Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2010 Quick Guide

Volvo V70 2010 Quick Guide
VOLVO V70 & XC70
Quick Guide
WEB EDITION
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä pikaopas läpi, jotta saatte nopeasti ja helposti käsityksen
joistakin tavallisimmista toiminnoista.
Kaikki varoitustekstit sekä muut tärkeät ja yksityiskohtaiset tiedot
löytyvät ainoastaan käyttöohjekirjasta – tämä opas sisältää vain pienen
otoksen.
Käyttöohjekirja sisältää lisäksi uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevaa lisätietoa.
ETÄAVAIN, JOSSA PCC* – PERSONAL CAR COMMUNICATOR
Lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi
hälyttimen*.
Avaa ovienA ja takaluukun lukituksen ja
poistaa hälyttimen käytöstä.
Avaa takaluukun lukituksen – itse luukkua ei avataB.
Lähestymisvalaistus. Sytyttää sivupeilien valot*, suuntavilkut ja seisontavalot,
rekisterikilven valot, sisätilan kattovalon
ja lattiavalaistuksen.
"Paniikki"-painike. Pidetään painettuna
hätätilanteessa n. 3 sekuntia hälytyksen
laukaisemiseksi.
A
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu,
jos mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin
sisällä lukituksen avaamisesta.
B
Sähkötoiminen takaluukku avataan.
PCC*
Tietoa autosta voidaan saada, jos se on
20 m:n toimintasäteen sisäpuolella.
– Painakaa painiketta ja odottakaa 7
sekuntia.
Painikkeen painallus toimintasäteen
ulkopuolella näyttää muistiin viimeksi
tallennetun tilan.
1 Vihreä valo: auto on lukittu.
2 Keltainen valo: auton lukitus on avattu.
3 Vilkkuva vaihtuva punainen valo: autossa
voi olla joku.
4 Punainen valo: hälytys on lauennut.
AVAIMEN ASENNOT
Jotta avain voidaan siirtää seuraaviin asentoihin
käynnistämättä moottoria: älkää painako jarru/kytkinpoljinta.
Asento Aktiiviset toiminnot
Etäavainta ei ole vedetty sisään
– äänentoistolaitteisto ja matkustamon valot.
Etäavain on vedetty sisään – mittariston/kellon valot, ohjauslukko pois
päältä.
Avain on vedetty sisään ja painiketta
START painetaan lyhyesti – kattoluukku*, ikkunannostimet, puhallin,
ECC, tuulilasinpyyhkimet, 12 V:n
liitäntä, RTI*.
Avaimen asennosta 0/l poistuminen ja kaikkien
sähkönkuluttajien sulkeminen: painakaa avainta
– avain työnnetään ulos.
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
– Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa sitä kevyesti – avain vedetään sisään.
– Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
KYLMÄKÄYNNISTYS
HUOM.
– Käynnistäkää moottori painamalla painiketta lyhyesti.
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN JA
ETÄAVAIMEN POISTAMINEN
1. Painakaa lyhyesti painiketta – moottori
sammuu.
2. Painakaa lyhyesti avainta – avain voidaan
poistaa virtalukosta (automaattivaihteiston on oltava P-asennossa).
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta.
Hetken kestävä korkea joutokäyntinopeus on
osa Volvon tehokasta pakokaasun puhdistusjärjestelmää.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Jos BLIS-merkkivalo palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi
olla esim. heijastus märästä tienpinnasta tai
matalla olevasta auringosta kamerassa.
Järjestelmän suoranaisen vian yhteydessä
näyttö esittää tekstin BLIS-järjestelmä Vaatii
huollon.
KULJETTAJAN OVEN SÄÄTIMET
L R
Ulkopeilien säätö
– Valitkaa L (vasen) tai R (oikea),
säätäkää vivulla.
Ulkopeilien kääntäminen autoa vasten/ulospäin*
– Painakaa yhtä aikaa L ja R.
1
Ikkunannostimet, käsikäyttöiset.
2
Ikkunannostimet, automaattiset.
Lapsilukot*. Takaikkunoita ja -ovia ei
voida avata takaistuimelta käsin.
ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO
6
2
2
1
5
7
1 Kytkekää päälle/pois painamalla tästä.
Säätäkää äänenvoimakkuutta kääntämällä.
2 Valitkaa AM, FM1/FM2, CD tai MODE.
Valitsemalla MODE voidaan aktivoida
AUX A ja säätää AUX-äänilähteen äänenvoimakkuutta.
3 Painakaa valitaksenne äänikuvan, esim.
BASSO, Dolby Pro Logic II* tai
ALIBASSO* – säätäkää kääntämällä.
A
AUX-liitäntä esim. MP3-soittimelle (ääni on parhaimmillaan, kun äänenvoimakkuus on keskitasolla).
4
3
RADIO
3 Kääntäkää valitaksenne aseman.
4 Hakekaa asemia nuolella vasemmalle/oikealle.
Tallentakaa enintään 20 asemaa pitämällä
0–9 aaltoalueella FM1 tai FM2 painettuna
halutun aseman kohdalla, kunnes valinta
vahvistetaan näytössä.
5 Painakaa n. 2 sekuntia tallentaaksenne
automaattisesti 10 voimakkainta asemaa.
Näytössä näkyy haun aikana teksti
Autom.tallennus. Valitkaa tallennettu
asema painikkeilla 0–9.
CD-SOITIN
3 Vaihtakaa raitaa kääntämällä.
4 Vaihtakaa CD-levyn raitaa vasemmalla/oikealla nuolella.
Valitkaa CD-levyB ylös-/alaspäin osoittavalla nuolella.
6 Lyhyt painallus poistaa laitteesta siinä olevan levyn.
Pitkä painallus poistaa laitteesta kaikki levytB.
7 Valitkaa CD-levy B painikkeilla 1–6.
B
Vain CD-vaihtaja.
SÄHKÖKÄYTTÖINEN TAKALUUKKU*
Avaaminen
– Painakaa takaluukun painiketta valopaneelissa/etäavaimessa, kunnes luukku alkaa
avautua.
– Voitte myös painaa kevyesti luukun ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä painolevyä ja
nostaa luukkua.
Sulkeminen
– Painakaa takaluukun sulkemispainiketta tai
sulkekaa käsin.
ELEKTRONINEN ILMASTOINTILAITE – ECC*
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
I AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
1 Säätäkää matkustamon vasemman/oikean
puolen lämpötila kääntämällä säädintä.
Valittu lämpötila näkyy näytössä.
6 Valitkaa valitun lämpötilan ja muiden toimintojen automaattinen säätö painamalla
painiketta.
KÄSINSÄÄTÖ
2 Vasemman/oikean istuimen tuuletus.
3 Kääntäkää muuttaaksenne puhaltimen
nopeutta.
4 Vasemman/oikean istuimen sähkölämmitys.
5 Ilmanjako.
7 Ilmanlaatujärjestelmä. Pois/AUT/uudelleenkierrätys.
8 Huurteenpoisto. Poistaa nopeasti huurun
tuulilasilta ja sivuikkunoilta.
9 Takaikkunan ja sivupeilien sähkölämmitys.
10 AC – Ilmastointilaite päälle/pois. Jäähdyttää matkustamoa ja poistaa huurun
ikkunoista.
SÄILYTYSTILAT, 12 V:N LIITÄNTÄ & AUX/USB*
12 V:n liitäntä matkustamossa toimii avaimen
asennossa I tai II. 12 V:n liitäntä kuormatilassa
on aina aktiivinen.
AUX/USB*-liitäntää käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voidaan kuunnella musiikkia esim.
MP3-soittimesta.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori on sammutettu, kuormatilan 12
V:n liitännän käyttö voi tyhjentää käynnistysakun.
AJOTIETOKONE JA VÄLIMATKAMITTARI
1 Vähän polttoainetta. Kun symboli palaa,
tankatkaa mahdollisimman pian.
2 T1 & T2 – itsenäiset osamatkamittarit,
7
jotka ovat aina aktiivisia.
8
3 Polttoainemittari. Symbolin nuoli muistuttaa, kummalla puolella polttoainesäiliön
luukku sijaitsee.
4 Ajotietokoneen näyttö. Valitkaa toiminto
säätimellä (8).
5 Kello. Säätäkää säätimellä (6).
6 Kääntäkää ääriasentoon ja pitäkää paikallaan kellon säätämiseksi.
Lyhyt painallus vaihtaa osamatkamittarien T1 & T2 välillä. Pitkä painallus nollaa
valitun mittarin.
9
7 Näyttäkää/poistakaa viesti painamalla
painiketta.
8 Kääntäkää nähdäksenne ajotietokoneen
vaihtoehdot.
9 Lyhyt painallus nollaa ajotietokoneen kulloisenkin toiminnon.
Pitkä painallus nollaa kaikki ajotietokoneen
toiminnot.
HUOM.
Näyttöteksti Kilometriä tyhjään säiliöön on
aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio
säiliössä olevalla polttoaineella ajettavasta
ajomatkasta.
OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
TANKKAUS
– Painakaa avataksenne polttoainesäiliön
luukun.
VALOJEN SÄÄTIMET
Näyttö- ja mittaristovalaistus.
Sumuvalot.
Takasumuvalo (vain kuljettajan puoli).
Automaattiset ajovalot. Kaukovalovilkku
toimii, mutta kaukovalot eivät.
Seisontavalot.
Lähivalot. Sammuvat, kun moottori
sammutetaan. Kaukovalot voidaan
kytkeä päälle.
Valojen manuaalinen korkeudensäätö
(automaattinen, jos autossa on Dual
Xenon -valot*).
A
Kaukovalovilkku.
B
Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä ja
saattovalaistus.
KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELMÄ*
BLUETOOTH*
Kuljettajan auttamiseksi esim. jarruttamaan
ajoissa, pitämään turvallisen välimatkan
muihin ajoneuvoihin tai säilyttämään oikean
paikan kaistalla autossa voi olla useita eri
järjestelmiä:
• Sopeutuva vakionopeussäädin*
• Etäisyysvalvonta*
• Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
• Driver Alert System*
1. Matkapuhelin on etsittävissä/näkyvissä.
2. Pitäkää äänentoistolaitteiston PHONE-painiketta pohjassa.
3. Valitkaa Lisää puhelin äänentoistolaitteiston näytössä.
4. Valitkaa liitettävä puhelin.
5. Syöttäkää äänentoistolaitteiston näytössä
näkyvät luvut matkapuhelimen näppäimistön avulla.
SADETUNNISTIN* JA TUULILASINPYYHKIMET
F
A
0
3
A
Yksittäinen pyyhkäisy.
0
Pois päältä.
B
Viivepyyhintä, ks. myös (2).
C
Normaali pyyhintänopeus.
D
Suuri pyyhintänopeus.
E
Tuulilasin ja ajovalojen pesulaite.
F
Takalasin pesulaite.
B
E
1
2
C
D
1 Sadetunnistin päällä/pois, vipu asennossa 0.
2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
3 Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali
pyyhintä.
Palaa, kun sadetunnistin on toiminnassa.
ETUISTUIMEN SÄÄTÖ
Kytkeminen päälle
– Painakaa painiketta. Varoitusvalo vilkkuu,
kunnes seisontajarru on täysin päällä, ja
palaa sitten jatkuvasti.
Vapauttaminen
1. Avaimen asento 0 tai I.
2. Painakaa jarrupoljin pohjaan ja vetäkää
kevyesti painikkeesta.
Automaattinen vapauttaminen
– Lähtekää ajamaan. (Jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty.)
1
2
3
4
Ristiselän tuki.
Selkänojan kallistuksen säätö.
Istuimen nosto/lasku.
Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen.
5 Eteenpäin/taaksepäin.
6 Matkustajan istuimen selkänojan kääntäminen eteen.
EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST
AUTON HOITO
Hätäjarrutehostin auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA
aktivoituu, kun kuljettaja jarruttaa nopeasti.
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin laskee hieman
tavallista alemmas.
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi
kuin automaattipesu. Maalipinta on myös
herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme
auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Käyttäkää puhdasta vettä
ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja sora
voivat naarmuttaa maalipintaa.
– Painakaa jarrupoljinta niin pitkään kuin on
tarpeen – jarrutus loppuu kokonaan, jos poljin
vapautetaan.
TP 11136 (Finnish). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009. Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
SEISONTAJARRU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising