Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2016 Late Quick Guide

Volvo XC60 2016 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät
turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.
Seuraavia symboleja käytetään:
Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
Ohjeet vaiheittain.
Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
Varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.
Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisesti auton näytössä, verkossa ja mobiilisovelluksena.
Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja
kuvineen. Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin kohteista App Store tai Google play.
Lisätietoja autostanne on myös osoitteessa www.volvocars.com.
01 Käynnistys ja ajaminen
04 Toiminnot autossanne
Etäavain
Keyless*-lukkojärjestelmä
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet
Rengaspaineiden valvonta*
Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmässä
Korjaamo/huollon varaaminen*
ECO*
02 Kuljettajan tukeminen autossanne
Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*
05 Vihjeitä
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö
Sähkökäyttöinen takaluukku*
Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä
Miten etäavain toimii?
01
Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja
deaktivoi hälyttimen. Toiminto voidaan asettaa
valikkojärjestelmässä MY CAR.
Lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen.
Lähestymisvalaistus.
Yksi painallus avaa takaluukun lukituksen ja pitkä
painallus avaa sähkökäyttöisen takaluukun*.
Informaatio*.
Paniikkitoiminto.
Etäavain voi tallentaa mm. ulkotaustapeilien ja
sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* ks. käyttöopasta.
Mitä etäavaimen merkkivalot* ilmoittavat?
01
Vihreä , jatkuva valo: Auto on lukittu.
Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo: Hälytys on lauennut auton
lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu vaihdellen molemmissa merkkivaloissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Kuinka Keyless*-lukkojärjestelmä toimii?
01
Etäavain voi olla esim. taskussa.
Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön
–– Painakaa painiketta kahvan takaosassa.
Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen
–– Tarttukaa ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen tapaan
tai painakaa kevyesti takaluukun kumipäällysteistä
painolevyä.
Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?
01
Käynnistys
Työntäkää etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless
drive* -järjestelmää).
Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta.
Sammutus
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta.
Ottakaa etäavain pois virtalukosta (ei koske Keyless
drive* -järjestelmää).
Miten käytän seisontajarrua?
01
Kytkeminen
–– Painakaa säädintä PUSH LOCK/PULL RELEASE –
symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti
seisontajarru on kytketty.
Vapauttaminen
Painakaa jarrupoljinta.
Vetäkää säätimestä PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automaattinen vapauttaminen
–– Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto,
turvavyön on oltava kiinnitetty).
Kuinka tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin*
käynnistetään?
01
Käynnistäkää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua
alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.
Sadetunnistin päällä/pois.
Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali.
Pyyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla
huoltoasennossa – ks. käyttöopasta.
Miten rengaspaineiden valvontajärjestelmä
(TM)* kalibroidaan?
01
Kalibrointi on tehtävä aina renkaan vaihdon tai rengaspaineiden muuttumisen jälkeen. Valon palaessa järjestelmä on kalibroitava. Menetelkää seuraavasti:
Kun sytytysvirta on katkaistu, pumpatkaa kaikkiin
renkaisiin ilmaa kuljettajan puolen ovipilarissa olevan
rengaspainetarran tietojen mukaisesti.
Käynnistäkää auto. Painakaa MY CAR -lähteen
normaalinäkymässä OK/MENU.
Valitkaa Rengaspaine > Kalibroi rengaspaine ja
painakaa OK/MENU.
Uudelleenkalibrointi tehdään ajon aikana.
Miten käytetään Start/Stop-toimintoa*?
02
Käsivaihteisto
Moottorin sammuttaminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.
Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan.
Automaattivaihteisto
Moottorin sammuttaminen: pysäyttäkää auto jarruttamalla
ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.
Moottorin käynnistäminen: Poistakaa poljinpaine
jarrupolkimelta.
Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan
aktiivinen.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä
toimii*?
Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella.
Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja,
polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.
Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa
- se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä
jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on
osittain piilossa.
On tärkeää ymmärtää tämä toiminto – ks.
käyttöopasta.
02
Miten säädän istuimen?
03
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen.
Istuimen nostaminen/laskeminen.
Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
Selkänojan kallistaminen.
Ristiselän tuen muuttaminen*.
Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen*.
Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet*.
Säädön tallentaminen:
Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna
samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää
painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki
ja teksti esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että
ulkotaustapeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen
asentoa ei tallenneta.
Ulkotaustapeilien asennot ja sähkökäyttöisen
istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan
tallentaa myös etäavaimeen* – ks. käyttöopasta.
Miten säädän ohjauspyörän?
Vapauttakaa ohjauspyörän lukitus.
Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/
alaspäin.
Lukitkaa ohjauspyörä.
03
Miten avaan ja suljen sähkötoimisen
takaluukun*?
03
Avaaminen
–– Painakaa kevyesti ulkokahvan alapuolella olevaa
kumipäällysteistä laattaa. Voitte myös painaa pitkään
valopaneelin tai etäavaimen painiketta, kunnes luukku
alkaa avautua.
Sulkeminen
–– Painakaa painiketta: luukku sulkeutuu automaattisesti.
Takaluukku voidaan myös avata/sulkea manuaalisesti.
Miten säädän lämpötilan?
04
Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen
lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila
esitetään näytössä.
Painakaa AUTO ilmanjaon ja muiden toimintojen
automaattista säätöä varten. Näyttö esittää
AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Vinkki: AUTO-tilaa suositellaan haluttaessa
mahdollisimman miellyttävä matkustusympäristö.
Säädettäessä puhaltimen nopeutta ja ilmanjakoa
AUTO-tila poistuu toiminnasta.
Miten poistan huurteen tuulilasilta?
04
Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi
- symboli (1) palaa näytössä.
Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen
ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja
(2) palavat.
Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot mikään symboli ei pala.
Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Miten valosäätimen automaattitila toimii?
04
AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:
• Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen
välillä.
• Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
• Automaattista kaukovalotoimintoa (AHB)* – joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovittaa
kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti –
voidaan käyttää.
• Tunneli-ilmaisin* on aktivoitu.
Kuinka ajotietokonetta käytetään?
04
OK avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun
vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
Säätöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja
peruuttaa valikkorakenteessa.
Miten nollaan välimatkamittarin?
04
Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
säätöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
Painakaa pitkään RESET -painiketta näytettävän
välimatkamittarin nollaamiseksi.
Miten käynnistän ja suljen Infotainmentjärjestelmän?
04
Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
Äänen sulkemiseksi: Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.
Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi-*
ja puhelintoimintoineen*) käynnistetään/suljetaan
samanaikaisesti.
Kuinka Infotainment-järjestelmässä
navigoidaan?
04
Painakaa RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* tai
* päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa esitetään
viimeisimmän aktiivisen lähteen normaalinäkymä.
Painakaa OK/MENU tai ohjauspyörässä olevaa
säätöpyörää* siirtyäksenne valitun lähteen
päävalikkoon.
Liikkukaa valikoissa kääntämällä TUNE -säädintä tai
säätöpyörää.
Tehkää valinta valikoissa painamalla OK/MENU tai
säätöpyörää.
Painakaa lyhyesti EXIT peruuttaaksenne
valikkojärjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai
poistaaksenne syötettyjä merkkejä.
Painakaa pitkään EXIT-painiketta palataksenne
normaalinäkymään tai siirtyäksenne
normaalinäkymästä päälähdenäkymään.
Vihjeitä:
Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä
painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen
palataksenne normaalinäkymään.
Lisätietoja järjestelmän käsittelemisestä - ks.
Käyttöopasta.
Kuinka Bluetooth® -puhelin liitetään*?
04
Painakaa puhelinlähteen normaalinäkymässä OK/
MENU.
Valitkaa Tee autosta löydettävä ja vahvistakaa
painamalla OK/MENU.
Aktivoikaa Bluetooth® matkapuhelimessa. Etsikää ja
liittäkää auto puhelimeen.
Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.
Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton
säätimillä.
Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistuu - ks.
Käyttöopasta.
Kuinka yhdistän internetiin*?
04
Yhdistäkää matkapuhelin Bluetooth® -yhteyden kautta
tai aktivoikaa puhelimen internet-jako Wi-Fi-yhteyttä
varten. Automodeemilla yhdistäminen: laittakaa
SIM-kortti hansikaslokeron lukijaan.
Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU, valitkaa Asetukset > Internet-asetukset >
Yhteysvalinta. Valitkaa yhdistämisvaihtoehto.
Wi-Fi: yhdistäkää verkkoon ja antakaa sen salasana.
Automodeemi: antakaa SIM-kortin PIN-koodi.
Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.
Mitä palveluja Volvo ID* antaa?
04
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka
on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönne erilaisia
palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite
karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.
Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla
tavalla:
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset > Asetukset ja noudattakaa
näytön ohjeita.
Lisätietoja Volvo ID:stä – ks. käyttöopasta.
Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on
yhdistetty internetiin*?
04
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm.
musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja
yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset ja painakaa OK/MENU käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä
sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa
tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.
Miten soitan puhelun*?
04
Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa
säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon
ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
Soittakaa painamalla säätöpyörää.
Puhelu keskeytetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja soittaa puhelimella – ks. käyttöopasta.
Kuinka puhelimeen* vastataan?
–– Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.
Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja vastata puhelimeen – ks. käyttöopasta.
04
Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?
04
Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin
säilytyslokerossa olevien AUX- tai USB* -tulojen
kautta.
Painakaa medialähteen normaalinäkymässä MEDIA
keskikonsolissa.
Kääntäkää TUNE-säätimellä haluamanne äänilähteen
kohdalle ja painakaa OK/MENU.
Muut ulkoisen yksikön liitännät – ks. käyttöopasta.
Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?
04
Painakaa NAV navigointijärjestelmän*
käynnistämiseksi – kartta näytetään.
Painakaa NAV vielä kerran ja valitkaa Anna osoite
OK/MENU-painikkeella.
Syöttäkää jokin/joitakin hakuehtoja
kirjoitusmerkkipyörällä tai keskikonsolin
numeronäppäimillä.
Valitkaa sitten Aseta yksitt. määränpää tai Lisää
reittipisteeksi ja painakaa OK/MENU.
Navigointia koskevia lisätietoja ja markkinaaluepoikkeamia – ks. erillistä lisäosaa.
Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä? 04
MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton
useita toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja
lukitusten asetukset.
Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainmentjärjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.
Miten asetan kellon aikaan?
04
Painakaa MY CAR-lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU.
Valitkaa Asetukset > Järjestelmävalinnat >
Kellonajan asetukset.
Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Automaattinen
aika ja painakaa OK/MENU kellon automaattisen
asettamisen aktivoimiseksi.
Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan
oikean ajan saamiseksi autoon.
Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan
04
huollon*?
–– Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU ja valitkaa Huolto ja korjaus.
Kohdassa Huolto ja korjaus on informaatiota
valitsemastanne korjaamosta, jonka olette rekisteröineet
web-portaalissa My Volvo. Kohdassa Jälleenmyyjätiedot
on mahdollista soittaa ja lähettää varauspyyntö korjaamolle
(käytettävissä myös toiminnon My Volvo web kautta). On
myös mahdollista päivittää korjaamoinformaatio ja antaa
korjaamo määränpääksi.
Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
Mitä ECO* tekee?
04
Painikkeen ECO painallus aktivoi optimaalisen,
polttoainetaloudellisen ajo-ohjelman, jossa on mm.
seuraavia muutoksia:
• Start/Stop – moottori voidaan pysäyttää automaattisesti
ennen kuin auto seisoo paikallaan.
• Eco Coast – moottorijarrutus lakkaa ja auto rullaa
vapaasti.
• Tiettyjen ilmastointitoimintojen deaktivointi tai
rajoittaminen.
Miten tankkaan?
05
–– Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta
polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu,
kun painike vapautetaan.
Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle
puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.
Kuinka auto tulee pestä?
05
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin
automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan
uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten
käyttökuukausien aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että
lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
05
Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön
säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä
Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo
Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.
Missä ovat säilytystilat?
05
Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.
Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n
liitäntä?
Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on
oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n
liitäntä* on aina jännitteellinen.
05
Kuinka Keyless*-lukkojärjestelmä toimii?
Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai
metalliesineiden lähellä.
Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta
pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?
Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden
vaatetus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain
piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.
Miten säädän istuimen?
Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.
Miten säädän ohjauspyörän?
Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun*?
Huomioikaa puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen avaamisen/sulkemisen aloittamista on tarkistettava, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska ruumiinosien jääminen väliin voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Tarkkailkaa takaluukkua aina käyttäessänne
sitä. Älkää käyttäkö sähkötoimista luukkua matalakattoisissa tiloissa. Jos järjestelmä on toiminut keskeytyksettä liian kauan, se sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin kuluttua.
Kuinka yhdistän internetiin*?
Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorillenne. Ottakaa tähän yhteys dataliikenteen
kustannusten suhteen. Yhdistäminen automodeemin kautta: jotta PIN-koodia ei tarvitse antaa aina, kun auto käynnistetään, voidaan
PIN-koodilukko sulkea vaihtoehdosta Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
Joistakin värjätyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuotinaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.
TP 19122 (Finnish) AT 1517, MY 16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos yhtä tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää käytetään kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä
käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti. Suurin virranotto on 10 A (120 W) kuormatilan 12 V:n liitännän osalta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising