Volvo XC60 2015 Late Quick Guide

Volvo XC60 2015 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Tämä kansio sisältää joitakin autonne tavallisimmista toiminnoista. Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät
turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit.
Seuraavia symboleja käytetään:
Kuvissa olevat auton eri osat merkitään näin.
Ohjeet vaiheittain.
Käyttöoppaan lukeminen on erittäin tärkeää.
Varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, jotka pitää lukea, ovat myös viimeisellä sivulla.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä *.
Käyttöopas voi olla painettuna kirjana ja digitaalisena auton näytössä, netissä ja mobiilisovelluksena. Mobiilisovellus sisältää koko käyttöoppaan sekä ohjevideoita ja siinä on useita hakupolkuja teksteineen ja kuvineen.
Mobiilisovellus ladataan mobiiliyksiköihin lähteistä App Store tai Google play.
Oppikaa lisää autostanne myös osoitteessa www.volvocars.com.
01 Käynnistys ja ajaminen
04 Autonne toiminnot
Etäavain
Ilmastoinnin säätimet
Keyless*-lukkojärjestelmä
Valojen säätimet
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Mittaristo
Seisontajarru
Infotainment-järjestelmä
Lasinpyyhkimet
Puhelin*
Internet*
Ulkoinen äänentoistolaite
Keskikonsolin painikkeet
02 Kuljettajan tukeminen autossanne
Start/Stop-toiminto*
Jalankulkijoiden suojausjärjestelmä*
03 Kuljettajan ympäristö
Ohjauspyörän säätö
Istuimen säätö
Sähkökäyttöinen takaluukku*
Asetukset valikkojärjestelmässä
Korjaamo/huollon varaaminen*
ECO*
05 Vinkkejä
Tankkaaminen
Auton hoito
Säilytystilat
AUX-/USB* -liitäntä ja 12 V:n liitäntä
Miten etäavain toimii?
01
Avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja deaktivoi hälyttimen. Toiminto voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR.
Lukitsee ovet ja takaluukun ja aktivoi hälyttimen.
Lähestymisvalaistus.
Yksi painallus avaa takaluukun lukituksen ja pitkä
painallus avaa sähkökäyttöisen takaluukun*.
Informaatio*.
Paniikkitoiminto.
Etäavain voi tallentaa mm. ulkotaustapeilien ja
sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen asetukset* ks. käyttöopasta.
Mitä etäavaimen merkkivalot* ilmoittavat?
01
Vihreä, jatkuva valo: Auto on lukittu.
Keltainen, jatkuva valo: Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo: Hälytys on lauennut auton
lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu vaihdellen molemmissa
merkki-valoissa: Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia
sitten.
Kuinka Keyless* -lukkojärjestelmä toimii?
Etäavain voi olla koko ajan esim. taskussa.
Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön
–– Painakaa mustaa painiketta kahvan takaosassa.
Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen
–– Tarttukaa ovenkahvaan ja avatkaa ovi tavalliseen
tapaan tai painakaa kevyesti takaluukun kumipäällysteistä painolevyä.
01
Kuinka käynnistän tai sammutan moottorin?
01
Käynnistys
Painakaa etäavain virtalukkoon (ei koske Keyless
drive* -järjestelmää).
Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta.
Sammutus
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE-painiketta.
Ottakaa etäavain pois virtalukosta.
Miten käytän seisontajarrua?
01
Kytkeminenpäälle
–– Painakaa säädintä PUSH LOCK/PULL RELEASE
– symboli alkaa vilkkua. Valon palaessa jatkuvasti
seisontajarru on kytketty.
Vapauttaminen
Painakaa jarrupoljin pohjaan.
Vetäkää säätimestä PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automaattinen vapauttaminen
–– Lähtekää ajamaan (jos autossa on automaattivaihteisto,
turvavyön on oltava kiinnitetty).
Kuinka tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin*
käynnistetään?
Käynnistäkää tuulilasinpyyhkimet painamalla vipua alaspäin ja tehkää yksi pyyhkäisy painamalla sitä ylöspäin.
Sadetunnistin päällä/pois.
Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali.
Pyyhinsulkien nostamiseksi niiden pitää olla huoltoasennossa - ks. Käyttöopasta.
01
Miten käytetään Start/Stop- toimintoa*?
02
Käsivaihteisto
Moottorin sammuttaminen: Kytkekää vapaalle, asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin.
Moottorin käynnistäminen: painakaa kytkinpoljin pohjaan.
Automaattivaihteisto
Moottorin sammuttaminen: pysäyttäkää auto jarruttamalla
ja pitäkää jarrupoljinta painettuna.
Moottorin käynnistäminen: Poistakaa poljinpaine
jarrupolkimelta.
Painikkeessa palava merkkivalo osoittaa toiminnon olevan
aktiivinen.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä
toimii*?
02
Autossa on Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella.
Tämä voi varoittaa, jarruttaa ja/tai pysäyttää ajoneuvoja,
polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten.
Toiminto on vain apuväline eikä toimi kaikissa tilanteissa se ei esim. havaitse polkupyöräilijää sivulta eikä jalankulkijaa, joka on lyhyempi kuin 80 cm tai joka on osittain
piilossa.
On tärkeää ymmärtää tämä toiminto - ks. käyttöopasta.
Miten säädän ohjauspyörän?
Vapauttakaa lukitus.
Säätäkää ohjauspyörää eteen-/taaksepäin ja ylös-/
alaspäin.
Lukituksen aktivointi.
03
Miten säädän istuimen?
03
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen.
Istuimen nostaminen/laskeminen.
Istuimen siirtäminen eteen-/taaksepäin.
Selkänojan kallistaminen.
Ristiselän tuen muuttaminen*.
Sähkökäyttöisen istuimen asetusten tallentaminen*.
Sähkökäyttöisen istuimen muistipainikkeet*.
Säädön tallentaminen:
Pitäkää säädön tallennuksen painiketta painettuna
samalla, kun jotain muistipainikkeista painetaan. Pitäkää
painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja teksti
esitetään mittaristossa. Sekä istuimen että ulkotaustapeilien asennot tallennetaan. Ristiselän tuen asentoa ei
tallenneta.
Ulkotaustapeilien asennot ja sähkökäyttöisen
istuimen muistiasetukset (eri ristiselän tuen) voidaan
tallentaa myös etäavaimeen* - ks. Käyttöopasta.
Miten avaan ja suljen sähkötoimisen
takaluukun*?
03
Avaaminen
–– Painakaa kevyesti ulkokahvan alapuolella olevaa
kumipäällysteistä laattaa. Voitte myös painaa pitkään
valopaneelin tai etäavaimen painiketta, kunnes luukku
alkaa avautua.
Sulkeminen
–– Painakaa painiketta: luukku sulkeutuu automaattisesti.
Takaluukku voidaan myös avata/sulkea manuaalisesti.
Miten säädän lämpötilan?
04
Säätäkää matkustamon vasemman/oikean puolen
lämpötila kääntämällä tätä säädintä. Valittu lämpötila
esitetään näytössä.
Painakaa AUTO ilmanjaon ja muiden toimintojen
automaattista säätöä varten. Näyttö esittää
AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Miten poistan huurteen tuulilasilta?
04
Painakaa tuulilasin sähkölämmityksen* aktivoimiseksi symboli (1) palaa näytössä.
Seuraava painallus aktivoi myös maksimaalisen ilmavirran tuulilasille ja sivuikkunoille - symbolit (1) ja (2)
palavat.
Seuraava painallus sulkee molemmat toiminnot mikään symboli ei pala.
Ilman sähkölämmitystä: Painakaa ilmavirran aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Miten valosäätimen automaattitila toimii?
04
AUTO-tila antaa seuraavat vaihtoehdot:
• Valaistus vaihtuu automaattisesti huomio- ja lähivalojen
välillä.
• Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.
• Aktiivista kaukovalotoimintoa (AHB)* - joka himmentää
ja aktivoi kaukovalot automaattisesti tai sovittaa kaukovalokuvion liikenneolosuhteiden mukaisesti - voidaan
käyttää.
• Tunneli-ilmaisin* on aktivoitu.
Kuinka ajotietokonetta käytetään?
04
OK avaa ajotietokoneen valikot, aktivoi valitun vaihtoehdon ja sammuttaa ilmoitukset.
Säätöpyörä selaa ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET nollaa valitun ajotietokoneen kohdan tiedot ja
peruuttaa valikkorakenteessa.
Miten nollaan välimatkamittarin?
04
Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisen
vivun säätöpyörää välimatkamittarin T1 tai T2
näyttämiseksi.
Painakaa pitkään RESET-painiketta näytettävän
välimatkamittarin nollaamiseksi.
Kuinka auton näyttöjen ulkonäköä muutetaan*? 04
Digitaaliseen* mittaristoon voi valita erilaisia teemoja,
esimerkiksi Performance tai Eco.
Teeman vaihtaminen:
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
OK-painiketta moottorin käynnistämisen jälkeen.
Kääntäkää vivun säätöpyörää valitaksenne valikkovaihtoehdon Teemat ja painakaa OK.
Kääntäkää säätöpyörää ja painakaa OK vahvistaaksenne.
Teema tallennetaan etäavaimen muistiin* - ks.
käyttöopasta.
Miten käynnistän ja suljen Infotainmentjärjestelmän?
04
Lyhyt painallus aktivoi laitteiston.
Pitkä painallus (kunnes näyttö sammuu) sulkee.
Äänen sulkemiseksi: Painakaa lyhyesti - seuraava painallus aktivoi uudelleen.
Huomatkaa, että koko Sensus-järjestelmä (navigointi-*
ja puhelintoimintoineen*) käynnistetään/suljetaan
samanaikaisesti.
Kuinka Infotainment-järjestelmässä
navigoidaan?
04
Painakaa RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* tai
* päälähteen valitsemiseksi. Tässä tilassa esitetään
viimeisimmän aktiivisen lähteen normaalinäkymä.
Painakaa OK/MENU tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää* siirtyäksenne valitun lähteen päävalikkoon.
Liikkukaa valikoissa kääntämällä TUNE-säädintä tai
säätöpyörää.
Tehkää valinta valikoissa painamalla OK/MENU tai
säätöpyörää.
Painakaa lyhyesti EXIT peruuttaaksenne valikkojärjestelmässä, keskeyttääksenne toiminnon tai
poistaaksenne syötettyjä merkkejä.
Painakaa pitkään EXIT-painiketta palataksenne normaalinäkymään tai siirtyäksenne normaalinäkymästä
päälähdenäkymään.
Vinkkejä:
Siirtyäksenne oikotievalikkoon normaalinäkymästä
painakaa kerran päälähdepainiketta. Painakaa uudelleen
palataksenne normaalinäkymään.
Lisätietoja järjestelmän käsittelystä - ks. Käyttöopasta.
Kuinka liitän Bluetooth®-puhelimen*?
04
Painakaa puhelinlähteen normaalinäkymässä OK/
MENU.
Valitkaa Tee autosta löydettävä ja vahvistakaa
painamalla OK/MENU.
Aktivoikaa Bluetooth® matkapuhelimessa. Hakekaa ja
liittäkää auto puhelimeen.
Noudattakaa puhelimen ja näytön ohjeita.
Puhelin on nyt liitetty ja sitä voidaan ohjata auton säätimillä.
Jos puhelimen rekisteröinti epäonnistui - ks.
Käyttöopasta.
Kuinka yhdistän internetiin*?
04
Liittäkää matkapuhelin autoon (ks. "Kuinka Bluetooth®
-puhelin liitetään?") ja aktivoikaa internetjako puhelimessa.
Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU, valitkaa Asetukset > Internet-asetukset >
Yhteysvalinta kautta. Valitkaa jokin vaihtoehdoista
Automodeemi, Wi-Fi tai Bluetooth.
Jatkossa auto kytkeytyy automaattisesti valitun internetkytkennän kautta.
Lisätietoja liittämisestä - ks. Käyttöopasta.
Mitä palveluja Volvo ID* antaa?
04
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne, joka
on rekisteröity autoon ja voi antaa käyttöönne erilaisia
palveluja, kuten Volvo web ja mahdollisuus lähettää osoite
karttapalvelusta internetissä suoraan autoon.
Rekisteröikää tai käsitelkää Volvo ID:tänne seuraavalla
tavalla:
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset > Asetukset ja noudattakaa
näytön ohjeita.
Lisätietoja Volvo ID:stä - ks. käyttöopasta.
Kuinka käytän sovelluksia, kun auto on
yhdistetty internetiin*?
04
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan käyttää mm.
musiikkipalvelujen, web-radion, navigointipalvelujen ja
yksinkertaisen web-selaimen sovelluksia.
Painakaa yhdistämispainiketta .
Valitkaa Sovellukset ja painakaa OK/MENU käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksi.
Valitkaa sovellus ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.
Tietyt sovellukset edellyttävät kirjautumista erillisellä tilillä
sovellus-/palvelutoimittajalta. Käyttäkää olemassa olevaa
tiliä tai rekisteröikää uusi. Noudattakaa näytön ohjeita.
Miten soitan puhelun*?
04
Syöttäkää puhelinlähteen normaalinäkymässä haluamanne numero tai kääntäkää ohjauspyörässä olevaa
säätöpyörää alaspäin päästäksenne puhelinluetteloon
ja ylöspäin päästäksenne puhelulistaan.
Painakaa säätöpyörää soittaaksenne.
Puhelu keskeytetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja soittaa puhelimella, - ks. Käyttöopasta.
Kuinka puhelimeen* vastataan?
–– Vastatkaa puheluun painamalla säätöpyörää.
Puhelu torjutaan/keskeytetään painamalla EXIT.
Lisää tapoja vastata puhelimeen - ks. Käyttöopasta.
04
Miten liitän ulkoisen äänilaitteen?
04
Liittäkää ulkoinen yksikkö keskikonsolin säilytyslokerossa olevien AUX- tai USB*-tuloliitäntöjen kautta.
Medialähteen normaalinäkymässä painakaan MEDIA
keskikonsolissa.
Kääntäkää TUNE-säätimellä haluamanne äänilähteen
kohdalle ja painakaa OK/MENU.
Muut ulkoisen yksikön liitännät - ks. Käyttöopasta.
Kuinka GPS*-määränpää ilmaistaan?
04
Painakaa NAV navigointijärjestelmän käynnistämiseksi - kartta näytetään.
Painakaa NAV vielä kerran ja valitkaa Anna osoite
OK/MENU-painikkeella.
Syöttäkää jokin/joitakin hakuehtoja kirjoituspyörällä
tai keskikonsolin numeerisella painikesarjalla.
Valitkaa sitten Aseta yksitt. määränpää tai Lisää
reittipisteeksi ja paina OK/MENU.
Navigointia* koskevia lisätietoja ja markkina-aluepoikkeamia - ks. erillistä lisäosaa.
Mitä asetuksia valikkojärjestelmästä voi
tehdä?
04
MY CAR -valikkojärjestelmässä käsitellään auton useita
toimintoja, esimerkiksi kellonajan, taustapeilien ja lukitusten asetukset.
Katsokaa edeltä otsikon "Miten liikutaan Infotainmentjärjestelmässä?" alta, mitä painikkeita tulee käyttää.
Kuinka kello asetetaan oikeaan aikaan?
04
Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU.
Valitkaa Asetukset > Järjestelmävalinnat >
Kellonajan asetukset.
Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Automaattinen
aika ja painakaa OK/MENU kellon automaattisen
asettamisen aktivoimiseksi.
Katsokaa, olette valinnut asianmukaisen sijaintipaikan
oikean ajan saamiseksi autoon.
Kuinka soitan tekniseen palveluuni tai varaan
04
huollon*?
–– Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU ja valitkaa Huolto & korjaus.
Kohdassa Huolto & korjaus on informaatiota valitsemastanne korjaamosta, jonka olette rekisteröineen web-portaalissa My Volvo. Kohdassa Jälleenmyyjätiedot on
mahdollista soittaa ja lähettää varauspyyntö korjaamolle
(käytettävissä myös toiminnon My Volvo web kautta). On
myös mahdollista päivittää korjaamoinformaatio ja antaa
korjaamo määränpääksi.
Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
Mitä ECO* tekee?
04
Painikkeen ECO painallus aktivoi optimaalisen, polttoainetaloudellisen ajo-ohjelman, jossa on mm. seuraavia
muutoksia:
• Start/Stop - moottori voidaan pysäyttää automaattisesti
ennen kuin auto seisoo paikallaan.
• Eco Coast - moottorijarrutus lakkaa ja auto rullaa vapaasti.
• Tiettyjen ilmastointitoimintojen deaktivointi tai
rajoittaminen.
Miten tankkaan?
05
–– Painakaa valopaneelissa olevaa painiketta polttoainesäiliön luukun avaamiseksi - luukku avautuu, kun
painike vapautetaan.
Nuoli mittaristossa olevassa symbolissa osoittaa, kummalle
puolelle autoa polttoainesäiliön luukku on sijoitettu.
Kuinka auto tulee pestä?
05
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi kuin automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi.
Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten
käyttökuukausien aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että
lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
05
Nahkaa on hoidettava säännöllisesti ulkonäön säilyttämiseksi. Tämän vuoksi tulee nahkaverhoilu käsitellä Volvo
Leather Care kit -sarjalla 1-4 kertaa vuodessa. Volvo
Leather Care -sarjan voi ostaa Volvo-jälleenmyyjältä.
Missä ovat säilytystilat?
05
Tässä näytetään joitakin auton säilytystiloista.
Käyttöoppaassa näytetään enemmän säilytystiloja.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n
liitäntä?
Jotta matkustamon 12 V:n liitäntä toimii, etäavaimen on
oltava vähintään avainasennossa I. Kuormatilan 12 V:n
liitäntä* on aina jännitteellinen.
05
Kuinka Keyless* -lukkojärjestelmä toimii?
Sähkömagneettiset kentät ja katve voi häiritä avaimetonta Keyless-toimintoa. Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta matkapuhelimen tai
metalliesineiden lähellä.
Kuinka käynnistän tai sammutan moottorin?
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää. Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.
Miten jalankulkijoiden suojausjärjestelmä toimii*?
Toiminto ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä se esim. näe osittain piilossa olevaa jalankulkijaa, henkilöitä, joiden
vaatetus peittää kehon ääriviivat tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita. Toiminto ei havaitse kaikkia polkupyöräilijöitä eikä esim. näe osittain
piilossa olevia pyöräilijöitä, eikä sellaisia, joiden kehon ääriviivat ovat peitossa tai jotka tulevat sivulta. Kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta oikealla tavalla ja nopeuteen sovitetun turvavälin säilyttämisestä.
Miten säädän ohjauspyörän?
Säätäkää ohjauspyörä (istuimen säädön jälkeen) ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
Miten avaan ja suljen sähkötoimisen takaluukun*?
Huomioikaa väliinjäämisen vaara avatessanne/sulkiessanne luukkua. Ennen avaamisen/sulkemisen aloittamista on tarkistettava, että
takaluukun lähellä ei ole ketään, koska ruumiinosien jääminen väliin voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Käyttäkää takaluukkua aina
valvotusti. Älkää käyttäkö luukkua sähköisesti kattokorkeuden ollessa matala. Jos järjestelmä on toiminut keskeytyksettä liian kauan, se
sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin kuluttua.
Kuinka yhdistän internetiin*?
Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mistä aiheutuu maksu verkko-operaattorillenne. Ottakaa tähän yhteys dataliikenteen
kustannusten suhteen. Automodeemin kautta tapahtuvaa yhdistämistä varten asettakaa henkilökohtainen SIM-korttinne pitimeen, joka on
käsinekotelossa, ennen kuin vaihtoehto "liitä Automodeemin kautta" valitaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Internetiin yhdistämistä
varten antakaa sitten SIM-kortin PIN-koodi. Jotta PIN-koodia ei tarvitse ilmoittaa aina auton käynnistämisen yhteydessä, PIN-koodilukko
voidaan sulkea vaihtoehdossa Automodeemi poistamalla merkintä kohdasta Lukitse SIM-kortti.
Miten nahkaverhoilu tulee puhdistaa*?
Joistakin värjätyistä vaatekappaleista (esim. farkut ja mokkanahkaiset vaatteet) voi irrota väriä verhoiluun. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuotinaineita - ne voivat vaurioittaa verhoilua.
Missä ovat AUX-/USB*-liitäntä ja 12 V:n liitäntä?
Enimmäisvirranotto kustakin liitännästä on 10 A (120 W).
Oppikaa lisää autostanne osoitteessa www.volvocars.com.
TP 17735 (Finnish) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Miten säädän istuimen?
Asettakaa kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista - ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
mahdollinen voimakas jarrutus tai onnettomuus ei aiheuta henkilövahinkoja.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement