Volvo V90 2018 Quick Guide

Volvo V90 2018 Quick Guide

V90

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.

AUTON KESKINÄYTTÖ

Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän kautta.

MOBIILISOVELLUS

Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjevideoita.

VOLVON TUKISIVUSTO

Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista varten.

PAINETUT OPPAAT

Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat tilattavissa myös jälkikäteen.

SISÄLTÖ

01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE

Tässä luvussa saatte tietoa joistakin Volvon järjestelmistä ja palveluista sekä katsauksen sisä- ja ulkopuoleen ja keskinäyttöön.

02. SISÄTILA JA LIITÄNNÄT

Tästä voitte lukea matkustamon eri toiminnoista esim. istuinsäädöistä ja internet-liitännästä.

03. KESKINÄYTÖN NÄKYMÄT

Tästä löydätte tietoa keskinäytön eri päänäkymistä, joista voidaan ohjata monia auton toimintoja.

04. ÄLYKÄS AJAMINEN

Tässä luvussa kuvataan useita autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä ja annetaan joitakin vinkkejä taloudellisempaa ajoa varten.

05. PUHEOHJAUS

Tästä löydätte erilaisia komentoja/fraaseja, joilla voitte käyttää auton puheohjausjärjestelmää.

06. ERITYISET TEKSTIT

Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.

Valinnaisvarusteet on merkitty Quick Guidessa tähdellä *.

01

ALKUUN PÄÄSY

Jotta pääsette parhaiten alkuun Volvonne kanssa, teidän on hyvä tuntea joitakin toimintoja, käsitteitä ja vinkkejä.

Volvo ID

Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, joka antaa pääsyn useisiin onlinepalveluihin

1

. Joitakin esimerkkejä ovat Volvo On Call * , karttapalvelut, henkilökohtainen kirjautuminen sivustolla volvocars.com sekä mahdollisuus varata huolto- tai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID -tunnuksen volvocars.com -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai suoraan autosta.

Sensus

Sensus on auton älykäs käyttöliittymä, joka sisältää kaikki autossa olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiin * ja tietopalveluihin liittyvät ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnän itsenne, autonne ja ympäristönne välillä.

Volvo On Call *

Volvo On Call on sisäänrakennettu tukijärjestelmä, johon kuuluvan sovelluksen avulla voitte käyttää Volvonne toimintoja etäältä. Volvo On

Call -sovelluksen avulla voidaan esim. tarkistaa, onko polttimoita vaihdettava tai öljyä tai jäähdytysnestettä lisättävä. Auto voidaan lukita ja sen lukitus avata, polttoainemäärä tarkistaa ja lähin huoltoasema näyttää. Myös esi-ilmastointi

2

voidaan asettaa auton pysäköinti-ilmastoinnin kautta. Ladatkaa Volvo On Call -sovellus päästäksenne alkuun.

Volvo On Call -järjestelmän kautta saa myös tienvarsiapua ja apua hätätilanteissa painamalla auton kattokonsolin

ON CALL

- ja

SOS

-painikkeita.

Kuljettajaprofiilit

Monia autossa tehtäviä asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan henkilökohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittää johonkin kuljettajaprofiiliin. Katsokaa lisätietoa kuljettajaprofiileista tämän Quick Guiden luvusta

Päänäkymä.

1

2

Palvelut vaihtelevat auton kokoonpanon ja markkina-alueen mukaan.

Jos autossa ei ole pysäköintilämmitintä, matkustamoa ei lämmitetä, vaan vain tuuletetaan.

01

01

YLEISKUVA ULKOPUOLELTA

Rengaspaineiden tarkistus ja kalibrointi (ITPMS)

*

tehdään keskinäytön sovellusnäkymän sovelluksen Auton tila kohdassa TPMS .

Rengaspaineiden ollessa alhaiset symboli palaa jatkuvasti kuljettajan näytössä. Jos rengaspaineet ovat alhaiset, tarkistakaa ja säätäkää kaikkien neljän renkaan rengaspaine ja aloittakaa ITPMSkalibrointi painamalla kalibrointipainiketta.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

tehdään sovelluksessa

Auton tila

.

Kohdassa

Auton tila

voidaan myös katsoa tilailmoitukset ja varata huolto- tai korjausaika

*

.

Taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti

*

alas kytkettäessä peruutusvaihde. Kun auto lukitaan / sen lukitus avataan etäavaimella, taustapeilit voidaan kääntää autoa vasten tai takaisin normaaliasentoon automaattisesti * . Aktivoikaa nämä toiminnot keskinäytön päänäkymän kohdassa

Asetukset helppo sisääntulo .

My Car Peilit ja

Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen

* , lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen on oltava noin 1 metrin

(3 jalan) etäisyydellä autosta.

Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällysteistä painolevyä. Lukitkaa auto painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennystä. Älkää koskettako molempia painamispintoja yhtä aikaa.

Panoraamakatossa

* on avattava lasiluukku ja aurinkoverho ja sitä käytetään taustapeilin yläpuolella olevalla säätimellä auton ollessa vähintään jännitetilassa

I

. Avatkaa tuuletusasentoon työntämällä säädintä ylöspäin ja sulkekaa vetämällä sitä alaspäin. Avatkaa panoraamakatto kokonaan vetämällä säädintä kaksi kertaa taaksepäin.

Sulkekaa vetämällä säädintä kaksi kertaa alaspäin.

Sähkötoiminen takaluukku

* voidaan esim. avata jalan liikkeellä * tekemällä hidas potkuliike eteenpäin takapuskurin alla vasemmalla.

Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun alareunan painikkeella

. Voitte sulkea luukun myös hitaalla potkuliikkeellä. Autossa on oltava avaimeton lukitus / lukituksen avaus * , jotta takaluukun lukitus voidaan avata jalan liikkeellä. Etäavaimen on oltava enintään noin 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä auton takaosasta, jotta avaaminen ja sulkeminen voidaan tehdä jalan liikkeellä.

Jotta takaluukku ei osuisi esim. autotallin kattoon, on mahdollista ohjelmoida maksimiavaus. Säätäkää maksimiavaus avaamalla luukku ja pysäyttämällä se haluamaanne avausasentoon. Tallentakaa asento sitten painamalla vähintään 3 sekuntia.

01

01

LUKITSEMINEN / LUKITUKSEN AVAAMINEN

Etäavain

Lyhyt painallus lukitsee ovet, takaluukun ja polttoaineen luukun sekä aktivoi hälyttimen

*

. Pitkä painallus sulkee panoraamakaton

*

ja kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.

Lyhyt painallus avaa ovien, takaluukun ja polttoaineen luukun lukituksen ja poistaa hälyttimen

*

valmiustilasta. Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.

Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun hälyttimen valvonnasta. Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkötoimisen * takaluukun.

Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja äänitorven huomion herättämiseksi tarvittaessa. Aktivoikaa painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan tai painamalla painiketta kahdesti kolmen sekunnin sisällä. Toiminto voidaan poistaa toiminnasta samalla painikkeella sen oltua aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muutoin se poistuu automaattisesti toiminnasta kolmen minuutin kuluttua.

Yksityinen lukitus

Yksityisellä lukituksella lukitaan takaluukku, mikä voi olla kätevää esimerkiksi jätettäessä auto huoltoon tai hotelliin.

- Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla keskinäytön toimintonäkymässä

Yksityinen lukitus

.

Aktivoinnin/käytöstä poistamisen yhteydessä näytetään ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan nelinumeroinen koodi. Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran täytyy valita ylimääräinen turvakoodi.

Käsinekotelo lukitaan

*

manuaalisesti sen sisällä säilytettävällä avaimella.

01

01

YLEISKUVA SISÄPUOLELTA

Keskinäyttöä käytetään monien auton päätoimintojen, esim.

median, navigoinnin

*

, ilmastoinnin, kuljettajan tukijärjestelmien ja autosovellusten ohjaamiseen.

Kuljettajan näyttö näyttää suurimman osan ajamiseen liittyvistä tiedoista, kuten nopeuden, kierrosluvun, navigoinnin * ja aktiivisen kuljettajan tuen. Sovellusvalikon kautta voidaan valita kuljettajan näytössä näytettävät tiedot. Avatkaa sovellusvalikko ja navigoikaa siinä ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Asetukset voidaan tehdä myös keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset

Kuljettajan näyttö .

My Car

Head-up-näyttö

*

täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa tuulilasille. Se aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymän kautta.

Käynnistyskytkintä käytetään auton käynnistämiseen. Kytkekää jännitetila I kääntämällä myötäpäivään ja vapauttamalla. Automaattivaihteistolla varustetussa autossa tulee valita vaihdeasento

P

tai

N

, jotta auto voidaan käynnistää. Käsivaihteistolla varustetuissa autoissa kytkinpolkimen on oltava painettuna. Pitäkää jarrupoljinta painettuna ja käynnistäkää auto kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään. Sammuttakaa auto kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään.

Ajotilat * valitaan istuinten välissä keskellä olevalla säätimellä. Auto käynnistyy aina Comfort-tilassa. Valitkaa keskinäytössä

Comfort

,

Eco

,

Dynamic

tai

Individual

painamalla ja rullaamalla säädintä.

Vahvistakaa painamalla säätöpyörää.

Individual

-ajotilaan voidaan valita halutut ajo-ominaisuudet. Se aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa

Asetukset My Car Yksilöllinen ajotila

.

Seisontajarru aktivoidaan vetämällä -säädin ylös. Kuljettajan näyttöön syttyy symboli. Vapauttakaa se manuaalisesti painamalla säädin alas samalla, kun painatte jarrupoljinta. Käytettäessä automaattista jarrutusta seistäessä paikallaan ( ) jarrupoljin voidaan vapauttaa säilyttäen jarruvaikutus, kun auto on pysähtynyt esim. liikennevaloihin.

Muistakaa, että sekä automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan että seisontajarrun automaattinen kytkeminen on deaktivoitava ennen auton pesemistä automaattipesussa. Jälkimmäinen tehdään keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset

Seisontajarru ja jousitus .

My Car

Matkustajan turvatyynyn kytkin

* sijaitsee matkustajan puolella kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa auki.

Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

01

01

KESKINÄYTTÖ

Keskinäytössä voi tehdä asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja. Keskinäytössä on kolme päänäkymää: kotinäkymä, toimintonäkymä ja sovellusnäkymä. Kotinäkymästä siirrytään toiminto- ja sovellusnäkymiin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Siinä on myös päänäkymä, johon siirrytään vetämällä näytön yläosa alas.

Muuttakaa keskinäytön ja kuljettajan näytön ulkonäköä

valitsemalla teema päänäkymän kohdassa Asetukset My Car

Kuljettajan näyttö . Siinä voitte valita myös keskinäyttöön tumman tai vaalean taustan.

Palatkaa kotinäkymästä toiseen näkymään

painamalla lyhyesti näytön alapuolella olevaa fyysistä kotipainiketta. Kotinäkymän viimeisin tila näytetään. Painettaessa uudelleen lyhyesti kotipainiketta kaikki kotinäkymän osanäkymät siirretään vakiotilaan.

Keskinäytön puhdistamista varten kosketustoiminto lukitaan painamalla näytön alapuolella olevaa kotipainiketta pitkään. Aktivoikaa näyttö uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.

Tilakentässä näytön yläosassa näytetään auton käynnissä olevat toiminnot. Vasemmalla näytetään verkko- ja liitäntätiedot ja oikealla soittimeen liittyviä tietoja, kello sekä osoitus käynnissä olevasta taustatoiminnasta.

Ilmastointirivillä

näytön alaosassa voidaan säätää lämpötila ja istuinmukavuus painamalla kyseistä kuvaketta. Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskipainiketta.

01

02

SÄHKÖTOIMISET

*

ETUISTUIMET

Istuinten ulkosivulla olevalla säätimellä säädetään istuimen asento, ristiselän tuki

*

yms. Toinen säädin on istuimen muotoinen, mikä auttaa ymmärtämään, millä tavalla asentoa muutetaan, ja toista, monitoimisäädintä * , käytetään ristiselän tuen, hieronnan * yms. säätämiseen.

Istuimen muotoinen säädin

Säätäkää istuintyynyä tai siirtäkää koko istuinta alemmalla säätimellä.

Säätäkää selkänojan kulmaa taemmalla säätimellä.

Monitoimisäädin *

Hieronnan * , sivutuen * , ristiselän tuen * ja istuintyynyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.

1. Aktivoikaa istuimen säätö keskinäytössä kääntämällä säädintä.

2. Valitkaa haluamanne toiminto keskinäytössä kääntämällä säädintä.

3. Muuttakaa säätöä painamalla säätimen ylä-/ala-/etu-/takaosaa.

Asetusten tallentaminen

1. Säätäkää istuin, ulkoiset taustapeilit ja head-up -näyttö *

haluamaanne asentoon ja painakaa M -painiketta ovipaneelissa. Valoilmaisin painikkeessa syttyy.

2. Painakaa 3 sekunnin sisällä muistipainiketta

1

tai

2

. Kuuluu äänimerkki ja

M

-painikkeen merkkivalo sammuu.

Tallennettujen istuinsäätöjen käyttäminen:

Ovi avoinna – painakaa jotain muistipainiketta ja vapauttakaa se.

Ovi kiinni – pitäkää jotain muistipainiketta painettuna, kunnes pääsette tallennetun asennon kohdalle.

TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN

Varmistakaa, että selkänoja ja niskasuoja eivät kosketa edessä olevan istuimen selkäpuolia selkänojia käännettäessä. Etuistuimia voidaan joutua säätämään, jotta selkänojat voidaan kääntää.

Selkänojat voidaan kääntää käsin ulkopaikkojen istuinten yläpinnalla olevaa kahvaa käyttäen. Jos auto on varustettu takaistuimen elektronisella kääntämisellä

*

, kääntämispainikkeet sijaitsevat tavaratilassa.

Selkänojan kääntäminen elektronisesti

Jotta takaistuimen kääntäminen olisi mahdollista, auton on oltava paikallaan ja takaluukun auki.

1. Kääntäkää keskipaikan niskasuoja alas manuaalisesti.

2. Kääntäkää istuimet pitämällä painiketta painettuna. Selkänojan vasemman osan painike on merkitty L -kirjaimella ja oikean R -kirjaimella.

3. Selkänoja kääntyy automaattisesti vaaka-asentoon. Myös niskasuoja kääntyy automaattisesti.

Selkänojan kääntäminen ylös

1. Siirtäkää selkänojaa kädellä ylös-/taaksepäin, kunnes salpa kiinnittyy.

2. Niskasuoja käännetään käsin ylös.

3. Säätäkää tarvittaessa keskipaikan niskasuoja ylös.

02

02

OHJAUSPYÖRÄ

Säätäkää ohjauspyörän asento

Ohjauspyörän asentoa voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa.

1. Työntäkää/vetäkää

3 taaksepäin

ohjauspyörän alapuolella olevaa vipua eteen-/

2. Säätäkää ohjauspyörä haluamaanne asentoon ja siirtäkää vipu takaisin lukittuun asentoon.

Vasemmanpuoleinen painikesarja

Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan näytössä vasemmanpuoleisen painikesarjan nuolipainikkeiden avulla ( ja ). Kun kuljettajan tuen symboli on VALKOINEN, toiminto on aktiivinen. HARMAA tarkoittaa, että toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.

Kuljettajan näytön näyttösymbolit:

Nopeudenrajoitin auttaa olemaan ylittämättä valittua enimmäisnopeutta.

Nopeudensäädin auttaa ylläpitämään tasaista nopeutta.

Sopeutuva vakionopeudensäädin

*

auttaa pitämään nopeuden tasaisena ja säilyttämään esivalitun aikaetäisyyden edessä olevaan ajoneuvoon.

Pilot Assist

4

auttaa pitämään auton kaistan reunamerkintöjen välissä antamalla ohjausapua sekä ylläpitämään tasaista nopeutta ja ennalta valittua ajallista etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.

Painakaa -painiketta valitun toiminnon käynnistystä tai keskeytystä varten.

Painamalla lyhyesti / tallennettua nopeutta nostetaan/lasketaan

5 km/h (5 mph). Muuttakaa portaattomasti pitämällä painiketta painettuna, vapauttakaa painike haluamanne nopeuden kohdalla.

/ pienentää/suurentaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä ja Pilot Assist -toimintoa.

Painamalla kerran palataan valitun toiminnon tallennettuun nopeuteen.

Oikeanpuoleinen painikesarja

Ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla käytetään kuljettajan näyttöä.

Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja navigointia.

Selatkaa saatavina olevia sovelluksia painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.

Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim. valitkaa ajotietokoneen valikko tai poistakaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.

Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös- tai alaspäin.

Median äänenvoimakkuutta suurennetaan/pienennetään painamalla painikkeita ja . Jos mikään muu toiminto ei ole aktiivinen, nämä painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.

Puheohjaus aktivoidaan -painikkeella, ja sillä voidaan ohjata esim.

mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi " Radio ",

" Raise temperature " tai " Cancel ".

Katsokaa lisää puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.

Ajotietokone

Ajotietokone näyttää esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja esitetään kuljettajan näytössä. Ajotietokone laskee säiliössä olevalla polttoaineella jäljellä olevan ajomatkan. Käyttäkää eri vaihtoehtojen näyttämiseen ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa. Kun kuljettajan näytössä näytetään "----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.

3

4

Markkina-alueesta riippuen.

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

02

02

OHJAUSPYLVÄÄN VASEMMANPUOLEINEN VIPU

Valonheittimien toimintoja ohjataan ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.

Valitessanne AUTO -tilan auto tunnistaa pimeyden ja valoisuuden ja kytkee tarvittavat valot päälle esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin.

Voitte myös kääntää vivun säätöpyörän asentoon , jotta kaukovalot vaihtuvat automaattisesti lähivaloiksi kohdatessanne muuta liikennettä.

Manuaaliset kaukovalot aktivoidaan viemällä ohjauspylvään vipua poispäin itsestä. Poistakaa toiminnasta viemällä vipu itseänne kohti.

Aktiiviset kaarrevalot

* on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä noudattamalla ohjauspyörän liikkeitä.

Toiminto aktivoituu automaattisesti käynnistyksen yhteydessä ja se voidaan deaktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.

Turvavalaistus sytyttää ulkovalaistuksen, kun avaatte auton lukituksen avaimella, ja auttaa teitä pääsemään turvallisesti auton luo pimeässä.

Saattovalaistus

sytyttää osan ulkovaloista auton lukitsemisen jälkeen valaistakseen pimeässä. Aktivoikaa toiminto sammuttamalla auto ja viemällä ohjauspylvään vasemmanpuoleista vipua kojelautaa kohti ja vapauttamalla se. Saattovalojen palamisaika voidaan asettaa keskinäytössä.

Välimatkamittarin nollaus

Nollatkaa kaikki manuaalisen välimatkamittarin (TM) tiedot painamalla pitkään RESET -painiketta. Lyhyt painallus nollaa ainoastaan ajomatkan.

Automaattinen välimatkamittari (TA) nollautuu automaattisesti, jos autoa ei ole käytetty neljään tuntiin.

OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU

Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetunnistinta.

Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen tuulilasinpyyhintäliikkeen tekemiseksi.

Siirtäkää vipua asteittain ylöspäin tihkupyyhintää, normaalia ja nopeaa pyyhintää varten.

Säätäkää tihkupyyhinnän väli vivun säätöpyörällä.

Kytkekää tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet päälle siirtämällä vipua kohti ohjauspyörää ja takalasin huuhtelulaite päälle siirtämällä vipua kohti kojelautaa.

Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla sen painiketta. Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.

Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tätä.

Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tästä.

Käyttäkää tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaihtaessanne, pestessänne tai nostaessanne pyyhinsulkia. Aktivoikaa tai deaktivoikaa huoltoasento painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta Tuulilasinpyyhkimen huoltoas.

.

02

02

SISÄTILAN ILMASTO

Esi-ilmastointi

Esi-ilmastointi voidaan asettaa auton keskinäytön kautta ja Volvo On

Call

*

-sovellusta käyttäen. Esi-ilmastointi lämmittää

*

matkustamon ja moottorin tai tuulettaa matkustamon miellyttävälle tasolle ennen ajoa, jolloin myös kuluminen ja energiankulutus ajon aikana voivat vähentyä.

Esi-ilmastoinnin voi käynnistää suoraan tai ajastimen avulla.

Esi-ilmastoinnin käynnistäminen suoraan

1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla näytön alaosaa.

2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi ja painakaa sitten

Esiasetukset .

Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen

Valitkaa ilmastointinäkymässä

Pysäköinti-ilmastointi ajastin

ja asettakaa haluamanne päivämäärä/päivä.

Lisää

Ilmastointiasetukset

Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle säädetään keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin takasivulta

*

.

Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata myös puhumalla.

Kuvake ilmastointinäkymään siirtymistä varten on keskinäytön alaosassa keskellä. Kun teksti

Clean Zone

on sininen, se ilmaisee, että hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa täyttyvät.

Painakaa ilmastointinäkymässä

AUTO

, jotta useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti. Painettaessa lyhyesti ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti. Painettaessa pitkään ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti ja lämpötila ja puhaltimen teho muutetaan vakioasetuksiin:

22 °C (72 °F) ja taso poistuu toiminnasta.

3 (taso 2 takaistuimella

5

). Lämpötilaa ja puhaltimen tehoa voidaan muuttaa ilman, että automaattinen ilmastointi

Säätäkää lämpötilaa, istuinlämmitystä

*

ja puhaltimen tehoa painamalla jotain kuvakkeista keskinäytön alareunan ilmastointirivillä.

Synkronoikaa kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta ja

Synkronoi lämpötila

.

Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS *

IAQS on osa Clean Zone Interior Package * -pakettia. Se on täysin automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan lähellä olevan otsonin. Toiminto aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa

Asetukset Ilmastointi Ilmanlaadun anturi

.

02

5 Autot, joissa on 4-vyöhykkeinen ilmastointi

*

.

02

LIITÄNNÄT

Voitte toistaa/puheohjata sisältöä, tekstiviestejä ja puheluja ja yhdistää auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien avulla. Jotta yksiköitä voidaan yhdistää, auton sähköjärjestelmän on oltava matalimmassa jännitetilassa I .

Auton modeemi 6

Helpoin ja tehokkain tapa yhdistää autonne internetiin on käyttää auton omaa modeemia. Se toimii parhaiten, aktivoituu automaattisesti jokaisella ajokerralla eikä edellytä matkapuhelimen yhdistämistä.

1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti kuormatilan lattian alla olevaan pitimeen.

2. Painakaa päänäkymässä

Asetukset

Internet .

Viestintä Automodeemin

3. Aktivoikaa merkitsemällä valintaruutu

Automodeemin Internet

.

Internet-yhteyden jako

Kun auto on yhdistetty internetiin modeemin kautta, voitte jakaa internet-yhteyden (Wi-Fi-yhteyspisteen) muihin yksiköihin päävalikon kohdassa

Asetukset

. Painakaa

Viestintä Auton Wi-Fi-yhteyspiste

.

Bluetooth

Käyttäkää Bluetooth-yhteyttä ensisijaisesti puhelujen, tekstiviestien ja sisällön siirtämiseen puhelimesta auton järjestelmään. Auto voidaan myös yhdistää internetiin Bluetooth-yhteyden kautta. Bluetooth-yksiköitä voi olla samanaikaisesti yhdistettyinä kaksi joista toista käytetään ainoastaan sisällön suoratoistamiseen. Kaksi viimeksi yhdistettyä puhelinta yhdistetään automaattisesti auton seuraavalla käyttökerralla, jos puhelimen Bluetooth-yhteys on toiminnassa. Enintään 20 laitetta tallennetaan luetteloon, jotta ne on helpompi yhdistää myöhemmin.

1. Aktivoikaa puhelimenne Bluetooth-yhteys. Aktivoikaa myös puhelimen internet-jako internetiin yhdistämistä varten.

2. Avatkaa osanäkymä

Puhelin

keskinäytön kotinäkymässä.

3. Painakaa Lisää puhelin , tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa Vaihda ja sitten Lisää puhelin .

4. Valitkaa yhdistettävä puhelin ja noudattakaa keskinäytön ja puhelimen ohjeita. Huomatkaa, että joissain puhelimissa viestitoiminto on aktivoitava.

Wi-Fi

Yhdistämällä autonne internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta voitte

Bluetooth-yhteyttä nopeammin suoratoistaa online-palveluja kuten nettiradiota ja musiikkia autosovellusten kautta, ladata tai päivittää ohjelmistoa ym. Wi-Fi-yhteys älypuhelimesta toimii auton ja autossa mahdollisesti olevien muiden ulkoisten laitteiden yhteyspisteenä.

1. Aktivoikaa puhelimenne internet-jako.

2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä

Asetukset

.

3. Painakaa Viestintä sen valintaruutu.

Wi-Fi ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitsemällä

Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun yhteys autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.

USB

USB-liitännän kautta voitte yhdistää ulkoisen yksikön sisällön toistamista varten. USB-liitäntää käytetään myös Apple CarPlay * - ja Android

Auto

*

-palveluja varten. Ulkoista laitetta ladataan sen ollessa yhdistettynä autoon.

Käsinojan säilytyslokerossa istuinten välissä on USB-liitäntöjä.

Sähköliitäntä

Autossanne on seuraavat sähköliitännät:

12 V:n sähköliitäntä.

12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä * . Myös kuormatilassa on 12 V:n sähköliitäntä

*

.

6

Vain autot, joissa on Volvo On Call

*

. Yhdistettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.

02

02

LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Ulkoisia laitteita voidaan liittää esim. puheluja varten tai sisällön toistamiseksi auton äänentoisto- ja mediajärjestelmässä.

Puheluiden käsittely 7

Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan soittaa ja vastata puheluihin.

Soittaminen keskinäytön kautta

1. Avatkaa osanäkymä

Puhelin

kotinäkymässä. Valitkaa yhteystieto puheluhistoriasta tai yhteystietoluettelosta tai näppäilkää numero painikesarjaa käyttäen.

2. Painakaa painiketta .

Soittaminen ohjauspyörän oikeaa painikesarjaa käyttäen

1. Painakaa ja siirtykää kohtaan

Puhelin

painamalla tai .

2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella ja valitkaa painikkeella .

Voitte myös käsitellä puheluja puheohjausta käyttäen. Painakaa ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta . Katsokaa puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.

Sisällön toistaminen

Voitte toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta liittämällä sen autoonne valitsemallanne tavalla, ks. edellä mainitut liitäntämahdollisuudet.

Bluetooth-yhdistetty laite

1. Aloittakaa toisto yhdistetyssä yksikössä.

2. Avatkaa

Bluetooth

-sovellus keskinäytön sovellusnäkymässä – toisto alkaa.

USB-yhdistetty laite

1. Käynnistäkää

USB

-sovellus sovellusnäkymässä.

2. Valitkaa toistettava sisältö – toisto alkaa.

7

Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.

Mp3-soitin tai iPod

1. Aloittakaa laitteen soittaminen.

2. Avatkaa sovellus iPod tai USB liittämistavasta riippuen.

Toistakaa iPodin sisältöä valitsemalla sovellus iPod liitäntätavasta riippumatta – toisto alkaa.

Apple

®

CarPlay

®

* 8 ja Android Auto *

CarPlay- ja Android Auto -toiminnoilla voidaan käyttää tiettyjä puhelimen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai podcastien kuuntelua varten. Käyttäminen tapahtuu keskinäytön kautta tai puhelimella.

Jos teillä on iPhone, Siri-puheohjaus on aktivoitava ennen CarPlay -toiminnon käyttämistä.

1. Liittäkää puhelin USB-liitäntään. Jos liitäntöjä on useita, käyttäkää sitä, joka on ympäröity valkoisella kehyksellä.

2. Aktivoikaa painamalla sovellusnäkymässä Apple CarPlay tai Android Auto .

Aktivoikaa puheohjaus CarPlay- ja Android Auto -toimintojen kanssa painamalla pitkään ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta . Lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjausjärjestelmän.

Bluetooth suljetaan, kun CarPlay -toimintoa käytetään. Yhdistäkää auto tarvittaessa internetiin käyttämällä Wi-Fi-yhteyttä tai auton modeemia

*

.

8

Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

02

03

KOTINÄKYMÄ

Keskinäytön käynnistyessä näytetään kotinäkymä, josta voidaan siirtyä osanäkymiin navigointi, media, puhelin sekä viimeksi käytettyyn sovellukseen tai auton toimintoon.

Navigointi

- painamalla tästä pääsette karttanavigointiin Sensus

Navigation -järjestelmällä

*

.

Määränpään antaminen vapaalla tekstillä

– laajentakaa työkalukenttä vasemmalla puolella olevalla alaspäin osoittavalla nuolella ja painakaa . Karttakuva vaihtuu vapaatekstihakuun. Kirjoittakaa hakusana.

Kohteen antaminen kartan avulla

- suurentakaa kartta -painikkeella ja painakaa ja pitäkää haluamaanne kohdetta painettuna.

Määränpään poistaminen – avatkaa matkasuunnitelma painamalla . Poistakaa etappi matkasuunnitelmasta koskettamalla roskakoria tai koko matkasuunnitelma koskettamalla

Tyhjennä reittis.

.

Karttapäivitys

9

– painakaa sovellusnäkymässä Latauskeskus .

Kohdassa Kartat näytetään useita saatavina olevia karttapäivityksiä.

Valitkaa karttapäivitys tai valitsemanne kartan asentaminen painamalla Kartat Asenna . Karttoja voidaan myös ladata USB-muistiin osoitteesta support.volvocars.com, jonka jälkeen ne voidaan siirtää autoon.

Media

- tässä näytetään esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta tai se, oletteko valinnut sovellusnäkymässä vaihtoehdon

FM-radio

.

Pääsette asetuksiin painamalla osanäkymää. Tässä näette musiikkikirjastonne, radioasemat ym.

Puhelin tästä päästään puhelintoimintoihin. Laajentakaa se painamalla osanäkymää. Tässä voitte esim. soittaa puheluhistoriassa tai yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai näppäillä numeron itse painikesarjaa käyttäen. Kun olette valinnut numeron, painakaa .

Viimeksi käytetty sovellus tai auton toiminto - tässä näette viimeksi käyttämänne sovelluksen tai auton toiminnon, jota ei näytetä missään muussa osanäkymässä, esim.

Auton tila

tai

Kuljettajan toiminta

. Viimeksi käytettyyn toimintoon voi siirtyä painamalla osanäkymää.

9

Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.

03

03

TOIMINTONÄKYMÄ JA SOVELLUSNÄKYMÄ

Toimintonäkymä

Kun pyyhkäisette kotinäkymässä vasemmalta oikealle

10

, tulette toimintonäkymään. Täältä aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia auton toimintoja, esim.

Tuulilasinäyttö

* ,

Pysäköintiavustin

ja

Start/Stop

. Ne aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseistä symbolia. Tietyt toiminnot avautuvat omaan ikkunaan.

Sovellusnäkymä

Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä näyttöä kotinäkymässä oikealta vasemmalle

10

. Tässä näette sekä auton mukana tulleet että itse lataamanne ja asentamanne sovellukset.

Sovellusten ja järjestelmien käsittely ja päivitys

Sovellusnäkymän kohdassa Latauskeskus voitte päivittää useita auton järjestelmiä. Jotta tämä on mahdollista, auton on oltava yhdistetty internetiin. Painamalla kerran Latauskeskus avataan lataussovellus. Tässä voitte:

Ladata sovelluksia – painakaa

Uusia sovelluksia

ja valitkaa haluamanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemalla

Asenna

.

Päivittää sovelluksia

– päivittäkää kaikki sovellukset painamalla

Asenna kaikki

. Voitte näyttää luettelon mahdollisista päivityksistä myös valitsemalla

Sovelluspäivitykset

. Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa

Asenna

.

Poistaa sovelluksia – painakaa Sovelluspäivitykset ja valitkaa haluamanne sovellus. Poistakaa sovellus painamalla Poista asennus .

Päivittää järjestelmäohjelmiston – näyttäkää luettelo päivityksistä, jotka voidaan asentaa autoon, painamalla

Järjestelmän päivitykset

.

Päivittäkää koko ohjelmisto painamalla

Asenna kaikki

luettelon alareunassa tai yksittäinen ohjelma painamalla

Asenna

. Jos ette halua näyttää luetteloa, valitkaa

Asenna kaikki

painikkeen

Järjestelmän päivitykset kohdalla.

Kuvakkeiden siirtäminen

Sovelluksia ja auton toimintojen painikkeita voidaan siirtää sovellus- tai toimintonäkymässä omien toiveiden mukaisesti.

1. Pitäkää kuvaketta painettuna.

2. Vetäkää kuvake vapaaseen paikkaan näkymässä ja vapauttakaa se.

10 Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.

03

03

PÄÄNÄKYMÄ

Näytön yläosassa on välilehti, joka voidaan vetää alas päänäkymään siirtymistä varten. Siitä päästään kohtiin

Asetukset

,

Käyttöopas

,

Profiili sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin.

Henkilökohtaiset asetukset

Kohdassa Asetukset voitte tehdä monia, esim. näyttöjä, peilejä, etuistuinta, navigointia * , äänentoisto- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta koskevia henkilökohtaisia asetuksia.

Kuljettajaprofiilit

Jos autolla ajaa useampi kuljettaja, jokaisella heistä voi olla oma kuljettajaprofiilinsa autossa. Aina noustessanne autoon voitte valita kuljettajaprofiilinne, johon on tallennettu henkilökohtaiset asetuksenne. Profiilien määrä riippuu auton avainten määrästä. Profiilia Vieras ei ole yhdistetty mihinkään tiettyyn avaimeen.

Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä avattaessa auton lukitus.

Vaihtakaa kuljettajaprofiili valitsemalla päänäkymässä

Profiili

.

Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää auton avaimiin, ja avattaessa lukitus auto säädetään automaattisesti omien asetustenne mukaan. Yhdistäkää avain kohdassa

Asetukset Järjestelmä Kuljettajaprofiilit

.

Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiilia

Vieras

ei voida yhdistää). Kotinäkymä näytetään uudelleen. Vetäkää päänäkymä jälleen alas, toistakaa yllä olevat vaiheet ja valitkaa valitussa profiilissa

Muokkaa

ja sitten

Yhdistä avain

.

Yksilöllinen ajotila

Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista

Comfort

,

Eco

tai

Dynamic

, aktivoikaa ajotila kohdassa

Asetukset My Car Yksilöllinen ajotila

.

Järjestelmän äänitasot

Jos haluatte säätää järjestelmän äänien, esimerkiksi näytön kosketus-

äänten, voimakkuutta tai mykistää sen, siirtykää kohtaan

Asetukset

Ääni Järjestelmän äänitasot .

03

04

KULJETTAJAN TUKI

Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teitä ajamaan turvallisesti ja voivat ehkäistä onnettomuuksia. Nämä toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä. Muistakaa, että kuljettajaa tukevat toiminnot ovat vain apuvälineitä ja että kuljettaja kantaa aina täyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta. Alla on lueteltu joitakin näistä:

City Safety™

City Safety

11

voi auttaa kriittisissä tilanteissa välttämään törmäyksen toisen ajoneuvon, suurikokoisen eläimen, jalankulkijan tai pyöräilijän kanssa tai lieventämään sitä. Kuljettajaa varoitetaan törmäyksen uhatessa valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla, jotta hän ehtii reagoida ajoissa.

Jos ette ehdi toimia ja törmäys on lähes väistämätön, autoa voidaan jarruttaa automaattisesti. City Safety aktivoituu käynnistettäessä moottori eikä sitä voida poistaa toiminnasta.

Blind Spot Information (BLIS) *

BLIS voi kertoa kuolleessa kulmassa olevista ja viereisellä kaistalla nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.

Cross Traffic Alert (CTA) *

CTA on BLIS-järjestelmää täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, joka voi varoittaa risteävästä liikenteestä auton takana.

CTA aktivoituu kytkettäessä peruutusvaihde tai auton rullatessa taaksepäin.

Kaistavahti

Kaistavahti (Lane Keeping Aid) voi auttaa vähentämään vaaraa auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan. Haluttu avustustapa valitaan keskinäytön päänäkymän kohdassa

Asetukset tila

.

My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid -

Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Ohjausapu törmäyksen uhatessa voi auttaa vähentämään riskiä auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan ja/tai törmäämisestä toiseen ajoneuvoon/esteeseen ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin omalle kaistalleen ja/tai väistämällä. Toiminto koostuu osatoiminnoista ohjausapu ulosajon uhatessa, ohjausapu nokkakolarin uhatessa ja ohjausapu peräänajon uhatessa

*

. Toiminto voidaan poistaa toiminnasta keskinäytön päänäkymän kohdassa

Asetukset My Car

IntelliSafe Törmäyksen välttämisen avustin .

Pilot Assist

Pilot Assist

12

on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton omalla kaistallaan ja ennalta valitulla etäisyydellä edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edellyttää mm. sitä, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä ja että kaistan reunaviivat ovat näkyvissä. Ohjaustuen ollessa aktiivinen kuljettajan näytössä näytetään

VIHREÄ ohjauspyöräsymboli.

11

12

Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.

Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.

04

04

PYSÄKÖINTITUTKA

Pysäköintiavustin *

Pysäköintiavustin voi tarkistaa, onko käytettävissä oleva pysäköintipaikka tarpeeksi iso, ja ohjata auton sitten siihen. Teidän tehtävänne on tarkkailla auton ympäristöä, noudattaa keskinäytön ohjeita, vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta ja olla valmiina jarruttamaan/pysähtymään.

Pysäköinti pysäköintiavustinta käyttäen

1. Ajakaa enintään ajonopeudella 30 km/h (20 mph) ennen taskupysäköintiä ja enintään ajonopeudella 20 km/h

(12 mph) ennen kohtisuoraa pysäköintiä. Auton ja pysäköintitaskujen välisen etäisyyden on oltava noin 1 metri

(3 jalkaa) toiminnon etsiessä pysäköintipaikkaa.

2. Painakaa

Pysäköi

-painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.

3. Pysäyttäkää auto, kun keskinäytön grafiikka ja teksti ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.

4. Noudattakaa keskinäytössä näkyviä ohjeita. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytössä kehotetaan tekemään niin.

Pysäköintipaikasta poistuminen pysäköintiavustinta käyttäen

Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.

1. Painakaa

Pysäköinnistä poistuminen

-painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.

2. Valitkaa suuntavilkulla, kumpaan suuntaan auton tulee poistua pysäköintitaskusta.

3. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.

Pysäköintiapukamera *

Pysäköintiapukamera voi auttaa havaitsemaan mahdolliset esteet auton ympärillä näyttämällä kamerakuvan ja grafiikan keskinäytössä. Kameranäkymät ja apuviivat valitaan keskinäytössä. Pysäköintiapukamera käynnistyy automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se voidaan käynnistää manuaalisesti keskinäytössä:

Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä manuaalisesti painamalla toimintonäkymässä painiketta

Kamera

.

04

04

PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA

Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte vähentää polttoaineenkulutustanne sekä hiilidioksidi- ja muita saastepäästöjänne.

Siten pienennätte vaikutustanne ympäristöön ja alennatte polttoainekustannuksia. Joihinkin tekijöihin voitte itse vaikuttaa, toisiin ette. Seuraavassa on muutamia ohjeita.

Suunnitelkaa ajomatkanne tekemällä aina seuraavat toimet:

Suunnitelkaa reittinne - toistuvat tarpeettomat pysähdykset ja vaihteleva nopeus lisäävät polttoaineenkulutusta.

Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin:

Aktivoikaa ajotila

Eco

, joka mukauttaa auton energiatehokkaampaa ajamista varten.

Välttäkää tyhjäkäyntiä, sammuttakaa moottori odottaessanne pidemmän aikaa paikallanne.

Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoiden.

Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne säännöllisesti. Valitkaa ECO-rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputuloksen.

Älkää ajako ikkunat avoimina.

Tekijöitä, joihin ette voi vaikuttaa

Liikennetilanne.

Ajokeli ja maaston muodot.

Ulkolämpötila ja vastatuuli.

Katsokaa käyttöoppaasta lisää taloudellista ajoa koskevia vinkkejä.

04

05

PUHEKOMENNOT

Puheohjausjärjestelmän avulla voitte ohjata puhumalla

13

tiettyjä mediasoittimen, Bluetooth-yhdistetyn puhelimen, ilmastointijärjestelmän ja

Volvon navigointijärjestelmän

*

toimintoja. Puheohjaus aktivoidaan painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta.

Seuraavat komennot ovat aina käytettävissä:

Repeat

Cancel

Help

Puhelimen puhekomennot

Call [yhteystieto]

Call [puhelinnumero]

Recent calls

Read message

Message to [yhteystieto]

Radion ja mediajärjestelmän puhekomennot

Media

Play [esittäjä]

Play [kappaleen nimi]

Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]

Play [TV-kanavan nimi]

*

13

Play [radioasema]

Tune to [taajuus]

Tune to [taajuus] [taajuuskaista]

Radio

Radio FM

Radio AM

DAB

*

TV

*

CD

*

USB iPod

Bluetooth

Similar music

Ilmastoinnin puhekomennot

Climate

Set temperature to X degrees

Raise temperature

/

Lower temperature

Sync temperature

Air on feet

/

Air on body

Air on feet off

/

Air on body off

Set fan to max / Turn off fan

Raise fan speed

/

Lower fan speed

Turn on auto

Air condition on

/

Air condition off

Recirculation on / Recirculation off

Turn on defroster

/

Turn off defroster

Turn on max defroster

/

Turn max defroster off

Turn on electric defroster

/

Turn off electric defroster

*

Turn on rear defroster

/

Turn off rear defroster

Turn steering wheel heat on

/

Turn steering wheel heat off

*

Raise steering wheel heat

/

Lower steering wheel heat

*

Turn on seat heat / Turn off seat heat

*

Raise seat heat

/

Lower seat heat

*

Turn on seat ventilation

/

Turn off seat ventilation

*

Raise seat ventilation

/

Lower seat ventilation

*

Karttanavigoinnin puhekomennot

*

Navigointi

Take me home

Go to [kaupunki]

Go to [osoite]

Add intersection

Go to [postinumero]

Go to [yhteystieto]

Search [POI-kategoria]

Search [POI-kategoria] [kaupunki]

Search [POI-nimi]

Change country / Change state

14 , 15

Show favourites

Clear itinerary

Repeat voice guidance

Turn off voice guidance

Turn on voice guidance

13

14

15

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Euroopan maissa sanan "valtio" sijasta käytetään sanaa "maa".

Brasiliassa ja Intiassa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.

05

06

ERITYISET TEKSTIT

Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.

VAROITUS

ALKUUN PÄÄSY

Volvo On Call – Volvo On Call -järjestelmällä varustetuissa autoissa palvelut toimivat vain alueilla, joilla autolla on matkapuhelinkenttä, ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa. Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä, ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.

Katso Volvo On Call -palveluita koskevat varoitus-, tärkeää- ja huomautus-tekstit käyttöoppaan lisäksi

Volvo On Call -tilaussopimuksesta.

Sensus Navigation * – keskittäkää kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten. Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johtuen.

YLEISKUVA ULKOPUOLELTA

Takaluukku – huomioikaa väliinjäämisvaara takaluukun avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.

Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.

YLEISKUVA SISÄPUOLELTA

Etumatkustajan turvatyyny on aina toimintavalmiudessa, jos autossa ei ole kytkintä etumatkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten.

Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu. Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan istuimella. Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.

Etäavain on aina otettava mukaan, kun autosta poistutaan, lisäksi on tarkistettava, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 – erityisesti, jos autossa on lapsia.

Seisontajarrua on käytettävä aina pysäköitäessä auto kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P -asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

SÄHKÖTOIMISET ETUISTUIMET

Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana.

Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.

TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN

Tarkistakaa, että selkänojat ovat kunnolla lukkiutuneet alas- ja ylöskääntämisen jälkeen. Tarkastakaa, että niskasuojat ovat kunnolla lukkiutuneet ylöskääntämisen jälkeen.

SISÄTILAN ILMASTO

Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä * . Muussa tapauksessa voi aiheutua palovammoja.

Esi-ilmastointi voidaan käynnistää ajastimella, joka asetetaan toimimaan paljon etukäteen. Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on varustettu lämmittimellä

*

:

Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.

Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.

Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.

KULJETTAJAN TUKI

Autossa olevat kuljettajan tukijärjestelmät on tarkoitettu täydentäviksi kuljettajan apuvälineiksi, mutta ne eivät selviydy kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Ne eivät voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton jarruttamisesta ja ohjaamisesta.

Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme, että luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.

PYSÄKÖINTITUTKA

Pysäköintiavustin

on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei selviydy kaikista mahdollisista tilanteista. Se on tarkoitettu ainoastaan auttamaan kuljettajaa tasku- ja kohtisuorassa pysäköinnissä. Vastuu auton turvallisesta pysäköinnistä ja tarvittaessa jarruttamisesta on kokonaan kuljettajalla. Järjestelmä ei välttämättä havaitse pysäköintitaskussa syvällä olevia esineitä arvioidessaan sitä.

Kuljettajan vastuulla on aina arvioida, soveltuuko pysäköintiavustimen tarjoama tila pysäköintiin.

Pysäköintiapukamera on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä auton pysäköintiä varten. Se ei voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arviointia. Kameroilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida havaita. Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.

Esine/este voi olla lähempänä autoa kuin se kuvaruudulla näyttäisi olevan.

Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme, että luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.

PUHEKOMENNOT

Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.

TÄRKEÄÄ

YLEISKUVA SISÄPUOLELTA

Head-up-näyttöyksikkö * , josta tiedot heijastetaan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään esineitä peitelasin päällä ja katsokaa, ettei sen päälle putoa mitään esineitä.

KESKINÄYTTÖ

Keskinäyttöä puhdistettaessa mikrokuituliinassa ei saa olla hiekkaa tms. Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen saa kohdistaa vain lievää painetta.

Kova paine voi vaurioittaa näyttöä.

Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita, sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkia tai hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuja, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat naarmuttaa näyttöä.

TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN

Jos selkänoja on tarkoitus kääntää alas, takaistuimella ei saa olla esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kiinnitettyinä.

Keskipaikan integroidun lastenistuimen * /kyynärnojan

*

on oltava käännettynä sisään.

OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU

Pyyhinsulat huoltotilassa – Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet kiinni. Jos pyyhinvarret ovat kääntyneet huoltoasennossa ylös pois tuulilasista, ne on käännettävä takaisin tuulilasia vasten ennen pyyhinnän, huuhtelun tai sadetunnistimen aktivointia sekä ennen liikkeellelähtöä. Tällä estetään konepellin maalin naarmuuntuminen.

LIITÄNNÄT

Pistorasia – 12 V:n sähköliitännän suurin tehonotto on 120 W (10 A) per pistorasia.

230 V:n pistorasian suurin tehonotto on 150 W.

HUOM

YLEISKUVA ULKOPUOLELTA

Jalalla käytettävä takaluukku – Toiminto voi toimia rajoitetusti tai ei ollenkaan, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tms.

Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.

Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on kaksi eri versiota:

Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä

Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä

(avatkaa takaluukku nostamalla sitä käsin)

Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä edellyttää sähkötoimista takaluukkua

*

.

Maksimiavauksen ohjelmointi – Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin kuluttua.

Etäavaimen toimintoja

voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus. Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).

YLEISKUVA SISÄPUOLELTA

Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.

Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.

Head-up-näyttö * – Aktivoitaessa City Safety korvataan head-up -näytössä oleva informaatio City

Safety -järjestelmän grafiikalla. Tämä grafiikka tulee näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.

Kuljettajan kykyä nähdä head-up-näytön tiedot voivat huonontaa esim. polarisoitujen aurinkolasien käyttö, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu keskellä istuinta, näyttöyksikön peitelasilla olevat esineet ja epäsuotuisat valaistusolosuhteet. Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.

OHJAUSPYÖRÄ

Ajotietokone – ajomatkan laskennan tulos voi heittää hieman, jos ajotapaa muutetaan.

SISÄTILAN ILMASTO

Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.

Esi-ilmastointi

– Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.

LIITÄNNÄT

Internet

– internetiä käytettäessä siirretään dataa

(dataliikenne), mikä voi aiheuttaa kustannuksia.

Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fi-yhteyspisteiden aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta. Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.

Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.

Päivitys – Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että Bluetooth-yhteys katkeaa.

Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.

LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Apple CarPlay ja Android Auto – Volvo ei vastaa

CarPlay- tai Android Auto -sovelluksen sisällöstä.

PYSÄKÖINTITUTKA

Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.

06

TP 25190 (Finnish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement