Volvo V90 Twin Engine 2018 Käyttöopas

Volvo V90 Twin Engine 2018 Käyttöopas
V90
TWIN ENGINE
K ÄYTTÖ O PA S
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on
suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo pyrkii
olemaan yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on
myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette tässä
käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on saatavana
myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo Cars -tukisivustolla
(support.volvocars.com).
Kehotamme myös kaikkia käyttämään aina turvavyötä tässä ja muissa
autoissa. Ajaminen on kiellettyä myös alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai ajokyvyn ollessa jostain syystä heikentynyt.
SISÄLTÖ
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
VOLVO-AUTONNE
18
Volvo ID
28
Turvallisuus
42
Käyttöopas keskinäytössä
19
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
28
Turvallisuus raskauden yhteydessä
42
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
30
Whiplash Protection System
43
IntelliSafe - kuljettajan tuki
32
Pedestrian Protection System
44
Sensus – yhteyden muodostaminen
ja viihde
33
Turvavyöt
45
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
46
Turvavyönkiristin
47
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
48
Ovi- ja vyömuistutin
49
Turvatyynyt
50
Kuljettajan turvatyynyt
50
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
20
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
22
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
22
Käyttöoppaan lukeminen
23
Käyttöopas ja ympäristö
25
Ohjelmistopäivitykset
36
Datan tallennus
36
Palveluita koskevat ehdot
37
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
37
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
38
38
Matkustajan turvatyyny
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen
39
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi
53
Auton valmistenumeron näyttäminen
40
Sivuturvatyynyt
55
40
Turvaverhot
56
Turvallisuustila
57
Auton käynnistäminen ja siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
57
Lapsiturvallisuus
58
Lastenistuin
59
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
60
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
60
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat
61
Lisävarusteiden asennus
Kuljettajan huomion herpaantuminen
2
TURVALLISUUS
Omistajainformaatio
51
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lastenistuimen sijoittaminen
62
Lastenistuimen asentaminen
63
Taulukko lastenistuimen sijoittamista
varten käytettäessä auton turvavyötä
65
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten
67
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
68
Integroitu lastenistuin*
71
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös
72
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas
73
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
vasemmalta ohjattavassa autossa
76
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
100
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
oikealta ohjattavassa autossa
77
Keskinäytön kuvaus
102
Kuljettajan näyttö
79
Keskinäytön käyttäminen
105
Kuljettajan näytön asetukset
81
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
108
Polttoainemittari
81
Navigointi keskinäytön näkymissä
108
Hybridimittari
82
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
112
Hybridiakun mittari
83
Toimintonäkymä keskinäytössä
115
Ajotietokone
84
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä
117
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
85
Symbolit keskinäytön tilakentässä
117
Välimatkamittarin nollaus
86
Keskinäytön näppäimistö
119
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
87
122
Ajotilaston asetukset
87
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Aika ja päivämäärä
88
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä
122
Ulkolämpötilamittari
89
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
Merkkivalot kuljettajan näytössä
124
89
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
124
91
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
92
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
125
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
97
Järjestelmän kielen muuttaminen
125
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
98
Asetusten avaaminen keskinäytössä
125
Ilmoitus kuljettajan näytössä
126
99
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
127
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
127
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
100
3
VALAISTUS
4
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Asetusten nollaus keskinäytössä
128
Valokatkaisimet
144
Ikkunat, lasit ja peilit
158
Asetustyypit keskinäytössä
128
145
129
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja
158
Taulukko keskinäytön asetuksista
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä
Kuljettajaprofiilit
130
Seisonta-/positiovalot
146
Puristumissuojan palauttamismenettely
159
Kuljettajaprofiilin valitseminen
131
Huomiovalot
146
Ikkunannostimet
159
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
132
Lähivalot
147
Ikkunannostimien käyttö
160
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
132
Kaukovalojen käyttäminen
148
Aurinkoverhon käyttö*
161
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
132
Automaattiset kaukovalot
148
Taustapeilit
162
Vilkkujen käyttö
150
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
162
Keskinäytön ilmoitukset
133
Aktiiviset kaarrevalot*
150
Ulkotaustapeilien kääntäminen
163
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
134
Takasumuvalo
151
Panoraamakatto*
165
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen
135
Jarruvalot
152
Panoraamakaton käyttö*
166
Head-up-näyttö*
135
Hätäjarruvalot
152
168
Varoitusvilkut
152
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
Saattovalojen käyttäminen
153
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
169
Turvavalaistus
153
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt
huuhtelusuuttimet*
170
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
137
Head-up-näytön* asetukset
137
Puheääniohjaus
138
Puheohjauksen käyttö
Sisävalaistus
139
154
Sadetunnistimen käyttäminen
140
155
170
Puhelimen puheohjaus
Sisävalaistuksen säätäminen
171
Radion ja median puheohjaus
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
141
Puheääniohjauksen asetukset
141
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen
172
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen käyttö
173
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
173
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ILMASTO
Manuaalinen etuistuin
176
Lämmitys ja ilmanvaihto
190
Sähkökäyttöinen etuistuin*
176
Ilmastointivyöhykkeet
190
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö*
177
Ilmastoinnin tunnistimet
190
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen
178
Koettu lämpötila
191
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun muistin käyttäminen
Ilmastoinnin puheohjaus
178
191
Ilmanlaatu
192
Etuistuimen hieronnan* asetukset
179
Clean Zone*
193
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
180
Clean Zone Interior Package*
193
Interior Air Quality System*
194
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja
deaktivointi
Etuistuimen istuintyynyn pituuden
säätäminen
181
Etuistuimen sivutuen* säätö
181
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
182
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
183
Takaistuimen selkänojan kaataminen
184
Takaistuimen niskasuojan säätö
185
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
187
Ohjauslukko
187
Ohjauspyörän säätö
188
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
206
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
206
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi
207
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi
ja deaktivointi
207
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
208
194
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi
ja deaktivointi
208
Matkustamon suodatin
195
210
Ilmanjako
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja deaktivointi
195
Ilmanjaon muuttaminen
196
211
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus
196
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
198
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi
211
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmastoinnin säätimet
201
212
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja deaktivointi
203
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
212
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
204
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle
213
Lämpötilan säätö etuistuimelle
214
Lämpötilan säätö takaistuimelle
214
Lämpötilan synkronointi
215
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
216
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
204
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja
deaktivointi
205
5
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
6
Lämmitin
217
Lukitusilmaisin
222
Pysäköintilämmitin
218
Lukitsemisosoituksen asetus
223
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
249
Lisälämmitin
219
Etäavaimella
223
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton sisältä käsin
250
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
220
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella
225
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
251
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
227
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
251
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
227
Automaattinen lukitseminen ajettaessa
253
253
Etäavaimen käyttöetäisyys
228
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja sulkeminen
Etäavaimen pariston vaihto
228
256
Lisäetäavaimien tilaaminen
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi
231
Red Key – rajoitettu etäavain*
232
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä*
257
Red Key -avaimen* asetukset
232
Yksityinen lukitus
258
Irrotettava avainliuska
233
258
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla
234
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
Hälytys*
260
Elektroninen käynnistyksenesto
236
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
261
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
237
Rajoitettu hälytystaso*
263
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät
pinnat*
246
Salpalukitustila*
263
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen*
247
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
264
264
Avaimettoman lukituksen avaamisen
asetukset*
248
Tuntemattoman auton osan havaitseminen*
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
248
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
266
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus 266
Automaattisen nopeudenrajoittimen
rajoitukset
279
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi/uudelleenaktivointi
296
Vakionopeudensäädin
280
298
281
Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä
Ohitusavustimen käynnistäminen
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
298
Vakautusjärjestelmä Roll Stability Control
267
Elektroninen vakautuksen säätö
267
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tila
269
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
282
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi/deaktivointi
269
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
283
Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä
298
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tilan rajoitus
270
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta
284
Kohteen vaihto käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä
299
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
271
Nopeudensäätimen sulkeminen
284
285
Automaattinen jarrutus mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
299
Etäisyysvaroitus*
Nopeudenrajoitin
272
Etäisyysvaroitus head-up-näytössä
286
300
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
273
Etäisyysvaroituksen aktivointi/deaktivointi
286
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset
273
Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden
asettaminen
287
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen välillä
301
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
274
Etäisyysvaroittimen rajoitukset
288
Mukautuvan nopeudensäätimen
symbolit ja ilmoitukset
303
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta
275
Mukautuva nopeudensäädin*
288
Pilot Assist
305
Mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitus
291
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus
308
Mukautuva nopeudensäädin headup-näytössä törmäyksen uhatessa
292
Head-up-näyttö Pilot Assist -toiminnon yhteydessä törmäyksen uhatessa
309
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
292
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja
käynnistäminen
309
Mukautuvan nopeudensäätimen
nopeuden käsittely
293
Pilot Assist -toiminnon nopeuden
käsittely
310
Mukautuvan nopeudensäätimen
aikaetäisyyden asettaminen
294
Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen
311
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
275
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
276
Automaattinen nopeudenrajoitin
276
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
278
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
279
7
8
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
313
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
337
Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen
356
Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon
yhteydessä
315
City Safety risteävässä liikenteessä
339
Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen käynnistäminen
315
340
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation
358
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä liikenteessä
358
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot
Assist -toiminnon yhteydessä
315
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
341
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja
asetukset
City Safety -toiminnon rajoitukset
342
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Liikennemerkki-informaation
nopeusvaroituksen aktivointi/deaktivointi
359
344
Rear Collision Warning
345
360
Rear Collision Warning -toiminnon
rajoitukset
345
Nopeuskameratiedot liikennemerkkiinformaation yhteydessä
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
360
361
Kohteen vaihto Pilot Assist -toiminnon avulla
316
Automaattinen jarrutus Pilot Assist toiminnon yhteydessä
316
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset
317
BLIS*
346
Driver Alert Control
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
319
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS
347
362
Tutkayksikkö
320
BLIS -toiminnon rajoitukset
348
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
321
349
Suositeltu tutkayksikön kunnossapito
324
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
350
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä
363
Tutkayksikön rajoitukset
BLIS-toiminnon suositeltu kunnossapito
325
351
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
363
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
Cross Traffic Alert*
Kamerayksikkö
329
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross
Traffic Alert
352
Kaista-avustaja
363
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
352
Ohjausapu ja kaista-avustin
365
353
Kaista-avustajan aktivoiminen/poistaminen toiminnasta
365
Kamerayksikön rajoitukset
330
Suositeltu kamerayksikön kunnossapito
333
City Safety™
333
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset
City Safety -toiminnon parametrit ja
osatoiminnot
334
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset. 354
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
366
Liikennemerkki-informaatio*
355
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
336
Kaista-avustajan rajoitukset
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi
366
356
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten
367
HYBRIDITIETOA
Kaista-avustajan symbolit kuljettajan
näytössä
369
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
369
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi
törmäyksen uhatessa
370
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa
Suositeltu pysäköintitutkan kunnossapito
381
Yleistä toiminnosta Twin Engine
402
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
382
Hybridiakun lataus
403
Pysäköintiapukamera*
383
Latausvirta
404
Pysäköintikameroiden kameranäkymät
384
Latausjohdin
405
370
Pysäköintiapukameran apuviivat
385
Latausjohtimen vikavirtasuoja
406
371
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä
pysäköintikameraa varten
387
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
407
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
388
Latausjohtimen ohjausyksikkö
408
409
Ulosajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi
372
Ohjausapu ulosajon uhatessa -toiminnon rajoitukset
372
Pysäköintiapukameran rajoitukset
389
Latausliitännän luukun avaaminen ja
sulkeminen
Hybridiakun latauksen aloittaminen
409
373
Suositeltu pysäköintikameran kunnossapito
390
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
373
391
412
Nokkakolarin vaaran ohjausavun aktivointi/deaktivointi
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
Lataustila auton latausliitännässä
413
Ohjausavun rajoitukset nokkakolarin
uhatessa
374
Aktiivinen pysäköintitutka*
392
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
Lataustila auton kuljettajan näytössä
392
415
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
374
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa
Hybridiakun latauksen lopettaminen
417
Peräänajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi*
375
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan
avulla
393
Twin Engine -mallia koskevat symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä
418
Ohjausapu peräänajon uhatessa -toiminnon rajoitukset
375
Pysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen pysäköintitutkan avulla
396
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen säilytys
420
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset
377
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
397
398
Pysäköintitutka*
378
Suositeltu aktiivisen pysäköintitutkan
kunnossapito
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille
379
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
399
Pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
380
Pysäköintitutkan rajoitukset
380
9
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
422
Vaihteisto
436
Polttoaineen käsittely
458
Auton moottorin sammuttaminen
424
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
437
Bensiini
459
Jännitetilat
424
439
Bensiinihiukkassuodatin
460
Jännitetilan valitseminen
425
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
426
Vaihteenvalitsinsalpa
440
460
Alkolukko*
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
Alkolukon ohituskytkentä*
426
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
440
Käynnistysakun ylikuormitus
461
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
427
Vaihtoilmaisin*
440
462
Neliveto
441
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
Jarrutoiminnot
427
Käyttöjärjestelmät
441
Käyttöjarru
428
429
Polttomoottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen Twin Engine -mallissa
442
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
429
Ajotilat
443
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
430
Ajotilan vaihtaminen
446
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
469
Jarrujärjestelmän kunnossapito
430
Tasonsäätö* ja vaimennus
447
Perävaunun polttimoiden tarkastus
470
Tasonsäädön* asetukset
449
471
Taloudellinen ajo
449
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
Ajaminen sähkökäytöllä
450
Hinaus
472
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia tekijöitä
451
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
472
"Hold"- ja "Charge"-toiminto
452
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
453
Talviajo
Seisontajarru
430
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
431
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus
432
Pysäköinti mäkeen
433
Seisontajarrun vian yhteydessä
433
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan 434
Automaattisen jarrutuksen aktivointi
ja deaktivointi seistäessä paikallaan
10
434
Liikkeellelähtöapu mäessä
435
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
435
Kahlaus
Vetokoukku*
463
Vetokoukun* erittelyt
464
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
465
Perävaunun vetäminen
467
Vetäminen
474
HomeLink®*
474
454
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
475
455
HomeLinkin käyttäminen
477
477
478
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
ja sulkeminen
456
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
Polttoaineen lisääminen
457
Kompassi
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Kompassin aktivointi ja deaktivointi
478
Ääni, media ja internet
482
DivX®-yksikön soittaminen
Kompassin kalibrointi
478
Audioasetukset
482
Videon asetukset
498
Sovellukset
483
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
499
Sovellusten lataaminen
484
485
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
499
Sovellusten päivittäminen
Sovellusten poistaminen
498
486
Media USB-tuloliitännän kautta
499
Radio
486
500
Radion kytkeminen päälle
487
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
487
TV*
500
Radioaseman etsiminen
Radiosuosikkien asettaminen
TV:n* käyttäminen
501
488
TV-asetukset*
501
502
489
Apple® CarPlay®*
Radion asetukset
490
Apple®
RDS-radio
491
Digiradio*
492
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
492
Mediasoitin
493
Median soittaminen
493
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
495
Median hakeminen
496
Gracenote®
minen
CarPlay®*
-toiminnon käyttä-
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
Vinkkejä sovelluksen
CarPlay®* käyttöön
Apple®
502
504
504
Android Auto*
505
Android Auto -palvelun käyttäminen*
506
Android Auto* -asetukset
506
496
Vinkkejä sovelluksen Android Auto*
käyttöön
507
CD-soitin*
497
Puhelin
507
Video
497
508
Videon toistaminen
498
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa
11
PYÖRÄT JA RENKAAT
12
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
510
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
511
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
522
Renkaat
538
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
522
Renkaiden kokomerkintä
540
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
523
Vanteen kokomerkintä
541
Yhteensopivat sisältöformaatit
523
Renkaiden pyörimissuunta
541
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
524
Kulumisvaroittimet renkaissa
542
Kiintolevyn tallennustila
525
Rengaspaineiden tarkistaminen
542
Rengaspaineiden säätäminen
543
Suositeltu rengaspaine
544
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti
511
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen
puhelimien välillä vaihtaminen
512
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
poistaminen
512
Puhelun käsittely
512
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*
544
Tekstiviestien käsittely
513
546
Tekstiviestin asetukset
514
Rengaspaineiden valvontajärjestelmän* kalibrointi
Puhelinluettelon käyttäminen
515
Rengaspaineiden tilan katsominen
keskinäytöstä*
547
Puhelimen asetukset
515
516
Toimenpiteet alhaisen rengaspaineen varoituksen tapauksessa
549
Bluetooth-laitteiden asetukset
Internetiin yhdistetty auto*
516
Pyöränvaihdon yhteydessä
550
Auton yhdistäminen internetiin
mobiililaitetta käyttäen (Bluetooth)
517
Työkalusarja
550
Nosturi*
550
Auton yhdistäminen internetiin
mobiililaitetta käyttäen (Wi-Fi)
518
Pyöränruuvit
551
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta
519
Pyörien irrotus
551
Pyörän asentaminen
553
Automodeemin asetukset
519
Varapyörä*
555
Internet-yhteyden jakaminen autosta
Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
520
Varapyörän ottaminen esiin
556
Puuttuva tai huono internet-yhteys
521
Talvipyörät
556
Wi-Fi-verkon poistaminen
522
Lumiketjut
557
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten 526
Renkaanpaikkaussarja
558
KUORMAUS, SÄILYTYS JA
MATKUSTAMO
Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen
558
Matkustamon sisusta
564
562
Keskikonsoli
565
Sähköliitäntä
566
Renkaan täyttäminen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla
YLLÄPITO JA HUOLTO
Sähköliitäntöjen käyttäminen
568
Käsinekotelon käyttäminen
569
Häikäisysuoja
571
Tavaratila
571
Kuormaussuosituksia
571
Kattokuorma ja taakkatelineen kuormaaminen
572
Volvon huolto-ohjelma
582
Tiedonsiirto auton ja korjaamon
välillä Wi-Fi-yhteyden kautta
582
Download Center
583
Järjestelmäpäivitysten käsittely
Download Centerin kautta
583
Auton tila
584
Huollon ja korjauksen varaaminen
585
Auton tietojen lähettäminen korjaamoon
586
Auton nostaminen
587
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
589
573
Ilmastointilaitteen huolto
590
Kuormankiinnityssilmukat
574
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
591
Takaistuimen läpilastausluukku
574
Moottoritilan katsaus
591
Näkösuojan* asentaminen ja poistaminen 574
Moottoriöljy
592
Näkösuojan käyttäminen*
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
593
Jäähdytysnesteen lisääminen
595
Polttimon vaihto
597
Peruutusvalon polttimon vaihto
597
Takasumuvalon polttimon vaihto
598
Polttimoerittelyt
598
Käynnistysakku
599
Hybridiakku
602
Akkujen symbolit
603
Varokkeet ja sähkökeskukset
603
Kassikoukut
575
Suojasäleikön* asentaminen ja poistaminen
577
Suojaverkon asentaminen ja poistaminen*
578
Ensiapulaukku
579
Varoituskolmio
580
13
ERITTELYT
Varokkeen vaihto
604
Auton maalipinta
Tyyppimerkinnät
634
Varokkeet moottoritilassa
605
Pienehköjen maalivaurioiden korjaaminen 626
Mitat
637
Varokkeet käsinekotelon alla
609
Värikoodit
628
Massat
639
Varokkeet kuormatilassa
612
Takalasin pyyhinsulan vaihto
628
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
640
Sisustuksen puhdistus
615
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
629
Moottorin erittelyt
642
Keskinäytön puhdistus
615
Pyyhinsulat huoltoasennossa
630
Moottoriöljyn erittelyt
643
Head-up-näytön* puhdistaminen
616
Huuhtelunesteen täyttö
631
644
Kangasverhoilun ja sisäkaton verhoilun puhdistaminen
617
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
Jäähdytysnesteen erittelyt
645
Turvavyön puhdistaminen
617
Vaihteistoöljyn erittelyt
645
Lattia- ja lisämattojen puhdistaminen
617
Jarrunesteen erittelyt
645
618
Polttoainesäiliö - tilavuus
646
Nahkaohjauspyörän puhdistaminen
619
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
646
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosien
puhdistaminen
619
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
648
Ulkopuolen puhdistus
620
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
650
Kiillotus ja vahaus
620
Renkaiden alhaisin sallittu kuormitusindeksi ja nopeusluokka
651
Käsinpesu
621
Hyväksytyt rengaspaineet
652
Automaattinen autopesu
622
Painepesu
623
Pyyhinsulkien puhdistaminen
624
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosien puhdistaminen
624
Vanteiden puhdistaminen
625
Ruostesuojaus
626
Nahkaverhoilun puhdistaminen
14
626
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Aakkosellinen hakemisto
653
15
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajainformaatio
Mobiilisovellus
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina että
painettuina. Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja Volvo Cars tukisivustolla. Käsinekotelossa on Quick Guide
ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on tiedot mm.
varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on
saatavana tilauksesta.
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo Manual"
ja ladatkaa sovellus älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on
ohjevideoita sekä mahdollisuus
navigoida visuaalisesti auton
ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida
eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Volvo Cars -tukisivusto
Auton keskinäyttö1
Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa
Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti
auton ulko- ja sisäkuvien avulla.
Tiedot ovat etsittävissä ja ne on
myös jaettu kategorioihin.
1 Markkina-alueilla,
18
Menkää osoitteeseen
support.volvocars.com ja valitkaa maa. Sieltä löytyy käyttöopas sekä verkkoversiona että
PDF-muodossa. Volvo Cars tukisivustolla on myös ohjevideoita sekä Volvoanne että
auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita.
Sivusto on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Painetussa muodossa on saatavana myös Quick
Guide, joka auttaa pääsemään alkuun auton
tavallisimmin käytettyjen toimintojen käytössä.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne.
riippuen autossa voi olla myös muuta painettua
tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen
kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat aina
voimassa.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten
lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako
kieleen, jota on vaikea ymmärtää, koska tällöin
voi olla vaikeata löytää takaisin näytön struktuuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä
Kontekstuaalinen käyttöopas
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä2.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä, josta pääsee joissakin tapauksissa myös
kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 22)
Käyttöopas
Kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 22)
Kun kontekstuaalinen käyttöopas on käytössä, se
näytetään kohdan Käyttöopas oikealla puolella
päänäkymässä.
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Painamalla kontekstuaalista käyttöopasta kerran
voitte siirtyä näytössä näkyvään sisältöön liittyvään käyttöoppaan artikkeliin. Jos painatte esim.
Navigoinnin käyttöohje, avataan navigointiin
liittyvä artikkeli.
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä
alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Kolmannen osapuolen sovellukset, jotka ladataan,
eivät esim. voi päästä sovelluskohtaisiin artikkeleihin.
Käyttöoppaan tietoihin pääsee suoraan käyttöoppaan aloitussivulta tai sen päävalikon kautta.
2
Koskee useimpia markkina-alueita.
}}
19
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
(s. 20)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 108)
Sovellusten lataaminen (s. 484)
Liikkuminen keskinäytön
käyttöoppaassa
Aloitussivu
Siirtykää takaisin käyttöoppaan
aloitussivulle painamalla symbolia.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä
auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien
välillä.
Luokat
Omistajan käsikirjan artikkelit
on strukturoitu pääkategorioihin
ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
1.
Painakaa painiketta Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2.
Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3.
Painakaa artikkelia sen avaamiseksi.
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
–
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa
Käyttöopas.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
käyttöoppaasta. Ne voidaan löytää osittain käyttöoppaan aloitussivun ja osittain päävalikon kautta.
Valikon avaaminen päävalikossa
–
20
Painakaa
käyttöoppaan ylemmässä luettelossa.
> Näyttöön avautuu valikko eri tietojenhakutapoja varten:
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Quick Guide
Painakaa symbolia siirtyäksenne sivulle, jossa on linkkejä
tiettyihin artikkeleihin, jotka voi
olla erityisen hyödyllistä lukea
auton tavallisimpiin toimintoihin
tutustumiseksi. Artikkeleihin
voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa
pääsyä varten. Painakaa artikkelia lukeaksenne
sen kokonaan.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen
katsauksellisia kuvia. Eri osat
on osoitettu hotspot-kohteilla,
jotka johtavat eteenpäin auton
kyseisiä osia koskeviin artikkeleihin.
2.
3.
Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
Tiedotuksia
Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on käytettävissä, sekä muuta hyödyllistä tietoa.
Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Suosikit
Siirtykää suosikeiksi tallennettuihin artikkeleihin painamalla
tätä symbolia. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkkiä
oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on
avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi,
.
tähti on täytetty:
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Päävalikon hakutoiminnon käyttäminen
1.
käyttöoppaan päävalikossa.
Painakaa
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2.
Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista
esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3.
Siirtykää artikkeliin tai kategoriaan painamalla
sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Keskinäytön näppäimistö (s. 119)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Video
1.
Painakaa Ulkopuoli- tai Sisusta-painiketta.
> Ulkopuolen tai sisustan kuvia esitetään ns.
sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie
artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää
vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.
Siirtykää auton eri toimintoja
kuvaaviin lyhyisiin ohjevideoihin
painamalla tätä symbolia.
21
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena3 ja
se on saatavissa sekä App Store- että Google
Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä älypuhelimiin että tabletteihin.
keleihin ko. alueesta. On helppoa navigoida eri
osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
Volvo Cars -yhtiön koti- ja tukisivustolla on autoa
koskevia lisätietoja.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen support.volvocars.com käydäksenne sivulla. Tukisivu on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim.
internetiin yhdistettyjä palveluita ja toimintoja,
Volvo On Call*, navigointijärjestelmää* ja sovelluksia. Video ja portaittaiset ohjeet selittävät eri
menettelyjä, esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation, tukisivustolta
on mahdollista ladata karttoja.
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App Store tai Google Play -myymälässä.
QR-koodi tässä vieressä vie
suoraan sovellukseen, etsikää
muutoin "Volvon käyttöopasta"
App Store - tai Google Play myymälästä.
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Käyttöopas PDF-muodossa
Käyttöopas on saatavana ladattavaksi PDF-muodossa. Valitkaa automalli ja vuosimalli ladataksenne haluamanne oppaan.
Yhteys
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän Volvon
jälleenmyyjän yhteystiedot.
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu
ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artik3
22
Tietyt mobiililaitteet.
* Valinnais-/lisävaruste.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Kirjautukaa Volvo Cars -yhtiön
kotisivulle
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus ja kirjautukaa www.volvocars.com web-sivustolle. Siellä
on tietoja mm. huolloista, sopimuksista ja takuista.
Sivustolla on myös tietoja autoon sopivista mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 28)
Käyttöoppaan lukeminen
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat
turvallisuusohjeet.
Käyttöoppaan tarkoitus on kuvailla kaikki Volvoon
saatavina olevat toiminnot ja lisävarusteet. Sitä ei
ole tarkoitettu takuuksi siitä, että kaikki nämä toiminnot ja lisävarusteet sisältyvät jokaiseen
autoon. Jotkut termit voivat poiketa myynnissä,
markkinoinnissa ja mainosmateriaaleissa käytetyistä termeistä.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme
tuotteitamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen,
että käyttöoppaan tiedot, kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta. Pidätämme itsellemme
oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
Älkää poistako käyttöopasta autosta – ongelmatapauksessa tarvitsette sen sisältämiä tarpeellisia
tietoja siitä, mistä ja miten ammattitaitoista apua
on saatavissa.
© Volvo Car Corporation
Valinnais-/lisävarusteet
nettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä: *.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu loukkaantumisvaara.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä, jotka
helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asen}}
* Valinnais-/lisävaruste.
23
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Alaviite
Henkilövahinkojen vaara
Käyttöoppaassa on tietyissä kohdin tietoja, jotka
ovat alaviitteenä alimpana sivulla tai taulukon
lopussa. Nämä tiedot ovat lisäys tekstiin, johon ne
numeron välityksellä viittaavat. Jos alaviite koskee
taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään
numeroiden sijasta kirjaimia.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/kuva
mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla.
Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Tiedotuksia
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden tekstien
ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä. Esimerkkejä
valikko- ja ilmoitusteksteistä: Puhelin, Uusi
viesti.
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on
välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat
sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta
ei huomioida.
Omaisuusvahinkojen vaara
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista.
Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen
näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat
autossa. Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
24
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa:
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen
yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen havainnollistamiseksi.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen
järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan
eri osia, käytetään numerolla varustettuja
punaisia ympyröitä. Numero on myös kuvan
yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa
kohde selostetaan.
•
•
Jäähdytysneste
Käyttöopas ja ympäristö
Moottoriöljy
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä tuotetulle paperille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Jotkut käyttöoppaassa käytetyistä kuvista ovat
kaaviomaisia ja niiden tarkoitus on antaa kokonaiskuva tai esimerkki jostain tietystä toiminnosta.
Kuvat eivät ehkä vastaa auton ulkonäköä varustelutasosta ja markkina-alueesta riippuen.
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jatkoa edelliseltä sivulta
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasemmalle,
kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 30)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 22)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 22)
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään
pisteluetteloa.
Esimerkki:
25
VOLVO-AUTONNE
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID
•
Volvo ID voidaan luoda autosta osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksella2.
Tietyt toiminnot ja palvelut edellyttävät, että auto
on rekisteröity henkilökohtaiseen Volvo ID -tunnukseen. Kun Volvo ID -tunnus myös rekisteröidään autoon, saadaan pääsy laajaan valikoimaan
Volvo-palveluita, jotka ovat käytettävissä autosta.
•
•
Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti
(s. 28)
Esimerkkejä palveluista:
•
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 585)
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana online-palveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi käyttäjänimi
ja yksi tunnussana muistettavana.
Jos palvelun (esim. Volvo On Call) käyttäjänimeä/tunnussanaa muutetaan, se muuttuu
automaattisesti myös muille palveluille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo On Call* - Volvo ID -tunnistetta käytetään kirjauduttaessa Volvo On Call -sovellukseen.
•
Lähettäminen autoon - Mahdollisuus lähettää
osoite internetissä olevasta karttapalvelusta
suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen - Rekisteröikää haluamanne korjaamo/jälleenmyyjä
osoitteessa volvocars.com, jolloin voitte
varata huollon suoraan autosta.
1
2
28
Volvo ID-tunnuksen edut
Volvo ID antaa käyttöönne laajan valikoiman
Volvo-palveluita1 verkossa.
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri tavoin.
Jos Volvo ID -tunnus luodaan osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksella,
pitää Volvo ID -tunnus myös rekisteröidä autoon,
jotta erilaisia Volvo ID -palveluja on mahdollista
käyttää.
Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen
avulla
1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.
2.
Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus on
automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
Teille, jolla on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo Carsin
kotisivulla
1. Valitkaa osoite www.volvocars.com ja kirjautukaa3 oikeassa yläreunassa näkyvällä kuvakkeella. Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen.
3.
2.
Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai Volvo
On Call-sovelluksella, rekisteröikää se autoon:
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo On Call
-sovelluksen4 avulla
1. Ladatkaa Volvo On Call-sovelluksen viimeisin
versio älypuhelimesta esim. kohteen App
Store, Windows Phone tai Google Play
kautta.
2.
Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen aloitussivulta ja ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
1.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 484)
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Volvo ID (s. 28)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 583)
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID sovellusnäkymän kohteesta
Latauskeskus.
HUOM
Sovellusten lataamista varten pitää auton olla
yhdistettynä internetiin.
2.
Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity
autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt
käyttää.
3 Käytettävissä tietyillä markkina-alueilla.
4 Autot, joissa on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
29
VOLVO-AUTONNE
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Cars yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea toimintaa.
Ympäristötyö lähtee auton koko elinkaaresta ja
ottaa huomioon sillä olevan ympäristövaikutuksen,
suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen.
Volvo Cars -yhtiön perusperiaatteena on, että
jokaisella käyttöön otettavalla uudella tuotteella
pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henkilökohtainen
ympäristö kuuluu myös Volvon vaalimiin seikkoi-
30
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
hin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma
Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden
pitää olla ISO 14001 -sertifioituja, mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin
vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISOsertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan. Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille,
että myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste
Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja ilman
muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon
autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen
polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
VOLVO-AUTONNE
Myötävaikuttaminen parempaan ympäristöön
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto ei
tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia,
vaan myös pienempiä kustannuksia auton omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa
että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön –
tässä muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n (n.
30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan pidempään.
Ottakaa huomioon paikalliset määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat
pysähtymiset ja epätasainen nopeus lisäävät
polttoaineenkulutusta.
•
Käyttäkää esi-ilmastointia – se parantaa hybridiakun kantamaa ja vähentää energiantarvetta ajon aikana.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä
tavalla. Neuvotelkaa korjaamon kanssa, jos olette
epävarma, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää
hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Ilmansuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn
matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System
(IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään
uudelleen. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka
saa puhaltimen käynnistymään avattaessa auton
lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja
miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on tehty käsin,
esim. ohjauspyörän saumat ommellaan käsin.
Sisätila on tarkistettu, ettei se eritä voimakasta
tuoksua tai aineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia
joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön
tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän osa. Volvo
asettaa vaatimuksia sille, kuinka korjaamotilojen
pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja
päästöjen joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein koko
auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä omistajaa
pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 648)
Taloudellinen ajo (s. 449)
Käyttöopas ja ympäristö (s. 25)
Ilmanlaatu (s. 192)
* Valinnais-/lisävaruste.
31
VOLVO-AUTONNE
IntelliSafe - kuljettajan tuki
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu
useista vakio- tai lisävarusteina saatavista järjestelmistä ja sen tavoitteena on tehdä ajamisesta
turvallisempaa, ehkäistä vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.
Tukeminen
IntelliSafe sisältää kuljettajan tukijärjestelmiä,
kuten mukautuvan vakionopeudensäätimen*, joka
auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden ja ennalta valitun ajallisen etäisyyden edellä
ajavaan ajoneuvoon.
Pilot Assist5 auttaa kuljettajaa ajamaan autolla
kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta
ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta
valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Aktiivinen pysäköintitutka* auttaa kuljettajaa
pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.
Automaattiset kaukovalot, Cross Traffic Alert
(CTA)* ja Blind Spot Information (BLIS)* ovat esimerkkejä muista järjestelmistä, jotka voivat auttaa
kuljettajaa.
Ennalta ehkäiseminen
City Safety on toiminto, joka voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Toiminto voi estää törmäyksen jalankulkijan, pyöräilijän, suurikokoisen
5
32
eläimen tai ajoneuvon kanssa tai lieventää sen
seurauksia. Törmäyksen uhatessa annetaan valo-,
ääni- ja jarrutusvaroituksia, jotta kuljettaja ehtii
reagoida ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen ja törmäyksen arvioidaan uhkaavan, City
Safety voi jarruttaa autoa automaattisesti.
Kaista-avustin (LKA) on toinen esimerkki toiminnosta, joka voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia auttamalla kuljettajaa vähentämään moottoriteillä ja muilla suuremmilla väylillä vaaraa auton
ajautumisesta pois omalta kaistalta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 266)
Automaattiset kaukovalot (s. 148)
Turvallisuus (s. 42)
Turvavyöt (s. 45)
Turvatyynyt (s. 50)
Whiplash Protection System (s. 43)
Pedestrian Protection System (s. 44)
Toiminto Ohjausapu lisääntyneen
törmäysriskin aikana voi auttaa kuljettajaa
vähentämään vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti
takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.
Suojelu
Kuljettajan ja matkustajien suojaamiseksi auto on
varustettu turvavyönkiristimillä, jotka voivat kiristää
turvavöitä kriittisissä tilanteissa ja törmäyksissä.
Autossa on myös turvatyynyjä ja turvaverhoja
sekä Whiplash Protection System (WHIPS), joka
suojaa retkahdusvammoilta.
Jalankulkijoiden törmäyksen lieventämiseksi etutörmäyksessä autossa on lisäksi Pedestrian
Protection System (PPS).
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Sensus – yhteyden muodostaminen
ja viihde
Informaatiota, kun sitä tarvitaan, missä
sitä tarvitaan
Sensus mahdollistaa surffaamisen Internetissä,
erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa sen
mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden
digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun niitä tarvitaan,
kuljettajaa häiritsemättä.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla on
tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen,
navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton välisen
käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän, autonne ja ympäröivän maailman välillä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
33
VOLVO-AUTONNE
||
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman pian. Ne
voivat käsitellä esim. liikennevaroituksia, tietoja
34
nopeudesta ja navigoinnista*. Myös liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut näytetään
Head-up-näytössä. Sitä käsitellään ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytöstä.
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta
ja esim. tulevista puheluista tai tietoja toistetta-
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
vasta kappaleesta. Sitä käsitellään ohjauspyörän
kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa käsiä
ohjauspyörästä. Järjestelmä
kykenee ymmärtämään luonnollista puhetta. Käyttäkää
puheohjausta esimerkiksi kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen,
lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen
lukemiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien määrä
autossa on tämän vuoksi vähäinen. Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai paljain käsin.
•
•
•
•
•
•
Head-up-näyttö* (s. 135)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Puheääniohjaus (s. 138)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Internet-yhteyden jakaminen autosta Wi-Fiyhteyspisteen kautta (s. 520)
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, viihdejärjestelmää ja istuimen asentoa*. Keskinäytössä
esitettävää informaatiota voi kuljettaja tai joku
muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
* Valinnais-/lisävaruste.
35
VOLVO-AUTONNE
Ohjelmistopäivitykset
Datan tallennus
Jotta Te Volvon asiakkaana saatte parhaan mahdollisen kokemuksen autostanne, Volvo kehittää
jatkuvasti auton järjestelmiä ja tarjoamiaan palveluja.
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita koskevat tiedot rekisteröidään.
Valtuutetun Volvo-jälleenmyyjän luona voitte
huollon yhteydessä päivittää Volvonne ohjelmiston uusimpaan versioon. Viimeisin ohjelmistopäivitys antaa käyttöönne uudet toiminnot ja parannukset, sekä myös aikaisempien ohjelmistopäivitysten tuomat parannukset.
Katsokaa osoitteesta support.volvocars.com lisätietoja siitä, mitä päivityksiä on tullut, sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
HUOM
Toiminta päivityksen jälkeen voi vaihdella
markkina-alueen, mallin, mallivuoden ja lisävarusteiden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
36
•
Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde
(s. 33)
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 583)
Tässä autossa on varusteena "Event Data
Recorder" (EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus on
rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä
turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa tiellä
olevaan esteeseen. Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten auton
järjestelmät toimivat tällaisissa tilanteissa. EDR
on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan
ja turvajärjestelmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa,
yleensä enintään 30 sekuntia.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa
seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
•
•
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt
kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Auton ajonopeus.
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa
vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa
ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna mitään tietoa.
Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä,
kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilan-
teen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut
tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat
sitä vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita, joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa tietoa
normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät auton käyttöä ja
toimintaa koskevan vian tai jos auton aktiiviset
kuljettajan tukitoiminnot aktivoituvat (esim. City
Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen voidakseen diagnosoida ja korjata autossa mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan
myös siihen, että Volvo pystyy täyttämään lakien
ja viranomaisten asettamat oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen
tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja
tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle ilman
auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin
ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vas-
VOLVO-AUTONNE
toin velvoittaa luovuttamaan tämäntyyppiset tiedot
poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja
että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Palveluita koskevat ehdot
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Volvo tarjoaa palveluja, jotka auttavat tekemään
Volvonne ajamisesta mahdollisimman turvallista
ja mukavaa.
Palvelut kattavat kaiken avusta hätätilanteissa
navigointiin ja erilaisiin viihdepalveluihin asti.
Volvo kunnioittaa ja suojelee kaikkien verkkosivuillamme käyvien henkilöiden yksityisyyttä.
Nämä periaatteet koskevat asiakastietojen ja
henkilötietojen käsittelyä. Tarkoituksena on antaa
nykyisille, aikaisemmille ja potentiaalisille asiakkaille yleiskäsitys seuraavista:
Ennen kuin käytätte palveluja, lukekaa niiden
ehdot osoitteesta support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asiakkaiden yksityisyyden suoja (s. 37)
•
•
•
•
Edellytykset, joiden perusteella keräämme ja
käsittelemme henkilötietojanne.
Henkilötietotyypit, joita keräämme.
Syy henkilötietojen keräämiseen.
Miten käsittelemme henkilötietojanne.
Tietosuojakäytäntö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 522)
Palveluita koskevat ehdot (s. 37)
Datan tallennus (s. 36)
37
VOLVO-AUTONNE
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja
lisävarusteista
VAROITUS
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta käytöstä sekä lakien ja määräysten noudattamisesta.
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään haitallisesti.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
38
Auton huolto ja kunnossapito on myös tärkeää tehdä Volvon suositusten mukaisesti
käyttöoppaiden sekä huolto- ja takuukirjan
ohjeita noudattaen.
Jos auton antamat tiedot poikkeavat painettujen käyttöoppaiden tiedoista, painetut tiedot
ovat aina etusijalla.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lisävarusteiden asennus (s. 38)
Tässä käyttöoppaassa kuvattu lisävalinta tai lisävaruste on merkitty asteriskilla (*). Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Lisävarusteiden asennus
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
•
Volvon toimittamat alkuperäisvarusteet on
testattu perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus auton muiden järjestelmien kanssa ja täyttää siten suorituskyvylle, turvallisuudelle ja päästöjen valvonnalle
asetetut vaatimukset. Lisäksi Volvon kouluttama ammattitaitoinen huoltomekaanikko tietää, mihin kohtaan autossa lisävarusteen saa
ja ei saa asentaa. Kysykää aina ensin Volvon
kouluttaman ammattitaitoisen huoltomekaanikon mielipidettä, ennen kuin alatte asentaa
mitään lisävarusteita autoonne.
•
Lisävarusteita, joita Volvo ei ole hyväksynyt, ei
ehkä ole testattu niin, että voidaan olla varma
niiden yhteensopivuudesta autonne järjestelmien kanssa.
•
Jos autoon asennetaan lisävaruste, jota
Volvo ei ole testannut, ja työn tekee muu kuin
ammattitaitoinen mekaanikko, se voi vaikuttaa haitallisesti auton tiettyihin suorituskykyja turvajärjestelmiin.
•
Uuden auton takuu saattaa raueta, jos lisävaruste asennetaan muulla kuin hyväksytyllä
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen (s. 39)
VOLVO-AUTONNE
tavalla tai jos asennus tehdään virheellisesti.
Tarkempia takuuta koskevia tietoja on auton
huolto- ja takuukirjassa. Volvo ei ole missään
vastuussa kuolemantapauksista, henkilövahingoista tai kustannuksista, joita voi seurata
muun kuin alkuperäisvarusteen asennuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
(s. 38)
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
Ohjelmistojen tai vianmääritystyökalujen virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa
negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
HUOM
Volvo Cars ei ota vastuuta seurauksista, jos
On-board Diagnostic -liitäntään (OBDII) liitetään asiaankuulumaton varuste. Tätä liitäntää
saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja pätevät Volvo-huoltoasentajat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
(s. 38)
Diagnoosiulosotto (On-board Diagnostic -liitäntä, OBDII)
kojelaudan alla kuljettajan puolella.
39
VOLVO-AUTONNE
Auton valmistenumeron
näyttäminen
Kuljettajan huomion
herpaantuminen
Otettaessa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään esim.
Volvo On Call -tilausta koskevissa asioissa tarvitaan auton valmistenumero (VIN6).
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuljettaja on vastuussa omasta ja auton matkustajien turvallisuudesta sekä omalta osaltaan muiden tieliikenteessä olevien turvallisuudesta.
Tähän vastuuseen kuuluu myös huomion herpaantumisen välttäminen siten, että kuljettaja ei
tee toimenpiteitä, jotka eivät liity auton käsittelyyn
liikenteessä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmätiedot Ajoneuvon
tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero näytetään.
Uusi Volvonne on tai voi olla varustettu monipuolisilla viihde- ja kommunikaatiojärjestelmillä. Sellaisia ovat esimerkiksi handsfree-toiminnolla
varustetut matkapuhelimet, navigointijärjestelmät
ja äänentoistojärjestelmät useine toimintoineen.
Lisäksi mukana saattaa olla muita kannettavia
elektronisia viihdelaitteita. Oikealla ja turvallisella
tavalla käytettyinä ne voivat monipuolistuttaa ajokokemusta. Väärällä tavalla käytettyinä ne voivat
haitata kuljettajan huomiokykyä.
Volvo haluaa varmistaa ajamisen turvallisuuden
joka tilanteessa ja siksi annamme tällaisista laitejärjestelmistä tiettyjä varoituksia. Älkää koskaan
käyttäkö tällaisia laitteita tai auton muita toimintoja siten, että ne häiritsevät auton turvallista ajamista. Huomiokyvyn menetys voi johtaa vakaviin
onnettomuuksiin. Tämän yleisen varoituksen
lisäksi haluamme antaa seuraavia neuvoja
autossa käytettävien uusien toimintojen suhteen:
6
40
Vehicle Identification Number
VAROITUS
•
Älkää koskaan käyttäkö matkapuhelinta
ajon aikana pitämällä sitä kädessänne.
Joillakin alueilla matkapuhelimen käyttäminen on kuljettajalta kielletty auton
ollessa liikkeellä.
•
Jos autossa on navigointijärjestelmä, matkasuunnitelman saa tehdä tai sitä saa
muuttaa vain auton ollessa pysäköity.
•
Älkää koskaan ohjelmoiko äänentoistojärjestelmää auton liikkuessa. Ohjelmoikaa
radion pikavalinnat auton ollessa pysäköity ja käyttäkää ohjelmoituja pikavalintoja, jotta radion käyttäminen on nopeampaa ja helpompaa.
•
Älkää käyttäkö kannettavaa tietokonetta
tai kämmentietokonetta auton liikkuessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ääni, media ja internet (s. 482)
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja matkustajia onnettomuustilanteessa.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään
viesti SRS-turvatyyny Huolla heti. Aja
korjaamoon, se on merkki siitä, että jokin
turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti.
Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden
esikiristimet. Onnettomuustilanteesta (esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo)
riippuen järjestelmät reagoivat eri tavoin parhaan
suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Turvavyö
VAROITUS
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Jos tarvittava varoitussymboli on rikki,
yleinen varoitussymboli syttyy sen
sijasta ja kuljettajan näytössä näytetään
sama ilmoitus.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
42
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana oleva
kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia auton eri turvajärjestelmiin.
Johonkin järjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja
niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System. Auto on
myös valmistettu siten, että suuri osa törmäysvoimista jakautuu palkkien, tolppien, lattian, katon ja
korin muiden osien kesken.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä asetetaan jännitetilaan II. Symboli sammuu
n. 6 sekunnin kuluttua, jos auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
Turvallisuus raskauden yhteydessä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä (s. 42)
Turvavyöt (s. 45)
Turvatyynyt (s. 50)
Whiplash Protection System (s. 43)
Pedestrian Protection System (s. 44)
Turvallisuustila (s. 57)
Lapsiturvallisuus (s. 58)
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön
pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman
tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin, että
hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tar-
TURVALLISUUS
koittaa sitä, että hänen pitää helposti ulottua
ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää saamaan
vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Turvavyöt (s. 45)
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on suojajärjestelmä, joka vähentää niskan retkahdusvammojen vaaraa. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä
järjestelmään sovitetusta niskatuesta etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä,
jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa istuinten
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan
istuma-asento muuttuu. Liike auttaa vaimentamaan osan voimista, jotka voivat aiheuttaa niskan
retkahdusvammoja.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPSjärjestelmän toiminnan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
43
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten,
että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja
etuistuimen selkänojan väliin.
Jos takaistuimen selkänoja on kaadettu alas,
mahdollinen kuorma on kiinnitettävä paikalleen, jotta se ei liu'u eteenpäin etuistuimen
selkänojaa vasten mahdollisessa törmäyksessä.
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on käännetty alas tai jos takaistuimella käytetään
selkä menosuuntaan asennettua lasten turvaistuinta, vastaavaa etuistuinta on siirrettävä
eteenpäin, jotta se ei kosketa alas käännettyä
selkänojaa tai turvaistuinta.
WHIPS ja lastenistuin
Pedestrian Protection System
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai
lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Pedestrian Protection System (PPS) on järjestelmä, joka auttaa tietyissä etutörmäyksissä lieventämään jalankulkijan ja auton törmäystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Rear Collision Warning (s. 345)
Tietyissä etutörmäyksissä jalankulkijan kanssa
auton etuosan tunnistimet reagoivat ja järjestelmä aktivoituu.
PPS:n aktivoituessa tapahtuu seuraavaa:
•
•
Konepellin takaosa nousee.
Automaattinen hälytys lähetetään Volvo On
Call* -sovelluksen kautta.
Anturit ovat aktiivisia nopeuden ollessa n. 25-50
km/h (15-30 mph).
Tunnistimet on suunniteltu tunnistamaa törmäys
kohteeseen, jolla on ihmisen jalkaa muistuttavia
ominaisuuksia.
Istuma-asento
WHIPS suojaa kuljettajaa ja matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istuma-asentonsa on oikea
eikä järjestelmän toiminta ole estynyt millään
tavalla.
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
HUOM
Liikenneympäristössä voi olla kohteita, jotka
antavat tunnistimille signaalin, joka muistuttaa
törmäystä jalankulkijaan. Törmättäessä tällaiseen kohteeseen on mahdollista, että järjestelmä aktivoituu.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
44
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää asentako mitään lisävarusteita tai muuttako mitään keulassa. Auton keulaan kohdistuneet vääränlaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa järjestelmän vian ja vakavia henkilövahinkoja sekä aineellisia vaurioita autoon.
Volvo suosittelee alkuperäisten pyyhinvarsien
käyttämistä ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttämistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuus (s. 42)
Turvavyöt
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos turvavyötä ei käytetä.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin on
tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten. Älkää
kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa
istuma-asennossa.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia järjestelmään. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Järjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän
toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun mahdollisten auton etuosan vaurioiden johdosta, jotta
voidaan varmistaa, että auto on ehjä.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
PPS on aktivoitunut tai järjestelmässä on syntynyt vika. Noudattakaa annettua suositusta.
}}
45
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvavyön kiinnittäminen ja
irrottaminen
Turvavyönkiristin (s. 47)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 49)
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa,
ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
HUOM
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
2.
Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja
turvavyölukot eivät muuten ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien
vammojen vaara on olemassa.
46
Etuistuinten turvavöitä voidaan säätää pystysuunnassa.
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvallisuus (s. 42)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 46)
3.
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
4.
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä.
Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Turvavyön irrottaminen
1.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
2.
Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se jää
roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
•
•
•
Turvavyöt (s. 45)
Turvavyönkiristin (s. 47)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 49)
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä ja sähkötoimisilla turvavyönkiristimillä, joiden
tehtävänä on kiristää turvavyö kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Vakiomallinen turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä.
Turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän
kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
Sähköiset turvavyönkiristimet
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt
on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua
kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja Rear
Collision Warning kanssa. Kriittisissä tilanteissa,
joita ovat esim. paniikkijarrutus, ulosajo (esim.
auto rullaa ojaan, nousee irti maasta tai iskeytyy
maastossa johonkin), luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
Sähköinen turvavyönkiristin auttaa sijoittamaan
matkustajan paremmin, mikä vähentää vaaraa
iskeytymisestä auton sisäosia vasten sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton turvatyynyjen,
vaikutusta.
}}
47
TURVALLISUUS
||
Kriittisen tilanteen mentyä ohi turvavyö ja sähkötoiminen turvavyönkiristin palautetaan automaattisesti, mutta ne voidaan palauttaa myös käsin.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
•
•
•
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 53)
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
City Safety™ (s. 333)
Sähköinen turvavyönkiristin on suunniteltu palautumaan automaattisesti, mutta jos vyön pitää
jäädä kireälle, turvavyönkiristin voidaan palauttaa
manuaalisesti.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Rear Collision Warning (s. 345)
2.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
48
Turvavyöt (s. 45)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 46)
Sähköisen turvavyönkiristimen palauttaminen
(s. 48)
Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin palautuvat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyönkiristin (s. 47)
Turvavyöt (s. 45)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä
ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös
avoimesta ovesta, konepellistä, takaluukusta tai
polttoainesäiliön luukusta.
Kuljettajan näytön grafiikka
Valomuistutus kattokonsolissa.
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla.
Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton nopeudesta.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä auton
istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä
istuimilla eivät käytä.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön luukku tai jokin
ovi on auki.
Grafiikka kuitataan painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään
turvavöitä käytettäessä.
•
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella, että
jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois
ajon aikana. Muistutus lakkaa, kun turvavyö
jälleen kytketään.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein, kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on auki.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva tila
ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa, kun
jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli syttyy.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 45)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 46)
49
TURVALLISUUS
Turvatyynyt
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan turvatyynyillä sekä turvaverholla.
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
VAROITUS
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny
aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat autoon
kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja
sopeuttaa sitten toimenpiteen tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista
tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny on
lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla
vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa
purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus
voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä
vedellä. Myös nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja palovaurioita.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa
käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo
suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Lauenneet turvatyynyt
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan
seuraavaa:
•
50
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
Kuljettajan turvatyynyt
Turvavyön täydennyksenä autossa on ohjauspyörän turvatyyny ja kuljettajan puolen polviturvatyyny1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 50)
Matkustajan turvatyyny (s. 51)
Sivuturvatyynyt (s. 55)
Turvaverhot (s. 56)
Ohjauspyörän turvatyyny ja polviturvatyyny1 kuljettajan
istuimella.
Etutörmäyksessä turvatyynyt auttavat suojaamaan
kuljettajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää
sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä
puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen,
tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
TURVALLISUUS
VAROITUS
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä
polvien törmäyssuojalla varustetun kojelaudan
eteen tai päälle.
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puoleinen
etuistuin on varustettu turvatyynyllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyynyt (s. 50)
Matkustajan turvatyyny (s. 51)
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Ohjauspyörän turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Polviturvatyynyn1 sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
1
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Matkustajan puoleisen etuistuimen turvatyyny.
Etutörmäyksessä turvatyyny auttaa suojaamaan
matkustajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää
sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä
muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa
kymmenesosasekunnissa.
}}
51
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Etumatkustajan turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on
merkintä AIRBAG.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan
paikalla on turvatyyny.
Turvatyynyt (s. 50)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 50)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 53)
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
52
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi
ja deaktivointi
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida, jos
auto on varustettu vaihtokytkimellä, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vaihtokytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin on
sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle
ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa.
tenistuimessa turvallisesti matkustajan paikalla.
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta OFF (B) asentoon ON (A).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
ON – turvatyyny on aktivoitu ja kaikki kasvot
menosuuntaan istuvat matkustajat (lapset ja
aikuiset) voivat istua turvallisesti etumatkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua selkä menosuuntaan asennetussa las}}
* Valinnais-/lisävaruste.
53
TURVALLISUUS
||
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu.
Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan
istuimella.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
54
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta ON (A) asentoon OFF (B).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
VAROITUS
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
pois käytöstä.
Edellä mainitun ohjeen laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyönkiristin (s. 47)
Lastenistuin (s. 59)
Sivuturvatyynyt
VAROITUS
Sivuturvatyynyt kuljettajan ja etumatkustajan paikoilla toimivat rinnan ja lantion suojana törmäyksessä.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän
toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan, koska
sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
VAROITUS
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyynyt ja lastenistuimet
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 50)
55
TURVALLISUUS
Turvaverhot
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä
iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen
yhteydessä.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvaverhojärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Koukut on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjoille).
Turvaverho on asennettu pitkittäissuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja se suojaa kuljettajaa ja auton ulkoistuinpaikkojen matkustajia.
Paneeleissa on merkintä IC AIRBAG.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin.
Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käyttämään vain
Volvon alkuperäisiä osia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm (4 tuumaa) tilaa kuorman ja
sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan
ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle. Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon
suojavaikutus saattaa estyä.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
56
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 50)
TURVALLISUUS
Turvallisuustila
VAROITUS
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa
autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut osallisena törmäystilanteessa,
kuljettajan näytössä saattaa olla teksti Safety
mode Katso käyttöopasta yhdessä varoitussymbolin kanssa, mikäli näyttö on ehjä ja auton
sähköjärjestelmä toimii edelleen. Ilmoitus tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua
turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti.
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan hoitaa tarkastus ja
auton palauttaminen normaalitilaan, kun
Safety mode Katso käyttöopasta on esitetty.
Auton käynnistäminen ja siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista
yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Auton käynnistäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
VAROITUS
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
Jos kyse on pienehköistä vaurioista ja on varmistettu, ettei polttoaineen vuotoja ole, auton
käynnistystä voidaan yrittää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista
yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
•
•
Turvallisuus (s. 42)
•
Vetäminen (s. 474)
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 57)
Tutkikaa auton yleinen vaurioitumisaste ja
varmistakaa, ettei autosta ole vuotanut polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
2.
Sulkekaa auto.
}}
57
TURVALLISUUS
||
3.
4.
Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus
Ajoneuvon käynnistys Järjestelmän
tarkastus, odota sinä aikana, kun auton
elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastusta ja yrittää sen jälkeen palautua normaaliin tilaan. Tämä voi kestää minuutin.
Yrittäkää sitten käynnistää auto uudelleen,
kun ilmoitus Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota on poistunut kuljettajan näytöstä.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä, autolla
ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on
pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon
aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää,
vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
58
Kun kuljettajan näytössä näytetään käynnistysyrityksen jälkeen ilmoitus Normal mode
The car is now in normal mode, auto voidaan siirtää varovasti, jos se on esimerkiksi
muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
2.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuustila (s. 57)
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Vetäminen (s. 474)
Lapsiturvallisuus
Autossa matkustavien lasten on aina istuttava
paikallaan turvallisesti.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia
ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri tähän
autoon sopiviksi. Volvon lapsiturvallisuusvarusteet
tarjoavat parhaat edellytykset lasten turvalliselle
matkustamiselle autossa. Lisäksi lapsiturvallisuusvarusteet sopivat hyvin ja niitä on helppo
käyttää.
Käytettävät varusteet valitaan huomioiden lapsen
paino ja koko.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3–
4 vuoden ikäisiksi, ja sen jälkeen kasvot eteenpäin lastenistuimessa siihen asti, kunnes he ovat
140 cm (4 jalkaa 7 tuumaa) pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää lakien
sisällöstä.
TURVALLISUUS
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Lastenistuin
•
Kun autossa matkustaa lapsi tai lapsia, jokaisella
on oltava aina sopiva lastenistuin.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Tarkistakaa, että lastenistuin sijoitetaan, asennetaan ja
sitä käytetään oikein.
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 61)
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 62)
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 53)
Turvallisuus (s. 42)
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lastenistuin (s. 59)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi (s. 251)
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä ei
käytetä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lapsiturvallisuus (s. 58)
Integroitu lastenistuin* (s. 71)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 60)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 60)
* Valinnais-/lisävaruste.
59
TURVALLISUUS
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
VAROITUS
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla takaistuimen laitapaikoilla.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne
kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei
ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen
valmistajan suosituksia.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
Kiinnityskohtien sijainti
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja takaistuimessa.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten
kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
HUOM
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja, se
pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin voidaan
asentaa kiinnityskohtiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan
takapuolella.
Kiinnityskohdat sijaitsevat takaistuimen laitapaikkojen takapuolella.
60
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 59)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 60)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 61)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 65)
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla vaihtokytkimellä.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
Nostakaa kansi pois, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtiin.
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/
ISOFIX2-kiinnityskohdilla takaistuimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
i-Size/ISOFIX on kansainväliseen normiin perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
•
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 59)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 60)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 60)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
Kiinnityskohtien sijainti takaistuimessa.
Takaistuimen kiinnityskohdat sijaitsevat etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 59)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 60)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 61)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 65)
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla2 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX -kiinnityskohdat ovat kannen
takana takaistuimen ulompien istuinpaikkojen
selkänojien alaosassa.
2
Nimi ja symboli vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
61
TURVALLISUUS
Lastenistuimen sijoittaminen
Lastenistuin on ehdottomasti sijoitettava oikealle
paikalle autossa. Paikan valinta riippuu lastenistuimen tyypistä ja siitä, onko matkustajan turvatyyny aktivoitu.
HUOM
Matkustajan turvatyynyn tarra
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny
eivät kuulu yhteen.
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin aina takaistuimelle, jos etumatkustajan
turvatyyny on toimintavalmiudessa. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi
istuu matkustajan paikalla.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä,
selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin
voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
62
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 59)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
Lastenistuimen asentaminen (s. 63)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 65)
Lastenistuimen asentaminen
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita, ei saa
käyttää, koska ne voivat aiheuttaa turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä ei
käytetä.
VAROITUS
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin istuimen
alla. Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
3
HUOM
Lastenistuinta asennettaessa ja käytettäessä on
muistettava useita seikkoja, jotka riippuvat lastenistuimen paikan valinnasta.
Asennus etuistuimelle
•
Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on pois käytöstä.
•
Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on käytössä.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla3.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä käytetään
alakiinnityskohtia3.
•
ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
}}
63
TURVALLISUUS
||
Asennus takaistuimelle
VAROITUS
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle, se voisi aiheuttaa vaaraa.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille i-Size4.
•
Laitapaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo
suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon läpi
ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos
tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistuimen
asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu
alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina irrottaa
alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin ei ole
asennettuna.
4
64
Vaihtelee markkina-alueittain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 62)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 65)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
U, LC
U
LC
UFA
UE, F, B*, G, LC
UE
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
65
TURVALLISUUS
||
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
UFA
X
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UF, H, B*, G
UH
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
B: Kiinteä lastenistuin, joka on hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
G
H
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Volvon taaksepäin suunnattu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04191); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: Römer KidFix XP (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: integroitu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04220).
Volvon suositus: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
•
Turvavyöt (s. 45)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
66
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 62)
Lastenistuimen asentaminen (s. 63)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä i-Sizelastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen tyyppi
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu
lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
X
i-UA
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 62)
Lastenistuimen asentaminen (s. 63)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 65)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 61)
67
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä ISOFIXlastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
68
KokoluokkaA
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen
UN Reg R44 mukaisesti ja automallin pitää olla
valmistajan ajoneuvoluettelossa.
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)B
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
TURVALLISUUS
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)B
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
ILG
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
G
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain).
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Säätäkää selkänojaa siten, että niskasuoja ei kosketa lastenistuinta.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tyyppihyväksyntä E5 04200).
}}
69
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin löytyä
lastenistuimen automalliluettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne suosituksen siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia
Volvo suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
70
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 62)
Lastenistuimen asentaminen (s. 63)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 65)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 61)
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin*
Lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti
takaistuimen laitapaikoilla olevissa integroiduissa
lastenistuimissa.
Lastenistuin on erityisesti suunniteltu siten, että
se tarjoaa lapsille hyvän turvallisuuden yhdessä
auton turvavyön kanssa. Istuintyyny voidaan kääntää ylös kahteen asentoon lapsen painosta riippuen.
Lastenistuin on hyväksytty lapsille, jotka painavat
15–36 kg (33–80 lbs) ja ovat vähintään 95 cm
(37 tuumaa) pitkiä.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti olkapään
päälle.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
•
istuintyyny on käännetty ylös lapsen painolle
sopivaan asentoon
•
istuintyyny on lukitussa tilassa
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon ja
ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai olkapään alapuolella
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion
päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän
suojan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuin (s. 59)
•
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas (s. 73)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös (s. 72)
VAROITUS
Volvo suosittelee, että integroidun lastenistuimen korjaaminen tai vaihtaminen teetetään
aina valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Älkää tehkö lastenistuimeen mitään
muutoksia tai lisäyksiä. Jos integroituun lastenistuimeen on kohdistunut voimakas kuormitus esimerkiksi törmäyksen yhteydessä, istuintyyny, turvavyö, selkänoja tai mahdollisesti
koko istuin on vaihdettava. Vaikka lastenistuin
vaikuttaisi olevan vahingoittumaton, osa sen
suojausominaisuuksista on voitu menettää.
Tämä pätee myös silloin, jos istuintyyny on
ollut käännettynä alas törmäyksessä tms.
Istuintyyny on vaihdettava myös silloin, jos se
on hyvin kulunut.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia ohjeita
ei noudateta, lapselle voi aiheutua vakavia
vammoja onnettomuustapauksessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
71
TURVALLISUUS
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn nostaminen ylös
Kun integroitua lastenistuinta käytetään tavalliseen käyttöön, istuintyyny nostetaan ylös.
Istuintyyny voidaan kääntää ylös kahteen asentoon. Käytettävä asento riippuu lapsen painosta.
Alempi asento
Paino
22–36 kg (50–
80 lbs)
Ylempi asento
15–25 kg (33–
55 lbs)
Alempi asento:
Painakaa istuintyynyä taaksepäin sen lukitsemiseksi.
Ylempi asento, alempi asento lähtötasona:
Nostakaa istuintyynyä etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia ohjeita
ei noudateta, lapselle voi aiheutua vakavia
vammoja onnettomuustapauksessa.
HUOM
Istuintyynyä ei voida säätää ylimmästä alimpaan asentoon. Ylimmästä asennosta istuintyyny on ensin laskettava kokonaan alas
takaistuimelle, jonka jälkeen se nostetaan
alimpaan asentoon.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin
istuintyynyn vapauttamiseksi.
Vapauttakaa istuintyyny painamalla painiketta.
72
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin* (s. 71)
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn laskeminen alas
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas (s. 73)
Kun integroitua lastenistuinta ei käytetä, istuintyyny lasketaan alas takaistuimelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Istuintyynyä ei voida säätää ylimmästä alimpaan asentoon. Ylimmästä asennosta istuintyyny on ensin laskettava kokonaan alas
takaistuimelle, jonka jälkeen se nostetaan
alimpaan asentoon.
Painakaa kädellä alaspäin istuintyynyn keskeltä sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa ennen alaskääntämistä, että lastenistuimen istuintyynyn alla olevaan tilaan ei
ole jäänyt mitään irtotavaroita (esim. leluja).
HUOM
Käännettäessä selkänoja takana pitää lastenistuimen istuintyyny ensin kääntää alas.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuintyynyn
vapauttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Integroitu lastenistuin* (s. 71)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös (s. 72)
* Valinnais-/lisävaruste.
73
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet vasemmalta
ohjattavassa autossa
Ohjauspyörän säätö
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörä ja kojelauta
Konepellin avaaminen
Keski- ja tunnelikonsoli
Äänitorvi
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*,
halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Kattokonsoli
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media
Vaihteenvalitsin
Käynnistyskytkin
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin
nollaus
Ajotilavalitsin
Seisontajarru
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista varten
automaattivaihteiston yhteydessä*
76
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Head-up-näyttö*
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Kuljettajan näyttö
Panoraamakatto*
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Näyttö kattokonsolissa
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Kuljettajan ovi
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet oikealta ohjattavassa
autossa
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörä ja kojelauta
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*,
halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Konepellin avaaminen
Äänitorvi
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Kattokonsoli
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia
varten
Keskuslukitus
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin
nollaus
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista varten
automaattivaihteiston yhteydessä*
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Head-up-näyttö*
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Valokatkaisimet (s. 144)
Kuljettajan näyttö
Panoraamakatto*
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Näyttö kattokonsolissa
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Vaihteisto (s. 436)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
77
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Keski- ja tunnelikonsoli
Kuljettajan ovi
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia
varten
Vaihteenvalitsin
Keskuslukitus
Käynnistyskytkin
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Ajotilavalitsin
Etuistuimen säätö
Keskinäyttö
Seisontajarru
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
78
•
Vaihteisto (s. 436)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Valokatkaisimet (s. 144)
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
•
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja ajamisesta.
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia
sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se, mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin aktivoituina olevista toiminnoista.
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken
kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan aktivoida
uudelleen jollakin seuraavista tavoista:
•
•
Avatkaa jokin ovi.
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi
jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä
koskevaa tietoa ei ehkä voida näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa auton järjestelmien
tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja
tietoja.
VAROITUS
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty
aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei saa
käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
Painakaa jarrupoljinta.
Aktivoikaa jännitetila I.
Sijainti kuljettajan näytössä:
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
Kierroslukumittari/hybridimittariA
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittari
Vaihtamisosoitin
MatkamittariB
Kello
Ajotila
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen
tiedot
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa
Polttoainemittari
Liikennemerkki-informaatio*
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Hybridiakun mittari
–
Lataustila
Ajomatka tyhjään säiliöön
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
79
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
–
Mediasoitin
Ajomatka tyhjään akkuun
–
Navigointikartta*
Hetkellinen polttoaineenkulutus
–
Puhelin
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
–
Puheohjaus
–
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
•
•
Dynaaminen symboli
Dynaaminen symboli perusmuodossaan.
Kuljettajan näytön keskellä on dynaaminen symboli, jonka ulkonäkö muuttuu erityyppisten ilmoitusten mukaan. Kellanruskea tai punainen merkintä symbolin ympärillä ilmoittaa merkki- tai
varoitusilmoituksen vakavuusasteen. Animaation
avulla perusmuoto voidaan muuttaa suuremmaksi
kuvaksi ongelman sijainnin graafista näyttämistä
tai tietojen selventämistä varten.
Esimerkki merkkivalosymbolista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
80
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 99)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 98)
Kuljettajan näytön asetukset (s. 81)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 91)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 89)
Ajotietokone (s. 84)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön asetukset
Kuljettajan näytön näyttövaihtoehtojen asetukset
voidaan tehdä kuljettajan näytön sovellusvalikossa ja keskinäytön asetusvalikossa.
2.
3.
Asetukset kuljettajan näytön
sovellusvalikossa
Ajotietokone
mediasoitin
Puhelin
navigointijärjestelmä*.
Asetukset keskinäytössä
Kuljettajan
Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle:
•
•
•
•
Sovellusvalikossa voidaan valita, mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää:
•
•
•
•
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
2.
Valitkaa kieli painamalla Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Järjestelmän kieli.
> Muutos vaikuttaa kaikkien näyttöjen kieleen.
2.
Painakaa painiketta My Car Kuljettajan
näyttö Kuljettajan näytön valinnat.
Asetukset ovat henkilökohtaisia ja ne tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin.
3.
Valitkaa taustalla näytettävät tiedot:
Aiheeseen liittyvät tiedot
määritetty.
Kuljettajan näytön polttoainemittari näyttää säiliön
polttoainemäärän.
Kielen valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Tietotyypin valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
• Älä näytä tietoja taustalla
• Näytä juuri soitettavan median tiedot
• Näytä navigointi, vaikka reittiä ei ole
Polttoainemittari
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
•
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 127)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 98)
Polttoainemittarin beigenvärinen alue ilmoittaa
polttoaineen määrän säiliössä.
Kun polttoaine on vähissä ja auto pitää tankata,
polttoainepumpun symboli syttyy palamaan kellanruskeana. Ajotietokone ilmoittaa myös ajomatkan tyhjään säiliöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Hybridiakun mittari (s. 83)
Polttoaineen lisääminen (s. 457)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 646)
Teeman valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
* Valinnais-/lisävaruste.
81
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Hybridimittari
Ajotiloissa Hybrid ja Pure kuljettajan näytössä on
hybridimittari, joka voi auttaa kuljettajaa ajamaan
energiatehokkaammalla tavalla.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori
käynnistyy. Täyttynyt symboli tarkoittaa,
että polttomoottoria käytetään.
Esimerkki:
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori
käynnistyy. Jos symboli ei ole täytetty,
polttomoottoria ei käytetä.
Ilmaisin, joka ilmoittaa hybridiakun
lataamisesta, esim. painettaessa jarrupoljinta kevyesti.
Kuljettajan haluama teho
Hybridimittari näyttää eri tavoin suhteen sen
välillä, paljonko tehoa otetaan sähkömoottorista ja
paljonko tehoa on käytettävissä.
Hybridimittarin viisari ilmoittaa, paljonko kuljettaja
haluaa tehoa käyttämällä kaasupoljinta. Mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä suuremman
tehon kuljettaja haluaa valitulla vaihteella. Salaman ja pisaran välinen merkintä osoittaa kohdan,
jossa sähkömoottori lakkaa toimimasta ja polttomoottori käynnistyy.
Auto on käynnistetty mutta seisoo paikallaan, tehoa ei
pyydetä.
Hybridimittarin symbolit
Ilmoittaa kulloinkin saatavana olevan
sähkömoottorin tehon tason. Täyttynyt
symboli tarkoittaa, että sähkömoottoria
käytetään.
Jos symboli ei ole täytetty, sähkömoottoria ei käytetä.
82
Sähkömoottori ei voi tuottaa pyydettyä moottorin tehoa
ja polttomoottori käynnistyy.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Hybridiakun mittari
Hybridiakkumittarin symbolit
Hybridiakkumittari näyttää, paljonko hybridiakussa on energiaa.
Auto tuottaa virtaa akkuun, akkua ladataan, esim. painettaessa jarrupoljinta kevyesti tai käytettäessä moottorijarrutusta alamäessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ajotilat (s. 443)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Käyttöjarru (s. 428)
Ajaminen sähkökäytöllä (s. 450)
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Twin Engine -mallissa (s. 442)
Hybridiakun energiaa käytetään sähkömoottorin
käyttämiseen, mutta myös auton jäähdyttämiseen
tai lämmittämiseen. Ajotietokone laskee hybridiakun energiamäärällä jäljellä olevan likimääräisen
ajomatkan.
Hybridiakkumittarin symboli
ilmoittaa toimintoiminnon Hold olevan aktivoitu ja symboli
non Charge aktiivisuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Hybridiakun lataus (s. 403)
"Hold"- ja "Charge"-toiminto (s. 452)
83
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotietokone
•
Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja,
kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta. Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan vaihtaa
keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Välimatkamittari
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu
automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään
neljään tuntiin.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
•
•
•
•
Ajomatka
Ajoaika
Keskinopeus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus.
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän
nollauksen jälkeistä aikaa.
Matkamittari
Ajotietokoneen tiedot kuljettajan
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan.
Tätä arvoa ei voi nollata.
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
Hetkellinen polttoaineenkulutus
•
•
•
•
•
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään
suunnilleen joka sekunti.
1
84
näytössä1.
Välimatkamittari
Matkamittari
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajomatka tyhjään akkuun
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n (20 mailin) aikana ja jäljellä
käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
Kun mittari näyttää "----", säiliössä on jäljellä liian
vähän polttoainetta, jotta järjestelmä voi laskea
jäljellä olevan ajomatkan. Tankatkaa polttoainetta
mahdollisimman pian.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Ajomatka tyhjään akkuun
Mittari esittää likimääräisen matkan,
joka voidaan ajaa hybridiakussa jäljellä
olevalla energialla.
Kun mittari näyttää "---- ", taattua ajomatkaa ei
ole jäljellä.
Laskenta perustuu keskikulutukselle normaalisti
kuormatulla autolla, normaalissa ajossa ja ottaen
huomioon, onko ilmastointi (AC) päällä vai pois.
Vaihdettaessa ajotilojen Hybrid ja Pure välillä
laskettu ajomatka voi kasvaa, koska ilmastoinnin
asetuksia on rajoitettu Pure-tilassa (ECO-ilmastointi).
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
HUOM
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Matkustamon suuren virrankulutuksen lisäksi
myös voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset,
suuret nopeudet, raskas kuorma, matala ulkolämpötila sekä ylämäet aiheuttavat mahdollisen ajomatkan lyhenemisen.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Aloitusarvo hybridiakun ollessa ladattuna
täyteen
Koska ajotapaa ja muita kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia tekijöitä on vaikea ennakoida,
Volvo on valinnut aloitusarvon käyttämisen auton
ollessa ladattuna täyteen. Aloitusarvo ilmoittaa
enintään-arvon sähkökäytön kantaman ennustamisen sijasta. Hybrid- ja Pure-tilojen aloitusarvojen välinen ero johtuu siitä, että auto saa käyttää
enemmän energiaa hybridiakusta tilassa Pure,
sekä siitä, että auto siirtyy ECO-ilmastointiin.
Kantama sähkökäytöllä
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa ajavan
myös muistaa säästää virtaa. Mitä useampi kulutuskohde (stereot, ikkunoiden/peilien/istuinten
sähkölämmitys, hyvin kylmää ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on toiminnassa, sitä lyhyemmäksi ajomatka jää.
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot
voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen. Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun nopeuden
liikennemerkeissä on toinen yksikkö kuin minkä
auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja päinvastoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 85)
•
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 86)
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 87)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikko
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
}}
85
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
1.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä
painamalla (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
2.
Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TM. Neljä seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla (3).
3.
Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
Ajotietokone (s. 84)
Välimatkamittarin nollaus (s. 86)
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa välimatkamittari ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
–
Matkamittari
Nollatkaa kaikki TM-välimatkamittarin tiedot
(ts. ajomatka, keskikulutus, keskinopeus ja
ajoaika) painamalla pitkään ohjauspyörän
vasemmanpuoleisen vivun RESET-painiketta.
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA, tai
ei ajomatkan näyttämistä
RESET-painikkeen lyhyt painallus nollaa vain
ajomatkan.
•
•
•
Ajomatka tyhjään säiliöön
•
Hetkellinen polttoaineenkulutus, TM- tai
TA-välimatkamittarin keskikulutus, vaihtoehtoisesti ei polttoaineenkulutuksen näyttöä
•
•
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari).
Ajomatka tyhjään akkuun
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä O painikkeella (4). Muutos toteutetaan heti.
86
Aiheeseen liittyvät tiedot
TA-välimatkamittarilla on vain automaattinen
palautus, joka tapahtuu, kun autoa ei käytetä
vähintään neljään tuntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone (s. 84)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotilaston asetukset
Ajotilaston asetusten nollaaminen tai säätäminen.
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti
keskinäytössä ja se antaa katsauksen, joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa ajoa.
1.
Avatkaa sovellus Kuljettajan toiminta
sovellusnäkymässä ajotilaston näyttämiseksi.
2.
Painakaa Valinnat
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää
ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa.
Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs näyttää
meneillään olevan matkan arvon.
Ajotilasto ajotietokoneelta2.
HUOM
Ajettaessa sähkökäytöllä voi ajotilasto osoittaa polttoaineenkulutusta, jos lisälämmitin3 on
käynnissä.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen nollaamisen jälkeen.
Polttoaineen- ja sähkönkulutus esitetään erillisinä
grafiikkoina. Näytetty sähkönkulutus on "nettokulutus", ts. kulutettu energia miinus jarrutuksessa
luotu palautusenergia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilaston asetukset (s. 87)
Ajotietokone (s. 84)
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa
pylväälle tarkkuus 1, 10 tai 100 km/miles.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan jälkeen. Tehdään auton seistyä paikallaan yli
4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan vaihtaa
keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
2
3
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
}}
87
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä (s. 87)
Aika ja päivämäärä
Ajotietokone (s. 84)
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
Välimatkamittarin nollaus (s. 86)
Kellon sijainti
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Kun auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on
mahdollista valita Automaattinen aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen
mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös nykyinen paikka
(maa) asettaa, jotta saadaan oikea aikavyöhyke.
Jos Automaattinen aika ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita automaattinen kesäajan asettaminen toiminnolla Auto.
Muissa maissa voidaan kesäaika asettaa painamalla Päälle tai Pois.
Kellon sijainti 12- ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylimmäiseksi
oikealle tilakentässä.
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Ajan ja päivämäärän asetukset
–
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Päivämäärä ja kellonaika keskinäytön päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien
asetusten muuttamiseksi.
Säätäkää aikaa ja päivämäärää painamalla
nuolia ylös tai alas kosketusnäytössä.
88
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 127)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ulkolämpötilamittari
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Ulkolämpötila näytetään kuljettajan näytössä.
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai
ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin kanssa,
kun auton jossain järjestelmässä
on sattunut poikkeama normaalista.
Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Ulkolämpömittarin sijainti 12- ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää
liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella -5 °C - +2 °C (23–
36 °F), palaa myös lumihiutalesymboli kuljettajan
näytössä varoittaen mahdollisesta liukkaudesta.
Lumihiutalesymboli syttyy myös tilapäisesti headup -näytössä, jos auto on varustettu sellaisella.
Muuttakaa mm. lämpömittarin yksikköä keskinäytön päänäkymän järjestelmäasetusten kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 125)
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun seisontajarrussa
on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman
ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä symboli vilkkuu ensin n. 1 minuutin ja
palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi
johtua siitä, ettei järjestelmä voi
havaita liian matalaa rengaspainetta tai varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle
tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu, kun vilkkuja käytetään.
Symboli palaa, kun toiminto on aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru
vaikuttaa. Jarru pitää auton paikallaan, kun se on pysähtynyt.
}}
89
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Sisältö
Symboli
Sisältö
Seisonta-/positiovalot
Automaattiset kaukovalot pois
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun positiovalot ovat
päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä. Positiovalot ovat päällä.
Symboli palaa, kun sport-tila on
aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen.
Vika valonheitinjärjestelmässä
Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights) on
syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt jokin muu
vika.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Sadetunnistin päällä
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä.
Esi-ilmastointi päällä
Automaattiset kaukovalot päällä
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Positiovalot ovat päällä.
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu.
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat
sytytettyinä sekä kaukovalovilkun
yhteydessä.
Kaista-avustaja
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot ovat päällä.
Automaattiset kaukovalot päällä
Kaukovalot päällä
90
Symboli
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Oranssinkeltainen symboli: Kaistaavustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu. Sadetunnistin on päällä.
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Sadetunnistin on päällä.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 91)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän
toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.
Symboli
Sisältö
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa
turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa tai vilkkuu, jos joku
etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Turvatyynyt
Jos symboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana, jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Vika jarrujärjestelmässä
Generaattori ei lataa
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää auto
lähimpään valtuutettuun korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista
ja lisäämistä varten.
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika.
Hakeutukaa korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Seisontajarru kytketty
Törmäysvaara
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä.
City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja suurehkojen eläinten kanssa.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on
syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan
näytössä oleva ilmoitus.
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi
ja tarkastakaa moottorin öljymäärä,
lisätkää tarvittaessa. Jos symboli
syttyy ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 89)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
91
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan tai
kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
92
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
}}
93
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
94
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
95
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
96
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
2.
3.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä voidaan käyttää
keskinäytön käyttämisen asemesta. Kuva on kaaviomainen, sijoittelu voi vaihdella.
Sovellusvalikko esitetään kuljettajan näytössä ja
sitä ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Sovellusvalikko helpottaa vaihtamista
eri sovellusten tai sovellusten toimintojen välillä
tarvitsematta irrottaa otetta ohjauspyörästä.
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
}}
97
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
Sovellusvalikon avaaminen/sulkeminen
Sovellus
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta, valitaan, mitä kuljettajan näytössä
esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken
käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä valinnoilla.
Navigointi
Opastus määränpäähän ym.
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
–
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Kuljettajan näyttö (s. 79)
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
1.
Navigoikaa eri sovelluksissa, jotka ovat käytettävissä, painamalla vasenta tai oikeaa (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös tai alas (3).
3.
Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon valinta
painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen
osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 98)
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
Ylös/alas
Vahvistakaa
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään
välittömästi viimeksi valitun sovelluksen toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
98
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 97)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 99)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilmoitus kuljettajan näytössä
Kuljettajan näytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä,
ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus
täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton
tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai
kyselyn hyväksymiseksi.
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta
on ylitetty.
Huolto myöhässä
Tilapäisesti
poisA
A
B
Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana
tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton välitöntä tarkastusta
varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
(s. 100)
Huolto tarpeenA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
•
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 100)
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 133)
Määräaikaishuolto
Varaa aika
huoltoon
Määräaikaishuolto
Huollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
99
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
Ilmoituksia kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
2.
Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta (2)
tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmoitus kuljettajan näytössä ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Vasen/oikea
Vahvistakaa
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät
yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen
kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
1.
100
Navigoikaa käytettävissä olevien eri painikkeiden välillä painamalla vasenta tai oikeaa
(1).
•
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 99)
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 100)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 133)
Tallennetut ilmoitukset ovat nähtävissä sovelluksessa
Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa,
asetetaan sovellukseen Auton
tila keskinäytössä. Tämän
yhteydessä esitetään ilmoitus
Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
–
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
1.
2.
3.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla
sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista
tai käyttöoppaan lukemista varten.
4
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 133)
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse4 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa ja
tekee kyselyn huollon ja korjauksen varaamisesta.
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista
varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan
automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 99)
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
(s. 100)
Markkina-alueesta riippuen. Volvo ID:n ja valitun korjaamon täytyy myös olla rekisteröitynä.
101
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja.
Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.
102
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään5.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka aktivoidaan tai deaktivoidaan painalluksella. Tie5
Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
tyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja,
jotka avaavat ikkunoita säätömahdollisuuksi-
neen. Esimerkkejä näistä ovat Kamera.
Head-up-näytön* asetukset tehdään myös
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 103
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
toimintonäkymästä, mutta säädöt tehdään
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka esitetään näytön avautuessa.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt
sovellukset tai autotoiminnot, jotka eivät
kuulu kotiin missään muista osanäkymistä.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio. Painakaa sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään
kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili sekä
auton tallennettuihin ilmoituksiin. Tietyissä
tapauksissa päänäkymästä pääsee myös
kontekstuaalisiin asetuksiin (esim.
Navigointiasetukset) ja kontekstuaaliseen
käyttöoppaaseen (esim. Navigoinnin
käyttöohje).
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa on
esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa osanäkymä painamalla sitä.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla on
tekemistä median kanssa. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
104
•
•
•
•
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 125)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 125)
Keskinäytön puhdistus (s. 615)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 133)
Ilmastointirivi - tiedot ja toimenpiteet esim.
lämpötilan ja istuinlämmityksen* säätöä varten. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa
symbolia ilmastonäkymän avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 105)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 108)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 115)
Sovellukset (s. 483)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 117)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 125)
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 126)
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
•
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen (s. 124)
Mediasoitin (s. 493)
Puhelin (s. 507)
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja
muuttaminen keskinäytössä (s. 124)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön käyttäminen
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään
keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö,
joka reagoi kosketukseen.
Keskinäytön kosketusohjauksen käyttö
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli. On
mahdollista esim. selata eri näkymiä, merkitä
kohde, vierittää luetteloa ja siirtää sovelluksia
koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Menettelytapa
Infrapunaverho heti näytön yläpuolella saa näytön
havaitsemaan sormen, joka on aivan näytön
edessä. Tämä teknologia mahdollistaa näytön
käyttämisen myös käsineet kädessä.
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan
sekä matkustajan puolella.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Painakaa ja pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 105
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Menettelytapa
Malli
Tulos
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
Pyyhkäiskää/vetäkää nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön
yli.
Huomatkaa, että näytön yläosan koskettaminen voi avata päänäkymän.
106
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
•
•
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
1.
2.
Painakaa lyhyesti kotipainiketta keskinäytön
alla.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
•
Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan
vakiotilaan.
•
•
painakaa + tai − lämpötilan nostamiseksi tai
laskemiseksi portaittain, tai
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 108)
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä (s. 117)
Keskinäytön näppäimistö (s. 119)
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen
näkymässä on mahdollista.
Keskinäytön säätimien käyttö
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä.
Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä missä
tahansa.
Lämpötilansäädin.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä. Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
107
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
1.
Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida
uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.
2.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka
näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.
Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.
HUOM
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
Keskinäytön kotipainike.
Kun kotipainiketta käytetään, näyttö himmenee
eikä kosketusnäyttö enää reagoi kosketukseen.
Ilmastointirivi näytetään edelleen. Kaikki näyttöön
yhdistetyt toiminnot ovat edelleen käynnissä,
kuten ilmastointi, ääni, opastus* ja sovellukset.
Kun keskinäyttö on himmennetty, näyttöruutu voidaan puhdistaa. Himmennystoimintoa voidaan
käyttää myös näytön sammuttamiseen, jotta se ei
häiritse ajon aikana.
108
HUOM
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 615)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen (s. 124)
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
Sovellus tai autotoiminto, joka valitaan sovellustai toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko.
osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy
Media-osanäkymässä.
Ylimääräinen osanäkymä muodostuu viimeksi
käytetystä sovelluksesta tai autotoiminnosta, jolla
ei ole mitään tekemistä minkään muun kolmen
osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation ko.
sovelluksesta.
HUOM
Kun auto käynnistetään, kotinäkymän osanäkymissä näytetään tiedot kyseisen osanäkymän sovellusten senhetkisestä tilasta.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Tilakenttä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä, onko
taustatoimintoja käynnissä.
Päänäkymä
Päänäkymästä on aina pääsy seuraaviin:
Ilmastointinäkymä
• Asetukset
• Käyttöopas
• Profiili
• Auton tallennetut ilmoitukset.
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat
ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan ja istuinlämmityksen* asetukset.
Päänäkymästä on tietyissä tapauksissa pääsy
seuraaviin:
•
Kontekstuaaliset asetukset (esim.
Navigointiasetukset). Muuttakaa asetuksia
suoraan päänäkymässä jonkin sovelluksen
(esim. navigointi) ollessa käynnissä.
•
Kontekstuaalinen käyttöopas (esim.
Navigoinnin käyttöohje) Tämän avulla pääsee suoraan päänäkymässä digitaalisen käyttöoppaan artikkeleihin, jotka liittyvät näytössä
näytettävään sisältöön.
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla
ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia, jolloin käytettävissä on enemmän
ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän
sulkemiseksi ja palaamiseksi edelliseen
näkymään.
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän
alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva
näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen mahdolliseksi
käyttää.
HUOM
Päänäkymä alasvedettynä.
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti.
Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole
käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 109
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Sovellusnäkymä
sovellusnäkymässä, esim. lukemattomien tekstiilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Se avautuu
tällöin osanäkymässä, johon se kuuluu, esim.
Media.
Sovellusten määrästä riippuen sovellusnäkymää
voidaan selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
vasemmalta oikealle6 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.
vasemmalle6
Pyyhkäiskää oikealta
näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt
sovellukset esittävät lyhyen informaation suoraan
6
110
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle6 näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä.
Täältä aktivoidaan tai deaktivoidaan eri autotoiminnot, esim. BLIS*, Lane Keeping Aid* ja
Pysäköintiavustin*.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Erona sovellusnäkymään, siellä sovellus avataan
painalluksella, toiminto aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
oikealta vasemmalle6 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
(s. 112)
•
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 117)
•
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
6
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 125)
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 126)
Kuljettajaprofiilit (s. 130)
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Sovellukset (s. 483)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 115)
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
111
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymien käsittely
keskinäytössä
Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan laajentaa.
112
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.
}}
113
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Osanäkymän laajentaminen:
–
Osanäkymät Navigointi, Media ja Puhelin:
Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun
osanäkymä laajennetaan, työntyy ylimääräinen osanäkymä tilapäisesti sivuun. Muut
kaksi minimoidaan ja esitetään vain tietty
informaatio. Kun painatte ylimääräistä osanäkymää, kolme muuta osanäkymää pienentyvät ja näyttävät vain tietyt tiedot.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
Avatkaa sovellus laajennetussa
tilassa kokonäytössä - painakaa
symbolia.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Painakaa symboli palataksenne
laajennettuun tilaan, tai painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
•
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa tilassa).
•
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
Osanäkymän avaaminen tai sulkeminen
kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä7 ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi, jossa
on vielä enemmän informaatiota ja enemmän
asetusmahdollisuuksia.
7
114
Keskinäytön kotipainike.
Ei koske kaikkia sovelluksia tai auton toimintoja, jotka avataan ylimääräisen osanäkymän kautta
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän
vakionäkymään täyskuvatilasta - painakaa kaksi
kertaa kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 105)
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 108)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 108)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintonäkymä keskinäytössä
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinä-
kymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli8.
Painikkeiden eri tyypit
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Painikkeen tyyppi
Ominaisuus
Vaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä
ovat toimintopainikkeita.
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla
puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Liipaisupainiketta painettaessa avautuu toimintoikkuna. Ikkunassa voidaan esimerkiksi
muuttaa istuimen asentoa.
Pysäköintipainikkeet
8
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Heij. mittaristonäytön säädöt
• Pysäköi
• Pysäköinnistä poistuminen
}}
115
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu. Kun
toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen
osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi
näytetään teksti Toimii vain tietyissä
nopeuksissa, kun painiketta painetaan.
Painikkeen lyhyt kertapainallus aktivoi tai deaktivoi toiminnon.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
116
Keskinäytön käyttäminen (s. 105)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 108)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusten ja painikkeiden
siirtäminen keskinäytössä
HUOM
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin
tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle alas,
näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita käytetään
säännöllisesti.
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja
organisoida toivomusten mukaan.
1. Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä
oikealta vasemmalle9 tai toimintonäkymään
pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle9.
2.
3.
Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää
painettuna.
> Sovellus tai painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä on
mahdollista siirtää.
Vetäkää sovellus tai painike vapaaseen paikkaan näkymässä.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää sovellusten tai painikkeiden sijoittamisessa, on 48 kappaletta. Sovelluksen tai painikkeen siirtämiseksi
näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää se näkymän
pohjaan. Tällöin lisätään uusia rivejä, joihin sovellus tai painike voidaan sijoittaa.
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei voida
asettaa paikkoihin, jotka jo ovat varattuja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 115)
Sovellukset (s. 483)
Keskinäytön käyttäminen (s. 105)
Sovellus tai painike voi siis olla sijoitettuna pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös- tai
alaspäin näkymässä.
9
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia symboleja koko ajan.
Symboli
Sisältö
Yhdistetty internetiin.
Yhdistäminen internetiin epäonnistui.
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään
laitetta ei yhdistettynä.
Tietoa lähetään GPS:ään ja
GPS:stä.
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
}}
117
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Internetjako aktivoitu (Wi-Fi-hotspot). Auto jakaa siis käytettävissä
olevan kytkennän.
Automodeemi aktivoitu.
USB-jako aktiivinen.
Käynnissä oleva prosessi.
Esi-ilmastoinnin ajastin aktivoituna.
Äänilähdettä soitetaan.
Äänilähde pysäytetty.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Äänilähde vaiennettu.
Radiokanavalta vastaanotetaan uutisia.
Liikenneinformaatiota otetaan vastaan.
Kello.
118
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 108)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 133)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön näppäimistö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta
myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä
näytölle.
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai
artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista
kirjoittaa näyttöön.
}}
119
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä10.
Ehdotettuja sanoja sovitetaan uusien kirjai10
120
Koskee aasialaisia kieliä.
mien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja vasemmalle.
Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuettuna kaikissa
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks.
kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia
merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa
@ (annettaessa sähköpostiosoite) tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
, joka numerotilassa esitetään painikkeen
asemesta, jotta päästään takaisin
kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
Kirjaimen tai merkin versiot
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. EN. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen
mukaan. Jotta näppäimistön kieli voidaan
vaihtaa, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Välilyönti.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne
ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä
kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa
näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa
tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen
sana automaattisesti suurella kirjaimella.
Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana,
nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
Kumoaa tekstinsyötön. Lyhyt painallus poistaa merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä
nopeammassa tahdissa pitämällä näppäintä
painettuna.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin.
Näppäimistön päällä olevan painikkeen (ei näy
kuvassa) painallus vahvistaa tekstinsyötön, joka
on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen
yhteydestä.
Kirjaimen tai merkin eri versiot, esim. é tai è, voidaan kirjoittaa pitämällä kirjainta tai merkkiä painettuna. Näyttöön tulee ruutu, jossa on kirjaimen
tai merkin eri versioita. Painakaa haluamaanne
versiota. Jos mitään versiota ei valita, kirjoitetaan
alkuperäinen kirjain/merkki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä (s. 122)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 122)
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 105)
Tekstiviestien käsittely (s. 513)
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
121
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Kun joukko kieliä on valittu
kohdassa Asetukset, käytetään näppäimistön painiketta
vaihtamiseen eri kielten välillä.
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Kielten lisääminen tai poistaminen
asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle
kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön
kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Näppäimistöasettelut.
3.
Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä tekstin
syöttämistä varten.
Jos mitään kieltä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistön kieli on sama
kuin auton järjestelmäkieli.
Kielen muuttaminen luettelosta käyttämällä näppäimistöä:
1.
Painakaa painiketta pitkään.
> Luettelo tulee näkyviin.
2.
Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin
neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset,
on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle
ja annetaan muita sanaehdotuksia.
–
•
•
122
Koskee tiettyjä järjestelmäkieliä.
Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa
merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.
Vaihtakaa näppäimillä kirjoittamisesta kirjainten ja merkkien
kirjoittamiseen käsin painamalla
näppäimistön näppäintä.
Kielen muuttaminen näppäimistöllä näyttämättä
luetteloa:
Painakaa painiketta lyhyesti.
> Näppäimistö mukautuu luettelon seuraavan kielen mukaiseksi näyttämättä luetteloa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
11
Merkkien, kirjainten ja sanojen
kirjoittaminen käsin keskinäytössä
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 125)
Keskinäytön näppäimistö (s. 119)
Alue merkkien/kirjainten/sanojen/sanojen
osien kirjoittamista varten.
Tekstikenttä, jossa merkit tai sanaehdotukset11 näytetään sitä mukaa kuin niitä kirjoitetaan näyttöön (1).
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ehdotuksia merkeiksi/kirjaimiksi/sanoiksi/
sanojen osiksi. Luetteloa voidaan selata.
Välilyönti. Välilyönti voidaan tehdä myös kirjoittamalla väliviiva (-) käsin kirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Ks. otsikko "Välilyönnin
tekeminen vapaatekstikentässä kirjoitettaessa käsin" alla.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne merkin/kirjaimen kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan merkin/kirjaimen
jne. poistamiseksi.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
Tekstinsyöttöäänen mykistäminen/ottaminen
käyttöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
12
Merkkien/kirjainten/sanojen syöttäminen
käsin
1. Kirjoittakaa merkki, kirjain, sana tai osia
sanasta käsinkirjoitettujen kirjainten alueelle
(1). Kirjoittakaa sana tai osia sanasta päällekkäin tai samalle linjalle.
> Joukko ehdotuksia merkeistä, kirjaimista
tai sanoista näytetään (3). Todennäköisin
näytetään ylimpänä luettelossa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
2.
Syöttäkää merkki/kirjain/sana odottamalla
lyhyt hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain/
sana syötetään. On myös mahdollista
valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki
– painakaa haluamaanne merkkiä, kirjainta
tai sanaa luettelossa.
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta tai
sanaa, jota oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja
uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle12 kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
}}
123
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttään13.
Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa valitsemalla eri teemoja.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat.
3.
Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
Kuljettajan
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali ja
Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta on
tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto
on esivalittuna kaikissa teemoissa. Haluttaessa
voidaan valita kirkas vaihtoehto, jossa ulkonäkö
muuttuu siten, että taustasta tulee kirkas ja teksteistä tummia. Vaihtoehtoa voidaan käyttää esim.
ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä ja
ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tehkää välilyönti piirtämällä viiva vasemmalta oikealle14.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
13
14
124
Keskinäytön näppäimistö (s. 119)
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
Arabialainen kirjoitus: piirtäkää viiva oikealta vasemmalle.
•
•
•
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 125)
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 108)
Keskinäytön puhdistus (s. 615)
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen
keskinäytössä
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
3.
Vetäkää säädintä kohdassa Kosketusäänet,
jos haluatte muuttaa näytön painamiseen liittyvän äänen voimakkuutta tai poistaa sen
käytöstä. Vetäkää säädin halutun äänitason
kohdalle.
Järjestelmän
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 127)
Audioasetukset (s. 482)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Järjestelmän yksiköiden
muuttaminen
Yksiköiden asetukset tehdään keskinäytön valikossa Asetukset.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Mittayksiköt.
3.
Valitkaa yksikkönormi väliltä:
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsiusasteet.
• Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsiusasteet.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheit-asteet.
> Yksiköt kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuvat.
Järjestelmän kielen muuttaminen
Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa
Asetukset.
HUOM
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt.
3.
Valitkaa Järjestelmän kieli. Puheohjauksen
tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.
> Kieli kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja
head-up -näytössä muuttuu.
•
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 125)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 127)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 125)
Keskinäytössä käsitellään auton monien toimintojen Asetukset ja tiedot.
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten
lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako
kieleen, jota on vaikea ymmärtää, koska tällöin
voi olla vaikeata löytää takaisin näytön struktuuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Asetusten avaaminen
keskinäytössä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
1.
Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
2.
Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
3.
Painakaa jotain esitettävistä kategorioista ja
navigoikaa alakategorioihin ja kyseisiin asetuksiin painamalla uudelleen.
4.
Painakaa Edellinen siirtyäksenne taaksepäin
asetusvalikossa.
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 125)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 127)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 125)
Sulkekaa asetusvalikko painamalla Sulje.
}}
125
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 127)
Asetustyypit keskinäytössä (s. 128)
Kontekstuaalisten asetusten
avaaminen keskinäytössä
3.
Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa
useimpien auton perussovellusten asetuksia
suoraan keskinäytön päänäkymässä.
Sulkekaa asetusnäyttö painamalla Sulje tai keskinäytön alapuolella olevaa kotipainiketta.
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 129)
Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja vahvistakaa valinnat.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta ei
kaikilla.
Kolmannen osapuolen sovellukset
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID. Täällä
tehdään asetukset aina sovelluksen sisältä, ei
päänäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisten asetusten painike.
Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen,
esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin.
Näiden toimintojen asetuksia on mahdollista
muuttaa suoran keskinäytön päänäkymästä.
Kun kontekstuaaliset asetukset ovat käytettävissä:
126
1.
Vetäkää päänäkymä alas sovelluksen ollessa
laajennettuna, esim. Navigointi.
2.
Painakaa painiketta Navigointiasetukset.
•
•
•
•
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 125)
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Sovellusten lataaminen (s. 484)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Asetusten muuttaminen
keskinäytössä
Asetukset-kohtaa ja monien autojen toimintojen
tietoja voidaan muuttaa keskinäytön kautta.
1. Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
2.
Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
3.
Painakaa jotain kategoriaa ja alakategorioita
navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
4.
Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin.
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Asetustyypit keskinäytössä (s. 128)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 129)
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäiseksi tehdasasetukseksi
omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja palveluun Volvo On Call*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Alakategoria asetusvalikossa eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
* Valinnais-/lisävaruste. 127
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Asetusten nollaus keskinäytössä
4.
Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen
asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.
Kaksi palautustyyppiä
Asetusvalikon asetuksille on kaksi erityyppistä
palautusta:
• Tehdasasetusten palautus - puhdistaa
kaiken datan ja tiedostot sekä palauttaa
kaikki asetukset vakioarvoihin.
• Nollaa omat asetukset - puhdistaa henki-
lökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.
Asetusten palauttaminen
Palauttakaa asetukset noudattamalla näitä
ohjeita.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
128
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
3.
Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Asetustyypit keskinäytössä
Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa aktiiviselle
profiilille tai Nollaa kaikille profiileille.
> Valitut asetukset palautetaan.
Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin. Katsokaa taulukosta eri asetustyyppien kuvaukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 125)
•
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 129)
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Asetustyypit
Asetustyyppi
Selostus
Liipaisutoiminto
Käynnistää sovelluksen tai erillisen näkymän tarkennettuine asetuksineen painamalla tekstiä,
esim. laitteen yhdistämiseksi
Bluetooth®-toiminnolla.
Radiopainike
Valitkaa asetus useista mahdollisista painamalla haluamaanne
radiopainiketta, esim. valitaksenne
järjestelmän kielen.
Monivalintapainike
Valitkaa taso jollekin painamalla
haluamaanne painikkeen osaa,
esim. valitaksenne City Safety toiminnon herkkyystason.
Ruksausruutu
Valitkaa toiminnon aktivointi/
deaktivointi painamalla ruutua sen
ruksaamiseksi tai ruksin poistamiseksi, esim. valitaksenne istuinten
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen.
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 127)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Asetustyyppi
Selostus
Liukusäädin
Valitkaa taso jotain varten jakson
sisällä painamalla ja vetämällä
säädintä, esim. äänitason valitsemiseksi.
Informaation näyttäminen
Ei varsinainen asetus, näyttää tietoja jostain, esim. auton tunnistenumeron.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Taulukko keskinäytön asetuksista
Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton monien
toimintojen asetukset ja tiedot on koottu.
Pääkategorioita on seitsemän: My Car, Ääni,
Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi ja
Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden
ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin
käyttöoppaan ko. osassa.
Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa
Kuljettajaprofiilit-kohteisiin, kun taas toiset ovat
globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole sidottuja kuljettajaprofiiliin.
My Car
Alakategoriat
Seisontajarru ja jousitus
Tuulilasinpyyhin
Äänentoisto
Alakategoriat
Sävy
Tasapaino
Järjestelmän äänitasot
Navigointi
Alakategoriat
Kartta
Reitti ja opastus
Liikenne
Alakategoriat
Näytöt
Media
IntelliSafe
Alakategoriat
Ajotilan valinnat/Yksilöllinen ajotila*
AM/FM-radio
Valot ja valaistus
DAB*
Peilit ja helppo sisääntulo
Lukitus
Gracenote®
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 129
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Alakategoriat
TV*
Video
Järjestelmä
Alakategoriat
Kuljettajan profiili
Päivämäärä ja kellonaika
Kommunikaatio
Alakategoriat
Puhelin
Tekstiviestit
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-laitteet
Wi-Fi
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Automodeemin Internet*
Volvo On Call*
Volvon palveluverkot
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Yksityisyys ja tietosuoja
Näppäimistöasettelut
Ääniohjaus*
Tehdasasetusten palautus
Järjestelmätiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 102)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 127)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Kuljettajaprofiilit
Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan
sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten toivomusten
mukaisesti ja tallentaa yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin.
Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kukin avain
voidaan yhdistää johonkin kuljettajaprofiiliin.
Yhdistettyä avainta käytettäessä autossa otetaan
käyttöön kyseisen kuljettajaprofiilin asetukset.
Mitkä asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin?
Autossa tehtävät asetukset ovat joko henkilökohtaisia tai globaaleja. Juuri henkilökohtaiset asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin.
Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä,
etuistuimia, navigointia*, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.
Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on
mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
130
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Globaalit asetukset
Globaaleja asetuksia ja parametreja eivät muutu,
kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toiseen. Ne pysyvät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.
Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia
Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi
käytetty kuljettajaprofiili on käytössä, kun auton
lukitus avataan seuraavan kerran. Kuljettajaprofiili
voidaan vaihtaa, kun auton lukitus on avattu. Jos
etäavain on sen sijaan yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin, kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri
tavalla.
Vaihtoehto 1:
Henkilökohtaiset asetukset
Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta
kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.
1.
Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön käynnistyttyä.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista
kuljettajaprofiileista.
2.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
Aiheeseen liittyvät tiedot
3.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 131)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 132)
•
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 132)
•
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 132)
•
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 129)
4.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 130)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 108)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 132)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 132)
Vaihtoehto 2:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
2.
Painakaa painiketta Profiili.
> Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.
3.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
131
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin nimen
muuttaminen
Asetusten nollaus
kuljettajaprofiileissa
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin.
Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto seisoo
paikallaan.
Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin
kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine
asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä
etäavaimella.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään
valikko.
4.
5.
Painakaa ruutua Profiilin nimi.
> Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on mahdollista muuttaa. Painakaa
näppäimistön sulkemiseksi.
Tallentakaa nimenmuutokset painamalla
Edellinen tai Sulje.
> Nimi on nyt muutettu.
HUOM
Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä
tällöin tallenneta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
132
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus Nollaa
omat asetukset.
3.
Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa
aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille
profiileille tai Peruuta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 130)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran,
sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin.
Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.
Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti
yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus
avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili
aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta tehtävä, kun
kyseistä avainta käytetään.
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin
Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään,
jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää avaimeen.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Merkitkää haluttu profiili. Näyttö palaa kotinäkymään. Profiilia Vieras ei voida yhdistää
avaimeen.
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 131)
Keskinäytön näppäimistö (s. 119)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
4.
5.
Vetäkää päänäkymä uudelleen alas ja painakaa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia.
Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida
yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä hetkellä autossa käytettävään avaimeen. Jos
autossa on useita avaimia, näytetään teksti
Useita avaimia löytyi, aseta yhdistettävä
avain lukulaitteen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 130)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 132)
Keskinäytön ilmoitukset
Keskinäytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Etäavaimella (s. 223)
Ilmoitus keskinäytön päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
> Kun teksti Profiili yhdistetty avaimeen
näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili
yhdistetty toisiinsa.
6.
Painakaa painiketta OK.
> Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta ei poisteta valintaa.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus
on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää
tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
}}
133
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoituksilla on
korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/
toimenpidettä ennen kuin ne häviävät. Ilmoitukset,
jotka pitää tallentaa, asettuvat keskinäytön päänäkymään.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
Keskinäytön ilmoituksia käsitellään keskinäytön
näkymissä.
–
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 134)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 135)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 99)
Ilmoitus keskinäytön päänäkymässä.
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike (tai
useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa) esim.
ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
–
134
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti
hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 133)
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 99)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 135)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
2.
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla
sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa kuljettajan näytöstä tuulilasille. Heijastetun kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan
automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä on
nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
•
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 133)
Tuleva puhelu.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 134)
Head-up -näyttö esittää varoituksia ja informaatiota koskien nopeutta, nopeudensäädintoimintoja, navigointia jne. kuljettajan näkökentässä.
Myös liikennemerkki-informaatiota ja tulevat
puhelut voidaan näyttää head-up-näytössä.
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 99)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 135
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
HUOM
HUOM
Kuljettajan mahdollisuutta nähdä informaatiota head-up -näytöstä (ylänäyttö) heikentävät:
•
•
polarisoivien aurinkolasien käyttö
•
•
esineet näyttöyksikön peitelasin päällä
Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä
käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
City Safety head-up-näytössä
ajoasento, joka aiheuttaa sen, ettei kuljettaja istu keskeisesti istuimella
Aktivoitaessa City Safety head-up-näytössä oleva
informaatio korvataan City Safety -järjestelmän
grafiikalla. Tämä grafiikka tulee näkyviin, vaikka
head-up -näyttö on suljettu.
epäsuotuista valaistusolosuhteet.
TÄRKEÄÄ
Näyttöyksikkö, josta informaatio projisoidaan,
on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin
vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö
mitään esineitä peitelasin päällä ja katsokaa,
ettei sen päälle putoa mitään esineitä.
Esimerkkejä siitä, mitä näytössä voidaan esittää.
Nopeus
Vakionopeudensäädin
Navigointi
Liikennemerkkejä
Head-up-näytössä voidaan näyttää tilapäisesti
useita symboleita, esim.:
Jos varoitussymboli syttyy - lukekaa
varoitusilmoitus kuljettajan näytöstä.
Jos informaatiosymboli syttyy - lukekaa
ilmoitus kuljettajan näytöstä.
136
City Safety -toiminnon grafiikka vilkkuu kuljettajan huomion saamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 137)
•
•
Head-up-näytön* puhdistaminen (s. 616)
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
(s. 591)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Head-up-näytön* aktivointi ja
deaktivointi
Head-up-näyttö voidaan aktivoida ja deaktivoida
auton käynnistämisen jälkeen.
Painakaa painiketta
Tuulilasinäyttö keskinäytön
toimintonäkymässä. Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Head-up-näytön* asetukset
Valinta tallennetaan henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.
Näyttövaihtoehdon valitseminen
Valitkaa head-up-näytössä näytettävät toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Näytöt
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat.
3.
Valitkaa yksi tai useampi toiminto:
Head-up-näytön* asetukset (s. 137)
Head-up-näyttö* (s. 135)
Valovoiman ja korkeussijainnin säätö
Säätäkää tuulilasin head-up-näytön näyttämisasetuksia.
Asetuksia voidaan tehdä keskinäytön asetusvalikossa, kun auto on käynnistetty ja tuulilasille heijastetaan kuvaa.
•
•
•
•
1.
Painakaa painiketta Heij. mittaristonäytön
säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.
2.
Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta ja
korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Näytä navigointi
Näytä Road Sign Information -tiedot
Näytä kuljettajan tuki
Näytä puhelin.
Valovoiman vähentäminen
Valovoiman lisääminen
Sijainnin nostaminen
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 137
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Sijainnin laskeminen
Puheääniohjaus15
Vahvistakaa
Kuljettaja voi puheohjata tiettyjä mediasoittimen
toimintoja, Bluetooth-yhdistettyä puhelinta, ilmastointijärjestelmää ja Volvon navigointijärjestelmää*.
Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti
sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin. Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden näyttöjen
valovoiman säätö.
Puhekäskyt parantavat kuljettajan mukavuutta ja
auttavat häntä keskittymään paremmin ajamiseen
sekä tie- ja liikenneolosuhteisiin.
Korkeus voidaan tallentaa sähkökäyttöisen*
etuistuimen muistitoimintoon.
VAROITUS
Vaaka-asennon kalibrointi
Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua
kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car Kuljettajan näyttö
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
kalibrointi.
3.
Kääntäminen vastapäivään
Kääntäminen myötäpäivään
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
Vahvistakaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Head-up-näyttö* (s. 135)
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 137)
Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni
15
138
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Puheohjaus tapahtuu dialogilla, jossa käyttäjä
sanoo komennot ja saa järjestelmältä verbaalisia
vastauksia. Puheohjausjärjestelmä käyttää samaa
mikrofonia kuin Bluetooth-yhteydellä yhdistetyt
laitteet, ja puheohjausjärjestelmän vastaukset
annetaan auton kaiutinten kautta. Tietyissä
tapauksissa esitetään myös tekstiviesti kuljettajan
näytössä. Toimintoja ohjataan ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja asetukset tehdään keskinäytön kautta.
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti.
Hakekaa päivitykset parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi osoitteesta
support.volvocars.com.
Puheohjauksen käyttö16
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi
ja vuoropuhelun aloittamiseksi
puhekäskyillä.
Ottakaa huomioon seuraavat asiat:
•
Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla
äänellä tavalliseen tahtiin.
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja panoraamakatto*
suljettuina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
16
Puheohjauksen käyttö (s. 139)
Puheohjaus voidaan keskeyttää:
Puhelimen puheohjaus (s. 140)
•
•
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 191)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 141)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
sanomalla "Cancel".
painamalla pitkään ohjauspyörässä olevaa
.
puheohjauksen painiketta
Nopeuttakaa kommunikaatiota ja hypätkää järjestelmän antamien kehotusten yli painamalla
ohjauspyörän puheohjauspainiketta
järjestelmän äänen puhuessa ja sanomalla seuraava
käsky.
Esimerkkejä puheohjauksesta
Painakaa
ja sanokaa "Call [Etunimi]
[Sukunimi] [numerokategoria]" - soittaa
puhelinmuistiosta valitulle yhteystiedolle. Jos
yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim.
koti, matkapuhelin, työ), on valittava oikea kategoria.
Painakaa siis
ja sanokaa "Call Kalle
Virtanen Matkapuhelin".
Käskyt/sanonnat
Seuraavia käskyjä on mahdollista käyttää aina.
•
•
•
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
"Cancel" - keskeyttää dialogin.
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä
vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko.
tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
Eri toimintojen, kuten puhelimen ja radion,
komennot on kuvailtu niitä koskevissa kappaleissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 139
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta
toiminnosta riippuen:
•
•
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan numero
numerolta, esim. nolla kolme yksi kaksi kaksi
neljä neljä kolme (03122443).
Talonumerot voidaan sanoa numero numerolta tai kokonaisuutena, esim. kaksi kaksi tai
kaksikymmentäkaksi (22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkaksi (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua
"kaksois-" tai "kolmois-", esim. kaksoisnolla
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–2300.
Taajuudet voidaan sanoa yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan (98,8) tai
sataneljä pilkku kaksi (104,2).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
17
18
140
Puheääniohjaus (s. 138)
Puhelimen puheohjaus (s. 140)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 191)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 141)
Puhelimen puheohjaus17
Soittaa yhteystietoon, kuunnella viestit tai sanella
lyhyitä viestejä puheohjauskomennoilla
Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella.
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan antaa,
puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos yhteystiedolla,
esim. Robyn Smith, on useita puhelinnumeroita,
myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim.
Koti tai Matkapuhelin: "Call Kalle Virtanen
Matkapuhelin".
Painakaa
kyistä:
•
•
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 138)
Puheohjauksen käyttö (s. 139)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 191)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 141)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
•
•
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
"Read message" - viesti luetaan. Jos viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
"Message to [yhteystieto]" - käyttäjää
kehotetaan sanomaan lyhyt viesti. Tämän jälkeen toiminto lukee viestin ääneen ja käyttäjä
voi valita, lähetetäänkö18 vai saneleeko hän
viestin uudelleen. Jotta tämän toiminnon
käyttö on mahdollista, auton on oltava yhteydessä internetiin.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vain tietyt puhelimet pystyvät lähettämään viestejä auton kautta. Luettelo yhteensopivista laitteista on osoitteessa support.volvocars.com.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
Puheääniohjauksen asetukset21
"DAB " - käynnistää DAB-radion*.
Tässä valitaan puheohjausjärjestelmän asetukset.
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta
ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta
esittäjältä.
•
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa
musiikkia.
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta
albumilta.
Radion ja median puheohjaus19
Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen
puheohjausta varten.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:
•
•
"Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun
TV-kanavan*20.
•
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella. Jos
mikään radiolähde ei ole aktiivinen, käynnistetään FM-alue normina.
•
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" - avaa
valitun radiotaajuuden valitulla radion aaltoalueella.
•
"Radio" - käynnistää FM-radion.
19
20
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
"TV" - käynnistää toiston TV:stä*20.
"CD" - käynnistää toiston CD-levyltä*.
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetoothyhdistetystä medialähteestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 138)
Puheohjauksen käyttö (s. 139)
Asetukset
Järjestelmä
Ääniohjaus
Asetuksia voidaan tehdä seuraavilla alueilla:
• Toista puhekomento
• Sukupuoli
• Puhetempo
Audioasetukset
Valitkaa ääniasetukset kohdassa:
Asetukset Ääni
Ääniohjaus
Järjestelmän äänitasot
Puhelimen puheohjaus (s. 140)
Kieliasetukset
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 191)
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Puheääniohjauksen asetukset (s. 141)
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja
aputeksteihin.
Asetukset Järjestelmä Järjestelmän
kielet ja yksiköt Järjestelmän kieli
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 141
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
21
142
Puheääniohjaus (s. 138)
Puheohjauksen käyttö (s. 139)
Puhelimen puheohjaus (s. 140)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 191)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Audioasetukset (s. 482)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 125)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
VALAISTUS
VALAISTUS
Valokatkaisimet
Eri valokatkaisimilla käytetään sekä ulko- että
sisävaloja. Vasemmalla ohjauspylvään vivulla
sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Kojelaudan
säätöpyörällä säädetään sisätilan valaistuksen
voimakkuutta.
Ulkovalaistus
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot.
Sisältö
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai kun
sumuvalot edessä* ja/tai takana on
aktivoitu.
Huomio- ja positiovalot.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynä.A
Toiminto Automaattiset kaukovalot
voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun
lähivalot palavat.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
A
Vasemman ohjauspylvään vivun kiertorengas.
Kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II
tai auto on käynnissä, kiertorenkaan eri asennot
tarkoittavat seuraavia toimintoja:
144
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan
siirtää asentoon
toisesta asennosta, jotta vain positiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Volvo suosittelee, että asentoa
autoa ajettaessa.
käytetään
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian
heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa
ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta
ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Kojelaudan säätöpyörät
•
•
•
•
•
•
•
•
Vilkkujen käyttö (s. 150)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 148)
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Jarruvalot (s. 152)
Useita valaistustoimintoja voidaan säätää ja aktivoida keskinäytön kautta, esimerkiksi automaattisia kaukovaloja, saattovalaistusta ja turvavalaistusta.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Hätäjarruvalot (s. 152)
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Valitkaa Ulkovalot tai Sisävalot.
Lähivalot (s. 147)
Takasumuvalo (s. 151)
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 150)
Varoitusvilkut (s. 152)
Valot ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 144)
Automaattiset kaukovalot (s. 148)
Saattovalojen käyttäminen (s. 153)
Turvavalaistus (s. 153)
Vilkkujen käyttö (s. 150)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 125)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 115)
Sisätilan valaistustehon säätämisen säätöpyörä (vasemmalle).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 145)
Sisävalaistus (s. 154)
Seisonta-/positiovalot (s. 146)
* Valinnais-/lisävaruste. 145
VALAISTUS
Seisonta-/positiovalot
Positiovaloja voidaan käyttää, jotta muut tielläliikkujat näkevät pysähtyneen tai pysäköidyn auton.
Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
toisesta asennosta, jotta vain positiovalot
syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella
10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä
10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät. Kuljettajan täytyy kääntää säädin muuhun asentoon
kuin
.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi.
Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa auton sähköjärjestelmä on.
Huomiovalot
Autossa on ympäristön valaistusolosuhteet
havaitsevia tunnistimia. Huomiovalot palavat
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asen,
tai
sekä auton sähkönossa
järjestelmän ollessa jännitetilassa II tai auton
valonmoottorin ollessa käynnissä. Tilassa
heittimet vaihtavat automaattisesti lähivaloille heikossa päivänvalossa tai pimeällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
- positiovalot syttyvät (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai
jos auto on käynnissä, huomiovalot palavat positiovalojen asemesta edessä. Kun kiertorengas on
tässä asennossa, positiovalot palavat riippumatta
auton sähköjärjestelmän jännitetilasta.
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää positiovalojen asentoon
1
146
•
•
Valokatkaisimet (s. 144)
Jännitetilat (s. 424)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asenpalavat huomiovalot (DRL1), kun
nossa
autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä. Vaihto lähivaloihin tapahtuu myös, jos sumuvalot edessä*
ja/tai takana aktivoituvat.
Daytime Running Lights
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Lähivalot
Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa
päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun
kiertorenkaan ollessa ajon aikana asennossa
, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai auto on käynnissä.
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman vivun
kiertorenkaan on oltava asennossa
, jotta
tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 144)
Jännitetilat (s. 424)
Huomiovalot (s. 146)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 144)
Jännitetilat (s. 424)
Lähivalot (s. 147)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Käännettäessä ohjauspylvään vipu asentoon
lähivalot aktivoituvat automaattisesti myös
silloin, jos takasumuvalo aktivoidaan.
Lähivalot palavat aina ohjauspylvään vivun kierto, kun auton
renkaan ollessa asennossa
sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai auto on
käynnissä.
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, kun sitä ajetaan tunneliin, ja vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
147
VALAISTUS
Kaukovalojen käyttäminen
Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää näkyvyyden
parantamiseksi ajettaessa pimeällä, kunhan ne
eivät häikäise muita tielläliikkujia.
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti taaksepäin kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot
palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
2 tai
. Aktivoikaa kaukovalot siirtämällä
ohjauspylvään vipua eteenpäin. Deaktivoikaa
siirtämällä ohjauspylvään vipua taaksepäin.
2
148
Kun lähivalot on sytytetty.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 144)
Automaattiset kaukovalot (s. 148)
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella
havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot,
ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan kääntämällä
ohjauspylvään vivun kiertorengas asentoon
.
Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon. Kun kameratunnistin ei enää näe vastaan
tulevia tai edellä kulkevia ajoneuvoja, kaukovalot
kytketään takaisin päälle.
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(noin 12 mph) tai suurempi.
VALAISTUS
Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen
välittömän asettumisen lähivaloille.
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta.
Kun automaattiset kaukovalot on aktivoitu, sympalaa valkoisena kuljettajan näytössä.
boli
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti
pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää tai
sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot
jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet
eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symboli
syttyy.
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa sinisenä. LED-valonheittimien yhteydessä näin käy
myös silloin, kun kaukovalot on osittain himmennetty, ts. heti jos valokeila valaisee hieman lähivaloja voimakkaammin.
LED3-valonheittimillä varustettu auto*
Jos automaattisissa kaukovaloissa on päällä/pois
-toiminto4, valaistus palautuu kaukovaloille muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
Jos automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva
toiminto4, jatkaa valokeila, erona siihen, mitä
tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai
edessä olevan ajoneuvon molemmille puolille vain suoraan ajoneuvoa kohti osoittava valokeilan
osa himmennetään.
VAROITUS
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa
ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon
molemmilla puolilla.
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline, jolla
käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää
havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai
edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
Automaattisten kaukovalojen rajoitukset
Kameratunnistimella, johon toiminto perustuu, on
tiettyjä rajoituksia.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Ohjauspylvään vivun
.
kiertorengas voi kuitenkin olla asennossa
Symboli
sammuu, kun ilmoitus esitetään.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 144)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 148)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 330)
3 Valodiodi (Light Emitting Diode)
4 Auton varustelutasosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 149
VALAISTUS
Vilkkujen käyttö
HUOM
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme
kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle
ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
•
Tämä automaattinen vilkkujakso voidaan
keskeyttää siirtämällä ohjauspylvään vipua
välittömästi vastakkaiseen suuntaan.
•
Jos vilkkusymboli kuljettajan näytössä
vilkkuu normaalia nopeammin - katsokaa
kuljettajan näytössä näkyvää viestiä.
Aktiiviset kaarrevalot*
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan
mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä. LED5-valonheittimillä* varustetussa
autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla
aktiiviset kaarrevalot.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin käsin
tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Toiminto
voidaan aktivoida/deaktivoida keskinäytön
kautta.
•
•
Varoitusvilkut (s. 152)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 145)
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).
Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän
liikettä antaakseen maksimaalisen valaistuksen
kaarteissa ja risteyksissä, mikä voi parantaa kuljettajan näkyvyyttä.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä palaa
kuljettajan näytössä samalla, kun
symboli
kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
5
150
Valodiodi (Light Emitting Diode)
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja lähivalojen palaessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida keskinäytön toimintonäkymän kautta:
Takasumuvalo
Takasumuvalo valaisee huomattavasti tavallisia
takavaloja voimakkaammin ja sitä tulee käyttää
ainoastaan silloin, kun näkyvyys on huonontunut
sumun, lumen, savun tai pölyn takia, jotta muut
liikenteessä liikkujat huomaavat edellä ajavan ajoneuvon aikaisessa vaiheessa.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
käynnistyskytkintä käännetään myötäpäivään
moottorin sammuttamiseksi tai ohjauspylvään
vivun kiertorengas käännetään asentoon
tai
.
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Painakaa painiketta Aktiiviset
kaarrevalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 145)
Valokatkaisimet (s. 144)
Jännitetilat (s. 424)
Takasumuvalon polttimon vaihto (s. 598)
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo koostuu kuljettajan puolella takana
olevasta valosta.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain jännitetilan II
ollessa aktiivinen tai auton ollessa käynnissä sekä
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asennossa
tai
.
Painakaa päälle/pois-painiketta. Symboli
kuljettajan näytössä palaa, kun takasumuvalo on
sytytetty.
151
VALAISTUS
Jarruvalot
Hätäjarruvalot
Varoitusvilkut
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia siten,
että kaikki auton vilkut vilkkuvat yhtä aikaa. Toimintoa voidaan käyttää vaaratilanteesta varoittamiseen.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan alas.
Lisäksi ne syttyvät, kun jokin kuljettajan tukijärjestelmä jarruttaa autoa automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hätäjarruvalot (s. 152)
Jarrutoiminnot (s. 427)
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen
sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa
- palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu suurissa
nopeuksissa.
Kun kuljettaja on hidastanut nopeutta voimakkaasti jarruttamalla ja hän vapauttaa jarrupolkimen, jarruvalot palaavat normaaliin toimintaan.
Samalla auton varoitusvilkut aktivoituvat. Nämä
vilkkuvat, kunnes kuljettaja kiihdyttää auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa
varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
152
Jarruvalot (s. 152)
Käyttöjarru (s. 428)
Varoitusvilkut (s. 152)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni. Varoitusvilkut alkavat vilkkua, kun hätäjarruvalot ovat
lakanneet vilkkumasta, ja ne poistuvat sitten automaattisesti toiminnasta lähdettäessä liikkeelle tai
painettaessa painiketta.
VALAISTUS
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskevat määräykset
voivat vaihdella maasta toiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Saattovalojen käyttäminen
Turvavalaistus
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää
palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena
auton lukitsemisen jälkeen.
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Toiminnon aktivointi:
Toiminto aktivoituu, kun etäavainta käytetään lukituksen avaamiseen. Tällöin palavat positiovalot,
ulkokahvan valaistus*, numerokilven valaistus,
sisäkattovalot ja lattiavalaistus sekä tavara-/kuormatilan valaistus. Jos jokin ovi avataan aktivointiajan sisällä, ulkokahvan* valaistuksen ja sisävalaistuksen toiminta-aikaa pidennetään.
Hätäjarruvalot (s. 152)
1.
Sulkekaa auto.
Vilkkujen käyttö (s. 150)
2.
Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
3.
Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoiduttua kuljettajan näytön symboli, positiovalot, ulkokahvan valaistus* ja numerokilven valaistus palavat.
Aika, jonka saattovalot palavat, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 145)
•
Turvavalaistus (s. 153)
Toiminto voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 145)
Saattovalojen käyttäminen (s. 153)
Etäavaimella (s. 223)
* Valinnais-/lisävaruste. 153
VALAISTUS
Sisävalaistus
Sisustuksessa on useita erityyppisiä, ajokokemusta parantavia valoja. Muun muassa lukuvalot,
käsinekotelon valaistus ja maavalaistus.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää
ja sammuttaa manuaalisesti vähintään 5 minuutin
kuluttua siitä, kun:
•
auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole
käynnistetty.
Etumainen kattovalaistus
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Taempi kattovalaistus
Lukuvalo, oikea puoli
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään
myös matkustamovalaistuksena.
Lukuvalot
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät
tai sammuvat, kun kyseistä painiketta kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään
pitämällä painiketta painettuna.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa
olevaa painiketta.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Kun automatiikka on aktivoitu, painikkeen merkkivalo palaa ja
matkustamovalaistus syttyy ja sammuu alla kuvatulla tavalla.
Lukuvalot takaistuimen yläpuolella.
Matkustamovalaistus:
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
154
•
syttyy, kun auton lukitus avataan ja kun auto
sammutetaan
•
sammuu, kun auto käynnistetään ja kun se
lukitaan
•
syttyy ja sammuu, kun jokin sivuovi avataan
tai suljetaan
•
jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin
sivuovi on auki.
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi
valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla
lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
Aurinkosuojan peilin valaistus*
Peilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
mavalaistusta voidaan säätää keskinäytössä ja
myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Ovien säilytyslokeroiden valot
Ovien säilytyslokeroiden valot syttyvät avattaessa
ovet ja sammuvat lukittaessa auto. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa
olevan säätöpyörän avulla.
Tunnelikonsolissa olevan etummaisen
mukinpitimen valo
Maavalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava ovi
avataan tai suljetaan.
Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun auton
lukitus avataan, ja se sammuu kun auto lukitaan.
Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.
Kynnysvalaistus
Aiheeseen liittyvät tiedot
Maavalaistus*
Kynnysvalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava
ovi avataan tai suljetaan.
Valaistus kuormatilassa
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
•
•
•
•
Sisävalaistuksen säätäminen (s. 155)
Valokatkaisimet (s. 144)
Jännitetilat (s. 424)
Matkustamon sisusta (s. 564)
Sisävalaistuksen säätäminen
Auton valaistus syttyy eri tavalla jännitetilasta riippuen. Sisävalaistusta voidaan säätää kojelaudan
säätöpyörällä ja joitakin valaistustoimintoja myös
keskinäytön kautta.
Kojelaudan säätöpyörällä
ohjauspyörän kohdalla säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen, ympäröivän
valon ja tunnelmavalaistuksen*
voimakkuutta
Ympäröivän koristevalaistuksen
säätäminen
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus Sisävalot.
3.
Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
•
Kohdassa Tunnelmavalon voimakkuus,
valitkaa joko Pois, Alhainen tai
Voimakas.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa
joko Alennettu tai Täysi.
Koristevalaistus
Ympäröivä valo syttyy avattaessa ovet ja sammuu
lukittaessa auto. Koristevalaistuksen voimakkuutta voidaan säätää keskinäytössä ja myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Tunnelmavalot*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka
mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä
valaistus palaa, kun auto on käynnissä. Tunnel-
Valot ja
Tunnelmavalaistuksen säätäminen*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka
mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä
valaistus palaa, kun auto on käynnissä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 155
VALAISTUS
||
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan ja Värin
mukaan valojen värin muuttamiseksi.
Valittaessa Lämpötilan mukaan valo muuttuu asetetun matkustamon lämpötilan
mukaan.
Kohdassa Värin mukaan voidaan käyttää
lisäsäätöihin aliluokkaa Teemavärit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
156
Sisävalaistus (s. 154)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 145)
Jännitetilat (s. 424)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunat, lasit ja peilit
•
Autossa on säätimet ikkunoita, laseja ja peilejä
varten. Jotkut auton lasit on vahvistettu laminoimalla.
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 210)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 211)
Kaikissa sähkötoimisesti ohjattavissa ikkunoissa
ja aurinkosuojissa* on puristumissuoja, joka laukeaa, jos avautumisen tai sulkeutumisen tiellä on
jokin este.
Kohdatessaan esteen liike pysähtyy, jonka jälkeen se palaa automaattisesti takaisinpäin noin
50 mm:n (n. 2 tuuman) päähän esteestä (tai täyteen tuuletusasentoon).
Laminoitu lasi
Tuulilasi ja panoraamakatto* ovat laminoitua lasia.
Lasi on vahvistettu, mikä antaa paremman murtosuojan ja parantaa matkustamon äänieristystä.
Joihinkin muihin lasipintoihin laminoitu lasi on
saatavana lisävarusteena.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua1/>
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
1
158
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 158)
Jos puristumissuoja on lauennut, voidaan kattoluukkua silti liikuttaa kerran samaan suuntaan
ilman puristumissuojaa, jos se tehdään
10 sekunnin sisällä puristumissuojan laukeamisesta. Puristumissuoja voidaan siis ohittaa, jos
sulkeutuminen keskeytyy esim. jään muodostumisen takia, painamalla säädintä jatkuvasti täysin
suljettua asentoa kohti.
VAROITUS
Panoraamakatto* (s. 165)
Ikkunannostimet (s. 159)
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Taustapeilit (s. 162)
Aurinkoverhon käyttö* (s. 161)
Head-up-näyttö* (s. 135)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 169)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 172)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 159)
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 160)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Aurinkoverhon käyttö* (s. 161)
Panoraamakatto* (s. 165)
Puristumissuojan
palauttamismenettely
Jos ikkunannostimien sähköisissä toiminnoissa
on ongelmia, palauttamismenettely voidaan testata.
Ikkunannostimet
Ikkunannostimia käytetään kyseisen oven säätimillä. Kuljettajan ovessa on säätimet kaikkien
ikkunoiden käyttämistä ja myös lapsilukkojen aktivointia varten.
VAROITUS
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Jos ongelma ei poistu tai jos se koskee panoraamakattoa tai kattoluukkua, kääntykää korjaamon
puoleen.2
Ikkunannostimen palauttaminen
1. Aloitettaessa ikkunan on oltava suljettuna.
2.
Siirtäkää ikkunannostimen säädintä manuaalisessa tilassa kolme kertaa ylöspäin suljettua
asentoa kohti.
> Järjestelmä alustetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
2
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 158)
Ikkunannostimien käyttö (s. 160)
Aurinkoverhon käyttö* (s. 161)
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Sähkötoiminen lapsilukko*, joka poistaa
takaovien säätimet käytöstä, jotta ovia tai
ikkunoita ei voida avata auton sisältä käsin.
Takaikkunoiden säätimet.
Etuikkunoiden säätimet.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla
palauttamismenettelyä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 159
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 160)
Ikkunannostimien käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla
palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 158)
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 159)
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa. Siirtäkää jotain
säädintä hieman ylös- tai alaspäin. Ikkunannostimet liikkuvat ylös- tai alaspäin niin
kauan kuin säädintä pidetään paikallaan.
Käyttö automatiikalla. Siirtäkää jokin säätimistä ylös- tai alaspäin ääriasentoonsa ja
vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla I tai II. Moottorin sammuttamisen
jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun
jälkeenkin - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen. Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan
käyttää.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella, ovenkahvan avaimettomalla avaamisella* tai keskuslukituspainikkeella.
160
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan:
•
•
•
avaimettomalla sulkemisella*
•
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 225)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 250)
Aurinkoverhon käyttö*
Kumpaankin takaoveen voi olla asennettu aurinkoverho.
Takaovessa – käsikäyttöinen
keskuslukituspainikkeella
etäavaimella.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä,
kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata
hieman myös etuovien ikkunoita.
HUOM
Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (n. 112 mph), mutta ne
voidaan sulkea.
Liikennesääntöjen noudattaminen on aina
kuljettajan vastuulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ikkunannostimet (s. 159)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 158)
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Koukku ja siihen kuuluva salpa
–
Vetäkää aurinkoverho ylös ja kiinnittäkää se
oven yläreunan koukkuun.
Ikkuna voidaan avata ja sulkea, vaikka aurinkoverho olisi vedetty ylös.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 158)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 159)
•
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 159)
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 247)
•
Ikkunannostimet (s. 159)
* Valinnais-/lisävaruste. 161
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taustapeilit
•
Sisä- ja ulkotaustapeilien tarkoitus on tarjota kuljettajalle parempi näkymä taakse.
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
Taustapeilien himmennyksen
säätäminen
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 211)
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeileistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmennä
takaa tulevat valot, jos ne häiritsevät.
Sisätaustapeili
Sisätaustapeiliä säädetään yksinkertaisesti kääntämällä sitä käsin. Sisätaustapeilissä voi olla
HomeLink*, automaattinen himmennys* ja kompassi*.
Manuaalinen himmennys
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä.
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
Molemmat peilit ovat kaarevia hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat näyttää
olevan kauempana kuin ne todellisuudessa
ovat.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Myös automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan yhdistää
sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
162
•
•
•
Kompassi (s. 478)
•
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 163)
HomeLink®*
(s. 474)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 162)
Manuaalisen himmennyksen säädin.
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2.
Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattisella himmennyksellä varustetussa
peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen säädintä.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti. Automaattinen himmennys on aina toiminnassa ajon aikana, paitsi
jos peruutusvaihde on valittu.
Jotta ulkotaustapeileissä voi olla automaattinen
himmennys, sen on oltava myös sisätaustapeilissä.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit,
häikäisysuojat tai esineet istuimella tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten, että niihin ei
pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennyksessä ei
huomata välittömästi muutosta, mutta hetken
kuluttua muutos on tehty.
Himmennyksen herkkyys vaikuttaa sekä sisä- että
ulkotaustapeileihin.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai
Vaalea.
Ulkotaustapeilien kääntäminen
Jotta näkymä taaksepäin on parempi, ulkotaustapeilit voidaan säätää kuljettajan toiveiden mukaisesti. Automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan myös yhdistää sähkötoimisen istuimen*
muistitoimintopainikkeisiin.
Ulkotaustapeilien säätimien
käyttäminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 162)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 163)
Peilit ja
Sisätaustapeilissä on kaksi tunnistinta, eteenpäin
suunnattu ja taaksepäin suunnattu, jotka toimivat
yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja
poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu tunnistin
havaitsee ympäröivän valon, kun taas taaksepäin
suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
Ulkotaustapeilien säätimet.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla.
1.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin
tai painiketta R oikean taustapeilin osalta.
Painikkeessa oleva valo palaa.
2.
Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3.
Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 163
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Palautus normaaliasentoon
Kääntäminen pysäköitäessä3
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen toimisi oikein.
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas, jotta
kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.
1.
Kääntäkää peilit autoa vasten painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti.
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Huomatkaa, että painiketta on ehkä painettava
kahdesti riippuen siitä, oliko se jo esivalittu. Kun
taustapeili on käännetty alas, painike vilkkuu. Kolmen sekunnin kuluttua peruutusvaihteen kytkemisestä pois päältä taustapeili lähtee palaamaan
automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, jonka
se saavuttaa noin 8 sekunnissa.
Taustapeilien kääntäminen sisään
sähkötoimisesti*
Automaattinen kääntäminen
pysäköitäessä3
2.
Kääntäkää ne jälleen ulos painamalla yhtä
aikaa painikkeita L ja R.
3.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään.
1.
Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti
(jänniteasennon pitää olla vähintään I).
2.
Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja
R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
3 Vain
164
–
Tätä asetusta käytettäessä taustapeilit käännetään automaattisesti alas valittaessa peruutusvaihde. Alaskäännetty asento on esiasetettu eikä
sitä voi säätää. Taustapeili voidaan palauttaa suoraan alkuperäiseen asentoonsa painamalla painiketta L tai R kaksi kertaa.
3.
Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi
taustapeileistä halutaan kääntää.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Peilit ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 162)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 162)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 211)
Peilit ja
yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakatto*
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon.
Etumainen voidaan avata pystysuoraan takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (aukiasento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Panoraamakattoon kuuluvat tuulenohjain ja aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta
ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
TÄRKEÄÄ
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa I tai II.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
•
•
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 158)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 247)
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella, ovenkahvan avaimettomalla avaamisella* tai keskuslukituspainikkeella.
Ilmanohjain
TÄRKEÄÄ
Panoraamakaton käyttö* (s. 166)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 168)
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 225)
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos se
on jäätynyt kiinni.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 250)
* Valinnais-/lisävaruste. 165
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakaton käyttö*
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattopaneelin säätimellä ja niissä on molemmissa
puristumissuoja.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
TÄRKEÄÄ
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos se
on jäätynyt kiinni.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa I tai II.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella, ovenkahvan avaimettomalla avaamisella* tai keskuslukituspainikkeella.
mäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Sekä panoraamakaton että aurinkoverhon liike pysähtyy
myös silloin, jos katon säädintä käytetään päinvastaiseen suuntaan meneillään olevan liikkeen
suuntaan nähden.
Panoraamakatossa ja aurinkoverhossa on myös
puristumissuoja.
HUOM
Manuaalisessa avauksessa aurinkoverhon täytyy olla täysin auki, ennen kuin panoraamakatto voidaan avata. Suljettaessa panoraamakaton on oltava täysin kiinni, ennen kuin
aurinkoverho voidaan sulkea kokonaan.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan:
•
•
•
avaimettomalla sulkemisella*
keskuslukituspainikkeella
etäavaimella.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla
kiinni sulkemisen jälkeen.
Katon liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan käsinkäytössä tai kun lasi tulee mukavuus4-, enim-
4
166
Mukavuusasennossa tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuuletusasennon avaaminen ja
sulkeminen
Panoraamakaton avaaminen ja
sulkeminen kokonaan katon säätimellä
eteen-/alaspäin manuaalisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti painakaa säädintä taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Aurinkoverho seuraa automaattisesti mukana, jos
panoraamakatto suljetaan tuuletusasennosta.
Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja
vapauttakaa se.
3.
Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin kolmannen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
Käyttäminen, käsinkäyttötila
Avatkaa painamalla säädintä kerran ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä kerran alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, katon lasinen etuluukku nousee ylös takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni, kun tuuletusasento valitaan, se avautuu automaattisesti noin 50 mm
(noin 2 tuumaa).
2.
Käyttäminen, automaattinen tila
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen: painakaa säädintä
taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
2.
3.
Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin kolmannen kerran taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt
eteen-/alaspäin automaattisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö – nopea avaaminen tai
sulkeminen
Panoraamakatto ja aurinkoverho voidaan avata tai
sulkea samanaikaisesti:
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja
vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi kertaa
eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
}}
167
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakatto* (s. 165)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 168)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 158)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 247)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 225)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 250)
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 247)
Tämä toiminto sulkee aurinkoverhon automaattisesti 15 minuutin kuluttua auton lukitsemisesta
auton ollessa pysäköitynä lämpimällä ilmalla. Toiminto laskee matkustamon lämpötilaa ja suojaa
auton verhoilua haalistumiselta.
Toiminto, joka on pois toiminnasta, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida tai deaktivoida keskinäytössä.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 225)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 250)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen autom.
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
HUOM
Myös aurinkoverho sulkeutuu, kun kaikki ikkunat suljetaan:
•
•
•
avaimettomalla sulkemisella*
keskuslukituspainikkeella
etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
168
Panoraamakatto* (s. 165)
Panoraamakaton käyttö* (s. 166)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 158)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Tihkupyyhintä
Tuulilasinpyyhkimet puhdistavat tuulilasin.
Ohjauspylvään oikeanpuolisen vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä
on valittuna.
Jatkuva pyyhintä
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella
nopeudella.
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 170)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 171)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 173)
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 630)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 629)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 628)
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet
kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois tuulija takalasista.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä sadetunnistimen herkkyyden ja
pyyhintävälin säätämistä varten.
TÄRKEÄÄ
Yksi pyyhkäisy
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin pitää olla
märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 170)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 173)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 172)
* Valinnais-/lisävaruste. 169
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt
huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti
kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen
jäätyminen.
Sadetunnistimen käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään ohjauspylvään oikean
vivun säätöpyörällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 170)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 172)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 173)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 171)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 173)
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 629)
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään sadekuljettajan näytössä.
tunnistimen symboli
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai sähköjärjestelmän jännitetilassa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
170
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. Kun
säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Sadetunnistimen deaktivointi
Sadetunnistimen painike
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 169)
Jos vipua siirretään alaspäin, pyyhkimet tekevät
ylimääräisen liikkeen.
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetuntai siirtäkää vipu ylöspäin
nistinpainiketta
toiselle pyyhinohjelmalle.
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 630)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 628)
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnisti.
men painiketta
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti, kun
pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon. Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta
on poistuttu.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat
käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva symboli sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 172)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 173)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 170)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 171)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 173)
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 630)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 629)
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 629)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 628)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 169)
Muistitoiminnon aktivointi/deaktivointi
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista
aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta
tarvitse painaa aina auton käynnistyksen yhteydessä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3.
Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 628)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 169)
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 170)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 173)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 170)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 173)
•
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 172)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 630)
* Valinnais-/lisävaruste. 171
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteiden käyttäminen
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia, kun
se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on tyhjä,
muutoin on olemassa vaara pumpun vaurioitumisesta.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite puhdistaa tuulilasin ja valonheittimet. Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteet käynnistetään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 630)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 629)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 628)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 169)
Valonheittimien huuhtelu*
Huuhtelunesteen säästämiseksi valonheittimet
huuhdellaan automaattisesti määritetyin aikavälein valonheitinten ollessa käytössä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra
(1 qt) ja ilmoitus Pesuneste Taso alhainen
Lisää nestettä näytetään kuljettajan näytössä
kanssa, huuhtelunesyhdessä symbolin
teen syöttö valonheittimiin katkaistaan. Siten priorisoidaan tuulilasin pesu ja näkyvyys sen läpi.
Valonheittimiä huuhdellaan ainoastaan kauko- tai
lähivalojen palaessa.
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu.
–
172
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä
pyyhkäisyjä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 170)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 170)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 171)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 173)
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 173)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite puhdistavat
takalasin. Puhdistuksen aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen aktivointi
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii
taas.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa
nopeutta varten.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
eteenpäin huuhtelun ja takalasin pyyhinnän
aloittamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 170)
1.
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 173)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
•
2.
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 170)
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
•
3.
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 171)
Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 172)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 630)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 629)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 628)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 169)
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella,
ei tapahdu muutosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 170)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 170)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 171)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 173)
•
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 172)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 630)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 173
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
174
•
•
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 629)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 628)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 169)
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Manuaalinen etuistuin
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä
säätöpyörää.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon
aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan
jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa*
pumppaamalla ylös/alas.1
Muuttakaa istuintyynyn pituutta* vetämällä
vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä kädellä
eteen-/taaksepäin.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys
ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asetusta
on muutettu.
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
1
176
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Sähkökäyttöinen etuistuin*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea ja säätää
pituussuunnassa* ja selkäojan kallistusta voidaan
muuttaa. Ristiselän tukea voidaan säätää ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee istuimen. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käyttäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu moottorin
olematta käynnissä. Istuinta voidaan säätää aina,
kun moottori on käynnissä. Säätöä voidaan tehdä
myös tietty aika moottorin sammuttamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Koskee vain kuljettajan istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
•
•
•
•
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö*
Asettakaa haluttu istuma-asento etuistuimen
istuinosan säätimen avulla. Aktivoikaa monitoimisäädin ja asettakaa eri mukavuustoiminnot kääntämällä säädintä ylös-/alaspäin.
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Aktivoikaa monitoimisäädin ja asettakaa eri
mukavuustoiminnot kääntämällä säädintä*
ylös-/alaspäin.
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä
säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
* Valinnais-/lisävaruste. 177
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähkökäyttöisen etuistuimen*
muistitoiminnon käyttäminen
3.
Muistitoiminto tallentaa istuinten, ulkotaustapeilien ja Head-up-näytön* asetukset.
Muistitoimintoon voidaan tallentaa kaksi eri asetusta. Muistitoiminnon painikesarja on joko toisessa tai molemmissa etuovissa*.
Painakaa kolmen sekunnin kuluessa painiketta 1 tai 2 ja pitäkää sitä painettuna.
> Kun asento on tallennettu valitulle muistipainikkeelle, kuuluu merkkiääni ja merkkivalo M-painikkeessa sammuu.
Jos mitään muistipainikkeista ei paineta kolmen
sekunnin kuluessa, M-painike sammuu eikä tallennusta tehdä.
Istuinta pitää säätää ennen kuin uuden muistin
voi asettaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Asetuksen tallennuspainike M.
Asetuksen tallentaminen
178
1.
Säätäkää istuin, ulkotaustapeilit ja head-up näyttö haluttuun asentoon.
2.
Painakaa M-painiketta pitkään. Painikkeen
merkkivalo syttyy.
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Muistitoiminto tallentaa istuinten, ulkotaustapeilien ja Head-up-näytön* asetukset.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Etuovi auki
– Painakaa toista muistipainikkeista 1 ja 2
lyhyesti. Istuin, ulkotaustapeilit ja head-up näyttö liikkuvat ja pysähtyvät sitten asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Muistipainike
Muistipainike
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen
tallennetun muistin käyttäminen
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuovi kiinni
– Pitäkää muistipainiketta 1 tai 2 painettuna,
kunnes istuin, ulkotaustapeilit ja head-up näyttö pysähtyvät asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön liike keskeytyvät.
•
•
•
•
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen hieronnan* asetukset
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
istuimen monitoimisäädintä* että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
VAROITUS
•
Koska etuistuimia voidaan säätää myös
sytytysvirran ollessa katkaistu, lapsia ei
saa koskaan jättää autoon ilman aikuisen
valvontaa.
•
Istuimen liike voidaan pysäyttää koska
tahansa painamalla jotain istuinsäätimen
painikkeista.
•
Älkää koskaan säätäkö istuinta ajaessanne.
•
Varmistakaa, että istuinten alla ei ole
mitään säätäessänne niitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Hieronta-asetukset
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
• Päälle/Pois: Valitkaa Päälle/Pois hierontatoiminnon kytkemiseksi päälle/pois.
• Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjel-
mia on 5. Valitkaa väliltä Laajentuva, Kuvio,
Edistynyt, Ristiselkä ja Olkapää.
• Intensiteetti: Valitkaa väliltä Alhainen
Normaali ja Voimakas.
• Nopeus: Valitkaa väliltä Hidas Normaali ja
Nopea.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 179
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Hieronnan käynnistäminen uudelleen
Hierontatoiminto sammuu automaattisesti
20 minuutin kuluttua. Toiminto aktivoidaan uudelleen manuaalisesti.
–
Painakaa keskinäytössä Käyn. uud, jotta
valittu hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
> Hierontaohjelma käynnistyy uudelleen. Jos
mitään toimenpiteitä ei tehdä, viesti asettuu päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä*.
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
Etuistuimessa on hierontatoiminto selkänojassa.
Hieronnan hoitavat ilmatyynyt, jotka voivat hieroa
eri asetuksilla.
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Hierontatoiminto voidaan aktivoida vain auton
moottorin ollessa käynnissä.
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
1.
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
Valitkaa Hieronta istuimen asetusnäkymästä.
3.
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Eri hierontatoiminnot valitaan joko suoraan
kosketusnäytöstä tai siirtämällä kohdistinta
ylös-/alaspäin monitoimisäätimen ylä-/
alapainikkeella. Muuttakaa valitun toiminnon
asetusta tekemällä valinta suoraan kosketusnäytössä painamalla nuolia tai käyttämällä
monitoimisäätimen etu-/takapainiketta.
•
•
•
•
180
Etuistuimen hieronta-asetusten*
säätö
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen istuintyynyn pituuden
säätäminen
2.
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
istuimen monitoimisäädintä* että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Valitkaa Pehm. jatke istuimen asetusnäkymästä.
•
Pidentäkää istuintyynyä painamalla nelisuuntapainikkeen (pyöreä painike) etuosaa.
•
Lyhentäkää istuintyynyä painamalla nelisuuntapainikkeen takaosaa.
Etuistuimen sivutuen* säätö
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
istuimen monitoimisäädintä* että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Monitoimisäätimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä ylöspäin/alaspäin.
Istuintyynyn säätäminen
Istuintyynyn pituutta voidaan säätää käyttämällä
istuimessa olevaa monitoimisäädintä.
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
•
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
•
•
•
•
Selkänojan sivuja voidaan säätää siten, että tukevat sivuilta.
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Sivutuen säätämiseksi:
1.
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä sää. Istuinasetusnäkymä
dintä ylös-/alaspäin
tulee näkyviin keskinäytössä.
Valitkaa Sivutuet istuimen asetusnäkymästä.
2.
•
Lisätkää sivutukea
painamalla nelisuuntapainikkeen etuosaa.
•
Vähentäkää sivutukea painamalla nelisuuntapainikkeen takaosaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 181
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Valitkaa Ristiselkä istuimen asetusnäkymästä.
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
Painakaa nelisuuntapainiketta (pyöreää)
ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi
ylös-/alaspäin.
•
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
Lisätkää ristiselän tukea painamalla nelisuuntapainikkeen etuosaa.
•
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
Vähentäkää ristiselän tukea painamalla
nelisuuntapainikkeen takaosaa.
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
4-suuntaista ristiselän tuen säätöä käytetään painamalla istuimen istuinosan sivussa olevaa nelisuuntapainiketta. Ristiselän tukea voidaan säätää
eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiselän säätämiseksi:
1.
182
2.
Aktivoikaa monitoimisäädin* kääntämällä säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee
näkyviin keskinäytössä.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
•
•
•
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 179)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 182)
Toiminnon aktivointi
Toiminto aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä:
Painakaa painiketta Säädä
matkustajan istuin aktivoimiseksi
Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan
kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Matkustajan istuimen säätö
10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista
kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos
säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.
Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan
istuimessa olevilla säätimillä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 176)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 176)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 177)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 178)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 178)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 180)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 181)
* Valinnais-/lisävaruste. 183
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen selkänojan
kaataminen
Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen osaan.
Kumpikin osa voidaan kääntää erikseen alas.
VAROITUS
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
•
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne eivät
aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei siirretä vahingossa.
TÄRKEÄÄ
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn on
oltava käännettynä alas ennen takaistuimen
selkänojan kaatamista.
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää ylös
ennen istuimen kääntämistä.
Jos autossa on erillislukitus, luukun on oltava
suljettu, ennen kuin istuin käännetään.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen
ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.
Jos autossa on takaistuimen elektroninen* kaato,
tavaratilassa on sen painikkeet. Selkänoja voidaan kaataa myös käsin.
VAROITUS
Tarkistakaa, että kukaan ei ole vaarassa jäädä
puristuksiin takaistuimen automaattisen kaatamisen yhteydessä. Koska tämä tapahtuu
automaattisesti painettaessa painiketta,
takaistuimella tai sen lähellä ei saa olla
ketään.
Jotta takaistuin voidaan kaataa, auton on oltava
paikallaan ja takaluukun on oltava auki.
Selkänojan elektronisesti ohjattu kaataminen:
1.
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä
eikä esineitä.
2.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
3.
Pitäkää painiketta painettuna kaatoa varten.
Painikkeisiin on merkitty L ja R vasemman ja
oikean selkänojan osan merkiksi.
4.
Selkänoja kaatuu automaattisesti vaakaasentoon. Myös niskasuojat kaatuvat automaattisesti.
Selkänojan kaataminen
Elektronisesti käännettävällä istuimella
varustettu auto
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle
aiheutuu vaurioita.
184
Selkänojan kaataminen käsin:
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
3.
Istuin irtoaa lukituksesta, mutta jää paikalleen. Kaatakaa selkänoja vaaka-asentoon.
Selkänojan kääntäminen ylös
Selkänoja käännetään pystyasentoon käsin:
1.
Kääntäkää keskimmäinen niskasuoja alas
.
manuaalisesti
2.
Vetäkää auton vasemman tai oikean takaistuimen selkänojassa olevasta kahvasta
eteenpäin
.
3.
Selkänoja irtoaa lukituksesta ja se kaadetaan
automaattisesti vaaka-asentoon.
Auto ilman elektronisesti käännettävää
istuinta
Jos auton takaistuin voidaan kaataa ainoastaan
käsin:
1.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
2.
Vetäkää auton vasemman tai oikean takaistuimen selkänojassa olevasta kahvasta
eteenpäin.
1.
Siirtäkää selkänojaa käsin ylös-/taaksepäin.
2.
Painakaa selkänojaa, kunnes salpa lukittuu.
3.
Niskasuoja käännetään ylös manuaalisesti.
4.
Säätäkää keskipaikan niskasuoja tarvittaessa
ylös.
Takaistuimen niskasuojan säätö
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin.
Keskipaikan niskasuojan säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Takaistuimen niskasuojan säätö (s. 185)
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan
pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää pään koko takaosan. Työntäkää
sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 185
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähköinen takaistuimen ulompien
niskatukien kääntäminen alas*
||
VAROITUS
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti*
Jos autossa on takaistuimen sähköinen kaatamistoiminto*, ulkopaikkojen niskatuet käännetään
käsin alas istuimen yläpinnalla olevalla säätimellä,
. Jos autossa ei ole sähköistä kaataks. kuva
mistoimintoa, niskatuet ovat kiinteät.
Suojan siirtämiseksi alas pitää painiketta (ks.
kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun niskasuojaa
painetaan varovasti alas.
VAROITUS
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa
asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään.
Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja
on säädettävä oikein hänen pituutensa
mukaan siten, että se peittää koko takaraivon,
jos mahdollista.
Ulommat niskasuojat voidaan kääntää alas keskinäytön toimintonäkymässä. Niskasuoja voidaan
kääntää alas jännitetilassa 0.
Painakaa painiketta Niskatuen
taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Takaistuimen selkänojan kaataminen (s. 184)
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos
takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.
186
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
Äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat äänitorvi ja säätimet mm.
kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
Ohjauslukko
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön. Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko lukittuu hetken
kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin2.
•
•
Ohjauslukko (s. 187)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista varten automaattivaihteiston yhteydessä.
Puheohjauksen säädin, Head-up-näytön
säätö ja valikkojen, ilmoitusten ja puhelimen
käsittely.
2
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus avataan ulkopuolelta. Jos autoa ei ole lukittu, riittää,
että etäavain on sisällä matkustamossa ja auto
käynnistetään kääntämällä käynnistyskytkintä
myötäpäivään ohjauslukon avaamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 187)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Nopeudenrajoitin*, Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist*.
* Valinnais-/lisävaruste. 187
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
mukaan, jotta kuljettajalle annetaan parempi
ohjaustuntuma.
Ilman polviturvatyynyä
Varustettu polviturvatyynyllä
Ohjauspyörän säätövipu.
Ohjauspyörää voidaan säätää syvyys- ja korkeussuunnassa.
Ohjauspyörän säätö tapahtuu eri tavalla riippuen
siitä, onko auto varustettu polviturvatyynyllä3 vai
ei.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä. Ohjauspyörää ei
saa koskaan säätää ajon aikana.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta säätää.
Ohjauspyörän vastus säätyy auton nopeuden
3
188
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
1.
Vetäkää vipua taaksepäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3.
Työntäkää vipua takaisin eteenpäin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua
palauttaessanne.
Ohjauspyörän säätövipu.
1.
Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3.
Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauslukko (s. 187)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 187)
ILMASTO
ILMASTO
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmastointivyöhykkeet
Ilmastoinnin tunnistimet
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen ja
ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa
kosteutta matkustamon ilmasta.
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään
keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä painikkeista.
Auton ilmastovyöhykkeiden määrä ohjaa mahdollisuutta säätää matkustamon eri osien lämpötiloja.
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia, jotka
auttavat säätämään ilmastoa autossa.
4-vyöhykeilmasto
Anturien sijainti
Tiettyjä takaistuimen toimintoja voidaan säädellä
myös tunnelikonsolin takaosassa olevilla ilmastoinnin säätimillä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Ilmastointivyöhykkeet (s. 190)
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 190)
Koettu lämpötila (s. 191)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 191)
Lämmitin (s. 217)
Ilmanlaatu (s. 192)
Ilmanjako (s. 195)
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
4-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin
yhteydessä.
4-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle ja
oikealle puolelle sekä etu- että takaistuimella.
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 190)
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten painikkeiden luona keskikonsolissa.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
190
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Koettu lämpötila
Ilmastoinnin puheohjaus1
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa
koetun lämpötilan, ei todellisen mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä
tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila, ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms.
olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim. lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista* tai puhaltimen tason muuttamisesta.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 190)
Interior Air Quality System* (s. 194)
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila voi erota
oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä,
vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 190)
•
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia
varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Set temperature to X degrees" - asettaa
halutun lämpötilan.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan
kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan
mukaan.
•
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun
ilmavirtauksen.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee
halutun ilmavirtauksen.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa
puhaltimen tason asetukseen Max/Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 191
ILMASTO
||
•
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivoi/deaktivoi ikkunoiden ja taustapeilien
huurteenpoiston.
•
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi
ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen*
tasoa yhdellä portaalla.
•
192
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
•
•
•
•
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivoi/deaktivoi istuimen tuuletuksen*.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - nostaa/laskee asetettua istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 190)
Puheääniohjaus (s. 138)
Puheohjauksen käyttö (s. 139)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 141)
Ilmanlaatu
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä
huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa
on korkea.
Materiaali matkustamossa
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja
miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa
ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa.
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita
ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmansuodattimen lisäksi myös järjestelmät Clean
Zone Interior Package* ja Interior Air Quality
System* auttavat pitämään ilman laadun matkustamossa korkeana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 190)
Clean Zone* (s. 193)
Clean Zone Interior Package* (s. 193)
Interior Air Quality System* (s. 194)
Matkustamon suodatin (s. 195)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Clean Zone*
•
Clean Zone -toiminto tarkistaa ja ilmoittaa, täyttyvätkö kaikki hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa vai eivät.
Onko ilmankierrätys pois toiminnasta.
HUOM
Clean Zone ei ilmoita, onko ilmanlaatu hyvä,
vaan ainoastaan sen, täyttyvätkö hyvän ilmanlaadun edellytykset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmaisin näkyy ilmastointinäkymässä keskinäytössä.
Ilmaisin näkyy ilmastointirivissä, kun ilmastointinäkymä ei ole avattuna.
Jos edellytykset eivät täyty, teksti Clean Zone on
valkoinen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät, tekstin
väri vaihtuu siniseksi.
Seuraavat edellytykset tarkistetaan:
•
•
Ovatko kaikki ovet ja takaluukku kiinni.
•
Onko ilmanlaatujärjestelmä Interior Air
Quality System* aktivoitu.
•
Onko matkustamon puhallin aktivoitu.
Clean Zone Interior Package*
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista aineista.
Se sisältää seuraavaa:
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa,
että puhallin käynnistyy avattaessa auton
lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän
tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta vanha.
•
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Ilmanlaatu (s. 192)
Clean Zone Interior Package* (s. 193)
Interior Air Quality System* (s. 194)
Matkustamon suodatin (s. 195)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 192)
Clean Zone* (s. 193)
Interior Air Quality System* (s. 194)
Matkustamon suodatin (s. 195)
Ovatko kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*
kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste. 193
ILMASTO
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
•
•
Clean Zone Interior Package* (s. 193)
Matkustamon suodatin (s. 195)
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja
deaktivointi
Ilmanlaatutunnistin kuuluu täysautomaattiseen
ilmanlaatujärjestelmään Interior Air Quality
System (IAQS).
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin
aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Interior Air Quality System* (s. 194)
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
194
•
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 194)
•
•
Ilmanlaatu (s. 192)
Clean Zone* (s. 193)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Matkustamon suodatin
Ilmanjako
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman usean
eri suuttimen kautta matkustamoon.
Matkustamon ilmansuodattimen vaihto
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
Jotta ilmastointi toimii tehokkaasti, suodatin on
vaihdettava tasaisin aikavälein. Noudattakaa
Volvon huolto-ohjelman suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen
useammin.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä. Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin ollessa toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti.
Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 196)
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 198)
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 190)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 196)
Säädettävät tuuletussuuttimet
Jotkut auton tuuletussuuttimista ovat säädettäviä
eli ne voidaan avata/sulkea ja niistä tuleva ilmavirta suunnata haluttuun suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 192)
Clean Zone* (s. 193)
Clean Zone Interior Package* (s. 193)
Interior Air Quality System* (s. 194)
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
Neljä suutinta on sijoitettu kojelautaan ja yksi
kumpaankin ovipilariin etu- ja takaoven välille.
* Valinnais-/lisävaruste. 195
ILMASTO
Ilmanjaon muuttaminen
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 195)
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 198)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 196)
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
Tietyt tuuletussuuttimet matkustamossa voidaan
avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Suuntaamalla auton ulommat tuuletussuuttimet
sivuikkunoita kohti voidaan poistaa huuru ikkunoista.
Jos auton ulommat tuuletussuuttimet suunnataan
sisäänpäin, saadaan, lämpimässä säässä, miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja
keskikonsolissa
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
196
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan
ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/
sammuvat.
ILMASTO
Tuuletussuuttimien avaaminen ja
sulkeminen
Takaistuimen ilmanvaihtosuutin:
Tuuletussuuttimien suuntaus
Tuuletussuuttimen säätöpyörä2.
Tuuletussuuttimen vipu2.
–
–
Etuistuimen ilmanvaihtosuutin:
Ilmanvaihtosuuttimen säädin2.
–
Kääntäkää säädintä suuttimesta tulevan ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Kun säätimen merkintä on pystysuorassa,
ilmavirtaus on suurimmillaan.
2
Kääntäkää säätöpyörää suuttimesta tulevan
ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Mitä suurempi osa valkoisista viivoista säätöpyörässä näkyy, sitä suurempi ilmavirta.
Siirtäkää vipua sivu-/korkeussuunnassa
suuttimesta tulevan ilmanvirran suuntaamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjako (s. 195)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 196)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 198)
Kuva on kaaviomainen - suuttimen muoto vaihtelee sijainnista riippuen.
197
ILMASTO
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista
asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
198
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa
ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen taso saa
olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
ILMASTO
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa.
Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty
ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä
ja kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa ja
tuuletussuuttimista lattialle.
Parantaa tasaisesti matkustusmukavuutta matkustamossa.
}}
199
ILMASTO
||
200
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 195)
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 196)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 196)
ILMASTO
Ilmastoinnin säätimet
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin
toimintojen lisäksi säätää myös muita pääilmaston toimintoja.
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskikonsolin fyysisillä painikkeilla, keskinäytössä ja tunnelikonsolissa takana olevilla ilmastointisäätimillä.
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Keskinäytön ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia
ilmastotoimintoja.
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten. Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut ilmastoasetukset.
Keskinäytön ilmastonäkymä
Keskipainikkeen painallus ilmastorivillä antaa
pääsyn ilmastonäkymään. Ilmastonäkymä on
jaettu välilehtiin:
• Pääilmastointi
• Takailmastointi
• Pysäköinti-ilmastointi
Vaihtakaa välilehtiä välillä pyyhkäisemällä vasemmalle/oikealla tai painamalla vastaavaa otsikkoa.
Max, Sähköinen, Takana - Ikkunoiden ja
taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 201
ILMASTO
||
Ilmastoinnin säätimet tunnelikonsolissa
takana
Ilmanjaon säätimet.
Etuistuimen puhaltimen säädin.
AUTO – ilmastoinnin automaattisäätö.
Takailmasto
Välilehdellä Takailmastointi voidaan säätää
kaikkia takaistuimen ilmastotoimintoja.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Takaistuimen puhaltimen säädin.
Takaistuimen lämpötilansäädin.
Toisen rivin ilmastointi - Takaistuimen lämmitys- ja ilmastointitoimintojen säätimet.
Takaistuimen puhaltimen säädin.
Takaistuimen lämpötilan säädin.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Pysäköinti-ilmasto
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
202
Ilmastointipaneelin lukitsemis-/lukituksen
avaamispainike.
Ilmastointipaneelissa on näyttölukitus puhaltimen
nopeuden ja lämpötilan tahattomien muutosten
estämiseksi. Kun näyttö on lukittu, näytetään vain
istuinsäätimet* ja lukituksen avauspainike.
Lukituksen avaamisen jälkeen myös puhaltimen
nopeutta ja lämpötilaa voidaan muuttaa ilmastointipaneelista ja kaikki valitut ilmastointiasetukset
voidaan näyttää. Näyttö lukittuu automaattisesti,
jos sitä ei ole käytetty vähään aikaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 190)
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 203)
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkölämmitteisen takaistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 204)
•
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja deaktivointi (s. 205)
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi
ja deaktivointi (s. 206)
•
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi (s. 207)
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 207)
•
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi (s. 208)
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 210)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 211)
•
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
(s. 212)
•
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle
(s. 213)
•
•
Lämpötilan synkronointi (s. 215)
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 204)
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi (s. 216)
* Valinnais-/lisävaruste. 203
ILMASTO
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy
alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matkustajan
istuimen autom. lämmityksen taso kuljettajan ja matkustajan istuinten sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
4.
Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas
valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto
aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
204
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 203)
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi takaistuimelta
käsin
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi etuistuimelta
käsin
Istuinlämmityksen osoitus ja säädin ilmastopaneelissa
takana tunnelikonsolin päällä.
–
Istuinten sähkölämmityksen painikkeet ryhmässä
Takailmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Painakaa useita kertoja vasemman tai oikean
puolen istuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa vaihtaaksenne neljän tason välillä: Pois,
Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa
esittää asetetun tason.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi
ja deaktivointi
Istuinten tuuletuksella voidaan esimerkiksi parantaa mukavuutta lämpimällä säällä.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus
lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää matkustamon ilma on. Järjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
2.
Painakaa toistuvasti tuuletettujen istuinten
painiketta vaihtaaksenne neljän eri tason
välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuinten sähkölämmitystä
tai ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten
tuuletuksen painike on käytettävissä suoraan
ilmastointirivissä.
* Valinnais-/lisävaruste. 205
ILMASTO
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
2.
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso
ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän
ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen
avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä,
istuinten istuimien tuuletuksella, ohjauspyörän sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
206
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 206)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattinen
käynnistys on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ohjauspyörän automaattisen
lämmityksen taso ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
4.
Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas
valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto
aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi
ja deaktivointi (s. 206)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Automaattisesti säädetyn
ilmastoinnin aktivointi
2.
Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO.
•
Kun ilmastoinnin automaattisäätö on aktivoitu,
useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti.
Lyhyt painallus - ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan
automaattisesti.
•
Pitkä painallus – ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan
automaattisesti, lämpötilan ja puhaltimen
taso muutetaan vakioasetuksille: 22 °C
(72 °F) ja tasolle 3 (tasolle 2 takaistuimella).
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy.
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen
ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton sisään
kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
HUOM
Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voidaan
muuttaa poistamatta automaattista ilmastointia toiminnasta. Automaattinen ilmastointi
poistuu toiminnasta, kun ilmanjakoa muutetaan manuaalisesti tai huurteenpoiston maksimiteho aktivoidaan.
Automaattisen säädön painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Ilman uudelleenkierrätyksen painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
}}
207
ILMASTO
||
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Ilman uudelleenkierrätyksen aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi (s. 208)
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi
ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen
ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton sisään
kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu. Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja
jään saamiseksi nopeasti pois ikkunoista.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike enimmäishuurteenpoiston nopeaa käyttöä varten.
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin keskinäytön ilmastointinäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 207)
Painike keskikonsolissa.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
208
Painakaa painiketta.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne
kolmen tason välillä:
•
•
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Enimmäishuurteenpoiston painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5 ja lämpötilan tasolle
HI.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
209
ILMASTO
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi
ja deaktivointi keskinäytöstä
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi
ja deaktivointi keskikonsolista
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan käyttää
nopeasti sähkölämmitteistä tuulilasia.
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen
aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 211)
Tuulilasin sähkölämmityksen painike ilmastonäkymässä.
Painike keskikonsolissa.
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne
kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Sähköinen.
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena
olevalla kolmion muotoisella alueella ei ole
sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi
kestää pidempään.
•
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
210
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Tuulilasin sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy,
jos on olemassa vaara, että ikkunan pintaan muodostuu jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy
pois automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä
käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen
ikkunoista ja taustapeileistä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Automaattinen tuulilasin
huurteenpoisto kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan nopeasti
käyttää takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen painike
ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 210)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painike keskikonsolissa.
–
Painakaa painiketta.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 212)
* Valinnais-/lisävaruste. 211
ILMASTO
Takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Puhaltimen tason säätö
etuistuimelle
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti
säädetylle puhallintasolle etuistuinta varten.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä
käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen
ikkunoista ja taustapeileistä.
On mahdollista asettaa, pitääkö takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen olla aktivoituna/deaktivoituna
käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys
käynnistyy, jos on olemassa vaara, että ikkunan
pintaan muodostuu jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy pois automaattisesti, kun ikkuna on
riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
•
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
2.
3.
Valitkaa Automaattinen takalasin
huurteenpoisto takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
212
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
1.
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 211)
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että
puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka
puhallintaso on sama.
TÄRKEÄÄ
Jos puhallin on täysin sammutettuna, ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen vaaran.
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
ILMASTO
Puhaltimen tason säätö
takaistuimelle
Takaistuimen puhaltimen tason säätö
takaistuimelta
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti
säädetylle puhallintasolle takaistuinta varten.
1.
Takaistuimen puhaltimen tason säätö
etuistuimelta
HUOM
Puhaltimen tasoa takaistuimelle ei voi asettaa,
jos etuistuimen puhaltimen taso on tilassa
Off.
Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava
lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin
ilmastointipaneelissa.
Takaistuimen puhaltimen taso voidaan kytkeä
pois toiminnasta vain keskinäytön ilmastointinäkymässä.
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että
puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka
puhallintaso on sama.
Puhaltimen säätöpainikkeet välilehdellä Takailmastointi
ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
2.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
Puhaltimen säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
Takaistuimen puhaltimen taso voidaan sulkea
painamalla Toisen rivin ilmastointi.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
213
ILMASTO
Lämpötilan säätö etuistuimelle
Lämpötilan säätö takaistuimelle
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan etuistuimen ilmastointivyöhykkeitä varten.
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan takaistuimen ilmastointivyöhykkeitä varten.
Takaistuimen lämpötilan säätäminen
etuistuimelta käsin
Lämpötilansäädin.
2.
•
Lämpötilapainike ilmastointirivissä.
1.
Säätäkää lämpötilaa joko:
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä
säätimen avaamiseksi.
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle, tai
•
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
214
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Lämpötilapainikkeet välilehdellä Takailmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
2.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta säätimen avaamiseksi.
ILMASTO
Lämpötilan synkronointi
Auton eri ilmastovyöhykkeiden lämpötila voidaan
synkronoida kuljettajan puolelle säädetyn lämpötilan kanssa.
Lämpötilansäädin.
3.
Säätäkää lämpötilaa:
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle
Lämpötilansäädin ilmastointipaneelissa tunnelikonsolin
takaosassa.
2.
•
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
HUOM
Takaistuimen lämpötilan säätäminen
takaistuimelta käsin
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen </>painikkeita tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa lämpötilan laskemiseksi/nostamiseksi
vaiheittain.
> Lämpötila muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun lämpötilan.
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava
lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin
ilmastointipaneelissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen
avaamiseksi.
2.
Painakaa painiketta Synkronoi lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun
lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli
esitetään lämpötilapainikkeen yhteydessä.
Synkronointi päättyy painettaessa uudelleen
Synkronoi lämpötila tai muutettaessa jonkin
muun kuin kuljettajan ilmastovyöhykkeen lämpötila-asetuksia.
}}
215
ILMASTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
HUOM
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan
ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun
puhaltimen säädin on asennossa Off.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 201)
Ilmastointipainike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite
ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.
HUOM
Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmä
toimii optimaalisesti.
216
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Lämmitin
Lämmitin auttaa moottoria ja matkustamoa saavuttamaan oikean lämpötilan ennen ajoa ja sen
aikana.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
matkustamoa, kun pysäköinti-ilmastoinnin
esi-ilmastointi on aktivoitu.
•
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
HUOM
HUOM
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän
korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
Katsokaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä pitää käyttää.
Polttoaine ja tankkaus5
VAROITUS
Markkina-alueesta riippuen käytetään polttoainekäyttöistä tai sähkötoimista lämmitintä3.
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa
polttoainekäyttöinen lämmitin ennen tankkauksen aloittamista.
Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä,
että lämmitin on kytketty pois toiminnasta. Sen toimiessa pysäköintilämmittimenä tämä symboli palaa.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen4, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Akku ja lataaminen
Lämmitintä käyttää hybridiakku. Jos hybridiakun
lataustaso on liian alhainen, lämmitin sammuu
3 Valtuutetulla Volvo-liikkeellä on tiedot siitä,
4 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
5 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitustarra säiliön luukussa.
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta
polttoainesäiliöstä.
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 190)
Pysäköintilämmitin (s. 218)
Lisälämmitin (s. 219)
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, keulan
tulee olla alamäen suuntaan, jotta polttoaineen
syöttö lämmittimeen toimisi häiriöittä.
millä markkina-alueilla käytetään mitäkin lämmitintä.
217
ILMASTO
Pysäköintilämmitin
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon tarvittaessa ennen liikkeellelähtöä, jos auton esi-ilmastointi on aktivoitu.
HUOM
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
Katsokaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää8.
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa,
tämä symboli palaa kuljettajan näytössä6.
Varmistakaa, että hybridiakun varausaste on
riittävän korkea, jos pysäköintilämmitintä pitää
käyttää.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen7, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos
esi-ilmastointi on aktivoitu ja matkustamo on lämmitettävä.
Se sammuu automaattisesti, kun esisäädetty
ajastimen aika tai lämmittimen maksimi käyntiaika
on saavutettu, tai jos auto käynnistetään.
6 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
7 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
8 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
9 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
10 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
218
Lämmittimen enimmäiskäyttöaika on 40 minuuttia.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia9:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen
paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia ääniä10, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa
pysäköintilämmittimen varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun korjausta varten.
ILMASTO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitin (s. 217)
Lisälämmitin (s. 219)
Lisälämmitin
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa
ja moottoria ajon aikana.
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lämmitin (s. 217)
Pysäköintilämmitin (s. 218)
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi (s. 220)
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen11, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
HUOM
Katsokaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos lisälämmitintä pitää käyttää12.
11
12
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
219
ILMASTO
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa
ja moottoria ajon aikana.
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
HUOM
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä13.
HUOM
Jos lisälämmittimen automaattinen käynnistys
kytketään pois, matkustamon mukavuus voi
heikentyä, koska ilmastointilaitteelta puuttuu
tällöin lämmönlähde sähkökäytön aikana.
13
220
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisälämmitin (s. 219)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitusilmaisin
Lukko- ja hälytysilmaisin
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen tai lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.
Lukituspainikkeiden merkkivalot
Etuovi
Ulkopuolinen osoitus
Lukitseminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit1 kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa samalla
kun ulkotaustapeilit kääntyvät ulospäin1.
Jotta auton voidaan osoittaa olevan lukittu, kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on oltava suljettuina. Jos lukitseminen tapahtuu vain kuljettajan oven ollessa lukittuna2, lukitseminen tapahtuu, mutta se vahvistetaan suuntavilkuilla vasta,
kun kaikki ovet, takaluukku ja konepelti on suljettu.
1
2
222
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa näyttää lukkojärjestelmän tilan.
Pitkä vilkutus ilmoittaa auton lukitsemisesta.
Auton lukitustila osoitetaan lyhyinä sykkivinä vilkkumisina.
Muu osoitus
Saattovalo- ja turvavalaistustoiminnot ilmoittavat
myös lukitsemisesta ja lukituksen avaamisesta.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu. Jos jokin
ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
Ei koske autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaovessa*
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin
oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu,
mutta muut palavat edelleen.
Lukitsemisosoituksen asetus
Etäavaimella
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita, miten
auto vahvistaa lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.
Etäavain lukitsee ovet ja takaluukun ja avaa niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa,
jotta auto voidaan käynnistää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Painamalla Näkyvä lukituksen palaute
voitte valita, milloin auton tulee antaa näkyvä
vastaus (Lukitse, Avaa lukitus,
Molemmat), tai sulkea toiminnon.
Ilmoitus käännettävillä taustapeileillä*
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Aktivoikaa tai sulkekaa toiminto valitsemalla
Peilien taitto lukittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitsemisosoituksen asetus (s. 223)
Turvavalaistus (s. 153)
Saattovalojen käyttäminen (s. 153)
Lukitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitusilmaisin (s. 222)
Peilit ja
Etäavain, vasemmalla, ja painikkeeton avain (Key Tag)*,
oikealla.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä,
koska vakiomallinen auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start). Avaimen pitää olla matkustamon etuosassa, esim. kuljettajan taskussa tai sijoitettuna tunnelikonsolin
mukinpitimeen auton käynnistyksen mahdollistamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 223
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lisävarusteena on saatavana myös ovien ja takaluukun avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen (Passive Entry*). Tällöin avaimen käyttöetäisyys ulottuu kuljettajan ovesta säteeltään n.
1,5 metriä (5 jalkaa) olevan puoliympyrän sisälle
ja n. 1 m:n (3 jalan) etäisyydelle takaluukusta.
Etäavaimen painikkeet
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3
sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se on ollut aktivoituna vähintään
5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
Avaimettoman käynnistyksen ollessa yhdessä
avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen avaamisen kanssa voidaan etäavain sijoittaa mihin
tahansa matkustamossa tai kuormatilassa säilyttäen auton käynnistystoiminto.
Jokainen auton mukana toimitettavista etäavaimista voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin, joka
sisältää ainutkertaisia asetuksia autoa varten.
Käytettäessä avainta, johon on yhdistetty tietty
profiili, auton asetuksia muutetaan kyseisen profiilin mukaan.
Painikkeeton avain (Key Tag)
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustettujen autojen mukana tulee
vähän pienempi, kevyempi ja painikkeeton avain
(Key Tag). Se toimii avaimettoman käynnistyksen
sekä lukitsemisen ja lukituksen avaamisen3 suhteen samalla tavalla kuin tavallinen etäavain. Siinä
ei ole irrotettavaa avainliuskaa eikä sen paristoa
voida vaihtaa.
3
4
224
kän painalluksen yhteydessä. Luukun sulkeminen tapahtuu myös pitkällä painalluksella kuuluu varoitusääni.
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla puolella ja kolme oikealla.
Lukitseminen – Painikkeen painalluksella
lukitaan ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön
luukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja panoraamakatto* tehdään virrattomiksi ottamalla etäavain aina mukaan, kun
poistutte autosta.
Pidempi painallus sulkee kaikki ikkunat ja
panoraamakaton* samanaikaisesti.
Lukituksen avaaminen - Painikkeen painalluksella avataan ovien ja takaluukun lukitus samalla, kun hälytin deaktivoidaan.
Pitempi painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti4.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, luukku avautuu automaattisesti pit-
Avain on vesitiivis noin 10 metrin (30 jalan) syvyyteen asti enintään 60 minuutin ajan, joten sitä voidaan pitää mukana erilaisissa aktiviteeteissa ja vesiympäristöissä.
Tuuletustoimintoa voidaan käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen/Key Tag -avaimen lukitsemisesta autoon.
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole
muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos
mukinpitimessä on lähekkäin useita auton
avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
Autoon jätetty etäavain/Key Tag -avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla käyvällä
avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto
poistetaan toiminnasta.
Toiminnasta poistunut avain aktivoituu uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen
avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
HUOM
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden
tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla
vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen etäavaimella
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien ja takaluukun lukitseminen ja lukituksen avaaminen
tapahtua samanaikaisesti.
Lukitseminen etäavaimella
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 225)
•
•
•
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 228)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 228)
Irrotettava avainliuska (s. 233)
Red Key – rajoitettu etäavain* (s. 232)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 236)
Etäavain.
–
Lukitkaa painamalla etäavaimen
ketta.
-paini-
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa lukituksen avaamiseen ja asettakaa sen jälkeen avain mukinpitimen
varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 225
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan
oven on oltava kiinni5. Jos jokin muista ovista tai
takaluukku on auki, se lukitaan ja hälytys aktivoidaan* vasta suljettaessa. Hälytyksen liikeanturi*
aktivoituu, kun kaikki ovet ja takaluukku ovat
kiinni ja lukossa.
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen/Key Tag -avaimen lukitsemisesta autoon.
Autoon jätetty etäavain/Key Tag -avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla käyvällä
avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto
poistetaan toiminnasta.
Toiminnasta poistunut avain aktivoituu uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä auki,
varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja autoa lukittaessa6.
5
6
226
•
Lukituksen avaaminen etäavaimella
–
Avatkaa lukitus painamalla etäavaimen
painiketta.
-
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 234)
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Kun etäavain ei toimi
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Jos lukitseminen tai lukituksen avaaminen etäavaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä - lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus irrotettavalla avainliuskalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset
(s. 227)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 227)
•
•
Etäavaimella (s. 223)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 228)
Jos autossa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen, kaikkien sivuovien on oltava kiinni.
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukituksella / lukituksen avaamisella ja avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.*
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
Takaluukun lukitus voidaan avata erikseen etäavaimen painikkeella.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Lukitus
Lukituksen etäavaus ja sisäinen avaus.
3.
Valitkaa vaihtoehto:
1.
Hälyttimen taso- ja liiketunnistimet sekä
takaluukun avaustunnistimet kytketään
pois toiminnasta.
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy kiinni, kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
• Kaikki ovet
Avatkaa sitten takaluukku tarttumalla sen
kahvan alapuolella olevaan kumipintaiseen
paininlevyyn ja avaamalla luukku.
- avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
• Yksiovinen
- avaa kuljettajan oven lukituksen. Kaikkien
ovien lukituksen avaamista varten etäavaimen lukituksen avauspainiketta on painettava
kaksi kertaa.
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa,
se lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Poistakaa hälytin valmiustilasta ja avatkaa takaluukun
lukitus etäavaimen
-painikkeella.
2.
Tässä tehtävät asetukset vaikuttavat myös keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan
kautta.
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 225)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 250)
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku* –
Painakaa pitkään (n. 1,5 sekuntia) etäavai-painiketta
men
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan,
kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
-painiketta.
Painakaa etäavaimen
> Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
sammuu osoittaen, ettei koko auto ole
hälyttimen valvonnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 225)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 253)
* Valinnais-/lisävaruste. 227
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavaimen käyttöetäisyys
Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä
etäisyydellä autosta.
säteellä molemmista pitkistä sivuista ja noin
1 metrin (3 jalan) säteellä takaluukusta.
HUOM
Manuaalisessa käytössä
Avaimettomassa käytössä7
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata
avainliuskalla.
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painamalla
tai
, on käyttöetäisyys, joka ulottuu n.
20 metrin (65 jalan) päähän autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Etäavaimen pariston vaihto
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun kestoikä
vaihtelee sen mukaan, kuinka usein autoa/
avainta käytetään.
Jos etäavain poistetaan autosta
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä, kuljettajan näytössä
näytetään varoitusviesti Auton avainta
ei löydy Poistettu autosta ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen
ovi suljetaan jälleen.
ja/tai
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim.
paristo heikko Katso käyttöopasta
esitetään kuljettajan näytössä.
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä autosta
katsoen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuvan merkitty pinta esittää alueita, jotka järjestelmän
antennit kattavat.
Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän
muotoisella alueella noin 1,5 metrin (5 jalan)
7 Koskee
228
•
Etäavaimella (s. 223)
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien
sijainnit (s. 249)
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 246)
ainoastaan autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Painikkeettoman avaimen8 (Key Tag) paristoa ei
voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta
Volvon tekniseltä palvelulta.
TÄRKEÄÄ
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska sitä voidaan
edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Avaimen avaaminen ja pariston vaihto
Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta
sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua ylöspäin.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
8
Tämä avain tulee valinnaisella avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustettujen autojen mukana.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 229
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään
etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat
paristot täyttävät em. kriteerin.
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin. Kääntäkää sitten paristo varovasti irti kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja
niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen
paristoliittimiin sormin.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin.
Työntäkää paristoa sitten eteenpäin, jotta se
kiinnittyy kahden muovipidikkeen alle.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta se
kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen
alle.
HUOM
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
230
Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin
CLOSE kohdalle.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lisäetäavaimien tilaaminen
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori
takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes
kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori on
asettunut oikeaan asentoon ja on kiinni.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 223)
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella. Auton mukana toimitetaan painikkeeton
avain, jos autossa on avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*. Lisää avaimia voidaan
tilata myöhemmin.
Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida
sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen
yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileja – yksi
jokaista uutta etäavainta kohti. Tämä koskee
myös painikkeetonta avainta.
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää ottaa
mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi
hävinneen avaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä kuljettajaprofiilien kautta valitsemalla Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 223)
* Valinnais-/lisävaruste. 231
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Red Key – rajoitettu etäavain*
Red Key -avainta käyttämällä auton omistaja voi
asettaa rajoituksia tietyille auton ominaisuuksille.
Rajoitusten tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa
se jollekin.
Rajoitusten on ajateltu toimivan toimenpiteinä
onnettomuuksien vaaran vähentämiseksi ja saavan siten tuntumaan turvallisemmalta luovuttaa
auto esim. nuorelle kuljettajalle, pysäköintipalvelulle tai korjaamolle. Red Key -avaimen haltija ei
voi muuttaa avaimeen tehtyjä asetuksia, vaan sitä
varten tarvitaan tavallinen etäavain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Red Key -avaimen* asetukset (s. 232)
Etäavaimella (s. 223)
Red Key -avaimen* asetukset
Tavallisen etäavaimen omistaja voi tehdä Red
Key -avaimen asetukset. Jotkut kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Rajoitettu avain.
> Seuraavat asetukset voidaan tehdä:
• Aseta aikaväli Adaptive Cruise
Control -säädölle
• Pienennetty suurin
äänenvoimakkuus
• Maks. nopeusrajoitus
• Nopeusrajoitusvaroitus
Red Key -avaimelle voidaan määrittää auton
enimmäisnopeus, asettaa nopeusmuistutuksia ja
määrittää kaiutinjärjestelmän suurin äänenvoimakkuus. Lisäksi tietyt auton kuljettajan tukijärjestelmät ovat aina aktiivisia. Avaimen toiminnot
muutoin ovat samat kuin tavallisessa etäavaimessa.
Mukautuva vakionopeudensäädin*:
• Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä:
Pisin asetusjakso
Pienennetty enimmäisvoimakkuus (päällä/
pois):
• Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä:
päällä
Yksi tai useampi Red Keys voidaan tilata Volvon
jälleenmyyjältä. Yhteensä yksitoista rajoituksilla
varustettua avainta voidaan ohjelmoida ja käyttää
yhteen ja samaan autoon - vähintään yhden pitää
olla varsinainen etäavain.
232
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Nopeudenrajoitin (päällä/pois):
• Asetusjakso: 50–250 km/h (30–160 mph)
•
Asetus on ensimmäisen käytön yhteydessä
120 km/h (75 mph)
•
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Kuljettajan näytössä näkyy symboli ja
viesti
Rajoitettu avain Nopeusrajoitusta
ei voi ylittää.
Nopeusmuistutus (Päällä/Pois):
• Asetusjakso: 0–250 km/h (0–160 mph)
•
Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä: 50,
70 ja 90 km/h (30, 45 ja 55 mph)
•
•
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan käyttöalueet
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja
suorittaa tiettyjä vaiheita.
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasen9 etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla
Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
•
•
hätälukita kaikki ovet.
aktivoida ja poistaa käytöstä takaovien
mekaaniset lapsilukot.
Painikkeettomassa avaimessa10 (Key Tag) ei ole
irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa
varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Avainliuskan irrottaminen
Samanaikaisten muistutusten enimmäismäärä: 6 kpl
Kuljettajan tukitoiminnot
Seuraavat kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia Red Key -avaimen käyttäjälle:
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Kaista-avustin (LKA)*
Etäisyysvaroitus*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Liikennemerkki-informaatio*
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Red Key – rajoitettu etäavain* (s. 232)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 233
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Aiheeseen liittyvät tiedot
||
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 234)
•
Etäavaimella (s. 223)
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos
etäavaimen paristo on loppunut.
Lukituksen avaaminen
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se ylös.
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella11 ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviin.
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin, että
avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
Asentakaa kuori takaisin painamalla sitä
alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
9 Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
10 Tulee mukana autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen
11 Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
234
avaamisella (Passive Entry*).
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja
päästäkää kahva takaisin siten, että kahvan
takaosa asettuu jälleen autoa vasten.
5.
Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
2.
Kääntäkää sitten käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se.
> Säädin palautuu automaattisesti alkuasentoon - hälytyssignaalin soiminen päättyy ja hälytin suljetaan.
Lukitseminen
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään
niin kuin vaiheessa (3).
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkoksen
yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Hälytyksen poiskytkeminen*
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja
irrotettavalla avainliuskalla.
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi
sitten avataan, hälytys laukeaa.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka pitää
painaa sisään avainliuskan avulla - sen jälkeen ne
ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta
tapahtuvalta avaamiselta.
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
–
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn reikään ja painakaa avain pohjaan asti, noin
12 mm.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi pitää
oven sisäkahva avata.
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa
olevalla lukituksen avauspainikkeella tai kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
1.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin päälle, joka on tunnelikonsolin
mukinpitimen pohjalla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 235
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa on
aktivoitu manuaalinen tai sähkötoiminen
lapsilukko, ei voida avata ulko- eikä sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven lukitus
voidaan avata vain etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Symboli
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Symboli
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät jäljitysjärjestelmällä varustettuun, kaukoohjattavaan käynnistyksenestoon:
Irrotettava avainliuska (s. 233)
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi* (s. 261)
Ilmoitus
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen
aikana – asettakaa
avain mukinpitimen
avainsymbolin kohdalle ja yrittäkää
uudelleen.
Katso käyttöopasta
Etäavaimen pariston vaihto (s. 228)
Etäavaimella (s. 223)
Ilmoitus
Sisältö
Ajonesto
etäältä
Jäljitysjärjestelmällä
varustettu kaukoohjattava käynnistysjärjestelmä on
aktivoitu. Autoa ei
voi käynnistää. Ottakaa yhteys Volvo On
Call-palvelukeskukseen.
Auton
käynnistys
ei mahdollista
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavaimella (s. 223)
Lisäetäavaimien tilaaminen (s. 231)
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä12
Auto on varustettu järjestelmällä, joka mahdollistaa sen jäljittämisen ja paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä
estää moottorin käynnistämisen. Ottakaa yhteys
lähimpään Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne
lisätietoja ja apua järjestelmän aktivoinnissa.
12
236
Vain tietyt markkina-alueet ja Volvo On Call* -järjestelmän yhteydessä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea seuraavista taulukoista.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja avaimeton
lukitseminen/lukituksen avaaminen
(Passive Entry*)
Katsokaa lisätietoa tyyppihyväksynnästä osoitteesta support.volvocars.com.
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa lisää tyyppihyväksyntänumeroita seuraavista taulukoista.
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal vakuuttaa täten, että tämä
VO3-134TRX täyttää sitä koskevat direktiivin 2014/53/EU (RED) mukaiset olennaiset vaatimukset ja muut relevantit määräykset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on
osoitteessa support.volvocars.com.
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 237
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
ER37847/15
DA0062437/11
238
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Namibia
TA-2016-02
Etelä-Afrikka
TA-2014-1868
Etäavaimella
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8423 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordania
TRC/LPD/2015/104
}}
239
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
240
TA-2015-102
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Oman
Serbia
}}
241
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-432
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8432 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordania
242
TRC/LPD/2015/107
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-103
}}
243
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Oman
Serbia
244
Tyyppihyväksyntä
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-414
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 223)
245
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät
pinnat*
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella, riittää, että etäavain on mukana esim. taskussa tai laukussa,
mikä tekee auton avaamisen mukavammaksi, jos
kädet ovat varatut.
HUOM
On tärkeää, että kerrallaan aktivoidaan vain
yksi kosketusherkkä pinta. Jos kahvaan tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketaan, on
vaara että annetaan kaksi komentoa. Tämä
merkitsisi, että toimintoa (lukitus/lukituksen
avaus) ei suoriteta tai se suoritetaan viiveellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 247)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 248)
Kosketusherkät pinnat
Ovenkahva
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä
pinta lukituksen avaamista varten.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
246
Takaluukku
Takaluukun kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*
Avaimeton lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla auki
lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
ulkopuolelta tehdään ovien tai takaluukun kahvoilla, jos auto on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry)*.
–
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa käytetään vain
lukituksen avaamiseen.
HUOM
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen avaaminen toimii.
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton* sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten ja pitäkää siinä, kunnes kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto on suljettu.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
13
14
Koskettakaa merkittyä pintaa perässä jossain
ovenkahvassa oven sulkemisen jälkeen tai
painakaa painiketta takaluukun alapuolella
lukitsemista13 varten ennen kuin se suljetaan.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa alkamalla vilkkua, että lukitseminen on tehty.
Koskee sähkötoimisella takaluukulla* varustettuja autoja.
Jos avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä auki,
varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja autoa lukittaessa14.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 247
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Avaimeton lukituksen avaaminen
–
Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan alla lukituksen avaamiseksi.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa sammumalla, että auton lukitus on avattu avatkaa ovet tai takaluukku normaalisti.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Avaimettoman lukituksen
avaamisen asetukset*
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
Takaluukun avaimetonta lukituksen avaamista
varten riittää, että etäavain on mukana, esim. taskussa tai laukussa.
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Lukitus
Avaimeton lukituksen avaus
3.
Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet
- avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
• Yksiovinen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset* (s. 248)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 248)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 246)
- avaa valitun oven lukituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 247)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 246)
Luukun avaaminen:
1.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä painolevyä.
> Lukko vapautuu.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana, jotta lukituksen avaaminen toimii.
248
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
2.
Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi
kokonaan.
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn
avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa
kumilevyn sähkökosketinta.
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä16
Auto on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja
lukitusjärjestelmällä15 ja siinä on sen vuoksi
useita sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri
paikkoihin autossa.
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä16
Kuormatilassa16
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää
pysyä vähintään 22 cm:n (9 tuuman) etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Takaluukun lukitus voidaan avata myös ilman
käsiä tekemällä jalalla liike takapuskurin alla, ks.
erillinen kappale.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan kautta.
Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
Antennien sijainti.
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 246)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 228)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 247)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 246)
•
•
15
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 228)
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 257)
Avaimeton lukitusjärjestelmä koskee vain autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste. 249
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen auton sisältä käsin
Vaihtoehtoinen lukituksen avausmenetelmä
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus avata
sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä. Takaovien lukitussäädin* lukitsee ko. takaoven.
-painikkeen pitkä painallus sulkee kaikki
sivuikkunat ja panoraamakaton* samanaikaisesti.
Lukitseminen takaoven painikkeella*
Keskuslukitus
Avauskahva vaihtoehtoista sivuoven lukituksen avaamista varten.
–
Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen painike ja merkkivalo etuovessa.
Muuttakaa tätä asetusta painamalla keskinäytön päänäkymässä Asetukset My
Car Lukitus Lukituksen etäavaus
ja sisäinen avaus.
Lukituksen avaaminen etuoven
painikkeella
–
Painakaa
-painiketta kaikkien sivuovien ja
takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Pitkä
-painikkeen painallus avaa kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti17.
16
17
250
Vetäkää jonkin sivuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Etäavaimen asetuksista riippuen avataan
joko kaikkien ovien lukitus tai vain valitun
oven lukitus ja itse ovi.
Lukitseminen etuoven painikkeella
–
Painakaa
-painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.
Takaoven lukituksen avaaminen
–
Vetäkää avauskahvasta.
> Takaoven lukitus ja itse ovi avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset
(s. 227)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen auton sisäpuolelta (s. 251)
•
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi (s. 251)
Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa.
Tuuletustoimintoa voidaan käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
Takaluukun lukitus voidaan avata auton sisältä
käsin kojelaudan painikkeella.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 250)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 253)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta. Lukkovaihtoehdot ovat sähköinen*
ja manuaalinen.
Sähkötoiminen aktivointi ja deaktivointi*
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida ja sen
aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi ja deaktivointi
voidaan tehdä jopa 2 minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea
avata.
Painakaa lyhyesti kojelaudan
-painiketta.
> Luukun lukitus avataan ja se voidaan avata
ulkopuolelta tarttumalla kumipäällysteiseen paininlevyyn.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku* –
2.
Painakaa pitkään kojelaudan
> Luukku avataan.
-painiketta.
Sähköisen aktivoinnin ja deaktivoinnin painike.
1.
Käynnistäkää moottori tai valitkaa jännitetila,
joka on korkeampi kuin 0.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 251
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
2.
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Manuaalinen aktivointi ja deaktivointi
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
–
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja painikkeen valo sammuu - lukko on deaktivoitu.
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen
ovilukkoon.
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko. asetus
- jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa
moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Symboli
252
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takana Aktivoitu
Lapsilukko on
käytössä.
Lapsilukko
takana Poiskytketty
Lapsilukko on
pois käytöstä.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
HUOM
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 250)
•
Irrotettava avainliuska (s. 233)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Automaattinen lukitseminen
ajettaessa
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku
automaattisesti.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Auton takaluukku on mahdollista avata ja sulkea
sähkökäytön avulla.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista takaluukun avaamiseksi:
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto valitsemalla Ovien automaattinen lukitus ajon
aikana.
Lukitus.
–
Painakaa pitkään kojelaudassa olevaa
painiketta. Pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku alkaa avautua.
–
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
Sähkökäyttöisen takaluukun avaaminen
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
Pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku
alkaa avautua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 250)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 253
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
–
Sähkökäyttöisen takaluukun
sulkeminen
Sulkekaa painamalla
kun alareunassa.
-painiketta takaluu-
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki - luukku jää lukitsemattomaksi.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki - luukku jää lukitsemattomaksi.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti luukku jää lukitsemattomaksi.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista takaluukun sulkemiseksi18:
HUOM
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen on tehtävä käsin.
–
18
254
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki - luukku jää lukitsemattomaksi.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Sähkökäyttöisen takaluukun
sulkeminen ja lukitseminen18
Avaamisen tai sulkemisen
keskeyttäminen
–
Keskeyttäkää avaaminen tai sulkeminen jollakin
seuraavista tavoista:
Painakaa
-painiketta takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä luukun
että ovien lukitsemiseksi samanaikaisesti
(kaikkien ovien pitää olla kiinni lukitsemista
varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti luukku ja ovet lukitaan ja hälytin* aktivoidaan.
HUOM
Painakaa kojelaudan painiketta.
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
•
Jalan liikkeellä*.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa takaluukun alapinnalla olevaa sulkemispainiketta.
•
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen
avaaminen toimii.
Luukun liike keskeytyy ja luukku pysähtyy. Tämän
jälkeen luukkua voidaan käsitellä manuaalisesti.
•
Avaimettomalla* lukituksella tai lukituksen
avauksella varustetussa autossa kuuluu
kolme äänimerkkiä, jos avainta ei havaita
riittävän lähellä luukkua.
Jos takaluukun avautumisen tai sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää avatko
tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se vastustaa.
Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta
oikein.
18
•
•
•
VAROITUS
Ottakaa huomioon puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen kuin avaaminen/sulkeminen aloitetaan: tarkastakaa,
ettei kukaan ole lähellä takaluukkua, jolloin
puristumisvamma voi saada vakavia seurauksia.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Esijännitetyt jouset
Puristumissuoja
•
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
•
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa vahinkoja.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 255
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi (s. 256)
•
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 257)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 228)
Sähkötoimisen takaluukun*
enimmäisavautuman ohjelmointi
HUOM
•
Sovittakaa takaluukun avautumiskorkeus matalan
kattokorkeuden mukaan.
Enimmäisavautuman säätö:
1.
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
HUOM
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää
jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 253)
Puoliavointa takaluukkua matalampaa avautumisasentoa ei ole mahdollista ohjelmoida.
2.
-painiketta takaluukun alareuPainakaa
nassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja asento
on siten tallennettu.
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
256
Asettakaa luukku manuaalisesti ylimpään
mahdolliseen asentoonsa - painakaa
painiketta takaluukussa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Luukku avautuu
tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun avaaminen ja
sulkeminen jalan liikkeellä*
Avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä
Takaluukun käytön helpottamiseksi käsien
ollessa varattuina se voidaan avata ja sulkea viemällä jalkaa eteenpäin takapuskurin alapuolella.
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen
avaus*, takaluukun lukitus voidaan avata jalan liikkeellä.
Takaluukun avaus- ja sulkemistoiminto on käytettävissä vain, jos autossa on myös sähkötoiminen
takaluukku*.
HUOM
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on
kaksi eri versiota:
•
•
Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla
sitä käsin)
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä edellyttää sähkökäyttöistä takaluukkua*.
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla
puolelle.
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana (n. 1 metri (3 jalkaa)), jotta
avaaminen ja sulkeminen on mahdollista. Tämä
koskee myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman avaamisen välttämiseksi esim. auton
pesun yhteydessä.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
–
Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin takapuskurin alapuolella vasemmalla. Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen
tai sulkeminen aktivoituu - takaluukku
avautuu/sulkeutuu.
Jos takaluukku on auki, aktivointi jalan liikkeellä sulkee19 sen aina.
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole
mahdollista ennen kuin tietyn ajan kuluttua.
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään, koska
tällöin aktivointi voi epäonnistua.
19
Koskee sähkötoimisella takaluukulla* varustettuja autoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 257
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Avautumisen tai sulkeutumisen
keskeyttäminen jalan liikkeellä
– Viekää jalka kerran hitaasti eteenpäin avaamisen tai sulkemisen aikana, jos haluatte
pysäyttää takaluukun liikkeen.
Yksityinen lukitus
Takaluukku voidaan lukita ns. erillislukituksella,
jolloin sitä ei voida avata esimerkiksi silloin, kun
auto jätetään huoltoon, hotellin pysäköintipalveluun tms.
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä avaamisen tai sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
Yksityisen lukituksen toimintopainike on keskinäytön toimintonäkymässä. Lukon kulloisestakin tilasta riippuen näytetään
Yksityinen lukitus avattu tai
Yksityinen lukitus lukittu.
HUOM
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 246)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 253)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 228)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
(s. 258)
Erillislukituksen aktivointi ja
aktivoinnin poisto
Erillislukitus aktivoidaan keskinäytön toimintopainiketta ja valinnaista PIN-koodia käyttäen.
HUOM
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
Turvakoodin antaminen ennen
ensimmäistä käyttöä
Toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla on valittava turvakoodi. Sillä voidaan sitten poistaa erillislukitus käytöstä, jos valittu PIN-koodi on hukattu
tai unohtunut. Turvakoodi toimii PUK-koodina kaikille erillislukitustoiminnolle asetettaville PIN-koodeille.
Säilyttäkää turvakoodia turvallisessa paikassa.
Turvakoodin luominen:
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
258
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
2.
Antakaa haluamanne turvakoodi.
> Turvakoodi on tallennettu. Erillislukitustoiminto on nyt valmis aktivoitavaksi.
Yksityisen lukituksen aktivoinnin poisto
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yksityinen lukitus (s. 258)
Jos järjestelmä on nollattu, yllä oleva toimenpide
on toistettava.
Erillislukituksen aktivointi
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
Antakaa koodi, jolla takaluukun lukitus avataan lukituksen jälkeen, ja painakaa
Vahvista.
> Takaluukku lukitaan. Lukitseminen vahvistetaan vihreällä valolla painikkeen kohdalla
toimintonäkymässä.
Ilmoittakaa koodi, jota käytettiin lukittaessa ja
painakaa Vahvista.
> Takaluukun lukitus avataan. Lukituksen
avaaminen vahvistetaan sammuttamalla
vihreä valo painikkeen kohdalla toimintonäkymässä.
HUOM
Jos PIN-koodi katoaa/unohtuu tai jos väärä
PIN-koodi syötetään yli kolme kertaa, erillislukitus voidaan poistaa käytöstä turvakoodia
käyttäen.
HUOM
Jos erillislukitus on aktivoituna ja auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai
Volvo On Call* -sovelluksen avulla, erillislukitus deaktivoituu automaattisesti.
* Valinnais-/lisävaruste. 259
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälytys*
Hälytysilmaisin
Hälytin varoittaa ääni- ja valosignaaleilla, jos
autoon nousee joku, jolla ei ole kelpaavaa etäavainta, tai jos käynnistysakkua tai hälytyssireeniä
peukaloidaan.
Tämän välttämiseksi:
Aktivoitu hälytin laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan20
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
sireeni kytketään pois.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso toistetaan enintään 10 kertaa21.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
•
•
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen enintään 30 sekuntia tai siihen
asti, kunnes jännitetila I asetetaan kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään ja
vapauttamalla sitten – hälytys on ollut lauenneena.
Liike- ja kallistustunnistimet*
Liike- ja kallistustunnistimet reagoivat auton
sisällä tapahtuviin liikkeisiin, ikkunan särkemiseen
tai yrityksiin varastaa pyörät tai hinata auto pois.
20
21
260
Liiketunnistin laukaisee hälytyksen, kun matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto
jätetään ikkuna tai panoraamakatto* auki tai jos
käytetään matkustamolämmitintä.
•
Sulkekaa ikkunat ja panoraamakatto, kun
autosta poistutaan.
•
Jos matkustamo- tai pysäköintilämmitintä on
käytettävä, ohjatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, että ne eivät osoita ylöspäin matkustamossa.
Voitte myös käyttää rajoitettua hälytystasoa kytkeäksenne liike- ja kallistustunnistimet väliaikaisesti pois toiminnasta.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta myös auton lautta- tai junakuljetusten
ajaksi, koska kuljetuksen aikaiset liikkeet voivat
laukaista hälytyksen.
Jos hälytysjärjestelmässä on vika
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja
ilmoitus Hälytysjärjest. vika Huolto
tarpeen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset
yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi* (s. 261)
Rajoitettu hälytystaso* (s. 263)
Salpalukitustila* (s. 263)
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
Hälyttimen sulkeminen
Hälytin aktivoituu lukittaessa auto.
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
•
koskettamalla ovenkahvan ulkopuolen merkittyä pintaa tai takaluukun kumipäällysteistä
paininlevyä22.
•
•
painamalla etäavaimen lukituspainiketta
tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällystettyä paininlevyä22.
Jos auto on varustettu sekä avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella* että sähkökäyttöisellä takaluukulla*, voidaan takaluukun alapuolella
myös lukita ja saattaa
olevalla painikkeella
auto hälyttimen valvontaan.
Kojelaudan punainen valodiodi vilkkuu joka toinen
sekunti auton ollessa lukittu ja hälyttimen aktivoitu.
22
Koskee vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella* (Passive Entry) varustettua autoa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 261
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa
etäavainta
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä pois
päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim. silloin, kun
etäavaimen paristo on tyhjä.
1.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
•
Hälytys* (s. 260)
Hälyttimen automaattinen aktivointi ja
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta mitään ovista
tai takaluukkua ei avata kaksi minuutin kuluessa,
hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti.
Samalla auto lukitaan uudelleen.
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
262
2.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin mukinpitimessä.
3.
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja vapauttakaa se.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
Tietyillä markkina-alueilla hälytin aktivoituu automaattisesti tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven
avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka lukitsemista
ei ole tapahtunut.
Tämän asetuksen muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
2.
Painakaa painiketta My Car
–
3.
Poistakaa toiminto väliaikaisesti toiminnasta
valitsemalla Passiivisen varmistuksen
deaktivointi.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin myötäpäivään ja sitten vapauttamalla se.
Lukitus.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Rajoitettu hälytystaso*
Salpalukitustila*
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistustunnistimet ovat tilapäisesti poissa käytöstä.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta,
jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos
jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton
junaan tai lautalle.
Salpalukitustila tarkoittaa sitä, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti irti, jolloin ovea ei
voida avata sisäpuolelta auton ollessa lukittuna
ulkopuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja avaimettomalla lukituksella (Passive Entry)*. Salpalukitustila alkaa noin 10 sekunnin viiveellä ovien
lukitsemisen jälkeen.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Alennettu suoja ennen auton
lukitsemista.
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja
hälytyksen aktivointi poistuu.
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, rajoitettu hälytystaso on aktivoitava uudelleen.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
•
•
Hälytys* (s. 260)
Salpalukitustila* (s. 263)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
(s. 264)
•
Hälytys* (s. 260)
HUOM
Samanaikaisesti salpalukitustila poistuu toiminnasta eli lukitus voidaan avata auton sisältä käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella tai Volvo On
Call* -sovelluksella , kun salpalukitustila on aktivoitu.
Vasemman etuoven lukitus voidaan avata myös
irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla, hälytin laukeaa.
* Valinnais-/lisävaruste. 263
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Salpalukitustilan* deaktivointi
tilapäisesti
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita
ulkopuolelta, salpalukitustila täytyy poistaa toiminnasta, jotta lukituksen avaaminen sisäpuolelta
on mahdollista.
Poistakaa salpalukitustila tilapäisesti toiminnasta painamalla
keskinäytön toimintonäkymän
painiketta Alennettu suoja.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet* kytketään pois
toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Salpalukitustila* (s. 263)
Hälytys* (s. 260)
Tuntemattoman auton osan
havaitseminen*
"Foreign Component Detection" -toiminto havaitsee, onko autoon asennettu tuntematon auton
osa.
Jokainen LED-valonheitin* on sovitettu erikseen
kutakin autoa varten. Jos autoon asennetaan tuntematon valonheitin, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Tuntematon auton osa. Huolto
tarpeen, tuntemat. auton osa havaittu. Volvo
suosittelee kääntymistä valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvon huolto-ohjelma (s. 582)
Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen
Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan
väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan lukitsemisen yhteydessä.
Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina enintään
10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava uudelleen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä
järjestelmä nollataan.
264
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
Autossa on erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä,
jotka voivat auttaa kuljettajaa aktiivisesti tai passiivisesti eri tilanteissa.
Järjestelmät voivat esimerkiksi auttaa pitämään
tietyn nopeuden tai aikaetäisyyden edessä olevaan ajoneuvoon, estää törmäyksiä varoittamalla
kuljettajaa ja jarruttaa autoa tai auttaa kuljettajaa
pysäköinnissä.
Jotkut järjestelmistä ovat vakiovarusteita ja toiset
lisävarusteita. Tämä vaihtelee myös markkina-alueittain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 266)
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 267)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
266
Vakautusjärjestelmä Roll Stability Control
(s. 267)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BLIS* (s. 346)
Cross Traffic Alert* (s. 351)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 355)
Driver Alert Control (s. 361)
Kaista-avustaja (s. 363)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Pysäköintitutka* (s. 378)
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
eikä juuri vaadi ponnistelua.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti
jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin toimii
rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Ohjausavun ollessa tilapäisesti rajoitettuna
kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus sekä
OHJAUSPYÖRÄ-symboli.
Rear Collision Warning (s. 345)
Nopeudenrajoitin (s. 272)
Vakionopeudensäädin (s. 280)
Etäisyysvaroitus* (s. 285)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
Pilot Assist (s. 305)
Tutkayksikkö (s. 320)
Kamerayksikkö (s. 329)
City Safety™ (s. 333)
VAROITUS
Kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla,
ohjausapua koskevat kuljettajan tukitoiminnot
eivät ole mahdollisia.
Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä
näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika tai
Ohjaustehostus tilapäisesti rajoitettu
yhdessä OHJAUSPYÖRÄ-symbolin kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
Vakautusjärjestelmä Roll Stability
Control
Valitkaa ohjauspyörän vastus katsomalla osasta
"Ajotilat" vaihtoehdon INDIVIDUAL kuvaus otsikon "Valittavissa olevat ajotilat" alla.
RSC1-vakautusjärjestelmä minimoi kaatumisen ja
ympäripyörähdyksen vaaran esim. rajussa väistöliikkeessä tai auton lähtiessä sivuluisuun.
Automalleissa, joissa ei ole ajotilasäädintä ja sen
vaihtoehtoa INDIVIDUAL, ohjauspyörän vastustasoa muutetaan sen sijaan keskinäytön päänäkymässä ja seuraavan hakupolun kautta:
RSC-järjestelmä rekisteröi sen, muuttuuko auton
kallistuma sivusuunnassa ja jos, niin kuinka paljon. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten, onko
auto vaarassa kaatua. Jos vaara on olemassa,
auton elektroninen vakautusjärjestelmä alkaa toimia, minkä jälkeen moottorin vääntömomenttia
lasketaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auto on taas vakaa.
Asetukset My Car
Ohjausvoima
Ajotilat
Ohjauspyörän vastuksen valinta ei ole käytettävissä käännyttäessä, jos nopeus ylittää 10 km/h
(6 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
1
2
3
Ajotilat (s. 443)
Pilot Assist (s. 305)
Kaista-avustaja (s. 363)
VAROITUS
Normaalin ajotavan yhteydessä RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei
saa käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaaleja varovaisuustoimenpiteitä turvallisin ajon vuoksi.
Elektroninen vakautuksen säätö
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC2) auttaa
kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton
etenemiskykyä.
Kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli, kun ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
ESC-järjestelmän jarruttaessa
voi kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua hitaammin.
ESC-järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:
•
•
•
•
Ajonvakautusjärjestelmä3
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 267
KULJETTAJAN TUKI
||
Moottorijarrutuksen ohjaus
VAROITUS
•
•
ESC-vakautusjärjestelmä on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
ESC ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Moottorijarrutuksen ohjaus (EDC4) estää tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä
vaihteilla liukkaalla alustalla.
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit
ja ilmoitukset (s. 271)
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata
autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*5
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA6) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut
heilahdella itsestään. Lisätietoja on kappaleessa
"Perävaunun vakautusjärjestelmä".
Ajonvakautusjärjestelmä3
HUOM
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
TSA-toiminto deaktivoidaan, jos ESC:n
urheilullinen tila aktivoidaan.
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella ja
jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää enemmän
vetovoimaa.
Toiminto estää myös vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
3 Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
4 Engine Drag Control
5 Perävaunun vakautusjärjestelmä kuuluu
6 Trailer Stability Assist
268
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektronisen vakautuksen säädön sport-tila
(s. 269)
•
Elektronisen vakautusjärjestelmän sport-tilan
aktivointi/deaktivointi (s. 269)
•
Elektronisen vakautuksen säädön sport-tilan
rajoitus (s. 270)
Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tila
ESC7-järjestelmä on aina aktivoitu – sitä ei voi
sulkea. Kuljettajan valittavissa on kuitenkin myös
ESC:n urheilullinen tila, joka antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Kun osatoiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittu, ESC:n puuttumista ajamiseen vähennetään ja enemmän sivuluistoa sallitaan, jolloin
auton hallinta on normaalia enemmän kuljettajalla.
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittu, ESC:n
voidaan katsoa olevan poissa toiminnasta, vaikka
se auttaa kuljettajaa useissa tapauksissa.
HUOM
Kun toiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittuna, perävaunun vakautusjärjestelmä
(TSA8) on suljettu.
ESC:n urheilullinen tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä alustalla – esim. hiekassa tai
syvässä lumessa.
7
8
9
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 267)
Vetokoukku* (s. 463)
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi/deaktivointi
ESC9-järjestelmä on aina aktivoitu – sitä ei voi
sulkea. Kuljettaja voi sitä vastoin valita Sporttilan, joka antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta ESC:n
urheilullinen tila.
> Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan – painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Aktivoitu ESC:n urheilullinen tila
osoitetaan kuljettajan näytössä tämän
symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes
toiminto deaktivoidaan pois tai kunnes
moottori sammutetaan – moottorin seuraavan
käynnistämisen jälkeen ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 267)
Electronic Stability Control
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 269
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tilan rajoitus
Kun ESC10-järjestelmän osatoiminto ESC:n
urheilullinen tila on aktivoitu, siihen liittyy tiettyjä
rajoituksia.
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, jos jokin seuraavista toiminnoista on aktivoitu:
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin
Vakionopeudensäädin
Mukautuva vakionopeudensäädin
Pilot Assist.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
270
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 267)
Electronic Stability Control
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(Electronic Stability Control - ESC) symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
ESC
Tilapäisesti pois
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen
automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
ESC
ESC-järjestelmä ei toimi.
Huolto tarpeen
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 267)
271
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoitin
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudenrajoittimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
Nopeudenrajoitinta (SL11) voidaan pitää käänteisenä nopeudensäätimenä – kuljettaja säätää
nopeutta kaasupolkimella, mutta nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
: laskee tallennettua enimmäisnopeutta
: Aktivoi nopeudenrajoittimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun enimmäisajonopeuteen
: Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudenrajoittimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
11
12
272
Nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 276)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 273)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 273)
Auton ko. nopeus
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 274)
•
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 275)
•
•
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 275)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 278)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 279)
VAROITUS
Toiminnon painikkeet ja symbolit12.
•
•
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
Tallennettu enimmäisnopeus
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudenrajoitintoiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Kuljettajan pitää aina olla huomiokykyinen
liikenteen suhteen ja puuttua tilanteeseen, jos nopeudenrajoitin ei ylläpidä
sopivaa nopeutta.
•
Nopeudenrajoitin ei voi korvata kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan
kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Speed Limiter
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 276)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 279)
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
Nopeudenrajoittimen toiminto (SL13) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
Nopeudenrajoittimen asettaminen
valmiustilaan
Nopeudenrajoittimen käynnistäminen
Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta moottorin käynnistyksen jälkeen. Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on 30 km/h
(20 mph).
–
Kun nopeudenrajoitin on valmiustilassa ja
Nopeudenrajoittimen nopeuden
käsittely
Nopeudenrajoitin (SL14) voidaan asettaa useille
eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
näytetään – painakaa
symboli
ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudenrajoitin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
13
14
Nopeudenrajoitin (s. 272)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Selatkaa nopeudenrajoittimen
(4)
symbolin/toiminnon kohdalle painamalla ◀
(1) tai ▶ (3).
> Symboli (4) näytetään ja nopeudenrajoitin
on asetettu valmiustilaan.
Speed Limiter
Speed Limiter
}}
273
KULJETTAJAN TUKI
||
–
•
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(3):
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (4)
on halutun nopeuden kohdalla.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Nopeudenrajoitin (SL15) voidaan tilapäisesti
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen deaktivointi kaasupolkimella
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti deaktivoida ja
ohittaa myös kaasupolkimella ilman, että nopeudenrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan,
esim. auton kiihdyttämiseksi nopeasti pois jostakin tilanteesta.
Menetelkää näin:
1.
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää
se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen, kun
haluttu nopeus on saavutettu.
> Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön symboli on siksi VALKOINEN.
2.
Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen automaattisesti viimeksi tallennettuun enimmäisnopeuteen.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 272)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan:
–
15
274
Speed Limiter
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudenrajoitin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja
kuljettaja voi ylittää asetetun enimmäisnopeuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 272)
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
–
Nopeudenrajoitin (SL16) voidaan aktivoida uudelleen, kun se on ollut tilapäisesti deaktivoituna, ja
siirtää valmiustilaan.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto käyttää
sen jälkeen ko. nopeutta enimmäisnopeutena.
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
Nopeudenrajoitin (SL17) voidaan sulkea.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 272)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
1.
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta:
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudenrajoitin jatkaa valmiustilassa.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat – tällöin
asetettu/tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auton nopeus rajoitetaan
sen jälkeen taas viimeksi tallennetun
enimmäisnopeuden mukaiseksi.
tai
16
17
Speed Limiter
Speed Limiter
(2)
}}
275
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 272)
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitin
Jyrkissä alamäissä voi Nopeudenrajoittimen jarrutusteho olla riittämätön, mistä johtuen tallennettu
enimmäisnopeus voidaan ylittää. Kuljettajan huomio herätetään siinä tapauksessa ilmoituksella
Nopeusraja ylitetty kuljettajan näytössä.
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL18) auttaa
kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän nopeuden
mukaiseksi.
HUOM
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta
aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h
(n. 2 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
18
19
20
276
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Nopeudenrajoitin (s. 272)
Nopeudenrajoitintoiminto (SL19) voidaan vaihtaa
automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi (ASL).
Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation20 nopeustietoja auton enimmäisnopeuden automaattista sovittamista varten.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
•
ASL-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkkitietojen järjestelmä (RSI) voi
silti ilmoittaa väärän ajonopeuden ASL:lle.
Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan
ajonopeuteen.
ASL ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Onko SL tai ASL aktiivinen?
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudenrajoitin on aktiivinen:
Symboli
SL
✓
ASL
✓
MerkkisymboliB "70:n" jälkeen = ASL
on aktivoitu.
B
Merkitys
Vihreänkeltainen
ASL on aktiivinen
Harmaa
ASL on asetettu valmiustilaan
Likaisenkeltainen/oranssi
ASL on tilapäisessä valmiustilassa – esim. koska
jotain liikennemerkkiä ei
voitu lukea.
✓
A
A
Merkkisymbolin
väri
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 272)
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila.
Ks. otsikon "ASL-symboli" alta symbolin värin merkitys.
ASL-symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden
vieressä, "70", nopeusmittarin keskiössä) voi olla kolmessa eri värissä,
joista jokaisella on eri merkitys:
Ks. myös otsikko "Liikennemerkkitietojen
järjestelmän rajoitukset".
277
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL21) voidaan
aktivoida ja deaktivoida nopeudenrajoittimen
(SL22) lisäksi.
ASL:n aktivointi
•
1.
2.
21
22
278
Painakaa painiketta Nopeusrajoituskilpi avustin.
> ASL asetetaan valmiustilaan, painike näyttää vihreän osoituksen ja kuljettajan
näyttö esittää merkkisymbolin nopeusmittarin keskiössä.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
ASL:n poistaminen toiminnasta
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio näytetään kuljettajan näytössä, vaikka RSI ei
ole aktivoitu.
–
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä automaattinen nopeudenrajoitin että RSI
deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu, ei RSI
anna mitään varoituksia. Tällöin ei voi
myöskään säätää mitään RSI-asetuksia jotta asetuksia voidaan säätää ja varoituksia saada, RSI täytyy aktivoida.
Keskinäytön toimintonäkymässä on painike
Nopeusrajoituskilpi -avustin.
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi:
HUOM
Automaattisen nopeudenrajoittimen poistaminen
toiminnasta:
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Nopeusrajoitusavustus.
> ASL suljetaan ja painikkeen merkkivalo
muuttuu HARMAAKSI – SL aktivoidaan
sen sijaan.
VAROITUS
Auto ei enää noudata merkin mukaista enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen - se
noudattaa vain muistiin tallennettua enimmäisnopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 272)
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
–
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL23) voidaan
asettaa eri toleranssitasoille.
Kyltissä ilmoitettu enimmäisnopeus voidaan ylittää/alittaa. Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua
enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi
75 km/h (47 mph).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut
lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin
keskiössä (4).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan kuin
ohitetut liikennemerkit näyttävät 70 km/h
(43 mph).
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto
ohittaa liikennemerkin, jossa on pienempi
tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
Jos toiminto liikennemerkki-informaatio*
on aktivoituna, esitetään liikennemerkin
näyttämä nopeus sitten PUNAISELLA
merkinnällä nopeusmittarin asteikolla.
Toleranssin säätö tehdään samalla tavalla kuin
käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitus perustuu toiminnon RSI25 lähettämiin nopeustietoihin, ei
auton ohittamiin nopeusrajoitusmerkkeihin.
Jos RSI25 ei pysty tulkitsemaan ja toimittamaan
nopeustietoja ASL-toiminnolle, ASL siirretään valmiustilaan ja se vaihtuu SL-toiminnoksi. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua
tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
ASL aktivoituu uudelleen, kun RSI25-toiminto pystyy jälleen tulkitsemaan ja toimittamaan nopeustietoja ASL:lle.
Ks. myös kappale "Liikennemerkki-informaation
rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 272)
HUOM
Toiminnon painikkeet ja symbolit24.
Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
23
24
25
Nopeudenrajoitin (s. 272)
Automatic Speed Limiter
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Liikennemerkki-informaatio - RSI
* Valinnais-/lisävaruste. 279
KULJETTAJAN TUKI
Vakionopeudensäädin
Nopeudensäädin (CC26) auttaa kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä,
suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Yhteenveto
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
VAROITUS
•
Vakionopeussäädin on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena
on helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
•
Vakionopeussäädin ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus
HUOM
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
Toiminnon painikkeet ja symbolit27.
: Aktivoi nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
26
27
280
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 281)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 282)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 283)
Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 284)
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
Nopeudensäätimen aktivointi/
käynnistys
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 284)
Nopeudensäätimen toiminto (CC28) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
Jotta Nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h (20 mph)
tai suurempi. Pienin mahdollinen tallennettava
ajonopeus on 30 km/h (20 mph).
Nopeudensäätimen käynnistäminen:
–
Kun symboli/toiminto
esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudensäädin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu nopeudeksi.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan,
jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäätimen siirtäminen
valmiustilaan
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 280)
Nopeudensäädin siirretään valmiustilaan seuraavasti:
–
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja nopeudensäädin voidaan aktivoida.
28
Cruise Control
281
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen nopeuden
käsittely
–
Nopeudensäädin (CC29) voidaan asettaa useille
eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
•
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(3):
päisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen asiaan.
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
–
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (4)
on halutun nopeuden kohdalla
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
(1) painamista,
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa
kaasupolkimella painiketta painaessaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun sijaan
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle
hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun
vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tila-
29
30
282
Cruise Control
Lisätietoja on kappaleessa "Ajotilat".
Tämä tehdään seuraavasti:
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin
ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen
pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
Nopeudensäätimen toiminta ajotilan
perusteella
Nopeudensäätimen tapa pitää yllä ajonopeutta
voi vaihdella valitun ajotilan30 perusteella.
Nopeudensäädin Eco Cruise
Ajotilassa ECO nopeudensäätimen suorittamat
kiihdytykset ja jarrutukset ovat muihin ajotiloihin
verrattuina pehmeämpiä, jotta voidaan pitää yllä
optimaalista ympäristövaikutusta ja säästää polttoainetta. Tästä johtuen auton nopeus voi tilapäisesti olla hieman muistiin tallennetun nopeusasetuksen ylä- tai alapuolella.
Nopeudensäädin Dynamic Cruise
Dynamic-ajotilassa nopeudensäätimen suorittamat kiihdytykset ja jarrutukset tuntuvat muihin
ajotiloihin verrattuna voimakkaammilta ja suoremmilta.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 280)
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Nopeudensäädin (CC31) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen
jälkeen aktivoitua uudelleen.
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
kytkinpoljinta pidetään painettuna pidempään
kuin 1 minuutin ajan
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäädin siirretään valmiustilaan seuraavasti:
–
31
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI – nopeudensäädin on tällöin tilapäisesti deaktivoitu ja kuljettajan on säädeltävä nopeutta itse.
Automaattinen valmiustila
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin 30 km/h
(20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 280)
Cruise Control
283
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Nopeudensäädin (CC32) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen
jälkeen aktivoitua uudelleen.
tai
Nopeudensäätimen sulkeminen
Nopeudensäätimen käynnistäminen valmiustilasta:
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan
sulkea.
–
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi
valmiustilasta
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen ko. nopeutta.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 280)
Toiminnon painikkeet ja symbolit33.
Nopeudensäätimen sulkeminen:
1.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäätimen käynnistäminen valmiustilasta:
–
32
33
284
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
2.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin jatkaa valmiustilassa.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
>
(4)
Nopeudensäätimen symboli
kuljettajan näytössä sammuu – tällöin
asetettu/tallennettu nopeus poistetaan.
KULJETTAJAN TUKI
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
(2)
HUOM
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
34
Vakionopeudensäädin (s. 280)
Etäisyysvaroitus*
VAROITUS
Etäisyysvaroitustoiminto34 voi auttaa kuljettajaa
huomaamaan ajallisen etäisyyden edessä ajavaan autoon olevan liian lyhyt.
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos ajallinen etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo – oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
Autossa on kuitenkin oltava head-up-näyttö, jotta
etäisyysvaroitus voidaan näyttää symbolina tuulilasilla, kun ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on ennalta valittua arvoa lyhyempi.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa
yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä
oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
HUOM
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi
olla joko vakio- tai lisävaruste.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus head-up-näytössä (s. 286)
Etäisyysvaroituksen aktivointi/deaktivointi
(s. 286)
HUOM
•
•
Etäisyysvaroitin on vain autoissa, jotka
voivat näyttää tietoja tuulilasilla ns. Headup -näytöllä.
Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden asettaminen (s. 287)
•
Etäisyysvaroittimen rajoitukset (s. 288)
•
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta,
kun sopeutuva vakionopeussäädin on
aktivoituna.
Distance Alert
* Valinnais-/lisävaruste. 285
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroitus head-upnäytössä35
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
Jos autossa on head-up-näyttö*, tuulilasilla näytetään symboli niin kauan kuin ajallinen etäisyys
edellä kulkevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa
lyhyempi.
Etäisyysvaroituksen aktivointi/
deaktivointi37
Etäisyysvaroitustoiminto38 voidaan asettaa toimimaan erilaisilla ajallisilla etäisyyksillä tai poistaa
toiminnasta.
Päällä/Pois
Painakaa painiketta Distance
Alert keskinäytön toimintonäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 285)
Head-up-näyttö* (s. 135)
Etäisyysvaroituksen symboli tuulilasilla36.
Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toiminto
Näytä kuljettajan tuki on aktivoitu auton valikkojärjestelmän asetuksissa, ks. kappaleen "Headup-näyttö" kohdalta, miten tämä tehdään.
35
36
37
38
286
•
VIHREÄ painikeilmaisin – etäisyysvaroitin on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – etäisyysvaroitin
on deaktivoitu.
Etäisyysvaroitin aktivoituu automaattisesti aina
moottorin käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäisyysvaroitus* (s. 285)
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, jotka voivat näyttää tietoa tuulilasilla ns. head-up-näytön kautta.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, joissa tietoa voidaan näyttää tuulilasin ns. head-up-näytössä.
Distance Alert
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden
asettaminen39
Etäisyysvaroitustoiminto40 voidaan asettaa useille
eri aikaetäisyyksille.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Sama symboli esitetään myös toiminnon Mukautuva nopeudensäädin ollessa aktivoituna.
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Asetettua aikaetäisyyttä käyttävät myös
sopeutuva vakionopeussäädin ja Pilot
Assist.
VAROITUS
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
39
40
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
•
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäisyysvaroitus* (s. 285)
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, joissa tietoa voidaan näyttää tuulilasin ns. head-up-näytössä.
Distance Alert
* Valinnais-/lisävaruste. 287
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroittimen rajoitukset41
HUOM
Etäisyysvaroitustoiminnon42 toiminnallisuus voi
olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
VAROITUS
•
41
42
288
Etäisyysvaroitustoiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Ajoneuvon koko voi vaikuttaa toiminnon
kykyyn havaita esimerkiksi moottoripyöriä,
mikä voi tarkoittaa sitä, että varoitusvalo
syttyy säädettyä lyhyemmällä ajallisella
etäisyydellä tai varoitusta ei tilapäisesti
anneta.
•
Hyvin korkea nopeus voi aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä
ajallisella etäisyydellä tutkayksikön toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
•
Etäisyysvaroitus ei voi korvata kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan
kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäisyysvaroitus* (s. 285)
Mukautuva nopeudensäädin*
Mukautuva nopeudensäädin (ACC43) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman
ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja
pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon44.
Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja
ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee
auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajonopeus
sovitetaan automaattisesti vastaamaan ennalta
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, joissa tietoa voidaan näyttää tuulilasin ns. head-up-näytössä.
Distance Alert
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
HUOM
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi
olla joko vakio- tai lisävaruste.
VAROITUS
•
•
•
Sopeutuvan vakionopeussäätimen toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa
ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se
ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista
kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
Sopeutuva vakionopeussäädin ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen
tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa
olevien liikennesääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen
kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja
käytetään nopeuden säätelemiseen.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus
voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö
ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan
pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun
nopeuden.
Koskee automaattivaihteistolla varustettuja
autoja:
•
43
44
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
Adaptive Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
•
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
VAROITUS
•
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Vastuu on
aina kuljettajalla ja hänen on puututtava
asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä
olevaa ajoneuvoa.
•
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, kuten esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
•
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä vaativissa tilanteissa, kuten esim.
kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai
loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
}}
289
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Yhteenveto
: Valmiustilasta – aktivoi mukautuvan
nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen
ajonopeuden
Kuljettajan näyttö
: Aktiivisesta tilasta – poistaa mukautuvan nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää
sen valmiustilaan
: Laskee tallennettua nopeutta
Säätimet
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Kohdeauton osoitus: ACC on havainnut ja
seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
Nopeuksien osoittaminen44.
Tallennettu nopeus
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan ajoneuvoon
HUOM
Toiminnon painikkeet ja
symbolit44.
: Aktivoi mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
: Nostaa tallennettua nopeutta
44
290
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Oman auton kulloinenkin nopeus.
Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät:
ks. otsikko "Mukautuvan nopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitus (s. 291)
•
Mukautuva nopeudensäädin head-up-näytössä törmäyksen uhatessa (s. 292)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys (s. 292)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Mukautuvan nopeudensäätimen nopeuden
käsittely (s. 293)
Mukautuva nopeudensäädin ja
törmäysvaroitus
•
Mukautuvan nopeudensäätimen aikaetäisyyden asettaminen (s. 294)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi (s. 296)
•
Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 298)
•
Ohitusavustimen käynnistäminen mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 298)
•
Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä (s. 298)
•
Kohteen vaihto käytettäessä mukautuvaa
nopeudensäädintä (s. 299)
•
Automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 299)
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset
(s. 300)
•
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen välillä (s. 301)
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
•
Mukautuvan nopeudensäätimen symbolit ja
ilmoitukset (s. 303)
45
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut
– sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai
tapahtua tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
Törmäysvaroituksen45 ääni ja symboli.
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Mukautuva nopeudensäädin käyttää n. 40 %
käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä mukautuva
nopeussäädin selviytyy eikä kuljettaja jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan puuttumisen
välttämättömyydestä.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 291
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin headup-näytössä törmäyksen uhatessa
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi ja käynnistys
asetetaan aktiivisesta tilasta valmiustilaan seuraavasti:
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC47) on ensin
aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se
voisi säätää nopeutta ja etäisyyttä.
–
Mukautuvan nopeudensäätimen
asettaminen valmiustilaan
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (2) tai ▶
(3) selataksenne esiin symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja Mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen
käynnistys/aktivointi
Jotta ACC voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla46.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
aina heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Se
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
46
47
292
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuvan nopeudensäätimen
nopeuden käsittely
Mukautuva nopeudensäädin (ACC48) voidaan
asettaa useille eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
Kun symboli/toiminto
(4) esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistetään ja senhetkinen nopeus tallennetaan
ja näytetään numeroilla nopeusmittarin
keskiössä.
Vain, kun etäisyyssymboli näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC säätää aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
48
Adaptive Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista ja markkina-alueesta riippuen.
: Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
Tallennettu nopeus.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 293
KULJETTAJAN TUKI
||
–
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(2):
•
•
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3)
on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
painamista, auton
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattivaihteisto
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) ei voida valita/
tallentaa.
Mukautuvan nopeudensäätimen
aikaetäisyyden asettaminen
Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h
(125 mph).
Mukautuva nopeudensäädin (ACC49) voidaan
asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Käsivalintainen vaihteisto
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Mukautuvan nopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h (20 mph) - suurin on
200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
Sama symboli esitetään myös, kun toiminto Etäisyysvaroitin on aktivoitu
HUOM
Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi
autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km
(20 mph) - vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta pysähdyksiin asti, pienempää
49
294
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
•
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Jos sopeutuva vakionopeussäädin ei
näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta
aktivoitaessa, syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon
on lyhyempi kuin valittu ajallinen etäisyys.
Aikaetäisyyden säädin50.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin
lisää aikaväliä hieman.
50
VAROITUS
•
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Eco – ACC keskittyy optimoimaan polttoai-
netaloudellisuuden, jolloin ajallinen etäisyys
edellä ajavaan ajoneuvoon on pitempi.
• Comfort – ACC keskittyy ylläpitämään mah-
dollisimman pehmeästi ennalta asetettua
ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
• Dynamic – ACC keskittyy ylläpitämään suo-
remmin ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Katsokaa lisätietoa kappaleesta "Ajotilat".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
Valitkaa, miten ACC:n tulee säilyttää
etäisyys* edellä ajavaan ajoneuvoon
Kuljettaja voi valita eri ajotapoja sitä varten, miten
mukautuvan nopeudensäätimen tulee säilyttää
ennalta valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan
ajoneuvoon. Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 295
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi/uudelleenaktivointi
Mukautuvan nopeudensäätimen sulkeminen tilapäisesti ja asettaminen valmiustilaan:
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC51) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
–
•
kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli
kuljettajan näytössä vaihtaa
väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja
nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus vaihtaa väriä BEIGESTÄ
HARMAAKSI.
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan
VAROITUS
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
296
Adaptive Cruise Control
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa ja auto ajautuu liian lähelle
edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
51
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta
että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
käyttöjarrua painetaan.
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä/luistonestosta ESC52. Jos jokin näistä
muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan
näytössä.
•
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää
turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.
•
•
•
•
•
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
Aktivoikaa ACC uudelleen valmiustilasta:
yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon
tienpinnasta.
–
jarrujen lämpötila on korkea.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
seisontajarru aktivoidaan.
VAROITUS
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Mukautuvan nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua
seuraavista seikoista:
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo
paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde, esim.
ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
•
•
kuljettaja avaa oven.
52
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 297
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustin mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
Mukautuva nopeudensäädin (ACC53) voi auttaa
kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.
Miten ohitusavustin toimii
Kun ACC seuraa toista ajoneuvo ja kuljettaja
merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla54, Mukautuva nopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa kohti edessä olevaa ajoneuvoa
ennen kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
VAROITUS
Ohitusavustimen käynnistäminen
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
Ohitusavustimen rajoitukset
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
Ohitusavustimen edellytykset
Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä
tilanteissa rajoittunut.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä ovat
esim.:
ACC:tä varten tallennettu nopeus on riittävän suuri, jotta turvallinen ohitus voidaan
tehdä.
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää suuntavilkkua vasemmalle autossa,
jossa ohjauspyörä on vasemmalla, tai oikealle
autossa, jossa ohjauspyörä on oikealla puolella.
> Ohitusavustin käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
298
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin ohitus
tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Tällaiset tilanteet vältetään asettamalla ACC55
tilapäisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
53
54
55
•
Ohitusavustajan käynnistäminen
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua
muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa. Kun
esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle tielle, auto
kiihdyttää hetkellisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä
tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
Adaptive Cruise Control
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kohteen vaihto käytettäessä
mukautuvaa nopeudensäädintä
VAROITUS
Kun sopeutuva vakionopeussäädin seuraa
toista ajoneuvoa yli n. 30 km/h:n (20 mph)
nopeuksilla ja vaihtaa kohdeajoneuvon liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää sen sijaan tallennettuun
nopeuteen.
Mukautuvalla nopeudensäätimellä (ACC56) on
automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.
Kohteen vaihto
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa toista
ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h (20 mph) ja
vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, mukautuva nopeudensäädin jarruttaa
seisovan ajoneuvon vuoksi.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja
mukautuva nopeudensäädin on epävarma
siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo
vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
–
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
•
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja
seistäessä paikallaan
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois
päältä ja asetetaan valmiustilaan:
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
56
57
Mukautuvassa vakionopeudensäätimessä
(ACC57) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa
jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen
jarrutus.
•
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Automaattinen jarrutus mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
Mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan
uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Mukautuva nopeudensäädin palauttaa
edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos
se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin
kuluessa.
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 299
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
ACC voi pitää auton paikallaan enintään
5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja Mukautuva nopeudensäädin kytketään
pois toiminnasta.
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen, pitää seisontajarru
vapauttaa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Mukautuva nopeudensäädin asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa,
että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja
jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
300
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset
•
•
Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC58) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
ACC on pitänyt auton paikallaan kauemmin
kuin n. 5 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä
ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon
ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
•
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeudensäädintä, jos auto on raskaasti kuormattuna tai
autoon on kytketty perävaunu.
Muuta
•
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkeytyy seisontajarru auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
58
Näin käy, jos mukautuva nopeudensäädin pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla ja:
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen
välillä
2.
Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin
(ACC59), kuljettaja voi vaihtaa nopeudensäätimen (CC60) ja ACC:n välillä.
ACC symboleiksi
CC –
sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin
on suljettu ja nopeudensäädin asetettu
valmiustilaan.
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:
CC
ACC
A
Vakionopeudensäädin
A
3.
A
Mukautuva vakionopeudensäädin
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila
Vaihto ACC-toiminnosta CC-toimintoon
Tehkää näin:
1.
Asettakaa mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella
.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
keskinäytön toimintonäkymässä – painikkeen
ilmaisimen väri vaihtuu HARMAASTA VIHREÄKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa
kulloisenkin nopeuden.
VAROITUS
ACC-toiminnosta CC-toimintoon vaihtaminen
tarkoittaa, että auto:
•
ei enää ylläpidä valittua ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon.
•
noudattaa vain tallennettua ajonopeutta,
joten kuljettajan on itse jarrutettava tarvittaessa.
Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori,
ACC aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori seuraavan kerran.
59
60
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 301
KULJETTAJAN TUKI
||
Vaihto CC-toiminnosta ACC-toimintoon
Tehkää näin:
1.
Siirtäkää nopeudensäädin valmiustilaan
.
ohjauspyörän painikkeella
2.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin
vaihtaa värin VIHREÄSTÄ HARMAAKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
CC symboleiksi
ACC –
sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin
on asetettu valmiustilaan.
3.
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja
tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä
ennalta valitun aikaetäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
302
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
symbolit ja ilmoitukset
Useita mukautuvan nopeudensäätimen (ACC61)
-järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan
näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.
Yllä olevassa kuvassa63 näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että edellä ei ole
seurattavia ajoneuvoja.
samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat
samalla nopeudella.
Tässä muutamia esimerkkejä62.
Yllä olevassa kuvassa63 näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että se seuraa
61
62
63
Adaptive Cruise Control
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h (80 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 303
KULJETTAJAN TUKI
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen.
Auto säilyttää tallennetun/valitun nopeuden.
Mukaut. tasanopeus
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Ei käytettävissä
Symboli on HARMAA.
Mukaut. tasanopeus
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
Symboli on HARMAA.
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
304
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 288)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist
Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla
kaistan reunaviivojen välissä avustamalla
ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta
sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Näin Pilot Assist toimii
Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi
lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta mukavampaa
ja ajokokemuksesta rennomman.
Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan
ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät
kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu
aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen
sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa
pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
Ohjausavun kulloinenkin tila
ilmenee ohjauspyöräsymbolin
väristä:
• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa
aktiivista ohjausapua
• HARMAA ohjauspyörä (kuten
kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan
sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin
tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan,
esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään
estettä tiellä.
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei näe
ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee
ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi sen
uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät
kuitenkin jatkuvasti aktiivisina.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan
ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät64.
Kamera- ja tutkayksikkö
VAROITUS
Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön
ilman edeltävää varoitusta.
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija
64
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
305
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
•
•
306
Pilot Assist-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena
on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain,
jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät
kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää
riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei pysty havaitsemaan.
Pilot Assist ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton oikeasta
sijainnista kaistalla sekä sen ajamisesta
turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella
ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
HUOM
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi
olla joko vakio- tai lisävaruste.
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla
ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla
aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä
olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin
tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon
nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.
Koskee automaattivaihteistolla varustettuja
autoja:
•
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h
(125 mph) ajonopeuteen asti.
•
Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
•
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa
30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään
200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
•
Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
VAROITUS
•
Pilot Assist ei ole törmäyksiä ehkäisevä
järjestelmä. Kuljettajan pitää puuttua
tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse
edessä olevaa ajoneuvoa.
•
Pilot Assist ei jarruta ihmisten, eläinten,
esineiden, pienten ajoneuvojan (esim. polkupyörien ja moottoripyörien) matalien
perävaunujen/trailerien tai vastaantulevan, hitaasti kulkevan tai paikallaan olevan
ajoneuvon takia.
•
Älkää käyttäkö Pilot Assist -järjestelmää
vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun
ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä,
poistumis- ja liityntärampeilla tai kun
autoon on kytketty perävaunu.
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
Pilot Assist -järjestelmään kuuluvien komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa – suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
taan käytöstä tai sen tilalle valitaan mukautuva
nopeudensäädin.
Yhteenveto
Säätimet
Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan
kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa ohjausapua
Pilot Assist -toiminnolta vaan olla aina valmiina
lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti
kaarteissa.
Pilot Assist pyrkii pitämään auton
ajokaistan keskellä
Kun Pilot Assist auttaa ohjauksessa, se pyrkii
kohdistamaan auton ajokaistamerkintöjen väliin ja
siksi mahdollisimman pehmeän ajokokemuksen
kannalta suositellaan, että auto saa itse löytää
optimaalisen sijainnin. Kuljettajan vastuulla on
varmistaa, että auto sijoittuu ajokaistalle turvallisella tavalla, ja siksi hänellä on aina mahdollisuus
säätää auton sijaintia lisäämällä omaa ohjausvaikutustaan.
Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla tavalla
ajokaistalle, suositellaan, että Pilot Assist poiste64
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
▶: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen
Pilot Assist -toimintoon
Kaarteissa ja kun tie jakautuu kaistoihin
Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on ohjattava
kohti haluamaansa ajokaistaa ilmaistakseen ajosuunnan Pilot Assist -toiminnolle.
◀: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Toimintosymboli
Symbolit kohdeautolle sekä aikaetäisyydelle
edellä ajavaan ajoneuvoon
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli
Toiminnon painikkeet ja symbolit64.
: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot
Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
307
KULJETTAJAN TUKI
||
•
Pilot Assist -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 310)
•
Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 311)
•
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 313)
•
Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 315)
•
Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen
käynnistäminen (s. 315)
•
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 315)
•
Kohteen vaihto Pilot Assist -toiminnon avulla
(s. 316)
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
•
Oman auton kulloinenkin nopeus
Automaattinen jarrutus Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 316)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset (s. 317)
Kuljettajan näyttö
Nopeuksien osoittaminen64.
Tallennettu nopeus
Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät:
ks. otsikko "Pilot Assist -toiminnon symbolit ja
ilmoitukset".
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 319)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
64
65
308
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus (s. 308)
Head-up-näyttö Pilot Assist -toiminnon
yhteydessä törmäyksen uhatessa (s. 309)
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistäminen (s. 309)
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus
Törmäysvaaran varoitus
Törmäysvaroituksen65 ääni ja symboli.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Pilot Assist käyttää noin 40 % käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä Pilot Assist selviytyy eikä kuljettaja
jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni
huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan
puuttumisen välttämättömyydestä.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Pilot Assist varoittaa vain kamera- ja tutkayksikön havaitsemista ajoneuvoista, joten varoitus voi jäädä pois tai tapahtua viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen!
Head-up-näyttö Pilot Assist toiminnon yhteydessä törmäyksen
uhatessa
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja
käynnistäminen
Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen
käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 305)
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla66.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
66
Pilot Assist (s. 305)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään
seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 309
KULJETTAJAN TUKI
||
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa valmiustilassa:
1.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ▶ (6).
> Symboli
vaihtuu Pilot Assist -toimintoon valmiustilassa (8).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist käynnistyy ja nopeusmittarin
keskustassa numeroin näytettävä kulloinenkin nopeus tallennetaan.
...tai...
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle on
se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä. Jos
Pilot Assist havaitsee, että kuljettaja ei pidä käsiä
ohjauspyörällä, teksti-ilmoitus ja äänimerkki
kehottavat häntä ohjaamaan autoa aktiivisesti.
Jos Pilot Assist ei tämän jälkeen edelleenkään
havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, toiminto
vaihtaa valmiustilaan. Tämän jälkeen Pilot Assist
on käynnistettävä uudelleen ohjauspyörän painik.
keella
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa käynnistettynä:
–
Vain jos etäisyyssymboli näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella, Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
310
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
HUOM
Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist toimii vain, kun kuljettajalla on kädet ohjauspyörässä.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ▶ (6).
> Pilot Assist käynnistyy.
Vain jos ohjauspyöräsymboli (2)
on vaihtunut HARMAASTA
VIHREÄKSI, Pilot Assist ohjausapu on aktiivinen.
Pilot Assist -toiminnon nopeuden
käsittely
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 305)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista ja markkina-alueesta riippuen.
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennettu nopeus
KULJETTAJAN TUKI
–
•
•
•
Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h
(125 mph).
Pilot Assist -toiminnon
aikaetäisyyden asettaminen
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
Käsivalintainen vaihteisto
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h
(125 mph) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3)
on halutun nopeuden kohdalla.
Pilot Assist -toiminnon pienin ohjelmoitava
nopeus on 30 km/h (20 mph) – suurin on
200 km/h (125 mph).
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(2):
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
painamista, auton
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 305)
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
HUOM
Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja
ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa
ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.
Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei
ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Automaattivaihteisto
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h (125 mph)
ajonopeuteen asti.
Huomatkaa, että Pilot Assist -toiminnon pienin
ohjelmoitava nopeus on 30 km (20 mph) - vaikka
se selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta
pysähdyksiin asti, pienempää nopeutta kuin
30 km/h (20 mph) ei voida valita/tallentaa.
}}
311
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
• Comfort – Pilot Assist keskittyy ylläpitämään
•
Jos Pilot Assist ei näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa, syynä voi
olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin
ennalta valittu ajallinen etäisyys.
• Dynamic – Pilot Assist keskittyy ylläpitä-
VAROITUS
•
Katsokaa lisätietoa kappaleesta "Ajotilat".
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Jotta edellä ajavaa autoa voidaan seurata pehmeästi ja miellyttävällä tavalla, Pilot Assist sallii
aikaetäisyyden tuntuvan vaihtelun tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi alhaisella ajonopeudella etäisyyden lyhentyessä Pilot Assist suurentaa aikaetäisyyttä hieman.
67
312
• Eco – Pilot Assist keskittyy optimoimaan
•
Aikaetäisyyden säädin67.
Aikaetäisyyden lisääminen
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
polttoainetaloudellisuuden, jolloin ajallinen
etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on
pitempi.
mahdollisimman pehmeästi ennalta asetettua
ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
mään suoremmin ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä
tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
•
Pilot Assist (s. 305)
Valitkaa, miten Pilot Assist:n tulee
säilyttää etäisyys* edellä ajavaan
ajoneuvoon
Kuljettaja voi valita eri ajotapoja sitä varten, miten
Pilot Assist -toiminnon tulee säilyttää ennalta
valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon. Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa
toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
...tai...
VAROITUS
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Pilot Assist -toiminnon sulkeminen tilapäisesti ja
asettaminen valmiustilaan:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist siirtyy valmiustilaan – symboli
(8) kuljettajan näytössä vaihtaa väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus
vaihtaa väriä BEIGESTÄ HARMAAKSI.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (3).
> Pilot Assist sulkeutuu ja vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen aktiiviseen tilaan.
–
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja ohjattava
itse sekä säädeltävä sekä ajonopeutta
että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja auto
tulee liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa,
etäisyysvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu
kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun tämä tilanne on
ohi, ohjausapu aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos kaistan reunamerkinnät voidaan edelleen havaita.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Pilot Assist deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan,
jos:
•
•
•
käyttöjarrua painetaan.
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
suuntavaloja käytetään pitempään kuin
1 minuutti.
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
•
kytkinpoljin on painettuna noin 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
}}
313
KULJETTAJAN TUKI
||
Automaattinen valmiustila
Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä,
esim. ajonvakautuksesta/luistonestosta ESC68.
Jos jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, Pilot Assist kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
VAROITUS
•
•
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää
turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua
esimerkiksi seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
•
•
nopeus on alle 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
Pilot Assist -toiminnon
uudelleenaktivointi valmiustilasta
kuljettaja avaa oven.
jarrujen lämpötila on korkea.
käsiä ei pidetä ohjauspyörällä.
seisontajarru aktivoidaan.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon
tienpinnasta.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
68
314
Electronic Stability Control
Pilot Assist -toiminnon aktivoiminen uudelleen:
–
nopeus on alle 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko edessä oleva
ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai
kohde, esimerkiksi ajoeste.
•
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan
näytössä.
•
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 305)
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustin Pilot Assist toiminnon yhteydessä
Pilot Assist -toiminnon
ohitusavustimen käynnistäminen
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot
Assist -toiminnon yhteydessä
Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.
Ohitusavustimen edellytykset
Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä
tilanteissa rajoittunut.
Miten ohitusavustin toimii
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla69, Pilot Assist auttaa kiihdyttämällä autoa
kohti edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin oma
auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
69
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä
tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä ovat
esim.:
Pilot Assist-ominaisuutta varten tallennettu
nopeus on riittävän suuri, jotta turvallinen
ohitus voidaan tehdä.
•
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin ohitus
tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
Ohitusavustajan käynnistäminen
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää suuntavilkkua vasemmalle autossa,
jossa ohjauspyörä on vasemmalla, tai oikealle
autossa, jossa ohjauspyörä on oikealla puolella.
> Ohitusavustin käynnistyy.
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua
muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa. Kun
esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle tielle, auto
kiihdyttää hetkellisesti.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 305)
Pilot Assist (s. 305)
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Tällaiset tilanteet vältetään asettamalla Pilot
Assist tilapäisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 305)
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
315
KULJETTAJAN TUKI
Kohteen vaihto Pilot Assist toiminnon avulla
VAROITUS
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa yli
n. 30 km/h:n (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa
kohdeajoneuvoa liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, Pilot Assist jättää paikallaan
olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää
sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
Pilot Assist -toiminnolla on automaattivaihteiston
yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.
Kohteen vaihto
•
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h (20 mph) ja vaihtaa kohteen
liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, Pilot
Assist jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Automaattinen jarrutus Pilot Assist toiminnon yhteydessä
Pilot Assist -toiminnolla on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja
seistäessä paikallaan
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Pilot Assist kytketään pois ja asetetaan valmiustilaan:
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia – jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva ajoneuvo
alkaa jälleen liikkua, Pilot Assist asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus.
•
–
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine,
esim. ajoeste.
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 305)
Pilot Assist aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
HUOM
Pilot Assist voi pitää auton paikallaan enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru
kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.
Ennen kuin Pilot Assist voidaan aktivoida
uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
316
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Pilot Assist palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa
eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Pilot Assist asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata – kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton
pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa
monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin aina
kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun
voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla
tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot
Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla seuraavat:
•
kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin.
•
kaistojen rajoissa on epäselvyyttä, esim.
kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä,
poistumisramppien kohdalla tai jos kaistamerkintöjä on useita.
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja tai
muita linjoja kuin kaistamerkintöjä, esim.
jalkakäytävän reunoja, tienpinnan saumoja
tai paikkoja, kaiteiden reunoja, tienreunoja
tai teräviä varjoja.
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa Pilot Assist -toiminnon valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton
pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Näin käy, jos Pilot Assist pitää auton paikallaan
käyttöjarrulla ja:
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
Pilot Assist on pitänyt auton paikallaan
kauemmin kuin n. 5 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pilot Assist (s. 305)
kaista on kapea tai mutkainen.
kaistalla on mäki tai töyssy.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valaistus
huonontaa näkyvyyttä, vastavalo, märkä
ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä, että
Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia rajoituksia:
•
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita
jne.) ei havaita. Ne voidaan myös tunnis}}
317
KULJETTAJAN TUKI
taa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin
on olemassa vaara siitä, että auto osuu
näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
||
•
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
•
Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se ei
voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja
pitämään autoa kaistalla.
Pilot Assist suljetaan, jos ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla - esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia (katsokaa
kohtaa "Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus").
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää haluttuun
tilaan.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa.
Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea
318
•
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia
esineitä ja esteitä, esim. ajoradan kuoppia,
paikallaan olevia esteitä tai esineitä, jotka
peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
•
•
etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos
auto on raskaasti kuormattuna tai autoon on
kytketty perävaunu.
HUOM
Pilot Assist ei voi aktivoitua, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tai vastaava.
Muuta
•
Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist (s. 305)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 266)
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja
ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä
ja/tai head-up-näytössä*.
Tässä muutamia esimerkkejä70.
Yllä olevassa kuvassa71 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia
ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Yllä olevassa kuvassa71 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia
ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Pilot Assist antaa myös ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Yllä olevassa kuvassa71 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
70
71
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h (80 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 319
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikkö
||
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tutkayksikön rajoitukset (s. 321)
Suositeltu tutkayksikön kunnossapito
(s. 324)
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä (s. 325)
Yllä olevassa kuvassa71 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist antaa ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 305)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Kaista-avustaja
Pilot Assist*
City Safety
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön
laittomaksi.
71
320
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön rajoitukset
Tutkayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös
rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Yksikkö tukossa
Tutkayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan sisäpuolelle, yhdessä auton kamerayksikön kanssa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä
auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset
toiminnot voivat häiriintyä, huonontua, sulkeutua
kokonaan tai toimia virheellisesti.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä,
aurinkokalvoista yms.72
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään tai
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai
kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
72
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
321
KULJETTAJAN TUKI
||
Syy
Toimenpide
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Auton nopeus
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo
heikkenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä
tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Tutkayksikön näkökenttä.
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellaisen,
322
KULJETTAJAN TUKI
Matalat perävaunut
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
TÄRKEÄÄ
Matala perävaunu tutkan katvealueella.
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton havaita
myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen ajaessaan matalan
perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen tai Pilot Assist -järjestelmän ollessa
aktivoitu.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n (0,02 x 0,12 in.) suuruisen
tai suuremman pinnan, pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkayksikkö (s. 320)
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
323
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu tutkayksikön
kunnossapito
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
yksikön edessä oleva tuulilasin kohta pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa
säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
324
Tutkayksikkö (s. 320)
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
Tästä voidaan lukea auton ACC73-, PA74- ja
BLIS75 -toimintojen tutkayksiköiden tyyppihyväksynnät.
Markkina-alue
ACCA &
PAB
BLISC
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilia
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Eurooppa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151
E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
73
74
75
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
}}
325
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACCA &
PAB
BLISC
Tyyppihyväksyntä
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Yhdistyneet Arabiemiraatit (UAE)
Symboli
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
326
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
Meksiko
Moldavia
ACCA &
PAB
BLISC
✓
Singapore
И011 14
✓
✓
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbia
Tyyppihyväksyntä
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symboli
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Etelä-Afrikka
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
327
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACCA &
PAB
BLISC
✓
Taiwan
Symboli
Tyyppihyväksyntä
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
A
B
C
Radiolaitteiston tyyppihyväksyntä
Markkinaalue
Symboli
Eurooppa
Tyyppihyväksyntä
Täten Volvo Cars
ilmoittaa, että kaikki
radiolaitteet täyttävät
direktiivin
2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja
muut tärkeät määräykset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
328
Tutkayksikkö (s. 320)
і
(
2009 .) Д
Delphi.
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
:
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa
tien sivuviivat tai liikennemerkit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 330)
Suositeltu kamerayksikön kunnossapito
(s. 333)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja*
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
City Safety
Driver Alert Control*
Liikennemerkki-informaatio*
Automaattinen kaukovalo *
* Valinnais-/lisävaruste. 329
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikön rajoitukset
Yksikkö tukossa
Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä
myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Alentunut näkyvyys
Kamerassa on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli se "näkee" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä
sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa.
Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun
kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, suurikokoisia
eläimiä ja muita ajoneuvoja.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä,
aurinkokalvoista yms.76
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön kanssa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
76
330
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä
auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset
toiminnot voivat häiriintyä, huonontua, sulkeutua
kokonaan tai toimia virheellisesti.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
KULJETTAJAN TUKI
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa
luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet
ovat suotuisammat.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n (0,02 x 0,12 in.) suuruisen
tai suuremman pinnan, pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
}}
331
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
332
Kamerayksikkö (s. 329)
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu kamerayksikön
kunnossapito
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
yksikön edessä oleva tuulilasin kohta pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa
säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
City Safety™
City Safety voi varoittaa kuljettajaa valo-, ääni- ja
jarrutusvaroituksilla auttaakseen häntä havaitsemaan yllättäen ilmaantuvat jalankulkijat, pyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja ajoneuvot – auto yrittää tällöin jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja
ei reagoi itse kohtuullisen ajan sisällä.
HUOM
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen
ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri
edellä olevan ajoneuvon taakse.
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan
olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten
välttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Kamerayksikkö (s. 329)
Kamera- ja tutkayksikön sijainti77.
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa
törmäys on erittäin lähellä.
City Safety voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.
City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa,
joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen
eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.
Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
77
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
333
KULJETTAJAN TUKI
||
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai
alentaa törmäysnopeutta, mutta täyden
jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös
silloin, kun auto jarruttaa automaattisesti.
•
•
334
•
VAROITUS
Varoitus ja ohjausapu aktivoituvat vain
törmäysvaaran ollessa suuri – älkää siksi
koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista asiaan.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
•
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki City Safety -toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. sen rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo kunkin alakohdan
lopussa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety -toiminnon parametrit ja osatoiminnot (s. 334)
•
Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten (s. 336)
•
Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla (s. 337)
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 339)
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä
liikenteessä (s. 340)
•
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
(s. 341)
•
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 342)
City Safety -toiminnon ilmoitukset. (s. 344)
City Safety -toiminnon parametrit ja
osatoiminnot
City Safety voi välttää törmäyksen edellä kulkevan
ajoneuvon, pyöräilijän, jalankulkijan tai suurikokoisen eläimen kanssa alentamalla ajonopeutta
automaattista jarrutustoimintoaan käyttäen.
Jos nopeusero on suurempi kuin seuraavassa
ilmoitetut ajonopeudet, City Safety -toiminnon
automaattinen jarrutustoiminto ei voi estää törmäystä, mutta kylläkin lieventää sen seurauksia.
Ajoneuvo
Edellä ajavan ajoneuvon kohdalla City Safety voi
alentaa ajonopeutta enintään 60 km/h (37 mph).
pyöräilijät
Pyöräilijän kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
Jalankulkija
Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
Suurikokoiset eläimet
Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa, City
Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään
15 km/h (9 mph).
Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta suurilla ajonopeuksilla ja se on tehokkaimmillaan ajonopeuden ylittäessä 70 km/h
(43 mph), alhaisilla ajonopeuksilla sen tehokkuus
huononee.
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -osatoiminnot
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.
City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät ja
ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat
samaan suuntaan oman auton kanssa sen edellä.
City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet, jotka kulkevat tien yli
auton edessä.
Katsaus toimintaan78.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa
järjestyksessä:
1.
Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu
3.
Automaattijarrutus
Alla olevissa kolmessa kohdassa selitetään ominaisuuden toimintatapa:
78
Jos vaarana on törmäys jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, pyöräilijän tai ajoneuvon tai kappaleessa "City Safety risteävässä liikenteessä"
kuvattujen ajoneuvojen kanssa, kuljettajan huomio herätetään valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla.
Alhaisemmilla ajonopeuksilla sekä kuljettajan jarruttaessa tai painaessa kaasua voimakkaasti jarrutusvaroitusta ei anneta. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.
2 - Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta, jos
järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen
jarrutustoiminto.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa,
automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä,
jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden
vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos
se riittää törmäyksen välttämiseen.
Automaattisen jarrutustoiminnon yhteydessä
myös turvavyönkiristimet saattavat aktivoitua, katsokaa lisätietoja osasta "Turvavyönkiristin".
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa aloittaa
puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan
olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos
autoa on jarrutettu edessä olevan hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
HUOM
Jos autossa on käsivaihteisto, moottori sammuu automaattisen jarrutuksen pysäytettyä
auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta sitä ennen.
}}
335
KULJETTAJAN TUKI
||
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan aina
keskeyttää siten, että kuljettaja painaa voimakkaasti kaasupoljinta.
HUOM
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
City Safety varoittaa tällöin myöhäisemmässä vaiheessa.
City Safety on tosin aina aktivoituna, mutta kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.
Varoetäisyyttä Myöhään tulee siksi käyttää vain
poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
Kun City Safety jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan
näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että toiminto on/on ollut aktiivinen.
VAROITUS
City Safety -toimintoa ei saa käyttää kuljettajan ajotavan muuttamiseen – kuljettaja ei saa
vain luottaa siihen, että City Safety jarruttaa
autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 333)
HUOM
•
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko City Safety -toimintoa ihmisiä,
eläimiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja
hengenmenetyksen vaara.
Varoitusetäisyys määrittelee järjestelmän herkkyyden ja säätelee sitä, millä etäisyydellä valo-, äänija jarrutusvaroitukset annetaan.
•
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää
kuljettajan reaktioaikaa.
Varoetäisyyden valitseminen:
•
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä
tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos
edessä oleva ajoneuvo jarruttaa äkkiä voimakkaasti.
•
Jos varoetäisyydeksi on asetettu Varhain,
varoitukset annetaan ennakoidummin.
Tämä voi aiheuttaa sen, että varoitukset
tulevat useammin kuin varoitusetäisyydellä Normaali, mutta on suositeltavaa
silti City Safety -toiminnon tehostamiseksi.
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan se
aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori/sähkökäytöllä ja on sitten päällä,
kunnes moottori sammutetaan/sähkökäyttö
katkaistaan.
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2.
Valitkaa kohdassa City Safety -varoitus
Myöhään, Normaali tai Varhain halutun
varoetäisyyden asettamiseksi.
Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, voidaan valita varoetäisyys Normaali tai
Myöhään.
Jos varoitusten koetaan toistuvan liian usein ja
häiritsevän, varoetäisyyttä voidaan lyhentää, jolloin
varoitusten kokonaismäärä tietysti vähenee, mutta
336
VAROITUS
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 333)
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
City Safety -toiminnon havaitsemat esteet ovat
autoja, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja jalankulkijoita.
Ajoneuvo
City Safety havaitsee useimmat ajoneuvot, jotka
seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan
kuin oma auto, ja autot, jotka on selostettu
osassa "City Safety risteävässä liikenteessä".
Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon pimeällä,
täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista
selvästi.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet, olkapäät,
jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän, tämän
pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun
polkupyörän päällä.
Polkupyöräilijä
Optimaaliset esimerkit siitä, mitä City Safety tulkitsee
polkupyöräilijäksi - selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
}}
337
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Jalankulkija
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä
esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä, jos kontrasti pyöräilijän taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat
tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä
kokonaan pois.
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka ovat
lyhyempiä kuin 80 cm (32 in.).
•
jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus
voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai
jäädä kokonaan pois.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja
esineitä.
•
polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää
jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa
pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa
taustaan olla kontrasti, joka voi riippua vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne. Kontrastin
ollessa heikko voidaan jalankulkija havaita joko
myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois jääviä varoituksia
ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin,
jos auton valonheittimet valaisevat heitä.
338
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa eikä
esimerkiksi pysty näkemään:
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
KULJETTAJAN TUKI
Suurikokoiset eläimet
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia suurikokoisia eläimiä kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
Hyviä esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi: paikallaan seisovat tai hitaasti kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat selvästi.
Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, suurikokoisen eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan
järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman
yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista – tämä
edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin suoraan
sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille ominaisella
tavalla.
Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon
kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan
eläintä.
City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet
pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat
niitä.
•
osittain piilossa olevia suurikokoisia eläimiä.
•
suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä
suurikokoisia eläimiä.
•
juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
•
suurikokoista eläintä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään
tai jäädä kokonaan pois.
•
pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 333)
City Safety risteävässä liikenteessä
City Safety voi auttaa kuljettajaa tilanteessa,
jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan
auton ajoradan yli risteyksessä.
: Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon
törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan ensin tulla
sektoriin, jossa City Safety voi analysoida tapahtuman.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
oman auton täytyy kääntyä vasemmalle markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen lii-
}}
339
KULJETTAJAN TUKI
||
•
kenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän
on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää liikennettä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
VAROITUS
•
Toiminto "City Safety risteävässä liikenteessä" on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Varoitukset ja jarrujen puuttuminen tilanteeseen kohtaavan ajoneuvon törmäysvaaran yhteydessä tulevat useimmiten
hyvin myöhään.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon
puuttumista asiaan.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
340
City Safety™ (s. 333)
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näitä tapauksia voivat olla esim.:
•
jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta
ESC kytkeytyy toimintaan
•
•
•
jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
•
jos jokin peittää vastaantulevan auton
jos kohtaavan ajoneuvon valonheittimet eivät
pala
jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa myöhäisessä vaiheessa.
City Safety™ (s. 333)
KULJETTAJAN TUKI
City Safety väistöliikkeen ollessa
estetty
City Safety voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti aikaisemmin, kun törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla sivuun.
City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti
ennakoida, onko sivuille mahdollisia "pakoteitä",
jos edessä havaitaan myöhäisessä vaiheessa
hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti
aikaisemmin.
Oma auto
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
City Safety ei aloita automaattista jarrutusta niin
kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.
Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei
ole enää mahdollinen esim. viereisellä kaistalla
olevan liikenteen takia, se voi auttaa kuljettajaa
aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.
VAROITUS
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on ennakoida tietty tilanne ja parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 333)
City Safety -toiminnon rajoitukset, kun
väistöliike ei ole mahdollinen
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
341
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon rajoitukset
Toiminnon City Safety toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Ympäristö
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot
ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden,
rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä välttää
törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat
jarrut ja vakautuksenhallinta ESC79 antavat mahdollisimman hyvän jarruvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos
kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan
eteen.
Lämpö
Jos matkustamon lämpötila on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa
näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä väliaikaisesti pois toiminnasta.
79
342
Electronic Stability Control
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen
jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita pimeällä
myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- ja tutkayksikkö on tukkeutunut, se
tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä,
polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton
edessä - siitä seuraa, että City Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
City Safety -järjestelmän ylläpitohuollon ja
osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa oma
auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina, mistä
johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa
kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa ja kaasuttaa,
vaikka törmäys on väistämätön.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi siksi
myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
KULJETTAJAN TUKI
Muuta
VAROITUS
•
Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää
myöhään tai jättää käynnistämättä, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa
aikaan sen, etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan edessä olevia
jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja oikealla
tavalla.
•
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä, pitää
sen etu- ja takavalaisinten toimia ja
valaista selvästi.
•
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde on
rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta – järjestelmä voi antaa heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon
nopeus on alle 50 km/h (30 mph). Paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja
käytetään, jos ajoneuvon nopeus on enintään 70 km/h (43 mph). Suurikokoisten
eläinten kohdalla nopeuden alennus on
alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla varoitus
ja jarrutus suurikokoisten eläinten takia
on vähemmän tehokasta.
•
eläimistä voidaan kytkeä pois toiminnasta
johtuen pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
•
•
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
Älkää asettako, liimatko tai asentako
mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle,
kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille - se voi häiritä kameraan perustuvia
toimintoja.
Markkina-aluerajoitus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
Jos City Safety ei näy keskinäytön Asetuksetvalikossa, autoa ei ole varustettu tällä toiminnolla.
Hakupolku keskinäytön päänäkymässä:
•
Asetukset
My Car
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 333)
Kameran anturin alueella olevat esineet,
lumi, jää tai lika voivat heikentää toimintoa, sulkea sen kokonaan tai aiheuttaa
toiminnon virheellisen vasteen.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista ja suurikokoisista
343
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
City Safety
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
City Safety
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
344
City Safety™ (s. 333)
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning
Toiminto Rear Collision Warning (RCW) voi auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan ajoneuvon päälleajamaksi joutumisen.
RCW aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori.
Toiminto RCW voi varoittaa takaa tulevan ajoneuvon kuljettajaa aiheuttamasta törmäystä vilkuttamalla intensiivisesti suuntavilkkuja.
Jos RCW-toiminto laskee, että oma auto on vaarassa joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat tiukentaa etuistuinten turvavyöt ja
turvajärjestelmä Whiplash Protection System aktivoituu.
Juuri ennen kuin päälleajo takaapäin tapahtuu,
RCW voi aktivoida myös käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin törmäyshetkellä. Käyttöjarru aktivoidaan kuitenkin vain,
jos oma auto seisoo paikallaan. Käyttöjarru
vapauttaa välittömästi, jos kaasupoljinta painetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rear Collision Warning -toiminnon rajoitukset
(s. 345)
•
Whiplash Protection System (s. 43)
Rear Collision Warning -toiminnon
rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rear Collision Warning (s. 345)
Tietyissä tapauksissa RCW:n on vaikea auttaa
kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä.
Näin voi käydä, jos esim.:
•
•
takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
•
takaa tulevan ajoneuvon ajonopeus on yli
80 km/h (50 mph)
•
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms., tällöin RCWtoiminto poistuu automaattisesti toiminnasta.
takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa viime
hetkellä
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten
takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on
pois käytöstä.
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
345
KULJETTAJAN TUKI
BLIS*
BLIS80-toiminto on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden vinosti
takana tai sivulla olevat ajoneuvot kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on
useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu
varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä
olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla ajokaistalla.
BLIS-valon sijainti81.
BLISin periaate
Merkkivalo
Kuolleen kulman vyöhyke
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 10 km/h (6 mph).
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai
nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2,
merkkivalo ko. ulkotaustapeilin yhteydessä palaa
kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen
puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee,
80
81
346
Blind Spot Information Systems
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
merkkivalo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu
voimakkaammalla valoteholla.
HUOM
•
BLIS-toiminnon suositeltu kunnossapito
(s. 349)
•
BLIS -toiminnon ilmoitukset. (s. 350)
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS
Toiminto BLIS82 voidaan aktivoida/deaktivoida.
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät
molemmat lamput.
VAROITUS
•
BLIS-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
•
Kuljettaja vastaa aina kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella ja harkitulla
tavalla.
•
BLIS ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS (s. 347)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 348)
BLIS-valon sijainti83.
Merkkivalo
–
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
Painakaa toimintonäkymän painiketta BLIS.
> BLIS aktivoidaan/deaktivoidaan – painike
näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori,
toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa moottori, se on edelleen suljettuna moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy
jälleen.
}}
347
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (s. 346)
BLIS -toiminnon rajoitukset
VAROITUS
Toiminnon BLIS84 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
•
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (s. 346)
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla
että sen oikealla puolella85.
Esimerkkejä rajoituksista:
82
83
84
85
348
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
•
BLIS-toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta, jos auton sähköjärjestelmään liitetään
perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta BLIS toimii optimaalisesti, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tms.
Blind Spot Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Blind Spot Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS-toiminnon suositeltu
kunnossapito
• Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää,
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla
että sen oikealla puolella86.
BLIS* (s. 346)
Cross Traffic Alert* (s. 351)
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross Traffic
Alert (s. 352)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 352)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset (s. 353)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset.
(s. 354)
•
Rear Collision Warning (s. 345)
BLIS-tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman
takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminnot Cross Traffic Alert (CTA) ja Rear Collision
Warning käyttävät tunnistimia.
86
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 349
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
Joukko BLIS87-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
87
350
BLIS* (s. 346)
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*
CTA88
BLIS89-toimintoa
on
täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.
CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.
VAROITUS
•
Cross Traffic Alert-toiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Kuljettaja vastaa aina auton peruuttamisesta liikenneturvallisella ja harkitulla
tavalla.
•
Cross Traffic Alert ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
•
akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä,
miltä puolelta kohde lähestyy.
•
näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun PAS90grafiikassa.
•
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
CTA:n periaate
CTA täydentää BLIS-toimintoa näyttäen peruuttamisen aikana risteävän liikenteen sivulta, esim.
kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross Traffic
Alert (s. 352)
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 352)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset (s. 353)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset.
(s. 354)
88
89
90
91
CTA-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun PAS90-grafiikassa91.
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: peruutustunnistimilla varustettu pysäköintitutka
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 351
KULJETTAJAN TUKI
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross
Traffic Alert
Cross Traffic Alert -toiminnon
rajoitukset
Kuljettaja voi poistaa CTA92-toiminnon käytöstä
seuraavasti:
Painakaa painiketta Cross
Traffic Alert keskinäytön toimintonäkymässä.
Toiminnon CTA93 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
HARMAA painikeilmaisin – CTA on poistettu
toiminnasta.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – CTA on aktivoitu.
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa,
vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät
voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai
peittävien esineiden läpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä ennen
kuin ne ovat hyvin lähellä:
Sokea CTA-sektori.
CTA aktivoituu automaattisesti aina moottorin
käynnistyksen jälkeen.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin
muuttuu suhteessa peittävään ajoneuvoon/
esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee
nopeasti.
Cross Traffic Alert* (s. 351)
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
92
93
352
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Esimerkkejä lisärajoituksista
• Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi. Katsokaa täydentävää tietoa kappaleesta "Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset".
•
•
CTA poistuu automaattisesti toiminnasta, jos
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms.
Cross Traffic Alert -toiminnon
kunnossapitosuositukset
• Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää,
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jotta CTA toimii optimaalisesti, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tms.
Cross Traffic Alert* (s. 351)
BLIS* (s. 346)
Rear Collision Warning (s. 345)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Cross Traffic Alert* (s. 351)
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla
että sen oikealla puolella94.
CTA-tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman
takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminnot BLIS95 ja Rear Collision Warning käyttävät tunnistimia.
94
95
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste. 353
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert -toiminnon
ilmoitukset.
Joukko CTA96-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
96
354
Cross Traffic Alert* (s. 351)
Cross Traffic Alert
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
HUOM
(RSI97)
Liikennemerkki-informaatiotoiminto
auttaa kuljettajaa havainnoimaan, mitä nopeuteen
liittyviä liikennemerkkejä ja tiettyjä kieltomerkkejä
auto ohittaa.
Joillakin markkina-alueilla toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI) on saatavana vain
Sensus Navigation -järjestelmän yhteydessä.
VAROITUS
•
•
Esimerkki luettavista merkeistä98.
RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta,
moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/
päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä
ajosuunnasta.
Jos moottoritien/moottoriliikennetien kyltti ja
nopeusrajoituskyltti ohitetaan samanaikaisesti,
RSI valitsee näytettäväksi moottoritien/moottoriliikennetien kylttisymbolin. Uusi suurin sallittu
nopeus näkyy heti viivana kuljettajan näytön
nopeusasteikossa.
97
98
Liikennemerkkien tunnistustoiminto on
täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä,
jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista
ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Liikennemerkki-informaatio ja Sensus
Navigation (s. 358)
•
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 358)
•
Liikennemerkki-informaation nopeusvaroituksen aktivointi/deaktivointi (s. 359)
•
Nopeuskameratiedot liikennemerkki-informaation yhteydessä (s. 360)
•
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
(s. 360)
Liikennemerkkien tunnistus ei voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 356)
•
Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen (s. 356)
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste. 355
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation
aktivointi/deaktivointi
HUOM
Liikennemerkki-informaatiotoiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä
vai Pois.
Painakaa painiketta Road
Sign Information keskinäytön
toimintonäkymässä.
•
•
VIHREÄ painikeilmaisin – RSI on aktivoitu.
HARMAA painikeilmaisin – RSI on poistettu
toiminnasta.
•
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio näytetään kuljettajan näytössä, vaikka RSI ei
ole aktivoitu.
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä automaattinen nopeudenrajoitin että RSI
deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu, ei RSI
anna mitään varoituksia. Tällöin ei voi
myöskään säätää mitään RSI-asetuksia jotta asetuksia voidaan säätää ja varoituksia saada, RSI täytyy aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 355)
Liikennemerkki-informaatio ja
liikennemerkkien näyttäminen
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI99) rekisteröi ja näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen.
Esimerkkejä100 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Kun RSI on rekisteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää merkin
symbolina sekä PUNAISEN merkinnän nopeusasteikossa.
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki100, esim. ohituskielto.
99 Road Sign Information
100Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia
356
– tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkki sitä koskevalla puolella, kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla tämän merkin100 symbolilla kuljettajan näytössä.
Jos autossa on Sensus Navigation, myös kartan
tietoja käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko
autolla väärään ajosuuntaan.
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen
ajaessaan kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on aktivoitu – ks. otsikko "Äänivaroituksen aktivointi/
deaktivointi" kappaleessa "Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi".
Moottoritie päättyy.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan
liittyvän merkin.
Muuttunut nopeusraja
Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja
ajonopeusrajoitus muuttuu, vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.
Esimerkkejä suorasta nopeusmerkistä100.
Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy
Kun RSI havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin",
jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu - esimerkiksi moottoritien päättyessä - kuljettajan näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.
Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistä100
ovat:
Kaikki rajoitukset päättyvät.
100Liikennemerkit
Lisäkilvet
Esimerkkejä lisäkilvistä100.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle
tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla
erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella
ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan
liittyvän merkin.
ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki, joka on
varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
}}
357
KULJETTAJAN TUKI
||
Tietyt nopeudet ovat voimassa
esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio
kiinnitetään asiaan lisäkyltin
symbolilla nopeussymbolin alla.
Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin alapuolella100 merkitsee sitä, että RSI
on havainnut lisäkilven, jossa on
täydentävää informaatiota ko.
nopeusrajoitukselle.
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation
Jos auto on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan
navigontiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:
•
Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla,
näitä ovat esim. moottoritien ja moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
•
Jos aikaisemmin havaitun nopeusrajoituskyltin ei katsota enää olevan voimassa eikä
uutta merkkiä ole ohitettu.
HUOM
Joillakin markkina-alueilla toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI) on saatavana vain
Sensus Navigation -järjestelmän yhteydessä.
Koulusta tai leikkivistä lapsista
varoittavat kyltit
Jos satelliittinavigaattorin karttatiedoissa101 on koulusta tai
leikkivistä lapsista varoittava
kyltti100, kuljettajan näytössä
näytetään tämän tyyppinen
kyltti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 355)
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
Nopeusvaroituksella varustettu
liikennemerkki-informaatiotoiminto
ja asetukset
RSI102-toiminnon Nopeusrajoitusvaroitus osatoiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Nopeusrajoitusvaroitus varoittaa kuljettajaa,
kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai esivalittu
nopeusraja ylitetään – varoitus toistetaan kerran,
jos kuljettaja ei alenna nopeutta.
Nopeusvaroitus annetaan siten,
että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden sisältävä kuljettajan näytön symboli103 vilkkuu tilapäisesti, kun
nopeusraja ylitetään.
Nopeusvaroitus annetaan aina,
jos nopeusrajoitus ylittyy,
samalla näytetään nopeuskameratiedot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 355)
100Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
101Ainoastaan Sensus Navigation -toiminnolla varustetussa autossa.
102Road Sign Information
103Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuva näyttää vain yhden esimerkin.
358
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Asetukset
2.
Nopeusvaroituksen rajan säätö
Kuljettaja voi valita, annetaanko varoitus kilven
mukaisen nopeuden ylittymisestä.
Valitkaa nopeusvaroituksen raja seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
3.
Säätäkää nopeusvaroituksen rajaa näytön
ylös-/alas-nuolien painalluksilla.
Huomatkaa, että tehtyä rajan
säätöä ei oteta huomioon, kun
kuljettajan näytössä näkyy
nopeuskameran symboli.
Merkitkää Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä tai poistakaa sen merkintä
varoitusäänen aktivoimiseksi tai käytöstä
poistamiseksi.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on aktivoitu, kuljettajaa varoitetaan myös ajettaessa yksisuuntaista tietä väärään suuntaan/kiellettyyn ajosuuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 355)
Liikennemerkki-informaation
nopeusvaroituksen aktivointi/
deaktivointi
Nopeusrajoitusvaroitus -osatoiminto aktivoidaan seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
(ks. kuvausta "nopeusrajoituksen valinta"
kohdasta Liikennemerkkitiedot, nopeusvaroitus ja asetukset")
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 355)
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 358)
Äänivaroitus Päällä/Pois
Nopeusvaroituksen yhteydessä on mahdollista
saada myös äänimerkkivaroitus.
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
* Valinnais-/lisävaruste. 359
KULJETTAJAN TUKI
Nopeuskameratiedot
liikennemerkki-informaation
yhteydessä
Jos autossa on RSI104 ja Sensus Navigation*,
järjestelmä voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan näytössä.
Lisätietoja Nopeuskameratiedot liikennemerkkiinformaation yhteydessä -toiminnosta on
"Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkkiinformaatiotoiminto ja asetukset" -kappaleessa
sekä kappaleessa "Liikennemerkki-informaation
rajoitukset".
HUOM
•
•
Nopeuskameratiedot kuljettajan näytössä105.
Jos auto ylittää havaitun
nopeusrajoituksen ja nopeusvaroitustoiminto on aktivoituna,
nopeuskameran lähestyessä
annetaan nopeusvaroitus,
mikäli kyseisen alueen navigointikartta sisältää tietoa
nopeuskameroista.
104Road Sign Information
105HUOM! Kuva on kaaviomainen
360
Jotta äänivaroitus ylinopeudesta voidaan
saada, toiminnon
Nopeusrajoitusvaroitus on oltava aktivoitu ja osatoiminnon
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä
on oltava tilassa Päällä. Äänivaroitus
annetaan tällöin, jos auton nopeus ylittää
RSI-toiminnon kuljettajan näytössä näyttämän nopeuden.
Kaikilla alueilla/markkina-alueilla ei näytetä navigointikartalla tietoja nopeuskameroista.
Liikennemerkki-informaation
rajoitukset
Liikennemerkki-informaatiotoiminnon (RSI106)
toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa
RSI-toimintoa, ovat:
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut merkit
•
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
•
digitaaliset tiekartat107 eivät ole ajan tasalla,
niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot108.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 355)
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 358)
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
(s. 360)
– yksityiskohdat voivat vaihdella automallista ja markkina-alueesta/alueesta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
RSI-toiminto voi tulkita vetoauton sähköliitäntään liitetyt tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet
perävaunuksi. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan näytössä voidaan näyttää virheellistä
nopeustietoa.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Driver Alert Control
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa huomaamaan epävarma ajotapansa, esim. jos hänen huomionsa
on siirtynyt toisaalle tai hän on nukahtamassa.
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa
tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän
liikkeisiin.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää 65 km/h
(40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin kauan kuin
nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Liikennemerkki-informaatio* (s. 355)
Ajotavan muuttuessa horjuvaksi
kuljettajaa varoitetaan tällä kuljettajan näytön symbolilla ja
teksti-ilmoituksella Olisiko
aika pitää tauko?.
Jos ajotapa ei kohene, vaan jatkuu horjuvana, kuljettajaa varoitetaan samalla kuljettajan näytön symbolilla sekä äänimerkillä ja
teksti-ilmoituksella Aika pitää tauko.
Jos Lepopysähdysopastus -toiminto on aktivoitu Sensus Navigation* -järjestelmässä, Aika
106Road Sign Information
107Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation.
108Nopeustiedoilla varustettua karttadataa ei ole saatavana kaikkia
alueita varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 361
KULJETTAJAN TUKI
||
pitää tauko -varoituksen yhteydessä näytetään
myös ehdotus sopivasta taukopaikasta.
VAROITUS
Driver Alert Control -toiminnon varoitus tulee
ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei
usein itse huomaa tilaansa.
Varoitukset toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
VAROITUS
•
•
•
362
Driver Alert Control-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä
siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Driver Alert Control -toimintoa ei saa
käyttää ajovuoron pidentämiseen, vaan
kuljettajan täytyy suunnitella tauot tasaisin
väliajoin ja huolehtia jaksamisestaan.
Driver Alert Control ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Toiminto Driver Alert Control (DAC) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Jos varoitus annetaan tai tunnette väsymystä:
Päällä/Pois
•
DAC-asetusten muuttaminen:
Pysäyttäkää auto turvallisesti ensi tilassa
ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin tai
muiden piristeiden vaikutuksen alaisena.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control (s. 362)
•
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen
Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä
(s. 363)
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 363)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car
Alert Control.
3.
Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa
sen merkintä DAC:n aktivointia/deaktivointia
varten.
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Driver Alert Control (s. 361)
Driver
KULJETTAJAN TUKI
Levähdyspaikkaopastuksen
valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
On mahdollista asettaa, onko
Lepopysähdysopastus -toiminnon oltava aktivoitu/deaktivoitu.
Kun opastus on aktivoitu, näytetään automaattisesti ehdotuksia sopivista levähdyspaikoista ja
DAC varoittaa.
Lepopysähdysopastus -vaihtoehdon valitseminen:
1.
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
Valitkaa My Car
Alert Control.
IntelliSafe
3.
Merkitkää Lepopysähdysopastus tai poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia/
deaktivointia varten.
Tietyissä tilanteissa kuljettajan väsymys ei
välttämättä vaikuta ajotapaan – esim. käytettäessä Pilot Assist -toimintoa – sillä seurauksella, että kuljettaja ei saa varoitusta DAC-toiminnolta.
Driver
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle
ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä ohjauspyörää.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65-200 km/h (40-125 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja
asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
Siksi tunnettaessa vähäistäkin väsymystä on
hyvin tärkeää aina pysäyttää auto ja pitää
tauko riippumatta siitä, onko DAC-toiminto
varoittanut vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
uraisella tienpinnalla.
VAROITUS
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kaista-avustaja
Kaista-avustajan (LKA109) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.
Driver Alert Control (s. 361)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
109Lane
Keeping Aid
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Driver Alert Control (s. 361)
}}
363
KULJETTAJAN TUKI
Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii seuraavasti:
||
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
• Kaista-avustin111 aktivoitu: Kun auto lähestyy sivuviivaa, LKA ohjaa aktiivisesti auton
takaisin ajokaistalle kohdistamalla heikon
ohjausmomentin ohjauspyörään.
• Varoitus111 aktivoitu: Jos auto on ylittä-
mässä reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää.
HUOM
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei Kaista-avustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
VAROITUS
•
•
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä110.
Kaista-avustin on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
110Ohjauspyörän värinät vaihtelevat - mitä pitemmän ajan auto ylittää sivuviivan, sitä enemmän värinöitä.
111Katso otsikko "LKA:n avustusvaihtoehdot" kappaleessa "Kaista-avustajan aktivointi/deaktivointi".
364
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan, ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta – esim.
käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjausapu ja kaista-avustin (s. 365)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 366)
Kaista-avustajan aktivoiminen/poistaminen
toiminnasta (s. 365)
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
(s. 366)
KULJETTAJAN TUKI
•
•
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten (s. 367)
Kaista-avustajan symbolit kuljettajan näytössä (s. 369)
Ohjausapu ja kaista-avustin
Edellytys ohjausavun LKA112 toimimiselle on, että
kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä, mitä järjestelmä jatkuvasti tarkkailee.
Jos kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli
ja ilmoitus, joka kehottaa kuljettajaa ohjaamaan autoa aktiivisesti:
Kaista-avustajan aktivoiminen/
poistaminen toiminnasta
Kaista-avustajatoiminto LKA113 on valinnainen kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä vai
Pois.
Päällä/Pois
Painakaa painiketta Lane
Keeping Aid keskinäytön toimintonäkymässä.
• Lane Keeping Aid Ohjaa autoa
Jos kuljettaja ei tällöin ala ohjata, symboli näytetään uudelleen, varoitusääni kuuluu ja tämä ilmoitus näytetään:
• Lane Keeping Aid Valmiudessa, kunnes
•
•
ohjausta käytetään
Jos kuljettaja ei tällöin edelleenkään noudata
kehotusta alkaa ohjata, LKA112 siirtyy valmiustilaan, jonka jälkeen toiminto ei ole käytettävissä,
ennen kuin kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
VIHREÄ painikeilmaisin – LKA on aktivoitu.
HARMAA painikeilmaisin – LKA on poistettu
toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 363)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
112Lane
113Lane
Kaista-avustaja (s. 363)
Keeping Aid
Keeping Aid
365
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan
avustusvaihtoehtojen valinta
Kuljettaja voi valita, miten LKA:n114 tulee toimia
auton poistuessa omalta kaistaltaan.
1. Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2.
tietyö
• Molemmat - kuljettaja saa sekä varoituk-
•
•
•
•
•
•
• Varoitus - kuljettajaa vain varoitetaan.
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Valitkaa kohdassa Lane Keeping Aid -tila,
millä tavalla LKA toimii:
• Kaista-avustin - kuljettaja saa ohjausapua ilman varoitusta.
sen että ohjausapua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustajan rajoitukset
Tietyissä vaativissa tilanteissa voi Kaista-avustajan olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla tällöin suositellaan toiminnon sulkemista.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
Kaista-avustaja (s. 363)
talvikeli
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
114Lane
366
Keeping Aid
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (s. 363)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 266)
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
Kaista-avustajan LKA115 toimintoja koskevia erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Lane Keeping Aid
Ohjaa autoa
Lane Keeping Aid
LKA-toiminnon ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
Valmiudessa, kunnes ohjausta käytetään
115Lane
Keeping Aid
}}
367
KULJETTAJAN TUKI
||
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
368
Kaista-avustaja (s. 363)
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan symbolit
kuljettajan näytössä
Ei käytettävissä
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Törmäyksen välttämisen avustin -toiminnon
tehtävä on auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa
siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan
ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen,
ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle
ja/tai väistämällä.
Kaista-avustaja LKA116 visualisoidaan symbolilla
kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Törmäyksen välttämisen avustin -toiminto
koostuu kolmesta osatoiminnosta:
Käytettävissä
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat HARMAITA.
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja,
nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Ohjausavun/varoituksen näyttö
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
HUOM
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat VALKOISIA.
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa
tai molempia sivuviivoja.
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat VÄRILLISIÄ.
Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä varoittaa
ja/tai yrittää ohjata auton takaisin ajokaistalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
116Lane
Keeping Aid
Kaista-avustaja (s. 363)
Kuljettaja päättää aina siitä, paljonko auton
tulee ohjata – auto ei voi koskaan ottaa
komentoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi törmäyksen uhatessa (s. 370)
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset (s. 377)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 369
KULJETTAJAN TUKI
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 370)
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa (s. 371)
Ulosajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi (s. 372)
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa -toiminnon
rajoitukset (s. 372)
•
•
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 373)
•
Ohjausavun rajoitukset nokkakolarin uhatessa (s. 374)
•
•
•
Nokkakolarin vaaran ohjausavun aktivointi/
deaktivointi (s. 373)
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi
törmäyksen uhatessa
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Poistakaa toiminto käytöstä näin:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2.
Poistakaa merkintä Törmäyksen
välttämisen avustin.
> Toiminto on tämän jälkeen poissa toiminnasta.
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 374)
HUOM
Peräänajon uhatessa toimivan ohjausavun
aktivointi/deaktivointi* (s. 375)
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
Ohjausapu peräänajon uhatessa -toiminnon
rajoitukset (s. 375)
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Osatoiminnon tehtävä on auttaa kuljettajaa pienentämään riskiä auton suistumisesta tieltä
ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin tielle.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ajosuuntansa perusteella
ylittämässä tienreunan, toiminto alkaa ohjata sitä
takaisin ajokaistalle. Jos ohjaustoimenpide ei ole
riittävä tieltä suistumisen välttämiseksi, aktivoidaan jarrutus.
Toiminto ei sen sijaan ohjaa autoa eikä käytä jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto huomaa kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se
ei aktivoidu.
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
• Törmäyksen välttämisen avustin
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Takatörmäysvaroitus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
370
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
"Ohjausapu ulosajon uhatessa" -osatoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Toiminto ei pysty havaitsemaan ajoradan
sivussa olevia puomeja, kaiteita yms.
•
"Ohjausapu ulosajon uhatessa" ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen
tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa
olevien liikennesääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa
Ohjausapu ja jarrutus
Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:
• Vain ohjausapu
•
Ohjausapu ja jarrutus
Vain ohjausapu
Ohjausavun ja jarrutuksen aktivoituminen.
Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.
Ohjausavun aktivoituminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
371
KULJETTAJAN TUKI
Ulosajon uhatessa toimivan
ohjausavun aktivointi/deaktivointi
Ohjausapu ulosajon uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Poistakaa toiminto käytöstä näin:
Tietyissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
1.
2.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
Poistakaa merkintä Törmäyksen
välttämisen avustin.
> Toiminto on tämän jälkeen poissa toiminnasta.
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
372
•
•
•
•
•
•
•
tietyö
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
talvikeli
kapeat tiet
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 266)
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Tämä osatoiminto voi auttaa kuljettajaa, jonka
huomio on kiinnittynyt muualle ja joka ei huomaa
auton olevan ajautumassa vastaantulijoiden kaistalle.
Toiminto ei sen sijaan anna ohjausapua, jos
suuntavilkkua käytetään. Jos toiminto huomaa
kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se ei
aktivoidu.
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
Nokkakolarin vaaran ohjausavun
aktivointi/deaktivointi
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Poistakaa toiminto käytöstä näin:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2.
Poistakaa merkintä Törmäyksen
välttämisen avustin.
> Toiminto on tämän jälkeen poissa toiminnasta.
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
VAROITUS
•
•
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto
•
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja vastaan tulee toinen ajoneuvo, toiminto voi auttaa
kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin omalle kaistalle.
"Ohjausapu nokkakolarin uhatessa" -osatoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Ohjausapu aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri – älkää siksi koskaan jääkö
odottamaan toiminnon puuttumista tilanteeseen.
Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
* Valinnais-/lisävaruste. 373
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausavun rajoitukset
nokkakolarin uhatessa
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa
eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
• pienempien ajoneuvojen, kuten esim. moottoripyörien, kohdalla
•
•
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
374
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
ajonopeusvälin 60–140 km/h (37–87 mph)
ulkopuolella
Tämä osatoiminto voi auttaa kuljettajaa, jonka
huomio on kiinnittynyt muualle ja joka ei huomaa
auton olevan poistumassa omalta kaistalta, kun
vastaan tulee muuta liikennettä.
HUOM
teillä, joilla ei ole selkeitä kaistamerkintöjä
•
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 266)
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Toinen ajoneuvo kuolleessa kulmassa
Oma auto
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja kuolleessa kulmassa on toinen ajoneuvo tai nopeasti
liikkuva ajoneuvo lähestyy viereisellä kaistalla, toiminto voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton
takaisin omalle kaistalle.
Toiminto voi auttaa myös silloin, kun kuljettaja tietoisesti vaihtaa ajokaistaa käyttäen suuntavaloa,
mutta ei huomaa toista, lähestyvää ajoneuvoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Peräänajon uhatessa toimivan
ohjausavun aktivointi/deaktivointi*
Ohjausapu peräänajon uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Poistakaa toiminto käytöstä näin:
• Törmäyksen välttämisen avustin
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa
eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
• pienempien ajoneuvojen, kuten esim. moottoripyörien, kohdalla
2.
Poistakaa merkintä Törmäyksen
välttämisen avustin.
> Toiminto on tämän jälkeen poissa toiminnasta.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Takatörmäysvaroitus
VAROITUS
•
•
•
"Ohjausapu peräänajon uhatessa" -osatoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Ohjausapu aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri – älkää siksi koskaan jääkö
odottamaan toiminnon puuttumista tilanteeseen.
Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
•
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
•
teillä/kaistoilla, joiden reunamerkinnät ovat
epäselvät tai niitä ei ole
•
ajonopeusvälin 60–140 km/h (37–87 mph)
ulkopuolella
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 375
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Kamera- ja tutkayksikön lisäksi toiminto käyttää
myös auton taaksepäin näyttävää tutkaa, jonka
yleisistä rajoituksista kuljettajan pitää olla tietoinen – ks. lisätietoa kappaleesta "BLIS-toiminnon
rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
376
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 266)
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja
ilmoitukset
Eräitä toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia
voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäyksen välttämisen avustin
Toiminnon aktivoituessa kuljettajalle näytetään aktivoitumista koskeva ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
377
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkan toiminto voi auttaa kuljettajaa
sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava
äänisignaali on aktiivinen myös auton seistessä
paikallaan.
VAROITUS
HUOM
•
Äänivaroituksia annetaan vain suoraan
auton reitillä olevista esteistä.
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja
havaittujen esteiden välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin
merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä,
mutta katkeaa auton seistyä paikallaan
378
Pysäköintiaputoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa - se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Pysäköintiapu ei voi korvata kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan
kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan
esteeseen ollessa enintään 30 cm (1 ft) äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä
oleva aktiivisen tunnistimen kenttä on täytetty.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee.
Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja
sivuille (s. 379)
•
Pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
(s. 380)
•
•
•
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 380)
Suositeltu pysäköintitutkan kunnossapito
(s. 381)
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
(s. 382)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka eteenpäin,
taaksepäin ja sivuille
Pysäköintitutkalla on erilaisia parametreja riippuen siitä, mikä osa autosta lähestyy estettä.
Taaksepäin
HUOM
Eteenpäin
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
Sivuilla
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Etutunnistimet ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h
(6 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä tai
kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
Mittausalue alkaa n. 80 cm (2,5 ft) auton edessä.
Mittausalue alkaa n. 1,5 metriä (5 ft) auton
takana.
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h (6 mph).
Peruutettaessa perävaunun ollessa kytkettynä
pysäköintitutka taaksepäin deaktivoidaan automaattisesti.
Mittausalue alkaa n. 30 cm (1 ft) auton sivuilta.
Sivuilla olevan esteen aiheuttama äänisignaali
tulee sivukaiuttimesta.
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru
kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne
eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
}}
379
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 378)
Pysäköintitutkan aktivointi/
deaktivointi
Toiminto Pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida.
Päällä/Pois
Pysäköintitutkan etu- ja takatunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori tunnistimet taaksepäin, jos auto rullaa taaksepäin
tai kun valitaan peruutusvaihde.
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Pysäköintiavustin.
> Pysäköintitutka aktivoidaan/deaktivoidaan,
painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Pysäköintitutkan rajoitukset
Pysäköintiapu ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla joissain tilanteissa rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista pysäköintiavun rajoituksista:
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä
autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne
eivät varoita esteistä.
Jos autossa on pysäköintiapukamera, pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida myös kyseisessä kameranäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
380
Pysäköintitutka* (s. 378)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi tällöin
odottamatta lakata sen sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä,
kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
HUOM
Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty
vetokoukku, sen ulkonema lasketaan mukaan
toiminnon mitatessa etäisyyttä auton takana
oleviin esineisiin.
Suositeltu pysäköintitutkan
kunnossapito
Jotta pysäköintitutkatoiminto toimii optimaalisesti,
pitää sen tunnistimet puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 378)
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää autoa
erittäin hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä oleva pysäköinti - auton tai muiden
esineiden korkea vaurioitumisvaara voi
olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva
tieto ei ole aina luotettavaa tällaisissa
tilanteissa.
Pysäköintitunnistimien sijainti117.
HUOM
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka
johtuvat ulkoisista äänilähteistä, joiden ultraäänitaajuus on sama kuin millä järjestelmä
toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät jne.
117HUOM!
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 378)
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 381
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiavun symbolit ja ilmoitukset voidaan
näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/esineistä
ei anneta.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman
pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
382
Pysäköintitutka* (s. 378)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet
kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.
Pysäköintiapukamera on tukitoiminto, joka aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde.
Se voidaan myös aktivoida käsin keskinäytön
kautta.
Esimerkki kameranäkymästä118.
Lähennä119 – zoomaus lähemmäs/kauemmas
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*120
apuviivan
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert toiminnon
VAROITUS
•
Pysäköintikameratoiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Pysäköintikameroilla on kuolleita kulmia/
katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Kohde/este voi olla lähempänä autoa
kuin se kuvaruudulla näyttäisi olevan.
•
Pysäköintikamerat eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki
kamerat
PAS* – aktivoi/deaktivoi pysäköintiavun
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintikameroiden kameranäkymät
(s. 384)
•
•
Pysäköintiapukameran apuviivat (s. 385)
•
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
(s. 388)
•
•
Pysäköintiapukameran rajoitukset (s. 389)
•
Suositeltu pysäköintikameran kunnossapito
(s. 390)
•
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset
(s. 391)
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten (s. 387)
Suositeltu pysäköintikameran kunnossapito
(s. 390)
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
118Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella
119Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
120Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste. 383
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintikameroiden
kameranäkymät
360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen
kukin kameranäkymä:
Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän
ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-,
etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän.
•
Taaksepäin
Painakaa haluamanne kameran "näkökenttää" näytössä, esim. etukameran edessä/
yläpuolella olevaa pintaa.
360°:n näkymä*
Aktiivinen kamera osoitetaan
kamerasymbolilla keskinäytön
autosymbolin päällä.
Jos autossa on myös
Pysäköintiapujärjestelmä*,
etäisyys havaittuihin esteisiin
näytetään erivärisillä kentillä.
Kamerat voivat aktivoitua automaattisesti tai ne
voidaan aktivoida itse – ks. kappale "Pysäköintiapukameran käynnistäminen".
Pysäköintikameroiden "näkökenttä" ja keskimääräinen
peittoalue.
Kamera121 taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton
takana. Joissakin malleissa myös osa puskurista
sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään
samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.
121HUOM!
384
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Eteenpäin
Sivut
Pysäköintiapukameran apuviivat
Pysäköintiapukamerat näyttävät viivoilla näytössä,
missä auto on suhteessa ympäristöön.
Etupysäköintikamera122 on asennettu säleikköön.
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa aidan
läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään
25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera
sammuu.
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph)
ja ajonopeus laskee ajonopeuden 22 km/h
(14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.
Sivukamerat122 on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Esimerkkejä123 apuviivoista.
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen,
ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan aiotun
ajolinjan – tämä helpottaa taskupysäköintiä,
peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
122HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista
123Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 385
KULJETTAJAN TUKI
||
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä
mahdollistaa sen, että kuljettaja näkee auton kulkeman reitin - myös sen kääntyessä.
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja
kulmat.
TÄRKEÄÄ
•
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä
näkyy vain auton takana oleva alue – tarkkailkaa tällöin huolellisesti auton sivuja ja
etuosaa, kun käännätte ohjauspyörää
peruuttaessanne.
•
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen auton takaosan suhteen, kun kameranäkymä eteenpäin on valittu.
•
Huomatkaa, että apuviivat näyttävät
lyhimmän tien – varokaa siksi erityisesti,
että auton kyljet eivät osu mihinkään/
kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää ajettaessa eteenpäin tai ettei
keula osu mihinkään/kulje minkään yli
käännettäessä ohjauspyörää peruutettaessa.
HUOM
•
•
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa, jota
ei ole sähköisesti kytketty autoon, näytön
apuviivat osoittavat sen linjauksen, jonka
auto ottaa – ei perävaunu.
Näytössä ei esitetä apuviivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton sähköjärjestelmään.
Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä
kuvaa.
Apuviivat 360°:n näkymässä*
360°:n näkymä apuviivoilla123.
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja sivulla:
•
•
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.
Kun valittuna on etu- tai takakamera, apuviivat
näytetään auton ajosuunnasta riippumatta.
Kun valittuna on sivukamera, apuviivat näytetään
vain peruutettaessa.
123Kuva
386
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Vetokoukun apuviiva*
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Vetokoukun ajatellun "radan" apuviivat
näytetään - ja samalla auton apuviivat
poistuvat näytöstä.
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä
pysäköintikameraa varten
Jos auto on varustettu pysäköintitutkalla, etäisyys
näytetään 360°:n näkymässä värillisenä kenttänä
jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen
osalta.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida
näyttää samanaikaisesti.
2.
Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Vetokoukku apuviivalla123.
Vetok. – vetokoukun apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
123Kuva
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 387
KULJETTAJAN TUKI
||
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen vähetessä - keltaisesta oranssin kautta punaiseen.
Kenttäväri taakse- ja
eteenpäin
Etäisyys metreinä (jalkoina)
Keltainen
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranssi
0,4-0,6 (1,3-2,0)
Punainen
0-0,4 (0-1,3)
Tunnistinkentät sivuille
Sivukentät näytetään ainoastaan oransseina.
Kenttäväri sivuilla
Oranssi
Etäisyys metreinä (jalkoina)
0-0,3 (0-1,0)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näyttöruudun autosymbolissa124 voi näkyä värillisiä tunnistinkenttiä.
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Pysäköintiapukameran
käynnistäminen
Pysäköintiapukamera kytkeytyy automaattisesti
päälle, kun peruutusvaihde valitaan, tai se voidaan kytkeä päälle keskinäytön toimintopainikkeilla.
Kameranäkymä peruutettaessa
Valittaessa peruutusvaihde näytössä näkyy
360°:n näkymä, jos se tai toinen sivunäkymistä oli
viimeksi käytetty kameranäkymä, muutoin näytetään takanäkymä.
Kameranäkymä kytkettäessä kamera
käsin päälle
Käynnistäkää pysäköintikamera
tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Näytössä näytetään tämän jälkeen ensisijaisesti viimeksi käytetty kameranäkymä. Jokaisen
moottorin käynnistyksen jälkeen aiemmin näytetty
sivunäkymä korvataan kuitenkin 360°:n näkymällä
ja aiemmin näytetty zoomattu takanäkymä pelkällä takanäkymällä.
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
Etunäkymä sammuu ajonopeudella 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajan keskittymistä ajamiseen – se aktivoituu automaattisesti
124Kuva
388
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
uudelleen, jos ajonopeus laskee nopeuteen
22 km/h (14 mph) 1 minuutin sisällä edellyttäen,
että nopeus ei ole ylittänyt 50 km/h (31 mph).
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Pysäköintiapukameran rajoitukset
Sokeat sektorit
Pysäköintiapukamera ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi
olla rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista pysäköintiapukameran rajoituksista:
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä
autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne
eivät varoita esteistä.
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran
näkyvyyden.
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.
360° näkymässä voi este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden välisissä liittymissä.
VAROITUS
Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä,
suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja
esteet voivat siksi jäädä huomaamatta, ennen
kuin auto on hyvin lähellä estettä.
Viallinen kamera
Jos kamerasektori on musta ja
sisältää tämän symbolin,
kamera ei toimi.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 389
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu pysäköintikameran
kunnossapito
||
Kukin takarekisterikilven pitimen kohdalle, säleikköön ja molempiin ulkotaustapeileihin sijoitettu
pysäköintikamera tarvitsee jonkin verran kunnossapitoa.
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti,
ettei linssi naarmuunnu.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi
pitäkää kameran linssi puhtaana liasta,
lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää
huonoissa valaistusolosuhteissa.
Auton vasen kamera ei toimi.
Musta kamerasektori
Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa
tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen kameran
symbolia:
•
•
•
avoin ovi
avoin takaluukku
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
autoa vasten käännetty ulkopeili.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi
vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun
suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
390
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/esineistä
ei anneta eikä ajolinjoja näytetä.
Kamera ei toimi.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman
pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
* Valinnais-/lisävaruste. 391
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
HUOM
(PAP125)
Aktiivinen pysäköintitutka
auttaa kuljettajaa pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
PAP tarkistaa ensin, onko tilaa riittävästi, ja ohjaa
auton sitten pysäköintipaikkaan.
Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava milloinkin.
•
•
VAROITUS
•
PAP-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
Aktiivista pysäköintitutkaa (PAP126) voidaan käyttää seuraavissa pysäköintitavoissa.
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (eteen-/taaksepäin) "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska
vaihdetta tulee vaihtaa
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa (s. 392)
•
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan avulla
(s. 393)
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Pysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen
pysäköintitutkan avulla (s. 396)
•
PAP ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
•
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 397)
•
Suositeltu aktiivisen pysäköintitutkan kunnossapito (s. 398)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 399)
125Park
126Park
392
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
Pysäköintitavat käytettäessä
aktiivista pysäköintitutkaa
Assist Pilot
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Rinnakkaispysäköinti
Suorakulmainen pysäköinti
Pysäköinti Aktiivisen
pysäköintitutkan avulla
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP127) auttaa kuljettajaa pysäköimään kolmessa vaiheessa. Toiminto
voi myös auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
HUOM
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
2.
3.
Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan
tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
HUOM
PAP-järjestelmän Pysäköinnistä poistuminen
-toiminto voi auttaa taskupysäköityä autoa myös
poistumaan pysäköintitaskusta – ks. otsikko
"Poistuminen pysäköintitaskusta" kappaleessa
"Pysäköinti aktiivista pysäköintitutkaa käyttäen".
Suorakulmaisesti pysäköidyssä autossa ei
voida käyttää PAP-toimintoa Pysäköinnistä
poistuminen pysäköintipaikasta poistumiseen – tätä toimintoa voidaan käyttää vain
taskupysäköidyssä autossa.
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (eteen-/taaksepäin) "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska
vaihdetta tulee vaihtaa
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
Symbolit, grafiikka ja/tai teksti kertovat keskinäytössä, koska eri vaiheet on tehtävä.
PAP voidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua
Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
127Park
Assist Pilot
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 393
KULJETTAJAN TUKI
||
Tehkää näin:
HUOM
Auton ja pysäköintipaikkojen välisen etäisyyden on oltava 0,5–1,5 metriä (1,6–5,0 ft), kun
PAP etsii pysäköintipaikkaa.
Pysäköinti
PAP pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sijoitetaan tilaan – järjestelmä voi pyytää
kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta.
Samansuuntaisen pysäköinnin periaate.
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
1.
Ajakaa korkeintaan 30 km/h:n (20 mph)
nopeudella ennen samansuuntaista pysäköintiä tai korkeintaan 20 km/h:n (12 mph)
nopeudella ennen suorakulmaista pysäköintiä.
2.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköi.
> PAP etsii ja tarkistaa, onko pysäköintiala
riittävän suuri.
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti ilmaisevat keskinäytössä,
että sopiva pysäköintitasku on löytynyt.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4.
Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
Siihen pääsee myös kameranäkymistä.
HUOM
PAP etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto
pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
394
•
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen sijaan
pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
KULJETTAJAN TUKI
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
2.
Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta
ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h (4 mph).
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
Auton sijoittaminen pysäköintipaikkaan
HUOM
Samansuuntainen.
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä, kun
PAP-toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes ohjauspyörä
on kääntynyt valmiiksi ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
Samansuuntainen.
Suorakulmainen.
Suorakulmainen.
Peruuttakaa auto pysäköintipaikkaan seuraavasti:
Tehkää näin:
1.
1.
Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata, ja
kytkekää peruutusvaihde.
Vaihtakaa vaihteenvalitsin asentoon D, odottakaa, kunnes ohjauspyörä on kääntynyt, ja
ajakaa hitaasti eteenpäin.
}}
395
KULJETTAJAN TUKI
||
2.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
3.
Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
4.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka
ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan suoritettu.
Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi
arvostella, milloin auto on kunnolla pysäköity.
Pysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan avulla
seen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Toiminto Pysäköinnistä poistuminen voi auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
Jos PAP tulkitsee, että kuljettaja voi poistua
pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi siltä, että
auto on vielä pysäköintitaskussa.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity, suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole mahdollista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Toiminto Pysäköinnistä
poistuminen aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä tai
kameranäkymässä.
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun PAP käyttää
tunnistimia verrattuna tilanteeseen, jossa
pysäköintitutka käyttää niitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tehkää näin:
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköinnistä poistuminen.
2.
Valitkaa suuntavilkulla, mihin suuntaan auton
tulee poistua pysäköintitaskusta.
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen - noudattakaa ohjeita samalla
tavalla kuin pysäköitäessä.
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa" taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja voi joutua
kääntämään ohjauspyörän takaisin maksimaali-
396
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
Aktiivinen pysäköintitutka PAP128 ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla rajoitettua.
VAROITUS
•
PAP-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Huomatkaa, että auton keula voi käydä
vastaantulevien kaistalla pysäköinnin
aikana.
•
Tunnistimien havaitsemisaluetta korkeammalla olevia kohteita ei huomioida laskettaessa pysäköintiliikettä, joten PAP voi
kääntää auton liian aikaisin pysäköintipaikkaan – siksi tällaisia pysäköintipaikkoja on vältettävä.
•
PAP ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista aktiivisen pysäköintitutkan rajoituksista:
128Park
Assist Pilot
Pysäköinti keskeytetään
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
•
•
•
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
lukkiutumattomien jarrujen tai elektronisen
vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen
- esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa
liukkaalla tiellä
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
TÄRKEÄÄ
Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 397
KULJETTAJAN TUKI
||
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita129 sekä
oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa PAP-toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että PAP on
apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina
keskeyttämään pysäköiminen.
PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä ulos
muita pysäköityjä autoja enemmän.
•
PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin.
Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on kulloistenkin pysäköintitaskujen kanssa yhdensuuntainen, kun PAP mittaa tilan.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät
toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Kuljettajan vastuu
•
Kuljettaja on aina vastuussa arvioitaessa sitä,
sopiiko PAP-järjestelmän tarjoama tila pysäköintiin.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut
tai varapyörä on asennettuna.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa sen,
ettei pysäköintitaskua mitata oikealla tavalla.
•
Pysäköintipaikkaa etsittäessä ja mitattaessa
PAP ei ehkä havaitse pysäköintipaikassa
syvällä olevia kohteita.
•
Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina
voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton
ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
129"Hyväksytyillä
398
TÄRKEÄÄ
Vaihtaminen toiseen hyväksyttyyn vanneja/tai rengaskokoon voi muuttaa renkaan
ympärysmittaa, jolloin PAP-järjestelmän parametrit voi olla tarpeen päivittää. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Suositeltu aktiivisen
pysäköintitutkan kunnossapito
Jotta aktiivinen pysäköintitutka PAP130 toimii optimaalisesti, pitää sen tunnistimet puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
Pysäköintitunnistimien sijainti131.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 266)
renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Aktiivisen pysäköintiavun PAP132 ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
130Park Assist Pilot
131HUOM! Kuva on kaaviomainen
132Park Assist Pilot
– yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 399
HYBRIDITIETOA
HYBRIDITIETOA
Yleistä toiminnosta Twin Engine
Twin Engine -järjestelmällä ajo tapahtuu samalla
tavalla kuin tavallisella autolla, mutta tietyt toiminnot eroavat pelkästään bensiini- tai dieselmoottorilla kulkevista autoista. Sähkömoottori kuljettaa
autoa pääasiassa pienillä nopeuksilla, bensiinimoottori suuremmilla sekä aktiivisemmassa
ajossa.
Kuljettajan näytössä näytetään erilaista Twin
Engine -mallia koskevaa tietoa – lataustiedot,
valittu ajotila, ajomatka tyhjään akkuun ja hybridiakun varaustaso.
Ajon aikana on mahdollista asettaa auto eri ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai tehoa
vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että bensiinimoottorikäyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden optimaalisen yhdistelmän valitun ajotilan
perusteella.
Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien sekä
bensiinimoottorin ja sen käyttöjärjestelmän toimintalämpötilan on oltava oikea. Akun kapasiteetti voi alentua huomattavasti, jos akku on liian
kylmä tai liian lämmin. Esi-ilmastoinnilla auton
käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo valmistellaan ennen liikkeellelähtöä, jotta sekä kuluminen
että energian tarve ajon aikana vähenee. Hybridiakun kantama kasvaa.
Sähkömoottoria käyttävää hybridiakkua ladataan
latausjohtimella, mutta sitä voidaan ladata myös
jarruttamalla kevyesti ja moottorijarrutuksella
402
vaihdetilassa B. Hybridiakkua voidaan ladata
myös auton moottorilla.
Suurjännite
Tärkeää tietää
Virraton auto
Muistakaa, että kun auto on virraton, tärkeät toiminnot, kuten jarrut, ohjaustehostin jne., eivät
toimi.
VAROITUS
VAROITUS
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten
toimenpiteiden yhteydessä. Näitä komponentteja ja kaikkia oranssinvärisiä kaapeleita saa
käsitellä vain pätevä henkilökunta.
Jos auton virta on katkaistu ja sähkö- ja polttomoottori sammutettu, autoa ei voida jarruttaa.
Hinaaminen ei ole sallittua
Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu.
Ulkopuolelle kuuluva moottorin ääni
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi
kuvattu tässä käyttöoppaassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Hybridiakun lataus (s. 403)
Hybridimittari (s. 82)
Ajotilat (s. 443)
Hybridiakku (s. 602)
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia
tekijöitä (s. 451)
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 437)
•
Hinaus (s. 472)
HYBRIDITIETOA
Hybridiakun lataus
Lataus kiinteällä ohjausyksiköllä tilan 31
mukaisesti
Tavanomaisen polttoainesäiliön lisäksi auto on
varustettu ladattavalla akulla - niin sanotulla hybridiakulla, joka on litiumioni-tyyppinen.
Tietyillä markkina-alueilla ohjausyksikkö on kiinteästi asennettu sähköverkkoon yhdistettyyn
latausasemaan. Latausjohtimella ei tällöin ole
omaa ohjausyksikköä. Sen sijaan sillä on erityinen
liitinkappale, jota käytetään kytkettäessä latausjohdin latausasemaan. Noudattakaa latausaseman ohjeita.
Hybridiakku ladataan ohjausyksiköllä varustetun
latausjohtimen avulla. Yksikkö on sijoitettu kuormatilassa olevaan säilytyslokeroon.
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Lataaminen bensiinimoottorilla
Latausjohtimen kahva ja latausliitäntä.
Latauksen tila näytetään kolmella tavalla:
Hybridiakun latausaika riippuu käytettävästä
latausvirrasta.
HUOM
Hybridiakun kapasiteetti alenee hieman iän ja
käytön myötä, jolloin bensiinimoottorin käyttäminen voi lisääntyä ja sen myötä polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
VAROITUS
Vain huoltokorjaamo saa vaihtaa hybridiakun –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
1 Eurooppalainen
normi - EN 61851-1.
•
•
•
Latausjohtimen ohjausyksikön merkkivaloilla.
Auton latausliitännän merkkivalolla.
Kuva ja teksti kuljettajan näytössä.
Niin kauan kuin hybridiakun lataus jatkuu, ladataan myös auton käynnistysakkua.
Jos hybridiakun lämpötila on alle -10 ºC (14 ºF)
tai yli 40 ºC (104 ºF), jotkut auton toiminnot voivat muuttua tai jäädä pois, koska hybridiakun
kapasiteetti pienenee tämän lämpötila-alueen
ulkopuolella.
Sähkökäyttö ei ole mahdollista, jos akun lämpötila
on liian matala tai liian korkea. Jos ajotila PURE
on tällöin valittuna, polttomoottori käynnistyy.
Auto tuottaa virtaa akkuun ja akkua ladataan esimerkiksi
painettaessa kevyesti jarrupoljinta tai moottorijarrutuksessa alamäessä.
Auto voi myös tuottaa virtaa hybridiakkuun ja
akkua ladataan.
•
Jarrutettaessa autoa kevyesti jarrupolkimella
hybridiakku latautuu. Auton liike-energia
}}
403
HYBRIDITIETOA
muutetaan tällöin sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen.
||
•
•
Vaihdeasennossa B auto moottorijarruttaa
sähkömoottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan, ja samalla hybridiakkua ladataan.
Hybridiakkua voidaan ladata myös auton polttomoottorilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Latausvirta (s. 404)
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 409)
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 409)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 413)
•
•
•
Lataustila auton latausliitännässä (s. 412)
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 437)
•
•
2
404
Latausjohdin (s. 405)
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Twin Engine -mallia koskevat symbolit ja
ilmoitukset kuljettajan näytössä (s. 418)
Ajotilan vaihtaminen (s. 446)
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen
säilytys (s. 420)
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
Latausvirta
Latausvirtaa käytetään hybridiakun lataamiseen ja
auton esi-ilmastointiin. Auton latausliitännän ja
230 V:n pistorasian2 (vaihtovirta) välinen latausjohdin voidaan säätää ohjausyksikön avulla eri
virranvoimakkuuksien (6 - 16 A) kuormitukselle.
Kun latausjohdin aktivoidaan, kuljettajan näyttö
esittää ilmoituksen ja valo syttyy auton latausliitännässä. Latausvirtaa käytetään pääasiassa akun
lataukseen, mutta sitä käytetään hyväksi myös
auton esi-ilmastoinnissa. Auton hybridiakkua
ladattaessa ladataan samalla myös käynnistysakkua.
A
Virranvoimakkuus (A)A
Latausaika (tuntia)
6
6
10
3,5
16
2,5
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
HUOM
•
Hyvin kylmässä tai lämpimässä säässä
käytetään osa latausvirrasta hybridiakun
ja matkustamon lämmittämiseen/viilentämiseen, mistä aiheutuu pitempi latausaika.
•
Latausaika pitenee, jos esi-ilmastointi on
valittu. Tarvittava aika riippuu pääasiassa
ulkolämpötilasta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen
jatkuessa – tällöin on olemassa 230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara. Keskeyttäkää
aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta.
Latausaika vaihtelee ohjauslaitteen asetetun virranvoimakkuuden mukaan. Alla olevat latausajat
koskevat optimaalista lataamista, ts. tilannetta,
kun ilmastointi tai muu kuormitus ei vaikuta
lataukseen. Jos latausaika tuntuu pidemmältä,
tämä on tarkastettava.
Yleensä varokepiiriin kuuluu useita 230 V:n kulutuskohteita, joten saman varokkeen takana voi
olla muitakin sähkönkuluttajia (esim. valoja, imuri,
porakone jne.).
Esimerkki 1
Jos auto liitetään 230 V:n/10 A:n pistorasiaan ja
ohjauslaite on asetettu 16 A:n virralle, auto yrittää
ottaa 16 A 230 V:n verkosta - hetken kuluttua
ylikuormitettu pistorasian 10 A:n varoke palaa ja
akun lataaminen keskeytyy.
HYBRIDITIETOA
Asettakaa pistorasian varoke tällöin uudelleen ja
valitkaa pienempi latausvirta ohjauslaitteesta.
Esimerkki 2
Latausjohdin
Latausjohdinta ohjauslaitteineen käytetään auton
hybridiakun lataamiseen.
VAROITUS
•
Latausjohtimessa on sisäänrakennettu
maavuotokatkaisin. Lataamisen saa tehdä
vain maadoitetusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
Jos auto liitetään 230 V:n/10 A:n pistorasiaan ja
ohjauslaite on asetettu 10 A:iin, auto ottaa 10 A
230 V:nverkosta. Jos samaan pistorasiaan (tai
saman varokepiirin toiseen pistorasiaan) liitetään
muita sähkönkuluttajia, pistorasian/varokepiirin
varoke voi ylikuormittua ja laueta, jolloin akun
lataus keskeytyy.
•
Lasten on oltava aikuisen valvonnassa
latausjohtimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
•
Palauttakaa tällöin pistorasian/varokepiirin varoke
ja valitkaa ohjausyksiköstä pienempi latausvirta vaihtoehtoisesti kytkekää pistorasiasta/varokepiiristä irti jonkin muu virrankuluttaja.
Latausjohtimessa on korkeajännite. Kosketus korkeajännitteen kanssa voi aiheuttaa menehtymisen tai vakavan loukkaantumisen.
•
Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on
jollakin tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen
saa korjata vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta
siten, että sen yli voidaan ajaa, se voi tallaantua jalkoihin, siihen voi kompastua tai
se voi muutoin vahingoittua tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•
Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta ennen
sen puhdistamista.
•
Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta jatkojohtoon tai haaroitusrasiaan.
Esimerkki 3
Jos auto liitetään 230 V:n/10 A:n pistorasiaan ja
ohjauslaite on asetettu 6 A:iin, auto ottaa vain
6 A 230 V:nverkosta. Akun lataus kestää tosin
kauemmin, mutta tällöin samaan pistorasiaan/
varokepiiriin voidaan samanaikaisesti liittää muita
sähkönkuluttajia, kunhan yhteiskuormitus ei ylitä
pistorasian/varokepiirin kapasiteettia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Latausjohdin on sijoitettu säilytyslokeroon tavaratilan lattialuukun alle.
VAROITUS
Käyttäkää vain auton mukana toimitettua
latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa korvaavaa johdinta.
Erittelyt, latausjohdin
Latausjohdin (s. 405)
Kotelointiluokka
Latausjohtimen ohjausyksikkö (s. 408)
Ympäristön lämpötila
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Lataustila auton latausliitännässä (s. 412)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
IP67
-32 ºC ... 50 ºC
(-25 ºF ... 122 ºF)
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen ja sen komponenttien käyttöä koskevia
ohjeita.
}}
405
HYBRIDITIETOA
||
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Haaroitusliitäntää, jatkojohtoja, ylijännitesuojaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää
latausjohtimen yhteydessä, koska tämä voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tms. vaaran.
Sovitinta 230 V:n pistorasian (vaihtovirta) ja
latausjohtimen välillä saa käyttää vain, jos
sovitin on hyväksytty normien IEC 61851 ja
IEC 62196 mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen
jatkuessa – tällöin on olemassa 230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara. Keskeyttäkää
aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta.
TÄRKEÄÄ
Puhdistakaa latausjohdin vedellä tai miedolla
puhdistusaineella kostutetulla puhtaalla rätillä.
Älkää käyttäkö kemikaaleja tai liuottimia.
Älkää upottako latausjohdinta veteen.
Latausjohdinta ja siihen kuuluvia osia ei saa
huuhdella eikä upottaa veteen.
406
Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja sen
pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi tällöin rajoittaa hybridiakun lataamista tai keskeyttää sen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Latausjohtimen ohjausyksikkö (s. 408)
Latausjohtimen vikavirtasuoja (s. 406)
Latausjohtimen lämpötilan valvonta (s. 407)
Hybridiakun lataus (s. 403)
Latausjohtimen vikavirtasuoja
Latausjohtimen ohjausyksikössä on sisäinen
vikavirtasuoja, joka suojaa autoa ja myös käyttäjää järjestelmän vian aiheuttamilta sähköiskuilta.
Jos ohjausyksikön sisäinen vikavirtasuoja laukeaa, palaa autosymboli kiinteästi punaisena tarkastakaa 230 V:n pistorasia (vaihtovirta).
VAROITUS
Hybridiakkua saa ladata vain maadoitetusta ja
hyväksytystä 230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta). Jos pistorasian tai varokepiirin kapasiteetti ei ole tiedossa, antakaa valtuutetun sähköasentajan tarkastaa kapasiteetti. Turvallisuuspiirin kapasiteetin ylittävä lataus voi johtaa tulipaloon tai vaurioittaa varokepiiriä.
HYBRIDITIETOA
VAROITUS
•
Latausjohtimen ylivirtasuoja auttaa suojaamaan auton latausjärjestelmää, mutta
se ei voi kokonaan estää ylikuormituksen
esiintymistä.
•
Älkää koskaan käyttäkö selvästi kulunutta
tai vaurioitunutta pistorasiaa. Seurauksena voi olla tulipalo tai vakavia vaurioita.
•
Älkää koskaan kytkekö latausjohdinta jatkojohtoon.
•
Hybridiakun saa huoltaa tai vaihtaa ainoastaan koulutettu ja pätevä Volvon huoltoasentaja.
TÄRKEÄÄ
Vikavirtasuoja ei suojaa 230 V:n pistorasiaa
(vaihtovirta) / sähkölaitteistoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Latausjohdin (s. 405)
Latausjohtimen ohjausyksikkö (s. 408)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 413)
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
Jotta auton hybridiakun lataus on turvallista joka
kerta, latausjohtimen ohjausyksikössä ja pistokkeessa on sisäiset lämpötilan valvontalaitteet.
Lämpötilan valvonta tapahtuu osittain ohjausyksikössä ja osittain pistokkeessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Latausjohdin (s. 405)
Latausjohtimen ohjausyksikkö (s. 408)
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Valvonta ohjausyksikössä
Lataus lopetetaan elektroniikan suojaamiseksi,
jos ohjausyksikön lämpötila nousee liian korkeaksi. Näin voi tapahtua esim. ulkolämpötilan
ollessa korkea ja/tai jos ohjausyksikkö on voimakkaassa auringonpaisteessa.
Valvonta pistokkeessa
Jos lämpötila nousee liian korkeaksi virtalähteessä, johon latausjohdin on kytketty, latausvirtaa vähennetään. Lämpötilan ylittäessä kriittisen
rajan lataaminen keskeytetään kokonaan.
TÄRKEÄÄ
Jos lämpötilanvalvonta on automaattisesti
alentanut latausvirran toistuvasti ja lataus on
keskeytynyt, pitää ylikuumenemisen syy selvittää ja korjata.
407
HYBRIDITIETOA
Latausjohtimen ohjausyksikkö
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä 230 V:n pistorasiaan4 (vaihtovirta).
Latausjohtimen ohjausyksikkö koostuu merkkivaloista ja säätimistä.
Painikkeet latausvirran lisäämiseksi ja vähentämiseksi.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä auton latausliitäntään.
HUOM
Latausjohdin muistaa latausvirran viimeisimmän asetuksen. Tämän vuoksi on tärkeää
säätää asetus, jos toista 230 V:n pistorasiaa
(vaihtovirta) käytetään seuraavassa lataustilanteessa.
Latausjohdon ohjauslaitteesta valitaan haluttu
latausvirta 6 - 16 A3. Tehtaalla auton latausvirta
on säädetty alimmalle tasolle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.
Ilmaisin näyttää valitun latausvirran3.
3
4
408
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
Latausvirta (s. 404)
Latausjohdin (s. 405)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 413)
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 409)
HYBRIDITIETOA
Latausliitännän luukun avaaminen ja
sulkeminen
Hybridiakun latausliitännän luukku avataan käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 409)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Hybridiakun lataus (s. 403)
Hybridiakun latauksen aloittaminen
Auton hybridiakku ladataan auton ja 230 V:n pistorasian5 (vaihtovirta) välistä latausjohdinta käyttäen.
Käyttäkää ainoastaan auton mukana toimitettavaa
latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa varajohdinta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun
on olemassa ukkosen tai salamaniskun vaara.
HUOM
Avatkaa auton lukitus ensin etäavaimella.
Painakaa luukun takaosaa sisään ja päästäkää siitä irti.
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Avatkaa luukku.
Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOM
Koska luukku on lukittuna ajon aikana, auton
lukitus on avattava uudelleen, jotta luukku voidaan avata.
5
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
}}
409
HYBRIDITIETOA
||
•
•
•
6
410
VAROITUS
•
•
Latausjohtimessa on sisäänrakennettu
maavuotokatkaisin. Lataamisen saa tehdä
vain maadoitetusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen ja sen komponenttien käyttöä koskevia
ohjeita.
•
Hybridiakkua saa ladata vain hyväksytystä
suojamaadoitetusta 230 V:n pistorasiasta6 tai latausasemasta Volvon tarjoamalla irtolatausjohtimella (tila 3).
Lasten on oltava aikuisen valvonnassa
latausjohtimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
•
Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa
autoa, mutta 230 V:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuitenkin olla olemassa.
Latausjohtimessa on korkeajännite. Kosketus korkeajännitteen kanssa voi aiheuttaa menehtymisen tai vakavan loukkaantumisen.
•
Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on
jollakin tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen
saa korjata vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta
siten, että sen yli voidaan ajaa, se voi tallaantua jalkoihin, siihen voi kompastua tai
se voi muutoin vahingoittua tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•
Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta ennen
sen puhdistamista.
VAROITUS
Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla
sallitulla tai sitä pienemmällä latausvirralla
paikallisten ja kansallisten hybridiautojen
latausta koskevien suositusten mukaan
230 V:n (vaihtovirta) pistorasian/pistotulpan kautta.
•
Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita verkon pistorasioita, koska ne voivat
käytettäessä aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
•
•
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
Älkää koskaan käyttäkö sovitinta.
Markkina-alueesta riippuen voidaan myös käyttää vastaavaa pistorasiaa, jolla on eri jännite.
Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta jatkojohtoon tai haaroitusrasiaan.
TÄRKEÄÄ
•
Tarkistakaa, että 230 V:n pistorasialla
(vaihtovirta) on riittävä virransyöttökapasiteetti sähköauton lataamista varten – jos
tästä ei ole varmuutta, ammattilaisen
tulee tarkistaa pistorasia.
•
Jos ette tiedä pistorasian virransyöttökapasiteettia, käyttäkää ohjausyksikön
matalinta tasoa.
HYBRIDITIETOA
Ottakaa latausjohdin sen säilytyslokerosta tavaratilan lattian alta. Huomatkaa, että auton moottori
on sammutettava ennen lastaamista.
5.
Latausjohtimen latausliitin kiinnitetään/lukitaan kiinni ja lataus alkaa 5 sekunnin sisällä.
Latauksen alettua latausliitännän LED-valo
vilkkuu vihreänä. Kuljettajan näytössä näytetään jäljellä oleva laskettu latausaika tai ilmoitus, jos lataus ei toimi niin kuin pitäisi.
Akun lataus voi keskeytyä hetkeksi, jos auton
lukitus avataan:
Kiinnittäkää latauskahvan suojakansi kuvan
osoittamalla tavalla.
Liittäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan.
Älkää koskaan käyttäkö jatkokaapelia.
2.
Säätäkää oikea latausvirta (käytettävää
230 V:n pistorasiaa varten) ohjauslaitteesta.
Avatkaa latausluukku. Irrottakaa latauskahvan
suojakansi ja painakaa kahva sitten kiinni
auton liitäntään niin pitkälle kuin se menee.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan vaurioiden välttämiseksi, esim.
voimakkaassa tuulessa, asettakaa latauskahvan suojakansi siten, ettei se ota kiinni
autoon.
•
ja ovi avataan - lataus alkaa uudelleen
muutaman minuutin kuluttua.
•
ilman oven avaamista - auto lukittuu automaattisesti uudelleen. Lataus alkaa uudelleen 1 minuutin kuluttua.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen
jatkuessa – tällöin on olemassa 230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara. Keskeyttäkää
aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta.
Ladattaessa ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä voi tippua auton alle. Tämä on normaalia ja
tapahtuu hybridiakun viilenemisen vuoksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataus (s. 403)
Latausjohtimen ohjausyksikkö (s. 408)
}}
411
HYBRIDITIETOA
•
•
•
•
•
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 409)
Lataustila auton latausliitännässä (s. 412)
Lataustila auton latausliitännässä
Latausliitännässä näytetään latauksen tila LEDvalon avulla.
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 413)
LED-valon väri
Sisältö
Vihreä
Lataus valmisC.
Punainen
On muodostunut vika.
A
B
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
C
Esimerkiksi oven avaamisen jälkeen tai jos latausjohtimen kahvaa ei ole lukittu kiinni.
Mitä hitaammin valo vilkkuu, sitä lähempänä täyttä latausta
ollaan.
Sammuu hetken kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
LED-valon sijainti auton latausliitännässä.
LED-valo näyttää ko. tilan käynnissä olevan lataamisen aikana. Jos LED-valo ei pala, tarkistakaa,
että johto on kunnolla paikallaan pistorasiassa ja
auton latausliitännässä. Valkoinen, punainen tai
keltainen lamppu sytytetään matkustamovalaistuksen syttyessä, ja valot palavat vielä hetken
matkustamovalaistuksen sammuttua.
412
LED-valon väri
Sisältö
Valkoinen
LED-merkkivalo.
Keltainen
OdotustilaA – odottaa latauksen alkamista.
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissäB.
•
Hybridiakun lataus (s. 403)
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 413)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
HYBRIDITIETOA
Lataustila latausjohtimen
ohjauslaitteessa
Eri ilmaisimet latausjohtimen ohjauslaitteessa
näyttävät meneillään olevan ja päättyneen latauksen tilan.
Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.
}}
413
HYBRIDITIETOA
||
Ohjauslaitteen ilmaisimet
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut.
Autosymboli (4) palaa kinteästi vihreänä.
Valmius
•
•
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Kulloinenkin latausvirran määrä näytetään vihreällä ilmaisimella (1). Autosymboli (4) palaa kiinteästi vihreänä.
Lataus käynnissä.
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut.
Autosymboli (4) vilkkuu punaisena.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Autosymboli (4) palaa jatkuvasti punaisena.
Latausvirran ilmaisin (1) ja talon symboli
(2) vilkkuvat punaisina.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
414
Hybridiakun lataus (s. 403)
Latausjohtimen ohjausyksikkö (s. 408)
Lataustila auton latausliitännässä (s. 412)
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Latausjohdin on yhdistettynä autoon.
Lataaminen on mahdollista, mutta auton
elektroniikka ei vielä ole aktivoinut sitä.
•
Auton elektroniikka on aloittanut lataamisen.
•
Lataus käynnissä.
•
Ohjauslaitteen ja auton välillä on kommunikaatiovika.
1.
Tarkistakaa kaikki liitännät tai käyttäkää
muuta 230 V:n (vaihtovirta) pistorasiaa.
•
Autoelektroniikan tuuletus ei ole riittävää, aktivoimaton tai viallinen.
2.
Aloittakaa akun lataaminen uudelleen.
•
Latausjohtimen maasulkukatkaisin on
lauennut.
1.
Irrottakaa latausjohdin 230 V:n pistorasiasta.
2.
Vikavirtasuoja nollataan ja yksikkö käynnistetään uudelleen.
3.
Jos ongelma ei poistu, ottakaa yhteyttä
ammattilaiseen
230 V:n pistorasian lämpötilavalvonta on
lauennut.
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
HYBRIDITIETOA
Lataustila auton kuljettajan
näytössä
Kuljettajan näytössä näytetään lataustila sekä
kuvan että tekstin avulla. Tiedot näytetään niin
kauan kuin kuljettajan näyttö on toiminnassa.
Kuva
A
Ilmoitus
Sisältö
Täysin varattu klo: [Aika] näytetään yhdessä animaation kanssa, jossa
latausjohtimessa kulkee sininen sykkivä valo.
Lataus on meneillään ja summittainen aika, jolloin akun lasketaan olevan ladattu täyteen, näytetään.
Teksti Lataus valmis näytetään. Näytössä on kuva autosta, jonka latausliitännässä palaa vihreä LED-merkkivalo.
Akku on ladattu täyteen.
Teksti Latausvirhe näytetään. Latausliitännän LED-merkkivalo palaa
punaisena.
Vika on tapahtunut, tarkistakaa latausjohtimen liitäntä auton
latausliitäntään ja 230 V:n pistorasiaanA (vaihtovirta).
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
}}
415
HYBRIDITIETOA
||
HUOM
Jos kuljettajan näyttöä ei käytetä hetkeen, se
sammuu. Aktivoikaa näyttö uudelleen joko
•
•
•
painamalla jarrupoljinta,
avaamalla jokin ovista tai
kytkemällä auto virta-asentoon I kääntämällä START-kytkintä myötäpäivään ja
vapauttamalla se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
416
Hybridiakun lataus (s. 403)
Twin Engine -mallia koskevat symbolit ja
ilmoitukset kuljettajan näytössä (s. 418)
•
•
Lataustila auton latausliitännässä (s. 412)
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 413)
HYBRIDITIETOA
Hybridiakun latauksen lopettaminen
dollistamiseksi ennen liikkeellelähtöä. Latausjohdin voidaan jälleen irrottaa, jos auton lukitus avataan etäavaimella. Jos autossa on Passive Entry*,
lukitseminen ja lukituksen avaaminen voidaan
tehdä jälleen kahvaa käyttäen.
Lopettakaa lataus avaamalla auton lukitus ja irrottamalla latausjohdin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta7 (vaihtovirta).
HUOM
Avatkaa aina auton lukitus, jotta lataaminen
keskeytyy, ennen kuin irrotatte auton 230 V:n
pistorasiasta (vaihtovirta). Huomatkaa, että
latausjohdin on irrotettava auton latausliitännästä ennen irrottamista 230 V:n pistorasiasta. Siten vältetään järjestelmän vaurioituminen ja toisaalta estetään lataamisen tahaton
keskeytyminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Irrottakaa johdin auton latausliitännästä ja
sulkekaa luukku.
•
•
•
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 409)
Latausjohdin (s. 405)
Hybridiakun lataus (s. 403)
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 409)
Irrottakaa johdin 230 V:n pistorasiasta.
Avatkaa auton lukitus etäavaimella – lataus
lopetetaan ja latausjohtimen lukittu kahva
vapautuu/avataan lukituksesta.
7
Asettakaa latausjohdin takaisin auton säilytyslokeroon tavaratilan lattian alle.
Latausjohdin lukittuu automaattisesti
Jos latausjohdinta ei irroteta latausliitännästä, se
lukittuu automaattisesti uudelleen kiinni hieman
lukituksen avaamisen jälkeen latauksen ja kantaman maksimoimiseksi sekä esi-ilmastoinnin mah-
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
* Valinnais-/lisävaruste. 417
HYBRIDITIETOA
Twin Engine -mallia koskevat
symbolit ja ilmoitukset kuljettajan
näytössä
tössä. Ne voidaan näyttää myös yhdessä yleisten
merkki- ja varoitussymbolien kanssa ja ne sammuvat, kun ongelmat on korjattu.
Joukko Twin Engine -toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näySymboli
Ilmoitus
Sisältö
12 V akku
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA akun tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Latausvika, huolla heti. Aja korjaamoon.
12 V akku
Latausvika Pysäytä turvallisesti
Hybridiakun vika. Pysäyttäkää auto viipymättä ja ottakaa yhteyttä korjaamoonA akun tarkastuttamiseksi.
12 V akku
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Varokevika Huolto tarpeen
Hybridiakku
Ylikuumentunut, pysäytä turvallisesti
Alentun. suorituskyky
Auton maksimi nopeutta rajoitettu
Hybridijärjestelmä
Nykivä käyttö hitaalla nopeudella,
autolla ajo on mahdollista
418
Hybridiakun lämpötila näyttää nousevan epätavallisen korkeaksi, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa
moottori. Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen kuin jatkatte matkaa. Soittakaa korjaamolleA tai
tarkistakaa ulkoapäin ennen matkan jatkamista, että kaikki vaikuttaa normaalilta.
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi korkeampia ajonopeuksia varten. Ladatkaa akku mahdollisimman pian.
Hybridijärjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi
mahdollisimman pian.
HYBRIDITIETOA
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Hybridijärjestelm. vika
Hybridijärjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Huolto tarpeen
Latauskaapeli
Irrota ennen käynnistystä
Latauskaapeli
Irrotettu? Käännä käyn- nistysnuppia
ja pidä 7 s
A
Näytetään, kun kuljettaja yrittää käynnistää autoa latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon. Irrottakaa latausjohdin ja sulkekaa latausluukku.
Näytetään, kun kuljettaja käynnistää auton aiemman yrityksen jälkeen latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon. Irrottakaa latausjohdin tai tarkistakaa, että johdin on todellakin irrotettu ja latausluukku
suljettu.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 409)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Hybridiakun lataus (s. 403)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä (s. 91)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 89)
Hybridimittari (s. 82)
Hybridiakun mittari (s. 83)
419
HYBRIDITIETOA
Hybridiakulla varustetun auton
pitkäaikainen säilytys
HUOM
Valitkaa autolle mahdollisimman viileä paikka
akun vanhenemisen minimoimiseksi pitkäaikaisessa säilytyksessä. Kesäaikana tulee
auton mieluiten seistä sisällä tai ulkona varjossa, riippuen siitä, missä lämpötila on matalin.
Jotta hybridiakun kunto huononee mahdollisimman vähän auton pitkäaikaissäilytyksessä (kestää
yli yhden kuukauden) suosittelemme että sen
lataustaso on kuljettajan näytön mukaan n. 25 %.
Menetelkää seuraavasti:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
420
1.
Jos varausaste on korkea - ajakaa autolla,
kunnes n. 25 % on jäljellä. Jos lataustaso on
alhainen, ladatkaa akkua, kunnes n. 25 %
saavutetaan.
2.
Jos säilytysaika on ollut yli 6 kuukautta tai
hybridiakun lataustaso on huomattavasti alle
25 %, ladatkaa akku uudelleen n. 25 %:iin
pitemmän säilytyksen aikana esiintyvän luonnollisen itsepurkautumisen kompensoimiseksi. Tarkistakaa juokseva lataustaso kuljettajan näytöstä.
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 409)
Hybridiakun mittari (s. 83)
Hybridiakun lataus (s. 403)
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
Auton käynnistämiseksi:
Kun etäavain on matkustamossa, auto käynnistetään tunnelikonsolissa olevalla käynnistysnupilla.
1.
2.
3.
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
VAROITUS
Ennen käynnistämistä:
•
•
•
Kiinnittäkää turvavyö.
Säätäkää istuin, ohjauspyörä ja peilit.
Tarkistakaa, että voitte painaa jarrupolkimen täysin pohjaan.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti auton käynnistykseen, koska auto on varustettu avaimettoman
käynnistyksen tuella (Passive Start).
1
422
Etäavaimen pitää olla autossa. Passive Start järjestelmällä varustetuissa autoissa avaimen
pitää olla matkustamon etuosassa. Auton
valinnaisen avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen* yhteydessä riittää, että
avain on jossain auton sisällä.
Pitäkää jarrupoljin täysin painettuna1. Jos
autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa,
että P- tai N-vaihdeasento on valittu. Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on varmistettava, että vaihdevipu on vapaa-asennossa
tai kytkinpoljin alaspainettuna.
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja päästäkää irti. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
On kuitenkin tilanteita, joissa sen sijaan käynnistyy bensiinimoottori, esim. liian matalassa lämpötilassa tai jos hybridiakkua pitää ladata.
Autoa ei saa käynnistää latausjohdon ollessa kytkettynä, mutta jos sitä ei voida irrottaa tai jos auto
virheellisesti havaitsee latausjohdon, auto voidaan
pakkokäynnistää:
1.
Painakaa jarrupoljinta ja kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään.
2.
Kuljettajan näyttöön tulee teksti
Latauskaapeli Irrota ennen käynnistystä.
3.
Kääntäkää käynnistyskytkintä uudelleen myötäpäivään.
4.
Teksti Irrotettu? Käännä käynnistysnuppia ja pidä 7 s tulee näyttöön,
käynnistäkää auto tällöin kääntämällä kytkintä myötäpäivään ja pitämällä sitä 7 sekuntia tässä asennossa.
Käynnistettäessä normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa,
että kun käynnistyskytkintä on käännetty myötäpäivään, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto
on valmis ajoon. Auton käynnistyminen osoitetaan
kuljettajan näytön merkkivalojen sammumisella ja
sen esivalitun teeman syttymisellä.
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen myötäpäivään.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen, odottakaa 3 minuuttia ennen uutta
yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku saa
aikaa palautua.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Auton moottorin sammuttaminen (s. 424)
Jännitetilat (s. 424)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 462)
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, sijoittakaa etäavain varmistuslukijaan. Yrittäkää käynnistystä sen jälkeen uudelleen.
HUOM
Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että sen kohdalla ei ole muita auton
avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita
(esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia
tietokoneita tai latureita). Varalukijan kohdalla
olevat auton avaimet voivat häiritä toisiaan.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä viesti Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota, odottakaa, kunnes viesti poistuu, ja yrittäkää sitten käynnistää
uudelleen.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana.
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte
autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti, jos
autossa on lapsia.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä
tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan
mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää
pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
423
KÄYNNISTYS JA AJO
Auton moottorin sammuttaminen
•
Auton moottori sammutetaan tunnelikonsolissa
olevan käynnistyskytkimen avulla.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 462)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
Jännitetilat
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan
auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri tasolle - 0, I
ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä
tasot nimellä "jännitetila".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä kussakin jännitetilassa/kullakin
tasolla:
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Auton moottorin sammutus:
–
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja vapauttakaa se – moottori sammuu. Säädin
palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jos automaattivaihteistolla varustetun auton vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa tai jos auto rullaa:
–
Kääntäkää kytkintä myötäpäivään ja pitäkää
sitä tässä asennossa, kunnes auto sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
424
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Jännitetilat (s. 424)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
KÄYNNISTYS JA AJO
Taso
0
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetäänA.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia* voidaan
säätää.
•
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttääA.
•
•
•
II
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä voidaan käyttääA.
Toiminnot ovat aikaohjattuja tässä jännitetilassa ja ne suljetaan automaattisesti hetken kuluttua.
I
Taso
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, Bluetooth-yhteyttä, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan
käyttää.
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
12 V:n liitäntää kuormatilassa voidaan käyttää.
Virrankulutus kuormittaa akkua
tässä jännitetilassa.
Toiminnot
•
•
Valonheittimet sytytetään.
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Jännitetilan valitseminen
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Jännitetilan valitseminen
Tämä jännitetila kuluttaa paljon virtaa akusta ja sitä tulee sen vuoksi
välttää!
A
Aktivoituvat myös avattaessa ovi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 462)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
Jännitetila 0 - Avatkaa auton lukitus ja säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin
käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta
tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla varustetuissa
autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 425
KÄYNNISTYS JA AJO
||
•
•
•
Jännitetila I – kääntäkää käynnistyskytkintä
myötäpäivään ja vapauttakaa säädin. Säädin
palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jännitetila II – kääntäkää käynnistyskytkintä
myötäpäivään ja pitäkää sitä paikallaan
n. 5 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
Takaisin jännitetilaan 0 - Jännitetilaan 0
palaamiseksi tiloista I ja II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa
se. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 424)
Alkolukko*
Alkolukon ohituskytkentä*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä
puhalluskoe, joka varmistaa, ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan
ko. markkina-alueen autolla ajon laillisen rajaarvon mukaisesti.
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä, jotta
autolla voidaan ajaa.
Autossa on liittymä Volvon suosittelemien erimallisten ja eri valmistajien alkolukkojen sähkökytkentää varten. Liittymä helpottaa alkolukon kytkentää ja antaa mahdollisuuden integroituun toimintaan, jonka aikana auton päänäytössä näytetään alkolukkoon liittyviä ilmoituksia. Tietoa eri
alkolukoista saa kyseisten alkolukkojen valmistajien käyttöohjekirjoista.
Jännitetilat (s. 424)
VAROITUS
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla
selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 462)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
426
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 426)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 427)
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Jännitetilat (s. 424)
Käytöstä poistaminen kyseisen alkolukon kautta:
ks. asiaa koskevat ohjeet.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
HUOM
Kaikki ohikytkentätoiminnon aktivoinnit kirjataan ja tallennetaan alkolukon ohjausyksikköön. Ohikytkentää ei voi peruuttaa.
Näyttöön tulee ilmoitus Puhalla alkolukkoon
Ohitus?:
•
Jos "Cancel/Yes" näytetään, valitkaa ohitus
painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisten
painikkeiden oikealle osoittavaa nuolta ja sitten painiketta O.
•
Jos "Yes" näytetään, valitkaa ohitus painamalla O-painiketta.
Alkolukko on nyt ohitettu ja auto voidaan käynnistää.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan joukko mahdollisia ohituskytkentöjä, jotka on kyettävä tekemään ennen huollon tilaamista.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Alkolukko* (s. 426)
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 427)
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Muistettavaa
Jännitetilat (s. 424)
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Välttäkää syömistä ja juomista n. 5 minuuttia
ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
Jarrutoiminnot
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen
tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Käyttö- ja seisontajarrun ohella auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla.
Nämä voivat helpottaa kuljettajaa esim. siten, että
jalkaa tarvitse pitää jarrupolkimella seistäessä liikennevaloissa, lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen
tai ajettaessa alamäkeen.
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(Auto Hold)
•
•
•
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
City Safety
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 426)
Alkolukko* (s. 426)
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Jännitetilat (s. 424)
•
•
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 428)
Seisontajarru (s. 430)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
(s. 435)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 435)
City Safety™ (s. 333)
* Valinnais-/lisävaruste. 427
KÄYNNISTYS JA AJO
Käyttöjarru
Käyttöjarru on osa jarrujärjestelmää.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan
suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen
saamiseksi.
VAROITUS
Hybridiakku saa latausvirtaa kevyestä
jarrutuksesta
Jarrutettaessa kevyesti käytetään sähkömoottorin
moottorijarrutusta. Auton liike-energia muutetaan
tällöin sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen. Akun lataaminen sähkömoottorilla jarruttamisen yhteydessä osoitetaan kuljettajan näytössä.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos
määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Poljintunnistimen vika.
Jos auton virta on katkaistu ja sähkö- ja polttomoottori sammutettu, autoa ei voida jarruttaa.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin
käynnistyksen yhteydessä: Automaattinen toiminnan tarkastus.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti
kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta vähentää
moottorijarrutuksella vaihdeasennossa B.
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä.
Auton varsinainen jarrujärjestelmä
toimii edelleen, mutta ilman ABStoimintoa.
Lukkiutumattomat jarrut
Autossa on lukkiutumattomat jarrut, Anti-lock
Braking System (ABS), jotka voivat estää pyörien
lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat
ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi
jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun auto on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja
vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän
automaattinen testaus voidaan tehdä alhaisella
ajonopeudella. Testauksen tuntee jarrupolkimen
sykkimisestä.
428
Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus latauksesta sähkömoottorijarrutuksen aikana.
Tämä toiminto on aktiivinen nopeusalueella
150–5 km/h (93–3 mph). Voimakkaammassa
jarrutuksessa ja nopeusalueen ulkopuolella hydraulinen jarrujärjestelmä täydentää jarrutusta. Kuljettajan näytössä tämä ilmaistaan osoittimella,
joka on punaisen alueen alaosassa.
Jos ilmoitus Jarrupoljin Ominaisuudet muuttuneet Vaatii huollon näytetään, "Brake-by-wire"-järjestelmä ei toimi. Jarrupoljin ottaa
kiinni alempana ja jarrutukseen tarvitaan enemmän poljinvoimaa.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
voinut syntyä vika.
•
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa
enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 429)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä BAS (Brake
Assist System) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa
jarrutettaessa ja lyhentää siten jarrutusmatkaa.
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima
voidaan vahvistaa tasolle, jolloin ABS-järjestelmä
alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa
jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 428)
Tämä voi olla tilanne myös auton pesun jälkeen.
Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää sen vuoksi suurempi etäisyys
edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon
vallitseva liikennetilanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 428)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 430)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 435)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 429)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 430)
Jarrujärjestelmän kunnossapito (s. 430)
Jarruvalot (s. 152)
429
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
Jarrujärjestelmän kunnossapito
Seisontajarru
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros.
Tarkistakaa jarrujärjestelmän komponentit säännöllisesti kulumisen varalta.
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on
eritelty Huolto- ja takuukirjassa. Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt antavat optimaalisen jarruvaikutuksen vasta muutamien satojen kilometrien (mailien) ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus
painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo
suosittelee, että asennetaan vain Volvoonne
hyväksytyt jarrupalat.
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle
paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla kaksi pyörää.
Tämä voi pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen
vuoksi erityisen pitkä turvaväli edellä olevaan ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
•
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan jarrutettaessa.
•
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
TÄRKEÄÄ
Käyttöjarru (s. 428)
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus
on tarkistettava säännöllisesti.
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 429)
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne
tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus
korjaamolla – suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 428)
Seisontajarrun säädin on sijoitettu tunnelikonsoliin
istuinten väliin.
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni
syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy takapyöriin, kun
auto on melkein paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
430
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 431)
•
Pysäköinti mäkeen (s. 433)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 433)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
Seisontajarrun aktivointi ja
deaktivointi
Automaattinen aktivointi
Seisontajarru aktivoituu automaattisesti:
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
•
jos Auto hold -toiminto (automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja auto
on seissyt paikallaan pitempään (5–10
minuuttia).
•
•
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P.
Seisontajarrun kytkentä
kun auto on sammutettu ja seisontajarrun
automaattisen kytkemisen asetus on aktivoitu keskinäytössä.
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan aktivoida
auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutustapahtuma keskeytyy, kun
säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan.
HUOM
1.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy, kun
seisontajarru on aktivoitu.
2.
Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa
kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun seisontajarru on
aktivoitu.
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
}}
431
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Seisontajarrun deaktivointi
HUOM
Kun auto käynnistetään, seisontajarru voi
vapautua automaattisesti ilman, että turvavyö
on kiinnitetty.
Seisontajarrun automaattisen
aktivoinnin asetus
Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä automaattisesti sammutettaessa auton moottori.
Valinta tehdään keskinäytön asetusnäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin
asetus (s. 432)
•
•
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 433)
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Seisontajarru ja
jousitus ja merkitkää toiminto
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
tai poistakaa sen merkintä.
Seisontajarru (s. 430)
Pysäköinti mäkeen (s. 433)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Manuaalinen deaktivointi
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 431)
2.
•
Seisontajarru (s. 430)
Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Automaattinen deaktivointi
1. Kiinnittäkää turvavyö.
2.
432
•
Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
3.
Käynnistäkää moottori.
4.
Valitkaa vaihdeasento D tai R ja painakaa
kaasua.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
KÄYNNISTYS JA AJO
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarrun vian yhteydessä
Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne
mäkeen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun, jos seisontajarrua ei voida deaktivoida
tai aktivoida useidenkaan yritysten jälkeen.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru
kytkettynä.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen
vika on korjattu, pyörät pitää kääntää samalla
tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen olla asennossa P.
•
Pieni akkujännite
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada auton
liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös samanaikaisesti,
kun auto lähtee liikkeelle. Vapauttakaa säädin,
kun moottori alkaa vetää.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa
kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua
ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla
sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 431)
Käynnistysakku (s. 599)
Volvon huolto-ohjelma (s. 582)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 431)
433
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi vapauttaa
jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen, kun
auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko käyttöjarrua
tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja
se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Lähdettäessä liikkeelle jarrut irrottavat automaattisesti, jos kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
HUOM
Jarrutettaessa pysähdyksiin ylä- tai alamäessä
jarrupoljinta on painettava hieman kovempaa
ennen sen vapauttamista, jotta varmistetaan,
että auto ei liiku lainkaan.
Pysäköintijarru aktivoidaan, jos:
•
•
•
•
434
auto sammutetaan
kuljettajan ovi avataan
kuljettajan turvavyö irrotetaan
auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10
minuuttia) paikallaan.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Automaattisen jarrutuksen aktivointi
ja deaktivointi seistäessä paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
aktivoidaan tunnelikonsolin painikkeella.
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
seisontajarrua auton pitämiseen
paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja deaktivointi seistäessä paikallaan (s. 434)
•
•
•
Käyttöjarru (s. 428)
Seisontajarru (s. 430)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 435)
–
Painakaa tunnelikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu. Aktivoitu toiminto on
käytössä myös auton seuraavalla käynnistyskerralla.
KÄYNNISTYS JA AJO
Toiminnon sammuttaminen
Liikkeellelähtöapu mäessä
Kun toiminto on aktiivinen ja pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla (A-symboli palaa), on poiskytkentää varten painettava jarrupoljinta samalla kun painiketta painetaan.
Mäkilähtöavustin, Hill Start Assist (HSA), estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se
estää auton rullaamisen eteenpäin.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy
muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja siirtää
jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
•
Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
•
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin (HSA) edelleen aktiivinen ja estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä
liikkeelle ylämäkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja lähtee autolla
liikkeelle.
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, jos toiminto automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
•
Käyttöjarru (s. 428)
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso
saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen
kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on
estää mahdollinen jälkitörmäys tai ehkäistä sen
vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa vaara,
ettei enää ole mahdollista hallita ja ohjata autoa.
Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon
tai kohteeseen auton reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella tavalla.
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen
aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää siten,
että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on kunnossa törmäyksen jälkeen.
Jarruapu sisältyy turvajärjestelmiin Rear Collision
Warning ja Blind Spot Information.
}}
435
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 345)
BLIS* (s. 346)
Jarrutoiminnot (s. 427)
Vaihteisto
Symboli
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien välillä.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Autossa on kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto ja sähkömoottori takavetoa varten. Vaihteiden määrä tarkoittaa sitä, että moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan hyödyntää tehokkaasti. Kaksi vaihteista on ylivaihteita, jotka säästävät polttoainetta ajettaessa tasaisella kierrosluvulla. Vaihtamisvivuilla* voidaan vaihtaa käsin ylöstai alaspäin. Kuljettajan näytössä näytetään, mitä
vaihdeasentoa kulloinkin käytetään.
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus.
Noudattakaa annettua suositusta.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua suositusta.
Alentunut suorituskyky/Kiihdytyksen tehoa alennettu
Jos voimansiirrossa on tilapäinen
vika, auto voi siirtyä ns. Limp home
-tilaan, jossa moottorin teho on
alhaisempi voimansiirron vahingoittumisen välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän
osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran
esiintyessä syttyy varoitussymboli kuljettajan
näytössä ja esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Sisältö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 437)
•
Vaihtoilmaisin* (s. 440)
Symbolit kuljettajan näytössä
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä
näytetään symboli ja ilmoitus.
436
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteiston
vaihdeasennot
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan,
kun pysäköintiasento valitaan.
Automaattivaihteisto valitsee kulloiseenkin ajotilanteeseen parhaiten sopivan vaihteen. Vaihteistossa on myös manuaalinen vaihdeasento.
Toisen vaihdeasennon valitsemiseksi pysäköintiasennon ollessa valittuna pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla tai II.
Kytkekää pysäköitäessä ensin seisontajarru ja
valitkaa sitten pysäköintiasento.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento P
HUOM
Kuljettajan näytössä näytetään valittu vaihdeasento:
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa,
ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.
P, R, N, D tai B.
Käsinvaihdossa näytetään myös käytössä oleva
vaihde (1 - 8).
Aputoiminnot
Järjestelmä vaihtaa automaattisesti P-tilaan:
Vaihtaminen
Vaihteenvalitsin on shift-by-wire-tyyppiä, ts. vaihtaminen tapahtuu elektronisesti, ei mekaanisesti.
Tämä tarkoittaa helpompaa vaihtamista ja erottuvampia vaihdeasentoja.
Vaihtakaa vaihdeasentoa painamalla palautuvaa
vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin.
•
•
Pysäköintiasento aktivoidaan P-painikkeella, joka
on sijoitettu vaihteenvalitsimen viereen.
jos auto sammutetaan tilassa D tai R.
jos kuljettaja irrottaa turvavyön ja avaa kuljettajan oven auton ollessa käynnissä ja vaihteenvalitsimen muussa asennossa kuin P.
Auton pysäköinti ilman turvavyötä ja ovi avoinna:
poistukaa P-tilasta kytkemällä jälleen R tai D.
}}
437
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Peruutusasento - R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.
•
•
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto
seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa Nasennossa.
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 440)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 439)
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 440)
Vaihtoilmaisin* (s. 440)
Jotta voidaan vaihtaa vapaa-asennosta toiseen
vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
Jarrutustila – B
B voidaan valita milloin tahansa ajon aikana. B tilassa autoa jarrutetaan sähkömoottorilla, kun
kaasupoljin vapautetaan, samalla kun hybridiakkua ladataan. Tämä antaa enemmän mahdollisuuksia ladata hybridiakkua, koska latausta
tapahtuu myös silloin, kun kuljettaja ei käytä jarrupoljinta.
B-asento kuljettajan näytössä.
B -tilasta voidaan vaihtaa käsin pienemmälle vaihteelle. Kuljettajan näytössä näytetään, mikä
vaihde (1–8) on käytössä.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta kerran taaksepäin
vaihtaaksenne seuraavaksi pienemmälle vaihteelle.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta kerran taaksepäin
vaihtaaksenne vielä pienemmälle vaihteelle.
Jotta suuremmalle vaihteelle voidaan vaihtaa
käsin, autossa on oltava ohjauspyörän vaihteenvalitsimet*.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta eteenpäin palataksenne D-asentoon.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti alaspäin,
jos nopeuden laskee alemmaksi kuin valitulle
vaihteelle on kohtuullista.
438
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
–
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa vaihdetta
käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
Ohjauspyörän vaihtamisvipujen
aktivointi
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:
–
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella.
Toiminnon sulkeminen
Manuaalinen sulkeminen vaihdeasennoissa
D ja B
– Kytkekää ohjauspyörän vaihtamisvivut pois
vetämällä oikeaa vipua (+) ohjauspyörää
kohti, kunnes valittuna olevan vaihteen
numero kuljettajan näytössä sammuu.
> Vaihteisto palaa vaihdeasentoon D tai B
riippuen siitä, mikä asento oli valittuna
ennen vaihtamisvipujen aktivointia.
Automaattinen sulkeminen
Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä. Merkkinä
tästä valittuna olevan vaihteen numero sammuu.
Vaihdeasennossa B automaattista sulkemista ei
tapahdu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 437)
Vaihtoilmaisin* (s. 440)
Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan näytössä
oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin
vaihdetta.
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.
Vaihto
Vaihtaminen yhdellä portaalla:
* Valinnais-/lisävaruste. 439
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
Vaihtoilmaisin*
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää ko.
vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on hyvä
kytkeä seuraava vaihde parhaan mahdollisen
polttoainetalouden kannalta.
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa oikealla
vaihteella ja vaihtaa ajoissa.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta,
tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen
kuljettajan näytössä ja ilmoittaa ylöspäin osoittavalla nuolella, milloin kannattaa vaihtaa suuremmalle vaihteelle. Vaihtamisosoitin näytetään vaihdeasennossa B.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on erityisiä varmuusjärjestelmiä.
Pysäköintiasennosta - P
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Vapaa-asennosta - N
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin
on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta
toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla II.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä
Jos vaihteenvalitsin on lukittu, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, esim. Vaihdevipu
Paina jarrupoljinta vaihdevivun
aktivoimiseksi.
Vaihteenvalitsinta ei lukita mekaanisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
440
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdowntoimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja
kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen
moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu
mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.
Pakkovaihdossa auto voi vaihtaa kerralla yhtä tai
useampaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen. Moottorivaurioiden estämiseksi auto vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun
moottorin kierrosluku nousee maksimitasolle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 437)
Vaihtamisosoitin kuljettajan näytössä2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 437)
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 437)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Neliveto
Käyttöjärjestelmät
Neliveto, AWD (All Wheel Drive), tarkoittaa, että
auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.
Volvon Twin Engine yhdistää etupyöriä käyttävän
polttomoottorin ja takapyöriä käyttävän sähkömoottorin.
Takapyöriä käyttävä sähkömoottori mahdollistaa
sähköisen nelivetotoiminnon.
Kaksi käyttöjärjestelmää
Parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi vetovoima jaetaan automaattisesti parhaiten pitäviin
pyöriin. Järjestelmä laskee jatkuvasti takapyörille
jaettavan vääntömomentin tarpeen ja voi ohjata
välittömästi enintään puolet moottorin vääntömomentista takapyörille.
Nelivedolla on myös vakauttava vaikutus suuremmilla nopeuksilla. Normaalissa ajossa jaetaan
suurempi osa voimasta etupyörille. Auton seistessä paikallaan neliveto on aina kytkettynä, jotta
kiihdytettäessä saadaan suurin mahdollinen vetoteho.
Nelivedon ominaisuudet vaihtelevat valitun ajotilan mukaan.
Kuljettajan etukäteen valitsemasta ajotilasta ja
käytettävissä olevasta sähköenergiasta riippuen
voidaan molempia käyttöjärjestelmiä käyttää joko
yksittäin tai rinnakkain.
Sähkömoottori saa energiansa tunnelikonsolissa
olevasta hybridiakusta. Hybridiakkua voidaan
ladata seinäpistorasiasta tai erityisessä latausasemassa. Polttomoottori voi lisäksi ladata hybridiakkua erityisellä suurjännitegeneraattorilla.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori voivat
tuottaa vetovoimaa suoraan pyöriin. Kehittynyt
ohjausjärjestelmä koordinoi molempien käyttöjärjestelmien ominaisuuksia mahdollisimman hyvän
ajotalouden saamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat (s. 443)
Vaihteisto (s. 436)
Hybridiakku – hybridiakun tehtävä on varastoida energiaa. Se ottaa energiaa talteen
ladattaessa sitä sähköverkosta, regeneratiivisen jarrutuksen aikana tai suurjännitegeneraattorilta. Se luovuttaa energiaa sähkökäyttöä varten ja myös sähkökäyttöisen ilmastoinnin väliaikaista käyttämistä varten matkustamon esi-ilmastoinnin yhteydessä.
Polttomoottori – polttomoottori käynnistyy,
kun hybridiakun energiataso ei riitä kuljettajan pyytämän moottorin tehon tuottamiseen.
Suurjännitegeneraattori3 – lataa hybridiakkua.
Polttomoottorin käynnistysmoottori. Voi tukea
polttomoottoria ylimääräisen sähköenergian
avulla.
Sähkömoottori – liikuttaa autoa sähkökäytössä. Tuottaa tarvittaessa lisää vääntömo-
2
3
Kuva on kaaviomainen - ulkonäkö voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – yhdistetty suurjännitegeneraattori ja käynnistysmoottori.
}}
441
KÄYNNISTYS JA AJO
menttia ja tehoa kiihdytettäessä. Tuottaa
sähköisen nelivetotoiminnon. Muuntaa jarrutusenergiaa sähköenergiaksi.
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Yleistä toiminnosta Twin Engine (s. 402)
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Twin Engine -mallissa (s. 442)
Ajotilat (s. 443)
Vaihteisto (s. 436)
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia
tekijöitä (s. 451)
Polttomoottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen Twin Engine mallissa
Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka paljon autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla tai molemmilla yhtä aikaa. Sähkökäytöllä
auton on joskus käynnistettävä polttomoottori
automaattisesti ulkoisten olosuhteiden, esim.
alhaisten ulkolämpötilojen, takia. Tämä on täysin
normaalia. Lisäksi polttomoottori käynnistyy aina
hybridiakun saavutettua alimman lataustasonsa.
Ilmastointiasetukset alhaisissa
lämpötiloissa
Alhaisissa lämpötiloissa polttomoottori käynnistyy
välillä automaattisesti, jotta haluttu matkustamon
lämpötila ja ilmanlaatu saavutetaan. Polttomoottorin käyntiaikaan voidaan vaikuttaa:
•
•
•
laskemalla lämpötilaa
alentamalla puhaltimen tehoa
aktivoimalla ajotila Pure.
Sähkökäyttö alhaisissa tai korkeissa
lämpötiloissa
Alhaisissa tai korkeissa ulkolämpötiloissa auton
kantama ja teho sähkökäytöllä voivat pienentyä ja
vaikuttaa siihen, kuinka usein polttomoottori
käynnistyy automaattisesti.
Pakokaasunpuhdistus
Sen varmistamiseksi, että pakokaasunpuhdistus
toimii optimaalisesti, polttomoottorin on oltava
442
käynnistyksen jälkeen muutama minuutti käynnissä. Aika, joka polttomoottorin on oltava käynnissä, vaihtelee katalysaattorin lämpötilasta riippuen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjärjestelmät (s. 441)
Taloudellinen ajo (s. 449)
Ajaminen sähkökäytöllä (s. 450)
Ajotilat (s. 443)
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajotilat
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin
ajokokemuksen parantamiseksi ja ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Seuraavia järjestelmiä sovitetaan
mahdollisimman hyvien ajo-ominaisuuksien saamiseksi ko. ajotilassa:
•
•
•
•
•
•
Ohjaus
Moottori/vaihteisto/neliveto
Jarrut
Iskunvaimennus
Kuljettajan näyttö
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Valittavat ajotilat
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoa tuulettamattomaan tilaan
ajotilan ollessa aktivoituna ja polttomoottorin
sammutettuna - automaattinen moottorin
käynnistys voi tapahtua hybridiakun energiatason ollessa matala ja pakokaasut voivat tällöin
vakavasti vahingoittaa ihmisiä ja eläimiä.
HYBRID
• Tämä on auton normaalitila, jossa sähkö- ja
polttomoottorit toimivat yhdessä.
Auto on käynnistyessään Hybrid-tilassa. Ohjausjärjestelmä käyttää sekä sähkö- että polttomoottoria – erikseen tai rinnan – ja laskee optimaalisen käyttötavan suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden kannalta katsottuna. Se,
voidaanko ajaa pelkällä sähkömoottorilla, riippuu
hybridiakun energiatasosta ja esim. matkustamon
lämmitys-/jäähdytystarpeesta.
voikaa Charge toimintonäkymässä palauttaaksenne kyvyn ajaa pelkällä sähköllä.
Ajotila on mukautettu pienelle energiankulutukselle, joka käyttää optimaalista sähkö- ja polttomoottorikäytön yhdistelmää niin, että ilmastoinnin
mukavuus ja ajokokemus ovat keskenään sopusoinnussa. Kun halutaan nopeampaa kiihtyvyyttä,
käytetään sähköisestä voimansiirrosta saatavaa
maksimaalista lisätehoa. Auto myös tunnistaa, jos
ajo-olosuhteet edellyttävät nelivetoa, joka kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti. Neliveto ja sähköinen lisäteho ovat aina käytettävissä akun lataustilasta riippumatta.
Suuren tehon ollessa käytettävissä on mahdollista ajaa pelkällä sähköllä. Kaasupoljinta painettaessa vain sähkömoottori aktivoituu, kunnes
tietty asento saavutetaan. Polttomoottori käynnistyy, kun tämä asento ylitetään ja akun energiataso ei riitä kuljettajan kaasupolkimella pyytämän
moottorin tehon tuottamiseen.
Matalalla energiatasolla (hybridiakku melkein
tyhjä) pitää myös akun energiatasoa samanaikaisesti ylläpitää, mikä johtaa polttomoottorin käynnistymiseen useammin. Ladatkaa hybridiakku
230 VAC:n pistorasiasta latausjohtimella, tai akti}}
443
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Kuljettajan näytön tiedot
Ajettaessa hybriditilassa kuljettajan näytössä näytetään hybridimittari. Hybridimittarin osoitin ilmoittaa, paljonko energiaa kuljettaja pyytää kaasupolkimella. Merkintä salaman ja pisaran välillä näyttää, paljonko energiaa on saatavana.
ilmastointiasetuksilla rajoitettu, jotta ajomatka
pelkällä sähköllä on mahdollisimman pitkä.
Pure-tila on käytettävissä, kun hybridiakun energiataso on riittävän korkea. Myös Pure-tilassa
polttomoottori käynnistyy, jos akun energiataso
on liian alhainen. Polttomoottori käynnistyy myös
•
•
•
Kuljettajan näyttö ajettaessa eteenpäin sekä sähkö- että
polttomoottorikäytöllä.
Kuljettajan näytössä näytetään myös
energian palauttaminen akkuun (regenerointi) kevyen jarrutuksen aikana.
PURE
• Ajakaa autolla sähkömoottoria käyttäen mahdollisimman vähällä energiankulutuksella ja
mahdollisimman pienillä hiilidioksidipäästöillä.
Ajotila maksimoi ajamisen hybridiakulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teho on tietyillä
444
jos nopeus ylittää 125 km/h (78 mph)
jos kuljettaja pyytää enemmän käyttövoimaa
kuin sähkökäyttö pystyy antamaan
järjestelmän/komponenttien rajoitusten takia,
esim. alhainen ulkolämpötila.
Ajotila on optimoitu mahdollisimman pitkälle ajomatkalle sähköllä ja kehitetty erityisesti kaupunkiliikenteeseen. Pure-tilassa kulutus on mahdollisimman pieni myös silloin, kun hybridiakku on
tyhjentynyt. Matkustamon ilmastointi asetetaan
Eco-tilaan ja liukkaalla kelillä voidaan sallia hieman enemmän pyörien luistoa, ennen kuin neliveto kytkeytyy automaattisesti.
Eco-ilmastointi
Pure-ajotilassa matkustamon Eco-ilmastointi aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen vähentämiseksi.
HUOM
Aktivoitaessa Pure-ajotila joitakin parametreja
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksissa muutetaan ja joidenkin sähkökuluttajien
toimintoja rajoitetaan. Jotkut asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti, mutta täysi toimivuus saavutetaan vain poistumalla Pureajotilasta tai sovittamalla Individual-ajotila
siten, että ilmastointi toimii täysimittaisesti.
Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa
maks. huurteenpoisto -painiketta.
AWD
• Parantaa auton pitoa ja etenemiskykyä
tehostetulla nelivedolla.
Ajotila lukitsee auton nelivedolle. Optimaalinen
etu- ja taka-akselin vääntömomentin jako varmistaa parhaan etenemiskyvyn, ajovakauden ja pidon
esimerkiksi liukkaalla kelillä, ajettaessa raskaan
perävaunun kanssa tai hinattaessa toista ajoneuvoa. Ajotila AWD on aina käytettävissä hybridiakun lataustilasta riippumatta.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat
käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää, mikä
lisää polttoaineenkulutusta.
Auton muissa ajotiloissa auto sovittaa nelivedon
tarpeen automaattisesti alustan mukaan ja voi
kytkeä sähkömoottorin tai käynnistää polttomoottorin tarvittaessa.
KÄYNNISTYS JA AJO
POWER
• Power-tilassa auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi nopeammin painettaessa kaasua.
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se on
ensin aktivoitu keskinäytössä.
•
•
•
•
•
•
Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat
käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää, mikä
lisää polttoaineenkulutusta.
Ajotila on optimoitu maksimaaliselle suorituskyvylle ja reagoinnille kaasunpainallukseen. Se
muuttaa polttomoottorin reagointia kaasupolkimen painallukselle, vaihteenvaihtamisen mallille ja
ahtopainejärjestelmälle. Lisäksi alusta-asetukset,
ohjaus ja jarrujen reagointi optimoidaan. Ajotila
Power on aina käytettävissä hybridiakun lataustilasta riippumatta.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää
sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien
mukaan. Nämä asetukset tallennetaan omaan
kuljettajaprofiiliin.
4
Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat
jokin ajotila aloitusta varten: Pure, Hybrid tai
Power.
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien asetuksia:
Ajotila maksimoi poltto- ja sähkömoottorien
yhdistetyn tehon käyttämällä sekä etu- että takavetoa. Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla
on suuri vetovoima. Ohjausvaste on nopeampi ja
vaimennus kovempi.
INDIVIDUAL
• Sovittakaa ajotila omien toivomustenne
mukaiseksi.
3.
Kuljettajan näyttö
Ohjausvoima
Voimansiirron ominaisuudet
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö
ECO-ilmastointi.
Polttomoottorin käyttäminen
Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka paljon
autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla
tai molemmilla yhtä aikaa.
Yksilöllisen ajotilan asetusnäkymä4.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
Ensisijaisesti tarkoituksena on käyttää eri moottoreita ja hybridiakussa olevaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti huomioiden eri ajotilojen
ominaisuudet ja se, paljonko kuljettaja pyytää
tehoa kaasupolkimella.
Joissakin tapauksissa järjestelmän ajoittaisten
rajoitusten tai päästöjen rajoitusta koskevien lainsäädännöllisten vaatimusten takia polttomoottoria
voidaan käyttää enemmän.
}}
445
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ajotilan vaihtaminen (s. 446)
Taloudellinen ajo (s. 449)
Hybridimittari (s. 82)
Yleistä toiminnosta Twin Engine (s. 402)
Ajotilan vaihtaminen
Ajotila vaihdetaan tunnelikonsolin säätimellä.
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Ajotilan vaihtaminen:
1.
Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.
> Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.
2.
Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin,
kunnes haluamanne ajotila on merkitty.
3.
Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.
> Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.
Jos ajotila on ponnahdusvalikossa harmaana, sitä
ei voida valita.
446
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotilat (s. 443)
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäätö* ja vaimennus
Iskunvaimennus (Four-C)
Kuljetuksen yhteydessä
Tasonsäätöä ja iskunvaimennusta säädetään
automaattisesti autossa.
Takaosan tasonsäätö pitää auton samalla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Tasonsäätö voi
toimia myös sen jälkeen, kun auto on pysäköity.
Iskunvaimennus on sovitettu valitun ajotilan ja
auton käyttämän nopeuden mukaan. Vaimennus
on normaalisti asetettu mahdollisimman hyvän
mukavuuden perusteella ja sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan, auton kiihtyvyyden, jarrutuksen ja
kaartamisen perusteella.
Kuljetettaessa autoa lautalla, junalla tai kuormaautolla auton saa sitoa vain renkaiden ympäriltä,
ei alustan muista osista. Ilmajousitukseen voi syntyä muutoksia kuljetuksen aikana, mikä voi vaikuttaa sidontaan negatiivisesti.
Symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
Käyttäjä on kytkenyt tasonsäädön pois manuaalisesti.
Käyttäjän deaktivoima
Tilapäisesti alennettu suorituskyky
Tasonsäätötoimintoa on rajoitettu tilapäisesti huomattavan järjestelmäkäytön takia. Jos tämä
ilmoitus näkyy usein (esim. useita kertoja viikossa), ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
Jousitus
On ilmennyt vika. Käykää korjaamollaA niin pian kuin mahdollista.
Jousitus
Huolto tarpeen
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 447
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousituksen häiriö
Pysähdy turvallisesti
On ilmennyt kriittinen vika. Pysäyttäkää auto turvallisesti ja antakaa hinausauton kuljettaa (kaikki
pyörät nostettuina lavalle) se korjaamoonA.
Jousitus
On ilmennyt vika. Jos ilmoitus näkyy ajon aikana, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Hidasta Auto on liian korkea
Jousitus
Auton taka-akselin tasonsäätö tavoitekorkeuteen meneillään.
Auton tason automaattinen säätö
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
448
Tasonsäädön* asetukset (s. 449)
Ajotilat (s. 443)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäädön* asetukset
Taloudellinen ajo
Poistakaa tasonsäätö käytöstä, kun auto on nostettava ylös nosturilla, jotta automaattinen säätö
ei aiheuta ongelmia.
Ajakaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti
ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.
Keskinäytön asetukset
Estä tasonsäädön ohjaus
Tietyissä tapauksissa pitää toiminto sulkea, esim.
ennen kuin auto nostetaan ylös nosturilla*. Nosturilla nostettaessa syntyvä tasoero saa muuten
aikaan sen, että ilmajousitus alkaa säätää korkeutta haitallisin seurauksin.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
3.
Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Sähkökäytöllä ajamisen suunnittelu
On tärkeää suunnitella ajo huolellisesti sähkökäytön yhteydessä, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkä ajomatka:
Ajaessanne lyhyen matkan matkustamon esiilmastoinnin jälkeen kytkekää matkustamon
tuuletin tai lämpimässä ilmanalassa ilmastointi mahdollisuuksien mukaan pois toiminnasta.
•
Jos esi-ilmastointia ei voida käyttää kylmällä
säällä, käyttäkää ensisijaisesti istuimen ja
ohjauspyörän sähkölämmitystä. Välttäkää
koko sisätilan lämmittämistä, koska se kuluttaisi energiaa hybridiakusta.
Ladatkaa
• Ladatkaa auto säännöllisesti sähköverkosta.
Ottakaa tavaksi lähteä matkaan aina täyteen
ladatulla hybridiakulla.
•
•
Selvittäkää, missä on latausasemia.
Valitkaa mahdollisuuksien mukaan latausasemalla varustettu pysäköintipaikka.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ladatkaa auto mahdollisimman usein sähköverkosta!
Tasonsäätö* ja vaimennus (s. 447)
Kuormaussuosituksia (s. 571)
Esi-ilmastointi
• Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan auton
esi-ilmastointia ennen ajamista sähköverkkoon liitetyn latausjohtimen avulla.
•
Välttäkää auton pysäköintiä siten, että sisätila
jäähtyy tai lämpenee liikaa pysäköinnin
aikana. Pysäköikää auto esimerkiksi ilmastoituun autotalliin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 449
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Ajaminen
• Mahdollisimman pienen energiankulutuksen
saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Pure.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ja ennakoiden
jarrutusten välttämiseksi. Tämä ajotapa kuluttaa vähiten energiaa.
•
Tasapainottakaa tehontarve kaasupolkimella.
Katsokaa kuljettajan näytön ilmaisimesta käytettävissä oleva sähkömoottorin teho, jotta
polttomoottoria ei käynnistetä turhaan. Sähkömoottori on polttomoottoria tehokkaampi
etenkin alhaisilla nopeuksilla.
•
•
Suuri nopeus lisää energiankulutusta –
ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Aktivoikaa Hold-toiminto toimintonäkymässä
suuremmilla ajonopeuksilla, jos ajomatka on
pitempi kuin mihin sähkö riittää.
•
•
450
Jos jarruttaminen on tarpeen, jarruttakaa
kevyesti jarrupolkimella, se lataa hybridiakkua.
Jarrupolkimeen on sisäänrakennettu regeneratiivinen jarrutustoiminto, jota voidaan vahvistaa sähkömoottorijarrutuksella vaihdeasennossa B.
Välttäkää mahdollisuuksien mukaan
Charge-toiminnon käyttämistä hybridiakun
lataamiseen. Lataaminen polttomoottorilla
lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Vähentäkää kylmässä ilmanalassa mahdollisuuksien mukaan ikkunoiden, peilien, istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitystä.
•
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja
tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi.
Renkaiden valinta voi vaikuttaa energiankulutukseen – kysykää jälleenmyyjältä neuvoja
sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
•
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Älkää pitäkö autoa paikallaan mäessä kaasupolkimen avulla. Käyttäkää sen sijaan käyttöjarrua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ajaminen sähkökäytöllä
Ajettaessa sähkökäytöllä Volvo Twin Engine tarjoaa hyvän polttoainetaloudellisuuden, vähäisten
päästöjen ja korkean suorituskyvyn yhdistelmän.
Energiatehokkain ajaminen:
•
Valitkaa Pure-ajotila, jotta pääsette mahdollisimman pitkän matkan pelkällä sähkökäytöllä.
•
Tasapainottakaa tehontarve kaasupolkimella.
Katsokaa kuljettajan näytön hybridimittarin
ilmaisimesta käytettävissä oleva sähkömoottorin teho, jotta polttomoottoria ei käynnistetä
turhaan.
•
Jos jarruttaminen on tarpeen, jarruttakaa
kevyesti jarrupolkimella, se lataa hybridiakkua.
•
Aktivoikaa Hold-toiminto toimintonäkymässä
suuremmilla ajonopeuksilla, jos ajomatka on
pitempi kuin mihin sähkö riittää.
•
Vähentäkää sähkönkulutusta matkustamossa
vähentämällä esim. puhaltimen voimakkuutta,
sähkölämmityksen tehoa tai ilmastoinnin
käyttöä.
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 30)
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia
tekijöitä (s. 451)
Ajaminen sähkökäytöllä (s. 450)
Hybridimittari (s. 82)
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 542)
Noudattakaa myös taloudellista ajoa koskevia
nopeuteen, renkaisiin ja kuormaan liittyviä yleisiä
neuvoja kantaman maksimoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleistä toiminnosta Twin Engine (s. 402)
Taloudellinen ajo (s. 449)
Hybridimittari (s. 82)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia
tekijöitä (s. 451)
Auton kantamaan sähkökäytöllä
vaikuttavia tekijöitä
kytketty pois päältä, että autossa, jossa on tavanomainen matkustamon ilmastointi.
•
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Twin Engine -mallissa (s. 442)
Tiettyyn rajaan asti lämpimämpi ulkolämpötila vaikuttaa edullisesti kantamaan.
•
"Hold"- ja "Charge"-toiminto (s. 452)
Auton kantama sähkökäytöllä riippuu useista
tekijöistä. Edellytykset pitkän kantaman saavuttamiselle vaihtelevat auton ajo-olosuhteiden
mukaan.
Sertifiointiarvoa auton kantamasta sähkökäytöllä
ei pidä tulkita odotettavissa olevaksi kantamaksi.
Sertifiointiarvo on vertailuarvo, joka on tulosta erityisistä EU-ajojaksoista. Todellinen kantama riippuu useista tekijöistä.
Ulkolämpötila
Matkustamon
ilmastointi
kytketty pois
päältä
30 °C (86 °F)
95 %
80 %
Kantamaan vaikuttavat tekijät
20 °C (68 °F)
100 %
90%
Joihinkin tekijöihin kuljettaja ei voi vaikuttaa, toisiin taas voi.
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C
(14 °F)
70 %
40 %
Pisin kantama saavutetaan hyvin edullisissa olosuhteissa, joissa kaikki tekijät vaikuttavat positiivisesti.
Normaali
matkustamon ilmastointi
Tekijät, joihin kuljettaja ei voi vaikuttaa
Monet ulkoiset olosuhteet vaikuttavat kantamaan
vaihtelevassa määrin:
•
•
•
•
•
liikennetilanne
lyhyet ajomatkat
pinnanmuodostus
ulkolämpötila ja vastatuuli
ajokeli ja tien pinnoite.
Alla olevasta taulukosta käy ilmi, mikä on suurin
piirtein ulkolämpötilan ja kantaman välinen suhde,
sekä autossa, jossa matkustamon ilmastointi on
}}
451
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Tekijät, joihin kuljettaja voi vaikuttaa
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että seuraavat
tekijät vaikuttavat kantamaan, jotta hän voi käyttää autoa energiatehokkaasti:
•
•
•
•
•
•
•
säännöllinen lataaminen
Esi-ilmastointi
•
Taulukoissa esitetyt arvot koskevat uutta
autoa.
•
Ne eivät ole ehdottomia arvoja vaan ne
riippuvat ajotavasta, ympäristöstä ja
muista olosuhteista.
ajoasento Pure
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
nopeus ja kiihdytys
toiminto Hold
renkaat ja rengaspaine.
Alla olevasta taulukosta käy ilmi, mikä on suurin
piirtein tasaisen nopeuden ja kantaman välinen
suhde. Matalampi tasainen nopeus vaikuttaa
edullisesti kantamaan.
Tasainen nopeus
452
HUOM
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
Toimintojen Hold ja Charge
toimintopainikkeet
Ajaminen sähkökäytöllä (s. 450)
Toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Taloudellinen ajo (s. 449)
Hold
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
"Hold"- ja "Charge"-toiminto
Tietyissä tilanteissa voi olla hyvä pystyä ohjaamaan hybridiakun latausastetta ajon aikana.
Tämä voidaan tehdä kaikissa ajotiloissa käytettävissä olevien toimintojen Hold ja Charge avulla.
"Hold"- ja "Charge"-toiminto (s. 452)
Ajotilat (s. 443)
Akkuvirtaa säästetään
myöhempään käyttöön.
Toiminto ylläpitää latausta hybridiakussa sähkökäyttöä varten
ja säästää saatavana olevan
sähköenergian myöhempää
käyttöä, esim. kaupunki- tai esikaupunkiajoa varten. Hold on käytettävissä hybridiakun latausasteesta riippumatta.
Auto toimii kuten normaalissa hybridikäytössä
akun ollessa tyhjentynyt, jolloin auto jarrutusenergian talteenoton lisäksi käynnistää polttomoottorin useammin akun latauksen ylläpitämiseksi.
KÄYNNISTYS JA AJO
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
Charge
Moottori lataa hybridiakkua.
Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa on
tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että:
Toiminto lataa hybridiakkua
polttomoottorin avulla seuraavaa sähkökäyttöä varten. Toiminto ei ole käytettävissä, jos
hybridiakun varausaste on jo
korkea.
Symbolit kuljettajan näytössä
Hybridiakun mittarissa näytetään symboli
Charge on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hybridiakun mittarissa näytetään symboli
on aktivoitu.
, kun Hold
Ajaminen sähkökäytöllä (s. 450)
, kun
•
moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali
•
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei ole
•
kaikki valot toimivat – säätäkää valonheittimien korkeutta, jos autossa on raskas
kuorma
•
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet ovat
riittäviä. Vaihtakaa talvirenkaisiin ajaessanne
alueille, joilla on lumisten tai jäisten tienpintojen vaara.
•
•
•
käynnistysakussa on hyvä lataustaso
Taloudellinen ajo (s. 449)
Hybridimittari (s. 82)
jarrutusvaikutus on optimaalinen jarrutettaessa
pyyhinsulat ovat hyväkuntoiset
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa –
lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 542)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 648)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Talviajo (s. 454)
Taloudellinen ajo (s. 449)
Automodeemin asetukset (s. 519)
}}
453
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
•
•
Kuormaussuosituksia (s. 571)
Talviajo
Perävaunun vetäminen (s. 467)
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset
autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan
ajaa turvallisesti.
Pilot Assist (s. 305)
Nopeudenrajoitin (s. 272)
Renkaanpaikkaussarja (s. 558)
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seossuhde suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
(-31 °F) lämpötilaan asti. Terveysriskien välttämiseksi eri glykolityyppejä ei saa sekoittaa
keskenään.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty
kondenssiveden muodostumisen estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi
polttoaineenkulutusta moottorin ollessa
kylmä.
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
454
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
käynnistysakulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Liukas tie
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi Volvo
suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään pyörään,
jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja
kaikissa maissa.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa
muodoissa oppiaksenne tuntemaan auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Talvipyörät (s. 556)
Lumiketjut (s. 557)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 430)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 429)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 631)
Käynnistysakku (s. 599)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 629)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 628)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 595)
Kahlaus
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 644)
Kahlauksella tarkoitetaan auton ajamista veden
peittämää ajorataa syvemmässä vedessä. Kahlaus on tehtävä erittäin varovasti.
Huomioikaa seuraavat seikat estääksenne vauriot
ajaessanne veden läpi (esim. veden peittämillä
teillä):
•
Veden pinta ei saa olla auton lattiaa korkeammalla. Jos mahdollista, tarkistakaa syvimmän kohdan syvyys ennen ajamista veden
läpi. Erityistä varovaisuutta on noudatettava
ajettaessa virtaavan veden poikki.
•
•
Ajakaa korkeintaan kävelynopeudella.
•
Huomatkaa, että vastaantulevan liikenteen
aiheuttama aaltoilu voi nostaa vedenpinnan
auton lattiaa korkeammalle.
•
Älkää pysäyttäkö autoa veteen. Ajakaa varovasti eteenpäin tai peruuttakaa auto pois
vedestä.
Välttäkää ajamista suolavedessä (korroosiovaara).
TÄRKEÄÄ
Ajaminen vedessä, jonka pinta on auton lattiaa korkeammalla, voi vahingoittaa auton osia
(esim. moottoria, vaihteistoa, voimansiirtoa tai
sähkökomponentteja). Takuu ei kata tulvimisen, sylintereihin päässeen nesteen tai öljynpuutteen aiheuttamia komponenttivaurioita.
Jos moottori sammuu vedessä, älkää yrittäkö
käynnistää sitä uudelleen. Vetäkää sen sijaan
auto pois vedestä ja kuljettakaa se kuljetuslavalla korjaamoon - valtuutettu Volvon tekninen
palvelu on suositeltava.
Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
Puhdistakaa mahdollinen perävaunuliitännän liitin
vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetäminen (s. 474)
455
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
ja sulkeminen
2.
Polttoainesäiliön luukun lukitus avataan kojelaudan painikkeella.
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli osoittaa, kummalla puolella autoa
polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1.
Painakaa kojelaudan painiketta.
> Polttoainesäiliön paineentasauksen takia
luukku voi avautua pienellä viiveellä. Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus
Polttoainesäiliö Polttoaineluukku
avautuu ja sitten Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
HUOM
Kun polttoainesäiliön luukku on avattu, auto
on tankattava noin kymmenen minuutin
sisällä. Tämän jälkeen painiketta painettaessa
avautunut venttiili sulkeutuu eikä autoa voida
enää tankata täyttöpistoolin lyömättä tyhjää.
Jos venttiili sulkeutuu ennen kuin tankkaus
on suoritettu loppuun - painakaa painiketta
uudelleen ja odottakaa kunnes kuljettajan
näytössä näkyy ilmoitus Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
456
Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
Polttoaineen lisääminen (s. 457)
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen lisääminen
Polttoainetta täytetään seuraavasti.
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
1.
Auton tankkaaminen huoltoasemalla
Sammuttakaa auto ja avatkaa polttoainesäiliön luukku.
HUOM
Kun polttoainesäiliön luukku on avattu, auto
on tankattava noin kymmenen minuutin
sisällä. Tämän jälkeen painiketta painettaessa
avautunut venttiili sulkeutuu eikä autoa voida
enää tankata täyttöpistoolin lyömättä tyhjää.
Jos venttiili sulkeutuu ennen kuin tankkaus
on suoritettu loppuun - painakaa painiketta
uudelleen ja odottakaa kunnes kuljettajan
näytössä näkyy ilmoitus Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
5
4.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen
kerran.
> Säiliö on täynnä.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä vuotaa
yli.
Polttoaineen täyttäminen
varakanisterista
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää
suppiloa, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla
kuormatilassa.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2.
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön
luukun sisäpinnalla olevan merkinnän5
mukaan hyväksytty käytettäväksi autossa.
Katsokaa tietoja hyväksytyistä polttoaineista
ja merkinnöistä kappaleesta "Bensiini".
2.
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukossa olevaan suppiloon. Täyttöputkella
on kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki
pitää viedä molempien kansien ohi ennen
kuin täyttö voidaan aloittaa.
3.
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukkoon. Täyttöputkella on kaksi avattavaa
kantta, ja pumppusuutin pitää viedä molempien kansien ohi ennen kuin tankkaus aloitetaan.
Koskee polttoaineenlämmittimellä*
varustettuja autoja
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä,
kun auto on huoltoasema-alueella.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään vuoden 2018 lopussa myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri
Eurooppaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 457
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen käsittely
||
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta
kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi vaikuttaa
moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 456)
•
Bensiini (s. 459)
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia sekä
hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä
ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali
voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa tulipaloon
ja henkilövahinkoihin.
458
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bensiini (s. 459)
KÄYNNISTYS JA AJO
Bensiini
TÄRKEÄÄ
Bensiini on bensiinimoottorilla varustettuihin
autoihin tarkoitettua polttoainetta.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä.
Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää
polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228
mukaista.
Bensiinin merkintä
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä
viimeistään vuoden 2018 lopussa myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista
huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:
E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja etanolipitoisuus enint. 5 til. %.
•
Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
•
Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia).
Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 458)
Polttoaineen lisääminen (s. 457)
Bensiinihiukkassuodatin (s. 460)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 648)
Oktaaniluku
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
•
Pienempää oktaanilukua kuin RON 95 ei saa
käyttää.
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
(100 °F) suositellaan korkeinta mahdollista
oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja pienen
polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja etanolipitoisuus enint. 10 til. %.
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta
ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
459
KÄYNNISTYS JA AJO
Bensiinihiukkassuodatin
Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään bensiinihiukkassuodattimeen normaalin ajon aikana.
Normaaleissa ajo-olosuhteissa tapahtuu passiivinen regenerointi, jonka aikana hiukkaset hapetetaan ja poltetaan pois. Siten tyhjennetään suodatin.
Jos autolla ajetaan alhaisilla ajonopeuksilla tai se
käynnistetään toistuvasti kylmänä alhaisessa
ulkolämpötilassa, aktiivinen regenerointi voi olla
tarpeen. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20
minuuttia. Regeneroinnin aikana voidaan havaita
palaneen hajua.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä kylmällä säällä,
tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin
toimintalämpötilansa.
varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa säännöllisesti
myös suurilla ajonopeuksilla, jotta bensiinipakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli 60 km/h:n
(38 mph:n) ajonopeudella vähintään 20
minuuttia tankkausten välillä.
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on
olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.
•
Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot
ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Pysähdy turvallisesti. Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
sen jäähdyttämiseksi.
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen Sammuta
moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja
sammuttakaa moottori.
•
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma. Lisäksi aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Vaihteisto lämmin
Vähennä nopeutta lämpötilan
alentamiseksi tai Vaihteisto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bensiini (s. 459)
Ajettaessa bensiiniautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa bensiinipakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on ajettava vaihtelevia
ajomatkoja eri ajonopeuksilla.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella
nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä
moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka voivat
pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja aiheuttaa
460
KÄYNNISTYS JA AJO
kuumaPysähdy turvallisesti, odota
jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua
suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
vaihteiston jäähdyttämiseksi.
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi
voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Korkea moottorin lämpötila. Noudattakaa annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 595)
Perävaunun vetäminen (s. 467)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa (s. 453)
Vaihtoilmaisin* (s. 440)
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan
vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun auton
moottori on sammutettu. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
•
•
•
•
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään
ilmoitus kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja,
esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/
jäähdytetään. Noudattakaa annettua suositusta.
matkustamon puhallin
valonheittimet
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku (s. 599)
Jännitetilat (s. 424)
* Valinnais-/lisävaruste. 461
KÄYNNISTYS JA AJO
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan
käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Käytettäessä käynnistysapua suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden vaurioiden välttämiseksi:
8.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
9.
2.
Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
3.
Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon
- sammuttakaa auttavan auton moottori ja
katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
4.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan
(1).
TÄRKEÄÄ
Latauskohta käynnistysapua varten omasta autosta.
TÄRKEÄÄ
Auton latauskohta on tarkoitettu vain oman
auton käynnistysapua varten. Latauskohta ei
ole tarkoitettu toisen auton käynnistysapua
varten. Jos latauskohtaa käytetään toisen
auton käynnistämiseen, se voi aiheuttaa
varokkeen palamisen, mikä tarkoittaa, että
latauskohta lakkaa toimimasta.
Varokkeen rikkoutuessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus 12 V akku Varokevika Huolto
tarpeen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
462
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan komponenttien kanssa.
5.
Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
7.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa
sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
KÄYNNISTYS JA AJO
11. Käynnistäkää oman auton moottori. Jos
käynnistysyritys epäonnistuu, pidentäkää
latausaika 10 minuuttiin ja yrittäkää käynnistystä sitten uudelleen.
VAROITUS
•
HUOM
Käynnistettäessä auto normaaliolosuhteissa
ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä
tarkoittaa, että kun käynnistyskytkintä on
käännetty myötäpäivään, sähkömoottori on
"käynnistynyt" ja auto on valmis ajoon. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan kuljettajan
näytön merkkivalojen sammumisella ja sen
esivalitun teeman syttymisellä.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä, jos
rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa
välittömästi yhteys lääkäriin.
•
Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.
HUOM
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan/apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita
mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan osaan.
Olkaa varovainen lämpimien moottorin
osien kanssa.
•
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää.
Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen
aikana syntynyt kipinä voi riittää akun
räjähtämiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Jännitetilat (s. 424)
Vetokoukku*
Auto voidaan varustaa vetokoukulla, joka mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen auton takana.
Vetokoukusta voi olla erilaisia versioita autoa varten, kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokuula on puhdistettava ja voideltava rasvalla säännöllisesti kulumisen ehkäisemiseksi.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän
polkupyöräpitimen asentamista.
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 463
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetokoukun* erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 465)
A
1229 (48,4)
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 467)
B
111,8 (4,4)
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
(s. 471)
C
875 (34,4)
•
Vetokoukun* erittelyt (s. 464)
D
437,5 (17,2)
E
Ks. edellä olevaa kuvaa.
F
310,5 (12,2)
G
Kuulan keskiö
Vetokoukun mitat ja kiinnityskohdat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
464
Vetokoukku* (s. 463)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 640)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
1.
2.
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on aina
helposti saatavissa ja se on helppo kääntää ulos
tai sisään tarvittaessa. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti vetokoukun sisään- ja
uloskääntämistä koskevia ohjeita.
Vetokoukun kääntäminen ulos
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen
yhteydessä.
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu oikealle
puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen
merkkivalon pitää palaa jatkuvasti oranssina,
jotta uloskääntämistoiminto on aktiivinen.
Painakaa painiketta ja vapauttakaa se - liian
pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei uloskääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu
oranssina.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen painiketta, jos perävaunu on kytkettynä vetokoukkuun.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 465
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Vetokoukun on oltava kääntynyt täysin ulos,
ennen kuin se voidaan siirtää lukittuun asentoon. Tämä uloskääntö voi kestää muutamia
sekunteja. Jos vetokoukku ei kiinnity lukittuun
asentoon, odota muutama sekunti ja yritä
uudelleen.
3.
HUOM
Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua ja
merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan
uudelleen sulkemalla takaluukku ja avaamalla
se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetokoukun sisään- että uloskääntämistä.
Jos auto havaitsee perävaunun olevan kytketty, merkkivalo sammuu.
Vetokoukun kääntäminen sisään
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettu mitään liitintä tai sovitinta, kun vetokoukku käännetään sisään.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun
turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
466
1.
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy automaattisesti alas
lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo
painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
KÄYNNISTYS JA AJO
2.
Perävaunun vetäminen
•
Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita
tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Ilmoitetut perävaunun maksimipainot pätevät
vain enintään 1000 metrin (3280 jalan) korkeudella merenpinnasta. Tätä korkeammalla
moottorin teho ja sen myötä auton kiipeämiskyky ovat huonontuneet ohuemman ilman
takia, joten perävaunun enimmäispainoa on
laskettava. Auton ja perävaunun painoa on
pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla
1000 metrillä (3280 jalalla) (tai sen osalla).
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa,
jotka ovat yli 12 %.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa
tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Lukitkaa vetokoukku siirtämällä se takaisin
sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo palaa nyt jatkuvasti, jos vetokoukku on käännetty sisään oikein.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 467)
Vetokoukku* (s. 463)
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetokoukun on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on
ajettu vähintään 1000 km (620 mailia).
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle käsivalintaisessa vaihtamisessa ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.
Perävaunuliitin
Jos auton vetokoukussa on 13-napainen liitin ja
perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 467
KÄYNNISTYS JA AJO
||
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Perävaunumassat
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä
voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti
hallittava.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot
ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla
hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä
autolla saa hinata.
Tasonsäätö*
Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään
saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto seisoo,
takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
468
Ajaminen mäkisessä maastossa ja
lämpimässä ilmastossa
Tietyissä olosuhteissa ajaminen perävaunun
kanssa voi johtaa ylikuumentumisvaaraan. Jos
moottori ja voimansiirtojärjestelmä ylikuumenevat,
kuljettajan näytössä syttyy varoitussymboli ja näytetään ilmoitus.
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja
moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 469)
Perävaunun polttimoiden tarkastus (s. 470)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 640)
•
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 460)
•
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 644)
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla
vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" - ei ole
aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä
moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2.
Aktivoikaa seisontajarru.
3.
Valitkaa vaihdeasento P.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi,
kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2.
Valitkaa vaihdeasento D.
3.
Seisontajarrun vapauttaminen.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
(TSA6)
Perävaunun vakautusjärjestelmän
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut
heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään ESC7.
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Heilahtelun syitä
Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti
auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein
tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti
tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria
nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian
kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös
alhaisemmilla nopeuksilla.
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja
saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas
sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai
kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.
6
7
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, ESC symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 467)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 267)
HUOM
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon
keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän
kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä,
koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 469
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun polttimoiden tarkastus
Kun kytkette autoon perävaunun - tarkistakaa
ennen ajoon lähtöä, että perävaunun kaikki valot
toimivat.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on
tarkastettava muut perävaunun valot ennen liikkeellelähtöä.
Symboli
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku Oikean
turvallisen ajamisen varmistamiseksi, että perävaunussa on takasumuvalo.
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat.
Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen
ajoonlähtöä, että perävaunun polttimot toimivat.
Jotta tarkastus voidaan tehdä, moottorin pitää
olla sammutettu.
1.
suuntavilkun toimintahäiriö
• Peräv. suuntavilkku Vasemman suuntavilkun toimintahäiriö
2.
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista
on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista nopeammin.
3.
470
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi kerrallaan.
4.
Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
5.
Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun kaikki
polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
Perävaunun takasumuvalo
Kytkettäessä perävaunu voi käydä niin, että auton
takasumuvalo ei syty. Sen korvaa tällöin perävaunun takasumuvalo. Tässä tapauksessa tarkistakaa
sumuvalon aktivoinnin yhteydessä yhdistelmän
Kun perävaunu kytketään vetokoukkuun, esitetään ilmoitus Autom perävaunuvalon
tarkistus kuljettajan näytössä.
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan poistaa
toiminnasta keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
Valot ja
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta,
tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Valot ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 467)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetokoukkuun asennettu
polkupyöränpidin*
Suosittelemme Volvon kehittämien polkupyöränpitimien käyttämistä.
Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden. Volvon polkupyöränpitimet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon
jälleenmyyjältä.
Noudattakaa huolellisesti polkupyöränpitimen
mukana tulevia ohjeita.
•
Polkupyöränpidin ja kuorma saavat painaa
korkeintaan 75 kg (165 paunaa).
•
Polkupyöränpitimessä voidaan kuljettaa enintään kolmea polkupyörää.
VAROITUS
Pyöränpitimen virheellinen käyttö voi vaurioittaa vetokoukkua ja autoa.
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin esimerkiksi seuraavista syistä:
•
•
•
•
on asennettu virheellisesti vetokoukun
kuulaan
•
on ylikuormitettu, katsokaa enimmäiskantokyky pyöränpitimen ohjeista
•
sitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin
pyörien kuljettamiseen.
•
Vetokoukku* (s. 463)
kasvanut paino
huonompi kiihtyvyys
pienempi maavara
muuttunut jarrutusteho.
Suosituksia pyörien lastaamiselle
polkupyöränpitimeen
Mitä suurempi etäisyys kuorman painopisteen ja
vetokuulan välillä on, sitä suurempi kuormitus
vetokoukkuun kohdistuu.
Noudattakaa lastatessanne seuraavia suosituksia:
•
Sijoittakaa painavin polkupyörä lähimmäksi
autoa.
•
Pitäkää kuorma symmetrisenä ja mahdollisimman lähellä auton keskikohtaa esimerkiksi sijoittamalla polkupyörät limittäin, jos
lastattavia pyöriä on useita.
•
Poistakaa kuljetettavista pyöristä irtoesineet,
esim. pyöräkori, akku, lastenistuin. Tämä
vähentää vetokoukun ja polkupyöränpitimen
kuormitusta sekä pienentää ilmanvastusta ja
siten myös polttoaineenkulutusta.
•
Älkää käyttäkö polkupyörien päällä suojapeitettä. Se voi vaikuttaa auton käsittelyä, huonontaa näkyvyyttä ja kasvattaa polttoaineenkulutusta. Se lisää myös vetokoukkuun kohdistuvaa kuormitusta.
Pyöränpidin voi irrota vetokoukusta, jos se:
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
* Valinnais-/lisävaruste. 471
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaus
•
Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 462)
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
•
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
Käyttäkää hinaussilmukkaa, jos autolla aiotaan
hinata toista ajoneuvoa. Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana olevaan kierreliitäntään takapuskurin oikealla puolella.
Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu. Siirrettäessä pitää
autoa kuljetuttaa nostettuna ja sen tulee seistä
kaikilla pyörillään kuljetuslavalla.
Hinattaessa toista autoa
Auton hinaaminen vie paljon energiaa – käyttäkää
ajotilaa AWD. Tällöin hybridiakkua ladataan ja
auton ajo-ominaisuudet ja -käyttäytyminen paranevat.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
Käynnistysapu
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää.
TÄRKEÄÄ
Sähkömoottori ja katalysaattori voivat vaurioitua, jos autoa yritetään hinata käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
472
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen
(s. 472)
•
•
Varoitusvilkut (s. 152)
Vetäminen (s. 474)
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaussilmukan asentaminen
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on vaahtopalassa lattian alla tavaratilassa8.
3.
Poistakaa peitekansi - painakaa merkintää
sormella ja kääntäkää samanaikaisesti vastakkainen sivu/kulma ulos kolikon tai vastaavan avulla.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
Kiertäkää hinaussilmukka sisään niin pitkälle
kuin se menee. Kiertäkää silmukka kunnolla
kiinni käyttämällä vipuvartena esimerkiksi silmukan läpi vietyä pyöränruuviavainta*.
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että hinaussilmukka kierretään
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
Hinaussilmukan poistaminen:
–
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti
ja laitetaan takaisin paikalleen.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
8
Hinaus (s. 472)
Vetäminen (s. 474)
Työkalusarja (s. 550)
Vaahtopalan muoto ja sijainti voivat vaihdella eri automalleissa.
* Valinnais-/lisävaruste. 473
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetäminen
VAROITUS
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon
avulla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen
(s. 472)
HomeLink®*9
HomeLink®10 on auton sähköjärjestelmään integroitu ohjelmoitava kaukosäädin, jolla voidaan
etäohjata enintään kolmea eri laitetta (esim. autotallin oven avaajaa, hälytysjärjestelmää, ulko- ja
sisävalaistusta ym.) ja korvata niiden kaukosäätimet.
Yleistä
Huomatkaa, että Twin Engine -autoa pitää
aina kuljetuttaa kaikki pyörät nostettuina kuljetusalustalle.
Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*:
Jos auto on varustettu ilmajousituksella, tämä
pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös. Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
3.
Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko auto
mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton
alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
9 Koskee tiettyjä markkina-alueita.
10 HomeLink ja HomeLink -talosymboli
474
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Painike 1
Painike 2
Painike 3
Merkkivalo
ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink® toimitetaan sisäänrakennettuna sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneelissa on kolme
ohjelmoitavaa painiketta ja peililasin merkkivalo.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte käymällä internet-sivustolla www.Homelink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)11.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten). Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
11
12
HomeLink®*12-järjestelmän
ohjelmointi
Ohjelmoikaa HomeLink®, palauttakaa kaikki
ohjelmoinnit tai ohjelmoikaa jokin yksittäinen painike uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa tai
käytettävissä. On hyvä laittaa uudet paristot
kaukosäätimeen, jonka HomeLink® korvaa,
nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin
paremman lähettämisen vuoksi. HomeLink®painikkeet tulee nollata ennen ohjelmointia.
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 477)
VAROITUS
HomeLink®-järjestelmää ohjelmoitaessa
ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä voi aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei kukaan
ole oven tai veräjän läheisyydessä ohjelmoinnin aikana. Auton täytyy seistä autotallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä n.
2–8 cm:n (n. 1–3 tuuman) päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink® -merkkivaloa.
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän paremmin noin 15–20 cm:n (noin 6–12 tuuman)
etäisyydeltä. Muistakaa tämä, jos ohjelmoinnissa on ongelmia.
HUOM
HomeLinkin käyttäminen (s. 477)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 475)
1.
2.
Painakaa ja pitäkää painettuina kaukosäätimen molempia painikkeita ja ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta.
3.
Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta hitaasti (n.
1 kerran sekunnissa) joko vilkkumaan
nopeasti (n. 10 kertaa sekunnissa) tai palamaan jatkuvasti.
> Jos se palaa jatkuvasti: Ohjelmointi on
valmistunut. Aktivoikaa painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa.
Jos se vilkkuu nopeasti: HomeLink®ohjelmoitavassa laitteessa voi olla turvatoiminto, joka vaatii lisävaiheiden tekemistä.
Testatkaa, toimiiko ohjelmointi, painamalla
ohjelmoitua painiketta 2 kertaa. Muutoin
jatkakaa seuraavista vaiheista.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 475
KÄYNNISTYS JA AJO
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)14.
||
Yksittäisen painikkeen
uudelleenohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
4.
Etsikää opetuspainike13 esim. autotallin oven
vastaanottimesta. Se sijaitsee tavallisesti vastaanottimessa lähellä antennin kiinnitystä.
5.
Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta
kerran ja vapauttakaa se. Ohjelmointi pitää
saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa painikkeen painamisesta.
6.
Painakaa HomeLink®-laitteen painiketta,
jonka haluatte ohjelmoida, ja vapauttakaa se.
Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen
mallista riippuen, myös kolmannen kerran.
> Ohjelmointi on nyt valmis ja autotallin ovi,
veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun
ohjelmoitua painiketta painetaan.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa yhteys
kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex tai soittakaa numeroon
13
14
476
1.
Painakaa haluamaanne painiketta ja pitäkää
sitä 20 sekuntia painettuna.
2.
Kun HomeLink®-merkkivalo alkaa vilkkua
hitaasti, ohjelmointi voidaan tehdä tavalliseen
tapaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLinkin käyttäminen (s. 477)
HomeLink®* (s. 474)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 477)
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei tule
ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se palaa
aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin
poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa kerralla vain kaikista
HomeLink®-painikkeista, ei yksittäisistä painikkeista. Yksittäiset painikkeet voidaan vain ohjelmoida uudelleen.
–
Painakaa ulompia HomeLink®-painikkeita (1
ja 3) n. 10 sekuntia.
> Kun merkkivalo alkaa jatkuvan palamisen
sijaan vilkkua, painikkeiden ohjelmointi on
poistettu ja ne voidaan ohjelmoida uudelleen.
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLinkin käyttäminen
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu
(voi kestää muutamia sekunteja). Jos painiketta
painetaan yli 20 sekuntia, uudelleenohjelmointi
alkaa. Merkkivalo palaa tai vilkkuu, kun painiketta
on painettu. Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan
haluttaessa luonnollisesti edelleen käyttää rinnakkain HomeLink® -järjestelmän kanssa.
HUOM
Jos virta on katkaistu, HomeLink® toimii
30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
VAROITUS
•
•
15
Jos HomeLink® -toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen, varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink®* (s. 474)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 475)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 477)
HomeLink®*15-järjestelmän
tyyppihyväksyntä
EU-tyyppihyväksyntä
Gentex Corporation vakuuttaa täten, että
HomeLink® Model UAHL5 vastaa radiolaitedirektiiviä 2014/53/EY.
Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii:
•
•
•
•
•
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Sertifikaatin haltijan osoite: Gentex Corporation,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
USA
Katsokaa lisätietoja osoitteesta
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink®* (s. 474)
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää
autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 477
KÄYNNISTYS JA AJO
Kompassi
Kompassin aktivointi ja deaktivointi
Kompassin kalibrointi
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
Kompassin aktivointi ja deaktivointi
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
Kompassi aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä auto.
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole
teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
Kompassin deaktivointi/aktivointi käsin:
2.
Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.)
toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet
ovat kiinni.
–
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa painiketta esim. paperiliittimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
478
Kompassin aktivointi ja deaktivointi (s. 478)
Kompassin kalibrointi (s. 478)
Kompassi (s. 478)
Kompassin kalibrointi (s. 478)
HUOM
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan
pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3.
Painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa painiketta n. 3 sekuntia (esimerkiksi paperiliittimellä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
KÄYNNISTYS JA AJO
7.
Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla*:
Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää
kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti
tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.
8.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassi (s. 478)
Kompassin aktivointi ja deaktivointi (s. 478)
Magneettiset vyöhykkeet.
4.
Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5.
Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C,
tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa
painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki
C näytetään.
6.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km/h:n
(6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin
valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä
2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
* Valinnais-/lisävaruste. 479
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
Ääni- ja mediajärjestelmässä on mediasoitin ja
radio. Puhelin voidaan yhdistää myös Bluetoothyhteyden kautta handsfree-toimintojen käyttämiseksi tai musiikin langattomaan toistamiseen.
Kun auto on yhdistetty internetiin, myös sovelluksia voidaan käyttää median toistamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Audion ja median yleiskuva
Ohjatkaa toimintoja puheella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytön kautta. Kaiuttimien ja
vahvistimien määrä riippuu autossa olevasta äänijärjestelmästä.
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Kun auto on yhdistetty internetiin, toiminnan optimoimiseksi voidaan hakea järjestelmäpäivityksiä, ks. support.volvocars.com.
Mediasoitin (s. 493)
Radio (s. 486)
Puhelin (s. 507)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Sovellukset (s. 483)
Puheääniohjaus (s. 138)
Jännitetilat (s. 424)
Kuljettajan huomion herpaantuminen (s. 40)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 583)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 526)
Audioasetukset
Äänentoistojärjestelmä on esiasetettu optimaaliselle äänentoistolle mutta sitä voidaan mukauttaa
tarpeiden mukaan.
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Tämä koskee esimerkiksi musiikin toistamista,
radiota, meneillään olevaa puhelua ja aktiivisia liikennetiedotuksia.
Optimaalinen äänentoisto
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän yhdistelmän osalta. On myös
dynaaminen kalibrointi, joka ottaa huomioon
äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton
nopeuden.
Audioasetukset tarpeiden mukaan
Päänäkymässä kohdassa Asetukset
daan valita seuraavat asetukset:
Ääni voi-
• Sävy - esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen henkilökohtainen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
482
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Äänikokemus*
ääntä äänentoistojärjestelmän avulla. Auton
katossa olevat mikrofonit aistivat häiritsevät äänet
ja äänentoistojärjestelmä lähettää vastaääniä
melun vaimentamiseksi.
Luokaa Göteborgin konserttitalossa vallitsevat akustiset
olosuhteet.
Mikrofonit auton katossa.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
Äänikokemus avataan keskinäytön sovellusnäkymästä ja siinä voidaan tehdä lisää ääniasetuksia. Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
•
Studio - ääni voidaan optimoida seuraavia
varten: Kuljettaja, Kaikki ja Takana.
• Yksilöllinen säätö - tilaääni ja intensiteetin
ja ulottuvuuden säätö.
• Konserttisali - palauttaa äänen Göteborgin
konserttitalon huoneakustiikan mukaiseksi.
Aktiivinen äänenvaimennus*
Sovellukset
Sovellusnäkymässä on sovelluksia, joiden kautta
pääsee tiettyihin auton palveluihin.
HUOM
Älkää peittäkö auton mikrofoneja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 493)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 141)
Puhelimen asetukset (s. 515)
Ääni, media ja internet (s. 482)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Jotkut autot on varustettu aktiivisella äänenvaimennustoiminnolla, joka vaimentaa moottorin
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 483
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Pyyhkäiskää keskinäytössä oikealta vasemmalle1
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio.
ladata uusia sovelluksia, esim. verkkoradio ja
musiikkipalveluita.
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos auto
on yhdistetty internetiin.
Käynnistäkää sovellus painamalla sovellusta keskinäytön sovellusnäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 484)
Sovellusten päivittäminen (s. 485)
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
Apple® CarPlay®* (s. 502)
Android Auto* (s. 505)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Kiintolevyn tallennustila (s. 525)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 522)
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä.
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan
484
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan
ladata uusia sovelluksia.
Sovellusten poistaminen (s. 486)
Sovellusnäkymä (yleispätevä kuva, perussovellukset vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä)
1
Sovellusten lataaminen
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen
on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2.
Valitkaa Uusia sovelluksia avataksenne
luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita ei ole asennettu autoon.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
3.
4.
Painakaa sovelluksen riviä luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.
Valitkaa Asenna halutun sovelluksen lataamisen ja asentamisen aloittamiseksi.
> Lataamisen ja asennuksen tila osoitetaan
sen ollessa käynnissä.
Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa,
esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy luettelossa ja lataamisen aloittamista voidaan
yrittää uudelleen.
Lataamisen keskeyttäminen
– Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.
Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on käynnistynyt, tätä ei
voi keskeyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 483)
Sovellusten päivittäminen (s. 485)
Sovellusten poistaminen (s. 486)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Sovellusten päivittäminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan päivittää.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen
on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta asentaminen voidaan saattaa loppuun.
2.
Valitkaa Asenna kaikki.
> Päivittäminen aloitetaan.
Tiettyjen päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista käytettävissä olevista päivityksistä.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Asenna.
> Päivittäminen aloitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 483)
Sovellusten lataaminen (s. 484)
Sovellusten poistaminen (s. 486)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 583)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Kaikkien päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 583)
Kiintolevyn tallennustila (s. 525)
* Valinnais-/lisävaruste. 485
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Sovellusten poistaminen
Radio
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan poistaa.
Käytettävä sovellus pitää lopettaa, jotta asennus
voidaan poistaa.
On mahdollista kuunnella radion FM-taajuuskaistaa sekä digiradiota (DAB)*. Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan myös kuunnella nettiradiota.
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista asennetuista sovelluksista.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Poista asennus ko. sovelluksen asennuksen poistamisen aloittamiseksi.
> Kun sovellus on poistettu, se häviää luettelosta.
•
•
•
•
RDS-radio (s. 491)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Mediasoitin (s. 493)
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
486
Sovellukset (s. 483)
Sovellusten lataaminen (s. 484)
Sovellusten päivittäminen (s. 485)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 583)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Radion kytkeminen päälle (s. 487)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 487)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 489)
Radion asetukset (s. 490)
Digiradio* (s. 492)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radion kytkeminen päälle
Radio kytketään päälle keskinäytön sovellusnäkymässä.
1. Avatkaa haluamanne radiotaajuus (esim. FM)
sovellusnäkymästä.
•
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 487)
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
•
•
•
Radiosuosikkien asettaminen (s. 489)
Tässä on ohjeet siihen, miten radion aaltoaluetta,
aaltoalueen luetteloa ja valitun luettelon radioasemaa vaihdetaan.
Radion asetukset (s. 490)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Radion aaltoalueen vaihtaminen
Pyyhkäiskää sovellusnäkymä esiin keskinäytössä
ja valitkaa haluamanne aaltoalue (esim. FM) tai
avatkaa kuljettajan näytön sovellusvalikko ohjauspyörän oikealla painikesarjalla ja tehkää valinta
siitä.
Radion aaltoalueen luettelon
vaihtaminen
2.
Valitkaa radioasema.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 486)
Radioaseman etsiminen (s. 488)
}}
487
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
2.
3.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista Asemat,
Suosikit, Lajityypit tai Kokonaisuudet2.
Painakaa haluamaanne asemaa luettelossa.
Suosikit – toistaa ainoastaan valittuja suosikkikanavia.
Radioaseman etsiminen
Manuaalinen asemanhaku
Radio laatii automaattisesti asemaluettelon
radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät voimakkaimpia signaaleita.
Lajityypit – soittaa vain radiokanavia, jotka lähettävät valittua lajia/ohjelmatyyppiä, esim. pop ja
klassinen musiikki.
Radioaseman vaihtaminen valitussa
luettelossa
–
Painakaa
tai
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa.
Radioasema voidaan vaihtaa myös valitussa luettelossa keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
2
488
Radio (s. 486)
Radioaseman etsiminen (s. 488)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 489)
Radion asetukset (s. 490)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 97)
Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun, radio
ei vaihda enää automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.
Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion aaltoalueesta.
•
•
DAB* – kokonaisuudet ja asemat.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
2.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
3.
Syöttäkää hakusana.
> Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön
yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
–
FM - asemat, lajit ja taajuus
Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä
tai
. Painettaessa pittai painakaa
kään haku hyppää taajuusalueen seuraavaan
saatavana olevaan asemaan. Myös ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa voidaan
käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 486)
Radion kytkeminen päälle (s. 487)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 487)
Koskee vain digiradiota (DAB*).
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
•
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Radiosuosikkien asettaminen
Radion asetukset (s. 490)
Radiokanava voidaan lisätä Radiosuosikitsovellukseen sekä taajuusalueen (esim. FM) suosikkiluetteloon. Alla ovat ohjeet suosikkien lisäämistä ja poistamista varten.
Radiosuosikit
Radiosuosikit näyttävät kaikille
radiotaajuuksille tallennetut
suosikit.
1.
Avatkaa sovellus Radiosuosikit sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa haluamaanne radioasemaa luettelossa sen kuuntelemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 486)
Radion kytkeminen päälle (s. 487)
Radioaseman etsiminen (s. 488)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 487)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Radion asetukset (s. 490)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 97)
Radiosuosikkien lisääminen ja
poistaminen
–
Painakaa
radiokanavan lisäämiseksi
radion aaltoalueen suosikkiluetteloon ja
Radiosuosikkeihin tai poistamiseksi niistä.
Kun suosikki tallennetaan asemaluettelosta, radio
hakee automaattisesti parasta taajuutta. Mutta
jos suosikki tallennetaan manuaalisesta asemanhausta, radio ei vaihda automaattisesti taajuutta,
kun vastaanotto heikkenee.
Poistettaessa suosikki se poistetaan myös ko.
radion aaltoalueen suosikkiluettelosta.
489
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radion asetukset
Useita eri radiotoimintoja voidaan aktivoida ja
deaktivoida.
Liikennetiedotuksen keskeyttäminen
Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta keskinäytössä.
Radiotoimintojen aktivointi ja
deaktivointi
Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa Asetukset
Media sekä haluamanne radiokanava, jotta
näette käytettävissä olevat toiminnot.
FM-radio
• Näytä lähetystiedot: näyttää tietoja ohjelmien sisällöstä, esittäjistä yms.
• Säilytä ohjelman nimi: valitkaa, ettei ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti, vaan
näyttö jäädytetään 20 sekunnin jälkeen.
• Valitse ilmoitukset:
- Paikalliset häiriöt: keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja
liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
ilmoitus on päättynyt. Toiminto Paikalliset
häiriöt on toiminnon Liikennetiedotukset
maantieteellinen rajoitus. Toiminnon
490
Liikennetiedotukset pitää olla aktivoituna
samanaikaisesti.
- Uutiset : keskeyttää käynnissä olevan
median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
uutislähetys on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
- Liikennetiedotukset: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää
tietoja liikenteen häiriöistä. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on
päättynyt.
DAB* (digiradio)
• Lajittele palvelut: kanavien järjestämistavan
valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai palvelunumeron mukaan.
• DAB-DAB-linkki: käynnistää linkitystoimin-
non DAB-järjestelmän sisällä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
• DAB-FM-linkki: käynnistää linkitystoiminnon
DAB- ja FM-järjestelmän välillä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään vaihtoehtoinen FM-taajuus automaattisesti.
• Näytä lähetystiedot: radiotekstin tai radiotekstin valittujen osien näyttämisen valinta,
esim. esittäjä.
• Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat: valitaan,
esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai
ei.
• Valitse ilmoitukset: vastaanotettavien ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on käynnissä.
Valitut ilmoitukset keskeyttävät käynnissä
olevan median toistamisen ja ilmoitus esitetään. Edellisen medialähteen toistaminen
palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
- Tieliikennetiedote: vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
- Uutistiedote: vastaanottaa uutisia.
- Kuljetustiedote: vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen ja
junien aikatauluista.
- Varoitus/Palvelut: vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi merkitys kuin Hälytystoiminnolla, esim. virtakatkos.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 486)
Digiradio* (s. 492)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 117)
RDS-radio
Jos autossa on RDS (Radio Data System), radio
vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada esim.
liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.
kaa
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painakaa Peruuta keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 486)
Radion asetukset (s. 490)
RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen
verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka
antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit tai
liikenneinformaatio.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.
Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja meneillään
oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Jos esim.
CD-soitin* on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa.
Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttämiseksi paina-
* Valinnais-/lisävaruste. 491
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Digiradio*
(DAB3)
Digiradio
on radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Radio tukee vaihtoehtoja DAB, DAB
+ ja DMB4.
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Digiradion sovellus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä.
DAB-alikanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille. Kanavaluettelossa alakanavat on merkitty nuolisymbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
Toiminto tarkoittaa, että digiradio (DAB) voi siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai olematon, samalle kanavalle toisessa kanavaryhmässä (kokonaisuus), jonka vastaanotto on
parempaa, alueella DAB ja/tai alueiden DAB ja
FM välillä.
•
•
FM:n ja digiradion* yhdistäminen (s. 492)
•
•
•
•
Radioaseman etsiminen (s. 488)
2.
Painakaa painiketta Media
Radiosuosikkien asettaminen (s. 489)
3.
Tehkää tai poistakaa merkintä ruuduista toiminnoille DAB-DAB-linkki ja/tai DAB-FMlinkki aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne
ko. toiminnot.
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 487)
DAB - DAB ja DAB - FM linkitys
1.
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Radion asetukset (s. 490)
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
DAB.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Digitaaliradiota toistetaan samalla tavalla kuin
muita aaltoalueita, esim. FM-aaltoaluetta. Sen
lisäksi, että toistettavaksi voidaan valita Asemat,
Suosikit ja Lajityypit, toistettavina voivat olla
myös alikanavat ja Kokonaisuudet. Kokonaisuudet ovat kokoelma radiokanavia (kanavaryhmiä),
jotka lähetetään samalla taajuudella.
•
•
•
Digiradio* (s. 492)
Radio (s. 486)
Radion asetukset (s. 490)
Jos radiokanava lähettää logonsa, se ladataan ja
näytetään aseman nimen vieressä (latausaika
vaihtelee).
3
4
492
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Mediasoitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mediasoitin voi toistaa ääntä CD-soittimesta* ja
USB-liitännän tai Bluetooth-yhteyden kautta liitetyistä ulkoisista äänilähteistä. Se voi myös toistaa
videota USB-liitännän kautta.
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan myös
kuunnella nettiradiota, äänikirjoja ja musiikkipalveluja sovellusten kautta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 493)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen (s. 495)
Median hakeminen (s. 496)
Sovellukset (s. 483)
Radio (s. 486)
CD-soitin* (s. 497)
Video (s. 497)
Median soittaminen
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin.
Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai puheohjauksella.
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä
selostetaan erillisessä osassa.
Medialähteen käynnistäminen
Media Bluetooth® -yhteyden kautta (s. 499)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 499)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Mediasoitinta ohjataan keskinäytön kautta, mutta useita toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörän oikealla painikesarjalla
tai puheohjauksella.
Radio, jota myös käytetään mediasoittimessa, on
kuvattu erillisessä kappaleessa.
Sovellusnäkymä. (Yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä.)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 493
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
CD*
1. Aseta CD-levy paikalleen.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.
2.
Avatkaa sovellus CD sovellusnäkymästä.
2.
Yhdistäkää medialähde.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
3.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
4.
Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
USB-muisti
1. Asettakaa USB-muisti paikalleen.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
MP3-soitin ja iPod®
HUOM
iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä iPod
-sovellusta (ei USB:tä).
Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja
mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka
muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.
494
1.
Yhdistäkää medialähde.
2.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
3.
Avatkaa sovellus (iPod, USB) sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Media, kun internet-yhteys on olemassa
Median toistaminen internetiin yhdistetyistä
sovelluksista:
1.
Yhdistäkää auto internetiin.
2.
Avatkaa kulloinenkin sovellus sovellusnäkymässä.
> Toisto alkaa.
Lukekaa erillisestä kappaleesta tietoa sovellusten
lataamisesta järjestelmään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 98)
•
•
•
Radio (s. 486)
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden
kautta (s. 499)
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 484)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen (s. 495)
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 500)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
Video (s. 497)
Apple® CarPlay®* (s. 502)
Android Auto* (s. 505)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 523)
Video
1. Yhdistäkää medialähde.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Painakaa toistettavan kohteen nimeä.
> Toisto alkaa.
Apple CarPlay
CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.
Android Auto
Android Auto kuvataan erillisessä kappaleessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
Median toistamista voidaan ohjata puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytössä.
Mediasoitinta voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa halutai
ttua raitaa keskinäytössä, painakaa
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa aikaakselia keskinäytössä ja vetäkää sivusuunnassa
tai painakaa ja pitäkää
tai
painettuna
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Median vaihtaminen: valitkaa aiemmista lähteistä
sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla sovellusvalikon
kautta.
Kirjasto - painakaa painiketta
soittaaksenne kirjastosta.
Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön alla
ohjauspyörän
olevaa säädintä tai painakaa
oikeanpuoleisessa painikesarjassa äänitason
nostamiseksi tai laskemiseksi.
Vastaava - painakaa painiketta
hakeaksenne Gracenote-toiminnon avulla samankaltaista
musiikkia USB-yksiköstä ja luodaksenne soittolistan sen
perusteella. Soittolista voi sisältää enintään 50 kappaletta.
Satunnaissoitto - painakaa
painiketta soittojärjestyksen
sekoittamiseksi.
Vaihda laitetta - painakaa painiketta vaihtaaksenne USByksiköiden välillä, kun yhdistettynä on useita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 493)
Median hakeminen (s. 496)
Audioasetukset (s. 482)
Sovellukset (s. 483)
Gracenote® (s. 496)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Soittaminen/keskeyttäminen – painakaa kuvaa,
joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen, fyysistä
ohjauspyörän
painiketta keskinäytön alla tai
oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
495
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median hakeminen
On mahdollista etsiä artistia, säveltäjää, kappaleita, albumia, videota, äänikirjaa, soittolistaa ja,
auton ollessa yhdistettynä internetiin, podcasteja
(digitaalinen media internetin kautta).
•
•
Median soittaminen (s. 493)
Gracenote®
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 122)
Gracenote tunnistaa artistin, albumin, kappaleiden otsikot ja yhteyteen kuuluvat kuvat, jotka esitetään toiston yhteydessä.
Gracenote MusicID® on musiikintunnistuksen
normi.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Media
3.
Valitkaa asetukset Gracenote-dataa varten:
Gracenote®.
• Gracenote® Online -haku etsii Gracenotesin online-tietokannan soitettavalle
medialle.
• Useita Gracenote®-tuloksia - valinta siitä,
kuinka Gracenote-data esitetään useiden
hakutulosten yhteydessä.
1.
.
Painakaa painiketta
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
1 - tiedoston alkuperäisdataa käytetään.
2.
Syöttäkää hakusana.
3.
Painakaa painiketta Haku.
> Yhdistettyjä laitteita haetaan ja hakutulokset luetellaan luokiteltuina.
3 - Gracenote- tai alkuperäisdata voidaan
valita.
Näyttäkää kukin kategoria erikseen pyyhkäisemällä näyttöä sivusuunnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
496
Mediasoitin (s. 493)
2 - Gracenote-dataa käytetään.
• Ei - mitään tulosta ei esitetä.
Gracenoten päivittäminen
Gracenote-tietokannan sisältöä päivitetään jatkuvasti. Hakekaa uusin päivitys, jotta toiminta on
optimaalista. Tietoa ja lataaminen: ks.
support.volvocars.com.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 516)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Median soittaminen (s. 493)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 526)
CD-soitin*
Video
Mediasoitin voi CD-levyjä, joilla on yhteensopivia
äänitiedostoja.
USB-liitäntöihin liitettyjen laitteiden videoita voidaan toistaa mediasoittimella.
Auton lähtiessä liikkeelle kuvaa ei näytetä, vain
ääntä toistetaan. Kuvaa näytetään jälleen auton
seistessä paikallaan.
Tietoa yhteensopivista sisältöformaateista on erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Levyn lataus- ja poistoaukko.
•
•
•
•
Videon toistaminen (s. 498)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 498)
Videon asetukset (s. 498)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 523)
Painike levyn poistamista varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Median soittaminen (s. 493)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 523)
* Valinnais-/lisävaruste. 497
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Videon toistaminen
Tämä DivX
-laite pitää rekisteröidä,
jotta voidaan soittaa ostettuja DivX Video-onDemand (VOD) -elokuvia.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Painakaa nimikettä, jota haluatte toistaa.
> Toisto alkaa.
2.
Painakaa Video DivX® VOD ja hakekaa
rekisteröintikoodi.
3.
Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne lisätietoja ja saattaaksenne rekisteröinnin loppuun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
498
DivX®-yksikön soittaminen
Videoita toistetaan sovellusnäkymän sovelluksella USB.
1. Liittäkää sisältölähde (USB-yksikkö).
Certified®
Video (s. 497)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 498)
Videon asetukset (s. 498)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 523)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Video (s. 497)
Videon toistaminen (s. 498)
Videon asetukset (s. 498)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 523)
Videon asetukset
Joitakin asetuksia, esim. kieltä, voidaan muuttaa
toistettaessa videota.
Videosoitin kokonäytön tilassa tai avaamalla päänäkymä ja painamalla Asetukset Video voidaan säätää seuraavia: Äänen kieli, Pois ja
Tekstityksen kieli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Video (s. 497)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
Auton mediasoitin on varustettu Bluetooth-toiminnolla ja se voi langattomasti toistaa äänitiedostoja ulkoisista Bluetooth-yksiköistä, kuten
matkapuhelimista ja tableteista.
Jotta mediasoitin voi toistaa äänitiedostoja langattomasti ulkoisesta laitteesta, laite on ensin
yhdistettävä autoon Bluetooth-yhteyden avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden
kautta (s. 499)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 508)
•
•
Median soittaminen (s. 493)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 523)
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
Yhdistäkää Bluetooth®-yksikkö autoon, jotta
voitte toistaa sisältöä langattomasti ja luoda
autoon internet-yhteyden, jos se on mahdollista.
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth®-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.
Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.
Menettelytapa mediayksikön yhdistämisessä on
sama kuin puhelimen yhdistämisessä autoon
Bluetooth®-yhteyden kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Media Bluetooth® -yhteyden kautta (s. 499)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 508)
Median soittaminen (s. 493)
Media USB-tuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin,
voidaan liittää äänentoistojärjestelmään auton
USB-liitännän kautta.
Ladattavilla akuilla varustettuja laitteita ladataan,
kun ne ovat yhdistettyinä USB:n kautta ja kun
jännitetilana on I, II tai moottori on käynnissä.
Ulkoisen lähteen sisältö on nopeampi lukea, jos
lähde sisältää vain yhteensopivia muotoja. Myös
videotiedostoja voidaan toistaa USB-liitännän
kautta.
Tietyillä MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmänsä, jota auto ei tue.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 500)
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 493)
Video (s. 497)
Jännitetilat (s. 424)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 524)
Apple® CarPlay®* (s. 502)
Android Auto* (s. 505)
* Valinnais-/lisävaruste. 499
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Laitteen liittäminen USBtuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin,
voidaan liittää äänentoistojärjestelmään auton
jonkin USB-liitännän kautta.
Käytettäessä toimintoja Apple CarPlay* ja
Android Auto* puhelimen on oltava kytkettynä
valkoisella kehyksellä varustettuun USB-liitäntään
(jos kokoonpanossa on kaksi USB-liitäntää).
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 502)
TV*5
Android Auto* (s. 505)
Kun auto saavuttaa tietyn nopeuden, kuvan
näyttö loppuu, mutta ääni kuitenkin kuuluu edelleen. Kuva näkyy taas, kun auto on lähes tai täysin paikallaan.
TV:tä ohjataan keskinäytöstä. Useita toimintoja
voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan tai puheohjauksen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
USB-liitännät (tyyppi A) tunnelikonsolissa. Sijoittakaa
johto eteenpäin niin, ettei se jää suljettavan luukun väliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
500
•
•
TV:n* käyttäminen (s. 501)
TV-asetukset* (s. 501)
Median soittaminen (s. 493)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 499)
Mediasoitin (s. 493)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 524)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 524)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
TV:n*6 käyttäminen
HUOM
TV käynnistetään sovellusnäkymästä. Painakaa
sovellusta TV ja valitkaa kanava.
TV hakee automaattisesti kanavat, joiden vastaanotto on paras.
Jos auto siirretään maan sisällä esimerkiksi
kaupungista toiseen, Suosikit eivät ole välttämättä käytettävissä, koska taajuudet ovat
voineet muuttua.
Näkyvien kanavien luettelon muuttaminen
1. Painakaa painiketta Kirjasto
2.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista TV-kanavat tai
Suosikit.
3.
Valitkaa haluamanne kanava.
Valitun luettelon kanavien muuttaminen
– Painakaa
tai
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa
Myös vaihto voi tapahtua keskinäytön kautta.
Suosikit
TV-kanava voidaan tallentaa suosikiksi:
–
Painakaa
kanavan lisäämiseksi suosikkiluetteloon tai poistamiseksi siitä.
TV-opas
Käytettävissä on ohjelmaopas, jossa on tietoa TVohjelmista 48 tuntia eteenpäin.
–
5
6
HUOM
Järjestelmä voi näyttää TV-lähetyksiä vain
maissa, joiden lähetykset on pakattu
MPEG-2- tai MPEG-4-muotoon ja joissa noudatetaan DVB-T/T2-standardia. Järjestelmä
ei tue analogisia lähetyksiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
TV* (s. 500)
TV-asetukset* (s. 501)
Radion ja median puheohjaus (s. 141)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 526)
TV-asetukset*7
Tietyt asetukset voidaan tehdä sekä päänäkymässä että katsottaessa TV:tä kokonäytön
tilassa.
TV:n ollessa kokonäytön tilassa tai avaamalla
päänäkymä ja painamalla Asetukset Media
TV voidaan säätää seuraavia:
• Tekstityksen kieli
• Äänen kieli
Kuvasuhde
Painamalla Kuvaformaatti voidaan valita, missä
formaatissa TV-kuva näytetään.
1.
Auto – TV-kuva näytetään siinä kuvaformaatissa, jossa se lähetetään.
2.
Autom. täyttö – TV-kuva maksimoidaan
rajaamatta kuvaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
TV* (s. 500)
TV:n* käyttäminen (s. 501)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 523)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Näyttäkää tietoa TV-ohjelmasta painamalla
Opas.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 501
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Apple® CarPlay®*
CarPlay antaa mahdollisuuden kuunnella musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita, lähettää/
vastaanottaa viestejä ja käyttää Siri-palvelua keskittyen samalla ajamiseen.
CarPlay toimii tiettyjen Applelaitteiden kanssa. Jos autossa
ei ole vielä CarPlay-tukea, se
voidaan asentaa jälkikäteen.
Ottakaa yhteyttä Volvo-jälleenmyyjäänne CarPlay -toiminnon
asentamista varten.
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista
puhelimista löytyy Applen kotisivuilta:
www.apple.com/ios/carplay/. Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka eivät ole yhteensopivia
CarPlay -toiminnon kanssa, voi aiheuttaa joskus
iPhone-puhelimen ja auton välisen yhteyden katkeamisen. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa
CarPlay -palvelun sisällöstä.
Käytettäessä karttanavigointia CarPlay -toiminnon kautta kuljettajan näytössä tai head-up-näytössä ei näytetä opastusta, vaan vain keskinäytössä.
CarPlay-sovelluksia voidaan ohjata keskusnäytön
tai puhelimen kautta tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla (koskee tiettyjä toimintoja).
Sovelluksia voidaan ohjata myös puheella Siri7
8
502
sovelluksen avulla. Kun ohjauspyörän painiketta
painetaan pitkään, Siri-puheohjaus käynnistyy, ja lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjauksen. Jos Siri-toiminto katkeaa liian aikaisin,
pitäkää ohjauspyörän painiketta
painettuna8.
Käyttämällä Apple CarPlay -sovellusta
hyväksyt seuraavat ehdot: Apple CarPlay on
palvelu, jonka toimittaa Apple Inc.
käyttöehtojensa mukaisesti. Siten Volvo
Cars ei ole vastuussa Apple CarPlay palvelusta, sen ominaisuuksista eikä
sovelluksista. Kun käytät Apple CarPlayta,
tiettyjä tietoja autostasi (ml. sen sijainti)
siirretään iPhone-puhelimeesi. Volvo Carsin
kannalta olet itse täydessä vastuussa
omasta ja muiden kanssasi olevien
henkilöiden valitsemien Apple CarPlay palvelujen käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
(s. 502)
•
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
(s. 504)
•
•
Puheääniohjaus (s. 138)
Apple® CarPlay®* -toiminnon
käyttäminen
CarPlay -palvelun käyttämiseksi Siri-puheohjauksen on oltava puhelimessa aktivoituna. Puhelin
tarvitsee myös internet-yhteyden Wi-Fi-verkon tai
matkapuhelinverkon kautta.
Yhdistäkää iPhone ja käynnistäkää
CarPlay
HUOM
CarPlay -toimintoa voidaan käyttää vain, jos
Bluetooth on kytketty pois toiminnasta.
Bluetooth-yhteyden kautta autoon yhdistetty
puhelin tai mediasoitin ei siksi ole käytettävissä, kun CarPlay on aktiivinen. Jotta auton
sovelluksiin saadaan internet-yhteys, on käytettävä jotain muuta internet-lähdettä. Käyttäkää Wi-Fi-yhteyttä tai auton sisäänrakennettua modeemia*.
1.
Yhdistäkää iPhone USB-liitäntään. Jos USBliitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka ympärillä on valkoinen kehys.
2.
Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3.
Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
4.
5.
Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Käynnistää CarPlay
CarPlay käynnistetään seuraavasti sen jälkeen,
kun iPhone on yhdistetty.
1.
2.
3.
4.
Yhdistäkää iPhone USB-liitäntään. Jos USBliitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka ympärillä on valkoinen kehys.
> Jos automaattisen käynnistyksen asetus on valittu – puhelimen nimi näytetään.
Painakaa puhelimen nimeä – CarPlay-osanäkymä avautuu ja yhteensopivat sovellukset
näytetään.
Jos CarPlay -osanäkymä ei avaudu, painakaa
sovellusnäkymässä Apple CarPlay.
> CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
CarPlay on käynnissä taustalla, jos jokin toinen
sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä.
9
CarPlay -osanäkymän näyttäminen uudelleen:
painakaa CarPlay -kuvaketta sovellusnäkymässä.
Yhteyden vaihtaminen CarPlayn ja
iPodin välillä
CarPlaysta iPodiin
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Viestintä
Apple CarPlay.
3.
Poistakaa valintamerkki sen Apple-laitteen
valintaruudusta, jonka ei enää tule käynnistää
CarPlay -palvelua automaattisesti, kun USBjohto liitetään.
4.
Irrottakaa Apple-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
5.
Avatkaa sovellus iPod sovellusnäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 500)
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 502)
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
(s. 504)
•
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Wi-Fi) (s. 518)
•
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 519)
•
Puheääniohjaus (s. 138)
iPodsta CarPlayiin
1. Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
2.
Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3.
Irrottakaa Apple-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään9.
Apple, CarPlay, iPhone ja iPod ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
* Valinnais-/lisävaruste. 503
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Apple®CarPlay®* -toiminnon
asetukset
2.
CarPlay10-palveluun yhdistetyn Apple-laitteen
asetukset.
Automaattinen käynnistys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Siirtykää kohtaan Viestintä
CarPlay ja valitkaa asetus:
•
•
Apple
Merkitkää valintaruutu – CarPlay käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto liitetään.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot ja
tehkää seuraavien asetukset:
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
Tässä on vinkkejä, joista voi olla hyötyä sovelluksen CarPlay® käytössä.
• Päivittäkää iPhone uusimmalla iOS-käyttöjärjestelmäversiolla ja varmistakaa, että sovellukset on päivitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 502)
•
Jos CarPlay-sovelluksen kanssa on ongelmia, irrottakaa puhelin USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin. Kokeilkaa muussa tapauksessa sulkea puhelimessa se sovellus, joka ei
toimi, ja käynnistäkää sovellus sitten uudelleen, tai kokeilkaa sammuttaa kaikki sovellukset ja käynnistää puhelin uudelleen.
•
Jos sovellukset eivät näy, kun CarPlay käynnistyy (musta näyttö), kokeilkaa pienentämällä ja suurentamalla CarPlay-osanäkymää.
•
Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka
eivät ole yhteensopivia CarPlay-toiminnon
kanssa, voi aiheuttaa joskus puhelimen ja
auton välisen yhteyden katkeamisen. Tiedot
tuetuista sovelluksista sekä yhteensopivista
puhelinmalleista löytyvät Applen kotisivulta.
Myös CarPlay voidaan etsiä App Store -kaupasta tietojen saamiseksi sovelluksista, jotka
ovat yhteensopivia CarPlayn kanssa markkina-alueellanne.
•
CarPlay toimii vain iPhonen11 kanssa.
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
(s. 502)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Poistakaa valintaruudun merkintä –
CarPlay ei käynnisty automaattisesti, kun
USB-johto liitetään.
Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20 Applelaitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo voidaan tyhjentää nollaamalla asetukset
keskinäytössä (palauttaminen tehdasasetuksiin).
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
1.
10
11
504
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
Apple, CarPlay ja iPhone ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
HUOM
Saatavuus ja toimintatapa voivat vaihdella
markkina-alueelta toiselle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Apple® CarPlay®* (s. 502)
Android Auto*
HUOM
Android Auto -toiminnon avulla voitte kuunnella
musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita ja
käyttää autoon sovitettuja sovelluksia Androidlaitteesta. Android Auto toimii tiettyjen Androidlaitteiden kanssa.
Kun puhelin on yhdistetty Android Auto -palveluun, sisältöä voidaan suoratoistaa
Bluetooth-yhteyden kautta toiseen mediasoittimeen. Bluetooth on aktiivinen Android Auto
-palvelua käytettäessä.
Käytettäessä karttanavigointia Android Auto -toiminnon kautta kuljettajan näytössä tai head-upnäytössä ei anneta opastusta, vaan vain keskinäytössä.
Android Auto -toimintoa voi ohjata keskinäytöstä,
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla tai
puheohjauksella. Ohjauspyörän painikkeen
pitkä painallus käynnistää puheohjaustoiminnon
ja lyhyt painallus poistaa sen toiminnasta.
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista
puhelimista löytyy kotisivulta: www.android.com/
auto/. Kolmansien osapuolten sovellukset: ks.
Google Play. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa
Android Auto -palvelun sisällöstä.
Android Auto käynnistetään sovellusnäkymästä.
Kun Android Auto on käynnistetty kerran, sovellus
käynnistyy automaattisesti, kun laite yhdistetään
seuraavan kerran. Automaattinen käynnistys voidaan kytkeä asetuksissa pois käytöstä.
Käyttämällä Android Autoa hyväksyt
seuraavat: Android Auto on palvelu, jonka
toimittaa Google Inc. omien käyttöehtojensa
mukaisesti. Volvo Cars ei vastaa Android
Autosta, sen toiminnoista eikä sovelluksista.
Kun käytät Android Auto -sovellusta, autosi
siirtää tiettyjä tietoja (myös sen sijainnin)
yhdistettyyn Android -puhelimeesi. Olet itse
täydessä vastuussa siitä, miten sinä ja muut
henkilöt käyttävät Android Autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Android Auto -palvelun käyttäminen*
(s. 506)
•
Android Auto* -asetukset (s. 506)
* Valinnais-/lisävaruste. 505
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Android Auto -palvelun
käyttäminen*
3.
Sovelluksen Android Auto käyttämiseksi puhelimen on oltava yhdistetty auton USB-liitäntään.
Android-puhelimen yhdistäminen
ensimmäistä kertaa
1. Yhdistäkää Android-puhelin USB-liitäntään.
Jos USB-liitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä,
jonka ympärillä on valkoinen kehys.
2.
Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3.
Painakaa sovellusnäkymässä Android Auto.
4.
Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> Android Auto -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
5.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Aiemmin yhdistetty Android
1. Yhdistäkää puhelin USB-liitäntään.
> Jos automaattisen käynnistyksen asetus on valittu – puhelimen nimi näytetään.
2.
506
Painakaa puhelimen nimeä – Android Autoosanäkymä avautuu ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
4.
Jos automaattisen käynnistyksen asetusta ei ole valittu – avatkaa sovellus
Android Auto sovellusnäkymästä.
> Android Auto -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Android Auto* -asetukset
Ensimmäistä kertaa Android Auto -sovellukseen
liitettynä olevan puhelimen asetukset.
Automaattinen käynnistys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
kaa asetus:
Android Auto on käynnissä taustalla, jos jokin toinen sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä. Android Auto -osanäkymän näyttäminen
uudelleen: painakaa Android Auto -kuvaketta
sovellusnäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Android Auto* (s. 505)
Android Auto* -asetukset (s. 506)
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 500)
Puheääniohjaus (s. 138)
Android Auto ja valit-
•
Merkitkää valintaruutu – Android Auto
käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto
liitetään.
•
Poistakaa valintaruudun merkintä –
Android Auto ei käynnisty automaattisesti,
kun USB-johto liitetään.
Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20
Android-laitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi
laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo tyhjennetään palauttamalla tehdasasetukset.
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot ja
tehkää seuraavien asetukset:
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Android Auto* (s. 505)
Android Auto -palvelun käyttäminen* (s. 506)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 128)
Vinkkejä sovelluksen Android Auto*
käyttöön
Tässä