Volvo XC90 2014 Road and Traffic Information

Volvo XC90 2014 Road and Traffic Information
WEB EDITION
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Tapahtuma seuraavassa opastuspisteessä
Reittisuunnitelman määränpää
Seuraavan kadun/tien nimi
Reitiltä poissuljettu alue
Palvelu (huoltoasema)
Arvioitu etäisyys määränpäähän
Arvioitu ajoaika määränpäähän tai kellonaika saavuttaessa (ETA)
Map scale
Suunniteltu reitti
Nykyisen tien/kadun nimi
G032524
Suunnitellun reitin etappi
Tietyyppi
Väri
Moottoritie
Vihreä
Päätie
Punainen
Pienempi päätie
Tummanharmaa
Tavallinen tie
Vaaleanharmaa
Teksti ja symbolit näytöllä
Tallennettu paikka (valinnainen symboli ja teksti)
Etäisyys seuraavaan opastuspisteeseen
Seuraava opastuspiste
Tunnettu maamerkki
Auton sijainti
Suoritettu suunniteltu reitti
Suunnitellun reitin aloituspiste
Liikennetiedot
Tieosuus, jota liikennetiedot koskevat
Ylemmän kompassirenkaan nuoli osoittaa suunnan määränpäähän
Kompassi
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvon navigointijärjestelmä on Volvon kehittämä
liikenneinformaatio- ja opastusjärjestelmä. Järjestelmä ohjaa sinut matkakohteeseen ja antaa informaatiota matkan aikana. Se informoi tilanteista,
jotka voivat hankaloittaa ajoasi, kuten onnettomuuksista ja tietöistä, ja esittää vaihtoehtoiset reitit.
Tulet huomaamaan, miten intuitiivista sen käyttö
on. Kokeile. Jotta viihtyisit järjestelmän parissa,
suosittelemme myös, että tutustut tämän käsikirjan tietoihin.
On mahdollista laatia matkasuunnitelma, etsiä laitoksia (yrityksiä ja palveluja) matkan varrella, tallentaa merkittäviä paikkoja ym. Järjestelmä näyttää auton tarkan sijainnin ja kykenee mahdollisissa harhaanajoissa aina johtamaan perille matkakohteeseen.
Lisenssisopimus NAVTEQ DATABAS
Volvon navigointijärjestelmä myötävaikuttaa
ympäristöolosuhteiden parantamiseen perillepääsyä helpottamalla ja ajomatkoja lyhentämällä.
Tietoja loppukäyttäjälle, katso sivu 74.
Sisältö
01 Opetelkaa tuntemaan
navigointijärjestelmänne
Käsikirja....................................................... 8
Ennen järjestelmän käyttämistä.................. 9
Valikot....................................................... 11
Komponenttien sijainti ja toiminnot XC90. 14
Hallintalaitteet........................................... 16
Näppäimistö.............................................. 17
Näyttötilat ja puheilmoitukset................... 18
Keskusyksikkö, päivitys, hoito.................. 20
02 Helppo käyttäjäasetus
Valikot.......................................................
Valikkopuu................................................
Asettakaa määränpää...............................
Näytä/poista määränpää...........................
Asetukset..................................................
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
24
26
27
30
31
Valikot.......................................................
Valikkopuu................................................
Asettakaa määränpää...............................
Itinerary.....................................................
Current position........................................
Liikennetiedot............................................
Asetukset..................................................
Simulointi..................................................
01 02 03
2
34
38
40
45
48
49
50
55
Sisältö
04 Liikennetiedote
Yleistä.......................................................
Liikennehäiriöiden välttäminen..................
Tietojen valinta..........................................
Tietojen lukeminen....................................
Lähetin......................................................
58
59
61
62
63
05 Symbolit kartalla
06 Kysymyksiä ja vastauksia
Maamerkit ja tienumerot........................... 66
Erikoiskohteiden symbolit......................... 67
Yleisiä kysymyksiä.................................... 72
EULA - License agreement....................... 74
Tekijänoikeudet......................................... 76
04 05 06
3
Sisältö
07 Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellinen hakemisto.......................... 78
07
4
Sisältö
5
6
G028780
Käsikirja..................................................................................................... 8
Ennen järjestelmän käyttämistä................................................................ 9
Valikot..................................................................................................... 11
Komponenttien sijainti ja toiminnot XC90............................................... 14
Hallintalaitteet......................................................................................... 16
Näppäimistö............................................................................................ 17
Näyttötilat ja puheilmoitukset.................................................................. 18
Keskusyksikkö, päivitys, hoito................................................................ 20
OPETELKAA TUNTEMAAN NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄNNE
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
Käsikirja
01
Yleistä tietoa käsikirjasta
Käsikirjan muutokset
Käsikirjassa selostetaan yleisesti toiminnot
kaikille markkina-alueille, mutta myös markkina-aluekohtaista informaatiota voi esiintyä.
Tässä käsikirjassa esitetyt erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia.
Käsikirja on, kuten järjestelmäkin, jaettu käyttäjäasetuksiin Easy ja Advanced.
Valikkovalinnat/Hakupolut
Kaikki valinnat, jotka voidaan tehdä näytöissä,
on merkitty käsikirjaan hieman isommalla harmaalla tekstillä, esim. Asettakaa
määränpää.
Hakupolut valikkopuussa ilmoitetaan esim.
seuraavasti:
Asettakaa määränpää
Osoite
City
Erikoisteksti
HUOM
Tekstit, joissa on merkintä HUOM, antavat
neuvoja tai vihjeitä, jotka helpottavat hienouksien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käsikirjassa on tietoja, jotka on esitetty alaviitteiden muodossa sivun alareunassa tai
taulukon kohdalla. Nämä tiedot ovat lisätietoja tekstikohtaan, johon numero viittaa.
8
Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin
ilman edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Personvagnar AB
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
Ennen järjestelmän käyttämistä
Yleistä
Karttatila
Navigointijärjestelmää voidaan käyttää, vaikka
määränpäätä ei ole valittu. Kartta ja auton
sijainti esitetään näytössä, jossa auto on merkitty sinisellä kolmiolla.
Käynnistyksen jälkeen näytetään hetken ajan
päävalikko, ennen kuin näyttöön tulee karttatila, jolloin kulloinenkin karttakuva täyttää
koko näyttöruudun.
Järjestelmää päivitetään jatkuvasti ja se voi
tämän vuoksi sisältää toimintoja, joita ei
selosteta tässä kirjassa.
•
Painakaa BACK aktivoidaksenne päävalikon, katso sivu 24.
•
Painakaa ENTER aktivoidaksenne pikavalikon, katso sivu 24.
Järjestelmän sisältö voi vaihdella hieman maiden välillä, ja teknisistä syistä tietyt valikkovaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa
maissa.
Käynnistys
1. Painakaa navigointipainiketta vieritystilan aktivoimiseksi, esim. nähdäksenne
kartasta osia, jotka ovat näytön ulkopuolella.
2. ENTER aktivoi tässä tilassa vieritysvalikon, katso sivu 24.
Asetukset
Järjestelmä näyttää aluksi näyttökuvan, jonka
tekstisisältö on vahvistettava painamalla
ENTER, kun on valittu joko Easy (Easy
mode) tai Advanced (Advanced mode).
1
Päällä/Pois päältä
Päällä
Järjestelmä käynnistyy automaattisesti, kun
virta-avain/-säädin1 käännetään asentoon I tai
II.
Jos järjestelmä on kytketty pois päältä
manuaalisesti, se tulee myös kytkeä toimintaan manuaalisesti seuraavasti:
1. Virta-avaimen/-säätimen on oltava asennossa I tai II (ks. auton ohjekirja).
2. Painakaa ENTER tai BACK.
3. Näyttö aktivoituu.
Järjestelmä saattaa tarvita joitakin sekunteja
auton sijainnin ja liikkeen havaitsemiseen.
Pois
Järjestelmä toimitetaan oletusasetuksilla,
mutta se käynnistyy niillä asetuksilla, jotka viimeksi tehtiin.
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois
päältä, kun virta-avain käännetään asentoon
0.
Jos asetusta on muutettu ja halutaan palata
tehdasasetukseen, tämä vaikuttaa vain ko.
toimintoon.
Järjestelmä voidaan kytkeä pois päältä
manuaalisesti, niin että se ei kytkeydy automaattisesti toimintaan, kun virta-avain seuraavan kerran käännetään asentoon I, seuraavasti:
Ei ole olemassa toimintoa, joka palauttaisi
kaikki asetukset samanaikaisesti lähtötilaan.
Käytetään virta-avaimen sijasta autoissa, joissa on avaimettoman käytön järjestelmä.
01
}}
9
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
01
Ennen järjestelmän käyttämistä
1. Painakaa BACK siirtyäksenne päävalikkoon.
2. Siirtykää kohtaan Sammuta navigointipainikkeella.
3. Painakaa ENTER.
4. Näyttö laskeutuu alas.
HUOM
Järjestelmä on käytettävissä myös moottorin ollessa sammutettu. Ottakaa tämän
vuoksi huomioon, että navigointijärjestelmän ahkera käyttö moottorin ollessa sammutettuna voi tyhjentää käynnistysakun.
Easy-tilassa tehdyt asetukset eivät siirry
Advanced-tilaan ja päinvastoin, vaan ne tallentuvat vain kyseiseen tilaan.
Katsokaa seuraavalta sivulta, miten vaihtoehdot eroavat toisistaan valikoiden osalta.
Esittely (simuloitu opastus)
Jotta saisitte kuvan siitä kuinka opastus toimii, voitte asettaa määränpään. Voitte simuloida opastuksen annettuun määränpäähän
auton seistessä paikallaan.
Toiminto on käytettävissä vain asennossa
Advanced.
Lisätietoa demosta, katso sivu 55.
Perustila/Tarkennettu -asetus
Kun navigointijärjestelmä käynnistyy, valitaan
haluttu käyttäjäasetus.
• Easy
Tässä asennossa vain tärkeimmät valikot ovat
käytettävissä. Soveltuu yksinkertaiseen kohteesta A kohteeseen B siirtymiseen.
• Advanced
Tästä tilasta on pääsy kaikkiin asetuksiin ja
toimintoihin.
Vaihtaminen asetusten välillä
Easy- ja Advanced-asetuksen välillä voidaan
vaihtaa kohdassa Asetukset.
10
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
Valikot
Valikkovaihtoehdot kahdessa tasossa
- Perustila
Asettakaa määränpää
Address
Facilities
Last 20
Point on map
Show destination
Delete destination
Opastusääni
Guiding volume
Kieli
Väri
Map view
User mode
Sammuta
Lisätietoja kaikista mahdollisista valikkovaihtoehdoista Perustilassa, katso sivu 26.
01
Valikkovaihtoehdot kahdessa tasossa
- Tarkennettu-tila
Asettakaa määränpää
Address
Facilities
Tallennetut sijainnit
Last 20
Return trip
Point on map
Latitude/longitude
Asetukset
Matkasuunnitelma
Start guidance
Add to itinerary
Route options
Clear itinerary
Seuraava määränp.
11
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
01
Valikot
Address
Nykyinen sijainti
Asetukset
Liikennetietoja
Route options
Map options
Opastusasetukset
System options
Aloita esittely
Sammuta
Lisätietoja kaikista mahdollisista valikkovaihtoehdoista Tarkennettu-tilassa, katso
sivu 38.
12
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
Valikot
01
13
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
01
14
Komponenttien sijainti ja toiminnot XC90
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
Komponenttien sijainti ja toiminnot XC90
Keskusyksikkö
Järjestelmä on kiintolevypohjainen. Lisätietoja, katso sivu 20.
Keskusyksikkö on sijoitettu kuljettajan istuimen alle ja siinä on mm. seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
•
•
Auton sijainnin määritys
Reitinlaskenta asetettuun määränpäähän
Liikennetietojen käsittely
Ääniopastus
Karttatietojen tallennus
DVD-soitin; karttatietojen ja ohjelmiston
päivitystä varten.
HUOM
Pääyksikön DVD-soitin on tarkoitettu vain
Volvon karttalevyille.
GPS- ja TMC-vastaanotin on integroitu keskusyksikköön.
Paikannus
Auton nopeustunnistin ja gyrotunnistin laskevat auton nykysijainnin ja suunnan käyttäen
GPS-satelliittijärjestelmän signaaleja.
Liikennetiedot
TMC (Traffic Message Channel) on standardisoitu koodijärjestelmä liikennetietoja varten.
Vastaanotin etsii automaattisesti oikean taajuuden. Vastaanotto tapahtuu FM-antennin
avulla.
Järjestelmän kattavuusalue laajenee jatkuvasti, tästä syystä päivitykset ovat välillä tarpeen, katso sivu 20.
Riippumatta siitä, onko käyttäjäasetus Easy
vai Advanced valittuna, otetaan lähetetyt liikennetiedot aina vastaan ja esitetään. Lisätietoja, katso sivu 58.
01
Näyttö
Kuvaruutu näyttää kartat ja antaa yksityiskohtaista tietoa reittivalinnoista, etäisyyksistä,
valikoista jne. Näytön hoito, katso sivu 20.
IR-vastaanotin
IR-vastaanotin kauko-ohjainta varten sijaitsee
äänentoistolaitteen käyttöpaneelissa. Lisätietoja, katso sivu 16.
Kaiuttimet
Navigointijärjestelmän ääni tulee etukaiuttimista.
Painikesarja
Painikesarja on sijoitettu ohjauspyörässä
oikealle. Käyttäkää sitä eri valikkovaihtoehtojen välillä siirtymiseen, valintojen vahvistamiseen ja siirtymiseen taaksepäin valikoissa.
Lisätietoja, katso sivu 16.
Tämän konseptin etuna on, että navigointijärjestelmä rekisteröi ja laskee reitin, vaikka
GPS-signaali katoaa hetkeksi, esim. ajettaessa tunnelissa.
15
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
01
Hallintalaitteet
Näppäimistön ja IP-vastaanottimen
sijainti
Painikesarja, ohjauspyörä/kaukoohjain
PERUUTUS
Peruuttaa viimeksi tehdyn valinnan tai siirtyy
taaksepäin valikkorakenteessa.
G019916
"Ei häiritse"
Navigointijärjestelmää käytetään ohjauspyörän painikesarjalla tai kauko-ohjaimella.
Painikesarja on sijoitettu ohjauspyörässä
oikealle.
Kauko-ohjain suunnataan IR-vastaanottimeen, joka sijaitsee kaiutinritilässä näytön
kohdalla tai äänentoistolaitteen käyttöpaneelissa (vain XC90).
HUOM
Kauko-ohjaimessa on AAA- tai R03-paristot. Kokeilkaa ensin vaihtaa uudet paristot,
jos kauko-ohjain ei toimi.
Ohjauspyörän ja kauko-ohjaimen näppäimillä
on samat toiminnot. Käyttäkää näppäimiä eri
valikkovaihtoehtojen välillä siirtymiseen, valintojen vahvistamiseen ja siirtymiseen taaksepäin valikoissa.
Muotoilu voi vaihdella eri malleissa.
Navigointipainike
Navigointipainikkeella - painikesarjan
ohjaustapilla tai kauko-ohjaimen nuolipainik,
,
ja
- siirrytään eri valikkokeilla
vaihtojen välillä. Navigointipainike siirtää
myös kohdistinta (hiusristikkoa) kartalla.
ENTER
Vahvistaa tai aktivoi valinnan.
16
Tietyissä tilanteissa järjestelmä tarvitsee muutamia sekunteja ylimääräistä aikaa laskelman
tekemiseen. Tällöin esitetään symboli näytössä.
HUOM
Kun laskennan symboli on näkyvissä, järjestelmä ei voi ottaa vastaan käskyjä navigointi-, ENTER- tai BACK-painikkeelta.
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
Näppäimistö
Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehto
01
tössä näkyy. Numero (110) osoittaa niiden
määrän.
1. Siirtykää vaihtoehtoluettelosta merkkitaulukkoon painamalla BACK.
2. Poistakaa syötettyjä kirjaimia yksi kerrallaan painamalla BACK.
Yleinen haku
Hakutoiminto on aina käytettävissä ja toimii
aina samalla tavalla riippumatta valikon kohdasta, kun paikka ilmoitetaan.
Näppäimistöä käytetään monissa kohdissa
tietojen kuten esim. erikoiskohteen, maan,
kaupungin, katuosoitteen, katu- tai postinumeron syöttämiseen.
Painamalla ENTER syöttämisen aikana näytetään kaikki vastausyhdistelmät kyseiselle
vaihtoehdolle: kaupunki, katu, erikoiskohde
jne.
1. Valitkaa kirjaimet navigointipainikkeella
ja painakaa ENTER.
> Jos useampia vaihtoehtoja ei ole olemassa, jäljellä olevat kirjaimet merkitään automaattisesti.
Jos haette esim. nimellä London Airport, tulevat kaikki London-yhdistelmät näkyviin kun
olette syöttänyt kirjaimet LO. Mitä tarkennetumpi haku on, sitä vähemmän tulee vastausehdotuksia ja valinta on helpompaa.
Näytön alaosassa näkyy lista kolmesta
vaihtoehdosta, jotka vastaavat syötettyjä kirjaimia.
2. Valinnalla
voidaan myös siirtyä suoraan vaihtoehtoisten nimien luetteloon.
Haettaessa kirjaimilla LO saadaan myös vastausvaihtoehtoja kuten esim. Restaurant Lou
Trivalou, koska hakuun sisältyvät myös välilyönnillä erotetut usean sanan ryhmät.
3. Valitkaa vaihtoehto ja painakaa ENTER.
Vierityspalkki oikealla listassa osoittaa, että
listassa on enemmän vaihtoehtoja kuin näy-
17
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
01
18
Näyttötilat ja puheilmoitukset
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
Näyttötilat ja puheilmoitukset
Eri näyttötilojen ulkonäkö
Puheilmoitus
Miltä näyttökuva näyttää, riippuu maantieteellisestä sijainnista ja järjestelmään tehdyistä
asetuksista, esim. kartan mittakaavasta, näytettäväksi valituista symboleista jne.
Kun määränpää on ilmoitettu, opastus aktivoitu ja risteys tai liittymä lähestyy, järjestelmä
antaa puheilmoituksen etäisyydestä ja toimenpiteen tyypistä. Samalla näkyy yksityiskohtainen kartta risteyksestä. Puheilmoitus
toistetaan lähempänä risteystä.
Näytössä esiintyvien tekstien, kilpien ja symbolien selostukset ovat kansilehden sisäpuolella.
Palvelut moottoritien varrella. Toiminto on
käytettävissä myös, vaikka ette ole syöttänyt määränpäätä. Näytetään vain ajettaessa ko. moottoritieosalla. Painakaa
ENTER Palvelujen symbolin kohdalla
äärimmäisenä oikealla pikavalintavalikossa, katso sivu 35.
Tarkka risteyskartta. Näytön vasen osa
suurentaa ajon seuraavassa risteyksessä.
(Vaihtoehtoiset ajokaistat näytetään vain
suuremmille teille.) Tilannetta täydennetään aina puheilmoituksella.
Näyttöön on valittu kaksi karttaa. Näytössä näkyy sama karttakuva kahdessa
eri mittakaavassa. Näytetään, kun ENTER
on painettu Kartan/Ajoreitin symbolin
kohdalla pikavalintavalikossa, katso
sivu 34.
Opastus puheilmoituksella voidaan saada
joka hetki painamalla ENTER pikavalikon
Opastus-symbolin kohdalla, ks. sivu 24 ja
34.
HUOM
Tietyissä tapauksissa, esim. autopuhelimen puhelun yhteydessä, puheääni-ilmoitus korvataan pling-äänellä.
Tietullit
01
Kompassi
Karttakuva voi näyttää kompassin kahdella eri tavalla:
- Kompassisuunta pohjoinen
aina ylöspäin.
- Ajosuunta aina ylöspäin.
Kompassineulan punainen kärki osoittaa pohjoiseen kartalla ja valkoinen etelään.
Kompassin ulkokehällä oleva harmaa määränpäänuoli osoittaa valitun määränpää suuntaan.
Siirtykää kohtaan Asetukset Map options
Kartan suunta valitaksenne kartan esittämissuunnan ja kohtaan Kompassi valitaksenne kompassin esitystavan, katso
sivu 52.
Tietyillä alueilla on tietulleja. Kun tietulli lähestyy, siitä annetaan puheilmoitus.
Puheilmoituksen saamiseksi pitää määränpään olla asetettuna.
Vieritystila, katso sivu 24 ja 36.
19
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
01
Keskusyksikkö, päivitys, hoito
Keskusyksikön sisältö
Näytön hoito
Kaikki karttatiedot on esiasennettu keskusyksikön kiintolevylle. Toimitettaessa yksikössä
ei ole DVD-levyä. DVD-levyä käytetään vasta
karttatietojen mahdollisessa päivityksessä,
katsokaa pakkauksessa olevia ohjeita.
Puhdistakaa näyttö pehmeällä, nukkaamattomalla, puhtaaseen veteen kostutetulla kankaalla tai miedolla ikkunanpuhdistusaineella.
Päivitetyillä ja laajennetuilla tiedoilla varustettuja DVD-levyjä julkaistaan säännöllisesti.
Kysykää Volvo-jälleenmyyjältänne viimeisintä
julkaisua.
Käsitelkää DVD-levyjä varovasti. Kun niitä ei
käytetä, ne tulee säilyttää omissa pakkauksissaan. Välttäkää niiden säilyttämistä kosteissa
ja hyvin lämpimissä olosuhteissa, suorassa
auringonpaisteessa tai pölyisessä ympäristössä.
Myös osoitteessa www.volvocars.com/navi
on lisää tietoa kartoista ym.
Karttoja koskevien asiavirheiden tai muiden
huomautusten osalta suosittelemme ottamaan yhteyden suoraan karttatoimittajaan
NavTeq, ks. www.navteq.com.
HUOM
Pääyksikön DVD-soitin on tarkoitettu vain
Volvon karttalevyille.
DVD-levyjen hoito
Päivitys DVD-levyllä
HUOM
Katsokaa, että auton sähkösaanti on varmistettu, koska päivitys voi kestää jopa
n. 2 tuntia.
Jos DVD-levy sisältää uusien karttatietojen
lisäksi uuden ohjelmiston, käynnistyy tämä
osa ensin.
Autolla voidaan ajaa karttatietojen päivityksen
aikana, mutta järjestelmää ei voida käyttää
niin kauan kuin päivitys on meneillään.
1. Kytkekää järjestelmä päälle.
20
2. Poistakaa laitteessa mahdollisesti oleva
DVD-levy.
3. Asettakaa sisään DVD-levy, jossa on päivitys. Jos levyjä on useita, ne tulee asettaa numerojärjestyksessä.
4. Järjestelmä päivitetään nyt automaattisesti. Näytössä näkyy tieto prosessin etenemisestä.
5. Päivityksen jälkeen on viimeisimmällä päivityksellä varustettu DVD-levy jätettävä
yksikköön. Jos levyjä on useita, käyttäkää
levyä nro 1. Jos levy poistetaan keskusyksiköstä, järjestelmä lakkaa toimimasta.
Jos järjestelmä suljetaan päivityksen aikana,
se jatkuu automaattisesti kun järjestelmä seuraavan kerran käynnistetään.
Karttatietojen päivitys voi joissakin tapauksissa lisätä järjestelmään uusia toimintoja.
Kun päivitys on valmis, näkyy näytössä aloituskuva.
Keskeytynyt päivitys
Jos päivitys keskeytyy, sitä voidaan jatkaa
edelleen. Seuraavassa käynnistyksessä tulee
valita vaihtoehto Resume map update navigointivalikosta.
Päivitys ei tällöin ala alusta vaan järjestelmä
tunnistaa, missä kohdassa päivitys keskeytyi
ja jatkaa siitä.
01 Opetelkaa tuntemaan navigointijärjestelmänne
01
21
22
24
26
27
30
31
G029194
Valikot.....................................................................................................
Valikkopuu...............................................................................................
Asettakaa määränpää.............................................................................
Näytä/poista määränpää.........................................................................
Asetukset................................................................................................
HELPPO KÄYTTÄJÄASETUS
02 Helppo käyttäjäasetus
Valikot
Yleistä
02
Pikavalikko
Liikennetiedot1
Kun navigointijärjestelmä käynnistyy, valitaan
käyttäjäasetus Easy.
G029190
Tilassa Easy vain tärkeimmät valikot ja tavallisimmat toiminnot ovat käytettävissä.
Pikavalikkoon on kerätty useimmin käytetyt
toiminnot, mikä helpottaa järjestelmän käyttöä ajon aikana.
Päävalikko
1. Painakaa ENTER karttatilassa.
2. Valitkaa symboli painikkeella
tai
Riippumatta siitä, onko käyttäjäasetus Easy
vai Advanced valittuna, otetaan lähetetyt liikennetiedot aina vastaan ja esitetään. Lisätietoja, katso sivu 49 tai 58.
Vieritysvalikko
.
Useimmat asetukset voidaan tehdä kohdassa
Asetukset Päävalikossa, mutta jotkut voidaan tehdä vain Pikavalikossa.
G028755
- Map scale
Näyttöön tulee valikko, jossa on 2 vaihtoehtoa.
Päävalikko sijaitsee ylimpänä valikkopuussa
ja siihen pääsee painamalla yhden tai useamman kerran BACK-näppäintä.
Päävalikossa voidaan vaihtaa käyttäjäasetus
tilasta Easy tilaan Advanced kohdassa:
Asetukset System options User
mode.
Yksi ENTER-painikkeen painallus vaihtoehdon (+) tai (-) kohdalla muuttaa kartan asteikkoa välillä 50 m - 100 km – suuremman perspektiivin saavuttamiseksi tai useampien yksityiskohtien näkemiseksi. Muutos tapahtuu
portaattomasti, jos ENTER-painiketta pidetään painettuna – vapauttakaa painike oikean
mittakaavan kohdalla.
G028755
– Opastus
Yksi ENTER-painikkeen painallus käynnistää
ääniopastuksen.
1
24
Ei koske kaikkia alueita/maita.
Kartan vieritys
Vieritystilassa karttakuvassa liikutetaan hiusristikkoa.
–
Aktivoikaa Vieritystila (Scroll menu) askeltamalla navigointipainikkeella.
Mitä kauemmin painiketta painetaan, sitä
nopeammin hiusristikko liikkuu kartalla.
02 Helppo käyttäjäasetus
Valikot
Valikko
–
Painakaa ENTER Vieritystilassa ottaaksenne näyttöön Vieritysvalikon.
02
Mittakaava (Scale)
Muuttaa kartan kokoa, jotta saadaan parempi
näkökulma tai nähdään enemmän yksityiskohtia.
Yksi ENTER-painikkeen painallus vaihtoehdon (+) tai (-) kohdalla muuttaa kartan mittakaavaa eri askelin välillä 50 m - 100 km.
Muutos tapahtuu portaattomasti, jos ENTERpainiketta pidetään painettuna – vapauttakaa
painike oikean mittakaavan kohdalla.
Aseta määränpääksi (Set as
destination)
Valitsee hiusristikolla merkityn sijainnin määränpääksi painettaessa kerran ENTER. Opastus alkaa välittömästi.
25
02 Helppo käyttäjäasetus
Valikkopuu
Valikkovalinnat
02
Tässä näytetään kolme valikkopuun tasoa.
Useissa tason kolme valikoissa on vielä alavalikoita – nämä selostetaan tarkemmin kyseisissä luvuissa.
Asettakaa määränpää
Address
sivu 27
sivu 27
Maa
sivu 30
Delete destination
sivu 30
Asetukset
sivu 31
Opastusääni
sivu 31
Female/Male
Guiding volume
Kaupunki
sivu 31
Off/1/2/3/4/5
Katu
Nro
Intersection
Facilities
Show destination
sivu 28
Maa
Kaupunki
Kieli
sivu 31
Map & menu colour
sivu 31
Black/Chrome/
Blue/Dark
Map view
Tyyppi
sivu 31
2D/3D
Nimi
26
Last 20
sivu 28
Point on map
sivu 29
Etäisyyden yksikkö
km/English mile
sivu 31
User mode
sivu 31
Easy/Advanced
Sammuta
sivu 9
02 Helppo käyttäjäasetus
Asettakaa määränpää
Osoite
1. Siirtykää kohtaan Maa (Country) ja/tai
Kaupunki (City) sekä painakaa ENTER.
2. Tai valitkaa viimeksi valittujen välillä painamalla
.
(Tietoja näppäimistön käytöstä, katso
sivu 17.)
HUOM
Asettakaa määränpää (Set destination)
Osoite (Address)
Järjestelmä aloittaa kohteella Katu väärinkäsitysten välttämiseksi, kun kaksi vierekkäistä kaupunkia/paikkakunta ovat kasvaneet yhteen.
Vaihtoehdot 1
– Valitkaa Katu (Street) valitsematta kaupunkia.
Jos katu on useissa kaupungeissa, näytetään
lista valittavissa olevista vaihtoehdoista. Järjestelmä johdattaa valitun kadun keskiosalle.
Vaihtoehdot 2
1. Aloittakaa valitsemalla Kaupunki
2. Valitkaa sitten Katu.
Antakaa katuosoite
Järjestelmä asettaa kohdistimen ensin kohtaan Katu (Street). Viimeksi valittu Maa
(Country) on esivalittu.
HUOM
Kaupungin tai alueen määrittely voi vaihdella maittain ja jopa samassa maassa.
Tietyissä tapauksissa tarkoitetaan kuntaa toisissa tapauksissa yksittäistä kaupunginosaa.
02
Pienemmille paikkakunnille osalta ei järjestelmässä ole katuosoitteita. Paikkakunnan keskuksen voi aina valita määränpääksi.
Katunumeron antaminen
Jos valitulla osoitteella on katunumero, se
voidaan antaa määränpään tarkentamiseksi.
1. Siirtykää kohdan Numero riville katuosoitteen ilmoittamisen jälkeen, ja painakaa ENTER.
> Vaihtoehtoinen katunumero näytetään.
2. Antakaa haluamanne katunumero.
3. Siirtykää kohtaan Valitse ja painakaa
ENTER.
> Valittu osoite näytetään reittisuunnitelmassa.
4. Kohdistin siirtyy kohtaan Start – painakaa
uudelleen ENTER.
> Opastus alkaa.
Vaihtoehtoisesti:
Jos näin ei ole:
}}
27
02 Helppo käyttäjäasetus
Asettakaa määränpää
–
02
Siirtykää kohtaan Start ja painakaa
ENTER.
> Opastus alkaa suoraan.
Jos katunumeroa ei ole syötetty, järjestelmä
opastaa valitun kadun keskelle.
Select
4. Siirtykää kohtaan Katu valitaksenne
osoitteista, joilla on valittu postinumero, ja
painakaa ENTER.
5. Siirtykää kohtaan Start guidance saadaksenne opastuksen määränpäähän.
HUOM
Vahvistaa syötetyn numeron.
Tämä on voimassa myös haettaessa palveluja.
Peruuta
Takaisin edelliseen näyttöön.
Risteyksen ilmoittaminen
Palvelujen haku
Opastuksen käynnistäminen
Siirtykää kohtaan Aloita opastus opas-
Palvelut on yhteisnimitys huoltoasemille,
hotelleille, ravintoloille, Volvo-piirimyyjille, sairaaloille, pysäköintialueille jne.
–
–
tuksen käynnistämiseksi.
Haku postinumeron mukaan
Asettakaa määränpää
Osoite
Maa (Country)
–
City
1. Valitkaa Kaupunki ja painakaa ENTER.
2. Siirtykää kohtaan Postinumero ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa numerot ja painakaa ENTER tai
valitkaa vaihtoestolistasta.
Kirjoittakaa ja asettakaa maa ja painakaa
ENTER.
City (City)
Kaupungin hakemisen sijaan voitte valita
hakemisen postinumeroalueen sisällä.
28
Painakaa ENTER siirtyäksenne alavalikkoon, jossa on eri hakuvaihtoehdot erikoiskohteen määrittämiseksi.
–
Asettakaa määränpää (Set destination)
Palvelut (Facilities)
Kirjoittakaa ja asettakaa kaupunki ja painakaa ENTER.
Tyyppi (Type)
–
Kirjoittakaa ja asettakaa erikoiskohteen
tyyppi ja painakaa ENTER.
Name (Name)
–
Kirjoittakaa erikoiskohteen nimi tai valitkaa valikon vaihtoehdoista.
02 Helppo käyttäjäasetus
Asettakaa määränpää
Luettelossa näkyvät vain ne erikoiskohteet,
jotka löytyvät valitusta kaupungista/valitulta
alueelta.
Valitse 20 edellisestä
Asettakaa määränpää
HUOM
Kartalla voidaan myös etsiä paikkaa suoraan hiusristikolla käyttämällä navigointipainiketta Karttatilassa.
02
Uusimmat 20
Luettelo 20 uusimmasta määränpäästä näytetään.
–
Siirtykää haluamaanne määränpäähän ja
tai ENTER siirtyäksenne alapainakaa
valikkoon.
Set as destination
Lisää määränpään matkasuunnitelmaan.
Poista sijainti
Hävittää paikan luettelosta Last 20.
Paikka kartalla
Asettakaa määränpää
Paikka kartalla
1. Siirtäkää hiusristikko navigointipainikkeella haluttuun määränpäähän ja painakaa ENTER päästäksenne vieritysvalikkoon, katso sivu 24.
2. Siirtykää kohtaan Aseta määränpää ja
painakaa ENTER.
29
02 Helppo käyttäjäasetus
Näytä/poista määränpää
Määränpään näyttäminen kartalla
02
Määränpään näyttäminen
–
Painakaa ENTER nähdäksenne yleiskarttakuvan alueelta, jonka olette asettanut
lopulliseksi määränpääksi.
Määränpään poistaminen
Poista määränpää
1. Painakaa ENTER siirtyäksenne poistettavan määränpään kohdalle.
2. Painakaa ENTER uudelleen määränpään
poistamiseksi.
30
02 Helppo käyttäjäasetus
Asetukset
Opastusääni
Asetukset
Opastusääni
Valitkaa nais- tai miesääni opastukseen1.
Opastuksen äänenv.
Asetukset
Opastuksen äänenv.
Valitkaa ääniviestien äänenvoimakkuus tai
poistakaa ne kokonaan käytöstä.
Kielet
Asetukset
Kielet
Valitkaa valikoissa, teksti- ja ääniviesteissä
käytettävä kieli.
Karttanäkymä
Asetukset
Karttanäkymä
02
Kartta voidaan näyttää 2D (suoraan ylhäältäpäin) tai 3D (vinosti ylhäältäpäin).
Etäisyyden yksikkö
Asetukset
Etäisyyden yksikkö
Valitkaa näytetäänkö etäisyys yksiköinä km
vai English mile.
User mode
Asetukset
User mode
Valitkaa käyttäjäasetus Easy tai Advanced.
Väri
Asetukset
Väri
Näytön ulkoasulle on 4 eri asetusta – valitkaa
niistä sopivin.
1
Ei koske Alankomaita. Siellä valinta tehdään kielten Nederlands ja Belgisch välillä.
31
32
34
38
40
45
48
49
50
55
G029196
Valikot.....................................................................................................
Valikkopuu...............................................................................................
Asettakaa määränpää.............................................................................
Itinerary...................................................................................................
Current position......................................................................................
Liikennetiedot..........................................................................................
Asetukset................................................................................................
Simulointi................................................................................................
KEHITTYNYT KÄYTTÄJÄASETUS
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Valikot
Yleistä
Pikavalikko
Kun navigointijärjestelmä käynnistyy, valitaan
käyttäjäasetus Advanced.
03
Tilassa Advanced kaikki navigointijärjestelmän asetukset ja toiminnot ovat käytettävissä.
Pikavalikkoon on kerätty useimmin käytetyt
toiminnot, mikä helpottaa järjestelmän käyttöä ajon aikana.
1. Painakaa ENTER karttatilassa.
Päävalikko
2. Valitkaa symboli painikkeella
tai
.
Useimmat asetukset voidaan tehdä kohdassa
Asetukset Päävalikossa, mutta jotkut voidaan tehdä vain Pikavalikossa.
Ko. sijainnin pikatallennus
Yhdellä ainoalla painikkeen painalluksella voidaan kartalle tallentaa paikka, jossa auto on
tietyllä hetkellä.
•
Päävalikko sijaitsee ylimpänä valikkopuussa
ja siihen pääsee painamalla yhden tai useamman kerran BACK-painiketta.
Päävalikossa voidaan vaihtaa käyttäjäasetus
tilasta Advanced tilaan Easy kohdassa:
Asetukset
User mode
- Route outline/Map scale (reitti/
kartan mittakaava)
G028755
G029190
Painakaa pitkään ENTER-painiketta pitäkää painike painettuna, kunnes näytön ullkonäkö muuttuu.
Sen jälkeen paikka on tallennettu tällä
symbolilla. Paikkaan liitetyn informaation
säätö tehdään painamalla Tallennettu
paikka Muokkaa, katso sivu 43.
Näyttöön tulee valikko, jossa on 4 vaihtoehtoa.
Yksi ENTER-painikkeen painallus ylimmän
vaihtoehdon kohdalla avaa kartan, joka näyttää jäljellä olevan reitin1 kulloisestakin sijainnista määränpäähän asti.
Yksi ENTER-painikkeen painallus toisen vaihtoehdon kohdalla avaa kartan, joka näyttää
koko reitin1 alusta määränpäähän asti.
Yksi ENTER-painikkeen painallus vaihtoehdon (+) tai (-) kohdalla muuttaa kartan mittakaavaa välillä 50 m - 100 km – näin saavutetaan suurempi perspektiivi tai nähdään enemmän yksityiskohtia.
Muutos tapahtuu portaattomasti, jos ENTERpainiketta pidetään painettuna – vapauttakaa
painike oikean mittakaavan kohdalla.
Jos kahden kartan näyttö on valittu, kartan
mittakaavan symboli näkyy pikavalikon kummassakin päässä – tämä siksi, että kulloistakin mittakaavaa voidaan säätää erikseen.
Järjestelmäasetukset
G028755
– Opastus
Yksi ENTER-painikkeen painallus käynnistää
ääniopastuksen.
1
34
Yhden reitin on oltava valittuna.
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Valikot
G028755
– Kartta/Reitti
Reitti
Yksi ENTER-painikkeen painallus näyttää
luettelon tulevista opastuspisteistä. Tien
nimen lisäksi näytetään opastuspisteiden välinen etäisyys ja se, miten käännytään.
Yksi kartta/kaksi karttaa
Yksi ENTER-painikkeen painallus avaa joko
yhden suuren tai kaksi pientä karttakuvaa kulloisestakin alueesta. Kulloisellekin kartalle voidaan antaa eri mittakaavoja.
Valvonta2
Antaa mahdollisuuden tallentaa karttanäkymät 3 eri tarkkailualueesta, esim. vilkasliikenteisistä teistä, joilla on usein liikenneongelmia.
Valitkaa Surveillan.1, 2 tai 3. Nähdäksenne
aikaisemmin asetetut tarkkailukohteet katso
sivu 36.
G028755
– Diversion
Näyttää valikon ja tekstin Vältä sekä vaihtoehdot 1-5-10-20-40-80 km.
Vältä katuja/teitä
Tällä toiminnolla jätetään katuja tai teitä pois
laaditusta ajosuunnitelmasta, jotta ei tarvitse
ajaa esim. tietyöalueen läpi.
2
3
Vain liikennetietojen vastaanottoalueilla.
Ei koske kaikkia alueita/maita.
1. Valitkaa Vältä kiertotievalikossa ja painakaa ENTER. Luettelo reitillä olevista
kaduista/teistä näytetään.
2. Siirtykää sen kadun/tien kohdalle, jota
tulee välttää, ja painakaa ENTER.
Alue voidaan välttää myös merkitsemällä suoraan kartalle nelikulmio, ks. Avoid specified
areas kohdassa
Asetukset
Reittivalinnat
3. Jos useampia katuja/teitä tulee välttää,
siirtykää painikkeella
vältettävän ryhmän ensimmäisen kadun/tien kohdalle ja
painakaa ENTER. Siirtykää sitten ryhmän
viimeiselle vältettävälle kadulle/tielle ja
painakaa ENTER.
sivulla 50.
Järjestelmä laskee sitten mahdollisuuksien
mukaan uuden reitin, joka johtaa takaisin
alkuperäiselle reitille vasta, kun ilmoitetut
osuudet on vältetty ja ohitettu.
Muutettu mittakaava vaikuttaa näytettyjen tiedotteiden määrään, katso sivu 62.
Vältä tieosuuksia 1-80 km:n sisällä
Tällä toiminnolla poistetaan kokonainen alue
alkuperäisestä reittisuunnitelmasta, jotta ei
tarvitse ajaa esim. ruuhkaisen taajaman läpi.
–
Valitse vaihtoehto kiertotievalikosta 1 - 80
km ja paina ENTER.
Järjestelmä laskee sitten mahdollisuuksien
mukaan uuden reitin, joka johtaa takaisin
alkuperäiselle reitille vasta, kun ilmoitettu alue
on vältetty ja ohitettu.
G028755
03
– Liikennetiedot3
Näyttää valikon, jossa on eri vaihtoehtoja liikenneongelmatietojen lukemiseksi näytöllä
näkyvällä alueella.
Lue viesti
Yksi ENTER-painikkeen painallus antaa mahdollisuuden siirtyä näytöllä näkyvien liikennetiedotteiden välillä.
Show all
Yksi ENTER-painikkeen painallus näyttää
kaikki tiedotteet.
Hide all
Yksi ENTER-painikkeen painallus kätkee
kaikki tiedotteet.
}}
35
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Valikot
Show selected
Yksi ENTER-painikkeen painallus antaa mahdollisuuden valita kartalla näytettävän liikennetiedotteen tyypin.
03
Riippumatta siitä, onko käyttäjäasetus Easy
vai Advanced valittuna, otetaan lähetetyt liikennetiedot aina vastaan ja esitetään. Lisätietoja, katso sivu 58.
G028755
– Facilities
Näyttää valikon, jossa on eri vaihtoehtoja palvelun etsimiseen.
Vieritysvalikko
Yksi ENTER-painikkeen painallus vaihtoehdon (+) tai (-) kohdalla muuttaa kartan
mittakaavaa eri askelin välillä 50 m 100 km.
•
Muutos tapahtuu portaattomasti, jos
ENTER-painiketta pidetään painettuna –
vapauttakaa painike oikean mittakaavan
kohdalla.
Kartan vieritys
Vieritystilassa karttakuvassa liikutetaan hiusristikkoa.
–
Aktivoikaa Vieritystila (Scroll menu) askeltamalla navigointipainikkeella.
Mitä kauemmin painiketta painetaan, sitä
nopeammin hiusristikko liikkuu kartalla.
Valikko
Aseta määränpääksi (Set as
destination)
Valitsee hiusristikolla merkityn sijainnin määränpääksi.
•
Auton lähistöllä
Yksi ENTER-painikkeen painallus antaa mahdollisuuden etsiä auton lähistöltä. Ks. sivu
41
Painakaa ENTER. Opastus alkaa välittömästi.
Ympäristön palvelut (Facilities around)
Järjestelmä näyttää valikon.
Along the route
•
Yksi ENTER-painikkeen painallus antaa mahdollisuuden etsiä reitin varrelta. Ks. sivu 41
Lue liikennetiedote (Read traffic msg.)
Moottoritien varrella
Yksi ENTER-painikkeen painallus antaa mahdollisuuden etsiä levähdyspaikkoja, huoltoasemia ja ravintoloita, jotka ovat helposti saavutettavissa moottoritien varrella.
Jos lasketulla reitillä on useita moottoriteitä,
järjestelmä etsii kohteita vain sen moottoritieosuuden varrelta, jolla ajetaan.
3
36
•
Ei koske kaikkia alueita/maita.
Valitkaa joko Last 5 tai All types etsiäksenne palveluita lähialueelta.
Etsii ajankohtaisia liikennetiedotteita alueelta.
–
Painakaa ENTER Vieritystilassa ottaaksenne näyttöön Vieritysvalikon.
Mittakaava (Scale)
Muuttaa kartan kokoa, jotta saadaan parempi
näkökulma tai nähdään enemmän yksityiskohtia.
Valvonta (Set for surveill.)3
Yksi ENTER-painikkeen painallus näyttää
valikon, jossa on eri vaihtoehtoja.
•
Valitkaa Aseta tarkkailuun 1, 2 tai 3 ja
painakaa ENTER tallentaaksenne haluamanne karttanäkymän tarkkailualueeksi,
esim. vilkkaasti liikennöidyt tiet, joilla
esiintyy usein liikennehäiriöitä.
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Valikot
Kartan aktivointi
Valitsee karttavaihtoehdon pikavalikossa.
•
Valitkaa haluamanne tarkkailu.
Tallenna sijainti (Store location)
Tallentaa valitun sijainnin, joka tämän jälkeen
löytyy kohdasta:
Asettakaa määränpää
sijainnit
03
Tallennetut
Seuraa matkasuunnitelman tietä
Jotta valittua reittiä voidaan seurata helposti
matkasuunnitelmassa, järjestelmässä on
sisäänrakennettu "magneettitoiminto", jolloin
riippumatta siitä, miten reitti mutkittelee ja
kompassin suunta muuttuu, hiusristikko seuraa automaattisesti reittiä pidettäessä vain
yhtä painiketta pohjassa.
Painikkeella
tisesti.
tai
reittiä seurataan automaat-
Painikkeella
tisesti.
tai
reittiä seurataan automaat-
Toinen hiusristikon viivoista näytetään lihavoituna merkiksi siitä, mikä painike on valittava.
Jos "magneettifunktiota" ei haluta käyttää,
hiusristikon lihavointi poistetaan vierittämällä
hiusristikkoa muutama millimetri merkitystä
reitistä poispäin – tämän jälkeen vieritystoiminto toimii taas normaalisti.
37
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Valikkopuu
Valikkovalinnat
Tässä näytetään kolme valikkopuun tasoa.
Useissa tason kolme valikoissa on vielä alavalikoita – nämä selostetaan tarkemmin kyseisissä luvuissa.
03
Asettakaa määränpää
Address
Maa
sivu
40
sivu
40
Nro
Intersection
Auton lähistöllä
Reitin varrella
Karttapisteen lähistöllä
Kadun varrella
Last 20
Add to itinerary/Information/Delete location/
Delete All
View Itinerary
Katu
Palvelut nimen mukaan
Add to itinerary/Information/Sorting/Delete location
Return trip
Kaupunki
Facilities
Stored locations
sivu 28
sivu
43
sivu
43
sivu
43
Latitude/longitude
sivu
44
Matkasuunnitelma
Route options
View Route options
under Settings
sivu
45
sivu
50
Clear itinerary
sivu
45
Seuraava määränp.
sivu
40
Address
Point on map
View Address under
Set destination
sivu
40
Nykyinen sijainti
sivu
48
Asetukset
sivu
49
Traffic information
Dynamic route guidance
Start guidance
sivu
40
Liikennetietojen valinta
Add to itinerary
sivu
45
Palauta oletus
View Address under
Set destination
38
sivu
42
Search stations
sivu
49
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Valikkopuu
Route options
Reitti
sivu
50
System options
Opastusääni
Avoid motorways/toll
roads/ferries/car trains/
traffic problems/timerestr. roads/specified
areas
Guiding volume
Palauta oletus
Näytönsäästäjä
Map options
Palvelun valinta
Kieli
Map colour
sivu
51
Ohje
Etäisyyden yksikkö
User mode
Date & time info
Right map view
GPS-tiedot
Left map view
Tietoja
Kompassi
Palauta oletus
Nykyinen sijainti
Palauta oletus
Jäljellä oleva aika/matka
03
Menu colour
Map
Guiding options
sivu
53
Start demo
sivu
52
Sammuta
sivu
55
sivu 9
Facility warning
Maksupalvelualue
Palauta oletus
39
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asettakaa määränpää
Osoite
1. Siirtykää kohtaan Maa (Country) ja/tai
Kaupunki (City) sekä painakaa ENTER.
HUOM
Kaupungin tai alueen määrittely voi vaihdella maittain ja jopa samassa maassa.
Tietyissä tapauksissa tarkoitetaan kuntaa toisissa tapauksissa yksittäistä kaupunginosaa.
2. Tai valitkaa viimeksi valittujen välillä painamalla
.
(Tietoja näppäimistön käytöstä, katso
sivu 17.)
03
HUOM
Asettakaa määränpää (Set destination)
Osoite (Address)
Järjestelmä aloittaa kohteella Katu väärinkäsitysten välttämiseksi, kun kaksi vierekkäistä kaupunkia/paikkakunta ovat kasvaneet yhteen.
–
Jos katu on useissa kaupungeissa, näytetään
lista valittavissa olevista vaihtoehdoista. Järjestelmä johdattaa valitun kadun keskiosalle.
Jos katunumeroa ei ole syötetty, järjestelmä
opastaa valitun kadun keskelle.
Vaihtoehdot 2
1. Aloittakaa valitsemalla Kaupunki.
2. Valitkaa sitten Katu.
Järjestelmä asettaa kohdistimen ensin kohtaan Katu (Street). Viimeksi valittu Maa
(Country) on esivalittu.
Jos näin ei ole:
40
Katunumeron antaminen
Jos valitulla osoitteella on katunumero, se
voidaan antaa määränpään tarkentamiseksi.
Vaihtoehdot 1
– Valitkaa Katu (Street) valitsematta kaupunkia.
Antakaa katuosoite
Pienemmille paikkakunnille osalta ei järjestelmässä ole katuosoitteita. Paikkakunnan keskuksen voi aina valita määränpääksi.
Siirtykää kohdan Numero riville katuosoitteen ilmoittamisen jälkeen, ja painakaa ENTER.
Vaihtoehtoisesti:
1. Antakaa haluamanne katunumero.
> Vaihtoehtoinen katunumero näytetään.
2. Siirtykää kohtaan Valitse ja painakaa
ENTER.
Peruuta
Takaisin edelliseen näyttöön.
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asettakaa määränpää
Risteyksen ilmoittaminen
– Siirtykää kohtaan Intersection
(Junction) ja valitkaa katu, joka leikkaa
valitun kadun.
Opastuksen käynnistäminen
1. Siirtykää kohtaan Aloita opastus opastuksen käynnistämiseksi.
2. Siirtykää kohtaan Valitse asettaaksenne
syötetyn osoitteen matkasuunnitelmaan.
Tiedot
Antaa tietoja määränpäästä.
Haku postinumeron mukaan
1. Valitkaa Kaupunki ja painakaa ENTER.
2. Siirtykää kohtaan Postinumero ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa numerot ja painakaa ENTER tai
valitkaa vaihtoestolistasta.
4. Siirtykää kohtaan Katu valitaksenne
osoitteista, joilla on valittu postinumero, ja
painakaa ENTER.
5. Siirtykää kohtaan Start guidance saadaksenne opastuksen määränpäähän.
Asettakaa määränpää (Set destination)
Palvelut (Facilities)
Palvelut on yhteisnimitys huoltoasemille,
hotelleille, ravintoloille, Volvo-piirimyyjille, sairaaloille, pysäköintialueille jne.
–
Painakaa ENTER päästäksenne alivalikkoon, jossa on eri hakuvaihtoehtoja palvelun ilmoittamiseksi.
03
Palvelut nimen mukaan Facility by
name)
HUOM
Tämä on voimassa myös haettaessa palveluja.
Palvelujen haku
–
Asettakaa määränpää (Set destination)
Osoite (Address) Kaupunki (City)
Kaupungin hakemisen sijaan voitte valita
hakemisen postinumeroalueen sisällä.
Kirjoittakaa palvelun nimi, tai valitkaa valikon vaihtoehdoista.
Luettelossa näkyvät vain ne palvelut, jotka
löytyvät valitusta kaupungista/valitulta alueelta.
Auton lähistöllä (Around the car)
Hakekaa kohdista Last 5 tai All types.
}}
41
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asettakaa määränpää
03
Järjestelmä etsii palveluita autoa ympäröivältä
alueelta (maksimietäisyys 100 km). Haku keskeytyy, kun 40 palvelua on löytynyt.
Järjestelmä asettaa kohdistimen ensin kohtaan Tyyppi. Viimeksi valittu Maa on esivalittu.
puhelin, on myös toiminto Puhelu aktivoituna.
Reitin varrella (Along the route)
Hakekaa kohdista Last 5 tai All types.
Jos näin ei ole:
Puhelin soittaa ilmoitettuun numeroon.
1. Siirtykää kohtaan Maa ja/tai Kaupunki
sekä painakaa ENTER.
Kartta
Kun määränpää on asetettu, järjestelmä voi
etsiä palveluita reitin varrelta (1 km:n etäisyydellä reitistä).
Karttapisteen lähistöllä (Around point
on map)
Järjestelmä etsii samalla tavalla kuin Auton
lähistöllä, mutta kartalta valitun sijainnin
lähistöltä.
1. Siirtykää hiusristikkoa kartalla navigointipainikkeella.
2. Painakaa ENTER päästäksenne vieritysvalikkoon.
Kadun varrella (Along a street)
Järjestelmä etsii annetun kadun varrelta.
HUOM
Pikavalikon kautta voidaan myös hakea
palveluja auton ympäriltä, matkareitin tai
moottoritien varrelta , katso sivu 24.
Erikoiskohdetyypit/Eri luokat
Asettakaa määränpää
Palvelut nimittäin
42
Palvelut
Tai valitkaa viimeksi valittujen välillä painamalla
.
2. Siirtykää kohtaan Nimi ja painakaa
ENTER syöttääksenne palvelun nimen
määrittämättä kaupunkia.
3. Siirtykää kohtaan Valitse ja painakaa
ENTER.
4. Siirtykää sitten kohtaan Aloita opastus ja
painakaa ENTER saadaksenne opastuksen perille.
HUOM
Haun tarkentamiseksi valitkaa ensin Kaupunki ja siirtykää sen jälkeen kohtaan Nimi.
Alakategorioita, esim. ravintoloille, on olemassa haun yksinkertaistamiseksi.
Tietoja erikoiskohteesta
Kohdassa Tiedot näytetään osoite, koordi-
naatit ja tietyissä tapauksissa myös puhelinnumero palveluun. Jos autossa on integroitu
Soittakaa
Näyttää palvelun sijainnin kartalla.
Muita palveluja
Lentokentillä esim. on usein ravintoloita, bensiiniasemia tms. liitettynä suoraan lentokenttään.
Sen sijaan, että etsitään ravintolaa päävalikosta, voidaan valita ravintola suoraan valitun
lentokentän alta.
Lentokenttäalueen ulkopuolisten vaihtoehtojen välttäminen yksinkertaistaa ja nopeuttaa
etsintää.
Tallennetut sijainnit
Asettakaa määränpää
sijainnit
Tallennetut
Tallennettu paikka on jo aiemmin tallennettu
määränpää, esim. kotiosoite, suosikkiravintola, lentokenttä, Volvon myyntipiste. Tietoja
paikan tallentamisesta, katso sivu 46.
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asettakaa määränpää
–
Siirtykää tallennettujen sijaintien välillä ja
tai ENTER siirtyäksenne alapainakaa
valikkoon.
Lisää matkasuunnitelmaan
Lisää tallennetun sijainnin matkasuunnitelmaan.
Tiedot
Antaa tietoja tallennetusta sijainnista.
Muokkaa
Tallennetun paikan nimen muuttaminen,
äänen lisääminen, jne. Ks. seuraavaa otsikkoa
Tietojen lisääminen tallennetusta paikasta.
Lajittelu
Tallennettujen sijaintien lajittelu kuvakkeen tai
nimen mukaan.
Poista sijainti
Poistaa tallennetun sijainnin.
Poista kaikki
Poistaa kaikki tallennetut sijainnit.
Tallennetun sijainnin paikan siirtäminen
kartalla
1. Valitkaa Muokkaa, siirtykää painikkeella
kohtaan Säädä ja painakaa ENTER
uuden sijainnin antamiseksi tallennetulle
paikalle kartalla.
2. Siirtäkää hiusristikko navigointipainikkeella uuteen paikkaan ja painakaa
ENTER.
Valitkaa 20 uusimmasta
3. Valitkaa sen jälkeen Tallenna sijainti ja
painakaa ENTER paikan tallentamiseksi.
Luettelo 20 uusimmasta määränpäästä näytetään.
Tietojen lisääminen tallennetusta
paikasta
– Valitkaa Muokkaa,, siirtykää painikkeella
kohtaan Lisää tiedot ja painakaa
–
ENTER lisätietojen liittämiseksi tallennetusta paikasta.
Jokainen tallennettu paikka voidaan
varustaa seuraavilla tiedoilla:
•
Hälytys Päällä/Pois (...kuljettajan tarkkaavaisuuden herättämiseksi tämän
lähestyessä paikkaa)
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuvake
Nimi
Osoite
City
Maa
Puh.
Sähköposti
URL
Asettakaa määränpää
Uusimmat 20
Siirtykää haluamaanne määränpäähän ja
painakaa
tai ENTER siirtyäksenne alavalikkoon.
03
Lisää matkasuunnitelmaan
Lisää määränpään matkasuunnitelmaan.
Tiedot
Antaa tietoja määränpäästä.
Poista sijainti
Hävittää paikan luettelosta Last 20.
Poista kaikki
Hävittää kaikki osoitteet luettelosta Last 20.
Paluumatka
Asettakaa määränpää
–
Paluumatka
Valitkaa Start guidance ja painakaa
ENTER.
Järjestelmä alkaa sitten opastaa takaisin
paikkaan, josta Start guidance viimeksi valittiin.
}}
43
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asettakaa määränpää
Haku karttapisteiden mukaan
Asettakaa määränpää
03
Paikka kartalla
1. Siirtäkää hiusristikko navigointipainikkeella haluttuun määränpäähän ja painakaa ENTER päästäksenne vieritysvalikkoon.
2. Valitkaa Aseta määränpää, katso
sivu 36.
HUOM
Kartalla voidaan myös etsiä paikkaa suoraan hiusristikolla käyttämällä navigointipainiketta Karttatilassa.
Haku leveysasteen/pituusasteen
mukaan
Asettakaa määränpää
pituusaste
Leveysaste/
1. Valitkaa määränpää syöttämällä määränpään koordinaatit.
2. Antakaa leveysasteet navigointipainikkeella, valitkaa N pohjoista tai S eteläistä
sijaintia varten.
44
HUOM
Lontoo on pituusasteella 0 (nolla). Lontoon
länsipuolella olevilla paikkakunnilla longitudi osoitetaan kirjaimella W (West) ja itäpuolella se osoitetaan kirjaimella E (East).
3. Siirtykää seuraavalle riville ja antakaa
pituusasteet, valitkaa E itäistä tai W läntistä sijaintia varten.
Painakaa OK
> Näyttää annettujen koordinaattien
sijainnin kartalla.
4. Painakaa ENTER ottaaksenne Vieritysvalikon käyttöön.
5. Siirtykää kohtaan Aseta määränpää ja
painakaa ENTER valitaksenne paikan
määränpääksi.
6. Painakaa BACK palataksenne koordinaattien määritykseen.
Peruuta
Takaisin edelliseen näyttöön.
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Itinerary
Tehkää matkasuunnitelma
Aloita opastus (Start guidance)
Matkaohjelman yleiskuva
03
Määränpää/välietappi
Valikkovalinta Matkasuunnitelma (Itinerary)
tulee käytettäväksi vasta, kun määränpää on
syötetty.
Tehkää matkasuunnitelma, jossa on useita
välietappeja, jotta monen määränpään antaminen matkan aikana ei ole tarpeen. Enintään
kuusi välietappia ja yksi määränpää voidaan
antaa matkasuunnitelmassa.
Matkasuunnitelma (Itinerary)
Matkasuunnitelma (Itinerary)
Aloittaa opastuksen määränpäähän.
–
Lisää matkasuunnitelmaan (Add to
itinerary)
Tiedot (Information)
Tässä lisätään välietappeja matkasuunnitelmaan, katso sivu 40.
Reittivaihtoehdot (Route options)
Asetukset tievalintojen priorisointia varten,
katso sivu 50.
Tyhj suunn. (Clear itinerary)
Poistaa koko matkasuunnitelman.
Valitkaa syötetty määränpää ja painakaa
ENTER tai
siirtyäksenne alavalikkoon.
Antaa tietoja määränpäästä.
Poista (Delete)
Poistaa määränpään matkasuunnitelmasta.
Siirrä (Move)
Muuttaa määränpään sijoitusta matkasuunnitelmassa.
Säädä (Adjust)
Muuttaa määränpään sijaintia kartalla.
Tallenna (Store)
Tallentaa määränpään, joka tulee käytettäväksi kohdassa Tallennetut sijainnit.
}}
45
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Itinerary
Matkasuunnitelmasta poistaminen
Matkasuunnitelma (Itinerary)
nettuun paikkaan, katso sivu 43 - Tietojen
lisääminen tallennetusta paikasta.
Karttapisteen tallennus
Poista koko matkasuunnitelma
Kaikki välietapit ja määränpää poiostetaan.
03
–
Siirtykää suoraan kohtaan Tyhj suunn. ja
painakaa ENTER.
Välietapin poistaminen
matkasuunnitelmasta
1. Valitkaa jokin syötetyistä välietapeista ja
siirtyäksenne alapainakaa ENTER tai
valikkoon.
2. Siirtykää kohtaan Poisto ja painakaa
ENTER.
HUOM
Ohitettu reittipiste hävitetään automaattisesti matkasuunnitelmasta.
46
Karttatila (Scroll menu)
Matkasuunnitelma (Itinerary)
Paikan tallentaminen
matkasuunnitelmasta
1. Siirtykää navigointipainikkeella määränpäähän, jonka haluatte tallentaa, ja painapäästäksenne alivalikkaa ENTER tai
koon.
1. Siirtykää navigointipainikkeella vieritystilassa kohtaan, joka tallennetaan, ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa Tallenna sijainti (Sore location)
vieritysvalikossa ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa navigointipainikkeella symboli,
joka esitetään kartalla, ja painakaa
ENTER.
Tallennus uudelleen käyttöä varten
2. Valitkaa Tallenna ja painakaa ENTER.
Enintään 250 määränpäätä voidaan tallentaa
käytettäväksi uudelleen eri matkasuunnitelmissa.
3. Valitkaa navigointipainikkeella symboli,
joka esitetään kartalla, ja painakaa
ENTER.
4. Syöttäkää haluamanne nimi.
Akustinen signaali, joka kiinnittää kuljettajan
huomion siihen, että tallennettu paikka lähestyy ja että informaatiota voidaan liittäää tallen-
4. Syöttäkää haluamanne nimi.
Ko. paikka voidaan myös pikatallentaa esim.
ajon aikana yhdellä ainoalla painikkeen painalluksella, katso sivu 34 - Ko. paikan pikatallennus.
5. Siirtykää kohtaan Tallenna (Store) ja painakaa ENTER.
5. Siirtykää kohtaan Tallenna ja painakaa
ENTER.
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Itinerary
Seuraava määränpää
matkasuunnitelmassa
1. Painakaa ENTER tai
saadaksenne
informaatiota määränpäästä, esim. nimen,
jäljellä olevan matka-ajan tai etäisyyden
nykyisesestä sijainnistanne määränpäähän.
2. Painakaa ENTER uudelleen, kun on ilmoitettu useita määränpäitä, saadaksenne
informaatiota ja nähdäksenne ne karttakuvassa.
03
3. Siirtykää kohtaan Map (Map) ja painakaa
ENTER nähdäksenne karttakuvan alueesta.
Next destination (seuraava määränpää)
Karttakuva näyttää seuraavaksi tulevan määränpään.
47
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Current position
Nykyinen sijainti
03
Current position (nykyinen sijainti)
Karttakuvassa näkyy auton sijainti.
–
Painakaa ENTER tai
saadaksenne tietoja paikasta, esim. nimen ja koordinaatit.
GPS
Näyttää niiden satelliittien määrän, joihin järjestelmällä on yhteys.
48
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Liikennetiedot
Liikennetiedot
03
Asetukset (Settings) Traffic
information (liikennetiedot)
Riippumatta siitä, onko käyttäjäasetus Easy
vai Advanced valittuna, otetaan lähetetyt liikennetiedot aina vastaan ja esitetään. Lisätietoja, katso sivu 58.
HUOM
Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla
alueilla/kaikissa maissa.
49
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asetukset
Reittivalinnat
Reitti (Route)
Autojunien välttäminen (Avoid car train)
Valitkaa nopea, lyhyt tai yksinkertainen tie reitinlaskentaa varten.
Valitkaa, vältetäänkö autojunia reitinlaskennassa.
• Fast: Järjestelmä priorisoi mahdollisuuk-
Liikennehäiriöiden välttäminen (Avoid
traffic problems)
sien mukaan suuret tiet, joilla on korkea
nopeusrajoitus.
03
• Short: Järjestelmä priorisoi mahdollisuuksien mukaan lyhimmän tien.
• Easy: Järjestelmä priorisoi mahdollisuuksien mukaan tiet, joilla ei ole monimutkaisia käännöksiä tai risteyksiä.
Asetukset (Settings)
(Route options)
Reittivaihtoehdot
1. Siirtykää toiminnon kohdalle, valitkaa
haluttu asetus ja painakaa ENTER asetusten tallentamiseksi.
2. Painakaa BACK peruuttaaksenne.
HUOM
Matkareittiä laskettaessa järjestelmä ottaa
mahdollisuuksien mukaan huomioon vaihtoehdot, jotka kuljettaja on valinnut vältettäviksi. Poikkeuksia kuitenkin tehdään, jos
mitään kohtuullista vaihtoehtoa ei käytettävissä.
Moottoriteiden välttäminen (Avoid
motorways)
Valitkaa, vältetäänkö moottoriteitä reitinlaskennassa.
Tietullien välttäminen (Avoid toll roads)
Valitkaa, vältetäänkö maksullisia teitä reitinlaskennassa.
Lauttojen välttäminen (Avoid ferries)
Valitkaa, vältetäänkö autolauttoja reitinlaskennassa.
50
Valitkaa, ottaako järjestelmä huomioon liikennehäiriöt reitinlaskennassa.
Aikarajoitettujen teiden välttäminen
(Avoid time-restr. roads)
• Valitkaa Kyllä, jos järjestelmän tulee
kokonaan välttää aikarajoitettuja teitä reitinlaskennassa.
•
Valitkaa Ei, jos järjestelmän on otettava
huomioon aikarajoitteiset tiet reitinlaskennassa.
Järjestelmä käyttää auton kellon aikaa määrittääkseen, tuleeko tietä välttää.
HUOM
Jos aikavyöhykeraja ylitetään, pitää auton
kello säätää.
Vältä tiettyjä alueita
Toiminnon tarkoituksena on välttää tulemasta
opastetuksi erityisille alueille, kaupunkeihin tai
kortteleihin. Järjestelmä sulkee valitut alueet
pois reittiä laskettaessa. Poikkeuksena ovat
moottoritiet, joita laskennassa käytetään,
vaikka alue on valittu vältettäväksi.
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asetukset
2. Koon muuttaminen: Valitkaa Adjust size
(Adjust size) (säädä kokoa) ja painakaa
ENTER.
> Muuttakaa merkintäkentän muotoa
navigointipainikkeella siten, että se
kattaa vältettävän alueen, ja painakaa
ENTER.
Samalla tavalla merkintäkentän sijaintia
voidaan muuttaa kohdassa Adjust
area (Adjust area) (säädä aluetta).
Asetukset Reittivalinnat
tiettyjä alueita Valittu
Vältä
Valitkaa alue, jota reittisuunnitelman pitää
välttää, merkitsemällä se suoraan kartalle
nelikulmaisella kentällä.
1. Ottakaa kartta esille napsauttamalla näppäimellä
kohtaa Selected, napsauttakohtaa Map ja painakaa näppäimellä
kaa sitten ENTER avautuvassa luettelossa jonkin vaihtoehdon kohdalla.
> Vierittäkää haluamallenne alueelle merkintäkentällä ja painakaa ENTER.
Palauta oletus
Reittivaihtoehtojen asetukset palautuvat tehdasasetuksiin.
–
Painakaa
ENTER.
, valitkaa OK ja painakaa
03
Kartta-asetukset
3. Valitkaa Set area to avoid ja painakaa
ENTER.
> Valittu alue siirretään luetteloon, johon
voidaan tallentaa useita tarvittaessa
aktivoitavia alueita.
4. Vahvistakaa alueen välttäminen painamalla ENTER kohdassa OK ja merkitsemällä rasti luetteloon.
> Järjestelmä välttää tämän jälkeen mahdollisuuksien mukaan tätä aluetta matkasuunnitelmassa.
Luetteloon tallennettujen alueiden kokoa ja
maantieteellistä sijaintia voidaan muuttaa
kohdassa Muokkaa ja ne voidaan poistaa
lopullisesti luettelosta valitsemalla Poisto.
Useita aktivoituja alueita voidaan poistaa käytöstä samanaikaisesti vaihtoehdolla None.
Asetukset (Settings)
(Map options)
Kartta-asetukset
Valitkaa tässä, mitä palveluja esitetään kartalla ja kuinka kartta esitetään näytöllä.
1. Valitkaa säädettävä toiminto navigointipainikkeella.
2. Painakaa ENTER toiminnon avaamiseksi.
}}
51
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asetukset
Palvelun valinta
Painakaa
ottaaksenne alavalikon vaihtoehdot käyttöön.
• Show all: Kaikki palvelusymbolit näytetään karttakuvassa.
03
• Hide all: Mitään symboleita ei näytetä.
• Show selected: Painakaa nähdäk-
senne kaikki symbolit, jotka voidaan näyttää karttakuvassa. Valitkaa sitten symbolit
seuraavasti:
Kartan ollessa piilotettuna järjestelmä opastaa
nuolen avulla.
Oikea karttanäkymä
Valitkaa, näytetäänkö kartta 2D- (suoraan
ylhäältäpäin) vai 3D-muodossa (vinosti ylhäältäpäin).
•
Valittaessa 3D on ajosuunta aina näytöllä
ylöspäin.
•
Valittaessa 2D Heading esitetään 2D ajosuunta ylöspäin näytöllä ja valinta 2D
North antaa 2D kompassisuunnan pohjoinen ollessa aina ylöspäin.
Valitkaa haluamanne kulma painamalla
sekä sen jälkeen ENTER ja BACK.
tai
Vasen karttanäkymä
Ks. edellisen kappaleen kuvaus.
HUOM
Jos oikeanpuoleiselle kartalle on valittu 3D,
vasen kartta näyttää vain 2D:n.
Kompassi
Valitkaa, näytetäänkö kompassi näytössä.
Nykyinen sijainti
Valitkaa, näytetäänkö parhaillaan ajettava
katu/tie näytössä.
Palauta kaikki aset.
Kartan asetukset palautuvat tehdasasetuksiin.
–
1. Selatkaa symboleja painikkeella
.
tai
2. Aktivoikaa haluamanne symbolit rastilla
näppäimellä
tai
.
3. Painakaa ENTER tallentaaksenne.
Kartta
Valitkaa joko Show tai Hide.
52
Korkeuskulman valitseminen.
Asetukset Kartta-asetukset
Karttanäkymä 3D
Kun 3D on valittu painamalla
tai
ja
ENTER, esitetään korkeuskulman säädin.
Painakaa
ENTER.
, valitkaa OK ja painakaa
Opastusasetukset
Asetukset
Opastusasetukset
Jäljellä oleva aika/matka
Valitkaa jokin vaihtoehdoista RTA/ETA/Hide.
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asetukset
• RTA (Remaining Time to Arrival): jäljellä
oleva ajoaika.
Liikevaroitus
HUOM
• ETA (Estimated Time of Arrival): arvioitu
•
Tietyillä alueilla ilmoitetaan suurin sallittu nopeus kartalla yhdessä kameravaroituksen kanssa.
•
Olkaa tarkkaavainen, koska kilvellä esitetty suurin sallittu nopeus voi joskus
muuttua ja siten poiketa navigaattorin
tietokannasta.
saapumisaika.
HUOM
Auton kelloon asetettu aika ohjaa aikaa,
jonka ETA ilmoittaa.
•
Maksupalvelualue
Puomeilla tai muilla estojärjestelmillä varustettujen tietullipaikkojen lisäksi on myös maksuteitä/-vyöhykkeitä, joissa ei ole fyysisiä
esteitä, esim. ruuhkamaksut.
Valitkaa Kyllä/Päällä, jos tämän tyyppisestä
tiestä halutaan varoitus - muussa tapauksessa valitaan Ei/Pois.
Liikenneturvallisuuskamera
Kuljettajalle osoitetaan äänisignaalilla sekä
symbolilla, kun tämä lähestyy liikenneturvallisuuskameraa. Symboli on väriltään oranssi,
jos auton nopeus ylittää sallitun - muutoin valkoinen.
•
Valitkaa Kyllä käyttääksenne akustista
varoitussignaalia tai Ei, jos ette halua
käyttää signaalia.
HUOM
Kansallinen lainsäädäntö määrää, mikätyyppistä informaatiota saa esittää kartalla.
Ajankohtaiset tiedot, ks. www.volvocars.com/navi.
03
Kuljettaja on aina vastuussa voimassa
olevien liikenne- ja nopeusmääräysten
noudattamisesta.
Palauta kaikki aset.
Opastusasetukset palautuvat tehdasasetuksiin.
–
Painakaa
ENTER.
, valitkaa OK ja painakaa
Järjestelmäasetukset
Asetukset
Järjestelmäasetukset
1. Siirtykää toiminnon kohdalle navigointipainikkeella ja painakaa ENTER asetusten tallentamiseksi.
2. Painakaa BACK peruuttaaksenne.
}}
53
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Asetukset
Opastusääni
Päiväys- ja aikatiedot
Palauta kaikki aset.
Valitkaa haluttu opastusääni: Woman/Man1.
Valitkaa päivämäärän ja ajan näyttötapa.
Opastuksen äänenv.
GPS-tiedot
Järjestelmäasetukset palautuvat tehdasasetuksiin.
–
Asettakaa ääniviestin äänenvoimakkuus.
Kielet
03
Valitkaa valikoissa, teksti- ja ääniviesteissä
käytettävä kieli.
Valikkoväri
Valitkaa valikkojen ulkoasuksi Black,
Chrome tai Blue.
Kartan väri
Valitkaa Light 1, Light 2 tai Dark.
Kirkkaat värit on tarkoitettu päivänvaloon ja
tummat yöaikaan ja pimeään.
Ruudunsäästäjä
Valitkaa, käytetäänkö ruudunsäästäjää (näyttö
sammuu 30 sekuntia viimeisen painalluksen
jälkeen).
Ohje
Valitkaa, näytetäänkö ohjetekstejä näytön
alaosassa.
Etäisyyden yksikkö
Valitkaa etäisyyden näyttöyksikkö - km tai
English mile.
Käyttäjäasetukset
Vaihtakaa tilojen Easy ja Advanced välillä.
1
54
Auton sijainti ja korkeus merenpinnan yläpuolella
(Altitude).
Painakaa
nähdäksenne koordinaatit ja
korkeuden merenpinnan yläpuolella auton
sijainnille, sekä niiden satelliittien määrän, joihin järjestelmällä on yhteys.
HUOM
Tiedot korkeudesta esitetään 10 m:n portain. Kaikki korkeudet, jotka ovat alle
50 m merenpinnan yläpuolella esitetään
arvona <50 m.
Tietoja
Näyttää järjestelmä- ja karttatiedot.
Ei koske Alankomaita. Siellä valinta tehdään kielten Nederlands ja Belgisch välillä.
Painakaa
ENTER.
, valitkaa OK ja painakaa
03 Kehittynyt käyttäjäasetus
Simulointi
Start demo (simulation)
Asetukset
Start demo
Esittely esittelee järjestelmää auton ollessa
paikallaan simuloimalla ajon annettuun määränpäähän.
Esittelyn aikana on myös mahdollista tehdä
asetuksia.
03
Stop demo keskeyttää simuloinnin.
HUOM
Jotta esittely toimii, pitää määränpään olla
ilmoitettuna.
55
56
58
59
61
62
63
G029197
Yleistä.....................................................................................................
Liikennehäiriöiden välttäminen................................................................
Tietojen valinta........................................................................................
Tietojen lukeminen..................................................................................
Lähetin....................................................................................................
LIIKENNETIEDOTE
04 Liikennetiedote
Yleistä
Näyttö ja vastaanotto
Lähetetyt liikennetiedot otetaan aina vastaan
ja esitetään riippumatta siitä, onko käyttäjäasetuksena Easy vai Advanced.
Liikennetietojen esittämistä koskevia asetuksia voidaan muuttaa vain tilassa Advanced,
katso sivu 34.
Liikennetiedotuksen esittäminen riippuu myös
sen lähetystavasta.
04
HUOM
Liikennetietoja ei ole saatavissa kaikilla
alueilla/kaikissa maissa.
Liikennetietojen lähetysalueet laajenevat
jatkuvasti.
Liikennesymbolit kartalla
Kun matkan varrella on vähintään yksi liikennetiedote, esitetään symboli kartan vasemmassa yläkulmassa. Liikenneongelma voidaan selata esiin navigointipainikkeella sen
paikan ja luonteen näkemiseksi.
Liikennehäiriöt merkitään symboleilla, viivoilla
ja kehyksillä. Ne ovat punaisia tai keltaisia.
Punainen – Tärkeää tietoa.
Keltainen – Yleistä tietoa.
Onnettomuus
Hidas liikenne
Hidas liikenne molempiin suuntiin
Paikallaan seisova liikenne
Aluetiedotus
Muuta tietoa
Liikennetiedotteen symboli.
58
Laajuus
Tietyt liikennetiedotteet sisältävät myös tietoja
liikennehäiriön laajuudesta.
Kaikissa mittakaavoissa 5 km:iin asti laajuus
merkitään punaisella tai keltaisella viivalla
kyseisen tien kohdalla. Viivan pituus vastaa
liikennehäiriön laajuutta (matkaa).
04 Liikennetiedote
Liikennehäiriöiden välttäminen
Asetukset
Reittivalinnat
Kun uusi matkasuunnitelma tallennetaan navigaattoriin: Valitkaa, ottaako järjestelmä liikenneongelman huomioon vai ei, kun toiminto
Start guidance aktivoidaan, katso sivu 45.
1. Valitse Avoid traffic problems.
2. Valitse joko Kyllä tai Ei.
Kyllä
Järjestelmä yrittää mahdollisuuksien mukaan
välttää liikenneongelman vaivaamia teitä, kun
ajosuunnitelma aktivoidaan.
Ei
Järjestelmä ei liikenneongelmien vaivaamia
teitä, kun ajosuunnitelma aktivoidaan.
HUOM
Käynnistettäessä järjestelmä voi kestää
jopa n. 15 minuuttia ennen kuin alueen liikennetiedot on ladattu.
Matkan aikana
Asetukset Liikennetiedot
Dynaaminen reittiopastus
Järjestelmä ehdottaa toista tievalintaa, jos on
olemassa sopivia vaihtoehtoja, esim. jos liikennetiedote kertoo, että alkuperäisellä ajoreitillä on liikenneongelma.
Järjestelmä ei näytä tai laske vaihtoehtoja
paremmalla reitille.
Tiedotus reitin varrella
Jokin vaihtoehdoista Man/Sem-aut on valittu
edellisessä kappaleessa ja liikenneongelma
syntyy ajoreitin varrella:
Man/Sem-aut/Auto/Off
Valitkaa merkitsemällä Man/Sem-aut/Auto,
04
kuinka järjestelmä esittää vaihtoehtoisen ajoreitin, tai sulkekaa toiminto merkitsemällä Off.
• Manual
Toista ajoreittiä ehdotetaan riippumatta siitä,
onko se parempi vai huonompi - valitkaa/
hyväksykää ehdotettu reitti, minkä jälkeen
uutta ajosuunnitelmaa käytetään.
• Semi-auto
G037262
Ennen kuin opastus aloitetaan
Jos on toinen reitti, joka vie ongelman ohi,
näyttö esittää etäisyyden ja ajoajan eron.
Changed traffic situation, Use new
route?: 600 m longer, 00h 09m faster.
Toista ajoreittiä ehdotetaan vain, jos se on
parempi - valitkaa/hyväksykää ehdotettu
reitti, minkä jälkeen uutta ajosuunnitelmaa
käytetään.
(Changed traffic situation. Use new
route?: 600m longer, 00h 09m faster).
• Auto
•
Järjestelmä laskee uuden ajosuunnitelman ja
käyttää sitä automaattisesti, jos parempi reitti
on olemassa.
Uutta reittiä käytetään - ongelman ympäri ja
ohi.
• Off
Valitkaa Kyllä tai Ei.
Kyllä (Yes)
Ei (No)
Opastaa eteenpäin häiriöalueen läpi.
59
04 Liikennetiedote
Liikennehäiriöiden välttäminen
Näytä uusi reitti (Show new route)
Näyttää kartan, johon on merkitty uusi reitti.
04
60
04 Liikennetiedote
Tietojen valinta
Traffic-info. selection
3. Aktivoikaa tai deaktivoikaa näppäimellä
tai
.
Liukas tie
4. Vahvistakaa asetukset painamalla
ENTER.
Muu vaara
Liikennemerkit kartalla
Onnettomuus
Liikennevirtaa vastaan
Valitkaa, minkä tyyppiset liikennetiedot järjestelmä näyttää ja huomioi reitinlaskennassa.
Asetukset (Settings) Traffic
information (liikennetiedot) Trafficinfo. selection (liikennetietojen valinta)
Show all
04
Kiertotie
Tiedot
Kapea tie
Kaikki liikennetiedot ovat käytettävissä.
Hide all
Mitään liikennetietoja ei näytetä.
Pysäköintialue
Show selected
1. Painakaa
valitaksenne symboleista.
2. Valitkaa näppäimen
tai
avulla,
mitkä liikennetiedotussymbolit (liikennetiedotteet) järjestelmä näyttää kartalla.
Ruuhka
Tietyöt
61
04 Liikennetiedote
Tietojen lukeminen
Liikennetiedotuksen lukeminen
3. Selatkaa eteen- tai taaksepäin näppäimellä
tai
ja painakaa ENTER saadaksenne tarkempia tietoja (kuvassa
näkyy esimerkki).
4. Painakaa BACK voidaksenne jälleen
selata ajankohtaisia viestejä.
Näytössä näkyvät kartan alueella ajankohtaiset liikenneviestit.
04
G028868
Yksityiskohtaiset liikennetiedot.
Read traffic msg.
Jos tietoja on saatavana, näytetään myös:
Liikenneviesti näytetään symbolin kanssa
näytöllä. Liikenneviestin lukeminen:
1. Painakaa ENTER saadaksenne pikavalikon esille:
G029190
2.
painikkeella
Siirtykää kohtaan
tai
ja painakaa ENTER, katso sivu 34
ja 35.
> Punainen tai keltainen kehys osoittaa
ajankohtaisen liikennetiedotteen.
G028755
62
Siinä näkyy myös tarkempia tietoja liikennehäiriöstä. Ylimpänä annetaan tilanteen laajuus. Jos liikennehäiriö sijaitsee valitun reitin
varrella, ilmoitetaan etäisyys liikennehäiriöön.
•
•
kesto
•
kyseiset tiet.
nopeutta sekä ajoneuvon leveyttä ja korkeutta koskevat rajoitukset
Scale
Kartan mittakaava määrittää, paljonko liikennetietoja voidaan näyttää – mitä suurempi
kartta-alue näkyy näytössä, sitä enemmän
tietoja voi olla. Lisätietoja, katso sivu 24.
04 Liikennetiedote
Lähetin
Search/select station for traffic info
Asetukset
station
Liikennetiedot
Search
Järjestelmä etsii automaattisesti liikennetiedotusasemia, mutta on myös mahdollista
valita tietty asema.
Search stations
–
Painakaa ENTER etsiäksenne olemassa
olevia asemia.
04
Select station
1. Painakaa ENTER valitaksenne olemassa
olevien asemien joukosta.
2. Valitkaa asema näppäimellä
painakaa ENTER.
tai
ja
3. Painakaa BACK palataksenne edelliseen
näyttöön.
Nykyinen asema
Näyttää nykyisen liikennetiedotusaseman.
Palauta kaikki aset.
Asemien asetukset palautuvat tehdasasetuksiin.
–
Painakaa
ENTER.
, valitkaa OK ja painakaa
63
64
G028760
Maamerkit ja tienumerot......................................................................... 66
Erikoiskohteiden symbolit....................................................................... 67
SYMBOLIT KARTALLA
05 Symbolit kartalla
Maamerkit ja tienumerot
Maamerkit
Vuorenhuiput
Monissa maissa/kaupungeissa on tunnettuja
maamerkkejä, joita voidaan käyttää suunnistukseen.
Vuorenhuiput näkyvät, jos kartan asetettu
mittakaava on 5 km tai pienempi (koskee vain
tiettyjä alueita).
Kun kartan mittakaava on 1 km tai pienempi,
näkyy valikoima maamerkkejä esim. kirkot ja
linnat.
Palvelut
Palvelut
valinta
Kartta-asetukset
Palvelun
Valitkaa kartalla näytettävät erikoiskohteet.
HUOM
Maamerkit ovat käytettävissä vain Euroopassa.
05
Tienumero
Sekä paikalliset että kansainväliset tienumerot
näkyvät kartalla.
66
05 Symbolit kartalla
Erikoiskohteiden symbolit
Valitkaa esitetäänkö kaikki vai ei mitään palveluja kartalla tai määritelkää, mitkä esitetään.
1. Kun Palvelun valinta (Facility selection)
on merkittynä, painakaa
- valikko
avautuu.
2. Merkitkää Show selected (Show
- uusi valikko
selected) ja painakaa
avautuu.
3. Rastilla merkityt palvelut esitetään kartalla
- askeltakaa lista läpi ja poistakaa merkintä
symboleilta, joita ei esitetä.
4. Lopettakaa painamalla ENTER, kun kaikki
valinnat on tehty - peruuttakaa pois valikosta painamalla BACK.
HUOM
Huoltoasema
Library
Automobile club
Car hire
Autokorjaamo
Elokuvateatteri
Book store
Palvelun symboli voi vaihdella maittain.
05
Bowling
Seuraavat eri palvelujen symbolit voidaan
valita esitettäväksi näytössä.
(Settings
selection)
Map otions
Facility
Asetukset Kartta-asetukset
Palvelun valinta
Paloasema
Embassy
Linja-autoasema
Pharmacy
Keskusta
Uimaranta
Court house
Bank
Lentokenttä
}}
67
05 Symbolit kartalla
Erikoiskohteiden symbolit
05
68
Recreation area
Casino
Convention/exhibition centre
Ulkoilualue
Pesula
Night life/music club
Ferry terminal
Civic/community centre
Compressed natural gas
Liquid petroleum gas
Konserttitalo
Amusement park
Golf course
Taidemuseo
Public sport airport
Pyhäkkö
County council
Onnettomuuspaikka
Historiallinen monumentti
Grocery shop
Pysäköintialue
Hotelli
Lääkäri
Parking garage
Sports complex
Medical service
Park & ride
Industrial zone
Hamlet
Commuter train station
Luistelukeskus
Monument
Guest house
Rautatieasema
Museum
Police station
Coffee shop
Viranomainen
Post office
05 Symbolit kartalla
Erikoiskohteiden symbolit
Levähdysalue
Turistikohde
Ravintola
Turistiopastus
Raatihuone
Rautatieasema
Shopping centre
University/college
Uimahalli
Vantage point
Sairaala
Bank machine
Ski resort
Winery
School
Volvon jälleenmyyjä
Pienvenesatama/Marina
Toll booth
City hall
Zoo
05
Major companies
Safety camera
Theatre/opera
69
70
G028784
Yleisiä kysymyksiä.................................................................................. 72
EULA - License agreement..................................................................... 74
Tekijänoikeudet....................................................................................... 76
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
06 Kysymyksiä ja vastauksia
Yleisiä kysymyksiä
Auton sijainti kartalla on väärä
GPS-järjestelmä näyttää auton sijainnin noin
20 metrin tarkkuudella.
Virheen todennäköisyys kasvaa ajettaessa
toisen tien kanssa samansuuntaista tietä,
mutkittelevaa tietä tai monitasoista tietä sekä
ajettaessa pitkää matkaa ilman selviä käännöksiä.
Korkeat mäet, rakennukset, tunnelit, ylikäytävät, eritasoristeykset jne. vaikuttavat negatiivisesti järjestelmän GPS-signaalien vastaanottoon, mikä tarkoittaa että auton sijainnin
laskentatarkkuus saattaa huonontua.
Järjestelmä ei aina laske nopeinta/
lyhyintä tietä
06
Reitinlaskennassa etäisyys, tien leveys, tietyyppi, käännösten määrä oikealle/vasemmalle, liikenneympyrät jne. otetaan kaikki
huomioon teoreettisesti parhaan reitin löytämiseksi. Kokemus ja paikallistuntemus saattavat kuitenkin tuottaa paremman tuloksen.
Järjestelmä käyttää tulliteitä,
moottoriteitä ja lauttoja, vaikka valitsin
niiden välttämisen
Pidempien reittien laskennassa järjestelmä voi
teknisistä syistä käyttää vain isoja teitä.
Jos on valittu Ei maksullisille teille ja moottoriteille, näitä vältetään mahdollisuuksien
72
mukaan ja niitä käytetään vain, jos muuta
kohtuullista vaihtoehtoa ei ole tarjolla.
Auton sijainti kartalla on väärä
kuljetuksen jälkeen
Jos autoa kuljetetaan, esimerkiksi lautalla tai
junalla, tai siten että GPS-signaalien vastaanotto häiriintyy, saattaa kestää 5 minuuttia
ennen kuin auton sijainti on taas oikein laskettu.
Auton sijainti kartalla on väärä akun irti
kytkemisen jälkeen
Karttatiedot eivät vastaa todellista
tilannetta
Tieverkon jatkuva laajeneminen ja korjaustyöt,
uudet liikennesäännöt jne. merkitsevät, että
digitaalinen karttatietokanta ei ole aina ajan
tasalla. Karttatietoja kehitetään ja päivitetään
jatkuvasti. Volvo-jälleenmyyjänne antaa mielellään lisätietoja.
Myös osoitteessa www.volvocars.com/navi
on lisää tietoa kartoista ym.
Kartan mittakaava vaihtuu joskus
Jos GPS-antennin virta on katkaistu, GPSsignaalien vastaanotto ja auton sijainnin laskenta saattaa kestää yli 5 minuuttia.
Joillakin alueilla ei ole yksityiskohtaisia karttatietoja. Järjestelmä vaihtaa tällöin automaattisesti suurennusastetta.
Autosymboli näytössä käyttäytyy poikkeavasti
renkaiden vaihdon jälkeen
Haluttu valikkovaihtoehto puuttuu
GPS-vastaanottimen lisäksi myös auton
nopeusanturi ja kulmanopeusanturi eli gyro
vaikuttavat auton sijainnin ja ajosuunnan laskentaan. Varapyörän asennuksen tai kesärenkaista talvirenkaisiin vaihdon jälkeen järjestelmän tulee "oppia" uusien pyörien mitat.
Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, voi olla
tästä syystä tarpeen ajaa joitakin kilometrejä
ja tehdä suuria käännöksiä.
Tarkastakaa tehdyt asetukset. Valitkaa Reset
all settings palataksenne alkuperäisasetuksiin.
Järjestelmä näyttää samaa reittiä jota jo
ajan
Järjestelmä ei löydä hyvää vaihtoehtoa nykyiselle reitille, kun olen valinnut Calculate new
route tai Diversion.
Autosymboli näytössä hyppää
eteenpäin tai pyörii
Järjestelmä saattaa tarvita joitakin sekunteja
auton sijainnin määritykseen ennen liikkeellelähtöä. Kytkekää järjestelmä pois päältä ja
06 Kysymyksiä ja vastauksia
Yleisiä kysymyksiä
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää uudelleen, mutta odottakaa hetki ennen kuin lähdette liikkeelle.
Aion tehdä pitkän matkan, mutta en
halua määrittää erityistä määränpäätä
kaupunkeihin, joiden läpi suunnittelen
ajaa. Kuinka teen helpoimmin
matkaohjelman?
Määrittäkää määränpää suoraan kartalla käyttäen hiusristikkoa. Järjestelmä opastaa automaattisesti lopulliseen määränpäähän, vaikka
poikkeatte välietapeilta.
Miksi en saa aina liikennetiedotuksia?
Toiminto ei ole aina käytettävissä, se ei ole
täysin kattava tai sitä ei ole kaikilla markkinaalueilla. Tarkistakaa myös, että asetukset
kohdassa Route options on tehty oikein.
Karttatietoni eivät ole ajankohtaisia
06
Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään karttatietojen päivittämiseksi.
Ks. myös www.volvocars.com/navi
73
06 Kysymyksiä ja vastauksia
EULA - License agreement
NOTICE TO THE USER
PLEASE READ THIS END USER LICENSE
AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING
THE NAVTEQ DATABASE.
06
THIS IS A LICENSE AGREEMENT - AND NOT
AN AGREEMENT FOR SALE – BETWEEN
YOU AND NAVTEQ EUROPE B.V. FOR YOUR
COPY OF THE NAVTEQ NAVIGABLE MAP
DATABASE, INCLUDING ASSOCIATED
COMPUTER SOFTWARE, MEDIA AND EXPLANATORY PRINTED DOCUMENTATION
PUBLISHED BY NAVTEQ (JOINTLY "THE
DATABASE"). BY USING THE DATABASE,
YOU ACCEPT AND AGREE TO ALL TERMS
AND CONDITIONS OF THIS END USER
LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT"). IF
YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF
THIS AGREEMENT, PROMPTLY RETURN
THE DATABASE, ALONG WITH ALL OTHER
ACCOMPANYING ITEMS, TO YOUR SUPPLIER FOR A REFUND.
OWNERSHIP
The Database and the copyrights and intellectual property or neighboring rights therein
are owned by NAVTEQ or its licensors.
Ownership of the media on which the Database is contained is retained by NAVTEQ
and/or your supplier until after you have paid
in full any amounts due to NAVTEQ and/or
your supplier pursuant to this Agreement or
74
similar agreement(s) under which goods are
provided to you.
LICENSE GRANT
NAVTEQ grants you a non-exclusive license
to use the Database for your personal use or,
if applicable, for use in your business’ internal
operations. This license does not include the
right to grant sub-licenses.
LIMITATIONS ON USE
The Database is restricted for use in the specific system for which it was created. Except
to the extent explicitly permitted by mandatory laws (e.g. national laws based on the
European Software Directive (91/250) and the
Database Directive (96/9)), you may not extract or reutilize substantial parts of the contents of the Database nor reproduce, copy,
modify, adapt, translate, disassemble,
decompile, reverse engineer any portion of
the Database. If you wish to obtain interoperability information as meant in (the national
laws based on) the European Software Directive, you shall grant NAVTEQ reasonable
opportunity to provide said information on
reasonable terms, including costs, to be
determined by NAVTEQ.
TRANSFER OF LICENSE
You may not transfer the Database to third
parties, except when installed in the system
for which it was created or when you do not
retain any copy of the Database, and provided that the transferee agrees to all terms
and conditions of this Agreement and confirms this in writing to NAVTEQ. Multi-disc
sets may only be transferred or sold as a
complete set as provided by NAVTEQ and
not as subset thereof.
LIMITED WARRANTY
NAVTEQ warrants that, subject to the warnings set out below, for a period of 12
months after acquisition of your copy of the
Database, it will perform substantially in
accordance with NAVTEQ’s Criteria for Accuracy and Completeness existing on the date
you acquired the Database; these criteria are
available from NAVTEQ at your request. If the
Database does not perform in accordance
with this limited warranty, NAVTEQ will use
reasonable efforts to repair or replace your
non-conforming copy of the Database. If
these efforts do not lead to performance of
the Database in accordance with the warranties set out herein, you will have the option to
either receive a reasonable refund of the price
you paid for the Database or to rescind this
Agreement. This shall be NAVTEQ’s entire liability and your sole remedy against NAVTEQ.
Except as expressly provided in this section,
NAVTEQ does not warrant nor make any
representations regarding the use of results
of the use of the Database in terms of its cor-
06 Kysymyksiä ja vastauksia
EULA - License agreement
rectness, accuracy, reliability, or otherwise.
NAVTEQ does not warrant that the Database
is or will be error free. No oral or written information or advice provided by NAVTEQ, your
supplier or any other person shall create a
warranty or in any way increase the scope of
the limited warranty described above. The
limited warranty set forth in this Agreement
does not affect or prejudice any statutory
legal rights that you may have under the legal
warranty against hidden defects.
If you did not acquire the Database from
NAVTEQ directly, you may have statutory
rights against the person from whom you
have acquired the Database in addition to the
rights granted by NAVTEQ hereunder according to the law of your jurisdiction. The above
warranty of NAVTEQ shall not affect such statutory rights and you may assert such rights
in addition to the warranty rights granted
herein.
LIMITATION OF LIABILITY
The price of the Database does not include
any consideration for assumption of risk of
consequential, indirect or unlimited direct
damages which may arise in connection with
your use of the Database. Accordingly, in no
event shall NAVTEQ be liable for any consequential or indirect damages, including without limitation, loss of revenue, data, or use,
incurred by you or any third party arising out
of your use of the Database, whether in an
action in contract or tort or based on a warranty, even if NAVTEQ has been advised of
the possibility of such damages. In any event
NAVTEQ’s liability for direct damages is limited to the price of your copy of the Database.
THE LIMITED WARRANTY AND LIMITATION
OF LIABILITY, SET FORTH IN THIS AGREEMENT, DO NOT AFFECT OR PREJUDICE
YOUR STATUTORY RIGHTS WHERE YOU
HAVE ACQUIRED THE DATABASE OTHERWISE THAN IN THE COURSE OF A BUSINESS.
WARNINGS
The Database may contain inaccurate or
incomplete information due to the passage of
time, changing circumstances, sources used
and the nature of collecting comprehensive
geographic data. Any of which may lead to
incorrect results. The Database does not include or reflect information on - inter alia neighborhood safety; law enforcement; emergency assistance; construction work; road or
lane closures; vehicle or speed restrictions;
road slope or grade; bridge height, weight or
other limits; road or traffic conditions; special
events; traffic congestion; or travel time.
GOVERNING LAW
This Agreement shall be governed by the
laws of the jurisdiction, in which you reside at
the date of acquisition of the Database.
Should you at that moment reside outside the
European Union or Switzerland, the law of the
jurisdiction within the European Union or
Switzerland where you acquired the Database
shall apply. In all other cases, or if the jurisdiction where you acquired the Database
cannot be defined, the laws of the Netherlands shall apply. The courts competent at
your place of residence at the time you acquired the Database shall have jurisdiction over
any dispute arising out of, or relating to this
Agreement, without prejudice to NAVTEQ’s
right to bring claims at your then current
place of residence.
06
75
06 Kysymyksiä ja vastauksia
Tekijänoikeudet
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
76
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005-2014 NAVTEQ All rights reserved.
HUOM
Australia ei kuulu tähän sopimukseen, ks.
erillistä informaatiota.
06 Kysymyksiä ja vastauksia
06
77
07 Aakkosellinen hakemisto
"
D
I
"liikennetieto; liikennetiedotus; liikenneinformaatio".................................................. 24
pikavalikko............................................ 35
Demo................................................... 10, 55
IP-vastaanotin ja kauko-ohjain.................. 16
DVD-levy
hoito...................................................... 20
vaihto.................................................... 20
J
Järjestelmäasetukset................................... 9
1, 2, 3 ...
2D vai 3D............................................. 31, 52
Järjestelmävaihtoehdot............................. 53
E
ENTER....................................................... 16
A
Etäisyysyksikkö.......................................... 31
ETA....................................................... 52
Akustinen signaali
kamera.................................................. 53
Tallennettu paikka................................. 43
G
Aseta määränpää................................. 27, 40
GPS-tiedot................................................. 54
Auton kuljettaminen................................... 72
B
BACK......................................................... 16
78
kamera (Äänimerkki).................................. 53
Kartan mittakaava/Ko. matkareitti pikavalikossa.................................................. 24, 34
Kartan vieritys
tarkennettu tila...................................... 36
yksinkertainen tila................................. 24
H
Haku
kartalla olevan paikan kautta................
koordinaattien kautta............................
postinumero..........................................
yleinen...................................................
Kaiuttimet................................................... 15
Kamera
akustinen signaali................................. 53
Asetukset
tievalinnat.............................................. 50
07
K
44
44
41
17
Kartta.........................................................
2D vai 3D..............................................
näytä/piilota..........................................
paikka...................................................
35
52
52
29
07 Aakkosellinen hakemisto
suunta................................................... 52
väri näytössä................................... 31, 54
Karttakuva.................................................. 19
Karttalevy
hoito...................................................... 20
vaihto.................................................... 20
L
N
Leveys- ja pituusasteet (latitudi ja longitudi)............................................................ 44
Navigointipainike....................................... 16
Liikenteenvalvontakamera......................... 53
Nykyinen sijainti......................................... 48
Lisenssisopimus........................................ 74
Näyttö
hoito...................................................... 20
Karttanäkymä............................................. 31
Karttatila...................................................... 9
Karttavaihtoehdot...................................... 51
M
Nuolipainikkeet.......................................... 16
Näytön asetus
Kieli....................................................... 31
väri kartalla........................................... 31
Karttaväri................................................... 31
Maamerkit.................................................. 66
Kauko-ohjain ja IP-vastaanotin.................. 16
Maksulliset tiet........................................... 53
Kieli...................................................... 31, 54
Matkareitti.................................................. 35
Ko. sijainti.................................................. 48
Matkasuunnitelma..................................... 45
seuraava kohde.................................... 47
O
Kompassi............................................. 19, 52
Komponenttien sijainti ja toiminnot XC90.. 14
Matkasuunnitelman lisääminen................. 45
Opastuksen aloittaminen..................... 28, 41
Koordinaatit
haku...................................................... 44
Mittakaava/Ko. matkareitti
pikavalikossa....................................... 24, 34
Opastuksen puheääni................................ 31
Korkeuserot
merkintä kartalla................................... 66
Muutokset kirjassa....................................... 8
Opastus
aloittaminen.................................... 28, 41
Korkeuskulma 3D-näytössä....................... 52
Käsikirjassa selostetut hakupolut................ 8
Käyttäjäasetus
vaihtaa välillä.................................. 10, 31
Käyttösäädin.............................................. 16
Määränpää................................................. 45
asettaminen.................................... 27, 40
viimeisimmät 20.............................. 29, 43
Määräpaikan hävittäminen......................... 30
Näytönsammutin........................................ 54
Opastuksen äänenvoimakkuus.................. 31
07
Opastusvaihtoehdot.................................. 52
Osoite
syöttäminen.................................... 27, 40
Määräpaikan näyttäminen......................... 30
Määräpaikan poistaminen......................... 30
79
07 Aakkosellinen hakemisto
P
Paikan tallentaminen.................................. 46
Päävalikko Tarkennettu............................. 34
Päävalikko Yksinkertainen......................... 24
Paikka kartalla...................................... 29, 44
Pääyksikkö
sisältö................................................... 20
Painikesarja
sijainti.................................................... 16
Pääyksikkö XC90
sijainti.................................................... 15
Palaaminen perusasetuksiin................ 51, 54
Paluumatka................................................ 43
Palvelu määränpäänä.......................... 28, 41
07
Paristo
kaukosäädin......................................... 16
kytkeminen pois.................................... 72
S
Perusasetukset............................................ 9
Seuraava määränpää matkasuunnitelmassa........................................................ 47
Pikavalikko................................................. 34
Simulointi................................................... 55
Pituus- ja leveysasteet (longitudi ja latitudi)............................................................ 44
Symboli "Älä häiritse"................................ 16
Puheääniopastus....................................... 19
pikavalikko...................................... 24, 34
Päällä/Pois................................................... 9
80
R
Reittipiste................................................... 45
Postinumero
haku...................................................... 41
Tallennettu paikka
Akustinen signaali................................. 43
Tallennetut paikat...................................... 42
Tehdasasetukset......................................... 9
Tekijänoikeus............................................. 76
Palvelut
pikavalikko............................................ 36
Symbolit................................................ 67
Poistaminen matkasuunnitelmasta............ 46
T
Symbolit
palvelut................................................. 67
Tienumero.................................................. 66
Tietoja
tietoja karttalevystä............................... 54
Tievalinta-asetukset................................... 50
U
Uudelleenreititys
pikavalikko............................................ 35
V
Vaihtaminen asetusten välillä..................... 24
Valikkopuu
tarkennettu............................................ 38
yksinkertainen....................................... 26
Valikkovalinnat....................................... 8, 38
07 Aakkosellinen hakemisto
Valvonta............................................... 35, 36
Vieritysvalikko............................................ 36
tarkennettu tila...................................... 36
yksinkertainen tila................................. 24
Viimeisimmät 20 määränpäätä............ 29, 43
Vuorien korkeudet ja korkeuserot.............. 66
Vältä
aikarajoitetut tiet...................................
ilmoitetut alueet....................................
lautat.....................................................
liikenneongelmat...................................
moottoritiet...........................................
tietullit...................................................
50
50
50
50
50
50
Y
Yksinkertainen käyttäjäasetus................... 24
Ä
07
Äänimerkki
tallennettu paikka................................. 43
tiekamera.............................................. 53
81
07 Aakkosellinen hakemisto
07
82
Volvo Car Corporation TP 17198 (Finnish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement