Volvo | V90 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V90 Twin Engine 2018 Quick Guide

Volvo V90 Twin Engine 2018 Quick Guide
V90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän
kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja
tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjevideoita.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja
ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista
varten.
PAINETUT OPPAAT
Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa
sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän
yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat
tilattavissa myös jälkikäteen.
SISÄLTÖ
01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE
Tässä luvussa saatte tietoa joistakin Volvon järjestelmistä ja palveluista sekä katsauksen sisä- ja ulkopuoleen ja keskinäyttöön.
02. LATAAMINEN
Tässä luvussa kuvataan auton lataustila, latausyksikön käsittely ja kuljettajan näytön eri symbolit.
03. SISÄTILA JA LIITÄNNÄT
Tästä voitte lukea matkustamon eri toiminnoista esim. istuinsäädöistä ja internet-liitännästä.
04. KESKINÄYTÖN NÄKYMÄT
Tästä löydätte tietoa keskinäytön eri päänäkymistä, joista voidaan ohjata monia auton toimintoja.
05. ÄLYKÄS AJAMINEN
Tässä luvussa kuvataan useita autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä ja annetaan joitakin vinkkejä taloudellisempaa ajoa varten.
06. PUHEOHJAUS
Tästä löydätte erilaisia komentoja/fraaseja, joilla voitte käyttää auton puheohjausjärjestelmää.
07. ERITYISET TEKSTIT
Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.
Valinnaisvarusteet on merkitty Quick Guidessa tähdellä *.
01
01
ALKUUN PÄÄSY
Jotta pääsette parhaiten alkuun Volvonne kanssa, teidän on hyvä tuntea
joitakin toimintoja, käsitteitä ja vinkkejä.
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, joka antaa pääsyn useisiin onlinepalveluihin1. Joitakin esimerkkejä ovat Volvo On Call*, karttapalvelut,
henkilökohtainen kirjautuminen sivustolla volvocars.com sekä mahdollisuus varata huolto- tai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID -tunnuksen
volvocars.com -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai suoraan
autosta.
Esi-ilmastointi ennen ajamaan lähtemistä
Ottakaa tavaksenne käyttää auton esi-ilmastointia aina ennen liikkeellelähtöä. Se voi sekä parantaa toimintasädettä ja vähentää auton kulumista että säätää sisätilan lämpötilan miellyttävälle tasolle. Valitkaa keskinäytön ilmastointinäkymässä välilehti Pysäköinti-ilmastointi tai aktivoikaa toiminto Volvo On Call -sovelluksen kautta. Täydellinen esiilmastointi on käytettävissä vain auton ollessa liitettynä pistorasiaan3.
Sensus
Sensus on auton älykäs käyttöliittymä, joka sisältää kaikki autossa olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiin* ja tietopalveluihin liittyvät ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnän itsenne, autonne ja ympäristönne
välillä.
Volvo On Call*
Volvo On Call on sisäänrakennettu tukijärjestelmä, johon kuuluvan
sovelluksen avulla voitte käyttää Volvonne toimintoja etäältä. Volvo On
Call -sovelluksen avulla voidaan esim. tarkistaa, onko polttimoita vaihdettava tai öljyä tai jäähdytysnestettä lisättävä. Auto voidaan lukita ja
sen lukitus avata, polttoainemäärä tarkistaa ja lähin huoltoasema näyttää. Myös esi-ilmastointi2 voidaan asettaa auton pysäköinti-ilmastoinnin
kautta. Ladatkaa Volvo On Call -sovellus päästäksenne alkuun.
Volvo On Call -järjestelmän kautta saa myös tienvarsiapua ja apua hätätilanteissa painamalla auton kattokonsolin ON CALL- ja SOS -painikkeita.
Kuljettajaprofiilit
Monia autossa tehtäviä asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan henkilökohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai useampaan
kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittää johonkin kuljettajaprofiiliin. Katsokaa lisätietoa kuljettajaprofiileista tämän Quick Guiden luvusta
Päänäkymä.
1
2
3
Palvelut vaihtelevat auton kokoonpanon ja markkina-alueen mukaan.
Jos autossa ei ole pysäköintilämmitintä, matkustamoa ei lämmitetä, vaan vain tuuletetaan.
Koskee sähkötoimista lämmitintä.
01
01
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Rengaspaineiden tarkistus ja kalibrointi (ITPMS)* tehdään keskinäytön sovellusnäkymän sovelluksen Auton tila kohdassa TPMS.
palaa jatkuvasti kulRengaspaineiden ollessa alhaiset symboli
jettajan näytössä. Jos rengaspaineet ovat alhaiset, tarkistakaa ja
säätäkää kaikkien neljän renkaan rengaspaine ja aloittakaa ITPMSkalibrointi painamalla kalibrointipainiketta.
Moottoriöljyn määrän tarkistus tehdään sovelluksessa Auton tila.
Kohdassa Auton tila voidaan myös katsoa tilailmoitukset ja varata
huolto- tai korjausaika*.
Hybridiakun lataaminen tapahtuu etummaisen luukun latausliitännän kautta. Avatkaa luukku painamalla sitä kevyesti. Jotta toimintasäde on mahdollisimman suuri, akun tulee olla täyteen ladattu lähtiessänne matkaan.
Taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti* alas kytkettäessä
peruutusvaihde. Kun auto lukitaan / sen lukitus avataan etäavaimella, taustapeilit voidaan kääntää autoa vasten tai takaisin normaaliasentoon automaattisesti*. Aktivoikaa nämä toiminnot keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car Peilit ja
helppo sisääntulo.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen*, lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain
on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen on oltava noin 1 metrin
(3 jalan) etäisyydellä autosta.
Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällysteistä painolevyä. Lukitkaa auto painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennystä. Älkää koskettako
molempia painamispintoja yhtä aikaa.
Panoraamakatossa* on avattava lasiluukku ja aurinkoverho ja sitä
käytetään taustapeilin yläpuolella olevalla säätimellä auton ollessa
vähintään jännitetilassa I. Avatkaa tuuletusasentoon työntämällä
säädintä ylöspäin ja sulkekaa vetämällä sitä alaspäin. Avatkaa pano-
raamakatto kokonaan vetämällä säädintä kaksi kertaa taaksepäin.
Sulkekaa vetämällä säädintä kaksi kertaa alaspäin.
Sähkötoiminen takaluukku* voidaan esim. avata jalan liikkeellä*
tekemällä hidas potkuliike eteenpäin takapuskurin alla vasemmalla.
Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun alareunan painikkeella
. Voitte sulkea luukun myös hitaalla potkuliikkeellä. Autossa
on oltava avaimeton lukitus / lukituksen avaus*, jotta takaluukun
lukitus voidaan avata jalan liikkeellä. Etäavaimen on oltava enintään
noin 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä auton takaosasta, jotta avaaminen ja sulkeminen voidaan tehdä jalan liikkeellä.
Jotta takaluukku ei osuisi esim. autotallin kattoon, on mahdollista
ohjelmoida maksimiavaus. Säätäkää maksimiavaus avaamalla
luukku ja pysäyttämällä se haluamaanne avausasentoon. Tallentakaa asento sitten painamalla
vähintään 3 sekuntia.
01
01
LUKITSEMINEN / LUKITUKSEN AVAAMINEN
Etäavain
Lyhyt painallus lukitsee ovet, takaluukun ja polttoaineen luukun
sekä aktivoi hälyttimen*. Pitkä painallus sulkee panoraamakaton* ja
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja poistaa hälyttimen* valmiustilasta. Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun
hälyttimen valvonnasta. Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkötoimisen* takaluukun.
Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja äänitorven huomion herättämiseksi
tarvittaessa. Aktivoikaa painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan
tai painamalla painiketta kahdesti kolmen sekunnin sisällä. Toiminto
voidaan poistaa toiminnasta samalla painikkeella sen oltua aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muutoin se poistuu automaattisesti toiminnasta kolmen minuutin kuluttua.
Latausluukku
Huolehtikaa siitä, että auton lukitus on avattu ja moottori sammutettu,
ennen kuin asetatte latausjohtimen paikalleen tai irrotatte sen.
1. Painakaa luukun takaosaa ja vapauttakaa se.
2. Avatkaa luukku.
Johdin lukitaan kiinni liitäntään latauksen alettua. Lataus keskeytyy, jos
auton lukitus avataan, mutta se alkaa uudelleen hetken kuluttua, jos
johdinta ei irroteta.
Yksityinen lukitus
Yksityisellä lukituksella lukitaan takaluukku, mikä voi olla kätevää esimerkiksi jätettäessä auto huoltoon tai hotelliin.
- Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla keskinäytön toimintonäkymässä Yksityinen lukitus.
Aktivoinnin/käytöstä poistamisen yhteydessä näytetään ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan nelinumeroinen koodi. Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran täytyy valita ylimääräinen turvakoodi.
Käsinekotelo lukitaan* manuaalisesti sen sisällä säilytettävällä avaimella.
01
01
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Keskinäyttöä käytetään monien auton päätoimintojen, esim.
median, navigoinnin*, ilmastoinnin, kuljettajan tukijärjestelmien ja
autosovellusten ohjaamiseen.
ennen auton pesemistä automaattipesussa. Jälkimmäinen tehdään
keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Seisontajarru ja jousitus.
Kuljettajan näyttö näyttää suurimman osan ajamiseen liittyvistä
tiedoista, kuten nopeuden, kierrosluvun, navigoinnin* ja aktiivisen
kuljettajan tuen. Sovellusvalikon kautta voidaan valita kuljettajan
näytössä näytettävät tiedot. Avatkaa sovellusvalikko ja navigoikaa
siinä ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Asetukset voidaan tehdä
myös keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Kuljettajan näyttö.
Matkustajan turvatyynyn kytkin* sijaitsee matkustajan puolella
kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa auki.
Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Head-up-näyttö* täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa
tietoa tuulilasille. Se aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymän
kautta.
Käynnistyskytkintä käytetään auton käynnistämiseen. Kytkekää
jännitetila I kääntämällä myötäpäivään ja vapauttamalla. Valitkaa
vaihdeasento P tai N, pitäkää jarrupoljinta painettuna ja käynnistäkää auto kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään. Sammuttakaa auto kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään.
Ajotilat* valitaan istuinten välissä keskellä olevalla säätimellä. Valitkaa keskinäytössä Pure, AWD, Hybrid, Power, tai Individual painamalla ja rullaamalla säädintä. Vahvistakaa painamalla säätöpyörää.
Individual-ajotilaan voidaan valita halutut ajo-ominaisuudet. Se aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Yksilöllinen ajotila.
Seisontajarru aktivoidaan vetämällä -säädin ylös. Kuljettajan
näyttöön syttyy symboli. Vapauttakaa se manuaalisesti painamalla
säädin alas samalla, kun painatte jarrupoljinta. Käytettäessä automaattista jarrutusta seistäessä paikallaan ( ) jarrupoljin voidaan
vapauttaa säilyttäen jarruvaikutus, kun auto on pysähtynyt esim. liikennevaloihin.
Muistakaa, että sekä automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
että seisontajarrun automaattinen kytkeminen on deaktivoitava
01
01
KESKINÄYTTÖ
Keskinäytössä voi tehdä asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja. Keskinäytössä on kolme päänäkymää: kotinäkymä, toimintonäkymä ja sovellusnäkymä. Kotinäkymästä siirrytään toiminto- ja sovellusnäkymiin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Siinä on myös päänäkymä, johon
siirrytään vetämällä näytön yläosa alas.
Muuttakaa keskinäytön ja kuljettajan näytön ulkonäköä valitsemalla teema päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Kuljettajan näyttö. Siinä voitte valita myös keskinäyttöön tumman tai
vaalean taustan.
Palatkaa kotinäkymästä toiseen näkymään painamalla lyhyesti näytön alapuolella olevaa fyysistä kotipainiketta. Kotinäkymän viimeisin tila
näytetään. Painettaessa uudelleen lyhyesti kotipainiketta kaikki kotinäkymän osanäkymät siirretään vakiotilaan.
Keskinäytön puhdistamista varten kosketustoiminto lukitaan painamalla näytön alapuolella olevaa kotipainiketta pitkään. Aktivoikaa näyttö
uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.
Tilakentässä näytön yläosassa näytetään auton käynnissä olevat toiminnot. Vasemmalla näytetään verkko- ja liitäntätiedot ja oikealla soittimeen liittyviä tietoja, kello sekä osoitus käynnissä olevasta taustatoiminnasta.
Ilmastointirivillä näytön alaosassa voidaan säätää lämpötila ja istuinmukavuus painamalla kyseistä kuvaketta. Avatkaa ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskipainiketta.
02
LATAUS
Volvossanne on sähkömoottori, joka toimii auton voimanlähteenä
lähinnä alhaisilla ajonopeuksilla, sekä polttomoottori, joka toimii voimanlähteenä suuremmilla ajonopeuksilla ja aktiivisemmassa ajossa. Hybridiakun latausaika riippuu siitä, minkä suuruista latausvirtaa pistorasia voi
syöttää. Hybridiakku latautuu myös kevyen jarrutuksen tai moottorijarrutuksen yhteydessä, esimerkiksi myötämäessä. Kaikentyyppiset lataukset
näkyvät kuljettajan näytössä.
Latauksen lopettaminen
Latausjohtimen säilyttäminen
Latausjohdin sijaitsee lattialuukun alla tavaratilassa.
5. Asettakaa latauskaapeli takaisin tavaratilassa olevan lattialuukun alle.
Latausjohtimen ohjausyksikkö
Mukana toimitettavassa latausjohtimessa on ohjausyksikkö, joka näyttää
lataustilan. Se tukee lämpötilan valvontaa ja siinä on sisäänrakennettu
maasulkukatkaisin.
Lataamisen aloittaminen
Hybridiakkua ladattaessa ladataan myös auton käynnistysakkua.
1. Liittäkää latausjohdin pistorasiaan. Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
ja . Jos
2. Asettakaa ohjauslaitteella oikea latausvirta painikkeilla
olette epävarma siitä, minkä suuruista latausvirtaa pistorasia voi syöttää, valitkaa ohjausyksiköstä alhaisin latausvirta.
3. Avatkaa latausluukku painamalla sitä kevyesti.
4. Irrottakaa latauskahvan suojakansi ja painakaa kahva sitten koko
pituudeltaan auton latausliitäntään. Latausjohdin lukitaan automaattisesti latausliitäntään ja lataaminen alkaa 5 sekunnin sisällä.
5. Sijoittakaa latauskahvan suojakansi maalipinnan vaurioitumisen välttämiseksi siten, että se ei kosketa autoa.
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimen painikkeella
ja latausjohdin irrotetaan/sen lukitus avataan.
. Lataus lopetetaan
2. Irrottakaa latausjohdin autosta.
3. Sulkekaa latausluukku.
4. Irrottakaa latausjohdin pistorasiasta.
Jos latausjohdinta ei irroteta latausliitännästä, se lukittuu automaattisesti uudelleen kiinni hetki lukituksen avaamisen jälkeen latauksen ja
toimintasäteen maksimoimiseksi sekä esi-ilmastoinnin käyttämiseksi
ennen liikkeellelähtöä. Latausjohdin voidaan irrottaa jälleen, jos auton
lukitus avataan etäavaimella. Jos autossa on Passive Entry*, lukitseminen ja lukituksen avaaminen voidaan tehdä jälleen kahvaa käyttäen.
02
Ohjausyksiköstä
Autosymboli palaa katkeamatta vihreänä ja latausilmaisin on sammuksissa: Valmiustila.
•
•
Autosymboli ja latausilmaisin palavat kiinteästi vihreinä: Lataus käynnissä.
•
Autosymboli vilkkuu punaisena ja latausilmaisin on sammuksissa:
Lataaminen ei ole mahdollista. Tarkastakaa kaikki liitännät tai käyttäkää jotain toista pistorasiaa, aloittakaa lataaminen sitten uudelleen.
•
Autosymboli palaa katkeamatta punaisena: Lataaminen ei ole mahdollista. Irrottakaa latausjohdin pistorasiasta ja aloittakaa lataus
uudelleen.
•
Talosymboli ja latausilmaisin vilkkuvat punaisina: Lataaminen ei ole
mahdollista. Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma esiintyy
edelleen, ottakaa yhteyttä alan ammattilaiseen.
02
Kuljettajan näytön kautta
Symbolin eri värit ilmoittavat latauksen tilan.
LATAUSTILA
Auton lataustila voidaan tarkistaa latausliitännästä, ohjauslaitteella, kuljettajan näytössä ja Volvo On Call* -sovelluksessa.
Latausliitännän valojen avulla
Valkoinen - LED-merkkivalo.
•
•
Keltainen - odotustila, latauksen alkamista odotetaan.
•
Vilkkuva vihreä - lataus käynnissä.
•
Palaa jatkuvasti vihreänä - lataus valmis, sammuu hetken kuluttua.
•
Palaa jatkuvasti punaisena - on tapahtunut virhe.
Sininen valo - lataus käynnissä.
Vihreä valo - akku on ladattu täyteen.
Punainen valo – latausvirhe, tarkistakaa latausjohtimen liitäntä
autoon ja 230 V:n pistorasiaan.
HYBRIDITIEDOT KULJETTAJAN NÄYTÖSSÄ
Kuljettajan näytössä näytetään useita symboleja ja animaatioita valitusta
ajotilasta riippuen.
Sähkön ja polttoaineen kulutus näytetään mittareissa oikealla. Kulutus
vaihtelee ajotavan mukaan. Kun ohut valkoinen osoitin ohittaa ylimpänä
olevan valkoisen nuolen, auto siirtyy käyttämään polttomoottoria. Kun
osoitin on oranssilla alueella, akkua ladataan, esim. jarrutettaessa.
Ajomatka akussa olevalla latauksella
Ilmaisin näyttää, kuinka paljon akun varauksella on suurin piirtein
ajomatkaa jäljellä. Ajomatkaan vaikuttavat useat tekijät,
esimerkiksi ajotapa, ajonopeus ja ulkolämpötila, ja se voi vaihdella
matkan aikana. Tavallisesti odotettavissa oleva kantama on
25–45 km (15–27 mailia). Aloitusarvo, joka näytetään auton akun
ollessa ladattuna täyteen, ilmoittaa enintään-lukeman sähkökäytön kantaman ennusteen sijasta, ja se muuttuu ajettaessa. Kun
kuljettajan näytössä näytetään "---", sähkökäytöllä ei ole jäljellä
taattua ajomatkaa.
Kuljettajan näytön symbolit
Kokovalkoinen symboli ilmoittaa, kumpaa moottoria käytetään.
Salama on sähkömoottorin, pisara polttomoottorin merkki.
Ilmoittaa, että akkua ladataan esim. moottorijarrutuksen yhteydessä.
Mittari näyttää, paljonko akussa on jäljellä energiaa sähkömoottoria varten. Energiaa käytetään myös ilmastointilaitetta varten.
Näyttää, että toiminto Charge tai Hold on aktivoitu. Ne aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä. Charge tarkoittaa, että hybridiakkua ladataan sen varaustason ollessa alhainen. Hold tarkoittaa, että akun varaustaso säilytetään myöhempää käyttöä varten.
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Auto laskee, missä määrin polttomoottoria, sähkömoottoria tai molempia yhtä aikaa on käytettävä. Sähkökäytössä auton on joskus ehkä
02
30
4.5
käynnistettävä polttomoottori automaattisesti ulkoisten olosuhteiden
takia, esimerkiksi ulkolämpötilan ollessa alhainen. Polttomoottori käynnistyy aina hybridiakun varaustason laskiessa alimmilleen.
Asetusten tallentaminen
1. Säätäkää istuin, ulkoiset taustapeilit ja head-up -näyttö* haluamaanne asentoon ja painakaa M-painiketta ovipaneelissa. Valoilmaisin painikkeessa syttyy.
2. Painakaa 3 sekunnin sisällä muistipainiketta 1 tai 2. Kuuluu äänimerkki ja M-painikkeen merkkivalo sammuu.
Tallennettujen istuinsäätöjen käyttäminen:
Ovi avoinna – painakaa jotain muistipainiketta ja vapauttakaa se.
Ovi kiinni – pitäkää jotain muistipainiketta painettuna, kunnes pääsette
tallennetun asennon kohdalle.
03
SÄHKÖTOIMISET* ETUISTUIMET
Istuinten ulkosivulla olevalla säätimellä säädetään istuimen asento, ristiselän tuki* yms. Toinen säädin on istuimen muotoinen, mikä auttaa
ymmärtämään, millä tavalla asentoa muutetaan, ja toista, monitoimisäädintä*, käytetään ristiselän tuen, hieronnan* yms. säätämiseen.
Istuimen muotoinen säädin
Säätäkää istuintyynyä tai siirtäkää koko istuinta alemmalla säätimellä.
Säätäkää selkänojan kulmaa taemmalla säätimellä.
Monitoimisäädin*
Hieronnan*, sivutuen*, ristiselän tuen* ja istuintyynyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.
1. Aktivoikaa istuimen säätö keskinäytössä kääntämällä säädintä.
2. Valitkaa haluamanne toiminto keskinäytössä kääntämällä säädintä.
3. Muuttakaa säätöä painamalla säätimen ylä-/ala-/etu-/takaosaa.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Varmistakaa, että selkänoja ja niskasuoja eivät kosketa edessä olevan
istuimen selkäpuolia selkänojia käännettäessä. Etuistuimia voidaan joutua säätämään, jotta selkänojat voidaan kääntää.
Selkänojat voidaan kääntää käsin ulkopaikkojen istuinten yläpinnalla
olevaa kahvaa käyttäen. Jos auto on varustettu takaistuimen elektronisella kääntämisellä*, kääntämispainikkeet sijaitsevat tavaratilassa.
Selkänojan kääntäminen elektronisesti
Jotta takaistuimen kääntäminen olisi mahdollista, auton on oltava paikallaan ja takaluukun auki.
1. Kääntäkää keskipaikan niskasuoja alas manuaalisesti.
2. Kääntäkää istuimet pitämällä painiketta painettuna. Selkänojan
vasemman osan painike on merkitty L-kirjaimella ja oikean R-kirjaimella.
3. Selkänoja kääntyy automaattisesti vaaka-asentoon. Myös niskasuoja
kääntyy automaattisesti.
Selkänojan kääntäminen ylös
1. Siirtäkää selkänojaa kädellä ylös-/taaksepäin, kunnes salpa kiinnittyy.
2. Niskasuoja käännetään käsin ylös.
3. Säätäkää tarvittaessa keskipaikan niskasuoja ylös.
03
03
OHJAUSPYÖRÄ
Säätäkää ohjauspyörän asento
Ohjauspyörän asentoa voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa.
Nopeudenrajoitin auttaa olemaan ylittämättä valittua enimmäisnopeutta.
1. Työntäkää/vetäkää4 ohjauspyörän alapuolella olevaa vipua eteen-/
taaksepäin
Nopeudensäädin auttaa ylläpitämään tasaista nopeutta.
2. Säätäkää ohjauspyörä haluamaanne asentoon ja siirtäkää vipu takaisin lukittuun asentoon.
Vasemmanpuoleinen painikesarja
Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan näytössä vasemmanpuoleisen painikesarjan nuolipainikkeiden avulla ( ja ). Kun kuljettajan tuen symboli on VALKOINEN, toiminto on aktiivinen. HARMAA tarkoittaa, että
toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.
Kuljettajan näytön näyttösymbolit:
Sopeutuva vakionopeudensäädin* auttaa pitämään nopeuden
tasaisena ja säilyttämään esivalitun aikaetäisyyden edessä olevaan
ajoneuvoon.
Pilot Assist5 auttaa pitämään auton kaistan reunamerkintöjen
välissä antamalla ohjausapua sekä ylläpitämään tasaista nopeutta ja
ennalta valittua ajallista etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
Painakaa
varten.
-painiketta valitun toiminnon käynnistystä tai keskeytystä
Painamalla lyhyesti
/
tallennettua nopeutta nostetaan/lasketaan
5 km/h (5 mph). Muuttakaa portaattomasti pitämällä painiketta painettuna, vapauttakaa painike haluamanne nopeuden kohdalla.
sarjaa. Kun kuljettajan näytössä näytetään "----", taattua ajomatkaa ei
ole jäljellä.
/ pienentää/suurentaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä ja Pilot Assist -toimintoa.
Painamalla kerran
teen.
palataan valitun toiminnon tallennettuun nopeu-
Oikeanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla käytetään kuljettajan
näyttöä.
03
Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja navigointia.
Selatkaa saatavina olevia sovelluksia painamalla vasenta tai
oikeaa nuolta.
Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim. valitkaa
ajotietokoneen valikko tai poistakaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös- tai alaspäin.
Median äänenvoimakkuutta suurennetaan/pienennetään painaja . Jos mikään muu toiminto ei ole aktiivinen,
malla painikkeita
nämä painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.
Puheohjaus aktivoidaan -painikkeella, ja sillä voidaan ohjata esim.
mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi "Radio",
"Raise temperature" tai "Cancel".
Katsokaa lisää puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja esitetään
kuljettajan näytössä. Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella tai akussa olevalla latauksella. Käyttäkää
eri vaihtoehtojen näyttämiseen ohjauspyörän oikeanpuoleista painike-
4
5
Markkina-alueesta riippuen.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Saattovalaistus sytyttää osan ulkovaloista auton lukitsemisen jälkeen
valaistakseen pimeässä. Aktivoikaa toiminto sammuttamalla auto ja viemällä ohjauspylvään vasemmanpuoleista vipua kojelautaa kohti ja
vapauttamalla se. Saattovalojen palamisaika voidaan asettaa keskinäytössä.
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa kaikki manuaalisen välimatkamittarin (TM) tiedot painamalla
pitkään RESET-painiketta. Lyhyt painallus nollaa ainoastaan ajomatkan.
Automaattinen välimatkamittari (TA) nollautuu automaattisesti, jos autoa
ei ole käytetty neljään tuntiin.
03
OHJAUSPYLVÄÄN VASEMMANPUOLEINEN VIPU
Valonheittimien toimintoja ohjataan ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
Valitessanne AUTO-tilan auto tunnistaa pimeyden ja valoisuuden ja kytkee tarvittavat valot päälle esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin.
Voitte myös kääntää vivun säätöpyörän asentoon , jotta kaukovalot
vaihtuvat automaattisesti lähivaloiksi kohdatessanne muuta liikennettä.
Manuaaliset kaukovalot aktivoidaan viemällä ohjauspylvään vipua poispäin itsestä. Poistakaa toiminnasta viemällä vipu itseänne kohti.
Aktiiviset kaarrevalot* on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä
valaistus kaarteissa ja risteyksissä noudattamalla ohjauspyörän liikkeitä.
Toiminto aktivoituu automaattisesti käynnistyksen yhteydessä ja se voidaan deaktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
Turvavalaistus sytyttää ulkovalaistuksen, kun avaatte auton lukituksen
avaimella, ja auttaa teitä pääsemään turvallisesti auton luo pimeässä.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetunnistinta.
– Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen tuulilasinpyyhintäliikkeen tekemiseksi.
– Siirtäkää vipua asteittain ylöspäin tihkupyyhintää, normaalia ja nopeaa
pyyhintää varten.
– Säätäkää tihkupyyhinnän väli vivun säätöpyörällä.
– Kytkekää tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet päälle siirtämällä vipua kohti ohjauspyörää ja takalasin huuhtelulaite päälle siirtämällä vipua kohti kojelautaa.
Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla sen painiketta. Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Kääntäkää säätöpyörää
ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tätä.
Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tästä.
Käyttäkää tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaihtaessanne, pestessänne tai nostaessanne pyyhinsulkia. Aktivoikaa
tai deaktivoikaa huoltoasento painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta Tuulilasinpyyhkimen huoltoas..
03
03
SISÄTILAN ILMASTO
Esi-ilmastointi
Esi-ilmastointi voidaan asettaa auton keskinäytön kautta ja Volvo On
Call* -sovellusta käyttäen. Esi-ilmastointi lämmittää tai viilentää matkustamon miellyttävälle tasolle ennen ajoa, jolloin myös kuluminen ja energiankulutus ajon aikana voivat vähentyä. Esi-ilmastoinnin voi käynnistää
suoraan tai ajastimen avulla.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen suoraan
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla näytön alaosaa.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi, merkitkää valinnaiset lisävarusteet ja painakaa sitten Esiasetukset.
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
– Valitkaa ilmastointinäkymässä Pysäköinti-ilmastointi
ajastin ja asettakaa haluamanne päivämäärä/päivä.
Lisää
Jotta esi-ilmastointi toimii täydellisesti, auton tulee olla kytkettynä sähköliitäntään (koskee sähkötoimisella lämmittimellä varustettuja autoja).
Markkina-alueesta riippuen käytetään joko polttoaineella tai sähköllä
toimivaa lämmitintä6.
Ilmastointiasetukset
Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle säädetään
keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin takasivulta.
Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata myös puhumalla.
– Painakaa ilmastointinäkymässä AUTO, jotta useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti. Painettaessa lyhyesti ilmankierrätystä,
ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti. Painettaessa pitkään ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti ja lämpötila ja puhaltimen teho muutetaan vakioasetuksiin:
22 °C (72 °F) ja taso 3 (taso 2 takaistuimella). Lämpötilaa ja puhaltimen tehoa voidaan muuttaa ilman, että automaattinen ilmastointi
poistuu toiminnasta.
– Säätäkää lämpötilaa, istuinlämmitystä* ja puhaltimen tehoa painamalla jotain kuvakkeista keskinäytön alareunan ilmastointirivillä.
Synkronoikaa kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta ja
Synkronoi lämpötila .
Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS*
IAQS on osa Clean Zone Interior Package* -pakettia. Se on täysin automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet,
kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan lähellä olevan
otsonin. Toiminto aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset Ilmastointi Ilmanlaadun anturi.
Kuvake ilmastointinäkymään siirtymistä varten on keskinäytön
alaosassa keskellä. Kun teksti Clean Zone on sininen, se
ilmaisee, että hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa
täyttyvät.
6
Valtuutetulla Volvo-jälleenmyyjällä on tiedot siitä, mitä lämmittimiä eri markkina-alueilla käytetään.
03
03
LIITÄNNÄT
Voitte toistaa/puheohjata sisältöä, tekstiviestejä ja puheluja ja yhdistää
auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien
avulla. Jotta yksiköitä voidaan yhdistää, auton sähköjärjestelmän on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
Auton modeemi7
Helpoin ja tehokkain tapa yhdistää autonne internetiin on käyttää auton
omaa modeemia. Se toimii parhaiten, aktivoituu automaattisesti jokaisella ajokerralla eikä edellytä matkapuhelimen yhdistämistä.
1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti kuormatilan lattian alla olevaan pitimeen.
2. Painakaa päänäkymässä Asetukset
Internet.
Viestintä
Automodeemin
3. Aktivoikaa merkitsemällä valintaruutu Automodeemin Internet.
Internet-yhteyden jako
Kun auto on yhdistetty internetiin modeemin kautta, voitte jakaa internet-yhteyden (Wi-Fi-yhteyspisteen) muihin yksiköihin päävalikon kohdassa Asetukset. Painakaa Viestintä Auton Wi-Fi-yhteyspiste.
Bluetooth
Käyttäkää Bluetooth-yhteyttä ensisijaisesti puhelujen, tekstiviestien ja
sisällön siirtämiseen puhelimesta auton järjestelmään. Auto voidaan
myös yhdistää internetiin Bluetooth-yhteyden kautta. Bluetooth-yksiköitä voi olla samanaikaisesti yhdistettyinä kaksi joista toista käytetään
ainoastaan sisällön suoratoistamiseen. Kaksi viimeksi yhdistettyä puhelinta yhdistetään automaattisesti auton seuraavalla käyttökerralla, jos
puhelimen Bluetooth-yhteys on toiminnassa. Enintään 20 laitetta tallennetaan luetteloon, jotta ne on helpompi yhdistää myöhemmin.
1. Aktivoikaa puhelimenne Bluetooth-yhteys. Aktivoikaa myös puhelimen internet-jako internetiin yhdistämistä varten.
12 V:n sähköliitäntä.
12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä*. Myös kuormatilassa
on 12 V:n sähköliitäntä*.
2. Avatkaa osanäkymä Puhelin keskinäytön kotinäkymässä.
3. Painakaa Lisää puhelin, tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa Vaihda ja sitten Lisää puhelin.
4. Valitkaa yhdistettävä puhelin ja noudattakaa keskinäytön ja puhelimen ohjeita. Huomatkaa, että joissain puhelimissa viestitoiminto on
aktivoitava.
Wi-Fi
Yhdistämällä autonne internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta voitte
Bluetooth-yhteyttä nopeammin suoratoistaa online-palveluja kuten nettiradiota ja musiikkia autosovellusten kautta, ladata tai päivittää ohjelmistoa ym. Wi-Fi-yhteys älypuhelimesta toimii auton ja autossa mahdollisesti olevien muiden ulkoisten laitteiden yhteyspisteenä.
03
1. Aktivoikaa puhelimenne internet-jako.
2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
3. Painakaa Viestintä
sen valintaruutu.
Wi-Fi ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitsemällä
Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun yhteys
autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava
uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
USB
USB-liitännän kautta voitte yhdistää ulkoisen yksikön sisällön toistamista varten. USB-liitäntää käytetään myös Apple CarPlay*- ja Android
Auto* -palveluja varten. Ulkoista laitetta ladataan sen ollessa yhdistettynä autoon.
Käsinojan säilytyslokerossa istuinten välissä on USB-liitäntöjä.
Sähköliitäntä
Autossanne on seuraavat sähköliitännät:
7
Vain autot, joissa on Volvo On Call*. Yhdistettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Ulkoisia laitteita voidaan liittää esim. puheluja varten tai sisällön toistamiseksi auton äänentoisto- ja mediajärjestelmässä.
Puheluiden käsittely8
Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan soittaa ja vastata puheluihin.
03
Soittaminen keskinäytön kautta
1. Avatkaa osanäkymä Puhelin kotinäkymässä. Valitkaa yhteystieto
puheluhistoriasta tai yhteystietoluettelosta tai näppäilkää numero painikesarjaa käyttäen.
2. Painakaa painiketta
.
Soittaminen ohjauspyörän oikeaa painikesarjaa käyttäen
1. Painakaa
ja siirtykää kohtaan Puhelin painamalla
2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella
tai
.
ja valitkaa painikkeella
.
Voitte myös käsitellä puheluja puheohjausta käyttäen. Painakaa ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta . Katsokaa puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
Sisällön toistaminen
Voitte toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta liittämällä sen autoonne valitsemallanne tavalla, ks. edellä mainitut liitäntämahdollisuudet.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aloittakaa toisto yhdistetyssä yksikössä.
2. Avatkaa Bluetooth-sovellus keskinäytön sovellusnäkymässä – toisto alkaa.
USB-yhdistetty laite
1. Käynnistäkää USB-sovellus sovellusnäkymässä.
2. Valitkaa toistettava sisältö – toisto alkaa.
8
Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.
Mp3-soitin tai iPod
1. Aloittakaa laitteen soittaminen.
2. Avatkaa sovellus iPod tai USB liittämistavasta riippuen.
Toistakaa iPodin sisältöä valitsemalla sovellus iPod liitäntätavasta riippumatta – toisto alkaa.
Apple® CarPlay®*9 ja Android Auto*
CarPlay- ja Android Auto -toiminnoilla voidaan käyttää tiettyjä puhelimen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai podcastien
kuuntelua varten. Käyttäminen tapahtuu keskinäytön kautta tai puhelimella.
Jos teillä on iPhone, Siri-puheohjaus on aktivoitava ennen CarPlay -toiminnon käyttämistä.
1. Liittäkää puhelin USB-liitäntään. Jos liitäntöjä on useita,
käyttäkää sitä, joka on ympäröity valkoisella kehyksellä.
2. Aktivoikaa painamalla sovellusnäkymässä Apple CarPlay
tai Android Auto.
Aktivoikaa puheohjaus CarPlay- ja Android Auto -toimintojen kanssa
painamalla pitkään ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta . Lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjausjärjestelmän.
Bluetooth suljetaan, kun CarPlay -toimintoa käytetään. Yhdistäkää auto
tarvittaessa internetiin käyttämällä Wi-Fi-yhteyttä tai auton modeemia*.
9
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
03
04
KOTINÄKYMÄ
toiminta. Viimeksi käytettyyn toimintoon voi siirtyä painamalla osanäkymää.
Keskinäytön käynnistyessä näytetään kotinäkymä, josta voidaan siirtyä
osanäkymiin navigointi, media, puhelin sekä viimeksi käytettyyn sovellukseen tai auton toimintoon.
Navigointi - painamalla tästä pääsette karttanavigointiin Sensus
Navigation -järjestelmällä*.
Määränpään antaminen vapaalla tekstillä – laajentakaa työkalukenttä vasemmalla puolella olevalla alaspäin osoittavalla nuolella ja
painakaa . Karttakuva vaihtuu vapaatekstihakuun. Kirjoittakaa
hakusana.
Kohteen antaminen kartan avulla - suurentakaa kartta -painikkeella ja painakaa ja pitäkää haluamaanne kohdetta painettuna.
Määränpään poistaminen – avatkaa matkasuunnitelma painamalla . Poistakaa etappi matkasuunnitelmasta koskettamalla roskakoria tai koko matkasuunnitelma koskettamalla Tyhjennä reittis..
04
Karttapäivitys10 – painakaa sovellusnäkymässä Latauskeskus.
Kohdassa Kartat näytetään useita saatavina olevia karttapäivityksiä.
Valitkaa karttapäivitys tai valitsemanne kartan asentaminen painamalla Kartat Asenna. Karttoja voidaan myös ladata USB-muistiin
osoitteesta support.volvocars.com, jonka jälkeen ne voidaan siirtää
autoon.
Media - tässä näytetään esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta tai
se, oletteko valinnut sovellusnäkymässä vaihtoehdon FM-radio.
Pääsette asetuksiin painamalla osanäkymää. Tässä näette musiikkikirjastonne, radioasemat ym.
Puhelin tästä päästään puhelintoimintoihin. Laajentakaa se painamalla osanäkymää. Tässä voitte esim. soittaa puheluhistoriassa tai
yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai näppäillä numeron itse
painikesarjaa käyttäen. Kun olette valinnut numeron, painakaa .
Viimeksi käytetty sovellus tai auton toiminto - tässä näette viimeksi käyttämänne sovelluksen tai auton toiminnon, jota ei näytetä
missään muussa osanäkymässä, esim. Auton tila tai Kuljettajan
10
Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.
04
TOIMINTONÄKYMÄ JA SOVELLUSNÄKYMÄ
Toimintonäkymä
Kun pyyhkäisette kotinäkymässä vasemmalta oikealle11, tulette toimintonäkymään. Täältä aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia auton
toimintoja, esim. Tuulilasinäyttö*, Pysäköintiavustin ja Lane Keeping
Aid. Ne aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseistä symbolia. Tietyt
toiminnot avautuvat omaan ikkunaan.
Kuvakkeiden siirtäminen
Sovelluksia ja auton toimintojen painikkeita voidaan siirtää sovellus- tai
toimintonäkymässä omien toiveiden mukaisesti.
1. Pitäkää kuvaketta painettuna.
2. Vetäkää kuvake vapaaseen paikkaan näkymässä ja vapauttakaa se.
Sovellusnäkymä
Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä näyttöä kotinäkymässä
oikealta vasemmalle11. Tässä näette sekä auton mukana tulleet että
itse lataamanne ja asentamanne sovellukset.
Sovellusten ja järjestelmien käsittely ja päivitys
Sovellusnäkymän kohdassa Latauskeskus voitte päivittää
useita auton järjestelmiä. Jotta tämä on mahdollista, auton on
oltava yhdistetty internetiin. Painamalla kerran Latauskeskus
avataan lataussovellus. Tässä voitte:
04
Ladata sovelluksia – painakaa Uusia sovelluksia ja valitkaa haluamanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemalla Asenna.
Päivittää sovelluksia – päivittäkää kaikki sovellukset painamalla
Asenna kaikki. Voitte näyttää luettelon mahdollisista päivityksistä myös
valitsemalla Sovelluspäivitykset. Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa Asenna.
Poistaa sovelluksia – painakaa Sovelluspäivitykset ja valitkaa haluamanne sovellus. Poistakaa sovellus painamalla Poista asennus.
Päivittää järjestelmäohjelmiston – näyttäkää luettelo päivityksistä,
jotka voidaan asentaa autoon, painamalla Järjestelmän päivitykset.
Päivittäkää koko ohjelmisto painamalla Asenna kaikki luettelon alareunassa tai yksittäinen ohjelma painamalla Asenna. Jos ette halua näyttää
luetteloa, valitkaa Asenna kaikki painikkeen Järjestelmän päivitykset
kohdalla.
11
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
04
PÄÄNÄKYMÄ
Näytön yläosassa on välilehti, joka voidaan vetää alas päänäkymään siirtymistä varten. Siitä päästään kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili
sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdassa Asetukset voitte tehdä monia, esim. näyttöjä, peilejä, etuistuinta, navigointia*, äänentoisto- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta koskevia henkilökohtaisia asetuksia.
Kuljettajaprofiilit
Jos autolla ajaa useampi kuljettaja, jokaisella heistä voi olla
oma kuljettajaprofiilinsa autossa. Aina noustessanne autoon
voitte valita kuljettajaprofiilinne, johon on tallennettu henkilökohtaiset asetuksenne. Profiilien määrä riippuu auton avainten
määrästä. Profiilia Vieras ei ole yhdistetty mihinkään tiettyyn avaimeen.
Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä avattaessa auton lukitus.
Vaihtakaa kuljettajaprofiili valitsemalla päänäkymässä Profiili.
Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää auton avaimiin, ja avattaessa lukitus
auto säädetään automaattisesti omien asetustenne mukaan. Yhdistäkää avain kohdassa Asetukset Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiilia Vieras ei voida yhdistää). Kotinäkymä näytetään uudelleen. Vetäkää päänäkymä jälleen alas, toistakaa
yllä olevat vaiheet ja valitkaa valitussa profiilissa Muokkaa ja sitten
Yhdistä avain.
Yksilöllinen ajotila
Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista Hybrid, Pure tai Power, aktivoikaa ajotila kohdassa Asetukset My Car Yksilöllinen ajotila.
Järjestelmän äänitasot
Jos haluatte säätää järjestelmän äänien, esimerkiksi näytön kosketusäänten, voimakkuutta tai mykistää sen, siirtykää kohtaan Asetukset
Ääni Järjestelmän äänitasot.
04
05
KULJETTAJAN TUKI
Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teitä ajamaan turvallisesti ja voivat ehkäistä onnettomuuksia. Nämä toiminnot aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä. Muistakaa, että kuljettajaa tukevat toiminnot ovat vain apuvälineitä ja että kuljettaja kantaa aina täyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta. Alla on lueteltu joitakin näistä:
City Safety™
City Safety12 voi auttaa kriittisissä tilanteissa välttämään törmäyksen
toisen ajoneuvon, suurikokoisen eläimen, jalankulkijan tai pyöräilijän
kanssa tai lieventämään sitä. Kuljettajaa varoitetaan törmäyksen uhatessa valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla, jotta hän ehtii reagoida ajoissa.
Jos ette ehdi toimia ja törmäys on lähes väistämätön, autoa voidaan jarruttaa automaattisesti. City Safety aktivoituu käynnistettäessä moottori
eikä sitä voida poistaa toiminnasta.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS voi kertoa kuolleessa kulmassa olevista ja viereisellä
kaistalla nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Ohjausapu törmäyksen uhatessa voi auttaa vähentämään riskiä auton
poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan ja/tai törmäämisestä toiseen ajoneuvoon/esteeseen ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin
omalle kaistalleen ja/tai väistämällä. Toiminto koostuu osatoiminnoista
ohjausapu ulosajon uhatessa, ohjausapu nokkakolarin uhatessa ja
ohjausapu peräänajon uhatessa*. Toiminto voidaan poistaa toiminnasta
keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
IntelliSafe Törmäyksen välttämisen avustin.
Pilot Assist
Pilot Assist13 on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton
omalla kaistallaan ja ennalta valitulla etäisyydellä edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edellyttää mm. sitä,
että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä ja että kaistan reunaviivat ovat
näkyvissä. Ohjaustuen ollessa aktiivinen kuljettajan näytössä näytetään
VIHREÄ ohjauspyöräsymboli.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA on BLIS-järjestelmää täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, joka voi varoittaa risteävästä liikenteestä auton takana.
CTA aktivoituu kytkettäessä peruutusvaihde tai auton rullatessa taaksepäin.
05
Kaistavahti
Kaistavahti (Lane Keeping Aid) voi auttaa vähentämään vaaraa
auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan. Haluttu
avustustapa valitaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid tila.
12
13
Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
05
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin*
Pysäköintiavustin voi tarkistaa, onko käytettävissä oleva pysäköintipaikka tarpeeksi iso, ja ohjata auton sitten siihen. Teidän tehtävänne on
tarkkailla auton ympäristöä, noudattaa keskinäytön ohjeita, vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta ja olla valmiina jarruttamaan/pysähtymään.
nistyy automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se voidaan käynnistää manuaalisesti keskinäytössä:
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
manuaalisesti painamalla toimintonäkymässä painiketta
Kamera.
Pysäköinti pysäköintiavustinta käyttäen
1. Ajakaa enintään ajonopeudella 30 km/h (20 mph) ennen
taskupysäköintiä ja enintään ajonopeudella 20 km/h
(12 mph) ennen kohtisuoraa pysäköintiä. Auton ja pysäköintitaskujen välisen etäisyyden on oltava noin 1 metri
(3 jalkaa) toiminnon etsiessä pysäköintipaikkaa.
2. Painakaa Pysäköi -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
3. Pysäyttäkää auto, kun keskinäytön grafiikka ja teksti
ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu
ponnahdusikkuna.
4. Noudattakaa keskinäytössä näkyviä ohjeita. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytössä kehotetaan
tekemään niin.
Pysäköintipaikasta poistuminen pysäköintiavustinta käyttäen
Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.
1. Painakaa Pysäköinnistä poistuminen -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
2. Valitkaa suuntavilkulla, kumpaan suuntaan auton tulee
poistua pysäköintitaskusta.
3. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera voi auttaa havaitsemaan mahdolliset esteet auton
ympärillä näyttämällä kamerakuvan ja grafiikan keskinäytössä. Kameranäkymät ja apuviivat valitaan keskinäytössä. Pysäköintiapukamera käyn-
05
05
PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA
Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte pidentää
toimintasädettä sähkökäytöllä ja lieventää samalla ympäristövaikutuksianne. Maksimaalisen kantaman saavuttamisen edellytykset vaihtelevat
auton ajo-olosuhteiden mukaan. Joihinkin tekijöihin voitte itse vaikuttaa,
joihinkin ette. Pisin kantama saavutetaan erittäin edullisissa olosuhteissa, kun kaikilla tekijöillä on positiivinen vaikutus.
Suunnitelkaa ajomatkanne tekemällä aina seuraavat toimet:
Ladatkaa auto ennen liikkeellelähtöä.
•
•
Käyttäkää auton esi-ilmastointia.
Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin:
Aktivoikaa ajotila Pure.
•
•
Laskekaa matkustamon lämpötilaa ja alentakaa puhaltimen nopeutta.
•
Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoiden.
•
Valitkaa toimintonäkymässä Hold ajaessanne suuremmilla ajonopeuksilla pitempiä matkoja kuin mihin sähköenergia riittää.
•
Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne säännöllisesti. Valitkaa ECO-rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputuloksen.
•
Älkää ajako ikkunat avoimina.
Tekijöitä, joihin ette voi vaikuttaa
• Liikennetilanne.
•
Ajokeli ja maaston muodot.
•
Ulkolämpötila ja vastatuuli.
Katsokaa käyttöoppaasta lisää toimintasädettä ja taloudellista ajoa koskevia vinkkejä.
05
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [yhteystieto]
Radion ja mediajärjestelmän puhekomennot
Media
•
PUHEKOMENNOT
Puheohjausjärjestelmän avulla voitte ohjata puhumalla14 tiettyjä mediasoittimen, Bluetooth-yhdistetyn puhelimen, ilmastointijärjestelmän ja
Volvon navigointijärjestelmän* toimintoja. Puheohjaus aktivoidaan painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta.
Seuraavat komennot ovat aina käytettävissä:
06
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Puhelimen puhekomennot
• Call [yhteystieto]
•
Call [puhelinnumero]
•
Play [esittäjä]
•
Play [kappaleen nimi]
•
Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]
•
Play [TV-kanavan nimi]*14
•
Play [radioasema]
•
Tune to [taajuus]
•
Tune to [taajuus] [taajuuskaista]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Ilmastoinnin puhekomennot
• Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Karttanavigoinnin puhekomennot*
• Navigointi
•
Take me home
•
Go to [kaupunki]
•
Go to [osoite]
•
Add intersection
•
Go to [postinumero]
•
Go to [yhteystieto]
•
Search [POI-kategoria]
•
Search [POI-kategoria] [kaupunki]
•
Search [POI-nimi]
•
Change country/Change state15, 16
06
14
15
16
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Euroopan maissa sanan "valtio" sijasta käytetään sanaa "maa".
Brasiliassa ja Intiassa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.
ERITYISET TEKSTIT
Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit,
jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain
tiettyjä markkina-alueita.
VAROITUS
esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
Etäavain on aina otettava mukaan, kun autosta
poistutaan, lisäksi on tarkistettava, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 – erityisesti, jos
autossa on lapsia.
Seisontajarrua on käytettävä aina pysäköitäessä
auto kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa
paikallaan kaikissa tilanteissa.
ALKUUN PÄÄSY
Volvo On Call – Volvo On Call -järjestelmällä varus- LATAUS
tetuissa autoissa palvelut toimivat vain alueilla, joilla • Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla sallitulla
tai sitä pienemmällä latausvirralla paikallisten ja
autolla on matkapuhelinkenttä, ja markkina-alueilla,
kansallisten hybridiautojen latausta koskevien
joilla palvelu on saatavissa. Aivan kuten matkapuhesuositusten mukaan 230 V:n pistorasian/pistotullimienkin yhteydessä, ilmakehän häiriöt tai harvempi
pan kautta.
lähetinpeitto voivat johtaa siihen, että yhteys on
• Hybridiakun saa ladata ainoastaan hyväksytystä
mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.
suojamaadoitetusta 230 V:n pistorasiasta (tai
Katso Volvo On Call -palveluita koskevat varoitus-,
vastaavasta muulla jännitteellä varustetusta pistotärkeää- ja huomautus-tekstit käyttöoppaan lisäksi
rasiasta markkina-alueesta riippuen) tai latausaVolvo On Call -tilaussopimuksesta.
semasta Volvon toimittamalla irrallisella latausjohSensus Navigation* – keskittäkää kaikki huotimella (Mode 3).
mionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajami• Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa autoa, mutta
seen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelain230 V:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuisäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten. Vallittenkin olla olemassa.
sevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituk- • Hybridiakkua saa ladata vain maadoitetusta ja
sista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhhyväksytystä 230 V:n pistorasiasta. Jos pistorateista ja vuodenajasta johtuen.
sian tai varokepiirin kapasiteetti ei ole tiedossa,
antakaa valtuutetun sähköasentajan tarkastaa
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
kapasiteetti. Turvallisuuspiirin kapasiteetin ylittävä
Takaluukku – huomioikaa väliinjäämisvaara takalataus voi johtaa tulipaloon tai vaurioittaa varokeluukun avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Tarkistapiiriä.
kaa, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska
• Latausjohtimessa on sisäänrakennettu maavuopuristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
tokatkaisin.
Lataamisen saa tehdä vain maadoiteKäyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
tusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
• Lasten on oltava aikuisen valvonnassa latausjohEtumatkustajan turvatyyny on aina toimintavaltimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
miudessa, jos autossa ei ole kytkintä etumatkusta• Latausjohtimessa on korkeajännite. Kosketus
jan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten.
korkeajännitteen kanssa voi aiheuttaa menehtyÄlkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asenmisen tai vakavan loukkaantumisen.
nettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle,
• Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on jollakin
kun turvatyyny on aktivoitu. Matkustajan turvatyynyn
tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai toimimattäytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin
toman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatvaltuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
kustajan istuimella. Älkää koskaan sijoittako mitään • Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta siten, että
sen yli voidaan ajaa, se voi tallaantua jalkoihin, sii-
07
hen voi kompastua tai se voi muutoin vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta ennen sen
puhdistamista.
• Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta jatkojohtoon
tai haaroitusrasiaan.
• Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita
verkon pistorasioita, koska ne voivat käytettäessä
aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen
ja sen komponenttien käyttöä koskevia ohjeita.
•
SÄHKÖTOIMISET ETUISTUIMET
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon
ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana.
Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta vältetään
henkilövahingot mahdollisen kovan jarrutuksen tai
onnettomuuden yhteydessä.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Tarkistakaa, että selkänojat ovat kunnolla lukkiutuneet alas- ja ylöskääntämisen jälkeen. Tarkastakaa,
että niskasuojat ovat kunnolla lukkiutuneet ylöskääntämisen jälkeen.
SISÄTILAN ILMASTO
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua
heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, joilla on
vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen
säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä*. Muussa tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Esi-ilmastointi voidaan käynnistää ajastimella, joka
asetetaan toimimaan paljon etukäteen. Älkää käyttäkö esi-ilmastointia (koskee polttoainekäyttöistä
lämmitintä):
• Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja
muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
• Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai
helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut,
pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
• Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen
tuuletuksen.
KULJETTAJAN TUKI
Autossa olevat kuljettajan tukijärjestelmät on tarkoitettu täydentäviksi kuljettajan apuvälineiksi, mutta
ne eivät selviydy kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Ne eivät voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton
jarruttamisesta ja ohjaamisesta.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme, että
luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei selviydy kaikista mahdollisista tilanteista. Se on tarkoitettu ainoastaan auttamaan kuljettajaa tasku- ja kohtisuorassa pysäköinnissä. Vastuu auton turvallisesta pysäköinnistä ja
tarvittaessa jarruttamisesta on kokonaan kuljettajalla. Järjestelmä ei välttämättä havaitse pysäköintitaskussa syvällä olevia esineitä arvioidessaan sitä.
Kuljettajan vastuulla on aina arvioida, soveltuuko
pysäköintiavustimen tarjoama tila pysäköintiin.
Pysäköintiapukamera on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä auton pysäköintiä varten. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arviointia. Kameroilla on kuolleita kulmia/katvealueita,
joissa esteitä ei voida havaita. Ottakaa erityisesti
huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
Esine/este voi olla lähempänä autoa kuin se kuvaruudulla näyttäisi olevan.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme, että
luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
PUHEKOMENNOT
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien
liikennesääntöjen noudattamisesta.
TÄRKEÄÄ
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Head-up-näyttöyksikkö*, josta tiedot heijastetaan,
on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään esineitä
peitelasin päällä ja katsokaa, ettei sen päälle putoa
mitään esineitä.
KESKINÄYTTÖ
Keskinäyttöä puhdistettaessa mikrokuituliinassa
ei saa olla hiekkaa tms. Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen saa kohdistaa vain lievää painetta.
Kova paine voi vaurioittaa näyttöä.
Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä
kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö
ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita,
sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkia tai
hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuja, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat naarmuttaa näyttöä.
LATAUS
Latausjohdin – älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun on olemassa ukkosen tai salamaniskun
vaara. Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta latauksen jatkuessa - tällöin
on olemassa vaara, että 230 V:n pistorasia voi vaurioitua. Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta.
Haaroituspistorasiaa, jatkojohtoa, ylijännitesuojaa tai
vastaavia yksiköitä ei saa käyttää yhdessä latausjohtimen kanssa tulipalon, sähköiskun jne. vaaran takia.
230 V:n pistorasian ja latausjohtimen välillä saa
käyttää sovitinta vain, jos sovittimeen on merkitty
standardien IEC 61851 ja IEC 62196 mukainen
hyväksyntä.
Puhdistakaa latausjohdin vedellä tai miedolla puhdistusaineella kostutetulla puhtaalla rätillä. Älkää
käyttäkö kemikaaleja tai liuottimia. Älkää upottako
latausjohdinta veteen.
Käyttäkää vain auton mukana toimitettua latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa korvaavaa johdinta.
Ohjausyksikkö – välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja sen pistotulppaa suoralle auringonpais-
teelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi
tällöin rajoittaa hybridiakun lataamista tai keskeyttää
sen.
Tarkistakaa, että 230 V:n pistorasialla on riittävä virransyöttö sähköauton lataamista varten - jos tästä
ei ole varmuutta, ammattilaisen tulee tarkistaa pistorasia. Jos pistorasian virran voimakkuus on tuntematon, käyttäkää ohjausyksikön matalinta tasoa
taan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan
käyttää jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Etäavaimen toimintoja voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus. Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden tai elektronisten laitteiden,
esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin
tulee olla vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Jos selkänoja on tarkoitus kääntää alas, takaistuimella ei saa olla esineitä. Myöskään turvavyöt eivät
saa olla kiinnitettyinä.
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus
voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti
korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään, jotta
pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Keskipaikan integroidun lastenistuimen*/kyynärnojan* on oltava käännettynä sisään.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Pyyhinsulat huoltotilassa – Ennen kuin asetatte
pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole
jäätyneet kiinni. Jos pyyhinvarret ovat kääntyneet
huoltoasennossa ylös pois tuulilasista, ne on käännettävä takaisin tuulilasia vasten ennen pyyhinnän,
huuhtelun tai sadetunnistimen aktivointia sekä
ennen liikkeellelähtöä. Tällä estetään konepellin
maalin naarmuuntuminen.
LIITÄNNÄT
Pistorasia – 12 V:n sähköliitännän suurin tehonotto on 120 W (10 A) per pistorasia.
230 V:n pistorasian suurin tehonotto on 150 W.
HUOM
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Jalalla käytettävä takaluukku – Toiminto voi toimia rajoitetusti tai ei ollenkaan, jos takapuskuria
kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tms.
Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on kaksi
eri versiota:
• Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
• Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä
(avatkaa takaluukku nostamalla sitä käsin)
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä edellyttää sähkötoimista takaluukkua*.
Maksimiavauksen ohjelmointi – Jos järjestelmä
on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se sulje-
Head-up-näyttö* – Aktivoitaessa City Safety korvataan head-up -näytössä oleva informaatio City
Safety -järjestelmän grafiikalla. Tämä grafiikka tulee
näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
Kuljettajan kykyä nähdä head-up-näytön tiedot voivat huonontaa esim. polarisoitujen aurinkolasien
käyttö, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu keskellä
istuinta, näyttöyksikön peitelasilla olevat esineet ja
epäsuotuisat valaistusolosuhteet. Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa
päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
LATAUS
Latausjohdin muistaa latausvirran viimeisimmän
asetuksen. Tämän vuoksi on tärkeää säätää asetus,
jos toista 230 V:n pistorasiaa käytetään seuraavassa lataustilanteessa.
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja IEC
61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa tukevan
latausjohtimen käyttöä.
lämmitintä). Latauspylväs, joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia. Jos auto ei ole kytkettynä
sähköliitäntään, ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä lämpimässä säässä on suorakäynnistää
esi-ilmastointi. Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla
kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
LIITÄNNÄT
Internet – internetiä käytettäessä siirretään dataa
(dataliikenne), mikä voi aiheuttaa kustannuksia.
Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fi-yhteyspisteiden aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa
yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta. Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin,
jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus
muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen
voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä
sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
Päivitys – Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että Bluetooth-yhteys katkeaa.
Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Apple CarPlay ja Android Auto – Volvo ei vastaa
CarPlay- tai Android Auto -sovelluksen sisällöstä.
PYSÄKÖINTITUTKA
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana liasta, lumesta ja
jäästä. Tämä on erityisen tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
OHJAUSPYÖRÄ
Ajotietokone – ajomatkan laskennan tulos voi heittää hieman, jos ajotapaa muutetaan.
SISÄTILAN ILMASTO
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa
valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto on
kytkettynä sähköliitäntään (koskee sähkökäyttöistä
07
TP 25340 (Finnish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising