Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2016 Quick Guide

Volvo XC90 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin Volvonne toiminnoista. Tarkempaa tietoa omistajalle on saatavana autossa, sovelluksesta sekä verkosta.
Auton
keskinäyttö
Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee
päänäkymän kautta.
Mobiilisovellus
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual)
älypuhelimiin ja tabletteihin. Sovellus sisältää myös
opastusvideoita tietyistä toiminnoista.
Volvon
tukisivusto
Volvon tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaita
ja opastusvideoita, mutta myös lisätietoa ja tukea Volvoanne ja
sen omistamista varten.
Lisävarusteet on merkitty Quick Guidessa tähdellä *.
Painetut tiedot
Käsinelokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka
sisältää tietoa sulakkeista ja tekniset tiedot sekä tärkeää ja
käytännöllistä tietoa sisältävän tiivistelmän. Painettu käyttöopas
ja siihen kuuluva täydennysosa ovat saatavina tilauksesta.
01. ALKUUN PÄÄSY
Tästä löydätte tietoja, joiden avulla voitte tutustua joihinkin Volvonne keskeisiin toimintoihin. Voitte lukea mm. etäavaimesta, auton
kolmesta näytöstä sekä moottorin käynnistämisestä ja sammuttamisesta. Tässä on tietoja myös istuimen ja ilmastoinnin säädöstä.
02. AJAMINEN JA KULJETTAJAN TUKI
Tässä kohdassa on tietoa mm. ajotiloista, Start/Stop-toiminnosta ja muista auton kuljettajan tukijärjestelmistä, kuten vakionopeussäätimestä ja järjestelmistä Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* ja City Safety.
03. MITTARIT JA SÄÄTIMET
Tästä kohdasta löydätte tietoa esimerkiksi valojen ja pyyhinten säätelystä sekä ajotietokoneen ja puheohjauksen käyttämisestä.
04. YHDISTÄMINEN, VIIHDE JA TUKI
Voitte yhdistää Volvonne ulkomaailmaan saadaksenne tietoa, viihdettä ja tukea. Tästä kappaleesta löydätte tietoa siitä, miten
puhelin yhdistetään Volvoonne, internetiin luodaan yhteys ja sovelluksia käytetään.
05. ERIKOISTEKSTIT
Varoitus-, huomautus- ja tärkeitä tietoja koskevat tekstit, jotka on luettava.
ETÄAVAIMEN PAINIKKEET
Painallus lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen1.
Pitkä painallus sulkee kaikki panoraamakaton* ja kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti.
Painallus lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen.
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun
hälyttimen valvonnasta. Pitkä painallus avaa tai sulkee
sähkökäyttöisen* takaluukun.
1
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
Paniikkitoimintoa käytetään hätätapauksessa herättämään
ympäristön huomio. Vähintään 3 sekunnin pitkä painallus
tai kaksoispainallus 3 sekunnin aikana aktivoi vilkut ja
äänitorven. Toiminto kytketään automaattisesti pois päältä
noin 3 minuutin kuluttua. Toiminnon voi kytkeä pois päältä
myös painamalla vähintään 5 sekunnin ajan painiketta, jolla
toiminto on aktivoitu.
AVAIMETTOMAN LUKITSEMISEN/LUKITUKSEN
AVAAMISEN* KÄYTTÖ
Auton lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain
on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen pitää olla puoliympyrän
muotoisella, säteeltään n. 1,5 metriä olevalla alueella auton kyljistä tai
n. 1 metrin etäisyydellä takaluukusta (ks. kuva).
Lukituksen avaaminen ja hälyttimen sulkeminen
1. Avatkaa auton lukitus tarttumalla ovenkahvaan tai painamalla kumipinnoitettua painolaattaa takaluukun kahvan alapuolella. Lukitus on
avattu, kun auton varoitusvilkut vilkahtavat kaksi kertaa ja tuulilasin
lukitusilmaisin sammuu.
2. Avatkaa ovi tai takaluukku.
Lukitus ja hälytyksen ottaminen käyttöön
1. Sulkekaa kaikki ovet. Takaluukku voi olla auki lukittaessa sivuovien
kahvoista.
2. Koskettakaa merkittyä pintaa jonkin oven ulkokahvan ulkopuolella tai painakaa takaluukun alapuolella olevaa painiketta lukitusta
varten ennen takaluukun sulkemista. Auto on lukittu, kun auton
varoitusvilkut vilkahtavat kerran ja tuulilasin lukitusilmaisin alkaa
vilkkua.
SÄHKÖKÄYTTÖISEN ETUISTUIMEN*
SÄÄTÄMINEN
Muuttakaa selkänojan kallistusta painamalla säädintä eteenpäin/
taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuinta painamalla säätimen takaosaa ylöspäin/
alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen/taaksepäin painamalla säädintä
eteenpäin/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa painamalla säätimen
etuosaa ylös-/alaspäin.
Muuttakaa ristiseläntuen asetusta painamalla painiketta ylös-/alas-/
eteen-/taaksepäin.
Hieronnan*, sivutuen*, ristiselän tuen* ja istuintyynyn pidentämisen
asetukset on kytketty monitoimisäätimeen*.
1. Aktivoikaa istuimen säätö kääntämällä säädintä ylös-/alaspäin.
Istuimen säätönäkymä avautuu keskinäyttöön.
2. Valitkaa haluamanne toiminto keskinäytössä kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
3. Muuttakaa asetusta painamalla monitoimisäätimen painiketta ylös-/
alas-/eteen-/taaksepäin.
Tietyt asetukset voidaan valita myös painamalla suoraan keskinäytössä.
ETUISTUIMEN MUISTITOIMINNON* KÄYTTÖ
Muistitoiminnon painikesarja on joko toisessa tai kummassakin
etuovessa.
Säädön tallentaminen
1. Asettakaa istuin, ulkotaustapeilit ja head-up -näyttö* haluttuun
asentoon.
2. Tallentakaa asetukset painamalla M-painiketta ja vapauttamalla se.
Valoilmaisin painikkeessa syttyy.
3. Painakaa kolmen sekunnin sisällä muistipainiketta 1, 2 tai 3.
Kun asento on tallennettu valittuun muistipainikkeeseen, kuuluu
äänimerkki ja M-painikkeen merkkivalo sammuu.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Oven ollessa auki: Painakaa jotakin muistipainiketta ja vapauttakaa se.
Oven ollessa suljettu: Painakaa jotain muistipainikkeista, kunnes
pääsette tallennetun asennon kohdalle.
TAKAISTUINTEN SELKÄNOJIEN KÄÄNTÄMINEN ALAS
Varmistakaa, että selkänoja ja niskasuoja eivät kosketa edessä olevan
istuimen selkäpuolta selkänojia käännettäessä. Etu- ja takaistuinta
voidaan joutua säätämään, jotta selkänojat voidaan kääntää.
Toisen istuinrivin keskipaikka
1. Kääntäkää niskasuoja alas manuaalisesti painamalla selkänojan ja
niskasuojan välissä olevaa painiketta. Painakaa niskasuojaa samalla
alaspäin.
2. Vetäkää keskipaikan hihnasta ylös-/eteenpäin alaskääntämisen
aikana.
Toisen istuinrivin ulkopaikat
–– Vetäkää ulkopaikkojen sivulla olevasta kahvasta ylöspäin alaskääntämisen aikana. Niskasuoja kääntyy automaattisesti.
Kolmas istuinrivi*
–– Vetäkää selkänojan päällä olevasta kahvasta ylös-/eteenpäin.
Kääntäkää selkänoja eteen. Niskasuoja kääntyy automaattisesti.
Käännettäessä toinen istuinrivi eteen hihnasta/kahvasta on vedettävä ylöspäin. Nostakaa selkänojaa ylöspäin, kunnes salpa kiinnittyy.
Niskasuojat käännetään käsin ylös.
NOUSEMINEN KOLMANNELLE ISTUINRIVILLE*
JA SIELTÄ POIS
1. Vetäkää selkänojan yläreunassa olevasta kahvasta ylös-/eteenpäin
toisen istuinrivin laitapaikoilla.
2. Kääntäkää selkänoja eteen ja työntäkää koko istuinta eteenpäin.
Kääntäkää istuin pystysuoraan asentoon työntämällä istuin ensin takaisin ja kääntämällä sitten selkänoja ylös siten, että se lukkiutuu.
OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa.
1. Työntäkää ohjauspyörän alla olevaa vipua alaspäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2. Asettakaa ohjauspyörä haluttuun asentoon.
3. Vetäkää vipua taaksepäin ohjauspyörän lukitsemiseksi paikalleen.
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA
SAMMUTTAMINEN
Etäavainta ei käytetä konkreettisesti käynnistämiseen, koska
autossa on vakiona avaimettoman käynnistyksen tuki (Passive Start).
Säilyttäkää avainta matkustamon etuosassa avaimetonta käynnistystä
varten. Jos autossa on lisävarusteena avaimeton lukitus/lukituksen
avaus (Passive Entry*), moottorin käynnistämiseksi riittää, että avain on
jossain auton sisällä.
Käynnistys
1. Tarkistakaa, että vaihdeasento P tai N on valittuna.
2. Painakaa jarrupoljinta.
3. Kääntäkää käynnistysnuppi START-asentoon ja vapauttakaa se.
Nuppi palaa automaattisesti alkuasentoon.
Sammutus
1. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
2. Kääntäkää käynnistysnuppi asentoon STOP ja vapauttakaas se.
Nuppi palaa automaattisesti alkuasentoon.
SEISONTAJARRUN KÄYTTÄMINEN
Seisontajarrun kytkeminen
–– Vetäkää seisontajarrun säädintä tunnelikonsolissa ylöspäin.
Kuljettajan näyttöön syttyy symboli, kun seisontajarru
kytkeytyy päälle. Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
Vapauttaminen manuaalisesti
1. Painakaa jarrupoljinta.
2. Painakaa seisontajarrun säädintä.
Automaattinen vapauttaminen
1. Kiinnittäkää turvavyö ja käynnistäkää moottori.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai R ja painakaa
kaasua.
Toimintoa "Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan"
(Auto Hold) käytettäessä jarrupoljin voidaan vapauttaa
säilyttäen jarruvaikutus, kun auto on pysähtynyt esim. liikennevaloihin. Kun kaasupoljinta painetaan uudelleen, jarrut
vapautuvat.
–– Painakaa tunnelikonsolin painiketta toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Automaattinen autopesu
Ennen moottorin sammuttamista: Poistakaa Auto Hold ja seisontajarrun automaattinen aktivointi toiminnasta (valitaan keskinäytön
päänäkymässä Asetukset > My Car > Sähkötoiminen seisontajarru
> Seisontajarrun automaattinen aktivointi). Valitkaa sitten vaihdeasento N.
Kytkekää pois päältä kääntämällä käynnistysnuppi STOP-asentoon
vähintään 4 sekunniksi.
AUTON KOLME NÄYTTÖÄ
Kuljettajan näyttö
Keskinäyttö
Head-up -näyttö*
Kuljettajan näytössä on tietoa autosta ja
ajamisesta. Siinä on mittareita, ilmaisimia sekä
merkki- ja varoitussymboleita. Kuljettajan
näytöstä on saatavana kaksi versiota: 12- ja
8-tuumaiset näytöt. 12-tuumainen näyttö:
vasemmalla näytetään mm. nopeusmittari ja
välimatkamittari. Keskellä voidaan näyttää
mm. kello, mediasoitin ja navigointikartta*.
Oikealla näkyy mm. kierroslukumittari, valittu
ajotila ja sovellusvalikko, joka aktivoidaan
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Kuljettajan näytön ulkonäköä voidaan
muuttaa valitsemalla erilaisia teemoja.
Monia auton päätoimintoja ohjataan
keskinäytöstä. Täältä hallitaan esim. ilmastointilaitteistoa, mediajärjestelmää ja
järjestelmäpäivityksiä.
Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa tuulilasille.
Tiedot voivat olla esim. liikennemerkkitietoja,
nopeus- ja navigointitietoja* tai ilmoituksia
saapuvista puheluista. Head-up-näytön
näyttövaihtoehtoja, valaistuksen voimakkuutta
ja korkeutta voidaan säätää keskinäytössä.
Head-up-näyttö aktivoidaan keskinäytössä.
NAVIGOINTI KESKINÄYTÖSSÄ
Toimintonäkymä
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle näytön yli
päästäksenne näkymään. Täältä aktivoidaan/
poistetaan toiminnasta erilaisia auton toimintoja, esim. Head-up-näyttö. Ne aktivoidaan/
deaktivoidaan painalluksella. Tietyt toiminnot
avautuvat omaan ikkunaan.
2
Liikkukaa taaksepäin valikkorakenteessa
painamalla näytön alla olevaa kotipainiketta.
Kotinäkymä
Sovellusnäkymä
Kun näyttö käynnistyy, siinä näkyy kotinäkymä, josta voidaan siirtyä osanäkymiin
Navigointi, Media ja Puhelin ja yhteen
muuhun osanäkymään.
Pyyhkäiskää oikealta vasemmalle2 näytössä siirtyäksenne näyttöön, jossa näkyvät
auton eri sovellukset, mm. FM-Radio ja CD*.
Avatkaa haluamanne sovellus painamalla sitä.
Sovellus-/toimintonäkymästä valittava
sovellus/toiminto käynnistyy kotinäkymän ko.
osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy
Media-osanäkymässä.
Palatkaa kotinäkymään painamalla näytön
alla olevaa konkreettista kotipainiketta.
Laajentakaa se painamalla osanäkymää.
Osanäkymien laajennetussa tilassa näytetään
lisätietoa toiminnosta/sovelluksesta.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
2
Tilakenttä
Tilakentässä ylimpänä näytössä näytetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla näytetään verkko-/liitäntätiedot ja oikealla soittimeen
liittyviä tietoja, kello sekä osoitus käynnissä olevasta taustatoiminnasta.
Päänäkymä
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on kaistale päänäkymään
siirtymistä varten. Avatkaa se painamalla kaistaletta tai pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli. Päänäkymästä päästään Asetukset,
Käyttöoppaan sekä tallennettuihin auton ilmoituksiin.
Ilmastointirivi
Alimpana näytössä on aina näkyvissä oleva ilmastointirivi. Siinä
voidaan tehdä suoraan tavallisimmat ilmastointiasetukset, kuten
lämpötilan, istuinlämmityksen ja puhaltimen asetukset. Painakaa
alimpana näytössä
avataksenne ilmastointinäkymän, jossa on lisää
asetusmahdollisuuksia.
AUTON ILMASTOINNIN SÄÄTÄMINEN
Ilmastointilaitteen toimintaa matkustamon etu- ja takaosassa voidaan
säätää keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin
takaosassa olevalla ilmastointisäätimellä*. Tiettyjä ilmastointitoimintoja
voidaan ohjata myös puhekomennoilla. Tietty informaatio ilmastoinnista näkyy aina alimpana näytössä ilmastointirivillä. Jotkut asetukset
voidaan tehdä suoraan ilmastointirivillä.
Painike ilmastointinäkymään siirtymistä varten näytetään
näytön alaosassa keskellä. Grafiikka painikkeessa näyttää
aktivoidut ilmastointiasetukset. Avatkaa kuvan mukainen
ilmastointinäkymä painamalla painiketta.
Aktivoikaa mm. ilman kierrätyksen, ilmastoinnin ja
ilmanjaon automaattinen säätö/poistakaa se käytöstä
painamalla ilmastointinäkymässä AUTO.
Lämpötilansäädin kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Painakaa vasemman- tai oikeanpuoleista lämpötilakuvaketta ja valitkaa haluamanne lämpötila. Säädin näytetään aina
alimpana näytössä ja sitä voidaan säätää myös silloin, kun
ilmastointinäkymä ei ole auki.
Synkronoikaa kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan
puolen lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen
lämpötilakuvaketta ja Synkronoi lämpötila.
Sähkölämmitteisen* ja tuuletetun* kuljettajan ja etumatkustajan istuimen sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
säätimet. Avatkaa istuimen tai ohjauspyörän säädin
painamalla vasemman- tai oikeanpuoleista istuin- tai
ohjauspyöräkuvaketta. Painakaa ko. kuvaketta useita
kertoja haluamanne tason valitsemiseksi.
PAREMPI ILMANLAATU MATKUSTAMOSSA
IAQS-JÄRJESTELMÄN* ANSIOSTA
Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS on osa Clean Zone Interior
Package -pakettia*. Se on täysin automaattinen järjestelmä, joka
poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, hiilivedyt,
typpioksidit ja maanpinnan lähellä olevan otsonin.
1. Painakaa keskinäytön päänäkymässä kohtaa Asetukset.
2. Painakaa Ilmastointi.
3. Ottakaa ilmanlaadun anturi käyttöön/poistakaa se käytöstä valitsemalla Ilmanlaadun anturi.
KESKINÄYTÖN PUHDISTAMINEN
Keskinäyttö avautuu automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.
Sammuttakaa näyttö puhdistusta varten.
1. Painakaa pitkään kotipainiketta.
2. Pyyhkikää näyttö puhtaaksi auton mukana toimitetulla mikrokuituliinalla tai vastaavan laatuisella mikrokuituliinalla. Pyyhkikää puhtaaksi
pienin ympyrän muotoisin liikkein. Kostuttakaa puhdistusliina tarvittaessa puhtaalla vedellä.
3. Aktivoikaa näyttö painamalla lyhyesti kotipainiketta.
Keskinäyttö sammuu automaattisesti, kun moottori on sammutettu ja
kuljettajan ovi avataan.
SÄHKÖKÄYTTÖISEN* TAKALUUKUN
AVAAMINEN JA SULKEMINEN
Avaamisvaihtoehdot
• Painakaa ja vetäkää takaluukun kahvaa kevyesti ylöspäin.
• Painakaa pitkään etäavaimen
avautua.
-painiketta, kunnes luukku alkaa
• Painakaa pitkään kojelaudan painiketta
sä), kunnes luukku alkaa avautua.
(ohjauspyörän vieres-
• Tehkää hillitty potkuliike* eteenpäin takapuskurin alapuolella
vasemmalla3 ja ottakaa sitten askel taaksepäin (ks. kuva). Älkää
koskettako puskuria. Etäavaimen on oltava kantaman sisällä. Kun
avaus aktivoidaan, kuuluu äänimerkki.
Sulkemisvaihtoehdot
• Takaluukun alareuna: Sulkekaa luukku automaattisesti lukitsematta
sitä painamalla
-painiketta. Sulkekaa ja lukitkaa sekä luukku
että ovet automaattisesti painamalla
-painiketta*.
• Painakaa pitkään etäavaimen
• Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
-painiketta.
• Tehkää hillitty potkuliike* eteenpäin takapuskurin alapuolella
vasemmalla3 ja ottakaa sitten askel taaksepäin. Älkää koskettako
puskuria. Etäavaimen on oltava kantaman sisällä. Kun sulkeminen
aloitetaan, kuuluu äänimerkki.
Jos auton varustukseen kuuluu skid plate/diffuusori*, tehkää potkuliike auton takana vasemmalla
puolella.
3
AJOTILAN* VALINTA
Valitkaa kulloisiinkin ajo-olosuhteisiin parhaiten sopiva ajotila. Kaikkia
ajotiloja ei voida valita kaikissa tilanteissa.
1. Painakaa tunnelikonsolin ajotilavalitsinta* DRIVE MODE – keskinäyttöön avautuu ponnahdusvalikko.
2. Vierittäkää ajotilavalitsinta ylös-/alaspäin, kunnes haluamanne ajotila
on merkitty keskinäytössä.
3. Vahvistakaa valinta painamalla valitsinta tai suoraan keskinäyttöä.
Valittavissa olevat ajotilat
COMFORT – ajotila moottorin käynnistyessä.
ECO – sopeuttaa auton energiatehokkaampaa ajoa varten. Tähän
ajotilaan päästään myös suoraan keskinäytön toimintonäkymästä.
OFF ROAD – maksimoi auton kyvyn kulkea eteenpäin vaikeassa
maastossa ja huonoilla teillä.
DYNAMIC – auto tuntuu urheilullisemmalta aktiivisemmassa ajossa.
INDIVIDUAL – ajotilan Comfort, Eco tai Dynamic sopeuttaminen
toivottujen ajo-ominaisuuksien mukaiseksi. Ajotila on käytettävissä, jos
se aktivoidaan ensin keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset.
Valitkaa My Car > Yksilöllinen ajotila.
START/STOP-TOIMINNON KÄYTTÖ
Toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen sitten automaattisesti uudelleen, kun matka jatkuu. Start/Stop
on käytettävissä, kun moottori käynnistetään, ja se voidaan aktivoida
tiettyjen ehtojen täyttyessä.
Moottorin automaattinen sammuttaminen
–– Pysähtyminen – pysäyttäkää auto jarrupolkimella ja pitäkää jalka
edelleen polkimella. 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä näytetään
beige
-symboli ja 12-tuumaisessa näytössä kierroslukumittarin osoitin osoittaa kohtaa
moottorin ollessa sammutettu
automaattisesti. Ajotilassa Comfort tai Eco moottori voi sammua
automaattisesti ennen kuin auto seisoo täysin paikallaan.
Vaihtoehtoja moottorin automaattiselle käynnistämiselle
–– Vapauttakaa jarrupoljin. Kun Auto Hold on aktivoitu, kaasupoljinta
on painettava.
–– Säilyttäkää jarrupolkimen poljinpaine ja painakaa samalla
kaasupoljinta.
–– Alamäessä: Vapauttakaa jarrupoljin ja antakaa auton lähteä
rullaamaan. Moottori käynnistyy automaattisesti nopeuden noustua
hieman.
–– Kun mukautuva tasanopeudensäädin tai Pilot Assist on aktivoitu,
painakaa kaasupoljinta tai painakaa
ohjauspyörän vasemmassa
painikesarjassa.
Toiminnon sulkeminen
–– Painakaa Start/Stop -painiketta keskinäytön toimintonäkymässä. Toiminto on suljettu, kunnes se
aktivoidaan uudelleen, auto käynnistetään uudelleen tai
ajotila Comfort tai Eco valitaan.
KULJETTAJAN TUKI OHJAUSPYÖRÄN
PAINIKESARJASSA
Toiminnot Nopeudenrajoitin*, Vakionopeudensäädin, Mukautuva
vakionopeudensäädin* ja Pilot Assist* valitaan kuljettajan näytöstä
ohjauspyörän vasemmanpuoleisen painikesarjan nuolilla
ja
.
Valkoinen symboli osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Harmaa tarkoittaa, että toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.
Kuljettajan näytön symbolit
Nopeudenrajoitin: Auttaa olemaan ylittämättä valittua
enimmäisnopeutta.
Tasanopeudensäädin: Auttaa ylläpitämään tasaista nopeutta.
Mukaut. tasanopeus: Auttaa pitämään nopeuden tasaisena ja säilyttämään esivalitun aikaetäisyyden edessä olevaan
ajoneuvoon.
Pilot Assist: Auttaa pitämään auton kaistan reunaviivojen
välissä 50 km/h (30 mph) ja sitä alemmilla nopeuksilla ja säilyttämään valitun aikaetäisyyden edessä olevaan
ajoneuvoon.
Ohjauspyörän painikkeiden symbolit
Painakaa valitun toiminnon käynnistystä tai
keskeytystä varten. Tallentaa nykyisen nopeuden nopeudenrajoittimeen/vakionopeudensäätimeen/mukautuvaan
vakionopeudensäätimeen.
Nostaa tallennettua nopeutta. Lyhyt painallus nostaa nopeutta
5 km/h (5 mph). Pitkä painallus nostaa nopeutta asteittain
1 km/h:n (1 mph) askelin. Yksi painallus palauttaa myös
nopeudenrajoittimeen/vakionopeudensäätimeen/mukautuvaan vakionopeudensäätimeen tallennetun nopeuden.
Alentaa tallennettua nopeutta. Lyhyt painallus laskee nopeutta
5 km/h (5 mph). Pitkä painallus laskee nopeutta asteittain
1 km/h:n (1 mph) askelin.
Mukautuva vakionopeudensäädin ja Pilot Assist: Pienentää
etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva vakionopeudensäädin ja Pilot Assist: Lisää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
KULJETTAJAN TUKI KESKINÄYTÖSSÄ
City Safety4
City Safety varoittaa esteistä näkyvien ja kuuluvien signaalien avulla. Auto jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja
ei itse toimi kohtuullisen ajan sisällä. City Safety voi mm.
estää törmäyksen ja auttaa kuljettajaa, joka on vaarassa
esim. törmätä toiseen ajoneuvoon tai ajaa jalankulkijan tai
polkupyöräilijän päälle.
City Safety aktivoituu automaattisesti moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Park Assist Pilot (PAP)*
Aktiivinen pysäköintiapujärjestelmä avustaa pysäköitäessä
tai lähdettäessä liikkeelle pysäköintiruudusta skannaamalla
ympäröivän alueen ja ohjaamalla sitten autoa. Kuljettajan
tehtävä on tarkkailla auton ympäristöä, noudattaa keskinäytön ohjeita, vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta ja
jarruttaa/pysäyttää.
Pysäköinti PAP:n avulla
1. Painakaa toimintonäkymässä painiketta Pysäköi. Älkää
ylittäkö taskupysäköinnissä ajonopeutta 30 km/h
(20 mph) tai kohtisuorassa pysäköinnissä ajonopeutta
20 km/h (12 mph).
2. Pysäyttäkää auto, kun keskinäytön grafiikka ja teksti
ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu
ponnahdusikkuna.
3. Valitkaa ponnahdusikkunassa Taskupysäköinti tai
Kohtisuora pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
4. Noudattakaa keskinäytössä näkyviä ohjeita. Olkaa
valmiina pysäyttämään auto grafiikan ja tekstin
kehotuksesta.
4
Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Pysäköintipaikasta poistuminen PAP:n avulla
Blind Spot Information (BLIS)*
Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.
BLIS -järjestelmä kertoo ajoneuvoista kuolleessa kulmassa ja nopeasti saavuttavista ajoneuvoista vasemmalla ja
oikealla ajokaistalla lähinnä omaa autoa.
1. Painakaa toimintonäkymässä painiketta Pysäköinnistä
poistuminen.
2. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera auttaa havaitsemaan mahdolliset
esteet auton ympärillä näyttämällä kamerakuvan ja grafiikan keskinäytössä. Kameranäkymät ja apuviivat valitaan
keskinäytössä. Kamera voidaan asettaa käynnistymään
automaattisesti valittaessa peruutusvaihde. Tämä asetus
tehdään keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset.
Valitkaa My Car > Pysäköintiapu > Automaattinen
kamera peruutusvaihteella.
Pysäköintiapukamera voidaan käynnistää myös
manuaalisesti:
–– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
painamalla toimintonäkymässä painiketta Kamera.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Jos auto on ajautumassa kohti reunaviivaa, kaistaavustin LKA ohjaa autoa aktiivisesti takaisin kaistalle
kohdistamalla ohjauspyörään heikon ohjausmomentin. Kun
auto saavuttaa tai ylittää reunaviivan, kuljettajaa varoitetaan
äänimerkillä tai värisyttämällä ohjauspyörää.
–– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
painamalla toimintonäkymässä painiketta Lane Keeping
Aid.
Se, miten LKA varoittaa kuljettajaa auton poistuessa
omalta kaistaltaan, voidaan säätää keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset. Valitkaa My Car > IntelliSafe >
Lane Keeping Aid.
–– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
painamalla toimintonäkymässä painiketta BLIS.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA varoittaa risteävästä liikenteestä auton takana ja
aktivoituu, jos peruutusvaihde on kytkettynä tai auto rullaa
taaksepäin. CTA aktivoituu automaattisesti moottorin käynnistyksen yhteydessä.
–– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
painamalla painiketta Cross Traffic Alert.
TUULILASINPYYHKIMIEN JA
SADETUNNISTIMEN KÄYTTÖ
Tuulilasinpyyhkimiä ja sadetunnistinta säädetään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen pyyhintäliikkeen
tekemiseksi.
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Säätäkää nopeus viemällä vipu asentoon INT (jaksopyyhintä).
Säätäkää nopeus vivun säätöpyörällä.
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien käynnistämiseksi
normaalinopeudella.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi
pyyhkimään suuremmalla nopeudella.
Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä
painamalla sen painiketta. Sadetunnistin tunnistaa tuulilasilla olevan veden määrän ja käynnistää tuulilasinpyyhkimet
automaattisesti. Kääntäkää vivussa olevaa säätöpyörää ylös-/
alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Käynnistäkää tuulilasin ja valoheittimien pesulaitteet vetämällä
vipua ohjauspyörää kohti.
Aloittakaa takalasin pesu ja pyyhkiminen työntämällä vipua
kojelautaa kohti.
Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tätä.
Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tästä.
VALOKATKAISIMEN AUTO-TILA
Vasemmanpuoleisen ohjauspylvään vivun AUTO-asento antaa mm.
seuraavaa:
• Huomiovalot5 ja positiovalot päivänvalossa. Lähivalot ja positiovalot
heikossa päivänvalossa tai pimeässä.
• Aktivoitu tunnelien havaitseminen.
• Mahdollisuus käyttää kaukovalovilkkua ja kytkeä kaukovalot lähivalojen palaessa.
• Mahdollisuus kytkeä automaattiset kaukovalot päälle. Aktivoikaa/
poistakaa toiminnasta kääntämällä ohjauspyörän vivun säätöpyörä
asentoon
ja vapauttamalla se. Manuaaliset kaukovalot aktivoidaan viemällä ohjauspylvään vipua kojelautaa kohti. Poistakaa
toiminnasta viemällä vipu takaisin ohjauspyörää kohti.
MATKUSTAJAN TURVATYYNYN* AKTIVOINTI/
DEAKTIVOINTI
Matkustajan turvatyynyn kytkin sijaitsee matkustajan puolella kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa auki.
1. Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF turvatyynyn aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
2. Vahvistakaa ilmoitus aktivoinnista/deaktivoinnista kuljettajan
näytössä painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan
-painiketta. Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa
osoittaa, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu/
deaktivoitu.
5
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
AJOTIETOKONEEN KÄYTTÖ
Ajotietokone rekisteröi ja laskee esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen
tietoja esitetään kuljettajan näytössä.
Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella
Ajotietokone laskee matkan, joka säiliössä olevalla polttoaineella on
ajettavissa. Jos haluatte näyttää Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella: kuljettajan näytössä, käyttäkää ohjauspyörän oikeanpuoleisen
painikesarjan painikkeita:
1. Painakaa
.
2. Siirtykää ajotietokonesovellukseen valitsemalla
tai
.
-painikkeella
3. Kun ajotietokonesovellus on merkitty, siirtykää
alaspäin kohtaan Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella.
4. Valitkaa Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella näytettäväksi
kuljettajan näytössä painamalla
.
KULJETTAJAN NÄYTÖN KÄYTTÄMINEN
Kuljettajan näyttöä käytetään mm. ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Kuljettajan näytössä näytettävät tiedot voidaan itse valita.
Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan.
Täältä voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja navigointia.
Selatkaa käytettävissä olevien eri sovellusten valikkoja
painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.
Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta,
esim. valitkaa ajotietokoneen valikko tai poistakaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylöstai alaspäin.
Kun kuljettajan näytössä näytetään "----km", taattua ajomatkaa ei ole
jäljellä. Tankatkaa heti tilaisuuden tullen.
Välimatkamittarin nollaus
Manuaalinen välimatkamittari (TM) voidaan nollata manuaalisesti
painamalla pitkään ohjauspyörän vasemmalla puolella sijaitsevaa
RESET-painiketta. Automaattinen välimatkamittari (TA) nollautuu
automaattisesti, jos autoa ei ole käytetty vähintään neljään tuntiin.
PUHEOHJAUKSEN KÄYTTÖ
Joitakin mediasoittimen toimintoja, Volvon navigointijärjestelmää*,
ilmastointijärjestelmää ja Bluetooth-yhdistettyä puhelinta voidaan
ohjata puhekomennoilla. Puheohjausta käytetään suorilla komennoilla
tai käymällä vuoropuhelua järjestelmän kanssa.
–– Aktivoikaa puheohjaus ja aloittakaa vuoropuhelu puhekomennolla painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen
painikesarjan painiketta.
Esimerkkejä puheohjauksen komennoista:
–– Painakaa
. Sanokaa "Navigation", navigoinnin vuoropuhelu alkaa.
. Sanokaa "Raise temperature", säädetty lämpötila
–– Painakaa
nousee yhden askeleen verran.
–– Painakaa
toistetaan.
. Sanokaa "Play Robyn", valitun artistin musiikkia
Käskyt, joita on aina mahdollista käyttää:
• "Repeat" – toistaa meneillään olevan vuoropuhelun viimeisimmän
puheohjeen.
• "Cancel" – keskeyttää vuoropuhelun. Painikkeen
pitkään keskeyttää myös vuoropuhelun.
painaminen
• "Help" – aloittaa apudialogin.
Muistakaa puhua äänimerkin jälkeen normaalilla äänellä tavalliseen
tahtiin. Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa. Välttäkää taustamelua
auton sisätilassa sulkemalla ovet, ikkunat ja panoraamakatto*.
Katsokaa käyttöoppaasta lisätietoa puheohjauksesta ja lisää esimerkkejä puhekomennoista.
KÄSINEKOTELON KÄYTTÄMINEN
Käsinekotelon avaaminen
–– Painakaa keskinäytön alla olevaa painiketta avataksenne
käsinekotelon.
Käsinekotelon lukitseminen/lukituksen avaaminen
Yksityisessä lukituksessa lukitaan käsinekotelon lisäksi myös takaluukku. Aktivointi/deaktivointi voi tapahtua kahdella tavalla keskinäytön
kautta:
Vaihtoehdot 1: Ottakaa yksityinen lukitus käyttöön tai
poistakaa se käytöstä painamalla toimintonäkymässä painiketta Yksityinen lukitus.
Vaihtoehdot 2: Painakaa päänäkymässä Asetukset > My Car >
Lukitus. Valitkaa Yksityinen lukitus.
Aktivoinnin/deaktivoinnin yhteydessä esitetään ponnahdusikkuna.
Jokaisen lukitsemisen yhteydessä valitaan nelinumeroinen koodi.
Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran täytyy valita ylimääräinen
turvakoodi. Tällä koodilla nollataan kertakoodi tarvittaessa. Antakaa
molemmissa tapauksissa valitsemanne koodi ja painakaa Vahvista.
PUHELIMEN KYTKEMINEN AUTOON
Kytkekää autoon puhelin, jonka Bluetooth-yhteys on aktivoitu, jotta
voitte soittaa, lähettää/vastaanottaa viestejä, suoratoistaa viihdettä
ja yhdistää auton internetiin. Kaksi Bluetooth-yksikköä, joista toinen
on tarkoitettu vain sisällön suoratoistoa varten, voi olla yhdistettynä
samanaikaisesti. Kaksi viimeksi yhdistettyä puhelinta yhdistetään automaattisesti, kun autoa käytetään seuraavan kerran.
Puhelimen hakeminen autosta
1. Tehkää puhelin etsittäväksi/näkyväksi Bluetooth-toiminnon kautta.
2. Aktivoikaa internet-jako (kannettava/oma tukiasema) puhelimen
Bluetooth-yhteyden kautta.
3. Avatkaa keskinäytössä osanäkymä Puhelin. Painakaa Lisää
puhelin. Jos jokin puhelin on jo liitetty, painakaa Vaihda ja sitten
ponnahdusikkunassa Lisää puhelin.
4. Valitkaa liitettävä puhelin.
5. Tarkistakaa, että annettu numerokoodi autossa vastaa puhelimen
vastaavaa. Jos näin on, hyväksykää se molemmissa paikoissa.
6. Valitkaa puhelimessa mahdollisten puhelimen yhteystietojen ja
viestien valintojen hyväksyminen tai torjuminen. Huomatkaa, että
joissain puhelimissa viestitoiminto on aktivoitava6.
Puhelin on tämän jälkeen liitetty ja sitä voidaan ohjata autosta.
6
Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.
PUHELUN SOITTAMINEN, SIIHEN VASTAAMINEN JA SEN LOPETTAMINEN
Puhelun ottaminen vastaan/hylkääminen
Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan autossa soittaa ja vastata
puheluihin.
ohjauspyörän oikeanpuoPuhelun vastaanottaminen: Painakaa
leisessa painikesarjassa tai Vastaa keskinäytössä.
Soittaminen keskinäytön kautta
Hylkää: Merkitkää Hylkää painamalla
ja vahvistakaa painamalla
. Voitte myös painaa Hylkää keskinäytössä.
1. Avatkaa osanäkymä Puhelin kotinäkymässä.
2. Valitkaa yhteystieto puheluhistoriasta tai yhteystietoluettelosta tai
näppäilkää numero painikesarjaa käyttäen.
Puhelun lopetus
3. Painakaa Soita tai
2 valittiin.
vahvistaaksenne valinnan Lopeta puhelu. Voitte myös
–– Painakaa
valita Lopeta puhelu keskinäytössä.
riippuen siitä, mikä vaihtoehto vaiheessa
Soittaminen ohjauspyörän oikeaa painikesarjaa käyttäen
1. Painakaa
ja siirtykää kohtaan Puhelin painamalla
2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella
Soittaminen yhteystiedolle puheohjausta käyttäen
–– Painakaa
tai
ja valitkaa painikkeella
ja sanokaa "Call [yhteystieto]".
.
.
YHDISTÄMINEN INTERNETIIN
Bluetoothin kautta
Yhdistäkää internetiin samalla tavalla kuin kytkettäessä puhelin autoon.
Wi-Fi -järjestelmän kautta
1. Aktivoikaa internetjako puhelimessa.
2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä kohtaa Asetukset.
3. Painakaa Viestintä > Wi-Fi ja ottakaa Wi-Fi käyttöön merkitsemällä
valintaruutu.
4. Valitkaa haluttu verkko ja antakaa sen salasana.
5. Jos toista yhteyslähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa
valinta yhteyden vaihtamisesta.
Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun yhteys
autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on otettava uudelleen käyttöön seuraavalla käyttökerralla.
USB-liitännän kautta
1. Kytkekää puhelin johtimella auton USB-liitäntään tunnelikonsolin
säilytyslokerossa.
2. Aktivoikaa internetjako USB:n kautta puhelimessa.
3. Jos toista yhteyslähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa
valinta yhteyden vaihtamisesta.
Automodeemin* kautta7
1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti kuormatilassa olevaan pitimeen (ks. kuva).
2. Painakaa päänäkymässä Asetukset.
3. Painakaa Viestintä> Automodeemin Internet.
4. Aktivoikaa merkitsemällä ruutu Automodeemin Internet.
5. Jos toista yhteyslähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa
valinta yhteyden vaihtamisesta.
6. Antakaa SIM-kortin PIN-koodi.
Vain autot, joissa on Volvo On Call*. Yhdistettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät
liitäntää.
7
Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
Kun auto on yhdistettynä internetiin, on mahdollista jakaa internet-yhteys (Wi-Fi-yhteyspiste) siten, että muut yksiköt voivat käyttää
internet-yhteyttä8.
1. Painakaa päänäkymässä Asetukset.
2. Painakaa Viestintä > Auton Wi-Fi-yhteyspiste.
3. Valitkaa internet-jaon Verkon nimi.
4. Valitkaa Salasana, joka on annettava yhdistettäviin yksiköihin.
5. Valitkaa Taajuuskaista, jolla internet-jaon pitäisi lähettää dataa9.
6. Aktivoikaa merkitsemällä ruutu Auton Wi-Fi-yhteyspiste.
7. Jos Wi-Fi-yhteyttä on käytetty aikaisemmin yhteyslähteenä, vahvistakaa yhteyden vaihtamisen valinta.
Kun auto jakaa internetyhteyden, esitetään
tilakentässä. Näyttäkää
luettelo yhdistetyistä yksiköistä painamalla Yhdistetyt laitteet kohdassa Auton Wi-Fi-yhteyspiste.
8
9
Ei päde käytettäessä Wi-Fi-yhteyttä. Verkko-operaattorin (SIM-kortti) täytyy tukea internet-jakoa.
Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
APPLE CARPLAY* KESKINÄYTÖSSÄ
Apple CarPlay -toiminnon avulla voidaan käyttää joitakin iPhonen
sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai podcastien
kuuntelua varten. Komennot annetaan auton keskinäytön kautta tai
Siriä käyttäen.
Apple CarPlayn käynnistäminen
Siri-puheohjaus on aktivoitava puhelimessa ennen Apple CarPlayn
käyttämistä.
1. Yhdistäkää iPhone tunnelikonsolin USB-liitäntään.
Lukekaa ponnahdusilmoituksen tiedot ja painakaa sitten
OK.
2. Painakaa sovellusnäkymässä Apple CarPlay. Jos tämä
on iPhonen ensimmäinen yhdistämiskerta, hyväksykää
ehdot.
3. Apple CarPlay -osanäkymä avautuu ja yhteensopivat
sovellukset näytetään.
Apple CarPlayn automaattinen käynnistäminen
Jos automaattinen käynnistäminen valitaan, Apple CarPlay käynnistyy automaattisesti yhdistettäessä iPhone. Painakaa päänäkymässä
Asetukset ja valitkaa Viestintä > Apple CarPlay.
Autoon voidaan lisätä Apple CarPlay, jos siinä ei ole sitä alusta alkaen.
Ottakaa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään. Tietoa tuetuista sovelluksista
ja yhteensopivista puhelimista on Applen kotisivulla, ks. www.apple.
com/ios/carplay/.
SOITTIMEN YHDISTÄMINEN JA SOITTAMINEN
ULKOISESTA ÄÄNENTOISTOLAITTEESTA
Mediasoitin voi toistaa ääntä AUX-/USB-tuloihin liitetyistä ulkoisista
yksiköistä tai suoratoistaa äänitiedostoja langattomasti Bluetoothyhteyden kautta.
Bluetooth-yhdistetyn yksikön sisällön toistaminen
1. Yhdistäkää yksikkö autoon samalla tavalla kuin kytkettäessä puhelin autoon.
2. Aloittakaa toisto yhdistetyssä yksikössä.
3. Avatkaa sovellus Bluetooth keskinäytön sovellusnäkymässä – toisto alkaa.
USB-muistin sisällön toistaminen
1. Liittäkää USB-muisti tunnelikonsolin liitäntään.
2. Käynnistäkää USB-sovellus sovellusnäkymässä ja valitkaa toistettava sisältö – toisto alkaa.
Sisällön toistaminen MP3-soittimesta tai iPodista
1. Yhdistäkää laite tunnelikonsolin AUX- tai USB-liitäntään.
2. Aloittakaa laitteen soittaminen.
3. Avatkaa iPod-, AUX- tai USB-sovellus yhteystavasta
riippuen. Jos haluatte toistaa sisältöä iPodista, valitkaa
sovellus iPod yhteystavasta riippumatta – toisto alkaa.
OPASTUKSEN KÄYTTÄMINEN KARTAN AVULLA,
KUN AUTOSSA ON SENSUS NAVIGATION*
Painakaa osanäkymää Navigointi keskinäytön kotinäkymässä.
Määränpään antaminen osoitteella:
– Aseta. Karttakuva vaihtuu hakukentällä varustettuun
1. Painakaa
osoitehakuun.
2. Koskettakaa kenttää ja kirjoittakaa Maa/Valtio/Maakunta/Osoite
jne. keskinäytön näppäimistöllä.
Asettakaa määränpää painamalla kartalla:
1. Maksimoikaa kartta painamalla
.
2. Etsikää haluamanne määränpää kartalta ja painakaa pitkään.
Kuvake luodaan ja valikko näytetään.
3. Aloittakaa opastus valitsemalla Mene tänne.
Määränpään poistaminen:
1. Painakaa määränpään kuvaketta.
2. Painakaa Poista.
Määränpään sijainnin muuttaminen:
1. Merkitkää määränpään kuvake koskettamalla sitä lyhyesti.
2. Painakaa pitkään kuvaketta, vetäkää se haluamaanne paikkaan ja
päästäkää irti.
SOVELLUKSET KESKINÄYTÖSSÄ
Sovellusnäkymässä ovat ladatut sovellukset ja sisäänrakennettujen
toimintojen sovellukset, esim. FM-radio.
Tiettyjä sovelluksia on mahdollista käyttää vain, jos auto on yhdistetty
internetiin.
Sovellusten järjestäminen
1. Painakaa sovellusta ja pitäkää sitä painettuna. Sovelluksen koko
muuttuu ja siitä tulee hieman läpinäkyvä.
2. Vetäkää sovellus näkymän vapaaseen paikkaan ja vapauttakaa se.
VOLVO ID:N LUOMINEN JA REKISTERÖINTI
Volvo ID on henkilökohtainen ID, jonka avulla voidaan käyttää monia
eri online-palveluja, esim. ladata karttoja* autoon.
Volvo ID -autosovelluksella ID voidaan luoda ja rekisteröidä autoon
samanaikaisesti. Volvo ID voidaan luoda myös My Volvo -sivuston10
tai Volvo On Call (VOC)11 -mobiilisovelluksen kautta. Rekisteröikää se
sitten autoon.
Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti Volvo ID -autosovelluksella
1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohdasta Etäpäivityspalvelu keskinäytön sovellusnäkymässä.
2. Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää sähköpostiosoitteenne (tai Volvo
ID:nne, jos sellainen on luotu aikaisemmin).
3. Noudattakaa antamaanne sähköpostiosoitteeseen automaattisesti
lähetettyjä ohjeita.
Luokaa Volvo ID My Volvo -sivuston tai VOC-mobiilisovelluksen
kautta
1. My Volvo: Siirtykää osoitteeseen www.volvocars.com ja navigoikaa
edelleen My Volvo -nettisivulle.
VOC-mobiilisovellus: Ladatkaa VOC-sovelluksen viimeisin versio
älypuhelimesta, esim. seuraavista palveluista: App Store, Windows
Phone Store tai Google Play.
2. Antakaa henkilökohtainen sähköpostiosoitteenne ja noudattakaa
siihen automaattisesti lähetettyjä ohjeita.
Volvo ID on nyt luotu. Rekisteröikää ID autoon auton Volvo ID -sovelluksesta voidaksenne käyttää Volvo ID -palveluja.
10
11
Saatavana tietyillä markkina-alueilla.
Vain autot, joissa on Volvo On Call*.
SOVELLUSTEN, KARTTOJEN JA
JÄRJESTELMIEN KÄSITTELEMINEN JA
PÄIVITTÄMINEN
–– Päivittäkää useita auton järjestelmiä painamalla sovellusnäkymässä Etäpäivityspalvelu. Etäpäivitystä varten
auton on oltava yhdistetty internetiin. Painamalla kerran
Etäpäivityspalvelu avataan lataussovellus kotinäkymän
alimmassa osanäkymässä.
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja poistaminen
Lataaminen: Painakaa Tutki ja valitkaa haluamanne sovellus.
Ladatkaa sovellus painamalla Asenna.
Päivitys: Päivittäkää kaikki sovellukset painamalla Asenna kaikki.
Päivittäkää yksittäisiä sovelluksia valitsemalla Sovelluspäivitykset.
Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa Asenna.
Poistaminen: Painakaa Sovelluspäivitykset ja valitkaa haluamanne
sovellus. Poistakaa sovellus painamalla Poista as..
Karttatietojen päivittäminen
–– Avatkaa luettelo saatavilla olevista päivityksistä painamalla Kartat.
Merkitkää kulloinenkin alue. Katsokaa karttatietojen versiotiedot
painamalla alas-nuolta tai tarkistakaa, onko uudempi versio saatavana, painamalla Asenna.
Järjestelmäohjelmiston etsiminen ja päivittäminen
–– Näyttäkää saatavilla olevat päivitykset painamalla Järjestelmän
päivitykset. Päivittäkää kaikki ohjelmistot painamalla Asenna kaikki
tai yksittäisiä ohjelmistoja painamalla Asenna.
VOLVO ON CALL*
Volvo On Call -mobiilisovelluksella12 voidaan esi-ilmastoida auto ennen
ajamista. Esi-ilmastointi voidaan käynnistää myös keskinäytön ilmastointinäkymässä. Sovelluksen avulla voidaan myös esimerkiksi lukita
auto/avata sen lukitus, katsoa, mihin auto on pysäköity, kirjata matkoja
ajopäiväkirjaan, saada varashälytys ja tarkistaa polttoaineenkulutus.
Mobiilisovellus voidaan ladata esimerkiksi App Storen, Windows Phone
Storen tai Google Playn kautta.
Volvo On Call -palveluihin sisältyvät myös tienvarsiapu ja apu
hätätilanteessa:
–– Painakaa ON CALL- tai SOS-painiketta auton kattokonsolissa.
Volvo On Call -palvelukeskuksen koulutettuihin työntekijöihin
muodostetaan tällöin yhteys.
Palvelukeskus voi auttaa myös jäljittämään varastetun auton.
Saatavana olevat palvelut vaihtelevat auton kokoonpanosta ja
12
Henkilökohtainen Volvo ID tarvitaan mobiilisovelluksen käyttämiseksi.
markkina-alueesta riippuen. Ottakaa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään
tai katsokaa sivustolta support.volvocars.com, mitkä palvelut ovat
saatavilla.
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
Säätäkää äänenvoimakkuutta autossa kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä keskinäytön alapuolella tai painamalla
ja
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Auton eri järjestelmien äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Painakaa keskinäytön päänäkymässä kohtaa Asetukset > Ääni >
Järjestelmän äänitasot.
2. Esimerkiksi näppäinäänten tai näyttöpainallusten äänenvoimakkuuden säätäminen/äänen mykistäminen: vetäkää säätimestä
Näppäimistön kosketus tai Näytön kosketus.
KESKINÄYTÖN ULKONÄÖN MUUTTAMINEN
1. Painakaa päänäkymässä Asetukset > My Car > Näytöt > Teemat.
2. Valitkaa keskinäytön teema, esim. Minimalistic.
Näiden ulkoasujen lisäksi voidaan valita tumma tai vaalea näytön
tausta. Valittaessa Normaali näytön tausta on tumma ja tekstit ovat
vaaleita. Tämä vaihtoehto on esivalittuna kaikissa teemoissa.
Valittaessa Vaalea näytön tausta on vaalea ja tekstit ovat tummat.
Vaihtoehtoa voidaan käyttää esim. ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän valittavissa eikä niihin vaikuta ympäristön valaistustaso.
HUOLTO- JA KORJAUSAJAN VARAAMINEN
Käsitelkää huolto-, korjaus- ja varaustietoja suoraan yhdistetyssä
autossa.
Ajanvarauspyynnön lähettäminen13:
1. Avatkaa sovellus Auton tila sovellusnäkymästä.
2. Painakaa Ajanvaraukset > Pyydä ajanvar..
3. Tarkistakaa, että oikea Volvo ID on annettu.
4. Lisätkää tiedot korjaamoa varten kenttään Tietoa
korjaamolle. Voitte myös painaa painiketta ja puhua
korjaamolle tarkoitetut tiedot.
5. Painakaa Lähetä ajanvarauspyyntö. Ajanvarauspyyntö
sisältää auton tiedot, kun se lähetetään autosta
korjaamoon. Nämä tiedot helpottavat korjaamon töiden
suunnittelua.
6. Parin päivän sisällä saatte sähköpostitse ajanvarausehdotuksen. Joillakin markkina-alueilla ehdotus lähetetään
myös autoon.
13
Ensin on luotava Volvo ID. Huollon ja korjauksen varaaminen koskee tiettyjä markkina-alueita.
Auton moottorin on oltava käynnissä, jotta varauspyyntö voidaan lähettää.
TÄÄLLÄ OVAT AUX-, USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT
AUX- ja USB-liitännät
AUX- ja USB-liitännät ovat kyynärnojan alla tunnelikonsolissa.
Sähköliitäntä
Auto on varustettu neljällä sähköliitännällä:
• Tunnelikonsolin säilytyslokerossa on 12 V:n liitäntä.
• Tunnelikonsolin takaosassa on myös 12 V:n liitäntä sekä 230 V:n
liitäntä*.
• Kuormatilassa on yksi 12 V:n liitäntä*.
Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta kaikki
liitännät toimivat.
ERIKOISTEKSTIT
Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjeita
ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit,
jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain
tiettyjä markkina-alueita.
VAROITUS
Takaistuinten selkänojien kääntäminen alas
Tarkistakaa, että selkänojat lukittuvat kunnolla alasja ylöskääntämisen jälkeen. Tarkistakaa, että niskasuojat ovat lukkiutuneet kunnolla ylöskääntämisen
jälkeen. Toisen istuinrivin ulkopaikkojen niskasuojien
on aina oltava käännettyinä ylös, kun kolmannella
istuinrivillä* on matkustajia.
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Ottakaa aina etäavain mukaanne, kun poistutte
autosta, ja varmistakaa, että auton sähköjärjestelmä
on virtatilassa 0.
Seisontajarrun käyttäminen
Käyttäkää seisontajarrua aina pysäköitäessä
kaltevalle alustalle - kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei ole riittävä pitämään auton
paikallaan kaikissa tilanteissa.
Auton ilmastoinnin säätäminen
Istuimen sähkölämmitystä* eivät saa käyttää
henkilöt, joiden on vaikea havaita lämpötilan nousua
johtuen tuntoaistin puutteesta tai joilla jostain syystä
on vaikeuksia käsitellä istuimen sähkölämmityksen
säädintä. Muutoin on olemassa palovammojen vaara.
Sähkökäyttöisen* takaluukun avaaminen ja
sulkeminen
Huomioikaa puristumisvaara avaamisen/sulkemisen
yhteydessä. Tarkistakaa, että takaluukun lähellä
ei ole ketään, koska puristumisvammoilla voi olla
vakavia seurauksia. Tarkkailkaa takaluukkua aina
käyttäessänne sitä.
City Safety
City Safety on apuväline, joka ei toimi kaikissa
ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Toiminto ei pysty havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita/pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa. Varoitus
aktivoidaan vain suuren törmäysvaaran yhteydessä.
Varoitus ja jarrutustoiminto jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden kohdalla ovat poissa käytöstä, jos
ajonopeus on yli 80 km/h (50 mph). City Safetyn
automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen
tai alentaa törmäysnopeutta. Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa
jarrupoljinta - vaikka auto jarruttaa automaattisesti.
Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja nopeuden pitämisestä.
Park Assist Pilot (PAP)*
Aktiivinen pysäköintitutka ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan täydentäväksi
apuvälineeksi. Kuljettaja on aina viime kädessä
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan ja
ympäristön sekä muiden lähestyvien tai pysäköitäessä ohittavien liikenteessä liikkujien tarkkailemisesta.
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintikamera on apuvälinen eikä voi koskaan
poistaa kuljettajan vastuuta. Kameralla on kuolleita
kulmia (katvealueita), joissa esteitä ei havaita. Olkaa
tarkkaavainen auton lähellä olevien ihmisten ja
eläinten suhteen.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Kaista-avustaja on ainoastaan kuljettajan apuväline
eikä se toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa
ajoneuvon turvallisesta ajamisesta sekä kaikkien
voimassa olevien lakien ja liikennesääntöjen
noudattamisesta.
Blind Spot Information (BLIS)* ja Cross Traffic
Alert (CTA)*
BLIS ja CTA ovat täydentäviä apuvälineitä eivätkä ne
korvaa turvallista ajotapaa ja taustapeilien käyttöä.
Ne eivät koskaan voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistanvaihdosta ja
peruuttamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina
kuljettajalla. BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa ja autoa
peruutettaessa.
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi/deaktivointi
Jos autoa ei ole varustettu matkustajan turvatyynyn
aktivoinnin/deaktivoinnin kytkimellä, turvatyyny on
aina aktivoitu. Älkää koskaan asettako lasta lastentyynylle, lastenistuimeen tai taaksepäin käännettyyn
lastenistuimeen matkustajan paikalle eteen, kun turvatyyny on aktivoituna. Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä
kuin 140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan
paikalla edessä, kun turvatyyny on aktivoituna.
Henkilöt, jotka ovat pidempiä kuin 140 cm, eivät saa
koskaan istua matkustajan paikalla, kun turvatyyny
on deaktivoituna. Älkää antako matkustajan istua
matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa
osoittaa, että turvatyyny on deaktivoitu, samalla kun
turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään kuljettajan näytössä. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle.
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Puheohjauksen käyttö
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että autoa
kuljetetaan turvallisella tavalla ja että kaikkia soveltuvia liikennesääntöjä noudatetaan.
Opastuksen käyttö kartan* kautta
Kohdistakaa kaikki tarkkaavaisuus tiehen ja koko
keskittymiskyky ajamiseen. Noudattakaa voimassa
olevaa liikennelainsäädäntöä ja ajakaa hyvin
harkiten. Tieolosuhteet voivat esim. sääolosuhteiden tai vuodenajan vuoksi tehdä tietyt suositukset
vähemmän luotettaviksi.
Volvo On Call*
Jos autossa on Volvo On Call, järjestelmä toimii
vain alueilla, joilla VOC:n yhteistyökumppaneilla on
mobiilikattavuutta, ja markkina-alueilla, joilla palvelu
on saatavana. Samoin kuin matkapuhelinten tapauksessa, ilmakehän häiriöt tai harva lähetintiheys voivat
aiheuttaa sen, että yhteyttä ei voida muodostaa,
esim. harvaan asutuilla alueilla. Katsokaa VOC-palveluja koskevat varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit
käyttöoppaan lisäksi VOC-tilaussopimuksesta.
TÄRKEÄÄ
Takaistuinten selkänojien kääntäminen alas
Kun selkänoja käännetään, takaistuimella ei saa
olla mitään esineitä. Myöskään turvavöitä ei saa
olla kytkettyinä. Toisen istuinrivin keskipaikan
integroitu turvavyötyyny* on käännettävä alas ennen
istuimen kääntämistä. Toisen istuinrivin keskipaikan
kyynärnoja* on käännettävä ylös ennen istuimen
kääntämistä alas.
Auton kolme näyttöä
Head-up -näyttöyksikkö*, josta informaatio projisoidaan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin
vaurioiden välttäminen - älkää säilyttäkö mitään
esineitä peitelasin päällä ja varmistakaa, ettei sille
pääse putoamaan mitään esineitä.
Auton ilmastoinnin säätäminen
Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon
lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella
istuvan vilustuminen.
Keskinäytön puhdistaminen
Mikrokuituliinassa ei saa olla hiekkaa tms.
keskinäyttöä puhdistettaessa. Muutoin näyttö voi
naarmuuntua. Keskinäyttöä puhdistettaessa näyttöä
saa painaa vain kevyesti. Kova painallus voi vaurioittaa näyttöä. Älkää suihkuttako mitään nestettä tai
syövyttäviä kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää
käyttäkö ikkunanpesuainetta, puhdistusaineita, sumutteita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hiovia
aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan
käyttäkö hiovia kankaita, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat naarmuttaa keskinäyttöä.
Täällä ovat AUX-, USB- ja sähköliitännät
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos yhtä
tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää käytetään kerrallaan.
Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään
samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää
kohti. Suurin virranotto on 10 A (120 W) kuormatilan
12 V:n liitännän osalta.
HUOM
Avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen* käyttö
Sähkömagneettiset kentät ja katve voivat häiritä
etäavaimen toimintoja. Älkää säilyttäkö etäavainta
metalliesineiden tai elektronisten laitteiden, esim.
matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien, lähellä – etäisyyden niihin on oltava
vähintään 10–15 cm.
Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus
on korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Se on osa
Volvon tehokasta pakokaasunpuhdistusjärjestelmää.
Kylmäkäynnistyksessä jotkut dieselmoottorit voivat
käynnistyä viiveellä hehkutuksen takia.
Auton kolme näyttöä
Aktivoitaessa Forward Collision Warning* headup-näytön tietojen tilalle tulee Forward Collision
Warning* -grafiikka. Tämä grafiikka syttyy myös
silloin, kun head-up-näyttö on suljettu. Kuljettajan
mahdollisuus nähdä informaatiota head-up -näytössä heikkenee polarisoivia aurinkolasien käytöstä, ajo-
asennosta, josta seuraa, ettei kuljettaja istu keskellä
istuinta, esineistä näyttöyksikön peitelasin päällä ja
epäsuotuisista valaistusolosuhteista. Tietyt taittovirheet voivat head-up -näytön käytön yhteydessä
aiheuttaa päänsärkyä ja rasittavuuden tunteen.
Navigointi keskinäytössä
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään
ilmoitus. Se ei myöskään ole käytettävissä, kun
ilmastointi esitetään täysnäytössä.
Auton ilmastoinnin säätäminen
Lämpenemistä/viilentymistä ei voi nopeuttaa
valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin
varsinaisesti halutaan.
Keskinäytön puhdistaminen
Näyttöä ei voi sammuttaa, kun kehotus tehdä
toimenpide esitetään näytössä.
Sähkökäyttöisen* takaluukun avaaminen ja
sulkeminen
Jos järjestelmä on toiminut keskeytyksettä liian
kauan, se sammutetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 2 minuutin
kuluttua. On olemassa toiminnon rajoittumisen tai
puuttumisen vaara, jos suuret määrät jäätä, lunta
tms. kuormittavat takapuskuria. Muistakaa sen
vuoksi pitää se puhtaana.
Pysäköintiapukamera*
Pitäkää kameran linssi puhtaana liasta, lumesta ja
jäästä mahdollisimman hyvän toiminnan varmistamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää huonoissa
valaistusolosuhteissa.
Ajotietokoneen käyttö
Jos ajotapa muuttuu, ajomatkan laskentaan voi tulla
häiriöitä.
Käsinekotelon käyttäminen
Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran pitää
valita turvakoodi. Turvakoodia voidaan käyttää
toiminnon nollaamiseen, jos joku on yrittänyt
deaktivoida erillislukituksen virheellisellä koodilla.
Tallentakaa turvakoodi varmaan paikkaan.
Puhelimen kytkeminen autoon
Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on
mahdollista, että pariliitäntä katkeaa. Poistakaa
tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen
pariksi.
Yhdistäminen internetiin
Internetiä käytettäessä siirretään data (dataliikenne),
mistä voi aiheutua kustannuksia. Datavierailun
(dataroaming) aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja.
Ottakaa dataliikenteen kustannusten suhteen
yhteys verkko-operaattoriinne. Wi-Fi-hotspotin
aktivointi voi aiheuttaa lisälaskutusta verkko-operaattoriltanne. Ottakaa dataliikenteen kustannusten
suhteen yhteys verkko-operaattoriinne. Olkaa
erityisen huolellinen datalatausten kustannusten
suhteen ladatessanne matkapuhelimella.
Apple carplay* keskinäytössä
Volvo ei valvo Apple CarPlay -sovelluksen sisältöä.
Jos autoon on yhdistetty Bluetoothin kautta
puhelin tai mediasoitin, se ei ole käytettävissä Apple
CarPlayn ollessa aktiivinen, koska Bluetooth on suljettu. Käyttäkää auton yhdistämiseen Wi-Fi-yhteyttä
tai auton sisäänrakennettua modeemia*.
Sovellusten, karttojen ja järjestelmien käsitteleminen ja päivittäminen
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin,
jotka siirtävät dataa, esim. nettiradio. Jos vaikutus
muihin palveluihin koetaan häiritseväksi, lataaminen
voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä
sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
TP 20435 (Finnish) AT 1546, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising