Volvo XC60 2014 Quick Guide

Volvo XC60 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut käyttöoppaat sisältävät
tärkeää tietoa, kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeita.
Seuraavia symboleja käytetään:
Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
Ohjeet vaiheittain.
Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
Tärkeitä tietoja, varoituksia ja turvaohjeita, joihin on perehdyttävä, on viimeisellä sivulla.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.
Oppikaa lisää autostanne myös osoitteessa www.volvocars.com.
01 Käynnistys ja ajaminen
04 Autonne toiminnot
Etäavain
Ilmastoinnin säätimet
Keyless järjestelmä*
Valojen säätimet
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Mittaristo
Seisontajarru
Infotainment-järjestelmä
Lasinpyyhkimet
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
02 Kuljettajan tukeminen autossanne
Asetukset valikkojärjestelmissä
BLIS* ja CTA*
Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*
05 Vinkkejä
Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimen säätö
Ohjauspyörän säätö
Sähkökäyttöinen takaluukku*
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä
Miten etäavain toimii?
01
Avaa ovien ja takaluukun lukituksen sekä deaktivoi
hälyttimen*. Voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR.
Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
Lähestymisvalaistus.
Yksi painallus avaa takaluukun lukituksen ja pitkä
painallus avaa sähkökäyttöisen takaluukun*.
Tietoja* autosta.
Paniikkitoiminto.
Etäavain voi tallentaa mm. ulkotaustapeilien ja
sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* ks. käyttöopasta.
Mitä etäavaimen merkkivalot* ilmoittavat?
01
Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukittu.
Keltainen, jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
Punainen, jatkuva valo: Hälytys on lauennut.
Punainen valo vilkkuu vaihdelleen molemmissa merkkivaloissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Miten Keyless-avainjärjestelmä toimii*?
Avain voi olla koko ajan esim. taskussa.
Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön
–– Painakaa mustaa painiketta kahvan takaosassa.
Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen
–– Tarttukaa ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen
tapaan tai painakaa kevyesti takaluukun kumipäällysteistä painolevyä.
01
Miten käynnistän moottorin?
01
Työntäkää etäavain virtalukkoon.
Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE-painiketta
ja vapauttakaa se - moottori käynnistyy.
Miten pysäytän moottorin?
01
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE-painiketta
- moottori sammuu.
Ottakaa etäavain pois virtalukosta.
Miten käytän seisontajarrua?
01
Kytkeminen päälle
Painakaa jarrupoljin pohjaan.
Painakaa säädintä PUSH LOCK/PULL RELEASE –
mittariston varoitussymboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
Vapauttakaa jarrupoljin.
Vapauttaminen
Painakaa jarrupoljin pohjaan.
Vetäkää säätimestä PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Miten käynnistän tuulilasinpyyhkimet ja sade01
tunnistimen*?
Käynnistäkää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.
Sadetunnistin päällä/pois.
Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali.
Mitä BLIS* ja CTA* tekevät?
02
Blind Spot Information System (Kuollutta kulmaa tarkkaileva järjestelmä) kertoo kuolleessa kulmassa olevista ja
nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.
Cross Traffic Alert (Poikittaisliikenteen varoitin) varoittaa
risteävästä liikenteestä peruutettaessa.
BLIS ja CTA aktivoituvat käynnistettäessä moottori.
BLIS Päällä/Pois.
CTA Päällä/Pois - hoidetaan samalla painikkeella,
jolla käytetään pysäköintitunnistimia*.
Pysäköintitunnistimet – ks. käyttöopasta.
Miten käytetään Start/Stop- toimintoa*?
02
Käsivaihteisto
Moottorin sammuttaminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.
Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan.
Automaattivaihteisto
Moottorin sammuttaminen: pysäyttäkää auto jarruttamalla
ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.
Moottorin käynnistäminen: Vapauttakaa poljinpaine
jarrupolkimelta.
Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan
aktiivinen.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä
toimii*?
02
Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella.
Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja,
polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.
Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa se ei esim. havaitse jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80
cm tai joka on osittain piilossa.
On tärkeää ymmärtää tämä toiminto kunnolla - ks.
käyttöopasta.
Miten säädän istuimen?
03
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen.
Istuimen nosto/lasku.
Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
Selkänojan kallistaminen.
Sähkötoimisen istuimen* säätöjen tallentaminen.
Sähkötoimisen istuimen* muistipainikkeet
Säädön tallentaminen:
Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan.
Myös sähkökäyttöisen istuimen asetukset voidaan
tallentaa etäavaimeen* - ks. käyttöopasta.
Miten säädän ohjauspyörän?
03
Vapauttakaa lukitus.
Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/
alaspäin.
Lukituksen aktivointi.
Miten avaan ja suljen sähkötoimisen
takaluukun*?
03
Avaaminen
–– Painakaa kevyesti ulkokahvan alapuolella olevaa
kumipäällysteistä laattaa. Voitte myös painaa pitkään
valopaneelin tai etäavaimen painiketta, kunnes luukku
alkaa avautua.
Sulkeminen
–– Painakaa painiketta: luukku sulkeutuu automaattisesti.
Takaluukku voidaan myös avata/sulkea käsin.
Miten säädän lämpötilan?
04
Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen
lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila
esitetään näytössä.
Painakaa AUTO ilmanjaon ja muiden toimintojen
automaattista säätöä varten. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Miten poistan huurteen tuulilasilta?
04
Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi
- symboli (1) palaa näytössä.
Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2)
palavat.
Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot mikään symboli ei pala.
Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Miten valosäätimen automaattitila toimii?
04
AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:
• Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen
välillä.
• Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
• Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)* - joka himmentää
ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovittaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti – voidaan
käyttää.
• Tunneli-ilmaisin* on aktivoitu.
Miten ajotietokonetta käytetään?
04
OK avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
Säätöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja
peruuttaa valikkorakenteessa.
Miten nollaan välimatkamittarin?
04
Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
säätöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2 näyttämiseksi.
Painakaa pitkään RESET-painiketta näytettävän
välimatkamittarin nollaamiseksi.
Kuinka auton näyttöjen ulkonäköä muutetaan*? 04
Digitaaliseen* mittaristoon voi valita erilaisia teemoja,
esimerkiksi Performance tai Eco.
Teeman vaihtaminen:
Painakaa vasemmanpuoleisen ohjauspylvään vivun
OK-painiketta moottorin käynnistämisen jälkeen.
Kääntäkää vivun säätöpyörää valitaksenne valikkovaihtoehdon Teemat ja painakaa OK.
Kääntäkää säätöpyörää ja painakaa OK vahvistaaksenne.
Teema tallennetaan etäavaimen muistiin* - ks.
käyttöopasta.
Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjään
säiliöön" toimii?
04
Mittaristo esittää arvion saavutettavissa olevasta ajomatkasta perustuen aiempiin ajo-olosuhteisiin ja jäljellä
olevaan polttoainemäärään.
Kun näytetään "---- km", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
Lisätkää polttoainetta pikimmiten. Kuva näyttää digitaalisen* mittariston.
Analoginen mittaristo – ks. käyttöopasta.
Kuinka Infotainment-järjestelmässä
navigoidaan?
04
Painakaa RADIO, Media, My CAR, NAV*, TEL* tai
* päälähteen valitsemiseksi.
Painakaa OK/MENU tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää* valitun lähteen päävalikkoon siirtymiseksi.
Liikkukaa valikoissa kääntämällä TUNE-säädintä tai
säätöpyörää.
Tehkää valinta valikoissa painamalla OK/MENU tai
säätöpyörää.
Painakaa lyhyesti EXIT peruuttaaksenne valikkojärjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai
poistaaksenne syötettyjä merkkejä.
Painakaa pitkää EXIT-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä
päälähdenäkymään.
Vinkkejä:
Siirtykää oikotievalikkoon NAV- tai TEL-tilassa painamalla
kerran NAV tai TEL. Palatkaa normaalinäkymään painamalla uudelleen.
Miten kytken päälle ja pois
Infotainment-järjestelmä?
04
Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
Äänen sulkemiseksi (MUTE): Painakaa lyhyesti - seuraava
painallus aktivoi uudelleen.
Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (sisältäen
navigointi-* ja puhelintoiminnot*) käynnistyy/sulkeutuu
samanaikaisesti.
Kuinka yhdistetään Bluetooth®-puhelin ja
internetiin*?
04
Painakaa keskikonsolissa TEL*.
Tehkää matkapuhelin haettavaksi/näkyväksi
Bluetooth®-järjestelmän kautta.
Painakaa OK/MENU ja noudattakaa näyttöruudun
ohjeita. Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata
auton säätimillä. Auton internet-palveluja voidaan nyt
käyttää.
Jatkossa puhelin liitetään autoon automaattisesti.
Jos liittäminen ei onnistu - ks. käyttöopasta.
Mitä palveluja Volvo ID* antaa?
04
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka
on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönne erilaisia
palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite
karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.
Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla
tavalla:
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset > Asetukset ja noudattakaa
näytön ohjeita.
Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.
Kuinka sovelluksia käytetään, kun auto on
kytketty internetiin*?
04
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm.
musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja
yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset ja painakaa OK/MENU käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä
sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa
tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.
Miten soitan puhelun?
04
Painakaa keskikonsolissa TEL*.
Syöttäkää haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää alaspäin päästäksenne
puhelinluetteloon ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
Soittakaa painamalla säätöpyörää.
Puhelu päätetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja soittaa puhelimella - ks. käyttöopasta.
Miten puhelimeen vastataan*?
04
–– Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.
Puhelu torjutaan/lopetetaan painamalla EXIT.
Lisää tapoja vastata puhelimeen - ks. käyttöopasta.
Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?
Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin AUX- tai
USB* -tulon kautta.
Painakaa MEDIA.
Valitkaa haluamanne äänilähde kääntämällä TUNEsäädintä.
Painakaa OK/MENU.
Muut ulkoisen yksikön liitännät - ks. käyttöopasta.
04
Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?
04
Painakaa NAV navigointijärjestelmän käynnistämiseksi - kartta näytetään.
Painakaa NAV vielä kerran ja valitkaa Anna osoite ja
painakaa OK/MENU.
Kirjoittakaa jokin/joitakin hakuehtoja kirjoituspyörällä
tai keskikonsolin numeropainikkeilla.
Valitkaa sitten Anna ainoaksi määränpääksi tai
Lisää välietapiksi ja painakaa OK/MENU.
Navigointia koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia - ks. erillistä lisäosaa*.
Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi
tehdä?
04
Valikkojärjestelmässä MY CAR käsitellään auton useita
toimintoja, joita ovat esimerkiksi kellon, taustapeilien ja
lukkojen asetukset.
Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainmentjärjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.
Miten kello asetetaan oikeaan aikaan?
04
Hakekaa esiin Asetukset > Järjestelmävalinnat >
Kellonajan asetukset valikkojärjestelmässä MY CAR.
Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Automaattinen
aika ja painakaa OK/MENU kellon automaattisen
asettamisen aktivoimiseksi.
Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan
oikean ajan saamiseksi autoon.
Miten tankkaan?
05
–– Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun
painike vapautetaan.
Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle
puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.
Miten auto tulee pestä?
05
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi.
Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten
käyttökuukausien aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että
lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
05
Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo
Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo
Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.
Missä ovat säilytystilat?
05
Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.
Käyttöopas esittää lisää säilytystiloja.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n
liitäntä?
Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on
oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n
liitäntä* on aina jännitteellinen.
05
Miten Keyless-avainjärjestelmä toimii*?
Sähkömagneettiset kentät ja suojaukset voivat häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää sijoittako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä.
Miten käynnistän moottorin?
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.
Mitä BLIS* ja CTA* tekevät?
BLIS ja CTA ovat täydentäviä apuvälineitä – ne eivät korvaa turvallista ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. BLIS- ja CTA -aputoiminnot eivät
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta. Vastuu kaistanvaihdosta ja liikenteessä turvallisesta peruuttamisesta on aina
kuljettajalla. BLIS ei toimi jyrkissä mutkissa. BLIS ei toimi, kun autolla peruutetaan.
Miten säädän istuimen?
Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista - ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.
Miten säädän ohjauspyörän?
Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun?
Huomioikaa väliinjäämisen vaara avatessanne/sulkiessanne luukkua. Ennen avaamisen/sulkemisen aloittamista on tarkistettava, että
takaluukun lähellä ei ole ketään, koska ruumiinosien jääminen väliin voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Käyttäkää takaluukkua aina
valvotusti. Älkää käyttäkö luukkua sähköisesti kattokorkeuden ollessa matala. Jos järjestelmä on toiminut keskeytyksettä liian kauan, se
sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin kuluttua.
Miten jäljellä oleva ajomatka/"km tyhjään säiliöön" toimii?
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapa muuttuu.
Kuinka yhdistetään Bluetooth®-puhelin ja internetiin*?
Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorillenne. Ottakaa dataliikenteen
kustannusten suhteen yhteys verkko-operaattoriinne.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
Joistakin värjätyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuotinaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?
Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W).
Oppikaa lisää autostanne osoitteessa www.volvocars.com.
TP 16972 (Finnish) AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?
Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden
vaatetus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain
piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement