights (ABL)...................... 80
Alusta-asetukset...................................... 162
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 171
Apukäynnistyskaapelit............................. 102
B
Ajaminen.................................................. 208
takaluukku auki................................... 208
Aurinkosuojus, kattoluukku....................... 97
Bensiinin laatu......................................... 211
AUTO
ilmastoinnin säätö............................... 132
Bioetanoli E85.......................................... 212
Ajo
jäähdytysjärjestelmä........................... 208
perävaunun kanssa............................. 223
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 162
Automaattinen lukitseminen...................... 53
Automaattinen uudelleenlukitus................ 53
Automaattipesu....................................... 271
BLIS-viestit.............................................. 190
BLIS-vikailmoitukset................................ 190
Bluetooth
handsfree............................................ 195
mykistä mikrofoni............................... 197
siirrä puhelu matkapuh....................... 197
Ajovakauden hallintatoiminto................... 160
Automaattivaihteisto................................ 104
hinaaminen ja poiskuljetus................. 228
käsivalintainen vaihteisto (Geartronic) 104
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 89
Auton hoito.............................................. 271
Akku......................................................... 247
apukäynnistyskaapelit........................ 102
etäavain/PCC........................................ 49
huolto.................................................. 247
symbolit akussa.................................. 247
varoitussymbolit................................. 247
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 273
C
Auton pesu.............................................. 271
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 129
Auton verhoilu.......................................... 273
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 129
Aktiivinen alusta – FOUR-C..................... 162
Aktiiviset Dual Xenon -valot....................... 80
Avaimeton käynnistys (avaimeton
käyttö).................................................. 51, 98
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 111
Avaimeton käyttö................................. 51, 98
Ajotietokone............................................. 158
AUX.......................................................... 139
Avaimen asennot....................................... 72
Avain.................................................... 42, 45
296
Avainsalpa............................................... 106
ACC – Sopeutuva vakionopeussäädin.... 164
Ajastin...................................................... 133
08
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat substanssit............................................................. 129
D
DAB, valikkorakenne................................ 151
DAP-radio................................................ 149
08 Aakkosellinen hakemisto
Diesel....................................................... 212
Dieselhiukkassuodatin............................. 213
Dolby Surround Pro Logic II.................... 139
Driver Alert Control (Driver Alert-hälytys). 179
Driver Alert System.................................. 179
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä...... 160
E
ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite........................................................ 130
ECO-paineet............................................ 267
F
Flexifuel.................................................... 100
sopeutus............................................. 101
FM, valikkorakenne.................................. 148
FOUR-C – Aktiivinen alusta..................... 162
Erillislukitus................................................ 47
Etiketit...................................................... 278
Etäavain.....................................................
irrotettava avainliuska...........................
käyttöetäisyys.......................................
pariston vaihto......................................
toiminnot...............................................
42
42
44
49
43
HomeLinkŸ EU........................................ 116
Huolto
ruostesuojaus..................................... 272
Huolto-ohjelma........................................ 232
FSC, ympäristömerkintä............................ 10
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 246
G
Huuhtelulaitteet
takalasi.................................................. 89
tuulilasi.................................................. 89
Geartronic................................................ 104
Huuhteluneste, täyttö.............................. 246
Global opening........................................ 128
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................... 89
Huurteenpoisto........................................ 132
Elektroninen käynnistyksenesto................ 42
Ensiapuvarustus...................................... 222
Hiukkassuodatin...................................... 213
H
HBS – Sydämenlyöntitunnistin.................. 45
HDC......................................................... 111
Hehkulamput, ks. Valaistus..................... 238
Heilahtelunvaimennin............................... 224
Hiilidioksidipäästöt................................... 214
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 295
Hinaus...................................................... 228
hinaussilmukka................................... 228
Etäisyystarkastus..................................... 171
Hinaussilmukka........................................ 228
Huuru.......................................................
ajastintoiminto....................................
ikkunoiden käsittely............................
kondensoitunutta vettä valonheittimissä..................................................
poistaminen ilmanvaihtosuuttimilla.....
132
133
128
271
134
Hälytinjärjestelmän testaus........................ 61
Hälytys.......................................................
aktivoinnin poistaminen........................
aktivointi...............................................
hälytinjärjestelmän testaus...................
hälytyksen tarkastus.............................
59
59
59
61
44
08
297
08 Aakkosellinen hakemisto
hälytysilmaisin.......................................
hälytyssignaalit.....................................
lauenneen hälytyksen poiskytkeminen.
rajoitettu hälytystaso............................
tilapäinen poiskytkeminen....................
59
59
59
60
60
Hätäpuhelu.............................................. 200
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 222
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control.............................
etäisyystarkastus................................
Lane Departure Warning.....................
törmäysvaroitin automaattijarrutuksella.....................................................
180
172
183
177
Ilmoitukset mittaristossa.......................... 125
IMEI-numero............................................ 203
Info- ja varoitussymbolit............................ 68
I
Infonäytöt................................................... 67
IAQS – Interior Air Quality System........... 129
Integroitu puhelin..................................... 200
IC – turvaverho.......................................... 24
iPodŸ, liitäntä.......................................... 142
IDIS – Intelligent Driver Information System........................................................... 202
Istuimet...................................................... 74
etuistuimen selkänojan kääntäminen. . . 74
niskatuki takana.................................... 76
sähkökäyttöiset..................................... 74
sähkölämmitys.................................... 131
takaistuimen selkänojan kääntäminen.. 76
tuuletetut etuistuimet.......................... 131
Ikkunannostimet........................................ 91
Ikkunannostimien asettaminen uudelleen.. 92
Ikkunat ja taustapeilit................................. 91
Ilmanjako......................................... 129, 134
Ilmastointi................................................ 132
yleistä.................................................. 128
08
Ilmastointi, AC......................................... 132
Jarruvalot................................................... 81
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 235
Infopainike, PCC........................................ 44
J
Jaksopyyhintä............................................ 88
Jarru- ja kytkinneste................................ 236
298
Jarrut........................................................ 109
hätäjarrutehostus, EBA....................... 109
hätäjarruvalo......................................... 81
jarrujärjestelmä................................... 109
jarrunesteen lisäys.............................. 236
jarruvalot............................................... 81
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 109
symbolit mittaristossa......................... 109
sähköinen seisontajarru...................... 113
K
Kahlaus.................................................... 208
Kameratunnistimen vianetsintä............... 177
Kameratunnistin....................................... 176
Katalysaattori........................................... 211
poiskuljetus......................................... 228
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 66
vasemmalta ohjattava auto................... 64
Kattoluukku
aurinkosuojus....................................... 97
avaaminen ja sulkeminen..................... 96
08 Aakkosellinen hakemisto
puristumissuoja.................................... 97
tuuletusasento...................................... 96
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 79
Kauko-ohjain
ohjelmoitava....................................... 116
Kauko-ohjaus, ks. etäavain....................... 42
Kello, asetus.............................................. 71
Keskikonsoli............................................. 122
suojaritilä............................................. 219
suojaverkko........................................ 218
valaistus................................................ 83
Kuormaus
kattokuorma........................................
kiinnityskohdat....................................
kuormatila...........................................
yleistä..................................................
L
Laminoitu lasi............................................. 91
Lane Departure Control (Kaistavaroitin)... 182
221
215
215
215
Lapset........................................................
lapsilukko..............................................
lastenistuin ja sivuturvatyyny................
sijoittaminen autoon.............................
turvallisuus............................................
29
35
22
29
29
Kiveniskut ja naarmut.............................. 274
Kuulaosa
asennus.............................................. 225
irrotus.................................................. 227
Kokonaispaino......................................... 281
Kuulokeliitäntä......................................... 140
Kompassi................................................... 95
kalibrointi.............................................. 95
vyöhykkeen asettaminen...................... 95
Kylmäaine................................................ 128
Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 271
Konepelti, avaus...................................... 232
Käsivalintainen vaihteisto........................ 103
hinaaminen ja poiskuljetus................. 228
Korkea moottorin lämpötila..................... 223
Käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)..... 104
Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,
BLIS......................................................... 188
Käynnistyksenesto..................................... 42
Lastenistuimet...........................................
integroitu kaksivaiheinen lastenistuin...
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
Käynnistysakku........................................ 294
Lastenistuin................................................ 29
Kuollut kulma (BLIS)................................ 188
Käynnistysavaimet..................................... 72
Lattiamatot............................................... 194
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 215
Käyttöjarru............................................... 109
Lisälämmitin............................................. 138
Kuormatila
kiinnityskohdat.................................... 215
näkösuoja........................................... 220
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 10
Lisälämmitin (diesel)................................ 138
Kiillotus.................................................... 272
Käsinekotelo............................................ 193
lukitseminen.......................................... 54
Lapsilukko.................................................. 58
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 91
29
33
35
36
38
31
08
Luistonesto.............................................. 160
299
08 Aakkosellinen hakemisto
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuoli................................................ 53
takaluukku...................................... 43, 54
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta........................................... 53
ulkopuolelta.......................................... 53
Lukitus
automaattinen lukitseminen.................. 53
lukitseminen.......................................... 53
lukituksen avaaminen........................... 53
Massa ajokunnossa................................. 281
Massat
massa ajokunnossa............................ 281
Lähetinvastaanotin..................................... 91
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................... 89
Matkustamo............................................. 192
Lämmitys ja ilmanvaihto.......................... 128
anturit.................................................. 128
yleistä.................................................. 128
Matkustamolämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 135
Matkustamon suodatin............................ 129
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 64
Moottori
käynnistäminen..................................... 98
ylikuumeneminen................................ 223
Moottorijarrutus, automaattinen.............. 111
Moottorin erittelyt.................................... 285
Moottorinlämmitin.................................... 100
polttoainekäyttöinen........................... 135
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
ohjaustehostinöljy...............................
yleiskatsaus........................................
öljy......................................................
235
236
233
234
Moottoriöljy...................................... 233, 286
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 286
määrätiedot......................................... 286
suodatin.............................................. 234
öljylaatu............................................... 286
Lämpö...................................................... 132
Matkustamon valaistus, ks. Valaistus........ 82
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 128
Meikkipeili.......................................... 83, 194
Lämpötilan säätö..................................... 132
Mittaristo.................................................. 125
Lämpöä heijastava (Tuulilasi)..................... 91
Mittariston mittarit
kierroslukumittari.................................. 68
nopeusmittari........................................ 68
polttoainemittari.................................... 68
N
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 79
Neliveto, AWD.......................................... 108
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 91
300
Maali
maalivauriot ja korjaus........................ 274
värikoodi............................................. 274
Matkapuhelin
handsfree............................................ 195
liitä...................................................... 198
puhelimen rekisteröinti....................... 195
Lähestymisvalo, kesto............................... 84
08
M
Läpituuletustoiminto.......................... 53, 128
Merkinantotorvi.......................................... 78
Muistitoiminto istuimessa.......................... 75
Mukavuus matkustamossa...................... 192
Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 273
08 Aakkosellinen hakemisto
Nesteet, määrätiedot............................... 289
Nesteet ja öljyt......................................... 289
Niskatuki
keskipaikalla takana.............................. 76
kääntäminen alas.................................. 76
P
PACOS....................................................... 20
PACOS, kytkin........................................... 20
Nokisuodatin............................................ 213
Painikesarja ohjauspyörässä.................................. 78, 122, 163, 200
Nokisuodatin täynnä................................ 213
Paneelivalaistus......................................... 79
Näkösuoja................................................ 220
Paniikkitoiminto......................................... 43
Näyttövalaistus.......................................... 79
PCC – Personal Car Communicator
käyttöetäisyys................................. 44, 45
toiminnot............................................... 43
O
Peruutusvaihdesalpa............................... 104
Odottava puhelu...................................... 201
Ohjauslukko............................................... 99
Ohjauspyörä.............................................. 78
ohjauspyörän säätö.............................. 78
painikesarja........... 78, 122, 139, 163, 200
painikesarja, sopeutuva nopeussäädin....................................................... 165
Peruutusvaihteen salpa
viisi vaihdetta...................................... 103
Perävaunu................................................ 223
kaapeli................................................ 223
perävaunun vetäminen....................... 223
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva paino................... 281
vetopaino............................................ 281
Ohjauspyörän säätö................................... 78
Polttimot, ks. Valaistus............................ 238
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuvainen...................................................... 162
Polttoaine................................................. 211
polttoaineenkulutus............................ 292
polttoainesuodatin.............................. 213
polttoainetalous.......................... 267, 270
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän vastus............................................................ 162
Polttoaineen täyttö
polttoainesäiliön korkki.......................
polttoainesäiliön luukku, käsinavaus. .
polttoainesäiliön luukku, sähkökäyttöinen avaus...........................................
täyttö...................................................
210
210
210
210
Puhallin.................................................... 131
Puhdistus
automaattipesu...................................
auton pesu..........................................
turvavyöt.............................................
vanteet................................................
verhoilu...............................................
271
271
273
272
273
Puhelin
handsfree............................................
Ilmoitukset..........................................
integroitu, katsaus..............................
liitä......................................................
puhelimen rekisteröinti.......................
puhelinluettelo....................................
puhelinluettelo, oikotie........................
puhelun soittaminen...........................
puhelun vastaanottaminen.................
päälle/pois..........................................
SIM-kortti............................................
soittosignaali.......................................
tuleva puhelu......................................
195
202
200
198
195
198
198
196
197
200
203
201
196
08
301
08 Aakkosellinen hakemisto
Puhelinluettelo......................................... 202
Puhelu
käsittely....................................... 196, 200
odottava.............................................. 201
puhelimen äänenvoimakkuus............. 201
toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana......................................... 200, 201
tuleva.......................................... 196, 200
Puhelun paneminen pitoon...................... 201
Pyörät ja renkaat...................................... 258
S
Saattovalot................................................. 83
Sadetunnistin............................................. 88
Salpalukitustila........................................... 56
aktivoinnin poistaminen........................ 56
tilapäinen aktivoinnin poisto................. 56
Savukkeensytyttimen liitäntä................... 193
R
Seisontajarru............................................ 113
Puhkeaminen, ks. Renkaat...................... 260
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 250
Puristumissuojus, kattoluukku................... 97
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................
erittelyt................................................
hoito....................................................
kulumisvaroittimet..............................
nopeusluokat......................................
paine...................................................
pyörimissuunta...................................
renkaan paikkaus................................
talvirenkaat.........................................
Selkänoja................................................... 74
etuistuin, kääntäminen alas.................. 74
135
137
135
135
Pysäköintitutka........................................ 185
pysäköintitutkan anturit...................... 187
Pyyhinsulat..............................................
huoltoasento.......................................
puhdistus............................................
vaihto..................................................
vaihto, takalasi....................................
302
262
260
261
259
260
Puhelun soittaminen........................ 196, 200
Pysäköintilämmitin...................................
ajan asetus..........................................
akku ja polttoaine...............................
pysäköinti mäkeen..............................
08
Pyörät
asennus..............................................
lumiketjut............................................
vaihto..................................................
vanteet................................................
varapyörä............................................
245
245
246
245
246
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 88
Seisontavalot............................................. 81
258
266
258
259
266
267
258
263
259
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 25
Ruostesuojaus......................................... 272
Signaalitulo, ulkoinen............................... 139
SIM-kortti................................................. 203
SIPS-tyyny................................................. 22
Sisätaustapeili............................................ 94
automaattinen himmennys................... 94
Sivuturvatyynyt.......................................... 22
Sopeutus................................................. 101
Sopeutuvan nopeussäätimen vianetsintä 168
Sopeutuvan vakionopeussäätimen ilmoitukset ja symbolit..................................... 169
Sopeutuvan vakionopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset.................................... 169
08 Aakkosellinen hakemisto
Sopeutuvan vakionopeussäätimen vikailmoitukset................................................. 169
Sopeutuva vakionopeussäädin................ 164
tutkatunnistin...................................... 167
vianetsintä........................................... 168
Spin control............................................. 160
SRS Airbag.......................................... 18, 19
SRS-järjestelmä......................................... 17
kytkin.................................................... 20
Sumuvalot
edessä.................................................. 81
takana................................................... 81
Sumuvalot, päälle/pois.............................. 81
Suojaritilä................................................. 219
Suojaverkko............................................. 218
Suositellut lastenistuimet, taulukko........... 31
Suosituksia ajettaessa............................. 208
Surround.................................................. 139
Suuntavalot................................................ 82
Suuntavilkut............................................... 82
Symbolit................................................... 160
informaatiosymbolit.............................. 68
merkkisymbolit..................................... 68
varoitussymbolit................................... 68
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control.............................
etäisyystarkastus................................
Lane Departure Warning.....................
törmäysvaroitin automaattijarrutuksella.....................................................
Sähköinen seisontajarru..........................
irrottaminen automaattisesti...............
irrottaminen manuaalisesti..................
pieni akkujännite.................................
180
172
183
T
Taempi ohjauspaneeli
äänentoistolaitteisto........................... 140
Tahrat....................................................... 273
177
113
114
114
113
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit................................................................ 93
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 74
Sähkökäyttöinen kattoluukku.................... 96
Sähköliitäntä............................................ 194
etuistuin.............................................. 194
kuormatila........................................... 194
Sähkölämmitys
istuimet............................................... 131
takalasi.................................................. 94
taustapeilit............................................ 94
Säilytystilat matkustamossa.................... 192
Säätimet
keskikonsoli........................................ 122
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 76
Takalasi, sähkölämmitys............................ 94
Takaluukku................................................. 55
avaaminen............................................ 55
lukitseminen/lukituksen avaaminen 43, 54
Takavalot
sijainti.................................................. 242
Taloudellinen ajo...................................... 208
Talviajo..................................................... 209
Talvirenkaat............................................. 259
Tankkaus................................................. 210
Tarra – SIPS-tyyny..................................... 23
Tarrat....................................................... 278
Taustapeilit
kompassi..............................................
sisempi.................................................
sähköisesti sisäänkäännettävät............
sähkölämmitys......................................
ulommat................................................
95
94
93
94
93
08
Tunkki...................................................... 260
303
08 Aakkosellinen hakemisto
Tuoli, ks. istuin........................................... 74
Työkalut................................................... 260
Turvallisuustila........................................... 28
Törmäys..................................................... 28
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poistaminen,
PACOS................................................. 20
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 18
Törmäysvaroitin
tutkatunnistin.............................. 167, 174
Turvavyö
takaistuin.............................................. 15
turvavyönkiristin.................................... 16
08
Vakautusjärjestelmä................................. 160
Törmäysvaroitus...................................... 174
Vakionopeussäädin................................. 163
304
U
Ulkomitat................................................. 280
Turvavyö ja raskaus................................... 15
Ulkotaustapeilien asettaminen uudelleen. . 93
Turvavyömuistutin..................................... 15
Ulkotaustapeilit.......................................... 93
Turvavyöt................................................... 14
USB, kytkeminen..................................... 142
Tutkatunnistin.......................................... 164
rajoitukset........................................... 167
Uudelleenkierrätys................................... 133
Tuuletus................................................... 129
Tuuletussuuttimet.................................... 130
V
Tuulilasi...................................................... 91
Vahaus..................................................... 272
Tuulilasin huuhtelu..................................... 89
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 106
Tuulilasinpyyhkimet................................... 88
sadetunnistin........................................ 88
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen kytkeminen pois............................................... 106
Tyyppihyväksyntä, etäavainjärjestelmä. . . 295
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois. . 106
Tyyppimerkintä........................................ 278
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 160
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella* 174
Turvatyyny, ks. törmäys............................. 28
Turvaverho.................................................. 24
Vaihteisto................................................. 103
automaatti........................................... 104
käsivalintainen.................................... 103
Valaistus.................................................. 238
ajovalojen korkeudensäätö................... 79
Aktiiviset Dual Xenon -valot.................. 80
hehkulamput, erittelyt......................... 243
kauko-/lähivalot.................................... 79
lähestymisvalo, kesto........................... 84
matkustamossa.................................... 82
mittaristovalaistus................................. 79
näyttövalaistus...................................... 79
saattovalot............................................ 83
seisontavalot......................................... 81
sumutakavalo....................................... 81
sumuvalot............................................. 81
säätimet................................................ 82
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 83
Valaistus, polttimon vaihto.......................
autoonnousuvalot...............................
kaukovalo, Xenon-valaisin..................
kaukovalot, halogeeni.........................
kuormatila...........................................
lähivalot, halogeeni.............................
238
242
240
239
243
239
08 Aakkosellinen hakemisto
meikkipeili...........................................
polttimonpidin takana.........................
polttimonpidin takana, vilkut..............
rekisterikilven valo..............................
seisontavalot.......................................
sivuvalot..............................................
sumuvalo............................................
suuntavalot.........................................
243
241
241
242
240
241
241
240
Varoitussymboli mittaristossa.................... 17
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 224
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 164
törmäysvaroitin................................... 174
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 160
Vetolaite................................................... 224
erittelyt................................................ 225
Vetopaino................................................. 281
Vettä hylkivä pintakerros, puhdistus........ 272
Valokatkaisimet.......................................... 79
Varoitusvalot
generaattori ei lataa..............................
pieni öljynpaine.....................................
seisontajarru vedettynä........................
turvatyynyt SRS....................................
turvavyömuistutin.................................
varoitus.................................................
vika jarrujärjestelmässä........................
Valokuvio, sovitus...................................... 84
Varoitusvilkut............................................. 82
Vikailmoitukset etäisyystarkastuksessa... 172
Valokuvion sovitus.....................................
Aktiiviset Dual Xenon -valonheittimet...
Dual Xenon -valonheittimet..................
halogeenivalonheittimet........................
84
84
84
85
Varoitusääni
törmäysvaroitin................................... 174
Voimansiirto............................................. 103
Varokekeskus.......................................... 250
käsinekotelo........................................ 254
Voiteluaineet, määrätiedot....................... 289
Valonheittimet.......................................... 238
Varoketaulukko
kuormatilan varokkeet........................ 256
moottoritilan varokkeet....................... 252
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................... 122
Valikkorakenne
DAB.................................................... 151
FM....................................................... 148
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 79
Vanteet
puhdistus............................................ 272
Varapyörä................................................ 260
varapyörä............................................ 260
Varokkeet.................................................
kuormatilan rasia................................
moottoritilan rele-/varokekeskus........
vaihto..................................................
yleistä..................................................
69
69
69
69
69
69
69
250
256
251
250
250
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............... 91
Vetäminen................................................ 229
Viestit tietonäytössä................................. 160
Vikailmoitukset
Driver Alert Control............................. 180
ks. Ilmoitukset ja symbolit.................. 169
Lane Departure Warning..................... 183
Voiteluaineet............................................ 289
Väliaikainen renkaan paikkaus................. 263
Välimatkamittari......................................... 71
Värikoodi, maali....................................... 274
08
Varoituskolmio......................................... 222
305
08 Aakkosellinen hakemisto
W
Ääniosoitukset, PCC.................................. 44
Äänitorvi..................................................... 78
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny........................ 25
retkahdusvammat................................. 25
Öljy, ks. myös Moottoriöljy...................... 286
Y
Öljymäärä pieni........................................ 234
Ylikuumeneminen.................................... 223
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja. . 10
Ä
Äänentoisto
asetukset............................................
kuulokeliitäntä.....................................
surround.............................................
taempi ohjauspaneeli..........................
140
140
139
140
Äänentoistolaitteisto................................ 139
toiminnot............................................. 140
yleiskatsaus........................................ 139
08
306
Ö
Äänenvoimakkuus
puhelin................................................ 197
puhelin/mediasoitin............................ 197
soittosignaali, puhelin......................... 197
Huomautuksia
307
Huomautuksia
308
Huomautuksia
309
Huomautuksia
310
Huomautuksia
311
Huomautuksia
312
Huomautuksia
313
Huomautuksia
314
Huomautuksia
315
Huomautuksia
316
Huomautuksia
317
Huomautuksia
318
Huomautuksia
319
Huomautuksia
320
VOLVO V70 & XC70
Käyttöohjekirja
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.,';^cc^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising