Volvo XC60 2009 Käyttöopas

Volvo XC60 2009 Käyttöopas
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:34:13+02:00; Page 1
VOLVO XC60
KÄYTTÖOHJEKIRJA
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%+%(;^cc^h]!6I%-(*!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on yksi maailman turvallisimmista
henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin
ja huoltotietoihin.
Tämä kirja on painettu kierrätetylle paperille.
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 1
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 2
Sisältö
00 01 02
2
00 Johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 6
Volvo ja ympäristö..................................... 10
Turvavyöt .................................................
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag).......
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*.......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) .....................
Turvaverho (IC) .........................................
WHIPS ......................................................
Roll-Over Protection System – ROPS.......
Kun järjestelmät laukeavat .......................
Turvallisuustila..........................................
Lasten turvallisuus....................................
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
Kauko-ohjain/avainliuska..........................
Kauko-ohjaimen/PCC:n pariston vaihto*. .
Avaimeton käyttö*.....................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.........
Lapsilukko.................................................
Hälytin*......................................................
44
49
50
52
57
58
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 3
Sisältö
03 04 05
03 Kuljettajan ympäristö
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 64
Avaimen asennot...................................... 72
Istuimet..................................................... 74
Ohjauspyörä.............................................. 78
Valaistus.................................................... 79
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................ 89
Ikkunat ja taustapeilit................................ 92
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*...................................................... 96
Moottorin käynnistäminen........................ 98
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen
akku........................................................ 100
Vaihteistot............................................... 101
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*........... 105
Käyttöjarru............................................... 106
Alamäkihidastin – HDC*.......................... 108
Seisontajarru........................................... 109
Valikko- ja ilmoituskäsittely.....................
Lämmitys ja ilmanvaihto.........................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*.................................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*..........
Äänentoistolaitteisto...............................
Ajotietokone............................................
Kompassi*...............................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......................................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus....................
Vakionop.säädin*....................................
Mukautuva vakionopeussäädin*.............
Etäisyyshälytys........................................
City Safety™...........................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Pys.tutkajärj.*..........................................
Pysäköintikamera*..................................
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Mukavuus matkustamossa.....................
Bluetooth handsfree*..............................
Integroitu puhelin*...................................
HomeLinkŸ EU*....................................... 112
05 Matkanne aikana
118
123
131
134
135
149
151
Suosituksia ajettaessa............................
Tankkaus.................................................
Polttoaine................................................
Kuormaus................................................
Kuormatila...............................................
Varoituskolmio........................................
Perävaunun vetäminen...........................
hinaaminen ja vetäminen........................
208
210
212
215
216
220
221
227
152
153
154
155
162
165
170
176
179
182
185
188
192
195
200
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 4
Sisältö
06 07
06 Huolto ja erittelyt
Moottoritila..............................................
Polttimot..................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste..................
Akku........................................................
Varokkeet................................................
Pyörät ja renkaat.....................................
Auton hoito..............................................
Tyyppimerkinnät.....................................
Erittelyt....................................................
Tyyppihyväksyntä...................................
4
07 Aakkosellinen hakemisto
232
237
244
246
249
257
269
274
276
285
Aakkosellinen hakemisto........................ 286
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 5
Sisältö
5
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 6
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöohjekirjan lukeminen
Lisävaruste
Alaviite
Johdanto
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä .
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden
sijasta kirjaimia.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonsa on lukea
käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden
tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja
siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri
tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöohjekirjassa selostettuja varusteita ei ole
kaikissa autoissa . Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan myös valintamahdollisuuksia
(tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita). Jos
olette epävarma, mitä kuuluu vakiovarustukseen, valinnaisvarusteisiin ja lisävarusteisiin,
ottakaa yhteys Volvo-myyjäänne.
Volvon autot ovat eri tavoin varustettuja johtuen sopeuttamisesta eri markkina-alueiden
tarpeisiin sekä kansallisiin tai paikalliseen lakeihin ja määräyksiin.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
© Volvo Personvagnar AB
6
Eri automallien valinnais-/lisävarustevalikoima
vaihtelee markkina-alueittain. Suurin osa valinnaisvarusteista on tehdasasennettuja eikä niitä
voida jälkiasentaa, lisävarusteet asennetaan
jälkikäteen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvo-jälleenmyyjäänne saadaksenne lisätietoja.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitustekstit kertovat henkilövahingon
vaarasta.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.
HUOM
HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja
toimintojen käyttöä.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Audioasetukset).
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus
on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 7
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Henkilövahinkojen vaara
Omaisuusvahinkojen vaara
G031596
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta ei huomioida.
Tiedotuksia
G031597
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
G031600
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden
keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
7
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 8
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
Jäähdytysneste
Tämä auto on varustettu tunnistimella, joka
lähettää laservaloa. On ehdottoman välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita lasertunnistinta käsiteltäessä.
•
•
•
•
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
Volvo Personvagnar
Huoltoliikkeet tai korjaamot
Poliisi tai muu viranomainen
Muut osapuolet, joilla on laillinen oikeus
saada tietoja tai joku, jolla on omistajan
lupa saada tietoja.
Moottoriöljy
Jatkuu
`` Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
8
Lasertunnistin
Autossa olevat ajo- ja turvajärjestelmät käyttävät tietokoneita, jotka tarkastavat ja jakavat tietoja auton toiminnasta toistensa kanssa. Yksi
tai useampi näistä tietokoneista voi mahdollisesti tallentaa tietoja järjestelmistä, joita ne
ohjaavat normaalin ajon aikana, törmäyksen
sattuessa tai onnettomuuden uhatessa. Tallennettuja tietoja voivat tulla käyttämään:
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain,
kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Ottakaa tämän vuoksi aina
yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka
kytketään tai jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
G033853
•
•
Datan tallennus
•
Ylempi tarra kertoo laservalon luokittelun
englanniksi: Invisible Laser radiation – Do
not view directly with optical instruments
(magnifiers) – Class 1M laser product.
Englanninkielinen teksti on käännetty seuraavassa varoitusruudussa.
•
Alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen
datan englanniksi:
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Complies
with FDA performance standards for laser
products except for deviations pursuant to
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 9
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Laser Notice No. 50, dated
July 26th, 2001.
objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella.
VAROITUS
Fysikaalinen data määritellään seuraavassa
taulukossa ja muu teksti on käännetty seuraavassa varoitusruudussa.
Jos jotain seuraavista ohjeista ei noudateta,
on olemassa silmävammojen vaara!
•
Lasertunnistimen testauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien vaihdon
saa tehdä vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
•
Jotta vältetään altistuminen haitalliselle
säteilylle, älkää tehkö muuta kuin tässä
eriteltyjä säätöjä tai huoltoja.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityistä
lasertunnistimelle tarkoitettua korjaamoinformaatiota.
•
Älkää purkako lasertunnistinta (linssejäkään ei saa irrottaa). Purettu lasertunnistin on standardissa IEC 60825-1
määritellyn laserluokan 3B mukainen.
Laserluokka 3B saattaa olla haitallinen
silmille ja aiheuttaa siksi loukkaantumisriskin.
•
Lasertunnistimen kytkimen pitää olla
irrotettuna ennen irrotusta tuulilasista.
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettuna
tuulilasiin, ennen kuin tunnistimen kytkin liitetään.
•
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (joka antaa siroavaa näkymätöntä
lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai
lähempää suurentavalla optiikalla,
kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla,
Lasertunnistimen säteilydata
Suurin pulssienergia
2,64 μJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Pulssinpituus
33 ns
Divergenssi (vaaka × pysty)
28° × 12°
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
kauko-ohjain on asennossa II, myös
moottorin ollessa sammutettuna (katso
sivu 72 avaimen asennoista).
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 167.
Käyttöohjekirja internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
9
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 10
Johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin
ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita
muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimi-
10
sesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
Kaikilla Volvo-malleilla on EPI-ympäristöseloste (Environmental Product Information).
Siitä voitte nähdä, kuinka auton elinkaari vaikuttaa ympäristöön.
Lisätietoja voitte lukea internet-osoitteesta
www.volvocars.com/EPI.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 11
Johdanto
Volvo ja ympäristö
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Tekstiilinormi
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Siten se täyttää myös normin Öko-Tex 1001
vaatimukset, mikä on suuri edistysaskel puhtaammalle matkustamoympäristölle.
Öko-Tex -sertifiointi kattaa esim. turvavyöt,
matot ja kankaat. Verhoiluissa käytetty nahka
on parkittu ilman kromia kasviaineilla ja se täyttää sertifiointivaatimukset.
1
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja
hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen esim. ajamalla taloudellisesti
sekä huoltamalla ja hoitamalla autoa käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Tässä on muutamia neuvoja siitä, kuinka voitte
säästää ympäristöä (lisää ohjeita ympäristön
säästämisestä ja taloudellisesta ajamisesta,
katso sivu 208).
•
•
Vähentäkää polttoaineenkulutusta valitsemalla ECO-rengaspaineet, katso
sivu 267.
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen ja nostavat
polttoaineenkulutusta. Poistakaa ne heti
käytön jälkeen.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta.
Mitä suurempi kuorma, sitä korkeampi
polttoaineenkulutus.
•
Jos autossa on moottorinlämmitin, käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä.
Tämä alentaa kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Ajakaa pehmeästi ja välttäkää voimakkaita
jarrutuksia.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella.
Pienempi kierrosluku antaa pienemmän
polttoaineenkulutuksen.
•
•
Käyttäkää moottorijarrutusta jarrutukseen.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Kysykää ohjeita Volvon
valtuutetusta teknisestä palvelusta, jos
ette ole varma siitä, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää hävittää.
•
•
Huoltakaa auto säännöllisesti.
Välttäkää joutokäyntiä. Ottakaa huomioon
paikalliset määräykset. Sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään.
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti
johtuen ilmanvastuksen kasvamisesta.
Nopeuden kaksinkertaistuessa ilmanvastus nelinkertaistuu.
Lisätietoja osoitteesta www.oekotex.com
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
Johdanto
Volvo ja ympäristö
Näitä ohjeita noudattamalla voidaan polttoaineenkulutusta vähentää matka-ajan kasvamatta tai autolla ajamisen ilon vähenemättä.
Säästätte autoa, rahaa ja maapallon resursseja.
12
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 12
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 13
Johdanto
13
Turvavyöt ...............................................................................................
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)......................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*.....................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) ...................................................................
Turvaverho (IC) .......................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Roll-Over Protection System – ROPS.....................................................
Kun järjestelmät laukeavat .....................................................................
Turvallisuustila.........................................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 14
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
G020871
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
TURVALLISUUS
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 15
01
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 16
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Yleisiä tietoja
Turvavyön irrottaminen
Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa turvavyön kelautua sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Huomioitavaa
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Turvavyön kiinnittäminen
Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa se
työntämällä sen lukituskieleke lukkoon. Kuuluva naksahdus ilmaisee turvavyön lukkiutumisen.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille tarkoitettuun lukkoon.
16
•
olla käyttämättä jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein
•
•
että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
•
kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä edellä olevan kuvan
mukaisesti.
että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voinut
hävitä, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on
kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön
pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu
samalle paikalle kuin vanha turvavyö.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 17
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyö ja raskaus
takaovi. Ilmoitus häviää automaattisesti n.
30 sekunnin kuluttua, mutta voidaan myös
kuitata manuaalisesti painamalla vilkkuvivun READ-painiketta.
Pyrkikää saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Turvavyömuistutin
•
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta välystä. Tarkastakaa myös,
ettei turvavyö ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää
helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).
G017726
G020998
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. Tällöin on kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen
välissä ja vatsan sivulla.
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta
ja tietyissä tapauksissa ajasta. Valomuistutus
on kattokonsolissa ja mittaristossa.
01
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena infonäytössä yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla READ-painiketta.
Infonäytön ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä. Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa
READ-painiketta.
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, muistutetaan
turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja
valomuistutus. Alhaisella nopeudella valomuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Ilmoitus esitetään infonäytössä
käytettäessä turvavöitä tai avattaessa
17
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi
kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
18
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 18
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 19
01 Turvallisuus
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Varoitussymboli mittaristossa
0
1
01
Yhdessä varoitussymbolin kanssa esitetään,
tarvittaessa, ilmoitus infonäytössä. Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja
SRS-turvatyyny Vaatii huollon tai SRSturvatyyny Huolla heti esitetään näytössä.
Ottakaa pikimmiten yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
o
G021010
G018666
Katsaus turvatyynyjärjestelmään
SRS-järjestelmä, oikealta ohjattava auto.
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se tarkoittaa, ettei turvatyynyjärjestelmä toimi täysin
asianmukaisesti. Symboli osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai
muuta vikaa SRS-järjestelmässä. Ottakaa
pikimmiten yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
G018665
Turvatyynyjärjestelmää valvoo jatkuvasti järjestelmän ohjausyksikkö. Mittaristossa oleva
varoitussymboli syttyy kauko-ohjaimen asennossa II tai III. Symboli sammuu n. 6 sekunnin
kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattava auto.
SRS-järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja
tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyttäytetään samalla, kun se lämpenee. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun
vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä
puristetaan kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn
täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
``
19
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 20
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Turvatyyny kuljettajan puolella
VAROITUS
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvon tekninen palvelu. Puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Onnettomuustilanteissa voi sen vuoksi sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyynyistä aktivoituu. Turvatyynyjärjestelmä tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto
altistuu, ja sovittautuu tämän perusteella
siten, että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
Turvavyön täydennyksenä kuljettajan puolella
on auto varustettu turvatyynyllä, SRS (Supplemental Restraint System). Turvatyyny on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörässä on merkintä SRS AIRBAG.
Myös turvatyynyjen kapasiteettia sovitetaan
autoon kohdistuvan törmäysvoiman
mukaan.
G021014
VAROITUS
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
20
G021011
G021013
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyötä vai ei.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 21
01 Turvallisuus
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Matkustajan turvatyyny
VAROITUS
01
Turvatyynyn tarra
Älkää koskaan asettako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle kohtaan, jossa
matkustajan turvatyyny on.
VAROITUS
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä, joka on
asennettu kokoon taitettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä SRS AIRBAG.
Älkää koskaan antako lapsen seistä tai istua
matkustajan istuimen edessä. Alle 140 cm
pitkät henkilöt eivät saa koskaan istua etumatkustajan istuimella, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
G032244
G021837
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny on aktivoitu 1.
Turvatyynytarra on sijoitettu ovipilariin.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
VAROITUS
Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
1
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 22.
21
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 22
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*
Sulkeminen avaimella – PACOS
Yleisiä tietoja
Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn (SRS) aktivointi voidaan poistaa, jos auto
on varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch). Katso tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta otsikon Aktivointi/aktivoinnin poistaminen alta.
Sulkeminen avaimella/kytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja se tulee esiin, kun ovi avataan (ks. seuraava otsikko Kytkin – PACOS).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään kauko-ohjaimen
avainliuskaa.
Tietoja avainliuskasta, katso sivu 44.
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa auton matkustajille hengenvaaran.
22
VAROITUS
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Jos auto on varustettu turvatyynyllä matkustajan paikalla edessä, mutta siinä ei ole
vaihtokytkintä (PACOS, Passenger Airbag
Cut Off Switch), turvatyyny on aina aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu ja symboli
kattokonsolissa palaa. Jos tätä kehotusta ei
noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää antako matkustajan istua matkustajan
paikalla edessä, jos ilmoitus kattopaneelissa (katso sivu 23) osoittaa, että turvatyyny on aktivoimaton, ja turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään mittaristossa. Tämä merkitsee vakavan vian
syntymistä. Hakeutukaa pikimmiten valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G032072
01
Kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vastoin
ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai lastentyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 23
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*
VAROITUS
01
Viestit
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle edessä, kun turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
2
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
2
G017724
Henkilöt, jotka ovat pidempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
G017800
Suljettu turvatyyny (matkustajan paikka):
Kattokonsolissa oleva merkkivalo, joka ilmoittaa,
että matkustajan paikan turvatyynyä ei ole aktivoitu.
Teksti-ilmoitus ja symboli kattopaneelissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
Kattokonsolissa oleva merkkivalo, joka ilmoittaa,
että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Kattopaneelissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
HUOM
Kun kauko-ohjain asetetaan jännitetilaan II
tai III, esitetään turvatyynyn varoitussymboli
mittaristossa n. 6 sekuntia, katso sivu 19.
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan. Lisätietoja kaukoohjaimen eri jännitetiloista, katso sivu 72.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 24
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
G032949
VAROITUS
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan,
kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt,
kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat
rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
•
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvon tekninen palvelu. Puuttuminen
SIPS-tyynyjärjestelmään voi aiheuttaa
virheellisen toiminnon ja vakavia henkilövahinkoja.
•
Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin
väliin ei saa sijoittaa mitään esineitä,
koska sivuturvatyyny täyttyy tälle alueelle.
•
Käyttäkää vain Volvon hyväksymiä
päälliverhoiluja. Muut istuinsuojat voivat
estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Sijainti
G024377
Sivuturvatyyny
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
G024378
01
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimak1
24
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 22.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 25
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
kaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy
autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon
törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
G032254
Tarra
Sivuturvatyynyn tarra on sijoitettu ovipilariin.
25
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 26
01 Turvallisuus
01
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
VAROITUS
G032025
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavia esineitä katossa olevaan kahvaan.
Koukku on tarkoitettu vain kevyille ulkovaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjot).
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-tyynyjen ja SRS-turvatyynyjen täydennys. Se on
asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa auton reunapaikkojen matkustajia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho
auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen
matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
Älkää ruuvatko kiinni tai asentako mitään
auton sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä puuttumaan. Vain näihin kohtiin
kiinnitettäviksi hyväksytyt Volvon alkuperäisosat ovat luvallisia.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm ovien ikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi piilossa auton sisäkaton
sisäpuolella olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
26
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 27
01 Turvallisuus
WHIPS
Piiskanheilahdussuoja – WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
01
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut voimakas
rasitus esim. takaa tulevan törmäyksen
yhteydessä, WHIPS-järjestelmä pitää tarkastuttaa valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa.
Osa WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaa olevan vaurioitumaton. Ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastuttamiseksi
myös lievemmän takaapäin tulleen päälleajo-onnettomuuden jälkeen.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
G021018
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/-tyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
``
27
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 28
01 Turvallisuus
01
WHIPS
G021842
G018567
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa
Esineet kuljettajan/matkustajan istuimen takana.
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
28
Esineet takaistuimella.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja on käännettynä
alas, pitää vastaavasti etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ole kosketuksessa
alas käännetyn selkänojan kanssa.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 29
01 Turvallisuus
Roll-Over Protection System – ROPS
01
Tehtävä
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS) on
kehitetty vähentämään auton kaatumisen vaaraa sekä antamaan mahdollisimman hyvä
suoja, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.
Järjestelmä muodostuu vakautusjärjestelmästä, Roll Stability Control (RSC), joka minimoi auton kaatumisen vaaran esim. äkillisissä
väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
RSC-järjestelmä käyttää tunnistinta, joka
havainnoi, kuinka auton kallistuma sivusuunnassa muuttuu. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten auton kaatumisriski. Jos riski on
olemassa, DSTC-järjestelmä puuttuu asiaan,
moottorin vääntömomenttia alennetaan ja yhtä
tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton
vakaus on palautunut.
Lisätietoa DSTC-järjestelmästä on sivulla
152.
VAROITUS
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne.
29
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 30
01 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
01
Kun järjestelmät laukeavat
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin,
etuistuin
Etu- ja/tai sivu- ja/tai
perätörmäyksissä
ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristin,
takaistuin
A
Etutörmäyksessä ja/
tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvatyynyt SRS
EtutörmäyksessäA
Sivuturvatyynyt
SIPS
SivutörmäyksessäA
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä
ja/tai kierähdysonnettomuuksissaA
Retkahdussuojus
WHIPS
Takaapäin tulevassa
päälleajossa
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri
turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
30
•
Hinauttakaa auto valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää ajako autolla,
jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
•
Antakaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtaa auton turvallisuusjärjestelmän komponentit.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmä aktivoituu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Airbag-järjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on
peittynyt vedellä tai muulla nesteellä, irrottakaa akun kaapelit. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, sillä se voisi laukaista turvatyynyt.
Hinauttakaa auto valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa ihoon
hankaus- ja palovammoja.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 31
01 Turvallisuus
Turvallisuustila
Rajoitettu toiminnallisuus
G021062
Poistakaa ensin virta-avain lukosta ja asettakaa se takaisin. Auton elektroniikka yrittää tällöin asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää
sen jälkeen käynnistää auto. Jos ilmoitus
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa on edelleen
näytössä, autolla ei saa ajaa eikä sitä saa
hinata, vaan se on kuljetettava pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa esittää infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja
on rajoitettu. Turvallisuustila on suoja, joka
aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa
tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai
jarrujärjestelmää.
Käynnistysyritykset
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
Siirtäminen
Jos teksti Normal mode esitetään tekstin
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa nollauksen jäl-
01
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään tapauksessa käynnistää autoa, jos tuntuu polttoaineen hajua
ilmoituksen Turvallisuustila ollessa näytössä. Poistukaa autosta pikaisesti.
VAROITUS
Kun auto on turvallisuustilassa, sitä ei saa
hinata. Se pitää kuljettaa paikalta valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
keen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan. Älkää
siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
asettaa auton elektroniikkaa uudelleen sen
oltua turvallisuustilassa. Seurauksena voi
olla henkilövahinkoja, tai että auto ei toimi
normaalisti. Antakaa aina valtuutetun
Volvon teknisen palvelun huolehtia auton
tarkastuksesta ja asettamisesta takaisin
normaalitilaan, kun Turvallisuustila Ks.
käsikirjaa on näytetty.
31
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 32
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Lastenistuimet
varustettu matkustajan paikan turvatyynyllä tai
jos turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 33.
Lastenistuinten sijoittaminen
Voitte hyvin sijoittaa:
HUOM
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Käyttäessänne
Volvon alkuperäisvarusteita saatte parhaan
vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa paikoissa ja riittävän
vahvoja.
G020739
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Volvolla on lasten turvavarusteita, jotka Volvo
on suunnitellut ja testannut.
HUOM
32
•
lastenistuimen takaistuimelle selkä menosuuntaan ja tuettuna matkustajan istuimen
selkänojaa vasten.
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi
voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, kun lapsi istuu matkustajan paikalla.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyssä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäätötankoon, jousiin tai
kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla. Terävät
reunat voivat vaurioittaa kiinnitysnauhoja.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa koskaan istua etumatkustajan istuimella, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Antakaa lastenistuimen selkänojan levätä kojelautaa vasten. Tämä koskee autoja, joita ei ole
1
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle, kunhan autossa ei ole aktivoitua 1
turvatyynyä matkustajan paikalla.
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana seuraava asennusohje.
HUOM
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
•
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 22.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 33
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Turvatyynytarra
VAROITUS
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässankoja tai muu rakenne, joka voi ottaa
kiinni vyölukon avauspainikkeeseen, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn matkustajan
puolelle.
Suositellut lastenistuimet 2
Paino/Ikä
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
enint. 10 kg
(0 – 9 kuukautta)
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
2
Takaistuimen keskipaikka
Britax Baby Safe Plus – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Britax Baby Safe Plus – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
``
33
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 34
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino/Ikä
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 1
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
9 – 18 kg
(9 – 36 kuukautta)
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Takaistuimen keskipaikka
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Ryhmä 2/3
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai ilman.
15 – 36 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai
ilman.
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai
ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
(3 – 12 vuotta)
Volvon 2-vaiheinen integroitu turvavyötyyny – tehdasasenteinen lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 04189
34
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 35
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Integroidut kaksivaiheiset
lastenistuimet*
Integroidut lastenistuimet on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä matkustusmukavuus ja
turvallisuus. Yhdessä turvavyön kanssa ne on
hyväksytty lapsille, jotka painavat 15 - 36 kg ja
ovat 95 - 140 cm pitkiä.
01
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen ylös
Vaihe 1
integroitu 2-vaiheinen turvavyötyyny on
oikein säädetty (ks. taulukkoa alla) ja lukittuna
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon
ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
G017719
Vaihe 1
Virheellinen sijainti, pää ei saa olla niskasuojan yläpuolella eikä vyö saa mennä olkapään alapuolelta.
Vaihe 2
Paino
22 - 36 kg
15 – 25 kg
Pituus
115 - 140 cm
95 - 120 cm
G017696
Oikea sijainti, vyö on asetettu olkapään päälle.
•
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin lastenistuimen avaamiseksi.
Ohje integroidun lastenistuimen kaksitasoisesta säädöstä, ks. sivuja 35–36.
G017697
G017875
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
35
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 36
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
Nostakaa lastenistuinta etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
Vaihe 2
nyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta alempaan vaiheeseen.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
HUOM
G017692
G017783
VAROITUS
Korjaus tai vaihto tulee teettää vain valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Älkää
tehkö lastenistuimeen muutoksia tai lisäyksiä. Jos integroitu lastenistuin on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko lastenistuin
pitää vaihtaa. Myös jos lastenistuin vaikuttaa olevan ehjä, voi osa sen suojaominaisuuksista olla hävinnyt. Turvavyötyyny pitää
vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
Integroitua lastenistuinta ei voi säätää vaiheesta 2 vaiheeseen 1. Se pitää ensin
palauttaa kääntämällä koko istuintyyny alas.
Ks. alla olevaa otsikkoa Kaksivaiheisen lastenistuimen kääntäminen alas.
36
Kääntäminen alas voidaan tehdä ylemmästä ja
alemmasta vaiheesta täysin alas käännettyyn
asentoon tyynyssä. Sitä vastoin turvavyötyy-
G017694
G017784
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen alas
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 37
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimille
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
VAROITUS
Kokoluokat
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri
kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa
automalleissa.
Jos liikkuvan kaksivaiheisen turvavyötyynyn
ohjeita ei noudateta, voi lapselle aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
TÄRKEÄÄ
Selkänojaa käännettäessä pitää lastenistuin
ensin kääntää alas.
Lapsilukot takaovissa
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata avaamiselta sisäpuolelta. Lisätietoja, katso
sivu 57.
G021064
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
mitään irtoesineitä (esim. leikkikaluja) ole
jäänyt istuimen alla olevaan tilaan.
HUOM
01
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on tämän vuoksi otettu käyttöön
kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan
oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).
Kokoluokka
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto 1),
eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto 2),
eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
HUOM
Selostus
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä on matkustajan
istuimen lisävaruste.
``
37
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 38
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Kokoluokka
Selostus
Kokoluokka
HUOM
Selostus
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
Jos ISOFIX-lastenistuimesta puuttuu kokoluokitus, pitää kyseisen automallin olla lastenistuimen ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja Volvon suosittelemista
ISOFIX-lastenistuimista.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta matkustajan
paikalle, jos autossa on aktivoitu turvatyyny.
ISOFIX-lastenistuinten tyypit
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin
käännetty
38
Paino (Ikä)
enint. 10 kg
(0 – 9 kuukautta)
enint. 10 kg
(0 – 9 kuukautta)
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
-
-
G
-
-
E
OK
OK
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 39
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Vauvakaukalo, taaksepäin
käännetty
Lastenistuin, selkänoja
menosuuntaan käännetty
Eteenpäin käännetty lastenistuin
A
Paino (Ikä)
Kokoluokka
enint. 13 kg
(0 – 12 kuukautta)
9 – 18 kg (9 – 36 kuukautta)
9 – 18 kg (9 – 36 kuukautta)
01
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
E
OK
OK
D
OK
OK
C
-
OK
D
OK
OK
C
OK
OK
B
OK
A
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
``
39
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 40
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
HUOM
Autoista, joissa on näkösuoja kuormatilan
päällä, pitää poistaa näkösuoja, ennen kuin
lastenistuin voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
G017676
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
istuimen takapuolelle.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Autoissa, joissa on käännettävät niskasuojat reunapaikoilla, tulee niskasuojat kääntää
tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
40
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää takaniskatyynyjen ali, ennen kuin ne
kiristetään kiinnityskohtiin.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 41
01 Turvallisuus
01
41
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
Kauko-ohjain/avainliuska........................................................................
Kauko-ohjaimen/PCC:n pariston vaihto*................................................
Avaimeton käyttö*...................................................................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.......................................................
Lapsilukko...............................................................................................
Hälytin*....................................................................................................
42
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 42
44
49
50
52
57
58
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
LUKOT JA HÄLYTIN
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 43
02
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 44
02 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain/avainliuska
Yleistä
02
Auto toimitetaan varustettuna kahdella kaukoohjaimella tai PCC:llä (Personal Car
Communicator). Niitä käytetään auton käynnistämiseen sekä lukitsemiseen ja lukituksen
avaamiseen.
Lisää kauko-ohjaimia voidaan tilata myöhemmin – jopa kuutta ohjelmoitua yksikköä voidaan
käyttää yhdessä autossa.
PCC:n toimintaa on laajennettu verrattuna
kauko-ohjaimeen. Tämän luvun loppuosassa
mainitaan vain kauko-ohjain, kun selostetaan
toimintoja, jotka ovat sekä PCC:ssä että
kauko-ohjaimessa.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista ikkunannostimien
ja kattoluukun virta poistamalla virta-avain,
jos kuljettaja jättää auton.
Irrotettava avainliuska
Kauko-ohjaimessa on metallinen irrotettava
avainliuska kuljettajan oven ja hansikaslokeron
mekaanista lukitsemista/lukituksen avaamista
varten. Avainliuskaa käytetään passivoimaan/
aktivoimaan PACOS*, katso sivu 22.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, jotka voivat
tilata uusia avainliuskoja.
Kauko-ohjaimen häviäminen
Jos kauko-ohjain häviää, uusi voidaan tilata
valtuutetulta Volvon tekniseltä palvelulta. Jäljellä olevat kauko-ohjaimet pitää tällöin ottaa
mukaan valtuutettuun palveluun. Varastamisen
estämiseksi hävinneen kauko-ohjaimen koodi
poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa kohdasta Auton asetukset
Autoavainmuisti Avainten lukumäärä.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
Avainmuisti – ulkotaustapeilit ja
sähkökäyttöinen kuljettajan istuin*
Asetukset yhdistetään automaattisesti kyseiseen kauko-ohjaimeen, katso sivu 75 ja katso
sivu 94.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Autoavainmuisti Istuimen & peilin
asennot. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 118.
Avaimeton käyttö -toiminnolla varustetut autot,
katso sivu 50.
Avainliuskan toiminnot, katso sivu 48.
44
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Osoitus lukitsemisen/lukituksen
avaamisen yhteydessä
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta
kauko-ohjaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein:
•
•
Lukitseminen – yksi välähdys
Lukituksen avaaminen – kaksi välähdystä.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Lukituksen vahvistusvalo
tai Auton asetukset Valoasetukset
Avauksen vahv.valo.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
Elektroninen käynnistyksenesto
Jokaisella kauko-ohjaimella on ainutlaatuinen
koodi. Auto voidaan käynnistää vain oikealla
kauko-ohjaimella, jossa on asianmukainen
koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 45
02 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain/avainliuska
Ilmoitus
Sisältö
Avainvirhe Yritä
uudelleen
Virhe luettaessa
kauko-ohjainta
käynnistyksen
aikana. Yrittäkää
uudelleen käynnistää auto.
Ajonesto Yritä
käyn. uud.
lukot eivät toistuvasti reagoi kauko-ohjaimen signaaliin 20 m:n sisällä autosta katsoen.
Virhe kauko-ohjaintoiminnossa käynnistyksen aikana.
Jos virhe on pysyvä,
ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Huono paristo kauko-ohjaimessa
Paristot tulee vaihtaa, jos:
infosymboli syttyy ja Auton avain Paristo
heikko näytetään näytössä
02
Pariston vaihto, katso sivu 49.
Toiminnot
G021079
Koskee vain PCC:n
avaimeton käyttö toimintoa. Virhe
PCC:n lukemisessa
käynnistyksen
aikana. Yrittäkää
uudelleen käynnistää auto.
Auton käynnistys, katso sivu 98.
•
•
PCC* (Personal Car Communicator).
Tiedotuksia
Toimintopainikkeet
G021078
Auton avain ei
läsnä
ja/tai
Kauko-ohjain.
Lukitseminen
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
Paniikkitoiminto
Lukitseminen – Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Lukituksen avaaminen – Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien lukituksen samanaikaisesta avaamisesta avaamaan yhden painalluksen jälkeen kuljettajan
ovi ja toisen painalluksen jälkeen – 10 sekunnin
kuluessa – muiden ovien lukitus.
Toimintoa muutetaan kohdassa Auton
asetukset Lukitusasetukset Ovien
``
45
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 46
02 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain/avainliuska
Lähestymisvalaistuksen kesto – Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan
päästä. Lisätietoja, katso sivu 84.
Takaluukku – Avaa vain takaluukun lukituksen ja poistaa sen hälytyksen toiminnasta1.
Lisätietoja, katso sivu 53.
Paniikkitoiminto – Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos punaista painiketta pidetään painettuna
vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa
3 sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu
2 minuutin ja 45 sekunnin kuluttua.
Toimintoa voidaan käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
Ainutlaatuiset toiminnot PCC*
VAROITUS
Jos kattoluukku ja ikkunat suljetaan kaukoohjaimella, tarkastakaa, etteivät kenenkään
kädet jää puristuksiin.
Käyttöetäisyys
Kauko-ohjaimen käyttöetäisyys on jopa 20 m
autosta.
G021080
02
vapautus. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 118.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä kauko-ohjaimen toimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla,
katso sivu 48.
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
Infopainikkeen käyttö
±
Läpituuletustoiminto*
Painikkeen
tai
pitkä painallus – vähintään 4 sekuntia – avaa tai vastaavasti sulkee
kaikki ikkunat. Se sulkee myös avoimen takaluukun.
1
46
Takaluukku avautuu sähkökäyttöisellä takaluukulla* varustetuissa autoissa, jos painiketta pidetään painettuna kauemmin kuin 2 sekuntia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa infopainiketta
.
Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot
vilkkuvat ja valo kulkee ympäri PCC:tä.
Tämä osoittaa, että autosta luetaan tietoja.
Jos jotain muista painikkeista painetaan
tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 47
02 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain/avainliuska
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä
infopainiketta eri tilanteissa ja paikoissa
(sekä 7 sekunnin kuluttua ja sen jälkeen kun
valo on kulkenut ympäri PCC:n), ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti.
olla joku. Osoitus esitetään vain, jos hälytys
on lauennut.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala infopainiketta
käytettäessä, se voi johtua siitä, että ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset
olosuhteet yms. häiritsevät viimeisintä kommunikaatiota PCC:n ja auton välillä.
Punainen kiinteä valo – Hälytys on lauennut.
Käyttöetäisyys
PCC:n lukitustoimintojen käyttöetäisyys on
jopa 20 m autosta.
Turvavalaistuksella, paniikkitoiminnolla ja infopainikkeella ohjattavilla toiminnoilla on jopa
100 metrin käyttöetäisyys autosta.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä kauko-ohjaimen toimintaa.
02
Heart Beat Sensor
Toiminto
toimii vain HBS:n (Heart Beat
Sensor) avulla. HBS on auton hälytysjärjestelmän täydennys, joka matkan päästä osoittaa,
että autossa voi olla joku. Osoitus esitetään
vain, jos hälytys on lauennut.
HBS havaitsee sydämenlyönnit, jotka etenevät
auton korissa. Tämän vuoksi voi meluisa tai
tärisevä ympäristö aiheuttaa HBS:n toiminnan
häiriintymisen.
G030262
PCC:n käyttöetäisyyden ulkopuolella
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen valo, joka vaihdellen vilkkuu kahdessa merkkivalossa – Osoittaa HBS:n
(Heart Beat Sensor) avulla, että autossa voi
Jos PCC on liian kaukana autosta informaation
lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon
auto jätettiin, ilman että valo kulkee ympäri
PCC:tä.
Jos autossa käytetään useampaa PCC:tä, vain
se PCC, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
Irrotettava avainliuska
Kauko-ohjaimen irrotettavalla avainliuskalla
voidaan:
•
kuljettajan ovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida kaukoohjaimella
•
pääsy hansikaslokeroon estetään.
``
47
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 48
02 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain/avainliuska
Oven lukituksen avaaminen
avainliuskalla
Avaimen irrotus
02
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida kaukoohjaimella, esim. jos paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi voidaan avata seuraavasti:
HUOM
G021082
Kun kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
Avaimen asentaminen paikalleen
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen kauko-ohjaimeen, ettei se vahingoitu.
1. Pitäkää kauko-ohjainta rako ylöspäin ja
päästäkää metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
48
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla ovenkahvan avaimenreiästä.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 49
02 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjaimen/PCC:n pariston vaihto*
Pariston vaihto
Avaaminen
PCC* (2 paristoa)
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti kauko-ohjain ylös.
HUOM
Kääntäkää kauko-ohjaimen painikkeet ylöspäin paristojen putoamisen välttämiseksi,
kun kauko-ohjain avataan.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskemasta uusiin paristoihin ja
niiden kosketuspintoihin sormin, koska
tämä voi heikentää niiden toimintaa.
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
02
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoa, jonka tyyppi on CR2430,
3 V – yksi kauko-ohjaimessa ja kaksi PCC:ssä.
Kokoaminen
1. Painakaa kauko-ohjain kokoon.
2. Pitäkää kauko-ohjainta rako ylöspäin ja
päästäkää metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
TÄRKEÄÄ
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Varmistakaa, että käytetyt paristot hoidetaan tavalla, joka säästää ympäristöä.
Kauko-ohjain (1 paristo)
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
49
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 50
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Avaimeton käyttö (vain PCC)
02
mukanaan. Ovea ei voi lukita tai avata lukituksesta, jos PCC on auton vastakkaisella puolella.
Avaimeton lukitus- ja
käynnistysjärjestelmä
Punaiset renkaat edellisessä kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
G017871
Jos kaikki PCC:t poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon II ollessa aktiivinen
(katso sivu 72) ja jos kaikki ovet suljetaan,
infonäytössä esitetään varoitusilmoitus
samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Avaimeton käyttö -toiminnolla, joka on
PCC:ssä, auton lukitus voidaan avata, autolla
ajaa ja lukitus sulkea ilman avainta. Riittää, kun
PCC on mukana. Järjestelmän avulla auto on
helpompi avata, jos esim. kädet ovat varattuina.
Auton kahdessa PCC:ssä on avaimeton toiminto. Useampia PCC-yksiköitä voidaan tilata.
PCC:n käyttöetäisyys
Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on
PCC:n oltava enintään n. 1,5 metrin etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Tämä tarkoittaa sitä, että oven lukitsevan tai
lukituksen avaavan henkilön on pidettävä PCC
50
Kun PCC on palautettu autoon, varoitusilmoitus katkeaa ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun:
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
PCC on asetettu virtalukkoon
READ-painiketta on painettu.
PCC:n turvallinen käsittely
Jos avaimettomalla käyttötoiminnolla varustettu PCC unohdetaan autoon, sen aktivointi
häviää tilapäisesti lukittaessa auto. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Jos joku sitä vastoin murtautuu autoon, avaa
oven ja löytää PCC:n, se aktivoituu jälleen.
Käsitelkää sen vuoksi kaikkia PCC-yksiköitä
hyvin varovasti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan jättäkö PCC:tä autoon.
Häiriöitä PCC:n toiminnassa
Avaimetonta käyttötoimintoa voivat häiritä
sähkömagneettinen kenttä ja suojaus. Älkää
tämän vuoksi asettako PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden läheisyyteen.
Jos häiriöitä kuitenkin esiintyy, käyttäkää
PCC:tä ja metallista avainliuskaa tavalliseen
tapaan, katso sivu 45.
Lukituksen avaaminen
Avatkaa ovet ovenkahvoilla tai avatkaa takaluukku luukun kahvalla.
Lukituksen avaaminen metallisella
avainliuskalla
Jos PCC:n avaimeton käyttötoiminto jostakin
syystä ei toimi, voidaan kuljettajan ovi avata
avainliuskalla. Siinä tapauksessa keskuslukitus
ei aktivoidu.
HUOM
Avattaessa lukitus avainliuskalla hälytys
laukeaa. Sulkeminen, katso sivu 58.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 51
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Avainmuisti – kuljettajan istuin ja
ulkotaustapeilit
Muistitoiminto PCC:ssä
Jos useita henkilöitä, joilla on jokaisella oma
PCC:nsä, lähestyy autoa, tehdään istuimen ja
taustapeilien asetukset sen mukaan, joka avaa
kuljettajan oven.
Kun henkilö A on avannut kuljettajan oven
PCC-A:lla, mutta autoa on tarkoitus ajaa henkilön B, jolla on PCC-B, asetuksia voidaan
muuttaa kolmella eri tavalla:
•
Henkilö B seisoo kuljettajan oven luona tai
istuu ohjauspyörän takana ja painaa
PCC:nsä lukituksen avauspainiketta, katso
sivu 45.
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta istuimen säätömuistista istuimen painikkeella
1 - 3, katso sivu 75.
•
Säätäkää istuin ja peilit käsin, katso
sivu 74 ja katso sivu 93.
Takaluukku, pyyhinmoottorin luona
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa pitää vaihteenvalitsin asettaa Pasentoon – muutoin autoa ei voi lukita eikä
saattaa hälyttimen valvontaan.
Ovenkahva, vasen takana
02
Katto, takaistuimen yläpuolella keskellä
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Lukitusasetukset
Ovenkahva, oikea takana
Avaimeton toiminto voidaan sovittaa erittelemällä auton ovet, joiden lukitus pitää avata,
kohdassa Auton asetukset
Lukitusasetukset Sisään ilman avainta.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei
pidä tulla 22 cm lähemmäs Keyless-järjestelmän antenneja sydämentahdistimen
kanssa. Näin vältetään sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän väliset häiriöt.
Antennien sijainti
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla lukkonuppi sisään jossain ulkopuolen ovenkahvoista.
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni,
ennen kuin auto voidaan lukita. Muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
G021179
Lukitseminen
Keyless-järjestelmällä on useita autoon sijoitettuja integroituja antenneja:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
51
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 52
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
02
Sisäpuolelta
Lukitseminen
Painakaa keskuslukituspainiketta etuovien sulkemisen jälkeen. Pitkä painallus sulkee myös
kaikki sivuikkunat ja kattoluukun*.
Kauko-ohjaimella voidaan lukita/avata kaikkien
ovien ja takaluukun lukitus samanaikaisesti.
Lukitsemiselle/lukituksen avaamiselle voidaan
valita eri jaksoja, katso sivu 118.
Kaikki ovet voidaan lukita manuaalisesti lukituspainikkeillaan, kun kyseinen ovi on ensin
suljettu.
Lukittaessa ovien lukkonupit ja avauskahvat
vapautuvat, mikä myös tekee mahdottomaksi
avaamisen sisäpuolelta, ns. salpalukitustila*,
katso sivu 55.
Polttoainesäiliön luukun voi avata, kun auto on
lukitsematon, katso sivu 210. Sitä ei voi avata,
jos auto lukitaan ja saatetaan hälyttimen valvontaan.
VAROITUS
Huomatkaa, että on olemassa vaara tulla
lukituksi autoon, jos se lukitaan ulkopuolelta.
52
G019216
Jos lukitus/lukituksen avaaminen kauko-ohjaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa ovet tai avatkaa niiden lukitus tällöin
irrotettavalla avainliuskalla, katso sivu 48.
Automaattinen lukitseminen
Etuovien keskuslukituspainikkeen avulla voidaan kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden
lukitus avata samanaikaisesti. Lukitkaa painamalla painikkeen toista puolta, toinen puoli
avaa lukituksen.
Kun auto alkaa liikkua, voidaan ovet ja takaluukku lukita automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Lukitusasetukset Ovien
automaattilukitus. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
Käsinekotelo
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
Painakaa keskuslukituspainiketta (vain
etuovet).
Automaattinen uudelleenlukitus
Pitkä painallus avaa myös kaikki sivuikkunat*.
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan kaikki lukot automaattisesti
uudelleen. Tämä toiminto varmistaa, että auto
ei jää vahingossa lukitsematta. Hälyttimellä
varustetut autot, katso sivu 58.
•
Vetäkää kerran avauskahvasta ja vapauttakaa se. Ovi avautuu, kun kahvasta vedetään toisen kerran.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031378
Ulkopuolelta
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 53
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Käsinekotelo voidaan lukita/lukitus avata vain
kauko-ohjaimen irrotettavalla avainliuskalla.
(Lisätietoja avainliuskasta, katso sivu 44).
Käsinekotelon lukitseminen:
Työntäkää avainliuska käsinekotelon lukkoon.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
Lukituksen avaaminen kauko-ohjaimella
Kauko-ohjaimella takaluukun hälytys voidaan
poistaa*, sen lukitus voidaan avata ja itse
luukku avata*.
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
02
HUOM
Autoissa, joissa on valinnainen sähköinen
takaluukun käyttö, avataan luukku –
muussa tapauksessa avataan vain sen lukitus, katso sivu 54.
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin sammuu merkiksi siitä, että koko auto
ei ole hälyttimen valvonnassa. Hälyttimen tasoja liiketunnistimet sekä takaluukun avaustunnistimet kytketään automaattisesti pois toiminnasta.
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Takaluukku
G021099
Vetäkää avainliuska pois.
Takaluukun lukituksen ja takaluukun avaaminen*.
±
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
Lukitseminen kauko-ohjaimella
HUOM
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin alkaa vilkkua merkiksi siitä, että hälytin
aktivoidaan.
G021093
Kun luukku suljetaan, se pysyy lukitsematta,
kunnes auto lukitaan uudelleen kaukoohjaimella.
Painakaa kauko-ohjaimen lukituspainiketta,
katso sivu 45.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 54
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Sähkötoiminen takaluukku*
HUOM
G031965
02
TÄRKEÄÄ
Ottakaa kattokorkeus huomioon sähkökäytön yhteydessä. Älkää käyttäkö luukun sähkökäyttöä, jos kattokorkeus on matala, ks.
otsikko "Takaluukun avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen".
54
VAROITUS
•
Jos järjestelmä toimii jatkuvasti yli 60
sekuntia, se suljetaan ylikuormituksen
välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 10 minuutin kuluttua.
Ottakaa puristumisvaara huomioon avattaessa/suljettaessa. Tarkistakaa, ettei takaluukun lähellä ole ketään, koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
•
Jos auton akku on tyhjentynyt tai kytketty irti, luukku on avattava ja suljettava kerran käsin järjestelmän nollaamiseksi.
Käyttäkää takaluukkua aina silmälläpidon
alaisena.
Lumi ja tuuli
Jos takaluukkua kuormittaa avattaessa jokin,
esim. lumi, jää tai voimakas tuuli, joka painaa
luukun alas, luukku suljetaan automaattisesti.
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
Avattaessa sähkökäyttö suljetaan ja luukku
vapautetaan.
•
Suljettaessa luukku palaa täysin avoimeen
asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Takaluukun käyttö käsin
Järjestelmä kytketään pois päältä, jos ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä
käytetään toisen kerran. Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä käsin.
Takaluukun avaaminen
Takaluukku voidaan avata kolmella
eri tavalla, joista kaksi tehdään tällä
painikkeella:
•
Valopaneelissa olevan takaluukun painikkeen pitkä painallus – painakaa painiketta,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Kauko-ohjaimessa olevan takaluukun painikkeen pitkä painallus – painakaa painiketta, kunnes luukku alkaa avautua.
•
Painakaa kevyesti kumipäällysteistä paininlevyä ulkokahvan alla ja nostakaa luukkua.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 55
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Takaluukun sulkeminen
Luukku suljetaan tällä takaluukun
painikkeella tai käsin.
•
Painakaa luukun painiketta – luukku suljetaan automaattisesti.
Takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
keskeyttäminen
Salpalukitustila*
Salpalukitustila tarkoittaa, että ovia ei voi avata
sisäpuolelta, jos ne on lukittu.
Salpalukitustila aktivoidaan kauko-ohjaimella
ja alkaa 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.
nikkeella:
Auton lukitus voidaan avata vain kauko-ohjaimella salpalukitustilasta. Kuljettajan oven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla.
•
Painakaa valopaneelissa olevaa takaluukun painiketta
Tilapäinen aktivoinnin poisto
•
Painakaa kauko-ohjaimessa olevaa takaluukun painiketta
•
Painakaa takaluukussa olevaa takaluukun
painiketta
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
Tämä voidaan tehdä neljällä eri
tavalla, joista kolme tehdään tällä pai-
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään seuraavasti:
02
1. Siirtykää valikkojärjestelmän kohtaan
Auton asetukset (valikkojärjestelmän
perusteellinen selostus, katso sivu 118).
2. Valitkaa Rajoitettu suoja.
3. Valitkaa Aktivoi kerran: Kojelaudan
näyttö esittää ilmoituksen Rajoitettu
suoja - Ks. käsikirjaa, jolloin Salpalukitustila suljetaan lukittaessa auto.
tai
Valitkaa Kysy poistuttaessa: Aina kun
moottori sammutetaan, äänentoistolaitteiston näyttö näyttää ilmoituksen ENTER
rajoittaa suojaa, kunnes moottori
käynnistetään uudelleen. Peruutus,
paina EXIT – valitkaa tällöin jokin seuraavista:
G031384
Luukun liike keskeytyy samalla, kun puristumissuoja aktivoituu, ks. osaa "Puristumissuoja".
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
Navigointi
ENTER
MENU
EXIT
•
Jos Salpalukitustila pitää sulkea: Painakaa
ENTER ja lukitkaa auto.
Jos auto on varustettu hälyttimellä liike- ja kallistustunnistimineen*, myös nämä suljetaan
samanaikaisesti, katso sivu 58.
Seuraavan kerran kun moottori käynnistetään,
järjestelmä nollataan ja kojelaudan näyttö näyttää ilmoituksen Täysi suoja, jolloin liike- ja
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
55
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
02
kallistustunnistimet* sekä salpalukitustila ovat
taas aktivoituja.
Tai:
•
Jos lukkojärjestelmää ei muuteta: Älkää
tehkö valintoja ja lukitkaa auto tai painakaa
EXIT ja lukitkaa auto.
HUOM
Jos auto on varustettu hälyttimellä:
Huomatkaa, että auto tulee hälyttimen valvontaan, kun se lukitaan.
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta, hälytys käynnistyy.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoon ketään poistamatta
ensin salpalukitustilan aktivointia, ettei
kukaan ole vaarassa jäädä lukituksi autoon.
56
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 56
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 57
02 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Sähköinen salpa, ovet ja ikkunat
takana*
02
G019300
G021077
Takaovien manuaalinen salpa
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
±
Käyttäkää metallista avainliuskaa säätimen
kääntämiseen ja siten lapsilukon aktivoimiseen tai aktivoinnin poistamiseen.
•
voidaan takaikkunat avata vain kuljettajan
oven säädinpaneelista
•
takaovia ei voi avata sisäpuolelta.
Ovea ei voi avata sisäpuolelta.
1. Lapsilukko aktivoidaan/poistetaan toiminnasta avaimen asennossa I tai II, katso
sivu 72.
Ovi voidaan avata sisäpuolelta.
HUOM
Autoissa, jotka on varustettu sähköisillä lapsilukolla, ei ole käsikäyttöistä salpaa.
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Infonäyttö esittää ilmoituksen.
Painikkeessa oleva valo palaa, kun
salpa on aktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
57
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 58
02 Lukot ja hälytin
Hälytin*
Yleistä
02
Hälytys laukeaa, kun:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
akkukaapeli irrotetaan
käytetään väärää avainta tai virtalukko yritetään rikkoa
joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, infonäyttö
näyttää ilmoituksen. Ottakaa tällöin yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
HUOM
HUOM
Yksi hälyttimen antureista on sijoitettu keskikonsolin mukinpitimen alle, tämä tunnistin
on herkkä metalleille.
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä keskikonsolin
mukinpitimessä, koska nämä voivat aiheuttaa hälyttimen tahattoman aktivoitumisen.
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Viodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että kaukoohjain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
•
•
Painakaa kauko-ohjaimen lukituspainiketta.
Painakaa kauko-ohjaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
Painakaa kauko-ohjaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon.
G031385
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hälyttimen aktivointi
Hälyttimen aktivoinnin poistaminen
Hälytysilmaisin
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun
matkustamossa tapahtuu liikettä. Tämän
vuoksi hälytys voi laueta, jos auto jätetään
ikkuna auki tai jos käytetään sähkökäyttöistä matkustamolämmitintä. Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat, kun autosta
poistutaan, ja suunnatkaa matkustamolämmittimestä tuleva ilma siten, ettei se osoita
ylöspäin matkustamossa.
58
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 59
02 Lukot ja hälytin
Hälytin*
Muut hälytystoiminnot
Rajoitettu hälytystaso
3. Valitkaa Aktivoi kerran: Kojelaudan
näyttö esittää ilmoituksen Rajoitettu
suoja Ks. käsikirjaa, jolloin liike- ja kallistustunnistimet suljetaan lukittaessa auto.
Hälyttimen automaattinen
uudelleenaktivointi
tai
Jos auton lukitus avataan kauko-ohjaimella (ja
hälyttimen aktivointi poistetaan), mutta mitään
ovista tai takaluukkua ei avata 2 minuutin
kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
Valitkaa Kysy poistuttaessa: Aina kun
moottori sammutetaan, äänentoistolaitteiston näyttö näyttää ilmoituksen Rajoita
suoja painamalla ENTER kunnes
moottori käynnistyy. EXIT keskeyttää –
valitkaa tällöin jokin seuraavista:
G031384
Toiminto estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa:
•
Sireeni soi 30 sekuntia. Sireenissä on oma
akku, joka toimii auton akusta riippumatta.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälyttimen aktivointi on
poistettu.
Kauko-ohjain ei toimi
Jos kauko-ohjain ei toimi, hälytin voidaan sulkea ja auto käynnistää seuraavalla tavalla:
1. Avatkaa kuljettajan ovi metallisella avainliuskalla. Hälytys laukeaa ja sireeni soi.
2. Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon.
Hälyttimen aktivointi poistetaan. Hälytysilmaisin vilkkuu nopeasti, kunnes kaukoohjain asetetaan paikalleen.
•
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
Navigointi
02
Jos liike- ja kallistustunnistimet on kytkettävä pois päältä: Painakaa ENTER ja lukitkaa auto.
Jos auto on varustettu salpalukitustilalla*, se
suljetaan samalla, katso sivu 55.
ENTER
MENU
EXIT
Jotta vältyttäisiin hälytyksen vahingossa
tapahtuvan aktivoitumisen vaaralta - jos esim.
jätetään koira autoon tai laivamatkan yhteydessä - voidaan liike- ja kallistustunnistimet
sulkea tilapäisesti. Se tehdään seuraavasti:
1. Siirtykää valikkojärjestelmän kohtaan
Auton asetukset (valikkojärjestelmän
perusteellinen selostus, katso sivu 118).
Kun moottori käynnistetään seuraavan kerran,
järjestelmä nollataan ja kojelaudan näyttö näyttää ilmoituksen Täysi suoja, jolloin liike- ja
kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat
taas aktivoituja.
Tai:
•
Jos tunnistimia ei suljeta: Älkää tehkö
valintoja ja lukitkaa auto tai painakaa
EXIT ja lukitkaa auto.
2. Valitkaa Rajoitettu suoja.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 60
02 Lukot ja hälytin
Hälytin*
Hälytinjärjestelmän testaus
02
Matkustamon liikeanturin testaus
1. Sulkekaa kaikki ikkunat. Istukaa autossa.
2. Hälyttimen aktivointi, katso sivu 58.
3. Odottakaa 15 sekuntia.
4. Käynnistäkää hälytys liikuttamalla käsiä
edestakaisin istuimen selkänojan korkeudella. Sireeni soi ja kaikki suuntavalot vilkkuvat.
2. Aktivoikaa hälytin, katso sivu 58. Istukaa
autossa ja lukitkaa ovet kauko-ohjaimessa
olevalla painikkeella.
3. Odottakaa 15 sekuntia.
4. Avatkaa konepelti kojelaudan alla olevalla
kahvalla. Sireeni soi ja kaikki suuntavalot
vilkkuvat.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
Ovissa olevien hälytystunnistimien testi
1. Hälyttimen aktivointi, katso sivu 58.
2. Odottakaa 15 sekuntia.
3. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla.
4. Avatkaa kuljettajan ovi. Sireeni soi ja kaikki
suuntavalot vilkkuvat.
5. Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
Konepellissä olevien hälytystunnistimien
testi
1. Istukaa autoon ja poistakaa hälyttimen
aktivointi, katso sivu 58.
60
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 61
02 Lukot ja hälytin
02
61
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet...................................................... 64
Avaimen asennot..................................................................................... 72
Istuimet................................................................................................... 74
Ohjauspyörä............................................................................................ 78
Valaistus.................................................................................................. 79
Pyyhkimet ja huuhtelulaite...................................................................... 89
Ikkunat ja taustapeilit.............................................................................. 92
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*.............................................. 96
Moottorin käynnistäminen....................................................................... 98
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku........................................... 100
Vaihteistot............................................................................................. 101
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*......................................................... 105
Käyttöjarru............................................................................................. 106
Alamäkihidastin – HDC*........................................................................ 108
Seisontajarru......................................................................................... 109
HomeLinkŸ EU*..................................................................................... 112
62
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 62
G020912
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 63
03
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus mittaristoon
03
Vasemmalta ohjattava auto.
64
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 64
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 65
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikoiden ja ilmoitusten
käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
79,
82, 120,
149
Lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC*
125
Vaihteenvalitsin
101
Vakionop.säädin
154, 155
Aktiivisen alustan säädin
(Four-C)*
153
Äänitorvi, turvatyyny
20, 78
67, 71
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
89, 90
Mittaristo
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus
118,
135, 195
Ohjauspyörän säätö
78
Konepellin avaaja
232
Käynnistys-/pysäytyspainike
98
Seisontajarru*
109
Virtalukko
72
Istuimen säätö*
74
Valikkokäsittelyn infonäyttö
118
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
53, 79,
210
Oven avauskahva
-
Säädinpaneeli
52, 57,
92, 93
Varoitusvilkut
82
Valikko-ohjaus, lämmitys
ja ilmanvaihto sekä
äänentoistolaitteisto
118,
125, 137
03
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
65
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Oikealta ohjattava auto.
66
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 66
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 67
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Infonäytöt
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikkokäsittelyn infonäyttö
118
Konepellin avaaja
232
Ohjauspyörän säätö
78
Virtalukko
72
Käynnistys-/pysäytyspainike
98
79,
82, 120,
149
Vakionop.säädin
154, 155
Valikoiden ja ilmoitusten
käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
Mittaristo
67, 71
Aktiivisen alustan säädin
(Four-C)*
153
Äänitorvi, turvatyyny
20, 78
Vaihteenvalitsin
101
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus
118,
125, 137
Lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC*
125
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
89, 90
118,
125, 137
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
53, 79,
210
Valikko-ohjaus, lämmitys
ja ilmanvaihto sekä
äänentoistolaitteisto
Varoitusvilkut
82
Oven avauskahva
-
Säädinpaneeli
52, 57,
92, 93
Istuimen säätö*
74
Seisontajarru
109
03
G021112
Toiminto
Infonäytöt.
Infonäytöissä esitetään tietoja auton määrätyistä toiminnoista, esim. vakionopeussäätimestä, ajotietokoneesta ja ilmoituksista. Tiedot
esitetään tekstinä ja symboleina.
Lisätietoja annetaan infonäyttöjä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 68
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit
Merkki-, info- ja varoitusvalot
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa
osoittava symboli ja liian matalaa öljynpainetta
osoittava symboli.
Merkki- ja informaatiosymbolit
Symboli Sisältö
03
Mittariston mittarit.
G018282
G021113
Perävaunun vilkut
Merkki- ja varoitussymbolit.
Nopeusmittari
Merkki- ja informaatiosymbolit
Polttoainemittari. Ks. myös ajotietokone,
s.149, ja tankkaus, s. 210.
Merkki- ja varoitussymbolit 1
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Kaukovalo- ja vilkkusymbolit
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyvät avaimen asennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien
symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.
Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki
symbolit sammuvat 5 sekunnin kuluttua, paitsi
1
68
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vika ABS-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä
Moottorin esilämmitin (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Kaukovalot päällä
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia, vaan varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla. Tietoa öljymäärän tarkistuksesta, katso sivu 233.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 69
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli Sisältö
Vasen vilkku
Sumutakavalo
Symboli palaa sumuvalojen ollessa päällä.
Sumuvaloja on vain yksi, ja se on asennettu
kuljettajan puolelle.
Vakautusjärjestelmä
Oikea vilkku
Perävaunun vilkut
Symboli vilkkuu, kun suuntavaloja käytetään ja
perävaunu on kytkettynä. Jos symboli vilkkuu
nopeammin, jokin auton tai perävaunun polttimoista on rikki.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy, se voi johtua viasta auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
3. Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Moottorin esilämmitin (diesel)*
HUOM
Kun huoltoilmoitus esitetään, symboli ja
ilmoitus sammutetaan READ-painikkeella,
tai se sammuu automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Hehkutus tapahtuu, kun lämpötila alittaa
2 °C. Kun symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
Vasen/oikea vilkku
Säiliössä vähän polttoainetta
Merkki- ja varoitusvalot
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katso sivu 121 tai se häviää automaattisesti ajan myötä (aika vaihtelee osoitettavan
toiminnon mukaan). Infosymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
03
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Symboli Sisältö
Pieni öljynpaine A
Seisontajarru vedettynä
Turvatyynyt – SRS
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 70
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli Sisältö
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
03
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Turvavyömuistutin
A
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan
öljynpaineen symbolia, vaan varoitus tapahtuu näyttötekstin
avulla. Tietoa öljymäärän tarkistuksesta, katso sivu 233
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Seisontajarru vedettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Sähköisen seisontajarrun yhteydessä symboli vilkkuu kytkemisen aikana ja
palaa sen jälkeen jatkuvasti.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on syntynyt
vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
HUOM
Symboli palaa myös, jos mekaaninen seisontajarru on vähänkin vedettynä päälle.
70
Turvatyynyt – SRS
Symboli palaa niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 235.
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos symbolit palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 235. Jos jarrunestesäiliön
nestetaso on normaali ja symbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
VAROITUS
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen häviämisen syy pitää tarkastuttaa valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on olemassa vaara, että auton
takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 71
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli on näkyvissä, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa READpainikkeella, katso sivu 121. Varoitussymboli
voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Välimatkamittari
Kello
Toimenpide:
03
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista, konepelti 2 tai takaluukku ei ole
asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän teksti-ilmoituksen kanssa mittaristossa. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi
tai luukku.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
2
G021123
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Hävittäkää ilmoitus
READ-painikkeella.
Välimatkamittari ja säädin.
G021125
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
Kello ja asetussäädin.
Välimatkamittarin näyttö
Säädin kellon asettamista varten.
Säädin vaihtamiseen välimatkamittareiden
T1 ja T2 välillä sekä välimatkamittareiden
nollaamiseen.
Infonäyttö ajan esittämistä varten.
Mittareita käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen.
Yksi säätimen lyhyt painallus vaihtaa molempien välimatkamittareiden T1 ja T2 välillä. Pitkä
painallus (yli 2 sekuntia) nollaa aktivoidun välimatkamittarin. Matkan pituus esitetään näytössä.
Kääntäkää säädintä myötä-/vastapäivään kellon asettamiseksi aikaan. Asetettu aika esitetään infonäytössä.
Kello voidaan tilapäisesti korvata symbolilla
ilmoituksen yhteydessä, katso sivu 121.
Vain hälyttimellä varustetut autot*.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 72
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Toiminnot
TÄRKEÄÄ
Vieraat esineet virtalukossa voivat vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää työntäkö kauko-ohjainta takaperin!
Pitäkää kiinni päästä, jossa on irrotettava
avainliuska, katso sivu 47.
03
Sammuta moottori
Painakaa painiketta START/STOP ENGINE.
Jos auto liikkuu tai siinä on automaattivaihteisto eikä vaihteenvalitsin ole asennossa P:
Painakaa kaksi kertaa tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
Palaaminen avaimen asentoon 0
G031372
HUOM
Autot avaimettomalla toiminnolla*, katso
sivu 50.
VAROITUS
Virtalukko ja kauko-ohjain, käynnistys-/pysäytyspainike.
Avaimen asento 0
Kauko-ohjaimen asettaminen paikalleen
ja poistaminen
Avaimen asento I
Kauko-ohjain asetetaan virtalukkoon. Kaukoohjaimen kevyt painaminen saa aikaan sen,
että se vedetään oikeaan asentoon.
Kauko-ohjain poistetaan virtalukosta painamalla kevyesti. Avain työntyy tällöin ulos ja voidaan poistaa. Automaattivaihteiston* vaihteenvalitsimen pitää olla asennossa P.
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
kauko-ohjaimen ollessa poistettuna lukosta,
katso sivu 135.
Työntäkää kauko-ohjain virtalukkoon.
Työntäkää kauko-ohjain virtalukkoon ja painakaa painiketta START/STOP ENGINE.
HUOM
Avaimen siirtämiseksi asentoon II käynnistämättä moottoria jarru-/kytkinpoljinta ei
saa painaa.
Avaimen asento II
Työntäkää kauko-ohjain virtalukkoon ja painakaa painiketta START/STOP ENGINE n.
2 sekuntia.
Moottorin käynnistäminen
Käynnistäkää moottori, katso sivu 98.
72
Painakaa START/STOP ENGINE palataksenne asennosta I tai II avaimen asentoon 0.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hinattaessa pitää kauko-ohjaimen olla virtalukossa siten, että valaistus voi olla sytytettynä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 73
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Tila
Toiminto
0
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään. Ohjauslukon aktivointi on poistettu. Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää.
I
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, puhelinta, tuuletuspuhallinta, ECC:tä ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
II
Valonheittimet sytytetään. Varoitus-/merkkivalot palavat 5 sekuntia. Kaikki varusteet toimivat,
paitsi istuinten ja takalasin sähkölämmitys, jotka toimivat vasta
moottorin ollessa käynnissä.
03
73
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 74
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Etuistuimet
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuimen asento ennen
ajoon lähtöä, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
VAROITUS
Tarkistakaa, että etuistuimen selkänoja on
lukittu pitävästi eteenpäin kääntämisen jälkeen.
Etuistuimen selkänojan kääntäminen*
03
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
G021127
Sähkökäyttöinen istuin*
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
1
74
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G021133
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
G021129
Ristiseläntuen muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää 1.
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuin eteen/taakse ja ylös/alas
Selkänojan kaltevuus
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, siirtykää avaimen
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 75
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
asentoon I tai 0 ja odottakaa lyhyt hetki, ennen
kuin käytätte istuinta uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu kaukoohjaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
Asetuksen tallennuspainike
03
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
2. Pitäkää asetuksen tallennuspainiketta painettuna samalla, kun muistipainiketta painetaan.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
Pitäkää jotain muistipainikkeista painettuna,
kunnes istuin ja ulkoiset taustapeilit pysähtyvät. Jos painike vapautetaan, istuimen liike
keskeytyy.
Avainmuisti* kauko-ohjaimessa 2
G021134
Kuljettajan istuimen ja ulkoisten taustapeilien
asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto
lukitaan kauko-ohjaimella.
G014387
Valmistelut
Kun auton lukitus avataan samalla kaukoohjaimella ja kuljettajan ovi avataan, kuljettajan
istuin ja ulkoiset taustapeilit asettuvat automaattisesti asentoihin, jotka on tallennettu
avainmuistiin.
HUOM
Istuin ja ulkoiset taustapeilit eivät liiku, jos
ne jo ovat ko. asennossa.
Avainmuistia voidaan myös käyttää painamalla
kauko-ohjaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta, kun kuljettajan ovi on auki.
Avainmuisti voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Autoavainmuisti Istuimen
2
Avainmuisti avaimettoman käyttöjärjestelmän yhteydessä, katso sivu 51.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 76
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
& peilin asennot. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
Takaistuimet
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
Niskatuki keskipaikalla takana
HUOM
03
Avainmuisti kahdessa kauko-ohjaimessa ja
istuimen kolme muistia ovat täysin riippumattomia toisistaan.
Hätäpysäytys
VAROITUS
Puristumisvaara! Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä. Tarkastakaa, ettei istuimen
edessä, takana tai alla ole mitään säätöä
tehtäessä. Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
G000000
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla kauko-ohjaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
G031380
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan alas.
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Takaistuimen kolmiosainen selkänoja voidaan
kääntää eri tavoin pitkien esineiden kuljettamisen helpottamiseksi.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua siirtämään
eteenpäin ja/tai selkänojia säätämään ylös,
jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
76
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 77
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
•
•
Vasen selkänoja voidaan kääntää erikseen.
•
Oikea selkänoja voidaan kääntää yhdessä
keskimmäisen selkänojan kanssa.
•
Kaikki selkänojat voidaan kääntää
yhdessä.
Keskimmäinen selkänoja voidaan kääntää
erikseen.
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpakahva ylös
ja kääntäkää samalla selkänoja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, että selkänoja ei ole enää lukittu.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
03
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen osoitus ei saa enää näkyä. Jos se edelleenkin näkyy, selkänoja ei ole lukkiutunut.
VAROITUS
G031382
Tarkastakaa, että takaistuimen selkänojat ja
niskatuet ovat lukkiutuneet kunnolla ylös
kääntämisen jälkeen.
Jos keskiselkänoja pitää kääntää – vapauttakaa ja säätäkää keskiselkänojan niskatuki alas, katso sivu 76.
77
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 78
03 Kuljettajan ympäristö
Ohjauspyörä
Säätö
Äänitorvi
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ja kiinnittäkää se
ennen liikkeellelähtöä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjausvoiman tasoa säätää, katso sivu 153.
03
G031398
G021138
Painikesarjat*
Ohjauspyörän säätö.
Äänitorvi.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
78
G031397
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
Painikesarjat ohjauspyörässä.
Vakionopeussäädin, katso sivu 154
Mukautuva vakionopeussäädin, katso
sivu 155
Ääni- ja puhelinohjaus, katso sivu 135
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 79
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valokatkaisin
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Kauko-/lähivalot
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen säätöpyörä
Sumutakavalo
Sumuvalonheitin*
Valokatkaisin
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä 1
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen
avaimen asennosta, katso sivu 72.
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
1
03
G031405
G031407
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
1. Anna moottorin käydä tai pidä kaukoohjain asennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa on automaattinen valojen korkeussäätö eikä niitä sen vuoksi ole varustettu
säätöpyörällä.
Valokatkaisin ja ohjauspylvään vipu.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Tila
Sisältö
Automaattiset*/sammutetut
lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
Seisontavalo
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä tilassa.
Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 80
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
HUOM
Kaukovalot voidaan aktivoida vain tilassa
.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Toiminto voidaan sulkea/aktivoida painikkeella.
Valokuvion säätö, katso sivu 84.
Aktiiviset Xenon-valot*
Seisontavalo
Kaukovalovilkku
03
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Tilassa
aktivoidaan lähivalot aina automaattisesti, kun moottori on käynnissä tai
kauko-ohjain on asennossa II.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida vain, kun valo. Kaukovalojen
katkaisin on asennossa
aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä
ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se.
2
80
G031408
Kun moottori käynnistetään, lähivalot aktivoituvat automaattisesti*, jos valokatkaisin on
2. Tarvittaessa voidaan
asennossa
tämän asennon lähivaloautomatiikan aktivointi
poistaa valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
G021143
Lähivalo
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenon-valonheittimillä (ABL), valonheittimien valot seuraavat ohjauspyörän liikettä maksimaalisen valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä ja
siten turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Painike
keskikonsolissa
palaa, kun toiminto on aktivoitu, vian yhteydessä se vilkkuu. Toiminto on aktiivinen vain
hämärässä tai pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Tietyillä markkina-alueilla on lähivalot aktivoitu tässä asennossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
Kääntäkää valokatkaisin keskiasentoon
(numerokilven valaistus syttyy samalla).
Takaseisontavalot syttyvät takana olevien
varoittamiseksi myös, kun takaluukku avataan.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 81
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Jarruvalot
Sumuvalonheitin*
Sumutakavalo
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Hätäjarruvalo ja automaattiset
varoitusvilkut EBL
EBL (Emergency Brake Lights) (hätäjarruvalot)
aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa, jos
ABS-jarrut aktivoituvat. Toiminto tarkoittaa,
että jarruvalot vilkkuvat voimakkaasti takana
olevien huomion herättämiseksi välittömästi.
G031410
G031409
Järjestelmä aktivoidaan, jos ABS-järjestelmä
on saanut toimia kauemmin kuin 0,5 sekuntia
tai voimakkaassa jarrutuksessa, kuitenkin vain,
kun jarrutus tapahtuu nopeuksilta yli 50 km/h.
Kun auton nopeus on alle 30 km/h, jarruvalot
palavat jälleen normaalisti ja varoitusvilkut kytkeytyvät automaattisesti päälle. Varoitusvilkut
ovat päällä, kunnes jälleen kiihdytetään, mutta
aktivointi voidaan poistaa varoitusvilkkujen
painikkeella.
03
Sumuvalojen painike.
Sumutakavalon painike.
Sumuvalot voidaan sytyttää kauko-/lähivalojen
tai seisontavalojen kanssa.
Sumutakavalo muodostuu yhdestä polttimosta
takana, ja se voidaan sytyttää vain yhdessä
kauko-/lähivalojen tai sumuvalonheittimien
kanssa.
Painakaa painiketta valojen sytyttämiseksi/
sammuttamiseksi. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun sumuvalot palavat.
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat maittain.
Painakaa painiketta valojen sytyttämiseksi/
sammuttamiseksi. Mittaristossa oleva sumuvalon merkkivalo
palaa, kun sumuvalo
on kytketty päälle.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan.
HUOM
Takasumuvalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat maittain.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 82
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Varoitusvilkut
Suuntavalot/vilkut
Vilkkusymbolit
Vilkkusymbolit, katso sivu 69.
Valaistus matkustamossa
Varoitusvilkkujen painike.
Suuntavalot/vilkut.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Lyhyt vilkutusjakso
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa jarrutetaan niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot (EBL) aktivoituvat ja nopeus alittaa
30 km/h. Ne ovat toiminnassa, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle tai painetaan painiketta.
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Suuntavilkku, 3
kertaa. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 118.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
82
G021149
G031415
G031414
03
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja kauko-ohjain on
asennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 83
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valaistusautomatiikka
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
Taempi kattovalaistus
•
Pois – oikea puoli painettuna alas, valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
•
Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
on aktivoitu.
•
Päällä – vasen puoli painettuna alas, matkustamon valaistus palaa.
G021150
Kattovalaistus edessä
G031416
Taempi kattovalaistus autoissa, joissa ei ole panoraamakattoluukkua.
Taempi kattovalaistus panoraamakattoluukulla
varustetuissa autoissa.
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
Autoonnousuvalot
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Neutraalitila
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
•
auton lukitus avataan avaimella tai kaukoohjaimella, ks. sivut 45 tai 47
•
moottori sammutetaan ja kauko-ohjain on
asennossa 0.
Käsinekotelon valo
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
Käsinekotelon valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
•
•
Meikkipeili
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Meikkipeilin valaistus, katso sivu 194, syttyy ja
sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Kuormatilan valaistus
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
03
moottori käynnistyy
auto lukitaan.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
``
83
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 84
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Paluuvalaistuksen kesto
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
Aika, jonka lähestymisvalaistus palaa, voidaan
säätää kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Lähestymisvalaist. kesto.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se. Toiminto aktivoidaan samalla tavalla
kuin kaukovalovilkku, katso sivu 79.
Valokuvion sovitus
G021152
03
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven
valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
G021151
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan säätää kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Paluuvalaistuksen kesto.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Lähestymisvalaist. kesto*
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
katso sivu 45, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
84
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten. Oikea valokuvio valaisee tehokkaammin
myös pientareen.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Painakaa keskikonsolin painiketta
vähintään 5 sekuntia. Auton on oltava paikallaan, kun valokuviota muutetaan. Näytössä
näkyy ilmoitus AJOV. ASETETTU OIKEANP.
LIIK. tai AJOV. ASETETTU VASEMMANP.
LIIK..
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 85
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valonheittimien peittäminen
1. Kopioikaa mallit A ja B vasemmalta ohjattavalle autolle tai C ja D oikealta ohjattavalla autolle mittakaavassa 1:1, katso
sivu 88:
•
A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
•
B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
vasen lasi)
•
C = RHD oikea (oikealta ohjattava, oikea
lasi)
•
D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
03
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle
materiaalille ja leikkaa irti.
3. Asettakaa itsetarttuvat mallit oikealle etäisyydelle valonheittimien lasin reunasta
kuvan avulla, katso sivu 86, ja seuraavan
luettelon mittojen avulla:
•
Mallit A ja D: vaakasuora linja n. 104
mm, pystysuora linja n. 20 mm
•
Mallit B ja C: vaakasuora linja n. 167
mm, pystysuora linja n. 14 mm
``
85
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 86
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallien sijoitus
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattavan auton valonheittimien peittäminen, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattavan auton valonheittimien peittäminen, mallit C ja
86
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 87
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
D.
03
``
87
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallit halogeenivalonheittimiin
03
88
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 88
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 89
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tuulilasinpyyhkimet 1
Jatkuva pyyhintä
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
G031420
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun
jaksopyyhintä on valittuna.
1
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että lumi tai jää on kaavittu pois tuulilasilta (ja takalasilta).
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai kauko-ohjaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn
asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla painiketta
. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikkeen.
03
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Aktivoinnin poistaminen
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipu alaspäin toiselle pyyhintäohjelmalle.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia
virran katkaisun jälkeen.
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
esitetään mittariston oikeanpuoleisessa
näytössä.
Pyyhinsulkien vaihto ja huuhtelunesteen täyttö, katso sivu 244.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
89
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 90
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesun yhteydessä.
Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kauko-ohjaimen jännitetilassa I tai
II. Symboli mittaristossa ja valo painikkeessa sammuvat.
03
syjä. Valonheittimet huuhdellaan vuorotellen,
jotta vältetään valovoiman väheneminen.
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
HUOM
Yksi valonheitin kerrallaan huuhdellaan.
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
G031422
G031420
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
G031421
G031420
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäi-
2
90
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy jaksopyyhintätilassa 2. Toiminto
lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois
päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan kytkeä pois toiminnasta. Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 91
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
HUOM
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
takalasinpyyhin aktivoituu peruutettaessa,
jos tunnistin on aktivoituna ja sataa.
03
91
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 92
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Yleistä
Ikkunannostimet
VAROITUS
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista ikkunannostimien virta poistamalla
kauko-ohjain, jos kuljettaja poistuu autosta.
Laminoitu lasi
03
Tuulilasi ja panoraamakatto ovat
laminoitua lasia. Ne ovat vahvistettuja, mikä antaa paremman murtosuojan ja matkustamolle paremman
äänieristyksen. Muut lasipinnat*.
Käyttö
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoista. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä.
Jääkaavin voi naarmuttaa peililasia!
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen avaussalpa, katso sivu 57.
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Tarkistakaa, ettei kukaan matkustajista jää
puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos ikkunat suljetaan, myös kauko-ohjainta käytettäessä.
92
G031424
TÄRKEÄÄ
G031423
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella,
joka parantaa näkyvyyttä vaikeissa
sääolosuhteissa. Hoito, katso sivu 270.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Kuljettajan ovessa olevalla säädinpaneelilla
voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia. Muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää
vain niiden ikkunannostimia. Ikkunannostimia
voidaan ohjata vain yhdellä säädinpaneelilla
kerrallaan.
Jotta ikkunannostimet toimisivat, pitää kaukoohjaimen olla asennossa I tai II. Auton oltua
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 93
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
käynnissä voidaan ikkunannostimia käyttää
muutamia minuutteja vaikka kauko-ohjain on
poistettu lukosta, ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Kauko-ohjain ja keskuslukituspainikkeet
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. Puristumissuojan ohittaminen on mahdollista, kun sulkeminen on keskeytynyt, esim. jäänmuodostuksen yhteydessä, pitämällä painiketta
jatkuvasti painettuna, kunnes ikkuna on kiinni.
Puristumissuoja aktivoituu jälleen hetken kuluttua.
±
HUOM
Ulkotaustapeilit
Kaikki sivuikkunat voidaan automaattisesti
avata/sulkea kauko-ohjaimella tai keskuslukituspainikkeilla:
Pitäkää lukituspainiketta painettuna, kunnes ikkunat alkavat avautua/sulkeutua. Jos
avautuminen/sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
03
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
G031425
Asettaminen uudelleen
Säätimet, ulkotaustapeilit.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa
ja pitäkää painike tässä asennossa yksisekunti.
Säätö
Käyttö ilman automatiikkaa
2. Päästäkää painike hetkeksi.
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksisekunniksi.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
Eräs tapa vähentää sykkivää tuuliääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata myös
etuikkunoita hieman.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
VAROITUS
Uudelleenasetus pitää tehdä, jotta puristumissuoja toimii.
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
VAROITUS
Peilit ovat laajakulmatyyppisiä hyvän yleissilmäyksen antamiseksi. Esineet voivat
näyttää olevan kauempana kuin mitä ne
todellisuudessa ovat.
``
93
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 94
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä
03
2. Vapauttakaa ne noin yhden sekunnin
kuluttua. Peilit pysähtyvät automaattisesti
täysin sisäänkäännettyyn asentoon.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Auton asetukset Taita peili
lukittaessa. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 118.
Asennon tallentaminen*
Palautus normaaliasentoon
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Autoavainmuisti Istuimen &
peilin asennot. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 118.
Taustapeilin kääntäminen pysäköitäessä
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
±
94
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
Kääntäkää peilit takaisin ulos painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Taustapeilien asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella. Kun
auton lukitus avataan samalla kauko-ohjaimella, taustapeilit asettuvat tallennettuihin
asentoihin, kun kuljettajan ovi avataan.
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus tai saattovalot on valittu, katso sivu 84.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031426
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Lämmitystä käytetään jään ja huurun poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Painikkeen painallus käynnistää takalasin ja
ulkotaustapeilien lämmityksen samanaikaisesti. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että
toiminto on aktiivinen. Lämmitys katkaistaan
automaattisesti ja aikaa ohjaa ulkolämpötila.
Takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään ulkolämpötilan
ollessa alle +9 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita kohdassa Ilmastoinnin asetukset Autom.
sulatus takana. Valitkaa joko Päällä tai Pois.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 95
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Sisätaustapeili
Kompassi* voidaan valita vain automaattisella
himmennyksellä varustettuihin taustapeileihin,
katso sivu 151.
G031427
03
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Säädintä ei ole
automaattisesti himmenevissä peileissä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
95
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 96
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Yleistä
Panoraamakattoluukku on jaettu kahteen
osaan, joista vain etumainen voidaan avata –
vaakatasossa tai pystysuorassa takareunastaan (tuuletusasento).
03
Panoraamakattoluukkuun kuuluu aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa
vastaan.
Sulkeminen, manuaalinen
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakattoluukun liikkuvien
osien puristuksiin.
•
Käyttäkää panoraamakattoluukkua
aina tarkkailun alaisena.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
•
Ottakaa aina kauko-ohjainavain/
PCC*mukaan, ja estäkää siten panoraamakattoluukun käyttö, jos kuljettaja
poistuu autosta.
Sulkeminen, automaattinen
Panoraamakattoa ja verhoa voidaan käyttää
avaimen asennossa I tai II.
Automaattinen käyttö
Käyttö
1. Jos haluatte avata aurinkoverhon kokonaan, työntäkää säädin taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
2. Tämän jälkeen panoraamakattoluukku voidaan avata kokonaan työntämällä säädin
uudelleen taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttamalla se.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin tällöin eteenpäin
automaattisen sulkemisen asentoon.
Pika-avaaminen/-sulkeminen
Panoraamakattoluukku ja aurinkoverho voidaan avata/sulkea samanaikaisesti.
G031428
Panoraamakattoluukkua ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä. Säädin
aktivoituu virtalukon asennossa I tai II, katso
sivu 72.
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
96
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
•
Sulkeminen – työntäkää säädin kaksi kertaa eteenpäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 97
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen – työntäkää
säädin taaksepäin painekohtaan käsin
avaamista varten. Aurinkoverho jatkaa
avautumista niin kauan kuin painiketta painetaan.
Tuuletusasento
Sulkeminen kauko-ohjaimella tai
keskuslukituspainikkeella
1
2
03
3. Panoraamakattoluukun avaaminen – työntäkää säädin kolmannen kerran taaksepäin
painekohtaan käsin avaamista varten.
Panoraamakattoluukku jatkaa avautumista
niin kauan kuin painiketta painetaan.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt eteenpäin käsin
sulkemisen asentoon.
HUOM
Käsin avattaessa aurinkoverhon on oltava
täysin auki, ennen kuin panoraamakattoluukku voidaan avata. Päinvastaisessa
tilanteessa panoraamakattoluukun on
oltava täysin kiinni, ennen kuin aurinkoverho
voidaan sulkea.
G031429
2. Panoraamakattoluukun kääntäminen auki
– työntäkää säädin toisen kerran taaksepäin painekohtaan käsin avaamista varten.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, etuosa nousee
ylös takareunasta. Jos verho on täysin kiinni,
kun tuuletusasento valitaan – se avautuu automaattisesti n. 50 mm.
Pitkällä lukkonupin painalluksella, ks. sivut 45
(kauko-ohjain) ja 52(keskuslukitusnuppi), suljetaan panoraamakatto ja kaikki ikkunat. Ulkoiset taustapeilit taitetaan sisään*, ovet ja takaluukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää
keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
VAROITUS
Jos panoraamakattoluukku suljetaan
kauko-ohjaimella, tarkistakaa, että sen
väliin ei jää mitään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 98
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna1.
Automaattivaihteistolla varustetuissa
autoissa painakaa jarrupoljinta.
Bensiini- ja dieselmoottorit
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Käynnistysmoottori käy, kunnes moottori on
käynnistynyt, mutta ei pidempään kuin
10 sekuntia (dieselissä jopa 60 sekuntia).
G031372
03
Virtalukko ja kauko-ohjain, käynnistys- ja pysäytyspainike (lisätietoja katso sivu 72).
TÄRKEÄÄ
Älkää työntäkö kauko-ohjainta takaperin!
Jos moottori ei käynnisty 10 sekunnissa, yrittäkää uudelleen pitämällä START/STOP
ENGINE-painiketta painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
VAROITUS
Ottakaa aina kauko-ohjain pois virtalukosta, kun poistutte autosta, erityisesti jos
autossa on lapsia.
Pitäkää kiinni päästä, jossa on irrotettava
avainliuska, katso sivu 48.
1. Kauko-ohjaimella varustetut autot, asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon. Painakaa
kevyesti avainta, kunnes se vedetään
sisään.
1
98
Jos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako kauko-ohjainta
virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa. Ohjauslukko voi aktivoitua, mistä
aiheutuu, ettei autoa voi ohjata.
Älkää koskaan poistako avaimettomalla*
toiminnolla varustettua kauko-ohjainta
autosta ajon tai hinauksen aikana.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä tapahtuu, jotta pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä minimoi pakokaasupäästöt ja
säästää ympäristöä.
Avaimeton käyttö
Noudattakaa kohtia 2–3 bensiini- ja dieselmoottorien käynnistämisessä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 99
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
HUOM
Edellytys moottorin käynnistymiselle on se,
että matkustamossa tai kuormatilassa on
jokin auton kauko-ohjaimista, jossa on avaimeton käyttö* -toiminto.
03
Ohjauslukko
Ohjauslukon aktivointi poistuu, kun kaukoohjain painetaan virtalukkoon2 ja se aktivoituu,
kun kauko-ohjain poistetaan virtalukosta.
Aktivoikaa ohjauslukko poistuessanne
autosta, tällöin auton varastamisen vaara pienenee.
2
Avaimettomalla käytöllä* varustetuissa autoissa ohjauslukon aktivointi poistetaan, kun käynnistyspainiketta painetaan ensimmäisen kerran. Ohjauslukko aktivoidaan, kun moottori on sammutettu ja
kuljettajan ovi avataan.
99
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 100
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku
Apukäynnistyskaapelit
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, katso
sivu 247.
6. Kytkekää käynnistyskaapeli oman akun
, joka on käännettävän
plusnapaan
muovikannen alla.
03
G021347
7. Kytkekää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apuakun miinusnapaan
.
Jos akku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Käynnistysavun yhteydessä suositellaan seuraavaa räjähdysvaaran välttämiseksi:
1. Asettakaa kauko-ohjain asentoon 0, katso
sivu 72.
2. Varmistakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3. Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää auttavan auton moottori ja katsokaa,
etteivät autot kosketa toisiaan.
4. Kytkekää punainen käynnistyskaapeli apuakun plusnapaan
.
100
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti oikosulkujen välttämiseksi moottoritilan muiden
komponenttien kanssa.
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, (oikea moottorinkiinnike yläreunassa,
ulompi ruuvinkanta)
. Tarkastakaa, että
käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen
aikana synny kipinöitä.
9. Käynnistäkää "apuauton" moottori. Antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
1500 r/min.
10. Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut. Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
11. Irrottakaa käynnistyskaapelit, ensin musta
ja sitten punainen. Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin puristimeen.
VAROITUS
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin,
hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 101
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Käsivalintainen – kuusi vaihdetta
Peruutusvaihteen salpa – kuusi vaihdetta
Automaattivaihteisto Geartronic
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
•
Noudattakaa osoitettua vaihtamiskaaviota.
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
vaihteita mahdollisimman paljon.
G031963
G031962
G031961
03
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Infonäyttö näyttää vaihteenvalitsimen asennon
seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4,
5 tai 6, katso sivu 67.
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seisoessa
paikallaan.
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento (P)
Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai auto
seisoo pysäköitynä. Jarrupoljinta pitää painaa,
jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois asennosta P.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Aktivoikaa sähkökäyttöinen seisontajarru painamalla painiketta, katso sivu 109.
``
101
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 102
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
Peruutusasento (R)
03
Auton on oltava paikallaan, kun asento R valitaan.
Neutraalitila (N)
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Vetäkää seisontajarru päälle,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa asennossa N.
Ajoasento (D)
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.
Geartronic – manuaaliset
vaihdeasennot (M)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Manuaalinen vaihdeasento saadaan siirtämällä
vipu asennosta D ääriasentoon kohtaan M.
Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä D johonkin
1
102
Vain mallissa T6.
numeroista 1–6 riippuen kytkettynä olevasta
vaihteesta, katso sivu 67.
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan + (plus)
vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja vapauttakaa
vipu, joka palaa lepoasentoonsa M.
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan – (miinus)
vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja
vapauttakaa vipu.
Manuaalinen vaihdeasento M voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana.
Geartronic – Sport-asento (S) 1
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille korkeammat kierrosluvut. Samalla saadaan nopeampi vaste kaasua painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa
ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä
vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.
Sport-asento saadaan siirtämällä vipu asennosta D ääriasentoon kohtaan M. Infonäyttö
vaihtaa merkin D tilalle merkin S.
Nykäysten ja moottorin pysähtymisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Automaattiseen ajotilaan palaamiseksi siirtäkää vipu ääriasentoon D.
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun vipua
on siirretty eteen- tai taaksepäin M-asennostaan. Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä
S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta
1–6.
Geartronic - talviasento
1. Painakaa jarrupoljin pohjaan ja siirtäkää
vaihteenvalitsin asennosta D ääriasentoon
kohtaan M – mittariston näytössä merkki
D vaihtuu merkiksi 1.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti + -merkkiä (plus) 2 kertaa
– näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 103
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun
moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
kissa muissa asennoissa kauko-ohjain on salvattu.
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Pysäköintiasento (P)
Kickdown
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja kauko-ohjaimen
tilassa II, katso sivu 72.
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
G021351
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
03
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown -toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos
kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea,
ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy
kytkettynä.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa
Avainsalpa – Keylock
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja kauko-ohjaimen
tilassa II, katso sivu 72.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kai``
103
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 104
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poistaminen
G031390
03
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihdevipu pitää saada pois Pasennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa kumimatto pois lattialta keskikonsolin takaa ja avatkaa luukku.
Työntäkää avainliuska sisään pohjaan asti.
Painakaa avainliuskaa alaspäin ja pitäkää
sitä alhaalla. (Tietoa avainliuskasta, katso
sivu 48).
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta.
104
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 105
03 Kuljettajan ympäristö
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*
Neliveto on aina kytkettynä
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko.
tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi
osa voimasta etupyörille.
03
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 106
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
Yleistä
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos toinen jarrupiiri
vaurioituu, se tarkoittaa, että jarrut ottavat
syvemmällä ja että tarvitaan suurempi poljinvoima normaalin jarrutusvaikutuksen saamiseksi.
03
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
Jos jarrua käytetään moottorin ollessa sammutettuna, poljin tuntuu jäykältä ja auton jarruttamiseen pitää käyttää enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa
mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta,
katso sivu 280.
Lukkiutumattomat jarrut
Auto on varustettu ABS-järjestelmällä (Antilock Braking System), joka estää pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa. Siten säilytetään
106
ohjauskyky ja esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 40 km/h. Testi voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Jarrulevyjen puhdistus
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
Jarrujen kitkapintojen puhdistus minimoi
tämän viiveen.
Märällä tiellä, ennen pitkäaikaista pysäköintiä
ja auton pesun jälkeen on hyvä tehdä puhdistus manuaalisesti. Tämä tehdään jarruttamalla
ajon aikana heikosti lyhyen hetken ajan.
Hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assistance) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA-järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää jarrutusvoimaa, kun sitä tarvitaan. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABSjärjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.
Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus
päättyy.
Symbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä sekä
tarkastakaa jarrunestehävikin
syy.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä –
jarrujärjestelmän ABS-toiminnossa syntyi vika, kun moottori
viimeksi oli käynnissä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 107
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, on jarrujärjestelmään voinut syntyä
vika.
Jos pintataso jarrunestesäiliössä on tässä
tilanteessa normaali, ajakaa varovasti
lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun jarrujärjestelmän tarkastuttamiseksi.
03
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehävikin syy pitää selvittää.
107
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 108
03 Kuljettajan ympäristö
Alamäkihidastin – HDC*
Yleistä
HDC-toiminto mahdollistaa nopeuden lisäämisen/vähentämisen jyrkissä alamäissä jalka pelkästään kaasupolkimella, jalkajarrua käyttämättä. Kaasupolkimen vaikutusta sovitetaan.
Jarrujärjestelmä jarruttaa itse ja antaa automaattisesti matalan ja tasaisen nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla
olevasta perävaunusta.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, se on tarkoitettu vain täydentäväksi apuvälineeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
108
Käsittely
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella
10 km/h eteenpäin moottorijarrutuksella ja
7 km/h taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan
kuitenkin vapaasti valita nopeus vaihteen
nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan,
jarrutetaan auto nopeasti nopeuteen 10 tai
7 km/h, riippumatta mäen jyrkkyydestä ja tarvitsematta käyttää jarruja.
G031964
03
Toiminto
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
mäki ja mitä enemmän kuormaa autossa on,
sitä nopeammin auto kulkee moottorijarrutuksesta huolimatta. Nopeuden alentamiseksi tällöin pitää kuljettajan auttaa jarruttamalla.
HDC kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle. Kun
HDC on toiminnassa, palaa symboli
ja
näyttö esittää Alamäkijärjest. ohjaus
PÄÄLLÄ.
Toiminto toimii vain ykkösvaihteella ja peruutusvaihteella. Automaattivaihteistoa koskee,
että vaihdeasento 1 on valittuna, mikä osoitetaan numerolla 1 ajotietokoneen näytössä,
katso sivu 101.
HUOM
HDC ei voi aktivoitua automaattivaihteistossa vaihteenvalitsimen ollessa asennossa
D.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarruja.
HDC aktivoidaan:
•
keskikonsolissa olevalla päälle-/pois -painikkeella
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 automaattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
Kun HDC on aktivoituna, tuntuu moottorin
vaste kaasua painettaessa tavallista jäykemmältä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 109
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Seisontajarru, sähköinen
Seisontajarrun käyttö
HUOM
Sähköisen seisontajarrun käyttöalueet ovat
samat kuin manuaalisen seisontajarrun, esim.
lähdettäessä liikkeelle mäessä.
Hätäjarrutuksessa nopeuksissa yli 10 km/h
kuuluu signaali jarrutuksen aikana.
Pysäköinti mäkeen
Kun seisontajarru on toiminnassa, kuuluu
heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös
seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen
suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, katso sivu 100.
Pysäköintijarrusäädin
03
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen
suuntaan, kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Seisontajarrun vapauttaminen
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädintä.
3. Vapauttakaa jarrupoljin ja varmistakaa,
että auto on paikallaan.
•
Autoa pysäköitäessä asettakaa vaihdevipu
asentoon 1 (käsivaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P (automaattivaihteisto).
Symboli
mittaristossa vilkkuu, kunnes
seisontajarru on täysin kytkeytynyt. Kun symboli palaa, seisontajarru on päällä.
Hätätapauksissa voidaan seisontajarru kytkeä
auton liikkuessa painamalla säädintä sisään.
Kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan, jarrutustapahtuma keskeytetään.
G021359
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
G021354
Toiminto
Pysäköintijarrusäädin
``
109
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 110
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
03
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
4. Vetäkää säätimestä.
Irrottaminen manuaalisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
1. Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon.
2. Käynnistäkää moottori.
2. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
3. Vetäkää säätimestä.
HUOM
Seisontajarru voidaan vapauttaa myös
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee
käytettäväksi jarrupoljinta.
Irrottaminen automaattisesti
Irrottaminen automaattisesti
Symbolit
Symboli
Lukekaa infonäytössä oleva
ilmoitus
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että
seisontajarrua kytketään. Jos
symboli vilkkuu jossain muussa
tilanteessa, se tarkoittaa, että
on syntynyt vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan vain automaattisesti, jos moottori on
käynnissä ja kuljettajan turvavyö on käytössä. Seisontajarru vapautuu välittömästi
automaattivaihteistoisissa autoissa, kun
kaasupoljinta painetaan ja vaihteenvalitsin
on asennossa D tai R.
Sisältö
Viestit
1. Käynnistäkää moottori.
TÄRKEÄÄ
Seisontajarru voidaan vapauttaa automaattisesti, myös vaihdevivun ollessa vapaaasennossa, jos moottori on käynnissä.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Irrottaminen manuaalisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
2. Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon.
3. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
110
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä
sisään samanaikaisesti, kun lähdette liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
Avaimeton käyttö -toiminnolla varustettu
auto
Irrottakaa manuaalisesti painamalla START/
STOP ENGINE -painiketta, painakaa jarru- tai
kytkinpoljinta sekä vetäkää kahvasta.
G016166
2. Nostakaa kytkin ja painakaa kaasua.
Seisontajarru ei täysin vapaut. – Vika, jonka
vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa. Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Jos lähdette liikkeelle tämän
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 111
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
vikailmoituksen aikana, kuuluu varoitussignaali.
Seisontajarru ei käytössä – Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä. Yrittäkää kytkeä ja irrottaa. Hakeutukaa Volvon
tekniseen palveluun, jos ilmoitus ei häviä.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan
pienellä nopeudella oven ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru
on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
03
Seisontajarru Vaatii huollon – On muodostunut vika. Hakeutukaa Volvon tekniseen palveluun, jos vika ei häviä.
Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin vika on
korjattu, pyörät pitää kääntää kuten pysäköitäessä mäkeen ja vaihdevivun pitää olla 1. vaihteella (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P (automaattivaihteisto).
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Jarrujen kitkapinnat takana pitää vaihdattaa
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa
johtuen seisontajarrun sähköisestä konstruktiosta.
111
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 112
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ EU*
Yleistä
HUOM
HomeLink on suunniteltu siten, ettei se toimi
auton ollessa lukittuna ulkopuolelta.
Säilyttäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet
tulevaa ohjelmointia varten (esim. vaihdettaessa auto toiseen).
03
G029471
Poistakaa painikkeiden ohjelmointi, kun
auto myydään.
HomeLink on ohjelmoitava kauko-ohjain, jolla
voidaan ohjata jopa kolmea eri laitetta (esim.
autotallin ovea, hälytysjärjestelmää, ulko- ja
sisävalaistusta tms.) ja siten korvata näiden
kauko-ohjaimet. HomeLink toimitetaan asennettuna vasempaan häikäisysuojaan.
HomeLink-ohjaimen paneeli muodostuu kolmesta ohjelmoitavasta painikkeesta ja yhdestä
merkkivalosta.
Metallisia häikäisysuojia ei tule käyttää
autoissa, jotka on varustettu HomeLink-järjestelmällä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti HomeLink-järjestelmän toimintaan.
Käsittely
Kun HomeLink on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää erillisten alkuperäiskauko-ohjaimien
asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta autotallin
oven, hälytysjärjestelmän tms. aktivoimiseksi.
Merkkivalo palaa painikkeen ollessa painettuna.
HUOM
Jos sytytysvirtaa ei kytketä, HomeLink toimii 30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen
jälkeen.
Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan tietenkin
käyttää HomeLink-järjestelmän rinnalla.
112
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Jos HomeLink-järjestelmää käytetään autotallin oven tai veräjän ohjaamiseen, varmistakaa, ettei oven tai veräjän lähellä ole
ketään tämän liikkuessa.
Älkää käyttäkö HomeLink-kauko-ohjainta
autotallin oveen, jossa ei ole varmuuspysäytystä ja -peruutusta. Autotallin oven
pitää reagoida välittömästi, kun se havaitsee jonkin estävän liikkumista, pysähtyä heti
ja liikkua vastakkaiseen suuntaan. Autotallin
ovi, jossa ei ole näitä ominaisuuksia, voi
aiheuttaa henkilövahinkoja. Lisätietoja
saatte kääntymällä tuotteen toimittajan
puoleen internetin kautta:
www.homelink.com.
Ohjelmoiminen ensimmäisen kerran
Ensimmäinen kohta tyhjentää HomeLink-järjestelmän muistin eikä sitä tule tehdä, kun vain
yksittäinen painike ohjelmoidaan uudelleen.
1. Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua. Vilkkuminen tarkoittaa, että HomeLink
on asetettu "oppimistilaan" ja se on valmis
ohjelmoitavaksi.
2. Asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLink-kaukoohjaimesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 113
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ EU*
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja HomeLink-ohjaimen välille tarvittava etäisyys
riippuu laitteen ohjelmoinnista. Tarvitaan
ehkä useita yrityksiä eri etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento n. 15 sekuntia,
ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa samanaikaisesti alkuperäisen
kauko-ohjaimen painiketta ja HomeLinkkauko-ohjaimen ohjelmoitavaa painiketta.
Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta
nopeasti vilkkuvaksi. Nopea vilkkuminen
tarkoittaa onnistunutta ohjelmointia.
4. Tarkastakaa ohjelmointi painamalla HomeLink-ohjaimen ohjelmoitua painiketta ja
katsokaa merkkivaloa:
•
•
1
Palaa jatkuvasti: Merkkivalo palaa jatkuvasti, kun painiketta pidetään painettuna, tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLink-painiketta painetaan.
Ei jatkuva valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten jatkuvasti n. 3 sekuntia. Tätä toistetaan n.
20 sekuntia ja se osoittaa, että laitteella
on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä
tai vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua HomeLink-painiketta painetaan.
Jatkakaa ohjelmointia alla olevien ohjeiden mukaisesti.
5. Etsikää "oppimispainike1" esim. autotallin
oven vastaanottimessa, se on tavallisesti
sijoitettu vastaanottimen antennin kiinnikkeen lähelle. Jos painiketta on vaikea löytää, katsokaa tuotteen toimittajan käyttöopasta tai ottakaa yhteys toimittajaan
internetin kautta: www.homelink.com.
6. Painakaa "oppimispainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia ja
tänä aikana pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa ohjelmoitavaa painiketta HomeLink-kauko-ohjaimessa "opetusvalon"
edelleen vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3 sekuntia ja vapauttakaa sitten.
Toistakaa painaminen/pito/vapautus jakso jopa 3 kertaa ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Yksittäisen painikkeen ohjelmoiminen
Yksittäisen painikkeen ohjelmoimiseksi menetelkää seuraavasti:
2. Kun merkkivalo HomeLink-ohjaimessa
alkaa vilkkua, n. 20 sekunnin kuluttua,
asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain 5–30
cm:n etäisyydelle HomeLink-ohjaimesta.
Pitäkää merkkivaloa silmällä.
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja HomeLink-ohjaimen välille tarvittava etäisyys
riippuu laitteen ohjelmoinnista. Tarvitaan
ehkä useita yrityksiä eri etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento n. 15 sekuntia,
ennen kuin kokeilette uutta.
03
3. Painakaa painiketta alkuperäisessä kaukoohjaimessa. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kun
vilkkuminen on vaihtunut rauhallisesta
nopeaan vilkkumiseen - vapauttakaa
molemmat painikkeet. Nopea vilkkuminen
tarkoittaa onnistunutta ohjelmointia.
4. Tarkastakaa ohjelmointi painamalla HomeLink-ohjaimen ohjelmoitua painiketta ja
katsokaa merkkivaloa:
•
Palaa jatkuvasti: Merkkivalo palaa jatkuvasti, kun painiketta pidetään painettuna, tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLink-painiketta painetaan.
•
Ei jatkuva valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten jat-
1. Painakaa haluamaanne painiketta HomeLink-kauko-ohjaimessa älkääkä vapauttako sitä, ennen kuin kohta 3 on tehty.
Painikkeen nimitys ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
113
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 114
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ EU*
kuvasti n. 3 sekuntia. Tätä toistetaan n.
20 sekuntia ja se osoittaa, että laitteella
on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä
tai vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua HomeLink-painiketta painetaan.
Jatkakaa ohjelmointia alla olevien ohjeiden mukaisesti.
03
5. Etsikää "oppimispainike 2" esim. autotallin
oven vastaanottimessa, se on tavallisesti
sijoitettu vastaanottimen antennin kiinnikkeen lähelle. Jos painiketta on vaikea löytää, katsokaa tuotteen toimittajan käyttöopasta tai ottakaa yhteys toimittajaan
internetin kautta: www.homelink.com.
Ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa vain HomeLinkkauko-ohjaimen kaikilta painikkeilta, ei yksittäiseltä painikkeelta.
±
Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua.
> HomeLink on nyt asetettu ns. "oppimistilaan" ja se on valmis ohjelmoitavaksi
uudelleen, katso sivu 112.
6. Painakaa "oppimispainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia ja
tänä aikana pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa ohjelmoitavaa painiketta HomeLink-kauko-ohjaimessa "opetusvalon"
edelleen vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3 sekuntia ja vapauttakaa sitten.
Toistakaa painaminen/pito/vapautus jakso jopa 3 kertaa ohjelmoinnin lopettamiseksi.
2
114
Painikkeen nimitys ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 115
03 Kuljettajan ympäristö
03
115
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................................................................
Lämmitys ja ilmanvaihto........................................................................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*..................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*........................................................
Äänentoistolaitteisto..............................................................................
Ajotietokone..........................................................................................
Kompassi*.............................................................................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..........................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................................................................
Vakionop.säädin*..................................................................................
Mukautuva vakionopeussäädin*...........................................................
Etäisyyshälytys......................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*..............................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Pys.tutkajärj.*........................................................................................
Pysäköintikamera*.................................................................................
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä...............................................
Mukavuus matkustamossa...................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Integroitu puhelin*.................................................................................
116
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 116
118
123
131
134
135
149
151
152
153
154
155
162
165
170
176
179
182
185
188
192
195
200
G020908
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
MUKAVUUS JA AJAMISEN ILO
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 117
04
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 118
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Keskikonsoli
ENTER – valitsee valikkovaihtoehdon
Osaa toiminnoista ohjataan keskikonsolista
valikkojärjestelmän kautta tai ohjauspyörän
painikesarjan kautta. Toiminnot selostetaan
ko. osassa.
Numeerinen painikesarja 1–9
Ohjauspyörän painikesarja*
Hakupolut valikkojärjestelmän toimintoihin
ilmoitetaan muodossa: Auton asetukset
Lukitusasetukset, mikä edellyttää seuraavia
ennakkotoimenpiteitä:
1. Painakaa MENU.
Ko. valikkotaso esitetään keskikonsolin näytössä ylinnä oikealla.
2. Askeltakaa haluttuun valikkoon, esim.
Auton asetukset, navigointipainikkeiden
avulla ja painakaa ENTER.
Säädin keskikonsolissa
3. Askeltakaa haluttuun alivalikkoon, esim.
Lukitusasetukset, ja painakaa ENTER.
04
Navigointipainikkeita voidaan käyttää painikkeiden ENTER ja EXIT asemesta navigoitaessa valikkohierarkiassa. Nuoli oikealle on
tällöin sama kuin ENTER ja nuoli vasemmalle
EXIT.
ENTER
EXIT
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan
valita suoraan numeropainikesarjalla (vain
1–9).
Navigointipainikkeet – ylös/alas.
Keskikonsoli valikkokäsittelyn säätimillä.
Navigointipainike – askeltaa ja valitsee
valikkovaihtoehdoista
MENU – johtaa valikkojärjestelmään
EXIT – johtaa askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Pitkä painallus vie pois
valikkojärjestelmästä.
118
Jos ohjauspyörän painikesarjassa on ENTER
ja EXIT, näillä painikkeilla sekä navigointipainikkeilla on sama toiminta kuin keskikonsolissa
olevilla säätimillä.
Hakupolut
Pääsy tiettyihin toimintoihin annetaan suoraan
toimintopainikkeiden kautta ja tietyt saavutetaan valikkojärjestelmän kautta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valikkokatsaus
Puhelimella ja äänilähteillä on jokaisella erilliset
päävalikot. Äänilähteen päävalikko (esim. CD)
voidaan saavuttaa vain, kun juuri se äänilähde
on aktiivinen, katso sivu 137.
Päävalikko sisältää seuraavat valikkovalinnat:
Autoavainmuisti
Istuimen & peilin asennot*
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 119
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Taita peili lukittaessa*
Tasain takana
Törmäysvaroitusasetuks.*
Autom. äänenvoim. säätö
Levyteksti*
Palauta kaikki ääniasetukset
Uutiset
Tiedotuksia
Valoasetukset
Lukitusasetukset
Rajoitettu
Päävalikko FM
CD-asetukset
TP (Liikennetiedotus)
FM-asetukset
suoja1
Uutiset
Audioasetukset2
Päävalikko AUX
Pysäk.kamera-asetukset*
TP (Liikennetiedotus)
AUX-tulovoimakkuus
Ohjausvoiman taso*
Radioteksti
Audioasetukset2
Rengaspaineet
PTY (ohjelmatyyppi)
Yksikköasetukset
Radion lisäasetukset
Ilmastoinnin asetukset
Audioasetukset2
Autom. tuuletinsäätö
DAB-päävalikko*3
Autom. sulatus takana
Päävalikko CD
Ilmankiertoajastin
Päävalikko AM
Pois
Kansio4
Audioasetukset
Kuuntelukohta
04
Päävalikko USB
USB-asetukset
Uutiset
TP (Liikennetiedotus)
Audioasetukset2
Satunnainen
Palauta ilma-asetukset
1
2
3
4
5
Kaikki levyt5
Tasain edessä
Auton asetukset
Levy4
Yksittäinen levy5
iPod päävalikko
iPod-asetukset
Uutiset
TP (Liikennetiedotus)
Audioasetukset2
On tietyissä malleissa.
Alivalikot, ks. "Päävalikko AM/Audioasetukset".
Ks. sivu 146.
Vain järjestelmässä, jolla voidaan toistaa MP3- ja WMA-muotoisia äänitiedostoja.
Vain järjestelmässä, jossa on CD-vaihtaja.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
119
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 120
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Puhelinluettelo
10 viim. vastaamat. puh.
Uusi kontakti
10 viim. vastattua puh.
Haku
Viimeiset 10 valittua puhelua
Kopioi kaikki
Puhelinluettelo
Poista SIM
Haku
04
Lue
Kirjoita uusi
Viestiasetukset
Puheluvalinnat
Puheluvalinnat
Lähetä numeroni
Äänet ja volyymi
Odottava puhelu
Synkronoi puh.luettelo
Automaattivastaus
Integroidun puhelimen päävalikko
Puhelurekisteri
10 viim. vastaamat. puh.
120
Muistin tila
Vaihda puhelin
Poista puhelin
Puhepostinumero
Suunnanvaihdot
Puhelinasetukset
10 viim. vastattua puh.
Verkon valinta
Viimeiset 10 valittua puhelua
SIM-turvallisuus
Poista lista
Muokkaa PIN-koodia
Puhelun kesto
Äänet ja volyymi
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mittaristo
Viestit
Yhdistä puhelin
Puhelinasetukset
Palauta puh-asetukset
Poista puhelin
Kopioi matkapuhelimest
Bluetooth*
IDIS
G021364
Bluetooth-päävalikko
Infonäyttö ja valikkokäsittelyn säätimet.
READ – pääsy ilmoitusluetteloon sekä
vahvistaa ilmoitukset.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita, jotka esitetään mittariston
infonäytöissä. Esitettävät valikot riippuvat avaimen asennosta, katso sivu 72. Jos ilmoituksia
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 121
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
on, ne pitää vahvistaa READ-painikkeella, jotta
valikot näytetään.
Ilmoitus
Valikkokatsaus6
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy varoen
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava
vauriovaara. Ottakaa
yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Sammuta
moottori
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava
vauriovaara. Ottakaa
yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Tyhjään säiliöön
Keskikulutus
Nykyinen kulutus
Keskinopeus
G021365
Kaistavaroitin (Lane departure warning)
Rengaspaineet Kalibrointi
City Safety
Nykyinen nopeus
Pys.lämm. ajast 1/2
Pys.tuul. ajast 1/2
Pys.ajastintila
Suorakäynnistys Pys.lämm.
Teksti-ilmoitukset infonäytössä.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä. Vikailmoitukset säilyvät muistin
luettelossa, kunnes vika on korjattu.
Painakaa READ-painiketta vahvistamiseksi ja
ilmoitusten selaamiseksi.
Huolla heti
Antakaa valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auto välittömästi.
Vaatii huollon
Antakaa valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auto mahdollisimman pian.
Ks. käsikirjaa
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Suorakäynnistys P.sähköl.
Suorakäynnistys Pys.tuul.
Lisälämmitin auto
Taukolämm. käyn.
DSTC
6
HUOM
Jos näyttöön tulee varoitusilmoitus käyttäessänne ajotietokonetta, ilmoitus pitää
lukea (painamalla READ-painiketta), ennen
kuin aikaisemman toiminnon voi aloittaa
uudelleen.
04
Tietyt valikkovaihtoehdot*.
``
121
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 122
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Määräaik.
huolto 30
päivän sis.
Aika varata huolto valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Tilap. POIS
Määräaik.huollon aika
Huollon aika valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan
automaattisesti uudelleen ajon aikana tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa
akku.
04
Määräaik.huollon aika ohitettu
122
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata
mahdollisesti vaurioituneita osia. Ottakaa
huoltoa varten yhteys
valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 123
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä
Ilmastointi
Auto on varustettu elektronisella lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteistolla* (ECC) tai elektronisella
lämpötilan valvonnalla (ETC). Lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto viilentää tai lämmittää
sekä poistaa kosteutta matkustamon ilmasta.
HUOM
Ilmastointi voidaan sulkea, mutta mahdollisimman hyvän lämmitys- ja ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily* yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin*, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen
välillä, vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Anturien sijainti
•
Aurinkoisuustunnistin* on kojelaudan
päällä.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
Kosteustunnistin* on sisätaustapeilissä.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai muilla esineillä.
mossa voi tapahtua tilapäinen lämpötilan
nousu.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
04
Vianetsintä ja korjaus
Sivuikkunat ja kattoluukku
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun olla
kiinni.
Teetä lämmityksen ja ilmastoinnin vianetsintä
ja korjaus aina valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa.
Kylmäaine
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta
pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa.
Ilmastointilaitteessa on kylmäainetta R134a,
ks. myös sivua 281. Se ei sisällä klooria, mikä
tarkoittaa, että se on vaaratonta otsonikerrokselle. Antakaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun tehdä kylmäaineen lisäys/vaihto.
Huurtumisriskin pienentämiseksi ikkunat on
pidettävä puhtaina ja puhdistettava tavallisella
ikkunanpesuaineella.
Läpituuletustoiminto
Huurua ikkunoiden sisäpinnalla
Ilmastoinnin tilapäinen sulkeminen
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman paljon
voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajettaessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkusta-
Toiminto avaa/sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti ja sitä voidaan käyttää esim.
auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä
säällä, katso sivu 46.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 124
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
matkustamon ilman epäpuhtauksista,
kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja
maanpinnan otsoni.
Matkustamon suodatin
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella. Se pitää vaihtaa säännöllisin
välein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman
suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin
epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
HUOM
Matkustamon ilmansuodattimia on eri tyyppisiä. Varmistakaa, että asennetaan oikea
suodatin.
04
Kokeiltujen materiaalien käyttö
sisustuksessa.
Materiaali on kehitetty minimoimaan pölyn
määrä matkustamossa ja se auttaa pitämään
matkustamon helpommin puhtaana. Matot
sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat
irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa. Käyttäkää puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee, katso
sivu 271.
•
Takalasin automaattinen lämmitys, katso
sivu 94.
Tehtäessä RESET näytön kautta asetetaan
kaikki lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston toiminnot alkutilaan.
Ilmanjako
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
•
•
124
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin
matkustamon ovista avataan. Puhaltimen
toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto on
4 vuotta vanha.
Interior Air Quality System (IAQS). Täysin
automaattinen järjestelmä, joka puhdistaa
Jos autossa on CZIP, IAQS-ilmansuodatin
vaihdetaan 15 000 km:n välein tai kerran
vuodessa. Jos autossa ei ole CZIP:tä, IAQSilmansuodatin vaihdetaan määräaikaishuollon yhteydessä.
Valikkoasetukset
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston kolmen toiminnon perusasetusta on mahdollista muuttaa
keskikonsolin kautta, katso sivu 118:
•
Puhaltimen nopeus automaattitilassa, *,
katso sivu 127.
•
Ajastinohjattu matkustamoilman uudelleenkierrätys, katso sivu 128.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G032070
HUOM
Tämä lisävaruste pitää matkustamon vielä
puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista
substansseista. Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee ostetun auton mukana. Se
sisältää seuraavaa:
Sisään tuleva ilma jaetaan 20 eri suuttimen
kautta matkustamoon.
AUTO-tilassa* ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Tarvittaessa sitä voi ohjata manuaalisesti,
katso sivu 129.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 125
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Lämmitys ja ilmastointi
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
04
G033202
G031437
Elektroninen lämpötilan valvonta, ETC
Auki
Kiinni
Kiinni
Auki
Puhallin
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmanjako
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Sähkölämmitteiset etuistuimet, vasen
puoli
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
Jos suuttimet suunnataan ikkunoihin, voidaan
huuru eliminoida.
Hyvän ilmanalan säilyttämiseksi matkustamossa tulee suuttimista aina tietty ilmavirta.
Jos suuttimet suunnataan matkustamon
sisään, saadaan miellyttävä lämmitys ja ilmanvaihto takaistuimelle.
HUOM
Huomatkaa, että pikkulapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
Sähkölämmitteiset etuistuimet, oikea puoli
Lämpötilan säätö
AC ON/OFF – Ilmastointilaite päällä/pois
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 94
Maksimi huurteenpoisto
Sisäilman kierrätys
``
125
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 126
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Elektroninen lämmitys- ja
ilmastointilaite, ECC
Maksimi huurteenpoisto
Sähkölämmitteiset istuimet*
Uudelleenkierrätys/ilmanlaatujärjestelmä
Etuistuimet
Painikkeen painallus antaa
suurimman lämmitystason –
kolme valoa palaa.
Lämpötilan säätö, vasen puoli
Käsittely
Painikkeen kaksi painallusta
antaa matalamman lämpötason – kaksi valoa palaa.
Puhallin 1
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos valitaan AUTO, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen nopeus kyt-
G033203
04
Puhallin
Ilmanjako
Sähkölämmitteiset etuistuimet, vasen
puoli
AUTO
Sähkölämmitteiset etuistuimet, oikea puoli
Painikkeen kolme painallusta antavat matalimman lämpötason – yksi valo palaa.
Painikkeen neljä painallusta sulkee lämmityksen – mikään valo ei pala.
Takaistuimet
ketään pois.
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettu, ilmastointi ei
kytkeydy päälle, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
AC ON/OFF – Ilmastointilaite päällä/pois
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 94
1
2
126
Koskee vain ECC:tä.
Jää pois valittaessa 2-vaiheinen lastentyyny.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G021376
Lämpötilan säätö, oikea puoli
Lämmönsäätö tapahtuu samalla tavalla kuin
etuistuimelle 2.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 127
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
• Matala – Puhaltimen automaattinen säätö.
Ilmanjako
Kuva muodostuu kolmesta
painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy valo vastaavan kuvion osan edessä, mikä
osoittaa valitun ilmanjaon,
katso sivu 129.
Ilmavirta pidetään alhaisena.
• Normaali – Puhaltimen automaattinen
säätö.
• Korkea – Puhaltimen automaattinen
Huurteenpoisto
Käytetään huurun ja jään
poistamiseen nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa
virtaa ikkunoille. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä.
säätö. Ilmavirta on voimakkaampi.
Lämpötilan säätö
Automa.1
ECC: Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötila voidaan
säätää erikseen.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa painiketta AUTO
kytkeytyy ilmanlaatutunnistin päälle ja kaikki
manuaaliset asetukset kytkeytyvät pois.
Näyttö esittää AUTOM. ILMA..
Automaattisessa tilassa voidaan puhaltimen
nopeutta säätää kohdassa Ilmastoinnin
asetukset Autom. tuuletinsäätö. Valitkaa
joko Matala, Normaali tai Korkea.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
1
OFF: Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan,
kytkeytyy ilmastointi automaattisesti päälle
(voidaan sulkea AC-painikkeella).
ETC: Koko matkustamoa
säädetään säätimellä.
Kun auto käynnistetään, on
viimeksi tehty asetus käytössä.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin varsinaisesti halutaan.
AC – Ilmastointi päällä/pois
ON: Järjestelmän automatiikka ohjaa lämmitystä ja
ilmanvaihtoa. Näin sisään
tulevaa ilmaa viilennetään ja
siitä poistetaan kosteutta.
04
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä
poistetaan automaattisesti toiminnasta.
Ilmastointi voidaan kytkeä pois manuaalisesti
AC-painikkeella. Kun huurteenpoistotoiminto
suljetaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
Koskee vain ECC:tä.
``
127
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 128
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Uudelleenkierrätys/
ilmanlaatujärjestelmä
Sisäilman kierrätys
04
ECC – Kun uudelleenkierrätys
on kytkettynä, palaa oikeanpuoleinen oranssinvärinen
valo painikkeessa. Toiminto
valitaan huonon ilman, pakokaasujen tms. sulkemiseksi
pois matkustamosta. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta
ei oteta autoon ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
ETC – Kun uudelleenkierrätys
on kytkettynä, palaa oikeanpuoleinen oranssinvärinen
valo painikkeessa. Toiminto
valitaan huonon ilman, pakokaasujen tms. sulkemiseksi
pois matkustamosta. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta
ei oteta autoon ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite antaa
manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan kuluttua.
Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman
vaaraa. Aktivoikaa toiminto/poistakaa se toiminnasta kohdassa Ilmastoinnin asetukset
Ilmankiertoajastin. Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 118.
128
Vaihtakaa kolmen toiminnon
välillä painamalla painiketta
toistuvasti.
•
Vasen oranssinvärinen valo palaa – ilmanlaatutunnistin on kytkettynä pois. Uudelleenkierrätystä ei tapahdu, vaan järjestelmä käyttää vain raitista ilmaa.
•
Vihreä valo keskellä palaa – uudelleenkierrätys ei ole kytkettynä, jos ei sitä tarvita
viilentämiseen lämpimällä säällä.
•
Oikeanpuoleinen oranssinvärinen valo
palaa – uudelleenkierrätys on kytkettynä.
HUOM
Huurteenpoiston valinta kytkee aina uudelleenkierrätyksen pois.
Sisäilman laatujärjestelmä*
Sisäilman laatujärjestelmä
erottaa kaasut ja hiukkaset
siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan. Jos
ulkoilma on saastunutta,
ilmanotto suljetaan ja ilmaa
kierrätetään uudelleen. Kun painike AUTO on
painettuna, ilmanlaatutunnistin on aina kytkettynä päälle.
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
3
Uudelleenkierrätyksen/
ilmanlaatutunnistimen aktivointi 3
Koskee vain ECC:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 129
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Uudelleenkierrätyksen aktivointi
HUOM
Vaihtakaa uudelleenkierrätys3 päälle/pois painamalla
painiketta toistuvasti. Valo
palaa, kun uudelleenkierrätys
on kytkettynä.
Matkustamon mahdollisimman hyvän
ilmanlaadun vuoksi tulee ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Kylmällä säällä on uudelleenkierrätystä
rajoitettu huurun muodostumisen välttämiseksi.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois toiminnasta ja käyttää
tuulilasin sekä sivuikkunoiden ja takalasin
huurteenpoistotoimintoja.
04
Ilmanjakotaulukko
3
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty
ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina
kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään
ja huurun nopeasti.
Ilmaa lattialle ja ikkunoille.
Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän
ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Ilmaa tuulilasille ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus
tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei
liian pientä puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun
ulkona on viileää.
Koskee vain ECC:tä.
``
129
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 130
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
04
130
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmanjako
Tarkoitus
Puhallus ikkunoille ja
kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan
Puhallus pään ja rinnan
korkeudelle kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä
säällä.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
kun haluatte viileämpää
lattian suuntaan tai lämpimämpää yläosaan kylmällä säällä tai lämpimällä, kuivalla säällä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 131
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Polttoainekäyttöinen lämmitin
Yleistä pysäköintilämmittimestä
Pysäköintilämmitin lämmittää moottorin sekä
matkustamotilan ja se voidaan käynnistää suoraan tai ajastimella.
Tankkaus
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja infonäyttö
esittää ilmoituksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla vilkkuvivun READ-painiketta, katso
sivu 132.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.
Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa,
jolloin auton lämmittämisen pitää olla valmis.
Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen
alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -10 °C tai sen
alapuolella pysäköintilämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
G031391
TÄRKEÄÄ
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Läikkynyt polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistysongelmiin.
04
Jotta varmistetaan, että auton akkuun latautuu uudelleen sama energiamäärä, jonka
lämmitin kuluttaa, tulee lämmittimen säännöllisen käytön yhteydessä ajaa yhtä pitkä
aika kuin lämmitintä käytetään.
Tarkastakaa infonäytöstä, että pysäköintilämmitin on sammutettu. Kun se on käynnissä, infonäyttö esittää Pys.lämm ON.
HUOM
Kun pysäköintilämmitin on aktiivinen, voi
oikeasta pyöränkotelosta tulla savua, mikä
on täysin normaalia.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi
häiriöittä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
131
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 132
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
G025102
Sisältö
Polttoainelämm.
PÄÄLLÄ
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
Ajastin
asetettu
Pa-lämmittimelle
Muistutus siitä, että
lämmitin tulee käynnistymään asetettuna aikana autosta
poistumisen jälkeen,
kun kauko-ohjain
poistetaan virtalukosta.
Lämm.
pysäytetty
Heikko
akku
Auton elektroniikka
sammutti lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
G021364
04
Näyttö
READ-painike
RESET-painike
Lisätietoa infonäytöstä ja READ-painikkeesta,
katso sivu 120.
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Kun jokin ajastimen asetuksista tai
Suorakäynnistys aktivoidaan, palaa
infosymboli mittaristossa samalla, kun infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi palavan symbolin. Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
G025102
Säätöpyörä
Symboli
G025102
G025102
Symboli
G025102
Käsittely
Näyttö
Sisältö
Lämm. ei
käyt.
Vähän
painetta
Auton elektroniikka
sammutti lämmittimen moottorin käynnistyksen sekä
n. 50 km:n ajon mahdollistamiseksi.
Pysäköintilämm.
Vaatii
huollon
Lämmitin ei toimi.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun
korjausta varten.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa olevan READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Suorakäynnistys ja suorasammutus
1. Askeltakaa säätöpyörällä
Suorakäynnistys Pys.lämm..
2. Painakaa RESET valitaksenne joko ON tai
OFF.
ON: Pysäköintilämmitin kytketty päälle
manuaalisesti tai ohjelmoidulla ajastimella.
OFF: Pysäköintilämmitin suljettu.
132
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 133
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Lämmittimen suorakäynnistyksen yhteydessä
lämmitin tulee olemaan aktivoituna 50 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
4. Painakaa lyhyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
rasammutus", katso sivu 132, olevan ohjeen
mukaan.
5. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
Kello/ajastin
6. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
RESET.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Kun Pys.lämm. ajast 1 on asetettu, voidaan
ohjelmoida käynnistymisaika Pys.lämm. ajast
2 askeltamalla siihen säätöpyörällä.
Ajastimen asettaminen
Vaihtoehtoinen aika asetetaan samalla tavalla
kuin Pys.lämm. ajast 1.
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla lämmitetty.
Ajastimen käynnistämän lämmittimen
sammuttaminen
Valitkaa väliltä AJASTIN 1 ja AJASTIN 2.
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin tekee
sen. Menetelkää näin:
HUOM
Ajastin voidaan ohjelmoida vain, kun kaukoohjain on avainasennossa I, katso sivu 72.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Pys.lämm.
ajast 1.
2. Painamalla lyhyesti RESET pääsette vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
Lämmittimen ajastin on kytketty auton kelloon.
HUOM
Jos auton kelloa säädetään, hävitetään
mahdollisesti tehty ajastimen ohjelmointi.
04
1. Painakaa READ.
2. Askeltakaa tekstiin Pys.lämm. ajast 1 tai
2 säätöpyörällä.
> Teksti ON vilkkuu näytössä.
3. Painakaa RESET.
> Teksti OFF esitetään kiinteänä ja lämmitin sammutetaan.
Ajastimella käynnistetty lämmitin voidaan sammuttaa myös osassa "Suorakäynnistys ja suo-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 134
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*
Lisälämmitin (diesel)
HUOM
Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi oikeasta
pyöränkotelosta tulla savua, mikä on täysin
normaalia.
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmitin voidaan haluttaessa sulkea
lyhyillä ajomatkoilla.
G021364
04
READ-painike
Säätöpyörä
RESET-painike
Dieselkäyttöisissä autoissa voidaan tarvita
lisälämmitintä oikean lämpötilan saavuttamiseksi matkustamossa kylmällä säällä.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Automaattinen
lisälämmitin.
2. Painakaa RESET valitaksenne joko ON tai
OFF.
Matkustamolämmitin*
Jos lisälämmitintä täydennetään ajastintoiminnolla, siitä tulee polttoainekäyttöinen matkustamolämmitin, katso sivu 131.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
134
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 135
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Yleistä
Äänentoistolaitteisto voidaan varustaa eri
valinnoilla ja se voi olla jokin seuraavista kolmesta perustasosta:
•
•
•
Performance
High Performance
Jos äänentoistolaitteisto on aktiivinen, kun
moottori sammutetaan, se aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään seuraavan kerran.
Ohjauspyörän painikesarja
Overview
Premium Sound
G021399
Taso esitetään näytössä, kun äänentoistolaitteisto käynnistetään.
ovat
Dolby Surround Pro Logic II ja kuvake
Dolby Laboratories Licensing Corporationyhtiön tavaramerkkejä. Dolby Surround Pro
Logic II System on valmistettu Dolby
Laboratories Licensing Corporation-yhtiön
lisenssillä.
5
G031438
Vahvistaa valinnan valikkojärjestelmässä,
hyväksyy puhelun.
Kauko-ohjain ja avaimen asennot
Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää
15 minuuttia kerrallaan, vaikka kauko-ohjain ei
ole virtalukossa.
HUOM
Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta, jos
äänentoistolaitteistoa käytetään moottorin
ollessa sammutettuna. Näin vältetään akun
tarpeeton tyhjeneminen.
1
04
Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä; AUX ja
USB (esim. iPodŸ)1
Ohjauspyörän painikesarja
Infonäyttö
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Vie ylöspäin valikkojärjestelmässä. Keskeyttää käynnissä olevan puhelun, keskeyttää/torjuu puhelun tai poistaa syötetyt
merkit.
Äänenvoimakkuus
Lyhyt painallus askeltaa CD-raitojen tai
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien
välillä. Pitkä painallus pikakelaa CD-raitoja
tai etsii seuraavan kuuluvan radioaseman.
Ohjauspaneeli kuulokeliitäntöineen*
USB koskee vain malleja High Performance ja Premium Sound. Tavaramerkki iPod kuuluu yhtiölle Apple Computer Inc.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
135
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 136
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Taempi ohjauspaneeli
kuulokeliitäntöineen
Käyttöön ottaminen/käytöstä
poistaminen
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16–32 ohmia ja herkkyys 102 dB tai
suurempi.
Ohjauspaneeli aktivoidaan painikkeella
MODE. Sulkeminen voi tapahtua painamalla
pitkään MODE tai sammuttamalla auto.
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja
taaksepäin
Rajoitukset
•
VOLUME – Äänenvoimakkuus, vasen tai
oikea.
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja taaksepäin.
MODE – Valitkaa väliltä AM, FM, CD, AUX,
USB*/iPod, DAB1/DAB2* ja Päällä/Pois.
Liittäminen AUX- tai USB-liitännän kautta,
katso sivu 135.
Äänilähdettä (FM, AM, CD jne.), jota kaiuttimissa soitetaan, ei voi ohjata taemmasta
ohjauspaneelista.
Valikoiden käyttö ja MY KEY2
Tiettyjä toimintoja ohjataan valikkojärjestelmästä keskikonsolissa. Lisätietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 118. Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta yhdessä BluetoothTMhandsfree-järjestelmän tai puhelimen kanssa,
katso sivu 197.
Kuulokeliitäntä (3,5 mm).
2
MY KEY poistuu, jos auto varustetaan valinnaisella integroidulla puhelimella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031439
Lyhyt painikkeen
painallus askeltaa CD-raitojen tai esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien välillä. Pitkä painallus pikakelaa CDraitoja tai etsii seuraavan kuuluvan radioaseman.
04
136
Suosikkitoiminnon tallentaminen
MY KEY-painikkeella
1. Siirtykää valikossa toimintoon, joka tallennetaan. Vain yksi valinta toiminnoista voidaan tallentaa.
2. Pitäkää MY KEY -painiketta painettuna yli
2 sekuntia.
MY KEY-painikkeella voidaan tallentaa
seuraavat toiminnot:
CD/CD-vaihtaja
• Satunnainen
• Uutiset
• TP
• Kappaleen tiedot
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 137
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Äänitoiminnot
FM
•
•
•
•
•
pensoinnin taso voidaan asettaa matalaksi,
keskitasolle tai korkeaksi. Valitkaa taso kohdassa Audioasetukset Autom.
äänenvoim. säätö.
Uutiset
TP
Radioteksti
Hae PTY
Äänensäätimet
Näytä PTY-teksti
Kun säädintä
painetaan toistuvasti, siirrytään alla olevien vaihtoehtojen välillä. Säätö
tehdään kääntämällä säädintä.
G031440
Audioasetukset
• Audiotila
• Autom. äänenvoim. säätö
Aktivoikaa tallennettu toiminto painamalla
lyhyesti MY KEY -painiketta.
Keskikonsoli, äänitoimintojen säätimet.
HUOM
04
Painakaa MENU-painiketta päästäksenne
muihin ääniasetuksiin. Lisätietoja, katso
sivu 118.
AM, FM ja CD – Sisäiset äänilähteet.
MODE – Askeltaa ulkoisten äänilähteiden
välillä (AUX, USB* ja DAB1/DAB2*), liittäminen AUX- tai USB-liitännän kautta, katso
sivu 135.
• Basso – Basson taso.
• Diskantti – Diskantin taso.
• Tasapaino – Etu- ja takakaiuttimien välinen tasapaino.
SOUND – Paino- ja kiertosäätimet äänikuvion säätämistä varten.
• Balanssi – Oikean- ja vasemmanpuoleis-
Navigointipainike
• Alibasso* – Bassokaiuttimen taso.
VOLUME – Äänenvoimakkuus ja päälle-/
poiskytkentä.
ten kaiuttimien välinen tasapaino.
MINIMI poistaa alibasson käytöstä.
Äänenvoimakkuus ja
nopeuskompensointi
Äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää
melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta suhteessa auton nopeuteen. Kom``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 138
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
. Painakaa
taajuusalueen.
/
valitaksenne toisen
2. Tallentakaa painamalla ENTER tai lopettakaa painamalla EXIT.
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus
AUX-tuloliitäntään voidaan kytkeä esim. MP3soitin, jossa ei ole USB-liitäntää, katso
sivu 135.
G031960
Kuuntelukohta*
04
Alibasson sijoitus.
• Surround* – Surround-asetukset.
Kohdassa Surround voidaan 3-kanavastereo
tai Dolby Surround Pro Logic II aktivoida valitsemalla 3-kanava tai DPLII. Jos tämä on
tehty, seuraavat valinnat:
• Keskustaso* – Keskikaiuttimen taso.
• Surround-taso* – Tilavaikutelman (surround) taso.
Taajuuskorjain*
Taajuuskorjaimella voidaan eri taajuusalueiden
äänitasoa säätää erikseen.
1. Siirtykää kohtaan Audioasetukset ja valitkaa Tasain edessä tai Tasain takana.
Optimaalinen äänentoisto
Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
Tässä käyttöohjeessa selostettavat säätimet,
esim. Basso, Diskantti ja Taajuuskorjain, on
tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi sovittaa
äänentoiston henkilökohtaisen makunsa
mukaiseksi.
Taajuusalueen äänitasoa säädetään navigointipainikkeessa olevilla säätimillä
/
138
HUOM
Äänielämys voidaan optimoida kuljettajan
istuimelle, molemmille etuistuimille tai takaistuimelle. Valitkaa jokin vaihtoehdoista kohdassa Audioasetukset Kuuntelukohta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Äänen laatu voi huonontua, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää tällöin soittimen lataamista 12 V:n liitännän kautta.
Äänilähteellä, joka on yhdistetty AUX-tuloliitäntään, voi olla eri äänenvoimakkuus kuin äänentoistolaitteiston sisäinen voimakkuus. Korjatkaa tämä säätämällä AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuutta:
1. Asettakaa äänentoistolaitteisto AUX-tilaan
MODE-painikkeella ja siirtykää säätimellä
kohtaan AUX-tulovoimakkuus.
2. Kääntäkää säädintä
tai painakaa
navigointipainikkeessa.
/
Äänitoimintojen palauttaminen
Kaikki äänitoiminnot voidaan palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin.
±
Palauttaminen tehdään FM-tilassa kohdassa Audioasetukset Äänen
lisäasetukset Palauta kaikki.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 139
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
2. Kytkekää iPodŸ, MP3-soitin tai USBmuisti USB-liitäntään keskikonsolin säilytyslokerossa (ks. edellistä sivua).
AUX, USB ja iPodŸ*
Yleistä
Teksti Ladataan esitetään näytössä, kun järjestelmä lukee tallennusvälineen tiedostorakennetta. Tämä kestää hetken.
G031959
Kun lukeminen on valmis, raitatiedot näytetään
näytössä ja haluttu raita voidaan valita.
Auton infotainment-järjestelmään voidaan yhdistää iPodŸ tai MP3-soitin keskikonsolissa olevan
AUX- tai USB-liittimen kautta.
AUX-liitäntä antaa mahdollisuuden kytkeä
ulkoinen äänilähde, esim. iPodŸ tai MP3-soitin.
Jos valitsette iPodinŸ, MP3-soittimen tai USBmuistin kytkemisen USB-liitäntään, voitte käsitellä laitteita auton äänensäätimien kautta.
HUOM
Järjestelmä tukee tiedostomuotoja MP3,
WMA ja WAV olevien musiikkitiedostojen
soittamista. Näistä tiedostomuodoista on
kuitenkin versioita, joita järjestelmä ei tue.
Järjestelmä tukee edelleen useita iPodŸmalleja, jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin. iPodŸ Shufflea ei tueta.
Raita voidaan valita kahdella eri tavalla:
USB-muisti
1. Kääntäkää säädintä TUNING
tai vastapäivään
USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi
muiden kuin musiikkitiedostojen tallentamista
siihen tulisi välttää. Järjestelmältä kestää huomattavasti kauemmin lukea sellaisen tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta kuin
yhteensopivia musiikkitiedostoja.
myötä-
2. tai käyttäkää navigointisäätimen
oikeaa
tai vasenta painiketta askeltaaksenne
haluttuun raitaan.
Raitaa voi vaihtaa myös ohjauspyörän painikesarjalla.
USB- tai iPodŸ-tilassa infotainment-järjestelmä toimii vastaavalla tavalla kuin CD-soittimessa musiikkitiedostoja soitettaessa. Lisätietoja, katso sivu 141.
04
HUOM
Järjestelmä tukee siirrettävää mediaa, joka
noudattaa USB 2.0:aa ja tiedostojärjestelmää FAT32. Soitin tai USB-muisti voi sisältää enintään 500 kansiota ja 64 000 tiedostoa ja sen pitää olla kooltaan vähintään 128
Mt.
MODE-painikkeella valitsette:
1. Jos USB valitaan, esitetään Liitä laite näytössä. Tietoja AUX-tuloliitännästä, katso
sivu 135.
MP3-soitin
Useilla MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue. Jotta MP3-soitinta voidaan käyttää järjestelmässä, sen pitää
olla asetettuna tilaan USB Removable device/
Mass Storage Device.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
139
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 140
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
iPodŸ
CD-toiminnot
tapahtuu, soitto käynnistyy automaattisesti.
Ladatkaa muutoin levy sisään ja painakaa CDpainiketta.
iPodiaŸ ladataan ja se saa virtaa USB-liitännästä soittimen liitäntäkaapelin kautta. Jos
soittimen akku on täysin tyhjä, se pitää kuitenkin ladata, ennen kuin se yhdistetään.
Soiton käynnistäminen (CD-vaihtaja)
Jos musiikki-CD:n sisältävä levypaikka jo on
valittu, kun CD painetaan, toisto käynnistyy
automaattisesti. Valitkaa muutoin toinen levy
numeropainikkeilla 1-6 tai navigointipainikkeessa olevilla säätimillä
/
.
HUOM
Tietoja USB/iPod -laitteista yhdessä Performance-audiojärjestelmän kanssa, ks. lisävarustekäsikirjaa USB ja iPodŸ Music
Interface.
G031443
04
Kun iPodiaŸ käytetään äänilähteenä, auton
infotainment-järjestelmän valikkorakenne
muistuttaa iPodŸ-soittimen omaa valikkorakennetta.
Keskikonsoli, CD-toimintojen säätimet.
CD-levyn poistaminen
CD-levyn sisään- ja ulossyöttöaukko
CD-levyn pikaselaus ja raidanvaihto
Navigointipainike CD-levyn raidanvaihtoa
varten
Pikahaku CD-levyltä
CD-vaihtajan sijainnin valinta (koskee vain
audiojärjestelmiä High Performance ja Premium Sound)*
140
CD-levyn lataaminen sisään (CDvaihtaja)
1. Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla
1-6 tai navigointipainikkeessa olevilla sää/
.
timillä
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti
Aseta levy osoittaa, että uusi levy voidaan
ladata sisään. CD-vaihtajassa voi olla jopa
6 CD-levyä.
2. Ladatkaa CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon.
Levyjen poisto soittimesta
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
CD-levy pysyy syötettynä ulos n. 12 sekuntia.
Sen jälkeen se ladataan takaisin soittimeen,
joka jatkaa soittamista.
CD-soitin käynnistetään painamalla painiketta
CD. Jos soittimessa on musiikki-CD, kun tämä
Yksittäiset levyt syötetään ulos painamalla
poistopainiketta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 141
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Kaikki levyt syötetään ulos painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään,
levy levyltä.
boli on
ja luetteloiden symboli on
.
Äänitiedostojen soitto käynnistyy ENTER-painikkeella.
Tauko
Kun tiedosto on soitettu, muiden tiedostojen
soittaminen jatkuu juuri siitä luettelosta. Luettelon vaihto tapahtuu automaattisesti, kun
kaikki ko. luettelon tiedostot on soitettu.
Kun äänenvoimakkuus vaimennetaan täysin,
CD-soitin pysähtyy, ellei kukaan käytä kuulokkeita. Kun äänenvoimakkuutta nostetaan, se
käynnistyy uudelleen.
Äänitiedostot3
CD-soitin tukee myös pakattuja äänitiedostoja
muotoa MP3 ja WMA.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Kun äänitiedostoja sisältävä CD syötetään
soittimeen, luetaan levyn tiedostorakenne.
Levyn laadusta ja informaatiomäärän suuruudesta riippuen voi kestää hetken, ennen kuin
soitto käynnistyy.
Navigointi ja soittaminen
Jos CD-soittimessa on äänitiedostoja sisältävä
levy, ENTER-painike vie levyn tiedostorakenteeseen. Navigointi tiedostorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaitteiston valikkorakenteessa. Äänitiedostojen sym3
Pikaselaus/CD-raidan vaihto ja pakatut
äänitiedostot
Navigointipainikkeen
/
lyhyet painallukset askeltavat CD-raidoissa tai pakatuissa
äänitiedostoissa. Pitkät painallukset pikaselaavat CD-raitoja tai pakattuja äänitiedostoja.
Ohjauspyörän painikesarjaa voidaan myös
käyttää tähän tarkoitukseen. Myös raitaa voi
vaihtaa kääntämällä TUNING-säädintä.
Pikahaku CD-levyltä
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaiselta CD-raidalta tai pakatusta
äänitiedostosta. Painakaa SCAN aktivoidaksenne. Keskeyttäkää painamalla EXIT tai
SCAN soiton jatkamiseksi ko. CD-raidalta tai
pakatusta äänitiedostosta.
Satunnaisvalinta (Random)
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Satunnaisvalittujen CD-raitojen tai
pakattujen äänitiedostojen välillä voidaan
askeltaa tavalliseen tapaan.
HUOM
Siirtyminen satunnaisvalittujen CD-raitojen
välillä toimii vain käytössä olevassa levyssä.
Erilaiset ilmoitukset esitetään riippuen valitusta
satunnaisvalintatoiminnosta:
• SATUNNAINEN tarkoittaa, että soitetaan
vain yhden musiikki-CD:n raidat.
04
• SATUNN. KAIKKI tarkoittaa, että CDvaihtajan* kaikkien CD-musiikkilevyjen
kaikki raidat soitetaan.
• SATUNN. KANSIO tarkoittaa, että soitetaan pakattuja äänitiedostoja ko. CD-levyn
luettelosta.
CD-soitin
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä, käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen kohdassa Satunnainen.
Jos soitetaan levyä, jolla on pakattuja äänitiedostoja, aktivoikaa/sulkekaa kohdassa
Satunnainen Kansio.
CD-vaihtaja
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä, kohdassa Satunnainen Yksittäinen levy tai
High Performance ja Premium Sound
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
141
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 142
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Satunnainen Kaikki levyt. Valinta Kaikki
levyt koskee kaikkia vaihtajassa olevia
musiikki-CD-levyjä.
Radiotoiminnot
Asemanhaku, manuaalinen
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
2. Kääntäkää TUNING-säädintä.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä, käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen kohdassa Satunnainen Kansio. Jos
valitsette toisen CD-levyn, toiminto poistuu
käytöstä.
Esias.
Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa. FM-alueella on 2 muistipankkia esivalinnoille: FM1 ja FM2. Tallennetut esivalinnat
valitaan esivalintapainikkeilla.
Jos musiikki-CD:llä on kappaleen tiedot, ne
voidaan esittää näytössä. Premium Sound- ja
High Performance -malleissa tämä koskee
myös MP3- ja WMA-tiedostoja. Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen CD-tilassa kohdassa CD-asetukset Kappaleen tiedot.
G031441
Kappaleen tiedot
04
Esivalintojen tallennus, manuaalinen
Keskikonsoli, radiotoimintojen säätimet.
Navigointipainike asemanhakua varten,
automaattinen
1. Asettakaa asema tai taajuus.
Käynnissä olevan toiminnon keskeytys
2. Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna, kunnes Kanava tallennettu esitetään näytössä.
Asemanhaku, manuaalinen
Esivalintojen tallennus, automaattinen
Taajuusalueiden skannaus
Esivalintojen tallennus, automaattinen
Esivalintapainikkeet ja esivalintojen tallennus, manuaalinen
Taajuusalueiden AM ja FM (FM1 ja FM2)
valinta
Asemanhaku, automaattinen
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
2. Painakaa
142
Esivalintojen tallennus voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti.
/
navigointipainikkeessa.
Toiminto on erityisen käyttökelpoinen alueilla,
joilla ette tunne radioasemia tai niiden taajuuksia. 10 voimakkainta radioasemaa tallennetaan
automaattisesti erilliseen muistipankkiin. Automaattinen tallennus ei vaikuta manuaalisesti
tallennettuihin asemiin.
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
2. Pitäkää AUTO-painiketta painettuna, kunnes Autom.tallennus.. esitetään näytössä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 143
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Kun Autom.tallennus.. ei enää ole näytössä,
tallennus on tehty. Radio jatkaa automaattitilassa ja Automa. esitetään näytössä. Automaattisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt
valita suoraan esivalintapainikkeilla. Automaattinen esivalintatallennus voidaan keskeyttää
painamalla EXIT.
Auto-tila keskeytetään painamalla esim. painiketta AUTO tai FM.
Palaamalla auto-tilaan voidaan automaattisesti
tallennettuja esivalintoja käyttää:
1. Painakaa AUTO.
> Automa. esitetään näytössä.
2. Painakaa esivalintapainiketta.
Taajuusalueiden skannaus
Toiminto hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi ko. taajuusalueen. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu.
1. Valitkaa taajuusalue AM tai FM.
2. Painakaa SCAN.
SCAN esitetään näytössä. Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
RDS-toiminnot
RDS (Radio Data System) linkittää FM-lähettimet verkoksi. Sellaisen verkon FM-lähetin
lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle
mm. seuraavat toiminnot:
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
•
Ohjelmatyypin, esim. uutisten, haku.
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien
tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Tietyt radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai ne käyttävät vain valittuja osia
niiden toiminnoista.
Hälytin
Toiminto varoittaa muita ihmisiä vakavista
onnettomuuksista ja katastrofeista. Hälytystä
ei voi keskeyttää tilapäisesti tai kytkeä pois
käytöstä. Ilmoitus HÄLYTYS! esitetään näytössä, kun hälytystiedotus lähetetään.
Liikenneinformaatio – TP
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävän liikennetiedotteen
vuoksi. Symboli TP osoittaa, että toiminto on
aktivoituna. Jos käytössä oleva asema voi
lähettää liikennetietoja, esitetään näytössä
.
±
Jos haluttu ohjelmatyyppi löytyy, radio voi
vaihtaa asemaa ja käytössä oleva äänilähde
voidaan keskeyttää. Jos esim. CD-soitin on
käytössä, se jatkaa taukotilassa. Keskeyttävä
radiolähetys välitetään esiasetellulla äänenvoimakkuudella, katso sivu 145. Radio palauttaa
edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden,
kun ohjelmatyypin lähetys lakkaa.
Ohjelmatoiminnot hälytys (LARM), liikennetiedotus (TP), uutiset (NEWS) ja ohjelmatyypit
(PTY) keskeyttävät toisensa prioriteettijärjestyksessä, jossa hälytyksellä on korkein prioriteetti ja ohjelmatyypeillä matalin. Ohjelmakeskeytysten lisäasetuksia (EON ja REG), katso
sivu 144. Painakaa EXIT-painiketta keskeytettyyn äänilähteeseen palaamiseksi.
04
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa FM-asetukset TP.
TP valitulta asemalta / kaikilta asemilta
Radio voi katkaista liikennetiedotusta varten
vain esivalitulta asemalta tai saman verkon kaikilta asemilta.
±
Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Radion lisäasetukset TP
TP-asema muuttaaksenne.
Uutiset
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävien uutislähetysten vuoksi.
Symboli NEWS osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
``
143
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 144
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
±
1. Valitkaa yksi tai useampi PTY kohdasta
FM-asetukset PTY Valitse PTY.
Radion lisäasetukset
Uutiset valitulta asemalta / kaikilta
asemilta
2. Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Hae PTY.
Radio voi katkaista uutisia varten vain esivalitulta asemalta tai saman verkon kaikilta asemilta.
Jos radio löytää jonkin valituista ohjelmatyypeistä, esitetään >| Haku näytössä.
Toiminto valitsee yhden asetetun aseman voimakkaimmista lähettimistä. Voimakkaan lähettimen löytämiseksi toiminto voi joutua etsimään läpi koko FM-alueen. Silloin radio
hiljenee ja PI Haku esitetään näytössä. Painakaa EXIT keskeyttääksenne, mikä myös esitetään näytössä.
±
04
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa FM-asetukset Uutiset.
Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Radion lisäasetukset Uutisasema
muuttaaksenne.
Ohjelmatyypit – PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. pop- ja klassinenmusiikki.
PTY-symboli osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Toiminto keskeytyy asetetun aseman
RDS-verkossa lähetettävää ohjelmatyyppiä
varten.
1. Aktivointi FM-tilassa valitsemalla ohjelmatyyppi kohdassa FM-asetukset PTY
Valitse PTY.
2. Aktivoinnin poisto nollaamalla PTY:t kohdassa FM-asetukset Poista kaikkit
PTY:t.
PTY-haku
Toiminto hakee valittua ohjelmatyyppiä koko
taajuusalueelta.
144
±
PTY
Etsinnän jatkamiseksi valittujen ohjelmatyyppien toisen lähetyksen osalta painakaa
navigointipainikkeessa.
Automaattinen taajuuspäivitys – AF
±
Ohjelmatyypin näyttö
Nykyisen aseman ohjelmatyyppi voidaan esittää näytössä.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
PTY Näytä PTY
Radioteksti
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot voidaan esittää näytössä.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa Radioteksti.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset AF.
Alueelliset radio-ohjelmat – Alueellinen
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
signaalin voimakkuus on heikko. Symboli
Alueellinen osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset Alueellinen.
Enhanced Other Networks – EON
Toiminto on käyttökelpoinen suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia.
Se antaa auton ja radiolähettimen välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 145
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa valitsemalla jokin vaihtoehdoista kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset EON:
Valikkorakenne FM
Klassinen
Päävalikko FM
Muu musiikki
FM-asetukset
Sää
1.1
Uutiset
Talous ja raha
1.2
TP (Liikennetiedotus)
Lastenohjelma
1.3
Radioteksti
Yhteiskunnallinen
1.4
PTY (ohjelmatyyppi)
Uskonto
1.4.1
Valitse PTY
Puhelinkontakti
Poista kaikkit PTY:t
Matkailu
RDS-toimintojen palauttaminen
Ajankohtaisohjelma
Vapaa-aika
Kaikki radioasetukset voidaan asettaa uudelleen takaisin alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
Tiedotuksia
Jazz-musiikki
Urheilu
Kantrimusiikki
Opetusohjelma
Kotimainen musiikki
Kuunnelma
Ikivihreät
Kulttuuri & Taide
Kansanmusiikki
Tiede
Dokumentti
Puheohjelma
Hälytyskoe
• Paikallinen – keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.
• Kaukoyhteys4 – keskeyttää, jos radioaseman lähetin on kaukana, vaikka signaali
olisi heikko.
• Pois – ei keskeytä muiden asemien ohjelmatyyppejä varten.
±
Palauttaminen tehdään FM-tilassa kohdassa FM-asetukset Radion
lisäasetukset Palauta kaikki.
Ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
ohjaus
Keskeyttävät ohjelmatyypit, esim. NEWS tai
TP, kuuluvat ko. ohjelmatyypille valitulla
äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta säädetään ohjelmakeskeytyksen
aikana, säilyy uusi äänenvoimakkuus uuteen
ohjelmakeskeytykseen asti. Vähimmäistaso on
kuitenkin olemassa.
4
Popmusiikki
04
!!Hälytys!!
Rock-musiikki
1.4.2
Hae PTY
Kevyt musiikki
1.4.3
Näytä PTY-teksti
Kevyt klassinen
Tehdasasetus.
``
145
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 146
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
1.5.
Radion lisäasetukset
1.5.1
TP-asema
1.5.2
Uutisasema
1.5.3
AF
1.5.4
EON
Pois
Paikallinen
Kaukoyhteys
04
1.5.5
Alueellinen
1.5.6
FM-asetusten palauttaminen
jestelmän tukemat äänipalvelut).
• Kokonaisuus – Kokoelma radiokanavia,
Kanavaryhmien tallennus (Opettele
kokonaisuus)
• Kokonaisuusluettelo – Näyttää kanava-
Kun auto siirtyy uudelle lähetysalueelle, alueella saatavana olevat kanavaryhmät voidaan
oppia.
• Palveluluettelo – Näyttää kanavat riippu-
DAB (Digital Audio Broadcasting) on radion
digitaalinen lähetysjärjestelmä.
Taajuusalue
Tämä järjestelmä ei tue DAB+:aa.
5
6
Navigointi luetteloiden avulla
Navigointiin voidaan käyttää kolmentyyppisiä
perusluetteloita:
Yleistä
HUOM
ryhmien löytyminen ei ole varmaa. Taajuusalueen valinta ei vaikuta tallennukseen.
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Kanavaryhmien oppiminen luo päivitetyn luettelon kaikista saatavana olevista kanavaryhmistä. Luetteloa ei päivitetä automaattisesti.
Oppiminen tehdään valikon Opettele
kokonaisuus kautta tai suoraan painamalla
pitkään AUTO. Kanavaryhmän oppiminen voi
kestää jopa minuutin, jos sekä Band III että
LBand on valittu.
Radiojärjestelmä – DAB*
146
Palvelu ja Kokonaisuus
• Palvelu – Kanava, radiokanava (vain jär-
DAB:tä lähetetään kahdella taajuusalueella5;
Band III ja LBand.
ryhmät, jotka kuuntelija on löytänyt kanavaryhmien oppimisen avulla.
matta siitä, mihin kanavaryhmään ne kuuluvat. Luetteloa voidaan suodattaa myös
toiminnon DAB PTY avulla (ks. alla).
• Alakanavaluettelo – Valitun kanavan alakanavia.
Luetteloihin pääsee valikon kautta. Kanavaryhmiin päästään myös painamalla ENTER.
Skannaus
Skannaus tarkoittaa, että kaikkia luettelon
kanavia soitetaan 10 sekuntia.
±
Painakaa SCAN aktivoidaksenne
• Band III – koko maassa6
• LBand – enimmäkseen suurkaupungeissa
Skannaus voidaan valita myös DAB-PTY tilassa. Silloin soitetaan vain esivalittua ohjelmatyyppiä välittäviä kanavia.
Valittaessa esim. pelkästään Band III kanavien
oppiminen on nopeampaa kuin valittaessa
sekä Band III että LBand. Kaikkien kanava-
±
Kaikki alueet/maat eivät käytä molempia aaltoalueita.
Rakentamisen aikana DAB ei peitä koko maata, vaan toimii pelkästään suurkaupunkialueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lopettakaa skannaus painamalla kerran
SCAN tai painakaa EXIT.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 147
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Alakanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille.
Jos yhtä tai useampaa alakanavaa lähetetään,
näytössä kanavan nimen oikealla puolella on
symboli >. Alakanava osoitetaan symbolilla >
näytöllä olevan kanavan nimen vasemmalla
puolella.
Pääsy alakanavaan:
±
Painakaa
Navigointi alakanavien välillä:
±
Painakaa
tai
Alakanaviin pääsee vain valitun pääkanavan
kautta.
DAB PTY (ohjelmatyyppi)
DAB PTY valitsee radio-ohjelman tyypin. Saatavana on 29 erilaista ohjelmatyyppiä, jotka
sisältävät myös eri ohjelmakategorioita. Kun
ohjelmatyyppi on valittu, navigointi tapahtuu
vain ko. tyyppiä lähettävissä kanavissa.
Poistuminen tästä tilasta:
±
Painakaa EXIT
Voitte myös valita esiasetetun kanavan tai
lopettaa toiminnon DAB-PTY valikon kautta.
Joissakin tapauksissa DAB-radio poistuu PTY-
tilasta, kun DAB-DAB-linkitys (ks. alla) tehdään.
DAB DAB-linkkiin
Kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai sitä
ei ole, voidaan siirtyä toisessa kanavaryhmässä olevaan samaan kanavaan, jonka vastaanotto on parempi. Kanavaryhmää vaihdettaessa saattaa esiintyä tietty viive. Vaihdettaessa vanhalta kanavalta uuteen saattaa
esiintyä hiljaisuus.
katoavia. Seuraavalla esiasetuksen hakuyrityksellä toistetaan kanavaa, joka sisälsi alakanavan. Esiasetus ei riipu kanavaluettelosta.
Tallennetun kanavan ei tarvitse olla kanavaluettelossa, jotta sitä voidaan kuunnella. Jos
kanava ladataan ilman, että se on saatavana,
näytetään esiasetusnumero ja seuraa hiljaisuus, kunnes saatavana oleva esiasetus valitaan ladattavaksi. Vaihtoehtoisesti toinen
kanava.
04
DAB-näyttöasetukset
1. Perus – Vain kanavan nimi näytetään, jos
ensisijaista komponenttia toistetaan. Alakanavan nimi näytetään, jos alakanavaa
toistetaan
2. Kokonaisuustila – Lisää kanavaryhmän
nimen kanavan nimeen
3. Kokonaisuus + PTY – Lisää ohjelmatyypin nimen kanavan nimen alle
Esias.
Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa. DAB:llä on 2 muistipankkia esivalinnoille: DAB1 ja DAB2. Tallennetut esivalinnat
valitaan esivalintapainikkeilla.
Esivalinta sisältää kanavan, mutta ei alakanavaa. Jos alakanavaa toistetaan ja esiasetus tallennetaan, vain kanavan tunniste rekisteröidään. Se johtuu siitä, että alakanavat ovat
HUOM
Äänentoistolaitteiston DAB-järjestelmä ei
tue kaikkia DAB-standardissa olevia toimintoja.
Valikkorakenne DAB
DAB-päävalikko
1.
Valitse kokonaisuus
2.
Valitse palvelu
3.
Valitse alakanava
4.
DAB PTY
4.1.
DAB PTY pois päältä
4.2.
Uutiset
4.3.
Ajankohtaisohjelma
4.4.
Tiedotuksia
``
147
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 148
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
04
148
4.5.
Urheilu
4.27.
Kotimainen musiikki
4.6.
Opetusohjelma
4.28.
Ikivihreät
4.7.
Kuunnelma
4.29.
Kansanmusiikki
4.8.
Kulttuuri & Taide
4.30.
Dokumentti
4.9.
Tiede
4.31.
Hälytyskoe
4.10.
Puheohjelma
4.32.
!!Hälytys!!
4.11.
Popmusiikki
5.
Opettele kokonaisuus
4.12
Rock-musiikki
6.
DAB-asetukset
4.13.
Kevyt musiikki
4.14.
Kevyt klassinen
6.1.1.
Kokonaisuuden nimi
4.15.
Raskas klassinen
6.1.2.
4.16.
Muu musiikki
Kokonaisuud. nimi ja
PTY
4.17.
Sää
6.1.3.
Perus
4.18.
Talous ja raha
4.19
Lastenohjelma
4.20.
Yhteiskunnallinen
4.21.
Uskonto
4.22.
Puhelinkontakti
4.23.
Matkailu
4.24.
Vapaa-aika
4.25.
Jazz-musiikki
4.26.
Kantrimusiikki
6.1.
DAB-asetukset
6.2.
DAB DAB-linkkiin
6.3.
FM-liikenne
6.4.
Valitse DAB-taajuus
6.5.
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
LBand & Band III
Nollaa DAB
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 149
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
Yleistä
Toiminnot
Keskikulutus
HUOM
G021364
Jos annetaan varoitusilmoitus, kun ajotietokonetta käytetään, ilmoitus pitää kuitata,
jotta ajotietokoneeseen voidaan palata. Kuitatkaa painamalla READ-painiketta.
Matkan ja nopeuden yksikkötietojen vaihtamiseksi ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Nykyinen nopeus*
Infonäyttö ja säätimet.
READ - kuittaus
Säätöpyörä – selaa valikoiden ja valintojen
välillä ajotietokoneluettelossa
RESET – nollaa
Jotta ajotietokoneen tietoihin päästään, pitää
säätöpyörää kääntää portaittain ylös-/alaspäin. Kääntämällä lisää tullaan takaisin lähtötilaan.
Hetkellinen nopeus esitetään yksiköissä mph,
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
nopeusmittarin asteikko on mph, hetkellinen
nopeus esitetään yksiköissä km/h.
Keskinopeus
Auto laskee keskinopeuden viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään painamalla
RESET.
Nykyinen kulutus
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan näyttö esittää " ----".
1
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
HUOM
Polttoainekäyttöisen lisä- 1 ja/tai pysäköintilämmittimen* käyttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.
Km tyhjään säiliöön
04
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella. Kun näyttö esittää " --- km tyhjään säiliöön", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta
pikimmiten.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä* on
käytetty tai jos ajotapaa muutetaan.
Nollaus
1. Valitkaa Keskinopeus tai Keskikulutus.
Vain dieselkäyttöiset autot.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
2. Pitäkää RESET painettuna n. 1 sekunnin
valitun toiminnon nollaamiseksi. Jos
RESET pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia, nollataan keskinopeus ja keskikulutus samanaikaisesti.
04
150
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 150
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 151
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Kompassi*
Käsittely
kellä. Kompassi on kalibroitava, jos autoa
siirretään usean magneettisen vyöhykkeen
verran.
4. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 3 sekuntia. Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
5. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–
15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
2. Käynnistäkää moottori.
6. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C.
G031611
HUOM
Kompassilla varustettu taustapeili.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Jotta kalibrointi onnistuu, sammuttakaa
kaikki sähköiset varusteet (ilmastointi,
pyyhkimet jne.) ja tarkistakaa, että kaikki
ovet ovat kiinni.
3. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 6 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä), kunnes merkki C näytetään.
7. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä
näytetään kompassisuunta merkkinä
kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa
tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin
hienosäätöä varten.
04
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään, tai avaimen ollessa asennossa
II, katso sivu 72. Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi käyttäkää esim. paperiliitintä ja painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa painiketta.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutushet-
G030295
Kalibrointi
Magneettiset vyöhykkeet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 152
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Yleistä DSTC-järjestelmästä
Symbolit mittaristossa
Ajovakauden hallintajärjestelmä, DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) auttaa kuljettajaa välttämään sivuluiston ja parantamaan
auton etenemiskykyä.
Jos symbolit
ja
näytetään
samanaikaisesti, lukekaa infonäytössä oleva
ilmoitus.
04
Etenemiskykyä parannetaan siten, että järjestelmä jakaa vetovoiman pyörien kesken. Järjestelmä toimii lähinnä pienillä nopeuksilla
huonolla tienpinnalla.
Jarrutettaessa voidaan järjestelmän toiminta
kokea sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua
auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
Ilmoitukset infonäytössä
DSTC tilap. POIS
Järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen
jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta. Toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrut ovat jäähtyneet.
DSTC Vaatii huollon
Järjestelmä on suljettu vian vuoksi.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttakaa moottori. Jos ilmoitus ei häviä, kun
moottori käynnistetään uudelleen, ajakaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
152
Jos symboli
näytetään yksinään, se voi
tapahtua seuraavilla tavoilla:
•
Vilkkuva valo tarkoittaa, että järjestelmä
säätää juuri silloin.
•
Kiinteä valo 2 sekunnin ajan tarkoittaa järjestelmän tarkastusta moottorin käynnistyksen yhteydessä.
•
Kiinteä valo moottorin käynnistyksen jälkeen tai ajon aikana tarkoittaa, että järjestelmässä on vikaa.
Rajoitettu toiminta
Järjestelmän toimintaa sivuluiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan rajoittaa. Toimintaa sivuluiston yhteydessä viivytetään ja
täten sallitaan enemmän sivuluistoa, mikä
antaa suuremman vapauden dynaamisessa
ajossa. Etenemiskykyä syvässä lumessa tai
hiekassa parannetaan, koska vetovoimaa ei
enää rajoiteta.
G021409
Järjestelmä rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti siten, että sivuluisto voidaan välttää. Tämä lisää ohjattavuutta ja siten
turvallisuutta esim. nopeissa väistöliikkeissä.
Käsittely
1. Kääntäkää säätöpyörää
, kunnes
DSTC-valikko näytetään. DSTC PÄÄLLÄ
tarkoittaa, että järjestelmän toiminta on
muuttumaton.
DSTC Ajovakauden hallintatoiminto
POIS tarkoittaa, että järjestelmän vaikuttamista rajoitetaan.
2. Pitäkää RESET
painettuna, kunnes
DSTC-valikko muuttuu.
Järjestelmän pysyy rajoitettuna kunnes moottori käynnistetään seuraavan kerran.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 153
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajo-ominaisuuksien sovitus
Aktiivinen alusta (Four-C)*
Käsittely
Siirtykää kohtaan Auton asetukset
Ohjausvoiman taso valikkojärjestelmässä.
Aktiivinen alusta Four-C (Continuously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton ajoominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia on
kolme: Comfort, Sport ja Advanced.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 118.
Tähän valikkoon ei pääse auton liikkuessa.
Comfort
Sport
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan
ajoon. Ohjausvaste on nopeampi tilassa
Comfort. Vaimennus on kovempi ja kori seuraa
tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi
nopeassa kaarreajossa.
Advanced
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua kaarteissa on edelleen minimoitu.
G031392
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan
mukavammaksi, tätä suositellaan pitkille matkoille. Iskunvaimennus on pehmeä ja korin liike
mukautuvaa ja miellyttävää.
04
Alusta-asetukset.
Käyttäkää keskikonsolissa olevia painikkeita
asetuksen muuttamiseen. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoituu käynnistettäessä moottori uudelleen.
Nopeudesta riippuvainen
ohjauspyörän vastus*
Ohjauspyörän vastus kasvaa suhteessa auton
nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle. Moottoriteillä ohjaus on
nopeampi ja suorempi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä vaadi
ponnistelua.
Ohjausvastus voidaan asettaa kolmelle tasolle,
joten voitte valita tason, joka sopii Teille ajotuntuman tai ohjauksen herkkyyden puolesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 154
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Vakionop.säädin*
Käsittely
Vakionopeussäädin aktivoidaan sitten painamalla
tai
, minkä jälkeen ko. nopeus tallennetaan ja sitä käytetään asetettuna nopeutena. Näytön teksti (---) km/h vaihtuu
osoittamaan asetettua nopeutta, esim.
100 km/h.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
G021411
04
Näyttö ja säätimet.
Valmiustila
Asetetun nopeuden palauttaminen
Aktivoinnin poistaminen
Nopeuden aktivointi/asettaminen
Asetettu nopeus (suluissa = valmiustila)
Aktivointi ja nopeuden säätö
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, pitää se
ensin asettaa valmiustilaan CRUISE-painikkeella . Symboli
syttyy näytössä ja teksti
(---) km/h
osoittaa, että nopeussäädin on
valmiustilassa.
Asetetun nopeuden säätäminen
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painamalla lyhyesti tai pitkään
tai
.
Tilapäinen nopeuden lisäys kaasupolkimella,
esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen
asetukseen. Auto palaa asetetulle nopeudelle,
kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotain vakionopeussäätimen painikkeista pidetään painettuna pidempään kuin
n. minuutin, vakionopeussäädin kytkeytyy
pois toiminnasta. Tällöin pitää vakionopeussäätimen toiminnan palauttamiseksi moottori sammuttaa.
Aktivoinnin poistaminen
Vakionopeussäädin kytketään pois toiminnasta CRUISE-painikkeella tai sammuttamalla
moottori. Asetettu nopeus hävitetään.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Painakaa
nopeussäätimen kytkemiseksi
tilapäisesti pois toiminnasta. Tallennettu
nopeus esitetään näytössä suluissa, esim.
(100) km/h.
Automaattinen tilapäinen aktivoinnin
poisto
Nopeussäädin deaktivoituu itsestään, kun
vetävät pyörät luistavat tai jos auton nopeus
laskee alle arvon n. 30 km/h. Nopeussäädin
deaktivoituu myös, kun jarrua käytetään, vaihteenvalitsin siirretään vapaa-asentoon tai jos
kaasupoljinta painetaan pidemmän aikaa (n. 60
sekuntia). Nopeussäädin siirtyy tällöin valmiustilaan ja asetettu nopeus tallennetaan.
Asetetun nopeuden palauttaminen
Jos vakionopeussäätimen aktivointi on poistettu tilapäisesti, se voidaan palauttaa paina. Nopeudeksi tulee tällöin aiemmin
malla
asetettu nopeus.
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
.
nopeus on palautettu painikkeella
154
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 155
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Yleistä
Toiminto
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin (Adaptive Cruise
Control – ACC) on apuväline, jonka tarkoituksena on helpottaa kuljettajan rasitusta pitkillä
ajomatkoilla tasaisessa liikennevirrassa, esim.
moottori- ja maanteillä.
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan
pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Sopeutuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten
tai eläinten vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien autojen ja esineiden vuoksi.
VAROITUS
Mukautuvaa vakionopeussäädintä ei voi
käsitellä kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Osa Toiminta ja siitä eteenpäin kertoo rajoituksista, joista kuljettajan pitää olla tietoinen, ennen kuin mukautuvaa vakionopeusjärjestelmää käytetään.
Te kuljettajana vastaatte siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa vakionopeussäädintä.
G031393
Teidän pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun mukautuvaa
vakionopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Katsaus toimintaan.
Varoitusvalo, kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Säätimet
Tutkatunnistin
Mukautuva nopeussäädin muodostuu itse säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, risteyksissä, liukkaalla,
kun tienpinnalla on paljon vettä tai loskaa,
rankassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liittymiskaistoilla.
04
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan
tutkatunnistimella. Nopeutta säädetään kaasuttamalla ja jarruttamalla. On normaalia, että
jarruista kuuluu heikko ääni, kun vakionopeussäädin käyttää niitä.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Sopeutuvan nopeussäätimen komponentteja saa huoltaa vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
Jarrupoljin liikkuu, kun vakionopeussäädin
jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla, koska se voi tällöin jäädä puristuksiin.
Vakionopeussäädin pyrkii seuraamaan omalla
kaistalla edellä ajavaa ajoneuvoa asetetun
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 156
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
04
Mukautuva nopeussäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, Teidän on jarrutettava
itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista johtuen
jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta, katso sivu 158.
Mukautuva nopeussäädin voidaan aktivoida
vain nopeuden ollessa yli 30 km/h. Jos nopeus
laskee arvon 30 km/h alle tai jos moottorin kierrosluku tulee liian matalaksi, mukautuva
nopeussäädin sulkeutuu ja lopettaa jarruttamisen. Tällöin pitää kuljettajan heti puuttua tilanteeseen etäisyyden säilyttämiseksi edellä olevaan ajoneuvoon. Suurin asetusnopeus on
200 km/h.
kuljettajana ette jarruta, nopeussäädin käyttää
törmäysvaroittimen varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön
puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
HUOM
Punaista varoitusvaloa voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa tai
aurinkolaseja käytettäessä.
VAROITUS
Vakionopeussäädin varoittaa vain ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on havainnut.
Tämän vuoksi voi varoitus jäädä puuttumaan tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
odottako varoitusta, vaan jarruttakaa tarvittaessa.
Varoitusvalo, kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa n. 30 % auton jarrutuskyvystä.
Jos omaa autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä nopeussäädin selviytyy, ja Te
156
Käsittely
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G017350
aikavälin päässä. Jos tutkatunnistin ei ole
havainnut edessä olevaa ajoneuvoa, pyritään
vain asetettuun nopeuteen. Tämä tapahtuu
myös, jos edessä olevan nopeus ylittää vakionopeussäätimeen asetetun nopeuden.
Näyttö ja säätimet.
Aktivointi ja asetusten palautus, nopeuden
lisäys
Valmiustila, päälle/pois
Aikaetäisyyden asettaminen
Aktivointi ja nopeuden säätö
Asetettu nopeus (suluissa = valmiustila)
Asetettu aikaetäisyys säädön aikana
Asetettu aikaetäisyys säädön jälkeen
Aktivointi ja nopeuden säätö
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, pitää se
ensin asettaa valmiustilaan painikkeella
.
Symboli
syttyy näytössä ja merkit (---)
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 157
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
osoittavat, että nopeussäädin on valmiustilassa.
Vakionopeussäädin aktivoidaan sitten painamalla
tai
, minkä jälkeen ko. nopeus tallennetaan ja sitä käytetään asetettuna nopeutena. Näytön merkit (---) vaihtuvat osoittamaan
asetettua nopeutta, esim. 100.
Auton symboli syttyy näytön
vasemmalla puolella, kun tutkatunnistin on havainnut toisen ajoneuvon. Vain kun symboli palaa, etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon säädetään.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
Asetetun nopeuden säätäminen
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painamalla pitkään tai lyhyesti ,
tai . Painikkeella
on aktiivisena sama toiminto kuin
, mutta se antaa pienemmän
painikkeella
nopeuden lisäyksen.
HUOM
Jos jotain vakionopeussäätimen painikkeista painetaan n. yli minuutin ajan, vakionopeussäädin kytketään pois toiminnasta.
Vakionopeussäätimen palauttamiseksi
moottori on tällöin sammutettava.
Tietyissä tilanteissa vakionopeussäädintä ei
voida aktivoida. Tällöin näytössä näytetään
Vakionop.säädin Ei käytössä, katso
sivu 160.
Aikaetäisyyden asettaminen
Asetettua aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuja vähennetään
voon lisätään painamalla
painamalla
.
Viisi eri aikaetäisyyttä voidaan
valita ja esittää näytössä 1–5
vaakasuorana viivana – mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys, taulukko katso
sivu 162.
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeussäädin lisää aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeussäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi
tietyissä paikoissa.
Huomatkaa, että lyhyt aikaetäisyys sallii kuljettajalle lyhyen reagointiajan, jos liikenteessä
tapahtuu jotain odottamatonta.
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös etäisyystarkastuksen ollessa
aktivoituna, katso sivu 162.
04
HUOM
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Jos vakionopeussäädin ei tunnu reagoivan
aktivoitaessa, syynä voi olla se, että aikaetäisyys lähimpään autoon estää nopeuden
lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Asetusten aktivoinnin poistaminen ja
palauttaminen
Vakionopeussäätimen aktivointi poistetaan
joko painamalla lyhyesti
tai kuljettajan puuttuessa tilanteeseen esim. jarruttamalla. Asetettu nopeus esitetään tällöin suluissa, esim.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 158
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
( 100). Nopeus ja aikaetäisyys saadaan uudelleen esiin painamalla
.
lisäpainallus lisää aseJokainen painikkeen
tettua nopeutta 1 km/h portain nopeussäätimen ollessa aktivoituna.
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella .
04
Lyhyt painikkeen
painallus valmiustilassa
tai pitkä painallus aktiivisessa tilassa sulkee
vakionopeussäätimen. Asetettu nopeus hävitetään eikä sitä voida palauttaa.
Aktivoinnin poisto johtuen kuljettajan
puuttumisesta tilanteeseen
Vakionopeussäätimen aktivointi poistetaan,
kun jarruja käytetään, vaihteenvalitsin siirretään vapaalle tai jos kaasupoljinta painetaan
pitkään. Nopeussäädin siirtyy tällöin valmiustilaan ja kuljettajan pitää itse säätää auton
nopeutta.
Jos kaasua pidetään painettuna lyhyt aika,
esim. ohitettaessa, vakionopeussäätimen aktivointi lopetetaan tilapäisesti, ja se aktivoidaan
uudestaan, kun kaasupoljin vapautetaan.
158
Automaattinen aktivoinnin poisto
Mukautuva nopeussäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautus- ja vetovoimatoiminnosta (DSTC). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, nopeussäädin
sulkeutuu automaattisesti.
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Vakionop.säädin
Kytketty pois näytetään näytössä. Kuljettajan
pitää tällöin puuttua tilanteeseen ja sovittaa
nopeus edellä ajavan ajoneuvon mukaan.
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
VAROITUS
Lisävarusteita tai muita esineitä ei saa asentaa etusäleikön eteen.
Tutkatunnistimen kyky havaita edellä oleva
ajoneuvo heikkenee voimakkaasti:
•
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
nopeus laskee alle arvon 30 km/h
pyörät menettävät otteensa tiehen
HUOM
jarrujen lämpötila on korkea
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana.
moottorin kierrosluku on liian pieni
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Tutkatunnistin ja sen rajoitukset
Tutkatunnistinta käyttää, sopeutuvan nopeussäätimen lisäksi, myös automaattisella jarrutustoiminnolla varustettu törmäysvaroitin
(katso sivu 170) ja etäisyyshälytys (katso
sivu 162). Se on tehty havaitsemaan autot tai
suuremmat, samaan suuntaan kulkevat ajoneuvot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
jos tutkatunnistin tukkeutuu eikä voi
havaita muita ajoneuvoja esim. rankassa
sateessa tai jos lumisohjoa tai muita esineitä on kasaantunut tutkatunnistimen
eteen.
•
jos edellä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon omasta nopeudesta.
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu. Tietyissä tilanteissa se havaitsee muun ajoneuvon
myöhemmin kuin on odotettu tai ei mitään ajoneuvoa.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 159
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tutka tukossa
Ks. käsikirjaa, tämä tarkoittaa, että tutkatunnistimesta lähtevät tutkasignaalit estyvät ja
ettei edessä olevaa autoa voida havaita.
04
G021414
Tämä puolestaan tarkoittaa, että sopeutuva
nopeussäädin, etäisyyshälytys ja törmäysvaroitin automaattisella jarrutustoiminnolla eivät
toimi.
Taulukosta ilmenevät mahdolliset syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Tutkatunnistimen näkökenttä (harmaa).
Tutkatunnistin ei joskus voi havaita lähellä
olevaa ajoneuvoa, esim. ajoneuvoa, joka
ajaa Teidän ja edellä olevan ajoneuvon
väliin.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 160
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka
havaitsee, ettei se enää ole tukossa.
04
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Valmiustila tai aktiivinen tila ilman havaittua ajoneuvoa.
Aktiivinen tila ja havaittu ajoneuvo, jonka mukaan vakionopeussäädin sovittaa nopeuden.
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
Kytke DSTC
Nopeussäädintä ei voi aktivoida, ennen kuin veto- ja vakautustoiminto (DSTC) on aktivoitu.
vak.nop. mahd.
160
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädin on suljettu.
Kytketty pois
Kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 161
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädintä ei voi aktivoida.
Ei käytössä
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Tutka tukossa
Vakionopeussäädin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ks. käsikirjaa
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
04
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 158.
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädin ei toimi.
Vaatii huollon
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 162
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
Yleistä
nikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
HUOM
Etäisyyshälytys (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi aikaetäisyydestä edellä olevaan
ajoneuvoon.
Etäisyystiedot annetaan vain ajoneuvosta, joka
ajaa oman auton edessä, samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
Etäisyystarkastuksen aktivointi poistettu
sopeutuvan nopeussäätimen ollessa aktivoituna.
Aikaetäisyyden asettaminen
Painikkeet aikaetäisyyden asettamiseksi edellä
olevaan ajoneuvoon ovat vasemmalla ohjauspyörässä. Aikaetäisyyttä lisätään painikkeella
ja vähennetään painikkeella
.
Etäisyyshälytys on aktiivinen yli 30 km/h:n
nopeuksissa.
Valittavana on viisi eri aikaetäisyyttä ja ne esitetään näytössä 1–5 vaakasuoralla viivalla – mitä useampi viiva, sitä
pidempi aikaetäisyys.
VAROITUS
Etäisyystarkastus näyttää vain etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon – oman auton
nopeuteen ei vaikuteta.
04
Pienehkö osa punaisesta varoitusvalosta tuulilasissa palaa jatkuvasti, jos ajetaan lähempänä edellä olevaa ajoneuvoa kuin mitä asetettu aikaetäisyys on.
G031396
G031394
Käsittely
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Pai-
162
Viivojen lukumäärä
Aikaetäisyys
(sekuntia)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 163
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös mukautuvan nopeussäätimen
ollessa aktivoituna.
HUOM
Mitä korkeampi nopeus, sitä pitempi etäisyys metreinä lasketaan tietylle aikavälille.
Säädettyä aikaväliä käyttää myös mukautuva vakionopeussäädin, katso sivu 155.
Käyttäkää vain maanne tieliikennelakien
sallimaa aikaväliä.
Rajoitukset
Toiminto käyttää samaa tutkatunnistinta kuin
mukautuva nopeussäädin ja törmäysvaroitin.
Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista, katso sivu 158.
valo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä
tai että varoitus satunnaisesti jää pois.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia, katso sivu 158.
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valon vaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo tuulilasissa näy.
04
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkatunnistimen mahdollisuuksiin havaita
edellä olevia ajoneuvoja. Myös ajoneuvojen
koko voi vaikuttaa kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä voi tarkoittaa, että varoitus-
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
``
163
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 164
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tutka on tukossa.
Etäisyyshälytys on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ks. käsikirjaa
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista katso sivu 158
Törmäysvaroitus
Vaatii huollon
04
164
Etäisyyshälytys sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ovat kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos ilmoitus ei häviä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 165
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Yleistä
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Toiminto on aktiivinen nopeuksissa 30 km/h
asti ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus
huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei
voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™ toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™ -järjestelmän yleensä vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin ja automaattijarrutus*, nämä järjestelmät täydentävät
toisiaan. Lisätietoja törmäysvaroituksesta ja
automaattisesta jarrutuksesta, katso
sivu 170.
Toiminto
TÄRKEÄÄ
City Safety™ -järjestelmää saa huoltaa ja
sen komponentteja vaihtaa vain valtuutettu
Volvon tekninen palvelu.
VAROITUS
City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa,
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ ei reagoi vastakkaiseen suuntaan ajaviin ajoneuvoihin, pieniin ajoneuvoihin kuten polkupyöriin ja moottoripyöriin, tai
ihmisiin ja eläimiin.
City Safety™ voi estää törmäyksen, jos
nopeusero on alle 15 km/h – nopeuseron
ollessa korkeampi vain törmäysnopeutta
voidaan alentaa. Täyden jarrutusvaikutuksen aikaansaamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta.
Älkää koskaan jääkö odottamaan City
Safety™ -järjestelmän kytkeytymistä toimintaan. Kuljettaja on aina vastuussa
oikean etäisyyden ja nopeuden säilymisestä.
04
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna.
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu tuulilasin yläreunaan. Törmäysvaaran vallitessa
City Safety™ jarruttaa autoa automaattisesti
n. 50 %:lla enimmäisjarrutusvoimasta.
Jos nopeusero on 15 km/h tai vähemmän suhteessa edellä olevaan autoon, City Safety™ voi
täysin välttää törmäyksen.
Jos ajoneuvojen välinen ero on 15–30 km/h,
City Safety™ ei voi yksin välttää törmäystä –
täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, jolloin törmäys
on mahdollista välttää myös eron ollessa yli
15 km/h.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 166
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, jarruvalot syttyvät.
City Safety™ -järjestelmän kytkeminen uudelleen toimintaan:
•
G021409
Käsittely
04
HUOM
City Safety™- toiminto on aina päällä, kun
moottori on käynnistetty avaimen asennon
I ja II kautta (katso sivu 72 avaimen asennoista).
Päällä ja Pois
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. maastoajossa,
jossa lehdekkäät oksat voivat pyyhkäistä konepellin/tuulilasin yli tms.
Näyttö ja suuntavilkkuvipu.
Säätöpyörä
RESET-painike
Moottorin ollessa käynnissä voidaan City
Safety™ sulkea seuraavalla tavalla:
1. Siirtykää näytöllä säätöpyörän avulla kohtaan City Safety.
2. Pitäkää RESET-painiketta painettuna 1
sekunnin ajan vaihtaaksenne tilaan Pois.
Seuraavan kerran, kun moottori käynnistetään,
toiminto on kuitenkin jälleen päällä, vaikka järjestelmä oli suljettu, kun moottori sammutettiin.
166
Noudattakaa samaa menettelyä kuin suljettaessa, mutta valitkaa vaihtoehtoisesti
Päällä RESET-painikkeella.
tai
•
Sammuttakaa moottori ja ottakaa kaukoohjain asentoon I, työntäkää sitten kaukoohjain sisään asentoon II uudelleen ja
käynnistäkää moottori – tällöin on City
Safety™ jälleen kytkettynä päälle (katso
sivu 72 avaimen asennoista).
Rajoitukset
City Safetys™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton siitä,
onko päivä vai yö.
Tunnistimella on kuitenkin rajoituksia ja se toimii huonommin esim. voimakkaassa lumi- tai
vesisateessa, tiheässä sumussa tai jos ilmassa
on runsaasti pölyä tai savua. Huuru, lika, jää tai
lumi tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 167
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Riippuvat kohteet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai tarvike, kuten esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Huonosti heijastavat ajoneuvot voivat häiritä
tunnistimen toimintaa.
HUOM
•
Pitäkää tuulilasin pinta lasertunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta ja
liasta (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista
sivulta 165).
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä – lumija jääpeite ei saa ylittää 5 cm:n korkeutta.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos kojelaudan näytössä on ilmoitus Tuulilasi
Tunn. peitossa, lasertunnistin on tukossa eikä
pysty havaitsemaan auton edessä olevia ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että
City Safety™ ei toimi.
Kuitenkaan ei ilmoitusta Tuulilasi Tunn.
peitossa esitetä kaikissa tilanteissa, joissa
lasertunnistin on tukittu – kuljettajan pitää
tämän vuoksi olla huolellinen ja pitää tuulilasi ja
lasertunnistimen edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavassa taulukossa ovat ilmoituksen esittämisen mahdolliset syyt ja ehdotukset sopiviksi toimenpiteiksi.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
lasertunnistimen
edessä on likainen
tai jään tahi lumen
peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa näkyvyyden estävä esine.
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen ja se peittää n. 0,5 × 3,0 mm suuruisen
pinnan (tai suuremman), pitää ottaa yhteys
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
korjausta tai tuulilasin vaihtoa varten (ks.
kuvaa tunnistimen sijainnista sivulta 165).
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta ei riskeerata City Safetys™ -toiminnon
suorituskykyä, on voimassa myös seuraavaa:
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppinen tai Volvon hyväksymä tuulilasi
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
04
Lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa. On ehdottoman välttämätöntä, että seuraavia ohjeita noudatetaan
lasertunnistinta käsiteltäessä.
``
167
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 168
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 8.
VAROITUS
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen
(joka antaa siroavaa näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai lähempää
suurentavalla optiikalla, kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla, objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella – se aiheuttaa silmävammojen vaaran (kuva sivulla 165 näyttää
tunnistimen sijainnin).
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Samalla kun City Safety™ jarruttaa automaattisesti, yksi tai useampi kojelaudan symboleista voi syttyä ja näytössä näkyä ilmoitus.
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun READ-painiketta.
04
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Autom. jarrutus, City
Safety
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin tukkii sen.
•
Poistakaa tunnistimen tukkiva esine ja/tai puhdistakaa tuulilasi sen edessä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista, katso sivu 166.
City Safety Vaatii huollon
City Safety™ on poissa toiminnasta.
•
168
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos ilmoitus ei häviä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 169
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
City Safety ON/OFF
City Safety™ voidaan kytkeä toimintaan/pois toiminnasta käsin valitsemalla joko OFF tai ON, ks.
kappale "Päällä/pois".
City Safety Ei käytössä
Jos näytössä on teksti Ei käytössä vaihtoehtojen Pois ja Päällä sijaan, City Safety™ -toiminto on
suljettu teknisen vian takia.
Tätä ennen kojelaudan näytössä on ollut teksti City Safety Vaatii huollon.
04
169
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 170
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (Collision Warning with Auto Brake) on apuväline,
joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka
on vaarassa ajaa edellä olevan, seisovan tai
samaan suuntaan kulkevan auton päälle.
Törmäysvaroittimella on seuraavat kolme toimintoa.
04
•
Törmäysvaroitus varoittaa kuljettajaa
lähellä olevasta törmäyksestä.
•
Jarrutusapu auttaa kuljettajaa jarruttamaan tehokkaasti kriittisessä tilanteessa.
•
Automaattinen jarrutus jarruttaa autoa
automaattisesti, kun törmäys on väistämätön. Automaattijarrutustoiminto ei voi estää
törmäystä, vaan sen tarkoituksena on alentaa törmäysnopeutta.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Toiminto
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin,
jotka ajavat toiseen suuntaan kuin oma auto
tai ihmisiin ja eläimiin.
Varoitus aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri. Osa Toiminta ja seuraava osa
kertovat rajoituksista, joista kuljettajan pitää
olla tietoinen ennen kuin törmäysvaroitinta
automaattisella jarrutustoiminnolla käytetään.
Automaattinen jarrutustoiminto voi ainoastaan rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarrutusvaikutuksen saamiseksi pitää kuljettajan painaa jarrupoljinta.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta.
Te kuljettajana vastaatte siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä törmäysvaroitinta.
Törmäysvaroittimen komponentteja saa
huoltaa vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
G032740
Yleistä
Katsaus toimintaan.
Näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran
yhteydessä
Tutkatunnistin
Kameratunnistin
Törmäysvaroitus
Tutkatunnistin yhdessä kameratunnistimen
kanssa havaitsee seisovat ajoneuvot sekä ajoneuvot, jotka ajavat oman auton kanssa
samaan suuntaan. Törmäysvaaran uhatessa
tällaisen ajoneuvon kanssa huomionne herätetään punaisella vilkkuvalla varoitusvalolla ja
varoitusäänellä.
Törmäysvaroitus on aktiivinen nopeudesta
7 km/h alkaen.
170
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 171
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Jarrutusapu
Päällä ja Pois
Jos törmäysvaara kasvaa edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu. Jarrutusapu valmistelee jarrutusjärjestelmän
nopeaa jarrutusta varten ja jarrut vaikuttavat
heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä
nykäisynä.
Valitseminen, pitääkö törmäysvaroittimen olla
kytkettynä päälle vai suljettuna: Valikosta
Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. valitaan joko vaihtoehto Päällä tai Pois. Käynnistettäessä
moottori saadaan automaattisesti asetus, joka
oli valittuna, kun moottori sammutettiin.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarrutusteholla, myös
poljinvoiman ollessa heikko.
Automaattijarrutus
Jos kuljettaja ei tässä tilassa ole vielä aloittanut
väistötoimenpidettä ja törmäysvaara on ilmeinen, automaattijarrutus alkaa toimia kuljettajan
tarvitsematta koskea jarrupolkimeen. Jarrutus
tapahtuu tällöin rajoitetulla jarrutusteholla törmäysnopeuden pienentämiseksi. Täyden jarrutustehon saamiseksi pitää kuljettajan jarruttaa itse.
Käsittely
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän kautta. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 118.
HUOM
Automaattijarrutus on aina toiminnassa eikä
sitä voida sulkea.
Varoitussignaalien aktivointi/aktivoinnin
poisto
Varoitusääni ja varoitusvalo aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori, jos järjestelmä on kytketty päälle.
Varoitusääni voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta erikseen vaihtoehdolla Päällä tai Pois
kohdassa Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. Varoitusääni.
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Valitkaa joko Pitkä, Normaali tai Lyhyt kohdassa Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. Varoetäisyys.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden.
Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Pitkä.
Jos tämä asetus antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun mukautuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa ja
varoitusääntä myös, jos törmäysvaroitin on
suljettu.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaaran uhatessa, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
04
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyyshälytys asetettuna aikaetäisyydelle 4–5, katso sivu 162.
HUOM
Myös jos varoetäisyydeksi on asetettu
Pitkä, voidaan varoitukset tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. nopeuserojen ollessa suuria tai jos edellä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
Asetusten tarkastus
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin
näytöstä. Siirtykää valikon kautta Auton
asetukset Törmäysvaroitusasetuks.,
katso sivu 118.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 172
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Rajoitukset
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna
suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen vuoksi
olla aina aktivoituna.
HUOM
04
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti
asettaa pois toiminnasta matkustamon lämpötilan ollessa korkea, minkä on aiheuttanut
esim. voimakas auringonpaiste. Jos näin
tapahtuu, varoitusääni aktivoituu, vaikka se
olisikin kytketty pois valikkojärjestelmässä.
•
Varoituksia voi jäädä pois, jos etäisyys
edellä olevaan on lyhyt tai ohjauspyörän
ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan yhteydessä.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutukset voivat tulla myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne
tai ulkoinen vaikutus aiheuttaa sen, että
tutka- tai kameratunnistin ei kykene havaitsemaan edellä olevaa ajoneuvoa oikealla
tavalla.
Tunnistinjärjestelmän toimintaetäisyys on
rajoitettu seisovien tai hitaasti liikkuvien ajoneuvojen osalta ja järjestelmä antaa tämän
vuoksi vähemmän tehokkaita varoituksia tai
ei anna niitä lainkaan tällaisten ajoneuvojen
suurempien nopeuksien (yli 70 km/h) yhteydessä.
Varoitukset seisovien tai hitaasti kulkevien
ajoneuvojen osalta voidaan kytkeä pois toiminnasta johtuen pimeydestä.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva vakionopeussäädin. Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista,
katso sivu 158.
Puuttuvasta tai myöhäisestä varoituksesta voi
seurata, että jarrutusapu puuttuu tai tulee myöhään.
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa,
mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
172
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kameratunnistimen rajoitukset
Auton kameratunnistinta käyttää kolme toimintoa: törmäysvaroitin automaattijarrutuksella,
etäisyyshälytys (Driver Alert -hälytys, DAC),
katso sivu 176 ja kaistavaroitin (Lane Departure Warning, LDW), katso sivu 179.
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta, huurusta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasille kameratunnistimen eteen, koska se voi
rajoittaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan järjestelmän lopettamaan toimintansa.
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmää, ts. se "näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai
vesisateessa ja tiheässä sumussa. Sellaisissa
olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa
toimintoa, jossa kameratunnistinta käytetään,
esim. lukemaan ajorataa ja havaitsemaan
muita ajoneuvoja.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 173
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuuttia
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasi Tunn.
peitossa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita ajoneuvoja tai
tielinjoja auton edessä.
Tämä vuorostaan tarkoittaa, että törmäysvaroitin automaattijarrutuksella, kaistavaroitin
(Lane Departure Warning, LDW) ja etäisyyshälytys (Driver Alert -hälytys, DAC) eivät toimi
täydellisesti.
Taulukosta ilmenevät mahdolliset syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
likainen tai jään tahi
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kameran
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille
on tullut likaa.
Tiheä sumu, voimakas sade tai lumi
aiheuttaa sen, ettei
kamera näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus
toimi voimakkaassa
sateessa.
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon
sisäpuolelta.
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
puhdistettu, mutta
ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Voi kestää muutamia
minuutteja, ennen
kuin kamera mittaa
näkyvyyden.
Alhaalla roikkuvat
esineet, esim. kuljetettavien pitkien esineiden merkkiliput/viirit.
Merkitkää kuorma
muulla tavalla tai
hyväksykää toiminnan rajoitukset.
04
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 174
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäysvaroitus suljettu
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Törmäysvaroitus Ei käytössä
04
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Autom. jarrutus aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 172.
174
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 175
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tutka on tukossa. Ks. käsikirjaa
Törmäysvaroitin ja automaattijarrutus ovat tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista katso sivu 158
Törmäysvaroitus. Vaatii
huollon
Törmäysvaroitin ja automaattijarrutus ovat kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos ilmoitus ei häviä.
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 176
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Johdanto
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Yleistä toiminnosta Driver Alert-hälytys
(Driver Alert Control) – DAC
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta
ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua, ettei
kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa
väsymystä, riippumatta siitä, onko DAC varoittanut vai ei, katso sivu 177.
Driver Alert System muodostuu kahdesta eri
toiminnosta, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti tai erikseen:
Driver Alert-hälytys (Driver Alert Control, DAC)
Kaistavaroitin (Lane Departure Warning,
LDW), katso sivu 179.
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan
olemaan täydentävä apuväline.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
HUOM
G017332
04
•
•
Toiminto on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti,
esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on
nukahtamassa.
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin
ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään,
kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
HUOM
Kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia,
katso sivu 172.
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
176
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toimintoa ei saa käyttää ajojakson pidentämiseen. Suunnitelkaa aina tauot tasaisin
välein ja katsokaa, että olette levännyt.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt. Esim.:
•
•
•
jos kuljettaja testaa LDW-toimintoa.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä.
uraisella tienpinnalla.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 177
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Käsittely
Tietyt asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja sen valikkojärjestelmästä. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 118.
Säätöpyörä. Kääntäkää pyörää, kunnes
näyttö esittää Driver Alert. Toisella rivillä
esitetään vaihtoehdot Pois, Ei käytössä
tai Tasomerkintä.
Ko. tila voidaan tarkastaa ajotietokoneen näytöstä ohjauspylvään vasemman vivun avulla.
READ-painike. Vahvistaa ja hävittää varoituksen muistista.
Aktivoikaa etäisyyshälytys Driver Alert
Control
G017329
Etsikää keskikonsolin näytössä sen valikkojärjestelmän avulla esiin Auton asetukset
Driver Alert. Valitkaa vaihtoehto Päällä.
Toiminto aktivoituu, kun nopeus ylittää 65 km/h ja pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h.
Näyttö esittää tasomerkinnän 1 - 5
pylväällä, jossa pieni pylväiden määrä osoittaa
epävarmaa ajotapaa. Suuri pylväiden määrä
tarkoittaa vakaata ajotapaa.
Jos autossa ilmenee epävarmuutta, kuljettaja
hälytetään äänimerkillä sekä teksti-ilmoituksella Driver Alert Tauon aika. Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen
ei parane.
VAROITUS
Hälytys tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Hälytyksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä: pysäyttäkää auto pikimmiten turvallisesti ja levätkää.
04
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert POIS
Toiminto ei ole kytkettynä päälle.
Driver Alert Ei käytössä
Nopeus on alle 60 km/h, ajoradalta puuttuvat selvät reunamerkinnät tai kameratunnistin on tilapäisesti
pois toiminnasta. Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 172.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 178
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert
Toiminto analysoi kuljettajan ajotapaa.
Pylväiden määrä voi vaihdella välillä 1 - 5, jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa ajokäyttäytymistä. Suuri pylväiden määrä tarkoittaa vakaata ajotapaa.
04
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa; kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 172.
Driver Alert Sys Vaatii huollon
178
Järjestelmä ei toimi.
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos ilmoitus ei häviä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 179
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Yleistä toiminnosta Lane Departure
Warning – LDW
Käsittely ja toiminta
Jos kamera ei enää voi nähdä ajoradan sivumerkintöjä tai nopeus laskee alle arvon
60 km/h, toiminto palaa valmiustilaan ja näyttö
esittää Lane Depart Warn Ei käytössä.
Jos auto tahattomasti ylittää ajoradan vasemman tai oikean sivumerkinnän, kuljettaja hälytetään äänimerkillä.
G032699
G032014
Seuraavissa tilanteissa varoitusta ei anneta:
Toiminto on tarkoitettu vähentämään ns. yksittäisonnettomuuksien vaaraa – onnettomuuksien, joissa auto tietyissä tilanteissa poistuu
ajoradalta ja on vaarassa joko ajautua ojaan tai
vastaantulevien ajoradalle.
LDW muodostuu kamerasta, joka lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä. Kuljettaja hälytetään äänimerkillä, jos auto ylittää sivumerkinnän.
1
Toiminto kytketään päälle tai suljetaan keskikonsolissa olevalla katkaisimella. Painikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä
päälle.
Ajotietokoneen näyttö näyttää Lane Depart
Warn Ei käytössä, kun toiminto on valmiustilassa.
Kun LDW on valmiustilassa, toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun kamera on lukenut ajoradan sivumerkinnät ja nopeus ylittää 65 km/h.
Ajotietokoneen näyttö esittää tällöin Lane
Depart Warn Käytössä.
•
•
•
•
Suuntavalo on päällä
•
Käännyttäessä voimakkaasti siten, että
auto kallistuu.
Kuljettajan jalka on jarrupolkimella 1
04
Painettaessa nopeasti kaasupoljinta1
Ohjauspyörän nopeiden liikkeiden yhteydessä1
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia. Lisätietoja, katso sivu 172.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät linjan.
Hälytystä ei kuulla, kun linja on auton pyörien välissä.
Kun Erityisherkkä on valittu, annetaan kuitenkin varoitus, ks. henkilökohtaisia asetuksia.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 180
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Kaistavaroitin (Lane
departure warning) Päällä/
Pois
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää 5 sekunnin kuluttua.
04
Lane Depart Warn Käytössä
Toiminto lukee ajoradan sivumerkintöjä.
Lane Depart Warn Ei käytössä
Nopeus on alle 60 km/h, ajoradalta puuttuvat selvät reunamerkinnät tai kameratunnistin on tilapäisesti
pois toiminnasta. Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 172.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 172.
Driver Alert Sys Vaatii huollon
180
Järjestelmä ei toimi. Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos ilmoitus ei häviä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 181
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Henkilökohtaiset asetukset
Etsikää keskikonsolin näytössä sen valikkojärjestelmän avulla esiin Auton asetukset
Kaistavaroitin (Lane departure warning).
Valitkaa haluamanne vaihtoehto, katso
sivu 118.
Päällä käynnistettäessä: Tämä valinta asettaa toiminnon valmiustilaan aina, kun auto
käynnistetään. Muussa tapauksessa saadaan
sama arvo, joka oli, kun moottori sammutettiin.
04
Erityisherkkä: Tämä valinta lisää herkkyyttä,
hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
181
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 182
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Yleistä1
Toiminto
1
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin ylänäytössä osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Active
2
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Active
Vain takana
Sekä edessä että takana.
3
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita. Tarkkailkaa lapsia
tai eläimiä, jotka ovat auton lähellä.
G031399
VAROITUS
04
Järjestelmä kytkeytyy päälle automaattisesti,
kun auto käynnistetään, ja katkaisimen Pois/
Päällä -valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Keskikonsolin näyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty kenttä osoittaa, mikä neljästä tunnistimesta on havainnut esteen. Mitä useampi
merkitty kenttä on samassa pylväässä, sitä
lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen
välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu audiojärjestelmästä tuleva ääni
vaimennetaan automaattisesti.
1
182
Markkina-alueen mukaan pysäköintitutkajärjestelmä voi olla joko vakio, valinnainen tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Active
Näkymät eri tilanteissa.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet vain
takana. Molemmat oikeanpuoleiset takatunnistimet ovat havainneet esteen.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet sekä
edessä että takana. Oikea tunnistin edessä
on 30 cm:n etäisyydellä tai lähempänä
havaittua estettä.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet sekä
edessä että takana. Edessä tai takana ei
ole havaittu esteitä.
Etäisyyden ollessa 30 cm:n sisällä ääni on jatkuva ja merkityn tunnistimen pylväs täysin täytetty, ks. kuvaa (2). Jos havaittu este on
jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton takana
että edessä, ääni tulee kaiuttimista vuorotellen.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 183
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Pysäköintitutka taaksepäin
Pysäköintitutka eteenpäin
TÄRKEÄÄ
Asennettaessa lisävalot: Ottakaa huomioon, että nämä eivät saa peittää tunnistimia
– lisävalot voidaan tällöin käsittää esteeksi.
Järjestelmän vian ilmaisu
G031401
G031400
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
infonäyttö esittää Pys.tutkajärj.
Vaatii huollon, pysäköintitutka ei toimi.
Mittausalue suoraan auton taakse on n. 1,5 m.
Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee takakaiuttimista.
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 15 km/h asti, myös peruutettaessa. Suuremmalla nopeudella järjestelmän aktivointi
poistetaan. Painikkeessa oleva valo jää kuitenkin palamaan osoittaen, että järjestelmä on
päällä, kun kuljettaja pysäköi seuraavan kerran. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä
aktivoituu uudelleen.
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa
pitää järjestelmä sulkea. Muutoin tunnistimet
reagoivat näihin.
HUOM
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos
käytetään Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta.
04
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, moottoripyörien pakoputkistojen
äänet jne.
HUOM
Eteenpäin osoittavan pysäköintitutkan aktivointi poistetaan, kun seisontajarru kytketään.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 184
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Anturien puhdistus
HUOM
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
G031402
04
G031403
Tunnistimien sijainti edessä.
Tunnistimien sijainti takana.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
184
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 185
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintikamera*
Yleistä PAC:stä
Toiminto
HUOM
Pysäköintikamera – PAC (Park Assist Camera)
näyttää kuvaruudulla, mitä auton takana on
peruutettaessa.
Näytöllä olevat esineet voivat vaikuttaa olevan kauempana kuin ne todellisuudessa
ovat.
Näytön viivojen avulla järjestelmä näyttää
myös, mihin auto on menossa ohjauspyörän
liikkeiden perusteella, mikä helpottaa taskupysäköintiä, peruuttamista ahtaisiin tiloihin ja
perävaunun kytkemistä.
Valaistusolosuhteet
G031930
PAC voidaan asentaa vain autoon, jossa on
Volvon alkuperäinen GPS-navigaattori RTI* –
Road and Traffic Information System.
VAROITUS
Kuljettaja näkee, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta
peruutettaessa.
Pysäköintikamera on asennettu takaluukun
avauskahvan luo.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia esteitä ei havaita.
Kameran voimakas laajakulmalinssi näyttää
leveän alueen auton takana sekä myös auton
puskurin ja vetokoukun.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Järjestelmän elektroninen kuvankäsittely korjaa kamerakuvan ns. "Fisheye"-ilmiön näyttääkseen luonnollisen kuvan. Tästä syystä
esineet voivat näyttää näytöllä vinoilta, mikä on
normaalia.
Pysäköintikamerassa oleva valaistusolosuhteiden automaattinen tunnistus säätää herkkyyttä
jatkuvasti. Kuva voi siksi vaihdella hieman
valonvoimakkuuden ja laadun suhteen. Huonoissa valaistusolosuhteissa tai pimeällä
kamera kompensoi tilannetta lisäämällä valonherkkyyttä, jolloin kuvanlaatu voi huonontua
jonkin verran.
04
Jos näyttökuva on liian pimeä, valonvoimakkuutta voidaan voimistaa mittariston valaistuksen säätöpyörällä (1), katso sivu 79.
HUOM
Huonoissa valaistusolosuhteissa on erityisen tärkeää, että kameran linssillä ei ole
likaa, lunta tai jäätä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 186
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintikamera*
Käsittely
Apuviivat
Sivuviivat
Aktivointi
Pysäköintikamera aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään, jos toiminto on valittu valikkojärjestelmässä, katso sivu 118.
Aktivoinnin poistaminen
Pysäköintikameralla on viive, joten näyttökuvaa taaksepäin näytetään myös silloin, kun
peruutusvaihde kytketään pois päältä pienen
korjausliikkeen tekemiseksi eteenpäin.
Kun peruuttaminen on lopetettu, kamerakuva
näkyy siksi vielä n. 15 sekuntia tai kunnes
nopeus ylittää 10 km/h.
Tämän jälkeen järjestelmä palaa tilaan, joka
vallitsi ennen peruutusvaihteen valitsemista –
esim. RTI-järjestelmä aktivoidaan uudelleen.
Lokasuojan linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta,
mikä saa kuljettajan näkemään auton ottaman
reitin myös käännyttäessä.
HUOM
Peruutettaessa perävaunun kanssa viivat
näyttävät näytöllä linjan, jonka auto ajaa,
eivät perävaunun linjaa.
TÄRKEÄÄ
Muistakaa, että näyttökuva näyttää vain
auton takana olevan alueen – tarkkailkaa
siksi auton sivuja ja etuosaa kääntäessänne
ohjauspyörää peruuttaaksenne.
186
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031929
04
G000000
Jos RTI on aktivoitu, PAC-järjestelmä ottaa
automaattisesti etusijan, ja näytöllä näytetään
kamerakuva navigointijärjestelmän tietojen
sijasta.
Sivuviivat näyttävät linjan, jonka auto ajaa
peruutettaessa. Ne jättävät n. 10 cm "ilmaa"
viivojen ja auton ulkotaustapeilien kärkien
väliin, myös käännettäessä.
•
Sivuviivat ulottuvat 2,0 m taaksepäin puskurista.
Poikittaiset viivat
Lyhyet poikittaiset viivat näyttävät etäisyyden
puskurista taaksepäin.
•
•
PUNAINEN poikittaisviiva tarkoittaa 0,3 m
KELTAINEN poikittaisviiva tarkoittaa 1,5 m
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 187
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintikamera*
Jos jokin pysäköintitutkan
ulommista tunnistimista
havaitsee esteen lähempänä
kuin 0,4 m:n päässä, mutta se
ei ole pysäköintikameran
näkökentässä, näyttökuvassa
näytetään myös taustapeilin
Autot, joissa on pysäköintitutka
kuvake.
G031931
Tarkistakaa tällöin taustapeileistä, näkyykö
esteitä.
Jos autossa on myös pysäköintitutka* takana
(katso sivu 182), värilliset merkinnät näyttävät
esteeseen jäljellä olevan etäisyyden esim.
peruutettaessa taskupysäköinnin yhteydessä.
Merkintä (väri)
Etäisyys esteeseen (m)
Vihreä
0,8-1,5
Keltainen
0,3-0,8
Punainen
0–0,3
Asetukset
Asettakaa järjestelmän aktivointi painamalla
MENU ja siirtymällä kohtaan Päävalikko
Auton asetukset . Valitkaa seuraavista
vaihtoehdoista:
Pysäköintikameran asetukset
• Merkitkää Pysäköintitutkan viivat, jotta
sivuviivat näytetään peruutettaessa.
•
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Vaikka vain suhteellisen pieni osa kuvasta
näyttäisi olevan peitettynä, se voi tarkoittaa
sitä, että melko suuri alue on peitossa ja esteet
voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne
ovat jo liian lähellä autoa.
04
Muistettavaa
•
Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
Merkitkää Etäisyystiedot, jotta etäisyysviivat näytetään peruutettaessa1.
Järjestelmän aktivointi
• Merkitkää Automaattinen, jotta PAC aktivoituu peruutettaessa.
•
1
Rajoitukset
Merkitkää Pois, jotta PAC on aina pois toiminnasta.
Vain, jos myös pysäköintitutka on asennettu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
187
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 188
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Yleistä BLIS-järjestelmästä
VAROITUS
Kuolleet kulmat
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina
kuljettajalla.
BLIS-kamera
Merkkivalo
BLIS-symboli
BLIS on kameratekniikkaan perustuva informaatiojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan oman auton
kanssa samaan suuntaan kulkevia ajoneuvoja,
jotka ovat ns. kuolleessa kulmassa.
TÄRKEÄÄ
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
188
HUOM
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
G017834
Kun kamera
on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo
palaa
kiinteästi.
A = n. 9,5 m ja B = n. 3 m
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
BLIS
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat peitossa, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja infonäytössä esitetään ilmoitus. Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin linssit.
Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea tilapäisesti yhdellä BLIS-painikkeen painalluksella,
katso sivu 188.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031406
G031404
04
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.
Aktivointi-/sulkemispainike.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 189
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
BLIS aktivoituu, kun moottori käynnistetään,
jolloin ovipaneelien merkkivalot vilkkuvat 3 kertaa.
Järjestelmä voidaan poistaa käytöstä/ottaa
käyttöön, kun moottori on käynnistetty painamalla BLIS-painiketta.
Kun BLIS kytketään pois päältä, painikkeen
valo sammuu ja kojelaudan näytössä näytetään teksti-ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään ja ovipaneeleissa olevat merkkivalot
vilkkuvat 3 kertaa. Painakaa READ-painiketta
teksti-ilmoituksen poistamiseksi. Lisätietoja
ilmoitusten käsittelystä, katso sivu 120.
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä toimii, kun oma auto kulkee nopeudella yli 10 km/h.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos:
•
ajatte nopeudella, joka on enintään
10 km/h suurempi kuin ohitettava ajoneuvo
•
jos Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus
on enintään 70 km/h suurempi kuin käyttämänne nopeus.
VAROITUS
VAROITUS
BLIS-järjestelmä ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS-järjestelmä ei toimi, kun auto peruuttaa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla. Tämä
voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä
havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Jos ympäröivien ajoneuvojen valonheittimet eivät pala, järjestelmä ei
huomaa niitä. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että
järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa ei ole
valonheittimiä ja jota vedetään henkilö- tai
kuorma-auton perässä.
Järjestelmä ei reagoi pyöräilijöihin eikä
mopoilijoihin.
BLIS-kameroita voi häiritä voimakas valo tai
ajaminen pimeässä, jossa ei ole valonlähteitä (esim. katuvalaistusta tai muita ajoneuvoja). Tällöin järjestelmä voi tulkita valon
puuttumisen kameroiden tukkiutumiseksi.
Molemmissa tapauksissa infonäyttö näyttää ilmoituksen.
Ajettaessa tällaisissa olosuhteissa järjestelmän suorituskyky voi huonontua tilapäisesti
ja teksti-ilmoitus näytetään, katso
sivu 190. Jos ilmoitus häviää automaattisesti, BLIS:n toiminta on palannut normaaliksi.
04
BLIS-kameroilla on samoja rajoituksia kuin
ihmissilmällä, ts. ne "näkevät" huonommin
sakeassa lumisateessa tai sumussa.
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti BLIS-kameroiden
linssien pitää olla puhtaita. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 190
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
TÄRKEÄÄ
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
Rajoitettu toim.
BLIS-kameraa häiritsevät esim. sumu
tai voimakas auringonpaiste suoraan
kameraan.
Ilmoitukset näytössä
04
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä
päällä
BLIS-järjestelmä
Vaatii huollon
BLIS ei toimi.
BLIS-järjestelmä
Kamera peit
BLIS-kamera lian,
lumen tai jään peittämä. Puhdistakaa
linssit.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Kamera palautuu
itsestään toimintakuntoon, kun ympäristö on jälleen normaali.
BLIS-järjestelmä
POIS
BLIS-järjestelmä
pois
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
HUOM
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole toista ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin BLIS-järjestelmä vaatii
huollon.
190
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa
BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 191
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 192
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytystilat
G031433
04
192
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 193
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytyslokero ovipaneelissa
Keskikonsoli
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää
hehkua sytyttämiseen.
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Pääsylipunpidin
Käsinekotelo
Käsinekotelo
Säilytyslokero, mukinpidin
Takinpidin
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
04
Säilytystasku
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB-*/
AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. (Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, on savukkeensytytin 12
V:n liitännässä etuistuimelle, katso
sivu 194, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.)
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä mukinpitimessä,
koska nämä esineet voivat aiheuttaa hälyttimen tahattoman aktivoitumisen*, katso
sivu 58.
G024206
Takinpidin
Täällä voi säilyttää esim. auton käyttöohjekirjaa
ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pitimet
kynille. Käsinekotelo voidaan lukita avainliuskalla, katso sivu 44.
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi*
Keskikonsolissa oleva tuhkakuppi irrotetaan
nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 194
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Lattiamatot*
12 V:n liitäntä
ranotto on 10 A. Jotta liitännästä saa virtaa,
pitää kauko-ohjaimen olla vähintään asennossa I, katso sivu 72.
Volvo myy erityisvalmisteisia lattiamattoja.
VAROITUS
VAROITUS
Lattiamaton pitää kuljettajan paikalla olla
painettuna kunnolla alas ja kiinnitettynä kiinnittimiin, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja alla.
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
Sähköliitäntä kuormatilassa*
Meikkipeili
G031435
04
G021438
G031436
12 V:n liitäntä, etuistuin.
Meikkipeilin valo, kuljettajan* tai matkustajan
puolella, syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
G021440
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
Sähköliitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille varusteille, esim.
matkapuhelimelle tai kylmälaukulle. Suurin vir-
194
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kääntäkää kansi alas päästäksenne käsiksi
sähköliitäntään. Se toimii riippumatta siitä,
onko virta päällä vai ei.
HUOM
Älkää käyttäkö sähköliitäntää moottorin
ollessa sammutettuna, koska auton akun
lataus saattaa tyhjentyä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 195
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Yleistä
HUOM
Vain tietty valikoima matkapuhelimia on täysin yhteensopiva handsfree-toiminnon
kanssa. Tiedot yhteensopivista puhelimista
on Volvo-myyjillä ja osoitteessa
www.volvocars.com.
Puhelintoiminnot, katsaus säätimiin
EXIT – Keskeyttää/torjuu puhelun, poistaa
syötetyt merkit, keskeyttää meneillään olevan toiminnon. Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
ENTER – Hyväksyy puhelun. Painikkeen
painallus näyttää viimeksi syötetyt numerot. Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Aloittaminen
G021443
Valikoita ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 118.
Katsaus järjestelmään.
Matkapuhelin
Käyttöön ottaminen/käytöstä
poistaminen
Mikrofoni
G031456
Ohjauspyörän painikesarja
Keskikonsoli
BluetoothTM
BluetoothTM-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti äänentoistolaitteistoon. Äänentoistolaitteisto toimii
handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Matkapuhelinta voidaan käyttää sen
painikkeilla riippumatta siitä, onko se liitetty vai
ei.
04
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
VOLUME – Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Numero- ja kirjainpainikkeet
PHONE – päälle/pois ja valmiustila
(standby)
Navigointipainike
Lyhyt PHONE-painikkeen painallus aktivoi
handsfree-toiminnon. Teksti PUHELIN ylimpänä näytössä osoittaa sen olevan puhelintilassa. Symboli
osoittaa, että handsfreetoiminto on aktiivinen.
Painikkeen PHONE pitkä painallus poistaa
handsfree-toiminnon aktivoinnin ja kytkee liitetyn puhelimen pois.
Matkapuhelimen liittäminen
Matkapuhelimen liittäminen tapahtuu eri tavoin
riippuen siitä, onko matkapuhelin ollut aikaisemmin liitettynä vai ei. Jos matkapuhelin liite-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 196
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
tään ensimmäisen kerran, noudattakaa seuraavia ohjeita:
Vaihtoehto 2 – puhelimen valikkojärjestelmän
kautta
Vaihtoehto 1 – auton valikkojärjestelmän kautta
1. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE. Jos puhelin on kytkettynä, kytke
jo kytketty puhelin pois.
1. Tehkää matkapuhelin etsittäväksi/näkyväksi BluetoothTM-järjestelmän kautta, ks.
matkapuhelimen käsikirjaa tai
www.volvocars.com.
04
2. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE.
> Valikkovalinta Lisää puhelin esitetään
näytössä. Jos yksi tai useampi matkapuhelin jo on rekisteröity, esitetään
myös nämä.
3. Valitkaa Lisää puhelin.
> Äänentoistolaitteisto etsii lähellä olevia
matkapuhelimia. Etsintä kestää noin
30 sekuntia. Löydettävät matkapuhelimet ilmoitetaan omilla BluetoothTMnimillään näytössä. Handsfree-toiminnon BluetoothTM-nimi esitetään matkapuhelimessa My Car.
4. Valitkaa jokin matkapuhelimista äänentoistolaitteiston näytöltä.
5. Syöttäkää numerosarja, joka esitetään
äänentoistolaitteiston näytössä, matkapuhelimen painikesarjan kautta.
1
196
2. Hakekaa matkapuhelimen BluetoothTMtoiminnolla, ks. matkapuhelimen käsikirjaa.
3. Valitkaa My Car löydettyjen yksiköiden
luettelosta matkapuhelimessanne.
4. Syöttäkää PIN-koodi '1234' matkapuhelimeen, kun Teitä kehotetaan antamaan
PIN-koodi.
5. Valitkaa kytkeminen järjestelmään My
Car matkapuhelimesta.
Matkapuhelin rekisteröidään ja yhdistetään
automaattisesti äänentoistolaitteistoon
samalla, kun teksti Synkronoidaan esitetään
näytössä. Lisätietoja matkapuhelimien rekisteröinnistä, katso sivu 198.
Kun yhdistäminen on tehty, esitetään symboli
ja matkapuhelimen BluetoothTM-nimi näytössä. Nyt matkapuhelinta voidaan ohjata
äänentoistolaitteistosta.
Vain avaimeton käyttö
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Soittaminen
1. Varmistakaa, että teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä ja että symboli
on näkyvissä.
2. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 198.
3. Painakaa ENTER.
Puhelu keskeytetään painikkeella EXIT.
Matkapuhelimen kytkeminen irti
Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja liittämisestä, katso sivu 198.
Manuaalinen kytkeminen pois tapahtuu poistamalla handsfree-toiminnon aktivointi painamalla pitkään PHONE. Handsfree-toiminnon
aktivointi poistetaan myös, kun moottori sammutetaan tai kun ovi avataan1.
Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan
käynnissä olevaa puhelua jatkaa matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen kautta.
HUOM
Tietyt matkapuhelimet edellyttävät, että siirtyminen pois handsfree-toiminnosta vahvistetaan matkapuhelimen painikesarjasta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 197
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Puhelujen käsittely
Tuleva puhelu
Puhelu otetaan vastaan painamalla ENTER
myös äänentoistojärjestelmän ollessa esim.
CD- tai FM-tilassa. Torjukaa tai lopettakaa painikkeella EXIT.
Automaattivastaus
Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan
puhelun automaattisesti vastaan.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puhelinasetukset
Puheluvalinnat Automaattivastaus.
Soittovalikossa
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:
• Mykistä mikrofoni – äänentoistolaitteiston mikrofoni vaiennetaan.
• Siirrä puhelu matkapuh – puhelu siirretään matkapuhelimeen.
HUOM
Tietyissä matkapuhelimissa liitäntä katkeaa
käytettäessä salaustoimintoa. Tämä on normaalia. Handsfree-toiminto kysyy, haluatteko liittää uudelleen.
• Puhelinluettelo – etsiminen puhelinluettelosta.
HUOM
Uutta puhelua ei voida aloittaa käynnissä
olevan puhelun aikana.
Audioasetukset
Puhelun volyymi
Puheäänen voimakkuutta voidaan säätää, kun
handsfree-toiminto on puhelintilassa. Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa tai VOLUMEsäädintä.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Kun mitään puhelua ei ole käynnissä, säädetään äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuutta kuten tavallisesti VOLUME-säätimellä.
Äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuuden
2
säätämiseksi käynnissä olevan puhelun aikana
Teidän pitää vaihtaa jollekin äänilähteelle.
Äänilähde voidaan hiljentää automaattisesti
tulevan puhelun yhteydessä kohdassa
Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Mykistä radio.
Soittoäänenvoimakkuus
Siirtykää kohtaan Puhelinasetukset Äänet
ja volyymi Soittoäänenvoimakkuus ja
säätäkää navigointipainikkeen osalla
/
.
04
Soittoäänet
Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit
voidaan valita kohdassa Puhelinasetukset
Äänet ja volyymi Soittoäänet
Soittoääni 1, 2, 3 jne.
HUOM
Liitetyn matkapuhelimen soittoääntä ei suljeta, kun jotain handsfree-järjestelmän sisäisistä signaaleista käytetään.
Kytketyn puhelimen soittosignaalin2 valitsemiseksi siirtykää kohtaan Puhelinasetukset
Äänet ja volyymi Soittoäänet Käytä
mp:n soittoääntä.
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
197
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 198
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Lisää rekisteröinnistä ja liittämisestä
Puhelinluettelo
Enintään viisi matkapuhelinta voidaan rekisteröidä. Rekisteröinti tehdään kerran matkapuhelinta kohti. Rekisteröinnin jälkeen ei puhelimen enää tarvitse olla näkyvissä/etsittävissä.
Vain yksi matkapuhelin voi olla liitettynä kerrallaan. Puhelimen rekisteröinti voidaan poistaa
kohdassa Bluetooth Poista puhelin.
Kaikki puhelinluettelon käsittely edellyttää, että
teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä
ja että symboli
on näkyvissä.
Automaattinen liittäminen
04
Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se liitetään automaattisesti. Kun äänentoistolaitteisto etsii viimeksi liitettyä puhelinta,
sen nimi esitetään näytössä. Manuaaliseen toisen puhelimen liittämiseen siirtymiseksi painakaa EXIT-painiketta.
Manuaalinen liittäminen
±
Toiminnon aktivointi poistetaan kohdassa
Puhelinasetukset Synkronoi
puh.luettelo. Yhteystietoja haetaan vain
liitetyn matkapuhelimen puhelinluettelosta.
HUOM
1. Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa ENTER tai painakaa vain
ENTER.
2. Askeltakaa ko. yhteystietoon ja painakaa
ENTER-painiketta soittaaksenne.
Puheääniohjaus
Matkapuhelimen puheääniohjaustoimintoa
soittamista varten voidaan käyttää pitämällä
painiketta ENTER painettuna.
Puhelinvastaajan numero
1. Asettakaa äänentoistolaitteisto puhelintilaan.
Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.
Puhelinvastaajan numero muutetaan kohdassa Puhelinasetukset Puheluvalinnat
Puhepostinumero. Jos yhtään numeroa ei
ole tallennettuna, tähän valikkoon voidaan
päästä painamalla pitkään 1. Painakaa pitkään
1 käyttääksenne tallennettua numeroa.
2. Painakaa PHONE ja valitkaa listalta jokin
puhelimista.
Yhteystietojen etsiminen
Puhelulistat
Yksinkertaisin tapa etsiä puhelinluettelosta on
painaa pitkään painikkeita 2–9. Tämä käynnistää painikkeen ensimmäiseen kirjaimeen
perustuvan haun puhelinluettelosta.
Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon
jokaisen uuden liittämisen yhteydessä ja ne
päivitetään sitten liittämisen aikana. Painakaa
ENTER viimeksi soitetun näyttämiseksi. Muut
puhelulistat ovat kohdassa Puhelurekisteri.
Jos halutaan liittää muu kuin viimeksi liitetty
matkapuhelin tai vaihtaa liitettyä matkapuhelinta, menetelkää näin:
Liittäminen voidaan myös tehdä valikkojärjestelmän kautta kohdassa Bluetooth Yhdistä
puhelin tai Vaihda puhelin.
198
Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen
rekisteröidyn matkapuhelimen puhelinluettelosta. Puhelinluettelo kopioidaan automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen liittämisen yhteydessä.
Puhelinluetteloon voidaan päästä myös painikkeella
/
navigointipainikkeessa tai
/
ohjauspyörän painikesarjassa. Haku voidaan tehdä myös puhelinluettelon hakuvalikosta kohdassa Puhelinluettelo Haku:
Jos matkapuhelin ei tue puhelinluettelon
kopiointia, esitetään Lista on tyhjä., kun
kopiointi on valmis.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 199
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
HUOM
Tietyt matkapuhelimet näyttävät listan viimeksi soitetuista puheluista käänteisessä
järjestyksessä.
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttö tapahtuu keskikonsolissa olevalla painikesarjalla. Painakaa kerran saadaksenne painikkeen ensimmäisen merkin, kaksi
kertaa saadaksenne toisen merkin jne. Jatkakaa painalluksia saadaksenne lisää merkkejä,
ks. seuraava taulukko.
Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Painikkeen EXIT pitkä painallus
hävittää kaikki syötetyt merkit.
/
navigointipainikkeessa askeltaa merkkien välillä.
Painike
Painike
Toiminto
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
04
WXYZ9
Painetaan lyhyesti, jos kaksi
merkkiä kirjoitetaan peräkkäin
samalla painikkeella.
Toiminto
[email protected]*#&$£/%
Välilyönti .1-? ! , : " ' ( )
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 200
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Yleistä
Aloittaminen
SIM-kortti
Puhelinta voidaan käyttää vain yhdessä voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity
Module) kanssa. Asennus, katso sivu 203.
Hätäpuhelu hälytysnumeroon voidaan tehdä
ilman SIM-korttia.
5
HUOM
G033204
04
Katsaus järjestelmään.
Integroitu puhelin ei voi lukea 3G-tyypin
SIM-korttia. Yhdistetty 3G/GSM-kortti toimii. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriin,
jos SIM-kortti pitää vaihtaa.
Mikrofoni
SIM-kortinlukija
Puhelujen käsittely
Puhelun soittaminen
1. Kytkekää puhelin päälle.
2. Jos sanaa PUHELIN ei esitetä näytössä,
painakaa lyhyesti painiketta PHONE.
3. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 195.
4. Painakaa ENTER handsfree-puhelua varten tai nostakaa erillisluuri. Vapauttakaa
luuri vetämällä sitä alaspäin.
Puhelun lopetus
Ohjauspaneeli
Valikkoja ohjataan ohjauspaneelista
ja
ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja
valikkokäsittelystä, katso sivu 118. Tietoja
puhelimen käyttölaitteista, katso sivu 195.
Yksityinen puhelin
Päällä/pois
Painakaa ENTER handsfree-puhelua varten tai
nostakaa erillisluuri. Jos erillisluuri on irrotettuna, kun puhelin soi, pitää puhelu ottaa vastaan painamalla ENTER.
Painikesarja, katso sivu 135.
Turvallisuus
Antakaa vain valtuutetun Volvon teknisen palvelun huoltaa puhelinta. Integroitu puhelin
pitää sulkea tankattaessa tai räjäytystyön
läheisyydessä. IDIS rajoittaa valikkojärjestelmää riippuen auton nopeudesta, katso
sivu 202.
200
Valikot ja säätimet
Sammuttakaa puhelin painamalla pitkään
PHONE-painiketta.
Kytkekää puhelin päälle painamalla lyhyesti
PHONE. Syöttäkää tarvittaessa PIN-koodi.
Symboli
osoittaa, että puhelin on kytkettynä. Kun tämä symboli esitetään, voidaan
puhelu ottaa vastaan, vaikka esim. CD-valikko
esitetään näytössä. Puhelinvalikkojen käyttämiseksi ja soittamisen mahdollistamiseksi painakaa lyhyesti PHONE. Teksti PUHELIN
osoittaa, että puhelinvalikko on aktiivinen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lopettakaa puhelu painamalla EXIT tai asettamalla erillisluuri paikalleen.
Tuleva puhelu
Lopettakaa puhelu painamalla EXIT tai asettamalla erillisluuri paikalleen. Torjukaa puhelu
painamalla EXIT.
Automaattivastaus
Ks. sivu 197.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 201
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Audioasetukset
Odottava puhelu
Neuvottelupuhelu
Toiminto mahdollistaa uuteen puheluun vastaamisen käynnissä olevan puhelun aikana.
Uuteen puheluun vastataan kuten tavallisesti ja
edellinen asetetaan pitoon.
Neuvottelupuhelu muodostuu useista puheluosapuolista. Se voidaan aloittaa, kun toinen
puhelu on käynnissä ja toinen pidossa. Valikkovalinta Yhdistä käynnistää neuvottelupuhelun.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puhelinasetukset
Puheluvalinnat Odottava puhelu.
Automaattinen edelleenkytkentä
Tuleva puhelu voidaan kytkeä automaattisesti
edelleen riippuen puhelutyypistä ja tilanteesta.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puheluvalinnat
Suunnanvaihdot.
±
Vaihtaminen erillisluurin ja handsfreen
välillä
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Vaihtakaa handsfree-käytöstä erillisluuriin nostamalla erillisluuri tai valitsemalla Erillisluuri
valikosta.
Vaihtakaa erillisluurista handsfree-toimintoon
valikkovalinnalla Handsfree.
Erillisluuri
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne soittovalikkoon.
Erillisluuri tarkoittaa sitä, että mikrofoni ei ole
käytössä, katso sivu 200.
1. Pankaa puhelu pitoon kohdassa Pito.
2. Syöttäkää seuraavan puheluosapuolen
numero tai käyttäkää valikkovalintaa
Puhelinluettelo.
Puhelin käyttää etumaisia ovikaiuttimia. Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää, kun
teksti PUHELIN esitetään näytön yläosassa.
Kaikki käynnissä olevat puhelut lopetetaan, jos
neuvottelupuhelu lopetetaan.
Käynnissä olevan puhelun aikana
Soittaminen
Puhelun volyymi
±
Mikrofonin aktivointi/käytöstä poistaminen
valikkovalinnalla Mikrofoni päällä/pois.
Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa tai
VOLUME-säädintä.
Ks. sivu 137.
04
Signaalit ja äänenvoimakkuus
Soittosignaalia muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Soittoäänet.
Viestiäänimerkki aktivoidaan/poistetaan käytöstä kohdassa Puhelinasetukset Äänet ja
volyymi Viestiäänimerkki.
Soittoäänen voimakkuutta säädetään kohdassa Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Soittoäänenvoimakkuus. Säätäkää navigointipainikkeessa olevalla säätimellä
/
.
Vaihtakaa puheluosapuolien kesken valikkovalinnalla Vaihda.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 202
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Puhelinluettelo
Yhteystiedot voidaan tallentaa SIM-kortille tai
puhelimeen.
Yhteystietojen tallentaminen
puhelinluetteloon
1. Painakaa MENU ja siirtykää kohtaan
Puhelinluettelo Uusi kontakti.
04
Siirtykää kohtaan Puhelinluettelo Kopioi
kaikki SIMistä puhelimeen tai
Puhelimesta SIMiin ja painakaa ENTER.
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen
1. Siirtykää kohtaan Viestit
painakaa ENTER.
Kirjoita uusi ja
2. Kirjoittakaa teksti ja painakaa ENTER. Tietoja tekstin syöttämisestä, katso sivu 199.
Ks. sivu 198.
3. Siirtykää kohtaan Lähetä ja painakaa
ENTER.
2. Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER. Tietoja tekstin syöttämisestä, ks. alla.
Muut toiminnot ja asetukset
4. Syöttäkää puhelinnumero ja painakaa
ENTER.
3. Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
IDIS
Viestiasetukset
4. Siirtykää kohtaan SIM-kortti tai
Puhelimen muisti ja painakaa ENTER.
Viestiasetuksia ei normaalisti muuteta. Verkkooperaattorilla on lisätietoja näistä asetuksista.
Kohdassa Viestit Viestiasetukset on
kolme vaihtoehtoa:
Ks. sivu 199.
IDIS (Intelligent Driver Information System) voi
aktiivisissa ajotilanteissa viivyttää tai torjua
tulevan puhelun soittosignaalit. Tällöin kuljettajan tarkkaavaisuus säilyy paremmin liikenteessä.
Yhteystietojen etsiminen
±
Tekstin syöttäminen
Ks. sivu 198.
Puhelinvastaajan numero
IDIS kytketään pois käytöstä kohdassa
Puhelinasetukset IDIS.
Yhteystietojen poistaminen
Viestien lukeminen
Poistakaa yhteystieto puhelinluettelosta merkitsemällä se ja painamalla ENTER. Siirtykää
sitten kohtaan Poista ja painakaa ENTER.
1. Siirtykää kohtaan Viestit
painakaa ENTER.
Poistakaa kaikki yhteystiedot kohdassa
Puhelinluettelo Poista SIM tai Poista
puhelin.
202
Kopiointi SIM-kortin ja puhelinluettelon
välillä
sen, joka välittää viestit.
• Voimassaoloaika – Kertoo, kuinka kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa.
Lukeminen ja
2. Siirtykää haluamaanne viestiin ja painakaa
ENTER.
3. Viestin teksti esitetään näytössä. Muita
valintoja saadaan painamalla ENTER.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
• SMSC-numero – Ilmoittaa viestikeskuk-
• Viestityyppi.
Puhelulistat
Kohdassa Puhelurekisteri tallennetaan listat
tulleista, lähteneistä ja vastaamattomista
puheluista. Lähteneet puhelut esitetään myös
painamalla ENTER. Listojen puhelinnumerot
voidaan tallentaa puhelinluetteloon.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 203
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
±
Nollaa arvot kohdassa Puhelurekisteri
Puhelun kesto Palauta ajastimet.
Näytä/piilota puheluosapuoli
Puhelimen numero voidaan salata tilapäisesti
kohdassa Puheluvalinnat Lähetä
numeroni.
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemiseksi verkko-operaattorille
on ilmoitettava puhelimen IMEI-numero.
±
Painakaa *#06# näyttääksenne numeron
näytössä. Kirjoittakaa se muistiin ja tallentakaa varmaan paikkaan.
Verkon valinta
Operaattori voidaan valita automaattisesti tai
käsin kohdassa Puhelinasetukset Verkon
valinta.
SIM-koodi ja turvallisuus
PIN-koodin avulla voidaan SIM-kortti suojata
asiattomalta käytöltä.
Koodi muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset Muokkaa PIN-koodia.
SIM-kortin asennus
Turvallisuustasoa muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset SIM-turvallisuus.
Suurin turvallisuus saavutetaan valinnalla
Päällä. Koodi on syötettävä aina, kun puhelin
kytketään päälle.
Seuraavaksi suurin turvallisuus saavutetaan
valinnalla Automaattinen. Puhelin tallentaa
tällöin koodin ja ilmoittaa sen automaattisesti,
kun puhelin kytketään päälle. Kun SIM-korttia
käytetään toisessa puhelimessa, koodi pitää
syöttää manuaalisesti.
G021450
Puhelun kesto tallennetaan kohtaan
Puhelurekisteri Puhelun kesto.
04
Matalin turvallisuus saadaan valinnalla Pois.
SIM-korttia voidaan tällöin käyttää täysin ilman
koodia.
Tehdasasetusten palautus
Puhelimen asetukset palautetaan kokonaisuudessaan kohdassa Puhelinasetukset
Palauta puh-asetukset.
G021451
Puhelun kesto
Varmistakaa, että puhelimen aktivointi on
poistettu. Vetäkää ulos SIM-kortinpidin,
joka on sijoitettu käsinekoteloon.
Asettakaa SIM-kortti siten, että metallipinta on näkyvissä
ja asentakaa SIM``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
kortinpitimen
suojus. Asentakaa SIMkortinpidin paikalleen.
04
204
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 204
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 205
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
04
205
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
Suosituksia ajettaessa..........................................................................
Tankkaus...............................................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Kuormaus..............................................................................................
Kuormatila.............................................................................................
Varoituskolmio......................................................................................
Perävaunun vetäminen..........................................................................
hinaaminen ja vetäminen......................................................................
206
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 206
208
210
212
215
216
220
221
227
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
MATKANNE AIKANA
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 207
05
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 208
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen tarkoittavat ajamista ennakoiden ja pehmeästi sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista
vallitsevaan tilanteeseen (lisää ohjeita ympäristön säästämisestä, katso sivu 11).
•
05
Älkää käyttäkö moottoria joutokäynnillä,
vaan lähtekää liikkeelle mahdollisimman
pian moottoria kevyesti kuormittaen.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen
ja perävaunut liittimet vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
Jos vettä pääsee ilmansuodattimeen, voi
syntyä moottorivaurio.
•
Älkää kuljettako tarpeetonta kuormaa
autossa.
•
•
•
Älkää käyttäkö talvirenkaita kuivilla teillä.
Syvyyden ollessa yli 25 cm vettä voi päästä
vaihteistoon. Tällöin öljyjen voitelukyky
heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmiä käyttöikää.
Irrottakaa taakkateline, kun sitä ei käytetä.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, jolloin moottori saavuttaa nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.
HUOM
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä, se voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
•
Kahlaus
208
kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä
seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
Jos moottori sammuu vedessä, älkää yrittäkö käynnistää sitä uudelleen. Hinatkaa
auto pois vedestä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Moottorivaurion vaara.
Moottori ja jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa
ja raskaalla kuormituksella, moottori ja jäähdytysjärjestelmä voivat ylikuumentua. Menetelkää näin moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi:
On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen
jälkeen.
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin kuumassa säässä.
•
Älkää käyttäkö moottoria suuremmalla
kierrosluvulla kuin 4500 r/min
(dieselmoottorit 3500 r/min), jos vedätte
perävaunua tai asuntovaunua mäkisellä
tiestöllä. Öljyn lämpötila voi tällöin tulla liian
korkeaksi.
Avoin takaluukku
Välttäkää ajoa takaluukku auki. Jos se kuitenkin on välttämätöntä, ajakaa vain lyhyt matka.
Sulkekaa kaikki ikkunat. Ohjatkaa ilma tuulilasiin ja lattialle ja käyttäkää puhallinta suurimmalla nopeudella.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
kuormatilan kautta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 209
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää käyttämästä avaimen
asentoa II moottorin ollessa pysäytettynä.
Käyttäkää sen sijaan avaimen asentoa I, kun
virtaa tarvitaan vähän.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
moottori on pysäytetty. Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista:
•
•
•
matkustamon puhallin
•
seisonavalo
•
Talviajo
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaita ei sallita tietyissä maissa.
Liukas tie
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
uuden auton reaktiot.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat
käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät
lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin
ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä,
katso sivu 280.
05
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettistä öljyä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimällä säällä.
Ennen pitkää matkaa
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali.
HUOM
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
vähintään 50 % glykolia. Tämä seos suojaa
moottoria n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
Jos akkujännite on matala, esitetään infonäytössä teksti. Energiansäästötoiminto sulkee tai
rajoittaa tiettyjä toimintoja, puhallin ja äänentoistolaitteisto. Ladatkaa akkua käynnistämällä
moottori.
•
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
•
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
Varoituskolmion pitäminen mukana on lain
vaatimus tietyissä maissa.
•
Akun kunto ja varaustila pitää tarkastaa.
Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
akulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää huuhtelunestettä estääksenne
huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
209
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 210
05 Matkanne aikana
Tankkaus
Tankkaus
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Polttoaineen täyttö
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
05
Avatkaa polttoainesäiliön luukku valaistuspaneelissa olevalla painikkeella. Luukku on sijoitettu oikeaan takalokasuojaan, mistä symbolin
nuoli infonäytössä muistuttaa.
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes
naksahdus vahvistaa, että se on kiinni.
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
Tankkauksen jälkeen asettakaa korkki paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu useita naksahduksia.
HUOM
Jos säiliön korkki ei ole kunnolla
kiinni tai jos moottori on käynnissä tankkauksen yhteydessä, pakokaasujärjestelmän vikaa osoittava symboli voi syttyä.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta auton suorituskykyyn.
210
G021461
G021459
G031391
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen
avaaminen
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 211
05 Matkanne aikana
Tankkaus
1. Avatkaa tavaratilassa oleva sivuluukku
(samalla puolella kuin polttoainesäiliön
luukku).
2. Etsikää käsille vihreä, kahvalla varustettu
nuora.
3. Vetäkää suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku kääntyy napsahtaen
ulos.
05
211
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 212
05 Matkanne aikana
Polttoaine
Yleistä polttoaineesta
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
VAROITUS
Välttäkää aina polttoainehöyryjen hengittämistä ja polttoaineroiskeiden osumista silmiin.
Jos saatte polttoainetta silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolasit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
05
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy, ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltyinä aiheuttaa pysyviä
vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa
välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä
puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
Muiden kuin Volvon suosittelemien polttoaineiden käyttö ko. moottorityypille voi
aiheuttaa moottorivaurioita sekä suorituskyvyn heikkenemisen.
Muiden polttoaineiden käyttö lakkauttaa
myös Volvon takuun sekä mahdolliset täydentävät huoltosopimukset.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
212
Bensiini
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia
moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95
ja 98 RON. Oktaaniluvultaan 91 RON olevaa
bensiiniä tulee käyttää vain poikkeustapauksessa.
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltava, kun tarvitaan
maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, älkää
koskaan sekoittako alkoholia bensiiniin,
polttoainejärjestelmä voi vaurioitua.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo ei
ole suositellut.
Katalysaattorit
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle, jotta
toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 213
05 Matkanne aikana
Polttoaine
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta).
Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/
rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat
katalysaattoritoiminnosta, ts. ne nopeuttavat
kemiallista prosessia kulumatta itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet tehokkaalle
palamiselle haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
Diesel
Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590
tai JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä
epäpuhtauksille, kuten esim. liian korkealle rikkihiukkasmäärälle. Käyttäkää vain tunnettujen
valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan
tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on matalissa
lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää
vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää.
TÄRKEÄÄ
Dieselöljyn kaltaisia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
polttoöljy
RME 1 (kasviperäinen öljymetyyliesteri)
ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja lisäävät
kulumista sekä moottorivaurioita, joita
Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
05
Polttoaineen loppumisen jälkeen ei tarvita
mitään erityistoimenpiteitä. Polttoainejärjestelmä ilmataan automaattisesti, kun kaukoohjaimen annetaan olla tilassa II (katso
sivu 72) noin 60 sekuntia ennen käynnistysyrityksen aloittamista.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.
1
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän RME:tä, sitä ei saa lisätä.
``
213
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 214
05 Matkanne aikana
Polttoaine
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty
likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
05
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat
hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin
ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns.
regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori on
saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti 300–900 kilometrin välein riippuen ajoolosuhteista. Regenerointi kestää normaalisti
10-20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella
aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista n. 80prosenttisesti, syttyy kojelaudassa keltainen
varoituskolmio ja kojelaudan näytössä esitetään ilmoitus Nokisuod. täynnä. Ks.
käsikirjaa.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä n. 20 minuuttia.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, jolloin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy hiukkasista kokonaan,
moottoria voi olla vaikea käynnistää ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Tällöin on
vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
214
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Polttoaineenkulutuslukuihin voidaan vaikuttaa,
jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton painoon. Taulukko, katso
sivu 283.
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat myös
vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 215
05 Matkanne aikana
Kuormaus
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijainnin mukaan.
Kuormaaminen kuormatilaan
•
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
•
•
Keskittäkää leveä kuorma.
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas.
VAROITUS
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
VAROITUS
Kuorman kiinnitys
Sisäkattoon asennetun turvaverhon suojaustoiminta voi estyä tai häiriintyä, jos
kuorma on liian korkea. Älkää kuormatko
selkänojien yläpuolelle. Voimakkaan jarrutuksen yhteydessä voi kuorma muutoin siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
VAROITUS
Kiinnittäkää kuorma aina. Muutoin se voi
siirtyä voimakkaassa jarrutuksessa ja vahingoittaa autossa olevia ihmisiä.
Suojatkaa terävät reunat jollain pehmeällä.
Pysäyttäkää moottori ja vetäkää seisontajarru päälle, kun pitkiä esineitä kuormataan
tai puretaan autosta. Epäsuotuisissa
tapauksissa voitte muutoin osua kuormalla
vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja
siten siirtää sen johonkin ajoasentoon, jolloin auto voi lähteä liikkeelle.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan kuormaamisen yksinkertaistamiseksi voidaan takaistuimet kääntää alas, katso
sivu 76.
G031966
Yleistä
Kuormituskykyyn vaikuttavat autoon asennetut varusteet, esim. vetokoukku, taakkateline ja
suksilaatikko. Auton kuormituskykyä vähentää
myös matkustajien määrä ja heidän painonsa.
Kummassakin kuormatilan nurkassa on kiinnityspisteet kuorman sitomista varten.
05
VAROITUS
Kovat, terävät ja/tai raskaat esineet, jotka
ovat ulkona tai työntyvät ulos, voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
Kiinnittäkää kuorma aina.
215
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 216
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Kassinpidin*
Suojaverkko*
VAROITUS
Kuormatilassa oleva kuorma pitää kiinnittää
hyvin, myös käytettäessä oikein asennettua
suojaverkkoa.
Asennus
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
05
Kassinpidin pitää kassit paikoillaan ja estää niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen kuormatilaan.
1. Kääntäkää ylös luukku, joka on kuormatilan lattian osa.
2. Kiinnittäkää kassit kiristyshihnan avulla.
G034213
G017745
HUOM
Suojaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.
Suojaverkko asennetaan helpoimmin toisen
takaoven kautta.
VAROITUS
Suojaverkko estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa. Suojaverkko pitää aina, turvallisuussyistä, kiinnittää ja varmistaa oikealla
tavalla.
On välttämätöntä varmistaa, että suojaverkon yläkiinnitykset on asennettu oikein ja
että vetonauhat on kiinnitetty varmasti.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahteen eri paikkaan autossa:
1. Käärikää suojaverkko auki ja katsokaa, että
jaettu ylätanko lukkiutuu uloskäännettyyn
asentoon.
•
Taempi asennus – Takaistuimen selkänojan taakse
•
Etumainen asennus – Etuistuinten selkänojien taakse.
2. Pujottakaa tangon toinen pään etumaiseen
tai taempaan kattokiinnikkeeseen vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne
kohti.
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
3. Pujottakaa tangon toinen pää kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella – teles-
216
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 217
05 Matkanne aikana
Kuormatila
kooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten,
verkko ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat vaurioitua.
- Olkaa tarkkana, että painatte tangon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen
ääriasentoon.
5. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Irrotus ja säilytys
Etumainen asennus.
Taempi asennus.
4. Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa
suojaverkon vetonauhat kuormatilan etumaisiin lattiasilmukoihin.
Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin
pujottakaa suojaverkon vetonauhat silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä –
tätä helpottaa, jos selkänojia oikaistaan ja
istuimia työnnetään hieman eteenpäin.
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun
istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin
– säätäkää, kunnes istuin/selkänoja koskettaa verkkoa.
05
Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää
kokoon.
Vapauttakaa verkon kiristys painamalla
painiketta vetonauhan lukossa ja syöttäkää nauhaa hieman ulos.
Painakaa lukkohaka sisään ja irrottakaa
vetonauhan molemmat koukut.
``
217
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 218
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Katkaiskaa tanko keskeltä, kääntäkää se
kokoon ja rullatkaa verkko kokoon.
Asennus
HUOM
Suojasäleikkö*
Asennettaessa pitää kahvan, ks.
– , olla säleikön etupuolella.
kuvaa
G018367
Kokoon taitettua suojaverkkoa voidaan säilyttää kuormatilan lattian alla.
Suojasäleikkö asennetaan ja irrotetaan helpoimmin käännettynä alas ja kahden henkilön tekemänä takaovien kautta.
Jotta suojasäleikkö voidaan asentaa, pitää selkänojat kääntää, katso sivu 76.
Asettakaa kahva asennusasentoon, ks.
kuvaa. Jotta kahva voidaan kääntää paikalleen, painakaa sitä kevyesti, ks. nuolta.
Puristakaa vaimenninta säleikköä vasten ja
sovittakaa säleikkö katon kiinnitykseen.
G018368
G031978
05
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa. Säleikkö pitää aina, turvallisuussyistä, sitoa ja kiinnittää oikealla tavalla.
Irrotus
Säleikön irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä suhteessa osaan "Asennus".
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voida kääntää ylös tai
alas, kun näkösuoja on asennettu.
218
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G018369
Kääntäminen ylös
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
Kääntäkää kahvaa 90°
. Painakaa
kevyesti kuvan (1) mukaisesti tarvittaessa.
Jännittäkää säleikkö kiinni kääntämällä
kahvaa 90°
.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 219
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Näkösuoja*
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
Näkösuojan irrotus
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
G031977
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin
toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja kiinnittäkää se takapilarien luona kuormatilassa oleviin
reikiin.
Näkösuojan asennus
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Taakkatelineen käyttö
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän ajoturvallisuuden saamiseksi
suositellaan Volvon kehittämää taakkatelinettä.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
•
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
±
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää alas.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettuna.
Kattokuorma
Pitkä kuorma
Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää, katso
sivu 74.
05
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle.
Tietoja suurimmasta sallitusta kattokuormasta, ml. taakkateline ja mahdollinen kattolaatikko, katso sivu 276.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
219
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 220
05 Matkanne aikana
Varoituskolmio
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion* käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
Ensiapu
05
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan
Nostakaa lattiamattoa ja ottakaa varoituskolmio pois.
220
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 221
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
meta. Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi,
varoitussymboli syttyy ja infonäyttö esittää
Moot. lämp. kork Pysähdy varoen.
Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja sen jäähdyttämiseksi. Jos näytetään Moot. lämp. kork
Sammuta moottori tai Jäähd.n. vähän
Sammuta moottori, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
Yleistä
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 267.
•
Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja voidelkaa vetokuula rasvalla.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Jos autoa ajetaan suurella kuormituksella
lämpimässä säässä, moottori voi ylikuu-
•
•
•
Automaattivaihteistossa on sisäinen suojatoiminnot, joka alkaa toimia ylikuumenemisen yhteydessä. Jos vaihteiston lämpötila nousee liian korkeaksi, varoitussymboli
syttyy ja infonäyttö esittää Vaiht. ölj. lämp
Vähennä nopeutta tai Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen. Noudattakaa tällöin
ohjetta ja vähentäkää nopeutta tai pysäyttäkää auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja vaihteiston jäähdyttämiseksi. Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan auton
ilmastointi tilapäisesti sulkea.
Älkää turvallisuussyistä ylittäkö 80 km/h
ajonopeutta, vaikka tiettyjen maiden lainsäädäntö sen sallisikin.
Vaihteenvalitsimen pitää olla asennossa
P, kun automaattivaihteistolla varustettu ja
perävaunua vetävä auto pysäköidään.
Käyttäkää aina seisontajarrua. Käyttäkää
seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun
auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
Perävaunun vilkut
Symboli mittaristossa vilkkuu, kun suuntavilkkuja käytetään ja perävaunu on kytkettynä. Jos
symboli vilkkuu nopeammin, jokin auton tai
perävaunun polttimoista on rikki, katso
sivu 69.
05
Automaattivaihteisto
Pysäköinti mäkeen
1. Aktivoikaa seisontajarru.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D.
2. Vapauttakaa seisontajarru.
Jyrkät nousut
•
Älkää käyttäkö suurempaa vaihdetta kuin
millä moottori "jaksaa" toimia. Aina ei ole
taloudellista ajaa suurilla vaihteilla.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli 15 %
nousuissa.
``
221
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 222
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Tasonsäätö
VAROITUS
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta (sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto seisoo, takapää laskee hieman, mikä on
normaalia.
05
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
Vetolaite
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
kuulaosan asennusohjetta noudattaa tarkasti,
katso sivu 223.
222
Noudattakaa tarkasti vetolaiteen tapin
asennusohjeita.
•
Kuulaosan pitää olla lukittu avaimella
ennen ajoonlähtöä.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Tärkeä tarkastaa
•
VAROITUS
•
G031713
Jos autossa on Volvon irrotettava vetokoukku:
Perävaunumassat
Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa perävaunun painoa ja nopeutta. Vetokoukku voi olla sertifioitu suuremmalle vetopainolle kuin mitä autolla saa vetää. Volvon
sallimat perävaunumassat, katso sivu 278.
Kuulaosan säilytys
Kuulaosan vetokuula pitää puhdistaa ja
voidella rasvalla säännöllisesti.
HUOM
Kun käytetään heilahtelunvaimentimella
varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei
voidella.
Kuulaosan säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa kuulaosa aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa, asianmukaisesti hihnallaan kiinnitettynä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 223
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Kuulaosan asennus
Erittelyt
H
C
F
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A
G031973
B
A
1013
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
salpaa sisään
ja vetämällä sitten kote.
loa suoraan taaksepäin
05
G021487
E
G031974
G021485
G
G018928
D
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
``
223
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 224
05 Matkanne aikana
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
G021494
G021490
G021488
Perävaunun vetäminen
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että kuulaosa on kiinni.
VAROITUS
Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja asentaa uudelleen aikaisempien kohtien
mukaan.
Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen
ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
224
G000000
G021489
05
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
TÄRKEÄÄ
Voidelkaa vain kuula vetopäätä varten, kuulaosan muun alueen pitää olla puhdas ja
kuiva.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 225
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
VAROITUS
G021495
Kiinnittäkää vetokoukun irtonainen kuulaosa turvallisella tavalla, jos sitä säilytetään
autossa, katso sivu 222.
VAROITUS
Työntäkää lukituspyörä sisään
ja kierkunnes kuuluu
täkää sitä vastapäivään,
naksahdus.
G018929
Varmuusvaijeri.
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
Vetolaitteen tapin irrotus
05
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla kuulaosa irti taakse- ja
ylöspäin.
TSA -järjestelmän (Trailer Stability Assist) tehtävä on vakauttaa auto- ja perävaunuyhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
TSA -toiminto sisältyy DSTC-järjestelmään
(Dynamic Stability and Traction Control), katso
sivu 152.
Toiminto
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
``
225
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 226
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suurta nopeutta. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu
virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
05
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
TSA-järjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikista pyöristä ja moottorin vääntömomenttia alennetaan. Kun kiemurtelu on
226
saatu lopetettua ja yhdistelmä on jälleen vakaa,
TSA-järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja
saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Muuta
TSA-järjestelmä voi kytkeytyä toimintaan ajonopeuksilla 60–160 km/h.
HUOM
Jos kuljettaja päättää kytkeä DSTC-järjestelmän pois toiminnasta, myös TSA-järjestelmä suljetaan, katso sivu 152.
TSA-järjestelmän toiminta voi jäädä pois, jos
kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska TSA-järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli DSTC.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 227
05 Matkanne aikana
hinaaminen ja vetäminen
Hinaus
VAROITUS
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori ei käy. Jarrupoljinta pitää painaa n.
viisi kertaa kovemmin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.
1. Painakaa kauko-ohjain virtalukkoon avataksenne ohjauslukon, jotta autoa voidaan
ohjata, katso sivu 72.
2. Kauko-ohjaimen on oltava virtalukossa
koko hinaamisen ajan.
3. Varmistakaa, että hinausköysi on koko
ajan kireällä, pitämällä jalka kevyesti jarrupolkimella siten, että voimakkaat nykäykset vältetään.
Hinaussilmukka
Käsivalintainen vaihteisto
±
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto
±
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
VAROITUS
Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon
ohjauslukon avaamiseksi (siten, että autoa
voidaan ohjata) ennen hinausta.
VAROITUS
Ohjauslukko jää asentoon, jossa se oli jännitteen katketessa. Ohjauslukko pitää avata
ennen hinaamista. Jännitteen pitää olla
tilassa II. Älkää koskaan poistako kaukoohjainta virtalukosta ajon aikana tai kun
autoa hinataan.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
Käyttäkää hinaussilmukkaa, jos autoa pitää
hinata tiellä. Hinaussilmukka kiinnitetään liitäntään puskurin oikealla puolella.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti ja
asetetaan takaisin säilytyspaikkaansa.
Hinaussilmukan asennus
TÄRKEÄÄ
05
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Älkää hinatko automaattivaihteistolla
varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin 80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö autoa hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää, katso sivu 100.
Ottakaa hinaussilmukka esille kuormatilan
lattialuukun alta.
> Joissakin tapauksissa hinaussilmukka
voi olla piilossa kynnyksen alla.
``
227
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 228
05 Matkanne aikana
hinaaminen ja vetäminen
Vetäminen
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettuna, ei saa vetää suuremmalla nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei
tule vetää pidempiä matkoja kuin 50 km.
G031971
•
VAROITUS
Irrottakaa peitekansi sen alareunasta ruuvitaltalla tai kolikolla.
05
Kiertäkää hinaussilmukka kunnolla kiinni
laippaan asti. Käyttäkää pyöränmutteriavainta silmukan kiertämiseen kiinni.
HUOM
Tietyissä autoissa, joihin on asennettu vetokoukku, ei hinaussilmukkaa voida kiinnittää
takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin vetokoukkuun.
Tästä syystä on hyvä säilyttää irrotettavan
vetokoukun kuulaosaa autossa.
228
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä - ei pelastushinaukseen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 229
05 Matkanne aikana
05
229
Moottoritila............................................................................................
Polttimot................................................................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste................................................................
Akku......................................................................................................
Varokkeet..............................................................................................
Pyörät ja renkaat...................................................................................
Auton hoito............................................................................................
Tyyppimerkinnät....................................................................................
Erittelyt..................................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
230
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 230
232
237
244
246
249
257
269
274
276
285
G020922
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
HUOLTO JA ERITTELYT
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 231
06
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 232
06 Huolto ja erittelyt
Moottoritila
Yleistä
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa. Antakaa valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle
mahdollisimman korkean laadun.
VAROITUS
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi käynnistyä automaattisesti jonkin ajan kuluttua
moottorin pysäyttämisestä.
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Vetäkää polkimien luona olevasta kahvasta. Informaatiosymboli syttyy, kun
konepelti on auki, katso sivu 68.
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen ja
etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
VAROITUS
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
Varmistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
Moottoritila, katsaus
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa säännöllisin välein
06
G031910
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
Huuhteluneste
G031911
•
•
•
•
Moottoritilan ulkonäkö voi vaihdella moottoriversion mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
232
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 233
06 Huolto ja erittelyt
Moottoritila
Moottoriöljyn mittatikku
Moottoriöljyn tarkastus
TÄRKEÄÄ
Jäähdytin
Moottoriöljyn täyttöaukko
Kytkin- ja jarrunestesäiliö (vasemmanpuoleinen ohjaus)
Akku
Rele- ja varokekeskus, moottoritila
G021733
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin.
Öljynlaatutarra.
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite on erittäin korkea. Sytytysjärjestelmässä on hengenvaarallinen jännite. Virtalukon pitää aina olla
asennossa 0, kun moottoritilassa tehdään
toimenpiteitä, katso sivu 72.
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun jännite on jännitetilassa II tai
kun moottori on lämmin.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa ks. Volvon
suosituksia, katso sivu 280.
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi kaikki moottorit täytetään tehtaalla erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen
huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin saatatte vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen sekä ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar
sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos
määrätyn laatuista ja viskositeettista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä
öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta
varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään öljynpainevaloa.
Muissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin
kuljettajaa informoidaan varoitussymbolilla
keskellä mittaristoa sekä näyttöteksteillä. Tietyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa
yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne
lisätietoja.
06
``
233
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 234
06 Huolto ja erittelyt
Moottoritila
Täyttö ja mittatikku
TÄRKEÄÄ
Öljyä lisättäessä pitää käytettävän öljyn olla
samaa laatua, katso sivu 281.
tämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan. Täyttömäärä, katso sivu 280 ja siitä
eteenpäin.
G031914
Kylmän auton tarkastus
Bensiinimoottori.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
1. Pyyhkikää mittatikku.
Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää pientä määrää,
koska kaikki öljy ei ole ehtinyt valua alas öljypohjaan.
3. Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan aluksi lisätä 0,5 litraa. Täyttäkää, kunnes pintataso on lähempänä MAX- kuin
MIN-merkkiä mittatikussa.
2. Tarkastakaa määrä mittatikulla. Pinnan
pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan täyttäkö MAX-merkinnän yli.
Öljynkulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.
VAROITUS
06
Dieselmoottori.
Vaihtakaa Huolto- ja takuukirjassa ilmoitetuin
välein.
234
G021737
G031915
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
Öljypinnan on oltava mittatikkuun merkityllä alueella.
Pysäköikää auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10–15 minuuttia moottorin pysäyt-
Lämpimäksi ajetun auton tarkastus
1. Pyyhkikää mittatikku.
2. Tarkastakaa öljymäärä mittatikulla.
3. Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan aluksi lisätä 0,5 litraa. Täyttäkää, kunnes pintataso on lähempänä MAX- kuin
MIN-merkkiä mittatikussa.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 235
06 Huolto ja erittelyt
Moottoritila
Jäähdytysneste
TÄRKEÄÄ
•
Korkeat kloorin, kloridien ja muiden
suolojen pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina Volvon suosituksen
mukaisella korroosiosuojalla varustettua jäähdytysnestettä.
•
Varmistakaa, että seoksessa on 50 %
vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa hyväksyttyä laatua olevaa
vesijohtovettä jäähdytysnesteen
kanssa, katso sivu 281. Epäillessänne
veden laatua käyttäkää valmiiksi sekoitettua, Volvon suositusten mukaista
jäähdytysnestettä.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysnesteen komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä aina huuhdella puhtaaksi
hyväksyttyä laatua olevalla vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä, katso sivu 281.
G031918
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään
puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni
että liian suuri. Määrätiedot, katso sivu 281.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytetty. Voi syntyä korkeita lämpötiloja,
joista seuraa sylinterinkannen vaurioitumisen (halkeamisen) vaara.
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmä on
vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee poistumaan.
Jarru- ja kytkinneste
Määrän tarkastus
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän MINja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä
säännöllisesti.
06
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu laatu,
katso sivu 281. Jos autolla ajoon liittyy usein
toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste
on vaihdettava kerran vuodessa.
``
235
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 236
06 Huolto ja erittelyt
Moottoritila
VAROITUS
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen
häviämisen syy pitää tarkastuttaa valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako sulkea korkkia.
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai moottori on sammutettu ja autoa on
hinattava, sitä voidaan edelleen ohjata.
Ohjaustehostinöljy
06
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
1. Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Varmin mittausarvo saadaan kylmästä
moottorista ennen käynnistystä. Nestettä ei
236
tarvitse vaihtaa. Pinnan on oltava MIN- ja
MAX-merkkien välillä. Määrätiedot ja suositeltu öljylaatu, katso sivu 281.
HUOM
G031921
Lisäys
2. Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 237
06 Huolto ja erittelyt
Polttimot
Yleistä
Valokotelo edessä
Valonheittimen irrotus
1. Painakaa nopeasti START-/STOP-painiketta ja poistakaa kauko-ohjain.
Kaikki polttimot on määritetty, katso sivu 243.
Polttimot ja pistevalot, jotka ovat erikoistyyppiä
tai jotka eivät sovellu muiden kuin korjaamon
vaihdettaviksi, ovat:
Vetäkää valaisinkotelon lukkosokat irti.
Yleisvalaistus katossa, lukuvalot
Vetäkää valaisinpesää suoraan eteen.
G031935
Käsinekotelon valo
Suuntavalo, ulkotaustapeili
Vilkku takana
Lähestymisvalaist. kesto
Seisontavalo
Aktiiviset Xenon-valot
3. (Alempi kuva)
LED-valot
Irrottakaa valaisinpesän liitinkappale
painamalla kiinnitin alas peukalolla.
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimon vaihto teettää valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Valonheitin edellyttää erityistä varovaisuutta, koska Xenon-polttimo on varustettu suurjännitelaitteella.
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.
G031936
•
•
•
•
•
•
•
•
2. (Ylempi kuva)
Kaikki etuosan polttimot (sumuvaloja lukuun
ottamatta) vaihdetaan irrottamalla koko valokotelo moottoritilan kautta.
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
06
4. Nostakaa valokotelo ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
5. Vaihtakaa ko. polttimo.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva höyrystyy
lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
VAROITUS
Katkaiskaa aina virta ja poistakaa kaukoohjain lukosta ennen kuin polttimon vaihto
aloitetaan.
``
237
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 238
06 Huolto ja erittelyt
Polttimot
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
06
238
2. Asentakaa valaisinkotelo ja lukkosokat.
Tarkastakaa, että ne on painettu oikein
alas.
G032250
G032356
Tunnustelkaa asentaessanne, että pitkä lukkotappi on lujasti kiinni, sen on oltava kiinni
molemmissa silmukoissa.
Lähivalot, halogeeni
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 237.
1. Avatkaa lukitukset painamalla ulospäin.
2. Poistakaa kansi vetämällä se suoraan ulos.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
G032251
Peitekannen irrotus
Valonheittimen asennus
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi.
3. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä alaspäin.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
3. Tarkastakaa valaistus.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Valokotelon pitää olla kytketty ja paikallaan,
ennen kuin valot kytketään päälle tai kaukoohjain asetetaan virtalukkoon.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 239
06 Huolto ja erittelyt
Polttimot
G032358
G032252
Suuntavalot/vilkut
G032253
Lisäkaukovalot, Xenon*
Kaukovalot, halogeeni
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi.
2. Irrottakaa peitekansi.
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
4. Irrottakaa polttimonpidin vetämällä se suoraan ulos.
4. Irrottakaa polttimonpidin vetämällä se suoraan ulos.
5. Vaihtakaa polttimo ja asettakaa se kantaan. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
5. Vaihtakaa polttimo ja asettakaa se kantaan. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
06
5. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
6. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 240
06 Huolto ja erittelyt
Polttimot
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 237.
1. Irrottakaa valonheitin.
06
Irrottakaa kotelo vetämällä etusäleikköä
lähinnä oleva yläkulma ulos, ks. yllä olevaa
kuvaa.
2. Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään ja
irrottakaa se.
1. Vetäkää koteloa suoraan auton keskiosan
suuntaan työkalun avulla, ks. yllä olevaa
kuvaa.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
2. Kiertäkää irti valaisinkotelon ruuvi ja irrottakaa sumuvalo.
4. Asettakaa polttimonpidin kantaan ja kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
3. Kiertäkää polttimoa vastapäivään ja irrottakaa se.
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen ja kääntäkää myötäpäivään.
5. Asentakaa polttimonpidin paikalleen. Polttimonpitimessä olevan merkinnän TOP
pitää olla ylöspäin.
240
G032359
Sumutakavalo
G031937
Sumuvalonheitin
G032357
Sivuvalot
Sumutakavaloon pääsee käsiksi puskurin
takaa
1. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
3. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
4. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 241
06 Huolto ja erittelyt
Polttimot
G032485
G031939
Valaisimen lasi, oikea puoli
Rekisterikilven valo
Jarruvalo ja peruutusvalo
G031940
Takavalojen sijainti
Seisonta-(LED)/sivuvalo
Sekä jarruvalo että peruutusvalo vaihdetaan
kuormatilan puolelta.
Sivuheijastin, taempi
1. Avatkaa paneeli.
2. Irrottakaa koko valokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
Jarruvalot
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
Peruutusvalot
Suuntavilkku
Jarruvalo (LED)
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
4. Asettakaa valokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
06
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
5. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
``
241
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 242
06 Huolto ja erittelyt
Polttimot
Autoonnousuvalot
Kuormatilan valaistus
Meikkipeilin valo
G031943
G031942
G031941
Peililasin irrotus
06
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 237.
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
1. Työntäkää ruuvitaltta sisään linssin päädystä tunnelikonsolin luota ja kääntäkää
kevyesti siten, että linssi irtoaa. (Koskee
molempia polttimoita.)
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
2. Kääntäkää varovasti, kunnes lasi irtoaa.
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
4. Asentakaa linssi paikalleen.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
1. Työntäkää ruuvitaltta keskeltä alareunan
alle ja kammetkaa reunan lukituskieleke
varovasti ylös.
2. Asettakaa taltta reunan alle sekä vasemmalle että oikealle puolelle (mustien kumikohtien luona) ja kammetkaa varovasti
siten, että lasi irtoaa alareunasta.
3. Irrottakaa varovasti ja nostakaa pois koko
peililasi kansineen.
4. Vaihtakaa uusi polttimo.
Peililasin asennus
1. Painakaa peililasin yläreunan kolme lukituskielekettä takaisin paikoilleen.
242
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 243
06 Huolto ja erittelyt
Polttimot
2. Painakaa sitten kolme alempaa kielekettä
kiinni.
Valaistus
Polttimoerittely
Valaistus
Teho
(W)
Tyyppi
Lisäkaukovalot,
Xenon, ABL
65
H9
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Suuntavalo takana
21
PY21W
Sumuvalonheitin
35
H8
Autoonnousuvalaistus, kuormatilan
valaistus, numerokilven valaistus
5
Hehkulamppu
Meikkipeili
Teho
(W)
Tyyppi
Sivuvalot edessä
5
W3WLL
Käsinekotelon valo
5
Hehkulamppu
SV8,5
06
SV8,5
1,2
Hehkulamppu
SV5,5
243
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 244
06 Huolto ja erittelyt
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhkimien sulat
Lisätietoja pyyhkimistä ja huuhtelulaitteesta,
katso sivu 89.
1. Asettakaa kauko-ohjain asentoon 0, katso
sivu 72, ja pitäkää kauko-ohjain virtalukossa.
G021763
Jotta pyyhinsulat voidaan vaihtaa tai puhdistaa, niiden pitää olla huoltoasennossa.
G021761
Huoltoasento
2. Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua ylöspäin n. 1 sekunniksi. Pyyhkimet
käyvät tällöin ja asettuvat suoraan ylöspäin.
G021762
Pyyhkimet palaavat alkuasentoon käynnistettäessä auto.
HUOM
Pyyhinsulkien vaihto
Kääntäkää pyyhinvarsi ylös. Painakaa nuppia, joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
06
G021760
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että
kuuluu "napsahdus".
244
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin matkustajan
puoleinen.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 245
06 Huolto ja erittelyt
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa sulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.
G032770
Huuhtelunesteen täyttö
1. Vetäkää pyyhkimen varsi suoraan ulos.
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
G031927
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
06
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta
siten, etteivät pumppu, säiliö ja letkut jäädy.
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 269.
Määrätiedot, katso sivu 281.
245
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 246
06 Huolto ja erittelyt
Akku
Akun varoitussymbolit
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
Käyttäkää suojalaseja.
TÄRKEÄÄ
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia.
VAROITUS
Räjähdysvaara.
Tarkemmat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta.
HUOM
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Käytetty akku pitää kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää lyijyä.
Käsittely
06
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
•
Tarkistakaa, että akun johdot on liitetty
oikein ja kiristetty tarpeeksi tiukkaan.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä.
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
246
Akut voivat muodostaa kaasua, joka on
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin,
hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
HUOM
Jos akku tyhjenee monta kertaa, tämä vaikuttaa akun käyttöikään negatiivisesti.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 247
06 Huolto ja erittelyt
Akku
Vaihto
VAROITUS
Kytkekää sekä irrottakaa plus- ja miinusjohdin oikeassa järjestyksessä.
G021768
Irrotus
Irrottakaa musta miinusjohdin
Irrottakaa punainen plusjohdin
Irrottakaa huohotusletku akusta
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
G021769
Siirtäkää akkua sivulle ja nostakaa se ylös.
Asennus
Katkaiskaa virta ja odottakaa 5 minuuttia.
06
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
G021771
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
``
247
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
06 Huolto ja erittelyt
Akku
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
3. Ruuvatkaa akku kiinni kiinnittimessä olevalla ruuvilla.
4. Yhdistäkää huohotusletku.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks. irrotus.)
8. Asettakaa kumilista takaisin paikalleen.
(Ks. irrotus.)
9. Asentakaa etumainen peitekansi ja kiinnittäkää se kiinnittimillä. (Ks. irrotus.)
06
248
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 248
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 249
06 Huolto ja erittelyt
Varokkeet
Yleistä
Sijainti, keskukset
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
G031925
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Hakeutukaa valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
Keskusten sijainti, vasemmalta ohjattava auto.
Jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon
alla oleva keskus
vaihtaa puolta.
Käsinekotelon alla
Moottoritila
06
Tavaratila
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
``
249
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 250
06 Huolto ja erittelyt
Varokkeet
Moottoritila
G025600
G031926
06
250
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 251
06 Huolto ja erittelyt
Varokkeet
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit varokkeiden irrotuksen ja asennuksen helpottamiseksi.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Moottoritila, ylempi
Moottoritila, alempi
•
A
Ensiövaroke RJBD KL30
50
PTC Ilmanlämmitin*
-
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet kohdassa
on sijoialle.
tettu kohdan
•
Toiminto
-
Moottoritila, etumainen
•
Koh
ta
1 – 7 ja 42 – 44 ovat tyyppiä "Midi Fuse" ja
ne saa vaihtaa vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
100
-
Ensiövaroke RJBA KL30
60
Ensiövaroke RJBB KL30
60
10
-
-
Tuuletuspuhallin
40
Valaistuspaneeli
5
Valonheittimien huuhtelulaite
15
12 V:n liitäntä, etu- ja
takaistuin
15
-
Kattoluukku*, kattokonsoli/ECC*
5
Valojen korkeussäätö*,
(Active Bi-Xenon*)
10
Moottoritilan relekeskus
5
Ensiövaroke CEM
20
Lisävalot*
20
Tutka, ACC-ohjausyksikkö*
5
Äänitorvi
15
Moottorinohjausyksikkö
10
20
50
10
25
ABS-venttiilit
Ensiövaroke CEM KL30B
Moottorinohjausyksikkö,
vaihteiston ohjausyksikkö,
SRS
Pysäköintilämmitin*
16 – 33 ja 35 – 41 ovat tyyppiä "MiniFuse".
50
5
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet
40
Ensiövaroke CEM KL30A
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin
30
ABS-pumppu
A
A
Tuulilasinpyyhkimet
-
Toiminto
Toiminto
-
8 – 15 ja 34 ovat tyyppiä "JCASE" ja ne saa
vaihtaa vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
Koh
ta
Koh
ta
-
-
06
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
251
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 252
06 Huolto ja erittelyt
Varokkeet
Koh
ta
Toiminto
A
Automaattivaihteiston
ohjausyksikkö*
15
A/C-kompressori
15
Relekäämit
5
Käynnistysmoottorin rele
30
Sytytyspuolat
20
Hehkutusjärjestelmä (5syl. diesel)
10
Moottorinohjausyksikkö,
kaasuläppä bensiini
10
Moottorinohjausyksikkö,
kaasuläppä diesel
15
Ruiskutusjärjestelmä,
Ilmamassamittari
15
Moottoriventtiilit
10
EVAP, lambdatunnistin,
suihkutus (bensiini)
15
Lambdatunnistin (diesel)
10
Koh
ta
Toiminto
A
Dieselsuodattimen lämmitin, kampikammiotuuletuksen lämmitin (diesel)
15
Hehkutulpat (diesel)
-
06
252
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jäähdytyspuhallin
70
80
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 253
06 Huolto ja erittelyt
Varokkeet
Käsinekotelon alla
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
G032918
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Kääntäkää varokekeskusta peittävä sisäverhoilu sivuun.
2. Painakaa kannen lukkoa ja kääntäkää
kantta ylöspäin.
3. Varokkeisiin päästään käsiksi.
Toiminto
A
ABS-jarrut
5
Kaasupoljin*, ilmalämmitin
(PTC)*, sähkölämmitteiset
istuimet
Paikat
Koh
ta
Koh
ta
Toiminto
A
Sadetunnistin*
5
SRS-järjestelmä
10
-
7,5
-
ICM-näyttö, CD & radio,
RSE-järjestelmä*
15
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Koh
ta
Toiminto
A
-
-
Kaukovalot
15
Kattoluukku*
20
Peruutusvalot
7,5
Sumuvalot edessä*
06
15
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 254
06 Huolto ja erittelyt
Varokkeet
Koh
ta
Toiminto
A
Tuulilasin huuhtelulaite
Mukautuva vakionopeussäädin, ACC*
Kattovalaistus, ohjauspaneeli, kuljettajan ovi/sähkökäyttöinen matkustajan
istuin*
06
A
15
Hälytyssireeni, ECC
5
10
Käynnistys-/pysäytyspainike
5
Jarruvalokytkin
5
7,5
5
Sähkökäyttöinen kuljettajan istuin*
5
Takalasinpyyhin
15
Kauko-ohjainvastaanotin,
hälytysanturit
5
Polttoainepumppu
20
Sähköinen ohjauslukko
20
Lukko, säiliön luukku/takaluukku
254
Toiminto
Infonäyttö
-
Koh
ta
10
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 255
06 Huolto ja erittelyt
Varokkeet
Kuormatila
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Paikat
Ko
hta
Moduuli
minta
(musta). Toi-
Ohjauspaneeli, kuljettajan
ovi
Ko
hta
(musta). Toi-
A
Käyttöpaneeli, oikea takaovi
25
Moduuli
minta
A
25
Ohjauspaneeli, matkustajan
ovi
25
Käyttöpaneeli, vasen takaovi
25
15
Sähkölämmitteinen takalasi
30
Perävaunun liitäntä 2*
(musta). Toi-
A
Sähkökäyttöinen istuin, kuljettajan puoli*
25
Perävaunun liitäntä 1*
40
POT (takaluukun automaattinen avaaminen)*
30
Moduuli
minta
06
-
12 V:n liitäntä, kuormatila
-
Ko
hta
15
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 256
06 Huolto ja erittelyt
Varokkeet
Ko
hta
Moduuli
Toiminta
(valkoinen).
A
Ko
hta
Moduuli
Toiminta
(valkoinen).
Pysäköintiapu, pysäköintikamera*
5
Sähköinen seisontajarru,
vasen
30
Ohjausyksikkö Four-C*
15
Sähköinen seisontajarru,
oikea
30
Istuinlämmitys, kuljettajan
puoli edessä*
15
15
Moduuli
Toiminta
A
Istuinlämmitys, matkustajan
puoli edessä*
Istuinlämmitys, oikea
takana*
15
AWD-ohjausyksikkö
10
Bassokaiutin*
25
Istuinlämmitys, vasen
takana*
15
DAB-radio
5
Audiovahvistin*
25
Audiojärjestelmä
15
Puhelin, Bluetooth*
5
Ko
hta
(sininen).
Näyttö RTI*
06
-
256
A
-
-
Sähkökäyttöinen istuin, matkustajan puoli*
25
Avaimeton käyttö*
20
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10
-
-
-
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 257
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
Yleistä
HUOM
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Uudet renkaat
Katsokaa, että molemmissa pyöräpareissa
on sama tyyppi ja koko sekä myös sama
valmiste.
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka
on ilmoitettu rengaspainetaulukossa, katso
sivu 268.
Pyörimissuunta
G021823
Renkaiden hoito
G021778
Renkaiden ikä
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta
merkitty nuolella. Renkaalla pitää olla sama
pyörimissuunta koko sen käyttöiän ajan. Niitä
voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin,
ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin
päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden
kyky syrjäyttää vettä ja lumisohjoa huononevat.
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat
vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja
heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta
niiden toimintaan. Tämä koskee myös vararenkaita, talvirenkaita ja tulevaisuutta varten säilössä olevia renkaita. Esimerkkinä ulkoisista
merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman
tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on
erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Valmistusviikko ja -vuosi, renkaan DOT-merkintä
(Department of Transportation), ilmoitetaan
neljällä numerolla, esim. 1502. Kuvan rengas
on valmistettu viikolla 15 vuonna 2002.
06
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää
millä puolella ne ovat olleet, esim. V vasemmalla ja O oikealla.
``
257
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 258
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
Kuluminen ja huolto
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
VAROITUS
06
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä
vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen
valikoimaan. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Renkaiden kulumisvaroittimet
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 268. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden laatu vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10 000 km:n
välein. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos ette
ole varma kuviosyvyydestä.
Lukittava pyöränruuvi
Lukittavaa pyöränruuvia voidaan käyttää sekä
alumiini- että teräsvanteissa.
G021829
Talvirenkaat
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).
Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Vanteet ja pyöränruuvit
TÄRKEÄÄ
Pyöränruuvien kiristysmomentti on 140 Nm.
Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa
ruuviliitosta.
258
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää niitä käyttää kaikissa
neljässä pyörässä.
HUOM
Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä vanneja rengastyyppi sopii parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat
kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 259
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
Lumiketjujen käyttäminen
TÄRKEÄÄ
Vain yksipuolisia lumiketjuja saa käyttää.
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu automallin,
renkaiden ja vanteiden mittojen mukaisiksi.
Kysykää neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja).
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä
ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita. Älkää koskaan käyttäkö ns.
pikalenkkejä, sillä levyjarrujen ja pyörien välinen tila on niille liian pieni.
Rengaspaineiden valvonta TPMS*
TPMS (rengaspaineiden valvontajärjestelmä)
varoittaa kuljettajaa, jos yhden tai useamman
renkaan paine on liian matala. Se käyttää tun-
nistimia, jotka on sijoitettu ilmaventtiilin sisään
kussakin pyörässä. Kun autolla ajetaan
n. 40 km/h, järjestelmä tunnistaa rengaspaineen. Jos paine on liian matala, kojelaudassa
syttyy varoitusvalo ja näytössä esitetään ilmoitus.
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät toimivat järjestelmän yhteydessä.
Tietoja oikeista rengaspaineista, katso
sivu 268.
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista huoltoa.
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä.
Säätöjä tehdään keskikonsolin säätimellä,
katso sivu 118.
1. Pumpatkaa renkaisiin haluttu paine ja valitkaa avaimen asento I tai II.
2. Valitkaa Auton asetukset
Rengaspaineet
3. Valitkaa Rengaspaineet Kalibrointi.
4. Painakaa ENTER.
5. Ajakaa autolla vähintään 1 minuutti
yhteensä vähintään nopeudella 40 km/h.
TÄRKEÄÄ
Jos rengaspainejärjestelmään syntyy vika,
kojelaudassa syttyy varoitusvalo. Ilmoitus
RENGASPAINEJÄRJ. VAATII
HUOLLON esitetään. Tämä voi tapahtua eri
syistä, esim. asennettaessa rengas, jota ei
ole varustettu Volvon rengaspaineiden valvontajärjestelmään sovitetulla tunnistimella.
Rengaspaineiden valvonnan säätäminen
Rengaspaineiden valvontaa voidaan, Volvon
rengaspainesuositusten noudattamiseksi, säätää esimerkiksi ajettaessa suurella kuormalla.
Matalien rengaspaineiden korjaaminen
Kun ilmoitus Renkaan paine matala esitetään
näytössä
06
1. Tarkastakaa kaikkien neljän renkaan paineet. Renkaiden pitää olla kylmiä, katso
sivu 268.
2. Pumpatkaa renkaaseen/renkaisiin oikea
paine.
3. Ajakaa autolla vähintään 1 minuutti
yhteensä vähintään nopeudella 40 km/h ja
tarkastakaa, että ilmoitus sammuu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 260
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
Rengaspaineiden valvonnan aktivointi/
poistaminen toiminnasta
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä.
•
Volvo suosittelee, että TPMS-tunnistimet
asennetaan auton kaikkiin renkaisiin (kesäja talvirenkaisiin).
•
Volvo ei suosittele, että tunnistimet siirretään renkaista toisiin.
VAROITUS
Säädöt tehdään keskikonsolin säätimellä,
katso sivu 118
1. Valitkaa avaimen asento I tai II.
2. Valitkaa Auton asetukset
Rengaspaine.
3. Valitkaa Rengaspainejärj. ja painakaa
ENTER.
> Näytössä näytetään X, jos järjestelmä
aktivoituu. Merkintä häviää, jos järjestelmä kytketään pois toiminnasta.
06
Suosituksia
Vain tehdasasennetuissa pyörissä on venttiileissä TPMS-tunnistimet.
260
•
Temporary spare -varapyörässä tätä tunnistinta ei ole.
•
Jos käytetään ilman TPMS-tunnistimia olevia pyöriä, Rengaspainejärj. Vaatii
huollon esitetään näytössä aina, kun
autolla ajetaan lujempaa kuin 40 km/h
kauemmin kuin 10 minuuttia.
Kun TPMS:llä varustettua rengasta pumpataan, pitäkää suutinta suoraan venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
SST-turvarenkaat*
Jos on valittu SST-renkaat (Self Supporting run
flat Tires), autossa on myös TPMS.
Tämän tyyppisissä renkaissa on erityisesti vahvistetut kyljet, jotka mahdollistavat ajon jatkamisen, vaikka rengas on menettänyt osan
ilmastaan. Nämä renkaat on asennettu erikoisvanteille. (Myös tavalliset renkaat voidaan
asentaa näille vanteille.)
Jos SST-rengas menettää paineensa, syttyy
keltainen TPMS-valo kojelaudassa ja tekstiikkunassa esitetään ilmoitus. Jos tämä tapahtuu, vähentäkää nopeus arvoon
enintään 80 km/h.
Ajakaa varovasti. Varmistaaksenne, mikä rengas pitää korjata, tarkastakaa kaikkien neljän
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
renkaan paineet. Rengas pitää tarkastaa mahdollisimman pian.
VAROITUS
Vain SST-renkaat tuntevan henkilön tulee
asentaa ne.
SST-renkaita pitää yhdistää vain TPMS:n
kanssa.
Kun vikailmoitus matalasta rengaspaineesta on esitetty, älkää ajako lujempaa
kuin 80 km/h.
Enimmäisajomatka renkaan vaihtoon on
80 km.
Välttäkää kovaa ajoa.
SST-renkaat pitää vaihtaa, jos ne vaurioituvat tai puhkeavat.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 261
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
Työkalut
rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 268.
Työkalut – uusi sijainti
TÄRKEÄÄ
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
G029336
G031900
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare"-tyyppinen varapyörä.
Vaahtopala, joka on kuormatilassa, sisältää
kaikki työkalut. Työkalut muodostuvat hinaussilmukasta, tunkista* ja pyöränruuviavaimesta*. Vaahtopala on ruuvattu kiinni varapyörän tilan pohjassa olevaan konsoliin.
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun tilaan
ulkopuoli alaspäin. Kaksi vaahtopalaa, yksi
varapyörän alla ja yksi päällä/sisällä, pitää
varapyörän paikallaan. Ylempi sisältää kaikki
työkalut.
Tunkki*
Varapyörä ja vaahtopalat kiinnitetään samalla
läpimenevällä ruuvilla.
Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin
irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
Varapyörän ottaminen esiin
Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa on
nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin autossa.
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain pyörän
vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla
hyvin voideltu.
Varapyörä*
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti. Vaihtakaa varapyörä mahdollisimman pian tavalliseen pyörään. Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua varapyörää käytettäessä. Varapyörän oikea
1. Kääntäkää lattialuukku ja lattiamatto ylös
takaa ja eteenpäin.
06
TÄRKEÄÄ
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
4. Nostakaa varapyörä pois.
Käytön jälkeen työkalut ja tunkki on asetettava
oikein takaisin paikoilleen. Tunkki pitää kiertää
oikeaan asentoon, jotta sen voi asettaa paikalleen.
Työkaluja ja nosturia säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton kuormatilassa,
kun niitä ei käytetä.
Alempaa palaa ei tarvitse nostaa pois.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 262
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
VAROITUS
Älkää koskaan asettako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin kiinnikkeen ja
tunkin väliin.
Irrotus
Asettakaa varoituskolmio tielle, katso
sivu 220 jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä
paikalla. Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä,
vaakasuoralla alustalla.
G021779
1. Kiinnittäkää seisontajarru ja kytkekää
ykkösvaihde tai asento P, jos autossa on
automaattivaihteisto.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on voideltu asianmukaisesti ja että
se on puhdas.
4. Avatkaa pyöränmuttereita ½–1 kierrosta
vastapäivään pyöränavaimella.
5. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä on
kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää tunkin
jalka alas siten, että se painuu tasaisesti
maata vasten.
6. Tarkastakaa, että tunkki on kiinnikkeessä
kuvan mukaisesti ja että jalka on suoraan
kiinnikkeen alla.
HUOM
Käyttäkää autoon kuuluvaa tunkkia.
06
262
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G032149
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
G031901
2. Ottakaa varapyörä, tunkki, pyöränruuviavain sekä lukittavien pyöränruuvien avain
esiin.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 263
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
nolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kiristysmomentti momenttiavaimella.
Tunkinkiinnike on takimmainen kahdesta
taemmasta kolosta.
7. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränruuvit ja
nostakaa pyörä pois.
Asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Ruuvatkaa pyöränruuvit
kiinni siten, että pyörän ja jarrulevyn välillä
ei ole väljyyttä.
3. Laskekaa auto alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä, ja poistakaa tunkki
Väliaikainen renkaan paikkaus*
5. Asentakaa pölykapseli (teräsvanteilla
varustetut autot).
HUOM
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää
olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla
asennettaessa.
G032468
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Älkää koskaan ryömikö auton alle sen
ollessa nostettuna tunkilla.
Yleistä
Älkää koskaan antako matkustajan olla
autossa, kun se nostetaan tunkilla.
Pysäköikää auto siten, että matkustajalla on
auto tai mieluummin tien kaide itsensä ja
ajoradan välillä.
Renkaanpaikkaussarjaa käytetään puhkeaman
paikkaamiseen sekä rengaspaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Se muodostuu kompressorista ja paikkausnestesäiliöstä. Sarja
toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa ennen kuin parasta ennen -päiväys on
mennyt ja käytön jälkeen.
06
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
G021780
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränruuvit kiristetään kun``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 264
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia
vaurioita.
Yleiskatsaus
Puhjenneen renkaan paikkaus
12 V:n liitäntä kompressoria varten on edessä
keskikonsolin luona, takaistuimen luona ja
kuormatilassa. Valitkaa lähinnä puhjennutta
rengasta oleva sähköliitäntä.
Renkaan paikkaussarjan ottaminen esiin
06
Katkaisin
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi irti.
Johdin
3. Nostakaa renkaanpaikkaussarja pois.
Pullonpidin (oranssi kansi)
Asettakaa osat takaisin paikoilleen käytön jälkeen.
Suojakansi
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h, kun
tilapäistä renkaanpaikkausta on käytetty.
Tilapäisesti paikattu rengas pitää vaihtaa
mahdollisimman pian (enimmäisajomatka
200 km).
264
Tarra, suurin sallittu nopeus
1. Kääntäkää lattialuukku ja lattiamatto ylös
takaa ja eteenpäin.
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
Paikkausainepullo
Painemittari
G014338
Asettakaa varoituskolmio tielle liikennöidyssä
paikassa. Renkaanpaikkaussarja on vaahtopalassa tavaratilan lattian alla.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä
kuvaa.
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 265
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
VAROITUS
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä. Kun pullo
kierretään kiinni, sinetöinti murtuu.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
6. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin täyttäessä sitä. Jos syntyy
halkeilua tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää välittömästi sammuttaa. Matkaa ei tule
jatkaa. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30sekunnin kuluttua.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, renkaassa oleva
reikä on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin paine
on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.
11. Sulkekaa kompressori ja irrottakaa johdin
12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
06
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on yli 1,3 baria, renkaaseen pitää täyttää rengaspainetarrassa ilmoitettu paine. Päästäkää ilmaa
pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
``
265
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 266
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
3. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
4. Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin
kuormatilaan.
HUOM
Paikkausnestepullo ja letku on vaihdettava
käytön jälkeen. Vaihdon tekee valtuutettu
Volvon tekninen palvelu.
VAROITUS
06
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
Ajakaa lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h , kun
tilapäistä renkaanpaikkausta on käytetty.
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km).
Renkaan pumppaus
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa,
että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa
johdin ja ilmaletku esiin.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran
ilmoittama paine. (Päästäkää ilmaa pois
paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.)
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
266
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 267
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
94
Suurimman sallitun rengaskuormituksen koodinumerot
W
Koodi, joka kertoo suurimman sallitun nopeuden (tässä tapauksessa
270 km/h).
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
HUOM
Jättäkää säiliö säilytettäväksi vaarallisten
jätteiden keräyspaikalle.
Erittelyt
Kokomerkintä
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki merkinnästä:
235/60 R18 94 W.
1
Nopeusluokat
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja nopeusluokista ei saa poiketa.1
W
270 km/h
Y
300 km/h
HUOM
Taulukossa ilmoitetaan suurin sallittu
nopeus.
Rengaspaineet
Ainoan poikkeuksen näistä määräyksistä muodostavat talvirenkaat (sekä nastoitetut että
nastattomat renkaat). Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa ajaa renkaan luokitusta
nopeammin. (Esim. luokan Q renkaalla saa ajaa
enintään 160 km/h).
Keli ratkaisee kuinka lujaa autolla voidaan ajaa,
ei renkaiden nopeusluokka.
235
Rengasprofiilin leveys (mm)
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
60
Rengasprofiilin korkeuden ja leveyden suhde (%)
T
190 km/h
R
Vyörengas
H
210 km/h
18
Vanteen halkaisija tuumina (")
V
240 km/h
G021830
VAROITUS
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
06
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa,
mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa, ne ilmoitetaan
myös rengaspainetaulukossa, ks. alla.
Poikkeuksia voi esiintyä tietyillä markkina-alueilla.
``
267
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 268
06 Huolto ja erittelyt
Pyörät ja renkaat
•
•
Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle
•
Varapyörän paine (Temporary Spare)
HUOM
Lämpötilaerot muuttavat rengaspainetta.
ECO-paineet
Suositeltu rengaspaine
Versio
Kaikki moottorit
Rengaskoko
Nopeus
(km/h)
Kuorma, 1 – 3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineetA
Edessä
(kPa)B
Takana
(kPa)
Edessä
(kPa)
Takana (kPa)
Edessä/takana
(kPa)
235/65 R 17
0 – 160
240
240
270
270
270
235/60 R 18
160 +
240
240
270
270
-
enint. 80
420
420
420
420
-
235/55 R 19
VarapyöräC
A
B
C
06
T 125/80 R 17
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
Polttoainetalous, ECO-paineet
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineiden tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain. Tämä koskee myös auton varapyörää. Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa. Rengaspaineet tarkastetaan kylmistä renkaista. Kyl-
268
millä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila.
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 269
06 Huolto ja erittelyt
Auton hoito
Auton pesu
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
•
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun poistaa mahdolliset värimuutokset.
TÄRKEÄÄ
Likaisten valonheittimien toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti,
esim. polttoaineen tankkauksen yhteydessä.
HUOM
Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet,
sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti
saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.
Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot
on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisinpesästä, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
•
•
Huuhdelkaa alusta.
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
Pyyhinsulkien puhdistus
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Käyttäkää rasvanpoistoainetta pahasti
likaantuneilla pinnoilla.
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää huuhdelko suoraan
lukkoihin.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
kiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton saa
pestä vain käsin. Näin siksi, että maalipinta
on herkempi ollessaan uusi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys
koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää ruiskuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
HUOM
Peskää sulat ja tuulilasi säännöllisesti haalealla pesuliuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö vahvoja liuotinaineita.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaik-
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
06
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää
näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
``
269
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 270
06 Huolto ja erittelyt
Auton hoito
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Kiillotus ja vahaus
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte
ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää ohjeita noudattaa
huolellisesti.
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Vettähylkivällä pintakerroksella
varustettujen etusivuikkunoiden
puhdistus*
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita,
kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi
tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet Volvon asfaltinpoistoaineella tai
mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta ja kiillotusta.
Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muovilla ja kumilla hierokaa tarvittaessa vain
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kiiltävien listojen kiillotus voi hangata pois
kiiltävän pintakerroksen tai vaurioittaa sitä.
06
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia puhdistusaineita. Vahvat puhdistusaineet voivat
vahingoittaa pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
270
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan käsittelyt, kuten kunnostus, tiivistys, suojaaminen, kiiltotiivistys tai vastaavat, voivat vaurioittaa maalipintaa. Tällaisten käsittelyjen aiheuttamat maalivauriot
eivät kuulu Volvon takuuseen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
Vettä hylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi
suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka
vuosi.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 271
06 Huolto ja erittelyt
Auton hoito
Ruostesuojaus – tarkastus ja huolto
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä
kolmen vuoden välein. Jos auto tarvitsee jälkikäsittelyä, ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
Sisustuksen puhdistus
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyy-
jiltä. Käyttäkää turvavöiden puhdistamiseen
vettä ja synteettistä pesuainetta. Katsokaa,
että turvavyö on kuiva ennen kuin se kelataan
takaisin sisään.
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
tarvittaessa useammin). Kysykää Volvon
nahanhoitotuotteita Volvon jälleenmyyjiltä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan käyttäkö vahvoja liuotinaineita. Ne voivat vahingoittaa kangas-,
muovi- ja nahkaverhoilua.
TÄRKEÄÄ
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se on
hyväksytty Öko-Tex 100 -normin mukaisesti.
Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se
säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa
suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta. Volvo tarjoaa
kattavan valikoiman nahkaverhoilun puhdistus- ja jälkikäsittelytuotteita, jotka ohjeiden
mukaan käytettyinä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen. Jonkin ajan käytön jälkeen
nahan luonnollinen ulkonäkö tulee kuitenkin
enemmän tai vähemmän esiin nahan pintarakenteesta riippuen. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi Volvo suosittelee puhdistusta ja suojavoiteen käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai
Huomatkaa, että kuivasaostuva materiaali
(uudet farmarit, mokkavaattet jne.) voi värjätä verhoilumateriaalia.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
06
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
``
271
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 272
06 Huolto ja erittelyt
Auton hoito
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien
tahrojen käsittely
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua kalvotai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa Volvon
jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Maalivaurioiden korjaaminen
Tarvikkeet
•
•
•
•
pohjamaalia (primeria) purkissa
pintamaalia purkissa tai väripuikko
sivellin
suojateippi
Värikoodi
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi, kuivattu ja sen lämpötilan pitää olla
yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti,
jolloin maalijäänteet tulevat mukana.
Matot ja kuormatila
06
Kiveniskujen korjaaminen
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien
reunoissa ja ovissa.
G021832
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
2. Sekoittakaa pohjamaali (primer) huolellisesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä
tai tulitikulla. Kun pohjamaali on kuivunut,
levittäkää pintamaali siveltimellä.
3. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
On tärkeätä käyttää tarkalleen oikeaa värisävyä. Auton värikoodi on B-pilariin kiinnitetyssä
tuotetarrassa, katso sivu 274.
272
4. Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten maalatut kohdat. Käyttäkää pehmeää riepua ja hieman hiomatahnaa.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 273
06 Huolto ja erittelyt
Auton hoito
HUOM
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka ja
jäljellä on vahingoittumaton maalikerros,
maali voidaan levittää suoraan pinnan puhdistamisen jälkeen.
06
273
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
06 Huolto ja erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tarrojen sijainti
06
274
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 274
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 275
06 Huolto ja erittelyt
Tyyppimerkinnät
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistenumero.
Moottoriöljytarra kertoo öljylaadun ja viskositeetin.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
06
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
275
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 276
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Mitat
06
276
Mitat
mm
A
Akseliväli
2774
B
Pituus
4628
C
Kuorman pituus, lattia,
käännetty takaistuin
1789
D
Kuorman pituus, lattia
972
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
802
G
Raideväli edessä
1632
1713
Mitat
mm
H
Raideväli takana
1586
I
Kuorman leveys, lattia
1090
J
Leveys
1891
K
Leveys, ml. taustapeilit
2142
Massat
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, polttoainesäiliön painon 90 % täynnä ja muut
huuhtelu-/jäähdytysnesteet yms. Matkustajien
paino ja asennetut varusteet, ts. vetokoukku,
taakkateline, suksilaatikko yms. ja kuulaan
kohdistuva massa (perävaunu kytkettynä, ks.
taulukko), vaikuttavat kuormituskykyyn eikä
niitä lasketa massaan ajokunnossa. Suurin sallittu kuorma (kuljettajan lisäksi) = Kokonaismassa – Massa ajokunnossa.
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 277
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Suurin etuakselimassa
VAROITUS
Suurin taka-akselimassa
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
G017755
Suurin sallittu kattokuorma: 100 kg.
Tietoja tarran sijainnista, katso sivu 232.
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
06
``
277
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 278
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
Malli
Vaihteisto
Jarrullisen perävaunun massa (kg)
Kuulaan kohdistuva
massa (kg)
Jarruttoman perävaunun massa (kg)
Kuulaan kohdistuva massa (kg)
Kaikki
takavyöt
Kaikki takavyöt
0–1200
50
enint. 750
50
T6
Automaatti (TF–80SC) AWD
2000
90
enint. 750
50
D5
Automaattinen AWD
2000
90
enint. 750
50
D5
Käsivalintainen AWD
1800
75
enint. 750
50
2.4D
Automaattinen AWD
2000
90
enint. 750
50
2.4D
Käsivalintainen AWD
1600
75
enint. 750
50
HUOM
Vakautuslaitteiston käyttöä suositellaan
raskaammille kuin 1800 kg perävaunuille.
06
278
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 279
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Moottorin erittelyt
Malli
Moottorin
Teho
(kW/r/
min)
Teho
(hv/r/
min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylinteriluku
Sylinterin
halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus (litraa)
Puristussuhde
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
D5
D5244T4
136/4000
185/4000
400/2000–2750
5
81
93,1
2,400
17,3:1
2.4D
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750–2750
5
81
93,1
2,400
17,3:1
06
``
279
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 280
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C
lyhyitä ajomatkoja (alle 10 km) matalissa
lämpötiloissa (alle 5 °C).
Niistä voi seurata epätavallisen korkea öljyn
lämpötila tai suuri öljyn kulutus.
06
280
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille
ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikki moottorit tehtaalla erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen
huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin saatatte vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen sekä ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar
sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos
määrätyn laatuista ja viskositeettista moottoriöljyä ei käytetä.
G021834
Moottoriöljy
Viskositeettikaavio
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 281
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Öljytarra
Moottoriversio
Täyttötilavuus välillä MIN ja
MAX (litraa)
Määrä (litraa)
B6304T2
1,2
7,4
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
G032078
T6
Kun tässä esitettävä tarra on auton moottoritilassa, on voimassa seuraavaa. Tietoja tarran
sijainnista, katso sivu 232.
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W-30
06
Muut nesteet ja voiteluaineet
Neste
Järjestelmä
Määrä (litraa)
Määrätty laatu
Vaihteistoöljy
Käsivalintainen (M66)
2,0
Vaihteistoöljy: MTF 97309
Vaihteistoöljy
Automaatti (TF-80SC)
7,0
Vaihteistoöljy: JWS 3309
``
281
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 282
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Neste
Järjestelmä
Jäähdytysneste
Bensiinimoottori T6
Dieselmoottori D5
Määrä (litraa)
Määrätty laatu
8,9
12,65
Jäähdytysneste, jossa korroosiosuoja-ainetta
sekoitettuna veteenA, ks. pakkausta.
Dieselmoottori 2.4D
Ilmastointi
-
Öljy: PAG
Kylmäaine: R134a (HFC134a)B
Jarruneste
0,6
DOT 4+
Ohjaustehostin
1,2
Ohjaustehostinneste WSS M2C204-A2 tai
vastaava tuote.
6,5
Volvon suosittelemaa huuhtelunestettä sekoitettuna veteen.
Huuhteluneste
Valonheittimien puhdistuksella
varustetut autot
4,5
Ilman valonheittimien puhdistusta
olevat autot
06
A
B
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Kylmäaineen määrä vaihtelee moottoriversion mukaan. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikean tiedon.
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa auton käyttöiän
aikana. Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se
voi kuitenkin olla tarpeen, katso sivu 280.
282
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 283
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Kulutus, päästöt ja tilavuus
Malli
Moottorin
Vaihteisto
Kulutus
(litraa/100 km)
Hiilidioksidipäästöt (CO2, g/km)
Säiliön tilavuus
(litraa)
T6
B6304T2
Automaatti (TF–80SC)
AWD
11,9
284
n. 70
D5
D5244T4
Käsivalintainen (M66)
AWD
7,5
199
n. 70
D5
D5244T4
Automaatti (TF–80SC)
AWD
8,3
219
n. 70
2.4D
D5244T5
Käsivalintainen (M66)
AWD
7,5
199
n. 70
2.4D
D5244T5
Automaatti (TF–80SC)
AWD
8,3
219
n. 70
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot
perustuvat normitetulle ajojaksolle EU-direktiivin 80/1268 comb mukaisesti.
Sähköjärjestelmä
12 V:n järjestelmä, jossa jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Yksinapainen järjestelmä,
jossa alustaa ja moottorin runkoa käytetään
johtimina. Miinusnapa on yhdistetty alustaan.
TÄRKEÄÄ
06
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa, että uuden akun kylmäkäynnistyskyky
ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat
auton polttoaineenkulutukseen. Lisätietoja,
katso sivu 11.
``
283
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 284
06 Huolto ja erittelyt
Erittelyt
Akun suorituskyky
06
284
Jännite (V)
Kylmäkäynnistysvirta (A)
Varakapasiteetti
(vähint.)
T6
12
520-700
100-135
D5, 2.4D
12
700-800
135-160
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:30:44+02:00; Page 285
06 Huolto ja erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Kauko-ohjausjärjestelmä
Maa
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi vakuuttaa täten, että tämä
kauko-ohjausjärjestelmä täyttää direktiivin 1999/5/EY
oleelliset ominaisuuksia koskevat
vaatimukset ja muut
relevantit määräykset.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
06
RC
CCAB06LP1940T4
285
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 286
07 Aakkosellinen hakemisto
A
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 108
Avaimeton käyttö................................. 50, 98
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat substanssit............................................................. 124
Avain.................................................... 44, 47
ACC – Sopeutuva vakionopeussäädin.... 155
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 162
All Wheel Drive (neliveto)......................... 105
AWD, neliveto.......................................... 105
Ajaminen.................................................. 208
takaluukku auki................................... 208
Alusta-asetukset...................................... 153
Ajastin...................................................... 128
Ajo
jäähdytysjärjestelmä........................... 208
perävaunun kanssa............................. 221
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 153
Ajotietokone............................................. 149
Ajovakauden hallintatoiminto................... 152
Ajovalojen korkeudensäätö
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 79
07
Aurinkoverho
panoraamakattoluukku......................... 96
AUTO
ilmastoinnin säätö............................... 127
Automaattinen lukitseminen...................... 52
Automaattinen uudelleenlukitus................ 52
Automaattipesu........................................ 269
Ajovalojen korkeussäätö............................ 79
Automaattivaihteisto................................ 101
hinaaminen ja poiskuljetus................. 227
käsivalintainen vaihteisto (Geartronic) 102
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 90
Auton hoito.............................................. 269
Akku......................................................... 246
apukäynnistyskaapelit........................ 100
huolto.................................................. 246
kauko-ohjain/PCC................................ 49
symbolit akussa.................................. 246
varoitussymbolit................................. 246
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 271
Aktiivinen alusta – FOUR-C..................... 153
Aktiiviset Xenon-valot................................ 80
286
Apukäynnistyskaapelit............................. 100
Auton pesu............................................... 269
Auton verhoilu.......................................... 271
AUX.......................................................... 135
Avaimen asennot....................................... 72
Avaimeton käynnistys (avaimeton
käyttö).................................................. 50, 98
Avainsalpa............................................... 103
B
Bensiinin laatu.......................................... 212
BLIS-viestit.............................................. 190
BLIS-vikailmoitukset................................ 190
Bluetooth
handsfree............................................ 195
mykistä mikrofoni............................... 197
siirrä puhelu matkapuh....................... 197
C
City Safety™............................................ 165
Clean Zone Interior.................................. 124
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 287
07 Aakkosellinen hakemisto
D
G
DAB, valikkorakenne................................ 147
Geartronic................................................ 102
Huuhtelulaitteet
takalasi.................................................. 90
tuulilasi.................................................. 90
DAP-radio................................................ 146
Global opening........................................ 123
Huuhteluneste, täyttö.............................. 245
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................... 90
Diesel....................................................... 213
Dieselhiukkassuodatin............................. 214
Dolby Surround Pro Logic II.................... 135
H
Driver Alert Control (Driver Alert-hälytys). 176
HBS – Sydämenlyöntitunnistin.................. 47
Driver Alert System.................................. 176
HDC......................................................... 108
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä...... 152
Hehkulamput, ks. Valaistus..................... 237
E
ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite........................................................ 126
Heilahtelunvaimennin............................... 222
Huuru.......................................................
ajastintoiminto....................................
ikkunoiden käsittely............................
kondensoitunutta vettä valonheittimissä..................................................
poistaminen ilmanvaihtosuuttimilla.....
Hiilidioksidipäästöt................................... 214
Hälytinjärjestelmän testaus........................ 60
Hinaus...................................................... 227
hinaussilmukka................................... 227
Hälytys.......................................................
aktivoinnin poistaminen........................
aktivointi...............................................
hälytinjärjestelmän testaus...................
hälytyksen tarkastus.............................
hälytysilmaisin.......................................
hälytyssignaalit.....................................
lauenneen hälytyksen poiskytkeminen.
rajoitettu hälytystaso............................
tilapäinen poiskytkeminen....................
Hinaussilmukka........................................ 227
ECO-paineet............................................ 267
Hiukkassuodatin...................................... 214
Elektroninen käynnistyksenesto................ 44
HomeLinkŸ EU........................................ 112
Etäisyystarkastus..................................... 162
Huolto
ruostesuojaus..................................... 271
F
FM, valikkorakenne.................................. 145
FOUR-C – Aktiivinen alusta..................... 153
Huurteenpoisto........................................ 127
Huolto-ohjelma........................................ 232
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 245
127
128
123
269
129
58
58
58
60
46
58
59
58
59
59
07
Hätäpuhelu.............................................. 200
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 220
287
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 288
07 Aakkosellinen hakemisto
I
IAQS – Interior Air Quality System........... 124
IC – turvaverho........................................... 26
IDIS – Intelligent Driver Information System........................................................... 202
Ikkunannostimet........................................ 92
Ikkunannostimien asettaminen uudelleen. 93
Integroitu puhelin..................................... 200
iPodŸ, liitäntä.......................................... 139
Istuimet...................................................... 74
etuistuimen selkänojan kääntäminen. . . 74
niskatuki takana.................................... 76
sähkökäyttöiset..................................... 74
sähkölämmitys.................................... 126
takaistuimen selkänojan kääntäminen.. 76
Ikkunat ja taustapeilit................................. 92
Kahlaus.................................................... 208
Kameratunnistimen vianetsintä....... 167, 173
Kameratunnistin............................... 166, 172
Katalysaattori........................................... 212
poiskuljetus......................................... 227
Ilmastointi................................................ 127
yleistä.................................................. 123
J
Jaksopyyhintä............................................ 89
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 79
Ilmastointi, AC.......................................... 127
Jarru- ja kytkinneste................................ 235
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 177
Etäisyystarkastus................................ 163
Lane Departure Warning..................... 180
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 168, 174
Kauko-ohjain.............................................. 44
akku...................................................... 45
irrotettava avainliuska........................... 44
käyttöetäisyys....................................... 46
ohjelmoitava....................................... 112
pariston vaihto...................................... 49
toiminnot............................................... 45
IMEI-numero............................................ 203
Jarrut........................................................ 106
hätäjarrutehostus, EBA....................... 106
hätäjarruvalot, EBL............................... 81
jarrujärjestelmä................................... 106
jarrunesteen lisäys.............................. 236
jarruvalot............................................... 81
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 106
symbolit mittaristossa......................... 106
sähköinen seisontajarru...................... 109
Info- ja varoitussymbolit............................ 68
Jarruvalot................................................... 81
Kello, asetus.............................................. 71
Infonäytöt................................................... 67
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 235
Keskikonsoli............................................. 118
Ilmoitukset mittaristossa.......................... 121
Infopainike, PCC........................................ 46
288
Kaatumissuoja........................................... 29
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 66
vasemmalta ohjattava auto................... 64
Ilmanjako.......................................... 124, 129
07
K
Kauko-ohjaus, ks. kauko-ohjain................ 44
Kauko-ohjausjärjestelmä, tyyppihyväksyntä........................................................ 285
Kiillotus.................................................... 270
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 289
07 Aakkosellinen hakemisto
Kiveniskut ja naarmut.............................. 272
Kokonaispaino......................................... 276
Kuulaosa
asennus.............................................. 223
irrotus.................................................. 225
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 92
Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,
BLIS......................................................... 188
Käsivalintainen vaihteisto........................ 101
hinaaminen ja poiskuljetus................. 227
Lastenistuimet...........................................
integroitu kaksivaiheinen lastenistuin...
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
Käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)..... 102
Lastenistuin................................................ 32
Kuollut kulma (BLIS)................................ 188
Käynnistyksenesto..................................... 44
Lattiamatot............................................... 194
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 215
Käynnistysavaimet..................................... 72
Lisälämmitin............................................. 134
Kuormatila
kiinnityskohdat.................................... 215
näkösuoja........................................... 219
suojaritilä............................................. 218
suojaverkko........................................ 216
valaistus................................................ 83
Käyttöjarru............................................... 106
Lisälämmitin (diesel)................................. 134
Kompassi................................................. 151
kalibrointi............................................ 151
vyöhykkeen asettaminen.................... 151
Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 269
Konepelti, avaus...................................... 232
Korkea moottorin lämpötila..................... 221
Kuormaus
kattokuorma........................................
kiinnityskohdat....................................
kuormatila...........................................
yleistä..................................................
Kuulokeliitäntä......................................... 136
Kylmäaine................................................ 123
Käsinekotelo............................................ 193
lukitseminen........................................ 52
37
37
40
33
Luistonesto.............................................. 152
L
Laminoitu lasi............................................. 92
Lane Departure Warning (Kaistavaroitin)... 179
219
215
215
215
32
35
Lapset........................................................
lapsilukko..............................................
lastenistuin ja sivuturvatyyny................
sijoittaminen autoon.............................
turvallisuus............................................
32
37
24
32
32
Lapsilukko.................................................. 57
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuoli................................................ 52
takaluukku...................................... 45, 53
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta........................................... 52
ulkopuolelta.......................................... 52
07
Lukitus
automaattinen lukitseminen.................. 52
Lukitseminen........................................ 52
lukituksen avaaminen........................... 52
Lähestymisvalo, kesto............................... 84
289
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 290
07 Aakkosellinen hakemisto
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................... 90
Matkustamon suodatin............................ 124
Lämmitys ja ilmanvaihto.......................... 123
anturit.................................................. 123
yleistä.................................................. 123
Matkustamon valaistus, ks. Valaistus........ 82
suodatin.............................................. 234
öljylaatu............................................... 280
Meikkipeili.......................................... 83, 194
Muistitoiminto istuimessa.......................... 75
Merkinantotorvi.......................................... 78
Mukavuus matkustamossa...................... 192
Mittaristo.................................................. 120
MY KEY.................................................... 136
Mittariston mittarit
kierroslukumittari.................................. 68
nopeusmittari........................................ 68
polttoainemittari.................................... 68
N
Lämpö...................................................... 127
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 123
Lämpötilan säätö..................................... 127
Läpituuletustoiminto.......................... 46, 123
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 79
M
Maali
maalivauriot ja korjaus........................ 272
värikoodi............................................. 272
Massa ajokunnossa................................. 276
Massat
massa ajokunnossa............................ 276
07
Matkapuhelin
handsfree............................................ 195
liitä...................................................... 198
puhelimen rekisteröinti....................... 195
Matkustamo............................................. 192
Matkustamolämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 131
290
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 64
Moottori
käynnistäminen..................................... 98
ylikuumeneminen................................ 221
Moottorijarrutus, automaattinen.............. 108
Moottorinlämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 131
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
ohjaustehostinöljy...............................
yleiskatsaus........................................
öljy......................................................
Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 271
Neliveto, AWD.......................................... 105
Niskatuki
keskipaikalla takana.............................. 76
kääntäminen alas.................................. 76
Nokisuodatin............................................ 214
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 214
Näkösuoja................................................ 219
Näyttövalaistus.......................................... 79
235
236
232
234
Moottoriöljy...................................... 233, 280
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 280
määrätiedot......................................... 280
O
Odottava puhelu...................................... 201
Ohjauslukko............................................... 99
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 291
07 Aakkosellinen hakemisto
Ohjauspyörä............................................... 78
ohjauspyörän säätö.............................. 78
painikesarja........... 78, 118, 135, 154, 200
painikesarja, sopeutuva nopeussäädin....................................................... 156
Ohjauspyörän säätö................................... 78
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuvainen...................................................... 153
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän vastus............................................................ 153
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, kytkin........................................... 22
Painikesarja ohjauspyörässä.................................. 78, 118, 154, 200
Paneelivalaistus......................................... 79
Paniikkitoiminto......................................... 45
Panoraamakattoluukku
aurinkoverho......................................... 96
avaaminen ja sulkeminen..................... 96
tuuletusasento...................................... 97
PCC – Personal Car Communicator
käyttöetäisyys................................. 46, 47
toiminnot............................................... 45
Peruutusvaihdesalpa............................... 101
Perävaunu................................................
kaapeli................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
221
221
225
221
Perävaunun vakautusjärjestelmä............. 225
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva paino................... 276
vetopaino............................................ 276
Polttimot, ks. Valaistus............................ 237
Polttoaine................................................. 212
polttoaineenkulutus............................ 214
polttoainesuodatin.............................. 213
polttoainetalous.......................... 267, 268
Polttoaineen täyttö
polttoainesäiliön korkki.......................
polttoainesäiliön luukku, käsinavaus. .
polttoainesäiliön luukku, sähkökäyttöinen avaus...........................................
täyttö...................................................
210
210
210
210
Puhallin.................................................... 126
Puhdistus
automaattipesu...................................
auton pesu..........................................
turvavyöt.............................................
vanteet................................................
verhoilu...............................................
269
269
271
270
271
Puhelin
handsfree............................................
Ilmoitukset..........................................
integroitu, katsaus..............................
liitä......................................................
puhelimen rekisteröinti.......................
puhelinluettelo....................................
puhelinluettelo, oikotie........................
puhelun soittaminen...........................
puhelun vastaanottaminen.................
päälle/pois..........................................
SIM-kortti............................................
soittosignaali.......................................
tuleva puhelu......................................
195
202
200
198
195
198
198
196
197
200
203
201
196
Puhelinluettelo......................................... 202
Puhelu
käsittely....................................... 196, 200
odottava.............................................. 201
puhelimen äänenvoimakkuus............. 201
07
291
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 292
07 Aakkosellinen hakemisto
toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana......................................... 200, 201
tuleva.......................................... 196, 200
Puhelun paneminen pitoon...................... 201
Puhelun soittaminen........................ 196, 200
Puhjenneina ajokelpoiset renkaat............ 260
Puhkeaminen, ks. Renkaat...................... 261
Pysäköintilämmitin...................................
ajan asetus..........................................
akku ja polttoaine...............................
pysäköinti mäkeen..............................
131
133
131
131
Pysäköintitutka........................................ 182
pysäköintitutkan anturit...................... 184
Pyyhinsulat...............................................
huoltoasento.......................................
puhdistus............................................
vaihto..................................................
vaihto, takalasi....................................
244
244
245
244
245
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 89
07
Pyörät
asennus..............................................
lumiketjut............................................
vaihto..................................................
vanteet................................................
varapyörä............................................
263
259
262
258
261
Pyörät ja renkaat...................................... 257
292
R
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 249
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................
erittelyt................................................
hoito....................................................
kulumisvaroittimet..............................
nopeusluokat......................................
paine...................................................
pyörimissuunta...................................
rengaspaineiden valvonta...................
renkaan paikkaus................................
talvirenkaat.........................................
257
267
257
258
267
267
257
259
263
258
Retkahdusvammat..................................... 27
Salpalukitustila........................................... 55
aktivoinnin poistaminen........................ 55
tilapäinen aktivoinnin poisto................. 55
Savukkeensytyttimen liitäntä................... 193
etuistuin.............................................. 194
takaistuin............................................ 194
Seisontajarru............................................ 109
Seisontavalot............................................. 80
Selkänoja................................................... 74
etuistuin, kääntäminen alas.................. 74
Signaalitulo, ulkoinen............................... 135
SIM-kortti................................................. 203
SIPS-tyyny................................................. 24
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 27
Sisätaustapeili............................................ 95
automaattinen himmennys................... 95
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
Sivuturvatyynyt.......................................... 24
ROPS (Roll Over Protection System) (Kaatumissuoja)................................................. 29
Sopeutuvan nopeussäätimen vianetsintä 159
Ruostesuojaus......................................... 271
S
Saattovalot................................................. 84
Sadetunnistin............................................. 89
Sopeutuvan vakionopeussäätimen ilmoitukset ja symbolit..................................... 160
Sopeutuvan vakionopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset.................................... 160
Sopeutuvan vakionopeussäätimen vikailmoitukset................................................. 160
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 293
07 Aakkosellinen hakemisto
Sopeutuva vakionopeussäädin................ 155
tutkatunnistin...................................... 158
vianetsintä........................................... 159
Spin control............................................. 152
SRS AIRBAG........................................ 20, 21
SRS-järjestelmä......................................... 19
kytkin.................................................... 22
SST – Self Supporting run flat Tires........ 260
Sumuvalot
edessä.................................................. 81
takana................................................... 81
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 177
Etäisyystarkastus................................ 163
Lane Departure Warning..................... 180
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 168, 174
Sähköinen seisontajarru..........................
irrottaminen automaattisesti...............
irrottaminen manuaalisesti..................
pieni akkujännite.................................
109
110
110
109
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit................................................................ 94
Sumuvalot, päälle/pois.............................. 81
Sähkökäyttöinen istuin............................... 74
Suojaritilä................................................. 218
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku. . 96
Suojaverkko............................................. 216
Sähköliitäntä
etuistuin.............................................. 194
kuormatila........................................... 194
takaistuin............................................ 194
Suositellut lastenistuimet, taulukko........... 33
Suosituksia ajettaessa............................. 208
Surround.................................................. 135
Suuntavalot................................................ 82
Suuntavilkut............................................... 82
Symbolit................................................... 152
informaatiosymbolit.............................. 68
merkkisymbolit..................................... 68
varoitussymbolit................................... 68
Sähkölämmitys
istuimet............................................... 126
takalasi.................................................. 94
taustapeilit............................................ 94
Säilytystilat matkustamossa.................... 192
Säätimet
keskikonsoli........................................ 118
T
Taempi ohjauspaneeli
äänentoistolaitteisto........................... 136
Tahrat....................................................... 271
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 76
Takalasi, sähkölämmitys............................ 94
Takaluukku................................................. 54
avaaminen............................................ 54
lukitseminen/lukituksen avaaminen 45, 53
Takavalot
sijainti.................................................. 241
Taloudellinen ajo...................................... 208
Talviajo..................................................... 209
Talvirenkaat.............................................. 258
Tankkaus................................................. 210
Tarra – SIPS-tyyny..................................... 25
Taustapeilit
kompassi............................................ 151
sisempi................................................. 95
sähköisesti sisäänkäännettävät............ 94
sähkölämmitys...................................... 94
ulommat................................................ 93
07
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 259
Tunkki...................................................... 261
293
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 294
07 Aakkosellinen hakemisto
Tuoli, ks. istuin........................................... 74
Työkalut................................................... 261
Turvallisuustila........................................... 31
Törmäys..................................................... 31
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poistaminen........ 22
aktivointi/aktivoinnin poistaminen,
PACOS................................................. 22
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 20
Törmäysvaroitin
tutkatunnistin...................... 158, 165, 170
Vakautusjärjestelmä................................. 152
Törmäysvaroitus...................................... 170
Vakionopeussäädin.................................. 154
Turvavyö
takaistuin.............................................. 17
turvavyönkiristin.................................... 18
U
Turvavyö ja raskaus................................... 17
Ulkotaustapeilien asettaminen uudelleen. . 94
Turvavyömuistutin...................................... 17
Ulkotaustapeilit.......................................... 93
Turvavyöt................................................... 16
USB, kytkeminen..................................... 139
Tutkatunnistin.......................................... 155
rajoitukset........................................... 158
Uudelleenkierrätys................................... 128
Tuuletussuuttimet.................................... 125
07
Tuulilasin huuhtelu..................................... 90
Tuulilasinpyyhkimet................................... 89
sadetunnistin........................................ 89
Tyyppihyväksyntä, kauko-ohjausjärjestelmä........................................................ 285
Tyyppimerkintä........................................ 274
294
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 152
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella* 170
Turvatyyny, ks. törmäys............................. 31
Tuuletus................................................... 124
Vaihteisto................................................. 101
automaatti........................................... 101
käsivalintainen.................................... 101
Ulkomitat.................................................. 276
V
Vahaus..................................................... 270
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 103
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen kytkeminen pois............................................... 104
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois. . 104
Valaistus................................................... 237
ajovalojen korkeudensäätö................... 79
Aktiiviset Xenon-valot, ABL.................. 80
hehkulamput, erittelyt......................... 243
kauko-/lähivalot.................................... 79
lähestymisvalo, kesto........................... 84
matkustamossa.................................... 82
mittaristovalaistus................................. 79
näyttövalaistus...................................... 79
saattovalot............................................ 84
seisontavalot......................................... 80
sumutakavalo....................................... 81
sumuvalot............................................. 81
säätimet................................................ 82
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 83
Valaistus, polttimon vaihto.......................
autoonnousuvalot...............................
kaukovalo, aktiiviset Xenon-valot.......
kaukovalot, halogeeni.........................
kuormatila...........................................
lähivalot, halogeeni.............................
237
242
239
239
242
238
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 295
07 Aakkosellinen hakemisto
meikkipeili...........................................
rekisterikilven valo..............................
sivuvalot..............................................
sumuvalo............................................
suuntavalot.........................................
242
241
240
240
239
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................... 118
Valikkorakenne
DAB.................................................... 147
FM....................................................... 145
Valokatkaisimet.......................................... 79
Valokuvio, sovitus...................................... 84
Valokuvion sovitus..................................... 84
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 84
Halogeenivalonheittimet....................... 84
Valonheittimet.......................................... 237
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 79
Vanteet
puhdistus............................................ 270
Varapyörä................................................. 261
Varapyörä (Temporary Spare)............. 261
Varoituskolmio......................................... 220
Varoitussymboli mittaristossa.................... 19
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 155
törmäysvaroitin................................... 170
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 152
Varoitusvalot
generaattori ei lataa..............................
pieni öljynpaine.....................................
seisontajarru vedettynä........................
turvatyynyt SRS....................................
turvavyömuistutin.................................
varoitus.................................................
vika jarrujärjestelmässä........................
69
69
69
69
69
69
69
Vetolaite................................................... 222
erittelyt................................................ 223
Vetopaino................................................. 276
Vettä hylkivä pintakerros, puhdistus........ 270
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............... 92
Vetäminen................................................ 228
Viestit tietonäytössä................................. 152
Vikailmoitukset
Driver Alert Control............................. 177
ks. Ilmoitukset ja symbolit.................. 160
Lane Departure Warning..................... 180
Varoitusvilkut............................................. 82
Vikailmoitukset etäisyystarkastuksessa... 163
Varoitusääni
törmäysvaroitin................................... 170
Voimansiirto............................................. 101
Varokekeskus.......................................... 249
käsinekotelo........................................ 253
Välimatkamittari......................................... 71
Varoketaulukko
kuormatilan varokkeet........................ 255
moottoritilan varokkeet....................... 251
Varokkeet.................................................
kuormatilan rasia................................
moottoritilan rele-/varokekeskus........
vaihto..................................................
yleistä..................................................
249
255
250
249
249
Väliaikainen renkaan paikkaus................. 263
Värikoodi, maali....................................... 272
W
07
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny........................ 27
retkahdusvammat................................. 27
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 222
295
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-27T16:04:10+02:00; Page 296
07 Aakkosellinen hakemisto
Y
Ylikuumeneminen.................................... 221
Ä
Äänentoisto
asetukset............................................
kuulokeliitäntä.....................................
surround.............................................
taempi ohjauspaneeli..........................
137
136
135
136
Äänentoistolaitteisto................................ 135
toiminnot............................................. 137
yleiskatsaus........................................ 135
Äänenvoimakkuus
puhelin................................................ 197
puhelin/mediasoitin............................ 197
soittosignaali, puhelin......................... 197
Ääniosoitukset, PCC.................................. 46
07
Äänitorvi..................................................... 78
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy...................... 280
Öljymäärä pieni........................................ 234
296
XC60 (Y413); 9; 3
evastarck
2008-06-25T10:34:13+02:00; Page 1
VOLVO XC60
KÄYTTÖOHJEKIRJA
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%+%(;^cc^h]!6I%-(*!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement