Volvo | XC40 | Käyttöopas | Volvo XC40 2020 Early Käyttöopas

Volvo XC40 2020 Early Käyttöopas
XC40
KÄYT T Ö O P AS
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta.
Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen.
Volvo pyrkii valmistamaan yksiä maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette
tässä käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on
saatavana myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo
Cars -tukisivustolla (support.volvocars.com).
Kehotamme myös kaikkia käyttämään aina turvavyötä tässä ja
muissa autoissa. Ajaminen on kiellettyä myös alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai ajokyvyn ollessa jostain syystä heikentynyt.
SISÄLTÖ
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
VOLVO-AUTONNE
16
Volvo ID
26
Turvallisuus
42
Käyttöopas keskinäytössä
17
26
Turvallisuus raskauden yhteydessä
43
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
18
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
28
Whiplash Protection System
43
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
20
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja
turvallisuutta
31
Turvavyöt
45
45
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
21
32
Käyttöoppaan lukeminen
21
Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
Turvavyönkiristin
47
Käyttöopas ja ympäristö
23
Sähköisen turvavyönkiristimen*
palauttaminen
48
Ovi- ja vyömuistutin
48
Ohjelmistopäivitykset
35
Datan tallennus
35
Palveluita koskevat ehdot
36
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
36
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
37
Lisävarusteiden asennus
37
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
38
Auton valmistenumeron näyttäminen
Kuljettajan huomion herpaantuminen
2
TURVALLISUUS
Omistajainformaatio
39
39
Turvatyynyt
49
Kuljettajan turvatyynyt
50
Etumatkustajan turvatyyny
51
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi
52
Sivuturvatyynyt
54
Turvaverhot
55
Turvallisuustila
56
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen
57
Lapsiturvallisuus
58
Lastenistuin
58
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
59
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
60
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
60
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lastenistuimen sijoittaminen
61
Lastenistuimen asentaminen
62
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten
64
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton
turvavyötä
65
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
67
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
68
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet vasemmalta ohjattavassa autossa
72
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet oikealta ohjattavassa autossa
73
Kuljettajan näyttö
76
Kuljettajan näytön asetukset
78
Polttoainemittari
79
Ajotietokone
79
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
80
Välimatkamittarin nollaus
81
Keskinäytön kuvaus
98
Keskinäytön käyttäminen
101
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
104
Navigointi keskinäytön näkymissä
104
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
108
Toimintonäkymä keskinäytössä
111
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä
113
Symbolit keskinäytön tilakentässä
113
Keskinäytön näppäimistö
115
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
119
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
82
Ajotilaston asetukset
82
Päivämäärä ja kellonaika
83
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä
119
Ulkolämpötilamittari
84
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
121
Merkkivalot kuljettajan näytössä
84
121
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
86
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
88
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
122
92
Järjestelmän kielen muuttaminen
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
122
93
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä
122
Ilmoitus kuljettajan näytössä
94
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä
123
95
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
124
96
Asetusten nollaus keskinäytössä
124
3
VALAISTUS
4
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taulukko keskinäytön asetuksista
125
Valokatkaisimet
138
Ikkunat, lasit ja peilit
154
Kuljettajaprofiilit
126
139
127
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
154
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
127
Seisonta-/positiovalot
140
154
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
128
Huomiovalot
140
Puristumissuojan palauttamismenettely
141
155
128
Lähivalot
Ikkunannostimet
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
Kaukovalojen käyttäminen
142
Ikkunannostimien käyttö
155
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
130
Automaattiset kaukovalot
142
Taustapeilit
157
Keskinäytön ilmoitukset
130
Vilkkujen käyttö
143
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
157
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
131
Aktiiviset kaarrevalot*
144
Ulkotaustapeilien kääntäminen
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*
158
131
145
Panoraamakatto*
Puheohjaus
132
Takasumuvalo
160
146
Panoraamakaton käyttö*
161
Puheohjauksen käyttö
133
Jarruvalot
146
163
Puhelimen puheohjaus
135
Hätäjarruvalot
147
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
147
164
135
Varoitusvilkut
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Radion ja median puheohjaus
164
136
148
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Puheääniohjauksen asetukset
Saattovalojen käyttäminen
148
Sadetunnistimen käyttäminen
165
Sisävalaistus
148
166
Sisävalaistuksen säätäminen
150
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen
167
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen käyttö
168
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa
169
Turvavalaistus
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ILMASTO
Manuaalinen etuistuin
172
Lämmitys ja ilmanvaihto
182
Sähkökäyttöinen* etuistuin
173
Ilmastointivyöhykkeet
182
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
173
Ilmastoinnin tunnistimet
183
Istuimen ja taustapeilien tallennettujen asentojen käyttäminen
174
Koettu lämpötila
183
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen
175
Ilmastoinnin puheohjaus
184
Ilmanlaatu
185
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
176
Clean Zone*
185
Takaistuimen selkänojan kaataminen
176
Clean Zone Interior Package*
186
Interior Air Quality System*
186
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi
ja deaktivointi
Matkustamon suodatin
Takaistuimen niskasuojan säätö
178
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
179
Ohjauslukko
180
Ohjauspyörän säätö
180
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
197
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi
198
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja deaktivointi
198
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
199
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi
199
187
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
200
187
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
201
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
202
202
Ilmanjako
187
Ilmanjaon muuttaminen
188
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
189
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
190
Ilmastoinnin säätimet
193
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
195
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
203
Lämpötilan säätö etuistuimelle
204
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
195
Lämpötilan synkronointi
205
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
196
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
197
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
205
Pysäköinti-ilmasto*
206
Esi-ilmastointi*
206
5
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
6
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton sisältä käsin
245
219
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
246
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella
221
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
247
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
222
Automaattinen lukitseminen ajettaessa
248
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
223
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
248
Etäavaimen käyttöetäisyys
223
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi
251
Etäavaimen pariston vaihto
224
Lisäetäavaimien tilaaminen
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä*
252
227
212
Irrotettava avainliuska
228
Yksityinen lukitus
254
Lämmitin*
213
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla
229
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
254
Pysäköintilämmitin*
214
Elektroninen käynnistyksenesto
231
Hälytys*
255
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
232
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
257
Rajoitettu hälytystaso*
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
258
241
Salpalukitustila*
258
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen*
242
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
259
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset*
243
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
243
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
244
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen
ja sammuttaminen
207
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
208
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
208
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
209
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen*
210
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä*
211
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja sammuttaminen pysäköitäessä*
211
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten*
Lisälämmitin*
215
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi*
215
Lukitusilmaisin
218
Lukitsemisosoituksen asetus
219
Etäavaimella
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
262
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
262
Elektroninen vakautuksen säätö
263
Elektroninen vakautusjärjestelmä
sport-tilassa
264
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi tai deaktivointi
265
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
266
Vakautusjärjestelmä
267
Connected Safety
267
Connected Safety-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä
268
Connected Safety -toiminnon
rajoitukset
269
Nopeudenrajoitin
270
Nopeudenrajoittimen valinta ja
aktivointi
271
Nopeudenrajoittimen deaktivointi
272
Tilapäinen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
272
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
273
Automaattinen nopeudenrajoitin
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi tai deaktivointi
273
275
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen
276
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset
276
Vakionopeudensäädin
277
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
278
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
294
Pilot Assist* -toiminnon valmiustila
295
Tilapäinen Pilot Assist* -ohjausavun poiskytkentä
296
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
296
Symbolit ja ilmoitukset
Pilot Assist*-toimintoa varten
298
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa
299
Nopeudensäätimen deaktivointi
279
Nopeudensäätimen valmiustila
280
Mukautuva vakionopeudensäädin*
280
Mukautuvan nopeudensäätimen
säätimet ja näyttönäkymä*
282
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä
300
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva
nopeudensäädin*
283
Kuljettajan tuen tallennetun
nopeuden säätäminen
301
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi
284
Aikaetäisyyden asettaminen edellä
ajavaan ajoneuvoon
302
Mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustila*
285
Automaattinen jarrutus kuljettajan
tukijärjestelmissä
303
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset*
286
Ajotilat kuljettajan tukea varten
304
Ohitusavustin
305
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen*
välillä keskinäytössä
287
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
Ohitusavustimen käyttäminen
305
Tutkayksikkö
306
288
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
308
Kamerayksikkö
316
Pilot Assist*
290
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
317
Pilot Assist* -toiminnon säätimet
ja näyttönäkymä
292
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia
321
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja
aktivointi
293
City Safety™
322
7
City Safety -osatoiminnot
323
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
325
344
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
357
Liikennemerkki-informaatio*
345
Kaista-avustajan rajoitukset
357
358
360
Esteen havaitseminen City Safety
-toiminnolla
326
Liikennemerkki-informaation* aktivointi tai deaktivointi
346
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
City Safety risteävässä liikenteessä
328
Kaista-avustajan näyttönäkymä
329
Liikennemerkki-informaation*
näyttönäkymä
346
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
349
Automaattinen jarrutus väistöliikkeen ollessa estettynä City Safetytoiminnolla.
330
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation*
Liikennemerkki-informaation*
antama varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta
349
Liikennemerkki-informaation*
antamien varoitusten aktivointi tai
deaktivointi
350
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia
330
City Safety -toiminnon rajoitukset
331
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
334
Rear Collision Warning*
Liikennemerkki-informaation*
rajoitukset
351
335
335
Driver Alert Control
352
BLIS*
353
336
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
337
Driver Alert Control-toiminnon
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
354
BLIS -toiminnon rajoitukset
338
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
339
354
Cross Traffic Alert*
340
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
Cross Traffic Alert* -toiminnon
aktivointi tai deaktivointi
341
Cross Traffic Alert* -toiminnon
rajoitukset
342
Rear Collision Warning* -toiminnon rajoitukset
8
Cross Traffic Alert* -toiminnon
ilmoitukset
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
361
Ohjausavun aktivointi tai deaktivointi törmäyksen uhatessa
362
Ohjausapu ulosajon uhatessa
362
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
363
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
364
Ohjausapu törmäyksen uhatessa toiminnon rajoitukset
365
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset
366
Pysäköintitutka*
367
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille*
368
Pysäköintitutkan aktivointi tai
deaktivointi*
369
Pysäköintitutkan rajoitukset
370
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
371
Kaista-avustaja
354
Pysäköintiapukamera*
Kaista-avustajan aktivointi tai
deaktivointi
372
356
Pysäköintiapukameroiden sijainti
ja kuvausalue*
373
Pysäköintiapukameran apuviivat*
375
KÄYNNISTYS JA AJO
Pysäköintiavun tunnistinkentät
377
Moottorin käynnistäminen
392
Liikkeellelähtöapu mäessä
405
Pysäköintiapukameran aktivointi
378
Auton moottorin sammuttaminen
393
405
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
380
Jännitetilat
394
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
406
381
395
Vaihteisto
Aktiivinen pysäköintitutka*
Jännitetilan valitseminen
382
396
406
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa*
Alkolukko*
Käsivalintainen vaihteisto
Alkolukon ohituskytkentä*
396
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
383
397
Taskupysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen pysäköintitutkan*
avulla
386
Ennen alkolukolla varustetun
auton moottorin käynnistämistä*
Jarrutoiminnot
397
Käyttöjarru
398
Jarrutusvoiman vahvistus
399
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
399
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
400
Jarrujärjestelmän kunnossapito
400
Seisontajarru
400
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
401
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus
402
Pysäköinti mäkeen
403
Seisontajarrun vian yhteydessä
403
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
404
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
386
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
389
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja deaktivointi seistäessä
paikallaan
404
Automaattivaihteisto
407
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
408
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
410
Vaihteenvalitsinsalpa
411
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
412
Vaihtamisosoitin
412
Neliveto*
413
Ajotilat*
413
Ajotilan* vaihtaminen
415
Ajoasento Eco
416
Eco-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
418
Käynnistys/pysäytys-toiminto
418
Ajaminen Start/Stop-toimintoa
käyttäen
419
Start/stop-toiminnon kytkeminen pois
420
Start-/Stop-toiminnon ehdot
420
Tasonsäätö* ja vaimennus
422
Ajaminen hitaalla nopeudella*
423
9
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
Alamäkiavustin*
10
423
424
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
442
Käynnistysakun ylikuormitus
443
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
443
Alamäkiavustimen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
425
Taloudellinen ajo
426
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
427
Talviajo
428
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
Kahlaus
429
Perävaunun vetäminen
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen
429
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Polttoaineen lisääminen
430
Perävaunun polttimoiden tarkastus
451
Polttoaineen käsittely
431
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
453
Bensiini
432
Hinaus
454
Bensiinihiukkassuodatin
433
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
455
Diesel
433
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
435
Dieselin hiukkassuodatin
Vetokoukku*
445
Vetokoukun* erittelyt
446
Ääni, media ja internet
464
Audioasetukset
464
Äänikokemus*
465
Sovellukset
465
Sovellusten lataaminen
466
Sovellusten päivittäminen
467
Sovellusten poistaminen
467
Radio
468
449
Radion kytkeminen päälle
468
450
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
469
Radioaseman etsiminen
470
Radiokanavien tallentaminen
Radiosuosikit-sovellukseen
471
447
Radion asetukset
472
RDS-radio
473
Vetäminen
457
Digiradio*
474
HomeLink®*
457
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
474
435
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
458
Mediasoitin
475
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®nesteen avulla
436
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
460
Median soittaminen
475
AdBlue®-nesteen käsittely
437
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
461
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
477
AdBlue®-nesteen tarkistus ja
lisääminen
438
Kompassi*
461
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue toimintoa varten®
440
Median hakeminen
478
Gracenote®
478
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
461
Kompassin kalibrointi*
Video
462
479
Videon toistaminen
479
DivX®-yksikön soittaminen
480
Videon asetukset
480
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
480
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
481
Media USB-tuloliitännän kautta
481
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
494
Wi-Fi-verkon poistaminen
505
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
kytkeminen irti
494
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
506
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen
494
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
506
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
507
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden
poistaminen
495
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
481
Puhelun käsittely
495
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
482
Tekstiviestien käsittely
496
Yhteensopivat sisältöformaatit
483
Tekstiviestin asetukset
497
Apple®
484
Puhelinluettelon käyttäminen
497
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
484
Puhelimen asetukset
498
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
486
Bluetooth-laitteiden asetukset
498
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
Langaton puhelinlaturi*
486
499
Langattoman puhelinlaturin* käyttäminen
499
Android Auto*
487
Internetiin yhdistetty auto*
500
Android Auto -palvelun käyttäminen*
488
501
Android Auto* -asetukset
489
Auton yhdistäminen internetiin
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla
Vinkkejä sovelluksen Android
Auto* käyttöön
490
Auton yhdistäminen internetiin
puhelimen (Wi-Fi) avulla
501
Puhelin
490
491
Auton yhdistäminen internetiin
automodeemin (SIM-kortin) kautta
502
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa
Automodeemin asetukset*
503
Internet-yhteyden jakaminen
autosta Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
504
Puuttuva tai huono internet-yhteys
505
CarPlay®*
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
493
Tietojen jakaminen palveluita varten
507
Kiintolevyn tallennustila
508
Lisenssisopimus audiota ja mediaa
varten
509
11
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaat
520
Renkaanpaikkaussarja
540
KUORMAUS, SÄILYTYS JA
MATKUSTAMO
Renkaiden kokomerkintä
522
Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen
541
Matkustamon sisusta
523
Renkaan täyttäminen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla
545
Keskikonsoli
549
Savukkeensytyttimen* käyttäminen
550
Vanteen kokomerkintä
Renkaiden pyörimissuunta
523
Kulumisvaroittimet renkaissa
524
Tuhkakupin* tyhjentäminen
550
Rengaspaineiden tarkistaminen
524
Sähköliitäntä
551
525
Sähköliitäntöjen käyttäminen
551
Suositeltu rengaspaine
526
Käsinekotelon käyttäminen
552
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*
526
Häikäisysuoja
554
Uuden rengaspaineen tallentaminen valvontajärjestelmään*
528
Tavaratila
554
Kuormaussuosituksia
Rengaspaineiden tilan katsominen
keskinäytöstä*
554
529
Kattokuorma ja taakkatelineen
kuormaaminen
555
Toimenpiteet alhaisen rengaspaineen varoituksen tapauksessa
530
Kassikoukut
556
Pyöränvaihdon yhteydessä
531
Rengaspaineiden säätäminen
12
548
Työkalusarja
531
Nosturi*
532
Pyöränruuvit
533
Pyörien irrotus
533
Pyörän asentaminen
535
Varapyörä*
537
Varapyörän käsittely
538
Talvirenkaat
538
Lumiketjut
539
Kuormankiinnityssilmukat
557
Takaistuimen läpilastausluukku*
557
Tavaratilan lattian kääntäminen ylös
557
Taitettavan kuormatilan lattian*
irrottaminen
558
Suojaverkon asentaminen ja poistaminen*
559
Hattuhyllyn irrottaminen ja säilyttäminen
561
Ensiapulaukku*
562
Varoituskolmio
563
YLLÄPITO JA HUOLTO
Volvon huolto-ohjelma
566
Akkujen symbolit
588
Ruostesuojaus
614
Tiedonsiirto auton ja korjaamon
välillä Wi-Fi-yhteyden kautta
566
Akun kierrätys
589
Auton maalipinta
614
Download Center
567
Varokkeet ja sähkökeskukset
589
614
Järjestelmäpäivitysten käsittely
Download Centerin kautta
567
Varokkeen vaihto
590
Pienehköjen maalivaurioiden korjaaminen
Varokkeet moottoritilassa
591
Auton tila
568
596
Huollon ja korjauksen varaaminen
569
Vasemman etuistuimen alla olevat
varokkeet
Auton tietojen lähettäminen korjaamoon
570
Auton nostaminen
571
Ilmastointilaitteen huolto
573
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
573
Moottoritilan katsaus
575
Moottoriöljy
576
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
577
Jäähdytysnesteen lisääminen
Polttimon vaihto
Sisustuksen puhdistus
603
Keskinäytön puhdistus
604
Kangasverhoilun ja sisäkaton verhoilun puhdistaminen
605
Turvavyön puhdistaminen
605
Lattia- ja lisämattojen puhdistaminen
605
Nahkaverhoilun puhdistaminen*
606
Nahkaohjauspyörän puhdistaminen
607
578
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosien puhdistaminen
607
579
Ulkopuolen puhdistus
608
Ulkovalojen sijainnit
580
Kiillotus ja vahaus
608
Vilkkupolttimon vaihto takana
580
Käsinpesu
609
Jarruvalopolttimon vaihtaminen
582
Automaattinen autopesu
610
Takasumuvalon polttimon vaihto
583
Painepesu
612
Polttimoerittelyt
583
Pyyhinsulkien puhdistus
612
Käynnistysakku
584
612
Apuakku
587
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosien puhdistaminen
Vanteiden puhdistaminen
613
Värikoodit
615
Takalasin pyyhinsulan vaihto
616
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
617
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon
618
Huuhtelunesteen täyttö
619
13
ERITTELYT
14
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Tyyppimerkinnät
622
Mitat
625
Massat
627
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva
massa
628
Moottorin erittelyt
630
Moottoriöljyn erittelyt
631
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
633
Jäähdytysnesteen erittelyt
634
Vaihteistoöljyn erittelyt
634
Jarrunesteen erittelyt
634
Polttoainesäiliö - tilavuus
635
AdBlue®-säiliön tilavuus
635
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
635
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
637
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
641
Renkaiden pienin sallittu kuormitusindeksi ja nopeusluokka
643
Hyväksytyt rengaspaineet
645
Aakkosellinen hakemisto
647
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajainformaatio
Mobiilisovellus
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina
että painettuina. Käyttöopas on saatavana
auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja
Volvo Cars -tukisivustolla. Käsinekotelossa on
Quick Guide ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on
tiedot mm. varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on saatavana tilauksesta.
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo
Manual" ja ladatkaa sovellus
älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on ohjevideoita sekä
mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien avulla. Sisältöä voidaan etsiä ja eri osiot on järjestetty
siten, että niissä on helppo liikkua.
Volvo Cars -tukisivusto
Auton keskinäyttö1
Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa
Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien
avulla. Tiedot ovat etsittävissä
ja ne on myös jaettu kategori-
Menkää osoitteeseen
support.volvocars.com ja
valitkaa maa. Sieltä löytyy
käyttöopas sekä verkkoversiona että PDF-muodossa.
Volvo Cars -tukisivustolla on
myös ohjevideoita sekä Volvoanne että auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita. Sivusto on käytettävissä
useimmilla markkina-alueilla.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
oihin.
1
16
Markkina-alueilla, joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Painetussa muodossa on saatavana myös
Quick Guide, joka auttaa pääsemään alkuun
auton tavallisimmin käytettyjen toimintojen
käytössä.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta
jne. riippuen autossa voi olla myös muuta painettua tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa
hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat
aina voimassa.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi
aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai
paikallisten lakien ja määräysten kanssa.
Älkää vaihtako järjestelmään vaikeasti
ymmärrettävää kieltä, koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.
Käyttöopas keskinäytössä
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä2.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä, josta pääsee joissakin tapauksissa
myös kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen.
Käyttöoppaan tietoihin pääsee suoraan käyttöoppaan aloitussivulta tai sen päävalikon
kautta.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Käyttöopas
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 20)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 21)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Päänäkymä ja painike käyttöoppaalle.
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä
alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.
2 Koskee
useimpia markkina-alueita.
}}
17
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Kontekstuaalinen käyttöopas
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
(s. 18)
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 104)
Sovellusten lataaminen (s. 466)
Liikkuminen keskinäytön
käyttöoppaassa
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä
auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä
voidaan etsiä ja eri osiot on järjestetty siten,
että niissä on helppo liikkua.
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisen käyttöoppaan
painike.
Kontekstuaalinen käyttöopas on oikotie käyttöoppaan artikkeliin, jossa kuvaillaan näytössä
näytettävä aktiivinen toiminto. Kun kontekstuaalinen käyttöopas on käytössä, se näytetään
kohdan Käyttöopas oikealla puolella päänäkymässä.
Painamalla kontekstuaalista käyttöopasta kerran voitte siis siirtyä näytössä näkyvään sisältöön liittyvään käyttöoppaan artikkeliin. Jos
painatte esim. Navigoinnin käyttöohje, avataan navigointiin liittyvä artikkeli.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Ladatuista kolmansien osapuolten sovelluksista ei esimerkiksi päästä sovelluskohtaisiin
artikkeleihin.
18
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
–
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa
Käyttöopas.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
käyttöoppaasta. Ne voidaan löytää osittain
käyttöoppaan aloitussivun ja osittain päävalikon kautta.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Valikon avaaminen päävalikossa
–
Painakaa
käyttöoppaan ylemmässä
luettelossa.
> Tällöin avautuu valikko, joka sisältää erilaisia valintoja tietojen löytämiseksi:
Aloitussivu
Siirtykää takaisin käyttöoppaan aloitussivulle painamalla
symbolia.
Luokat
Omistajan käsikirjan artikkelit
on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama
artikkeli voi esiintyä useassa
sopivassa kategoriassa, jotta
se löytyy helpommin.
1.
Quick Guide
Painakaa symbolia siirtyäksenne sivulle, jossa on linkkejä tiettyihin artikkeleihin,
jotka voi olla hyödyllistä lukea
auton tavallisiin toimintoihin
tutustumiseksi. Artikkeleihin
voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne
nopeampaa pääsyä varten. Painakaa artikkelia
lukeaksenne sen kokonaan.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen katsauksellisia kuvia. Eri
osat on osoitettu hotspotkohteilla, jotka johtavat
eteenpäin auton kyseisiä osia
koskeviin artikkeleihin.
Painakaa painiketta Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2. Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3. Painakaa artikkelia sen avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
2. Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
3. Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Suosikit
Siirtykää suosikeiksi tallennettuihin artikkeleihin painamalla tätä symbolia. Painakaa
artikkelia lukeaksenne sen
kokonaan.
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla
merkkiä
oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli
on avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi, tähti on täytetty: .
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Video
1.
Painakaa Ulkopuoli- tai Sisusta-painiketta.
> Ulkopuolen tai sisustan kuvia esitetään
ns. sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie artikkeleihin auton ko. osasta.
Pyyhkäiskää vaakasuoraan näytön yli
kuvien selaamiseksi.
Siirtykää auton eri toimintoja
kuvaaviin lyhyisiin ohjevideoihin painamalla tätä symbolia.
}}
19
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Tiedotuksia
Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on
käytettävissä, sekä muuta
hyödyllistä tietoa.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
daan etsiä ja eri osiot on järjestetty siten, että
niissä on helppo liikkua.
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena3
ja se on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä
älypuhelimiin että tabletteihin.
Päävalikon hakutoiminnon
käyttäminen
1.
Painakaa
käyttöoppaan päävalikossa.
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2. Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista
esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3. Siirtykää artikkeliin tai kategoriaan painamalla sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Keskinäytön näppäimistö (s. 115)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App
Store - tai Google Play -myymälässä. QR-koodi tässä vieressä vie suoraan sovellukseen, etsikää muutoin
"Volvon käyttöopasta" App
Store - tai Google Play -myymälästä.
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artikkeleihin ko. alueesta. Sisältöä voi-
3 Tietyt
20
mobiililaitteet.
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
Volvo Cars -yhtiön koti- ja tukisivustolla on
autoa koskevia lisätietoja.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen support.volvocars.com
käydäksenne sivulla. Tukisivu on käytettävissä
useimmilla markkina-alueilla.
Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim.
internetiin yhdistettyjä palveluita ja toimintoja,
Volvo On Call*, navigointijärjestelmää* ja
sovelluksia. Video ja portaittaiset ohjeet selittävät eri menettelyjä, esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation tukisivustolta on mahdollista ladata karttoja.
Käyttöopas PDF-muodossa
Käyttöopas on saatavana ladattavaksi PDFmuodossa. Valitkaa automalli ja vuosimalli
ladataksenne haluamanne oppaan.
Yhteys
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän
Volvon jälleenmyyjän yhteystiedot.
Kirjautukaa Volvo Cars -yhtiön
kotisivulle
tolle. Siellä on tietoja mm. huolloista, sopimuksista ja takuista. Sivustolla on myös tietoja
autoon sopivista mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 26)
Käyttöoppaan lukeminen
Tutustukaa uuteen autoonne lukemalla käyttöopas jo ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Käyttöoppaan lukeminen on tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa tulee käsitellä eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöoppaan tarkoitus on kuvailla kaikki Volvoon saatavina olevat toiminnot ja lisä- ja
valinnaisvarusteet. Sitä ei ole tarkoitettu
takuuksi siitä, että kaikki nämä toiminnot ja
lisävarusteet sisältyvät jokaiseen autoon. Jotkut termit voivat poiketa myynnissä, markkinoinnissa ja mainosmateriaaleissa käytetyistä
termeistä.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutokset voivat
aiheuttaa sen, että käyttöoppaan tiedot,
kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta.
Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin
ilman edeltävää ilmoitusta.
Älkää poistako käyttöopasta autosta – ongelmatapauksessa tarvitsette sen sisältämiä tarpeellisia tietoja siitä, mistä ja miten ammattitaitoista apua on saatavissa.
© Volvo Car Corporation
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus ja
kirjautukaa www.volvocars.com web-sivus-
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
21
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Valinnais-/lisävarusteet
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla
asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita
(jälkiasennettuja varusteita).
HUOM
Omaisuusvahinkojen vaara
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Kaikki valinnais-/lisävarusteiden julkaisuhetkellä tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla:*.
Tarrat
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja
kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Henkilövahinkojen vaara
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää selkeällä tavalla tärkeää tietoa.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
22
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
* Valinnais-/lisävaruste.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Tiedotuksia
auton ulkonäköä varustelutasosta ja markkinaalueesta riippuen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 20)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 21)
Käyttöopas ja ympäristö
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä
tuotetulle paperille.
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon käytetty paperimassa on peräisin FSC®sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
(s. 28)
Kuvat ja videot
Jotkut käyttöoppaassa käytetyistä kuvista ja
videoista ovat kaaviomaisia ja niiden tarkoitus
on antaa kokonaiskuva tai esimerkki jostain
tietystä toiminnosta. Ne eivät ehkä vastaa
23
VOLVO-AUTONNE
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, jonka
avulla voitte käyttää useita palveluja samalla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
HUOM
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä ja riippuvat varustetasosta
sekä markkina-alueesta.
Volvo ID luodaan autossa, osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksessa1.
Kun Volvo ID on rekisteröity autoon, useita
palveluja on käytettävissä. Samassa autossa
voidaan käyttää useita Volvo ID:itä, ja useita
autoja voidaan myös yhdistää samaan Volvo
ID:hen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Esimerkkejä palveluista:
•
Volvo On Call -sovellus* – valvokaa autoanne puhelimenne avulla. Voitte esimerkiksi tarkistaa polttoainemäärän, näyttää
lähimmän huoltoaseman ja lukita auton
etäältä.
•
Send to Car – lähettäkää osoitteita verkon
karttapalveluista suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen – rekisteröikää korjaamo/jälleenmyyjä osoitteessa volvocars.com ja varatkaa huolto
suoraan autosta.
•
Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti (s. 26)
•
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 569)
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri
tavoin. Jos Volvo ID -tunnus luodaan osoitteessa volvocars.com tai Volvo On Call sovelluksella2, pitää Volvo ID -tunnus myös
rekisteröidä autoon, jotta erilaisia Volvo ID palveluja on mahdollista käyttää.
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo ID sovelluksen avulla
1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.
2. Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus
on automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
HUOM
Jos jonkin palvelun (esim. Volvo On Call)
käyttäjätunnus/salasana vaihdetaan, se
vaihtuu automaattisesti myös muiden palveluiden osalta.
1
26
Teille, jolla on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo Carsin
kotisivulla
1. Valitkaa osoite www.volvocars.com ja kirjautukaa3 oikeassa yläreunassa näkyvällä
kuvakkeella. Valitkaa Volvo ID -tunnuksen
luominen.
6. Ilmoitus lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen. Vahvistakaa, että osoite on
oikea.
> Nyt Volvo ID on valmis käyttöön.
2. Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai
Volvo On Call-sovelluksella, rekisteröikää se
autoon:
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo On
Call -sovelluksen4 avulla
1. Ladatkaa Volvo On Call -sovelluksen viimeisin versio puhelimeen esim. kohteen
App Store, Windows Phone tai Google
Play kautta.
2. Valitkaa Volvo ID:n luonti.
3. Verkkosivu avautuu Volvo ID:n luomista
varten. Täyttäkää pyydetyt tiedot.
4. Merkitkää ehtojen hyväksyntäruutu.
5. Painakaa painiketta, joka luo teille Volvo
ID:n.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Volvo ID (s. 26)
Sovellusten lataaminen (s. 466)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 567)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID keskinäytön sovellusnäkymän
kohteesta Latauskeskus.
HUOM
Sovellusten lataamista varten pitää auton
olla yhdistettynä internetiin.
2. Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää
Volvo ID -tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne
kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
2 Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
3 Saatavana tietyillä markkina-alueilla.
4 Autot, joissa on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
27
VOLVO-AUTONNE
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Cars -yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea
toimintaa. Ympäristötyö lähtee auton koko
elinkaaresta ja ottaa huomioon sillä olevan
ympäristövaikutuksen, suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen. Volvo Cars -yhtiön
perusperiaatteena on, että jokaisella käyttöön
otettavalla uudella tuotteella pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka
se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on
tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien
vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henki-
28
ja ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen
ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
lökohtainen ympäristö kuuluu myös Volvon
vaalimiin seikkoihin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden pitää olla ISO 14001 -sertifioituja,
mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan
ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISO-sertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia
ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan.
Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille, että
myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on
polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen
ja ilman muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon autoilla on omissa luokissaan
kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi
polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät
hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
VOLVO-AUTONNE
Myötävaikuttaminen parempaan
ympäristöön
Energiatehokas ja vähäkulutuksinen auto voi
osaltaan vähentää ympäristövaikutusta ja
lisäksi auton omistajan kustannuksia. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön – tässä
muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n
(n. 30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat pysähtymiset ja epätasainen nopeus
lisäävät polttoaineenkulutusta.
•
Esi-ilmastoinnin käyttö* ennen kylmäkäynnistystä - tämä parantaa käynnistyvyyttä ja
vähentää kulumista kylmällä säällä. Moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä pienentää kulutusta ja vähentää päästöjä.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä, kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän
tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Ilmansuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn
matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System (IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma
on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt,
typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos
ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja
ilmaa kierrätetään uudelleen. Tällainen tilanne
voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä,
jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package
(CZIP) -järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka saa puhaltimen käynnistymään
avattaessa auton lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on
tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on
tehty käsin, esim. ohjauspyörän saumat
ommellaan käsin. Sisätila on tarkistettu, ettei
se eritä voimakasta tuoksua tai aineita, jotka
aiheuttaisivat ongelmia joutuessaan tekemisiin
esim. voimakkaan lämmön tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän
osa. Volvo asettaa vaatimuksia sille, kuinka
korjaamotilojen pitää olla suunniteltuja, jotta
estetään jätteiden ja päästöjen joutuminen
ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot
ja työkalut, joita tarvitaan hyvään ympäristöstä
huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein
koko auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä
omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
29
VOLVO-AUTONNE
||
30
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 637)
•
•
Taloudellinen ajo (s. 426)
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 23)
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 207)
Ilmanlaatu (s. 185)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja
turvallisuutta
Toiminnot ovat täydentäviä apuvälineitä, ne
eivät selviä kaikista tilanteista kaikissa olosuhteissa.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
Seuraavat IntelliSafe-toiminnot auttavat kuljettajaa välttämään onnettomuudet.
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu useista järjestelmistä5 ja sen tavoitteena
on tehdä ajamisesta turvallisempaa, ehkäistä
vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.
VAROITUS
Tukeminen
Seuraavat IntelliSafe-toiminnot auttavat kuljettajaa ajamaan autolla turvallisemmin.
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintiapukamera*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automaattiset kaukovalot
Tunnelin havaitseminen
Pilot Assist
*Cross Traffic Alert
*Blind Spot Information
Pysäköintitutka*
Aktiivinen pysäköintitutka*
5 Jotkut järjestelmistä
6 All Wheel Drive
HUOM
Liikennemerkki-informaatio*
Lukekaa kutakin järjestelmää käsittelevät
erilliset osat, jotta ymmärrätte toiminnot
täysin ja olette tietoinen tärkeistä varoituksista.
Elektroninen vakautuksen säätö
Roll Stability Control
Nopeudenrajoitin*
Vakionopeudensäädin
Mukautuva nopeudensäädin*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Automaattiset kaukovalot (s. 142)
Turvallisuus (s. 42)
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Neliveto6
Ennalta ehkäiseminen
• City Safety
• Etäisyysvaroitus*
• Kaista-avustin
• Törmäyksen välttäm. avustin
Suojelu
Seuraavat yhteisvaikutteiset IntelliSafe-toiminnot suojaavat kuljettajaa ja matkustajia tietyissä tilanteissa onnettomuuden tapahtuessa.
•
•
•
Whiplash Protection System
Turvavyönkiristimillä varustetut turvavyöt
Turvatyynyt
on asennettu vakiona, toiset ovat valinnaisvarusteita. Tämä voi vaihdella markkina-alueesta, mallivuodesta ja automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
31
VOLVO-AUTONNE
Sensus – yhteyden
muodostaminen ja viihde
Sensus mahdollistaa erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen
tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun
niitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.
sen mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla
on tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen, navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton
välisen käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri
Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän,
autonne ja ympäröivän maailman välillä.
Informaatiota, kun sitä tarvitaan,
missä sitä tarvitaan
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa
32
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta ja esim. tulevista puheluista tai tietoja
toistettavasta kappaleesta. Sitä käsitellään
ohjauspyörän kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Kuljettajan näyttö7.
7
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
33
VOLVO-AUTONNE
||
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien
määrä autossa on tämän vuoksi vähäinen.
Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai
paljain käsin.
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, viihdejärjestelmää ja istuimen asentoa*. Keskinäytössä esitettävää informaatiota voi kuljettaja
tai joku muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa
käsiä ohjauspyörästä. Järjestelmä kykenee ymmärtämään
luonnollista puhetta. Käyttäkää puheohjausta esimerkiksi
kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen, lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen lukemiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
34
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
Puheohjaus (s. 132)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Internet-yhteyden jakaminen autosta
Wi-Fi-yhteyspisteen kautta (s. 504)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Ohjelmistopäivitykset
Datan tallennus
Jotta Te Volvon asiakkaana saatte parhaan
mahdollisen kokemuksen autostanne, Volvo
kehittää jatkuvasti auton järjestelmiä ja tarjoamiaan palveluja.
Valtuutetun Volvo-jälleenmyyjän luona voitte
huollon yhteydessä päivittää Volvonne ohjelmiston uusimpaan versioon. Uusimman ohjelmistopäivityksen myötä voitte hyötyä saatavina olevista parannuksista, mukaan lukien
aiempien ohjelmistopäivitysten mukana tulleet
parannukset.
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita
koskevat tiedot rekisteröidään.
Tässä autossa on varusteena "Event Data
Recorder" (EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus
on rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä turvatyynyjen lauetessa tai auton
osuessa tiellä olevaan esteeseen. Tietojen
rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten auton järjestelmät toimivat
tällaisissa tilanteissa. EDR on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan ja turvajärjestelmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa, yleensä
enintään 30 sekuntia.
Katsokaa osoitteesta support.volvocars.com
lisätietoja siitä, mitä päivityksiä on tullut, sekä
vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
HUOM
Toiminta päivityksen jälkeen voi vaihdella
markkina-alueen, mallin, mallivuoden ja
lisävarusteiden mukaan.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Sensus – yhteyden muodostaminen ja
viihde (s. 32)
•
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 567)
Nämä tiedot voivat auttaa ymmärtämään ne
olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna
mitään tietoa. Järjestelmä ei myöskään tal-
Auton ajonopeus.
lenna tietoa siitä, kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilanteen maantieteellistä
tapahtumapaikkaa. Muut tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat sitä vastoin
hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan
erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai
EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita,
joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja
tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa
tietoa normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta
ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät
auton käyttöä ja toimintaa koskevan vian tai
jos auton aktiiviset kuljettajan tukitoiminnot
aktivoituvat (esim. City Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen
voidakseen diagnosoida ja korjata autossa
mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan myös siihen, että Volvo pystyy
täyttämään lakien ja viranomaisten asettamat
oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt
tiedot säilyvät sen tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin Volvo-auto-
}}
35
VOLVO-AUTONNE
jen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vastoin velvoittaa luovuttamaan
tämäntyyppiset tiedot poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne
käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan
lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus,
joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen
tehneillä korjaamoilla on käytettävissä. Volvo
vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon
yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että
niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset.
Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
36
Palveluita koskevat ehdot
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Volvo tarjoaa palveluita, jotka auttavat parantamaan auton turvallisuutta ja mukavuutta.
Palvelut kattavat kaiken avusta hätätilanteissa
navigointiin ja erilaisiin viihdepalveluihin asti.
Volvo kunnioittaa ja suojelee kaikkien verkkosivuillamme käyvien henkilöiden yksityisyyttä.
Nämä periaatteet koskevat asiakastietojen ja
henkilötietojen käsittelyä. Tarkoituksena on
antaa nykyisille, aikaisemmille ja potentiaalisille asiakkaille yleiskäsitys seuraavista:
Ennen kuin käytätte palveluja, lukekaa ehtoja
koskevat tukitiedot osoitteesta
www.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asiakkaiden yksityisyyden suoja (s. 36)
•
Edellytykset, joiden perusteella keräämme
ja käsittelemme henkilötietojanne.
•
•
•
Henkilötietotyypit, joita keräämme.
Syy henkilötietojen keräämiseen.
Miten käsittelemme henkilötietojanne.
Lisätietoja periaatteista on tukitiedoissa osoitteessa www.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 506)
Palveluita koskevat ehdot (s. 36)
Datan tallennus (s. 35)
VOLVO-AUTONNE
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja
lisävarusteista
VAROITUS
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta käytöstä sekä lakien ja määräysten
noudattamisesta.
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja
kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu lisävalinta tai
lisävaruste on merkitty asteriskilla (*). Jos
olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Auton huolto ja kunnossapito on myös tärkeää tehdä Volvon suositusten mukaisesti
käyttöoppaiden sekä huolto- ja takuukirjan
ohjeita noudattaen.
Jos auton antamat tiedot poikkeavat painettujen käyttöoppaiden tiedoista, painetut
tiedot ovat aina etusijalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lisävarusteiden asennus (s. 37)
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen (s. 38)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Lisävarusteiden asennus
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
• Volvon toimittamat alkuperäisvarusteet on
testattu perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus auton muiden järjestelmien kanssa ja täyttää siten
suorituskyvylle, turvallisuudelle ja päästöjen valvonnalle asetetut vaatimukset.
Lisäksi Volvon kouluttama ammattitaitoinen huoltomekaanikko tietää, mihin kohtaan autossa lisävarusteen saa ja ei saa
asentaa. Kysykää aina ensin Volvon kouluttaman ammattitaitoisen huoltomekaanikon mielipidettä, ennen kuin alatte asentaa mitään lisävarusteita autoonne.
•
Lisävarusteita, joita Volvo ei ole hyväksynyt, ei ehkä ole testattu niin, että voidaan
olla varma niiden yhteensopivuudesta
autonne järjestelmien kanssa.
•
Jos autoon asennetaan lisävaruste, jota
Volvo ei ole testannut, ja työn tekee muu
kuin ammattitaitoinen mekaanikko, se voi
vaikuttaa haitallisesti auton tiettyihin suorituskyky- ja turvajärjestelmiin.
•
Uuden auton takuu saattaa raueta, jos lisävaruste asennetaan muulla kuin hyväksy-
}}
37
VOLVO-AUTONNE
||
tyllä tavalla tai jos asennus tehdään virheellisesti. Tarkempia takuuta koskevia tietoja on auton huolto- ja takuukirjassa.
Volvo ei ole missään vastuussa kuolemantapauksista, henkilövahingoista tai kustannuksista, joita voi seurata muun kuin alkuperäisvarusteen asennuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista (s. 37)
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
Ohjelmistojen tai vianmääritystyökalujen virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Diagnoosiulosotto (On-board Diagnostic -liitäntä,
OBDII) kojelaudan alla kuljettajan puolella.
38
HUOM
Volvo Cars ei ota vastuuta seurauksista, jos
On-board Diagnostic -liitäntään (OBDII) liitetään asiaankuulumaton varuste. Tätä liitäntää saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja pätevät Volvo-huoltoasentajat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista (s. 37)
VOLVO-AUTONNE
Auton valmistenumeron
näyttäminen
Kuljettajan huomion
herpaantuminen
Otettaessa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään
esim. Volvo On Call -tilausta koskevissa asioissa tarvitaan auton valmistenumero (VIN8).
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuljettaja on vastuussa omasta ja auton matkustajien turvallisuudesta sekä omalta osaltaan muiden tieliikenteessä olevien turvallisuudesta. Tähän vastuuseen kuuluu myös
huomion herpaantumisen välttäminen siten,
että kuljettaja ei tee toimenpiteitä, jotka eivät
liity auton käsittelyyn liikenteessä.
Uusi Volvonne on tai voi olla varustettu monipuolisilla viihde- ja kommunikaatiojärjestelmillä. Sellaisia ovat esimerkiksi handsfree-toiminnolla varustetut matkapuhelimet, navigointijärjestelmät ja äänentoistojärjestelmät useine
toimintoineen. Lisäksi mukana saattaa olla
muita kannettavia elektronisia viihdelaitteita.
Oikealla ja turvallisella tavalla käytettyinä ne
voivat monipuolistuttaa ajokokemusta. Väärällä tavalla käytettyinä ne voivat haitata kuljettajan huomiokykyä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmätiedot Ajoneuvon
tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero näytetään.
VIN-numeron voi löytää myös kojelaudasta
katsomalla auton tuulilasin läpi, huolto- ja
takuuvihkon ensimmäiseltä sivulta tai auton
rekisteriotteesta.
VIN on suunnilleen samassa paikassa kaikissa malleissa.
8 Vehicle
Volvo haluaa varmistaa ajamisen turvallisuuden joka tilanteessa ja siksi annamme tällaisista laitejärjestelmistä tiettyjä varoituksia.
Älkää koskaan käyttäkö tällaisia laitteita tai
auton muita toimintoja siten, että ne häiritsevät auton turvallista ajamista. Huomiokyvyn
menetys voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin.
Tämän yleisen varoituksen lisäksi haluamme
antaa seuraavia neuvoja autossa käytettävien
uusien toimintojen suhteen:
VAROITUS
•
Älkää koskaan käyttäkö matkapuhelinta ajon aikana pitämällä sitä kädessänne. Joillakin alueilla matkapuhelimen käyttäminen on kuljettajalta kielletty auton ollessa liikkeellä.
•
Jos autossa on navigointijärjestelmä,
matkasuunnitelman saa tehdä tai sitä
saa muuttaa vain auton ollessa pysäköity.
•
Älkää koskaan ohjelmoiko äänentoistojärjestelmää auton liikkuessa. Ohjelmoikaa radion pikavalinnat auton
ollessa pysäköity ja käyttäkää ohjelmoituja pikavalintoja, jotta radion käyttäminen on nopeampaa ja helpompaa.
•
Älkää käyttäkö kannettavaa tietokonetta tai kämmentietokonetta auton
liikkuessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ääni, media ja internet (s. 464)
Identification Number
39
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja
matkustajia onnettomuustilanteessa.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden esikiristimet. Onnettomuustilanteesta
(esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo) riippuen järjestelmät reagoivat
eri tavoin hyvän suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään viesti SRS-turvatyyny Huolla heti.
Aja korjaamoon, se on merkki siitä, että
jokin turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti. Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia auton eri turvajärjestelmiin.
Johonkin järjestelmään tehdyt virheelliset
toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System.
Auto on myös valmistettu siten, että suuri osa
törmäysvoimista jakautuu palkkien, tolppien,
lattian, katon ja korin muiden osien kesken.
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila
voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Jos tarvittava varoitussymboli on
rikki, yleinen varoitussymboli syttyy
sen sijasta ja kuljettajan näytössä
näytetään sama ilmoitus.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä
asetetaan jännitetilaan II. Symboli
sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos
auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
42
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä
(s. 43)
•
•
•
Turvavyöt (s. 45)
Turvatyynyt (s. 49)
Whiplash Protection System (s. 43)
•
•
Turvallisuustila (s. 56)
Lapsiturvallisuus (s. 58)
TURVALLISUUS
Turvallisuus raskauden yhteydessä
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana
oleva kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
(mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää helposti
ulottua ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää
saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Turvavyö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Turvavyöt (s. 45)
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 173)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on
suojajärjestelmä, joka vähentää niskan retkahdusvammojen vaaraa. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja
istuintyynystä sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia
tekijöitä.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät
alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan istuma-asento muuttuu. Liike auttaa vaimentamaan osan voimista, jotka voivat aiheuttaa niskan retkahdusvammoja.
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla
– sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa
myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin,
että hän pystyy hallitsemaan auton täysin
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
43
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen
yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa
istuinten suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin.
Jos takaistuimen selkänoja on kaadettu
alas, mahdollinen kuorma on kiinnitettävä
paikalleen, jotta se ei liu'u eteenpäin etuistuimen selkänojaa vasten mahdollisessa
törmäyksessä.
WHIPS ja lastenistuin
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen
tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 173)
Rear Collision Warning* (s. 335)
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on
käännetty alas tai jos takaistuimella käytetään selkä menosuuntaan asennettua lasten turvaistuinta, vastaavaa etuistuinta on
siirrettävä eteenpäin, jotta se ei kosketa
alas käännettyä selkänojaa tai turvaistuinta.
Istuma-asento
Jotta WHIPS suojaa hyvin, kuljettajan ja matkustajien istuma-asennon on oltava oikea eikä
järjestelmän toiminta saa olla estynyt millään
tavalla.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää
WHIPS-järjestelmän toiminnan.
44
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Turvavyöt
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä.
Jotta turvavyö suojaa hyvin, on tärkeää, että se
on tiukasti vartaloa vasten. Älkää kallistako
selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on
tarkoitettu suojaamaan normaalissa istumaasennossa.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai
kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin, mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvallisuus (s. 42)
•
•
•
Turvavyönkiristin (s. 47)
•
Ovi- ja vyömuistutin (s. 48)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 45)
Turvavyön kiinnittäminen ja
irrottaminen
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat
kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa, ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
HUOM
Turvavyöllä on vyökela, joka lukittuu seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
vyö vedetään liian nopeasti ulos.
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä.
jos auto kallistuu voimakkaasti.
ajettaessa kaarteissa.
2. Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja turvavyölukot eivät muuten ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
}}
45
TURVALLISUUS
||
3. Etuistuinten turvavöitä voidaan säätää pystysuunnassa.
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai
kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin, mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla
tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
4. Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
Turvavyön irrottaminen
1.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja
antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
2. Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se
jää roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
46
•
•
•
Turvavyöt (s. 45)
Turvavyönkiristin (s. 47)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 48)
TURVALLISUUS
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä ja sähkötoimisilla* turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on kiristää turvavyö
kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Kriittisen tilanteen mentyä ohi turvavyö ja sähkötoiminen turvavyönkiristin palautetaan automaattisesti, mutta ne voidaan palauttaa myös
käsin.
TÄRKEÄÄ
Vakiomallinen turvavyönkiristin
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Etuistuimen ja takaistuimen ulkopaikkojen turvavöissä on vakiomalliset esikiristimet.
Turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän
voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
Sähköisen turvavyönkiristimen* palauttaminen (s. 48)
•
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 52)
•
•
City Safety™ (s. 322)
Rear Collision Warning* (s. 335)
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Sähköiset turvavyönkiristimet*
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja
Rear Collision Warning kanssa. Kriittisissä
tilanteissa, joita ovat esim. paniikkijarrutus,
ulosajo (esim. auto rullaa ojaan, nousee irti
maasta tai iskeytyy maastossa johonkin),
luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen
sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
Sähköinen turvavyönkiristin auttaa sijoittamaan matkustajan paremmin, mikä vähentää
vaaraa iskeytymisestä auton sisäosia vasten
sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton
turvatyynyjen, vaikutusta.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 45)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 45)
* Valinnais-/lisävaruste.
47
TURVALLISUUS
Sähköisen turvavyönkiristimen*
palauttaminen
Sähköinen turvavyönkiristin on suunniteltu
palautumaan automaattisesti, mutta jos vyön
pitää jäädä kireälle, turvavyönkiristin voidaan
palauttaa manuaalisesti.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös avoimesta ovesta, konepellistä tai
luukusta.
Kuljettajan näytön grafiikka
2. Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin
palautuvat.
VAROITUS
Valomuistutus kattokonsolissa.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
48
Turvavyönkiristin (s. 47)
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja
varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla. Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton
nopeudesta.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä
auton istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä istuimilla eivät käytä.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos
konepelti, takaluukku tai jokin ovi on auki.
Grafiikka kuitataan painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva
tila ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa,
kun jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
Turvavyöt (s. 45)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään turvavöitä käytettäessä.
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella,
että jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois ajon aikana. Muistutus lakkaa,
kun turvavyö jälleen kytketään.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein,
kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on
auki. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli
syttyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 45)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 45)
Turvatyynyt
Lauenneet turvatyynyt
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan
turvatyynyillä sekä turvaverholla.
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan seuraavaa:
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että se viedään kuljetusautolla
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton
turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton
hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/
vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös nopea
täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin
kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska
turvatyynyt voivat laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo suosittelee, että se
kuljetutetaan valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 50)
Etumatkustajan turvatyyny (s. 51)
}}
49
TURVALLISUUS
•
•
Sivuturvatyynyt (s. 54)
Kuljettajan turvatyynyt
Turvaverhot (s. 55)
Turvavyön täydennyksenä autossa on ohjauspyörän turvatyyny ja kuljettajan puolen polviturvatyyny1.
täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
VAROITUS
Ohjauspyörän turvatyyny ja
jan istuimella.
polviturvatyyny1
kuljetta-
Etutörmäyksessä turvatyynyt auttavat suojaamaan kuljettajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa
oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun
turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen
aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn
1
50
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Ohjauspyörän turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on
merkintä AIRBAG.
TURVALLISUUS
Polviturvatyynyn1 sijainti
Etumatkustajan turvatyyny
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puoleinen etuistuin on varustettu turvatyynyllä.
VAROITUS
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä polvien törmäyssuojalla varustetun
kojelaudan eteen tai päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Turvatyynyt (s. 49)
Etumatkustajan turvatyyny (s. 51)
Matkustajan puoleisen etuistuimen turvatyyny.
Etutörmäyksessä turvatyyny auttaa suojaamaan matkustajan päätä, niskaa, kasvoja ja
rintakehää sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny täyttyy. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
1
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Etumatkustajan turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
}}
51
TURVALLISUUS
||
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan
turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida,
jos auto on varustettu vaihtokytkimellä,
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin
on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan
puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
Matkustajan turvatyynyn*
aktivointi ja deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyynyt (s. 49)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 50)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 52)
ON – turvatyyny on aktivoitu ja kaikki kasvot menosuuntaan istuvat matkustajat
(lapset ja aikuiset) voivat istua turvallisesti
etumatkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua selkä menosuuntaan asennetussa
lastenistuimessa turvallisesti matkustajan
paikalla.
52
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää asennosta ON asentoon OFF.
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää asennosta OFF asentoon ON.
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny
matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään
virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään viesti ja kattokonsolissa seuraava
ilmoitus n. 6 sekuntia sen jälkeen, kun
auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään
virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään viesti ja kattokonsolissa seuraava
ilmoitus n. 6 sekuntia sen jälkeen, kun
auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla
aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva
matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan istuimella.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
}}
53
TURVALLISUUS
||
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Sivuturvatyynyt
Sivuturvatyynyt kuljettajan ja etumatkustajan
paikoilla toimivat rinnan ja lantion suojana
törmäyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
VAROITUS
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
pois käytöstä.
Edellä mainitun ohjeen laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
54
Turvavyönkiristin (s. 47)
Lastenistuin (s. 58)
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen
matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Turvaverhot
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten
törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen
ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän
tilaan.
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukut on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat
voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
VAROITUS
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä
apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyynyt ja lastenistuimet
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvaverhojärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Turvaverho on asennettu pitkittäissuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja se suojaa kuljettajaa ja auton ulkoistuinpaikkojen matkustajia. Paneeleissa on merkintä IC AIRBAG.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käyttämään vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm (4 tuumaa) tilaa kuorman ja
sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan
ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle.
Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.
Turvatyynyt (s. 49)
}}
55
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 49)
Turvallisuustila
VAROITUS
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut osallisena törmäystilanteessa, kuljettajan näytössä saattaa olla teksti
Safety mode Katso käyttöopasta yhdessä
varoitussymbolin kanssa, mikäli näyttö on ehjä
ja auton sähköjärjestelmä toimii edelleen.
Ilmoitus tarkoittaa, että auton toimintoja on
rajoitettu.
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan
hoitaa tarkastus ja auton palauttaminen
normaalitilaan, kun Safety mode Katso
käyttöopasta on esitetty.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode
Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan
näytössä. Poistukaa autosta pikimmiten.
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton
voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se
on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
56
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 57)
Vetäminen (s. 457)
TURVALLISUUS
Auton käynnistäminen ja
siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton
voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se
on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
3. Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Auton elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastuksen ja yrittää sen jälkeen
palautua normaaliin tilaan.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä,
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan
se on pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Auton käynnistäminen
turvallisuustilan jälkeen
1.
Tutkikaa auton yleinen vaurioitumisaste ja
varmistakaa, ettei autosta ole vuotanut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa tuntua.
Jos kyse on pienehköistä vaurioista ja on
varmistettu, ettei polttoaineen vuotoja ole,
auton käynnistystä voidaan yrittää.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode
Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan
näytössä. Poistukaa autosta pikimmiten.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuustila (s. 56)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Vetäminen (s. 457)
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
Kun kuljettajan näytössä näytetään käynnistysyrityksen jälkeen ilmoitus Normal
mode The car is now in normal mode,
auto voidaan siirtää varovasti, jos se on
esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
2. Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
2. Sulkekaa auto.
57
TURVALLISUUS
Lapsiturvallisuus
Autossa matkustavien lasten on aina istuttava
paikallaan turvallisesti.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri
tähän autoon sopiviksi. Volvon lapsiturvallisuusvarusteet tarjoavat hyvät edellytykset lasten turvalliselle matkustamiselle autossa.
Lisäksi lapsiturvallisuusvarusteet sopivat hyvin
ja niitä on helppo käyttää.
Käytettävät varusteet valitaan huomioiden lapsen paino ja koko.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään
3–4 vuoden ikäisiksi, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastenistuimessa siihen asti, kunnes
he ovat 140 cm (4 jalkaa 7 tuumaa) pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä
lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö
vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää
lakien sisällöstä.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Lastenistuin (s. 58)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
(s. 247)
Lastenistuin
Kun autossa matkustaa lapsi tai lapsia, jokaisella on oltava aina sopiva lastenistuin.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Tarkistakaa, että lastenistuin sijoitetaan, asennetaan
ja sitä käytetään oikein.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä
ei käytetä.
HUOM
Lastenistuimen pitkäaikainen asennus ja
käyttö voi kuluttaa auton sisustusta. Volvo
suosittelee lisävarusteena saatavan potkusuojan käyttöä auton sisustuksen suojaamiseksi.
58
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lapsiturvallisuus (s. 58)
•
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
(s. 60)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
(s. 59)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 52)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
VAROITUS
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla takaistuimen laitapaikoilla.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa.
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat
pitää vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen
kuin ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa
lastenistuimen valmistajan suosituksia.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen
lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
Kiinnityskohtien sijainti
HUOM
Jos autossa on hattuhylly, se pitää poistaa
ennen kuin lastenistuin voidaan asentaa
kiinnityskohtiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan takapuolella.
Kiinnityskohdat sijaitsevat takaistuimen laitapaikkojen takapuolella.
•
•
Lastenistuin (s. 58)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
(s. 60)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
•
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 64)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 65)
* Valinnais-/lisävaruste.
59
TURVALLISUUS
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja takaistuimessa.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/
ISOFIX-kiinnityskohdilla takaistuimessa.
i-Size/ISOFIX2 on kansainväliseen normiin
perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti takaistuimessa.
Takaistuimen kiinnityskohdat sijaitsevat etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla
vaihtokytkimellä.
2 Nimi
60
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
•
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 64)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 65)
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
Lastenistuin (s. 58)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 59)
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla2 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX -kiinnityskohdat ovat kannen
takana takaistuimen ulompien istuinpaikkojen
selkänojien alaosassa.
Nostakaa kansi pois, jotta pääsette käsiksi
kiinnityskohtiin.
ja symboli vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 58)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 59)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 60)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 64)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 67)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 68)
Lastenistuimen sijoittaminen
Lastenistuin on ehdottomasti sijoitettava
oikealle paikalle autossa. Paikan valinta riippuu muun muassa lastenistuimen tyypistä ja
siitä, onko matkustajan turvatyyny aktivoitu.
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava
lastenistuin aina takaistuimelle, jos etumatkustajan turvatyyny on toimintavalmiudessa. Lapsi
voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi istuu matkustajan paikalla.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan
turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä, selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
}}
61
TURVALLISUUS
||
Matkustajan turvatyynyn tarra
Lastenistuimen asentaminen
HUOM
Lastenistuinta asennettaessa ja käytettäessä
on muistettava useita seikkoja, jotka riippuvat
lastenistuimen paikan valinnasta.
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä
ei käytetä.
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 58)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 64)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 65)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 67)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 68)
3 Lisävarustetarjonta
62
vaihtelee markkina-alueittain.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai
istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin
istuimen alla. Terävät reunat voivat vioittaa
turvavyötä.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
HUOM
Lastenistuimen pitkäaikainen asennus ja
käyttö voi kuluttaa auton sisustusta. Volvo
suosittelee lisävarusteena saatavan potkusuojan käyttöä auton sisustuksen suojaamiseksi.
Asennus etuistuimelle
•
Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan
turvatyyny on pois käytöstä.
•
Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan
turvatyyny on käytössä.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo
suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai
puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan
ajoneuvoluettelossa auto on.
•
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla3.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
TURVALLISUUS
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä
käytetään alakiinnityskohtia3.
•
Jos lastenistuimessa on tukijalat, asettakaa ne aina suoraan lattiaa vasten. Älkää
koskaan asettako mitään tukijalkaa jalkatuen tai muun esineen päälle.
•
men asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina
irrottaa alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin
ei ole asennettuna.
•
ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
Jos lastenistuimessa on tukijalat, asettakaa ne aina suoraan lattiaa vasten. Älkää
koskaan asettako mitään tukijalkaa jalkatuen tai muun esineen päälle.
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 65)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 67)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 68)
Asennus takaistuimelle
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo
suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai
puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan
ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle.
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille iSize4.
•
Laitapaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo
suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon
läpi ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistui-
Asennettaessa vauvakaukalo takaistuimelle Volvo
suosittelee, että vauvakaukalon etummaisen osan ja
edessä olevan istuimen takimmaisen osan välillä on
vähintään 50 mm:n (2 tuuman) etäisyys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 64)
3 Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
4 Vaihtelee markkina-alueittain.
63
TURVALLISUUS
Yhteenvetotaulukko
lastenistuimen sijoittamista varten
Taulukosta ilmenee, mitkä lastenistuintyypit
soveltuvat auton eri istuimille.
Istuimen sijainnit oikealta ohjattavassa autossa.
Istuimen sijainnit vasemmalta ohjattavassa autossa.
Istuimen sijaintiB
A
B
C
i-Size-lastenistuin
Yleisesti hyväksytyt lastenistuimet, jotka kiinnitetään auton turvavyöllä
Muut lastenistuimien luokatA
3, 5
2C, 3, 4, 5
2C, 3, 5
Kysykää lisätietoja lastenistuimen valmistajalta.
Yllä olevan numeroinnin mukaan.
Turvatyyny käytössä lastenistuimen ollessa suunnattuna eteenpäin. Turvatyyny pois käytöstä lastenistuimen ollessa suunnattuna taaksepäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
64
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 65)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 67)
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 68)
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
UE, LD
UE
LD
UFB, F
UF, LD
UF
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain taaksepäin
suunnattu lastenistuin)A
}}
65
TURVALLISUUS
||
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain taaksepäin
suunnattu lastenistuin)A
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UFB, F
UF
UF
X
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Säätäkää istuin korkeammalle.
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon selkä menosuuntaan käännetty turvaistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
66
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 64)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 67)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 68)
•
Turvavyöt (s. 45)
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä iSize-lastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä
kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen tyyppi
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä, vain
taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
X
i-UA, B
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
B
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat taaksepäin suunnatuissa lastenistuimissa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään ikävuoteen 3-4 saakka.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (tyyppihyväksyntä E4-129R-000002).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 64)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä (s. 65)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 68)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
67
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä
ISOFIX-lastenistuimet sopivat mihinkin ja
minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
68
KokoluokkaA
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen UN Reg R44 mukaisesti ja automallin
pitää olla valmistajan ajoneuvoluettelossa.
Lastenistuimen
tyyppi
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)B, C
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen
keskipaikka
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
TURVALLISUUS
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen
tyyppi
A
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)B, C
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen
keskipaikka
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
G
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain). Lastenistuimen yläkiinnityskohtia ei ole tällä paikalla.
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Säätäkää selkänojaa siten, että niskasuoja ei kosketa lastenistuinta.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
}}
69
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin
löytyä lastenistuimen automalliluettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
tietoa siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
70
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 64)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä (s. 65)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 67)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet vasemmalta
ohjattavassa autossa
Ohjauspyörän säätö
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja
säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörä ja kojelauta
Keski- ja tunnelikonsoli
Äänitorvi
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*
Kattokonsoli
Keskinäyttö
Käynnistyspainike
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media, ajotilapainike*
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, sumuvalonheittimet/kaarrevalot*, sumuvalo takana, välimatkamittarin
nollaus
Vaihtamisvivut* manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä
Pistorasia, USB-liitäntä, langaton puhelinlaturi*
Vaihteenvalitsin
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Seisontajarru
Panoraamakatto*
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Kuljettajan näyttö
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
72
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan ovi
•
Vaihteisto (s. 406)
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet oikealta
ohjattavassa autossa
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja
säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Sähkökäyttöisen etuistuimen asetusmuisti*, ulkotaustapeilit
Keskuslukitus, ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Konepellin avaaminen
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 173)
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
Valokatkaisimet (s. 138)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
73
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ohjauspyörä ja kojelauta
Ohjauspyörän säätö
Keski- ja tunnelikonsoli
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Kattokonsoli
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, sumuvalonheittimet/kaarrevalot*, sumuvalo takana, välimatkamittarin
nollaus
Vaihtamisvivut* manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*
Keskinäyttö
Käynnistyspainike
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media, ajotilapainike*
Panoraamakatto*
Pistorasia, USB-liitäntä, langaton puhelinlaturi*
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Vaihteenvalitsin
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Seisontajarru
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Äänitorvi
74
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan ovi
•
Vaihteisto (s. 406)
Sähkökäyttöisen etuistuimen asetusmuisti*, ulkotaustapeilit
Keskuslukitus, ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Konepellin avaaminen
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 173)
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
Valokatkaisimet (s. 138)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
* Valinnais-/lisävaruste.
75
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan
aktivoida uudelleen jollakin seuraavista
tavoista:
•
•
Avatkaa jokin ovi.
•
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja
ajamisesta.
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se,
mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu
auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin
aktivoituina olevista toiminnoista.
Painakaa jarrupoljinta.
Aktivoikaa jännitetila I.
VAROITUS
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on
kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei
saa käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä koskevaa tietoa ei ehkä voida
näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa
auton järjestelmien tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja tietoja.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Sijainti kuljettajan näytössä:
76
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
Kierrosluku-/ECO-mittariA
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittari
Vaihtamisosoitin
MatkamittariB
Kello
Ajotila
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen tiedot
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan
kanssa
Polttoainemittari
Liikennemerkki-informaatio*
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Käynnistys/pysäytys-toiminnon tila
–
Mediasoitin
Ajomatka tyhjään säiliöön
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
–
Navigointikartta*
Hetkellinen polttoaineenkulutus
–
Puhelin
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
–
Puheohjaus
–
–
KompassiA
–
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
Dynaaminen symboli
Aiheeseen liittyvät tiedot
Dynaaminen symboli perusmuodossaan.
Kuljettajan näytön keskellä on dynaaminen
symboli, jonka ulkonäkö muuttuu erityyppisten
ilmoitusten mukaan. Kellanruskea tai punainen
merkintä symbolin ympärillä ilmoittaa merkkitai varoitusilmoituksen vakavuusasteen.
•
•
Kuljettajan näytön asetukset (s. 78)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 86)
•
•
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 84)
•
Ajotilat* (s. 413)
Ajotietokone (s. 79)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 94)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 93)
Esimerkki merkkivalosymbolista.
Animoinnin avulla perusmuoto voidaan muuttaa grafiikaksi, joka osoittaa ongelman sijainnin tai selventää tietoja.
* Valinnais-/lisävaruste.
77
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön asetukset
Asetukset keskusnäytön kautta
Kuljettajan näytön näyttövaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä kuljettajan näytön
sovellusvalikon ja keskinäytön asetusvalikon
kautta.
Tietotyypin valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Asetukset kuljettajan näytön
sovellusvalikon kautta
2. Painakaa painiketta My Car Kuljettajan
näyttö Kuljettajan näytön valinnat.
3. Valitkaa taustalla näytettävät tiedot:
• Älä näytä tietoja taustalla
• Näytä juuri soitettavan median
tiedot
2. Valitkaa kieli painamalla Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Järjestelmän kieli.
> Muutos vaikuttaa kaikkien näyttöjen
kieleen.
Asetukset ovat henkilökohtaisia ja ne tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
• Näytä navigointi, vaikka reittiä ei ole
määritetty
•
Teeman valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Sovellusvalikko avataan ja sitä käytetään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikossa voidaan valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää
•
•
•
•
78
Ajotietokone
Mediasoitin
Puhelin
Navigointijärjestelmä*.
2. Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 93)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Kuljettajan
3. Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Kielen valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Polttoainemittari
Ajotietokone
Kuljettajan näytön polttoainemittari näyttää
säiliön polttoainemäärän.
Auton ajotietokone rekisteröi arvoja, joita ovat
esim. ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että
keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta.
Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan
esittää kuljettajan näytössä.
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Polttoaineen lisääminen (s. 430)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 635)
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään neljään tuntiin.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
Ajomatka
Ajoaika
Keskinopeus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän nollauksen jälkeistä aikaa.
Polttoainemittarin beigenvärinen alue ilmoittaa
polttoaineen määrän säiliössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Välimatkamittari
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
•
•
•
•
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Kun polttoaine on vähissä ja auto pitää tankata, polttoainepumpun symboli syttyy palamaan kellanruskeana. Ajotietokone ilmoittaa
myös ajomatkan tyhjään säiliöön.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan
vaihtaa keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Matkamittari
Esimerkki kuljettajan näytössä näkyvistä ajotietokoneen tiedoista. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat
voivat vaihdella automallista toiseen.
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
•
•
•
•
•
Välimatkamittari
Matkamittari
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajomatka tyhjään säiliöön
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan. Tätä arvoa ei voi nollata.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään suunnilleen joka sekunti.
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajotietokone laskee jäljellä olevan
ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
}}
79
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n (20 mailin) aikana ja jäljellä
käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
Kun mittari näyttää "----", säiliössä on jäljellä
liian vähän polttoainetta, jotta järjestelmä voi
laskea jäljellä olevan ajomatkan. Tankatkaa
polttoainetta mahdollisimman pian.
•
•
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 82)
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat
arvot voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen.
Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita,
mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää.
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 122)
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun
nopeuden liikennemerkeissä on toinen yksikkö
kuin minkä auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen
nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja
päinvastoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
80
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 80)
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 81)
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa1 ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikko
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
1.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä painamalla (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on ensin kuitattava painamalla Opainiketta (4), ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
3. Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
•
•
2. Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TM. Neljä
seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää
ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla
(3).
•
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa välimatkamittari ohjauspylvään
vasemmanpuoleisella vivulla.
Matkamittari
Ajomatka tyhjään säiliöön
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari)
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA,
tai ei ajomatkan näyttämistä
Hetkellinen polttoaineenkulutus, TMtai TA-välimatkamittarin keskikulutus,
vaihtoehtoisesti ei polttoaineenkulutuksen näyttöä
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä
O -painikkeella (4). Muutos toteutetaan
heti.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 79)
Välimatkamittarin nollaus (s. 81)
Nollatkaa kaikki TM-välimatkamittarin tiedot (ts. ajomatka, keskikulutus, keskinopeus ja ajoaika) painamalla pitkään ohjauspyörän vasemmanpuoleisen vivun RESETpainiketta.
RESET-painikkeen lyhyt painallus nollaa
vain ajomatkan.
TA-välimatkamittarilla on vain automaattinen
palautus, joka tapahtuu, kun autoa ei käytetä
vähintään neljään tuntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
Ajotietokone (s. 79)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
81
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotilaston asetukset
Ajotilaston asetusten nollaaminen tai säätäminen.
1. Avatkaa sovellus Kuljettajan toiminta
sovellusnäkymässä ajotilaston näyttämiseksi.
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti keskinäytössä ja se antaa katsauksen,
joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa
ajoa.
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät
täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa. Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs
näyttää meneillään olevan matkan arvon.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen
nollaamisen jälkeen.
Ajotilasto ajotietokoneelta2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilaston asetukset (s. 82)
2. Painakaa Valinnat
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa pylväälle tarkkuus 1, 10 tai
100 km/miles.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan
jälkeen. Tehdään auton seistyä paikallaan yli 4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotietokone (s. 79)
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan
vaihtaa keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
2 Kuva
82
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 82)
•
•
Ajotietokone (s. 79)
Välimatkamittarin nollaus (s. 81)
Päivämäärä ja kellonaika
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
Kellon sijainti
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Kun auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on mahdollista valita Automaattinen
aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös
nykyinen paikka (maa) asettaa, jotta saadaan
oikea aikavyöhyke. Jos Automaattinen aika
ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä
nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita asetus
Automaattinen kesäaikaan siirtyminen
kesäajan automaattista asettamistoimintoa
varten. Muissa maissa Kesäaika-asetus voidaan valita manuaalisesti.
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylös oikealle
tilakentässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Päivämäärän ja kellonajan asetukset
–
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Päivämäärä ja kellonaika keskinäytön
päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien asetusten muuttamiseksi.
Säätäkää päivämäärää ja kellonaikaa painamalla nuolia ylös tai alas kosketusnäytössä.
83
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ulkolämpötilamittari
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Ulkolämpötila näytetään kuljettajan näytössä.
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle
toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin
kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama
normaalista. Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella
-5 °C ... +2 °C (23 °F ... 36 °F), liukkaudesta varoittava lumihiutalesymboli syttyy.
Vaihtakaa lämpötilamittarin yksiköt ym. keskinäytön päänäkymän järjestelmäasetusten
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
84
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 122)
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun seisontajarrussa on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä
ei toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Symboli palaa, kun toiminto on
aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru vaikuttaa. Jarru pitää
auton paikallaan, kun se on
pysähtynyt.
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä
symboli vilkkuu ensin n. 1
minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi johtua siitä, ettei
järjestelmä voi havaita liian
matalaa rengaspainetta tai
varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin
käynnistämisen jälkeen, se voi
johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
korjaamolle tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu suuntavilkkuja
käytettäessä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Seisonta-/positiovalot
Symboli palaa, kun positiovalot
ovat päällä.
Vika valonheitinjärjestelmässä
Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights)
on syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt
jokin muu vika.
Automaattiset kaukovalot
päällä
Symboli palaa sinisenä, kun
automaattiset kaukovalot ovat
päällä.
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa valkoisena, kun
automaattiset kaukovalot ovat
pois päältä.
Symboli
Sisältö
Automaattiset kaukovalot
päällä
Symboli palaa sinisenä, kun
automaattiset kaukovalot ovat
päällä. Positiovalot ovat päällä.
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa valkoisena, kun
automaattiset kaukovalot ovat
pois päältä. Positiovalot ovat
päällä.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot ovat päällä.
Sumuvalonheittimet päällä
Symboli palaa etusumuvalot
ovat päällä.
Takasumuvalo päällä
Kaukovalot päällä
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Symboli palaa, kun kaukovalot
ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Sadetunnistin päällä
Symboli
Sisältö
Esi-ilmastointi päällä
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun sport-tila on
aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton
takapään hallitun luiston tiettyyn
tasoon asti ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
}}
85
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Kaista-avustaja
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on
havaittu.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei
havaittu.
Kellanruskea symboli: Kaistaavustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on
havaittu. Sadetunnistin on
päällä.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei
havaittu. Sadetunnistin on
päällä.
AdBlue-järjestelmä (diesel)
Symboli syttyy, jos AdBlue-taso
on alhainen tai AdBlue-järjestelmässä on vika.
86
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 86)
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
Symboli
Sisältö
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy,
kun on havaittu vika, joka voi
vaikuttaa turvallisuuteen tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään kuljettajan
näytössä selventävä teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa tai vilkkuu, jos
joku etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut
turvavyön.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Turvatyynyt
Pieni öljynpaine
Törmäysvaara
Jos symboli jää palamaan tai
syttyy ajon aikana, jossain auton
turvajärjestelmistä on havaittu
vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos symboli syttyy ajon aikana,
kun moottorin öljypaine on liian
matala. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa
moottorin öljymäärä, lisätkää
tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen,
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja
suurehkojen eläinten kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää
auto lähimpään valtuutettuun
korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista ja lisäämistä varten.
Seisontajarru kytketty
Symboli palaa jatkuvasti, kun
seisontajarru on kytkettynä.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos
sähköjärjestelmässä on syntynyt
vika. Hakeutukaa korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Korkea moottorin lämpötila
Symboli syttyy ajon aikana, kun
moottorin lämpötila on liian korkea. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 84)
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että
on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
87
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan tai kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Freetype Project License
3rd Party Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID 06-00004-004
39 / 75 Revision 06.00A, 2015-06-09
2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006
by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg.
Introduction
The FreeType Project is distributed in several
archive packages; some of them may contain,
in addition to the FreeType font engine,
various tools and contributions which rely on,
or relate to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType
font engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software
in commercial and freeware products alike. As
a consequence, its main points are that: o We
don't promise that this software works.
88
However, we will be interested in any kind of
bug reports. (`as is' distribution) o You can use
this software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage) o You may not pretend that you
wrote this software. If you use it, or only parts
of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you
have used the FreeType code. (`credits') We
specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products. We
disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The
FreeType Project. Finally, many people asked
us for a preferred form for a credit/disclaimer
to use in compliance with this license. We
thus encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright ©
2013 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved."
Legal Terms
0. Definitions – Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg)
as the `FreeType Project', be they named as
alpha, beta or final release. `You' refers to the
licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling
the project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using the
FreeType engine'. This license applies to all
files distributed in the original FreeType
Project, including all source code, binaries and
documentation, unless otherwise stated in the
file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive. If you are
unsure whether or not a particular file is
covered by this license, you must contact us
to verify this. The FreeType Project is
copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All
rights reserved except as specified below.
1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. '
2. Redistribution – This license grants a
worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create
derivative works of, distribute and sublicense
the FreeType Project (in both source and
object code forms) and derivative works
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights
granted herein, subject to the following
conditions: o Redistribution of source code
must retain this license file (`FTL.TXT')
unaltered; any additions, deletions or changes
to the original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be
preserved in all copies of source files. o
Redistribution in binary form must provide a
disclaimer that states that the software is
based in part of the work of the FreeType
Team, in the distribution documentation. We
also encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising – Neither the FreeType authors
and contributors nor you shall use the name of
the other for commercial, advertising, or
promotional purposes without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in
your documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are
not required to accept it. However, as the
FreeType Project is copyrighted material, only
this license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by using,
distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts – There are two mailing lists
related to FreeType: o freetype@nongnu.org.
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o freetypedevel@nongnu.org. Discusses bugs, as well
as engine internals, design issues, specific
licenses, porting, etc. Our home page can be
found at http://www.freetype.org
HarfBuzz / UCDN License
Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
•
•
•
•
•
•
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008,2010 Nokia
Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright © 2009 Keith Stribley
Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
International
•
•
•
•
•
Copyright © 2007 Chris Wilson
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright ©
2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat,
Inc.
Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg
For full copyright notices consult the individual
files in the package. Permission is hereby
granted, without written agreement and
without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose, provided that
the above copyright notice and the following
two paragraphs appear in all copies of this
software. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY
PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE AND ITS
DOCUMENTATION, EVEN IF THE
COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY
DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE
PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS"
}}
89
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS
NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zlib/libpng licence. Please check
the file LICENCE for details. Apart from using
the algorithm, part of the code is derived from
the data provided under http://
www.unicode.org/Public. And the Unicode
Terms of Use may apply: URL:http://
www.unicode.org/copyright.html
LICENSE:
•
Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei
<wuyongwei at gmail dot com>
•
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom
dot hacohen at samsung dot com>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the author be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
90
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgement in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Unicode Inc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE
AGREEMENT - DATA FILES AND
SOFTWARE Unicode Data Files include all
data files under the directories http://
www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode
Software includes any source code published
in the Unicode Standard or under the
directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO
USER: Carefully read the following legal
agreement. BY DOWNLOADING,
INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE
USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA
FILES"), AND/OR SOFTWARE
("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY
ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY,
ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE,
DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY,
DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR
SOFTWARE. COPYRIGHT AND
PERMISSION NOTICE Copyright ©
1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in http://
www.unicode.org/copyright.html. Permission
is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files
or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do
so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear
with all copies of the Data Files or Software,
(b) both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with
the Data File(s) or Software that the data or
software has been modified. THE DATA FILES
AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in
these Data Files or Software without prior
written authorization of the copyright holder.
ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark
Adler This software is provided 'as-is', without
any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib
library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been
entirely written by Jean-loup Gailly and Mark
Adler; it does not include third-party code. If
you redistribute modified sources, we would
appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting
your changes. Please read the FAQ for more
information on the distribution of modified
source versions.
GLEW License (Modified BSD License)
The OpenGL Extension Wrangler Library
•
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
<milan.ikits@ieee org>
•
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon <mmagallo@debian.org>
•
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. * Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * The
name of the author may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
}}
91
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Sovellusvalikko kuljettajan
näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta,
valitaan, mitä kuljettajan näytössä esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen
aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Navigointi
Opastus määränpäähän ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettajan näyttö (s. 76)
•
•
•
Kuva on kaaviomainen.
Kuljettajan näytön sovellusvalikkoa voidaan
käyttää keskinäytön sijasta ja sitä ohjataan
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Sovellusvalikko helpottaa vaihtamista eri sovellusten
tai sovellusten toimintojen välillä tarvitsematta
irrottaa otetta ohjauspyörästä.
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin
toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata
seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
92
Sovellus
Kuljettajan näyttö (s. 76)
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 93)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
Sovellusvalikon avaaminen/
sulkeminen
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
–
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
HUOM
Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään välittömästi viimeksi valitun sovelluksen
toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
(s. 92)
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 94)
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä
valinnoilla.
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja. Kuva on kaaviomainen.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
1.
Siirtykää sovelluksesta toiseen painamalla
vasemmalle tai oikealle (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2. Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja
painamalla ylös tai alas (3).
3. Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon
valinta painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
93
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilmoitus kuljettajan näytössä
keiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
Kuljettajan näytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan
informoimiseksi tai auttamiseksi.
Esimerkkejä kuljettajan näytössä näkyvistä ilmoituksista. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista toiseen.
Esimerkki 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä näkyvästä ilmoituksesta. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Esimerkkejä kuljettajan näytössä näkyvistä ilmoituksista3.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan
korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai
kun ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön
sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painik-
3 12-tuumaisella
94
kuljettajan näytöllä.*
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
Ilmoitus
Sisältö
Huollon aika
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Määräaikaishuolto
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Tilapäisesti
poisA
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä tarkastusta varten.
Huolto tarpeenA
Määräaikaishuolto
Varaa aika
huoltoon
4 8-tuumaisella
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa
huoltoajankohtaa.
kuljettajan näytöllä.
Huolto myöhässä
A
B
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
Ilmoituksia kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta on ylitetty.
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan käynnistyksen jälkeen.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Esimerkki ilmoituksesta kuljettajan näytössä4 ja
ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen (s. 95)
•
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 96)
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
}}
95
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
2. Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Esimerkki ilmoituksesta kuljettajan näytössä5 ja
ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja. Kuva on
kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Vasen/oikea
Vahvistakaa
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta
(2) tai antamalla ilmoituksen sulkeutua
automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja ilmoituksia käsitellään molemmissa
tapauksissa keskinäytössä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön
sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 94)
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 96)
Tallennetut ilmoitukset ovat nähtävissä sovelluksessa
Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan sovellukseen
Auton tila keskinäytössä.
Tämän yhteydessä esitetään
ilmoitus Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
1.
Siirtykää painikkeesta toiseen painamalla
vasemmalle tai oikealle (1).
5 12-tuumaisella
96
kuljettajan näytöllä.
keskinäytössä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
–
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
1.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
2. Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
3. Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista tai käyttöoppaan lukemista varten.
6 Markkina-alueesta
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse6 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa
ja tekee kyselyn huollon ja korjauksen
varaamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 94)
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen (s. 95)
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja
esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
riippuen. Volvo ID:n ja valitun korjaamon täytyy myös olla rekisteröitynä.
97
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja. Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.
98
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään7.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka
aktivoidaan tai deaktivoidaan painalluk7
Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
sella. Tietyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja, jotka avaavat ikkunoita sää}}
99
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
tömahdollisuuksineen. Esimerkkejä näistä
ovat Kamera.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka
esitetään näytön avautuessa.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt sovellukset tai autotoiminnot, jotka
eivät kuulu kotiin missään muista osanäkymistä. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Painakaa
sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
(s. 121)
•
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
(s. 121)
•
•
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 122)
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 604)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 122)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 101)
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 111)
•
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa
on esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa
osanäkymä painamalla sitä.
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
•
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen
keskinäytössä (s. 123)
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla
on tekemistä median kanssa. Painakaa
osanäkymää sen laajentamiseksi.
•
•
•
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään kohtiin Asetukset, Käyttöopas,
Profiili sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin. Tietyissä tapauksissa päänäkymästä
pääsee myös kontekstuaalisiin asetuksiin
(esim. Navigointiasetukset) ja kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen (esim.
Navigoinnin käyttöohje).
100
Ilmastointirivi - tiedot ja toimenpiteet
esim. lämpötilan ja istuinlämmityksen*
säätöä varten. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa symbolia ilmastonäkymän
avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä
(s. 104)
Sovellukset (s. 465)
Symbolit keskinäytön tilakentässä
(s. 113)
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Mediasoitin (s. 475)
Puhelin (s. 490)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön käyttäminen
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö, joka reagoi kosketukseen.
Keskinäytön kosketusohjauksen
käyttö
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli.
On mahdollista esimerkiksi selata eri näkymiä,
Menettelytapa
merkitä kohde, vierittää luetteloa ja siirtää
sovelluksia koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Infrapunaverho heti näytön yläpuolella saa
näytön havaitsemaan sormen, joka on aivan
näytön edessä. Tämä teknologia mahdollistaa
näytön käyttämisen myös käsineet kädessä.
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa
samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan sekä matkustajan puolella.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta
vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Painakaa ja
pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella
sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää
siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
}}
101
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Menettelytapa
Malli
Tulos
Pyyhkäiskää/vetäkää
nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan
näytön yli.
Huomatkaa, että näytön yläosan koskettaminen voi avata päänäkymän.
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
1.
Painakaa lyhyesti kotipainiketta keskinäytön alla.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
2. Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan vakiotilaan.
102
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa
lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään
animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on
mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä. Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä
missä tahansa.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
•
painakaa + tai − lämpötilan nostamiseksi
tai laskemiseksi portaittain, tai
•
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen näkymässä on mahdollista.
•
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 104)
•
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen
keskinäytössä (s. 113)
•
Keskinäytön näppäimistö (s. 115)
Keskinäytön säätimien käyttö
Lämpötilansäädin.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä.
Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
103
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön aktivointi ja
deaktivointi
1.
Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida
uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta
näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi,
joka näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen
toiminnassa.
2. Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen
näkyviin.
HUOM
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
Keskinäytön kotipainike.
Kun kotipainiketta käytetään, näyttö himmenee eikä kosketusnäyttö enää reagoi kosketukseen. Ilmastointirivi näytetään edelleen.
Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen käynnissä, kuten ilmastointi, ääni, opastus* ja sovellukset. Kun keskinäyttö on himmennetty, näyttöruutu voidaan puhdistaa.
Himmennystoimintoa voidaan käyttää myös
näytön sammuttamiseen, jotta se ei häiritse
ajon aikana.
HUOM
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi
avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
104
Keskinäytön puhdistus (s. 604)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
(s. 121)
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää:
kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä,
sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö
käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan
ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
Sovellus tai autotoiminto, joka valitaan sovellus- tai toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko. osanäkymässä. Esim. FM-radio
käynnistyy Media-osanäkymässä.
Ylimääräisessä osanäkymässä näytetään viimeksi käytetty sovellus tai autotoiminto, jolla
ei ole mitään tekemistä minkään muun kolmen
osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation
ko. sovelluksesta.
HUOM
Kun auto käynnistetään, kotinäkymän osanäkymissä näytetään tiedot kyseisen osanäkymän sovellusten senhetkisestä tilasta.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa
lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään
animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Tilakenttä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja
liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä,
onko taustatoimintoja käynnissä.
Päänäkymä
Päänäkymästä on aina pääsy seuraaviin:
Ilmastointinäkymä
• Asetukset
• Käyttöopas
• Profiili
• Auton tallennetut ilmoitukset.
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan ja
istuinlämmityksen* asetukset.
Päänäkymästä on tietyissä tapauksissa pääsy
seuraaviin:
•
Kontekstuaaliset asetukset (esim.
Navigointiasetukset). Muuttakaa asetuksia suoraan päänäkymässä jonkin sovelluksen (esim. navigointi) ollessa käynnissä.
•
Kontekstuaalinen käyttöopas (esim.
Navigoinnin käyttöohje). Tämän avulla
pääsee suoraan päänäkymässä digitaalisen käyttöoppaan artikkeleihin, jotka liittyvät näytössä näytettävään sisältöön.
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia, jolloin käytettävissä on
enemmän ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän sulkemiseksi ja palaamiseksi
edelliseen näkymään.
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen
mahdolliseksi käyttää.
HUOM
Päänäkymä alasvedettynä.
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti. Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas
näytön yli.
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun
näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 105
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Sovellusnäkymä
mässä, esim. lukemattomien teksti-ilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Sovellus
avataan tällöin vastaavassa osanäkymässä,
esimerkiksi Media.
Sovellusten määrästä riippuen sovellusnäkymää voidaan selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle8 näytön yli tai painamalla kotipainiketta.
Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.
vasemmalle8
Pyyhkäiskää oikealta
näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä. Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu
(kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta
myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt sovellukset esittävät
lyhyen informaation suoraan sovellusnäky-
8 Koskee
106
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja
varten.
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle8 näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä. Täältä aktivoidaan tai deaktivoidaan eri
autotoiminnot, esim. BLIS*, Lane Keeping
Aid* ja Pysäköintiavustin*.
vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tehkää se
pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Erona sovellusnäkymään, siellä sovellus avataan painalluksella, toiminto aktivoidaan tai
deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle8 näytön yli tai painamalla kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
(s. 108)
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä
(s. 113)
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
•
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen
keskinäytössä (s. 123)
•
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Sovellukset (s. 465)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 111)
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
8 Koskee
vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
107
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymien käsittely
keskinäytössä
Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimää-
108
räinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan
laajentaa.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.
}}
109
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Osanäkymän laajentaminen:
–
Osanäkymät Navigointi, Media ja
Puhelin: Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun osanäkymä laajennetaan, työntyy ylimääräinen osanäkymä tilapäisesti
sivuun. Muut kaksi osanäkymää minimoidaan ja vain tietty informaatio esitetään.
Kun painatte ylimääräistä osanäkymää,
kolme muuta osanäkymää pienentyvät ja
näyttävät vain tietyt tiedot.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
jossa on vielä enemmän informaatiota ja
enemmän asetusmahdollisuuksia.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
Avatkaa sovellus laajennetussa tilassa kokonäytössä painakaa symbolia.
Painakaa symboli palataksenne laajennettuun tilaan, tai
painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa
tilassa).
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 101)
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 104)
Osanäkymän avaaminen tai
sulkeminen kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä9 ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi,
110
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän vakionäkymään täyskuvatilasta – painakaa kaksi kertaa kotipainiketta.
•
•
9 Ei
Keskinäytön kotipainike.
koske kaikkia sovelluksia tai auton toimintoja, jotka avataan ylimääräisen osanäkymän kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 104)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintonäkymä keskinäytössä
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön
perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton
toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäky-
mään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli10.
Painikkeiden eri tyypit
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Painikkeen tyyppi
Ominaisuus
Vaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä ovat toimintopainikkeita.
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Liipaisupainiketta painettaessa avautuu toimintoikkuna. Ikkunassa voidaan esimerkiksi muuttaa istuimen asentoa.
Pysäköintipainikkeet
10
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Pysäköi
• Pysäköinnistä poistuminen
}}
111
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu.
Kun toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto
sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia
sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike
LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi näytetään teksti Toimii vain tietyissä
nopeuksissa, kun painiketta painetaan.
Painikkeen painaminen kerran lyhyesti kytkee
toiminnon päälle tai pois.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen
oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin
kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
112
Keskinäytön käyttäminen (s. 101)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 104)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusten ja painikkeiden
siirtäminen keskinäytössä
HUOM
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle
alas, näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten
tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita
käytetään säännöllisesti.
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita
sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja organisoida toivomusten mukaan.
1. Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle11 tai toimintonäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta
oikealle11.
2. Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää painettuna.
> Sovellus tai painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä
on mahdollista siirtää.
3. Vetäkää sovellus tai painike vapaaseen
paikkaan näkymässä.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää
sovellusten tai painikkeiden sijoittamisessa, on
48 kappaletta. Sovelluksen tai painikkeen siirtämiseksi näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää
se näkymän pohjaan. Tällöin lisätään uusia
rivejä, joihin sovellus tai painike voidaan sijoittaa.
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei
voida asettaa paikkoihin, jotka jo ovat
varattuja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 111)
Sovellukset (s. 465)
Keskinäytön käyttäminen (s. 101)
Sovellus tai painike voi siis olla sijoitettuna
pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän
normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös- tai
alaspäin näkymässä.
11
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää
keskinäytön tilakentässä.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia
symboleja koko ajan.
Symboli
Sisältö
Yhdistetty internetiin.
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään laitetta ei yhdistettynä.
Tietoa lähetään GPS:ään ja
GPS:stä.
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Internetjako aktivoitu (Wi-Fihotspot). Auto jakaa siis käytettävissä olevan kytkennän.
}}
113
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Automodeemi aktivoitu.
USB-jako aktiivinen.
Puhelinta ladataan langattomasti.
•
•
•
•
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän
kautta (s. 481)
Langaton puhelinlaturi* (s. 499)
Puhelin (s. 490)
Päivämäärä ja kellonaika (s. 83)
Käynnissä oleva prosessi.
Esi-ilmastoinnin ajastin aktivoituna.
Äänilähdettä soitetaan.
Äänilähde pysäytetty.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Äänilähde vaiennettu.
Radiokanavalta vastaanotetaan
uutisia.
Liikenneinformaatiota otetaan
vastaan.
Kello.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
114
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 104)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön näppäimistö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista
kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita,
mutta myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja
merkkejä näytölle.
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten
kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai artikkelien etsimiseen digitaalisesta
käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista kirjoittaa näyttöön.
}}
115
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä
käytetään.
116
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä12. Ehdotettuja sanoja sovitetaan
uusien kirjaimien syöttämisen myötä.
Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia
oikealle ja vasemmalle. Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että
toiminto ei ole tuettuna kaikissa kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen
(ks. kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen
näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa @ (annettaessa sähköpostiosoite)
tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole
mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla
(versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten
pienillä kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan
kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus
palauttaa näppäimistön pienille kirjaimille.
Tässä tilassa tulee ensimmäinen kirjain
pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin
jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee
myös ensimmäistä kirjainta tekstiken12
Koskee aasialaisia kieliä.
tässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa
tekstikentissä aloitetaan jokainen sana
automaattisesti suurella kirjaimella. Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana, nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti
pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta
painikkeella.
Näppäimistön päällä olevan painikkeen (ei näy
kuvassa) painallus vahvistaa tekstinsyötön,
joka on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen yhteydestä.
Kirjaimen tai merkin versiot
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
, joka numerotilassa esitetään
asemesta, jotta päästään
painikkeen
takaisin kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien
näppäimistön.
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. EN.
Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen mukaan. Jotta näppäimistön kieli voidaan vaihtaa, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.
Välilyönti.
Kumoaa tekstinsyötön. Lyhyt painallus
poistaa merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä nopeammassa tahdissa pitämällä
näppäintä painettuna.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja
merkkien syöttämiseksi käsin.
Kirjaimen tai merkin eri versiot, esim. é tai è,
voidaan kirjoittaa pitämällä kirjainta tai merkkiä painettuna. Näyttöön tulee ruutu, jossa on
kirjaimen tai merkin eri versioita. Painakaa
haluamaanne versiota. Jos mitään versiota ei
valita, kirjoitetaan alkuperäinen kirjain/merkki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä (s. 119)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä (s. 119)
}}
117
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
118
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 101)
Tekstiviestien käsittely (s. 496)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Kun joukko kieliä on valittu
kohdassa Asetukset, käytetään näppäimistön painiketta
vaihtamiseen eri kielten
välillä.
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä
näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.
Kielten lisääminen tai poistaminen
asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu
samalle kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Kielen muuttaminen luettelosta käyttämällä
näppäimistöä:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Näppäimistöasettelut.
3. Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen
kielten välillä suoraan näppäimistössä
tekstin syöttämistä varten.
Jos mitään kieltä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistön kieli on sama
kuin auton järjestelmäkieli.
2. Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän
kuin neljä kieltä on valittu kohdassa
Asetukset, on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle ja annetaan muita sanaehdotuksia.
Kielen muuttaminen näppäimistöllä näyttämättä luetteloa:
–
•
•
Koskee tiettyjä järjestelmäkieliä.
Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa
merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.
Vaihtakaa näppäimillä kirjoittamisesta kirjainten ja merkkien kirjoittamiseen käsin painamalla näppäimistön näppäintä.
Painakaa painiketta pitkään.
> Luettelo tulee näkyviin.
Painakaa painiketta lyhyesti.
> Näppäimistö mukautuu luettelon seuraavan kielen mukaiseksi näyttämättä
luetteloa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
13
Merkkien, kirjainten ja sanojen
kirjoittaminen käsin keskinäytössä
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 122)
Alue merkkien/kirjainten/sanojen/sanojen
osien kirjoittamista varten.
Tekstikenttä, jossa merkit tai sanaehdotukset13 näytetään sitä mukaa kuin niitä
kirjoitetaan näyttöön (1).
Keskinäytön näppäimistö (s. 115)
}}
119
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ehdotuksia merkeiksi/kirjaimiksi/sanoiksi/
sanojen osiksi. Luetteloa voidaan selata.
Välilyönti. Välilyönti voidaan tehdä myös
kirjoittamalla väliviiva (-) käsin kirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Ks. otsikko "Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin" alla.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne merkin/kirjaimen
kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen
seuraavaa painallusta seuraavan merkin/
kirjaimen jne. poistamiseksi.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
Tekstinsyöttöäänen mykistäminen/ottaminen käyttöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole
mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
14
120
Merkkien/kirjainten/sanojen syöttäminen
käsin
1. Kirjoittakaa merkki, kirjain, sana tai osia
sanasta käsinkirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Kirjoittakaa sana tai osia sanasta
päällekkäin tai samalle linjalle.
> Joukko ehdotuksia merkeistä, kirjaimista tai sanoista näytetään (3). Todennäköisin näytetään ylimpänä luettelossa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta
vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
2. Syöttäkää merkki/kirjain/sana odottamalla
lyhyt hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/
kirjain/sana syötetään. On myös mahdollista valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki – painakaa haluamaanne
merkkiä, kirjainta tai sanaa luettelossa.
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta tai
sanaa, jota oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön
kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle14 kirjoitettavien kirjainten
alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia
pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Keskinäytön ulkonäön
muuttaminen
Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa
valitsemalla eri teemoja.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat.
Kuljettajan
3. Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit
käsinkirjoituskenttään15.
Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali
ja Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta
on tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto on esivalittuna kaikissa teemoissa.
Haluttaessa voidaan valita kirkas vaihtoehto,
jossa ulkonäkö muuttuu siten, että taustasta
tulee kirkas ja teksteistä tummia. Vaihtoehtoa
voidaan käyttää esim. ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä
ja ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 104)
•
Keskinäytön puhdistus (s. 604)
15
16
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
Järjestelmän
3. Vetäkää säädintä kohdassa
Kosketusäänet, jos haluatte muuttaa
näytön painamiseen liittyvän äänen voimakkuutta tai poistaa sen käytöstä. Vetäkää säädin halutun äänitason kohdalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
•
Audioasetukset (s. 464)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tehkää välilyönti piirtämällä viiva vasemmalta
oikealle16.
•
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen
keskinäytössä
Keskinäytön näppäimistö (s. 115)
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
Arabialainen kirjoitus: piirtäkää viiva oikealta vasemmalle.
121
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Järjestelmän yksiköiden
muuttaminen
Yksiköiden asetukset tehdään keskinäytön
valikossa Asetukset.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Järjestelmän kielen muuttaminen
Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa
Asetukset.
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi
aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai
paikallisten lakien ja määräysten kanssa.
Älkää vaihtako järjestelmään vaikeasti
ymmärrettävää kieltä, koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Mittayksiköt.
3. Valitkaa yksikköstandardi:
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsiusasteet.
• Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsiusasteet.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheitasteet.
> Kuljettajan näytön ja keskinäytön yksiköt vaihtuvat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
122
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
•
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 122)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
1.
Asetusten muuttaminen
keskinäytön päänäkymässä
Asetuksia ja monien autojen toimintojen tietoja voidaan muuttaa keskinäytön kautta.
1. Avatkaa päänäkymä painamalla ylimpänä
olevaa välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
2. Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt.
3. Valitkaa Järjestelmän kieli. Puheohjauksen tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.
> Kuljettajan näytön ja keskinäytön kieli
vaihtuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
•
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 122)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
3. Painakaa jotain kategoriaa ja alakategoriaa
navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
4. Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta.
Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri
tavoin.
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kontekstuaalisten asetusten
avaaminen keskinäytössä
1.
Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa useimpien auton perussovellusten asetuksia suoraan keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Navigointiasetukset.
> Navigointiasetusten sivu avautuu.
Vetäkää päänäkymä alas sovelluksen
ollessa laajennettuna, esim. Navigointi.
3. Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja
vahvistakaa valinnat.
Sulkekaa asetusnäyttö painamalla Sulje tai
keskinäytön alapuolella olevaa kotipainiketta.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta
ei kaikilla.
Alakategoria asetusvalikossa eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
Kolmannen osapuolen sovellukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 125)
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisten asetusten
painike.
Kontekstuaaliset asetukset ovat oikotie, jonka
kautta päästään tiettyihin näytöllä näytettävää
aktiivista toimintoa koskeviin asetuksiin.
Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen,
esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin. Näiden sovellusten asetuksia voidaan
muuttaa suoraan päänäkymän kontekstuaalisten asetusten kautta.
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID.
Täällä tehdään asetukset aina sovelluksen
sisältä, ei päänäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Sovellusten lataaminen (s. 466)
Kun kontekstuaaliset asetukset ovat käytettävissä:
123
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja
järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäisiin tehdasasetuksiin omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon
yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja
palveluun Volvo On Call*.
Asetusten nollaus keskinäytössä
Asetusvalikon asetuksille on kaksi erityyppistä
palautusta:
• Tehdasasetusten palautus - puhdistaa
kaiken datan ja tiedostot sekä palauttaa
kaikki asetukset vakioarvoihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
•
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 125)
• Nollaa omat asetukset - puhdistaa henkilökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 130)
Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa
aktiiviselle profiilille tai Nollaa kaikille
profiileille.
> Valitut asetukset palautetaan.
Kaksi palautustyyppiä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
4. Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Asetusten palauttaminen
Palauttakaa asetukset noudattamalla näitä
ohjeita.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
3. Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
124
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Taulukko keskinäytön asetuksista
Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton
monien toimintojen asetukset ja tiedot on
koottu.
Pääkategorioita on seitsemän: My Car, Ääni,
Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi ja
Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin käyttöoppaan ko. osassa.
Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä
tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa
Kuljettajaprofiilit-kohteisiin, kun taas toiset
ovat globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole
sidottuja kuljettajaprofiiliin.
My Car
Alakategoriat
Alakategoriat
Seisontajarru ja jousitus
Tuulilasinpyyhin
Äänentoisto
Alakategoriat
Sävy
Tasapaino
Järjestelmän äänitasot
Navigointi
Alakategoriat
Kartta
Reitti ja opastus
Liikenne
Media
Kommunikaatio
Alakategoriat
Puhelin
Tekstiviestit
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-laitteet
Wi-Fi
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Automodeemin Internet*
Volvo On Call*
Volvon palveluverkot
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
Järjestelmä
Näytöt
Alakategoriat
IntelliSafe
AM/FM-radio
Alakategoriat
Ajotilan valinnat/Yksilöllinen ajotila*
DAB*
Kuljettajan profiili
Valot ja valaistus
Gracenote®
Päivämäärä ja kellonaika
Peilit ja helppo sisääntulo
TV*
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Lukitus
Video
Yksityisyys ja tietosuoja
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 125
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Alakategoriat
Näppäimistöasettelut
Ääniohjaus*
Tehdasasetusten palautus
Järjestelmätiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 98)
•
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Kuljettajaprofiilit
Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten
toivomusten mukaisesti ja tallentaa yhteen tai
useampaan kuljettajaprofiiliin.
Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kukin
avain voidaan yhdistää johonkin kuljettajaprofiiliin. Yhdistettyä avainta käytettäessä autossa
otetaan käyttöön kyseisen kuljettajaprofiilin
asetukset.
Mitkä asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin?
Monet autossa tehtävistä asetuksista tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin, jos sitä ei ole suojattu. Autossa tehtävät
asetukset ovat joko henkilökohtaisia tai globaaleja. Juuri henkilökohtaiset asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin.
Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä, etuistuimia, navigointia*, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.
Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on
mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.
seen. Ne pysyvät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.
Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia
kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden
välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.
Henkilökohtaiset asetukset
Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 127)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 127)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 128)
Kuljettajaprofiilin suojaaminen (s. 128)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 130)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 125)
Globaalit asetukset
Globaaleja asetuksia ja parametreja eivät
muutu, kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toi-
126
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä,
kun auton lukitus avataan seuraavan kerran.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa, kun auton
lukitus on avattu. Jos etäavain on sen sijaan
yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin, kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri
tavalla.
Vaihtoehto 1:
1.
Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön
käynnistyttyä.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista kuljettajaprofiileista.
2. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
3. Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Vaihtoehto 2:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
2. Painakaa painiketta Profiili.
> Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.
4. Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Vaihtoehto 3:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
Kuljettajaprofiilin nimen
muuttaminen
Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä
voidaan muuttaa.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista kuljettajaprofiileista.
3. Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.
4. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 104)
4. Painakaa ruutua Profiilin nimi.
> Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on
mahdollista muuttaa. Painakaa
näppäimistön sulkemiseksi.
5. Tallentakaa nimenmuutokset painamalla
Edellinen tai Sulje.
> Nimi on nyt muutettu.
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 127)
HUOM
Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä
tällöin tallenneta.
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 128)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 127)
Keskinäytön näppäimistö (s. 115)
3. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
127
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
Joissakin tapauksissa voidaan haluta, että
autossa tehtäviä erilaisia asetuksia ei tallenneta aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kuljettajaprofiili voidaan tällöin suojata.
HUOM
Kuljettajaprofiilin suojaaminen on mahdollista vain auton seistessä paikallaan.
Kuljettajaprofiilin suojaaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.
5. Tallentakaa profiilin suojaamisvalinta painamalla Edellinen/Sulje.
> Kun profiili on suojattu, autossa tehtäviä asetuksia ei tallenneta siihen automaattisesti. Muutokset on sen sijaan
tallennettava manuaalisesti kohdassa
Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia
painamalla Tallenna nykyiset
asetukset profiiliin. Kun profiili on
suojaamaton, asetukset tallennetaan
sen sijaan automaattisesti siihen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin.
Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin.
Näin kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti
kaikkine asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä etäavaimella.
Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran,
sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin. Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.
Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti
yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus
avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty
kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta
tehtävä, kun kyseistä avainta käytetään.
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin
4. Suojatkaa profiili valitsemalla Suojaa
profiili.
HUOM
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin on mahdollista vain auton seistessä paikallaan.
Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään, jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää
avaimeen.
1.
128
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Merkitkää haluttu profiili. Näyttö palaa
kotinäkymään. Profiilia Vieras ei voida
yhdistää avaimeen.
4. Vetäkää päänäkymä uudelleen alas ja painakaa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia.
5. Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida
yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä
hetkellä autossa käytettävään avaimeen.
Jos autossa on useita avaimia, näytetään
teksti Useita avaimia löytyi, aseta
yhdistettävä avain lukulaitteen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 127)
Etäavaimella (s. 219)
Varmistuslukijan sijainti säilytyslokerossa.
> Kun teksti Profiili yhdistetty
avaimeen näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili yhdistetty toisiinsa.
6. Painakaa painiketta OK.
> Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta
ei poisteta valintaa.
129
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Asetusten nollaus
kuljettajaprofiileissa
Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto
seisoo paikallaan.
Keskinäytön ilmoitukset
Keskinäytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan
informoimiseksi tai auttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
1.
•
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
(s. 131)
•
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 131)
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 94)
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus Nollaa
omat asetukset.
3. Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa
aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille
profiileille tai Peruuta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön
tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoi-
130
tuksilla on korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/toimenpidettä ennen kuin ne
häviävät.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
Keskinäytön ilmoituksia käsitellään keskinäytön näkymissä.
–
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja ilmoituksia käsitellään molemmissa
tapauksissa keskinäytössä.
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 131)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 94)
Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike
(tai useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa)
esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
–
Esimerkkejä tallennetuista ilmoituksista ja mahdollisista valinnoista päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää
tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua
automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
}}
131
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä
on nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
2. Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 130)
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 131)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 94)
Puheohjaus
VAROITUS
Puheohjauksen17 avulla voitte ohjata auton
toimintoja kuten ilmastointijärjestelmää,
radiota tai Bluetooth-yhteydellä yhdistettyä
puhelinta puhekomennoilla. Sensus
Navigation* -järjestelmällä varustetuissa
autoissa myös navigointijärjestelmää voidaan
puheohjata.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton
kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen
noudattamisesta.
Mitä on puheohjaus?
Puheohjaus on tukitoiminto, joka voi helpottaa
auton eri komentojen käyttöä. Se toimii periaatteessa kuten tavallinen sovellus, johon syötetään tietoja määrätyssä järjestyksessä tarkoituksena suorittaa toiminto, erona on vain
se, että näppäimistöllä kirjoittamisen sijaan
käytetään puhekomentoja. Tästä syystä voi
olla hyvä ajatus perehtyä siihen, miten ja missä
järjestyksessä puhekomennot tulee esittää toivottua tulosta varten.
Puheohjausjärjestelmää käyttämällä voitte
ohjata määrättyjä infotainment- ja ilmastointitoimintoja puhekomennoilla. Järjestelmä voi
vastata puheella ja näyttämällä tietoja kuljettajan näytössä.
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti. On suositeltavaa asentaa aina viimeisin
versio.
Noutakaa päivitykset osoitteesta
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
17
132
Puheohjauksen käyttö (s. 133)
Puhelimen puheohjaus (s. 135)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
•
•
•
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 184)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 136)
Puheohjauksen käyttö
Puheohjauksen aloitus18
Komentojen antamiseksi
puheohjauksella käydään
"dialogi" järjestelmän kanssa.
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi puhekäskyillä. Kun olette painanut painiketta, kuuluu piippaus ja puheohjaussymboli
näkyy kuljettajan näytössä.
Tämä osoittaa, että järjestelmä on aloittanut
kuuntelun ja voitte nyt sanoa komennon. Heti
kun alatte puhua, järjestelmä harjoitetaan tunnistamaan ja ymmärtämään puhettanne, tämä
kestää joitakin sekunteja ja se tehdään automaattisesti, eli teidän ei tarvitse aloittaa ääniharjoittelua manuaalisesti.
Ottakaa huomioon seuraavat asiat:
18
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Yleisesti ottaen järjestelmä toimii siten, että se
kuuntelee peruskomentoa, jonka jälkeen seuraa yksityiskohtaisempi komento, joka määrittää, mitä haluatte järjestelmän tekevän.
Järjestelmän äänenvoimakkuutta voidaan
muuttaa kääntämällä äänenvoimakkuuden
säädintä äänen puhuessa. Muita painikkeita
voidaan käyttää puheohjauksen aikana. Muut
äänet ovat kuitenkin mykkinä järjestelmän
kanssa käytävän vuoropuhelun aikana, mikä
tarkoittaa sitä, että joitakin ääneen liittyviä toimintoja ei voida suorittaa painikkeita käyttäen.
Puheohjauksen keskeyttäminen
Puheohjaus voidaan keskeyttää eri tavoilla:
•
Painakaa lyhyesti
"Cancel".
•
Painakaa pitkään ohjauspyörän puheoh, kunnes kuuluu kaksi
jauspainiketta
piippausta. Tämä keskeyttää puheohjauksen myös järjestelmän puhuessa.
ja sanokaa
•
Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla
äänellä tavalliseen tahtiin.
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
Puheohjaus keskeytyy myös, jos ette vastaa
dialogin aikana. Järjestelmä kysyy ensin vastausta kolme kertaa, ja mikäli vastausta ei
anneta, puheohjaus keskeytyy automaattisesti.
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja panoraamakatto*
suljettuina.
Nopeuttaaksenne viestintää ja siirtyäksenne
järjestelmän kehotteiden ohi painakaa ohjauspyörän puheohjauspainiketta
. Tämä kes}}
* Valinnais-/lisävaruste. 133
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
keyttää järjestelmän puheen ja voitte sanoa
seuraavan komennon.
Esimerkkejä puheohjauksesta
1.
Painakaa painiketta
.
2. Sanokaa "Call [Etunimi] [Sukunimi]
[numerokategoria]", esim. "Call Kalle
Virtanen Matkapuhelin".
> Järjestelmä soittaa puhelinluettelosta
valitulle yhteystiedolle. Jos yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim.
koti, matkapuhelin, työ), on valittava
oikea kategoria.
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta toiminnosta riippuen:
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan
numero numerolta, esim. "nolla, kolme,
yksi, kaksi, kaksi, neljä, neljä, kolme"
(03122443).
•
Talonumerot voidaan sanoa numero
numerolta tai kokonaisuutena, esim.
"kaksi, kaksi" tai "kaksikymmentäkaksi"
(22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. "kaksikymmentäkaksi, kaksikymmentäkaksi" (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua "kaksois-" tai "kolmois-", esim. "kaksoisnolla"
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–
2300.
Käskyt/sanonnat
Seuraavia komentoja voidaan useimmiten
käyttää tilanteesta riippumatta:
•
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
•
•
"Cancel" - keskeyttää dialogin.19
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko. tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
Eri toimintojen, kuten puhelimen ja radion,
komennot on kuvailtu niitä koskevissa kappaleissa.
19
134
•
1.
2. Painakaa Järjestelmä
valitkaa asetukset.
Ääniohjaus ja
• Toista puhekomento
• Puhetempo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Taajuudet voidaan sanoa "yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan"
(98,8) tai "sataneljä pilkku kaksi" (104,2).
Nopeus ja toistotila
Jos järjestelmän puhe on liian nopeaa, sen
nopeutta voidaan säätää.
Kytkettäessä toistotila päälle järjestelmä toistaa kaiken, mitä sanot.
Nopeuden muuttaminen tai toistotilan kytkeminen päälle/pois:
Huomatkaa, että tämä keskeyttää dialogin vain kun järjestelmä ei puhu. Tehkää se painamalla pitkään
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
kunnes kuuluu kaksi piippausta.
Puheohjaus (s. 132)
Puhelimen puheohjaus (s. 135)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 184)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 136)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Puhelimen puheohjaus20
Aiheeseen liittyvät tiedot
Soittaa yhteystietoon, kuunnella viestit tai
sanella lyhyitä viestejä puheohjauskomennoilla Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella.
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan
antaa, puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos
yhteystiedolla, esim. Robyn Smith, on useita
puhelinnumeroita, myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim. Koti tai Matkapuhelin:
"Call Kalle Virtanen Matkapuhelin".
•
•
•
•
•
•
Painakaa
käskyistä:
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
•
•
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
20
21
Puheohjauksen käyttö (s. 133)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 184)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 136)
Radion ja median puheohjaus22
Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen
puheohjausta varten.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista
käskyistä:
•
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta esittäjältä.
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta albumilta.
•
"Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun
TV-kanavan*23.
•
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella.
Jos mikään radiolähde ei ole aktiivinen,
käynnistetään FM-alue normina.
•
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" avaa valitun radiotaajuuden valitulla radion
aaltoalueella.
•
"Radio" - käynnistää FM-radion.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
ja sanokaa jokin seuraavista
•
•
Puheohjaus (s. 132)
"Read message" - viesti luetaan. Jos
viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
"Message to [yhteystieto]" – käyttäjää
kehotetaan sanomaan lyhyt viesti. Tämän
jälkeen toiminto lukee viestin ääneen ja
käyttäjä voi valita, lähetetäänkö21 vai saneleeko hän viestin uudelleen. Jotta tämän
toiminnon käyttö on mahdollista, auton on
oltava yhteydessä internetiin.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vain tietyt puhelimet voivat lähettää viestejä auton kautta. Tietoja yhteensopivista puhelimista on osoitteessa support.volvocars.com.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 135
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
"Radio AM" - käynnistää
AM-radion.24
"DAB " - käynnistää DAB-radion*.
"TV" - käynnistää toiston TV:stä*23.
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetooth-yhdistetystä medialähteestä.
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä
laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa musiikkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheohjaus (s. 132)
Puheohjauksen käyttö (s. 133)
Puheääniohjauksen asetukset25
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tässä valitaan puheohjausjärjestelmän asetukset.
•
•
•
•
•
•
•
Asetukset
Järjestelmä
Ääniohjaus
Asetuksia voidaan tehdä seuraavilla alueilla:
• Toista puhekomento
• Sukupuoli
• Puhetempo
Puhelimen puheohjaus (s. 135)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 184)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Audioasetukset (s. 464)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 122)
Audioasetukset
Valitkaa ääniasetukset kohdassa:
Asetukset
äänitasot
Ääni Järjestelmän
Ääniohjaus
Puhelimen puheohjaus (s. 135)
Kieliasetukset
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 184)
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Puheääniohjauksen asetukset (s. 136)
Puheohjaus (s. 132)
Puheohjauksen käyttö (s. 133)
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja aputeksteihin.
Asetukset Järjestelmä Järjestelmän
kielet ja yksiköt Järjestelmän kieli
22
23
24
25
136
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Saatavuus vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VALAISTUS
Valokatkaisimet
Eri valokatkaisimilla käytetään sekä ulko- että
sisävaloja. Vasemmalla ohjauspylvään vivulla
sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Kojelaudan säätöpyörällä säädetään sisätilan valaistuksen voimakkuutta.
Ulkovalaistus
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot.
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai
kun sumuvalot edessä* ja/tai
takana on aktivoitu.
Huomio- ja positiovalot.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynä.A
Toiminto Automaattiset kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida,
kun lähivalot palavat.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
A
Vasemman ohjauspylvään vivun kiertorengas.
Kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa
II, seuraavia toimintoja käytetään kääntämällä
kiertorengas eri asentoihin:
138
Sisältö
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää asentoon
toisesta asennosta, jotta vain
positiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Volvo suosittelee, että asentoa
tään autoa ajettaessa.
käyte-
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa
tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on
liian heikko tai tarpeeksi voimakas, esim.
sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallista
valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Kojelaudan säätöpyörät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vilkkujen käyttö (s. 143)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 142)
Lähivalot (s. 141)
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 145)
Takasumuvalo (s. 146)
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 144)
Jarruvalot (s. 146)
Hätäjarruvalot (s. 147)
Varoitusvilkut (s. 147)
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Useita valaistustoimintoja voidaan säätää ja
aktivoida keskinäytön kautta. Tämä koskee
esimerkiksi automaattisia kaukovaloja, saattovaloja ja turvavaloja.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
Valot ja
3. Valitkaa Ulkovalot tai Sisävalot ja valitkaa sitten toiminto, jota haluatte säätää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sisätilan valaistustehon säätämisen säätöpyörä
(vasemmalle).
•
Valokatkaisimet (s. 138)
Automaattiset kaukovalot (s. 142)
Saattovalojen käyttäminen (s. 148)
Turvavalaistus (s. 148)
Vilkkujen käyttö (s. 143)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 122)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 111)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 139)
Sisävalaistus (s. 148)
Seisonta-/positiovalot (s. 140)
* Valinnais-/lisävaruste. 139
VALAISTUS
Seisonta-/positiovalot
Positiovaloja voidaan käyttää, jotta muut tielläliikkujat näkevät pysähtyneen tai pysäköidyn auton. Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella 10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä 10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät. Kuljettajan täytyy kääntää säädin muuhun
.
asentoon kuin
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole
sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa
auton sähköjärjestelmä on.
Huomiovalot
Autossa on ympäristön valaistusolosuhteet
havaitsevia tunnistimia. Huomiovalot palavat
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa
,
tai
sekä auton
asennossa
sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II.
valonheittimet vaihtavat autoTilassa
maattisesti lähivaloille heikossa päivänvalossa tai pimeällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 138)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen
asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
- positiovalot syttyvät (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II,
huomiovalot palavat positiovalojen asemesta
edessä. Kun kiertorengas on tässä asennossa,
positiovalot palavat riippumatta auton sähköjärjestelmän jännitetilasta.
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää positiovalojen asentoisesta asennosta, jotta vain positoon
tiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
140
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa
asennossa
palavat huomiovalot (DRL1),
kun autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä.
Vaihto lähivaloihin tapahtuu myös, jos sumuvalot edessä* ja/tai takana aktivoituvat.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa
olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Lähivalot
Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa ajon aikana
, kun auton sähköjärjestelmä
asennossa
on jännitetilassa II.
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman
vivun kiertorenkaan on oltava asennossa
, jotta tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, kun sitä ajetaan tunneliin, ja
vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
Valokatkaisimet (s. 138)
Jännitetilat (s. 394)
Valokatkaisimet (s. 138)
Jännitetilat (s. 394)
Huomiovalot (s. 140)
Lähivalot (s. 141)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Käännettäessä ohjauspylvään vipu asentoon
lähivalot aktivoituvat automaattisesti
myös silloin, jos:
•
•
•
etusumuvalot* aktivoidaan
takasumuvalo aktivoidaan
etu- ja takasumuvalot aktivoidaan.
Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on
, lähivalot palavat aina auton
asennossa
sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II.
1
Daytime Running Lights
* Valinnais-/lisävaruste.
141
VALAISTUS
Kaukovalojen käyttäminen
Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton
voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää
näkyvyyden parantamiseksi ajettaessa
pimeällä, kunhan ne eivät häikäise muita tielläliikkujia.
2 tai
. Aktivoikaa kaukovalot
siirtämällä ohjauspylvään vipua eteenpäin.
Deaktivoikaa siirtämällä ohjauspylvään
vipua taaksepäin.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka
tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen
valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattiset kaukovalot (s. 142)
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Symboli
Kaukovalovilkku
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(noin 12 mph) tai suurempi. Toiminto voi ottaa
myös katuvalaistuksen huomioon. Kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaan tulevia tai
edellä ajavia ajoneuvoja, kaukovalot sytytetään
uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
taaksepäin kaukovalovilkun asentoon.
Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
2 Kun
142
Valokatkaisimet (s. 138)
lähivalot on sytytetty.
tarkoittaa automaattisia kaukovaloja.
VALAISTUS
Automaattisten kaukovalojen
aktivointi
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan ja deaktivoidaan kääntämällä vasemmanpuoleisen
. Kiertorenohjauspylvään vipu asentoon
gas palaa sitten takaisin asentoon
. Kun
automaattiset kaukovalot on aktivoitu, symboli
palaa valkoisena kuljettajan näytössä.
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa
sinisenä.
Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen välittömän asettumisen lähivaloille.
Automaattisten kaukovalojen
rajoitukset
Kameratunnistimella, johon toiminto perustuu,
on tiettyjä rajoituksia.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Symboli
sammuu, kun ilmoitus esitetään.
tai sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin
tunnistimet eivät enää ole tukossa, ilmoitus
syttyy.
sammuu ja symboli
VAROITUS
Vilkkujen käyttö
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline,
jolla käytetään parhaita mahdollisia valoja
suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 138)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 142)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Jos toiminto deaktivoidaan keskinäytössä, valot vilkkuvat kerran.
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso
käyttöopasta.
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää
}}
143
VALAISTUS
||
HUOM
•
•
Tämä automaattinen vilkkujakso voidaan keskeyttää siirtämällä ohjauspylvään vipua välittömästi vastakkaiseen
suuntaan.
Jos vilkkusymboli kuljettajan näytössä
vilkkuu normaalia nopeammin - katsokaa kuljettajan näytössä näkyvää viestiä.
Aktiiviset kaarrevalot*
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan lisävalaistusta kaarteissa ja risteyksissä. LED3-valonheittimillä* varustetussa
autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla
aktiiviset kaarrevalot.
Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja
lähivalojen palaessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida
keskinäytön toimintonäkymän kautta:
Painakaa painiketta
Aktiiviset kaarrevalot.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 147)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 139)
Vilkkupolttimon vaihto takana (s. 580)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja
aktivoitu (oikea).
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 139)
•
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 145)
Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän liikettä antaakseen lisävalaistusta kaarteissa ja risteyksissä, mikä voi parantaa kuljettajan näkyvyyttä.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä
palaa symboli
kuljettajan näytössä
samalla, kun kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
3 Valodiodi
144
(Light Emitting Diode)
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*
Sumuvalonheittimet sytytetään manuaalisesti
ajettaessa sumussa ja ne syttyvät automaattisesti täydentämään takavaloja peruutettaessa.
Jos autossa on kaarrevalot*, sumuvalonheittimet sytytetään automaattisesti heikossa päivänvalossa tai pimeällä, jotta ne valaisevat
vinosti auton edessä olevan alueen.
Sumuvalot sammuvat automaattisesti, kun
auto sammutetaan tai ohjauspylvään vivun
.
kiertorengas asetetaan asentoon
•
•
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 144)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 139)
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
Kaarrevalot*
Sumuvalot voivat sisältää kaarrevalot, jotka
valaisevat tilapäisesti vinosti auton edessä olevaa aluetta siihen suuntaan, johon ohjauspyörää käännetään tai jonka puoleista suuntavilkkua käytetään.
Toiminto aktivoituu heikossa päivänvalossa tai
pimeässä, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
tai
ja auton
nopeus on pienempi kuin noin 30 km/h (noin
20 mph).
Sumuvalojen painike.
Sumuvalot voidaan sytyttää, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II ja ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa
,
tai
.
Ottakaa käyttöön ja poistakaa käytöstä painamalla painiketta. Kuljettajan näytössä palaa
symboli
, kun sumuvalot palavat.
Lisäksi molemmat kaarrevalot sytytetään
peruutettaessa valaistuksen täydentämiseksi.
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 138)
Jännitetilat (s. 394)
Takasumuvalo (s. 146)
* Valinnais-/lisävaruste. 145
VALAISTUS
Takasumuvalo
Takasumuvalo valaisee huomattavasti tavallisia takavaloja voimakkaammin ja sitä tulee
käyttää ainoastaan silloin, kun näkyvyys on
huonontunut sumun, lumen, savun tai pölyn
takia, jotta muut liikenteessä liikkujat huomaavat edellä ajavan ajoneuvon aikaisessa
vaiheessa.
Painakaa sytytys-/sammutuspainiketta. Sympalaa kuljettajan näytössä, kun takaboli
sumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun:
•
auto sammutetaan tai ohjauspylvään vivun
kiertorengas asetetaan asentoon
•
ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
ja sumuvalot sammutetaan.
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Jarruvalot
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljinta painetaan
ja kun jokin kuljettajan tukijärjestelmistä jarruttaa autoa automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Hätäjarruvalot (s. 147)
Jarrutoiminnot (s. 397)
Jarruvalopolttimon vaihtaminen (s. 582)
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo koostuu kuljettajan puolella
takana olevasta valosta.
•
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 138)
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 145)
Jännitetilat (s. 394)
Takasumuvalon polttimon vaihto (s. 583)
Takasumuvalo voidaan kytkeä päälle vain, jos:
146
•
jännitetila II on aktiivinen ja ohjauspylvään
tai
vivun kiertorengas on asennossa
•
ohjauspylvään vivun kiertorengas on asenja sumuvalot palavat.
nossa
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Hätäjarruvalot
Varoitusvilkut
Aiheeseen liittyvät tiedot
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
siten, että kaikki auton vilkut vilkkuvat yhtä
aikaa. Toimintoa voidaan käyttää vaaratilanteesta varoittamiseen.
•
•
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu
suurissa nopeuksissa.
Hätäjarruvalot (s. 147)
Vilkkujen käyttö (s. 143)
Kun kuljettaja on hidastanut nopeutta voimakkaasti jarruttamalla ja hän vapauttaa jarrupolkimen, jarruvalot palaavat normaaliin toimintaan.
Samalla auton varoitusvilkut aktivoituvat.
Nämä vilkkuvat, kunnes kuljettaja kiihdyttää
auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa auton varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jarruvalot (s. 146)
Käyttöjarru (s. 398)
Varoitusvilkut (s. 147)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että
hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni.
Varoitusvilkut alkavat vilkkua, kun hätäjarruvalot ovat lakanneet vilkkumasta, ja ne poistuvat
sitten automaattisesti toiminnasta lähdettäessä liikkeelle tai painettaessa painiketta.
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskevat määräykset voivat vaihdella maasta toiseen.
147
VALAISTUS
Saattovalojen käyttäminen
Turvavalaistus
Sisävalaistus
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
Toiminnon aktivointi:
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus
avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen
sytyttämiseen matkan päästä.
Toiminto aktivoituu, kun etäavainta käytetään
lukituksen avaamiseen. Päivänvalossa aktivoituvat seisontavalot, sisäkattovalot, lattiavalaistus ja tavara-/kuormatilan valaistus. Heikossa
päivänvalossa tai pimeässä aktivoituvat myös
numerokilven valaistus ja ulkokahvavalaistus*,
valonlähde suunnattuna maahan.
Matkustamo on varustettu erityyppisillä
valoilla, esim. yleisvalaistuksella sekä säädettävillä koriste- ja lukuvaloilla.
1.
Sulkekaa auto.
2. Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua
eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy
merkiksi toiminnon aktivoitumisesta ja
ulkovalot syttyvät: Seisontavalot, valonheittimet, numerokilven valaistus sekä
ulkokahvojen valot*.
Aika, jonka saattovalot palavat, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 139)
•
Turvavalaistus (s. 148)
Valaistus pysyy päällä n. 2 minuuttia, jos
mitään ovea ei avata. Jos jokin ovi avataan
aktivointiaikana, sisävalaistuksen ja ulkokahvojen valaistuksen* ajat pitenevät.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti vähintään
5 minuutin kuluttua siitä, kun:
•
auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole
vielä käynnistetty.
Etumainen kattovalaistus
Toiminto voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 139)
•
•
Saattovalojen käyttäminen (s. 148)
Etäavaimella (s. 219)
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
148
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Taempi kattovalaistus*
Lukuvalo, oikea puoli
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään myös matkustamovalaistuksena.
Lukuvalot
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät tai sammuvat, kun kyseistä painiketta
kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
maa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Aurinkosuojan peilin valaistus*
Peilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa olevaa painiketta.
Maavalaistus*
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Kun automatiikka on aktivoitu, painikkeen merkkivalo
palaa ja matkustamovalaistus syttyy ja sammuu alla kuvatulla tavalla.
Valaistus kuormatilassa
Maavalaistus syttyy tai sammuu, kun vastaava
ovi avataan tai suljetaan.
Lukuvalot takaistuimen yläpuolella.
Koristevalaistus
Auton lukitus avataan
Ympäröivä valo syttyy avattaessa ovet ja sammuu lukittaessa auto. Koristevalaistuksen voimakkuutta voidaan säätää keskinäytössä ja
myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Auto sammutetaan
Tunnelmavalot*
Jokin sivuovi avataan.
Auto on varustettu valodiodeilla, jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä. Tunnelmavalaistusta voidaan säätää keskinäytössä ja
myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Matkustamovalaistus syttyy, kun:
•
•
•
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
•
•
Kuormatilan valaistus syttyy tai sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Auto lukitaan
Auto käynnistetään
Jokin sivuovi suljetaan.
Jokin sivuovi on ollut auki n. 2 minuuttia.
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi
valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoi-
Ovien säilytyslokeroiden valot
Ovien säilytyslokeroiden valot syttyvät avattaessa ovet ja sammuvat lukittaessa auto.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 149
VALAISTUS
||
Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää
kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.
Tunnelikonsolin etummaisen
mukinpitimen valo
Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun
auton lukitus avataan, ja se sammuu kun auto
lukitaan. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätöpyörän
avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Sisävalaistuksen säätäminen (s. 150)
Valokatkaisimet (s. 138)
Jännitetilat (s. 394)
Matkustamon sisusta (s. 548)
Sisävalaistuksen säätäminen
Auton valaistus syttyy eri tavalla jännitetilasta
riippuen. Sisävalaistusta voidaan säätää kojelaudan säätöpyörällä ja joitakin valaistustoimintoja myös keskinäytön kautta.
Kojelaudan säätöpyörällä
ohjauspyörän vasemmalla
puolella säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen, ympäröivän valon ja
tunnelmavalaistuksen* voimakkuutta
Ympäröivän koristevalaistuksen
säätäminen
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus Sisävalot.
Valot ja
3. Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3. Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3. Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan ja
Värin mukaan valojen värin muuttamiseksi.
•
Kohdassa Tunnelmavalon
voimakkuus, valitkaa joko Pois,
Alhainen tai Voimakas.
Valittaessa Lämpötilan mukaan valo
muuttuu asetetun matkustamon lämpötilan mukaan.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa joko Alennettu tai Täysi.
Kohdassa Värin mukaan voidaan käyttää
lisäsäätöihin aliluokkaa Teemavärit.
Tunnelmavalaistuksen säätäminen*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla,
jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen.
Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä.
150
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sisävalaistus (s. 148)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 139)
Jännitetilat (s. 394)
151
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunat, lasit ja peilit
Autossa on useita erilaisia ikkunoita, laseja ja
peilejä. Jotkut auton lasit on vahvistettu laminoimalla.
Tuulilasi on laminoitua lasia, ja joihinkin muihin
lasipintoihin on saatavana lisävarusteena laminoitu lasi. Laminoitu lasi on vahvistettua, mikä
antaa paremman murtosuojan ja parantaa
matkustamon äänieristystä.
Myös panoraamakatossa* on laminoitua lasia.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua1
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 154)
•
•
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 160)
Puristumissuojan
palauttamismenettely
Kaikissa sähkökäyttöisissä ikkunoissa ja
aurinkosuojissa* on puristumissuoja, joka laukeaa, jos avautumisen tai sulkeutumisen tiellä
on jokin este.
Kohdatessaan esteen liike pysähtyy, jonka jälkeen se palaa automaattisesti takaisinpäin
noin 50 mm:n (n. 2 tuuman) päähän esteestä
(tai täyteen tuuletusasentoon).
Jos ikkunannostimien sähkötoiminnoissa
esiintyy ongelma, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
Puristumissuoja voidaan ohittaa, jos sulkeutuminen keskeytyy esim. jään muodostumisen
takia, painamalla säädintä jatkuvasti samaan
suuntaan.
Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on
palautettava alkutilaan, jotta se toimii
oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Ikkunannostimet (s. 155)
Taustapeilit (s. 157)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 164)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 167)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 200)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 154)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 202)
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 155)
1
154
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
VAROITUS
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on
palautettava alkutilaan, jotta se toimii
oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Jos ongelmat eivät poistu tai jos ne koskevat
panoraamakattoa, kääntykää korjaamon puoleen2.
Ikkunannostimen palauttaminen
1. Aloitettaessa ikkunan on oltava suljettuna.
2. Siirtäkää ikkunannostimen säädintä
manuaalisessa tilassa kolme kertaa ylöspäin suljettua asentoa kohti.
> Järjestelmä alustetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 154)
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 155)
Panoraamakaton käyttö* (s. 161)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunannostimet
VAROITUS
Jokaisessa ovessa on sähkökäyttöisten ikkunannostimien säädinpaneeli. Kuljettajan
ovessa on säätimet kaikkien ikkunoiden käyttämistä ja myös lapsilukkojen aktivointia varten.
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Sähkötoiminen lapsilukko*, joka poistaa
takaovien säätimet käytöstä, jotta ovia tai
ikkunoita ei voida avata auton sisältä
käsin.
2 Suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Takaikkunoiden säätimet.
Etuikkunoiden säätimet.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Ikkunannostimien käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden
ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven
ikkunannostinta.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos
puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan
kokeilla palauttamismenettelyä.
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 155)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 154)
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 154)
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 155
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai
avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
HUOM
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa. Siirtäkää
jotain säädintä hieman ylös- tai alaspäin.
Ikkunannostimet liikkuvat ylös- tai alaspäin niin kauan kuin säädintä pidetään paikallaan.
Käyttö automatiikalla. Siirtäkää jokin säätimistä ylös- tai alaspäin ääriasentoonsa ja
vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla I tai II. Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun jälkeenkin - ei kuitenkaan oven
avaamisen jälkeen. Vain yhtä säädintä voidaan
käyttää kerrallaan.
156
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ikkunannostimet (s. 155)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 154)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 154)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 242)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 221)
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
HUOM
Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (n. 112 mph), mutta ne
voidaan sulkea.
Liikennesääntöjen noudattaminen on aina
kuljettajan vastuulla.
HUOM
Ikkunoita ei ehkä voida käyttää, jos lämpötila on alhainen.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taustapeilit
Sisä- ja ulkotaustapeilien avulla voidaan tarjota kuljettajalle parempi näkymä taakse.
Sisätaustapeili
Sisätaustapeiliä säädetään kääntämällä sitä
käsin. Sisätaustapeilissä on HomeLink*, automaattinen himmennys* ja kompassi*.
Ulkotaustapeilit
Taustapeilien himmennyksen
säätäminen
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeileistä ja häikäistä kuljettajaa.
Himmennä takaa tulevat valot, jos ne häiritsevät.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti. Automaattinen
himmennys on aina toiminnassa ajon aikana,
paitsi jos peruutusvaihde on valittu.
HUOM
Manuaalinen himmennys
Herkkyyttä muutettaessa himmennys ei
muutu välittömästi, vaan muutos tapahtuu
vähitellen.
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä.
VAROITUS
Himmennyksen herkkyys vaikuttaa sekä sisäettä ulkotaustapeileihin.
Molemmat peilit ovat kaarevia hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat
näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
Himmennyksen herkkyyden muuttaminen:
1.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Myös automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan
yhdistää sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Manuaalisen himmennyksen säädin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
HomeLink®* (s. 457)
Kompassi* (s. 461)
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 157)
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 158)
Automaattisella himmennyksellä varustetussa
peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen
säädintä.
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 202)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Peilit ja
3. Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma
tai Vaalea.
Sisätaustapeilissä on kaksi tunnistinta, eteenpäin suunnattu ja taaksepäin suunnattu, jotka
toimivat yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu
tunnistin havaitsee ympäröivän valon, kun taas
taaksepäin suunnattu tunnistin havaitsee
takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 157
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Jotta ulkotaustapeileissä voi olla automaattinen himmennys, sen on oltava myös sisätaustapeilissä.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
Ulkotaustapeilien kääntäminen
Jotta näkymä taaksepäin on parempi, ulkotaustapeilit voidaan säätää kuljettajan toiveiden mukaisesti. Automaattisia asetuksia on
useita ja ne voidaan myös yhdistää sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.
Ulkotaustapeilien säätimien
käyttäminen
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Taustapeilien kääntäminen sisään
sähkötoimisesti*
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään.
1.
Painakaa yhtä aikaa painikkeita L ja R.
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
Taustapeilit (s. 157)
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 158)
Palautus normaaliasentoon
Ulkotaustapeilien säätimet.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Jännitetilan
on oltava vähintään I.
1.
158
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen* toimisi oikein.
1.
Kääntäkää peilit autoa vasten painamalla
painikkeita L ja R samanaikaisesti.
2. Kääntäkää ne jälleen ulos painamalla yhtä
aikaa painikkeita L ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Kääntäminen pysäköitäessä3
Taustapeiliä voidaan kääntää alaspäin, jotta
kuljettaja pystyy esimerkiksi näkemään tien
reunan pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Huomatkaa, että painiketta on ehkä painettava
kahdesti riippuen siitä, oliko se jo esivalittu.
Kun taustapeili on käännetty alas, painike vilkkuu. Kolmen sekunnin kuluttua peruutusvaihteen kytkemisestä pois päältä taustapeili lähtee palaamaan automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa, jonka se saavuttaa noin 8 sekunnissa.
3. Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi taustapeileistä halutaan
kääntää.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti sisään/ulos. Jos peilit on käännetty
sisään käsin, ne on käännettävä käsin myös
ulos.
1.
Tätä asetusta käytettäessä taustapeilit käännetään automaattisesti alas valittaessa peruutusvaihde. Alaskäännetty asento on esiasetettu eikä sitä voi säätää.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3 Vain
Peilit ja
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 202)
Taustapeili voidaan palauttaa suoraan alkuperäiseen asentoonsa painamalla painiketta L tai
R kaksi kertaa.
Automaattinen kääntäminen
pysäköitäessä3
1.
•
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Peilit ja
3. Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 157)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 157)
yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste. 159
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakatto*
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon. Etumainen voidaan avata pystysuoraan
takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (auki-asento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Panoraamakattoon kuuluvat tuulenohjain ja
aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä
kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle
antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat eivät naarmuunnu eivätkä listat
vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos
se on jäätynyt kiinni.
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Ilmanohjain
TÄRKEÄÄ
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään
kattoon sijoitetulla säätimellä.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää
olla jännitetilassa I tai II.
160
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun
taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakaton käyttö* (s. 161)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 163)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 154)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 242)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 221)
Panoraamakaton käyttö*
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään
kattopaneelin säätimellä ja niissä on molemmissa puristumissuoja.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun
taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat eivät naarmuunnu eivätkä listat
vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos
se on jäätynyt kiinni.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää
olla jännitetilassa I tai II.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai
avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 161
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla kiinni sulkemisen jälkeen.
Tuuletusasennon avaaminen ja
sulkeminen
Panoraamakaton avaaminen ja
sulkeminen kokonaan katon säätimellä
Katon liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan
käsinkäytössä tai kun lasi tulee mukavuus4-,
enimmäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Sekä
panoraamakaton että aurinkoverhon liike
pysähtyy myös silloin, jos katon säädintä käytetään päinvastaiseen suuntaan meneillään
olevan liikkeen suuntaan nähden.
Panoraamakatossa ja aurinkoverhossa on
myös puristumissuoja. Jos puristumissuojan
kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
HUOM
Manuaalisessa avauksessa aurinkoverhon
täytyy olla täysin auki, ennen kuin panoraamakatto voidaan avata. Suljettaessa panoraamakaton on oltava täysin kiinni, ennen
kuin aurinkoverho voidaan sulkea kokonaan.
HUOM
Ikkunoita ei ehkä voida käyttää, jos lämpötila on alhainen.
4 Mukavuusasennossa
162
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säädintä kerran ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä kerran alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, katon lasinen etuluukku nousee ylös takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni, kun tuuletusasento valitaan, se avautuu automaattisesti noin 50 mm
(noin 2 tuumaa).
Aurinkoverho seuraa automaattisesti mukana,
jos panoraamakatto suljetaan tuuletusasennosta.
tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
Käyttäminen, käsinkäyttötila
Käyttäminen, automaattinen tila
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen: painakaa säädintä taaksepäin manuaalisen avaamisen
asentoon.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide
vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää
säädin nyt eteen-/alaspäin automaattisen sulkemisen asentoon.
2. Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran
taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
Automaattinen käyttö – nopea avaaminen
tai sulkeminen
Panoraamakatto ja aurinkoverho voidaan avata
tai sulkea samanaikaisesti:
3. Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin
kolmannen kerran taaksepäin manuaalisen
avaamisen asentoon.
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa taaksepäin automaattisen käytön
asentoon ja vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi
kertaa eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide
vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää
säädin nyt eteen-/alaspäin manuaalisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti
- painakaa säädintä taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
2. Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran
taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa se.
3. Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin
kolmannen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa
se.
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
Tämä toiminto sulkee aurinkoverhon automaattisesti 15 minuutin kuluttua auton lukitsemisesta auton ollessa pysäköitynä lämpimällä ilmalla. Toiminto laskee matkustamon
lämpötilaa ja suojaa auton verhoilua haalistumiselta.
Toiminto, joka on pois toiminnasta, kun auto
toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida tai
deaktivoida keskinäytössä.
1.
2. Painakaa painiketta My Car
Panoraamakatto* (s. 160)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 163)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 154)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 242)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 221)
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen autom.
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
HUOM
Myös aurinkoverho sulkeutuu, kun kaikki
ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla toiminnolla* ovenkahvasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 160)
Panoraamakaton käyttö* (s. 161)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 154)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 163
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 242)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 221)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Pyyhkimien ja huuhtelunesteen tarkoitus on
parantaa näkyvyyttä sekä valonheitinten valokuviota.
Huuhtelusuuttimia lämmitetään* automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen.
Tuulilasinpyyhkimien tarkoitus on puhdistaa
tuulilasi. Ohjauspylvään oikeanpuoleisen
vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
Tieto huuhtelunesteen täyttötarpeesta näytetään kuljettajan näytössä, kun huuhtelunestettä on n. 1 litra (1 qt) jäljellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
164
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 165)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 167)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 169)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 166)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 168)
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 618)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 617)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 616)
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä sadetunnistimen herkkyyden
ja pyyhintävälin säätämistä varten.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 164)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tihkupyyhintä
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 169)
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien
jaksopyyhintää varten. Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä on valittuna.
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 164)
Jatkuva pyyhintä
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 168)
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien
saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuuli- ja takalasista.
•
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 166)
Sadetunnistimen käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään
ohjauspylvään oikean vivun säätöpyörällä.
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 618)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 617)
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 616)
Oikea ohjauspylvään vipu.
Sadetunnistimen painike
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 165)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 167)
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään
kuljettajan
sadetunnistimen symboli
näytössä.
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai jännitetilassa I tai II samalla, kun
tuulilasinpyyhkimien vipu on asennossa 0 tai
yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
}}
165
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetun.
nistimen painiketta
•
Siirtäkää vipua alaspäin, jotta pyyhkimet tekevät yhden ylimääräisen pyyhkäisyn.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 167)
•
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 169)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 164)
Sadetunnistimen deaktivointi
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 166)
Muistitoiminnon aktivointi/
deaktivointi
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
1.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti
jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 617)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 616)
TÄRKEÄÄ
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 168)
•
•
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa
sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai
kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva
symboli sammuu.
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta tarvitse painaa aina käynnistettäessä
auto:
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistinpainiketta
tai siirtäkää vipu
ylöspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti,
kun pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon.
Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta on poistuttu.
166
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 618)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 164)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3. Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 165)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 167)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 169)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 164)
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 168)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 618)
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteiden käyttäminen
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 617)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 616)
Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteiden tarkoitus on puhdistaa tuulilasi ja valonheittimet. Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteet käynnistetään ohjauspylvään
oikeanpuoleisella vivulla.
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 164)
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia,
kun se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on
tyhjä, muutoin on olemassa vaara pumpun
vaurioitumisesta.
Valonheittimien huuhtelu*
Huuhtelunesteen säästämiseksi valonheittimet
huuhdellaan automaattisesti määritetyin aikavälein valonheitinten ollessa käytössä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra (1 qt) ja ilmoitus Pesuneste Taso
alhainen Lisää nestettä näytetään kuljettajan
näytössä yhdessä symbolin
kanssa,
huuhtelunesteen syöttö valonheittimiin katkaistaan. Siten priorisoidaan tuulilasin pesu ja
näkyvyys sen läpi. Valonheittimiä huuhdellaan
ainoastaan kauko- tai lähivalojen palaessa.
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen
vipu.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 165)
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 169)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 164)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 166)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 168)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 167
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 617)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 616)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 618)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 164)
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen tarkoitus on puhdistaa takalasi. Puhdistuksen
aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään
oikeanpuoleisella vivulla.
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen aktivointi
HUOM
Takalasinpyyhkimen moottori on varustettu
ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää
moottorin, jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii taas.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
–
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa nopeutta varten.
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua eteenpäin huuhtelun ja takalasin
pyyhinnän aloittamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
168
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 165)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 167)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 169)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 166)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 164)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 618)
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 617)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 617)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 616)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 616)
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 164)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 164)
2. Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3. Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
Jos takalasinpyyhin käy jo jatkuvalla nopeudella, peruutusvaihteen kytkennän yhteydessä
ei tapahdu muutosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 165)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 167)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 164)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 168)
•
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 166)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 618)
169
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Manuaalinen etuistuin
Istumismukavuuden parantamiseksi auton
etuistuimissa on erilaisia säätömahdollisuuksia.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asetusta on muutettu.
Muuttakaa istuintyynyn pituutta* vetämällä vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä
kädellä eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa* pumppaamalla ylös/alas1.
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla
painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/
taaksepäin.
1
172
Nostakaa/laskekaa istuinta pumppaamalla
vipua ylös/alas.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä säätöpyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 173)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 173)
•
Istuimen ja taustapeilien tallennettujen
asentojen käyttäminen (s. 174)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 175)
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 176)
Niskasuojaa voidaan säätää korkeussuunnassa painamalla painiketta ja säätämällä
käsin.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin
on lukittu, jotta vältetään henkilövahingot
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Koskee vain kuljettajan istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähkökäyttöinen* etuistuin
Istumismukavuuden parantamiseksi auton
etuistuimissa on erilaisia säätömahdollisuuksia. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää
eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea ja selkäojan kallistusta voidaan muuttaa. Ristiseläntukea* voidaan säätää ylös-/alas-/eteen-/
taaksepäin. Tyynyn pituutta säädetään
manuaalisesti*.
Istuinta voidaan säätää moottorin ollessa
käynnissä ja tietyn ajan sisällä ovien lukituksen
avaamisesta moottorin ollessa sammutettuna.
Säätö voidaan tehdä myös tietyn ajan kuluessa
moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 176)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen
säätö
Asettakaa haluttu istumisasento etuistuimen
istuinosan säätimien avulla. Aktivoikaa ristiseläntuki* painamalla nelisuuntasäädintä.
TÄRKEÄÄ
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine estää
istuimen liikkumisen. Jos näin käy, poistakaa esine ja siirtäkää istuinta sitten uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 173)
•
Istuimen ja taustapeilien tallennettujen
asentojen käyttäminen (s. 174)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 175)
Aktivoikaa ristiselän tuen säädin ja käyttäkää sitä painamalla nelisuuntasäädintä
ylös-/alas-/eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 173
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
Istuimen ja taustapeilien
tallennettujen asentojen
käyttäminen
Jos sähkökäyttöisen* istuimen ja ulkotaustapeilien asennot on tallennettu, ne voidaan
aktivoida muistipainikkeita käyttäen.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Etuovi kiinni
– Pitäkää muistipainiketta 1 ( ) tai 2 ( )
painettuna, kunnes istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen ja
ulkotaustapeilien liike keskeytyy.
VAROITUS
Niskasuojaa voidaan säätää korkeussuunnassa painamalla painiketta ja säätämällä
käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 173)
Istuimen ja taustapeilien tallennettujen
asentojen käyttäminen (s. 174)
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 175)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 176)
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun
etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Etuovi auki
– Painakaa toista muistipainikkeista 1 ( ) ja
2 ( ) lyhyesti. Sähkökäyttöinen istuin ja
ulkotaustapeilit liikkuvat ja pysähtyvät sitten asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Koska etuistuimia voidaan säätää myös
sytytysvirran ollessa katkaistu, lapsia ei
saa koskaan jättää autoon ilman aikuisen valvontaa.
•
Istuimen liike voidaan pysäyttää koska
tahansa painamalla jotain istuinsäätimen painikkeista.
•
Älkää koskaan säätäkö istuinta ajaessanne.
•
Varmistakaa, että istuinten alla ei ole
mitään säätäessänne niitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
174
•
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 173)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 173)
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 175)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
•
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 176)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 158)
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden
säätäminen
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 176)
Mukavuuden parantamiseksi istuintyynyn
pituutta voidaan säätää.
Tyynyn säädin.
1.
Tarttukaa istuimen etupuolella olevaan
ja vetäkää ylöspäin.
kahvaan
2. Säätäkää istuintyynyn pituus.
3. Vapauttakaa kahva ja tarkistakaa, että
tyyny on lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 173)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 173)
Istuimen ja taustapeilien tallennettujen
asentojen käyttäminen (s. 174)
* Valinnais-/lisävaruste. 175
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiselän tuen säätäminen
Ristiseläntukea säädetään istuimen istuintyynyn sivulla olevilla säätimillä.
Takaistuimen selkänojan
kaataminen
Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen
osaan. Kumpikin osa voidaan kääntää erikseen alas.
VAROITUS
1.
Nelisuuntapainike, sijoitettu istuimen istuinosan
sivulle.
Neljään suuntaan säätyvää ristiselän tukea
säädetään nelisuuntapainikkeella (pyöreä),
joka sijaitsee istuimen istuinosan sivussa. Ristiselän tukea voidaan säätää eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
Painakaa nelisuuntapainiketta ylös /alas
ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
•
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne
eivät aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei siirretä vahingossa.
2. Lisätkää ristiselän tukea painamalla nelisuuntapainikkeen etuosaa .
3. Vähentäkää ristiselän tukea painamalla
nelisuuntapainikkeen takaosaa .
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
176
Manuaalinen etuistuin (s. 172)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 173)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 173)
•
Istuimen ja taustapeilien tallennettujen
asentojen käyttäminen (s. 174)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 175)
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
TÄRKEÄÄ
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää
ylös ennen istuimen kääntämistä.
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä
eikä esineitä.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
Lastausluukun* takaistuimella tulee olla
suljettuna ennen kääntämistä.
VAROITUS
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy
edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
Kaatakaa takaistuimen vasen tai oikea
puoli vetämällä auton vasemman tai
oikean takaistuinosan selkänojassa olevia
kahvoja eteenpäin.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään
eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta
takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
4. Säätäkää keskipaikan niskasuoja tarvittaessa ylös.
VAROITUS
3. Selkänoja irtoaa lukituksesta ja se on kaadettava manuaalisesti vaaka-asentoon.
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
Selkänojan kääntäminen ylös
Selkänoja käännetään pystyasentoon käsin:
Selkänojan kaataminen
1.
Jotta takaistuin voidaan kaataa, auton on
oltava paikallaan ja vähintään toisen takaoven
on oltava auki.
2. Painakaa selkänojaa, kunnes salpa lukittuu.
Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava
käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla on matkustaja.
Siirtäkää selkänojaa ylös-/taaksepäin.
3. Kääntäkää niskasuoja ylös manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Takaistuimen niskasuojan säätö (s. 178)
Yksityinen lukitus (s. 254)
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin
poisto (s. 254)
* Valinnais-/lisävaruste. 177
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen niskasuojan säätö
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen
niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi
taaksepäin.
Keskipaikan niskasuojan säätäminen
Suojan siirtämiseksi alas pitää painiketta (ks.
kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.
VAROITUS
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää pään koko takaosan.
Työntäkää sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei
istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein hänen
pituutensa mukaan siten, että se peittää
koko takaraivon, jos mahdollista.
Takaistuimen ulompien niskasuojien
kääntäminen alas keskinäytön kautta*
Ulommat niskasuojat voidaan kääntää alas
keskinäytön toimintonäkymässä. Niskasuoja
voidaan kääntää alas jännitetilassa 0.
178
Painakaa painiketta
Niskatuen taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas,
jos takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.
VAROITUS
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Takaistuimen selkänojan kaataminen
(s. 176)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
Äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat äänitorvi ja säätimet
mm. kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin2
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauslukko (s. 180)
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä.
Puheohjauksen säädin sekä valikkojen,
ilmoitusten ja puhelimen käsittely.
2 Nopeudenrajoitin,
Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist.
* Valinnais-/lisävaruste. 179
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauslukko
Ohjauspyörän säätö
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
auto esimerkiksi otetaan luvatta käyttöön.
Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun
ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko aktivoituu
hetken kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus
avataan ulkopuolelta. Jos auto ei ole lukittuna,
riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa
ja auto käynnistetään, jotta ohjauslukko poistuu käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 179)
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
Ohjauspyörän säätövipu.
Ohjauspyörää voidaan säätää syvyys- ja korkeussuunnassa.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä. Ohjauspyörää
ei saa koskaan säätää ajon aikana.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää. Ohjauspyörän vastus säätyy auton
nopeuden mukaan, jotta kuljettajalle annetaan
parempi ohjaustuntuma.
180
1.
Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa
hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjauslukko (s. 180)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 179)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 173)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
ILMASTO
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmastointivyöhykkeet
Auto on varustettu käsikäyttöisellä tai elektronisella* lämmityksen ja ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa kosteutta
matkustamon ilmasta.
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä
painikkeista.
Auton ilmastovyöhykkeiden määrä ohjaa
mahdollisuutta säätää matkustamon eri osien
lämpötiloja.
2-vyöhykeilmasto*
1-vyöhykeilmasto
Tiettyjä takaistuimen toimintoja voidaan säädellä myös tunnelikonsolin takaosassa olevilla
ilmastoinnin säätimillä*.
2-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
182
Ilmastointivyöhykkeet (s. 182)
2-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila
matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle
ja oikealle puolelle.
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 183)
Koettu lämpötila (s. 183)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 184)
1-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköinti-ilmasto* (s. 206)
1-vyöhykeilmastossa lämpötila matkustamossa säädetään yhdessä vasemmalle ja
oikealle puolelle.
•
Lämmitin* (s. 213)
Ilmanlaatu (s. 185)
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Ilmanjako (s. 187)
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmastoinnin tunnistimet
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia,
jotka auttavat säätämään ilmastoa autossa.
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Anturien sijainti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Interior Air Quality System* (s. 186)
Koettu lämpötila
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa koetun lämpötilan, ei todellisen
mukaan.
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila,
ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon
säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen
ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä, vaikka se on säädetty
samaksi kummallakin puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin yhteydessä.
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten
painikkeiden luona keskikonsolissa.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
* Valinnais-/lisävaruste. 183
ILMASTO
Ilmastoinnin puheohjaus1
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim.
lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista* tai puhaltimen
tason muuttamisesta.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista
käskyistä:
•
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön*.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
•
"Turn on defroster "/"Turn off
defroster" - aktivoi/deaktivoi ikkunoiden
ja taustapeilien huurteenpoiston.
"Set temperature to X degrees" - asettaa halutun lämpötilan.
•
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
•
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan* kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan mukaan.
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee
asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
•
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun ilmavirtauksen.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee halutun ilmavirtauksen.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa puhaltimen tason asetukseen Max/
Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
1
184
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Puheohjaus (s. 132)
Puheohjauksen käyttö (s. 133)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 136)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanlaatu
Clean Zone*
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa on korkea.
Clean Zone -toiminto tarkistaa ja ilmoittaa,
täyttyvätkö kaikki hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa vai eivät.
•
HUOM
Clean Zone ei ilmoita, onko ilmanlaatu
hyvä, vaan ainoastaan sen, täyttyvätkö
hyvän ilmanlaadun edellytykset.
Materiaali matkustamossa
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Testatut materiaalit on kehitetty vähentämään
pölyn määrää matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa
ja puhdistaa.
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Matkustamon ilmansuodattimen lisäksi auto
on varustettu ilmanpuhdistusjärjestelmällä,
joka auttaa ylläpitämään hyvän ilmanlaadun
matkustamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Clean Zone* (s. 185)
Clean Zone Interior Package* (s. 186)
Ilmanlaatu (s. 185)
Clean Zone Interior Package* (s. 186)
Interior Air Quality System* (s. 186)
Matkustamon suodatin (s. 187)
Ilmaisin näkyy ilmastointinäkymässä keskinäytössä.
Ilmaisin näkyy ilmastointirivissä, kun
ilmastointinäkymä ei ole avattuna.
Jos edellytykset eivät täyty, teksti Clean Zone
on valkoinen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät,
tekstin väri vaihtuu siniseksi.
Seuraavien edellytysten täytyy täyttyä:
•
•
Kaikki ovet ja takaluukku ovat kiinni.
Kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*
ovat kiinni.
•
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality
System* on aktivoitu.
•
Matkustamon puhallin on aktivoitu.
Interior Air Quality System* (s. 186)
Matkustamon suodatin (s. 187)
Ilmankierrätys on pois toiminnasta.
* Valinnais-/lisävaruste. 185
ILMASTO
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa
aiheuttavista aineista.
Se sisältää seuraavaa:
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja
epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa
rajoitetaan.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package
(CZIP) -järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset,
hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
•
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auton lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin
täyttää tällöin matkustamon raittiilla
ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja
sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua
tai kun jokin matkustamon ovista avataan.
Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto
on 4 vuotta vanha.
Clean Zone Interior Package* (s. 186)
Matkustamon suodatin (s. 187)
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Ilmanlaatu (s. 185)
Clean Zone* (s. 185)
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Interior Air Quality System* (s. 186)
Matkustamon suodatin (s. 187)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
186
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 187)
Ilmanlaatu (s. 185)
Clean Zone* (s. 185)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi
ja deaktivointi
Ilmanlaatutunnistin kuuluu täysautomaattiseen ilmanlaatujärjestelmään Interior Air
Quality System (IAQS).
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Matkustamon suodatin
Ilmanjako
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan suodattimella.
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman
usean eri suuttimen kautta matkustamoon.
Matkustamon ilmansuodattimen
vaihto
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
Jotta ilmastointi toimii tehokkaasti, suodatin
on vaihdettava tasaisin aikavälein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin2 ollessa
toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti. Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata
manuaalisesti.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Interior Air Quality System* (s. 186)
Säädettävät tuuletussuuttimet
Jotkut auton tuuletussuuttimista ovat säädettäviä eli ne voidaan avata/sulkea ja niistä
tuleva ilmavirta suunnata haluttuun suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
2 Ei
käytettävissä manuaalisessa ilmastoinnin säädössä.
Ilmanlaatu (s. 185)
Clean Zone* (s. 185)
Clean Zone Interior Package* (s. 186)
Interior Air Quality System* (s. 186)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 187
ILMASTO
||
Ilmanjaon muuttaminen
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti
tarvittaessa.
1.
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
1-vyöhykeilmastointi – neljä kojelaudassa.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
Tulee 2-vyöhykeilmastoinnin yhteydessä*
– kaksi takana tunnelikonsolin päällä.
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja keskikonsolissa
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
HUOM
Kun ympäristön lämpötila on matala, säädettävistä tunnelikonsolin takatuuletussuuttimista ei jaeta ilmaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
188
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 188)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 189)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
(s. 190)
2. Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/sammuvat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 187)
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
(s. 190)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 189)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
Tietyt tuuletussuuttimet matkustamossa voidaan avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Suuntaamalla auton ulommat tuuletussuuttimet sivuikkunoita kohti voidaan poistaa huuru
ikkunoista.
Jos auton ulommat tuuletussuuttimet suunnataan sisäänpäin, saadaan, lämpimässä säässä,
miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Tuuletussuuttimien avaaminen ja
sulkeminen
–
Avatkaa/sulkekaa ilmavirtaus tuuletussuuttimesta kääntämällä suuttimen keskellä olevaa säädintä.
Kun säätimen merkintä on pystysuorassa,
ilmavirtaus on suurimmillaan.
Tuuletussuuttimien suuntaus
–
Suunnatkaa tuuletussuuttimesta tuleva
ilmavirtaus siirtämällä sen keskellä olevaa
vipua sivuttais-/korkeussuunnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjako (s. 187)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 188)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
(s. 190)
189
ILMASTO
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti
tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
Manuaalisessa ilmastoinnin säädössä kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintää ei voida poistaa.
190
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen
taso saa olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus
muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista
tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
ILMASTO
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä ja kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista
lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle.
Parantaa tasaisesti matkustusmukavuutta matkustamossa.
}}
191
ILMASTO
||
192
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 187)
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 188)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 189)
ILMASTO
Ilmastoinnin säätimet
Varustelutasosta riippuen ilmastointinäkymä
voi olla jaettu useisiin välilehtiin. Vaihtakaa
välilehtiä välillä pyyhkäisemällä vasemmalle/
oikealla tai painamalla vastaavaa otsikkoa.
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskikonsolin fyysisillä painikkeilla, keskinäytössä ja tunnelikonsolissa takana olevilla
ilmastointisäätimillä*.
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa
2-vyöhykeilmaston ilmastointirivi. 1-vyöhykeilmaston
ilmastointirivissä on tiettyjä eroja säätimien sijainnissa.
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle3.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Keskinäytön ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia ilmastotoimintoja.
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet4.
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten.
Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut
ilmastoasetukset.
Keskinäytön ilmastonäkymä
Ilmastointinäkymä avataan painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
3 1-vyöhykeilmastossa säädin on keskipainikkeen oikealla puolella. Manuaalisessa ilmastoinnin säädössä
4 1-vyöhykeilmaston painikkeet sijaitsevat äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla ilmastointirivissä.
ei näy säädettyä astelukemaa vaan sen sijaan asteikko ilman asteita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 193
ILMASTO
||
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin toimintojen lisäksi säätää myös muita
pääilmaston toimintoja.
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
•
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi (s. 199)
Ilmanjaon säätimet.
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 200)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 202)
•
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
(s. 203)
•
•
Lämpötilan synkronointi (s. 205)
Puhaltimen säädin.
AUTO – ilmastoinnin automaattisäätö5.
Pysäköinti-ilmasto*
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan
säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
Ilmastoinnin säätimet
tunnelikonsolissa takana*
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
(s. 205)
Jos autossa on sähkölämmitteiset takaistuimet*, tunnelikonsolin takaosassa on fyysiset
painikkeet toiminnon ohjausta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Max, Sähköinen, Takana - Ikkunoiden ja
taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
5 Ei
194
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi
ja deaktivointi (s. 195)
•
Sähkölämmitteisen takaistuimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 196)
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi ja deaktivointi (s. 197)
•
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin
aktivointi (s. 198)
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 198)
käytettävissä manuaalisessa ilmastoinnin säädössä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi aiheutua
palovammoja.
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä
ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä (kuljettajan puolella), istuinten sähkölämmityksen
painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
2. Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas,
Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 195)
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu
käynnistettäessä moottori. Automaattisen
käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matkustajan
istuimen autom. lämmityksen taso kuljettajan ja matkustajan istuinten sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Kyseisessä etuistuinten sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä
näytetään "A", kun automaattinen käynnistys on aktivoitu.
4. Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai
Voimakas valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto aktivoituu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 195
ILMASTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi
ja deaktivointi (s. 195)
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi aiheutua
palovammoja.
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi takaistuimelta
käsin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Painikkeet istuinten sähkölämmitykselle takana tunnelikonsolin päällä.
–
196
Painakaa useita kertoja vasemman tai
oikean puolen fyysisiä takaistuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin
päällä vaihtaaksenne neljän tason välillä:
Pois, Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painikkeen diodit näyttävät asetetun tason.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
1.
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön
ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten istuimien tuuletuksella,
ohjauspyörän sähkölämmityksen painike
on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
2. Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne
neljän eri tason välillä: Pois, Voimakas,
Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 197)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattinen käynnistys on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä
moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa
aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Ohjauspyörän automaattisen
lämmityksen taso ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Ohjauspyörän sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä näytetään
"A", kun automaattinen käynnistys on
aktivoitu.
4. Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai
Voimakas valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi ja deaktivointi (s. 197)
* Valinnais-/lisävaruste. 197
ILMASTO
Automaattisesti säädetyn
ilmastoinnin aktivointi6
HUOM
Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voidaan
muuttaa poistamatta automaattista ilmastointia toiminnasta. Automaattinen ilmastointi poistuu toiminnasta, kun ilmanjakoa
muutetaan manuaalisesti tai huurteenpoiston maksimiteho aktivoidaan.
Kun ilmastoinnin automaattisäätö on aktivoitu, useita ilmastointitoimintoja ohjataan
automaattisesti.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton
sisään kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO
Ilmastointi/>
•
Lyhyt painallus - ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti.
Pitkä painallus – ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti, lämpötilan ja
puhaltimen taso muutetaan vakioasetuksille: 22 °C (72 °F) ja tasolle 3.
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan ja painikkeen valo syttyy.
•
6 Ei
198
käytettävissä manuaalisessa ilmastoinnin säädössä.
2. Painakaa painiketta Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
ILMASTO
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Ilman uudelleenkierrätyksen aika-asetuksen aktivointi ja deaktivointi (s. 199)
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
Enimmäishuurteenpoiston
aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton
sisään kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu.
Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman
uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun
ja jään saamiseksi nopeasti pois ikkunoista.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5
ja lämpötilan tasolle HI.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
3. Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan,
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 198)
Keskikonsolissa on painike enimmäishuurteenpoiston nopeaa käyttöä varten.
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin
keskinäytön ilmastointinäkymästä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 199
ILMASTO
||
HUOM
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen
välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Sähkölämmitteisen tuulilasin
aktivointi ja deaktivointi
keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan käyttää nopeasti sähkölämmitteistä tuulilasia.
Painike keskikonsolissa.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
Painakaa painiketta.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja
enimmäishuurteenpoisto
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
•
200
2. Painakaa painiketta Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Painike keskikonsolissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:
•
•
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena olevalla kolmion muotoisella alueella
ei ole sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi kestää pidempään.
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja
enimmäishuurteenpoisto
• Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
Sähkölämmitteisen tuulilasin
aktivointi ja deaktivointi keskinäytöstä
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
HUOM
Jos sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan, kun Start/Stop-toiminto on pysäyttänyt moottorin automaattisesti, moottori
käynnistyy uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
2. Painakaa painiketta Sähköinen.
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 201)
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Tuulilasin sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu
käynnistettäessä moottori. Automaattisen
käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy, jos on olemassa vaara, että
ikkunan pintaan muodostuu jäätä tai huurua.
Sähkölämmitys kytkeytyy pois automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai
huuru on poissa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Automaattinen tuulilasin
huurteenpoisto kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 200)
* Valinnais-/lisävaruste. 201
ILMASTO
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen ikkunoista ja taustapeileistä.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan
nopeasti käyttää takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmitystä.
2. Painakaa painiketta Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painike valo syttyy/sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Painike keskikonsolissa.
–
202
Painakaa painiketta.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painike valo syttyy/sammuu.
Takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen ikkunoista ja taustapeileistä.
On mahdollista asettaa, pitääkö takalasin ja
ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen olla aktivoituna/
deaktivoituna käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna
sähkölämmitys käynnistyy, jos on olemassa
vaara, että ikkunan pintaan muodostuu jäätä
tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy pois
automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi (s. 202)
3. Valitkaa Automaattinen takalasin
huurteenpoisto takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 202)
ILMASTO
Puhaltimen tason säätö
etuistuimelle7
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa,
että puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa,
vaikka puhallintaso on sama.9
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti säädetylle8 puhallintasolle etuistuinta
varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
2. Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun
tason painikkeet palavat.
TÄRKEÄÄ
Jos puhallin on täysin sammutettuna,
ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa
ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen
vaaran.
7 2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.
8 Vain elektroninen ilmastoinnin säätö.
9 Vain elektronisen ilmastoinnin kanssa.
203
ILMASTO
Lämpötilan säätö etuistuimelle10
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan11 etuistuimen ilmastointivyöhykkeitä
varten.
•
Lämpötilansäädin13, 11.
2. Säätäkää lämpötilaa joko:
•
Lämpötilapainikkeet ilmastointirivissä12, 11.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.
vetämällä säädin halutun lämpötilan
kohdalle, tai
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa asetetun lämpötilan11.
•
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
10
11
12
13
204
2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.
Manuaalisessa ilmastoinnin säädössä ei näy säädettyä astelukemaa vaan sen sijaan asteikko ilman asteita.
1-vyöhykeilmastossa on lämpötilapainike keskipainikkeen oikealla puolella.
1-vyöhykeilmastossa säädin on vaakasuuntainen eikä pystysuuntainen.
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
ILMASTO
Lämpötilan synkronointi14
Auton eri ilmastovyöhykkeiden lämpötila voidaan synkronoida kuljettajan puolelle säädetyn lämpötilan kanssa.
muun kuin kuljettajan ilmastovyöhykkeen lämpötila-asetuksia.
Ilmastoinnin aktivointi ja
deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite
ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.
2. Painakaa painiketta Synkronoi
lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli esitetään lämpötilapainikkeen
yhteydessä.
2. Painakaa painiketta AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta ilmastointi toimii optimaalisesti.
Synkronointi päättyy painettaessa uudelleen
Synkronoi lämpötila tai muutettaessa jonkin
14
Ei saatavana 1-vyöhykeilmastossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 205
ILMASTO
||
HUOM
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida,
kun puhaltimen säädin on asennossa Off.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 193)
Pysäköinti-ilmasto*
Esi-ilmastointi*
Pysäköinti-ilmastointi on yhteisnimi eri toiminnoille, jotka parantavat matkustamon
ilmastoa auton ollessa pysäköity. Näihin toimintoihin kuuluu esim. esi-ilmastointi.
Pysäköinti-ilmastointiin kuuluvia toimintoja ohjataan välilehdeltä
Pysäköinti-ilmastointi keskinäytön
ilmastointinäkymässä. Ilmastointinäkymä avataan painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Esi-ilmastointi on ilmastointitoiminto, joka
pyrkii mahdollisuuksien mukaan säätämään
matkustamon lämpötilan miellyttävälle
tasolle ennen liikkeellelähtöä.
Esi-ilmastointi on mahdollista suorakäynnistää
tai asettaa ajastimen kautta.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Pysäköintilämmitin* lämmittää matkustamon kylmässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Esi-ilmastointi* (s. 206)
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä*
(s. 211)
HUOM
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa varten* (s. 212)
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei
ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
206
Pysäköinti-ilmasto* (s. 206)
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 207)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 208)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen
ja sammuttaminen
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
Esi-ilmastointi lämmittää* tai tuulettaa matkustamon, jos mahdollista, ennen liikkeellelähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää
keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
Käynnistäminen ja sulkeminen autosta
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi auton etuosan alla voi estää
lämmittimen tuuletuksen.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Esiasetukset.
> Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 206)
Esi-ilmastointi* (s. 206)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 208)
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Käynnistys sovelluksesta*
Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä laitteesta,
jossa on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää* matkustamon mukavuuslämpötilaan tai tuulettaa matkustamoa puhaltamalla ilmaa ulkopuolelta.
Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös
auton etäkäynnistystoiminnolla (Engine
Remote Start – ERS)15 Volvo On Call* -sovelluksen kautta.
15
Tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste. 207
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
Ajastin voidaan asettaa siten, että esi-ilmastointi on valmis ennalta asetettuna ajankohtana.
Ajastin voi käsitellä jopa 8 eri asetusta:
•
•
Yksittäinen ajankohta yksittäisenä päivänä
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
Esi-ilmastoinnin ajastin voi käsitellä jopa 8
aika-asetusta.
Aika-asetuksen lisääminen
Yksi ajankohta yhtenä tai useampana viikonpäivänä, toistolla tai ilman.
Esi-ilmastointi* (s. 206)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 208)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 209)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen* (s. 210)
Painakaa Päivät ajankohdan asettamiseksi yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.
Päivät: Aktivoikaa/deaktivoikaa toisto
tekemällä merkintä ruutuun Toista
viikoittain tai poistamalla se.
5. Päiväys: Valitkaa päivämäärä esi-ilmastoinnille selaamalla nuolilla päivämääräluettelossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
4. Painakaa Päiväys ajankohdan asettamiseksi yksittäiselle päivämäärälle.
Päivät: Valitkaa viikonpäivät esi-ilmastoa
varten painamalla viikonpäivien painikkeita.
Aika-asetuksen lisäyspainike välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Lisää ajastin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
6. Asettakaa selaamalla nuolilla kellossa
ajankohta, jolloin esi-ilmastoinnin pitää
olla valmis.
7. Painakaa Vahvista aika-asetuksen lisäämiseksi.
> Aika-asetus lisätään luetteloon ja aktivoidaan.
HUOM
Ei ole mahdollista lisätä aika-asetusta, jos
ajastimelle jo on 8 asetusta. Poistakaa yksi
aika-asetus voidaksenne lisätä uuden.
208
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi auton etuosan alla voi estää
lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 206)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 208)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 209)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen* (s. 210)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
Esi-ilmastoinnin ajastimen aika-asetus voidaan aktivoida tai deaktivoida tarpeen
mukaan.
Ajastinpainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi
ilmastonäkymässä.
Aika-asetuksen muokkaaminen
1.
1.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa aika-asetusta, jota halutaan
muuttaa.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4. Tehkää aika-asetuksen muutokset samaan
tapaan kuin edellä kohdassa "Aika-asetuksen lisääminen".
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
3. Aktivoikaa/deaktivoikaa aika-asetus painamalla ajastimen painiketta asetuksen
oikealla puolella.
> Aika-asetus aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 209
ILMASTO
||
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi auton etuosan alla voi estää
lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
210
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen*
Esi-ilmastoinnin aika-asetus, jota ei enää tarvita, voidaan poistaa.
1.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Muokkaa luetteloa.
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen* (s. 210)
Esi-ilmastointi* (s. 206)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 208)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 208)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 209)
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Esi-ilmastointi* (s. 206)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 208)
•
•
Painike luettelon muokkaamista / aika-asetuksen
poistamista varten välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 208)
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
4. Painakaa luettelon oikealla puolella olevaa
poistokuvaketta.
> Kuvake muuttuu tekstiksi Poista.
5. Painakaa Poista vahvistaaksenne.
> Aika-asetus poistuu luettelosta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmastointimukavuus
pysäköitäessä*
Olotilaa auton matkustamossa voidaan ylläpitää pysäköitäessä, esim. jos moottori pitää
sammuttaa, mutta kuljettaja tai matkustaja
jää istumaan autoon haluten säilyttää ilmastomukavuuden.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen on mahdollista suorakäynnistää.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Moottorin jäännöslämpö lämmittää matkustamon kylmällä säällä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei
jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto
on ajateltu käytettäväksi säilyttämään
ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai
matkustaja on autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastointimukavuuden
käynnistäminen ja sammuttaminen
pysäköitäessä*
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei
jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto
on ajateltu käytettäväksi säilyttämään
ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai
matkustaja on autossa.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää
ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä*
(s. 211)
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Säilytä
ilmastointimukavuus.
> Ilmastomukavuuden säilyttäminen
käynnistetään/suljetaan ja painikkeen
valo syttyy/sammuu.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi
käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei
riitä matkustamon ilmaston ylläpitämiseen
tai jos ulkolämpötila on yli n. 20 °C (68 °F).
Pysäköinti-ilmasto* (s. 206)
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja
sammuttaminen pysäköitäessä* (s. 211)
* Valinnais-/lisävaruste.
211
ILMASTO
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten*
Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa, tämä symboli palaa kuljettajan näytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmasto ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Pysäköinti-ilmastointi
Tilapäisesti ei käytettävissä
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, poltto- ainetta liian
vähän
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, varaustaso liian
heikko
Pysäköinti-ilmastointi
Rajoitettu, varaustaso liian heikko
A
Pysäköinti-ilmastointia koskevat ilmoitukset
voidaan näyttää myös laitteessa, jossa on
Volvo On Call* -sovellus.
Pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti toimi. Jos ongelma esiintyy pitemmän aikaa, ottakaa
yhteyttä korjaamoonA toiminnon tarkastamista varten.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun polttoainemäärä on liian pieni pysäköintilämmittimen* käynnistämiseksi. Täyttäkää auton polttoainesäiliö.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun käynnistysakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen* käynnistämiseksi. Käynnistäkää moottori.
Pysäköinti-ilmastoinnin käyntiaika on rajoitettu, jotta käynnistysakun latausaste ei laske liian
alas. Käynnistäkää moottori.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
212
Pysäköinti-ilmasto* (s. 206)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Lämmitin*
Polttoaine ja tankkaus
VAROITUS
Lämmittimellä on kaksi osatoimintoa, jotka
auttavat eri tilanteissa lämmittämään matkustamon tai moottorin.
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
matkustamoa, kun pysäköinti-ilmastoinnin
esi-ilmastointi on aktivoitu.
•
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Lämmitin on polttoainekäyttöinen ja asennettu
moottoritilaan.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, auton etuosan
alta voi tulla savua ja kuulua vaimea ääni.
Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on
täysin normaalia.
Akku ja lataaminen
Auton käynnistysakku käyttää lämmitintä. Jos
käynnistysakun lataustaso on liian alhainen,
lämmitin sammuu automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
HUOM
palaa.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä,
että lämmitin on kytketty pois toiminnasta. Sen toimiessa pysäköintilämmittimenä tämä symboli
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitustarra säiliön luukussa.
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta polttoainesäiliöstä.
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 182)
Pysäköintilämmitin* (s. 214)
Lisälämmitin* (s. 215)
Jos auto pysäköidään jyrkkään rinteeseen,
polttoaineen syöttö lämmittimeen saattaa olla
puutteellista.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä
pitää käyttää.
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
* Valinnais-/lisävaruste. 213
ILMASTO
Pysäköintilämmitin*
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon
tarvittaessa ennen liikkeellelähtöä, jos auton
esi-ilmastointi on aktivoitu.
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on
asennettu moottoritilaan.
Kun tämä symboli palaa kuljettajan
näytössä, pysäköintilämmitin voi olla
aktiivinen.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, auton etuosan
alta voi tulla savua ja kuulua vaimea ääni.
Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on
täysin normaalia.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos esi-ilmastointi* on aktivoitu ja matkustamo on lämmitettävä.
HUOM
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.
•
Varmistakaa, että käynnistysakun varausaste on riittävän korkea, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
Usein toistuva pysäköintilämmittimen
käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin
johtaa akun purkautumiseen, josta seuraa
käynnistymisvaikeuksia.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi auton etuosan alla voi estää
lämmittimen tuuletuksen.
Varmistaaksenne, että akkuun latautuu
yhtä paljon energiaa kuin mitä pysäköintilämmitin käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä
kauan kuin lämmitintä käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti käytössä.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia
ääniä, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa pysäköintilämmittimen
varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten.
Lämmittimen toiminta-aika vaihtelee polttoaineen saatavuuden, akun varaustason, matkustamon lämpötilan ja ympäröivän lämpötilan
mukaan, mutta se ei koskaan ole yli 30
minuuttia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
214
Lämmitin* (s. 213)
Lisälämmitin* (s. 215)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Lisälämmitin*
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu moottoritilaan.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, auton etuosan
alta voi tulla savua ja kuulua vaimea ääni.
Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on
täysin normaalia.
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi*
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/
deaktivoitu.
1.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen
automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
HUOM
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen
automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lisälämmitintä
pitää käyttää.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisälämmitin* (s. 215)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lämmitin* (s. 213)
Pysäköintilämmitin* (s. 214)
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi* (s. 215)
* Valinnais-/lisävaruste. 215
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitusilmaisin
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
Auto ilmoittaa varoitusvilkuilla lukitsemisesta
ja lukituksen avaamisesta.
Lukituspainikkeiden merkkivalot
Etuovi
Ulkopuolinen osoitus
Lukitseminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit1
kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa
samalla kun ulkotaustapeilit kääntyvät
ulospäin1.
Kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on
oltava kiinni, jotta auton lukitsemisesta voidaan ilmoittaa. Jos vain kuljettajan ovi on lukittaessa kiinni2, auto lukitaan, mutta lukitsemisesta ilmoitetaan varoitusvilkuilla vasta kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin sulkemisen jälkeen.
Lukko- ja hälytysilmaisin näyttää lukkojärjestelmän tilan:
•
•
Pitkä vilkutus ilmoittaa lukitsemisesta.
•
Nopeat vilkutukset hälytyksen poiskytkennän jälkeen* ilmoittavat, että hälytys on
ollut lauenneena.
1 Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustettu auto.
2 Ei koske avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustettua
218
Lyhyet vilkutukset ilmoittavat, että auto on
lukittu.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu.
Jos jokin ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
autoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaovi*
Lukitsemisosoituksen asetus
Etäavaimella
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita
eri vaihtoehtoja sille, miten auto vahvistaa
lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.
Lukitsemista koskevan ilmoitustavan muuttaminen:
Etäavain lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun ja avaa niiden lukituksen.
Etäavaimen on oltava autossa, jotta auto voidaan käynnistää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.
• Lukitse
• Avaa lukitus
• Molemmat
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu, mutta muut palavat edelleen.
Voitte myös poistaa toiminnon käytöstä
merkitsemällä vaihtoehdon Pois.
Muu osoitus
Myös saatto- ja turvavalaistustoiminnot voidaan aktivoida lukittaessa tai avattaessa lukitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitsemisosoituksen asetus (s. 219)
Turvavalaistus (s. 148)
Saattovalojen käyttäminen (s. 148)
Lukitus.
3. Valitkaa, milloin auton tulee antaa näkyvä
ilmoitus, painamalla Näkyvä lukituksen
palaute:
Taitettavien taustapeilien* asetuksen muuttaminen lukittaessa:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Peilit ja
3. Aktivoikaa tai sulkekaa toiminto valitsemalla Peilien taitto lukittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitusilmaisin (s. 218)
Etäavain3 tai painikkeeton avain (Key Tag)*.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä, koska vakiomallinen auto on varustettu
avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive
Start). Riittää, että avain on matkustamon
etuosassa.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen (Passive Entry)*, avain voi
olla missä tahansa auton sisällä, jotta se voisi
käynnistyä. Tällöin mukana toimitetaan myös
pienempi ja kevyempi painikkeeton avain (Key
Tag).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 219
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Etäavaimet voidaan yhdistää eri kuljettajaprofiileihin henkilökohtaisten asetusten tallentamiseksi autossa.
Etäavaimen painikkeet
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla
puolella ja kolme oikealla.
Lukitseminen – Painikkeen painalluksella lukitaan ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön luukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan.
Pidempi painallus sulkee kaikki ikkunat ja
panoraamakaton* samanaikaisesti.
Lukituksen avaaminen – painikkeen painalluksella avataan ovien, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun lukitus samalla,
kun hälytin poistetaan valmiustilasta.
voidaan käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, takaluukku avautuu automaattisesti pitkän painalluksen yhteydessä.
Takaluukun sulkeminen tapahtuu tällöin
myös pitkällä painalluksella – varoitusääni
kuuluu.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi. Jos painiketta pidetään painettuna
vähintään kolme sekuntia tai sitä painetaan kahdesti kolmen sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se
on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia.
Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja panoraamakatto* tehdään
virrattomiksi ottamalla etäavain aina
mukaan, kun poistutte autosta.
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
•
Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton avain poistuu toiminnasta, kun
auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään
valmiustilaan muulla käyvällä avaimella.
Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain
aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Painikkeeton avain (Key Tag)*
Avaimettoman lukitus- ja lukituksen avaustoiminnon mukana toimitettava painikkeeton
avain toimii samalla tavalla kuin tavallinen
etäavain avaimettoman käynnistyksen sekä
lukituksen ja lukituksen avaamisen suhteen.
Avain on vesitiivis n. 10 metrin (30 jalan)
syvyyteen asti enintään 60 minuutin ajan.
Siinä ei ole irrotettavaa avainliuskaa eikä sen
paristoa voida vaihtaa.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
Pitempi painallus avaa kaikki ikkunat
samanaikaisesti. Tätä tuuletustoimintoa
3 Kuva
220
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin
tulee olla vähintään 10–15 cm
(4-6 tuumaa).
•
•
•
Irrotettava avainliuska (s. 228)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 231)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 128)
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen etäavaimella
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien,
takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitseminen ja lukituksen avaaminen tapahtua
samanaikaisesti.
Lukitseminen etäavaimella
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa lukituksen
avaamiseen ja asettakaa sen jälkeen avain säilytyslokeron varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi ja voidaksenne käynnistää auton.
HUOM
Kun etäavain laitetaan säilytyslokeron varalukijaan, on varmistettava, että siinä ei ole
muita autonavaimia, metalliesineitä tai
elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia,
tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Säilytyslokerossa lähekkäin olevat
auton avaimet voivat häiritä toisiaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 223)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 221)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 224)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
–
Lukitkaa auto painamalla etäavaimen
painiketta.
-
Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan oven on oltava kiinni4. Jos jokin muista
ovista tai takaluukku on auki, se lukitaan ja
hälytys aktivoidaan* vasta sulkemisen jälkeen.
Hälytyksen liikeanturi* aktivoituu, kun kaikki
ovet ja takaluukku ovat kiinni ja lukossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 221
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
•
Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton avain poistuu toiminnasta, kun
auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään
valmiustilaan muulla käyvällä avaimella.
Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain
aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä
auki, varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt
tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja
autoa lukittaessa5.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
–
Avatkaa auton lukitus painamalla etäavaimen -painiketta.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaami4 Jos
5 Jos
222
sesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
Kun etäavain ei toimi
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa
ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Jos lukitseminen tai lukituksen avaaminen
etäavaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä
- lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus
irrotettavalla avainliuskalla.
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.
Asetuksen muuttaminen:
1.
2. Painakaa painiketta My Car Lukitus
Lukituksen etäavaus ja sisäinen avaus.
3. Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien
ovien lukituksen.
• Yksiovinen – avaa kuljettajan oven
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset (s. 222)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 223)
•
•
•
Etäavaimella (s. 219)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 224)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 229)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
lukituksen. Kaikkien ovien lukituksen
avaamista varten etäavaimen lukituksen
avauspainiketta on painettava kaksi
kertaa.
Tässä tehtävät asetukset vaikuttavat myös
keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 221)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 245)
autossa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen*, kaikkien sivuovien on oltava kiinni.
auto on varustettu avaimettomalla lukituksella / lukituksen avaamisella ja avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.*
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
2. Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku*.
Takaluukun lukitus voidaan avata erikseen
etäavaimen painikkeella.
Painakaa pitkään (n. 1,5 sekuntia) etäavai-painiketta.
men
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan, kun taas sivuovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
Etäavaimen käyttöetäisyys
Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä etäisyydellä autosta.
Manuaalisessa käytössä
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/
lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painatai , on käyttöetäisyys, joka ulottuu
malla
n. 20 metrin (65 jalan) päähän autosta.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 221)
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 248)
Avaimettomassa* käytössä
-painiketta.
Painakaa etäavaimen
> Takaluukun lukitus avataan, mutta
luukku pysyy kiinni.
Sivuovet ovat edelleen lukittuja ja hälytyksen suojaamia*. Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa sammuu osoittaen,
ettei koko auto ole lukittu.
Avatkaa takaluukku tarttumalla kevyesti
takaluukun kahvan alla olevaan kumipintaiseen paininlevyyn. Jos takaluukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan
uudelleen.
Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän muotoisella alueella noin 1,5 metrin
(5 jalan) säteellä molemmista pitkistä sivuista
ja noin 1 metrin (3 jalan) säteellä takaluukusta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 223
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina
lukita/lukitus avata avainliuskalla.
Etäavaimen pariston vaihto
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on
tyhjentynyt.
HUOM
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja
jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske
painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun
kestoikä vaihtelee sen mukaan, kuinka
usein autoa/avainta käytetään.
Jos etäavain poistetaan autosta
Jos etäavain poistetaan autosta
moottorin käydessä, kuljettajan näytössä näytetään varoitusviesti Auton
avainta ei löydy Poistettu autosta
ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen ovi suljetaan jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavaimella (s. 219)
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit (s. 244)
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 241)
6 Avaimettomalla
224
Painikkeettoman avaimen6 (Key Tag) paristoa
ei voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta Volvon tekniseltä palvelulta.
TÄRKEÄÄ
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska
sitä voidaan edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos
•
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim.
paristo heikko esitetään kuljettajan näytössä.
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä
autosta katsoen.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa
ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.
lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimen avaaminen ja pariston vaihto
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä
ja Volvon logo käännettynä oikein päin työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta
sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta
muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua
ylöspäin.
}}
225
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat
tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun
vaihtamat paristot täyttävät em. kriteerin.
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin.
Kääntäkää sitten paristo varovasti irti
kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä heikentää niiden toimintaa.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen paristoliittimiin sormin.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin. Työntäkää paristoa sitten eteenpäin,
jotta se kiinnittyy kahden muovipidikkeen
alle.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta
se kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen alle.
HUOM
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
226
Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin
CLOSE kohdalle.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lisäetäavaimien tilaaminen
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori takaisin painamalla sitä alaspäin,
kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori
on asettunut oikeaan asentoon ja on
kiinni.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 229)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella. Auton mukana toimitetaan painikkeeton avain, jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen*. Lisää avaimia voidaan tilata myöhemmin.
Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileja – yksi jokaista uutta etäavainta kohti.
Tämä koskee myös painikkeetonta avainta.
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää
ottaa mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi hävinneen avaimen koodi poistetaan
järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä kuljettajaprofiilien kautta valitsemalla Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 219)
Etäavaimella (s. 219)
* Valinnais-/lisävaruste. 227
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan irrottaminen
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen
avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan käyttöalueet
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan
•
•
•
vasen7
etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella
hätälukita kaikki ovet
aktivoida ja poistaa käytöstä takaovien
mekaaniset lapsilukot.
Painikkeettomassa avaimessa8 ei ole irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä
ja Volvon logo käännettynä oikein päin työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää
etupuolen kuorta muutamia millimetrejä
ylöspäin.
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se
ylös.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
7 Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
8 Avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
228
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim.
jos etäavaimen paristo on loppunut.
Lukituksen avaaminen
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin
alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja päästäkää kahva takaisin siten,
että kahvan takaosa asettuu jälleen autoa
vasten.
5. Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään niin kuin vaiheessa (3).
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille
tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.
Asentakaa kuori takaisin painamalla
sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella9 ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviin.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 229)
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
•
Etäavaimella (s. 219)
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin,
että avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
9 Tämä
on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
}}
229
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Hälyttimen sulkeminen ja auton
käynnistäminen*
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi sitten avataan, hälytys laukeaa.
Lukitseminen
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn
reikään ja painakaa avain pohjaan asti,
noin 12 mm (0,5 tuumaa).
–
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen
irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkoksen yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja irrotettavalla avainliuskalla.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka
pitää painaa sisään avainliuskan avulla - sen
jälkeen ne ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi
pitää oven sisäkahva avata.
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa olevalla lukituksen avauspainikkeella tai
kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
HUOM
Varmistuslukijan sijainti säilytyslokerossa.
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
1.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin säilytyslokerossa.
2. Painakaa käynnistyspainiketta.
> Hälytyssignaali vaikenee ja hälytys kytketään pois.
230
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa
on aktivoitu manuaalinen tai sähkötoiminen lapsilukko, ei voida avata ulkoeikä sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven
lukitus voidaan avata vain etäavaimella
tai keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Irrotettava avainliuska (s. 228)
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
(s. 257)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
•
•
Etäavaimen pariston vaihto (s. 224)
Elektroninen käynnistyksenesto
Etäavaimella (s. 219)
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää auton luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä
liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen aikana – asettakaa avain säilytyslokeron avainsymbolin kohdalle
ja yrittäkää uudelleen.
Katso
käyttöopasta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavaimella (s. 219)
Lisäetäavaimien tilaaminen (s. 227)
231
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
voidaan lukea seuraavista taulukoista.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja
avaimeton lukitseminen/lukituksen
avaaminen (Passive Entry*)
Tarkempia tietoja tyyppihyväksynnästä on
osoitteessa www.volvocars.com.
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa lisää
tyyppihyväksyntänumeroita seuraavista taulukoista.
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal vakuuttaa täten, että
tämä CV1-134TRX täyttää sitä koskevat direktiivin 2014/53/EU (RED)
mukaiset olennaiset vaatimukset ja muut relevantit määräykset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti
on osoitteessa support.volvocars.com.
232
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
ER37847/15
DA0062437/11
}}
233
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Namibia
TA-2016-02
Etelä-Afrikka
TA-2014-1868
Etäavaimella
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen HUF8423 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Germany
Jordania
234
TRC/LPD/2015/104
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-102
}}
235
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Oman
Serbia
236
Tyyppihyväksyntä
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-432
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen HUF8432 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Germany
Jordania
TRC/LPD/2015/107
}}
237
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibia
238
TA-2015-103
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Oman
Serbia
}}
239
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-414
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
240
Etäavaimella (s. 219)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton käyttö ja
kosketusherkät pinnat*
Avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen
avaamisen ansiosta riittää, että etäavain on
mukana taskussa tai laukussa. Auto lukitaan
tai lukitus avataan ovenkahvan kosketusherkkää pintaa käyttäen.
Kosketusherkät pinnat
Ovenkahva
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten.
HUOM
On tärkeää, että kerrallaan aktivoidaan vain
yksi kosketusherkkä pinta. Jos kahvaan
tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketaan, on vaara että annetaan kaksi komentoa. Tämä merkitsisi, että toimintoa (lukitus/lukituksen avaus) ei suoriteta tai se
suoritetaan viiveellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 242)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 243)
Takaluukun kahva
Takaluukun kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
* Valinnais-/lisävaruste. 241
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*
Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen, auto voidaan lukita tai
avata lukituksesta koskettamalla ovenkahvan
kosketusherkkää pintaa.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen
avaaminen toimii.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
Avaimeton lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto
voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla
auki lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
–
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten
–
Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa
kevyesti kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan alla lukituksen avaamiseksi.
> Kojelaudan lukkoilmaisin vahvistaa
auton lukituksen avaamisen lopettamalla vilkkumisen.
Koskettakaa jonkin ovenkahvan takaosassa ulkopuolella olevaa merkittyä pintaa
oven sulkemisen jälkeen. Voitte myös painaa
-painiketta takaluukun alapuolella
ennen sen sulkemista.
> Lukkoilmaisin kojelaudassa vahvistaa
lukitsemisen alkamalla vilkkua.
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton*
sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne
ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten ja pitäkää siinä, kunnes kaikki sivuikkunat
ja panoraamakatto on suljettu.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Avaimeton lukituksen avaaminen
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
Jos auto on lukittu ja takaluukku on edelleen
auki, varmistakaa että etäavain ei jää tavaratilaan, kun takaluukku suljetaan.
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa voidaan käyttää vain lukituksen avaamiseen.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
HUOM
Jos avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.
242
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset* (s. 243)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 243)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 241)
Avaimettoman lukituksen
avaamisen asetukset*
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.
Asetuksen muuttaminen:
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen avaaminen, takaluukun lukitus voidaan
avata yksinkertaisesti koskettamalla takaluukun kahvan kosketusherkkää pintaa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä auton takana, jotta lukituksen
avaaminen toimii.
2. Painakaa painiketta My Car Lukitus
Avaimeton lukituksen avaus
3. Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien
ovien lukituksen.
• Yksiovinen – avaa valitun oven lukituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 242)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 241)
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
Avaaminen:
1.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä painolevyä.
> Lukko vapautuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 243
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
2. Nostakaa ulkokahvasta takaluukun avaamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa kumilevyn sähkökosketinta.
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n (9 tuuman)
etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä estetään mahdolliset häiriöt
sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Avaimettoman käynnistysjärjestelmän
antenni ja avaimettoman lukitusjärjestelmän*
antennit on sisäänrakennettu autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 241)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 223)
Takaluukun lukitus voidaan avata myös ilman
käsiä tekemällä jalalla liike takapuskurin alla,
ks. erillinen kappale.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi
imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
244
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 242)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 241)
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 223)
Antennien sijainti:
Tunnelikonsolin säilytyslokerossa
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä10
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä10
Kuormatilassa10
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 252)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen auton sisältä käsin
Vaihtoehtoinen lukituksen
avausmenetelmä
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus
avata sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä.
Lukitseminen etuoven painikkeella
–
Painakaa -painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
Lukitseminen takaoven painikkeella*
Keskuslukitus
Avauskahva vaihtoehtoista sivuoven lukituksen avaamista varten11.
–
Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen painike ja
merkkivalo etuovessa.
Lukituksen avaaminen etuoven
painikkeella
–
10
11
12
Painakaa -painiketta kaikkien sivuovien
ja takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Vetäkää jonkin sivuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Etäavaimen asetuksista riippuen avataan joko kaikkien ovien lukitus tai vain
valitun oven lukitus ja itse ovi.
Muuttakaa tätä asetusta painamalla
keskinäytön päänäkymässä Asetukset
My Car Lukitus Lukituksen
etäavaus ja sisäinen avaus.
Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Mikäli lapsilukko ei ole kytkettynä.
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee kyseisen takaoven.
Takaoven lukituksen avaaminen
–
Vetäkää avauskahvasta.
> Takaoven lukitus ja itse ovi avataan12.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 245
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset (s. 222)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta (s. 246)
•
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
(s. 247)
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
Takaluukun lukitus voidaan avata auton
sisältä käsin kojelaudan painikkeella.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 245)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 248)
Painakaa lyhyesti kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukun lukitus avataan ja se voidaan avata ulkopuolelta tarttumalla
kumipäällysteiseen paininlevyyn.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku*:
–
246
Painakaa pitkään kojelaudan
ketta.
> Takaluukku avautuu.
-paini-
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
HUOM
Lapsilukko estää takaovien avaamisen sisäpuolelta.
Lapsilukko voi olla joko käsikäyttöinen tai sähkötoiminen*.
Käsikäyttöisen lapsilukon aktivointi ja
deaktivointi
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Sähkötoimisen* lapsilukon aktivointi ja
deaktivointi
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida ja sen
aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi ja deaktivointi voidaan tehdä jopa 2 minuuttia auton
sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei
mitään ovea avata.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
–
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja
painikkeen valo sammuu - lukko on
deaktivoitu.
Kun auto sammutetaan, kulloinenkin asetus
tallennetaan – jos lapsilukko on aktivoituna
sammutettaessa auto, toiminto on edelleen
aktiivinen, kun auto käynnistetään seuraavan
kerran.
Käsikäyttöinen lapsilukko. Ei tule sekoittaa käsikäyttöiseen ovilukkoon.
–
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Sähköisen aktivoinnin ja deaktivoinnin painike.
1.
Käynnistäkää auto tai valitkaa jännitetila,
joka on korkeampi kuin 0.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 247
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takana Aktivoitu
Lapsilukko on
käytössä.
Lapsilukko
takana Poiskytketty
Lapsilukko on
pois käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 245)
•
Irrotettava avainliuska (s. 228)
Automaattinen lukitseminen
ajettaessa
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Toiminto, jossa takaluukku voidaan avata ja
sulkea yhdellä painikkeen painalluksella.
1.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun avaamiseksi:
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Avaaminen
Lukitus.
3. Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto valitsemalla Ovien automaattinen lukitus
ajon aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 245)
–
248
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta. Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta. Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
Sulkekaa painamalla
-painiketta takaluukun alareunassa.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja jää lukitsemattomaksi.
–
Sulkeminen
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun sulkemiseksi13:
HUOM
–
13
•
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun
jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen on tehtävä käsin.
•
Jos luukku on ollut auki yli 30 minuuttia,
se suljetaan hitaammin.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 249
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
Sulkeminen ja lukitseminen
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää
avatko tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se
vastustaa. Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta oikein.
Painakaa
-painiketta takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä
takaluukun että ovien lukitsemiseksi
samanaikaisesti13 (kaikkien ovien pitää olla
kiinni lukitsemista varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti –
takaluukku ja ovet lukitaan ja hälytin*
aktivoidaan.
–
HUOM
13
250
kuuluu kolme äänimerkkiä, jos avainta ei
havaita riittävän lähellä luukkua.
•
Jonkin auton etäavaimista on oltava
kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja
lukituksen avaaminen toimii.
•
Avaimettomalla* lukituksella tai lukituksen avauksella varustetussa autossa
Avaamisen tai sulkemisen
keskeyttäminen
Keskeyttäkää avaaminen tai sulkeminen jollakin seuraavista tavoista:
•
•
•
Painakaa kojelaudan painiketta.
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
•
Jalan liikkeellä*.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa takaluukun alapinnalla olevaa
sulkemispainiketta.
Takaluukun liike keskeytyy ja luukku pysähtyy.
Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä
manuaalisesti.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
Esijännitetyt jouset
Sovittakaa takaluukun avautumiskorkeus
matalan kattokorkeuden mukaan.
Enimmäisavautuman säätö:
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen tai sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
•
Sähkötoimisen takaluukun*
enimmäisavautuman ohjelmointi
1.
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
HUOM
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun
esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee
korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa
vahinkoja.
Huomatkaa väliinjäämisvaara avaamisen ja
sulkemisen yhteydessä.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Puoliavointa takaluukkua matalampaa
avautumisasentoa ei ole mahdollista ohjelmoida.
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole
ketään, ennen kuin aloitatte avaamisen tai
sulkemisen, koska takaluukun väliin jäämisellä voi olla vakavia seurauksia.
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi (s. 251)
•
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 252)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 223)
-painiketta takaluukun ala2. Painakaa
reunassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja
asento on siten tallennettu.
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
Asettakaa takaluukku manuaalisesti ylimpään mahdolliseen asentoonsa paina-painiketta takaluukussa vähinmalla
tään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Takaluukku
avautuu tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 251
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin
kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 248)
Takaluukun avaaminen ja
sulkeminen jalan liikkeellä*
Mahdollisuus avata ja sulkea takaluukku takapuskurin alapuolella tehtävällä jalan liikkeellä
on kätevä, kun kädet eivät ole vapaina.
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen
avaus*, takaluukun lukitus voidaan avata jalan
liikkeellä.
Takaluukun avaus- ja sulkemistoiminto on käytettävissä vain, jos autossa on myös sähkötoiminen takaluukku*.
HUOM
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta
on kaksi eri versiota:
•
Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
•
Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla
sitä käsin)
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla puolelle.
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana, n. 1 metrin (3 jalan)
päässä, jotta avaaminen ja sulkeminen on
mahdollista. Tämä koskee myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman avaamisen välttämiseksi esim. auton pesun yhteydessä.
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä edellyttää sähkökäyttöistä
takaluukkua*.
252
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä
Avautumisen tai sulkeutumisen
keskeyttäminen jalan liikkeellä
– Viekää jalka kerran hitaasti eteenpäin
avaamisen tai sulkemisen aikana, jos haluatte pysäyttää takaluukun liikkeen.
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 223)
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä takaluukun avaamisen tai sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
HUOM
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
–
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai
vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää
se puhtaana.
Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin
takapuskurin alapuolella vasemmalla.
Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin
ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen tai sulkeminen aktivoituu - takaluukku avautuu/sulkeutuu.
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole mahdollista ennen kuin tietyn ajan
kuluttua.
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään,
koska tällöin aktivointi voi epäonnistua.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 241)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 248)
* Valinnais-/lisävaruste. 253
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Yksityinen lukitus
Takaluukku voidaan lukita erillislukitustoiminnolla, joka estää sen avaamisen esimerkiksi
silloin, kun auto jätetään huoltoon, hotellin
pysäköintipalveluun tms.
Yksityisen lukituksen toimintopainike on keskinäytön toimintonäkymässä. Lukon kulloisestakin tilasta riippuen
näytetään Yksityinen lukitus
avattu tai Yksityinen lukitus
lukittu.
Erillislukituksen aktivointi ja
aktivoinnin poisto
Erillislukitus aktivoidaan keskinäytön toimintopainiketta ja valinnaista PIN-koodia käyttäen.
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin
poisto (s. 254)
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
HUOM
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton
on oltava matalimmassa jännitetilassa I.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Erillislukituksella on kaksi koodia:
•
Turvakoodi luodaan, kun toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa.
•
Uusi PIN-koodi valitaan aina aktivoitaessa
toiminto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvakoodin luominen:
Turvakoodin antaminen ennen
ensimmäistä käyttöä
Toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla on
valittava turvakoodi. Sillä voidaan sitten poistaa erillislukitus käytöstä, jos valittu PIN-koodi
on unohtunut tai hukattu. Turvakoodi toimii
PUK-koodina kaikille erillislukitustoiminnolle
asetettaville PIN-koodeille.
Säilyttäkää turvakoodia turvallisessa paikassa.
2. Antakaa haluamanne turvakoodi ja painakaa Vahvista.
> Turvakoodi on tallennettu. Erillislukitustoiminto on nyt valmis aktivoitavaksi.
Erillislukituksen aktivointi
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Antakaa koodi, jolla takaluukun lukitus
avataan lukituksen jälkeen, ja painakaa
Vahvista.
> Takaluukku lukitaan. Lukitseminen vahvistetaan vihreällä valolla painikkeen
kohdalla toimintonäkymässä.
254
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Yksityisen lukituksen aktivoinnin
poisto
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Ilmoittakaa koodi, jota käytettiin lukittaessa ja painakaa Vahvista.
> Takaluukun lukitus avataan. Lukituksen
avaaminen vahvistetaan sammuttamalla vihreä valo painikkeen kohdalla
toimintonäkymässä.
PIN-koodi unohtunut
Jos PIN-koodi on unohtunut tai jos väärä PINkoodi on annettu yli kolme kertaa, erillislukitus
voidaan poistaa toiminnasta käyttämällä turvakoodia.
Jos auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai -sovelluksen kautta, erillislukitus
poistuu automaattisesti käytöstä.
Turvakoodi unohtunut
Jos myös turvakoodi on unohtunut, ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvo-jälleenmyyjään,
joka voi auttaa poistamaan erillislukituksen
käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yksityinen lukitus (s. 254)
Hälytys*
Hälytin varoittaa ääni- ja valosignaaleilla, jos
autoon nousee joku, jolla ei ole kelpaavaa
etäavainta, tai jos käynnistysakkua tai hälytyssireeniä peukaloidaan.
Aktivoitu hälytin laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan14
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
sireeni kytketään pois.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Varoitusvilkut vilkkuvat 5 minuuttia tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso
toistetaan enintään 10 kertaa14.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 255
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Hälytysilmaisin
Liiketunnistin laukaisee hälytyksen, kun matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat
rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta,
jos auto jätetään ikkuna tai panoraamakatto*
auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Tämän välttämiseksi:
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
•
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälytyksen poiskytkennän jälkeen enintään 30 sekuntia tai
kunnes jännitetila I aktivoidaan – hälytys
on lauennut.
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
Liike- ja kallistustunnistimet*
Liike- ja kallistustunnistimet reagoivat auton
sisällä tapahtuviin liikkeisiin, ikkunan särkemiseen tai yrityksiin varastaa pyörät tai hinata
auto pois.
14
256
•
Sulkekaa ikkunat ja panoraamakatto, kun
autosta poistutaan.
•
Jos matkustamo- tai pysäköintilämmitintä
on käytettävä, ohjatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, että ne eivät osoita ylöspäin matkustamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
(s. 257)
•
•
Rajoitettu hälytystaso* (s. 258)
Salpalukitustila* (s. 258)
Voitte myös käyttää rajoitettua hälytystasoa
kytkeäksenne liike- ja kallistustunnistimet väliaikaisesti pois toiminnasta.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta myös auton lautta- tai junakuljetusten ajaksi, koska kuljetuksen aikaiset liikkeet
voivat laukaista hälytyksen.
Jos hälytysjärjestelmässä on vika
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika,
kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus Hälytysjärjest. vika
Huolto tarpeen. Ottakaa tällöin
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälyttimen aktivointi ja
deaktivointi*
1.
Hälytin aktivoituu lukittaessa auto.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
2.
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
•
koskettamalla ovenkahvan ulkopuolen
merkittyä pintaa tai takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä15.
Jos auto on varustettu sekä avaimettomalla
lukituksella/lukituksen avauksella* että sähkökäyttöisellä takaluukulla*, voidaan takaluukun
myös
alapuolella olevalla painikkeella
lukita ja saattaa auto hälyttimen valvontaan.
Kojelaudan punainen valodiodi vilkkuu joka toinen
sekunti auton ollessa lukittu ja hälyttimen aktivoitu.
Hälyttimen sulkeminen
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan
•
painamalla etäavaimen lukituspainiketta
•
tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla kevyesti takaluukun kumipäällystettyä paininlevyä15.
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa
etäavainta
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä
pois päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim.
silloin, kun etäavaimen paristo on tyhjä.
15
Koskee avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella* varustettua autoa.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin säilytyslokerossa.
3. Painakaa käynnistyspainiketta.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimen lukituksen avauspainiketta tai siirtäkää auto jännitetilaan I painamalla käynnistyspainiketta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 257
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Hälyttimen automaattinen aktivointi ja
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai takaluukkua ei avata kaksi
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen
automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
Tietyillä markkina-alueilla hälytin aktivoituu
automaattisesti tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka
lukitsemista ei ole tapahtunut.
Tämän asetuksen muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
3. Poistakaa toiminto väliaikaisesti toiminnasta valitsemalla Passiivisen
varmistuksen deaktivointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytys* (s. 255)
Rajoitettu hälytystaso*
Salpalukitustila*
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistustunnistimet ovat tilapäisesti poissa
käytöstä.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta,
jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos
jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton
junaan tai lautalle.
Salpalukitustila tarkoittaa sitä, että kaikki
avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi
lukittaessa ulkopuolelta, jolloin ovia ei voida
avata sisältä käsin.
Salpalukitustila aktivoidaan lukittaessa etäavaimella tai käytettäessä avaimetonta lukitusta* ja se aktivoituu n. 10 sekunnin viiveellä
ovien lukitsemisen jälkeen. Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Alennettu suoja ennen
auton lukitsemista.
Samanaikaisesti salpalukitustila poistuu toiminnasta eli lukitus voidaan avata auton
sisältä käsin.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, rajoitettu hälytystaso on aktivoitava
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys* (s. 255)
Salpalukitustila* (s. 258)
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella* tai
Volvo On Call* -sovelluksella , kun salpalukitustila on aktivoitu.
Vasemman etuoven lukitus voidaan avata
myös irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton
lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla,
hälytin laukeaa.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos joku yrittää avata ovet sisältäpäin,
hälytys laukeaa.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon aktivointia, ettei kukaan
ole vaarassa tulla lukituksi autoon.
258
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
(s. 259)
•
Hälytys* (s. 255)
Salpalukitustilan* deaktivointi
tilapäisesti
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, salpalukitustila täytyy
poistaa toiminnasta, jotta lukituksen avaaminen sisäpuolelta on mahdollista.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon aktivointia, ettei kukaan
ole vaarassa tulla lukituksi autoon.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava uudelleen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä järjestelmä nollataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Salpalukitustila* (s. 258)
Hälytys* (s. 255)
Poistakaa salpalukitustila tilapäisesti toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymän painiketta
Alennettu suoja.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet* kytketään
pois toiminnasta.
Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen
Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan
väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan
lukitsemisen yhteydessä.
Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa
tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina
enintään 10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste. 259
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
Autossa on erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä, jotka voivat auttaa kuljettajaa aktiivisesti
tai passiivisesti eri tilanteissa.
Järjestelmä voi esimerkiksi auttaa kuljettajaa:
•
•
ylläpitämään tiettyä ajonopeutta
ylläpitämään tiettyä ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon
•
estää törmäyksen varoittamalla kuljettajaa
ja jarruttamalla autoa
•
pysäköimään.
Jotkut järjestelmistä on asennettu vakiona,
kun taas toiset ovat lisävarusteita – tämä riippuu markkina-alueesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
262
•
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja turvallisuutta (s. 31)
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 262)
•
•
•
•
•
•
•
Vakautusjärjestelmä (s. 267)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 263)
Connected Safety (s. 267)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
Tutkayksikkö (s. 306)
Kamerayksikkö (s. 316)
City Safety™ (s. 322)
Rear Collision Warning* (s. 335)
BLIS* (s. 336)
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Driver Alert Control (s. 352)
Kaista-avustaja (s. 354)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 361)
Pysäköintitutka* (s. 367)
Pysäköintiapukamera* (s. 372)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton
nopeuteen voidakseen antaa kuljettajalle
paremman ajotuntuman.
Moottoriteillä ohjaus on vakaampi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
ja vaatii vähemmän ponnistelua.
HUOM
Harvinaisissa tilanteissa ohjaustehostin voi lämmetä liikaa ja sitä
pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää – sen ajan ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän
kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi. Tällöin näkyy ilmoitus
Ohjaustehostin Apu tilapäisesti
rajoitettu sekä tämä symboli kuljettajan
näytössä.
Kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla
teholla, kuljettajan tukitoiminnot ja ohjausapujärjestelmät eivät ole mahdollisia.
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 273)
Vakionopeudensäädin (s. 277)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektroninen vakautuksen säätö
VAROITUS
Jos lämpötila nousee liikaa, tehostin voidaan poistaa kokonaan toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä
näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika
Pysähdy turvallisesti yhdessä symbolin
kanssa.
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
INDIVIDUAL-ajotilassa ohjauspyörän vastustasoa voidaan säätää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Ohjausvoima.
Ajotilat
Ohjauspyörän vastustaso voidaan valita vain
auton seistessä paikallaan tai ajettaessa suoraan eteenpäin alhaisella ajonopeudella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Ajotilat* (s. 413)
1 Electronic Stability Control
2 Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC1) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa
auton etenemiskykyä.
Kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli, kun järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Järjestelmän jarruttaessa voi
kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua
hitaammin.
Järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:
•
•
•
•
Ajonvakautusjärjestelmä2
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Ajonvakautusjärjestelmä2
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 263
KULJETTAJAN TUKI
||
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella
ja jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää
enemmän vetovoimaa.
•
•
Toiminto voi myös estää vetävien pyörien luistamisen tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Elektronisen vakautusjärjestelmän sporttilan aktivointi tai deaktivointi (s. 265)
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit ja ilmoitukset (s. 266)
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 450)
Moottorijarrutuksen ohjaus
Moottorijarrutuksen ohjaus (EDC3) voi estää
tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen tai moottorijarrutuksen jälkeen
ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia
ohjata autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*4
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA5) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on
alkanut heilahdella itsestään.
HUOM
Perävaunun vakautusjärjestelmä deaktivoidaan, jos ESC:n urheilullinen tila aktivoidaan.
3 Engine Drag Control
4 Perävaunun vakautusjärjestelmä
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
264
Elektroninen vakautusjärjestelmä
sport-tilassa
Vakautusjärjestelmä (ESC6) on aina aktivoitu
– sitä ei voi sulkea. Kuljettajan valittavissa on
kuitenkin myös ESC:n urheilullinen tila, joka
antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Kun osatoiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittu, järjestelmän puuttumista ajamiseen
vähennetään ja enemmän sivuluistoa sallitaan,
jolloin auton hallinta on normaalia enemmän
kuljettajalla.
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittu, toiminnon voidaan katsoa olevan poissa toiminnasta, vaikka toiminto auttaa edelleen kuljettajaa useissa tapauksissa.
HUOM
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittuna,
perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA7) on
suljettu.
ESC:n urheilullinen tila antaa enemmän
vetovoimaa myös silloin, jos auto on juuttunut
kiinni tai ajetaan löysällä alustalla – esim. hiekassa tai syvässä lumessa.
kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 263)
Elektronisen vakautusjärjestelmän sporttilan aktivointi tai deaktivointi (s. 265)
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 450)
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi tai
deaktivointi
Vakautusjärjestelmä (ESC8) on aina aktivoitu
– sitä ei voi sulkea. Kuljettaja voi sitä vastoin
valita Sport-tilan, joka antaa mahdollisuuden
aktiivisempaan ajoelämykseen.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin
Vakionopeudensäädin
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautusjärjestelmä sporttilassa (s. 264)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 263)
Aktivoitu ESC:n urheilullinen tila
osoitetaan kuljettajan näytössä
tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes toiminto deaktivoidaan
pois tai kunnes moottori sammutetaan –
moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen
järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, jos jokin seuraavista toiminnoista on
aktivoitu:
8 Electronic
Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 265
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
tää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(ESC9) symboleja ja ilmoituksia voidaan esitSymboli
Ilmoitus
Sisältö
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
Järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu. HUOM! Järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa – se on osittain rajoitettu.
ESC
Järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta – toiminto aktivoituu
uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
Tilapäisesti pois
ESC
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se
uudelleen.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
9 Electronic
266
Stability Control
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 263)
KULJETTAJAN TUKI
Vakautusjärjestelmä
(RSC10)
Vakautusjärjestelmä
vähentää kaatumisen ja ympäripyörähdyksen vaaraa esim.
rajussa väistöliikkeessä tai auton lähtiessä
sivuluisuun.
Järjestelmä rekisteröi sen, muuttuuko auton
kallistuma sivusuunnassa ja jos, niin kuinka
paljon. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten,
onko auto vaarassa kaatua. Jos vaara on olemassa, auton elektroninen vakautusjärjestelmä alkaa toimia, minkä jälkeen moottorin
vääntömomenttia lasketaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auto on taas
vakaa.
VAROITUS
Normaalin ajotavan yhteydessä järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei saa
käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaaleja varovaisuustoimenpiteitä turvallisin ajon vuoksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
11
12
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 263)
Connected Safety11
Connected Safety välittää tietoa oman auton
ja muiden ajoneuvojen välillä internetin välityksellä12. Toiminnon tarkoitus on kertoa kuljettajalle, että kauempana edessä voi olla
mahdollinen vaarallinen liikennetilanne.
Connected Safety -toiminto voi ilmoittaa kuljettajalle, jos tiellä kauempana edessä ajava
toinen ajoneuvo on kytkenyt varoitusvilkut tai
havainnut tienpinnan liukkaaksi. Tietoa tienpinnan liukkaudesta lähetetään myös, jos oma
auto havaitsee liukkauden.
Connected Safety voi auttaa kuljettajaa seuraavilla ominaisuuksilla:
•
•
Varoitusvilkkuhälytys
Tienpinnan liukkaushälytys
Jos auto havaitsee tienpinnan olevan liukas,
sen kuljettajan lisäksi myös muiden autojen
kuljettajille kerrotaan asiasta internetin välityksellä.
HUOM
Connected Safety -viestintä autojen välillä
toimii vain, jos autoissa on -toiminto ja se
on aktivoitu.
Roll Stability Control
Ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Internet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia.
Varoitusvilkkuhälytys
Jos oman auton varoitusvilkut aktivoituvat,
tieto siitä voidaan lähettää oman auton sijaintia lähestyvälle ajoneuvolle.
Kun oma auto lähestyy ajoneuvoa, jonka varoitusvilkut
ovat toiminnassa, kojelaudassa näytetään tämä symboli.
Kun oma auto on lähellä ajoneuvoa, jonka
varoitusvilkut ovat toiminnassa, symbolin koko
kaksinkertaistuu.
Tienpinnan liukkaushälytys
Jos oma auto havaitsee renkaiden ja tienpinnan välisen kitkan heikkenevän, se lähettää tiedon asiasta sitä lähestyville muille ajoneuvoille.
Liukkaudesta varoitettaessa
mittaristossa näytetään tämä
symboli ajoneuvon lähestyessä liukasta tieosuutta,
sekä omassa autossa että
muissa ajoneuvoissa, jotka
ovat vastaanottaneet tiedon
asiasta Connected Safety -järjestelmän kautta.
}}
267
KULJETTAJAN TUKI
||
Kun lähestyvä ajoneuvo on lähellä liukasta
tieosuutta, symbolin koko ajoneuvon kojelaudassa kaksinkertaistuu.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
268
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Connected Safety-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
(s. 268)
•
Connected Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 269)
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Connected Safety-toiminnon
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Jotta Connected Safety voi jakaa tietoa tieolosuhteista muiden ajoneuvojen kanssa, toiminnon on oltava aktivoitu. Jos tietojen jakamista ei haluta, toiminto voidaan poistaa käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Aktivoitaessa näytetään muutama ikkuna, joiden sisältämät ehdot kuljettajan on hyväksyttävä, ennen kuin yhteys internetiin13 voidaan
muodostaa. Kuljettajan on esimerkiksi hyväksyttävä tietojen lähettäminen autosta kuljettajan matkapuhelinta käyttäen.
Internet-yhteyden puuttuessa oma auto kertoo
kuljettajalle edelleen havaitsemastaan liukkaasta tienpinnasta. Jotta Connected Safety
toimii optimaalisesti, oman auton on oltava
yhdistetty internetiin.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
13
Connected Safety (s. 267)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 506)
Connected Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 269)
Connected Safety -toiminnon
rajoitukset
eita - tiedot käytössä olevista alueista saa
lähimmältä Volvon jälleenmyyjältä.
Tietoa varoitusvilkuttavista tai tienpinnan liukkauden havainneista autoista ei aina välitetä
kaikille kyseisellä alueella oleville autoille.
Syynä voi olla esimerkiksi:
•
Ei yhteyttä tai puutteellinen yhteys internetiin.
•
Liukkaalla tienpinnalla kulkevan ajoneuvon
ajoliikkeet, esim. ohjauspyörän kääntäminen, kiihdytys tai jarrutus, ovat liian heikkoja renkaiden ja tienpinnan välisen kitkan
havaitsemiseksi.
•
Tienpinnan liukkauden havainnut tai varoitusvilkut kytkenyt ajoneuvo ei ole aktivoinut toimintoa.
•
Tienpinnan liukkauden havainnut tai varoitusvilkut kytkenyt ajoneuvo ei ole varustettu kyseisellä toiminnolla.
•
Jos globaali paikantaminen/satelliittinavigointi ei toimi tai toimii puutteellisesti,
varoitusta ei ehkä anneta.
•
Tienpinnan liukkauden havaitseminen tai
varoitusvilkkujen aktivointi on tapahtunut
pienemmällä tiellä, joka puuttuu Volvo
Cars -tietokannasta.
•
Connected Safety ei ole saatavana kaikilla
markkina-alueilla eikä se kata kaikkia alu-
VAROITUS
•
Joissakin tilanteissa toiminto voi virheellisesti varoittaa liukkaudesta.
•
Toiminto ei pysty aina havaitsemaan
muita ajoneuvoja, joiden varoitusvilkut
ovat toiminnassa, eikä kaikkia liukkaita
tieosuuksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Connected Safety (s. 267)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Internet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia.
* Valinnais-/lisävaruste. 269
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoitin
Nopeudenrajoitinta (SL14) voidaan pitää käänteisenä nopeudensäätimenä – kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun
enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudenrajoittimen toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
: laskee tallennettua enimmäisnopeutta
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu enimmäisnopeus
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
: Aktivoi nopeudenrajoittimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun
enimmäisajonopeuteen
: Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudenrajoittimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
14
270
Speed Limiter
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 273)
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 271)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 272)
KULJETTAJAN TUKI
•
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 272)
Nopeudenrajoittimen valinta ja
aktivointi
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 301)
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 273)
Nopeudenrajoittimen toiminto (SL15) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
2. Kun nopeudenrajoitin on valittu – paina(2) aktikaa ohjauspyörän painiketta
vointia varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudenrajoitin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 272)
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 272)
Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta
moottorin käynnistyksen jälkeen. Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on
30 km/h (20 mph).
1.
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne
nopeudenrajoittimen symbolin
kohdalle (4).
> Symboli on harmaa – nopeudenrajoitin
on valmiustilassa.
15
Speed Limiter
271
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen deaktivointi
(SL16)
Nopeudenrajoitin
ja poistaa käytöstä.
voidaan deaktivoida
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Tilapäinen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 271)
Nopeudenrajoitin (SL17) voidaan tilapäisesti
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 272)
Tilapäinen deaktivointi
kaasupolkimella
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti deaktivoida ja ohittaa myös kaasupolkimella ilman,
että nopeudenrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan, esim. auton kiihdyttämiseksi
nopeasti pois jostakin tilanteesta.
Menetelkää näin:
1.
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – nopeudenrajoitin asetetaan
valmiustilaan ja kuljettaja voi ylittää
asetetun enimmäisnopeuden.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat
– tällöin tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
16
17
272
Speed Limiter
Speed Limiter
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen,
kun haluttu nopeus on saavutettu.
> Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön
symboli on siksi VALKOINEN.
2. Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen moottorilla
automaattisesti viimeksi tallennettuun
enimmäisnopeuteen.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 271)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 272)
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
(SL18)
Nopeudenrajoittimella
on joitakin
yleisiä rajoituksia.
Jyrkissä alamäissä voi nopeudenrajoittimen
(SL19) jarrutusteho olla riittämätön, mistä johtuen tallennettu enimmäisnopeus voidaan ylittää. Kuljettajan huomio herätetään siinä
tapauksessa ilmoituksella Nopeusraja ylitetty
kuljettajan näytössä.
HUOM
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h (n. 2 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
18
19
20
21
22
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Automaattinen nopeudenrajoitin
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL20) auttaa kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän
nopeuden mukaiseksi.
Nopeudenrajoitintoiminto (SL21) voidaan vaihtaa automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi
(ASL).
Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation* (RSI22) nopeustietoja auton enimmäisnopeuden automaattista
sovittamista varten.
VAROITUS
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen
liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkki-informaatiotoiminto* (RSI) voi silti
ilmoittaa väärän ajonopeuden ASL:lle. Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan ajonopeuteen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 273
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
•
274
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Onko SL tai ASL aktiivinen?
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä
nopeudenrajoitin on aktiivinen:
Symboli
ASL
✓
✓
Merkitys
Vihreänkeltainen
ASL on aktiivinen
Harmaa
ASL on asetettu valmiustilaan
Oranssi
ASL on tilapäisessä valmiustilassa – esim. koska
jotain liikennemerkkiä ei
voitu lukea.
A
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
SL
Merkkisymbolin väri
✓
Merkkisymboli "70:n" jälkeen = ASL
on aktivoitu.
A
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA
symboli: Valmiustila.
ASL-symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden vieressä, "70", nopeusmittarin
keskiössä) voi olla kolmessa eri
värissä, joista jokaisella on eri merkitys:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi tai deaktivointi (s. 275)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 276)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 276)
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen
nopeudenrajoittimen aktivointi tai
deaktivointi
HUOM
•
(ASL23)
Automaattinen nopeudenrajoitin
voidaan aktivoida ja deaktivoida nopeudenrajoittimen (SL24) lisäksi.
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä
automaattinen nopeudenrajoitin että
RSI deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin
on aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu,
ei RSI anna mitään varoituksia. Jotta
varoituksia annetaan, myös RSI on
aktivoitava.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
1.
> VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu ja kuljettajan näytössä näkyy
merkkisymboli nopeusmittarin keskellä.
.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta
> ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.
23
24
25
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio*
näytetään kuljettajan näytössä, vaikka
RSI25 ei ole aktivoitu.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
Automaattisen nopeudenrajoittimen poistaminen toiminnasta:
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta.
> HARMAA painikeilmaisin – ASL kytkeytyy pois ja SL aktivoituu sen sijaan.
VAROITUS
Auto ei enää noudata merkin mukaista
enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen – se noudattaa vain tallennettua
enimmäisnopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudenrajoitin (s. 270)
•
•
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 273)
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 276)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Valinnais-/lisävaruste. 275
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen
nopeudenrajoittimen toleranssin
muuttaminen
–
(ASL26)
Automaattinen nopeudenrajoitin
voidaan asettaa eri toleranssitasoille. Toleranssin
säätö tehdään samalla tavalla kuin käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi
75 km/h (47 mph).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut
lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin keskiössä (2).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua
toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan
kuin ohitetut liikennemerkit näyttävät
70 km/h (43 mph).
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto ohittaa
liikennemerkin, jossa on pienempi tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä
ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
HUOM
Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).
Automaattisen
nopeudenrajoittimen rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitus (ASL27)
perustuu liikennemerkki-informaation*
(RSI28) lähettämiin nopeustietoihin, ei auton
ohittamiin nopeusrajoitusmerkkeihin.
Jos liikennemerkkitietoja ei voida tulkita eikä
kuljettajan tukijärjestelmälle antaa nopeustietoja, automaattinen nopeudenrajoitin asetetaan automaattisesti valmiustilaan ja siirrytään
käyttämään tavallista nopeudenrajoitinta. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
Automaattinen nopeudenrajoitin aktivoituu
uudelleen, kun liikennemerkkitietoja voidaan
taas tulkita ja nopeustietoja antaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
26
27
28
276
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 273)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 276)
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 273)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Automatic Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Vakionopeudensäädin
Nopeudensäädin (CC29) auttaa kuljettajaa
pitämään tasaisen nopeuden, mikä voi antaa
miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä
ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Yhteenveto
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus
HUOM
Jos autossa on mukautuva vakionopeudensäädin*(ACC30), on mahdollista vaihtaa
vakionopeudensäätimen ja mukautuvan
vakionopeudensäätimen välillä.
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
: Aktivoi nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
29
30
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun
sijaan
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle hieman nopeammin ja antaa vain moot-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 277
KULJETTAJAN TUKI
||
torijarrun vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tilapäisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen
asiaan.
Tämä tehdään seuraavasti:
–
Valitkaa ja aktivoikaa
nopeudensäädin
Nopeudensäätimen toiminto (CC31) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
Nopeudensäätimen aktivointi
uudelleen viimeksi tallennettuun
nopeuteen
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 279)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 287)
31
278
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 278)
•
•
•
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 280)
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 301)
2. Kun nopeudensäädin on valittu – painakaa
ohjauspyörän painiketta
(2) aktivointia
varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudensäädin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi. Pienin
mahdollinen tallennettava ajonopeus on
30 km/h (20 mph).
Jotta nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h
(20 mph) tai suurempi.
1.
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne
(4)
nopeudensäätimen symbolin
kohdalle.
> Symboli on harmaa – nopeudensäädin
on valmiustilassa.
Kun nopeudensäädin on valittu – painakaa
aktivointia
ohjauspyörän painiketta
varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän pai.
nikkeella
Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vakionopeudensäädin (s. 277)
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 279)
Nopeudensäätimen deaktivointi
(CC32)
Nopeudensäädin
ja poistaa käytöstä.
voidaan deaktivoida
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 280)
1.
Vakionopeudensäädin (s. 277)
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 287)
•
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 278)
•
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 280)
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – nopeudensäädin asetetaan
valmiustilaan.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudensäätimen (4) merkintä sammuvat –
tällöin tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
32
Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste. 279
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen valmiustila
(CC33)
Nopeudensäädin
voidaan deaktivoida
ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi tapahtua
kuljettajan toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Nopeudensäädin ei tällöin säädä nopeutta.
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Vakionopeudensäädin deaktivoidaan ja asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista
tapahtuu.
Automaattinen valmiustila
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi
johtua seuraavista seikoista:
•
•
•
•
Kytkinpoljinta pidetään painettuna pidempään kuin 1 minuutti.
•
•
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin
30 km/h (20 mph).
Mukautuva nopeudensäädin (ACC35) auttaa
kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden
esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen
etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin voi antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarrua painetaan.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
Mukautuva
vakionopeudensäädin*34
Vakionopeudensäädin (s. 277)
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 278)
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 279)
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
33
34
35
280
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja
ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee
auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajono-
Cruise Control
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
peus sovitetaan automaattisesti vastaamaan
ennalta asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon.
Kun tie on vapaa, auto ottaa jälleen valitun
nopeuden.
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta
kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen
äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun
jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista
johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä
tulematta.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa
kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos
tutkayksikkö ei näe edessä olevaa ajoneuvoa,
auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja
tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös,
jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja
ylittää tallennetun nopeuden.
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit
ja ilmoitukset (s. 288)
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 299)
•
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 302)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 301)
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 303)
•
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 300)
•
Ohitusavustin (s. 305)
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Mukautuvan nopeudensäätimen säätimet
ja näyttönäkymä* (s. 282)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 283)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 286)
* Valinnais-/lisävaruste. 281
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
säätimet ja näyttönäkymä*36
Yhteenveto siitä, miten mukautuvaa vakionopeudensäädintä (ACC37) säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla
ja miten toiminto näkyy näytössä.
: Laskee tallennettua nopeutta
Kuljettajan näyttö
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon
Kohdeauton osoitus: toiminto on havainnut ja seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan
ajoneuvoon
Nopeuksien osoittaminen.
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Oman auton kulloinenkin nopeus.
: Valmiustilasta – aktivoi -toiminnon
ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 286)
: Aktivoi toiminnon valmiustilasta ja
palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
36
37
282
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva
nopeudensäädin*38
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC39) on
ensin valittava ja sitten aktivoitava, jotta se
voi säätää nopeutta ja etäisyyttä.
1.
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (2) tai
▶ (3) selataksenne mukautuvan nopeudensäätimen symbolin
(4) kohdalle.
> Symboli on harmaa – mukautuva
nopeudensäädin on valmiustilassa.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Lisämerkinnät kuljettajan näytössä
Vain, kun etäisyyssymboli
näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC
säätää aikaetäisyyttä edellä
olevaan ajoneuvoon.
2. Kun nopeudenrajoitin on valittu – paina(1) aktikaa ohjauspyörän painiketta
vointia varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudenrajoitin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Jotta toiminto voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä
ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai
ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h
(9 mph).
38
39
Samalla merkitään nopeusväli.
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi uudelleen viimeksi
tallennettuun nopeuteen
–
Kun mukautuva nopeudensäädin on valittu
– painakaa ohjauspyörän painiketta
aktivointia varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Suurempi nopeus on tallennettu nopeus ja pienempi
nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon)
nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi (s. 284)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 283
KULJETTAJAN TUKI
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 287)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 286)
Mukautuvan nopeudensäätimen*40
deaktivointi
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin (ACC41) voidaan
deaktivoida ja poistaa käytöstä.
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on
valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
•
Kun mukautuva vakionopeudensäädin
on valmiustilassa ja auto ajautuu liian
lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto* voi varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen
sijaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – mukautuva nopeudensäädin
asetetaan valmiustilaan. Myös aikaetäisyyden ilmaisin sekä mahdollinen kohdeauton symboli sammuvat.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja mukautuvan nopeudensäätimen (4) merkintä
sammuvat – tällöin tallennettu enimmäisnopeus poistetaan.
40
41
284
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 283)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 287)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 286)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustila*42
Mukautuva nopeudensäädin (ACC43) voidaan
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi
tapahtua kuljettajan toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Mukautuva nopeudensäädin ei tällöin säädä
nopeutta eikä etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoidaan ja
asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista
tapahtuu.
•
•
•
•
seen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
VAROITUS
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on
valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
•
Kun mukautuva vakionopeudensäädin
on valmiustilassa ja auto ajautuu liian
lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto* voi varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen
sijaan.
Käyttöjarrua painetaan.
Automaattinen valmiustila
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Mukautuva vakionopeudensäädin on riippuvainen muista järjestelmistä, esimerkiksi vakautus-/luistonestojärjestelmästä (ESC44). Jos
jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu automaattisesti.
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin –
koskee käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetuk-
42
43
44
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan näytössä.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
•
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä
ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja
ylläpitää turvallista etäisyyttä muihin
ajoneuvoihin.
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi
johtua seuraavista seikoista:
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde,
esim. ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) koskee vain käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
•
•
•
kuljettaja avaa oven.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 285
KULJETTAJAN TUKI
||
•
yksi tai useampi pyörä on menettänyt
pidon tienpinnasta.
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset*45
•
•
•
jarrujen lämpötila on korkea.
Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC46) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa
rajoittunut.
seisontajarru aktivoidaan.
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 283)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi (s. 284)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 286)
VAROITUS
•
Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja
hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
•
Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten
eikä pienten ajoneuvojen, esim. polkutai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeudensäädintä, jos auto on raskaasti kuormattuna tai
autoon on kytketty perävaunu.
•
Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa
tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa,
näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla
teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Muuta
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
45
46
286
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
47
48
49
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen*47
välillä keskinäytössä
Kun tavallinen nopeudensäädin (CC48) on
valittu kuljettajan näytössä, se voidaan vaihtaa mukautuvaksi nopeudensäätimeksi
(ACC49) keskinäytön toimintonäkymässä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – mukautuva
nopeudensäädin on deaktivoitu ja tavallinen nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
•
HARMAA painikeilmaisin – tavallinen
nopeudensäädin on deaktivoitu ja mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä
nopeudensäädin on aktiivinen:
Nopeudensäädin
(CC)
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)
A
A
A
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA
symboli: Valmiustila
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
•
Vakionopeudensäädin (s. 277)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste. 287
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen*50
symbolit ja ilmoitukset
Kuljettajan näytössä voidaan näyttää useita
mukautuvaa nopeudensäädintä (ACC51) koskevia symboleja ja ilmoituksia.
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto liikennemerkki-informaatio* (RSI52) ilmoittaa suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h
(80 mph).
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että edellä ei ole
seurattavia ajoneuvoja.
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että se seuraa
samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat
samalla nopeudella.
50
51
52
288
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen.
Auto ylläpitää tallennetun nopeuden.
Adaptive Cruise Contr.
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Ei käytettävissä
Symboli on HARMAA.
Adaptive Cruise Contr.
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Symboli on HARMAA.
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
* Valinnais-/lisävaruste. 289
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist*53
tan sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi
milloin tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon
ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen
suuntaan, esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään estettä tiellä.
Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa ajamaan
autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon.
Näin Pilot Assist toimii
Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta
mukavampaa ja ajokokemuksesta rennomman.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät.
Kamera- ja tutkayksikkö
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija
Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja
ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen sopeuttamisen avulla ja samalla
ohjausapu auttaa pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokais-
53
290
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei
näe ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi
sen uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita - nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot
pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina. Tilapäisen deaktivoinnin yhteydessä ohjauspyörä
värisee kevyesti, jotta kuljettaja huomaa muutoksen.
VAROITUS
Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois
automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön ilman edeltävää varoitusta.
Ohjausavun kulloinenkin tila
ilmenee ohjauspyöräsymbolin
väristä:
• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa aktiivista ohjausapua
• HARMAA ohjauspyörä
(kuten kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on
deaktivoitu.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jar-
ruttaa voimakkaasti. Kamera- ja tutkayksikön
rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla
kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe
edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää
kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin tapahtuu myös, jos edessä olevan
ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun
nopeuden.
Pilot Assist pyrkii pitämään auton
ajokaistan keskellä
Kun Pilot Assist auttaa ohjauksessa, se pyrkii
kohdistamaan auton ajokaistamerkintöjen
väliin ja siksi mahdollisimman pehmeän ajokokemuksen kannalta suositellaan, että auto saa
itse löytää hyvän sijainnin. Kuljettajan vastuulla
on varmistaa, että auto sijoittuu ajokaistalle
turvallisella tavalla, ja siksi hänellä on aina
mahdollisuus säätää auton sijaintia lisäämällä
omaa ohjausvaikutustaan.
•
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Kaarteissa ja kun tie jakautuu
kaistoihin
Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa
ohjausapua Pilot Assist -toiminnolta vaan olla
aina valmiina lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti kaarteissa.
•
Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos
ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on
ohjattava kohti haluamaansa ajokaistaa
ilmaistakseen ajosuunnan Pilot Assist -toiminnolle.
Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla
tavalla ajokaistalle, suositellaan, että Pilot
Assist poistetaan käytöstä tai sen tilalle
valitaan mukautuva nopeudensäädin*.
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle
on se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä.
Jos Pilot Assist havaitsee,
että kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, se kehottaa
kuljettajaa hetken kuluttua
ohjaamaan autoa aktiivisesti
näyttämällä symbolin ja
teksti-ilmoituksen.
Jos kuljettajan käsiä ei edelleenkään havaita
ohjauspyörällä muutaman sekunnin kuluttua,
kehotus ohjata autoa aktiivisesti toistetaan ja
varoitusäänimerkki annetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 291
KULJETTAJAN TUKI
||
Yhteenveto siitä, miten Pilot Assist -toimintoa
säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto näytetään näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säätimet
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 293)
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 296)
◀: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
•
Pilot Assist* -toiminnon säätimet ja näyttönäkymä (s. 292)
Toimintosymboli
•
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist*-toimintoa varten (s. 298)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 301)
•
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 302)
•
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 300)
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 299)
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 303)
•
Ohitusavustin (s. 305)
54
292
Pilot Assist*54 -toiminnon säätimet
ja näyttönäkymä
Jos Pilot Assist ei muutaman sekunnin kuluttua vieläkään havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, varoitussignaali voimistuu ja ohjaustoiminto suljetaan. Tämän jälkeen Pilot Assist
on käynnistettävä uudelleen ohjauspyörän pai.
nikkeella
Kohdeautosymbolit
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan
ajoneuvoon
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli
▶: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen* Pilot Assist -toimintoon
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot
Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää
sen valmiustilaan
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan näyttö
Pilot Assist*55 -toiminnon valinta ja
aktivointi
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Pilot Assist on ensin valittava ja sitten aktivoitava, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.
1.
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne Pilot
Assist symbolin
(4) kohdalle.
> Symboli on harmaa – Pilot Assist on
valmiustilassa.
2. Kun Pilot Assist on valittu – painakaa
ohjauspyörän painiketta
(2) aktivointia
varten.
> Symboli on valkoinen – Pilot Assist
käynnistyy ja senhetkinen nopeus tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Nopeuksien osoittaminen.
Aktivoikaa Pilot Assist uudelleen
viimeksi tallennettuun nopeuteen
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Oman auton kulloinenkin nopeus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist* (s. 290)
–
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä
ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai
ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h
(9 mph).
Kun Pilot Assist on valittu – painakaa
aktivointia
ohjauspyörän painiketta
varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
55
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 293
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist
toimii vain, kun kuljettajalla on kädet
ohjauspyörässä.
Pilot Assist*56 -toiminnon
deaktivointi
VAROITUS
Pilot Assist voidaan deaktivoida ja poistaa
käytöstä.
Lisämerkinnät kuljettajan näytössä
Vain jos etäisyyssymboli
näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella,
Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Suurempi nopeus on tallennettu nopeus ja pienempi
nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon)
nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 296)
56
294
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 294)
Kun Pilot Assist on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja ohjattava itse sekä säädeltävä sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja
auto tulee liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto*
varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vain jos ohjauspyöräsymboli (2) on vaihtunut
HARMAASTA VIHREÄKSI, Pilot Assist -ohjausapu on aktiivinen.
Samalla merkitään nopeusväli.
•
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – Pilot Assist asetetaan valmiustilaan. Myös aikaetäisyyden ilmaisin
sekä mahdollinen kohdeauton symboli
sammuvat.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja Pilot
Assist -toiminnon (4) merkintä sammuvat – tällöin tallennettu enimmäisnopeus poistetaan.
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 283)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 287)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 286)
•
Tilapäinen Pilot Assist* -ohjausavun poiskytkentä (s. 296)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist*57 -toiminnon
valmiustila
Pilot Assist voidaan deaktivoida ja asettaa
valmiustilaan. Tämä voi tapahtua kuljettajan
toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Pilot Assist ei tällöin säädä nopeutta, etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon tai ohjausapua.
ESC58. Jos jokin näistä muista järjestelmistä
lakkaa toimimasta, Pilot Assist deaktivoituu
automaattisesti.
VAROITUS
•
•
•
Käyttöjarrua painetaan.
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Suuntavaloja käytetään pitempään kuin
1 minuutti.
•
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
•
Kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin –
koskee käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Automaattinen valmiustila
Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä, esim. ajonvakautuksesta/luistonestosta
57
58
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko edessä
oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo
vai kohde, esim. ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) koskee vain käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan näytössä.
•
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Pilot Assist deaktivoidaan ja asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista tapahtuu.
•
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä
ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja
ylläpitää turvallista etäisyyttä muihin
ajoneuvoihin.
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi
johtua esimerkiksi seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 294)
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 296)
jarrujen lämpötila on korkea.
käsiä ei pidetä ohjauspyörällä.
seisontajarru aktivoidaan.
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 293)
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
yksi tai useampi pyörä on menettänyt
pidon tienpinnasta.
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 295
KULJETTAJAN TUKI
Tilapäinen Pilot Assist*59 ohjausavun poiskytkentä
Pilot Assist*60 -toiminnon
rajoitukset
Pilot Assist -ohjausapu voi kytkeytyä tilapäisesti pois päältä ja takaisin päälle ilman edeltävää varoitusta.
Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun tämä
tilanne on ohi, ohjausapu aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos kaistan reunamerkinnät
voidaan edelleen havaita.
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi
olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi
helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin
aina kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen
etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja
auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei
näe kaistan reunamerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois päältä –
nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina. Ohjausapu
aktivoituu uudelleen, kun ajokaista voidaan
taas tulkita. Näissä tilanteissa kuljettaja voi
havaita ohjausavun tilapäisen deaktivoitumisen ohjauspyörän kevyestä värinästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 294)
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 296)
59
60
296
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 293)
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun voi olla vaikea auttaa kuljettajaa
oikealla tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla seuraavat:
•
kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne
puuttuvat tai menevät ristiin.
•
kaistojen rajoissa on epäselvyyttä,
esim. kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä, poistumisramppien kohdalla tai
jos kaistamerkintöjä on useita.
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja
tai muita linjoja kuin kaistamerkintöjä,
esim. jalkakäytävän reunoja, tienpinnan
saumoja tai paikkoja, kaiteiden reunoja,
tienreunoja tai teräviä varjoja.
•
•
•
kaista on kapea tai mutkainen.
kaistalla on mäki tai töyssy.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valais-
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
tus huonontaa näkyvyyttä, vastavalo,
märkä ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä,
että Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia
rajoituksia:
•
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita jne.) ei havaita. Ne voidaan myös
tunnistaa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin on olemassa vaara siitä,
että auto osuu näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton
etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
•
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty
havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia esineitä ja esteitä, esim.
ajoradan kuoppia, paikallaan olevia
esteitä tai esineitä, jotka peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
•
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
•
Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se
ei voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan
ja pitämään autoa kaistalla.
•
Jos autossa on Sensus Navigation*,
toiminto voi käyttää karttatietojen sisältämiä tietoja, jolloin suorituskyky voi
vaihdella.
•
Pilot Assist suljetaan, jos nopeudesta
riippuvan ohjauspyörän vastuksen
ohjaustehostin toimii alhaisemmalla
teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä
ylikuumenemisen takia.
•
VAROITUS
Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja
hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
•
Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten
eikä pienten ajoneuvojen, esim. polkutai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa
tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa,
näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla
teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
VAROITUS
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain,
jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät
kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää
riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin,
joita toiminto ei pysty havaitsemaan.
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai
säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää
haluttuun tilaan.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti
tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää
oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajet-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 297
KULJETTAJAN TUKI
||
taessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
Symbolit ja ilmoitukset
Pilot Assist*61-toimintoa varten
Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos auto
on raskaasti kuormattuna tai autoon on kytketty perävaunu.
Joukko Pilot Assist -toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytön kautta.
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI62) ilmoittaa suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h
(80 mph).
HUOM
Pilot Assist ei voi aktivoitua, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tai vastaava.
Muuta
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist -toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 262)
•
Ajotilat* (s. 413)
61
62
298
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist antaa ohjausapua, koska kaistan
reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Varoitus kuljettajan tuelta
törmäyksen uhatessa
Kuljettajan tukijärjestelmät mukautuva
nopeudensäädin* ja Pilot Assist* voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 296)
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist antaa myös ohjausapua, koska
kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Törmäysvaroituksen ääni ja symboli.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Mukautuva nopeudensäädin ja Pilot Assist
käyttävät n. 40 % käyttöjarrun kapasiteetista.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä kuljettajan tuki selviytyy eikä kuljettaja
jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni
huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan
puuttumisen välttämättömyydestä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 299
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Kuljettajan tukijärjestelmät varoittavat vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan
jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Kohteen vaihto kuljettajan
tukijärjestelmissä
VAROITUS
Kun kuljettajan tuki seuraa toista ajoneuvoa
yli n. 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja
vaihtaa kohdeajoneuvoa liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
Kuljettajan tukijärjestelmissä mukautuvalla
nopeudensäätimellä* ja Pilot Assist* -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä
kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.
Kohteen vaihto
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon
ja jarruttaa.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Kuljettajan tuki kytketään pois ja asetetaan
valmiustilaan:
Pilot Assist* (s. 290)
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja kuljettajan tuki on epävarma siitä, onko
kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin
muu kohde, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja
edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei
kuljettajan tuella enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy,
voi edessä olla seisova liikenne.
Kun kuljettajan tuki seuraa toista ajoneuvoa
alle 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, kuljettajan tuki jarruttaa paikallaan
olevan ajoneuvon vuoksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
300
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
Pilot Assist* (s. 290)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tuen tallennetun
nopeuden säätäminen
–
Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle* ja
Pilot Assist* -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.
•
: Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
Tallennettu nopeus.
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla lyhyesti ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(2) tai pitämällä niitä painettuina.
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus
muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n
(+/- 5 mph:n) askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna:
Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3) on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset
tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
(1) painamista,
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Huomatkaa, että pienin ohjelmoitava nopeus
on 30 km (20 mph) – vaikka se selviää toisen
ajoneuvon seuraamisesta pysähdyksiin asti,
pienempää nopeutta kuin 30 km/h (20 mph)
ei voida valita/tallentaa.
Käsivalintainen vaihteisto
Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista
ajoneuvoa ajonopeudesta 30 km/h (20 mph)
nopeuteen 200 km/h (125 mph:n) asti.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h
(20 mph) – suurin on 200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Vakionopeudensäädin (s. 277)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
Pilot Assist* (s. 290)
Automaattivaihteisto
Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista
ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään
200 km:n/h (125 mph:n) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
* Valinnais-/lisävaruste. 301
KULJETTAJAN TUKI
Aikaetäisyyden asettaminen edellä
ajavaan ajoneuvoon
HUOM
Kun symboli kuljettajan näytössä esittää
kaksi autoa, ACC seuraa edessä olevaa
autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan
asettaa aikaetäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*, Pilot Assist* ja etäisyysvaroitus
*noudattavat.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan
näytössä 1-5 vaakaviivana mitä useampi viiva, sitä
pidempi aikaetäisyys. Yksi
viiva vastaa noin 1 sekuntia
edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa
noin 3 sekuntia.
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella,
kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva
nopeudensäädin lisää aikaväliä hieman.
HUOM
•
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla
aikaetäisyydellä.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Jos kuljettajan tuki ei näytä reagoivan
lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa,
syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys
edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin ennalta valittu ajallinen etäisyys.
HUOM
Kun kuljettajan näytön symbolina on auto
ja ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä
ajavaa ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Kun symbolina on vain ohjauspyörä,
edessä ei ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
302
VAROITUS
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai
(2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai
suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
Pilot Assist* (s. 290)
Automaattinen jarrutus kuljettajan
tukijärjestelmissä
Kuljettajan tukitoiminnot mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* on varustettu erityisellä jarrutustoiminnolla hitaasti kulkevassa
liikenteessä ja auton seistessä paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa
ja seistäessä paikallaan
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia – jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
ajoneuvo alkaa jälleen liikkua, kuljettajan tukitoiminto asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu
automaattinen jarrutus.
–
Toiminto aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
VAROITUS
Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka
sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi
varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua
tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
HUOM
Kuljettajan tuki voi pitää auton paikallaan
enintään 10 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja toiminto poistetaan
toiminnasta.
Ennen kuin kuljettajan tuki voidaan aktivoida uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
Painakaa kaasupoljinta.
> Toiminto palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa
eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 303
KULJETTAJAN TUKI
||
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus
keskeytyy seistäessä paikallaan ja toiminto
asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut
irrottavat ja auto voi alkaa rullata – kuljettajan
pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
Pilot Assist* (s. 290)
Jarrutoiminnot (s. 397)
Ajotilat kuljettajan tukea varten
Kuljettaja voi valita eri ajotiloja sitä varten,
miten kuljettajan tuen tulee säilyttää ennalta
valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon.
Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Eco – Kuljettajan tuki keskittyy hyvään
polttoainetaloudellisuuteen, jolloin ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on
pitempi.
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai Rasentoon
kuljettaja asettaa toiminnon valmiustilaan.
• Comfort – Kuljettajan tuki keskittyy ylläpitämään mahdollisimman pehmeästi
ennalta asetettua ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon.
Seisontajarrun automaattinen
aktivointi
Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään
auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
• Dynamic* – Kuljettajan tuki keskittyy ylläpitämään suoremmin ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Näin käy, jos toiminto pitää auton paikallaan
käyttöjarrulla ja:
•
•
•
•
304
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
toiminto on pitänyt auton paikallaan
kauemmin kuin n. 10 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Ajotilat* (s. 413)
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 302)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustin
VAROITUS
Ohitusavustin voi auttaa kuljettajaa muiden
ajoneuvojen ohittamisessa. Toimintoa voidaan käyttää mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -toiminnon kanssa.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Miten ohitusavustin toimii
Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot
Assist seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla63, järjestelmä auttaa kiihdyttämällä autoa
kohti edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin
oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi, kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
•
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa.
Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään
kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle
tielle, auto kiihdyttää hetkellisesti.
63
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Ohitusavustimen käyttäminen
Ohitusavustinta voidaan käyttää mukautuvan
nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -toiminnon kanssa. Ohitusavustimen käyttäminen
edellyttää joidenkin vaatimusten täyttymistä.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
tallennettu nopeus on riittävän suuri,
jotta turvallinen ohitus voidaan tehdä.
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää vasenta suuntavilkkua vasemmalta ohjattavassa ja oikeaa oikealta
ohjattavassa autossa.
> Ohitusavustin käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
•
•
•
Ohitusavustimen käyttäminen (s. 305)
•
Pilot Assist* (s. 290)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 305
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
•
Pilot Assist* -toiminnon valmiustila
(s. 295)
Tutkayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät
tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita
muita ajoneuvoja.
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä
ovat esim.:
•
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin
ohitus tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Tämänkaltaiset tilanteet vältetään siirtämällä
mukautuva vakionopeudensäädin tai Pilot
Assist väliaikaisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
306
Ohitusavustin (s. 305)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
Pilot Assist* (s. 290)
Mukautuvan nopeudensäätimen valmiustila* (s. 285)
Tutkayksikön sijoitus.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja
City Safety
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön laittomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 321)
•
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä (s. 308)
307
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
Tässä on tyyppihyväksyntä auton mukautuvan vakionopeussäätimen* (ACC64) ja Pilot
Assist* BLIS*65 -järjestelmien tutkayksiköille.
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilia
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
64
65
308
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Eurooppa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker
Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Yhdistyneet Arabiemiraatit
(UAE)
Ghana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
309
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonesia
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaika
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
✓
Malesia
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
310
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
✓
Symboli
Tyyppihyväksyntä
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Hella KGaA Hueck & Co
Meksiko
✓
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no
deseada.
Moldavia
✓
✓
Nigeria
✓
Oman
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
311
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
✓
Serbia
И011 14
✓
✓
Singapore
И011 17
DA 105753
✓
✓
312
Tyyppihyväksyntä
✓
Venäjä
Etelä-Afrikka
Symboli
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Etelä-Korea
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taiwan
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法
通信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依
電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波
輻射性電機設備之干擾
}}
313
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
ь
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
314
Vietnam
✓
Zambia
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
KULJETTAJAN TUKI
Radiolaitteiston tyyppihyväksyntä
Markkina-alue
Symboli
Eurooppa
Tyyppihyväksyntä
Täten Volvo Cars ilmoittaa, että kaikki radiolaitteet täyttävät direktiivin 2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja
muut tärkeät määräykset.
R 204-750001
Japani
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business
Law. This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Yksityiskohtaiset tiedot tyyppihyväksynnästä
ovat osoitteessa support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 306)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 280)
Pilot Assist* (s. 290)
BLIS* (s. 336)
* Valinnais-/lisävaruste. 315
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Aiheeseen liittyvät tiedot
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät
kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim.
tunnistaa tien sivuviivat tai liikennemerkit.
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 321)
Kamerayksikön sijainti.
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
316
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja*
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
City Safety
Driver Alert Control*
Liikennemerkki-informaatio*
Automaattinen kaukovalo *
Pysäköintitutka*
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön
rajoitukset
Kamera- ja tutkayksiköllä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä
toimintoja. Kuljettajan on oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:
Kamera ja tutka
Yksikkö tukossa
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön
kanssa.
Älkää sijoittako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle eikä kamera- ja
tutkayksikön eteen tai ympärille, koska tällöin
kamera- ja tutkapohjaisiin toimintoihin saattaa
tulla häiriöitä. Toiminnot saattavat heikentyä,
sulkeutua kokonaan tai toimia väärällä tavalla.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia
eläimiä auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset toiminnot voivat häiriintyä.
Merkitty alue tulee puhdistaa säännöllisesti ja pitää
vapaana tarroista, esineistä, aurinkokalvoista yms.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä
sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai
jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
}}
317
KULJETTAJAN TUKI
||
Syy
Toimenpide
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet ovat suotuisammat.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea
kamera- ja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua
moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy
uudelleen automaattisesti.
Jotta tutkayksikköä käyttävät kuljettajan tukitoiminnot eivät toimi virheellisesti, seuraavia
ohjeita on noudatettava:
•
Vaurioitunut tuulilasi
HUOM
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kameraja tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toiminnot saattavat heikentyä, sulkeutua
kokonaan tai toimia väärällä tavalla.
66
318
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Jos tuulilasiin jonkin kamera- ja tutkayksikön "ikkunan" eteen tulee halkeama,
naarmu tai kiveniskemä, joka on kooltaan
n. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) tai suurempi, on otettava yhteyttä korjaamoon66
tuulilasin vaihdattamista varten.
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteyttä
korjaamoon66 varmistaaksenne, että oikea
tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdon yhteydessä on asennettava
saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät
tuulilasinpyyhkimet.
•
Tuulilasin vaihdon yhteydessä kamera- ja
tutkayksikkö on kalibroitava uudelleen korjaamolla66 auton kaikkien kamera- ja tutkapohjaisten järjestelmien toiminnan varmistamiseksi.
Tutka
Auton nopeus
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo heikkenee huomattavasti, jos kyseisen
ajoneuvon ajonopeus eroaa paljon oman auton
nopeudesta.
KULJETTAJAN TUKI
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai
havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
sen, joka ajaa oman autonne ja edessä
olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
Matalat perävaunut
tiheässä sumussa tai voimakkaassa pöly- tai
lumituiskussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa,
likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä,
suurikokoisia eläimiä ja muita ajoneuvoja.
Matala perävaunu tutkan katvealueella.
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton
havaita myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen
ajaessaan matalan perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen* tai Pilot
Assist* -järjestelmän ollessa aktivoitu.
Tutkayksikön näkökenttä.
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellai-
Kamera
Alentunut näkyvyys
Kameroilla on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli ne "näkevät" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa,
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 319
KULJETTAJAN TUKI
||
Pysäköintiapukamera*
Sokeat sektorit
Viallinen kamera
Jos kamerasektori on musta
ja sisältää tämän symbolin,
kamera ei toimi.
laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet
voivat heikentää kuvanlaatua.
Takapysäköintikamera
Seuraavassa kuvassa on esimerkki.
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.
Pysäköintiapukameran 360°:n näkymässä* voi
este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden
välisissä liittymissä.
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Auton vasen kamera ei toimi.
VAROITUS
Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi
olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä, suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja esteet voivat siksi jäädä huomaamatta, ennen kuin auto on hyvin lähellä
estettä.
Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen
kameran symbolia:
•
•
•
avoin ovi
avoin takaluukku
autoa vasten käännetty ulkopeili.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi
siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja
320
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kamerayksikkö (s. 316)
Tutkayksikkö (s. 306)
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 321)
Pysäköintiapukamera* (s. 372)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön
kunnossapitosuosituksia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jotta kamera- ja tutkayksiköt toimisivat
oikein, ne täytyy pitää puhtaana liasta, jäästä
ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
•
HUOM
Kamerayksikkö (s. 316)
Tutkayksikkö (s. 306)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
Pysäköintiapukamera* (s. 372)
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Takatutkayksiköiden sijoitus. Pitäkää tämä merkitty
pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla
puolella.
Pysäköintitunnistimien sijainti.
•
Parhaan mahdollisen toiminnan kannalta
on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varovasti, ettei linssi naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste. 321
KULJETTAJAN TUKI
City Safety™
Safety67
City
voi varoittaa kuljettajaa valo- ja
äänimerkein sekä jarrupulsseilla ja auttaa
häntä huomaamaan äkkiä näkyviin tulevat
jalankulkijat, polkupyöräilijät, suurikokoiset
eläimet ja ajoneuvot.
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat
johtaa onnettomuuteen.
VAROITUS
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran
yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa
jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus
huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei
voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
Kamera- ja tutkayksikön sijainti.
City Safety voi auttaa estämään törmäyksen
tai alentaa törmäysnopeutta.
City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.
Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
67
322
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi. Automaattinen jarrutus
tapahtuu vasta törmäysvaroituksen jälkeen tai
sen yhteydessä.
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
City Safety -osatoiminnot (s. 323)
Varoetäisyyden asettaminen City Safety toimintoa varten (s. 325)
KULJETTAJAN TUKI
•
Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla (s. 326)
•
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia (s. 330)
•
Automaattinen jarrutus väistöliikkeen
ollessa estettynä City Safety-toiminnolla.
(s. 330)
•
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 328)
•
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 331)
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
(s. 334)
City Safety -osatoiminnot
Safety68
City
voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen edellä kulkevan ajoneuvon,
pyöräilijän, jalankulkijan tai suurikokoisen
eläimen kanssa alentamalla ajonopeutta automaattista jarrutustoimintoaan käyttäen.
Jos nopeusero on suurempi kuin seuraavassa
ilmoitetut ajonopeudet, City Safety -toiminnon
automaattinen jarrutustoiminto ei voi estää
törmäystä, mutta kylläkin lieventää sen seurauksia.
70 km/h (43 mph), alhaisilla ajonopeuksilla
sen tehokkuus huononee.
City Safety -osatoiminnot
Ajoneuvo
Edellä ajavan ajoneuvon kohdalla City Safety
voi alentaa ajonopeutta enintään 60 km/h
(37 mph).
pyöräilijät
Pyöräilijän kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
Katsaus toimintaan.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Jalankulkija
Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa
ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
68
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Suurikokoiset eläimet
Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa,
City Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään 15 km/h (9 mph).
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa järjestyksessä:
Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta suurilla ajonopeuksilla ja se
on tehokkaimmillaan ajonopeuden ylittäessä
3. Automaattijarrutus
1.
Törmäysvaroitus
2. Jarrutusapu
Alla olevissa kolmessa kohdassa selitetään
ominaisuuden toimintatapa:
}}
323
KULJETTAJAN TUKI
||
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät
ja ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan oman auton kanssa
sen edellä. City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet,
jotka kulkevat tien yli auton edessä.
Jos vaarana on törmäys jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, pyöräilijän tai ajoneuvon
kanssa, kuljettajan huomio herätetään valo-,
ääni- ja jarrutusvaroituksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla sekä kuljettajan jarruttaessa tai
painaessa kaasua voimakkaasti jarrutusvaroitusta ei anneta. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.
2 - Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta,
jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara
uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto alkaa
324
toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai rajoitetulla
jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen.
Automaattisen jarrutustoiminnon aktivoituessa
turvavyönkiristimet voidaan aktivoida.
HUOM
Kun City Safety jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että
toiminto on/on ollut aktiivinen.
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa
aloittaa puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos autoa on jarrutettu edessä olevan
hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
VAROITUS
City Safety -toimintoa ei saa käyttää kuljettajan ajotavan muuttamiseen – kuljettaja ei
saa vain luottaa siihen, että City Safety jarruttaa autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia (s. 330)
•
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 331)
HUOM
Jos autossa on käsivaihteisto, moottori
sammuu automaattisen jarrutuksen pysäytettyä auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa
kytkinpoljinta sitä ennen.
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan
aina keskeyttää siten, että kuljettaja painaa
voimakkaasti kaasupoljinta.
City Safety™ (s. 322)
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 328)
Turvavyönkiristin (s. 47)
KULJETTAJAN TUKI
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
City Safety69 on tosin aina aktivoituna, mutta
kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.
HUOM
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan
se aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori/sähkökäytöllä ja on sitten
päällä, kunnes moottori sammutetaan/
sähkökäyttö katkaistaan.
Varoitusetäisyys määrittelee järjestelmän herkkyyden ja säätelee sitä, millä etäisyydellä valo-,
ääni- ja jarrutusvaroitukset annetaan.
jolloin varoitusten kokonaismäärä tietysti
vähenee, mutta City Safety varoittaa tällöin
myöhäisemmässä vaiheessa.
VAROITUS
•
Mikään automaattinen järjestelmä ei
voi taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko City Safety -toimintoa
ihmisiä, eläimiä tai muita ajoneuvoja
kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
•
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
•
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä
tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim.
suurien nopeuserojen yhteydessä, tai
jos edessä oleva ajoneuvo jarruttaa
äkkiä voimakkaasti.
•
Jos varoetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset annetaan ennakoidummin. Tämä voi aiheuttaa sen,
että varoitukset tulevat useammin kuin
varoitusetäisyydellä Normaali, mutta
on suositeltavaa silti City Safety -toiminnon tehostamiseksi.
Varoetäisyyttä Myöhään tulee siksi käyttää
vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa
ajossa.
Varoetäisyyden valitseminen:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2. Valitkaa kohdassa City Safety -varoitus
Myöhään, Normaali tai Varhain halutun
varoetäisyyden asettamiseksi.
Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea
ärsyttäväksi, voidaan valita varoetäisyys
Normaali tai Myöhään.
Jos varoitusten koetaan toistuvan liian usein ja
häiritsevän, varoetäisyyttä voidaan lyhentää,
69
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
}}
325
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Rear Collision Warning* -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen varoetäisyys on asetettu toiminnossa
City Safety alimmalle tasolle "Myöhään"/>
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 322)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 331)
Rear Collision Warning* (s. 335)
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
Polkupyöräilijä
City Safety70 voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan ajoneuvot, pyöräilijät, suurikokoiset
eläimet ja jalankulkijat.
Ajoneuvo
City Safety havaitsee useimmat paikallaan seisovat tai oman auton kanssa samaan suuntaan
kulkevat ajoneuvot. Tietyissä tilanteissa toiminto voi myös havaita vastaan tulevat ajoneuvot ja risteävän liikenteen.
Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon
pimeällä, täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista selvästi.
Esimerkkejä siitä, mitä City Safety tulkitsee polkupyöräilijäksi – selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
Järjestelmän tehokas toiminta edellyttää, että
polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja
polkupyörän hahmosta – tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet,
olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai
polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
70
326
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun polkupyörän päällä.
Jalankulkija
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
pyöräilijöitä, jos kontrasti pyöräilijän
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan pois.
•
polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
Esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän tehokas toiminta edellyttää, että
jalankulkijan tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta
– tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä
ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
•
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka
ovat lyhyempiä kuin 80 cm (32 in.).
•
jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan pois.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa taustaan olla kontrasti, joka voi riippua
vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne.
Kontrastin ollessa heikko voidaan jalankulkija
havaita joko myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi
tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois
jääviä varoituksia ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat heitä.
}}
327
KULJETTAJAN TUKI
||
Suurikokoiset eläimet
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia suurikokoisia eläimiä kaikissa
tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
Esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi – paikallaan seisovat tai hitaasti
kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat
selvästi.
Jotta järjestelmä toimii hyvin, suurikokoisen
eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan
järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista –
tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin
suoraan sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille
ominaisella tavalla.
Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon
kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan
eläintä.
City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet
pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat niitä.
71
328
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
•
osittain piilossa olevia suurikokoisia
eläimiä.
•
suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä
suurikokoisia eläimiä.
•
juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
•
suurikokoista eläintä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono – varoitus ja
jarrutus voivat tällöin tapahtua liian
myöhään tai jäädä kokonaan pois.
•
pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 322)
City Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 331)
City Safety risteävässä liikenteessä
City Safety71 voi auttaa kuljettajaa tilanteessa,
jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan auton ajoradan yli risteyksessä.
Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan
ensin tulla sektoriin, jossa City Safety voi analysoida tapahtuman.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
oman auton täytyy kääntyä vasemmalle
markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen
KULJETTAJAN TUKI
•
liikenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää
liikennettä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 322)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 331)
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 328)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 331)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
Näitä tapauksia voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta
ESC kytkeytyy toimintaan
jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
jos jokin peittää vastaantulevan auton
jos kohtaavan ajoneuvon valonheittimet
eivät pala
jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa
myöhäisessä vaiheessa.
329
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen jarrutus
väistöliikkeen ollessa estettynä
City Safety-toiminnolla.
City Safety ei aloita automaattista jarrutusta
niin kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.
City Safety72 voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti aikaisemmin, kun
törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla
sivuun.
City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti ennakoida, onko sivuille mahdollisia
"pakoteitä", jos edessä havaitaan myöhäisessä
vaiheessa hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.
Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei ole enää mahdollinen esim. viereisellä
kaistalla olevan liikenteen takia, se voi auttaa
kuljettajaa aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety jarruttaa
vastaantulevien ajoneuvojen takia
City Safety voi auttaa kuljettajaa hätäjarruttamaan, jos vastaantuleva ajoneuvo on oman
auton kaistalla.
Jos vastaantuleva ajoneuvo tulee oman auton
kaistalle ja törmäys on väistämätön, City
Safety voi alentaa ajonopeutta lieventääkseen
törmäyksen voimakkuutta.
City Safety™ (s. 322)
City Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 331)
Oma auto
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä
olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti aikaisemmin.
Oma auto
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
72
330
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
KULJETTAJAN TUKI
Jotta toiminto toimii, seuraavien kriteerin on
täytyttävä:
•
oman auton nopeuden pitää olla yli
4 km/h (3 mph)
•
•
tieosuuden on oltava suora
•
oman auton on oltava suorassa omalla
kaistalla
•
vastaantulevan ajoneuvon on oltava oman
auton kaistamerkintöjen sisällä
•
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa
•
•
toiminto voi varautua vain nokkakolareihin
oman auton kaistalla on oltava selkeät
sivumerkinnät
toiminto voi havaita ainoastaan nelipyöräiset autot.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrujen toiminta törmäyksen
uhatessa kohtaavan ajoneuvon kanssa tulevat aina hyvin myöhään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
73
74
City Safety™ (s. 322)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 331)
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Electronic Stability Control
City Safety -toiminnon rajoitukset
Safety73
Toiminnon City
toiminnallisuus voi
olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Ympäristö
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat jarrut ja vakautuksenhallinta
ESC74 on rakennettu antamaan mahdollisimman hyvä jarruvoima ja säilyttämään suuntavakaus.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja
tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna
suoraan eteen.
Lämpö
Jos matkustamon lämpötila on korkea esim.
voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä
väliaikaisesti pois toiminnasta.
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita
pimeällä myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- ja tutkayksikkö on tukkeutunut,
se tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi
olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia
eläimiä, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä - siitä seuraa, että City
Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
}}
331
KULJETTAJAN TUKI
||
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu
tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa
ja kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Muuta
VAROITUS
VAROITUS
•
Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää myöhään tai jättää käynnistämättä,
jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus
saa aikaan sen, etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan edessä
olevia jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä,
suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja
oikealla tavalla.
•
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä,
pitää sen etu- ja takavalaisinten toimia
ja valaista selvästi.
•
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde
on rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta – järjestelmä voi antaa
heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos
ajoneuvon nopeus on alle 50 km/h
(30 mph). Paikallaan olevista tai
hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja käytetään, jos
ajoneuvon nopeus on enintään
70 km/h (43 mph). Suurikokoisten
eläinten kohdalla nopeuden alennus on
alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla
varoitus ja jarrutus suurikokoisten
eläinten takia on vähemmän tehokasta.
•
Varoitukset paikallaan olevista tai
hitaasti kulkevista ajoneuvoista ja suurikokoisista eläimistä voidaan kytkeä
Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka
sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi
varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua
tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi
siksi myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
332
KULJETTAJAN TUKI
pois toiminnasta johtuen pimeydestä
tai huonosta näkyvyydestä.
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi
ovat pois toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
•
Älkää asettako, liimatko tai asentako
mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle,
kamera- ja tutkayksikön eteen tai
ympärille - se voi häiritä kameraan
perustuvia toimintoja.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Kameran anturin alueella olevat esineet, lumi, jää tai lika voivat heikentää
toimintoa, sulkea sen kokonaan tai
aiheuttaa toiminnon virheellisen vasteen.
•
City Safety -toiminnon automaattinen
jarrutustoiminto voi estää törmäyksen
tai alentaa törmäysnopeutta, mutta
täyden jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös silloin, kun auto jarruttaa
automaattisesti.
•
Varoitus aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri – älkää siksi koskaan
jääkö odottamaan törmäysvaroitusta.
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi
ovat pois toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
•
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.
•
•
City Safety™ (s. 322)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Markkina-aluerajoitus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa
maissa. Jos City Safety ei näy keskinäytön
Asetukset-valikossa, autoa ei ole varustettu
tällä toiminnolla.
Hakupolku keskinäytön päänäkymässä:
•
Asetukset
My Car
IntelliSafe
333
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
City Safety
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön
symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
City Safety
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
334
City Safety™ (s. 322)
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning*75
VAROITUS
Warning76
Toiminto Rear Collision
(RCW) voi
auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan
ajoneuvon päälle ajamaksi joutumisen.
Toiminto voi varoittaa takana tulevan ajoneuvon kuljettajaa uhkaavasta törmäyksestä vilkuttamalla suuntavaloja voimakkaasti.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Jos toiminto laskee, että oma auto on vaarassa joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat kiristää etuistuimien turvavyöt. Törmäyksen yhteydessä aktivoituu
myös Whiplash Protection System.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Juuri ennen kuin päälleajo takaapäin tapahtuu,
toiminto voi aktivoida myös käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin
törmäyshetkellä. Käyttöjarru aktivoidaan kuitenkin vain, jos oma auto seisoo paikallaan.
Käyttöjarru vapauttaa välittömästi, jos kaasupoljinta painetaan.
•
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori.
•
Varoitus peräänajosta.
Toiminto ei ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.
Varoitus peräänajosta.
Tietyissä tapauksissa Rear Collision Warning
(RCW) -toiminnon on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä.
Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos:
•
•
•
takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa
viime hetkellä
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms., tällöin -toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta.
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on pois käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
75
76
77
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Rear Collision Warning*77 toiminnon rajoitukset
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Rear Collision Warning* -toiminnon rajoitukset (s. 335)
Whiplash Protection System (s. 43)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 335
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Rear Collision Warning* -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen varoetäisyys on asetettu toiminnossa
City Safety alimmalle tasolle "Myöhään"/>
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
BLIS*
BLIS78-toiminto on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden
vinosti takana tai sivulla olevat ajoneuvot kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä
teillä, joilla on useita ajokaistoja samaan
suuntaan.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
BLISin periaate
Kuolleen kulman vyöhyke
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
Rear Collision Warning* (s. 335)
Varoetäisyyden asettaminen City Safety toimintoa varten (s. 325)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
BLIS-valon sijainti.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:
•
•
78
336
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla ja
oikealla ajokaistalla.
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1,
tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon
vyöhykkeellä 2, merkkivalo ko. ulkotaustapeilin
yhteydessä palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen puolen suuntavilkun
päälle, jota varoitus koskee, merkkivalo ei pala
enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS on aktiivinen, kun oman ajoneuvon
nopeus on yli 10 km/h (6 mph).
VAROITUS
Jos ohittava ajoneuvo ajaa yli 15 km/h (9 mph)
nopeammin kuin oma ajoneuvo, niin BLIS ei
reagoi.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
79
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä (s. 337)
BLIS-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
BLIS79-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori, toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa
moottori, se on edelleen suljettuna moottorin
seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 336)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 338)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 338)
BLIS -toiminnon ilmoitukset. (s. 339)
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste. 337
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon rajoitukset
VAROITUS
Toiminnon BLIS80 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
•
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 336)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton
vasemmalla että oikealla puolella81.
Esimerkkejä rajoituksista:
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet,
voi rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi.
•
BLIS-toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta BLIS toimii hyvin, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tai vastaavaa.
80
81
338
Blind Spot Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
Joukko BLIS82-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä
muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA B on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
A
B
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Cross Traffic Alert*
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
82
BLIS* (s. 336)
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste. 339
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*83
BLIS84-toimintoa
Cross Traffic Alert (CTA) on
täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan
auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.
Automaattijarrutuksen osatoiminto voi auttaa kuljettajaa pysäyttämään auton, jos se on
vaarassa törmätä huomaamatta jääneeseen
ajoneuvoon.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto
liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
•
•
•
akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen
siitä, miltä puolelta kohde lähestyy.
näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun
Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
CTA-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun
Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
Jos kuljettaja ei huomaa CTA-toiminnon varoitusta ja törmäys on väistämätön, automaattijarrutus toimii auton pysäyttämiseksi, minkä
jälkeen kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, joka kertoo, miksi autoa jarrutettiin.
Esimerkki alueesta, jolla CTA voi auttaa kuljettajaa
havaitsemaan esteet peruuttaessaan.
CTA täydentää BLIS-toimintoa näyttäen
peruuttamisen aikana risteävän liikenteen
sivulta, esim. kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.
83
84
340
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
•
•
BLIS* (s. 336)
Pysäköintitutka* (s. 367)
Cross Traffic Alert*85 -toiminnon
aktivointi tai deaktivointi
Kuljettaja voi poistaa varoituksen toiminnossa Cross Traffic Alert (CTA) – osatoimintoa automaattijarrutus ei sen sijaan voida
kytkeä pois, vaan se on jatkuvasti aktivoitu.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – varoitussignaali ja toiminnon näyttöilmaisin on deaktivoitu.
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina moottorin käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 342)
Cross Traffic Alert* -toiminnon aktivointi
tai deaktivointi (s. 341)
•
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 342)
•
Cross Traffic Alert* -toiminnon ilmoitukset
(s. 344)
* Valinnais-/lisävaruste. 341
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*86 -toiminnon
rajoitukset
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin muuttuu suhteessa peittävään ajoneuvoon/esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee nopeasti.
Cross Traffic Alert (CTA) -toiminto automaattijarrutuksella voi toimia rajoitetusti tietyissä
tilanteissa. Jarrutus on aktiivinen ajonopeuden ollessa alle 15 km/h.
Esimerkkejä lisärajoituksista
• Automaattijarrutuksen osatoiminto
havaitsee vain liikkeellä olevat ajoneuvot,
joten se ei pysty "näkemään" esimerkiksi
paikallaan olevaa estettä, pyöräilijää tai
jalankulkijaa eikä jarruttamaan näiden
takia.
VAROITUS
Automaattisen jarrutuksen osatoiminto
voi havaita ja jarruttaa ainoastaan liikkuvien
ajoneuvojen takia – ei esim. paikallaan olevien esteiden, pyöräilijän tai jalankulkijan
takia.
•
CTA:lla on eräs rajoitus – CTA-tunnistimet
eivät voi esim. "nähdä" muiden pysäköityjen
ajoneuvojen tai edessä olevien esineiden läpi.
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet,
voi rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi.
•
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä
lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä
ennen kuin ne ovat hyvin lähellä:
CTA poistuu automaattisesti toiminnasta,
jos auton sähköjärjestelmään liitetään
perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta CTA toimii hyvin, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tai vastaavaa.
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
HUOM
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla
täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
85
86
342
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
* Valinnais-/lisävaruste. 343
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*87 -toiminnon
ilmoitukset
Eräitä Cross Traffic Alert (CTA) -toimintoa
koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLISB ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
A
B
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Blind Spot Information System
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
87
344
Cross Traffic Alert* (s. 340)
BLIS* (s. 336)
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 342)
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
(RSI88)
Liikennemerkki-informaatiotoiminto
voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan nopeusrajoitusmerkit sekä tietyt kieltomerkit.
HUOM
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
VAROITUS
•
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Esimerkki luettavista merkeistä89.
RSI voi antaa tietoja mm. kulloisestakin
nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä ajosuunnasta.
Jos auto ohittaa nopeusrajoituskyltin, rajoitus
näytetään kuljettajan näytössä.
88
89
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Liikennemerkki-informaation* aktivointi tai
deaktivointi (s. 346)
•
Liikennemerkki-informaation* näyttönäkymä (s. 346)
•
Liikennemerkki-informaatio ja Sensus
Navigation* (s. 349)
•
Liikennemerkki-informaation* antama
varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta (s. 349)
•
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 351)
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste. 345
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation*
aktivointi tai deaktivointi
HUOM
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI90)
on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Liikennemerkki-informaatiotoiminto aktivoituu
automaattisesti aina moottorin käynnistyksen
jälkeen.
•
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio
näytetään kuljettajan näytössä, vaikka
liikennemerkki-informaatio ei olisi aktivoitu.
•
Liikennemerkkitietojen poistamiseksi
kuljettajan näytöstä sekä automaattinen nopeudenrajoitin että liikennemerkki-informaatio on deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin
on aktivoitu mutta liikennemerkki-informaatio deaktivoitu, liikennemerkkiinformaatio ei anna mitään varoituksia.
Jotta varoituksia annetaan, myös liikennemerkki-informaatio on aktivoitava.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
90
91
92
346
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 273)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 351)
Liikennemerkki-informaation*
näyttönäkymä
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI91)
näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen.
Esimerkkejä92 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Kun toiminto on rekisteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää
merkin symbolina sekä värillisen merkinnän
nopeusasteikossa.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoituksiin liittyviä tietoja haetaan myös karttatiedoista, joten kuljettajan näytössä voidaan
näyttää tietoa nopeusrajoituksesta tai muuttaa
sitä, vaikka nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu.
RSI: Road Sign Information.
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki92, esim.
ohituskielto.
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkki sitä koskevalla puolella, kuljettajaa
varoitetaan vilkkuvalla tämän
merkin92 symbolilla kuljettajan näytössä.
vain silloin, jos karttatiedoissa ei ole tietoa kulloisenkin tieosuuden nopeusrajoituksesta.
Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistä92
ovat:
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy sammuksissa, kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.
Moottoritie päättyy.
Jos autossa on Sensus Navigation*, karttatietoja käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko
autolla väärään ajosuuntaan.
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen ajamisesta kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä
on aktivoitu.
Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy
Kun toiminto havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin", jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu – esimerkiksi moottoritien päättyessä –
kuljettajan näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.
Jos autossa on Sensus Navigation*, näytetään
tavalliset suorat nopeusrajoitusmerkit – epäsuorat nopeusrajoitusmerkit näytetään tällöin
92
Esimerkkejä suorasta
nopeusmerkistä92.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoitusmerkit näytetään kuljettajan näytössä,
kun karttatiedoissa on tietoa nopeusrajoituksesta kullakin tieosuudella, vaikka varsinaista
nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu. Jos
karttatiedoissa ei ole tietoa, merkki sammutetaan n. 3 minuutin kuluttua edellisen nopeusrajoitusmerkin ohittamisesta.
Muuttunut nopeusraja
Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja
ajonopeusrajoitus muuttuu, vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 347
KULJETTAJAN TUKI
||
Lisäkilvet
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn
osuuden jälkeen tai tiettynä
vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla
nopeussymbolin alla. Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin
joko "DIST" tai "TIME".
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty
perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki,
joka on varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko.
nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
92
93
348
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 351)
Lisäkyltin symboli tyhjän
kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin
alapuolella92 merkitsee sitä,
että toiminto on havainnut
lisäkilven, jossa on täydentävää informaatiota ko. nopeus-
Esimerkkejä lisäkilvistä92.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
rajoitukselle.
Koulusta tai leikkivistä lapsista
varoittavat kyltit
Jos satelliittinavigaattorin
karttatiedoissa93 on koulusta
tai leikkivistä lapsista varoittava kyltti92, kuljettajan näytössä näytetään tämän tyyppinen kyltti.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
Ainoastaan Sensus Navigation* -toiminnolla varustetussa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation*
Jos auto on varustettu Sensus Navigation* järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio
noudetaan navigontiyksiköstä seuraavissa
tapauksissa:
•
Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla, näitä ovat esim. moottoritien ja
moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
•
Jos aikaisemmin havaitun nopeusrajoituskyltin ei katsota enää olevan voimassa eikä
uutta merkkiä ole ohitettu.
Liikennemerkki-informaation*
antama varoitus
nopeusrajoituksesta ja
nopeuskamerasta
Liikennemerkki-informaatiojärjestelmässä on
osatoimintoja (RSI94), jotka voivat varoittaa
kuljettajaa nopeusrajoituksen ylittyessä tai
tiellä olevista nopeuskameroista.
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
HUOM
Esimerkki nopeuskameraa ja nopeusrajoitusta koskevista tiedoista kuljettajan näytössä.
Nopeusrajoitusvaroitus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
94
95
Nopeusrajoitusvaroitus varoittaa kuljettajaa,
kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai ennalta
valittu "nopeusraja" ylittyy – varoitus toistetaan kerran n. 30 sekunnin kuluttua samalla
nopeusrajoitusalueella, jos kuljettaja ei alenna
ajonopeutta.
Lisävaroitus voidaan antaa vasta, kun kuljettaja on alentanut ajonopeutta vähintään
5 km/h (3 mph) ja ylittää sitten nopeusrajoituksen uudelleen tai jos auto saapuu uudelle/
muulle nopeusrajoitusalueelle.
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
HUOM
Nopeusvaroitus annetaan aina, jos nopeusrajoitus ylittyy, samalla näytetään nopeuskameratiedot.
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tässä näytetään vain eräs esimerkki.
Nopeusvaroitus annetaan
siten, että voimassa olevan
suurimman sallitun nopeuden
sisältävä kuljettajan näytön
symboli95 vilkkuu tilapäisesti,
kun nopeusraja ylitetään.
Jotta äänivaroitus ylinopeudesta voidaan
saada, toiminnon Nopeusrajoitusvaroitus
on oltava aktivoitu ja osatoiminnon
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on
oltava tilassa Päällä. Äänivaroitus annetaan
tällöin, jos auton nopeus ylittää sen nopeuden, jonka liikennemerkkitieto näyttää kuljettajan näytössä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 349
KULJETTAJAN TUKI
||
Nopeuskameravaroitus
Jos autossa on liikennemerkki-informaatiotoiminto ja
Sensus Navigation, järjestelmä voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan näytössä96
Jos auto ylittää havaitun nopeusrajoituksen ja
toiminto Nopeusrajoitusvaroitus on aktivoituna, nopeuskameran lähestyessä annetaan
nopeusvaroitus, mikäli kyseisen alueen navigointikartta sisältää tietoa nopeuskameroista.
HUOM
Nopeuskameroita koskeva äänivaroitus
saattaa kuulua riippumatta auton nopeudesta, ylitetystä nopeusrajoituksesta tai
siitä, että toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on kytketty pois päältä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
96
97
350
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Liikennemerkki-informaation* antamien
varoitusten aktivointi tai deaktivointi
(s. 350)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 351)
Liikennemerkki-informaation*
antamien varoitusten aktivointi tai
deaktivointi
3. Säätäkää nopeusvaroituksen rajaa näytön
ylös-/alas-nuolien painalluksilla.
Huomatkaa, että tehtyä rajan
säätöä ei oteta huomioon,
kun kuljettajan näytössä
näkyy nopeuskameran symboli.
Liikennemerkki-informaation (RSI97) osatoiminto Nopeusrajoitusvaroitus on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa osatoiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Nopeusvaroituksen aktivointi
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
Nopeusvaroituksen rajan säätö
Kuljettaja voi valita, annetaanko varoitus kilven
mukaisen nopeuden ylittymisestä.
Valitkaa nopeusvaroituksen raja seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
Äänivaroituksen aktivointi
nopeusvaroituksen yhteydessä
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä tai poistakaa sen merkintä varoitusäänen aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on aktivoitu, kuljettajaa
varoitetaan myös ajettaessa yksisuuntaista
tietä väärään suuntaan/kiellettyyn ajosuuntaan.
Tiedot nopeuskameroista navigointikartalla eivät ole saatavissa kaikilla markkinoilla/alueilla.
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Varoitus nopeusvalvontakamerasta:n
aktivointi
Liikennemerkki-informaation*
rajoitukset
Jos autossa on Sensus Navigation* ja karttatiedoissa on tietoa nopeuskameroista, kuljettaja voi halutessaan saada kuuluvan varoituksen nopeuskamerasta.
Liikennemerkki-informaatiotoiminnon (RSI98)
toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa
rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa
toimintoa, ovat:
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Äänimerkkivaroitus
nopeuskamerasta tai poistakaa sen merkintä kuuluvan nopeuskameravaroituksen
aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
•
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Liikennemerkki-informaation* antama
varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta (s. 349)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 351)
98 Road Sign Information
99 Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation*.
100Nopeustiedoilla varustettua karttadataa ei ole saatavana kaikkia
RSI-toiminto voi tulkita vetoauton sähköliitäntään liitetyt tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet perävaunuksi. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan näytössä voidaan näyttää
virheellistä nopeustietoa.
HUOM
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut
merkit
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
•
digitaaliset tiekartat99 eivät ole ajan
tasalla, niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot100.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 345)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
HUOM
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
alueita varten.
* Valinnais-/lisävaruste. 351
KULJETTAJAN TUKI
Driver Alert Control
VAROITUS
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa huomaamaan
epävarma ajotapansa, esim. jos hänen huomionsa on siirtynyt toisaalle tai hän on nukahtamassa.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla
teillä. Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h (40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Driver Alert Control -toimintoa ei saa käyttää ajovuoron pidentämiseen, vaan kuljettajan täytyy suunnitella tauot tasaisin väliajoin ja huolehtia jaksamisestaan.
VAROITUS
Driver Alert Control -toiminnon varoitus
tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Autolla ajetaan horjuvasti kaistalla.
Jos ajotapa jatkuu horjuvana,
kuljettajaa varoitetaan tällä
kuljettajan näytön symbolilla
sekä äänimerkillä ja tekstiilmoituksella Aika pitää
tauko.
Jos varoitus annetaan tai tunnette väsymystä:
•
Pysäyttäkää auto turvallisesti ensi
tilassa ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin tai
muiden piristeiden vaikutuksen alaisena.
Jos autossa on Sensus Navigation* ja toiminto
Lepopysähdysopastus on aktivoitu, näytetään myös ehdotuksia sopivasta taukopaikasta.
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
DAC seuraa auton sijaintia kaistalla.
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin.
352
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
Driver Alert Control-toiminnon
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Driver Alert Control (DAC) -toiminto voidaan
aktivoida tai deaktivoida.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa
sen merkintä toiminnon aktivointia tai
deaktivointia varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (s. 352)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Driver Alert Control-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
(s. 353)
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen
Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä (s. 354)
353
KULJETTAJAN TUKI
Levähdyspaikkaopastuksen
valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
Jos autossa on Sensus Navigation*, kuljettaja
voi aktivoida oppaan, joka voi ehdottaa automaattisesti sopivaa levähdyspaikkaa, kun
Driver Alert Control (DAC) antaa varoituksen.
Käyttäjä voi valita, onko toiminto
Lepopysähdysopastus aktivoitu vai deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
uraisella tienpinnalla.
VAROITUS
Driver
Tietyissä tilanteissa kuljettajan väsymys ei
välttämättä vaikuta ajotapaan – esim. käytettäessä Pilot Assist* -toimintoa – sillä
seurauksella, että kuljettaja ei saa varoitusta DAC-toiminnolta.
3. Merkitkää Lepopysähdysopastus tai
poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia tai deaktivointia varten.
Kaista-avustajan (LKA101) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että
auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä
ohjauspyörää.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65–200 km/h (40–125 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie
on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
Tästä syystä, jos tuntuu vähäistäkin väsymystä, on hyvin tärkeää aina pysäyttää auto
ja pitää tauko riippumatta siitä, onko toiminto varoittanut vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kaista-avustaja
Driver Alert Control (s. 352)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
354
Driver Alert Control (s. 352)
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla
heikon ohjausmomentin ohjauspyörään.
• Varoitus aktivoitu: Jos auto on ylittä-
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
mässä reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää.
On olemassa myös vaihtoehto, jossa sekä
ohjausapu että varoitus on aktivoitu samanaikaisesti.
HUOM
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei kaistaavustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä.
Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii
seuraavasti:
• Kaista-avustin aktivoitu: Kun auto lähestyy sivuviivaa, toiminto ohjaa aktiivisesti
101 Lane
Keeping Aid
}}
355
KULJETTAJAN TUKI
||
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
Jos kuljettaja ei noudata kehotusta ja ala
ohjata, toiminto siirtyy valmiustilaan ja tämä
ilmoitus näytetään:
• Lane Keeping Aid Valmiudessa, kunnes
ohjausta käytetään
Toiminto ei ole tämän jälkeen käytettävissä,
ennen kuin kuljettaja alkaa jälleen ohjata
autoa.
Kaista-avustajan aktivointi tai
deaktivointi
Kaista-avustintoiminto (LKA102) on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii
reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan,
ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta
– esim. käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.
Kädet ohjauspyörällä
Jotta ohjausapu ja kaista-avustin toimivat, kuljettajan täytyy pitää molemmat kädet ohjauspyörällä. Järjestelmä tarkistaa asian jatkuvasti.
Jos kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, kuuluu varoitusääni ja kuljettajalle näytetään kehotus ohjata autoa
aktiivisesti:
• Lane Keeping Aid Ohjaa autoa
356
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Kaista-avustajan aktivointi tai deaktivointi
(s. 356)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 357)
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja toimintoa varten (s. 358)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kaista-avustaja (s. 354)
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen
valinta (s. 357)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 357)
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan
avustusvaihtoehtojen valinta
Kuljettaja voi valita, miten kaista-avustimen
(LKA103) tulee toimia auton poistuessa omalta
kaistaltaan.
1. Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2. Valitkaa kohdassa Lane Keeping Aid tila, millä tavalla toiminnon tulee toimia:
• Kaista-avustin - kuljettaja saa ohjausapua ilman varoitusta.
• Molemmat – kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää ja ohjausta
tuetaan.
• Varoitus – kuljettajaa ainoastaan varoitetaan värisyttämällä ohjauspyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 354)
Kaista-avustajan rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tietyissä vaativissa tilanteissa kaista-avustajan (LKA104) voi olla vaikea auttaa kuljettajaa
oikealla tavalla – tällöin suosittelemme toiminnon sulkemista.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaista-avustaja (s. 354)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 262)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
tietyö
talvikeli
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät
tai niitä ei ole.
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan
reunamerkinnät
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
Toiminto ei pysty havaitsemaan puomeja, kaiteita tms. esteitä ajoradan vieressä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
102 Lane
103Lane
104 Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
357
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
tää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Kaista-avustajan (LKA105) toimintoja koskevia
erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esitSymboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Lane Keeping Aid
Ohjaa autoa
Lane Keeping Aid
Valmiudessa, kunnes ohjausta käytetään
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
105 Lane
358
Keeping Aid
LKA-toiminnon ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
KULJETTAJAN TUKI
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kaista-avustaja (s. 354)
Kaista-avustajan näyttönäkymä (s. 360)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 357)
359
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan näyttönäkymä
Ei käytettävissä
Kaista-avustaja
visualisoidaan symbolilla kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Käytettävissä
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat HARMAITA.
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja, nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Ohjausavun/varoituksen näyttö
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat VALKOISIA.
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa tai molempia sivuviivoja.
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat VÄRILLISIÄ.
Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä
varoittaa ja/tai yrittää ohjata auton takaisin
ajokaistalle.
106Lane
360
Keeping Aid
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
(LKA106)
Kaista-avustaja (s. 354)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 357)
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin
voi auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa
siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai
esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.
Toiminto koostuu näistä osatoiminnoista:
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
VAROITUS
•
•
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Ohjausavun aktivointi tai deaktivointi törmäyksen uhatessa (s. 362)
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 362)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 363)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 364)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 365)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset (s. 366)
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
HUOM
Kuljettaja päättää aina siitä, paljonko auton
tulee ohjata – auto ei voi koskaan ottaa
komentoa.
* Valinnais-/lisävaruste. 361
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausavun aktivointi tai
deaktivointi törmäyksen uhatessa
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
Ohjausavustin on valinnainen – kuljettaja voi
joko ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori107.
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään
se aktiivisena, koska se voi useimmissa
tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu ulosajon uhatessa voi auttaa kuljettajaa ja vähentää riskiä auton ajautumisesta pois tieltä ohjaamalla autoa aktiivisesti
takaisin tielle.
Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:
•
•
Vain ohjausapu
Ohjausapu ja jarrutus
Vain ohjausapu
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 361)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 365)
Ohjausavun aktivoituminen.
107 Joillakin
362
markkina-alueilla asetus, joka oli käytössä sammutettaessa moottori, aktivoidaan uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu ja jarrutus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 361)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 365)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa voi auttaa
kuljettajaa, jonka huomio on herpaantunut ja
joka ei huomaa auton olevan siirtymässä vastaantulijoiden kaistalle.
Ohjausavun ja jarrutuksen aktivoituminen.
Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ajosuuntansa perusteella ylittämässä tienreunan, toiminto alkaa
ohjata sitä takaisin ajokaistalle. Jos ohjaustoimenpide ei ole riittävä tieltä suistumisen välttämiseksi, aktivoidaan jarrutus.
Toiminto ei sen sijaan ohjaa autoa eikä käytä
jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto
huomaa kuljettajan ajavan autoa aktiivisella
tavalla, se ei aktivoidu.
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto
Yhtä aikaa ohjaustoimenpiteen aktivoituessa
aktivoituu myös kuljettajan tukijärjestelmien
törmäysvaroitus. Törmäysvaroitukseen kuuluvaa jarrutusvaroitusta ei kuitenkaan anneta.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
}}
363
KULJETTAJAN TUKI
||
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja
vastaan tulee toinen ajoneuvo, toiminto voi
auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin
omalle kaistalle.
Toiminto ei sen sijaan anna ohjausapua, jos
suuntavilkkua käytetään. Jos toiminto huomaa
kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se
ei aktivoidu.
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu peräänajon uhatessa voi auttaa
kuljettajaa, jonka huomio on kiinnittynyt
muualle ja joka ei huomaa auton olevan poistumassa omalta kaistalta, kun vastaan tulee
muuta liikennettä.
•
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Sivutaustapeilien valot vilkkuvat ohjaustuen
aikana riippumatta siitä, onko BLIS108-toiminto aktivoitu vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toiminto voi auttaa myös silloin, kun kuljettaja
tietoisesti vaihtaa ajokaistaa käyttäen suuntavaloa, mutta ei huomaa toista, lähestyvää ajoneuvoa.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 361)
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 299)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 365)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 361)
BLIS* (s. 336)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 365)
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Toinen ajoneuvo kuolleessa kulmassa
Oma auto
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja
kuolleessa kulmassa on toinen ajoneuvo tai
nopeasti liikkuva ajoneuvo lähestyy viereisellä
kaistalla, toiminto voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin omalle kaistalle.
108Blind
364
Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
• pienempien ajoneuvojen, kuten esim.
moottoripyörien, kohdalla
•
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
•
teillä/kaistoilla, joiden reunamerkinnät
ovat epäselvät tai niitä ei ole
•
ajonopeusvälin 60–140 km/h
(37–87 mph) ulkopuolella
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 361)
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 362)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 363)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 364)
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin suosittelemme sen sulkemista.
* Valinnais-/lisävaruste. 365
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja
ilmoitukset
Joukko ohjausapua koskevia symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäyksen välttämisen avustin
Toiminnon aktivoituessa kuljettajalle näytetään aktivoitumista koskeva ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
366
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 361)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 365)
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkan toiminto voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla
yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava
äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä, mutta katkeaa auton seistyä paikallaan
n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen myös auton
seistessä paikallaan.
VAROITUS
Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan
esteeseen ollessa enintään n. 30 cm (1 ft)
äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä oleva aktiivisen tunnistimen kenttä on
täytetty.
Kun etäisyys sivulla olevaan esteeseen on
enintään n. 25 cm (0,8 ft), ääni on voimakkaasti sykkivä ja aktiivisen sektorikentän väri
vaihtuu ORANSSISTA PUNAISEKSI.
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton
ja havaittujen esteiden välillä.
Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee.
Mitä lähempänä autosymbolin edessä/takana
merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Sivusektoreiden väri muuttuu auton ja esteen
välisen etäisyyden lyhentyessä.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös
päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
HUOM
Autosymbolia lähinnä olevaa sektoria
lukuun ottamatta äänivaroituksia annetaan
vain esineistä, jotka ovat suoraan auton
ajoreitillä.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja
sivuille* (s. 368)
Pysäköintitutkan aktivointi tai deaktivointi*
(s. 369)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 367
KULJETTAJAN TUKI
•
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
(s. 371)
Pysäköintitutka eteenpäin,
taaksepäin ja sivuille*
•
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 370)
Pysäköintitutka käyttäytyy eri tavoin riippuen
siitä, mikä osa autosta lähestyy estettä.
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarrua
käytetään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
Eteenpäin
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Taaksepäin
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft).
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Mittausalue ulottuu n. 80 cm (2,5 ft) auton
eteen.
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft).
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto
rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä
tai kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
368
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mittausalue ulottuu n. 1,5 metriä (5 ft) auton
taakse.
ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Pysäköintitutkan aktivointi tai
deaktivointi*
Peruutettaessa auton sähköjärjestelmään kytketyn perävaunun kanssa takapysäköintitutka
deaktivoidaan automaattisesti.
Mittausalue on n. 25 cm (0,8 ft) auton sivuilta
ulospäin.
Pysäköintitutkatoiminto voidaan aktivoida tai
deaktivoida.
Pysäköintitutkan etu- ja sivutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä
moottori ja tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin tai peruutusvaihde valitaan.
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
Sivuilla
Sivutunnistimien havaitsemisalue kasvaa kuitenkin huomattavasti etupyörien ohjauskulman kasvaessa, ja ohjauspyörän ääriasennossa voidaan havaita enintään noin 90 cm:n
(3 ft) etäisyydellä vinosti auton takana tai
edessä sijaitsevat esteet.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 367)
Pysäköintiavun tunnistinkentät (s. 377)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Jos autossa on pysäköintiapukamera*, pysäköintitutka voidaan aktivoida tai deaktivoida
myös kyseisessä kameranäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 367)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 370)
Varoitussignaali sykkii voimakkaasti, kun etäisyys
esteeseen on vähemmän kuin noin 25 cm (0,8 ft).
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
* Valinnais-/lisävaruste. 369
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan rajoitukset
Pysäköintiapu ei pysty havaitsemaan kaikkea
kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi
olla joissain tilanteissa rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista
pysäköintiavun rajoituksista:
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.
370
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
HUOM
Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty vetokoukku, sen ulkonema lasketaan
mukaan toiminnon mitatessa etäisyyttä
auton takana oleviin esineisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 367)
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva tieto ei ole aina luotettavaa
tällaisissa tilanteissa.
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja,
jotka johtuvat ulkoisista äänilähteistä, joiden ultraäänitaajuus on sama kuin millä järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät jne.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiavun symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/
esineistä ei anneta.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 367)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 370)
* Valinnais-/lisävaruste. 371
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*110
apuviivan
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa
sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla
esteet kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.
Pysäköintiapukamera on tukitoiminto, joka
aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde. Se voidaan myös aktivoida käsin
keskinäytön kautta.
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert
-toiminnon
Esineet/esteet voivat olla lähempänä autoa
kuin mitä näytöstä katsottuna näyttää.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
Esimerkki kameranäkymästä.
Lähennä109 – zoomaus lähemmäs/
kauemmas
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki
kamerat
PAS* – aktivoi/deaktivoi pysäköintiavun
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
109Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
110 Ei saatavana kaikkiin malleihin ja kaikilla markkina-alueilla.
372
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset (s. 380)
Pysäköintiapukameroiden sijainti
ja kuvausalue*
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
•
•
Pysäköintitutka* (s. 367)
Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-, etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän.
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 373)
Pysäköintiapukameran apuviivat* (s. 375)
Pysäköintiavun tunnistinkentät (s. 377)
Pysäköintiapukameran aktivointi (s. 378)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 373
KULJETTAJAN TUKI
||
360°:n näkymä*
Jos autossa on myös
Pysäköintiapujärjestelmä*, etäisyys havaittuihin esteisiin näytetään erivärisillä kentillä.
Eteenpäin
Kamerat voidaan aktivoida automaattisesti tai
käsivalintaisesti.
Taaksepäin
Etupysäköintikamera on asennettu säleikköön.
Pysäköintikameroiden "näkökenttä" ja keskimääräinen peittoalue.
Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.
360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen
kukin kameranäkymä:
•
Painakaa haluamanne kameran "näkökenttää" näytössä, esim. etukameran edessä/
yläpuolella olevaa pintaa.
Aktiivinen kamera osoitetaan
kamerasymbolilla keskinäytön autosymbolin päällä.
374
Kamera taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen
auton takana. Joissakin malleissa myös osa
puskurista sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa
aidan läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa
enintään 25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen
etukamera sammuu.
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h
(30 mph) ja ajonopeus laskee ajonopeuden
22 km/h (14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Sivut
Pysäköintiapukameran apuviivat*
Pysäköintiapukamerat näyttävät viivoilla näytössä, missä auto on suhteessa ympäristöön.
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta,
mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja voi
nähdä auton kulkeman reitin – myös sen kääntyessä.
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja kulmat.
HUOM
Sivukamerat on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
jota ei ole sähköisesti kytketty autoon,
näytön apuviivat osoittavat sen linjauksen, jonka auto ottaa – ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä apuviivoja, kun
perävaunu on sähköisesti kytketty
auton sähköjärjestelmään.
•
Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä
kuvaa.
Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 372)
Pysäköintiapukameran aktivointi (s. 378)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
Esimerkkejä apuviivoista.
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen, ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan
aiotun ajolinjan – tämä voi helpottaa taskupysäköintiä, peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 375
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
•
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä näkyy vain auton takana oleva
alue – tarkkailkaa tällöin huolellisesti
auton sivuja ja etuosaa, kun käännätte
ohjauspyörää peruuttaessanne.
•
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen auton takaosan suhteen, kun
kameranäkymä eteenpäin on valittu.
•
Huomatkaa, että apuviivat näyttävät
lyhimmän tien – varokaa siksi erityisesti, että auton kyljet eivät osu mihinkään/kulje minkään yli käännettäessä
ohjauspyörää ajettaessa eteenpäin tai
ettei keula osu mihinkään/kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää
peruutettaessa.
Apuviivat 360°:n näkymässä*
Vetokoukun apuviiva*
360°:n näkymä apuviivoilla.
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja
sivulla:
•
•
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.
Kun valittuna on etu- tai takakamera, apuviivat
näytetään auton ajosuunnasta riippumatta.
Kun valittuna on sivukamera, apuviivat näytetään vain peruutettaessa.
Vetokoukku apuviivalla.
Vetok. – vetokoukun apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun
kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun
ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
376
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Vetokoukun ajatellun "radan" apuviivat
näytetään - ja samalla auton apuviivat
poistuvat näytöstä.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida
näyttää samanaikaisesti.
Pysäköintiavun tunnistinkentät
Jos auto on varustettu pysäköintiavulla*, etäisyys näytetään 360°:n näkymässä värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
2. Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa
tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 372)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 373)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
•
Vetokoukku* (s. 445)
vähetessä – KELTAISESTA ORANSSIN kautta
PUNAISEKSI.
Kenttäväri taaksepäin
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Kenttäväri
eteenpäin
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Tunnistinkentän ollessa PUNAINEN sykkivä
merkkiääni vaihtuu jatkuvaksi.
Näyttöruudun autosymbolissa voi näkyä värillisiä tunnistinkenttiä.
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 377
KULJETTAJAN TUKI
||
Tunnistinkentät sivuille
Varoitussignaalit riippuvat auton aiotusta ajolinjasta. Ohjauspyörää käännettäessä järjestelmä voi siksi varoittaa myös vinosti auton
edessä tai takana, ei vain suoraan edessä tai
takana olevista esteistä.
Sivukentän väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen pienenee – KELTAISESTA PUNAISEKSI.
Kenttäväri
sivuilla
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Punainen
0–0,25 (0–0,8)
PUNAISESSA tunnistuskentässä sykkivä äänisignaali vaihtuu voimakkaasti sykkiväksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pysäköintitunnistimien sektorit, joilla esteitä voidaan
havaita.
Vasemmanpuoleinen etutunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla eteenpäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
Kameranäkymä peruutettaessa
Valittaessa peruutusvaihde näytössä näkyy
360°:n näkymä, jos se tai toinen sivunäkymistä oli viimeksi käytetty kameranäkymä,
muutoin näytetään takanäkymä.
Kameranäkymä aktivoitaessa kamera
käsin
Aktivoikaa pysäköintikamera
tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Pysäköintiapukamera* (s. 372)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 373)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
Näytössä näytetään tämän
jälkeen ensisijaisesti viimeksi
käytetty kameranäkymä.
Jokaisen moottorin käynnistyksen jälkeen
aiemmin näytetty sivunäkymä korvataan kuitenkin 360°:n näkymällä ja aiemmin näytetty
zoomattu takanäkymä pelkällä takanäkymällä.
Sektori, jolla kentän väri on PUNAINEN ja
varoitusääni voimakkaasti sykkivä
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
Oikeanpuoleinen takatunnistinkenttä
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Estesektori auton aiotulla taaksepäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
378
Pysäköintitutka* (s. 367)
Pysäköintiapukameran aktivointi
Pysäköintiapukamera aktivoituu automaattisesti, kun peruutusvaihde valitaan, tai se voidaan kytkeä päälle keskinäytön toimintopainikkeilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
Etunäkymä sammuu ajonopeudella 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajan keskittymistä ajamiseen – se aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos ajonopeus laskee nopeuteen 22 km/h (14 mph) 1 minuutin sisällä edellyttäen, että nopeus ei ole ylittänyt 50 km/h
(31 mph).
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 372)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 370)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
* Valinnais-/lisävaruste. 379
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai
keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/
esineistä ei anneta eikä ajolinjoja näytetä.
Kamera ei toimi.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
380
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 372)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
VAROITUS
(PAP111)
Aktiivinen pysäköintitutka
voi auttaa
kuljettajaa ohjailemaan autoa pysäköitäessä.
Toiminto voi myös auttaa ohjaamaan poistuttaessa taskupysäköintipaikasta.
Toiminto tarkistaa ensin, onko tilaa riittävästi,
ja auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton sitten
pysäköintipaikkaan.
•
Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja
tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava
milloinkin.
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Taskupysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan* avulla (s. 386)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 386)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 389)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
111
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 262)
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista
pysäköintitutkaa* (s. 382)
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
(s. 383)
Park Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste. 381
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitavat käytettäessä
aktiivista pysäköintitutkaa*
Suorakulmainen pysäköinti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivista pysäköintitutkaa (PAP112) voidaan
käyttää sekä taskupysäköinnissä että kohtisuorassa pysäköinnissä.
Rinnakkaispysäköinti
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Taskupysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
(s. 386)
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3. Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/
taaksepäin.
Toiminto Pysäköinnistä poistuminen voi
myös auttaa auton poistumista taskupysäköintipaikasta.
112 Park
382
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity,
suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole
mahdollista.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
(PAP113)
Aktiivinen pysäköintitutka
auttaa kuljettajaa pysäköimään kolmessa vaiheessa.
Toiminto voi myös auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
Toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa – kuljettajan tehtävänä on:
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (taakse-/eteenpäin) – äänimerkki osoittaa kuljettajalle, koska hänen
tulee vaihtaa vaihdetta
säädellä ja ylläpitää turvallista nopeutta
jarruttaa ja pysähtyä.
Symbolit, grafiikka ja/tai teksti osoittavat keskinäytössä, koska eri vaiheet on tehtävä.
Toiminto voidaan aktivoida, jos seuraavat
ehdot täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua
Nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
HUOM
Auton ja pysäköintipaikkojen välisen etäisyyden on oltava 0,5–1,5 metriä
(1,6–5,0 ft), kun toiminto etsii pysäköintipaikkaa.
113 Park
Assist Pilot
Pysäköinti aktiivisen pysäköintitutkan
avulla
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3. Auto sijoitetaan tilaan – järjestelmä voi
pyytää kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta ja
jarruttamaan.
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida
keskinäytön toimintonäkymässä.
Etsintämenettely taskupysäköintiä varten.
Siihen pääsee myös kameranäkymistä.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Etsintämenettely kohtisuoraa pysäköintiä varten.
Ajakaa enintään ajonopeudella 30 km/h
(20 mph) ennen pysäköintiä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 383
KULJETTAJAN TUKI
||
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköi.
> Toiminto etsii ja tarkistaa, onko pysäköintiala riittävän suuri.
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
3. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti ilmaisevat keskinäytössä, että sopiva pysäköintitasku on löytynyt.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
HUOM
3. Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
HUOM
Peruutusmenettely taskupysäköintipaikkaan.
Toiminto etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
•
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan
puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen
sijaan pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
Peruutusmenettely kohtisuoraan pysäköintipaikkaan.
1.
384
2. Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h (4 mph).
Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata,
ja kytkekää peruutusvaihde.
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä,
kun toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes
ohjauspyörä on kääntynyt valmiiksi
ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin
aloitetaan.
KULJETTAJAN TUKI
Auton sijoittaminen pysäköintipaikkaan
1.
Siirtäkää vaihteenvalitsin järjestelmän neuvomaan asentoon, odottakaa, kunnes
ohjauspyörää on käännetty, ja ajakaa
hitaasti eteenpäin.
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
3. Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
reitillä ajoneuvon tai jalankulkijan, auto jarrutetaan automaattisesti pysähdyksiin asti.
Tämän jälkeen kuljettajan näytössä näytetään
ponnahdusilmoitus, jossa kuljettaja voi keskeyttää pysäköinnin painamalla Peruuta tai
jatkaa sitä painamalla Jatka.
Valittuanne Jatka toimikaa seuraavasti:
–
4. Olkaa valmiina jarruttamaan autoa, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
Asemointimenettely taskupysäköintipaikkaan.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan
suoritettu. Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen vain kuljettaja voi arvostella, milloin auto on
kunnolla pysäköity.
Tarkistakaa, että auton ympärillä ei ole
ketään, ja noudattakaa keskinäytön
ohjeita, esim.:
Jatkaaksesi – Aja hitaasti kauemmas
kohteesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 386)
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun aktiivinen
pysäköintiapu (PAP114) käyttää tunnistimia
verrattuna tilanteeseen, jossa pysäköintitutka käyttää niitä.
Asemointimenettely kohtisuoraan pysäköintipaikkaan.
Automaattijarrutus pysäköinnin aikana
Jos pysäköintitunnistimet rekisteröivät pysäköinnin aikana auton edessä tai takana aiotulla
114 Park
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste. 385
KULJETTAJAN TUKI
Taskupysäköintipaikasta
poistuminen aktiivisen
pysäköintitutkan* avulla
Pysäköinnistä poistuminen -toiminto voi
auttaa kuljettajaa poistumaan taskupysäköintipaikasta.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity,
suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole
mahdollista.
Toiminto Pysäköinnistä
poistuminen aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä tai kameranäkymässä.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköinnistä poistuminen.
3. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen - noudattakaa ohjeita
samalla tavalla kuin pysäköitäessä.
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa"
taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja
voi joutua kääntämään ohjauspyörän takaisin
maksimaaliseen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Jos toiminto tulkitsee, että kuljettaja voi poistua pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi
siltä, että auto on vielä pysäköintitaskussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 386)
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP115) ei pysty
havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja
sen toiminta voi siksi olla rajoitettua.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien havaitsemisaluetta korkeammalla olevia kohteita ei huomioida laskettaessa pysäköintiliikettä, joten toiminto
saattaa kääntää auton liian aikaisin pysäköintipaikkaan – siksi tällaisia pysäköintipaikkoja on vältettävä.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista
aktiivisen pysäköintitutkan rajoituksista:
2. Valitkaa suuntavilkulla, mihin suuntaan
auton tulee poistua pysäköintitaskusta.
115 Park
386
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköinti keskeytetään
TÄRKEÄÄ
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
•
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
•
lukkiutumattomien jarrujen tai elektronisen vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen - esim. yhden pyörän menettäessä
pitonsa liukkaalla tiellä
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
•
jos pysäköintitunnistimet rekisteröivät
pysäköinnin aikana auton edessä tai
takana aiotulla reitillä ajoneuvon tai jalankulkijan, autoa jarrutetaan automaattisesti
pysähdyksiin asti.
Joissakin olosuhteissa toiminto ei havaitse
pysäköintitaskuja – syynä voi olla jokin
ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii
samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa
tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
116 "Hyväksytyillä
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa, jos kuormattuja
esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa
sen, ettei pysäköintitaskua mitata oikealla
tavalla.
•
Pysäköintipaikkaa etsittäessä ja mitattaessa toiminto ei ehkä havaitse pysäköintipaikassa syvällä olevia kohteita.
•
Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina
voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton
ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita116 sekä
oikeita rengaspaineita – se vaikuttaa toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Toiminto lähtee ko. paikalle pysäköityjen
ajoneuvojen sijainnista – jos nämä on asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman
auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä
ulos muita pysäköityjä autoja enemmän.
•
Toiminto on suunniteltu pysäköintiin suorilla kaduilla, ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin. Varmistakaa tämän vuoksi, että auto
on kulloistenkin pysäköintitaskujen kanssa
yhdensuuntainen, kun toiminto mittaa
tilan.
Kuljettajan vastuu
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että toiminto
on apuväline, ei virheetön täysautomaattinen
toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina keskeyttämään pysäköiminen.
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
•
Kuljettaja on aina vastuussa sen arvioimisesta, sopiiko toiminnon tarjoama tila
pysäköintiin.
•
Älkää käyttäkö toimintoa, jos lumiketjut tai
varapyörä on asennettuna.
renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
}}
387
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
388
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 262)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 317)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Aktiivisen pysäköintiavun (PAP117) ilmoitukset
voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai
keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
117
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 386)
Park Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste. 389
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
Auton käynnistämiseksi:
Kun etäavain on matkustamossa, auto käynnistetään ohjauspyörän vieressä olevalla
käynnistyspainikkeella.
1.
Etäavaimen pitää olla autossa. Passive
Start -järjestelmällä varustetuissa autoissa
avaimen pitää olla matkustamon etuosassa. Auton valinnaisen avaimettoman
lukitsemisen/lukituksen avaamisen* yhteydessä riittää, että avain on jossain auton
sisällä.
2. Pitäkää jarrupoljin täysin painettuna1. Jos
autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa, että P- tai N-vaihdeasento on valittu.
Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on
varmistettava, että vaihdevipu on vapaaasennossa tai kytkinpoljin alaspainettuna.
3. Painakaa käynnistyspainiketta.
Käynnistyspainikkeen sijainti.
VAROITUS
Ennen käynnistämistä:
•
•
•
Kiinnittäkää turvavyö.
Säätäkää istuin, ohjauspyörä ja peilit.
Tarkistakaa, että voitte painaa jarrupolkimen täysin pohjaan.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti auton käynnistykseen, koska auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start).
1
392
HUOM
Dieselmoottorilla varustetuissa autoissa voi
esiintyä viive ennen käynnistyksen aloittamista.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori
toimii, kunnes moottori käynnistyy tai ylikuumenemissuoja katkaisee.
takaa etäavain varmistuslukijaan. Yrittäkää
käynnistystä sen jälkeen uudelleen.
Varmistuslukijan sijainti.
HUOM
Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että sen kohdalla ei ole muita
auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita).
Varalukijan kohdalla olevat auton avaimet
voivat häiritä toisiaan.
Vikailmoitukset
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, sijoit-
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen, odottakaa 3 minuuttia ennen uutta
yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku
saa aikaa palautua.
•
•
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
Auton moottorin sammuttaminen
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 443)
Auto sammutetaan ohjauspyörän vieressä
olevalla käynnistyspainikkeella.
•
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti,
jos autossa on lapsia.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Auton moottorin sammuttaminen (s. 393)
Jännitetilat (s. 394)
Käynnistyspainikkeen sijainti.
Auton moottorin sammutus:
–
Painakaa käynnistyspainiketta – auto
sammutetaan.
Jos automaattivaihteistolla varustetun auton
vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa tai jos auto
rullaa:
–
Painakaa käynnistyspainiketta ja pitäkää
sitä painettuna, kunnes auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
}}
393
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 443)
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
Jännitetilat
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja
käyttöön.
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna
voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa kolmeen eri tasoon – 0, I ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä tasot nimellä "jännitetila".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin jännitetilassa/
kullakin tasolla:
Taso
0
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetäänA.
•
Sähkökäyttöisiä* istuimia voidaan säätää.
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä
voidaan käyttääA.
•
Infotainment-järjestelmää voidaan käyttääA.
Tässä tilassa toiminnot ovat ajastettuja ja ne kytketään hetken kuluttua
automaattisesti pois päältä.
394
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Taso
I
Toiminnot
•
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, matkustamon 12 V:n pistorasiaa, Bluetooth-yhteyttä, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä
voidaan käyttää.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
12 V:n pistorasiaa* kuormatilassa voidaan käyttää.
•
Infotainment-järjestelmä käynnistyy automaattisesti, jos se oli
käynnissä, kun autosta poistuttiin.
Virrankulutus kuormittaa akkua
tässä jännitetilassa.
II
•
•
•
Valonheittimet sytytetään.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.
Tämä jännitetila kuluttaa paljon
virtaa akusta ja sitä tulee sen
vuoksi välttää!
A
Aktivoituvat myös avattaessa ovi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 443)
Jännitetilan valitseminen
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja
käyttöön.
Jännitetilan valitseminen
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
Käynnistyspainikkeen sijainti.
•
Jännitetila 0 – avatkaa auton lukitus ja
säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla
varustetuissa autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 395
KÄYNNISTYS JA AJO
||
•
Jännitetila I – painakaa käynnistyspainike
sisään ja vapauttakaa se.
•
Jännitetila II – painakaa painike sisään ja
pitäkää sitä painettuna n. 5 sekunnin ajan.
Vapauttakaa painike tämän jälkeen.
•
Paluu jännitetilaan 0 – palatkaa jännitetilaan 0 tilasta I ja II painamalla käynnistyspainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 393)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 443)
Alkolukko*
Alkolukon ohituskytkentä*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
Autossa on liittymä Volvon suosittelemien erimallisten ja eri valmistajien alkolukkojen sähkökytkentää varten. Liittymä helpottaa alkolukon kytkentää ja antaa mahdollisuuden integroituun toimintaan, jonka aikana auton päänäytössä näytetään alkolukkoon liittyviä ilmoituksia. Tietoa eri alkolukoista saa kyseisten
alkolukkojen valmistajien käyttöohjekirjoista.
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
Käytöstä poistaminen kyseisen alkolukon
kautta: ks. asiaa koskevat ohjeet.
VAROITUS
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
396
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 396)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin käynnistämistä* (s. 397)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
HUOM
Kaikki ohikytkentätoiminnon aktivoinnit kirjataan ja tallennetaan alkolukon ohjausyksikköön. Ohikytkentää ei voi peruuttaa.
Näyttöön tulee ilmoitus Puhalla alkolukkoon
Ohitus?:
•
Jos "Cancel/Yes" näytetään, valitkaa ohitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisten painikkeiden oikealle osoittavaa
nuolta ja sitten painiketta O.
•
Jos "Yes" näytetään, valitkaa ohitus painamalla O-painiketta.
Alkolukko on nyt ohitettu ja auto voidaan käynnistää.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan joukko
mahdollisia ohituskytkentöjä, jotka on kyettävä
tekemään ennen huollon tilaamista.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Alkolukko* (s. 396)
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä*
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin käynnistämistä* (s. 397)
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Muistettavaa
Jännitetilat (s. 394)
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 396)
Alkolukko* (s. 396)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Jarrutoiminnot
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Käyttö- ja seisontajarrun lisäksi auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla. Ne voivat helpottaa kuljettajaa esim.
siten, että jalkaa ei tarvitse pitää jarrupolkimella liikennevaloissa, lähdettäessä liikkeelle
ylämäkeen tai ajettaessa alamäkeen.
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto Hold)
•
•
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
•
•
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
City Safety
Alamäkiavustin (Hill Descent Control)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjarru (s. 398)
Seisontajarru (s. 400)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 404)
•
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen (s. 405)
•
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 405)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 397
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
City Safety™ (s. 322)
Käyttöjarru
Lukkiutumattomat jarrut
Alamäkiavustin* (s. 424)
Käyttöjarru on osa jarrujärjestelmää.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri
vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.
Autossa on lukkiutumattomat jarrut (ABS2),
jotka estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
Kun auto on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän automaattinen testaus voidaan tehdä
alhaisella ajonopeudella. Testauksen voi
havaita jarrupolkimen sykkimisestä.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa
käynnissä.
Jos jalkajarrua painetaan moottorin ollessa
sammutettuna, poljintuntuma on kova ja auton
jarruttamiseen tarvitaan enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna jarrujen rasitusta on
vähennettävä moottorijarrutuksella manuaalisessa vaihdeasennossa. Moottorijarrutusta
hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään
samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin
kuin ajettaessa sitä ylöspäin. Käyttäkää ajotilaa Off Road*, saadaksenne tehostetun moottorijarrutuksen ajettaessa jyrkissä alamäissä
hitailla nopeuksilla.
2 Anti-lock
398
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Tarkastakaa jarrunestemäärä.
Jos määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä:
Automaattinen toiminnan tarkastus.
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Braking System
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on voinut syntyä vika.
•
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso
on normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei
saa enää ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy
tutkia.
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä
auttaa lisäämään jarrutusvoimaa jarrutettaessa ja voi siten lyhentää jarrutusmatkaa.
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima voidaan vahvistaa tasolle, jolloin
ABS-järjestelmä alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
HUOM
Kun BAS aktivoidaan, jarrupoljin painuu
hieman tavallista alemmaksi, painakaa
(pitäkää) jarrupoljinta painettuna niin pitkään kuin on tarpeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 399)
•
•
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 405)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 404)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
(s. 399)
•
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 400)
•
•
Jarrujärjestelmän kunnossapito (s. 400)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
(BAS3)
Kun jarrupoljin vapautetaan, kaikki jarrutus
päättyy.
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa
sateessa jarruttamatta voi jarruvaikutus
ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.
Tämä voi olla tilanne myös auton pesun jälkeen. Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää sen vuoksi suurempi
etäisyys edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon vallitseva liikennetilanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 398)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 400)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 398)
Jarruvalot (s. 146)
3 Brake
Assist System
399
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarruttaminen suolatuilla
ajoradoilla
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja
jarrupaloille muodostua suolakerros.
Tämä voi pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen
vuoksi erityisen pitkä turvaväli edellä olevaan
ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
•
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan
jarrutettaessa.
•
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Jarrujärjestelmän kunnossapito
Seisontajarru
Tarkistakaa jarrujärjestelmän komponentit
säännöllisesti kulumisen varalta.
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Jarrupalojen ja -levyjen vaihdon jälkeen jarruvaikutus on sovitettu vasta muutamien satojen
kilometrien (mailien) ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt
jarruvaikutus painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo suosittelee, että asennetaan
vain Volvoonne hyväksytyt jarrupalat.
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla
kaksi pyörää.
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 398)
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 399)
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 398)
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni.
Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
400
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 401)
•
Pysäköinti mäkeen (s. 403)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 403)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 404)
Seisontajarrun aktivointi ja
deaktivointi
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun seisontajarru
on aktivoitu.
Seisontajarrun kytkentä
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
Automaattinen aktivointi
Seisontajarru aktivoituu automaattisesti
1.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy,
kun seisontajarru on aktivoitu.
2. Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
4 Koskee
automaattivaihteistoa.
•
kun auto on sammutettu ja seisontajarrun
automaattisen kytkemisen asetus on aktivoitu keskinäytössä.
•
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P4.
•
jos Auto hold -toiminto (automaattinen
jarru seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja
• auto on seissyt pidemmän aikaa (5–
10 minuuttia) paikallaan
•
•
auto sammutetaan
kuljettaja poistuu autosta.
}}
401
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan aktivoida auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutustapahtuma
keskeytyy, kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan.
Automaattinen deaktivointi
1. Käynnistäkää moottori.
Seisontajarrun automaattisen
aktivoinnin asetus
2. Automaattivaihteistolla varustettu auto:
Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä
automaattisesti sammutettaessa auton moottori.
Asetuksen muuttaminen:
Painakaa jarrupoljinta jämäkästi. Valitkaa
vaihdeasento D tai R ja painakaa kaasua.
HUOM
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
Seisontajarrun deaktivointi
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto:
1.
Painakaa kytkinpoljinta ja kytkekää sopiva
vaihde. Vapauttakaa kytkin ja painakaa
kaasupoljinta.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
2. Painakaa My Car Seisontajarru ja
jousitus ja merkitkää toiminto
Seisontajarrun automaattinen
aktivointi tai poistakaa sen merkintä.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Automaattinen deaktivointi edellyttää sitä,
että kuljettaja on kiinnittänyt turvavyön tai
kuljettajan ovi on kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Manuaalinen deaktivointi
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
402
•
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin
asetus (s. 402)
•
•
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 403)
Seisontajarru (s. 400)
Pysäköinti mäkeen (s. 403)
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 401)
•
Seisontajarru (s. 400)
KÄYNNISTYS JA AJO
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarrun vian yhteydessä
Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne mäkeen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos seisontajarrua ei voida
deaktivoida tai aktivoida useidenkaan yritysten jälkeen.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru kytkettynä.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde
tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä
pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös
samanaikaisesti, kun auto lähtee liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
Jos auto on pysäköitävä, ennen kuin mahdollinen vika on korjattu, pyörät on käännettävä
samoin kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen on oltava asennossa P tai jos
autossa on käsivaihteisto, ykkösvaihteen on
oltava valittuna.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, seisontajarrua
ei voida vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 401)
•
•
•
Pysäköinti mäkeen (s. 403)
Käynnistysakku (s. 584)
Volvon huolto-ohjelma (s. 566)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 401)
403
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi
vapauttaa jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen, kun auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut
automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko
käyttöjarrua tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Liikkeellelähdössä jarrut vapautuvat automaattisesti, jos kuljettajan turvavyö on kiinnitetty tai kuljettajan ovi suljettu.
HUOM
Jarrutettaessa pysähdyksiin ylä- tai alamäessä jarrupoljinta on painettava hieman
kovempaa ennen sen vapauttamista, jotta
varmistetaan, että auto ei liiku lainkaan.
Pysäköintijarru aktivoidaan, jos
•
•
•
•
404
auto sammutetaan
kuljettajan ovi avataan
kuljettajan turvavyö irrotetaan
auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10
minuuttia) paikallaan.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto
käyttää käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Automaattisen jarrutuksen
aktivointi ja deaktivointi seistäessä
paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
aktivoidaan tunnelikonsolin painikkeella.
Symboli palaa, kun toiminto
käyttää seisontajarrua auton
pitämiseen paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja
deaktivointi seistäessä paikallaan (s. 404)
•
•
•
Käyttöjarru (s. 398)
Seisontajarru (s. 400)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 405)
–
Painakaa tunnelikonsolissa olevaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu. Aktivoitu toiminto
on käytössä myös auton seuraavalla
käynnistyskerralla.
KÄYNNISTYS JA AJO
Toiminnon sammuttaminen
Kun toiminto on aktiivinen ja pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla, Asymboli palaa kuljettajan näytössä,
on poiskytkentää varten painettava
jarrupoljinta samalla kun painiketta painetaan.
•
Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
•
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin (HSA) edelleen aktiivinen ja
estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 404)
Liikkeellelähtöapu mäessä
(HSA5)
Mäkilähtöavustin
estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se estää
auton rullaamisen eteenpäin.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja lähtee
autolla liikkeelle.
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, kun
automaattinen jarrutustoiminto seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 404)
•
Käyttöjarru (s. 398)
Automaattinen jarrutus
törmäyksen jälkeen
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään
automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on estää mahdollinen jälkitörmäys tai
ehkäistä sen vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa
vaara, ettei enää ole mahdollista hallita ja
ohjata autoa. Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon tai kohteeseen auton
reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella
tavalla.
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen
päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää
siten, että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on
kunnossa törmäyksen jälkeen.
5 Hill
Start Assist
}}
405
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Rear Collision Warning* (s. 335)
BLIS* (s. 336)
Jarrutoiminnot (s. 397)
Vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien
välillä. Vaihteiston toimintona on muuttaa
välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Vaihteistoja on kahta päätyyppiä: käsivalintainen ja automaattinen.
Kuljettaja valitsee käsivalintaisesta vaihteistosta käsin sopivan vaihteen nopeudesta ja
kulloinkin tarvittavasta tehosta riippuen.
Vaihtaminen
Käsivalintaisessa vaihteistossa on kuusi vaihdetta ja automaattivaihteistossa kahdeksan.
Vaihteiden määrä tarkoittaa sitä, että moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan hyödyntää tehokkaasti. Automaattivaihteiston
vaihteista kaksi on ylivaihteita, jotka säästävät
polttoainetta ajettaessa tasaisella kierrosluvulla.
Automaattivaihteiston tapauksessa vaihdetta
voidaan vaihtaa myös käsin. Kuljettajan näytössä näytetään, mitä vaihdetta tai vaihdeasentoa kulloinkin käytetään.
406
Vapaa-asento (N)
Automaattivaihteisto (s. 407)
Käsivalintaisessa vaihteistossa on kuusi vaihdetta ja vaihdekaavio on merkitty vaihdevipuun.
Käsivalintainen vaihteisto (s. 406)
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleiskuva vaihdevivusta ja vaihtokaaviosta.
Vaihtamisosoitin (s. 412)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Peruutusvaihteen salpa
Automaattivaihteisto
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Automaattivaihteistossa järjestelmä valitsee
vaihteen siten, että ajaminen on mahdollisimman energiatehokasta. Vaihteistossa on
myös manuaalinen vaihdeasento.
•
Noudattakaa vaihdevivun vaihdekaaviota
ja siirtäkää vaihdevipu vapaa-asennosta
asentoon R.
•
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vaihteisto (s. 406)
Automaattivaihteisto (s. 407)
Vaihtamisosoitin (s. 412)
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä syttyy varoitussymboli
kuljettajan näytössä ja esitetään tekstiilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Symbolit kuljettajan näytössä
Pysäköinti
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan
kaikissa tilanteissa.
TÄRKEÄÄ
Symboli
Yleiskuva vaihdevivusta ja vaihtokaaviosta kuljettajan
näytössä
Kuljettajan näytössä näytetään valittu vaihdeasento:
R, N, D tai M. P-asento on sähkötoiminen.
Käsinvaihdossa näytetään myös käytössä
oleva vaihde.
Sisältö
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus. Noudattakaa annettua suositusta.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua
suositusta.
Alentunut suorituskyky/Kiihdytyksen tehoa alennettu
Jos voimansiirrossa on tilapäinen vika, auto voi siirtyä ns.
Limp home -tilaan, jossa moottorin teho on alhaisempi voimansiirron vahingoittumisen välttämiseksi.
}}
407
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 408)
Automaattivaihteiston
vaihdeasennot
•
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla* (s. 410)
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
valitaan sopiva vaihde automaattisesti tarvittavan nopeuden ja tehon mukaan.
•
•
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 411)
Vaihtaminen
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 412)
Vaihteenvalitsin on shift-by-wire-tyyppiä, ts.
vaihtaminen tapahtuu elektronisesti, ei mekaanisesti. Tämä tarkoittaa helpompaa vaihtamista ja erottuvampia vaihdeasentoja.
Vaihtamisosoitin (s. 412)
Käsivalintainen vaihteisto (s. 406)
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento P
Pysäköintiasento aktivoidaan P-painikkeella,
joka on sijoitettu vaihteenvalitsimen viereen.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu.
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun
moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan, kun pysäköintiasento valitaan.
Toisen vaihdeasennon valitsemiseksi pysäköintiasennon ollessa valittuna pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla tai II.
Tietyissä vaihteistoversioissa moottorin on
oltava käynnissä.
Kytkekää pysäköitäessä ensin seisontajarru ja
valitkaa sitten pysäköintiasento.
VAROITUS
Yleiskuva vaihdevivusta ja vaihdeasennoista.
Vaihtakaa vaihdeasentoa työntämällä palautuvaa vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin tai
käsinvaihtotilassa työntämällä sitä sivusuunnassa.
408
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde
tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä
pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
HUOM
Jotta auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä
päälle, vaihteiston tulee olla asennossa P.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aputoiminnot
Järjestelmä vaihtaa automaattisesti P-tilaan
•
•
jos auto sammutetaan tilassa D tai R.
jos kuljettaja irrottaa turvavyön ja avaa kuljettajan oven auton ollessa käynnissä ja
vaihteenvalitsimen muussa asennossa
kuin P.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan.
Manuaalinen vaihdeasento - M
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II. Tietyissä vaihteistoversioissa moottorin on oltava
käynnissä.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta vasemmalle
"–" -merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin
palataksenne D-asentoon.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti
alaspäin, jos nopeuden laskee alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Jos auto sammutetaan vapaa-asennossa,
vaihteisto ei vaihda automaattisesti P-asentoon. Tämä johtuu siitä, että auto on voitava
pestä autopesulassa, jossa se rullaa pesulaitteiston läpi.
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori
voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa N-asennossa.
Painakaa vaihteenvalitsinta oikealle "+" merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle vaihteelle ja vapauttakaa se.
Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
Auton pysäköinti ilman turvavyötä ja ovi
avoinna: poistukaa P-tilasta kytkemällä jälleen
R tai D.
Peruutusasento - R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yleiskuva manuaalisesta vaihdeasennosta kuljettajan
näytössä.
Automaattivaihteisto (s. 407)
•
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 411)
•
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 412)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla* (s. 410)
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita milloin tahansa ajon aikana. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Valitkaa käsinvaihtotila viemällä vaihteenvalitsin taaksepäin asennosta D. Kuljettajan näytössä näytetään, mikä vaihde on käytössä.
* Valinnais-/lisävaruste. 409
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
–
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät
vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa
vaihdetta käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku
pysyy sallitulla alueella. Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan näytössä oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin vaihdetta.
Toiminnon sulkeminen
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.
Automaattinen sulkeminen
Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä.
Merkkinä tästä valittuna olevan vaihteen
numero sammuu. Poikkeuksena on moottorijarrutustilanne - tällöin vivut ovat aktivoituna
niin kauan kuin moottorijarrutus jatkuu.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Ohjauspyörän vaihtamisvipujen
aktivointi
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:
–
410
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
Manuaalinen sulkeminen vaihdeasennoissa
D ja M
– Kytkekää ohjauspyörän vaihtamisvivut
pois vetämällä oikeaa vipua (+) ohjauspyörää kohti, kunnes valittuna olevan vaihteen
numero kuljettajan näytössä sammuu.
> Vaihteisto palaa asentoon D.
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla käsinvaihtoasennossa.
Vaihdeasennossa M automaattista sulkemista
ei tapahdu.
Vaihto
Vaihtaminen yhdellä portaalla:
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Aiheeseen liittyvät tiedot
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 408)
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
•
•
Vaihtamisosoitin (s. 412)
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Automaattivaihteisto (s. 407)
Automaattivaihteisto (s. 407)
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 408)
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on
erityisiä varmuusjärjestelmiä.
Pysäköintiasennosta - P
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää P-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II. Tietyissä vaihteistoversioissa moottorin on oltava
käynnissä.
Vapaa-asennosta - N
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II. Tietyissä vaihteistoversioissa moottorin on oltava
käynnissä.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä
Jos vaihteenvalitsin on lukittu, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, esim. Vaihdevipu
Paina jarrupoljinta vaihdevivun
aktivoimiseksi.
Vaihteenvalitsinta ei lukita mekaanisesti.
411
KÄYNNISTYS JA AJO
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kickdown-toimintoa6
•
voidaan käyttää, kun
tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä,
esim. ohitettaessa.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Automaattivaihteisto (s. 407)
Vaihtamisosoitin
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää
ko. vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on
hyvä kytkeä seuraava vaihde mahdollisimman
hyvän polttoainetalouden saavuttamiseksi.
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta
manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa
oikealla vaihteella ja vaihtaa ajoissa.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos
kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea,
ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde
pysyy kytkettynä.
Pakkovaihdossa auto voi vaihtaa kerralla yhtä
tai useampaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen. Moottorivaurioiden
estämiseksi auto vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun moottorin kierrosluku nousee maksimitasolle.
6 Vain
412
automaattivaihteistossa.
Ylöspäin osoittava nuoli kehottaa vaihtamaan
suuremmalle vaihteelle ja alaspäin osoittava
pienemmälle.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen
kuljettajan näytössä ja kehottaa vaihtamaan
suuremmalle vaihteelle vilkuttamalla plusmerkkiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto (s. 407)
Käsivalintainen vaihteisto (s. 406)
Neliveto*
Ajotilat*
Neliveto (AWD7) tarkoittaa sitä, että auto
vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.
Parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi
vetovoima jaetaan automaattisesti parhaiten
pitäviin pyöriin. Järjestelmä laskee jatkuvasti
takapyörille jaettavan vääntömomentin tarpeen ja voi ohjata välittömästi enintään puolet
moottorin vääntömomentista takapyörille.
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin ajokokemuksen parantamiseksi ja
ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Seuraaviin järjestelmiin
tehdään mukautuksia, jotta ajo-ominaisuudet
pysyvät mahdollisimman hyvinä vastaavassa
ajotilassa:
Nelivedolla on myös vakauttava vaikutus suuremmilla nopeuksilla. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi osa voimasta etupyörille. Auton
seistessä paikallaan neliveto on aina kytkettynä, jotta kiihdytettäessä saadaan suurin
mahdollinen vetoteho.
Nelivedon ominaisuudet vaihtelevat valitun
ajotilan mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajotilat* (s. 413)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 423)
Vaihteisto (s. 406)
•
•
•
•
•
•
•
Ohjaus
Moottori/vaihteisto8/neliveto*
Jarrut
Iskunvaimennus
Kuljettajan näyttö
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Valitkaa ajotila, joka on sovitettu vallitseviin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki
ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Valittavat ajotilat
Kun auto käynnistyy, se on Comfort-tilassa ja
käynnistys/pysäytys-toiminto on aktivoitu.
Ajotilaa voi vaihtaa, kun auto on käynnistetty
esim. Individual-tilassa. Kun Individual-tila
7 All Wheel Drive
8 Koskee automaattivaihteistoa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 413
KÄYNNISTYS JA AJO
||
on valittuna, sitä voidaan säätää määrättyjen
toimintojen kohdalla, esim. kierroslukumittarin
näyttämiseksi.
Comfort
Comfort-tila on auton normaalitila. Asetukset
saavat aikaan sen, että auto tuntuu mukavalta,
ohjaus on kevyt, iskunvaimennus pehmeä ja
korin liike mukautuva.
Ajotila voidaan aktivoida vain pienissä nopeuksissa ja nopeusmittari näyttää nopeudenrajoituksen alueen. Jos tämä nopeus ylitetään, Off
Road -tila keskeytyy ja toinen ajotila aktivoituu.
Off Road-tilassa kuljettajan näytössä on kompassi nopeus- ja kierroslukumittarien välissä.
Ajotila tarkoittaa esim. sitä, että Start/Stoptoiminto on aktivoitu ja teho alhaisempi tietyillä ilmastointiasetuksilla.
Ajettaessa Eco-tilassa kuljettajan näytössä
näkyy eco-mittari, joka kertoo reaaliajassa ajamisen taloudellisuudesta.
Off Road
Maksimoikaa auton etenemiskyky ajettaessa hankalassa maastossa ja huonoilla
teillä.
•
Ohjaus on kevyt, neliveto* ja pienen nopeuden
toiminto alamäkiavustimella HDC9 on aktivoitu. Start/Stop-toiminto on pois toiminnasta.
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se
on ensin aktivoitu keskinäytössä.
HUOM
Tämä ajotila on hiilidioksidipäästöjen sertifiointitila.
Eco
• Sovittakaa auto energiatehokkaammalle ja
ympäristöystävälliselle ajolle käyttämällä
Eco-tilaa.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien mukaan. Nämä asetukset tallennetaan aktiiviseen kuljettajaprofiiliin ja ne ovat
käytettävissä aina, kun auton lukitus avataan
samalla etäavaimella.
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
Dynamic
• Dynamic-tilassa auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi nopeammin painettaessa kaasua.
Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla on
suuri vetovoima.
Ohjausvaste on nopeampi ja vaimennus
kovempi10, jolloin kori seuraa ajorataa kallistelun vähentämiseksi kaarteissa.
Start/Stop-toiminto on pois toiminnasta.
Dynamic-tila on käytettävissä myös versiossa
Polestar Engineered*.
Individual
Sovittakaa ajotila omien toivomustenne
mukaiseksi.
•
9 Hill Descent Control
10 Jos autossa on Four-C.
414
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
3. Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat
jokin ajotila aloitusta varten: Eko,
Mukavuus, Dynaaminen tai Polestar
Engineered*.
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien
asetuksia:
•
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan näyttö
Ohjausvoima
Ajotilan* vaihtaminen
Valitkaa ajotila, joka on sovitettu vallitseviin
ajo-olosuhteisiin.
Ajotila vaihdetaan keskikonsolin painikkeella.
Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Ajotilan vaihtaminen:
Voimansiirron ominaisuudet
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö
ECO-ilmastointi
Start/Stop.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yksilöllisen ajotilan asetusnäkymä11.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
11
•
•
•
•
•
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 415)
Ajoasento Eco (s. 416)
Taloudellinen ajo (s. 426)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 418)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 423)
Alamäkiavustin* (s. 424)
Neliveto* (s. 413)
1.
Painakaa DRIVE MODE -painiketta.
> Keskinäyttöön avautuu ponnahdusvalikko, johon on merkitty aktiivinen ajotila.
Kuljettajaprofiilit (s. 126)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 415
KÄYNNISTYS JA AJO
||
2. Ajotila voidaan valita kahdella tavalla:
•
Merkitkää ja aktivoikaa ajotila painamalla haluamaanne ajotilaa suoraan
kosketusnäytössä.
•
Siirtäkää kohdistin haluamanne ajotilan
kohdalle painamalla DRIVE MODE painiketta uudelleen. Merkitty ajotila
aktivoituu lyhyen viiveen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ajoasento Eco
Ajotila Eco voi parantaa ajamisen polttoainetaloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Käyttäkää tätä ajotilaa sekä polttoaineen että
ympäristön säästämiseksi.
Seuraavat ominaisuudet sovitetaan Eco-tilaa
varten:
•
•
Ajotilat* (s. 413)
Eco-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 418)
Vaihteiston vaihtamiskohdat12.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
Toimintoa käytetään parhaiten paikoissa,
joissa voi rullata kauan, esim. teillä, joilla on
loiva alamäki tai ennakoidun nopeudenvähentämisen yhteydessä tultaessa pienemmän
nopeusrajoituksen alueelle.
Vapaakytkintoiminnon aktivointi
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
• Eco-ajotila on aktivoitu.
• Vaihteenvalitsin on D-asennossa.
• Nopeus välillä n. 65–140 km/h
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 423)
Vapaakytkintoiminto Eco Coast12 aktivoituu ja moottorijarrutus lakkaa, kun kaasupoljin vapautetaan välillä 65 ja 140 km/h
(40–87 mph) olevilla nopeuksilla.
Alamäkiavustimen* aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 425)
•
Tietyt ilmastojärjestelmän asetukset toimivat rajoitetulla teholla tai suljetaan.
Kuljettajan näyttö esittää COASTING, kun
vapaakytkintoimintoa käytetään.
•
Kuljettajan näyttö esittää tietoja ECO-mittarissa, mikä helpottaa ympäristötietoista
ja taloudellista ajamista.
Rajoitukset
Vapaakytkintoiminto ei ole käytettävissä, jos
•
(40–87 mph).
•
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan
•
vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
manuaaliseen asentoon
•
nopeus on alueen n. 65–140 km/h
(40–87 mph) ulkopuolella
•
•
tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
Vapaakytkintoiminto Eco Coast12
Vapaakytkintoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus lakkaa, mistä
seuraa, että auton liike-energiaa käytetään
pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään vaihteisto automaattisesti irti moottorista, jonka
käyntinopeus laskee joutokäynnille ja kulutus
pienenee.
12
416
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
Tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*.
Vain automaattivaihteistolla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vapaakytkintoiminnon deaktivointi ja
sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa deaktivoida tai sulkea toiminto, jotta moottorijarrutusta voidaan käyttää. Esimerkkejä sellaisista
tilanteista voivat olla jyrkät alamäet ja ajo
ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan tehdä
mahdollisimman turvallisesti.
Nopeudensäädin Eco Cruise
•
Tasaisella tiellä auton nopeus voi poiketa
säädetystä nopeudesta, kun nopeudensäädin on aktiivinen ja auto rullaa vapaasti.
•
Jyrkässä ylämäessä auton nopeus laskee,
kunnes vaihdetaan pienemmälle vaihteelle12, jolloin auto kiihdyttää maltillisesti
säädetyn ajonopeuden saavuttamiseksi.
Deaktivoikaa toiminto seuraavasti
•
•
•
vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen
siirtäkää vaihteenvalitsin manuaaliseen
asentoon
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*.
Sulkekaa vapaakytkintoiminto
•
•
vaihtamalla ajotilaa*
sulkemalla Eco-ajotilan toimintonäkymässä.
Myös ilman vapaakytkintoimintoa on mahdollista rullata pitempiä matkoja, mikä myötävaikuttaa kulutuksen alenemiseen. Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden kannalta on kuitenkin suotuisampaa pitää vapaakytkintoiminto aktivoituna, jotta voidaan rullata pitempiä matkoja.
12
Vain automaattivaihteistolla.
Eco-mittari kuljettajan näytössä
Käytettäessä nopeudensäädintä Eco-ajotilassa auto kiihtyy ja hidastaa lievemmin muihin
ajotiloihin verrattuna, jolloin voidaan saavuttaa
enemmän polttoainesäästöjä. Tämä tarkoittaa
sitä, että nopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta suurempi tai pienempi.
•
Auton rullatessa vapaasti alamäessä sen
ajonopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta suurempi tai pienempi. Toiminto
käyttää tavallista moottorijarrutusta säädetyn ajonopeuden ylläpitämiseksi, tarvittaessa myös käyttöjarruja.
ECO-mittari osoittaa, kuinka taloudellista ajaminen on:
•
Taloudellisen ajon yhteydessä mittari näyttää pientä arvoa osoittimen ollessa vihreällä alueella.
•
Epätaloudellisessa ajossa, esim. äkillisen
jarrutuksen tai voimakkaan kiihdytyksen
yhteydessä mittari näyttää korkeaa lukemaa.
ECO-mittarissa on myös osoitin, joka näyttää,
kuinka referenssikuljettaja ajaisi autoa
samassa ajotilanteessa. Sen osoittaa mittarin
lyhyt osoitin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 417
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Eco-ilmastointi
Eco-ajotilassa matkustamon eco-ilmastointi
aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen
vähentämiseksi.
HUOM
Aktivoitaessa Eco-ajotila joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän
asetuksissa muutetaan ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Jotkut
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toimivuus saavutetaan vain sulkemalla Eco-ajotila tai sovittamalla
Individual*-ajotila siten, että ilmastointi
toimii täysimittaisesti.
Eco-ajotilan aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike Eco-ajotilaa varten, jos auton keskikonsolissa ei ole ajotilapainiketta.
Moottorin sammuttamisen yhteydessä Ecotila suljetaan ja siksi se pitää aktivoida aina
moottorin käynnistämisen jälkeen. Kuljettajan
näyttö esittää ECO, kun toiminto on aktivoitu.
Eco-ajotilan valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta ECOajotila.
Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa maks. huurteenpoisto -painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
418
Ajotilan* vaihtaminen (s. 415)
Järjestelmä antaa mahdollisuuden ympäristötietoiseen ajotapaan antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun se on asianmukaista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 419)
•
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 420)
Ajotilat* (s. 413)
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
Eco-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 418)
Ajotilat* (s. 413)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Taloudellinen ajo (s. 426)
•
•
•
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 418)
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin
tilapäisesti auton ollessa pysähdyksissä esim.
liikennevaloissa tai autojonossa ja käynnistää
sen sitten automaattisesti uudelleen, kun sitä
tarvitaan.
Start/Stop-toiminto vähentää polttoaineenkulutusta, jolloin myös pakokaasupäästöt vähenevät.
Ajoasento Eco (s. 416)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 415)
Ajotilat* (s. 413)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajaminen Start/Stop-toimintoa
käyttäen
Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin
tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen
sitten automaattisesti, kun sitä tarvitaan.
Start/Stop-toiminto on käytettävissä, kun auto
käynnistetään ja se voidaan aktivoida, kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet.
Kuljettajan näytössä ilmoitetaan, milloin toiminto on
•
•
•
käytettävissä
aktiivinen
ei käytettävissä.
Kaikki auton tavanmukaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti. Tietyn varustuksen toimintaa voidaan
kuitenkin rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
Automaattinen pysäytys
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
Automaattivaihteistolla varustettu auto
•
13
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää
sitten jalka edelleen jarrupolkimella moottori sammuu.
Hill Start Assist
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu
vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammuu automaattisesti.
leisen painikesarjan
taan.
-painiketta paine-
•
Ajotilassa Comfort tai Eco voi moottori sammua automaattisesti ennen kuin auto pysähtyy
kokonaan.
Säilyttäkää paine jarrupolkimella ja painakaa kaasupoljinta - moottori käynnistyy
automaattisesti.
•
Mukautuvan nopeudensäätimen tai Pilot
Assist -toiminnon ollessa aktivoituna moottori
sammuu automaattisesti noin 3 sekunnin
kuluttua pysähtymisen jälkeen.
Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
Vaihdevipu vapaa-asennossa: Painakaa
kytkin- tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
•
Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.
Automaattinen käynnistys
Jotta moottori käynnistyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
Automaattivaihteistolla varustettu auto
•
Vapauttaa jarrupoljin - moottori käynnistyy
automaattisesti ja ajo voi jatkua. Ylämäessä tulee mukaan mäkilähtöavustin
(HSA13), joka estää auton rullaamisen
taaksepäin.
•
Kun Auto hold -toiminto on aktivoitu, viivytetään automaattista käynnistystä, kunnes
kaasupoljinta painetaan.
•
Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot
Assist on aktivoitu, moottori käynnistyy
automaattisesti, kun kaasupoljinta painetaan, tai kun ohjauspyörän vasemmanpuo-
Symbolit kuljettajan näytössä
•
näkyy kierroslukumittaSymboli
rissa, kun toiminto on käytettävissä.
•
Kierroslukumittarin osoitin osoittaa
, kun toiminto on aktiivinen ja
moottori on pysäytetty automaattisesti.
}}
419
KÄYNNISTYS JA AJO
||
•
on harmaasävyinen, kun
Symboli
toiminto ei ole käytettävissä.
•
Mitään symbolia ei näytetä, kun toiminto
on suljettu.
Start/stop-toiminnon kytkeminen
pois
Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa poistaa
Start/Stop-toiminto tilapäisesti käytöstä.
Sulkekaa keskinäytön toimintonäkymässä olevalla toimintopainikkeella Start/Stop.
Toiminnon ollessa kytketty
pois painikkeen merkkivalo
on sammuksissa.
Toiminto on kytketty pois, kunnes
•
•
•
se aktivoidaan uudelleen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
420
Start/stop-toiminnon kytkeminen pois
(s. 420)
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 420)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 418)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 405)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 404)
Jotta Start/Stop-toiminto toimii, edellytetään,
että joukko ehtoja on täyttynyt.
Jos jokin ehto ei ole täyttynyt, ilmoitetaan siitä
kuljettajan näytössä.
Moottori ei sammu automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei pysähdy
automaattisesti:
•
Auto on saavuttanut noin 10 km/h:n
(6 mph) nopeuden käynnistyksen jälkeen.
•
Kun automaattisia sammutuksia on ollut
toistuvasti tietty määrä, nopeuden on ylitettävä noin 10 km/h (6 mph) ennen seuraavaa automaattista sammutusta.
•
•
Kuljettaja ei ole kiinnittänyt turvavyötä.
•
Ulkolämpötila on alle noin -5 °C (23 °F) tai
yli noin 37 °C (98 °F).
•
•
tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan.
•
•
•
•
Autoa peruutetaan.
ajotilaksi vaihdetaan Eco tai Comfort
auto käynnistetään seuraavan kerran.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.
Start-/Stop-toiminnon ehdot
•
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 419)
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 420)
Moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
Kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
tie on hyvin jyrkkä.
Konepelti avataan.
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
•
•
•
Ajettaessa korkealla merenpinnasta, kun
moottori ei ole saavuttanut käyntilämpötilaa.
ABS-järjestelmä on aktivoitunut.
Voimakkaassa jarrutuksessa (myös, vaikka
ABS-järjestelmä ei ole aktivoitunut).
Useat käynnistykset lyhyenä aikana ovat
aktivoineet käynnistysmoottorin lämpösuojan.
Pakoputkiston hiukkassuodatin on täynnä.
Auton sähköjärjestelmään on kytketty
perävaunu.
Alla olevat tiedot koskevat automaattivaihteistoa:
•
Vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
•
•
Vaihteenvalitsin on asennossa M (±).
Kun vallitsevat liikenneolosuhteet sallivat
sen (esimerkiksi autojonossa).
Moottori ei käynnisty automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty
automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
•
•
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on
auki - käynnistys on tehtävä normaalisti.
Kuljettaja ei käytä turvavyötä.
Vaihde on kytkettynä.
Käsivaihteistolla varustetun auton
moottorin tahaton sammuminen
Jos moottori ei käynnisty uudelleen, menetelkää seuraavasti:
1.
Tarkistakaa, että kuljettajan turvavyö on
lukittu kiinni vyölukkoon.
Alla olevat tiedot koskevat automaattivaihteistoa:
•
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai N-asennossa.
•
Vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
asentoon R tai M (±).
•
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen
ollessa D-asennossa - kilahdusta muistuttava ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että
virta on päällä.
2. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti.
3. Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu
asettaa vapaa-asentoon. Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus – noudattakaa
annettua suositusta.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
pysäytetty automaattisesti. Sammuttakaa
moottori normaalisti ennen kuin konepelti
käännetään auki.
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että jarrupoljin on vapautettu
Seuraavissa tapauksissa moottori käynnistyy
automaattisesti, jos kuljettaja ei ota jalkaansa
pois jarrupolkimelta:
•
Suuri ilmankosteus matkustamossa muodostaa huurua ikkunoille.
•
Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
•
•
•
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
Automaattivaihteistolla varustettu auto:
•
automaattisesti sen seisomatta täysin paikallaan.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 418)
•
Start/stop-toiminnon kytkeminen pois
(s. 420)
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 419)
Konepelti avataan.
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen nopeudenlisäyksen, jos auton on pysäytetty
421
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäätö* ja vaimennus
Tasonsäätöä ja iskunvaimennusta säädetään
automaattisesti autossa.
Iskunvaimennus (Four-C)
mukaan. Vaimennus on normaalisti asetettu
mahdollisimman hyvän mukavuuden saavuttamiseksi ja sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan,
auton kiihtyvyyden, jarrutuksen ja kaartamisen
perusteella.
Jos autossa on Four-C, iskunvaimennus on
sovitettu valitun ajotilan ja auton ajonopeuden
Symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
Aktiivisen pyöräntuennan suorituskykyä on rajoitettu tilapäisesti huomattavan järjestelmäkäytön takia. Jos tämä ilmoitus näkyy usein (esim. useita kertoja viikossa), ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
Tilapäisesti alennettu suorituskyky
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
422
Ajotilat* (s. 413)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajaminen hitaalla nopeudella*
HUOM
Hitaan nopeuden toiminto (LSC14) helpottaa
ja parantaa kulkua maastoajossa sekä ajettaessa liukkailla pinnoilla, esim. vedettäessä
asuntovaunua ruohikkopinnoilla tai venetraileria veteenlaskurampeilla.
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna,
muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin vaste.
HUOM
Jos autossa on ajotilapainike*, toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Toiminto on sovitettu maastoajoon ja perävaunun vetämiseen hitailla nopeuksilla, enintään
n. 40 km/h (25 mph).
Ajettaessa hitailla nopeuksilla pienet vaihteet
ja neliveto asetetaan etusijalle, mikä auttaa
välttämään pyörien luistoa ja antaa paremman
vetovoiman kaikille pyörille. Kaasupoljin on
vähemmän herkkä vetovoiman ja nopeussäädön helpottamiseksi hitaassa ajossa.
Toiminto aktivoituu yhdessä alamäkiavustimen
(HDC15) kanssa, jonka ansiosta nopeutta voidaan säädellä jyrkissä alamäissä kaasupolkimella ja jarrupoljinta tarvitsee käyttää vähemmän. Järjestelmä mahdollistaa alhaisen ja
tasaisen nopeuden ajettaessa jyrkissä alamäissä.
14
15
Low Speed Control
Hill Descent Control
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Hitaalla nopeudella ajamisen*
aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike hidasta ajoa varten Hill Descent
Control -toiminnon avulla, jos auton keskikonsolissa ei ole ajotilapainiketta.
Hitaalla nopeudella ajamisen
valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill
Descent Control.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 423)
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 415)
Alamäkiavustin* (s. 424)
Neliveto* (s. 413)
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 423
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 423)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 415)
Alamäkiavustin*
(HDC16)
Alamäkiavustin
on alhaisen ajonopeuden toiminto, jossa moottorijarrutusta on
lisätty. Toiminnon avulla voidaan nostaa tai
laskea auton nopeutta jyrkissä alamäissä
ilman käyttöjarrua, vain kaasupoljinta käyttäen.
Jos autossa on ajotilapainike*, toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Alamäkiavustin on sovitettu maastoajoon hitailla nopeuksilla ja se helpottaa ajoa jyrkissä
alamäissä alustan ollessa hankala. Kuljettajan
ei tarvitse käyttää jarrupoljinta vaan hän voi
sen sijaan keskittyä ohjaamiseen.
teen, riippumatta mäen kallistusta ja tarvitsematta käyttää käyttöjarrua. Kun toiminto on
toiminnassa, jarruvalot syttyvät.
Kuljettaja voi milloin tahansa jarruttaa ja
vähentää ryömintänopeutta tai pysäyttää
auton käyttämällä jarrupoljinta.
Toiminto aktivoituu yhdessä hitaalla nopeudella ajamisen (LSC17-toiminto) kanssa, mikä
helpottaa ajoa ja parantaa kulkua ajettaessa
maastossa ja liukkailla pinnoilla. Järjestelmät
on tarkoitettu käytettäviksi hitaassa nopeudessa, enintään 40 km/h (25 mph).
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Toiminto
Alamäkiavustin sallii auton rullata ryömintänopeudella sekä eteen- että taaksepäin moottorijarrutusjärjestelmän avulla. Kaasupolkimella
voidaan nopeutta säätää suuremmaksi, jos niin
halutaan. Kun kaasupoljin sen jälkeen vapautetaan, auto jarrutetaan taas ryömintänopeu16
17
424
Hill Descent Control
Low Speed Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Muistettavaa käytettäessä HDCtoimintoa
•
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Jos toiminto kytketään pois toiminnasta
ajettaessa jyrkkää alamäkeä, jarruvaikutusta vähennetään asteittain.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
•
HDC-toimintoa voidaan käyttää vaihdeasennoissa D ja R sekä käsinvaihtotilassa
vaihteella 1 tai 2.
•
Vaihtaminen vaihteelle 3 tai suuremmalle
vaihteelle ei ole mahdollista käsinvaihtotilassa.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Alamäkiavustimen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike Hill Descent Control -alamäkiavustinta varten, jos auton keskikonsolissa ei ole
ajotilapainiketta.
Alamäkiavustimen valitseminen
keskinäytön toimintonäkymässä
•
Alamäkiavustimen* aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 425)
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 415)
Alamäkiavustin toimii vain pienillä nopeuksilla.
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 423)
–
Neliveto* (s. 413)
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill
Descent Control.
HDC jarruttaa vain 1. tai peruutusvaihteella
(R). Suuremmilla vaihteilla ei tapahdu
aktiivista jarrutusta, vaikka toiminto sammutetaan vasta noin ajonopeudella 40
km/h (25 mph).
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna,
muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin vaste.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
HUOM
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 425
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Alamäkiavustin* (s. 424)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 415)
Taloudellinen ajo
•
Ajakaa taloudellisesti ja samalla ympäristöystävällisemmin pehmeää ja ennakoivaa ajotapaa käyttäen.
Sovittakaa ajotapa ja ajonopeus vallitsevaan
tilanteeseen.
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin tavallisella kuormituksella heti käynnistyksen
jälkeen – kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
Jos mahdollista, välttäkää lyhyiden matkojen ajamista autolla. Moottori ei ehdi tällöin saavuttaa normaalia käyntilämpötilaa,
jolloin polttoaineenkulutus kasvaa.
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO -rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä
neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
kulutus.
•
Kattokuorma ja kattolaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei
käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Huomioikaa seuraavat seikat:
•
Pienemmän polttoaineenkulutuksen saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Eco.
•
Käyttäkää vapaakytkintoimintoa Eco
Coast ajotilassa Eco – moottorijarrutus
lakkaa, mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen18.
•
18
426
Vaihdettaessa vaihteita käsin – ajakaa
mahdollisimman suurella vaihteella, kunkin
liikennetilanteen ja tien mukaan – pienempi kierrosluku saa aikaan pienemmän
kulutuksen. Käyttäkää apuna vaihtamisosoitinta.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden,
jarrutusten minimoimiseksi.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskeva
ajotietokoneen ilmoitus voi auttaa ajamaan taloudellisemmin.
Koskee automaattivaihteistoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valmistelut ennen pitkää
ajomatkaa
Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa
on tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja
varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että
•
moottori toimii asianmukaisesti ja että
polttoaineenkulutus on normaali
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei
ole
•
•
jarrutusteho on sellainen kuin pitääkin
•
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet
ovat riittäviä. Vaihtakaa talvirenkaisiin
ajaessanne alueille, joilla on lumisten tai
jäisten tienpintojen vaara
•
•
•
käynnistysakussa on hyvä lataustaso
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 28)
Ajoasento Eco (s. 416)
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 524)
•
•
•
•
•
•
•
Taloudellinen ajo (s. 426)
Automodeemin asetukset* (s. 503)
Kuormaussuosituksia (s. 554)
Perävaunun vetäminen (s. 449)
Pilot Assist* (s. 290)
Nopeudenrajoitin (s. 270)
Renkaanpaikkaussarja (s. 540)
kaikki valot toimivat – säätäkää valonheittimien korkeutta, jos autossa on raskas
kuorma
pyyhinsulat ovat hyväkuntoiset
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa
– lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 524)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 637)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
Talviajo (s. 428)
* Valinnais-/lisävaruste. 427
KÄYNNISTYS JA AJO
Talviajo
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan ajaa turvallisesti.
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua
huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Liukas tie
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seossuhde suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
(-31 °F) lämpötilaan asti. Terveysriskien
välttämiseksi eri glykolityyppejä ei saa
sekoittaa keskenään.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin ollessa kylmä.
•
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
428
kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää
tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia käynnistysakulle samalla, kun sen
HUOM
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Talvirenkaat (s. 538)
Lumiketjut (s. 539)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 400)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 399)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 619)
Käynnistysakku (s. 584)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 617)
•
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 616)
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 578)
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet (s. 633)
KÄYNNISTYS JA AJO
Kahlaus
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa autolla ajamista vedessä,
esimerkiksi tulvivalla ajoväylällä. Kahlaus on
tehtävä erittäin varovasti.
Autolla voidaan ajaa enintään 45 cm
(17 tuumaa) syvän veden läpi korkeintaan
kävelynopeudella. Erityistä varovaisuutta on
noudatettava ajettaessa virtaavan veden
poikki.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja
esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat,
mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
•
•
19
Moottorivaurio voi olla seurauksena,
jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
•
Jos vaihteistoon pääsee vettä, öljyjen
voitelukyky heikkenee, jolloin näiden
järjestelmien käyttöikä lyhenee.
•
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön
tai niiden sisäisten osien vaurioita,
jotka ovat aiheutuneet tulvimisesta,
hydrostaattisesta lukituksesta tai öljyn
puutteesta, ei takuu kata.
•
Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja
perävaunun mahdolliset liittimet vedessä
ja savessa ajamisen jälkeen.
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
•
Jos moottori on pysähtynyt veteen,
älkää yrittäkö käynnistää - hinauttakaa
auto vedestä korjaamoon - suosittelemme Volvon teknistä palvelua. Vaarana on moottorivaurio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoainesäiliön luukun
avaaminen ja sulkeminen
Auton lukituksen pitää olla avattuna, jotta
polttoainesäiliön luukku voidaan avata19.
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli
osoittaa, kummalla puolella
autoa polttoainesäiliön luukku
sijaitsee.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla kevyesti luukun takaosaa.
2. Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen lisääminen (s. 430)
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 438)
Vetäminen (s. 457)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 423)
Vain lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella, avaimettomasti* tai Volvo On Call -sovelluksen kautta vaikuttaa polttoainesäiliön luukun tilaan.
* Valinnais-/lisävaruste. 429
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen lisääminen
2.
4. Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen kerran.
> Säiliö on täynnä.
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla
polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
Auton tankkaaminen huoltoasemalla
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
Polttoaineen täyttäminen
varakanisterista
Tankkauspistooli on tärkeää viedä täyttöputken kahden avattavan luukun ohi ennen tankkauksen aloittamista.
Tankkausohjeet:
1.
Sammuttakaa auto ja avatkaa polttoainesäiliön luukku.
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön luukun sisäpinnalla olevan merkinnän20 mukaan hyväksytty käytettäväksi
autossa. Katsokaa tietoja hyväksytyistä
polttoaineista ja merkinnöistä osista "Bensiini" ja "Diesel".
3. Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen
täyttöaukkoon. Täyttöputkella on kaksi
avattavaa kantta, ja pumppusuutin pitää
viedä molempien kansien ohi ennen kuin
tankkaus aloitetaan.
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla kuormatilassa.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2. Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen
täyttöaukossa olevaan suppiloon. Täyttöputkella on kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki pitää viedä molempien kansien
ohi ennen kuin täyttö voidaan aloittaa.
Koskee polttoainekäyttöisellä
lisälämmittimellä* varustettua autoa
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä, kun auto on huoltoasema-alueella.
20
430
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen käsittely
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi
vaikuttaa moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos
käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin
suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee
kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 429)
Bensiini (s. 432)
Diesel (s. 433)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 435)
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Bensiini (s. 432)
Diesel (s. 433)
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 437)
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta
on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
431
KÄYNNISTYS JA AJO
Bensiini
E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja
etanolipitoisuus enint.
5 til. %.
On tärkeää käyttää tankattaessa oikeaa polttoainetta. Bensiineillä on erilaisia oktaanilukuja, jotka on sovitettu erityyppisiin ajoihin.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228 mukaista.
TÄRKEÄÄ
E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja
etanolipitoisuus enint.
10 til. %.
Bensiinin merkintä
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta
sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös
vastaavista polttoainepumpuista ja niiden
suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
432
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on
hyväksytty käytettäväksi.
•
•
•
•
Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan
E10 (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia). Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.
Oktaaniluku
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
TÄRKEÄÄ
•
•
•
•
•
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet
tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
(100 °F) suositellaan korkeinta mahdollista
oktaanilukua mukautetun suorituskyvyn ja pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
RON 95 voidaan käyttää normaaliajossa.
RON 98 -oktaanilukua suositellaan hyvän
tehon ja alhaisen polttoaineenkulutuksen
saavuttamiseksi.
Pienempää oktaanilukua kuin RON 95 ei
saa käyttää.
Polttoaineen käsittely (s. 431)
Polttoaineen lisääminen (s. 430)
Bensiinihiukkassuodatin (s. 433)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 637)
KÄYNNISTYS JA AJO
Bensiinihiukkassuodatin21
Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi
tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään bensiinihiukkassuodattimeen normaalin ajon
aikana. Normaaleissa ajo-olosuhteissa tapahtuu passiivinen regenerointi, jonka aikana hiukkaset hapetetaan ja poltetaan pois. Siten tyhjennetään suodatin.
Jos autolla ajetaan alhaisilla ajonopeuksilla tai
se käynnistetään toistuvasti kylmänä alhaisessa ulkolämpötilassa, aktiivinen regenerointi
voi olla tarpeen. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää
yleensä 10 - 20 minuuttia. Regeneroinnin
aikana polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka
voivat pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja
aiheuttaa varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan
lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa
säännöllisesti myös suurilla ajonopeuksilla,
jotta pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi
tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli
70 km/h:n (44 mph:n) ajonopeudella
vähintään 20 minuuttia tankkausten
välillä.
Diesel
On tärkeää käyttää tankattaessa oikeaa polttoainetta. Dieseliä on saatavana eri laatuja,
jotka on tarkoitettu eri olosuhteisiin.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590 tai
SS 155435. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle
rikki- ja metallimäärälle.
Merkintä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bensiini (s. 432)
Käyttäkää pysäköintilämmitintä kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
Ajettaessa bensiiniautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Vaihtelevien ajomatkojen ajaminen eri nopeuksilla on tärkeää
mahdollisimman energiatehokkaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
21
Koskee tiettyjä versioita.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta
sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös
vastaavista polttoainepumpuista ja niiden
suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkisen vakiopolttoaineen
tunnistaa tästä merkinnästä. Dieselmoottorilla
}}
433
KÄYNNISTYS JA AJO
||
varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavalla merkinnällä varustettua dieseliä:
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoaineen pitää:
B7 on dieselpolttoaine,
jossa on enintään 7 til. %rasvahappometyyliestereitä
(FAME).
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(alle 0 °C (32 °F)) parafinoitua, mikä voi johtaa
käynnistysvaikeuksiin. Myytävät polttoainelaadut ovat vuodenajan ja ilmastovyöhykkeen
mukaisia, mutta äärimmäisissä sääolosuhteissa, polttoaineen ollessa vanhaa tai siirryttäessä ilmastovyöhykkeeltä toiselle parafinoitumista voi esiintyä.
•
täyttää normi EN 590 ja/tai
SS 155435
•
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
•
sisältää enintään 7 tilavuus-%
FAME22-ainetta (B7).
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä.
Varmistakaa, että täyttöputken ympäristö on
puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
Erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
FAME23 ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
22
23
434
Polttoaineen käsittely (s. 431)
Polttoaineen lisääminen (s. 430)
Fatty Acid Methyl Ester, rasvahappojen metyyliesteri
Dieselpolttoaineen, jossa on enintään 7 tilavuus-% FAMEa (B7), käyttö on sallittu.
•
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 435)
•
•
Dieselin hiukkassuodatin (s. 435)
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 637)
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 436)
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen loppuminen ja
dieselmoottori
Varakanisterilla polttoainetta
lisättäessä huomattavaa
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen
suorittamiseen.
Ennen kuin auto käynnistetään sen jälkeen,
kun polttoainesäiliö on täytetty dieselillä –
menetelkää näin:
Varakanisterilla dieselpolttoainetta lisättäessä
käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla
kuormatilassa. Olkaa tarkka, että suppilon
putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkella on kaksi avattavaa kantta ja suppilon
putki pitää viedä molempien kansien ohi
ennen kuin täyttö voidaan aloittaa.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etäavaimen pitää olla autossa.
2. Kytkekää auto jännitetilaan II – painakaa
käynnistyspainiketta painamatta jarru- tai
kytkinpoljinta ja pitäkää painiketta painettuna n. 4 sekuntia. Vapauttakaa painike
tämän jälkeen.
3. Odottakaa n. yksi minuutti.
4. Käynnistäkää moottori.
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
•
•
•
Polttoaineen lisääminen (s. 430)
Diesel (s. 433)
Dieselin hiukkassuodatin
Dieselkäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi
tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään dieselhiukkassuodattimeen normaalin ajon
aikana. Kun nämä ehdot täyttyvät, alkaa regenerointi hiukkasten polttamiseksi pois ja suodattimen tyhjentämiseksi. Regeneroinnin aloittamiseksi moottorin on oltava normaalissa toimintalämpötilassa. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää
yleensä 10 - 20 minuuttia.
Työkalusarja (s. 531)
HUOM
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 435
KÄYNNISTYS JA AJO
||
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää
vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Diesel (s. 433)
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 436)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 637)
Ajettaessa dieselautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Vaihtelevien ajomatkojen ajaminen eri nopeuksilla on tärkeää
mahdollisimman energiatehokkaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka
voivat pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja
aiheuttaa varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan
lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa
säännöllisesti myös suurilla ajonopeuksilla,
jotta pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi
tehdä regeneroinnin.
•
24
25
26
436
Autolla on ajettava maantiellä yli
60 km/h:n (38 mph:n) ajonopeudella
vähintään 20 minuuttia tankkausten
välillä.
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selective Catalytic Reduction
CO(NH2)2
Pakokaasujen puhdistus
AdBlue®24-nesteen avulla
AdBlue on lisäaine, jota käytetään SCR25-järjestelmässä dieselmoottorin haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi.
SCR-järjestelmässä AdBlue ja pakokaasujen
typpioksidit muunnetaan typeksi ja vesihöyryksi, jolloin haitallisten typpioksidien päästöt
vähenevät huomattavasti.
AdBlue
AdBlue on väritön neste, jossa on 32,5 %
ureaa26 deionisoidussa vedessä ja joka on valmistettu standardin ISO 22241 mukaisesti. Se
on kehitetty erityisesti dieselmoottorien SCRpuhdistustekniikkaa varten.
AdBlue-nesteellä on autossa oma säiliönsä,
joka täytetään polttoainesäiliön luukun sisäpuolella olevan erillisen täyttöputken kautta.
Kulutus riippuu ajotavasta, ulkolämpötilasta ja
järjestelmän käyntilämpötilasta.
Edellytykset ajamiselle käytettäessä
AdBlue-nestettä
Säiliössä on aina oltava oikeanlaatuista
AdBlue-nestettä, jotta auto voi käynnistyä.
SCR-järjestelmä on hyvin herkkä epäpuhtauksille.
KÄYNNISTYS JA AJO
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen säiliön tasoa, laatua ja annostelua. Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus.
TÄRKEÄÄ
AdBlue-nestettä tarvitaan, jotta SCR-järjestelmä toimii ja pakokaasupäästöjä koskevat lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.
AdBlue-syöttöjärjestelmän muuttaminen
tai peukalointi siten, että AdBlue-reagenssia ei käytetä lainsäädännön vaatimusten
täyttymisen sitä edellyttäessä, on laitonta.
Tällainen peukalointi saattaa olla rikos,
josta saattaa aiheutua oikeudellisia toimenpiteitä.
AdBlue-säiliön ollessa tyhjä autoa ei saa
käyttää, koska se ei enää täytä pakokaasupäästöjä koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Siksi autossa on varoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa, kun AdBlue-säiliö on
täytettävä. Kun taso AdBlue-säiliössä on
alhainen, näytetään AdBluen lisäämistarpeesta kertovia varoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 437)
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 438)
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa
varten® (s. 440)
AdBlue®27-nesteen käsittely
AdBlue koostuu suurimmaksi osaksi vedestä
(n. 67,5 % vettä ja 32,5 % ureaa). Neste ei
ole tulenarkaa, mutta sitä on käsiteltävä varovasti, koska se voi ärsyttää silmiä ja ihoa.
Muistettavaa käsiteltäessä
Välttäkää höyryjen hengittämistä sekä iho- ja
silmäkosketusta. Suosittelemme käyttämään
käsineitä, jotka estävät herkän ihon ärsytyksen
nestettä käsiteltäessä.
VAROITUS
Ensiaputoimenpiteet:
•
Hengitettäessä – hakeuduttava raittiiseen ilmaan.
•
Ihokosketuksessa – iho on pestävä
vedellä ja saippualla.
•
Silmäkosketuksessa – huuhdeltava
välittömästi runsaalla vedellä.
•
Nautittaessa sisäisesti – suu on huuhdeltava huolellisesti. Ei saa oksennuttaa.
vedellä pois. Aineen pääsemistä viemäriin on
vältettävä.
Säilytys
AdBlue-nestettä on säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa yli -11 °C:n
(12 °F) ja alle 30 °C:n (86 °F) lämpötilassa.
Nestettä ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.
AdBlue jäätyy -11 °C:n (12 °F) lämpötilassa,
mutta sulamisen jälkeen sitä voidaan käyttää
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 438)
•
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 436)
Ottakaa yhteyttä lääkäriin, jos vaivat jatkuvat tai ainetta on nautittu sisäisesti suurehko määrä.
Toimenpiteet aineen läikkyessä
Maahan, auton päälle tai maalatuille pinnoille
läikkynyt AdBlue on huuhdeltava tarkkaan
437
KÄYNNISTYS JA AJO
AdBlue®28-nesteen tarkistus ja
lisääminen
Tarkistakaa AdBlue-määrä säännöllisesti ja
lisätkää sitä, jos kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus alhaisesta AdBlue-tasosta.
AdBlue-nesteen kulutus riippuu ajotavasta,
joten nestettä voi olla tarpeen lisätä määräaikaishuoltojen välillä. Jos AdBlue-säiliön annetaan tyhjentyä kokonaan, autoa ei voida enää
käynnistää.
AdBlue-määrän tarkistaminen
2.
1.
Näyttäkää AdBlue-määrä painamalla Tila.
Avatkaa sovellus Auton tila sovellusnäkymässä.
HUOM
Älkää koskaan ajako AdBlue-säiliötä tyhjäksi. Täyttäkää säiliö hyvissä ajoin ennen
kuin se on tyhjä.
Jos säiliö ajetaan tyhjäksi, moottoria ei
voida sammutuksen jälkeen käynnistää
normaaliin tapaan eikä muilla apukeinoilla.
Ainoa tapa käynnistää auto uudelleen säiliön tyhjäksi ajamisen jälkeen on lisätä
vähintään kuljettajan näytössä ilmoitettu
määrä erittelyjen mukaista AdBlue-nestettä.
AdBlue-määrän grafiikka keskinäytössä.
Kukin ilmaisin tarkoittaa n. 25 %:a täydestä säiliöstä.
Kun säiliössä on alle 25 % jäljellä, jäljellä
oleva ilmaisin vaihtuu ruskeankeltaiseksi,
ja kun alle 10 % on jäljellä, se muuttuu
punaiseksi.
27
28
438
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
KÄYNNISTYS JA AJO
Täyttäminen
Kun AdBlue alkaa olla
vähissä, kuljettajan näytössä
syttyy symboli ja ilmoitus
AdBlue vähissä näytetään.
1.
3. Lisätkää oikean laatuista29 AdBlue-nestettä.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa. Se, kuinka
paljon AdBlue-nestettä voidaan täyttää,
näytetään sovelluksessa Auton tila.
VAROITUS
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla kevyesti luukun takaosaa.
Tankattaessa huoltoasemalla AdBlue-pumpusta on suositeltavaa käyttää henkilöautolle sopivaa pumppua. Vaihtoehtoisesti
voidaan käyttää raskaammille ajoneuvoille
tarkoitettua AdBlue-pumppua.
2.
TÄRKEÄÄ
Pyyhkikää mahdollisesti roiskunut AdBlue
pois.
Varokaa, että AdBlue-nestettä ei pääse
auton maalipinnalle. Jos näin käy, huuhdelkaa runsaalla vedellä, koska neste voi vaurioittaa maalipintaa.
Avatkaa pienemmän AdBlue-täyttöputken
sininen kansi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
29
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 437)
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa
varten® (s. 440)
AdBlue®-säiliön tilavuus (s. 635)
ISO 22241
439
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue toimintoa varten®30
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo
jatkuvasti AdBluen tasoa, laatua ja annostelua. Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
AdBlue vähissä
AdBlue on vähissä ja säiliö on täytettävä.
AdBluen annostus
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnan tarkastusta
varten.
ja
AdBluen laatu
30
440
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lisää AdBlueta
AdBlue on kriittisen vähissä ja säiliö on täytettävä välittömästi.
Moottorin käynn. esto
Autoa ei voida käynnistää, ennen kuin AdBlue-nestettä on lisätty. Lisätkää kuljettajan näytössä ilmoitettu määrä AdBlue-nestettä tai ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
ja esim.: Lisää vähintään 4,5 litraa AdBlueta
Huomatkaa, että auton on seistävä tasaisella alustalla, jotta tasomittari voi rekisteröidä täytetyn AdBlue-määrän oikein.
Käynnistäessänne auton AdBluen täytön jälkeen noudattakaa ohjeita, jotka koskevat polttoainekatkoa ja dieselmoottoria.
Moottorin käynn. esto
AdBlue-järj. huollettava, jotta
uud. käynn. sallitaan
A
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnan tarkastusta
varten.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 438)
•
•
•
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 437)
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 569)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 435)
441
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
jan näytössä näytetään ilmoitus
Vaihteisto lämmin Vähennä nopeutta
lämpötilan alentamiseksi tai Vaihteisto
kuumaPysähdy turvallisesti, odota
jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua
suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia
minuutteja vaihteiston jäähdyttämiseksi.
Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kovassa
ajossa mäkisessä maastossa ja lämpimässä
säässä, on olemassa vaara, että moottori ja
voimansiirto voivat ylikuumentua, erityisesti
kuorman ollessa raskas.
• Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan
moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
•
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Moottorin lämpötila
Korkea lämpötila Pysähdy turvallisesti.
Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja sen jäähdyttämiseksi.
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen
Sammuta moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa moottori.
•
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma31. Lisäksi
aktivoidaan sisäinen suojatoiminto, joka
mm. sytyttää varoitussymbolin ja kuljetta-
31
442
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
Koskee automaattivaihteistoa.
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Korkea moottorin lämpötila.
Noudattakaa annettua suositusta.
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/jäähdytetään. Noudattakaa
annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 578)
Perävaunun vetäminen (s. 449)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
(s. 427)
Vaihtamisosoitin (s. 412)
KÄYNNISTYS JA AJO
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
auton moottori on sammutettu. Esimerkkejä
sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
TÄRKEÄÄ
5. Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
valonheittimet
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla
virralla.
matkustamon puhallin
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään ilmoitus kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai
äänentoistolaitteisto.
–
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Käynnistyskaapelien kiinnityspisteet.
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
Käynnistysakku (s. 584)
Jännitetilat (s. 394)
}}
443
KÄYNNISTYS JA AJO
||
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä
liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On
olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton
positiiviseen apukäynnistyskohtaan/
apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
444
VAROITUS
Korkeajännite voi olla vaarallinen virheellisesti käsiteltynä. Älkää koskeko akuissa
mihinkään, jota ei ole selkeästi kuvattu
tässä käyttöoppaassa.
•
48 V:n tukiakkua ei saa koskaan käyttää apukäynnistykseen.
•
48 V:n akkuun ei saa missään olosuhteissa kytkeä ulkoisia sähkölaitteita.
•
48 V:n akun huollon ja vaihdon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen aikana syntynyt kipinä voi riittää
akun räjähtämiseen.
•
Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita
mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan
osaan. Olkaa varovainen lämpimien
moottorin osien kanssa.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä,
jos rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai
vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
•
Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Jos käynnistysakun varaus on heikentynyt
niin paljon, että auton tavalliset sähkötoiminnot eivät toimi, ja moottori apukäynnistetään tämän jälkeen ulkoista akkua tai
akkulaturia käyttäen, käynnistys/pysäytystoiminto voi edelleen olla aktivoituna. Jos
käynnistys/pysäytys-toiminto sammuttaa
moottorin automaattisesti pian tämän jälkeen, vaarana on se, että moottorin automaattinen käynnistys epäonnistuu akun
alhaisen varaustason takia, koska akkua ei
ole ehditty ladata uudelleen.
Jos auto on apukäynnistetty tai jos akun
lataamiseen akkulaturin avulla ei ole riittävästi aikaa, käynnistys/pysäytys-toiminto
on kytkettävä tilapäisesti pois toiminnasta,
kunnes auto on ladannut akun taas täyteen. Ulkolämpötilan ollessa n. +15 °C (n.
60 °F) auton on ladattava akkua vähintään
1 tunti. Ulkolämpötilan ollessa alhaisempi
latausaika voi pidentyä 3–4 tuntiin. Suosituksena on, että akku ladataan ulkoisella
akkulaturilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Apuakku (s. 587)
Vetokoukku*
Auto voidaan varustaa vetokoukulla, joka
mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen
auton takana.
Vetokoukusta voi olla erilaisia versioita autoa
varten, kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva akkujännite perävaunun liittimelle katkaista automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokuula on puhdistettava ja voideltava
rasvalla säännöllisesti kulumisen ehkäisemiseksi.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän polkupyöräpitimen asentamista.
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspyörän säätö (s. 180)
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 445
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetokoukun* erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 447)
C
6 (0,24)
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 449)
D
145 (5,7)
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin* (s. 453)
E
88 (3,5)
•
Vetokoukun* erittelyt (s. 446)
F
Sivupalkki kallistuu 8 astetta
Vetokoukun mitat ja kiinnityskohdat.
G
353 (13,9)
H
1048 (41,3)
I
524 (20,6)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetokoukku* (s. 445)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 628)
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
446
A
939 (37)
B
72 (2,8)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
1.
2. Painakaa painiketta ja vapauttakaa se –
liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei
uloskääntäminen käynnisty.
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on
helppo kääntää sisään ja ulos tarpeen
mukaan. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti vetokoukun sisään- ja
uloskääntämistä koskevia ohjeita.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen
painiketta, jos perävaunu on kytkettynä
vetokoukkuun.
Vetokoukun kääntäminen ulos
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu
oikealle puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen merkkivalon pitää palaa jatkuvasti
oranssina, jotta uloskääntämistoiminto on
aktiivinen.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu oranssina. Vetokoukku on valmis
siirrettäväksi eteenpäin lukittuun asentoon.
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen yhteydessä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 447
KÄYNNISTYS JA AJO
||
3.
HUOM
2.
Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua
ja merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan uudelleen sulkemalla takaluukku ja
avaamalla se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetokoukun sisään- että uloskääntämistä.
Jos auto havaitsee perävaunun olevan kytketty, merkkivalo sammuu.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettu mitään liitintä tai sovitinta, kun vetokoukku käännetään sisään.
HUOM
Vetokoukun on oltava kääntynyt täysin
ulos, ennen kuin se voidaan siirtää lukittuun asentoon. Tämä uloskääntö voi kestää
muutamia sekunteja. Jos vetokoukku ei
kiinnity lukittuun asentoon, odota muutama sekunti ja yritä uudelleen.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
448
Lukitkaa vetokoukku siirtämällä se takaisin
sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo palaa nyt jatkuvasti, jos
vetokoukku on käännetty sisään oikein.
Vetokoukun kääntäminen sisään
1.
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi
tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy automaattisesti
alas lukitsemattomaan asentoon merkkivalo painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 449)
Vetokoukku* (s. 445)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua,
perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
lintaisessa vaihtamisessa ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä
sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Ilmoitetut perävaunun maksimipainot
pätevät vain enintään 1000 metrin
(3280 jalan) korkeudella merenpinnasta.
Tätä korkeammalla moottorin teho ja sen
myötä auton kiipeämiskyky ovat huonontuneet ohuemman ilman takia, joten perävaunun enimmäispainoa on laskettava.
Auton ja perävaunun painoa on pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla
1000 metrillä (3280 jalalla) tai sen osalla.
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetokoukun on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi
auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km (620 mailia).
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle käsiva-
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa, jotka ovat yli 12 %.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä suosituksia huonomman
polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä,
jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta
huomattavasti.
Perävaunuliitin
Jos auton vetokoukussa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovi-
tinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva akkujännite perävaunun liittimelle katkaista automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Perävaunumassat
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa
perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä autolla saa hinata.
Tasonsäätö*
Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään
saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto sei}}
* Valinnais-/lisävaruste. 449
KÄYNNISTYS JA AJO
||
soo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa jarrupoljin alas.
Ajaminen mäkisessä maastossa ja
lämpimässä ilmastossa
2. Valitkaa vaihdeasento D.
Tietyissä olosuhteissa ajaminen perävaunun
kanssa voi johtaa ylikuumentumisvaaraan. Jos
moottori ja voimansiirtojärjestelmä ylikuumenevat, kuljettajan näytössä syttyy varoitussymboli ja näytetään ilmoitus.
Seuraava seikka koskee automaattivaihteistolla varustettua autoa:
Automaattivaihteisto valitsee optimaalisen
vaihteen kuormituksesta ja moottorin kierrosluvusta riippuen.
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja
pienellä moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Valitkaa vaihdeasento P.
4. Vapauttakaa jarrupoljin.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu
pysäköidään mäkeen.
32
450
3. Seisontajarrun vapauttaminen.
4. Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 450)
Perävaunun polttimoiden tarkastus
(s. 451)
•
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 628)
•
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 442)
•
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet (s. 633)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 447)
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA32)
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on
alkanut heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään ESC33.
Heilahtelun syitä
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, heilahtelun
riski on olemassa myös alhaisemmilla nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
Trailer Stability Assist
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa.
Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä
vakautuu. Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin
vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on saatu vaimennettua ja yhdistelmä on
jälleen vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja
kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.
HUOM
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja
valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä,
aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
33
Electronic Stability Control
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa,
ESC -symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
Perävaunun polttimoiden tarkastus
Kun kytkette autoon perävaunun - tarkistakaa
ennen ajoon lähtöä, että perävaunun kaikki
valot toimivat.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 449)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 263)
Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai
jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan
näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on tarkastettava muut perävaunun valot
ennen liikkeellelähtöä.
Symboli
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku
Oikean suuntavilkun toimintahäiriö
• Peräv. suuntavilkku
Vasemman suuntavilkun
toimintahäiriö
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen
symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista
nopeammin.
}}
451
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Perävaunun takasumuvalo
Kytkettäessä perävaunu voi käydä niin, että
auton takasumuvalo ei syty. Sen korvaa tällöin
perävaunun takasumuvalo. Tässä tapauksessa
tarkistakaa sumuvalon aktivoinnin yhteydessä
yhdistelmän turvallisen ajamisen varmistamiseksi, että perävaunussa on takasumuvalo.
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat. Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen ajoonlähtöä, että perävaunun
polttimot toimivat.
Jotta tarkastus voidaan tehdä, auton pitää olla
sammutettu.
1.
Kun perävaunu kytketään vetokoukkuun,
esitetään ilmoitus Autom
perävaunuvalon tarkistus kuljettajan
näytössä.
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
3. Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat
vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi
kerrallaan.
4. Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 449)
5. Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun
kaikki polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan
poistaa toiminnasta keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
Valot ja
3. Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta, tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
452
3. Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Valot ja
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetokoukkuun asennettu
polkupyöränpidin*
Suosittelemme Volvon kehittämien polkupyöränpitimien käyttämistä.
Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat
parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden. Volvon
polkupyöränpitimet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon jälleenmyyjältä.
Noudattakaa huolellisesti polkupyöränpitimen
mukana tulevia ohjeita.
•
Polkupyöränpidin ja kuorma saavat painaa
korkeintaan 75 kg (165 paunaa).
•
Polkupyöränpitimessä voidaan kuljettaa
enintään kolmea polkupyörää.
VAROITUS
Pyöränpitimen virheellinen käyttö voi vaurioittaa vetokoukkua ja autoa.
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin
vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin esimerkiksi
seuraavista syistä:
•
•
•
•
on asennettu virheellisesti vetokoukun
kuulaan
•
on ylikuormitettu, katsokaa enimmäiskantokyky pyöränpitimen ohjeista
•
sitä käytetään muuhun tarkoitukseen
kuin pyörien kuljettamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetokoukku* (s. 445)
huonompi kiihtyvyys
pienempi maavara
muuttunut jarrutusteho.
Suosituksia pyörien lastaamiselle
polkupyöränpitimeen
Mitä suurempi etäisyys kuorman painopisteen
ja vetokuulan välillä on, sitä suurempi kuormitus vetokoukkuun kohdistuu.
Noudattakaa lastatessanne seuraavia suosituksia:
•
Sijoittakaa painavin polkupyörä lähimmäksi autoa.
•
Pitäkää kuorma symmetrisenä ja mahdollisimman lähellä auton keskikohtaa esimerkiksi sijoittamalla polkupyörät limittäin, jos
lastattavia pyöriä on useita.
•
Poistakaa kuljetettavista pyöristä irtoesineet, esim. pyöräkori, akku, lastenistuin.
Tämä vähentää vetokoukun ja polkupyöränpitimen kuormitusta sekä pienentää
ilmanvastusta ja siten myös polttoaineenkulutusta.
•
Älkää käyttäkö polkupyörien päällä suojapeitettä. Se voi vaikuttaa auton käsittelyä,
huonontaa näkyvyyttä ja kasvattaa poltto-
Pyöränpidin voi irrota vetokoukusta, jos se
•
kasvanut paino
aineenkulutusta. Se lisää myös vetokoukkuun kohdistuvaa kuormitusta.
* Valinnais-/lisävaruste. 453
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaus
VAROITUS
Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
•
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
•
Jännitetilan II pitää olla aktiivinen - jännitetilassa I kaikki turvatyynyt on deaktivoitu.
•
Pitäkää aina etäavain autossa, kun sitä
hinataan.
Valmistelut ja hinaus
TÄRKEÄÄ
Tietyillä vaihdevipuversioilla varustetuissa
autoissa ei vaihdetta voi vaihtaa pois Pasennosta, jos moottori ei käy. Ottakaa
yhteyttä valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun saadaksenne apua hinauksessa
tai kutsukaa ammattitaitoista hinausapua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
454
Älkää hinauttako automaattivaihteistolla varustettua autoa yli 80 km:n/h
(50 mph) nopeudella tai pidempää
matkaa kuin 80 km (50 mailia).
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
1.
Kytkekää auton varoitusvilkut päälle.
5. Siirtäkää vaihteenvalitsin vapaa-asentoon
ja vapauttakaa seisontajarru.
Jos akkujännite on liian alhainen, seisontajarrua ei voida vapauttaa. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala.
> Vetoauto voi nyt aloittaa hinaamisen.
6. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
7. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
Käynnistysapu
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin
tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää.
2. Kiinnittäkää hinausköysi hinaussilmukkaan.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
3. Deaktivoikaa ohjauslukko avaamalla auton
lukitus.
4. Kytkekää auto jännitetilaan II – painakaa
käynnistyspainiketta painamatta jarrupoljinta ja pitäkää painiketta painettuna
n. 4 sekuntia. Vapauttakaa painike tämän
jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen (s. 455)
•
•
Varoitusvilkut (s. 147)
Vetäminen (s. 457)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 443)
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
•
•
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
Käyttäkää hinaamiseen hinaussilmukkaa.
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Vaihteisto (s. 406)
Hinaussilmukan asentaminen
Edessä: Ottakaa peitekansi pois – painakaa merkintää sormella.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on
vaahtopalassa lattian alla tavaratilassa.
}}
455
KÄYNNISTYS JA AJO
||
4. Kiertäkää hinaussilmukka sisään niin pitkälle kuin se menee.
•
Nostakaa autoa tarvittaessa käyttämällä
kuljetusauton nostolaitetta, älkää käyttäkö
hinaussilmukkaa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni käyttämällä vipuvartena esimerkiksi silmukan
läpi vietyä pyöränruuviavainta*.
Takana: Ottakaa peitekansi pois painamalla merkintää sormella ja kääntämällä
vastakkaista puolta/kulmaa samalla ulospäin.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukan poistaminen
–
On tärkeää, että hinaussilmukka kierretään
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
Muistettavaa ennen hinaussilmukan
käyttämistä
• Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja
maavara määrittävät, onko se mahdollista.
•
456
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
Jos kuljetusauton rampin nousu on liian
jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään
vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa.
Kiertäkää hinaussilmukka irti käytön jälkeen ja asettakaa se takaisin paikalleen
vaahtopalaan.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hinaus (s. 454)
Vetäminen (s. 457)
Työkalusarja (s. 531)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetäminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon avulla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen (s. 455)
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko
auto mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
HomeLink®*34
HomeLink®35 on auton sähköjärjestelmään
integroitu ohjelmoitava kaukosäädin, jolla voidaan etäohjata enintään kolmea eri laitetta
(esim. autotallin oven avaajaa, hälytysjärjestelmää, ulko- ja sisävalaistusta) ja korvata niiden kaukosäätimet.
Yleistä
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
34
35
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Painike 1
Painike 2
Painike 3
Merkkivalo
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 457
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HomeLink® toimitetaan sisäänrakennettuna
sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneelissa on
kolme ohjelmoitavaa painiketta ja peililasin
merkkivalo.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte
käymällä internet-sivustolla
www.Homelink.com tai soittamalla numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen
numeroon +49 6838 907 277)36.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten).
Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
(s. 460)
•
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 458)
•
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 461)
36
37
458
HomeLink®*37-järjestelmän
ohjelmointi
Ohjelmoikaa HomeLink®, palauttakaa kaikki
ohjelmoinnit tai ohjelmoikaa jokin yksittäinen
painike uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa
tai käytettävissä. On hyvä laittaa uudet
paristot kaukosäätimeen, jonka HomeLink®
korvaa, nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin paremman lähettämisen vuoksi.
HomeLink®-painikkeet tulee nollata ennen
ohjelmointia.
1.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä
n. 2–8 cm:n (n. 1–3 tuuman) päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink® merkkivaloa.
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän
paremmin noin 15–20 cm:n (noin 6–12
tuuman) etäisyydeltä. Muistakaa tämä, jos
ohjelmoinnissa esiintyy ongelmia.
2. Painakaa ja pitäkää painettuina kaukosäätimen molempia painikkeita ja ohjelmoitavaa HomeLink®-painiketta.
VAROITUS
HomeLink®-järjestelmää ohjelmoitaessa
ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä voi
aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei
kukaan ole oven tai veräjän läheisyydessä
ohjelmoinnin aikana. Auton täytyy seistä
autotallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
3. Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta
hitaasti (n. 1 kerran sekunnissa) joko vilkkumaan nopeasti (n. 10 kertaa sekunnissa)
tai palamaan jatkuvasti.
> Jos merkkivalo palaa jatkuvasti:
Ohjelmointi on valmistunut. Aktivoikaa
painamalla ohjelmoitua painiketta 2
kertaa.
Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti:
HomeLink®-ohjelmoitavassa laitteessa
voi olla turvatoiminto, joka vaatii lisävaiheiden tekemistä. Testatkaa, toimiiko
ohjelmointi, painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa. Muutoin jatkakaa seuraavista vaiheista.
www.HomeLink.com tai soittakaa numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen
numeroon +49 6838 907 277)39.
Yksittäisen painikkeen
uudelleenohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
1.
4. Etsikää opetuspainike38 esim. autotallin
oven vastaanottimesta. Se sijaitsee tavallisesti vastaanottimessa lähellä antennin
kiinnitystä.
5. Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta
kerran ja vapauttakaa se. Ohjelmointi pitää
saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa
painikkeen painamisesta.
6. Painakaa HomeLink®-laitteen painiketta,
jonka haluatte ohjelmoida, ja vapauttakaa
se. Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa -sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen mallista riippuen, myös kolmannen
kerran.
> Ohjelmointi on nyt valmis ja autotallin
ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt,
kun ohjelmoitua painiketta painetaan.
Painakaa haluamaanne painiketta ja pitäkää sitä 20 sekuntia painettuna.
2. Kun HomeLink®-merkkivalo alkaa vilkkua
hitaasti, ohjelmointi voidaan tehdä tavalliseen tapaan.
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei
tule ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se
palaa aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
HomeLink® -painikkeiden
ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa kerralla vain kaikista HomeLink®-painikkeista, ei yksittäisistä
painikkeista. Yksittäiset painikkeet voidaan
vain ohjelmoida uudelleen.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa
yhteys kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
38
39
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
}}
459
KÄYNNISTYS JA AJO
||
–
Painakaa ulompia HomeLink®-painikkeita
(1 ja 3) n. 10 sekuntia.
> Kun merkkivalo alkaa jatkuvan palamisen sijaan vilkkua, painikkeiden ohjelmointi on poistettu ja ne voidaan ohjelmoida uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
(s. 460)
•
•
HomeLink®* (s. 457)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 461)
HomeLink® -palvelun
käyttäminen*40
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu (voi kestää muutamia sekunteja). Jos painiketta painetaan yli 20 sekuntia, uudelleenohjelmointi alkaa. Merkkivalo palaa tai vilkkuu,
kun painiketta on painettu. Alkuperäisiä kaukoohjaimia voidaan haluttaessa luonnollisesti
edelleen käyttää rinnakkain HomeLink® -järjestelmän kanssa.
HUOM
Sytytysvirran katkaisemisen jälkeen
HomeLink® toimii vähintään
7 minuutin ajan.
VAROITUS
•
Jos HomeLink® -toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen,
varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
•
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink®* (s. 457)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 458)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 461)
HUOM
HomeLink®-toimintoa ei voida käyttää, jos
auto on lukittu ja hälytys kytketty valmiustilaan* ulkopuolelta käsin.
40
460
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink®*41-järjestelmän
tyyppihyväksyntä
EU-tyyppihyväksyntä
Gentex Corporation vakuuttaa täten, että
HomeLink® Model UAHL5 vastaa radiolaitedirektiiviä 2014/53/EY.
Kompassi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan42 auton
keula osoittaa.
–
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Lisätietoja on tyyppihyväksyntää koskevissa
tukitiedoissa osoitteessa www.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
41
42
43
Kompassin deaktivointi/aktivointi käsin:
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
Sertifikaatin haltijan osoite: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, USA
•
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan43 auton
keula osoittaa.
Kompassi aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä auto.
Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii:
•
•
•
•
•
Kompassin aktivointi ja
deaktivointi*
HomeLink®* (s. 457)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään
englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen),
NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä),
SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa
painiketta esim. paperiliittimen avulla.
> Jos kompassi on deaktivoitu, kun auto
sammutetaan, se ei aktivoidu auton
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Kompassi on tällöin aktivoitava käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassi* (s. 461)
Kompassin kalibrointi* (s. 462)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
(s. 461)
•
Kompassin kalibrointi* (s. 462)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste. 461
KÄYNNISTYS JA AJO
Kompassin kalibrointi*
7. Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla*:
Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle,
tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6
mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi44 on kalibroitava, jos
autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2. Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että
kaikki ovet ovat kiinni.
HUOM
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3. Painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa
painiketta n. 3 sekuntia (esimerkiksi paperiliittimellä). Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
44
462
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Magneettiset vyöhykkeet.
•
•
Kompassi* (s. 461)
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
(s. 461)
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15)
näytetään, ks. kompassin magneettisten
vyöhykkeiden kartta.
5. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C, tai painakaa taustapeilin alareunassa
olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km:n/h (6 mph) ajonopeudella, kunnes
näytössä näytetään kompassisuunta
merkkinä kalibroinnin valmistumisesta.
Ajakaa tämän jälkeen vielä 2 kierrosta
kalibroinnin hienosäätöä varten.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ääni- ja mediajärjestelmässä on mediasoitin
ja radio. Puhelin voidaan yhdistää myös
Bluetooth-yhteyden kautta handsfree-toimintojen käyttämiseksi tai musiikin langattomaan
toistamiseen. Kun auto on yhdistetty internetiin, myös sovelluksia voidaan käyttää median
toistamiseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Audion ja median yleiskuva
Ohjatkaa toimintoja puheella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytön kautta. Kaiuttimien ja vahvistimien määrä riippuu autossa
olevasta äänijärjestelmästä.
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään
jatkuvasti. On suositeltavaa noutaa uudet järjestelmäpäivitykset, kun ne ovat saatavana.
Mediasoitin (s. 475)
Radio (s. 468)
Puhelin (s. 490)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Sovellukset (s. 465)
Puheohjaus (s. 132)
Jännitetilat (s. 394)
Kuljettajan huomion herpaantuminen
(s. 39)
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 567)
•
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 509)
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 567)
Audioasetukset
Äänentoiston laatu on säädetty ennalta,
mutta sitä voidaan myös muuttaa.
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti
äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön
alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa. Tämä koskee esimerkiksi musiikin
toistamista, radiota, meneillään olevaa puhelua
ja aktiivisia liikennetiedotuksia.
Äänentoisto
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu digitaalisen signaalikäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen,
matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms.
jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän
yhdistelmän osalta. On myös dynaaminen
kalibrointi, joka ottaa huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton nopeuden.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdan Asetukset Ääni päänäkymässä on
käytettävissä eri asetuksia auton äänentoistojärjestelmästä riippuen.
Premium Sound* (Harman Kardon)
• Taajuuskorjain – taajuuskorjaimen säätäminen.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
464
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance*
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
Äänikokemus*
Sovellukset
Äänikokemus on lisä-ääniasetuksia tarjoava
sovellus.
Äänikokemus avataan keskinäytön sovellusnäkymässä. Auton äänentoistojärjestelmästä
riippuen seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
Sovellusnäkymässä on sovelluksia, joiden
kautta pääsee tiettyihin auton palveluihin.
Pyyhkäiskää keskinäytössä oikealta vasemmalle1 päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä. Täällä on sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio.
• Istuimen optimointi – ääni voidaan säätää siten, että se on sovitettu lähinnä kohdetta Kuljettaja, Kaikki tai Takana varten.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
Performance
• Äänensävy ja tasapaino – kaiuttimien
välinen äänitasapaino sekä esim. basson,
diskantin ja taajuuskorjaimen asetukset.
• Surround - tilaääni ja tasonsäätö.
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Audioasetukset (s. 464)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 104)
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Äänikokemus* (s. 465)
Mediasoitin (s. 475)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 136)
Puhelimen asetukset (s. 498)
Ääni, media ja internet (s. 464)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Sovellusnäkymä (yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 465
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä. Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen
voidaan ladata uusia sovelluksia, esim. verkkoradio ja musiikkipalveluita.
Sovellusten lataaminen
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan ladata uusia sovelluksia.
HUOM
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos
auto on yhdistetty internetiin.
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
Käynnistäkää sovellus painamalla sovellusta
keskinäytön sovellusnäkymässä.
Kaikkien käytettävien sovellusten on oltava
päivitettyjä uusimpaan versioon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
HUOM
Sovellusten lataaminen (s. 466)
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Sovellusten päivittäminen (s. 467)
Sovellusten poistaminen (s. 467)
Apple® CarPlay®* (s. 484)
Android Auto* (s. 487)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Kiintolevyn tallennustila (s. 508)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
(s. 506)
2. Valitkaa Uusia sovelluksia avataksenne
luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita ei ole asennettu autoon.
1
466
3. Painakaa sovelluksen riviä luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.
4. Valitkaa Asenna halutun sovelluksen
lataamisen ja asentamisen aloittamiseksi.
> Lataamisen ja asennuksen tila osoitetaan sen ollessa käynnissä.
Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa, esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy
luettelossa ja lataamisen aloittamista
voidaan yrittää uudelleen.
Lataamisen keskeyttäminen
– Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.
Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on käynnistynyt,
tätä ei voi keskeyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sovellukset (s. 465)
•
•
•
•
•
Sovellusten poistaminen (s. 467)
•
Kiintolevyn tallennustila (s. 508)
Sovellusten päivittäminen (s. 467)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 567)
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Sovellusten päivittäminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia
voidaan päivittää.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta
asentaminen voidaan saattaa loppuun.
Kaikkien päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2. Valitkaa Asenna kaikki.
> Päivittäminen aloitetaan.
Tiettyjen päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2. Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista käytettävissä olevista
päivityksistä.
Sovellusten poistaminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia
voidaan poistaa.
Käytettävä sovellus pitää lopettaa, jotta asennus voidaan poistaa.
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
3. Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Asenna.
> Päivittäminen aloitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 465)
Sovellusten lataaminen (s. 466)
Sovellusten poistaminen (s. 467)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 567)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
2. Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista asennetuista sovelluksista.
3. Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Poista asennus ko. sovelluksen asennuksen poistamisen aloittamiseksi.
> Kun sovellus on poistettu, se häviää
luettelosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 465)
Sovellusten lataaminen (s. 466)
Sovellusten päivittäminen (s. 467)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 567)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
* Valinnais-/lisävaruste. 467
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radio
Radiosta on mahdollista kuunnella taajuuskaistoja AM2, FM sekä digiradiota (DAB)*.
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan
myös kuunnella nettiradiota.
•
•
•
•
•
•
Radion asetukset (s. 472)
Radion kytkeminen päälle
Digiradio* (s. 474)
Radio kytketään päälle keskinäytön sovellusnäkymässä.
1. Avatkaa haluamanne radiotaajuus (esim.
FM) sovellusnäkymästä.
RDS-radio (s. 473)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Mediasoitin (s. 475)
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radion kytkeminen päälle (s. 468)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 469)
Radiokanavien tallentaminen Radiosuosikit-sovellukseen (s. 471)
2 Saatavuus
468
2. Valitkaa radioasema.
vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 468)
Radioaseman etsiminen (s. 470)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 469)
•
Radiokanavien tallentaminen Radiosuosikit-sovellukseen (s. 471)
•
•
Radion asetukset (s. 472)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
2. Valitkaa toisto vaihtoehdoista Asemat,
Suosikit, Lajityypit tai Kokonaisuudet3.
Tässä on ohjeet siihen, miten radion aaltoaluetta, aaltoalueen luetteloa ja valitun luettelon radioasemaa vaihdetaan.
3. Painakaa haluamaanne asemaa luettelossa.
Radion aaltoalueen vaihtaminen
Pyyhkäiskää sovellusnäkymä esiin keskinäytössä ja valitkaa haluamanne aaltoalue (esim.
FM) tai avatkaa kuljettajan näytön sovellusvalikko ohjauspyörän oikealla painikesarjalla ja
tehkää valinta siitä.
Radion aaltoalueen luettelon
vaihtaminen
Suosikit – toistaa ainoastaan valittuja suosikkikanavia.
Lajityypit – soittaa vain radiokanavia, jotka
lähettävät valittua lajia/ohjelmatyyppiä, esim.
pop ja klassinen musiikki.
Radioaseman vaihtaminen valitussa
luettelossa
–
Painakaa
tai
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa soittoluettelossa.
Radioasema voidaan vaihtaa myös valitussa
luettelossa keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
3 Koskee
vain digiradiota (DAB*).
Painakaa painiketta Kirjasto.
•
•
•
•
Radio (s. 468)
Radioaseman etsiminen (s. 470)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Radiokanavien tallentaminen Radiosuosikit-sovellukseen (s. 471)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 469
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
•
Radion asetukset (s. 472)
Radioaseman etsiminen
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
(s. 92)
Radio laatii automaattisesti asemaluettelon
radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät
voimakkaimpia signaaleita.
3. Syöttäkää hakusana.
> Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
Manuaalinen asemanhaku
Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion
aaltoalueesta.
•
•
•
AM4 – asemat ja taajuus.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
FM - asemat, lajit ja taajuus
DAB* – kokonaisuudet ja asemat.
.
2. Painakaa painiketta
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
4 Saatavuus
470
Manuaalisella haulla voidaan etsiä ja asettaa
muita kuin automaattisessa luettelossa olevia
radiokanavia, joiden vastaanotto alueella on
paras.
Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun,
radio ei vaihda enää automaattisesti taajuutta,
kun vastaanotto heikkenee.
vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
–
Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä
tai painakaa
tai
. Painettaessa pitkään haku hyppää taajuusalueen seuraavaan saatavana olevaan asemaan. Myös
ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa voidaan käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Radio (s. 468)
Radiokanavien tallentaminen
Radiosuosikit-sovellukseen
Radiokanava voidaan lisätä Radiosuosikitsovellukseen sekä taajuusalueen (esim. FM)
suosikkiluetteloon. Alla ovat ohjeet radiokanavien lisäämistä ja poistamista varten.
Radiosuosikit
Radiosuosikit-sovellus näyttää kaikille radiotaajuuksille
tallennetut radiokanavat.
Radion kytkeminen päälle (s. 468)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 469)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Radion asetukset (s. 472)
1.
Avatkaa sovellus Radiosuosikit sovellusnäkymästä.
2. Painakaa haluamaanne radioasemaa luettelossa sen kuuntelemiseksi.
manuaalisesta asemanhausta, radio ei vaihda
automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto
heikkenee.
Poistettaessa radiokanava Radiosuosikitsovelluksesta kanava poistetaan myös kyseisen taajuusalueen suosikkiluettelosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 468)
Radion kytkeminen päälle (s. 468)
Radioaseman etsiminen (s. 470)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 469)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Radion asetukset (s. 472)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
(s. 92)
Radiosuosikkien lisääminen ja
poistaminen
1.
Painakaa
radiokanavan lisäämiseksi
radion aaltoalueen suosikkiluetteloon ja
sovellukseen Radiosuosikit.
2. Painakaa Kirjasto, valitkaa Muokkaa ja
poistaaksenne radiokanavan
painakaa
suosikkiluettelosta.
Kun radiokanava tallennetaan asemaluettelosta, radio hakee automaattisesti parasta
taajuutta. Mutta jos radiokanava tallennetaan
471
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radion asetukset
Useita eri radiotoimintoja voidaan aktivoida ja
deaktivoida.
Liikennetiedotuksen keskeyttäminen
Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden
lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti
ohjauspyörän oikeanpuoleipainamalla
sessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta
keskinäytössä.
Radiotoimintojen aktivointi ja
deaktivointi
Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa Asetukset
Media sekä haluamanne radiokanava, jotta
näette käytettävissä olevat toiminnot.
AM/FM-radio
• Näytä lähetystiedot: näyttää tietoja
ohjelmien sisällöstä, esittäjistä yms.
• Säilytä ohjelman nimi: valitkaa, ettei
ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti,
vaan näyttö jäädytetään 20 sekunnin jälkeen.
• Valitse ilmoitukset:
- Paikalliset häiriöt: keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt. Toiminto
Paikalliset häiriöt on toiminnon
Liikennetiedotukset maantieteellinen
472
rajoitus. Toiminnon Liikennetiedotukset
pitää olla aktivoituna samanaikaisesti.
- Uutiset : keskeyttää käynnissä olevan
median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun uutislähetys on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista. Edellisen medialähteen toistaminen
palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Liikennetiedotukset: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää tietoja liikenteen häiriöistä. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
ilmoitus on päättynyt.
DAB* (digiradio)
• Lajittele palvelut: kanavien järjestämistavan valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai
palvelunumeron mukaan.
• DAB-DAB-linkki: käynnistää linkitystoiminnon DAB-järjestelmän sisällä. Jos
radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään
toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
• DAB-FM-linkki: käynnistää linkitystoiminnon DAB- ja FM-järjestelmän välillä.
Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään vaihtoehtoinen FM-taajuus automaattisesti.
• Näytä lähetystiedot: radiotekstin tai
radiotekstin valittujen osien näyttämisen
valinta, esim. esittäjä.
• Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat: valitaan, esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai ei.
• Valitse ilmoitukset: vastaanotettavien
ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on
käynnissä. Valitut ilmoitukset keskeyttävät
käynnissä olevan median toistamisen ja
ilmoitus esitetään. Edellisen medialähteen
toistaminen palautuu, kun ilmoitus on
päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista. Edellisen medialähteen toistaminen
palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Tieliikennetiedote: vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
- Uutistiedote: vastaanottaa uutisia.
- Kuljetustiedote: vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen
ja junien aikatauluista.
- Varoitus/Palvelut: vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi
merkitys kuin Hälytystoiminnolla, esim.
virtakatkos.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 468)
Digiradio* (s. 474)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 113)
RDS-radio
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos autossa on RDS (Radio Data System),
radio vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden
saada esim. liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.
RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen
verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka
antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:
•
•
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit
tai liikenneinformaatio.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien
tekstitiedotusten vastaanotto.
Radio (s. 468)
Radion asetukset (s. 472)
HUOM
Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.
Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen
yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja
meneillään oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja
äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttäohjauspyörän oikeanmiseksi painakaa
puoleisessa painikesarjassa tai painakaa
Peruuta keskinäytössä.
* Valinnais-/lisävaruste. 473
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Digiradio*
(DAB5)
Digiradio
on radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Radio tukee vaihtoehtoja DAB,
DAB+ ja DMB6.
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Digiradion sovellus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä.
DAB-alikanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille. Kanavaluettelossa alakanavat on merkitty nuolisymbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Digitaaliradiota toistetaan samalla tavalla kuin
muita aaltoalueita, esim. FM-aaltoaluetta. Sen
lisäksi, että toistettavaksi voidaan valita
Asemat, Suosikit ja Lajityypit, toistettavina
voivat olla myös alikanavat ja Kokonaisuudet.
Kokonaisuudet ovat kokoelma radiokanavia
(kanavaryhmiä), jotka lähetetään samalla taajuudella.
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
Toiminto tarkoittaa, että digiradio (DAB) voi
siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on huono
tai olematon, samalle kanavalle toisessa
kanavaryhmässä (kokonaisuus), jonka vastaanotto on parempaa, alueella DAB ja/tai
alueiden DAB ja FM välillä.
FM:n ja digiradion* yhdistäminen (s. 474)
DAB - DAB ja DAB - FM linkitys
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 469)
1.
Radioaseman etsiminen (s. 470)
Radiokanavien tallentaminen Radiosuosikit-sovellukseen (s. 471)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Radion asetukset (s. 472)
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Media
DAB.
3. Tehkää tai poistakaa merkintä ruuduista
toiminnoille DAB-DAB-linkki ja/tai DABFM-linkki aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne ko. toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digiradio* (s. 474)
Radio (s. 468)
Radion asetukset (s. 472)
Jos radiokanava lähettää logonsa, se ladataan
ja näytetään aseman nimen vieressä (latausaika vaihtelee).
5 Digital
6 Digital
474
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Mediasoitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mediasoitin voi toistaa ääntä USB-liitännän
tai Bluetooth-yhteyden kautta liitetyistä ulkoisista äänilähteistä. Se voi myös toistaa
videota USB-liitännän kautta.
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan
myös kuunnella nettiradiota, äänikirjoja ja
musiikkipalveluja sovellusten kautta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 475)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
(s. 477)
Median hakeminen (s. 478)
Sovellukset (s. 465)
Radio (s. 468)
Video (s. 479)
Median soittaminen
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin.
Useita toimintoja voidaan ohjata myös
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai
puheohjauksella.
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota,
mikä selostetaan erillisessä osassa.
Medialähteen käynnistäminen
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
(s. 480)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 481)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Mediasoitinta ohjataan keskinäytön kautta, mutta useita
toimintoja voidaan ohjata
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai puheohjauksella.
Radio, jota myös käytetään mediasoittimessa,
on kuvattu erillisessä kappaleessa.
Sovellusnäkymä. (Yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä.)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 475
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
2. Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
4. Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
3. Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
Media, kun internet-yhteys on olemassa
Median toistaminen internetiin yhdistetyistä
sovelluksista:
USB-muisti
1. Asettakaa USB-muisti paikalleen.
MP3-soitin ja iPod®
HUOM
iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä
iPod -sovellusta (ei USB:tä).
Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja
mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka
muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.
1.
Yhdistäkää auto internetiin.
2. Avatkaa kulloinenkin sovellus sovellusnäkymässä.
> Toisto alkaa.
Lukekaa erillisestä kappaleesta tietoa sovellusten lataamisesta järjestelmään.
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän
kautta (s. 481)
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden kautta (s. 481)
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 466)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Video (s. 479)
Apple® CarPlay®* (s. 484)
Android Auto* (s. 487)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 483)
Video
1. Yhdistäkää medialähde.
2. Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
1.
Yhdistäkää medialähde.
2. Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen
soittaminen.
3. Avatkaa sovellus (iPod, USB) sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.
2. Yhdistäkää medialähde.
3. Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen
soittaminen.
476
3. Painakaa toistettavan kohteen nimeä.
> Toisto alkaa.
Apple CarPlay
CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.
Android Auto
Android Auto kuvataan erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 93)
Radio (s. 468)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
(s. 477)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
Median toistamista voidaan ohjata puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai
keskinäytössä.
Mediasoitinta voidaan käsitellä puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytöllä.
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa
tai
haluttua raitaa keskinäytössä, painakaa
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa
aika-akselia keskinäytössä ja vetäkää sivutai
suunnassa tai painakaa ja pitäkää
painettuna keskinäytön alla tai ohjauspyörän
oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Median vaihtaminen: valitkaa aiemmista lähteistä sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla sovellusvalikon
kautta.
Kirjasto - painakaa painiketta
soittaaksenne kirjastosta.
Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön
alla olevaa säädintä tai painakaa
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa
äänitason nostamiseksi tai laskemiseksi.
Vastaava - painakaa painiketta hakeaksenne
Gracenote-toiminnon avulla
samankaltaista musiikkia
USB-yksiköstä ja luodaksenne soittolistan sen perusteella. Soittolista voi sisältää
enintään 50 kappaletta.
Vaihda laitetta - painakaa
painiketta vaihtaaksenne
USB-yksiköiden välillä, kun
yhdistettynä on useita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 475)
Median hakeminen (s. 478)
Audioasetukset (s. 464)
Sovellukset (s. 465)
Gracenote® (s. 478)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Satunnaissoitto - painakaa
painiketta soittojärjestyksen
sekoittamiseksi.
Soittaminen/keskeyttäminen – painakaa
kuvaa, joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen,
fyysistä painiketta keskinäytön alla tai
477
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median hakeminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
On mahdollista etsiä artistia, säveltäjää, kappaleita, albumia, videota, äänikirjaa, soittolistaa ja, auton ollessa yhdistettynä internetiin,
podcasteja (digitaalinen media internetin
kautta).
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 475)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Median soittaminen (s. 475)
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä (s. 119)
Gracenote®
Gracenote tunnistaa artistin, albumin, kappaleiden otsikot ja yhteyteen kuuluvat kuvat,
jotka esitetään toiston yhteydessä.
Gracenote MusicID® on musiikintunnistuksen
normi. Tunnistamalla ja analysoimalla musiikkitiedostojen metadataa voidaan näyttää tietoa musiikista. Eri lähteistä saatava metadata
voi olla välillä epäjohdonmukaista tai puutteellista.
Gracenote tukee artistin nimen, albumin kappaleiden nimien ja lajityyppien foneettista
käsittelyä, jolloin puheohjausta voidaan käyttää musiikin toistamiseen.
1.
1.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
2. Syöttäkää hakusana.
3. Painakaa painiketta Haku.
> Yhdistettyjä laitteita haetaan ja hakutulokset luetellaan luokiteltuina.
Näyttäkää kukin kategoria erikseen pyyhkäisemällä näyttöä sivusuunnassa.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Media
Gracenote®.
3. Valitkaa asetukset Gracenote-dataa varten:
• Gracenote® Online -haku etsii Gracenotesin online-tietokannan soitettavalle
medialle.
• Useita Gracenote®-tuloksia - valinta
siitä, kuinka Gracenote-data esitetään
useiden hakutulosten yhteydessä.
1 - tiedoston alkuperäisdataa käytetään.
2 - Gracenote-dataa käytetään.
3 - Gracenote- tai alkuperäisdata voidaan
valita.
478
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
• Ei - mitään tulosta ei esitetä.
Gracenoten päivittäminen
Gracenote-tietokannan sisältöä päivitetään jatkuvasti. Hyödy parannuksista noutamalla
uusimmat päivitykset.
Tiedot ja lataaminen, katsokaa
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Median soittaminen (s. 475)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 509)
Radion ja median puheohjaus (s. 135)
Video
Videon toistaminen
USB-liitäntöihin liitettyjen laitteiden videoita
voidaan toistaa mediasoittimella.
Auton lähtiessä liikkeelle kuvaa ei näytetä, vain
ääntä toistetaan. Kuvaa näytetään jälleen
auton seistessä paikallaan.
Videoita toistetaan sovellusnäkymän sovelluksella USB.
1. Liittäkää sisältölähde (USB-yksikkö).
Tietoa yhteensopivista sisältöformaateista on
erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Videon toistaminen (s. 479)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 480)
Videon asetukset (s. 480)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 483)
2. Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3. Painakaa nimikettä, jota haluatte toistaa.
> Toisto alkaa.
Jos USB-yksikkö sisältää myös musiikki- ja
ääniraitoja, videotiedostojen löytyminen voi
olla vaikeaa. Tällöin ne voidaan löytää menemällä kohtaan Kirjasto ja valitsemalla videovälilehti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Video (s. 479)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 480)
Videon asetukset (s. 480)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 483)
479
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
DivX®-yksikön soittaminen
Certified®
Tämä DivX
-laite pitää rekisteröidä,
jotta voidaan soittaa ostettuja DivX Video-onDemand (VOD) -elokuvia.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa Video DivX® VOD ja hakekaa
rekisteröintikoodi.
3. Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne lisätietoja ja tehdäksenne rekisteröinnin loppuun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
480
Video (s. 479)
Videon toistaminen (s. 479)
Videon asetukset (s. 480)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 483)
Videon asetukset
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
Joitakin kieliasetuksia voidaan muuttaa
videon toistoa varten.
Videosoittimen ollessa kokonäytön tilassa tai
avaamalla päänäkymä ja painamalla
Asetukset Media Video voidaan säätää
seuraavia: Äänen kieli ja Tekstityksen kieli.
Auton mediasoitin on varustettu Bluetoothtoiminnolla ja se voi langattomasti toistaa
äänitiedostoja ulkoisista Bluetooth-yksiköistä, kuten matkapuhelimista ja tableteista.
Jotta mediasoitin voi toistaa äänitiedostoja
langattomasti ulkoisesta laitteesta, laite on
ensin yhdistettävä autoon Bluetooth-yhteyden
avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Video (s. 479)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden kautta (s. 481)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
•
•
Median soittaminen (s. 475)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 483)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
Yhdistäkää Bluetooth®-yksikkö autoon, jotta
voitte toistaa sisältöä langattomasti ja luoda
autoon internet-yhteyden, jos se on mahdollista.
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth®-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton
kanssa.
Katsokaa tietoa yhteensopivuudesta osoitteesta support.volvocars.com.
Media USB-tuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin, voidaan liittää äänentoistojärjestelmään
auton USB-liitännän kautta.
Ladattavilla akuilla varustettuja laitteita ladataan, kun ne ovat yhdistettyinä USB:n kautta
ja kun jännitetilana on I, II tai moottori on
käynnissä.
Ulkoisen lähteen sisältö on nopeampi lukea,
jos lähde sisältää vain yhteensopivia muotoja.
Myös videotiedostoja voidaan toistaa USB-liitännän kautta.
Menettelytapa mediayksikön yhdistämisessä
on sama kuin puhelimen yhdistämisessä
autoon Bluetooth®-yhteyden kautta.
Tietyillä MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmänsä, jota auto ei tue.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän
kautta (s. 481)
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 475)
•
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
(s. 480)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
•
Median soittaminen (s. 475)
Laitteen liittäminen USBtuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin, voidaan liittää äänentoistojärjestelmään
auton jonkin USB-liitännän kautta.
Käytettäessä toimintoja Apple CarPlay* ja
Android Auto* puhelimen on oltava kytkettynä
valkoisella kehyksellä varustettuun USB-liitäntään (jos kokoonpanossa on kaksi USB-liitäntää).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Video (s. 479)
Jännitetilat (s. 394)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 482)
USB-liitännät (tyyppi A) keskinäytössä.
Apple® CarPlay®* (s. 484)
Android Auto* (s. 487)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 481
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jotta USB-yksiköiden sisältö voidaan lukea,
seuraavien erittelyjen on täytyttävä.
Mahdollista kansiorakennetta ei esitetä keskinäytössä esittämisen yhteydessä.
•
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 481)
Enimmäismäärä
USB-liitäntä* (tyyppi C) tunnelikonsolissa takana
esim. puhelimien ja tablettien7 latausta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 475)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 481)
Mediasoitin (s. 475)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 482)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 482)
Apple®
CarPlay®*
(s. 484)
Android Auto* (s. 487)
Tiedostot
15 000
Kansiot
1 000
Kansiotasot
8
Soittolistat
100
Juliste soittolistassa
1 000
Alikansiot
Ei rajaa
USB-A-liittimen tekniset tiedot
•
•
•
•
Tyypin A liitäntä
Versio 2.0
Jännitteensyöttö 5 V
Virransyöttö enint. 2,1 A
USB-C-liittimen tekniset tiedot
•
•
•
•
7
482
Tyypin C liitäntä
Versio 3.1
Jännitteensyöttö 5 V
Virransyöttö enint. 3,0 A
Tästä liitännästä ei voi toistaa mediaa auton ääni- tai mediajärjestelmän kautta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Yhteensopivat sisältöformaatit
Jotta sisältöä voidaan toistaa, on käytettävä
seuraavia tiedostoformaatteja.
Äänitiedostot
Formaatti
MP3
Tiedostopääte
.mp3
Codec
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
Formaatti
Tiedostopääte
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
Tekstitykset
Formaatti
Tiedostopääte
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC
(MPEG-4 part III
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
Profiili
DivX Home Theater
FLAC
.flac
FLAC
Video codec
DivX, MPEG-4
Resoluutio
720x576
4.8Mbps
Videotiedostot
DivX®
DivX-sertifioidut laitteet on testattu korkealaatuisen DivX-videotoiston osalta (.divx, .avi).
Kun DivX-logo esitetään, DivX-videoita voidaan toistaa.
Formaatti
Tiedostopääte
MP4
.mp4, .m4v
Äänen virtausnopeus (bit
rate)
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Kuvanopeus
30 fps
Tiedostopääte
.divx, .avi
Suurin tiedostokoko
4 GB
Äänicodec
MP3, AC3
Tekstitykset
XSUB
Erikoistoiminnot
Useita tekstityksiä, useita
ääniraitoja, soiton palauttaminen
Referenssi
Täyttää kaikki DivX Home
Theater -profiilin vaatimukset. Käykää osoitteessa divx.com saadaksenne lisätietoja ohjelman konvertoidaksenne
tiedostot muotoon DivX
Home Theater -video.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mediasoitin (s. 475)
Video (s. 479)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 480)
483
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Apple® CarPlay®*
CarPlay antaa mahdollisuuden kuunnella
musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita,
lähettää/vastaanottaa viestejä ja käyttää Siripalvelua keskittyen samalla ajamiseen.
CarPlay toimii tiettyjen iOSlaitteiden kanssa. Jos autossa
ei ole vielä CarPlay-tukea, se
voidaan asentaa jälkikäteen.
Ottakaa yhteyttä Volvo-jälleenmyyjäänne CarPlay -toiminnon asentamista varten.
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista iOS-laitteista löytyy Applen kotisivuilta:
www.apple.com/ios/carplay/. Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka eivät ole yhteensopivia CarPlay-toiminnon kanssa, voi aiheuttaa
joskus laitteen ja auton välisen yhteyden katkeamisen. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa
CarPlay -palvelun sisällöstä.
Apple® CarPlay®* -toiminnon
käyttäminen
Käyttämällä Apple CarPlay -sovellusta
hyväksyt seuraavat ehdot: Apple CarPlay
on palvelu, jonka toimittaa Apple Inc.
käyttöehtojensa mukaisesti. Siten Volvo
Cars ei ole vastuussa Apple CarPlay palvelusta, sen ominaisuuksista eikä
sovelluksista. Kun käytät Apple CarPlayta,
tiettyjä tietoja autostasi (ml. sen sijainti)
siirretään iPhone-puhelimeesi. Volvo
Carsin kannalta olet itse täydessä
vastuussa omasta ja muiden kanssasi
olevien henkilöiden valitsemien Apple
CarPlay -palvelujen käytöstä.
iOS-laitteen yhdistäminen ja CarPlaytoiminnon käynnistäminen
Käytettäessä karttanavigointia CarPlayn kautta
kuljettajan näytössä ei näytetä opastusta, vaan
vain keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jos navigointi käynnistetään CarPlayn kautta,
mahdolliset meneillään olevat reittikuvaukset
auton omista järjestelmistä lopetetaan.
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
(s. 484)
•
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
(s. 486)
•
•
Puheohjaus (s. 132)
CarPlay-sovelluksia voidaan ohjata keskusnäytön tai iOS-laitteen kautta tai ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla (koskee tiet8 Apple
484
tyjä toimintoja). Sovelluksia voidaan ohjata
myös puheella Siri-sovelluksen avulla. Kun
painetaan pitohjauspyörän painiketta
kään, Siri-puheohjaus käynnistyy, ja lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjauksen. Jos
Siri-toiminto katkeaa liian aikaisin, pitäkää
ohjauspyörän painiketta
painettuna8.
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
CarPlay-palvelun käyttämistä varten Siripuheohjauksen on oltava aktivoituna iOS-laitteessa. Laitteessa on oltava myös internetyhteys WiFi- tai mobiiliverkon kautta, jotta
kaikki toiminnot toimivat.
HUOM
CarPlay -toimintoa voidaan käyttää vain,
jos Bluetooth on kytketty pois toiminnasta.
Bluetooth-yhteyden kautta autoon yhdistetty puhelin tai mediasoitin ei siksi ole
käytettävissä, kun CarPlay on aktiivinen.
Jotta auton sovelluksiin saadaan internetyhteys, on käytettävä jotain muuta internet-lähdettä. Käyttäkää Wi-Fi-yhteyttä tai
auton sisäänrakennettua modeemia*.
CarPlay-sovelluksen käynnistäminen iOS-laitteesta, joka ei aikaisemmin ollut yhdistettynä:
1.
Yhdistäkää iOS-laite, jolla on CarPlay-tuki,
USB-liitäntään. Jos USB-liitäntöjä on
kaksi, käyttäkää sitä, jonka ympärillä on
valkoinen kehys.
ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
2. Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
3. Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Käynnistää CarPlay
CarPlay-sovelluksen käynnistäminen iOS-laitteesta, joka on aikaisemmin ollut yhdistettynä:
1.
Yhdistäkää iOS-laite USB-liitäntään. Jos
USB-liitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä,
jonka ympärillä on valkoinen kehys.
> Jos automaattisen käynnistyksen
asetus on valittu – laitteen nimi näytetään. CarPlay-osanäkymä avautuu automaattisesti silloin, kun kotinäkymä
näkyy iOS-laitteen yhdistämisen yhteydessä.
2. Jos CarPlay-osanäkymä ei avaudu automaattisesti, painakaa laitteen nimeä.
CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
3. Jos jokin muu sovellus on aktiivinen
samassa osanäkymässä, painakaa Apple
CarPlay sovellusnäkymässä.
> CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
9 Apple,
4. Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
CarPlay on käynnissä taustalla, jos jokin muu
sovellus käynnistetään tai on jo aktiivinen
samassa osanäkymässä yhdistämisen yhteydessä. CarPlay -osanäkymän näyttäminen
uudelleen: painakaa CarPlay -kuvaketta sovellusnäkymässä.
Yhteyden vaihtaminen CarPlayn ja
iPodin välillä
3. Irrottakaa iOS-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään9.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän
kautta (s. 481)
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 484)
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
(s. 486)
CarPlaysta iPodiin
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
•
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen
(Wi-Fi) avulla (s. 501)
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Viestintä
Apple CarPlay.
•
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 502)
3. Poistakaa valintamerkki sen iOS-laitteen
valintaruudusta, jonka ei enää tule käynnistää CarPlay -palvelua automaattisesti,
kun USB-johto liitetään.
•
Puheohjaus (s. 132)
4. Irrottakaa iOS-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
5. Avatkaa sovellus iPod sovellusnäkymästä.
iPodsta CarPlayiin
1. Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
2. Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
CarPlay, iPhone ja iPod ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
* Valinnais-/lisävaruste. 485
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Apple®CarPlay®* -toiminnon
asetukset
2. Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot
ja tehkää seuraavien asetukset:
CarPlay10-palveluun yhdistetyn iOS-laitteen
asetukset.
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
Automaattinen käynnistys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Siirtykää kohtaan Viestintä
CarPlay ja valitkaa asetus:
•
•
Apple
Merkitkää valintaruutu – CarPlay käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto
liitetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 484)
Poistakaa valintaruudun merkintä –
CarPlay ei käynnisty automaattisesti,
kun USB-johto liitetään.
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
486
•
Jos CarPlay-sovelluksen kanssa on ongelmia, irrottakaa iOS-laite USB-liitännästä ja
kytkekää se takaisin. Kokeilkaa muussa
tapauksessa sulkea laitteessa se sovellus,
joka ei toimi, ja käynnistäkää sovellus sitten uudelleen, tai kokeilkaa sammuttaa
kaikki sovellukset ja käynnistää laite uudelleen.
•
Jos sovellukset eivät näy, kun CarPlay
käynnistyy (musta näyttö), kokeilkaa pienentämällä ja suurentamalla CarPlay-osanäkymää.
•
Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka
eivät ole yhteensopivia CarPlay-toiminnon
kanssa, voi aiheuttaa joskus iOS-laitteen ja
auton välisen yhteyden katkeamisen. Tiedot tuetuista sovelluksista sekä yhteensopivista laitteista löytyvät Applen kotisivulta. Myös CarPlay voidaan etsiä App
Store -kaupasta tietojen saamiseksi sovelluksista, jotka ovat yhteensopivia CarPlayn
kanssa markkina-alueellanne.
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Luettelo voidaan tyhjentää nollaamalla asetukset keskinäytössä (palauttaminen tehdasasetuksiin).
10
Tässä on vinkkejä, joista voi olla hyötyä sovelluksen CarPlay® käytössä.
• Päivittäkää iOS-laitteenne uusimmalla
iOS-käyttöjärjestelmäversiolla ja varmistakaa, että sovellukset on päivitetty.
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
(s. 484)
Jos autolla on useita käyttäjiä, ts. sitä käytetään esimerkiksi kimppakyyteihin, on huomattava, että luetteloon voidaan tallentaa enintään
20 iOS-laitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi
laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
1.
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
Siri-avustajan avulla voidaan kirjoittaa/
sanella viestejä ja luettaa niitä ääneen.
Viestit luetaan ääneen ja sanellaan Sirin
asetuksissa valitulla kielellä. Kun ilmoituksia kirjoitetaan/sanellaan, keskinäytössä ei
näy mitään tekstiä, vaan teksti näkyy iOSyksikössä. Käytettäessä Siri-toimintoa on
huomioitava, että tällöin käytetään puhelimen mikrofoneja ja että laatu riippuu tästä
syystä puhelimen sijainnista.
•
Jos laite on yhdistetty autoon Bluetoothin
kautta, yhteys katkeaa CarPlay-toimintoa
käytettäessä. Yhdistäkää auto sitten takaisin internetiin jakamalla internet-yhteys
laitteen Wi-Fi-tukiaseman kautta.
•
Tietyt CarPlayn toiminnot (esimerkiksi
äänipuhelut ja viestit) keskeyttävät auton
omat toiminnot ja CarPlay näkyy sen
sijaan automaattisesti. Jos ette halua näin
tapahtuvan, valitkaa kyseisen toiminnon
näyttö pois CarPlay-sovelluksen kohdassa
puhelimen ilmoitusasetukset.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Android Auto*
•
•
Android Auto -toiminnon avulla voitte kuunnella musiikkia, soittaa puheluja, saada ajoohjeita ja käyttää autoon sovitettuja sovelluksia Android-laitteesta. Android Auto toimii
tiettyjen Android-laitteiden kanssa.
Apple® CarPlay®* (s. 484)
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen
(Wi-Fi) avulla (s. 501)
CarPlay toimii vain iPhonen11 kanssa.
HUOM
Saatavuus ja toimintatapa voivat vaihdella
markkina-alueelta toiselle.
11
Apple, CarPlay ja iPhone ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista Android-laitteista löytyy kotisivulta:
www.android.com/auto/. Kolmansien osapuolten sovellukset: ks. Google Play. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa Android Auto -palvelun sisällöstä.
Android Auto käynnistetään sovellusnäkymästä. Kun Android Auto on käynnistetty kerran, sovellus käynnistyy automaattisesti, kun
laite yhdistetään seuraavan kerran. Automaat-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 487
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
tinen käynnistys voidaan kytkeä asetuksissa
pois käytöstä.
HUOM
Kun laite on yhdistetty Android Auto -palveluun, sisältöä voidaan suoratoistaa
Bluetooth-yhteyden kautta toiseen mediasoittimeen. Bluetooth on aktiivinen Android
Auto -palvelua käytettäessä.
Käytettäessä karttanavigointia Android Auton
kautta kuljettajan näytössä ei anneta opastusta, vaan vain keskinäytössä.
Android Auto -toimintoa voi ohjata keskinäytöstä, ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla tai puheohjauksella. Ohjauspyörän painikkeen
pitkä painallus käynnistää Google
Assistant-palvelun ja lyhyt painallus deaktivoi
sen.
Käyttämällä Android Autoa hyväksyt
seuraavat: Android Auto on palvelu, jonka
toimittaa Google Inc. omien
käyttöehtojensa mukaisesti. Volvo Cars ei
vastaa Android Autosta, sen toiminnoista
eikä sovelluksista. Kun käytät Android
Auto -sovellusta, autosi siirtää tiettyjä
tietoja (myös sen sijainnin) yhdistettyyn
Android -puhelimeesi. Olet itse täydessä
vastuussa siitä, miten sinä ja muut henkilöt
käyttävät Android Autoa.
488
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Android Auto -palvelun käyttäminen*
(s. 488)
•
Android Auto* -asetukset (s. 489)
Android Auto -palvelun
käyttäminen*
Android Auto -sovelluksen käyttämistä varten sovelluksen on oltava asennettu Androidlaitteeseen ja laitteen oltava liitettynä auton
USB-liitäntään.
HUOM
Jotta Android Auto -palvelua voidaan käyttää, autossa on oltava kaksi USB-tuloa
(USB-keskitin)*. Jos autossa on vain yksi
USB-tulo, Android Auto -palvelua ei voida
käyttää.
Android-puhelimen yhdistäminen
ensimmäistä kertaa
1. Yhdistäkää Android-laite valkoisella kehyksellä varustettuun USB-liitäntään.
2. Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3. Painakaa sovellusnäkymässä Android
Auto.
4. Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> Android Auto -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
5. Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiemmin yhdistetty Android
1. Yhdistäkää laite valkoisella kehyksellä
varustettuun USB-liitäntään.
> Jos automaattisen käynnistyksen
asetus on valittu – laitteen nimi näytetään.
2. Painakaa laitteen nimeä – Android Autoosanäkymä avautuu ja yhteensopivat
sovellukset näytetään.
Android Auto* -asetukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ensimmäistä kertaa Android Auto -sovellukseen liitettynä olevan Android-laitteen asetukset.
•
•
Automaattinen käynnistys
•
1.
4. Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Android Auto on käynnissä taustalla, jos jokin
toinen sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä. Android Auto -osanäkymän näyttäminen uudelleen: painakaa Android Auto kuvaketta sovellusnäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Android Auto* (s. 487)
•
•
•
Android Auto* -asetukset (s. 489)
•
Puheohjaus (s. 132)
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän
kautta (s. 481)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa Viestintä
valitkaa asetus:
3. Jos automaattisen käynnistyksen asetusta ei ole valittu – avatkaa sovellus
Android Auto sovellusnäkymästä.
> Android Auto -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
Android Auto* (s. 487)
Android Auto -palvelun käyttäminen*
(s. 488)
Android Auto ja
•
Merkitkää valintaruutu – Android Auto
käynnistyy automaattisesti, kun USBjohto liitetään.
•
Poistakaa valintaruudun merkintä –
Android Auto ei käynnisty automaattisesti, kun USB-johto liitetään.
Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20
Android-laitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi
laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo tyhjennetään palauttamalla tehdasasetukset.
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot
ja tehkää seuraavien asetukset:
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
* Valinnais-/lisävaruste. 489
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Vinkkejä sovelluksen Android
Auto* käyttöön
•
Tässä on vinkkejä, joista voi olla hyötyä sovelluksen Android Auto käytössä.
• Varmistakaa, että sovelluksenne ovat päivitettyjä.
•
•
490
Odottakaa auton käynnistyksen jälkeen,
kunnes keskinäyttö on käynnistynyt, liittäkää laite ja avatkaa sitten Android Auto
sovellusnäkymästä.
Jos Android Auto -sovelluksen kanssa on
ongelmia, irrottakaa Android-laitteenne
USB-liitännästä ja kytkekää se uudelleen
USB:n kautta. Kokeilkaa muussa tapauksessa sulkea sovellus laitteessa ja käynnistää sovellus sitten uudelleen.
•
Kun laite on kytketty Android Auto-sovellukseen, voidaan mediaa toistaa edelleen
toisen mediasoittimen Bluetooth in kautta.
Bluetooth-toiminto on päällä, kun Android
Auto on käytössä.
•
Jos Android Auto -kuvake on harmaana,
mitään laitetta ei ole yhdistetty. Yhdistäessänne laitteenne kuvake valaistaan. Jos
kuvake puuttuu kokonaan, autoon ei voida
yhdistää laitteita tätä tarkoitusta varten.
•
Jos laite on yhdistetty autoon Bluetoothin
kautta, yhteys katkeaa Android Auto-toimintoa käytettäessä. Yhdistäkää auto sitten takaisin internetiin jakamalla internetyhteys laitteen Wi-Fi-tukiaseman kautta.
Jos autolla on useita käyttäjiä eli sitä käytetään esimerkiksi kimppakyyteihin, on
huomattava, että enintään 20 Android-laitetta voidaan tallentaa yhtä aikaa. Kun
luettelo on täynnä ja uusi laite yhdistetään,
vanhin poistetaan. Luettelo tyhjennetään
palauttamalla tehdasasetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Android Auto* (s. 487)
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen
(Wi-Fi) avulla (s. 501)
Puhelin
Bluetooth-toiminnolla varustettu puhelin voidaan yhdistää langattomasti auton sisäiseen
handsfree-järjestelmään.
Ääni- ja mediajärjestelmä toimii handsfree-järjestelmänä, ja sillä on mahdollista ohjata
useita puhelimen toimintoja. Puhelinta voidaan
käyttää omilla painikkeillaan, vaikka se on
yhdistetty.
Kun puhelin on yhdistetty ja liitetty autoon, on
mahdollista soittaa, lähettää/vastaanottaa
tekstiviesti, toistaa sisältöä langattomasti ja
käyttää puhelinta internet-yhteytenä.
Puhelinta käsitellään keskinäytöllä ja osittain
puheohjauksella sekä sovellusvalikolla, joihin
päästään ohjauspyörän oikeanpuoleisesta painikesarjasta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Yhteenveto
Mikrofoni.
Puhelin.
Langaton puhelinlaturi.
Puhelimen käsittely keskinäytöstä.
Painikesarja kuljettajan näytössä esitettäviä puhelintoimintojen ja puheohjauksen
käsittelyä varten.
Kuljettajan näyttö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelun käsittely (s. 495)
Puhelinluettelon käyttäminen (s. 497)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta automaattisesti (s. 493)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta manuaalisesti (s. 494)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti (s. 494)
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 494)
•
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden poistaminen (s. 495)
•
•
•
•
Langaton puhelinlaturi* (s. 499)
•
•
Audioasetukset (s. 464)
Puhelimen asetukset (s. 498)
Puheohjaus (s. 132)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 93)
Auton yhdistäminen internetiin Bluetoothyhdistetyn puhelimen avulla (s. 501)
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta ensimmäistä
kertaa
Yhdistäkää Bluetooth-yhteyttä käyttävä puhelin autoon, jotta auton kautta voidaan soittaa
puheluita, vastaanottaa ja lähettää viestejä,
toistaa sisältöä langattomasti ja yhdistää auto
internetiin.
On mahdollista pitää samanaikaisesti liitettynä
kaksi Bluetooth-yksikköä, joista toinen on vain
langattoman sisällön toistamista varten. Viimeksi liitetty puhelin tulee automaattisesti liitetyksi soimaan, lähettämään/vastaanottamaan viestejä, toistamaan sisältöä ja toimimaan internetyhteytenä. Käytettävä puhelin
voidaan vaihtaa keskinäytön päänäkymän asetusvalikon kohdassa Bluetooth-laitteet. Matkapuhelimessa on oltava Bluetooth ja sen täytyy tukea internet-jakoa.
Kun laite on yhdistetty/rekisteröity ensimmäistä kertaa Bluetooth-yhteyden kautta, sen
ei tarvitse enää olla näkyvissä/etsittävissä,
vaan vain sen Bluetooth-yhteyden on oltava
aktivoitu. Enintään 20 yhdistettyä Bluetoothyksikköä voidaan tallentaa autoon.
Liittämismahdollisuuksia on kaksi. Joko etsiä
puhelinta autosta tai etsiä autoa puhelimesta.
Tekstiviestien käsittely (s. 496)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 491
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Vaihtoehto 1 - puhelimen etsiminen
autosta
1.
HUOM
Tehkää puhelin haettavaksi/näkyväksi
Bluetooth-järjestelmän kautta.
2. Avatkaa puhelimen osanäkymä keskinäytössä.
•
•
Joissakin puhelimissa on aktivoitava
viestitoiminto.
•
Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia eivätkä ne voi tällöin
näyttää yhteystietoja ja viestejä
autossa.
Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty
autoon, painakaa Lisää puhelin.
Jos autoon on liitetty puhelin, painakaa
Vaihda
. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet
listataan. Listaa päivitetään sitä mukaa
kuin uusia laitteita havaitaan.
•
Vaihtoehto 2 - auton etsiminen
puhelimesta
1.
Avatkaa puhelimen osanäkymä keskinäytössä.
•
Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty
autoon, painakaa Lisää puhelin Tee
autosta löydettävä.
•
Jos autoon on liitetty puhelin, painakaa
Vaihda
. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin Tee autosta
löydettävä.
3. Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
4. Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää puhelimessa olevan
kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen molemmissa paikoissa.
5. Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai
torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien mahdolliset valinnat.
2. Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
3. Etsikää puhelimella Bluetooth-yksiköitä.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet
listataan.
4. Valitkaa auton nimi puhelimessa.
5. Yhdistämistä koskeva ponnahdusikkuna
avautuu autossa. Vahvistakaa yhdistäminen.
492
6. Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää ulkoisessa yksikössä näytetyn kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa
hyväksyminen molemmissa paikoissa.
7. Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai
torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien mahdolliset valinnat.
HUOM
•
Joissakin puhelimissa on aktivoitava
viestitoiminto.
•
Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia eivätkä ne voi tällöin
näyttää yhteystietoja ja viestejä
autossa.
HUOM
Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon katkeaa. Poistakaa tällöin
puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.
Yhteensopivat puhelimet
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton
kanssa.
Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhelin (s. 490)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta automaattisesti (s. 493)
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
Jännitetilat (s. 394)
Puhelin voidaan yhdistää autoon automaattisesti Bluetoothin kautta. Puhelimen on oltava
ollut yhdistettynä autoon aiemmin.
Vain kaksi viimeksi liitettyä puhelinta voidaan
yhdistää automaattisesti.
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta manuaalisesti (s. 494)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti (s. 494)
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 494)
•
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden poistaminen (s. 495)
2. Asettakaa auto jännitetilaan I tai korkeampaan.
> Puhelin liitetään.
•
•
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 498)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
•
•
Auton yhdistäminen internetiin Bluetoothyhdistetyn puhelimen avulla (s. 501)
•
1.
Aktivoikaa puhelimen Bluetooth-yhteys
ennen auton kytkemistä jännitetilaan I.
Puhelin (s. 490)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta manuaalisesti (s. 494)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti (s. 494)
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 494)
•
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden poistaminen (s. 495)
•
•
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 498)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Auton yhdistäminen internetiin Bluetoothyhdistetyn puhelimen avulla (s. 501)
* Valinnais-/lisävaruste. 493
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
kytkeminen irti
Puhelin voidaan yhdistää manuaalisesti
autoon Bluetooth-yhteyden avulla. Puhelimen
on oltava ollut yhdistettynä autoon aiemmin.
1. Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
Bluetooth-yhteyden kautta yhdistetty puhelin
voidaan kytkeä irti, jolloin se ei ole enää
yhdistettynä autoon.
• Kun puhelin on auton toiminta-alueen
ulkopuolella, se kytketään automaattisesti
pois. Jos poiskytkeminen tapahtuu
meneillään olevan puhelun aikana, puhelu
jatkuu puhelimessa.
2. Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
> Yhdistetyt puhelimet luetellaan.
3. Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
> Puhelin liitetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
494
•
Puhelin voidaan kytkeä irti myös poistamalla Bluetooth manuaalisesti käytöstä.
Puhelin (s. 490)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
•
•
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta automaattisesti (s. 493)
Bluetooth-yhteyden avulla
liitettyjen puhelimien välillä
vaihtaminen
Käyttäjä voi vaihtaa Bluetooth-yhdistetystä
puhelimesta toiseen.
1. Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
tai vetäkää päänä2. Painakaa Vaihda
kymä alas ja painakaa Asetukset
Viestintä Bluetooth-laitteet Lisää
laite.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet
listataan.
Puhelin (s. 490)
3. Painakaa puhelinta, joka yhdistetään.
Puhelimen asetukset (s. 498)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 494)
•
•
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti (s. 494)
•
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden poistaminen (s. 495)
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 494)
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 498)
•
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden poistaminen (s. 495)
•
•
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 498)
•
•
•
Puhelin (s. 490)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 498)
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti (s. 494)
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden poistaminen (s. 495)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Auton yhdistäminen internetiin Bluetoothyhdistetyn puhelimen avulla (s. 501)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden
poistaminen
Esimerkiksi puhelimia voi poistaa rekisteröityjen Bluetooth-yksiköiden luettelosta.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Puhelun käsittely
Puheluiden hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.
3. Painakaa kohtaa/riviä puheluhistoriikissa
yhteystietoluettelon yhteystietoa
tai
varten.
4. Painakaa Poista laite ja vahvistakaa
valinta.
> Laite ei ole enää rekisteröitynä autoon.
4. Painakaa Vaihda puhelua vaihtaaksenne
osapuolten välillä.
Puhelin (s. 490)
Puhelun soittaminen
1.
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti (s. 494)
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 494)
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 498)
meneillään olevan puhelun
5. Painakaa
lopettamiseksi.
Yleispätevä kuva.
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
•
Painakaa painiketta Lisää numero.
2. Valitkaa soittaminen puheluhistoriikista,
suosikeista tai yhteystietoluettelosta.
3. Painakaa poistettavaa laitetta.
•
•
Monenkeskisen puhelun soittaminen
Käynnissä olevan puhelun aikana:
1.
2. Painakaa painiketta Viestintä
Bluetooth-laitteet.
> Rekisteröidyt Bluetooth-yksiköt luetellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
ohjauspyörän oikeanpuoleisesta painikesar.
jasta
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
2. Valitkaa soittamistavaksi joko puheluhistoriikki, numeron ilmoittaminen painikesarjalla tai yhteystietoluettelon kautta.
Yhteystietoluettelossa voidaan tehdä haku
yhteystietoluettetai selaus. Painakaa
lossa yhteystiedon sijoittamiseksi kohtaan
Suosikit.
3. Soittakaa painamalla
4. Painakaa
.
puhelun lopettamiseksi.
On myös mahdollista soittaa puheluhistoriikista sovellusvalikon kautta, siihen päästään
Ryhmäpuhelu
Meneillään olevan monenkeskisen puhelun
aikana:
1.
Painakaa Yhdistä puhelut meneillään olevan monenkeskisen puhelun yhdistämiseksi.
2. Painakaa
puhelun lopettamiseksi.
Tuleva puhelu
Tuleva puhelu esitetään kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä. Käsitelkää puhelua ohjauspyörän oikeanpuoleisella tai keskinäytöllä.
1.
Painakaa Vastaa/Hylkää.
}}
495
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
2. Painakaa
puhelun lopettamiseksi.
Tuleva puhelu meneillään olevan puhelun
aikana.
1. Painakaa Vastaa/Hylkää.
2. Painakaa
puhelun lopettamiseksi.
Yksityinen puhelu
–
Painakaa meneillään olevan puhelun
aikana Yksityisyys ja valitkaa asetus:
• Kytke matkapuhelimeen - handsfreetoiminto kytketään irti ja puhelua jatketaan matkapuhelimessa.
• Vain kuljettaja - mikrofoni katossa
matkustajan puolella suljetaan ja puhelua jatketaan auton handsfree-toiminnolla.
Tekstiviestien käsittely12
Viestien hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.
Joissakin puhelimissa on aktivoitava ilmoitustoiminto. Kaikki puhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia eivätkä voi siksi näyttää yhteystietoja ja ilmoituksia autossa.
Yhteensopivuus, katsokaa
support.volvocars.com.
Tekstiviestien käsittely keskinäytössä
Tekstiviestit näytetään vain keskinäytössä, jos
kyseinen asetus on valittu.
Painakaa sovellusnäkymässä
Viestit, jos haluatte käsitellä
tekstiviestejä keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
Tekstiviestien lukeminen ääneen
keskinäytössä
Toiminto lukee viestin ääneen, kun
painatte tätä kuvaketta.
•
Vastaaminen viestiin - painakaa yhteystietoa, jonka viestiin vastataan, ja painakaa sitten Vastaa.
•
Uuden viestin laatiminen – painakaa
Luo uusi. Valitkaa yhteystieto tai syöttäkää numero.
2. Kirjoittakaa viesti.
3. Painakaa painiketta Lähetä.
Tekstiviestien käsitteleminen
kuljettajan näytössä
Tekstiviestit näytetään vain kuljettajan näytössä, jos kyseinen asetus on valittu.
Uuden tekstiviestin lukeminen ääneen
kuljettajan näytöstä
– Jotta järjestelmä lukee viestin, valitkaa
Lue ääneen ohjauspyörän painikesarjalla.
•
•
Puhelimen puheohjaus (s. 135)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä (s. 119)
Vastauksen saneleminen kuljettajan
näytössä
Kun järjestelmä on lukenut tekstiviestin, siihen
voidaan sanella lyhyt vastaus, jos auto on
yhdistetty internetiin.
Puhelinluettelon käyttäminen (s. 497)
–
•
•
•
496
Puhelin (s. 490)
Tekstiviestien lähettäminen
keskinäytössä13
1. Viestiin voidaan vastata tai uusi viesti
luoda.
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 93)
Tekstiviestien käsittely (s. 496)
Audioasetukset (s. 464)
Painakaa Vastaa ohjauspyörän painikesarjalla. Saneludialogi alkaa.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Viesti-ilmoitus
Tekstiviestin asetukset
Puhelinluettelon käyttäminen
Teksti-ilmoitusten asetuksissa voidaan ottaa
ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä.
Tekstiviestien asetukset liitetyssä puhelimessa.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Kun puhelin on liitetty autoon Bluetoothyhteyden kautta, yhteystietoja voidaan käsitellä suoraan keskinäytössä.
Keskinäytössä valittuna olevasta puhelimesta
voidaan näyttää jopa 3000 yhteystietoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 490)
Tekstiviestin asetukset (s. 497)
2. Painakaa Viestintä
valitkaa asetukset:
• Viesti keskusnäytössä - näyttää
Puhelimen asetukset (s. 498)
viesti-ilmoitukset keskinäytön tilakentässä.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Puhelimen puheohjaus (s. 135)
• Huomautus kuljettajan näytössä -
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä (s. 119)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
•
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 506)
Tekstiviestit ja
näyttää ilmoitukset kuljettajan näytössä
ja tulevia ilmoituksia voidaan käsitellä
käyttäen ohjauspyörän oikeanpuoleista
painikesarjaa.
• Tekstiviestin ääni - valitaan tulevien
tekstiviestien signaali.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelin (s. 490)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
Tekstiviestien käsittely (s. 496)
Puhelimen asetukset (s. 498)
Selatkaa kirjaimia ja
löytääksenne
sopivan yhteystiedon. Puhelinluettelossa
olevista yhteystiedoista näytetään vain ne,
joissa on kyseiset kirjaimet.
Etsi yhteystietoja – etsikää puhelinnumeroa tai nimeä yhteystietoluettelosta paina.
malla
Suosikit – painakaa
yhteystiedon
lisäämiseksi suosikkiluetteloon tai poistamiseksi siitä.
12
13
Koskee ainoastaan tiettyjä markkina-alueita. Kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
Vain tietyt puhelimet voivat lähettää viestejä auton kautta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 497
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Järjestäminen
Yhteystietolista on lajiteltu aakkosjärjestykseen, jossa erikoismerkit ja numerot lajitellaan
. Lajittelu voidaan tehdä etu- tai
kohdassa
sukunimen mukaan valitsemalla lajittelujärjestys puhelimen asetuksissa.
Puhelimen asetukset
Bluetooth-laitteiden asetukset
Kun puhelin on kytketty autoon, voidaan
valita seuraavat asetukset.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Bluetooth-yhdistettyjen laitteiden asetukset.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa Viestintä
asetukset:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelimen tai auton soittoääniä voidaan
käyttää. Jotkut puhelimet eivät ole täysin yhteensopivia, joten niiden soittoääniä ei voida käyttää autossa. 14
Puhelimen asetukset (s. 498)
Puhelimen puheohjaus (s. 135)
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä (s. 119)
• Lajittelujärjestys - valitaan yhteystie-
tämisen pariksi.
• Paritetut laitteet – luettelee rekisteröidyt
tai pariksi kytketyt laitteet.
• Poista laite - poistaa liitetyn yksikön.
• Tälle laitteelle sallitut palvelut – tällä
valitaan, mihin laitetta käytetään; soittamiseen, viestien lähettämiseen/vastaanottamiseen, sisällön suoratoistamiseen ja
internet-yhteytenä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
498
• Lisää laite - aloittaa uuden laitteen yhdis-
toluettelon lajittelujärjestys.
•
•
•
•
14
2. Painakaa Viestintä Bluetooth-laitteet
ja valitkaa asetukset:
• Soittoäänet – soittoäänen valinta.
Puhelin (s. 490)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
Puhelin ja valitkaa
Puhelin (s. 490)
Tekstiviestin asetukset (s. 497)
• Internet-yhteys – yhdistää auton internetiin laitteen Bluetooth-yhteyden kautta.
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 498)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
Audioasetukset (s. 464)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelin (s. 490)
Puhelimen asetukset (s. 498)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
Yhteensopivuus, katsokaa support.volvocars.com.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Langaton puhelinlaturi*
Keskinäytön alapuolella on latauslevy puhelinten langatonta latausta varten.
Jotta puhelinta voidaan ladata, sen
on tuettava langatonta latausta (Qi).
Puhelimet, joissa ei ole langattoman
latauksen vastaanotinta, voidaan
usein varustaa kuorella, joka mahdollistaa langattoman latauksen.
Langattoman puhelinlaturin*
käyttäminen
Keskinäytön alla olevalla kumilevyllä voidaan
ladata puhelin käyttämättä sen johtoa.
Tietoja sertifioinnista on osoitteessa
www.volvocars.com.
•
Tarkistakaa, että puhelin tukee langatonta
latausta (Qi).
•
•
Poistakaa mahdollinen kuori puhelimesta.
•
Tarkistakaa, että auto on käynnissä.
Puhelin (s. 490)
Langattoman puhelinlaturin* käyttäminen
(s. 499)
Nostakaa puhelin ylös ja asettakaa se
takaisin latauslevyn keskelle.
Jos puhelin on asetettu väärin tai jokin esine
estää latauksen latauslevyllä, keskinäytössä
näytetään ilmoitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jos puhelin ei lataudu:
• Tarkistakaa, ettei latauslevyllä ole muita
esineitä.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää puhelin ja latauslevy erillään muista
esineistä latauksen aikana ylikuumenemisen välttämiseksi.
Langaton puhelinlaturi vaihdevivun edessä
–
Poistakaa kaikki muut esineet latauslevyltä
ja asettakaa puhelin sen keskelle.
> Puhelin alkaa latautua ja symboli
näkyy keskinäytön yläosassa.
HUOM
Jotkut puhelimet saattavat lämmetä langattoman latauksen aikana. Tämä on normaalia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Puhelin (s. 490)
Langaton puhelinlaturi* (s. 499)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 113)
* Valinnais-/lisävaruste. 499
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Internetiin yhdistetty auto*
Kun auto on yhdistetty internetiin, esim. nettiradiota ja musiikkipalveluja voidaan käyttää
sovellusten kautta, ohjelmistoa ladata autoon
ja jälleenmyyjään ottaa yhteyttä autosta
käsin.
Auto yhdistetään Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden kautta tai auton sisäänrakennettua
modeemia* (SIM-korttia) käyttäen.
Kun auto on yhdistetty internetiin, sen internet-yhteys (Wi-Fi-yhteyspiste) voidaan jakaa
siten, että muut laitteet, esimerkiksi tabletit,
saavat internet-yhteyden15.
Internet-tila esitetään symbolilla keskinäytön
tilakentässä.
HUOM
Internetiä käytettäessä siirtyy dataa (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 113)
Auton yhdistäminen internetiin Bluetoothyhdistetyn puhelimen avulla (s. 501)
Dataverkkovierailun aktivointi voi johtaa
lisämaksuihin.
•
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne
dataliikenteen kustannuksesta.
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen
(Wi-Fi) avulla (s. 501)
•
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 502)
•
•
Sovellukset (s. 465)
•
Internet-yhteyden jakaminen autosta
Wi-Fi-yhteyspisteen kautta (s. 504)
HUOM
Käytettäessä Apple CarPlay -toimintoja
auto voidaan yhdistää internetiin vain
Wi-Fi-yhteyden tai automodeemin* kautta.
HUOM
Käytettäessä Android Auto -toimintoja auto
voidaan yhdistää internetiin Wi-Fi- tai
Bluetooth-yhteyden tai automodeemin*
kautta.
•
•
•
•
Puuttuva tai huono internet-yhteys
(s. 505)
Wi-Fi-verkon poistaminen (s. 505)
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 506)
Volvo ID (s. 26)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
(s. 506)
Lukekaa ennen auton yhdistämistä internetiin
palveluehdot ja asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet tukitiedoista osoitteessa
www.volvocars.com.
15
500
Ei koske yhdistämistä Wi-Fi-toiminnolla.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Auton yhdistäminen internetiin
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
avulla
Muodostamalla internet-yhteyden
Bluetoothin kautta puhelimen internet-jakoa
käyttäen saatte käyttöönne useita autoon
yhdistettyjä palveluja.
1. Jotta auto voidaan yhdistää internetiin,
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen on oltava
ollut yhdistettynä autoon Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin.
2. Varmistakaa, että puhelin tukee internetjakoa ja että toiminto on aktivoitu. iPhonepuhelimessa toiminto on nimeltään "Oma
yhteyspiste". Android-puhelimissa toiminnolla voi olla eri nimiä, mutta yleensä sitä
nimitetään "Mobiilitukiasemaksi". iPhonepuhelimissa myös "Oma yhteyspiste" valikkosivun on oltava auki, kunnes internet-yhteys on muodostettu.
3. Jos puhelin on yhdistetty aiemmin Bluetooth-yhteyden avulla, painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
4. Painakaa painiketta Viestintä
Bluetooth-laitteet.
5. Merkitkää ruutu Bluetooth Internet-jako
otsikon Internet-yhteys alla.
6. Jos toista yhdistämislähdettä käytetään,
vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
> Autonne on nyt yhdistetty internetiin
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kautta.
HUOM
Puhelimen ja verkko-operaattorin täytyy
tukea internet-jakoa (internet-yhteyden
jakamista) ja tilaukseen täytyy sisältyä tiedonsiirto.
HUOM
Käytettäessä Apple CarPlay -toimintoja
auto voidaan yhdistää internetiin vain
Wi-Fi-yhteyden tai automodeemin* kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 502)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa (s. 491)
•
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen
(Wi-Fi) avulla (s. 501)
•
•
Apple®
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 498)
CarPlay®*
(s. 484)
Puuttuva tai huono internet-yhteys
(s. 505)
Auton yhdistäminen internetiin
puhelimen (Wi-Fi) avulla
Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi-verkon kautta puhelimen internet-jakoa käyttäen
saatte käyttöönne autoon yhdistetyt palvelut.
1. Varmistakaa, että puhelin tukee internetjakoa ja että toiminto on aktivoitu. iPhonepuhelimessa toiminto on nimeltään "Oma
yhteyspiste". Android-puhelimissa toiminnolla voi olla eri nimiä, mutta yleensä sitä
nimitetään "Mobiilitukiasemaksi". iPhonepuhelimissa myös "Oma yhteyspiste" valikkosivun on oltava auki, kunnes internet-yhteys on muodostettu.
2. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3. Siirtykää eteenpäin kohtaan Viestintä
Wi-Fi.
4. Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä ruutuun Wi-Fi tai poistamalla se.
5. Jos toista yhdistämislähdettä käytetään,
vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
6. Painakaa yhdistettävän verkon verkkonimeä.
7. Anna verkon tunnussana.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
Huomatkaa, että jotkut puhelimet katkaisevat
internet-jaon, kun yhteys autoon katkeaa,
esim. kun autosta poistutaan sekä seuraavaan
käyttökertaan asti. Siksi puhelimen internet-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 501
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
Kun puhelin liitetään autoon, se tallennetaan
myöhempää käyttöä varten. Tallennettujen
verkkojen luettelon näyttämiseksi tai tallennettujen verkkojen poistamiseksi manuaalisesti
siirtykää kohtaan Asetukset Viestintä
Wi-Fi Tallennetut verkot.
•
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 506)
Auton yhdistäminen internetiin
automodeemin (SIM-kortin) kautta
Internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin ja henkilökohtaisen SIM-kortin (PSIM)* kautta.
Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot
käyttävät palveluja varten internet-yhteyttä
automodeemin kautta.
1.
HUOM
Puhelimen ja verkko-operaattorin täytyy
tukea internet-jakoa (internet-yhteyden
jakamista) ja tilaukseen täytyy sisältyä tiedonsiirto.
Wi-Fi-yhteyden tekniset ja turvallisuutta koskevat vaatimukset kuvataan erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
502
Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti
pitimeen tavaratilan lattian alle.
Huomatkaa, että auton kortinlukijaa varten
tarvitaan mini-SIM-kortti.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
2. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Wi-Fi-verkon poistaminen (s. 505)
3. Painakaa painiketta Viestintä
Automodeemin Internet.
Puuttuva tai huono internet-yhteys
(s. 505)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
4. Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä Automodeemin Internet-toiminnon
ruutuun tai poistamalla se.
5. Jos toista yhdistämislähdettä käytetään,
vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
6. Antakaa SIM-kortin PIN-koodi.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
HUOM
Huomatkaa, että siinä SIM-kortissa, jota
käytetään internet-yhteyden muodostamiseen P-SIM-kortin kautta, ei voi olla sama
puhelinnumero kuin puhelinta varten käytettävässä SIM-kortissa. Jos tätä ei huomioida, ei puheluja voida yhdistää oikein
puhelimeen. Käyttäkää tästä syystä internet-yhteyttä varten SIM-korttia, jossa on
eri puhelinnumero, tai datakorttia, joka ei
käsittele puheluita ja joka ei näin ollen voi
häiritä puhelimen toimintaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Tavaratilan lattian kääntäminen ylös
(s. 557)
•
Puuttuva tai huono internet-yhteys
(s. 505)
•
Automodeemin asetukset* (s. 503)
Automodeemin asetukset*
• Lähetä pyydetty koodi - käytetään esim.
käteiskortin lataamiseen tai saldon tarkastamiseen. Toiminto on operaattorikohtainen.
Auto on varustettu modeemilla, jota voidaan
käyttää auton yhdistämiseen internetiin. On
myös mahdollista jakaa internetyhteys toiminnon Wi-Fi kautta.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
HUOM
Huomatkaa, että siinä SIM-kortissa, jota
käytetään internet-yhteyden muodostamiseen P-SIM-kortin kautta, ei voi olla sama
puhelinnumero kuin puhelinta varten käytettävässä SIM-kortissa. Jos tätä ei huomioida, ei puheluja voida yhdistää oikein
puhelimeen. Käyttäkää tästä syystä internet-yhteyttä varten SIM-korttia, jossa on
eri puhelinnumero, tai datakorttia, joka ei
käsittele puheluita ja joka ei näin ollen voi
häiritä puhelimen toimintaa.
2. Painakaa Viestintä Automodeemin
Internet ja valitkaa asetukset:
• Automodeemin Internet - valinta siitä,
automodeemia käytetään kytkentänä.
• Datakäyttö - kohdan Nollaa painaminen
nollaa vastaanotetun ja lähetetyn datamäärän laskennan.
• Verkko
Valitse operaattori - automaattinen tai
manuaalinen verkko-operaattorin valinta.
Verkkovierailu - jos ruutu on ruksattu,
automodeemi yrittää yhdistyä Internetiin,
kun auto on ulkomailla oman verkon ulkopuolella. Huomatkaa, että tämä voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Tarkistakaa roaming-sopimuksenne ulkomailla tapahtuvaa dataliikennettä koskien kotimaiselta
verkko-operaattoriltanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 502)
•
Puuttuva tai huono internet-yhteys
(s. 505)
• SIM-kortin PIN-koodi
Muuta PIN-koodi - enintään 4 numeroa
voidaan ilmoittaa.
Kytke PIN-koodi pois - valinta siitä, tarvitaanko PIN-koodia SIM-kortin käyttöön.
* Valinnais-/lisävaruste. 503
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Internet-yhteyden jakaminen
autosta Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
2. Painakaa painiketta Viestintä
Wi-Fi-yhteyspiste.
Kun auto on yhdistetty internetiin, on mahdollista jakaa internetyhteys siten, että internetyhteys16 voi käyttää muita yksiköitä.
3. Painakaa Verkon nimi ja nimetkää internetjako.
Painakaa Yhdistetyt laitteet nähdäksenne
luettelon tällä hetkellä liitetyistä yksiköistä.
4. Painakaa Salasana ja valitkaa tunnussana,
joka sitten pitää ilmoittaa yhdistettävissä
yksiköissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Auton
5. Painakaa Taajuuskaista ja valitkaa, millä
taajuudella internetjako lähettää dataa.
Huomatkaa, että taajuuskaistan valinta ei
ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
Kytkentätila esitetään symbolilla keskinäytön
tilakentässä.
•
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 113)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Puuttuva tai huono internet-yhteys
(s. 505)
6. Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä Auton Wi-Fi-yhteyspiste-toiminnon ruutuun tai poistamalla se.
7. Jos Wi-Fi-yhteyttä käytetään yhdistämiseen, vahvistakaa yhteyden vaihtamisvalinta.
> Ulkoiset yksiköt voidaan nyt liitää auton
internetjakoon (Wi-Fi-hotspot).
HUOM
Wi-Fi-yhteyspisteen aktivointi voi aiheuttaa
lisäkustannuksia verkko-operaattorilta.
Verkko-operaattorin (SIM-kortin) on tuettava
internetjakoa (internet-yhteyden jakoa).
1.
16
504
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne
dataliikenteen kustannuksesta.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Ei päde auton ollessa yhdistettynä internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Puuttuva tai huono internet-yhteys
Aiheeseen liittyvät tiedot
Internet-yhteyteen vaikuttavat tekijät
Siirrettävän datan määrä riippuu siitä, minkälaisia palveluja ja sovelluksia autossa käytetään. Esimerkiksi äänen suoratoisto voi aiheuttaa paljon dataliikennettä, jolloin yhteyden on
oltava hyvä ja signaalin vahva.
•
•
Puhelimesta autoon
Internet-yhteyden nopeus voi vaihdella riippuen puhelimen sijainnista autossa. Siirtäkää
puhelin lähemmäs keskinäyttöä signaalinvoimakkuuden lisäämiseksi. Varmistakaa, ettei
välissä ole mitään häiritsevää.
Puhelimesta verkko-operaattorille
Mobiiliverkon nopeus vaihtelee kulloisenkin
sijainnin kuuluvuuden mukaan. Verkon kuuluvuus voi olla heikompaa esim. tunneleissa,
mäkien takana, syvissä laaksoissa tai sisätiloissa. Nopeus riippuu myös teleoperaattorin
kanssa tehdystä sopimuksesta.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 506)
Wi-Fi-verkon poistaminen
Käyttämättömän verkon poistaminen.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Viestintä
Wi-Fi Tallennetut verkot.
3. Painakaa Unohda poistettavan verkon
osalta.
4. Vahvistakaa valinta.
> Auto ei enää tämän jälkeen kytkeydy
verkkoon.
Kaikkien verkkojen poistaminen
Kaikki verkot voidaan poistaa samanaikaisesti
palauttamalla tehdasasetukset. Huomatkaa
tällöin, että kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palautetaan alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Jos dataliikenteen osalta on ongelmia,
ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne.
•
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Puuttuva tai huono internet-yhteys
(s. 505)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 124)
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen
(Wi-Fi) avulla (s. 501)
Puhelimen käynnistäminen uudelleen
Jos internet-yhteydessä ilmenee ongelmia,
puhelimen käynnistäminen uudelleen voi auttaa.
* Valinnais-/lisävaruste. 505
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja
turvallisuus
Mahdolliset yhdistettävät verkkotyypit.
Vain seuraavan tyyppiseen verkkoon liittäminen on mahdollista:
•
•
•
Taajuus - 2,4 tai 5 GHz17.
Normit - 802.11 a/b/g/n.
Turvallisuustyyppi - WPA2-AES-CCMP.
Auton Wi-Fi-järjestelmä on suunniteltu käsittelemään Wi-Fi-yksiköitä auton sisällä.
Jos useita yksiköitä toimii taajuudella samanaikaisesti, suorituskyky voi heiketä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
17
18
506
Internetiin yhdistetty auto* (s. 500)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
Käynnistettäessä tietyt toiminnot ja sovellukset ensimmäistä kertaa voidaan näyttää ponnahdusikkuna, jossa ovat otsikot Termit &
ehdot ja Tietojen jakaminen.
Tarkoituksena on kertoa Volvon käyttöehdoista ja tietojen jakamisen periaatteista.
Hyväksymällä tietojen jakamisen käyttäjä
hyväksyy sen, että autosta lähetetään tiettyjä
tietoja. Tämä on tarpeen, jotta tietyt palvelut ja
sovellukset toimivat täydellisesti.
Tietojen jakaminen palveluita ja sovelluksia
varten on oletusarvoisesti pois käytöstä18.
Jotta tiettyjä autossa olevia palveluja ja sovelluksia voidaan käyttää, tietojen jakaminen on
aktivoitava. Tietojen jakamista koskevat asetukset voidaan tehdä keskinäytön asetusvalikossa tai samalla kun palvelu tai sovellus käynnistetään keskinäytössä.
Siinä voidaan valita ne yhdistetyt palvelut, joiden kohdalla tietojen jakaminen sallitaan. Tietojen jakaminen ladattuja sovelluksia varten
voidaan myös deaktivoida siinä. Huomatkaa,
että palveluita tai sovelluksia ei voi käyttää tarkoitetulla tavalla, jos tietojen jakaminen on
deaktivoitu.
Tehdasasetusten palautuksen tai esim. korjaamokäynnin tai ohjelmistopäivityksen jälkeen
tietojen jakamista koskevat asetukset ovat
saattaneet palata lähtöasetuksiin. Aktivoikaa
tällöin tietojen jakaminen uudelleen yhdistettyjä palveluita ja ladattuja sovelluksia varten.
HUOM
Tietosuojan ja tietojen yhteiskäytön asetukset ovat ainutkertaiset kussakin kuljettajaprofiilissa.
Yksityisyys ja tietojen jakaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Marraskuussa 2017 saataville tulleen ohjelmistopäivityksen myötä otettiin käyttöön yksityisyyttä ja tietojen jakamista koskevat asetukset yhdistetyille palveluille ja ladatuille sovelluksille. Asetukset ovat kohdassa Yksityisyys
ja tietosuoja asetusvalikossa auton keskinäytössä.
•
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
(s. 507)
Taajuuden valinta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
Ei koske Volvo On Call-palvelua*.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Tietojen jaon aktivointi ja
deaktivointi
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan asettaa
joidenkin palvelujen ja sovellusten tietojen
jako.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Yksityisyys ja tietosuoja.
3. Valitkaa tietojen yhteiskäyttö yksittäisiä
palveluja ja kaikkia sovelluksia varten tai
poistakaa se käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 506)
Tietojen jakaminen palveluita
varten
Jos ette ole aktivoineet tietojen jakamista
kytkettyä palvelua tai ladattuja sovelluksia
varten, voitte tehdä sen samalla kun käynnistätte ne keskinäytössä. Jos käynnistätte palvelun ensimmäistä kertaa tai esimerkiksi tehdasasetusten palautuksen tai tiettyjen ohjelmistopäivitysten jälkeen, teidän täytyy myös
hyväksyä yhdistettyjä palveluja koskevat
Volvon ehdot.
Jos tietojen yhteiskäyttöä ei ole aktivoitu palvelua tai ladattua sovellusta varten, se voidaan
tehdä käynnistettäessä palvelu tai sovellus
keskinäytössä. Jos palvelu käynnistetään
ensimmäistä kertaa tai esimerkiksi tehdasasetusten palautuksen tai tiettyjen ohjelmistopäivitysten jälkeen, yhdistettyjä palveluja koskevat Volvon ehdot on hyväksyttävä. Huomatkaa, että tietojen yhteiskäyttö tulee tällöin olemaan aktivoitu myös muita palveluja tai sovelluksia varten, joita varten se on jo hyväksytty.
HUOM
Käytyänne Volvon teknisessä palvelussa
teidän on ehkä aktivoitava tietojen yhteiskäyttö uudelleen, jotta yhdistetyt palvelut ja
sovellukset toimivat taas.
}}
507
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Tietojen jakamisen aktivointi palvelua
käynnistettäessä
2. Valitkaa tietojen jakamisen hyväksyminen
palvelua varten tai keskeytys.
1.
Jos valitsette hyväksymisen, tietojen jakaminen aktivoidaan ja voitte aloittaa palvelun käytön.
Valitkaa aktivoitava toiminto tai palvelu.
> Jos käytätte palvelua ensimmäistä kertaa tai esimerkiksi tehdasasetusten
palautuksen tai tiettyjen ohjelmistopäivitysten jälkeen, jatkaaksenne teidän
täytyy ensin hyväksyä yhdistettyjä palveluja koskevat Volvon ehdot.
Tietojen jakamisen aktivointi
sovellusta käynnistettäessä
Hyväksyäksenne tietojen jakamisen toimintoa
tarvitsevaa sovellusta varten, käynnistäkää
sovellus ja painakaa salli ponnahdusikkunassa.
Voitte deaktivoida tietojen jakamisen palveluita ja sovelluksia varten asetusvalikossa kohdassa Järjestelmä Yksityisyys ja
tietosuoja Tietojen jakaminen.
508
Kiintolevyn tallennustila
Auton kiintolevyllä olevan vapaan tilan määrä
voidaan näyttää.
Auton kiintolevyn tallennustietoja, mm. kokonaiskapasiteetti, käytettävissä oleva kapasiteetti ja asennettujen sovellusten käyttämä
tila, voidaan näyttää. Tiedot löytyvät kohdasta
Asetukset Järjestelmä
Järjestelmätiedot Tallennustila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellukset (s. 465)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Lisenssisopimus audiota ja mediaa
varten
DivX®
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraavat tekstit ovat Volvon sopimuksia valmistajien/kehittäjien kanssa. Useimmat tekstit ovat englanninkielisiä.
Patenttinumero
Yhden tai useamman seuraavista patenteista
kattama USA:ssa. 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Gracenote®
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® ja liitetyt logot ovat
tavaramerkkejä, jotka kuuluvat yhtiölle DivX,
LLC, ja niitä käytetään lisenssillä.
Dirac Unison optimoi kaiuttimet ajan, tilan ja
taajuuden osalta parhaan mahdollisen basson
integraation ja äänen puhtauden aikaansaamiseksi. Teknologia mahdollistaa myös todellisen
tuntuisen toiston, jonka akustiset ominaisuudet muistuttavat konserttisalien akustiikkaa.
Edistyksellisten algoritmien avulla Dirac
Unison valvoo kaikkia kaiuttimia digitaalisesti