Volvo | XC40 | Quick Guide | Volvo XC40 2018 Quick Guide

Volvo XC40 2018 Quick Guide
XC40
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän
kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja
tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjevideoita.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja
ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista
varten.
PAINETUT OPPAAT
Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa
sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän
yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat
tilattavissa myös jälkikäteen.
SISÄLTÖ
01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE
Tässä luvussa saatte tietoa joistakin Volvon järjestelmistä ja palveluista sekä katsauksen sisä- ja ulkopuoleen ja keskinäyttöön.
02. SISÄTILA JA LIITÄNNÄT
Tästä voitte lukea matkustamon eri toiminnoista esim. istuinsäädöistä ja internet-liitännästä.
03. KESKINÄYTÖN NÄKYMÄT
Tästä löydätte tietoa keskinäytön eri päänäkymistä, joista voidaan ohjata monia auton toimintoja.
04. ÄLYKÄS AJAMINEN
Tässä luvussa kuvataan useita autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä ja annetaan joitakin vinkkejä taloudellisempaa ajoa varten.
05. PUHEOHJAUS
Tästä löydätte erilaisia komentoja/fraaseja, joilla voitte käyttää auton puheohjausjärjestelmää.
06. ERITYISET TEKSTIT
Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.
Valinnaisvarusteet on merkitty Quick Guidessa tähdellä *.
01
01
ALKUUN PÄÄSY
Jotta pääsette parhaiten alkuun Volvonne kanssa, teidän on hyvä tuntea
joitakin toimintoja, käsitteitä ja vinkkejä.
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, joka antaa pääsyn useisiin onlinepalveluihin1. Joitakin esimerkkejä ovat Volvo On Call*, karttapalvelut,
henkilökohtainen kirjautuminen sivustolla volvocars.com sekä mahdollisuus varata huolto- tai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID -tunnuksen
volvocars.com -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai suoraan
autosta.
Sensus
Sensus on auton älykäs käyttöliittymä, joka sisältää kaikki autossa olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiin* ja tietopalveluihin liittyvät ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnän itsenne, autonne ja ympäristönne
välillä.
Volvo On Call*
Volvo On Call on sisäänrakennettu tukijärjestelmä, johon kuuluvan
sovelluksen avulla voitte käyttää Volvonne toimintoja etäältä. Volvo On
Call -sovelluksen avulla voidaan esim. tarkistaa, onko polttimoita vaihdettava tai öljyä tai jäähdytysnestettä lisättävä. Auto voidaan lukita ja
sen lukitus avata, polttoainemäärä tarkistaa ja lähin huoltoasema näyttää. Myös esi-ilmastointi2 voidaan asettaa auton pysäköinti-ilmastoinnin
kautta. Ladatkaa Volvo On Call -sovellus päästäksenne alkuun.
Volvo On Call -järjestelmän kautta saa myös tienvarsiapua ja apua hätätilanteissa painamalla auton kattokonsolin ON CALL- ja SOS -painikkeita.
Kuljettajaprofiilit
Monia autossa tehtäviä asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan henkilökohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai useampaan
kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittää johonkin kuljettajaprofiiliin. Katsokaa lisätietoa kuljettajaprofiileista tämän Quick Guiden luvusta
Päänäkymä.
1
2
Palvelut vaihtelevat auton kokoonpanon ja markkina-alueen mukaan.
Jos autossa ei ole pysäköintilämmitintä, matkustamoa ei lämmitetä, vaan vain tuuletetaan.
01
01
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Rengaspaineiden tarkistus ja kalibrointi (ITPMS)* tehdään keskinäytön sovellusnäkymän sovelluksen Auton tila kohdassa TPMS.
palaa jatkuvasti kulRengaspaineiden ollessa alhaiset symboli
jettajan näytössä. Jos rengaspaineet ovat alhaiset, tarkistakaa ja
säätäkää kaikkien neljän renkaan rengaspaine ja aloittakaa ITPMSkalibrointi painamalla kalibrointipainiketta.
Moottoriöljyn määrän tarkistus tehdään sovelluksessa Auton tila.
Kohdassa Auton tila voidaan myös katsoa tilailmoitukset ja varata
huolto- tai korjausaika*.
Taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti* alas kytkettäessä
peruutusvaihde. Kun auto lukitaan / sen lukitus avataan etäavaimella, taustapeilit voidaan kääntää autoa vasten tai takaisin normaaliasentoon automaattisesti*. Aktivoikaa nämä toiminnot keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car Peilit ja
helppo sisääntulo.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen*, lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain
on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen on oltava noin 1 metrin
(3 jalan) etäisyydellä autosta.
Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällysteistä painolevyä. Lukitkaa auto painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennystä. Älkää koskettako
molempia painamispintoja yhtä aikaa.
Panoraamakatossa* on avattava lasiluukku ja aurinkoverho ja sitä
käytetään taustapeilin yläpuolella olevalla säätimellä auton ollessa
vähintään jännitetilassa I. Avatkaa tuuletusasentoon työntämällä
säädintä ylöspäin ja sulkekaa vetämällä sitä alaspäin. Avatkaa panoraamakatto kokonaan vetämällä säädintä kaksi kertaa taaksepäin.
Sulkekaa vetämällä säädintä kaksi kertaa alaspäin.
Sähkötoiminen takaluukku* voidaan esim. avata jalan liikkeellä*
tekemällä hidas potkuliike eteenpäin takapuskurin alla vasemmalla.
Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun alareunan painikkeella
. Voitte sulkea luukun myös hitaalla potkuliikkeellä. Autossa
on oltava avaimeton lukitus / lukituksen avaus*, jotta takaluukun
lukitus voidaan avata jalan liikkeellä. Etäavaimen on oltava enintään
noin 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä auton takaosasta, jotta avaaminen ja sulkeminen voidaan tehdä jalan liikkeellä.
Jotta takaluukku ei osuisi esim. autotallin kattoon, on mahdollista
ohjelmoida maksimiavaus. Säätäkää maksimiavaus avaamalla
luukku ja pysäyttämällä se haluamaanne avausasentoon. Tallentavähintään 3 sekuntia.
kaa asento sitten painamalla
01
01
LUKITSEMINEN / LUKITUKSEN AVAAMINEN
Etäavain
Lyhyt painallus lukitsee ovet, takaluukun ja polttoaineen luukun
sekä aktivoi hälyttimen*. Pitkä painallus sulkee panoraamakaton* ja
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa ovien, takaluukun ja polttoaineen luukun lukituksen ja poistaa hälyttimen* valmiustilasta. Pitkä painallus avaa
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun
hälyttimen valvonnasta. Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkötoimisen* takaluukun.
Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja äänitorven huomion herättämiseksi
tarvittaessa. Aktivoikaa painamalla painiketta kolmen sekunnin ajan
tai painamalla painiketta kahdesti kolmen sekunnin sisällä. Toiminto
voidaan poistaa toiminnasta samalla painikkeella sen oltua aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muutoin se poistuu automaattisesti toiminnasta kolmen minuutin kuluttua.
Yksityinen lukitus
Yksityisellä lukituksella lukitaan takaluukku, mikä voi olla kätevää esimerkiksi jätettäessä auto huoltoon tai hotelliin.
- Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla keskinäytön toimintonäkymässä Yksityinen lukitus.
Aktivoinnin/käytöstä poistamisen yhteydessä näytetään ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan nelinumeroinen koodi. Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran täytyy valita ylimääräinen turvakoodi.
Käsinekotelo lukitaan* manuaalisesti sen sisällä säilytettävällä avaimella.
01
01
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Keskinäyttöä käytetään monien auton päätoimintojen, esim.
median, navigoinnin*, ilmastoinnin, kuljettajan tukijärjestelmien ja
autosovellusten ohjaamiseen.
Kuljettajan näyttö näyttää suurimman osan ajamiseen liittyvistä
tiedoista, kuten nopeuden, kierrosluvun, navigoinnin* ja aktiivisen
kuljettajan tuen. Sovellusvalikon kautta voidaan valita kuljettajan
näytössä näytettävät tiedot. Avatkaa sovellusvalikko ja navigoikaa
siinä ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Asetukset voidaan tehdä
myös keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Kuljettajan näyttö.
Käynnistyspainiketta käytetään auton käynnistämiseen. Kytkekää
jännitetila I painamalla käynnistyspainike sisään ja vapauttamalla se.
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa tulee valita vaihdeasento P tai N, jotta auto voidaan käynnistää. Käsivaihteistolla varustetuissa autoissa kytkinpolkimen on oltava painettuna. Käynnistäkää
auto pitämällä jarrupoljinta painettuna ja painamalla painiketta.
Sammuttakaa auto painamalla käynnistyspainiketta.
Ajotilat* valitaan DRIVE MODE -painikkeella. Auto käynnistyy aina
Comfort-tilassa. Valitkaa keskinäytössä Comfort, Off Road, Eco,
Dynamic tai Individual painamalla painiketta. Painakaa haluamaanne ajotilaa suoraan näytössä tai siirtäkää kohdistin haluamanne ajotilan kohdalle painamalla painiketta uudelleen.
Individual-ajotilaan voidaan valita halutut ajo-ominaisuudet. Se aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Yksilöllinen ajotila.
Seisontajarru aktivoidaan vetämällä -säädin ylös. Kuljettajan
näyttöön syttyy symboli. Vapauttakaa se manuaalisesti painamalla
säädin alas samalla, kun painatte jarrupoljinta. Käytettäessä automaattista jarrutusta seistäessä paikallaan ( ) jarrupoljin voidaan
vapauttaa säilyttäen jarruvaikutus, kun auto on pysähtynyt esim. liikennevaloihin.
Muistakaa, että sekä automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
että seisontajarrun automaattinen kytkeminen on deaktivoitava
ennen auton pesemistä automaattipesussa. Jälkimmäinen tehdään
keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Seisontajarru ja jousitus.
Langatonta puhelinlaturia* voidaan käyttää, jos puhelin tukee langatonta latausta. Laittakaa puhelin keskinäytön alapuolella olevan
latauslevyn keskelle lataamista varten. Jos puhelin asetetaan väärin
paikalleen tai jokin esine estää latauksen latauslevyllä, keskinäytössä näytetään ilmoitus.
Käsinekotelon koukkuun voidaan esimerkiksi tukea lattialla oleva
kassi. Kääntäkää koukku ulos, sulkekaa käsinekotelo ja ripustakaa
kassin kahva koukkuun.
Matkustajan turvatyynyn kytkin* sijaitsee matkustajan puolella
kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa auki.
Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
01
01
KESKINÄYTTÖ
Keskinäytössä voi tehdä asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja. Keskinäytössä on kolme päänäkymää: kotinäkymä, toimintonäkymä ja sovellusnäkymä. Kotinäkymästä siirrytään toiminto- ja sovellusnäkymiin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Siinä on myös päänäkymä, johon
siirrytään vetämällä näytön yläosa alas.
Muuttakaa keskinäytön ja kuljettajan näytön ulkonäköä valitsemalla teema päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Kuljettajan näyttö. Siinä voitte valita myös keskinäyttöön tumman tai
vaalean taustan.
Palatkaa kotinäkymästä toiseen näkymään painamalla lyhyesti näytön alapuolella olevaa fyysistä kotipainiketta. Kotinäkymän viimeisin tila
näytetään. Painettaessa uudelleen lyhyesti kotipainiketta kaikki kotinäkymän osanäkymät siirretään vakiotilaan.
Keskinäytön puhdistamista varten kosketustoiminto lukitaan painamalla näytön alapuolella olevaa kotipainiketta pitkään. Aktivoikaa näyttö
uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.
Tilakentässä näytön yläosassa näytetään auton käynnissä olevat toiminnot. Vasemmalla näytetään verkko- ja liitäntätiedot ja oikealla soittimeen liittyviä tietoja, kello sekä osoitus käynnissä olevasta taustatoiminnasta.
Ilmastointirivillä näytön alaosassa voidaan säätää lämpötila ja istuinmukavuus painamalla kyseistä kuvaketta. Avatkaa ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskipainiketta.
Asetusten tallentaminen
1. Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit haluamaanne asentoon ja painakaa ovipaneelin M-painiketta. Valoilmaisin painikkeessa syttyy.
2. Painakaa 3 sekunnin sisällä muistipainiketta 1 tai 2. Kuuluu äänimerkki ja M-painikkeen merkkivalo sammuu.
02
Tallennettujen istuinsäätöjen käyttäminen:
Ovi avoinna – painakaa jotain muistipainiketta ja vapauttakaa se.
Ovi kiinni – pitäkää jotain muistipainiketta painettuna, kunnes pääsette
tallennetun asennon kohdalle.
SÄHKÖTOIMISET* ETUISTUIMET
Istuinten ulkosivulla olevalla säätimellä säädetään istuimen asento, ristiselän tuki* yms. Toinen säädin on istuimen muotoinen, mikä auttaa
ymmärtämään, millä tavalla asentoa muutetaan, ja toista, nelitiesäädintä*, käytetään ristiselän tuen säätämiseen.
Istuimen muotoinen säädin
Säätäkää istuintyynyä tai siirtäkää koko istuinta alemmalla säätimellä.
Säätäkää selkänojan kulmaa taemmalla säätimellä.
Nelitiesäädin*
Säätäkää ristiselän tukea painamalla nelitiepainiketta.
– Siirtäkää ristiselän tukea ylös- tai alaspäin painamalla painiketta ylös
tai alas.
– Lisätkää tai vähentäkää ristiselän tukea painamalla nelitiepainikkeen
etu- tai takaosaa.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Varmistakaa, että selkänoja ja niskasuoja eivät kosketa edessä olevan
istuimen selkäpuolia selkänojia käännettäessä. Etuistuimia voidaan joutua säätämään, jotta selkänojat voidaan kääntää.
Selkänojat voidaan kääntää käsin ulkopaikkojen istuinten yläpinnalla
olevaa kahvaa käyttäen. Jos auto on varustettu takaistuimen elektronisella kääntämisellä*, kääntämispainikkeet sijaitsevat tavaratilassa.
Selkänojan kääntäminen elektronisesti
Jotta takaistuimen kääntäminen olisi mahdollista, auton on oltava paikallaan ja takaluukun auki.
1. Kääntäkää keskipaikan niskasuoja alas manuaalisesti.
2. Kääntäkää istuimet pitämällä painiketta painettuna. Selkänojan
vasemman osan painike on merkitty L-kirjaimella ja oikean R-kirjaimella.
3. Selkänoja kääntyy automaattisesti vaaka-asentoon. Myös niskasuoja
kääntyy automaattisesti.
Selkänojan kääntäminen ylös
1. Siirtäkää selkänojaa kädellä ylös-/taaksepäin, kunnes salpa kiinnittyy.
2. Niskasuoja käännetään käsin ylös.
3. Säätäkää tarvittaessa keskipaikan niskasuoja ylös.
02
02
OHJAUSPYÖRÄ
Säätäkää ohjauspyörän asento
Ohjauspyörän asentoa voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa.
Nopeudenrajoitin auttaa olemaan ylittämättä valittua enimmäisnopeutta.
1. Työntäkää ohjauspyörän alapuolella olevaa vipua eteenpäin ja säätäkää ohjauspyörä haluamaanne asentoon.
Nopeudensäädin auttaa ylläpitämään tasaista nopeutta.
2. Vetäkää vipu sitten takaisin lukittuun asentoon.
Vasemmanpuoleinen painikesarja
Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan näytössä vasemmanpuoleisen painikesarjan nuolipainikkeiden avulla ( ja ). Kun kuljettajan tuen symboli on VALKOINEN, toiminto on aktiivinen. HARMAA tarkoittaa, että
toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.
Kuljettajan näytön näyttösymbolit:
Sopeutuva vakionopeudensäädin auttaa pitämään nopeuden
tasaisena ja säilyttämään esivalitun aikaetäisyyden edessä olevaan
ajoneuvoon.
Pilot Assist auttaa pitämään auton kaistan reunamerkintöjen
välissä antamalla ohjausapua sekä ylläpitämään tasaista nopeutta ja
ennalta valittua ajallista etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
Painakaa
varten.
-painiketta valitun toiminnon käynnistystä tai keskeytystä
Painamalla lyhyesti
/
tallennettua nopeutta nostetaan/lasketaan
5 km/h (5 mph). Muuttakaa portaattomasti pitämällä painiketta painettuna, vapauttakaa painike haluamanne nopeuden kohdalla.
/ pienentää/suurentaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä ja Pilot Assist -toimintoa.
Painamalla kerran
teen.
palataan valitun toiminnon tallennettuun nopeu-
Oikeanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla käytetään kuljettajan
näyttöä.
Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja navigointia.
Selatkaa saatavina olevia sovelluksia painamalla vasenta tai
oikeaa nuolta.
Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim. valitkaa
ajotietokoneen valikko tai poistakaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös- tai alaspäin.
Median äänenvoimakkuutta suurennetaan/pienennetään painaja . Jos mikään muu toiminto ei ole aktiivinen,
malla painikkeita
nämä painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.
Puheohjaus aktivoidaan -painikkeella, ja sillä voidaan ohjata esim.
mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi "Radio",
"Raise temperature" tai "Cancel".
Katsokaa lisää puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja esitetään
kuljettajan näytössä. Ajotietokone laskee säiliössä olevalla polttoaineella
jäljellä olevan ajomatkan. Käyttäkää eri vaihtoehtojen näyttämiseen
ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa. Kun kuljettajan näytössä
näytetään "----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
02
Saattovalaistus sytyttää osan ulkovaloista auton lukitsemisen jälkeen
valaistakseen pimeässä. Aktivoikaa toiminto sammuttamalla auto ja viemällä ohjauspylvään vasemmanpuoleista vipua kojelautaa kohti ja
vapauttamalla se. Saattovalojen palamisaika voidaan asettaa keskinäytössä.
02
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa kaikki manuaalisen välimatkamittarin (TM) tiedot painamalla
pitkään RESET-painiketta. Lyhyt painallus nollaa ainoastaan ajomatkan.
Automaattinen välimatkamittari (TA) nollautuu automaattisesti, jos autoa
ei ole käytetty neljään tuntiin.
OHJAUSPYLVÄÄN VASEMMANPUOLEINEN VIPU
Valonheittimien toimintoja ohjataan ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
Valitessanne AUTO-tilan auto tunnistaa pimeyden ja valoisuuden ja kytkee tarvittavat valot päälle esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin.
Voitte myös kääntää vivun säätöpyörän asentoon , jotta kaukovalot
vaihtuvat automaattisesti lähivaloiksi kohdatessanne muuta liikennettä.
Manuaaliset kaukovalot aktivoidaan viemällä ohjauspylvään vipua poispäin itsestä. Poistakaa toiminnasta viemällä vipu itseänne kohti.
Aktiiviset kaarrevalot* on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä
valaistus kaarteissa ja risteyksissä noudattamalla ohjauspyörän liikkeitä.
Toiminto aktivoituu automaattisesti käynnistyksen yhteydessä ja se voidaan deaktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
Turvavalaistus sytyttää ulkovalaistuksen, kun avaatte auton lukituksen
avaimella, ja auttaa teitä pääsemään turvallisesti auton luo pimeässä.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetunnistinta.
– Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen tuulilasinpyyhintäliikkeen tekemiseksi.
– Siirtäkää vipua asteittain ylöspäin tihkupyyhintää, normaalia ja nopeaa
pyyhintää varten.
– Säätäkää tihkupyyhinnän väli vivun säätöpyörällä.
– Kytkekää tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet päälle siirtämällä vipua kohti ohjauspyörää ja takalasin huuhtelulaite päälle siirtämällä vipua kohti kojelautaa.
Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla sen painiketta. Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Kääntäkää säätöpyörää
ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tätä.
Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tästä.
Käyttäkää tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaihtaessanne, pestessänne tai nostaessanne pyyhinsulkia. Aktivoikaa
tai deaktivoikaa huoltoasento painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta Tuulilasinpyyhkimen huoltoas..
02
02
SISÄTILAN ILMASTO
Esi-ilmastointi
Esi-ilmastointi voidaan asettaa auton keskinäytön kautta ja Volvo On
Call* -sovellusta käyttäen. Esi-ilmastointi lämmittää* matkustamon ja
moottorin tai tuulettaa matkustamon miellyttävälle tasolle ennen ajoa,
jolloin myös kuluminen ja energiankulutus ajon aikana voivat vähentyä.
Esi-ilmastoinnin voi käynnistää suoraan tai ajastimen avulla.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen suoraan
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla näytön alaosaa.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi ja painakaa sitten
Esiasetukset.
Synkronoikaa4 kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta ja
Synkronoi lämpötila .
Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS*
IAQS on osa Clean Zone Interior Package* -pakettia. Se on täysin automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet,
kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan lähellä olevan
otsonin. Toiminto aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset Ilmastointi Ilmanlaadun anturi.
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
– Valitkaa ilmastointinäkymässä Pysäköinti-ilmastointi
ajastin ja asettakaa haluamanne päivämäärä/päivä.
Lisää
Ilmastointiasetukset
Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle säädetään
keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin takasivulta*.
Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata myös puhumalla.
Kuvake ilmastointinäkymään siirtymistä varten on keskinäytön
alaosassa keskellä. Kun teksti Clean Zone on sininen, se
ilmaisee, että hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa
täyttyvät.
– Painakaa ilmastointinäkymässä AUTO3, jotta useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti. Painettaessa lyhyesti ilmankierrätystä,
ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti. Painettaessa pitkään ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti ja lämpötila ja puhaltimen teho muutetaan vakioasetuksiin:
22 °C (72 °F) ja taso 3. Lämpötilaa ja puhaltimen tehoa voidaan
muuttaa ilman, että automaattinen ilmastointi poistuu toiminnasta.
– Säätäkää lämpötilaa, istuinlämmitystä* ja puhaltimen tehoa painamalla jotain kuvakkeista keskinäytön alareunan ilmastointirivillä.
3
4
Ei käytettävissä ilmastoinnin käsinsäädössä.
Ei käytettävissä 1-vyöhykeilmastoinnissa.
02
02
LIITÄNNÄT
Voitte toistaa/puheohjata sisältöä, tekstiviestejä ja puheluja ja yhdistää
auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien
avulla. Jotta yksiköitä voidaan yhdistää, auton sähköjärjestelmän on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
Auton modeemi5
Helpoin ja tehokkain tapa yhdistää autonne internetiin on käyttää auton
omaa modeemia. Se toimii parhaiten, aktivoituu automaattisesti jokaisella ajokerralla eikä edellytä matkapuhelimen yhdistämistä.
1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti kuormatilan lattian alla olevaan pitimeen.
2. Painakaa päänäkymässä Asetukset
Internet.
Viestintä
Automodeemin
3. Aktivoikaa merkitsemällä valintaruutu Automodeemin Internet.
Internet-yhteyden jako
Kun auto on yhdistetty internetiin modeemin kautta, voitte jakaa internet-yhteyden (Wi-Fi-yhteyspisteen) muihin yksiköihin päävalikon kohdassa Asetukset. Painakaa Viestintä Auton Wi-Fi-yhteyspiste.
Bluetooth
Käyttäkää Bluetooth-yhteyttä ensisijaisesti puhelujen, tekstiviestien ja
sisällön siirtämiseen puhelimesta auton järjestelmään. Auto voidaan
myös yhdistää internetiin Bluetooth-yhteyden kautta. Bluetooth-yksiköitä voi olla samanaikaisesti yhdistettyinä kaksi joista toista käytetään
ainoastaan sisällön suoratoistamiseen. Kaksi viimeksi yhdistettyä puhelinta yhdistetään automaattisesti auton seuraavalla käyttökerralla, jos
puhelimen Bluetooth-yhteys on toiminnassa. Enintään 20 laitetta tallennetaan luetteloon, jotta ne on helpompi yhdistää myöhemmin.
1. Aktivoikaa puhelimenne Bluetooth-yhteys. Aktivoikaa myös puhelimen internet-jako internetiin yhdistämistä varten.
12 V:n sähköliitäntä. Myös kuormatilassa on 12 V:n sähköliitäntä*.
2. Avatkaa osanäkymä Puhelin keskinäytön kotinäkymässä.
3. Painakaa Lisää puhelin, tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa Vaihda ja sitten Lisää puhelin.
02
4. Valitkaa yhdistettävä puhelin ja noudattakaa keskinäytön ja puhelimen ohjeita. Huomatkaa, että joissain puhelimissa viestitoiminto on
aktivoitava.
Wi-Fi
Yhdistämällä autonne internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta voitte
Bluetooth-yhteyttä nopeammin suoratoistaa online-palveluja kuten nettiradiota ja musiikkia autosovellusten kautta, ladata tai päivittää ohjelmistoa ym. Wi-Fi-yhteys älypuhelimesta toimii auton ja autossa mahdollisesti olevien muiden ulkoisten laitteiden yhteyspisteenä.
1. Aktivoikaa puhelimenne internet-jako.
2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
3. Painakaa Viestintä
sen valintaruutu.
Wi-Fi ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitsemällä
Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun yhteys
autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava
uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
USB
USB-liitännän kautta voitte yhdistää ulkoisen yksikön sisällön toistamista varten. USB-liitäntää käytetään myös Apple CarPlay*- ja Android
Auto* -palveluja varten. Ulkoista laitetta ladataan sen ollessa yhdistettynä autoon.
Keskinäytön alapuolella on USB-liitäntöjä.
Tunnelikonsolin takaosassa on USB-liitäntä* (tyyppi C). Vain lataamista varten.
Sähköliitäntä
Autossanne on seuraavat sähköliitännät:
5
Vain autot, joissa on Volvo On Call*. Yhdistettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Ulkoisia laitteita voidaan liittää esim. puheluja varten tai sisällön toistamiseksi auton äänentoisto- ja mediajärjestelmässä.
02
Puheluiden käsittely6
Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan soittaa ja vastata puheluihin.
Soittaminen keskinäytön kautta
1. Avatkaa osanäkymä Puhelin kotinäkymässä. Valitkaa yhteystieto
puheluhistoriasta tai yhteystietoluettelosta tai näppäilkää numero painikesarjaa käyttäen.
2. Painakaa painiketta
.
Soittaminen ohjauspyörän oikeaa painikesarjaa käyttäen
1. Painakaa
ja siirtykää kohtaan Puhelin painamalla
2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella
tai
.
ja valitkaa painikkeella
.
Voitte myös käsitellä puheluja puheohjausta käyttäen. Painakaa ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta . Katsokaa puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
Sisällön toistaminen
Voitte toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta liittämällä sen autoonne valitsemallanne tavalla, ks. edellä mainitut liitäntämahdollisuudet.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aloittakaa toisto yhdistetyssä yksikössä.
2. Avatkaa Bluetooth-sovellus keskinäytön sovellusnäkymässä – toisto alkaa.
USB-yhdistetty laite
1. Käynnistäkää USB-sovellus sovellusnäkymässä.
2. Valitkaa toistettava sisältö – toisto alkaa.
6
Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.
Mp3-soitin tai iPod
1. Aloittakaa laitteen soittaminen.
2. Avatkaa sovellus iPod tai USB liittämistavasta riippuen.
Toistakaa iPodin sisältöä valitsemalla sovellus iPod liitäntätavasta riippumatta – toisto alkaa.
Apple® CarPlay®*7 ja Android Auto*
CarPlay- ja Android Auto -toiminnoilla voidaan käyttää tiettyjä puhelimen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai podcastien
kuuntelua varten. Käyttäminen tapahtuu keskinäytön kautta tai puhelimella.
Jos teillä on iPhone, Siri-puheohjaus on aktivoitava ennen CarPlay -toiminnon käyttämistä.
1. Liittäkää puhelin USB-liitäntään. Jos liitäntöjä on useita,
käyttäkää sitä, joka on ympäröity valkoisella kehyksellä.
2. Aktivoikaa painamalla sovellusnäkymässä Apple CarPlay
tai Android Auto.
Aktivoikaa puheohjaus CarPlay- ja Android Auto -toimintojen kanssa
painamalla pitkään ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta . Lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjausjärjestelmän.
Bluetooth suljetaan, kun CarPlay -toimintoa käytetään. Yhdistäkää auto
tarvittaessa internetiin käyttämällä Wi-Fi-yhteyttä tai auton modeemia*.
7
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
02
03
KOTINÄKYMÄ
toiminta. Viimeksi käytettyyn toimintoon voi siirtyä painamalla osanäkymää.
Keskinäytön käynnistyessä näytetään kotinäkymä, josta voidaan siirtyä
osanäkymiin navigointi, media, puhelin sekä viimeksi käytettyyn sovellukseen tai auton toimintoon.
Navigointi - painamalla tästä pääsette karttanavigointiin Sensus
Navigation -järjestelmällä*.
Määränpään antaminen vapaalla tekstillä – laajentakaa työkalukenttä vasemmalla puolella olevalla alaspäin osoittavalla nuolella ja
painakaa . Karttakuva vaihtuu vapaatekstihakuun. Kirjoittakaa
hakusana.
03
Kohteen antaminen kartan avulla - suurentakaa kartta -painikkeella ja painakaa ja pitäkää haluamaanne kohdetta painettuna.
Määränpään poistaminen – avatkaa matkasuunnitelma painamalla . Poistakaa etappi matkasuunnitelmasta koskettamalla roskakoria tai koko matkasuunnitelma koskettamalla Tyhjennä reittis..
Karttapäivitys8 – painakaa sovellusnäkymässä Latauskeskus.
Kohdassa Kartat näytetään useita saatavina olevia karttapäivityksiä.
Valitkaa karttapäivitys tai valitsemanne kartan asentaminen painamalla Kartat Asenna. Karttoja voidaan myös ladata USB-muistiin
osoitteesta support.volvocars.com, jonka jälkeen ne voidaan siirtää
autoon.
Media - tässä näytetään esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta tai
se, oletteko valinnut sovellusnäkymässä vaihtoehdon FM-radio.
Pääsette asetuksiin painamalla osanäkymää. Tässä näette musiikkikirjastonne, radioasemat ym.
Puhelin tästä päästään puhelintoimintoihin. Laajentakaa se painamalla osanäkymää. Tässä voitte esim. soittaa puheluhistoriassa tai
yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai näppäillä numeron itse
painikesarjaa käyttäen. Kun olette valinnut numeron, painakaa .
Viimeksi käytetty sovellus tai auton toiminto - tässä näette viimeksi käyttämänne sovelluksen tai auton toiminnon, jota ei näytetä
missään muussa osanäkymässä, esim. Auton tila tai Kuljettajan
8
Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.
03
TOIMINTONÄKYMÄ JA SOVELLUSNÄKYMÄ
Toimintonäkymä
Kun pyyhkäisette kotinäkymässä vasemmalta oikealle9, tulette toimintonäkymään. Täältä aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia auton toimintoja, esim. Lane Keeping Aid, Pysäköintiavustin ja Start/Stop. Ne
aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseistä symbolia. Tietyt toiminnot avautuvat omaan ikkunaan.
Kuvakkeiden siirtäminen
Sovelluksia ja auton toimintojen painikkeita voidaan siirtää sovellus- tai
toimintonäkymässä omien toiveiden mukaisesti.
1. Pitäkää kuvaketta painettuna.
2. Vetäkää kuvake vapaaseen paikkaan näkymässä ja vapauttakaa se.
Sovellusnäkymä
Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä näyttöä kotinäkymässä
oikealta vasemmalle9. Tässä näette sekä auton mukana tulleet että itse
lataamanne ja asentamanne sovellukset.
03
Sovellusten ja järjestelmien käsittely ja päivitys
Sovellusnäkymän kohdassa Latauskeskus voitte päivittää
useita auton järjestelmiä. Jotta tämä on mahdollista, auton on
oltava yhdistetty internetiin. Painamalla kerran Latauskeskus
avataan lataussovellus. Tässä voitte:
Ladata sovelluksia – painakaa Uusia sovelluksia ja valitkaa haluamanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemalla Asenna.
Päivittää sovelluksia – päivittäkää kaikki sovellukset painamalla
Asenna kaikki. Voitte näyttää luettelon mahdollisista päivityksistä myös
valitsemalla Sovelluspäivitykset. Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa Asenna.
Poistaa sovelluksia – painakaa Sovelluspäivitykset ja valitkaa haluamanne sovellus. Poistakaa sovellus painamalla Poista asennus.
Päivittää järjestelmäohjelmiston – näyttäkää luettelo päivityksistä,
jotka voidaan asentaa autoon, painamalla Järjestelmän päivitykset.
Päivittäkää koko ohjelmisto painamalla Asenna kaikki luettelon alareunassa tai yksittäinen ohjelma painamalla Asenna. Jos ette halua näyttää
luetteloa, valitkaa Asenna kaikki painikkeen Järjestelmän päivitykset
kohdalla.
9
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
03
PÄÄNÄKYMÄ
Näytön yläosassa on välilehti, joka voidaan vetää alas päänäkymään siirtymistä varten. Siitä päästään kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili
sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdassa Asetukset voitte tehdä monia, esim. näyttöjä, peilejä, etuistuinta, navigointia*, äänentoisto- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta koskevia henkilökohtaisia asetuksia.
Kuljettajaprofiilit
Jos autolla ajaa useampi kuljettaja, jokaisella heistä voi olla
oma kuljettajaprofiilinsa autossa. Aina noustessanne autoon
voitte valita kuljettajaprofiilinne, johon on tallennettu henkilökohtaiset asetuksenne. Profiilien määrä riippuu auton avainten
määrästä. Profiilia Vieras ei ole yhdistetty mihinkään tiettyyn avaimeen.
Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä avattaessa auton lukitus.
Vaihtakaa kuljettajaprofiili valitsemalla päänäkymässä Profiili.
Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää auton avaimiin, ja avattaessa lukitus
auto säädetään automaattisesti omien asetustenne mukaan. Yhdistäkää avain kohdassa Asetukset Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiilia Vieras ei voida yhdistää). Kotinäkymä näytetään uudelleen. Vetäkää päänäkymä jälleen alas, toistakaa
yllä olevat vaiheet ja valitkaa valitussa profiilissa Muokkaa ja sitten
Yhdistä avain.
Yksilöllinen ajotila
Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista Comfort, Eco tai Dynamic, aktivoikaa ajotila kohdassa Asetukset My Car Yksilöllinen ajotila.
Järjestelmän äänitasot
Jos haluatte säätää järjestelmän äänien, esimerkiksi näytön kosketusäänten, voimakkuutta tai mykistää sen, siirtykää kohtaan Asetukset
Ääni Järjestelmän äänitasot.
03
04
KULJETTAJAN TUKI
Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teitä ajamaan turvallisesti ja voivat ehkäistä onnettomuuksia. Nämä toiminnot aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä. Muistakaa, että kuljettajaa tukevat toiminnot ovat vain apuvälineitä ja että kuljettaja kantaa aina täyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta. Alla on lueteltu joitakin näistä:
City Safety™
City Safety10 voi auttaa kriittisissä tilanteissa välttämään törmäyksen
toisen ajoneuvon, suurikokoisen eläimen, jalankulkijan tai pyöräilijän
kanssa tai lieventämään sitä. Kuljettajaa varoitetaan törmäyksen uhatessa valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla, jotta hän ehtii reagoida ajoissa.
Jos ette ehdi toimia ja törmäys on lähes väistämätön, autoa voidaan jarruttaa automaattisesti. City Safety aktivoituu käynnistettäessä moottori
eikä sitä voida poistaa toiminnasta.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS voi kertoa kuolleessa kulmassa olevista ja viereisellä
kaistalla nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Ohjausapu törmäyksen uhatessa voi auttaa vähentämään riskiä
auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan ja/tai törmäämisestä toiseen ajoneuvoon/esteeseen ohjaamalla autoa
aktiivisesti takaisin omalle kaistalleen ja/tai väistämällä. Toiminto koostuu osatoiminnoista ohjausapu ulosajon uhatessa ja
ohjausapu nokkakolarin uhatessa.
Pilot Assist
Pilot Assist on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton
omalla kaistallaan ja ennalta valitulla etäisyydellä edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edellyttää mm. sitä,
että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä ja että kaistan reunaviivat ovat
näkyvissä. Ohjaustuen ollessa aktiivinen kuljettajan näytössä näytetään
VIHREÄ ohjauspyöräsymboli.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Automaattijarrutuksella varustettu CTA on BLIS-järjestelmää
täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, joka voi varoittaa risteävästä liikenteestä auton takana. Jos ette huomioi CTA:n varoitusta ja törmäys on väistämätön, automaattijarrutustoiminto voi
pysäyttää auton. CTA aktivoituu kytkettäessä peruutusvaihde
tai auton rullatessa taaksepäin.
Kaistavahti
Kaistavahti (Lane Keeping Aid) voi auttaa vähentämään vaaraa
auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan. Haluttu
avustustapa valitaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid tila.
10
Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
04
04
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin*
Pysäköintiavustin voi tarkistaa, onko käytettävissä oleva pysäköintipaikka tarpeeksi iso, ja ohjata auton sitten siihen. Teidän tehtävänne on
tarkkailla auton ympäristöä, noudattaa keskinäytön ohjeita, vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta ja olla valmiina jarruttamaan/pysähtymään.
nistyy automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se voidaan käynnistää manuaalisesti keskinäytössä:
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
manuaalisesti painamalla toimintonäkymässä painiketta
Kamera.
Pysäköinti pysäköintiavustinta käyttäen
1. Ajakaa enintään ajonopeudella 30 km/h (20 mph) ennen
tasku- tai kohtisuoraa pysäköintiä. Auton ja pysäköintitaskujen välisen etäisyyden on oltava noin 1 metri (3 jalkaa)
toiminnon etsiessä pysäköintipaikkaa.
2. Painakaa Pysäköi -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
3. Pysäyttäkää auto, kun keskinäytön grafiikka ja teksti
ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu
ponnahdusikkuna.
4. Noudattakaa keskinäytössä näkyviä ohjeita. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytössä kehotetaan
tekemään niin.
Pysäköintipaikasta poistuminen pysäköintiavustinta käyttäen
Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.
1. Painakaa Pysäköinnistä poistuminen -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
2. Valitkaa suuntavilkulla, kumpaan suuntaan auton tulee
poistua pysäköintitaskusta.
3. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera voi auttaa havaitsemaan mahdolliset esteet auton
ympärillä näyttämällä kamerakuvan ja grafiikan keskinäytössä. Kameranäkymät ja apuviivat valitaan keskinäytössä. Pysäköintiapukamera käyn-
04
04
PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA
Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte vähentää
polttoaineenkulutustanne sekä hiilidioksidi- ja muita saastepäästöjänne.
Siten pienennätte vaikutustanne ympäristöön ja alennatte polttoainekustannuksia. Joihinkin tekijöihin voitte itse vaikuttaa, toisiin ette. Seuraavassa on muutamia ohjeita.
Suunnitelkaa ajomatkanne tekemällä aina seuraavat toimet:
Suunnitelkaa reittinne - toistuvat tarpeettomat pysähdykset ja vaihteleva nopeus lisäävät polttoaineenkulutusta.
•
Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin:
Aktivoikaa ajotila Eco, joka mukauttaa auton energiatehokkaampaa
ajamista varten.
•
•
Välttäkää tyhjäkäyntiä, sammuttakaa moottori odottaessanne pidemmän aikaa paikallanne.
•
Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoiden.
•
Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne säännöllisesti. Valitkaa ECO-rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputuloksen.
•
Älkää ajako ikkunat avoimina.
Tekijöitä, joihin ette voi vaikuttaa
Liikennetilanne.
•
•
Ajokeli ja maaston muodot.
•
Ulkolämpötila ja vastatuuli.
Katsokaa käyttöoppaasta lisää taloudellista ajoa koskevia vinkkejä.
04
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [yhteystieto]
Radion ja mediajärjestelmän puhekomennot
Media
•
PUHEKOMENNOT
05
•
Play [esittäjä]
•
Play [kappaleen nimi]
•
Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]
•
Play [TV-kanavan nimi]*11
•
Play [radioasema]
•
Tune to [taajuus]
•
Tune to [taajuus] [taajuuskaista]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM
•
DAB *
Puheohjausjärjestelmän avulla voitte ohjata puhumalla11 tiettyjä mediasoittimen, Bluetooth-yhdistetyn puhelimen, ilmastointijärjestelmän ja
Volvon navigointijärjestelmän* toimintoja. Puheohjaus aktivoidaan painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta.
•
Bluetooth
Seuraavat komennot ovat aina käytettävissä:
•
Similar music
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Puhelimen puhekomennot
• Call [yhteystieto]
•
Call [puhelinnumero]
•
TV*
•
USB
•
iPod
Ilmastoinnin puhekomennot
• Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Karttanavigoinnin puhekomennot*
• Navigointi
•
05
Take me home
•
Go to [kaupunki]
•
Go to [osoite]
•
Add intersection
•
Go to [postinumero]
•
Go to [yhteystieto]
•
Search [POI-kategoria]
•
Search [POI-kategoria] [kaupunki]
•
Search [POI-nimi]
•
Change country/Change state12, 13
11
12
13
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Euroopan maissa sanan "valtio" sijasta käytetään sanaa "maa".
Brasiliassa ja Intiassa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.
ERITYISET TEKSTIT
esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
Etäavain on aina otettava mukaan, kun autosta
Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohpoistutaan, lisäksi on tarkistettava, että auton sähjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit,
köjärjestelmä on jännitetilassa 0 – erityisesti, jos
jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain
autossa on lapsia.
tiettyjä markkina-alueita.
Seisontajarrua on käytettävä aina pysäköitäessä
auto kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa
VAROITUS
paikallaan kaikissa tilanteissa.
ALKUUN PÄÄSY
Langaton puhelinlaturi – Ylikuumenemisen välttäVolvo On Call – Volvo On Call -järjestelmällä varus- miseksi puhelimen ja latauslevyn päällä ei saa olla
tetuissa autoissa palvelut toimivat vain alueilla, joilla muita esineitä latauksen aikana.
autolla on matkapuhelinkenttä, ja markkina-alueilla,
joilla palvelu on saatavissa. Aivan kuten matkapuhe- SÄHKÖTOIMISET ETUISTUIMET
limienkin yhteydessä, ilmakehän häiriöt tai harvempi Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon
ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana.
lähetinpeitto voivat johtaa siihen, että yhteys on
Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta vältetään
mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.
henkilövahingot mahdollisen kovan jarrutuksen tai
Katso Volvo On Call -palveluita koskevat varoitus-,
onnettomuuden yhteydessä.
tärkeää- ja huomautus-tekstit käyttöoppaan lisäksi
Volvo On Call -tilaussopimuksesta.
Sensus Navigation* – keskittäkää kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten. Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johtuen.
06
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Tarkistakaa, että selkänojat ovat kunnolla lukkiutuneet alas- ja ylöskääntämisen jälkeen. Tarkastakaa,
että niskasuojat ovat kunnolla lukkiutuneet ylöskääntämisen jälkeen.
SISÄTILAN ILMASTO
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua
heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, joilla on
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen
Takaluukku – huomioikaa väliinjäämisvaara takasäädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmiluukun avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Tarkista- tystä*. Muussa tapauksessa voi aiheutua palovamkaa, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska
moja.
puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
Esi-ilmastointi voidaan käynnistää ajastimella, joka
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
asetetaan toimimaan paljon etukäteen. Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on varustettu lämmitYLEISKUVA SISÄPUOLELTA
timellä*:
Etumatkustajan turvatyyny on aina toimintaval• Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja
miudessa, jos autossa ei ole kytkintä etumatkustamuodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
jan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asen- • Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai
helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut,
nettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle,
pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
kun turvatyyny on aktivoitu. Matkustajan turvatyynyn
• Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakotäytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin
putki on tukossa. Esimerkiksi runsas lumi auton
oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatetuosan alla voi estää lämmittimen tuuletuksen.
kustajan istuimella. Älkää koskaan sijoittako mitään
KULJETTAJAN TUKI
Autossa olevat kuljettajan tukijärjestelmät on tarkoitettu täydentäviksi kuljettajan apuvälineiksi, mutta
ne eivät selviydy kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Ne eivät voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton
jarruttamisesta ja ohjaamisesta.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme, että
luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei selviydy kaikista mahdollisista tilanteista. Se on tarkoitettu ainoastaan auttamaan kuljettajaa tasku- ja kohtisuorassa pysäköinnissä. Vastuu auton turvallisesta pysäköinnistä ja
tarvittaessa jarruttamisesta on kokonaan kuljettajalla. Järjestelmä ei välttämättä havaitse pysäköintitaskussa syvällä olevia esineitä arvioidessaan sitä.
Kuljettajan vastuulla on aina arvioida, soveltuuko
pysäköintiavustimen tarjoama tila pysäköintiin.
Pysäköintiapukamera on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä auton pysäköintiä varten. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arviointia. Kameroilla on kuolleita kulmia/katvealueita,
joissa esteitä ei voida havaita. Ottakaa erityisesti
huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
Esine/este voi olla lähempänä autoa kuin se kuvaruudulla näyttäisi olevan.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme, että
luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
PUHEKOMENNOT
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien
liikennesääntöjen noudattamisesta.
TÄRKEÄÄ
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
OFF ROAD -ajotilaa ei saa käyttää ajettaessa
perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä. Muutoin
on olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen vaara.
KESKINÄYTTÖ
Keskinäyttöä puhdistettaessa mikrokuituliinassa
ei saa olla hiekkaa tms. Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen saa kohdistaa vain lievää painetta.
Kova paine voi vaurioittaa näyttöä.
Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä
kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö
ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita,
sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkia tai
hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuja, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat naarmuttaa näyttöä.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Jos selkänoja on tarkoitus kääntää alas, takaistuimella ei saa olla esineitä. Myöskään turvavyöt eivät
saa olla kiinnitettyinä.
Kyynärnojan* on oltava käännettynä sisään.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Pyyhinsulat huoltotilassa – Ennen kuin asetatte
pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole
jäätyneet kiinni. Jos pyyhinvarret ovat kääntyneet
huoltoasennossa ylös pois tuulilasista, ne on käännettävä takaisin tuulilasia vasten ennen pyyhinnän,
huuhtelun tai sadetunnistimen aktivointia sekä
ennen liikkeellelähtöä. Tällä estetään konepellin
maalin naarmuuntuminen.
LIITÄNNÄT
Pistorasia – 12 V:n sähköliitännän suurin tehonotto on 120 W (10 A) per pistorasia.
HUOM
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Jalalla käytettävä takaluukku – Toiminto voi toimia rajoitetusti tai ei ollenkaan, jos takapuskuria
kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tms.
Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on kaksi
eri versiota:
• Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
• Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä
(avatkaa takaluukku nostamalla sitä käsin)
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä edellyttää sähkötoimista takaluukkua*.
Maksimiavauksen ohjelmointi – Jos järjestelmä
on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan
käyttää jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Etäavaimen toimintoja voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus. Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden tai elektronisten laitteiden,
esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin
tulee olla vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
OFF ROAD -ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus
voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti
korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään, jotta
pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
miseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin,
jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus
muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen
voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä
sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
Päivitys – Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että Bluetooth-yhteys katkeaa.
Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Apple CarPlay ja Android Auto – Volvo ei vastaa
CarPlay- tai Android Auto -sovelluksen sisällöstä.
PYSÄKÖINTITUTKA
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana liasta, lumesta ja
jäästä. Tämä on erityisen tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
OHJAUSPYÖRÄ
Ajotietokone – ajomatkan laskennan tulos voi heittää hieman, jos ajotapaa muutetaan.
SISÄTILAN ILMASTO
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa
valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Esi-ilmastointi – Auton ovien ja ikkunoiden tulee
olla kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
LIITÄNNÄT
Internet – internetiä käytettäessä siirretään dataa
(dataliikenne), mikä voi aiheuttaa kustannuksia.
Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fi-yhteyspisteiden aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa
yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta. Käytettäessä puhelinta sisällön lataa-
06
TP 24614 (Finnish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising