Volvo | XC60 | Käyttöopas | Volvo XC60 2010 Käyttöopas

Volvo XC60 2010 Käyttöopas
VOLVO XC60
KÄYTTÖOHJEKIRJA
WEB EDITION
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%..+;^cc^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin
ja huoltotietoihin.
Sisältö
00 01 02
2
00 Johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 6
Volvo ja ympäristö..................................... 10
Turvavyöt .................................................
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag).......
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*.......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) .....................
Turvaverho (IC) .........................................
WHIPS ......................................................
Roll-Over Protection System – ROPS.......
Kun järjestelmät laukeavat .......................
Turvallisuustila..........................................
Lasten turvallisuus....................................
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
Etäavain/avainliuska..................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*..........
Avaimeton käyttö*.....................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.........
Lapsilukko.................................................
Hälytys*.....................................................
44
49
51
53
58
59
Sisältö
03 04 05
03 Kuljettajan ympäristö
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 64
Avaimen asennot...................................... 72
Istuimet..................................................... 74
Ohjauspyörä.............................................. 78
Valaistus.................................................... 79
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................ 89
Ikkunat ja taustapeilit................................ 92
Kompassi*................................................. 97
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku* 98
Moottorin käynnistäminen...................... 100
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen
akku........................................................ 102
Vaihteistot............................................... 103
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*........... 107
Käyttöjarru............................................... 108
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC).......... 110
Seisontajarru........................................... 111
Valikko- ja ilmoituskäsittely.....................
Lämmitys ja ilmanvaihto.........................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*.................................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*..........
Äänentoistolaitteisto...............................
Ajotietokone............................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......................................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus....................
Vakionop.säädin*....................................
Mukautuva vakionopeussäädin*.............
Etäisyyshälytys........................................
City Safety™...........................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System – LDW*....................
Pys.tutkajärj.*..........................................
Pysäköintiapukamera*............................
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Mukavuus matkustamossa.....................
Bluetooth handsfree*..............................
Integroitu puhelin*...................................
HomeLinkŸ *............................................ 114
05 Matkanne aikana
120
126
133
136
137
150
152
154
155
156
163
166
171
176
179
182
185
188
192
195
200
Suosituksia ajettaessa............................
Tankkaus.................................................
Polttoaine................................................
Kuormaus................................................
Kuormatila...............................................
Varoituskolmio*.......................................
Perävaunun vetäminen...........................
Hinaaminen ja vetäminen........................
208
210
211
214
215
219
220
226
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
06 07 08
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila..............................................
Polttimot..................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste..................
Akku........................................................
Varokkeet................................................
Pyörät ja renkaat.....................................
Auton hoito..............................................
4
07 Erittelyt
230
236
243
245
248
256
267
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat ja painot.........................................
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy.............................................
Nesteet ja voiteluaineet...........................
Polttoaine................................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Tyyppihyväksyntä...................................
08 Aakkosellinen hakemisto
274
276
279
280
282
284
285
286
Aakkosellinen hakemisto........................ 288
Sisältö
5
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöohjekirjan lukeminen
Lisävaruste
Alaviite
Johdanto
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä .
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden
sijasta kirjaimia.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonsa on lukea
käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden
tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja
siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri
tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöohjekirjassa selostettuja varusteita ei ole
kaikissa autoissa. Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan myös valintamahdollisuuksia
(tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita). Jos
olette epävarma, mitä kuuluu vakiovarustukseen ja mitä valinnais-/lisävarusteisiin, suosittelemme, että otatte yhteyden Volvo-myyjäänne.
Volvon autot ovat eri tavoin varustettuja johtuen sopeuttamisesta eri markkina-alueiden
tarpeisiin sekä kansallisiin tai paikalliseen lakeihin ja määräyksiin.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
© Volvo Personvagnar AB
6
Eri automallien valinnais-/lisävarustevalikoima
vaihtelee markkina-alueittain. Suurin osa valinnaisvarusteista on tehdasasennettuja eikä niitä
voida jälkiasentaa, lisävarusteet asennetaan
jälkikäteen.
Suosittelemme, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitustekstit kertovat henkilövahingon
vaarasta.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.
HUOM
HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja
toimintojen käyttöä.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Audioasetukset).
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus
on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Henkilövahinkojen vaara
Omaisuusvahinkojen vaara
Tiedotuksia
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta ei huomioida.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
7
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden
keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Jatkuu
`` Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Datan tallennus
Autossa olevat ajo- ja turvajärjestelmät käyttävät tietokoneita, jotka tarkastavat ja jakavat tietoja auton toiminnasta toistensa kanssa. Yksi
tai useampi näistä tietokoneista voi mahdollisesti tallentaa tietoja järjestelmistä, joita ne
ohjaavat normaalin ajon aikana, törmäyksen
sattuessa tai onnettomuuden uhatessa. Tallennettuja tietoja voivat tulla käyttämään:
•
•
•
•
Volvo Personvagnar
Huoltoliikkeet tai korjaamot
Poliisi tai muu viranomainen
Muut osapuolet, joilla on laillinen oikeus
saada tietoja tai joku, jolla on omistajan
lupa saada tietoja.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain,
kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Suosittelemme, että otatte
tämän vuoksi aina yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka
vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Lasertunnistin
Tämä auto on varustettu tunnistimella, joka
lähettää laservaloa. On ehdottoman välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
G033853
•
•
8
Johdanto
Tärkeitä tietoja
•
Ylempi tarra kertoo laservalon luokittelun
englanniksi: Invisible Laser radiation – Do
not view directly with optical instruments
(magnifiers) – Class 1M laser product.
Englanninkielinen teksti on käännetty seuraavassa varoitusruudussa.
•
Alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen
datan englanniksi:
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Complies
with FDA performance standards for laser
products except for deviations pursuant to
Laser Notice No. 50, dated
July 26th, 2001.
Fysikaalinen data määritellään seuraavassa
taulukossa ja muu teksti on käännetty seuraavassa varoitusruudussa.
VAROITUS
Jos jotain seuraavista ohjeista ei noudateta,
on olemassa silmävammojen vaara!
•
•
2,64 μJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Pulssinpituus
33 ns
Divergenssi (vaaka × pysty)
28° × 12°
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien
vaihdon saa tehdä vain hyväksytty korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Jotta vältetään altistuminen haitalliselle
säteilylle, älkää tehkö muuta kuin tässä
eriteltyjä säätöjä tai huoltoja.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityistä
lasertunnistimelle tarkoitettua korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (linssejäkään ei saa irrottaa). Irrotettu lasertunnistin on standardissa IEC 60825-1
määritellyn laserluokan 3B mukainen.
Laserluokka 3B ei ole silmille turvallinen
ja muodostaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
Lasertunnistimen säteilydata
Suurin pulssienergia
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (joka antaa siroavaa näkymätöntä
lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai
lähempää suurentavalla optiikalla,
kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla,
objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella.
•
Lasertunnistimen kytkimen pitää olla
irrotettuna ennen irrotusta tuulilasista.
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettuna
tuulilasiin, ennen kuin tunnistimen kytkin liitetään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
kauko-ohjain on asennossa II, myös
moottorin ollessa sammutettuna (katso
sivu 72 avaimen asennoista).
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 166.
Tietoa internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
9
Johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin
ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita
muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
10
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Johdanto
Volvo ja ympäristö
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
löstöllämme on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella.
Pienempi kierrosluku antaa pienemmän
polttoaineenkulutuksen.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen esim. ajamalla taloudellisesti
sekä huoltamalla ja hoitamalla autoa käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
•
•
Käyttäkää moottorijarrutusta jarrutukseen.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Suosittelemme, että
kysytte ohjeita valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta, jos ette ole varma siitä,
kuinka tämän tyyppinen jäte pitää hävittää.
•
•
Huoltakaa auto säännöllisesti.
Tekstiilinormi
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Siten se täyttää myös normin Öko-Tex 1001
vaatimukset, mikä on suuri edistysaskel puhtaammalle matkustamoympäristölle.
Öko-Tex -sertifiointi kattaa esim. turvavyöt,
matot ja kankaat. Verhoiluissa käytetty nahka
on parkittu ilman kromia kasviaineilla ja se täyttää sertifiointivaatimukset.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja
hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön. Huoltohenki-
1
Tässä on muutamia neuvoja siitä, kuinka voitte
säästää ympäristöä (lisää ohjeita ympäristön
säästämisestä ja taloudellisesta ajamisesta,
katso sivut 266, 208).
•
Vähentäkää polttoaineenkulutusta valitsemalla ECO-rengaspaineet, katso
sivu 266.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen ja nostavat
polttoaineenkulutusta. Poistakaa ne heti
käytön jälkeen.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta.
Mitä suurempi kuorma, sitä korkeampi
polttoaineenkulutus.
•
Jos autossa on moottorinlämmitin, käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä.
Tämä alentaa kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Ajakaa pehmeästi ja välttäkää voimakkaita
jarrutuksia.
Välttäkää joutokäyntiä. Ottakaa huomioon
paikalliset määräykset. Sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään.
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti
johtuen ilmanvastuksen kasvamisesta.
Nopeuden kaksinkertaistuessa ilmanvastus nelinkertaistuu.
Näitä ohjeita noudattamalla voidaan polttoaineenkulutusta vähentää matka-ajan kasvamatta tai autolla ajamisen ilon vähenemättä.
Säästätte autoa, rahaa ja maapallon resursseja.
Käyttöohjekirja ja ympäristö
FSC-symboli osoittaa, että tähän julkaisuun
käytetty paperimassa on peräisin FSC-setifio-
Lisätietoja osoitteesta www.oekotex.com
11
Johdanto
Volvo ja ympäristö
duista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
12
Johdanto
13
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
G020871
Turvavyöt ...............................................................................................
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)......................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*.....................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) ...................................................................
Turvaverho (IC) .......................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Roll-Over Protection System – ROPS.....................................................
Kun järjestelmät laukeavat .....................................................................
Turvallisuustila.........................................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
TURVALLISUUS
01
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Yleisiä tietoja
Turvavyön irrottaminen
Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa turvavyön kelautua sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Huomioitavaa
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Turvavyön kiinnittäminen
Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa se
työntämällä sen lukituskieleke lukkoon. Kuuluva naksahdus ilmaisee turvavyön lukkiutumisen.
•
olla käyttämättä jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein
•
•
että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
•
kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä edellä olevan kuvan
mukaisesti.
että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille tarkoitettuun lukkoon*.
16
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön
pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu
samalle paikalle kuin pois vaihdettu turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Pyrkikää saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Takaistuin
Turvavyömuistutin
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Ilmoitus esitetään infonäytössä
käytettäessä turvavöitä tai avattaessa
takaovi. Ilmoitus häviää automaattisesti n.
30 sekunnin kuluttua, mutta voidaan myös
kuitata manuaalisesti painamalla vilkkuvivun READ-painiketta.
•
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena infonäytössä yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla READ-painiketta.
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. Tällöin on kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen
välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta välystä. Tarkastakaa myös,
ettei turvavyö ole kiertynyt.
G017726
G020998
Turvavyö ja raskaus
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta
ja tietyissä tapauksissa ajasta. Valomuistutus
on kattokonsolissa ja mittaristossa.
01
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
Infonäytön ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä. Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa
READ-painiketta.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää
helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).
``
17
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus.
Alhaisella nopeudella valomuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi
kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
18
01 Turvallisuus
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Varoitussymboli mittaristossa
0
1
01
Yhdessä varoitussymbolin kanssa esitetään,
tarvittaessa, ilmoitus infonäytössä. Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja
SRS-turvatyyny Vaatii huollon tai SRSturvatyyny Huolla heti esitetään näytössä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
o
G021010
G018666
Katsaus turvatyynyjärjestelmään
SRS-järjestelmä, oikealta ohjattava auto.
G018665
Turvatyynyjärjestelmää valvoo jatkuvasti järjestelmän ohjausyksikkö. Mittaristossa oleva
varoitussymboli syttyy etäavaimen asennossa
II tai III. Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, tämä on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmä ole
täysin toimintakunnossa. Symboli osoittaa
turvavyöjärjestelmän, SIPS:n, IC-järjestelmän vikaa tai muuta vikaa SRS-järjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattava auto.
SRS-järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja
tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyttäytetään samalla, kun se lämpenee. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä
puristetaan kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn
täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
``
19
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Turvatyyny kuljettajan puolella
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyötä vai ei.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
Turvavyön täydennyksenä auto on kuljettajan
puolella varustettu turvatyynyllä, SRS (Supplemental Restraint System). Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä SRS
AIRBAG.
Onnettomuustilanteissa voi sen vuoksi sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyynyistä aktivoituu. Turvatyynyjärjestelmä tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto
altistuu, ja sovittautuu tämän perusteella
siten, että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.
Myös turvatyynyjen kapasiteettia sovitetaan
autoon kohdistuvan törmäysvoiman
mukaan.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
20
G021011
HUOM
01 Turvallisuus
Turvatyynyjärjestelmä (SRS - Airbag)
Matkustajan turvatyyny
VAROITUS
01
Turvatyynyn tarra
Älkää koskaan asettako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle kohtaan, jossa
matkustajan turvatyyny on.
VAROITUS
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä, joka on
asennettu kokoon taitettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä SRS AIRBAG.
Älkää koskaan antako lapsen seistä tai istua
matkustajan istuimen edessä. Alle 140 cm
pitkät henkilöt eivät saa koskaan istua etumatkustajan istuimella, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
G032244
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny on aktivoitu1.
Turvatyynytarra on sijoitettu ovipilariin.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
VAROITUS
Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
1
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 22.
21
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*
Sulkeminen avaimella – PACOS
Yleisiä tietoja
Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn aktivointi voidaan poistaa, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off Switch). Katsokaa tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta otsikon Aktivointi/aktivoinnin poistaminen alta.
Sulkeminen avaimella/kytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja se tulee esiin, kun ovi avataan (ks. seuraava otsikko Kytkin – PACOS).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään etäavaimen avainliuskaa.
Tietoja avainliuskasta, katso sivu 47.
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa auton matkustajille hengenvaaran.
22
VAROITUS
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Jos auto on varustettu turvatyynyllä matkustajan paikalla edessä, mutta siinä ei ole
vaihtokytkintä (PACOS, Passenger Airbag
Cut Off Switch), turvatyyny on aina aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu ja symboli
kattokonsolissa palaa. Jos tätä kehotusta ei
noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos kattopaneelissa oleva ilmoitus
(katso sivu 23) osoittaa, että turvatyyny on
aktivoimaton, samalla kun turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa sitä, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G032072
01
Kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vastoin
ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai lastentyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*
VAROITUS
01
Viestit
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle edessä, kun turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
2
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
2
G017724
Henkilöt, jotka ovat pidempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
G017800
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Kattokonsolissa oleva merkkivalo, joka ilmoittaa,
että matkustajan paikan turvatyynyä ei ole aktivoitu.
Teksti-ilmoitus ja symboli kattopaneelissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
Kattokonsolissa oleva merkkivalo, joka ilmoittaa,
että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Kattopaneelissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
HUOM
Kun kauko-ohjain asetetaan jänniteasentoon II tai III, esitetään turvatyynyn varoitussymboli yhdistelmämittarissa
n. 6 sekuntia (katso sivu 19).
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan. Lisätietoja kaukoohjaimen eri jännitetiloista, katso sivu 72.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
G032949
VAROITUS
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan,
kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt,
kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat
rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
•
Volvo suosittelee, että korjauksen tekee
vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu. Virheellinen puuttuminen SIPStyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena
vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää sijoittako esineitä istuimen ulkosivun ja ovipaneelin väliselle alueelle,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa
tähän alueeseen.
•
Volvo suosittelee, että vain Volvon
hyväksymiä päälliverhoiluja käytetään.
Muut verhoilut voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sijainti
G024377
Sivuturvatyyny
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
Sivuturvatyyny on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
G024378
01
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimak1
24
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 22.
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
kaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy
autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon
törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
G032254
Tarra, sivuturvatyyny
Sivuturvatyynyn tarra on sijoitettu ovipilariin.
25
01 Turvallisuus
01
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Kahvaan asennettu koukku on tarkoitettu
vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käytätte vain
Volvon alkuperäisosia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-tyynyjen ja SRS-turvatyynyjen täydennys. Se on
asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa auton reunapaikkojen matkustajia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho
auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen
matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm ovien ikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi piilossa auton sisäkaton
sisäpuolella olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
26
01 Turvallisuus
WHIPS
Piiskanheilahdussuoja – WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
01
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Älkää sijoittako esineitä lattialle kuljettajan/matkustajan istuimen taakse.
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
``
27
01 Turvallisuus
01
WHIPS
VAROITUS
Jos istuin on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
WHIPS-järjestelmä pitää tarkastaa. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa sen.
Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.
Älkää sijoittako esineitä takaistuimelle.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja on käännettynä
alas, pitää vastaavasti etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ole kosketuksessa
alas käännetyn selkänojan kanssa.
28
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastusta varten lievemmänkin
takaa tapahtuneen päälleajon jälkeen.
01 Turvallisuus
Roll-Over Protection System – ROPS
01
Tehtävä
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS) on
kehitetty vähentämään auton kaatumisen vaaraa sekä antamaan mahdollisimman hyvä
suoja, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.
Järjestelmä muodostuu vakautusjärjestelmästä, Roll Stability Control (RSC), joka minimoi auton kaatumisen vaaran esim. äkillisissä
väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
RSC-järjestelmä käyttää tunnistinta, joka
havainnoi, kuinka auton kallistuma sivusuunnassa muuttuu. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten auton kaatumisriski. Jos riski on
olemassa, DSTC-järjestelmä puuttuu asiaan,
moottorin vääntömomenttia alennetaan ja yhtä
tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton
vakaus on palautunut.
Lisätietoa DSTC-järjestelmästä on sivulla
152.
VAROITUS
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne.
29
01 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
01
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
Kun järjestelmät laukeavat
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin,
etuistuin
Etu- ja/tai sivu- ja/tai
perätörmäyksissä
ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristin,
takaistuin
Etutörmäyksessä ja/
tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvatyynyt SRS
EtutörmäyksessäA
Sivuturvatyynyt
SIPS
Sivutörmäyksessä
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä
ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Retkahdussuojus
WHIPS
Takaapäin tulevassa
päälleajossa
A
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
•
30
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmä aktivoituu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsolin
päälle on valunut vettä tai muuta nestettä,
irrottakaa akkujohtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Kuljetuttakaa auto hinausautolla.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa ihoon
hankaus- ja palovammoja.
01 Turvallisuus
Turvallisuustila
Rajoitettu toiminnallisuus
G021062
Poistakaa ensin etäavain lukosta ja asettakaa
se takaisin. Auton elektroniikka yrittää tällöin
asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää sen
jälkeen käynnistää auto. Jos ilmoitus
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa on edelleen
näytössä, autolla ei saa ajaa eikä sitä saa
hinata, vaan se on kuljetettava pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa esittää infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja
on rajoitettu. Turvallisuustila on suoja, joka
aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa
tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai
jarrujärjestelmää.
Käynnistysyritykset
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
Siirtäminen
Jos teksti Normal mode esitetään tekstin
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa nollauksen jäl-
01
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään tapauksessa käynnistää autoa, jos tuntuu polttoaineen hajua
ilmoituksen Turvallisuustila ollessa näytössä. Poistukaa autosta pikaisesti.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
keen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan. Älkää
siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa
tarkastuksen ja auton palauttamisen normaalitilaan, kun Turvallisuustila Ks.
käsikirjaa on esitetty.
31
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Lastenistuimet
Lastenistuinten sijoittaminen
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 34.
Voitte hyvin sijoittaa:
HUOM
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Volvo suosittelee,
että käytätte Volvon alkuperäisvarusteita saadaksenne parhaan vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa
paikoissa ja riittävän vahvoja.
G020739
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Volvolla on lasten turvavarusteita, jotka Volvo
on suunnitellut ja testannut.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana seuraava asennusohje.
HUOM
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäätötankoon, jousiin tai
kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla. Terävät
reunat voivat vaurioittaa kiinnitysnauhoja.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
1
32
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 22.
•
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle, kunhan autossa ei ole aktivoitua1
turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin.
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi
voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, kun lapsi istuu matkustajan paikalla.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyssä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa koskaan istua etumatkustajan istuimella, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
VAROITUS
01
Turvatyynytarra
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässankoja tai muu rakenne, joka voi ottaa
kiinni vyölukon avauspainikkeeseen, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn matkustajan
puolelle.
``
33
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Suositellut lastenistuimet2
Paino/Ikä
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0
(0 – 9 kuukautta)
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
ja
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Ryhmä 0+
Volvon vauvanistuin - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä.
Volvon vauvanistuin - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Volvon vauvanistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä
Volvon vauvanistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
enint. 10 kg
enint. 13 kg
2
34
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino/Ikä
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 1
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Volvon käännettävä lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon käännettävä lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
ja kiinnitysnauhoilla.
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Volvon käännettävä lastenistuin - kasvot menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon käännettävä lastenistuin - kasvot menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon käännettävä lastenistuin - kasvot menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Volvon käännettävä lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon käännettävä lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
9–18 kg
(9–36 kuukautta)
Ryhmä 2, 15-25 kg, 3-6
vuotta
01
Takaistuimen keskipaikka
``
35
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino/Ikä
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2/3
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai
ilman.
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai
ilman.
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai
ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Volvon lastentyyny selkänojalla.
Volvon lastentyyny selkänojalla.
Volvon lastentyyny selkänojalla.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301198
Tyyppihyväksyntä: E1 04301198
Tyyppihyväksyntä: E1 04301198
15–36 kg
(3–12 vuotta)
Volvon 2-vaiheinen integroitu turvavyötyyny – tehdasasenteinen lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 04189
Integroidut kaksivaiheiset
lastenistuimet*
turvavyön kanssa ne on hyväksytty lapsille,
jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat 95 - 140 cm
pitkiä.
G017875
G017719
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
Oikea sijainti, vyö on asetettu olkapään päälle.
36
Virheellinen sijainti, pää ei saa olla niskasuojan yläpuolella eikä vyö saa mennä olkapään alapuolelta.
Integroidut lastenistuimet on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
integroitu 2-vaiheinen turvavyötyyny on
oikein säädetty (ks. taulukkoa alla) ja lukittuna
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon
ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Vaihe 1
Vaihe 2
Paino
22–36 kg
15–25 kg
Pituus
115–140 cm
95–120 cm
01
G017697
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen ylös
G017784
Ohje integroidun lastenistuimen kaksitasoisesta säädöstä, ks. sivuja 36–38.
Vaihe 1
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
Vaihe 2
Nostakaa lastenistuinta etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä
turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyötyyny pitää vaihtaa. Vaikka
turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on
voitu menettää. Turvavyötyyny pitää vaihtaa
myös, jos se on hyvin kulunut.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin lastenistuimen avaamiseksi.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
``
37
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Lapsilukot takaovissa
HUOM
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata avaamiselta sisäpuolelta. Lisätietoja, katso
sivu 58.
Integroitua lastenistuinta ei voi säätää vaiheesta 2 vaiheeseen 1. Se pitää ensin
palauttaa kääntämällä koko istuintyyny alas.
Ks. alla olevaa otsikkoa Kaksivaiheisen lastenistuimen kääntäminen alas.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimille
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen alas
Kääntäminen alas voidaan tehdä ylemmästä ja
alemmasta vaiheesta täysin alas käännettyyn
asentoon tyynyssä. Sitä vastoin turvavyötyynyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta alempaan vaiheeseen.
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
HUOM
Selkänojaa käännettäessä pitää lastenistuin
ensin kääntää alas.
38
G021064
VAROITUS
Jos liikkuvan kaksivaiheisen turvavyötyynyn
ohjeita ei noudateta, voi lapselle aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
HUOM
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä on matkustajan
istuimen lisävaruste.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kokoluokka
Selostus
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto 2),
eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
Kokoluokat
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri
kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa
automalleissa.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on tämän vuoksi otettu käyttöön
kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan
oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).
Kokoluokka
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto 1),
eteenpäin käännetty lastenistuin
01
HUOM
Jos ISOFIX-lastenistuimesta puuttuu kokoluokitus, pitää kyseisen automallin olla lastenistuimen ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta matkustajan
paikalle, jos autossa on aktivoitu turvatyyny.
``
39
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
ISOFIX-lastenistuinten tyypit
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
A
40
Paino (Ikä)
enint. 10 kg (0–9 kuukautta)
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
–
–
G
–
–
Vauvakaukalo, taaksepäin
käännetty
enint. 10 kg (0–9 kuukautta)
E
OK
OK
Vauvakaukalo, taaksepäin
käännetty
enint. 13 kg (0–12 kuukautta)
E
OK
OK
D
OK
OK
C
OK
OK
D
OK
OK
C
OK
OK
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Lastenistuin, selkänoja
menosuuntaan käännetty
9–18 kg (9–36 kuukautta)
Eteenpäin käännetty lastenistuin
9–18 kg (9–36 kuukautta)
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
01
HUOM
Autoista, joissa on näkösuoja kuormatilan
päällä, pitää poistaa näkösuoja, ennen kuin
lastenistuin voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
G017676
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
istuimen takapuolelle.
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää takaniskatyynyjen ali, ennen kuin ne
kiristetään kiinnityskohtiin.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Autoissa, joissa on käännettävät niskasuojat reunapaikoilla, tulee niskasuojat kääntää
tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
41
Etäavain/avainliuska................................................................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*........................................................
Avaimeton käyttö*...................................................................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.......................................................
Lapsilukko...............................................................................................
Hälytys*...................................................................................................
42
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
44
49
51
53
58
59
LUKOT JA HÄLYTIN
02
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Yleistä
02
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella tai PCC:llä (Personal Car
Communicator. Niitä käytetään auton käynnistämiseen sekä lukitsemiseen ja lukituksen
avaamiseen.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin –
jopa kuutta ohjelmoitua yksikköä voidaan käyttää yhdessä autossa.
PCC:n toimintaa on laajennettu verrattuna
etäavaimeen. Tämän jakson jatkossa selostetaan toimintoja, jotka ovat sekä PCC:ssä että
etäavaimessa.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista ikkunannostimien
ja kattoluukun virta poistamalla etäavain
lukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää
tällöin ottaa mukaan valtuutettuun palveluun.
Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa kohdasta Auton asetukset
Autoavainmuisti Avainten lukumäärä.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Avainmuisti – ulkotaustapeilit ja
kuljettajan istuin
Asetukset kytketään automaattisesti ko. etäavaimeen, ks. sivut 75 ja 94.
Etäavaimessa on metallinen irrotettava avainliuska kuljettajan oven ja käsinekotelon mekaanista lukitsemista/lukituksen avaamista varten.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Autoavainmuisti Istuimen & peilin
asennot. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 120.
Avainliuskaa käytetään passivoimaan/aktivoimaan PACOS*, katso sivu 22.
Avaimeton käyttö -toiminnolla varustetut autot,
katso sivu 51.
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan toiminnot, katso sivu 47.
44
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Osoitus lukitsemisen/lukituksen
avaamisen yhteydessä
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen
oikein:
•
•
Lukitseminen – yksi välähdys
Lukituksen avaaminen – kaksi välähdystä.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Lukituksen vahvistusvalo
tai Auton asetukset Valoasetukset
Avauksen vahv.valo.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Elektroninen käynnistyksenesto
Jokaisella etäavaimella on ainutlaatuinen
koodi. Auto voidaan käynnistää vain oikealla
etäavaimella, jossa on asianmukainen koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Avainvirhe Yritä
uudelleen
Virhe luettaessa
etäavainta käynnistyksen aikana. Yrittäkää uudelleen
käynnistää auto.
Auton avain ei
läsnä
Koskee vain PCC:n
avaimeton käyttö toimintoa. Virhe
PCC:n lukemisessa
käynnistyksen
aikana. Yrittäkää
uudelleen käynnistää auto.
Ajonesto Yritä
käyn. uud.
Virhe etäavaintoiminnossa käynnistyksen aikana. Jos
virhe on pysyvä,
suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Auton käynnistys, katso sivu 100.
Toiminnot
02
Etäavain.
Lukitseminen
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
G021079
Sisältö
G021078
Ilmoitus
PCC* (Personal Car Communicator).
Tiedotuksia
Toimintopainikkeet
Lukitseminen – Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) sulkee
kaikki ikkunat ja kattoluukun* samanaikaisesti.
Paniikkitoiminto
VAROITUS
Jos kattoluukku ja ikkunat suljetaan kaukoohjaimella, tarkastakaa, etteivät kenenkään
kädet jää puristuksiin.
Lukituksen avaaminen – Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
45
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
02
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien lukituksen samanaikaisesta avaamisesta avaamaan yhden painalluksen jälkeen kuljettajan
ovi ja toisen painalluksen jälkeen – 10 sekunnin
kuluessa – muiden ovien lukitus.
Toimintoa muutetaan kohdassa Auton
asetukset Lukitusasetukset Ovien
vapautus. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 120.
Lähestymisvalaistuksen kesto – Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan
päästä. Lisätietoja, katso sivu 84.
Käyttöetäisyys
Infopainikkeen käyttö
Etäavaimen käyttöetäisyys on jopa 20 m
autosta.
±
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä kauko-ohjaimen toimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla,
katso sivu 47.
46
Jos jotain muista painikkeista painetaan
tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä
infopainiketta toistuvissa tilanteissa ja eri
paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua että
valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Ainutlaatuiset toiminnot PCC*
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti.
G021080
Paniikkitoiminto – Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu
2 minuutin ja 45 sekunnin kuluttua.
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot
vilkkuvat ja valo kulkee ympäri PCC:tä.
Tämä osoittaa, että autosta luetaan tietoja.
HUOM
Takaluukku – Avaa vain takaluukun lukituksen ja poistaa sen hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkötoiminen takaluukku*, avataan luukku pitkän painalluksen
jälkeen. Lisätietoja, katso sivu 55.
Jos punaista painiketta pidetään painettuna
vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa
3 sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
Painakaa infopainiketta
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä etäavaintoimintoja.
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen valo, joka vaihdellen vilkkuu kahdessa merkkivalossa – Osoittaa HBS:n
(Heart Beat Sensor) avulla, että autossa voi
olla joku. Osoitus esitetään vain, jos hälytys
on lauennut.
Punainen kiinteä valo – Hälytys on lauennut.
Käyttöetäisyys
PCC:n lukitustoimintojen käyttöetäisyys on
jopa 20 m autosta.
Turvavalaistuksella, paniikkitoiminnolla ja infopainikkeella ohjattavilla toiminnoilla on jopa
100 metrin käyttöetäisyys autosta.
Jos PCC on liian kaukana autosta informaation
lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon
auto jätettiin, ilman että valo kulkee ympäri
PCC:tä.
Jos autossa käytetään useampaa PCC:tä, vain
se PCC, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
02
Irrotettava avainliuska
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
kuljettajan ovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella
•
•
pääsy hansikaslokeroon estetään
PACOS* aktivoidaan/aktivointi poistetaan,
katso sivu 22.
Avaimen irrotus
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala infopainiketta
käytettäessä, se voi johtua siitä, että ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset
olosuhteet yms. häiritsevät viimeisintä kommunikaatiota PCC:n ja auton välillä.
Heart Beat Sensor
Toiminto
toimii vain HBS:n (Heart Beat
Sensor) avulla. HBS on auton hälytysjärjestelmän täydennys, joka matkan päästä osoittaa,
että autossa voi olla joku. Osoitus esitetään
vain, jos hälytys on lauennut.
HBS havaitsee sydämenlyönnit, jotka etenevät
auton korissa. Tämän vuoksi voi meluisa tai
G021082
G030262
PCC:n käyttöetäisyyden ulkopuolella
tärisevä ympäristö aiheuttaa HBS:n toiminnan
häiriintymisen.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
47
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Avaimen asentaminen paikalleen
02
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen, ettei se vahingoitu.
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja päästäkää metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
Oven lukituksen avaaminen
avainliuskalla
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. jos paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi voidaan avata seuraavasti:
HUOM
Kun kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa.
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla ovenkahvan avaimenreiästä.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
48
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
Pariston vaihto
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Paristot tulee vaihtaa, jos:
•
infosymboli syttyy ja näyttö esittää Auton
avain Paristo heikko
Etäavain (1 paristo)
ja/tai
•
02
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 m:n sisällä autosta katsoen.
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
PCC* (2 paristoa)
Avaaminen
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoa, jonka tyyppi on CR2430,
3 V – yksi etäavaimessa ja kaksi PCC:ssä.
Kokoaminen
Kääntäkää etäavaimen painikkeet ylöspäin,
jotta vältätte paristojen putoamisen pois,
kun se avataan.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskemasta uusiin paristoihin ja
niiden kosketuspintoihin sormin, koska
tämä voi heikentää niiden toimintaa.
1. Painakaa etäavain kokoon.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja päästäkää metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
49
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
TÄRKEÄÄ
02
50
Varmistakaa, että käytetyt paristot hoidetaan tavalla, joka säästää ympäristöä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Avaimeton käyttö (vain PCC)
Avaimeton lukitus- ja
käynnistysjärjestelmä
mukanaan. Ovea ei voi lukita tai avata lukituksesta, jos PCC on auton vastakkaisella puolella.
Punaiset renkaat edellisessä kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki PCC:t poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon II ollessa aktiivinen
(katso sivu 72) ja jos kaikki ovet suljetaan,
infonäytössä esitetään varoitusilmoitus
samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Kun PCC on palautettu autoon, varoitusilmoitus katkeaa ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun:
Avaimeton käyttö -toiminnolla, joka on
PCC:ssä, auton lukitus voidaan avata, autolla
ajaa ja lukitus sulkea ilman avainta. Riittää, kun
PCC on mukana. Järjestelmän avulla auto on
helpompi avata, jos esim. kädet ovat varattuina.
Auton kahdessa PCC:ssä on avaimeton toiminto. Useampia PCC-yksiköitä voidaan tilata.
PCC:n käyttöetäisyys
Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on
PCC:n oltava enintään n. 1,5 metrin etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Tämä tarkoittaa sitä, että oven lukitsevan tai
lukituksen avaavan henkilön on pidettävä PCC
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan jättäkö PCC:tä autoon.
02
Häiriöitä PCC:n toiminnassa
Avaimetonta käyttötoimintoa voivat häiritä
sähkömagneettinen kenttä ja suojaus. Älkää
tämän vuoksi asettako PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden läheisyyteen.
Jos häiriöitä kuitenkin esiintyy, käyttäkää
PCC:tä ja metallista avainliuskaa tavalliseen
tapaan, katso sivu 45.
Lukituksen avaaminen
Avatkaa ovet ovenkahvoilla tai avatkaa takaluukku luukun kahvalla.
Lukituksen avaaminen metallisella
avainliuskalla
PCC on asetettu virtalukkoon
READ-painiketta on painettu.
PCC:n turvallinen käsittely
Jos avaimettomalla käyttötoiminnolla varustettu PCC unohdetaan autoon, sen aktivointi
häviää tilapäisesti lukittaessa auto. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Jos joku sitä vastoin murtautuu autoon, avaa
oven ja löytää PCC:n, se aktivoituu jälleen.
Käsitelkää sen vuoksi kaikkia PCC-yksiköitä
hyvin varovasti.
Jos PCC:n avaimeton käyttötoiminto jostakin
syystä ei toimi, voidaan kuljettajan ovi avata
avainliuskalla. Siinä tapauksessa keskuslukitus
ei aktivoidu.
HUOM
Avattaessa lukitus avainliuskalla hälytys
laukeaa. Sulkeminen, katso sivu 60.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
51
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
02
Avainmuisti – kuljettajan istuin ja
ulkotaustapeilit
Muistitoiminto PCC:ssä
Jos useita henkilöitä, joilla on jokaisella oma
PCC:nsä, lähestyy autoa, tehdään istuimen ja
taustapeilien asetukset sen mukaan, joka avaa
kuljettajan oven.
Kun henkilö A on avannut kuljettajan oven
PPC-A:lla, mutta autoa on tarkoitus ajaa henkilön B, jolla on PPC-B, asetuksia voidaan
muuttaa kolmella eri tavalla:
•
Henkilö B seisoo kuljettajan oven luona tai
istuu ohjauspyörän takana ja painaa
PCC:nsä lukituksen avauspainiketta, katso
sivu 45.
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta istuimen säätömuistista istuimen painikkeella
1 - 3, katso sivu 75.
•
Säätäkää istuin ja peilit käsin, katso
sivu 74 ja 94.
Takaluukku, pyyhinmoottorin luona
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa pitää vaihteenvalitsin asettaa Pasentoon – muutoin autoa ei voi lukita eikä
saattaa hälyttimen valvontaan.
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
Avaimeton toiminto voidaan sovittaa erittelemällä auton ovet, joiden lukitus pitää avata,
kohdassa Auton asetukset
Lukitusasetukset Sisään ilman avainta.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Keskikonsoli, takaosan alla
G021179
Keyless-järjestelmällä on useita autoon sijoitettuja integroituja antenneja:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskikonsoli, etuosan alla.
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei
pidä tulla 22 cm lähemmäs Keyless-järjestelmän antenneja sydämentahdistimen
kanssa. Näin vältetään sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän väliset häiriöt.
Antennien sijainti
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla lukkonuppi sisään jossain ulkopuolen ovenkahvoista.
52
Katto, takaistuimen yläpuolella keskellä
Lukitusasetukset
Lukitseminen
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni,
ennen kuin auto voidaan lukita. Muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
Ovenkahva, vasen takana
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ulkopuolelta
Sisäpuolelta
Lukitseminen
Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien
ovien ja takaluukun lukitus samanaikaisesti.
Lukitsemiselle/lukituksen avaamiselle voidaan
valita eri jaksoja, katso sivu 120.
Painakaa keskuslukituspainiketta
etuovien sulkemisen jälkeen. Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) sulkee myös kaikki sivuikkunat
ja kattoluukun* samanaikaisesti.
Lukittaessa ovien lukkonupit ja avauskahvat
vapautuvat, mikä myös tekee mahdottomaksi
avaamisen sisäpuolelta, ns. salpalukitustila*,
katso sivu 56.
Kaikki ovet voidaan lukita manuaalisesti lukituspainikkeillaan, kun kyseinen ovi on ensin
suljettu.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa ovet
tai avatkaa niiden lukitus tällöin irrotettavalla
avainliuskalla, katso sivu 47.
VAROITUS
Huomatkaa, että on olemassa vaara tulla
lukituksi autoon, jos se lukitaan ulkopuolelta.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
2 minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta,
lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto
tahattomasti jätetään lukitsematta. (Hälyttimellä varustetut autot, katso sivu 59.)
02
Läpituuletustoiminto
Etuovien keskuslukituspainikkeella voidaan
kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus
avata samanaikaisesti. Lukitkaa painamalla
– toinen puoli
painikkeen toista puolta
avaa lukituksen.
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
Keskuslukituspainikkeen pitkä painallus
(vähintään 4 sekuntia) avaa kaikki ikkunat
samanaikaisesti – esim. matkustamon tuulettamiseksi nopeasti lämpimällä säällä.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea kohdassa
Auton asetukset Lukitusasetukset
Ovien automaattilukitus. (Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 120.)
.
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa
myös kaikki sivuikkunat* samanaikaisesti.
•
Vetäkää avauskahvasta kerran ja vapauttakaa – oven lukitus on avattu. Ovi avautuu,
kun kahvasta vedetään vielä kerran.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Käsinekotelo
Takaluukku
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
02
HUOM
Kun luukku suljetaan, se jää lukitsemattomaksi, kunnes auto lukitaan uudelleen etäavaimessa olevalla lukituspainikkeella.
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
Käsinekotelo voidaan lukita/lukitus avata vain
etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla. (Lisätietoja avainliuskasta, katso sivu 47).
Käsinekotelon lukitseminen:
Työntäkää avainliuska käsinekotelon lukkoon.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Etäavaimella takaluukun hälytys voidaan poistaa*, sen lukitus voidaan avata ja itse luukku
avata*.
HUOM
Autoissa, joissa on valinnainen sähköinen
takaluukun käyttö, avataan luukku –
muussa tapauksessa avataan vain sen lukitus.
Vetäkää avainliuska pois.
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
54
Takaluukun lukituksen ja takaluukun avaaminen*.
±
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin sammuu merkiksi siitä, että koko auto
ei ole hälyttimen valvonnassa. Hälyttimen tasoja liiketunnistimet sekä takaluukun avaustunnistimet kytketään automaattisesti pois toiminnasta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
Lukitseminen etäavaimella
Painakaa etäavaimen lukituspainiketta, katso
sivu 45.
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että hälytin on aktivoitu.
HUOM
VAROITUS
•
Jos järjestelmä toimii jatkuvasti yli 60
sekuntia, se suljetaan ylikuormituksen
välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 10 minuutin kuluttua.
Ottakaa puristumisvaara huomioon avattaessa/suljettaessa. Tarkistakaa, ettei takaluukun lähellä ole ketään, koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
•
Jos auton akku on tyhjentynyt tai kytketty irti, luukku on avattava ja suljettava kerran käsin järjestelmän nollaamiseksi.
Käyttäkää takaluukkua aina silmälläpidon
alaisena.
Sähkötoiminen takaluukku*
Lumi ja tuuli
G031965
Jos takaluukkua kuormittaa avattaessa jokin,
esim. lumi, jää tai voimakas tuuli, joka painaa
luukun alas, luukku suljetaan automaattisesti.
TÄRKEÄÄ
Ottakaa kattokorkeus huomioon sähkökäytön yhteydessä. Älkää käyttäkö luukun sähkökäyttöä, jos kattokorkeus on matala, ks.
otsikko "Takaluukun avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen".
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
Avattaessa sähkökäyttö suljetaan ja luukku
vapautetaan.
•
Suljettaessa luukku palaa täysin avoimeen
asentoon.
02
Takaluukun käyttö käsin
Järjestelmä kytketään pois päältä, jos ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä
käytetään toisen kerran. Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä käsin.
Takaluukun avaaminen
Takaluukku voidaan avata kolmella
eri tavalla, joista kaksi tehdään tällä
painikkeella:
•
Valopaneelissa olevan takaluukun painikkeen pitkä painallus – painakaa painiketta,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Etäavaimessa olevan takaluukun painikkeen pitkä painallus – painakaa painiketta,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Painakaa kevyesti kumipäällysteistä paininlevyä ulkokahvan alla ja nostakaa luukkua.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
55
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Takaluukun sulkeminen
Luukku suljetaan tällä takaluukun
painikkeella tai käsin.
02
•
Painakaa luukun painiketta - – luukku suljetaan automaattisesti.
Takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
keskeyttäminen
Tämä voidaan tehdä neljällä eri
tavalla, joista kolme tehdään tällä painikkeella:
•
Painakaa valopaneelissa olevaa takaluukun painiketta
•
Painakaa etäavaimessa olevaa takaluukun
painiketta
•
Painakaa takaluukussa olevaa takaluukun
painiketta
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
Salpalukitustila*
Salpalukitustila tarkoittaa, että ovia ei voi avata
sisäpuolelta, jos ne on lukittu.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja
alkaa 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen
jälkeen.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella
salpalukitustilasta. Kuljettajan oven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
1. Siirtykää valikkojärjestelmän kohtaan
Auton asetukset (valikkojärjestelmän
perusteellinen selostus, katso sivu 120).
2. Valitkaa Rajoitettu suoja.
3. Valitkaa Aktivoi kerran.
> Kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen
Rajoitettu suoja Ks. käsikirjaa, jolloin
Salpalukitustila suljetaan lukittaessa
auto.
tai
±
G031384
Luukun liike keskeytyy samalla, kun puristumissuoja aktivoituu, ks. tämän jakson osaa
"Puristumissuoja".
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
Navigointi
ENTER
MENU
EXIT
56
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään seuraavasti:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valitkaa Kysy poistuttaessa.
> Aina kun moottori sammutetaan,
äänentoistolaitteiston näyttö esittää
ilmoituksen ENTER rajoittaa suojaa,
kunnes moottori käynnistetään
uudelleen. Peruutus, paina EXIT –
valitkaa tällöin jokin seuraavista.
Jos Salpalukitustila pitää sulkea
±
Painakaa ENTER ja lukitkaa auto. (Jos
auto on varustettu hälyttimellä liike- ja kallistustunnistimineen*, nämä suljetaan
samalla, katso sivu 60.)
> Seuraavan kerran kun moottori käynnistetään, järjestelmä nollataan ja kojelau-
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
dan näyttö esittää ilmoituksen Täysi
suoja, jolloin liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
02
Jos lukkojärjestelmää ei muuteta
±
Älkää tehkö valintaa lainkaan ja lukitkaa
auto.
tai
±
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
HUOM
Jos auto on varustettu hälyttimellä:
•
Ottakaa huomioon, että auto saatetaan
hälyttimen valvontaan, kun se lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoon ketään poistamatta
ensin salpalukitustilan aktivointia, ettei
kukaan ole vaarassa jäädä lukituksi autoon.
57
02 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Takaovien manuaalinen salpa
Sähköinen salpa, ovet ja ikkunat
takana*
G019300
G021077
02
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
±
Käyttäkää metallista avainliuskaa säätimen
kääntämiseen ja siten lapsilukon aktivoimiseen tai aktivoinnin poistamiseen.
•
voidaan takaikkunat avata vain kuljettajan
oven säädinpaneelista
•
takaovia ei voi avata sisäpuolelta.
Ovea ei voi avata sisäpuolelta.
1. Lapsilukko aktivoidaan/poistetaan toiminnasta avaimen asennossa I tai II, katso
sivu 72.
Ovi voidaan avata sisäpuolelta.
HUOM
Autoissa, jotka on varustettu sähköisillä lapsilukolla, ei ole käsikäyttöistä salpaa.
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Infonäyttö esittää ilmoituksen.
Painikkeessa oleva valo palaa, kun
salpa on aktivoitu.
58
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Yleistä
Hälytys laukeaa, kun:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
käytetään väärää etäavainta tai jos virtalukko yritetään rikkoa
joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, infonäyttö
näyttää ilmoituksen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, jos
matkustamossa tapahtuu liikettä. Tämän
vuoksi se voi laueta, jos auto jätetään ikkuna
auki tai jos käytetään sähköistä matkustamolämmitintä.
HUOM
Yksi hälyttimen antureista on sijoitettu keskikonsolin mukinpitimen alle, tämä tunnistin
on herkkä metalleille.
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä keskikonsolin
mukinpitimessä, koska nämä voivat aiheuttaa hälyttimen tahattoman aktivoitumisen.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
02
Hälyttimen aktivointi
±
Painakaa etäavaimen lukituspainiketta.
Hälyttimen aktivoinnin poistaminen
Hälytysilmaisin
±
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
±
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat
autosta poistuttaessa ja suunnatkaa matkustamolämmittimestä tuleva ilma siten,
ettei se virtaa ylöspäin matkustamossa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Muut hälytystoiminnot
02
Hälyttimen automaattinen
uudelleenaktivointi
Toiminto estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan. Hälytysilmaisin vilkkuu nopeasti, kunnes
etäavain asetetaan paikalleen.
1. Siirtykää valikkojärjestelmän kohtaan
Auton asetukset (valikkojärjestelmän
perusteellinen selostus, katso sivu 120).
2. Valitkaa Rajoitettu suoja.
Rajoitettu hälytystaso
3. Valitkaa Aktivoi kerran:
> Kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen
Rajoitettu suoja Ks. käsikirjaa, jolloin
liike- ja kallistustunnistimet suljetaan
lukittaessa auto.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi poistetaan), mutta mitään
ovista tai takaluukkua ei avata 2 minuutin
kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
tai
±
Hälytyssignaalit
•
Sireeni soi 30 sekuntia. Sireenissä on oma
akku, joka toimii auton käynnistysakusta
riippumatta.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälyttimen aktivointi on
poistettu.
Etäavain ei toimi
Jos etäavain ei toimi, hälytin voidaan sulkea ja
auto käynnistää seuraavalla tavalla:
1. Avatkaa kuljettajan ovi metallisella avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa ja sireeni soi.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
60
G031384
Hälytyksen lauetessa:
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
Navigointi
Valitkaa Kysy poistuttaessa.
> Aina kun moottori sammutetaan,
äänentoistolaitteiston näyttö esittää
ilmoituksen ENTER vähentää suojaa
kunnes auto on käynnistetty.
Peruuta painamalla EXIT. – valitkaa
tällöin jokin seuraavista.
ENTER
Jos liike- ja kallistustunnistimet on kytkettävä pois päältä:
MENU
±
EXIT
Jotta vältyttäisiin hälytyksen vahingossa
tapahtuvan aktivoitumisen vaaralta - jos esim.
jätetään koira autoon tai laivamatkan yhteydessä - voidaan liike- ja kallistustunnistimet
sulkea tilapäisesti. Se tehdään seuraavasti:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa ENTER ja lukitkaa auto. (Jos
auto on varustettu salpalukitustilalla*, se
suljetaan samanaikaisesti, katso sivu 56.)
> Kun moottori käynnistetään seuraavan
kerran, järjestelmä nollataan ja kojelaudan näyttö näyttää ilmoituksen Täysi
suoja, jolloin liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Jos tunnistimia ei suljeta:
±
Älkää tehkö valintaa lainkaan ja lukitkaa
auto.
02
tai
±
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 114
62
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020912
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet...................................................... 64
Avaimen asennot.................................................................................... 72
Istuimet................................................................................................... 74
Ohjauspyörä............................................................................................ 78
Valaistus.................................................................................................. 79
Pyyhkimet ja huuhtelulaite...................................................................... 89
Ikkunat ja taustapeilit.............................................................................. 92
Kompassi*............................................................................................... 97
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku* ............................................. 98
Moottorin käynnistäminen..................................................................... 100
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku........................................... 102
Vaihteistot............................................................................................. 103
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*......................................................... 107
Käyttöjarru............................................................................................. 108
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC)........................................................ 110
Seisontajarru......................................................................................... 111
KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ
03
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus mittaristoon
03
Vasemmalta ohjattava auto.
64
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikoiden ja ilmoitusten
käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
79,
82, 123,
150
Lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC
128
Vaihteenvalitsin
103
Vakionopeussäädin
155, 156
Aktiivisen alustan säädin
(Four-C)*
154
Äänitorvi, turvatyyny
20, 78
67, 71
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
89, 90
Mittaristo
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus
120,
137, 195
Ohjauspyörän säätö
78
Konepellin avaaja
230
Käynnistys-/pysäytyspainike
100
Seisontajarru*
111
Virtalukko
72
Istuimen säätö*
74
Valikkokäsittelyn infonäyttö
120
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
54, 79,
210
Oven avauskahva
-
Säädinpaneeli
53, 58,
92, 94
Varoitusvilkut
82
Valikko-ohjaus ja äänentoistolaitteisto
120, 138
03
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
65
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Oikealta ohjattava auto.
66
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Infonäytöt
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikkokäsittelyn infonäyttö
120
Konepellin avaaja
230
Ohjauspyörän säätö
78
Virtalukko
72
Käynnistys-/pysäytyspainike
100
79,
82, 123,
150
Vakionopeussäädin
155, 156
Valikoiden ja ilmoitusten
käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
Mittaristo
67, 71
Aktiivisen alustan säädin
(Four-C)*
154
Äänitorvi, turvatyyny
20, 78
Vaihteenvalitsin
103
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus
120,
137, 195
Lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC
128
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
89, 90
Valikko-ohjaus ja äänentoistolaitteisto
120, 138
Infonäytöissä esitetään tietoja auton määrätyistä toiminnoista, esim. vakionopeussäätimestä, ajotietokoneesta ja ilmoituksista. Tiedot
esitetään tekstinä ja symboleina.
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
54, 79,
210
Varoitusvilkut
82
Lisätietoja annetaan infonäyttöjä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
Oven avauskahva
-
Säädinpaneeli
53, 58,
92, 94
Istuimen säätö*
74
Seisontajarru
111
03
Infonäytöt.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit
Merkki-, info- ja varoitusvalot
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa
osoittava symboli ja liian matalaa öljynpainetta
osoittava symboli.
Merkki- ja informaatiosymbolit
Symboli
03
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Mittariston mittarit.
Merkki- ja varoitussymbolit.
Nopeusmittari
Kaukovalo- ja vilkkusymbolit
Polttoainemittari. Ks. myös ajotietokone, s.
150, ja tankkaus, s. 210.
Merkki- ja informaatiosymbolit
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Merkki- ja varoitussymbolit1
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyvät avaimen asennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien
symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.
Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki
symbolit sammuvat 5 sekunnin kuluttua, paitsi
1
68
Vika ABS-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Kaukovalot päällä
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia, vaan varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla. Tietoa öljymäärän tarkistuksesta, katso sivu 231.
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Vasen vilkku
Sumutakavalo
Symboli palaa sumuvalojen ollessa päällä.
Sumuvaloja on vain yksi, ja se on asennettu
kuljettajan puolelle.
Vakautusjärjestelmä
Oikea vilkku
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy, se voi johtua viasta auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Hehkutus (diesel)*
HUOM
Kun huoltoilmoitus esitetään, symboli ja
ilmoitus sammutetaan READ-painikkeella,
tai se sammuu automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Hehkutus tapahtuu, kun lämpötila alittaa
2 °C. Kun symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
Vasen/oikea vilkku
Säiliössä vähän polttoainetta
Merkki- ja varoitusvalot
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katso sivu 123, tai se häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika vaihtelee riippuen
osoitettavasta toiminnosta). Infosymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
03
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Symboli
Sisältö
Pieni öljynpaineA
Seisontajarru vedettynä
Turvatyynyt – SRS
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
03
A
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan
öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin
avulla, ks. sivut 231 ja 232.
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Seisontajarru vedettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Sähköisen seisontajarrun yhteydessä symboli vilkkuu kytkemisen aikana ja
palaa sen jälkeen jatkuvasti.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on syntynyt
vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
HUOM
Symboli palaa myös, jos mekaaninen seisontajarru on vähänkin vedettynä päälle.
70
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 234.
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos symbolit palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 234. Jos jarrunestesäiliön
nestetaso on normaali ja symbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti
korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että
käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on olemassa vaara, että auton
takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esite-
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
tään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli on näkyvissä, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa READpainikkeella, katso sivu 123. Varoitussymboli
voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Välimatkamittari
Kello
03
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Hävittäkää ilmoitus
READ-painikkeella.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista, konepelti2 tai takaluukku ei ole
asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän teksti-ilmoituksen kanssa mittaristossa. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi
tai luukku.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
2
Välimatkamittari ja säädin.
Kello ja asetussäädin.
Välimatkamittarin näyttö
Säädin kellon asettamista varten.
Säädin vaihtamiseen välimatkamittareiden
T1 ja T2 välillä sekä välimatkamittareiden
nollaamiseen.
Infonäyttö ajan esittämistä varten.
Mittareita käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen.
Yksi säätimen lyhyt painallus vaihtaa molempien välimatkamittareiden T1 ja T2 välillä. Pitkä
painallus (yli 2 sekuntia) nollaa aktivoidun välimatkamittarin. Matkan pituus esitetään näytössä.
Kääntäkää säädintä myötä-/vastapäivään kellon asettamiseksi aikaan. Asetettu aika esitetään infonäytössä.
Kello voidaan tilapäisesti korvata symbolilla
ilmoituksen yhteydessä, katso sivu 123.
Vain hälyttimellä varustetut autot*.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Etäavaimen asettaminen paikalleen ja
poistaminen
TÄRKEÄÄ
Vieraat esineet virtalukossa voivat vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
irrotettava avainliuska on, katso sivu 47.
03
Avaimen poistaminen lukosta
Etäavain syötetään ulos, kun sitä on painettu
kevyesti. (Automaattivaihteiston* pitää olla
tilassa P.)
Toiminnot
Virtalukko ja sisäänvedetty etäavain.
HUOM
Autot avaimettomalla toiminnolla*, katso
sivu 51.
Etäavaimen 3 eri avaimen asentoa voidaan
saavuttaa tarvitsematta käynnistää moottoria.
Taulukko näyttää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kussakin avaimen asennossa.
HUOM
Avaimen asettaminen lukkoon
Etäavain asetetaan virtalukkoon symbolien
ollessa käännettyinä oikein. Kevyen painalluksen jälkeen se vedetään lukon sisään.
Avaimen asennon I tai II saavuttamiseksi
käynnistämättä moottoria - älkää painako
jarru-/kytkinpoljinta, kun seuraavat ei kohdat tehdään.
Avaimen asento 0
Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa
sitä kevyesti – avain vedetään lukon sisään.
72
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avaimen asento I
Etäavaimen ollessa vedettynä virtalukkoon –
painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE.
Avaimen asento II
Etäavaimen ollessa vedettynä virtalukkoon –
painakaa START/STOP ENGINE n. 2 sekuntia.
Takaisin avaimen asentoon 0
Palaamiseksi takaisin avaimen asentoon 0
asennosta I tai II – painakaa lyhyesti START/
STOP ENGINE.
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Tila
Toiminto
0
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään. Ohjauslukon aktivointi on poistettu. Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää.
I
Panoraamakattoluukkua*, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, RTI:tä*, puhelinta*,
tuuletuspuhallinta, ECC:tä ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
II
Valonheittimet sytytetään. Varoitus-/merkkivalot palavat 5 sekuntia. Kaikki varusteet toimivat,
paitsi sähkölämmitteiset istuimet
ja sähkölämmitteinen takalasi,
jotka toimivat vasta moottorin
käydessä.
03
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavaimen ollessa poistettuna virtalukosta,
katso sivu 137.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, katso sivu 100.
Hinaus
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen yhteydessä, katso sivu 226.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Etuistuimet
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuimen asento ennen
ajoon lähtöä, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
Etuistuimen selkänojan kääntäminen*
03
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Tarkistakaa, että etuistuimen selkänoja on
lukittu pitävästi eteenpäin kääntämisen jälkeen.
Sähkökäyttöinen istuin*
Ristiseläntuen muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää1.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
1
74
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuin eteen/taakse ja ylös/alas
Selkänojan kaltevuus
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, siirtykää avaimen
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
asentoon I tai 0 ja odottakaa lyhyt hetki, ennen
kuin käytätte istuinta uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Valmistelut
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu kaukoohjaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
Asetuksen tallennuspainike
03
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
2. Pitäkää asetuksen tallennuspainiketta painettuna samalla, kun muistipainiketta painetaan.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Pitäkää jotain muistipainikkeista painettuna,
kunnes istuin ja ulkoiset taustapeilit pysähtyvät. Jos painike vapautetaan, istuimen liike
keskeytyy.
Avainmuisti* kauko-ohjaimessa2
Kuljettajan istuimen ja ulkoisten taustapeilien
asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto
lukitaan kauko-ohjaimella.
Kun auton lukitus avataan samalla kaukoohjaimella ja kuljettajan ovi avataan, kuljettajan
istuin ja ulkoiset taustapeilit asettuvat automaattisesti asentoihin, jotka on tallennettu
avainmuistiin.
HUOM
Istuin ja ulkoiset taustapeilit eivät liiku, jos
ne jo ovat ko. asennossa.
Avainmuistia voidaan myös käyttää painamalla
kauko-ohjaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta, kun kuljettajan ovi on auki.
Avainmuisti voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Autoavainmuisti Istuimen
2
Avainmuisti avaimettoman käyttöjärjestelmän yhteydessä, katso sivu 51.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
& peilin asennot. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Takaistuimet
Niskatuki keskipaikalla takana
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
HUOM
03
Avainmuisti kahdessa kauko-ohjaimessa ja
istuimen kolme muistia ovat täysin riippumattomia toisistaan.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla kauko-ohjaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
VAROITUS
Puristumisvaara! Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä. Tarkastakaa, ettei istuimen
edessä, takana tai alla ole mitään säätöä
tehtäessä. Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
Sähkölämmitetyt istuimet
Sähkölämmitetyt istuimet, katso sivu 129.
76
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan alas.
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Takaistuimen kolmiosainen selkänoja voidaan
kääntää eri tavoin pitkien esineiden kuljettamisen helpottamiseksi.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua siirtämään
eteenpäin ja/tai selkänojia säätämään ylös,
jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
•
•
Vasen selkänoja voidaan kääntää erikseen.
•
Oikea selkänoja voidaan kääntää yhdessä
keskimmäisen selkänojan kanssa.
•
Kaikki selkänojat voidaan kääntää
yhdessä.
Keskimmäinen selkänoja voidaan kääntää
erikseen.
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpaja kääntäkää samalla selkäkahva ylös
noja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, että selkänoja ei ole enää lukittu.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
03
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen osoitus ei saa enää näkyä. Jos se edelleenkin näkyy, selkänoja ei ole lukkiutunut.
VAROITUS
Tarkastakaa, että takaistuimen selkänojat ja
niskatuet ovat lukkiutuneet kunnolla ylös
kääntämisen jälkeen.
Jos keskiselkänoja pitää kääntää – vapauttakaa ja säätäkää keskiselkänojan niskatuki alas, katso sivu 76.
77
03 Kuljettajan ympäristö
Ohjauspyörä
Säätö
VAROITUS
Äänitorvi
Säätäkää ohjauspyörä ja kiinnittäkää se
ennen liikkeellelähtöä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjausvoiman tasoa säätää, katso sivu 154.
03
G021138
Painikesarjat*
Ohjauspyörän säätö.
Äänitorvi.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa.
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
78
Painikesarjat ohjauspyörässä.
Vakionopeussäädin, katso sivu 155
Mukautuva vakionopeussäädin, katso
sivu 156
Ääni- ja puhelinohjaus, katso sivu 137
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valokatkaisimet
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Kauko-/lähivalot
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
G031407
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen säätöpyörä
Sumutakavalo
Sumuvalonheitin*
Valokatkaisimet
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä1
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen
avaimen asennosta, katso sivu 72.
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
1
03
1. Antakaa moottorin käydä tai pitäkää etäavain asennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Autoissa, joissa on aktiiviset Dual Xenon valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
Valokatkaisin ja ohjauspylvään vipu.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Tila
Sisältö
Automaattiset*/sammutetut
lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
seisontavalo
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä tilassa.
Ei ole Dual Xenon -valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
HUOM
Kaukovalot voidaan aktivoida vain tilassa
.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Active Bending Lights (ABL)*
Kaukovalovilkku
03
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Lähivalot
Kun moottori käynnistetään, lähivalot aktivoituvat automaattisesti*, jos valokatkaisin on
2. Tarvittaessa korjaamo voi
asennossa
poistaa tämän asennon lähivaloautomatiikan
aktivoinnin. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
aktivoidaan lähivalot aina autoTilassa
maattisesti, kun moottori on käynnissä tai etäavain on asennossa II.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida vain, kun valo. Kaukovalojen
katkaisin on asennossa
aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä
ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se.
2
3
80
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla valonheittimillä (Active Bending Lights, ABL), valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettä
mahdollisimman tehokkaan valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myös
turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä
palaa symboli
mittaristossa samalla, kun
Tietyillä markkina-alueilla on lähivalot aktivoitu tässä asennossa.
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi
palavan symbolin.
Symboli
Näyttö
Sisältö
Ajovalovika
Vaatii huollon
Järjestelmä
ei toimi.
Hakeutukaa
korjaamolle,
jos ilmoitus
säilyy. Volvo
suosittelee,
että otatte
yhteyden
valtuutettuun Volvon
tekniseen
palveluun.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto3 voidaan poistaa käytöstä/aktivoida
kohdassa Auton asetukset Valoasetukset
Aktiiviset käänt. valot. Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 120.
Valokuvion säätö, katso sivu 84.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Seisontavalo
G031408
Järjestelmä aktivoidaan, jos ABS-järjestelmä
on saanut toimia kauemmin kuin 0,5 sekuntia
tai voimakkaassa jarrutuksessa, kuitenkin vain,
kun jarrutus tapahtuu nopeuksilta yli 50 km/h.
Kun auton nopeus on alle 30 km/h, jarruvalot
palavat jälleen normaalisti ja varoitusvilkut kytkeytyvät automaattisesti päälle. Varoitusvilkut
ovat päällä, kunnes jälleen kiihdytetään, mutta
aktivointi voidaan poistaa varoitusvilkkujen
painikkeella.
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat maittain.
Sumutakavalo
03
Sumuvalonheitin*
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
G031410
Kääntäkää valokatkaisin keskiasentoon
(numerokilven valaistus syttyy samalla).
Takaseisontavalot syttyvät takana olevien
varoittamiseksi myös, kun takaluukku avataan.
Sumutakavalon painike.
Jarruvalot
Hätäjarruvalo ja automaattiset
varoitusvilkut
Hätäjarruvalot (Adaptive Brake Lights) aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa, jos
ABS-jarrut aktivoituvat. Toiminto tarkoittaa,
että jarruvalot vilkkuvat takana olevien huomion herättämiseksi välittömästi.
G031409
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Sumuvalojen painike.
Sumuvalonheittimet voidaan sytyttää
kauko-/lähivalojen tai seisontavalojen kanssa.
Painakaa painiketta valojen sytyttämiseksi/
sammuttamiseksi. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun sumuvalot palavat.
Sumutakavalo muodostuu yhdestä polttimosta
takana, ja se voidaan sytyttää vain yhdessä
kauko-/lähivalojen tai sumuvalonheittimien
kanssa.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Sumutakavalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
HUOM
Suuntavalot/vilkut
Vilkkusymbolit
Vilkkusymbolit, katso sivu 68.
Takasumuvalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat maittain.
Valaistus matkustamossa
03
Varoitusvilkut
G021149
Suuntavalot/vilkut.
Lyhyt vilkutusjakso
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa jarrutetaan niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot aktivoituvat ja nopeus alittaa
30 km/h. Ne pysyvät aktiivisina, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai jos painiketta painetaan.
82
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä kohdassa Auton
asetukset Valoasetukset Suuntavil
kku, 3
kertaa. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 120.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja etäavain on
asennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Kattovalaistus edessä
Valaistusautomatiikka
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
Taempi kattovalaistus
•
Pois – oikea puoli painettuna alas, valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
•
Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
on aktivoitu.
•
Päällä – vasen puoli painettuna alas, matkustamon valaistus palaa.
03
Neutraalitila
G021150
Taempi kattovalaistus panoraamakattoluukulla
varustetuissa autoissa.
Taempi kattovalaistus autoissa, joissa ei ole panoraamakattoluukkua.
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
Autoonnousuvalot
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
•
auton lukitus avataan etäavaimella tai
avainliuskalla, ks. sivut 45 tai 48
•
moottori sammutetaan ja etäavain on
asennossa 0.
Käsinekotelon valo
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
Käsinekotelon valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
•
•
Meikkipeili
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Meikkipeilin valaistus, katso sivu 194, syttyy ja
sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Kuormatilan valaistus
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
moottori käynnistyy
auto lukitaan.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
``
83
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Paluuvalaistuksen kesto
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
Aika, jonka lähestymisvalaistus palaa, voidaan
säätää kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Lähestymisvalaist. kesto.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
1. Poistakaa etäavain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se. Toiminto aktivoidaan samalla tavalla
kuin kaukovalovilkku, katso sivu 79.
Valokuvion sovitus
G021152
03
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven
valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
G021151
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan säätää kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Paluuvalaistuksen kesto.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Lähestymisvalaist. kesto*
Turvavalaistus sytytetään etäavaimella, katso
sivu 45, ja sitä käytetään auton valaistuksen
sytyttämiseen matkan päästä.
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
84
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten. Oikea valokuvio valaisee tehokkaammin
myös pientareen.
Aktiiviset Dual Xenon -valonheittimet*
Auton pitää seistä paikallaan ja moottorin olla
joutokäynnillä, kun valokuvio vaihdetaan
oikean- ja vasemmanpuoleisen liikenteen kesken.
1. Siirtykää valikkojärjestelmään kohdassa
Auton asetukset Valoasetukset.
2. Valitkaa väliltä Tilapäinen oik. puol. liik.
ja Tilapäinen vas. puol. liik..
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
Valonheittimien peittäminen
1. Kopioikaa mallit A ja B vasemmalta ohjattavalle autolle tai C ja D oikealta ohjattavalla autolle mittakaavassa 1:1, katso
sivu 88:
•
A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
•
B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
vasen lasi)
•
C = RHD oikea (oikealta ohjattava, oikea
lasi)
•
D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
03
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle
materiaalille ja leikkaa irti.
3. Asettakaa itsetarttuvat mallit oikealle etäisyydelle valonheittimien lasin reunasta
kuvan avulla, katso sivu 86, ja seuraavan
luettelon mittojen avulla:
•
Mallit A ja D: vaakasuora linja n.
104 mm, pystysuora linja n. 20 mm
•
Mallit B ja C: vaakasuora linja n.
167 mm, pystysuora linja n. 14 mm
``
85
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallien sijoitus
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattavan auton valonheittimien peittäminen, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattavan auton valonheittimien peittäminen, mallit C ja
86
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
D.
03
``
87
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallit halogeenivalonheittimiin
03
88
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tuulilasinpyyhkimet1
Jatkuva pyyhintä
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että lumi tai jää on kaavittu pois tuulilasilta (ja takalasilta).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun
jaksopyyhintä on valittuna.
1
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai kauko-ohjaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn
asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla painiketta
. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikkeen.
03
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Aktivoinnin poistaminen
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipu alaspäin toiselle pyyhintäohjelmalle.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia
virran katkaisun jälkeen.
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
esitetään mittariston oikeanpuoleisessa
näytössä.
Pyyhinsulkien vaihto (ks. sivua243) ja huuhtelunesteen lisäys (ks. sivua244).
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
89
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesun yhteydessä.
Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II. Symboli mittaristossa ja valo painikkeessa sammuvat.
03
syjä. Valonheittimet huuhdellaan vuorotellen,
jotta vältetään valovoiman väheneminen.
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
HUOM
Yksi valonheitin kerrallaan huuhdellaan.
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
Pyyhin – peruutus
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäi-
2
90
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy jaksopyyhintätilassa2. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
HUOM
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
takalasinpyyhin aktivoituu peruutettaessa,
jos tunnistin on aktivoituna ja sataa.
03
91
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Yleistä
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Ikkunannostimet
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Laminoitu lasi
03
Tuulilasi ja panoraamakatto ovat
laminoitua lasia. Ne ovat vahvistettuja, mikä antaa paremman murtosuojan ja matkustamolle paremman
äänieristyksen. Muut lasipinnat*.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella,
joka parantaa näkyvyyttä vaikeissa
sääolosuhteissa. Hoito, katso sivu 268.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoista. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä.
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää olla
optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin sille
osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo puuttuu
(ks. merkittyä aluetta edellisessä kuvassa).
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen avaussalpa, katso sivu 58.
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Tarkistakaa, ettei kukaan matkustajista jää
puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos ikkunat suljetaan, myös kauko-ohjainta käytettäessä.
92
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
VAROITUS
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista ikkunannostimien virta poistamalla
kauko-ohjain, jos kuljettaja poistuu autosta.
Käyttö
käynnissä voidaan ikkunannostimia käyttää
muutamia minuutteja vaikka kauko-ohjain on
poistettu lukosta, ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Kauko-ohjain ja keskuslukituspainikkeet
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. Puristumissuojan ohittaminen on mahdollista, kun sulkeminen on keskeytynyt, esim. jäänmuodostuksen yhteydessä, pitämällä painiketta jatkuvasti painettuna, kunnes ikkuna on kiinni.
Puristumissuoja aktivoituu jälleen hetken kuluttua.
±
HUOM
Eräs tapa vähentää sykkivää tuuliääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata myös
etuikkunoita hieman.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Kuljettajan ovessa olevalla säädinpaneelilla
voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia. Muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää
vain niiden ikkunannostimia. Ikkunannostimia
voidaan ohjata vain yhdellä säädinpaneelilla
kerrallaan.
Kaikki sivuikkunat voidaan automaattisesti
avata/sulkea kauko-ohjaimella tai keskuslukituspainikkeilla:
Pitäkää lukituspainiketta painettuna, kunnes ikkunat alkavat avautua/sulkeutua. Jos
avautuminen/sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa
ja pitäkää painike tässä asennossa yksisekunti.
Käyttö ilman automatiikkaa
2. Päästäkää painike hetkeksi.
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksisekunniksi.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
03
VAROITUS
Uudelleenasetus pitää tehdä, jotta puristumissuoja toimii.
Jotta ikkunannostimet toimisivat, pitää kaukoohjaimen olla asennossa I tai II. Auton oltua
``
93
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Ulkotaustapeilit
Säätö
Asennon tallentaminen*
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
Taustapeilien asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella. Kun
auton lukitus avataan samalla kauko-ohjaimella, taustapeilit asettuvat tallennettuihin
asentoihin, kun kuljettajan ovi avataan.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
03
G018518
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
VAROITUS
Peilit ovat laajakulmatyyppisiä hyvän yleissilmäyksen antamiseksi. Esineet voivat
näyttää olevan kauempana kuin mitä ne
todellisuudessa ovat.
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti.
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
1
94
Kääntäkää peilit takaisin ulos painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, katso sivu 74.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Autoavainmuisti Istuimen &
peilin asennot. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 120.
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä1
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
±
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Auton asetukset Sivupeilin
asetukset Taita peili lukittaessa. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Sisätaustapeili
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
03
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus tai saattovalot on valittu, katso sivu 84.
Himmennyksen säädin
Lämmitystä käytetään jään ja huurun poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Painikkeen painallus käynnistää takalasin ja
ulkotaustapeilien lämmityksen samanaikaisesti. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Lämmitys katkaistaan
automaattisesti ja aikaa ohjaa ulkolämpötila.
Takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään ulkolämpötilan
ollessa alle +9 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita kohdassa Ilmastoinnin asetukset Autom.
sulatus takana. Valitkaa joko Päällä tai Pois.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Säädintä ei ole
automaattisesti himmenevissä peileissä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
95
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Kompassi* voidaan valita vain automaattisella
himmennyksellä varustettuihin taustapeileihin,
katso sivu 97.
03
96
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Kompassi*
Käsittely
kellä. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen verran.
4. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 3 sekuntia. Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
5. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15)
näytetään, ks. kompassin magneettisten
vyöhykkeiden kartta.
2. Käynnistäkää moottori.
6. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C.
HUOM
Kompassilla varustettu taustapeili.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
03
Jotta kalibrointi onnistuu, sammuttakaa
kaikki sähköiset varusteet (ilmastointi,
pyyhkimet jne.) ja tarkistakaa, että kaikki
ovet ovat kiinni.
3. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 6 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä), kunnes merkki C näytetään.
7. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä
näytetään kompassisuunta merkkinä
kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa
tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin
hienosäätöä varten.
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään, tai avaimen ollessa asennossa
II, katso sivu 72. Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi käyttäkää esim. paperiliitintä ja painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa painiketta.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutushet-
G030295
Kalibrointi
Magneettiset vyöhykkeet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Yleistä
Panoraamakattoluukku on jaettu kahteen
osaan, joista vain etumainen voidaan avata –
vaakatasossa tai pystysuorassa takareunastaan (tuuletusasento).
03
Panoraamakattoluukkuun kuuluu aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa
vastaan.
Sulkeminen, manuaalinen
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakattoluukun liikkuvien
osien puristuksiin.
•
Käyttäkää panoraamakattoluukkua aina
tarkkailun alaisena.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
•
Ottakaa aina kauko-ohjainavain/
PCC*mukaan, ja estäkää siten panoraamakattoluukun käyttö, jos kuljettaja
poistuu autosta.
Käyttö
Sulkeminen, automaattinen
Panoraamakattoa ja verhoa voidaan käyttää
avaimen asennossa I tai II.
Automaattinen käyttö
1. Jos haluatte avata aurinkoverhon kokonaan, työntäkää säädin taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
2. Tämän jälkeen panoraamakattoluukku voidaan avata kokonaan työntämällä säädin
uudelleen taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttamalla se.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin tällöin eteenpäin
automaattisen sulkemisen asentoon.
Pika-avaaminen/-sulkeminen
Panoraamakattoluukku ja aurinkoverho voidaan avata/sulkea samanaikaisesti.
Panoraamakattoluukkua ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä. Säädin
aktivoituu virtalukon asennossa I tai II, katso
sivu 72.
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
98
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
•
Sulkeminen – työntäkää säädin kaksi kertaa eteenpäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Käsinkäyttö
Tuuletusasento
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
1. Aurinkoverhon avaaminen – työntäkää
säädin taaksepäin painekohtaan käsin
avaamista varten. Aurinkoverho jatkaa
avautumista niin kauan kuin painiketta painetaan.
03
2. Panoraamakattoluukun kääntäminen auki
– työntäkää säädin toisen kerran taaksepäin painekohtaan käsin avaamista varten
3. Panoraamakattoluukun avaaminen – työntäkää säädin kolmannen kerran taaksepäin
painekohtaan käsin avaamista varten.
Panoraamakattoluukku jatkaa avautumista
niin kauan kuin painiketta painetaan.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt eteenpäin käsin
sulkemisen asentoon.
HUOM
Käsin avattaessa aurinkoverhon on oltava
täysin auki, ennen kuin panoraamakattoluukku voidaan avata. Päinvastaisessa
tilanteessa panoraamakattoluukun on
oltava täysin kiinni, ennen kuin aurinkoverho
voidaan sulkea.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, etuosa nousee
ylös takareunasta. Jos verho on täysin kiinni,
kun tuuletusasento valitaan – se avautuu automaattisesti n. 50 mm.
Pitkällä lukkonupin painalluksella, ks. sivut 45
(etäavain) ja 53(keskuslukitusnuppi), suljetaan
panoraamakatto ja kaikki ikkunat. Ulkoiset
taustapeilit taitetaan sisään*, ovet ja takaluukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
VAROITUS
Jos panoraamakattoluukku suljetaan
kauko-ohjaimella, tarkistakaa, että sen
väliin ei jää mitään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
99
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Bensiini- ja dieselmoottorit
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Käynnistysmoottori käy, kunnes moottori on
käynnistynyt, mutta ei pidempään kuin
10 sekuntia (dieselissä jopa 60 sekuntia).
Jos moottori ei käynnisty 10 sekunnissa - yrittäkää uudelleen pitämällä START/STOP
ENGINE-painiketta painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
03
VAROITUS
Virtalukko ja sisään vedetty etäavain sekä START/
STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, katso sivu 47.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon - Painakaa avainta kevyesti, kunnes se vedetään
lukon sisään.
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta, kun
autosta poistutaan - erityisesti, jos autossa
on lapsia.
100
Avaimeton käyttö
Noudattakaa kohtia 2-3 bensiinimoottorin
käynnistämisessä. Lisätietoja avaimettomasta
järjestelmästä, katso sivu 51.
HUOM
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.
Ohjauslukko voi aktivoitua, mistä aiheutuu,
ettei autoa voi ohjata.
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
avaimettomalla* käytön yhteydessä ajon
aikana tai autoa hinattaessa.
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna1.
(Automaattivaihteistoiset autot - Painakaa
jarrupoljinta.)
1
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä tapahtuu, jotta pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä minimoi pakokaasupäästöt ja
säästää ympäristöä.
Jos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
Edellytys auton käynnistymiselle on, että
yksi auton avaimettoman käytön (Keyless
drive* -toiminnon) kauko-ohjaimista on matkustamossa tai kuormatilassa.
Pysäyttäkää moottori.
Moottorin sammuttaminen - Painakaa START/
STOP ENGINE.
Jos autossa on automaattivaihteisto eikä vaihteenvalitsin ole asennossa P tai jos auto liikkuu
- Painakaa 2 kertaa tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori pysähtyy.
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Ohjauslukko2
Ohjauslukon aktivointi poistuu, kun etäavain
painetaan virtalukkoon ja se aktivoituu, kun
avain poistetaan lukosta.
Aktivoikaa ohjauslukko poistuessanne
autosta, tällöin auton varastamisen vaara pienenee.
03
Avaimen asennot
Tietoja etäavaimen eri avainasennoista, katso
sivu 72
2
Avaimettomalla käytöllä* varustetuissa autoissa ohjauslukon aktivointi poistetaan, kun START/STOP ENGINE-painiketta painetaan ensimmäisen kerran. Ohjauslukko aktivoidaan, kun moottori on
sammutettu ja kuljettajan ovi avataan.
101
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku
Apukäynnistyskaapelit
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, katso
sivu 246.
6. Kytkekää käynnistyskaapeli oman akun
.
plusnapaan
7. Kytkekää mustan käynnistyskaapelin toi.
nen puristin apuakun miinusnapaan
03
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti oikosulkujen välttämiseksi moottoritilan muiden
komponenttien kanssa.
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Käynnistysavun yhteydessä suositellaan seuraavaa räjähdysvaaran välttämiseksi:
1. Asettakaa etäavain avaimen asentoon 0,
katso sivu 72.
2. Varmistakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3. Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää auttavan auton moottori ja katsokaa,
etteivät autot kosketa toisiaan.
4. Kytkekää punainen käynnistyskaapeli apu.
akun plusnapaan
102
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, (oikea moottorinkiinnike yläreunassa,
. Tarkastakaa, että
ulompi ruuvinkanta)
käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen
aikana synny kipinöitä.
9. Käynnistäkää "apuauton" moottori. Antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
1500 r/min.
10. Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut. Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
11. Irrottakaa käynnistyskaapelit, ensin musta
ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun
plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin puristimeen.
VAROITUS
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin,
hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Käsivalintainen – kuusi vaihdetta
Peruutusvaihteen salpa – kuusi vaihdetta
Automaattivaihteisto Geartronic
03
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
•
Noudattakaa osoitettua vaihtamiskaaviota.
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
vaihteita mahdollisimman paljon.
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Infonäyttö näyttää vaihteenvalitsimen asennon
seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4,
5 tai 6, katso sivu 67.
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seisoessa
paikallaan.
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento (P)
Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai auto
seisoo pysäköitynä. Jarrupoljinta pitää painaa,
jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois asennosta P.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Aktivoikaa sähkökäyttöinen seisontajarru painamalla painiketta, katso sivu 111.
``
103
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
Peruutusasento (R)
03
Auton on oltava paikallaan, kun asento R valitaan.
Neutraalitila (N)
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Vetäkää seisontajarru päälle,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa asennossa N.
Ajoasento (D)
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.
Geartronic – manuaaliset vaihdeasennot
(M)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Käsinvalinta-asentoon päästään siirtämällä
vipu asennosta D oikealle ääriasentoon M.
Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä D johonkin
1
104
Vain malli T6.
numeroista 1–6 riippuen kytkettynä olevasta
vaihteesta, katso sivu 67.
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan + (plus)
vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja vapauttakaa
vipu, joka palaa lepoasentoonsa M.
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan – (miinus)
vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja
vapauttakaa vipu.
Manuaalinen vaihdeasento M voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin pysähtymisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen; siirtäkää
vipu vasemmalle ääriasentoon D.
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun vipua
on siirretty eteen- tai taaksepäin M-asennostaan. Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä
S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta
1–6.
Geartronic – Sport-asento (S)1
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille korkeammat kierrosluvut. Samalla saadaan nopeampi vaste kaasua painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa
ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä
vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.
Sport-asento saadaan siirtämällä vipu asennosta D ääriasentoon kohtaan M. Infonäyttö
vaihtaa merkin D tilalle merkin S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - talviasento
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin asennosta D ääriasentoon kohtaan
M – mittariston näytössä merkki D vaihtuu
merkiksi 1.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti + -merkkiä (plus) 2 kertaa
– näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun
moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Pysäköintiasento (P)
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
G021351
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
03
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II aktivoitu, katso sivu 72.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Varmuustoiminto
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown -toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos
kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea,
ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy
kytkettynä.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa
Avainsalpa – Keylock
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II, katso sivu 72.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa muissa asennoissa etäavain on salvattu.
``
105
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poistaminen
G031390
03
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihdevipu pitää saada pois Pasennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa kumimatto keskikonsolin takana
lokeroon ja avatkaa luukku.
Työntäkää avainliuska sisään pohjaan asti.
Painakaa avainliuskaa alaspäin ja pitäkää
sitä alhaalla. (Tietoa avainliuskasta, katso
sivu 47.)
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta.
106
03 Kuljettajan ympäristö
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*
Neliveto on aina kytkettynä
03
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko. tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi
osa voimasta etupyörille.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
107
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
Yleistä
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos toinen jarrupiiri
vaurioituu, se tarkoittaa, että jarrut ottavat
syvemmällä ja että tarvitaan suurempi poljinvoima normaalin jarrutusvaikutuksen saamiseksi.
03
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
Jos jarrua käytetään moottorin ollessa sammutettuna, poljin tuntuu jäykältä ja auton jarruttamiseen pitää käyttää enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa
mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta,
katso sivu 280.
Lukkiutumattomat jarrut
Auto on varustettu ABS-järjestelmällä (Antilock Braking System), joka estää pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa. Siten säilytetään
108
ohjauskyky ja esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 40 km/h. Testi voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Jarrulevyjen puhdistus
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
Jarrujen kitkapintojen puhdistus minimoi
tämän viiveen.
Märällä tiellä, ennen pitkäaikaista pysäköintiä
ja auton pesun jälkeen on hyvä tehdä puhdistus manuaalisesti. Tämä tehdään jarruttamalla
ajon aikana heikosti lyhyen hetken ajan.
Hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assistance) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA-järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää jarrutusvoimaa, kun sitä tarvitaan. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABSjärjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.
Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus
päättyy.
Symbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä sekä
tarkastakaa jarrunestehävikin
syy.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä –
jarrujärjestelmän ABS-toiminnossa syntyi vika, kun moottori
viimeksi oli käynnissä.
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, on jarrujärjestelmään voinut syntyä
vika.
Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä
tilanteessa normaali, ajakaa tällöin varovasti
lähimmälle korjaamolle jarrujärjestelmän
tarkastusta varten - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
03
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehävikin syy pitää selvittää.
109
03 Kuljettajan ympäristö
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC)
Yleistä
03
Toiminto antaa mahdollisuuden jyrkässä alamäessä lisätä/vähentää nopeutta jalka vain
kaasupolkimella, jarrua käyttämättä. Kaasupolkimen herkkyys tulee pienemmäksi ja tarkemmaksi siten, että polkimen täysi liike voi
säätää moottorin kierroslukua vain rajoitetulla
kierroslukualueella. Jarrujärjestelmä jarruttaa
itse ja antaa autolle pienen ja tasaisen nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla
olevasta perävaunusta.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, se on tarkoitettu vain täydentäväksi apuvälineeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
110
Toiminto
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
mäki ja mitä enemmän kuormaa autossa on,
sitä nopeammin auto kulkee moottorijarrutuksesta huolimatta. Nopeuden alentamiseksi tällöin pitää kuljettajan auttaa jarruttamalla.
Käsittely
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella
10 km/h eteenpäin moottorijarrutuksella ja
7 km/h taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan
kuitenkin vapaasti valita nopeus vaihteen
nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan,
jarrutetaan auto nopeasti nopeuteen 10 tai
7 km/h, riippumatta mäen jyrkkyydestä ja tarvitsematta käyttää jarruja.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarruja.
HDC kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle. Kun
ja
HDC on toiminnassa, palaa symboli
näyttö esittää Alamäkijärjest. ohjaus
PÄÄLLÄ.
Toiminto toimii vain ykkösvaihteella ja peruutusvaihteella. Automaattivaihteistoa koskee,
että vaihdeasento 1 on valittuna, mikä osoitetaan numerolla 1 ajotietokoneen näytössä,
katso sivu 104.
HUOM
HDC ei voi aktivoitua automaattivaihteistossa vaihteenvalitsimen ollessa asennossa
D.
HDC aktivoidaan:
•
keskikonsolissa olevalla päälle-/pois -painikkeella
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 automaattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
HDC:n ollessa aktivoituna voidaan joskus
havaita viive kaasunpainalluksen ja moottorin vasteen välillä.
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Seisontajarru, sähköinen
Seisontajarrun käyttö
HUOM
Sähköisen seisontajarrun käyttöalueet ovat
samat kuin manuaalisen seisontajarrun, esim.
lähdettäessä liikkeelle mäessä.
Hätäjarrutuksessa nopeuksissa yli 10 km/h
kuuluu signaali jarrutuksen aikana.
Pysäköinti mäkeen
Kun seisontajarru on toiminnassa, kuuluu
heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös
seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen
suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, katso sivu 102.
Pysäköintijarrusäädin.
03
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen
suuntaan, kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Seisontajarrun vapauttaminen
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädintä.
3. Vapauttakaa jarrupoljin ja varmistakaa,
että auto on paikallaan.
•
Autoa pysäköitäessä asettakaa vaihdevipu
asentoon 1 (käsivaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P (automaattivaihteisto).
mittaristossa vilkkuu, kunnes
Symboli
seisontajarru on täysin kytkeytynyt. Kun symboli palaa, seisontajarru on päällä.
Hätätapauksissa voidaan seisontajarru kytkeä
auton liikkuessa painamalla säädintä sisään.
Kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan, jarrutustapahtuma keskeytetään.
G021359
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
G021354
Toiminto
Pysäköintijarrusäädin.
``
111
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
03
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
4. Vetäkää säätimestä.
Irrottaminen manuaalisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
2. Käynnistäkää moottori.
2. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
3. Vetäkää säätimestä.
HUOM
Seisontajarru voidaan vapauttaa myös
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee
käytettäväksi jarrupoljinta.
Irrottaminen automaattisesti
Irrottaminen automaattisesti
Symbolit
Symboli
Lukekaa infonäytössä oleva
ilmoitus
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että
seisontajarrua kytketään. Jos
symboli vilkkuu jossain muussa
tilanteessa, se tarkoittaa, että
on syntynyt vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan vain automaattisesti, jos moottori on
käynnissä ja kuljettajan turvavyö on käytössä. Seisontajarru vapautuu välittömästi
automaattivaihteistoisissa autoissa, kun
kaasupoljinta painetaan ja vaihteenvalitsin
on asennossa D tai R.
Sisältö
Viestit
1. Käynnistäkää moottori.
TÄRKEÄÄ
Seisontajarru voidaan vapauttaa automaattisesti, myös vaihdevivun ollessa vapaaasennossa, jos moottori on käynnissä.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Irrottaminen manuaalisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
3. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
112
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä
sisään samanaikaisesti, kun lähdette liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
Avaimeton käyttö -toiminnolla varustettu
auto
Irrottakaa manuaalisesti painamalla
START/STOP ENGINE -painiketta, painakaa
jarru- tai kytkinpoljinta sekä vetäkää kahvasta.
G016166
2. Nostakaa kytkin ja painakaa kaasua.
Seisontajarru ei täysin vapaut. – Vika, jonka
vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa. Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jos läh-
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
dette liikkeelle tämän vikailmoituksen aikana,
kuuluu varoitussignaali.
Seisontajarru ei käytössä – Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä. Yrittäkää kytkeä ja irrottaa. Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - Volvon teknistä palvelua suositellaan.
03
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan
pienellä nopeudella oven ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru
on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru Vaatii huollon – On muodostunut vika. Hakeutukaa korjaamolle, jos vika
säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin vika on
korjattu, pyörät pitää kääntää kuten pysäköitäessä mäkeen ja vaihdevivun pitää olla 1. vaihteella (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P (automaattivaihteisto).
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
113
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
Yleistä
HUOM
HomeLink on suunniteltu siten, ettei se toimi
auton ollessa lukittuna ulkopuolelta.
Säilyttäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet
tulevaa ohjelmointia varten (esim. vaihdettaessa auto toiseen).
03
Poistakaa painikkeiden ohjelmointi, kun
auto myydään.
Metallisia häikäisysuojia ei tule käyttää
autoissa, jotka on varustettu HomeLink-järjestelmällä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti HomeLink-järjestelmän toimintaan.
HomeLinkŸ on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka
voi ohjata jopa kolmea eri laitetta (esim. autotallin ovi, hälytysjärjestelmä, ulko- ja sisävalaistus yms.) ja siten korvata näiden kauko-ohjaimet. HomeLink toimitetaan yhdistettynä
vasempaan häikäisysuojaan.
HomeLinkŸ -paneeli muodostuu kolmesta
ohjelmoitavasta painikkeesta ja yhdestä merkkivalosta.
Käsittely
Kun HomeLinkŸ on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten
asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta autotallin
oven, hälytysjärjestelmän tms. aktivoimiseksi.
Merkkipainike palaa painikkeen ollessa painettuna.
HUOM
Jos sytytysvirtaa ei kytketä, HomeLink toimii 30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen
jälkeen.
114
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Alkuperäiskauko-ohjaimia voidaan tietenkin
käyttää rinnakkain HomeLinkŸ -järjestelmän
kanssa.
VAROITUS
Jos HomeLinkŸ -järjestelmää käytetään
autotallin oven tai veräjän ohjaamiseen, varmistakaa, ettei kukaan ole oven tai veräjän
lähellä sen liikkumisen aikana.
Älkää käyttäkö HomeLinkŸ -kauko-ohjainta
autotallin oveen, jossa ei ole turvapysäytystä ja turvapalautusta. Autotallin oven
pitää reagoida välittömästi, kun se tuntee
jonkin estävän liikettä, pysähtyä heti ja
palata takaisinpäin. Autotallin ovi, jossa ei
ole näitä ominaisuuksia, voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Lisätietoja - ottakaa yhteys
toimittajaan Internetin kautta:
www.homelink.com.
Ohjelmointi ensimmäisen kerran
Ensimmäinen kohta tyhjentää HomeLinkŸ -järjestelmän muistin eikä sitä pidä tehdä, kun vain
yksittäinen painike ohjelmoidaan uudelleen.
1. Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua. Vilkkuminen tarkoittaa, että
HomeLinkŸ on asetettu "opetustilaan" ja
on valmis ohjelmoitavaksi.
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
2. Asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLinkŸ -ohjaimesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja
HomeLinkŸ -ohjaimen välille vaadittava
etäisyys riippuu laitteen ohjelmoinnista.
Voidaan ehkä tarvita useita yrityksiä eri
etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento
n. 15 sekuntia, ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa samanaikaisesti alkuperäiskauko-ohjaimen painiketta ja HomeLinkŸ laitteen ohjelmoitavaa painiketta. Älkää
vapauttako painikkeita, ennen kuin merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta nopeasti
vilkkuvaan. Nopea vilkkuminen tarkoittaa
onnistunutta ohjelmointia.
4. Testatkaa ohjelmointi painamalla
HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua painiketta
ja katsokaa merkkivaloa.
•
•
1
Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painettuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi n. 3 sekuntia. Tämä tapah-
tuma toistuu n. 20 sekunnin ajan, ja
tämä tarkoittaa, että laitteessa on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä tai
vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan. Jatkakaa ohjelmointia seuravan mukaisesti.
5. Etsikää "opetuspainike1" vastaanottimesta, esim. autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen. Jos painiketta on vaikea
löytää - katsokaa toimittajan käsikirjaa tai
ottakaa toimittajaan yhteys Internetin
kautta: www.homelink.com.
6. Painakaa "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua
painiketta "opetuspainikkeen" edelleen
vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3
sekuntia ja vapauttakaa sitten. Toistakaa
painaminen/pito/vapautus -jakso 3 kertaa
ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Yksittäisen painikkeen ohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen painike seuraavasti:
1. Painakaa haluamaanne painiketta
HomeLinkŸ -laitteessa älkääkä vapauttako
sitä, ennen kuin kohta 3 on tehty.
2. Kun merkkivalo HomeLinkŸ -laitteessa
alkaa vilkkua, n. 20 sekunnin kuluttua,
asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLinkŸ -laitteesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
03
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja HomeLink-ohjaimen välille vaadittava etäisyys
riippuu laitteen ohjelmoinnista. Voidaan
ehkä tarvita useita yrityksiä eri etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento n.
15 sekuntia, ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa painiketta alkuperäisessä kaukoohjaimessa. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kun
vilkkuminen on vaihtunut rauhallisesta
nopeaksi vilkkumiseksi – vapauttakaa
molemmat painikkeet. Nopea vilkkuminen
tarkoittaa onnistunutta ohjelmointia.
4. Testatkaa ohjelmointi painamalla HomeLink-laitteen ohjelmoitua painiketta ja katsokaa merkkivaloa.
•
Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painet-
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
115
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
tuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
•
03
Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi n. 3 sekuntia. Tämä tapahtuma toistuu n. 20 sekunnin ajan, ja
tämä tarkoittaa, että laitteessa on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä tai
vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan. Jatkakaa ohjelmointia seuravan mukaisesti.
5. Etsikää "opetuspainike2" vastaanottimesta, esim. autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen. Jos painiketta on vaikea
löytää - katsokaa toimittajan käsikirjaa tai
ottakaa toimittajaan yhteys Internetin
kautta: www.homelink.com.
painaminen/pito/vapautus -jakso 3 kertaa
ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa vain HomeLinklaitteen kaikilta painikkeilta, ei yksittäiseltä painikkeelta.
±
Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua.
> HomeLinkŸ on nyt asetettu ns. "opetustilaan" ja on valmis ohjelmoitavaksi
uudelleen, katso sivu 114.
6. Painakaa "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua
painiketta "opetuspainikkeen" edelleen
vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3
sekuntia ja vapauttakaa sitten. Toistakaa
2
116
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
03
117
118
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
120
126
133
136
137
150
152
154
155
156
163
166
171
176
179
182
185
188
192
195
200
G020908
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................................................................
Lämmitys ja ilmanvaihto........................................................................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*..................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*........................................................
Äänentoistolaitteisto.............................................................................
Ajotietokone..........................................................................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..........................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................................................................
Vakionop.säädin*..................................................................................
Mukautuva vakionopeussäädin*...........................................................
Etäisyyshälytys......................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*..............................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System – LDW*..................................................................
Pys.tutkajärj.*........................................................................................
Pysäköintiapukamera*..........................................................................
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä...............................................
Mukavuus matkustamossa...................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Integroitu puhelin*.................................................................................
MUKAVUUS JA AJAMISEN ILO
04
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Keskikonsoli
ENTER – valitsee valikkovaihtoehdon
Osaa toiminnoista ohjataan keskikonsolista
valikkojärjestelmän kautta tai ohjauspyörän
painikesarjan kautta. Toiminnot selostetaan
ko. osassa.
Numeerinen painikesarja 1–9
Ohjauspyörän painikesarja*
Hakupolut valikkojärjestelmän toimintoihin
ilmoitetaan muodossa: Auton asetukset
Lukitusasetukset, mikä edellyttää seuraavia
ennakkotoimenpiteitä:
1. Painakaa MENU.
Ko. valikkotaso esitetään keskikonsolin näytössä ylinnä oikealla.
2. Askeltakaa haluttuun valikkoon, esim.
Auton asetukset, navigointipainikkeiden
avulla ja painakaa ENTER.
Säädin keskikonsolissa
3. Askeltakaa haluttuun alivalikkoon, esim.
Lukitusasetukset, ja painakaa ENTER.
04
Navigointipainikkeita voidaan käyttää painikkeiden ENTER ja EXIT asemesta navigoitaessa valikkohierarkiassa. Nuoli oikealle on
tällöin sama kuin ENTER ja nuoli vasemmalle
EXIT.
ENTER
EXIT
Navigointipainikkeet – ylös/alas.
Keskikonsoli valikkokäsittelyn säätimillä.
Navigointipainike – askeltaa ja valitsee
valikkovaihtoehdoista
MENU – johtaa valikkojärjestelmään
EXIT – johtaa askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Pitkä painallus vie pois
valikkojärjestelmästä.
120
Jos ohjauspyörän painikesarjassa on ENTER
ja EXIT, näillä painikkeilla sekä navigointipainikkeilla on sama toiminta kuin keskikonsolissa
olevilla säätimillä.
Hakupolut
Pääsy tiettyihin toimintoihin annetaan suoraan
toimintopainikkeiden kautta ja tietyt saavutetaan valikkojärjestelmän kautta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan
valita suoraan numeropainikesarjalla
(vain 1– 9).
Valikkokatsaus
Puhelimella ja äänilähteillä on jokaisella erilliset
päävalikot. Äänilähteen päävalikko (esim. CD)
voidaan saavuttaa vain, kun juuri se äänilähde
on aktiivinen, katso sivu 138.
Päävalikko sisältää seuraavat valikkovalinnat:
Autoavainmuisti
Istuimen & peilin asennot*
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Auton asetukset
Kansio4
Päävalikko AM
Tiedotuksia
Audioasetukset
Levy4
Valoasetukset
Kuuntelukohta
Yksittäinen levy5
Lukitusasetukset
Tasain edessä
Kaikki levyt5
suoja1
Tasain takana
Rajoitettu
CD-asetukset
Rengaspaineet*
Autom. äänenvoim. säätö
Kappaleen tiedot*
Sivupeilin asetukset*
Palauta kaikki ääniasetukset
Uutiset
Törmäysvaroitusasetuks.*
Pysäk.kamera-asetukset*
Päävalikko FM
TP (Liikennetiedotus)
FM-asetukset
Lane departure warning*
Uutiset
Ohjausvoiman taso*
TP (Liikennetiedotus)
AUX-tulovoimakkuus
Yksikköasetukset
Radioteksti
Audioasetukset2
Driver Alert päällä
PTY (ohjelmatyyppi)
Radion lisäasetukset
Ilmastoinnin asetukset
Autom. tuuletinsäätö
Audioasetukset2
Ilmankiertoajastin
DAB-päävalikko*3
Autom. sulatus takana
Päävalikko CD
Palauta ilma-asetukset
04
Audioasetukset2
Päävalikko AUX
Päävalikko USB
USB-asetukset
Uutiset
TP (Liikennetiedotus)
Audioasetukset2
Satunnainen
Kappaleen tiedot
Pois
1
2
3
4
5
On tietyissä malleissa.
Alivalikot, ks. "Päävalikko AM/Audioasetukset".
Ks. sivu 147.
Vain järjestelmässä, jolla voidaan toistaa MP3- ja WMA-muotoisia äänitiedostoja.
Vain järjestelmässä, jossa on CD-vaihtaja.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
121
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Synkronoi puh.luettelo
iPod päävalikko
iPod-asetukset
Integroidun puhelimen päävalikko
Uutiset
Puhelurekisteri
TP (Liikennetiedotus)
Automaattivastaus
10 viim. vastattua puh.
Autom. uudelleenvalinta
Kappaleen tiedot
Viimeiset 10 valittua puhelua
Puhepostinumero
10 viim. vastattua puh.
Poista lista
Puhelun kesto
Puhelinluettelo
Suunnanvaihdot
Puhelinasetukset
Verkon valinta
Viimeiset 10 valittua puhelua
Uusi kontakti
SIM-turvallisuus
Puhelinluettelo
Haku
Muokkaa PIN-koodia
Haku
Kopioi kaikki
Äänet ja volyymi
Kopioi matkapuhelimest
Poista SIM
IDIS
Poista puhelin
Palauta puh-asetukset
Bluetooth*
Yhdistä puhelin
Muistin tila
Vaihda puhelin
Pikavalinta
Poista puhelin
Car Bluetooth-info
Puhelinasetukset
122
Odottava puhelu
10 viim. vastaamat. puh.
10 viim. vastaamat. puh.
2
Lähetä numeroni
Audioasetukset2
Bluetooth-päävalikko
04
Puheluvalinnat
Viestit
Lue
Kirjoita uusi
Puheluvalinnat
Viestiasetukset
Äänet ja volyymi
Viesti poistettu
Alivalikot, ks. "Päävalikko AM/Audioasetukset".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Valikkokatsaus6
Mittaristo
Ilmoitus
Tyhjään säiliöön
Keskikulutus
Nykyinen kulutus
Keskinopeus
Lane departure warning
Rengaspaineet Kalibrointi
G021364
City Safety
Infonäyttö ja valikkokäsittelyn säätimet.
READ – pääsy ilmoitusluetteloon sekä
vahvistaa ilmoitukset.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita, jotka esitetään mittariston
infonäytöissä. Esitettävät valikot riippuvat avaimen asennosta, katso sivu 72. Jos ilmoituksia
on, ne pitää vahvistaa READ-painikkeella, jotta
valikot näytetään.
6
04
Nykyinen nopeus
Pys.lämm. ajast 1/2
Pys.tuul. ajast 1/2
Pys.ajastintila
Suorakäynnistys Pys.lämm.
Suorakäynnistys P.sähköl.
Suorakäynnistys Pys.tuul.
Teksti-ilmoitukset infonäytössä.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä. Vikailmoitukset säilyvät muistin
luettelossa, kunnes vika on korjattu.
Painakaa READ-painiketta vahvistamiseksi ja
ilmoitusten selaamiseksi.
Lisälämmitin auto
Taukolämm. käyn.
DSTC
HUOM
Jos näyttöön tulee varoitusilmoitus käyttäessänne ajotietokonetta, ilmoitus pitää
lukea (painamalla READ-painiketta), ennen
kuin aikaisemman toiminnon voi aloittaa
uudelleen.
Tietyt valikkovaihtoehdot.
``
123
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
04
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy varoen
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava
vauriovaara. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Määräaik.huolto 30
päivän sis.
Aika varata huolto.
Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vaihteistoöljy
Vaihdon tarve
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
mahdollisimman pian.
Määräaik.huollon aika
Huollon aika. Volvo
suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun. Ajankohtaan vaikuttavat ajomäärä, kuukausien määrä edellisestä huollosta sekä
moottorin käyntiaika ja
öljyn laatu.
Vaihteiston
suoritusk.
huono
Vaihteisto ei selviä täydestä kapasiteetista.
Ajakaa varovasti, kunnes ilmoitus sammuu.
Sammuta
moottori
Huolla heti
124
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava
vauriovaara. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
välittömästi.
Vaatii huollon
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
mahdollisimman pian.
Ks. käsikirjaa
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Määräaik.huollon aika ohitettu
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata
mahdollisesti vaurioituneita osia. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun huoltoa varten.
Näytön toistuessa:
Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vaiht. ölj. lämp
Vähennä
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin
tai pysäyttäkää auto
turvallisella tavalla. Kytkekää vaihde pois ja
antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä,
kunnes ilmoitus sammuu.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Ilmoitus
Sisältö
Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella tavalla. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Tilap. POIS
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan
automaattisesti uudelleen ajon aikana tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Virransäästötila
04
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa
akku.
125
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä
Ilmastointi
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä (ECC - Electronic Climate Control). Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa
kosteutta matkustamon ilmasta.
HUOM
04
Ilmastointi voidaan sulkea, mutta mahdollisimman hyvän lämmitys- ja ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily* yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin*, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen
välillä, vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
126
Anturien sijainti
•
Aurinkoisuustunnistin* on kojelaudan
päällä.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
Kosteustunnistin* on sisätaustapeilissä.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai muilla esineillä.
mossa voi tapahtua tilapäinen lämpötilan
nousu.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
Vianetsintä ja korjaus
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen panoraamakaton olla kiinni.
Turvautukaa korjaamoon, jolla on valtuutus
ilmastointilaitteen vianetsintään ja korjaukseen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Huurua ikkunoiden sisäpinnalla
Kylmäaine
Sivuikkunat ja panoraamakatto
Huurtumisriskin pienentämiseksi ikkunat on
pidettävä puhtaina ja puhdistettava tavallisella
ikkunanpesuaineella.
Ilmastointilaite käyttää kylmäainetta R134a,
katso sivu 282. Tämä ei sisällä klooria, mikä
tarkoittaa, että se on vaaratonta otsonikerrokselle. Antakaa korjaamon, jolla on valtuutus
kylmäaineen täyttöön/vaihtoon, tehdä työ.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Ilmastoinnin tilapäinen sulkeminen
Läpituuletustoiminto
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman paljon
voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajettaessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkusta-
Toiminto avaa/sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti ja sitä voidaan käyttää esim.
auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä
säällä, katso sivu 53.
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta
pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
vän tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta
vanha.
Matkustamon suodatin
HUOM
Matkustamon ilmansuodattimia on eri tyyppisiä. Varmistakaa, että asennetaan oikea
suodatin.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tämä lisävaruste pitää matkustamon vielä
puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista
substansseista. Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee ostetun auton mukana.
Se sisältää seuraavaa:
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto etäavaimella. Puhallin täyttää tällöin
matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin
matkustamon ovista avataan. Puhaltimen
toiminta-aika lyhenee vähitellen pienenty-
•
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS on täysin automaattinen järjestelmä, joka puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten
hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
Autoissa, joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa 15000 km:n välein tai kerran
vuodessa riippuen siitä, kumpi ensin täyttyy.
Kuitenkin enintään 75000 km yli 5 vuotta.
Autoissa, joissa ei ole CZIP:tä, pitää IAQSsuodatin vaihtaa määräaikaishuollon yhteydessä.
Valikkoasetukset
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston kolmen toiminnon perusasetusta on mahdollista muuttaa
keskikonsolin kautta, katso sivu 120:
•
Puhaltimen nopeus automaattitilassa *,
katso sivu 129.
•
Ajastinohjattu matkustamoilman uudelleenkierrätys, katso sivu 131.
•
Takalasin automaattinen lämmitys, katso
sivu 95.
Tehtäessä RESET näytön kautta asetetaan
kaikki lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston toiminnot alkutilaan.
04
Ilmanjako
Kokeiltujen materiaalien käyttö
sisustuksessa.
Materiaali on kehitetty minimoimaan pölyn
määrä matkustamossa ja se auttaa pitämään
matkustamon helpommin puhtaana. Matot
sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat
irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa. Käyttäkää puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee, katso
sivu 268.
G032070
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella. Se pitää vaihtaa säännöllisin
välein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman
suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin
epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
Sisään tuleva ilma jaetaan 20 eri suuttimen
kautta matkustamoon.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
AUTO-tilassa* ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
Lämmitys ja ilmastointi
Elektroninen lämmitys- ja
ilmastointilaite, ECC
Tarvittaessa sitä voi ohjata manuaalisesti,
katso sivu 132.
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
04
Kiinni
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Auki
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Kiinni
Jos suuttimet suunnataan ikkunoihin, voidaan
huuru eliminoida.
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
Hyvän ilmanalan säilyttämiseksi matkustamossa tulee suuttimista aina tietty ilmavirta.
Jos suuttimet suunnataan matkustamon
sisään, saadaan miellyttävä lämmitys ja ilmanvaihto takaistuimelle.
HUOM
Huomatkaa, että pikkulapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
Puhallin
Ilmanjako
Sähkölämmitteiset etuistuimet, vasen
puoli
AUTO
Sähkölämmitteiset etuistuimet, oikea puoli
Lämpötilan säätö, oikea puoli
AC ON/OFF – Ilmastointilaite päällä/pois
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 95
Maksimi huurteenpoisto
128
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Uudelleenkierrätys/ilmanlaatujärjestelmä
Sähkölämmitteiset istuimet*
Lämpötilan säätö, vasen puoli
Etuistuimet
Takaistuimet1
Painikkeen painallus antaa
suurimman lämmitystason –
kolme valoa palaa.
Puhallin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos valitaan AUTO, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen nopeus kyt-
Painikkeen kaksi painallusta
antaa matalamman lämpötason – kaksi valoa palaa.
Painikkeen kolme painallusta antavat matalimman lämpötason – yksi valo palaa.
Painikkeen neljä painallusta sulkee lämmityksen – mikään valo ei pala.
VAROITUS
Jos puhallin on täysin suljettu, ilmastointi ei
kytkeydy päälle, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
1
04
Lämmönsäätö tapahtuu samalla tavalla kuin
etuistuimelle.
ketään pois.
HUOM
G021376
Käsittely
Henkilöiden, joiden on vaikea aistia lämpötilan nousua tuntoaistin puuttumisen vuoksi
tai joilla jostain syystä on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
ei pidä käyttää istuimen sähkölämmitystä.
Muussa tapauksessa voi syntyä palovamma.
Ilmanjako
Kuva muodostuu kolmesta
painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy valo vastaavan kuvion osan edessä, mikä
osoittaa valitun ilmanjaon,
katso sivu 132.
Jää pois valittaessa 2-vaiheinen lastentyyny.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Automa.
Lämpötilan säätö
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
04
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa painiketta AUTO
kytkeytyy ilmanlaatutunnistin päälle ja kaikki
manuaaliset asetukset kytkeytyvät pois.
Näyttö esittää AUTOM. ILMA..
Puhaltimen nopeus automaattiasennossa voidaan asettaa valikossa: Ilmastoinnin
asetukset Autom. tuuletinsäätö. Valitkaa
väliltä Matala, Normaali tai Korkea:
• Matala – Puhaltimen automaattinen säätö.
Ilmavirta pidetään alhaisena.
• Normaali – Puhaltimen automaattinen
säätö.
• Korkea – Puhaltimen automaattinen
säätö. Ilmavirta on voimakkaampi.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
130
Huurteenpoisto
Kuljettajan ja matkustajan
puolen lämpötila voidaan säätää erikseen.
Käytetään huurun ja jään
poistamiseen nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa
virtaa ikkunoille. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Kun auto käynnistetään, on
viimeksi tehty asetus käytössä.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin varsinaisesti halutaan.
AC – Ilmastointi päällä/pois
ON: Järjestelmän automatiikka ohjaa lämmitystä ja
ilmanvaihtoa. Näin jäähdytetään sisään tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.
OFF: Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, kytkeytyy ilmastointi automaattisesti päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella).
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä
poistetaan automaattisesti toiminnasta.
Ilmastointi voidaan kytkeä pois manuaalisesti
AC-painikkeella. Kun huurteenpoistotoiminto
suljetaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Uudelleenkierrätys/
ilmanlaatujärjestelmä
Huurteenpoiston valinta kytkee aina uudelleenkierrätyksen pois.
Uudelleenkierrätys
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, palaa oikeanpuoleinen oranssinvärinen valo
painikkeessa. Toiminto valitaan huonon ilman, pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois
matkustamosta. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta ei
oteta autoon ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Sisäilman laatujärjestelmä*
Sisäilman laatujärjestelmä
erottaa kaasut ja hiukkaset
siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan. Jos
ulkoilma on saastunutta,
ilmanotto suljetaan ja ilmaa
kierrätetään uudelleen. Kun painike AUTO on
painettuna, ilmanlaatutunnistin on aina kytkettynä päälle.
Uudelleenkierrätyksen/
ilmanlaatutunnistimen aktivointi
Vaihtakaa kolmen toiminnon
välillä painamalla painiketta
toistuvasti.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite antaa
manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan kuluttua.
Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman
vaaraa. Aktivoikaa toiminto/poistakaa se toiminnasta kohdassa Ilmastoinnin asetukset
Ilmankiertoajastin. Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 120.
leenkierrätystä ei tapahdu, vaan järjestelmä käyttää vain raitista ilmaa.
HUOM
•
Vasen oranssinvärinen valo palaa – ilmanlaatutunnistin on kytkettynä pois. Uudel-
•
Vihreä valo keskellä palaa – uudelleenkierrätys ei ole kytkettynä, jos ei sitä tarvita viilentämiseen lämpimällä säällä.
•
Oikeanpuoleinen oranssinvärinen valo
palaa – uudelleenkierrätys on kytkettynä.
HUOM
Matkustamon mahdollisimman hyvän
ilmanlaadun vuoksi tulee ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
04
Kylmällä säällä on uudelleenkierrätystä
rajoitettu huurun muodostumisen välttämiseksi.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois toiminnasta ja käyttää
tuulilasin sekä sivuikkunoiden ja takalasin
huurteenpoistotoimintoja.
Uudelleenkierrätyksen aktivointi
Vaihtakaa uudelleenkierrätys
päälle/pois painamalla painiketta toistuvasti. Valo palaa,
kun uudelleenkierrätys on kytkettynä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
131
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanjakotaulukko
04
132
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty
ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina
kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään
ja huurun nopeasti.
Ilmaa lattialle ja ikkunoille.
Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän
ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Ilmaa tuulilasille ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus
tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei
liian pientä puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun
ulkona on viileää.
Puhallus ikkunoille ja
kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan
Puhallus pään ja rinnan
korkeudelle kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä
säällä.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
kun haluatte viileämpää
lattian suuntaan tai lämpimämpää yläosaan kylmällä säällä tai lämpimällä, kuivalla säällä.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Polttoainekäyttöinen lämmitin
Tankkaus
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja infonäyttö
esittää ilmoituksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla vilkkuvivun READ-painiketta, katso
sivu 134.
Yleistä pysäköintilämmittimestä
Pysäköintilämmitin lämmittää moottorin sekä
matkustamotilan ja se voidaan käynnistää suoraan tai ajastimella.
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.
Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa,
jolloin auton lämmittämisen pitää olla valmis.
Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen
alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -10 °C tai sen
alapuolella pysäköintilämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
TÄRKEÄÄ
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistysongelmiin.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Läikkynyt polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
04
Jotta varmistetaan, että auton akkuun latautuu uudelleen sama energiamäärä, jonka
lämmitin kuluttaa, tulee lämmittimen säännöllisen käytön yhteydessä ajaa yhtä pitkä
aika kuin lämmitintä käytetään.
Tarkastakaa infonäytöstä, että pysäköintilämmitin on sammutettu. Kun se on käynnissä, infonäyttö esittää Pys.lämm ON.
HUOM
Kun pysäköintilämmitin on aktiivinen, voi
oikeasta pyöränkotelosta tulla savua, mikä
on täysin normaalia.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi
häiriöittä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
G025102
Sisältö
Polttoainelämm.
PÄÄLLÄ
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
Ajastin
asetettu
Pa-lämmittimelle
Lämmitin käynnistyy asetettuun
aikaan autosta
poistumisen jälkeen, kun etäavain
poistetaan virtalukosta.
Lämm.
pysäytetty
Heikko
akku
Auton elektroniikka sammutti
lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
G021364
04
Näyttö
READ-painike
RESET-painike
Lisätietoa infonäytöstä ja READ-painikkeesta,
katso sivu 123.
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Kun jokin ajastimen asetuksista tai
Suorakäynnistys aktivoidaan, palaa
infosymboli mittaristossa samalla, kun infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi palavan symbolin. Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
134
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G025102
Säätöpyörä
Symboli
G025102
G025102
Symboli
G025102
Käsittely
Näyttö
Sisältö
Lämm. ei
käyt.
Vähän painetta
Lämmittimen asettaminen ei ole
mahdollista johtuen liian pienestä
polttoainemäärästä (n. 7 litraa).
Pysäköintilämm.
Vaatii
huollon
Lämmitin ei toimi.
Ottakaa yhteys
korjaamoon korjausta varten.
Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen
palveluun.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa olevan READ-painikkeen painamisen jälkeen.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Suorakäynnistys ja suorasammutus
Ajastimen asettaminen
1. Askeltakaa säätöpyörällä
Suorakäynnistys Pys.lämm..
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla lämmitetty.
2. Painakaa RESET valitaksenne joko ON tai
OFF.
Valitkaa väliltä AJASTIN 1 ja AJASTIN 2.
ON: Pysäköintilämmitin kytketty päälle
manuaalisesti tai ohjelmoidulla ajastimella.
OFF: Pysäköintilämmitin suljettu.
Lämmittimen suorakäynnistyksen yhteydessä
lämmitin tulee olemaan aktivoituna 50 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
Ajastimen käynnistämän lämmittimen
sammuttaminen
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin tekee
sen. Menetelkää näin:
1. Painakaa READ.
HUOM
Ajastin voidaan ohjelmoida vain, kun kaukoohjain on avainasennossa I, katso sivu 72.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Pys.lämm.
ajast 1.
2. Painamalla lyhyesti RESET pääsette vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
4. Painakaa lyhyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
5. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
6. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
RESET.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
2. Askeltakaa tekstiin Pys.lämm. ajast 1 tai
2 säätöpyörällä.
> Teksti ON vilkkuu näytössä.
3. Painakaa RESET.
> Teksti OFF esitetään kiinteänä ja lämmitin sammutetaan.
04
Ajastimella käynnistetty lämmitin voidaan sammuttaa myös osassa "Suorakäynnistys ja suorasammutus", katso sivu 135, olevan ohjeen
mukaan.
Kello/ajastin
Lämmittimen ajastin on kytketty auton kelloon.
HUOM
Jos auton kelloa säädetään, hävitetään
mahdollisesti tehty ajastimen ohjelmointi.
Kun Pys.lämm. ajast 1 on asetettu, voidaan
ohjelmoida käynnistymisaika Pys.lämm. ajast
2 askeltamalla siihen säätöpyörällä.
Vaihtoehtoinen aika asetetaan samalla tavalla
kuin Pys.lämm. ajast 1.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
135
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*
Lisälämmitin (diesel)
HUOM
Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi oikeasta
pyöränkotelosta tulla savua, mikä on täysin
normaalia.
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmitin voidaan haluttaessa sulkea
lyhyillä ajomatkoilla.
G021364
04
READ-painike
Säätöpyörä
RESET-painike
Dieselkäyttöisissä autoissa voidaan tarvita
lisälämmitintä oikean lämpötilan saavuttamiseksi moottorissa ja matkustamossa kylmällä
säällä.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Automaattinen
lisälämmitin.
2. Painakaa RESET valitaksenne joko ON tai
OFF.
Matkustamolämmitin*
Jos lisälämmitintä täydennetään ajastintoiminnolla, siitä tulee polttoainekäyttöinen matkustamolämmitin, katso sivu 133.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
136
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Yleistä
Äänentoistolaitteisto voidaan varustaa eri
valinnoilla ja se voi olla jokin seuraavista kolmesta perustasosta:
•
•
•
Performance
High Performance
Jos äänentoistolaitteisto on aktiivinen, kun
moottori sammutetaan, se aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään seuraavan kerran.
Ohjauspyörän painikesarja*
Yleiskatsaus
Premium Sound
Taso esitetään näytössä, kun äänentoistolaitteisto käynnistetään.
04
ovat
Dolby Surround Pro Logic II ja kuvake
Dolby Laboratories Licensing Corporationyhtiön tavaramerkkejä. Dolby Surround Pro
Logic II System on valmistettu Dolby
Laboratories Licensing Corporation-yhtiön
lisenssillä.
Vahvistaa valinnan valikkojärjestelmässä,
hyväksyy puhelun.
Etäavain ja avaimen asennot
Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää 15
minuuttia kerrallaan, vaikka etäavain ei ole virtalukossa.
HUOM
Poistakaa etäavain virtalukosta, jos äänentoistolaitteistoa käytetään moottorin ollessa
sammutettuna. Näin vältetään akun tarpeeton tyhjeneminen.
1
Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä; AUX ja
USB (esim. iPodŸ)1
Ohjauspyörän painikesarja
Infonäyttö
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Vie ylöspäin valikkojärjestelmässä. Keskeyttää käynnissä olevan puhelun, keskeyttää/torjuu puhelun tai poistaa syötetyt
merkit.
Äänenvoimakkuus
Lyhyt painallus askeltaa CD-raitojen tai
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien
välillä. Pitkä painallus pikakelaa CD-raitoja
tai etsii seuraavan kuuluvan radioaseman.
Ohjauspaneeli kuulokeliitäntöineen*
USB koskee vain malleja High Performance ja Premium Sound. Tavaramerkki iPod kuuluu yhtiölle Apple Computer Inc.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Taempi ohjauspaneeli
kuulokeliitäntöineen
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16–32 ohmia ja herkkyys 102 dB tai
suurempi.
Ohjauspaneeli aktivoidaan painikkeella
MODE. Sulkeminen voi tapahtua painamalla
pitkään MODE tai sammuttamalla auto.
Äänitoiminnot
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja
taaksepäin
Lyhyt painikkeen (2) painallus askeltaa CD:n
raitojen tai esivalittujen radioasemien välillä.
Pitkä painallus pikakelaa CD-raitoja tai etsii
seuraavan kuuluvan radioaseman.
04
Rajoitukset
•
Äänilähdettä (FM, AM, CD jne.), jota kaiuttimissa soitetaan, ei voi ohjata taemmasta
ohjauspaneelista.
VOLUME – Äänenvoimakkuus, vasen tai
oikea.
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja taaksepäin.
MODE – Valitkaa väliltä AM, FM, CD, AUX,
USB*(esim. iPodŸ), DAB1/DAB2* ja Päällä/
Pois. Liittäminen AUX- tai USB-liitännän
kautta, katso sivu 140.
Kuulokeliitäntä (3,5 mm).
Keskikonsoli, äänitoimintojen säätimet.
AM, FM ja CD – Sisäiset äänilähteet.
MODE – Askeltaa ulkoisten äänilähteiden
välillä (AUX, USB* ja DAB1/DAB2*), liittäminen AUX- tai USB-liitännän kautta, katso
sivu 140.
SOUND – Paino- ja kiertosäätimet äänikuvion säätämistä varten.
Navigointipainike
VOLUME – Äänenvoimakkuus ja päälle-/
poiskytkentä.
Äänenvoimakkuus ja
nopeuskompensointi
Äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää
melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta auton nopeuden myötä. Kompen-
138
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
soinnin taso voidaan asettaa matalaksi, keskitasolle tai korkeaksi. Valitkaa taso kohdassa
Audioasetukset Autom. äänenvoim.
säätö.
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus
AUX-tuloliitäntään voidaan kytkeä esim. MP3soitin, jossa ei ole USB-liitäntää, katso
sivu 140.
HUOM
Äänen laatu voi huonontua, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää tällöin soittimen lataamista 12 V:n liitännän kautta.
1. Asettakaa äänentoistolaitteisto AUX-tilaan
MODE-painikkeella, painakaa MENU ja
siirtykää säätimellä (4) kohtaan AUXtuloteho, katso sivu 137.
2. Kääntäkää SOUND-säädintä tai painakaa
/
navigointipainikkeessa, katso
sivu 137.
HUOM
Painakaa MENU-painiketta päästäksenne
ääniasetuksiin. Lisätietoja, katso sivu 120.
• Basso – Basson taso.
• Diskantti – Diskantin taso.
• Tasapaino – Etu- ja takakaiuttimien välinen tasapaino.
• Balanssi – Oikean- ja vasemmanpuoleis-
04
ten kaiuttimien välinen tasapaino.
• Alibasso* – Bassokaiuttimen taso. Kääntämällä säädin
vastapäivään asentoon
MINIMI kytketään alibasso pois toiminnasta. Se sijaitsee alla olevan kuvan mukaisessa paikassa.
Alibasson sijoitus.
• Surround* – Surround-asetukset.
Kohdassa Surround voidaan 3-kanavastereo
tai Dolby Surround Pro Logic II aktivoida valitsemalla 3-ch tai Dpl2. Jos tämä on tehty, seuraavat valinnat:
• Keskustaso* – Keskikaiuttimen taso.
• Surround-tasoSurround-taso* – Tilavaikutelman (surround) taso.
Taajuuskorjain
Äänensäätimet
Taajuuskorjaimella2 voidaan eri taajuusalueiden äänitasoa säätää erikseen.
Kun SOUND-säädintä painetaan toistuvasti,
siirrytään alla olevien vaihtoehtojen välillä.
1. Siirtykää kohtaan Audioasetukset ja valitkaa Tasain edessä tai Tasain takana.
Säätö tehdään kääntämällä säädintä.
2
Tietyt audiotasot.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
139
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Taajuusalueen äänitasoa säädetään navigointipainikkeessa olevilla säätimillä
/ . Painakaa
/
valitaksenne toisen taajuusalueen.
AUX, USB ja iPod
Yleistä
Kun lukeminen on valmis, raitatiedot näytetään
näytössä ja haluttu raita voidaan valita.
2. Tallentakaa painamalla ENTER tai lopettakaa painamalla EXIT.
Raita voidaan valita kolmella eri tavalla:
Kuuntelukohta
04
Äänielämys voidaan optimoida kuljettajan
istuimelle*, molemmille etuistuimille tai takaistuimelle. Valitkaa jokin vaihtoehdoista kohdassa Audioasetukset Kuuntelukohta.
Optimaalinen äänentoisto
Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
Tässä käyttöohjeessa selostettavat säätimet,
esim. Basso, Diskantti ja Taajuuskorjain, on
tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi sovittaa
äänentoiston henkilökohtaisen makunsa
mukaiseksi.
140
Teksti Ladataan esitetään näytössä, kun järjestelmä lukee tallennusvälineen tiedostorakennetta. Tämä voi kestää hetken.
Auton infotainment-järjestelmään voidaan yhdistää iPodŸ tai MP3-soitin USB-liitännän* tai keskikonsolissa olevan AUX-liittimen kautta.
AUX-liitäntä antaa mahdollisuuden kytkeä
ulkoinen äänilähde, esim. iPodŸ tai MP3-soitin. Lukekaa lisää sivulta 139
Jos valitsette iPodinŸ, MP3-soittimen tai USBmuistin kytkemisen USB-liitäntään*, voitte
käsitellä äänilähdettä auton äänensäätimillä.
Valitkaa liitäntä MODE-painikkeella:
1. Jos USB valitaan, esitetään Liitä laite näytössä.
2. Kytkekää iPodŸ, MP3-soitin tai USBmuisti USB-liitäntään* keskikonsolin säilytyslokerossa (ks. edellistä kuvaa).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
TUNING-säätimellä, , katso sivu 137.
•
painikesarjalla ohjauspyörässä (katso
sivu 137).
vaihtoehtoisesti navigointisäätimen (4)
oikealla tai vasemmalla painikkeella, ,
katso sivu 137.
USB- tai iPodŸ-tilassa äänentoistolaitteisto
toimii vastaavalla tavalla kuin CD-soitin musiikkitiedostoja soitettaessa. Lisätietoja, katso
sivu 142.
HUOM
Järjestelmä tukee tiedostomuotoja MP3,
WMA ja WAV olevien musiikkitiedostojen
soittamista. Näistä tiedostomuodoista on
kuitenkin versioita, joita järjestelmä ei tue.
Järjestelmä tukee edelleen useita iPodŸmalleja, jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin. iPodŸ Shufflea ei tueta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
CD-toiminnot
Äänilähteet
iPodŸ
USB-muisti
iPodiaŸ ladataan ja se saa virtaa USB-liitännästä soittimen liitäntäkaapelin kautta. Jos
soittimen akku on täysin tyhjä, se pitää kuitenkin ladata, ennen kuin se yhdistetään.
HUOM
Järjestelmä tukee siirrettäviä tallennusvälineitä, jotka noudattavat USB 2.0 -normia ja
tiedostojärjestelmää FAT32, ja se voi käsitellä enimmillään 500 kansiota ja 64000 tiedostoa. Muistin pitää olla vähintään kokoa
256 Mt.
HUOM
Käytettäessä pidempimallista USB-muistia
suositellaan, että mukana tulevaa USBsovitinjohdinta käytetään. Näin vältetään
USB-liitännän ja kytketyn USB-muistin
mekaaninen kuluminen.
MP3-soitin
Useilla MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue. Jotta MP3-soitinta voidaan käyttää järjestelmässä, sen pitää
olla asetettuna tilaan Irrotettava USB-laite/
massamuistilaite.
HUOM
Kun iPodiaŸ käytetään äänilähteenä, auton
infotainment-järjestelmän valikkorakenne
muistuttaa iPodŸ-soittimen omaa valikkorakennetta.
Tietoja USB- ja iPod -laitteistaŸ yhdessä Performance-audiojärjestelmän kanssa, ks. lisävarustekäsikirjaa USB jaiPodŸ Music
Interface.
G031443
USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi
muiden kuin musiikkitiedostojen tallentamista
siihen tulee tällöin välttää. Järjestelmältä kestää huomattavasti kauemmin lukea sellaisen
tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta
kuin yhteensopivia musiikkitiedostoja.
04
Keskikonsoli, CD-toimintojen säätimet.
CD-levyn poistaminen
CD-levyn lataaminen sisään ja poistaminen
CD-levyn pikaselaus ja raidanvaihto
Navigointipainike CD-levyn raidanvaihtoa
varten
CD-levyn skannaus
CD-vaihtajan sijainnin valinta (koskee vain
audiojärjestelmiä High Performance ja Premium Sound)*
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
Jos soittimessa on musiikki-CD, kun painiketta
CD painetaan, soitto käynnistyy automaatti``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
141
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
sesti. Ladatkaa muutoin levy sisään ja painakaa CD-painiketta.
Soiton käynnistäminen (CD-vaihtaja)
CD-soitin käynnistetään painamalla painiketta
CD. Jos soittimessa on musiikki-CD, kun tämä
tapahtuu, soitto käynnistyy automaattisesti.
Ladatkaa muutoin levy sisään ja painakaa CDpainiketta.
04
CD-levyn lataaminen sisään (CDvaihtaja)
1. Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla
1–6 tai navigointipainikkeessa olevilla sää/
(4).
timillä
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti
Aseta levy osoittaa, että uusi levy voidaan
ladata sisään. CD-vaihtajassa voi olla jopa
kuusi CD-levyä.
2. Ladatkaa CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon.
Levyjen poisto soittimesta
CD-levy pysyy syötettynä ulos n. 12 sekuntia.
Sen jälkeen se ladataan takaisin soittimeen,
joka jatkaa soittamista.
Yksittäiset levyt syötetään ulos painamalla
poistopainiketta.
Kaikki levyt syötetään ulos painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään,
levy levyltä.
142
Tauko
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas,
CD-soitin pysähtyy. Kun äänenvoimakkuutta
nostetaan, se käynnistyy uudelleen.
Äänitiedostot
CD-soitin tukee myös muotoa MP3 ja WMA
olevia äänitiedostoja.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Kun äänitiedostoja sisältävä CD syötetään
soittimeen, luetaan levyn tiedostorakenne.
Levyn laadusta ja informaatiomäärän suuruudesta riippuen voi kestää hetken, ennen kuin
soitto käynnistyy.
Navigointi ja soittaminen
Jos CD-soittimessa on äänitiedostoja sisältävä
levy, ENTER-painike vie levyn luettelorakenteeseen. Navigointi luettelorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaiteiston
valikkorakenteessa. Äänitiedostojen symboli
ja luetteloiden symboli on
. Äänion
tiedostojen soitto käynnistyy ENTER-painikkeella.
Kun tiedosto on soitettu, muiden tiedostojen
soittaminen jatkuu juuri siitä luettelosta. Luet-
telon vaihto tapahtuu automaattisesti, kun
kaikki ko. luettelon tiedostot on soitettu.
CD-raitojen ja äänitiedostojen
pikaselaus
Lyhyt navigointipainikkeen painallus
/
askeltaa CD-raitojen/äänitiedostojen välillä.
Pitkä painallus pikakelaa CD:n raitoja/äänitiedostoja. Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Myös raitaa
voi vaihtaa kääntämällä TUNING-säädintä.
CD-levyn skannaus
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaisen CD-raidan/äänitiedoston
alusta. Ottakaa käyttöön painamalla SCAN.
Keskeyttäkää painamalla EXIT tai SCAN jatkaaksenne ko. CD-raidan/äänitiedoston soittamista.
Satunnaisvalinta
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Satunnaisesti valittujen CD-raitojen/
äänitiedostojen välillä voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.
HUOM
Siirtyminen satunnaisvalittujen CD-raitojen
välillä toimii vain käytössä olevassa levyssä.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Erilaiset ilmoitukset esitetään riippuen valitusta
satunnaisvalintatoiminnosta:
• SATUNNAINEN tarkoittaa, että soitetaan
vain yhden musiikki-CD:n raidat
• SATUNN. KAIKKI tarkoittaa, että CDvaihtajan kaikkien CD-musiikkilevyjen
kaikki raidat soitetaan.
• SATUNN. KANSIO tarkoittaa, että ko.
CD:llä olevan yhden luettelon äänitiedostot
soitetaan.
Kappaleen tiedot
Jos musiikki-CD:llä on kappaleen tiedot, ne
voidaan esittää näytössä. Premium Sound- ja
High Performance -malleissa tämä koskee
myös MP3- ja WMA-tiedostoja. Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen CD-tilassa kohdassa CD-asetukset Kappaleen tiedot.
Asemanhaku, automaattinen
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
/
navigointipainikkeessa.
Asemanhaku, manuaalinen
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
04
2. Kääntäkää TUNING-säädintä.
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä, käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen kohdassa Satunnainen.
Esiasetus
Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa. FM-alueella on 2 muistipankkia esivalinnoille: FM1 ja FM2. Tallennetut esivalinnat
valitaan esivalintapainikkeilla.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä,
käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen kohdassa Satunnainen Kansio.
G031441
CD-vaihtaja
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä, käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen sen sijaan kohdassa Satunnainen
Kansio. Jos valitsette toisen CD-levyn, toiminto poistuu käytöstä.
Taajuusalueiden AM ja FM (FM1 ja FM2)
valinta
2. Painakaa
Radiotoiminnot
CD-soitin
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä, kohdassa Satunnainen Yksittäinen levy tai
Satunnainen Kaikki levyt. Valinta Kaikki
levyt koskee vain vaihtajassa olevia CDmusiikkilevyjä.
Esivalintapainikkeet ja esivalintojen tallennus, manuaalinen
Keskikonsoli, radiotoimintojen säätimet.
Navigointipainike asemanhakua varten,
automaattinen
Esivalintojen tallennus voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti.
Esivalintojen tallennus, manuaalinen
1. Valitkaa asema.
Käynnissä olevan toiminnon keskeytys
2. Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna, kunnes Kanava tallennettu esitetään näytössä.
Asemanhaku, manuaalinen
Esivalintojen tallennus, automaattinen
Taajuusalueiden skannaus
Toiminto on erityisen käyttökelpoinen alueilla,
joilla ette tunne radioasemia tai niiden taajuuk-
Esivalintojen tallennus, automaattinen
``
143
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
04
sia. 10 voimakkainta radioasemaa tallennetaan
automaattisesti erilliseen muistipankkiin.
SCAN esitetään näytössä. Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
RDS-toiminnot
2. Pitäkää AUTO-painiketta painettuna, kunnes Autom.tallennus esitetään näytössä.
RDS (Radio Data System) linkittää FM-lähettimet verkoksi. Sellaisen verkon FM-lähetin
lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle
mm. seuraavat toiminnot:
Kun Autom.tallennus ei enää ole näytössä,
tallennus on tehty. Radio jatkaa automaattitilassa ja Automa. esitetään näytössä. Automaattisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt
valita suoraan esivalintapainikkeilla. Automaattinen esivalintatallennus voidaan keskeyttää
painamalla EXIT.
Auto-tila keskeytetään painamalla esim. painiketta AUTO tai FM.
Palaamalla auto-tilaan voidaan automaattisesti
tallennettuja esivalintoja käyttää:
1. Painakaa AUTO.
> Automa. esitetään näytössä.
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmatyyppien, esim. liikennetietojen tai
uutisten etsintä.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien
tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Tietyt radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai ne käyttävät vain valittuja osia niiden toiminnoista.
2. Painakaa esivalintapainiketta.
Taajuusalueiden skannaus
Toiminto hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi ko. taajuusalueen. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu.
1. Valitkaa taajuusalue AM tai FM.
2. Painakaa SCAN.
144
Jos haluttu ohjelmatyyppi löytyy, radio voi
vaihtaa asemaa ja käytössä oleva äänilähde
voidaan keskeyttää. Jos esim. CD-soitin on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa. Keskeyttävä
radiolähetys välitetään esiasetellulla äänenvoimakkuudella, katso sivu 146. Radio palauttaa
edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden,
kun ohjelmatyypin lähetys lakkaa.
Ohjelmatoiminnot hälytys (HÄLYTYS!), liikennetiedotus (TP (Liikennetiedotus)), uutiset
(Uutiset) ja ohjelmatyypit (PTY
(ohjelmatyyppi)) keskeyttävät toisensa prioriteettijärjestyksessä, jossa hälytyksellä on korkein prioriteetti ja ohjelmatyypeillä matalin.
Ohjelmakeskeytysten lisäasetuksia (EON ja
Alueellinen), katso sivu 146. Painakaa EXITpainiketta keskeytettyyn äänilähteeseen palaamiseksi.
Hälytys
Toiminto varoittaa muita ihmisiä vakavista
onnettomuuksista ja katastrofeista. Hälytystä
ei voi keskeyttää tilapäisesti tai kytkeä pois
käytöstä. Ilmoitus HÄLYTYS! esitetään näytössä, kun hälytystiedotus lähetetään.
Liikenneinformaatio – TP
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävän liikennetiedotteen
vuoksi. Symboli TP (Liikennetiedotus) osoittaa, että toiminto on aktivoituna. Jos käytössä
oleva asema voi lähettää liikennetietoja, esitetään näytössä
.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa FM-asetukset TP
(Liikennetiedotus).
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
TP nykyiseltä asemalta / kaikilta asemilta
Radio voi keskeyttää käytössä olevan äänilähteen joko asetetun (käytössä olevan) tai kaikkien asemien liikennetietoja varten.
±
Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Radion lisäasetukset TP-asema...
muuttaaksenne.
Uutiset
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävien uutislähetysten vuoksi.
Symboli NEWS osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa FM-asetukset Uutiset.
Uutiset nykyiseltä asemalta / kaikilta
asemilta
Radio voi keskeyttää käytössä olevan äänilähteen joko asetetun (käytössä olevan) tai kaikkien asemien uutisia varten.
±
Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Radion lisäasetukset Uutisasema...
muuttaaksenne.
Ohjelmatyypit – PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. pop ja klassinen musiikki.
PTY-symboli osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Toiminto keskeytyy asetetun aseman
RDS-verkossa lähetettävää ohjelmatyyppiä
varten.
±
1. Aktivointi FM-tilassa valitsemalla ohjelmatyyppi kohdassa FM-asetukset PTY
Valitse PTY.
2. Poistakaa aktivointi nollaamalla PTY kohdassa FM-asetukset Poista kaikkit
PTY:t.
PTY-haku
Toiminto hakee valittua ohjelmatyyppiä koko
taajuusalueelta.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
PTY Näytä PTY
HUOM
Kaikki radioasemat eivät tue ohjelmatyyppien näyttöä.
Radioteksti
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot voidaan esittää näytössä.
1. Valitkaa PTY kohdassa FM-asetukset
PTY Valitse PTY.
±
2. Siirtykää kohtaan FM-asetukset
(ohjelmatyyppi) Hae PTY.
Automaattinen taajuuspäivitys – AF
PTY
Jos radio löytää jonkin valituista ohjelmatyypeistä, esitetään >| hakee näytössä.
±
Etsinnän jatkamiseksi valittujen ohjelmatyyppien toisen lähetyksen osalta painakaa
navigointipainikkeessa.
Ohjelmatyypin näyttö
Nykyisen aseman ohjelmatyyppi voidaan esittää näytössä.
04
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa Radioteksti.
Toiminto valitsee yhden asetetun aseman voimakkaimmista lähettimistä. Voimakkaan lähettimen löytämiseksi toiminto voi joutua etsimään läpi koko FM-alueen. Silloin radio hiljenee ja PI Haku Peruutus, paina Exit esitetään
näytössä.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset AF.
Alueelliset radio-ohjelmat – REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
``
145
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
signaalin voimakkuus on heikko. Symboli
REG osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset Alueellinen.
Enhanced Other Networks – EON
04
Toiminto on käyttökelpoinen suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia.
Se antaa auton ja radiolähettimen välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa valitsemalla jokin vaihtoehdoista kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset EON:
• Paikallinen – keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.
•
Kaukoyhteys3
– keskeyttää, jos radioaseman lähetin on kaukana, vaikka signaali
olisi kohiseva.
• Pois – ei keskeytä muiden asemien ohjelmatyyppejä varten.
RDS-toimintojen palauttaminen
Kaikki radioasetukset voidaan asettaa uudelleen takaisin alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
3
146
Tehdasasetus.
±
Palauttaminen tehdään FM-tilassa kohdassa FM-asetukset Radion
lisäasetukset Palauta kaikki.
Urheilu
Opetusohjelma
Kuunnelma
Ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
ohjaus
Keskeyttävät ohjelmatyypit, esim. NEWS tai
TP, kuuluvat ko. ohjelmatyypille valitulla
Kulttuuri
äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta säädetään ohjelmakeskeytyksen
aikana, säilyy uusi äänenvoimakkuus uuteen
ohjelmakeskeytykseen asti.
Popmusiikki
Puheohjelma
Rock-musiikki
Kevyt musiikki
Kevyt klassinen
Valikkorakenne FM
Klassinen
Päävalikko FM
Muu musiikki
FM-asetukset
Sää
1.1
Uutiset
1.2
TP (Liikennetiedotus)
1.3
Radioteksti
1.4
PTY (ohjelmatyyppi)
1.4.1
Tiede
Valitse PTY
Poista kaikkit PTY:t
Ajankohtaisohjelma
Tiedotuksia
Talous ja raha
Lastenohjelma
Yhteiskunnallinen
Uskonto
Puhelinkontakti
Matkailu
Vapaa-aika
Jazz-musiikki
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Kantrimusiikki
Radiojärjestelmä – DAB*
Taajuusalue
Kotimainen musiikki
Yleistä
Ikivihreät
DAB (Digital Audio Broadcasting) on radion
digitaalinen lähetysjärjestelmä.
DAB:tä lähetetään kahdella taajuusalueella4;
Band III ja LBand.
Kansanmusiikki
Dokumentti
1.5.
1.4.2
Hae PTY
1.4.3
Näytä PTY-teksti
Radion lisäasetukset
1.5.1
TP-asema
1.5.2
Uutisasema
1.5.3
AF
1.5.4
EON
Pois
Paikallinen
Kaukoyhteys
4
5
1.5.5
Alueellinen
1.5.6
FM-asetusten palauttaminen
HUOM
Tämä järjestelmä ei tue DAB+:aa.
Palvelu ja Kokonaisuus
• Palvelu – Kanava, radiokanava (vain järjestelmän tukemat äänipalvelut).
• Band III – koko maassa5
• LBand – enimmäkseen suurkaupungeissa
Valittaessa esim. pelkästään Band III kanavien
oppiminen on nopeampaa kuin valittaessa
sekä Band III että LBand. Kaikkien kanavaryhmien löytyminen ei ole varmaa. Taajuusalueen valinta ei vaikuta tallennukseen.
04
Navigointi luetteloiden avulla
• Kokonaisuus – Kokoelma radiokanavia,
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Kanavaryhmien tallennus (Opettele
kokonaisuus)
Kun auto siirtyy uudelle lähetysalueelle, alueella saatavana olevat kanavaryhmät voidaan
oppia.
Kanavaryhmien oppiminen luo päivitetyn luettelon kaikista saatavana olevista kanavaryhmistä. Luetteloa ei päivitetä automaattisesti.
Oppiminen tehdään valikon Opettele
kokonaisuus kautta tai suoraan painamalla
pitkään AUTO. Kanavaryhmän oppiminen voi
kestää jopa minuutin, jos sekä Band III että
LBand on valittu.
Navigointiin voidaan käyttää kolmentyyppisiä
perusluetteloita:
• Kokonaisuus – Näyttää kanavaryhmät,
jotka kuuntelija on löytänyt kanavaryhmien
oppimisen avulla.
• Palvelu – Näyttää kanavat riippumatta
siitä, mihin kanavaryhmään ne kuuluvat.
Luetteloa voidaan suodattaa myös toiminnon DAB PTY avulla (ks. alla).
• Alakanava – Valitun kanavan alakanavia.
Luetteloihin pääsee valikon kautta. Kanavaryhmiin päästään myös painamalla ENTER.
Kaikki alueet/maat eivät käytä molempia aaltoalueita.
Rakentamisen aikana DAB ei peitä koko maata, vaan toimii pelkästään suurkaupunkialueilla.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
147
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Skannaus
Skannaus tarkoittaa, että kaikkia luettelon
kanavia soitetaan 10 sekuntia.
±
Painakaa SCAN aktivoidaksenne
Skannaus voidaan valita myös DAB-PTY tilassa. Silloin soitetaan vain esivalittua ohjelmatyyppiä välittäviä kanavia.
±
04
Lopettakaa skannaus painamalla kerran
SCAN tai painakaa EXIT.
Alakanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille.
Jos yhtä tai useampaa alakanavaa lähetetään,
näytössä kanavan nimen oikealla puolella on
symboli >. Alakanava osoitetaan symbolilla >
näytöllä olevan kanavan nimen vasemmalla
puolella.
Pääsy alakanavaan:
±
Painakaa
Navigointi alakanavien välillä:
±
Painakaa
tai
Alakanaviin pääsee vain valitun pääkanavan
kautta.
DAB PTY (ohjelmatyyppi)
DAB PTY valitsee radio-ohjelman tyypin. Saatavana on 29 erilaista ohjelmatyyppiä, jotka
sisältävät myös eri ohjelmakategorioita. Kun
ohjelmatyyppi on valittu, navigointi tapahtuu
vain ko. tyyppiä lähettävissä kanavissa.
Poistuminen tästä tilasta:
±
Painakaa EXIT
Voitte myös valita esiasetetun kanavan tai
lopettaa toiminnon DAB PTY valikon kautta.
Joissakin tapauksissa DAB-radio poistuu PTYtilasta, kun DAB-DAB-linkitys (ks. alla) tehdään.
DAB DAB-linkkiin
Kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai sitä
ei ole, voidaan siirtyä toisessa kanavaryhmässä olevaan samaan kanavaan, jonka vastaanotto on parempi. Kanavaryhmää vaihdettaessa saattaa esiintyä tietty viive. Vaihdettaessa vanhalta kanavalta uuteen saattaa
esiintyä hiljaisuus.
DAB-näyttöasetukset
1. Perus – Vain kanavan nimi näytetään, jos
ensisijaista komponenttia toistetaan. Alakanavan nimi näytetään, jos alakanavaa
toistetaan
2. Kokonaisuus – Lisää kanavaryhmän
nimen kanavan nimeen
148
3. Kokonaisuus +PTY – Lisää ohjelmatyypin
nimen kanavan nimen alle
Esiasetus
Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa. DAB:llä on 2 muistipankkia esivalinnoille: DAB1 ja DAB2. Tallennetut esivalinnat
valitaan esivalintapainikkeilla.
Esivalinta sisältää kanavan, mutta ei alakanavaa. Jos alakanavaa toistetaan ja esiasetus tallennetaan, vain kanavan tunniste rekisteröidään. Se johtuu siitä, että alakanavat ovat
katoavia. Seuraavalla esiasetuksen hakuyrityksellä toistetaan kanavaa, joka sisälsi alakanavan. Esiasetus ei riipu kanavaluettelosta.
Tallennetun kanavan ei tarvitse olla kanavaluettelossa, jotta sitä voidaan kuunnella. Jos
kanava ladataan ilman, että se on saatavana,
näytetään esiasetusnumero ja seuraa hiljaisuus, kunnes saatavana oleva esiasetus valitaan ladattavaksi. Vaihtoehtoisesti toinen
kanava.
HUOM
Äänentoistolaitteiston DAB-järjestelmä ei
tue kaikkia DAB-standardissa olevia toimintoja.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Valikkorakenne DAB
4.17.
Sää
6.3.
FM-liikenne
DAB-päävalikko
4.18.
Talous ja raha
6.4.
Valitse DAB-taajuus
1.
Valitse kokonaisuus
4.19
Lapsille
6.4.1.
Band III
2.
Valitse palvelu
4.20.
Faktaohjelma
6.4.2.
LBand
3.
Valitse alakanava
4.21.
Uskonto
6.4.3.
LBand & Band III
4.
DAB PTY
4.22.
Puhelinkontakti
4.1.
DAB PTY pois päältä
4.23.
Matkailu
4.2.
Uutiset
4.24.
Vapaa-aika
4.3.
Ajankohtaisohjelma
4.25.
Jazz ja blues
4.4.
Tiedotuksia
4.26.
Kantrimusiikki
4.5.
Urheilu
4.27.
Kotimainen musiikki
4.6.
Opetusohjelma
4.28.
Ikivihreät
4.7.
Draama
4.29.
Kansanmusiikki
4.8.
Kulttuuri
4.30.
Dokumentti
4.9.
Tiede
5.
Opettele kokonaisuus
4.10.
Puheohjelma
6.
DAB-asetukset
4.11.
Popmusiikki
4.12
Rock-musiikki
6.1.1.
Kokonaisuuden nimi
4.13.
Rauhallinen musiikki
6.1.2.
4.14.
Kevyt klassinen
Kokonaisuud. nimi ja
PTY
4.15.
Raskas klassinen
6.1.3.
Perus
4.16.
Muu musiikki
6.1.
6.2.
6.5.
Nollaa DAB
04
DAB-näyttöasetukset
DAB DAB-linkkiin
149
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
Yleistä
Toiminnot
HUOM
Jos annetaan varoitusilmoitus, kun ajotietokonetta käytetään, ilmoitus pitää kuitata,
jotta ajotietokoneeseen voidaan palata. Kuitatkaa painamalla READ-painiketta.
G021364
04
Infonäyttö ja säätimet.
READ - kuittaus
Säätöpyörä – selaa valikoiden ja valintojen
välillä ajotietokoneluettelossa
RESET – nollaa
Jotta ajotietokoneen tietoihin päästään, pitää
säätöpyörää kääntää portaittain ylös-/alaspäin. Kääntämällä lisää tullaan takaisin lähtötilaan.
Matkan ja nopeuden yksikkötietojen vaihtamiseksi ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Keskinopeus
Auto laskee keskinopeuden viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään painamalla
RESET.
Nykyinen kulutus
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan näyttö esittää "----".
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
HUOM
Tietty virhenäyttö voi syntyä, jos polttoainekäyttöistä lisä-1 ja/tai pysäköintilämmitintä*
on käytetty.
Km tyhjään säiliöön
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä,
kuinka voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen, katso sivu 11
Kun näyttö esittää "--- km tyhjään säiliöön",
taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten.
HUOM
Tietty virhenäyttö voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Nollaus
1. Valitkaa Keskinopeus tai Keskikulutus.
2. Pitäkää RESET painettuna n. 1 sekunnin
valitun toiminnon nollaamiseksi. Jos
1
150
Vain dieselkäyttöiset autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
RESET pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia, nollataan keskinopeus ja keskikulutus samanaikaisesti.
Nykyinen nopeus*
Hetkellinen nopeus esitetään yksiköissä mph,
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
nopeusmittarin asteikko on mph, hetkellinen
nopeus esitetään yksiköissä km/h.
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Yleistä DSTC-järjestelmästä
Ajovakauden hallintajärjestelmä, DSTC (Dynamic Stability and Traction Control), auttaa kuljettajaa välttämään sivuluiston ja parantaa
auton etenemiskykyä.
hiekassa parannetaan, koska vetovoimaa ei
enää rajoiteta.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
Ilmoitukset infonäytössä
Jarrutettaessa voidaan järjestelmän toiminta
kokea sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua
auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
DSTC tilap. POIS
Järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen
jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta. Toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrut ovat jäähtyneet.
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
G021409
04
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Käsittely
Rajoitettu toiminta
Järjestelmän toimintaa sivuluiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan rajoittaa. Toimintaa sivuluiston yhteydessä viivytetään ja
täten sallitaan enemmän sivuluistoa, mikä
antaa suuremman vapauden dynaamisessa
ajossa. Etenemiskykyä syvässä lumessa tai
152
1. Kääntäkää säätöpyörää
, kunnes
DSTC-valikko näytetään. DSTC PÄÄLLÄ
tarkoittaa, että järjestelmän toiminta on
muuttumaton.
DSTC Ajovakauden hallintatoiminto
POIS tarkoittaa, että järjestelmän vaikuttamista rajoitetaan.
2. Pitäkää RESET
painettuna, kunnes
DSTC-valikko muuttuu.
Järjestelmän pysyy rajoitettuna kunnes moottori käynnistetään seuraavan kerran.
DSTC Vaatii huollon
Järjestelmä on suljettu vian vuoksi.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttakaa moottori. Jos ilmoitus on edelleen
olemassa, kun moottori käynnistetään uudelleen, ajakaa korjaamolle - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit mittaristossa
Jos symbolit
ja
näytetään
samanaikaisesti, lukekaa infonäytössä oleva
ilmoitus.
näytetään yksinään, se voi
Jos symboli
tapahtua seuraavilla tavoilla:
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
•
Vilkkuva valo tarkoittaa, että järjestelmä
säätää juuri silloin.
•
Kiinteä valo 2 sekunnin ajan tarkoittaa järjestelmän tarkastusta moottorin käynnistyksen yhteydessä.
•
Kiinteä valo moottorin käynnistyksen jälkeen tai ajon aikana tarkoittaa, että järjestelmässä on vikaa.
04
153
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajo-ominaisuuksien sovitus
Aktiivinen alusta (Four-C)*
Käsittely
Aktiivinen alusta Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton ajoominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia on
kolme: Comfort, Sport ja Advanced.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 120.
Tähän valikkoon ei pääse auton liikkuessa.
Comfort
04
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan
mukavammaksi, tätä suositellaan pitkille matkoille. Iskunvaimennus on pehmeä ja korin liike
mukautuvaa ja miellyttävää.
Sport
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan
ajoon. Ohjausvaste on nopeampi tilassa
Comfort. Vaimennus on kovempi ja kori seuraa
tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi
nopeassa kaarreajossa.
Advanced
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua kaarteissa on edelleen minimoitu.
Alusta-asetukset.
Käyttäkää keskikonsolissa olevia painikkeita
asetuksen muuttamiseen. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoituu käynnistettäessä moottori uudelleen.
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
Ohjauspyörän vastus kasvaa suhteessa auton
nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle. Moottoriteillä ohjaus on
nopeampi ja suorempi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä vaadi
ponnistelua.
Ohjausvastus voidaan asettaa kolmelle tasolle,
joten voitte valita tason, joka sopii Teille ajotuntuman tai ohjauksen herkkyyden puolesta.
154
Siirtykää kohtaan Auton asetukset
Ohjausvoiman taso valikkojärjestelmässä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Vakionop.säädin*
Käsittely
Vakionopeussäädin aktivoidaan sitten painatai
, minkä jälkeen ko. nopeus talmalla
lennetaan ja sitä käytetään asetettuna nopeutena. Näytön teksti (---) km/h vaihtuu osoittamaan asetettua nopeutta, esim. 100 km/h.
HUOM
G021411
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
Näyttö ja säätimet.
Valmiustila
Asetetun nopeuden palauttaminen
Aktivoinnin poistaminen
Nopeuden aktivointi/asettaminen
Asetettu nopeus (suluissa = valmiustila)
Aktivointi ja nopeuden säätö
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, pitää se
ensin asettaa valmiustilaan CRUISE-painikkeella . Symboli
syttyy näytössä ja teksti
(---) km/h
osoittaa, että nopeussäädin on
valmiustilassa.
Asetetun nopeuden säätäminen
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painatai
.
malla lyhyesti tai pitkään
Tilapäinen nopeuden lisäys kaasupolkimella,
esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen
asetukseen. Auto palaa asetetulle nopeudelle,
kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotain vakionopeussäätimen painikkeista pidetään painettuna pidempään kuin
n. minuutin, vakionopeussäädin kytkeytyy
pois toiminnasta. Tällöin pitää vakionopeussäätimen toiminnan palauttamiseksi moottori sammuttaa.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Painakaa
nopeussäätimen kytkemiseksi
tilapäisesti pois toiminnasta. Tallennettu
nopeus esitetään näytössä suluissa, esim.
(100) km/h.
Automaattinen tilapäinen aktivoinnin
poisto
Vakionopeussäätimen toiminta lakkaa spontaanisti, kun vetävät pyörät luistavat voimakkaasti tai jos auton nopeus laskee alle arvon
n. 30 km/h.
04
Vakionopeussäädin lakkaa toimimasta myös,
kun jarrua käytetään, vaihteenvalitsin siirretään
vapaa-asentoon tai jos kuljettaja pitää asetettua suuremman nopeuden kauemmin kuin 1
minuutin.
Toiminnan päätyttyä vakionopeussäädin siirtyy
valmiustilaan ja viimeksi asetettu nopeus tallennetaan.
Asetetun nopeuden palauttaminen
Jos vakionopeussäätimen aktivointi on poistettu tilapäisesti, se voidaan palauttaa paina. Nopeudeksi tulee tällöin aiemmin
malla
asetettu nopeus.
HUOM
Aktivoinnin poistaminen
Vakionopeussäädin kytketään pois toiminnasta CRUISE-painikkeella tai sammuttamalla
moottori. Asetettu nopeus hävitetään.
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella
.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Yleistä
Toiminto
Mukautuva nopeussäädin (Adaptive Cruise
Control – ACC) on apuväline, jonka tarkoituksena on helpottaa kuljettajan rasitusta pitkillä
ajomatkoilla tasaisessa liikennevirrassa, esim.
moottori- ja maanteillä.
Sopeutuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten
tai eläinten vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien autojen ja esineiden vuoksi.
VAROITUS
04
Teidän pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun sopeutuva
vakionopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Sopeutuvaa vakionopeussäädintä ei voi
käsitellä kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Osa Toiminta ja siitä eteenpäin kertoo rajoituksista, joista kuljettajan pitää olla tietoinen, ennen kuin sopeutuvaa vakionopeusjärjestelmää käytetään.
Te kuljettajana vastaatte siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä sopeutuvaa vakionopeussäädintä.
VAROITUS
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan
pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Katsaus toimintaan.
Varoitusvalo, kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Säätimet
Tutkatunnistin
Mukautuva nopeussäädin muodostuu itse säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, risteyksissä, liukkaalla,
kun tienpinnalla on paljon vettä tai loskaa,
rankassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liittymiskaistoilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan
tutkatunnistimella. Nopeutta säädetään kaasuttamalla ja jarruttamalla. On normaalia, että
jarruista kuuluu heikko ääni, kun vakionopeussäädin käyttää niitä.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan nopeussäätimen huollon saa
tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Jarrupoljin liikkuu, kun vakionopeussäädin
jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla, koska se voi tällöin jäädä puristuksiin.
Vakionopeussäädin pyrkii seuraamaan omalla
kaistalla edellä ajavaa ajoneuvoa asetetun
156
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
aikavälin päässä. Jos tutkatunnistin ei ole
havainnut edessä olevaa ajoneuvoa, pyritään
vain asetettuun nopeuteen. Tämä tapahtuu
myös, jos edessä olevan nopeus ylittää vakionopeussäätimeen asetetun nopeuden.
Mukautuva nopeussäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, Teidän on jarrutettava
itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista johtuen
jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta, katso sivu 159.
Mukautuva nopeussäädin voidaan aktivoida
vain nopeuden ollessa yli 30 km/h. Jos nopeus
laskee arvon 30 km/h alle tai jos moottorin kierrosluku tulee liian matalaksi, mukautuva
nopeussäädin sulkeutuu ja lopettaa jarruttamisen. Tällöin pitää kuljettajan heti puuttua tilanteeseen etäisyyden säilyttämiseksi edellä olevaan ajoneuvoon. Suurin asetusnopeus on
200 km/h.
Varoitusvalo, kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa n. 30 % auton jarrutuskyvystä.
Jos omaa autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä nopeussäädin selviytyy, ja Te
kuljettajana ette jarruta, nopeussäädin käyttää
törmäysvaroittimen varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön
puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
Käsittely
HUOM
Punaista varoitusvaloa voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa tai
aurinkolaseja käytettäessä.
04
VAROITUS
Vakionopeussäädin varoittaa vain ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on havainnut.
Tämän vuoksi voi varoitus jäädä puuttumaan tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
odottako varoitusta, vaan jarruttakaa tarvittaessa.
Näyttö ja säätimet.
Aktivointi ja asetusten palautus, nopeuden
lisäys
Valmiustila, päälle/pois
Aikaetäisyyden asettaminen
Aktivointi ja nopeuden säätö
Asetettu nopeus (suluissa = valmiustila)
Asetettu aikaetäisyys säädön aikana
Asetettu aikaetäisyys säädön jälkeen
Aktivointi ja nopeuden säätö
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, pitää se
ensin asettaa valmiustilaan painikkeella
.
Symboli
syttyy näytössä ja merkit (---)
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
osoittavat, että nopeussäädin on valmiustilassa.
Vakionopeussäädin aktivoidaan sitten painatai
, minkä jälkeen ko. nopeus talmalla
lennetaan ja sitä käytetään asetettuna nopeutena. Näytön merkit (---) vaihtuvat osoittamaan
asetettua nopeutta, esim. 100.
Auton symboli syttyy näytön
vasemmalla puolella, kun tutkatunnistin on havainnut toisen ajoneuvon. Vain kun symboli palaa, etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon säädetään.
04
HUOM
HUOM
Jos jotain vakionopeussäätimen painikkeista pidetään painettuna pidempään kuin
n. minuutin, vakionopeussäädin kytkeytyy
pois toiminnasta. Tällöin pitää vakionopeussäätimen toiminnan palauttamiseksi moottori sammuttaa.
Tietyissä tilanteissa ei vakionopeussäädintä
voi aktivoida. Tällöin esitetään näytössä
Vakionop.säädin Ei käytössä, katso
sivu 161.
Asetettua aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon lisätään painamalla
ja vähennetään
painamalla
.
Viisi eri aikaetäisyyttä voidaan
valita ja esittää näytössä 1–5
vaakasuorana viivana – mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys, taulukko katso
sivu 163.
Asetetun nopeuden säätäminen
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeussäädin lisää aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeussäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi
tietyissä paikoissa.
158
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös etäisyystarkastuksen ollessa aktivoituna, katso sivu 163.
Aikaetäisyyden asettaminen
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painamalla pitkään tai lyhyesti ,
tai . Painikkeella
on aktiivisena sama toiminto kuin
painikkeella
, mutta se antaa pienemmän
nopeuden lisäyksen.
Huomatkaa, että lyhyt aikaetäisyys sallii kuljettajalle lyhyen reagointiajan, jos liikenteessä
tapahtuu jotain odottamatonta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Jos vakionopeussäädin ei tunnu reagoivan
aktivoitaessa, syynä voi olla se, että aikaetäisyys lähimpään autoon estää nopeuden
lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Asetusten aktivoinnin poistaminen ja
palauttaminen
Vakionopeussäätimen aktivointi poistetaan
joko painamalla lyhyesti
tai kuljettajan puuttuessa tilanteeseen esim. jarruttamalla. Asetettu nopeus esitetään tällöin suluissa, esim.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
(100). Nopeus ja aikaetäisyys saadaan uudel.
leen esiin painamalla
lisäpainallus lisää aseJokainen painikkeen
tettua nopeutta 1 km/h portain nopeussäätimen ollessa aktivoituna.
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella .
Lyhyt painikkeen
painallus valmiustilassa
tai pitkä painallus aktiivisessa tilassa sulkee
vakionopeussäätimen. Asetettu nopeus hävitetään eikä sitä voida palauttaa.
Aktivoinnin poisto johtuen kuljettajan
puuttumisesta tilanteeseen
Vakionopeussäätimen aktivointi poistetaan,
kun jarruja käytetään, vaihteenvalitsin siirretään vapaalle tai jos kaasupoljinta painetaan
pitkään. Nopeussäädin siirtyy tällöin valmiustilaan ja kuljettajan pitää itse säätää auton
nopeutta.
Jos kaasua pidetään painettuna lyhyt aika,
esim. ohitettaessa, vakionopeussäätimen aktivointi lopetetaan tilapäisesti, ja se aktivoidaan
uudestaan, kun kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen aktivoinnin poisto
Sopeutuva nopeussäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautus- ja vetovoimatoiminnosta (DSTC). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, nopeussäädin
sulkeutuu automaattisesti.
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Vakionop.säädin
Kytketty pois näytetään näytössä. Kuljettajan
pitää tällöin puuttua tilanteeseen ja sovittaa
nopeus edellä ajavan ajoneuvon mukaan.
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
VAROITUS
Lisävarusteita tai muita esineitä ei saa asentaa etusäleikön eteen.
Tutkatunnistimen kyky havaita edellä oleva
ajoneuvo heikkenee voimakkaasti:
•
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
nopeus laskee alle arvon 30 km/h
pyörät menettävät otteensa tiehen
jos tutkatunnistin tukkeutuu eikä voi
havaita muita ajoneuvoja esim. rankassa
sateessa tai jos lumisohjoa tai muita esineitä on kasaantunut tutkatunnistimen
eteen.
04
HUOM
jarrujen lämpötila on korkea
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana.
moottorin kierrosluku on liian pieni
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Tutkatunnistin ja sen rajoitukset
Tutkatunnistinta käyttää, sopeutuvan nopeussäätimen lisäksi, myös automaattisella jarrutustoiminnolla varustettu törmäysvaroitin
(katso sivu 171) ja etäisyystarkastus (katso
sivu 163). Se on tehty havaitsemaan autot tai
suuremmat, samaan suuntaan kulkevat ajoneuvot.
•
jos edellä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon omasta nopeudesta.
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu. Tietyissä tilanteissa se havaitsee muun ajoneuvon
myöhemmin kuin on odotettu tai ei mitään ajoneuvoa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tutka tukossa
Ks. käsikirjaa, tämä tarkoittaa, että tutkatunnistimesta lähtevät tutkasignaalit estyvät ja
ettei edessä olevaa autoa voida havaita.
04
G021414
Tämä puolestaan tarkoittaa, että sopeutuva
nopeussäädin, etäisyyshälytys ja törmäysvaroitin automaattisella jarrutustoiminnolla eivät
toimi.
Taulukosta ilmenevät mahdolliset syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Tutkatunnistimen näkökenttä (harmaa).
Tutkatunnistin ei joskus voi havaita lähellä
olevaa ajoneuvoa, esim. ajoneuvoa, joka
ajaa Teidän ja edellä olevan ajoneuvon
väliin.
160
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka
havaitsee, ettei se enää ole tukossa.
04
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Valmiustila tai aktiivinen tila ilman havaittua ajoneuvoa.
Aktiivinen tila ja havaittu ajoneuvo, jonka mukaan vakionopeussäädin sovittaa nopeuden.
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
Kytke DSTC
Nopeussäädintä ei voi aktivoida, ennen kuin veto- ja vakautustoiminto (DSTC) on aktivoitu.
vak.nop. mahd.
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädin on suljettu.
Kytketty pois
Kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeussäädin*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädintä ei voi aktivoida.
Ei käytössä
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Tutka on tukossa
Vakionopeussäädin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ks. käsikirjaa
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
04
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 159.
162
Vakionop.säädin
Vakionopeussäädin ei toimi.
Vaatii huollon
Yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
Yleistä
Etäisyyshälytys (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi aikaetäisyydestä edellä olevaan
ajoneuvoon.
Etäisyystiedot annetaan vain ajoneuvosta, joka
ajaa oman auton edessä, samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
HUOM
Etäisyystarkastuksen aktivointi poistettu
sopeutuvan nopeussäätimen ollessa aktivoituna.
Etäisyyshälytys on aktiivinen yli 30 km/h:n
nopeuksissa.
nikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Aikaetäisyyden asettaminen
Painikkeet aikaetäisyyden asettamiseksi edellä
olevaan ajoneuvoon ovat vasemmalla ohjauspyörässä. Aikaetäisyyttä lisätään painikkeella
ja vähennetään painikkeella
.
Valittavana on viisi eri aikaetäisyyttä ja ne esitetään näytössä 1–5 vaakasuoralla viivalla – mitä useampi viiva, sitä
pidempi aikaetäisyys.
VAROITUS
Etäisyystarkastus näyttää vain etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon – oman auton
nopeuteen ei vaikuteta.
Käsittely
Pienehkö osa punaisesta varoitusvalosta tuulilasissa palaa jatkuvasti, jos ajetaan lähempänä edellä olevaa ajoneuvoa kuin mitä asetettu aikaetäisyys on.
Viivojen lukumäärä
Aikaetäisyys
(sekuntia)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
04
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Pai``
163
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös mukautuvan nopeussäätimen
ollessa aktivoituna.
04
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
sopeutuva nopeussäädin, katso sivu 157.
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Rajoitukset
Toiminto käyttää samaa tutkatunnistinta kuin
mukautuva nopeussäädin ja törmäysvaroitin.
Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista, katso sivu 159.
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valon vaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo tuulilasissa näy.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkatunnistimen mahdollisuuksiin havaita
edellä olevia ajoneuvoja. Myös ajoneuvojen
koko voi vaikuttaa kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä voi tarkoittaa, että varoitus-
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
164
valo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä
tai että varoitus satunnaisesti jää pois.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tutka on tukossa.
Etäisyyshälytys on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ks. käsikirjaa
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista katso sivu 159
Törmäysvaroitus Vaatii
huollon
Etäisyyshälytys sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ovat kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
04
165
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Yleistä
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
04
Toiminto
TÄRKEÄÄ
Toiminto on aktiivinen nopeuksilla arvoon
30 km/h asti ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti uhkaavan, edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran
yhteydessä, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa
jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety™ -järjestelmän huollon ja komponenttien vaihdon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus
huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei
voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa,
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
166
Jos autossa on myös törmäysvaroitin ja automaattijarrutus*, nämä järjestelmät täydentävät
toisiaan. Lisätietoja törmäysvaroituksesta ja
automaattisesta jarrutuksesta, katso
sivu 171.
VAROITUS
City Safety™ ei reagoi vastakkaiseen suuntaan ajaviin ajoneuvoihin, pieniin ajoneuvoihin, moottoripyöriin ja polkupyöriin tai
ihmisiin ja eläimiin.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™ toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
City Safety™ voi estää törmäyksen, jos
nopeusero on alle 15 km/h – nopeuseron
ollessa korkeampi vain törmäysnopeutta
voidaan alentaa. Täyden jarrutusvaikutuksen aikaansaamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™ -järjestelmän yleensä vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
Älkää koskaan odottako, että City Safety™
puuttuu tilanteeseen. Kuljettaja on aina vastuussa oikean etäisyyden ja nopeuden säilymisestä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna.
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu tuulilasin yläreunaan. Törmäysvaaran vallitessa
City Safety™ jarruttaa autoa automaattisesti
n. 50 %:lla enimmäisjarrutusvoimasta.
Jos nopeusero on 4-15 km/h suhteessa edellä
olevaan autoon, City Safety™ voi täysin välttää
törmäyksen.
City Safety™ aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on 15-30
km/h, City Safety™ ei voi yksin välttää törmäystä - täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, jolloin törmäys on mahdollista välttää myös eron
ollessa yli 15 km/h.
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
City Safety™ -järjestelmän kytkeminen uudelleen toimintaan:
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
G021409
•
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, jarruvalot syttyvät.
Käsittely
HUOM
City Safety™- toiminto on aina päällä, kun
moottori on käynnistetty avaimen asennon
I ja II kautta (katso sivu 72 avaimen asennoista).
Päällä ja Pois
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. maastoajossa,
jossa lehdekkäät oksat voivat pyyhkäistä konepellin/tuulilasin yli tms.
Näyttö ja suuntavilkkuvipu.
Säätöpyörä
RESET-painike
Moottorin ollessa käynnissä voidaan City
Safety™ sulkea seuraavalla tavalla:
1. Siirtykää näytöllä säätöpyörän avulla kohtaan City Safety.
2. Pitäkää RESET-painiketta painettuna
1 sekunnin ajan vaihtaaksenne tilaan
Pois.
Seuraavan kerran, kun moottori käynnistetään,
toiminto on kuitenkin jälleen päällä, vaikka järjestelmä oli suljettu, kun moottori sammutettiin.
Noudattakaa samaa menettelyä kuin suljettaessa, mutta valitkaa vaihtoehtoisesti
Päällä RESET-painikkeella.
04
tai
•
Sammuttakaa moottori ja ottakaa kaukoohjain asentoon 0, työntäkää sitten kaukoohjain sisään asentoon II uudelleen ja
käynnistäkää moottori – tällöin on City
Safety™ jälleen kytkettynä päälle (katso
sivu 72 avaimen asennoista).
Rajoitukset
City Safety™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton siitä,
onko päivä vai yö.
Tunnistimella on kuitenkin rajoituksia ja se toimii huonommin esim. voimakkaassa lumi- tai
vesisateessa, tiheässä sumussa tai jos ilmassa
on runsaasti pölyä tai savua. Huuru, lika, jää tai
lumi tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
``
167
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Riippuvat kohteet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai tarvike, kuten esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden, rajoittavat toimintaa.
City Safety™ -tunnistimesta tuleva infrapunavalo mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin ei
voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky on
pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat yleensä
valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen
heijastimien ansiosta.
04
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety™ -järjestelmän kykyä välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS- ja
DSTC-järjestelmät antavat mahdollisimman
hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety™
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
HUOM
•
Pitäkää tuulilasin pinta lasertunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta ja
liasta (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista
sivulta 166).
Kun oma auto peruuttaa, ei City Safety™ -järjestelmää voi aktivoida.
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen
City Safety™ -järjestelmä ei aktivoidu pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h, mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa edellä olevaa autoa lähestytään erittäin hitaasti, esim.
pysäköitäessä.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä – lumija jääpeite ei saa ylittää 5 cm:n korkeutta.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety™ -järjestelmä ei
puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä
tavalla ohjaa, jarruttaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
168
Kun City Safety™ -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos kojelaudan näytössä on ilmoitus Tuulilasi
Tunn. peitossa, lasertunnistin on tukossa eikä
pysty havaitsemaan auton edessä olevia ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että
City Safety™ ei toimi.
Kuitenkaan ei ilmoitusta Tuulilasi Tunn.
peitossa esitetä kaikissa tilanteissa, joissa
lasertunnistin on tukittu – kuljettajan pitää
tämän vuoksi olla huolellinen ja pitää tuulilasi ja
lasertunnistimen edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavassa taulukossa ovat ilmoituksen esittämisen mahdolliset syyt ja ehdotukset sopiviksi toimenpiteiksi.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
lasertunnistimen
edessä on likainen
tai jään tahi lumen
peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa näkyvyyden estävä esine.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen ja se peittää n. 0,5 × 3,0 mm suuruisen
pinnan (tai suuremman), pitää ottaa yhteys
korjaamoon korjausta tai tuulilasin vaihtoa
varten (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista
sivulta 166) - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan. Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta ei riskeerata City Safety™ -toiminnon
suorituskykyä, on voimassa myös seuraavaa:
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppinen tai Volvon hyväksymä tuulilasi
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
Lasertunnistin
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa. On ehdottoman välttämätöntä, että seuraavia ohjeita noudatetaan
lasertunnistinta käsiteltäessä.
Samalla kun City Safety™ jarruttaa automaattisesti, yksi tai useampi kojelaudan symboleista voi syttyä ja näytössä näkyä ilmoitus.
VAROITUS
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen
(joka antaa siroavaa näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai lähempää
suurentavalla optiikalla, kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla, objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella – se aiheuttaa silmävammojen vaaran (kuva sivulla 166 näyttää
tunnistimen sijainnin).
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun READ-painiketta.
04
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 8.
``
169
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Autom. jarrutus, City
Safety
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin tukkii sen.
•
04
Poistakaa tunnistimen tukkiva esine ja/tai puhdistakaa tuulilasi sen edessä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista, katso sivu 167.
City Safety Vaatii huollon
City Safety™ on poissa toiminnasta.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
City Safety ON/OFF
City Safety™ voidaan kytkeä toimintaan/pois toiminnasta käsin valitsemalla joko OFF tai ON, ks.
kappale "Päällä/pois".
City Safety Ei käytössä
Jos näytössä on teksti Ei käytössä vaihtoehtojen Pois ja Päällä sijaan, City Safety™ -toiminto on
suljettu teknisen vian takia.
Tätä ennen kojelaudan näytössä on ollut teksti City Safety Vaatii huollon.
170
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Yleistä
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (Collision Warning with Auto Brake) on apuväline,
joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka
on vaarassa ajaa edellä olevan, seisovan tai
samaan suuntaan kulkevan auton päälle.
Törmäysvaroittimella on seuraavat kolme toimintoa.
•
Törmäysvaroitus varoittaa kuljettajaa
lähellä olevasta törmäyksestä.
•
Jarrutusapu auttaa kuljettajaa jarruttamaan tehokkaasti kriittisessä tilanteessa.
•
Automaattinen jarrutus jarruttaa autoa
automaattisesti, kun törmäys on väistämätön. Automaattijarrutustoiminto ei voi estää
törmäystä, vaan sen tarkoituksena on alentaa törmäysnopeutta.
TÄRKEÄÄ
Törmäysvaroittimen huollon saa tehdä vain
korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Toiminto
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin,
jotka ajavat toiseen suuntaan kuin oma auto
tai ihmisiin ja eläimiin.
Varoitus aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri. Osa Toiminta ja seuraava osa
kertovat rajoituksista, joista kuljettajan pitää
olla tietoinen ennen kuin törmäysvaroitinta
automaattisella jarrutustoiminnolla käytetään.
Automaattinen jarrutustoiminto voi ainoastaan rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarrutusvaikutuksen saamiseksi pitää kuljettajan painaa jarrupoljinta.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta.
Te kuljettajana vastaatte siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä törmäysvaroitinta.
04
Katsaus toimintaan.
Näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran
yhteydessä
Tutkatunnistin
Kameratunnistin
Törmäysvaroitus
Tutkatunnistin yhdessä kameratunnistimen
kanssa havaitsee seisovat ajoneuvot sekä ajoneuvot, jotka ajavat oman auton kanssa
samaan suuntaan. Törmäysvaaran uhatessa
tällaisen ajoneuvon kanssa huomionne herätetään punaisella vilkkuvalla varoitusvalolla ja
varoitusäänellä.
Törmäysvaroitus on aktiivinen nopeudesta
7 km/h alkaen.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Jarrutusapu
Päällä ja Pois
Jos törmäysvaara kasvaa edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu. Jarrutusapu valmistelee jarrutusjärjestelmän
nopeaa jarrutusta varten ja jarrut vaikuttavat
heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä
nykäisynä.
Valitseminen, pitääkö törmäysvaroittimen olla
kytkettynä päälle vai suljettuna: Valikosta
Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. valitaan joko vaihtoehto Päällä tai Pois. Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli
valittuna, kun moottori sammutettiin.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarrutusteholla, myös
poljinvoiman ollessa heikko.
04
Automaattijarrutus
Jos kuljettaja ei tässä tilassa ole vielä aloittanut
väistötoimenpidettä ja törmäysvaara on ilmeinen, automaattijarrutus alkaa toimia kuljettajan
tarvitsematta koskea jarrupolkimeen. Jarrutus
tapahtuu tällöin rajoitetulla jarrutusteholla törmäysnopeuden pienentämiseksi. Täyden jarrutustehon saamiseksi pitää kuljettajan jarruttaa itse.
Käsittely
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän kautta. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 120.
HUOM
Automaattijarrutus on aina toiminnassa eikä
sitä voida sulkea.
172
Varoitussignaalien aktivointi/aktivoinnin
poisto
Varoitusääni ja varoitusvalo aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori, jos järjestelmä on kytketty päälle.
Varoitusääni voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta erikseen vaihtoehdolla Päällä tai Pois
kohdassa Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. Varoitusääni.
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Valitkaa joko Pitkä, Normaali tai Lyhyt kohdassa Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. Varoetäisyys.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden.
Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Pitkä.
Jos tämä asetus antaa liian monta varoitusta,
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa ja
varoitusääntä myös, jos törmäysvaroitin on
suljettu.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaaran uhatessa, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyystarkastus asetettuna aikaetäisyydelle 4 – 5, katso sivu 163.
HUOM
Myös jos varoetäisyydeksi on asetettu
Pitkä, voidaan varoitukset tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. nopeuserojen ollessa suuria tai jos edellä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
Asetusten tarkastus
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin
näytöstä. Siirtykää valikon kautta Auton
asetukset Törmäysvaroitusasetuks.,
katso sivu 120.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Rajoitukset
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna
suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen vuoksi
olla aina aktivoituna.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti
asettaa pois toiminnasta matkustamon lämpötilan ollessa korkea, minkä on aiheuttanut
esim. voimakas auringonpaiste. Jos näin
tapahtuu, varoitusääni aktivoituu, vaikka se
olisikin kytketty pois valikkojärjestelmässä.
•
Varoituksia voi jäädä pois, jos etäisyys
edellä olevaan on lyhyt tai ohjauspyörän
ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan yhteydessä.
Kameratunnistimen rajoitukset
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutukset voivat tulla myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne
tai ulkoinen vaikutus aiheuttaa sen, että
tutka- tai kameratunnistin ei kykene havaitsemaan edellä olevaa ajoneuvoa oikealla
tavalla.
Tunnistinjärjestelmän toimintaetäisyys on
rajoitettu seisovien tai hitaasti liikkuvien ajoneuvojen osalta ja järjestelmä antaa tämän
vuoksi vähemmän tehokkaita varoituksia tai
ei anna niitä lainkaan tällaisten ajoneuvojen
suurempien nopeuksien (yli 70 km/h) yhteydessä.
Varoitukset seisovien tai hitaasti kulkevien
ajoneuvojen osalta voidaan kytkeä pois toiminnasta johtuen pimeydestä.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin sopeutuva vakionopeussäädin. Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista,
katso sivu 159.
Puuttuvasta tai myöhäisestä varoituksesta voi
seurata, että jarrutusapu puuttuu tai tulee myöhään.
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa,
mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
Auton kameratunnistinta käyttää kolme toimintoa: törmäysvaroitin automaattijarrutuksella,
Driver Alert Control, katso sivu 176 ja Lane
Departure Warning, katso sivu 179.
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta, huurusta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasille kameratunnistimen eteen, koska se voi
rajoittaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan järjestelmän lopettamaan toimintansa.
04
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmää, ts. se "näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai
vesisateessa ja tiheässä sumussa. Sellaisissa
olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa
toimintoa, jossa kameratunnistinta käytetään,
esim. lukemaan ajorataa ja havaitsemaan
muita ajoneuvoja.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuuttia
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasi Tunn.
peitossa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita ajoneuvoja tai
tielinjoja auton edessä.
04
Tämä vuorostaan tarkoittaa, että törmäysvaroitin automaattijarrutuksella, Lane Departure
Warning ja Driver Alert Control eivät toimi täydellisesti.
Taulukosta ilmenevät mahdolliset syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
likainen tai jään tahi
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kameran
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai lumi
aiheuttaa sen, ettei
kamera näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus
toimi voimakkaassa
sateessa.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
puhdistettu, mutta
ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Voi kestää muutamia
minuutteja, ennen
kuin kamera mittaa
näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille
on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäysvaroitus suljettu
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Törmäysvaroitus Ei käytössä
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
174
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Autom. jarrutus aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista katso sivu 173.
Tutka tukossa. Ks. käsikirjaa
04
Törmäysvaroitin ja automaattijarrutus ovat tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 159.
Törmäysvaroitus. Vaatii
huollon
Törmäysvaroitin ja automaattijarrutus ovat kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Johdanto
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Yleistä toiminnosta Etäisyyshälytys
Driver Alert Control – DAC
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta
ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua, ettei
kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa
väsymystä, riippumatta siitä, onko DAV varoittanut vai ei.
Driver Alert System muodostuu kahdesta eri
toiminnosta, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti tai erikseen:
Driver Alert Control (DAC)
Kaistavaroitin Lane Departure Warning
(LDW), katso sivu 179.
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan
olemaan täydentävä apuväline.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
HUOM
G017332
04
•
•
Toiminto on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti,
esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on
nukahtamassa.
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin
ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään,
kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
HUOM
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia, katso sivu 173.
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
176
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toimintoa ei saa käyttää ajojakson pidentämiseen. Suunnitelkaa aina tauot tasaisin
välein ja katsokaa, että olette levännyt.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt. Esim.:
•
•
•
jos kuljettaja testaa LDW-toimintoa.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä.
uraisella tienpinnalla.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Käsittely
Tietyt asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja sen valikkojärjestelmästä. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 120.
Säätöpyörä. Kääntäkää pyörää, kunnes
näyttö esittää Driver
Alert. Toisella rivillä esitetään vaihtoehdot
Pois, Ei käytössä tai Tasomerkintä.
Ko. tila voidaan tarkastaa ajotietokoneen näytöstä ohjauspylvään vasemman vivun avulla.
READ-painike. Vahvistaa ja hävittää varoituksen muistista.
Aktivoikaa etäisyyshälytys Driver Alert
Control
Etsikää keskikonsolin näytössä sen valikkojärjestelmän avulla esiin Auton asetukset
Driver Alert. Valitkaa vaihtoehto Päällä.
Toiminto aktivoituu, kun nopeus ylittää 65 km/h ja pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h.
Näyttö esittää tasomerkinnän 1 - 5
pylväällä, jossa pieni pylväiden määrä osoittaa
epävarmaa ajotapaa. Suuri pylväiden määrä
tarkoittaa vakaata ajotapaa.
Jos autossa ilmenee epävarmuutta, kuljettaja
hälytetään äänimerkillä sekä teksti-ilmoituksella Driver Alert Tauon aika. Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen
ei parane.
VAROITUS
Hälytys tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Hälytyksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä: pysäyttäkää auto pikimmiten turvallisesti ja levätkää.
04
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert POIS
Toiminto ei ole kytkettynä päälle.
Driver Alert Ei käytössä
Nopeus on alle 60 km/h, ajoradalta puuttuvat selvät reunamerkinnät tai kameratunnistin on tilapäisesti
pois toiminnasta. Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 173.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert
Toiminto analysoi kuljettajan ajotapaa.
Pylväiden määrä voi vaihdella välillä 1 - 5, jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa ajokäyttäytymistä. Suuri pylväiden määrä tarkoittaa vakaata ajotapaa.
04
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa; kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 173.
Driver Alert Sys Vaatii huollon
178
Järjestelmä ei toimi.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Yleistä toiminnosta Lane Departure
Warning – LDW
Käsittely ja toiminta
Jos kamera ei enää voi nähdä ajoradan sivumerkintöjä tai nopeus laskee alle arvon
60 km/h, toiminto palaa valmiustilaan ja näyttö
esittää Lane Depart Warn Ei käytössä.
Jos auto tahattomasti ylittää ajoradan vasemman tai oikean sivumerkinnän, kuljettaja hälytetään äänimerkillä.
Seuraavissa tilanteissa varoitusta ei anneta:
Toiminto on tarkoitettu vähentämään ns. yksittäisonnettomuuksien vaaraa – onnettomuuksien, joissa auto tietyissä tilanteissa poistuu
ajoradalta ja on vaarassa joko ajautua ojaan tai
vastaantulevien ajoradalle.
LDW muodostuu kamerasta, joka lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä. Kuljettaja hälytetään äänimerkillä, jos auto ylittää sivumerkinnän.
1
Toiminto kytketään päälle tai suljetaan keskikonsolissa olevalla katkaisimella. Painikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä
päälle.
Ajotietokoneen näyttö näyttää Lane Depart
Warn Ei käytössä, kun toiminto on valmiustilassa.
Kun LDW on valmiustilassa, toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun kamera on lukenut ajoradan sivumerkinnät ja nopeus ylittää 65 km/h.
Ajotietokoneen näyttö esittää tällöin Lane
Depart Warn Käytössä.
•
•
•
•
Suuntavalo on päällä
•
Käännyttäessä voimakkaasti siten, että
auto kallistuu.
Kuljettajan jalka on jarrupolkimella1
04
Painettaessa nopeasti kaasupoljinta1
Ohjauspyörän nopeiden liikkeiden yhteydessä1
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia. Lisätietoja, katso sivu 173.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät linjan.
Hälytystä ei kuulla, kun linja on auton pyörien välissä.
Kun Erityisherkkä on valittu, annetaan kuitenkin varoitus, katso sivu 181.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lane departure warning
Päällä/Pois
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää 5 sekunnin kuluttua.
04
Lane Depart Warn Käytössä
Toiminto lukee ajoradan sivumerkintöjä.
Lane Depart Warn Ei käytössä
Nopeus on alle 60 km/h, ajoradalta puuttuvat selvät reunamerkinnät tai kameratunnistin on tilapäisesti
pois toiminnasta. Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 173.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 173.
Driver Alert Sys Vaatii huollon
180
Järjestelmä ei toimi.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – LDW*
Henkilökohtaiset asetukset
Katsokaa keskikonsolin näytön valikkojärjestelmää ja etsikää siitä esiin Auton asetukset
Lane departure warning, katso sivu 120.
Valitkaa haluamanne vaihtoehto:
Päällä käynnistettäessä: Tämä valinta asettaa toiminnon valmiustilaan aina, kun auto
käynnistetään. Muussa tapauksessa saadaan
sama arvo, joka oli, kun moottori sammutettiin.
Erityisherkkä: Tämä valinta lisää herkkyyttä,
hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
181
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Yleistä
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit
äänentoistolaitteiston näytössä osoittavat etäisyyden havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
04
Vain takana
Sekä edessä että takana.
VAROITUS
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita. Tarkkailkaa lapsia
tai eläimiä, jotka ovat auton lähellä.
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään, ja katkaisimen Pois/Päällä
-valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Keskikonsolin näyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty kenttä osoittaa, mikä neljästä tunnistimesta on havainnut esteen. Mitä useampi
merkitty kenttä on samassa pylväässä, sitä
lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen
välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu audiojärjestelmästä tuleva ääni
vaimennetaan automaattisesti.
Toiminto
1
Active
2
Active
3
Active
Näkymät eri tilanteissa.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet vain
takana. Molemmat oikeanpuoleiset takatunnistimet ovat havainneet esteen.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet sekä
edessä että takana. Oikea tunnistin edessä
on 30 cm:n etäisyydellä tai lähempänä
havaittua estettä.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet sekä
edessä että takana. Peruutusvaihde kytkettynä, ei havaittua estettä edessä tai
takana.
Etäisyyden ollessa 30 cm:n sisällä ääni on jatkuva ja merkityn tunnistimen pylväs täysin täytetty, ks. kuvaa (2). Jos havaittu este on jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton takana että
edessä, ääni tulee kaiuttimista vuorotellen.
182
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Pysäköintitutka taaksepäin
Pysäköintitutka eteenpäin
TÄRKEÄÄ
Asennettaessa lisävalot: Ottakaa huomioon, että nämä eivät saa peittää tunnistimia
– lisävalot voidaan tällöin käsittää esteeksi.
Järjestelmän vian ilmaisu
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
infonäyttö esittää Pys.tutkajärj.
Vaatii huollon, pysäköintitutka ei toimi.
04
TÄRKEÄÄ
Mittausalue suoraan auton taakse on n. 1,5 m.
Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee takakaiuttimista.
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 15 km/h asti, myös peruutettaessa. Suuremmalla nopeudella järjestelmän aktivointi
poistetaan. Painikkeessa oleva valo jää kuitenkin palamaan osoittaen, että järjestelmä on
päällä, kun kuljettaja pysäköi seuraavan kerran. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä
aktivoituu uudelleen.
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukussa olevan polkupyöränpitimen kanssa pitää
järjestelmä sulkea – muutoin tunnistimet reagoivat näihin.
HUOM
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos
käytetään Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta.
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, moottoripyörien pakoputkistojen
äänet jne.
HUOM
Eteenpäin osoittavan pysäköintitutkan aktivointi poistetaan, kun seisontajarru kytketään.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pys.tutkajärj.*
Anturien puhdistus
HUOM
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
G031402
04
Tunnistimien sijainti edessä.
Tunnistimien sijainti takana.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
184
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
Yleistä PAC:stä
Toiminto
HUOM
Pysäköintiapukamera – PAC (Park Assist
Camera) näyttää kuvaruudulla, mitä auton
takana on peruutettaessa.
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä
autoa kuin miltä se näyttää.
Näytön viivojen avulla järjestelmä näyttää
myös, mihin auto on menossa ohjauspyörän
liikkeiden perusteella, mikä helpottaa taskupysäköintiä, peruuttamista ahtaisiin tiloihin ja
perävaunun kytkemistä.
Valaistusolosuhteet
Kamerassa oleva valaistusolosuhteiden automaattinen tunnistus säätää herkkyyttä jatkuvasti. Kuva voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun suhteen. Huonoissa
valaistusolosuhteissa tai pimeällä kamera
kompensoi tilannetta lisäämällä valonherkkyyttä, jolloin kuvanlaatu voi huonontua jonkin
verran.
PAC voidaan asentaa vain autoon, jossa on
Volvon alkuperäinen GPS-navigaattori RTI* –
Road and Traffic Information System.
VAROITUS
•
•
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta
peruutettaessa.
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia esteitä ei havaita.
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kuljettajalle annetaan mahdollisuus nähdä,
mitä auton takana on, ja ilmestyykö sivuilta
jotain.
Pysäköintikamera on asennettu takaluukun
avauskahvan luo.
Kameran voimakas laajakulmalinssi näyttää
leveän alueen auton takana sekä myös sen
puskurin ja vetokoukun.
04
Jos näyttökuva koetaan liian tummaksi, valon
voimakkuutta voidaan voimistaa mittariston
valaistuksen säätöpyörällä, katso sivu 79.
HUOM
Huonoissa valaistusolosuhteissa on erityisen tärkeää, että kameran linssillä ei ole
likaa, lunta tai jäätä.
Järjestelmän elektroninen kuvankäsittely korjaa kamerakuvan ns. "Fisheye"-ilmiön näyttääkseen luonnollisen kuvan. Tästä syystä esineet voivat näyttää näytöllä vinoilta, mikä on
normaalia.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
Käsittely
Apuviivat
Pysäköintikamera aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään, jos toiminto on esivalittu
valikkojärjestelmässä, katso sivu 120.
Jos RTI on aktiivinen, PAC-järjestelmä ottaa
automaattisesti etusijan, ja näytöllä esitetään
kamerakuva navigointijärjestelmän tietojen
sijasta.
04
TÄRKEÄÄ
Muistakaa, että näyttökuva näyttää vain
auton takana olevan alueen – tarkkailkaa
siksi auton sivuja ja etuosaa kääntäessänne
ohjauspyörää peruuttaaksenne.
Aktivointi
Rajaviivat
Aktivoinnin poistaminen
Kameralla on viive, joten näyttökuvaa taaksepäin näytetään myös silloin, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä pienen korjausliikkeen tekemiseksi eteenpäin.
Kun peruuttaminen on lopetettu, kamerakuva
näkyy siksi vielä n. 5 sekuntia tai kunnes
nopeus ylittää 10 km/h.
Tämän jälkeen järjestelmä palaa tilaan, joka
vallitsi ennen peruutusvaihteen valitsemista –
esim. RTI-järjestelmä aktivoidaan uudelleen.
Lokasuojan linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta,
mikä saa kuljettajan näkemään auton ottaman
reitin myös käännyttäessä.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa
näytön viivat esittävät linjan, jonka
auto ottaa – ei perävaunu.
•
Näyttö ei esitä viivoja, kun perävaunu on
kytketty auton sähköjärjestelmään.
PAC-järjestelmän viivat.
Rajaviiva 30 cm:n vyöhykkeelle taaksepäin
autosta
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Ehjä viiva (1) merkitsee vyöhykkeen, joka on
n. 30 cm:n sisällä puskurista.
Katkoviiva (2) merkitsee esteettömän vyöhykkeen jopa n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se
186
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
on samalla raja auton eniten ulostyöntyville
osille, esim. ulkotaustapeileille ja kulmille –
myös käännyttäessä.
Leveät "pyöränjäljet" (3) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja ne
voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista,
jos tiellä ei ole mitään estettä.
Autot, joissa on pysäköintitutka
•
•
•
KELTAINEN: 1,5> m
Rajoitukset
ORANSSI: 0,3-1,5 m
HUOM
PUNAINEN: <0,3 m.
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Asetukset
Asettakaa järjestelmän aktivointi painamalla
MENU ja siirtymällä kohtaan Päävalikko
Auton asetukset . Valitkaa seuraavista
vaihtoehdoista:
Pysäköintikameran asetukset
• Merkitkää Pysäköintitutkan viivat, jotta
sivuviivat näytetään peruutettaessa.
•
Merkitkää Etäisyystiedot, jotta etäisyysviivat näytetään peruutettaessa1.
Järjestelmän aktivointi
• Merkitkää Automaattinen, jotta PAC aktivoituu peruutettaessa.
•
Merkitkää Pois, jotta PAC on aina pois toiminnasta.
Vaikka vain suhteellisen pieni osa kuvasta
näyttäisi olevan peitettynä, se voi tarkoittaa
sitä, että melko suuri alue on peitossa ja esteet
voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne
ovat jo liian lähellä autoa.
04
Muistettavaa
•
Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
Jos autossa on pysäköintiapu* takana (katso
sivu 182), etäisyysnäytöstä tulee tarkempi ja
värillinen alue näyttää, mikä/mitkä neljästä tunnistimesta havaitsevat esteen.
Väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen vähenee
– keltaisesta oranssiin ja edelleen punaiseen.
1
Vain, jos myös pysäköintitutka on asennettu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
187
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Yleistä BLIS-järjestelmästä
VAROITUS
Kuolleet kulmat
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina kuljettajalla.
BLIS-kamera
Kun kamera
on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo
palaa
kiinteästi.
Merkkivalo
BLIS-symboli
BLIS on kameratekniikkaan perustuva informaatiojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan oman auton
kanssa samaan suuntaan kulkevia ajoneuvoja,
jotka ovat ns. kuolleessa kulmassa.
TÄRKEÄÄ
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
A = n. 9,5 m ja B = n. 3 m
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat peitossa, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja infonäytössä esitetään ilmoitus. Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin linssit.
Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea tilapäisesti yhdellä BLIS-painikkeen painalluksella,
katso sivu 188.
188
G017834
G031404
04
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktivointi-/sulkemispainike.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
Järjestelmä voidaan poistaa käytöstä/ottaa
käyttöön, kun moottori on käynnistetty painamalla BLIS-painiketta.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo sammuu ja kojelaudan näytössä esitetään teksti-ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat
merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa
READ-painiketta teksti-ilmoituksen poistamiseksi. Lisätietoja ilmoitusten käsittelystä, katso
sivu 123.
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä toimii, kun oma auto kulkee nopeudella yli 10 km/h.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos:
•
ajatte nopeudella, joka on enintään
10 km/h suurempi kuin ohitettava ajoneuvo
•
jos Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus
on enintään 70 km/h suurempi kuin käyttämänne nopeus.
VAROITUS
VAROITUS
BLIS-järjestelmä ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS-järjestelmä ei toimi, kun auto peruuttaa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla. Tämä
voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä
havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Jos ympäröivien ajoneuvojen valonheittimet eivät pala, järjestelmä ei
huomaa niitä. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että
järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa ei ole
valonheittimiä ja jota vedetään henkilö- tai
kuorma-auton perässä.
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin ja
mopoilijoihin.
BLIS-kameroita voi häiritä voimakas valo tai
ajaminen pimeässä, kun valonlähteet (esim.
tievalaistus tai toiset ajoneuvot) puuttuvat.
Tällöin järjestelmä voi tulkita valon puuttumisen kameroiden joutumiseksi peittoon.
Molemmissa tapauksissa infonäyttö esittää
ilmoituksen.
Ajettaessa sellaisissa olosuhteissa voi järjestelmän suorituskyky tilapäisesti heikentyä ja esitetään teksti-ilmoitus, katso
sivu 189. Jos ilmoitus häviää automaattisesti, BLIS on palannut normaaliin toimintaansa.
04
BLIS-kameroilla on vastaavia rajoituksia
kuin ihmisen silmällä, ts. ne "näkevät" huonommin esim. voimakkaassa lumisateessa
tai tiheässä sumussa.
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti BLIS-kameroiden
linssien pitää olla puhtaita. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
TÄRKEÄÄ
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
Rajoitettu toim.
BLIS-kameraa häiritsevät esim. sumu
tai voimakas auringonpaiste suoraan
kameraan.
Ilmoitukset näytössä
04
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä
päällä
BLIS-järjestelmä
Vaatii huollon
BLIS ei toimi.
BLIS-järjestelmä
Kamera peit
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
BLIS-kamera lian,
lumen tai jään peittämä. Puhdistakaa
linssit.
Kamera palautuu
itsestään toimintakuntoon, kun ympäristö on jälleen normaali.
BLIS-järjestelmä
POIS
BLIS-järjestelmä
pois
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
HUOM
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole toista ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin BLIS-järjestelmä vaatii
huollon.
190
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa
BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* – Kuolleen kulman infojärjestelmä
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytystilat
G031433
04
192
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytyslokero ovipaneelissa
Keskikonsoli
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää
hehkua sytyttämiseen.
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Pääsylipunpidin
Käsinekotelo
Käsinekotelo
Säilytyslokero, mukinpidin
Takinpidin
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
04
Säilytystasku
Takinpidin
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB-*/
AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. (Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, on savukkeensytytin 12
V:n liitännässä etuistuimelle, katso
sivu 194, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.)
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä mukinpitimessä,
koska nämä esineet voivat aiheuttaa hälyttimen tahattoman aktivoitumisen*, katso
sivu 59.
Täällä voi säilyttää esim. auton käyttöohjekirjaa
ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pitimet
kynille. Käsinekotelo voidaan lukita avainliuskalla, katso sivu 47.
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi*
Keskikonsolissa oleva tuhkakuppi irrotetaan
nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Lattiamatot*
12 V:n liitäntä
ranotto on 10 A. Jotta liitännästä saa virtaa,
pitää etäavaimen olla vähintään avaimen asennossa I, katso sivu 72.
Volvo myy erityisvalmisteisia lattiamattoja.
VAROITUS
VAROITUS
Lattiamaton pitää kuljettajan paikalla olla
painettuna kunnolla alas ja kiinnitettynä kiinnittimiin, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja alla.
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
Sähköliitäntä kuormatilassa*
Meikkipeili
G031435
04
G021438
12 V:n liitäntä, etuistuin.
Meikkipeilin valo, kuljettajan* tai matkustajan
puolella, syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
G021440
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
Sähköliitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille varusteille, esim.
matkapuhelimelle tai kylmälaukulle. Suurin vir-
194
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kääntäkää kansi alas päästäksenne käsiksi
sähköliitäntään. Se toimii myös, kun etäavain
ei ole virtalukossa.
HUOM
Muistakaa olla käyttämättä sähköliitäntää
moottorin seistessä, koska on olemassa
auton käynnistysakun tyhjenemisen vaara.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Yleistä
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopivia handsfree-toiminnon kanssa.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon jälleenmyyjän puoleen tai otatte
yhteyden osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Puhelintoiminnot, katsaus säätimiin
ENTER – Hyväksyy puhelun. Painikkeen
painallus näyttää viimeksi syötetyt numerot. Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Aloittaminen
Valikoita ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 120.
Katsaus järjestelmään.
Matkapuhelin
04
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Mikrofoni
Lyhyt PHONE-painikkeen painallus aktivoi
handsfree-toiminnon. Teksti PUHELIN ylimpänä näytössä osoittaa sen olevan puhelintiosoittaa, että handsfreelassa. Symboli
toiminto on aktiivinen.
Ohjauspyörän painikesarja
Keskikonsoli
BluetoothTM
BluetoothTM-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti äänentoistolaitteistoon. Äänentoistolaitteisto toimii
handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Matkapuhelinta voidaan käyttää sen
painikkeilla riippumatta siitä, onko se liitetty vai
ei.
EXIT – Keskeyttää/torjuu puhelun, poistaa
syötetyt merkit, keskeyttää meneillään olevan toiminnon. Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
VOLUME – Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Numero- ja kirjainpainikkeet
PHONE – päälle/pois ja valmiustila
(standby)
Painikkeen PHONE pitkä painallus poistaa
handsfree-toiminnon aktivoinnin ja kytkee liitetyn puhelimen pois.
Matkapuhelimen liittäminen
Matkapuhelimen liittäminen tapahtuu eri tavoin
riippuen siitä, onko matkapuhelin ollut aikaisemmin liitettynä vai ei. Jos matkapuhelin liite-
Navigointipainike
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
tään ensimmäisen kerran, noudattakaa seuraavia ohjeita:
Vaihtoehto 2 – puhelimen valikkojärjestelmän
kautta
Vaihtoehto 1 – auton valikkojärjestelmän kautta
1. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE. Jos puhelin on kytkettynä, kytke
jo kytketty puhelin pois.
1. Tehkää matkapuhelin etsittäväksi/näkyväksi BluetoothTM-järjestelmän kautta, ks.
matkapuhelimen käsikirjaa tai
www.volvocars.com.
04
2. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE.
> Valikkovalinta Lisää puhelin esitetään
näytössä. Jos yksi tai useampi matkapuhelin jo on rekisteröity, esitetään
myös nämä.
3. Valitkaa Lisää puhelin.
> Äänentoistolaitteisto etsii lähellä olevia
matkapuhelimia. Etsintä kestää noin
30 sekuntia. Löydettävät matkapuhelimet ilmoitetaan omilla BluetoothTMnimillään näytössä. Handsfree-toiminnon BluetoothTM-nimi esitetään matkapuhelimessa My Car.
4. Valitkaa jokin matkapuhelimista äänentoistolaitteiston näytöltä.
5. Syöttäkää numerosarja, joka esitetään
äänentoistolaitteiston näytössä, matkapuhelimen painikesarjan kautta.
1
196
2. Hakekaa matkapuhelimen BluetoothTMtoiminnolla, ks. matkapuhelimen käsikirjaa.
3. Valitkaa My Car löydettyjen yksiköiden
luettelosta matkapuhelimessanne.
4. Syöttäkää PIN-koodi '1234' matkapuhelimeen, kun Teitä kehotetaan antamaan
PIN-koodi.
5. Valitkaa kytkeminen järjestelmään My
Car matkapuhelimesta.
Matkapuhelin rekisteröidään ja yhdistetään
automaattisesti äänentoistolaitteistoon
samalla, kun teksti Synkronoidaan esitetään
näytössä. Lisätietoja matkapuhelimien rekisteröinnistä, katso sivu 198.
Kun yhdistäminen on tehty, esitetään symboli
ja matkapuhelimen BluetoothTM-nimi näytössä. Nyt matkapuhelinta voidaan ohjata
äänentoistolaitteistosta.
Vain avaimeton käyttö.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Soittaminen
1. Varmistakaa, että teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä ja että symboli
on näkyvissä.
2. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 198.
3. Painakaa ENTER.
Puhelu keskeytetään painikkeella EXIT.
Matkapuhelimen kytkeminen irti
Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja liittämisestä, katso sivu 198.
Manuaalinen kytkeminen pois tapahtuu poistamalla handsfree-toiminnon aktivointi painamalla pitkään PHONE. Handsfree-toiminnon
aktivointi poistetaan myös, kun moottori sammutetaan tai kun ovi avataan1.
Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan
käynnissä olevaa puhelua jatkaa matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen kautta.
HUOM
Tietyt matkapuhelimet edellyttävät, että siirtyminen pois handsfree-toiminnosta vahvistetaan matkapuhelimen painikesarjasta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Puhelujen käsittely
Tuleva puhelu
Puhelu otetaan vastaan painamalla ENTER
myös äänentoistojärjestelmän ollessa esim.
CD- tai FM-tilassa. Torjukaa tai lopettakaa painikkeella EXIT.
Automaattivastaus
Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan
puhelun automaattisesti vastaan.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puhelinasetukset
Puheluvalinnat Automaattivastaus.
Soittovalikossa
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:
• Mykistä mikrofoni – äänentoistolaitteiston mikrofoni vaiennetaan.
• Siirrä puhelu matkapuh – puhelu siirretään matkapuhelimeen.
HUOM
Tietyissä matkapuhelimissa liitäntä katkeaa
käytettäessä salaustoimintoa. Tämä on normaalia. Handsfree-toiminto kysyy, haluatteko liittää uudelleen.
• Puhelinluettelo – etsiminen puhelinluettelosta.
HUOM
Uutta puhelua ei voida aloittaa käynnissä
olevan puhelun aikana.
Audioasetukset
Puhelun volyymi
Puheäänen voimakkuutta voidaan säätää, kun
handsfree-toiminto on puhelintilassa. Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa tai VOLUMEsäädintä.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Kun mitään puhelua ei ole käynnissä, säädetään äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuutta kuten tavallisesti VOLUME-säätimellä.
Äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuuden
2
säätämiseksi käynnissä olevan puhelun aikana
Teidän pitää vaihtaa jollekin äänilähteelle.
Äänilähde voidaan hiljentää automaattisesti
tulevan puhelun yhteydessä kohdassa
Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Mykistä radio.
Soittoäänenvoimakkuus
Siirtykää kohtaan Puhelinasetukset Äänet
ja volyymi Soittoäänenvoimakkuus ja
/
.
säätäkää navigointipainikkeen osalla
04
Soittoäänet
Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit
voidaan valita kohdassa Puhelinasetukset
Äänet ja volyymi Soittoäänet
Soittoääni 1, 2, 3 jne.
HUOM
Liitetyn matkapuhelimen soittoääntä ei suljeta, kun jotain handsfree-järjestelmän sisäisistä signaaleista käytetään.
Kytketyn puhelimen soittosignaalin2 valitsemiseksi siirtykää kohtaan Puhelinasetukset
Äänet ja volyymi Soittoäänet Käytä
mp:n soittoääntä.
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
197
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Lisää rekisteröinnistä ja liittämisestä
Puhelinluettelo
Enintään viisi matkapuhelinta voidaan rekisteröidä. Rekisteröinti tehdään kerran matkapuhelinta kohti. Rekisteröinnin jälkeen ei puhelimen enää tarvitse olla näkyvissä/etsittävissä.
Vain yksi matkapuhelin voi olla liitettynä kerrallaan. Puhelimen rekisteröinti voidaan poistaa
kohdassa Bluetooth Poista puhelin.
Kaikki puhelinluettelon käsittely edellyttää, että
teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä
on näkyvissä.
ja että symboli
Automaattinen liittäminen
04
Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se liitetään automaattisesti. Kun äänentoistolaitteisto etsii viimeksi liitettyä puhelinta,
sen nimi esitetään näytössä. Manuaaliseen toisen puhelimen liittämiseen siirtymiseksi painakaa EXIT-painiketta.
Manuaalinen liittäminen
±
Toiminnon aktivointi poistetaan kohdassa
Puhelinasetukset Synkronoi
puh.luettelo. Yhteystietoja haetaan vain
liitetyn matkapuhelimen puhelinluettelosta.
HUOM
1. Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa ENTER tai painakaa vain
ENTER.
2. Askeltakaa ko. yhteystietoon ja painakaa
ENTER-painiketta soittaaksenne.
Puheääniohjaus
Matkapuhelimen puheääniohjaustoimintoa
soittamista varten voidaan käyttää pitämällä
painiketta ENTER painettuna.
Puhelinvastaajan numero
1. Asettakaa äänentoistolaitteisto puhelintilaan.
Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.
Puhelinvastaajan numero muutetaan kohdassa Puhelinasetukset Puheluvalinnat
Puhepostinumero. Jos yhtään numeroa ei
ole tallennettuna, tähän valikkoon voidaan
päästä painamalla pitkään 1. Painakaa pitkään
1 käyttääksenne tallennettua numeroa.
2. Painakaa PHONE ja valitkaa listalta jokin
puhelimista.
Yhteystietojen etsiminen
Puhelulistat
Yksinkertaisin tapa etsiä puhelinluettelosta on
painaa pitkään painikkeita 2–9. Tämä käynnistää painikkeen ensimmäiseen kirjaimeen
perustuvan haun puhelinluettelosta.
Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon
jokaisen uuden liittämisen yhteydessä ja ne
päivitetään sitten liittämisen aikana. Painakaa
ENTER viimeksi soitetun näyttämiseksi. Muut
puhelulistat ovat kohdassa Puhelurekisteri.
Jos halutaan liittää muu kuin viimeksi liitetty
matkapuhelin tai vaihtaa liitettyä matkapuhelinta, menetelkää näin:
Liittäminen voidaan myös tehdä valikkojärjestelmän kautta kohdassa Bluetooth Yhdistä
puhelin tai Vaihda puhelin.
198
Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen
rekisteröidyn matkapuhelimen puhelinluettelosta. Puhelinluettelo kopioidaan automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen liittämisen yhteydessä.
Puhelinluetteloon voidaan päästä myös painik/
navigointipainikkeessa tai
/
keella
ohjauspyörän painikesarjassa. Haku voidaan tehdä myös puhelinluettelon hakuvalikosta kohdassa Puhelinluettelo Haku:
Jos matkapuhelin ei tue puhelinluettelon
kopiointia, esitetään Lista on tyhjä., kun
kopiointi on valmis.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
HUOM
Tietyt matkapuhelimet näyttävät listan viimeksi soitetuista puheluista käänteisessä
järjestyksessä.
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttö tapahtuu keskikonsolissa olevalla painikesarjalla. Painakaa kerran saadaksenne painikkeen ensimmäisen merkin, kaksi
kertaa saadaksenne toisen merkin jne. Jatkakaa painalluksia saadaksenne lisää merkkejä,
ks. seuraava taulukko.
Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Painikkeen EXIT pitkä painallus
hävittää kaikki syötetyt merkit.
/
navigointipainikkeessa askeltaa merkkien välillä.
Painike
Toiminto
Painike
Toiminto
MNO6ÑÖÒØ
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
04
Painetaan lyhyesti, jos kaksi
merkkiä kirjoitetaan peräkkäin
samalla painikkeella.
+0@*#&$£/%
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
Välilyönti . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Yleistä
Aloittaminen
SIM-kortti
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Asennus, katso sivu 203. Hätäpuhelu
hälytysnumeroon voidaan soittaa ilman SIMkorttia.
HUOM
04
Katsaus järjestelmään.
Integroitu puhelin ei voi lukea 3G-tyypin
SIM-korttia. Yhdistetty 3G/GSM-kortti toimii. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriin,
jos SIM-kortti pitää vaihtaa.
Mikrofoni
SIM-kortinlukija
Puhelujen käsittely
Puhelun soittaminen
1. Kytkekää puhelin päälle.
2. Jos sanaa PUHELIN ei esitetä näytössä,
painakaa lyhyesti painiketta PHONE.
3. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 201.
4. Painakaa ENTER handsfree-puhelua varten tai nostakaa erillisluuri. Vapauttakaa
luuri vetämällä sitä alaspäin.
Puhelun lopetus
Ohjauspaneeli
Valikkoja ohjataan ohjauspaneelista
ja
ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja
valikkokäsittelystä, katso sivu 120. Tietoja
puhelimen käyttölaitteista, katso sivu 195.
Yksityinen puhelin
Päällä/pois
Painakaa ENTER handsfree-puhelua varten tai
nostakaa erillisluuri. Jos erillisluuri on irrotettuna, kun puhelin soi, pitää puhelu ottaa vastaan painamalla ENTER.
Painikesarja, katso sivu 137.
Turvallisuus
Antakaa korjaamon tehdä puhelimen huolto.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen. Integroitu
puhelin pitää sulkea tankattaessa tai räjäytystyön läheisyydessä. IDIS rajoittaa valikkojärjestelmää riippuen auton nopeudesta, katso
sivu 202.
200
Valikot ja säätimet
Sammuttakaa puhelin painamalla pitkään
PHONE-painiketta.
Kytkekää puhelin päälle painamalla lyhyesti
PHONE. Syöttäkää tarvittaessa PIN-koodi.
osoittaa, että puhelin on kytketSymboli
tynä. Kun tämä symboli esitetään, voidaan
puhelu ottaa vastaan, vaikka esim. CD-valikko
esitetään näytössä. Puhelinvalikkojen käyttämiseksi ja soittamisen mahdollistamiseksi painakaa lyhyesti PHONE. Teksti PUHELIN
osoittaa, että puhelinvalikko on aktiivinen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lopettakaa puhelu painamalla EXIT tai asettamalla erillisluuri paikalleen.
Tuleva puhelu
Lopettakaa puhelu painamalla EXIT tai asettamalla erillisluuri paikalleen. Torjukaa puhelu
painamalla EXIT.
Automaattivastaus
Ks. sivu 197.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Audioasetukset
Odottava puhelu
Neuvottelupuhelu
Toiminto mahdollistaa uuteen puheluun vastaamisen käynnissä olevan puhelun aikana.
Uuteen puheluun vastataan kuten tavallisesti ja
edellinen asetetaan pitoon.
Neuvottelupuhelu muodostuu useista puheluosapuolista. Se voidaan aloittaa, kun toinen
puhelu on käynnissä ja toinen pidossa. Valikkovalinta Yhdistä käynnistää neuvottelupuhelun.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puhelinasetukset
Puheluvalinnat Odottava puhelu.
Automaattinen edelleenkytkentä
Tuleva puhelu voidaan kytkeä automaattisesti
edelleen riippuen puhelutyypistä ja tilanteesta.
±
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puheluvalinnat
Suunnanvaihdot.
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne soittovalikkoon.
Soittaminen
1. Pankaa puhelu pitoon kohdassa Pito.
2. Syöttäkää seuraavan puheluosapuolen
numero tai käyttäkää valikkovalintaa
Puhelinluettelo.
Puhelin käyttää etumaisia ovikaiuttimia. Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää, kun
teksti PUHELIN esitetään näytön yläosassa.
Kaikki käynnissä olevat puhelut lopetetaan, jos
neuvottelupuhelu lopetetaan.
±
Vaihtaminen erillisluurin ja handsfreen
välillä
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa tai
VOLUME-säädintä.
Vaihtakaa handsfree-käytöstä erillisluuriin nostamalla erillisluuri tai valitsemalla valikosta.
Ks. sivu 138.
Vaihtakaa erillisluurista handsfree-toimintoon
valikkovalinnalla Handsfree.
Soittosignaalia muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Soittoäänet.
Erillisluuri
Käynnissä olevan puhelun aikana
Puhelun volyymi
Erillisluuri tarkoittaa sitä, että mikrofoni ei ole
käytössä, katso sivu 200.
±
Mikrofonin aktivointi/käytöstä poistaminen
valikkovalinnalla Mikrofoni päällä/pois.
04
Signaalit ja äänenvoimakkuus
Viestiäänimerkki aktivoidaan/poistetaan käytöstä kohdassa Puhelinasetukset Äänet ja
volyymi Viestiäänimerkki.
Soittoäänen voimakkuutta säädetään kohdassa Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Soittoäänenvoimakkuus. Säätäkää navi/
.
gointipainikkeessa olevalla säätimellä
Vaihtakaa puheluosapuolien kesken valikkovalinnalla Vaihda.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Puhelinluettelo
Yhteystiedot voidaan tallentaa SIM-kortille tai
puhelimeen.
Yhteystietojen tallentaminen
puhelinluetteloon
1. Painakaa MENU ja siirtykää kohtaan
Puhelinluettelo Uusi kontakti.
04
Siirtykää kohtaan Puhelinluettelo Kopioi
kaikki SIMistä puhelimeen tai
Puhelimesta SIMiin ja painakaa ENTER.
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen
1. Siirtykää kohtaan Viestit
painakaa ENTER.
Kirjoita uusi ja
2. Kirjoittakaa teksti ja painakaa ENTER. Tietoja tekstin syöttämisestä, katso sivu 199.
Ks. sivu 198.
3. Siirtykää kohtaan Lähetä ja painakaa
ENTER.
2. Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER. Tietoja tekstin syöttämisestä, ks. alla.
Muut toiminnot ja asetukset
4. Syöttäkää puhelinnumero ja painakaa
ENTER.
3. Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
IDIS
Viestiasetukset
4. Siirtykää kohtaan SIM-kortti tai
Puhelimen muisti ja painakaa ENTER.
Viestiasetuksia ei normaalisti muuteta. Verkkooperaattorilla on lisätietoja näistä asetuksista.
Kohdassa Viestit Viestiasetukset on
kolme vaihtoehtoa:
Ks. sivu 199.
IDIS (Älykäs kuljettajan infojärjestelmä) voi
aktiivisissa ajotilanteissa viivyttää tai torjua
tulevan puhelun soittosignaalit. Tällöin kuljettajan tarkkaavaisuus säilyy paremmin liikenteessä.
Yhteystietojen etsiminen
±
Tekstin syöttäminen
Ks. sivu 198.
Puhelinvastaajan numero
IDIS kytketään pois käytöstä kohdassa
Puhelinasetukset IDIS.
Yhteystietojen poistaminen
Viestien lukeminen
Poistakaa yhteystieto puhelinluettelosta merkitsemällä se ja painamalla ENTER. Siirtykää
sitten kohtaan Poista ja painakaa ENTER.
1. Siirtykää kohtaan Viestit
painakaa ENTER.
Poistakaa kaikki yhteystiedot kohdassa
Puhelinluettelo Poista SIM tai Poista
puhelin.
202
Kopiointi SIM-kortin ja puhelinluettelon
välillä
sen, joka välittää viestit.
• Voimassaoloaika – Kertoo, kuinka kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa.
Lukeminen ja
2. Siirtykää haluamaanne viestiin ja painakaa
ENTER.
3. Viestin teksti esitetään näytössä. Muita
valintoja saadaan painamalla ENTER.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
• SMSC-numero – Ilmoittaa viestikeskuk-
• Viestityyppi.
Puhelulistat
Kohdassa Puhelurekisteri tallennetaan listat
tulleista, lähteneistä ja vastaamattomista
puheluista. Lähteneet puhelut esitetään myös
painamalla ENTER. Listojen puhelinnumerot
voidaan tallentaa puhelinluetteloon.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
±
Nollaa arvot kohdassa Puhelurekisteri
Puhelun kesto Palauta ajastimet.
Näytä/piilota puheluosapuoli
Puhelimen numero voidaan salata tilapäisesti
kohdassa Puheluvalinnat Lähetä
numeroni.
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemiseksi verkko-operaattorille
on ilmoitettava puhelimen IMEI-numero.
±
Painakaa *#06# näyttääksenne numeron
näytössä. Kirjoittakaa se muistiin ja tallentakaa varmaan paikkaan.
Verkon valinta
Operaattori voidaan valita automaattisesti tai
käsin kohdassa Puhelinasetukset Verkon
valinta.
SIM-koodi ja turvallisuus
PIN-koodin avulla voidaan SIM-kortti suojata
asiattomalta käytöltä.
Koodi muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset Muokkaa PIN-koodia.
SIM-kortin asennus
Turvallisuustasoa muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset SIM-turvallisuus.
Suurin turvallisuus saavutetaan valinnalla
Päällä. Koodi on syötettävä aina, kun puhelin
kytketään päälle.
Seuraavaksi suurin turvallisuus saavutetaan
valinnalla Automaattinen. Puhelin tallentaa
tällöin koodin ja ilmoittaa sen automaattisesti,
kun puhelin kytketään päälle. Kun SIM-korttia
käytetään toisessa puhelimessa, koodi pitää
syöttää manuaalisesti.
G021450
Puhelun kesto tallennetaan kohtaan
Puhelurekisteri Puhelun kesto.
04
Matalin turvallisuus saadaan valinnalla Pois.
SIM-korttia voidaan tällöin käyttää täysin ilman
koodia.
Tehdasasetusten palautus
Puhelimen asetukset palautetaan kokonaisuudessaan kohdassa Puhelinasetukset
Palauta puh-asetukset.
G021451
Puhelun kesto
Varmistakaa, että puhelimen aktivointi on
poistettu. Vetäkää ulos SIM-kortinpidin,
joka on sijoitettu käsinekoteloon.
Asettakaa SIM-kortti siten, että metallija asentakaa SIMpinta on näkyvissä
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
kortinpitimen
suojus. Asentakaa SIMkortinpidin paikalleen.
04
204
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
04
205
Suosituksia ajettaessa..........................................................................
Tankkaus...............................................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Kuormaus..............................................................................................
Kuormatila.............................................................................................
Varoituskolmio*.....................................................................................
Perävaunun vetäminen.........................................................................
Hinaaminen ja vetäminen......................................................................
206
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
208
210
211
214
215
219
220
226
MATKANNE AIKANA
05
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen tarkoittavat ajamista ennakoiden ja pehmeästi sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista
vallitsevaan tilanteeseen (lisää ohjeita ympäristön säästämisestä, katso sivu 10).
•
05
Älkää käyttäkö moottoria joutokäynnillä,
vaan lähtekää liikkeelle mahdollisimman
pian moottoria kevyesti kuormittaen.
kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä
seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen
ja perävaunut liittimet vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen
jälkeen.
TÄRKEÄÄ
•
Kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
Voi syntyä moottorivaurio, jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin kuumassa säässä.
•
Älkää kuljettako tarpeetonta kuormaa
autossa.
•
•
•
•
Älkää käyttäkö talvirenkaita kuivilla teillä.
Jos veden syvyys on suurempi kuin 25 cm,
vettä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky vähenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Älkää käyttäkö moottoria suuremmalla
kierrosluvulla kuin 4500 r/min
(dieselmoottorit 3500 r/min), jos vedätte
perävaunua tai asuntovaunua mäkisellä
tiestöllä. Öljyn lämpötila voi tällöin tulla liian
korkeaksi.
Irrottakaa taakkateline, kun sitä ei käytetä.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, jolloin moottori saavuttaa nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.
Jos moottori on pysähtynyt veden vuoksi,
älkää yrittäkö käynnistää uudelleen - hinatkaa auto pois vedestä korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Moottorivaurion vaara.
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.
208
HUOM
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä, se voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Moottori ja jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa
ja raskaalla kuormituksella, moottori ja jäähdytysjärjestelmä voivat ylikuumentua. Menetelkää näin moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avoin takaluukku
Välttäkää ajoa takaluukku auki. Jos se kuitenkin on välttämätöntä, ajakaa vain lyhyt matka.
Sulkekaa kaikki ikkunat. Ohjatkaa ilma tuulilasiin ja lattialle ja käyttäkää puhallinta suurimmalla nopeudella.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
kuormatilan kautta.
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Älkää ylikuormittako akkua
•
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II
moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen
sijaan jännitetilaa I, kun virtaa tarvitaan vähän.
Talviajo
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
moottori on pysäytetty. Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista:
•
•
•
matkustamon puhallin
•
seisonavalo
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaita ei sallita tietyissä maissa.
Liukas tie
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
uuden auton reaktiot.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat
käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät
lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin
ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä,
katso sivu 280.
05
TÄRKEÄÄ
Ennen pitkää matkaa
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali.
HUOM
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
vähintään 50 % glykolia. Tämä seos suojaa
moottoria n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
Jos akkujännite on matala, esitetään infonäytössä teksti. Energiansäästötoiminto sulkee tai
rajoittaa tiettyjä toimintoja, puhallin ja äänentoistolaitteisto. Ladatkaa akkua käynnistämällä
moottori.
•
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
•
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
Varoituskolmion pitäminen mukana on lain
vaatimus tietyissä maissa.
Matalaviskositeettistä öljyä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimällä säällä.
•
Akun kunto ja varaustila pitää tarkastaa.
Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
akulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää huuhtelunestettä estääksenne
huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
209
05 Matkanne aikana
Tankkaus
Tankkaus
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
05
Avatkaa polttoainesäiliön luukku valaistuspaneelissa olevalla painikkeella. Luukku on sijoitettu oikeaan takalokasuojaan, mistä symbolin
nuoli infonäytössä muistuttaa.
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes
naksahdus vahvistaa, että se on kiinni.
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen
avaaminen
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
Tankkauksen jälkeen asettakaa korkki paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu useita naksahduksia.
1. Avatkaa kuormatilassa oleva sivuluukku
(samalla puolella kuin polttoainesäiliön
luukku).
Polttoaineen täyttö
2. Etsikää käsille vihreä, kahvalla varustettu
nuora.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
210
3. Vetäkää suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku kääntyy napsahtaen
ulos.
05 Matkanne aikana
Polttoaine
Yleistä polttoaineesta
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
VAROITUS
Välttäkää aina polttoainehöyryjen hengittämistä ja polttoaineroiskeiden osumista silmiin.
Jos saatte polttoainetta silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolasit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy, ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltyinä aiheuttaa pysyviä
vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa
välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä
puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen
tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö
lakkauttaa Volvon takuut sekä mahdolliset
täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske
autoja, joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Bensiini
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia
moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95
ja 98 RON. Oktaaniluvultaan 91 RON olevaa
bensiiniä tulee käyttää vain poikkeustapauksessa.
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltava, kun tarvitaan
maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo ei
ole suositellut.
05
Katalysaattorit
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle, jotta
toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta).
Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/
rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat
``
211
05 Matkanne aikana
Polttoaine
katalysaattoritoiminnosta, ts. ne nopeuttavat
kemiallista prosessia kulumatta itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä.
05
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet tehokkaalle
palamiselle haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on matalissa
lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää
vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
Diesel
Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590
tai JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä
epäpuhtauksille, kuten esim. liian korkealle rikkihiukkasmäärälle. Käyttäkää vain tunnettujen
valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan
tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
1
212
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän RME:tä, sitä ei saa lisätä.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää.
Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.
TÄRKEÄÄ
Dieselöljyn kaltaisia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
polttoöljy
RME1 (kasviperäinen öljymetyyliesteri)
ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja lisäävät
kulumista sekä moottorivaurioita, joita
Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää silloin näin, ennen kuin
moottori käynnistetään:
1. Täyttäkää vähintään 5 litraa dieselpolttoainetta polttoainesäiliöön.
2. Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon ja
painakaa sitä kevyesti siten, että se vedetään sisään (katso sivu 72).
3. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
05 Matkanne aikana
Polttoaine
4. Odottakaa n. 1 minuutti.
5. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty
likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat
hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin
ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns.
regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori on
saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
olosuhteista. Regenerointi kestää normaalisti
10-20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella
aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista n. 80prosenttisesti, syttyy kojelaudassa keltainen
varoituskolmio ja kojelaudan näytössä esitetään ilmoitus Nokisuod. täynnä. Ks.
käsikirjaa.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä n. 20 minuuttia.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, jolloin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy hiukkasista kokonaan,
moottoria voi olla vaikea käynnistää ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Tällöin on
vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Polttoaineenkulutuslukuihin voidaan vaikuttaa,
jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton painoon. Ks. tietoja painoista
sivulta 276 ja taulukkoa sivulla 284.
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat myös
vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
05
Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti 300–900 kilometrin välein riippuen ajo-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
05 Matkanne aikana
Kuormaus
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaiset tiedot painoista, katso sivu 276.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijainnin mukaan.
Kuormaaminen kuormatilaan
05
Tavaratilan luukku voidaan avata
valopaneelissa olevalla painikkeella
tai etäavaimella, katso sivu 54.
•
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
•
•
Keskittäkää leveä kuorma.
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
214
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas.
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
VAROITUS
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
Kiinnittäkää kuorma aina.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan kuormaamisen yksinkertaistamiseksi voidaan takaistuimet kääntää alas, katso
sivu 76.
Kuorman kiinnitys
VAROITUS
Sisäkattoon asennetun turvaverhon suojaustoiminta voi estyä tai häiriintyä, jos
kuorma on liian korkea. Älkää kuormatko
selkänojien yläpuolelle. Voimakkaan jarrutuksen yhteydessä voi kuorma muutoin siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
VAROITUS
Kiinnittäkää kuorma aina. Muutoin se voi
siirtyä voimakkaassa jarrutuksessa ja vahingoittaa autossa olevia ihmisiä.
Kummassakin kuormatilan nurkassa on kiinnityspisteet kuorman sitomista varten.
Suojatkaa terävät reunat jollain pehmeällä.
Pysäyttäkää moottori ja vetäkää seisontajarru päälle, kun pitkiä esineitä kuormataan
tai puretaan autosta. Epäsuotuisissa
tapauksissa voitte muutoin osua kuormalla
vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja
siten siirtää sen johonkin ajoasentoon, jolloin auto voi lähteä liikkeelle.
VAROITUS
Kovat, terävät ja/tai raskaat esineet, jotka
ovat ulkona tai työntyvät ulos, voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Suojaverkko*
Kassinpidin*
VAROITUS
Kuormatilassa oleva kuorma pitää kiinnittää
hyvin, myös käytettäessä oikein asennettua
suojaverkkoa.
Asennus
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
Kassinpidin pitää kassit paikoillaan ja estää niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen kuormatilaan.
1. Kääntäkää ylös luukku, joka on kuormatilan lattian osa.
2. Kiinnittäkää kassit kiristyshihnan avulla.
G034213
G017745
HUOM
Suojaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.
Suojaverkko asennetaan helpoimmin toisen
takaoven kautta.
VAROITUS
Suojaverkko estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa. Suojaverkko pitää aina, turvallisuussyistä, kiinnittää ja varmistaa oikealla
tavalla.
On välttämätöntä varmistaa, että suojaverkon yläkiinnitykset on asennettu oikein ja
että vetonauhat on kiinnitetty varmasti.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahteen eri paikkaan autossa:
1. Käärikää suojaverkko auki ja katsokaa, että
jaettu ylätanko lukkiutuu uloskäännettyyn
asentoon.
•
Taempi asennus – Takaistuimen selkänojan taakse
•
Etumainen asennus – Etuistuinten selkänojien taakse.
2. Pujottakaa tangon toinen pään etumaiseen
tai taempaan kattokiinnikkeeseen vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne
kohti.
05
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
3. Pujottakaa tangon toinen pää kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella – teles-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
05 Matkanne aikana
Kuormatila
kooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten,
verkko ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat vaurioitua.
Olkaa tarkkana, että painatte tangon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen
ääriasentoon.
5. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Irrotus ja säilytys
Etumainen asennus.
05
Taempi asennus.
4. Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa
suojaverkon vetonauhat kuormatilan etumaisiin lattiasilmukoihin.
Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin
pujottakaa suojaverkon vetonauhat silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä –
tätä helpottaa, jos selkänojia oikaistaan ja
istuimia työnnetään hieman eteenpäin.
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun
istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin
– säätäkää, kunnes istuin/selkänoja koskettaa verkkoa.
Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää
kokoon.
Vapauttakaa verkon kiristys painamalla
painiketta vetonauhan lukossa ja syöttäkää nauhaa hieman ulos.
Painakaa lukkohaka sisään ja irrottakaa
vetonauhan molemmat koukut.
216
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Katkaiskaa tanko keskeltä, kääntäkää se
kokoon ja rullatkaa verkko kokoon.
Asennus
HUOM
Suojasäleikkö*
Asennettaessa pitää kahvan, ks.
– , olla säleikön etupuolella.
kuvaa
G018367
Kokoon taitettua suojaverkkoa voidaan säilyttää kuormatilan lattian alla.
Suojasäleikkö asennetaan ja irrotetaan helpoimmin käännettynä alas ja kahden henkilön tekemänä takaovien kautta.
Jotta suojasäleikkö voidaan asentaa, pitää selkänojat kääntää, katso sivu 76.
Asettakaa kahva asennusasentoon, ks.
kuvaa. Jotta kahva voidaan kääntää paikalleen, painakaa sitä kevyesti, ks. nuolta.
G018368
G031978
Puristakaa vaimenninta säleikköä vasten ja
sovittakaa säleikkö katon kiinnitykseen.
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa. Säleikkö pitää aina, turvallisuussyistä, sitoa ja kiinnittää oikealla tavalla.
Kääntäkää kahvaa 90°
. Painakaa
kevyesti kuvan (1) mukaisesti tarvittaessa.
Jännittäkää säleikkö kiinni kääntämällä
kahvaa 90°
.
Irrotus
Säleikön irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä suhteessa osaan "Asennus".
G018369
Kääntäminen ylös
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
05
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voida kääntää ylös tai
alas, kun näkösuoja on asennettu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
217
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Näkösuoja*
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
Näkösuojan irrotus
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
G031977
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin
toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
05
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja kiinnittäkää se takapilarien luona kuormatilassa oleviin
reikiin.
Näkösuojan asennus
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän ajoturvallisuuden saamiseksi
suositellaan Volvon kehittämää taakkatelinettä.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
±
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää alas.
Pitkä kuorma
Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää, katso
sivu 74.
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
218
Taakkatelineen käyttö
•
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettuna.
Kattokuorma
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle.
Tietoja suurimmasta sallitusta kattokuormasta, ml. taakkateline ja mahdollinen kattolaatikko, katso sivu 276.
05 Matkanne aikana
Varoituskolmio*
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
Ensiapu*
05
Nostakaa lattiamattoa ja ottakaa varoituskolmio pois.
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
219
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaiset tiedot painoista, katso
sivu 276.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Jos autoa ajetaan suurella kuormituksella
lämpimässä säässä, moottori voi ylikuumeta. Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi,
varoitussymboli syttyy ja infonäyttö esittää
Moot. lämp. kork Pysähdy varoen.
Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja sen jäähdyttämiseksi. Jos näytetään Moot. lämp. kork
Sammuta moottori tai Jäähd.n. vähän
Sammuta moottori, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
05
•
•
Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja voidelkaa vetokuula rasvalla.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km.
•
220
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 265.
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
•
Automaattivaihteistossa on sisäinen suojatoiminnot, joka alkaa toimia ylikuumenemisen yhteydessä. Jos vaihteiston lämpötila nousee liian korkeaksi, varoitussymboli
syttyy ja infonäyttö esittää Vaiht. ölj. lämp
Vähennä nopeutta tai Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen. Noudattakaa tällöin
ohjetta ja vähentäkää nopeutta tai pysäyttäkää auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja vaihteiston jäähdyttämiseksi. Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan auton
ilmastointi tilapäisesti sulkea.
•
Älkää turvallisuussyistä ylittäkö 80 km/h
ajonopeutta, vaikka tiettyjen maiden lainsäädäntö sen sallisikin.
•
Vaihteenvalitsimen pitää olla asennossa
P, kun automaattivaihteistolla varustettu ja
perävaunua vetävä auto pysäköidään.
Käyttäkää aina seisontajarrua. Käyttäkää
seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun
auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja näyttö
esittää tekstin Polttimovika Peräv. vilkku.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Polttimovika peräv.
jarruvalo.
Automaattivaihteisto
Pysäköinti mäkeen
1. Aktivoikaa seisontajarru.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Liikkeellelähtö mäessä
Vetolaite
1. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D.
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
kuulaosan asennusohjetta noudattaa tarkasti,
katso sivu 222.
Jyrkät nousut
•
Älkää käyttäkö suurempaa vaihdetta kuin
millä moottori "jaksaa" toimia. Aina ei ole
taloudellista ajaa suurilla vaihteilla.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
VAROITUS
Jos autossa on Volvon irrotettava vetokoukku:
Tasonsäätö
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta (sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Perävaunumassat
Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa perävaunun painoa ja nopeutta. Vetokoukku voi olla sertifioitu suuremmalle vetopainolle kuin mitä autolla saa vetää. Volvon sallimat perävaunumassat, katso sivu 278.
VAROITUS
•
Noudattakaa tarkasti vetolaiteen tapin
asennusohjeita.
•
Kuulaosan pitää olla lukittu avaimella
ennen ajoonlähtöä.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Tärkeä tarkastaa
•
Kuulaosan vetokuula pitää puhdistaa ja
voidella rasvalla säännöllisesti.
G031713
2. Vapauttakaa seisontajarru.
Kuulaosan säilytys
Kuulaosan säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
05
Irrottakaa kuulaosa aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa, asianmukaisesti hihnallaan kiinnitettynä.
HUOM
Kun käytetään heilahtelunvaimentimella
varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei
voidella.
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
``
221
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Kuulaosan asennus
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
05
222
A
1013
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
ja vetämällä sitten kotesalpaa sisään
.
loa suoraan taaksepäin
G021487
G021485
G018928
Erittelyt
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
05 Matkanne aikana
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
G021494
G021490
G021488
Perävaunun vetäminen
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että kuulaosa on kiinni.
VAROITUS
Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen
ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G000000
G021489
Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja asentaa uudelleen aikaisempien kohtien
mukaan.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
05
TÄRKEÄÄ
Voidelkaa vain kuula vetopäätä varten, kuulaosan muun alueen pitää olla puhdas ja
kuiva.
``
223
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
VAROITUS
G021495
Kiinnittäkää vetokoukun irtonainen kuulaosa turvallisella tavalla, jos sitä säilytetään
autossa, katso sivu 221.
VAROITUS
05
Työntäkää lukituspyörä sisään
ja kierkunnes kuuluu
täkää sitä vastapäivään,
naksahdus.
G018929
Varmuusvaijeri.
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
Kuulaosan irrotus
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla kuulaosa irti taakse- ja
ylöspäin.
TSA -järjestelmän (Trailer Stability Assist) tehtävä on vakauttaa auto- ja perävaunuyhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
TSA-toiminto sisältyy DSTC-järjestelmään
(Dynamic Stability and Traction Control), katso
sivu 152.
Toiminto
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
224
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suurta nopeutta. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
lopetettua ja yhdistelmä on jälleen vakaa, TSAjärjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa
auton jälleen täysin hallintaansa.
Muuta
TSA-järjestelmä voi kytkeytyä toimintaan ajonopeuksilla 60–160 km/h.
HUOM
Jos kuljettaja valitsee DSTC-järjestelmän
sulkemisen (rajoittamisen), sulkeutuu myös
TSA-järjestelmä, katso sivu 152.
TSA-järjestelmän toiminta voi jäädä pois, jos
kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska TSA-järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
05
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli DSTC.
TSA-järjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin tehoa
rajoitetaan. Kun kiemurtelu vähitellen on saatu
225
05 Matkanne aikana
Hinaaminen ja vetäminen
Hinaus
VAROITUS
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori ei käy. Jarrupoljinta pitää painaa n.
viisi kertaa kovemmin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.
1. Painakaa etäavain virtalukkoon avaamiseksi ohjauslukon, jotta autoa voidaan
ohjata, katso sivu 72.
2. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
3. Varmistakaa, että hinausköysi on koko
ajan kireällä, pitämällä jalka kevyesti jarrupolkimella siten, että voimakkaat nykäykset vältetään.
05
Asettakaa ennen hinaamista etäavain virtalukkoon ohjauslukon avaamiseksi (jotta
autoa voi ohjata).
VAROITUS
Ohjauslukko jää asentoon, jossa se oli jännitteen katketessa. Ohjauslukon pitää olla
avattu ennen hinaamista. Etäavaimen pitää
olla avaimen asennossa II. Älkää koskaan
poistako etäavainta ajon aikana tai autoa
hinattaessa.
226
Hinaussilmukka
Käsivalintainen vaihteisto
±
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Käyttäkää hinaussilmukkaa, jos autoa pitää
hinata tiellä. Hinaussilmukka kiinnitetään puskurissa oikealla puolella olevaan aukkoon
edessä tai takana.
Automaattivaihteisto
±
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
Hinaussilmukan asennus
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Älkää hinatko automaattivaihteistolla
varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin 80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö autoa hinaamalla. Käyttäkää
apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää, katso sivu 102.
Ottakaa hinaussilmukka esille kuormatilan
lattialuukun alta.
> Joissakin tapauksissa hinaussilmukka
voi olla piilossa kynnyksen alla.
05 Matkanne aikana
Hinaaminen ja vetäminen
Vetäminen
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettuna, ei saa vetää suuremmalla nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei
tule vetää pidempiä matkoja kuin 50 km.
VAROITUS
Irrottakaa peitekansi sen alareunasta ruuvitaltalla tai kolikolla.
Kiertäkää hinaussilmukka kunnolla kiinni
laippaan asti. Käyttäkää pyöränmutteriavainta silmukan kiertämiseen kiinni.
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä - ei pelastushinaukseen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
05
HUOM
Tietyissä autoissa, joihin on asennettu vetokoukku, ei hinaussilmukkaa voida kiinnittää
takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin vetokoukkuun.
Tästä syystä on hyvä säilyttää irrotettavan
vetokoukun kuulaosaa autossa.
227
228
230
236
243
245
248
256
267
G020922
Moottoritila............................................................................................
Polttimot................................................................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste................................................................
Akku......................................................................................................
Varokkeet..............................................................................................
Pyörät ja renkaat...................................................................................
Auton hoito............................................................................................
YLLÄPITO JA HUOLTO
06
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Yleistä
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka
takaavat huollolle mahdollisimman korkean
laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
06
Tarkastakaa säännöllisin välein
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
•
•
•
•
230
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
Huuhteluneste
VAROITUS
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi käynnistyä automaattisesti jonkin ajan kuluttua
moottorin pysäyttämisestä.
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Auton nostaminen
HUOM
Volvo suosittelee, että käytätte vain tunkkia,
joka kuuluu ko. automalliin. Jos valitaan
muu kuin Volvon suosittelema tunkki, noudattakaa varustuksen mukana tulevia käyttöohjeita
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, pitää
se asettaa moottorin apurungon etureunaa
vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa roiskelevyä. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä korjaamonostimella, pitää etumaiset ja taemmat
nostovarret asettaa kynnyksessä olevien nostokohtien alle. Ks. edeltävää kuvaa.
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Moottoritila, katsaus
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite on erittäin korkea. Sytytysjärjestelmässä on hengenvaarallinen jännite. Etäavaimen pitää aina olla
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, katso sivu 72.
G031911
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun etäavain on jännitetilassa II tai
moottorin ollessa lämmin.
Vetäkää polkimien luona olevasta kahvasta. Informaatiosymboli syttyy, kun
konepelti on auki, katso sivu 68.
VAROITUS
Varmistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
Moottoritilan ulkonäkö voi vaihdella moottoriversion mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Moottoriöljyn mittatikku
06
Jäähdytin
Moottoriöljyn täyttöaukko
G021733
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen ja
etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
Moottoriöljyn tarkastus
Kytkin- ja jarrunestesäiliö (vasemmanpuoleinen ohjaus)
Öljynlaatutarra.
Akku
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
Rele- ja varokekeskus, moottoritila
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, katso
sivu 282
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
``
231
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi kaikki moottorit täytetään tehtaalla erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin saatatte vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen sekä ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar
sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos
määrätyn laatuista ja viskositeettista moottoriöljyä ei käytetä.
06
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä
öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta
varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään öljynpainevaloa.
Muissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin
kuljettajaa informoidaan varoitussymbolilla
keskellä mittaristoa sekä näyttöteksteillä. Tietyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa
yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne
lisätietoja.
Täyttö ja mittatikku
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Bensiinimoottori.
Dieselmoottori.
Vaihtakaa Huolto- ja takuukirjassa ilmoitetuin
välein.
232
TÄRKEÄÄ
Öljyä lisättäessä pitää käytettävän öljyn olla
samaa laatua, katso sivu 282.
Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää pientä määrää,
koska kaikki öljy ei ole ehtinyt valua alas öljypohjaan.
G021737
TÄRKEÄÄ
Öljypinnan on oltava mittatikkuun merkityllä alueella.
Pysäköikää auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10–15 minuuttia moottorin pysäyt-
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
tämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan. Täyttömäärä, katso sivu 282 ja siitä
eteenpäin.
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
TÄRKEÄÄ
•
Korkeat kloorin, kloridien ja muiden
suolojen pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina Volvon suosituksen
mukaisella korroosiosuojalla varustettua jäähdytysnestettä.
•
Varmistakaa, että seoksessa on 50 %
vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste laadultaan
hyväksyttävään vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää
valmiiksi sekoitettua, Volvon suositusten mukaista jäähdytysnestettä.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä aina huuhdella puhtaaksi hyväksyttyä laatua olevalla vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla
jäähdytysnesteellä.
Kylmän auton tarkastus
1. Pyyhkikää mittatikku.
2. Tarkastakaa määrä mittatikulla. Pinnan
pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
3. Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan aluksi lisätä 0,5 litraa. Täyttäkää, kunnes pintataso on lähempänä MAX- kuin
MIN-merkkiä mittatikussa.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan täyttäkö MAX-merkinnän yli.
Öljynkulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
Lämpimäksi ajetun auton tarkastus
1. Pyyhkikää mittatikku.
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään
puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni
että liian suuri. Määrätiedot, katso sivu 282.
•
06
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytetty. Voi syntyä korkeita lämpötiloja,
joista seuraa sylinterinkannen vaurioitumisen (halkeamisen) vaara.
2. Tarkastakaa öljymäärä mittatikulla.
3. Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan aluksi lisätä 0,5 litraa. Täyttäkää, kunnes pintataso on lähempänä MAX- kuin
MIN-merkkiä mittatikussa.
Määrätiedot ja veden laatua koskeva standardi, katso sivu 282.
``
233
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmä on
vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
VAROITUS
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa jarrunestehäviön syyn.
Lisäys
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee poistumaan.
2. Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
Ohjaustehostinöljy
Jarru- ja kytkinneste
Määrän tarkastus
06
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän MINja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä
säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu laatu,
katso sivu 282. Jos autolla ajoon liittyy usein
toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste
on vaihdettava kerran vuodessa.
234
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
1. Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan on
06 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
oltava MIN- ja MAX-merkkien välillä. Määrätiedot ja suositeltu öljylaatu, katso sivu 282.
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai moottori on sammutettu ja autoa on
hinattava, sitä voidaan edelleen ohjata.
06
235
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Yleistä
Valokotelo edessä
•
•
•
•
•
•
•
•
2. (Ylempi kuva)
Vetäkää valaisinkotelon lukkosokat irti.
Yleisvalaistus katossa, lukuvalot
Vetäkää valaisinpesää suoraan eteen.
Käsinekotelon valo
Suuntavalo, ulkotaustapeili
TÄRKEÄÄ
Lähestymisvalaist. kesto
Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.
Jarru-, sumu-, takavalot
Sivu-, seisontavalot takana
Xenon-, aktiiviset Xenon -valot
3. (Alempi kuva)
LED-valot, yleistä
Irrottakaa valaisinpesän liitinkappale
painamalla kiinnitin alas peukalolla.
VAROITUS
06
Dual Xenon -valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Dual Xenon -polttimon vaihto
teettää korjaamossa - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Valonheitin
edellyttää erityistä varovaisuutta, koska
Dual Xenon -polttimo on varustettu suurjännitelaitteella.
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
Kaikki etuosan polttimot (sumuvaloja lukuun
ottamatta) vaihdetaan irrottamalla koko valokotelo moottoritilan kautta.
TÄRKEÄÄ
236
4. Nostakaa valokotelo ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
5. Vaihtakaa ko. polttimo, katso sivu 242.
VAROITUS
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva höyrystyy
lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
Valonheittimen irrotus
1. Painakaa nopeasti START-/STOP
ENGINE-painiketta ja poistakaa etäavain.
Kaikki polttimot on määritetty, katso sivu 242.
Polttimot ja pistevalot, jotka ovat erikoistyyppiä
tai jotka eivät sovellu muiden kuin korjaamon
vaihdettaviksi, ovat:
Katkaiskaa aina virta ja poistakaa etäavain
lukosta ennen kuin polttimon vaihto aloitetaan.
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Valonheittimen asennus
Peitekannen irrotus
Lähivalot, halogeeni
Tunnustelkaa asentaessanne, että pitkä lukkotappi on lujasti kiinni, sen on oltava kiinni
molemmissa silmukoissa.
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 236.
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
2. Asentakaa valaisinkotelo ja lukkosokat.
Tarkastakaa, että ne on painettu oikein
alas.
1. Avatkaa lukitukset painamalla ulospäin.
2. Poistakaa kansi vetämällä se suoraan ulos.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
2. Irrottakaa peitekansi.
3. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä alaspäin.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
3. Tarkastakaa valaistus.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Valokotelon pitää olla kytketty ja paikallaan,
ennen kuin valot kytketään päälle tai etäavain
asetetaan virtalukkoon.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
06
``
237
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
06
Kaukovalot, halogeeni
Lisäkaukovalot, Xenon*
Suuntavalot/vilkut
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi.
2. Irrottakaa peitekansi, katso sivu 237.
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon
kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain
yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
4. Irrottakaa polttimonpidin vetämällä se suoraan ulos.
5. Vaihtakaa polttimo ja asettakaa se kantaan. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
5. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
6. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
238
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Sivuvalot
Sumuvalonheitin
5. Asentakaa polttimonpidin paikalleen. Polttimonpitimessä olevan merkinnän TOP
pitää olla ylöspäin.
Sumutakavalo
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 236.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään ja
irrottakaa se.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
4. Asettakaa polttimonpidin kantaan ja kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Irrottakaa kotelo vetämällä etusäleikköä
lähinnä oleva yläkulma ulos, ks. yllä olevaa
kuvaa.
1. Vetäkää koteloa suoraan auton keskiosan
suuntaan työkalun avulla, ks. yllä olevaa
kuvaa.
> (Käyttäkää työkalua (1) ja vetäkää suoraan ulos (2).)
Sumutakavaloon pääsee käsiksi puskurin
takaa
06
1. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Kiertäkää irti valaisinkotelon ruuvi ja irrottakaa sumuvalo.
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
3. Kiertäkää polttimoa vastapäivään ja irrottakaa se.
3. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen ja kääntäkää myötäpäivään.
4. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
``
239
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
06
Takavalojen sijainti
Jarruvalo ja peruutusvalo
Rekisterikilven valo
Valaisimen lasi, oikea puoli
Seisonta-(LED)/sivuvalo
Sekä jarruvalo että peruutusvalo vaihdetaan
kuormatilan puolelta.
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
Sivuheijastin, taempi
1. Avatkaa paneeli.
2. Irrottakaa koko valokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
Jarruvalot
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
Peruutusvalot
Suuntavilkku
Jarruvalo (LED)
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
5. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
240
4. Asettakaa valokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Autoonnousuvalot
Kuormatilan valaistus
Meikkipeilin valo
G031942
Peililasin irrotus
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 236.
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
1. Työntäkää ruuvitaltta sisään linssin päädystä keskikonsolin luota ja kääntäkää
kevyesti siten, että linssi irtoaa. (Koskee
molempia polttimoita.)
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
2. Kääntäkää varovasti, kunnes lasi irtoaa.
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
4. Asentakaa linssi paikalleen.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
1. Työntäkää ruuvitaltta keskeltä alareunan
alle ja kammetkaa reunan lukituskieleke
varovasti ylös.
2. Asettakaa taltta reunan alle sekä vasemmalle että oikealle puolelle (mustien kumikohtien luona) ja kammetkaa varovasti
siten, että lasi irtoaa alareunasta.
06
3. Irrottakaa varovasti ja nostakaa pois koko
peililasi kansineen.
4. Vaihtakaa uusi polttimo.
Peililasin asennus
1. Painakaa peililasin yläreunan kolme lukituskielekettä takaisin paikoilleen.
``
241
06 Ylläpito ja huolto
Polttimot
2. Painakaa sitten kolme alempaa kielekettä
kiinni.
Polttimoerittely
06
Valaistus
W
Tyyppi
Lisäkaukovalot,
Xenon, ABL
65
H9
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Suuntavalo takana
21
PY21W
Sumuvalonheitin
35
H8
Autoonnousuvalaistus, kuormatilan
valaistus, numerokilven valaistus
5
Hehkulamppu
Meikkipeili
SV8,5
1,2
Hehkulamppu
SV5,5
242
Valaistus
W
Tyyppi
Sivuvalot edessä
5
W3WLL
Käsinekotelon valo
5
Hehkulamppu
SV8,5
06 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhkimien sulat
Huoltoasento
Jotta pyyhinsulat voidaan vaihtaa, pestä tai
nostaa (kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
1. Asettakaa etäavain asentoon 0, katso
sivu 72, ja pitäkää etäavain virtalukossa.
G021763
2. Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua ylöspäin n. 1 sekunniksi. Pyyhkimet
käyvät tällöin ja asettuvat suoraan ylöspäin.
Pyyhkimet palaavat alkuasentoon käynnistettäessä auto.
HUOM
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin matkustajan
puoleinen.
Pyyhinsulkien vaihto
Kääntäkää pyyhinvarsi ylös. Painakaa nuppia, joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
06
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että
kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
``
243
06 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa sulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.
G032770
Huuhtelunesteen täyttö
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
06
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta
siten, etteivät pumppu, säiliö ja letkut jäädy.
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 267.
244
Määrätiedot, katso sivu 282.
06 Ylläpito ja huolto
Akku
Akun varoitussymbolit
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
Käyttäkää suojalaseja.
TÄRKEÄÄ
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia.
VAROITUS
Räjähdysvaara.
Tarkemmat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta.
HUOM
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Käytetty akku pitää kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää lyijyä.
Käsittely
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
Akut voivat muodostaa kaasua, joka on
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin,
hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
•
Tarkistakaa, että akun johdot on liitetty
oikein ja kiristetty tarpeeksi tiukkaan.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä.
06
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
``
245
06 Ylläpito ja huolto
Akku
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja,
tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Vaihto
Irrotus
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto.
Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää tämän vuoksi
ladata, jos autoa ei käytetä pitkähköön
aikaan tai jos sillä ajetaan vain lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin,
jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
06
Katkaiskaa virta ja odottakaa 5 minuuttia.
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
246
06 Ylläpito ja huolto
Akku
VAROITUS
Kytkekää sekä irrottakaa plus- ja miinusjohdin oikeassa järjestyksessä.
3. Ruuvatkaa akku kiinni kiinnittimessä olevalla ruuvilla.
4. Yhdistäkää huohotusletku.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
Irrottakaa musta miinusjohdin
Irrottakaa punainen plusjohdin
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks. irrotus.)
Irrottakaa huohotusletku akusta
8. Asettakaa kumilista takaisin paikalleen.
(Ks. irrotus.)
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
9. Asentakaa etumainen peitekansi ja kiinnittäkää se kiinnittimillä. (Ks. irrotus.)
Siirtäkää akkua sivulle ja nostakaa se ylös.
Asennus
06
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
247
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä
Sijainti, keskukset
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että
hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
Keskusten sijainti, vasemmalta ohjattava auto.
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
Jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon
alla oleva keskus vaihtaa puolta.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
06
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
248
Käsinekotelon alla
Moottoritila
Kuormatila
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Moottoritila
06
``
249
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit varokkeiden irrotuksen ja asennuksen helpottamiseksi.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Toiminto
A
Toiminto
A
-
-
Moottorinohjausyksikkö,
vaihteiston ohjausyksikkö,
SRS
10
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
PTC Ilmanlämmitin*
100
Moottoritila, ylempi
-
Moottoritila, etumainen
Tuulilasinpyyhkimet
30
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet kohdassa
on sijoitettu kohdan
alle.
Pysäköintilämmitin*
25
Tuuletuspuhallin
40
•
-
Moottoritila, alempi
06
250
-
1-7 ja 42-44 ovat tyyppiä "Midi Fuse" ja ne
saa vaihtaa vain korjaamo. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
•
8-15 ja 34 ovat tyyppiä "JCASE" ja vaihtamista varten suositellaan hakeutumista
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
•
16 – 33 ja 35 – 41 ovat tyyppiä "MiniFuse".
Toiminto
A
Ensiövaroke CEM KL30A
50
Ensiövaroke CEM KL30B
50
Ensiövaroke RJBA KL30
60
Ensiövaroke RJBB KL30
60
Ensiövaroke RJBD KL30
50
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
-
-
-
Valaistuspaneeli
5
Valonheittimien huuhtelulaite*
15
ABS-pumppu
40
12 V:n liitäntä, etu- ja
takaistuin
15
ABS-venttiilit
20
Kattoluukku*, kattokonsoli/ECC*
5
Moottoritilan relekeskus
5
-
-
Valojen korkeuden säätö*
(Xenon, Dual Xenon)
10
Lisävalot*
20
Ensiövaroke CEM
20
Äänitorvi
15
Tutka, ACC-ohjausyksikkö*
5
Moottorinohjausyksikkö
10
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
5
Automaattivaihteiston
ohjausyksikkö*
15
A/C-kompressori
15
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Toiminto
A
Toiminto
A
Relekäämit
5
Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (5-syl. bensiini)
10
Käynnistysmoottorin rele
30
Sytytyspuolat
20
EGR, VTC, hehkutusjärjestelmä (5-syl. diesel),
moottorin jäähdytysjärjestelmän ohivirtaus (4-syl.
diesel)
10
Moottorinohjausyksikkö,
kaasuläppä bensiini
10
Dieselsuodattimen lämmitin, kampikammiotuuletuksen lämmitin (5-syl.
diesel)
-
15
Moottorinohjausyksikkö,
kaasuläppä diesel
Ruiskutusjärjestelmä,
Ilmamassamittari
15
Moottoriventtiilit
10
EVAP, lambdatunnistin,
suihkutus (bensiini)
15
Hehkutulpat (5-syl. diesel)
-
20
70
-
Jäähdytyspuhallin (4 - 5syl. bensiini)
80
06
10
Lambdatunnistin (4-syl.
bensiini, 5-syl. diesel)
``
251
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Käsinekotelon alla
06
1. Kääntäkää varokekeskusta peittävä sisäverhoilu sivuun.
Toiminto
2. Painakaa kannen lukkoa ja kääntäkää
kantta ylöspäin.
Kaasupoljin, ilmalämmitin
(PTC)*, sähkölämmitteiset
istuimet*
A
7,5
Toiminto
A
Kattoluukku*
20
Peruutusvalot
7,5
3. Varokkeisiin päästään käsiksi.
-
-
Paikat
252
radioA
Toiminto
A
ICM-näyttö, CD &
Sadetunnistin*
5
Ohjauspyörämoduuli
SRS-järjestelmä
10
-
ABS-jarrut
5
Kaukovalot
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
-
-
15
Sumuvalot edessä*
15
7,5
Tuulilasin huuhtelulaite
15
Sopeutuva vakionopeussäädin, ACC*
10
15
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Toiminto
A
Toiminto
A
-
-
Käynnistys-/pysäytyspainike
5
Jarruvalokytkin
5
Kattovalaistus, ohjauspaneeli, kuljettajan ovi/sähkökäyttöinen matkustajan
istuin*
7,5
A
Infonäyttö
5
Sähkökäyttöinen kuljettajan istuin*
5
Takalasinpyyhin
15
Etäavainvastaanotin, hälytysanturit*
5
Polttoainepumppu
20
Sähköinen ohjauslukko
20
-
Ei Premium tai High Performance.
06
-
Lukko, säiliön luukku/takaluukku
10
Hälytyssireeni*, ECC
5
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Kuormatila
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
06
(musta)
Käyttöpaneeli, oikea takaovi
Paikat
25
A
-
Ohjauspaneeli, kuljettajan
ovi
25
12 V:n liitäntä, kuormatila,
jääkaappi*
15
Ohjauspaneeli, matkustajan
ovi
25
Sähkölämmitteinen takalasi
30
Käyttöpaneeli, vasen takaovi
25
(musta)
Perävaunun liitäntä 2*
254
A
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
(musta)
A
Sähkökäyttöinen istuin, kuljettajan puoli*
25
Perävaunun liitäntä 1*
40
POT (takaluukun automaattinen avaaminen)*
30
-
15
06 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
(valkoinen)
A
Pysäköintiapu*, pysäköintikamera*
5
Ohjausyksikkö Four-C*
15
Istuinlämmitys, kuljettajan
puoli edessä*
15
Istuinlämmitys, matkustajan
puoli edessä*
15
Istuinlämmitys, oikea
takana*
15
AWD-ohjausyksikkö
10
Istuinlämmitys, vasen
takana*
15
(sininen)
Näyttö RTI*
-
-
A
10
-
Bassokaiutin*
25
DAB-radio
5
Audiovahvistin*
25
AudiojärjestelmäA
15
Puhelin, Bluetooth*
5
-
-
-
06
A
Sähkökäyttöinen istuin, matkustajan puoli*
25
Avaimeton käyttö*
20
Sähköinen seisontajarru,
vasen
30
Sähköinen seisontajarru,
oikea
30
High Performance ja Premium.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Yleistä
HUOM
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Uudet renkaat
Katsokaa, että molemmissa pyöräpareissa
on sama tyyppi ja koko sekä myös sama
valmiste.
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka
on ilmoitettu rengaspainetaulukossa, katso
sivu 266.
Pyörimissuunta
G021823
Renkaiden hoito
G021778
Renkaiden ikä
06
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta
merkitty nuolella. Renkaalla pitää olla sama
pyörimissuunta koko sen käyttöiän ajan. Niitä
voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin,
ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin
päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden
kyky syrjäyttää vettä ja lumisohjoa huononevat.
256
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat
vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja
heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta niiden toimintaan. Tämä koskee myös vararenkaita, talvirenkaita ja tulevaisuutta varten säilössä olevia renkaita. Esimerkkinä ulkoisista
merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman
tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on
erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on renkaan
DOT-merkintä (Department of Transportation)
ja se ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 1502.
Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15,
vuonna 2002.
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, katso
sivu 259, merkitkää millä puolella ne ovat
olleet, esim. V vasemmalla ja O oikealla.
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 265. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden laatu vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10 000 km:n
välein. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä
vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen
valikoimaan. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Renkaiden kulumisvaroittimet
Lukittava pyöränruuvi
Lukittavaa pyöränruuvia voidaan käyttää sekä
alumiini- että teräsvanteissa.
Talvirenkaat
G021829
Kuluminen ja huolto
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).
Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Vanteet ja pyöränruuvit
TÄRKEÄÄ
Pyöränruuvien kiristysmomentti on 140 Nm.
Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa
ruuviliitosta.
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää niitä käyttää kaikissa
neljässä pyörässä.
HUOM
Volvo suosittelee, että neuvottelette Volvon
jälleenmyyjän kanssa siitä, mikä vanne ja
rengastyyppi sopii parhaiten.
06
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat
kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
``
257
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
Lumiketjujen käyttäminen
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja).
TÄRKEÄÄ
Vain yksipuolisten lumiketjujen käyttö on
sallittua. Käyttäkää Volvon alkuperäisiä
lumiketjuja tai vastaavia, jotka on sovitettu
oikeaa automallia, rengas- ja vannekokoja
varten. Jos ette ole varma asiasta, Volvo
suosittelee, että neuvottelette valtuutetun
Volvon teknisen palvelun kanssa.
Työkalut
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä
ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita. Älkää koskaan käyttäkö ns.
pikalenkkejä, sillä levyjarrujen ja pyörien välinen tila on niille liian pieni.
Tunkki*
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain pyörän
vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla
hyvin voideltu.
Varapyörä*
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti. Vaihtakaa varapyörä mahdollisimman pian tavalliseen pyörään. Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua varapyörää käytettäessä. Varapyörän oikea
rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 266.
TÄRKEÄÄ
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
TÄRKEÄÄ
06
258
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikeaan
automalliin, rengas- ja vannekokoihin. Jos
asiasta on epävarmuutta, Volvo suosittelee,
että neuvottelette valtuutetun Volvon teknisen palvelun kanssa.
TÄRKEÄÄ
Vaahtopala sisältää kaikki työkalut. Työkalut
muodostuvat hinaussilmukasta, tunkista* ja
pyöränruuviavaimesta*. Vaahtopala on ruuvattu kiinni varapyörän tilan pohjassa olevaan
konsoliin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare"-tyyppinen varapyörä.
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun tilaan
ulkopuoli alaspäin. Kaksi vaahtopalaa, yksi
varapyörän alla ja yksi päällä/sisällä, pitää
varapyörän paikallaan. Ylempi sisältää kaikki
työkalut.
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Varapyörä ja vaahtopalat kiinnitetään samalla
läpimenevällä ruuvilla.
Varapyörän ottaminen esiin
1. Kääntäkää kuormalattia ylös, takaa eteen.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
4. Nostakaa varapyörä pois.
Alempaa vaahtopalaa ei tarvitse nostaa pois.
Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin
irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa on
nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin autossa.
TÄRKEÄÄ
paikalla. Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä,
vaakasuoralla alustalla.
1. Kiinnittäkää seisontajarru ja kytkekää
ykkösvaihde tai asento P, jos autossa on
automaattivaihteisto.
VAROITUS
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton kuormatilassa, kun
niitä ei käytetä.
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
Työkalut – uusi sijainti
HUOM
Pyöränvaihto
Volvo suosittelee, että käytätte vain tunkkia*, joka kuuluu ko. automalliin.
Irrotus
2. Ottakaa varapyörä*, tunkki* ja pyöränruuviavain* esiin. Ne ovat kuormalattian alla
kuormatilassa. Jos valitaan toinen tunkki,
katso sivu 230.
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
G029336
Käytön jälkeen työkalut ja tunkki* on asetettava
oikein takaisin paikoilleen. Tunkki pitää kiertää
kokoon oikeaan asentoon, jotta sen voi asettaa
paikalleen.
06
Asettakaa varoituskolmio tielle, katso
sivu 219 jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
4. Avatkaa pyöränmuttereita ½–1 kierrosta
vastapäivään pyöränavaimella.
VAROITUS
06
Älkää koskaan asettako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin kiinnikkeen ja
tunkin väliin.
5. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä on
kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää tunkin
jalka alas siten, että se painuu tasaisesti
maata vasten.
6.
Tarkastakaa, että tunkki on kiinnikkeessä
kuvan mukaisesti ja että jalka on suoraan
kiinnikkeen alla.
TÄRKEÄÄ
Tunkinkiinnike on takimmainen kahdesta
taemmasta kolosta.
7. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränruuvit ja
nostakaa pyörä pois.
Asennus
1. Puhdistakaa vastinpinnat pyörässä,
navassa ja jarrulevyssä.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränruuvit
kiinni.
260
G022916
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränruuvit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kiristysmomentti momenttiavaimella.
5. Asentakaa pölykapseli (teräsvanteilla
varustetut autot).
HUOM
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää
olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla
asennettaessa.
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
VAROITUS
Älkää koskaan ryömikö auton alle sen
ollessa nostettuna tunkilla.
Älkää koskaan antako matkustajan olla
autossa, kun se nostetaan tunkilla.
Pysäköikää auto siten, että matkustajalla on
auto tai mieluummin tien kaide itsensä ja
ajoradan välillä.
Väliaikainen renkaan paikkaus*
ennen kuin parasta ennen -päiväys on mennyt
ja käytön jälkeen.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
4. Nostakaa renkaanpaikkaussarja pois.
Asettakaa osat takaisin paikoilleen käytön jälkeen.
VAROITUS
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia
vaurioita.
12 V:n liitäntä kompressoria varten on edessä
keskikonsolin luona, takaistuimen luona ja
kuormatilassa. Valitkaa lähinnä puhjennutta
rengasta oleva sähköliitäntä.
Nopeus ei saa ylittää 80 km/h sen jälkeen,
kun väliaikaista renkaanpaikkausta on käytetty. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa ratkaista, voidaanko rengas korjata vai pitääkö
se vaihtaa.
Yleiskatsaus
06
Renkaan paikkaussarjan ottaminen esiin
Asettakaa varoituskolmio tielle liikennöidyssä
paikassa. Renkaanpaikkaussarja on lattian alla
kuormatilassa.
Yleistä
Renkaanpaikkaussarjaa käytetään puhkeaman
paikkaamiseen sekä rengaspaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Se muodostuu kompressorista ja paikkausnestesäiliöstä. Sarja toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa
1. Kääntäkää lattialuukku ylös kuormalattiasta.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi irti.
3. Nostakaa pois vaahtopala, joka kiinnittää
tunkin* ja pyöränruuviavaimen*.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Johdin
Puhjenneen renkaan paikkaus
VAROITUS
Pullonpidin (oranssi kansi)
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
Ilmaletku
Paikkausainepullo
HUOM
Painemittari
Älkää murtako pullon sinetöintiä. Kun pullo
kierretään kiinni, sinetöinti murtuu.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
VAROITUS
G014338
06
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä
kuvaa.
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
262
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
6. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule
jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on
liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin paine
on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Renkaan pumppaus
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa,
että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa
johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
06
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran/taulukon ilmoittama paine, katso
sivu 266. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on
liian korkea.)
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
``
263
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on korkeampi kuin 1,3
bar, rengas pitää täyttää rengaspainetarrassa/taulukossa ilmoitettuun paineeseen, katso sivu 266. Päästäkää
ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin
avulla, jos rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
06
3. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
4. Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin
kuormatilaan.
Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi.
Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa
on paikkausnestettä.
VAROITUS
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
HUOM
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää 80 km/h sen jälkeen,
kun väliaikaista renkaanpaikkausta on käytetty. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa ratkaista, voidaanko rengas korjata vai pitääkö
se vaihtaa.
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
Jättäkää säiliö säilytettäväksi vaarallisten
jätteiden keräyspaikalle.
Erittelyt
Kokomerkintä
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki merkinnästä:
235/60R18 103 V.
235
Rengasprofiilin leveys (mm)
60
Rengasprofiilin korkeuden ja leveyden suhde (%)
R
Vyörengas
18
Vanteen halkaisija tuumina (")
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
264
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
103
Suurimman sallitun rengaskuormituksen koodinumerot
V
Koodi, joka kertoo suurimman sallitun nopeuden (tässä tapauksessa
270 km/h).
Nopeusluokat
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista renkaiden koko- ja
nopeusluokista ei saa poiketa.
Ainoan poikkeuksen näistä määräyksistä muodostavat talvirenkaat (sekä nastoitetut että
nastattomat renkaat). Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa ajaa renkaan luokitusta
nopeammin (esim. luokan Q renkaalla saa ajaa
enintään 160 km/h).
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa,
mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa, ne ilmoitetaan
myös rengaspainetaulukossa, ks. alla.
Y
300 km/h
•
Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle
HUOM
•
•
ECO-paineet
Taulukossa ilmoitetaan suurin sallittu
nopeus.
HUOM
Lämpötilaerot muuttavat rengaspainetta.
Rengaspaineet
Keli ratkaisee kuinka lujaa autolla voidaan ajaa,
ei renkaiden nopeusluokka.
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
06
G021830
Q
Vararenkaan paine (Temporary Spare)
``
265
06 Ylläpito ja huolto
Pyörät ja renkaat
Suositeltu rengaspaine
Versio
Kaikki moottorit
Rengaskoko
Nopeus
(km/h)
Kuorma, 1 – 3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineetA
Edessä
(kPa)B
Takana
(kPa)
Edessä
(kPa)
Takana (kPa)
Edessä/takana
(kPa)
235/65 R 17
0 – 160
240
240
270
270
270
235/60 R 18
160 +
240
240
270
270
-
enint. 80
420
420
420
420
-
235/55 R 19
VarapyöräC
A
B
C
T 125/80 R 17
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
Polttoainetalous, ECO-paineet
06
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita (koskee
täyttä ja kevyttä kuormaa) mahdollisimman
hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineiden tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain. Tämä koskee myös auton varapyörää. Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa. Rengaspaineet tarkastetaan kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila.
266
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Auton pesu
TÄRKEÄÄ
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
•
Likaisten valonheittimien toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti,
esim. polttoaineen tankkauksen yhteydessä.
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun poistaa mahdolliset värimuutokset.
HUOM
Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet,
sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti
saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.
Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot
on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisinpesästä, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
•
•
Huuhdelkaa alusta.
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
Pyyhinsulkien puhdistus
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Käyttäkää rasvanpoistoainetta pahasti
likaantuneilla pinnoilla.
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Puhdistettaessa:
±
Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon,
katso sivu 243.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton saa
pestä vain käsin. Näin siksi, että maalipinta
on herkempi ollessaan uusi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys
koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
06
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
HUOM
Peskää sulat ja tuulilasi säännöllisesti haalealla pesuliuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö vahvoja liuotinaineita.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää
``
267
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte
ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää ohjeita noudattaa
huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta ja kiillotusta.
Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muovilla ja kumilla hierokaa tarvittaessa vain
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
06
Kiiltävien listojen kiillotus voi hangata pois
kiiltävän pintakerroksen tai vaurioittaa sitä.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
268
Kiillotus ja vahaus
Vettähylkivä pintakerros*
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita,
kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi
tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet Volvon asfaltinpoistoaineella tai
mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan käsittelyt, kuten kunnostus, tiivistys, suojaaminen, kiiltotiivistys tai vastaavat, voivat vaurioittaa maalipintaa. Tällaisten käsittelyjen aiheuttamat maalivauriot
eivät kuulu Volvon takuuseen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
Vettä hylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi
suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka
vuosi.
Ruostesuojaus – tarkastus ja huolto
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä
kolmen vuoden välein. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
auttaa Teitä, jos auto tarvitsee jälkikäsitellä.
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
Sisustuksen puhdistus
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Käyttäkää turvavöiden puhdistamiseen
vettä ja synteettistä pesuainetta. Katsokaa,
että turvavyö on kuiva ennen kuin se kelataan
takaisin sisään.
TÄRKEÄÄ
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se on
hyväksytty Öko-Tex 100 -normin mukaisesti.
Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se
säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa
suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta. Volvo tarjoaa
kattavat tuotteet nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.Jonkin ajan käytön jälkeen tulee
nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin muuttumaan enemmän tai vähemmän riippuen
nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi Volvo suosittelee puhdistusta ja suojavoiteen käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai tarvittaessa useammin). Kysykää Volvon nahanhoitotuotteita Volvon jälleenmyyjiltä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan käyttäkö vahvoja liuotinaineita. Ne voivat vahingoittaa kangas-,
muovi- ja nahkaverhoilua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että kuivasaostuva materiaali
(uudet farmarit, mokkavaattet jne.) voi värjätä verhoilumateriaalia.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
06
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
``
269
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien
tahrojen käsittely
•
suojateippi
Kiveniskujen korjaaminen
Värikoodi
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua kalvotai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa Volvon
jälleenmyyjiltä.
G021832
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
Maalivaurioiden korjaaminen
06
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien reunoissa ja ovissa.
Tarvikkeet
•
•
•
270
pohjamaalia (primeria) purkissa
pintamaalia purkissa tai väripuikko
sivellin
Auton värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, katso sivu 274.
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi, kuivattu ja sen lämpötilan pitää olla
yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti, jolloin maalijäänteet tulevat mukana.
2. Sekoittakaa pohjamaali (primer) huolellisesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä
tai tulitikulla. Kun pohjamaali on kuivunut,
levittäkää pintamaali siveltimellä.
3. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
4. Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten maalatut kohdat. Käyttäkää pehmeää riepua ja hieman hiomatahnaa.
06 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
HUOM
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka ja
jäljellä on vahingoittumaton maalikerros,
maali voidaan levittää suoraan pinnan puhdistamisen jälkeen.
06
271
272
274
276
279
280
282
284
285
286
G000000
Tyyppimerkinnät....................................................................................
Mitat ja painot.......................................................................................
Moottorin erittelyt..................................................................................
Moottoriöljy...........................................................................................
Nesteet ja voiteluaineet.........................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Sähköjärjestelmä...................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
ERITTELYT
07
07 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tarrojen sijainti
07
274
07 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottoriöljytarra kertoo öljylaadun ja viskositeetin.
Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistenumero.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
07
275
07 Erittelyt
Mitat ja painot
Mitat
Mitat
mm
A
Akseliväli
2774
B
Pituus
4627
C
Kuorman pituus, lattia,
käännetty takaistuin
1789
D
Kuorman pituus, lattia
972
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
802
G
Raideväli edessä
1632
07
276
1713
Mitat
mm
Massat
H
Raideväli takana
1586
I
Kuorman leveys, lattia
1090
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt ja
nesteet.
J
Leveys
1891
K
Leveys, ml. taustapeilit
2120
Matkustajien paino ja asennetut varusteet sekä
kuulaan kohdistuva paino (perävaunun ollessa
kytkettynä, ks. taulukkoa) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
07 Erittelyt
Mitat ja painot
HUOM
Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee
perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa, että
jokaista lisättävää varustetta kohti auton
tavarankuljetuskyky vähenee ko. varusteen
painolla.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 100 kg.
Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat
tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline,
kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.
Tietoja tarran sijainnista, katso sivu 274.
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
07
Varustetaso
``
277
07 Erittelyt
Mitat ja painot
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
A
Moottori
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen
perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva
massa (kg)
Kaikki
Kaikki
0–1200
50
3.2
Automaatti, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automaatti, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automaatti, TF-80SC
2000
90
2.4D
Automaatti, TF-80SC
1800
90
2.4D
Käsivalintainen, M66
1500
75
D5 AWD
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Käsivalintainen, M66
1800
90
2.4DA
Automaatti, TF-80SC
2000
90
Vain Alankomaat
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
07
HUOM
Vakautuslaitteen käyttöä suositellaan perävaunulle, joka on painavampi kuin 1800 kg.
278
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
07 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt
A
Malli
Moottori
Teho
(kW/r/
min)
Teho (hv/
r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylin
teriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus (mm)
Iskutilavuus (litraa)
Puristussuhde
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
3,2
B6324S
175/6200
238/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
2.4D
D5244T14
129/3000–
4000
175/3000–
4000
420/1500–2750
5
81
93,2
2,400
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
2.4D
D5244T16A
120/4000
163/4000
420/1750–3000
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Vain Alankomaat
07
279
07 Erittelyt
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C
lyhyitä ajomatkoja (alle 10 km) matalissa
lämpötiloissa (alle 5 °C).
Niistä voi seurata epätavallisen korkea öljyn
lämpötila tai suuri öljyn kulutus.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille
ylimääräisen suojan.
07
280
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikki moottorit tehtaalla erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin saatatte vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen sekä ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar
sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos
määrätyn laatuista ja viskositeettista moottoriöljyä ei käytetä.
G021834
Moottoriöljy
Viskositeettikaavio.
07 Erittelyt
Moottoriöljy
Öljytarra
Moottoriversio
Täyttötilavuus välillä MIN ja
MAX (litraa)
Määrä (litraa)
B6304T2
1,2
7,4
3.2
B6324S
1,2
7,4
2.4D
D5244T14
1,5
6,0
D5
D5244T10
G032078
T6
Kun tässä esitettävä tarra on auton moottoritilassa, on voimassa seuraavaa. Tietoja tarran
sijainnista, katso sivu 231.
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W-30
07
281
07 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Muut nesteet ja voiteluaineet
Neste
Järjestelmä
Jäähdytysneste
Bensiinimoottori T6
Määrä (litraa)
8,9
Dieselmoottori D5
12,6
Dieselmoottori 2.4D
Kylmäaine
Ilmastointi
B
Määrätty laatu
Jäähdytysneste, jossa korroosiosuojaainetta sekoitettuna veteenA, ks. pakkausta.
R134a (HFC134a)
Öljy: PAG
A
B
07
282
Jarruneste
Jarrujärjestelmä
0,6
DOT 4+
Ohjaustehostin
Ohjaustehostin
1,2
WSS M2C204-A2 tai vastaava tuote.
Huuhteluneste
Valonheittimien puhdistuksella
varustetut autot
6,5
Volvon suosittelemaa huuhtelunestettä
sekoitettuna veteen.
Ilman valonheittimien puhdistusta
olevat autot
4,5
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Kylmäaineen määrä vaihtelee moottoriversion mukaan. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikean tiedon.
Moottori
Vaihteisto
Määrä (litraa)
Määrätty vaihteistoöljy
T6 bensiini
Automaattinen, TF-80SC
7,0
JWS 3309
2.4D diesel
Käsivalintainen, M66
1,9
BOT 350M3
2.4D diesel
Automaatti, TF-80SC
7,0
JWS 3309
07 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Moottori
Vaihteisto
Määrä (litraa)
Määrätty vaihteistoöljy
D5 diesel
Käsivalintainen, M66
1,9
BOT 350M3
D5 diesel
Automaattinen, TF-80SC
7,0
JWS 3309
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa sen käyttöiän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla tarpeen, katso sivu 282.
07
283
07 Erittelyt
Polttoaine
CO2-päästöt, polttoaineenkulutus ja säiliön tilavuus
A
Hiilidioksidipäästöt (CO2, g/km)
Kulutus
(litraa/100 km)
Säiliön tilavuus (litraa)
Automaatti (TF–80SC) AWD
274
11,7
n. 70
B6324S
Automaatti (TF–80SC) AWD
267
11,2
n. 70
D5
D5244T10
Käsivalintainen (M66) AWD
183
6,9
n. 70
D5
D5244T10
Automaatti (TF–80SC) AWD
199
7,5
n. 70
2.4D
D5244T14
Käsivalintainen (M66)
159
6,0
n. 70
2.4D
D5244T14
Automaatti (TF-80SC)
183
6,9
n. 70
2.4DA
D5244T16
Automaatti (TF–80SC) AWD
199
7,5
n. 70
Malli
Moottori
Vaihteisto
T6
B6304T2
3.2
Vain Alankomaat
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
07
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot
perustuvat normitetulle ajojaksolle EU-direktiivin 80/1268/EEC comb. sekä 92/21/EEC
mukaisesti.
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat
auton polttoaineenkulutukseen. Lisätietoja,
katso sivu 10.
Ks. sivulta 211 lisätietoja polttoaineesta.
284
07 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä
TÄRKEÄÄ
12 V:n järjestelmä, jossa jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Yksinapainen järjestelmä,
jossa alustaa ja moottorin runkoa käytetään
johtimina. Miinusnapa on yhdistetty alustaan.
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa, että uuden akun kylmäkäynnistyskyky
ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
Käynnistysakku
Moottori
Jännite (V)
Kylmäkäynnistyskyky,
Varakapasiteetti
CCA – kylmäkäynnistysvirta (A) (Cold Cranking Amperes)
(minuuttia)
T6
12
520-700
100-135
D5, 2.4D
12
700-800
135-160
07
285
07 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Kauko-ohjausjärjestelmä
Maa
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi vakuuttaa täten, että tämä
etäavainjärjestelmä
täyttää direktiivin
1999/5/EY oleelliset
ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja
muut relevantit määräykset.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
07
RC
CCAB06LP1940T4
286
07 Erittelyt
07
287
08 Aakkosellinen hakemisto
A
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat substanssit............................................................. 127
Avain.................................................... 44, 47
ACC – Sopeutuva vakionopeussäädin.... 156
All Wheel Drive (neliveto)......................... 107
AWD, neliveto.......................................... 107
Active Bending Lights (ABL)...................... 80
Alusta-asetukset...................................... 154
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 163
Apukäynnistyskaapelit............................. 102
Ajaminen.................................................. 208
takaluukku auki................................... 208
Aurinkoverho
panoraamakattoluukku......................... 98
Ajastin...................................................... 131
AUTO
ilmastoinnin säätö............................... 130
Ajo
jäähdytysjärjestelmä........................... 208
perävaunun kanssa............................. 220
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 154
Ajotietokone............................................. 150
Ajovakauden hallintatoiminto................... 152
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 90
08
Automaattinen lukitseminen...................... 53
Automaattinen uudelleenlukitus................ 53
Automaattipesu....................................... 267
Automaattivaihteisto................................ 103
hinaaminen ja poiskuljetus................. 226
käsivalintainen vaihteisto (Geartronic) 104
Akku......................................................... 245
apukäynnistyskaapelit........................ 102
etäavain/PCC........................................ 49
huolto.................................................. 245
symbolit akussa.................................. 245
varoitussymbolit................................. 245
Auton hoito.............................................. 267
Aktiivinen alusta – FOUR-C..................... 154
Avaimen asennot....................................... 72
Aktiiviset Dual Xenon -valot....................... 80
Avaimeton käynnistys (avaimeton
käyttö)................................................ 51, 100
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 110
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 269
Auton pesu.............................................. 267
Auton verhoilu.......................................... 269
AUX.......................................................... 137
Avaimeton käyttö............................... 51, 100
288
Avainsalpa............................................... 105
B
Bensiinin laatu......................................... 211
BLIS-viestit.............................................. 190
BLIS-vikailmoitukset................................ 190
Bluetooth
handsfree............................................ 195
mykistä mikrofoni............................... 197
siirrä puhelu matkapuh....................... 197
C
City Safety™............................................ 166
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 127
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 127
08 Aakkosellinen hakemisto
D
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 286
Hinaussilmukka........................................ 226
Etäisyystarkastus..................................... 163
Hiukkassuodatin...................................... 213
DAB, valikkorakenne................................ 149
DAP-radio................................................ 147
Diesel....................................................... 212
Dieselhiukkassuodatin............................. 213
Dolby Surround Pro Logic II.................... 137
Driver Alert Control (Driver Alert-hälytys). 176
Driver Alert System.................................. 176
HomeLinkŸ EU........................................ 114
F
Huolto
ruostesuojaus..................................... 268
FM, valikkorakenne.................................. 146
Huolto-ohjelma........................................ 230
FOUR-C – Aktiivinen alusta..................... 154
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 244
FSC, ympäristömerkintä............................ 11
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä...... 152
G
E
ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite........................................................ 128
ECO-paineet............................................ 265
Elektroninen käynnistyksenesto................ 44
Ensiapuvarustus...................................... 219
Etiketit...................................................... 274
Etäavain.....................................................
irrotettava avainliuska...........................
käyttöetäisyys.......................................
pariston vaihto......................................
toiminnot...............................................
44
44
46
49
45
Huuhtelulaitteet
takalasi.................................................. 90
tuulilasi.................................................. 90
Huuhteluneste, täyttö.............................. 244
Geartronic................................................ 104
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................... 90
Global opening........................................ 126
Huurteenpoisto........................................ 130
H
HBS – Sydämenlyöntitunnistin.................. 47
HDC......................................................... 110
Hehkulamput, ks. Valaistus..................... 236
Heilahtelunvaimennin............................... 221
Hiilidioksidipäästöt................................... 213
Hinaus...................................................... 226
hinaussilmukka................................... 226
Huuru.......................................................
ajastintoiminto....................................
ikkunoiden käsittely............................
kondensoitunutta vettä valonheittimissä..................................................
poistaminen ilmanvaihtosuuttimilla.....
130
131
126
267
132
Hälytys.......................................................
aktivoinnin poistaminen........................
aktivointi...............................................
hälytyksen tarkastus.............................
hälytysilmaisin.......................................
59
59
59
46
59
08
289
08 Aakkosellinen hakemisto
hälytyssignaalit.....................................
lauenneen hälytyksen poiskytkeminen.
rajoitettu hälytystaso............................
tilapäinen poiskytkeminen....................
Lane Departure Warning..................... 180
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 169, 174
60
59
60
60
Ilmoitukset mittaristossa.......................... 123
Hätäpuhelu.............................................. 200
IMEI-numero............................................ 203
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 219
Info- ja varoitussymbolit............................ 68
Infonäytöt................................................... 67
jarrunesteen lisäys.............................. 234
jarruvalot............................................... 81
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 108
symbolit mittaristossa......................... 108
sähköinen seisontajarru...................... 111
Jarruvalot................................................... 81
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 233
Infopainike, PCC........................................ 46
I
IAQS – Interior Air Quality System........... 127
IC – turvaverho.......................................... 26
IDIS – Intelligent Driver Information System........................................................... 202
Ikkunannostimet........................................ 92
Ikkunannostimien asettaminen uudelleen.. 93
Integroitu puhelin..................................... 200
iPodŸ, liitäntä.......................................... 140
Istuimet...................................................... 74
etuistuimen selkänojan kääntäminen. . . 74
niskatuki takana.................................... 76
sähkökäyttöiset..................................... 74
sähkölämmitys.................................... 129
takaistuimen selkänojan kääntäminen.. 76
Kahlaus.................................................... 208
Kameratunnistimen vianetsintä....... 168, 174
Kameratunnistin............................... 167, 173
Katalysaattori........................................... 211
poiskuljetus......................................... 226
J
Jaksopyyhintä............................................ 89
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 79
Ilmastointi, AC......................................... 130
Jarru- ja kytkinneste................................ 234
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 177
etäisyystarkastus................................ 164
Jarrut........................................................ 108
hätäjarrutehostus, EBA....................... 108
hätäjarruvalo......................................... 81
jarrujärjestelmä................................... 108
Kauko-ohjain
ohjelmoitava....................................... 114
Ilmanjako......................................... 127, 132
Ilmastointi................................................ 130
yleistä.................................................. 126
290
Kaatumissuoja........................................... 29
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 66
vasemmalta ohjattava auto................... 64
Ikkunat ja taustapeilit................................. 92
08
K
Kauko-ohjaus, ks. etäavain....................... 44
Kello, asetus.............................................. 71
08 Aakkosellinen hakemisto
Keskikonsoli............................................. 120
Kiillotus.................................................... 268
Kiveniskut ja naarmut.............................. 270
Kokonaispaino......................................... 276
Kompassi................................................... 97
kalibrointi.............................................. 97
Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 267
Konepelti, avaus...................................... 230
Korkea moottorin lämpötila..................... 220
Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,
BLIS......................................................... 188
Kuollut kulma (BLIS)................................ 188
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 214
Kuormatila
kiinnityskohdat.................................... 214
näkösuoja........................................... 218
suojaritilä............................................. 217
suojaverkko........................................ 215
valaistus................................................ 83
Kuormaus
kattokuorma........................................
kiinnityskohdat....................................
kuormatila...........................................
yleistä..................................................
Kuulaosa
asennus.............................................. 222
irrotus.................................................. 224
Kuulokeliitäntä......................................... 138
Kylmäaine................................................ 126
Lapsilukko.................................................. 58
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 92
Käynnistysakku........................................ 285
Lastenistuimet...........................................
integroitu kaksivaiheinen lastenistuin...
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
Käynnistysavaimet..................................... 72
Lastenistuin................................................ 32
Käyttöjarru............................................... 108
Lattiamatot............................................... 194
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 11
Lisälämmitin............................................. 136
L
Luistonesto.............................................. 152
Käsinekotelo............................................ 193
lukitseminen.......................................... 54
Käsivalintainen vaihteisto
hinaaminen ja poiskuljetus................. 226
Käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)..... 104
Käynnistyksenesto..................................... 44
32
36
38
39
41
34
Lisälämmitin (diesel)................................ 136
Laminoitu lasi............................................. 92
218
214
214
214
sijoittaminen autoon............................. 32
turvallisuus............................................ 32
Lane Departure Control (Kaistavaroitin)... 179
Lapset........................................................ 32
lapsilukko.............................................. 38
lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 24
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuoli................................................ 53
takaluukku...................................... 45, 54
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta........................................... 53
ulkopuolelta.......................................... 53
08
291
08 Aakkosellinen hakemisto
Lukitus
automaattinen lukitseminen.................. 53
lukitseminen.......................................... 53
lukituksen avaaminen........................... 53
Massat
massa ajokunnossa............................ 276
Moottorinlämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 133
Lähetinvastaanotin..................................... 92
Matkapuhelin
handsfree............................................ 195
liitä...................................................... 198
puhelimen rekisteröinti....................... 195
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................... 90
Matkustamo............................................. 192
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
ohjaustehostinöljy...............................
yleiskatsaus........................................
öljy......................................................
Lämmitys ja ilmanvaihto.......................... 126
anturit.................................................. 126
yleistä.................................................. 126
Matkustamolämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 133
Lämpö...................................................... 130
Matkustamon valaistus, ks. Valaistus........ 82
Moottoriöljy...................................... 231, 280
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 280
määrätiedot......................................... 280
suodatin.............................................. 232
öljylaatu............................................... 280
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 126
Meikkipeili.......................................... 83, 194
Muistitoiminto istuimessa.......................... 75
Merkinantotorvi.......................................... 78
Mukavuus matkustamossa...................... 192
Lämpötilan säätö..................................... 130
Mittaristo.................................................. 123
lämpöä heijastava (Tuulilasi)...................... 92
Mittariston mittarit
kierroslukumittari.................................. 68
nopeusmittari........................................ 68
polttoainemittari.................................... 68
Lähestymisvalo, kesto............................... 84
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 92
Läpituuletustoiminto.......................... 53, 126
M
08
Maali
maalivauriot ja korjaus........................ 270
värikoodi............................................. 270
Massa ajokunnossa................................. 276
292
Matkustamon suodatin............................ 127
233
234
231
232
N
Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 269
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 79
Neliveto, AWD.......................................... 107
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 64
Nesteet, määrätiedot............................... 282
Moottori
käynnistäminen................................... 100
ylikuumeneminen................................ 220
Nesteet ja öljyt......................................... 282
Moottorijarrutus, automaattinen.............. 110
Niskatuki
keskipaikalla takana.............................. 76
kääntäminen alas.................................. 76
Moottorin erittelyt.................................... 279
Nokisuodatin............................................ 213
08 Aakkosellinen hakemisto
Näkösuoja................................................ 218
Painikesarja ohjauspyörässä.................................. 78, 120, 155, 200
Näyttövalaistus.......................................... 79
Paneelivalaistus......................................... 79
Nokisuodatin täynnä................................ 213
Paniikkitoiminto......................................... 45
O
Odottava puhelu...................................... 201
Ohjauslukko............................................. 101
Ohjauspyörä.............................................. 78
ohjauspyörän säätö.............................. 78
painikesarja........... 78, 120, 137, 155, 200
painikesarja, sopeutuva nopeussäädin....................................................... 157
Ohjauspyörän säätö................................... 78
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuvainen...................................................... 154
Panoraamakattoluukku
aurinkoverho......................................... 98
avaaminen ja sulkeminen..................... 98
tuuletusasento...................................... 99
PCC – Personal Car Communicator
käyttöetäisyys................................. 46, 47
toiminnot............................................... 45
Peruutusvaihdesalpa............................... 103
Perävaunu................................................
kaapeli................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
220
220
224
220
Perävaunun vakautusjärjestelmä............. 224
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän vastus............................................................ 154
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva paino................... 276
vetopaino............................................ 276
P
Polttimot, ks. Valaistus............................ 236
PACOS....................................................... 22
PACOS, kytkin........................................... 22
Polttoaine................................................. 211
polttoaineenkulutus............................ 284
polttoainesuodatin.............................. 213
polttoainetalous.......................... 265, 266
Polttoaineen täyttö
polttoainesäiliön korkki.......................
polttoainesäiliön luukku, käsinavaus. .
polttoainesäiliön luukku, sähkökäyttöinen avaus...........................................
täyttö...................................................
210
210
210
210
Puhallin.................................................... 129
Puhdistus
automaattipesu...................................
auton pesu..........................................
turvavyöt.............................................
vanteet................................................
verhoilu...............................................
267
267
269
268
269
Puhelin
handsfree............................................
Ilmoitukset..........................................
integroitu, katsaus..............................
liitä......................................................
puhelimen rekisteröinti.......................
puhelinluettelo....................................
puhelinluettelo, oikotie........................
puhelun soittaminen...........................
puhelun vastaanottaminen.................
päälle/pois..........................................
SIM-kortti............................................
soittosignaali.......................................
tuleva puhelu......................................
195
202
200
198
195
198
198
196
197
200
203
201
196
08
293
08 Aakkosellinen hakemisto
Puhelinluettelo......................................... 202
Puhelu
käsittely....................................... 196, 200
odottava.............................................. 201
puhelimen äänenvoimakkuus............. 201
toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana......................................... 200, 201
tuleva.......................................... 196, 200
Puhelun paneminen pitoon...................... 201
260
258
259
257
258
Pyörät ja renkaat...................................... 256
Saattovalot................................................. 84
Sadetunnistin............................................. 89
Salpalukitustila........................................... 56
aktivoinnin poistaminen........................ 56
tilapäinen aktivoinnin poisto................. 56
Savukkeensytyttimen liitäntä................... 193
R
Seisontajarru............................................ 111
Puhkeaminen, ks. Renkaat...................... 258
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 248
Pysäköintiapukamera.............................. 185
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................
erittelyt................................................
hoito....................................................
kulumisvaroittimet..............................
nopeusluokat......................................
paine...................................................
pyörimissuunta...................................
renkaan paikkaus................................
talvirenkaat.........................................
Selkänoja................................................... 74
etuistuin, kääntäminen alas.................. 74
133
135
133
133
Pysäköintitutka........................................ 182
pysäköintitutkan anturit...................... 184
Pyyhinsulat..............................................
huoltoasento.......................................
puhdistus............................................
vaihto..................................................
vaihto, takalasi....................................
243
243
244
243
244
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 89
Seisontavalot............................................. 81
256
264
256
257
265
265
256
261
257
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 27
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
ROPS (Roll Over Protection System) (Kaatumissuoja)................................................. 29
Ruostesuojaus......................................... 268
294
S
Puhelun soittaminen........................ 196, 200
Pysäköintilämmitin...................................
ajan asetus..........................................
akku ja polttoaine...............................
pysäköinti mäkeen..............................
08
Pyörät
asennus..............................................
lumiketjut............................................
vaihto..................................................
vanteet................................................
varapyörä............................................
Signaalitulo, ulkoinen............................... 137
SIM-kortti................................................. 203
SIPS-tyyny................................................. 24
Sisätaustapeili............................................ 95
automaattinen himmennys................... 95
Sivuturvatyynyt.......................................... 24
Sopeutuvan nopeussäätimen vianetsintä 160
Sopeutuvan vakionopeussäätimen ilmoitukset ja symbolit..................................... 161
Sopeutuvan vakionopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset.................................... 161
08 Aakkosellinen hakemisto
Sopeutuvan vakionopeussäätimen vikailmoitukset................................................. 161
Sopeutuva vakionopeussäädin................ 156
tutkatunnistin...................................... 159
vianetsintä........................................... 160
Spin control............................................. 152
SRS Airbag.......................................... 20, 21
SRS-järjestelmä......................................... 19
kytkin.................................................... 22
Sumuvalot
edessä.................................................. 81
takana................................................... 81
Sumuvalot, päälle/pois.............................. 81
Suojaritilä................................................. 217
Suojaverkko............................................. 215
Suositellut lastenistuimet, taulukko........... 34
Suosituksia ajettaessa............................. 208
Surround.................................................. 137
Suuntavalot................................................ 82
Suuntavilkut............................................... 82
Symbolit................................................... 152
informaatiosymbolit.............................. 68
merkkisymbolit..................................... 68
varoitussymbolit................................... 68
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 177
Etäisyystarkastus................................ 164
Lane Departure Warning..................... 180
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 169, 174
Sähköinen seisontajarru..........................
irrottaminen automaattisesti...............
irrottaminen manuaalisesti..................
pieni akkujännite.................................
111
112
112
111
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit................................................................ 94
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 74
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku. . 98
Sähköliitäntä............................................ 194
etuistuin.............................................. 194
kuormatila........................................... 194
Sähkölämmitys
istuimet............................................... 129
takalasi.................................................. 95
taustapeilit............................................ 95
Säilytystilat matkustamossa.................... 192
Säätimet
keskikonsoli........................................ 120
T
Taempi ohjauspaneeli
äänentoistolaitteisto........................... 138
Tahrat....................................................... 269
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 76
Takalasi, sähkölämmitys............................ 95
Takaluukku................................................. 55
avaaminen............................................ 55
lukitseminen/lukituksen avaaminen 45, 54
Takavalot
sijainti.................................................. 240
Taloudellinen ajo...................................... 208
Talviajo..................................................... 209
Talvirenkaat............................................. 257
Tankkaus................................................. 210
Tarra – SIPS-tyyny..................................... 25
Tarrat....................................................... 274
Taustapeilit
kompassi..............................................
sisempi.................................................
sähköisesti sisäänkäännettävät............
sähkölämmitys......................................
ulommat................................................
97
95
94
95
94
08
Tunkki...................................................... 258
295
08 Aakkosellinen hakemisto
Tuoli, ks. istuin........................................... 74
Työkalut................................................... 258
Turvallisuustila........................................... 31
Törmäys..................................................... 31
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poistaminen,
PACOS................................................. 22
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 20
Törmäysvaroitin
tutkatunnistin...................... 159, 166, 171
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 152
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella* 171
Vakionopeussäädin................................. 155
Törmäysvaroitus...................................... 171
Valaistus.................................................. 236
ajovalojen korkeudensäätö................... 79
aktiiviset Dual Xenon -valot.................. 80
hehkulamput, erittelyt......................... 242
kauko-/lähivalot.................................... 79
lähestymisvalo, kesto........................... 84
matkustamossa.................................... 82
mittaristovalaistus................................. 79
näyttövalaistus...................................... 79
saattovalot............................................ 84
seisontavalot......................................... 81
sumutakavalo....................................... 81
sumuvalot............................................. 81
säätimet................................................ 82
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 83
Turvatyyny, ks. törmäys............................. 31
Turvaverho.................................................. 26
Turvavyö
takaistuin.............................................. 17
turvavyönkiristin.................................... 18
08
Ulkomitat................................................. 276
Turvavyö ja raskaus................................... 17
Ulkotaustapeilien asettaminen uudelleen. . 95
Turvavyömuistutin..................................... 17
Ulkotaustapeilit.......................................... 94
Turvavyöt................................................... 16
USB, kytkeminen..................................... 140
Tutkatunnistin.......................................... 156
rajoitukset........................................... 159
Uudelleenkierrätys................................... 131
Tuuletus................................................... 127
Tuuletussuuttimet.................................... 128
V
Tuulilasi...................................................... 92
Vahaus..................................................... 268
Tuulilasin huuhtelu..................................... 90
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 105
Tuulilasinpyyhkimet................................... 89
sadetunnistin........................................ 89
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen kytkeminen pois............................................... 106
Tyyppihyväksyntä, etäavainjärjestelmä. . . 286
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois. . 106
Tyyppimerkintä........................................ 274
296
U
Vaihteisto
automaatti........................................... 103
Vakautusjärjestelmä................................. 152
Valaistus, polttimon vaihto.......................
autoonnousuvalot...............................
kaukovalo, Xenon-valaisin..................
kaukovalot, halogeeni.........................
kuormatila...........................................
lähivalot, halogeeni.............................
meikkipeili...........................................
236
241
238
238
241
237
241
08 Aakkosellinen hakemisto
rekisterikilven valo..............................
sivuvalot..............................................
sumuvalo............................................
suuntavalot.........................................
240
239
239
238
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................... 120
Valikkorakenne
DAB.................................................... 149
FM....................................................... 146
Valokatkaisimet.......................................... 79
Valokuvio, sovitus...................................... 84
Valokuvion sovitus..................................... 84
aktiiviset Dual Xenon -valonheittimet... 84
halogeenivalonheittimet........................ 85
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 156
törmäysvaroitin................................... 171
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 152
Varoitusvalot
generaattori ei lataa..............................
pieni öljynpaine.....................................
seisontajarru vedettynä........................
turvatyynyt SRS....................................
turvavyömuistutin.................................
varoitus.................................................
vika jarrujärjestelmässä........................
69
69
69
69
69
69
69
Vetolaite................................................... 221
erittelyt................................................ 222
Vetopaino................................................. 276
Vettä hylkivä pintakerros, puhdistus........ 268
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............... 92
Vetäminen................................................ 227
Viestit tietonäytössä................................. 152
Vikailmoitukset
Driver Alert Control............................. 177
ks. Ilmoitukset ja symbolit.................. 161
Lane Departure Warning..................... 180
Varoitusvilkut............................................. 82
Vikailmoitukset etäisyystarkastuksessa... 164
Valonheittimet.......................................... 236
Varoitusääni
törmäysvaroitin................................... 171
Voiteluaineet............................................ 282
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 79
Varokekeskus.......................................... 248
käsinekotelo........................................ 252
Väliaikainen renkaan paikkaus................. 261
Vanteet
puhdistus............................................ 268
Varoketaulukko
kuormatilan varokkeet........................ 254
moottoritilan varokkeet....................... 250
Varapyörä................................................ 258
varapyörä............................................ 258
Varoituskolmio......................................... 219
Varoitussymboli mittaristossa.................... 19
Varokkeet.................................................
kuormatilan rasia................................
moottoritilan rele-/varokekeskus........
vaihto..................................................
yleistä..................................................
248
254
249
248
248
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 221
Voiteluaineet, määrätiedot....................... 282
Välimatkamittari......................................... 71
Värikoodi, maali....................................... 270
W
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny........................ 27
retkahdusvammat................................. 27
08
297
08 Aakkosellinen hakemisto
Y
Ö
Ylikuumeneminen.................................... 220
Öljy, ks. myös Moottoriöljy...................... 280
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja. . 11
Öljymäärä pieni........................................ 232
Ä
Äänentoisto
asetukset............................................
kuulokeliitäntä.....................................
surround.............................................
taempi ohjauspaneeli..........................
138
138
137
138
Äänentoistolaitteisto................................ 137
toiminnot............................................. 138
yleiskatsaus........................................ 137
Äänenvoimakkuus
puhelin................................................ 197
puhelin/mediasoitin............................ 197
soittosignaali, puhelin......................... 197
Ääniosoitukset, PCC.................................. 46
Äänitorvi..................................................... 78
08
298
Huomautuksia
299
Huomautuksia
300
Huomautuksia
301
Huomautuksia
302
Huomautuksia
303
Huomautuksia
304
VOLVO XC60
KÄYTTÖOHJEKIRJA
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%..+;^cc^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising