Volvo | V90 Twin Engine | Käyttöopas | Volvo V90 Twin Engine 2019 Late Käyttöopas

Volvo V90 Twin Engine 2019 Late Käyttöopas
V90
TWIN ENGINE
K ÄYTTÖ O PA S
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on
suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo pyrkii
valmistamaan yksiä maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne
on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette tässä
käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on saatavana
myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo Cars -tukisivustolla
(support.volvocars.com).
Kehotamme myös kaikkia käyttämään aina turvavyötä tässä ja muissa
autoissa. Ajaminen on kiellettyä myös alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai ajokyvyn ollessa jostain syystä heikentynyt.
SISÄLTÖ
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
VOLVO-AUTONNE
16
Volvo ID
26
Turvallisuus
40
Käyttöopas keskinäytössä
17
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
26
Turvallisuus raskauden yhteydessä
40
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
28
Whiplash Protection System
41
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja turvallisuutta
30
Pedestrian Protection System
42
Turvavyöt
43
44
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
18
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
20
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
21
Käyttöoppaan lukeminen
21
Käyttöopas ja ympäristö
23
Sensus – yhteyden muodostaminen
ja viihde
31
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
Turvavyönkiristin
45
Ohjelmistopäivitykset
34
46
Datan tallennus
34
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
Palveluita koskevat ehdot
35
Ovi- ja vyömuistutin
47
Turvatyynyt
48
48
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
2
TURVALLISUUS
Omistajainformaatio
35
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
36
Kuljettajan turvatyynyt
Matkustajan turvatyyny
49
Lisävarusteiden asennus
36
51
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen
37
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi
Sivuturvatyynyt
53
Auton valmistenumeron näyttäminen
38
Turvaverhot
53
Kuljettajan huomion herpaantuminen
38
Turvallisuustila
54
Auton käynnistäminen ja siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
55
Lapsiturvallisuus
56
Lastenistuin
57
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
57
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
58
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat
59
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lastenistuimen sijoittaminen
59
Lastenistuimen asentaminen
60
Taulukko lastenistuimen sijoittamista
varten käytettäessä auton turvavyötä
62
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten
64
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
65
Integroitu lastenistuin*
68
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös
69
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas
70
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
vasemmalta ohjattavassa autossa
72
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
97
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
oikealta ohjattavassa autossa
73
Keskinäytön kuvaus
99
Kuljettajan näyttö
75
Kuljettajan näytön asetukset
77
Polttoainemittari
78
Hybridimittari
78
Hybridiakun mittari
79
Ajotietokone
Keskinäytön käyttäminen
102
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
105
Navigointi keskinäytön näkymissä
105
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
109
Toimintonäkymä keskinäytössä
112
80
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä
114
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
82
Symbolit keskinäytön tilakentässä
114
Välimatkamittarin nollaus
83
Keskinäytön näppäimistö
116
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
83
119
Ajotilaston asetukset
84
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Päivämäärä ja kellonaika
84
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä
119
Ulkolämpötilamittari
85
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
Merkkivalot kuljettajan näytössä
121
85
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
121
87
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
88
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
122
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
93
Järjestelmän kielen muuttaminen
122
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
94
Asetusten muuttaminen keskinäytön
päänäkymässä
122
Ilmoitus kuljettajan näytössä
95
123
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
96
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
124
3
VALAISTUS
4
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Asetusten nollaus keskinäytössä
124
Valokatkaisimet
142
Ikkunat, lasit ja peilit
156
Taulukko keskinäytön asetuksista
125
143
126
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja
156
Kuljettajaprofiilit
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä
Kuljettajaprofiilin valitseminen
127
Seisonta-/positiovalot
144
Puristumissuojan palauttamismenettely
157
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
127
Huomiovalot
144
Ikkunannostimet
157
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
128
Lähivalot
145
Ikkunannostimien käyttö
158
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
128
Kaukovalojen käyttäminen
146
Aurinkoverhon käyttö*
159
Automaattiset kaukovalot
146
Taustapeilit
160
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
130
Vilkkujen käyttö
148
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
160
Keskinäytön ilmoitukset
130
Aktiiviset kaarrevalot*
149
Ulkotaustapeilien kääntäminen
161
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
131
Takasumuvalo
149
Panoraamakatto*
163
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen
131
Jarruvalot
150
Panoraamakaton käyttö*
164
Head-up-näyttö*
132
Hätäjarruvalot
150
166
Varoitusvilkut
151
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
Saattovalojen käyttäminen
151
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
167
Turvavalaistus
152
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
167
Sisävalaistus
152
Sadetunnistimen käyttäminen
168
Sisävalaistuksen säätäminen
154
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
169
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen
170
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen käyttö
171
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
171
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
134
Head-up-näytön* asetukset
134
Puheääniohjaus
135
Puheohjauksen käyttö
136
Puhelimen puheohjaus
137
Radion ja median puheohjaus
138
Puheääniohjauksen asetukset
139
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ILMASTO
Manuaalinen etuistuin
174
Lämmitys ja ilmanvaihto
192
Sähkökäyttöinen* etuistuin
175
Ilmastointivyöhykkeet
192
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
175
Ilmastoinnin tunnistimet
192
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* asentojen tallentaminen
176
Koettu lämpötila
193
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* tallennettujen asentojen
käyttäminen
Ilmastoinnin puheohjaus
177
193
Ilmanlaatu
194
Clean Zone*
195
Etuistuimen hieronnan* asetukset
178
Clean Zone Interior Package*
195
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
179
Interior Air Quality System*
196
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden
säätäminen
180
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja
deaktivointi
Etuistuimen sivutuen* säätö
181
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
Takaistuimen selkänojan kaataminen
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
207
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
208
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi
208
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi
ja deaktivointi
209
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
209
196
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi
ja deaktivointi
210
Matkustamon suodatin
197
211
181
Ilmanjako
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja deaktivointi
197
183
Ilmanjaon muuttaminen
198
212
184
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus
198
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
Takaistuimen niskasuojan säätö
186
200
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi
212
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
187
Ilmastoinnin säätimet
203
213
Ohjauslukko
188
204
Ohjauspyörän säätö
188
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja deaktivointi
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
213
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
205
Lämpötilan säätö etuistuimelle
214
Lämpötilan synkronointi
214
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
215
Pysäköinti-ilmasto
216
Esi-ilmastointi
216
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
206
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja
deaktivointi
206
5
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
6
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja
sammuttaminen
217
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen
218
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
218
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen aktivointi ja deaktivointi
220
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen
220
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä
221
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja sammuttaminen pysäköitäessä
221
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten
223
Lämmitin
225
Pysäköintilämmitin
226
Lisälämmitin
227
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
227
Lukitusilmaisin
230
Lukitsemisosoituksen asetus
231
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
257
Etäavaimella
232
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton sisältä käsin
258
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella
234
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
259
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
235
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
260
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
235
Automaattinen lukitseminen ajettaessa
261
261
Etäavaimen käyttöetäisyys
236
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja sulkeminen
Etäavaimen pariston vaihto
237
264
Lisäetäavaimien tilaaminen
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi
240
Red Key – rajoitettu etäavain*
240
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä*
265
Red Key* -asetukset
241
Yksityinen lukitus
267
Irrotettava avainliuska
242
267
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla
243
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
Hälytys*
268
Elektroninen käynnistyksenesto
244
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
270
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
245
Rajoitettu hälytystaso*
271
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät
pinnat*
254
Salpalukitustila*
271
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen*
255
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
272
Avaimettoman lukituksen avaamisen
asetukset*
256
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
257
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
274
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus 274
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
290
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset
309
291
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
311
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa
312
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä
313
Elektroninen vakautuksen säätö
275
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta
Elektroninen vakautusjärjestelmä
sport-tilassa
276
Nopeudensäätimen sulkeminen
291
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi/deaktivointi
277
Etäisyysvaroitus*
292
Etäisyysvaroituksen aktivointi/deaktivointi
293
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
278
Etäisyysvaroittimen rajoitukset
293
Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden
säätäminen
314
Nopeudenrajoitin
280
Mukautuva vakionopeudensäädin*
294
Ajotilat kuljettajan tukea varten
315
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
281
Mukautuvan vakionopeussäätimen
säätimet ja näyttöilmaisimet*
296
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen
315
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
282
Mukautuvan nopeudensäätimen*
aktivointi ja käynnistys
296
Automaattinen jarrutus kuljettajan
tukijärjestelmissä
316
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta
282
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi/uudelleenaktivointi
297
Ohitusavustin
317
283
299
318
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset*
Ohitusavustimen käyttäminen
Tutkayksikkö
319
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
284
299
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
320
Automaattinen nopeudenrajoitin
284
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen välillä*
Kamerayksikkö
324
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
285
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
301
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
325
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
286
Pilot Assist
303
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia
329
287
Pilot Assist -toiminnon säätimet ja
näyttönäkymä
305
Automaattisen nopeudenrajoittimen
rajoitukset
City Safety™
330
306
331
Vakionopeudensäädin
288
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja
käynnistys
City Safety -toiminnon parametrit ja
osatoiminnot
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
289
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
307
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
333
7
8
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
334
Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen*
356
Kaista-avustajan symbolit kuljettajan
näytössä
369
City Safety risteävässä liikenteessä
337
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation*
358
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
369
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja
asetukset*
358
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi
törmäyksen uhatessa
370
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa
371
Liikennemerkki-informaation
nopeusvaroituksen aktivointi/deaktivointi
359
Ohjausapu ulosajon uhatessa
372
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
372
360
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
373
374
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä liikenteessä
338
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
338
City Safety jarruttaa vastaantulevien
ajoneuvojen takia
339
City Safety -toiminnon rajoitukset
340
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
343
Nopeuskameratiedot liikennemerkkiinformaation yhteydessä*
Rear Collision Warning
344
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
360
Ohjausapu törmäyksen uhatessa toiminnon rajoitukset
Rear Collision Warning -toiminnon
rajoitukset
344
Driver Alert Control
361
BLIS*
345
362
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset
376
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
Pysäköintitutka*
377
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä
363
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille*
378
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
363
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
380
Pysäköintitutkan rajoitukset
380
382
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä
347
BLIS -toiminnon rajoitukset
347
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
349
Cross Traffic Alert*
350
Kaista-avustaja
363
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
Cross Traffic Alert -toiminnon aktivointi / aktivoinnin poisto
351
Ohjausapu ja kaista-avustin
365
Pysäköintiapukamera*
383
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
351
Kaista-avustajan aktivoiminen/poistaminen toiminnasta
365
Pysäköintiapukameran* näkymät
384
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset
353
366
386
Liikennemerkki-informaatio*
354
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
Pysäköintiapukameran* apuviivat
388
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi*
355
Kaista-avustajan rajoitukset
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä
pysäköintikameraa varten
366
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
367
389
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
391
HYBRIDITIETOA
KÄYNNISTYS JA AJO
Aktiivinen pysäköintitutka*
392
Yleistä toiminnosta Twin Engine
402
Moottorin käynnistäminen
422
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa*
393
Hybridiakun lataus
403
Auton moottorin sammuttaminen
424
Pysäköinti aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
Latausvirta
394
404
Jännitetilat
424
Latausjohdin
405
Jännitetilan valitseminen
425
Latausjohtimen vikavirtasuoja
406
Alkolukko*
426
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
407
Alkolukon ohituskytkentä*
426
Latausliitännän luukun avaaminen ja
sulkeminen
408
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
427
Hybridiakun latauksen aloittaminen
408
Jarrutoiminnot
427
Lataustila auton latausliitännässä
410
Käyttöjarru
428
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
412
Jarrutusvoiman vahvistus
429
Lataustila auton kuljettajan näytössä
415
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
429
Hybridiakun latauksen lopettaminen
417
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
430
Twin Engine -mallia koskevat symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä
418
Jarrujärjestelmän kunnossapito
430
Seisontajarru
430
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
431
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus
432
Pysäköinti mäkeen
433
Seisontajarrun vian yhteydessä
433
Taskupysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
396
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
397
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
400
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen säilytys
420
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan 434
Automaattisen jarrutuksen aktivointi
ja deaktivointi seistäessä paikallaan
434
Liikkeellelähtöapu mäessä
435
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
435
9
10
Vaihteisto
436
Polttoaineen lisääminen
458
Kompassi*
479
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
437
Polttoaineen käsittely
460
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
480
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
439
Bensiini
460
Kompassin kalibrointi*
480
Vaihteenvalitsinsalpa
440
Bensiinihiukkassuodatin
461
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
440
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
462
Vaihtamisosoitin
440
Käynnistysakun ylikuormitus
463
Neliveto
441
463
Käyttöjärjestelmät
441
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
Polttomoottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen Twin Engine -mallissa
442
Ajotilat
Vetokoukku*
465
Vetokoukun* erittelyt
466
467
443
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
Ajotilan vaihtaminen
447
Perävaunun vetäminen
469
Energianjako hybridikäytössä karttatietojen avulla*
447
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
470
Tasonsäätö* ja vaimennus
449
Tasonsäädön* asetukset
Taloudellinen ajo
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia tekijöitä
Perävaunun polttimoiden tarkastus
471
451
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
472
451
Hinaus
473
452
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
474
Hold- ja Charge-toiminnot
454
Vetäminen
475
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
455
HomeLink®*
476
Talviajo
455
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
477
Kahlaus
456
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
478
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
ja sulkeminen
457
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
479
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
484
Videon toistaminen
500
Audioasetukset
484
DivX®-yksikön soittaminen
500
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
513
Äänikokemus*
485
Videon asetukset
501
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
514
Sovellukset
486
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
501
Sovellusten lataaminen
487
Bluetooth®-
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti
501
514
Sovellusten päivittäminen
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen
puhelimien välillä vaihtaminen
514
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden
poistaminen
515
Puhelun käsittely
515
Tekstiviestien käsittely
516
Tekstiviestin asetukset
517
Puhelinluettelon käyttäminen
517
Puhelimen asetukset
518
506
Bluetooth-laitteiden asetukset
519
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
507
Internetiin yhdistetty auto*
519
520
Android Auto*
508
Auton yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla
Android Auto -palvelun käyttäminen*
508
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen (Wi-Fi) avulla
521
Android Auto* -asetukset
509
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta
521
510
Automodeemin asetukset*
522
Internet-yhteyden jakaminen autosta
Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
523
Puuttuva tai huono internet-yhteys
524
Wi-Fi-verkon poistaminen
524
488
Laitteen yhdistäminen
yhteyden kautta
Sovellusten poistaminen
488
Media USB-tuloliitännän kautta
502
Radio
489
502
Radion kytkeminen päälle
489
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
490
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
503
Yhteensopivat sisältöformaatit
503
504
Radioaseman etsiminen
491
Apple®
CarPlay®*
Radiosuosikkien asettaminen
491
Radion asetukset
492
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
RDS-radio
493
Digiradio*
494
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
495
Mediasoitin
495
Median soittaminen
496
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
497
Apple®CarPlay®*
-toiminnon asetukset
505
Median hakeminen
498
Vinkkejä sovelluksen Android Auto*
käyttöön
Gracenote®
499
Puhelin
510
CD-soitin*
499
511
Video
500
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa
11
PYÖRÄT JA RENKAAT
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
525
Renkaat
538
Renkaanpaikkaussarja
558
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
525
Renkaiden kokomerkintä
540
Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen
559
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
525
Vanteen kokomerkintä
541
562
Kiintolevyn tallennustila
526
Renkaiden pyörimissuunta
541
Renkaan täyttäminen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla
Kulumisvaroittimet renkaissa
542
Rengaspaineiden tarkistaminen
542
Rengaspaineiden säätäminen
543
Suositeltu rengaspaine
544
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*
545
Uuden rengaspaineen tallentaminen
valvontajärjestelmään*
546
Rengaspaineiden tilan katsominen
keskinäytöstä*
548
Toimenpiteet alhaisen rengaspaineen varoituksen tapauksessa
549
Pyöränvaihdon yhteydessä
550
Työkalusarja
550
Nosturi*
551
Pyöränruuvit
551
Pyörien irrotus
552
Pyörän asentaminen
554
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten 527
12
Varapyörä*
555
Varapyörän käsittely
556
Talvirenkaat
556
Lumiketjut
557
KUORMAUS, SÄILYTYS JA
MATKUSTAMO
YLLÄPITO JA HUOLTO
Matkustamon sisusta
566
Keskikonsoli
567
Sähköliitäntä
568
Sähköliitäntöjen käyttäminen
570
Käsinekotelon käyttäminen
571
Häikäisysuoja
573
Tavaratila
573
Kuormaussuosituksia
573
Volvon huolto-ohjelma
584
Varokkeet moottoritilassa
608
Tiedonsiirto auton ja korjaamon
välillä Wi-Fi-yhteyden kautta
584
Varokkeet käsinekotelon alla
612
Download Center
585
Varokkeet kuormatilassa
615
Järjestelmäpäivitysten käsittely
Download Centerin kautta
585
Sisustuksen puhdistus
618
Keskinäytön puhdistus
618
619
Auton tila
586
Head-up-näytön* puhdistaminen
Huollon ja korjauksen varaaminen
587
620
Auton tietojen lähettäminen korjaamoon
588
Kangasverhoilun ja sisäkaton verhoilun puhdistaminen
Auton nostaminen
590
Turvavyön puhdistaminen
620
Ilmastointilaitteen huolto
592
Lattia- ja lisämattojen puhdistaminen
620
Nahkaverhoilun puhdistaminen
621
Nahkaohjauspyörän puhdistaminen
622
622
Kattokuorma ja taakkatelineen kuormaaminen
574
Kassikoukut
575
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
592
Kuormankiinnityssilmukat
576
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
593
Takaistuimen läpilastausluukku
576
Moottoritilan katsaus
594
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosien
puhdistaminen
Näkösuojan* asentaminen ja poistaminen 577
Moottoriöljy
595
Ulkopuolen puhdistus
623
Näkösuojan käyttäminen*
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
596
Kiillotus ja vahaus
623
Jäähdytysnesteen lisääminen
597
Käsinpesu
624
Polttimon vaihto
599
Automaattinen autopesu
625
Peruutusvalon polttimon vaihto
599
Painepesu
626
Käynnistysakku
601
Pyyhinsulkien puhdistaminen
627
Hybridiakku
604
627
Akkujen symbolit
605
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosien puhdistaminen
Akun kierrätys
605
Vanteiden puhdistaminen
628
Varokkeet ja sähkökeskukset
606
Ruostesuojaus
629
Varokkeen vaihto
606
Auton maalipinta
629
578
Suojasäleikön* asentaminen ja poistaminen
579
Suojaverkon asentaminen ja poistaminen*
580
Ensiapulaukku*
582
Varoituskolmio
582
13
ERITTELYT
14
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Pienehköjen maalivaurioiden korjaaminen 629
Tyyppimerkinnät
638
Värikoodit
631
Mitat
641
Takalasin pyyhinsulan vaihto
631
Massat
643
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
632
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
644
Pyyhinsulat huoltoasennossa
633
Moottorin erittelyt
646
Huuhtelunesteen täyttö
634
Moottoriöljyn erittelyt
647
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
648
Jäähdytysnesteen erittelyt
649
Vaihteistoöljyn erittelyt
649
Jarrunesteen erittelyt
649
Polttoainesäiliö - tilavuus
650
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
650
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
652
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
654
Renkaiden pienin sallittu kuormitusindeksi ja nopeusluokka
655
Hyväksytyt rengaspaineet
656
Aakkosellinen hakemisto
657
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajainformaatio
Mobiilisovellus
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina että
painettuina. Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja Volvo Cars tukisivustolla. Käsinekotelossa on Quick Guide
ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on tiedot mm.
varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on
saatavana tilauksesta.
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo Manual"
ja ladatkaa sovellus älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on
ohjevideoita sekä mahdollisuus
navigoida visuaalisesti auton
ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida
eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Volvo Cars -tukisivusto
Auton keskinäyttö1
Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa
Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti
auton ulko- ja sisäkuvien avulla.
Tiedot ovat etsittävissä ja ne on
myös jaettu kategorioihin.
1 Markkina-alueilla,
16
Menkää osoitteeseen
support.volvocars.com ja valitkaa maa. Sieltä löytyy käyttöopas sekä verkkoversiona että
PDF-muodossa. Volvo Cars tukisivustolla on myös ohjevideoita sekä Volvoanne että
auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita.
Sivusto on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Painetussa muodossa on saatavana myös Quick
Guide, joka auttaa pääsemään alkuun auton
tavallisimmin käytettyjen toimintojen käytössä.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne.
riippuen autossa voi olla myös muuta painettua
tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen
kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat aina
voimassa.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten
lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako
järjestelmään vaikeasti ymmärrettävää kieltä,
koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 20)
Käyttöopas keskinäytössä
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä2.
Käyttöoppaan tietoihin pääsee suoraan käyttöoppaan aloitussivulta tai sen päävalikon kautta.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä, josta pääsee joissakin tapauksissa myös
kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Käyttöopas
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 21)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Päänäkymä ja painike käyttöoppaalle.
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä
alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.
2
Koskee useimpia markkina-alueita.
}}
17
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Kontekstuaalinen käyttöopas
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
(s. 18)
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 105)
Sovellusten lataaminen (s. 487)
Liikkuminen keskinäytön
käyttöoppaassa
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä
auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien
välillä.
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisen käyttöoppaan
painike.
Kontekstuaalinen käyttöopas on oikotie käyttöoppaan artikkeliin, jossa kuvaillaan näytössä näytettävä aktiivinen toiminto. Kun kontekstuaalinen
käyttöopas on käytössä, se näytetään kohdan
Käyttöopas oikealla puolella päänäkymässä.
Painamalla kontekstuaalista käyttöopasta kerran
voitte siis siirtyä näytössä näkyvään sisältöön liittyvään käyttöoppaan artikkeliin. Jos painatte esim.
Navigoinnin käyttöohje, avataan navigointiin
liittyvä artikkeli.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Ladatuista kolmansien osapuolten sovelluksista
ei esimerkiksi päästä sovelluskohtaisiin artikkeleihin.
18
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
–
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa
Käyttöopas.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
käyttöoppaasta. Ne voidaan löytää osittain käyttöoppaan aloitussivun ja osittain päävalikon kautta.
Valikon avaaminen päävalikossa
–
Painakaa
käyttöoppaan ylemmässä luettelossa.
> Tällöin avautuu valikko, joka sisältää erilaisia valintoja tietojen löytämiseksi:
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Aloitussivu
Quick Guide
Siirtykää takaisin käyttöoppaan
aloitussivulle painamalla symbolia.
Luokat
Omistajan käsikirjan artikkelit
on strukturoitu pääkategorioihin
ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
1.
Painakaa painiketta Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2.
Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3.
Painakaa artikkelia sen avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Painakaa symbolia siirtyäksenne sivulle, jossa on linkkejä
tiettyihin artikkeleihin, jotka voi
olla erityisen hyödyllistä lukea
auton tavallisimpiin toimintoihin
tutustumiseksi. Artikkeleihin
voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa
pääsyä varten. Painakaa artikkelia lukeaksenne
sen kokonaan.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen
katsauksellisia kuvia. Eri osat
on osoitettu hotspot-kohteilla,
jotka johtavat eteenpäin auton
kyseisiä osia koskeviin artikkeleihin.
2.
Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
3.
Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Suosikit
Siirtykää suosikeiksi tallennettuihin artikkeleihin painamalla
tätä symbolia. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkkiä
oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on
avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi,
.
tähti on täytetty:
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Video
1.
Painakaa Ulkopuoli- tai Sisusta-painiketta.
> Ulkopuolen tai sisustan kuvia esitetään ns.
sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie
artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää
vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.
Siirtykää auton eri toimintoja
kuvaaviin lyhyisiin ohjevideoihin
painamalla tätä symbolia.
}}
19
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Tiedotuksia
Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on käytettävissä, sekä muuta hyödyllistä tietoa.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena3 ja
se on saatavissa sekä App Store- että Google
Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä älypuhelimiin että tabletteihin.
keleihin ko. alueesta. On helppoa navigoida eri
osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Päävalikon hakutoiminnon käyttäminen
1.
käyttöoppaan päävalikossa.
Painakaa
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2.
Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista
esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3.
Siirtykää artikkeliin tai kategoriaan painamalla
sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App Store tai Google Play -myymälässä.
QR-koodi tässä vieressä vie
suoraan sovellukseen, etsikää
muutoin "Volvon käyttöopasta"
App Store - tai Google Play -
Keskinäytön näppäimistö (s. 116)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
myymälästä.
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu
ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artik3
20
Tietyt mobiililaitteet.
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
Volvo Cars -yhtiön koti- ja tukisivustolla on autoa
koskevia lisätietoja.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen support.volvocars.com käydäksenne sivulla. Tukisivu on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim.
internetiin yhdistettyjä palveluita ja toimintoja,
Volvo On Call*, navigointijärjestelmää* ja sovelluksia. Video ja portaittaiset ohjeet selittävät eri
menettelyjä, esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation tukisivustolta
on mahdollista ladata karttoja.
Käyttöopas PDF-muodossa
Käyttöopas on saatavana ladattavaksi PDF-muodossa. Valitkaa automalli ja vuosimalli ladataksenne haluamanne oppaan.
Yhteys
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän Volvon
jälleenmyyjän yhteystiedot.
Kirjautukaa Volvo Cars -yhtiön
kotisivulle
on tietoja mm. huolloista, sopimuksista ja takuista.
Sivustolla on myös tietoja autoon sopivista mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 26)
Käyttöoppaan lukeminen
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat
turvallisuusohjeet.
Käyttöoppaan tarkoitus on kuvailla kaikki Volvoon
saatavina olevat toiminnot ja lisä- ja valinnaisvarusteet. Sitä ei ole tarkoitettu takuuksi siitä, että
kaikki nämä toiminnot ja lisävarusteet sisältyvät
jokaiseen autoon. Jotkut termit voivat poiketa
myynnissä, markkinoinnissa ja mainosmateriaaleissa käytetyistä termeistä.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme
tuotteitamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen,
että käyttöoppaan tiedot, kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta. Pidätämme itsellemme
oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
Älkää poistako käyttöopasta autosta – ongelmatapauksessa tarvitsette sen sisältämiä tarpeellisia
tietoja siitä, mistä ja miten ammattitaitoista apua
on saatavissa.
© Volvo Car Corporation
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus ja kirjautukaa www.volvocars.com web-sivustolle. Siellä
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
21
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Valinnais-/lisävarusteet
Tarrat
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on
välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat
sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Kaikki valinnais-/lisävarusteiden julkaisuhetkellä
tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla:*.
Henkilövahinkojen vaara
Omaisuusvahinkojen vaara
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/kuva
mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla.
Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu loukkaantumisvaara.
TÄRKEÄÄ
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta
ei huomioida.
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä, jotka
helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
22
* Valinnais-/lisävaruste.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Tiedotuksia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 20)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 21)
Käyttöopas ja ympäristö
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä tuotetulle paperille.
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista.
Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen
näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat
autossa. Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 28)
Kuvat ja videot
Jotkut käyttöoppaassa käytetyistä kuvista ja
videoista ovat kaaviomaisia ja niiden tarkoitus on
antaa kokonaiskuva tai esimerkki jostain tietystä
toiminnosta. Ne eivät ehkä vastaa auton ulkonäköä varustelutasosta ja markkina-alueesta riippuen.
23
VOLVO-AUTONNE
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, jonka
avulla voitte käyttää useita palveluja samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
HUOM
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella
ajan myötä ja riippuvat varustetasosta sekä
markkina-alueesta.
Esimerkkejä palveluista:
•
Volvo On Call -sovellus* – valvokaa autoanne
puhelimenne avulla. Voitte esimerkiksi tarkistaa polttoainemäärän, näyttää lähimmän
huoltoaseman ja lukita auton etäältä.
•
Send to Car – lähettäkää osoitteita verkon
karttapalveluista suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen – rekisteröikää haluamanne korjaamo/jälleenmyyjä
osoitteessa volvocars.com ja varatkaa huolto
suoraan autosta.
Volvo ID luodaan autossa, osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksessa1.
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
Kun Volvo ID on rekisteröity autoon, useita palveluja on käytettävissä. Samassa autossa voidaan
käyttää useita Volvo ID:itä, ja useita autoja voidaan myös yhdistää samaan Volvo ID:hen.
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri tavoin.
Jos Volvo ID -tunnus luodaan osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksella2,
pitää Volvo ID -tunnus myös rekisteröidä autoon,
jotta erilaisia Volvo ID -palveluja on mahdollista
käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti
(s. 26)
•
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 587)
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo ID sovelluksen avulla
1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.
2.
Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus on
automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
HUOM
Jos jonkin palvelun (esim. Volvo On Call) käyttäjätunnus/salasana vaihdetaan, se vaihtuu
automaattisesti myös muiden palveluiden
osalta.
1
2
26
Teille, jolla on Volvo On Call*.
Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo Carsin
kotisivulla
1. Valitkaa osoite www.volvocars.com ja kirjautukaa3 oikeassa yläreunassa näkyvällä kuvakkeella. Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen.
3.
2.
Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai Volvo
On Call-sovelluksella, rekisteröikää se autoon:
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo On Call
-sovelluksen4 avulla
1. Ladatkaa Volvo On Call-sovelluksen viimeisin
versio älypuhelimesta esim. kohteen App
Store, Windows Phone tai Google Play
kautta.
2.
Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen aloitussivulta ja ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
1.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo ID (s. 26)
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 487)
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 585)
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID keskinäytön sovellusnäkymän kohteesta Latauskeskus.
HUOM
Sovellusten lataamista varten pitää auton olla
yhdistettynä internetiin.
2.
Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity
autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt
käyttää.
3 Saatavana tietyillä markkina-alueilla.
4 Autot, joissa on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
27
VOLVO-AUTONNE
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Cars yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea toimintaa.
Ympäristötyö lähtee auton koko elinkaaresta ja
ottaa huomioon sillä olevan ympäristövaikutuksen,
suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen.
Volvo Cars -yhtiön perusperiaatteena on, että
jokaisella käyttöön otettavalla uudella tuotteella
pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henkilökohtainen
ympäristö kuuluu myös Volvon vaalimiin seikkoi-
28
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
hin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma
Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden
pitää olla ISO 14001 -sertifioituja, mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin
vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISOsertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan. Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille,
että myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste
Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja ilman
muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon
autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen
polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
VOLVO-AUTONNE
Myötävaikuttaminen parempaan ympäristöön
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto ei
tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia,
vaan myös pienempiä kustannuksia auton omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa
että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön –
tässä muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n (n.
30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan pidempään.
Ottakaa huomioon paikalliset määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat
pysähtymiset ja epätasainen nopeus lisäävät
polttoaineenkulutusta.
•
Käyttäkää esi-ilmastointia – se parantaa hybridiakun kantamaa ja vähentää energiantarvetta ajon aikana.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä
tavalla. Neuvotelkaa korjaamon kanssa, jos olette
epävarma, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää
hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Ilmansuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn
matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System
(IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään
uudelleen. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka
saa puhaltimen käynnistymään avattaessa auton
lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja
miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on tehty käsin,
esim. ohjauspyörän saumat ommellaan käsin.
Sisätila on tarkistettu, ettei se eritä voimakasta
tuoksua tai aineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia
joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön
tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän osa. Volvo
asettaa vaatimuksia sille, kuinka korjaamotilojen
pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja
päästöjen joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein koko
auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä omistajaa
pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 652)
Taloudellinen ajo (s. 451)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 217)
Käyttöopas ja ympäristö (s. 23)
Ilmanlaatu (s. 194)
* Valinnais-/lisävaruste.
29
VOLVO-AUTONNE
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja
turvallisuutta
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu
useista järjestelmistä5 ja sen tavoitteena on
tehdä ajamisesta turvallisempaa, ehkäistä vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.
VAROITUS
Toiminnot ovat täydentäviä apuvälineitä, ne
eivät selviä kaikista tilanteista kaikissa olosuhteissa.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
Tukeminen
Seuraavat IntelliSafe-toiminnot auttavat kuljettajaa ajamaan autolla turvallisemmin.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
6
30
Automaattiset kaukovalot
Tunnelin havaitseminen
Pilot Assist
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Pysäköintitutka*
Aktiivinen pysäköintitutka*
Pysäköintiapukamera*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio*
HUOM
Elektroninen vakautuksen säätö
Lukekaa kutakin järjestelmää käsittelevät erilliset osat, jotta ymmärrätte toiminnot täysin ja
olette tietoinen tärkeistä varoituksista.
Roll Stability Control
Nopeudenrajoitin*
Vakionopeudensäädin
Mukautuva nopeudensäädin*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Neliveto6
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Automaattiset kaukovalot (s. 146)
Turvallisuus (s. 40)
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Ennalta ehkäiseminen
Seuraavat IntelliSafe-toiminnot auttavat kuljettajaa välttämään onnettomuudet.
• City Safety
• Etäisyysvaroitus*
• Kaista-avustin
• Törmäyksen välttäm. avustin
Suojelu
Seuraavat yhteisvaikutteiset IntelliSafe-toiminnot
suojaavat kuljettajaa ja matkustajia tietyissä tilanteissa onnettomuuden tapahtuessa.
•
•
•
•
Whiplash Protection System
Pedestrian Protection System
Turvavyönkiristimillä varustetut turvavyöt
Turvatyynyt
Jotkut järjestelmistä on asennettu vakiona, toiset ovat valinnaisvarusteita. Tämä voi vaihdella markkina-alueesta, mallivuodesta ja automallista riippuen.
All Wheel Drive
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Sensus – yhteyden muodostaminen
ja viihde
Sensus mahdollistaa erityyppisten sovellusten
käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden
digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun niitä tarvitaan,
kuljettajaa häiritsemättä.
Informaatiota, kun sitä tarvitaan, missä
sitä tarvitaan
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa sen
mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla on
tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen,
navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton välisen
käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän, autonne ja ympäröivän maailman välillä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
31
VOLVO-AUTONNE
||
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman pian. Ne
voivat käsitellä esim. liikennevaroituksia, tietoja
32
nopeudesta ja navigoinnista*. Myös liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut näytetään
Head-up-näytössä. Sitä käsitellään ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytöstä.
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta
ja esim. tulevista puheluista tai tietoja toistetta-
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
vasta kappaleesta. Sitä käsitellään ohjauspyörän
kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa käsiä
ohjauspyörästä. Järjestelmä
kykenee ymmärtämään luonnollista puhetta. Käyttäkää
puheohjausta esimerkiksi kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen,
lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen
lukemiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien määrä
autossa on tämän vuoksi vähäinen. Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai paljain käsin.
•
•
•
•
•
•
Head-up-näyttö* (s. 132)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Puheääniohjaus (s. 135)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Internet-yhteyden jakaminen autosta Wi-Fiyhteyspisteen kautta (s. 523)
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, viihdejärjestelmää ja istuimen asentoa*. Keskinäytössä
esitettävää informaatiota voi kuljettaja tai joku
muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
* Valinnais-/lisävaruste.
33
VOLVO-AUTONNE
Ohjelmistopäivitykset
Datan tallennus
Jotta Te Volvon asiakkaana saatte parhaan mahdollisen kokemuksen autostanne, Volvo kehittää
jatkuvasti auton järjestelmiä ja tarjoamiaan palveluja.
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita koskevat tiedot rekisteröidään.
Valtuutetun Volvo-jälleenmyyjän luona voitte
huollon yhteydessä päivittää Volvonne ohjelmiston uusimpaan versioon. Uusimman ohjelmistopäivityksen myötä voitte hyötyä saatavina olevista
parannuksista, mukaan lukien aiempien ohjelmistopäivitysten mukana tulleet parannukset.
Katsokaa osoitteesta support.volvocars.com lisätietoja siitä, mitä päivityksiä on tullut, sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
HUOM
Toiminta päivityksen jälkeen voi vaihdella
markkina-alueen, mallin, mallivuoden ja lisävarusteiden mukaan.
Tässä autossa on varusteena "Event Data
Recorder" (EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus on
rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä
turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa tiellä
olevaan esteeseen. Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten auton
järjestelmät toimivat tällaisissa tilanteissa. EDR
on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan
ja turvajärjestelmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa,
yleensä enintään 30 sekuntia.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa
seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Aiheeseen liittyvät tiedot
34
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt
kiinnitettyinä/kiristettyinä;
•
Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde
(s. 31)
•
•
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 585)
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa
vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa
ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna mitään tietoa.
Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä,
kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilan-
Auton ajonopeus.
teen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut
tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat
sitä vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita, joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa tietoa
normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät auton käyttöä ja
toimintaa koskevan vian tai jos auton aktiiviset
kuljettajan tukitoiminnot aktivoituvat (esim. City
Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen voidakseen diagnosoida ja korjata autossa mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan
myös siihen, että Volvo pystyy täyttämään lakien
ja viranomaisten asettamat oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen
tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja
tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle ilman
auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin
ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vas-
VOLVO-AUTONNE
toin velvoittaa luovuttamaan tämäntyyppiset tiedot
poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja
että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Palveluita koskevat ehdot
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Volvo tarjoaa palveluja, jotka auttavat tekemään
Volvonne ajamisesta mahdollisimman turvallista
ja mukavaa.
Volvo kunnioittaa ja suojelee kaikkien verkkosivuillamme käyvien henkilöiden yksityisyyttä.
Palvelut kattavat kaiken avusta hätätilanteissa
navigointiin ja erilaisiin viihdepalveluihin asti.
Ennen kuin käytätte palveluja, lukekaa niiden
ehdot osoitteesta support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asiakkaiden yksityisyyden suoja (s. 35)
Nämä periaatteet koskevat asiakastietojen ja
henkilötietojen käsittelyä. Tarkoituksena on antaa
nykyisille, aikaisemmille ja potentiaalisille asiakkaille yleiskäsitys seuraavista:
•
•
•
•
Edellytykset, joiden perusteella keräämme ja
käsittelemme henkilötietojanne.
Henkilötietotyypit, joita keräämme.
Syy henkilötietojen keräämiseen.
Miten käsittelemme henkilötietojanne.
Tietosuojakäytäntö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 525)
Palveluita koskevat ehdot (s. 35)
Datan tallennus (s. 34)
35
VOLVO-AUTONNE
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja
lisävarusteista
VAROITUS
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta käytöstä sekä lakien ja määräysten noudattamisesta.
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään haitallisesti.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu lisävalinta tai lisävaruste on merkitty asteriskilla (*). Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
36
Auton huolto ja kunnossapito on myös tärkeää tehdä Volvon suositusten mukaisesti
käyttöoppaiden sekä huolto- ja takuukirjan
ohjeita noudattaen.
Jos auton antamat tiedot poikkeavat painettujen käyttöoppaiden tiedoista, painetut tiedot
ovat aina etusijalla.
Lisävarusteiden asennus
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
•
Volvon toimittamat alkuperäisvarusteet on
testattu perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus auton muiden järjestelmien kanssa ja täyttää siten suorituskyvylle, turvallisuudelle ja päästöjen valvonnalle
asetetut vaatimukset. Lisäksi Volvon kouluttama ammattitaitoinen huoltomekaanikko tietää, mihin kohtaan autossa lisävarusteen saa
ja ei saa asentaa. Kysykää aina ensin Volvon
kouluttaman ammattitaitoisen huoltomekaanikon mielipidettä, ennen kuin alatte asentaa
mitään lisävarusteita autoonne.
•
Lisävarusteita, joita Volvo ei ole hyväksynyt, ei
ehkä ole testattu niin, että voidaan olla varma
niiden yhteensopivuudesta autonne järjestelmien kanssa.
•
Jos autoon asennetaan lisävaruste, jota
Volvo ei ole testannut, ja työn tekee muu kuin
ammattitaitoinen mekaanikko, se voi vaikuttaa haitallisesti auton tiettyihin suorituskykyja turvajärjestelmiin.
•
Uuden auton takuu saattaa raueta, jos lisävaruste asennetaan muulla kuin hyväksytyllä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lisävarusteiden asennus (s. 36)
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen (s. 37)
VOLVO-AUTONNE
tavalla tai jos asennus tehdään virheellisesti.
Tarkempia takuuta koskevia tietoja on auton
huolto- ja takuukirjassa. Volvo ei ole missään
vastuussa kuolemantapauksista, henkilövahingoista tai kustannuksista, joita voi seurata
muun kuin alkuperäisvarusteen asennuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
(s. 36)
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
HUOM
Volvo Cars ei ota vastuuta seurauksista, jos
On-board Diagnostic -liitäntään (OBDII) liitetään asiaankuulumaton varuste. Tätä liitäntää
saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja pätevät Volvo-huoltoasentajat.
Ohjelmistojen tai vianmääritystyökalujen virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa
negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
(s. 36)
Diagnoosiulosotto (On-board Diagnostic -liitäntä, OBDII)
kojelaudan alla kuljettajan puolella.
37
VOLVO-AUTONNE
Auton valmistenumeron
näyttäminen
Kuljettajan huomion
herpaantuminen
Otettaessa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään esim.
Volvo On Call -tilausta koskevissa asioissa tarvitaan auton valmistenumero (VIN7).
Kuljettaja on vastuussa omasta ja auton matkustajien turvallisuudesta sekä omalta osaltaan muiden tieliikenteessä olevien turvallisuudesta.
Tähän vastuuseen kuuluu myös huomion herpaantumisen välttäminen siten, että kuljettaja ei
tee toimenpiteitä, jotka eivät liity auton käsittelyyn
liikenteessä.
1.
2.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmätiedot Ajoneuvon
tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero näytetään.
VIN-numeron voi löytää myös kojelaudasta katsomalla auton tuulilasin läpi, huolto- ja takuuvihkon
ensimmäiseltä sivulta tai auton rekisteriotteesta.
Uusi Volvonne on tai voi olla varustettu monipuolisilla viihde- ja kommunikaatiojärjestelmillä. Sellaisia ovat esimerkiksi handsfree-toiminnolla
varustetut matkapuhelimet, navigointijärjestelmät
ja äänentoistojärjestelmät useine toimintoineen.
Lisäksi mukana saattaa olla muita kannettavia
elektronisia viihdelaitteita. Oikealla ja turvallisella
tavalla käytettyinä ne voivat monipuolistuttaa ajokokemusta. Väärällä tavalla käytettyinä ne voivat
haitata kuljettajan huomiokykyä.
Volvo haluaa varmistaa ajamisen turvallisuuden
joka tilanteessa ja siksi annamme tällaisista laitejärjestelmistä tiettyjä varoituksia. Älkää koskaan
käyttäkö tällaisia laitteita tai auton muita toimintoja siten, että ne häiritsevät auton turvallista ajamista. Huomiokyvyn menetys voi johtaa vakaviin
onnettomuuksiin. Tämän yleisen varoituksen
lisäksi haluamme antaa seuraavia neuvoja
autossa käytettävien uusien toimintojen suhteen:
VIN on suunnilleen samassa paikassa kaikissa malleissa.
7
38
Vehicle Identification Number
VAROITUS
•
Älkää koskaan käyttäkö matkapuhelinta
ajon aikana pitämällä sitä kädessänne.
Joillakin alueilla matkapuhelimen käyttäminen on kuljettajalta kielletty auton
ollessa liikkeellä.
•
Jos autossa on navigointijärjestelmä, matkasuunnitelman saa tehdä tai sitä saa
muuttaa vain auton ollessa pysäköity.
•
Älkää koskaan ohjelmoiko äänentoistojärjestelmää auton liikkuessa. Ohjelmoikaa
radion pikavalinnat auton ollessa pysäköity ja käyttäkää ohjelmoituja pikavalintoja, jotta radion käyttäminen on nopeampaa ja helpompaa.
•
Älkää käyttäkö kannettavaa tietokonetta
tai kämmentietokonetta auton liikkuessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ääni, media ja internet (s. 484)
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja matkustajia onnettomuustilanteessa.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään
viesti SRS-turvatyyny Huolla heti. Aja
korjaamoon, se on merkki siitä, että jokin
turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti.
Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden
esikiristimet. Onnettomuustilanteesta (esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo)
riippuen järjestelmät reagoivat eri tavoin parhaan
suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Turvavyö
VAROITUS
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Jos tarvittava varoitussymboli on rikki,
yleinen varoitussymboli syttyy sen
sijasta ja kuljettajan näytössä näytetään
sama ilmoitus.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
40
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana oleva
kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia auton eri turvajärjestelmiin.
Johonkin järjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja
niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System. Auto on
myös valmistettu siten, että suuri osa törmäysvoimista jakautuu palkkien, tolppien, lattian, katon ja
korin muiden osien kesken.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä asetetaan jännitetilaan II. Symboli sammuu
n. 6 sekunnin kuluttua, jos auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
Turvallisuus raskauden yhteydessä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä (s. 40)
Turvavyöt (s. 43)
Turvatyynyt (s. 48)
Whiplash Protection System (s. 41)
Pedestrian Protection System (s. 42)
Turvallisuustila (s. 54)
Lapsiturvallisuus (s. 56)
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön
pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman
tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin, että
hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tar-
TURVALLISUUS
koittaa sitä, että hänen pitää helposti ulottua
ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää saamaan
vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 40)
Turvavyöt (s. 43)
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on suojajärjestelmä, joka vähentää niskan retkahdusvammojen vaaraa. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä
järjestelmään sovitetusta niskatuesta etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä,
jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa istuinten
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan
istuma-asento muuttuu. Liike auttaa vaimentamaan osan voimista, jotka voivat aiheuttaa niskan
retkahdusvammoja.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPSjärjestelmän toiminnan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
41
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten,
että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja
etuistuimen selkänojan väliin.
Jos takaistuimen selkänoja on kaadettu alas,
mahdollinen kuorma on kiinnitettävä paikalleen, jotta se ei liu'u eteenpäin etuistuimen
selkänojaa vasten mahdollisessa törmäyksessä.
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on käännetty alas tai jos takaistuimella käytetään
selkä menosuuntaan asennettua lasten turvaistuinta, vastaavaa etuistuinta on siirrettävä
eteenpäin, jotta se ei kosketa alas käännettyä
selkänojaa tai turvaistuinta.
WHIPS ja lastenistuin
Pedestrian Protection System
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai
lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Pedestrian Protection System (PPS) on järjestelmä, joka auttaa tietyissä etutörmäyksissä lieventämään jalankulkijan ja auton törmäystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 40)
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Rear Collision Warning (s. 344)
Tietyissä etutörmäyksissä jalankulkijan kanssa
auton etuosan tunnistimet reagoivat ja järjestelmä aktivoituu.
PPS:n aktivoituessa tapahtuu seuraavaa:
•
•
Konepellin takaosa nousee.
Automaattinen hälytys lähetetään Volvo On
Call* -sovelluksen kautta.
Anturit ovat aktiivisia nopeuden ollessa n. 25-50
km/h (15-30 mph).
Tunnistimet on suunniteltu tunnistamaa törmäys
kohteeseen, jolla on ihmisen jalkaa muistuttavia
ominaisuuksia.
Istuma-asento
WHIPS suojaa kuljettajaa ja matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istuma-asentonsa on oikea
eikä järjestelmän toiminta ole estynyt millään
tavalla.
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
HUOM
Liikenneympäristössä voi olla kohteita, jotka
antavat tunnistimille signaalin, joka muistuttaa
törmäystä jalankulkijaan. Törmättäessä tällaiseen kohteeseen on mahdollista, että järjestelmä aktivoituu.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
42
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää asentako mitään lisävarusteita tai muuttako mitään keulassa. Auton keulaan kohdistuneet vääränlaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa järjestelmän vian ja vakavia henkilövahinkoja sekä aineellisia vaurioita autoon.
Volvo suosittelee alkuperäisten pyyhinvarsien
käyttämistä ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttämistä.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia järjestelmään. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Järjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän
toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun mahdollisten auton etuosan vaurioiden johdosta, jotta
voidaan varmistaa, että auto on ehjä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuus (s. 40)
Turvavyöt
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos turvavyötä ei käytetä.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin on
tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten. Älkää
kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa
istuma-asennossa.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
PPS on aktivoitunut tai järjestelmässä on syntynyt vika. Noudattakaa annettua suositusta.
}}
43
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 40)
Turvavyönkiristin (s. 45)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 44)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 47)
Turvavyön kiinnittäminen ja
irrottaminen
Etuistuinten turvavöitä voidaan säätää pystysuunnassa.
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa,
ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
HUOM
Turvavyöllä on vyökela, joka lukittuu seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
2.
vyö vedetään liian nopeasti ulos.
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä.
jos auto kallistuu voimakkaasti.
ajettaessa kaarteissa.
Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja
turvavyölukot eivät muuten ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien
vammojen vaara on olemassa.
44
3.
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
4.
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä.
Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Turvavyön irrottaminen
1.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
2.
Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se jää
roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
•
•
•
Turvavyöt (s. 43)
Turvavyönkiristin (s. 45)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 47)
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä ja sähkötoimisilla turvavyönkiristimillä, joiden
tehtävänä on kiristää turvavyö kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Vakiomallinen turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä.
Turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän
kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
Sähköiset turvavyönkiristimet
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt
on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua
kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja Rear
Collision Warning kanssa. Kriittisissä tilanteissa,
joita ovat esim. paniikkijarrutus, ulosajo (esim.
auto rullaa ojaan, nousee irti maasta tai iskeytyy
maastossa johonkin), luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
Sähköinen turvavyönkiristin auttaa sijoittamaan
matkustajan paremmin, mikä vähentää vaaraa
iskeytymisestä auton sisäosia vasten sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton turvatyynyjen,
vaikutusta.
}}
45
TURVALLISUUS
||
Kriittisen tilanteen mentyä ohi turvavyö ja sähkötoiminen turvavyönkiristin palautetaan automaattisesti, mutta ne voidaan palauttaa myös käsin.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
•
•
•
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 51)
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
City Safety™ (s. 330)
Sähköinen turvavyönkiristin on suunniteltu palautumaan automaattisesti, mutta jos vyön pitää
jäädä kireälle, turvavyönkiristin voidaan palauttaa
manuaalisesti.
Rear Collision Warning (s. 344)
1.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
2.
Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin palautuvat.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
46
Turvavyöt (s. 43)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 44)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sähköisen turvavyönkiristimen palauttaminen
(s. 46)
•
•
Turvavyönkiristin (s. 45)
Turvavyöt (s. 43)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä
ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös
avoimesta ovesta, konepellistä tai luukusta.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään
turvavöitä käytettäessä.
•
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella, että
jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois
ajon aikana. Muistutus lakkaa, kun turvavyö
jälleen kytketään.
Kuljettajan näytön grafiikka
Valomuistutus kattokonsolissa.
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla.
Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton nopeudesta.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä auton
istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä
istuimilla eivät käytä.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön luukku tai jokin
ovi on auki.
Grafiikka kuitataan painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein, kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on auki.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva tila
ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa, kun
jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli syttyy.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 43)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 44)
47
TURVALLISUUS
Turvatyynyt
tuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan turvatyynyillä sekä turvaverholla.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
VAROITUS
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny
aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat autoon
kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja
sopeuttaa sitten toimenpiteen tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista
tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny on
lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla
vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa
purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus
voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä
vedellä. Myös nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja palovaurioita.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa
käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo
suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Lauenneet turvatyynyt
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan
seuraavaa:
•
48
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla val-
Kuljettajan turvatyynyt
Turvavyön täydennyksenä autossa on ohjauspyörän turvatyyny ja kuljettajan puolen polviturvatyyny1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 40)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 48)
Matkustajan turvatyyny (s. 49)
Sivuturvatyynyt (s. 53)
Turvaverhot (s. 53)
Ohjauspyörän turvatyyny ja polviturvatyyny1 kuljettajan
istuimella.
Etutörmäyksessä turvatyynyt auttavat suojaamaan
kuljettajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää
sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä
puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen,
tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
TURVALLISUUS
VAROITUS
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä
polvien törmäyssuojalla varustetun kojelaudan
eteen tai päälle.
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puoleinen
etuistuin on varustettu turvatyynyllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyynyt (s. 48)
Matkustajan turvatyyny (s. 49)
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Ohjauspyörän turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Polviturvatyynyn1 sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
1
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Matkustajan puoleisen etuistuimen turvatyyny.
Etutörmäyksessä turvatyyny auttaa suojaamaan
matkustajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää
sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä
muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa
kymmenesosasekunnissa.
}}
49
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Etumatkustajan turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on
merkintä AIRBAG.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyynyt (s. 48)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 48)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 51)
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan
paikalla on turvatyyny.
50
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi
ja deaktivointi
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida, jos
auto on varustettu vaihtokytkimellä, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin on
sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle
ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta OFF asentoon ON.
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
ON – turvatyyny on aktivoitu ja kaikki kasvot
menosuuntaan istuvat matkustajat (lapset ja
aikuiset) voivat istua turvallisesti etumatkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua selkä menosuuntaan asennetussa lastenistuimessa turvallisesti matkustajan paikalla.
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu.
Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan
istuimella.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
51
TURVALLISUUS
||
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta ON asentoon OFF.
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
VAROITUS
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
pois käytöstä.
Edellä mainitun ohjeen laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
52
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyönkiristin (s. 45)
Lastenistuin (s. 57)
TURVALLISUUS
Sivuturvatyynyt
VAROITUS
Sivuturvatyynyt kuljettajan ja etumatkustajan paikoilla toimivat rinnan ja lantion suojana törmäyksessä.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän
toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Turvaverhot
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä
iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen
yhteydessä.
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan, koska
sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyynyt ja lastenistuimet
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Turvaverho on asennettu pitkittäissuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja se suojaa kuljettajaa ja auton ulkoistuinpaikkojen matkustajia.
Paneeleissa on merkintä IC AIRBAG.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 48)
}}
53
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvaverhojärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Koukut on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin.
Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käyttämään vain
Volvon alkuperäisiä osia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm (4 tuumaa) tilaa kuorman ja
sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan
ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle. Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon
suojavaikutus saattaa estyä.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
54
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 48)
Turvallisuustila
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa
autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut osallisena törmäystilanteessa,
kuljettajan näytössä saattaa olla teksti Safety
mode Katso käyttöopasta yhdessä varoitussymbolin kanssa, mikäli näyttö on ehjä ja auton
sähköjärjestelmä toimii edelleen. Ilmoitus tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista
yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua
turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti.
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan hoitaa tarkastus ja
auton palauttaminen normaalitilaan, kun
Safety mode Katso käyttöopasta on esitetty.
Auton käynnistäminen ja siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
Auton käynnistäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
•
Vetäminen (s. 475)
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 55)
4.
Yrittäkää sitten käynnistää auto uudelleen,
kun ilmoitus Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota on poistunut kuljettajan näytöstä.
Tutkikaa auton yleinen vaurioitumisaste ja
varmistakaa, ettei autosta ole vuotanut polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kyse on pienehköistä vaurioista ja on varmistettu, ettei polttoaineen vuotoja ole, auton
käynnistystä voidaan yrittää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvallisuus (s. 40)
Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Auton elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastuksen ja yrittää sen jälkeen palautua normaaliin tilaan. Kuljettajan näytössä
näytetään tämän aikana Ajoneuvon
käynnistys Järjestelmän tarkastus,
odota. Tämä voi kestää minuutin.
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista
yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
VAROITUS
•
•
3.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä, autolla
ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on
pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon
aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää,
vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
2.
Sulkekaa auto.
Kun kuljettajan näytössä näytetään käynnistysyrityksen jälkeen ilmoitus Normal mode
The car is now in normal mode, auto voidaan siirtää varovasti, jos se on esimerkiksi
muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
}}
55
TURVALLISUUS
||
2.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuustila (s. 54)
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Vetäminen (s. 475)
Lapsiturvallisuus
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia
ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri tähän
autoon sopiviksi. Volvon lapsiturvallisuusvarusteet
tarjoavat parhaat edellytykset lasten turvalliselle
matkustamiselle autossa. Lisäksi lapsiturvallisuusvarusteet sopivat hyvin ja niitä on helppo
käyttää.
Käytettävät varusteet valitaan huomioiden lapsen
paino ja koko.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3–
4 vuoden ikäisiksi, ja sen jälkeen kasvot eteenpäin lastenistuimessa siihen asti, kunnes he ovat
140 cm (4 jalkaa 7 tuumaa) pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää lakien
sisällöstä.
56
HUOM
Autossa matkustavien lasten on aina istuttava
paikallaan turvallisesti.
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 40)
Lastenistuin (s. 57)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi (s. 260)
TURVALLISUUS
Lastenistuin
Kun autossa matkustaa lapsi tai lapsia, jokaisella
on oltava aina sopiva lastenistuin.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Tarkistakaa, että lastenistuin sijoitetaan, asennetaan ja
sitä käytetään oikein.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
•
•
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 59)
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 59)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 51)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla takaistuimen laitapaikoilla.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä ei
käytetä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lapsiturvallisuus (s. 56)
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan
takapuolella.
Kiinnityskohdat sijaitsevat takaistuimen laitapaikkojen takapuolella.
Integroitu lastenistuin* (s. 68)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 57)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 58)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
57
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne
kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei
ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen
valmistajan suosituksia.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja takaistuimessa.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten
kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti takaistuimessa.
Takaistuimen kiinnityskohdat sijaitsevat etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja, se
pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin voidaan
asentaa kiinnityskohtiin.
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
58
Lastenistuin (s. 57)
•
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 58)
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 59)
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 62)
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla vaihtokytkimellä.
Lastenistuin (s. 57)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 57)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 59)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 62)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
Nostakaa kansi pois, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtiin.
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdilla takaistuimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
i-Size/ISOFIX2 on kansainväliseen normiin perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
•
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 57)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 57)
Lastenistuimen sijoittaminen
Lastenistuin on ehdottomasti sijoitettava oikealle
paikalle autossa. Paikan valinta riippuu muun
muassa lastenistuimen tyypistä ja siitä, onko matkustajan turvatyyny aktivoitu.
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 58)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 64)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 65)
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny
eivät kuulu yhteen.
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla2 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX -kiinnityskohdat ovat kannen
takana takaistuimen ulompien istuinpaikkojen
selkänojien alaosassa.
2
Nimi ja symboli vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin aina takaistuimelle, jos etumatkustajan
turvatyyny on toimintavalmiudessa. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi
istuu matkustajan paikalla.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä,
selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin
voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
}}
59
TURVALLISUUS
||
HUOM
Matkustajan turvatyynyn tarra
Lastenistuimen asentaminen
Lastenistuinta asennettaessa ja käytettäessä on
muistettava useita seikkoja, jotka riippuvat lastenistuimen paikan valinnasta.
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
VAROITUS
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita, ei saa
käyttää, koska ne voivat aiheuttaa turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
•
•
•
Lastenistuin (s. 57)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 64)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 65)
Lastenistuimen asentaminen (s. 60)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 62)
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin istuimen
alla. Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä ei
käytetä.
60
TURVALLISUUS
Asennus etuistuimelle
•
Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on pois käytöstä.
•
Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on käytössä.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla3.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä käytetään
alakiinnityskohtia3.
•
Jos lastenistuimessa on tukijalat, asettakaa
ne aina suoraan lattiaa vasten. Älkää koskaan
asettako mitään tukijalkaa jalkatuen tai muun
esineen päälle.
•
ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
Asennus takaistuimelle
•
3
4
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliu-
niversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 64)
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle.
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 65)
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille i-Size4.
•
Laitapaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo
suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon läpi
ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos
tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistuimen
asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu
alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina irrottaa
alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin ei ole
asennettuna.
•
Jos lastenistuimessa on tukijalat, asettakaa
ne aina suoraan lattiaa vasten. Älkää koskaan
asettako mitään tukijalkaa jalkatuen tai muun
esineen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 59)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 62)
Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
Vaihtelee markkina-alueittain.
61
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
62
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)A
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)A
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
UFB
X
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UG, I, B*, H
UI
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
B: Kiinteä lastenistuin, joka on hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Volvon taaksepäin suunnattu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04191); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: Römer KidFix XP (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: integroitu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04220).
Volvon suositus: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 64)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 65)
•
Turvavyöt (s. 43)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 59)
Lastenistuimen asentaminen (s. 60)
* Valinnais-/lisävaruste.
63
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä i-Sizelastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu
lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
X
i-UA
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
64
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 59)
Lastenistuimen asentaminen (s. 60)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 62)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 65)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 59)
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä ISOFIXlastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen
UN Reg R44 mukaisesti ja automallin pitää olla
valmistajan ajoneuvoluettelossa.
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B, C
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
}}
65
TURVALLISUUS
||
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B, C
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
G
H
66
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain).
Lastenistuimen yläkiinnityskohtia ei ole tällä paikalla.
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Säätäkää selkänojaa siten, että niskasuoja ei kosketa lastenistuinta.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tyyppihyväksyntä E5 04200).
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin löytyä
lastenistuimen automalliluettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne suosituksen siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia
Volvo suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 59)
Lastenistuimen asentaminen (s. 60)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 62)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 64)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 59)
67
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin*
•
Lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti
takaistuimen laitapaikoilla olevissa integroiduissa
lastenistuimissa.
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon ja
ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai olkapään alapuolella
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion
päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän
suojan.
Lastenistuin on erityisesti suunniteltu siten, että
se tarjoaa lapsille hyvän turvallisuuden yhdessä
auton turvavyön kanssa. Istuintyyny voidaan kääntää ylös kahteen asentoon lapsen painosta riippuen.
Lastenistuin on hyväksytty lapsille, jotka painavat
15–36 kg (33–80 lbs) ja ovat vähintään 95 cm
(37 tuumaa) pitkiä.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti olkapään
päälle.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
68
•
istuintyyny on käännetty ylös lapsen painolle
sopivaan asentoon
•
istuintyyny on lukitussa tilassa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuin (s. 57)
•
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas (s. 70)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös (s. 69)
VAROITUS
Volvo suosittelee, että integroidun lastenistuimen korjaaminen tai vaihtaminen teetetään
aina valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Älkää tehkö lastenistuimeen mitään
muutoksia tai lisäyksiä. Jos integroituun lastenistuimeen on kohdistunut voimakas kuormitus esimerkiksi törmäyksen yhteydessä, istuintyyny, turvavyö, selkänoja tai mahdollisesti
koko istuin on vaihdettava. Vaikka lastenistuin
vaikuttaisi olevan vahingoittumaton, osa sen
suojausominaisuuksista on voitu menettää.
Tämä pätee myös silloin, jos istuintyyny on
ollut käännettynä alas törmäyksessä tms.
Istuintyyny on vaihdettava myös silloin, jos se
on hyvin kulunut.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia ohjeita
ei noudateta, lapselle voi aiheutua vakavia
vammoja onnettomuustapauksessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn nostaminen ylös
Kun integroitua lastenistuinta käytetään tavalliseen käyttöön, istuintyyny nostetaan ylös.
Istuintyyny voidaan kääntää ylös kahteen asentoon. Käytettävä asento riippuu lapsen painosta.
Alempi asento
Paino
22–36 kg (50–
80 lbs)
Ylempi asento
15–25 kg (33–
55 lbs)
Alempi asento:
Painakaa istuintyynyä taaksepäin sen lukitsemiseksi.
Ylempi asento, alempi asento lähtötasona:
Nostakaa istuintyynyä etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia ohjeita
ei noudateta, lapselle voi aiheutua vakavia
vammoja onnettomuustapauksessa.
HUOM
Istuintyynyä ei voida säätää ylimmästä alimpaan asentoon. Ylimmästä asennosta istuintyyny on ensin laskettava kokonaan alas
takaistuimelle, jonka jälkeen se nostetaan
alimpaan asentoon.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin
istuintyynyn vapauttamiseksi.
Vapauttakaa istuintyyny painamalla painiketta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
69
TURVALLISUUS
||
Integroitu lastenistuin* (s. 68)
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn laskeminen alas
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas (s. 70)
Kun integroitua lastenistuinta ei käytetä, istuintyyny lasketaan alas takaistuimelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Istuintyynyä ei voida säätää ylimmästä alimpaan asentoon. Ylimmästä asennosta istuintyyny on ensin laskettava kokonaan alas
takaistuimelle, jonka jälkeen se nostetaan
alimpaan asentoon.
Painakaa kädellä alaspäin istuintyynyn keskeltä sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa ennen alaskääntämistä, että lastenistuimen istuintyynyn alla olevaan tilaan ei
ole jäänyt mitään irtotavaroita (esim. leluja).
HUOM
Käännettäessä selkänoja takana pitää lastenistuimen istuintyyny ensin kääntää alas.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuintyynyn
vapauttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
70
Integroitu lastenistuin* (s. 68)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös (s. 69)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet vasemmalta
ohjattavassa autossa
Ohjauspyörän säätö
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörä ja kojelauta
Konepellin avaaminen
Keski- ja tunnelikonsoli
Äänitorvi
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*,
halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Kattokonsoli
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media
Vaihteenvalitsin
Käynnistyskytkin
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin
nollaus
Ajotilavalitsin
Seisontajarru
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista varten
automaattivaihteiston yhteydessä*
72
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Head-up-näyttö*
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Kuljettajan näyttö
Panoraamakatto*
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Kuljettajan ovi
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet oikealta ohjattavassa
autossa
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörä ja kojelauta
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*,
halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Konepellin avaaminen
Äänitorvi
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Kattokonsoli
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia
varten
Keskuslukitus
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin
nollaus
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista varten
automaattivaihteiston yhteydessä*
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Head-up-näyttö*
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Kuljettajan näyttö
Panoraamakatto*
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Valokatkaisimet (s. 142)
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Vaihteisto (s. 436)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
73
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Keski- ja tunnelikonsoli
Kuljettajan ovi
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media
Keskuslukitus
Vaihteenvalitsin
Käynnistyskytkin
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Ajotilavalitsin
Etuistuimen säätö
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
74
Vaihteisto (s. 436)
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia
varten
Keskinäyttö
Seisontajarru
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Valokatkaisimet (s. 142)
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näyttö
Avatkaa jokin ovi.
•
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja ajamisesta.
VAROITUS
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia
sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se, mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin aktivoituina olevista toiminnoista.
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken
kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan aktivoida
uudelleen jollakin seuraavista tavoista:
•
•
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty
aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei saa
käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi
jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä
koskevaa tietoa ei ehkä voida näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa auton järjestelmien
tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja
tietoja.
Painakaa jarrupoljinta.
Aktivoikaa jännitetila I.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella
automallista toiseen.
Sijainti kuljettajan näytössä:
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
Kierroslukumittari/hybridimittariA
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittari
Vaihtamisosoitin
MatkamittariB
Kello
Ajotila
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen
tiedot
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa
Polttoainemittari
Liikennemerkki-informaatio*
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Hybridiakun mittari
–
Lataustila
Ajomatka tyhjään säiliöön
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
75
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
–
Mediasoitin
Ajomatka tyhjään akkuun
–
Navigointikartta*
Hetkellinen polttoaineenkulutus
–
Puhelin
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
–
Puheohjaus
–
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
Dynaaminen symboli
•
•
•
•
Dynaaminen symboli perusmuodossaan.
Kuljettajan näytön keskellä on dynaaminen symboli, jonka ulkonäkö muuttuu erityyppisten ilmoitusten mukaan. Kellanruskea tai punainen merkintä symbolin ympärillä ilmoittaa merkki- tai
varoitusilmoituksen vakavuusasteen.
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 85)
Ajotietokone (s. 80)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 95)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 94)
Esimerkki merkkivalosymbolista.
Animoinnin avulla perusmuoto voidaan muuttaa
grafiikaksi, joka osoittaa ongelman sijainnin tai
selventää tietoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
76
Kuljettajan näytön asetukset (s. 77)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 87)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön asetukset
Asetukset keskusnäytön kautta
Kuljettajan näytön näyttövaihtoehtojen asetukset
voidaan tehdä kuljettajan näytön sovellusvalikon
ja keskinäytön asetusvalikon kautta.
Tietotyypin valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Asetukset kuljettajan näytön
sovellusvalikon kautta
2.
Painakaa painiketta My Car Kuljettajan
näyttö Kuljettajan näytön valinnat.
3.
Valitkaa taustalla näytettävät tiedot:
• Älä näytä tietoja taustalla
• Näytä juuri soitettavan median tiedot
• Näytä navigointi, vaikka reittiä ei ole
määritetty
Teeman valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella
automallista toiseen.
Sovellusvalikko avataan ja sitä käytetään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikossa voidaan valita, mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää
•
•
•
•
Ajotietokone
mediasoitin
Puhelin
navigointijärjestelmä*.
2.
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat
3.
Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle:
•
•
•
•
2.
Valitkaa kieli painamalla Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Järjestelmän kieli.
> Muutos vaikuttaa kaikkien näyttöjen kieleen.
Asetukset ovat henkilökohtaisia ja ne tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 94)
Kuljettajan
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Kielen valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
* Valinnais-/lisävaruste.
77
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Polttoainemittari
Hybridimittari
Kuljettajan näytön polttoainemittari näyttää säiliön
polttoainemäärän.
Ajotiloissa Hybrid ja Pure kuljettajan näytössä on
hybridimittari, joka voi auttaa kuljettajaa ajamaan
energiatehokkaammalla tavalla.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori
käynnistyy. Täyttynyt symboli tarkoittaa,
että polttomoottoria käytetään.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori
käynnistyy. Jos symboli ei ole täytetty,
polttomoottoria ei käytetä.
Ilmaisin, joka ilmoittaa hybridiakun
lataamisesta, esim.painettaessa jarrupoljinta kevyesti.
Kuljettajan haluama teho
Polttoainemittarin beigenvärinen alue ilmoittaa
polttoaineen määrän säiliössä.
Kun polttoaine on vähissä ja auto pitää tankata,
polttoainepumpun symboli syttyy palamaan kellanruskeana. Ajotietokone ilmoittaa myös ajomatkan tyhjään säiliöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
78
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Hybridiakun mittari (s. 79)
Polttoaineen lisääminen (s. 458)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 650)
Hybridimittari näyttää eri tavoin suhteen sen
välillä, paljonko tehoa otetaan sähkömoottorista ja
paljonko tehoa on käytettävissä.
Hybridimittarin symbolit
Ilmoittaa kulloinkin saatavana olevan
sähkömoottorin tehon tason. Täyttynyt
symboli tarkoittaa, että sähkömoottoria
käytetään.
Jos symboli ei ole täytetty, sähkömoottoria ei käytetä.
Hybridimittarin viisari ilmoittaa, paljonko kuljettaja
haluaa tehoa käyttämällä kaasupoljinta. Mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä suuremman
tehon kuljettaja haluaa valitulla vaihteella. Merkintä salaman ja pisaran välillä ilmoittaa kohdan,
jossa polttomoottori käynnistyy.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Hybridiakun mittari
Esimerkki:
Hybridiakkumittari näyttää, paljonko hybridiakussa on energiaa.
Auto on käynnistetty mutta seisoo paikallaan, tehoa ei
pyydetä.
Auto tuottaa virtaa akkuun, akkua ladataan, esim. painettaessa jarrupoljinta kevyesti tai käytettäessä moottorijarrutusta alamäessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ajotilat (s. 443)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Käyttöjarru (s. 428)
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Twin Engine -mallissa (s. 442)
Hybridiakun energiaa käytetään sähkömoottorin
käyttämiseen, mutta myös auton jäähdyttämiseen
tai lämmittämiseen. Ajotietokone laskee hybridiakun energiamäärällä jäljellä olevan likimääräisen
ajomatkan.
Sähkömoottori ei voi tuottaa pyydettyä moottorin tehoa
ja polttomoottori käynnistyy.
}}
79
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Hybridiakkumittarin symbolit
Ajotietokone
Auton ajotietokone rekisteröi arvoja, joita ovat
esim. ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta. Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää kuljettajan näytössä.
•
•
Ajomatka tyhjään akkuun
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan vaihtaa
keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Välimatkamittari
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu
automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään
neljään tuntiin.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
•
•
•
•
Hybridiakkumittarin symboli
ilmoittaa toimintoiminnon Hold olevan aktivoitu ja symboli
non Charge aktiivisuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinopeus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän
nollauksen jälkeistä aikaa.
Hybridiakun lataus (s. 403)
Matkamittari
Hold- ja Charge-toiminnot (s. 454)
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
•
•
•
•
80
Ajoaika
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Esimerkki kuljettajan näytössä näkyvistä ajotietokoneen
tiedoista.1
1
Ajomatka
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Välimatkamittari
Matkamittari
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajomatka tyhjään säiliöön
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan.
Tätä arvoa ei voi nollata.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään
suunnilleen joka sekunti.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n (20 mailin) aikana ja jäljellä
käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
Kun mittari näyttää "----", säiliössä on jäljellä liian
vähän polttoainetta, jotta järjestelmä voi laskea
jäljellä olevan ajomatkan. Tankatkaa polttoainetta
mahdollisimman pian.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Ajomatka tyhjään akkuun
Tämän symbolin kohdalla näytetään
matka, joka hybridiakussa jäljellä olevalla energiamäärällä voidaan suurin
piirtein ajaa.
Laskenta perustuu keskikulutukselle normaalisti
kuormatulla autolla, normaalissa ajossa ja ottaen
huomioon, onko ilmastointi (AC) päällä vai pois.
Vaihdettaessa ajotilojen Hybrid ja Pure välillä
laskettu ajomatka voi kasvaa, koska ilmastoinnin
asetuksia on rajoitettu Pure-tilassa (ECO-ilmastointi).
HUOM
Matkustamon suuren virrankulutuksen lisäksi
myös voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset,
suuret nopeudet, raskas kuorma, matala ulkolämpötila sekä ylämäet aiheuttavat mahdollisen ajomatkan lyhenemisen.
Kun mittari näyttää "---- ", taattua ajomatkaa sähkökäytöllä ei ole jäljellä.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Aloitusarvo hybridiakun ollessa ladattuna
täyteen
Koska ajotapaa ja muita kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia tekijöitä on vaikea ennakoida,
Volvo on valinnut aloitusarvon käyttämisen auton
ollessa ladattuna täyteen. Aloitusarvo ilmoittaa
enintään-arvon sähkökäytön kantaman ennustamisen sijasta. Hybrid- ja Pure-tilojen aloitusarvojen välinen ero johtuu siitä, että auto saa käyttää
enemmän energiaa hybridiakusta tilassa Pure,
sekä siitä, että auto siirtyy ECO-ilmastointiin.
Kantama sähkökäytöllä
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa ajavan
myös muistaa säästää virtaa. Mitä useampi kulutuskohde (stereot, ikkunoiden/peilien/istuinten
sähkölämmitys, hyvin kylmää ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on toiminnassa, sitä lyhyemmäksi ajomatka jää.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun nopeuden
liikennemerkeissä on toinen yksikkö kuin minkä
auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja päinvastoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 82)
Välimatkamittarin nollaus (s. 83)
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 83)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 122)
81
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
1.
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot
voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen. Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä
painamalla (1).
3.
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on ensin kuitattava painamalla O-painiketta (4), ennen kuin sovellusvalikko voidaan
avata.)
2.
Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
•
•
•
Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TM. Neljä seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla (3).
•
Matkamittari
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajomatka tyhjään akkuun
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari)
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA, tai
ei ajomatkan näyttämistä
Hetkellinen polttoaineenkulutus, TM- tai
TA-välimatkamittarin keskikulutus, vaihtoehtoisesti ei polttoaineenkulutuksen näyttöä
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä O painikkeella (4). Muutos toteutetaan heti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
sovellusvalikossa2
Avatkaa ja navigoikaa
oikeanpuoleisella painikesarjalla.
ohjauspyörän
Sovellusvalikko
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
2
82
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
•
•
Ajotietokone (s. 80)
Välimatkamittarin nollaus (s. 83)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa välimatkamittari ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti
keskinäytössä ja se antaa katsauksen, joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa ajoa.
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää
ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa.
Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs näyttää
meneillään olevan matkan arvon.
Nollatkaa kaikki TM-välimatkamittarin tiedot
(ts. ajomatka, keskikulutus, keskinopeus ja
ajoaika) painamalla pitkään ohjauspyörän
vasemmanpuoleisen vivun RESET-painiketta.
–
RESET-painikkeen lyhyt painallus nollaa vain
ajomatkan.
Ajotilasto ajotietokoneelta3.
HUOM
Ajettaessa sähkökäytöllä voi ajotilasto osoittaa polttoaineenkulutusta, jos lisälämmitin4 on
käynnissä.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen nollaamisen jälkeen.
Polttoaineen- ja sähkönkulutus esitetään erillisinä
grafiikkoina. Näytetty sähkönkulutus on "nettokulutus", ts. kulutettu energia miinus jarrutuksessa
luotu palautusenergia.
TA-välimatkamittarilla on vain automaattinen
palautus, joka tapahtuu, kun autoa ei käytetä
vähintään neljään tuntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilaston asetukset (s. 84)
Ajotietokone (s. 80)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
3
4
Ajotietokone (s. 80)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
83
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotilaston asetukset
Päivämäärä ja kellonaika
Ajotilaston asetusten nollaaminen tai säätäminen.
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
1.
Avatkaa sovellus Kuljettajan toiminta
sovellusnäkymässä ajotilaston näyttämiseksi.
Kellon sijainti
2.
Painakaa Valinnat
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa
pylväälle tarkkuus 1, 10 tai 100 km/miles.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan jälkeen. Tehdään auton seistyä paikallaan yli
4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan vaihtaa
keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
84
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä (s. 83)
Ajotietokone (s. 80)
Välimatkamittarin nollaus (s. 83)
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Kun auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on
mahdollista valita Automaattinen aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen
mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös nykyinen paikka
(maa) asettaa, jotta saadaan oikea aikavyöhyke.
Jos Automaattinen aika ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita asetus
Automaattinen kesäaikaan siirtyminen
kesäajan automaattista asettamistoimintoa varten. Muissa maissa Kesäaika-asetus voidaan
valita manuaalisesti.
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylös oikealle tilakentässä.
Päivämäärän ja kellonajan asetukset
–
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Päivämäärä ja kellonaika keskinäytön päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien
asetusten muuttamiseksi.
Säätäkää päivämäärää ja kellonaikaa painamalla nuolia ylös tai alas kosketusnäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ulkolämpötilamittari
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Ulkolämpötila näytetään kuljettajan näytössä.
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai
ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin kanssa,
kun auton jossain järjestelmässä
on sattunut poikkeama normaalista.
Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää
liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella -5 °C ...
+2 °C (23 °F ... 36 °F), liukkaudesta
varoittava lumihiutalesymboli syttyy.
Symboli syttyy myös tilapäisesti headup -näytössä*, jos auto on varustettu sellaisella.
Vaihtakaa lämpötilamittarin yksiköt ym. keskinäytön päänäkymän järjestelmäasetusten kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 122)
Symboli palaa, kun seisontajarrussa
on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman
ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä symboli vilkkuu ensin n. 1 minuutin ja
palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi
johtua siitä, ettei järjestelmä voi
havaita liian matalaa rengaspainetta tai varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle
tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu, kun vilkkuja käytetään.
Symboli palaa, kun toiminto on aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru
vaikuttaa. Jarru pitää auton paikallaan, kun se on pysähtynyt.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
85
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Sisältö
Symboli
Sisältö
Seisonta-/positiovalot
Automaattiset kaukovalot pois
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun positiovalot ovat
päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä. Positiovalot ovat päällä.
Symboli palaa, kun sport-tila on
aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen.
Vika valonheitinjärjestelmässä
Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights) on
syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt jokin muu
vika.
Kaukovalot päällä
Kaista-avustaja
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot ovat päällä.
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu.
Takasumuvalo päällä
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Automaattiset kaukovalot päällä
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Sadetunnistin päällä
Kellanruskea symboli: Kaista-avustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä.
Esi-ilmastointi päällä
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat
sytytettyinä sekä kaukovalovilkun
yhteydessä.
Automaattiset kaukovalot päällä
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Positiovalot ovat päällä.
86
Symboli
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu. Sadetunnistin on päällä.
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Sadetunnistin on päällä.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 87)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän
toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.
Symboli
Sisältö
Varoitus
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Vika jarrujärjestelmässä
Generaattori ei lataa
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää auto
lähimpään valtuutettuun korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista
ja lisäämistä varten.
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika.
Hakeutukaa korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Punainen varoitusvalo syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa
turvallisuuteen tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Seisontajarru kytketty
Pieni öljynpaine
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvavyömuistutin
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi
ja tarkastakaa moottorin öljymäärä,
lisätkää tarvittaessa. Jos symboli
syttyy ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
•
•
Symboli palaa tai vilkkuu, jos joku
etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Turvatyynyt
Jos symboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana, jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Törmäysvaara
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä.
City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja suurehkojen eläinten kanssa.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on
syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan
näytössä oleva ilmoitus.
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 85)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
87
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan tai
kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
88
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
}}
89
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
90
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
91
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
92
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Kuva on kaaviomainen.
Kuljettajan näytön sovellusvalikkoa voidaan käyttää keskinäytön sijasta ja sitä ohjataan ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Sovellusvalikko
helpottaa vaihtamista eri sovellusten tai sovellusten toimintojen välillä tarvitsematta irrottaa otetta
ohjauspyörästä.
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
}}
93
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Sovellus
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta, valitaan, mitä kuljettajan näytössä
esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Navigointi
Opastus määränpäähän ym.
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
HUOM
Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan
näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on
kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko voidaan
avata.
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken
käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä valinnoilla.
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 94)
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
–
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sovellusvalikon avaaminen/sulkeminen
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
1.
Siirtykää sovelluksesta toiseen painamalla
vasemmalle tai oikealle (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös tai alas (3).
3.
Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon valinta
painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen
osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään
välittömästi viimeksi valitun sovelluksen toiminnot.
94
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 93)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 95)
Ilmoitus kuljettajan näytössä
Kuljettajan näytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Esimerkkejä kuljettajan näytössä näkyvistä ilmoituksista.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä,
ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus
täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton
tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai
kyselyn hyväksymiseksi.
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton välitöntä tarkastusta
varten.
Huolto tarpeenA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.
Varaa aika
huoltoon
Määräaikaishuolto
Huollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
}}
95
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta
on ylitetty.
Huolto myöhässä
Tilapäisesti
poisA
A
B
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
Ilmoituksia kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana
tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Esimerkki ilmoituksesta kuljettajan näytössä ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
•
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 97)
Vasen/oikea
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
Vahvistakaa
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät
yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen
kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
1.
96
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta (2)
tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
(s. 96)
Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2.
Siirtykää painikkeesta toiseen painamalla
vasemmalle tai oikealle (1).
•
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 95)
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 97)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
–
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
1.
2.
Tallennetut ilmoitukset ovat nähtävissä sovelluksessa
Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa,
asetetaan sovellukseen Auton
tila keskinäytössä. Tämän
yhteydessä esitetään ilmoitus
Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
5
3.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla
sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista
tai käyttöoppaan lukemista varten.
Markkina-alueesta riippuen. Volvo ID:n ja valitun korjaamon täytyy myös olla rekisteröitynä.
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse5 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa ja
tekee kyselyn huollon ja korjauksen varaamisesta.
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista
varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan
automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
}}
97
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
98
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 95)
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
(s. 96)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja.
Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.
}}
99
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään6.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka aktivoidaan tai deaktivoidaan painalluksella. Tie6
100
tyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja,
jotka avaavat ikkunoita säätömahdollisuuksi-
neen. Esimerkkejä näistä ovat Kamera.
Head-up-näytön* asetukset tehdään myös
Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
toimintonäkymästä, mutta säädöt tehdään
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka esitetään näytön avautuessa.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt
sovellukset tai autotoiminnot, jotka eivät
kuulu kotiin missään muista osanäkymistä.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio. Painakaa sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään
kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili sekä
auton tallennettuihin ilmoituksiin. Tietyissä
tapauksissa päänäkymästä pääsee myös
kontekstuaalisiin asetuksiin (esim.
Navigointiasetukset) ja kontekstuaaliseen
käyttöoppaaseen (esim. Navigoinnin
käyttöohje).
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa on
esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa osanäkymä painamalla sitä.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla on
tekemistä median kanssa. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
•
•
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 122)
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 618)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 122)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
Ilmastointirivi - tiedot ja toimenpiteet esim.
lämpötilan ja istuinlämmityksen* säätöä varten. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa
symbolia ilmastonäkymän avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 102)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 105)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 112)
Sovellukset (s. 486)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 114)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 123)
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Mediasoitin (s. 495)
Puhelin (s. 510)
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja
muuttaminen keskinäytössä (s. 121)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen (s. 121)
* Valinnais-/lisävaruste. 101
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön käyttäminen
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään
keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö,
joka reagoi kosketukseen.
Keskinäytön kosketusohjauksen käyttö
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli. On
mahdollista esimerkiksi selata eri näkymiä, merkitä kohde, vierittää luetteloa ja siirtää sovelluksia
koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Menettelytapa
102
Infrapunaverho heti näytön yläpuolella saa näytön
havaitsemaan sormen, joka on aivan näytön
edessä. Tämä teknologia mahdollistaa näytön
käyttämisen myös käsineet kädessä.
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan
sekä matkustajan puolella.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Painakaa ja pitäkää
sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Menettelytapa
Malli
Tulos
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
Pyyhkäiskää/vetäkää nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön
yli.
Huomatkaa, että näytön yläosan koskettaminen voi avata päänäkymän.
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
}}
103
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
1.
2.
•
•
Painakaa lyhyesti kotipainiketta keskinäytön
alla.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
•
Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan
vakiotilaan.
•
•
•
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen
näkymässä on mahdollista.
Keskinäytön säätimien käyttö
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä.
Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä missä
tahansa.
Lämpötilansäädin.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä. Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
104
painakaa + tai − lämpötilan nostamiseksi tai
laskemiseksi portaittain, tai
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 105)
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä (s. 114)
Keskinäytön näppäimistö (s. 116)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
1.
Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida
uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.
2.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka
näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.
Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.
HUOM
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
HUOM
Keskinäytön kotipainike.
Kun kotipainiketta käytetään, näyttö himmenee
eikä kosketusnäyttö enää reagoi kosketukseen.
Ilmastointirivi näytetään edelleen. Kaikki näyttöön
yhdistetyt toiminnot ovat edelleen käynnissä,
kuten ilmastointi, ääni, opastus* ja sovellukset.
Kun keskinäyttö on himmennetty, näyttöruutu voidaan puhdistaa. Himmennystoimintoa voidaan
käyttää myös näytön sammuttamiseen, jotta se ei
häiritse ajon aikana.
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 618)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen (s. 121)
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
Sovellus tai autotoiminto, joka valitaan sovellustai toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko.
osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy
Media-osanäkymässä.
Ylimääräisessä osanäkymässä näytetään viimeksi
käytetty sovellus tai autotoiminto, jolla ei ole
mitään tekemistä minkään muun kolmen osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation ko.
sovelluksesta.
HUOM
Kun auto käynnistetään, kotinäkymän osanäkymissä näytetään tiedot kyseisen osanäkymän sovellusten senhetkisestä tilasta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 105
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Tilakenttä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä, onko
taustatoimintoja käynnissä.
Päänäkymä
Päänäkymästä on aina pääsy seuraaviin:
Ilmastointinäkymä
• Asetukset
• Käyttöopas
• Profiili
• Auton tallennetut ilmoitukset.
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat
ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan ja istuinlämmityksen* asetukset.
Päänäkymästä on tietyissä tapauksissa pääsy
seuraaviin:
•
Kontekstuaaliset asetukset (esim.
Navigointiasetukset). Muuttakaa asetuksia
suoraan päänäkymässä jonkin sovelluksen
(esim. navigointi) ollessa käynnissä.
•
Kontekstuaalinen käyttöopas (esim.
Navigoinnin käyttöohje). Tämän avulla
pääsee suoraan päänäkymässä digitaalisen
käyttöoppaan artikkeleihin, jotka liittyvät näytössä näytettävään sisältöön.
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla
ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia, jolloin käytettävissä on enemmän
ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän
sulkemiseksi ja palaamiseksi edelliseen
näkymään.
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän
alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva
näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen mahdolliseksi
käyttää.
HUOM
Päänäkymä alasvedettynä.
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti.
Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
106
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole
käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusnäkymä
sovellusnäkymässä, esim. lukemattomien tekstiilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Sovellus
avataan tällöin vastaavassa osanäkymässä, esimerkiksi Media.
Sovellusten määrästä riippuen sovellusnäkymää
voidaan selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
vasemmalta oikealle7 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.
vasemmalle7
Pyyhkäiskää oikealta
näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt
sovellukset esittävät lyhyen informaation suoraan
7
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle7 näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä.
Täältä aktivoidaan tai deaktivoidaan eri autotoiminnot, esim. BLIS*, Lane Keeping Aid* ja
Pysäköintiavustin*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 107
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Erona sovellusnäkymään, siellä sovellus avataan
painalluksella, toiminto aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
oikealta vasemmalle7 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
(s. 109)
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 114)
•
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 123)
•
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
7
108
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Sovellukset (s. 486)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 112)
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymien käsittely
keskinäytössä
Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan laajentaa.
}}
109
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.
110
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymän laajentaminen:
–
Osanäkymät Navigointi, Media ja Puhelin:
Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun
osanäkymä laajennetaan, työntyy ylimääräinen osanäkymä tilapäisesti sivuun. Muut
kaksi osanäkymää minimoidaan ja vain tietty
informaatio esitetään. Kun painatte ylimääräistä osanäkymää, kolme muuta osanäkymää pienentyvät ja näyttävät vain tietyt tiedot.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
Avatkaa sovellus laajennetussa
tilassa kokonäytössä - painakaa
symbolia.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
•
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa tilassa).
•
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 102)
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 105)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 105)
Painakaa symboli palataksenne
laajennettuun tilaan, tai painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän
vakionäkymään täyskuvatilasta – painakaa kaksi
kertaa kotipainiketta.
Osanäkymän avaaminen tai sulkeminen
kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä8 ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi, jossa
on vielä enemmän informaatiota ja enemmän
asetusmahdollisuuksia.
8
Keskinäytön kotipainike.
Ei koske kaikkia sovelluksia tai auton toimintoja, jotka avataan ylimääräisen osanäkymän kautta.
111
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintonäkymä keskinäytössä
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinä-
kymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli9.
Painikkeiden eri tyypit
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Painikkeen tyyppi
Ominaisuus
Vaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä
ovat toimintopainikkeita.
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla
puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Liipaisupainiketta painettaessa avautuu toimintoikkuna. Ikkunassa voidaan esimerkiksi
muuttaa istuimen asentoa.
Pysäköintipainikkeet
9
112
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Heij. mittaristonäytön säädöt
• Pysäköi
• Pysäköinnistä poistuminen
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu. Kun
toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen
osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi
näytetään teksti Toimii vain tietyissä
nopeuksissa, kun painiketta painetaan.
Painikkeen painaminen kerran lyhyesti kytkee toiminnon päälle tai pois.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 102)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 105)
113
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusten ja painikkeiden
siirtäminen keskinäytössä
HUOM
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin
tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle alas,
näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita käytetään
säännöllisesti.
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja
organisoida toivomusten mukaan.
1.
Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä
oikealta vasemmalle10 tai toimintonäkymään
pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle10.
2.
Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää
painettuna.
> Sovellus tai painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä on
mahdollista siirtää.
3.
Vetäkää sovellus tai painike vapaaseen paikkaan näkymässä.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää sovellusten tai painikkeiden sijoittamisessa, on 48 kappaletta. Sovelluksen tai painikkeen siirtämiseksi
näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää se näkymän
pohjaan. Tällöin lisätään uusia rivejä, joihin sovellus tai painike voidaan sijoittaa.
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei voida
asettaa paikkoihin, jotka jo ovat varattuja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 112)
Sovellukset (s. 486)
Keskinäytön käyttäminen (s. 102)
Sovellus tai painike voi siis olla sijoitettuna pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös- tai
alaspäin näkymässä.
10
114
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia symboleja koko ajan.
Symboli
Sisältö
Yhdistetty internetiin.
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään
laitetta ei yhdistettynä.
Tietoa lähetään GPS:ään ja
GPS:stä.
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Internetjako aktivoitu (Wi-Fi-hotspot). Auto jakaa siis käytettävissä
olevan kytkennän.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Automodeemi aktivoitu.
USB-jako aktiivinen.
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 502)
•
•
Puhelin (s. 510)
Päivämäärä ja kellonaika (s. 84)
Käynnissä oleva prosessi.
Esi-ilmastoinnin ajastin aktivoituna.
Äänilähdettä soitetaan.
Äänilähde pysäytetty.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Äänilähde vaiennettu.
Radiokanavalta vastaanotetaan uutisia.
Liikenneinformaatiota otetaan vastaan.
Kello.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 105)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
* Valinnais-/lisävaruste. 115
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön näppäimistö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta
myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä
näytölle.
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai
artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista
kirjoittaa näyttöön.
116
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä11.
Ehdotettuja sanoja sovitetaan uusien kirjai11
Koskee aasialaisia kieliä.
mien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja vasemmalle.
Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuettuna kaikissa
}}
117
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks.
kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia
merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa
@ (annettaessa sähköpostiosoite) tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
Kirjaimen tai merkin versiot
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. EN. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen
mukaan. Jotta näppäimistön kieli voidaan
vaihtaa, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Välilyönti.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne
ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä
kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa
näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa
tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen
sana automaattisesti suurella kirjaimella.
Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana,
nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
Kumoaa tekstinsyötön. Lyhyt painallus poistaa merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä
nopeammassa tahdissa pitämällä näppäintä
painettuna.
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
118
, joka numerotilassa esitetään painikkeen
asemesta, jotta päästään takaisin
kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin.
Näppäimistön päällä olevan painikkeen (ei näy
kuvassa) painallus vahvistaa tekstinsyötön, joka
on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen
yhteydestä.
Kirjaimen tai merkin eri versiot, esim. é tai è, voidaan kirjoittaa pitämällä kirjainta tai merkkiä painettuna. Näyttöön tulee ruutu, jossa on kirjaimen
tai merkin eri versioita. Painakaa haluamaanne
versiota. Jos mitään versiota ei valita, kirjoitetaan
alkuperäinen kirjain/merkki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä (s. 119)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 119)
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 102)
Tekstiviestien käsittely (s. 516)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Kun joukko kieliä on valittu
kohdassa Asetukset, käytetään näppäimistön painiketta
vaihtamiseen eri kielten välillä.
Kielten lisääminen tai poistaminen
asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle
kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön
kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Näppäimistöasettelut.
3.
Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä tekstin
syöttämistä varten.
Jos mitään kieltä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistön kieli on sama
kuin auton järjestelmäkieli.
Kielen muuttaminen luettelosta käyttämällä näppäimistöä:
1.
Painakaa painiketta pitkään.
> Luettelo tulee näkyviin.
2.
Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin
neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset,
on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle
ja annetaan muita sanaehdotuksia.
–
•
•
Koskee tiettyjä järjestelmäkieliä.
Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa
merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.
Vaihtakaa näppäimillä kirjoittamisesta kirjainten ja merkkien
kirjoittamiseen käsin painamalla
näppäimistön näppäintä.
Kielen muuttaminen näppäimistöllä näyttämättä
luetteloa:
Painakaa painiketta lyhyesti.
> Näppäimistö mukautuu luettelon seuraavan kielen mukaiseksi näyttämättä luetteloa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
12
Merkkien, kirjainten ja sanojen
kirjoittaminen käsin keskinäytössä
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 122)
Alue merkkien/kirjainten/sanojen/sanojen
osien kirjoittamista varten.
Tekstikenttä, jossa merkit tai sanaehdotukset12 näytetään sitä mukaa kuin niitä kirjoitetaan näyttöön (1).
Keskinäytön näppäimistö (s. 116)
}}
119
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ehdotuksia merkeiksi/kirjaimiksi/sanoiksi/
sanojen osiksi. Luetteloa voidaan selata.
||
Välilyönti. Välilyönti voidaan tehdä myös kirjoittamalla väliviiva (-) käsin kirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Ks. otsikko "Välilyönnin
tekeminen vapaatekstikentässä kirjoitettaessa käsin" alla.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne merkin/kirjaimen kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan merkin/kirjaimen
jne. poistamiseksi.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
Tekstinsyöttöäänen mykistäminen/ottaminen
käyttöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
13
120
Merkkien/kirjainten/sanojen syöttäminen
käsin
1. Kirjoittakaa merkki, kirjain, sana tai osia
sanasta käsinkirjoitettujen kirjainten alueelle
(1). Kirjoittakaa sana tai osia sanasta päällekkäin tai samalle linjalle.
> Joukko ehdotuksia merkeistä, kirjaimista
tai sanoista näytetään (3). Todennäköisin
näytetään ylimpänä luettelossa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
2.
Syöttäkää merkki/kirjain/sana odottamalla
lyhyt hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain/
sana syötetään. On myös mahdollista
valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki
– painakaa haluamaanne merkkiä, kirjainta
tai sanaa luettelossa.
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta tai
sanaa, jota oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja
uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle13 kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttään14.
Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin
Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa valitsemalla eri teemoja.
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen
keskinäytössä
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.
2.
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
3.
Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
2.
Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
3.
Vetäkää säädintä kohdassa Kosketusäänet,
jos haluatte muuttaa näytön painamiseen liittyvän äänen voimakkuutta tai poistaa sen
käytöstä. Vetäkää säädin halutun äänitason
kohdalle.
Kuljettajan
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali ja
Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta on
tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto
on esivalittuna kaikissa teemoissa. Haluttaessa
voidaan valita kirkas vaihtoehto, jossa ulkonäkö
muuttuu siten, että taustasta tulee kirkas ja teksteistä tummia. Vaihtoehtoa voidaan käyttää esim.
ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.
•
•
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä ja
ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
•
Järjestelmän
Aiheeseen liittyvät tiedot
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Audioasetukset (s. 484)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
•
•
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 105)
Tehkää välilyönti piirtämällä viiva vasemmalta oikealle15.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
14
15
Keskinäytön näppäimistö (s. 116)
Keskinäytön puhdistus (s. 618)
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
Arabialainen kirjoitus: piirtäkää viiva oikealta vasemmalle.
121
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Järjestelmän yksiköiden
muuttaminen
Yksiköiden asetukset tehdään keskinäytön valikossa Asetukset.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Mittayksiköt.
3.
Valitkaa yksikköstandardi:
Järjestelmän kielen muuttaminen
Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa
Asetukset.
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten
lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako
järjestelmään vaikeasti ymmärrettävää kieltä,
koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.
Asetusten muuttaminen
keskinäytön päänäkymässä
Asetuksia ja monien autojen toimintojen tietoja
voidaan muuttaa keskinäytön kautta.
1.
Avatkaa päänäkymä painamalla ylimpänä olevaa välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä
ylhäältä alas näytön yli.
2.
Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsiusasteet.
•
Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsiusasteet.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheit-asteet.
> Yksiköt kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuvat.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt.
3.
Valitkaa Järjestelmän kieli. Puheohjauksen
tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.
> Kieli kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja
head-up -näytössä muuttuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 122)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
122
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 122)
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
3.
Painakaa jotain kategoriaa ja alakategoriaa
navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
4.
Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin.
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kontekstuaalisten asetusten
avaaminen keskinäytössä
1.
Vetäkää päänäkymä alas sovelluksen ollessa
laajennettuna, esim. Navigointi.
Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa
useimpien auton perussovellusten asetuksia
suoraan keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Navigointiasetukset.
> Navigointiasetusten sivu avautuu.
3.
Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja vahvistakaa valinnat.
Sulkekaa asetusnäyttö painamalla Sulje tai keskinäytön alapuolella olevaa kotipainiketta.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta ei
kaikilla.
Alakategoria asetusvalikossa eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
Kolmannen osapuolen sovellukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 125)
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisten asetusten painike.
Kontekstuaaliset asetukset ovat oikotie, jonka
kautta päästään tiettyihin näytöllä näytettävää
aktiivista toimintoa koskeviin asetuksiin. Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen, esim. FMradio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja
kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin. Näiden
sovellusten asetuksia voidaan muuttaa suoraan
päänäkymän kontekstuaalisten asetusten kautta.
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID. Täällä
tehdään asetukset aina sovelluksen sisältä, ei
päänäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Sovellusten lataaminen (s. 487)
Kun kontekstuaaliset asetukset ovat käytettävissä:
123
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäisiin tehdasasetuksiin
omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja palveluun Volvo On Call*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Asetusten nollaus keskinäytössä
Asetusvalikon asetuksille on kaksi erityyppistä
palautusta:
• Tehdasasetusten palautus - puhdistaa
kaiken datan ja tiedostot sekä palauttaa
kaikki asetukset vakioarvoihin.
• Nollaa omat asetukset - puhdistaa henkilökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.
Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa aktiiviselle
profiilille tai Nollaa kaikille profiileille.
> Valitut asetukset palautetaan.
Kaksi palautustyyppiä
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 130)
4.
Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen
asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 125)
Asetusten palauttaminen
Palauttakaa asetukset noudattamalla näitä
ohjeita.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
124
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
3.
Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Taulukko keskinäytön asetuksista
Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton monien
toimintojen asetukset ja tiedot on koottu.
Pääkategorioita on seitsemän: My Car, Ääni,
Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi ja
Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden
ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin
käyttöoppaan ko. osassa.
Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa
Kuljettajaprofiilit-kohteisiin, kun taas toiset ovat
globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole sidottuja kuljettajaprofiiliin.
My Car
Alakategoriat
Alakategoriat
Seisontajarru ja jousitus
Tuulilasinpyyhin
Äänentoisto
Alakategoriat
Sävy
Tasapaino
Järjestelmän äänitasot
Kommunikaatio
Alakategoriat
Puhelin
Tekstiviestit
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-laitteet
Wi-Fi
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Navigointi
Alakategoriat
Kartta
Reitti ja opastus
Liikenne
Media
Automodeemin Internet*
Volvo On Call*
Volvon palveluverkot
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
Järjestelmä
Näytöt
Alakategoriat
Alakategoriat
IntelliSafe
AM/FM-radio
Kuljettajan profiili
Ajotilan valinnat/Yksilöllinen ajotila*
DAB*
Päivämäärä ja kellonaika
Valot ja valaistus
Gracenote®
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Peilit ja helppo sisääntulo
TV*
Yksityisyys ja tietosuoja
Lukitus
Video
Näppäimistöasettelut
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 125
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Alakategoriat
Ääniohjaus*
Tehdasasetusten palautus
Järjestelmätiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 99)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Kuljettajaprofiilit
Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan
sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten toivomusten
mukaisesti ja tallentaa yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin.
Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kukin avain
voidaan yhdistää johonkin kuljettajaprofiiliin.
Yhdistettyä avainta käytettäessä autossa otetaan
käyttöön kyseisen kuljettajaprofiilin asetukset.
Mitkä asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin?
Monet autossa tehtävistä asetuksista tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin,
jos sitä ei ole suojattu. Autossa tehtävät asetukset ovat joko henkilökohtaisia tai globaaleja. Juuri
henkilökohtaiset asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin.
Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä,
etuistuimia, navigointia*, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.
Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on
mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.
vät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.
Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia
Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.
Henkilökohtaiset asetukset
Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta
kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 127)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 127)
•
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 128)
•
•
Kuljettajaprofiilin suojaaminen (s. 128)
•
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 125)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 130)
Globaalit asetukset
Globaaleja asetuksia ja parametreja eivät muutu,
kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toiseen. Ne pysy-
126
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi
käytetty kuljettajaprofiili on käytössä, kun auton
lukitus avataan seuraavan kerran. Kuljettajaprofiili
voidaan vaihtaa, kun auton lukitus on avattu. Jos
etäavain on sen sijaan yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin, kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä.
4.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Kuljettajaprofiilin nimen
muuttaminen
Vaihtoehto 3:
Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
1.
2.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
3.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista
kuljettajaprofiileista.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään
valikko.
Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön käynnistyttyä.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista
kuljettajaprofiileista.
4.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
4.
5.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Painakaa ruutua Profiilin nimi.
> Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on mahdollista muuttaa. Painakaa
näppäimistön sulkemiseksi.
2.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
Aiheeseen liittyvät tiedot
5.
3.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
•
•
•
Tallentakaa nimenmuutokset painamalla
Edellinen tai Sulje.
> Nimi on nyt muutettu.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri
tavalla.
Vaihtoehto 1:
1.
Vaihtoehto 2:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
2.
Painakaa painiketta Profiili.
> Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.
3.
•
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 105)
HUOM
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 127)
Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä
tällöin tallenneta.
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 128)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 127)
Keskinäytön näppäimistö (s. 116)
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
127
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
5.
Joissakin tapauksissa voidaan haluta, että
autossa tehtäviä erilaisia asetuksia ei tallenneta
aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kuljettajaprofiili voidaan tällöin suojata.
HUOM
Kuljettajaprofiilin suojaaminen on mahdollista
vain auton seistessä paikallaan.
Kuljettajaprofiilin suojaaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään
valikko.
4.
Suojatkaa profiili valitsemalla Suojaa profiili.
Tallentakaa profiilin suojaamisvalinta painamalla Edellinen/Sulje.
> Kun profiili on suojattu, autossa tehtäviä
asetuksia ei tallenneta siihen automaattisesti. Muutokset on sen sijaan tallennettava manuaalisesti kohdassa Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit
Muokkaa profiilia painamalla Tallenna
nykyiset asetukset profiiliin. Kun profiili
on suojaamaton, asetukset tallennetaan
sen sijaan automaattisesti siihen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin.
Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin
kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine
asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä
etäavaimella.
Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran,
sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin.
Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.
Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti
yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus
avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili
aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta tehtävä, kun
kyseistä avainta käytetään.
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin
HUOM
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin on
mahdollista vain auton seistessä paikallaan.
Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään,
jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää avaimeen.
1.
128
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Merkitkää haluttu profiili. Näyttö palaa kotinäkymään. Profiilia Vieras ei voida yhdistää
avaimeen.
4.
Vetäkää päänäkymä uudelleen alas ja painakaa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia.
5.
Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida
yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä hetkellä autossa käytettävään avaimeen. Jos
autossa on useita avaimia, näytetään teksti
Useita avaimia löytyi, aseta yhdistettävä
avain lukulaitteen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 127)
Etäavaimella (s. 232)
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
> Kun teksti Profiili yhdistetty avaimeen
näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili
yhdistetty toisiinsa.
6.
Painakaa painiketta OK.
> Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta ei poisteta valintaa.
129
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Asetusten nollaus
kuljettajaprofiileissa
Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto seisoo
paikallaan.
Keskinäytön ilmoitukset
Keskinäytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus Nollaa
omat asetukset.
3.
Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa
aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille
profiileille tai Peruuta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
•
•
•
Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus
on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää
tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
130
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoituksilla on
korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/
toimenpidettä ennen kuin ne häviävät.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 131)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 131)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 95)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
Keskinäytön ilmoituksia käsitellään keskinäytön
näkymissä.
–
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti
hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 95)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 131)
Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike (tai
useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa) esim.
ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
–
Esimerkkejä tallennetuista ilmoituksista ja mahdollisista
valinnoista päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
}}
131
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä on
nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
2.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa kuljettajan näytöstä tuulilasille. Heijastetun kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.
Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla
sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan
automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
132
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
HUOM
Kuljettajan mahdollisuutta nähdä informaatiota head-up -näytöstä (ylänäyttö) heikentävät
•
•
polarisoivien aurinkolasien käyttö
•
•
esineet näyttöyksikön peitelasin päällä
ajoasento, joka aiheuttaa sen, ettei kuljettaja istu keskeisesti istuimella
epäsuotuista valaistusolosuhteet.
TÄRKEÄÄ
Head-up -näyttö esittää varoituksia ja informaatiota koskien nopeutta, nopeudensäädintoimintoja, navigointia jne. kuljettajan näkökentässä.
Myös liikennemerkki-informaatiota ja tulevat
puhelut voidaan näyttää head-up-näytössä.
Näyttöyksikkö, josta informaatio projisoidaan,
on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin
vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö
mitään esineitä peitelasin päällä ja katsokaa,
ettei sen päälle putoa mitään esineitä.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 131)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 95)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lumihiutalesymboli syttyy, jos on liukkauden vaara.
HUOM
Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä
käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 134)
•
•
Head-up-näytön* puhdistaminen (s. 619)
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
(s. 592)
City Safety head-up-näytössä
Esimerkkejä siitä, mitä näytössä voidaan esittää.
Nopeus
Vakionopeudensäädin
Törmäysvaroituksen yhteydessä head-up-näytössä oleva informaatio korvataan City Safety -järjestelmän varoitussymbolilla. Tämä grafiikka tulee
näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
Navigointi
Liikennemerkkejä
Head-up-näytössä voidaan näyttää tilapäisesti
useita symboleita, esim.:
Jos varoitussymboli syttyy - lukekaa
varoitusilmoitus kuljettajan näytöstä.
Jos informaatiosymboli syttyy - lukekaa
ilmoitus kuljettajan näytöstä.
City Safety -järjestelmän varoitussymboli vilkkuu kiinnittääkseen kuljettajan huomion törmäyksen uhatessa.
* Valinnais-/lisävaruste. 133
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Head-up-näytön* aktivointi ja
deaktivointi
Head-up-näyttö voidaan aktivoida ja deaktivoida
auton käynnistämisen jälkeen.
Painakaa painiketta
Tuulilasinäyttö keskinäytön
toimintonäkymässä. Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Head-up-näytön* asetukset (s. 134)
Head-up-näyttö* (s. 132)
Head-up-näytön* asetukset
Valovoiman ja korkeussijainnin säätö
Säätäkää tuulilasin head-up-näytön näyttämisasetuksia.
Asetuksia voidaan tehdä, kun auto on käynnistetty ja tuulilasille heijastetaan kuvaa.
Näyttövaihtoehdon valitseminen
Valitkaa head-up-näytössä näytettävät toiminnot.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Näytöt
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat.
3.
Valitkaa yksi tai useampi toiminto:
•
•
•
•
1.
Painakaa painiketta Heij. mittaristonäytön
säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.
2.
Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta ja
korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Näytä navigointi
Näytä Road Sign Information -tiedot
Näytä kuljettajan tuki
Näytä puhelin
Valinta tallennetaan henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.
Valovoiman vähentäminen
Valovoiman lisääminen
Sijainnin nostaminen
134
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sijainnin laskeminen
Puheääniohjaus16
Vahvistakaa
Kuljettaja voi puheohjata tiettyjä mediasoittimen
toimintoja, Bluetooth-yhdistettyä puhelinta, ilmastointijärjestelmää ja Volvon navigointijärjestelmää*.
Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti
sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin. Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden näyttöjen
valovoiman säätö.
Puhekäskyt parantavat kuljettajan mukavuutta ja
auttavat häntä keskittymään paremmin ajamiseen
sekä tie- ja liikenneolosuhteisiin.
Korkeussijainti voidaan tallentaa sähkökäyttöisen*
etuistuimen muistitoimintoon kuljettajan oven painikkeilla.
VAROITUS
Vaaka-asennon kalibrointi
Kääntäminen vastapäivään
Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua
kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car Kuljettajan näyttö
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
kalibrointi.
3.
Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Kääntäminen myötäpäivään
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
Vahvistakaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Head-up-näyttö* (s. 132)
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 134)
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni
16
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 135
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Puheohjaus tapahtuu dialogilla, jossa käyttäjä
sanoo komennot ja saa järjestelmältä verbaalisia
vastauksia. Puheohjausjärjestelmä käyttää samaa
mikrofonia kuin Bluetooth-yhteydellä yhdistetyt
laitteet, ja puheohjausjärjestelmän vastaukset
annetaan auton kaiutinten kautta. Tietyissä
tapauksissa esitetään myös tekstiviesti kuljettajan
näytössä. Toimintoja ohjataan ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja asetukset tehdään keskinäytön kautta.
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti.
Hakekaa päivitykset parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi osoitteesta
support.volvocars.com.
Puheohjauksen käyttö17
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi
ja vuoropuhelun aloittamiseksi
puhekäskyillä.
Ottakaa huomioon seuraavat asiat:
•
Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla
äänellä tavalliseen tahtiin.
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja panoraamakatto*
suljettuina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheohjauksen käyttö (s. 136)
Puhelimen puheohjaus (s. 137)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 193)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 139)
Puheohjaus voidaan keskeyttää:
ja sanomalla
•
painamalla lyhyesti
"Cancel".
•
painamalla pitkään ohjauspyörän puheohjauspainiketta
, kunnes kuuluu kaksi piippausta.
Nopeuttakaa kommunikaatiota ja hypätkää järjestelmän antamien kehotusten yli painamalla
järjestelohjauspyörän puheohjauspainiketta
män äänen puhuessa ja sanomalla seuraava
käsky.
17
136
Järjestelmän äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä
äänen puhuessa. Muita painikkeita voidaan käyttää puheohjauksen aikana. Muut äänet ovat kuitenkin mykkinä järjestelmän kanssa käytävän vuoropuhelun aikana, mikä tarkoittaa sitä, että joitakin ääneen liittyviä toimintoja ei voida suorittaa
painikkeita käyttäen.
Esimerkkejä puheohjauksesta
Painakaa
ja sanokaa "Call [Etunimi]
[Sukunimi] [numerokategoria]" - soittaa
puhelinmuistiosta valitulle yhteystiedolle. Jos
yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim.
koti, matkapuhelin, työ), on valittava oikea kategoria.
Painakaa siis
ja sanokaa "Call Kalle
Virtanen Matkapuhelin".
Käskyt/sanonnat
Seuraavia komentoja voidaan useimmiten käyttää
tilanteesta riippumatta:
•
•
•
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
"Cancel" - keskeyttää dialogin.
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä
vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko.
tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Eri toimintojen, kuten puhelimen ja radion,
komennot on kuvailtu niitä koskevissa kappaleissa.
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta
toiminnosta riippuen:
•
•
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan numero
numerolta, esim. nolla kolme yksi kaksi kaksi
neljä neljä kolme (03122443).
Talonumerot voidaan sanoa numero numerolta tai kokonaisuutena, esim. kaksi kaksi tai
kaksikymmentäkaksi (22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkaksi (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua
"kaksois-" tai "kolmois-", esim. kaksoisnolla
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–2300.
Taajuudet voidaan sanoa yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan (98,8) tai
sataneljä pilkku kaksi (104,2).
Nopeus ja toistotila
Jos järjestelmän puhe on liian nopeaa, sen
nopeutta voidaan säätää.
Kytkettäessä toistotila päälle järjestelmä toistaa
kaiken, mitä sanot.
Nopeuden muuttaminen tai toistotilan kytkeminen päälle/pois:
1.
2.
Painakaa Järjestelmä
valitkaa asetukset.
Ääniohjaus ja
• Toista puhekomento
• Puhetempo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 135)
Puhelimen puheohjaus (s. 137)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 193)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 139)
Puhelimen puheohjaus18
Soittaa yhteystietoon, kuunnella viestit tai sanella
lyhyitä viestejä puheohjauskomennoilla
Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella.
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan antaa,
puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos yhteystiedolla,
esim. Robyn Smith, on useita puhelinnumeroita,
myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim.
Koti tai Matkapuhelin: "Call Kalle Virtanen
Matkapuhelin".
Painakaa
kyistä:
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
•
•
•
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
"Read message" - viesti luetaan. Jos viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
"Message to [yhteystieto]" - käyttäjää
kehotetaan sanomaan lyhyt viesti. Tämän jälkeen toiminto lukee viestin ääneen ja käyttäjä
voi valita, lähetetäänkö19 vai saneleeko hän
viestin uudelleen. Jotta tämän toiminnon
käyttö on mahdollista, auton on oltava yhteydessä internetiin.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
}}
137
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
18
19
20
21
138
Puheääniohjaus (s. 135)
Puheohjauksen käyttö (s. 136)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Radion ja median puheohjaus20
•
Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen
puheohjausta varten.
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 193)
Painakaa
kyistä:
Puheääniohjauksen asetukset (s. 139)
•
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta
ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta
esittäjältä.
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta
albumilta.
•
"Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun
TV-kanavan*21.
•
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella. Jos
mikään radiolähde ei ole aktiivinen, käynnistetään FM-alue normina.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" - avaa
valitun radiotaajuuden valitulla radion aaltoalueella.
"Radio" - käynnistää FM-radion.
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
"DAB " - käynnistää DAB-radion*.
"TV" - käynnistää toiston TV:stä*21.
"CD" - käynnistää toiston CD-levyltä*.
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetoothyhdistetystä medialähteestä.
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa
musiikkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 135)
Puheohjauksen käyttö (s. 136)
Puhelimen puheohjaus (s. 137)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 193)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 139)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vain tietyt puhelimet pystyvät lähettämään viestejä auton kautta. Luettelo yhteensopivista laitteista on osoitteessa support.volvocars.com.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Puheääniohjauksen asetukset22
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tässä valitaan puheohjausjärjestelmän asetukset.
•
•
•
•
•
•
•
Asetukset
Järjestelmä
Ääniohjaus
Asetuksia voidaan tehdä seuraavilla alueilla:
• Toista puhekomento
• Sukupuoli
• Puhetempo
Puheääniohjaus (s. 135)
Puheohjauksen käyttö (s. 136)
Puhelimen puheohjaus (s. 137)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 193)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Audioasetukset (s. 484)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 122)
Audioasetukset
Valitkaa ääniasetukset kohdassa:
Asetukset Ääni
Ääniohjaus
Järjestelmän äänitasot
Kieliasetukset
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja
aputeksteihin.
Asetukset Järjestelmä Järjestelmän
kielet ja yksiköt Järjestelmän kieli
22
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
139
VALAISTUS
VALAISTUS
Valokatkaisimet
Eri valokatkaisimilla käytetään sekä ulko- että
sisävaloja. Vasemmalla ohjauspylvään vivulla
sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Kojelaudan
säätöpyörällä säädetään sisätilan valaistuksen
voimakkuutta.
Ulkovalaistus
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot.
Sisältö
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai kun
sumuvalot edessä* ja/tai takana on
aktivoitu.
Huomio- ja positiovalot.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynä.A
Toiminto Automaattiset kaukovalot
voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun
lähivalot palavat.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
A
Vasemman ohjauspylvään vivun kiertorengas.
Kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II,
seuraavia toimintoja käytetään kääntämällä kiertorengas eri asentoihin:
142
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan
siirtää asentoon
toisesta asennosta, jotta vain positiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Volvo suosittelee, että asentoa
autoa ajettaessa.
käytetään
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian
heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa
ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta
ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vilkkujen käyttö (s. 148)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 146)
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 149)
Useita valaistustoimintoja voidaan säätää ja aktivoida keskinäytön kautta. Tämä koskee esimerkiksi automaattisia kaukovaloja, saattovaloja ja
turvavaloja.
Jarruvalot (s. 150)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Valitkaa Ulkovalot tai Sisävalot ja valitkaa
sitten toiminto, jota haluatte säätää.
Lähivalot (s. 145)
Takasumuvalo (s. 149)
Hätäjarruvalot (s. 150)
Varoitusvilkut (s. 151)
Kojelaudan säätöpyörät
Valot ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sisätilan valaistustehon säätämisen säätöpyörä (vasemmalle).
•
Valokatkaisimet (s. 142)
Automaattiset kaukovalot (s. 146)
Saattovalojen käyttäminen (s. 151)
Turvavalaistus (s. 152)
Vilkkujen käyttö (s. 148)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 112)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 143)
Sisävalaistus (s. 152)
Seisonta-/positiovalot (s. 144)
* Valinnais-/lisävaruste. 143
VALAISTUS
Seisonta-/positiovalot
Positiovaloja voidaan käyttää, jotta muut tielläliikkujat näkevät pysähtyneen tai pysäköidyn auton.
Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
toisesta asennosta, jotta vain positiovalot
syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella
10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä
10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät. Kuljettajan täytyy kääntää säädin muuhun asentoon
kuin
.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi.
Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa auton sähköjärjestelmä on.
Huomiovalot
Autossa on ympäristön valaistusolosuhteet
havaitsevia tunnistimia. Huomiovalot palavat
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asen,
tai
sekä auton sähkönossa
järjestelmän ollessa jännitetilassa II. Tilassa
valonheittimet vaihtavat automaattisesti
lähivaloille heikossa päivänvalossa tai pimeällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
- positiovalot syttyvät (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II,
huomiovalot palavat positiovalojen asemesta
edessä. Kun kiertorengas on tässä asennossa,
positiovalot palavat riippumatta auton sähköjärjestelmän jännitetilasta.
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää positiovalojen asentoon
1
144
•
•
Valokatkaisimet (s. 142)
Jännitetilat (s. 424)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asennossa
palavat huomiovalot (DRL1), kun
autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä. Vaihto lähivaloihin tapahtuu myös, jos sumuvalot edessä*
ja/tai takana aktivoituvat.
Daytime Running Lights
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Lähivalot
Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa
päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun
kiertorenkaan ollessa ajon aikana asennossa
, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II.
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman vivun
kiertorenkaan on oltava asennossa
, jotta
tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 142)
Jännitetilat (s. 424)
Huomiovalot (s. 144)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 142)
Jännitetilat (s. 424)
Lähivalot (s. 145)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Käännettäessä ohjauspylvään vipu asentoon
lähivalot aktivoituvat automaattisesti myös
silloin, jos takasumuvalo aktivoidaan.
Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asen, lähivalot palavat aina auton sähkönossa
järjestelmän ollessa jännitetilassa II.
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, kun sitä ajetaan tunneliin, ja vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
145
VALAISTUS
Kaukovalojen käyttäminen
Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää näkyvyyden
parantamiseksi ajettaessa pimeällä, kunhan ne
eivät häikäise muita tielläliikkujia.
ohjauspylvään vipua eteenpäin. Deaktivoikaa
siirtämällä ohjauspylvään vipua taaksepäin.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella
havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot,
ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.
Valokatkaisimet (s. 142)
Automaattiset kaukovalot (s. 146)
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti taaksepäin kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot
palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
2 tai
. Aktivoikaa kaukovalot siirtämällä
2
146
Kun lähivalot on sytytetty.
Symboli
tarkoittaa automaattisia kaukovaloja.
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(noin 12 mph) tai suurempi. Toiminto voi ottaa
myös katuvalaistuksen huomioon. Kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaan tulevia tai
edellä ajavia ajoneuvoja, kaukovalot sytytetään
uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
VALAISTUS
Automaattisten kaukovalojen aktivointi
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivasamlojen välillä on tehtävä käsin. Symboli
muu, kun ilmoitus esitetään.
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan ja niiden
aktivointi poistetaan kääntämällä oikeanpuoleisen
.
ohjauspylvään vivun kiertorengas asentoon
Kiertorengas palaa sitten takaisin asentoon
. Kun automaattiset kaukovalot on aktivoitu,
symboli
palaa valkoisena kuljettajan näytössä. Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa
sinisenä.
Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen
välittömän asettumisen lähivaloille.
Mukautuva toiminto
Jos autossa on LED3-valonheittimet*, automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva toiminto4. Tällöin valokeila jatkaa, erona siihen, mitä tapahtuu
tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista
edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai edessä
olevan ajoneuvon molemmille puolille – vain suoraan ajoneuvoa kohti osoittava valokeilan osa
himmennetään.
3
4
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Auton varustelutasosta riippuen.
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta.
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa
ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon
molemmilla puolilla.
Jos kaukovalot on osittain himmennetty, ts. jos
valokeila valaisee hieman voimakkaammin kuin
lähivaloilla, kuljettajan näytössä palaa sinisenä
.
symboli
Automaattisten kaukovalojen
rajoitukset
Kameratunnistimella, johon toiminto perustuu, on
tiettyjä rajoituksia.
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti
pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää tai
sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot
jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet
eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symboli
syttyy.
VAROITUS
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline, jolla
käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 147
VALAISTUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 142)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 146)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Vilkkujen käyttö
HUOM
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme
kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle
ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
•
Tämä automaattinen vilkkujakso voidaan
keskeyttää siirtämällä ohjauspylvään vipua
välittömästi vastakkaiseen suuntaan.
•
Jos vilkkusymboli kuljettajan näytössä
vilkkuu normaalia nopeammin - katsokaa
kuljettajan näytössä näkyvää viestiä.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin käsin
tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Jos toiminto deaktivoidaan keskinäytössä, valot vilkkuvat kerran.
148
•
•
Varoitusvilkut (s. 151)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 143)
VALAISTUS
Aktiiviset kaarrevalot*
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan
mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä. LED5-valonheittimillä* varustetussa
autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla
aktiiviset kaarrevalot.
Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja lähivalojen palaessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida keskinäytön toimintonäkymän kautta:
Takasumuvalo
Takasumuvalo valaisee huomattavasti tavallisia
takavaloja voimakkaammin ja sitä tulee käyttää
ainoastaan silloin, kun näkyvyys on huonontunut
sumun, lumen, savun tai pölyn takia, jotta muut
liikenteessä liikkujat huomaavat edellä ajavan ajoneuvon aikaisessa vaiheessa.
Painakaa painiketta Aktiiviset
kaarrevalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).
Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän
liikettä antaakseen maksimaalisen valaistuksen
kaarteissa ja risteyksissä, mikä voi parantaa kuljettajan näkyvyyttä.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä palaa
kuljettajan näytössä samalla, kun
symboli
kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
5
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 143)
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo koostuu kuljettajan puolella takana
olevasta valosta.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain jännitetilan II
ollessa aktiivinen sekä ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asennossa
tai
.
Painakaa sytytys-/sammutuspainiketta. Symboli
palaa kuljettajan näytössä, kun takasumuvalo on sytytetty.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 149
VALAISTUS
||
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun auto
sammutetaan tai ohjauspylvään vivun kiertorentai
.
gas asetetaan asentoon
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 142)
Jännitetilat (s. 424)
Jarruvalot
Hätäjarruvalot
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljinta painetaan ja
kun jokin kuljettajan tukijärjestelmistä jarruttaa
autoa automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hätäjarruvalot (s. 150)
Jarrutoiminnot (s. 427)
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen
sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa
- palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu suurissa
nopeuksissa.
Kun kuljettaja on hidastanut nopeutta voimakkaasti jarruttamalla ja hän vapauttaa jarrupolkimen, jarruvalot palaavat normaaliin toimintaan.
Samalla auton varoitusvilkut aktivoituvat. Nämä
vilkkuvat, kunnes kuljettaja kiihdyttää auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa
auton varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
150
Jarruvalot (s. 150)
Käyttöjarru (s. 428)
Varoitusvilkut (s. 151)
VALAISTUS
Varoitusvilkut
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia siten,
että kaikki auton vilkut vilkkuvat yhtä aikaa. Toimintoa voidaan käyttää vaaratilanteesta varoittamiseen.
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskevat määräykset
voivat vaihdella maasta toiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Saattovalojen käyttäminen
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää
palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena
auton lukitsemisen jälkeen.
Toiminnon aktivointi:
Hätäjarruvalot (s. 150)
1.
Sulkekaa auto.
Vilkkujen käyttö (s. 148)
2.
Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
3.
Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoiduttua kuljettajan näytön symboli, positiovalot, ulkokahvan valaistus* ja numerokilven valaistus palavat.
Aika, jonka saattovalot palavat, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni. Varoitusvilkut alkavat vilkkua, kun hätäjarruvalot ovat
lakanneet vilkkumasta, ja ne poistuvat sitten automaattisesti toiminnasta lähdettäessä liikkeelle tai
painettaessa painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 143)
•
Turvavalaistus (s. 152)
* Valinnais-/lisävaruste. 151
VALAISTUS
Turvavalaistus
Sisävalaistus
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Sisustuksessa on useita erityyppisiä, ajokokemusta parantavia valoja. Muun muassa lukuvalot,
käsinekotelon valaistus ja maavalaistus.
Toiminto aktivoituu, kun etäavainta käytetään lukituksen avaamiseen. Tällöin palavat positiovalot,
ulkokahvan valaistus*, numerokilven valaistus,
sisäkattovalot ja lattiavalaistus sekä tavara-/kuormatilan valaistus. Jos jokin ovi avataan aktivointiajan sisällä, ulkokahvan* valaistuksen ja sisävalaistuksen toiminta-aikaa pidennetään.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää
ja sammuttaa manuaalisesti vähintään 5 minuutin
kuluttua siitä, kun:
Toiminto voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
•
auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole
käynnistetty.
Etumainen kattovalaistus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 143)
Saattovalojen käyttäminen (s. 151)
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Lukuvalo, oikea puoli
Lukuvalot
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät
tai sammuvat, kun kyseistä painiketta kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään
pitämällä painiketta painettuna.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa
olevaa painiketta.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Kun automatiikka on aktivoitu, painikkeen merkkivalo palaa ja
matkustamovalaistus syttyy ja sammuu alla kuvatulla tavalla.
Matkustamovalaistus syttyy, kun:
Etäavaimella (s. 232)
•
•
•
•
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
152
auton lukitus avataan
auto sammutetaan
jokin sivuovi avataan
jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin
sivuovi on auki.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
•
auto lukitaan
auto käynnistetään
jokin sivuovi suljetaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Taempi kattovalaistus
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään
myös matkustamovalaistuksena.
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla
lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
tusta voidaan säätää keskinäytössä ja myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Hansikaslokeron valo
Ovien säilytyslokeroiden valot syttyvät avattaessa
ovet ja sammuvat lukittaessa auto. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa
olevan säätöpyörän avulla.
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
Aurinkosuojan peilin valaistus*
Peilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Maavalaistus*
Maavalaistus syttyy tai sammuu, kun vastaava ovi
avataan tai suljetaan.
Lukuvalot takaistuimen yläpuolella.
Kynnysvalaistus
Kynnysvalaistus syttyy tai sammuu, kun jokin ovi
avataan tai suljetaan.
Valaistus kuormatilassa
Kuormatilan valaistus syttyy tai sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Ovien säilytyslokeroiden valot
Tunnelikonsolin etummaisen
mukinpitimen valo
Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun auton
lukitus avataan, ja se sammuu kun auto lukitaan.
Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Sisävalaistuksen säätäminen (s. 154)
Valokatkaisimet (s. 142)
Jännitetilat (s. 424)
Matkustamon sisusta (s. 566)
Koristevalaistus
Ympäröivä valo syttyy avattaessa ovet ja sammuu
lukittaessa auto. Koristevalaistuksen voimakkuutta voidaan säätää keskinäytössä ja myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Tunnelmavalot*
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi
valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.
Auto on varustettu valodiodeilla, jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä valaistus
palaa, kun auto on käynnissä. Tunnelmavalais-
* Valinnais-/lisävaruste. 153
VALAISTUS
Sisävalaistuksen säätäminen
Auton valaistus syttyy eri tavalla jännitetilasta riippuen. Sisävalaistusta voidaan säätää kojelaudan
säätöpyörällä ja joitakin valaistustoimintoja myös
keskinäytön kautta.
Kojelaudan säätöpyörällä
ohjauspyörän vasemmalla puolella säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen,
ympäröivän valon ja tunnelmavalaistuksen* voimakkuutta
Ympäröivän koristevalaistuksen
säätäminen
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus Sisävalot.
3.
Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
Valot ja
•
Kohdassa Tunnelmavalon voimakkuus,
valitkaa joko Pois, Alhainen tai
Voimakas.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa
joko Alennettu tai Täysi.
Tunnelmavalaistuksen säätäminen*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka
mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä
valaistus palaa, kun auto on käynnissä.
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan ja Värin
mukaan valojen värin muuttamiseksi.
Valittaessa Lämpötilan mukaan valo muuttuu asetetun matkustamon lämpötilan
mukaan.
Kohdassa Värin mukaan voidaan käyttää
lisäsäätöihin aliluokkaa Teemavärit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
154
Sisävalaistus (s. 152)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 143)
Jännitetilat (s. 424)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunat, lasit ja peilit
•
Autossa on säätimet ikkunoita, laseja ja peilejä
varten. Jotkut auton lasit on vahvistettu laminoimalla.
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 211)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 212)
Kaikissa sähkökäyttöisissä ikkunoissa ja aurinkosuojissa* on puristumissuoja, joka laukeaa, jos
avautumisen tai sulkeutumisen tiellä on jokin
este.
Laminoitu lasi
Tuulilasi on laminoitua lasia, ja joihinkin muihin
lasipintoihin on saatavana lisävarusteena laminoitu lasi. Laminoitu lasi on vahvistettua, mikä
antaa paremman murtosuojan ja parantaa matkustamon äänieristystä.
Myös panoraamakatossa* on laminoitua lasia.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua1/>
Kohdatessaan esteen liike pysähtyy, jonka jälkeen se palaa automaattisesti takaisinpäin noin
50 mm:n (n. 2 tuuman) päähän esteestä (tai täyteen tuuletusasentoon).
Puristumissuoja voidaan ohittaa, jos sulkeutuminen keskeytyy esim. jään muodostumisen takia,
painamalla säädintä jatkuvasti samaan suuntaan.
Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
1
156
VAROITUS
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 156)
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Panoraamakatto* (s. 163)
Ikkunannostimet (s. 157)
Taustapeilit (s. 160)
Aurinkoverhon käyttö* (s. 159)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Head-up-näyttö* (s. 132)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 157)
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 158)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 167)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 170)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Aurinkoverhon käyttö* (s. 159)
Panoraamakatto* (s. 163)
Puristumissuojan
palauttamismenettely
Jos ikkunannostimien sähkötoiminnoissa esiintyy
ongelma, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
Ikkunannostimet
Ikkunannostimia käytetään kyseisen oven säätimillä. Kuljettajan ovessa on säätimet kaikkien
ikkunoiden käyttämistä ja myös lapsilukkojen aktivointia varten.
VAROITUS
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Jos ongelmat eivät poistu tai jos ne koskevat
panoraamakattoa tai kattoluukkua, kääntykää korjaamon puoleen2.
Ikkunannostimen palauttaminen
1. Aloitettaessa ikkunan on oltava suljettuna.
2.
Siirtäkää ikkunannostimen säädintä manuaalisessa tilassa kolme kertaa ylöspäin suljettua
asentoa kohti.
> Järjestelmä alustetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 156)
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 158)
Aurinkoverhon käyttö* (s. 159)
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Sähkötoiminen lapsilukko*, joka poistaa
takaovien säätimet käytöstä, jotta ovia tai
ikkunoita ei voida avata auton sisältä käsin.
Takaikkunoiden säätimet.
Etuikkunoiden säätimet.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla
palauttamismenettelyä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 157
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 158)
Ikkunannostimien käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla
palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 156)
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 157)
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa. Siirtäkää jotain
säädintä hieman ylös- tai alaspäin. Ikkunannostimet liikkuvat ylös- tai alaspäin niin
kauan kuin säädintä pidetään paikallaan.
Käyttö automatiikalla. Siirtäkää jokin säätimistä ylös- tai alaspäin ääriasentoonsa ja
vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla I tai II. Moottorin sammuttamisen
jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun
jälkeenkin - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen. Vain yhtä säädintä voidaan käyttää kerrallaan.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
158
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan
etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella*
ovenkahvaa käyttäen.
•
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 255)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 234)
Aurinkoverhon käyttö*
Kumpaankin takaoveen on asennettu aurinkoverho.
Takaovi – käsikäyttöinen
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä,
kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata
hieman myös etuovien ikkunoita.
HUOM
Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (n. 112 mph), mutta ne
voidaan sulkea.
Liikennesääntöjen noudattaminen on aina
kuljettajan vastuulla.
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Koukku ja siihen kuuluva salpa
–
HUOM
Ikkunoita ei ehkä voida käyttää, jos lämpötila
on alhainen.
Vetäkää aurinkoverho ylös ja kiinnittäkää se
oven yläreunan koukkuun.
Ikkuna voidaan avata ja sulkea, vaikka aurinkoverho olisi vedetty ylös.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 156)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 156)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 157)
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 157)
•
Ikkunannostimet (s. 157)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ikkunannostimet (s. 157)
* Valinnais-/lisävaruste. 159
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taustapeilit
Sisä- ja ulkotaustapeilien tarkoitus on tarjota kuljettajalle parempi näkymä taakse.
Sisätaustapeili
Sisätaustapeiliä säädetään kääntämällä sitä
käsin. Sisätaustapeilissä voi olla HomeLink*,
automaattinen himmennys* ja kompassi*.
Ulkotaustapeilit
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 212)
Taustapeilien himmennyksen
säätäminen
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeileistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmennä
takaa tulevat valot, jos ne häiritsevät.
Manuaalinen himmennys
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä.
VAROITUS
Molemmat peilit ovat kaarevia hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat näyttää
olevan kauempana kuin ne todellisuudessa
ovat.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Myös automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan yhdistää
sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
160
HomeLink®* (s. 476)
Kompassi* (s. 479)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 160)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 161)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
Manuaalisen himmennyksen säädin.
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2.
Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattisella himmennyksellä varustetussa
peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen säädintä.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti. Automaattinen himmennys on aina toiminnassa ajon aikana, paitsi
jos peruutusvaihde on valittu.
Jotta ulkotaustapeileissä voi olla automaattinen
himmennys, sen on oltava myös sisätaustapeilissä.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit,
häikäisysuojat tai esineet istuimella tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten, että niihin ei
pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennys ei
muutu välittömästi, vaan muutos tapahtuu
vähitellen.
Himmennyksen herkkyys vaikuttaa sekä sisä- että
ulkotaustapeileihin.
Himmennyksen herkkyyden muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai
Vaalea.
Ulkotaustapeilien kääntäminen
Jotta näkymä taaksepäin on parempi, ulkotaustapeilit voidaan säätää kuljettajan toiveiden mukaisesti. Automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan myös yhdistää sähkötoimisen istuimen*
muistitoimintopainikkeisiin.
Ulkotaustapeilien säätimien
käyttäminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 160)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 161)
Peilit ja
Sisätaustapeilissä on kaksi tunnistinta, eteenpäin
suunnattu ja taaksepäin suunnattu, jotka toimivat
yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja
poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu tunnistin
havaitsee ympäröivän valon, kun taas taaksepäin
suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
Ulkotaustapeilien säätimet.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Jännitetilan on
oltava vähintään I.
1.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin
tai painiketta R oikean taustapeilin osalta.
Painikkeessa oleva valo palaa.
2.
Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 161
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
3.
Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Taustapeilien kääntäminen sisään
sähkötoimisesti*
Kääntäminen pysäköitäessä3
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään.
–
1.
Painakaa yhtä aikaa painikkeita L ja R.
2.
Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Huomatkaa, että painiketta on ehkä painettava
kahdesti riippuen siitä, oliko se jo esivalittu. Kun
taustapeili on käännetty alas, painike vilkkuu. Kolmen sekunnin kuluttua peruutusvaihteen kytkemisestä pois päältä taustapeili lähtee palaamaan
automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, jonka
se saavuttaa noin 8 sekunnissa.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja
R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen* toimisi oikein.
1.
Kääntäkää peilit autoa vasten painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti.
2.
Kääntäkää ne jälleen ulos painamalla yhtä
aikaa painikkeita L ja R.
3.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
3.
Taustapeiliä voidaan kääntää alaspäin, jotta kuljettaja pystyy esimerkiksi näkemään tien reunan
pysäköidessään.
Automaattinen kääntäminen
pysäköitäessä3
Tätä asetusta käytettäessä taustapeilit käännetään automaattisesti alas valittaessa peruutusvaihde. Alaskäännetty asento on esiasetettu eikä
sitä voi säätää. Taustapeili voidaan palauttaa suoraan alkuperäiseen asentoonsa painamalla painiketta L tai R kaksi kertaa.
Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi
taustapeileistä halutaan kääntää.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti sisään/ulos.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Peilit ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 160)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 160)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 212)
Peilit ja
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
3 Vain
162
yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakatto*
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon.
Etumainen voidaan avata pystysuoraan takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (aukiasento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Panoraamakattoon kuuluvat tuulenohjain ja aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta
ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
TÄRKEÄÄ
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa I tai II.
Ilmanohjain
TÄRKEÄÄ
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat
eivät naarmuunnu eivätkä listat vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos se
on jäätynyt kiinni.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakaton käyttö* (s. 164)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 166)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 156)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 255)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 234)
* Valinnais-/lisävaruste. 163
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakaton käyttö*
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattopaneelin säätimellä ja niissä on molemmissa
puristumissuoja.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
•
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat
eivät naarmuunnu eivätkä listat vaurioidu.
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos se
on jäätynyt kiinni.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa I tai II.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan
etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella*
ovenkahvaa käyttäen.
myös silloin, jos katon säädintä käytetään päinvastaiseen suuntaan meneillään olevan liikkeen
suuntaan nähden.
Panoraamakatossa ja aurinkoverhossa on myös
puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on
ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
HUOM
Manuaalisessa avauksessa aurinkoverhon täytyy olla täysin auki, ennen kuin panoraamakatto voidaan avata. Suljettaessa panoraamakaton on oltava täysin kiinni, ennen kuin
aurinkoverho voidaan sulkea kokonaan.
HUOM
Ikkunoita ei ehkä voida käyttää, jos lämpötila
on alhainen.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
4
164
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla
kiinni sulkemisen jälkeen.
Katon liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan käsinkäytössä tai kun lasi tulee mukavuus4-, enimmäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Sekä panoraamakaton että aurinkoverhon liike pysähtyy
Mukavuusasennossa tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuuletusasennon avaaminen ja
sulkeminen
Panoraamakaton avaaminen ja
sulkeminen kokonaan katon säätimellä
eteen-/alaspäin manuaalisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti painakaa säädintä taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Aurinkoverho seuraa automaattisesti mukana, jos
panoraamakatto suljetaan tuuletusasennosta.
Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja
vapauttakaa se.
3.
Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin kolmannen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
Käyttäminen, käsinkäyttötila
Avatkaa painamalla säädintä kerran ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä kerran alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, katon lasinen etuluukku nousee ylös takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni, kun tuuletusasento valitaan, se avautuu automaattisesti noin 50 mm
(noin 2 tuumaa).
2.
Käyttäminen, automaattinen tila
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen: painakaa säädintä
taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
2.
3.
Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin kolmannen kerran taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt
eteen-/alaspäin automaattisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö – nopea avaaminen tai
sulkeminen
Panoraamakatto ja aurinkoverho voidaan avata tai
sulkea samanaikaisesti:
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja
vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi kertaa
eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
}}
165
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakatto* (s. 163)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 166)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 156)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 255)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 234)
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 234)
Tämä toiminto sulkee aurinkoverhon automaattisesti 15 minuutin kuluttua auton lukitsemisesta
auton ollessa pysäköitynä lämpimällä ilmalla. Toiminto laskee matkustamon lämpötilaa ja suojaa
auton verhoilua haalistumiselta.
Toiminto, joka on pois toiminnasta, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida tai deaktivoida keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen autom.
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
HUOM
Myös aurinkoverho sulkeutuu, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla
toiminnolla* ovenkahvasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
166
Panoraamakatto* (s. 163)
Panoraamakaton käyttö* (s. 164)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 156)
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 255)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Tihkupyyhintä
Pyyhkimiä ja huuhtelunestettä käytetään näkyvyyden sekä valonheitinten valokuvion parantamiseen.
Tuulilasinpyyhkimet puhdistavat tuulilasin.
Ohjauspylvään oikeanpuoleisen vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä
on valittuna.
Huuhtelusuuttimia lämmitetään* automaattisesti
kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen
jäätyminen.
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Tieto huuhtelunesteen täyttötarpeesta näytetään
kuljettajan näytössä, kun huuhtelunestettä on n. 1
litra (1 qt) jäljellä.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella
nopeudella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 168)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 171)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 169)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 171)
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
Jatkuva pyyhintä
TÄRKEÄÄ
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 170)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 633)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 632)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 631)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 167)
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet
kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois tuulija takalasista.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä sadetunnistimen herkkyyden ja
pyyhintävälin säätämistä varten.
TÄRKEÄÄ
Yksi pyyhkäisy
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin pitää olla
märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 168)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 171)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 170)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 167
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 167)
Sadetunnistimen käyttäminen
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 169)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 171)
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään ohjauspylvään oikean
vivun säätöpyörällä.
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 633)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 632)
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnisti.
men painiketta
Siirtäkää vipua alaspäin, jotta pyyhkimet tekevät
yhden ylimääräisen pyyhkäisyn.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. Kun
säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Sadetunnistimen deaktivointi
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 631)
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetuntai siirtäkää vipu ylöspäin
nistinpainiketta
toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Sadetunnistimen painike
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti, kun
pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon. Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta
on poistuttu.
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään sadekuljettajan näytössä.
tunnistimen symboli
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai jännitetilassa I tai II samalla, kun
tuulilasinpyyhkimien vipu on asennossa 0 tai
yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
168
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat
käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva symboli sammuu.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 170)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 171)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 167)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 169)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 171)
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 633)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 632)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 631)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 167)
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
•
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 167)
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Muistitoiminnon aktivointi/deaktivointi
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista
aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta
tarvitse painaa aina käynnistettäessä auto:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3.
Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 168)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 171)
•
•
•
•
•
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 170)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 167)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 171)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 633)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 632)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 631)
169
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteiden käyttäminen
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia, kun
se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on tyhjä,
muutoin on olemassa vaara pumpun vaurioitumisesta.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite puhdistaa tuulilasin ja valonheittimet. Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteet käynnistetään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 633)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 632)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 631)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 167)
Valonheittimien huuhtelu*
Huuhtelunesteen säästämiseksi valonheittimet
huuhdellaan automaattisesti määritetyin aikavälein valonheitinten ollessa käytössä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra
(1 qt) ja ilmoitus Pesuneste Taso alhainen
Lisää nestettä näytetään kuljettajan näytössä
kanssa, huuhtelunesyhdessä symbolin
teen syöttö valonheittimiin katkaistaan. Siten priorisoidaan tuulilasin pesu ja näkyvyys sen läpi.
Valonheittimiä huuhdellaan ainoastaan kauko- tai
lähivalojen palaessa.
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä
pyyhkäisyjä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
170
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 168)
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 171)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 167)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 169)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 171)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
–
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite puhdistavat
takalasin. Puhdistuksen aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen aktivointi
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 168)
1.
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 171)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 169)
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 167)
3.
•
•
•
•
•
•
Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
HUOM
Takalasinpyyhkimen moottori on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää moottorin,
jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii taas.
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
eteenpäin huuhtelun ja takalasin pyyhinnän
aloittamiseksi.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 170)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 633)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 632)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 631)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 167)
Jos takalasinpyyhin käy jo jatkuvalla nopeudella,
kytkettäessä peruutusvaihde ei tapahdu muutosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa
nopeutta varten.
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 168)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 170)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 167)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 169)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 171)
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 633)
}}
171
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
172
•
•
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 632)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 631)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 167)
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Manuaalinen etuistuin
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin2.
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä
säätöpyörää.
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon
aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan
jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa*
pumppaamalla ylös/alas.1
Muuttakaa istuintyynyn pituutta* vetämällä
vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä kädellä
eteen-/taaksepäin.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys
ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asetusta
on muutettu.
1
2
174
•
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 177)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
Koskee vain kuljettajan istuinta.
Koskee nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea* säädetään eteen-/taaksepäin.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähkökäyttöinen* etuistuin
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea ja säätää
pituussuunnassa* ja selkäojan kallistusta voidaan
muuttaa. Ristiselän tukea* voidaan säätää ylös-/
alas-/eteen-/taaksepäin3.
Istuinta voidaan säätää moottorin ollessa käynnissä ja tietyn ajan sisällä ovien lukituksen avaamisesta moottorin ollessa sammutettuna. Säätö
voidaan tehdä myös tietyn ajan kuluessa moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 177)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
Säätäkää haluamanne istuma-asento etuistuimen
istuinosan säätimillä. Eri mukavuustoiminnot säädetään kääntämällä monitoimisäädintä4 ylös-/
alaspäin.
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
TÄRKEÄÄ
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine estää istuimen liikkumisen. Jos näin käy, poistakaa
esine ja siirtäkää istuinta sitten uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
3
4
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
Koskee nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea* säädetään eteen-/taaksepäin.
Ei autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*.
Kuvassa näkyy säädin autossa, jossa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*. Autoissa, joissa on kahteen
suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, ei ole käännettävää
monitoimisäädintä.
Autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä
ristiselän tuki*, kääntäkää monitoimisäädintä4
ylös-/alaspäin eri mukavuustoimintojen asettamiseksi. Autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, käyttäkää pyö-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 175
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
reää painiketta ristiselän tuen säätämiseksi
eteen-/taaksepäin.
||
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä
säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* asentojen tallentaminen
Sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien ja
head-up-näytön* asennot voidaan tallentaa muistipainikkeisiin.
Tallentakaa sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up-näytön* kaksi eri asentoa
muistipainikkeita käyttäen. Painikkeet sijaitsevat
joko toisen tai molempien* etuovien sisäpuolella.
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 177)
Asetuksen tallennuspainike M.
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
Muistipainike.
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
•
176
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Muistipainike.
Asennon tallentaminen
1.
Säätäkää istuin, ulkotaustapeilit ja head-up näyttö haluttuun asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
2.
Painakaa M-painiketta pitkään. Painikkeen
merkkivalo syttyy.
•
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
3.
Painakaa kolmen sekunnin kuluessa painiketta 1 tai 2 ja pitäkää sitä painettuna.
> Kun asento on tallennettu valitulle muistipainikkeelle, kuuluu äänisignaali ja merkkivalo M-painikkeessa sammuu.
•
•
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 161)
Jos mitään muistipainikkeista ei paineta kolmen
sekunnin kuluessa, M-painike sammuu eikä tallennusta tehdä.
Head-up-näytön* asetukset (s. 134)
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* tallennettujen asentojen
käyttäminen
Jos sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien
ja head-up-näytön* asennot on tallennettu, ne
voidaan aktivoida helposti muistipainikkeita käyttäen.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Istuin, taustapeilit tai head-up-näyttö on säädettävä uudelleen, ennen kuin uusi muisti voidaan
asettaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 177)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Etuovi auki
– Painakaa toista muistipainikkeista 1 ( ) ja
2 ( ) lyhyesti. Sähkökäyttöinen istuin, ulkotaustapeilit ja head-up -näyttö liikkuvat ja
pysähtyvät sitten asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 177
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Etuovi kiinni
– Pitäkää muistipainiketta 1 ( ) tai 2 ( )
painettuna kunnes istuin, ulkotaustapeilit ja
head-up -näyttö pysähtyvät asentoihin, jotka
on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön liike keskeytyvät.
VAROITUS
•
Koska etuistuimia voidaan säätää myös
sytytysvirran ollessa katkaistu, lapsia ei
saa koskaan jättää autoon ilman aikuisen
valvontaa.
•
Istuimen liike voidaan pysäyttää koska
tahansa painamalla jotain istuinsäätimen
painikkeista.
•
Älkää koskaan säätäkö istuinta ajaessanne.
•
Varmistakaa, että istuinten alla ei ole
mitään säätäessänne niitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
178
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
•
•
•
•
•
•
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen hieronnan* asetukset
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
istuimen sivulla olevaa monitoimisäädintä että
keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 161)
Head-up-näytön* asetukset (s. 134)
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Hieronta-asetukset
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
• Päälle/Pois: Valitkaa Päälle/Pois hierontatoiminnon kytkemiseksi päälle/pois.
• Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on 5. Valitkaa väliltä Laajentuva, Kuvio,
Edistynyt, Ristiselkä ja Olkapää.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
• Intensiteetti: Valitkaa väliltä Alhainen
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
• Nopeus: Valitkaa väliltä Hidas Normaali ja
Normaali ja Voimakas.
Nopea.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Hieronnan käynnistäminen uudelleen
Hierontatoiminto sammuu automaattisesti
20 minuutin kuluttua. Toiminto aktivoidaan uudelleen manuaalisesti.
–
Painakaa keskinäytössä Käyn. uud, jotta
valittu hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
> Hierontaohjelma käynnistyy uudelleen. Jos
mitään toimenpiteitä ei tehdä, viesti asettuu päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Etuistuimen hieronta-asetusten*
säätö
3.
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Etuistuimen hieronta-asetusten säätö
Etuistuimessa on hierontatoiminto selkänojassa.
Hieronnan hoitavat ilmatyynyt, jotka voivat hieroa
eri asetuksilla.
Hierontatoiminto voidaan aktivoida vain auton
moottorin ollessa käynnissä.
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Eri hierontatoiminnot valitaan joko suoraan
keskinäytössä tai siirtämällä kohdistinta
/
ylös-/alaspäin monitoimisäätimen yläalapainikkeella
. Muuttakaa valitun toiminnon asetusta suoraan keskinäytössä painamalla nuolia tai käyttämällä monitoimisääti/takapainiketta
.
men etu-
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 177)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 177)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
•
•
•
•
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä sääylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
dintä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
Valitkaa Hieronta istuimen asetusnäkymästä.
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
* Valinnais-/lisävaruste. 179
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden
säätäminen
Istuintyynyn pituuden säätö käsin
Valitusta varustetasosta riippuen istuintyynyn
pituus säädetään joko istuintyynyn sivussa sijaitsevalla monitoimisäätimellä* tai käsin istuintyynyn
etuosan säätimellä.
Istuintyynyn pituuden säätö
monitoimisäätimellä
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Tyynyn säädin.
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istuinosan sivulle.
1.
2.
180
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä sääylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
dintä
tulee näkyviin keskinäytössä.
Valitkaa Pehm. jatke istuimen asetusnäkymästä.
•
Pidentäkää istuintyynyä painamalla nelisuuntapainikkeen
etuosaa.
•
Lyhentäkää istuintyynyä painamalla nelisuuntapainikkeen
takaosaa.
1.
Tarttukaa istuimen etupuolella olevaan kahja vetäkää ylöspäin.
vaan
2.
Säätäkää istuintyynyn pituus.
3.
Vapauttakaa kahva ja tarkistakaa, että tyyny
on lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 177)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen sivutuen* säätö
2.
Parantakaa etuistuimen mukavuutta säätämällä
selkänojan sivuja.
Valitkaa Sivutuet istuimen asetusnäkymästä.
•
painamalla neliLisätkää sivutukea
suuntapainikkeen etuosaa.
•
Vähentäkää sivutukea
painamalla nelisuuntapainikkeen takaosaa.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiseläntukea säädetään istuimen istuintyynyn
sivulla olevilla säätimillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Selkänojan sivuja voidaan säätää siten, että tukevat sivuilta. Asetusten muuttamiseksi voidaan
käyttää sekä monitoimisäädintä istuimessa että
keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Sivutuen säätämiseksi:
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä sitä
. Istuinasetusnäkymä tulee
ylös-/alaspäin
näkyviin keskinäytössä.
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 177)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
•
•
•
Monitoimisäädin, nelisuuntaisella ristiseläntuella* varustetuissa autoissa.
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
Säädin kahteen suuntaan säätyvällä ristiseläntuella*
varustetuissa autoissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 181
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Ristiselän tukea säädetään monitoimisäätimellä
autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, tai pyöreällä painikkeella autoissa,
joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän
tuki*. Säädin on sijoitettu istuimen istuinosan
sivulle. Valitusta varustelutasosta riippuen ristiseläntukea voidaan säätää eteen-/taaksepäin tai
ylös-/alaspäin (nelisuuntainen ristiseläntuki) tai
vain eteen-/taaksepäin (kaksisuuntainen ristiseläntuki).
2.
Ristiseläntuen säätäminen
nelisuuntaisella ristiseläntuella
varustetussa autossa
Ristiseläntuen säätäminen
kaksisuuntaisella ristiseläntuella
varustetussa autossa
1.
182
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä
ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
Valitkaa Ristiselkä istuimen asetusnäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
/alas
Painakaa pyöreää painiketta ylös
ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
•
•
•
•
•
Lisätkää ristiselän tukea painamalla pai.
nikkeen etuosaa
•
•
Vähentäkää ristiselän tukea painamalla
painikkeen takaosaa
.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 177)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
•
1.
Lisätkää ristiselän tukea painamalla pyöreän
painikkeen etuosaa
.
2.
Vähentäkää ristiselän tukea painamalla pyö.
reän painikkeen takaosaa
•
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 183)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
•
•
•
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 178)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 181)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 181)
Toiminnon aktivointi
Toiminto aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä:
Painakaa painiketta Säädä
matkustajan istuin aktivoimiseksi
Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan
kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Matkustajan istuimen säätö
10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista
kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos
säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.
Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan
istuimessa olevilla säätimillä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 174)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 175)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 176)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 177)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 179)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 180)
* Valinnais-/lisävaruste. 183
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen selkänojan
kaataminen
Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen osaan.
Kumpikin osa voidaan kääntää erikseen alas.
VAROITUS
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
•
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne eivät
aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei siirretä vahingossa.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle
aiheutuu vaurioita.
184
TÄRKEÄÄ
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn on
oltava käännettynä alas ennen takaistuimen
selkänojan kaatamista.
Selkänojan kaataminen kuormatilan
painikkeilla
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää ylös
ennen istuimen kääntämistä.
Lastausluukun takaistuimella tulee olla suljettuna ennen kääntämistä.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen
ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.
Selkänojan kaataminen autossa, jossa
on elektronisesti ohjattu kaato*.
Jos autossa on takaistuimen elektroninen kaato,
istuin voidaan kaataa kuormatilassa olevia painikkeita käyttäen. Takaistuin voidaan kaataa myös
istuimen yläpinnalla olevia kahvoja käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että kukaan ei ole vaarassa jäädä
puristuksiin takaistuimen automaattisen kaatamisen yhteydessä. Koska tämä tapahtuu
automaattisesti painettaessa painiketta,
takaistuimella tai sen lähellä ei saa olla
ketään.
Jotta takaistuin voidaan kaataa, auton on oltava
paikallaan ja takaluukun on oltava auki. Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä eikä esineitä.
1.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
2.
Pitäkää painiketta painettuna kaatoa varten.
Painikkeisiin on merkitty L ja R vasemman ja
oikean selkänojan osan merkiksi.
3.
Selkänoja irtoaa lukituksesta. Ensin kaadetaan niskasuoja ja sitten automaattisesti selkänoja vaaka-asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
4.
Selkänojan kaataminen takaistuimen
kahvalla
Säätäkää keskipaikan niskasuoja tarvittaessa
ylös.
VAROITUS
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä
eikä esineitä.
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä
eikä esineitä.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
Kaatakaa takaistuimen vasen tai oikea puoli
vetämällä auton vasemman tai oikean takaistuinosan selkänojassa olevia kahvoja eteenpäin.
> Selkänoja irtoaa lukituksesta. Ensin kaadetaan niskasuoja ja sitten automaattisesti selkänoja vaaka-asentoon.
Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava
käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla
on matkustaja.
Kaatakaa takaistuimen vasen tai oikea puoli
vetämällä auton vasemman tai oikean takaistuinosan selkänojassa olevia kahvoja eteenpäin.
3.
Selkänoja irtoaa lukituksesta ja se on kaadettava manuaalisesti vaaka-asentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Takaistuimen niskasuojan säätö (s. 186)
Yksityinen lukitus (s. 267)
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
(s. 267)
Selkänojan kääntäminen ylös
Selkänoja käännetään pystyasentoon käsin:
Selkänojan kaataminen käsin
1.
Siirtäkää selkänojaa ylös-/taaksepäin.
Jos autossa on ainoastaan takaistuimen manuaalinen kaato, kaatakaa takaistuimen oikea tai
vasen puoli istuimen kahvaa käyttäen.
2.
Painakaa selkänojaa, kunnes salpa lukittuu.
3.
Kääntäkää niskasuoja ylös manuaalisesti.
185
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen niskasuojan säätö
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin.
Keskipaikan niskasuojan säätäminen
Suojan siirtämiseksi alas pitää painiketta (ks.
kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun niskasuojaa
painetaan varovasti alas.
Painakaa painiketta Niskatuen
taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
VAROITUS
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan
pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää pään koko takaosan. Työntäkää
sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa
asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään.
Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja
on säädettävä oikein hänen pituutensa
mukaan siten, että se peittää koko takaraivon,
jos mahdollista.
Takaistuimen ulompien niskasuojien
kääntäminen alas keskinäytön kautta*
Ulommat niskasuojat voidaan kääntää alas keskinäytön toimintonäkymässä. Niskasuoja voidaan
kääntää alas jännitetilassa 0.
186
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos
takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.
VAROITUS
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen ulompien niskasuojien
kaataminen kahvoja käyttäen
Jos autossa on elektronisesti ohjattu kaatamistoiminto*, ulommat niskasuojat voidaan kaataa istui. Jos
men yläpinnan kahvoja käyttäen, ks. kuva
autossa ei ole sähköistä kaatamistoimintoa, niskatuet ovat kiinteät.
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
Äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat äänitorvi ja säätimet mm.
kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin5/>
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
5
Takaistuimen selkänojan kaataminen (s. 184)
•
•
Ohjauslukko (s. 188)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista varten automaattivaihteiston yhteydessä.
Puheohjauksen säädin sekä valikkojen, ilmoitusten ja puhelimen käsittely.
Nopeudenrajoitin, Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist.
* Valinnais-/lisävaruste. 187
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauslukko
Ohjauspyörän säätö
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
auto esimerkiksi otetaan luvatta käyttöön. Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
Ohjauspyörän säätäminen polviturvatyynyllä
varustetussa autossa
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko aktivoituu hetken kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus avataan ulkopuolelta. Jos auto ei ole lukittuna, riittää,
että etäavain on sisällä matkustamossa ja auto
käynnistetään, jotta ohjauslukko poistuu käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 187)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Ohjauspyörää voidaan säätää syvyys- ja korkeussuunnassa.
Ohjauspyörä säädetään eri tavalla riippuen siitä,
onko auto varustettu polviturvatyynyllä6 vai ei.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä. Ohjauspyörää ei
saa koskaan säätää ajon aikana.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta säätää.
Ohjauspyörän vastus säätyy auton nopeuden
mukaan, jotta kuljettajalle annetaan parempi
ohjaustuntuma.
6
188
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Ohjauspyörän säätövipu.
1.
Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3.
Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauspyörän säätäminen autossa, jossa ei
ole polviturvatyynyä
Ohjauspyörän säätövipu.
1.
Vetäkää vipua taaksepäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3.
Työntäkää vipua takaisin eteenpäin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua
palauttaessanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjauslukko (s. 188)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 187)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 175)
* Valinnais-/lisävaruste. 189
ILMASTO
ILMASTO
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmastointivyöhykkeet
Ilmastoinnin tunnistimet
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen ja
ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa
kosteutta matkustamon ilmasta.
Auton ilmastovyöhykkeiden määrä ohjaa mahdollisuutta säätää matkustamon eri osien lämpötiloja.
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia, jotka
auttavat säätämään ilmastoa autossa.
2-vyöhykeilmasto
Anturien sijainti
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään
keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä painikkeista.
Tiettyjä takaistuimen toimintoja voidaan säädellä
myös tunnelikonsolin takaosassa olevilla ilmastoinnin säätimillä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ilmastointivyöhykkeet (s. 192)
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 192)
Koettu lämpötila (s. 193)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 193)
2-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Pysäköinti-ilmasto (s. 216)
2-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle ja
oikealle puolelle.
Lämmitin (s. 225)
Ilmanlaatu (s. 194)
Ilmanjako (s. 197)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin
yhteydessä.
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten painikkeiden luona keskikonsolissa.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
192
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Koettu lämpötila
Ilmastoinnin puheohjaus1
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa
koetun lämpötilan, ei todellisen mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä
tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila, ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms.
olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim. lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista* tai puhaltimen tason muuttamisesta.
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Interior Air Quality System* (s. 196)
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila voi erota
oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä,
vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Painakaa
kyistä:
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia
varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Set temperature to X degrees" - asettaa
halutun lämpötilan.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan
kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan
mukaan.
•
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun
ilmavirtauksen.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee
halutun ilmavirtauksen.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa
puhaltimen tason asetukseen Max/Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 193
ILMASTO
||
•
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivoi/deaktivoi ikkunoiden ja taustapeilien
huurteenpoiston.
•
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi
ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen*
tasoa yhdellä portaalla.
•
194
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
•
•
•
•
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivoi/deaktivoi istuimen tuuletuksen*.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - nostaa/laskee asetettua istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Puheääniohjaus (s. 135)
Puheohjauksen käyttö (s. 136)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 139)
Ilmanlaatu
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä
huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa
on korkea.
Materiaali matkustamossa
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja
miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa
ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa.
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita
ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmansuodattimen lisäksi myös järjestelmät Clean
Zone Interior Package* ja Interior Air Quality
System* auttavat pitämään ilman laadun matkustamossa korkeana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Clean Zone* (s. 195)
Clean Zone Interior Package* (s. 195)
Interior Air Quality System* (s. 196)
Matkustamon suodatin (s. 197)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Clean Zone*
Clean Zone -toiminto tarkistaa ja ilmoittaa, täyttyvätkö kaikki hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa vai eivät.
•
•
Matkustamon puhallin on aktivoitu.
Clean Zone Interior Package*
Ilmankierrätys on pois toiminnasta.
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista aineista.
HUOM
Clean Zone ei ilmoita, onko ilmanlaatu hyvä,
vaan ainoastaan sen, täyttyvätkö hyvän ilmanlaadun edellytykset.
Se sisältää seuraavaa:
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa,
että puhallin käynnistyy avattaessa auton
lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän
tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta vanha.
•
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmaisin näkyy ilmastointinäkymässä keskinäytössä.
Ilmaisin näkyy ilmastointirivissä, kun ilmastointinäkymä ei ole avattuna.
Jos edellytykset eivät täyty, teksti Clean Zone on
valkoinen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät, tekstin
väri vaihtuu siniseksi.
Seuraavien edellytysten täytyy täyttyä:
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 194)
Clean Zone Interior Package* (s. 195)
Interior Air Quality System* (s. 196)
Matkustamon suodatin (s. 197)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 194)
Clean Zone* (s. 195)
Interior Air Quality System* (s. 196)
Matkustamon suodatin (s. 197)
Kaikki ovet ja takaluukku ovat kiinni.
Kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto* ovat
kiinni.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality
System* on aktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste. 195
ILMASTO
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
•
•
Clean Zone Interior Package* (s. 195)
Matkustamon suodatin (s. 197)
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja
deaktivointi
Ilmanlaatutunnistin kuuluu täysautomaattiseen
ilmanlaatujärjestelmään Interior Air Quality
System (IAQS).
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin
aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Interior Air Quality System* (s. 196)
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
196
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 196)
Ilmanlaatu (s. 194)
Clean Zone* (s. 195)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Matkustamon suodatin
Ilmanjako
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman usean
eri suuttimen kautta matkustamoon.
Ilmanjaon muuttaminen (s. 198)
Matkustamon ilmansuodattimen vaihto
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
•
•
•
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 200)
Jotta ilmastointi toimii tehokkaasti, suodatin on
vaihdettava tasaisin aikavälein. Noudattakaa
Volvon huolto-ohjelman suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen
useammin.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä. Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin ollessa toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti.
Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata manuaalisesti.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 198)
Säädettävät tuuletussuuttimet
Jotkut auton tuuletussuuttimista ovat säädettäviä
eli ne voidaan avata/sulkea ja niistä tuleva ilmavirta suunnata haluttuun suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 194)
Clean Zone* (s. 195)
Clean Zone Interior Package* (s. 195)
Interior Air Quality System* (s. 196)
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
Neljä suutinta on sijoitettu kojelautaan ja yksi
kumpaankin ovipilariin etu- ja takaoven välille.
* Valinnais-/lisävaruste. 197
ILMASTO
Ilmanjaon muuttaminen
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa.
1.
Tietyt tuuletussuuttimet matkustamossa voidaan
avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Suuntaamalla auton ulommat tuuletussuuttimet
sivuikkunoita kohti voidaan poistaa huuru ikkunoista.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Jos auton ulommat tuuletussuuttimet suunnataan
sisäänpäin, saadaan, lämpimässä säässä, miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja
keskikonsolissa
Tuuletussuuttimien avaaminen ja
sulkeminen
Kojelaudan tuuletussuuttimet:
–
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
2.
Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan
ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/
sammuvat.
Kun säätimen merkintä on pystysuorassa,
ilmavirtaus on suurimmillaan.
Ovipilarien tuuletussuuttimet:
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
198
Avatkaa/sulkekaa ilmavirtaus tuuletussuuttimesta kääntämällä suuttimen keskellä olevaa
säädintä.
Kääntäkää säätöpyörää tuuletussuuttimen
alla suuttimesta tulevan ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Mitä suurempi osa valkoisista viivoista säätöpyörässä näkyy, sitä suurempi ilmavirta.
•
•
Ilmanjako (s. 197)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 198)
Tuuletussuuttimien suuntaus
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 200)
–
Suunnatkaa tuuletussuuttimesta tuleva ilmavirtaus siirtämällä sen keskellä olevaa vipua
sivuttais-/korkeussuunnassa.
ILMASTO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjako (s. 197)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 198)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 200)
199
ILMASTO
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista
asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
200
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa
ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen taso saa
olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
ILMASTO
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa.
Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty
ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä
ja kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa ja
tuuletussuuttimista lattialle.
Parantaa tasaisesti matkustusmukavuutta matkustamossa.
}}
201
ILMASTO
||
202
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 197)
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 198)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 198)
ILMASTO
Ilmastoinnin säätimet
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin
toimintojen lisäksi säätää myös muita pääilmaston toimintoja.
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskikonsolin fyysisillä painikkeilla, keskinäytössä ja tunnelikonsolissa takana olevilla ilmastointisäätimillä*.
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Keskinäytön ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia
ilmastotoimintoja.
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten. Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut ilmastoasetukset.
Keskinäytön ilmastonäkymä
Ilmastointinäkymä avataan painamalla
ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Varustelutasosta riippuen ilmastointinäkymä voi olla jaettu useisiin välilehtiin. Vaihtakaa
välilehtiä välillä pyyhkäisemällä vasemmalle/
oikealla tai painamalla vastaavaa otsikkoa.
Max, Sähköinen, Takana - Ikkunoiden ja
taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 203
ILMASTO
Ilmanjaon säätimet.
||
Puhaltimen säädin.
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 211)
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 212)
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
•
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
(s. 213)
•
•
Lämpötilan synkronointi (s. 214)
AUTO – ilmastoinnin automaattisäätö.
Pysäköinti-ilmasto
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
Ilmastoinnin säätimet tunnelikonsolissa
takana*
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi (s. 215)
1.
Jos autossa on sähkölämmitteiset takaistuimet*,
tunnelikonsolin takaosassa on fyysiset painikkeet
toiminnon ohjausta varten.
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä (kuljettajan
puolella), istuinten sähkölämmityksen painike
on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
204
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 204)
•
Sähkölämmitteisen takaistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 206)
•
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja deaktivointi (s. 206)
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi
ja deaktivointi (s. 207)
•
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi (s. 208)
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 209)
•
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi (s. 210)
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 205)
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 204)
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy
alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matkustajan
istuimen autom. lämmityksen taso kuljettajan ja matkustajan istuinten sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Kyseisessä etuistuinten sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä näytetään "A", kun automaattinen käynnistys on
aktivoitu.
4.
Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas
valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto
aktivoituu.
* Valinnais-/lisävaruste. 205
ILMASTO
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi takaistuimelta
käsin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi
ja deaktivointi
Istuinten tuuletuksella voidaan esimerkiksi parantaa mukavuutta lämpimällä säällä.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus
lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää matkustamon ilma on. Järjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
1.
Painikkeet istuinten sähkölämmitykselle takana tunnelikonsolin päällä.
–
206
Painakaa useita kertoja vasemman tai oikean
puolen fyysisiä takaistuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin päällä vaihtaaksenne neljän tason välillä: Pois,
Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painikkeen diodit näyttävät asetetun tason.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuinten sähkölämmitystä
tai ohjauspyörän sähkölämmitystä (kuljettajan
puolella), istuinten tuuletuksen painike on
käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
2.
Painakaa toistuvasti tuuletettujen istuinten
painiketta vaihtaaksenne neljän eri tason
välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 208)
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän
ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen
avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä,
istuinten istuimien tuuletuksella, ohjauspyörän sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso
ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
* Valinnais-/lisävaruste. 207
ILMASTO
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattinen
käynnistys on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ohjauspyörän automaattisen
lämmityksen taso ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Ohjauspyörän sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä näytetään "A", kun
automaattinen käynnistys on aktivoitu.
4.
Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas
valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto
aktivoituu.
Automaattisesti säädetyn
ilmastoinnin aktivointi
HUOM
Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voidaan
muuttaa poistamatta automaattista ilmastointia toiminnasta. Automaattinen ilmastointi
poistuu toiminnasta, kun ilmanjakoa muutetaan manuaalisesti tai huurteenpoiston maksimiteho aktivoidaan.
Kun ilmastoinnin automaattisäätö on aktivoitu,
useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
2.
Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO
Ilmastointi/>
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Lyhyt painallus - ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan
automaattisesti.
Pitkä painallus – ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan
automaattisesti, lämpötilan ja puhaltimen
taso muutetaan vakioasetuksille: 22 °C
(72 °F) ja tasolle 3.
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
208
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi
ja deaktivointi (s. 207)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi ja deaktivointi
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen
ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton sisään
kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1.
2.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Painakaa painiketta Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Ilman uudelleenkierrätyksen aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi (s. 209)
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen
ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton sisään
kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu. Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 209)
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
209
ILMASTO
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi
ja deaktivointi
HUOM
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja
jään saamiseksi nopeasti pois ikkunoista.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin
automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen,
aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä
muuttaa puhaltimen tason arvoon 5 ja lämpötilan
tasolle HI.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan,
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
Painike keskikonsolissa.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
Painakaa painiketta.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
Keskikonsolissa on painike enimmäishuurteenpoiston nopeaa käyttöä varten.
–
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin keskinäytön ilmastointinäkymästä.
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne
kolmen tason välillä:
•
•
210
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
2.
Painakaa painiketta Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
•
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi
ja deaktivointi keskinäytöstä
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi
ja deaktivointi keskikonsolista
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
2.
Painakaa painiketta Sähköinen.
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan käyttää
nopeasti sähkölämmitteistä tuulilasia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen
aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 212)
HUOM
Painike keskikonsolissa.
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne
kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
•
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena
olevalla kolmion muotoisella alueella ei ole
sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi
kestää pidempään.
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
* Valinnais-/lisävaruste. 211
ILMASTO
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä
käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen
ikkunoista ja taustapeileistä.
Tuulilasin sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy,
jos on olemassa vaara, että ikkunan pintaan muodostuu jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy
pois automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
1.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
Valitkaa Automaattinen tuulilasin
huurteenpoisto kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 211)
2.
Painakaa painiketta Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 213)
Painike keskikonsolissa.
–
212
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1.
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan nopeasti
käyttää takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
3.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Painakaa painiketta.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Puhaltimen tason säätö
etuistuimelle2
TÄRKEÄÄ
Jos puhallin on täysin sammutettuna, ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen vaaran.
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti
säädetylle puhallintasolle etuistuinta varten.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä
käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen
ikkunoista ja taustapeileistä.
On mahdollista asettaa, pitääkö takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen olla aktivoituna/deaktivoituna
käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys
käynnistyy, jos on olemassa vaara, että ikkunan
pintaan muodostuu jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy pois automaattisesti, kun ikkuna on
riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Automaattinen takalasin
huurteenpoisto takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 212)
HUOM
1.
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että
puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka
puhallintaso on sama.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
2.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.
213
ILMASTO
Lämpötilan säätö etuistuimelle3
Lämpötilan synkronointi
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan etuistuimen ilmastointivyöhykkeitä varten.
Auton eri ilmastovyöhykkeiden lämpötila voidaan
synkronoida kuljettajan puolelle säädetyn lämpötilan kanssa.
Lämpötilansäädin.
2.
Säätäkää lämpötilaa joko:
•
Lämpötilapainike ilmastointirivissä.
1.
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle, tai
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
•
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä
säätimen avaamiseksi.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
3
214
2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen
avaamiseksi.
2.
Painakaa painiketta Synkronoi lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun
lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli
esitetään lämpötilapainikkeen yhteydessä.
Synkronointi päättyy painettaessa uudelleen
Synkronoi lämpötila tai muutettaessa jonkin
ILMASTO
muun kuin kuljettajan ilmastovyöhykkeen lämpötila-asetuksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan
ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 203)
Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite ohjaa
automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista
tarpeen mukaan.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
2.
Painakaa painiketta AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmä
toimii optimaalisesti.
HUOM
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun
puhaltimen säädin on asennossa Off.
* Valinnais-/lisävaruste. 215
ILMASTO
Pysäköinti-ilmasto
Esi-ilmastointi
Pysäköinti-ilmastointi on yhteisnimi eri toiminnoille, jotka parantavat matkustamon ilmastoa
auton ollessa pysäköity. Näihin toimintoihin kuuluu esim. esi-ilmastointi.
Esi-ilmastointi on ilmastointitoiminto, joka pyrkii
mahdollisuuksien mukaan säätämään matkustamon lämpötilan miellyttävälle tasolle ennen liikkeellelähtöä.
Pysäköinti-ilmastointiin kuuluvia toimintoja ohjataan välilehdeltä Pysäköintiilmastointi keskinäytön ilmastointinäkymässä. Ilmastointinäkymä avataan
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Esi-ilmastointi on mahdollista suorakäynnistää tai
asettaa ajastimen kautta.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Esi-ilmastointi (s. 216)
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä (s. 221)
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten (s. 223)
•
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon
kylmässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Ilmastointi viilentää matkustamon lämpimässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Ohjauspyörän sähkölämmitys* sekä kuljettajan ja etumatkustajan istuinten sähkölämmitys* voidaan aktivoida oman valinnan mukaan.
•
Tuulilasin, takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoituu automaattisesti tarpeen mukaan.
Käytettäessä esi-ilmastointia lämpimässä ilmanalassa auton alle voi tippua ilmastoinnista tulevaa
kondenssivettä. Tämä on normaalia.
4
216
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään4. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
HUOM
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii
saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 216)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 217)
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 218)
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja
sammuttaminen
Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamon, jos mahdollista, ennen liikkeellelähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai
matkapuhelimesta.
Käynnistäminen ja sulkeminen autosta
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Valitkaa, aktivoidaanko istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitys esi-ilmastoinnin yhteydessä tekemällä merkintä kyseisten toimintojen ruutuihin tai poistamalla se.
4.
5
6
7
Painakaa painiketta Esiasetukset.
> Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Tietyt markkina-alueet.
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään5. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia6:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Käynnistys sovelluksesta*
Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä laitteesta, jossa
on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamon (auton ilmastointilaitteella) miellyttävään lämpötilaan.
Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös auton
etäkäynnistystoiminnolla (Engine Remote Start –
ERS)7 Volvo On Call* -sovelluksen kautta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 217
ILMASTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 216)
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen
Esi-ilmastointi (s. 216)
Ajastin voidaan asettaa siten, että esi-ilmastointi
on valmis ennalta asetettuna ajankohtana.
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 218)
Ajastin voi käsitellä jopa 8 eri asetusta:
•
•
Yksittäinen ajankohta yksittäisenä päivänä
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
Esi-ilmastoinnin ajastin voi käsitellä jopa 8 aikaasetusta.
Aika-asetuksen lisääminen
Yksi ajankohta yhtenä tai useampana viikonpäivänä, toistolla tai ilman.
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään8. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
8
218
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
Esi-ilmastointi (s. 216)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen lisääminen ja
muokkaaminen (s. 218)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 220)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen
(s. 220)
Aika-asetuksen lisäyspainike välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
ILMASTO
3.
Painakaa painiketta Lisää ajastin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
7.
HUOM
Ei ole mahdollista lisätä aika-asetusta, jos
ajastimelle jo on 8 asetusta. Poistakaa yksi
aika-asetus voidaksenne lisätä uuden.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia9:
•
4.
Painakaa Päiväys ajankohdan asettamiseksi
yksittäiselle päivämäärälle.
Painakaa Päivät ajankohdan asettamiseksi
yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.
Päivät: Aktivoikaa/deaktivoikaa toisto tekemällä merkintä ruutuun Toista viikoittain tai
poistamalla se.
5.
Päiväys: Valitkaa päivämäärä esi-ilmastoinnille selaamalla nuolilla päivämääräluettelossa.
Päivät: Valitkaa viikonpäivät esi-ilmastoa varten painamalla viikonpäivien painikkeita.
6.
9
Asettakaa selaamalla nuolilla kellossa ajankohta, jolloin esi-ilmastoinnin pitää olla valmis.
Painakaa Vahvista aika-asetuksen lisäämiseksi.
> Aika-asetus lisätään luetteloon ja aktivoidaan.
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
4.
Tehkää aika-asetuksen muutokset samaan
tapaan kuin edellä kohdassa "Aika-asetuksen lisääminen".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi (s. 216)
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 218)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 220)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen
(s. 220)
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aika-asetuksen muokkaaminen
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa aika-asetusta, jota halutaan muuttaa.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
219
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia10:
Esi-ilmastoinnin ajastimen aika-asetus voidaan
aktivoida tai deaktivoida tarpeen mukaan.
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen
Esi-ilmastoinnin aika-asetus, jota ei enää tarvita,
voidaan poistaa.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Ajastinpainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Aktivoikaa/deaktivoikaa aika-asetus painamalla ajastimen painiketta asetuksen oikealla
puolella.
> Aika-asetus aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
10
220
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi (s. 216)
Painike luettelon muokkaamista / aika-asetuksen poistamista varten välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastointinäkymässä.
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 218)
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen lisääminen ja
muokkaaminen (s. 218)
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa painiketta Muokkaa luetteloa.
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen
(s. 220)
4.
Painakaa luettelon oikealla puolella olevaa
poistokuvaketta.
> Kuvake muuttuu tekstiksi Poista.
5.
Painakaa Poista vahvistaaksenne.
> Aika-asetus poistuu luettelosta.
ILMASTO
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä
Esi-ilmastointi (s. 216)
Olotilaa auton matkustamossa voidaan ylläpitää
pysäköitäessä, esim. jos moottori pitää sammuttaa, mutta kuljettaja tai matkustaja jää istumaan
autoon haluten säilyttää ilmastomukavuuden.
•
•
•
•
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 218)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen lisääminen ja
muokkaaminen (s. 218)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 220)
Ilmastomukavuuden säilyttäminen on mahdollista
suorakäynnistää.
Ilmastointimukavuuden
käynnistäminen ja sammuttaminen
pysäköitäessä
Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Moottorin jäännöslämpö lämmittää matkustamon kylmällä säällä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä
säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 216)
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja
sammuttaminen pysäköitäessä (s. 221)
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa painiketta Säilytä
ilmastointimukavuus.
> Ilmastomukavuuden säilyttäminen käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi
käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei riitä
matkustamon ilmaston ylläpitämiseen tai jos
ulkolämpötila on yli n. 20 °C (68 °F).
}}
221
ILMASTO
||
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
222
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä (s. 221)
ILMASTO
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten
Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Pysäköinti-ilmastointia koskevat ilmoitukset voidaan näyttää myös laitteessa, jossa on Volvo On
Call* -sovellus.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmasto ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Pysäköinti-ilmastointi
Tilapäisesti ei käytettävissä
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, poltto- ainetta liian
vähänB
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, varaustaso liian heikko
11
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa,
tämä symboli palaa kuljettajan näytössä11.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti toimi. Jos ongelma esiintyy pitemmän aikaa, ottakaa
yhteyttä korjaamoonA toiminnon tarkastamista varten.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun polttoainemäärä on liian pieni pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Täyttäkää auton polttoainesäiliö.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun hybridiakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Käynnistäkää moottori.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 223
ILMASTO
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmastointia ei voida aktivoida, jos latausjohtoa ei ole liitetty. Liittäkää latausjohto.
Ei käytettävissä, ei kytkettynä virransyöttöönC
Pysäköinti-ilmastointi
Rajoitettu, varaustaso liian heikko
A
B
C
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
224
Pysäköinti-ilmasto (s. 216)
Pysäköinti-ilmastoinnin käyntiaika on rajoitettu, jotta hybridiakun latausaste ei laske liian alas.
Käynnistäkää moottori.
ILMASTO
Lämmitin
Lämmittimellä on kaksi osatoimintoa, jotka auttavat eri tilanteissa lämmittämään matkustamon tai
moottorin.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
•
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
matkustamoa, kun pysäköinti-ilmastoinnin
esi-ilmastointi on aktivoitu.
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
HUOM
HUOM
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän
korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä pitää
käyttää.
Polttoaine ja tankkaus14
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
VAROITUS
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa
polttoainekäyttöinen lämmitin ennen tankkauksen aloittamista.
Markkina-alueesta riippuen käytetään polttoainekäyttöistä tai sähkötoimista lämmitintä12.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä,
että lämmitin on kytketty pois toiminnasta. Sen toimiessa pysäköintilämmittimenä tämä symboli palaa.
Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen13, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Akku ja lataaminen
Lämmitintä käyttää hybridiakku. Jos hybridiakun
lataustaso on liian alhainen, lämmitin sammuu
12
13
14
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitustarra säiliön luukussa.
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta
polttoainesäiliöstä.
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 192)
Pysäköintilämmitin (s. 226)
Lisälämmitin (s. 227)
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, keulan
tulee olla alamäen suuntaan, jotta polttoaineen
syöttö lämmittimeen toimisi häiriöittä.
Valtuutetulla Volvo-liikkeellä on tiedot siitä, millä markkina-alueilla käytetään mitäkin lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
225
ILMASTO
Pysäköintilämmitin
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon tarvittaessa ennen liikkeellelähtöä, jos auton esi-ilmastointi on aktivoitu.
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
Kun tämä symboli palaa kuljettajan
näytössä, pysäköintilämmitin voi olla
aktiivinen15.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen16, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos
esi-ilmastointi on aktivoitu ja matkustamo on lämmitettävä.
Se sammuu automaattisesti, kun esisäädetty
ajastimen aika on saavutettu, tai jos auto käynnistetään.
15
16
17
18
19
226
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
HUOM
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen
paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia ääniä19, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa
pysäköintilämmittimen varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun korjausta varten.
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää17.
Varmistakaa, että hybridiakun varausaste on
riittävän korkea, jos pysäköintilämmitintä pitää
käyttää.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia18:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitin (s. 225)
Lisälämmitin (s. 227)
ILMASTO
Lisälämmitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa
ja moottoria ajon aikana.
•
•
•
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen20, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lisälämmitintä pitää
käyttää21.
20
21
22
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Lämmitin (s. 225)
Pysäköintilämmitin (s. 226)
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi (s. 227)
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa
ja moottoria ajon aikana.
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
HUOM
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä22.
HUOM
Jos lisälämmittimen automaattinen käynnistys
kytketään pois, matkustamon mukavuus voi
heikentyä, koska ilmastointilaitteelta puuttuu
tällöin lämmönlähde sähkökäytön aikana.
}}
227
ILMASTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
228
Lisälämmitin (s. 227)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitusilmaisin
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
Auto ilmoittaa varoitusvilkuilla lukitsemisesta ja
lukituksen avaamisesta.
Lukituspainikkeiden merkkivalot
Etuovi
Ulkopuolinen osoitus
Lukitseminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit1 kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa samalla
kun ulkotaustapeilit kääntyvät ulospäin1.
Kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on oltava
kiinni, jotta auton lukitsemisesta voidaan ilmoittaa.
Jos vain kuljettajan ovi on lukittaessa kiinni2, auto
lukitaan, mutta lukitsemisesta ilmoitetaan varoitusvilkuilla vasta kaikkien ovien, takaluukun ja
konepellin sulkemisen jälkeen.
1
2
230
Lukko- ja hälytysilmaisin näyttää lukkojärjestelmän tilan:
•
•
•
Pitkä vilkutus ilmoittaa lukitsemisesta.
Lyhyet vilkutukset ilmoittavat, että auto on
lukittu.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu. Jos jokin
ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
Nopeat vilkutukset hälytyksen poiskytkennän
jälkeen* ilmoittavat, että hälytys on ollut
lauenneena.
Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustettu auto.
Ei koske avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustettua autoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaovi*
Lukitsemisosoituksen asetus
Aiheeseen liittyvät tiedot
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita eri
vaihtoehtoja sille, miten auto vahvistaa lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.
•
Lukitusilmaisin (s. 230)
Lukitsemista koskevan ilmoitustavan muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Lukitus.
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.
Valitkaa, milloin auton tulee antaa näkyvä
ilmoitus, painamalla Näkyvä lukituksen
palaute:
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin
oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu,
mutta muut palavat edelleen.
• Lukitse
• Avaa lukitus
• Molemmat
Muu osoitus
Voitte myös poistaa toiminnon käytöstä merkitsemällä vaihtoehdon Pois.
Myös saatto- ja turvavalaistustoiminnot voidaan
aktivoida lukittaessa tai avattaessa lukitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitsemisosoituksen asetus (s. 231)
Taitettavien taustapeilien* asetuksen muuttaminen lukittaessa:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Aktivoikaa tai sulkekaa toiminto valitsemalla
Peilien taitto lukittaessa.
Turvavalaistus (s. 152)
Saattovalojen käyttäminen (s. 151)
Peilit ja
* Valinnais-/lisävaruste. 231
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavaimella
Etäavaimen painikkeet
Etäavain lukitsee ovet ja takaluukun ja avaa niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa,
jotta auto voidaan käynnistää.
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla puolella ja kolme oikealla.
Etäavain3 tai painikkeeton avain (Key Tag)*.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä,
koska vakiomallinen auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start). Riittää, että avain on matkustamon etuosassa.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen (Passive Entry)*, avain voi olla
missä tahansa auton sisällä, jotta se voisi käynnistyä. Tällöin mukana toimitetaan myös pienempi
ja kevyempi painikkeeton avain (Key Tag).
Etäavaimet voidaan yhdistää eri kuljettajaprofiileihin henkilökohtaisten asetusten tallentamiseksi
autossa.
3
232
Lukitseminen – Painikkeen painalluksella
lukitaan ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön
luukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan.
Pidempi painallus sulkee kaikki ikkunat ja
panoraamakaton* samanaikaisesti.
Lukituksen avaaminen – painikkeen painalluksella avataan ovien ja takaluukun lukitus samalla, kun hälytin poistetaan valmiustilasta.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, takaluukku avautuu automaattisesti
pitkän painalluksen yhteydessä. Takaluukun
sulkeminen tapahtuu tällöin myös pitkällä
painalluksella – varoitusääni kuuluu.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
kolme sekuntia tai sitä painetaan kahdesti
kolmen sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi
aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla
painikkeella, kun se on ollut aktivoituna
vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa
se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin
kuluttua.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja panoraamakatto* tehdään virrattomiksi ottamalla etäavain aina mukaan, kun
poistutte autosta.
Pitempi painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Tätä tuuletustoimintoa voidaan
käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta
autoon.
•
•
Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton
avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla käyvällä avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain aktivoidaan
uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Autoon jätetty Red Key deaktivoidaan
myös silloin, kun auto lukitaan Volvo On
Call -palvelun kautta, ja se aktivoidaan
uudelleen, kun auton lukitus avataan
Volvo On Call -palvelun kautta tai jollain
muulla kelpaavalla avaimella.
Painikkeeton avain (Key Tag)*
Avaimettoman lukitus- ja lukituksen avaustoiminnon mukana toimitettava painikkeeton avain toimii samalla tavalla kuin tavallinen etäavain avaimettoman käynnistyksen sekä lukituksen ja lukituksen avaamisen suhteen. Avain on vesitiivis n.
10 metrin (30 jalan) syvyyteen asti enintään 60
minuutin ajan. Siinä ei ole irrotettavaa avainliuskaa eikä sen paristoa voida vaihtaa.
enimmäisäänenvoimakkuuteen. Avain on tarkoitettu auton omistajalle, joka haluaa, että autolla
ajetaan vastuullisesti riippumatta siitä, kuka sitä
ajaa.
HUOM
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole
muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos
mukinpitimessä on lähekkäin useita auton
avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen
avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden
tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla
vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa lukituksen avaamiseen ja asettakaa sen jälkeen avain mukinpitimen
varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 234)
•
•
•
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 236)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 237)
Irrotettava avainliuska (s. 242)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 244)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 128)
Red Key rajoitettu etäavain*
Red Key on avain, joka mahdollistaa rajoitusten
asetuksen auton tiettyihin ominaisuuksiin, esim.
auton enimmäisnopeuteen ja kaiutinjärjestelmän
* Valinnais-/lisävaruste. 233
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen etäavaimella
HUOM
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien ja takaluukun lukitseminen ja lukituksen avaaminen
tapahtua samanaikaisesti.
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta
autoon.
•
Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton
avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla käyvällä avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain aktivoidaan
uudelleen, kun auton lukitus avataan.
•
Autoon jätetty Red Key deaktivoidaan
myös silloin, kun auto lukitaan Volvo On
Call -palvelun kautta, ja se aktivoidaan
uudelleen, kun auton lukitus avataan
Volvo On Call -palvelun kautta tai jollain
muulla kelpaavalla avaimella.
Lukitseminen etäavaimella
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella
automallista toiseen.
–
Lukitkaa auto painamalla etäavaimen
niketta.
-pai-
Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan
oven on oltava kiinni4. Jos jokin muista ovista tai
takaluukku on auki, se lukitaan ja hälytys aktivoidaan* vasta sulkemisen jälkeen. Hälytyksen liikeanturi* aktivoituu, kun kaikki ovet ja takaluukku
ovat kiinni ja lukossa.
4
5
234
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä auki,
varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja autoa lukittaessa5.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
–
Avatkaa auton lukitus painamalla etäavaimen
-painiketta.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Kun etäavain ei toimi
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Jos lukitseminen tai lukituksen avaaminen etäavaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä - lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus irrotettavalla avainliuskalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset
(s. 235)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 235)
•
Etäavaimella (s. 232)
Jos autossa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen*, kaikkien sivuovien on oltava kiinni.
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukituksella / lukituksen avaamisella ja avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.*
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
•
•
Etäavaimen pariston vaihto (s. 237)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 243)
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
Takaluukun lukitus voidaan avata erikseen etäavaimen painikkeella.
Asetuksen muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Lukitus
Lukituksen etäavaus ja sisäinen avaus.
3.
Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien
ovien lukituksen.
• Yksiovinen – avaa kuljettajan oven lukituksen. Kaikkien ovien lukituksen avaamista varten etäavaimen lukituksen avauspainiketta on painettava kaksi kertaa.
Tässä tehtävät asetukset vaikuttavat myös keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 234)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 258)
1.
Painakaa etäavaimen
-painiketta.
> Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy kiinni.
Sivuovet ovat edelleen lukittuja ja hälytyksen suojaamia*. Lukko- ja hälytysilmaisin
kojelaudassa sammuu osoittaen, ettei
koko auto ole lukittu.
Avatkaa takaluukku tarttumalla kevyesti
takaluukun kahvan alla olevaan kumipintaiseen paininlevyyn. Jos takaluukkua ei
avata 2 minuutin kuluessa, se lukitaan
uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 235
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
2.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku* –
Painakaa pitkään (n. 1,5 sekuntia) etäavai-painiketta
men
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan,
kun taas sivuovet pysyvät lukittuina ja
hälyttimen valvonnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etäavaimen käyttöetäisyys
Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä
etäisyydellä autosta.
säteellä molemmista pitkistä sivuista ja noin
1 metrin (3 jalan) säteellä takaluukusta.
HUOM
Manuaalisessa käytössä
Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata
avainliuskalla.
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painamalla
tai
, on käyttöetäisyys, joka ulottuu n.
20 metrin (65 jalan) päähän autosta.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 234)
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 261)
Avaimettomassa* käytössä
Jos etäavain poistetaan autosta
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä, kuljettajan näytössä
näytetään varoitusviesti Auton avainta
ei löydy Poistettu autosta ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen
ovi suljetaan jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuvan merkitty pinta esittää alueita, jotka järjestelmän
antennit kattavat.
Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän
muotoisella alueella noin 1,5 metrin (5 jalan)
236
•
Etäavaimella (s. 232)
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien
sijainnit (s. 257)
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 254)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavaimen pariston vaihto
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.
Painikkeettoman avaimen6 (Key Tag) paristoa ei
voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta
Volvon tekniseltä palvelulta.
HUOM
TÄRKEÄÄ
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun kestoikä
vaihtelee sen mukaan, kuinka usein autoa/
avainta käytetään.
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska sitä voidaan
edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Avaimen avaaminen ja pariston vaihto
Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta
sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos
•
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim. paristo
heikko esitetään kuljettajan näytössä.
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä autosta
katsoen.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
6
Avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 237
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua ylöspäin.
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin. Kääntäkää sitten paristo varovasti irti kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja
niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen
paristoliittimiin sormin.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin.
Työntäkää paristoa sitten eteenpäin, jotta se
kiinnittyy kahden muovipidikkeen alle.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta se
kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen
alle.
HUOM
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
238
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään
etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat
paristot täyttävät em. kriteerin.
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori
takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes
kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori on
asettunut oikeaan asentoon ja on kiinni.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin
CLOSE kohdalle.
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 232)
239
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lisäetäavaimien tilaaminen
Red Key – rajoitettu etäavain*
Kuljettajaprofiili Red Key -avainta varten
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella. Auton mukana toimitetaan painikkeeton
avain, jos autossa on avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*. Lisää avaimia voidaan
tilata myöhemmin.
Red Key -avainta käyttämällä auton omistaja voi
asettaa rajoituksia tietyille auton ominaisuuksille.
Rajoitusten tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa
se jollekin.
Red Key on yhdistetty erityiseen Red Key -kuljettajaprofiiliin, ja sen ollessa aktiivinen avaimen
asetuksia ei voida muuttaa. Vaihtaminen toiseen
kuljettajaprofiiliin ei ole myöskään mahdollista,
koska siihen tarvitaan varsinainen etäavain.
Red Key -kuljettajaprofiili aktivoituu, kun auton
lukitus avataan Red Key -avaimella eikä lähistöllä
ole varsinaista etäavainta.
Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida
sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen
yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileja – yksi
jokaista uutta etäavainta kohti. Tämä koskee
myös painikkeetonta avainta.
HUOM
Vaihdettaessa kuljettajaa auto on lukittava ja
avattava lukituksesta, jotta uusi kuljettajaprofiili aktivoituu.
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää ottaa
mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi
hävinneen avaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä kuljettajaprofiilien kautta valitsemalla Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 232)
Red Key -avaimen tilaaminen
Red Key -avaimelle voidaan määrittää auton
enimmäisnopeus, asettaa nopeusmuistutuksia ja
määrittää kaiutinjärjestelmän suurin äänenvoimakkuus. Lisäksi tietyt auton kuljettajan tukijärjestelmät ovat aina aktiivisia. Avaimen toiminnot
muutoin ovat samat kuin tavallisessa etäavaimessa.
Yksi tai useampi Red Key voidaan tilata Volvon
jälleenmyyjältä. Yhteensä yksitoista rajoituksilla
varustettua avainta voidaan ohjelmoida ja käyttää
yhteen ja samaan autoon - vähintään yhden pitää
olla varsinainen etäavain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Red Key* -asetukset (s. 241)
Etäavaimella (s. 232)
Rajoitusten on ajateltu toimivan toimenpiteinä
onnettomuuksien vaaran vähentämiseksi ja saavan siten tuntumaan turvallisemmalta luovuttaa
auto esim. nuorelle kuljettajalle, pysäköintipalvelulle tai korjaamolle.
240
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Red Key* -asetukset
Tavallisen etäavaimen omistaja voi muuttaa Red
Key -avaimen asetuksia. Jotkut kuljettajan tukitoiminnot ovat kuitenkin aina aktiivisia.
Asetuksen muuttaminen:
1.
Avatkaa auton lukitus varsinaisella etäavaimella.
2.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
3.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Punainen avain.
> Seuraavat asetukset voidaan tehdä:
Pienennetty suurin äänenvoimakkuus
Alenna soitinten
maksimiäänenvoimakkuutta.
Etäisyysvaroitus*
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on "päällä".
•
•
•
•
Maks. nopeusrajoitus
Aseta enimmäisnopeus tälle avaimelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on "päällä"
ja nopeus 120 km/h (75 mph).
•
•
•
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Liikennemerkki-informaatio*
Red Key – rajoitettu etäavain* (s. 240)
Asetusjakso: 50–250 km/h (30–160 mph)
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Nopeusrajoitussymboli.
• Aseta aikaväli Adaptive Cruise
Control -säädölle*
• Pienennetty suurin
äänenvoimakkuus
• Maks. nopeusrajoitus
• Nopeusrajoitusvaroitus
Tarkat tiedot ja asetukset
ensimmäisellä käyttökerralla
Aseta aikaväli Adaptive Cruise Control säädölle
Aseta aikaväli (1 on lyhyin ja 5 pisin
aikaväli).
Ensimmäisellä käyttökerralla asetus on 5.0.
Nopeusrajoitusvaroitus
Varoittaa, kun auto ylittää asetetut arvot.
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on "päällä"
ja arvot 50, 70 ja 90 km/h (30, 45 ja 55 mph).
•
•
•
Asetusjakso: 0–250 km/h (0–160 mph)
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Samanaikaisten muistutusten enimmäismäärä: 6 kpl
Kuljettajan tukitoiminnot
Seuraavat kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia Red Key -avaimen käyttäjälle:
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Kaista-avustin (LKA)*
* Valinnais-/lisävaruste. 241
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan irrottaminen
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja
suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla
Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan käyttöalueet
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan
•
vasen7 etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella
•
•
hätälukita kaikki ovet
aktivoida ja poistaa käytöstä takaovien
mekaaniset lapsilukot.
Painikkeettomassa avaimessa8 ei ole irrotettavaa
avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa varsinaisen
etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Asentakaa kuori takaisin painamalla sitä
alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 243)
•
Etäavaimella (s. 232)
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se ylös.
7
8
242
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
Avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos
etäavaimen paristo on loppunut.
Lukituksen avaaminen
5.
Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään
niin kuin vaiheessa (3).
Hälytyksen poiskytkeminen*
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi
sitten avataan, hälytys laukeaa.
2.
Kääntäkää sitten käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se.
> Hälytyssignaali vaikenee ja hälytys kytketään pois.
Lukitseminen
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkoksen
yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja
irrotettavalla avainliuskalla.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka pitää
painaa sisään avainliuskan avulla - sen jälkeen ne
ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta
tapahtuvalta avaamiselta.
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella9
ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee
näkyviin.
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin, että
avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja
päästäkää kahva takaisin siten, että kahvan
takaosa asettuu jälleen autoa vasten.
9
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
1.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin päälle, joka on tunnelikonsolin
mukinpitimen pohjalla.
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 243
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
–
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn reikään ja painakaa avain pohjaan asti, noin
12 mm (0,5 tuumaa).
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi pitää
oven sisäkahva avata.
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa on
aktivoitu manuaalinen tai sähkötoiminen
lapsilukko, ei voida avata ulko- eikä sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven lukitus
voidaan avata vain etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää auton luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Symboli
Irrotettava avainliuska (s. 242)
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi* (s. 270)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 237)
Ilmoitus
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen
aikana – asettakaa
avain mukinpitimen
avainsymbolin kohdalle ja yrittäkää
uudelleen.
Katso käyttöopasta
Etäavaimella (s. 232)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavaimella (s. 232)
Lisäetäavaimien tilaaminen (s. 240)
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa
olevalla lukituksen avauspainikkeella tai kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
244
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea seuraavista taulukoista.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja avaimeton
lukitseminen/lukituksen avaaminen
(Passive Entry*)
Katsokaa lisätietoa tyyppihyväksynnästä osoitteesta support.volvocars.com.
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa lisää tyyppihyväksyntänumeroita seuraavista taulukoista.
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal vakuuttaa täten, että tämä
VO3-134TRX täyttää sitä koskevat direktiivin 2014/53/EU (RED) mukaiset olennaiset vaatimukset ja muut relevantit määräykset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on
osoitteessa support.volvocars.com.
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 245
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
ER37847/15
DA0062437/11
246
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Namibia
TA-2016-02
Etelä-Afrikka
TA-2014-1868
Etäavaimella
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8423 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordania
TRC/LPD/2015/104
}}
247
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
248
TA-2015-102
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Oman
Serbia
}}
249
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-432
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8432 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordania
250
TRC/LPD/2015/107
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-103
}}
251
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Oman
Serbia
252
Tyyppihyväksyntä
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-414
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 232)
253
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät
pinnat*
Avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen avaamisen ansiosta riittää, että etäavain on mukana taskussa tai laukussa. Auto lukitaan tai lukitus avataan ovenkahvan kosketusherkkää pintaa käyttäen.
HUOM
On tärkeää, että kerrallaan aktivoidaan vain
yksi kosketusherkkä pinta. Jos kahvaan tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketaan, on
vaara että annetaan kaksi komentoa. Tämä
merkitsisi, että toimintoa (lukitus/lukituksen
avaus) ei suoriteta tai se suoritetaan viiveellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 255)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 257)
Kosketusherkät pinnat
Ovenkahva
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä
pinta lukituksen avaamista varten.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
254
Takaluukun kahva
Takaluukun kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*
Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen, auto voidaan lukita tai avata lukituksesta koskettamalla ovenkahvan kosketusherkkää pintaa.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen avaaminen toimii.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
Avaimeton lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla auki
lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
–
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä auki,
varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt takaluukkua suljettaessa.
Jos avain havaitaan auton sisällä, takaluukku
ei mene lukkoon, kun se suljetaan.
Koskettakaa merkittyä pintaa perässä jossain
ovenkahvassa oven sulkemisen jälkeen tai
-painiketta takaluukun alapinpainakaa
nalla10 ennen sulkemista.
> Lukkoilmaisin kojelaudassa vahvistaa
lukitsemisen alkamalla vilkkua.
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton* sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten ja pitäkää siinä, kunnes kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto on suljettu.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
10
Koskee sähkötoimisella takaluukulla* varustettuja autoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 255
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Avaimeton lukituksen avaaminen
–
Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa kevyesti
kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan
alla lukituksen avaamiseksi.
> Kojelaudan lukkoilmaisin vahvistaa auton
lukituksen avaamisen lopettamalla vilkkumisen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset* (s. 256)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 257)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 254)
Avaimettoman lukituksen
avaamisen asetukset*
Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
Asetuksen muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Lukitus
Avaimeton lukituksen avaus
3.
Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien
ovien lukituksen.
• Yksiovinen – avaa valitun oven lukituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa voidaan käyttää
vain lukituksen avaamiseen.
Automaattinen uudelleenlukitus
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 255)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 254)
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
256
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
2.
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen
avaaminen, takaluukun lukitus voidaan avata
yksinkertaisesti koskettamalla takaluukun kahvan
kosketusherkkää pintaa.
Nostakaa ulkokahvasta takaluukun avaamiseksi.
TÄRKEÄÄ
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana, jotta lukituksen avaaminen toimii.
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn
avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa
kumilevyn sähkökosketinta.
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
Avaimettoman käynnistysjärjestelmän antenni ja
avaimettoman lukitusjärjestelmän* antennit on
sisäänrakennettu autoon.
Takaluukun lukitus voidaan avata myös ilman
käsiä tekemällä jalalla liike takapuskurin alla, ks.
erillinen kappale.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 255)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 254)
Avaaminen:
1.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä painolevyä.
> Lukko vapautuu.
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 236)
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 265)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 257
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Antennien sijainti:
Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen auton sisältä käsin
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä11
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus avata
sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä.
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä11
Keskuslukitus
Vaihtoehtoinen lukituksen avausmenetelmä
Kuormatilassa11
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää
pysyä vähintään 22 cm:n (9 tuuman) etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Avauskahva vaihtoehtoista sivuoven lukituksen avaamista varten12.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 254)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 236)
Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen painike ja merkkivalo etuovessa.
Lukituksen avaaminen etuoven
painikkeella
–
Vetäkää jonkin sivuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Etäavaimen asetuksista riippuen avataan
joko kaikkien ovien lukitus tai vain valitun
oven lukitus ja itse ovi.
Muuttakaa tätä asetusta painamalla keskinäytön päänäkymässä Asetukset My
Car Lukitus Lukituksen etäavaus
ja sisäinen avaus.
Painakaa
-painiketta kaikkien sivuovien ja
takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Lukitseminen etuoven painikkeella
–
11
12
258
Painakaa
-painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen takaoven painikkeella*
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
Takaluukun lukitus voidaan avata auton sisältä
käsin kojelaudan painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 258)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 261)
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee kyseisen takaoven.
Takaoven lukituksen avaaminen
–
Vetäkää avauskahvasta.
> Takaoven lukitus ja itse ovi avataan13.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset
(s. 235)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen auton sisäpuolelta (s. 259)
•
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi (s. 260)
13
Painakaa lyhyesti kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukun lukitus avataan ja se voidaan
avata ulkopuolelta tarttumalla kumipäällysteiseen paininlevyyn.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen
takaluukku*:
–
Painakaa pitkään kojelaudan
> Takaluukku avautuu.
-painiketta.
Mikäli lapsilukko ei ole kytkettynä.
* Valinnais-/lisävaruste. 259
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
HUOM
Lapsilukko estää takaovien avaamisen sisäpuolelta.
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven ei molempia takaovia samanaikaisesti.
Lapsilukko voi olla joko käsikäyttöinen tai sähkötoiminen*.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Käsikäyttöisen lapsilukon aktivointi ja
deaktivointi
Sähkötoimisen* lapsilukon aktivointi ja
deaktivointi
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida ja sen
aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi ja deaktivointi
voidaan tehdä jopa 2 minuuttia auton sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea
avata.
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen.
260
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
–
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja painikkeen valo sammuu - lukko on deaktivoitu.
Symboli
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Kun auto sammutetaan, kulloinenkin asetus tallennetaan – jos lapsilukko on aktivoituna sammutettaessa auto, toiminto on edelleen aktiivinen,
kun auto käynnistetään seuraavan kerran.
Käsikäyttöinen lapsilukko. Ei tule sekoittaa käsikäyttöiseen ovilukkoon.
–
2.
Sähköisen aktivoinnin ja deaktivoinnin painike.
1.
Käynnistäkää auto tai valitkaa jännitetila, joka
on korkeampi kuin 0.
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takana Aktivoitu
Lapsilukko on
käytössä.
Lapsilukko
takana Poiskytketty
Lapsilukko on
pois käytöstä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 258)
•
Irrotettava avainliuska (s. 242)
Automaattinen lukitseminen
ajettaessa
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku
automaattisesti.
Toiminto, jossa takaluukku voidaan avata ja sulkea yhdellä painikkeen painalluksella.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Avaaminen
1.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun avaamiseksi:
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto valitsemalla Ovien automaattinen lukitus ajon
aikana.
Lukitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 258)
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 261
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
Sulkekaa painamalla
-painiketta takaluukun alareunassa.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
jää lukitsemattomaksi.
–
Sulkeminen
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun sulkemiseksi14:
HUOM
–
14
262
•
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen
on tehtävä käsin.
•
Jos luukku on ollut auki yli 30 minuuttia, se
suljetaan hitaammin.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki – takaluukku jää lukitsemattomaksi.
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki – takaluukku jää lukitsemattomaksi.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki – takaluukku jää lukitsemattomaksi.
Sulkeminen ja lukitseminen
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää avatko
tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se vastustaa.
Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta
oikein.
Painakaa
-painiketta takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä takaluukun että ovien lukitsemiseksi samanaikaisesti14 (kaikkien ovien pitää olla kiinni lukitsemista varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti –
takaluukku ja ovet lukitaan ja hälytin* aktivoidaan.
–
HUOM
14
kolme äänimerkkiä, jos avainta ei havaita
riittävän lähellä luukkua.
•
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen
avaaminen toimii.
•
Avaimettomalla* lukituksella tai lukituksen
avauksella varustetussa autossa kuuluu
Avaamisen tai sulkemisen
keskeyttäminen
Keskeyttäkää avaaminen tai sulkeminen jollakin
seuraavista tavoista:
•
•
•
Painakaa kojelaudan painiketta.
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
•
Jalan liikkeellä*.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa takaluukun alapinnalla olevaa sulkemispainiketta.
Takaluukun liike keskeytyy ja luukku pysähtyy.
Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä
manuaalisesti.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 263
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
Esijännitetyt jouset
Sovittakaa takaluukun avautumiskorkeus matalan
kattokorkeuden mukaan.
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen tai sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
•
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
Enimmäisavautuman säätö:
1.
HUOM
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa vahinkoja.
Huomatkaa väliinjäämisvaara avaamisen ja
sulkemisen yhteydessä.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
264
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
Puoliavointa takaluukkua matalampaa avautumisasentoa ei ole mahdollista ohjelmoida.
VAROITUS
Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole
ketään, ennen kuin aloitatte avaamisen tai sulkemisen, koska takaluukun väliin jäämisellä
voi olla vakavia seurauksia.
Sähkötoimisen takaluukun*
enimmäisavautuman ohjelmointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi (s. 264)
•
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 265)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 236)
2.
-painiketta takaluukun alareuPainakaa
nassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja asento
on siten tallennettu.
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
Asettakaa takaluukku manuaalisesti ylimpään
mahdolliseen asentoonsa painamalla
painiketta takaluukussa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Takaluukku
avautuu tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää
jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 261)
Takaluukun avaaminen ja
sulkeminen jalan liikkeellä*
Mahdollisuus avata ja sulkea takaluukku takapuskurin alapuolella tehtävällä jalan liikkeellä on
kätevä, kun kädet eivät ole vapaina.
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen
avaus*, takaluukun lukitus voidaan avata jalan liikkeellä.
Takaluukun avaus- ja sulkemistoiminto on käytettävissä vain, jos autossa on myös sähkötoiminen
takaluukku*.
HUOM
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on
kaksi eri versiota:
•
•
Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla
sitä käsin)
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla
puolelle.
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana, n. 1 metrin (3 jalan) päässä,
jotta avaaminen ja sulkeminen on mahdollista.
Tämä koskee myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman avaamisen välttämiseksi esim.
auton pesun yhteydessä.
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä edellyttää sähkökäyttöistä takaluukkua*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 265
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä
Avautumisen tai sulkeutumisen
keskeyttäminen jalan liikkeellä
– Viekää jalka kerran hitaasti eteenpäin avaamisen tai sulkemisen aikana, jos haluatte
pysäyttää takaluukun liikkeen.
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 236)
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä takaluukun avaamisen tai sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
HUOM
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
–
Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin takapuskurin alapuolella vasemmalla. Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen
tai sulkeminen aktivoituu - takaluukku
avautuu/sulkeutuu.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole
mahdollista ennen kuin tietyn ajan kuluttua.
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään, koska
tällöin aktivointi voi epäonnistua.
266
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 254)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 261)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Yksityinen lukitus
Takaluukku voidaan lukita erillislukitustoiminnolla,
joka estää sen avaamisen esimerkiksi silloin, kun
auto jätetään huoltoon, hotellin pysäköintipalveluun tms.
Yksityisen lukituksen toimintopainike on keskinäytön toimintonäkymässä. Lukon kulloisestakin tilasta riippuen näytetään
Yksityinen lukitus avattu tai
Yksityinen lukitus lukittu.
Erillislukituksen aktivointi ja
aktivoinnin poisto
Erillislukitus aktivoidaan keskinäytön toimintopainiketta ja valinnaista PIN-koodia käyttäen.
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
(s. 267)
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
HUOM
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Erillislukituksella on kaksi koodia:
•
Turvakoodi luodaan, kun toimintoa käytetään
ensimmäistä kertaa.
•
Uusi PIN-koodi valitaan aina aktivoitaessa
toiminto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvakoodin luominen:
Turvakoodin antaminen ennen
ensimmäistä käyttöä
2.
Antakaa haluamanne turvakoodi ja painakaa
Vahvista.
> Turvakoodi on tallennettu. Erillislukitustoiminto on nyt valmis aktivoitavaksi.
Erillislukituksen aktivointi
1.
Toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla on valittava turvakoodi. Sillä voidaan sitten poistaa erillislukitus käytöstä, jos valittu PIN-koodi on unohtunut tai hukattu. Turvakoodi toimii PUK-koodina
kaikille erillislukitustoiminnolle asetettaville PINkoodeille.
Säilyttäkää turvakoodia turvallisessa paikassa.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
Antakaa koodi, jolla takaluukun lukitus avataan lukituksen jälkeen, ja painakaa
Vahvista.
> Takaluukku lukitaan. Lukitseminen vahvistetaan vihreällä valolla painikkeen kohdalla
toimintonäkymässä.
}}
267
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Yksityisen lukituksen aktivoinnin poisto
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
•
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
Yksityinen lukitus (s. 267)
Hälytys*
Hälytin varoittaa ääni- ja valosignaaleilla, jos
autoon nousee joku, jolla ei ole kelpaavaa etäavainta, tai jos käynnistysakkua tai hälytyssireeniä
peukaloidaan.
Aktivoitu hälytin laukeaa, jos:
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
Ilmoittakaa koodi, jota käytettiin lukittaessa ja
painakaa Vahvista.
> Takaluukun lukitus avataan. Lukituksen
avaaminen vahvistetaan sammuttamalla
vihreä valo painikkeen kohdalla toimintonäkymässä.
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan15
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
sireeni kytketään pois.
Hälytyssignaalit
PIN-koodi unohtunut
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
Jos PIN-koodi on unohtunut tai jos väärä PINkoodi on annettu yli kolme kertaa, erillislukitus
voidaan poistaa toiminnasta käyttämällä turvakoodia.
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Varoitusvilkut vilkkuvat 5 minuuttia tai siihen
asti, kunnes hälytin suljetaan.
Jos auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai -sovelluksen kautta, erillislukitus poistuu automaattisesti käytöstä.
Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso toistetaan enintään 10 kertaa15.
Turvakoodi unohtunut
Jos myös turvakoodi on unohtunut, ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvo-jälleenmyyjään, joka
voi auttaa poistamaan erillislukituksen käytöstä.
15
268
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälytysilmaisin
jätetään ikkuna tai panoraamakatto* auki tai jos
käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi:
•
Sulkekaa ikkunat ja panoraamakatto, kun
autosta poistutaan.
•
Jos matkustamo- tai pysäköintilämmitintä on
käytettävä, ohjatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, että ne eivät osoita ylöspäin matkustamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi* (s. 270)
Rajoitettu hälytystaso* (s. 271)
Salpalukitustila* (s. 271)
Voitte myös käyttää rajoitettua hälytystasoa kytkeäksenne liike- ja kallistustunnistimet väliaikaisesti pois toiminnasta.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
•
•
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
Diodi vilkkuu nopeasti hälytyksen poiskytkennän jälkeen enintään 30 sekuntia tai kunnes
jännitetila I aktivoidaan – hälytys on lauennut.
Liike- ja kallistustunnistimet*
Liike- ja kallistustunnistimet reagoivat auton
sisällä tapahtuviin liikkeisiin, ikkunan särkemiseen
tai yrityksiin varastaa pyörät tai hinata auto pois.
Liiketunnistin laukaisee hälytyksen, kun matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta myös auton lautta- tai junakuljetusten
ajaksi, koska kuljetuksen aikaiset liikkeet voivat
laukaista hälytyksen.
Jos hälytysjärjestelmässä on vika
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja
ilmoitus Hälytysjärjest. vika Huolto
tarpeen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset
yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
* Valinnais-/lisävaruste. 269
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
Hälyttimen sulkeminen
Hälytin aktivoituu lukittaessa auto.
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
•
koskettamalla ovenkahvan ulkopuolen merkittyä pintaa tai takaluukun kumipäällysteistä
paininlevyä16.
Jos auto on varustettu sekä avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella* että sähkökäyttöisellä takaluukulla*, voidaan takaluukun alapuolella
myös lukita ja saattaa
olevalla painikkeella
auto hälyttimen valvontaan.
•
•
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja vapauttakaa se.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
painamalla etäavaimen lukituspainiketta
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla kevyesti takaluukun kumipäällystettyä
paininlevyä16.
–
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa
etäavainta
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä pois
päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim. silloin, kun
etäavaimen paristo on tyhjä.
1.
3.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin myötäpäivään ja sitten vapauttamalla se.
Hälyttimen automaattinen aktivointi ja
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta mitään ovista
tai takaluukkua ei avata kaksi minuutin kuluessa,
hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti.
Samalla auto lukitaan uudelleen.
Tietyillä markkina-alueilla hälytin aktivoituu automaattisesti tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven
avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka lukitsemista
ei ole tapahtunut.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
2.
Kojelaudan punainen valodiodi vilkkuu joka toinen
sekunti auton ollessa lukittu ja hälyttimen aktivoitu.
16
270
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin mukinpitimessä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
Koskee avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella* varustettua autoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
3.
Poistakaa toiminto väliaikaisesti toiminnasta
valitsemalla Passiivisen varmistuksen
deaktivointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytys* (s. 268)
Rajoitettu hälytystaso*
Salpalukitustila*
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistustunnistimet ovat tilapäisesti poissa käytöstä.
Salpalukitustila tarkoittaa sitä, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi lukittaessa ulkopuolelta, jolloin ovia ei voida avata
sisältä käsin.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta,
jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos
jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton
junaan tai lautalle.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Alennettu suoja ennen auton
lukitsemista.
Samanaikaisesti salpalukitustila poistuu toiminnasta eli lukitus voidaan avata auton sisältä käsin.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, rajoitettu hälytystaso on aktivoitava uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys* (s. 268)
Salpalukitustila* (s. 271)
Salpalukitustila aktivoidaan lukittaessa etäavaimella tai käytettäessä avaimetonta lukitusta* ja se
aktivoituu n. 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen. Jos ovi avataan viiveaikana, jakso
keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella* tai Volvo
On Call* -sovelluksella , kun salpalukitustila on
aktivoitu.
Vasemman etuoven lukitus voidaan avata myös
irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla, hälytin laukeaa.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos joku yrittää avata ovet sisältäpäin,
hälytys laukeaa.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon aktivointia, ettei kukaan ole
vaarassa tulla lukituksi autoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 271
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
(s. 272)
•
Hälytys* (s. 268)
Salpalukitustilan* deaktivointi
tilapäisesti
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava uudelleen.
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita
ulkopuolelta, salpalukitustila täytyy poistaa toiminnasta, jotta lukituksen avaaminen sisäpuolelta
on mahdollista.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä
järjestelmä nollataan.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Salpalukitustila* (s. 271)
Hälytys* (s. 268)
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon aktivointia, ettei kukaan ole
vaarassa tulla lukituksi autoon.
Poistakaa salpalukitustila tilapäisesti toiminnasta painamalla
keskinäytön toimintonäkymän
painiketta Alennettu suoja.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet* kytketään pois
toiminnasta.
Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen
Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan
väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan lukitsemisen yhteydessä.
Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina enintään
10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
272
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
Autossa on erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä,
jotka voivat auttaa kuljettajaa aktiivisesti tai passiivisesti eri tilanteissa.
Järjestelmä voi esimerkiksi auttaa kuljettajaa:
•
•
ylläpitämään tiettyä ajonopeutta
•
estää törmäyksen varoittamalla kuljettajaa ja
jarruttamalla autoa
•
pysäköimään.
ylläpitämään tiettyä ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon
Jotkut järjestelmistä on asennettu vakiona, kun
taas toiset ovat lisävarusteita – tämä riippuu
markkina-alueesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
274
•
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja turvallisuutta
(s. 30)
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 274)
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 275)
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 284)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamerayksikkö (s. 324)
City Safety™ (s. 330)
Rear Collision Warning (s. 344)
BLIS* (s. 345)
Cross Traffic Alert* (s. 350)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Driver Alert Control (s. 361)
Kaista-avustaja (s. 363)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Pysäköintitutka* (s. 377)
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
eikä juuri vaadi ponnistelua.
HUOM
Harvinaisissa tilanteissa ohjaustehostin voi lämmetä liikaa ja sitä
pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää –
sen ajan ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen
voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Ohjausavun ollessa tilapäisesti rajoitettuna
kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus
Ohjaustehostin Apu tilapäisesti rajoitettu
sekä tämä symboli.
Kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla,
kuljettajan tukitoiminnot ja ohjausapujärjestelmät eivät ole mahdollisia.
Etäisyysvaroitus* (s. 292)
Vakionopeudensäädin (s. 288)
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Pilot Assist (s. 303)
Tutkayksikkö (s. 319)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektroninen vakautuksen säätö
VAROITUS
Jos lämpötila nousee liikaa, tehostin voidaan
poistaa kokonaan toiminnasta. Tällaisessa
tilanteessa kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus
Ohjaustehostin vika Pysähdy turvallisesti
yhdessä symbolin kanssa.
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
INDIVIDUAL-ajotilassa ohjauspyörän vastustasoa
voidaan säätää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car
Ohjausvoima.
Ajotilat
Ohjauspyörän vastustaso voidaan valita vain
auton seistessä paikallaan tai ajettaessa suoraan
eteenpäin alhaisella ajonopeudella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Ajotilat (s. 443)
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC1) auttaa
kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton
etenemiskykyä.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli, kun järjestelmä
puuttuu tilanteeseen.
Järjestelmän jarruttaessa voi
kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua hitaammin.
Järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:
•
•
•
•
Ajonvakautusjärjestelmä2
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
Ajonvakautusjärjestelmä2
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
1
2
Electronic Stability Control
Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 275
KULJETTAJAN TUKI
||
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella ja
jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää enemmän
vetovoimaa.
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit
ja ilmoitukset (s. 278)
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 470)
Toiminto estää myös vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Elektronisen vakautusjärjestelmän sport-tilan
aktivointi/deaktivointi (s. 277)
Moottorijarrutuksen ohjaus
Moottorijarrutuksen ohjaus (EDC3) estää tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä
vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata
autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*4
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA5) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut
heilahdella itsestään.
HUOM
Perävaunun vakautusjärjestelmä deaktivoidaan, jos ESC:n urheilullinen tila aktivoidaan.
3 Engine Drag Control
4 Perävaunun vakautusjärjestelmä
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
276
Elektroninen vakautusjärjestelmä
sport-tilassa
Vakautusjärjestelmä (ESC6) on aina aktivoitu –
sitä ei voi sulkea. Kuljettajan valittavissa on kuitenkin myös ESC:n urheilullinen tila, joka antaa
mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Kun osatoiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittu, järjestelmän puuttumista ajamiseen vähennetään ja enemmän sivuluistoa sallitaan, jolloin
auton hallinta on normaalia enemmän kuljettajalla.
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittu, toiminnon voidaan katsoa olevan poissa toiminnasta,
vaikka toiminto auttaa edelleen kuljettajaa
useissa tapauksissa.
HUOM
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittuna,
perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA7) on
suljettu.
ESC:n urheilullinen tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä alustalla – esim. hiekassa tai
syvässä lumessa.
kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, jos jokin seuraavista toiminnoista on aktivoitu:
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin
Vakionopeudensäädin
Mukautuva nopeudensäädin*
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi/deaktivointi
Vakautusjärjestelmä (ESC8) on aina aktivoitu –
sitä ei voi sulkea. Kuljettaja voi sitä vastoin valita
Sport-tilan, joka antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Pilot Assist
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 275)
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 470)
Elektronisen vakautusjärjestelmän sport-tilan
aktivointi/deaktivointi (s. 277)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.
Aktivoitu ESC:n urheilullinen tila
osoitetaan kuljettajan näytössä tämän
symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes
toiminto deaktivoidaan pois tai kunnes
moottori sammutetaan – moottorin seuraavan
käynnistämisen jälkeen järjestelmä on jälleen
normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
8
•
Elektroninen vakautusjärjestelmä sporttilassa (s. 276)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 275)
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 277
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(ESC9) symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää
kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
Järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
HUOM.! Järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa – se on osittain rajoitettu.
ESC
Tilapäisesti pois
Järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta – toiminto aktivoituu uudelleen
automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
9
278
ESC
Järjestelmä ei toimi.
Huolto tarpeen
•
Electronic Stability Control
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
KULJETTAJAN TUKI
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 275)
279
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoitin
Nopeudenrajoitinta (SL10) voidaan pitää käänteisenä nopeudensäätimenä – kuljettaja säätää
nopeutta kaasupolkimella, mutta nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudenrajoittimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
: laskee tallennettua enimmäisnopeutta
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu enimmäisnopeus
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
: Aktivoi nopeudenrajoittimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun enimmäisajonopeuteen
: Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudenrajoittimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
10
280
Speed Limiter
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 284)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 281)
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 283)
KULJETTAJAN TUKI
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 282)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
lennettava enimmäisnopeus on 30 km/h
(20 mph).
•
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 282)
–
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen (s. 315)
Nopeudenrajoittimen toiminto (SL11) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 284)
Kun nopeudenrajoitin on valmiustilassa ja
näytetään – painakaa
symboli
ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudenrajoitin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Nopeudenrajoittimen asettaminen
valmiustilaan
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
–
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 283)
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 282)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 282)
Selatkaa nopeudenrajoittimen
(4)
symbolin/toiminnon kohdalle painamalla ◀
(1) tai ▶ (3).
> Symboli (4) näytetään ja nopeudenrajoitin
on asetettu valmiustilaan.
Nopeudenrajoittimen käynnistäminen
Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta moottorin käynnistyksen jälkeen. Pienin mahdollinen, tal-
11
Speed Limiter
281
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Nopeudenrajoitin (SL12) voidaan tilapäisesti
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudenrajoittimen merkinnät ja symbolit kuljettajan näytössä vaihtavat värinsä
VALKOISESTA HARMAAKSI – nopeudenrajoitin on siten tilapäisesti deaktivoitu
ja kuljettaja voi ylittää asetetun enimmäisnopeuden.
Tilapäinen deaktivointi kaasupolkimella
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti deaktivoida ja
ohittaa myös kaasupolkimella ilman, että nopeu12
282
Speed Limiter
denrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan,
esim. auton kiihdyttämiseksi nopeasti pois jostakin tilanteesta.
Menetelkää näin:
1.
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää
se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen, kun
haluttu nopeus on saavutettu.
> Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön symboli on siksi VALKOINEN.
2.
Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen moottorilla
automaattisesti viimeksi tallennettuun
enimmäisnopeuteen.
Nopeudenrajoittimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Nopeudenrajoitin (SL13) voidaan aktivoida uudelleen, kun se on ollut tilapäisesti deaktivoituna, ja
siirtää valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 282)
•
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 281)
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 283)
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta:
–
tai
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auton nopeus rajoitetaan
sen jälkeen taas viimeksi tallennetun
enimmäisnopeuden mukaiseksi.
KULJETTAJAN TUKI
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI – auto käyttää
sen jälkeen ko. nopeutta enimmäisnopeutena.
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudenrajoitin (SL14) voidaan sulkea.
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 281)
•
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 282)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 282)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 282)
•
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 281)
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 283)
Nopeudenrajoittimen sulkeminen:
13
14
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudenrajoitin jatkaa valmiustilassa.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat – tällöin
asetettu/tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
(2)
Speed Limiter
Speed Limiter
283
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
Jyrkissä alamäissä voi nopeudenrajoittimen
(SL15) jarrutusteho olla riittämätön, mistä johtuen
tallennettu enimmäisnopeus voidaan ylittää. Kuljettajan huomio herätetään siinä tapauksessa
ilmoituksella Nopeusraja ylitetty kuljettajan näytössä.
HUOM
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta
aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h
(n. 2 mph).
Automaattinen nopeudenrajoitin
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL16) auttaa
kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän nopeuden
mukaiseksi.
•
15
16
17
18
284
Nopeudenrajoitin (s. 280)
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Nopeudenrajoitintoiminto (SL17) voidaan vaihtaa
automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi (ASL).
Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation* (RSI18) nopeustietoja auton
enimmäisnopeuden automaattista sovittamista
varten.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
•
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkki-informaatiotoiminto* (RSI)
voi silti ilmoittaa väärän ajonopeuden
ASL:lle. Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa
sopivaan ajonopeuteen.
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Onko SL tai ASL aktiivinen?
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudenrajoitin on aktiivinen:
Symboli
SL
✓
ASL
✓
Merkkisymboli "70:n" jälkeen = ASL on
aktivoitu.
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila.
ASL-symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden
vieressä, "70", nopeusmittarin keskiössä) voi olla kolmessa eri värissä,
joista jokaisella on eri merkitys:
19
20
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Merkitys
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
Vihreänkeltainen
ASL on aktiivinen
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL19) voidaan
aktivoida ja deaktivoida nopeudenrajoittimen
(SL20) lisäksi.
Harmaa
ASL on asetettu valmiustilaan
Likaisenkeltainen/oranssi
ASL on tilapäisessä valmiustilassa – esim. koska
jotain liikennemerkkiä ei
voitu lukea.
✓
A
A
Merkkisymbolin
väri
ASL:n aktivointi
Keskinäytön toimintonäkymässä on painike
Nopeusrajoituskilpi -avustin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 286)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 287)
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 285)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi:
1.
Painakaa painiketta Nopeusrajoituskilpi avustin.
> ASL asetetaan valmiustilaan, painike näyttää vihreän osoituksen ja kuljettajan
näyttö esittää merkkisymbolin nopeusmittarin keskiössä.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 285
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
•
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio* näytetään kuljettajan näytössä, vaikka RSI21
ei ole aktivoitu.
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä automaattinen nopeudenrajoitin että RSI
deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu, ei RSI
anna mitään varoituksia. Jotta varoituksia
annetaan, myös RSI on aktivoitava.
ASL:n poistaminen toiminnasta
Automaattisen nopeudenrajoittimen poistaminen
toiminnasta:
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Nopeusrajoitusavustus.
> ASL suljetaan ja painikkeen merkkivalo
muuttuu HARMAAKSI – SL aktivoidaan
sen sijaan.
VAROITUS
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL22) voidaan
asettaa eri toleranssitasoille.
Kyltissä ilmoitettu enimmäisnopeus voidaan ylittää/alittaa. Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua
enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi
75 km/h (47 mph).
Auto ei enää noudata merkin mukaista enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen - se
noudattaa vain muistiin tallennettua enimmäisnopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
21
22
286
Nopeudenrajoitin (s. 280)
•
•
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 284)
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 287)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Road Sign Information – RSI
Automatic Speed Limiter
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut
lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin
keskiössä (4).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan kuin
ohitetut liikennemerkit näyttävät 70 km/h
(43 mph).
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto
ohittaa liikennemerkin, jossa on pienempi
tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
Jos toiminto liikennemerkki-informaatio*23
on aktivoituna, esitetään liikennemerkin
näyttämä nopeus myös värillisellä merkinnällä nopeusmittarissa.
Toleranssin säätö tehdään samalla tavalla kuin
käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Automaattisen nopeudenrajoittimen
rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitus (ASL24) perustuu liikennemerkki-informaation* (RSI25) lähettämiin nopeustietoihin, ei auton ohittamiin nopeusrajoitusmerkkeihin.
Jos RSI ei pysty tulkitsemaan ja toimittamaan
nopeustietoja ASL-toiminnolle, ASL siirretään valmiustilaan ja se vaihtuu SL-toiminnoksi. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua
tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
ASL aktivoituu uudelleen, kun RSI-toiminto pystyy
jälleen tulkitsemaan ja toimittamaan nopeustietoja ASL:lle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 284)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
HUOM
Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
23
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 284)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 287)
Road Sign Information – RSI
* Valinnais-/lisävaruste. 287
KULJETTAJAN TUKI
Vakionopeudensäädin
Nopeudensäädin (CC26) auttaa kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä voi antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä,
suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Yhteenveto
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus
HUOM
Jos autossa on mukautuva vakionopeudensäädin*(ACC27), on mahdollista vaihtaa vakionopeudensäätimen ja mukautuvan vakionopeudensäätimen välillä.
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
: Aktivoi nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
24
25
26
27
288
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun sijaan
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle
hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tilapäisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen asiaan.
Tämä tehdään seuraavasti:
–
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin
ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen
pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
Nopeudensäätimen aktivointi/
käynnistys
Nopeudensäätimen toiminto (CC28) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
Jotta nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h (20 mph)
tai suurempi. Pienin mahdollinen tallennettava
ajonopeus on 30 km/h (20 mph).
Nopeudensäätimen käynnistäminen:
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 289)
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan,
jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
•
Nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 290)
•
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 291)
Nopeudensäätimen siirtäminen
valmiustilaan
•
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 291)
Nopeudensäädin siirretään valmiustilaan seuraavasti:
•
28
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen (s. 315)
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja mukautuvan nopeudensäätimen välillä* (s. 299)
Kun symboli/toiminto
esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudensäädin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu nopeudeksi.
–
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja nopeudensäädin voidaan aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Vakionopeudensäädin (s. 288)
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 291)
Nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 290)
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 291)
Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste. 289
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Nopeudensäädin (CC29) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen
jälkeen aktivoitua uudelleen.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljinta pidetään painettuna pidempään
kuin 1 minuutin ajan
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
–
29
290
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI – nopeudensäädin on tällöin tilapäisesti deaktivoitu ja kuljettajan on säädeltävä nopeutta itse.
Cruise Control
Automaattinen valmiustila
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin 30 km/h
(20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Vakionopeudensäädin (s. 288)
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 291)
•
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 289)
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 291)
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Nopeudensäädin siirretään valmiustilaan seuraavasti:
Aiheeseen liittyvät tiedot
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Nopeudensäätimen käynnistäminen valmiustilasta:
Nopeudensäädin (CC30) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen
jälkeen aktivoitua uudelleen.
–
Nopeudensäätimen sulkeminen
Nopeudensäädin (CC31) voidaan sulkea.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen ko. nopeutta.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudensäätimen käynnistäminen valmiustilasta:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
tai
30
31
Cruise Control
Cruise Control
•
•
•
•
Vakionopeudensäädin (s. 288)
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 291)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nopeudensäätimen sulkeminen:
Nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 290)
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin jatkaa valmiustilassa.
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 289)
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
>
(4)
Nopeudensäätimen symboli
kuljettajan näytössä sammuu – tällöin
asetettu/tallennettu nopeus poistetaan.
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
(2)
}}
291
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vakionopeudensäädin (s. 288)
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja mukautuvan nopeudensäätimen välillä* (s. 299)
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 289)
•
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 291)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 290)
Etäisyysvaroitus*32
Etäisyysvaroitustoiminto voi auttaa kuljettajaa
huomaamaan ajallisen etäisyyden edessä ajavaan autoon olevan liian lyhyt. Etäisyysvaroituksen näyttämistä varten autossa on oltava headup-näyttö*.
oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
HUOM
Etäisyysvaroitus on suljettuna mukautuvan
nopeudensäätimen (ACC33) tai Pilot Assist toiminnon ollessa aktiivinen.
Etäisyysvaroituksen symboli tuulilasilla, kun autossa on
head-up-näyttö.
Jos autossa on head-up-näyttö, tuulilasilla näytetään symboli niin kauan kuin ajallinen etäisyys
edellä kulkevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa
lyhyempi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toiminto Näytä kuljettajan tuki on aktivoitu auton
valikkojärjestelmän asetuksista.
VAROITUS
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos ajallinen etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo – oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa
yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä
32
33
292
Distance Alert
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ensiapulaukku* (s. 582)
•
•
Etäisyysvaroittimen rajoitukset (s. 293)
Etäisyysvaroituksen aktivointi/deaktivointi
(s. 293)
Etäisyysvaroituksen aktivointi/
deaktivointi34
Etäisyysvaroitustoiminto voidaan sulkea. Toiminto
on vain autoissa, joissa tietoa voidaan näyttää
tuulilasin ns. head-up-näytössä*.
Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden säätäminen (s. 314)
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa (s. 312)
•
Head-up-näyttö* (s. 132)
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.
Etäisyysvaroitin aktivoituu automaattisesti aina
moottorin käynnistyksen jälkeen.
Etäisyysvaroittimen rajoitukset35
Etäisyysvaroitustoiminnon toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut. Toiminto on vain
autoissa, joissa tietoa voidaan näyttää tuulilasin
ns. head-up-näytössä*.
VAROITUS
•
Ajoneuvon koko voi vaikuttaa toiminnon
kykyyn havaita se. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi moottoripyörien kohdalla sitä,
että varoitusvalo syttyy säädettyä lyhyemmällä ajallisella etäisyydellä tai varoitusta
ei tilapäisesti anneta.
•
Hyvin korkea nopeus voi aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä
ajallisella etäisyydellä tutkayksikön toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
34
35
Distance Alert
Distance Alert
Etäisyysvaroitus* (s. 292)
Etäisyysvaroittimen rajoitukset (s. 293)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 293
KULJETTAJAN TUKI
||
•
VAROITUS
Mukautuva vakionopeudensäädin*36
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC37) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
294
Etäisyysvaroitus* (s. 292)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Head-up-näyttö* (s. 132)
Mukautuva nopeudensäädin voi antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä
ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja
ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee
auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajonopeus
sovitetaan automaattisesti vastaamaan ennalta
asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen
kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja
käytetään nopeuden säätelemiseen.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimak-
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
kaasti. Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus
voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö
ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan
pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun
nopeuden.
VAROITUS
•
Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja
hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
•
Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten
eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai
moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään
matalien perävaunujen, vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien
ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä,
risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on
paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesitai lumisateessa, näkyvyyden ollessa
huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja
liityntärampeilla.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukijärjestelmien komponentit on
aina huollatettava korjaamolla38.
36
37
38
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* aktivointi ja
käynnistys (s. 296)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset*
(s. 299)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja
ilmoitukset (s. 301)
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa (s. 312)
•
Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden säätäminen (s. 314)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen (s. 315)
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 316)
•
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä
(s. 313)
•
Ohitusavustin (s. 317)
Mukautuvan vakionopeussäätimen säätimet
ja näyttöilmaisimet* (s. 296)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste. 295
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan vakionopeussäätimen
säätimet ja näyttöilmaisimet*
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Mukautuvan nopeudensäätimen*
aktivointi ja käynnistys
Yhteenveto siitä, miten mukautuvaa vakionopeudensäädintä säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto
näytetään näytössä.
Kohdeauton osoitus: toiminto on havainnut ja
seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
Mukautuva nopeudensäädin (ACC39) on ensin
aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se
voisi säätää nopeutta ja etäisyyttä.
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan ajoneuvoon
Kuljettajan näyttö
: Valmiustilasta – aktivoi -toiminnon ja
tallentaa senhetkisen ajonopeuden
Nopeuksien osoittaminen.
Tallennettu nopeus
: Aktiivisesta tilasta – poistaa -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
: Aktivoi toiminnon valmiustilasta ja
palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
296
Oman auton kulloinenkin nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Mukautuvan nopeudensäätimen
asettaminen valmiustilaan
Mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
aina heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Se
asetetaan aktiivisesta tilasta valmiustilaan seuraavasti:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (2) tai ▶
(3) selataksenne esiin symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja Mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
käynnistys/aktivointi
–
Jotta ACC voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Kun symboli/toiminto
(4) esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistetään ja senhetkinen nopeus tallennetaan
ja näytetään numeroilla nopeusmittarin
keskiössä.
Vain, kun etäisyyssymboli näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC säätää aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi/uudelleenaktivointi
Mukautuva nopeudensäädin (ACC40) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
39
40
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 297)
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja mukautuvan nopeudensäätimen välillä* (s. 299)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 297
KULJETTAJAN TUKI
||
Mukautuvan nopeudensäätimen sulkeminen tilapäisesti ja asettaminen valmiustilaan:
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli
kuljettajan näytössä vaihtaa
väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja
nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus vaihtaa väriä BEIGESTÄ
HARMAAKSI.
•
kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
–
VAROITUS
•
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta
että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Kun mukautuva vakionopeudensäädin on
valmiustilassa ja auto ajautuu liian lähelle
edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto* voi varoittaa kuljettajaa lyhyestä
etäisyydestä sen sijaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen valmiustila
Mukautuva vakionopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esimerkiksi vakautus-/luistonestojärjestelmästä (ESC41). Jos jokin näistä
muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva vakionopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan
näytössä.
•
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
41
298
paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde, esim.
ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven.
•
•
•
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon
tienpinnasta.
jarrujen lämpötila on korkea.
seisontajarru aktivoidaan.
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää
turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.
käyttöjarrua painetaan.
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua
seuraavista seikoista:
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset*
Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC42) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä
ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon
ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
•
Aktivoikaa ACC uudelleen valmiustilasta:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin
(ACC43), kuljettaja voi vaihtaa nopeudensäätimen (CC44) ja ACC:n välillä.
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:
CC
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
ACC
A
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeudensäädintä, jos auto on raskaasti kuormattuna tai
autoon on kytketty perävaunu.
Muuta
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen
välillä*
Vakionopeudensäädin
A
A
Mukautuva vakionopeudensäädin
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila
Vaihto ACC-toiminnosta CC-toimintoon
Tehkää näin:
HUOM
VAROITUS
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
1.
Asettakaa mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
•
•
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Mukautuvan nopeudensäätimen* aktivointi ja
käynnistys (s. 296)
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja mukautuvan nopeudensäätimen välillä* (s. 299)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 299
KULJETTAJAN TUKI
||
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
keskinäytön toimintonäkymässä – painikkeen
ilmaisimen väri vaihtuu HARMAASTA VIHREÄKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
2.
ACC symboleiksi
CC –
sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin
on suljettu ja nopeudensäädin asetettu
valmiustilaan.
Vaihto CC-toiminnosta ACC-toimintoon
Tehkää näin:
1.
Siirtäkää nopeudensäädin valmiustilaan
.
ohjauspyörän painikkeella
2.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin
vaihtaa värin VIHREÄSTÄ HARMAAKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
CC symboleiksi
ACC –
sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin
on asetettu valmiustilaan.
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa
kulloisenkin nopeuden.
3.
3.
VAROITUS
ACC-toiminnosta CC-toimintoon vaihtaminen
tarkoittaa, että auto:
•
ei enää ylläpidä valittua ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon.
•
noudattaa vain tallennettua ajonopeutta,
joten kuljettajan on itse jarrutettava tarvittaessa.
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja
tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä
ennalta valitun aikaetäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Vakionopeudensäädin (s. 288)
Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori,
ACC aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori seuraavan kerran.
42
43
44
300
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
Useita mukautuvan nopeudensäätimen (ACC45)
-järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan
näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että edellä ei ole
seurattavia ajoneuvoja.
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI*
(Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h (80 mph).
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että se seuraa
samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat
samalla nopeudella.
45
Adaptive Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 301
KULJETTAJAN TUKI
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen.
Auto säilyttää tallennetun/valitun nopeuden.
Adaptive Cruise Contr.
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Ei käytettävissä
Symboli on HARMAA.
Adaptive Cruise Contr.
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
Symboli on HARMAA.
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
302
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist46
Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla
kaistan reunaviivojen välissä avustamalla
ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta
sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Näin Pilot Assist toimii
Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi
lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta mukavampaa
ja ajokokemuksesta rennomman.
Ohjausavun kulloinenkin tila
ilmenee ohjauspyöräsymbolin
väristä:
Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan
ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät
kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu
aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen
sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa
pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
• HARMAA ohjauspyörä (kuten
kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan
sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin
tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan,
esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään
estettä tiellä.
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain, jos
kaistan kummallakin sivulla on selkeät kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei pysty havaitsemaan.
• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa
aktiivista ohjausapua
VAROITUS
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei näe
ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee
ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi sen
uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät
kuitenkin jatkuvasti aktiivisina.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan
ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät.
Kamera- ja tutkayksikkö
VAROITUS
Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön
ilman edeltävää varoitusta.
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija
46
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
}}
303
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla
ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
47
304
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla
aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä
olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin
tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon
nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.
VAROITUS
•
Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja
hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
•
Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten
eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai
moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään
matalien perävaunujen, vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien
ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä,
risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on
paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesitai lumisateessa, näkyvyyden ollessa
huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja
liityntärampeilla.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukijärjestelmien komponentit on
aina huollatettava korjaamolla47.
Kaarteissa ja kun tie jakautuu kaistoihin
Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan
kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa ohjausapua
Pilot Assist -toiminnolta vaan olla aina valmiina
KULJETTAJAN TUKI
lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti
kaarteissa.
•
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 311)
Pilot Assist -toiminnon säätimet ja
näyttönäkymä
Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos
ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on
ohjattava kohti haluamaansa ajokaistaa
ilmaistakseen ajosuunnan Pilot Assist -toiminnolle.
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa (s. 312)
•
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä
(s. 313)
Yhteenveto siitä, miten Pilot Assist -toimintoa
säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella
painikesarjalla ja miten toiminto näytetään näytössä.
•
Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden säätäminen (s. 314)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen (s. 315)
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 316)
•
Ohitusavustin (s. 317)
•
Pilot Assist pyrkii pitämään auton
ajokaistan keskellä
Kun Pilot Assist auttaa ohjauksessa, se pyrkii
kohdistamaan auton ajokaistamerkintöjen väliin ja
siksi mahdollisimman pehmeän ajokokemuksen
kannalta suositellaan, että auto saa itse löytää
optimaalisen sijainnin. Kuljettajan vastuulla on
varmistaa, että auto sijoittuu ajokaistalle turvallisella tavalla, ja siksi hänellä on aina mahdollisuus
säätää auton sijaintia lisäämällä omaa ohjausvaikutustaan.
•
Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla
tavalla ajokaistalle, suositellaan, että Pilot
Assist poistetaan käytöstä tai sen tilalle valitaan mukautuva nopeudensäädin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistys
(s. 306)
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset (s. 309)
Pilot Assist -toiminnon säätimet ja näyttönäkymä (s. 305)
Säätimet
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
▶: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen
Pilot Assist -toimintoon
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot
Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 305
KULJETTAJAN TUKI
||
: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
Kuljettajan näyttö
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja
käynnistys
Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen
käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
◀: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
Toimintosymboli
Nopeuksien osoittaminen.
Tallennettu nopeus
Kohdeautosymbolit
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan ajoneuvoon
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli
Oman auton kulloinenkin nopeus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
306
Pilot Assist (s. 303)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään
seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa valmiustilassa:
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ▶ (6).
> Symboli
vaihtuu Pilot Assist -toimintoon valmiustilassa (8).
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist käynnistyy ja nopeusmittarin
keskustassa numeroin näytettävä kulloinenkin nopeus tallennetaan.
...tai...
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa käynnistettynä:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta ▶ (6).
> Pilot Assist käynnistyy.
Vain jos ohjauspyöräsymboli (2)
on vaihtunut HARMAASTA
VIHREÄKSI, Pilot Assist ohjausapu on aktiivinen.
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle on
se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä.
Jos Pilot Assist havaitsee, että
kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, se kehottaa kuljettajaa hetken kuluttua ohjaamaan autoa aktiivisesti näyttämällä symbolin ja teksti-ilmoituksen.
Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa
toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Jos kuljettajan käsiä ei edelleenkään havaita
ohjauspyörällä muutaman sekunnin kuluttua,
kehotus ohjata autoa aktiivisesti toistetaan ja
varoitusäänimerkki annetaan.
Jos Pilot Assist ei muutaman sekunnin kuluttua
vieläkään havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, varoitussignaali voimistuu ja ohjaustoiminto
suljetaan. Tämän jälkeen Pilot Assist on käynnis.
tettävä uudelleen ohjauspyörän painikkeella
HUOM
Vain jos etäisyyssymboli näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella, Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist toimii vain, kun kuljettajalla on kädet ohjauspyörässä.
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist (s. 303)
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 307)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Pilot Assist -toiminnon sulkeminen tilapäisesti ja
asettaminen valmiustilaan:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist siirtyy valmiustilaan – symboli
(8) kuljettajan näytössä vaihtaa väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus
vaihtaa väriä BEIGESTÄ HARMAAKSI.
...tai...
}}
307
KULJETTAJAN TUKI
||
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (3).
> Pilot Assist sulkeutuu ja vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen aktiiviseen tilaan.
–
VAROITUS
•
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja ohjattava
itse sekä säädeltävä sekä ajonopeutta
että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja auto
tulee liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa,
etäisyysvaroitustoiminto* varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Pilot Assist deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan,
jos:
•
•
•
308
Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu
kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun tämä tilanne on
ohi, ohjausapu aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos kaistan reunamerkinnät voidaan edelleen havaita.
Automaattinen valmiustila
Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä,
esim. ajonvakautuksesta/luistonestosta ESC48.
Jos jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, Pilot Assist kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
käyttöjarrua painetaan.
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
•
suuntavaloja käytetään pitempään kuin
1 minuutti.
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
•
kytkinpoljin on painettuna noin 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
•
•
•
•
•
käsiä ei pidetä ohjauspyörällä.
seisontajarru aktivoidaan.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon
tienpinnasta.
•
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist
on epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde,
esim. ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan
näytössä.
•
48
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää
turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua
esimerkiksi seuraavista seikoista:
•
•
kuljettaja avaa oven.
jarrujen lämpötila on korkea.
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist -toiminnon
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa
monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin aina
kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun
voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla
tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot
Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla seuraavat:
•
kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin.
•
kaistojen rajoissa on epäselvyyttä, esim.
kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä,
poistumisramppien kohdalla tai jos kaistamerkintöjä on useita.
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja tai
muita linjoja kuin kaistamerkintöjä, esim.
jalkakäytävän reunoja, tienpinnan saumoja
tai paikkoja, kaiteiden reunoja, tienreunoja
tai teräviä varjoja.
Pilot Assist -toiminnon aktivoiminen uudelleen:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist (s. 303)
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistys
(s. 306)
•
•
•
kaista on kapea tai mutkainen.
kaistalla on mäki tai töyssy.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valaistus
huonontaa näkyvyyttä, vastavalo, märkä
ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä, että
Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia rajoituksia:
•
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita
jne.) ei havaita. Ne voidaan myös tunnis}}
309
KULJETTAJAN TUKI
taa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin
on olemassa vaara siitä, että auto osuu
näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
||
•
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia
esineitä ja esteitä, esim. ajoradan kuoppia,
paikallaan olevia esteitä tai esineitä, jotka
peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
•
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
•
Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se ei
voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja
pitämään autoa kaistalla.
•
Jos autossa on Sensus Navigation*, toiminto voi käyttää karttatietojen sisältämiä
tietoja, jolloin suorituskyky voi vaihdella.
•
•
Ajotilat (s. 443)
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa.
Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea
etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
•
Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos
auto on raskaasti kuormattuna tai autoon on
kytketty perävaunu.
HUOM
Pilot Assist ei voi aktivoitua, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tai vastaava.
Muuta
•
Pilot Assist suljetaan, jos nopeudesta riippuvan ohjauspyörän vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää haluttuun
tilaan.
310
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pilot Assist (s. 303)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 274)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja
ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä
ja/tai head-up-näytössä*.
Tässä muutamia esimerkkejä49.
Yllä olevassa kuvassa50 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia
ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Yllä olevassa kuvassa50 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia
ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Pilot Assist antaa myös ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Yllä olevassa kuvassa50 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
49
50
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h (80 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 311
KULJETTAJAN TUKI
Varoitus kuljettajan tuelta
törmäyksen uhatessa
||
Kuljettajan tukijärjestelmät Pilot Assist ja mukautuva nopeudensäädin*51 voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.
tusääni huomauttamaan kuljettajalle välittömän
asiaan puuttumisen välttämättömyydestä.
VAROITUS
Kuljettajan tukijärjestelmät varoittavat vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut
– sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai
tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää koskaan jääkö
odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun
se on tarpeen.
Yllä olevassa kuvassa50 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist antaa ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 303)
Törmäysvaroituksen ääni ja symboli.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Kuljettajan tuki käyttää noin 40 % käyttöjarrun
kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä kuljettajan tuki selviytyy eikä
kuljettaja jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoi-
50
51
312
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla.
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
Kohteen vaihto kuljettajan
tukijärjestelmissä
VAROITUS
Kun kuljettajan tuki seuraa toista ajoneuvoa
yli n. 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa kohdeajoneuvoa liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää sen
sijaan tallennettuun nopeuteen.
Kuljettajan tukijärjestelmiin mukautuva nopeudensäädin*52 ja Pilot Assist kuuluu automaattivaihteiston yhteydessä kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.
Kohteen vaihto
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Etäisyysvaroitus* (s. 292)
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Kuljettajan tuki kytketään pois ja asetetaan valmiustilaan:
Head-up-näyttö* (s. 132)
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja kuljettajan tuki on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu kohde,
esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei kuljettajan
tuella enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Pilot Assist (s. 303)
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Kun kuljettajan tuki seuraa toista ajoneuvoa alle
30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon,
kuljettajan tuki jarruttaa paikallaan olevan ajoneuvon vuoksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
52
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Pilot Assist (s. 303)
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste. 313
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden
säätäminen
Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan säätää ajallinen etäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*53, Pilot Assist ja etäisyysvaroitus* noudattavat.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
HUOM
Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi
autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
HUOM
Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja
ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa
ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.
Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei
ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin
lisää aikaväliä hieman.
53
314
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
•
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Jos kuljettajan tuki ei näytä reagoivan
lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa,
syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys
edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin ennalta valittu ajallinen etäisyys.
Ajotilat kuljettajan tukea varten
Kuljettaja voi valita eri ajotiloja sitä varten, miten
kuljettajan tuen tulee säilyttää ennalta valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon.
Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
54
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle,
mukautuvalle nopeudensäätimelle*54 ja Pilot
Assist -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu
nopeus.
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Pure – Kuljettajan tuki keskittyy optimoimaan
polttoainetaloudellisuuden, jolloin ajallinen
etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on
pitempi.
• Hybrid – Kuljettajan tuki keskittyy ylläpitämään mahdollisimman pehmeästi ennalta
asetettua ajallista etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
VAROITUS
•
Kuljettajan tuen tallennetun
nopeuden säätäminen
• Power – Kuljettajan tuki keskittyy ylläpitämään suoremmin ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä
tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
: Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
Tallennettu nopeus.
Ajotilat (s. 443)
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Pilot Assist (s. 303)
Etäisyysvaroitus* (s. 292)
Head-up-näyttö* (s. 132)
Adaptive Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 315
KULJETTAJAN TUKI
||
–
•
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
(1) tai
lyhyesti ohjauspyörän painiketta
(2) tai pitämällä niitä painettuina.
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3)
on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
(1) painamista,
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa
kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattivaihteisto
Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään
200 km:n/h (125 mph:n) ajonopeuteen asti.
neuvon seuraamisesta pysähdyksiin asti, pienempää nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) ei voida
valita/tallentaa.
Käsivalintainen vaihteisto
Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista ajoneuvoa ajonopeudesta 30 km/h (20 mph)
nopeuteen 200 km/h (125 mph:n) asti.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist -toiminnossa ja mukautuvassa
nopeudensäätimessä* (ACC55) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja
seistäessä paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja
seistäessä paikallaan
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia – jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva ajoneuvo
alkaa jälleen liikkua, kuljettajan tukitoiminto asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen
jarrutus.
Vakionopeudensäädin (s. 288)
–
Pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h
(20 mph) – suurin on 200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan
tukijärjestelmissä
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Pilot Assist (s. 303)
Toiminto aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Toiminto palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan
seisomisesta enintään 140 km/h (87 mph) ajonopeuteen asti.
Huomatkaa, että pienin ohjelmoitava nopeus on
30 km (20 mph) – vaikka se selviää toisen ajo-
316
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Kuljettajan tuki voi pitää auton paikallaan
enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.
Ennen kuin kuljettajan tuki voidaan aktivoida
uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja toiminto asettuu
valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja
auto voi alkaa rullata – kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton
pitämiseksi paikallaan.
Näin käy, jos toiminto pitää auton paikallaan käyttöjarrulla ja:
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
toiminto on pitänyt auton paikallaan kauemmin kuin n. 5 minuuttia
Ohitusavustin voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa. Toimintoa voidaan käyttää Pilot Assist -toiminnon tai mukautuvan
nopeudensäätimen* (ACC56) kanssa.
jarrut ovat ylikuumentuneet
Miten ohitusavustin toimii
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Kun Pilot Assist tai ACC seuraa toista ajoneuvoa
ja kuljettaja merkitsee edessä olevan ohituksen
suuntavilkulla57, järjestelmä auttaa kiihdyttämällä
autoa kohti edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin
oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohitusavustin
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Pilot Assist (s. 303)
Jarrutoiminnot (s. 427)
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
•
•
•
seisontajarru kytketään
•
kuljettaja asettaa toiminnon valmiustilaan.
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua
muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa. Kun
esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle tielle, auto
kiihdyttää hetkellisesti.
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton
pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
55
56
57
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Ohitusavustimen käyttäminen (s. 318)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 317
KULJETTAJAN TUKI
•
•
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Ohitusavustimen käyttäminen
Pilot Assist (s. 303)
Ohitusavustimen käyttäminen edellyttää joidenkin
vaatimusten täyttymistä.
VAROITUS
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä
tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä ovat
esim.:
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
•
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin ohitus
tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
tallennettu nopeus on riittävän suuri, jotta
turvallinen ohitus voidaan tehdä.
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää vasenta suuntavilkkua vasemmalta
ohjattavassa ja oikeaa oikealta ohjattavassa
autossa.
> Ohitusavustin käynnistyy.
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Tämänkaltaiset tilanteet vältetään siirtämällä
mukautuva vakionopeudensäädin tai Pilot Assist
väliaikaisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
318
Ohitusavustin (s. 317)
Mukautuva vakionopeudensäädin* (s. 294)
Pilot Assist (s. 303)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikkö
•
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 329)
•
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä (s. 320)
Tutkayksikön sijoitus.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Kaista-avustaja
Pilot Assist*
City Safety
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön
laittomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
* Valinnais-/lisävaruste. 319
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
Tästä voidaan lukea auton ACC58-, PA59- ja
BLIS60 -toimintojen tutkayksiköiden tyyppihyväksynnät.
Markkina-alue
ACC &
PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilia
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Eurooppa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
58
59
60
320
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC &
PA
BLIS
Tyyppihyväksyntä
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Yhdistyneet Arabiemiraatit (UAE)
Symboli
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
321
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
Meksiko
Moldavia
ACC &
PA
BLIS
✓
Singapore
И011 14
✓
✓
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Etelä-Afrikka
✓
322
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbia
Tyyppihyväksyntä
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symboli
TA-2014/2390
APPROVED
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC &
PA
BLIS
✓
Taiwan
Symboli
Tyyppihyväksyntä
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
Radiolaitteiston tyyppihyväksyntä
Markkinaalue
Symboli
Eurooppa
Tyyppihyväksyntä
Täten Volvo Cars
ilmoittaa, että kaikki
radiolaitteet täyttävät
direktiivin
2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja
muut tärkeät määräykset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkayksikkö (s. 319)
323
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Aiheeseen liittyvät tiedot
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa
tien sivuviivat tai liikennemerkit.
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 329)
Kamerayksikön sijainti.
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
324
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja*
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
City Safety
Driver Alert Control*
Liikennemerkki-informaatio*
Automaattinen kaukovalo *
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
Kamera- ja tutkayksiköllä on tiettyjä rajoituksia,
mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Kuljettajan on oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:
Kamera ja tutka
Yksikkö tukossa
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön kanssa.
Älkää sijoittako, liimatko tai asentako mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle eikä kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille, koska tällöin
kamera- ja tutkapohjaisiin toimintoihin saattaa
tulla häiriöitä. Toiminnot saattavat heikentyä, sulkeutua kokonaan tai toimia väärällä tavalla.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä
auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset
toiminnot voivat häiriintyä, huonontua, sulkeutua
kokonaan tai toimia virheellisesti.
Merkitty alue tulee puhdistaa säännöllisesti ja pitää
vapaana tarroista, esineistä, aurinkokalvoista yms.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa
luminen.
}}
325
KULJETTAJAN TUKI
||
Syy
Toimenpide
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet
ovat suotuisammat.
n. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) tai suurempi,
on otettava yhteyttä korjaamoon61 tuulilasin
vaihdattamista varten.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan koko
tuulilasi on vaihdettava.
Vaurioitunut tuulilasi
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteyttä korjaamoon61 varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdon yhteydessä on asennettava saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
•
Vaihdettaessa tuulilasi kamera- ja tutkayksikkö on kalibroitava uudelleen korjaamolla61
auton kaikkien kamera- ja tutkapohjaisten
järjestelmien toiminnan varmistamiseksi.
HUOM
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua. Toiminnot
saattavat heikentyä, sulkeutua kokonaan tai
toimia väärällä tavalla.
Jotta tutkayksikköä käyttävät kuljettajan tukitoiminnot eivät jää toimimatta tai toimi virheellisesti/
heikosti, seuraavia ohjeita on noudatettava:
•
61
326
Jos tuulilasiin jonkin kamera- ja tutkayksikön
"ikkunan" eteen tulee halkeama, naarmu tai
kiveniskemä, joka on kooltaan
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tutka
Auton nopeus
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo
heikkenee huomattavasti, jos kyseisen ajoneuvon
ajonopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta.
KULJETTAJAN TUKI
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä
tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
Matalat perävaunut
tiheässä sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai
deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun
kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, suurikokoisia
eläimiä ja muita ajoneuvoja.
Matala perävaunu tutkan katvealueella.
Tutkayksikön näkökenttä.
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellaisen,
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton havaita
myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen ajaessaan matalan
perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen tai Pilot Assist -järjestelmän ollessa
aktivoitu.
Kamera
Alentunut näkyvyys
Kameroilla on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli ne "näkevät" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa,
}}
327
KULJETTAJAN TUKI
||
Pysäköintiapukamera*
Sokeat sektorit
Viallinen kamera
Jos kamerasektori on musta ja
sisältää tämän symbolin,
kamera ei toimi.
suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.
Takapysäköintikamera
Seuraavassa kuvassa on esimerkki.
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä
autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne
eivät varoita esteistä.
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.
Pysäköintiapukameran 360°:n näkymässä* voi
este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden
välisissä liittymissä.
VAROITUS
Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä,
suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja
esteet voivat siksi jäädä huomaamatta, ennen
kuin auto on hyvin lähellä estettä.
HUOM
Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa
tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen kameran
symbolia:
•
•
•
avoin ovi
avoin takaluukku
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kamerayksikkö (s. 324)
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 319)
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
autoa vasten käännetty ulkopeili.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi
vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun
328
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran
näkyvyyden.
Auton vasen kamera ei toimi.
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 329)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön
kunnossapitosuosituksia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Jotta kamera- ja tutkayksiköt toimisivat oikein, ne
täytyy pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta
sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
Kamerayksikkö (s. 324)
Tutkayksikkö (s. 319)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Takatutkayksiköiden sijoitus. Pitäkää tämä merkitty pinta
puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla puolella.
•
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää,
että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
•
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti, ettei linssi naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Pysäköintitunnistimien sijainti.
62
Kuljettajan tukijärjestelmien komponentit on
aina huollatettava korjaamolla62.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste. 329
KULJETTAJAN TUKI
City Safety™
Safety63
City
voi varoittaa kuljettajaa valo-, äänija jarrutusvaroituksilla auttaakseen häntä havaitsemaan yllättäen ilmaantuvat jalankulkijat, pyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja ajoneuvot – auto
yrittää tällöin jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja ei reagoi itse kohtuullisen ajan sisällä.
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen
ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri
edellä olevan ajoneuvon taakse.
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan
olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
VAROITUS
•
City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai
alentaa törmäysnopeutta, mutta täyden
jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös
silloin, kun auto jarruttaa automaattisesti.
•
Varoitus ja ohjausapu aktivoituvat vain
törmäysvaaran ollessa suuri – älkää siksi
koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista asiaan.
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
•
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.
City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten
välttämiseksi.
Kamera- ja tutkayksikön sijainti.
City Safety voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.
City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa,
joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen
eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.
Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
63
330
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa
törmäys on erittäin lähellä.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten (s. 333)
•
Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla (s. 334)
City Safety -toiminnon parametrit ja osatoiminnot (s. 331)
•
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia (s. 339)
City Safety -toiminnon parametrit ja
osatoiminnot
•
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
(s. 338)
City Safety voi välttää törmäyksen edellä kulkevan ajoneuvon, pyöräilijän, jalankulkijan tai suurikokoisen eläimen kanssa alentamalla ajonopeutta automaattista jarrutustoimintoaan käyttäen.
•
•
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 337)
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä
liikenteessä (s. 338)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 340)
City Safety -toiminnon ilmoitukset. (s. 343)
Jos nopeusero on suurempi kuin seuraavassa
ilmoitetut ajonopeudet, City Safety -toiminnon
automaattinen jarrutustoiminto ei voi estää törmäystä, mutta kylläkin lieventää sen seurauksia.
Ajoneuvo
Edellä ajavan ajoneuvon kohdalla City Safety voi
alentaa ajonopeutta enintään 60 km/h (37 mph).
pyöräilijät
Pyöräilijän kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
Jalankulkija
Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
Suurikokoiset eläimet
Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa, City
Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään
15 km/h (9 mph).
Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta suurilla ajonopeuksilla ja se on tehokkaimmillaan ajonopeuden ylittäessä 70 km/h
(43 mph), alhaisilla ajonopeuksilla sen tehokkuus
huononee.
}}
331
KULJETTAJAN TUKI
||
City Safety -osatoiminnot
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Jos vaarana on törmäys jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, pyöräilijän tai ajoneuvon kanssa, kuljettajan huomio herätetään valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla sekä
kuljettajan jarruttaessa tai painaessa kaasua voimakkaasti jarrutusvaroitusta ei anneta. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden
mukaan.
2 - Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Katsaus toimintaan.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa
järjestyksessä:
1.
Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu
3.
Automaattijarrutus
Alla olevissa kolmessa kohdassa selitetään ominaisuuden toimintatapa:
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.
332
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla.
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta, jos
järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät ja
ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat
samaan suuntaan oman auton kanssa sen edellä.
City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet, jotka kulkevat tien yli
auton edessä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen
jarrutustoiminto.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa,
automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä,
jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden
vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos
se riittää törmäyksen välttämiseen.
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan aina
keskeyttää siten, että kuljettaja painaa voimakkaasti kaasupoljinta.
HUOM
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan
näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että toiminto on/on ollut aktiivinen.
VAROITUS
City Safety -toimintoa ei saa käyttää kuljettajan ajotavan muuttamiseen – kuljettaja ei saa
vain luottaa siihen, että City Safety jarruttaa
autoa.
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa aloittaa
puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
HUOM
Jos autossa on käsivaihteisto, moottori sammuu automaattisen jarrutuksen pysäytettyä
auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta sitä ennen.
City Safety on tosin aina aktivoituna, mutta kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.
Kun City Safety jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Automaattisen jarrutustoiminnon aktivoituessa
turvavyönkiristimet voidaan aktivoida.
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan
olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos
autoa on jarrutettu edessä olevan hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
HUOM
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan se
aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori/sähkökäytöllä ja on sitten päällä,
kunnes moottori sammutetaan/sähkökäyttö
katkaistaan.
Varoitusetäisyys määrittelee järjestelmän herkkyyden ja säätelee sitä, millä etäisyydellä valo-, äänija jarrutusvaroitukset annetaan.
Varoetäisyyden valitseminen:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 330)
Head-up-näyttö* (s. 132)
Turvavyönkiristin (s. 45)
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2.
Valitkaa kohdassa City Safety -varoitus
Myöhään, Normaali tai Varhain halutun
varoetäisyyden asettamiseksi.
Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, voidaan valita varoetäisyys Normaali tai
Myöhään.
Jos varoitusten koetaan toistuvan liian usein ja
häiritsevän, varoetäisyyttä voidaan lyhentää, jolloin
varoitusten kokonaismäärä tietysti vähenee, mutta
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 333
KULJETTAJAN TUKI
||
City Safety varoittaa tällöin myöhäisemmässä vaiheessa.
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Varoetäisyyttä Myöhään tulee siksi käyttää vain
poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
VAROITUS
•
•
334
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko City Safety -toimintoa ihmisiä,
eläimiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja
hengenmenetyksen vaara.
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää
kuljettajan reaktioaikaa.
•
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä
tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos
edessä oleva ajoneuvo jarruttaa äkkiä voimakkaasti.
•
Jos varoetäisyydeksi on asetettu Varhain,
varoitukset annetaan ennakoidummin.
Tämä voi aiheuttaa sen, että varoitukset
tulevat useammin kuin varoitusetäisyydellä Normaali, mutta on suositeltavaa
silti City Safety -toiminnon tehostamiseksi.
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 330)
Rear Collision Warning (s. 344)
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
City Safety voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan
ajoneuvot, pyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja
jalankulkijat.
Ajoneuvo
City Safety havaitsee useimmat paikallaan seisovat tai oman auton kanssa samaan suuntaan kulkevat ajoneuvot. Tietyissä tilanteissa toiminto voi
myös havaita vastaan tulevat ajoneuvot ja risteävän liikenteen.
Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon pimeällä,
täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista
selvästi.
Polkupyöräilijä
Optimaaliset esimerkit siitä, mitä City Safety tulkitsee
polkupyöräilijäksi - selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
KULJETTAJAN TUKI
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja polkupyörän hahmosta – tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet, olkapäät,
jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän, tämän
pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun
polkupyörän päällä.
VAROITUS
Jalankulkija
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa eikä
esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
•
polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
pyöräilijöitä, jos kontrasti pyöräilijän taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat
tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä
kokonaan pois.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää
jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta – tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa
pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa
taustaan olla kontrasti, joka voi riippua vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne. Kontrastin
ollessa heikko voidaan jalankulkija havaita joko
myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois jääviä varoituksia
ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin,
jos auton valonheittimet valaisevat heitä.
}}
335
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Suurikokoiset eläimet
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä
esimerkiksi pysty näkemään:
VAROITUS
•
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka ovat
lyhyempiä kuin 80 cm (32 in.).
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia suurikokoisia eläimiä kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
•
jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus
voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai
jäädä kokonaan pois.
•
osittain piilossa olevia suurikokoisia eläimiä.
•
suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä
suurikokoisia eläimiä.
•
juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
Jos autonne eteen ilmestyy suurikokoinen eläin,
Large Animal Detection, joka on osa City Safety järjestelmää, voi joissakin tilanteissa varoittaa
eläimestä ja tukea jarruttamista.
•
suurikokoista eläintä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään
tai jäädä kokonaan pois.
Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, suurikokoisen eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan
järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman
yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista – tämä
edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin suoraan
sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille ominaisella
tavalla.
•
pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja
esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Hyviä esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi: paikallaan seisovat tai hitaasti kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat selvästi.
Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon
kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan
eläintä.
336
City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet
pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat
niitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 330)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 340)
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä
liikenteessä (s. 338)
KULJETTAJAN TUKI
City Safety risteävässä liikenteessä
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
•
City Safety voi auttaa kuljettajaa tilanteessa,
jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan
auton ajoradan yli risteyksessä.
VAROITUS
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
: Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon
törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan ensin tulla
sektoriin, jossa City Safety voi analysoida tapahtuman.
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
oman auton täytyy kääntyä vasemmalle markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen liikenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
VAROITUS
Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka
sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi
varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 330)
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä
liikenteessä (s. 338)
337
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän
on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää liikennettä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 337)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 340)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
City Safety väistöliikkeen ollessa
estetty
City Safety voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti aikaisemmin, kun törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla sivuun.
City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti
ennakoida, onko sivuille mahdollisia "pakoteitä",
jos edessä havaitaan myöhäisessä vaiheessa
hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.
Näitä tapauksia voivat olla esim.:
•
jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta
ESC kytkeytyy toimintaan
•
•
•
jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
•
338
jos jokin peittää vastaantulevan auton
jos kohtaavan ajoneuvon valonheittimet eivät
pala
jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa myöhäisessä vaiheessa.
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti
aikaisemmin.
Oma auto
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
City Safety ei aloita automaattista jarrutusta niin
kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.
KULJETTAJAN TUKI
Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei
ole enää mahdollinen esim. viereisellä kaistalla
olevan liikenteen takia, se voi auttaa kuljettajaa
aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
•
•
•
City Safety™ (s. 330)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 340)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
City Safety jarruttaa vastaantulevien
ajoneuvojen takia
City Safety voi auttaa kuljettajaa hätäjarruttamaan, jos vastaantuleva ajoneuvo on oman auton
kaistalla.
Jos vastaantuleva ajoneuvo tulee oman auton
kaistalle ja törmäys on väistämätön, City Safety
voi alentaa ajonopeutta lieventääkseen törmäyksen voimakkuutta.
Oma auto
Vastaan tuleva ajoneuvo
Jotta toiminto toimii, seuraavien kriteerin on täytyttävä:
•
oman auton nopeuden pitää olla yli 4 km/h
(3 mph)
•
tieosuuden on oltava suora
}}
339
KULJETTAJAN TUKI
||
•
oman auton kaistalla on oltava selkeät sivumerkinnät
•
oman auton on oltava suorassa omalla kaistalla
•
vastaantulevan ajoneuvon on oltava oman
auton kaistamerkintöjen sisällä
•
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa
•
•
toiminto voi varautua vain nokkakolareihin
VAROITUS
•
•
toiminto voi havaita ainoastaan nelipyöräiset
autot.
HUOM
•
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
VAROITUS
Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka
sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi
varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä.
•
64
65
340
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Electronic Stability Control
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 330)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 340)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
City Safety -toiminnon rajoitukset
Toiminnon City Safety64 toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Ympäristö
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot
ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden,
rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä välttää
törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat
jarrut ja vakautuksenhallinta ESC65 antavat mahdollisimman hyvän jarruvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos
kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan
eteen.
Lämpö
Jos matkustamon lämpötila on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa
näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä väliaikaisesti pois toiminnasta.
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen
jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita pimeällä
myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- ja tutkayksikkö on tukkeutunut, se
tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä,
polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton
edessä - siitä seuraa, että City Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukijärjestelmien komponentit on
aina huollatettava korjaamolla66.
66
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
Muuta
VAROITUS
•
Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää
myöhään tai jättää käynnistämättä, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa
aikaan sen, etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan edessä olevia
jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja oikealla
tavalla.
•
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä, pitää
sen etu- ja takavalaisinten toimia ja
valaista selvästi.
•
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde on
rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta – järjestelmä voi antaa heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon
nopeus on alle 50 km/h (30 mph). Paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja
käytetään, jos ajoneuvon nopeus on enintään 70 km/h (43 mph). Suurikokoisten
eläinten kohdalla nopeuden alennus on
alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla varoitus
ja jarrutus suurikokoisten eläinten takia
on vähemmän tehokasta.
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa oma
auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina, mistä
johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa
kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa ja kaasuttaa,
vaikka törmäys on väistämätön.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi siksi
myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
}}
341
KULJETTAJAN TUKI
||
•
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista ja suurikokoisista
eläimistä voidaan kytkeä pois toiminnasta
johtuen pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
•
Älkää asettako, liimatko tai asentako
mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle,
kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille - se voi häiritä kameraan perustuvia
toimintoja.
•
Kameran anturin alueella olevat esineet,
lumi, jää tai lika voivat heikentää toimintoa, sulkea sen kokonaan tai aiheuttaa
toiminnon virheellisen vasteen.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Markkina-aluerajoitus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
Jos City Safety ei näy keskinäytön Asetuksetvalikossa, autoa ei ole varustettu tällä toiminnolla.
Hakupolku keskinäytön päänäkymässä:
•
342
Asetukset
My Car
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 330)
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä
liikenteessä (s. 338)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
City Safety
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
City Safety
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 330)
343
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning67
Warning68
Toiminto Rear Collision
(RCW) voi
auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan ajoneuvon päälle ajamaksi joutumisen.
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori.
Tietyissä tapauksissa Rear Collision Warning
(RCW) -toiminnon on vaikea auttaa kuljettajaa
törmäysvaaran yhteydessä.
Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos:
Toiminto voi varoittaa takana tulevan ajoneuvon
kuljettajaa uhkaavasta törmäyksestä vilkuttamalla
suuntavaloja voimakkaasti.
•
•
takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
Jos toiminto laskee, että oma auto on vaarassa
joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden
ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat tiukentaa etuistuinten turvavyöt ja turvajärjestelmä Whiplash Protection System aktivoituu.
•
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms., tällöin -toiminto
poistuu automaattisesti toiminnasta.
Juuri ennen kuin päälleajo takaapäin tapahtuu,
toiminto voi aktivoida myös käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin törmäyshetkellä. Käyttöjarru aktivoidaan kuitenkin
vain, jos oma auto seisoo paikallaan. Käyttöjarru
vapauttaa välittömästi, jos kaasupoljinta painetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
344
Rear Collision Warning69 -toiminnon
rajoitukset
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Whiplash Protection System (s. 41)
67
68
RCW: Varoitus peräänajosta.
Toiminto ei ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.
Rear Collision Warning -toiminnon rajoitukset
(s. 344)
takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa viime
hetkellä
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten
takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on
pois käytöstä.
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rear Collision Warning (s. 344)
KULJETTAJAN TUKI
BLIS*
BLIS70-toiminto on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden vinosti
takana tai sivulla olevat ajoneuvot kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on
useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu
varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä
olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla ajokaistalla.
BLIS-valon sijainti71.
BLISin periaate
Merkkivalo
Kuolleen kulman vyöhyke
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 10 km/h (6 mph).
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai
nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2,
merkkivalo ko. ulkotaustapeilin yhteydessä palaa
kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen
puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee,
69
70
71
RCW: Varoitus peräänajosta.
Blind Spot Information Systems
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 345
KULJETTAJAN TUKI
||
merkkivalo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu
voimakkaammalla valoteholla.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät
molemmat lamput.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
346
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (s. 347)
•
•
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 347)
BLIS -toiminnon ilmoitukset. (s. 349)
KULJETTAJAN TUKI
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä
BLIS72-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa moottori, se on edelleen suljettuna moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy
jälleen.
BLIS -toiminnon rajoitukset
Toiminnon BLIS73 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS-valon sijainti.
•
•
Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla puolella74.
Merkkivalo
Esimerkkejä rajoituksista:
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän
painikkeella.
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
•
BLIS-toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta, jos auton sähköjärjestelmään liitetään
perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta BLIS toimii optimaalisesti, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tms.
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori,
toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
72
BLIS* (s. 345)
Blind Spot Information Systems
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 347
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
73
74
348
BLIS* (s. 345)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Blind Spot Information Systems
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
Joukko BLIS75-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA A on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
A
Cross Trafic Alert*
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
75
BLIS* (s. 345)
Cross Traffic Alert* (s. 350)
Blind Spot Information System
* Valinnais-/lisävaruste. 349
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert76*
BLIS77-toimintoa
Cross Traffic Alert (CTA) on
täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan auton
takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
•
akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä,
miltä puolelta kohde lähestyy.
•
näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun
Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
•
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
VAROITUS
CTAin periaate
CTA täydentää BLIS-toimintoa näyttäen peruuttamisen aikana risteävän liikenteen sivulta, esim.
kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.
76
77
350
CTA-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun
Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 351)
Cross Traffic Alert -toiminnon aktivointi /
aktivoinnin poisto (s. 351)
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset
(s. 353)
Cross Traffic Alert78 -toiminnon
aktivointi / aktivoinnin poisto
Cross Traffic Alert80 -toiminnon
rajoitukset
•
•
BLIS* (s. 345)
Kuljettaja voi poistaa CTA79-toiminnon käytöstä.
Toiminnon CTA81 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Pysäköintitutka* (s. 377)
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa,
vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät
voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai
peittävien esineiden läpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä ennen
kuin ne ovat hyvin lähellä:
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina moottorin käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Cross Traffic Alert* (s. 350)
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
78
79
80
81
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
Cross Traffic Alert
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
Cross Traffic Alert
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 351
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 350)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin
muuttuu suhteessa peittävään ajoneuvoon/
esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee
nopeasti.
Esimerkkejä lisärajoituksista
• Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
352
•
CTA poistuu automaattisesti toiminnasta, jos
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta CTA toimii optimaalisesti, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tms.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert82 -toiminnon
ilmoitukset
Joukko CTA83-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLISA ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
A
Blind Spot Information System
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
82
83
Cross Traffic Alert* (s. 350)
BLIS* (s. 345)
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
Cross Traffic Alert
* Valinnais-/lisävaruste. 353
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
VAROITUS
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI84) voi
auttaa kuljettajaa havaitsemaan nopeusrajoitusmerkit sekä tietyt kieltomerkit.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Esimerkkejä85 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Jos auto ohittaa nopeusrajoituskyltin, rajoitus
näytetään kuljettajan näytössä ja head-up-näytössä*.
Esimerkki luettavista merkeistä85.
RSI voi antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista ja
kielletystä ajosuunnasta.
HUOM
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
84
85
354
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen* (s. 356)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi* (s. 355)
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Liikennemerkki-informaatio ja Sensus
Navigation* (s. 358)
Liikennemerkki-informaation
aktivointi/deaktivointi*
•
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset*
(s. 358)
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI86) on
valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
•
Nopeuskameratiedot liikennemerkki-informaation yhteydessä* (s. 360)
•
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 360)
HUOM
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.
•
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio näytetään kuljettajan näytössä, vaikka liikennemerkki-informaatio ei olisi aktivoitu.
•
Liikennemerkkitietojen poistamiseksi kuljettajan näytöstä sekä automaattinen
nopeudenrajoitin että liikennemerkkiinformaatio on deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu mutta liikennemerkki-informaatio
deaktivoitu, liikennemerkki-informaatio ei
anna mitään varoituksia. Jotta varoituksia
annetaan, myös liikennemerkki-informaatio on aktivoitava.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
86
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 284)
RSI: Road Sign Information.
* Valinnais-/lisävaruste. 355
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio ja
liikennemerkkien näyttäminen*
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki88, esim. ohituskielto.
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI87) näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja
tilanteesta riippuen.
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkki sitä koskevalla puolella, kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla tämän merkin88 symbolilla kuljettajan näytössä.
jos karttatiedoissa ei ole tietoa kulloisenkin tieosuuden nopeusrajoituksesta.
Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistä88 ovat:
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Moottoritie päättyy.
Jos autossa on Sensus Navigation*, karttatietoja
käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko autolla
väärään ajosuuntaan.
Esimerkkejä88 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Kun toiminto on rekisteröinyt määrätyn nopeuden
liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää merkin
symbolina sekä värillisen merkinnän nopeusasteikossa.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoituksiin liittyviä tietoja haetaan myös karttatiedoista, joten kuljettajan näytössä voidaan näyttää
tietoa nopeusrajoituksesta tai muuttaa sitä, vaikka
nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu.
87
88
356
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen
ajamisesta kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on aktivoitu.
Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy
Kun toiminto havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin", jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu –
esimerkiksi moottoritien päättyessä – kuljettajan
näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan
liittyvän merkin.
Muuttunut nopeusraja
Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja
ajonopeusrajoitus muuttuu, vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.
Jos autossa on Sensus Navigation*, näytetään
tavalliset suorat nopeusrajoitusmerkit – epäsuorat
nopeusrajoitusmerkit näytetään tällöin vain silloin,
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Esimerkkejä suorasta nopeusmerkistä88.
Lisäkilvet
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy sammuksissa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan
liittyvän merkin.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoitusmerkit näytetään kuljettajan näytössä, kun
karttatiedoissa on tietoa nopeusrajoituksesta kullakin tieosuudella, vaikka varsinaista nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu. Jos karttatiedoissa ei
ole tietoa, merkki sammutetaan n. 3 minuutin
kuluttua edellisen nopeusrajoitusmerkin ohittamisesta.
Tietyt nopeudet ovat voimassa
esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio
kiinnitetään asiaan lisäkyltin
symbolilla nopeussymbolin alla.
Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin alapuolella88 merkitsee sitä, että toiminto on havainnut lisäkilven,
jossa on täydentävää informaatiota ko. nopeusrajoitukselle.
Esimerkkejä lisäkilvistä88.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle
tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla
erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella
ja/tai sumussa.
Koulusta tai leikkivistä lapsista
varoittavat kyltit
Jos satelliittinavigaattorin karttatiedoissa89 on koulusta tai
leikkivistä lapsista varoittava
kyltti88, kuljettajan näytössä
näytetään tämän tyyppinen
kyltti.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki, joka on
varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
88
89
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
Ainoastaan Sensus Navigation* -toiminnolla varustetussa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste. 357
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation*
Jos auto on varustettu Sensus Navigation* -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan navigontiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:
•
•
Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla,
näitä ovat esim. moottoritien ja moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
Jos aikaisemmin havaitun nopeusrajoituskyltin ei katsota enää olevan voimassa eikä
uutta merkkiä ole ohitettu.
HUOM
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
Nopeusvaroituksella varustettu
liikennemerkki-informaatiotoiminto
ja asetukset*
Liikennemerkki-informaation (RSI90) osatoiminto
Nopeusrajoitusvaroitus on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa osatoiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
Nopeusrajoitusvaroitus varoittaa kuljettajaa,
kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai ennalta
valittu "nopeusraja" ylittyy – varoitus toistetaan
kerran n. 1 minuutin kuluttua samalla nopeusrajoitusalueella, jos kuljettaja ei alenna ajonopeutta.
Uusi varoitus nopeusrajoituksen ylittämisestä,
mukaan lukien muistutus, voidaan antaa vasta
auton saavuttua uudelle/toiselle nopeusrajoitusalueelle.
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
90
91
358
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Nopeusvaroitus annetaan siten,
että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden sisältävä kuljettajan näytön symboli91 vilkkuu tilapäisesti, kun
nopeusraja ylitetään.
Asetukset
Nopeusvaroituksen rajan säätö
Kuljettaja voi valita, annetaanko varoitus kilven
mukaisen nopeuden ylittymisestä.
Valitkaa nopeusvaroituksen raja seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
3.
Säätäkää nopeusvaroituksen rajaa näytön
ylös-/alas-nuolien painalluksilla.
Huomatkaa, että tehtyä rajan
säätöä ei oteta huomioon, kun
kuljettajan näytössä näkyy
nopeuskameran symboli.
Nopeusvaroitus annetaan aina,
jos nopeusrajoitus ylittyy,
samalla näytetään nopeuskameratiedot.
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tässä näytetään vain eräs esimerkki.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Äänivaroitus käytössä / pois käytöstä
Nopeusvaroituksen yhteydessä on mahdollista
saada myös varoitusäänimerkki.
2.
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
2.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Merkitkää Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä tai poistakaa sen merkintä
varoitusäänen aktivoimiseksi tai käytöstä
poistamiseksi.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on aktivoitu, kuljettajaa varoitetaan myös ajettaessa yksisuuntaista tietä väärään suuntaan/kiellettyyn ajosuuntaan.
Varoitus nopeusvalvontakamerasta
käytössä / pois käytöstä
Jos autossa on Sensus
Navigation* ja karttatiedoissa
on tietoa nopeuskameroista,
kuljettaja voi halutessaan saada
kuuluvan varoituksen nopeuskamerasta.
Merkitkää Äänimerkkivaroitus
nopeuskamerasta tai poistakaa sen merkintä kuuluvan nopeuskameravaroituksen
aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Liikennemerkki-informaation nopeusvaroituksen aktivointi/deaktivointi (s. 359)
Liikennemerkki-informaation
nopeusvaroituksen aktivointi/
deaktivointi
Nopeusrajoitusvaroitus -osatoiminto aktivoidaan seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset*
(s. 358)
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
* Valinnais-/lisävaruste. 359
KULJETTAJAN TUKI
Nopeuskameratiedot
liikennemerkki-informaation
yhteydessä*
HUOM
•
Jos autossa on liikennemerkki-informaatio
(RSI92) ja Sensus Navigation*, järjestelmä voi
ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan näytössä.
•
•
Nopeuskameratiedot kuljettajan näytössä.
Jos auto ylittää havaitun
nopeusrajoituksen ja toiminto
Nopeusrajoitusvaroitus on
aktivoituna, nopeuskameran
lähestyessä annetaan nopeusvaroitus, mikäli kyseisen alueen
navigointikartta sisältää tietoa
nopeuskameroista.
92
93
360
Jotta äänivaroitus ylinopeudesta voidaan
saada, toiminnon
Nopeusrajoitusvaroitus on oltava aktivoitu ja osatoiminnon
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä
on oltava tilassa Päällä. Äänivaroitus
annetaan tällöin, jos auton nopeus ylittää
RSI-toiminnon kuljettajan näytössä näyttämän nopeuden.
Nopeuskameroita koskeva äänivaroitus
saattaa kuulua riippumatta auton nopeudesta, ylitetystä nopeusrajoituksesta tai
siitä, että toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on kytketty pois
päältä.
Liikennemerkki-informaation*
rajoitukset
Liikennemerkki-informaatiotoiminnon (RSI93) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa toimintoa, ovat:
•
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut merkit
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
Kaikilla alueilla/markkina-alueilla ei näytetä navigointikartalla tietoja nopeuskameroista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Road Sign Information
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
digitaaliset tiekartat94 eivät ole ajan tasalla,
niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot95.
HUOM
RSI-toiminto voi tulkita vetoauton sähköliitäntään liitetyt tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet
perävaunuksi. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan näytössä voidaan näyttää virheellistä
nopeustietoa.
Driver Alert Control
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa huomaamaan epävarma ajotapansa, esim. jos hänen huomionsa
on siirtynyt toisaalle tai hän on nukahtamassa.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää 65 km/h
(40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin kauan kuin
nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
HUOM
Autolla ajetaan horjuvasti kaistalla.
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Jos ajotapa jatkuu horjuvana,
kuljettajaa varoitetaan tällä kuljettajan näytön symbolilla sekä
äänimerkillä ja teksti-ilmoituksella Aika pitää tauko.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa
tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän
liikkeisiin.
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Jos autossa on Sensus Navigation* ja toiminto
Lepopysähdysopastus on aktivoitu, näytetään
myös ehdotuksia sopivasta taukopaikasta.
DAC seuraa auton sijaintia kaistalla.
94
95
Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation*.
Nopeustiedoilla varustettua karttadataa ei ole saatavana kaikkia alueita varten.
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 361
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
VAROITUS
Driver Alert Control -toimintoa ei saa käyttää
ajovuoron pidentämiseen, vaan kuljettajan täytyy suunnitella tauot tasaisin väliajoin ja huolehtia jaksamisestaan.
Driver Alert Control -toiminnon varoitus tulee
ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei
usein itse huomaa tilaansa.
Jos varoitus annetaan tai tunnette väsymystä:
•
VAROITUS
•
•
•
362
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Pysäyttäkää auto turvallisesti ensi tilassa
ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin tai
muiden piristeiden vaikutuksen alaisena.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen
Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä
(s. 363)
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control (s. 362)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 363)
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
Toiminto Driver Alert Control (DAC) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Päällä/Pois
DAC-asetusten muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car
Alert Control.
3.
Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa
sen merkintä DAC:n aktivointia/deaktivointia
varten.
IntelliSafe
Driver
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (s. 361)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 363)
KULJETTAJAN TUKI
Levähdyspaikkaopastuksen
valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
Käyttäjä voi valita, onko toiminto
Lepopysähdysopastus käytössä vai poissa
käytöstä.
Jos autossa on Sensus Navigation*, kuljettaja voi
aktivoida oppaan, joka voi ehdottaa automaattisesti sopivaa levähdyspaikkaaDAC:n antaessa
varoituksen.
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
Lepopysähdysopastus -vaihtoehdon valitseminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car
Alert Control.
3.
Merkitkää Lepopysähdysopastus tai poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia/
deaktivointia varten.
IntelliSafe
uraisella tienpinnalla.
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa kuljettajan väsymys ei
välttämättä vaikuta ajotapaan – esim. käytettäessä Pilot Assist -toimintoa – sillä seurauksella, että kuljettaja ei saa varoitusta DAC-toiminnolta.
Driver
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle
ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä ohjauspyörää.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65–200 km/h (40–125 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja
asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
Siksi tunnettaessa vähäistäkin väsymystä on
hyvin tärkeää aina pysäyttää auto ja pitää
tauko riippumatta siitä, onko DAC-toiminto
varoittanut vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kaista-avustaja
Kaista-avustajan (LKA96) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.
HUOM
Driver Alert Control (s. 361)
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
96
Lane Keeping Aid
Driver Alert Control (s. 361)
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 363
KULJETTAJAN TUKI
takaisin ajokaistalle kohdistamalla heikon
ohjausmomentin ohjauspyörään.
||
• Varoitus aktivoitu: Jos auto on ylittämässä
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan värisyttämällä ohjauspyörää.
HUOM
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei kaista-avustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä.
Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii seuraavasti:
• Kaista-avustin aktivoitu: Kun auto lähestyy
sivuviivaa, toiminto ohjaa aktiivisesti auton
364
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
Ohjausapu ja kaista-avustin
Jotta ohjausapu ja kaista-avustin (LKA97) toimivat, kuljettajan täytyy pitää molemmat kädet
ohjauspyörällä. Järjestelmä tarkistaa asian jatkuvasti.
Kaista-avustajan aktivoiminen/
poistaminen toiminnasta
Kaista-avustintoiminto (LKA98) on valinnainen –
kuljettaja voi joko ottaa toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
Jos kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, kuuluu varoitusääni ja kuljettajalle näytetään
kehotus ohjata autoa aktiivisesti:
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan, ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta – esim.
käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
97
98
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
• Lane Keeping Aid Ohjaa autoa
•
Jos kuljettaja ei noudata kehotusta ja ala ohjata,
toiminto siirtyy valmiustilaan ja tämä ilmoitus näytetään:
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.
• Lane Keeping Aid Valmiudessa, kunnes
ohjausta käytetään
Toiminto ei ole tämän jälkeen käytettävissä,
ennen kuin kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjausapu ja kaista-avustin (s. 365)
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (s. 363)
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
(s. 366)
Kaista-avustaja (s. 363)
Kaista-avustajan aktivoiminen/poistaminen
toiminnasta (s. 365)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 366)
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten (s. 367)
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
365
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan
avustusvaihtoehtojen valinta
Kaista-avustajan rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (s. 363)
Kuljettaja voi valita, miten kaista-avustimen
(LKA99) tulee toimia auton poistuessa omalta
kaistaltaan.
Tietyissä vaativissa tilanteissa kaista-avustajan
(LKA100) voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla
tavalla – tällöin suosittelemme toiminnon sulkemista.
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
2.
Valitkaa kohdassa Lane Keeping Aid -tila,
millä tavalla toiminnon tulee toimia:
• Kaista-avustin - kuljettaja saa ohjausapua ilman varoitusta.
• Molemmat – kuljettajaa varoitetaan värisyttämällä ohjauspyörää ja ohjausta tuetaan.
• Varoitus – kuljettajaa ainoastaan varoitetaan värisyttämällä ohjauspyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 363)
•
•
•
•
•
•
tietyö
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla
teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
talvikeli
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
Toiminto ei pysty havaitsemaan puomeja, kaiteita
tms. esteitä ajoradan vieressä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
99 Lane
100Lane
366
Keeping Aid
Keeping Aid
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 274)
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
Kaista-avustajan (LKA101) toimintoja koskevia erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Lane Keeping Aid
Ohjaa autoa
Lane Keeping Aid
LKA-toiminnon ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
Valmiudessa, kunnes ohjausta käytetään
101Lane
Keeping Aid
}}
367
KULJETTAJAN TUKI
||
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
368
Kaista-avustaja (s. 363)
Kaista-avustajan symbolit kuljettajan näytössä (s. 369)
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan symbolit
kuljettajan näytössä
Ei käytettävissä
Kaista-avustaja (LKA102) visualisoidaan symbolilla kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Toiminto koostuu näistä osatoiminnoista:
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat HARMAITA.
Käytettävissä
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin voi
auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa siitä, että
auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai
väistämällä.
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja,
nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Ohjausavun/varoituksen näyttö
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat VALKOISIA.
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa
tai molempia sivuviivoja.
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat VÄRILLISIÄ.
Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä varoittaa
ja/tai yrittää ohjata auton takaisin ajokaistalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
102Lane
Keeping Aid
Kaista-avustaja (s. 363)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 369
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi
törmäyksen uhatessa
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi törmäyksen uhatessa (s. 370)
Ohjausavustin on valinnainen – kuljettaja voi joko
ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
•
•
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa (s. 371)
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset (s. 376)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
HUOM
Kuljettaja päättää aina siitä, paljonko auton
tulee ohjata – auto ei voi koskaan ottaa
komentoa.
103Joillakin
370
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon
rajoitukset (s. 374)
markkina-alueilla asetus, joka oli käytössä sammutettaessa moottori, aktivoidaan uudelleen.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori103.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa
Ohjausapu ja jarrutus
Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:
•
•
Vain ohjausapu
Ohjausapu ja jarrutus
Vain ohjausapu
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Ohjausavun ja jarrutuksen aktivoituminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Ohjausavun aktivoituminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
* Valinnais-/lisävaruste. 371
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu ulosajon uhatessa
VAROITUS
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja. Ohjausapu ulosajon uhatessa voi auttaa kuljettajaa ja
vähentää riskiä auton ajautumisesta pois tieltä
ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin tielle.
•
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ajosuuntansa perusteella
ylittämässä tienreunan, toiminto alkaa ohjata sitä
takaisin ajokaistalle. Jos ohjaustoimenpide ei ole
riittävä tieltä suistumisen välttämiseksi, aktivoidaan jarrutus.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Toiminto ei sen sijaan ohjaa autoa eikä käytä jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto huomaa kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se
ei aktivoidu.
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja. Ohjausapu nokkakolarin uhatessa voi auttaa kuljettajaa,
jonka huomio on herpaantunut ja joka ei huomaa
auton olevan siirtymässä vastaantulijoiden kaistalle.
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto
Yhtä aikaa ohjaustoimenpiteen aktivoituessa aktivoituu myös kuljettajan tukijärjestelmien törmäysvaroitus. Törmäysvaroitukseen kuuluvaa jarrutusvaroitusta ei kuitenkaan anneta.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
372
KULJETTAJAN TUKI
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja vastaan tulee toinen ajoneuvo, toiminto voi auttaa
kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin omalle kaistalle.
VAROITUS
Toiminto ei sen sijaan anna ohjausapua, jos
suuntavilkkua käytetään. Jos toiminto huomaa
kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se ei
aktivoidu.
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa (s. 312)
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja. Ohjausapu peräänajon uhatessa voi auttaa kuljettajaa,
jonka huomio on kiinnittynyt muualle ja joka ei
huomaa auton olevan poistumassa omalta kaistalta, kun vastaan tulee muuta liikennettä.
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Toinen ajoneuvo kuolleessa kulmassa
Oma auto
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja kuolleessa kulmassa on toinen ajoneuvo tai nopeasti
liikkuva ajoneuvo lähestyy viereisellä kaistalla, toiminto voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton
takaisin omalle kaistalle.
Toiminto voi auttaa myös silloin, kun kuljettaja tietoisesti vaihtaa ajokaistaa käyttäen suuntavaloa,
mutta ei huomaa toista, lähestyvää ajoneuvoa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 373
KULJETTAJAN TUKI
||
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
VAROITUS
•
Sivutaustapeilien valot vilkkuvat ohjaustuen
aikana riippumatta siitä, onko BLIS104-toiminto
aktivoitu vai ei.
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
•
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
104Blind
374
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
BLIS* (s. 345)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa
eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
•
pienempien ajoneuvojen, kuten esim. moottoripyörien, kohdalla
•
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
•
teillä/kaistoilla, joiden reunamerkinnät ovat
epäselvät tai niitä ei ole
•
ajonopeusvälin 60–140 km/h (37–87 mph)
ulkopuolella
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla
teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Spot Information System
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 372)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 372)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 373)
* Valinnais-/lisävaruste. 375
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja
ilmoitukset
Eräitä toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia
voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäyksen välttämisen avustin
Toiminnon aktivoituessa kuljettajalle näytetään aktivoitumista koskeva ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
376
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 369)
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkan toiminto voi auttaa kuljettajaa
sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä,
mutta katkeaa auton seistyä paikallaan
n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava
äänisignaali on aktiivinen myös auton seistessä
paikallaan.
Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan
esteeseen ollessa enintään n. 30 cm (1 ft) äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä
oleva aktiivisen tunnistimen kenttä on täytetty.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
Kun etäisyys sivulla olevaan esteeseen on
enintään n. 25 cm (0,8 ft), ääni on voimakkaasti
sykkivä ja aktiivisen sektorikentän väri vaihtuu
ORANSSISTA PUNAISEKSI.
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja
havaittujen esteiden välillä.
Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee.
Mitä lähempänä autosymbolin edessä/takana
merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys
auton ja havaitun esteen välillä.
HUOM
•
Autosymbolia lähinnä olevaa sektoria
lukuun ottamatta äänivaroituksia annetaan vain esineistä, jotka ovat suoraan
auton ajoreitillä.
Sivusektoreiden väri muuttuu auton ja esteen
välisen etäisyyden lyhentyessä.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin
merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 377
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
378
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja
sivuille* (s. 378)
•
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
(s. 380)
•
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
(s. 382)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Pysäköintitutka eteenpäin,
taaksepäin ja sivuille*
Pysäköintitutka käyttäytyy eri tavoin riippuen siitä,
mikä osa autosta lähestyy estettä.
Eteenpäin
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft).
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne ovat
aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Mittausalue ulottuu n. 80 cm (2,5 ft) auton eteen.
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarrua
käytetään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne
eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Taaksepäin
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
vaessa, ja ohjauspyörän ääriasennossa voidaan
havaita enintään noin 90 cm:n (3 ft) etäisyydellä
vinosti auton takana tai edessä sijaitsevat esteet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 377)
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten (s. 388)
Sivuilla
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft).
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä tai
kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
Mittausalue ulottuu n. 1,5 metriä (5 ft) auton
taakse.
Peruutettaessa auton sähköjärjestelmään kytketyn perävaunun kanssa takapysäköintitutka deaktivoidaan automaattisesti.
Varoitussignaali sykkii voimakkaasti, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 25 cm (0,8 ft).
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Mittausalue on n. 25 cm (0,8 ft) auton sivuilta
ulospäin.
Sivutunnistimien havaitsemisalue kasvaa kuitenkin huomattavasti etupyörien ohjauskulman kas-
* Valinnais-/lisävaruste. 379
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan* aktivointi/
deaktivointi
Toiminto Pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida.
Pysäköintitutkan rajoitukset
Pysäköintiapu ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla joissain tilanteissa rajoitettua.
Pysäköintitutkan etu- ja sivutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori ja
tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa
taaksepäin tai peruutusvaihde valitaan.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista pysäköintiavun rajoituksista:
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä
autoon.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.
Jos autossa on pysäköintiapukamera*, pysäköintitutka voidaan aktivoida tai deaktivoida myös
kyseisessä kameranäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 377)
VAROITUS
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne
eivät varoita esteistä.
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi tällöin
odottamatta lakata sen sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä,
kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää autoa
erittäin hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä oleva pysäköinti - auton tai muiden
esineiden korkea vaurioitumisvaara voi
olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva
tieto ei ole aina luotettavaa tällaisissa
tilanteissa.
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka
johtuvat ulkoisista äänilähteistä, joiden ultraäänitaajuus on sama kuin millä järjestelmä
toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät jne.
380
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty
vetokoukku, sen ulkonema lasketaan mukaan
toiminnon mitatessa etäisyyttä auton takana
oleviin esineisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 377)
* Valinnais-/lisävaruste. 381
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiavun symbolit ja ilmoitukset voidaan
näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/esineistä
ei anneta.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman
pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
382
Pysäköintitutka* (s. 377)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*106
apuviivan
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet
kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert toiminnon
Esineet/esteet voivat olla lähempänä autoa kuin
mitä näytöstä katsottuna näyttää.
Pysäköintiapukamera on tukitoiminto, joka aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde.
Se voidaan myös aktivoida käsin keskinäytön
kautta.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
Esimerkki kameranäkymästä.
Lähennä105 – zoomaus lähemmäs/kauemmas
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki
kamerat
PAS* – aktivoi/deaktivoi pysäköintiavun
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
105Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
106Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 383
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
•
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset
(s. 391)
•
•
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Pysäköintitutka* (s. 377)
Pysäköintiapukameran* näkymät
Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän
ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-,
etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän.
Cross Traffic Alert* (s. 350)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
384
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
Pysäköintiapukameran* näkymät (s. 384)
Pysäköintiapukameran* apuviivat (s. 386)
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten (s. 388)
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
(s. 389)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Jos autossa on myös
Pysäköintiapujärjestelmä*, etäisyys havaittuihin esteisiin näytetään erivärisillä kentillä.
360°:n näkymä*
Eteenpäin
Kamerat voidaan aktivoida automaattisesti tai
käsivalintaisesti.
Taaksepäin
Etupysäköintikamera on asennettu säleikköön.
Pysäköintikameroiden "näkökenttä" ja keskimääräinen
peittoalue.
Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään
samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.
360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen
kukin kameranäkymä:
•
Painakaa haluamanne kameran "näkökenttää" näytössä, esim. etukameran edessä/
yläpuolella olevaa pintaa.
Kamera taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton
takana. Joissakin malleissa myös osa puskurista
sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa aidan
läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään
25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera
sammuu.
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph)
ja ajonopeus laskee ajonopeuden 22 km/h
(14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
Aktiivinen kamera osoitetaan
kamerasymbolilla keskinäytön
autosymbolin päällä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 385
KULJETTAJAN TUKI
||
Sivut
Pysäköintiapukameran* apuviivat
Pysäköintiapukamerat näyttävät viivoilla näytössä,
missä auto on suhteessa ympäristöön.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä
mahdollistaa sen, että kuljettaja näkee auton kulkeman reitin - myös sen kääntyessä.
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja
kulmat.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa, jota
ei ole sähköisesti kytketty autoon, näytön
apuviivat osoittavat sen linjauksen, jonka
auto ottaa – ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä apuviivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton sähköjärjestelmään.
•
Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä
kuvaa.
Sivukamerat on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
(s. 389)
Esimerkkejä apuviivoista.
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen,
ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan aiotun
ajolinjan – tämä helpottaa taskupysäköintiä,
peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
386
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
•
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä
näkyy vain auton takana oleva alue – tarkkailkaa tällöin huolellisesti auton sivuja ja
etuosaa, kun käännätte ohjauspyörää
peruuttaessanne.
•
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen auton takaosan suhteen, kun kameranäkymä eteenpäin on valittu.
•
Huomatkaa, että apuviivat näyttävät
lyhimmän tien – varokaa siksi erityisesti,
että auton kyljet eivät osu mihinkään/
kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää ajettaessa eteenpäin tai ettei
keula osu mihinkään/kulje minkään yli
käännettäessä ohjauspyörää peruutettaessa.
Apuviivat 360°:n näkymässä*
Vetokoukun apuviiva*
360°:n näkymä apuviivoilla.
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja sivulla:
•
•
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.
Kun valittuna on etu- tai takakamera, apuviivat
näytetään auton ajosuunnasta riippumatta.
Kun valittuna on sivukamera, apuviivat näytetään
vain peruutettaessa.
Vetokoukku apuviivalla.
Vetok. – vetokoukun apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 387
KULJETTAJAN TUKI
||
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Vetokoukun ajatellun "radan" apuviivat
näytetään - ja samalla auton apuviivat
poistuvat näytöstä.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida
näyttää samanaikaisesti.
2.
Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä
pysäköintikameraa varten
Jos auto on varustettu pysäköintitutkalla, etäisyys
näytetään 360°:n näkymässä värillisenä kenttänä
jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen
osalta.
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen vähetessä – KELTAISESTA ORANSSIN kautta
PUNAISEKSI.
Kenttäväri taaksepäin
Etäisyys metreinä (jalkoina)
Keltainen
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Kenttäväri eteenpäin
Etäisyys metreinä (jalkoina)
Keltainen
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Tunnistinkentän ollessa PUNAINEN sykkivä
merkkiääni vaihtuu jatkuvaksi.
Näyttöruudun autosymbolissa voi näkyä värillisiä tunnistinkenttiä.
388
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tunnistinkentät sivuille
Varoitussignaalit riippuvat auton aiotusta ajolinjasta. Ohjauspyörää käännettäessä järjestelmä voi
siksi varoittaa myös vinosti auton edessä tai
takana, ei vain suoraan edessä tai takana olevista
esteistä.
Sivukentän väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
pienenee – KELTAISESTA PUNAISEKSI.
Kenttäväri sivuilla
Etäisyys metreinä (jalkoina)
Keltainen
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Punainen
0–0,25 (0–0,8)
PUNAISESSA tunnistuskentässä sykkivä äänisignaali vaihtuu voimakkaasti sykkiväksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
Pysäköintiapukameran
käynnistäminen
Pysäköintiapukamera kytkeytyy automaattisesti
päälle, kun peruutusvaihde valitaan, tai se voidaan kytkeä päälle keskinäytön toimintopainikkeilla.
Kameranäkymä peruutettaessa
Valittaessa peruutusvaihde näytössä näkyy
360°:n näkymä, jos se tai toinen sivunäkymistä oli
viimeksi käytetty kameranäkymä, muutoin näytetään takanäkymä.
Kameranäkymä kytkettäessä kamera
käsin päälle
Käynnistäkää pysäköintikamera
tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Pysäköintitunnistimien sektorit, joilla esteitä voidaan
havaita.
Vasemmanpuoleinen etutunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla eteenpäinajoreitillä
– ohjauspyörän asennosta riippuen
Sektori, jolla kentän väri on PUNAINEN ja
varoitusääni voimakkaasti sykkivä
Oikeanpuoleinen takatunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla taaksepäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
Näytössä näytetään tämän jälkeen ensisijaisesti viimeksi käytetty kameranäkymä. Jokaisen
moottorin käynnistyksen jälkeen aiemmin näytetty
sivunäkymä korvataan kuitenkin 360°:n näkymällä
ja aiemmin näytetty zoomattu takanäkymä pelkällä takanäkymällä.
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
Etunäkymä sammuu ajonopeudella 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajan keskittymistä ajamiseen – se aktivoituu automaattisesti
uudelleen, jos ajonopeus laskee nopeuteen
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 389
KULJETTAJAN TUKI
||
22 km/h (14 mph) 1 minuutin sisällä edellyttäen,
että nopeus ei ole ylittänyt 50 km/h (31 mph).
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
390
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/esineistä
ei anneta eikä ajolinjoja näytetä.
Kamera ei toimi.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman
pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 383)
* Valinnais-/lisävaruste. 391
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP107) voi auttaa kuljettajaa ohjailemaan autoa pysäköitäessä. Toiminto voi myös auttaa ohjaamaan poistuttaessa
taskupysäköintipaikasta.
Toiminto tarkistaa ensin, onko
tilaa riittävästi, ja auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton sitten
pysäköintipaikkaan.
VAROITUS
•
•
Keskinäyttö näyttää symbolien,
grafiikan ja tekstien avulla,
mitkä vaiheet on suoritettava milloinkin.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
107Park
392
•
HUOM
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (eteen-/taaksepäin) "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska
vaihdetta tulee vaihtaa
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 274)
•
Pysäköinti aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
(s. 394)
•
Taskupysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen pysäköintitutkan* avulla (s. 396)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 397)
•
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa* (s. 393)
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 400)
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitavat käytettäessä
aktiivista pysäköintitutkaa*
Suorakulmainen pysäköinti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivista pysäköintitutkaa (PAP108) voidaan käyttää seuraavissa pysäköintitavoissa.
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Taskupysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen pysäköintitutkan* avulla (s. 396)
Rinnakkaispysäköinti
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
Toiminto Pysäköinnistä poistuminen voi myös
auttaa auton poistumista taskupysäköintipaikasta.
108Park
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan
tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity, suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole mahdollista.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste. 393
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköinti aktiivisen
pysäköintitutkan* avulla
Pysäköinti
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP109) auttaa kuljettajaa pysäköimään kolmessa vaiheessa. Toiminto
voi myös auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sijoitetaan tilaan – järjestelmä voi pyytää
kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta ja jarruttamaan.
Toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa – kuljettajan
tehtävänä on:
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (taakse-/eteenpäin) – äänimerkki kehottaa kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
Siihen pääsee myös kameranäkymistä.
säädellä ja ylläpitää turvallista nopeutta
jarruttaa ja pysähtyä.
Symbolit, grafiikka ja/tai teksti kertovat keskinäytössä, koska eri vaiheet on tehtävä.
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Ajakaa korkeintaan 30 km/h:n (20 mph) nopeudella ennen samansuuntaista pysäköintiä tai korkeintaan 20 km/h:n (12 mph) nopeudella ennen
suorakulmaista pysäköintiä.
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköi.
> PAP etsii ja tarkistaa, onko pysäköintiala
riittävän suuri.
2.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti ilmaisevat keskinäytössä,
että sopiva pysäköintitasku on löytynyt.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3.
Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
Toiminto voidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot
täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua
Nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
HUOM
Auton ja pysäköintipaikkojen välisen etäisyyden on oltava 0,5–1,5 metriä (1,6–5,0 ft), kun
toiminto etsii pysäköintipaikkaa.
109Park
394
Samansuuntaisen pysäköinnin periaate.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
HUOM
Toiminto etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto
pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
•
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen sijaan
pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä, kun
toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes ohjauspyörä
on kääntynyt valmiiksi ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
Suorakulmainen.
Peruuttakaa auto pysäköintipaikkaan seuraavasti:
1.
Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata, ja
kytkekää peruutusvaihde.
2.
Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta
ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h (4 mph).
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
Samansuuntainen.
}}
395
KULJETTAJAN TUKI
||
Auton sijoittaminen pysäköintipaikkaan
Tehkää näin:
1.
2.
Siirtäkää vaihteenvalitsin järjestelmän neuvomaan asentoon, odottakaa, kunnes ohjauspyörää on käännetty, ja ajakaa hitaasti eteenpäin.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
3.
Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
4.
Olkaa valmiina jarruttamaan autoa, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
Taskupysäköinnin periaatteet.
Taskupysäköintipaikasta
poistuminen aktiivisen
pysäköintitutkan* avulla
Pysäköinnistä poistuminen -toiminto voi auttaa kuljettajaa poistumaan taskupysäköintipaikasta.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity, suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole mahdollista.
Toiminto Pysäköinnistä
poistuminen aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä tai
kameranäkymässä.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka
ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan suoritettu.
Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi
arvostella, milloin auto on kunnolla pysäköity.
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun aktiivinen pysäköintiapu (PAP110) käyttää tunnistimia verrattuna tilanteeseen, jossa pysäköintitutka käyttää niitä.
Suorakulmaisen pysäköinnin periaatteet.
Tehkää näin:
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköinnistä poistuminen.
2.
Valitkaa suuntavilkulla, mihin suuntaan auton
tulee poistua pysäköintitaskusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
110Park
396
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen - noudattakaa ohjeita samalla
tavalla kuin pysäköitäessä.
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa" taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja voi joutua
kääntämään ohjauspyörän takaisin maksimaaliseen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Jos toiminto tulkitsee, että kuljettaja voi poistua
pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi siltä, että
auto on vielä pysäköintitaskussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
111Park
Assist Pilot
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP111) ei pysty
havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen
toiminta voi siksi olla rajoitettua.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa
– se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 397
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien havaitsemisaluetta korkeammalla olevia kohteita ei huomioida laskettaessa pysäköintiliikettä, joten toiminto saattaa kääntää auton liian aikaisin pysäköintipaikkaan – siksi tällaisia pysäköintipaikkoja on
vältettävä.
Joissakin olosuhteissa toiminto ei havaitse
pysäköintitaskuja – syynä voi olla jokin ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista aktiivisen pysäköintitutkan rajoituksista:
Pysäköinti keskeytetään
HUOM
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
•
•
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
•
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
lukkiutumattomien jarrujen tai elektronisen
vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen
- esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa
liukkaalla tiellä
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla
teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
112"Hyväksytyillä
398
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät
toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa sen,
ettei pysäköintitaskua mitata oikealla tavalla.
•
Pysäköintipaikkaa etsittäessä ja mitattaessa
toiminto ei ehkä havaitse pysäköintipaikassa
syvällä olevia kohteita.
•
Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina
voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton
ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita112 sekä
oikeita rengaspaineita – se vaikuttaa toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Toiminto lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista – jos nämä on asetettu
epäsopivasti, voivat esim. oman auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä ulos
muita pysäköityjä autoja enemmän.
•
Toiminto on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla, ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin. Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on kulloistenkin pysäköintitaskujen kanssa yhdensuuntainen, kun toiminto mittaa tilan.
Kuljettajan vastuu
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että toiminto on
apuväline, ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina
keskeyttämään pysäköiminen.
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
•
Kuljettaja on aina vastuussa sen arvioimisesta, sopiiko toiminnon tarjoama tila pysäköintiin.
•
Älkää käyttäkö toimintoa, jos lumiketjut tai
varapyörä on asennettuna.
renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
Vaihtaminen toiseen hyväksyttyyn vanneja/tai rengaskokoon voi muuttaa renkaan
ympärysmittaa, jolloin järjestelmän parametrit
voi olla tarpeen päivittää. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 274)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset (s. 325)
* Valinnais-/lisävaruste. 399
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Aktiivisen pysäköintiavun (PAP113) ilmoitukset
voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 392)
113Park
400
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
HYBRIDITIETOA
HYBRIDITIETOA
Yleistä toiminnosta Twin Engine
Twin Engine -järjestelmällä ajo tapahtuu samalla
tavalla kuin tavallisella autolla, mutta tietyt toiminnot eroavat pelkästään bensiini- tai dieselmoottorilla kulkevista autoista. Sähkömoottori kuljettaa
autoa pääasiassa pienillä nopeuksilla, bensiinimoottori suuremmilla nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa.
Kuljettajan näytössä näytetään erilaista Twin
Engine -mallia koskevaa tietoa – lataustiedot,
valittu ajotila, ajomatka tyhjään akkuun ja hybridiakun varaustaso.
Ajon aikana on mahdollista asettaa auto eri ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai tehoa
vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että bensiinimoottorikäyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden optimaalisen yhdistelmän valitun ajotilan
perusteella.
Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien sekä
bensiinimoottorin ja sen käyttöjärjestelmän toimintalämpötilan on oltava oikea. Akun kapasiteetti voi alentua huomattavasti, jos akku on liian
kylmä tai liian lämmin. Esi-ilmastoinnilla auton
käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo valmistellaan ennen liikkeellelähtöä, jotta sekä kuluminen
että energian tarve ajon aikana vähenee. Hybridiakun kantama kasvaa.
Sähkömoottoria käyttävää hybridiakkua ladataan
latausjohtimella mutta sitä voidaan ladata myös
402
jarruttamalla kevyesti ja moottorijarrutuksella
vaihdetilassa B. Hybridiakkua voidaan ladata
myös auton moottorilla.
Suurjännite
Tärkeää tietää
Virraton auto
Muistakaa, että kun auto on virraton, tärkeät toiminnot, kuten jarrut, ohjaustehostin jne., eivät
toimi.
VAROITUS
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten
toimenpiteiden yhteydessä. Näitä komponentteja ja kaikkia oranssinvärisiä kaapeleita saa
käsitellä vain pätevä henkilökunta.
VAROITUS
Jos auton virta on katkaistu ja sähkö- ja polttomoottori sammutettu, autoa ei voida jarruttaa.
Hinaaminen ei ole sallittua
Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu.
Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi
kuvattu tässä käyttöoppaassa.
Ulkopuolelle kuuluva moottorin ääni
•
•
•
•
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Hybridiakun lataus (s. 403)
Hybridimittari (s. 78)
Ajotilat (s. 443)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 217)
•
•
Hybridiakku (s. 604)
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 437)
•
Hinaus (s. 473)
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia
tekijöitä (s. 452)
HYBRIDITIETOA
Hybridiakun lataus
Lataus kiinteällä ohjausyksiköllä tilan 31
mukaisesti
Tavanomaisen polttoainesäiliön lisäksi auto on
varustettu ladattavalla akulla - niin sanotulla hybridiakulla, joka on litiumioni-tyyppinen.
Tietyillä markkina-alueilla ohjausyksikkö on kiinteästi asennettu sähköverkkoon yhdistettyyn
latausasemaan. Latausjohtimella ei tällöin ole
omaa ohjausyksikköä. Sen sijaan sillä on erityinen
liitinkappale, jota käytetään kytkettäessä latausjohdin latausasemaan. Noudattakaa latausaseman ohjeita.
Hybridiakku ladataan latausjohtimen avulla, joka
on sijoitettu kuormatilassa olevaan säilytyslokeroon.
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Lataaminen bensiinimoottorilla
Latausjohtimen kahva ja latausliitäntä.
Latauksen tila näytetään kolmella tavalla:
Hybridiakun latausaika riippuu käytettävästä
latausvirrasta.
HUOM
Hybridiakun kapasiteetti alenee hieman iän ja
käytön myötä, jolloin bensiinimoottorin käyttäminen voi lisääntyä ja sen myötä polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
VAROITUS
Vain huoltokorjaamo saa vaihtaa hybridiakun –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
1 Eurooppalainen
normi - EN 61851-1.
•
•
•
Latausjohtimen ohjausyksikön merkkivaloilla.
Auton latausliitännän merkkivalolla.
Kuva ja teksti kuljettajan näytössä.
Käynnistysakkua ladataan hybridiakun latauksen
aikana ja lataaminen katkeaa, kun hybridiakku on
ladattu täyteen.
Jos hybridiakun lämpötila on alle -10 ºC (14 ºF)
tai yli 40 ºC (104 ºF), jotkut auton toiminnot voivat muuttua tai jäädä pois, koska hybridiakun
kapasiteetti pienenee tämän lämpötila-alueen
ulkopuolella.
Sähkökäyttö ei ole mahdollista, jos akun lämpötila
on liian matala tai liian korkea. Jos ajotila PURE
on tällöin valittuna, polttomoottori käynnistyy.
Auto tuottaa virtaa akkuun ja akkua ladataan esimerkiksi
painettaessa kevyesti jarrupoljinta tai moottorijarrutuksessa alamäessä.
Auto voi myös tuottaa virtaa hybridiakkuun ja
akkua ladataan.
•
Jarrutettaessa autoa kevyesti jarrupolkimella
hybridiakku latautuu. Auton liike-energia
}}
403
HYBRIDITIETOA
muutetaan tällöin sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen.
||
•
Vaihdeasennossa B auto moottorijarruttaa
sähkömoottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan, ja samalla hybridiakkua ladataan.
•
Hybridiakkua voidaan ladata myös auton polttomoottorilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 408)
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 408)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 412)
•
•
•
Lataustila auton latausliitännässä (s. 410)
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 437)
•
•
2
404
Latausjohdin (s. 405)
Latausvirta (s. 404)
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Twin Engine -mallia koskevat symbolit ja
ilmoitukset kuljettajan näytössä (s. 418)
Ajotilan vaihtaminen (s. 447)
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen
säilytys (s. 420)
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
Latausvirta
HUOM
Latausvirtaa käytetään hybridiakun lataamiseen ja
auton esi-ilmastointiin. Lataus tapahtuu auton
latausliitäntään ja 230 V:n pistorasiaan2 (vaihtovirta) yhdistetyn latausjohtimen avulla.
Kun latausjohdin aktivoidaan, kuljettajan näyttö
esittää ilmoituksen ja valo syttyy auton latausliitännässä. Latausvirtaa käytetään pääasiassa akun
lataukseen, mutta sitä käytetään hyväksi myös
auton esi-ilmastoinnissa. Auton hybridiakkua
ladattaessa ladataan samalla myös käynnistysakkua.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen
jatkuessa – tällöin on olemassa 230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara. Keskeyttäkää
aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta.
•
Hyvin kylmässä tai lämpimässä säässä
käytetään osa latausvirrasta hybridiakun
ja matkustamon lämmittämiseen/viilentämiseen, mistä aiheutuu pitempi latausaika.
•
Latausaika pitenee, jos esi-ilmastointi on
valittu. Tarvittava aika riippuu pääasiassa
ulkolämpötilasta.
Varoke
Yleensä varokepiiriin kuuluu useita 230 V:n kulutuskohteita, joten saman varokkeen takana voi
olla muitakin sähkönkuluttajia (esim. valoja, imuri,
porakone jne.).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Latausjohdin (s. 405)
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Lataustila auton latausliitännässä (s. 410)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 217)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
HYBRIDITIETOA
Latausjohdin
Latausjohdinta ohjauslaitteineen käytetään auton
hybridiakun lataamiseen.
VAROITUS
•
Haaroitusliitäntää, jatkojohtoja, ylijännitesuojaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää
latausjohtimen yhteydessä, koska tämä voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tms. vaaran.
•
Lasten on oltava aikuisen valvonnassa
latausjohtimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
•
Latausjohtimessa on korkeajännite. Kosketus korkeajännitteen kanssa voi aiheuttaa menehtymisen tai vakavan loukkaantumisen.
Sovitinta 230 V:n pistorasian (vaihtovirta) ja
latausjohtimen välillä saa käyttää vain, jos
sovitin on hyväksytty normien IEC 61851 ja
IEC 62196 mukaisesti.
•
Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on
jollakin tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen
saa korjata vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta
siten, että sen yli voidaan ajaa, se voi tallaantua jalkoihin, siihen voi kompastua tai
se voi muutoin vahingoittua tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Latausjohdin on sijoitettu säilytyslokeroon tavaratilan lattialuukun alle.
VAROITUS
Käyttäkää vain auton mukana toimitettua
latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa korvaavaa johdinta.
Erittelyt, latausjohdin
Ympäristön lämpötila
-32 ºC ... 50 ºC (-25 ºF ...
122 ºF)
TÄRKEÄÄ
Latausjohtimessa on sisäänrakennettu
maavuotokatkaisin. Lataamisen saa tehdä
vain maadoitetusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
•
Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta ennen
sen puhdistamista.
•
Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta jatkojohtoon tai haaroitusrasiaan.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen
jatkuessa – tällöin on olemassa 230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara. Keskeyttäkää
aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta.
TÄRKEÄÄ
Puhdistakaa latausjohdin vedellä tai miedolla
puhdistusaineella kostutetulla puhtaalla rätillä.
Älkää käyttäkö kemikaaleja tai liuottimia.
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen ja sen komponenttien käyttöä koskevia
ohjeita.
}}
405
HYBRIDITIETOA
Latausjohtimen vikavirtasuoja
||
Latausjohtimen ohjausyksikössä on sisäinen
vikavirtasuoja, joka suojaa autoa ja myös käyttäjää järjestelmän vian aiheuttamilta sähköiskuilta.
TÄRKEÄÄ
Vikavirtasuoja ei suojaa 230 V:n pistorasiaa
(vaihtovirta) / sähkölaitteistoa.
VAROITUS
Hybridiakkua saa ladata vain maadoitetusta ja
hyväksytystä 230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta). Jos pistorasian tai varokepiirin kapasiteetti ei ole tiedossa, antakaa valtuutetun sähköasentajan tarkastaa kapasiteetti. Turvallisuuspiirin kapasiteetin ylittävä lataus voi johtaa tulipaloon tai vaurioittaa varokepiiriä.
VAROITUS
Latausjohdinta ja siihen kuuluvia osia ei saa
huuhdella vedellä tai upottaa veteen.
VAROITUS
•
TÄRKEÄÄ
Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja sen
pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi tällöin rajoittaa hybridiakun lataamista tai keskeyttää sen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
3
406
Latausjohtimen vikavirtasuoja (s. 406)
Latausjohtimen lämpötilan valvonta (s. 407)
Hybridiakun lataus (s. 403)
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Latausjohtimen ylivirtasuoja auttaa suojaamaan auton latausjärjestelmää, mutta
se ei voi kokonaan estää ylikuormituksen
esiintymistä.
•
Älkää koskaan käyttäkö selvästi kulunutta
tai vaurioitunutta pistorasiaa. Seurauksena voi olla tulipalo tai vakavia vaurioita.
•
Älkää koskaan kytkekö latausjohdinta jatkojohtoon.
•
Hybridiakun saa huoltaa tai vaihtaa ainoastaan koulutettu ja pätevä Volvon huoltoasentaja.
Ohjausyksikön LED3-valot.
LED-valo 1
LED-valo 2
Jos ohjausyksikön sisäinen vikavirtasuoja laukeaa, LED-valo 2 vilkkuu punaisena ja LED-valo 1
on sammuksissa – tarkastakaa 230 V:n pistorasia
(vaihtovirta).
HYBRIDITIETOA
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jotta auton hybridiakun lataus on turvallista joka
kerta, latausjohtimen ohjausyksikössä ja pistokkeessa on sisäiset lämpötilan valvontalaitteet.
•
Latausjohdin (s. 405)
Lämpötilan valvonta tapahtuu osittain ohjausyksikössä ja osittain pistokkeessa.
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
TÄRKEÄÄ
•
•
•
Tarkistakaa pistorasian kapasiteetti.
Samaan sulakepiiriin kytketyt muut elektroniset laitteet on kytkettävä irti, jos
kokonaiskuormitus ylittyy.
Älkää kytkekö latausjohdinta, jos pistorasia on vaurioitunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Latausjohdin (s. 405)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 412)
Valvonta ohjausyksikössä
Lataus lopetetaan elektroniikan suojaamiseksi,
jos ohjausyksikön lämpötila nousee liian korkeaksi. Näin voi tapahtua esim. ulkolämpötilan
ollessa korkea ja/tai jos ohjausyksikkö on voimakkaassa auringonpaisteessa.
Valvonta pistokkeessa
Jos lämpötila nousee liian korkeaksi virtalähteessä, johon latausjohdin on kytketty, latausvirtaa vähennetään. Lämpötilan ylittäessä kriittisen
rajan lataaminen keskeytetään kokonaan.
TÄRKEÄÄ
Jos lämpötilanvalvonta on automaattisesti
alentanut latausvirran toistuvasti ja lataus on
keskeytynyt, pitää ylikuumenemisen syy selvittää ja korjata.
407
HYBRIDITIETOA
Latausliitännän luukun avaaminen ja
sulkeminen
Hybridiakun latausliitännän luukku avataan käsin.
Hybridiakun latauksen aloittaminen
Auton hybridiakku ladataan auton ja 230 V:n pistorasian4 (vaihtovirta) välistä latausjohdinta käyttäen.
VAROITUS
•
Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla
sallitulla tai sitä pienemmällä latausvirralla
paikallisten ja kansallisten hybridiautojen
latausta koskevien suositusten mukaan
230 V:n (vaihtovirta) pistorasian/pistotulpan kautta.
•
Hybridiakkua saa ladata vain hyväksytystä
suojamaadoitetusta 230 V:n pistorasiasta5 tai latausasemasta Volvon tarjoamalla irtolatausjohtimella (tila 3).
•
Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa
autoa, mutta 230 V:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuitenkin olla olemassa.
•
Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita verkon pistorasioita, koska ne voivat
käytettäessä aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
•
•
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
Käyttäkää ainoastaan auton mukana toimitettavaa
latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa varajohdinta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun
on olemassa ukkosen tai salamaniskun vaara.
HUOM
Painakaa luukun takaosaa sisään ja päästäkää siitä irti.
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Avatkaa luukku.
Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
4
5
408
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 408)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Hybridiakun lataus (s. 403)
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
Markkina-alueesta riippuen voidaan myös käyttää vastaavaa pistorasiaa, jolla on eri jännite.
Älkää koskaan käyttäkö sovitinta.
HYBRIDITIETOA
VAROITUS
•
Latausjohtimessa on sisäänrakennettu
maavuotokatkaisin. Lataamisen saa tehdä
vain maadoitetusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
•
Lasten on oltava aikuisen valvonnassa
latausjohtimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
•
Latausjohtimessa on korkeajännite. Kosketus korkeajännitteen kanssa voi aiheuttaa menehtymisen tai vakavan loukkaantumisen.
•
Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on
jollakin tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen
saa korjata vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta
siten, että sen yli voidaan ajaa, se voi tallaantua jalkoihin, siihen voi kompastua tai
se voi muutoin vahingoittua tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•
Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta ennen
sen puhdistamista.
•
Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta jatkojohtoon tai haaroitusrasiaan.
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen ja sen komponenttien käyttöä koskevia
ohjeita.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa, että 230 V:n pistorasialla (vaihtovirta) on riittävä virransyöttökapasiteetti sähköauton lataamista varten – jos tästä ei ole
varmuutta, ammattilaisen tulee tarkistaa pistorasia.
Ottakaa latausjohdin sen säilytyslokerosta tavaratilan lattian alta. Huomatkaa, että auton moottori
on sammutettava ennen lastaamista.
Liittäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan.
Älkää koskaan käyttäkö jatkokaapelia.
Avatkaa latausluukku. Irrottakaa latauskahvan
suojakansi ja painakaa kahva sitten kiinni
auton liitäntään niin pitkälle kuin se menee.
Kiinnittäkää latauskahvan suojakansi kuvan
osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan vaurioiden välttämiseksi, esim.
voimakkaassa tuulessa, asettakaa latauskahvan suojakansi siten, ettei se ota kiinni
autoon.
}}
409
HYBRIDITIETOA
||
3.
Latausjohtimen latausliitin kiinnitetään/lukitaan kiinni ja lataus alkaa 5 sekunnin sisällä.
Latauksen alettua latausliitännän LED-valo
vilkkuu vihreänä. Kuljettajan näytössä näytetään jäljellä oleva laskettu latausaika tai ilmoitus, jos lataus ei toimi niin kuin pitäisi.
•
•
Hybridiakun lataus (s. 403)
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 408)
Lataustila auton latausliitännässä (s. 410)
Akun lataus voi keskeytyä hetkeksi, jos auton
lukitus avataan:
•
•
•
•
ja ovi avataan - lataus alkaa uudelleen
muutaman minuutin kuluttua.
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
•
ilman oven avaamista - auto lukittuu automaattisesti uudelleen. Lataus alkaa uudelleen 1 minuutin kuluttua.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen
jatkuessa – tällöin on olemassa 230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara. Keskeyttäkää
aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta.
Ladattaessa ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä voi tippua auton alle. Tämä on normaalia ja
tapahtuu hybridiakun viilenemisen vuoksi.
410
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lataustila auton latausliitännässä
Latausliitännässä näytetään latauksen tila LEDvalon avulla.
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 412)
LED-valon sijainti auton latausliitännässä.
LED-valo näyttää ko. tilan käynnissä olevan lataamisen aikana. Jos LED-valo ei pala, tarkistakaa,
että johto on kunnolla paikallaan pistorasiassa ja
auton latausliitännässä. Valkoinen, punainen tai
keltainen lamppu sytytetään matkustamovalaistuksen syttyessä, ja valot palavat vielä hetken
matkustamovalaistuksen sammuttua.
LED-valon väri
Sisältö
Valkoinen
LED-merkkivalo.
Keltainen
OdotustilaA – odottaa latauksen alkamista.
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissäB.
HYBRIDITIETOA
LED-valon väri
Sisältö
Vihreä
Lataus valmisC.
Punainen
On muodostunut vika.
A
B
C
Esimerkiksi oven avaamisen jälkeen tai jos latausjohtimen kahvaa ei ole lukittu kiinni.
Mitä hitaammin valo vilkkuu, sitä lähempänä täyttä latausta
ollaan.
Sammuu hetken kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Hybridiakun lataus (s. 403)
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 412)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
411
HYBRIDITIETOA
Lataustila latausjohtimen
ohjauslaitteessa
LED-valo 1
LED-valo 2
Eri merkkivalot latausjohtimen ohjausyksikössä
näyttävät meneillään olevan latauksen tilan ja
päättyneen latauksen jälkeisen tilan.
Ohjausyksikön LED6-valot.
6
412
Valodiodi (Light Emitting Diode)
HYBRIDITIETOA
LED 1
LED 2
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Vilkkuu sinisenä,
keltaisena ja
punaisena
Vilkkuu sinisenä,
keltaisena ja
punaisena
Alustus
Itsetestaus
Odota, kunnes itsetestaus on tehty.
Palaa sinisenä
Sammuksissa
Valmius
Latausjohdinta ei ole yhdistetty autoon.
Liittäkää latausjohdin auton latausliitäntään.
Vilkkuu sinisenä
Sammuksissa
Valmius
Lataaminen on mahdollista, mutta auton
elektroniikka ei ole aktivoinut sitä.
Odottakaa, kunnes lataus alkaa.
Vilkkuu sinisenä
Vilkkuu sinisenä
Lataus käynnissä.
•
Auton elektroniikka on aloittanut
lataamisen.
•
Lataus käynnissä.
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Sammuksissa
Vilkkuu keltaisena
Lataus käynnissä.
Lämpötilan valvonta on havainnut kohonneen lämpötilan. Lataus jatkuu alennetulla virtatasolla.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma ei
poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
Sammuksissa
Palaa keltaisena
Lataaminen ei
ole mahdollista.
230 V:n pistorasian lämpötilavalvonta on
lauennut.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma ei
poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
Sammuksissa
Vilkkuu punaisena
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Latausjohtimen maasulkukatkaisin on
lauennut.
1.
Irrottakaa latausjohdin 230 V:n pistorasiasta.
2.
Vikavirtasuoja nollataan 10 sekunnin kuluttua ja
yksikkö käynnistetään uudelleen.
3.
Liittäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan.
4.
Jos ongelma ei poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
Vilkkuu punaisena
Palaa punaisena
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Latausjohdin on liitetty maadoittamattomaan 230 V:n pistorasiaan.
Liittäkää latausjohdin maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan. Jos ongelma ei poistu, ottakaa yhteyttä
ammattilaiseen
}}
413
HYBRIDITIETOA
||
LED 1
LED 2
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Vilkkuu punaisena
Vilkkuu punaisena
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Sisäinen vika. Latausjohdin on vaurioitunut ja se on korjattava.
Kääntykää ammattilaisen puoleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
414
Hybridiakun lataus (s. 403)
Lataustila auton latausliitännässä (s. 410)
Lataustila auton kuljettajan näytössä (s. 415)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
HYBRIDITIETOA
Lataustila auton kuljettajan
näytössä
Kuljettajan näytössä näytetään lataustila sekä
kuvan että tekstin avulla. Tiedot näytetään niin
kauan kuin kuljettajan näyttö on toiminnassa.
Kuva
A
Ilmoitus
Sisältö
Täysin varattu klo: [Aika] näytetään yhdessä animaation kanssa, jossa
latausjohtimessa kulkee sininen sykkivä valo.
Lataus on meneillään ja summittainen aika, jolloin akun lasketaan olevan ladattu täyteen, näytetään.
Teksti Lataus valmis näytetään. Näytössä on kuva autosta, jonka latausliitännässä palaa vihreä LED-merkkivalo.
Akku on ladattu täyteen.
Teksti Latausvirhe näytetään. Latausliitännän LED-merkkivalo palaa
punaisena.
Vika on tapahtunut, tarkistakaa latausjohtimen liitäntä auton
latausliitäntään ja 230 V:n pistorasiaanA (vaihtovirta).
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
}}
415
HYBRIDITIETOA
||
HUOM
Jos kuljettajan näyttöä ei käytetä hetkeen, se
sammuu. Aktivoikaa näyttö uudelleen joko
•
•
•
painamalla jarrupoljinta,
avaamalla jokin ovista tai
kytkemällä auto virta-asentoon I kääntämällä START-kytkintä myötäpäivään ja
vapauttamalla se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
416
Hybridiakun lataus (s. 403)
Twin Engine -mallia koskevat symbolit ja
ilmoitukset kuljettajan näytössä (s. 418)
•
•
Lataustila auton latausliitännässä (s. 410)
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 412)
HYBRIDITIETOA
Hybridiakun latauksen lopettaminen
Lopettakaa lataus avaamalla auton lukitus ja irrottamalla latausjohdin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta7 (vaihtovirta).
TÄRKEÄÄ
Ennen latausjohtimen irrottamista auton
latausliitännästä auton lukitus on avattava
etäavaimen avauspainikkeella. Tämä on tehtävä myös silloin, jos auton ovien lukitus on jo
avattu. Jos auton lukitusta ei avata avauspainikkeella, latausjohdin tai järjestelmä saattaa
vaurioitua.
Avatkaa auton lukitus etäavaimella – lataus
lopetetaan ja latausjohtimen lukittu kahva
vapautuu/avataan lukituksesta.
Irrottakaa johdin 230 V:n pistorasiasta.
Asettakaa latausjohdin takaisin auton säilytyslokeroon tavaratilan lattian alle.
Latausjohdin lukittuu automaattisesti
HUOM
Avatkaa aina auton lukitus, jotta lataaminen
keskeytyy, ennen kuin irrotatte auton 230 V:n
pistorasiasta (vaihtovirta). Huomatkaa, että
latausjohdin on irrotettava auton latausliitännästä ennen irrottamista 230 V:n pistorasiasta. Siten vältetään järjestelmän vaurioituminen ja toisaalta estetään lataamisen tahaton
keskeytyminen.
Irrottakaa johdin auton latausliitännästä ja
sulkekaa luukku.
Jos latausjohdinta ei irroteta latausliitännästä, se
lukittuu automaattisesti uudelleen kiinni hieman
lukituksen avaamisen jälkeen latauksen ja kantaman maksimoimiseksi sekä esi-ilmastoinnin mahdollistamiseksi ennen liikkeellelähtöä. Latausjohdin voidaan jälleen irrottaa, jos auton lukitus avataan etäavaimella. Jos autossa on Passive Entry*,
lukitseminen ja lukituksen avaaminen voidaan
tehdä jälleen kahvaa käyttäen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
7
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 408)
Latausjohdin (s. 405)
Hybridiakun lataus (s. 403)
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 408)
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
* Valinnais-/lisävaruste. 417
HYBRIDITIETOA
Twin Engine -mallia koskevat
symbolit ja ilmoitukset kuljettajan
näytössä
tössä. Ne voidaan näyttää myös yhdessä yleisten
merkki- ja varoitussymbolien kanssa ja ne sammuvat, kun ongelmat on korjattu.
Joukko Twin Engine -toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näySymboli
Ilmoitus
Sisältö
12 V akku
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA akun tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Latausvika, huolla heti. Aja korjaamoon.
12 V akku
Latausvika Pysäytä turvallisesti
Hybridiakun vika. Pysäyttäkää auto viipymättä ja ottakaa yhteyttä korjaamoonA akun tarkastuttamiseksi.
12 V akku
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Varokevika Huolto tarpeen
Hybridiakku
Ylikuumentunut, pysäytä turvallisesti
Alentun. suorituskyky
Auton maksimi nopeutta rajoitettu
Hybridijärjestelmä
Nykivä käyttö hitaalla nope. auton ajo
on mahd.
418
Hybridiakun lämpötila näyttää nousevan epätavallisen korkeaksi, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa
moottori. Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen kuin jatkatte matkaa. Soittakaa korjaamolleA tai
tarkistakaa ulkoapäin ennen matkan jatkamista, että kaikki vaikuttaa normaalilta.
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi korkeampia ajonopeuksia varten. Ladatkaa akku mahdollisimman pian.
Hybridijärjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi
mahdollisimman pian.
HYBRIDITIETOA
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Hybridijärjestelm. vika
Hybridijärjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Huolto tarpeen
Latauskaapeli
Irrota ennen käynnistystä
Latauskaapeli
Irrotettu? Käännä käyn- nistysnuppia
ja pidä 7 s
A
Näytetään, kun kuljettaja yrittää käynnistää autoa latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon. Irrottakaa latausjohdin ja sulkekaa latausluukku.
Näytetään, kun kuljettaja käynnistää auton aiemman yrityksen jälkeen latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon. Irrottakaa latausjohdin tai tarkistakaa, että johdin on todellakin irrotettu ja latausluukku
suljettu.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 408)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 417)
Hybridiakun lataus (s. 403)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä (s. 87)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 85)
Hybridimittari (s. 78)
Hybridiakun mittari (s. 79)
419
HYBRIDITIETOA
Hybridiakulla varustetun auton
pitkäaikainen säilytys
HUOM
Valitkaa autolle mahdollisimman viileä paikka
akun vanhenemisen minimoimiseksi pitkäaikaisessa säilytyksessä. Kesäaikana tulee
auton mieluiten seistä sisällä tai ulkona varjossa, riippuen siitä, missä lämpötila on matalin.
Jotta hybridiakun kunto huononee mahdollisimman vähän auton pitkäaikaissäilytyksessä (kestää
yli yhden kuukauden) suosittelemme että sen
lataustaso on kuljettajan näytön mukaan n. 25 %.
Menetelkää seuraavasti:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
420
1.
Jos varausaste on korkea, ajakaa autolla,
kunnes n. 25 % on jäljellä. Jos lataustaso on
alhainen, ladatkaa akkua, kunnes n. 25 %
saavutetaan.
2.
Jos säilytysaika on ollut yli 6 kuukautta tai
hybridiakun lataustaso on huomattavasti alle
25 %, ladatkaa akku uudelleen n. 25 %:iin
pitemmän säilytyksen aikana esiintyvän luonnollisen itsepurkautumisen kompensoimiseksi. Tarkistakaa juokseva lataustaso kuljettajan näytöstä.
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 408)
Hybridiakun mittari (s. 79)
Hybridiakun lataus (s. 403)
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
Auton käynnistämiseksi:
Kun etäavain on matkustamossa, auto käynnistetään tunnelikonsolissa olevalla käynnistysnupilla.
1.
2.
3.
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
VAROITUS
Ennen käynnistämistä:
•
•
•
Kiinnittäkää turvavyö.
Säätäkää istuin, ohjauspyörä ja peilit.
Tarkistakaa, että voitte painaa jarrupolkimen täysin pohjaan.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti auton käynnistykseen, koska auto on varustettu avaimettoman
käynnistyksen tuella (Passive Start).
1
422
Etäavaimen pitää olla autossa. Passive Start järjestelmällä varustetuissa autoissa avaimen
pitää olla matkustamon etuosassa. Auton
valinnaisen avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen* yhteydessä riittää, että
avain on jossain auton sisällä.
Pitäkää jarrupoljin täysin painettuna1. Jos
autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa,
että P- tai N-vaihdeasento on valittu. Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on varmistettava, että vaihdevipu on vapaa-asennossa
tai kytkinpoljin alaspainettuna.
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja päästäkää irti. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai ylikuumenemissuoja katkaisee.
On kuitenkin tilanteita, joissa sen sijaan käynnistyy bensiinimoottori, esim. liian matalassa lämpötilassa tai jos hybridiakkua pitää ladata.
Autoa ei saa käynnistää latausjohdon ollessa kytkettynä, mutta jos sitä ei voida irrottaa tai jos auto
virheellisesti havaitsee latausjohdon, auto voidaan
pakkokäynnistää:
1.
Painakaa jarrupoljinta ja kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään.
2.
Kuljettajan näyttöön tulee teksti
Latauskaapeli Irrota ennen käynnistystä.
3.
Kääntäkää käynnistyskytkintä uudelleen myötäpäivään.
4.
Teksti Irrotettu? Käännä käynnistysnuppia ja pidä 7 s tulee näyttöön,
käynnistäkää auto tällöin kääntämällä kytkintä myötäpäivään ja pitämällä sitä 7 sekuntia tässä asennossa.
Käynnistettäessä normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa,
että kun käynnistyskytkintä on käännetty myötäpäivään, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto
on valmis ajoon. Auton käynnistyminen osoitetaan
kuljettajan näytön merkkivalojen sammumisella ja
sen esivalitun teeman syttymisellä.
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen myötäpäivään.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen, odottakaa 3 minuuttia ennen uutta
yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku saa
aikaa palautua.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Auton moottorin sammuttaminen (s. 424)
Jännitetilat (s. 424)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 463)
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, sijoittakaa etäavain varmistuslukijaan. Yrittäkää käynnistystä sen jälkeen uudelleen.
HUOM
Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että sen kohdalla ei ole muita auton
avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita
(esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia
tietokoneita tai latureita). Varalukijan kohdalla
olevat auton avaimet voivat häiritä toisiaan.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä viesti Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota, odottakaa, kunnes viesti poistuu, ja yrittäkää sitten käynnistää
uudelleen.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana.
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte
autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti, jos
autossa on lapsia.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä
tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan
mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää
pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
423
KÄYNNISTYS JA AJO
Auton moottorin sammuttaminen
•
Auton moottori sammutetaan tunnelikonsolissa
olevan käynnistyskytkimen avulla.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 463)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
Jännitetilat
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan
auton sähköjärjestelmä asettaa kolmeen eri
tasoon – 0, I ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä tasot nimellä "jännitetila".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä kussakin jännitetilassa/kullakin
tasolla:
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Auton moottorin sammutus:
–
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja vapauttakaa se – moottori sammuu. Säädin
palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jos automaattivaihteistolla varustetun auton vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa tai jos auto rullaa:
–
Kääntäkää kytkintä myötäpäivään ja pitäkää
sitä tässä asennossa, kunnes auto sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
424
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Jännitetilat (s. 424)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
KÄYNNISTYS JA AJO
Taso
0
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetäänA.
•
Sähkökäyttöisiä* istuimia voidaan
säätää.
•
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttääA.
II
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä voidaan käyttääA.
Tässä tilassa toiminnot ovat ajastettuja
ja ne kytketään hetken kuluttua automaattisesti pois päältä.
I
Taso
Toiminnot
•
•
Valonheittimet sytytetään.
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
A
Jännitetilan valitseminen
Aktivoituvat myös avattaessa ovi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
•
12 V:n pistorasiaa* kuormatilassa
voidaan käyttää.
Virrankulutus kuormittaa akkua
tässä jännitetilassa.
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Tämä jännitetila kuluttaa paljon virtaa akusta ja sitä tulee sen vuoksi
välttää!
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, matkustamon 12 V:n pistorasiaa, Bluetooth-yhteyttä, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja
tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
•
Jännitetilan valitseminen
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 463)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
Jännitetila 0 – avatkaa auton lukitus ja säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin
käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta
tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla varustetuissa
autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 425
KÄYNNISTYS JA AJO
||
•
•
•
Jännitetila I – kääntäkää käynnistyskytkintä
myötäpäivään ja vapauttakaa säädin. Säädin
palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jännitetila II – kääntäkää käynnistyskytkintä
myötäpäivään ja pitäkää sitä paikallaan
n. 5 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
Takaisin jännitetilaan 0 – jännitetilaan 0
palaamiseksi tiloista I ja II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa
se. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 424)
Alkolukko*
Alkolukon ohituskytkentä*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä
puhalluskoe, joka varmistaa, ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan
ko. markkina-alueen autolla ajon laillisen rajaarvon mukaisesti.
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä, jotta
autolla voidaan ajaa.
Autossa on liittymä Volvon suosittelemien erimallisten ja eri valmistajien alkolukkojen sähkökytkentää varten. Liittymä helpottaa alkolukon kytkentää ja antaa mahdollisuuden integroituun toimintaan, jonka aikana auton päänäytössä näytetään alkolukkoon liittyviä ilmoituksia. Tietoa eri
alkolukoista saa kyseisten alkolukkojen valmistajien käyttöohjekirjoista.
Jännitetilat (s. 424)
VAROITUS
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
HUOM
Kaikki ohikytkentätoiminnon aktivoinnit kirjataan ja tallennetaan alkolukon ohjausyksikköön. Ohikytkentää ei voi peruuttaa.
Näyttöön tulee ilmoitus Puhalla alkolukkoon
Ohitus?:
•
Jos "Cancel/Yes" näytetään, valitkaa ohitus
painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisten
painikkeiden oikealle osoittavaa nuolta ja sitten painiketta O.
•
Jos "Yes" näytetään, valitkaa ohitus painamalla O-painiketta.
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla
selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 463)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
426
Käytöstä poistaminen kyseisen alkolukon kautta:
ks. asiaa koskevat ohjeet.
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 426)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 427)
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Jännitetilat (s. 424)
Alkolukko on nyt ohitettu ja auto voidaan käynnistää.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan joukko mahdollisia ohituskytkentöjä, jotka on kyettävä tekemään ennen huollon tilaamista.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Alkolukko* (s. 426)
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 427)
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Muistettavaa
Jännitetilat (s. 424)
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Välttäkää syömistä ja juomista n. 5 minuuttia
ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
Jarrutoiminnot
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen
tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Käyttö- ja seisontajarrun ohella auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla.
Nämä voivat helpottaa kuljettajaa esim. siten, että
jalkaa tarvitse pitää jarrupolkimella seistäessä liikennevaloissa tai lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen.
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto Hold)
•
•
•
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
City Safety
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 426)
Alkolukko* (s. 426)
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Jännitetilat (s. 424)
•
•
•
Käyttöjarru (s. 428)
Seisontajarru (s. 430)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
(s. 435)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 435)
City Safety™ (s. 330)
* Valinnais-/lisävaruste. 427
KÄYNNISTYS JA AJO
Käyttöjarru
Käyttöjarru on osa jarrujärjestelmää.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan
suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen
saamiseksi.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain sähkö- tai polttomoottorin käydessä.
ajonopeudella. Testauksen voi havaita jarrupolkimen sykkimisestä.
Hybridiakku saa latausvirtaa kevyestä
jarrutuksesta
Jarrutettaessa kevyesti käytetään sähkömoottorin
moottorijarrutusta. Auton liike-energia muutetaan
tällöin sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen. Akun lataaminen sähkömoottorilla jarruttamisen yhteydessä osoitetaan kuljettajan näytössä.
Lukkiutumattomat jarrut
2
428
Anti-lock Braking System
Sisältö
Tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos
määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Poljintunnistimen vika.
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä.
Auton varsinainen jarrujärjestelmä
toimii edelleen, mutta ilman ABStoimintoa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti
kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta vähentää
moottorijarrutuksella vaihdeasennossa B.
Kun auto on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja
vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän
automaattinen testaus voidaan tehdä alhaisella
Symboli
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin
käynnistyksen yhteydessä: Automaattinen toiminnan tarkastus.
Jos jalkajarrua painetaan auton ollessa sammutettuna, auton jarruttamiseen tarvitaan enemmän
voimaa.
Autossa on lukkiutumattomat jarrut (ABS2), jotka
estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa ja
mahdollistavat ohjattavuuden säilymisen. Tässä
yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä,
mikä on normaalia.
Symbolit kuljettajan näytössä
Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus latauksesta sähkömoottorijarrutuksen aikana.
Tämä toiminto on aktiivinen nopeusalueella
150–5 km/h (93–3 mph). Voimakkaammassa
jarrutuksessa ja nopeusalueen ulkopuolella hydraulinen jarrujärjestelmä täydentää jarrutusta. Kuljettajan näytössä tämä ilmaistaan osoittimella,
joka on punaisen alueen alaosassa.
Jos ilmoitus Jarrupoljin Ominaisuudet muuttuneet Vaatii huollon näytetään, "Brake-by-wire"-järjestelmä ei toimi. Jarruvaikutuksen
aikaansaamiseksi tarvitaan suurempi poljinpaine.
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
voinut syntyä vika.
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä (BAS3) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa jarrutettaessa ja voi
siten lyhentää jarrutusmatkaa.
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa
jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.
•
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima
voidaan vahvistaa tasolle, jolloin ABS-järjestelmä
alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
Tämä voi olla tilanne myös auton pesun jälkeen.
Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää sen vuoksi suurempi etäisyys
edellä olevaan liikenteeseen.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa
enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
3
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 429)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 428)
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon
vallitseva liikennetilanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 428)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 430)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 435)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 429)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 430)
Jarrujärjestelmän kunnossapito (s. 430)
Jarruvalot (s. 150)
Brake Assist System
429
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
Jarrujärjestelmän kunnossapito
Seisontajarru
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros.
Tarkistakaa jarrujärjestelmän komponentit säännöllisesti kulumisen varalta.
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle
paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla kaksi pyörää.
Tämä voi pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen
vuoksi erityisen pitkä turvaväli edellä olevaan ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on
eritelty Huolto- ja takuukirjassa. Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt antavat optimaalisen jarruvaikutuksen vasta muutamien satojen kilometrien (mailien) ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus
painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo
suosittelee, että asennetaan vain Volvoonne
hyväksytyt jarrupalat.
•
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan jarrutettaessa.
•
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
TÄRKEÄÄ
Käyttöjarru (s. 428)
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus
on tarkistettava säännöllisesti.
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 429)
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne
tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus
korjaamolla – suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
430
Käyttöjarru (s. 428)
Seisontajarrun säädin on sijoitettu tunnelikonsoliin
istuinten väliin.
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni
syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy takapyöriin, kun
auto on melkein paikallaan.
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarrun aktivointi ja
deaktivointi
Automaattinen aktivointi
Seisontajarru aktivoituu automaattisesti
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
•
Pysäköinti mäkeen (s. 433)
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 433)
Seisontajarrun kytkentä
kun auto on sammutettu ja seisontajarrun
automaattisen kytkemisen asetus on aktivoitu keskinäytössä.
•
•
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 431)
•
•
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
jos Auto hold -toiminto (automaattinen jarru
seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja
• auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10
minuuttia) paikallaan
•
•
1.
2.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy, kun
seisontajarru on aktivoitu.
Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
auto sammutetaan
kuljettaja poistuu autosta.
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan aktivoida
auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutustapahtuma keskeytyy, kun
säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan.
HUOM
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa
kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun seisontajarru on
aktivoitu.
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
}}
431
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Seisontajarrun deaktivointi
Manuaalinen deaktivointi
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2.
Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Automaattinen deaktivointi
1. Käynnistäkää moottori.
2.
Painakaa jarrupoljinta jämäkästi. Valitkaa
vaihdeasento D tai R ja painakaa kaasua.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
HUOM
Automaattinen deaktivointi edellyttää sitä, että
kuljettaja on kiinnittänyt turvavyön tai kuljettajan ovi on kiinni.
432
Aiheeseen liittyvät tiedot
Seisontajarrun automaattisen
aktivoinnin asetus
•
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin
asetus (s. 432)
•
•
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 433)
Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä automaattisesti sammutettaessa auton moottori.
Seisontajarru (s. 430)
Asetuksen muuttaminen:
Pysäköinti mäkeen (s. 433)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Seisontajarru ja
jousitus ja merkitkää toiminto
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
tai poistakaa sen merkintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 431)
•
Seisontajarru (s. 430)
KÄYNNISTYS JA AJO
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarrun vian yhteydessä
Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne
mäkeen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun, jos seisontajarrua ei voida deaktivoida
tai aktivoida useidenkaan yritysten jälkeen.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada auton
liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös samanaikaisesti,
kun auto lähtee liikkeelle. Vapauttakaa säädin,
kun moottori alkaa vetää.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru
kytkettynä.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa
kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen
vika on korjattu, pyörät pitää kääntää samalla
tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen olla asennossa P.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, seisontajarrua ei
voida vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla
sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Sisältö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 431)
Pysäköinti mäkeen (s. 433)
Käynnistysakku (s. 601)
Volvon huolto-ohjelma (s. 584)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 431)
433
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi vapauttaa
jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen, kun
auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko käyttöjarrua
tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja
se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Lähdettäessä liikkeelle jarrut irrottavat automaattisesti, jos kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
HUOM
Jarrutettaessa pysähdyksiin ylä- tai alamäessä
jarrupoljinta on painettava hieman kovempaa
ennen sen vapauttamista, jotta varmistetaan,
että auto ei liiku lainkaan.
Pysäköintijarru aktivoidaan, jos
•
•
•
•
434
auto sammutetaan
kuljettajan ovi avataan
kuljettajan turvavyö irrotetaan
auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10
minuuttia) paikallaan.
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Automaattisen jarrutuksen aktivointi
ja deaktivointi seistäessä paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
aktivoidaan tunnelikonsolin painikkeella.
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
seisontajarrua auton pitämiseen
paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja deaktivointi seistäessä paikallaan (s. 434)
•
•
•
Käyttöjarru (s. 428)
Seisontajarru (s. 430)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 435)
–
Painakaa tunnelikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu. Aktivoitu toiminto on
käytössä myös auton seuraavalla käynnistyskerralla.
KÄYNNISTYS JA AJO
Toiminnon sammuttaminen
Liikkeellelähtöapu mäessä
Kun toiminto on aktiivinen ja pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla (A-symboli palaa), on poiskytkentää varten painettava jarrupoljinta samalla kun painiketta painetaan.
Mäkilähtöavustin (HSA4) estää auton rullaamisen
taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä.
Peruutettaessa ylämäessä se estää auton rullaamisen eteenpäin.
•
Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy
muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja siirtää
jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
•
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin (HSA) edelleen aktiivinen ja estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä
liikkeelle ylämäkeen.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja lähtee autolla
liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, kun
automaattinen jarrutustoiminto seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 434)
•
Käyttöjarru (s. 428)
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso
saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen
kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on
estää mahdollinen jälkitörmäys tai ehkäistä sen
vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa vaara,
ettei enää ole mahdollista hallita ja ohjata autoa.
Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon
tai kohteeseen auton reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella tavalla.
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen
aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää siten,
että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on kunnossa törmäyksen jälkeen.
Jarruapu sisältyy turvajärjestelmiin Rear Collision
Warning ja Blind Spot Information.
4
Hill Start Assist
}}
435
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 344)
BLIS* (s. 345)
Jarrutoiminnot (s. 427)
Vaihteisto
Symboli
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien välillä.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus.
Noudattakaa annettua suositusta.
Autossa on kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto ja sähkömoottori takavetoa varten. Vaihteiden määrä tarkoittaa sitä, että moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan hyödyntää tehokkaasti. Kaksi vaihteista on ylivaihteita, jotka säästävät polttoainetta ajettaessa tasaisella kierrosluvulla. Vaihtamisvivuilla* voidaan vaihtaa käsin ylöstai alaspäin. Kuljettajan näytössä näytetään, mitä
vaihdeasentoa kulloinkin käytetään.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua suositusta.
Alentunut suorituskyky/Kiihdytyksen tehoa alennettu
Jos voimansiirrossa on tilapäinen
vika, auto voi siirtyä ns. Limp home
-tilaan, jossa moottorin teho on
alhaisempi voimansiirron vahingoittumisen välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän
osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran
esiintyessä syttyy varoitussymboli kuljettajan
näytössä ja esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Sisältö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 437)
•
Vaihtamisosoitin (s. 440)
Symbolit kuljettajan näytössä
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä
näytetään symboli ja ilmoitus.
436
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteiston
vaihdeasennot
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan,
kun pysäköintiasento valitaan.
Automaattivaihteisto valitsee kulloiseenkin ajotilanteeseen parhaiten sopivan vaihteen. Vaihteistossa on myös manuaalinen vaihdeasento.
Toisen vaihdeasennon valitsemiseksi pysäköintiasennon ollessa valittuna pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla tai II.
Kytkekää pysäköitäessä ensin seisontajarru ja
valitkaa sitten pysäköintiasento.
VAROITUS
Vaihtakaa vaihdeasentoa painamalla palautuvaa
vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin.
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento P
HUOM
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa,
ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.
Kuljettajan näytössä näytetään valittu vaihdeasento:
P, R, N, D tai B.
Käsinvaihdossa näytetään myös käytössä oleva
vaihde.
Vaihtaminen
Vaihteenvalitsin on shift-by-wire-tyyppiä, ts. vaihtaminen tapahtuu elektronisesti, ei mekaanisesti.
Tämä tarkoittaa helpompaa vaihtamista ja erottuvampia vaihdeasentoja.
Pysäköintiasento aktivoidaan P-painikkeella, joka
on sijoitettu vaihteenvalitsimen viereen.
}}
437
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aputoiminnot
Jarrutustila – B
Järjestelmä vaihtaa automaattisesti P-tilaan
•
•
jos auto sammutetaan tilassa D tai R.
•
jos kuljettaja irrottaa turvavyön ja avaa kuljettajan oven auton ollessa käynnissä ja vaihteenvalitsimen muussa asennossa kuin P.
Peruutusasento - R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto
seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa Nasennossa.
Jotta voidaan vaihtaa vapaa-asennosta toiseen
vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan.
Painakaa vaihteenvalitsinta eteenpäin palataksenne D-asentoon.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti alaspäin,
jos nopeuden laskee alemmaksi kuin valitulle
vaihteelle on kohtuullista.
Auton pysäköinti ilman turvavyötä ja ovi avoinna:
poistukaa P-tilasta kytkemällä jälleen R tai D.
Jos auto sammutetaan vapaa-asennossa, vaihteisto ei vaihda automaattisesti P-asentoon.
Tämä johtuu siitä, että auto on voitava pestä
autopesulassa, jossa se rullaa pesulaitteiston läpi.
Jotta suuremmalle vaihteelle voidaan vaihtaa
käsin, autossa on oltava ohjauspyörän vaihteenvalitsimet*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
B-asennosta voidaan vaihtaa käsin pienemmille
vaihteille. B-asento voidaan valita koska tahansa
matkan aikana. Auto jarruttaa sähkömoottorilla,
kun kaasupoljin vapautetaan, ja samalla hybridiakkua ladataan. Tämä antaa enemmän mahdollisuuksia ladata hybridiakkua, koska latausta
tapahtuu myös silloin, kun kuljettaja ei käytä jarrupoljinta.
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 440)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 439)
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 440)
Vaihtamisosoitin (s. 440)
Valitkaa jarrutustila viemällä vaihteenvalitsin taaksepäin asennosta D. Kuljettajan näytössä näytetään, mikä vaihde on käytössä.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta kerran taaksepäin
vaihtaaksenne seuraavaksi pienemmälle vaihteelle.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta kerran taaksepäin
vaihtaaksenne vielä pienemmälle vaihteelle.
Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
438
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
Toiminnon sulkeminen
Manuaalinen sulkeminen vaihdeasennoissa
D ja B
– Kytkekää ohjauspyörän vaihtamisvivut pois
vetämällä oikeaa vipua (+) ohjauspyörää
kohti, kunnes valittuna olevan vaihteen
numero kuljettajan näytössä sammuu.
> Vaihteisto palaa vaihdeasentoon D tai B
riippuen siitä, mikä asento oli valittuna
ennen vaihtamisvipujen aktivointia.
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa vaihdetta
käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.
Vaihto
Vaihtaminen yhdellä portaalla:
–
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Ohjauspyörän vaihtamisvipujen
aktivointi
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella. Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan
näytössä oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin vaihdetta.
Automaattinen sulkeminen
Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä. Merkkinä
tästä valittuna olevan vaihteen numero sammuu.
Vaihdeasennossa B automaattista sulkemista ei
tapahdu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 437)
Vaihtamisosoitin (s. 440)
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:
–
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
* Valinnais-/lisävaruste. 439
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
Vaihtamisosoitin
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
Kickdown-toimintoa voidaan käyttää, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim.
ohitettaessa.
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää ko.
vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on hyvä
kytkeä seuraava vaihde parhaan mahdollisen
polttoainetalouden kannalta.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on erityisiä varmuusjärjestelmiä.
Pysäköintiasennosta - P
Muun kuin P-vaihdeasennon valitsemiseksi pitää
jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Vapaa-asennosta - N
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin
on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta
toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla II.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä
Jos vaihteenvalitsin on lukittu, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, esim. Vaihdevipu
Paina jarrupoljinta vaihdevivun
aktivoimiseksi.
Vaihteenvalitsinta ei lukita mekaanisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
440
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 437)
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta,
tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdowntoimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja
kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen
moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu
mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.
Pakkovaihdossa auto voi vaihtaa kerralla yhtä tai
useampaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen. Moottorivaurioiden estämiseksi auto vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun
moottorin kierrosluku nousee maksimitasolle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 437)
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa oikealla
vaihteella ja vaihtaa ajoissa.
KÄYNNISTYS JA AJO
Neliveto
Käyttöjärjestelmät
Neliveto (AWD6) tarkoittaa sitä, että auto vetää
samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä
parantaa pitoa.
Volvon Twin Engine yhdistää etupyöriä käyttävän
polttomoottorin ja takapyöriä käyttävän sähkömoottorin.
Takapyöriä käyttävä sähkömoottori mahdollistaa
sähköisen nelivetotoiminnon. Nelivedon ominaisuudet vaihtelevat valitun ajotilan mukaan.
Kaksi käyttöjärjestelmää
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihtamisosoitin kuljettajan näytössä5.
Vaihtamisosoitin näytetään vaihdeasennossa B.
Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen
kuljettajan näytössä ja ilmoittaa ylöspäin osoittavalla nuolella, milloin kannattaa vaihtaa suuremmalle vaihteelle.
Jotta suuremmalle vaihteelle voidaan vaihtaa
käsin, autossa on oltava ohjauspyörän vaihteenvalitsimet*, tällöin suuremmalle vaihteelle vaihdetaan oikeanpuoleisella valitsimella (+). Jos
autossa ei ole ohjauspyörän vaihteenvalitsimia,
painettaessa vaihteenvalitsinta eteenpäin vaihdetaan vaihdeasentoon D.
Ajotilat (s. 443)
Vaihteisto (s. 436)
Kuljettajan etukäteen valitsemasta ajotilasta ja
käytettävissä olevasta sähköenergiasta riippuen
voidaan molempia käyttöjärjestelmiä käyttää joko
yksittäin tai rinnakkain.
Sähkömoottori saa energiansa tunnelikonsolissa
olevasta hybridiakusta. Hybridiakkua voidaan
ladata seinäpistorasiasta tai erityisessä latausasemassa. Polttomoottori voi lisäksi ladata hybridiakkua erityisellä suurjännitegeneraattorilla.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori voivat
tuottaa vetovoimaa suoraan pyöriin. Kehittynyt
ohjausjärjestelmä koordinoi molempien käyttöjärjestelmien ominaisuuksia mahdollisimman hyvän
ajotalouden saamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
5
6
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 437)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
All Wheel Drive
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 441
KÄYNNISTYS JA AJO
sähköisen nelivetotoiminnon. Muuntaa jarrutusenergiaa sähköenergiaksi.
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Yleistä toiminnosta Twin Engine (s. 402)
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Twin Engine -mallissa (s. 442)
Ajotilat (s. 443)
Vaihteisto (s. 436)
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia
tekijöitä (s. 452)
Hybridiakku – hybridiakun tehtävä on varastoida energiaa. Se ottaa energiaa talteen
ladattaessa sitä sähköverkosta, regeneratiivisen jarrutuksen aikana tai suurjännitegeneraattorilta. Se luovuttaa energiaa sähkökäyttöä varten ja myös sähkökäyttöisen ilmastoinnin väliaikaista käyttämistä varten matkustamon esi-ilmastoinnin yhteydessä.
Polttomoottori – polttomoottori käynnistyy,
kun hybridiakun energiataso ei riitä kuljettajan pyytämän moottorin tehon tuottamiseen.
Suurjännitegeneraattori7 – lataa hybridiakkua.
Polttomoottorin käynnistysmoottori. Voi tukea
polttomoottoria ylimääräisen sähköenergian
avulla.
Sähkömoottori – liikuttaa autoa sähkökäytössä. Tuottaa tarvittaessa lisää vääntömomenttia ja tehoa kiihdytettäessä. Tuottaa
7
442
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – yhdistetyt suurjännitegeneraattori ja käynnistysmoottori.
Polttomoottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen Twin Engine mallissa
Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka paljon autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla tai molemmilla yhtä aikaa. Sähkökäytöllä
auton on joskus käynnistettävä polttomoottori
automaattisesti ulkoisten olosuhteiden, esim.
alhaisten ulkolämpötilojen, takia. Tämä on täysin
normaalia. Lisäksi polttomoottori käynnistyy aina
hybridiakun saavutettua alimman lataustasonsa.
Ilmastointiasetukset alhaisissa
lämpötiloissa
Alhaisissa lämpötiloissa polttomoottori käynnistyy
välillä automaattisesti, jotta haluttu matkustamon
lämpötila ja ilmanlaatu saavutetaan. Polttomoottorin käyntiaikaan voidaan vaikuttaa
•
•
•
laskemalla lämpötilaa
alentamalla puhaltimen tehoa
aktivoimalla ajotila Pure.
Sähkökäyttö alhaisissa tai korkeissa
lämpötiloissa
Alhaisissa tai korkeissa ulkolämpötiloissa auton
kantama ja teho sähkökäytöllä voivat pienentyä ja
vaikuttaa siihen, kuinka usein polttomoottori
käynnistyy automaattisesti.
KÄYNNISTYS JA AJO
Pakokaasunpuhdistus
Ajotilat
Sen varmistamiseksi, että pakokaasunpuhdistus
toimii optimaalisesti, polttomoottorin on oltava
käynnistyksen jälkeen muutama minuutti käynnissä. Aika, joka polttomoottorin on oltava käynnissä, vaihtelee katalysaattorin lämpötilasta riippuen.
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin
ajokokemuksen parantamiseksi ja ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjärjestelmät (s. 441)
Taloudellinen ajo (s. 451)
Ajotilat (s. 443)
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Seuraavia järjestelmiä sovitetaan
mahdollisimman hyvien ajo-ominaisuuksien saamiseksi ko. ajotilassa:
•
•
•
•
•
•
VAROITUS
Älkää jättäkö autoa tuulettamattomaan tilaan
ajotilan ollessa aktivoituna ja polttomoottorin
sammutettuna - automaattinen moottorin
käynnistys voi tapahtua hybridiakun energiatason ollessa matala ja pakokaasut voivat tällöin
vakavasti vahingoittaa ihmisiä ja eläimiä.
Ohjaus
Moottori/vaihteisto/neliveto
Jarrut
Iskunvaimennus
Kuljettajan näyttö
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Valittavat ajotilat
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
}}
443
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Hybrid
• Tämä on auton normaalitila, jossa sähkö- ja
polttomoottorit toimivat yhdessä.
Auto on käynnistyessään Hybrid-tilassa. Ohjausjärjestelmä käyttää sekä sähkö- että polttomoottoria – erikseen tai rinnan – ja laskee optimaalisen käyttötavan suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden kannalta katsottuna. Se,
voidaanko ajaa pelkällä sähkömoottorilla, riippuu
hybridiakun energiatasosta ja esim. matkustamon
lämmitys- tai jäähdytystarpeesta.
Suuren tehon ollessa käytettävissä on mahdollista ajaa pelkällä sähköllä. Kaasupoljinta painettaessa vain sähkömoottori aktivoituu, kunnes
tietty asento saavutetaan. Polttomoottori käynnistyy, kun tämä asento ylitetään ja akun energiataso ei riitä kuljettajan kaasupolkimella pyytämän
moottorin tehon tuottamiseen.
Matalalla energiatasolla (hybridiakku melkein
tyhjä) pitää myös akun energiatasoa samanaikaisesti ylläpitää, mikä johtaa polttomoottorin käynnistymiseen useammin. Ladatkaa hybridiakku
230 VAC:n pistorasiasta latausjohtimella, tai aktivoikaa Charge toimintonäkymässä palauttaaksenne kyvyn ajaa pelkällä sähköllä.
Ajotila on mukautettu pienelle energiankulutukselle, joka käyttää optimaalista sähkö- ja polttomoottorikäytön yhdistelmää niin, että ilmastoinnin
mukavuus ja ajokokemus ovat keskenään sopusoinnussa. Kun halutaan nopeampaa kiihtyvyyttä,
444
käytetään sähköisestä voimansiirrosta saatavaa
maksimaalista lisätehoa.
Auto myös tunnistaa, jos ajo-olosuhteet edellyttävät nelivetoa, joka kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti. Neliveto ja sähköinen lisäteho ovat
aina käytettävissä akun lataustilasta riippumatta.
Kuljettajan näytön tiedot
Ajettaessa hybriditilassa kuljettajan näytössä näytetään hybridimittari. Hybridimittarin osoitin ilmoittaa, paljonko energiaa kuljettaja pyytää kaasupolkimella. Merkintä salaman ja pisaran välillä näyttää, paljonko energiaa on saatavana.
Kuljettajan näyttö ajettaessa eteenpäin sekä sähkö- että
polttomoottorikäytöllä.
Kuljettajan näytössä näytetään myös
energian palauttaminen akkuun (regenerointi) kevyen jarrutuksen aikana.
Pure
• Ajakaa autolla sähkömoottoria käyttäen mahdollisimman vähällä energiankulutuksella ja
mahdollisimman pienillä hiilidioksidipäästöillä.
Ajotila maksimoi ajamisen hybridiakulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teho on tietyillä
ilmastointiasetuksilla rajoitettu, jotta ajomatka
pelkällä sähköllä on mahdollisimman pitkä.
Pure-tila on käytettävissä, kun hybridiakun energiataso on riittävän korkea. Myös Pure-tilassa
polttomoottori käynnistyy, jos akun energiataso
on liian alhainen. Polttomoottori käynnistyy myös
•
•
jos nopeus ylittää 125 km/h (78 mph)
•
järjestelmän/komponenttien rajoitusten takia,
esim. alhainen ulkolämpötila.
jos kuljettaja pyytää enemmän käyttövoimaa
kuin sähkökäyttö pystyy antamaan
Ajotila on optimoitu mahdollisimman pitkälle ajomatkalle sähköllä ja kehitetty erityisesti kaupunkiliikenteeseen. Pure-tilassa kulutus on mahdollisimman pieni myös silloin, kun hybridiakku on
tyhjentynyt. Matkustamon ilmastointi asetetaan
Eco-tilaan ja liukkaalla kelillä voidaan sallia hieman enemmän pyörien luistoa, ennen kuin neliveto kytkeytyy automaattisesti.
KÄYNNISTYS JA AJO
Eco-ilmastointi
Pure-ajotilassa matkustamon eco-ilmastointi
aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen
vähentämiseksi.
HUOM
Aktivoitaessa Pure-ajotila joitakin parametreja
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksissa muutetaan ja joidenkin sähkökuluttajien
toimintoja rajoitetaan. Jotkut asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti, mutta täysi toimivuus saavutetaan vain poistumalla Pureajotilasta tai sovittamalla Individual-ajotila
siten, että ilmastointi toimii täysimittaisesti.
Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa
maks. huurteenpoisto -painiketta.
Constant AWD
• Parantaa auton pitoa ja etenemiskykyä
tehostetulla nelivedolla.
Ajotila lukitsee auton nelivedolle. Optimaalinen
etu- ja taka-akselin vääntömomentin jako varmistaa parhaan etenemiskyvyn, ajovakauden ja pidon
esimerkiksi liukkaalla kelillä, ajettaessa raskaan
perävaunun kanssa tai hinattaessa toista ajoneuvoa. Ajotila Constant AWD on aina käytettävissä
hybridiakun lataustilasta riippumatta.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat
käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää, mikä
lisää polttoaineenkulutusta.
Individual
• Sovittakaa ajotila omien toivomustenne
mukaiseksi.
Auton muissa ajotiloissa auto sovittaa nelivedon
tarpeen automaattisesti alustan mukaan ja voi
kytkeä sähkömoottorin tai käynnistää polttomoottorin tarvittaessa.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää
sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien
mukaan. Nämä asetukset tallennetaan omaan
kuljettajaprofiiliin.
Power
Auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi
nopeammin painettaessa kaasua.
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se on
ensin aktivoitu keskinäytössä.
•
Ajotila maksimoi poltto- ja sähkömoottorien
yhdistetyn tehon käyttämällä sekä etu- että takavetoa. Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla
on suuri vetovoima. Ohjausvaste on nopeampi ja
vaimennus kovempi.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat
käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää, mikä
lisää polttoaineenkulutusta.
Ajotila on optimoitu maksimaaliselle suorituskyvylle ja reagoinnille kaasunpainallukseen. Se
muuttaa polttomoottorin reagointia kaasupolkimen painallukselle, vaihteenvaihtamisen mallille ja
ahtopainejärjestelmälle. Lisäksi alusta-asetukset,
ohjaus ja jarrujen reagointi optimoidaan. Ajotila
Power on aina käytettävissä hybridiakun lataustilasta riippumatta.
}}
445
KÄYNNISTYS JA AJO
3.
||
Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat
jokin ajotila aloitusta varten: Pure, Hybrid tai
Power.
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien asetuksia:
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan näyttö
Ohjausvoima
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ajotilan vaihtaminen (s. 447)
Taloudellinen ajo (s. 451)
Energianjako hybridikäytössä karttatietojen
avulla* (s. 447)
Hybridimittari (s. 78)
Yleistä toiminnosta Twin Engine (s. 402)
Voimansiirron ominaisuudet
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö
ECO-ilmastointi
Sähkö- tai polttomoottorin käyttäminen
Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka paljon
autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla
tai molemmilla yhtä aikaa.
Yksilöllisen ajotilan asetusnäkymä8.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
8
446
Ensisijaisesti tarkoituksena on käyttää eri moottoreita ja hybridiakussa olevaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti huomioiden eri ajotilojen
ominaisuudet ja se, paljonko kuljettaja pyytää
tehoa kaasupolkimella.
Joissakin tapauksissa järjestelmän ajoittaisten
rajoitusten tai päästöjen rajoitusta koskevien lainsäädännöllisten vaatimusten takia polttomoottoria
voidaan käyttää enemmän.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajotilan vaihtaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin.
•
Ajotila vaihdetaan tunnelikonsolin säätimellä.
Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Ajotilan vaihtaminen:
Ajotilat (s. 443)
Energianjako hybridikäytössä
karttatietojen avulla*
Hybrid-ajotila on auton normaalitila, jossa sähköja polttomoottori toimivat erikseen tai yhdessä
hybridikäytössä. Jos navigointijärjestelmässä* on
valittu määränpää, Predictive Efficiency9 -toiminto voi jakaa sähköenergian kulutuksen älykkäästi koko ajomatkalle karttatietojen avulla.
Tällöin polttoaineenkulutusta voidaan alentaa verrattuna tavalliseen hybridikäyttöön, jossa autolla
ajetaan ensin sähköenergiaa käyttäen ja myöhemmin, hybridiakun latauksen tyhjennyttyä, polttomoottorilla.
Toiminto
1.
Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.
> Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.
2.
Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin,
kunnes haluamanne ajotila on merkitty.
3.
Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.
> Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.
9
Vain tietyt markkina-alueet.
Jos etäisyys valittuun määränpäähän on laskettua
sähkökäytön kantamaa suurempi, toiminto jakaa
sähköenergian siten, että kulutus on optimaalinen
koko ajomatkalla. Tällöin voidaan välttää tilanteet,
joissa normaali hybridikäyttö käyttäisi muuten
suuren osan sähköenergiasta esim. ajamiseen
sähkökäytöllä suurella ajonopeudella moottoritiellä, minkä jälkeen kaupungissa ajettaisiin polttomoottorilla alhaisemmalla ajonopeudella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 447
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Polttoaineenkulutus on alimmillaan, kun
•
•
ajomatka alkaa moottoritieajolla
•
hybridiakku on käynnistettäessä täyteen
ladattu.
ajomatka on 50–100 km:n (30–60 mailin)
pituinen
Toiminnon edellytykset
Jotta toiminto toimii, edellytetään, että joukko
ehtoja on täyttynyt:
•
Navigointijärjestelmään on asetettu määränpää ja ajomatka määränpäähän on pitempi
kuin mahdollinen kantama pelkällä sähkökäytöllä.
• Hybrid-ajotila on valittu.
• Toiminnot Hold ja Charge ovat pois käytöstä.
•
Hybridiakku on ladattu.
Käyttövinkkejä
Jos autoa käytetään työmatka-ajoon eikä sitä
voida ladata työpaikalla, lisätkää työpaikka etapiksi ja koti määränpääksi. Hybridiakun latauksen
käyttö jaetaan tällöin työ- ja kotimatkan kesken.
Lisätkää vastaavia reittejä, ts. kahden latauskerran välisiä reittejä, Suosikit-kohteina navigointijärjestelmään perillepääsyn helpottamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
448
Ajotilat (s. 443)
Taloudellinen ajo (s. 451)
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäätö* ja vaimennus
Iskunvaimennus (Four-C)
Kuljetuksen yhteydessä
Tasonsäätöä ja iskunvaimennusta säädetään
automaattisesti autossa.
Jos autossa on Four-C, iskunvaimennus on sovitettu valitun ajotilan ja auton ajonopeuden
mukaan. Vaimennus on normaalisti asetettu mahdollisimman hyvän mukavuuden perusteella ja
sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan, auton kiihtyvyyden, jarrutuksen ja kaartamisen perusteella.
Kuljetettaessa autoa lautalla, junalla tai kuormaautolla auton saa sitoa vain renkaiden ympäriltä,
ei alustan muista osista. Ilmajousitukseen voi syntyä muutoksia kuljetuksen aikana, mikä voi vaikuttaa sidontaan negatiivisesti.
Takaosan tasonsäätö pitää auton samalla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Tasonsäätö voi
toimia myös sen jälkeen, kun auto on pysäköity.
Symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
Käyttäjä on poistanut aktiivisen pyöräntuennan käsin käytöstä.
Käyttäjän deaktivoima
Tilapäisesti alennettu suorituskyky
Aktiivisen pyöräntuennan suorituskykyä on rajoitettu tilapäisesti huomattavan järjestelmäkäytön
takia. Jos tämä ilmoitus näkyy usein (esim. useita kertoja viikossa), ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
Jousitus
On ilmennyt vika. Käykää korjaamollaA niin pian kuin mahdollista.
Jousitus
Huolto tarpeen
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 449
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousituksen häiriö
Pysähdy turvallisesti
On ilmennyt kriittinen vika. Pysäyttäkää auto turvallisesti ja antakaa hinausauton kuljettaa (kaikki
pyörät nostettuina lavalle) se korjaamoonA.
Jousitus
On ilmennyt vika. Jos ilmoitus näkyy ajon aikana, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Hidasta Auto on liian korkea
Jousitus
Auton taka-akselin tasonsäätö tavoitekorkeuteen meneillään.
Auton tason automaattinen säätö
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
450
Tasonsäädön* asetukset (s. 451)
Ajotilat (s. 443)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäädön* asetukset
Taloudellinen ajo
Poistakaa tasonsäätö käytöstä, kun auto on nostettava ylös nosturilla, jotta automaattinen säätö
ei aiheuta ongelmia.
Ajakaa taloudellisesti ja samalla ympäristöystävällisemmin pehmeää ja ennakoivaa ajotapaa
käyttäen.
Keskinäytön asetukset
Sovittakaa ajotapa ja ajonopeus vallitsevaan tilanteeseen.
Estä tasonsäädön ohjaus
Tietyissä tapauksissa pitää toiminto sulkea, esim.
ennen kuin auto nostetaan ylös nosturilla*. Nosturilla nostettaessa syntyvä tasoero saa muuten
aikaan sen, että automaattinen säätö alkaa säätää korkeutta haitallisin seurauksin.
Jotta Twin Engine -mallin ajomatka on mahdollisimman pitkä ja energiankulutus mahdollisimman
alhainen, huomioikaa seuraavat seikat:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Ladatkaa
• Ladatkaa auto säännöllisesti sähköverkosta.
Ottakaa tavaksi lähteä matkaan aina täyteen
ladatulla hybridiakulla.
2.
Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
•
•
3.
Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:
Ajaessanne lyhyen matkan matkustamon esiilmastoinnin jälkeen kytkekää matkustamon
tuuletin tai lämpimässä ilmanalassa ilmastointi mahdollisuuksien mukaan pois toiminnasta.
•
Jos esi-ilmastointia ei voida käyttää kylmällä
säällä, käyttäkää ensisijaisesti istuimen ja
ohjauspyörän sähkölämmitystä. Välttäkää
koko sisätilan lämmittämistä, koska se kuluttaisi energiaa hybridiakusta.
Selvittäkää, missä on latausasemia.
Valitkaa mahdollisuuksien mukaan latausasemalla varustettu pysäköintipaikka.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tasonsäätö* ja vaimennus (s. 449)
Ladatkaa auto mahdollisimman usein sähköverkosta!
Kuormaussuosituksia (s. 573)
Esi-ilmastointi
• Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan auton
esi-ilmastointia ennen ajamista sähköverkkoon liitetyn latausjohtimen avulla.
•
Välttäkää auton pysäköintiä siten, että sisätila
jäähtyy tai lämpenee liikaa pysäköinnin
aikana. Pysäköikää auto esimerkiksi ilmastoituun autotalliin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 451
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Ajaminen
• Mahdollisimman pienen energiankulutuksen
saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Pure.
•
•
•
Tasapainottakaa tehontarve kaasupolkimella.
Katsokaa kuljettajan näytön ilmaisimesta käytettävissä oleva sähkömoottorin teho, jotta
polttomoottoria ei käynnistetä turhaan. Sähkömoottori on polttomoottoria tehokkaampi
etenkin alhaisilla nopeuksilla.
Jos jarruttaminen on tarpeen, jarruttakaa
kevyesti jarrupolkimella, se lataa hybridiakkua.
Jarrupolkimeen on sisäänrakennettu regeneratiivinen jarrutustoiminto, jota voidaan vahvistaa sähkömoottorijarrutuksella vaihdeasennossa B.
•
Suuri nopeus lisää energiankulutusta –
ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Aktivoikaa Hold-toiminto toimintonäkymässä
suuremmilla ajonopeuksilla, jos ajomatka on
pitempi kuin mihin sähkö riittää.
•
Välttäkää mahdollisuuksien mukaan
Charge-toiminnon käyttämistä hybridiakun
lataamiseen. Lataaminen polttomoottorilla
lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
•
452
Ajakaa tasaisella nopeudella ja ennakoiden
jarrutusten välttämiseksi. Tämä ajotapa kuluttaa vähiten energiaa.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja
tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa energiankulutukseen – kysykää jälleenmyyjältä neuvoja
sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
•
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Älkää pitäkö autoa paikallaan mäessä kaasupolkimen avulla. Käyttäkää sen sijaan käyttöjarrua.
Auton kantamaan sähkökäytöllä
vaikuttavia tekijöitä
Auton kantama sähkökäytöllä riippuu useista
tekijöistä. Edellytykset pitkän kantaman saavuttamiselle vaihtelevat auton ajo-olosuhteiden
mukaan.
Sertifiointiarvoa auton kantamasta sähkökäytöllä
ei pidä tulkita odotettavissa olevaksi kantamaksi.
Sertifiointiarvo on vertailuarvo, joka on tulosta erityisistä EU-ajojaksoista. Todellinen kantama riippuu useista tekijöistä.
Kantamaan vaikuttavat tekijät
Joihinkin tekijöihin kuljettaja ei voi vaikuttaa, toisiin taas voi.
Pisin kantama saavutetaan hyvin edullisissa olosuhteissa, joissa kaikki tekijät vaikuttavat positiivisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 28)
Energianjako hybridikäytössä karttatietojen
avulla* (s. 447)
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia
tekijöitä (s. 452)
Hybridimittari (s. 78)
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 542)
Vähentäkää kylmässä ilmanalassa mahdollisuuksien mukaan ikkunoiden, peilien, istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitystä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Tekijät, joihin kuljettaja ei voi vaikuttaa
Monet ulkoiset olosuhteet vaikuttavat kantamaan
vaihtelevassa määrin:
•
•
•
•
•
liikennetilanne
lyhyet ajomatkat
pinnanmuodostus
ulkolämpötila ja vastatuuli
ajokeli ja tien pinnoite.
Taulukosta käy ilmi, mikä on suurin piirtein ulkolämpötilan ja kantaman välinen suhde, sekä
autossa, jossa matkustamon ilmastointi on kytketty pois päältä, että autossa, jossa on tavanomainen matkustamon ilmastointi.
Tiettyyn rajaan asti lämpimämpi ulkolämpötila vaikuttaa edullisesti kantamaan.
Ulkolämpötila
Matkustamon
ilmastointi
kytketty pois
päältä
Normaali
matkustamon ilmastointi
Tekijät, joihin kuljettaja voi vaikuttaa
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että seuraavat
tekijät vaikuttavat kantamaan, jotta hän voi käyttää autoa energiatehokkaasti:
•
•
•
•
•
•
•
säännöllinen lataaminen
Esi-ilmastointi
•
Arvot eivät ole ehdottomia, vaan ne riippuvat ajotavasta, ympäristöstä ja muista
olosuhteista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
nopeus ja kiihdytys
•
•
•
toiminto Hold
renkaat ja rengaspaine.
Taloudellinen ajo (s. 451)
Hold- ja Charge-toiminnot (s. 454)
Ajotilat (s. 443)
Taulukosta käy ilmi, mikä on suurin piirtein tasaisen nopeuden ja kantaman välinen suhde. Matalampi tasainen nopeus vaikuttaa edullisesti kantamaan.
Tasainen nopeus
100 km/h (62 mph)
50 %
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
100 %
90%
50 km/h (31 mph)
100 %
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C
(14 °F)
70 %
40 %
20 °C (68 °F)
Taulukoissa näytetyt arvot koskevat uutta
autoa.
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
80 km/h (50 mph)
95 %
•
ajotila Pure
80 %
30 °C (86 °F)
HUOM
453
KÄYNNISTYS JA AJO
Hold- ja Charge-toiminnot
Tietyissä tilanteissa voi olla hyvä pystyä ohjaamaan hybridiakun latausastetta ajon aikana.
Tämä on mahdollista toimintoja Hold ja Charge
käyttäen.
Hold ja Charge ovat käytettävissä kaikissa ajotiloissa. Toiminnot katkeavat, jos Pure-ajotila aktivoidaan.
Charge
Moottori lataa hybridiakkua.
Toiminto lataa hybridiakkua
polttomoottorin avulla seuraavaa sähkökäyttöä varten.
Symbolit kuljettajan näytössä
Toimintojen Hold ja Charge
toimintopainikkeet
Toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Hybridiakun mittarissa näytetään symboli
Charge on aktivoitu.
Hold
Aiheeseen liittyvät tiedot
Akkuvirtaa säästetään
myöhempään käyttöön.
Toiminto ylläpitää hybridiakun
latausta sähkökäyttöä varten ja
säästää käytettävissä olevaa
sähköenergiaa myöhempää
käyttöä, esimerkiksi esikaupunki- tai pientaloalueella ajamista varten.
Auto toimii kuten normaalissa hybridikäytössä
akun ollessa tyhjentynyt, jolloin auto jarrutusenergian talteenoton lisäksi käynnistää polttomoottorin useammin akun latauksen ylläpitämiseksi.
454
•
•
Hybridiakun mittarissa näytetään symboli
on aktivoitu.
, kun Hold
Taloudellinen ajo (s. 451)
Hybridimittari (s. 78)
, kun
KÄYNNISTYS JA AJO
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa on
tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että
•
moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali
•
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei ole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automodeemin asetukset* (s. 522)
Talviajo
Kuormaussuosituksia (s. 573)
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset
autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan
ajaa turvallisesti.
Perävaunun vetäminen (s. 469)
Pilot Assist (s. 303)
Nopeudenrajoitin (s. 280)
Renkaanpaikkaussarja (s. 558)
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
kaikki valot toimivat – säätäkää valonheittimien korkeutta, jos autossa on raskas
kuorma
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seossuhde suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
(-31 °F) lämpötilaan asti. Terveysriskien välttämiseksi eri glykolityyppejä ei saa sekoittaa
keskenään.
•
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet ovat
riittäviä. Vaihtakaa talvirenkaisiin ajaessanne
alueille, joilla on lumisten tai jäisten tienpintojen vaara
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty
kondenssiveden muodostumisen estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi
polttoaineenkulutusta moottorin ollessa
kylmä.
jarrutusvaikutus on optimaalinen jarrutettaessa
käynnistysakussa on hyvä lataustaso
pyyhinsulat ovat hyväkuntoiset
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa –
lain vaatimus tietyissä maissa.
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 542)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 652)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
•
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
Talviajo (s. 455)
Taloudellinen ajo (s. 451)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 455
KÄYNNISTYS JA AJO
käynnistysakulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
||
•
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Liukas tie
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi Volvo
suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään pyörään,
jos lumen tai jään vaara on olemassa.
•
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 648)
Kahlaus
Kahlaus tarkoittaa autolla ajamista vedessä, esimerkiksi tulvivalla ajoväylällä. Kahlaus on tehtävä
erittäin varovasti.
Huomioikaa seuraavat seikat, jotta auto ei vaurioidu ajettaessa vedessä:
•
Veden pinta ei saa olla auton lattiaa korkeammalla. Jos mahdollista, tarkistakaa syvimmän kohdan syvyys ennen ajamista veden
läpi. Erityistä varovaisuutta on noudatettava
ajettaessa virtaavan veden poikki.
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja
kaikissa maissa.
•
•
Ajakaa korkeintaan kävelynopeudella.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa
muodoissa oppiaksenne tuntemaan auton reaktiot.
•
Huomatkaa, että vastaantulevan liikenteen
aiheuttama aaltoilu voi nostaa vedenpinnan
auton lattiaa korkeammalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Välttäkää ajamista suolavedessä (korroosiovaara).
HUOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
456
Talvirenkaat (s. 556)
Lumiketjut (s. 557)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 430)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 429)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 634)
Käynnistysakku (s. 601)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 632)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 631)
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 597)
Älkää pysäyttäkö autoa veteen. Ajakaa varovasti eteenpäin tai peruuttakaa auto pois
vedestä.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
Ajaminen vedessä, jonka pinta on auton lattiaa korkeammalla, voi vahingoittaa auton osia
(esim. moottoria, vaihteistoa, voimansiirtoa tai
sähkökomponentteja). Takuu ei kata tulvimisen, sylintereihin päässeen nesteen tai öljynpuutteen aiheuttamia komponenttivaurioita.
Jos moottori sammuu vedessä, älkää yrittäkö
käynnistää sitä uudelleen. Vetäkää sen sijaan
auto pois vedestä ja kuljettakaa se kuljetuslavalla korjaamoon - valtuutettu Volvon tekninen
palvelu on suositeltava.
Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
Puhdistakaa mahdollinen perävaunuliitännän liitin
vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
ja sulkeminen
Polttoainesäiliön luukun lukitus avataan kojelaudan painikkeella.
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli osoittaa, kummalla puolella autoa
polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
1.
Painakaa kojelaudan painiketta.
> Polttoainesäiliön paineentasauksen takia
luukku voi avautua pienellä viiveellä. Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus
Polttoainesäiliö Polttoaineluukku
avautuu ja sitten Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetäminen (s. 475)
}}
457
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Kun polttoainesäiliön luukku on avattu, auto
on tankattava noin 15 minuutin sisällä. Tämän
jälkeen polttoainesäiliön avauspainiketta painettaessa avautunut venttiili sulkeutuu eikä
autoa voida enää tankata täyttöpistoolin lyömättä tyhjää.
Polttoaineen lisääminen
Tankkausohjeet:
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
1.
Auton tankkaaminen huoltoasemalla
Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
458
Polttoaineen lisääminen (s. 458)
HUOM
Kun polttoainesäiliön luukku on avattu, auto
on tankattava noin 15 minuutin sisällä. Tämän
jälkeen polttoainesäiliön avauspainiketta painettaessa avautunut venttiili sulkeutuu eikä
autoa voida enää tankata täyttöpistoolin lyömättä tyhjää.
Jos venttiili sulkeutuu ennen kuin tankkaus
on suoritettu loppuun - painakaa painiketta
uudelleen ja odottakaa kunnes kuljettajan
näytössä näkyy ilmoitus Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
2.
Sammuttakaa auto ja avatkaa polttoainesäiliön luukku.
Tankkauspistooli on tärkeää viedä täyttöputken kahden
avattavan luukun ohi ennen tankkauksen aloittamista.
Jos venttiili sulkeutuu ennen kuin tankkaus
on suoritettu loppuun - painakaa painiketta
uudelleen ja odottakaa kunnes kuljettajan
näytössä näkyy ilmoitus Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
KÄYNNISTYS JA AJO
2.
4.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen
kerran.
> Säiliö on täynnä.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä vuotaa
yli.
Polttoaineen täyttäminen
varakanisterista
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön
luukun sisäpinnalla olevan merkinnän10
mukaan hyväksytty käytettäväksi autossa.
Katsokaa tietoja hyväksytyistä polttoaineista
ja merkinnöistä kappaleesta "Bensiini".
3.
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukkoon. Täyttöputkella on kaksi avattavaa
kantta, ja pumppusuutin pitää viedä molempien kansien ohi ennen kuin tankkaus aloitetaan.
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää
suppiloa, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla
kuormatilassa.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2.
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukossa olevaan suppiloon. Täyttöputkella
on kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki
pitää viedä molempien kansien ohi ennen
kuin täyttö voidaan aloittaa.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 457)
•
Bensiini (s. 460)
Koskee polttoainekäyttöisellä
lisälämmittimellä* varustettua autoa
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä,
kun auto on huoltoasema-alueella.
10
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri
Eurooppaa.
* Valinnais-/lisävaruste. 459
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen käsittely
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta
kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi vaikuttaa
moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia sekä
hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä
ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali
voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa tulipaloon
ja henkilövahinkoihin.
460
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bensiini (s. 460)
Bensiini
Bensiini on bensiinimoottorilla varustettuihin
autoihin tarkoitettua polttoainetta.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä.
Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää
polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228
mukaista.
Bensiinin merkintä
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä
viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös vastaavista
polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:
KÄYNNISTYS JA AJO
E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja etanolipitoisuus enint. 5 til. %.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
(100 °F) suositellaan korkeinta mahdollista
oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja pienen
polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja etanolipitoisuus enint. 10 til. %.
•
•
•
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta
ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
•
•
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia).
Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.
Oktaaniluku
•
•
RON 95 voidaan käyttää normaaliajossa.
•
Pienempää oktaanilukua kuin RON 95 ei saa
käyttää.
RON 98 on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Polttoaineen käsittely (s. 460)
Polttoaineen lisääminen (s. 458)
Bensiinihiukkassuodatin (s. 461)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 652)
Bensiinihiukkassuodatin
Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään bensiinihiukkassuodattimeen normaalin ajon aikana.
Normaaleissa ajo-olosuhteissa tapahtuu passiivinen regenerointi, jonka aikana hiukkaset hapetetaan ja poltetaan pois. Siten tyhjennetään suodatin.
Jos autolla ajetaan alhaisilla ajonopeuksilla tai se
käynnistetään toistuvasti kylmänä alhaisessa
ulkolämpötilassa, aktiivinen regenerointi voi olla
tarpeen. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20
minuuttia. Regeneroinnin aikana voidaan havaita
palaneen hajua.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä kylmällä säällä,
tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin
toimintalämpötilansa.
Ajettaessa bensiiniautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Optimaalisen suorituskyvyn
saavuttamiseksi on ajettava vaihtelevia ajomatkoja eri ajonopeuksilla.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella
nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä
moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka voivat
pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja aiheuttaa
}}
461
KÄYNNISTYS JA AJO
||
varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa säännöllisesti
myös suurilla ajonopeuksilla, jotta pakokaasujen
puhdistusjärjestelmä voi tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli 60 km/h:n
(38 mph:n) ajonopeudella vähintään 20
minuuttia tankkausten välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
462
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
kuumaPysähdy turvallisesti, odota
jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua
suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
vaihteiston jäähdyttämiseksi.
Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kovassa
ajossa mäkisessä maastossa ja lämpimässä
säässä, on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua, erityisesti kuorman
ollessa raskas.
•
•
Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi
voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot
ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Pysähdy turvallisesti. Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
sen jäähdyttämiseksi.
Bensiini (s. 460)
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen Sammuta
moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja
sammuttakaa moottori.
•
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma. Lisäksi aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Vaihteisto lämmin
Vähennä nopeutta lämpötilan
alentamiseksi tai Vaihteisto
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Korkea moottorin lämpötila. Noudattakaa annettua suositusta.
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/
jäähdytetään. Noudattakaa annettua suositusta.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 597)
Perävaunun vetäminen (s. 469)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa (s. 455)
Vaihtamisosoitin (s. 440)
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan
vähemmän virtaa.
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan
käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun auton
moottori on sammutettu. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään
ilmoitus kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja,
esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku (s. 601)
Jännitetilat (s. 424)
Latauskohta käynnistysapua varten omasta autosta.
TÄRKEÄÄ
Auton latauskohta on tarkoitettu vain oman
auton käynnistysapua varten. Latauskohta ei
ole tarkoitettu toisen auton käynnistysapua
varten. Jos latauskohtaa käytetään toisen
auton käynnistämiseen, se voi aiheuttaa
varokkeen palamisen, mikä tarkoittaa, että
latauskohta lakkaa toimimasta.
Varokkeen rikkoutuessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus 12 V akku Varokevika Huolto
tarpeen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
}}
463
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Käytettäessä käynnistysapua suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden vaurioiden välttämiseksi:
8.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
9.
2.
Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
3.
Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon
- sammuttakaa auttavan auton moottori ja
katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
4.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan
(1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan komponenttien kanssa.
464
5.
Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
7.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa
sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
11. Käynnistäkää oman auton moottori. Jos
käynnistysyritys epäonnistuu, pidentäkää
latausaika 10 minuuttiin ja yrittäkää käynnistystä sitten uudelleen.
HUOM
Käynnistettäessä auto normaaliolosuhteissa
ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä
tarkoittaa sitä, että kun käynnistyskytkintä on
käännetty myötäpäivään, sähkömoottori on
"käynnistynyt" ja auto on valmis ajoon. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan kuljettajan
näytön merkkivalojen sammumisella ja sen
esivalitun teeman syttymisellä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan/apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
•
•
•
HUOM
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää.
Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen
aikana syntynyt kipinä voi riittää akun
räjähtämiseen.
Jos käynnistysakun varaus on heikentynyt niin
paljon, että auton tavalliset sähkötoiminnot
eivät toimi, ja moottori apukäynnistetään
tämän jälkeen ulkoista akkua tai akkulaturia
käyttäen, käynnistys/pysäytys-toiminto voi
edelleen olla aktivoituna. Jos käynnistys/
pysäytys-toiminto sammuttaa moottorin automaattisesti pian tämän jälkeen, vaarana on se,
että moottorin automaattinen käynnistys epäonnistuu akun alhaisen varaustason takia,
koska akkua ei ole ehditty ladata uudelleen.
Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita
mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan osaan.
Olkaa varovainen lämpimien moottorin
osien kanssa.
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä, jos
rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa
välittömästi yhteys lääkäriin.
•
Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.
Jos auto on apukäynnistetty tai jos akun
lataamiseen akkulaturin avulla ei ole riittävästi
aikaa, käynnistys/pysäytys-toiminto on kytkettävä tilapäisesti pois toiminnasta, kunnes auto
on ladannut akun taas täyteen. Ulkolämpötilan
ollessa n. +15 °C (n. 60 °F) auton on ladattava akkua vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan
ollessa alhaisempi latausaika voi pidentyä
3–4 tuntiin. Suosituksena on, että akku ladataan ulkoisella akkulaturilla.
HUOM
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
Vetokoukku*
Auto voidaan varustaa vetokoukulla, joka mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen auton takana.
Vetokoukusta voi olla erilaisia versioita autoa varten, kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokuula on puhdistettava ja voideltava rasvalla säännöllisesti kulumisen ehkäisemiseksi.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän
polkupyöräpitimen asentamista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 422)
Jännitetilat (s. 424)
Ohjauspyörän säätö (s. 188)
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 465
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetokoukun* erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 467)
A
1229 (48,4)
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 469)
B
111,8 (4,4)
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
(s. 472)
C
875 (34,4)
•
Vetokoukun* erittelyt (s. 466)
D
437,5 (17,2)
E
Ks. edellä olevaa kuvaa.
F
310,5 (12,2)
G
Kuulan keskiö
Vetokoukun mitat ja kiinnityskohdat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
466
Vetokoukku* (s. 465)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 644)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
1.
2.
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on
helppo kääntää sisään ja ulos tarpeen mukaan.
Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on
kokonaan poissa näkyvistä.
Painakaa painiketta ja vapauttakaa se – liian
pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei uloskääntäminen käynnisty.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti vetokoukun sisään- ja
uloskääntämistä koskevia ohjeita.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen painiketta, jos perävaunu on kytkettynä vetokoukkuun.
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu oikealle
puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen
merkkivalon pitää palaa jatkuvasti oranssina,
jotta uloskääntämistoiminto on aktiivinen.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu
oranssina. Vetokoukku on valmis siirrettäväksi eteenpäin lukittuun asentoon.
Vetokoukun kääntäminen ulos
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen
yhteydessä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 467
KÄYNNISTYS JA AJO
||
3.
HUOM
2.
Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua ja
merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan
uudelleen sulkemalla takaluukku ja avaamalla
se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetokoukun sisään- että uloskääntämistä.
Jos auto havaitsee perävaunun olevan kytketty, merkkivalo sammuu.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
HUOM
Vetokoukun on oltava kääntynyt täysin ulos,
ennen kuin se voidaan siirtää lukittuun asentoon. Tämä uloskääntö voi kestää muutamia
sekunteja. Jos vetokoukku ei kiinnity lukittuun
asentoon, odota muutama sekunti ja yritä
uudelleen.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun
turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
468
Vetokoukun kääntäminen sisään
Lukitkaa vetokoukku siirtämällä se takaisin
sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo palaa nyt jatkuvasti, jos vetokoukku on käännetty sisään oikein.
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettu mitään liitintä tai sovitinta, kun vetokoukku käännetään sisään.
1.
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy automaattisesti alas
lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo
painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 469)
Vetokoukku* (s. 465)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita
tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa
tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
•
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Ilmoitetut perävaunun maksimipainot pätevät
vain enintään 1000 metrin (3280 jalan) korkeudella merenpinnasta. Tätä korkeammalla
moottorin teho ja sen myötä auton kiipeämiskyky ovat huonontuneet ohuemman ilman
takia, joten perävaunun enimmäispainoa on
laskettava. Auton ja perävaunun painoa on
pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla
1000 metrillä (3280 jalalla) tai sen osalla.
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetokoukun on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on
ajettu vähintään 1000 km (620 mailia).
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle käsivalintaisessa vaihtamisessa ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa,
jotka ovat yli 12 %.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä suosituksia huonomman polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät
auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.
Perävaunuliitin
Jos auton vetokoukussa on 13-napainen liitin ja
perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Perävaunumassat
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä
voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti
hallittava.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot
ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla
hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä
autolla saa hinata.
Tasonsäätö*
Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään
saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto seisoo,
takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 469
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Ajaminen mäkisessä maastossa ja
lämpimässä ilmastossa
Tietyissä olosuhteissa ajaminen perävaunun
kanssa voi johtaa ylikuumentumisvaaraan. Jos
moottori ja voimansiirtojärjestelmä ylikuumenevat,
kuljettajan näytössä syttyy varoitussymboli ja näytetään ilmoitus.
Automaattivaihteisto valitsee optimaalisen vaihteen kuormituksesta ja moottorin kierrosluvusta
riippuen.
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla
vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" - ei ole
aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä
moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2.
Aktivoikaa seisontajarru.
3.
Valitkaa vaihdeasento P.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi,
kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa jarrupoljin alas.
470
2.
Valitkaa vaihdeasento D.
3.
Seisontajarrun vapauttaminen.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 470)
Perävaunun polttimoiden tarkastus (s. 471)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 644)
•
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 462)
•
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 648)
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA11) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut
heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään ESC12.
Heilahtelun syitä
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti
tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria
nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian
kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös
alhaisemmilla nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas
sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai
kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti
auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kie-
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
murtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein
tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja
saa auton jälleen täysin hallintaansa.
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 469)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 275)
Perävaunun polttimoiden tarkastus
Kun kytkette autoon perävaunun - tarkistakaa
ennen ajoon lähtöä, että perävaunun kaikki valot
toimivat.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on
tarkastettava muut perävaunun valot ennen liikkeellelähtöä.
Symboli
HUOM
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon
keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän
kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä,
koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, ESC symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
11
12
Aiheeseen liittyvät tiedot
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku Oikean
suuntavilkun toimintahäiriö
• Peräv. suuntavilkku Vasemman suuntavilkun toimintahäiriö
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista
on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista nopeammin.
}}
471
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Perävaunun takasumuvalo
Kytkettäessä perävaunu voi käydä niin, että auton
takasumuvalo ei syty. Sen korvaa tällöin perävaunun takasumuvalo. Tässä tapauksessa tarkistakaa
sumuvalon aktivoinnin yhteydessä yhdistelmän
turvallisen ajamisen varmistamiseksi, että perävaunussa on takasumuvalo.
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat.
Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen
ajoonlähtöä, että perävaunun polttimot toimivat.
Jotta tarkastus voidaan tehdä, auton pitää olla
sammutettu.
472
1.
Kun perävaunu kytketään vetokoukkuun, esitetään ilmoitus Autom perävaunuvalon
tarkistus kuljettajan näytössä.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
3.
Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi kerrallaan.
4.
Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
Vetokoukkuun asennettu
polkupyöränpidin*
5.
Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun kaikki
polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
Suosittelemme Volvon kehittämien polkupyöränpitimien käyttämistä.
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan poistaa
toiminnasta keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
Valot ja
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta,
tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Valot ja
Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden. Volvon polkupyöränpitimet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon
jälleenmyyjältä.
Noudattakaa huolellisesti polkupyöränpitimen
mukana tulevia ohjeita.
•
Polkupyöränpidin ja kuorma saavat painaa
korkeintaan 75 kg (165 paunaa).
•
Polkupyöränpitimessä voidaan kuljettaa enintään kolmea polkupyörää.
VAROITUS
Pyöränpitimen virheellinen käyttö voi vaurioittaa vetokoukkua ja autoa.
Pyöränpidin voi irrota vetokoukusta, jos se
•
on asennettu virheellisesti vetokoukun
kuulaan
•
on ylikuormitettu, katsokaa enimmäiskantokyky pyöränpitimen ohjeista
•
sitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin
pyörien kuljettamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 469)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin esimerkiksi seuraavista syistä:
•
•
•
•
kasvanut paino
huonompi kiihtyvyys
pienempi maavara
muuttunut jarrutusteho.
Suosituksia pyörien lastaamiselle
polkupyöränpitimeen
Mitä suurempi etäisyys kuorman painopisteen ja
vetokuulan välillä on, sitä suurempi kuormitus
vetokoukkuun kohdistuu.
Noudattakaa lastatessanne seuraavia suosituksia:
•
Sijoittakaa painavin polkupyörä lähimmäksi
autoa.
•
Pitäkää kuorma symmetrisenä ja mahdollisimman lähellä auton keskikohtaa esimerkiksi sijoittamalla polkupyörät limittäin, jos
lastattavia pyöriä on useita.
•
Poistakaa kuljetettavista pyöristä irtoesineet,
esim. pyöräkori, akku, lastenistuin. Tämä
vähentää vetokoukun ja polkupyöränpitimen
kuormitusta sekä pienentää ilmanvastusta ja
siten myös polttoaineenkulutusta.
•
Älkää käyttäkö polkupyörien päällä suojapeitettä. Se voi vaikuttaa auton käsittelyä, huonontaa näkyvyyttä ja kasvattaa polttoaineenkulutusta. Se lisää myös vetokoukkuun kohdistuvaa kuormitusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetokoukku* (s. 465)
Hinaus
Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu. Autoa on sen sijaan
kuljetettava nostettuna ylös ja sen kaikkien pyörien on oltava hinauslavalla, kumpikaan pyöräpari
ei saa koskettaa maata.
Hinattaessa toista autoa
Auton hinaaminen vie paljon energiaa – käyttäkää
ajotilaa Constant AWD. Tällöin hybridiakkua
ladataan ja auton ajo-ominaisuudet ja -käyttäytyminen paranevat.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
Käynnistysapu
Moottoria ei saa hinata käyntiin, koska tällöin sähkömoottori vaurioituu. Käyttäkää apuakkua, jos
käynnistysakku on niin tyhjä, ettei moottoria voi
käynnistää.
TÄRKEÄÄ
Sähkömoottori ja katalysaattori voivat vaurioitua, jos autoa yritetään hinata käyntiin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 473
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen
(s. 474)
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 151)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 425)
Vetäminen (s. 475)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 463)
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
Käyttäkää hinaussilmukkaa, jos autolla aiotaan
hinata toista ajoneuvoa. Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana olevaan kierreliitäntään takapuskurin oikealla puolella.
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Hinaussilmukan asentaminen
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on vaahtopalassa lattian alla tavaratilassa13.
13
474
Vaahtopalan muoto ja sijainti voivat vaihdella eri automalleissa.
Ottakaa peitekansi pois painamalla merkintää
sormella ja kääntämällä vastakkaista puolta/
kulmaa samalla ulospäin.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
KÄYNNISTYS JA AJO
3.
Kiertäkää hinaussilmukka sisään niin pitkälle
kuin se menee.
•
Työkalusarja (s. 550)
Vetäminen
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon
avulla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
TÄRKEÄÄ
Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni käyttämällä
vipuvartena esimerkiksi silmukan läpi vietyä
pyöränruuviavainta*.
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että hinaussilmukka kierretään
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
Hinaussilmukan poistaminen
–
Kiertäkää hinaussilmukka irti käytön jälkeen
ja asettakaa se takaisin paikalleen vaahtopalaan.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Huomatkaa, että Twin Engine -autoa pitää
aina kuljetuttaa kaikki pyörät nostettuina kuljetusalustalle.
Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*:
Jos auto on varustettu ilmajousituksella, tämä
pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös. Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
3.
Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko auto
mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton
alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
Hinaus (s. 473)
Vetäminen (s. 475)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 475
KÄYNNISTYS JA AJO
||
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen
(s. 474)
HomeLink®*14
HomeLink®15
on auton sähköjärjestelmään integroitu ohjelmoitava kaukosäädin, jolla voidaan
etäohjata enintään kolmea eri laitetta (esim. autotallin oven avaajaa, hälytysjärjestelmää, ulko- ja
sisävalaistusta) ja korvata niiden kaukosäätimet.
Yleistä
HomeLink® toimitetaan sisäänrakennettuna sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneelissa on kolme
ohjelmoitavaa painiketta ja peililasin merkkivalo.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte käymällä internet-sivustolla www.Homelink.com tai
soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai
maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)16.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten). Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
HomeLink® -palvelun käyttäminen* (s. 478)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 477)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 479)
Painike 1
Painike 2
Painike 3
Merkkivalo
14
15
16
476
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink®*17-järjestelmän
ohjelmointi
1.
Ohjelmoikaa HomeLink®, palauttakaa kaikki
ohjelmoinnit tai ohjelmoikaa jokin yksittäinen painike uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.
3.
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän paremmin noin 15–20 cm:n (noin 6–12 tuuman)
etäisyydeltä. Muistakaa tämä, jos ohjelmoinnissa esiintyy ongelmia.
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa tai
käytettävissä. On hyvä laittaa uudet paristot
kaukosäätimeen, jonka HomeLink® korvaa,
nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin
paremman lähettämisen vuoksi. HomeLink®painikkeet tulee nollata ennen ohjelmointia.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä n.
2–8 cm:n (n. 1–3 tuuman) päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink® -merkkivaloa.
2.
Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta hitaasti (n.
1 kerran sekunnissa) joko vilkkumaan
nopeasti (n. 10 kertaa sekunnissa) tai palamaan jatkuvasti.
> Jos merkkivalo palaa jatkuvasti: Ohjelmointi on valmistunut. Aktivoikaa painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa.
Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti:
HomeLink®-ohjelmoitavassa laitteessa voi
olla turvatoiminto, joka vaatii lisävaiheiden
tekemistä. Testatkaa, toimiiko ohjelmointi,
painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa. Muutoin jatkakaa seuraavista vaiheista.
Painakaa ja pitäkää painettuina kaukosäätimen molempia painikkeita ja ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta.
VAROITUS
HomeLink®-järjestelmää ohjelmoitaessa
ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä voi aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei kukaan
ole oven tai veräjän läheisyydessä ohjelmoinnin aikana. Auton täytyy seistä autotallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
4.
17
18
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
Etsikää opetuspainike18 esim. autotallin oven
vastaanottimesta. Se sijaitsee tavallisesti vastaanottimessa lähellä antennin kiinnitystä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 477
KÄYNNISTYS JA AJO
||
5.
6.
Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta
kerran ja vapauttakaa se. Ohjelmointi pitää
saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa painikkeen painamisesta.
Painakaa HomeLink®-laitteen painiketta,
jonka haluatte ohjelmoida, ja vapauttakaa se.
Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen
mallista riippuen, myös kolmannen kerran.
> Ohjelmointi on nyt valmis ja autotallin ovi,
veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun
ohjelmoitua painiketta painetaan.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa yhteys
kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
www.HomeLink.com tai soittakaa numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)19.
Yksittäisen painikkeen
uudelleenohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
1.
19
20
478
Painakaa haluamaanne painiketta ja pitäkää
sitä 20 sekuntia painettuna.
2.
Kun HomeLink®-merkkivalo alkaa vilkkua
hitaasti, ohjelmointi voidaan tehdä tavalliseen
tapaan.
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei tule
ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se palaa
aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin
poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa kerralla vain kaikista
HomeLink®-painikkeista, ei yksittäisistä painikkeista. Yksittäiset painikkeet voidaan vain ohjelmoida uudelleen.
–
Painakaa ulompia HomeLink®-painikkeita (1
ja 3) n. 10 sekuntia.
> Kun merkkivalo alkaa jatkuvan palamisen
sijaan vilkkua, painikkeiden ohjelmointi on
poistettu ja ne voidaan ohjelmoida uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink®
-palvelun käyttäminen* (s. 478)
HomeLink®*
(s. 476)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 479)
HomeLink® -palvelun
käyttäminen*20
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu
(voi kestää muutamia sekunteja). Jos painiketta
painetaan yli 20 sekuntia, uudelleenohjelmointi
alkaa. Merkkivalo palaa tai vilkkuu, kun painiketta
on painettu. Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan
haluttaessa luonnollisesti edelleen käyttää rinnakkain HomeLink® -järjestelmän kanssa.
HUOM
Sytytysvirran katkaisemisen jälkeen
HomeLink® toimii vähintään 7 minuutin ajan.
HUOM
HomeLink®-toimintoa ei voida käyttää, jos
auto on lukittu ja hälytys kytketty valmiustilaan* ulkopuolelta käsin.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
•
•
HomeLink®
Jos
-toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen, varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää
autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink®* (s. 476)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 477)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 479)
HomeLink®*21-järjestelmän
tyyppihyväksyntä
EU-tyyppihyväksyntä
Gentex Corporation vakuuttaa täten, että
HomeLink® Model UAHL5 vastaa radiolaitedirektiiviä 2014/53/EY.
Kompassi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan22 auton
keula osoittaa.
Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii:
•
•
•
•
•
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Sertifikaatin haltijan osoite: Gentex Corporation,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
USA
Katsokaa lisätietoja osoitteesta
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink®* (s. 476)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
21
22
Kompassin aktivointi ja deaktivointi* (s. 480)
Kompassin kalibrointi* (s. 480)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste. 479
KÄYNNISTYS JA AJO
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
Kompassin kalibrointi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan23 auton
keula osoittaa.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi24 on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
Kompassin aktivointi ja deaktivointi
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
Kompassi aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä auto.
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole
teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
Kompassin deaktivointi/aktivointi käsin:
2.
Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.)
toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet
ovat kiinni.
–
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa painiketta esim. paperiliittimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassi* (s. 479)
Kompassin kalibrointi* (s. 480)
480
4.
Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5.
Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C,
tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa
painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki
C näytetään.
6.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km:n/h
(6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin
valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä
2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
HUOM
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan
pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3.
23
24
Magneettiset vyöhykkeet.
Painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa painiketta n. 3 sekuntia (esimerkiksi paperiliittimellä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
7.
Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla*:
Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää
kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti
tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.
8.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassi* (s. 479)
Kompassin aktivointi ja deaktivointi* (s. 480)
* Valinnais-/lisävaruste. 481
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ääni- ja mediajärjestelmässä on mediasoitin ja
radio. Puhelin voidaan yhdistää myös Bluetoothyhteyden kautta handsfree-toimintojen käyttämiseksi tai musiikin langattomaan toistamiseen.
Kun auto on yhdistetty internetiin, myös sovelluksia voidaan käyttää median toistamiseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Audion ja median yleiskuva
Ohjatkaa toimintoja puheella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytön kautta. Kaiuttimien ja
vahvistimien määrä riippuu autossa olevasta äänijärjestelmästä.
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Kun auto on yhdistetty internetiin, toiminnan optimoimiseksi voidaan hakea järjestelmäpäivityksiä, ks. support.volvocars.com.
484
Mediasoitin (s. 495)
Radio (s. 489)
Puhelin (s. 510)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Sovellukset (s. 486)
Puheääniohjaus (s. 135)
Jännitetilat (s. 424)
Kuljettajan huomion herpaantuminen (s. 38)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 585)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 527)
Audioasetukset
Äänentoistojärjestelmä on säädetty ennalta optimaalista äänentoistoa varten, mutta sen säätöjä
voidaan myös muuttaa.
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Tämä koskee esimerkiksi musiikin toistamista,
radiota, meneillään olevaa puhelua ja aktiivisia liikennetiedotuksia.
Optimaalinen äänentoisto
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän yhdistelmän osalta. On myös
dynaaminen kalibrointi, joka ottaa huomioon
äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton
nopeuden.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdan Asetukset Ääni päänäkymässä on
käytettävissä eri asetuksia auton äänentoistojärjestelmästä riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Taajuuskorjain – taajuuskorjaimen säätäminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Äänikokemus* (s. 485)
Mediasoitin (s. 495)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 139)
Äänikokemus*
Äänikokemus on lisä-ääniasetuksia tarjoava
sovellus.
Äänikokemus avataan keskinäytön sovellusnäkymässä. Auton äänentoistojärjestelmästä riippuen seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
Puhelimen asetukset (s. 518)
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Ääni, media ja internet (s. 484)
• Studio - ääni voidaan optimoida seuraavia
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
varten: Kuljettaja, Kaikki ja Takana.
• Yksilöllinen säätö - tilaääni ja intensiteetin
ja ulottuvuuden säätö.
• Konserttisali - palauttaa äänen Göteborgin
konserttitalon huoneakustiikan mukaiseksi.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
•
Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
Luokaa Göteborgin konserttitalossa vallitsevat akustiset
olosuhteet.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 485
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Istuimen optimointi - ääni voidaan optimoida seuraavia varten: Kuljettaja, Kaikki ja
Takana.
• Surround - tilaääni ja tasonsäätö.
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
Sovellukset
Sovellusnäkymässä on sovelluksia, joiden kautta
pääsee tiettyihin auton palveluihin.
Pyyhkäiskää keskinäytössä oikealta vasemmalle1
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Audioasetukset (s. 484)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 105)
Sovellusnäkymä (yleispätevä kuva, perussovellukset vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä)
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä.
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan
ladata uusia sovelluksia, esim. verkkoradio ja
musiikkipalveluita.
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos auto
on yhdistetty internetiin.
1
486
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Käynnistäkää sovellus painamalla sovellusta keskinäytön sovellusnäkymässä.
Kaikkien käytettävien sovellusten on oltava päivitettyjä uusimpaan versioon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 487)
Sovellusten päivittäminen (s. 488)
Sovellusten poistaminen (s. 488)
Apple® CarPlay®* (s. 504)
Android Auto* (s. 508)
Sovellusten lataaminen
HUOM
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 525)
Painakaa sovelluksen riviä luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.
4.
Valitkaa Asenna halutun sovelluksen lataamisen ja asentamisen aloittamiseksi.
> Lataamisen ja asennuksen tila osoitetaan
sen ollessa käynnissä.
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Kiintolevyn tallennustila (s. 526)
3.
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan
ladata uusia sovelluksia.
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen
on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
1.
2.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Valitkaa Uusia sovelluksia avataksenne
luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita ei ole asennettu autoon.
Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa,
esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy luettelossa ja lataamisen aloittamista voidaan
yrittää uudelleen.
Lataamisen keskeyttäminen
– Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.
Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on käynnistynyt, tätä ei
voi keskeyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 486)
Sovellusten päivittäminen (s. 488)
Sovellusten poistaminen (s. 488)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 585)
Kiintolevyn tallennustila (s. 526)
* Valinnais-/lisävaruste. 487
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Sovellusten päivittäminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan päivittää.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen
on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta asentaminen voidaan saattaa loppuun.
Kaikkien päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2.
Valitkaa Asenna kaikki.
> Päivittäminen aloitetaan.
Sovellusten poistaminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan poistaa.
Tiettyjen päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Käytettävä sovellus pitää lopettaa, jotta asennus
voidaan poistaa.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista käytettävissä olevista päivityksistä.
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Asenna.
> Päivittäminen aloitetaan.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista asennetuista sovelluksista.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Poista asennus ko. sovelluksen asennuksen poistamisen aloittamiseksi.
> Kun sovellus on poistettu, se häviää luettelosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 486)
Sovellusten lataaminen (s. 487)
Sovellusten poistaminen (s. 488)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 585)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
488
Sovellukset (s. 486)
Sovellusten lataaminen (s. 487)
Sovellusten päivittäminen (s. 488)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 585)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radio
On mahdollista kuunnella radion FM-taajuuskaistaa sekä digiradiota (DAB)*. Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan myös kuunnella nettiradiota.
•
•
•
•
•
Digiradio* (s. 494)
Radion kytkeminen päälle
RDS-radio (s. 493)
Radio kytketään päälle keskinäytön sovellusnäkymässä.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
1.
Avatkaa haluamanne radiotaajuus (esim. FM)
sovellusnäkymästä.
2.
Valitkaa radioasema.
Mediasoitin (s. 495)
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Radion kytkeminen päälle (s. 489)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 490)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 491)
Radion asetukset (s. 492)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 489)
Radioaseman etsiminen (s. 491)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 489
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 490)
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
2.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista Asemat,
Suosikit, Lajityypit tai Kokonaisuudet2.
•
•
•
Radiosuosikkien asettaminen (s. 491)
Tässä on ohjeet siihen, miten radion aaltoaluetta,
aaltoalueen luetteloa ja valitun luettelon radioasemaa vaihdetaan.
3.
Painakaa haluamaanne asemaa luettelossa.
Radion asetukset (s. 492)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Radion aaltoalueen vaihtaminen
Pyyhkäiskää sovellusnäkymä esiin keskinäytössä
ja valitkaa haluamanne aaltoalue (esim. FM) tai
avatkaa kuljettajan näytön sovellusvalikko ohjauspyörän oikealla painikesarjalla ja tehkää valinta
siitä.
Radion aaltoalueen luettelon
vaihtaminen
Suosikit – toistaa ainoastaan valittuja suosikkikanavia.
Lajityypit – soittaa vain radiokanavia, jotka lähettävät valittua lajia/ohjelmatyyppiä, esim. pop ja
klassinen musiikki.
Radioaseman vaihtaminen valitussa
luettelossa
–
Painakaa
tai
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa.
Radioasema voidaan vaihtaa myös valitussa luettelossa keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
2
490
Painakaa painiketta Kirjasto.
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 489)
Radioaseman etsiminen (s. 491)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 491)
Radion asetukset (s. 492)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 93)
Koskee vain digiradiota (DAB*).
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radioaseman etsiminen
Manuaalinen asemanhaku
Radiosuosikkien asettaminen
Radiokanava voidaan lisätä Radiosuosikitsovellukseen sekä taajuusalueen (esim. FM) suosikkiluetteloon. Alla ovat ohjeet suosikkien lisäämistä ja poistamista varten.
Radio laatii automaattisesti asemaluettelon
radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät voimakkaimpia signaaleita.
Radiosuosikit
Radiosuosikit näyttävät kaikille
radiotaajuuksille tallennetut
suosikit.
Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun, radio
ei vaihda enää automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.
Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion aaltoalueesta.
–
FM - asemat, lajit ja taajuus
•
•
DAB* – kokonaisuudet ja asemat.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
2.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
3.
Syöttäkää hakusana.
> Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön
yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä
tai
. Painettaessa pittai painakaa
kään haku hyppää taajuusalueen seuraavaan
saatavana olevaan asemaan. Myös ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa voidaan
käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Radio (s. 489)
Radion kytkeminen päälle (s. 489)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 490)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Radion asetukset (s. 492)
1.
Avatkaa sovellus Radiosuosikit sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa haluamaanne radioasemaa luettelossa sen kuuntelemiseksi.
Radiosuosikkien lisääminen ja
poistaminen
–
Painakaa
radiokanavan lisäämiseksi
radion aaltoalueen suosikkiluetteloon ja
Radiosuosikkeihin tai poistamiseksi niistä.
Kun suosikki tallennetaan asemaluettelosta, radio
hakee automaattisesti parasta taajuutta. Mutta
jos suosikki tallennetaan manuaalisesta asemanhausta, radio ei vaihda automaattisesti taajuutta,
kun vastaanotto heikkenee.
Poistettaessa suosikki se poistetaan myös ko.
radion aaltoalueen suosikkiluettelosta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 491
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 489)
Radion asetukset
Radion kytkeminen päälle (s. 489)
Useita eri radiotoimintoja voidaan aktivoida ja
deaktivoida.
Radioaseman etsiminen (s. 491)
Liikennetiedotuksen keskeyttäminen
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 490)
Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta keskinäytössä.
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Radion asetukset (s. 492)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 93)
Radiotoimintojen aktivointi ja
deaktivointi
Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa Asetukset
Media sekä haluamanne radiokanava, jotta
näette käytettävissä olevat toiminnot.
FM-radio
• Näytä lähetystiedot: näyttää tietoja ohjelmien sisällöstä, esittäjistä yms.
• Säilytä ohjelman nimi: valitkaa, ettei ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti, vaan
näyttö jäädytetään 20 sekunnin jälkeen.
• Valitse ilmoitukset:
- Paikalliset häiriöt: keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja
liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
ilmoitus on päättynyt. Toiminto Paikalliset
häiriöt on toiminnon Liikennetiedotukset
maantieteellinen rajoitus. Toiminnon
492
Liikennetiedotukset pitää olla aktivoituna
samanaikaisesti.
- Uutiset : keskeyttää käynnissä olevan
median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
uutislähetys on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
- Liikennetiedotukset: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää
tietoja liikenteen häiriöistä. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on
päättynyt.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
DAB* (digiradio)
• Lajittele palvelut: kanavien järjestämistavan
valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai palvelunumeron mukaan.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
• DAB-DAB-linkki: käynnistää linkitystoimin-
- Uutistiedote: vastaanottaa uutisia.
- Tieliikennetiedote: vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
non DAB-järjestelmän sisällä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
- Kuljetustiedote: vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen ja
junien aikatauluista.
- Varoitus/Palvelut: vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi merkitys kuin Hälytystoiminnolla, esim. virtakatkos.
• DAB-FM-linkki: käynnistää linkitystoiminnon
DAB- ja FM-järjestelmän välillä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään vaihtoehtoinen FM-taajuus automaattisesti.
• Näytä lähetystiedot: radiotekstin tai radiotekstin valittujen osien näyttämisen valinta,
esim. esittäjä.
• Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat: valitaan,
esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai
ei.
• Valitse ilmoitukset: vastaanotettavien ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on käynnissä.
Valitut ilmoitukset keskeyttävät käynnissä
olevan median toistamisen ja ilmoitus esitetään. Edellisen medialähteen toistaminen
palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
RDS-radio
Jos autossa on RDS (Radio Data System), radio
vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada esim.
liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.
RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen
verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka
antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit tai
liikenneinformaatio.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.
Radio (s. 489)
Digiradio* (s. 494)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 114)
HUOM
Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.
Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja meneillään
oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Jos esim.
CD-soitin* on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa.
Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttämiseksi paina}}
* Valinnais-/lisävaruste. 493
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
kaa
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painakaa Peruuta keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 489)
Radion asetukset (s. 492)
Digiradio*
(DAB3)
Digiradio
on radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Radio tukee vaihtoehtoja DAB, DAB
+ ja DMB4.
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Digiradion sovellus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä.
DAB-alikanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille. Kanavaluettelossa alakanavat on merkitty nuolisymbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
FM:n ja digiradion* yhdistäminen (s. 495)
•
•
•
•
Radioaseman etsiminen (s. 491)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 490)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 491)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Radion asetukset (s. 492)
Digitaaliradiota toistetaan samalla tavalla kuin
muita aaltoalueita, esim. FM-aaltoaluetta. Sen
lisäksi, että toistettavaksi voidaan valita Asemat,
Suosikit ja Lajityypit, toistettavina voivat olla
myös alikanavat ja Kokonaisuudet. Kokonaisuudet ovat kokoelma radiokanavia (kanavaryhmiä),
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Jos radiokanava lähettää logonsa, se ladataan ja
näytetään aseman nimen vieressä (latausaika
vaihtelee).
3
4
494
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
Mediasoitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto tarkoittaa, että digiradio (DAB) voi siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai olematon, samalle kanavalle toisessa kanavaryhmässä (kokonaisuus), jonka vastaanotto on
parempaa, alueella DAB ja/tai alueiden DAB ja
FM välillä.
Mediasoitin voi toistaa ääntä CD-soittimesta* ja
USB-liitännän tai Bluetooth-yhteyden kautta liitetyistä ulkoisista äänilähteistä. Se voi myös toistaa
videota USB-liitännän kautta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DAB - DAB ja DAB - FM linkitys
1.
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan myös
kuunnella nettiradiota, äänikirjoja ja musiikkipalveluja sovellusten kautta.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Media
3.
Tehkää tai poistakaa merkintä ruuduista toiminnoille DAB-DAB-linkki ja/tai DAB-FMlinkki aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne
ko. toiminnot.
DAB.
Median soittaminen (s. 496)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen (s. 497)
Median hakeminen (s. 498)
Sovellukset (s. 486)
Radio (s. 489)
CD-soitin* (s. 499)
Video (s. 500)
Media Bluetooth® -yhteyden kautta (s. 501)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 502)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digiradio* (s. 494)
Radio (s. 489)
Radion asetukset (s. 492)
Mediasoitinta ohjataan keskinäytön kautta, mutta useita toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörän oikealla painikesarjalla
tai puheohjauksella.
Radio, jota myös käytetään mediasoittimessa, on
kuvattu erillisessä kappaleessa.
* Valinnais-/lisävaruste. 495
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median soittaminen
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin.
Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai puheohjauksella.
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä
selostetaan erillisessä osassa.
Medialähteen käynnistäminen
CD*
1. Aseta CD-levy paikalleen.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.
2.
Avatkaa sovellus CD sovellusnäkymästä.
2.
Yhdistäkää medialähde.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
3.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
4.
Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
USB-muisti
1. Asettakaa USB-muisti paikalleen.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
MP3-soitin ja iPod®
HUOM
iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä iPod
-sovellusta (ei USB:tä).
Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja
mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka
muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.
Sovellusnäkymä. (Yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä.)
496
1.
Yhdistäkää medialähde.
2.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
3.
Avatkaa sovellus (iPod, USB) sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Media, kun internet-yhteys on olemassa
Median toistaminen internetiin yhdistetyistä
sovelluksista:
1.
Yhdistäkää auto internetiin.
2.
Avatkaa kulloinenkin sovellus sovellusnäkymässä.
> Toisto alkaa.
Lukekaa erillisestä kappaleesta tietoa sovellusten
lataamisesta järjestelmään.
Video
1. Yhdistäkää medialähde.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Painakaa toistettavan kohteen nimeä.
> Toisto alkaa.
Apple CarPlay
CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.
Android Auto
Android Auto kuvataan erillisessä kappaleessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 94)
•
•
•
Radio (s. 489)
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden
kautta (s. 501)
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 487)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen (s. 497)
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 502)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
Median toistamista voidaan ohjata puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytössä.
Mediasoitinta voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa haluttua raitaa keskinäytössä, painakaa
tai
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa aikaakselia keskinäytössä ja vetäkää sivusuunnassa
tai painakaa ja pitäkää
tai
painettuna
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Median vaihtaminen: valitkaa aiemmista lähteistä
sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla sovellusvalikon
kautta.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
Video (s. 500)
Apple® CarPlay®* (s. 504)
Kirjasto - painakaa painiketta
soittaaksenne kirjastosta.
Android Auto* (s. 508)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 503)
Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön alla
olevaa säädintä tai painakaa
ohjauspyörän
oikeanpuoleisessa painikesarjassa äänitason
nostamiseksi tai laskemiseksi.
Soittaminen/keskeyttäminen – painakaa kuvaa,
joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen, fyysistä
ohjauspyörän
painiketta keskinäytön alla tai
oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Satunnaissoitto - painakaa
painiketta soittojärjestyksen
sekoittamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 497
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Vastaava - painakaa painiketta
hakeaksenne Gracenote-toiminnon avulla samankaltaista
musiikkia USB-yksiköstä ja luodaksenne soittolistan sen
perusteella. Soittolista voi sisältää enintään 50 kappaletta.
||
Median hakeminen
On mahdollista etsiä artistia, säveltäjää, kappaleita, albumia, videota, äänikirjaa, soittolistaa ja,
auton ollessa yhdistettynä internetiin, podcasteja
(digitaalinen media internetin kautta).
•
•
Median soittaminen (s. 496)
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 119)
Vaihda laitetta - painakaa painiketta vaihtaaksenne USByksiköiden välillä, kun yhdistettynä on useita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 495)
Median hakeminen (s. 498)
Audioasetukset (s. 484)
Sovellukset (s. 486)
Gracenote® (s. 499)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
1.
.
Painakaa painiketta
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
2.
Syöttäkää hakusana.
3.
Painakaa painiketta Haku.
> Yhdistettyjä laitteita haetaan ja hakutulokset luetellaan luokiteltuina.
Näyttäkää kukin kategoria erikseen pyyhkäisemällä näyttöä sivusuunnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
498
Mediasoitin (s. 495)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 519)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Gracenote®
Gracenote tunnistaa artistin, albumin, kappaleiden otsikot ja yhteyteen kuuluvat kuvat, jotka esitetään toiston yhteydessä.
Gracenote MusicID® on musiikintunnistuksen
normi. Tunnistamalla ja analysoimalla musiikkitiedostojen metadataa voidaan näyttää tietoa musiikista. Eri lähteistä saatava metadata voi olla välillä
epäjohdonmukaista tai puutteellista.
Gracenote tukee artistin nimen, albumin kappaleiden nimien ja lajityyppien foneettista käsittelyä,
jolloin puheohjausta voidaan käyttää musiikin
toistamiseen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Media
3.
Valitkaa asetukset Gracenote-dataa varten:
Gracenoten päivittäminen
CD-soitin*
Gracenote-tietokannan sisältöä päivitetään jatkuvasti. Hakekaa uusin päivitys, jotta toiminta on
optimaalista. Tietoa ja lataaminen: ks.
support.volvocars.com.
Mediasoitin voi CD-levyjä, joilla on yhteensopivia
äänitiedostoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Median soittaminen (s. 496)
•
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 527)
Levyn lataus- ja poistoaukko.
Gracenote®.
• Gracenote® Online -haku etsii Gracenotesin online-tietokannan soitettavalle
medialle.
• Useita Gracenote®-tuloksia - valinta siitä,
kuinka Gracenote-data esitetään useiden
hakutulosten yhteydessä.
Painike levyn poistamista varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Median soittaminen (s. 496)
Radion ja median puheohjaus (s. 138)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 503)
1 - tiedoston alkuperäisdataa käytetään.
2 - Gracenote-dataa käytetään.
3 - Gracenote- tai alkuperäisdata voidaan
valita.
• Ei - mitään tulosta ei esitetä.
* Valinnais-/lisävaruste. 499
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Video
Videon toistaminen
DivX®-yksikön soittaminen
USB-liitäntöihin liitettyjen laitteiden videoita voidaan toistaa mediasoittimella.
Videoita toistetaan sovellusnäkymän sovelluksella USB.
Auton lähtiessä liikkeelle kuvaa ei näytetä, vain
ääntä toistetaan. Kuvaa näytetään jälleen auton
seistessä paikallaan.
1.
Liittäkää sisältölähde (USB-yksikkö).
Tämä DivX Certified® -laite pitää rekisteröidä,
jotta voidaan soittaa ostettuja DivX Video-onDemand (VOD) -elokuvia.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Painakaa nimikettä, jota haluatte toistaa.
> Toisto alkaa.
2.
Painakaa Video DivX® VOD ja hakekaa
rekisteröintikoodi.
3.
Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne lisätietoja ja tehdäksenne rekisteröinnin loppuun.
Tietoa yhteensopivista sisältöformaateista on erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
500
Videon toistaminen (s. 500)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 500)
Videon asetukset (s. 501)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 503)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Video (s. 500)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 500)
Videon asetukset (s. 501)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 503)
•
•
•
•
Video (s. 500)
Videon toistaminen (s. 500)
Videon asetukset (s. 501)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 503)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Videon asetukset
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
Joitakin asetuksia, esim. kieltä, voidaan muuttaa
toistettaessa videota.
Auton mediasoitin on varustettu Bluetooth-toiminnolla ja se voi langattomasti toistaa äänitiedostoja ulkoisista Bluetooth-yksiköistä, kuten
matkapuhelimista ja tableteista.
Yhdistäkää Bluetooth®-yksikkö autoon, jotta
voitte toistaa sisältöä langattomasti ja luoda
autoon internet-yhteyden, jos se on mahdollista.
Jotta mediasoitin voi toistaa äänitiedostoja langattomasti ulkoisesta laitteesta, laite on ensin
yhdistettävä autoon Bluetooth-yhteyden avulla.
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth®-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Katsokaa tietoa yhteensopivuudesta osoitteesta
support.volvocars.com.
Videosoitin kokonäytön tilassa tai avaamalla päänäkymä ja painamalla Asetukset Video voidaan säätää seuraavia: Äänen kieli, Pois ja
Tekstityksen kieli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Video (s. 500)
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden
kautta (s. 501)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 511)
•
•
Median soittaminen (s. 496)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 503)
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
Menettelytapa mediayksikön yhdistämisessä on
sama kuin puhelimen yhdistämisessä autoon
Bluetooth®-yhteyden kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Media Bluetooth® -yhteyden kautta (s. 501)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 511)
Median soittaminen (s. 496)
501
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Media USB-tuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin,
voidaan liittää äänentoistojärjestelmään auton
USB-liitännän kautta.
Ladattavilla akuilla varustettuja laitteita ladataan,
kun ne ovat yhdistettyinä USB:n kautta ja kun
jännitetilana on I, II tai moottori on käynnissä.
Ulkoisen lähteen sisältö on nopeampi lukea, jos
lähde sisältää vain yhteensopivia muotoja. Myös
videotiedostoja voidaan toistaa USB-liitännän
kautta.
Laitteen liittäminen USBtuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin,
voidaan liittää äänentoistojärjestelmään auton
jonkin USB-liitännän kautta.
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 504)
Android Auto* (s. 508)
Käytettäessä toimintoja Apple CarPlay* ja
Android Auto* puhelimen on oltava kytkettynä
valkoisella kehyksellä varustettuun USB-liitäntään
(jos kokoonpanossa on kaksi USB-liitäntää).
Tietyillä MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmänsä, jota auto ei tue.
Aiheeseen liittyvät tiedot
502
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 502)
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 496)
Video (s. 500)
Jännitetilat (s. 424)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 503)
Apple® CarPlay®* (s. 504)
Android Auto* (s. 508)
USB-liitännät (tyyppi A) tunnelikonsolissa. Sijoittakaa
johto eteenpäin niin, ettei se jää suljettavan luukun väliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 496)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 502)
Mediasoitin (s. 495)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 503)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 503)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
Yhteensopivat sisältöformaatit
Jotta USB-yksiköiden sisältö voidaan lukea, seuraavien erittelyjen on täytyttävä.
Jotta sisältöä voidaan toistaa, on käytettävä seuraavia tiedostoformaatteja.
Mahdollista kansiorakennetta ei esitetä keskinäytössä esittämisen yhteydessä.
Äänitiedostot
Enimmäismäärä
Tiedostot
15 000
Kansiot
1 000
Kansiotasot
8
Soittolistat
100
Juliste soittolistassa
1 000
Alikansiot
Ei rajaa
USB-A-liittimen tekniset tiedot
•
•
•
•
Tyypin A liitäntä
Versio 2.0
Jännitteensyöttö 5 V
Virransyöttö enint. 2,1 A
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 502)
Formaatti
Tiedostopääte
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Formaatti
Tiedostopääte
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Tekstitykset
Formaatti
Tiedostopääte
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Videotiedostot
Formaatti
Tiedostopääte
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
503
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
DivX®
DivX-sertifioidut laitteet on testattu korkealaatuisen DivX-videotoiston osalta (.divx, .avi). Kun
DivX-logo esitetään, DivX-videoita voidaan toistaa.
Profiili
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Resoluutio
720x576
Äänen virtausnopeus (bit rate)
4.8Mbps
Kuvanopeus
30 fps
Tiedostopääte
.divx, .avi
Suurin tiedostokoko
4 GB
Äänicodec
MP3, AC3
Tekstitykset
XSUB
Erikoistoiminnot
Referenssi
Useita tekstityksiä, useita
ääniraitoja, soiton palauttaminen
Täyttää kaikki DivX Home
Theater -profiilin vaatimukset. Käykää osoitteessa
divx.com saadaksenne lisätietoja ohjelman konvertoidaksenne tiedostot muotoon DivX Home Theater video.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mediasoitin (s. 495)
Video (s. 500)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 500)
Apple® CarPlay®*
CarPlay antaa mahdollisuuden kuunnella musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita, lähettää/
vastaanottaa viestejä ja käyttää Siri-palvelua keskittyen samalla ajamiseen.
CarPlay toimii tiettyjen iOS-laitteiden kanssa. Jos autossa ei
ole vielä CarPlay-tukea, se voidaan asentaa jälkikäteen. Ottakaa yhteyttä Volvo-jälleenmyyjäänne CarPlay -toiminnon
asentamista varten.
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista
iOS-laitteista löytyy Applen kotisivuilta:
www.apple.com/ios/carplay/. Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka eivät ole yhteensopivia
CarPlay-toiminnon kanssa, voi aiheuttaa joskus
laitteen ja auton välisen yhteyden katkeamisen.
Huomatkaa, että Volvo ei vastaa CarPlay -palvelun sisällöstä.
Käytettäessä karttanavigointia CarPlay -toiminnon kautta kuljettajan näytössä tai head-up-näytössä ei näytetä opastusta, vaan vain keskinäytössä.
Jos navigointi käynnistetään CarPlayn kautta,
mahdolliset meneillään olevat reittikuvaukset
auton omista järjestelmistä lopetetaan.
CarPlay-sovelluksia voidaan ohjata keskusnäytön
tai iOS-laitteen kautta tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla (koskee tiettyjä toimin-
504
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
toja). Sovelluksia voidaan ohjata myös puheella
Siri-sovelluksen avulla. Kun ohjauspyörän painipainetaan pitkään, Siri-puheohjaus
ketta
käynnistyy, ja lyhyt painallus aktivoi auton oman
puheohjauksen. Jos Siri-toiminto katkeaa liian
aikaisin, pitäkää ohjauspyörän painiketta
painettuna5.
Käyttämällä Apple CarPlay -sovellusta
hyväksyt seuraavat ehdot: Apple CarPlay on
palvelu, jonka toimittaa Apple Inc.
käyttöehtojensa mukaisesti. Siten Volvo
Cars ei ole vastuussa Apple CarPlay palvelusta, sen ominaisuuksista eikä
sovelluksista. Kun käytät Apple CarPlayta,
tiettyjä tietoja autostasi (ml. sen sijainti)
siirretään iPhone-puhelimeesi. Volvo Carsin
kannalta olet itse täydessä vastuussa
omasta ja muiden kanssasi olevien
henkilöiden valitsemien Apple CarPlay palvelujen käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
(s. 505)
•
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
(s. 506)
•
•
Puheääniohjaus (s. 135)
5
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
Apple® CarPlay®* -toiminnon
käyttäminen
CarPlay-palvelun käyttämistä varten Siri-puheohjauksen on oltava aktivoitu iOS-laitteessa. Laitteessa on oltava myös internet-yhteys WiFi- tai
mobiiliverkon kautta.
iOS-laitteen yhdistäminen ja CarPlaytoiminnon käynnistäminen
HUOM
CarPlay -toimintoa voidaan käyttää vain, jos
Bluetooth on kytketty pois toiminnasta.
Bluetooth-yhteyden kautta autoon yhdistetty
puhelin tai mediasoitin ei siksi ole käytettävissä, kun CarPlay on aktiivinen. Jotta auton
sovelluksiin saadaan internet-yhteys, on käytettävä jotain muuta internet-lähdettä. Käyttäkää Wi-Fi-yhteyttä tai auton sisäänrakennettua modeemia*.
1.
Yhdistäkää iOS-laite USB-liitäntään. Jos
USB-liitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka
ympärillä on valkoinen kehys.
2.
Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3.
Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
4.
Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
5.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Käynnistää CarPlay
CarPlay käynnistetään seuraavasti sen jälkeen,
kun iOS-laite on yhdistetty.
1.
Yhdistäkää iOS-laite USB-liitäntään. Jos
USB-liitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka
ympärillä on valkoinen kehys.
> Jos automaattisen käynnistyksen asetus on valittu – laitteen nimi näytetään.
2.
Painakaa laitteen nimeä – CarPlay-osanäkymä avautuu ja yhteensopivat sovellukset
näytetään.
3.
Jos CarPlay -osanäkymä ei avaudu, painakaa
sovellusnäkymässä Apple CarPlay.
> CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
4.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
CarPlay on käynnissä taustalla, jos jokin toinen
sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä.
CarPlay -osanäkymän näyttäminen uudelleen:
painakaa CarPlay -kuvaketta sovellusnäkymässä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 505
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Yhteyden vaihtaminen CarPlayn ja
iPodin välillä
•
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
(s. 506)
Apple®CarPlay®* -toiminnon
asetukset
CarPlaysta iPodiin
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
•
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen
(Wi-Fi) avulla (s. 521)
CarPlay7-palveluun yhdistetyn iOS-laitteen asetukset.
•
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 521)
Automaattinen käynnistys
•
Puheääniohjaus (s. 135)
2.
3.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Viestintä
Apple CarPlay.
Poistakaa valintamerkki sen iOS-laitteen
valintaruudusta, jonka ei enää tule käynnistää
CarPlay -palvelua automaattisesti, kun USBjohto liitetään.
4.
Irrottakaa iOS-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
5.
Avatkaa sovellus iPod sovellusnäkymästä.
iPodsta CarPlayiin
1. Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
2.
Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3.
Irrottakaa iOS-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään6.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 502)
•
Apple® CarPlay®* (s. 504)
6
506
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Siirtykää kohtaan Viestintä
CarPlay ja valitkaa asetus:
Apple
•
Merkitkää valintaruutu – CarPlay käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto liitetään.
•
Poistakaa valintaruudun merkintä –
CarPlay ei käynnisty automaattisesti, kun
USB-johto liitetään.
Jos autolla on useita käyttäjiä, ts. sitä käytetään
esimerkiksi kimppakyyteihin, on huomattava, että
luetteloon voidaan tallentaa enintään 20 iOS-laitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo voidaan tyhjentää nollaamalla asetukset
keskinäytössä (palauttaminen tehdasasetuksiin).
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Apple, CarPlay, iPhone ja iPod ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
2.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot ja
tehkää seuraavien asetukset:
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
Tässä on vinkkejä, joista voi olla hyötyä sovelluksen CarPlay® käytössä.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
7
8
Apple® CarPlay®* (s. 504)
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
(s. 505)
•
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
•
Päivittäkää iOS-laitteenne uusimmalla iOSkäyttöjärjestelmäversiolla ja varmistakaa, että
sovellukset on päivitetty.
Siri-avustajan avulla voidaan kirjoittaa/sanella
viestejä ja luettaa niitä ääneen. Viestit luetaan ääneen ja sanellaan Sirin asetuksissa
valitulla kielellä. Viestiä kirjoitettaessa/saneltaessa keskinäytössä ei näytetä tekstiä, vaan
se näytetään iOS-laitteessa.
•
Jos CarPlay-sovelluksen kanssa on ongelmia, irrottakaa iOS-laite USB-liitännästä ja
kytkekää se takaisin. Kokeilkaa muussa
tapauksessa sulkea laitteessa se sovellus,
joka ei toimi, ja käynnistäkää sovellus sitten
uudelleen, tai kokeilkaa sammuttaa kaikki
sovellukset ja käynnistää laite uudelleen.
Jos laite on yhdistetty autoon Bluetoothin
kautta, yhteys katkeaa CarPlay-toimintoa käytettäessä. Yhdistäkää a