Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Quick Guide | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2015 Early Quick Guide

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät
turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.
Seuraavia symboleja käytetään:
Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
Ohjeet vaiheittain.
Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
Varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.
Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisena auton näytössä, netissä ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen.
Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin lähteistä App Store tai Google play.
Oppikaa lisää autostanne myös osoitteessa www.volvocars.com.
01 Hybridiautonne
05 Toiminnot autossanne
Ajotila
Ilmastoinnin säätimet
Lataus
Valojen säätimet
Esi-ilmastointi
Mittaristo
Matkapuhelinsovellus
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
02 Käynnistäminen ja ajaminen
Ulkoinen äänentoistolaite
Etäavain
Keskikonsolin painikkeet
Keyless*-lukkojärjestelmä
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Asetukset valikkojärjestelmässä
Korjaamo/huollon varaaminen*
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet
06 Vinkkejä
03 Kuljettajan tukeminen autossanne
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*
Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä
04 Kuljettajan ympäristö
Ohjauspyörän säätö
Istuimen säätö
Mitkä ajotilat voin valita?
01
Autoa käyttää kaksi moottoria - sähköinen ja diesel. Eri
ajotiloja voidaan valita. "Väärää" ajotilaa ei voi valita - auto
palaa HYBRID-tilaan, jos tietyt ehdot eivät täyty. Hybridipainikkeessa oleva valo syttyy tällöin.
HYBRID
Tämä on auton esivalittu ajotila. Molempia moottoreita käytetään - erikseen tai yhdessä. Tietokone
määrittää, mikä on parasta kussakin tilanteessa.
PURE
Autoa ajetaan sähkömoottorilla. Ilmastointi on suljettu
mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi.
Dieselmoottori käynnistyy automaattisesti, kun akkua
pitää ladata tai kun kuljettaja pyytää tehoa enemmän
kuin sähkömoottori voi antaa. Dieselmoottoria
käytetään myös antamaan tarvittaessa neliveto, esim.
lähdettäessä liikkeelle ja liukkaalla.
POWER
Antaa parhaan vasteen ja suorituskyvyn, koska sekä
sähkö- että dieselmoottori ovat koko ajan aktivoituja.
Aktiivisessa ajossa ensisijaistetaan ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä antaa viivytetyn vaihtamisen
ylöspäin.
AWD
Neliveto aktivoidaan. Tämä on tarkoitettu hitaalle nopeudelle liukkaalla kelillä, kun tarvitaan hyvää pitoa ja
etenemiskykyä. Ajotilalla on myös vakauttava vaikutus
suurissa nopeuksissa.
SAVE
Säilyttää ko. energiatason akussa myöhempään
tarpeeseen. Matalalla varaustasolla myös akku ladataan tasolle, joka vastaa noin 20 km:n ajoa sähköllä.
Valitkaa PURE, kun halutaan ajoa sähköllä.
Missä latausjohdin on?
01
Latausjohdinta säilytetään säilytyslokerossa tavaratilan
lattian luukun alla.
Miten avaan ja suljen latausliitännän luukun? 01
Painakaa luukun takaosaa ja vapauttakaa se.
Kääntäkää luukku auki.
Irrottakaa latausliitännän kansi ja kiinnittäkää se
luukun sisäpuolelle.
Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Miten latausjohtimen ohjausyksikkö toimii*?
01
Palava symboli: Näyttää valitun latausvirran.
Palava symboli: Johdin yhdistetty 230 V:n jännitteeseen.
Suurentaa latausvirtaa.
Pienentää latausvirtaa.
Palava symboli: Johdin yhdistetty autoon.
Miten käynnistän lataamisen?
01
Yhdistäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan.
Nostakaa/laskekaa latausvirtaa ohjausyksiköstä*.
Vaikuttaa latausaikaan ja esi-ilmastointiin.
Kytkekää latausjohdin autoon - johdin lukkiutuu
automaattisesti kiinni latausliitäntään.
Painettaessa etäavaimessa olevaa lähestymisvalaistuksen
painiketta
mittaristo näyttää jäljellä olevan latausajan.
Varaustila osoitetaan latausliitännän valojen ja Volvo On Call*
-matkapuhelinsovelluksen avulla.
Lähestymisvalaistuksen pitää olla aktivoituna valikkojärjestelmässä MY CAR - ks. käyttöopasta.
Kuinka lataaminen lopetetaan?
01
Avatkaa auton lukitus etäavaimessa olevalla avauspainikkeella.
Irrottakaa latausjohdin autosta.
Irrottakaa latausjohdin 230 V:n pistorasiasta.
Asettakaa latausjohdin takaisin säilytystilaan kuormatilan lattialuukun alle.
Latausjohdin lukitaan automaattisesti latausliitäntään hetken
kuluttua lukituksen avaamisesta, jos sitä ei irroteta. Avatkaa
lukko/salpa etäavaimessa olevalla avauspainikkeella.
Mitä latausliitännän valot kertovat?
01
Valkoinen jatkuva: Led-valo
Keltainen jatkuva: Odotustila
Vihreitä lyhyitä välähdyksiä: Vähän varatun akun
lataaminen
Vihreitä pitkiä välähdyksiä: Hyvin varatun akun lataaminen
Vihreä jatkuva tai sammunut: Lataus valmis
Sininen: Ajastin kytkettynä
Punainen: Vika
Kuinka esi-ilmastointi aktivoidaan?
01
Esi-ilmastointia käytetään pääasiassa optimoimaan
auton sähköinen käyttöjärjestelmä ennen suunniteltua
liikkeellelähtöä. Toiminto lämmittää/viilentää myös matkustamoa ja se aktivoidaan mittaristossa, etäavaimessa*
tai Volvo On Call* -matkapuhelinsovelluksessa olevan
suorakäynnistyksen kautta.
Aktivointi yhdistelmämittarin kautta:
Painakaa OK ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa
vivussa.
Kääntäkää säätöpyörä* kohtaan Esivalmistelu ja
painakaa OK.
Valitkaa väliltä Suorakäynnistys, Ajastin, Pysäk.
ulos tai Pysäk. sisälle (voidaan aktivoida vain, jos
autoa ladataan latausjohtimella). Vahvistakaa painamalla OK.
Aktivointi etäavaimen kautta*:
n.
–– Painakaa lähestymisvalaistuksen painiketta
2 sekuntia. Auton vilkut välähtävät 5 kertaa lyhyesti
ja palavat sitten jatkuvasti merkiksi esi-ilmastoinnin
aktivoitumisesta.
Tarkistakaa tila etäavaimen kautta*: (ks. kuvaa)
–– Painakaa lähestymisvalaistuksen painiketta n.
2 sekuntia. Punainen merkkivalo välähtää 5 kertaa
lyhyesti ja palaa sitten jatkuvasti, kun esi-ilmaistointi on
aktiivinen.
Lisätietoja aktivoinnin tekemisestä matkapuhelimen
kautta - ks. käyttöopasta kohtaa Volvo On Call*.
Mitä voidaan tehdä Volvo On Call*
-sovelluksella?
Matkapuhelinsovellusta Volvo On Call voidaan käyttää
missä ja milloin tahansa. Yksittäisellä matkapuhelimen
painikkeen painalluksella voidaan auto mm. paikantaa ja
etälukita, mittaristo ja varaustila voidaan tarkistaa sekä
esi-ilmastointi kytkeä päälle.
Matkapuhelinsovellus päivitetään jatkuvasti. Lisätietoja ks. käyttöoppaasta kohtaa Volvo On Call*.
01
Miten etäavain toimii?
02
Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR.
Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
Lähestymisvalaistus.
Avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun
hälyttimen valvonnasta.
Informaatio*.
Paniikkitoiminto.
Etäavain voi tallentaa mm. ulkotaustapeilien ja sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* - ks.
käyttöopasta.
Mitä etäavaimen merkkivalot* ilmoittavat?
02
Vihreä , jatkuva valo: Auto on lukittu.
Keltainen , jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo: Hälytys on lauennut auton
lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu vaihdellen molemmissa merkkivaloissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Kuinka Keyless* -lukkojärjestelmä toimii?
02
Etäavain voi olla koko ajan esim. taskussa.
Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön
–– Koskettakaa toisen takaoven ulkokahvan takaosaa tai
painakaa kevyesti pienempää takaluukun kahdesta
kumipäällystetystä painikkeesta.
Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen
–– Tarttukaa johonkin ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan tai painakaa kevyesti suurempaa takaluukun kahdesta kumipäällystetystä painikkeesta.
Miten käynnistän moottorin?
02
Varmistakaa, että latausjohdin on irrotettu ennen kuin auto
käynnistetään.
Painakaa etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless
drive* -järjestelmää).
Painakaa jarrupoljin täysin alas.
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE-painiketta
ja vapauttakaa se. Sähkömoottori on käynnissä, kun
nopeus- tai kierroslukumittarin ja sivumittarien numeroiden valaistus syttyy.
Miten pysäytän moottorin?
02
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINEpainiketta - moottori pysähtyy. Sähkömoottori on
suljettu, kun numerot nopeusmittarissa tai kierroslukumittarissa ja sivumittarissa ovat sammuneet.
Ottakaa etäavain pois virtalukosta.
Miten käytän seisontajarrua?
02
Kytkeminenpäälle
–– Painakaa säädintä PUSH LOCK/PULL RELEASE –
symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
Vapauttaminen
Painakaa jarrupoljin pohjaan.
Vetäkää säätimestä PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automaattinen vapauttaminen
–– Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto,
turvavyön on oltava kiinnitetty).
Kuinka tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin*
käynnistetään?
02
Käynnistäkää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.
Sadetunnistin päällä/pois.
Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali.
Pyyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huoltoasennossa - ks. Käyttöopasta.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä
toimii*?
03
Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella.
Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja,
polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.
Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain
piilossa.
On tärkeää ymmärtää tämä toiminto - ks. käyttöopasta.
Miten säädän ohjauspyörän?
Vapauttakaa lukitus.
Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/
alaspäin.
Lukituksen aktivointi.
04
Miten säädän istuimen?
04
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen.
Istuimen nostaminen/laskeminen.
Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
Selkänojan kallistaminen.
Ristiselän tuen muuttaminen*.
Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen*.
Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet*.
Säädön tallentaminen:
Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna
samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää
painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti
esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkotaustapeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen asentoa ei
tallenneta.
Ulkotaustapeilien asennot ja sähkökäyttöisen
istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan
tallentaa myös etäavaimeen* - ks. Käyttöopasta.
Miten säädän lämpötilan?
05
Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen
lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila
esitetään näytössä.
Painakaa AUTO ilmanjaon ja muiden toimintojen
automaattista säätöä varten. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Miten poistan huurteen tuulilasilta?
05
Painakaa aktivoidakseen ilmavirtaukset ikkunoille valo huurteenpoistopainikkeessa palaa.
Seuraava painallus sulkee toiminnon - mikään valo ei
pala.
Miten valosäätimen automaattitila toimii?
05
AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:
• Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen
välillä.
• Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
• Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)* - joka himmentää
ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovittaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti - voidaan
käyttää.
• Tunneli-ilmaisin* on aktivoitu.
Mitkä toiminnot näytetään mittaristossa?
05
Hybridiakkumittari näytetään Hybriditeemassa. "Kuplia"
näytetään, kun sähkömoottori tuottaa tehoa akkuun.
Hetkellinen varaustaso.
Aktiivinen ajotila.
Symboli syttyy, kun dieselmoottori on käynnissä.
Hybridiopas. Näyttää dieselmoottorin käynnistymisen
ja sammumisen rajan sijainnin. Kaasupolkimen painaminen (suuri osoitin) suhteessa käytettävissä olevaan
sähkömoottorin tehoon (pieni osoitin).
Kuinka ajotietokonetta käytetään?
05
OK avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
Säätöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja
peruuttaa valikkorakenteessa.
Miten nollaan välimatkamittarin?
05
Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
säätöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
Painakaa pitkään RESET-painiketta näytettävän
välimatkamittarin nollaamiseksi.
Kuinka mittariston ulkonäköä muutetaan?
05
Mittaristoon voi valita erilaisia teemoja, esimerkiksi Hybrid
tai Eco.
Teeman vaihtaminen:
Painakaa ohjauspylvään vasemman vivun OK-painiketta moottorin käydessä.
Kääntäkää vivun säätöpyörää valitaksenne valikkovaihtoehdon Teemat ja painakaa OK.
Kääntäkää säätöpyörää ja painakaa OK vahvistaaksenne.
Teema tallennetaan etäavaimen muistiin* - ks.
käyttöopasta.
Miten käynnistän ja suljen Infotainment
-järjestelmän?
05
Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
Äänen sulkemiseksi: Painakaa lyhyesti - seuraava painallus
aktivoi uudelleen.
Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi-* ja
puhelintoimintoineen*) käynnistetään/suljetaan samanaikaisesti.
Kuinka Infotainment-järjestelmässä
navigoidaan?
05
Painakaa RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* tai
* päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa esitetään
viimeisimmän aktiivisen lähteen normaalinäkymä.
Painakaa OK/MENU tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää* siirtyäksenne valitun lähteen päävalikkoon.
Liikkukaa valikoissa kääntämällä TUNE-säädintä tai
säätöpyörää.
Tehkää valinta valikoissa painamalla OK/MENU tai
säätöpyörää.
Painakaa lyhyesti EXIT peruuttaaksenne valikkojärjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai
poistaaksenne syötettyjä merkkejä.
Painakaa pitkään EXIT-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä
päälähdenäkymään.
Vinkkejä:
Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä
painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen
palataksenne normaalinäkymään.
Lisätietoja järjestelmän käsittelystä - ks. Käyttöopasta.
Kuinka Bluetooth® -puhelin liitetään*?
05
Painakaa puhelinlähteen normaalinäkymässä OK/
MENU.
Valitkaa Tee autosta löydettävä ja vahvistakaa
painamalla OK/MENU.
Aktivoikaa Bluetooth® matkapuhelimessa. Hakekaa ja
liittäkää auto puhelimeen.
Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.
Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.
Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistui - ks. Käyttöopasta.
Kuinka yhdistän internetiin*?
05
Liittäkää matkapuhelin autoon (ks. "Kuinka Bluetooth®
-puhelin liitetään?") ja aktivoikaa internetjako puhelimessa.
Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU, valitkaa Asetukset > Internet-asetukset >
Yhteysvalinta kautta. Valitkaa jokin vaihtoehdoista
Automodeemi, Wi-Fi tai Bluetooth.
Jatkossa auto kytkeytyy automaattisesti valitun internetkytkennän kautta.
Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.
Mitä palveluja Volvo ID* antaa?
05
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka
on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönne erilaisia
palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite
karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.
Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla
tavalla:
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset > Asetukset ja noudattakaa
näytön ohjeita.
Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.
Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on
yhdistetty internetiin*?
05
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm.
musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja
yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset ja painakaa OK/MENU käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.
Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä
sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa
tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.
Miten soitan puhelun*?
05
Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa
säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon
ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
Soittakaa painamalla säätöpyörää.
Puhelu keskeytetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja soittaa puhelimella, - ks. Käyttöopasta.
Kuinka puhelimeen* vastataan?
–– Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.
Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja vastata puhelimeen - ks.Käyttöopasta.
05
Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?
05
Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokerossa olevien AUX- tai USB*-tuloliitäntöjen kautta.
Medialähteen normaalinäkymässä painakaan MEDIA
keskikonsolissa.
Kääntäkää TUNE-säätimellä haluamanne äänilähteen
kohdalle ja painakaa OK/MENU.
Muut ulkoisen yksikön liitännät - ks. Käyttöopasta.
Kuinka tallennan radioasemia
esivalintaluetteloon?
05
10 esivalintaa voidaan tallentaa taajuuskaistaa (esim. FM)
kohti.
Säätäkää asema.
Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna muutama sekunti, ääni mykistyy ja palaa, kun asema on
tallennettu.
Tämän jälkeen esivalintapainike on käytettävissä.
Radioasemien asettaminen - ks. Käyttöopasta.
Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?
05
Painakaa NAV navigointijärjestelmän käynnistämiseksi - kartta näytetään.
Painakaa NAV vielä kerran ja valitkaa Anna osoite
OK/MENU-painikkeella.
Syöttäkää jokin/joitakin hakuehtoja kirjoituspyörällä
tai keskikonsolin numeerisella painikesarjalla.
Valitkaa sitten Aseta yksitt. määränpää tai Lisää
reittipisteeksi ja paina OK/MENU.
Navigointia* koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia
- ks. erillistä lisäosaa.
Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä? 05
MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita
toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukitusten asetukset. Ajostatistiikka ja voimankulku esitetään
myös graafisesti. Painakaa MY CAR-lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Hybrid:
• Ajotilasto: näyttää keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. Voi auttaa ajamaan pienellä
polttoainemäärällä.
• Tehonvirtaus: Näyttää, mikä moottori vetää, sekä
energiavirtauksen.
Kuinka kello asetetaan oikeaan aikaan?
05
Painakaa MY CAR-lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU.
Valitkaa Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset.
Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Automaattinen
aika ja painakaa OK/MENU kellon automaattisen
asettamisen aktivoimiseksi.
Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan
oikean ajan saamiseksi autoon.
Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan
05
huollon*?
–– Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU ja valitkaa Huolto & korjaus.
Kohdassa Huolto & korjaus on tietoja valitsemastanne
korjaamosta, jonka olette rekisteröinyt web-portaalissa
My Volvo. Kohdassa Jälleenmyyjätiedot on mahdollisuus
soittaa ja lähettää varauspyyntö korjaamolle (käytettävissä
myös My Volvo web -kohdan kautta). On myös mahdollista
päivittää korjaamoinformaatio ja antaa korjaamo määränpääksi.
Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
Miten tankkaan?
06
–– Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun
painike vapautetaan.
Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle
puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.
Kuinka auto tulee pestä?
06
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi.
Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten
käyttökuukausien aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että
lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
06
Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo
Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo
Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.
Missä ovat säilytystilat?
06
Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.
Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä? 06
Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on
oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n
liitäntä* on aina jännitteellinen.
Miten latausjohtimen ohjausyksikkö toimii*?
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa. Ladatkaa autoa vain suojamaadoitetusta 230 VAC:n pistorasiasta. Vikavirtasuoja latausjohtimen
ohjausyksikössä suojaa autoa, mutta 230 V:n verkossa voi olla olemassa ylikuormituksen vaara.
Miten käynnistän lataamisen?
Tarkastakaa, että 230 V:n pistorasian virransyöttökyky on riittävä sähköauton lataamiseen. Latausjohtimen kautta ohjausyksikkö sovittaa
latausvirran sellaiselle voimakkuudelle (välillä 6 - 16 A, markkina-alueesta riippuen), ettei 230 V:n pistorasia ylikuormitu.
Miten aktivoin esi-ilmastoinnin?
Pysäk. ulos polttoainekäyttöinen lämmitin tuottaa pakokaasuja, mutta ei Pysäk. sisälle, koska tällöin on sen sijaan aktivoituna sähkökäyttöinen lämmitin. Volvo suosittelee, että esi-ilmastoinnin suorakäynnistyksen yhteydessä aktivointi tehdään etäavaimen tai matkapuhelimen
kautta.
Kuinka Keyless* -lukkojärjestelmä toimii?
Käsineiden käyttö voi estää ovenkahvan Keyless-toiminnan. Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa.
Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?
Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden
vaatetus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain
piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.
Miten säädän ohjauspyörän?
Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
Miten säädän istuimen?
Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista - ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.
Kuinka yhdistän internetiin*?
Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorillenne. Ottakaa tähän yhteys dataliikenteen
kustannusten suhteen. Automodeemin kautta tapahtuvaa yhdistämistä varten asettakaa henkilökohtainen SIM-korttinne pitimeen, joka on
käsinekotelossa, ennen kuin vaihtoehto "liitä Automodeemin kautta" valitaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Internetiin yhdistämistä
varten antakaa sitten SIM-kortin PIN-koodi. Jotta PIN-koodia ei tarvitse ilmoittaa aina auton käynnistämisen yhteydessä, PIN-koodilukko
voidaan sulkea vaihtoehdossa Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
Joistakin värjätyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuotinaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?
Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W).
Oppikaa lisää autostanne osoitteessa www.volvocars.com.
TP 17758 (Finnish) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Miten käynnistän moottorin?
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia. Moottorin käynnistyksessä
normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori. Dieselmoottori pysyy sammuksissa. On kuitenkin tilanteita, joissa
tämän sijaan käynnistyy dieselmoottori, esim. lämpötilan ollessa liian matala tai jos hybridiakkua pitää ladata.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising