Volvo V90 2020 Early Quick Guide

Volvo V90 2020 Early Quick Guide
V90
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän
kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin
ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia
ohjevideoita.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton
omistamista varten.
PAINETUT OPPAAT
Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa
ovat tilattavissa myös jälkikäteen.
SISÄLTÖ
01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE
Tässä luvussa saatte tietoa joistakin Volvon järjestelmistä ja palveluista sekä katsauksen sisä- ja ulkopuoleen
ja keskinäyttöön.
02. SISÄTILA JA LIITÄNNÄT
Tästä voitte lukea matkustamon eri toiminnoista esim. istuinsäädöistä ja internet-liitännästä.
03. KESKINÄYTÖN NÄKYMÄT
Tästä löydätte tietoa keskinäytön eri päänäkymistä, joista voidaan ohjata monia auton toimintoja.
04. ÄLYKÄS AJAMINEN
Tässä luvussa kuvataan useita autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä ja annetaan joitakin vinkkejä taloudellisempaa ajoa varten.
05. PUHEOHJAUS
Tästä löydätte erilaisia komentoja/fraaseja, joilla voitte käyttää auton puheohjausjärjestelmää.
06. ERITYISET TEKSTIT
Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.
Julkaisuhetkellä kaikki valinnaisten varusteiden/lisävarusteiden tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla: *.
01
01
ALKUUN PÄÄSY
Jotta pääsette parhaiten alkuun Volvonne käyttämisen kanssa, teidän on hyvä tuntea joitakin toimintoja, käsitteitä ja vinkkejä.
kin kuljettajaprofiiliin. Katsokaa lisätietoa kuljettajaprofiileista
tämän Quick Guiden luvusta Päänäkymä.
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunniste, jonka avulla voitte käyttää
monenlaisia palveluja samoilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Joitakin esimerkkejä ovat Volvo On Call*, karttapalvelut*, henkilökohtainen kirjautuminen sivustolla volvocars.com sekä mahdollisuus varata huolto- tai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID -tunnuksen volvocars.com -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai
suoraan autosta.
Sensus
Sensus on auton älykäs käyttöliittymä, joka sisältää kaikki autossa
olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiin* ja tietopalveluihin liittyvät ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnän itsenne, autonne ja
ympäristönne välillä.
Volvo On Call*
Volvo On Call tarjoaa suoran yhteyden1 autoon sekä lisämukavuutta
ja apua vuorokauden ympäri. Volvo On Call -sovelluksella voidaan
esim. tarkistaa, onko polttimoita vaihdettava tai huuhtelunestettä
lisättävä. Auto voidaan lukita ja sen lukitus avata, polttoainemäärä
tarkistaa ja lähin huoltoasema näyttää. Myös esi-ilmastointi voidaan
asettaa ja käynnistää auton pysäköinti-ilmastoinnin kautta tai auton
etäkäynnistystoiminnon2 avulla. Ladatkaa Volvo On Call -sovellus
päästäksenne alkuun.
Volvo On Call -palvelun kautta saa myös tienvarsiapua, muita turvapalveluja ja hätäapua käyttämällä auton kattokonsolin ON CALL- ja
SOS -painikkeita.
Kuljettajaprofiilit
Monia autossa tehtäviä asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan henkilökohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai
useampaan kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittää johon-
1
2
Edellytyksenä on, että sekä autolla että mobiililaitteella on mobiilipeitto tai muu internet-liitäntä.
Saatavana tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
01
01
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Tarkastakaa ja tallentakaa uusi rengaspaine (ITPMS)*
TPMS:n kautta sovelluksessa Auton tila keskinäytön sovelluspalaa
näkymässä. Rengaspaineiden ollessa alhaiset symboli
jatkuvasti kuljettajan näytössä. Jos rengaspaineet ovat alhaiset,
tarkistakaa ja säätäkää kaikkien neljän renkaan rengaspaine ja
tallentakaa uusi rengaspaine painamalla Tallenna painearvot.
Moottoriöljyn määrän tarkistus tehdään sovelluksessa Auton
tila. Siinä voidaan myös katsoa tilailmoitukset ja varata huoltotai korjausaika*.
Taustapeilit voivat kääntyä automaattisesti* alaspäin, kun
peruutusvaihde kytketään. Kun auto lukitaan tai sen lukitus avataan etäavaimella, taustapeilit voivat kääntyä automaattisesti
sisään/ulos. Aktivoikaa nämä toiminnot keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car Peilit ja helppo
sisääntulo.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen*, lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen on oltava noin
1 metrin (3 jalan) etäisyydellä autosta.
Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällysteistä painolevyä. Lukitkaa auto
painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennystä. Älkää koskettako molempia painamispintoja yhtä aikaa.
Panoraamakatossa* on avattava lasiluukku ja aurinkoverho ja
sitä käytetään taustapeilin yläpuolella olevalla säätimellä auton
ollessa vähintään jännitetilassa I. Avatkaa tuuletusasentoon
työntämällä säädintä ylöspäin ja sulkekaa vetämällä sitä alaspäin. Avatkaa panoraamakatto kokonaan vetämällä säädintä
kaksi kertaa taaksepäin. Sulkekaa vetämällä säädintä kaksi kertaa alaspäin.
Sähkötoiminen takaluukku* voidaan avata jalan liikkeellä*
tekemällä hidas potkuliike eteenpäin takapuskurin alla vasem-
malla. Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun alareunan painikkeella
. Voitte sulkea luukun myös hitaalla potkuliikkeellä.
Autossa on oltava avaimeton lukitus / lukituksen avaus*, jotta
takaluukun lukituksen avaaminen jalan liikkeellä on mahdollista.
Etäavaimen on oltava enintään noin 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä auton takaosasta avattaessa ja suljettaessa takaluukku
jalan liikkeellä.
Jotta takaluukku ei osuisi esim. autotallin kattoon, on mahdollista ohjelmoida maksimiavaus. Säätäkää maksimiavaus avaamalla luukku ja pysäyttämällä se haluamaanne avausasentoon.
vähintään
Tallentakaa asento sitten painamalla
3 sekuntia.
01
01
LUKITSEMINEN / LUKITUKSEN AVAAMINEN
Etäavain
Lyhyt painallus lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön
luukun sekä aktivoi hälyttimen*.
Pitkä painallus sulkee panoraamakaton* ja kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukituksen sekä poistaa hälyttimen* toimintavalmiudesta.
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkötoimisen* takaluukun.
Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja äänitorven huomion herättämiseksi tarvittaessa. Aktivoikaa painamalla painiketta vähintään
kolmen sekunnin ajan tai painamalla painiketta kahdesti kolmen
sekunnin sisällä. Toiminto voidaan poistaa toiminnasta samalla
painikkeella sen oltua aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muutoin se poistuu automaattisesti toiminnasta kolmen minuutin
kuluttua.
Yksityinen lukitus
Yksityisellä lukituksella lukitaan takaluukku, mikä voi olla kätevää
esimerkiksi jätettäessä auto huoltoon tai hotelliin.
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
painamalla keskinäytön toimintonäkymässä
Yksityinen lukitus.
Aktivoinnin/käytöstä poistamisen yhteydessä näytetään ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan nelinumeroinen koodi. Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran täytyy valita ylimääräinen turvakoodi.
Käsinekotelo lukitaan* manuaalisesti sen sisällä säilytettävällä avaimella.
01
01
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Keskinäyttöä käytetään monien auton päätoimintojen, esim.
median, navigoinnin*, ilmastoinnin, kuljettajan tukijärjestelmien
ja autosovellusten ohjaamiseen.
Kuljettajan näytössä näytetään ajamista koskevaa tietoa, esim.
ajonopeus, kierrosluku, navigointi* ja aktiivinen kuljettajan tuki.
Kuljettajan näytössä näytettävät tiedot voidaan valita ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla avattavan sovellusvalikon kautta. Asetukset voidaan tehdä myös keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car Kuljettajan näyttö.
Head-up-näyttö* täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa tuulilasille. Se aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymän kautta.
Käynnistyskytkintä käytetään auton käynnistämiseen. Kytkekää jännitetila I kääntämällä myötäpäivään ja vapauttamalla.
Pitäkää jarrupoljinta painettuna ja käynnistäkää auto kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään. Käsivaihteistolla varustetuissa autoissa myös kytkinpolkimen on oltava painettuna.
Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa tulee olla valittuna vaihdeasento P tai N. Sammuttakaa auto kääntämällä
käynnistyskytkintä myötäpäivään.
Ajotilat* asetetaan tunnelikonsolin säätimellä. Auto käynnistyy
aina Comfort-tilassa. Valitkaa keskinäytössä Comfort, Eco,
Dynamic/Polestar Engineered* ja Individual painamalla ja rullaamalla säädintä. Vahvistakaa painamalla säädintä. Individualajotilaan voidaan valita halutut ajo-ominaisuudet. Yksilöllinen
ajotila aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset My Car Yksilöllinen ajotila.
Seisontajarru aktivoidaan vetämällä -säädin ylös, jolloin kuljettajan näyttöön syttyy symboli. Vapauttakaa se käsin painamalla säädin alas ja painamalla samalla jarrupoljinta. Käytettäessä automaattista jarrutusta seistäessä paikallaan ( ) jarru-
poljin voidaan vapauttaa säilyttäen jarruvaikutus, kun auto on
pysähtynyt esim. liikennevaloihin.
Muistakaa, että sekä automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan että seisontajarrun automaattinen kytkeminen on deaktivoitava ennen auton pesemistä automaattipesussa. Seisontajarrun automaattinen kytkeminen poistetaan käytöstä keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Seisontajarru ja jousitus.
Matkustajan turvatyynyn kytkin* sijaitsee matkustajan puolella kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa
auki. Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF
turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
01
01
KESKINÄYTTÖ
Keskinäytössä voi tehdä asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja.
Keskinäytössä on kolme päänäkymää: kotinäkymä, toimintonäkymä ja sovellusnäkymä. Kotinäkymästä siirrytään toiminto- ja
sovellusnäkymiin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Siinä on
myös päänäkymä, johon siirrytään vetämällä näytön yläosa alas.
Muuttakaa keskinäytön ja kuljettajan näytön ulkonäköä valitsemalla teema päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Kuljettajan näyttö. Siinä voitte valita myös keskinäyttöön tumman
tai vaalean taustan.
Palatkaa kotinäkymästä toiseen näkymään painamalla lyhyesti
näytön alapuolella olevaa fyysistä kotipainiketta. Kotinäkymän viimeisin tila näytetään. Painettaessa uudelleen lyhyesti kotipainiketta
kaikki kotinäkymän osanäkymät siirretään vakiotilaan.
Keskinäytön puhdistamista varten kosketustoiminto lukitaan painamalla näytön alapuolella olevaa kotipainiketta pitkään. Aktivoikaa
näyttö uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.
Tilakentässä näytön yläosassa näytetään auton käynnissä olevat
toiminnot. Vasemmalla näytetään verkko- ja liitäntätiedot ja oikealla
soittimeen liittyviä tietoja, kello sekä osoitus käynnissä olevasta
taustatoiminnasta.
Ilmastointirivillä näytön alaosassa voidaan säätää lämpötila ja
istuinmukavuus painamalla kyseistä kuvaketta. Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskipainiketta.
2. Vaihtakaa toiminnosta toiseen keskinäytössä kääntämällä säädintä ylös-/alaspäin.
3. Muuttakaa valitun toiminnon säätöä painamalla säätimen ylä-/
ala-/etu-/takaosaa.
02
Asentojen tallentaminen
1. Säätäkää istuin, ulkoiset taustapeilit ja head-up -näyttö* haluamaanne asentoon ja painakaa M-painiketta ovipaneelissa.
Valoilmaisin painikkeessa syttyy.
2. Painakaa 3 sekunnin sisällä muistipainiketta 1 tai 2. Kuuluu äänimerkki ja M-painikkeen merkkivalo sammuu.
Tallennetun asennon käyttäminen:
Ovi avoinna – painakaa jotain muistipainiketta ja vapauttakaa se.
Ovi kiinni – pitäkää jotain muistipainiketta painettuna, kunnes pääsette tallennetun asennon kohdalle.
SÄHKÖTOIMISET* ETUISTUIMET
Käyttäkää istuimen ulkosivulla olevia säätimiä esim. istuimen asennon ja ristiselän tuen* säätämiseen. Kahta istuimen muotoon sijoitettua säädintä käytetään istuimen asennon säätämiseen. Kolmatta, monitoimisäädintä*, käytetään eri mukavuustoimintojen,
esim. hieronnan* säätämiseen.
Istuimen muotoiset säätimet
Säätäkää istuintyynyä tai siirtäkää koko istuinta alemmalla säätimellä. Säätäkää selkänojan kulmaa taemmalla säätimellä.
Monitoimisäädin3
Hieronnan*, sivutuen*, ristiselän tuen* ja istuintyynyn pidentämisen*
asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.
1. Aktivoikaa istuimen säätö keskinäytössä kääntämällä säädintä
ylös-/alaspäin.
3
Autoissa, joissa on ristiselän nelitietuki*
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Kaataessanne takaistuimen selkänojaa varmistakaa, että selkänoja
ja niskasuoja eivät kosketa edessä olevan istuimen selkänojaa.
Etuistuimia voidaan joutua säätämään, jotta selkänojat voidaan
kääntää.
Selkänojien kääntäminen
Jotta takaistuimen kääntäminen olisi mahdollista, auton on oltava
paikallaan ja takaluukun auki. Varmistakaa, että takaistuimella ei ole
henkilöitä eikä tavaroita.
1. Kääntäkää keskipaikan niskasuoja alas manuaalisesti.
2. Vetäkää auton vasemman- tai oikeanpuoleisen takaistuimen selkänojassa olevaa kahvaa takaistuimen vasemman- tai oikeanpuoleisen osan kääntämiseksi.
3. Selkänojan lukitus avautuu ja se on käännettävä manuaalisesti
vaaka-asentoon.
Selkänojan kääntäminen ylös
1. Viekää selkänojaa ylös-/taaksepäin, kunnes salpa lukittuu.
2. Kääntäkää niskasuoja käsin ylös.
3. Säätäkää tarvittaessa keskipaikan niskasuoja ylös.
02
02
OHJAUSPYÖRÄ
Säätäkää ohjauspyörän asento
Ohjauspyörän asentoa voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa.
1.
Työntäkää/vetäkää4
ohjauspyörän alapuolella olevaa vipua
eteen-/taaksepäin.
2. Säätäkää ohjauspyörä haluamaanne asentoon ja siirtäkää vipu
takaisin lukittuun asentoon.
Vasemmanpuoleinen painikesarja
Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan näytössä vasemmanpuoleisen
painikesarjan nuolipainikkeiden avulla ( ja ). Kun kuljettajan
tuen symboli on valkoinen, toiminto on aktiivinen. Harmaa tarkoittaa, että toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.
Kuljettajan näytön symbolit:
Nopeudenrajoitin auttaa olemaan ylittämättä valittua enimmäisnopeutta.
Nopeudensäädin auttaa ylläpitämään tasaista nopeutta.
Sopeutuva vakionopeudensäädin* auttaa pitämään nopeuden
tasaisena ja säilyttämään esivalitun aikaetäisyyden edessä olevaan ajoneuvoon.
Pilot Assist auttaa pitämään auton kaistan reunamerkintöjen
välissä antamalla ohjausapua sekä ylläpitämään tasaista
nopeutta ja ennalta valittua ajallista etäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon.
Painakaa -painiketta valitun toiminnon käynnistystä tai keskeytystä varten.
Painamalla lyhyesti
/
tallennettua nopeutta nostetaan/lasketaan 5 km/h (5 mph). Muuttakaa portaattomasti pitämällä painiketta painettuna, vapauttakaa painike haluamanne nopeuden kohdalla.
/ pienentää/suurentaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon
käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä ja Pilot Assist -toimintoa.
Painamalla kerran
nopeuteen.
palataan valitun toiminnon tallennettuun
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja
keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja
esitetään kuljettajan näytössä. Ajotietokone laskee säiliössä olevalla
polttoaineella jäljellä olevan ajomatkan. Käyttäkää eri vaihtoehtojen
näyttämiseen ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa. Kun kuljettajan näytössä näkyy "----", polttoainetta on liian vähän jäljellä,
jotta jäljellä oleva ajomatka voitaisiin laskea. Tankatkaa mahdollisimman pian.
Oikeanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla käytetään kuljettajan näyttöä.
Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä
voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja
navigointia*.
Selatkaa eri sovelluksia painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.
Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim.
valitkaa ajotietokoneen valikko tai poistakaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös- tai
alaspäin.
Median äänenvoimakkuutta suurennetaan/pienennetään painamalla painikkeita
ja . Jos mikään muu toiminto ei ole aktiivinen nämä painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.
Puheohjaus aktivoidaan -painikkeella, ja sillä voidaan ohjata
esim. mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi
"Radio", "Raise temperature" tai "Cancel".
Katsokaa lisää puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
4
Markkina-alueesta riippuen.
02
Turvavalaistus sytyttää ulkovalaistuksen, kun avaatte auton lukituksen avaimella, ja auttaa teitä pääsemään turvallisesti auton luo
pimeässä.
Saattovalot sytyttävät osan ulkovaloista lukittuanne auton ja valaisevat pimeällä. Aktivoikaa toiminto sammutettuanne auton viemällä
ohjauspylvään vasen vipu kojetaulua kohti ja vapauttamalla se.
Saattovalojen palamisaika voidaan asettaa keskinäytössä.
02
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa kaikki manuaalisen välimatkamittarin (TM) tiedot painamalla pitkään RESET-painiketta. Lyhyt painallus nollaa ainoastaan
ajomatkan. Automaattinen välimatkamittari (TA) nollautuu automaattisesti, jos autoa ei ole käytetty neljään tuntiin.
OHJAUSPYLVÄÄN VASEMMANPUOLEINEN
VIPU
Valonheittimien toimintoja ohjataan ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
AUTO-tilassa auto tunnistaa pimeyden/ valoisuuden ja sovittaa
valaistuksen sen mukaan, esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin.
Kääntäkää vivun säätöpyörä asentoon , jotta kaukovalot vaihtuvat lähivaloille automaattisesti vastaantulevan liikenteen takia. Kytkekää kaukovalot manuaalisesti siirtämällä vipua ohjauspyörään
päin ja kytkekää ne pois siirtämällä vipua kojelautaan päin.
Aktiiviset kaarrevalot* on suunniteltu antamaan mahdollisimman
hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä noudattamalla ohjauspyörän liikkeitä. Toiminto aktivoituu automaattisesti käynnistyksen
yhteydessä ja se voidaan deaktivoida keskinäytön toimintonäkymässä, .
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetunnistinta.
– Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen tuulilasinpyyhintäliikkeen
tekemiseksi.
– Siirtäkää vipua asteittain ylöspäin tihkupyyhintää, normaalia ja
nopeaa pyyhintää varten.
– Säätäkää tihkupyyhinnän väli vivun säätöpyörällä.
– Kytkekää tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet päälle siirtämällä vipua kohti ohjauspyörää ja takalasin huuhtelulaite päälle
siirtämällä vipua kohti kojelautaa.
Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla sen painiketta. Pyyhinvivun tulee olla asennossa 0 tai
vaihtoehtoisesti kertapyyhkäisyasennossa. Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tätä.
Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tästä.
Käyttäkää tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaihtaessanne, pestessänne tai nostaessanne pyyhinsulkia.
Aktivoikaa tai deaktivoikaa huoltoasento painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Tuulilasinpyyhkimen huoltoas.
02
02
SISÄTILAN ILMASTO
Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle säädetään keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin
takasivulta*. Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata myös
puhumalla.
Kuvake ilmastointinäkymään siirtymistä varten on keskinäytön alaosassa keskellä. Kun teksti Clean Zone on sininen, se ilmaisee, että hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa täyttyvät.
– Painakaa ilmastointinäkymässä AUTO, jotta useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti. Painettaessa lyhyesti ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti.
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi
takaa haluamanne päivämäärä/päivä.
Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS*
IAQS on osa Clean Zone Interior Package* -pakettia. Se on täysin
automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan
lähellä olevan otsonin. Toiminto aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset Ilmastointi Ilmanlaadun anturi.
Painettaessa pitkään ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa
ohjataan automaattisesti ja lämpötila ja puhaltimen teho muutetaan vakioasetuksiin: 22 °C (72 °F) ja taso 3 (taso 2 takaistuimella5). Lämpötilaa ja puhaltimen tehoa voidaan muuttaa ilman,
että automaattinen ilmastointi poistuu toiminnasta.
– Säätäkää lämpötilaa, istuinlämmitystä* ja puhaltimen tehoa painamalla jotain kuvakkeista keskinäytön alareunan ilmastointirivillä.
Synkronoikaa kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen
lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta
ja Synkronoi lämpötila .
Esi-ilmastointi*
Esi-ilmastointi voidaan asettaa auton keskinäytössä ja Volvo On
Call* -sovelluksen kautta.
Esi-ilmastointi lämmittää* tai tuulettaa matkustamoa ennen ajoa.
Esi-ilmastoinnin voi käynnistää suoraan tai ajastimen avulla.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen suoraan
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi ja painakaa sitten
Esiasetukset.
Lisää ajastin ja aset-
5
Autot, joissa on 4-vyöhykkeinen ilmastointi*.
02
02
LIITÄNNÄT
Voitte toistaa/puheohjata sisältöä, tekstiviestejä ja puheluja ja
yhdistää auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien avulla. Jotta yksiköitä voidaan yhdistää, auton sähköjärjestelmän on oltava matalimmassa jännitetilassa I.
Auton modeemi6
Helpoin ja tehokkain tapa yhdistää autonne internetiin on käyttää
auton omaa modeemia. Se toimii parhaiten, aktivoituu automaattisesti jokaisella ajokerralla eikä edellytä matkapuhelimen yhdistämistä.
1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti kuormatilan lattian alla
olevaan pitimeen.
2. Painakaa päänäkymässä Asetukset
Automodeemin Internet.
Viestintä
3. Aktivoikaa merkitsemällä valintaruutu Automodeemin Internet.
Internet-yhteyden jako
Kun auto on yhdistetty internetiin modeemin kautta, voitte jakaa
internet-yhteyden (Wi-Fi-yhteyspisteen) muihin laitteisiin. Painakaa
päänäkymässä Asetukset ja valitkaa Viestintä Auton Wi-Fiyhteyspiste.
Bluetooth
Käyttäkää Bluetooth-yhteyttä ensisijaisesti puhelujen, tekstiviestien
ja sisällön siirtämiseen puhelimesta auton järjestelmään. Auto voidaan myös yhdistää internetiin Bluetooth-yhteyden kautta.
Bluetooth-yksiköitä voi olla samanaikaisesti yhdistettyinä kaksi
joista toista käytetään ainoastaan sisällön suoratoistamiseen. Kaksi
viimeksi yhdistettyä puhelinta yhdistetään automaattisesti auton
seuraavalla käyttökerralla, jos puhelimen Bluetooth-yhteys on toiminnassa. Enintään 20 laitetta tallennetaan luetteloon, jotta ne on
helpompi yhdistää myöhemmin.
1. Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa. Aktivoikaa myös puhelimen
internet-jako internetiin yhdistämistä varten.
Kyynärnojan säilytyslokerossa istuinten välissä on USB-liitännät
(tyyppi A).
Sähköliitäntä
Autossanne on seuraavat sähköliitännät:
12 V:n sähköliitäntä.
2. Avatkaa puhelimen osanäkymä keskinäytössä.
12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä*. Tavara-/kuormatilassa on myös 12 V:n sähköliitäntä*.
3. Painakaa Lisää puhelin, tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa Vaihda ja sitten Lisää puhelin.
4. Valitkaa yhdistettävä puhelin ja noudattakaa keskinäytön ja puhelimen ohjeita. Huomatkaa, että joissain puhelimissa viestitoiminto on aktivoitava.
Wi-Fi
Yhdistämällä autonne internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta voitte
Bluetooth-yhteyttä nopeammin suoratoistaa online-palveluja kuten
nettiradiota ja musiikkia autosovellusten kautta, ladata tai päivittää
ohjelmistoa ym. Wi-Fi-yhteys älypuhelimesta toimii auton ja
autossa mahdollisesti olevien muiden ulkoisten laitteiden yhteyspisteenä.
1. Aktivoikaa internetjako puhelimessa.
2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
3. Painakaa Viestintä Wi-Fi ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitsemällä sen valintaruutu.
Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun
yhteys autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
USB
Voitte yhdistää ulkoisen laitteen USB:n kautta median toistamiseksi. USB-liitäntää käytetään myös Apple CarPlay* ja Android
Auto* -toimintoja varten. Jos autossa on kaksi USB-liitäntää, yhdistäkää se siihen, jossa on valkoinen kehä. Ulkoista laitetta ladataan
sen ollessa yhdistettynä autoon.
6
Vain autot, joissa on P-SIM*. Volvo On Call* -sovelluksella varustetuissa autoissa käytetään
palveluita varten internet-liitäntää auton modeemin kautta.
02
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Ulkoisia laitteita voidaan liittää esim. puheluja varten tai sisällön
toistamiseksi auton äänentoisto- ja mediajärjestelmässä.
02
Puheluiden käsittely7
Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan soittaa ja vastata puheluihin.
Soittaminen keskinäytön kautta
1. Avatkaa osanäkymä Puhelin kotinäkymässä. Valitkaa yhteystieto
puheluhistoriasta tai yhteystietoluettelosta tai näppäilkää numero
painikesarjaa käyttäen.
2. Painakaa painiketta
.
Soittaminen ohjauspyörän oikeaa painikesarjaa käyttäen
1. Painakaa
ja siirtykää kohtaan Puhelin painamalla
2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella
.
tai
.
ja valitkaa painikkeella
Voitte myös käsitellä puheluja puheohjausta käyttäen. Painakaa
ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta
. Katsokaa puhekomennot tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
Sisällön toistaminen
Voitte toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta liittämällä sen autoonne
valitsemallanne tavalla, ks. edellä mainitut liitäntämahdollisuudet.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aloittakaa toisto yhdistetyssä yksikössä.
2. Avatkaa sovellus Bluetooth keskinäytön sovellusnäkymässä. Toisto alkaa.
7
Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.
USB-yhdistetty laite
1. Käynnistäkää USB-sovellus sovellusnäkymässä.
Bluetooth suljetaan, kun CarPlay -toimintoa käytetään. Yhdistäkää
auto internetiin käyttämällä Wi-Fi-yhteyttä tai auton modeemia*.
2. Valitkaa toistettava sisältö. Toisto alkaa.
Mp3-soitin tai iPod
1. Aloittakaa laitteen soittaminen.
2. Avatkaa sovellus iPod tai USB liittämistavasta riippuen. Toistakaa iPodin sisältöä valitsemalla sovellus
iPod liitäntätavasta riippumatta. Toisto alkaa.
Apple® CarPlay®*8 ja Android Auto*
CarPlay- ja Android Auto -toiminnoilla voidaan käyttää tiettyjä iOStai Android-laitteen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai podcastien kuuntelua varten. Käyttäminen tapahtuu keskinäytön kautta tai laitteella.
CarPlay-palvelun käyttämistä varten Sirin on oltava aktivoitu iOSlaitteessa. Laitteella on myös oltava internet-yhteys Wi-Fi- tai
mobiiliverkon kautta. Android Auto -sovelluksen käyttöä varten
sovelluksen Android Auto täytyy olla asennettuna Android-laitteeseen. Laitteen täytyy olla liitettynä myös auton USB-liitäntään.
1. Liittäkää laite valkoisella kehyksellä varustettuun
USB-liitäntään.
2. Painakaa Android Auto-sovellusta varten sovellusnäkymässä Android Auto sen aktivoimiseksi.
3. Lukekaa ehdot ja painakaa sitten Hyväksy yhdistämistä varten.
4. Painakaa haluttua sovellusta.
Aktivoikaa puheohjaus CarPlay- ja Android Auto -toimintojen
kanssa painamalla pitkään ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta . Lyhyt painallus aktivoi sen sijaan auton oman
puheohjausjärjestelmän.
8
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
02
03
KOTINÄKYMÄ
Keskinäytön käynnistyessä näytetään kotinäkymä, josta voidaan
siirtyä osanäkymiin navigointi, media, puhelin sekä viimeksi käytettyyn sovellukseen tai auton toimintoon.
Viimeksi käytetty sovellus tai auton toiminto - Tässä näette
viimeksi käyttämänne sovelluksen tai auton toiminnon, jota ei
näytetä missään muussa osanäkymässä, esim. Auton tila tai
Kuljettajan toiminta. Viimeksi käytettyyn toimintoon voi siirtyä
painamalla osanäkymää.
Navigointi – Painamalla tästä pääsette navigointijärjestelmään
Sensus Navigation -järjestelmällä*.
Määränpään antaminen vapaalla tekstillä – laajentakaa työkalukenttä vasemmalla puolella olevalla alaspäin osoittavalla
nuolella ja painakaa . Karttakuva vaihtuu vapaatekstihakuun.
Kirjoittakaa hakusana.
03
Määränpään antaminen kartan avulla – Suurentakaa kartta
painamalla . Pitäkää painettuna paikkaa, jonne haluatte ajaa,
ja valitkaa Mene tänne.
Määränpään poistaminen – Avatkaa matkasuunnitelma painamalla . Poistakaa etappi matkasuunnitelmasta koskettamalla
roskakoria tai koko matkasuunnitelma koskettamalla Tyhjennä
reittis.
Karttapäivitys9 – Painakaa sovellusnäkymässä Latauskeskus.
Kohdassa Kartat näytetään useita saatavina olevia karttapäivityksiä. Valitkaa karttapäivitys tai valitsemanne kartan asentaminen painamalla Kartat Asenna Vahvista. Karttoja voidaan
myös ladata USB-muistiin osoitteesta support.volvocars.com,
jonka jälkeen ne voidaan siirtää autoon.
Media - Tässä näytetään esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta
tai se, oletteko valinnut sovellusnäkymässä vaihtoehdon FMradio. Pääsette asetuksiin painamalla osanäkymää. Tässä
näette musiikkikirjastonne, radioasemat ym.
Puhelin - Tästä päästään puhelintoimintoihin. Laajentakaa se
painamalla osanäkymää. Tässä voitte soittaa puheluhistoriassa
tai yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai näppäillä numeron itse painikesarjaa käyttäen. Kun olette valinnut numeron,
painakaa .
9
Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.
03
TOIMINTONÄKYMÄ JA SOVELLUSNÄKYMÄ
Toimintonäkymä
Kuvakkeiden siirtäminen
Kun pyyhkäisette kotinäkymässä vasemmalta oikealle10, tulette toimintonäkymään. Täältä aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia
auton toimintoja, esim. Tuulilasinäyttö* ja Pysäköintiavustin. Ne
aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseistä symbolia. Tietyt toiminnot avautuvat omaan ikkunaan.
Sovelluksia ja auton toimintojen painikkeita voidaan siirtää sovellus- tai toimintonäkymässä omien toiveiden mukaisesti.
Sovellusnäkymä
1. Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää sitä painettuna.
2. Vetäkää sovellus tai painike näkymän vapaaseen paikkaan ja
vapauttakaa se.
Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä näyttöä kotinäkymässä
oikealta vasemmalle10. Tässä näette sekä auton mukana tulleet että
itse lataamanne ja asentamanne sovellukset.
03
Sovellusten ja järjestelmien käsittely ja päivitys
Sovellusnäkymän kohdassa Latauskeskus voitte päivittää
useita auton järjestelmiä. Jotta tämä on mahdollista,
auton on oltava yhdistetty internetiin. Latauskeskus -keskuksessa voitte:
Ladata sovelluksia – painakaa Uusia sovelluksia ja valitkaa haluamanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemalla Asenna.
Päivittää sovelluksia – päivittäkää kaikki sovellukset painamalla
Asenna kaikki. Voitte näyttää luettelon mahdollisista päivityksistä
myös valitsemalla Sovelluspäivitykset. Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa Asenna.
Poistaa sovelluksia – painakaa Sovelluspäivitykset ja valitkaa
haluamanne sovellus. Poistakaa sovellus painamalla Poista
asennus.
Päivittää järjestelmäohjelmiston – näyttäkää luettelo päivityksistä, jotka voidaan asentaa autoon, painamalla Järjestelmän
päivitykset. Päivittäkää koko ohjelmisto painamalla Asenna kaikki
luettelon alareunassa tai yksittäinen ohjelma painamalla Asenna.
Jos ette halua luetteloa, valitkaa Asenna kaikki painikkeen
Järjestelmän päivitykset kohdalla.
10
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen
suuntaan.
03
PÄÄNÄKYMÄ
Näytön yläosassa on välilehti, joka voidaan vetää alas päänäkymään
siirtymistä varten. Siitä pääsette kohtiin Asetukset, Käyttöopas,
Profiili ja auton tallennettuihin ilmoituksiin.
Henkilökohtaiset asetukset
Järjestelmän äänitasot
Jos haluatte säätää järjestelmän äänien, esimerkiksi näytön kosketusäänten, voimakkuutta tai mykistää sen, siirtykää kohtaan
Asetukset Ääni Järjestelmän äänitasot.
Kohdassa Asetukset voitte tehdä monia, esim. näyttöjä, peilejä,
etuistuinta, navigointia*, äänentoisto- ja mediajärjestelmää, kieltä ja
puheohjausta koskevia henkilökohtaisia asetuksia.
Kuljettajaprofiilit
Jos autoa käyttää useampi kuljettaja, jokaisella kuljettajalla voi olla oma kuljettajaprofiilinsa. Aina noustessanne
autoon voitte valita kuljettajaprofiilinne, johon on tallennettu henkilökohtaiset asetuksenne. Profiilien määrä riippuu auton avainten määrästä. Profiilia Vieras ei ole yhdistetty
mihinkään tiettyyn avaimeen.
Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä avattaessa auton
lukitus. Vaihtakaa kuljettajaprofiili valitsemalla päänäkymässä
Profiili.
Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää auton avaimiin, ja avattaessa
lukitus auto säädetään automaattisesti omien asetustenne mukaan.
Yhdistäkää avain kohdassa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit. Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiilia Vieras ei
voida yhdistää). Kotinäkymä näytetään uudelleen. Vetäkää päänäkymä jälleen alas, toistakaa yllä olevat vaiheet ja valitkaa valitussa
profiilissa Muokkaa ja sitten Yhdistä avain.
Yksilöllinen ajotila
Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista Comfort, Eco tai Dynamic,
aktivoikaa ajotila kohdassa Asetukset My Car Yksilöllinen
ajotila.
03
04
KULJETTAJAN TUKI
Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teitä ajamaan turvallisesti ja voivat ehkäistä onnettomuuksia. Nämä toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä. Muistakaa, että kuljettajaa tukevat toiminnot ovat vain apuvälineitä ja että kuljettaja kantaa
aina täyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta. Alla on lueteltu
joitakin näistä:
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin voi auttaa
vähentämään riskiä auton poistumisesta tahattomasti
omalta kaistaltaan ja/tai törmäämisestä toiseen ajoneuvoon/esteeseen ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin
omalle kaistalleen ja/tai väistämällä. Toiminto koostuu osatoiminnoista ohjausapu ulosajon uhatessa, ohjausapu nokkakolarin uhatessa ja ohjausapu peräänajon uhatessa*.
City Safety™
City Safety11 voi auttaa kriittisissä tilanteissa välttämään törmäyksen toisen ajoneuvon, suurikokoisen eläimen, jalankulkijan tai pyöräilijän kanssa tai lieventämään sitä. Kuljettajaa varoitetaan törmäyksen uhatessa valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla, jotta hän ehtii
reagoida ajoissa. Jos ette ehdi toimia ja törmäys on lähes väistämätön, autoa voidaan jarruttaa automaattisesti. City Safety aktivoituu
käynnistettäessä moottori eikä sitä voida poistaa toiminnasta.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS voi kertoa kuolleessa kulmassa olevista sekä viereisellä kaistalla nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.
Pilot Assist
Pilot Assist12 on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton
omalla kaistallaan ja ennalta valitulla etäisyydellä edellä kulkevaan
ajoneuvoon. Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspyörän
vasemmanpuoleisella painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edellyttää mm. sitä, että kuljettaja pitää molemmat kädet ohjauspyörällä ja että kaistan reunaviivat ovat näkyvissä. Ohjaustuen ollessa
aktiivinen kuljettajan näytössä näytetään VIHREÄ ohjauspyöräsymboli.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA on BLIS-järjestelmää täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, joka voi varoittaa risteävästä liikenteestä auton
takana. CTA aktivoituu kytkettäessä peruutusvaihde tai
auton rullatessa taaksepäin.
Kaistavahti
Kaistavahti (Lane Keeping Aid) voi auttaa vähentämään
vaaraa auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan. Haluttu avustustapa valitaan keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car IntelliSafe Lane
Keeping Aid -tila.
11
12
Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
04
04
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin*
Aktiivinen pysäköintiavustin voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan autoa
pysäköitäessä. Kuljettajan tehtävä on tarkkailla auton ympäristöä,
noudattaa keskinäytön ohjeita, vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta
ja olla valmiina jarruttamaan/pysähtymään.
Pysäköinti pysäköintiavustinta käyttäen
Ajakaa alle 30 km/h (20 mph) nopeudella ennen taskupysäköintiä ja enintään 20 km/h (12 mph) nopeudella
ennen kohtisuoraa pysäköintiä. Auton ja pysäköintitaskujen välisen etäisyyden on oltava noin 1 metri (3 jalkaa)
toiminnon etsiessä pysäköintipaikkaa.
matkaa, että esineet/esteet voivat olla lähempänä autoa kuin näytöstä katsottuna näyttää. Pysäköintiapukamera aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se voidaan käynnistää
manuaalisesti keskinäytössä:
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
manuaalisesti painamalla toimintonäkymässä painiketta Kamera.
1. Painakaa Pysäköi -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytön
grafiikka ja teksti ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
3. Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora pysäköinti ja
kytkekää peruutusvaihde.
Poistuminen taskupysäköinnistä aktiivisen pysäköintiavustimen avulla
Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.
1. Painakaa Pysäköinnistä poistuminen -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
2. Valitkaa suuntavilkulla, kumpaan suuntaan auton
tulee poistua pysäköintitaskusta.
3. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa ohjaamisessa ahtaissa
tiloissa osoittamalla esteet kamerakuvan ja keskinäytön grafiikan
avulla. Kameranäkymät ja apuviivat valitaan keskinäytössä. Huo-
04
04
PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA
Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte
vähentää polttoaineenkulutusta sekä hiilidioksidi- ja muita saastepäästöjä. Tämä pienentää vaikutustanne ympäristöön ja alennatte
polttoainekustannuksia. Joihinkin tekijöihin voitte vaikuttaa itse,
toisiin ette. Seuraavassa on muutamia ohjeita.
Suunnitelkaa ajomatkanne tekemällä aina seuraavat toimet
•
Suunnitelkaa reittinne - toistuvat tarpeettomat pysähdykset ja
vaihteleva nopeus lisäävät polttoaineenkulutusta.
Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin
•
Aktivoikaa ajotila Eco, joka mukauttaa auton energiatehokkaampaa ajamista varten.
•
Välttäkää tyhjäkäyntiä – sammuttakaa moottori odottaessanne
pidemmän aikaa paikallanne.
•
Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoiden.
•
Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne säännöllisesti.
Valitkaa ECO -rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputuloksen.
•
Välttäkää ajamista ikkunat avoimina.
Tekijöitä, joihin ette voi vaikuttaa
•
Liikennetilanne.
•
Ajokeli ja maaston muodot.
•
Ulkolämpötila ja vastatuuli.
Katsokaa käyttöoppaasta lisää taloudellista ajoa koskevia vinkkejä.
04
Puhelimen puhekomennot
•
Call [yhteystieto]
•
Call [puhelinnumero]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [yhteystieto]15
Radion ja mediajärjestelmän puhekomennot
PUHEKOMENNOT
05
Puheohjausjärjestelmän avulla voitte ennalta määritettyjä komentoja käyttäen ohjata puhumalla13 tiettyjä mediasoittimen, Bluetooth-yhdistetyn puhelimen, ilmastointijärjestelmän ja Volvon navigointijärjestelmän* toimintoja. Puheohjaus aktivoidaan painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta.
Seuraavia komentoja voidaan useimmiten käyttää tilanteesta riippumatta:
•
•
•
Repeat: Toistaa käynnissä olevan dialogin viimeisen puheohjeen.
Help: Aloittaa apudialogin. Järjestelmä vastaa komennolla, jota
voidaan käyttää senhetkisessä tilanteessa, antamalla kehotuksen
tai esimerkin.
Cancel: Keskeyttää dialogin14.
•
Media
•
Play [esittäjä]
•
Play [kappaleen nimi]
•
Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]
•
Play [TV-kanavan nimi]*16
•
Play [radioasema]
•
Tune to [taajuus]
•
Tune to [taajuus] [taajuuskaista]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM17
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Ilmastoinnin puhekomennot
•
Go to [postinumero]
•
Climate
•
Go to [yhteystieto]
•
Set temperature to X degrees
•
Search [POI-kategoria]
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Search [POI-kategoria] [kaupunki]
•
Sync temperature
•
Search [POI-nimi]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state18, 19
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Navigointijärjestelmän* puhekomennot
05
13
•
Navigointi
14
•
Take me home
15
•
Go to [kaupunki]
•
Go to [osoite]
17
•
Add intersection
19
16
18
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Huomatkaa, että tämä keskeyttää dialogin vain, kun järjestelmä ei puhu. Tehdäksenne sen
painakaa puheohjauspainiketta pitkään kunnes kuuluu kaksi piip-ääntä.
Vain tietyt puhelimet voivat lähettää viestejä auton kautta. Selvittäkää yhteensopivuus
osoitteesta support.volvocars.com.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Käytettävyys vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.
Euroopan maissa sanan "valtio" sijasta käytetään sanaa "maa".
Brasiliassa ja Intiassa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.
ERITYISET TEKSTIT
06
ten. Älkää koskaan sijoittako selkä menosuunoikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
taan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
estää lämmittimen tuuletuksen.
istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu. MatkusLIITÄNNÄT
Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallitajan turvatyynyn täytyy aina olla aktivoituna, kun
• Käyttäkää vain ehjiä ja moitteettomasti toimisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.- kasvot eteenpäin oleva matkustaja (lapsi tai
via lisävarusteita. Lisävarusteella on oltava CEtekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot kosaikuinen) istuu etumatkustajan istuimella. Älkää
merkintä, UL-merkintä tai vastaava turvamerkevat vain tiettyjä markkina-alueita.
koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan
kintä.
eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on
• Lisävarusteiden on oltava tarkoitettuja 230
turvatyyny.
VAROITUS
V:lle ja 50 Hz:lle ja liitinten on sovittava liitänEtäavain on aina otettava mukaan poistuttaessa
tään.
autosta. Tarkistakaa, että auton sähköjärjestelmä •
ALKUUN PÄÄSY
Liitäntään, liittimeen tai lisävarusteeseen ei
on jännitetilassa 0, etenkin jos autossa on lapsia.
Volvo On Call – Järjestelmän palvelut toimivat
saa koskaan päästä vettä tai muuta nestettä.
vain alueilla, joilla Volvo On Call -palvelun yhteis- Seisontajarrua on käytettävä aina pysäköitäessä
Älkää koskettako tai käyttäkö liitäntää, joka
työkumppaneilla on mobiilipeitto, ja markkinaauto kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai autovaikuttaa vaurioituneelta tai johon on päässyt
alueilla, joilla Volvo On Call on saatavana.
maattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
vettä tai muuta nestettä.
autoa
paikallaan
kaikissa
tilanteissa.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
• Älkää liittäkö liitäntään haaroituspistorasiaa,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto voisovittimia tai jatkojohtoja, koska ne voivat syrSÄHKÖTOIMISET ETUISTUIMET
vat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton, esim.
jäyttää liitännän turvatoiminnot.
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon
harvaan asutuilla alueilla.
• Liitännässä on kosketussuoja. Valvokaa, että
ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana.
kukaan ei sormeile tai vahingoita liitäntää
Katso Volvo On Call -palveluita koskevat varoiVarmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi
siten, että kosketussuoja ei enää toimi. Lapsia
tus-, tärkeää- ja huomautus-tekstit käyttöoppaan mahdollisen kovan jarrutuksen onnettomuuden
ei saa jättää ilman valvontaa autoon liitännän
lisäksi Volvo On Call -tilaussopimuksesta.
yhteydessä, että istuin on lukittu.
ollessa toiminnassa.
Sensus Navigation* – Suunnatkaa kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajami- TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
KULJETTAJAN TUKI
Tarkistakaa, että selkänojat on lukittu kunnolla
seen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikenneAutossa olevat kuljettajan tukijärjestelmät on taralas- ja ylöskääntämisen jälkeen sekä niskasuolainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkikoitettu täydentäviksi kuljettajan apuvälineiksi,
jat lukittu kunnolla ylöskääntämisen jälkeen.
ten. Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan
mutta ne eivät selviydy kaikista tilanteista kaitehdä suosituksista vähemmän luotettavia esiSISÄTILAN ILMASTO
kissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Ne eivät
merkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johHenkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnouvoi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta
tuen.
sua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vasjoilla on jostakin syystä vaikeuksia käsitellä sähtuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
kölämmitteisen istuimen säätimiä, eivät saa
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoTakaluukku – Huomioikaa väliinjäämisvaara
käyttää istuimien sähkölämmitystä*. Muussa
neuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntötakaluukun avaamisen/sulkemisen yhteydessä.
jen ja määräysten mukaisesti. Kuljettaja on aina
Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole ketään, tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
viime kädessä vastuussa auton jarruttamisesta ja
Esi-ilmastointi voidaan käynnistää ajastimella,
koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seuohjaamisesta.
joka asetetaan toimimaan paljon etukäteen.
rauksia. Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme,
Avaimeton lukitseminen / lukituksen avaami- Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
että luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukinen* – Tarkistakaa, että lapset tai muut matkus- varustettu lämmittimellä*:
järjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
• Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaatajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan
suja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella*
PYSÄKÖINTITUTKA
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai
ovenkahvaa käyttäen.
Pysäköintiavustin on täydentävä kuljettajan
helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaatukijärjestelmä, mutta se ei selviydy kaikista
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
sut, pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
mahdollisista tilanteista. Toiminto on tarkoitettu
Etumatkustajan turvatyyny on aina toimintaval- • Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
ainoastaan auttamaan kuljettajaa tasku- ja kohtimiudessa, jos autossa ei ole kytkintä etumatkuspakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
suorassa pysäköinnissä. Vastuu auton turvallitajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia var-
sesta pysäköinnistä ja tarvittaessa jarruttamisesta on kokonaan kuljettajalla. Järjestelmä ei
välttämättä havaitse pysäköintitaskussa syvällä
olevia esineitä arvioidessaan sitä. Kuljettajan
vastuulla on aina arvioida, soveltuuko pysäköintiavustimen tarjoama tila pysäköintiin.
Pysäköintiapukamera on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä auton pysäköintiä varten. Toiminto ei voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arviointia. Kameroilla on kuolleita
kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita. Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet. Muistakaa, että
auton keula voi käydä vastaantulijoiden kaistalla
pysäköinnin aikana.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme,
että luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
PUHEKOMENNOT
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
TÄRKEÄÄ
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Head-up-näyttöyksikkö*, josta tiedot heijastetaan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin
vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään
esineitä peitelasin päällä ja katsokaa, ettei sen
päälle putoa mitään esineitä.
KESKINÄYTTÖ
Keskinäyttöä puhdistettaessa mikrokuituliinassa ei saa olla hiekkaa tms. Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen saa kohdistaa vain lievää painetta. Kova paine voi vaurioittaa näyttöä.
Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä
kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita, sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkia tai hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuja,
paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat
naarmuttaa näyttöä.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Jos selkänoja on tarkoitus kääntää alas, takaistuimella ei saa olla esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kiinnitettyinä.
Keskipaikan integroidun lastenistuimen*/kyynärnojan* on oltava käännettynä sisään.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Pyyhinsulat huoltotilassa – Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet kiinni. Jos pyyhinvarret ovat
kääntyneet huoltoasennossa ylös pois tuulilasista, ne on käännettävä takaisin tuulilasia vasten ennen pyyhinnän, huuhtelun tai sadetunnistimen aktivointia sekä ennen liikkeellelähtöä. Tällä
estetään konepellin maalin naarmuuntuminen.
LIITÄNNÄT
Pistorasia – 12 V:n sähköliitännän suurin tehonotto on 120 W (10 A) per pistorasia.
230 V:n pistorasian suurin tehonotto on 150 W.
HUOM
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Jalalla käytettävä takaluukku – Toiminto voi
toimia rajoitetusti tai ei ollenkaan, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa
tms. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on
kaksi eri versiota:
• Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
• Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä
(avatkaa takaluukku nostamalla sitä käsin)
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä edellyttää sähkötoimista takaluukkua*.
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Maksimiavauksen ohjelmointi – Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan,
se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä
voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Etäavaimen toimintoja voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus. Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyy-
den niihin tulee olla vähintään 10–15 cm
(4-6 tuumaa).
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus
voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään,
jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Head-up-näyttö* – City Safety -toiminnon aktivoituessa head-up-näytössä oleva informaatio
korvataan City Safety -järjestelmän grafiikalla.
Tämä grafiikka tulee näkyviin, vaikka head-up näyttö on suljettu.
Kuljettajan kykyä nähdä head-up-näytön tiedot
voivat huonontaa esim. polarisoitujen aurinkolasien käyttö, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu
keskellä istuinta, näyttöyksikön peitelasilla olevat
esineet ja epäsuotuisat valaistusolosuhteet. Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
OHJAUSPYÖRÄ
Ajotietokone – Ajomatkan laskennan tulos voi
heittää hieman, jos ajotapaa muutetaan.
Internet – Internetiä käytettäessä siirretään
dataa (dataliikenne), mikä voi aiheuttaa kustannuksia. Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fiyhteyspisteiden aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne
dataliikenteen kustannuksesta. Käytettäessä
puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos
vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä,
lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti
voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on
erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Päivitys – Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että Bluetooth-yhteys
katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Apple CarPlay ja Android Auto – Volvo ei vastaa CarPlay- tai Android Auto -sovelluksen sisällöstä.
Jotta Android Auto -palvelua voidaan käyttää,
autossa on oltava kaksi USB-tuloa (USB-keskitin)*. Jos autossa on vain yksi USB-tulo, Android
Auto -palvelua ei voida käyttää.
SISÄTILAN ILMASTO
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa
valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi
lämpötila.
Esi-ilmastointi – Auton ovien ja ikkunoiden
tulee olla kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin
aikana.
LIITÄNNÄT
Auton modeemi – Huomatkaa, että SIM-kortissa, jota käytetään internet-yhteyttä varten PSIMin kautta, ei voi olla sama puhelinnumero
kuin puhelinta varten käytettävässä SIM-kortissa. Jos tätä ei huomioida, puheluita ei voida
yhdistää oikein puhelimeen. Käyttäkää tästä
syystä internet-yhteyttä varten SIM-korttia, jossa
on eri puhelinnumero, tai vaihtoehtoisesti datakorttia, joka ei käsittele puheluita ja joka ei siksi
voi häiritä puhelimen toimintaa.
06
TP 29376 (Finnish), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement