Volvo XC60 Twin Engine 2020 Late Quick Guide

Volvo XC60 Twin Engine 2020 Late Quick Guide
XC60
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän
kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin
ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia
ohjevideoita.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton
omistamista varten.
PAINETUT OPPAAT
Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa
ovat tilattavissa myös jälkikäteen.
SISÄLTÖ
01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE
Tässä luvussa saatte tietoa joistakin Volvon järjestelmistä ja palveluista sekä katsauksen sisä- ja ulkopuoleen
ja keskinäyttöön.
02. LATAAMINEN
Tässä luvussa kuvataan auton lataustila, latausyksikön käsittely ja kuljettajan näytön eri symbolit.
03. SISÄTILA JA LIITÄNNÄT
Tästä voitte lukea matkustamon eri toiminnoista esim. istuinsäädöistä ja internet-liitännästä.
04. KESKINÄYTÖN NÄKYMÄT
Tästä löydätte tietoa keskinäytön eri päänäkymistä, joista voidaan ohjata monia auton toimintoja.
05. ÄLYKÄS AJAMINEN
Tässä luvussa kuvataan useita autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä ja annetaan joitakin vinkkejä taloudellisempaa ajoa varten.
06. PUHEOHJAUS
Tästä löydätte erilaisia komentoja/fraaseja, joilla voitte käyttää auton puheohjausjärjestelmää.
07. ERITYISET TEKSTIT
Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.
Julkaisuhetkellä kaikki valinnaisten varusteiden/lisävarusteiden tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla: *.
01
01
ALKUUN PÄÄSY
Jotta pääsette parhaiten alkuun Volvonne käyttämisen kanssa, teidän on hyvä tuntea joitakin toimintoja, käsitteitä ja vinkkejä.
kin kuljettajaprofiiliin. Katsokaa lisätietoa kuljettajaprofiileista
tämän Quick Guiden luvusta Päänäkymä.
Volvo ID
Esi-ilmastointi ennen ajamaan lähtemistä
Volvo ID on henkilökohtainen tunniste, jonka avulla voitte käyttää
monenlaisia palveluja samoilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Joitakin esimerkkejä ovat Volvo On Call*, karttapalvelut*, henkilökohtainen kirjautuminen sivustolla volvocars.com sekä mahdollisuus varata huolto- tai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID -tunnuksen volvocars.com -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai
suoraan autosta.
Ottakaa tavaksenne esi-ilmastoida auto ennen matkaa saadaksenne matkustamoon miellyttävän lämpötilan. Valitkaa keskinäytön
ilmastointinäkymässä välilehti Pysäköinti-ilmastointi tai aktivoikaa
toiminto Volvo On Call -sovelluksen kautta. Täydellinen esi-ilmastointi on käytettävissä vain auton ollessa liitettynä pistorasiaan3.
Sensus
Sensus on auton älykäs käyttöliittymä, joka sisältää kaikki autossa
olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiin* ja tietopalveluihin liittyvät ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnän itsenne, autonne ja
ympäristönne välillä.
Volvo On Call*
Volvo On Call tarjoaa suoran yhteyden1 autoon sekä lisämukavuutta
ja apua vuorokauden ympäri. Volvo On Call -sovelluksella voidaan
esim. tarkistaa, onko polttimoita vaihdettava tai huuhtelunestettä
lisättävä. Auto voidaan lukita ja sen lukitus avata, polttoainemäärä
tarkistaa ja lähin huoltoasema näyttää. Myös esi-ilmastointi voidaan
asettaa ja käynnistää auton pysäköinti-ilmastoinnin kautta tai auton
etäkäynnistystoiminnon2 avulla. Ladatkaa Volvo On Call -sovellus
päästäksenne alkuun.
Volvo On Call -palvelun kautta saa myös tienvarsiapua, muita turvapalveluja ja hätäapua käyttämällä auton kattokonsolin ON CALL- ja
SOS -painikkeita.
Kuljettajaprofiilit
Monia autossa tehtäviä asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan henkilökohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai
useampaan kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittää johon-
1
2
3
Edellytyksenä on, että sekä autolla että mobiililaitteella on mobiilipeitto tai muu internet-liitäntä.
Saatavana tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
Koskee sähkötoimista lämmitintä.
01
01
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Tarkastakaa ja tallentakaa uusi rengaspaine (ITPMS)*
TPMS:n kautta sovelluksessa Auton tila keskinäytön sovelluspalaa
näkymässä. Rengaspaineiden ollessa alhaiset symboli
jatkuvasti kuljettajan näytössä. Jos rengaspaineet ovat alhaiset,
tarkistakaa ja säätäkää kaikkien neljän renkaan rengaspaine ja
tallentakaa uusi rengaspaine painamalla Tallenna painearvot.
Moottoriöljyn määrän tarkistus tehdään sovelluksessa Auton
tila. Siinä voidaan myös katsoa tilailmoitukset ja varata huoltotai korjausaika*.
Hybridiakkua ladataan latausliitännän kautta. Avatkaa luukku
painamalla sitä kevyesti. Jotta toimintasäde on mahdollisimman suuri, akun tulee olla täyteen ladattu lähtiessänne matkaan.
Taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti* alas kytkettäessä peruutusvaihde. Kun auto lukitaan / sen lukitus avataan
etäavaimella, taustapeilit voidaan kääntää autoa vasten tai
takaisin normaaliasentoon automaattisesti. Aktivoikaa nämä
toiminnot keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My
Car Peilit ja helppo sisääntulo.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen*, lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen on oltava noin
1 metrin (3 jalan) etäisyydellä autosta.
Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällysteistä painolevyä. Lukitkaa auto
painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennystä. Älkää koskettako molempia painamispintoja yhtä aikaa.
Panoraamakatossa* on avattava lasiluukku ja aurinkoverho ja
sitä käytetään taustapeilin yläpuolella olevalla säätimellä auton
ollessa vähintään jännitetilassa I. Avatkaa tuuletusasentoon
työntämällä säädintä ylöspäin ja sulkekaa vetämällä sitä alaspäin. Avatkaa panoraamakatto kokonaan vetämällä säädintä
kaksi kertaa taaksepäin. Sulkekaa vetämällä säädintä kaksi kertaa alaspäin.
Sähkötoiminen takaluukku* voidaan avata jalan liikkeellä*
tekemällä hidas potkuliike eteenpäin takapuskurin alla vasemmalla. Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun alareunan painikkeella
. Voitte sulkea luukun myös hitaalla potkuliikkeellä.
Autossa on oltava avaimeton lukitus / lukituksen avaus*, jotta
takaluukun lukituksen avaaminen jalan liikkeellä on mahdollista.
Etäavaimen on oltava enintään noin 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä auton takaosasta avattaessa ja suljettaessa takaluukku
jalan liikkeellä.
Jotta takaluukku ei osuisi esim. autotallin kattoon, on mahdollista ohjelmoida maksimiavaus. Säätäkää maksimiavaus avaamalla luukku ja pysäyttämällä se haluamaanne avausasentoon.
vähintään
Tallentakaa asento sitten painamalla
3 sekuntia.
01
01
LUKITSEMINEN / LUKITUKSEN AVAAMINEN
Etäavain
Lyhyt painallus lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön
luukun sekä aktivoi hälyttimen*.
Pitkä painallus sulkee panoraamakaton* ja kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa ovien ja takaluukun lukituksen sekä poistaa
hälyttimen* toimintavalmiudesta.
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkötoimisen* takaluukun.
Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja äänitorven huomion herättämiseksi tarvittaessa. Aktivoikaa painamalla painiketta vähintään
kolmen sekunnin ajan tai painamalla painiketta kahdesti kolmen
sekunnin sisällä. Toiminto voidaan poistaa toiminnasta samalla
painikkeella sen oltua aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muutoin se poistuu automaattisesti toiminnasta kolmen minuutin
kuluttua.
Latausluukku
Huolehtikaa siitä, että auton lukitus on avattu ja moottori sammutettu, ennen kuin asetatte latausjohtimen paikalleen tai irrotatte
sen.
1. Painakaa luukun takaosaa ja vapauttakaa se.
2. Avatkaa luukku.
Johdin lukitaan kiinni liitäntään latauksen alettua. Lataus keskeytyy,
jos auton lukitus avataan, mutta se alkaa uudelleen hetken kuluttua,
jos johdinta ei irroteta.
Yksityinen lukitus
Yksityisellä lukituksella lukitaan takaluukku, mikä voi olla kätevää
esimerkiksi jätettäessä auto huoltoon tai hotelliin.
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
painamalla keskinäytön toimintonäkymässä
Yksityinen lukitus.
Aktivoinnin/käytöstä poistamisen yhteydessä näytetään ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan nelinumeroinen koodi. Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran täytyy valita ylimääräinen turvakoodi.
Käsinekotelo lukitaan* manuaalisesti sen sisällä säilytettävällä avaimella.
01
01
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Keskinäyttöä käytetään monien auton päätoimintojen, esim.
median, navigoinnin*, ilmastoinnin, kuljettajan tukijärjestelmien
ja autosovellusten ohjaamiseen.
Kuljettajan näytössä näytetään ajamista koskevaa tietoa, esim.
ajonopeus, kierrosluku, navigointi* ja aktiivinen kuljettajan tuki.
Kuljettajan näytössä näytettävät tiedot voidaan valita ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla avattavan sovellusvalikon kautta. Asetukset voidaan tehdä myös keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car Kuljettajan näyttö.
Head-up-näyttö* täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa tuulilasille. Se aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymän kautta.
Käynnistyskytkintä käytetään auton käynnistämiseen. Pääsette näyttöihin käynnistämättä moottoria kääntämällä sitä
myötäpäivään ja vapauttamalla sen. Pitäkää jarrupoljinta painettuna, kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se moottorin käynnistämiseksi. Sammuttakaa auto kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään.
Ajotilat* asetetaan tunnelikonsolin säätimellä. Valitkaa keskinäytössä Hybrid, Pure, Off Road, Constant AWD, Power/
Polestar Engineered* ja Individual painamalla ja rullaamalla
säädintä. Vahvistakaa painamalla säädintä. Individual-ajotilaan
voidaan valita halutut ajo-ominaisuudet. Yksilöllinen ajotila aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My
Car Yksilöllinen ajotila.
Seisontajarru aktivoidaan vetämällä -säädin ylös, jolloin kuljettajan näyttöön syttyy symboli. Vapauttakaa se käsin painamalla säädin alas ja painamalla samalla jarrupoljinta. Käytettäessä automaattista jarrutusta seistäessä paikallaan ( ) jarru-
poljin voidaan vapauttaa säilyttäen jarruvaikutus, kun auto on
pysähtynyt esim. liikennevaloihin.
Muistakaa, että sekä automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan että seisontajarrun automaattinen kytkeminen on deaktivoitava ennen auton pesemistä automaattipesussa. Seisontajarrun automaattinen kytkeminen poistetaan käytöstä keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Seisontajarru ja jousitus.
Matkustajan turvatyynyn kytkin* sijaitsee matkustajan puolella kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa
auki. Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF
turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Säilytyspaikat
Autossa on useita eri säilytyspaikkoja. Takaistuinpenkin ulkopaikkojen alla on säilytyslokerot, joissa voidaan säilyttää esim. tablettitietokonetta.
01
01
KESKINÄYTTÖ
Keskinäytössä voi tehdä asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja.
Keskinäytössä on kolme päänäkymää: kotinäkymä, toimintonäkymä ja sovellusnäkymä. Kotinäkymästä siirrytään toiminto- ja
sovellusnäkymiin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Siinä on
myös päänäkymä, johon siirrytään vetämällä näytön yläosa alas.
Muuttakaa keskinäytön ja kuljettajan näytön ulkonäköä valitsemalla teema päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Kuljettajan näyttö. Siinä voitte valita myös keskinäyttöön tumman
tai vaalean taustan.
Palatkaa kotinäkymästä toiseen näkymään painamalla lyhyesti
näytön alapuolella olevaa fyysistä kotipainiketta. Kotinäkymän viimeisin tila näytetään. Painettaessa uudelleen lyhyesti kotipainiketta
kaikki kotinäkymän osanäkymät siirretään vakiotilaan.
Keskinäytön puhdistamista varten kosketustoiminto lukitaan painamalla näytön alapuolella olevaa kotipainiketta pitkään. Aktivoikaa
näyttö uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.
Tilakentässä näytön yläosassa näytetään auton käynnissä olevat
toiminnot. Vasemmalla näytetään verkko- ja liitäntätiedot ja oikealla
soittimeen liittyviä tietoja, kello sekä osoitus käynnissä olevasta
taustatoiminnasta.
Ilmastointirivillä näytön alaosassa voidaan säätää lämpötila ja
istuinmukavuus painamalla kyseistä kuvaketta. Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskipainiketta.
02
LATAUS
Volvossanne on sähkömoottori, joka toimii auton voimanlähteenä
lähinnä alhaisilla ajonopeuksilla, sekä polttomoottori, joka toimii
voimanlähteenä suuremmilla ajonopeuksilla ja aktiivisemmassa
ajossa. Hybridiakun latausaika riippuu siitä, minkä suuruista latausvirtaa pistorasia voi syöttää. Hybridiakku latautuu myös kevyen jarrutuksen tai moottorijarrutuksen yhteydessä, esimerkiksi myötämäessä. Kaikki lataustyypit näytetään kuljettajan näytössä.
Latausjohtimen säilyttäminen
Latausjohdin sijaitsee lattialuukun alla tavaratilassa.
Latausjohtimen ohjausyksikkö
Mukana toimitettavassa latausjohtimessa on ohjausyksikkö, joka
näyttää lataustilan. Se tukee lämpötilan valvontaa ja siinä on
sisäänrakennettu maasulkukatkaisin.
3. Sulkekaa latausluukku.
4. Irrottakaa latausjohdin pistorasiasta.
5. Asettakaa latauskaapeli takaisin tavaratilassa olevan lattialuukun
alle.
Jos latausjohdinta ei irroteta latausliitännästä se lukittuu automaattisesti uudelleen kiinni hetki lukituksen avaamisen jälkeen latauksen
ja toimintasäteen maksimoimiseksi sekä esi-ilmastoinnin käyttämiseksi ennen liikkeellelähtöä. Latausjohdin voidaan irrottaa jälleen,
jos auton lukitus avataan etäavaimella. Jos autossa on avaimeton
lukitseminen / lukituksen avaaminen*, lukitseminen ja lukituksen
avaaminen voidaan tehdä jälleen kahvaa käyttäen.
Lataamisen aloittaminen
Käynnistysakkua ladataan hybridiakun lataamisen aikana ja lataus
päättyy, kun hybridiakku on ladattu täyteen.
1. Liittäkää latausjohdin pistorasiaan. Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
2. Avatkaa latausluukku painamalla sitä kevyesti.
3. Irrottakaa latauskahvan suojakansi ja painakaa kahva sitten koko
pituudeltaan auton latausliitäntään. Latausjohdin lukitaan automaattisesti latausliitäntään ja lataaminen alkaa 5 sekunnin
sisällä.
4. Sijoittakaa latauskahvan suojakansi maalipinnan vaurioitumisen
välttämiseksi siten, että se ei kosketa autoa.
Latauksen lopettaminen
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimen painikkeella 4. Lataus lopetetaan ja latausjohdin irrotetaan/sen lukitus avataan.
2. Irrottakaa latausjohdin autosta.
4
Tämä on tehtävä myös silloin, jos auton ovien lukitus on jo avattu. Jos auton lukitusta ei
avata lukituksen avauspainikkeella, latausjohdin tai järjestelmä voi vaurioitua.
02
Ohjausyksikkö
•
Molemmat LED-valot vilkkuvat sinisinä, keltaisina ja punaisina:
Itsetestaus – odota, kunnes itsetestaus on päättynyt.
•
Toinen LED-valo palaa tai vilkkuu sinisenä, toinen on sammuksissa: Valmiustila.
02
LATAUSTILA
Auton lataustila voidaan tarkistaa latausliitännästä, ohjauslaitteella,
kuljettajan näytössä ja Volvo On Call* -sovelluksessa.
Latausliitännän valot
•
Valkoinen - LED-merkkivalo.
•
Keltainen - odotustila, latauksen alkamista odotetaan.
•
Sininen – ajastin asetettu.
•
Vilkkuva vihreä - lataus käynnissä.
•
Palaa jatkuvasti vihreänä - lataus valmis, sammuu hetken kuluttua.
•
Palaa jatkuvasti punaisena - on tapahtunut virhe.
•
Molemmat LED-valot vilkkuvat sinisinä: Lataus käynnissä.
•
Toinen LED-valo vilkkuu tai palaa keltaisena, toinen on sammuksissa: Lataus on käynnissä tai lataus ei ole mahdollista – lämpötilavalvonnan virhe. Aloittakaa lataaminen uudelleen.
•
Toinen LED-valo vilkkuu punaisena, toinen on sammuksissa:
Lataaminen ei ole mahdollista – vikavirtasuoja on lauennut. Aloittakaa lataaminen uudelleen.
•
Toinen LED-valo vilkkuu punaisena, toinen palaa punaisena:
Lataus ei ole mahdollista – latausjohdin on yhdistetty maadoittamattomaan pistorasiaan. Liittäkää maadoitettuun pistorasiaan.
•
Molemmat LED-valot vilkkuvat punaisina: Lataus ei ole mahdollista – sisäinen vika.
Kuljettajan näyttö
Symbolin eri värit ilmoittavat latauksen tilan.
Sininen valo - lataus käynnissä.
Vihreä valo - akku on ladattu täyteen.
Punainen valo – latausvirhe, tarkistakaa latausjohtimen liitäntä autoon ja 230 V:n pistorasiaan.
HYBRIDITIEDOT KULJETTAJAN NÄYTÖSSÄ
Kuljettajan näytössä näytetään useita symboleja ja animaatioita
valitusta ajotilasta riippuen.
02
Sähkön ja polttoaineen kulutus näytetään mittareissa oikealla.
Kulutus vaihtelee ajotavan mukaan. Kun ohut valkoinen osoitin
ohittaa ylimpänä olevan valkoisen nuolen, auto siirtyy käyttämään
polttomoottoria. Kun osoitin on oranssilla alueella, akkua ladataan,
esim. jarrutettaessa.
Ajomatka akussa olevalla latauksella
Ilmaisin näyttää, kuinka paljon akun varauksella on suurin piirtein ajomatkaa jäljellä. Ajomatkaan vaikuttavat useat tekijät,
esimerkiksi ajotapa, ajonopeus ja ulkolämpötila, ja se voi vaihdella matkan aikana. Tavallisesti odotettavissa oleva kantama
on 20–40 km (12–25 mailia). Aloitusarvo, joka näytetään
auton akun ollessa ladattuna täyteen, ilmoittaa "enintään"lukeman sähkökäytön kantaman ennusteen sijasta, ja se
muuttuu ajettaessa. Kun kuljettajan näytössä näytetään "---",
taattua ajomatkaa sähkökäytöllä ei ole jäljellä.
Kuljettajan näytön symbolit
Kokovalkoinen symboli ilmoittaa, kumpaa moottoria käytetään. Salama on sähkömoottorin, pisara polttomoottorin
merkki.
Ilmoittaa, että akkua ladataan esim. moottorijarrutuksen
yhteydessä.
Mittari näyttää, paljonko akussa on jäljellä energiaa sähkömoottoria varten. Energiaa käytetään myös ilmastointilaitetta
varten.
Näyttää, että toiminto Charge tai Hold on aktivoitu. Ne aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä. Charge tarkoittaa,
että hybridiakkua ladataan sen varaustason ollessa alhainen.
Hold tarkoittaa, että akun varaustaso säilytetään myöhempää
käyttöä varten.
Fully charged at
14:21
4.5
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Auto laskee, missä määrin polttomoottoria, sähkömoottoria tai
molempia yhtä aikaa on käytettävä. Sähkökäytössä auton on joskus
ehkä käynnistettävä polttomoottori automaattisesti ulkoisten olosuhteiden takia, esimerkiksi ulkolämpötilan ollessa alhainen. Polttomoottori käynnistyy aina hybridiakun varaustason laskiessa alimmilleen.
2. Vaihtakaa toiminnosta toiseen keskinäytössä kääntämällä säädintä ylös-/alaspäin.
3. Muuttakaa valitun toiminnon säätöä painamalla säätimen ylä-/
ala-/etu-/takaosaa.
Asentojen tallentaminen
1. Säätäkää istuin, ulkoiset taustapeilit ja head-up -näyttö* haluamaanne asentoon ja painakaa M-painiketta ovipaneelissa.
Valoilmaisin painikkeessa syttyy.
2. Painakaa 3 sekunnin sisällä muistipainiketta 1 tai 2. Kuuluu äänimerkki ja M-painikkeen merkkivalo sammuu.
03
Tallennetun asennon käyttäminen:
Ovi avoinna – painakaa jotain muistipainiketta ja vapauttakaa se.
Ovi kiinni – pitäkää jotain muistipainiketta painettuna, kunnes pääsette tallennetun asennon kohdalle.
SÄHKÖTOIMISET* ETUISTUIMET
Käyttäkää istuimen ulkosivulla olevia säätimiä esim. istuimen asennon ja ristiselän tuen* säätämiseen. Kahta istuimen muotoon sijoitettua säädintä käytetään istuimen asennon säätämiseen. Kolmatta, monitoimisäädintä*, käytetään eri mukavuustoimintojen,
esim. hieronnan* säätämiseen.
Istuimen muotoiset säätimet
Säätäkää istuintyynyä tai siirtäkää koko istuinta alemmalla säätimellä. Säätäkää selkänojan kulmaa taemmalla säätimellä.
Monitoimisäädin5
Hieronnan*, sivutuen*, ristiselän tuen* ja istuintyynyn pidentämisen*
asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.
1. Aktivoikaa istuimen säätö keskinäytössä kääntämällä säädintä
ylös-/alaspäin.
5
Autoissa, joissa on ristiselän nelitietuki*
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Kaataessanne takaistuimen selkänojaa varmistakaa, että selkänoja
ja niskasuoja eivät kosketa edessä olevan istuimen selkänojaa.
Etuistuimia voidaan joutua säätämään, jotta selkänojat voidaan
kääntää.
Selkänojien kääntäminen
Jotta takaistuimen kääntäminen olisi mahdollista, auton on oltava
paikallaan ja takaluukun auki. Varmistakaa, että takaistuimella ei ole
henkilöitä eikä tavaroita.
1. Kääntäkää keskipaikan niskasuoja alas manuaalisesti.
2. Vetäkää selkänojan salpakahva ylös ja kääntäkää samalla selkänoja eteen. Niskasuojan salpakahva siirtyy automaattisesti ylös,
kun selkänoja käännetään. Punainen ilmaisin salvassa osoittaa,
että selkänoja ei ole enää lukittuna.
3. Selkänojan lukitus avautuu ja se on käännettävä manuaalisesti
vaaka-asentoon.
Selkänojan kääntäminen ylös
1. Viekää selkänojaa ylös-/taaksepäin, kunnes salpa lukittuu.
2. Kääntäkää niskasuoja käsin ylös.
3. Säätäkää tarvittaessa keskipaikan niskasuoja ylös.
03
03
OHJAUSPYÖRÄ
Säätäkää ohjauspyörän asento
Ohjauspyörän asentoa voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa.
1.
Työntäkää/vetäkää6
ohjauspyörän alapuolella olevaa vipua
eteen-/taaksepäin.
2. Säätäkää ohjauspyörä haluamaanne asentoon ja siirtäkää vipu
takaisin lukittuun asentoon.
Vasemmanpuoleinen painikesarja
Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan näytössä vasemmanpuoleisen
painikesarjan nuolipainikkeiden avulla ( ja ). Kun kuljettajan
tuen symboli on valkoinen, toiminto on aktiivinen. Harmaa tarkoittaa, että toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.
Kuljettajan näytön symbolit:
Nopeudenrajoitin auttaa olemaan ylittämättä valittua enimmäisnopeutta.
Nopeudensäädin auttaa ylläpitämään tasaista nopeutta.
Sopeutuva vakionopeudensäädin* auttaa pitämään nopeuden
tasaisena ja säilyttämään esivalitun aikaetäisyyden edessä olevaan ajoneuvoon.
Pilot Assist auttaa pitämään auton kaistan reunamerkintöjen
välissä antamalla ohjausapua sekä ylläpitämään tasaista
nopeutta ja ennalta valittua ajallista etäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon.
Painakaa -painiketta valitun toiminnon käynnistystä tai keskeytystä varten.
Painamalla lyhyesti
/
tallennettua nopeutta nostetaan/lasketaan 5 km/h (5 mph). Muuttakaa portaattomasti pitämällä painiketta painettuna, vapauttakaa painike haluamanne nopeuden kohdalla.
/ pienentää/suurentaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon
käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä ja Pilot Assist -toimintoa.
Painamalla kerran
nopeuteen.
palataan valitun toiminnon tallennettuun
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja
keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja
esitetään kuljettajan näytössä. Ajotietokone laskee jäljellä olevan
ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella tai akussa olevalla
latauksella. Käyttäkää eri vaihtoehtojen näyttämiseen ohjauspyörän
oikeanpuoleista painikesarjaa. Kun kuljettajan näytössä näytetään
"----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
Oikeanpuoleinen painikesarja
03
Ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla käytetään kuljettajan näyttöä.
Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä
voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja
navigointia*.
Selatkaa eri sovelluksia painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.
Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim.
valitkaa ajotietokoneen valikko tai poistakaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös- tai
alaspäin.
Median äänenvoimakkuutta suurennetaan/pienennetään painamalla painikkeita
ja . Jos mikään muu toiminto ei ole aktiivinen nämä painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.
Puheohjaus aktivoidaan -painikkeella, ja sillä voidaan ohjata
esim. mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi
"Radio", "Raise temperature" tai "Cancel".
Katsokaa lisää puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
6
Markkina-alueesta riippuen.
Turvavalaistus sytyttää ulko- ja sisävalaistuksen, kun avaatte auton
lukituksen avaimella, ja auttaa teitä pääsemään turvallisesti auton
luo pimeässä.
Saattovalot sytyttävät osan ulkovaloista lukittuanne auton ja valaisevat pimeällä. Aktivoikaa toiminto sammutettuanne auton viemällä
ohjauspylvään vasen vipu kojetaulua kohti ja vapauttamalla se.
Saattovalojen palamisaika voidaan asettaa keskinäytössä.
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa kaikki manuaalisen välimatkamittarin (TM) tiedot painamalla pitkään RESET-painiketta. Lyhyt painallus nollaa ainoastaan
ajomatkan. Automaattinen välimatkamittari (TA) nollautuu automaattisesti, jos autoa ei ole käytetty neljään tuntiin.
03
OHJAUSPYLVÄÄN VASEMMANPUOLEINEN
VIPU
Valonheittimien toimintoja ohjataan ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
AUTO-tilassa auto tunnistaa pimeyden/ valoisuuden ja sovittaa
valaistuksen sen mukaan, esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin.
Kääntäkää vivun säätöpyörä asentoon , jotta kaukovalot vaihtuvat lähivaloille automaattisesti vastaantulevan liikenteen takia. Kytkekää kaukovalot manuaalisesti siirtämällä vipua ohjauspyörään
päin ja kytkekää ne pois siirtämällä vipua kojelautaan päin.
Aktiiviset kaarrevalot* on suunniteltu antamaan mahdollisimman
hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä noudattamalla ohjauspyörän liikkeitä. Toiminto aktivoituu automaattisesti käynnistyksen
yhteydessä ja se voidaan deaktivoida keskinäytön toimintonäkymässä, .
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetunnistinta.
– Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen tuulilasinpyyhintäliikkeen
tekemiseksi.
– Siirtäkää vipua asteittain ylöspäin tihkupyyhintää, normaalia ja
nopeaa pyyhintää varten.
– Säätäkää tihkupyyhinnän väli vivun säätöpyörällä.
– Kytkekää tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet päälle siirtämällä vipua kohti ohjauspyörää ja takalasin huuhtelulaite päälle
siirtämällä vipua kohti kojelautaa.
Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla sen painiketta. Pyyhinvivun tulee olla asennossa 0 tai
vaihtoehtoisesti kertapyyhkäisyasennossa. Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tätä.
Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tästä.
Käyttäkää tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaihtaessanne, pestessänne tai nostaessanne pyyhinsulkia.
Aktivoikaa tai deaktivoikaa huoltoasento painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Tuulilasinpyyhkimen huoltoas..
03
03
SISÄTILAN ILMASTO
Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle säädetään keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin
takasivulta*. Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata myös
puhumalla.
Kuvake ilmastointinäkymään siirtymistä varten on keskinäytön alaosassa keskellä. Kun teksti Clean Zone on sininen, se ilmaisee, että hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa täyttyvät.
– Painakaa ilmastointinäkymässä AUTO, jotta useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti. Painettaessa lyhyesti ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti.
Painettaessa pitkään ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa
ohjataan automaattisesti ja lämpötila ja puhaltimen teho muutetaan vakioasetuksiin: 22 °C (72 °F) ja taso 3. Lämpötilaa ja
puhaltimen tehoa voidaan muuttaa ilman, että automaattinen
ilmastointi poistuu toiminnasta.
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi
takaa haluamanne päivämäärä/päivä.
Lisää ajastin ja aset-
Jotta esi-ilmastointi toimii täydellisesti, auton tulee olla kytkettynä
sähköliitäntään (koskee sähkötoimisella lämmittimellä varustettuja
autoja). Markkina-alueesta riippuen käytetään joko polttoaineella tai
sähköllä toimivaa lämmitintä7.
Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS*
IAQS on osa Clean Zone Interior Package* -pakettia. Se on täysin
automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan
lähellä olevan otsonin. Toiminto aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset Ilmastointi Ilmanlaadun anturi.
– Säätäkää lämpötilaa, istuinlämmitystä* ja puhaltimen tehoa painamalla jotain kuvakkeista keskinäytön alareunan ilmastointirivillä.
Synkronoikaa kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen
lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta
ja Synkronoi lämpötila .
Esi-ilmastointi
Esi-ilmastointi voidaan asettaa auton keskinäytössä ja Volvo On
Call* -sovelluksen kautta.
Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamoa ennen ajoa.
Esi-ilmastoinnin voi käynnistää suoraan tai ajastimen avulla.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen suoraan
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi, merkitkää valinnaiset
lisävarusteet ja painakaa sitten Esiasetukset.
7
Valtuutetulla Volvo-jälleenmyyjällä on tiedot siitä, mitä lämmittimiä eri markkina-alueilla käytetään.
03
03
LIITÄNNÄT
Voitte toistaa/puheohjata sisältöä, tekstiviestejä ja puheluja ja
yhdistää auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien avulla. Jotta yksiköitä voidaan yhdistää, auton sähköjärjestelmän on oltava matalimmassa jännitetilassa I.
Auton modeemi8
Helpoin ja tehokkain tapa yhdistää autonne internetiin on käyttää
auton omaa modeemia. Se toimii parhaiten, aktivoituu automaattisesti jokaisella ajokerralla eikä edellytä matkapuhelimen yhdistämistä.
1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti matkustajan puolella lattiassa olevaan pitimeen.
2. Painakaa päänäkymässä Asetukset
Automodeemin Internet.
Viestintä
3. Aktivoikaa merkitsemällä valintaruutu Automodeemin Internet.
Internet-yhteyden jako
Kun auto on yhdistetty internetiin modeemin kautta, voitte jakaa
internet-yhteyden (Wi-Fi-yhteyspisteen) muihin laitteisiin. Painakaa
päänäkymässä Asetukset ja valitkaa Viestintä Auton Wi-Fiyhteyspiste.
Bluetooth
Käyttäkää Bluetooth-yhteyttä ensisijaisesti puhelujen, tekstiviestien
ja sisällön siirtämiseen puhelimesta auton järjestelmään. Auto voidaan myös yhdistää internetiin Bluetooth-yhteyden kautta.
Bluetooth-yksiköitä voi olla samanaikaisesti yhdistettyinä kaksi
joista toista käytetään ainoastaan sisällön suoratoistamiseen. Kaksi
viimeksi yhdistettyä puhelinta yhdistetään automaattisesti auton
seuraavalla käyttökerralla, jos puhelimen Bluetooth-yhteys on toiminnassa. Enintään 20 laitetta tallennetaan luetteloon, jotta ne on
helpompi yhdistää myöhemmin.
1. Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa. Aktivoikaa myös puhelimen
internet-jako internetiin yhdistämistä varten.
Kyynärnojan säilytyslokerossa istuinten välissä on USB-liitännät
(tyyppi A).
Sähköliitäntä
Autossanne on seuraavat sähköliitännät:
12 V:n sähköliitäntä.
2. Avatkaa puhelimen osanäkymä keskinäytössä.
12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä*. Tavara-/kuormatilassa on myös 12 V:n sähköliitäntä*.
3. Painakaa Lisää puhelin, tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa Vaihda ja sitten Lisää puhelin.
4. Valitkaa yhdistettävä puhelin ja noudattakaa keskinäytön ja puhelimen ohjeita. Huomatkaa, että joissain puhelimissa viestitoiminto on aktivoitava.
03
Wi-Fi
Yhdistämällä autonne internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta voitte
Bluetooth-yhteyttä nopeammin suoratoistaa online-palveluja kuten
nettiradiota ja musiikkia autosovellusten kautta, ladata tai päivittää
ohjelmistoa ym. Wi-Fi-yhteys älypuhelimesta toimii auton ja
autossa mahdollisesti olevien muiden ulkoisten laitteiden yhteyspisteenä.
1. Aktivoikaa internetjako puhelimessa.
2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
3. Painakaa Viestintä Wi-Fi ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitsemällä sen valintaruutu.
Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun
yhteys autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
USB
Voitte yhdistää ulkoisen laitteen USB:n kautta median toistamiseksi. USB-liitäntää käytetään myös Apple CarPlay* ja Android
Auto* -toimintoja varten. Jos autossa on kaksi USB-liitäntää, yhdistäkää se siihen, jossa on valkoinen kehä. Ulkoista laitetta ladataan
sen ollessa yhdistettynä autoon.
8
Vain autot, joissa on P-SIM*. Volvo On Call* -sovelluksella varustetuissa autoissa käytetään
palveluita varten internet-liitäntää auton modeemin kautta.
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Ulkoisia laitteita voidaan liittää esim. puheluja varten tai sisällön
toistamiseksi auton äänentoisto- ja mediajärjestelmässä.
Puheluiden käsittely9
Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan soittaa ja vastata puheluihin.
Soittaminen keskinäytön kautta
03
1. Avatkaa osanäkymä Puhelin kotinäkymässä. Valitkaa yhteystieto
puheluhistoriasta tai yhteystietoluettelosta tai näppäilkää numero
painikesarjaa käyttäen.
2. Painakaa painiketta
.
Soittaminen ohjauspyörän oikeaa painikesarjaa käyttäen
1. Painakaa
ja siirtykää kohtaan Puhelin painamalla
2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella
.
tai
.
ja valitkaa painikkeella
Voitte myös käsitellä puheluja puheohjausta käyttäen. Painakaa
ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta
. Katsokaa puhekomennot tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
Sisällön toistaminen
Voitte toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta liittämällä sen autoonne
valitsemallanne tavalla, ks. edellä mainitut liitäntämahdollisuudet.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aloittakaa toisto yhdistetyssä yksikössä.
2. Avatkaa sovellus Bluetooth keskinäytön sovellusnäkymässä. Toisto alkaa.
9
Katsokaa tietoja auton kanssa yhteensopivista puhelimista osoitteesta www.volvocars.com/
intl/support
USB-yhdistetty laite
1. Käynnistäkää USB-sovellus sovellusnäkymässä.
Bluetooth suljetaan, kun CarPlay -toimintoa käytetään. Yhdistäkää
auto internetiin käyttämällä Wi-Fi-yhteyttä tai auton modeemia*.
2. Valitkaa toistettava sisältö. Toisto alkaa.
Mp3-soitin tai iPod
1. Aloittakaa laitteen soittaminen.
2. Avatkaa sovellus iPod tai USB liittämistavasta riippuen. Toistakaa iPodin sisältöä valitsemalla sovellus
iPod liitäntätavasta riippumatta. Toisto alkaa.
Apple® CarPlay®*10 ja Android Auto*
CarPlay- ja Android Auto -toiminnoilla voidaan käyttää tiettyjä iOStai Android-laitteen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai podcastien kuuntelua varten. Käyttäminen tapahtuu keskinäytön kautta tai laitteella.
CarPlay-palvelun käyttämistä varten Sirin on oltava aktivoitu iOSlaitteessa. Laitteella on myös oltava internet-yhteys Wi-Fi- tai
mobiiliverkon kautta. Android Auto -sovelluksen käyttöä varten
sovelluksen Android Auto täytyy olla asennettuna Android-laitteeseen. Laitteen täytyy olla liitettynä myös auton USB-liitäntään.
1. Liittäkää laite valkoisella kehyksellä varustettuun
USB-liitäntään.
2. Painakaa Android Auto-sovellusta varten sovellusnäkymässä Android Auto sen aktivoimiseksi.
3. Lukekaa ehdot ja painakaa sitten Hyväksy yhdistämistä varten.
4. Painakaa haluttua sovellusta.
Aktivoikaa puheohjaus CarPlay- ja Android Auto -toimintojen
kanssa painamalla pitkään ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta . Lyhyt painallus aktivoi sen sijaan auton oman
puheohjausjärjestelmän.
10
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
03
04
KOTINÄKYMÄ
Keskinäytön käynnistyessä näytetään kotinäkymä, josta voidaan
siirtyä osanäkymiin navigointi, media, puhelin sekä viimeksi käytettyyn sovellukseen tai auton toimintoon.
Viimeksi käytetty sovellus tai auton toiminto - Tässä näette
viimeksi käyttämänne sovelluksen tai auton toiminnon, jota ei
näytetä missään muussa osanäkymässä, esim. Auton tila tai
Kuljettajan toiminta. Viimeksi käytettyyn toimintoon voi siirtyä
painamalla osanäkymää.
Navigointi – Painamalla tästä pääsette navigointijärjestelmään
Sensus Navigation -järjestelmällä*.
Määränpään antaminen vapaalla tekstillä – laajentakaa työkalukenttä vasemmalla puolella olevalla alaspäin osoittavalla
nuolella ja painakaa . Karttakuva vaihtuu vapaatekstihakuun.
Kirjoittakaa hakusana.
Määränpään antaminen kartan avulla – Suurentakaa kartta
painamalla . Pitäkää painettuna paikkaa, jonne haluatte ajaa,
ja valitkaa Mene tänne.
Määränpään poistaminen – Avatkaa matkasuunnitelma painamalla . Poistakaa etappi matkasuunnitelmasta koskettamalla
roskakoria tai koko matkasuunnitelma koskettamalla Tyhjennä
reittis.
04
Karttapäivitys11 – Painakaa sovellusnäkymässä Latauskeskus.
Kohdassa Kartat näytetään useita saatavina olevia karttapäivityksiä. Valitkaa karttapäivitys tai valitsemanne kartan asentaminen painamalla Kartat Asenna Vahvista. Karttoja voidaan
myös ladata USB-muistiin osoitteesta support.volvocars.com,
jonka jälkeen ne voidaan siirtää autoon.
Media - Tässä näytetään esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta
tai se, oletteko valinnut sovellusnäkymässä vaihtoehdon FMradio. Pääsette asetuksiin painamalla osanäkymää. Tässä
näette musiikkikirjastonne, radioasemat ym.
Puhelin - Tästä päästään puhelintoimintoihin. Laajentakaa se
painamalla osanäkymää. Tässä voitte soittaa puheluhistoriassa
tai yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai näppäillä numeron itse painikesarjaa käyttäen. Kun olette valinnut numeron,
painakaa .
11
Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.
04
TOIMINTONÄKYMÄ JA SOVELLUSNÄKYMÄ
Toimintonäkymä
Kuvakkeiden siirtäminen
Kun pyyhkäisette kotinäkymässä vasemmalta oikealle12, tulette toimintonäkymään. Täältä aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia
auton toimintoja, esim. Tuulilasinäyttö*, Pysäköintiavustin ja Lane
Keeping Aid. Ne aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseistä
symbolia. Tietyt toiminnot avautuvat omaan ikkunaan.
Sovelluksia ja auton toimintojen painikkeita voidaan siirtää sovellus- tai toimintonäkymässä omien toiveiden mukaisesti.
Sovellusnäkymä
1. Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää sitä painettuna.
2. Vetäkää sovellus tai painike näkymän vapaaseen paikkaan ja
vapauttakaa se.
Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä näyttöä kotinäkymässä
oikealta vasemmalle12. Tässä näette sekä auton mukana tulleet että
itse lataamanne ja asentamanne sovellukset.
Sovellusten ja järjestelmien käsittely ja päivitys
Sovellusnäkymän kohdassa Latauskeskus voitte päivittää
useita auton järjestelmiä. Jotta tämä on mahdollista,
auton on oltava yhdistetty internetiin. Latauskeskus -keskuksessa voitte:
04
Ladata sovelluksia – painakaa Uusia sovelluksia ja valitkaa haluamanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemalla Asenna.
Päivittää sovelluksia – päivittäkää kaikki sovellukset painamalla
Asenna kaikki. Voitte näyttää luettelon mahdollisista päivityksistä
myös valitsemalla Sovelluspäivitykset. Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa Asenna.
Poistaa sovelluksia – painakaa Sovelluspäivitykset ja valitkaa
haluamanne sovellus. Poistakaa sovellus painamalla Poista
asennus.
Päivittää järjestelmäohjelmiston – näyttäkää luettelo päivityksistä, jotka voidaan asentaa autoon, painamalla Järjestelmän
päivitykset. Päivittäkää koko ohjelmisto painamalla Asenna kaikki
luettelon alareunassa tai yksittäinen ohjelma painamalla Asenna.
Jos ette halua luetteloa, valitkaa Asenna kaikki painikkeen
Järjestelmän päivitykset kohdalla.
12
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen
suuntaan.
04
PÄÄNÄKYMÄ
Näytön yläosassa on välilehti, joka voidaan vetää alas päänäkymään
siirtymistä varten. Siitä pääsette kohtiin Asetukset, Käyttöopas,
Profiili ja auton tallennettuihin ilmoituksiin.
Henkilökohtaiset asetukset
Järjestelmän äänitasot
Jos haluatte säätää järjestelmän äänien, esimerkiksi näytön kosketusäänten, voimakkuutta tai mykistää sen, siirtykää kohtaan
Asetukset Ääni Järjestelmän äänitasot.
Kohdassa Asetukset voitte tehdä monia, esim. näyttöjä, peilejä,
etuistuinta, navigointia*, äänentoisto- ja mediajärjestelmää, kieltä ja
puheohjausta koskevia henkilökohtaisia asetuksia.
Kuljettajaprofiilit
Jos autoa käyttää useampi kuljettaja, jokaisella kuljettajalla voi olla oma kuljettajaprofiilinsa. Aina noustessanne
autoon voitte valita kuljettajaprofiilinne, johon on tallennettu henkilökohtaiset asetuksenne. Profiilien määrä riippuu auton avainten määrästä. Profiilia Vieras ei ole yhdistetty
mihinkään tiettyyn avaimeen.
Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä avattaessa auton
lukitus. Vaihtakaa kuljettajaprofiili valitsemalla päänäkymässä
Profiili.
Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää auton avaimiin, ja avattaessa
lukitus auto säädetään automaattisesti omien asetustenne mukaan.
Yhdistäkää avain kohdassa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit. Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiilia Vieras ei
voida yhdistää). Kotinäkymä näytetään uudelleen. Vetäkää päänäkymä jälleen alas, toistakaa yllä olevat vaiheet ja valitkaa valitussa
profiilissa Muokkaa ja sitten Yhdistä avain.
Yksilöllinen ajotila
Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista Hybrid, Pure tai Power,
aktivoikaa ajotila kohdassa Asetukset My Car Yksilöllinen
ajotila.
04
05
KULJETTAJAN TUKI
Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teitä ajamaan turvallisesti ja voivat ehkäistä onnettomuuksia. Nämä toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä. Muistakaa, että kuljettajaa tukevat toiminnot ovat vain apuvälineitä ja että kuljettaja kantaa
aina täyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta. Alla on lueteltu
joitakin näistä:
City Safety™
City Safety13 voi auttaa kriittisissä tilanteissa välttämään törmäyksen toisen ajoneuvon, suurikokoisen eläimen, jalankulkijan tai pyöräilijän kanssa tai lieventämään sitä. Kuljettajaa varoitetaan törmäyksen uhatessa valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla, jotta hän ehtii
reagoida ajoissa. Jos ette ehdi toimia ja törmäys on lähes väistämätön, autoa voidaan jarruttaa automaattisesti. City Safety -ohjausapu
voi myös tehostaa ohjausliikettänne väistöliikkeen alkaessa, jos ette
ohjaa tarpeeksi voimakkaasti törmäyksen välttämiseksi. City Safety
aktivoituu käynnistettäessä moottori eikä sitä voida poistaa toiminnasta.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS voi kertoa kuolleessa kulmassa olevista sekä viereisellä kaistalla nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Automaattijarrutuksella varustettu CTA on BLIS-järjestelmää täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, joka voi varoittaa risteävästä liikenteestä auton takana. Jos CTA:n varoitusta ei huomioida ja törmäys on väistämätön, toiminto voi
pysäyttää auton. CTA aktivoituu kytkettäessä peruutusvaihde tai auton rullatessa taaksepäin.
Kaistavahti
Kaistavahti (Lane Keeping Aid) voi auttaa vähentämään
vaaraa auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan. Haluttu avustustapa valitaan keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car IntelliSafe Lane
Keeping Aid -tila.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin voi auttaa
vähentämään riskiä auton poistumisesta tahattomasti
omalta kaistaltaan ja/tai törmäämisestä toiseen ajoneuvoon/esteeseen ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin
omalle kaistalleen ja/tai väistämällä. Toiminto koostuu osatoiminnoista ohjausapu ulosajon uhatessa, ohjausapu nokkakolarin uhatessa ja ohjausapu peräänajon uhatessa*.
Pilot Assist
Pilot Assist14 on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton
omalla kaistallaan ja ennalta valitulla etäisyydellä edellä kulkevaan
ajoneuvoon. Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspyörän
vasemmanpuoleisella painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edellyttää mm. sitä, että kuljettaja pitää molemmat kädet ohjauspyörällä ja että kaistan reunaviivat ovat näkyvissä. Ohjaustuen ollessa
aktiivinen kuljettajan näytössä näytetään VIHREÄ ohjauspyöräsymboli.
13
14
Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
05
05
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin*
Aktiivinen pysäköintiavustin voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan autoa
pysäköitäessä. Kuljettajan tehtävä on tarkkailla auton ympäristöä,
noudattaa keskinäytön ohjeita, vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta
ja olla valmiina jarruttamaan/pysähtymään.
Pysäköinti pysäköintiavustinta käyttäen
Ajakaa alle 30 km/h (20 mph) nopeudella ennen taskupysäköintiä ja enintään 20 km/h (12 mph) nopeudella
ennen kohtisuoraa pysäköintiä. Auton ja pysäköintitaskujen välisen etäisyyden on oltava noin 1 metri (3 jalkaa)
toiminnon etsiessä pysäköintipaikkaa.
avulla. Kameranäkymät ja apuviivat valitaan keskinäytössä. Huomatkaa, että esineet/esteet voivat olla lähempänä autoa kuin näytöstä katsottuna näyttää. Pysäköintiapukamera aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se voidaan käynnistää
manuaalisesti keskinäytössä:
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
manuaalisesti painamalla toimintonäkymässä painiketta Kamera.
1. Painakaa Pysäköi -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytön
grafiikka ja teksti ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
3. Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora pysäköinti ja
kytkekää peruutusvaihde.
4. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.
Poistuminen taskupysäköinnistä aktiivisen pysäköintiavustimen avulla
Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.
1. Painakaa Pysäköinnistä poistuminen -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
2. Valitkaa suuntavilkulla, kumpaan suuntaan auton
tulee poistua pysäköintitaskusta.
3. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa ohjaamisessa ahtaissa
tiloissa osoittamalla esteet kamerakuvan ja keskinäytön grafiikan
05
05
PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA
Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte
pidentää toimintasädettä sähkökäytöllä ja lieventää samalla ympäristövaikutuksianne. Maksimaalisen kantaman saavuttamisen edellytykset vaihtelevat auton ajo-olosuhteiden mukaan. Joihinkin tekijöihin voitte vaikuttaa itse, joihinkin ette. Pisin kantama saavutetaan
erittäin edullisissa olosuhteissa, kun kaikilla tekijöillä on positiivinen
vaikutus.
Suunnitelkaa ajomatkanne tekemällä aina seuraavat toimet:
•
Ladatkaa auto ennen liikkeellelähtöä.
•
Käyttäkää auton esi-ilmastointia.
Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin:
•
Aktivoikaa ajotila Pure.
•
Laskekaa matkustamon lämpötilaa ja alentakaa puhaltimen
nopeutta.
•
Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoiden.
•
Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne säännöllisesti.
Valitkaa ECO -rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputuloksen.
•
Välttäkää ajamista ikkunat avoimina.
Tekijöitä, joihin ette voi vaikuttaa
•
Liikennetilanne.
•
Ajokeli ja maaston muodot.
•
Ulkolämpötila ja vastatuuli.
Katsokaa käyttöoppaasta lisää toimintasädettä ja taloudellista ajoa
koskevia vinkkejä.
05
Puhelimen puhekomennot
•
Call [yhteystieto]
•
Call [puhelinnumero]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [yhteystieto]17
Radion ja mediajärjestelmän puhekomennot
PUHEKOMENNOT
Puheohjausjärjestelmän avulla voitte ennalta määritettyjä komentoja käyttäen ohjata puhumalla15 tiettyjä mediasoittimen, Bluetooth-yhdistetyn puhelimen, ilmastointijärjestelmän ja Volvon navigointijärjestelmän* toimintoja. Puheohjaus aktivoidaan painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta.
Seuraavia komentoja voidaan useimmiten käyttää tilanteesta riippumatta:
06
•
Media
•
Play [esittäjä]
•
Play [kappaleen nimi]
•
Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]
•
Play [TV-kanavan nimi]*18
•
Play [radioasema]
•
Tune to [taajuus]
•
Tune to [taajuus] [taajuuskaista]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Repeat: Toistaa käynnissä olevan dialogin viimeisen puheohjeen.
•
Help: Aloittaa apudialogin. Järjestelmä vastaa komennolla, jota
voidaan käyttää senhetkisessä tilanteessa, antamalla kehotuksen
tai esimerkin.
Ilmastoinnin puhekomennot
•
Cancel: Keskeyttää dialogin16.
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Bluetooth
•
Similar music
•
Raise temperature/Lower temperature
•
•
Sync temperature
•
Search [POI-nimi]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state19, 20
Search [POI-kategoria] [kaupunki]
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Navigointijärjestelmän* puhekomennot
•
Navigointi
•
Take me home
•
Go to [kaupunki]
•
Go to [osoite]
•
Add intersection
•
Go to [postinumero]
•
Go to [yhteystieto]
•
Search [POI-kategoria]
15
16
17
18
19
20
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Huomatkaa, että tämä keskeyttää dialogin vain, kun järjestelmä ei puhu. Tehdäksenne sen
painakaa puheohjauspainiketta pitkään kunnes kuuluu kaksi piip-ääntä.
Vain tietyt puhelimet voivat lähettää viestejä auton kautta. Selvittäkää yhteensopivuus
osoitteesta support.volvocars.com.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Euroopan maissa sanan "valtio" sijasta käytetään sanaa "maa".
Brasiliassa ja Intiassa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.
06
ERITYISET TEKSTIT
Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.tekstit, jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.
VAROITUS
ten. Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu. Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla aktivoituna, kun
kasvot eteenpäin oleva matkustaja (lapsi tai
aikuinen) istuu etumatkustajan istuimella. Älkää
koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan
eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on
turvatyyny.
Etäavain on aina otettava mukaan poistuttaessa
autosta. Tarkistakaa, että auton sähköjärjestelmä
on jännitetilassa 0, etenkin jos autossa on lapsia.
Seisontajarrua on käytettävä aina pysäköitäessä
auto kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
ALKUUN PÄÄSY
Volvo On Call – Järjestelmän palvelut toimivat
vain alueilla, joilla Volvo On Call -palvelun yhteistyökumppaneilla on mobiilipeitto, ja markkinaalueilla, joilla Volvo On Call on saatavana.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto voiLATAUS
vat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton, esim.
• Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla salliharvaan asutuilla alueilla.
tulla tai sitä pienemmällä latausvirralla paikalKatso Volvo On Call -palveluita koskevat varoilisten ja kansallisten hybridiautojen latausta
tus-, tärkeää- ja huomautus-tekstit käyttöoppaan
koskevien suositusten mukaan 230 V:n pistolisäksi Volvo On Call -tilaussopimuksesta.
rasian/pistotulpan kautta.
Sensus Navigation* – Suunnatkaa kaikki huo• Hybridiakun saa ladata ainoastaan hyväksymionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamitystä suojamaadoitetusta 230 V:n pistorasiseen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikenneasta (tai vastaavasta muulla jännitteellä varuslainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkitetusta pistorasiasta markkina-alueesta riipten. Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan
puen) tai latausasemasta Volvon toimittamalla
tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esiirrallisella latausjohtimella (Mode 3).
merkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta joh• Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa autoa,
tuen.
mutta 230 V:n verkon ylikuormittumisen vaara
voi kuitenkin olla olemassa.
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
• Hybridiakkua saa ladata vain maadoitetusta ja
Takaluukku – Huomioikaa väliinjäämisvaara
hyväksytystä 230 V:n pistorasiasta. Jos pistotakaluukun avaamisen/sulkemisen yhteydessä.
rasian tai varokepiirin kapasiteetti ei ole tieTarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole ketään,
dossa, antakaa valtuutetun sähköasentajan
koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seutarkastaa kapasiteetti. Turvallisuuspiirin kaparauksia. Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
siteetin ylittävä lataus voi johtaa tulipaloon tai
Avaimeton lukitseminen / lukituksen avaamivaurioittaa varokepiiriä.
nen* – Tarkistakaa, että lapset tai muut matkus- • Latausjohtimessa on sisäänrakennettu maatajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan
vuotokatkaisin. Lataamisen saa tehdä vain
etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella*
maadoitetusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
ovenkahvaa käyttäen.
• Lasten on oltava aikuisen valvonnassa latausjohtimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Etumatkustajan turvatyyny on aina toimintaval- • Latausjohtimessa on korkeajännite. Kosketus
korkeajännitteen kanssa voi aiheuttaa menehmiudessa, jos autossa ei ole kytkintä etumatkustymisen tai vakavan loukkaantumisen.
tajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia var-
07
Latausjohdinta ja siihen kuuluvia osia ei saa
huuhdella vedellä tai upottaa veteen.
Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on jollakin tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai
toimimattoman latausjohtimen saa korjata
vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
• Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta siten,
että sen yli voidaan ajaa, se voi tallaantua jalkoihin, siihen voi kompastua tai se voi muutoin
vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta ennen sen
puhdistamista.
• Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta jatkojohtoon tai haaroitusrasiaan.
• Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita
verkon pistorasioita, koska ne voivat käytettäessä aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen ja sen komponenttien käyttöä koskevia
ohjeita.
•
•
•
•
SÄHKÖTOIMISET ETUISTUIMET
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon
ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana.
Varmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi
mahdollisen kovan jarrutuksen onnettomuuden
yhteydessä, että istuin on lukittu.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Tarkistakaa, että selkänojat on lukittu kunnolla
alas- ja ylöskääntämisen jälkeen sekä niskasuojat lukittu kunnolla ylöskääntämisen jälkeen.
SISÄTILAN ILMASTO
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt,
joilla on jostakin syystä vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säätimiä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä*. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Esi-ilmastointi voidaan käynnistää ajastimella,
joka asetetaan toimimaan paljon etukäteen.
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia (koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä):
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai
helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
LIITÄNNÄT
• Käyttäkää vain ehjiä ja moitteettomasti toimivia lisävarusteita. Lisävarusteella on oltava CEmerkintä, UL-merkintä tai vastaava turvamerkintä.
• Lisävarusteiden on oltava tarkoitettuja 230
V:lle ja 50 Hz:lle ja liitinten on sovittava liitäntään.
• Liitäntään, liittimeen tai lisävarusteeseen ei
saa koskaan päästä vettä tai muuta nestettä.
Älkää koskettako tai käyttäkö liitäntää, joka
vaikuttaa vaurioituneelta tai johon on päässyt
vettä tai muuta nestettä.
• Älkää liittäkö liitäntään haaroituspistorasiaa,
sovittimia tai jatkojohtoja, koska ne voivat syrjäyttää liitännän turvatoiminnot.
• Liitännässä on kosketussuoja. Valvokaa, että
kukaan ei sormeile tai vahingoita liitäntää
siten, että kosketussuoja ei enää toimi. Lapsia
ei saa jättää ilman valvontaa autoon liitännän
ollessa toiminnassa.
KULJETTAJAN TUKI
Autossa olevat kuljettajan tukijärjestelmät on tarkoitettu täydentäviksi kuljettajan apuvälineiksi,
mutta ne eivät selviydy kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Ne eivät
voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta
ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti. Kuljettaja on aina
viime kädessä vastuussa auton jarruttamisesta ja
ohjaamisesta.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme,
että luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, mutta se ei selviydy kaikista
mahdollisista tilanteista. Toiminto on tarkoitettu
ainoastaan auttamaan kuljettajaa tasku- ja kohtisuorassa pysäköinnissä. Vastuu auton turvallisesta pysäköinnistä ja tarvittaessa jarruttamisesta on kokonaan kuljettajalla. Järjestelmä ei
välttämättä havaitse pysäköintitaskussa syvällä
olevia esineitä arvioidessaan sitä. Kuljettajan
vastuulla on aina arvioida, soveltuuko pysäköintiavustimen tarjoama tila pysäköintiin.
Pysäköintiapukamera on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä auton pysäköintiä varten. Toiminto ei voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arviointia. Kameroilla on kuolleita
kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita. Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet. Muistakaa, että
auton keula voi käydä vastaantulijoiden kaistalla
pysäköinnin aikana.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme,
että luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
KESKINÄYTTÖ
Keskinäyttöä puhdistettaessa mikrokuituliinassa ei saa olla hiekkaa tms. Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen saa kohdistaa vain lievää painetta. Kova paine voi vaurioittaa näyttöä.
Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä
kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita, sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkia tai hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuja,
paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat
naarmuttaa näyttöä.
LATAUS
Latausjohdin – Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun on olemassa ukkosen tai salamaniskun vaara. Älkää koskaan irrottako latausjohdinta 230 V:n pistorasiasta latauksen jatkuessa tällöin on olemassa vaara, että 230 V:n pistorasia voi vaurioitua. Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin,
ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n
pistorasiasta.
Haaroituspistorasiaa, jatkojohtoa, ylijännitesuoPUHEKOMENNOT
jaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää yhdessä
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljetlatausjohtimen kanssa tulipalon, sähköiskun jne.
tamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaavaaran takia. 230 V:n pistorasian ja latausjohtinkuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
men välillä saa käyttää sovitinta vain, jos sovittimeen on merkitty standardien IEC 61851 ja
TÄRKEÄÄ
IEC 62196 mukainen hyväksyntä.
Ohjausyksikkö – Välttäkää altistamasta ohjauYLEISKUVA SISÄPUOLELTA
syksikköä ja sen pistotulppaa suoralle auringonKäynnistyskytkin – Autoa ei voi käynnistää, jos
paisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemislatausjohdin on edelleen kytkettynä. Varmistakaa
suoja voi tällöin rajoittaa hybridiakun lataamista
ennen auton käynnistystä, että latausjohdin on
tai keskeyttää sen.
irrotettu latausliitännästä.
Tarkistakaa, että 230 V:n pistorasialla on riittävä
OFF ROAD -ajotilaa ei saa käyttää ajettaessa
virransyöttö sähköauton lataamista varten - jos
perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä. Muutästä ei ole varmuutta, ammattilaisen tulee tartoin on olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen
kistaa pistorasia.
vaara.
Puhdistakaa latausjohdin vedellä tai miedolla
Head-up-näyttöyksikkö*, josta tiedot heijastepuhdistusaineella kostutetulla puhtaalla rätillä.
taan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin
Älkää käyttäkö kemikaaleja tai liuottimia. Älkää
vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään
upottako latausjohdinta veteen.
esineitä peitelasin päällä ja katsokaa, ettei sen
päälle putoa mitään esineitä.
Käyttäkää vain auton mukana toimitettua latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa korvaavaa johdinta.
• Tarkistakaa pistorasian kapasiteetti.
• Samaan sulakepiiriin kytketyt muut elektroniset laitteet on kytkettävä irti, jos kokonaiskuormitus ylittyy.
• Älkää kytkekö latausjohdinta, jos pistorasia on
vaurioitunut.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Jos selkänoja on tarkoitus kääntää alas, takaistuimella ei saa olla esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kiinnitettyinä.
Kyynärnojan* on oltava käännettynä sisään.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Pyyhinsulat huoltotilassa – Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet kiinni. Jos pyyhinvarret ovat
kääntyneet huoltoasennossa ylös pois tuulilasista, ne on käännettävä takaisin tuulilasia vasten ennen pyyhinnän, huuhtelun tai sadetunnistimen aktivointia sekä ennen liikkeellelähtöä. Tällä
estetään konepellin maalin naarmuuntuminen.
LIITÄNNÄT
Pistorasia – 12 V:n sähköliitännän suurin tehonotto on 120 W (10 A) per pistorasia.
230 V:n pistorasian suurin tehonotto on 150 W.
HUOM
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Jalalla käytettävä takaluukku – Toiminto voi
toimia rajoitetusti tai ei ollenkaan, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa
tms. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on
kaksi eri versiota:
• Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
• Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä
(avatkaa takaluukku nostamalla sitä käsin)
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä edellyttää sähkötoimista takaluukkua*.
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Maksimiavauksen ohjelmointi – Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan,
se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä
voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Etäavaimen toimintoja voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus. Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla vähintään 10–15 cm
(4-6 tuumaa).
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
OFF ROAD -ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä teillä.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus
voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään,
jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Head-up-näyttö* – City Safety -toiminnon aktivoituessa head-up-näytössä oleva informaatio
korvataan City Safety -järjestelmän grafiikalla.
Tämä grafiikka tulee näkyviin, vaikka head-up näyttö on suljettu.
Kuljettajan kykyä nähdä head-up-näytön tiedot
voivat huonontaa esim. polarisoitujen aurinkolasien käyttö, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu
keskellä istuinta, näyttöyksikön peitelasilla olevat
esineet ja epäsuotuisat valaistusolosuhteet. Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
LATAUS
Latausjohdin – Volvo suosittelee standardien
IEC 62196 ja IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan
valvontaa tukevan latausjohtimen käyttöä.
OHJAUSPYÖRÄ
Ajotietokone – Ajomatkan laskennan tulos voi
heittää hieman, jos ajotapaa muutetaan.
07
SISÄTILAN ILMASTO
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa
valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi
lämpötila.
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään (koskee sähkökäyttöistä lämmitintä). Latauspylväs, joka ei ole
aina toiminnassa, esim. ajastimen takia, voi
aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia. Jos
auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään, ainoa tapa
saada matkustamo jäähdytettyä lämpimässä
säässä on suorakäynnistää esi-ilmastointi. Auton
ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
LIITÄNNÄT
Auton modeemi – Huomatkaa, että SIM-kortissa, jota käytetään internet-yhteyttä varten PSIMin kautta, ei voi olla sama puhelinnumero
kuin puhelinta varten käytettävässä SIM-kortissa. Jos tätä ei huomioida, puheluita ei voida
yhdistää oikein puhelimeen. Käyttäkää tästä
syystä internet-yhteyttä varten SIM-korttia, jossa
on eri puhelinnumero, tai vaihtoehtoisesti datakorttia, joka ei käsittele puheluita ja joka ei siksi
voi häiritä puhelimen toimintaa.
Internet – Internetiä käytettäessä siirretään
dataa (dataliikenne), mikä voi aiheuttaa kustannuksia. Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fiyhteyspisteiden aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne
dataliikenteen kustannuksesta. Käytettäessä
puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos
vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä,
lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti
voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on
erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Päivitys – Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että Bluetooth-yhteys
katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.
07
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Apple CarPlay ja Android Auto – Volvo ei vastaa CarPlay- tai Android Auto -sovelluksen sisällöstä.
Jotta Android Auto -palvelua voidaan käyttää,
autossa on oltava kaksi USB-tuloa (USB-keskitin)*. Jos autossa on vain yksi USB-tulo, Android
Auto -palvelua ei voida käyttää.
TP 30477 (Finnish), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement