Volvo XC60 2017 Late Quick Guide

Volvo XC60 2017 Late Quick Guide
QUICK GUIDE
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Tässä kansiossa kerrotaan autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät
turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.
Seuraavia symboleja käytetään:
Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
Ohjeet vaiheittain.
Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
Varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.
Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisesti auton näytössä, verkossa ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen.
Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin kohteista App Store tai Google Play.
Lisätietoja autostanne on myös osoitteessa www.volvocars.com.
01 Käynnistys ja ajaminen
04 Toiminnot autossanne
Etäavain
Keyless*-lukkojärjestelmä
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Seisontajarru
Lasinpyyhkimet
Rengaspaineiden valvonta*
Ilmastoinnin säätimet
Valojen säätimet
Mittaristo
Infotainment-järjestelmä
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
Asetukset valikkojärjestelmässä
Korjaamo/huollon varaaminen*
ECO*
02 Kuljettajan tukeminen autossanne
Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*
05 Vihjeitä
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö
Sähkökäyttöinen takaluukku*
Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä
Miten etäavain toimii?
01
Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR.
Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
Lähestymisvalaistus.
Yksi painallus avaa takaluukun lukituksen ja pitkä
painallus avaa sähkökäyttöisen takaluukun*.
Informaatio*.
Paniikkitoiminto.
Etäavain voi tallentaa mm. ulkotaustapeilien ja
sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* ks. käyttöopasta.
Mitä etäavaimen merkkivalot* ilmoittavat?
01
Vihreä kiinteä valo: Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo: Auto on lukitsematon.
Punainen kiinteä valo: Hälytin on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu vaihdellen molemmissa merkkivaloissa: Hälytin on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Kuinka Keyless*-lukkojärjestelmä toimii?
01
Etäavain voi olla esim. taskussa.
Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön
–– Painakaa painiketta kahvan takaosassa.
Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen
–– Tarttukaa ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen
tapaan tai painakaa kevyesti takaluukun kumipäällysteistä painolevyä.
Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?
01
Käynnistys
Työntäkää etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless
drive* -järjestelmää).
Painakaa kytkinpoljinta manuaalisessa vaihdossa.
Painakaa jarrupoljinta automaattisessa vaihdossa.
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta.
Sammutus
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta.
Ottakaa etäavain pois virtalukosta (ei koske
Keyless drive* -järjestelmää).
Miten käytän seisontajarrua?
01
Kytkeminen
–– Painakaa säädintä PUSH LOCK/PULL RELEASE
– symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti
seisontajarru on kytketty.
Vapauttaminen
Painakaa jarrupoljinta.
Vetäkää säätimestä PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automaattinen vapauttaminen
–– Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty).
Kuinka tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin*
käynnistetään?
Käynnistäkää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.
Sadetunnistin päällä/pois.
Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali.
Pyyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huoltoasennossa – ks. käyttöopasta.
01
Miten rengaspaineiden valvontajärjestelmä
(TM)* kalibroidaan?
01
Kalibrointi on tehtävä aina renkaan vaihdon tai rengaspaineiden muuttumisen jälkeen. Valon syttyessä
rengaspaineet on tarkistettava ja järjestelmä kalibroitava.
Menetelkää seuraavasti:
Kun sytytysvirta on katkaistu, pumpatkaa kaikkiin
renkaisiin ilmaa kuljettajan puolen ovipilarissa olevan
rengaspainetarran tietojen mukaisesti.
Käynnistäkää auto. Painakaa MY CAR-lähteen
normaalinäkymässä OK/MENU.
Valitkaa Rengasvalvonta > Kalibroi rengaspaine ja
painakaa OK/MENU.
Uudelleenkalibrointi tehdään ajon aikana.
Miten käytetään Start/Stop-toimintoa*?
02
Käsivaihteisto
Moottorin pysäyttäminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.
Käynnistäkää moottori: Painakaa kytkinpoljin alas.
Automaattivaihteisto
Moottorin pysäyttäminen: Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla
ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.
Käynnistäkää moottori: Vapauttakaa käyttöjarrun
poljinpaine.
Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan
aktiivinen.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä
toimii*?
02
Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella.
Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja,
polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.
Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain
piilossa.
On tärkeää ymmärtää tämä toiminto – ks.
käyttöopasta.
Miten säädän istuimen?
03
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen.
Istuimen nostaminen/laskeminen.
Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
Selkänojan kallistaminen.
Ristiselän tuen muuttaminen*.
Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen*.
Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet*.
Säädön tallentaminen:
Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna
samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää
painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti
esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkotaustapeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen asentoa ei
tallenneta.
Ulkotaustapeilien asennot ja sähkökäyttöisen
istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan
tallentaa myös etäavaimeen* – ks. käyttöopasta.
Miten säädän ohjauspyörän?
Vapauttakaa ohjauspyörän lukitus.
Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/
alaspäin.
Lukitkaa ohjauspyörä.
03
Miten avaan ja suljen sähkötoimisen
takaluukun*?
03
Avaaminen
–– Painakaa kevyesti ulkokahvan alapuolella olevaa
kumipäällysteistä laattaa. Voitte myös painaa pitkään
valopaneelin tai etäavaimen painiketta, kunnes luukku
alkaa avautua.
Sulkeminen
–– Painakaa painiketta: luukku sulkeutuu automaattisesti.
Takaluukku voidaan myös avata/sulkea manuaalisesti.
Miten säädän lämpötilan?
04
Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen
lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila
esitetään näytössä.
Painakaa AUTO ilmanjaon ja muiden toimintojen
automaattista säätöä varten. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Vihjeitä: AUTO-tilaa suositellaan haluttaessa mahdollisimman miellyttävä ilmanlaatu. Säädettäessä puhaltimen
nopeutta ja ilmanjakoa AUTO-tila poistuu toiminnasta.
Miten poistan huurteen tuulilasilta?
04
Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi
- symboli (1) palaa näytössä.
Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen
ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja
(2) palavat.
Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot mikään symboli ei pala.
Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmanvirtauksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Miten valosäätimen automaattitila toimii?
04
AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:
• Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen
välillä.
• Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
• Automaattista kaukovalotoimintoa (AHB)* – joka himmentää ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovittaa
kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti –
voidaan käyttää.
• Tunneli-ilmaisin* on aktivoitu.
Kuinka ajotietokonetta käytetään?
04
OK avaa mittariston valikon, vahvistaa viestit tai
valikkovalinnat.
Säätöpyörä selaa valikkovalintojen tai ajotietokoneen
valintojen välillä.
RESET nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot
tai peruuttaa valikkorakenteessa.
Miten nollaan välimatkamittarin?
04
Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
säätöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
Painakaa pitkään RESET -painiketta näytettävän
välimatkamittarin nollaamiseksi.
Miten käynnistän ja suljen
Infotainment-järjestelmän?
04
Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
Äänen sammuttaminen: Painakaa lyhyesti – seuraava
painallus aktivoi äänen uudelleen.
Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi-*
ja puhelintoimintoineen*) käynnistetään/suljetaan
samanaikaisesti.
Kuinka Infotainment-järjestelmässä
navigoidaan?
04
Painakaa RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* tai
* päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa näkyy
viimeksi aktiivisena olleen lähteen normaalinäkymä.
Painakaa OK/MENU tai ohjauspyörässä olevaa
säätöpyörää* siirtyäksenne valitun lähteen
päävalikkoon.
Liikkukaa valikoissa kääntämällä TUNE -säädintä tai
säätöpyörää.
Tehkää valinta valikoissa painamalla OK/MENU tai
säätöpyörää.
Painakaa lyhyesti EXIT peruuttaaksenne valikkojärjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai
poistaaksenne syötettyjä merkkejä.
Painakaa pitkään EXIT-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä
päälähdenäkymään.
Vihjeitä:
Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä
painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen
palataksenne normaalinäkymään.
Lisätietoja järjestelmän käsittelemisestä - ks.
Käyttöopasta.
Kuinka Bluetooth® -puhelin liitetään*?
04
Painakaa puhelinlähteen normaalinäkymässä OK/
MENU.
Valitkaa Tee autosta löydettävä ja vahvistakaa
painamalla OK/MENU.
Aktivoikaa Bluetooth® matkapuhelimessa. Etsikää ja
liittäkää auto puhelimeen.
Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.
Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton
säätimillä.
Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistuu - ks.
Käyttöopasta.
Kuinka yhdistän internetiin*?
04
Yhdistäkää matkapuhelin Bluetooth® -yhteyden
kautta tai aktivoikaa puhelimen internet-jako
Wi-Fi-yhteyttä varten. Automodeemilla yhdistäminen:
laittakaa SIM-kortti hansikaslokeron lukijaan.
Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä
OK/MENU, valitkaa Asetukset > Internet-asetukset > Yhteysvalinta. Valitkaa yhdistämisvaihtoehto.
Wi-Fi: yhdistäkää verkkoon ja antakaa sen salasana.
Automodeemi: antakaa SIM-kortin PIN-koodi.
Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.
Mitä palveluja Volvo ID* antaa?
04
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka
on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönne erilaisia
palveluja, kuten My Volvo -verkkosivuston ja mahdollisuuden lähettää osoite karttapalvelusta internetissä suoraan
autoon.
Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla
tavalla:
Painakaa kaksi kertaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset > Asetukset ja noudattakaa
näytön ohjeita.
Lisätietoja Volvo ID:stä – ks. käyttöopasta.
Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on
yhdistetty internetiin*?
04
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm.
musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja
yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset ja painakaa OK/MENU käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.
Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä
sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa
tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.
Miten soitan puhelun*?
04
Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa
säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon
ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
Soittakaa painamalla säätöpyörää.
Puhelu keskeytetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja soittaa puhelimella – ks. käyttöopasta.
Kuinka puhelimeen* vastataan?
–– Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.
Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja vastata puhelimeen – ks. käyttöopasta.
04
Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?
04
Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokerossa olevien AUX- tai USB* -tulojen kautta.
Painakaa medialähteen normaalinäkymässä MEDIA
keskikonsolissa.
Kääntäkää TUNE-säätimellä haluamanne äänilähteen
kohdalle ja painakaa OK/MENU.
Muut ulkoisen yksikön liitännät – ks. käyttöopasta.
Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?
04
Painakaa NAV navigointijärjestelmän* käynnistämiseksi – kartta näytetään.
Painakaa NAV vielä kerran ja valitkaa Aseta osoite
OK/MENU-painikkeella.
Syöttäkää jokin/joitakin hakuehtoja kirjoitusmerkkipyörällä tai keskikonsolin numeronäppäimillä.
Valitkaa sitten Aseta yksitt. määränpää tai Lisää
reittipisteeksi ja painakaa OK/MENU.
Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia: ks. käyttöopas.
Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi tehdä? 04
MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita
toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukitusten asetukset.
Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainment-järjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.
Miten asetan kellon aikaan?
04
Painakaa MY CAR-lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU.
Valitkaa Asetukset > Järjestelmävalinnat > Kellonajan asetukset.
Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Automaattinen
aika ja painakaa OK/MENU kellon automaattisen
asettamisen aktivoimiseksi.
Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan
oikean ajan saamiseksi autoon.
Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan
huollon*?
04
–– Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU ja valitkaa Huolto & korjaus.
Kohdassa Huolto & korjaus on tietoja valitsemastanne
teknisestä palvelusta, jonka olette rekisteröinyt nettiportaalissa My Volvo. Kohdassa Jälleenmyyjätiedot on
mahdollisuus soittaa ja lähettää ajanvaraus tekniseen
palveluun (käytettävissä myös My Volvo -nettiportaalin
kautta). Teknisen palvelun tiedot voidaan myös päivittää ja
asettaa tekninen palvelu määränpääksi.
Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
Mitä HDC tekee?
04
Hill Descent Control (HDC) -toiminto mahdollistaa nopeuden lisäämisen/vähentämisen jyrkissä alamäissä vain
kaasupolkimen avulla, jolloin voidaan keskittyä enemmän
ohjaamiseen.
• Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto painamalla
HDC-painiketta keskikonsolissa. Valo palaa toiminnon
ollessa aktivoituna.
• Käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa
toiminto toimii vain ykkös- ja peruutusvaihteella.
• Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa täytyy
vaihteen 1 olla valittuna manuaalisessa vaihtotilassa
(+S-) tai vaihteen R olla valittuna.
Miten tankkaan?
05
–– Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun
painike vapautetaan.
Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.
Kuinka auto tulee pestä?
05
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi.
Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten
käyttökuukausien aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että
lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä
Volvo Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa.
Vaalea nahkaverhoilu on hyvä pyyhkiä kostealla räsyllä
joka viikko. Volvo Leather Care -sarjan voi ostaa
Volvo-jälleenmyyjältä.
05
Missä ovat säilytystilat?
05
Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.
Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä? 05
Jotta 12 V:n liitäntä matkustamossa toimii, pitää etäavaimen olla alimpana avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n
liitäntä* on aina virtaa johtava.
Kuinka Keyless*-lukkojärjestelmä toimii?
Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai
metalliesineiden lähellä.
Kuinka käynnistän ja sammutan moottorin?
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?
Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden
vaatetus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain
piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.
Miten säädän istuimen?
Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista – ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu,
jotta mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.
Miten säädän ohjauspyörän?
Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun*?
Huomioikaa puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen avaamisen/sulkemisen aloittamista on tarkistettava, että
takaluukun lähellä ei ole ketään, koska ruumiinosien jääminen väliin voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Tarkkailkaa takaluukkua aina käyttäessänne sitä. Älkää käyttäkö sähkötoimista luukkua matalakattoisissa tiloissa. Jos järjestelmä on toiminut keskeytyksettä liian kauan, se
sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin kuluttua.
Kuinka yhdistän internetiin*?
Internetiä käytettäessä siirretään data (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia. Datavierailun (dataroaming) aktivointi voi aiheuttaa
lisämaksuja. Ottakaa dataliikenteen kustannusten suhteen yhteys verkko-operaattoriinne. Yhdistäminen automodeemin kautta: Jotta
PIN-koodia ei tarvitse antaa aina, kun auto käynnistetään, voidaan PIN-koodilukko sulkea vaihtoehdosta Automodeemi poistamalla
merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti. Yhdistäminen Wi-Fi-järjestelmän kautta: Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon,
kun yhteys autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos yhtä tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää käytetään kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä
käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti. Suurin virranotto on 10 A (120 W) kuormatilan 12 V:n liitännän
osalta.
Lisätietoja autostanne on osoitteessa www.volvocars.com.
TP 21401 (Finnish) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
Joistakin värjätyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuotinaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement