Volvo XC60 2019 Early Käyttöopas

Volvo XC60 2019 Early Käyttöopas
XC60
K ÄYTTÖ O PA S
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on
suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo pyrkii
valmistamaan yksiä maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne
on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette tässä
käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on saatavana
myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo Cars -tukisivustolla
(support.volvocars.com).
Kehotamme myös kaikkia käyttämään aina turvavyötä tässä ja muissa
autoissa. Ajaminen on kiellettyä myös alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai ajokyvyn ollessa jostain syystä heikentynyt.
SISÄLTÖ
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
VOLVO-AUTONNE
18
Volvo ID
28
Turvallisuus
44
Käyttöopas keskinäytössä
19
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
28
Turvallisuus raskauden yhteydessä
44
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
30
Whiplash Protection System
45
IntelliSafe - kuljettajan tuki
33
Turvavyöt
46
Sensus – yhteyden muodostaminen
ja viihde
34
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
47
Turvavyönkiristin
48
Sähköisen turvavyönkiristimen*
palauttaminen
49
Ovi- ja vyömuistutin
50
Turvatyynyt
51
Kuljettajan turvatyynyt
51
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
20
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
22
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
23
Käyttöoppaan lukeminen
23
Käyttöopas ja ympäristö
26
Ohjelmistopäivitykset
37
Datan tallennus
37
Palveluita koskevat ehdot
38
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
38
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
39
Lisävarusteiden asennus
39
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen
40
Auton valmistenumeron näyttäminen
Kuljettajan huomion herpaantuminen
2
TURVALLISUUS
Omistajainformaatio
Matkustajan turvatyyny
52
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi
54
Sivuturvatyynyt
56
41
Turvaverhot
57
41
Turvallisuustila
58
Auton käynnistäminen ja siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
58
Lapsiturvallisuus
59
Lastenistuin
60
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
61
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
61
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat
62
Lastenistuimen sijoittaminen
63
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lastenistuimen asentaminen
64
Taulukko lastenistuimen sijoittamista
varten käytettäessä auton turvavyötä
66
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten
68
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
69
Integroitu lastenistuin*
72
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös
73
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas
74
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
vasemmalta ohjattavassa autossa
76
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
oikealta ohjattavassa autossa
77
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näytön asetukset
79
83
Keskinäytön käyttäminen
108
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
111
Navigointi keskinäytön näkymissä
111
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
115
Toimintonäkymä keskinäytössä
118
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä
120
Symbolit keskinäytön tilakentässä
120
Keskinäytön näppäimistö
122
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
125
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä
125
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
127
127
Polttoainemittari
84
Ajotietokone
84
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
86
Välimatkamittarin nollaus
87
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
87
Ajotilaston asetukset
88
Aika ja päivämäärä
89
Ulkolämpötilamittari
89
Merkkivalot kuljettajan näytössä
90
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
92
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
128
93
Järjestelmän kielen muuttaminen
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
128
99
128
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
100
Asetusten muuttaminen keskinäytön
päänäkymässä
Ilmoitus kuljettajan näytössä
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä
129
101
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
102
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
130
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
103
Asetusten nollaus keskinäytössä
130
Taulukko keskinäytön asetuksista
Keskinäytön kuvaus
131
105
Kuljettajaprofiilit
132
3
VALAISTUS
4
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Kuljettajaprofiilin valitseminen
133
Valokatkaisimet
148
Ikkunat, lasit ja peilit
164
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
133
149
134
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja
164
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
134
Valonheittimien korkeuden säätäminen
150
Puristumissuojan palauttamismenettely
165
Seisonta-/positiovalot
151
Ikkunannostimet
165
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
135
Huomiovalot
151
Ikkunannostimien käyttö
166
Keskinäytön ilmoitukset
136
Lähivalot
152
Taustapeilit
167
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
136
Kaukovalojen käyttäminen
153
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
167
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen
137
Automaattiset kaukovalot
153
Ulkotaustapeilien kääntäminen
168
Head-up-näyttö*
138
Vilkkujen käyttö
155
Panoraamakatto*
170
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
139
Aktiiviset kaarrevalot*
156
Panoraamakaton käyttö*
171
Head-up-näytön* asetukset
140
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*
156
173
Puheääniohjaus
141
Takasumuvalo
157
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
158
174
142
Jarruvalot
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Puheohjauksen käyttö
143
158
174
Puhelimen puheohjaus
Hätäjarruvalot
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Varoitusvilkut
158
Sadetunnistimen käyttäminen
175
Saattovalojen käyttäminen
159
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
176
Turvavalaistus
159
Sisävalaistus
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen
177
160
Sisävalaistuksen säätäminen
161
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen käyttö
178
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
178
Radion ja median puheohjaus
144
Puheääniohjauksen asetukset
144
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ILMASTO
Manuaalinen etuistuin
182
Lämmitys ja ilmanvaihto
200
Sähkökäyttöinen* etuistuin
183
Ilmastointivyöhykkeet
200
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
183
Ilmastoinnin tunnistimet
201
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* asentojen tallentaminen
184
Koettu lämpötila
201
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* tallennettujen asentojen
käyttäminen
Ilmastoinnin puheohjaus
185
202
Ilmanlaatu
203
Clean Zone*
203
Etuistuimen hieronnan* asetukset
186
Clean Zone Interior Package*
204
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
187
Interior Air Quality System*
204
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden
säätäminen
188
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja
deaktivointi
Etuistuimen sivutuen* säätö
189
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
Takaistuimen selkänojan kaataminen
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
217
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
218
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi
218
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi
ja deaktivointi
219
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
220
205
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi
ja deaktivointi
220
Matkustamon suodatin
205
221
189
Ilmanjako
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja deaktivointi
205
191
Ilmanjaon muuttaminen
206
222
192
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus
207
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
Takaistuimen niskasuojan säätö
194
209
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi
223
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
196
Ilmastoinnin säätimet
212
223
Ohjauslukko
196
214
Ohjauspyörän säätö
197
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja deaktivointi
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
224
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
215
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle*
224
Lämpötilan säätö etuistuimelle
225
Lämpötilan säätö takaistuimelle*
226
Lämpötilan synkronointi
227
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
228
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
215
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja
deaktivointi
217
5
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
6
Pysäköinti-ilmasto*
228
Lukitusilmaisin
240
Esi-ilmastointi*
229
Lukitsemisosoituksen asetus
241
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
267
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja
sammuttaminen
229
Etäavaimella
241
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton sisältä käsin
268
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
230
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella
243
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
269
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
231
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
245
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
269
232
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
245
Automaattinen lukitseminen ajettaessa
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
271
271
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen*
233
Etäavaimen käyttöetäisyys
246
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja sulkeminen
Etäavaimen pariston vaihto
247
274
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä*
233
Lisäetäavaimien tilaaminen
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi
250
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja sammuttaminen pysäköitäessä*
234
Red Key – rajoitettu etäavain*
250
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä*
275
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten*
235
Red Key -avaimen* asetukset
251
Yksityinen lukitus
277
Irrotettava avainliuska
252
277
Lämmitin*
236
253
Pysäköintilämmitin*
237
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
Hälytys*
278
Lisälämmitin*
238
Elektroninen käynnistyksenesto
254
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
280
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
238
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
255
Rajoitettu hälytystaso*
281
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät
pinnat*
264
Salpalukitustila*
281
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen*
265
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
282
Avaimettoman lukituksen avaamisen
asetukset*
266
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
266
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
284
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus 284
Automaattisen nopeudenrajoittimen
rajoitukset
298
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi/uudelleenaktivointi
315
Vakionopeudensäädin
298
317
299
Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä
Ohitusavustimen käynnistäminen
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
317
Vakautusjärjestelmä Roll Stability Control
285
Elektroninen vakautuksen säätö
285
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tila
287
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
300
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi/deaktivointi
287
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
301
Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä
318
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tilan rajoitus
288
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta
302
Kohteen vaihto käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä
318
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
289
Nopeudensäätimen sulkeminen
303
304
Automaattinen jarrutus mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
319
Etäisyysvaroitus*
Nopeudenrajoitin
290
Etäisyysvaroitus head-up-näytössä
304
320
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
291
Etäisyysvaroituksen aktivointi/deaktivointi
305
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset
291
Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden
asettaminen
305
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen välillä
321
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
292
Etäisyysvaroittimen rajoitukset
306
Mukautuvan nopeudensäätimen
symbolit ja ilmoitukset
322
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta
293
Mukautuva nopeudensäädin*
307
Pilot Assist
324
Mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitus
310
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus
327
Mukautuva nopeudensäädin headup-näytössä törmäyksen uhatessa
311
Head-up-näyttö Pilot Assist -toiminnon yhteydessä törmäyksen uhatessa
328
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
311
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja
käynnistys
329
Mukautuvan nopeudensäätimen
nopeuden käsittely
312
Pilot Assist -toiminnon nopeuden
käsittely
330
Mukautuvan nopeudensäätimen
aikaetäisyyden asettaminen
313
Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen
331
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
293
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
294
Automaattinen nopeudenrajoitin
294
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
296
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
297
7
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
332
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
357
Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon
yhteydessä
334
City Safety risteävässä liikenteessä
360
Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen käynnistäminen
335
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä liikenteessä
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot
Assist -toiminnon yhteydessä
335
Kohteen vaihto Pilot Assist -toiminnon avulla
335
Liikennemerkki-informaatio*
378
360
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi
379
City Safety ohjausapu väistöliikkeessä
361
Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen
380
City Safety -ohjausavun rajoitukset
väistöliikkeissä
362
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation
382
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
362
382
363
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja
asetukset
Liikennemerkki-informaation
nopeusvaroituksen aktivointi/deaktivointi
383
Automaattinen jarrutus Pilot Assist toiminnossa
336
City Safety jarruttaa vastaantulevien
ajoneuvojen takia*
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset
337
City Safety -toiminnon rajoitukset
364
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
338
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
367
Rear Collision Warning
Nopeuskameratiedot liikennemerkkiinformaation yhteydessä
384
368
Tutkayksikkö
340
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
385
341
Rear Collision Warning -toiminnon
rajoitukset
368
Tutkayksikön rajoitukset
Driver Alert Control
386
Suositeltu tutkayksikön kunnossapito
344
BLIS*
369
387
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
345
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS
370
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
Kamerayksikkö
349
BLIS -toiminnon rajoitukset
371
Kamerayksikön rajoitukset
350
372
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä
387
BLIS-toiminnon suositeltu kunnossapito
Suositeltu kamerayksikön kunnossapito
353
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
373
City Safety™
353
374
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
388
Cross Traffic Alert*
City Safety -toiminnon parametrit ja
osatoiminnot
354
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross
Traffic Alert
375
Kaista-avustaja
388
Ohjausapu ja kaista-avustin
390
356
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
375
390
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset
376
Kaista-avustajan aktivoiminen/poistaminen toiminnasta
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
8
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset. 377
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
391
Pysäköintitutka*
403
Kaista-avustajan rajoitukset
404
391
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten
392
Pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
405
Kaista-avustajan symbolit kuljettajan
näytössä
394
Pysäköintitutkan rajoitukset
405
Suositeltu pysäköintitutkan kunnossapito
406
394
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
407
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi
törmäyksen uhatessa
395
Pysäköintiapukamera*
408
Pysäköintikameroiden kameranäkymät
409
Ohjausapu ulosajon uhatessa
395
Pysäköintiapukameran apuviivat
411
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa
396
413
Ulosajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi
397
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä
pysäköintikameraa varten
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
414
Ohjausapu ulosajon uhatessa -toiminnon rajoitukset
397
Pysäköintiapukameran rajoitukset
415
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
398
Suositeltu pysäköintikameran kunnossapito
416
Nokkakolarin vaaran ohjausavun aktivointi/deaktivointi
399
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
417
Ohjausavun rajoitukset nokkakolarin
uhatessa
399
Aktiivinen pysäköintitutka*
418
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
400
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa
419
Peräänajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi*
401
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan
avulla
420
Ohjausapu peräänajon uhatessa -toiminnon rajoitukset
401
Pysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen pysäköintitutkan avulla
422
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset
402
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
423
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Suositeltu aktiivisen pysäköintitutkan
kunnossapito
425
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
426
9
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
428
Vaihteisto
441
Alamäkiavustin*
463
Auton moottorin sammuttaminen
429
Käsivalintainen vaihteisto
442
464
Jännitetilat
430
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
442
Alamäkiavustimen* aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
Jännitetilan valitseminen
431
444
Taloudellinen ajo
464
Alkolukko*
431
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
465
Alkolukon ohituskytkentä*
432
Vaihteenvalitsinsalpa
445
Talviajo
466
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
432
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
446
Kahlaus
467
433
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
446
468
Jarrutoiminnot
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
ja sulkeminen
Käyttöjarru
433
Vaihtamisosoitin
447
Polttoaineen lisääminen
468
Jarrutusvoiman vahvistus
434
Neliveto*
448
Polttoaineen käsittely
469
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
434
Ajotilat*
448
Bensiini
470
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
435
Ajotilan* vaihtaminen
450
Bensiinihiukkassuodatin
471
Ajoasento ECO
451
Diesel
471
453
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
472
453
Dieselin hiukkassuodatin
473
Jarrujärjestelmän kunnossapito
435
Seisontajarru
435
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
ECO-ajotilan aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella
436
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus
Käynnistys/pysäytys-toiminto
437
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
454
Pysäköinti mäkeen
438
455
Seisontajarrun vian yhteydessä
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
väliaikaisesti
438
Start-/Stop-toiminnon ehdot
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan 439
10
Automaattisen jarrutuksen aktivointi
ja deaktivointi seistäessä paikallaan
439
Liikkeellelähtöapu mäessä
440
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
440
Pakokaasujen puhdistus
nesteen avulla
AdBlue®-
474
AdBlue®-nesteen käsittely
475
456
AdBlue®-nesteen
475
Tasonsäätö* ja vaimennus
458
478
Tasonsäädön* asetukset
461
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa varten®
Ajaminen hitaalla nopeudella*
461
480
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
462
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
Käynnistysakun ylikuormitus
481
tarkistus ja lisääminen
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
481
Vetokoukku*
482
Vetokoukun* erittelyt
483
Ääni, media ja internet
502
Videon toistaminen
518
Audioasetukset
502
DivX®-yksikön soittaminen
518
Äänikokemus*
503
Videon asetukset
519
Sovellukset
504
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
519
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
484
Perävaunun vetäminen
Sovellusten lataaminen
486
505
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
487
506
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
519
Sovellusten päivittäminen
Sovellusten poistaminen
520
488
506
Media USB-tuloliitännän kautta
Perävaunun polttimoiden tarkastus
Radio
489
507
520
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
Radion kytkeminen päälle
507
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
521
490
508
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
Hinaus
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
491
Radioaseman etsiminen
509
Vetäminen
493
Radiosuosikkien asettaminen
HomeLink®*
494
Yhteensopivat sisältöformaatit
521
TV*
522
509
TV:n* käyttäminen
523
Radion asetukset
510
TV-asetukset*
523
RDS-radio
511
Apple® CarPlay®*
524
Digiradio*
512
524
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
513
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
Mediasoitin
513
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
495
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
496
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
497
Kompassi*
497
Median soittaminen
514
498
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
515
Median hakeminen
516
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
Kompassin kalibrointi*
498
Gracenote®
517
CD-soitin*
517
Video
518
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
526
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
526
Android Auto*
527
Android Auto -palvelun käyttäminen*
528
Android Auto* -asetukset
528
Vinkkejä sovelluksen Android Auto*
käyttöön
529
11
ECALL
12
Puhelin
529
Internet-yhteyden jakaminen autosta
Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
542
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa
530
eCall
558
Puuttuva tai huono internet-yhteys
543
Automaattinen törmäyshälytys eCalljärjestelmän kautta
558
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
532
Wi-Fi-verkon poistaminen
543
Kiireellistä apua eCall -järjestelmän avulla 558
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
533
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
544
Tiepalvelu
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
544
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti
533
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
544
Kiintolevyn tallennustila
545
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen
puhelimien välillä vaihtaminen
533
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten 546
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden
poistaminen
534
Puhelun käsittely
534
Tekstiviestien käsittely
535
Tekstiviestin asetukset
536
Puhelinluettelon käyttäminen
536
Puhelimen asetukset
537
Bluetooth-laitteiden asetukset
538
Internetiin yhdistetty auto*
538
Auton yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla
539
Auton yhdistäminen internetiin puhelimen (Wi-Fi) avulla
540
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta
540
Automodeemin asetukset
541
559
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaat
562
Renkaanpaikkaussarja
582
KUORMAUS, SÄILYTYS JA
MATKUSTAMO
Renkaiden kokomerkintä
564
Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen
582
Matkustamon sisusta
590
565
Renkaan täyttäminen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla
586
Keskikonsoli
591
Sähköliitäntä
592
594
Vanteen kokomerkintä
Renkaiden pyörimissuunta
565
Kulumisvaroittimet renkaissa
566
Sähköliitäntöjen käyttäminen
Rengaspaineiden tarkistaminen
566
Käsinekotelon käyttäminen
595
567
Häikäisysuoja
597
568
Tavaratila
597
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*
569
Kuormaussuosituksia
597
Rengaspaineiden valvontajärjestelmän* kalibrointi
570
Kattokuorma ja taakkatelineen kuormaaminen
599
Rengaspaineiden tilan katsominen
keskinäytöstä*
571
Kassikoukut
599
Kuormankiinnityssilmukat
600
Toimenpiteet alhaisen rengaspaineen varoituksen tapauksessa
573
Takaistuimen läpilastausluukku
600
Pyöränvaihdon yhteydessä
574
Työkalusarja
574
Nosturi*
574
Pyöränruuvit
575
Pyörien irrotus
Pyörän asentaminen
Rengaspaineiden säätäminen
Suositeltu rengaspaine
Näkösuojan* asentaminen ja poistaminen 601
Näkösuojan käyttäminen*
603
Suojasäleikön* asentaminen ja poistaminen
604
Suojaverkon asentaminen ja poistaminen*
605
575
577
Ensiapulaukku*
607
Varapyörä*
579
Varoituskolmio
607
Varapyörän ottaminen esiin
580
Talvipyörät
580
Lumiketjut
581
13
YLLÄPITO JA HUOLTO
14
Volvon huolto-ohjelma
610
Käynnistysakku
629
Tiedonsiirto auton ja korjaamon
välillä Wi-Fi-yhteyden kautta
610
Apuakku
632
Akkujen symbolit
633
Varokkeet ja sähkökeskukset
634
Varokkeen vaihto
635
Varokkeet moottoritilassa
636
Varokkeet käsinekotelon alla
639
Varokkeet kuormatilassa
642
Sisustuksen puhdistus
645
Download Center
611
Järjestelmäpäivitysten käsittely
Download Centerin kautta
611
Auton tila
612
Huollon ja korjauksen varaaminen
613
Auton tietojen lähettäminen korjaamoon
614
Auton nostaminen
615
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
617
Keskinäytön puhdistus
645
Ilmastointilaitteen huolto
618
Head-up-näytön* puhdistaminen
646
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
619
647
Moottoritilan katsaus
619
Kangasverhoilun ja sisäkaton verhoilun puhdistaminen
Moottoriöljy
620
Turvavyön puhdistaminen
647
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
621
Lattia- ja lisämattojen puhdistaminen
647
Jäähdytysnesteen lisääminen
622
Nahkaverhoilun puhdistaminen
648
Polttimon vaihto
624
Nahkaohjauspyörän puhdistaminen
649
Ulkovalojen sijainnit
625
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosien
puhdistaminen
649
Lähivalopolttimon vaihto
626
Ulkopuolen puhdistus
650
Kaukovalopolttimon vaihto
626
Kiillotus ja vahaus
650
Huomiovalo-/positiovalopolttimon
vaihto edessä
627
Käsinpesu
651
Vilkkupolttimon vaihto edessä
628
Automaattinen autopesu
652
Polttimoerittelyt
628
Painepesu
653
Pyyhinsulkien puhdistaminen
654
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosien puhdistaminen
654
Vanteiden puhdistaminen
655
Ruostesuojaus
656
Auton maalipinta
656
Pienehköjen maalivaurioiden korjaaminen 656
Värikoodit
658
Takalasin pyyhinsulan vaihto
658
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
659
Pyyhinsulat huoltoasennossa
660
Huuhtelunesteen täyttö
661
ERITTELYT
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Tyyppimerkinnät
664
Mitat
667
Massat
669
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
670
Moottorin erittelyt
672
Moottoriöljyn erittelyt
673
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
675
Jäähdytysnesteen erittelyt
676
Vaihteistoöljyn erittelyt
676
Jarrunesteen erittelyt
676
Polttoainesäiliö - tilavuus
677
AdBlue®-säiliön
677
tilavuus
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
677
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
679
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
683
Renkaiden alhaisin sallittu kuormitusindeksi ja nopeusluokka
685
Hyväksytyt rengaspaineet
687
Aakkosellinen hakemisto
689
15
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajainformaatio
Mobiilisovellus
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina että
painettuina. Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja Volvo Cars tukisivustolla. Käsinekotelossa on Quick Guide
ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on tiedot mm.
varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on
saatavana tilauksesta.
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo Manual"
ja ladatkaa sovellus älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on
ohjevideoita sekä mahdollisuus
navigoida visuaalisesti auton
ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida
eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Volvo Cars -tukisivusto
Auton keskinäyttö1
Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa
Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti
auton ulko- ja sisäkuvien avulla.
Tiedot ovat etsittävissä ja ne on
myös jaettu kategorioihin.
1 Markkina-alueilla,
18
Menkää osoitteeseen
support.volvocars.com ja valitkaa maa. Sieltä löytyy käyttöopas sekä verkkoversiona että
PDF-muodossa. Volvo Cars tukisivustolla on myös ohjevideoita sekä Volvoanne että
auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita.
Sivusto on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Painetussa muodossa on saatavana myös Quick
Guide, joka auttaa pääsemään alkuun auton
tavallisimmin käytettyjen toimintojen käytössä.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne.
riippuen autossa voi olla myös muuta painettua
tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen
kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat aina
voimassa.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten
lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako
kieleen, jota on vaikea ymmärtää, koska tällöin
voi olla vaikeata löytää takaisin näytön struktuuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 22)
Käyttöopas keskinäytössä
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä2.
Käyttöoppaan tietoihin pääsee suoraan käyttöoppaan aloitussivulta tai sen päävalikon kautta.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä, josta pääsee joissakin tapauksissa myös
kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Käyttöopas
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 23)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Päänäkymä ja painike käyttöoppaalle.
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä
alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.
2
Koskee useimpia markkina-alueita.
}}
19
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Kontekstuaalinen käyttöopas
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
(s. 20)
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 111)
Sovellusten lataaminen (s. 505)
Liikkuminen keskinäytön
käyttöoppaassa
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä
auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien
välillä.
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisen käyttöoppaan
painike.
Kontekstuaalinen käyttöopas on oikotie käyttöoppaan artikkeliin, jossa kuvaillaan näytössä näytettävä aktiivinen toiminto. Kun kontekstuaalinen
käyttöopas on käytössä, se näytetään kohdan
Käyttöopas oikealla puolella päänäkymässä.
Painamalla kontekstuaalista käyttöopasta kerran
voitte siis siirtyä näytössä näkyvään sisältöön liittyvään käyttöoppaan artikkeliin. Jos painatte esim.
Navigoinnin käyttöohje, avataan navigointiin
liittyvä artikkeli.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Kolmannen osapuolen sovellukset, jotka ladataan,
eivät esim. voi päästä sovelluskohtaisiin artikkeleihin.
20
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
–
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa
Käyttöopas.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
käyttöoppaasta. Ne voidaan löytää osittain käyttöoppaan aloitussivun ja osittain päävalikon kautta.
Valikon avaaminen päävalikossa
–
Painakaa
käyttöoppaan ylemmässä luettelossa.
> Tällöin avautuu valikko, joka sisältää erilaisia valintoja tietojen löytämiseksi:
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Aloitussivu
Quick Guide
Siirtykää takaisin käyttöoppaan
aloitussivulle painamalla symbolia.
Luokat
Omistajan käsikirjan artikkelit
on strukturoitu pääkategorioihin
ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
1.
Painakaa painiketta Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2.
Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3.
Painakaa artikkelia sen avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Painakaa symbolia siirtyäksenne sivulle, jossa on linkkejä
tiettyihin artikkeleihin, jotka voi
olla erityisen hyödyllistä lukea
auton tavallisimpiin toimintoihin
tutustumiseksi. Artikkeleihin
voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa
pääsyä varten. Painakaa artikkelia lukeaksenne
sen kokonaan.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen
katsauksellisia kuvia. Eri osat
on osoitettu hotspot-kohteilla,
jotka johtavat eteenpäin auton
kyseisiä osia koskeviin artikkeleihin.
2.
Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
3.
Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Suosikit
Siirtykää suosikeiksi tallennettuihin artikkeleihin painamalla
tätä symbolia. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkkiä
oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on
avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi,
.
tähti on täytetty:
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Video
1.
Painakaa Ulkopuoli- tai Sisusta-painiketta.
> Ulkopuolen tai sisustan kuvia esitetään ns.
sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie
artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää
vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.
Siirtykää auton eri toimintoja
kuvaaviin lyhyisiin ohjevideoihin
painamalla tätä symbolia.
}}
21
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Tiedotuksia
Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on käytettävissä, sekä muuta hyödyllistä tietoa.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena3 ja
se on saatavissa sekä App Store- että Google
Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä älypuhelimiin että tabletteihin.
keleihin ko. alueesta. On helppoa navigoida eri
osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Päävalikon hakutoiminnon käyttäminen
1.
käyttöoppaan päävalikossa.
Painakaa
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2.
Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista
esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3.
Siirtykää artikkeliin tai kategoriaan painamalla
sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App Store tai Google Play -myymälässä.
QR-koodi tässä vieressä vie
suoraan sovellukseen, etsikää
muutoin "Volvon käyttöopasta"
App Store - tai Google Play -
Keskinäytön näppäimistö (s. 122)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
myymälästä.
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu
ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artik3
22
Tietyt mobiililaitteet.
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
Volvo Cars -yhtiön koti- ja tukisivustolla on autoa
koskevia lisätietoja.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen support.volvocars.com käydäksenne sivulla. Tukisivu on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim.
internetiin yhdistettyjä palveluita ja toimintoja,
Volvo On Call*, navigointijärjestelmää* ja sovelluksia. Video ja portaittaiset ohjeet selittävät eri
menettelyjä, esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation tukisivustolta
on mahdollista ladata karttoja.
Käyttöopas PDF-muodossa
Käyttöopas on saatavana ladattavaksi PDF-muodossa. Valitkaa automalli ja vuosimalli ladataksenne haluamanne oppaan.
Yhteys
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän Volvon
jälleenmyyjän yhteystiedot.
Kirjautukaa Volvo Cars -yhtiön
kotisivulle
on tietoja mm. huolloista, sopimuksista ja takuista.
Sivustolla on myös tietoja autoon sopivista mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 28)
Käyttöoppaan lukeminen
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat
turvallisuusohjeet.
Käyttöoppaan tarkoitus on kuvailla kaikki Volvoon
saatavina olevat toiminnot ja lisävarusteet. Sitä ei
ole tarkoitettu takuuksi siitä, että kaikki nämä toiminnot ja lisävarusteet sisältyvät jokaiseen
autoon. Jotkut termit voivat poiketa myynnissä,
markkinoinnissa ja mainosmateriaaleissa käytetyistä termeistä.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme
tuotteitamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen,
että käyttöoppaan tiedot, kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta. Pidätämme itsellemme
oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
Älkää poistako käyttöopasta autosta – ongelmatapauksessa tarvitsette sen sisältämiä tarpeellisia
tietoja siitä, mistä ja miten ammattitaitoista apua
on saatavissa.
© Volvo Car Corporation
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus ja kirjautukaa www.volvocars.com web-sivustolle. Siellä
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
23
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Valinnais-/lisävarusteet
Alaviite
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Käyttöoppaassa on tietyissä kohdin tietoja, jotka
ovat alaviitteenä alimpana sivulla tai taulukon
lopussa. Nämä tiedot ovat lisäys tekstiin, johon ne
numeron välityksellä viittaavat. Jos alaviite koskee
taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään
numeroiden sijasta kirjaimia.
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä: *.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Henkilövahinkojen vaara
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden tekstien
ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä. Esimerkkejä
valikko- ja ilmoitusteksteistä: Puhelin, Uusi
viesti.
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on
välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat
sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta
ei huomioida.
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu loukkaantumisvaara.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä, jotka
helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
24
* Valinnais-/lisävaruste.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omaisuusvahinkojen vaara
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan
eri osia, käytetään numerolla varustettuja
punaisia ympyröitä. Numero on myös kuvan
yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa
kohde selostetaan.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista.
Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen
näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat
autossa. Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Menettelyluettelot
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/kuva
mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla.
Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Tiedotuksia
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa:
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen
yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen havainnollistamiseksi.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen
järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään
pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Aiheeseen liittyvät tiedot
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat ja videot
Jotkut käyttöoppaassa käytetyistä kuvista ja
videoista ovat kaaviomaisia ja niiden tarkoitus on
antaa kokonaiskuva tai esimerkki jostain tietystä
toiminnosta. Ne eivät ehkä vastaa auton ulkonäköä varustelutasosta ja markkina-alueesta riippuen.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
}}
25
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Jatkoa edelliseltä sivulta
Käyttöopas ja ympäristö
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasemmalle,
kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä tuotetulle paperille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 22)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 23)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
26
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 30)
VOLVO-AUTONNE
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, jonka
avulla voitte käyttää useita palveluja samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
•
Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti
(s. 28)
•
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 613)
Esimerkkejä palveluista:
•
Volvo On Call -sovellus* – valvokaa autoanne
puhelimenne avulla. Voitte esimerkiksi tarkistaa polttoainemäärän, näyttää lähimmän
huoltoaseman ja lukita auton etäältä.
•
Send to Car – lähettäkää osoitteita verkon
karttapalveluista suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen – rekisteröikää haluamanne korjaamo/jälleenmyyjä
osoitteessa volvocars.com ja varatkaa huolto
suoraan autosta.
HUOM
Jos jonkin palvelun (esim. Volvo On Call) käyttäjätunnus/salasana vaihdetaan, se vaihtuu
automaattisesti myös muiden palveluiden
osalta.
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri tavoin.
Jos Volvo ID -tunnus luodaan osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksella2,
pitää Volvo ID -tunnus myös rekisteröidä autoon,
jotta erilaisia Volvo ID -palveluja on mahdollista
käyttää.
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo ID sovelluksen avulla
1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.
2.
Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus on
automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
Volvo ID luodaan autossa, osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksessa1.
Kun Volvo ID on rekisteröity autoon, useita palveluja on käytettävissä.
1
2
28
Teille, jolla on Volvo On Call*.
Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo Carsin
kotisivulla
1. Valitkaa osoite www.volvocars.com ja kirjautukaa3 oikeassa yläreunassa näkyvällä kuvakkeella. Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen.
3.
2.
Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai Volvo
On Call-sovelluksella, rekisteröikää se autoon:
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo On Call
-sovelluksen4 avulla
1. Ladatkaa Volvo On Call-sovelluksen viimeisin
versio älypuhelimesta esim. kohteen App
Store, Windows Phone tai Google Play
kautta.
2.
Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen aloitussivulta ja ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
1.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo ID (s. 28)
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 505)
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 611)
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID keskinäytön sovellusnäkymän kohteesta Latauskeskus.
HUOM
Sovellusten lataamista varten pitää auton olla
yhdistettynä internetiin.
2.
Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity
autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt
käyttää.
3 Käytettävissä tietyillä markkina-alueilla.
4 Autot, joissa on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
29
VOLVO-AUTONNE
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Cars yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea toimintaa.
Ympäristötyö lähtee auton koko elinkaaresta ja
ottaa huomioon sillä olevan ympäristövaikutuksen,
suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen.
Volvo Cars -yhtiön perusperiaatteena on, että
jokaisella käyttöön otettavalla uudella tuotteella
pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henkilökohtainen
ympäristö kuuluu myös Volvon vaalimiin seikkoi-
30
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
hin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma
Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden
pitää olla ISO 14001 -sertifioituja, mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin
vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISOsertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan. Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille,
että myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste
Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja ilman
muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon
autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen
polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
VOLVO-AUTONNE
Myötävaikuttaminen parempaan ympäristöön
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto ei
tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia,
vaan myös pienempiä kustannuksia auton omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa
että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön –
tässä muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n (n.
30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan pidempään.
Ottakaa huomioon paikalliset määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat
pysähtymiset ja epätasainen nopeus lisäävät
polttoaineenkulutusta.
•
Esi-ilmastoinnin käyttö* ennen kylmäkäynnistystä - tämä parantaa käynnistyvyyttä ja
vähentää kulumista kylmällä säällä. Moottori
saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa
nopeammin, mikä pienentää kulutusta ja
vähentää päästöjä.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä
tavalla. Neuvotelkaa korjaamon kanssa, jos olette
epävarma, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää
hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Ilmansuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn
matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System
(IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään
uudelleen. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka
saa puhaltimen käynnistymään avattaessa auton
lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja
miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on tehty käsin,
esim. ohjauspyörän saumat ommellaan käsin.
Sisätila on tarkistettu, ettei se eritä voimakasta
tuoksua tai aineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia
joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön
tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän osa. Volvo
asettaa vaatimuksia sille, kuinka korjaamotilojen
pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja
päästöjen joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein koko
auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä omistajaa
pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 679)
Taloudellinen ajo (s. 464)
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 229)
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
31
VOLVO-AUTONNE
||
32
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 26)
Ilmanlaatu (s. 203)
VOLVO-AUTONNE
IntelliSafe - kuljettajan tuki
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu
useista vakio- tai lisävarusteina saatavista järjestelmistä ja sen tavoitteena on tehdä ajamisesta
turvallisempaa, ehkäistä vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.
Tukeminen
IntelliSafe sisältää kuljettajan tukijärjestelmiä,
kuten mukautuvan vakionopeudensäätimen*, joka
auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden ja ennalta valitun ajallisen etäisyyden edellä
ajavaan ajoneuvoon.
Pilot Assist5 auttaa kuljettajaa ajamaan autolla
kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta
ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta
valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Aktiivinen pysäköintitutka* auttaa kuljettajaa
pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.
Automaattiset kaukovalot, Cross Traffic Alert
(CTA)* ja Blind Spot Information (BLIS)* ovat esimerkkejä muista järjestelmistä, jotka voivat auttaa
kuljettajaa.
Ennalta ehkäiseminen
City Safety on toiminto, joka voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Toiminto voi estää törmäyksen jalankulkijan, pyöräilijän, suurikokoisen
5
eläimen tai ajoneuvon kanssa tai lieventää sen
seurauksia. Törmäyksen uhatessa annetaan valo-,
ääni- ja jarrutusvaroituksia, jotta kuljettaja ehtii
reagoida ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen ja törmäyksen arvioidaan uhkaavan, City
Safety voi jarruttaa autoa automaattisesti.
•
•
•
Turvavyöt (s. 46)
Turvatyynyt (s. 51)
Whiplash Protection System (s. 45)
Kaista-avustin (LKA) on toinen esimerkki toiminnosta, joka voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia auttamalla kuljettajaa vähentämään moottoriteillä ja muilla suuremmilla väylillä vaaraa auton
ajautumisesta pois omalta kaistalta.
Toiminto Ohjausapu lisääntyneen
törmäysriskin aikana voi auttaa kuljettajaa
vähentämään vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti
takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.
Suojelu
Kuljettajan ja matkustajien suojaamiseksi auto on
varustettu turvavyönkiristimillä, jotka voivat kiristää
turvavöitä kriittisissä tilanteissa ja törmäyksissä.
Autossa on myös turvatyynyjä ja turvaverhoja
sekä Whiplash Protection System (WHIPS), joka
suojaa retkahdusvammoilta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 284)
Automaattiset kaukovalot (s. 153)
Turvallisuus (s. 44)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
33
VOLVO-AUTONNE
Sensus – yhteyden muodostaminen
ja viihde
Informaatiota, kun sitä tarvitaan, missä
sitä tarvitaan
Sensus mahdollistaa surffaamisen Internetissä,
erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa sen
mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden
digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun niitä tarvitaan,
kuljettajaa häiritsemättä.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla on
tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen,
navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton välisen
käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän, autonne ja ympäröivän maailman välillä.
34
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman pian. Ne
voivat käsitellä esim. liikennevaroituksia, tietoja
nopeudesta ja navigoinnista*. Myös liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut näytetään
Head-up-näytössä. Sitä käsitellään ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytöstä.
Kuljettajan näyttö
12-tuumainen* kuljettajan näyttö.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
35
VOLVO-AUTONNE
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien määrä
autossa on tämän vuoksi vähäinen. Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai paljain käsin.
||
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, viihdejärjestelmää ja istuimen asentoa*. Keskinäytössä
esitettävää informaatiota voi kuljettaja tai joku
muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
8-tuumainen kuljettajan näyttö.
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta
ja esim. tulevista puheluista tai tietoja toistettavasta kappaleesta. Sitä käsitellään ohjauspyörän
kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa käsiä
ohjauspyörästä. Järjestelmä
kykenee ymmärtämään luonnollista puhetta. Käyttäkää
puheohjausta esimerkiksi kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen,
lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen
lukemiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
36
Head-up-näyttö* (s. 138)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Puheääniohjaus (s. 141)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Internet-yhteyden jakaminen autosta Wi-Fiyhteyspisteen kautta (s. 542)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Ohjelmistopäivitykset
Datan tallennus
Jotta Te Volvon asiakkaana saatte parhaan mahdollisen kokemuksen autostanne, Volvo kehittää
jatkuvasti auton järjestelmiä ja tarjoamiaan palveluja.
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita koskevat tiedot rekisteröidään.
Valtuutetun Volvo-jälleenmyyjän luona voitte
huollon yhteydessä päivittää Volvonne ohjelmiston uusimpaan versioon. Viimeisin ohjelmistopäivitys antaa käyttöönne uudet toiminnot ja parannukset, sekä myös aikaisempien ohjelmistopäivitysten tuomat parannukset.
Katsokaa osoitteesta support.volvocars.com lisätietoja siitä, mitä päivityksiä on tullut, sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
HUOM
Toiminta päivityksen jälkeen voi vaihdella
markkina-alueen, mallin, mallivuoden ja lisävarusteiden mukaan.
Tässä autossa on varusteena "Event Data
Recorder" (EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus on
rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä
turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa tiellä
olevaan esteeseen. Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten auton
järjestelmät toimivat tällaisissa tilanteissa. EDR
on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan
ja turvajärjestelmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa,
yleensä enintään 30 sekuntia.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa
seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Aiheeseen liittyvät tiedot
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt
kiinnitettyinä/kiristettyinä;
•
Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde
(s. 34)
•
•
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 611)
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa
vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa
ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna mitään tietoa.
Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä,
kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilan-
Auton ajonopeus.
teen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut
tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat
sitä vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita, joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa tietoa
normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät auton käyttöä ja
toimintaa koskevan vian tai jos auton aktiiviset
kuljettajan tukitoiminnot aktivoituvat (esim. City
Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen voidakseen diagnosoida ja korjata autossa mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan
myös siihen, että Volvo pystyy täyttämään lakien
ja viranomaisten asettamat oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen
tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja
tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle ilman
auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin
ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vas}}
37
VOLVO-AUTONNE
toin velvoittaa luovuttamaan tämäntyyppiset tiedot
poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja
että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Palveluita koskevat ehdot
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Volvo tarjoaa palveluja, jotka auttavat tekemään
Volvonne ajamisesta mahdollisimman turvallista
ja mukavaa.
Volvo kunnioittaa ja suojelee kaikkien verkkosivuillamme käyvien henkilöiden yksityisyyttä.
Palvelut kattavat kaiken avusta hätätilanteissa
navigointiin ja erilaisiin viihdepalveluihin asti.
Ennen kuin käytätte palveluja, lukekaa niiden
ehdot osoitteesta support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asiakkaiden yksityisyyden suoja (s. 38)
Nämä periaatteet koskevat asiakastietojen ja
henkilötietojen käsittelyä. Tarkoituksena on antaa
nykyisille, aikaisemmille ja potentiaalisille asiakkaille yleiskäsitys seuraavista:
•
•
•
•
Edellytykset, joiden perusteella keräämme ja
käsittelemme henkilötietojanne.
Henkilötietotyypit, joita keräämme.
Syy henkilötietojen keräämiseen.
Miten käsittelemme henkilötietojanne.
Tietosuojakäytäntö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
38
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 544)
Palveluita koskevat ehdot (s. 38)
Datan tallennus (s. 37)
VOLVO-AUTONNE
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja
lisävarusteista
VAROITUS
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta käytöstä sekä lakien ja määräysten noudattamisesta.
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään haitallisesti.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu lisävalinta tai lisävaruste on merkitty asteriskilla (*). Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Auton huolto ja kunnossapito on myös tärkeää tehdä Volvon suositusten mukaisesti
käyttöoppaiden sekä huolto- ja takuukirjan
ohjeita noudattaen.
Jos auton antamat tiedot poikkeavat painettujen käyttöoppaiden tiedoista, painetut tiedot
ovat aina etusijalla.
Lisävarusteiden asennus
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
•
Volvon toimittamat alkuperäisvarusteet on
testattu perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus auton muiden järjestelmien kanssa ja täyttää siten suorituskyvylle, turvallisuudelle ja päästöjen valvonnalle
asetetut vaatimukset. Lisäksi Volvon kouluttama ammattitaitoinen huoltomekaanikko tietää, mihin kohtaan autossa lisävarusteen saa
ja ei saa asentaa. Kysykää aina ensin Volvon
kouluttaman ammattitaitoisen huoltomekaanikon mielipidettä, ennen kuin alatte asentaa
mitään lisävarusteita autoonne.
•
Lisävarusteita, joita Volvo ei ole hyväksynyt, ei
ehkä ole testattu niin, että voidaan olla varma
niiden yhteensopivuudesta autonne järjestelmien kanssa.
•
Jos autoon asennetaan lisävaruste, jota
Volvo ei ole testannut, ja työn tekee muu kuin
ammattitaitoinen mekaanikko, se voi vaikuttaa haitallisesti auton tiettyihin suorituskykyja turvajärjestelmiin.
•
Uuden auton takuu saattaa raueta, jos lisävaruste asennetaan muulla kuin hyväksytyllä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lisävarusteiden asennus (s. 39)
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen (s. 40)
}}
39
VOLVO-AUTONNE
tavalla tai jos asennus tehdään virheellisesti.
Tarkempia takuuta koskevia tietoja on auton
huolto- ja takuukirjassa. Volvo ei ole missään
vastuussa kuolemantapauksista, henkilövahingoista tai kustannuksista, joita voi seurata
muun kuin alkuperäisvarusteen asennuksesta.
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
(s. 39)
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
Ohjelmistojen tai vianmääritystyökalujen virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa
negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Diagnoosiulosotto (On-board Diagnostic -liitäntä, OBDII)
kojelaudan alla kuljettajan puolella.
40
HUOM
Volvo Cars ei ota vastuuta seurauksista, jos
On-board Diagnostic -liitäntään (OBDII) liitetään asiaankuulumaton varuste. Tätä liitäntää
saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja pätevät Volvo-huoltoasentajat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
(s. 39)
VOLVO-AUTONNE
Auton valmistenumeron
näyttäminen
Kuljettajan huomion
herpaantuminen
Otettaessa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään esim.
Volvo On Call -tilausta koskevissa asioissa tarvitaan auton valmistenumero (VIN6).
Kuljettaja on vastuussa omasta ja auton matkustajien turvallisuudesta sekä omalta osaltaan muiden tieliikenteessä olevien turvallisuudesta.
Tähän vastuuseen kuuluu myös huomion herpaantumisen välttäminen siten, että kuljettaja ei
tee toimenpiteitä, jotka eivät liity auton käsittelyyn
liikenteessä.
1.
2.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmätiedot Ajoneuvon
tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero näytetään.
Uusi Volvonne on tai voi olla varustettu monipuolisilla viihde- ja kommunikaatiojärjestelmillä. Sellaisia ovat esimerkiksi handsfree-toiminnolla
varustetut matkapuhelimet, navigointijärjestelmät
ja äänentoistojärjestelmät useine toimintoineen.
Lisäksi mukana saattaa olla muita kannettavia
elektronisia viihdelaitteita. Oikealla ja turvallisella
tavalla käytettyinä ne voivat monipuolistuttaa ajokokemusta. Väärällä tavalla käytettyinä ne voivat
haitata kuljettajan huomiokykyä.
Volvo haluaa varmistaa ajamisen turvallisuuden
joka tilanteessa ja siksi annamme tällaisista laitejärjestelmistä tiettyjä varoituksia. Älkää koskaan
käyttäkö tällaisia laitteita tai auton muita toimintoja siten, että ne häiritsevät auton turvallista ajamista. Huomiokyvyn menetys voi johtaa vakaviin
onnettomuuksiin. Tämän yleisen varoituksen
lisäksi haluamme antaa seuraavia neuvoja
autossa käytettävien uusien toimintojen suhteen:
6
VAROITUS
•
Älkää koskaan käyttäkö matkapuhelinta
ajon aikana pitämällä sitä kädessänne.
Joillakin alueilla matkapuhelimen käyttäminen on kuljettajalta kielletty auton
ollessa liikkeellä.
•
Jos autossa on navigointijärjestelmä, matkasuunnitelman saa tehdä tai sitä saa
muuttaa vain auton ollessa pysäköity.
•
Älkää koskaan ohjelmoiko äänentoistojärjestelmää auton liikkuessa. Ohjelmoikaa
radion pikavalinnat auton ollessa pysäköity ja käyttäkää ohjelmoituja pikavalintoja, jotta radion käyttäminen on nopeampaa ja helpompaa.
•
Älkää käyttäkö kannettavaa tietokonetta
tai kämmentietokonetta auton liikkuessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ääni, media ja internet (s. 502)
Vehicle Identification Number
41
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja matkustajia onnettomuustilanteessa.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään
viesti SRS-turvatyyny Huolla heti. Aja
korjaamoon, se on merkki siitä, että jokin
turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti.
Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden
esikiristimet. Onnettomuustilanteesta (esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo)
riippuen järjestelmät reagoivat eri tavoin parhaan
suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Turvavyö
VAROITUS
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Jos tarvittava varoitussymboli on rikki,
yleinen varoitussymboli syttyy sen
sijasta ja kuljettajan näytössä näytetään
sama ilmoitus.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
44
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana oleva
kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia auton eri turvajärjestelmiin.
Johonkin järjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja
niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System. Auto on
myös valmistettu siten, että suuri osa törmäysvoimista jakautuu palkkien, tolppien, lattian, katon ja
korin muiden osien kesken.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä asetetaan jännitetilaan II. Symboli sammuu
n. 6 sekunnin kuluttua, jos auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
Turvallisuus raskauden yhteydessä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä (s. 44)
Turvavyöt (s. 46)
Turvatyynyt (s. 51)
Whiplash Protection System (s. 45)
Turvallisuustila (s. 58)
Lapsiturvallisuus (s. 59)
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön
pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman
tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin, että
hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tar-
TURVALLISUUS
koittaa sitä, että hänen pitää helposti ulottua
ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää saamaan
vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Turvavyöt (s. 46)
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on suojajärjestelmä, joka vähentää niskan retkahdusvammojen vaaraa. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä
järjestelmään sovitetusta niskatuesta etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä,
jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa istuinten
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan
istuma-asento muuttuu. Liike auttaa vaimentamaan osan voimista, jotka voivat aiheuttaa niskan
retkahdusvammoja.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPSjärjestelmän toiminnan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
45
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten,
että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja
etuistuimen selkänojan väliin.
Jos takaistuimen selkänoja on kaadettu alas,
mahdollinen kuorma on kiinnitettävä paikalleen, jotta se ei liu'u eteenpäin etuistuimen
selkänojaa vasten mahdollisessa törmäyksessä.
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on käännetty alas tai jos takaistuimella käytetään
selkä menosuuntaan asennettua lasten turvaistuinta, vastaavaa etuistuinta on siirrettävä
eteenpäin, jotta se ei kosketa alas käännettyä
selkänojaa tai turvaistuinta.
Istuma-asento
WHIPS suojaa kuljettajaa ja matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istuma-asentonsa on oikea
eikä järjestelmän toiminta ole estynyt millään
tavalla.
WHIPS ja lastenistuin
Turvavyöt
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai
lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos turvavyötä ei käytetä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin on
tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten. Älkää
kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa
istuma-asennossa.
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Rear Collision Warning (s. 368)
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
46
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvavyön kiinnittäminen ja
irrottaminen
Turvavyönkiristin (s. 48)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 50)
Etuistuinten turvavöitä voidaan säätää pystysuunnassa.
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa,
ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
HUOM
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Turvallisuus (s. 44)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 47)
3.
2.
Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja
turvavyölukot eivät muuten ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien
vammojen vaara on olemassa.
}}
47
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
4.
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä.
Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Turvavyön irrottaminen
1.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
2.
Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se jää
roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
48
•
•
•
Turvavyöt (s. 46)
Turvavyönkiristin (s. 48)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 50)
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä ja sähkötoimisilla* turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on kiristää turvavyö kriittisissä
tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Vakiomallinen turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä.
Turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän
kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
Sähköiset turvavyönkiristimet*
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt
on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua
kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja Rear
Collision Warning kanssa. Kriittisissä tilanteissa,
joita ovat esim. paniikkijarrutus, ulosajo (esim.
auto rullaa ojaan, nousee irti maasta tai iskeytyy
maastossa johonkin), luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
Sähköinen turvavyönkiristin auttaa sijoittamaan
matkustajan paremmin, mikä vähentää vaaraa
iskeytymisestä auton sisäosia vasten sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton turvatyynyjen,
vaikutusta.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Kriittisen tilanteen mentyä ohi turvavyö ja sähkötoiminen turvavyönkiristin palautetaan automaattisesti, mutta ne voidaan palauttaa myös käsin.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
•
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 54)
Sähköisen turvavyönkiristimen*
palauttaminen
•
•
City Safety™ (s. 353)
Sähköinen turvavyönkiristin on suunniteltu palautumaan automaattisesti, mutta jos vyön pitää
jäädä kireälle, turvavyönkiristin voidaan palauttaa
manuaalisesti.
Rear Collision Warning (s. 368)
1.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
2.
Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin palautuvat.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyöt (s. 46)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 47)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sähköisen turvavyönkiristimen* palauttaminen (s. 49)
•
•
Turvavyönkiristin (s. 48)
Turvavyöt (s. 46)
* Valinnais-/lisävaruste.
49
TURVALLISUUS
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä
ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös
avoimesta ovesta, konepellistä tai luukusta.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään
turvavöitä käytettäessä.
•
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella, että
jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois
ajon aikana. Muistutus lakkaa, kun turvavyö
jälleen kytketään.
Kuljettajan näytön grafiikka
Valomuistutus kattokonsolissa.
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla.
Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton nopeudesta.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä auton
istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä
istuimilla eivät käytä.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos konepelti, takaluukku tai jokin ovi on auki.
Grafiikka kuitataan painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
50
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein, kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on auki.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva tila
ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa, kun
jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli syttyy.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 46)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 47)
TURVALLISUUS
Turvatyynyt
tuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan turvatyynyillä sekä turvaverholla.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
VAROITUS
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny
aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat autoon
kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja
sopeuttaa sitten toimenpiteen tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista
tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny on
lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla
vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa
purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus
voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä
vedellä. Myös nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja palovaurioita.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa
käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo
suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Lauenneet turvatyynyt
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan
seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla val-
Kuljettajan turvatyynyt
Turvavyön täydennyksenä autossa on ohjauspyörän turvatyyny ja kuljettajan puolen polviturvatyyny1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 51)
Matkustajan turvatyyny (s. 52)
Sivuturvatyynyt (s. 56)
Turvaverhot (s. 57)
Ohjauspyörän turvatyyny ja polviturvatyyny1 kuljettajan
istuimella.
Etutörmäyksessä turvatyynyt auttavat suojaamaan
kuljettajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää
sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä
puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen,
tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
}}
51
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä
polvien törmäyssuojalla varustetun kojelaudan
eteen tai päälle.
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puoleinen
etuistuin on varustettu turvatyynyllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyynyt (s. 51)
Matkustajan turvatyyny (s. 52)
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Ohjauspyörän turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Polviturvatyynyn1 sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
1
52
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Matkustajan puoleisen etuistuimen turvatyyny.
Etutörmäyksessä turvatyyny auttaa suojaamaan
matkustajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää
sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä
muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa
kymmenesosasekunnissa.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
VAROITUS
Etumatkustajan turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on
merkintä AIRBAG.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyynyt (s. 51)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 51)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 54)
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan
paikalla on turvatyyny.
* Valinnais-/lisävaruste.
53
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi
ja deaktivointi
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida, jos
auto on varustettu vaihtokytkimellä, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vaihtokytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin on
sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle
ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa.
tenistuimessa turvallisesti matkustajan paikalla.
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta OFF (B) asentoon ON (A).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
ON – turvatyyny on aktivoitu ja kaikki kasvot
menosuuntaan istuvat matkustajat (lapset ja
aikuiset) voivat istua turvallisesti etumatkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua selkä menosuuntaan asennetussa las-
54
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu.
Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan
istuimella.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta ON (A) asentoon OFF (B).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
VAROITUS
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
pois käytöstä.
Edellä mainitun ohjeen laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
}}
55
TURVALLISUUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyönkiristin (s. 48)
Lastenistuin (s. 60)
Sivuturvatyynyt
VAROITUS
Sivuturvatyynyt kuljettajan ja etumatkustajan paikoilla toimivat rinnan ja lantion suojana törmäyksessä.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän
toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan, koska
sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
56
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyynyt ja lastenistuimet
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 51)
TURVALLISUUS
Turvaverhot
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä
iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen
yhteydessä.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvaverhojärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 51)
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Koukut on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjoille).
Turvaverho on asennettu pitkittäissuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja se suojaa kuljettajaa ja auton ulkoistuinpaikkojen matkustajia.
Paneeleissa on merkintä IC AIRBAG.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin.
Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käyttämään vain
Volvon alkuperäisiä osia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm (4 tuumaa) tilaa kuorman ja
sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan
ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle. Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon
suojavaikutus saattaa estyä.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
57
TURVALLISUUS
Turvallisuustila
VAROITUS
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa
autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua
turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti.
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan hoitaa tarkastus ja
auton palauttaminen normaalitilaan, kun
Safety mode Katso käyttöopasta on esitetty.
Jos auto on ollut osallisena törmäystilanteessa,
kuljettajan näytössä saattaa olla teksti Safety
mode Katso käyttöopasta yhdessä varoitussymbolin kanssa, mikäli näyttö on ehjä ja auton
sähköjärjestelmä toimii edelleen. Ilmoitus tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista
yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista
yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Auton käynnistäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
Auton käynnistäminen ja siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
Jos kyse on pienehköistä vaurioista ja on varmistettu, ettei polttoaineen vuotoja ole, auton
käynnistystä voidaan yrittää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvallisuus (s. 44)
•
Vetäminen (s. 493)
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 58)
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
2.
58
Tutkikaa auton yleinen vaurioitumisaste ja
varmistakaa, ettei autosta ole vuotanut polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Sulkekaa auto.
TURVALLISUUS
3.
Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Auton elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastuksen ja yrittää sen jälkeen palautua normaaliin tilaan.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä, autolla
ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on
pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon
aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää,
vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
2.
Kun kuljettajan näytössä näytetään käynnistysyrityksen jälkeen ilmoitus Normal mode
The car is now in normal mode, auto voidaan siirtää varovasti, jos se on esimerkiksi
muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuustila (s. 58)
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Vetäminen (s. 493)
Lapsiturvallisuus
Autossa matkustavien lasten on aina istuttava
paikallaan turvallisesti.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia
ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri tähän
autoon sopiviksi. Volvon lapsiturvallisuusvarusteet
tarjoavat parhaat edellytykset lasten turvalliselle
matkustamiselle autossa. Lisäksi lapsiturvallisuusvarusteet sopivat hyvin ja niitä on helppo
käyttää.
Käytettävät varusteet valitaan huomioiden lapsen
paino ja koko.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3–
4 vuoden ikäisiksi, ja sen jälkeen kasvot eteenpäin lastenistuimessa siihen asti, kunnes he ovat
140 cm (4 jalkaa 7 tuumaa) pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää lakien
sisällöstä.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
}}
59
TURVALLISUUS
||
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Lastenistuin
Kun autossa matkustaa lapsi tai lapsia, jokaisella
on oltava aina sopiva lastenistuin.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Tarkistakaa, että lastenistuin sijoitetaan, asennetaan ja
sitä käytetään oikein.
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 62)
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 63)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 54)
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lastenistuin (s. 60)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi (s. 269)
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä ei
käytetä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
60
Lapsiturvallisuus (s. 59)
Integroitu lastenistuin* (s. 72)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 61)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 61)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
VAROITUS
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla takaistuimen laitapaikoilla.
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne
kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei
ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen
valmistajan suosituksia.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
Kiinnityskohtien sijainti
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja takaistuimessa.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten
kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
HUOM
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja, se
pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin voidaan
asentaa kiinnityskohtiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan
takapuolella.
•
•
•
Kiinnityskohdat sijaitsevat takaistuimen laitapaikkojen takapuolella.
•
Lastenistuin (s. 60)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 61)
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 62)
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 66)
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla vaihtokytkimellä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
61
TURVALLISUUS
||
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
Nostakaa kansi pois, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtiin.
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/
ISOFIX2-kiinnityskohdilla takaistuimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
i-Size/ISOFIX on kansainväliseen normiin perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti takaistuimessa.
Takaistuimen kiinnityskohdat sijaitsevat etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 60)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 61)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 62)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 66)
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla2 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX -kiinnityskohdat ovat kannen
takana takaistuimen ulompien istuinpaikkojen
selkänojien alaosassa.
2
62
Nimi ja symboli vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
•
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 60)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 61)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 61)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 69)
TURVALLISUUS
Lastenistuimen sijoittaminen
Lastenistuin on ehdottomasti sijoitettava oikealle
paikalle autossa. Paikan valinta riippuu lastenistuimen tyypistä ja siitä, onko matkustajan turvatyyny aktivoitu.
HUOM
Matkustajan turvatyynyn tarra
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny
eivät kuulu yhteen.
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin aina takaistuimelle, jos etumatkustajan
turvatyyny on toimintavalmiudessa. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi
istuu matkustajan paikalla.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä,
selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin
voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
•
•
•
Lastenistuin (s. 60)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 69)
Lastenistuimen asentaminen (s. 64)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 66)
63
TURVALLISUUS
Lastenistuimen asentaminen
HUOM
Lastenistuinta asennettaessa ja käytettäessä on
muistettava useita seikkoja, jotka riippuvat lastenistuimen paikan valinnasta.
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä ei
käytetä.
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita, ei saa
käyttää, koska ne voivat aiheuttaa turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin istuimen
alla. Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
HUOM
Asennus etuistuimelle
•
Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on pois käytöstä.
•
Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on käytössä.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla3.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä käytetään
alakiinnityskohtia3.
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
•
3
4
64
Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
Vaihtelee markkina-alueittain.
ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
Asennus takaistuimelle
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle.
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille i-Size4.
•
Laitapaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo
suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon läpi
ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos
tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistuimen
asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu
alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina irrottaa
alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin ei ole
asennettuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 63)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 66)
TURVALLISUUS
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 69)
65
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
66
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
UD, LC
UD
LC
UFA, E
UE, B*, F, LC
UE
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
UFA, E
X
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UE, B*, F
UE
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon selkä menosuuntaan käännetty turvaistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: integroitu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04220).
VAROITUS
•
Turvavyöt (s. 46)
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 63)
Lastenistuimen asentaminen (s. 64)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 69)
* Valinnais-/lisävaruste.
67
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä i-Sizelastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu
lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
X
i-UA, B
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
B
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (tyyppihyväksyntä E4-129R-000002).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
68
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 63)
Lastenistuimen asentaminen (s. 64)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 66)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 69)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 62)
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä ISOFIXlastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen
UN Reg R44 mukaisesti ja automallin pitää olla
valmistajan ajoneuvoluettelossa.
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)B
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
}}
69
TURVALLISUUS
||
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)B
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
IL
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
70
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain).
Lastenistuimen yläkiinnityskohtia ei ole tällä paikalla.
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Säätäkää selkänojaa siten, että niskasuoja ei kosketa lastenistuinta.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin löytyä
lastenistuimen automalliluettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne suosituksen siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia
Volvo suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 63)
Lastenistuimen asentaminen (s. 64)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 66)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 68)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 62)
71
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin*
•
Lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti
takaistuimen laitapaikoilla olevissa integroiduissa
lastenistuimissa.
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon ja
ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai olkapään alapuolella
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion
päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän
suojan.
Lastenistuin on erityisesti suunniteltu siten, että
se tarjoaa lapsille hyvän turvallisuuden yhdessä
auton turvavyön kanssa. Istuintyyny voidaan kääntää ylös kahteen asentoon lapsen painosta riippuen.
Lastenistuin on hyväksytty lapsille, jotka painavat
15–36 kg (33–80 lbs) ja ovat vähintään 95 cm
(37 tuumaa) pitkiä.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti olkapään
päälle.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
72
•
istuintyyny on käännetty ylös lapsen painolle
sopivaan asentoon
•
istuintyyny on lukitussa tilassa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuin (s. 60)
•
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas (s. 74)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös (s. 73)
VAROITUS
Volvo suosittelee, että integroidun lastenistuimen korjaaminen tai vaihtaminen teetetään
aina valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Älkää tehkö lastenistuimeen mitään
muutoksia tai lisäyksiä. Jos integroituun lastenistuimeen on kohdistunut voimakas kuormitus esimerkiksi törmäyksen yhteydessä, istuintyyny, turvavyö, selkänoja tai mahdollisesti
koko istuin on vaihdettava. Vaikka lastenistuin
vaikuttaisi olevan vahingoittumaton, osa sen
suojausominaisuuksista on voitu menettää.
Tämä pätee myös silloin, jos istuintyyny on
ollut käännettynä alas törmäyksessä tms.
Istuintyyny on vaihdettava myös silloin, jos se
on hyvin kulunut.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia ohjeita
ei noudateta, lapselle voi aiheutua vakavia
vammoja onnettomuustapauksessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn nostaminen ylös
Kun integroitua lastenistuinta käytetään tavalliseen käyttöön, istuintyyny nostetaan ylös.
Istuintyyny voidaan kääntää ylös kahteen asentoon. Käytettävä asento riippuu lapsen painosta.
Alempi asento
Paino
22–36 kg (50–
80 lbs)
Ylempi asento
15–25 kg (33–
55 lbs)
Alempi asento:
Painakaa istuintyynyä taaksepäin sen lukitsemiseksi.
Ylempi asento, alempi asento lähtötasona:
Nostakaa istuintyynyä etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia ohjeita
ei noudateta, lapselle voi aiheutua vakavia
vammoja onnettomuustapauksessa.
HUOM
Istuintyynyä ei voida säätää ylimmästä alimpaan asentoon. Ylimmästä asennosta istuintyyny on ensin laskettava kokonaan alas
takaistuimelle, jonka jälkeen se nostetaan
alimpaan asentoon.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin
istuintyynyn vapauttamiseksi.
Vapauttakaa istuintyyny painamalla painiketta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
73
TURVALLISUUS
||
Integroitu lastenistuin* (s. 72)
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn laskeminen alas
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas (s. 74)
Kun integroitua lastenistuinta ei käytetä, istuintyyny lasketaan alas takaistuimelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Istuintyynyä ei voida säätää ylimmästä alimpaan asentoon. Ylimmästä asennosta istuintyyny on ensin laskettava kokonaan alas
takaistuimelle, jonka jälkeen se nostetaan
alimpaan asentoon.
Painakaa kädellä alaspäin istuintyynyn keskeltä sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa ennen alaskääntämistä, että lastenistuimen istuintyynyn alla olevaan tilaan ei
ole jäänyt mitään irtotavaroita (esim. leluja).
HUOM
Käännettäessä selkänoja takana pitää lastenistuimen istuintyyny ensin kääntää alas.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuintyynyn
vapauttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
74
Integroitu lastenistuin* (s. 72)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös (s. 73)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet vasemmalta
ohjattavassa autossa
Ohjauspyörän säätö
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörä ja kojelauta
Konepellin avaaminen
Keski- ja tunnelikonsoli
Äänitorvi
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*,
halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Kattokonsoli
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media
Vaihteenvalitsin
Käynnistyskytkin
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, sumuvalonheittimet/kaarrevalot*,
sumuvalo takana, välimatkamittarin nollaus
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista varten
automaattivaihteiston yhteydessä*
Head-up-näyttö*
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
76
Ajotilavalitsin*
Seisontajarru
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Panoraamakatto*
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Kuljettajan ovi
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet oikealta ohjattavassa
autossa
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörä ja kojelauta
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*,
halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Konepellin avaaminen
Äänitorvi
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Kattokonsoli
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia
varten
Keskuslukitus
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
Valokatkaisimet (s. 148)
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, sumuvalonheittimet/kaarrevalot*,
sumuvalo takana, välimatkamittarin nollaus
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista varten
automaattivaihteiston yhteydessä*
Head-up-näyttö*
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Vaihteisto (s. 441)
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Panoraamakatto*
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
77
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Keski- ja tunnelikonsoli
Kuljettajan ovi
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media
Keskuslukitus
Vaihteenvalitsin
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Käynnistyskytkin
Etuistuimen säätö
Ajotilavalitsin*
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
78
Vaihteisto (s. 441)
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia
varten
Keskinäyttö
Seisontajarru
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
Valokatkaisimet (s. 148)
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö on saatavana kahdessa eri
koossa: 12* ja 8 tuumaa.
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja ajamisesta.
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia
sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se, mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin aktivoituina olevista toiminnoista.
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken
kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan aktivoida
uudelleen jollakin seuraavista tavoista:
•
•
•
12-tuumainen kuljettajan näyttö*
VAROITUS
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty
aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei saa
käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi
jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä
koskevaa tietoa ei ehkä voida näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa auton järjestelmien
tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja
tietoja.
Painakaa jarrupoljinta.
Aktivoikaa jännitetila I.
Avatkaa jokin ovi.
Sijainti kuljettajan näytössä:
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
Kierrosluku-/ECO-mittariA
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittari
Vaihtamisosoitin
MatkamittariB
Kello
Ajotila
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen
tiedot
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa
Polttoainemittari
Liikennemerkki-informaatio*
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Start/Stop-toiminnon tila
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
79
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
–
Mediasoitin
Ajomatka tyhjään säiliöön
–
Navigointikartta*
Hetkellinen polttoaineenkulutus
–
Puhelin
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
–
Puheohjaus
–
–
KompassiA
–
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
8-tuumainen kuljettajan näyttö
80
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sijainti kuljettajan näytössä:
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Polttoainemittari
Nopeusmittari
Mediasoitin
Ajotila
Liikennemerkki-informaatio*
Puhelin
Vaihtamisosoitin
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen tiedot
Navigointitiedot*
Kierrosluku-/ECO-mittariA
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Kello
Ajomatka tyhjään säiliöön
Start/Stopp-toiminnon tila
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
Ulkolämpötilamittari
–
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Merkki- ja varoitusvalot
–
MatkamittariB
–
–
Välimatkamittari
–
–
Merkki- ja varoitusvalot
–
–
Puheohjaus
–
–
Moottorin lämpötilamittari
–
–
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa
–
–
KompassiA
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
81
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Dynaaminen symboli
Dynaaminen symboli perusmuodossaan.
Kuljettajan näytön keskellä on dynaaminen symboli, jonka ulkonäkö muuttuu erityyppisten ilmoitusten mukaan. Kellanruskea tai punainen merkintä symbolin ympärillä ilmoittaa merkki- tai
varoitusilmoituksen vakavuusasteen. Animaation
avulla perusmuoto voidaan muuttaa suuremmaksi
kuvaksi ongelman sijainnin graafista näyttämistä
tai tietojen selventämistä varten.
Esimerkki merkkivalosymbolista.
82
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan näytön asetukset (s. 83)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 92)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 90)
Ajotietokone (s. 84)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 101)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 100)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön asetukset
Asetukset keskusnäytön kautta
Kuljettajan näytön näyttövaihtoehtojen asetukset
voidaan tehdä kuljettajan näytön sovellusvalikon
ja keskinäytön asetusvalikon kautta.
Tietotyypin valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Asetukset kuljettajan näytön
sovellusvalikon kautta
2.
Painakaa painiketta My Car Kuljettajan
näyttö Kuljettajan näytön valinnat.
3.
Valitkaa taustalla näytettävät tiedot:
• Älä näytä tietoja taustalla
• Näytä juuri soitettavan median tiedot
• Näytä navigointi, vaikka reittiä ei ole
määritetty1.
Teeman valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat
3.
Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle:
Kuva on kaaviomainen, sijoittelu voi vaihdella.
Sovellusvalikko avataan ja sitä käytetään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikossa voidaan valita, mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää:
•
•
•
•
1
Ajotietokone
mediasoitin
•
•
•
•
Kuljettajan
Kielen valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa kieli painamalla Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Järjestelmän kieli.
> Muutos vaikuttaa kaikkien näyttöjen kieleen.
Asetukset ovat henkilökohtaisia ja ne tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 100)
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
Puhelin
navigointijärjestelmä*.
Kartta näytetään vain 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä*. 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä näytetään vain opastus.
* Valinnais-/lisävaruste.
83
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Polttoainemittari
Ajotietokone
Kuljettajan näytön polttoainemittari näyttää säiliön
polttoainemäärän.
Auton ajotietokone rekisteröi arvoja, joita ovat
esim. ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta. Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Polttoainemittari 8-tuumaisessa kuljettajan
näytössä:
Polttoainemittari 12-tuumaisessa kuljettajan
näytössä:
Polttoainemittarin beigenvärinen alue ilmoittaa
polttoaineen määrän säiliössä.
Kun polttoaine on vähissä ja auto pitää tankata,
polttoainepumpun symboli syttyy palamaan kellanruskeana. Ajotietokone ilmoittaa myös ajomatkan tyhjään säiliöön.
84
Polttoainemittarin palkit ilmoittavat säiliössä olevan polttoainemäärän.
Kun polttoaine on vähissä ja auto pitää tankata,
polttoainepumpun symboli syttyy palamaan kellanruskeana. Ajotietokone ilmoittaa myös ajomatkan tyhjään säiliöön. Kun polttoaine on kriittisen
vähissä, näytetään vain oranssinkeltainen pilari.
Tankatkaa auto mahdollisimman pian.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Polttoaineen lisääminen (s. 468)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 677)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
•
•
Ajomatka tyhjään säiliöön
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan vaihtaa
keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Välimatkamittari
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n (20 mailin) aikana ja jäljellä
käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
Kun mittari näyttää "----", säiliössä on jäljellä liian
vähän polttoainetta, jotta järjestelmä voi laskea
jäljellä olevan ajomatkan. Tankatkaa polttoainetta
mahdollisimman pian.
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu
automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään
neljään tuntiin.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
12-tuumainen kuljettajan näyttö*.
•
•
•
•
Ajomatka
Ajoaika
Keskinopeus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus.
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän
nollauksen jälkeistä aikaa.
Matkamittari
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan.
Tätä arvoa ei voi nollata.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
8-tuumainen kuljettajan näyttö.
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
•
•
•
Välimatkamittari
Matkamittari
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään
suunnilleen joka sekunti.
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun nopeuden
liikennemerkeissä on toinen yksikkö kuin minkä
auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja päinvastoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 86)
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 87)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
85
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 87)
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot
voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 128)
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen. Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää.
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa2 ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikko
1.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä
painamalla (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
2.
Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TM. Neljä seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla (3).
3.
Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
•
Ajomatka tyhjään säiliöön
•
Hetkellinen polttoaineenkulutus, TM- tai
TA-välimatkamittarin keskikulutus, vaihtoehtoisesti ei polttoaineenkulutuksen näyttöä
•
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari).
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
2
86
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Matkamittari
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA, tai
ei ajomatkan näyttämistä
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä O painikkeella (4). Muutos toteutetaan heti.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 84)
Välimatkamittarin nollaus (s. 87)
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa välimatkamittari ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti
keskinäytössä ja se antaa katsauksen, joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa ajoa.
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää
ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa.
Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs näyttää
meneillään olevan matkan arvon.
–
Nollatkaa kaikki TM-välimatkamittarin tiedot
(ts. ajomatka, keskikulutus, keskinopeus ja
ajoaika) painamalla pitkään ohjauspyörän
vasemmanpuoleisen vivun RESET-painiketta.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen nollaamisen jälkeen.
RESET-painikkeen lyhyt painallus nollaa vain
ajomatkan.
TA-välimatkamittarilla on vain automaattinen
palautus, joka tapahtuu, kun autoa ei käytetä
vähintään neljään tuntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone (s. 84)
}}
87
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotilaston asetukset
||
Ajotilaston asetusten nollaaminen tai säätäminen.
Ajotilasto ajotietokoneelta3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1.
Avatkaa sovellus Kuljettajan toiminta
sovellusnäkymässä ajotilaston näyttämiseksi.
2.
Painakaa Valinnat
Ajotilaston asetukset (s. 88)
Ajotietokone (s. 84)
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa
pylväälle tarkkuus 1, 10 tai 100 km/miles.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan jälkeen. Tehdään auton seistyä paikallaan yli
4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan vaihtaa
keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3
88
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä (s. 87)
Ajotietokone (s. 84)
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 87)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aika ja päivämäärä
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
Kellon sijainti
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Kun auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on
mahdollista valita Automaattinen aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen
mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös nykyinen paikka
(maa) asettaa, jotta saadaan oikea aikavyöhyke.
Jos Automaattinen aika ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Ulkolämpötilamittari
Ulkolämpötila näytetään kuljettajan näytössä.
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita automaattinen kesäajan asettaminen toiminnolla Auto.
Muissa maissa voidaan kesäaika asettaa painamalla Päälle tai Pois.
Kellon sijainti 12- ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylimmäiseksi
oikealle tilakentässä.
•
•
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Ajan ja päivämäärän asetukset
–
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Päivämäärä ja kellonaika keskinäytön päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien
asetusten muuttamiseksi.
Säätäkää aikaa ja päivämäärää painamalla
nuolia ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Ulkolämpömittarin sijainti 12- ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää
liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella –5 °C +2 °C (23 °F – 36 °F), palaa myös
lumihiutalesymboli kuljettajan näytössä
varoittaen mahdollisesta liukkaudesta.
Lumihiutalesymboli syttyy myös tilapäisesti headup -näytössä, jos auto on varustettu sellaisella.
Vaihtakaa lämpötilamittarin yksiköt ym. keskinäytön päänäkymän järjestelmäasetusten kautta.
}}
89
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 128)
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai
ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin kanssa,
kun auton jossain järjestelmässä
on sattunut poikkeama normaalista.
Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun seisontajarrussa
on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman
ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Symboli palaa, kun toiminto on aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru
vaikuttaa. Jarru pitää auton paikallaan, kun se on pysähtynyt.
90
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä symboli vilkkuu ensin n. 1 minuutin ja
palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi
johtua siitä, ettei järjestelmä voi
havaita liian matalaa rengaspainetta tai varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle
tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu suuntavilkkuja käytettäessä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Seisonta-/positiovalot
Automaattiset kaukovalot pois
Vakautusjärjestelmä
Symboli palaa, kun positiovalot ovat
päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä. Positiovalot ovat päällä.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Vika valonheitinjärjestelmässä
Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights) on
syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt jokin muu
vika.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot ovat päällä.
Sumuvalonheittimet päällä
Automaattiset kaukovalot päällä
Symboli palaa etusumuvalot ovat
päällä.
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Takasumuvalo päällä
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä.
Sadetunnistin päällä
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat
sytytettyinä sekä kaukovalovilkun
yhteydessä.
Automaattiset kaukovalot päällä
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Positiovalot ovat päällä.
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun sport-tila on
aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii
silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin
se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Kaista-avustaja
Esi-ilmastointi päällä
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu.
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Oranssinkeltainen symboli: Kaistaavustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
}}
91
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu. Sadetunnistin on päällä.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Sadetunnistin on päällä.
AdBlue-järjestelmä
Symboli syttyy, jos AdBlue-taso on
alhainen tai AdBlue-järjestelmässä
on vika.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 92)
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän
toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.
Symboli
Sisältö
Varoitus
Sisältö
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää auto
lähimpään valtuutettuun korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista
ja lisäämistä varten.
Punainen varoitusvalo syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa
turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Seisontajarru kytketty
Turvavyömuistutin
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi
ja tarkastakaa moottorin öljymäärä,
lisätkää tarvittaessa. Jos symboli
syttyy ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Symboli palaa tai vilkkuu, jos joku
etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Turvatyynyt
Jos symboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana, jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
92
Symboli
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on
syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan
näytössä oleva ilmoitus.
Pieni öljynpaine
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika.
Hakeutukaa korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Törmäysvaara
City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja suurehkojen eläinten kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 90)
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan tai
kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
}}
93
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
94
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
}}
95
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
||
2.
96
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Tom Lane
Paul Schmidt
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
Tim Wegner
Willem van Schaik
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
97
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
98
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näyttö (s. 79)
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä voidaan käyttää
keskinäytön käyttämisen asemesta. Kuva on kaaviomainen, sijoittelu voi vaihdella.
Sovellusvalikko esitetään kuljettajan näytössä ja
sitä ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Sovellusvalikko helpottaa vaihtamista
eri sovellusten tai sovellusten toimintojen välillä
tarvitsematta irrottaa otetta ohjauspyörästä.
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
}}
99
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
Sovellusvalikon avaaminen/sulkeminen
Sovellus
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta, valitaan, mitä kuljettajan näytössä
esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken
käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä valinnoilla.
Navigointi
Opastus määränpäähän ym.
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
–
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Kuljettajan näyttö (s. 79)
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
1.
Navigoikaa eri sovelluksissa, jotka ovat käytettävissä, painamalla vasenta tai oikeaa (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös tai alas (3).
3.
Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon valinta
painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen
osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 100)
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
Ylös/alas
Vahvistakaa
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään
välittömästi viimeksi valitun sovelluksen toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
100
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 99)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 101)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilmoitus kuljettajan näytössä
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Kuljettajan näytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Ilmoitukset kuljettajan
näytössä5.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä4.
Ilmoitukset voidaan näyttää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä,
ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus
täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton
tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai
kyselyn hyväksymiseksi.
4
5
8-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
12-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton välitöntä tarkastusta
varten.
Huolto tarpeenA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Määräaikaishuolto
Varaa aika
huoltoon
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näyte-
}}
101
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ilmoitus
Sisältö
Huollon aika
tään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta
on ylitetty.
Huolto myöhässä
Tilapäisesti
poisA
B
Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana
tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
102
Ilmoituksia kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Ilmoitus kuljettajan näytössä7 ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Vasen/oikea
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
A
•
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
(s. 102)
•
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 103)
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 136)
6
7
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
8-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
12-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
Vahvistakaa
Ilmoitus kuljettajan näytössä6 ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät
yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen
kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
1.
Navigoikaa käytettävissä olevien eri painikkeiden välillä painamalla vasenta tai oikeaa
(1).
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
–
2.
Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta (2)
tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 101)
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 103)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 136)
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetut ilmoitukset ovat nähtävissä sovelluksessa
Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa,
asetetaan sovellukseen Auton
tila keskinäytössä. Tämän
yhteydessä esitetään ilmoitus
Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
1.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
2.
Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
3.
Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla
sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
}}
103
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista
tai käyttöoppaan lukemista varten.
•
•
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
•
–
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 101)
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
(s. 102)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 136)
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse8 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa ja
tekee kyselyn huollon ja korjauksen varaamisesta.
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista
varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan
automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
8
104
Markkina-alueesta riippuen. Volvo ID:n ja valitun korjaamon täytyy myös olla rekisteröitynä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja.
Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.
}}
105
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään9.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka aktivoidaan tai deaktivoidaan painalluksella. Tie9
106
tyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja,
jotka avaavat ikkunoita säätömahdollisuuksi-
neen. Esimerkkejä näistä ovat Kamera.
Head-up-näytön* asetukset tehdään myös
Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
toimintonäkymästä, mutta säädöt tehdään
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka esitetään näytön avautuessa.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt
sovellukset tai autotoiminnot, jotka eivät
kuulu kotiin missään muista osanäkymistä.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio. Painakaa sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään
kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili sekä
auton tallennettuihin ilmoituksiin. Tietyissä
tapauksissa päänäkymästä pääsee myös
kontekstuaalisiin asetuksiin (esim.
Navigointiasetukset) ja kontekstuaaliseen
käyttöoppaaseen (esim. Navigoinnin
käyttöohje).
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa on
esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa osanäkymä painamalla sitä.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla on
tekemistä median kanssa. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
•
•
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 128)
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 645)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 128)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 136)
Ilmastointirivi - tiedot ja toimenpiteet esim.
lämpötilan ja istuinlämmityksen* säätöä varten. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa
symbolia ilmastonäkymän avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 108)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 111)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 118)
Sovellukset (s. 504)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 120)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 129)
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Mediasoitin (s. 513)
Puhelin (s. 529)
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja
muuttaminen keskinäytössä (s. 127)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen (s. 127)
* Valinnais-/lisävaruste. 107
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön käyttäminen
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään
keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö,
joka reagoi kosketukseen.
Keskinäytön kosketusohjauksen käyttö
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli. On
mahdollista esim. selata eri näkymiä, merkitä
kohde, vierittää luetteloa ja siirtää sovelluksia
koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Menettelytapa
108
Infrapunaverho heti näytön yläpuolella saa näytön
havaitsemaan sormen, joka on aivan näytön
edessä. Tämä teknologia mahdollistaa näytön
käyttämisen myös käsineet kädessä.
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan
sekä matkustajan puolella.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Painakaa ja pitäkää
sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Menettelytapa
Malli
Tulos
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
Pyyhkäiskää/vetäkää nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön
yli.
Huomatkaa, että näytön yläosan koskettaminen voi avata päänäkymän.
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
}}
109
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
1.
2.
•
•
Painakaa lyhyesti kotipainiketta keskinäytön
alla.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
•
Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan
vakiotilaan.
•
•
•
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen
näkymässä on mahdollista.
Keskinäytön säätimien käyttö
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä.
Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä missä
tahansa.
Lämpötilansäädin.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä. Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
110
painakaa + tai − lämpötilan nostamiseksi tai
laskemiseksi portaittain, tai
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 111)
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä (s. 120)
Keskinäytön näppäimistö (s. 122)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
1.
Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida
uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.
2.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka
näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.
Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.
HUOM
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
HUOM
Keskinäytön kotipainike.
Kun kotipainiketta käytetään, näyttö himmenee
eikä kosketusnäyttö enää reagoi kosketukseen.
Ilmastointirivi näytetään edelleen. Kaikki näyttöön
yhdistetyt toiminnot ovat edelleen käynnissä,
kuten ilmastointi, ääni, opastus* ja sovellukset.
Kun keskinäyttö on himmennetty, näyttöruutu voidaan puhdistaa. Himmennystoimintoa voidaan
käyttää myös näytön sammuttamiseen, jotta se ei
häiritse ajon aikana.
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 645)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen (s. 127)
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
Sovellus tai autotoiminto joka valitaan sovellustai toimintonäkymästä käynnistyy kotinäkymän ko.
osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy
Media-osanäkymässä.
Ylimääräinen osanäkymä muodostuu viimeksi
käytetystä sovelluksesta tai autotoiminnosta, jolla
ei ole mitään tekemistä minkään muun kolmen
osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation ko.
sovelluksesta.
HUOM
Kun auto käynnistetään, kotinäkymän osanäkymissä näytetään tiedot kyseisen osanäkymän sovellusten senhetkisestä tilasta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 111
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Tilakenttä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä, onko
taustatoimintoja käynnissä.
Päänäkymä
Päänäkymästä on aina pääsy seuraaviin:
Ilmastointinäkymä
• Asetukset
• Käyttöopas
• Profiili
• Auton tallennetut ilmoitukset.
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat
ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan ja istuinlämmityksen* asetukset.
Päänäkymästä on tietyissä tapauksissa pääsy
seuraaviin:
•
Kontekstuaaliset asetukset (esim.
Navigointiasetukset). Muuttakaa asetuksia
suoraan päänäkymässä jonkin sovelluksen
(esim. navigointi) ollessa käynnissä.
•
Kontekstuaalinen käyttöopas (esim.
Navigoinnin käyttöohje) Tämän avulla pääsee suoraan päänäkymässä digitaalisen käyttöoppaan artikkeleihin, jotka liittyvät näytössä
näytettävään sisältöön.
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla
ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia, jolloin käytettävissä on enemmän
ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän
sulkemiseksi ja palaamiseksi edelliseen
näkymään.
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän
alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva
näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen mahdolliseksi
käyttää.
HUOM
Päänäkymä alasvedettynä.
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti.
Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
112
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole
käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusnäkymä
sovellusnäkymässä, esim. lukemattomien tekstiilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Se avautuu
tällöin osanäkymässä, johon se kuuluu, esim.
Media.
Sovellusten määrästä riippuen sovellusnäkymää
voidaan selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
vasemmalta oikealle10 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.
vasemmalle10
Pyyhkäiskää oikealta
näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt
sovellukset esittävät lyhyen informaation suoraan
10
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle10 näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä.
Täältä aktivoidaan tai deaktivoidaan eri autotoiminnot, esim. BLIS*, Lane Keeping Aid* ja
Pysäköintiavustin*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 113
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Erona sovellusnäkymään, siellä sovellus avataan
painalluksella, toiminto aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
oikealta vasemmalle10 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
(s. 115)
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 120)
•
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 129)
•
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
10
114
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Kuljettajaprofiilit (s. 132)
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Sovellukset (s. 504)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 118)
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymien käsittely
keskinäytössä
Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan laajentaa.
}}
115
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.
116
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymän laajentaminen:
–
Osanäkymät Navigointi, Media ja Puhelin:
Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun
osanäkymä laajennetaan, työntyy ylimääräinen osanäkymä tilapäisesti sivuun. Muut
kaksi osanäkymää minimoidaan ja vain tietty
informaatio esitetään. Kun painatte ylimääräistä osanäkymää, kolme muuta osanäkymää pienentyvät ja näyttävät vain tietyt tiedot.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
•
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa tilassa).
•
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
Avatkaa sovellus laajennetussa
tilassa kokonäytössä - painakaa
symbolia.
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän
vakionäkymään täyskuvatilasta – painakaa kaksi
kertaa kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 108)
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 111)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 111)
Painakaa symboli palataksenne
laajennettuun tilaan, tai painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Osanäkymän avaaminen tai sulkeminen
kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä11 ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi, jossa
on vielä enemmän informaatiota ja enemmän
asetusmahdollisuuksia.
11
Keskinäytön kotipainike.
Ei koske kaikkia sovelluksia tai auton toimintoja, jotka avataan ylimääräisen osanäkymän kautta.
117
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintonäkymä keskinäytössä
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinä-
kymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli12.
Painikkeiden eri tyypit
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Painikkeen tyyppi
Ominaisuus
Vaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä
ovat toimintopainikkeita.
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla
puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Liipaisupainiketta painettaessa avautuu toimintoikkuna. Ikkunassa voidaan esimerkiksi
muuttaa istuimen asentoa.
Pysäköintipainikkeet
12
118
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Heij. mittaristonäytön säädöt
• Pysäköi
• Pysäköinnistä poistuminen
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu. Kun
toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen
osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi
näytetään teksti Toimii vain tietyissä
nopeuksissa, kun painiketta painetaan.
Painikkeen painaminen kerran lyhyesti kytkee toiminnon päälle tai pois.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 108)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 111)
119
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusten ja painikkeiden
siirtäminen keskinäytössä
HUOM
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin
tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle alas,
näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita käytetään
säännöllisesti.
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja
organisoida toivomusten mukaan.
1.
Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä
oikealta vasemmalle13 tai toimintonäkymään
pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle13.
2.
Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää
painettuna.
> Sovellus tai painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä on
mahdollista siirtää.
3.
Vetäkää sovellus tai painike vapaaseen paikkaan näkymässä.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää sovellusten tai painikkeiden sijoittamisessa, on 48 kappaletta. Sovelluksen tai painikkeen siirtämiseksi
näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää se näkymän
pohjaan. Tällöin lisätään uusia rivejä, joihin sovellus tai painike voidaan sijoittaa.
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei voida
asettaa paikkoihin, jotka jo ovat varattuja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 118)
Sovellukset (s. 504)
Keskinäytön käyttäminen (s. 108)
Sovellus tai painike voi siis olla sijoitettuna pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös- tai
alaspäin näkymässä.
13
120
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia symboleja koko ajan.
Symboli
Sisältö
Yhdistetty internetiin.
Yhdistäminen internetiin epäonnistui.
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään
laitetta ei yhdistettynä.
Tietoa lähetään GPS:ään ja
GPS:stä.
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Internetjako aktivoitu (Wi-Fi-hotspot). Auto jakaa siis käytettävissä
olevan kytkennän.
Automodeemi aktivoitu.
USB-jako aktiivinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 111)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 136)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 520)
Puhelin (s. 529)
Aika ja päivämäärä (s. 89)
Käynnissä oleva prosessi.
Esi-ilmastoinnin ajastin aktivoituna.
Äänilähdettä soitetaan.
Äänilähde pysäytetty.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Äänilähde vaiennettu.
Radiokanavalta vastaanotetaan uutisia.
Liikenneinformaatiota otetaan vastaan.
Kello.
* Valinnais-/lisävaruste. 121
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön näppäimistö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta
myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä
näytölle.
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai
artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista
kirjoittaa näyttöön.
122
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä14.
Ehdotettuja sanoja sovitetaan uusien kirjai14
Koskee aasialaisia kieliä.
mien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja vasemmalle.
Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuettuna kaikissa
}}
123
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks.
kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia
merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa
@ (annettaessa sähköpostiosoite) tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
Kirjaimen tai merkin versiot
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. EN. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen
mukaan. Jotta näppäimistön kieli voidaan
vaihtaa, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Välilyönti.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne
ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä
kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa
näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa
tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen
sana automaattisesti suurella kirjaimella.
Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana,
nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
Kumoaa tekstinsyötön. Lyhyt painallus poistaa merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä
nopeammassa tahdissa pitämällä näppäintä
painettuna.
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
124
, joka numerotilassa esitetään painikkeen
asemesta, jotta päästään takaisin
kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin.
Näppäimistön päällä olevan painikkeen (ei näy
kuvassa) painallus vahvistaa tekstinsyötön, joka
on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen
yhteydestä.
Kirjaimen tai merkin eri versiot, esim. é tai è, voidaan kirjoittaa pitämällä kirjainta tai merkkiä painettuna. Näyttöön tulee ruutu, jossa on kirjaimen
tai merkin eri versioita. Painakaa haluamaanne
versiota. Jos mitään versiota ei valita, kirjoitetaan
alkuperäinen kirjain/merkki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä (s. 125)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 125)
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 108)
Tekstiviestien käsittely (s. 535)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Kun joukko kieliä on valittu
kohdassa Asetukset, käytetään näppäimistön painiketta
vaihtamiseen eri kielten välillä.
Kielten lisääminen tai poistaminen
asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle
kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön
kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Näppäimistöasettelut.
3.
Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä tekstin
syöttämistä varten.
Jos mitään kieltä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistön kieli on sama
kuin auton järjestelmäkieli.
Kielen muuttaminen luettelosta käyttämällä näppäimistöä:
1.
Painakaa painiketta pitkään.
> Luettelo tulee näkyviin.
2.
Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin
neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset,
on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle
ja annetaan muita sanaehdotuksia.
–
•
•
Koskee tiettyjä järjestelmäkieliä.
Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa
merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.
Vaihtakaa näppäimillä kirjoittamisesta kirjainten ja merkkien
kirjoittamiseen käsin painamalla
näppäimistön näppäintä.
Kielen muuttaminen näppäimistöllä näyttämättä
luetteloa:
Painakaa painiketta lyhyesti.
> Näppäimistö mukautuu luettelon seuraavan kielen mukaiseksi näyttämättä luetteloa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
15
Merkkien, kirjainten ja sanojen
kirjoittaminen käsin keskinäytössä
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 128)
Alue merkkien/kirjainten/sanojen/sanojen
osien kirjoittamista varten.
Tekstikenttä, jossa merkit tai sanaehdotukset15 näytetään sitä mukaa kuin niitä kirjoitetaan näyttöön (1).
Keskinäytön näppäimistö (s. 122)
}}
125
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ehdotuksia merkeiksi/kirjaimiksi/sanoiksi/
sanojen osiksi. Luetteloa voidaan selata.
||
Välilyönti. Välilyönti voidaan tehdä myös kirjoittamalla väliviiva (-) käsin kirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Ks. otsikko "Välilyönnin
tekeminen vapaatekstikentässä kirjoitettaessa käsin" alla.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne merkin/kirjaimen kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan merkin/kirjaimen
jne. poistamiseksi.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
Tekstinsyöttöäänen mykistäminen/ottaminen
käyttöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
16
126
Merkkien/kirjainten/sanojen syöttäminen
käsin
1. Kirjoittakaa merkki, kirjain, sana tai osia
sanasta käsinkirjoitettujen kirjainten alueelle
(1). Kirjoittakaa sana tai osia sanasta päällekkäin tai samalle linjalle.
> Joukko ehdotuksia merkeistä, kirjaimista
tai sanoista näytetään (3). Todennäköisin
näytetään ylimpänä luettelossa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
2.
Syöttäkää merkki/kirjain/sana odottamalla
lyhyt hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain/
sana syötetään. On myös mahdollista
valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki
– painakaa haluamaanne merkkiä, kirjainta
tai sanaa luettelossa.
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta tai
sanaa, jota oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja
uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle16 kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttään17.
Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin
Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa valitsemalla eri teemoja.
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen
keskinäytössä
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.
2.
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
3.
Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
2.
Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
3.
Vetäkää säädintä kohdassa Kosketusäänet,
jos haluatte muuttaa näytön painamiseen liittyvän äänen voimakkuutta tai poistaa sen
käytöstä. Vetäkää säädin halutun äänitason
kohdalle.
Kuljettajan
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali ja
Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta on
tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto
on esivalittuna kaikissa teemoissa. Haluttaessa
voidaan valita kirkas vaihtoehto, jossa ulkonäkö
muuttuu siten, että taustasta tulee kirkas ja teksteistä tummia. Vaihtoehtoa voidaan käyttää esim.
ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä ja
ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
Järjestelmän
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Audioasetukset (s. 502)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
•
•
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 111)
Tehkää välilyönti piirtämällä viiva vasemmalta oikealle18.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
17
18
Keskinäytön näppäimistö (s. 122)
Keskinäytön puhdistus (s. 645)
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
Arabialainen kirjoitus: piirtäkää viiva oikealta vasemmalle.
127
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Järjestelmän yksiköiden
muuttaminen
Yksiköiden asetukset tehdään keskinäytön valikossa Asetukset.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Mittayksiköt.
3.
Valitkaa yksikköstandardi:
Järjestelmän kielen muuttaminen
Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa
Asetukset.
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten
lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako
kieleen, jota on vaikea ymmärtää, koska tällöin
voi olla vaikeata löytää takaisin näytön struktuuriin.
Asetusten muuttaminen
keskinäytön päänäkymässä
Asetuksia ja monien autojen toimintojen tietoja
voidaan muuttaa keskinäytön kautta.
1.
Avatkaa päänäkymä painamalla ylimpänä olevaa välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä
ylhäältä alas näytön yli.
2.
Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsiusasteet.
•
Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsiusasteet.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheit-asteet.
> Yksiköt kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuvat.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt.
3.
Valitkaa Järjestelmän kieli. Puheohjauksen
tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.
> Kieli kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja
head-up -näytössä muuttuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 128)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
128
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 128)
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
3.
Painakaa jotain kategoriaa ja alakategoriaa
navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
4.
Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin.
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kontekstuaalisten asetusten
avaaminen keskinäytössä
1.
Vetäkää päänäkymä alas sovelluksen ollessa
laajennettuna, esim. Navigointi.
Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa
useimpien auton perussovellusten asetuksia
suoraan keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Navigointiasetukset.
> Navigointiasetusten sivu avautuu.
3.
Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja vahvistakaa valinnat.
Sulkekaa asetusnäyttö painamalla Sulje tai keskinäytön alapuolella olevaa kotipainiketta.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta ei
kaikilla.
Alakategoria asetusvalikossa eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
Kolmannen osapuolen sovellukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 130)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 131)
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisten asetusten painike.
Kontekstuaaliset asetukset ovat oikotie, jonka
kautta päästään tiettyihin näytöllä näytettävää
aktiivista toimintoa koskeviin asetuksiin. Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen, esim. FMradio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja
kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin. Näiden
sovellusten asetuksia voidaan muuttaa suoraan
päänäkymän kontekstuaalisten asetusten kautta.
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID. Täällä
tehdään asetukset aina sovelluksen sisältä, ei
päänäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 130)
Sovellusten lataaminen (s. 505)
Kun kontekstuaaliset asetukset ovat käytettävissä:
129
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäisiin tehdasasetuksiin
omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja palveluun Volvo On Call*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Asetusten nollaus keskinäytössä
Asetusvalikon asetuksille on kaksi erityyppistä
palautusta:
• Tehdasasetusten palautus - puhdistaa
kaiken datan ja tiedostot sekä palauttaa
kaikki asetukset vakioarvoihin.
• Nollaa omat asetukset - puhdistaa henkilökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.
Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa aktiiviselle
profiilille tai Nollaa kaikille profiileille.
> Valitut asetukset palautetaan.
Kaksi palautustyyppiä
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 130)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 135)
4.
Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen
asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 131)
Asetusten palauttaminen
Palauttakaa asetukset noudattamalla näitä
ohjeita.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
130
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
3.
Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Taulukko keskinäytön asetuksista
Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton monien
toimintojen asetukset ja tiedot on koottu.
Pääkategorioita on seitsemän: My Car, Ääni,
Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi ja
Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden
ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin
käyttöoppaan ko. osassa.
Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa
Kuljettajaprofiilit-kohteisiin, kun taas toiset ovat
globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole sidottuja kuljettajaprofiiliin.
My Car
Alakategoriat
Alakategoriat
Seisontajarru ja jousitus
Tuulilasinpyyhin
Äänentoisto
Alakategoriat
Sävy
Tasapaino
Järjestelmän äänitasot
Kommunikaatio
Alakategoriat
Puhelin
Tekstiviestit
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-laitteet
Wi-Fi
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Navigointi
Alakategoriat
Kartta
Reitti ja opastus
Liikenne
Media
Automodeemin Internet*
Volvo On Call*
Volvon palveluverkot
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
Järjestelmä
Näytöt
Alakategoriat
Alakategoriat
IntelliSafe
AM/FM-radio
Kuljettajan profiili
Ajotilan valinnat/Yksilöllinen ajotila*
DAB*
Päivämäärä ja kellonaika
Valot ja valaistus
Gracenote®
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Peilit ja helppo sisääntulo
TV*
Yksityisyys ja tietosuoja
Lukitus
Video
Näppäimistöasettelut
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 131
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Alakategoriat
Ääniohjaus*
Tehdasasetusten palautus
Järjestelmätiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 105)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 130)
Kuljettajaprofiilit
Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan
sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten toivomusten
mukaisesti ja tallentaa yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin.
Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kukin avain
voidaan yhdistää johonkin kuljettajaprofiiliin.
Yhdistettyä avainta käytettäessä autossa otetaan
käyttöön kyseisen kuljettajaprofiilin asetukset.
Mitkä asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin?
Monet autossa tehtävistä asetuksista tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin,
jos sitä ei ole suojattu. Autossa tehtävät asetukset ovat joko henkilökohtaisia tai globaaleja. Juuri
henkilökohtaiset asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin.
Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä,
etuistuimia, navigointia*, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.
Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on
mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.
vät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.
Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia
Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.
Henkilökohtaiset asetukset
Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta
kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 133)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 133)
•
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 134)
•
•
Kuljettajaprofiilin suojaaminen (s. 134)
•
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 131)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 135)
Globaalit asetukset
Globaaleja asetuksia ja parametreja eivät muutu,
kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toiseen. Ne pysy-
132
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi
käytetty kuljettajaprofiili on käytössä, kun auton
lukitus avataan seuraavan kerran. Kuljettajaprofiili
voidaan vaihtaa, kun auton lukitus on avattu. Jos
etäavain on sen sijaan yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin, kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri
tavalla.
4.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajaprofiilin nimen
muuttaminen
Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 133)
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 134)
3.
Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään
valikko.
4.
Painakaa ruutua Profiilin nimi.
> Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on mahdollista muuttaa. Painakaa
näppäimistön sulkemiseksi.
5.
Tallentakaa nimenmuutokset painamalla
Edellinen tai Sulje.
> Nimi on nyt muutettu.
Kuljettajaprofiilit (s. 132)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 111)
Vaihtoehto 1:
1.
Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön käynnistyttyä.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista
kuljettajaprofiileista.
2.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
3.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
HUOM
Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä
tällöin tallenneta.
Vaihtoehto 2:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
2.
Painakaa painiketta Profiili.
> Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.
3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 133)
Keskinäytön näppäimistö (s. 122)
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
133
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Joissakin tapauksissa voidaan haluta, että
autossa tehtäviä erilaisia asetuksia ei tallenneta
aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kuljettajaprofiili voidaan tällöin suojata.
•
HUOM
Kuljettajaprofiilin suojaaminen on mahdollista
vain auton seistessä paikallaan.
Kuljettajaprofiilin suojaaminen:
134
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään
valikko.
4.
Suojatkaa profiili valitsemalla Suojaa profiili.
5.
Tallentakaa profiilin suojaamisvalinta painamalla Edellinen/Sulje.
> Kun profiili on suojattu, autossa tehtäviä
asetuksia ei tallenneta siihen automaattisesti. Muutokset on sen sijaan tallennettava manuaalisesti painamalla Tallenna
nykyiset asetukset profiiliin. Kun profiili
on suojaamaton, asetukset tallennetaan
sen sijaan automaattisesti siihen.
Kuljettajaprofiilit (s. 132)
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin.
Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin
kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine
asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä
etäavaimella.
Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran,
sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin.
Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.
Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti
yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus
avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili
aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta tehtävä, kun
kyseistä avainta käytetään.
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin
HUOM
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin on
mahdollista vain auton seistessä paikallaan.
Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään,
jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää avaimeen.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Merkitkää haluttu profiili. Näyttö palaa kotinäkymään. Profiilia Vieras ei voida yhdistää
avaimeen.
4.
Vetäkää päänäkymä uudelleen alas ja painakaa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia.
5.
Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida
yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä hetkellä autossa käytettävään avaimeen. Jos
autossa on useita avaimia, näytetään teksti
Useita avaimia löytyi, aseta yhdistettävä
avain lukulaitteen päälle.
6.
Painakaa painiketta OK.
> Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta ei poisteta valintaa.
Asetusten nollaus
kuljettajaprofiileissa
Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto seisoo
paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HUOM
Kuljettajaprofiilit (s. 132)
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 133)
Etäavaimella (s. 241)
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus Nollaa
omat asetukset.
3.
Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa
aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille
profiileille tai Peruuta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 132)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 130)
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
> Kun teksti Profiili yhdistetty avaimeen
näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili
yhdistetty toisiinsa.
135
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön ilmoitukset
Keskinäytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoituksilla on
korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/
toimenpidettä ennen kuin ne häviävät. Ilmoitukset,
jotka pitää tallentaa, asettuvat keskinäytön päänäkymään.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
Keskinäytön ilmoituksia käsitellään keskinäytön
näkymissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 136)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 137)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 101)
Ilmoitus keskinäytön päänäkymässä.
Ilmoitus keskinäytön päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus
on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää
tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
136
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike (tai
useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa) esim.
ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla
sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
2.
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti
hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan
automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 136)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 137)
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat päänäkymässä.
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 101)
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
•
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 136)
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 136)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 101)
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä on
nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
137
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa kuljettajan näytöstä tuulilasille. Heijastetun kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.
HUOM
Kuljettajan mahdollisuutta nähdä informaatiota head-up -näytöstä (ylänäyttö) heikentävät:
•
•
polarisoivien aurinkolasien käyttö
•
•
esineet näyttöyksikön peitelasin päällä
ajoasento, joka aiheuttaa sen, ettei kuljettaja istu keskeisesti istuimella
epäsuotuista valaistusolosuhteet.
TÄRKEÄÄ
Tuleva puhelu.
Head-up -näyttö esittää varoituksia ja informaatiota koskien nopeutta, nopeudensäädintoimintoja, navigointia jne. kuljettajan näkökentässä.
Myös liikennemerkki-informaatiota ja tulevat
puhelut voidaan näyttää head-up-näytössä.
Näyttöyksikkö, josta informaatio projisoidaan,
on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin
vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö
mitään esineitä peitelasin päällä ja katsokaa,
ettei sen päälle putoa mitään esineitä.
Esimerkkejä siitä, mitä näytössä voidaan esittää.
Nopeus
Vakionopeudensäädin
Navigointi
Liikennemerkkejä
Head-up-näytössä voidaan näyttää tilapäisesti
useita symboleita, esim.:
Jos varoitussymboli syttyy - lukekaa
varoitusilmoitus kuljettajan näytöstä.
Jos informaatiosymboli syttyy - lukekaa
ilmoitus kuljettajan näytöstä.
138
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lumihiutalesymboli syttyy, jos on liukkauden vaara.
HUOM
Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä
käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 139)
•
•
Head-up-näytön* puhdistaminen (s. 646)
Head-up-näytön* aktivointi ja
deaktivointi
Head-up-näyttö voidaan aktivoida ja deaktivoida
auton käynnistämisen jälkeen.
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
(s. 619)
Painakaa painiketta
Tuulilasinäyttö keskinäytön
toimintonäkymässä. Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
City Safety head-up-näytössä
Törmäysvaroituksen yhteydessä head-up-näytössä oleva informaatio korvataan City Safety -järjestelmän grafiikalla. Tämä grafiikka tulee näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Head-up-näytön* asetukset (s. 140)
Head-up-näyttö* (s. 138)
City Safety -toiminnon grafiikka vilkkuu kuljettajan huomion saamiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste. 139
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Head-up-näytön* asetukset
Valovoiman ja korkeussijainnin säätö
Säätäkää tuulilasin head-up-näytön näyttämisasetuksia.
Vahvistakaa
Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti
sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin. Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden näyttöjen
valovoiman säätö.
Asetuksia voidaan tehdä, kun auto on käynnistetty ja tuulilasille heijastetaan kuvaa.
Näyttövaihtoehdon valitseminen
Valitkaa head-up-näytössä näytettävät toiminnot.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Näytöt
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat.
3.
Valitkaa yksi tai useampi toiminto:
•
•
•
•
Sijainnin laskeminen
1.
Painakaa painiketta Heij. mittaristonäytön
säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.
2.
Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta ja
korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Korkeussijainti voidaan tallentaa sähkökäyttöisen*
etuistuimen muistitoimintoon kuljettajan oven painikkeilla.
Näytä navigointi
Näytä Road Sign Information -tiedot
Näytä kuljettajan tuki
Näytä puhelin.
Valinta tallennetaan henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.
Valovoiman vähentäminen
Valovoiman lisääminen
Sijainnin nostaminen
140
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Vaaka-asennon kalibrointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua
kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.
•
•
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car Kuljettajan näyttö
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
kalibrointi.
3.
Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Kääntäminen vastapäivään
Kääntäminen myötäpäivään
Vahvistakaa
•
•
Head-up-näyttö* (s. 138)
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 139)
Kuljettajaprofiilit (s. 132)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
Puheääniohjaus19
Kuljettaja voi puheohjata tiettyjä mediasoittimen
toimintoja, Bluetooth-yhdistettyä puhelinta, ilmastointijärjestelmää ja Volvon navigointijärjestelmää*.
Puhekäskyt parantavat kuljettajan mukavuutta ja
auttavat häntä keskittymään paremmin ajamiseen
sekä tie- ja liikenneolosuhteisiin.
VAROITUS
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni
Puheohjaus tapahtuu dialogilla, jossa käyttäjä
sanoo komennot ja saa järjestelmältä verbaalisia
vastauksia. Puheohjausjärjestelmä käyttää samaa
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 141
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
mikrofonia kuin Bluetooth-yhteydellä yhdistetyt
laitteet, ja puheohjausjärjestelmän vastaukset
annetaan auton kaiutinten kautta. Tietyissä
tapauksissa esitetään myös tekstiviesti kuljettajan
näytössä. Toimintoja ohjataan ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja asetukset tehdään keskinäytön kautta.
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti.
Hakekaa päivitykset parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi osoitteesta
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheohjauksen käyttö (s. 142)
Puhelimen puheohjaus (s. 143)
Puheohjauksen käyttö20
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi
ja vuoropuhelun aloittamiseksi
puhekäskyillä.
Ottakaa huomioon seuraavat asiat:
Esimerkkejä puheohjauksesta
Painakaa
ja sanokaa "Call [Etunimi]
[Sukunimi] [numerokategoria]" - soittaa
puhelinmuistiosta valitulle yhteystiedolle. Jos
yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim.
koti, matkapuhelin, työ), on valittava oikea kategoria.
Painakaa siis
ja sanokaa "Call Kalle
Virtanen Matkapuhelin".
•
Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla
äänellä tavalliseen tahtiin.
Käskyt/sanonnat
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
•
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja panoraamakatto*
suljettuina.
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 202)
Puheohjaus voidaan keskeyttää:
Puheääniohjauksen asetukset (s. 144)
•
•
sanomalla "Cancel".
painamalla pitkään ohjauspyörässä olevaa
.
puheohjauksen painiketta
Seuraavia käskyjä on mahdollista käyttää aina.
•
•
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
"Cancel" - keskeyttää dialogin.
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä
vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko.
tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
Eri toimintojen, kuten puhelimen ja radion,
komennot on kuvailtu niitä koskevissa kappaleissa.
Nopeuttakaa kommunikaatiota ja hypätkää järjestelmän antamien kehotusten yli painamalla
ohjauspyörän puheohjauspainiketta
järjestelmän äänen puhuessa ja sanomalla seuraava
käsky.
19
20
142
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta
toiminnosta riippuen:
•
•
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan numero
numerolta, esim. nolla kolme yksi kaksi kaksi
neljä neljä kolme (03122443).
Talonumerot voidaan sanoa numero numerolta tai kokonaisuutena, esim. kaksi kaksi tai
kaksikymmentäkaksi (22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkaksi (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua
"kaksois-" tai "kolmois-", esim. kaksoisnolla
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–2300.
Taajuudet voidaan sanoa yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan (98,8) tai
sataneljä pilkku kaksi (104,2).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
21
22
Puheääniohjaus (s. 141)
Puhelimen puheohjaus21
Aiheeseen liittyvät tiedot
Soittaa yhteystietoon, kuunnella viestit tai sanella
lyhyitä viestejä puheohjauskomennoilla
Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella.
•
•
•
•
•
•
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan antaa,
puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos yhteystiedolla,
esim. Robyn Smith, on useita puhelinnumeroita,
myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim.
Koti tai Matkapuhelin: "Call Kalle Virtanen
Matkapuhelin".
Painakaa
kyistä:
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
Puhelimen puheohjaus (s. 143)
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 202)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 144)
•
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 202)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 144)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 141)
Puheohjauksen käyttö (s. 142)
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
"Read message" - viesti luetaan. Jos viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
"Message to [yhteystieto]" - käyttäjää
kehotetaan sanomaan lyhyt viesti. Tämän jälkeen toiminto lukee viestin ääneen ja käyttäjä
voi valita, lähetetäänkö22 vai saneleeko hän
viestin uudelleen. Jotta tämän toiminnon
käyttö on mahdollista, auton on oltava yhteydessä internetiin.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vain tietyt puhelimet pystyvät lähettämään viestejä auton kautta. Luettelo yhteensopivista laitteista on osoitteessa support.volvocars.com.
* Valinnais-/lisävaruste. 143
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Radion ja median puheohjaus23
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta
esittäjältä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
•
Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen
puheohjausta varten.
Painakaa
kyistä:
•
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta
ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta
albumilta.
•
"Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun
TV-kanavan*24.
•
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella. Jos
mikään radiolähde ei ole aktiivinen, käynnistetään FM-alue normina.
•
23
24
25
144
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" - avaa
valitun radiotaajuuden valitulla radion aaltoalueella.
"Radio" - käynnistää FM-radion.
Puheääniohjauksen asetukset25
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
Tässä valitaan puheohjausjärjestelmän asetukset.
"Radio AM" - käynnistää AM-radion.
"DAB " - käynnistää DAB-radion*.
"TV" - käynnistää toiston TV:stä*24.
Järjestelmä
Ääniohjaus
"CD" - käynnistää toiston CD-levyltä*.
Asetuksia voidaan tehdä seuraavilla alueilla:
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
• Toista puhekomento
• Sukupuoli
• Puhetempo
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetoothyhdistetystä medialähteestä.
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa
musiikkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Asetukset
Puheääniohjaus (s. 141)
Puheohjauksen käyttö (s. 142)
Puhelimen puheohjaus (s. 143)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 202)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 144)
Audioasetukset
Valitkaa ääniasetukset kohdassa:
Asetukset Ääni
Ääniohjaus
Järjestelmän äänitasot
Kieliasetukset
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja
aputeksteihin.
Asetukset Järjestelmä Järjestelmän
kielet ja yksiköt Järjestelmän kieli
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 141)
Puheohjauksen käyttö (s. 142)
Puhelimen puheohjaus (s. 143)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 202)
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Audioasetukset (s. 502)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 128)
145
VALAISTUS
VALAISTUS
Valokatkaisimet
Eri valokatkaisimilla käytetään sekä ulko- että
sisävaloja. Vasemmalla ohjauspylvään vivulla
sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Kojelaudan
säätöpyörällä säädetään sisätilan valaistuksen
voimakkuutta.
Kojelaudan säätöpyörällä säädetään myös valonheittimien korkeutta1.
Ulkovalaistus
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot.
Sisältö
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai kun
sumuvalot edessä* ja/tai takana on
aktivoitu.
Huomio- ja positiovalot.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynä.A
Toiminto Automaattiset kaukovalot
voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun
lähivalot palavat.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
A
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan
siirtää asentoon
toisesta asennosta, jotta vain positiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Vasemman ohjauspylvään vivun kiertorengas.
Volvo suosittelee, että asentoa
autoa ajettaessa.
käytetään
Kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II,
seuraavia toimintoja käytetään kääntämällä kiertorengas eri asentoihin:
1
148
Koskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian
heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa
ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta
ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Kojelaudan säätöpyörät
Autossa, jossa on LED2-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä sitä siksi ole varustettu
säätöpyörällä valojen korkeudensäätöä varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 149)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sisävalaistus (s. 160)
Seisonta-/positiovalot (s. 151)
Vilkkujen käyttö (s. 155)
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Useita valaistustoimintoja voidaan säätää ja aktivoida keskinäytön kautta. Näihin kuuluvat esimerkiksi automaattiset kaukovalot, saattovalot ja turvavalot.
Kaukovalojen käyttäminen (s. 153)
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Lähivalot (s. 152)
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Valitkaa Ulkovalot tai Sisävalot ja sitten
toiminto, jota haluatte säätää.
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 156)
Takasumuvalo (s. 157)
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 156)
Jarruvalot (s. 158)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Hätäjarruvalot (s. 158)
•
•
•
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 158)
•
Valot ja
Valokatkaisimet (s. 148)
Automaattiset kaukovalot (s. 153)
Saattovalojen käyttäminen (s. 159)
Turvavalaistus (s. 159)
Vilkkujen käyttö (s. 155)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 128)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 118)
Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätöpyörä
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä1
2
1
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Koskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.
* Valinnais-/lisävaruste. 149
VALAISTUS
Valonheittimien korkeuden
säätäminen
Yhdellä kojelaudan säätöpyöristä säädetään
valonheitinten korkeutta3.
Auton kuormitus muuttaa valonheitinten suuntausta korkeussuunnassa, jolloin vastaantulevan
ajoneuvon kuljettaja voi häikäistyä. Estäkää tämä
säätämällä valonheitinten korkeutta. Alentakaa
valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
1.
Antakaa moottorin olla käynnissä tai kytkekää auton sähköjärjestelmä jännitetilaan I.
2.
Nostakaa/laskekaa korkeutta rullaamalla
säätöpyörää ylös-/alaspäin.
Alla näytetään, mihin asentoon säätöpyörä on
käännettävä eri kuormitustapauksissa.
150
Koskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.
Säätöpyörän
asento
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella.
1
Kolme matkustajaa takaistuimella.
220 kg kuormaa tavaratilassa.
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma
kuormatilassa.
Esimerkkejä säätöpyörän asennoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säätöpyörä asennossa 0
•
Säätöpyörä asennossa 1
Kuormitustapaus
Säätöpyörän
asento
Vain kuljettaja.
0
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella.
0
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella.
1
Kolme matkustajaa takaistuimella.
3
Kuormitustapaus
Valokatkaisimet (s. 148)
2
VALAISTUS
Seisonta-/positiovalot
Positiovaloja voidaan käyttää, jotta muut tielläliikkujat näkevät pysähtyneen tai pysäköidyn auton.
Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
toisesta asennosta, jotta vain positiovalot
syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella
10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä
10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät. Kuljettajan täytyy kääntää säädin muuhun asentoon
kuin
.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi.
Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa auton sähköjärjestelmä on.
Huomiovalot
Autossa on ympäristön valaistusolosuhteet
havaitsevia tunnistimia. Huomiovalot palavat
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asen,
tai
sekä auton sähkönossa
järjestelmän ollessa jännitetilassa II. Tilassa
valonheittimet vaihtavat automaattisesti
lähivaloille heikossa päivänvalossa tai pimeällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
- positiovalot syttyvät (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II,
huomiovalot palavat positiovalojen asemesta
edessä. Kun kiertorengas on tässä asennossa,
positiovalot palavat riippumatta auton sähköjärjestelmän jännitetilasta.
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää positiovalojen asentoon
4
Daytime Running Lights
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 148)
Jännitetilat (s. 430)
Huomiovalo-/positiovalopolttimon vaihto
edessä (s. 627)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asennossa
palavat huomiovalot (DRL4), kun
autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä. Vaihto lähivaloihin tapahtuu myös, jos sumuvalot edessä*
ja/tai takana aktivoituvat.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 151
VALAISTUS
||
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Lähivalot
Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa
päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun
kiertorenkaan ollessa ajon aikana asennossa
, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II.
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman vivun
, jotta
kiertorenkaan on oltava asennossa
tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, kun sitä ajetaan tunneliin, ja vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
Valokatkaisimet (s. 148)
Jännitetilat (s. 430)
Valokatkaisimet (s. 148)
Jännitetilat (s. 430)
Huomiovalot (s. 151)
Lähivalopolttimon vaihto (s. 626)
Lähivalot (s. 152)
Huomiovalo-/positiovalopolttimon vaihto
edessä (s. 627)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Käännettäessä ohjauspylvään vipu asentoon
lähivalot aktivoituvat automaattisesti myös
silloin, jos:
•
•
•
etusumuvalot* aktivoidaan
takasumuvalo aktivoidaan
etu- ja takasumuvalot aktivoidaan.
Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asen, lähivalot palavat aina auton sähkönossa
järjestelmän ollessa jännitetilassa II.
152
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Kaukovalojen käyttäminen
Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää näkyvyyden
parantamiseksi ajettaessa pimeällä, kunhan ne
eivät häikäise muita tielläliikkujia.
ohjauspylvään vipua eteenpäin. Deaktivoikaa
siirtämällä ohjauspylvään vipua taaksepäin.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti taaksepäin kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot
palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
5 tai
. Aktivoikaa kaukovalot siirtämällä
5
Kun lähivalot on sytytetty.
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella
havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot,
ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.
Valokatkaisimet (s. 148)
Automaattiset kaukovalot (s. 153)
Kaukovalopolttimon vaihto (s. 626)
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan kääntämällä
ohjauspylvään vivun kiertorengas asentoon
.
Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon. Kun kameratunnistin ei enää näe vastaan
tulevia tai edellä kulkevia ajoneuvoja, kaukovalot
kytketään takaisin päälle.
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(noin 12 mph) tai suurempi.
}}
153
VALAISTUS
||
Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen
välittömän asettumisen lähivaloille.
vain suoraan ajoneuvoa kohti osoittava valokeilan
osa himmennetään.
Kun automaattiset kaukovalot on aktivoitu, sympalaa valkoisena kuljettajan näytössä.
boli
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa sinisenä. LED-valonheittimien yhteydessä näin käy
myös silloin, kun kaukovalot on osittain himmennetty, ts. heti jos valokeila valaisee hieman lähivaloja voimakkaammin.
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Valaistus palaa kaukovaloille muutamia sekunteja
sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse
vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja
tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
LED6-valonheittimillä varustettu auto*
Jos automaattisissa kaukovaloissa on päällä/pois
-toiminto7, valaistus palautuu kaukovaloille muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
Jos automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva
toiminto7, jatkaa valokeila, erona siihen, mitä
tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai
edessä olevan ajoneuvon molemmille puolille -
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Ohjauspylvään vivun
.
kiertorengas voi kuitenkin olla asennossa
Symboli
sammuu, kun ilmoitus esitetään.
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta.
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa
ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon
molemmilla puolilla.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää
havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai
edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
Automaattisten kaukovalojen rajoitukset
Kameratunnistimella, johon toiminto perustuu, on
tiettyjä rajoituksia.
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti
pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää tai
sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot
jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet
eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symsyttyy.
boli
VAROITUS
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline, jolla
käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
6 Valodiodi (Light Emitting Diode)
7 Auton varustelutasosta riippuen.
154
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 148)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 153)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Vilkkujen käyttö
HUOM
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme
kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle
ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
•
Tämä automaattinen vilkkujakso voidaan
keskeyttää siirtämällä ohjauspylvään vipua
välittömästi vastakkaiseen suuntaan.
•
Jos vilkkusymboli kuljettajan näytössä
vilkkuu normaalia nopeammin - katsokaa
kuljettajan näytössä näkyvää viestiä.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin käsin
tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Jos toiminto deaktivoidaan keskinäytössä, valot vilkkuvat kerran.
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 158)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 149)
Vilkkupolttimon vaihto edessä (s. 628)
155
VALAISTUS
Aktiiviset kaarrevalot*
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan
mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä. LED8-valonheittimillä* varustetussa
autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla
aktiiviset kaarrevalot.
Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja lähivalojen palaessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*
Etusumuvalot palavat lähivaloja voimakkaammin,
joten ne ovat erityisen tehokkaat ajettaessa
sumussa.
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida keskinäytön toimintonäkymän kautta:
Painakaa painiketta Aktiiviset
kaarrevalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).
Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän
liikettä antaakseen maksimaalisen valaistuksen
kaarteissa ja risteyksissä, mikä voi parantaa kuljettajan näkyvyyttä.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä palaa
kuljettajan näytössä samalla, kun
symboli
kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
8
156
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 149)
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 156)
Sumuvalojen painike.
Sumuvalot voidaan sytyttää, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II ja ohjauspylvään
vivun kiertorengas asennossa
,
tai
.
Ottakaa käyttöön ja poistakaa käytöstä painamalla painiketta. Kuljettajan näytössä palaa sym, kun sumuvalot palavat.
boli
Sumuvalot sammuvat automaattisesti, kun auto
sammutetaan tai ohjauspylvään vivun kiertorengas asetetaan asentoon
.
Valodiodi (Light Emitting Diode)
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
Kaarrevalot*
Sumuvalot voivat sisältää kaarrevalot, jotka valaisevat tilapäisesti vinosti auton edessä olevaa
aluetta siihen suuntaan, johon ohjauspyörää
käännetään tai jonka puoleista suuntavilkkua käytetään.
Takasumuvalo
Takasumuvalo valaisee huomattavasti tavallisia
takavaloja voimakkaammin ja sitä tulee käyttää
ainoastaan silloin, kun näkyvyys on huonontunut
sumun, lumen, savun tai pölyn takia, jotta muut
liikenteessä liikkujat huomaavat edellä ajavan ajoneuvon aikaisessa vaiheessa.
•
•
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 148)
Jännitetilat (s. 430)
Takasumuvalo (s. 157)
auto sammutetaan tai ohjauspylvään vivun
kiertorengas asetetaan asentoon
•
ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
ja sumuvalot sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takasumuvalon painike.
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 148)
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 156)
Jännitetilat (s. 430)
Takasumuvalo koostuu kuljettajan puolella takana
olevasta valosta.
Takasumuvalo voidaan kytkeä päälle vain, jos:
•
jännitetila II on aktiivinen ja ohjauspylvään
vivun kiertorengas on asennossa
tai
•
ohjauspylvään vivun kiertorengas on asenja sumuvalot palavat.
nossa
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 156)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 149)
•
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Lisäksi molemmat kaarrevalot sytytetään peruutettaessa valaistuksen täydentämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun:
HUOM
Toiminto aktivoituu heikossa päivänvalossa tai
pimeässä, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas
tai
ja auton nopeus
on asennossa
on pienempi kuin noin 30 km/h (noin 20 mph).
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida ja deaktivoida
keskinäytön kautta.
Painakaa päälle/pois-painiketta. Symboli
palaa kuljettajan näytössä, kun takasumuvalo on
sytytetty.
* Valinnais-/lisävaruste. 157
VALAISTUS
Jarruvalot
Hätäjarruvalot
Varoitusvilkut
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia siten,
että kaikki auton vilkut vilkkuvat yhtä aikaa. Toimintoa voidaan käyttää vaaratilanteesta varoittamiseen.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan alas.
Lisäksi ne syttyvät, kun jokin kuljettajan tukijärjestelmä jarruttaa autoa automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hätäjarruvalot (s. 158)
Jarrutoiminnot (s. 433)
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen
sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa
- palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu suurissa
nopeuksissa.
Kun kuljettaja on hidastanut nopeutta voimakkaasti jarruttamalla ja hän vapauttaa jarrupolkimen, jarruvalot palaavat normaaliin toimintaan.
Samalla auton varoitusvilkut aktivoituvat. Nämä
vilkkuvat, kunnes kuljettaja kiihdyttää auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa
auton varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
158
Jarruvalot (s. 158)
Käyttöjarru (s. 433)
Varoitusvilkut (s. 158)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni. Varoitusvilkut alkavat vilkkua, kun hätäjarruvalot ovat
lakanneet vilkkumasta, ja ne poistuvat sitten automaattisesti toiminnasta lähdettäessä liikkeelle tai
painettaessa painiketta.
VALAISTUS
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskevat määräykset
voivat vaihdella maasta toiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Saattovalojen käyttäminen
Turvavalaistus
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää
palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena
auton lukitsemisen jälkeen.
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Toiminnon aktivointi:
Toiminto aktivoituu, kun etäavainta käytetään lukituksen avaamiseen. Tällöin palavat positiovalot,
ulkokahvan valaistus*, numerokilven valaistus,
sisäkattovalot ja lattiavalaistus sekä tavara-/kuormatilan valaistus. Jos jokin ovi avataan aktivointiajan sisällä, ulkokahvan* valaistuksen ja sisävalaistuksen toiminta-aikaa pidennetään.
Hätäjarruvalot (s. 158)
1.
Sulkekaa auto.
Vilkkujen käyttö (s. 155)
2.
Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
3.
Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoiduttua kuljettajan näytön symboli, positiovalot, ulkokahvan valaistus* ja numerokilven valaistus palavat.
Aika, jonka saattovalot palavat, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 149)
Toiminto voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 149)
Saattovalojen käyttäminen (s. 159)
Etäavaimella (s. 241)
Turvavalaistus (s. 159)
* Valinnais-/lisävaruste. 159
VALAISTUS
Sisävalaistus
Sisustuksessa on useita erityyppisiä, ajokokemusta parantavia valoja. Muun muassa lukuvalot,
käsinekotelon valaistus ja maavalaistus.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää
ja sammuttaa manuaalisesti vähintään 5 minuutin
kuluttua siitä, kun:
•
auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole
käynnistetty.
Etumainen kattovalaistus
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Taempi kattovalaistus*
Lukuvalo, oikea puoli
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään
myös matkustamovalaistuksena.
Lukuvalot
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät
tai sammuvat, kun kyseistä painiketta kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään
pitämällä painiketta painettuna.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa
olevaa painiketta.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Kun automatiikka on aktivoitu, painikkeen merkkivalo palaa ja
matkustamovalaistus syttyy ja sammuu alla kuvatulla tavalla.
Lukuvalot takaistuimen yläpuolella.
Matkustamovalaistus:
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
160
•
syttyy, kun auton lukitus avataan ja kun auto
sammutetaan
•
sammuu, kun auto käynnistetään ja kun se
lukitaan
•
syttyy ja sammuu, kun jokin sivuovi avataan
tai suljetaan
•
jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin
sivuovi on auki.
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi
valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla
lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
Aurinkosuojan peilin valaistus*
Peilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Maavalaistus*
Maavalaistus syttyy tai sammuu, kun vastaava ovi
avataan tai suljetaan.
Valaistus kuormatilassa
Kuormatilan valaistus syttyy tai sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Ovien säilytyslokeroiden valot
Sisävalaistuksen säätäminen
Ovien säilytyslokeroiden valot syttyvät avattaessa
ovet ja sammuvat lukittaessa auto. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa
olevan säätöpyörän avulla.
Auton valaistus syttyy eri tavalla jännitetilasta riippuen. Sisävalaistusta voidaan säätää kojelaudan
säätöpyörällä ja joitakin valaistustoimintoja myös
keskinäytön kautta.
Tunnelikonsolin etummaisen
mukinpitimen valo
Kojelaudan säätöpyörällä
ohjauspyörän vasemmalla puolella säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen,
ympäröivän valon ja tunnelmavalaistuksen* voimakkuutta
Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun auton
lukitus avataan, ja se sammuu kun auto lukitaan.
Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Sisävalaistuksen säätäminen (s. 161)
Ympäröivän koristevalaistuksen
säätäminen
Valokatkaisimet (s. 148)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus Sisävalot.
3.
Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
Jännitetilat (s. 430)
Matkustamon sisusta (s. 590)
Koristevalaistus
Ympäröivä valo syttyy avattaessa ovet ja sammuu
lukittaessa auto. Koristevalaistuksen voimakkuutta voidaan säätää keskinäytössä ja myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Tunnelmavalot*
Auto on varustettu valodiodeilla, jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä valaistus
palaa, kun auto on käynnissä. Tunnelmavalaistusta voidaan säätää keskinäytössä ja myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Valot ja
•
Kohdassa Tunnelmavalon voimakkuus,
valitkaa joko Pois, Alhainen tai
Voimakas.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa
joko Alennettu tai Täysi.
Tunnelmavalaistuksen säätäminen*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka
mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä
valaistus palaa, kun auto on käynnissä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 161
VALAISTUS
||
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan ja Värin
mukaan valojen värin muuttamiseksi.
Valittaessa Lämpötilan mukaan valo muuttuu asetetun matkustamon lämpötilan
mukaan.
Kohdassa Värin mukaan voidaan käyttää
lisäsäätöihin aliluokkaa Teemavärit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
162
Sisävalaistus (s. 160)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 149)
Jännitetilat (s. 430)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunat, lasit ja peilit
•
Autossa on säätimet ikkunoita, laseja ja peilejä
varten. Jotkut auton lasit on vahvistettu laminoimalla.
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 221)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 223)
Kaikissa sähkökäyttöisissä ikkunoissa ja aurinkosuojissa* on puristumissuoja, joka laukeaa, jos
avautumisen tai sulkeutumisen tiellä on jokin
este.
Laminoitu lasi
Tuulilasi on laminoitua lasia, ja joihinkin muihin
lasipintoihin on saatavana lisävarusteena laminoitu lasi. Laminoitu lasi on vahvistettua, mikä
antaa paremman murtosuojan ja parantaa matkustamon äänieristystä.
Myös panoraamakatossa* on laminoitua lasia.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua1/>
Kohdatessaan esteen liike pysähtyy, jonka jälkeen se palaa automaattisesti takaisinpäin noin
50 mm:n (n. 2 tuuman) päähän esteestä (tai täyteen tuuletusasentoon).
Puristumissuoja voidaan ohittaa, jos sulkeutuminen keskeytyy esim. jään muodostumisen takia,
painamalla säädintä jatkuvasti samaan suuntaan.
Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
1
164
VAROITUS
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 164)
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Panoraamakatto* (s. 170)
Ikkunannostimet (s. 165)
Taustapeilit (s. 167)
Head-up-näyttö* (s. 138)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 174)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 165)
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 166)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 177)
Panoraamakatto* (s. 170)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Puristumissuojan
palauttamismenettely
Jos ikkunannostimien sähkötoiminnoissa esiintyy
ongelma, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
Ikkunannostimet
VAROITUS
Ikkunannostimia käytetään kyseisen oven säätimillä. Kuljettajan ovessa on säätimet kaikkien
ikkunoiden käyttämistä ja myös lapsilukkojen aktivointia varten.
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
Jos ongelmat eivät poistu tai jos ne koskevat
panoraamakattoa tai kattoluukkua, kääntykää korjaamon puoleen2.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
VAROITUS
Ikkunannostimen palauttaminen
1. Aloitettaessa ikkunan on oltava suljettuna.
2.
Siirtäkää ikkunannostimen säädintä manuaalisessa tilassa kolme kertaa ylöspäin suljettua
asentoa kohti.
> Järjestelmä alustetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 164)
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 166)
2
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Sähkötoiminen lapsilukko*, joka poistaa
takaovien säätimet käytöstä, jotta ovia tai
ikkunoita ei voida avata auton sisältä käsin.
Takaikkunoiden säätimet.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 166)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 164)
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 165)
Etuikkunoiden säätimet.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla
palauttamismenettelyä.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste. 165
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunannostimien käyttö
VAROITUS
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta.
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan
etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella*
ovenkahvaa käyttäen.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla
palauttamismenettelyä.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä,
kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata
hieman myös etuovien ikkunoita.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö automatiikalla. Siirtäkää jokin säätimistä ylös- tai alaspäin ääriasentoonsa ja
vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla I tai II. Moottorin sammuttamisen
jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun
jälkeenkin - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen. Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan
käyttää.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
166
HUOM
Käyttö ilman automatiikkaa. Siirtäkää jotain
säädintä hieman ylös- tai alaspäin. Ikkunannostimet liikkuvat ylös- tai alaspäin niin
kauan kuin säädintä pidetään paikallaan.
Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (n. 112 mph), mutta ne
voidaan sulkea.
Liikennesääntöjen noudattaminen on aina
kuljettajan vastuulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ikkunannostimet (s. 165)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 164)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 165)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 265)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 243)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taustapeilit
•
Sisä- ja ulkotaustapeilien tarkoitus on tarjota kuljettajalle parempi näkymä taakse.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
Taustapeilien himmennyksen
säätäminen
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 223)
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeileistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmennä
takaa tulevat valot, jos ne häiritsevät.
Sisätaustapeili
Sisätaustapeiliä säädetään yksinkertaisesti kääntämällä sitä käsin. Sisätaustapeilissä voi olla
HomeLink*, automaattinen himmennys* ja kompassi*.
Manuaalinen himmennys
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä.
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
Molemmat peilit ovat kaarevia hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat näyttää
olevan kauempana kuin ne todellisuudessa
ovat.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Myös automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan yhdistää
sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HomeLink®*
•
•
•
Kompassi* (s. 497)
•
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 168)
(s. 494)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 167)
Manuaalisen himmennyksen säädin.
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2.
Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattisella himmennyksellä varustetussa
peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen säädintä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 167
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti. Automaattinen himmennys on aina toiminnassa ajon aikana, paitsi
jos peruutusvaihde on valittu.
Jotta ulkotaustapeileissä voi olla automaattinen
himmennys, sen on oltava myös sisätaustapeilissä.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit,
häikäisysuojat tai esineet istuimella tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten, että niihin ei
pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennys ei
muutu välittömästi, vaan muutos tapahtuu
vähitellen.
Himmennyksen herkkyys vaikuttaa sekä sisä- että
ulkotaustapeileihin.
Himmennyksen herkkyyden muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai
Vaalea.
Jotta näkymä taaksepäin on parempi, ulkotaustapeilit voidaan säätää kuljettajan toiveiden mukaisesti. Automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan myös yhdistää sähkötoimisen istuimen*
muistitoimintopainikkeisiin.
Ulkotaustapeilien säätimien
käyttäminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 167)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 168)
Peilit ja
Sisätaustapeilissä on kaksi tunnistinta, eteenpäin
suunnattu ja taaksepäin suunnattu, jotka toimivat
yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja
poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu tunnistin
havaitsee ympäröivän valon, kun taas taaksepäin
suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
168
Ulkotaustapeilien kääntäminen
Ulkotaustapeilien säätimet.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Jännitetilan on
oltava vähintään I.
1.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin
tai painiketta R oikean taustapeilin osalta.
Painikkeessa oleva valo palaa.
2.
Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
3.
Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Taustapeilien kääntäminen sisään
sähkötoimisesti*
Kääntäminen pysäköitäessä3
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään.
–
1.
Painakaa yhtä aikaa painikkeita L ja R.
2.
Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Huomatkaa, että painiketta on ehkä painettava
kahdesti riippuen siitä, oliko se jo esivalittu. Kun
taustapeili on käännetty alas, painike vilkkuu. Kolmen sekunnin kuluttua peruutusvaihteen kytkemisestä pois päältä taustapeili lähtee palaamaan
automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, jonka
se saavuttaa noin 8 sekunnissa.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja
R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen* toimisi oikein.
1.
Kääntäkää peilit autoa vasten painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti.
2.
Kääntäkää ne jälleen ulos painamalla yhtä
aikaa painikkeita L ja R.
3.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
3.
Taustapeiliä voidaan kääntää alaspäin, jotta kuljettaja pystyy esimerkiksi näkemään tien reunan
pysäköidessään.
Automaattinen kääntäminen
pysäköitäessä3
Tätä asetusta käytettäessä taustapeilit käännetään automaattisesti alas valittaessa peruutusvaihde. Alaskäännetty asento on esiasetettu eikä
sitä voi säätää. Taustapeili voidaan palauttaa suoraan alkuperäiseen asentoonsa painamalla painiketta L tai R kaksi kertaa.
Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi
taustapeileistä halutaan kääntää.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti sisään/ulos.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Peilit ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 167)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 167)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 223)
Peilit ja
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
3 Vain
yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste. 169
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakatto*
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon.
Etumainen voidaan avata pystysuoraan takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (aukiasento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Panoraamakattoon kuuluvat tuulenohjain ja aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta
ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
TÄRKEÄÄ
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä.
170
Ilmanohjain
TÄRKEÄÄ
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
•
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa I tai II.
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat
eivät naarmuunnu eivätkä listat vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos se
on jäätynyt kiinni.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakaton käyttö* (s. 171)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 173)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 164)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 265)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 243)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakaton käyttö*
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattopaneelin säätimellä ja niissä on molemmissa
puristumissuoja.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
•
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat
eivät naarmuunnu eivätkä listat vaurioidu.
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos se
on jäätynyt kiinni.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa I tai II.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
myös silloin, jos katon säädintä käytetään päinvastaiseen suuntaan meneillään olevan liikkeen
suuntaan nähden.
Panoraamakatossa ja aurinkoverhossa on myös
puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on
ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
HUOM
Manuaalisessa avauksessa aurinkoverhon täytyy olla täysin auki, ennen kuin panoraamakatto voidaan avata. Suljettaessa panoraamakaton on oltava täysin kiinni, ennen kuin
aurinkoverho voidaan sulkea kokonaan.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan
etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella*
ovenkahvaa käyttäen.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
4
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla
kiinni sulkemisen jälkeen.
Katon liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan käsinkäytössä tai kun lasi tulee mukavuus4-, enimmäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Sekä panoraamakaton että aurinkoverhon liike pysähtyy
Mukavuusasennossa tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 171
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Tuuletusasennon avaaminen ja
sulkeminen
Panoraamakaton avaaminen ja
sulkeminen kokonaan katon säätimellä
eteen-/alaspäin manuaalisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti painakaa säädintä taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Aurinkoverho seuraa automaattisesti mukana, jos
panoraamakatto suljetaan tuuletusasennosta.
Käyttäminen, automaattinen tila
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen: painakaa säädintä
taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
2.
3.
Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin kolmannen kerran taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt
172
Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja
vapauttakaa se.
3.
Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin kolmannen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
Käyttäminen, käsinkäyttötila
Avatkaa painamalla säädintä kerran ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä kerran alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, katon lasinen etuluukku nousee ylös takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni, kun tuuletusasento valitaan, se avautuu automaattisesti noin 50 mm
(noin 2 tuumaa).
2.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt
eteen-/alaspäin automaattisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö – nopea avaaminen tai
sulkeminen
Panoraamakatto ja aurinkoverho voidaan avata tai
sulkea samanaikaisesti:
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja
vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi kertaa
eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakatto* (s. 170)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 173)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 164)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 265)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 243)
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 243)
Tämä toiminto sulkee aurinkoverhon automaattisesti 15 minuutin kuluttua auton lukitsemisesta
auton ollessa pysäköitynä lämpimällä ilmalla. Toiminto laskee matkustamon lämpötilaa ja suojaa
auton verhoilua haalistumiselta.
Toiminto, joka on pois toiminnasta, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida tai deaktivoida keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen autom.
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
HUOM
Myös aurinkoverho sulkeutuu, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla
toiminnolla* ovenkahvasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 170)
Panoraamakaton käyttö* (s. 171)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 164)
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 265)
* Valinnais-/lisävaruste. 173
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Tihkupyyhintä
Pyyhkimiä ja huuhtelunestettä käytetään näkyvyyden sekä valonheitinten valokuvion parantamiseen.
Tuulilasinpyyhkimet puhdistavat tuulilasin.
Ohjauspylvään oikeanpuolisen vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä
on valittuna.
Huuhteluneste suoraan pyyhinsulista ja pyyhinsulkien lämmitys* parantavat näkyvyyttä.
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Tieto huuhtelunesteen täyttötarpeesta näytetään
kuljettajan näytössä, kun huuhtelunestettä on n. 1
litra (1 qt) jäljellä.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella
nopeudella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
174
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 175)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 177)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 178)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 176)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 178)
•
•
•
•
•
Jatkuva pyyhintä
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 660)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 659)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 658)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 174)
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet
kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois tuulija takalasista.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä sadetunnistimen herkkyyden ja
pyyhintävälin säätämistä varten.
TÄRKEÄÄ
Yksi pyyhkäisy
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin pitää olla
märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 175)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 178)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 177)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 174)
Sadetunnistimen käyttäminen
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 176)
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään ohjauspylvään oikean
vivun säätöpyörällä.
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 178)
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 660)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 659)
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnisti.
men painiketta
Jos vipua siirretään alaspäin, pyyhkimet tekevät
ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. Kun
säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Sadetunnistimen deaktivointi
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 658)
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetuntai siirtäkää vipu ylöspäin
nistinpainiketta
toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Sadetunnistimen painike
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti, kun
pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon. Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta
on poistuttu.
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään sadekuljettajan näytössä.
tunnistimen symboli
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai sähköjärjestelmän jännitetilassa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat
käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva symboli sammuu.
}}
175
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 177)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 178)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 174)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 176)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 178)
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 660)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 659)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 658)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 174)
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Muistitoiminnon aktivointi/deaktivointi
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista
aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta
tarvitse painaa aina käynnistettäessä auto:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3.
Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 175)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 178)
•
•
•
•
•
•
176
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 177)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 174)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 178)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 660)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 659)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 658)
•
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 174)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteiden käyttäminen
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia, kun
se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on tyhjä,
muutoin on olemassa vaara pumpun vaurioitumisesta.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite puhdistaa tuulilasin ja valonheittimet. Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteet käynnistetään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 660)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 659)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 658)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 174)
Valonheittimien huuhtelu*
Huuhtelunesteen säästämiseksi valonheittimet
huuhdellaan automaattisesti määritetyin aikavälein valonheitinten ollessa käytössä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra
(1 qt) ja ilmoitus Pesuneste Taso alhainen
Lisää nestettä näytetään kuljettajan näytössä
kanssa, huuhtelunesyhdessä symbolin
teen syöttö valonheittimiin katkaistaan. Siten priorisoidaan tuulilasin pesu ja näkyvyys sen läpi.
Valonheittimiä huuhdellaan ainoastaan kauko- tai
lähivalojen palaessa.
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä
pyyhkäisyjä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 175)
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 178)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 174)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 176)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 178)
* Valinnais-/lisävaruste. 177
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
–
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite puhdistavat
takalasin. Puhdistuksen aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen aktivointi
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 175)
1.
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 178)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 176)
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 174)
3.
•
•
•
•
•
•
Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
HUOM
Takalasinpyyhkimen moottori on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää moottorin,
jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii taas.
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
eteenpäin huuhtelun ja takalasin pyyhinnän
aloittamiseksi.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 177)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 660)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 659)
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella,
ei tapahdu muutosta.
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 658)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 174)
•
•
•
•
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa
nopeutta varten.
178
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 175)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 177)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 174)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 176)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 178)
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 660)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 659)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 658)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 174)
179
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Manuaalinen etuistuin
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin2.
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä
säätöpyörää.
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon
aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan
jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa*
pumppaamalla ylös/alas.1
Muuttakaa istuintyynyn pituutta* vetämällä
vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä kädellä
eteen-/taaksepäin.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys
ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asetusta
on muutettu.
1
2
182
•
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 185)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
Koskee vain kuljettajan istuinta.
Koskee nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea* säädetään eteen-/taaksepäin.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähkökäyttöinen* etuistuin
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea ja säätää
pituussuunnassa* ja selkäojan kallistusta voidaan
muuttaa. Ristiselän tukea* voidaan säätää ylös-/
alas-/eteen-/taaksepäin3.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu moottorin
olematta käynnissä. Istuinta voidaan säätää aina,
kun moottori on käynnissä. Säätöä voidaan tehdä
myös tietty aika moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 185)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
Säätäkää haluamanne istuma-asento etuistuimen
istuinosan säätimillä. Eri mukavuustoiminnot säädetään kääntämällä monitoimisäädintä4 ylös-/
alaspäin.
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
TÄRKEÄÄ
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine estää istuimen liikkumisen. Jos näin käy, poistakaa
esine ja siirtäkää istuinta sitten uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
3
4
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Kuvassa näkyy säädin autossa, jossa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*. Autoissa, joissa on kahteen
suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, ei ole käännettävää
monitoimisäädintä.
Autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä
ristiselän tuki*, kääntäkää monitoimisäädintä4
ylös-/alaspäin eri mukavuustoimintojen asettamiseksi. Autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, käyttäkää pyö-
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
Koskee nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea* säädetään eteen-/taaksepäin.
Ei autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 183
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
reää painiketta ristiselän tuen säätämiseksi
eteen-/taaksepäin.
||
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä
säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* asentojen tallentaminen
Sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien ja
head-up-näytön* asennot voidaan tallentaa muistipainikkeisiin.
Tallentakaa sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up-näytön* kaksi eri asentoa
muistipainikkeita käyttäen. Painikkeet sijaitsevat
joko toisen tai molempien* etuovien sisäpuolella.
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 185)
Asetuksen tallennuspainike M.
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
Muistipainike
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
•
184
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Muistipainike
Asennon tallentaminen
1.
Säätäkää istuin, ulkotaustapeilit ja head-up näyttö haluttuun asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
2.
Painakaa M-painiketta pitkään. Painikkeen
merkkivalo syttyy.
•
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
3.
Painakaa kolmen sekunnin kuluessa painiketta 1 tai 2 ja pitäkää sitä painettuna.
> Kun asento on tallennettu valitulle muistipainikkeelle, kuuluu äänisignaali ja merkkivalo M-painikkeessa sammuu.
•
•
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 168)
Jos mitään muistipainikkeista ei paineta kolmen
sekunnin kuluessa, M-painike sammuu eikä tallennusta tehdä.
Head-up-näytön* asetukset (s. 140)
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* tallennettujen asentojen
käyttäminen
Jos sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien
ja head-up-näytön* asennot on tallennettu, ne
voidaan aktivoida helposti muistipainikkeita käyttäen.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Istuin, taustapeilit tai head-up-näyttö on säädettävä uudelleen, ennen kuin uusi muisti voidaan
asettaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 185)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Etuovi auki
– Painakaa toista muistipainikkeista 1 ( ) ja
2 ( ) lyhyesti. Sähkökäyttöinen istuin, ulkotaustapeilit ja head-up -näyttö liikkuvat ja
pysähtyvät sitten asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 185
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Etuovi kiinni
– Pitäkää muistipainiketta 1 ( ) tai 2 ( )
painettuna kunnes istuin, ulkotaustapeilit ja
head-up -näyttö pysähtyvät asentoihin, jotka
on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön liike keskeytyvät.
VAROITUS
•
Koska etuistuimia voidaan säätää myös
sytytysvirran ollessa katkaistu, lapsia ei
saa koskaan jättää autoon ilman aikuisen
valvontaa.
•
Istuimen liike voidaan pysäyttää koska
tahansa painamalla jotain istuinsäätimen
painikkeista.
•
Älkää koskaan säätäkö istuinta ajaessanne.
•
Varmistakaa, että istuinten alla ei ole
mitään säätäessänne niitä.
•
•
•
•
•
•
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Etuistuimen hieronnan* asetukset
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 168)
Head-up-näytön* asetukset (s. 140)
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Hieronta-asetukset
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
• Päälle/Pois: Valitkaa Päälle/Pois hierontatoiminnon kytkemiseksi päälle/pois.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
186
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
•
Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on 5. Valitkaa väliltä Laajentuva, Kuvio,
Edistynyt, Ristiselkä ja Olkapää.
• Intensiteetti: Valitkaa väliltä Alhainen
Normaali ja Voimakas.
• Nopeus: Valitkaa väliltä Hidas Normaali ja
Nopea.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Hieronnan käynnistäminen uudelleen
Hierontatoiminto sammuu automaattisesti
20 minuutin kuluttua. Toiminto aktivoidaan uudelleen manuaalisesti.
–
Painakaa keskinäytössä Käyn. uud, jotta
valittu hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
> Hierontaohjelma käynnistyy uudelleen. Jos
mitään toimenpiteitä ei tehdä, viesti asettuu päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Etuistuimen hieronta-asetusten*
säätö
3.
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Etuistuimen hieronta-asetusten säätö
Etuistuimessa on hierontatoiminto selkänojassa.
Hieronnan hoitavat ilmatyynyt, jotka voivat hieroa
eri asetuksilla.
Hierontatoiminto voidaan aktivoida vain auton
moottorin ollessa käynnissä.
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Eri hierontatoiminnot valitaan joko suoraan
keskinäytössä tai siirtämällä kohdistinta
/
ylös-/alaspäin monitoimisäätimen yläalapainikkeella
. Muuttakaa valitun toiminnon asetusta suoraan keskinäytössä painamalla nuolia tai käyttämällä monitoimisääti/takapainiketta
.
men etu-
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 185)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 185)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
•
•
•
•
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä sääylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
dintä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
Valitkaa Hieronta istuimen asetusnäkymästä.
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
* Valinnais-/lisävaruste. 187
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden
säätäminen
Istuintyynyn pituuden säätö käsin
Valitusta varustetasosta riippuen istuintyynyn
pituus säädetään joko istuintyynyn sivussa sijaitsevalla monitoimisäätimellä* tai käsin istuintyynyn
etuosan säätimellä.
Istuintyynyn pituuden säätö
monitoimisäätimellä
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
Tyynyn säädin.
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istuinosan sivulle.
1.
2.
188
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä sääylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
dintä
tulee näkyviin keskinäytössä.
Valitkaa Pehm. jatke istuimen asetusnäkymästä.
•
Pidentäkää istuintyynyä painamalla nelisuuntapainikkeen
etuosaa.
•
Lyhentäkää istuintyynyä painamalla nelisuuntapainikkeen
takaosaa.
1.
Tarttukaa istuimen etupuolella olevaan kahja vetäkää ylöspäin.
vaan
2.
Säätäkää istuintyynyn pituus.
3.
Vapauttakaa kahva ja tarkistakaa, että tyyny
on lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 185)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen sivutuen* säätö
2.
Parantakaa etuistuimen mukavuutta säätämällä
selkänojan sivuja.
Valitkaa Sivutuet istuimen asetusnäkymästä.
•
painamalla neliLisätkää sivutukea
suuntapainikkeen etuosaa.
•
Vähentäkää sivutukea
painamalla nelisuuntapainikkeen takaosaa.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiseläntukea säädetään istuimen istuintyynyn
sivulla olevilla säätimillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Selkänojan sivuja voidaan säätää siten, että tukevat sivuilta. Asetusten muuttamiseksi voidaan
käyttää sekä monitoimisäädintä istuimessa että
keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Sivutuen säätämiseksi:
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä sitä
. Istuinasetusnäkymä tulee
ylös-/alaspäin
näkyviin keskinäytössä.
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 185)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
•
•
•
Monitoimisäädin, nelisuuntaisella ristiseläntuella* varustetuissa autoissa.
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
Säädin kahteen suuntaan säätyvällä ristiseläntuella*
varustetuissa autoissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 189
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Ristiselän tukea säädetään monitoimisäätimellä
autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, tai pyöreällä painikkeella autoissa,
joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän
tuki*. Säädin on sijoitettu istuimen istuinosan
sivulle. Valitusta varustelutasosta riippuen ristiseläntukea voidaan säätää eteen-/taaksepäin tai
ylös-/alaspäin (nelisuuntainen ristiseläntuki) tai
vain eteen-/taaksepäin (kaksisuuntainen ristiseläntuki).
Ristiseläntuen säätäminen
nelisuuntaisella ristiseläntuella
varustetussa autossa
1.
190
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä
ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
Valitkaa Ristiselkä istuimen asetusnäkymästä.
2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
/alas
Painakaa pyöreää painiketta ylös
ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
•
•
•
•
•
Lisätkää ristiselän tukea painamalla pai.
nikkeen etuosaa
•
•
Vähentäkää ristiselän tukea painamalla
painikkeen takaosaa
.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 185)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
•
Ristiseläntuen säätäminen
kaksisuuntaisella ristiseläntuella
varustetussa autossa
1.
Lisätkää ristiselän tukea painamalla pyöreän
painikkeen etuosaa
.
2.
Vähentäkää ristiselän tukea painamalla pyö.
reän painikkeen takaosaa
•
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan
istuimelta* (s. 191)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
•
•
•
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 186)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 189)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 189)
Toiminnon aktivointi
Toiminto aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä:
Painakaa painiketta Säädä
matkustajan istuin aktivoimiseksi
Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan
kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Matkustajan istuimen säätö
10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista
kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos
säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.
Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan
istuimessa olevilla säätimillä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 182)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 183)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 184)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen (s. 185)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 187)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 188)
* Valinnais-/lisävaruste. 191
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen selkänojan
kaataminen
Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen osaan.
Kumpikin osa voidaan kääntää erikseen alas.
VAROITUS
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
•
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne eivät
aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei siirretä vahingossa.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle
aiheutuu vaurioita.
192
TÄRKEÄÄ
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn on
oltava käännettynä alas ennen takaistuimen
selkänojan kaatamista.
Selkänojan kaataminen kuormatilan
painikkeilla
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää ylös
ennen istuimen kääntämistä.
Lastausluukun takaistuimella tulee olla suljettuna ennen kääntämistä.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen
ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.
Selkänojan kaataminen autossa, jossa
on elektronisesti ohjattu kaato*.
Jos autossa on takaistuimen elektroninen kaato,
istuin voidaan kaataa kuormatilassa olevia painikkeita käyttäen. Takaistuin voidaan kaataa myös
istuimen yläpinnalla olevia kahvoja käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että kukaan ei ole vaarassa jäädä
puristuksiin takaistuimen automaattisen kaatamisen yhteydessä. Koska tämä tapahtuu
automaattisesti painettaessa painiketta,
takaistuimella tai sen lähellä ei saa olla
ketään.
Jotta takaistuin voidaan kaataa, auton on oltava
paikallaan ja takaluukun on oltava auki. Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä eikä esineitä.
1.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
2.
Pitäkää painiketta painettuna kaatoa varten.
Painikkeisiin on merkitty L ja R vasemman ja
oikean selkänojan osan merkiksi.
3.
Selkänoja irtoaa lukituksesta. Ensin kaadetaan niskasuoja ja sitten automaattisesti selkänoja vaaka-asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Selkänojan kaataminen takaistuimen
kahvalla
Vetäkää selkänojan salpakahva ylös
ja
kääntäkää samalla selkänoja eteen. Niskatuen salpakahva vedetään automaattisesti
ylös, kun selkänoja kaadetaan. Salvan punainen merkki
ilmaisee, ettei selkänoja ole
enää lukittu.
HUOM
Kun selkänoja kaadetaan, niskasuoja voi osua
kyseisen istuimen istuintyynyyn. Säätäkää
kaadettavan istuimen niskasuojaa välttääksenne materiaalivauriot.
3.
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä
eikä esineitä.
Selkänoja irtoaa lukituksesta ja se on kaadettava manuaalisesti vaaka-asentoon.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
Selkänojan kääntäminen ylös
Kaatakaa takaistuimen vasen tai oikea puoli
vetämällä auton vasemman tai oikean takaistuinosan selkänojassa olevia kahvoja eteenpäin.
> Selkänoja irtoaa lukituksesta. Ensin kaadetaan niskasuoja ja sitten automaattisesti selkänoja vaaka-asentoon.
1.
Siirtäkää selkänojaa ylös-/taaksepäin.
2.
Painakaa selkänojaa, kunnes salpa lukittuu.
3.
Kääntäkää niskasuoja ylös manuaalisesti.
Selkänojan kaataminen käsin
Jos autossa on ainoastaan takaistuimen manuaalinen kaato, kaatakaa takaistuimen oikea tai
vasen puoli istuimen kahvaa käyttäen.
Selkänoja käännetään pystyasentoon käsin:
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä
eikä esineitä.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
}}
193
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
4.
Säätäkää keskipaikan niskasuoja tarvittaessa
ylös.
VAROITUS
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
Takaistuimen niskasuojan säätö
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin.
Keskipaikan niskasuojan säätäminen
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
Suojan siirtämiseksi alas pitää painiketta (ks.
kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun niskasuojaa
painetaan varovasti alas.
Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava
käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla
on matkustaja.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Takaistuimen niskasuojan säätö (s. 194)
Yksityinen lukitus (s. 277)
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
(s. 277)
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan
pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää pään koko takaosan. Työntäkää
sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa
asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään.
Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja
on säädettävä oikein hänen pituutensa
mukaan siten, että se peittää koko takaraivon,
jos mahdollista.
Takaistuimen ulompien niskasuojien
kääntäminen alas keskinäytön kautta*
Ulommat niskasuojat voidaan kääntää alas keskinäytön toimintonäkymässä. Niskasuoja voidaan
kääntää alas jännitetilassa 0.
194
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen ulompien niskasuojien
kaataminen kahvoja käyttäen
Jos autossa on elektronisesti ohjattu takaistuimen kaatamistoiminto*, ulommat niskasuojat voidaan kaataa istuimen yläpinnan kahvoja käyttäen,
. Jos autossa ei ole elektronista kaaks. kuva
tamistoimintoa, ulkopaikkojen niskatuet käännetään käsin istuimen yläpinnalla olevaa sisempää
.
säädintä käyttäen, ks. kuva
Painakaa painiketta Niskatuen
taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Takaistuimen selkänojan kaataminen (s. 192)
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos
takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.
VAROITUS
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste. 195
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
Äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat äänitorvi ja säätimet mm.
kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
Ohjauslukko
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
auto esimerkiksi otetaan luvatta käyttöön. Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko aktivoituu hetken kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Ohjauslukko (s. 196)
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus avataan ulkopuolelta. Jos auto ei ole lukittuna, riittää,
että etäavain on sisällä matkustamossa ja auto
käynnistetään, jotta ohjauslukko poistuu käytöstä.
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin5.
•
•
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista varten automaattivaihteiston yhteydessä.
•
•
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 196)
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
Puheohjauksen säädin sekä valikkojen, ilmoitusten ja puhelimen käsittely.
5
196
Nopeudenrajoitin, Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
Ohjauspyörää voidaan säätää syvyys- ja korkeussuunnassa.
Ohjauspyörä säädetään eri tavalla riippuen siitä,
onko auto varustettu polviturvatyynyllä6 vai ei.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä. Ohjauspyörää ei
saa koskaan säätää ajon aikana.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta säätää.
Ohjauspyörän vastus säätyy auton nopeuden
mukaan, jotta kuljettajalle annetaan parempi
ohjaustuntuma.
6
Ohjauspyörän säätäminen polviturvatyynyllä
varustetussa autossa
Ohjauspyörän säätäminen autossa, jossa ei
ole polviturvatyynyä
Ohjauspyörän säätövipu.
Ohjauspyörän säätövipu.
1.
Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
1.
Vetäkää vipua taaksepäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3.
Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
3.
Työntäkää vipua takaisin eteenpäin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua
palauttaessanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjauslukko (s. 196)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 196)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö (s. 183)
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste. 197
ILMASTO
ILMASTO
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmastointivyöhykkeet
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen ja
ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa
kosteutta matkustamon ilmasta.
Auton ilmastovyöhykkeiden määrä ohjaa mahdollisuutta säätää matkustamon eri osien lämpötiloja.
4-vyöhykeilmasto*
2-vyöhykeilmasto
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään
keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä painikkeista.
Tiettyjä takaistuimen toimintoja voidaan säädellä
myös tunnelikonsolin takaosassa olevilla ilmastoinnin säätimillä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
200
4-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Ilmastointivyöhykkeet (s. 200)
4-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle ja
oikealle puolelle sekä etu- että takaistuimella.
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 201)
Koettu lämpötila (s. 201)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 202)
2-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköinti-ilmasto* (s. 228)
2-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle ja
oikealle puolelle.
•
Lämmitin* (s. 236)
Ilmanlaatu (s. 203)
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Ilmanjako (s. 205)
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Koettu lämpötila
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia, jotka
auttavat säätämään ilmastoa autossa.
Ilmastoinnin tunnistimet
Anturien sijainti
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä
tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila, ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms.
olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Interior Air Quality System* (s. 204)
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa
koetun lämpötilan, ei todellisen mukaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila voi erota
oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä,
vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin
yhteydessä.
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten painikkeiden luona keskikonsolissa.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
* Valinnais-/lisävaruste. 201
ILMASTO
Ilmastoinnin puheohjaus1
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim. lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista* tai puhaltimen tason muuttamisesta.
Painakaa
kyistä:
•
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia
varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Set temperature to X degrees" - asettaa
halutun lämpötilan.
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivoi/deaktivoi ikkunoiden ja taustapeilien
huurteenpoiston.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan
kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan
mukaan.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun
ilmavirtauksen.
•
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee
halutun ilmavirtauksen.
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi
ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
•
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa
puhaltimen tason asetukseen Max/Off.
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen*
tasoa yhdellä portaalla.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
1
202
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivoi/deaktivoi istuimen tuuletuksen*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - nostaa/laskee asetettua istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Puheääniohjaus (s. 141)
Puheohjauksen käyttö (s. 142)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 144)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanlaatu
Clean Zone*
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä
huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa
on korkea.
Clean Zone -toiminto tarkistaa ja ilmoittaa, täyttyvätkö kaikki hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa vai eivät.
•
•
Clean Zone ei ilmoita, onko ilmanlaatu hyvä,
vaan ainoastaan sen, täyttyvätkö hyvän ilmanlaadun edellytykset.
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja
miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
•
•
•
•
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa
ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa.
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita
ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Clean Zone* (s. 203)
Clean Zone Interior Package* (s. 204)
Interior Air Quality System* (s. 204)
Matkustamon suodatin (s. 205)
Onko ilmankierrätys pois toiminnasta.
HUOM
Materiaali matkustamossa
Ilmansuodattimen lisäksi myös järjestelmät Clean
Zone Interior Package* ja Interior Air Quality
System* auttavat pitämään ilman laadun matkustamossa korkeana.
Onko matkustamon puhallin aktivoitu.
Ilmanlaatu (s. 203)
Clean Zone Interior Package* (s. 204)
Interior Air Quality System* (s. 204)
Matkustamon suodatin (s. 205)
Ilmaisin näkyy ilmastointinäkymässä keskinäytössä.
Ilmaisin näkyy ilmastointirivissä, kun ilmastointinäkymä ei ole avattuna.
Jos edellytykset eivät täyty, teksti Clean Zone on
valkoinen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät, tekstin
väri vaihtuu siniseksi.
Seuraavat edellytykset tarkistetaan:
•
•
Ovatko kaikki ovet ja takaluukku kiinni.
•
Onko ilmanlaatujärjestelmä Interior Air
Quality System* aktivoitu.
Ovatko kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*
kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste. 203
ILMASTO
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista aineista.
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Se sisältää seuraavaa:
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
•
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa,
että puhallin käynnistyy avattaessa auton
lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän
tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta vanha.
Clean Zone Interior Package* (s. 204)
Matkustamon suodatin (s. 205)
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Ilmanlaatu (s. 203)
Clean Zone* (s. 203)
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Interior Air Quality System* (s. 204)
Matkustamon suodatin (s. 205)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
204
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 205)
Ilmanlaatu (s. 203)
Clean Zone* (s. 203)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja
deaktivointi
Ilmanlaatutunnistin kuuluu täysautomaattiseen
ilmanlaatujärjestelmään Interior Air Quality
System (IAQS).
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin
aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Matkustamon suodatin
Ilmanjako
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman usean
eri suuttimen kautta matkustamoon.
Matkustamon ilmansuodattimen vaihto
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
Jotta ilmastointi toimii tehokkaasti, suodatin on
vaihdettava tasaisin aikavälein. Noudattakaa
Volvon huolto-ohjelman suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen
useammin.
HUOM
Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä. Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Interior Air Quality System* (s. 204)
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin ollessa toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti.
Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata manuaalisesti.
Säädettävät tuuletussuuttimet
Jotkut auton tuuletussuuttimista ovat säädettäviä
eli ne voidaan avata/sulkea ja niistä tuleva ilmavirta suunnata haluttuun suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 203)
Clean Zone* (s. 203)
Clean Zone Interior Package* (s. 204)
Interior Air Quality System* (s. 204)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 205
ILMASTO
||
Ilmanjaon muuttaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa.
•
•
Ilmanjako (s. 205)
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 209)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 207)
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
2-vyöhykeilmasto - neljä suutinta on sijoitettu
kojelautaan ja yksi kumpaankin ovipilariin
etu- ja takaoven välille.
Tulee 4-vyöhykeilmastoinnin yhteydessä* kaksi takana tunnelikonsolin päällä.
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
Aiheeseen liittyvät tiedot
206
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja
keskikonsolissa
Ilmanjaon muuttaminen (s. 206)
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 207)
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 209)
2.
Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan
ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/
sammuvat.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
Tuuletussuuttimien avaaminen ja
sulkeminen
Tietyt tuuletussuuttimet matkustamossa voidaan
avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Etuistuimen ilmanvaihtosuutin:
Takaistuimen ilmanvaihtosuutin:
Suuntaamalla auton ulommat tuuletussuuttimet
sivuikkunoita kohti voidaan poistaa huuru ikkunoista.
Jos auton ulommat tuuletussuuttimet suunnataan
sisäänpäin, saadaan, lämpimässä säässä, miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Tuuletussuuttimen säätöpyörä2.
Ilmanvaihtosuuttimen säädin2.
–
Kääntäkää säädintä suuttimesta tulevan ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
–
Kääntäkää säätöpyörää suuttimesta tulevan
ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Mitä suurempi osa valkoisista viivoista säätöpyörässä näkyy, sitä suurempi ilmavirta.
Kun säätimen merkintä on pystysuorassa,
ilmavirtaus on suurimmillaan.
2
Kuva on kaaviomainen - suuttimen muoto vaihtelee sijainnista riippuen.
}}
207
ILMASTO
||
Tuuletussuuttimien suuntaus
Tuuletussuuttimen vipu2.
Siirtäkää vipua sivu-/korkeussuunnassa
suuttimesta tulevan ilmanvirran suuntaamiseksi.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
2
208
Ilmanjako (s. 205)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 206)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 209)
Kuva on kaaviomainen - suuttimen muoto vaihtelee sijainnista riippuen.
ILMASTO
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista
asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa
ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen taso saa
olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
}}
209
ILMASTO
||
210
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa.
Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty
ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä
ja kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa ja
tuuletussuuttimista lattialle.
Parantaa tasaisesti matkustusmukavuutta matkustamossa.
ILMASTO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 205)
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 206)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 207)
211
ILMASTO
Ilmastoinnin säätimet
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin
toimintojen lisäksi säätää myös muita pääilmaston toimintoja.
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskikonsolin fyysisillä painikkeilla, keskinäytössä ja tunnelikonsolissa takana olevilla ilmastointisäätimillä*.
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Keskinäytön ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia
ilmastotoimintoja.
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten. Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut ilmastoasetukset.
Keskinäytön ilmastonäkymä
Keskipainikkeen painallus ilmastorivillä antaa
pääsyn ilmastonäkymään.
Varustelutasosta riippuen ilmastointinäkymä voi
olla jaettu useisiin välilehtiin. Vaihtakaa välilehtiä
välillä pyyhkäisemällä vasemmalle/oikealla tai painamalla vastaavaa otsikkoa.
Max, Sähköinen, Takana - Ikkunoiden ja
taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
212
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmastoinnin säätimet tunnelikonsolissa
takana*
Ilmanjaon säätimet.
Puhaltimen säädin etuistuimelle (2-vyöhykeilmastossa on säädin yhteinen takaistuimen
kanssa).
AUTO – ilmastoinnin automaattisäätö.
Takailmasto*
Välilehdellä Takailmastointi voidaan säätää
kaikkia takaistuimen ilmastotoimintoja.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Takaistuimen puhaltimen säädin.
Takaistuimen lämpötilansäädin.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Ilmastointipaneelin lukitsemis-/lukituksen
avaamispainike.
Jos autoa ei ole varustettu takana tunnelikonsolin
päällä olevalla ilmastopaneelilla, mutta siinä on
takaistuimien sähkölämmitys*, ovat tämän säätämiseksi fyysiset painikkeet takana tunnelikonsolin
päällä.
Pysäköinti-ilmasto*
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
Ilmastointipaneelissa on näyttölukitus puhaltimen
nopeuden ja lämpötilan tahattomien muutosten
estämiseksi. Kun näyttö on lukittu, näytetään vain
istuinsäätimet* ja lukituksen avauspainike.
Toisen rivin ilmastointi - Takaistuimen lämmitys- ja ilmastointitoimintojen säätimet.
Takaistuimen puhaltimen säädin.
Takaistuimen lämpötilan säädin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 213
ILMASTO
||
Lukituksen avaamisen jälkeen myös puhaltimen
nopeutta ja lämpötilaa voidaan muuttaa ilmastointipaneelista ja kaikki valitut ilmastointiasetukset
voidaan näyttää. Näyttö lukittuu automaattisesti,
jos sitä ei ole käytetty vähään aikaan.
•
•
•
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle*
(s. 224)
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Lämpötilan synkronointi (s. 227)
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi (s. 228)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
214
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 214)
•
Sähkölämmitteisen takaistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 215)
•
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja deaktivointi (s. 217)
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi
ja deaktivointi (s. 217)
•
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi (s. 218)
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 219)
•
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi (s. 220)
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 221)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 223)
•
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
(s. 224)
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy
alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
Valitkaa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matkustajan
istuimen autom. lämmityksen taso kuljettajan ja matkustajan istuinten sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
4.
Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas
valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto
aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi etuistuimelta
käsin*
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
3.
Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 215)
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 214)
Istuinten sähkölämmityksen painikkeet ryhmässä
Takailmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 215
ILMASTO
||
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi takaistuimelta
käsin
4-vyöhykeilmasto*:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
2-vyöhykeilmasto:
Istuinlämmityksen osoitus ja säädin ilmastopaneelissa
takana tunnelikonsolin päällä.
–
Painikkeet istuinten sähkölämmitykselle takana tunnelikonsolin päällä.
–
216
Painakaa useita kertoja vasemman tai oikean
puolen fyysisiä takaistuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin päällä vaihtaaksenne neljän tason välillä: Pois,
Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painikkeen diodit näyttävät asetetun tason.
Painakaa useita kertoja vasemman tai oikean
puolen istuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa vaihtaaksenne neljän tason välillä: Pois,
Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa
esittää asetetun tason.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi
ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
Istuinten tuuletuksella voidaan esimerkiksi parantaa mukavuutta lämpimällä säällä.
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus
lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää matkustamon ilma on. Järjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuinten sähkölämmitystä
tai ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten
tuuletuksen painike on käytettävissä suoraan
ilmastointirivissä.
2.
Painakaa toistuvasti tuuletettujen istuinten
painiketta vaihtaaksenne neljän eri tason
välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän
ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen
avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä,
istuinten istuimien tuuletuksella, ohjauspyörän sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 217
ILMASTO
||
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso
ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 218)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Automaattisesti säädetyn
ilmastoinnin aktivointi
Kun ilmastoinnin automaattisäätö on aktivoitu,
useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattinen
käynnistys on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ohjauspyörän automaattisen
lämmityksen taso ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
4.
Automaattisen säädön painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas
valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto
aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
218
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi
ja deaktivointi (s. 217)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
2.
Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO.
•
Lyhyt painallus - ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan
automaattisesti.
Pitkä painallus – ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan
automaattisesti, lämpötilan ja puhaltimen
taso muutetaan vakioasetuksille: 22 °C
(72 °F) ja tasolle 3 (tasolle 2 takaistuimella3).
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy.
•
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen
ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton sisään
kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voidaan
muuttaa poistamatta automaattista ilmastointia toiminnasta. Automaattinen ilmastointi
poistuu toiminnasta, kun ilmanjakoa muutetaan manuaalisesti tai huurteenpoiston maksimiteho aktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
3
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Ilman uudelleenkierrätyksen aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi (s. 220)
Ilman uudelleenkierrätyksen painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Autot joissa on 4-vyöhykeilmasto*.
* Valinnais-/lisävaruste. 219
ILMASTO
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi
ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen
ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton sisään
kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja
jään saamiseksi nopeasti pois ikkunoista.
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu. Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike enimmäishuurteenpoiston nopeaa käyttöä varten.
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin keskinäytön ilmastointinäkymästä.
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne
kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
•
HUOM
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 219)
Painike keskikonsolissa.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
220
Painakaa painiketta.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi
ja deaktivointi keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan käyttää
nopeasti sähkölämmitteistä tuulilasia.
Enimmäishuurteenpoiston painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5 ja lämpötilan tasolle
HI.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
Painike keskikonsolissa.
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne
kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
•
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 221
ILMASTO
||
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi
ja deaktivointi keskinäytöstä
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
HUOM
Jos sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan,
kun Start/Stop-toiminto on pysäyttänyt moottorin automaattisesti, moottori käynnistyy
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tuulilasin sähkölämmityksen painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Sähköinen.
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena
olevalla kolmion muotoisella alueella ei ole
sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi
kestää pidempään.
222
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen
aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 222)
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Tuulilasin sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy,
jos on olemassa vaara, että ikkunan pintaan muodostuu jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy
pois automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Automaattinen tuulilasin
huurteenpoisto kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 221)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä
käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen
ikkunoista ja taustapeileistä.
Takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä
käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen
ikkunoista ja taustapeileistä.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen painike
ilmastonäkymässä.
On mahdollista asettaa, pitääkö takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen olla aktivoituna/deaktivoituna
käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys
käynnistyy, jos on olemassa vaara, että ikkunan
pintaan muodostuu jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy pois automaattisesti, kun ikkuna on
riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
1.
2.
Painakaa painiketta Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Automaattinen takalasin
huurteenpoisto takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan nopeasti
käyttää takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painike keskikonsolissa.
–
Painakaa painiketta.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 223)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 223)
223
ILMASTO
Puhaltimen tason säätö
etuistuimelle4
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että
puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka
puhallintaso on sama.
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti
säädetylle puhallintasolle etuistuinta varten.
Puhaltimen tason säätö
takaistuimelle*
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti
säädetylle puhallintasolle takaistuinta varten.
Takaistuimen puhaltimen tason säätö
etuistuimelta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
TÄRKEÄÄ
Jos puhallin on täysin sammutettuna, ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen vaaran.
4
224
Puhaltimen säätöpainikkeet välilehdellä Takailmastointi
ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
2.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
Takaistuimen puhaltimen taso voidaan sulkea
painamalla Toisen rivin ilmastointi.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Takaistuimen puhaltimen tason säätö
takaistuimelta
1.
HUOM
Puhaltimen tasoa takaistuimelle ei voi asettaa,
jos etuistuimen puhaltimen taso on tilassa
Off.
Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava
lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin
ilmastointipaneelissa.
Lämpötilan säätö etuistuimelle5
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan etuistuimen ilmastointivyöhykkeitä varten.
Takaistuimen puhaltimen taso voidaan kytkeä
pois toiminnasta vain keskinäytön ilmastointinäkymässä.
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että
puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka
puhallintaso on sama.
Puhaltimen säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
2.
5
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Lämpötilapainike ilmastointirivissä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä
säätimen avaamiseksi.
}}
225
ILMASTO
Lämpötilan säätö takaistuimelle*
||
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan takaistuimen ilmastointivyöhykkeitä varten.
Takaistuimen lämpötilan säätäminen
etuistuimelta käsin
Lämpötilansäädin.
Lämpötilansäädin.
2.
3.
Säätäkää lämpötilaa joko:
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle, tai
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
•
HUOM
Säätäkää lämpötilaa:
•
•
Lämpötilapainikkeet välilehdellä Takailmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
2.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta säätimen avaamiseksi.
Takaistuimen lämpötilan säätäminen
takaistuimelta käsin
1.
Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava
lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin
ilmastointipaneelissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
226
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Lämpötilan synkronointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Auton eri ilmastovyöhykkeiden lämpötila voidaan
synkronoida kuljettajan puolelle säädetyn lämpötilan kanssa.
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Lämpötilansäädin ilmastointipaneelissa tunnelikonsolin
takaosassa.
2.
Painakaa vasemman tai oikean puolen </>painikkeita tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa lämpötilan laskemiseksi/nostamiseksi
vaiheittain.
> Lämpötila muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun lämpötilan.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen
avaamiseksi.
2.
Painakaa painiketta Synkronoi lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun
lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli
esitetään lämpötilapainikkeen yhteydessä.
Synkronointi päättyy painettaessa uudelleen
Synkronoi lämpötila tai muutettaessa jonkin
muun kuin kuljettajan ilmastovyöhykkeen lämpötila-asetuksia.
227
ILMASTO
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
HUOM
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan
ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun
puhaltimen säädin on asennossa Off.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköinti-ilmasto*
Pysäköinti-ilmastointi on yhteisnimi eri toiminnoille, jotka parantavat matkustamon ilmastoa
auton ollessa pysäköity. Näihin toimintoihin kuuluu esim. esi-ilmastointi.
Ilmastoinnin säätimet (s. 212)
Ilmastointipainike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite
ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.
HUOM
Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmä
toimii optimaalisesti.
228
Pysäköinti-ilmastointiin kuuluvia toimintoja ohjataan välilehdeltä Pysäköinti-ilmastointi keskinäytön ilmastointinäkymässä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Esi-ilmastointi* (s. 229)
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä* (s. 233)
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten* (s. 235)
Esi-ilmastointi*
Auton esi-ilmastointi ennen liikkeellelähtöä voi
vähentää kulumista ja energiantarvetta ajon
aikana.
Esi-ilmastointi on mahdollista suorakäynnistää tai
asettaa ajastimen kautta.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Pysäköintilämmitin* lämmittää matkustamon
kylmässä säässä mukavuuslämpötilaan ja
lämmittää myös moottorin.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä
säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja
sammuttaminen
Esi-ilmastointi lämmittää* matkustamoa ja moottoria tai tuulettaa matkustamoa ennen liikkeellelähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.
Käynnistäminen ja sulkeminen autosta
HUOM
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii
saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 228)
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 229)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 230)
Esi-ilmastointipainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi
ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa painiketta Esiasetukset.
> Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 229
ILMASTO
||
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
•
•
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös auton
etäkäynnistystoiminnolla (Engine Remote Start –
ERS)6 Volvo On Call* -sovelluksen kautta.
Ajastin voidaan asettaa siten, että esi-ilmastointi
on valmis ennalta asetettuna ajankohtana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ajastin voi käsitellä jopa 8 eri asetusta:
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 228)
Esi-ilmastointi* (s. 229)
•
•
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 230)
Yksittäinen ajankohta yksittäisenä päivänä
Yksi ajankohta yhtenä tai useampana viikonpäivänä, toistolla tai ilman.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 229)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 232)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen*
(s. 233)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen
ja muokkaaminen (s. 231)
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Käynnistys sovelluksesta*
Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä laitteesta, jossa
on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää* matkustamon mukavuuslämpötilaan tai
tuulettaa matkustamoa puhaltamalla ilmaa ulkopuolelta.
6
230
Tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
4.
Painakaa Päiväys ajankohdan asettamiseksi
yksittäiselle päivämäärälle.
Esi-ilmastoinnin ajastin voi käsitellä jopa 8 aikaasetusta.
Painakaa Päivät ajankohdan asettamiseksi
yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.
Aika-asetuksen lisääminen
Päivät: Aktivoikaa/deaktivoikaa toisto tekemällä merkintä ruutuun Toista viikoittain tai
poistamalla se.
5.
Aika-asetuksen lisäyspainike välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa painiketta Lisää ajastin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
HUOM
Ei ole mahdollista lisätä aika-asetusta, jos
ajastimelle jo on 8 asetusta. Poistakaa yksi
aika-asetus voidaksenne lisätä uuden.
7.
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Päiväys: Valitkaa päivämäärä esi-ilmastoinnille selaamalla nuolilla päivämääräluettelossa.
Päivät: Valitkaa viikonpäivät esi-ilmastoa varten painamalla viikonpäivien painikkeita.
6.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
Asettakaa selaamalla nuolilla kellossa ajankohta, jolloin esi-ilmastoinnin pitää olla valmis.
Painakaa Vahvista aika-asetuksen lisäämiseksi.
> Aika-asetus lisätään luetteloon ja aktivoidaan.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aika-asetuksen muokkaaminen
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa aika-asetusta, jota halutaan muuttaa.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4.
Tehkää aika-asetuksen muutokset samaan
tapaan kuin edellä kohdassa "Aika-asetuksen lisääminen".
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 231
ILMASTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 229)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 230)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 232)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
Esi-ilmastoinnin ajastimen aika-asetus voidaan
aktivoida tai deaktivoida tarpeen mukaan.
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen*
(s. 233)
232
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Aktivoikaa/deaktivoikaa aika-asetus painamalla ajastimen painiketta asetuksen oikealla
puolella.
> Aika-asetus aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Ajastinpainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
1.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 229)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 230)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen
ja muokkaaminen (s. 231)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen*
(s. 233)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen*
Esi-ilmastoinnin aika-asetus, jota ei enää tarvita,
voidaan poistaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 229)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 230)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen
ja muokkaaminen (s. 231)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 232)
Ilmastointimukavuus
pysäköitäessä*
Olotilaa auton matkustamossa voidaan ylläpitää
pysäköitäessä, esim. jos moottori pitää sammuttaa, mutta kuljettaja tai matkustaja jää istumaan
autoon haluten säilyttää ilmastomukavuuden.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen on mahdollista
suorakäynnistää.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Moottorin jäännöslämpö lämmittää matkustamon kylmällä säällä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä
säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
Painike luettelon muokkaamista / aika-asetuksen poistamista varten välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa painiketta Muokkaa luetteloa.
4.
Painakaa luettelon oikealla puolella olevaa
poistokuvaketta.
> Kuvake muuttuu tekstiksi Poista.
5.
Painakaa Poista vahvistaaksenne.
> Aika-asetus poistuu luettelosta.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 228)
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja
sammuttaminen pysäköitäessä* (s. 234)
* Valinnais-/lisävaruste. 233
ILMASTO
Ilmastointimukavuuden
käynnistäminen ja sammuttaminen
pysäköitäessä*
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi
käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei riitä
matkustamon ilmaston ylläpitämiseen tai jos
ulkolämpötila on yli n. 20 °C (68 °F).
Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä* (s. 233)
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen painike välilehdellä
Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
234
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa painiketta Säilytä
ilmastointimukavuus.
> Ilmastomukavuuden säilyttäminen käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten*
Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Pysäköinti-ilmastointia koskevat ilmoitukset voidaan näyttää myös laitteessa, jossa on Volvo On
Call* -sovellus.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmasto ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Pysäköinti-ilmastointi
Tilapäisesti ei käytettävissä
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, poltto- ainetta liian
vähän
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, varaustaso liian heikko
Pysäköinti-ilmastointi
Rajoitettu, varaustaso liian heikko
A
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa,
tämä symboli palaa kuljettajan näytössä.
Pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti toimi. Jos ongelma esiintyy pitemmän aikaa, ottakaa yhteyttä
korjaamoonA toiminnon tarkastamista varten.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun polttoainemäärä on liian pieni pysäköintilämmittimen*
käynnistämiseksi. Täyttäkää auton polttoainesäiliö.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun käynnistysakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen* käynnistämiseksi. Käynnistäkää moottori.
Pysäköinti-ilmastoinnin käyntiaika on rajoitettu, jotta käynnistysakun latausaste ei laske liian alas.
Käynnistäkää moottori.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 228)
* Valinnais-/lisävaruste. 235
ILMASTO
Lämmitin*
Polttoaine ja tankkaus
VAROITUS
Lämmitin auttaa moottoria ja matkustamoa saavuttamaan oikean lämpötilan ennen ajoa ja sen
aikana.
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa
polttoainekäyttöinen lämmitin ennen tankkauksen aloittamista.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä,
että lämmitin on kytketty pois toiminnasta. Sen toimiessa pysäköintilämmittimenä tämä symboli palaa.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
matkustamoa ja moottoria, kun pysäköintiilmastoinnin esi-ilmastointi on aktivoitu.
•
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Lämmitin on polttoainekäyttöinen ja se on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Akku ja lataaminen
Auton käynnistysakku käyttää lämmitintä. Jos
käynnistysakun lataustaso on liian alhainen, lämmitin sammuu automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitustarra säiliön luukussa.
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 200)
Pysäköintilämmitin* (s. 237)
Lisälämmitin* (s. 238)
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta
polttoainesäiliöstä.
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, keulan
tulee olla alamäen suuntaan, jotta polttoaineen
syöttö lämmittimeen toimisi häiriöittä.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä pitää
käyttää.
HUOM
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän
korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
236
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Pysäköintilämmitin*
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon ja
moottorin tarvittaessa ennen liikkeellelähtöä, jos
auton esi-ilmastointi on aktivoitu.
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa,
tämä symboli palaa kuljettajan näytössä.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos
esi-ilmastointi* on aktivoitu ja matkustamo on
lämmitettävä.
HUOM
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
Usein toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa akun
purkautumiseen, josta seuraa käynnistymisvaikeuksia.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Varmistaaksenne, että akkuun latautuu yhtä
paljon energiaa kuin mitä pysäköintilämmitin
käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä kauan kuin
lämmitintä käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti käytössä. Pysäköintilämmitintä käytetään enintään 40 minuuttia kullakin kerralla.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Varmistakaa, että käynnistysakun varausaste
on riittävän korkea, jos pysäköintilämmitintä
pitää käyttää.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen
paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia ääniä, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa
pysäköintilämmittimen varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun korjausta varten.
Se sammuu automaattisesti, kun esisäädetty
ajastimen aika tai lämmittimen maksimi käyntiaika
on saavutettu, tai jos auto käynnistetään.
Lämmittimen enimmäiskäyttöaika on 40 minuuttia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitin* (s. 236)
Lisälämmitin* (s. 238)
* Valinnais-/lisävaruste. 237
ILMASTO
Lisälämmitin*
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa
ja moottoria ajon aikana.
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa
ja moottoria ajon aikana.
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/deaktivoitu.
1.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
HUOM
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lisälämmitintä pitää
käyttää.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisälämmitin* (s. 238)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
238
Lämmitin* (s. 236)
Pysäköintilämmitin* (s. 237)
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi (s. 238)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitusilmaisin
Lukko- ja hälytysilmaisin
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen tai lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.
Lukituspainikkeiden merkkivalot
Etuovi
Ulkopuolinen osoitus
Lukitseminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit1 kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa samalla
kun ulkotaustapeilit kääntyvät ulospäin1.
Jotta auton voidaan osoittaa olevan lukittu, kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on oltava suljettuina. Jos lukitseminen tapahtuu vain kuljettajan oven ollessa lukittuna2, lukitseminen tapahtuu, mutta se vahvistetaan suuntavilkuilla vasta,
kun kaikki ovet, takaluukku ja konepelti on suljettu.
1
2
240
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa näyttää lukkojärjestelmän tilan.
Pitkä vilkutus ilmoittaa auton lukitsemisesta.
Auton lukitustila osoitetaan lyhyinä sykkivinä vilkkumisina.
Muu osoitus
Saattovalo- ja turvavalaistustoiminnot ilmoittavat
myös lukitsemisesta ja lukituksen avaamisesta.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu. Jos jokin
ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
Ei koske autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaovessa*
Lukitsemisosoituksen asetus
Etäavaimella
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita, miten
auto vahvistaa lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.
Etäavain lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun ja avaa niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa, jotta auto voidaan käynnistää.
Lukitusvahvistus:
1.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Painamalla Näkyvä lukituksen palaute
voitte valita, milloin auton tulee antaa näkyvä
vastaus (Lukitse, Avaa lukitus,
Molemmat), tai sulkea toiminnon.
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin
oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu,
mutta muut palavat edelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
1.
2.
3.
Saattovalojen käyttäminen (s. 159)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
•
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Peilit ja
Aktivoikaa tai sulkekaa toiminto valitsemalla
Peilien taitto lukittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
3
Lukitus.
Ilmoitus käännettävillä taustapeileillä*:
Lukitsemisosoituksen asetus (s. 241)
Turvavalaistus (s. 159)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Lukitusilmaisin (s. 240)
Etäavain3, vasemmalla, ja painikkeeton avain (Key Tag)*,
oikealla.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä,
koska vakiomallinen auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start).
Avaimen pitää olla matkustamon etuosassa, esim.
kuljettajan taskussa tai sijoitettuna tunnelikonsolin mukinpitimeen auton käynnistyksen mahdollistamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 241
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lisävarusteena on saatavana myös ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun avaimeton
lukitseminen ja lukituksen avaaminen (Passive
Entry*). Tällöin avaimen käyttöetäisyys ulottuu
kuljettajan ovesta säteeltään n. 1,5 metriä
(5 jalkaa) olevan puoliympyrän sisälle ja n. 1 m:n
(3 jalan) etäisyydelle takaluukusta.
Etäavaimen painikkeet
Avaimettoman käynnistyksen ollessa yhdessä
avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen avaamisen kanssa voidaan etäavain sijoittaa mihin
tahansa matkustamossa tai kuormatilassa säilyttäen auton käynnistystoiminto.
Jokainen auton mukana toimitettavista etäavaimista voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin, joka
sisältää ainutkertaisia asetuksia autoa varten.
Käytettäessä avainta, johon on yhdistetty tietty
profiili, auton asetuksia muutetaan kyseisen profiilin mukaan.
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla puolella ja kolme oikealla3.
Painikkeeton avain (Key Tag)
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustettujen autojen mukana tulee
vähän pienempi, kevyempi ja painikkeeton avain
(Key Tag). Se toimii avaimettoman käynnistyksen
sekä lukitsemisen ja lukituksen avaamisen suhteen samalla tavalla kuin tavallinen etäavain.
Avain on vesitiivis n. 10 metrin (30 jalan) syvyyteen asti enintään 60 minuutin ajan. Siinä ei ole
irrotettavaa avainliuskaa eikä sen paristoa voida
vaihtaa.
3
242
Lukitseminen – Painikkeen painalluksella
lukitaan ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön
luukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan.
Pidempi painallus sulkee kaikki ikkunat ja
panoraamakaton* samanaikaisesti.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, takaluukku avautuu automaattisesti
pitkän painalluksen yhteydessä. Takaluukun
sulkeminen tapahtuu tällöin myös pitkällä
painalluksella – varoitusääni kuuluu.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3
sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se on ollut aktivoituna vähintään
5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja panoraamakatto* tehdään virrattomiksi ottamalla etäavain aina mukaan, kun
poistutte autosta.
Lukituksen avaaminen – Painikkeen painalluksella avataan ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitus samalla, kun
hälytin poistetaan valmiustilasta.
Pitempi painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Tätä tuuletustoimintoa voidaan
käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta
autoon.
•
•
Autoon jätetty etäavain tai Key Tag -avain
poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja
hälytyslaite kytketään valmiustilaan
muulla käyvällä avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta.
Deaktivoitu avain aktivoidaan uudelleen,
kun auton lukitus avataan.
Autoon jätetty Red Key deaktivoidaan
myös silloin, kun auto lukitaan Volvo On
Call -palvelun kautta, ja se aktivoidaan
uudelleen, kun auton lukitus avataan
Volvo On Call -palvelun kautta tai avaimen avauspainikkeella.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen
avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
HUOM
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa lukituksen avaamiseen ja asettakaa sen jälkeen avain mukinpitimen
varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi.
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen etäavaimella
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitseminen ja
lukituksen avaaminen tapahtua samanaikaisesti.
HUOM
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole
muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos
mukinpitimessä on lähekkäin useita auton
avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 243)
•
•
•
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 246)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 247)
Irrotettava avainliuska (s. 252)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 254)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 134)
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden
tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla
vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 243
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lukitseminen etäavaimella
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta
autoon.
Etäavain4.
–
Lukitkaa painamalla etäavaimen
ketta.
-paini-
Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan
oven on oltava kiinni5. Jos jokin muista ovista tai
takaluukku on auki, se lukitaan ja hälytys aktivoidaan* vasta suljettaessa. Hälytyksen liikeanturi*
aktivoituu, kun kaikki ovet ja takaluukku ovat
kiinni ja lukossa.
4
5
6
244
•
Autoon jätetty etäavain tai Key Tag -avain
poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja
hälytyslaite kytketään valmiustilaan
muulla käyvällä avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta.
Deaktivoitu avain aktivoidaan uudelleen,
kun auton lukitus avataan.
•
Autoon jätetty Red Key deaktivoidaan
myös silloin, kun auto lukitaan Volvo On
Call -palvelun kautta, ja se aktivoidaan
uudelleen, kun auton lukitus avataan
Volvo On Call -palvelun kautta tai avaimen avauspainikkeella.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä auki,
varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja autoa lukittaessa6.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
–
Avatkaa lukitus painamalla etäavaimen
painiketta.
-
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Kun etäavain ei toimi
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Jos lukitseminen tai lukituksen avaaminen etäavaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä - lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus irrotettavalla avainliuskalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset
(s. 245)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 245)
•
Etäavaimella (s. 241)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Jos autossa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen, kaikkien sivuovien on oltava kiinni.
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukituksella / lukituksen avaamisella ja avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.*
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
•
•
Etäavaimen pariston vaihto (s. 247)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 253)
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
Takaluukun lukitus voidaan avata erikseen etäavaimen painikkeella.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Lukitus
Lukituksen etäavaus ja sisäinen avaus.
3.
Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet
- avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
• Yksiovinen
- avaa kuljettajan oven lukituksen. Kaikkien
ovien lukituksen avaamista varten etäavaimen lukituksen avauspainiketta on painettava
kaksi kertaa.
Poistakaa hälytin valmiustilasta ja avatkaa takaluukun
lukitus etäavaimen
-painikkeella.
Tässä tehtävät asetukset vaikuttavat myös keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 243)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 268)
}}
245
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
1.
Painakaa etäavaimen
-painiketta.
> Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
sammuu osoittaen, ettei koko auto ole
hälyttimen valvonnassa.
Hälyttimen taso- ja liiketunnistimet sekä
takaluukun avaustunnistimet kytketään
pois toiminnasta.
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy kiinni, kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Avatkaa takaluukku tarttumalla kevyesti
takaluukun kahvan alla olevaan kumipintaiseen paininlevyyn.
Jos takaluukkua ei avata 2 minuutin
kuluessa, se lukitaan uudelleen ja hälytin
aktivoidaan uudelleen.
2.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku* –
Painakaa pitkään (n. 1,5 sekuntia) etäavai-painiketta
men
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan,
kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
246
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 243)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 271)
Etäavaimen käyttöetäisyys
Avaimettomassa käytössä7
Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä
etäisyydellä autosta.
Manuaalisessa käytössä
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painamalla
tai
, on käyttöetäisyys, joka ulottuu n.
20 metrin (65 jalan) päähän autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Kuvan merkitty pinta esittää alueita, jotka järjestelmän
antennit kattavat.
Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän
muotoisella alueella noin 1,5 metrin (5 jalan)
säteellä molemmista pitkistä sivuista ja noin
1 metrin (3 jalan) säteellä takaluukusta.
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata
avainliuskalla.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Jos etäavain poistetaan autosta
Etäavaimen pariston vaihto
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä, kuljettajan näytössä
näytetään varoitusviesti Auton avainta
ei löydy Poistettu autosta ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavaimella (s. 241)
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska sitä voidaan
edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Avaimen avaaminen ja pariston vaihto
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim.
paristo heikko Katso käyttöopasta
esitetään kuljettajan näytössä.
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien
sijainnit (s. 267)
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 264)
TÄRKEÄÄ
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun kestoikä
vaihtelee sen mukaan, kuinka usein autoa/
avainta käytetään.
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen
ovi suljetaan jälleen.
Painikkeettoman avaimen8 (Key Tag) paristoa ei
voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta
Volvon tekniseltä palvelulta.
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä autosta
katsoen.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
7 Koskee ainoastaan autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
8 Tämä avain tulee valinnaisella avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustettujen autojen
mukana.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 247
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta
sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua ylöspäin.
248
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin. Kääntäkää sitten paristo varovasti irti kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja
niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään
etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat
paristot täyttävät em. kriteerin.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen
paristoliittimiin sormin.
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin.
Työntäkää paristoa sitten eteenpäin, jotta se
kiinnittyy kahden muovipidikkeen alle.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori on
asettunut oikeaan asentoon ja on kiinni.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta se
kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen
alle.
HUOM
Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin
CLOSE kohdalle.
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
}}
249
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori
takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes
kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 241)
Lisäetäavaimien tilaaminen
Red Key – rajoitettu etäavain*
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella. Auton mukana toimitetaan painikkeeton
avain, jos autossa on avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*. Lisää avaimia voidaan
tilata myöhemmin.
Red Key -avainta käyttämällä auton omistaja voi
asettaa rajoituksia tietyille auton ominaisuuksille.
Rajoitusten tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa
se jollekin.
Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida
sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen
yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileja – yksi
jokaista uutta etäavainta kohti. Tämä koskee
myös painikkeetonta avainta.
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää ottaa
mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi
hävinneen avaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä kuljettajaprofiilien kautta valitsemalla Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
250
Etäavaimella (s. 241)
Red Key -avaimelle voidaan määrittää auton
enimmäisnopeus, asettaa nopeusmuistutuksia ja
määrittää kaiutinjärjestelmän suurin äänenvoimakkuus. Lisäksi tietyt auton kuljettajan tukijärjestelmät ovat aina aktiivisia. Avaimen toiminnot
muutoin ovat samat kuin tavallisessa etäavaimessa.
Yksi tai useampi Red Key voidaan tilata Volvon
jälleenmyyjältä. Yhteensä yksitoista rajoituksilla
varustettua avainta voidaan ohjelmoida ja käyttää
yhteen ja samaan autoon - vähintään yhden pitää
olla varsinainen etäavain.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Rajoitusten on ajateltu toimivan toimenpiteinä
onnettomuuksien vaaran vähentämiseksi ja saavan siten tuntumaan turvallisemmalta luovuttaa
auto esim. nuorelle kuljettajalle, pysäköintipalvelulle tai korjaamolle. Red Key -avaimen haltija ei
voi muuttaa avaimeen tehtyjä asetuksia, vaan sitä
varten tarvitaan tavallinen etäavain.
Red Key -avaimen* asetukset
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Nopeusmuistutus (Päällä/Pois):
• Asetusjakso: 0–250 km/h (0–160 mph)
Aiheeseen liittyvät tiedot
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Rajoitettu avain.
> Seuraavat asetukset voidaan tehdä:
•
•
•
Kuljettajan näytössä näkyy symboli ja
viesti
Tavallisen etäavaimen omistaja voi tehdä Red
Key -avaimen asetukset. Jotkut kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia.
Red Key -avaimen* asetukset (s. 251)
Etäavaimella (s. 241)
• Aseta aikaväli Adaptive Cruise
Rajoitettu avain Nopeusrajoitusta
ei voi ylittää.
•
•
Control -säädölle
• Pienennetty suurin
äänenvoimakkuus
• Maks. nopeusrajoitus
• Nopeusrajoitusvaroitus
Mukautuva vakionopeudensäädin*:
• Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä:
Pisin asetusjakso
Pienennetty enimmäisvoimakkuus (päällä/
pois):
• Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä:
päällä
Nopeudenrajoitin (päällä/pois):
• Asetusjakso: 50–250 km/h (30–160 mph)
•
Asetus on ensimmäisen käytön yhteydessä
120 km/h (75 mph)
•
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä: 50,
70 ja 90 km/h (30, 45 ja 55 mph)
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Samanaikaisten muistutusten enimmäismäärä: 6 kpl
Kuljettajan tukitoiminnot
Seuraavat kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia Red Key -avaimen käyttäjälle:
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Kaista-avustin (LKA)*
Etäisyysvaroitus*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Liikennemerkki-informaatio*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Red Key – rajoitettu etäavain* (s. 250)
* Valinnais-/lisävaruste. 251
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan irrottaminen
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja
suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla
Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan käyttöalueet
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasen9 etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella.
•
•
hätälukita kaikki ovet.
aktivoida ja poistaa käytöstä takaovien
mekaaniset lapsilukot.
Painikkeettomassa avaimessa10 (Key Tag) ei ole
irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa
varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Asentakaa kuori takaisin painamalla sitä
alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 253)
•
Etäavaimella (s. 241)
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se ylös.
9 Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
10 Tulee mukana autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen
252
avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos
etäavaimen paristo on loppunut.
Lukituksen avaaminen
5.
Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään
niin kuin vaiheessa (3).
Hälytyksen poiskytkeminen*
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi
sitten avataan, hälytys laukeaa.
2.
Kääntäkää sitten käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se.
> Säädin palautuu automaattisesti alkuasentoon - hälytyssignaalin soiminen päättyy ja hälytin suljetaan.
Lukitseminen
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkoksen
yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja
irrotettavalla avainliuskalla.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka pitää
painaa sisään avainliuskan avulla - sen jälkeen ne
ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta
tapahtuvalta avaamiselta.
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella11 ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviin.
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin, että
avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja
päästäkää kahva takaisin siten, että kahvan
takaosa asettuu jälleen autoa vasten.
11
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
1.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin päälle, joka on tunnelikonsolin
mukinpitimen pohjalla.
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 253
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
–
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn reikään ja painakaa avain pohjaan asti, noin
12 mm (0,5 tuumaa).
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi pitää
oven sisäkahva avata.
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa on
aktivoitu manuaalinen tai sähkötoiminen
lapsilukko, ei voida avata ulko- eikä sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven lukitus
voidaan avata vain etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Symboli
Irrotettava avainliuska (s. 252)
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi* (s. 280)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 247)
Ilmoitus
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen
aikana – asettakaa
avain mukinpitimen
avainsymbolin kohdalle ja yrittäkää
uudelleen.
Katso käyttöopasta
Etäavaimella (s. 241)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavaimella (s. 241)
Lisäetäavaimien tilaaminen (s. 250)
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa
olevalla lukituksen avauspainikkeella tai kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
254
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea seuraavista taulukoista.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja avaimeton
lukitseminen/lukituksen avaaminen
(Passive Entry*)
Katsokaa lisätietoa tyyppihyväksynnästä osoitteesta support.volvocars.com.
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa lisää tyyppihyväksyntänumeroita seuraavista taulukoista.
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal vakuuttaa täten, että tämä
VO3-134TRX täyttää sitä koskevat direktiivin 2014/53/EU (RED) mukaiset olennaiset vaatimukset ja muut relevantit määräykset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on
osoitteessa support.volvocars.com.
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 255
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
ER37847/15
DA0062437/11
256
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Namibia
TA-2016-02
Etelä-Afrikka
TA-2014-1868
Etäavaimella
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8423 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordania
TRC/LPD/2015/104
}}
257
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
258
TA-2015-102
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Oman
Serbia
}}
259
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-432
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8432 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordania
260
TRC/LPD/2015/107
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-103
}}
261
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Oman
Serbia
262
Tyyppihyväksyntä
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-414
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 241)
263
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät
pinnat*
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella, riittää, että etäavain on mukana esim. taskussa tai laukussa,
mikä tekee auton avaamisen mukavammaksi, jos
kädet ovat varatut.
HUOM
On tärkeää, että kerrallaan aktivoidaan vain
yksi kosketusherkkä pinta. Jos kahvaan tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketaan, on
vaara että annetaan kaksi komentoa. Tämä
merkitsisi, että toimintoa (lukitus/lukituksen
avaus) ei suoriteta tai se suoritetaan viiveellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 265)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 266)
Kosketusherkät pinnat
Ovenkahva
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä
pinta lukituksen avaamista varten.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
264
Takaluukku
Takaluukun kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*
–
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
ulkopuolelta tehdään ovien tai takaluukun kahvoilla, jos auto on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry)*.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen avaaminen toimii.
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa käytetään vain
lukituksen avaamiseen.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
Avaimeton lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla auki
lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
Koskettakaa merkittyä pintaa perässä jossain
ovenkahvassa oven sulkemisen jälkeen tai
painakaa painiketta takaluukun alapuolella
lukitsemista12 varten ennen kuin se suljetaan.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa alkamalla vilkkua, että lukitseminen on tehty.
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton* sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten ja pitäkää siinä, kunnes kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto on suljettu.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä auki,
varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja autoa lukittaessa.
Jos avain havaitaan auton sisällä, takaluukku
ei mene lukkoon, kun se suljetaan.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
12
Koskee sähkötoimisella takaluukulla* varustettuja autoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 265
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Avaimeton lukituksen avaaminen
–
Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan alla lukituksen avaamiseksi.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa sammumalla, että auton lukitus on avattu avatkaa ovet tai takaluukku normaalisti.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Avaimettoman lukituksen
avaamisen asetukset*
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
Takaluukun avaimetonta lukituksen avaamista
varten riittää, että etäavain on mukana, esim. taskussa tai laukussa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Lukitus
Avaimeton lukituksen avaus
3.
Valitkaa vaihtoehto:
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
• Kaikki ovet
- avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
• Yksiovinen
Aiheeseen liittyvät tiedot
- avaa valitun oven lukituksen.
•
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset* (s. 266)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 266)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 265)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 264)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 264)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Luukun avaaminen:
1.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä painolevyä.
> Lukko vapautuu.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana, jotta lukituksen avaaminen toimii.
266
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
2.
Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi
kokonaan.
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn
avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa
kumilevyn sähkökosketinta.
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä14
Auto on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja
lukitusjärjestelmällä13 ja siinä on sen vuoksi
useita sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri
paikkoihin autossa.
Takaluukun lukitus voidaan avata myös ilman
käsiä tekemällä jalalla liike takapuskurin alla, ks.
erillinen kappale.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan kautta.
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä14
Kuormatilassa14
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää
pysyä vähintään 22 cm:n (9 tuuman) etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 264)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 246)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 265)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 264)
•
•
13
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 246)
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 275)
Avaimeton lukitusjärjestelmä koskee vain autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste. 267
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen auton sisältä käsin
Vaihtoehtoinen lukituksen avausmenetelmä
Lukitseminen takaoven painikkeella*
Avauskahva vaihtoehtoista sivuoven lukituksen avaamista varten15.
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus avata
sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä. Takaovien lukitussäädin* lukitsee ko. takaoven.
Keskuslukitus
–
Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen painike ja merkkivalo etuovessa.
Muuttakaa tätä asetusta painamalla keskinäytön päänäkymässä Asetukset My
Car Lukitus Lukituksen etäavaus
ja sisäinen avaus.
Lukituksen avaaminen etuoven
painikkeella
–
Vetäkää jonkin sivuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Etäavaimen asetuksista riippuen avataan
joko kaikkien ovien lukitus tai vain valitun
oven lukitus ja itse ovi.
Painakaa
-painiketta kaikkien sivuovien ja
takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Lukitseminen etuoven painikkeella
–
14
15
268
Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.
Takaoven lukituksen avaaminen
–
Vetäkää avauskahvasta.
> Takaoven lukitus ja itse ovi avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset
(s. 245)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen auton sisäpuolelta (s. 269)
•
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi (s. 269)
Painakaa
-painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
Takaluukun lukitus voidaan avata auton sisältä
käsin kojelaudan painikkeella.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 268)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 271)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta. Lukkovaihtoehdot ovat sähköinen*
ja manuaalinen.
Sähkötoiminen aktivointi ja deaktivointi*
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida ja sen
aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi ja deaktivointi
voidaan tehdä jopa 2 minuuttia auton sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea
avata.
Painakaa lyhyesti kojelaudan
-painiketta.
> Luukun lukitus avataan ja se voidaan avata
ulkopuolelta tarttumalla kumipäällysteiseen paininlevyyn.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku* –
2.
Painakaa pitkään kojelaudan
> Luukku avataan.
-painiketta.
Sähköisen aktivoinnin ja deaktivoinnin painike.
1.
Käynnistäkää auto tai valitkaa jännitetila, joka
on korkeampi kuin 0.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 269
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
2.
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Manuaalinen aktivointi ja deaktivointi
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
–
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja painikkeen valo sammuu - lukko on deaktivoitu.
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen
ovilukkoon.
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen.
–
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Kun auto sammutetaan, kulloinenkin asetus tallennetaan – jos lapsilukko on aktivoituna sammutettaessa auto, toiminto on edelleen aktiivinen,
kun auto käynnistetään seuraavan kerran.
Symboli
270
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takana Aktivoitu
Lapsilukko on
käytössä.
Lapsilukko
takana Poiskytketty
Lapsilukko on
pois käytöstä.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
HUOM
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 268)
•
Irrotettava avainliuska (s. 252)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Automaattinen lukitseminen
ajettaessa
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku
automaattisesti.
Auton takaluukku on mahdollista avata ja sulkea
sähkökäytön avulla.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Avaaminen
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun avaamiseksi:
2.
Painakaa painiketta My Car
–
3.
Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto valitsemalla Ovien automaattinen lukitus ajon
aikana.
Lukitus.
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
–
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 268)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 271
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
Sulkekaa painamalla
kun alareunassa.
–
Sulkeminen
-painiketta takaluu-
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti –
takaluukku jää lukitsemattomaksi.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun sulkemiseksi16:
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki – takaluukku jää lukitsemattomaksi.
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki – takaluukku jää lukitsemattomaksi.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki – takaluukku jää lukitsemattomaksi.
HUOM
16
272
•
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen
on tehtävä käsin.
•
Jos luukku on ollut auki yli 30 minuuttia, se
suljetaan hitaammin.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Sulkeminen ja lukitseminen16
Painakaa
-painiketta takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä takaluukun että ovien lukitsemiseksi samanaikaisesti
(kaikkien ovien pitää olla kiinni lukitsemista
varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti –
takaluukku ja ovet lukitaan ja hälytin* aktivoidaan.
–
Avaamisen tai sulkemisen
keskeyttäminen
Keskeyttäkää avaaminen tai sulkeminen jollakin
seuraavista tavoista:
•
•
•
Painakaa kojelaudan painiketta.
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
•
Jalan liikkeellä*.
HUOM
•
•
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen
avaaminen toimii.
Avaimettomalla* lukituksella tai lukituksen
avauksella varustetussa autossa kuuluu
kolme äänimerkkiä, jos avainta ei havaita
riittävän lähellä luukkua.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa takaluukun alapinnalla olevaa sulkemispainiketta.
VAROITUS
Ottakaa huomioon puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen kuin avaaminen/sulkeminen aloitetaan: tarkastakaa,
ettei kukaan ole lähellä takaluukkua, jolloin
puristumisvamma voi saada vakavia seurauksia.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Esijännitetyt jouset
Takaluukun liike keskeytyy ja luukku pysähtyy.
Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä
manuaalisesti.
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
Puristumissuoja
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää avatko
tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se vastustaa.
Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta
oikein.
16
Jos takaluukun avautumisen tai sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
•
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa vahinkoja.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 273
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi (s. 274)
•
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 275)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 246)
Sähkötoimisen takaluukun*
enimmäisavautuman ohjelmointi
HUOM
•
Sovittakaa takaluukun avautumiskorkeus matalan
kattokorkeuden mukaan.
Enimmäisavautuman säätö:
1.
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
HUOM
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää
jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 271)
Puoliavointa takaluukkua matalampaa avautumisasentoa ei ole mahdollista ohjelmoida.
2.
-painiketta takaluukun alareuPainakaa
nassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja asento
on siten tallennettu.
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
274
Asettakaa takaluukku manuaalisesti ylimpään
mahdolliseen asentoonsa painamalla
painiketta takaluukussa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Takaluukku
avautuu tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun avaaminen ja
sulkeminen jalan liikkeellä*
Avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä
Takaluukun käytön helpottamiseksi käsien
ollessa varattuina se voidaan avata ja sulkea viemällä jalkaa eteenpäin takapuskurin alapuolella.
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen
avaus*, takaluukun lukitus voidaan avata jalan liikkeellä.
Takaluukun avaus- ja sulkemistoiminto on käytettävissä vain, jos autossa on myös sähkötoiminen
takaluukku*.
HUOM
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on
kaksi eri versiota:
•
•
Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla
sitä käsin)
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla
puolelle17.
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana (n. 1 metri (3 jalkaa)), jotta
avaaminen ja sulkeminen on mahdollista. Tämä
koskee myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman avaamisen välttämiseksi esim. auton
pesun yhteydessä.
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä edellyttää sähkökäyttöistä takaluukkua*.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
–
Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin takapuskurin alapuolella vasemmalla. Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen
tai sulkeminen aktivoituu - takaluukku
avautuu/sulkeutuu.
Jos takaluukku on auki, aktivointi jalan liikkeellä sulkee sen18.
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole
mahdollista ennen kuin tietyn ajan kuluttua.
17
18
Jos autossa on skid plate*, tunnistin sijaitsee lähempänä puskurin vasenta kulmaa.
Koskee sähkötoimisella takaluukulla* varustettuja autoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 275
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään, koska
tällöin aktivointi voi epäonnistua.
Avautumisen tai sulkeutumisen
keskeyttäminen jalan liikkeellä
– Viekää jalka kerran hitaasti eteenpäin avaamisen tai sulkemisen aikana, jos haluatte
pysäyttää takaluukun liikkeen.
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 264)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 271)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 246)
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä avaamisen tai sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
HUOM
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Avaaminen tai sulkeminen aktivoidaan skid plate
-varusteella varustetussa autossa tekemällä jalan
liike auton sivulla. Jonkin auton etäavaimista on
oltava kantaman sisällä (n. 1 metri (3 jalkaa)),
jotta avaaminen ja sulkeminen on mahdollista.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Auto, jossa on lisävarusteena skid
plate*
Jos autossa on skid plate, tunnistin sijaitsee
lähempänä puskurin vasenta kulmaa.
276
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Yksityinen lukitus
Takaluukku voidaan lukita erillislukitustoiminnolla,
joka estää sen avaamisen esimerkiksi silloin, kun
auto jätetään huoltoon, hotellin pysäköintipalveluun tms.
Yksityisen lukituksen toimintopainike on keskinäytön toimintonäkymässä. Lukon kulloisestakin tilasta riippuen näytetään
Yksityinen lukitus avattu tai
Yksityinen lukitus lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
(s. 277)
Erillislukituksen aktivointi ja
aktivoinnin poisto
Erillislukitus aktivoidaan keskinäytön toimintopainiketta ja valinnaista PIN-koodia käyttäen.
HUOM
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
2.
Antakaa haluamanne turvakoodi.
> Turvakoodi on tallennettu. Erillislukitustoiminto on nyt valmis aktivoitavaksi.
Jos järjestelmä on nollattu, yllä oleva toimenpide
on toistettava.
Erillislukituksen aktivointi
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
Turvakoodin antaminen ennen
ensimmäistä käyttöä
Toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla on valittava turvakoodi. Sillä voidaan sitten poistaa erillislukitus käytöstä, jos valittu PIN-koodi on hukattu
tai unohtunut. Turvakoodi toimii PUK-koodina kaikille erillislukitustoiminnolle asetettaville PIN-koodeille.
Säilyttäkää turvakoodia turvallisessa paikassa.
Turvakoodin luominen:
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
Antakaa koodi, jolla takaluukun lukitus avataan lukituksen jälkeen, ja painakaa
Vahvista.
> Takaluukku lukitaan. Lukitseminen vahvistetaan vihreällä valolla painikkeen kohdalla
toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
}}
277
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Yksityisen lukituksen aktivoinnin poisto
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
•
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
Yksityinen lukitus (s. 277)
Hälytys*
Hälytin varoittaa ääni- ja valosignaaleilla, jos
autoon nousee joku, jolla ei ole kelpaavaa etäavainta, tai jos käynnistysakkua tai hälytyssireeniä
peukaloidaan.
Aktivoitu hälytin laukeaa, jos:
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
Ilmoittakaa koodi, jota käytettiin lukittaessa ja
painakaa Vahvista.
> Takaluukun lukitus avataan. Lukituksen
avaaminen vahvistetaan sammuttamalla
vihreä valo painikkeen kohdalla toimintonäkymässä.
HUOM
Jos PIN-koodi katoaa/unohtuu tai jos väärä
PIN-koodi syötetään yli kolme kertaa, erillislukitus voidaan poistaa käytöstä turvakoodia
käyttäen.
HUOM
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan19
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
sireeni kytketään pois.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso toistetaan enintään 10 kertaa19.
Jos erillislukitus on aktivoituna ja auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai
Volvo On Call* -sovelluksen avulla, erillislukitus deaktivoituu automaattisesti.
19
278
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälytysilmaisin
jätetään ikkuna tai panoraamakatto* auki tai jos
käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi:
•
Sulkekaa ikkunat ja panoraamakatto, kun
autosta poistutaan.
•
Jos matkustamo- tai pysäköintilämmitintä on
käytettävä, ohjatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, että ne eivät osoita ylöspäin matkustamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi* (s. 280)
Rajoitettu hälytystaso* (s. 281)
Salpalukitustila* (s. 281)
Voitte myös käyttää rajoitettua hälytystasoa kytkeäksenne liike- ja kallistustunnistimet väliaikaisesti pois toiminnasta.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
•
•
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
Diodi vilkkuu nopeasti hälytyksen poiskytkennän jälkeen enintään 30 sekuntia tai kunnes
jännitetila I aktivoidaan – hälytys on lauennut.
Liike- ja kallistustunnistimet*
Liike- ja kallistustunnistimet reagoivat auton
sisällä tapahtuviin liikkeisiin, ikkunan särkemiseen
tai yrityksiin varastaa pyörät tai hinata auto pois.
Liiketunnistin laukaisee hälytyksen, kun matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta myös auton lautta- tai junakuljetusten
ajaksi, koska kuljetuksen aikaiset liikkeet voivat
laukaista hälytyksen.
Jos hälytysjärjestelmässä on vika
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja
ilmoitus Hälytysjärjest. vika Huolto
tarpeen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset
yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
* Valinnais-/lisävaruste. 279
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
Hälyttimen sulkeminen
Hälytin aktivoituu lukittaessa auto.
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
•
koskettamalla ovenkahvan ulkopuolen merkittyä pintaa tai takaluukun kumipäällysteistä
paininlevyä20.
Jos auto on varustettu sekä avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella* että sähkökäyttöisellä takaluukulla*, voidaan takaluukun alapuolella
myös lukita ja saattaa
olevalla painikkeella
auto hälyttimen valvontaan.
•
•
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja vapauttakaa se.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
painamalla etäavaimen lukituspainiketta
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällystettyä paininlevyä20.
–
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa
etäavainta
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä pois
päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim. silloin, kun
etäavaimen paristo on tyhjä.
1.
3.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin myötäpäivään ja sitten vapauttamalla se.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Hälyttimen automaattinen aktivointi ja
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
2.
Kojelaudan punainen valodiodi vilkkuu joka toinen
sekunti auton ollessa lukittu ja hälyttimen aktivoitu.
20
280
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin mukinpitimessä.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta mitään ovista
tai takaluukkua ei avata kaksi minuutin kuluessa,
hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti.
Samalla auto lukitaan uudelleen.
Tietyillä markkina-alueilla hälytin aktivoituu automaattisesti tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven
Koskee vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella* (Passive Entry) varustettua autoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka lukitsemista
ei ole tapahtunut.
Tämän asetuksen muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Poistakaa toiminto väliaikaisesti toiminnasta
valitsemalla Passiivisen varmistuksen
deaktivointi.
Lukitus.
Rajoitettu hälytystaso*
Salpalukitustila*
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistustunnistimet ovat tilapäisesti poissa käytöstä.
Salpalukitustila tarkoittaa sitä, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti irti, jolloin ovea ei
voida avata sisäpuolelta auton ollessa lukittuna
ulkopuolelta.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta,
jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos
jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton
junaan tai lautalle.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Alennettu suoja ennen auton
lukitsemista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytys* (s. 278)
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja avaimettomalla lukituksella (Passive Entry)*. Salpalukitustila alkaa noin 10 sekunnin viiveellä ovien
lukitsemisen jälkeen.
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja
hälytyksen aktivointi poistuu.
HUOM
Samanaikaisesti salpalukitustila poistuu toiminnasta eli lukitus voidaan avata auton sisältä käsin.
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, rajoitettu hälytystaso on aktivoitava uudelleen.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys* (s. 278)
Salpalukitustila* (s. 281)
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella tai Volvo On
Call* -sovelluksella , kun salpalukitustila on aktivoitu.
Vasemman etuoven lukitus voidaan avata myös
irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla, hälytin laukeaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 281
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
(s. 282)
•
Hälytys* (s. 278)
Salpalukitustilan* deaktivointi
tilapäisesti
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita
ulkopuolelta, salpalukitustila täytyy poistaa toiminnasta, jotta lukituksen avaaminen sisäpuolelta
on mahdollista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Salpalukitustila* (s. 281)
Hälytys* (s. 278)
Poistakaa salpalukitustila tilapäisesti toiminnasta painamalla
keskinäytön toimintonäkymän
painiketta Alennettu suoja.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet* kytketään pois
toiminnasta.
Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen
Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan
väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan lukitsemisen yhteydessä.
Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina enintään
10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava uudelleen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä
järjestelmä nollataan.
282
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
Autossa on erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä,
jotka voivat auttaa kuljettajaa aktiivisesti tai passiivisesti eri tilanteissa.
Järjestelmä voi esimerkiksi auttaa kuljettajaa:
•
•
ylläpitämään tiettyä ajonopeutta
•
estää törmäyksen varoittamalla kuljettajaa ja
jarruttamalla autoa
•
pysäköimään.
ylläpitämään tiettyä ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon
Jotkut järjestelmistä on asennettu vakiona, kun
taas toiset ovat lisävarusteita – tämä riippuu
markkina-alueesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 284)
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 285)
•
•
•
•
•
•
•
284
Vakautusjärjestelmä Roll Stability Control
(s. 285)
Nopeudenrajoitin (s. 290)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 294)
Vakionopeudensäädin (s. 298)
Etäisyysvaroitus* (s. 304)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamerayksikkö (s. 349)
City Safety™ (s. 353)
Rear Collision Warning (s. 368)
BLIS* (s. 369)
Cross Traffic Alert* (s. 374)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 378)
Driver Alert Control (s. 386)
Kaista-avustaja (s. 388)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Pysäköintitutka* (s. 403)
Pysäköintiapukamera* (s. 408)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 418)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
eikä juuri vaadi ponnistelua.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti
jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin toimii
rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Ohjausavun ollessa tilapäisesti rajoitettuna
kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus sekä
OHJAUSPYÖRÄ-symboli.
VAROITUS
Kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla,
kuljettajan tukitoiminnot ja ohjausapujärjestelmät eivät ole mahdollisia.
Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä
näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika yhdessä
OHJAUSPYÖRÄ-symbolin kanssa.
Pilot Assist (s. 324)
Tutkayksikkö (s. 340)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
Vakautusjärjestelmä Roll Stability
Control
Valitkaa ohjauspyörän vastus katsomalla osasta
"Ajotilat" vaihtoehdon INDIVIDUAL kuvaus otsikon "Valittavissa olevat ajotilat" alla.
RSC1-vakautusjärjestelmä minimoi kaatumisen ja
ympäripyörähdyksen vaaran esim. rajussa väistöliikkeessä tai auton lähtiessä sivuluisuun.
Automalleissa, joissa ei ole ajotilasäädintä ja sen
vaihtoehtoa INDIVIDUAL, ohjauspyörän vastustasoa muutetaan sen sijaan keskinäytön päänäkymässä ja seuraavan hakupolun kautta:
RSC-järjestelmä rekisteröi sen, muuttuuko auton
kallistuma sivusuunnassa ja jos, niin kuinka paljon. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten, onko
auto vaarassa kaatua. Jos vaara on olemassa,
auton elektroninen vakautusjärjestelmä alkaa toimia, minkä jälkeen moottorin vääntömomenttia
lasketaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auto on taas vakaa.
Asetukset My Car
Ohjausvoima
Ajotilat
Ohjauspyörän vastuksen valinta ei ole käytettävissä käännyttäessä, jos nopeus ylittää 10 km/h
(6 mph).
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
Normaalin ajotavan yhteydessä RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei
saa käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaaleja varovaisuustoimenpiteitä turvallisin ajon vuoksi.
•
•
•
Ajotilat* (s. 448)
•
•
•
Kaista-avustaja (s. 388)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
•
1
2
3
Pilot Assist (s. 324)
City Safety ohjausapu väistöliikkeessä
(s. 361)
Elektroninen vakautuksen säätö
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC2) auttaa
kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton
etenemiskykyä.
Kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli, kun ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
ESC-järjestelmän jarruttaessa
voi kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua hitaammin.
ESC-järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:
•
•
•
•
Ajonvakautusjärjestelmä3
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 284)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 418)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 285
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
ESC-vakautusjärjestelmä on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
ESC ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Moottorijarrutuksen ohjaus
•
Moottorijarrutuksen ohjaus (EDC4) estää tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä
vaihteilla liukkaalla alustalla.
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit
ja ilmoitukset (s. 289)
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 487)
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata
autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*5
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA6) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut
heilahdella itsestään. Lisätietoja on kappaleessa
"Perävaunun vakautusjärjestelmä".
Ajonvakautusjärjestelmä3
HUOM
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
TSA-toiminto deaktivoidaan, jos ESC:n
urheilullinen tila aktivoidaan.
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella ja
jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää enemmän
vetovoimaa.
Toiminto estää myös vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
3 Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
4 Engine Drag Control
5 Perävaunun vakautusjärjestelmä kuuluu
6 Trailer Stability Assist
286
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektronisen vakautuksen säädön sport-tila
(s. 287)
•
Elektronisen vakautusjärjestelmän sport-tilan
aktivointi/deaktivointi (s. 287)
•
Elektronisen vakautuksen säädön sport-tilan
rajoitus (s. 288)
Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tila
ESC7-järjestelmä on aina aktivoitu – sitä ei voi
sulkea. Kuljettajan valittavissa on kuitenkin myös
ESC:n urheilullinen tila, joka antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 285)
Vetokoukku* (s. 482)
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi/deaktivointi
ESC9-järjestelmä on aina aktivoitu – sitä ei voi
sulkea. Kuljettaja voi sitä vastoin valita Sporttilan, joka antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Kun osatoiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittu, ESC:n puuttumista ajamiseen vähennetään ja enemmän sivuluistoa sallitaan, jolloin
auton hallinta on normaalia enemmän kuljettajalla.
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittu, ESC:n
voidaan katsoa olevan poissa toiminnasta, vaikka
toiminto auttaa edelleen kuljettajaa useissa
tapauksissa.
HUOM
Kun toiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittuna, perävaunun vakautusjärjestelmä
(TSA8) on suljettu.
ESC:n urheilullinen tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä alustalla – esim. hiekassa tai
syvässä lumessa.
7
8
9
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta ESC:n
urheilullinen tila.
> Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan – painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Aktivoitu ESC:n urheilullinen tila
osoitetaan kuljettajan näytössä tämän
symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes
toiminto deaktivoidaan pois tai kunnes
moottori sammutetaan – moottorin seuraavan
käynnistämisen jälkeen ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 285)
Electronic Stability Control
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 287
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tilan rajoitus
Kun ESC10-järjestelmän osatoiminto ESC:n
urheilullinen tila on aktivoitu, siihen liittyy tiettyjä
rajoituksia.
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, jos jokin seuraavista toiminnoista on aktivoitu:
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin
Vakionopeudensäädin
Mukautuva vakionopeudensäädin
Pilot Assist.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
288
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 285)
Electronic Stability Control
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(Electronic Stability Control - ESC) symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
ESC
Tilapäisesti pois
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen
automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
ESC
ESC-järjestelmä ei toimi.
Huolto tarpeen
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 285)
289
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoitin
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudenrajoittimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
Nopeudenrajoitinta (SL11) voidaan pitää käänteisenä nopeudensäätimenä – kuljettaja säätää
nopeutta kaasupolkimella, mutta nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
Tallennettu enimmäisnopeus
VAROITUS
•
•
Toiminnon painikkeet ja symbolit12.
: Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudenrajoittimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
11
12
290
•
•
: laskee tallennettua enimmäisnopeutta
Auton ko. nopeus
: Aktivoi nopeudenrajoittimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun enimmäisajonopeuteen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitintoiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettajan pitää aina olla huomiokykyinen
liikenteen suhteen ja puuttua tilanteeseen, jos nopeudenrajoitin ei ylläpidä
sopivaa nopeutta.
Nopeudenrajoitin ei voi korvata kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan
kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Speed Limiter
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 294)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 291)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 291)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 292)
•
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 293)
•
•
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 293)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 296)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 297)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 294)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 298)
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
Nopeudenrajoittimen toiminto (SL13) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
Nopeudenrajoittimen asettaminen
valmiustilaan
Nopeudenrajoittimen käynnistäminen
Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta moottorin käynnistyksen jälkeen. Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on 30 km/h
(20 mph).
–
Kun nopeudenrajoitin on valmiustilassa ja
Nopeudenrajoittimen nopeuden
käsittely
Nopeudenrajoitin (SL14) voidaan asettaa useille
eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
näytetään – painakaa
symboli
ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudenrajoitin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
13
14
Nopeudenrajoitin (s. 290)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Selatkaa nopeudenrajoittimen
(4)
symbolin/toiminnon kohdalle painamalla ◀
(1) tai ▶ (3).
> Symboli (4) näytetään ja nopeudenrajoitin
on asetettu valmiustilaan.
Speed Limiter
Speed Limiter
}}
291
KULJETTAJAN TUKI
||
–
•
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
(1) tai
lyhyesti ohjauspyörän painiketta
(3) tai pitämällä niitä painettuina.
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (4)
on halutun nopeuden kohdalla.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Nopeudenrajoitin (SL15) voidaan tilapäisesti
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen deaktivointi kaasupolkimella
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti deaktivoida ja
ohittaa myös kaasupolkimella ilman, että nopeudenrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan,
esim. auton kiihdyttämiseksi nopeasti pois jostakin tilanteesta.
Menetelkää näin:
1.
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää
se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen, kun
haluttu nopeus on saavutettu.
> Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön symboli on siksi VALKOINEN.
2.
Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen moottorilla
automaattisesti viimeksi tallennettuun
enimmäisnopeuteen.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 290)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan:
–
15
292
Speed Limiter
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudenrajoitin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja
kuljettaja voi ylittää asetetun enimmäisnopeuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 290)
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
–
Nopeudenrajoitin (SL16) voidaan aktivoida uudelleen, kun se on ollut tilapäisesti deaktivoituna, ja
siirtää valmiustilaan.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto käyttää
sen jälkeen ko. nopeutta enimmäisnopeutena.
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
Nopeudenrajoitin (SL17) voidaan sulkea.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 290)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auton nopeus rajoitetaan
sen jälkeen taas viimeksi tallennetun
enimmäisnopeuden mukaiseksi.
Nopeudenrajoittimen sulkeminen:
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudenrajoitin jatkaa valmiustilassa.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat – tällöin
asetettu/tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
tai
16
17
Speed Limiter
Speed Limiter
}}
293
KULJETTAJAN TUKI
||
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 290)
(2)
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
Jyrkissä alamäissä voi Nopeudenrajoittimen jarrutusteho olla riittämätön, mistä johtuen tallennettu
enimmäisnopeus voidaan ylittää. Kuljettajan huomio herätetään siinä tapauksessa ilmoituksella
Nopeusraja ylitetty kuljettajan näytössä.
HUOM
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta
aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h
(n. 2 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
18
19
20
294
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Nopeudenrajoitin (s. 290)
Automaattinen nopeudenrajoitin
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL18) auttaa
kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän nopeuden
mukaiseksi.
Nopeudenrajoitintoiminto (SL19) voidaan vaihtaa
automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi (ASL).
Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation (RSI20) nopeustietoja auton
enimmäisnopeuden automaattista sovittamista
varten.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
•
ASL-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkkitietojen järjestelmä (RSI) voi
silti ilmoittaa väärän ajonopeuden ASL:lle.
Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan
ajonopeuteen.
ASL ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Onko SL tai ASL aktiivinen?
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudenrajoitin on aktiivinen:
Symboli
SL
✓
ASL
✓
MerkkisymboliB "70:n" jälkeen = ASL
on aktivoitu.
B
Merkitys
Vihreänkeltainen
ASL on aktiivinen
Harmaa
ASL on asetettu valmiustilaan
Likaisenkeltainen/oranssi
ASL on tilapäisessä valmiustilassa – esim. koska
jotain liikennemerkkiä ei
voitu lukea.
✓
A
A
Merkkisymbolin
väri
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila.
Ks. otsikon "ASL-symboli" alta symbolin värin merkitys.
ASL-symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden
vieressä, "70", nopeusmittarin keskiössä) voi olla kolmessa eri värissä,
joista jokaisella on eri merkitys:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 290)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 296)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 297)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 298)
Ks. myös otsikko "Liikennemerkkitietojen
järjestelmän rajoitukset".
295
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL21) voidaan
aktivoida ja deaktivoida nopeudenrajoittimen
(SL22) lisäksi.
ASL:n aktivointi
•
1.
2.
21
22
23
296
Painakaa painiketta Nopeusrajoituskilpi avustin.
> ASL asetetaan valmiustilaan, painike näyttää vihreän osoituksen ja kuljettajan
näyttö esittää merkkisymbolin nopeusmittarin keskiössä.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
ASL:n poistaminen toiminnasta
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio näytetään kuljettajan näytössä, vaikka RSI23
ei ole aktivoitu.
–
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä automaattinen nopeudenrajoitin että RSI
deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu, ei RSI
anna mitään varoituksia. Jotta varoituksia
annetaan, myös RSI on aktivoitava.
Keskinäytön toimintonäkymässä on painike
Nopeusrajoituskilpi -avustin.
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi:
HUOM
Automaattisen nopeudenrajoittimen poistaminen
toiminnasta:
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Nopeusrajoitusavustus.
> ASL suljetaan ja painikkeen merkkivalo
muuttuu HARMAAKSI – SL aktivoidaan
sen sijaan.
VAROITUS
Auto ei enää noudata merkin mukaista enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen - se
noudattaa vain muistiin tallennettua enimmäisnopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 290)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 294)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 379)
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL24) voidaan
asettaa eri toleranssitasoille.
Kyltissä ilmoitettu enimmäisnopeus voidaan ylittää/alittaa. Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua
enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi
75 km/h (47 mph).
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut
lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin
keskiössä (4).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan kuin
ohitetut liikennemerkit näyttävät 70 km/h
(43 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 290)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 294)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 379)
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto
ohittaa liikennemerkin, jossa on pienempi
tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
Jos toiminto liikennemerkki-informaatio*26
on aktivoituna, esitetään liikennemerkin
näyttämä nopeus myös värillisellä merkinnällä nopeusmittarissa.
Toleranssin säätö tehdään samalla tavalla kuin
käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
Toiminnon painikkeet ja symbolit25.
24
25
26
HUOM
Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).
Automatic Speed Limiter
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Liikennemerkki-informaatio - RSI
* Valinnais-/lisävaruste. 297
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen nopeudenrajoittimen
rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitus (ASL27) perustuu toiminnon RSI28 lähettämiin nopeustietoihin,
ei auton ohittamiin nopeusrajoitusmerkkeihin.
Jos RSI28 ei pysty tulkitsemaan ja toimittamaan
nopeustietoja ASL-toiminnolle, ASL siirretään valmiustilaan ja se vaihtuu SL-toiminnoksi. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua
tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
Vakionopeudensäädin
Nopeudensäädin (CC29) auttaa kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä,
suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Yhteenveto
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus
HUOM
ASL aktivoituu uudelleen, kun RSI28-toiminto pystyy jälleen tulkitsemaan ja toimittamaan nopeustietoja ASL:lle.
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
Ks. myös kappale "Liikennemerkki-informaation
rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 290)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 294)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 298)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 379)
Toiminnon painikkeet ja symbolit30.
: Aktivoi nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
27
28
29
30
298
Automatic Speed Limiter
Liikennemerkki-informaatio - RSI
Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
Vakionopeussäädin on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena
on helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
•
Vakionopeussäädin ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 299)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 300)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 301)
•
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 302)
•
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 303)
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen välillä (s. 321)
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
Nopeudensäätimen toiminto (CC31) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäätimen siirtäminen
valmiustilaan
Nopeudensäädin siirretään valmiustilaan seuraavasti:
–
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja nopeudensäädin voidaan aktivoida.
}}
299
KULJETTAJAN TUKI
||
Nopeudensäätimen aktivointi/
käynnistys
Nopeudensäätimen nopeuden
käsittely
Jotta Nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h (20 mph)
tai suurempi. Pienin mahdollinen tallennettava
ajonopeus on 30 km/h (20 mph).
Nopeudensäädin (CC32) voidaan asettaa useille
eri nopeuksille.
Nopeudensäätimen käynnistäminen:
–
•
HUOM
Vakionopeudensäädin (s. 298)
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (4)
on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
(1) painamista,
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa
kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan,
jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
•
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
(1) tai
lyhyesti ohjauspyörän painiketta
(3) tai pitämällä niitä painettuina.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
Kun symboli/toiminto
esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudensäädin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu nopeudeksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
–
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista ja markkina-alueesta riippuen.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun sijaan
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle
hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun
vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tila-
31
32
300
Cruise Control
Cruise Control
KULJETTAJAN TUKI
päisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen asiaan.
ajotiloihin verrattuna voimakkaammilta ja suoremmilta.
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Tämä tehdään seuraavasti:
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudensäädin (CC34) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen
jälkeen aktivoitua uudelleen.
–
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin
ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen
pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
•
•
•
Vakionopeudensäädin (s. 298)
Ajotilat* (s. 448)
Ajoasento ECO (s. 451)
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Nopeudensäätimen toiminta ajotilan
perusteella
Nopeudensäätimen tapa pitää yllä ajonopeutta
voi vaihdella valitun ajotilan33 perusteella.
Vakionopeudensäädin Eco Cruise ajotilalla
ECO
Ajotilassa ECO nopeudensäätimen suorittamat
kiihdytykset ja jarrutukset ovat muihin ajotiloihin
verrattuina pehmeämpiä, jotta voidaan pitää yllä
optimaalista ympäristövaikutusta ja säästää polttoainetta. Tästä johtuen auton nopeus voi tilapäisesti olla hieman muistiin tallennetun nopeusasetuksen ylä- tai alapuolella.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Lisätietoja on "Ajotila ECO" -kappaleen kohdassa
"Nopeudensäädin Eco Cruise".
Nopeudensäädin Dynamic Cruise
Dynamic-ajotilassa nopeudensäätimen suorittamat kiihdytykset ja jarrutukset tuntuvat muihin
33
34
Lisätietoja on kappaleessa "Ajotilat".
Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 301
KULJETTAJAN TUKI
||
Nopeudensäädin siirretään valmiustilaan seuraavasti:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI – nopeudensäädin on tällöin tilapäisesti deaktivoitu ja kuljettajan on säädeltävä nopeutta itse.
•
•
jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin 30 km/h
(20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 298)
Nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Nopeudensäädin (CC35) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen
jälkeen aktivoitua uudelleen.
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi
valmiustilasta
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
kytkinpoljinta pidetään painettuna pidempään
kuin 1 minuutin ajan
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäätimen käynnistäminen valmiustilasta:
–
Automaattinen valmiustila
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
302
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
tai
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen käynnistäminen valmiustilasta:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen ko. nopeutta.
Nopeudensäätimen sulkeminen
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan
sulkea.
3.
HUOM
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vakionopeudensäädin (s. 298)
(2)
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
Toiminnon painikkeet ja symbolit36.
Vakionopeudensäädin (s. 298)
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen välillä (s. 321)
Nopeudensäätimen sulkeminen:
1.
2.
35
36
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin jatkaa valmiustilassa.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
>
(4)
Nopeudensäätimen symboli
kuljettajan näytössä sammuu – tällöin
asetettu/tallennettu nopeus poistetaan.
Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 303
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroitus*37
VAROITUS
Etäisyysvaroitustoiminto38
voi auttaa kuljettajaa
huomaamaan ajallisen etäisyyden edessä ajavaan autoon olevan liian lyhyt.
Autossa on kuitenkin oltava head-up-näyttö, jotta
etäisyysvaroitus voidaan näyttää symbolina tuulilasilla, kun ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on ennalta valittua arvoa lyhyempi.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa
yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä
oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos ajallinen etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo – oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
Etäisyysvaroitus head-upnäytössä39
Jos autossa on head-up-näyttö*, tuulilasilla näytetään symboli niin kauan kuin ajallinen etäisyys
edellä kulkevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa
lyhyempi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus head-up-näytössä (s. 304)
Etäisyysvaroituksen aktivointi/deaktivointi
(s. 305)
•
Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden asettaminen (s. 305)
•
Etäisyysvaroittimen rajoitukset (s. 306)
HUOM
•
•
37
38
39
40
304
Etäisyysvaroitin on vain autoissa, jotka
voivat näyttää tietoja tuulilasilla ns. Headup -näytöllä.
Etäisyysvaroitus on suljettuna sopeutuvan
nopeussäätimen tai Pilot Assist -toiminnon ollessa aktiivinen.
Etäisyysvaroituksen symboli tuulilasilla40.
Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toiminto
Näytä kuljettajan tuki on aktivoitu auton valikkojärjestelmän asetuksissa, ks. kappaleen "Headup-näyttö" kohdalta, miten tämä tehdään.
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, jotka voivat näyttää tietoa tuulilasilla ns. head-up-näytön kautta.
Distance Alert
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, jotka voivat näyttää tietoa tuulilasilla ns. head-up-näytön kautta.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
Etäisyysvaroituksen aktivointi/
deaktivointi41
Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden
asettaminen43
Etäisyysvaroitustoiminto42 voidaan sulkea.
Etäisyysvaroitustoiminto44 voidaan asettaa useille
eri aikaetäisyyksille.
Päällä/Pois
Painakaa painiketta Distance
Alert keskinäytön toimintonäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 304)
Head-up-näyttö* (s. 138)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – etäisyysvaroitin on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – etäisyysvaroitin
on deaktivoitu.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Sama symboli esitetään myös toiminnon Mukautuva nopeudensäädin ollessa aktivoituna.
Etäisyysvaroitin aktivoituu automaattisesti aina
moottorin käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
41
42
43
44
Etäisyysvaroitus* (s. 304)
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, jotka voivat näyttää tietoa tuulilasilla ns. head-up-näytön kautta.
Distance Alert
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, jotka voivat näyttää tietoa tuulilasilla ns. head-up-näytön kautta.
Distance Alert
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 305
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Etäisyysvaroittimen rajoitukset45
•
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Etäisyysvaroitustoiminnon46 toiminnallisuus voi
olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
||
•
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
45
46
306
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
•
Etäisyysvaroitustoiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Ajoneuvon koko voi vaikuttaa toiminnon
kykyyn havaita esimerkiksi moottoripyöriä,
mikä voi tarkoittaa sitä, että varoitusvalo
syttyy säädettyä lyhyemmällä ajallisella
etäisyydellä tai varoitusta ei tilapäisesti
anneta.
•
Hyvin korkea nopeus voi aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä
ajallisella etäisyydellä tutkayksikön toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
•
Etäisyysvaroitus ei voi korvata kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan
kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttävät myös
sopeutuva vakionopeussäädin ja Pilot
Assist.
VAROITUS
Aikaetäisyyden säädin.
VAROITUS
•
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäisyysvaroitus* (s. 304)
Etäisyysvaroitustoiminto on vain autoissa, jotka voivat näyttää tietoa tuulilasilla ns. head-up-näytön kautta.
Distance Alert
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 304)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
Mukautuva nopeudensäädin*
(ACC47)
Mukautuva nopeudensäädin
auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
VAROITUS
•
Sopeutuvan vakionopeussäätimen toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa
ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se
ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista
kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
•
Sopeutuva vakionopeussäädin ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen
tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa
olevien liikennesääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman
ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja
pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon48.
Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja
ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee
auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajonopeus
sovitetaan automaattisesti vastaamaan ennalta
47
48
asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
Adaptive Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 307
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi
olla joko vakio- tai lisävaruste.
Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen
kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja
käytetään nopeuden säätelemiseen.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus
voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö
ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan
pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun
nopeuden.
Koskee automaattivaihteistolla varustettuja
autoja:
•
308
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
•
VAROITUS
•
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Vastuu on
aina kuljettajalla ja hänen on puututtava
asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä
olevaa ajoneuvoa.
•
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, kuten esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
•
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä vaativissa tilanteissa, kuten esim.
kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai
loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
KULJETTAJAN TUKI
Yhteenveto
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Säätimet
Kuljettajan näyttö
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Kohdeauton osoitus: ACC on havainnut ja
seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan ajoneuvoon
HUOM
Toiminnon painikkeet ja
symbolit48.
: Aktivoi mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi mukautuvan
nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen
ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa mukautuvan nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää
sen valmiustilaan
: Laskee tallennettua nopeutta
48
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Nopeuksien osoittaminen48.
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Oman auton kulloinenkin nopeus.
Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät:
ks. otsikko "Mukautuvan nopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitus (s. 310)
•
Mukautuva nopeudensäädin head-up-näytössä törmäyksen uhatessa (s. 311)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys (s. 311)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 309
KULJETTAJAN TUKI
•
Mukautuvan nopeudensäätimen nopeuden
käsittely (s. 312)
Mukautuva nopeudensäädin ja
törmäysvaroitus
•
Mukautuvan nopeudensäätimen aikaetäisyyden asettaminen (s. 313)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi (s. 315)
Sopeutuva vakionopeudensäädin voi varoittaa
kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.
•
Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 317)
•
Ohitusavustimen käynnistäminen mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 317)
•
Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä (s. 318)
•
Kohteen vaihto käytettäessä mukautuvaa
nopeudensäädintä (s. 318)
•
Automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 319)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset
(s. 320)
•
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen välillä (s. 321)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen symbolit ja
ilmoitukset (s. 322)
maan kuljettajalle välittömän asiaan puuttumisen
välttämättömyydestä.
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut
– sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai
tapahtua tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Törmäysvaroituksen49 ääni ja symboli.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Mukautuva nopeudensäädin käyttää n. 40 %
käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä mukautuva
nopeussäädin selviytyy eikä kuljettaja jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni huomautta-
49
310
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin headup-näytössä törmäyksen uhatessa
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi ja käynnistys
asetetaan aktiivisesta tilasta valmiustilaan seuraavasti:
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC51) on ensin
aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se
voisi säätää nopeutta ja etäisyyttä.
–
Mukautuvan nopeudensäätimen
asettaminen valmiustilaan
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (2) tai ▶
(3) selataksenne esiin symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja Mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen
käynnistys/aktivointi
Jotta ACC voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla50.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
aina heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Se
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
50
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Head-up-näyttö* (s. 138)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 311
KULJETTAJAN TUKI
Samalla merkitään nopeusväli.
||
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuvan nopeudensäätimen
nopeuden käsittely
Mukautuva nopeudensäädin (ACC52) voidaan
asettaa useille eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
Kun symboli/toiminto
(4) esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistetään ja senhetkinen nopeus tallennetaan
ja näytetään numeroilla nopeusmittarin
keskiössä.
Vain, kun etäisyyssymboli näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC säätää aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
51
52
312
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista ja markkina-alueesta riippuen.
: Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
Tallennettu nopeus.
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
–
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
(1) tai
lyhyesti ohjauspyörän painiketta
(2) tai pitämällä niitä painettuina.
•
•
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3)
on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
(1) painamista,
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa
kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattivaihteisto
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) ei voida valita/
tallentaa.
Mukautuvan nopeudensäätimen
aikaetäisyyden asettaminen
Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h
(125 mph).
Mukautuva nopeudensäädin (ACC53) voidaan
asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Käsivalintainen vaihteisto
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Mukautuvan nopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h (20 mph) - suurin on
200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Sama symboli esitetään myös, kun toiminto Etäisyysvaroitin on aktivoitu
HUOM
Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi
autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km
(20 mph) - vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta pysähdyksiin asti, pienempää
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 313
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
•
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
• Eco – ACC keskittyy optimoimaan polttoai-
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
• Comfort – ACC keskittyy ylläpitämään mah-
•
Jos sopeutuva vakionopeussäädin ei
näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta
aktivoitaessa, syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon
on lyhyempi kuin valittu ajallinen etäisyys.
||
Aikaetäisyyden säädin54.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin
lisää aikaväliä hieman.
53
54
314
VAROITUS
•
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Valitkaa, miten ACC:n tulee säilyttää
etäisyys* edellä ajavaan ajoneuvoon
Kuljettaja voi valita eri ajotapoja sitä varten, miten
mukautuvan nopeudensäätimen tulee säilyttää
ennalta valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan
ajoneuvoon. Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
netaloudellisuuden, jolloin ajallinen etäisyys
edellä ajavaan ajoneuvoon on pitempi.
dollisimman pehmeästi ennalta asetettua
ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
• Dynamic – ACC keskittyy ylläpitämään suoremmin ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Katsokaa lisätietoa kappaleesta "Ajotilat".
Täydentävää tietoa on myös kappaleissa "Nopeudensäätimen nopeuden käsittely" ja "Ajotila
ECO".
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
•
•
•
Ajotilat* (s. 448)
•
Ajoasento ECO (s. 451)
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 300)
Adaptive Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi/uudelleenaktivointi
Mukautuvan nopeudensäätimen sulkeminen tilapäisesti ja asettaminen valmiustilaan:
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC55) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli
kuljettajan näytössä vaihtaa
väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja
nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus vaihtaa väriä BEIGESTÄ
HARMAAKSI.
•
kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
VAROITUS
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Adaptive Cruise Control
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa ja auto ajautuu liian lähelle
edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
55
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta
että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
käyttöjarrua painetaan.
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
}}
315
KULJETTAJAN TUKI
||
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä/luistonestosta ESC56. Jos jokin näistä
muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan
näytössä.
•
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää
turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.
•
•
•
•
•
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
Aktivoikaa ACC uudelleen valmiustilasta:
yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon
tienpinnasta.
–
jarrujen lämpötila on korkea.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
seisontajarru aktivoidaan.
VAROITUS
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Mukautuvan nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua
seuraavista seikoista:
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo
paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde, esim.
ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
•
•
kuljettaja avaa oven.
56
316
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustin mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
•
Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä (s. 318)
Mukautuva nopeudensäädin (ACC57) voi auttaa
kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.
Miten ohitusavustin toimii
Kun ACC seuraa toista ajoneuvo ja kuljettaja
merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla58, Mukautuva nopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa kohti edessä olevaa ajoneuvoa
ennen kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua
muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa. Kun
esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle tielle, auto
kiihdyttää hetkellisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
57
58
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Ohitusavustimen käynnistäminen mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 317)
Ohitusavustimen käynnistäminen
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
Ohitusavustimen toimintaan liittyy joitakin edellytyksiä.
Ohitusavustimen edellytykset
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
•
ACC-ominaisuutta varten tallennettu
nopeus on riittävän suuri, jotta turvallinen
ohitus voidaan tehdä.
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
Ohitusavustajan käynnistäminen
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää vasenta suuntavilkkua vasemmalta
ohjattavassa ja oikeaa oikealta ohjattavassa
autossa.
> Ohitusavustin käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 317)
Adaptive Cruise Control
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste. 317
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustimen rajoitukset
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä
tilanteissa rajoittunut.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 317)
Kohteen vaihto käytettäessä
mukautuvaa nopeudensäädintä
Mukautuvalla nopeudensäätimellä (ACC60) on
automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.
Kohteen vaihto
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä
tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä ovat
esim.:
•
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin ohitus
tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa toista
ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h (20 mph) ja
vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, mukautuva nopeudensäädin jarruttaa
seisovan ajoneuvon vuoksi.
Tällaiset tilanteet vältetään asettamalla ACC59
tilapäisesti valmiustilaan.
59
60
318
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Kun sopeutuva vakionopeussäädin seuraa
toista ajoneuvoa yli n. 30 km/h:n (20 mph)
nopeuksilla ja vaihtaa kohdeajoneuvon liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää sen sijaan tallennettuun
nopeuteen.
•
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois
päältä ja asetetaan valmiustilaan:
•
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja
mukautuva nopeudensäädin on epävarma
siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo
vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Automaattinen jarrutus mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
HUOM
ACC voi pitää auton paikallaan enintään
5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja Mukautuva nopeudensäädin kytketään
pois toiminnasta.
Mukautuvassa vakionopeudensäätimessä
(ACC61) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja
seistäessä paikallaan
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa
jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen
jarrutus.
–
Mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan
uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen, pitää seisontajarru
vapauttaa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Mukautuva nopeudensäädin asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa,
että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja
jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Mukautuva nopeudensäädin palauttaa
edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos
se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin
kuluessa.
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkeytyy seisontajarru auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
61
Adaptive Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 319
KULJETTAJAN TUKI
||
Näin käy, jos mukautuva nopeudensäädin pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla ja:
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
•
•
jarrut ovat ylikuumentuneet
ACC on pitänyt auton paikallaan kauemmin
kuin n. 5 minuuttia
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset
•
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC62) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä
ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon
ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
•
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeudensäädintä, jos auto on raskaasti kuormattuna tai
autoon on kytketty perävaunu.
Muuta
•
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
62
320
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen
välillä
2.
Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin
(ACC63), kuljettaja voi vaihtaa nopeudensäätimen (CC64) ja ACC:n välillä.
ACC symboleiksi
CC –
sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin
on suljettu ja nopeudensäädin asetettu
valmiustilaan.
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:
CC
ACC
A
Vakionopeudensäädin
A
3.
A
Mukautuva vakionopeudensäädin
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila
Vaihto ACC-toiminnosta CC-toimintoon
Tehkää näin:
1.
Asettakaa mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella
.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
keskinäytön toimintonäkymässä – painikkeen
ilmaisimen väri vaihtuu HARMAASTA VIHREÄKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
Vaihto CC-toiminnosta ACC-toimintoon
Tehkää näin:
1.
Siirtäkää nopeudensäädin valmiustilaan
.
ohjauspyörän painikkeella
2.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin
vaihtaa värin VIHREÄSTÄ HARMAAKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
CC symboleiksi
ACC –
sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin
on asetettu valmiustilaan.
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa
kulloisenkin nopeuden.
3.
VAROITUS
ACC-toiminnosta CC-toimintoon vaihtaminen
tarkoittaa, että auto:
•
ei enää ylläpidä valittua ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon.
•
noudattaa vain tallennettua ajonopeutta,
joten kuljettajan on itse jarrutettava tarvittaessa.
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja
tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä
ennalta valitun aikaetäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
Vakionopeudensäädin (s. 298)
Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori,
ACC aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori seuraavan kerran.
63
64
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste. 321
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
symbolit ja ilmoitukset
Useita mukautuvan nopeudensäätimen (ACC65)
-järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan
näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.
Tässä muutamia esimerkkejä66.
Yllä olevassa kuvassa67 näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että edellä ei ole
seurattavia ajoneuvoja.
65
66
67
322
Yllä olevassa kuvassa67 näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että se seuraa
samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat
samalla nopeudella.
Adaptive Cruise Control
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h (80 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen.
Auto säilyttää tallennetun/valitun nopeuden.
Adaptive Cruise Contr.
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Ei käytettävissä
Symboli on HARMAA.
Adaptive Cruise Contr.
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
Symboli on HARMAA.
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 307)
* Valinnais-/lisävaruste. 323
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist
Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla
kaistan reunaviivojen välissä avustamalla
ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta
sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Näin Pilot Assist toimii
Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi
lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta mukavampaa
ja ajokokemuksesta rennomman.
Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan
ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät
kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu
aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen
sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa
pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan
sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin
tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan,
esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään
estettä tiellä.
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei näe
ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee
ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi sen
uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät
kuitenkin jatkuvasti aktiivisina.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan
ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät68.
Kamera- ja tutkayksikkö
VAROITUS
Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön
ilman edeltävää varoitusta.
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija
68
324
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Ohjausavun kulloinenkin tila
ilmenee ohjauspyöräsymbolin
väristä:
• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa
aktiivista ohjausapua
• HARMAA ohjauspyörä (kuten
kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
•
Pilot Assist-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena
on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain,
jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät
kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää
riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei pysty havaitsemaan.
Pilot Assist ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton oikeasta
sijainnista kaistalla sekä sen ajamisesta
turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella
ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
HUOM
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi
olla joko vakio- tai lisävaruste.
•
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa
30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään
200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla
ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
•
Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla
aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä
olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin
tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon
nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.
Koskee automaattivaihteistolla varustettuja
autoja:
•
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h
(125 mph) ajonopeuteen asti.
•
Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
VAROITUS
•
Pilot Assist ei ole törmäyksiä ehkäisevä
järjestelmä. Kuljettajan pitää puuttua
tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse
edessä olevaa ajoneuvoa.
•
Pilot Assist ei jarruta ihmisten, eläinten,
esineiden, pienten ajoneuvojan (esim. polkupyörien ja moottoripyörien) matalien
perävaunujen/trailerien tai vastaantulevan, hitaasti kulkevan tai paikallaan olevan
ajoneuvon takia.
•
Älkää käyttäkö Pilot Assist -järjestelmää
vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun
ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä,
poistumis- ja liityntärampeilla tai kun
autoon on kytketty perävaunu.
}}
325
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Pilot Assist -järjestelmään kuuluvien komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa – suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
•
Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla
tavalla ajokaistalle, suositellaan, että Pilot
Assist poistetaan käytöstä tai sen tilalle valitaan mukautuva nopeudensäädin.
Yhteenveto
Säätimet
Kaarteissa ja kun tie jakautuu kaistoihin
Kun Pilot Assist auttaa ohjauksessa, se pyrkii
kohdistamaan auton ajokaistamerkintöjen väliin ja
siksi mahdollisimman pehmeän ajokokemuksen
kannalta suositellaan, että auto saa itse löytää
optimaalisen sijainnin. Kuljettajan vastuulla on
varmistaa, että auto sijoittuu ajokaistalle turvallisella tavalla, ja siksi hänellä on aina mahdollisuus
säätää auton sijaintia lisäämällä omaa ohjausvaikutustaan.
68
326
: Laskee tallennettua nopeutta
▶: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen
Pilot Assist -toimintoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos
ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on
ohjattava kohti haluamaansa ajokaistaa
ilmaistakseen ajosuunnan Pilot Assist -toiminnolle.
Pilot Assist pyrkii pitämään auton
ajokaistan keskellä
◀: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan
kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa ohjausapua
Pilot Assist -toiminnolta vaan olla aina valmiina
lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti
kaarteissa.
•
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot
Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
Toimintosymboli
Symbolit kohdeautolle sekä aikaetäisyydelle
edellä ajavaan ajoneuvoon
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli
Toiminnon painikkeet ja symbolit68.
: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan näyttö
Nopeuksien osoittaminen68.
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Oman auton kulloinenkin nopeus
Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät:
ks. otsikko "Pilot Assist -toiminnon symbolit ja
ilmoitukset".
•
Pilot Assist -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 330)
•
Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 331)
•
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 332)
•
Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 334)
•
Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen
käynnistäminen (s. 335)
•
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 335)
•
Kohteen vaihto Pilot Assist -toiminnon avulla
(s. 335)
•
Automaattinen jarrutus Pilot Assist -toiminnossa (s. 336)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset (s. 337)
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 338)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
68
69
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus (s. 327)
Head-up-näyttö Pilot Assist -toiminnon
yhteydessä törmäyksen uhatessa (s. 328)
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistys
(s. 329)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus
Pilot Assist voi varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys
edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.
Törmäysvaroituksen69 ääni ja symboli.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Pilot Assist käyttää noin 40 % käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä Pilot Assist selviytyy eikä kuljettaja
jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni
huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan
puuttumisen välttämättömyydestä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 327
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Pilot Assist varoittaa vain kamera- ja tutkayksikön havaitsemista ajoneuvoista, joten varoitus voi jäädä pois tai tapahtua viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen!
Head-up-näyttö Pilot Assist toiminnon yhteydessä törmäyksen
uhatessa
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist (s. 324)
Head-up-näyttö* (s. 138)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 324)
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla70.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
70
328
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja
käynnistys
Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen
käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa valmiustilassa:
1.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ▶ (6).
> Symboli
vaihtuu Pilot Assist -toimintoon valmiustilassa (8).
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa käynnistettynä:
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään
seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle on
se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä.
Jos Pilot Assist havaitsee, että
kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, se kehottaa kuljettajaa hetken kuluttua ohjaamaan autoa aktiivisesti näyttämällä symbolin ja teksti-ilmoituksen.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist käynnistyy ja nopeusmittarin
keskustassa numeroin näytettävä kulloinenkin nopeus tallennetaan.
...tai...
–
Kädet ohjauspyörällä
Painakaa ohjauspyörän painiketta ▶ (6).
> Pilot Assist käynnistyy.
Vain jos ohjauspyöräsymboli (2)
on vaihtunut HARMAASTA
VIHREÄKSI, Pilot Assist ohjausapu on aktiivinen.
Jos kuljettajan käsiä ei edelleenkään havaita
ohjauspyörällä muutaman sekunnin kuluttua,
kehotus ohjata autoa aktiivisesti toistetaan ja
varoitusäänimerkki annetaan.
Jos Pilot Assist ei muutaman sekunnin kuluttua
vieläkään havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, varoitussignaali voimistuu ja ohjaustoiminto
suljetaan. Tämän jälkeen Pilot Assist on käynnis.
tettävä uudelleen ohjauspyörän painikkeella
HUOM
Vain jos etäisyyssymboli näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella, Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist toimii vain, kun kuljettajalla on kädet ohjauspyörässä.
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 324)
329
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist -toiminnon nopeuden
käsittely
–
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri nopeuksille.
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
(1) tai
lyhyesti ohjauspyörän painiketta
(2) tai pitämällä niitä painettuina.
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3)
on halutun nopeuden kohdalla.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
•
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
(1) painamista,
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa
kaasupolkimella painiketta painaessaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista ja markkina-alueesta riippuen.
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennettu nopeus
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattivaihteisto
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h (125 mph)
ajonopeuteen asti.
Huomatkaa, että Pilot Assist -toiminnon pienin
ohjelmoitava nopeus on 30 km (20 mph) - vaikka
se selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta
pysähdyksiin asti, pienempää nopeutta kuin
30 km/h (20 mph) ei voida valita/tallentaa.
330
Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h
(125 mph).
Käsivalintainen vaihteisto
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h
(125 mph) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist -toiminnon pienin ohjelmoitava
nopeus on 30 km/h (20 mph) – suurin on
200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 324)
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist -toiminnon
aikaetäisyyden asettaminen
HUOM
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Jos Pilot Assist ei näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa, syynä voi
olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin
ennalta valittu ajallinen etäisyys.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja
ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa
ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Jotta edellä ajavaa autoa voidaan seurata pehmeästi ja miellyttävällä tavalla, Pilot Assist sallii
aikaetäisyyden tuntuvan vaihtelun tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi alhaisella ajonopeudella etäisyyden lyhentyessä Pilot Assist suurentaa aikaetäisyyttä hieman.
71
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aikaetäisyyden säädin71.
HUOM
Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei
ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
•
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
VAROITUS
•
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Valitkaa, miten Pilot Assist:n tulee
säilyttää etäisyys* edellä ajavaan
ajoneuvoon
Kuljettaja voi valita eri ajotapoja sitä varten, miten
Pilot Assist -toiminnon tulee säilyttää ennalta
valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon. Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 331
KULJETTAJAN TUKI
||
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Eco – Pilot Assist keskittyy optimoimaan
polttoainetaloudellisuuden, jolloin ajallinen
etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on
pitempi.
• Comfort – Pilot Assist keskittyy ylläpitämään
mahdollisimman pehmeästi ennalta asetettua
ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (3).
> Pilot Assist sulkeutuu ja vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen aktiiviseen tilaan.
–
Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa
toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
VAROITUS
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja ohjattava
itse sekä säädeltävä sekä ajonopeutta
että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja auto
tulee liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa,
etäisyysvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
• Dynamic – Pilot Assist keskittyy ylläpitämään suoremmin ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä
tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Katsokaa lisätietoa kappaleesta "Ajotilat".
Täydentävää tietoa on myös kappaleissa "Nopeudensäätimen nopeuden käsittely" ja "Ajotila
ECO".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pilot Assist (s. 324)
Ajotilat* (s. 448)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Ajoasento ECO (s. 451)
Pilot Assist -toiminnon sulkeminen tilapäisesti ja
asettaminen valmiustilaan:
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 300)
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist siirtyy valmiustilaan – symboli
(8) kuljettajan näytössä vaihtaa väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus
vaihtaa väriä BEIGESTÄ HARMAAKSI.
...tai...
332
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Pilot Assist deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan,
jos:
•
•
•
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan
näytössä.
käyttöjarrua painetaan.
•
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
suuntavaloja käytetään pitempään kuin
1 minuutti.
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
VAROITUS
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää
turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
Pilot Assist -toiminnon
uudelleenaktivointi valmiustilasta
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua
esimerkiksi seuraavista seikoista:
•
kytkinpoljin on painettuna noin 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
•
•
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven.
yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon
tienpinnasta.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
•
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Pilot Assist -toiminnon aktivoiminen uudelleen:
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu
kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun tämä tilanne on
ohi, ohjausapu aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos kaistan reunamerkinnät voidaan edelleen havaita.
Automaattinen valmiustila
Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä,
esim. ajonvakautuksesta/luistonestosta ESC72.
Jos jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, Pilot Assist kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
72
Electronic Stability Control
jarrujen lämpötila on korkea.
käsiä ei pidetä ohjauspyörällä.
seisontajarru aktivoidaan.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
•
nopeus on alle 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko edessä oleva
ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai
kohde, esimerkiksi ajoeste.
•
nopeus on alle 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
}}
333
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 324)
Ohitusavustin Pilot Assist toiminnon yhteydessä
Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.
Miten ohitusavustin toimii
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla73, Pilot Assist auttaa kiihdyttämällä autoa
kohti edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin oma
auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua
muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa. Kun
esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle tielle, auto
kiihdyttää hetkellisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
73
334
Pilot Assist (s. 324)
Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen
käynnistäminen (s. 335)
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
•
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 335)
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist -toiminnon
ohitusavustimen käynnistäminen
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot
Assist -toiminnon yhteydessä
Kohteen vaihto Pilot Assist toiminnon avulla
Ohitusavustimen toimintaan liittyy joitakin edellytyksiä.
Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä
tilanteissa rajoittunut.
Pilot Assist -toiminnolla on automaattivaihteiston
yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
•
VAROITUS
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
Pilot Assist-ominaisuutta varten tallennettu
nopeus on riittävän suuri, jotta turvallinen
ohitus voidaan tehdä.
•
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin ohitus
tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h (20 mph) ja vaihtaa kohteen
liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, Pilot
Assist jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä ovat
esim.:
Ohitusavustajan käynnistäminen
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää vasenta suuntavilkkua vasemmalta
ohjattavassa ja oikeaa oikealta ohjattavassa
autossa.
> Ohitusavustin käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kohteen vaihto
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä
tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
Pilot Assist (s. 324)
Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 334)
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Tällaiset tilanteet vältetään asettamalla Pilot
Assist tilapäisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist (s. 324)
Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 334)
}}
335
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa yli
n. 30 km/h:n (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa
kohdeajoneuvoa liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, Pilot Assist jättää paikallaan
olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää
sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
•
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Pilot Assist kytketään pois ja asetetaan valmiustilaan:
•
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine,
esim. ajoeste.
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
336
Pilot Assist (s. 324)
Automaattinen jarrutus Pilot Assist toiminnossa
Pilot Assist -toiminnolla on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja
seistäessä paikallaan
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia – jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva ajoneuvo
alkaa jälleen liikkua, Pilot Assist asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus.
–
Pilot Assist aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Pilot Assist palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa
eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Pilot Assist asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata – kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton
pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa Pilot Assist -toiminnon valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton
pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Näin käy, jos Pilot Assist pitää auton paikallaan
käyttöjarrulla ja:
•
•
HUOM
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
Pilot Assist on pitänyt auton paikallaan
kauemmin kuin n. 5 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
Pilot Assist voi pitää auton paikallaan enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru
kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.
•
•
Ennen kuin Pilot Assist voidaan aktivoida
uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Pilot Assist (s. 324)
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa
monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin aina
kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
taa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin
on olemassa vaara siitä, että auto osuu
näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun
voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla
tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot
Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla seuraavat:
•
kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin.
•
kaistojen rajoissa on epäselvyyttä, esim.
kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä,
poistumisramppien kohdalla tai jos kaistamerkintöjä on useita.
•
•
•
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja tai
muita linjoja kuin kaistamerkintöjä, esim.
jalkakäytävän reunoja, tienpinnan saumoja
tai paikkoja, kaiteiden reunoja, tienreunoja
tai teräviä varjoja.
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia
esineitä ja esteitä, esim. ajoradan kuoppia,
paikallaan olevia esteitä tai esineitä, jotka
peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
•
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
•
Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se ei
voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja
pitämään autoa kaistalla.
•
Jos autossa on Sensus Navigation*, toiminto voi käyttää karttatietojen sisältämiä
tietoja, jolloin suorituskyky voi vaihdella.
•
Pilot Assist suljetaan, jos ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla - esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia (katsokaa
kohtaa "Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus").
kaista on kapea tai mutkainen.
kaistalla on mäki tai töyssy.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valaistus
huonontaa näkyvyyttä, vastavalo, märkä
ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä, että
Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia rajoituksia:
•
•
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita
jne.) ei havaita. Ne voidaan myös tunnis-
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää haluttuun
tilaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 337
KULJETTAJAN TUKI
||
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa.
Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea
etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
•
•
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja
ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä
ja/tai head-up-näytössä*.
Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos
auto on raskaasti kuormattuna tai autoon on
kytketty perävaunu.
HUOM
Pilot Assist ei voi aktivoitua, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tai vastaava.
Muuta
•
Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
338
Pilot Assist (s. 324)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 284)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tässä muutamia esimerkkejä74.
Yllä olevassa kuvassa75 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
74
75
Yllä olevassa kuvassa75 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia
ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Yllä olevassa kuvassa75 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia
ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Pilot Assist antaa myös ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h (80 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
339
KULJETTAJAN TUKI
||
Tutkayksikkö
Aiheeseen liittyvät tiedot
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.
•
•
•
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
Suositeltu tutkayksikön kunnossapito
(s. 344)
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä (s. 345)
Yllä olevassa kuvassa75 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist antaa ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
Pilot Assist (s. 324)
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Kaista-avustaja
Pilot Assist*
City Safety
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön
laittomaksi.
75
340
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön rajoitukset
Tutkayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös
rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Yksikkö tukossa
Tutkayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan sisäpuolelle, yhdessä auton kamerayksikön kanssa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä
auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset
toiminnot voivat häiriintyä, huonontua, sulkeutua
kokonaan tai toimia virheellisesti.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä,
aurinkokalvoista yms.76
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään tai
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai
kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
76
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
341
KULJETTAJAN TUKI
||
Syy
Toimenpide
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Auton nopeus
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo
heikkenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä
tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Tutkayksikön näkökenttä.
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellaisen,
342
KULJETTAJAN TUKI
Matalat perävaunut
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
TÄRKEÄÄ
Matala perävaunu tutkan katvealueella.
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton havaita
myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen ajaessaan matalan
perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen tai Pilot Assist -järjestelmän ollessa
aktivoitu.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n (0,02 x 0,12 in.) suuruisen
tai suuremman pinnan, pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkayksikkö (s. 340)
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
343
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu tutkayksikön
kunnossapito
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
yksikön edessä oleva tuulilasin kohta pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa
säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
344
Tutkayksikkö (s. 340)
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
Tästä voidaan lukea auton ACC77-, PA78- ja
BLIS79 -toimintojen tutkayksiköiden tyyppihyväksynnät.
Markkina-alue
ACC &
PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilia
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Eurooppa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
77
78
79
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
}}
345
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC &
PA
BLIS
Tyyppihyväksyntä
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Yhdistyneet Arabiemiraatit (UAE)
Symboli
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
346
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
Meksiko
Moldavia
ACC &
PA
BLIS
✓
Singapore
И011 14
✓
✓
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbia
Tyyppihyväksyntä
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symboli
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Etelä-Afrikka
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
347
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC &
PA
BLIS
✓
Taiwan
Symboli
Tyyppihyväksyntä
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
Radiolaitteiston tyyppihyväksyntä
Markkinaalue
Symboli
Eurooppa
Tyyppihyväksyntä
Täten Volvo Cars
ilmoittaa, että kaikki
radiolaitteet täyttävät
direktiivin
2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja
muut tärkeät määräykset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
348
Tutkayksikkö (s. 340)
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Aiheeseen liittyvät tiedot
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa
tien sivuviivat tai liikennemerkit.
•
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Suositeltu kamerayksikön kunnossapito
(s. 353)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja*
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
City Safety
Driver Alert Control*
Liikennemerkki-informaatio*
Automaattinen kaukovalo *
* Valinnais-/lisävaruste. 349
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikön rajoitukset
Yksikkö tukossa
Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä
myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Alentunut näkyvyys
Kamerassa on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli se "näkee" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä
sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa.
Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun
kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, suurikokoisia
eläimiä ja muita ajoneuvoja.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä,
aurinkokalvoista yms.80
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön kanssa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
80
350
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä
auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset
toiminnot voivat häiriintyä, huonontua, sulkeutua
kokonaan tai toimia virheellisesti.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
KULJETTAJAN TUKI
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa
luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet
ovat suotuisammat.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n (0,02 x 0,12 in.) suuruisen
tai suuremman pinnan, pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
}}
351
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
352
Kamerayksikkö (s. 349)
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu kamerayksikön
kunnossapito
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
yksikön edessä oleva tuulilasin kohta pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa
säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
City Safety™
City Safety voi varoittaa kuljettajaa valo-, ääni- ja
jarrutusvaroituksilla auttaakseen häntä havaitsemaan yllättäen ilmaantuvat jalankulkijat, pyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja ajoneuvot – auto yrittää tällöin jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja
ei reagoi itse kohtuullisen ajan sisällä.
HUOM
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen
ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri
edellä olevan ajoneuvon taakse.
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan
olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten
välttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Kamerayksikkö (s. 349)
Kamera- ja tutkayksikön sijainti81.
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa
törmäys on erittäin lähellä.
City Safety voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.
City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa,
joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen
eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.
Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
81
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
353
KULJETTAJAN TUKI
||
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai
alentaa törmäysnopeutta, mutta täyden
jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös
silloin, kun auto jarruttaa automaattisesti.
•
•
354
•
VAROITUS
Varoitus ja ohjausapu aktivoituvat vain
törmäysvaaran ollessa suuri – älkää siksi
koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista asiaan.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
•
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki City Safety -toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. sen rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo kunkin alakohdan
lopussa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety -toiminnon parametrit ja osatoiminnot (s. 354)
•
Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten (s. 356)
•
Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla (s. 357)
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 360)
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä
liikenteessä (s. 360)
•
City Safety ohjausapu väistöliikkeessä
(s. 361)
•
City Safety -ohjausavun rajoitukset väistöliikkeissä (s. 362)
•
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
(s. 362)
•
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia* (s. 363)
•
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 364)
City Safety -toiminnon ilmoitukset. (s. 367)
City Safety -toiminnon parametrit ja
osatoiminnot
City Safety voi välttää törmäyksen edellä kulkevan ajoneuvon, pyöräilijän, jalankulkijan tai suurikokoisen eläimen kanssa alentamalla ajonopeutta automaattista jarrutustoimintoaan käyttäen.
Jos nopeusero on suurempi kuin seuraavassa
ilmoitetut ajonopeudet, City Safety -toiminnon
automaattinen jarrutustoiminto ei voi estää törmäystä, mutta kylläkin lieventää sen seurauksia.
Ajoneuvo
Edellä ajavan ajoneuvon kohdalla City Safety voi
alentaa ajonopeutta enintään 60 km/h (37 mph).
pyöräilijät
Pyöräilijän kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
Jalankulkija
Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
Suurikokoiset eläimet
Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa, City
Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään
15 km/h (9 mph).
Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta suurilla ajonopeuksilla ja se on tehokkaimmillaan ajonopeuden ylittäessä 70 km/h
(43 mph), alhaisilla ajonopeuksilla sen tehokkuus
huononee.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -osatoiminnot
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Jos vaarana on törmäys jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, pyöräilijän tai ajoneuvon tai kappaleessa "City Safety risteävässä liikenteessä"
kuvattujen ajoneuvojen kanssa, kuljettajan huomio herätetään valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla.
Alhaisemmilla ajonopeuksilla sekä kuljettajan jarruttaessa tai painaessa kaasua voimakkaasti jarrutusvaroitusta ei anneta. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.
Katsaus toimintaan82.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa
järjestyksessä:
1.
Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu
3.
Automaattijarrutus
Alla olevissa kolmessa kohdassa selitetään ominaisuuden toimintatapa:
82
83
City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät ja
ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat
samaan suuntaan oman auton kanssa sen edellä.
City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet, jotka kulkevat tien yli
auton edessä.
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla83.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla
vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan
eteenpäin.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
2 - Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta, jos
järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 355
KULJETTAJAN TUKI
||
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen
jarrutustoiminto.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa,
automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä,
jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden
vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos
se riittää törmäyksen välttämiseen.
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan aina
keskeyttää siten, että kuljettaja painaa voimakkaasti kaasupoljinta.
HUOM
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan
näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että toiminto on/on ollut aktiivinen.
VAROITUS
City Safety -toimintoa ei saa käyttää kuljettajan ajotavan muuttamiseen – kuljettaja ei saa
vain luottaa siihen, että City Safety jarruttaa
autoa.
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa aloittaa
puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
HUOM
Jos autossa on käsivaihteisto, moottori sammuu automaattisen jarrutuksen pysäytettyä
auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta sitä ennen.
356
City Safety on tosin aina aktivoituna, mutta kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.
Kun City Safety jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Automaattisen jarrutustoiminnon yhteydessä
myös turvavyönkiristimet saattavat aktivoitua, katsokaa lisätietoja osasta "Turvavyönkiristin".
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan
olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos
autoa on jarrutettu edessä olevan hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
HUOM
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan se
aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori/sähkökäytöllä ja on sitten päällä,
kunnes moottori sammutetaan/sähkökäyttö
katkaistaan.
Varoitusetäisyys määrittelee järjestelmän herkkyyden ja säätelee sitä, millä etäisyydellä valo-, äänija jarrutusvaroitukset annetaan.
Varoetäisyyden valitseminen:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 353)
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2.
Valitkaa kohdassa City Safety -varoitus
Myöhään, Normaali tai Varhain halutun
varoetäisyyden asettamiseksi.
Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, voidaan valita varoetäisyys Normaali tai
Myöhään.
Jos varoitusten koetaan toistuvan liian usein ja
häiritsevän, varoetäisyyttä voidaan lyhentää, jolloin
varoitusten kokonaismäärä tietysti vähenee, mutta
KULJETTAJAN TUKI
City Safety varoittaa tällöin myöhäisemmässä vaiheessa.
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Varoetäisyyttä Myöhään tulee siksi käyttää vain
poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
VAROITUS
•
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko City Safety -toimintoa ihmisiä,
eläimiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja
hengenmenetyksen vaara.
•
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää
kuljettajan reaktioaikaa.
•
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä
tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos
edessä oleva ajoneuvo jarruttaa äkkiä voimakkaasti.
•
Jos varoetäisyydeksi on asetettu Varhain,
varoitukset annetaan ennakoidummin.
Tämä voi aiheuttaa sen, että varoitukset
tulevat useammin kuin varoitusetäisyydellä Normaali, mutta on suositeltavaa
silti City Safety -toiminnon tehostamiseksi.
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 353)
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
City Safety -toiminnon havaitsemat esteet ovat
autoja, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja jalankulkijoita.
Ajoneuvo
City Safety havaitsee useimmat ajoneuvot, jotka
seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan
kuin oma auto, ja autot, jotka on selostettu osissa
"City Safety risteävässä liikenteessä" ja "City
Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen
takia".
Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon pimeällä,
täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista
selvästi.
Polkupyöräilijä
Optimaaliset esimerkit siitä, mitä City Safety tulkitsee
polkupyöräilijäksi - selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
}}
357
KULJETTAJAN TUKI
||
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja polkupyörän hahmosta – tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet, olkapäät,
jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän, tämän
pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun
polkupyörän päällä.
VAROITUS
Jalankulkija
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa eikä
esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
•
polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
pyöräilijöitä, jos kontrasti pyöräilijän taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat
tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä
kokonaan pois.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää
jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta – tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa
pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa
taustaan olla kontrasti, joka voi riippua vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne. Kontrastin
ollessa heikko voidaan jalankulkija havaita joko
myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois jääviä varoituksia
ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin,
jos auton valonheittimet valaisevat heitä.
358
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Suurikokoiset eläimet
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä
esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia suurikokoisia eläimiä kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka ovat
lyhyempiä kuin 80 cm (32 in.).
jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus
voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai
jäädä kokonaan pois.
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja
esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Hyviä esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi: paikallaan seisovat tai hitaasti kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat selvästi.
•
osittain piilossa olevia suurikokoisia eläimiä.
•
suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä
suurikokoisia eläimiä.
•
juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
•
suurikokoista eläintä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään
tai jäädä kokonaan pois.
•
pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.
Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, suurikokoisen eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan
järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman
yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista – tämä
edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin suoraan
sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille ominaisella
tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon
kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan
eläintä.
•
•
•
City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet
pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat
niitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
City Safety™ (s. 353)
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 360)
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia* (s. 363)
* Valinnais-/lisävaruste. 359
KULJETTAJAN TUKI
City Safety risteävässä liikenteessä
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
•
City Safety voi auttaa kuljettajaa tilanteessa,
jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan
auton ajoradan yli risteyksessä.
VAROITUS
: Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon
törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan ensin tulla
sektoriin, jossa City Safety voi analysoida tapahtuman.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
360
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
oman auton täytyy kääntyä vasemmalle markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen liikenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
•
Toiminto "City Safety risteävässä liikenteessä" on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Varoitukset ja jarrujen puuttuminen tilanteeseen kohtaavan ajoneuvon törmäysvaaran yhteydessä tulevat useimmiten
hyvin myöhään.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon
puuttumista asiaan.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 353)
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän
on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää liikennettä.
Näitä tapauksia voivat olla esim.:
•
jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta
ESC kytkeytyy toimintaan
•
•
•
jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
•
jos jokin peittää vastaantulevan auton
jos kohtaavan ajoneuvon valonheittimet eivät
pala
jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa myöhäisessä vaiheessa.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
City Safety ohjausapu
väistöliikkeessä
City Safety -ohjausapu voi auttaa kuljettajaa väistämään ajoneuvoa/estettä, kun törmäystä ei
voida välttää vain jarruttamalla.
City Safety -ohjausapu voi havaita:
ajoneuvot
•
•
•
•
pyöräilijät
jalankulkijat
suurikokoiset eläimet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
VAROITUS
City Safety™ (s. 353)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 364)
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on ennakoida tietty tilanne ja parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 360)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
Oma auto väistää
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
tai este.
City Safety puuttuu asiaan vahvistamalla kuljettajan ohjausliikettä kuljettajan aloitettua väistöliikkeen, ja vain silloin, jos kuljettaja ei ohjaa tarpeeksi voimakkaasti törmäyksen välttämiseksi.
Ohjausliikkeen kanssa samaan aikaan käytetään
myös jarruja ohjausliikkeen voimistamiseksi. Toiminto auttaa myös oikaisemaan auton sen ohitettua esteen.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
City Safety -ohjausapua ei voida poistaa toiminnasta, vaan se on aina toimintavalmiudessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 353)
361
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -ohjausavun rajoitukset
väistöliikkeissä
City Safety väistöliikkeen ollessa
estetty
City Safety -ohjausapu voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi:
City Safety voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti aikaisemmin, kun törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla sivuun.
•
ajonopeusvälin 50–100 km/h (30–62 mph)
ulkopuolella
•
•
jos kuljettaja ei itse aloita väistöliikettä
jos ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti
ennakoida, onko sivuille mahdollisia "pakoteitä",
jos edessä havaitaan myöhäisessä vaiheessa
hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei
ole enää mahdollinen esim. viereisellä kaistalla
olevan liikenteen takia, se voi auttaa kuljettajaa
aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.
VAROITUS
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on ennakoida tietty tilanne ja parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
362
City Safety™ (s. 353)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 364)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 284)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti
aikaisemmin.
Oma auto
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
City Safety ei aloita automaattista jarrutusta niin
kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.
City Safety -toiminnon rajoitukset, kun
väistöliike ei ole mahdollinen
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 353)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
City Safety jarruttaa vastaantulevien
ajoneuvojen takia*
Jotta toiminto toimii, seuraavien kriteerin on täytyttävä:
City Safety voi auttaa kuljettajaa hätäjarruttamaan, jos vastaantuleva ajoneuvo on oman auton
kaistalla.
•
oman auton nopeuden pitää olla yli 4 km/h
(3 mph)
•
•
tieosuuden on oltava suora
•
oman auton on oltava suorassa omalla kaistalla
•
vastaantulevan ajoneuvon on oltava oman
auton kaistamerkintöjen sisällä
•
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa
•
•
toiminto voi varautua vain nokkakolareihin
•
toiminto edellyttää toimivia sähkötoimisia
turvavyönkiristimiä* (ks. kappale "Turvavyönkiristimet").
Jos vastaantuleva ajoneuvo tulee oman auton
kaistalle ja törmäys on väistämätön, City Safety
voi alentaa ajonopeutta lieventääkseen törmäyksen voimakkuutta.
Oma auto
Vastaan tuleva ajoneuvo
oman auton kaistalla on oltava selkeät sivumerkinnät
toiminto voi havaita ainoastaan nelipyöräiset
autot
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 363
KULJETTAJAN TUKI
||
•
•
VAROITUS
City Safety -toiminnon rajoitukset
Toiminto "City Safety jarruttaa vastaantulevien autojen takia" on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena
on parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Ympäristö
Varoitukset ja jarrujen toiminta törmäyksen uhatessa kohtaavan ajoneuvon
kanssa tulevat aina hyvin myöhään.
•
Kuljettaja ei saa koskaan odottaa törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon
puuttumista asiaan, vaan hänen täytyy jarruttaa maksimivoimalla havaitessaan vaaran.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
364
City Safety™ (s. 353)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 364)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
Turvavyönkiristin (s. 48)
Toiminnon City Safety toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot
ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden,
rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä välttää
törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat
jarrut ja vakautuksenhallinta ESC84 antavat mahdollisimman hyvän jarruvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos
kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan
eteen.
Lämpö
Jos matkustamon lämpötila on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa
näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä väliaikaisesti pois toiminnasta.
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen
jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita pimeällä
myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- ja tutkayksikkö on tukkeutunut, se
tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä,
polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton
edessä - siitä seuraa, että City Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
City Safety -järjestelmän ylläpitohuollon ja
osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
84
Electronic Stability Control
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
Muuta
VAROITUS
•
Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää
myöhään tai jättää käynnistämättä, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa
aikaan sen, etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan edessä olevia
jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja oikealla
tavalla.
•
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä, pitää
sen etu- ja takavalaisinten toimia ja
valaista selvästi.
•
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde on
rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta – järjestelmä voi antaa heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon
nopeus on alle 50 km/h (30 mph). Paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja
käytetään, jos ajoneuvon nopeus on enintään 70 km/h (43 mph). Suurikokoisten
eläinten kohdalla nopeuden alennus on
alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla varoitus
ja jarrutus suurikokoisten eläinten takia
on vähemmän tehokasta.
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa oma
auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina, mistä
johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa
kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa ja kaasuttaa,
vaikka törmäys on väistämätön.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi siksi
myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
}}
365
KULJETTAJAN TUKI
||
•
•
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista ja suurikokoisista
eläimistä voidaan kytkeä pois toiminnasta
johtuen pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
•
Älkää asettako, liimatko tai asentako
mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle,
kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille - se voi häiritä kameraan perustuvia
toimintoja.
•
Kameran anturin alueella olevat esineet,
lumi, jää tai lika voivat heikentää toimintoa, sulkea sen kokonaan tai aiheuttaa
toiminnon virheellisen vasteen.
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
Markkina-aluerajoitus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
Jos City Safety ei näy keskinäytön Asetuksetvalikossa, autoa ei ole varustettu tällä toiminnolla.
366
Hakupolku keskinäytön päänäkymässä:
•
Asetukset
My Car
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 353)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
City Safety
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
City Safety
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 353)
367
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning
Toiminto Rear Collision Warning (RCW) voi auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan ajoneuvon päälleajamaksi joutumisen.
RCW aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori.
Toiminto RCW voi varoittaa takaa tulevan ajoneuvon kuljettajaa aiheuttamasta törmäystä vilkuttamalla intensiivisesti suuntavilkkuja.
Jos RCW-toiminto laskee, että oma auto on vaarassa joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat tiukentaa etuistuinten turvavyöt ja
turvajärjestelmä Whiplash Protection System aktivoituu.
Juuri ennen kuin päälleajo takaapäin tapahtuu,
RCW voi aktivoida myös käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin törmäyshetkellä. Käyttöjarru aktivoidaan kuitenkin vain,
jos oma auto seisoo paikallaan. Käyttöjarru
vapauttaa välittömästi, jos kaasupoljinta painetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rear Collision Warning -toiminnon rajoitukset
(s. 368)
•
Whiplash Protection System (s. 45)
Rear Collision Warning -toiminnon
rajoitukset
Tietyissä tapauksissa RCW:n on vaikea auttaa
kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä.
Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos:
•
•
takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
•
takaa tulevan ajoneuvon ajonopeus on yli
80 km/h (50 mph)
•
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms., tällöin RCWtoiminto poistuu automaattisesti toiminnasta.
takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa viime
hetkellä
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten
takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on
pois käytöstä.
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
368
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rear Collision Warning (s. 368)
KULJETTAJAN TUKI
BLIS*
BLIS85-toiminto on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden vinosti
takana tai sivulla olevat ajoneuvot kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on
useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu
varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä
olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla ajokaistalla.
BLIS-valon sijainti86.
BLISin periaate
Merkkivalo
Kuolleen kulman vyöhyke
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 10 km/h (6 mph).
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai
nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2,
merkkivalo ko. ulkotaustapeilin yhteydessä palaa
kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen
puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee,
85
86
Blind Spot Information Systems
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 369
KULJETTAJAN TUKI
||
merkkivalo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu
voimakkaammalla valoteholla.
HUOM
•
BLIS-toiminnon suositeltu kunnossapito
(s. 372)
•
BLIS -toiminnon ilmoitukset. (s. 373)
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS
Toiminto BLIS87 voidaan aktivoida/deaktivoida.
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät
molemmat lamput.
VAROITUS
•
BLIS-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
•
Kuljettaja vastaa aina kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella ja harkitulla
tavalla.
•
BLIS ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
370
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS (s. 370)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 371)
BLIS-valon sijainti88.
Merkkivalo
–
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
Painakaa toimintonäkymän painiketta BLIS.
> BLIS aktivoidaan/deaktivoidaan – painike
näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori,
toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa moottori, se on edelleen suljettuna moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy
jälleen.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (s. 369)
BLIS -toiminnon rajoitukset
VAROITUS
Toiminnon BLIS89 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
•
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (s. 369)
Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla puolella90.
Esimerkkejä rajoituksista:
87
88
89
90
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
•
BLIS-toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta, jos auton sähköjärjestelmään liitetään
perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta BLIS toimii optimaalisesti, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tms.
Blind Spot Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Blind Spot Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 371
KULJETTAJAN TUKI
BLIS-toiminnon suositeltu
kunnossapito
•
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää,
että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla puolella91.
BLIS* (s. 369)
Cross Traffic Alert* (s. 374)
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross Traffic
Alert (s. 375)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 375)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset (s. 376)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset.
(s. 377)
•
Rear Collision Warning (s. 368)
BLIS-tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman
takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminnot Cross Traffic Alert (CTA) ja Rear Collision
Warning käyttävät tunnistimia.
91
372
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
Joukko BLIS92-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
92
BLIS* (s. 369)
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste. 373
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*
CTA93
BLIS94-toimintoa
on
täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.
CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.
VAROITUS
Cross Traffic Alert-toiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Kuljettaja vastaa aina auton peruuttamisesta liikenneturvallisella ja harkitulla
tavalla.
•
Cross Traffic Alert ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
•
akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä,
miltä puolelta kohde lähestyy.
•
näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun PAS95grafiikassa.
•
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
CTA:n periaate
CTA täydentää BLIS-toimintoa näyttäen peruuttamisen aikana risteävän liikenteen sivulta, esim.
kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross Traffic
Alert (s. 375)
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 375)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset (s. 376)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset.
(s. 377)
93
94
95
96
374
•
CTA-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun PAS-grafiikassa96.
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: peruutustunnistimilla varustettu pysäköintitutka
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross
Traffic Alert
Cross Traffic Alert -toiminnon
rajoitukset
Kuljettaja voi poistaa CTA97-toiminnon käytöstä
seuraavasti:
Toiminnon CTA98 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Painakaa painiketta Cross
Traffic Alert keskinäytön toimintonäkymässä.
•
HARMAA painikeilmaisin – CTA on poistettu
toiminnasta.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – CTA on aktivoitu.
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa,
vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät
voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai
peittävien esineiden läpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä ennen
kuin ne ovat hyvin lähellä:
Sokea CTA-sektori.
CTA aktivoituu automaattisesti aina moottorin
käynnistyksen jälkeen.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin
muuttuu suhteessa peittävään ajoneuvoon/
esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee
nopeasti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Cross Traffic Alert* (s. 374)
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
97
98
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 375
KULJETTAJAN TUKI
||
Esimerkkejä lisärajoituksista
• Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi. Katsokaa täydentävää tietoa kappaleesta "Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset".
•
•
CTA poistuu automaattisesti toiminnasta, jos
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms.
Cross Traffic Alert -toiminnon
kunnossapitosuositukset
•
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää,
että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jotta CTA toimii optimaalisesti, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tms.
Cross Traffic Alert* (s. 374)
BLIS* (s. 369)
Rear Collision Warning (s. 368)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 374)
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset (s. 376)
Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla puolella99.
CTA-tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman
takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminnot BLIS100 ja Rear Collision Warning käyttävät tunnistimia.
99 HUOM! Kuva on kaaviomainen
100Blind Spot Information
376
– yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert -toiminnon
ilmoitukset.
Joukko CTA101-toimintoa koskevia ilmoituksia
voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Cross Traffic Alert* (s. 374)
101Cross
Traffic Alert
* Valinnais-/lisävaruste. 377
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
VAROITUS
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI102) voi
auttaa kuljettajaa havaitsemaan nopeusrajoitusmerkit sekä tietyt kieltomerkit.
Esimerkkejä103 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Jos auto ohittaa nopeusrajoituskyltin, rajoitus
näytetään kuljettajan näytössä ja head-up-näytössä*.
Esimerkki luettavista merkeistä103.
RSI voi antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista ja
kielletystä ajosuunnasta.
102Road Sign Information
103Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia
378
HUOM
Joillakin markkina-alueilla toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI) on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
•
Liikennemerkkien tunnistustoiminto on
täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä,
jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista
ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Liikennemerkkien tunnistus ei voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 379)
•
Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen (s. 380)
•
Liikennemerkki-informaatio ja Sensus
Navigation (s. 382)
•
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 382)
•
Liikennemerkki-informaation nopeusvaroituksen aktivointi/deaktivointi (s. 383)
- tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Nopeuskameratiedot liikennemerkki-informaation yhteydessä (s. 384)
•
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
(s. 385)
Liikennemerkki-informaation
aktivointi/deaktivointi
HUOM
Painakaa painiketta Road
Sign Information keskinäytön
toimintonäkymässä.
•
•
VIHREÄ painikeilmaisin – RSI on aktivoitu.
HARMAA painikeilmaisin – RSI on poistettu
toiminnasta.
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio näytetään kuljettajan näytössä, vaikka RSI104
ei ole aktivoitu.
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä automaattinen nopeudenrajoitin että RSI
deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu, ei RSI
anna mitään varoituksia. Jotta varoituksia
annetaan, myös RSI on aktivoitava.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
104Road
•
Liikennemerkki-informaatiotoiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä
vai Pois.
Liikennemerkki-informaatio* (s. 378)
Sign Information – RSI
* Valinnais-/lisävaruste. 379
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio ja
liikennemerkkien näyttäminen
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki106, esim. ohituskielto.
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI105) näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja
tilanteesta riippuen.
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkki sitä koskevalla puolella, kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla tämän merkin106 symbolilla kuljettajan näytössä.
Jos autossa on Sensus Navigation*, karttatietoja
käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko autolla
väärään ajosuuntaan.
Esimerkkejä106 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Kun RSI on rekisteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää merkin
symbolina sekä värillisen merkinnän nopeusasteikossa.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoituksiin liittyviä tietoja haetaan myös karttatiedoista, joten kuljettajan näytössä voidaan näyttää
tietoa nopeusrajoituksesta tai muuttaa sitä, vaikka
nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu.
105Road Sign Information
106Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia
380
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen
kielletystä ajosuunnasta, jos toiminto
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on käytössä – ks. otsikko "Varoitusääni päälle/pois"
kappaleessa "Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset".
Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy
Kun RSI havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin",
jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu - esimerkiksi moottoritien päättyessä - kuljettajan näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.
Jos autossa on Sensus Navigation*, näytetään
tavalliset suorat nopeusrajoitusmerkit – epäsuorat
nopeusrajoitusmerkit näytetään tällöin vain silloin,
jos karttatiedoissa ei ole tietoa kulloisenkin tieosuuden nopeusrajoituksesta.
Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistä106
ovat:
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Moottoritie päättyy.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan
liittyvän merkin.
Muuttunut nopeusraja
Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja
ajonopeusrajoitus muuttuu, vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.
– tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Esimerkkejä suorasta nopeusmerkistä106.
Lisäkilvet
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy sammuksissa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan
liittyvän merkin.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoitusmerkit näytetään kuljettajan näytössä, kun
karttatiedoissa on tietoa nopeusrajoituksesta kullakin tieosuudella, vaikka varsinaista nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu. Jos karttatiedoissa ei
ole tietoa, merkki sammutetaan n. 3 minuutin
kuluttua edellisen nopeusrajoitusmerkin ohittamisesta.
Esimerkkejä lisäkilvistä106.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle
tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla
erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella
ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki, joka on
varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
106Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa
107Ainoastaan Sensus Navigation -toiminnolla varustetussa autossa.
Tietyt nopeudet ovat voimassa
esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio
kiinnitetään asiaan lisäkyltin
symbolilla nopeussymbolin alla.
Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin alapuolella106 merkitsee sitä, että RSI
on havainnut lisäkilven, jossa on
täydentävää informaatiota ko.
nopeusrajoitukselle.
Koulusta tai leikkivistä lapsista
varoittavat kyltit
Jos satelliittinavigaattorin karttatiedoissa107 on koulusta tai
leikkivistä lapsista varoittava
kyltti106, kuljettajan näytössä
näytetään tämän tyyppinen
kyltti.
näkyy vain yksi esimerkki.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 381
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 378)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 379)
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 382)
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation
Jos auto on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan
navigontiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:
•
Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla,
näitä ovat esim. moottoritien ja moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
•
Jos aikaisemmin havaitun nopeusrajoituskyltin ei katsota enää olevan voimassa eikä
uutta merkkiä ole ohitettu.
HUOM
Joillakin markkina-alueilla toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI) on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
108Road Sign Information
109Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia
382
Liikennemerkki-informaatio* (s. 378)
Nopeusvaroituksella varustettu
liikennemerkki-informaatiotoiminto
ja asetukset
RSI108-toiminnon Nopeusrajoitusvaroitus osatoiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Nopeusrajoitusvaroitus varoittaa kuljettajaa,
kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai ennalta
valittu "nopeusraja" ylittyy – varoitus toistetaan
kerran n. 1 minuutin kuluttua samalla nopeusrajoitusalueella, jos kuljettaja ei alenna ajonopeutta.
Uusi varoitus nopeusrajoituksen ylittämisestä,
mukaan lukien muistutus, voidaan antaa vasta
auton saavuttua uudelle/toiselle nopeusrajoitusalueelle.
Nopeusvaroitus annetaan siten,
että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden sisältävä kuljettajan näytön symboli109 vilkkuu tilapäisesti, kun
nopeusraja ylitetään.
Nopeusvaroitus annetaan aina,
jos nopeusrajoitus ylittyy,
samalla näytetään nopeuskameratiedot.
– tämän ohjeen kuva näyttää vain yhden esimerkin.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Asetukset
2.
Nopeusvaroituksen rajan säätö
Kuljettaja voi valita, annetaanko varoitus kilven
mukaisen nopeuden ylittymisestä.
Valitkaa nopeusvaroituksen raja seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
3.
Säätäkää nopeusvaroituksen rajaa näytön
ylös-/alas-nuolien painalluksilla.
Huomatkaa, että tehtyä rajan
säätöä ei oteta huomioon, kun
kuljettajan näytössä näkyy
nopeuskameran symboli.
Äänivaroitus Päällä/Pois
Nopeusvaroituksen yhteydessä on mahdollista
saada myös varoitusäänimerkki.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on aktivoitu, kuljettajaa varoitetaan myös ajettaessa yksisuuntaista tietä väärään suuntaan/kiellettyyn ajosuuntaan.
Varoitus nopeusvalvontakamerasta Päällä/
Pois
Jos autossa on Sensus
Navigation* ja karttatiedoissa
on tietoa nopeuskameroista,
kuljettaja voi halutessaan saada
kuuluvan varoituksen nopeuskamerasta.
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
2.
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Merkitkää Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä tai poistakaa sen merkintä
varoitusäänen aktivoimiseksi tai käytöstä
poistamiseksi.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Merkitkää Äänimerkkivaroitus
nopeuskamerasta tai poistakaa sen merkintä kuuluvan nopeuskameravaroituksen
aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.
Liikennemerkki-informaation
nopeusvaroituksen aktivointi/
deaktivointi
Nopeusrajoitusvaroitus -osatoiminto aktivoidaan seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
(ks. kuvaus "Nopeusvaroituksen rajan
säätö" osassa "Nopeusvaroituksella
varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset")
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 378)
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 382)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 378)
Nopeuskameratiedot liikennemerkki-informaation yhteydessä (s. 384)
* Valinnais-/lisävaruste. 383
KULJETTAJAN TUKI
Nopeuskameratiedot
liikennemerkki-informaation
yhteydessä
Jos autossa on RSI110 ja Sensus Navigation*,
järjestelmä voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan näytössä.
Katsokaa lisätietoja nopeuskameratiedot liikennemerkki-informaation yhteydessä -toiminnosta
myös kappaleista "Nopeusvaroituksella varustettu
liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset"
ja "Liikennemerkki-informaation rajoitukset".
HUOM
•
Jotta äänivaroitus ylinopeudesta voidaan
saada, toiminnon
Nopeusrajoitusvaroitus on oltava aktivoitu ja osatoiminnon
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä
on oltava tilassa Päällä. Äänivaroitus
annetaan tällöin, jos auton nopeus ylittää
RSI-toiminnon kuljettajan näytössä näyttämän nopeuden.
•
Nopeuskameroita koskeva äänivaroitus
saattaa kuulua riippumatta auton nopeudesta, ylitetystä nopeusrajoituksesta tai
siitä, että toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on kytketty pois
päältä: Katsokaa otsikkoa "Varoitus
nopeusvalvontakamerasta päälle/
pois" kappaleesta "Nopeusvaroituksella
varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset" ja merkitkää siinä
Äänimerkkivaroitus
nopeuskamerasta.
•
Kaikilla alueilla/markkina-alueilla ei näytetä navigointikartalla tietoja nopeuskameroista.
Nopeuskameratiedot kuljettajan näytössä111.
Jos auto ylittää havaitun
nopeusrajoituksen ja toiminto
Nopeusrajoitusvaroitus on
aktivoituna, nopeuskameran
lähestyessä annetaan nopeusvaroitus, mikäli kyseisen alueen
navigointikartta sisältää tietoa
nopeuskameroista.
110Road Sign Information
111HUOM! Kuva on kaaviomainen
384
– yksityiskohdat voivat vaihdella automallista ja markkina-alueesta/alueesta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio* (s. 378)
Liikennemerkki-informaation
rajoitukset
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 382)
Liikennemerkki-informaatiotoiminnon (RSI112) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
(s. 385)
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa
RSI-toimintoa, ovat:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
112Road Sign Information
113Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation*.
114Nopeustiedoilla varustettua karttadataa ei ole saatavana kaikkia
HUOM
RSI-toiminto voi tulkita vetoauton sähköliitäntään liitetyt tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet
perävaunuksi. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan näytössä voidaan näyttää virheellistä
nopeustietoa.
HUOM
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut merkit
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
•
digitaaliset tiekartat113 eivät ole ajan tasalla,
niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot114.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 378)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
alueita varten.
* Valinnais-/lisävaruste. 385
KULJETTAJAN TUKI
Driver Alert Control
VAROITUS
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa huomaamaan epävarma ajotapansa, esim. jos hänen huomionsa
on siirtynyt toisaalle tai hän on nukahtamassa.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää 65 km/h
(40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin kauan kuin
nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Autolla ajetaan horjuvasti kaistalla.
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa
tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän
liikkeisiin.
386
Driver Alert Control-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä
siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Driver Alert Control -toimintoa ei saa
käyttää ajovuoron pidentämiseen, vaan
kuljettajan täytyy suunnitella tauot tasaisin
väliajoin ja huolehtia jaksamisestaan.
•
Driver Alert Control ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Jos ajotapa jatkuu horjuvana,
kuljettajaa varoitetaan tällä kuljettajan näytön symbolilla sekä
äänimerkillä ja teksti-ilmoituksella Aika pitää tauko.
Jos autossa on Sensus Navigation* ja toiminto
Lepopysähdysopastus on aktivoitu, näytetään
myös ehdotuksia sopivista taukopaikoista (ks.
kappale "Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä").
DAC seuraa auton sijaintia kaistalla.
•
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
VAROITUS
Driver Alert Control -toiminnon varoitus tulee
ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei
usein itse huomaa tilaansa.
Jos varoitus annetaan tai tunnette väsymystä:
•
Pysäyttäkää auto turvallisesti ensi tilassa
ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin tai
muiden piristeiden vaikutuksen alaisena.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control (s. 387)
•
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen
Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä
(s. 387)
Päällä/Pois
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 388)
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car
Alert Control.
3.
Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa
sen merkintä DAC:n aktivointia/deaktivointia
varten.
•
Toiminto Driver Alert Control (DAC) voidaan aktivoida/deaktivoida.
DAC-asetusten muuttaminen:
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Driver Alert Control (s. 386)
Driver
Levähdyspaikkaopastuksen
valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
Käyttäjä voi valita, onko toiminto
Lepopysähdysopastus käytössä vai poissa
käytöstä.
Jos autossa on Sensus Navigation*, kuljettaja voi
aktivoida oppaan, joka voi ehdottaa automaattisesti sopivaa levähdyspaikkaaDAC:n antaessa
varoituksen.
Lepopysähdysopastus -vaihtoehdon valitseminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car
Alert Control.
3.
Merkitkää Lepopysähdysopastus tai poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia/
deaktivointia varten.
IntelliSafe
Driver
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Driver Alert Control (s. 386)
* Valinnais-/lisävaruste. 387
KULJETTAJAN TUKI
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
uraisella tienpinnalla.
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa kuljettajan väsymys ei
välttämättä vaikuta ajotapaan – esim. käytettäessä Pilot Assist -toimintoa – sillä seurauksella, että kuljettaja ei saa varoitusta DAC-toiminnolta.
Kaista-avustaja
Kaista-avustajan (LKA115) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle
ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä ohjauspyörää.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65-200 km/h (40-125 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja
asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.
Siksi tunnettaessa vähäistäkin väsymystä on
hyvin tärkeää aina pysäyttää auto ja pitää
tauko riippumatta siitä, onko DAC-toiminto
varoittanut vai ei.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
388
Driver Alert Control (s. 386)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä116.
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii seuraavasti:
• Kaista-avustin117 aktivoitu: Kun auto lähestyy sivuviivaa, LKA ohjaa aktiivisesti auton
KULJETTAJAN TUKI
takaisin ajokaistalle kohdistamalla heikon
ohjausmomentin ohjauspyörään.
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
• Varoitus117 aktivoitu: Jos auto on ylittämässä reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää.
•
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten (s. 392)
•
Kaista-avustajan symbolit kuljettajan näytössä (s. 394)
HUOM
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei Kaista-avustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
VAROITUS
•
•
Kaista-avustin on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan, ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta – esim.
käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjausapu ja kaista-avustin (s. 390)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 391)
Kaista-avustajan aktivoiminen/poistaminen
toiminnasta (s. 390)
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
(s. 391)
115Lane Keeping Aid
116Ohjauspyörän värinät vaihtelevat - mitä pitemmän ajan auto ylittää sivuviivan, sitä enemmän värinöitä.
117Katso otsikko "LKA:n avustusvaihtoehdot" kappaleessa "Kaista-avustajan aktivointi/deaktivointi".
389
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu ja kaista-avustin
Jotta ohjausapu LKA118 toimii, kuljettajan täytyy
pitää molemmat kädet ohjauspyörällä.
Tämä kuljettajan näytössä oleva
symboli ilmoittaa, että LKA on
aktivoitu ja tarkistaa jatkuvasti,
pitääkö kuljettaja käsiään
ohjauspyörällä.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 388)
Kaista-avustajan aktivoiminen/
poistaminen toiminnasta
Kaista-avustajatoiminto LKA119 on valinnainen kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä vai
Pois.
Päällä/Pois
Painakaa painiketta Lane
Keeping Aid keskinäytön toimintonäkymässä.
Jos kuljettaja ei pidä käsiään ohjauspyörällä,
kuuluu varoitusääni ja kuljettajalle näytetään
kehotus ohjata autoa aktiivisesti:
Lane Keeping Aid Ohjaa autoa
2.
Jos LKA havaitsee, että auto ei ole kuljettajan hallinnassa, ilmoitus toistetaan ja edellistä
pidempi varoitussignaali annetaan.
3.
Jos kuljettaja ei tämän jälkeen ala ohjata
autoa, annetaan varoitussignaali eri sävelkorkeudella, LKA poistuu toiminnasta, symboli
syttyy ja seuraava ilmoitus näytetään:
– Lane Keeping Aid – Ohjaa
autoa
LKA on tämän jälkeen poissa käytöstä, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
118Lane
119Lane
390
Varoitussignaali vaikenee ja tietosymboli ja ilmoitus sammuvat, kun LKA havaitsee kuljettajan
ohjaavan autoa jälleen aktiivisesti.
Keeping Aid
Keeping Aid
•
•
VIHREÄ painikeilmaisin – LKA on aktivoitu.
HARMAA painikeilmaisin – LKA on poistettu
toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 388)
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan
avustusvaihtoehtojen valinta
Kaista-avustajan rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (s. 388)
Kuljettaja voi valita, miten LKA:n120 tulee toimia
auton poistuessa omalta kaistaltaan.
Tietyissä vaativissa tilanteissa voi Kaista-avustajan olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla tällöin suositellaan toiminnon sulkemista.
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
2.
Valitkaa kohdassa Lane Keeping Aid -tila,
millä tavalla LKA toimii:
• Kaista-avustin - kuljettaja saa ohjausapua ilman varoitusta.
• Molemmat - kuljettaja saa sekä varoituksen että ohjausapua.
• Varoitus - kuljettajaa vain varoitetaan.
•
•
•
•
•
•
tietyö
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus").
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 388)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 284)
talvikeli
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
120Lane
Keeping Aid
391
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
Kaista-avustajan LKA121 toimintoja koskevia erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Lane Keeping Aid
Ohjaa autoa
Lane Keeping Aid
Ohjaa autoa
121Lane
392
Keeping Aid
LKA-toiminnon ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa
kehotusta ja ohjatkaa autoa.
LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
KULJETTAJAN TUKI
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 388)
393
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan symbolit
kuljettajan näytössä
Ei käytettävissä
Törmäyksen välttämisen avustin -toiminnon
tehtävä on auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa
siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan
ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen,
ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle
ja/tai väistämällä.
Kaista-avustaja LKA122 visualisoidaan symbolilla
kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Törmäyksen välttämisen avustin -toiminto
koostuu kolmesta osatoiminnosta:
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat HARMAITA.
Käytettävissä
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja,
nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Ohjausavun/varoituksen näyttö
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
HUOM
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat VALKOISIA.
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa
tai molempia sivuviivoja.
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat VÄRILLISIÄ.
Kuljettaja päättää aina siitä, paljonko auton
tulee ohjata – auto ei voi koskaan ottaa
komentoa.
Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä varoittaa
ja/tai yrittää ohjata auton takaisin ajokaistalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
122Lane
394
Kaista-avustaja (s. 388)
Keeping Aid
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi törmäyksen uhatessa (s. 395)
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset (s. 402)
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 395)
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa -toiminnon
rajoitukset (s. 397)
•
•
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 398)
•
Ohjausavun rajoitukset nokkakolarin uhatessa (s. 399)
•
•
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 400)
•
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi
törmäyksen uhatessa
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Valinta Päälle tai Pois tehdään
tämän painikkeen painalluksilla
keskinäytön toimintonäkymässä.
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa (s. 396)
Ulosajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi (s. 397)
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
Nokkakolarin vaaran ohjausavun aktivointi/
deaktivointi (s. 399)
•
•
•
Peräänajon uhatessa toimivan ohjausavun
aktivointi/deaktivointi* (s. 401)
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Ohjausapu peräänajon uhatessa -toiminnon
rajoitukset (s. 401)
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Osatoiminnon tehtävä on auttaa kuljettajaa pienentämään riskiä auton suistumisesta tieltä
ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin tielle.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ajosuuntansa perusteella
ylittämässä tienreunan, toiminto alkaa ohjata sitä
takaisin ajokaistalle. Jos ohjaustoimenpide ei ole
riittävä tieltä suistumisen välttämiseksi, aktivoidaan jarrutus.
Toiminto ei sen sijaan ohjaa autoa eikä käytä jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto huomaa kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se
ei aktivoidu.
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 395
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
"Ohjausapu ulosajon uhatessa" -osatoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Toiminto ei pysty havaitsemaan ajoradan
sivussa olevia puomeja, kaiteita yms.
•
"Ohjausapu ulosajon uhatessa" ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen
tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa
olevien liikennesääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
396
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa
Ohjausapu ja jarrutus
Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:
•
•
Vain ohjausapu
Ohjausapu ja jarrutus
Vain ohjausapu
Ohjausavun ja jarrutuksen aktivoituminen.
Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.
Ohjausavun aktivoituminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
KULJETTAJAN TUKI
Ulosajon uhatessa toimivan
ohjausavun aktivointi/deaktivointi
Ohjausapu ulosajon uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Tietyissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
Valinta Päälle tai Pois tehdään
tämän painikkeen painalluksilla
keskinäytön toimintonäkymässä.
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
•
•
•
•
•
•
•
tietyö
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus").
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 395)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 284)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
* Valinnais-/lisävaruste. 397
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Tämä osatoiminto voi auttaa kuljettajaa, jonka
huomio on kiinnittynyt muualle ja joka ei huomaa
auton olevan ajautumassa vastaantulijoiden kaistalle.
•
•
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
•
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
VAROITUS
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
•
"Ohjausapu nokkakolarin uhatessa" -osatoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Ohjausapu aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri – älkää siksi koskaan jääkö
odottamaan toiminnon puuttumista tilanteeseen.
•
Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja vastaan tulee toinen ajoneuvo, toiminto voi auttaa
kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin omalle kaistalle.
398
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto ei sen sijaan anna ohjausapua, jos
suuntavilkkua käytetään. Jos toiminto huomaa
kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se ei
aktivoidu.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Nokkakolarin vaaran ohjausavun aktivointi/
deaktivointi (s. 399)
Ohjausavun rajoitukset nokkakolarin uhatessa (s. 399)
KULJETTAJAN TUKI
Nokkakolarin vaaran ohjausavun
aktivointi/deaktivointi
Ohjausavun rajoitukset
nokkakolarin uhatessa
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa
eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
Valinta Päälle tai Pois tehdään
tämän painikkeen painalluksilla
keskinäytön toimintonäkymässä.
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
•
pienempien ajoneuvojen, kuten esim. moottoripyörien, kohdalla
•
•
teillä, joilla ei ole selkeitä kaistamerkintöjä
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
•
ajonopeusvälin 60–140 km/h (37–87 mph)
ulkopuolella
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
•
•
•
•
•
•
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 398)
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 398)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 284)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
* Valinnais-/lisävaruste. 399
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Tämä osatoiminto voi auttaa kuljettajaa, jonka
huomio on kiinnittynyt muualle ja joka ei huomaa
auton olevan poistumassa omalta kaistalta, kun
vastaan tulee muuta liikennettä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
•
•
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
•
• Törmäyksen välttämisen avustin
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Peräänajon uhatessa toimivan ohjausavun
aktivointi/deaktivointi* (s. 401)
Ohjausapu peräänajon uhatessa -toiminnon
rajoitukset (s. 401)
Takatörmäysvaroitus
VAROITUS
•
"Ohjausapu peräänajon uhatessa" -osatoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Ohjausapu aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri – älkää siksi koskaan jääkö
odottamaan toiminnon puuttumista tilanteeseen.
•
Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Toinen ajoneuvo kuolleessa kulmassa
Oma auto
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja kuolleessa kulmassa on toinen ajoneuvo tai nopeasti
liikkuva ajoneuvo lähestyy viereisellä kaistalla, toiminto voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton
takaisin omalle kaistalle.
Toiminto voi auttaa myös silloin, kun kuljettaja tietoisesti vaihtaa ajokaistaa käyttäen suuntavaloa,
mutta ei huomaa toista, lähestyvää ajoneuvoa.
400
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Peräänajon uhatessa toimivan
ohjausavun aktivointi/deaktivointi*
Ohjausapu peräänajon uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa
eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
Valinta Päälle tai Pois tehdään
tämän painikkeen painalluksilla
keskinäytön toimintonäkymässä.
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
•
pienempien ajoneuvojen, kuten esim. moottoripyörien, kohdalla
•
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
•
teillä/kaistoilla, joiden reunamerkinnät ovat
epäselvät tai niitä ei ole
•
ajonopeusvälin 60–140 km/h (37–87 mph)
ulkopuolella
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 400)
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
HUOM
Toiminto käyttää auton yhdistettyä kamera- ja
tutkayksikköä, jolla on tiettyjä yleisiä rajoituksia – ks. kappale "Kamerayksikön rajoitukset"
tai "Tutkayksikön rajoitukset".
Kamera- ja tutkayksikön lisäksi toiminto käyttää
myös auton taaksepäin näyttävää tutkaa, jonka
yleisistä rajoituksista kuljettajan pitää olla tietoinen – ks. lisätietoa kappaleesta "BLIS-toiminnon
rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 400)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 284)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 350)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 341)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 371)
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
* Valinnais-/lisävaruste. 401
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja
ilmoitukset
Eräitä toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia
voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäyksen välttämisen avustin
Toiminnon aktivoituessa kuljettajalle näytetään aktivoitumista koskeva ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
402
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 394)
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkan toiminto voi auttaa kuljettajaa
sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä,
mutta katkeaa auton seistyä paikallaan
n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava
äänisignaali on aktiivinen myös auton seistessä
paikallaan.
VAROITUS
Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan
esteeseen ollessa enintään n. 30 cm (1 ft) äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä
oleva aktiivisen tunnistimen kenttä on täytetty.
Kun etäisyys sivulla olevaan esteeseen on
enintään n. 25 cm (0,8 ft), ääni on voimakkaasti
sykkivä ja aktiivisen sektorikentän väri vaihtuu
ORANSSISTA PUNAISEKSI.
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja
havaittujen esteiden välillä.
Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee.
Mitä lähempänä autosymbolin edessä/takana
merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys
auton ja havaitun esteen välillä.
Sivusektoreiden väri muuttuu auton ja esteen
välisen etäisyyden lyhentyessä.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin
merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
HUOM
•
Autosymbolia lähinnä olevaa sektoria
lukuun ottamatta äänivaroituksia annetaan vain esineistä, jotka ovat suoraan
auton ajoreitillä.
•
Pysäköintiaputoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa - se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Pysäköintiapu ei voi korvata kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan
kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja
sivuille (s. 404)
•
Pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
(s. 405)
•
•
•
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 405)
Suositeltu pysäköintitutkan kunnossapito
(s. 406)
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
(s. 407)
* Valinnais-/lisävaruste. 403
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka eteenpäin,
taaksepäin ja sivuille
Pysäköintitutkalla on erilaisia parametreja riippuen siitä, mikä osa autosta lähestyy estettä.
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru
kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
Eteenpäin
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne
eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Taaksepäin
Mittausalue ulottuu n. 1,5 metriä (5 ft) auton
taakse.
Peruutettaessa auton sähköjärjestelmään kytketyn perävaunun kanssa takapysäköintitutka deaktivoidaan automaattisesti.
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
Sivuilla
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft) 123.
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne ovat
aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Mittausalue ulottuu n. 80 cm (2,5 ft) auton eteen.
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft) 123.
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä tai
kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
123Kuva
404
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Voimakkaasti sykkivä varoitussignaali, kun etäisyys
esteeseen on vähemmän kuin noin 25 cm (0,8 ft) 123.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Mittausalue on n. 25 cm (0,8 ft) auton sivuilta
ulospäin.
Sivutunnistimien havaitsemisalue suurenee kuitenkin huomattavasti, kun etupyörien ohjauskulma suurenee, ja ohjauspyörän ääriasennossa
voidaan havaita jopa n. 90 cm:n (3 ft) etäisyydellä
vinosti auton takana tai sen edessä olevat esteet
(ks. myös otsikko "Tunnistinkentät sivuille"
luvussa "Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten").
Pysäköintitutkan aktivointi/
deaktivointi
Toiminto Pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida.
Päällä/Pois
Pysäköintitutkan etu- ja takatunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori tunnistimet taaksepäin, jos auto rullaa taaksepäin
tai kun valitaan peruutusvaihde.
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 403)
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten (s. 413)
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Pysäköintiavustin.
> Pysäköintitutka aktivoidaan/deaktivoidaan,
painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Pysäköintitutkan rajoitukset
Pysäköintiapu ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla joissain tilanteissa rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista pysäköintiavun rajoituksista:
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä
autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne
eivät varoita esteistä.
Jos autossa on pysäköintiapukamera, pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida myös kyseisessä kameranäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 403)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 405
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi tällöin
odottamatta lakata sen sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä,
kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
HUOM
Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty
vetokoukku, sen ulkonema lasketaan mukaan
toiminnon mitatessa etäisyyttä auton takana
oleviin esineisiin.
Suositeltu pysäköintitutkan
kunnossapito
Jotta pysäköintitutkatoiminto toimii optimaalisesti,
pitää sen tunnistimet puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 403)
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää autoa
erittäin hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä oleva pysäköinti - auton tai muiden
esineiden korkea vaurioitumisvaara voi
olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva
tieto ei ole aina luotettavaa tällaisissa
tilanteissa.
Pysäköintitunnistimien sijainti124.
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka
johtuvat ulkoisista äänilähteistä, joiden ultraäänitaajuus on sama kuin millä järjestelmä
toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät jne.
124HUOM!
406
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 403)
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiavun symbolit ja ilmoitukset voidaan
näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/esineistä
ei anneta.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman
pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 403)
* Valinnais-/lisävaruste. 407
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet
kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*127
apuviivan
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert toiminnon
Pysäköintiapukamera on tukitoiminto, joka aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde.
Se voidaan myös aktivoida käsin keskinäytön
kautta.
VAROITUS
Esimerkki kameranäkymästä125.
Lähennä126
– zoomaus lähemmäs/kauem-
mas
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki
kamerat
PAS* – aktivoi/deaktivoi pysäköintiavun
125Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella
126Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
127Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
408
•
Pysäköintikameratoiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Pysäköintikameroilla on kuolleita kulmia/
katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Kohde/este voi olla lähempänä autoa
kuin se kuvaruudulla näyttäisi olevan.
•
Pysäköintikamerat eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintikameroiden kameranäkymät
(s. 409)
•
•
Pysäköintiapukameran apuviivat (s. 411)
•
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
(s. 414)
•
•
Pysäköintiapukameran rajoitukset (s. 415)
•
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset
(s. 417)
•
Pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
(s. 405)
•
Cross Traffic Alert* (s. 374)
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten (s. 413)
Pysäköintikameroiden
kameranäkymät
360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen
kukin kameranäkymä:
Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän
ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-,
etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän.
•
360°:n näkymä*
Painakaa haluamanne kameran "näkökenttää" näytössä, esim. etukameran edessä/
yläpuolella olevaa pintaa.
Aktiivinen kamera osoitetaan
kamerasymbolilla keskinäytön
autosymbolin päällä.
Jos autossa on myös
Pysäköintiapujärjestelmä*,
etäisyys havaittuihin esteisiin
näytetään erivärisillä kentillä.
Suositeltu pysäköintikameran kunnossapito
(s. 416)
Kamerat voivat aktivoitua automaattisesti tai ne
voidaan aktivoida itse – ks. kappale "Pysäköintiapukameran käynnistäminen".
Pysäköintikameroiden "näkökenttä" ja keskimääräinen
peittoalue.
Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään
samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 409
KULJETTAJAN TUKI
||
Taaksepäin
Eteenpäin
Sivut
Kamera128 taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.
Etupysäköintikamera129 on asennettu säleikköön.
Sivukamerat129 on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton
takana. Joissakin malleissa myös osa puskurista
sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
128HUOM!
129HUOM!
410
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa aidan
läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään
25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera
sammuu.
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph)
ja ajonopeus laskee ajonopeuden 22 km/h
(14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.
Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 408)
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
(s. 414)
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran apuviivat
Pysäköintiapukamerat näyttävät viivoilla näytössä,
missä auto on suhteessa ympäristöön.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä
mahdollistaa sen, että kuljettaja näkee auton kulkeman reitin - myös sen kääntyessä.
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja
kulmat.
TÄRKEÄÄ
•
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä
näkyy vain auton takana oleva alue – tarkkailkaa tällöin huolellisesti auton sivuja ja
etuosaa, kun käännätte ohjauspyörää
peruuttaessanne.
•
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen auton takaosan suhteen, kun kameranäkymä eteenpäin on valittu.
•
Huomatkaa, että apuviivat näyttävät
lyhimmän tien – varokaa siksi erityisesti,
että auton kyljet eivät osu mihinkään/
kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää ajettaessa eteenpäin tai ettei
keula osu mihinkään/kulje minkään yli
käännettäessä ohjauspyörää peruutettaessa.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa, jota
ei ole sähköisesti kytketty autoon, näytön
apuviivat osoittavat sen linjauksen, jonka
auto ottaa – ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä apuviivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton sähköjärjestelmään.
•
Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä
kuvaa.
Esimerkkejä130 apuviivoista.
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen,
ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan aiotun
ajolinjan – tämä helpottaa taskupysäköintiä,
peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
130Kuva
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
411
KULJETTAJAN TUKI
||
Apuviivat 360°:n näkymässä*
Vetokoukun apuviiva*
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Vetokoukun ajatellun "radan" apuviivat
näytetään - ja samalla auton apuviivat
poistuvat näytöstä.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida
näyttää samanaikaisesti.
2.
360°:n näkymä apuviivoilla130.
Aiheeseen liittyvät tiedot
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja sivulla:
•
•
Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
•
Pysäköintiapukamera* (s. 408)
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.
Kun valittuna on etu- tai takakamera, apuviivat
näytetään auton ajosuunnasta riippumatta.
Kun valittuna on sivukamera, apuviivat näytetään
vain peruutettaessa.
Vetokoukku apuviivalla130.
Vetok. – vetokoukun apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
130Kuva
412
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä
pysäköintikameraa varten
Jos auto on varustettu pysäköintitutkalla, etäisyys
näytetään 360°:n näkymässä värillisenä kenttänä
jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen
osalta.
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen vähetessä – KELTAISESTA ORANSSIN kautta
PUNAISEKSI.
Kenttäväri taaksepäin
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
Etäisyys metreinä (jalkoina)
Keltainen
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Kenttäväri eteenpäin
Etäisyys metreinä (jalkoina)
Keltainen
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Tunnistinkentän ollessa PUNAINEN sykkivä
merkkiääni vaihtuu jatkuvaksi.
Näyttöruudun autosymbolissa131 voi näkyä värillisiä tunnistinkenttiä.
131Kuva
Tunnistinkentät sivuille
Varoitussignaalit riippuvat auton aiotusta ajolinjasta. Ohjauspyörää käännettäessä järjestelmä voi
siksi varoittaa myös vinosti auton edessä tai
takana, ei vain suoraan edessä tai takana olevista
esteistä.
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Pysäköintitunnistimien sektorit, joilla esteitä voidaan
havaita131.
Vasemmanpuoleinen etutunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla eteenpäinajoreitillä
– ohjauspyörän asennosta riippuen
Sektori, jolla kentän väri on PUNAINEN ja
varoitusääni voimakkaasti sykkivä
Oikeanpuoleinen takatunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla taaksepäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
}}
413
KULJETTAJAN TUKI
||
Sivukentän väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
pienenee – KELTAISESTA PUNAISEKSI.
Kenttäväri sivuilla
Etäisyys metreinä (jalkoina)
Keltainen
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Punainen
0–0,25 (0–0,8)
PUNAISESSA tunnistuskentässä sykkivä äänisignaali vaihtuu voimakkaasti sykkiväksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 408)
Pysäköintiapukameran
käynnistäminen
22 km/h (14 mph) 1 minuutin sisällä edellyttäen,
että nopeus ei ole ylittänyt 50 km/h (31 mph).
Pysäköintiapukamera kytkeytyy automaattisesti
päälle, kun peruutusvaihde valitaan, tai se voidaan kytkeä päälle keskinäytön toimintopainikkeilla.
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.
Kameranäkymä peruutettaessa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 408)
Valittaessa peruutusvaihde näytössä näkyy
360°:n näkymä, jos se tai toinen sivunäkymistä oli
viimeksi käytetty kameranäkymä, muutoin näytetään takanäkymä.
Kameranäkymä kytkettäessä kamera
käsin päälle
Käynnistäkää pysäköintikamera
tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Näytössä näytetään tämän jälkeen ensisijaisesti viimeksi käytetty kameranäkymä. Jokaisen
moottorin käynnistyksen jälkeen aiemmin näytetty
sivunäkymä korvataan kuitenkin 360°:n näkymällä
ja aiemmin näytetty zoomattu takanäkymä pelkällä takanäkymällä.
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
Etunäkymä sammuu ajonopeudella 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajan keskittymistä ajamiseen – se aktivoituu automaattisesti
uudelleen, jos ajonopeus laskee nopeuteen
414
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran rajoitukset
Sokeat sektorit
Pysäköintiapukamera ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi
olla rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista pysäköintiapukameran rajoituksista:
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä
autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne
eivät varoita esteistä.
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran
näkyvyyden.
Auton vasen kamera ei toimi.
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.
360° näkymässä voi este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden välisissä liittymissä.
VAROITUS
Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä,
suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja
esteet voivat siksi jäädä huomaamatta, ennen
kuin auto on hyvin lähellä estettä.
Viallinen kamera
Jos kamerasektori on musta ja
sisältää tämän symbolin,
kamera ei toimi.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki.
Musta kamerasektori
Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa
tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen kameran
symbolia:
•
•
•
avoin ovi
avoin takaluukku
autoa vasten käännetty ulkopeili.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi
vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun
suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 408)
* Valinnais-/lisävaruste. 415
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu pysäköintikameran
kunnossapito
Kukin takarekisterikilven pitimen kohdalle, säleikköön ja molempiin ulkotaustapeileihin sijoitettu
pysäköintikamera tarvitsee jonkin verran kunnossapitoa.
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti,
ettei linssi naarmuunnu.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi
pitäkää kameran linssi puhtaana liasta,
lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää
huonoissa valaistusolosuhteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
416
Pysäköintiapukamera* (s. 408)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/esineistä
ei anneta eikä ajolinjoja näytetä.
Kamera ei toimi.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman
pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 408)
* Valinnais-/lisävaruste. 417
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
(PAP132)
Aktiivinen pysäköintitutka
auttaa kuljettajaa pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.
VAROITUS
•
PAP tarkistaa ensin, onko tilaa
riittävästi, ja ohjaa auton sitten
pysäköintipaikkaan.
Keskinäyttö näyttää symbolien,
grafiikan ja tekstien avulla,
mitkä vaiheet on suoritettava
PAP-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa (s. 419)
•
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan avulla
(s. 420)
•
Pysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen
pysäköintitutkan avulla (s. 422)
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 423)
•
PAP ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
•
Suositeltu aktiivisen pysäköintitutkan kunnossapito (s. 425)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 426)
milloinkin.
HUOM
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
•
•
132Park
418
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (eteen-/taaksepäin) "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska
vaihdetta tulee vaihtaa
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitavat käytettäessä
aktiivista pysäköintitutkaa
minen pysäköintipaikasta aktiivista pysäköintitutkaa käyttäen".
Aktiivista pysäköintitutkaa (PAP133) voidaan käyttää seuraavissa pysäköintitavoissa.
Suorakulmainen pysäköinti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 418)
Pysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen
pysäköintitutkan avulla (s. 422)
Rinnakkaispysäköinti
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
PAP-järjestelmän Pysäköinnistä poistuminen
-toiminto voi auttaa taskupysäköityä autoa myös
poistumaan pysäköintitaskusta – ks. luku "Poistu-
133Park
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan
tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
HUOM
Suorakulmaisesti pysäköidyssä autossa ei
voida käyttää PAP-toimintoa Pysäköinnistä
poistuminen pysäköintipaikasta poistumiseen – tätä toimintoa voidaan käyttää vain
taskupysäköidyssä autossa.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste. 419
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköinti Aktiivisen
pysäköintitutkan avulla
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP134) auttaa kuljettajaa pysäköimään kolmessa vaiheessa. Toiminto
voi myös auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
HUOM
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
•
•
•
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (eteen-/taaksepäin) "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska
vaihdetta tulee vaihtaa
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
•
•
jarruttaa ja pysäyttää auto.
HUOM
Auton ja pysäköintipaikkojen välisen etäisyyden on oltava 0,5–1,5 metriä (1,6–5,0 ft), kun
PAP etsii pysäköintipaikkaa.
Pysäköinti
PAP pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sijoitetaan tilaan – järjestelmä voi pyytää
kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta.
Samansuuntaisen pysäköinnin periaate.
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
Siihen pääsee myös kameranäkymistä.
Symbolit, grafiikka ja/tai teksti kertovat keskinäytössä, koska eri vaiheet on tehtävä.
PAP voidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Tehkää näin:
134Park
420
Assist Pilot
KULJETTAJAN TUKI
1.
2.
3.
4.
Ajakaa korkeintaan 30 km/h:n (20 mph)
nopeudella ennen samansuuntaista pysäköintiä tai korkeintaan 20 km/h:n (12 mph)
nopeudella ennen suorakulmaista pysäköintiä.
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköi.
> PAP etsii ja tarkistaa, onko pysäköintiala
riittävän suuri.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti ilmaisevat keskinäytössä,
että sopiva pysäköintitasku on löytynyt.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta
ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h (4 mph).
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
HUOM
Samansuuntainen.
Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä, kun
PAP-toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes ohjauspyörä
on kääntynyt valmiiksi ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
HUOM
PAP etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto
pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
•
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen sijaan
pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
Suorakulmainen.
Peruuttakaa auto pysäköintipaikkaan seuraavasti:
1.
Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata, ja
kytkekää peruutusvaihde.
}}
421
KULJETTAJAN TUKI
||
Auton sijoittaminen pysäköintipaikkaan
Samansuuntainen.
2.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
3.
Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
4.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka
ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan suoritettu.
Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi
arvostella, milloin auto on kunnolla pysäköity.
Pysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan avulla
Toiminto Pysäköinnistä poistuminen voi auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity, suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole mahdollista.
Toiminto Pysäköinnistä
poistuminen aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä tai
kameranäkymässä.
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun PAP käyttää
tunnistimia verrattuna tilanteeseen, jossa
pysäköintitutka käyttää niitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Suorakulmainen.
Tehkää näin:
1.
422
Vaihtakaa vaihteenvalitsin asentoon D, odottakaa, kunnes ohjauspyörä on kääntynyt, ja
ajakaa hitaasti eteenpäin.
Tehkää näin:
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköinnistä poistuminen.
2.
Valitkaa suuntavilkulla, mihin suuntaan auton
tulee poistua pysäköintitaskusta.
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen - noudattakaa ohjeita samalla
tavalla kuin pysäköitäessä.
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 418)
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa" taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja voi joutua
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
kääntämään ohjauspyörän takaisin maksimaaliseen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Jos PAP tulkitsee, että kuljettaja voi poistua
pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi siltä, että
auto on vielä pysäköintitaskussa.
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
Aktiivinen pysäköintitutka PAP135 ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla rajoitettua.
VAROITUS
•
PAP-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
•
Tunnistimien havaitsemisaluetta korkeammalla olevia kohteita ei huomioida laskettaessa pysäköintiliikettä, joten PAP voi
kääntää auton liian aikaisin pysäköintipaikkaan – siksi tällaisia pysäköintipaikkoja on vältettävä.
•
PAP ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 418)
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista aktiivisen pysäköintitutkan rajoituksista:
135Park
Assist Pilot
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 423
KULJETTAJAN TUKI
||
Pysäköinti keskeytetään
HUOM
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
•
•
•
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
Kuljettajan vastuu
lukkiutumattomien jarrujen tai elektronisen
vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen
- esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa
liukkaalla tiellä
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että PAP on
apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina
keskeyttämään pysäköiminen.
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
TÄRKEÄÄ
Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
136"Hyväksytyillä
424
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät
toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
•
Kuljettaja on aina vastuussa arvioitaessa sitä,
sopiiko PAP-järjestelmän tarjoama tila pysäköintiin.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut
tai varapyörä on asennettuna.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa sen,
ettei pysäköintitaskua mitata oikealla tavalla.
•
Pysäköintipaikkaa etsittäessä ja mitattaessa
PAP ei ehkä havaitse pysäköintipaikassa
syvällä olevia kohteita.
•
Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina
voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton
ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita136 sekä
oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa PAP-toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä ulos
muita pysäköityjä autoja enemmän.
•
PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin.
Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on kulloistenkin pysäköintitaskujen kanssa yhdensuuntainen, kun PAP mittaa tilan.
TÄRKEÄÄ
Vaihtaminen toiseen hyväksyttyyn vanneja/tai rengaskokoon voi muuttaa renkaan
ympärysmittaa, jolloin PAP-järjestelmän parametrit voi olla tarpeen päivittää. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 418)
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan avulla
(s. 420)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 284)
Suositeltu aktiivisen
pysäköintitutkan kunnossapito
Jotta aktiivinen pysäköintitutka PAP137 toimii
optimaalisesti, pitää sen tunnistimet puhdistaa
säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
Pysäköintitunnistimien sijainti138.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
137Park Assist Pilot
138HUOM! Kuva on kaaviomainen
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 418)
– yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 425
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Aktiivisen pysäköintiavun PAP139 ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 418)
139Park
426
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
Auton käynnistämiseksi:
Kun etäavain on matkustamossa, auto käynnistetään tunnelikonsolissa olevalla käynnistysnupilla.
1.
Etäavaimen pitää olla autossa. Passive Start järjestelmällä varustetuissa autoissa avaimen
pitää olla matkustamon etuosassa. Auton
valinnaisen avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen* yhteydessä riittää, että
avain on jossain auton sisällä.
2.
Pitäkää jarrupoljin täysin painettuna1. Jos
autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa,
että P- tai N-vaihdeasento on valittu. Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on varmistettava, että vaihdevipu on vapaa-asennossa
tai kytkinpoljin alaspainettuna.
3.
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
VAROITUS
Ennen käynnistämistä:
•
•
•
Kiinnittäkää turvavyö.
Säätäkää istuin, ohjauspyörä ja peilit.
Tarkistakaa, että voitte painaa jarrupolkimen täysin pohjaan.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti auton käynnistykseen, koska auto on varustettu avaimettoman
käynnistyksen tuella (Passive Start).
1
428
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja päästäkää irti. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
HUOM
Dieselmoottorilla varustetuissa autoissa voi
esiintyä viive ennen käynnistyksen aloittamista.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai ylikuumenemissuoja katkaisee.
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, sijoittakaa etäavain varmistuslukijaan. Yrittäkää käynnistystä sen jälkeen uudelleen.
HUOM
Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että sen kohdalla ei ole muita auton
avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita
(esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia
tietokoneita tai latureita). Varalukijan kohdalla
olevat auton avaimet voivat häiritä toisiaan.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen, odottakaa 3 minuuttia ennen uutta
yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku saa
aikaa palautua.
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen myötäpäivään.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Auton moottorin sammuttaminen
•
Auton moottori sammutetaan tunnelikonsolissa
olevan käynnistyskytkimen avulla.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 481)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 431)
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte
autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti, jos
autossa on lapsia.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä
tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan
mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää
pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Auton moottorin sammuttaminen (s. 429)
Jännitetilat (s. 430)
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Auton moottorin sammutus:
–
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään
ja vapauttakaa se – moottori sammuu. Säädin
palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jos automaattivaihteistolla varustetun auton vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa tai jos auto rullaa:
Kääntäkää kytkintä myötäpäivään ja pitäkää
sitä tässä asennossa, kunnes auto sammuu.
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
–
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 481)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jännitetilan valitseminen (s. 431)
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Jännitetilat (s. 430)
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
429
KÄYNNISTYS JA AJO
Jännitetilat
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Taso
0
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan
auton sähköjärjestelmä asettaa kolmeen eri
tasoon – 0, I ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä tasot nimellä "jännitetila".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä kussakin jännitetilassa/kullakin
tasolla:
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetäänA.
•
Sähkökäyttöisiä* istuimia voidaan
säätää.
•
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttääA.
II
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä voidaan käyttääA.
Tässä tilassa toiminnot ovat ajastettuja
ja ne kytketään hetken kuluttua automaattisesti pois päältä.
I
Taso
Toiminnot
•
•
Valonheittimet sytytetään.
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Tämä jännitetila kuluttaa paljon virtaa akusta ja sitä tulee sen vuoksi
välttää!
A
Aktivoituvat myös avattaessa ovi.
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, matkustamon 12 V:n pistorasiaa, Bluetooth-yhteyttä, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja
tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
•
12 V:n pistorasiaa* kuormatilassa
voidaan käyttää.
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 481)
Jännitetilan valitseminen (s. 431)
Virrankulutus kuormittaa akkua
tässä jännitetilassa.
430
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Jännitetilan valitseminen
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
•
Jännitetila I – kääntäkää käynnistyskytkintä
myötäpäivään ja vapauttakaa säädin. Säädin
palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Jännitetila II – kääntäkää käynnistyskytkintä
myötäpäivään ja pitäkää sitä paikallaan
n. 5 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Takaisin jännitetilaan 0 - Jännitetilaan 0
palaamiseksi tiloista I ja II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa
se. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jännitetilan valitseminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
•
Jännitetila 0 - Avatkaa auton lukitus ja säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin
käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta
tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla varustetuissa
autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 429)
Alkolukko*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä
puhalluskoe, joka varmistaa, ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan
ko. markkina-alueen autolla ajon laillisen rajaarvon mukaisesti.
Autossa on liittymä Volvon suosittelemien erimallisten ja eri valmistajien alkolukkojen sähkökytkentää varten. Liittymä helpottaa alkolukon kytkentää ja antaa mahdollisuuden integroituun toimintaan, jonka aikana auton päänäytössä näytetään alkolukkoon liittyviä ilmoituksia. Tietoa eri
alkolukoista saa kyseisten alkolukkojen valmistajien käyttöohjekirjoista.
Jännitetilat (s. 430)
VAROITUS
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla
selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 481)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 432)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 432)
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Jännitetilat (s. 430)
* Valinnais-/lisävaruste. 431
KÄYNNISTYS JA AJO
Alkolukko* (s. 431)
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 432)
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Muistettavaa
Jännitetilat (s. 430)
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi:
Alkolukon ohituskytkentä*
Aiheeseen liittyvät tiedot
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä, jotta
autolla voidaan ajaa.
•
•
Käytöstä poistaminen kyseisen alkolukon kautta:
ks. asiaa koskevat ohjeet.
•
•
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
•
Välttäkää syömistä ja juomista n. 5 minuuttia
ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
HUOM
Kaikki ohikytkentätoiminnon aktivoinnit kirjataan ja tallennetaan alkolukon ohjausyksikköön. Ohikytkentää ei voi peruuttaa.
HUOM
Näyttöön tulee ilmoitus Puhalla alkolukkoon
Ohitus?:
•
•
Jos "Cancel/Yes" näytetään, valitkaa ohitus
painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisten
painikkeiden oikealle osoittavaa nuolta ja sitten painiketta O.
Jos "Yes" näytetään, valitkaa ohitus painamalla O-painiketta.
Alkolukko on nyt ohitettu ja auto voidaan käynnistää.
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 432)
Alkolukko* (s. 431)
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Jännitetilat (s. 430)
Alkolukkoa asennettaessa valitaan joukko mahdollisia ohituskytkentöjä, jotka on kyettävä tekemään ennen huollon tilaamista.
432
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarrutoiminnot
Käyttöjarru
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen
tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Käyttöjarru on osa jarrujärjestelmää.
Käyttö- ja seisontajarrun ohella auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla.
Nämä voivat helpottaa kuljettajaa esim. siten, että
jalkaa tarvitse pitää jarrupolkimella seistäessä liikennevaloissa, lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen
tai ajettaessa alamäkeen.
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(Auto Hold)
•
•
•
•
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
City Safety
Alamäkiavustin (Hill Descent Control)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjarru (s. 433)
Seisontajarru (s. 435)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 439)
•
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
(s. 440)
•
•
•
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 440)
City Safety™ (s. 353)
Alamäkiavustin* (s. 463)
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan
suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen
saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen
kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa
käynnissä.
Jos jalkajarrua painetaan moottorin ollessa sammutettuna, poljintuntuma on kova ja auton jarruttamiseen tarvitaan enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti
kuormattuna jarrujen rasitusta on vähennettävä
moottorijarrutuksella manuaalisessa vaihdeasennossa. Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin. Käyttäkää ajotilaa Off Road*, saadaksenne
tehostetun moottorijarrutuksen ajettaessa jyrkissä alamäissä hitailla nopeuksilla.
tavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun auto on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja
vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän
automaattinen testaus voidaan tehdä alhaisella
ajonopeudella. Testauksen voi havaita jarrupolkimen sykkimisestä.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos
määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin
käynnistyksen yhteydessä: Automaattinen toiminnan tarkastus.
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä.
Auton varsinainen jarrujärjestelmä
toimii edelleen, mutta ilman ABStoimintoa.
Lukkiutumattomat jarrut
Autossa on lukkiutumattomat jarrut, Anti-lock
Braking System (ABS), jotka estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat ohjat}}
* Valinnais-/lisävaruste. 433
KÄYNNISTYS JA AJO
||
VAROITUS
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
voinut syntyä vika.
•
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa
enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä BAS (Brake
Assist System) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa
jarrutettaessa ja lyhentää siten jarrutusmatkaa.
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa
jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima
voidaan vahvistaa tasolle, jolloin ABS-järjestelmä
alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
Tämä voi olla tilanne myös auton pesun jälkeen.
Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää sen vuoksi suurempi etäisyys
edellä olevaan liikenteeseen.
HUOM
Kun BAS aktivoidaan, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmaksi, painakaa (pitäkää)
jarrupoljinta painettuna niin pitkään kuin on
tarpeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
434
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 434)
Kun jarrupoljin vapautetaan, kaikki jarrutus
päättyy.
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 439)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 440)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 434)
•
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 435)
Jarrujärjestelmän kunnossapito (s. 435)
Jarruvalot (s. 158)
Käyttöjarru (s. 433)
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon
vallitseva liikennetilanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 433)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 435)
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
Jarrujärjestelmän kunnossapito
Seisontajarru
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros.
Tarkistakaa jarrujärjestelmän komponentit säännöllisesti kulumisen varalta.
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle
paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla kaksi pyörää.
Tämä voi pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen
vuoksi erityisen pitkä turvaväli edellä olevaan ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on
eritelty Huolto- ja takuukirjassa. Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt antavat optimaalisen jarruvaikutuksen vasta muutamien satojen kilometrien (mailien) ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus
painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo
suosittelee, että asennetaan vain Volvoonne
hyväksytyt jarrupalat.
•
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan jarrutettaessa.
•
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
TÄRKEÄÄ
Käyttöjarru (s. 433)
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus
on tarkistettava säännöllisesti.
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 434)
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne
tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus
korjaamolla – suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 433)
Seisontajarrun säädin on sijoitettu tunnelikonsoliin
istuinten väliin.
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni
syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy takapyöriin, kun
auto on melkein paikallaan.
}}
435
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 436)
Seisontajarrun aktivointi ja
deaktivointi
Pysäköinti mäkeen (s. 438)
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 438)
Seisontajarrun kytkentä
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun seisontajarru on
aktivoitu.
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 439)
Automaattinen aktivointi
Seisontajarru aktivoituu automaattisesti:
1.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy, kun
seisontajarru on aktivoitu.
2.
Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
•
kun auto on sammutettu ja seisontajarrun
automaattisen kytkemisen asetus on aktivoitu keskinäytössä.
•
jos Auto hold -toiminto (automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja auto
on seissyt paikallaan pitempään (5–10
minuuttia).
•
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento
P2.
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan aktivoida
auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutustapahtuma keskeytyy, kun
säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan.
HUOM
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa
kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
2
436
Koskee automaattivaihteistoa.
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarrun deaktivointi
4.
Automaattivaihteistolla varustettu auto:
Valitkaa vaihdeasento D tai R ja painakaa
kaasua.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto:
Kytkekää sopiva vaihde, vapauttakaa kytkin ja
painakaa kaasupoljinta.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Seisontajarrun automaattisen
aktivoinnin asetus
Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä automaattisesti sammutettaessa auton moottori.
Valinta tehdään keskinäytön asetusnäkymässä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Seisontajarru ja
jousitus ja merkitkää toiminto
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
tai poistakaa sen merkintä.
HUOM
Kun auto käynnistetään, seisontajarru voi
vapautua automaattisesti ilman, että turvavyö
on kiinnitetty.
Manuaalinen deaktivointi
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2.
Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Automaattinen deaktivointi
1. Kiinnittäkää turvavyö.
2.
Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
3.
Käynnistäkää moottori.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin
asetus (s. 437)
•
•
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 438)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 436)
•
Seisontajarru (s. 435)
Seisontajarru (s. 435)
Pysäköinti mäkeen (s. 438)
437
KÄYNNISTYS JA AJO
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarrun vian yhteydessä
Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne
mäkeen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun, jos seisontajarrua ei voida deaktivoida
tai aktivoida useidenkaan yritysten jälkeen.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada auton
liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös samanaikaisesti,
kun auto lähtee liikkeelle. Vapauttakaa säädin,
kun moottori alkaa vetää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
438
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 436)
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru
kytkettynä.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa
kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Jos auto on pysäköitävä, ennen kuin mahdollinen
vika on korjattu, pyörät on käännettävä samoin
kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen
on oltava asennossa P tai jos autossa on käsivaihteisto, ykkösvaihteen on oltava valittuna.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua
ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla
sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 436)
Käynnistysakku (s. 629)
Volvon huolto-ohjelma (s. 610)
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi vapauttaa
jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen, kun
auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko käyttöjarrua
tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja
se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Lähdettäessä liikkeelle jarrut irrottavat automaattisesti, jos kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
HUOM
Jarrutettaessa pysähdyksiin ylä- tai alamäessä
jarrupoljinta on painettava hieman kovempaa
ennen sen vapauttamista, jotta varmistetaan,
että auto ei liiku lainkaan.
Pysäköintijarru aktivoidaan, jos:
•
•
•
•
auto sammutetaan
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Automaattisen jarrutuksen aktivointi
ja deaktivointi seistäessä paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
aktivoidaan tunnelikonsolin painikkeella.
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
seisontajarrua auton pitämiseen
paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja deaktivointi seistäessä paikallaan (s. 439)
•
•
•
Käyttöjarru (s. 433)
Seisontajarru (s. 435)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 440)
–
Painakaa tunnelikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu. Aktivoitu toiminto on
käytössä myös auton seuraavalla käynnistyskerralla.
kuljettajan ovi avataan
kuljettajan turvavyö irrotetaan
auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10
minuuttia) paikallaan.
}}
439
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Toiminnon sammuttaminen
Liikkeellelähtöapu mäessä
Kun toiminto on aktiivinen ja pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla (A-symboli palaa), on poiskytkentää varten painettava jarrupoljinta samalla kun painiketta painetaan.
Mäkilähtöavustin, Hill Start Assist (HSA), estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se
estää auton rullaamisen eteenpäin.
•
Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy
muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja siirtää
jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
•
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin (HSA) edelleen aktiivinen ja estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä
liikkeelle ylämäkeen.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja lähtee autolla
liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 439)
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, jos toiminto automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 439)
•
Käyttöjarru (s. 433)
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso
saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen
kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on
estää mahdollinen jälkitörmäys tai ehkäistä sen
vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa vaara,
ettei enää ole mahdollista hallita ja ohjata autoa.
Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon
tai kohteeseen auton reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella tavalla.
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen
aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää siten,
että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on kunnossa törmäyksen jälkeen.
Jarruapu sisältyy turvajärjestelmiin Rear Collision
Warning ja Blind Spot Information.
440
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 368)
BLIS* (s. 369)
Jarrutoiminnot (s. 433)
Vaihteisto
Symboli
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien välillä.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus.
Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteistoja on kahta päätyyppiä: käsivalintainen
ja automaattinen.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua suositusta.
Käsivalintaisessa vaihteistossa on kuusi vaihdetta
ja automaattivaihteistossa kahdeksan. Vaihteiden
määrä tarkoittaa sitä, että moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan hyödyntää tehokkaasti.
Automaattivaihteiston vaihteista kaksi on ylivaihteita, jotka säästävät polttoainetta ajettaessa
tasaisella kierrosluvulla.
Automaattivaihteiston tapauksessa vaihdetta voidaan vaihtaa myös käsin. Kuljettajan näytössä
näytetään, mitä vaihdetta tai vaihdeasentoa kulloinkin käytetään.
Alentunut suorituskyky/Kiihdytyksen tehoa alennettu
Jos voimansiirrossa on tilapäinen
vika, auto voi siirtyä ns. Limp home
-tilaan, jossa moottorin teho on
alhaisempi voimansiirron vahingoittumisen välttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 442)
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 442)
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän
osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran
esiintyessä syttyy varoitussymboli kuljettajan
näytössä ja esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Sisältö
Vaihtamisosoitin (s. 447)
Symbolit kuljettajan näytössä
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä
näytetään symboli ja ilmoitus.
* Valinnais-/lisävaruste. 441
KÄYNNISTYS JA AJO
Käsivalintainen vaihteisto
•
Kuljettaja valitsee käsivalintaisesta vaihteistosta
käsin sopivan vaihteen nopeudesta ja kulloinkin
tarvittavasta tehosta riippuen.
Noudattakaa vaihdevivun vaihdekaaviota ja
siirtäkää vaihdevipu vapaa-asennosta asentoon R.
•
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
Vaihtaminen
Automaattivaihteiston
vaihdeasennot
Automaattivaihteisto valitsee kulloiseenkin ajotilanteeseen parhaiten sopivan vaihteen. Vaihteistossa on myös manuaalinen vaihdeasento.
Pysäköinti
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun
auto on kaltevalla pinnalla - kytketty vaihde ei
riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vapaa-asento (N)
Käsivalintaisessa vaihteistossa on kuusi vaihdetta
ja vaihdekaavio on merkitty vaihdevipuun.
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
Peruutusvaihteen salpa
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen
tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti
eteenpäin.
442
Vaihteisto (s. 441)
Vaihtamisosoitin (s. 447)
Kuljettajan näytössä näytetään valittu vaihdeasento:
P, R, N, D tai M.
Manuaalisessa vaihdeasennossa näytetään myös
käytössä oleva vaihde.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento P
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu.
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan,
kun pysäköintiasento valitaan.
Toisen vaihdeasennon valitsemiseksi pysäköintiasennon ollessa valittuna pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla tai II.
Kytkekää pysäköitäessä ensin seisontajarru ja
valitkaa sitten pysäköintiasento.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
HUOM
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa,
ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.
Peruutusasento - R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.
3
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto
seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa Nasennossa.
Jotta voidaan vaihtaa vapaa-asennosta toiseen
vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
Manuaalinen vaihdeasento - M
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita milloin
tahansa ajon aikana. Auto jarruttaa moottorilla,
kun kaasupoljin vapautetaan.
Valitkaa manuaalinen vaihdeasento siirtämällä
vaihteenvalitsin sivulle asennosta D ääriasentoon
kohdassa "±". Kuljettajan näyttö esittää, mikä
vaihde juuri silloin on kytkettynä.
•
•
Manuaalinen vaihdeasento kuljettajan näytössä3.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti alaspäin,
jos nopeuden laskee alemmaksi kuin valitulle
vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen vaihtamiseen palaamiseksi painakaa vaihteenvalitsin sivulle ääriasentoon kohdassa D.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painakaa vaihteenvalitsinta eteenpäin "+" merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle
vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
•
Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin "–" merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle
vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 445)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 444)
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 446)
Vaihtamisosoitin (s. 447)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste. 443
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa vaihdetta
käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
Ohjauspyörän vaihtamisvipujen
aktivointi
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:
–
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla
käsinvaihtoasennossa.
Vaihto
Vaihtaminen yhdellä portaalla:
–
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella.
Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan näytössä
oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin
vaihdetta.
Toiminnon sulkeminen
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.
Vaihdeasennossa M ohjauspyörän vaihtamisvivut
ovat automaattisesti aktivoituina.
444
Manuaalinen sulkeminen vaihdeasennossa
D
– Kytkekää ohjauspyörän vaihtamisvivut pois
vetämällä oikeaa vipua (+) ohjauspyörää
kohti, kunnes valittuna olevan vaihteen
numero kuljettajan näytössä sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen sulkeminen
Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä. Merkkinä
tästä valittuna olevan vaihteen numero sammuu.
Poikkeuksena on moottorijarrutustilanne - tällöin
vivut ovat aktivoituna niin kauan kuin moottorijarrutus jatkuu.
Vaihteenvalitsinsalpa
Vaihdeasennossa M automaattista sulkemista ei
tapahdu.
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
Vapaa-asennosta - N
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin
on salvattu.
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 442)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta
toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla II.
Vaihtamisosoitin (s. 447)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiasennosta - P
Muun kuin P-vaihdeasennon valitsemiseksi pitää
jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 442)
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan aktivoinnin poisto (s. 446)
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla asennoilla
on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja D.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on erityisiä varmuusjärjestelmiä.
445
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattisen
vaihteenvalitsinsalvan aktivoinnin
poisto
Jos auto ei saa virtaa, automaattinen vaihteenvalitsinsalpa voidaan kuitenkin poistaa käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 445)
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 442)
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
Kickdown-toimintoa4 käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta,
tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Jos autolla ei voi ajaa, esim. akun tyhjennyttyä,
vaihteenvalitsin pitää siirtää N-asentoon, jotta
autoa voidaan siirtää.
Nostakaa vaihteenvalitsimen edessä olevan
lokeron kumimattoa. Paikantakaa lokeron
pohjassa oleva reikä, jossa on jousipalautteinen nuppi.
Painakaa pienellä taltalla reikään ja pitäkää
sitä painettuna.
Siirtäkää vaihteenvalitsinasentoon N ja
vapauttakaa nuppi.
4.
446
Asettakaa kumimatto takaisin.
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdowntoimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja
kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen
moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu
mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.
Pakkovaihdossa auto voi vaihtaa kerralla yhtä tai
useampaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen. Moottorivaurioiden estämiseksi auto vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun
moottorin kierrosluku nousee maksimitasolle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 442)
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihtamisosoitin
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää ko.
vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on hyvä
kytkeä seuraava vaihde parhaan mahdollisen
polttoainetalouden kannalta.
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa oikealla
vaihteella ja vaihtaa ajoissa.
Automaattivaihteistolla varustettu auto5
Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen
kuljettajan näytössä ja ilmoittaa ylöspäin osoittavalla nuolella, milloin kannattaa vaihtaa suuremmalle vaihteelle.
Vaihdeilmaisin 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Vaihdeilmaisin 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä*.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
Ylöspäin osoittava nuoli kehottaa vaihtamaan
suuremmalle vaihteelle ja alaspäin osoittava pienemmälle.
Vaihdeilmaisin 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Vaihdeilmaisin 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 442)
Käsivalintainen vaihteisto (s. 442)
4 Vain automaattivaihteistossa.
5 Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 447
KÄYNNISTYS JA AJO
Neliveto*
Ajotilat*
Neliveto, AWD (All Wheel Drive), tarkoittaa, että
auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin
ajokokemuksen parantamiseksi ja ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
Parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi vetovoima jaetaan automaattisesti parhaiten pitäviin
pyöriin. Järjestelmä laskee jatkuvasti takapyörille
jaettavan vääntömomentin tarpeen ja voi ohjata
välittömästi enintään puolet moottorin vääntömomentista takapyörille.
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Seuraavia järjestelmiä sovitetaan
mahdollisimman hyvien ajo-ominaisuuksien saamiseksi ko. ajotilassa:
Nelivedolla on myös vakauttava vaikutus suuremmilla nopeuksilla. Normaalissa ajossa jaetaan
suurempi osa voimasta etupyörille. Auton seistessä paikallaan neliveto on aina kytkettynä, jotta
kiihdytettäessä saadaan suurin mahdollinen vetoteho.
Nelivedon ominaisuudet vaihtelevat valitun ajotilan mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajotilat* (s. 448)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 461)
Vaihteisto (s. 441)
•
•
•
•
•
•
•
Ohjaus
Moottori/vaihteisto6/neliveto*
Jarrut
Ilmajousitus* ja iskunvaimennus
ohjaus on kevyt, iskunvaimennus pehmeä ja korin
liike mukautuva.
Tämä ajotila on hiilidioksidipäästöjen sertifiointitila.
ECO
• Sovittakaa auto energiatehokkaammalle ja
ympäristöystävälliselle ajolle käyttämällä Ecotilaa.
Ajotila tarkoittaa, että esim. Start/Stop-toiminto
on aktivoitu, maavara on pienempi ilmanvastuksen vähentämiseksi ja tiettyjen ilmastoasetusten
tehoa on rajoitettu.
Kuljettajan näytössä on Eco-mittari, joka helpottaa polttoainetaloudellista ajamista.
Kuljettajan näyttö
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Valittavat ajotilat
COMFORT
• Tämä on auton normaalitila.
Kun auto käynnistyy, se on Comfort-tilassa ja
Start/Stop-toiminto on aktivoitu. Asetukset saavat aikaan sen, että auto tuntuu mukavalta,
6
448
Koskee automaattivaihteistoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
OFF ROAD
• Maksimoikaa auton etenemiskyky ajettaessa
hankalassa maastossa ja huonoilla teillä.
Ajotila antaa suuren maavaran, ohjaus on kevyt,
neliveto ja pienen nopeuden toiminto alamäkiavustimella (Hill Descent Control) on aktivoitu.
Start/Stop-toiminto on pois toiminnasta.
Ajotila voidaan aktivoida vain pienissä nopeuksissa ja nopeusmittari näyttää nopeudenrajoituksen alueen. Jos tämä nopeus ylitetään, Off road tila keskeytyy ja toinen ajotila aktivoituu.
Off road-tilassa kuljettajan näytössä on kompassi
nopeus- ja kierroslukumittarien välissä.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Jos auto sammutetaan OFF ROAD -ajotilassa
ja sen maavara on siksi suuri, auto lasketaan
alas seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
TÄRKEÄÄ
Ajotilaa OFF ROAD ei saa käyttää ajettaessa
perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä.
Muutoin on olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen vaara.
DYNAMIC
• Dynamic-tilassa auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi nopeammin painettaessa kaasua.
Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja
vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla on suuri
vetovoima.
Ohjausvaste on nopeampi, vaimennus on
kovempi ja pieni maavara saa korin seuraamaan
ajorataa kallistelun vähentämiseksi kaarteissa.
Start/Stop-toiminto on pois toiminnasta.
INDIVIDUAL
• Sovittakaa ajotila omien toivomustenne
mukaiseksi.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää
sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien
mukaan. Nämä asetukset tallennetaan aktiiviseen
kuljettajaprofiiliin ja ne ovat käytettävissä aina,
kun auton lukitus avataan samalla etäavaimella.
Yksilöllisen ajotilan asetusnäkymä7.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se on
ensin aktivoitu keskinäytössä.
7
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
}}
449
KÄYNNISTYS JA AJO
||
3.
Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat
jokin ajotila aloitusta varten: Eko, Mukavuus
tai Dynaaminen.
Ajotilan* vaihtaminen
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien asetuksia:
Ajotila vaihdetaan tunnelikonsolin säätimellä.
•
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan näyttö
Ohjausvoima
Voimansiirron ominaisuudet
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin.
Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Ajotilan vaihtaminen:
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö
Jos ajotila on ponnahdusvalikossa harmaana, sitä
ei voida valita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat* (s. 448)
•
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 462)
•
Alamäkiavustimen* aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella (s. 464)
ECO-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 453)
ECO-ilmastointi
Start/Stop.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
450
Ajotilan* vaihtaminen (s. 450)
Ajoasento ECO (s. 451)
Taloudellinen ajo (s. 464)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 453)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 461)
1.
Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.
> Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.
2.
Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin,
kunnes haluamanne ajotila on merkitty.
3.
Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.
> Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.
Alamäkiavustin* (s. 463)
Neliveto* (s. 448)
Kuljettajaprofiilit (s. 132)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajoasento ECO
Eco-ajotila optimoi auton ajo-ominaisuudet polttoainetaloudellisemmalle ja ympäristöystävällisemmälle ajamiselle.
Käyttäkää tätä ajotilaa sekä polttoaineen että
ympäristön säästämiseksi.
Seuraavia ominaisuuksia sovitetaan Eco-ajoa varten:
•
•
•
•
Vaihteiston vaihtamiskohdat8.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
Vapaakytkintoiminto Eco Coast8 aktivoituu ja
moottorijarrutus lakkaa, kun kaasupoljin
vapautetaan välillä 65 ja 140 km/h
(40–87 mph) olevilla nopeuksilla.
Tietyt ilmastojärjestelmän asetukset toimivat
rajoitetulla teholla tai suljetaan.
•
Tasonsäätötoiminto* antaa pienen maavaran
ilmanvastuksen vähentämiseksi.
•
Kuljettajan näyttö esittää tietoja ECO-mittarissa, mikä helpottaa ympäristötietoista ja
taloudellista ajamista.
Vapaakytkintoiminto Eco Coast8
Vapaakytkintoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus lakkaa, mistä seuraa,
että auton liike-energiaa käytetään pitempien
osuuksien rullaamiseen. Kun kuljettaja vapauttaa
8
Vain automaattivaihteistolla.
kaasupolkimen kytketään vaihteisto automaattisesti irti moottorista, jonka käyntinopeus laskee
joutokäynnille ja kulutus pienenee.
Toimintoa käytetään parhaiten paikoissa, joissa
voi rullata kauan, esim. teillä, joilla on loiva alamäki tai ennakoidun nopeudenvähentämisen
yhteydessä tultaessa pienemmän nopeusrajoituksen alueelle.
Vapaakytkintoiminnon aktivointi
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan
täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
•
•
•
•
Eco-ajotila on aktivoitu.
Vaihteenvalitsin on D-asennossa.
•
Tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*.
Vapaakytkintoiminnon deaktivointi ja
sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa deaktivoida
tai sulkea toiminto, jotta moottorijarrutusta voidaan käyttää. Esimerkkejä sellaisista tilanteista
voivat olla jyrkät alamäet ja ajo ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan tehdä mahdollisimman
turvallisesti.
Deaktivoikaa toiminto seuraavasti:
•
•
Vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen.
Siirtäkää vaihteenvalitsin manuaaliseen asentoon.
Nopeus välillä n. 65–140 km/h
(40–87 mph).
•
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
Sulkekaa vapaakytkintoiminto seuraavasti:
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*.
Kuljettajan näyttö esittää COASTING, kun vapaakytkintoimintoa käytetään.
•
Rajoitukset
Vapaakytkintoiminto ei ole käytettävissä, jos:
Myös ilman vapaakytkintoimintoa on mahdollista
rullata pitempiä matkoja, mikä myötävaikuttaa
kulutuksen alenemiseen. Mahdollisimman hyvän
polttoainetalouden kannalta on kuitenkin suotuisampaa pitää vapaakytkintoiminto aktivoituna,
jotta voidaan rullata pitempiä matkoja.
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa
toimintalämpötilassaan.
•
Vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
manuaaliseen asentoon.
•
Nopeus on alueen n. 65–140 km/h
(40–87 mph) ulkopuolella.
•
Tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %.
Ajotilan vaihtaminen*, tai ajotilan Eco sulkeminen toimintonäkymässä.
Nopeudensäädin Eco Cruise
Käytettäessä nopeudensäädintä Eco-ajotilassa
auto kiihtyy ja hidastaa lievemmin muihin ajotiloi-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 451
KÄYNNISTYS JA AJO
||
hin verrattuna, jolloin voidaan saavuttaa enemmän
polttoainesäästöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että
nopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta
suurempi tai pienempi.
•
Tasaisella tiellä auton nopeus voi poiketa
säädetystä nopeudesta, kun nopeudensäädin
on aktiivinen ja auto rullaa vapaasti.
•
Jyrkässä ylämäessä auton nopeus laskee,
kunnes vaihdetaan pienemmälle vaihteelle8,
jolloin auto kiihdyttää maltillisesti säädetyn
ajonopeuden saavuttamiseksi.
•
Auton rullatessa vapaasti alamäessä sen ajonopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta suurempi tai pienempi. Toiminto käyttää tavallista moottorijarrutusta säädetyn ajonopeuden ylläpitämiseksi, tarvittaessa myös
käyttöjarruja.
Eco-mittari kuljettajan näytössä
•
Epätaloudellisessa ajossa, esim. äkillisen jarrutuksen tai voimakkaan kiihdytyksen yhteydessä mittari näyttää korkeaa lukemaa.
Eco-ilmastointi
Eco-mittari 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä*.
Eco-ajotilassa matkustamon Eco-ilmastointi aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen vähentämiseksi.
HUOM
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien
toimintoja rajoitetaan. Jotkut asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti, mutta täysi toimivuus saavutetaan vain sulkemalla ECO-toiminto tai sovittamalla ajotila Individual* siten,
että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä toimii
täysimittaisesti.
Eco-mittari 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
452
Taloudellisen ajon yhteydessä mittari näyttää
pientä arvoa osoittimen ollessa vihreällä alueella.
ECO-mittarissa on myös osoitin, joka näyttää,
kuinka referenssikuljettaja ajaisi autoa samassa
ajotilanteessa. Sen osoittaa mittarin lyhyt osoitin.
ECO-mittari osoittaa, kuinka taloudellista ajaminen on:
8
•
Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa
maks. huurteenpoisto -painiketta.
Vain automaattivaihteistolla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 450)
•
•
•
Ajotilat* (s. 448)
ECO-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 453)
Taloudellinen ajo (s. 464)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 453)
ECO-ajotilan aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike Eco-ajotilaa varten, jos auton tunnelikonsolissa ei ole ajotilavalitsinta.
Moottorin sammuttamisen yhteydessä Eco-tila
suljetaan ja siksi se pitää aktivoida aina moottorin
käynnistämisen jälkeen. Kuljettajan näyttö esittää
ECO, kun toiminto on aktivoitu.
Eco-ajotilan valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta ECO-ajotila.
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton ollessa pysähdyksissä esim. liikennevaloissa tai autojonossa, käynnistää sen sitten
automaattisesti uudelleen, kun matka jatkuu.
Start/Stop-toiminto vähentää polttoaineenkulutusta, jolloin myös pakokaasupäästöt vähenevät.
Järjestelmä antaa mahdollisuuden ympäristötietoiseen ajotapaan antamalla moottorin "pysähtyä
automaattisesti", kun se on asianmukaista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 454)
•
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 456)
Ajotilat* (s. 448)
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajoasento ECO (s. 451)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 450)
Ajotilat* (s. 448)
* Valinnais-/lisävaruste. 453
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajaminen Start/Stop-toimintoa
käyttäen
Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen sitten
automaattisesti uudelleen, kun matka jatkuu.
Start/Stop-toiminto on käytettävissä, kun auto
käynnistetään ja se voidaan aktivoida, kun tietyt
edellytykset ovat täyttyneet. Kuljettajan näytössä
ilmoitetaan, onko toiminto käytettävissä, aktiivinen
vai ei käytettävissä.
Kaikki auton tavanmukaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti.
Tietyn varustuksen toimintaa voidaan kuitenkin
rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen
puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston
erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
Automaattinen pysäytys
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:
Ajotilassa Eco tai Comfort9 voi moottori sammua
automaattisesti ennen kuin auto pysähtyy kokonaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen tai Pilot Assist toiminnon ollessa aktivoituna moottori sammuu
automaattisesti noin kolmen sekunnin kuluttua.
Automaattinen käynnistys
Jotta moottori käynnistyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:
Automaattivaihteistolla varustettu auto
•
Vapauttaa jarrupoljin - moottori käynnistyy
automaattisesti ja ajo voi jatkua. Ylämäessä
tulee mukaan mäkilähtöavustin (HSA), joka
estää auton rullaamisen taaksepäin.
•
Kun Auto hold on aktivoitu, viivytetään automaattista käynnistystä, kunnes kaasupoljinta
painetaan.
•
Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot
Assist on aktivoitu, moottori käynnistyy automaattisesti, kun kaasupoljinta painetaan, tai
kun ohjauspyörän vasemmanpuoleisen paini-painiketta painetaan.
kesarjan
•
Säilyttäkää paine jarrupolkimella ja painakaa
kaasupoljinta - moottori käynnistyy automaattisesti.
•
Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata - moot-
Automaattivaihteistolla varustettu auto
•
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää sitten jalka edelleen jarrupolkimella - moottori
sammuu.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
9
454
Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu
vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin moottori sammuu automaattisesti.
Normaali käynnistystila.
tori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
Vaihdevipu vapaa-asennossa: Painakaa kytkin- tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
•
Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata - moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
12-tuumaisella kuljettajan näytöllä*
• Teksti READY esitetään kierroslukumittarissa, kun toiminto on käytettävissä.
•
Valkoinen symboli: Toiminto on
käytettävissä.
Kierroslukumittarin osoitin osoittaa READY,
kun toiminto on aktiivinen ja moottori on
pysäytetty automaattisesti.
•
Teksti READY on harmaasävyinen, kun toiminto ei ole käytettävissä.
•
Mitään tekstiä ei näytetä, kun toiminto on
suljettu.
Sisältö
Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa sulkea
Start/Stop-toiminto tilapäisesti.
Sulkekaa keskinäytön toimintonäkymässä olevalla toimintopainikkeella Start/Stop. Toiminnon ollessa kytketty pois painikkeen merkkivalo on sammuksissa.
Beige symboli: Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.
Toiminto ei ole käytettävissä, ehdot
eivät täyty.
Mitään symbolia ei näytetä, kun toiminto on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
väliaikaisesti
•
Start/Stop-toiminnon sulkeminen väliaikaisesti (s. 455)
•
•
•
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 456)
Toiminto on kytketty pois, kunnes
•
•
•
se aktivoidaan uudelleen
ajotilaksi vaihdetaan Eco tai Comfort
auto käynnistetään seuraavan kerran.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 454)
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 456)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 453)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 440)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 439)
8-tuumaisella kuljettajan näytöllä
Symboli näytetään nopeusmittarin alareunassa.
* Valinnais-/lisävaruste. 455
KÄYNNISTYS JA AJO
Start-/Stop-toiminnon ehdot
Jotta Start/Stop-toiminto toimii, edellytetään, että
joukko ehtoja on täyttynyt.
Jos jokin ehto ei ole täyttynyt, ilmoitetaan siitä
kuljettajan näytössä.
Moottori ei sammu automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei pysähdy
automaattisesti:
•
•
•
•
Kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto:
•
•
•
•
Pakoputkiston hiukkassuodatin on täynnä10.
Kuljettaja on irrottanut turvavyön.
käynnistysakun kapasiteetti on alle alimman
sallitun tason.
Alla olevat tiedot koskevat automaattivaihteistoa:
Voimakkaassa jarrutuksessa (myös, vaikka
ABS-järjestelmä ei ole aktivoitunut).
perävaunu on sähköisesti yhdistetty auton
sähköjärjestelmään.
•
Moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
•
Vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
•
Ulkolämpötila on alle noin -5 °C (23 °F) tai yli
noin 30 °C (86 °F).
•
Vaihteenvalitsin on asennossa M (±).
•
10
tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan.
Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
auta peruutetaan.
Koskee dieselmoottorilla varustettuja autoja.
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin
on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki käynnistys on tehtävä normaalisti.
Ajettaessa korkealla merenpinnasta, kun
moottori ei ole saavuttanut toimintalämpötilaa.
Useat käynnistykset lyhyenä aikana ovat aktivoineet käynnistysmoottorin lämpösuojan.
Kun automaattisia sammutuksia on ollut toistuvasti tietty määrä, nopeuden on ylitettävä
noin 10 km/h (6 mph) ennen seuraavaa
automaattista sammutusta.
•
tie on hyvin jyrkkä.
•
•
Automaattivaihteistolla varustettu auto:
Konepelti avataan.
ABS-järjestelmä on aktivoitunut.
Auto on saavuttanut noin 10 km/h:n (6 mph)
nopeuden käynnistyksen jälkeen.
•
•
456
Käynnistysakun lämpötila on sallittujen rajaarvojen ala- tai yläpuolella.
•
•
•
•
•
•
Moottori ei käynnisty automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty
automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
Kuljettaja ei käytä turvavyötä.
Vaihde on kytkettynä.
Käsivaihteistolla varustetun auton
moottorin tahaton sammuminen
Menetelkää seuraavasti, jos liikkeellelähtö epäonnistuu ja moottori sammuu:
1.
Tarkistakaa, että kuljettajan turvavyö on
lukittu kiinni vyölukkoon.
2.
Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas - moottori käynnistyy automaattisesti.
3.
Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu asettaa vapaa-asentoon. Kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus – noudattakaa annettua
suositusta.
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että jarrupoljin on vapautettu
Seuraavissa tapauksissa moottori käynnistyy
automaattisesti, jos kuljettaja ei ota jalkaansa
pois jarrupolkimelta:
KÄYNNISTYS JA AJO
•
Suuri ilmankosteus matkustamossa muodostaa huurua ikkunoille.
•
Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
•
Virranotto on tilapäisesti suuri tai käynnistysakun kapasiteetti laskee alimmalle sallitulle
tasolle.
•
•
•
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 453)
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 454)
Start/Stop-toiminnon sulkeminen väliaikaisesti (s. 455)
Konepelti avataan.
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen nopeudenlisäyksen, jos auton on pysäytetty automaattisesti sen seisomatta täysin paikallaan.
Alla olevat tiedot koskevat automaattivaihteistoa:
•
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai N-asennossa.
•
Vaihteenvalitsin siirretään asennosta D asentoon R tai M (±).
•
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen
ollessa D-asennossa - kilahdusta muistuttava
ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että virta on
päällä.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
pysäytetty automaattisesti. Sammuttakaa
moottori normaalisti ennen kuin konepelti
käännetään auki.
457
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäätö* ja vaimennus
Auton tasonsäätö säätää auton jousitus- ja vaimennusominaisuuksia automaattisesti mahdollisimman hyvän mukavuuden ja toiminnan saamiseksi ajon aikana. Tasoa voidaan säätää myös
manuaalisesti kuormaamisen ja autoon nousemisen ja siitä poistumisen helpottamiseksi.
Ilmajousitus ja iskunvaimennus
Järjestelmä on sovitettu valitun ajotilan ja auton
käyttämän nopeuden mukaan. Ilmajousituksella
säädetään auton maavaraa pienemmäksi suurilla
nopeuksilla, mikä vähentää ilmanvastusta ja lisää
vakautta. Vaimennus on normaalisti asetettu
mahdollisimman hyvän mukavuuden perusteella
ja sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan, auton kiihtyvyyden, jarrutuksen ja kaartamisen perusteella.
458
Kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus tasonsäädön ollessa
meneillään.
Kun sivuovi tai takaluukku on auki, seuraavat
ehdot pätevät:
•
•
Jos jokin sivuovi on auki, tasoa voidaan säätää vain ylöspäin.
Jos takaluukku on auki, tasoa voidaan säätää
vain alaspäin.
Pysäköinti
della riippuen esim. ulkolämpötilasta, auton kuormauksesta, kuormaustilan käytöstä tai mikä ajotila valitaan käynnistyksen jälkeen.
Tasoa voidaan säätää myös jonkin aikaa auton
pysäköinnin jälkeen. Siten tasataan mahdolliset
korkeuden muutokset, joita ilmajousituksen lämpötilan muutokset voivat aiheuttaa auton jäähtyessä.
Kuljetuksen yhteydessä
Kuljetettaessa autoa lautalla, junalla tai kuormaautolla auton saa sitoa vain renkaiden ympäriltä,
ei alustan muista osista. Ilmajousitukseen voi syntyä muutoksia kuljetuksen aikana, mikä voi vaikuttaa sidontaan negatiivisesti.
Katsokaa pysäköitäessä, että auton päällä ja alla
on riittävästi tilaa, koska auton maavara voi vaih-
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
Käyttäjä on poistanut aktiivisen pyöräntuennan käsin käytöstä.
Käyttäjän deaktivoima
Tilapäisesti alennettu suorituskyky
Aktiivisen pyöräntuennan suorituskykyä on rajoitettu tilapäisesti huomattavan järjestelmäkäytön
takia. Jos tämä ilmoitus näkyy usein (esim. useita kertoja viikossa), ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
Jousitus
On ilmennyt vika. Käykää korjaamollaA niin pian kuin mahdollista.
Jousitus
Huolto tarpeen
Jousituksen häiriö
On ilmennyt kriittinen vika. Pysäyttäkää auto turvallisesti ja hinauttakaa se korjaamoonA.
Pysähdy turvallisesti
}}
459
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
On ilmennyt vika. Jos ilmoitus näkyy ajon aikana, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Hidasta Auto on liian korkea
Jousitus
Tasonsäätö tavoitekorkeuteen meneillään.
Auton tason automaattinen säätö
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
460
Tasonsäädön* asetukset (s. 461)
Ajotilat* (s. 448)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäädön* asetukset
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Ajaminen hitaalla nopeudella*
Poistakaa tasonsäätö käytöstä, kun auto on nostettava ylös nosturilla, jotta automaattinen säätö
ei aiheuta ongelmia.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Valitkaa Jousitussäätö sisääntulossa ja
poistumisessa.
> Kun auto on pysäköity ja moottori sammutettu, auto laskeutuu alas. (Tasonsäätö
lakkaa, jos jokin ovi avataan, ja tämän jälkeen voi syntyä tietty viive, ennen kuin
tasonsäätö palautuu oven sulkemisen jälkeen.) Kun auto käynnistetään ja se alkaa
rullata, auto nousee valittua ajotilaa vastaavalle tasolle.
Hitaan nopeuden toiminto Low Speed Control
(LSC) helpottaa ja parantaa kulkua maastoajossa sekä ajettaessa liukkailla pinnoilla, esim.
vedettäessä asuntovaunua ruohikkopinnoilla tai
venetraileria veteenlaskurampeilla.
Säätäkää tasoa lastaamisen tai autoon nousun ja
siitä poistumisen helpottamiseksi.
Lastaustilan säätäminen
Peilit ja
Estä tasonsäädön ohjaus
Tietyissä tapauksissa pitää toiminto sulkea, esim.
ennen kuin auto nostetaan ylös nosturilla*. Nosturilla nostettaessa syntyvä tasoero saa muuten
aikaan sen, että automaattinen säätö alkaa säätää korkeutta haitallisin seurauksin.
Käyttäkää kuormatilassa olevia painikkeita takaosan korkeuden säätämiseen ja helpottamaan
kuorman lastausta ja purkua tai kun perävaunu
kytketään kiinni tai irti.
Keskinäytön asetukset
Autoonnousuavustin
Auto voidaan laskea alas siihen nousemisen ja
poistumisen helpottamiseksi.
Aktivoikaa autoonnousuavustin keskinäytön
kautta:
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
3.
Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Jos autossa on ajotilasäädin*, toiminto sisältyy
ajotilaan Off Road.
Toiminto on sovitettu maastoajoon ja perävaunun
vetämiseen hitailla nopeuksilla, enintään n. 40
km/h (25 mph).
Ajettaessa hitailla nopeuksilla pienet vaihteet ja
neliveto asetetaan etusijalle, mikä auttaa välttämään pyörien luistoa ja antaa paremman vetovoiman kaikille pyörille. Kaasupoljin on vähemmän
herkkä vetovoiman ja nopeussäädön helpottamiseksi hitaassa ajossa.
Toiminto aktivoituu yhdessä Hill Descent Control
-toiminnon (HDC) kanssa, jonka ansiosta
nopeutta voidaan säädellä jyrkissä alamäissä kaasupolkimella ja jarrupoljinta tarvitsee käyttää
vähemmän. Järjestelmä mahdollistaa alhaisen ja
tasaisen nopeuden ajettaessa jyrkissä alamäissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tasonsäätö* ja vaimennus (s. 458)
Kuormaussuosituksia (s. 597)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 461
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna, muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin
vaste.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Hitaalla nopeudella ajamisen*
aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike hidasta ajoa varten Hill Descent Control toiminnon avulla, jos auton tunnelikonsolissa ei
ole ajotilavalitsinta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 461)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 450)
Hitaalla nopeudella ajamisen
valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill Descent
Control.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 462)
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 450)
Alamäkiavustin* (s. 463)
Neliveto* (s. 448)
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
462
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Alamäkiavustin*
Alamäkiavustin, Hill Descent Control (HDC), on
alhaisen ajonopeuden toiminto, jossa moottorijarrutusta on lisätty. Toiminnon avulla voidaan
nostaa tai laskea ajoneuvon nopeutta jyrkissä
alamäissä ilman käyttöjarrua, vain kaasupoljinta
käyttäen.
Jos autossa on ajotilasäädin*, toiminto sisältyy
ajotilaan Off Road.
Alamäkiavustin on sovitettu maastoajoon hitailla
nopeuksilla ja se helpottaa ajoa jyrkissä alamäissä alustan ollessa hankala. Kuljettajan ei tarvitse käyttää jarrupoljinta vaan hän voi sen sijaan
keskittyä ohjaamiseen.
jarrua. Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät.
Kuljettaja voi milloin tahansa jarruttaa ja vähentää
ryömintänopeutta tai pysäyttää auton käyttämällä
jarrupoljinta.
Toiminto aktivoituu yhdessä Low Speed Control
(LSC) -toiminnon kanssa, mikä helpottaa ajoa ja
parantaa kulkua ajettaessa maastossa ja liukkailla
pinnoilla. Järjestelmät on tarkoitettu käytettäviksi
hitaassa nopeudessa, enintään 40 km/h (25
mph).
•
Jos toiminto kytketään pois toiminnasta ajettaessa jyrkkää alamäkeä, jarruvaikutusta
vähennetään asteittain.
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
•
Alamäkiavustin sallii auton rullata ryömintänopeudella sekä eteen- että taaksepäin moottorijarrutusjärjestelmän avulla. Kaasupolkimella voidaan
nopeutta säätää suuremmaksi, jos niin halutaan.
Kun kaasupoljin sen jälkeen vapautetaan, auto
jarrutetaan taas ryömintänopeuteen, riippumatta
mäen kallistusta ja tarvitsematta käyttää käyttö-
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Muistettavaa käytettäessä HDCtoimintoa
VAROITUS
Toiminto
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna, muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin
vaste.
•
HDC-toimintoa voidaan käyttää vaihdeasennoissa D ja R sekä käsinvaihtotilassa vaihteella 1 tai 2.
Vaihtaminen vaihteelle 3 tai suuremmalle
vaihteelle ei ole mahdollista käsinvaihtotilassa.
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Alamäkiavustimen* aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella (s. 464)
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 450)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 461)
Neliveto* (s. 448)
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
HDC jarruttaa vain 1. tai peruutusvaihteella
(R). Suuremmilla vaihteilla ei tapahdu aktiivista jarrutusta, vaikka toiminto sammutetaan
vasta noin ajonopeudella 40 km/h (25 mph).
* Valinnais-/lisävaruste. 463
KÄYNNISTYS JA AJO
Alamäkiavustimen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike Hill Descent Control -alamäkiavustinta varten, jos auton tunnelikonsolissa ei ole ajotilavalitsinta.
Alamäkiavustimen valitseminen
keskinäytön toimintonäkymässä
Alamäkiavustin toimii vain pienillä nopeuksilla.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Alamäkiavustin* (s. 463)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 450)
Taloudellinen ajo
Ajakaa taloudellisesti ja samalla ympäristöystävällisemmin ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja
sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan
tilanteeseen.
Huomioikaa seuraavat seikat:
•
Pienemmän polttoaineenkulutuksen saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Eco.
•
Käyttäkää vapaakytkintoimintoa Eco Coast
ajotilassa Eco – moottorijarrutus lakkaa,
mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen11.
•
Vaihdettaessa vaihteita käsin – ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, kunkin liikennetilanteen ja tien mukaan – pienempi kierrosluku saa aikaan pienemmän kulutuksen.
Käyttäkää apuna vaihtamisosoitinta12.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden, jarrutusten minimoimiseksi.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskeva
ajotietokoneen ilmoitus voi auttaa ajamaan
taloudellisemmin.
•
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin tavallisella
kuormituksella heti käynnistyksen jälkeen –
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill Descent
Control.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
11
12
464
Koskee automaattivaihteistoa.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
Jos mahdollista, välttäkää lyhyiden matkojen
ajamista autolla. Moottori ei ehdi tällöin saavuttaa normaalia käyntilämpötilaa, jolloin polttoaineenkulutus kasvaa.
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta
muita tienkäyttäjiä.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja
tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
•
Kattokuorma ja kattolaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 30)
Ajoasento ECO (s. 451)
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 566)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa on
tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että:
•
moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali
•
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei ole
•
kaikki valot toimivat – säätäkää valonheittimien korkeutta, jos autossa on raskas
kuorma
•
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet ovat
riittäviä. Vaihtakaa talvirenkaisiin ajaessanne
alueille, joilla on lumisten tai jäisten tienpintojen vaara.
•
•
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
jarrutusvaikutus on optimaalinen jarrutettaessa
käynnistysakussa on hyvä lataustaso
pyyhinsulat ovat hyväkuntoiset
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa –
lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten ohjausja jarrutehostimen.
•
•
•
•
•
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 566)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 679)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Talviajo (s. 466)
Taloudellinen ajo (s. 464)
}}
465
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
•
•
•
Automodeemin asetukset (s. 541)
Talviajo
Kuormaussuosituksia (s. 597)
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset
autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan
ajaa turvallisesti.
Perävaunun vetäminen (s. 486)
Pilot Assist (s. 324)
Nopeudenrajoitin (s. 290)
Renkaanpaikkaussarja (s. 582)
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seossuhde suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
(-31 °F) lämpötilaan asti. Terveysriskien välttämiseksi eri glykolityyppejä ei saa sekoittaa
keskenään.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty
kondenssiveden muodostumisen estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi
polttoaineenkulutusta moottorin ollessa
kylmä.
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
466
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
käynnistysakulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Liukas tie
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi Volvo
suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään pyörään,
jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja
kaikissa maissa.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa
muodoissa oppiaksenne tuntemaan auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Talvipyörät (s. 580)
Lumiketjut (s. 581)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 435)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 434)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 661)
Käynnistysakku (s. 629)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 659)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 658)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 622)
Kahlaus
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 675)
Kahlauksella tarkoitetaan auton ajamista veden
peittämää ajorataa syvemmässä vedessä. Kahlaus on tehtävä erittäin varovasti.
TÄRKEÄÄ
Autolla voidaan ajaa enintään 40 cm (15 tuumaa)
syvän veden läpi korkeintaan kävelynopeudella.
Erityistä varovaisuutta on noudatettava ajettaessa
virtaavan veden poikki.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus älkääkä
pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa
kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan
täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt
jarruvaikutus.
•
Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja perävaunun mahdolliset liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
•
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos
ilmansuodattimeen pääsee vettä.
•
Jos vaihteistoon pääsee vettä, öljyjen voitelukyky heikkenee, jolloin näiden järjestelmien käyttöikä lyhenee.
•
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat
aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei
takuu kata.
•
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää
yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto
vedestä korjaamoon - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua. Vaarana on
moottorivaurio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetäminen (s. 493)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 461)
* Valinnais-/lisävaruste. 467
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
ja sulkeminen
Auton lukituksen pitää olla avattuna, jotta polttoainesäiliön luukku voidaan avata13.
Polttoaineen lisääminen
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla
kevyesti luukun takaosaa.
2.
Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
13
14
468
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukkoon. Täyttöputkella on kaksi avattavaa
kantta, ja pumppusuutin pitää viedä molempien kansien ohi ennen kuin tankkaus aloitetaan.
4.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen
kerran.
> Säiliö on täynnä.
Auton tankkaaminen huoltoasemalla
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli osoittaa, kummalla puolella autoa
polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
1.
3.
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä vuotaa
yli.
Polttoaineen lisääminen (s. 468)
Polttoainetta täytetään seuraavasti.
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 475)
1.
Sammuttakaa auto ja avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2.
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön
luukun sisäpinnalla olevan merkinnän14
mukaan hyväksytty käytettäväksi autossa.
Katsokaa tietoja hyväksytyistä polttoaineista
ja merkinnöistä osista "Bensiini" ja "Diesel".
Polttoaineen täyttäminen
varakanisterista
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää
suppiloa, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla
kuormatilassa.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2.
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukossa olevaan suppiloon. Täyttöputkella
on kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki
pitää viedä molempien kansien ohi ennen
kuin täyttö voidaan aloittaa.
Vain lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella, avaimettomasti tai Volvo On Call -sovelluksen kautta vaikuttaa polttoainesäiliön luukun tilaan.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään vuoden 2018 lopussa myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla
ympäri Eurooppaa.
KÄYNNISTYS JA AJO
Koskee polttoaineenlämmittimellä*
varustettuja autoja
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä,
kun auto on huoltoasema-alueella.
Polttoaineen käsittely
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta
kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi vaikuttaa
moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia sekä
hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 468)
•
•
•
Bensiini (s. 470)
Diesel (s. 471)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 472)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Bensiini (s. 470)
Diesel (s. 471)
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 475)
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä
ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali
voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa tulipaloon
ja henkilövahinkoihin.
* Valinnais-/lisävaruste. 469
KÄYNNISTYS JA AJO
Bensiini
TÄRKEÄÄ
Bensiini on bensiinimoottorilla varustettuihin
autoihin tarkoitettua polttoainetta.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä.
Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää
polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228
mukaista.
•
Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
•
Bensiinin merkintä
Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia).
Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä
viimeistään vuoden 2018 lopussa myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista
huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Oktaaniluku
•
•
RON 95 voidaan käyttää normaaliajossa.
Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:
•
Pienempää oktaanilukua kuin RON 95 ei saa
käyttää.
E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja etanolipitoisuus enint. 5 til. %.
RON 98 on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
(100 °F) suositellaan korkeinta mahdollista
oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja pienen
polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja etanolipitoisuus enint. 10 til. %.
470
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta
ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 469)
Polttoaineen lisääminen (s. 468)
Bensiinihiukkassuodatin (s. 471)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 679)
KÄYNNISTYS JA AJO
Bensiinihiukkassuodatin
Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään bensiinihiukkassuodattimeen normaalin ajon aikana.
Normaaleissa ajo-olosuhteissa tapahtuu passiivinen regenerointi, jonka aikana hiukkaset hapetetaan ja poltetaan pois. Siten tyhjennetään suodatin.
Jos autolla ajetaan alhaisilla ajonopeuksilla tai se
käynnistetään toistuvasti kylmänä alhaisessa
ulkolämpötilassa, aktiivinen regenerointi voi olla
tarpeen. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20
minuuttia. Regeneroinnin aikana voidaan havaita
palaneen hajua.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä kylmällä säällä,
tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin
toimintalämpötilansa.
Ajettaessa bensiiniautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa bensiinipakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on ajettava vaihtelevia
ajomatkoja eri ajonopeuksilla.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella
nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä
moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka voivat
pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja aiheuttaa
varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa säännöllisesti
myös suurilla ajonopeuksilla, jotta bensiinipakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli 60 km/h:n
(38 mph:n) ajonopeudella vähintään 20
minuuttia tankkausten välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bensiini (s. 470)
Diesel
Diesel on dieselmoottorilla varustettuihin autoihin
tarkoitettua polttoainetta.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan
epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen
pitää täyttää normi EN 590 tai SS 155435. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle rikki- ja metallimäärälle.
Merkintä
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä
viimeistään vuoden 2018 lopussa myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista
huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkisen vakiopolttoaineen tunnistaa tästä merkinnästä. Dieselmoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavalla merkinnällä varustettua dieseliä:
B7 on dieselpolttoaine, jossa
on enintään 7 til. %rasvahappometyyliestereitä (FAME).
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa (alle
0 °C (32 °F)) parafinoitua, mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Myytävät polttoainelaadut ovat
}}
471
KÄYNNISTYS JA AJO
||
vuodenajan ja ilmastovyöhykkeen mukaisia, mutta
äärimmäisissä sääolosuhteissa, polttoaineen
ollessa vanhaa tai siirryttäessä ilmastovyöhykkeeltä toiselle parafinoitumista voi esiintyä.
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei saa
käyttää:
•
•
•
•
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä.
Varmistakaa, että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille
pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
Erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
FAME16 ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat
kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
TÄRKEÄÄ
Polttoaineen loppuminen ja
dieselmoottori
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen.
Ennen kuin auto käynnistetään sen jälkeen, kun
polttoainesäiliö on täytetty dieselillä – menetelkää
näin:
1.
Etäavaimen pitää olla autossa.
2.
Siirtäkää auto jännitetilaan II – kääntäkää
käynnistyskytkintä myötäpäivään painamatta
jarrupoljinta tai käsivalintaisella vaihteistolla
varustetussa autossa kytkinpoljinta ja pitäkää
kytkintä n. 4 sekuntia paikallaan. Vapauttakaa
säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti
alkuasentoon.
3.
Odottakaa n. yksi minuutti.
4.
Käynnistäkää moottori.
Dieselpolttoaineen pitää:
•
•
•
täyttää normi EN 590 ja/tai SS 155435
Aiheeseen liittyvät tiedot
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
•
•
•
sisältää enintään 7 tilavuus-% FAME15ainetta (B7).
•
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 469)
Polttoaineen lisääminen (s. 468)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 472)
Dieselin hiukkassuodatin (s. 473)
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 474)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 679)
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen puutteen yhteydessä:
•
15
16
472
Fatty Acid Methyl Ester, rasvahappojen metyyliesteri
Dieselpolttoaineen, jossa on enintään 7 tilavuus-% FAMEa (B7), käyttö on sallittu.
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle
alustalle, mikäli mahdollista - jos auto on
vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara
polttoaineen syötössä.
KÄYNNISTYS JA AJO
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä
huomattavaa
Varakanisterilla dieselpolttoainetta lisättäessä
käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla kuormatilassa. Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkella on
kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki pitää
viedä molempien kansien ohi ennen kuin täyttö
voidaan aloittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaineen lisääminen (s. 468)
Diesel (s. 471)
Dieselin hiukkassuodatin
TÄRKEÄÄ
Dieselkäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään dieselhiukkassuodattimeen normaalin ajon aikana. Kun
nämä ehdot täyttyvät, alkaa regenerointi hiukkasten polttamiseksi pois ja suodattimen tyhjentämiseksi. Regeneroinnin aloittamiseksi moottorin on
oltava normaalissa toimintalämpötilassa. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20 minuuttia.
Työkalusarja (s. 574)
HUOM
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen
voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton.
Silloin on vaarana, että suodatin pitää vaihtaa.
Ajettaessa dieselautolla lyhyitä matkoja
alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa dieselpakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on ajettava vaihtelevia ajomatkoja eri ajonopeuksilla.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella
nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä
moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka voivat
pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja aiheuttaa
varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa säännöllisesti
myös suurilla ajonopeuksilla, jotta dieselpakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi tehdä regeneroinnin.
•
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä säällä,
tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin
toimintalämpötilansa.
Autolla on ajettava maantiellä yli 60 km/h:n
(38 mph:n) ajonopeudella vähintään 20
minuuttia tankkausten välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Diesel (s. 471)
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 474)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 679)
* Valinnais-/lisävaruste. 473
KÄYNNISTYS JA AJO
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®17nesteen avulla
AdBlue on lisäaine, jota käytetään SCR18-järjestelmässä dieselmoottorin haitallisten aineiden
päästöjen vähentämiseksi.
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen säiliön tasoa, laatua ja annostelua.
Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
TÄRKEÄÄ
SCR-järjestelmässä AdBlue ja pakokaasujen typpioksidit muunnetaan typeksi ja vesihöyryksi, jolloin haitallisten typpioksidien päästöt vähenevät
huomattavasti.
AdBlue-nestettä tarvitaan, jotta SCR-järjestelmä toimii ja pakokaasupäästöjä koskevat
lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. AdBluesyöttöjärjestelmän muuttaminen tai peukalointi siten, että AdBlue-reagenssia ei käytetä
lainsäädännön vaatimusten täyttymisen sitä
edellyttäessä, on laitonta. Tällainen peukalointi saattaa olla rikos, josta saattaa aiheutua
oikeudellisia toimenpiteitä.
AdBlue
AdBlue on väritön neste, jossa on 32,5 %
ureaa19 deionisoidussa vedessä ja joka on valmistettu normin ISO 22241 mukaisesti. Se on
kehitetty erityisesti dieselmoottorien SCR-puhdistustekniikkaa varten.
AdBlue-säiliön ollessa tyhjä autoa ei saa käyttää, koska se ei enää täytä pakokaasupäästöjä koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia.
Siksi autossa on varoitusjärjestelmä, joka
ilmoittaa, kun AdBlue-säiliö on täytettävä. Kun
AdBlue on vähissä, näytetään AdBluen lisäämistarpeesta kertovia varoituksia.
AdBlue-nesteellä on autossa oma säiliönsä, joka
täytetään polttoainesäiliön luukun sisäpuolella
olevan erillisen täyttöputken kautta. Kulutus riippuu ajotavasta, ulkolämpötilasta ja järjestelmän
käyntilämpötilasta.
Edellytykset ajamiselle käytettäessä
AdBlue-nestettä
Säiliössä on aina oltava oikeanlaatuista AdBluenestettä, jotta auto voi käynnistyä. SCR-järjestelmä on hyvin herkkä epäpuhtauksille.
17
18
19
474
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 475)
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 475)
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selective Catalytic Reduction
CO(NH2)2
•
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa
varten® (s. 478)
KÄYNNISTYS JA AJO
AdBlue®20-nesteen käsittely
AdBlue koostuu suurimmaksi osaksi vedestä (n.
67,5 % vettä ja 32,5 % ureaa). Neste ei ole tulenarkaa, mutta sitä on käsiteltävä varovasti, koska
se voi ärsyttää silmiä ja ihoa.
Muistettavaa käsiteltäessä
Välttäkää höyryjen hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Suosittelemme käyttämään käsineitä, jotka estävät herkän ihon ärsytyksen nestettä käsiteltäessä.
VAROITUS
Ensiaputoimenpiteet:
Toimenpiteet aineen läikkyessä
Maahan, auton päälle tai maalatuille pinnoille läikkynyt AdBlue on huuhdeltava tarkkaan vedellä
pois. Aineen pääsemistä viemäriin on vältettävä.
Säilytys
AdBlue-nestettä on säilytettävä tiiviisti suljetussa
alkuperäispakkauksessa yli -11 °C:n (12 °F) ja
alle 30 °C:n (86 °F) lämpötilassa. Nestettä ei saa
säilyttää suorassa auringonvalossa.
AdBlue jäätyy -11 °C:n (12 °F) lämpötilassa,
mutta sulamisen jälkeen sitä voidaan käyttää
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hengitettäessä – hakeuduttava raittiiseen
ilmaan.
•
•
Ihokosketuksessa – iho on pestävä
vedellä ja saippualla.
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 475)
•
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 474)
•
Silmäkosketuksessa – huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
•
Nautittaessa sisäisesti – suu on huuhdeltava huolellisesti. Ei saa oksennuttaa.
Ottakaa yhteyttä lääkäriin, jos vaivat jatkuvat
tai ainetta on nautittu sisäisesti suurehko
määrä.
20
21
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
AdBlue®21-nesteen tarkistus ja
lisääminen
Tarkistakaa AdBlue-määrä säännöllisesti ja lisätkää sitä, jos kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus alhaisesta AdBlue-tasosta.
Volvon tekninen palvelu täyttää AdBlue-nesteen
auton huollon yhteydessä, mutta ajotavasta riippuen nestettä on ehkä lisättävä joitakin kertoja
huoltojen välillä. Jos AdBlue-säiliön annetaan tyhjentyä kokonaan, autoa ei voida enää käynnistää.
HUOM
Älkää koskaan ajako AdBlue-säiliötä tyhjäksi.
Täyttäkää säiliö hyvissä ajoin ennen kuin se
on tyhjä.
Jos säiliö ajetaan tyhjäksi, moottoria ei voida
sammutuksen jälkeen käynnistää normaaliin
tapaan eikä muilla apukeinoilla.
Ainoa tapa käynnistää auto uudelleen säiliön
tyhjäksi ajamisen jälkeen on lisätä vähintään
kuljettajan näytössä ilmoitettu määrä erittelyjen mukaista AdBlue-nestettä.
}}
475
KÄYNNISTYS JA AJO
||
AdBlue-määrän tarkistaminen
Täyttäminen
2.
1.
Kun AdBlue alkaa olla vähissä,
kuljettajan näytössä syttyy symboli ja ilmoitus AdBlue
vähissä näytetään.
Näyttäkää AdBlue-määrä painamalla Tila.
Avatkaa sovellus Auton tila sovellusnäkymässä.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla
kevyesti luukun takaosaa.
2.
AdBlue-määrän grafiikka keskinäytössä.
Kukin ilmaisin tarkoittaa n. 25 %:a täydestä
säiliöstä.
Kun säiliössä on alle 25 % jäljellä, jäljellä
oleva ilmaisin vaihtuu ruskeankeltaiseksi, ja
kun alle 10 % on jäljellä, se muuttuu punaiseksi.
476
1.
Avatkaa pienemmän AdBlue-täyttöputken
sininen kansi.
KÄYNNISTYS JA AJO
3.
Lisätkää oikean laatuista22 AdBlue-nestettä.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa. Se, kuinka paljon AdBlue-nestettä voidaan täyttää, näytetään sovelluksessa Auton tila.
VAROITUS
Tankattaessa huoltoasemalla AdBlue-pumpusta on suositeltavaa käyttää henkilöautolle
sopivaa pumppua. Vaihtoehtoisesti voidaan
käyttää raskaammille ajoneuvoille tarkoitettua
AdBlue-pumppua.
TÄRKEÄÄ
Pyyhkikää mahdollisesti roiskunut AdBlue
pois.
Varokaa, että AdBlue-nestettä ei pääse auton
maalipinnalle. Jos näin käy, huuhdelkaa runsaalla vedellä, koska neste voi vaurioittaa
maalipintaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
22
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 475)
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa
varten® (s. 478)
AdBlue®-säiliön tilavuus (s. 677)
ISO 22241
477
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue toimintoa varten®23
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen tasoa, laatua ja annostelua.
Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
AdBlue vähissä
AdBlue on vähissä ja säiliö on täytettävä.
AdBluen annostus
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnan tarkastusta varten.
ja
AdBluen laatu
23
478
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lisää AdBlueta
AdBlue on kriittisen vähissä ja säiliö on täytettävä välittömästi.
Moottorin käynn. esto
Autoa ei voida käynnistää, ennen kuin AdBlue-nestettä on lisätty. Lisätkää kuljettajan näytössä
ilmoitettu määrä AdBlue-nestettä tai ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
ja esim.: Lisää vähintään 4,5 litraa AdBlueta
Moottorin käynn. esto
Huomatkaa, että:
•
Auton on seistävä tasaisella alustalla, jotta tasomittari voi rekisteröidä täytetyn AdBlue-määrän
oikein.
•
Oikean määrän päivittyminen järjestelmään voi kestää 20 sekuntia nesteen lisäämisen jälkeen.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnan tarkastusta varten.
AdBlue-järj. huollettava, jotta
uud. käynn. sallitaan
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 475)
•
•
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 475)
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 613)
479
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
Vähennä nopeutta lämpötilan
alentamiseksi tai Vaihteisto
kuumaPysähdy turvallisesti, odota
jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua
suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
vaihteiston jäähdyttämiseksi.
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on
olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.
•
Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
•
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot
ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi
voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Pysähdy turvallisesti. Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
sen jäähdyttämiseksi.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen Sammuta
moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja
sammuttakaa moottori.
•
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma24. Lisäksi aktivoidaan sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää varoitussymbolin ja kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus Vaihteisto lämmin
24
480
Koskee automaattivaihteistoa.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Korkea moottorin lämpötila. Noudattakaa annettua suositusta.
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/
jäähdytetään. Noudattakaa annettua suositusta.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Sisältö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 622)
Perävaunun vetäminen (s. 486)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa (s. 465)
Vaihtamisosoitin (s. 447)
KÄYNNISTYS JA AJO
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan
vähemmän virtaa.
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan
käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
matkustamon puhallin
tuulilasinpyyhin
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään
ilmoitus kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja,
esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
TÄRKEÄÄ
5.
Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
7.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
9.
Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
valonheittimet
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan
(1).
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan komponenttien kanssa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun auton
moottori on sammutettu. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
•
•
•
•
4.
Käynnistyskaapelien kiinnityspisteet.
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden
vaurioiden välttämiseksi:
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
2.
Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3.
Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon
- sammuttakaa auttavan auton moottori ja
katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa
sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
Käynnistysakku (s. 629)
Jännitetilat (s. 430)
}}
481
KÄYNNISTYS JA AJO
||
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on tyhjentynyt akku.
VAROITUS
•
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
•
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan/apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää.
Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen
aikana syntynyt kipinä voi riittää akun
räjähtämiseen.
Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita
mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan osaan.
Olkaa varovainen lämpimien moottorin
osien kanssa.
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä, jos
rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa
välittömästi yhteys lääkäriin.
•
Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 428)
Jännitetilat (s. 430)
Ohjauspyörän säätö (s. 197)
Jännitetilan valitseminen (s. 431)
Vetokoukku*
Auto voidaan varustaa vetokoukulla, joka mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen auton takana.
Vetokoukusta voi olla erilaisia versioita autoa varten, kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokuula on puhdistettava ja voideltava rasvalla säännöllisesti kulumisen ehkäisemiseksi.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän
polkupyöräpitimen asentamista.
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
482
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetokoukun* erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 484)
A
1041,3 (41)
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 486)
B
90 (3,5)
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
(s. 489)
C
875 (34,4)
•
Vetokoukun* erittelyt (s. 483)
D
437,5 (17,2)
E
Ks. edellä olevaa kuvaa.
F
283,5 (11,1)
G
Kuulan keskiö
Vetokoukun mitat ja kiinnityskohdat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetokoukku* (s. 482)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 670)
* Valinnais-/lisävaruste. 483
KÄYNNISTYS JA AJO
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
1.
2.
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on aina
helposti saatavissa ja se on helppo kääntää ulos
tai sisään tarvittaessa. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti vetokoukun sisään- ja
uloskääntämistä koskevia ohjeita.
Vetokoukun kääntäminen ulos
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen
yhteydessä.
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu oikealle
puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen
merkkivalon pitää palaa jatkuvasti oranssina,
jotta uloskääntämistoiminto on aktiivinen.
Painakaa painiketta ja vapauttakaa se - liian
pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei uloskääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu
oranssina.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen painiketta, jos perävaunu on kytkettynä vetokoukkuun.
484
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Vetokoukun on oltava kääntynyt täysin ulos,
ennen kuin se voidaan siirtää lukittuun asentoon. Tämä uloskääntö voi kestää muutamia
sekunteja. Jos vetokoukku ei kiinnity lukittuun
asentoon, odota muutama sekunti ja yritä
uudelleen.
3.
HUOM
2.
Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua ja
merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan
uudelleen sulkemalla takaluukku ja avaamalla
se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetokoukun sisään- että uloskääntämistä.
Jos auto havaitsee perävaunun olevan kytketty, merkkivalo sammuu.
Vetokoukun kääntäminen sisään
Lukitkaa vetokoukku siirtämällä se takaisin
sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo palaa nyt jatkuvasti, jos vetokoukku on käännetty sisään oikein.
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettu mitään liitintä tai sovitinta, kun vetokoukku käännetään sisään.
1.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun
turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy automaattisesti alas
lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo
painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 486)
Vetokoukku* (s. 482)
* Valinnais-/lisävaruste. 485
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen
•
Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita
tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Ilmoitetut perävaunun maksimipainot pätevät
vain enintään 1000 metrin (3280 jalan) korkeudella merenpinnasta. Tätä korkeammalla
moottorin teho ja sen myötä auton kiipeämiskyky ovat huonontuneet ohuemman ilman
takia, joten perävaunun enimmäispainoa on
laskettava. Auton ja perävaunun painoa on
pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla
1000 metrillä (3280 jalalla) (tai sen osalla).
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa
tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetokoukun on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on
ajettu vähintään 1000 km (620 mailia).
•
486
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle käsivalintaisessa vaihtamisessa ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa,
jotka ovat yli 12 %.
•
HUOM
Jotta ilmajousituksella* varustetulla autolla on
helpompi vetää perävaunua, valitkaa:
•
ajotila Dynamic tai
•
asetus Jousituksen säätö
Dynaaminen ajotilassa Individual.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.
Perävaunuliitin
Jos auton vetokoukussa on 13-napainen liitin ja
perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Perävaunumassat
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä
voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti
hallittava.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot
ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla
hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä
autolla saa hinata.
Tasonsäätö*
Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään
saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallit-
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
tuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto seisoo,
takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa jarrupoljin alas.
Ajaminen mäkisessä maastossa ja
lämpimässä ilmastossa
2.
Valitkaa vaihdeasento D.
3.
Seisontajarrun vapauttaminen.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
Tietyissä olosuhteissa ajaminen perävaunun
kanssa voi johtaa ylikuumentumisvaaraan. Jos
moottori ja voimansiirtojärjestelmä ylikuumenevat,
kuljettajan näytössä syttyy varoitussymboli ja näytetään ilmoitus.
Seuraava seikka koskee automaattivaihteistolla
varustettua autoa:
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja
moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla
vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" - ei ole
aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä
moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2.
Aktivoikaa seisontajarru.
3.
Valitkaa vaihdeasento P.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA25) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut
heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään ESC26.
Heilahtelun syitä
•
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 480)
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti
tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria
nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian
kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös
alhaisemmilla nopeuksilla.
•
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 675)
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 487)
Perävaunun polttimoiden tarkastus (s. 488)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 670)
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas
sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai
kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi,
kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
25
Trailer Stability Assist
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 487
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti
auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein
tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja
saa auton jälleen täysin hallintaansa.
HUOM
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon
keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän
kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä,
koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, ESC symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
Perävaunun polttimoiden tarkastus
Kun kytkette autoon perävaunun - tarkistakaa
ennen ajoon lähtöä, että perävaunun kaikki valot
toimivat.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 486)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 285)
Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on
tarkastettava muut perävaunun valot ennen liikkeellelähtöä.
Symboli
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku Oikean
suuntavilkun toimintahäiriö
• Peräv. suuntavilkku Vasemman suuntavilkun toimintahäiriö
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista
on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista nopeammin.
Perävaunun takasumuvalo
Kytkettäessä perävaunu voi käydä niin, että auton
takasumuvalo ei syty. Sen korvaa tällöin perävau-
26
488
Electronic Stability Control
KÄYNNISTYS JA AJO
nun takasumuvalo. Tässä tapauksessa tarkistakaa
sumuvalon aktivoinnin yhteydessä yhdistelmän
turvallisen ajamisen varmistamiseksi, että perävaunussa on takasumuvalo.
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat.
Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen
ajoonlähtöä, että perävaunun polttimot toimivat.
Jotta tarkastus voidaan tehdä, moottorin pitää
olla sammutettu.
1.
Kun perävaunu kytketään vetokoukkuun, esitetään ilmoitus Autom perävaunuvalon
tarkistus kuljettajan näytössä.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
3.
4.
Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi kerrallaan.
Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
5.
Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun kaikki
polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan poistaa
toiminnasta keskinäytössä.
Vetokoukkuun asennettu
polkupyöränpidin*
Suosittelemme Volvon kehittämien polkupyöränpitimien käyttämistä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden. Volvon polkupyöränpitimet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon
jälleenmyyjältä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
Noudattakaa huolellisesti polkupyöränpitimen
mukana tulevia ohjeita.
3.
Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
Valot ja
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta,
tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 486)
Valot ja
•
Polkupyöränpidin ja kuorma saavat painaa
korkeintaan 75 kg (165 paunaa).
•
Polkupyöränpitimessä voidaan kuljettaa enintään kolmea polkupyörää.
VAROITUS
Pyöränpitimen virheellinen käyttö voi vaurioittaa vetokoukkua ja autoa.
Pyöränpidin voi irrota vetokoukusta, jos se:
•
on asennettu virheellisesti vetokoukun
kuulaan
•
on ylikuormitettu, katsokaa enimmäiskantokyky pyöränpitimen ohjeista
•
sitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin
pyörien kuljettamiseen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 489
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin esimerkiksi seuraavista syistä:
•
•
•
•
kasvanut paino
huonompi kiihtyvyys
pienempi maavara
muuttunut jarrutusteho.
Suosituksia pyörien lastaamiselle
polkupyöränpitimeen
Mitä suurempi etäisyys kuorman painopisteen ja
vetokuulan välillä on, sitä suurempi kuormitus
vetokoukkuun kohdistuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetokoukku* (s. 482)
Hinaus
Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
Valmistelut ja hinaus
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten,
että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Noudattakaa lastatessanne seuraavia suosituksia:
•
Sijoittakaa painavin polkupyörä lähimmäksi
autoa.
•
Pitäkää kuorma symmetrisenä ja mahdollisimman lähellä auton keskikohtaa esimerkiksi sijoittamalla polkupyörät limittäin, jos
lastattavia pyöriä on useita.
•
•
490
Poistakaa kuljetettavista pyöristä irtoesineet,
esim. pyöräkori, akku, lastenistuin. Tämä
vähentää vetokoukun ja polkupyöränpitimen
kuormitusta sekä pienentää ilmanvastusta ja
siten myös polttoaineenkulutusta.
Älkää hinauttako automaattivaihteistolla
varustettua autoa yli 80 km:n/h (50 mph)
nopeudella tai pidempää matkaa kuin 80
km (50 mailia).
VAROITUS
•
Tarkastakaa ennen hinausta, että ohjauslukko on avattu.
•
Jännitetilan II pitää olla aktiivinen - jännitetilassa I kaikki turvatyynyt on deaktivoitu.
•
Pitäkää aina etäavain autossa, kun sitä
hinataan.
Älkää käyttäkö polkupyörien päällä suojapeitettä. Se voi vaikuttaa auton käsittelyä, huonontaa näkyvyyttä ja kasvattaa polttoaineenkulutusta. Se lisää myös vetokoukkuun kohdistuvaa kuormitusta.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun moottori on sammutettu - tarvitaan n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen painallus ja ohjaus
on huomattavasti normaalia raskaampi.
1.
Kytkekää auton varoitusvilkut päälle.
2.
Kiinnittäkää hinausköysi hinaussilmukkaan.
3.
Deaktivoikaa ohjauslukko avaamalla auton
lukitus.
4.
Siirtäkää auto jännitetilaan II – kääntäkää
käynnistyskytkintä myötäpäivään painamatta
jarrupoljinta tai käsivalintaisella vaihteistolla
varustetussa autossa kytkinpoljinta ja pitäkää
kytkintä n. 4 sekuntia paikallaan. Vapauttakaa
säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti
alkuasentoon.
5.
Käynnistysapu
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä hinata
moottoria käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen
(s. 491)
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 158)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 431)
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
Käyttäkää hinaamiseen hinaussilmukkaa. Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana
olevaan kierreliitäntään puskurin oikealla puolella,
edessä tai takana.
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Hinaussilmukan asentaminen
Vetäminen (s. 493)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 481)
Siirtäkää vaihteenvalitsin vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Jos akkujännite on liian alhainen, seisontajarrua ei voida vapauttaa. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
> Vetoauto voi nyt aloittaa hinaamisen.
6.
Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka kevyesti
jarrupolkimella - tällöin vältetään kovat
nykäykset.
7.
Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on vaahtopalassa lattian alla tavaratilassa.
}}
491
KÄYNNISTYS JA AJO
4.
||
Edessä: Ottakaa peitekansi pois – painakaa
merkintää sormella.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
492
Takana: Poistakaa peitekansi - painakaa
merkintää sormella ja kääntäkää samanaikaisesti vastakkainen sivu/kulma ulos kolikon
tai vastaavan avulla.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
Kiertäkää hinaussilmukka sisään niin pitkälle
kuin se menee.
Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni käyttämällä
vipuvartena esimerkiksi silmukan läpi vietyä
pyöränruuviavainta*.
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että hinaussilmukka kierretään
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Muistettavaa ennen hinaussilmukan
käyttämistä
• Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista.
•
•
Jos kuljetusauton rampin nousu on liian
jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää
ylös käyttämällä hinaussilmukkaa.
Nostakaa autoa tarvittaessa käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta, älkää käyttäkö
hinaussilmukkaa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai
kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten
ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukan poistaminen
–
Kiertäkää hinaussilmukka irti käytön jälkeen
ja asettakaa se takaisin paikalleen vaahtopalaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hinaus (s. 490)
Vetäminen
Vetäminen (s. 493)
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon
avulla.
Työkalusarja (s. 574)
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*:
Jos auto on varustettu ilmajousituksella, tämä
pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös. Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
3.
Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko auto
mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton
alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 493
KÄYNNISTYS JA AJO
||
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai
kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten
ammattitaitoista apua.
TÄRKEÄÄ
HomeLink®*27
HomeLink®28
on auton sähköjärjestelmään integroitu ohjelmoitava kaukosäädin, jolla voidaan
etäohjata enintään kolmea eri laitetta (esim. autotallin oven avaajaa, hälytysjärjestelmää, ulko- ja
sisävalaistusta) ja korvata niiden kaukosäätimet.
Yleistä
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten,
että pyörät pyörivät eteenpäin.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte käymällä internet-sivustolla www.Homelink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)29.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten). Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink® toimitetaan sisäänrakennettuna sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneelissa on kolme
ohjelmoitavaa painiketta ja peililasin merkkivalo.
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen
(s. 491)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Painike 1
•
HomeLink® -palvelun käyttäminen* (s. 496)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 495)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 497)
Painike 2
Painike 3
Merkkivalo
27
28
29
494
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink®*30-järjestelmän
ohjelmointi
1.
Ohjelmoikaa HomeLink®, palauttakaa kaikki
ohjelmoinnit tai ohjelmoikaa jokin yksittäinen painike uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa tai
käytettävissä. On hyvä laittaa uudet paristot
kaukosäätimeen, jonka HomeLink® korvaa,
nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin
paremman lähettämisen vuoksi. HomeLink®painikkeet tulee nollata ennen ohjelmointia.
VAROITUS
HomeLink®-järjestelmää ohjelmoitaessa
ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä voi aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei kukaan
ole oven tai veräjän läheisyydessä ohjelmoinnin aikana. Auton täytyy seistä autotallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
30
31
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
2.
3.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä n.
2–8 cm:n (n. 1–3 tuuman) päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink® -merkkivaloa.
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän paremmin noin 15–20 cm:n (noin 6–12 tuuman)
etäisyydeltä. Muistakaa tämä, jos ohjelmoinnissa on ongelmia.
4.
Painakaa ja pitäkää painettuina kaukosäätimen molempia painikkeita ja ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta.
Etsikää opetuspainike31 esim. autotallin oven
vastaanottimesta. Se sijaitsee tavallisesti vastaanottimessa lähellä antennin kiinnitystä.
5.
Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta
kerran ja vapauttakaa se. Ohjelmointi pitää
saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa painikkeen painamisesta.
6.
Painakaa HomeLink®-laitteen painiketta,
jonka haluatte ohjelmoida, ja vapauttakaa se.
Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen
mallista riippuen, myös kolmannen kerran.
> Ohjelmointi on nyt valmis ja autotallin ovi,
veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun
ohjelmoitua painiketta painetaan.
Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta hitaasti (n.
1 kerran sekunnissa) joko vilkkumaan
nopeasti (n. 10 kertaa sekunnissa) tai palamaan jatkuvasti.
> Jos se palaa jatkuvasti: Ohjelmointi on
valmistunut. Aktivoikaa painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa.
Jos se vilkkuu nopeasti: HomeLink®ohjelmoitavassa laitteessa voi olla turvatoiminto, joka vaatii lisävaiheiden tekemistä.
Testatkaa, toimiiko ohjelmointi, painamalla
ohjelmoitua painiketta 2 kertaa. Muutoin
jatkakaa seuraavista vaiheista.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa yhteys
kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex tai soittakaa numeroon
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 495
KÄYNNISTYS JA AJO
||
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)32.
Yksittäisen painikkeen
uudelleenohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
1.
Painakaa haluamaanne painiketta ja pitäkää
sitä 20 sekuntia painettuna.
2.
Kun HomeLink®-merkkivalo alkaa vilkkua
hitaasti, ohjelmointi voidaan tehdä tavalliseen
tapaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink® -palvelun käyttäminen* (s. 496)
HomeLink®* (s. 494)
HomeLink®*-järjestelmän
(s. 497)
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei tule
ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se palaa
aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
HomeLink®
-painikkeiden ohjelmoinnin
poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa kerralla vain kaikista
HomeLink®-painikkeista, ei yksittäisistä painikkeista. Yksittäiset painikkeet voidaan vain ohjelmoida uudelleen.
–
32
33
496
Painakaa ulompia HomeLink®-painikkeita (1
ja 3) n. 10 sekuntia.
> Kun merkkivalo alkaa jatkuvan palamisen
sijaan vilkkua, painikkeiden ohjelmointi on
poistettu ja ne voidaan ohjelmoida uudelleen.
tyyppihyväksyntä
HomeLink® -palvelun
käyttäminen*33
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu
(voi kestää muutamia sekunteja). Jos painiketta
painetaan yli 20 sekuntia, uudelleenohjelmointi
alkaa. Merkkivalo palaa tai vilkkuu, kun painiketta
on painettu. Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan
haluttaessa luonnollisesti edelleen käyttää rinnakkain HomeLink® -järjestelmän kanssa.
HUOM
Jos virta on katkaistu, HomeLink® toimii
30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
VAROITUS
•
Jos HomeLink® -toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen, varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
•
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää
autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink®* (s. 494)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 495)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 497)
HomeLink®*34-järjestelmän
tyyppihyväksyntä
EU-tyyppihyväksyntä
Gentex Corporation vakuuttaa täten, että
HomeLink® Model UAHL5 vastaa radiolaitedirektiiviä 2014/53/EY.
Kompassi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa.
Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii:
•
•
•
•
•
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Sertifikaatin haltijan osoite: Gentex Corporation,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
USA
Katsokaa lisätietoja osoitteesta
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink®* (s. 494)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
34
Kompassin aktivointi ja deaktivointi* (s. 498)
Kompassin kalibrointi* (s. 498)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 497
KÄYNNISTYS JA AJO
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
Kompassin kalibrointi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
Kompassin aktivointi ja deaktivointi
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
Kompassi aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä auto.
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole
teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
Kompassin deaktivointi/aktivointi käsin:
2.
Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.)
toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet
ovat kiinni.
–
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa painiketta esim. paperiliittimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassi* (s. 497)
Kompassin kalibrointi* (s. 498)
HUOM
4.
Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5.
Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C,
tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa
painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki
C näytetään.
6.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km:n/h
(6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin
valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä
2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
7.
Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla*:
Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää
kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti
tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan
pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3.
498
Magneettiset vyöhykkeet.
Painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa painiketta n. 3 sekuntia (esimerkiksi paperiliittimellä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
8.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassi* (s. 497)
Kompassin aktivointi ja deaktivointi* (s. 498)
* Valinnais-/lisävaruste. 499
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ääni- ja mediajärjestelmässä on mediasoitin ja
radio. Puhelin voidaan yhdistää myös Bluetoothyhteyden kautta handsfree-toimintojen käyttämiseksi tai musiikin langattomaan toistamiseen.
Kun auto on yhdistetty internetiin, myös sovelluksia voidaan käyttää median toistamiseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Audion ja median yleiskuva
Ohjatkaa toimintoja puheella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytön kautta. Kaiuttimien ja
vahvistimien määrä riippuu autossa olevasta äänijärjestelmästä.
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Kun auto on yhdistetty internetiin, toiminnan optimoimiseksi voidaan hakea järjestelmäpäivityksiä, ks. support.volvocars.com.
502
Mediasoitin (s. 513)
Radio (s. 507)
Puhelin (s. 529)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Sovellukset (s. 504)
Puheääniohjaus (s. 141)
Jännitetilat (s. 430)
Kuljettajan huomion herpaantuminen (s. 41)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 611)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 546)
Audioasetukset
Äänentoistojärjestelmä on säädetty ennalta optimaalista äänentoistoa varten, mutta sen säätöjä
voidaan myös muuttaa.
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Tämä koskee esimerkiksi musiikin toistamista,
radiota, meneillään olevaa puhelua ja aktiivisia liikennetiedotuksia.
Optimaalinen äänentoisto
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän yhdistelmän osalta. On myös
dynaaminen kalibrointi, joka ottaa huomioon
äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton
nopeuden.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdan Asetukset Ääni päänäkymässä on
käytettävissä eri asetuksia auton äänentoistojärjestelmästä riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Taajuuskorjain – taajuuskorjaimen säätäminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Äänikokemus* (s. 503)
Mediasoitin (s. 513)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 144)
Äänikokemus*
Äänikokemus on lisä-ääniasetuksia tarjoava
sovellus.
Äänikokemus avataan keskinäytön sovellusnäkymässä. Auton äänentoistojärjestelmästä riippuen seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
Puhelimen asetukset (s. 537)
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
Ääni, media ja internet (s. 502)
• Studio - ääni voidaan optimoida seuraavia
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
varten: Kuljettaja, Kaikki ja Takana.
• Yksilöllinen säätö - tilaääni ja intensiteetin
ja ulottuvuuden säätö.
• Konserttisali - palauttaa äänen Göteborgin
konserttitalon huoneakustiikan mukaiseksi.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
•
Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
Luokaa Göteborgin konserttitalossa vallitsevat akustiset
olosuhteet.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 503
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Istuimen optimointi - ääni voidaan optimoida seuraavia varten: Kuljettaja, Kaikki ja
Takana.
• Surround - tilaääni ja tasonsäätö.
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
Sovellukset
Sovellusnäkymässä on sovelluksia, joiden kautta
pääsee tiettyihin auton palveluihin.
Pyyhkäiskää keskinäytössä oikealta vasemmalle1
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Audioasetukset (s. 502)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 111)
Sovellusnäkymä (yleispätevä kuva, perussovellukset vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä)
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä.
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan
ladata uusia sovelluksia, esim. verkkoradio ja
musiikkipalveluita.
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos auto
on yhdistetty internetiin.
1
504
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Käynnistäkää sovellus painamalla sovellusta keskinäytön sovellusnäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen
Sovellusten lataaminen (s. 505)
Sovellusten päivittäminen (s. 506)
Sovellusten poistaminen (s. 506)
Apple® CarPlay®* (s. 524)
Android Auto* (s. 527)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
3.
Painakaa sovelluksen riviä luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.
4.
Valitkaa Asenna halutun sovelluksen lataamisen ja asentamisen aloittamiseksi.
> Lataamisen ja asennuksen tila osoitetaan
sen ollessa käynnissä.
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan
ladata uusia sovelluksia.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
Kiintolevyn tallennustila (s. 545)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 544)
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen
on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
1.
2.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Valitkaa Uusia sovelluksia avataksenne
luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita ei ole asennettu autoon.
Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa,
esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy luettelossa ja lataamisen aloittamista voidaan
yrittää uudelleen.
Lataamisen keskeyttäminen
– Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.
Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on käynnistynyt, tätä ei
voi keskeyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 504)
Sovellusten päivittäminen (s. 506)
Sovellusten poistaminen (s. 506)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 611)
Kiintolevyn tallennustila (s. 545)
* Valinnais-/lisävaruste. 505
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Sovellusten päivittäminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan päivittää.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen
on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta asentaminen voidaan saattaa loppuun.
Kaikkien päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2.
Valitkaa Asenna kaikki.
> Päivittäminen aloitetaan.
Sovellusten poistaminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan poistaa.
Tiettyjen päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Käytettävä sovellus pitää lopettaa, jotta asennus
voidaan poistaa.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista käytettävissä olevista päivityksistä.
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Asenna.
> Päivittäminen aloitetaan.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista asennetuista sovelluksista.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Poista asennus ko. sovelluksen asennuksen poistamisen aloittamiseksi.
> Kun sovellus on poistettu, se häviää luettelosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 504)
Sovellusten lataaminen (s. 505)
Sovellusten poistaminen (s. 506)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 611)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
506
Sovellukset (s. 504)
Sovellusten lataaminen (s. 505)
Sovellusten päivittäminen (s. 506)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 611)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radio
On mahdollista kuunnella radion taajuuskaistoja
AM, FM sekä digiradiota (DAB)*. Kun auto on
yhdistetty internetiin, voidaan myös kuunnella
nettiradiota.
•
•
•
•
•
Digiradio* (s. 512)
Radion kytkeminen päälle
RDS-radio (s. 511)
Radio kytketään päälle keskinäytön sovellusnäkymässä.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
1.
Avatkaa haluamanne radiotaajuus (esim. FM)
sovellusnäkymästä.
2.
Valitkaa radioasema.
Mediasoitin (s. 513)
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Radion kytkeminen päälle (s. 507)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 508)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 509)
Radion asetukset (s. 510)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 507)
Radioaseman etsiminen (s. 509)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 507
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 508)
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
2.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista Asemat,
Suosikit, Lajityypit tai Kokonaisuudet2.
•
•
•
Radiosuosikkien asettaminen (s. 509)
Tässä on ohjeet siihen, miten radion aaltoaluetta,
aaltoalueen luetteloa ja valitun luettelon radioasemaa vaihdetaan.
3.
Painakaa haluamaanne asemaa luettelossa.
Radion asetukset (s. 510)
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Radion aaltoalueen vaihtaminen
Pyyhkäiskää sovellusnäkymä esiin keskinäytössä
ja valitkaa haluamanne aaltoalue (esim. FM) tai
avatkaa kuljettajan näytön sovellusvalikko ohjauspyörän oikealla painikesarjalla ja tehkää valinta
siitä.
Radion aaltoalueen luettelon
vaihtaminen
Suosikit – toistaa ainoastaan valittuja suosikkikanavia.
Lajityypit – soittaa vain radiokanavia, jotka lähettävät valittua lajia/ohjelmatyyppiä, esim. pop ja
klassinen musiikki.
Radioaseman vaihtaminen valitussa
luettelossa
–
Painakaa
tai
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa.
Radioasema voidaan vaihtaa myös valitussa luettelossa keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
2
508
Painakaa painiketta Kirjasto.
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 507)
Radioaseman etsiminen (s. 509)
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 509)
Radion asetukset (s. 510)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 99)
Koskee vain digiradiota (DAB*).
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radioaseman etsiminen
Manuaalinen asemanhaku
Radiosuosikkien asettaminen
Radiokanava voidaan lisätä Radiosuosikitsovellukseen sekä taajuusalueen (esim. FM) suosikkiluetteloon. Alla ovat ohjeet suosikkien lisäämistä ja poistamista varten.
Radio laatii automaattisesti asemaluettelon
radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät voimakkaimpia signaaleita.
Radiosuosikit
Radiosuosikit näyttävät kaikille
radiotaajuuksille tallennetut
suosikit.
Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun, radio
ei vaihda enää automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.
Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion aaltoalueesta.
–
AM - asemat ja taajuus.
Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä
tai
. Painettaessa pittai painakaa
kään haku hyppää taajuusalueen seuraavaan
saatavana olevaan asemaan. Myös ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa voidaan
käyttää.
•
•
•
DAB* – kokonaisuudet ja asemat.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
•
•
•
3.
FM - asemat, lajit ja taajuus
Syöttäkää hakusana.
> Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön
yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
•
•
Radio (s. 507)
Radion kytkeminen päälle (s. 507)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 508)
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Radion asetukset (s. 510)
1.
Avatkaa sovellus Radiosuosikit sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa haluamaanne radioasemaa luettelossa sen kuuntelemiseksi.
Radiosuosikkien lisääminen ja
poistaminen
–
Painakaa
radiokanavan lisäämiseksi
radion aaltoalueen suosikkiluetteloon ja
Radiosuosikkeihin tai poistamiseksi niistä.
Kun suosikki tallennetaan asemaluettelosta, radio
hakee automaattisesti parasta taajuutta. Mutta
jos suosikki tallennetaan manuaalisesta asemanhausta, radio ei vaihda automaattisesti taajuutta,
kun vastaanotto heikkenee.
Poistettaessa suosikki se poistetaan myös ko.
radion aaltoalueen suosikkiluettelosta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 509
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 507)
Radion asetukset
Radion kytkeminen päälle (s. 507)
Useita eri radiotoimintoja voidaan aktivoida ja
deaktivoida.
Radioaseman etsiminen (s. 509)
Liikennetiedotuksen keskeyttäminen
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 508)
Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta keskinäytössä.
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Radion asetukset (s. 510)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 99)
Radiotoimintojen aktivointi ja
deaktivointi
Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa Asetukset
Media sekä haluamanne radiokanava, jotta
näette käytettävissä olevat toiminnot.
AM/FM-radio
• Näytä lähetystiedot: näyttää tietoja ohjelmien sisällöstä, esittäjistä yms.
• Säilytä ohjelman nimi: valitkaa, ettei ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti, vaan
näyttö jäädytetään 20 sekunnin jälkeen.
• Valitse ilmoitukset:
- Paikalliset häiriöt: keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja
liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
ilmoitus on päättynyt. Toiminto Paikalliset
häiriöt on toiminnon Liikennetiedotukset
maantieteellinen rajoitus. Toiminnon
510
Liikennetiedotukset pitää olla aktivoituna
samanaikaisesti.
- Uutiset : keskeyttää käynnissä olevan
median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
uutislähetys on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
- Liikennetiedotukset: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää
tietoja liikenteen häiriöistä. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on
päättynyt.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
DAB* (digiradio)
• Lajittele palvelut: kanavien järjestämistavan
valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai palvelunumeron mukaan.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
• DAB-DAB-linkki: käynnistää linkitystoimin-
- Uutistiedote: vastaanottaa uutisia.
- Tieliikennetiedote: vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
non DAB-järjestelmän sisällä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
- Kuljetustiedote: vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen ja
junien aikatauluista.
- Varoitus/Palvelut: vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi merkitys kuin Hälytystoiminnolla, esim. virtakatkos.
• DAB-FM-linkki: käynnistää linkitystoiminnon
DAB- ja FM-järjestelmän välillä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään vaihtoehtoinen FM-taajuus automaattisesti.
• Näytä lähetystiedot: radiotekstin tai radiotekstin valittujen osien näyttämisen valinta,
esim. esittäjä.
• Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat: valitaan,
esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai
ei.
• Valitse ilmoitukset: vastaanotettavien ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on käynnissä.
Valitut ilmoitukset keskeyttävät käynnissä
olevan median toistamisen ja ilmoitus esitetään. Edellisen medialähteen toistaminen
palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
RDS-radio
Jos autossa on RDS (Radio Data System), radio
vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada esim.
liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.
RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen
verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka
antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit tai
liikenneinformaatio.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.
Radio (s. 507)
Digiradio* (s. 512)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 120)
HUOM
Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.
Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja meneillään
oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Jos esim.
CD-soitin* on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa.
Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttämiseksi paina}}
* Valinnais-/lisävaruste. 511
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
kaa
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painakaa Peruuta keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 507)
Radion asetukset (s. 510)
Digiradio*
(DAB3)
Digiradio
on radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Radio tukee vaihtoehtoja DAB, DAB
+ ja DMB4.
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Digiradion sovellus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä.
DAB-alikanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille. Kanavaluettelossa alakanavat on merkitty nuolisymbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
FM:n ja digiradion* yhdistäminen (s. 513)
•
•
•
•
Radioaseman etsiminen (s. 509)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 508)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 509)
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Radion asetukset (s. 510)
Digitaaliradiota toistetaan samalla tavalla kuin
muita aaltoalueita, esim. FM-aaltoaluetta. Sen
lisäksi, että toistettavaksi voidaan valita Asemat,
Suosikit ja Lajityypit, toistettavina voivat olla
myös alikanavat ja Kokonaisuudet. Kokonaisuudet ovat kokoelma radiokanavia (kanavaryhmiä),
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Jos radiokanava lähettää logonsa, se ladataan ja
näytetään aseman nimen vieressä (latausaika
vaihtelee).
3
4
512
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
Mediasoitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto tarkoittaa, että digiradio (DAB) voi siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai olematon, samalle kanavalle toisessa kanavaryhmässä (kokonaisuus), jonka vastaanotto on
parempaa, alueella DAB ja/tai alueiden DAB ja
FM välillä.
Mediasoitin voi toistaa ääntä CD-soittimesta* ja
USB-liitännän tai Bluetooth-yhteyden kautta liitetyistä ulkoisista äänilähteistä. Se voi myös toistaa
videota USB-liitännän kautta.
•
•
•
•
•
•
•
•
DAB - DAB ja DAB - FM linkitys
1.
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan myös
kuunnella nettiradiota, äänikirjoja ja musiikkipalveluja sovellusten kautta.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Media
3.
Tehkää tai poistakaa merkintä ruuduista toiminnoille DAB-DAB-linkki ja/tai DAB-FMlinkki aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne
ko. toiminnot.
DAB.
•
•
Median soittaminen (s. 514)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen (s. 515)
Median hakeminen (s. 516)
Sovellukset (s. 504)
Radio (s. 507)
CD-soitin* (s. 517)
Video (s. 518)
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
(s. 519)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 520)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digiradio* (s. 512)
Radio (s. 507)
Radion asetukset (s. 510)
Mediasoitinta ohjataan keskinäytön kautta, mutta useita toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörän oikealla painikesarjalla
tai puheohjauksella.
Radio, jota myös käytetään mediasoittimessa, on
kuvattu erillisessä kappaleessa.
* Valinnais-/lisävaruste. 513
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median soittaminen
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin.
Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai puheohjauksella.
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä
selostetaan erillisessä osassa.
Medialähteen käynnistäminen
CD*
1. Aseta CD-levy paikalleen.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.
2.
Avatkaa sovellus CD sovellusnäkymästä.
2.
Yhdistäkää medialähde.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
3.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
4.
Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
USB-muisti
1. Asettakaa USB-muisti paikalleen.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
MP3-soitin ja iPod®
HUOM
iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä iPod
-sovellusta (ei USB:tä).
Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja
mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka
muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.
Sovellusnäkymä. (Yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä.)
514
1.
Yhdistäkää medialähde.
2.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
3.
Avatkaa sovellus (iPod, USB) sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Media, kun internet-yhteys on olemassa
Median toistaminen internetiin yhdistetyistä
sovelluksista:
1.
Yhdistäkää auto internetiin.
2.
Avatkaa kulloinenkin sovellus sovellusnäkymässä.
> Toisto alkaa.
Lukekaa erillisestä kappaleesta tietoa sovellusten
lataamisesta järjestelmään.
Video
1. Yhdistäkää medialähde.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Painakaa toistettavan kohteen nimeä.
> Toisto alkaa.
Apple CarPlay
CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.
Android Auto
Android Auto kuvataan erillisessä kappaleessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 100)
•
•
•
Radio (s. 507)
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden
kautta (s. 519)
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 505)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen (s. 515)
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 520)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
Median toistamista voidaan ohjata puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytössä.
Mediasoitinta voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa haluttua raitaa keskinäytössä, painakaa
tai
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa aikaakselia keskinäytössä ja vetäkää sivusuunnassa
tai painakaa ja pitäkää
tai
painettuna
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Median vaihtaminen: valitkaa aiemmista lähteistä
sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla sovellusvalikon
kautta.
Internetiin yhdistetty auto* (s. 538)
Video (s. 518)
Apple® CarPlay®* (s. 524)
Kirjasto - painakaa painiketta
soittaaksenne kirjastosta.
Android Auto* (s. 527)
Radion ja median puheohjaus (s. 144)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 521)
Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön alla
olevaa säädintä tai painakaa
ohjauspyörän
oikeanpuoleisessa painikesarjassa äänitason
nostamiseksi tai laskemiseksi.
Soittaminen/keskeyttäminen – painakaa kuvaa,
joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen, fyysistä
ohjauspyörän
painiketta keskinäytön alla tai
oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Satunnaissoitto - painakaa
painiketta soittojärjestyksen
sekoittamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 515
ÄÄNI, MEDIA J