Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2013 Quick Guide

Volvo V70 2013 Quick Guide
V70/XC70
Quick GUIDE
Web edition
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin
tavallisimmista toiminnoista.
Kaikki varoitustekstit sekä muut tärkeät ja yksityiskohtaiset tiedot
löytyvät ainoastaan käyttöohjekirjasta – tämä opas sisältää vain pienen
otoksen.
Käyttöohjekirja sisältää lisäksi uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevaa lisätietoa.
Etäavain, jossa PCC* – personal car communicator
Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi
hälytyksen*.
Avaa ovienA ja takaluukun lukituksen ja
poistaa hälyttimen käytöstä.
Avaa takaluukun lukituksen – itse luukkua
ei avataB.
Lähestymisvalaistus. Sytyttää sivupeilien valot*, suuntavilkut ja seisontavalot,
rekisterikilven valot, sisätilan kattovalon
ja lattiavalaistuksen.
Paniikkitoiminto. Pidetään painettuna
hätätilanteessa n. 3 sekuntia hälytyksen
laukaisemiseksi.
Autosta voidaan saada tietoja, jos se on
100 m:n toimintasäteen sisäpuolella.
PCC*
1 Vihreä valo: auto on lukittu.
2 Keltainen valo: auton lukitus on avattu.
3 Punainen valo: hälytys on lauennut.
4 Vilkkuva, vaihtuva punainen valo: hälytys on
lauennut alle 5 minuuttia sitten.
– Painakaa painiketta ja odottakaa
7 sekuntia.
Painikkeen painallus toimintasäteen
ulkopuolella näyttää muistiin viimeksi
tallennetun tilan.
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos
mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin sisällä
lukituksen avaamisesta.
B
Sähkötoiminen takaluukku* avataan.
A
Moottorin käynnistäminen
1. Asettakaa virta-avain virtalukkoon ja painakaa
se niin pitkälle kuin se menee.
2. Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
KYLMÄKÄYNNISTYS
3. Painakaa lyhyesti start
STOP ENGINE -painiketta
moottorin käynnistämiseksi.
HUOM.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta.
Hetken kestävä korkea joutokäyntinopeus on
osa Volvon tehokasta pakokaasun puhdistusjärjestelmää.
Kylmäkäynnistyksessä dieselmoottorit käynnistyvät viiveellä, koska palotilat on esilämmitettävä.
Sammuttakaa moottori ja poistakaa etäavain
1. Painakaa lyhyesti
painiketta – moottori
sammuu.
2. Vetäkää etäavain pois
virtalukosta.
BLIS – Blind Spot Information
Järjestelmä*
Jos BLIS-merkkivalo palaa, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi olla esim.
heijastus märästä tienpinnasta tai matalalla
olevasta auringosta kamerassa.
Järjestelmän suoranaisen vian yhteydessä
näyttö esittää tekstin BLIS-järjestelmä Vaatii
huollon.
Avaimen asennot
Jotta avain voidaan siirtää seuraaviin asentoihin moottorin käynnistymättä: älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta.
0 Avatkaa auton lukitus.
I Etäavaimen ollessa kokonaan työnnettynä virtalukkoon: Painakaa lyhyesti START/STOP
ENGINE.
II Etäavaimen ollessa kokonaan työnnettynä virtalukkoon: Painakaa START/STOP ENGINE n. 2
sekuntia.
Avaimen asento II kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja sitä on siksi vältettävä!
Katsokaa myös auton normaalin käyttöohjekirjan luvusta "Avaimen asennot" taulukkoa, josta ilmenee, mitä toimintoja/järjestelmiä voidaan käyttää eri avainasennoissa moottorin ollessa sammutettuna.
Palataksenne avaimen asentoon 0 asennosta II ja I: Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta.
KEYLESS* -AVAINJÄRJESTELMÄ
AUTON LUKITUKSEN AVAAMINEN & HÄLYTYKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
–– Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa
ovi tavalliseen tapaan (käsine voi estää
toiminnan).
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
–– Painakaa jarru-/kytkinpoljin pohjaan ja
painakaa lyhyesti start/STOP ENGINE
-painiketta.
Avain voi olla koko ajan esim. taskussa.
AUTON LUKITSEMINEN & HÄLYTTIMEN
VIRITTÄMINEN
–– Koskettakaa yhtä ovien ulkokahvojen takaosista (ks. kuvaa).
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
–– Painakaa lyhyesti start/STOP ENGINE
-painiketta.
Katsokaa lisätietoa käyttöoppaan kappaleesta
"Lukot ja hälytys".
tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin*
1 Sadetunnistin päällä/pois, vipu asennossa
0.
2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
3 Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali.
A
Yksittäinen pyyhkäisy
0
Pois päältä
B
Viivepyyhintä, ks. myös (2).
C
Normaali pyyhintänopeus.
D
Suuri pyyhintänopeus.
E
Tuulilasin ja ajovalojen pesulaite.
F
Takalasin pesulaite.
Palaa, kun sadetunnistin on toiminnassa.
etuistuimen säätö
etäavain ja sähkökäyttöinen kuljettajanistuin*
Eri kuljettajat voivat käyttää kaikkia etäavaimia
kuljettajanistuimen asetusten tallentamiseen.
Toiminto pitää aktivoida valikkojärjestelmässä
MY CAR kohdassa Asetukset -> Auton asetukset -> Auton avainmuisti.
Menetelkää näin:
• Asettakaa istuin halumaanne asentoon.
• Lukitkaa auto painamalla lukituspainiketta etäavaimessa, jota Teillä on tapana
käyttää. Tämä tallentaa istuimen asennon
etäavaimen muistiinA.
• Avatkaa auton lukitus (painamalla lukituksen avauspainiketta samassa etäavaimessa) ja avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajanistuin asettuu automaattisesti asentoon,
joka on tallennettu etäavaimen muistiin
(jos istuinta on liikuteltu sen jälkeen, kun
lukitsitte auton).
1
2
3
4
Ristiselän tuki
Selkänojan kallistuksen säätö.
Istuimen nosto/lasku.
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen.
5 Eteenpäin/taaksepäin.
6 Matkustajan istuimen selkänojan kääntäminen eteen.
A.
Tämä säätö ei vaikuta asetuksiin, jotka on tallennettu
sähkökäyttöisen istuimen* muistitoiminnolla. Ks. lisätietoja
käyttöohjekirjasta.
ELEKTRONINEN ilmastointilaite – ECC*
KÄSINSÄÄTÖ
2 Vasemman/oikean istuimen sähkölämmitys.
3 Huurteenpoiston enimmäisteho. Ohjaa
kaiken ilman tuulilasille ja sivuikkunoihin
suurimmalla mahdollisella ilmavirralla.
4 Kääntäkää muuttaaksenne puhaltimen
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
1 Säätäkää matkustamon vasemman/oikean
puolen lämpötila kääntämällä säädintä.
Valittu lämpötila näkyy näytössä.
nopeutta.
5 Ilmanjako.
6 Takaikkunan ja sivupeilien sähkölämmitys
päälle/pois.
7 Ilmankierrätys.
9 AC – Ilmastointilaite päälle/pois. Jäähdyttää
matkustamoa ja poistaa huurun ikkunoista.
8 Valitkaa valitun lämpötilan ja muiden toi-
mintojen automaattinen säätö painamalla
painiketta.
Säilytystilat, 12 V:n liitäntä & AUX/USB*
12V:n liitäntä matkustamossa toimii avaimen
asennossa I tai II. 12 V:n liitäntä* kuormatilassa
on aina aktiivinen.
AUX/USB*-liitäntää käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voidaan kuunnella musiikkia
esim. MP3-soittimesta.
tärkeää
Kun moottori on sammutettu, kuormatilan
12 V:n liitännän käyttö voi tyhjentää käynnistysakun.
Eco DRIVe*
Toiminto DRIVe aktivoi ohjelman, joka auttaa kuljettajaa vähentämään polttoaineenkulutusta ja päästöjä.
Start/Stop-toiminnolla moottori saadaan pysähtymään/käynnistymään automaattisesti liikenteen
ollessa pysähdyksissä.
DRIVe voidaan kytkeä pois päältä. Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan aktiivinen.
Tietyissä malleissa on seuraava painike:
ajotietokone JA VÄLIMATKAMITTARI
1 Vähän polttoainetta. Kun symboli palaa,
tankatkaa mahdollisimman pian.
2 T1 & T2 – itsenäiset osamatkamittarit, jotka
ovat aina aktiivisia.
3 Polttoainemittari. Symbolin nuoli muistuttaa,
4
5
6
7
kummalla puolella polttoainesäiliön luukku
sijaitsee.
Ajotietokoneen näyttö. Valitkaa toiminto
säätimellä (8).
Kello. Säädetään valikkojärjestelmässä MY
CAR tai säätimellä (6).
Lyhyt painallus vaihtaa osamatkamittarien
T1 & T2 välillä.
Pitkä painallus nollaa valitun mittarin.
Kellon asetus: Kääntäkää ääriasentoon
ja sitten ääriasennon ohi kunnes kuuluu
naksahdus.
Näyttäkää/poistakaa viesti painamalla painiketta.
8 Kääntäkää nähdäksenne ajotietokoneen
vaihtoehdot.
9 Lyhyt painallus nollaa ajotietokoneen kulloisenkin toiminnon.
Pitkä painallus nollaa kaikki ajotietokoneen
toiminnot.
huom.
Näyttöteksti _ _ _ km tyhjään säiliöön on
aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio
säiliössä olevalla polttoaineella ajettavasta
ajomatkasta.
Ohjauspyörän säätö
varoitus
Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeelle lähtöä
– ei koskaan ajon aikana.
1. Vapauttakaa lukitus.
2. Säätäkää.
Kuljettajan tukijärjestelmä
City Safety™ on kuljettajan apuväline, joka
ei voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta liikenteessä tai poistaa hänen vastuutaan auton ajamisesta turvalliseen tapaan.
Jalankulkijoiden havaitsemistoiminto (joka
havaitsee auton edessä olevan jalankulkijan)
ei anna varoitusta eikä puutu jarrutukseen
auton nopeuden ollessa yli 80 km/h, eikä se
toimi pimeässä eikä tunneleissa.
City Safety™ ja törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & jalankulkijoiden havaitsemistoiminnolla*
Nämä toiminnot auttavat kuljettajaa välttämään
törmäyksen tilanteissa, joissa edellä olevassa
liikenteessä tapahtuvat muutokset ja tarkkaamattomuus voisivat johtaa onnettomuuteen.
Toiminto on aktiivinen alle 50 km/h:n nopeuksilla ja se auttaa kuljettajaa valvomalla edessä
olevaa liikennettä tuulilasin yläosaan asennetulla
lasertunnistimella.
City Safety™ voi auttaa välttämään törmäyksen,
jos nopeusero oman ja edellä ajavan auton välillä
on alle 15 km/h.
Jos nopeusero on suurempi, törmäystä ei voida
välttää, mutta törmäyshetkellä vallitsevaa nopeutta alennetaan. City Safety™ on suunniteltu
aktivoitumaan mahdollisimman myöhään, jotta
tarpeettomat aktivoitumiset vältetään.
varoitus
Toiminto ei voi havaita jalankulkijaa, joka:
• on osittain piilossa
• on alle 80 cm pitkä
• käyttää vaatteita, jotka peittävät kehon
ääriviivat.
Muut kuljettajan tukijärjestelmät
Auto voidaan varustaa useilla järjestelmillä, jotka
auttavat kuljettajaa esim. jarruttamaan ajoissa,
pitämään turvallisen välin muihin autoihin,
huomioimaan oman auton kanssa samaan
suuntaan ajavat autot ns. kuolleessa kulmassa
tai pitämään auton oikealla ajokaistalla:
• Mukautuva vakionopeudensäädin (manuaal.)*
• Mukautuva vakionopeudensäädin jonoaputoiminnolla (autom.)*
• Etäisyyden valvonta*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert -järjestelmä*
• Lane Departure Warning*.
Katsokaa lisätietoja toiminnoista ja niiden
rajoituksista käyttöoppaan luvusta "Mukavuus ja
ajamisen ilo".
Kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta
oikealla tavalla ja turvavälin säilyttämisestä.
EBA – emergency brake assist
Auton hoito
Hätäjarrutehostin auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA
aktivoituu, kun kuljettaja jarruttaa nopeasti.
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin laskee hieman
tavallista alemmas.
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi
kuin automaattipesu. Maalipinta on myös
herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme
auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.
– Painakaa jarrupoljinta niin pitkään kuin on
tarpeen – jarrutus loppuu kokonaan, jos poljin
vapautetaan.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä.
Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa
maalipintaa.
valojen säätimet
A
Kaukovalovilkku
B
Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä ja
saattovalaistus
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Takasumuvalo, palaa vain kuljettajan
puolella
Automaattiset ajovalot. Kaukovalovilkku
toimii, mutta kaukovalot eivät
Seisontavalot
Lähivalot. Sammuvat, kun moottori
sammutetaan. Kaukovalot voidaan
kytkeä päälle
Avaa polttoainesäiliön täyttöaukon
luukun
Valojen manuaalinen korkeudensäätö
(automaattinen, jos autossa on Xenonvalot*)
Takaluukun lukituksen avaus
Seisontajarru
Kytkeminen päälle
Painakaa painiketta. Varoitusvalo vilkkuu, kunnes seisontajarru on täysin päällä, ja palaa sitten
jatkuvasti.
Vapauttaminen
1. Avaimen asento 0 tai I.
2. Painakaa jarrupoljin pohjaan ja vetäkää kevyesti painikkeesta.
Automaattinen vapauttaminen
Lähtekää ajamaan. (Jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty).
TP 15061 (Finnish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Sumuvalot
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising