Volvo | XC90 | Quick Guide – RSE | Volvo XC90 2014 Quick Guide – RSE

Volvo XC90 2014 Quick Guide – RSE
web edition
quick guide – RSE
REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM
– DUAL SCREEN
Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla.
Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton varsinaista
äänentoistolaitteistoa seuraavilla: DVD-soitin, kaksi näyttöä DUAL Screen,
langattomat kuulokkeet ja RSE-AUX -tuloliitäntä, joka tekee mahdolliseksi liittää
esim. seuraavat: iPod/MP3, video tai pelikonsoli.
Tämä järjestelmä esittää vaihtoehtoisesti saman kuvan molemmissa näytöissä tai
kuvia kahdesta eri kuvalähteestä samanaikaisesti RSE/AUX-liitännän avulla.
Lisätietoja järjestelmästä on auton käyttöoppaan luvussa "RSE - Takaistuimen
viihdejärjestelmä" (RSE - Rear Seat Entertainment system).
Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.
Valinnat on merkitty tähdellä (*).
kauko-ohjain
Päälle/Pois
DVD I AUX
Valitkaa väliltä DVD ja AUX
Navigointi ylös-/alaspäin
Navigointi vasemmalle/oikealle
Vahvistakaa valinta painamalla
OK.
Pysäytys
G031576
EXIT
Edelliseen (jatkuva painaminen
antaa suoran poistumisen)
Päivä-/Yötila, näytön valovoima
REW
Askeltaa taaksepäin (jatkuva
painaminen antaa pikaselauksen taaksepäin)
FF
Askeltaa eteenpäin (jatkuva
painaminen antaa pikaselauksen eteenpäin)
Soitto/Tauko
A B
RSE-äänikanavan valinta (A tai
B) auton kaiuttimissa, kun radio
on AUX-tilassa
MEDIA
ValikkokatsausA
JÄRJESTELMÄ
Järjestelmäasetukset
Alatekstit
A
MEDIA MENU -painike käsittelee valikoita valitussa
mediassa, esim. DVD-levyn omaa valikkoa.
Toisto
Suunnatkaa kauko-ohjain haluamaanne näyttöä kohti
käytettäessä. Kauko-ohjausta voidaan käyttää vain
takaistuimelta.
äänentoistolaitteisto
Voitte kuunnella kuulokkeilla tai aktivoida auton
kaiuttimet.
Langattomat kuulokkeet aktivoidaan painamalla
POWER, valitsemalla CH A (kanava A) tai CH
B (kanava B) ja säätämällä äänenvoimakkuus.
Merkkivalo syttyy.
Aktivoikaa auton äänentoistolaitteisto MODE AUXtilassa.
- Suunnatkaa kauko-ohjain haluamaanne näyttöä
A B
kohti sekä painakaa
.
Kuulokkeet sulkeutuvat automaattisesti 3 minuutin
kuluttua, jos niitä ei käytetä.
Kuulokeliitäntä takaistuimella*.
Äänenvoimakkuutta säädetään kuulokeliitännän
vieressä olevalla äänenvoimakkuuden säätimellä.
katsaus järjestelmään
1
2
3
4
Kuulokkeet
Kauko-ohjain
DVD/CD-soitin
Näytöt
5 IP-lähetin/vastaanotin (infrapuna)
6 RSE/AUX - ks. auton käyttöopasta.
12 V:n liitäntä - ks. auton käyttöopasta.
DVD/CD-levyn soittaminen
Jos pikkulapset matkustavat yksin takaistuimella,
aktivoikaa järjestelmä ennen matkaa.
DVD-soitin voi toistaa yhtä levyä kerrallaan.
Päälle/Pois
1.
Aktivoikaa RSE-järjestelmä painamalla
2.
Suunnatkaa kauko-ohjain haluamaanne näyttöä
kohti ja painakaa DVD l AUX ja valitkaa DVD.
3.
Asettakaa levy paikalleen etikettipuoli
käännettynä painikkeista poispäin. Levy alkaa
soida automaattisesti.
Tauon saaminen DVD-elokuvaan,
pitemmän pysähtymisen yhteydessä
1.
Painakaa
ja sulkekaa auto. Auto
voidaan nyt lukita ja jättää pitkähköksi ajaksi.
Stopp/Eject, levyn poistaminen.
Askeltaa taaksepäin. (Jatkuva
painaminen antaa pikaselauksen
taaksepäin.)
Askeltaa eteenpäin. (Jatkuva
painaminen antaa pikaselauksen
eteenpäin.)
DVD-levyn valikko. Vastaa
kauko-ohjaimen painiketta MEDIA
MENU.
2.
Käynnistäkää auto ja painakaa
jatkaaksenneelokuvan katselua kohdasta, jossa
se oli ennen taukoa.
DVD:n katselu ja musiikin kuuntelu
samanaikaisesti
Asettakaa DVD-levy laitteeseen ja käynnistäkää
elokuva.
- Käynnistäkää musiikki suuntaamalla kauko-ohjain
valitsemaanne näyttöä kohti, painakaa DVD l AUX ja
valitkaa AUX.
Tietoja musiikkilevyistä ja yksityisesti kopioidusta
levyistä - ks. käyttöopasta.
kehittyneet järjestelmäasetukset
Jotta voidaan tehdä kehittyneitä asetuksia, pitää
soittimen olla tyhjä.
1.
Painakaa MEDIA MENU.
2.
Tehkää valinta askeltamalla
navigointipainikkeilla.
3. Vahvistakaa painamalla
.
4. Poistukaa valikosta painamalla MEDIA MENU.
.
Lisätietoja näistä asetuksista on auton
käyttöoppaassa.
Esim. kuvaformaatti NTSC, PAL tai DivX(R):n
rekisteröinti.
(Valikko on englanniksi.)
Äänen/kuvan soittaminen RSE-AUX -tuloliitännän kautta
Varusteen kytkeminen RSE/AUX -liitännän kautta
AUX-liitännän kautta voidaan yhdistää ulkoinen
varuste, iPod, MP3-soitin, videokamera, DVD,
pelikonsoli tai videonauhasoitin.
• Keltainen liitin - videojohdin
• Valkoinen liitin - äänen vasen kanava
• Punainen liitin - äänen oikea kanava
Yhdistäkää varuste virtaliittimeen, jos varusteenne on
tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.
Noudattakaa aina ulkoisen varusteen ohjetta
kytkemisen yhteydessä.
Äänen/kuvan soittaminen RSE-AUX
-tuloliitännän kautta
1.
Aktivoikaa RSE-järjestelmä painamalla
2.
Suunnatkaa kauko-ohjain haluamaanne näyttöä
.
kohti ja painakaa DVD l AUX ja valitkaa AUX.
.
3.
Vahvistakaa painamalla
4.
Kytkekää varuste päälle (esim. iPod) ja painakaa
PLAY tai vastaavaa.
kuvan ja äänen asettaminen
KUVA-ASETUS:
VÄRI
KONTRASTI
VALOVOIMA
KUVAFORMAATTI
SAMMUTETTU NÄYTTÖ:
Näyttö on sammutettu, mutta järjestelmä on edelleen
aktiivinen.
Valittu/aktiivinen valikko esitetään sinisessä kentässä
valkoisella tekstillä.
Valikoissa, jotka eivät ole aktiivisia, on harmaa teksti.
Valintanne merkitään vihreällä tekstillä ja nuolella.
- Vahvistakaa painamalla
.
ASETUKSET:
VALIKKOKIELI
Millä kielellä valikot esitetään.
VAKIOASETUSTEN PALAUTTAMINEN
Tässä palautetaan tehdasasetukset.
yleistä informaatiota
RSE-järjestelmä on tarkoitettu takaistuimen
matkustajille. Kauko-ohjainta ei voi käyttää
etuistuimilta.
Kuvan laatu ja kuvakulma
Pienillä lapsilla, jotka istuvat matalalla, voi olla
vaikeuksia nähdä näyttö selvästi.
• Lapset on hyvä asettaa turvavyötyynylle.
Virrankulutus, jännitetilat
RSE-järjestelmä voidaan aktivoida jännitetilassa I
tai II sekä moottorin ollessa käynnissä. Kun auto
käynnistetään, elokuva pysähtyy tilapäisesti ja jatkuu,
kun moottori käynnistyy.
Huomatkaa, että toiminnassa on 10 minuutin ajastin
käytettäessä ilman jännitetilaa I.
• Asettakaa päivä-/yötila vallitsevien
valaistusolosuhteiden mukaan
painamalla
.
tärkeää
Säilyttäkää varustetta turvallisessa paikassa, kun
auto liikkuu.
vianetsintä
RSE-järjestelmän ääni ei kuulu
kaiuttimista
Jos jokin varuste on yhdistetty AUX-tuloliitäntään,
joka kuuluu auton audiojärjestelmään, pitää tämä
varuste ensin kytkeä irti, jotta RSE-järjestelmän ääntä
voidaan soittaa kaiuttimista.
Langattomien kuulokkeiden
vianetsintä
Järjestelmä tarvitsee vapaan näkyvyyden
äänisignaalin siirtämiseksi langattomiin
kuulokkeisiin. Älkää tämän vuoksi peittäkö näyttöjä
vaatekappaleilla tai esineillä, tämä heikentää äänen
vastaanottoa.
Järjestelmä ei käynnisty
Tarkastakaa auton varokkeet sekä kauko-ohjaimen
paristot.
1.
Yrittäkää kytkeä järjestelmä päälle painamalla
DVD-soittimessa. Jos järjestelmä
käynnistyy, vaihtakaa kauko-ohjaimen paristot.
2.
Jos järjestelmä ei edelleenkään käynnisty,
tarkastakaa varokkeet.
Varokkeet
Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, se voi johtua
tilapäisen ylikuormituksen aiheuttamasta varokkeen
palamisesta (ks. auton käyttöopasta varokkeen
paikallistamiseksi).
Korvatkaa aina rikkinäinen varoke sellaisella, jonka
väri ja ampeerimerkintä ovat samat.
VAROITUS
Älkää koskaan asentako arvoltaan suurempaa
varoketta kuin taulukossa ilmoitetaan.
TP 17222 (Finnish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation.
Järjestelmä suljettu
Kun RSE-järjestelmää on käytetty kerran jännitteen
olematta tilassa I, se suljetaan. RSE-järjestelmän
käynnistämiseksi uudelleen pitää jännitetila I
aktivoida.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising