Volvo XC60 2010 Quick Guide

Volvo XC60 2010 Quick Guide
VOLVO XC60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä pikaopas läpi, jotta saatte nopeasti ja helposti käsityksen
joistakin tavallisimmista toiminnoista.
Kaikki varoitustekstit sekä muut tärkeät ja yksityiskohtaiset tiedot
löytyvät ainoastaan käyttöohjekirjasta – tämä opas sisältää vain pienen
otoksen.
Käyttöohjekirja sisältää lisäksi uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevaa lisätietoa.
ETÄAVAIN, JOSSA PCC* – PERSONAL CAR COMMUNICATOR
Lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi
hälyttimen*.
Avaa ovienA ja takaluukun lukituksen ja
poistaa hälyttimen käytöstä.
Avaa takaluukun lukituksen – itse luukkua ei avataB.
Lähestymisvalaistus. Sytyttää sivupeilien valot*, suuntavilkut ja seisontavalot,
rekisterikilven valot, sisätilan kattovalon
ja lattiavalaistuksen.
"Paniikki"-painike. Pidetään painettuna
hätätilanteessa n. 3 sekuntia hälytyksen
laukaisemiseksi.
A
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu,
jos mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin
sisällä lukituksen avaamisesta.
B
Sähkötoiminen takaluukku avataan.
PCC*
Tietoa autosta voidaan saada, jos se on
20 m:n toimintasäteen sisäpuolella.
– Painakaa painiketta ja odottakaa 7
sekuntia.
Painikkeen painallus toimintasäteen
ulkopuolella näyttää muistiin viimeksi tallennetun tilan.
1 Vihreä valo: auto on lukittu.
2 Keltainen valo: auton lukitus on avattu.
3 Vilkkuva vaihtuva punainen valo: autossa
voi olla joku.
4 Punainen valo: hälytys on lauennut.
CITY SAFETY™
Jos nopeusero on suurempi, törmäystä ei
voida välttää, mutta törmäyshetkellä vallitsevaa
nopeutta alennetaan. City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään,
jotta tarpeettomat aktivoitumiset vältetään.
City Safety™ -toiminnon tarkoitus on auttaa
hajamielistä kuljettajaa törmäyksen edellä.
Toiminto on aktiivinen nopeuksilla 4–30 km/h ja
se auttaa kuljettajaa tarkkailemalla edessä olevaa liikennettä tuulilasin yläosaan asennetulla
lasertunnistimella.
City Safety™ voi auttaa välttämään törmäyksen, jos nopeusero oman ja edellä ajavan auton
välillä on alle 15 km/h.
VAROITUS
City Safety™ on kuljettajan apuväline, joka ei
voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta liikenteessä tai poistaa hänen vastuutaan auton ajamisesta turvalliseen tapaan.
City Safety™ -toimintoa ei saa koskaan
käyttää käyttöjarrujen korvikkeena.
City Safety™ ei toimi kaikissa liikenne-, sääja tieolosuhteissa.
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
– Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa
sitä kevyesti – avain vedetään sisään.
– Käynnistäkää moottori painamalla painiketta lyhyesti.
– Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
KYLMÄKÄYNNISTYS
HUOM.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkea ulkolämpötilasta riippumatta.
Hetken kestävä korkea joutokäyntinopeus on
osa Volvon tehokasta pakokaasun puhdistusjärjestelmää.
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN JA
ETÄAVAIMEN POISTAMINEN
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
1. Painakaa lyhyesti painiketta – moottori sammuu.
2. Painakaa lyhyesti avainta
– avain voidaan poistaa
virtalukosta (automaattivaihteiston on oltava
P-asennossa).
Jos BLIS-merkkivalo palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi
olla esim. heijastus märästä tienpinnasta tai
matalla olevasta auringosta kamerassa.
Järjestelmän suoranaisen vian yhteydessä
näyttö esittää tekstin BLIS-järjestelmä Vaatii
huollon.
SADETUNNISTIN* JA TUULILASINPYYHKIMET
F
A
Yksittäinen pyyhkäisy.
0
Pois päältä.
B
Viivepyyhintä, ks. myös (2).
C
C
Normaali pyyhintänopeus.
D
D
Suuri pyyhintänopeus.
E
Tuulilasin ja ajovalojen pesulaite.
F
Takalasin pesulaite.
A
0
3
B
E
1
2
1 Sadetunnistin päällä/pois, vipu asennossa 0.
2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
3 Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali
pyyhintä.
Palaa, kun sadetunnistin on toiminnassa.
AVAIMEN ASENNOT
Asento
Jotta avain voidaan siirtää seuraaviin asentoihin moottorin käynnistymättä: älkää painako
jarru-/kytkinpoljinta.
Aktiiviset toiminnot
Etäavainta ei ole vedetty sisään
– äänentoistolaitteisto ja matkustamon valot.
Etäavain on vedetty sisään
– mittariston/kellon valot, ohjauslukko pois päältä.
Avain on vedetty sisään ja painiketta START painetaan lyhyesti
– panoraamakattoluukku*, ikkunannostimet, puhallin, ECC, tuulilasinpyyhkimet, 12 V:n liitäntä, RTI*.
Avaimen asennosta 0/l poistuminen ja kaikkien sähkönkuluttajien sulkeminen: painakaa
avainta – avain työnnetään ulos.
ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO
1 Kytkekää PÄÄLLE/POIS painamalla tästä.
CD-SOITIN
Säätäkää äänenvoimakkuutta kääntämällä.
2 Valitkaa AM, FM1/FM2, CD tai MODE.
Valitsemalla MODE voidaan aktivoida AUXA
ja säätää AUX-äänilähteen äänenvoimakkuutta.
3 Painakaa valitaksenne äänikuvan, esim.
BASSO, Dolby Pro Logic II* tai ALIBASSO* – säätäkää kääntämällä.
3 Vaihtakaa CD-raitaa kääntämällä.
4 Vaihtakaa CD-levyn raitaa vasemmalla/
RADIO
3 Kääntäkää valitaksenne aseman.
4 Hakekaa asemia nuolella vasemmalle/oikealle.
Tallentakaa enintään 20 asemaa pitämällä
0–9 aaltoalueella FM1 tai FM2 painettuna
halutun aseman kohdalla, kunnes valinta
vahvistetaan näytössä.
5 Painakaa n. 2 sekuntia tallentaaksenne
automaattisesti 10 voimakkainta asemaa.
Näytössä näkyy Autom.tallennus haun
aikana.
Valitkaa tallennettu asema painikkeilla 0–9.
oikealla nuolella.
Valitkaa CD-levyB ylös-/alaspäin osoittavalla
nuolella.
6 Lyhyt painallus poistaa laitteesta siinä
olevan levyn.
Pitkä painallus poistaa laitteesta kaikki
levytB.
7 Valitkaa CD-levyB painikkeilla 1–6.
AUX JA USB*
Äänentoistolaitteistoon voidaan liittää iPod®C
tai MP3-soitin keskikonsolin AUX- tai USB-liitännän kautta.
RADIOJÄRJESTELMÄ DAB*
Digitaalinen lähetysjärjestelmä Digital Audio
Broadcasting tarjoaa High-Quality-radion ja
entistä enemmän kanavia.
B
A
AUX-liitäntä esim. MP3-soittimelle (ääni on parhaimmillaan, kun äänenvoimakkuus on keskitasolla).
C
Vain CD-vaihtaja*.
Tavaramerkki iPod kuuluu Apple Computer Inc.
-yhtiölle.
ELEKTRONINEN ILMASTOINTILAITE – ECC*
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
1 Säätäkää matkustamon vasemman/oikean
puolen lämpötila kääntämällä säädintä.
Valittu lämpötila näkyy näytössä.
5 Valitkaa valitun lämpötilan ja muiden toimintojen automaattinen säätö painamalla
painiketta.
KÄSINSÄÄTÖ
2 Kääntäkää muuttaaksenne puhaltimen
nopeutta.
3 Ilmanjako.
4 Vasemman/oikean istuimen sähkölämmitys.
6 Ilmanlaatujärjestelmä. Pois/AUT/uudelleenkierrätys.
7 Huurteenpoisto. Poistaa nopeasti huurun
tuulilasilta ja sivuikkunoilta.
8 Takaikkunan ja sivupeilien sähkölämmitys.
9 AC – Ilmastointilaite päälle/pois. Jäähdyttää
matkustamoa ja poistaa huurun ikkunoista.
SÄILYTYSTILAT, 12 V:N LIITÄNTÄ & AUX/USB*
12 V:n liitäntä matkustamossa toimii avaimen
asennossa I tai II. 12 V:n liitäntä kuormatilassa
on aina aktiivinen.
AUX/USB*-liitäntää käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voidaan kuunnella musiikkia
esim. MP3-soittimesta.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori on sammutettu, kuormatilan 12
V:n liitännän käyttö voi tyhjentää käynnistysakun.
AJOTIETOKONE JA VÄLIMATKAMITTARI
1 Vähän polttoainetta. Kun symboli palaa,
2
3
4
5
6
tankatkaa mahdollisimman pian.
T1 & T2 – itsenäiset osamatkamittarit, jotka
ovat aina aktiivisia.
Polttoainemittari. Symbolin nuoli muistuttaa, kummalla puolella polttoainesäiliön
luukku sijaitsee.
Ajotietokoneen näyttö. Valitkaa toiminto
säätimellä (8).
Kello. Säätäkää säätimellä (6).
Kääntäkää ääriasentoon ja pitäkää paikallaan kellon säätämiseksi.
Lyhyt painallus vaihtaa osamatkamittarien
T1 & T2 välillä. Pitkä painallus nollaa valitun mittarin.
7
8
9
7 Näyttäkää/poistakaa viesti painamalla
painiketta.
8 Kääntäkää nähdäksenne ajotietokoneen
vaihtoehdot.
9 Lyhyt painallus nollaa ajotietokoneen kulloisenkin toiminnon.
Pitkä painallus nollaa kaikki ajotietokoneen
toiminnot.
HUOM.
Näyttöteksti Kilometriä tyhjään säiliöön on
aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio
säiliössä olevalla polttoaineella ajettavasta
ajomatkasta.
OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
TANKKAUS
– Painakaa avataksenne polttoainesäiliön
luukun.
VALOJEN SÄÄTIMET
Näyttö- ja mittaristovalaistus.
Sumuvalot.
Takasumuvalo (vain kuljettajan puoli).
Automaattiset ajovalot. Kaukovalovilkku
toimii, mutta kaukovalot eivät.
Seisontavalot.
Lähivalot. Sammuvat, kun moottori
sammutetaan. Kaukovalot voidaan
kytkeä päälle.
Valojen manuaalinen korkeudensäätö
(automaattinen, jos autossa on Dual
Xenon -valot*).
A
Kaukovalovilkku.
B
Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä ja
saattovalaistus.
KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELMÄ*
BLUETOOTH*
Kuljettajan auttamiseksi esim. jarruttamaan
ajoissa, pitämään turvallisen välimatkan
muihin ajoneuvoihin tai säilyttämään oikean
paikan kaistalla autossa voi olla useita eri
järjestelmiä:
• Sopeutuva vakionopeussäädin*
• Etäisyysvalvonta*
• Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
• Driver Alert System*
1. Matkapuhelin on etsittävissä/näkyvissä.
2. Pitäkää äänentoistolaitteiston PHONEpainiketta pohjassa.
3. Valitkaa Lisää puhelin äänentoistolaitteiston näytössä.
4. Valitkaa liitettävä puhelin.
5. Syöttäkää äänentoistolaitteiston näytössä
näkyvät luvut matkapuhelimen näppäimistön avulla.
SÄHKÖKÄYTTÖINEN PANORAAMAKATTO*
Manuaalisen käytön yhteydessä pitää aurinkoverhon olla täysin auki, ennen kuin kattoa
voidaan käyttää.
Tuuletusasennossa avataan/suljetaan aurinkoverho automaattisesti.
Automaattinen enimmäisavaaminen.
Manuaalinen avaaminen.
C Manuaalinen sulkeminen.
D Automaattinen enimmäissulkeminen.
E Tuuletusasennon avaaminen.
F Tuuletusasennon sulkeminen.
A
B
Ensimmäinen säätimen painallus käyttää
aurinkoverhoa - toinen panoraamakattoluukkua.
EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST
ETUISTUIMEN SÄÄTÖ
Hätäjarrutehostin auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja lyhentämään jarrutusmatkaa.
EBA aktivoituu, kun kuljettaja jarruttaa nopeasti. Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin laskee
hieman tavallista alemmas.
+
-
– Painakaa jarrupoljinta niin pitkään kuin on
tarpeen – jarrutus loppuu kokonaan, jos poljin
vapautetaan.
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi
kuin automaattipesu. Maalipinta on myös
herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme auton pesua käsin ensimmäisten
käyttökuukausien aikana. Käyttäkää puhdasta
vettä ja pesusientä. Huomatkaa, että lika ja
sora voivat naarmuttaa maalipintaa.
SEISONTAJARRU
Ristiselän tuki.
Selkänojan kallistuksen säätö.
Istuimen nosto/lasku.
Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen.
5 Eteenpäin/taaksepäin.
6 Matkustajan istuimen selkänojan kääntäminen eteen.
1
2
3
4
SÄHKÖKÄYTTÖINEN TAKALUUKKU*
Kytkeminen päälle
– Painakaa painiketta. Varoitusvalo vilkkuu,
kunnes seisontajarru on täysin päällä, ja
palaa sitten jatkuvasti.
Vapauttaminen
1. Avaimen asento 0 tai I.
2. Painakaa jarrupoljin pohjaan ja vetäkää
kevyesti painikkeesta.
Automaattinen vapauttaminen
– Lähtekää ajamaan. (Jos autossa on automaattivaihteisto, turvavyön on oltava kiinnitetty).
Avaaminen
– Painakaa takaluukun painiketta valopaneelissa/etäavaimessa, kunnes luukku alkaa
avautua.
– Voitte myös painaa kevyesti luukun ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä painolevyä ja nostaa luukkua.
Sulkeminen
– Painakaa takaluukun sulkemispainiketta tai
sulkekaa käsin.
TP 11160 (Finnish). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009. Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
AUTON HOITO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement