Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2008 Quick Guide

Volvo XC90 2008 Quick Guide
VOLVO XC90
quick guide
TERvETUlOA UUTEEN vOlvOONNE!
Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin
enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte käyttöohjekirjasta.
Varotustekstit ja muut tärkeät tiedot ovat vain käyttöohjekirjassa, eivät
tässä oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
AvAIN & KAUKO-OHjAIN
lukitsee ovet, polttoainesäiliön
luukun/takaluukun ja aktivoi hälyttimen*.
Avaa ovien ja polttoainesäiliön luukun/takaluukun lukituksen ja poistaa
hälyttimen toiminnasta1.
Avaa takaluukun lukituksen (luukku
ei aukea).
Sytyttää sivupeilien*, matkustamon, jalkatilan ja numerokilven
valaistuksen 30 sekunniksi2. Vilkut
ja seisontavalot palavat.
"Paniikkipainike". Painakaa painiketta hätätilanteessa n. 3 sekuntia
hälytyksen laukaisemiseksi. Katkaiskaa hälytys UNlOCK-painikkeella.
vARA-AvAIN*
Sopii ainoastaan etuoveen, virta- ja ohjauspyörän lukkoon.
1. Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos mitään
ovea/tavaratilan kantta ei avata 2 minuutin sisällä lukituksen
avaamisesta.
2. Ajan voi säätää 30, 60 tai 90 sekunniksi, ks. ohjekirja.
KYlMÄKÄYNNISTYS
HUOM.
Jotta puhtaammat päästöt saavutetaan
nopeammin, joutokäynnin kierrosluku voi olla
hieman koholla hetken aikaa.
AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS (vAIN 3.2
jA v8)
Kääntäkää virta-avain/-kytkin asentoon III ja
vapauttakaa se. Moottori käynnistyy automaattisesti.
Dieselmoottoria on aina hehkutettava asennossa II ennen käynnistämistä.
TUUlIlASINPYYHKIMET jA SADETUNNISTIN*
#
Yksittäinen pyyhkäisy
0
Pois
%
jaksopyyhintä. Kääntäkää säädintä (2)
jakson säätämiseksi.
Normaali nopeus
F
Suuri nopeus
G
Tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite
H
Takalasin huuhtelulaite
$
3
Takalasinpyyhin jakso-/normaalipyyhintä
C
0
D
G
E
F
1
2
Aktivoi sadetunnistimen. Asennossa
D - F sadetunnistin kytkeytyy pois toiminnasta.
Säätäkää herkkyys säätöpyörällä.
Näyttösymboli: sadetunnistin toiminnassa.
vAlOKATKAISIMET
Automaattiset ajovalot ja kaukovalovilkku. Kaukovaloja ei voida aktivoida.
Seisontavalot
lähivalot. Lähivalot sammuvat, kun
auton virta katkaistaan. Kaukovalot
voidaan aktivoida.
Ajovalojen korkeussuuntauksen
säätö, automaattinen Bi-Xenon-ajovalojen yhteydessä*
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Etusumuvalot
Takasumuvalo, yksi valo
A
Kaukovalovilkku
B
vaihto kauko- ja lähivalojen välillä ja
lähestymisvalaistus.
A
B
SÄÄTIMET KUljETTAjAN OvESSA
2
1
1
2
L R
Taustapeilien säätö, valitkaa l tai R.
Säätäkää vivulla.
Käsikäyttöinen ikkunan ohjaus
2
Automaattinen ikkunan ohjaus
lukitsee/avaa lukituksesta kaikki
ovet, polttoainesäiliön luukun/takaluukun.
Kytkee takaikkunoiden ohjauksen
pois toiminnasta.
AUTON HOITO
Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi kuin
automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Tämän vuoksi suositellaan
käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien
aikana.
Nahkaverhoilu on puhdistettava säännöllisesti. Käsitelkää nahanhoitotuotteilla 1–4 kertaa
vuodessa tai tarpeen mukaan. Nahanhoitotuotteita voitte ostaa Volvo-jälleenmyyjältänne.
ÄÄNENTOISTOlAITTEISTO
1 Päällä/pois ja äänenvoimakkuus.
Painakaa päälle/pois. Kääntäkää säätääksenne äänenvoimakkuutta. Radion, TP:n,
puhelimen* ja RTI:n* äänenvoimakkuudet
tallennetaan yksilöllisesti.
RADIO
5 Asemien automaattinen tallennus
Painakaa AUTO n. 2 sekuntia. Kymmenen
voimakkainta asemaa tallennetaan. Painakaa painiketta 0–9 aseman valitsemiseksi.
6 Aseman haku automaattisesti/käsin
Lyhyt painallus aloittaa automaattisen
haun, pitkä käsinhaun. Asemat tallennetaan painamalla pitkään, 0–9 FM1/FM2alueille mahtuu kummallekin 10 asemaa.
2 Äänen säätäminen. Painakaa valitaksenne esim. BASSO, Dolby II* tai SUBWOOFER*. Säätäkää kääntämällä.
2 Äänilähde. Valitkaa kääntämällä FM1,
FM2, AM, CD tai AUX1.
CD-SOITIN
3 CD-levyn vaihto2 myös näppäinten (5)
näppäimillä 1–6.
4 Poistakaa levy. Painamalla lyhyesti
poistatte senhetkisen levyn. Painamalla
pitkään poistatte kaikki levyt2.
6 Raidan vaihto
1. AUX-tuloliitäntä esim. MP3-soittimelle.
2. Vain CD-vaihtaja*.
TANKKAUS
REgENEROINTI (DIESEl)
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman
pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa
olevat hiukkaset kerätään suodattimeen
normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi
käynnistyy automaattisesti ns. regenerointi.
Regeneroinnin aikana moottorin teho voi
olla hieman rajoitettu.
Ripustakaa polttoainesäiliön korkki tankkauksen
ajaksi sille varattuun paikkaan.
ElEKTRONINEN IlMASTOINTIlAITE, ECC*
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
KÄSINSÄÄTÖ
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
Tuulettimen nopeus
1 lämpötila
Huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikkunoiden nopeaa huurteenpoistoa varten.
Ilman laadun valvonta päällä painakaa AUT. Uudelleenkierrätys päällä
painakaa MAN.
Ilmastointilaite päällä/pois.
Säätäkää lämpötila kääntämällä.
2 Automaattinen säätö
Painakaa AUTO lämpötilan ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten.
Ilmanjako
Takalasin ja taustapeilien lämmitys.
Automaattinen poiskytkentä1
1. Takalasi 12 minuuttia. Peilit 6 minuuttia.
PACOS*, MATKUSTAjAN TURvATYYNYN POISKYTKENTÄ
PACOS (matkustajan turvatyynyn passivointikytkin) Kytkekää virta-avaimella
ON/OFF.
OFF: Turvatyyny ei ole aktiivinen.
Sisätaustapeilin yläpuolella palaa varoitus
PASS AIRBAg OFF.
vAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette
vähänkään epävarma toiminnon käyttämisestä.
Lapsi voidaan asettaa etuistuimelle turvakehdossa tai -istuimessa, mutta yli 140 cm:
n pituiset matkustajat eivät saa koskaan
matkustaa etuistuimella.
ON: Turvatyyny on aktivoitu.
Yli 140 cm pitkät matkustajat voivat istua
etuistuimella, mutta eivät koskaan lapset
lastentyynyllä tai -istuimella.
AjOTIETOKONE jA vÄlIMATKAMITTARI
7
6
POlTTOAINE
AjOTIETOKONE
6 Polttoainemittari
7 Alhaisen polttoainemäärän varoitus
8
9
10
Valo syttyy, kun säiliössä on jäljellä 8 l
polttoainetta (dieselmallit: 7 l).
1 Ajotietokoneen näyttö. Säätäkää ajotie-
vÄlIMATKAMITTARI
tokonetta säätimellä (9).
8 Painakaa poistaaksenne ilmoituksen.
9 Kiertäkää näyttääksenne näytössä (1)
esim. KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA.
10 Nollaa aktiivisen toiminnon
2 vaihtakaa T1:n & T2:n välillä lyhyellä pai-
3 Näytössä on kaksi toisistaan riippumatonta välimatkamittaria, T1 & T2.
nalluksella. Nollatkaa ko. mittari pitkällä
painalluksella.
KEllO
5 Kääntäkää vasteeseen asti kellon (4)
säätämiseksi.
TÄRKEÄÄ
Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella
on aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva
arvio.
MERKKI- jA vAROITUSvAlOT
lukekaa tietonäytön tiedot.
Pysähtykää turvallisesti. Noudattakaa tietonäytön ohjeita.
Alhainen öljynpaine. Pysähtykää
turvallisesti. Tarkastakaa öljymäärä1.
1. Korjatkaa määrä, jos symboli jää palamaan.
vika jarrujärjestelmässä. Pysähtykää turvallisesti. Tarkastakaa
jarruneste 1.
DSTC*-ajovakausjärjestelmä. Vilkkuu järjestelmän toimiessa.
SUUNTAvIlKUT
OHjAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
A. Lyhyt jakso, kolme vilkahdusta.
B. jatkuva vilkutus.
vAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen
liikkeellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.
BlIS – BlIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
HÄTÄjARRUTEHOSTUS, EBA
BLIS-merkkivalon satunnainen syttyminen
huolimatta siitä, että kuolleessa kulmassa
ei ole autoa, ei välttämättä tarkoita, että
järjestelmässä on vika. BLIS-järjestelmän
vikatapauksessa näytössä on teksti
KUOl.KUlMAjÄRj. vAATII HUOllON
Hätäjarrutehostus lisää jarrutusvoimaa ja
lyhentää jarrutusmatkaa. EBA:n aktivoituessa jarrupoljin painuu hieman alemmas kuin
tavallista, painakaa jarrupoljinta niin paljon
kuin on tarpeen. Kun jarrupoljin vapautetaan, jarrutus keskeytyy.
TAKAISTUIMEN SElKÄNOjAN KÄÄNTÄMINEN AlAS
Kolmas istuinrivi* (7-paikkainen malli)
Työntäkää muut istuinrivit täysin eteen.
A. Nostakaa kahvasta ylöspäin.
B. Työntäkää istuintyyny täysin taakse ja kääntäkää kuormasilmukat sisään.
C. Kääntäkää selkänoja eteen.
Muut istuinrivit
Siirtäkää istuimet täysin taakse (koskee ainoastaan 7-paikkaista mallia).
A. Vetäkää silmukka ulos.
B. Kääntäkää pääntuki alas.
C. Vapauttakaa salpa.
D. Kääntäkää selkänoja eteen ja painakaa,
kunnes se lukittuu.
Myös etuistuimet voidaan kääntää alas. Katsokaa istuimen säätöohjeiden kohta 6.
ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN
+
-
1
2
3
4
Ristiselän tuki
Selkänojan kallistuksen säätö
Istuimen nosto/lasku
Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen
5 Eteenpäin/taaksepäin
6 Matkustajan istuimen selkänojan kääntäminen alas
SÄIlYTYSlOKEROT, 12 v:N lIITÄNNÄT & AUX
12 v:n liitäntä keskikonsolin etu-/takaosassa
toimii virtalukon asennossa I tai enemmän.
12 v:n liitäntä tavara tilan oikealla puolella on
aina aktivoitu.
AUX-liitäntää (ilmastointilaitteen paneelin
alaosan takana) käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voidaan soittaa musiikkia esim.
MP3-soittimella.
TÄRKEÄÄ
Moottorin ollessa sammutettu tavaratilan
12 V:n liitännän käyttö voi tyhjentää akun.
TP 9571 (Finnish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007. Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
KASSIPIDIN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising