Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence
XC90
E XCE LLE N CE
LIS ÄYS
VÄLKOMMEN!
Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence -autonne takaistuinten toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta,
sovelluksesta ja verkosta. Kaikki julkaisun aikana tiedetyt valinnais-/lisävarustetyypit on merkitty asteriskilla: *:
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee
päänäkymän kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja
tabletteihin. Sovellus sisältää myös opastusvideoita tietyistä toiminnoista.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaita ja
opastusvideoita, mutta myös lisätietoa ja tukea Volvoanne ja sen omistamista varten.
PAINETUT TIEDOT
Käsinelokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa
sulakkeista, teknisiä tietoja ja tiivistelmän tärkeistä käytännön tiedoista.
Painettu käyttöopas ja sen täydennysosa ovat saatavina tilauksesta.
TAKAISTUINTEN OHJAUSNÄYTTÖ
Tunnelikonsoliin takaistuinten väliin asennetun ohjausnäytön avulla
ohjataan istuintoimintoja sekä juomien lämmitystä ja viilennystä.
Näytön kääntäminen pystyyn
–– Painakaa näytön yläpintaa. Näyttö kääntyy pystyy ja käynnistyy
automaattisesti.
Tietyn ajan kuluttua valaistus himmenee. Palauttakaa valaistus koskettamalla näyttöä.
Näytön kääntäminen alas
Näyttö käännetään käsin alas:
–– Painakaa näytön yläpintaa. Painakaa kunnes näyttö on kääntynyt kokonaan alas tunnelikonsoliin. Näyttö sammuu, kun se käännetään alas.
LIIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ
Ohjausnäyttö on kosketusherkkä näyttö, jossa on useita näkymiä.
Aktivoikaa toiminto tai muuttakaa sen asetuksia painamalla sen painiketta näytössä.
Aloitusnäkymän painikkeet
Vasemman tai oikean istuimen sähkölämmitys.
Mukinpitimen jäähdytys/lämmitys.
Vasemman tai oikean istuimen tuuletus.
Etumatkustajan istuimen säätäminen takaistuimelta käsin.
Palaaminen kotinäkymään muusta näkymästä
Ohjausnäyttö palaa automaattisesti aloitusnäkymään tietyn ajan kuluttua. Etumatkustajan istuinta säädettäessä aloitusnäkymään palataan
painamalla rastia.
TAKAISTUIMEN SÄÄTÄMINEN
Auton takaistuimia säädetään istuimien sivussa olevilla säätimillä.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/
alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä
eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa liikuttamalla säätimen
etuosaa ylös-/alaspäin.
Hieronnan, sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyynyn pidentämisen
asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan tehdä kerrallaan.
Istuinta voidaan säätää auton ollessa käynnissä sekä tietyn ajan ovien
lukituksen avauksen jälkeen, vaikka auto ei ole käynnissä. Säätö on
mahdollista myös tietyn ajan auton sammuttamisen jälkeen.
Istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine on
istuimen esteenä. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käyttäkää sen
jälkeen istuinta uudelleen.
Nukkumis-/mukavuusasennon säätämiseksi istuinta on ehkä ensin
siirrettävä hieman eteenpäin.
ISTUIMEN ASETUSTEN SÄÄTÖ
Ristiselän tukea, selän sivutukea, istuintyynyn pituutta sekä hieronta-asetuksia säädetään istuimen sivussa olevalla monitoimisäätimellä.
Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään ohjausnäytössä.
Näyttö näyttää vain yhden istuimen asetukset kerrallaan.
1. Kääntäkää ohjausnäyttö pystyyn.
2. Aktivoikaa istuimen säätäminen kääntämällä tai painamalla monitoimisäädintä valitsemaanne suuntaan. Istuimen säätönäkymä avautuu
ohjausnäyttöön.
3. Valitkaa haluamanne toiminto ohjausnäytöstä painamalla näyttöä tai
kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
4. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluttuun suuntaan.
Hierontatoiminto
Aktivoikaa hierontatoiminto painamalla näyttöpainiketta tai
valitkaa toiminto monitoimisäätimellä. Hierontatoimintoa ei
voi käyttää auton ollessa sammutettuna.
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
Päälle/Pois: Käynnistäkää/sammuttakaa hierontatoiminto
valitsemalla "päälle" tai "pois".
Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on viisi.
Valitkaa joko 1 (laajentuva), 2 (kuvio), 3 (edistynyt),
4 (lanne) tai 5 (olkapää).
Teho: Valitkaa alhainen, normaali tai voimakas.
Nopeus: Valitkaa hidas, normaali tai nopea.
Sivutuki
Aktivoikaa selkänojan sivutuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
• Lisätkää sivutukea painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
• Painakaa istuinpainikkeen takaosaa sivutuen
vähentämiseksi.
Ristiselän tuki
Aktivoikaa ristiselän tuen säätö painamalla näyttöpainiketta
tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
• Painakaa monitoimisäätimen istuinpainiketta ylös/alas
ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
• Lisätkää ristiselän tukea painamalla istuinpainikkeen
etuosaa.
• Painakaa istuinpainikkeen takaosaa ristiselän tuen
vähentämiseksi.
Istuintyynyn pidentäminen
Aktivoikaa istuintyynyn pidentämisen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
• Pidentäkää istuintyynyä painamalla monitoimisäätimen
istuinpainikkeen etuosaa.
• Säätäkää istuintyynyä takaisin sisäänpäin painamalla
painikkeen takaosaa.
ETUMATKUSTAJAN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN TAKAISTUIMELTA KÄSIN
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää takaistuimelta käsin pitkittäissuunnassa ja selkänojan kaltevuutta voidaan muuttaa. Muuttakaa
etumatkustajan istuimen asetuksia käyttämällä ohjausnäyttöä.
1. Painakaa painiketta näytössä.
2. Näyttöön avautuu uusi näkymä, jossa voidaan säätää
kaltevuutta ja pituussuuntaista sijaintia.
3. Palatkaa aloitusnäkymään painamalla rastia.
Selkänojan kallistuksen säätö
• Kallistakaa istuimen selkänojaa eteenpäin painamalla vasenta
ylänuolta.
• Kallistakaa istuimen selkänojaa taaksepäin painamalla oikeaa
ylänuolta.
Säätö pituussuunnassa
• Siirtäkää istuinta eteenpäin painamalla vasenta alanuolta.
• Siirtäkää istuinta taaksepäin painamalla oikeaa alanuolta.
SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET
Istuimia voidaan lämmittää mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Istuinlämmitystä säädetään ohjausnäytön kautta.
–– Vaihtakaa neljän tason, jotka ovat pois, korkea, keskitaso ja
alhainen, välillä painamalla toistuvasti vasemman tai oikean
istuimen painiketta. Painike näyttää säädetyn tason.
Istuimia voidaan myös tuulettaa esimerkiksi kosteuden poistamiseksi
vaatteista.
–– Painakaa toistuvasti vasemman tai oikean istuimen
painiketta vaihtaaksenne kolmen asennon välillä: korkea,
keskitaso ja matala. Painike näyttää säädetyn asennon.
TABLETIN PIDIN*
Etuistuimen niskatuen taustapuolella on pidin, johon sopivat useimmat
tabletit.
Asettakaa tabletti pitimeen:
1. Avatkaa luukku painamalla liuskaa alas ja kääntämällä sitä eteenpäin
niskatukea kohti.
2. Työntäkää tabletti pitimeen ja sulkekaa luukku.
Poistakaa pidin kiinnikkeestään:
1. Painakaa kiinteän osan alapinnalla niskatuessa oleva painike sisään.
2. Vetäkää pidintä taakse-/ylöspäin.
LASTENISTUINTEN KIINNITYSKOHDAT
Auto on varustettu lastenistuinten kiinnityskohdilla takaistuinrivissä.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä
eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
1. Työntäkää istuinta eteen ja säätäkää selkänoja eteen, jotta pääsette
käsiksi kiinnityskohtaan.
2. Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, jotta asennus menee
oikein.
PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS
Kyynärnojan alla takaistuimella on kaksi pöytää, jotka voidaan ottaa
esiin ja asettaa takaistuinten yläpuolelle.
1. Avatkaa kyynärnojan kansi kokonaan.
2. Nostakaa pöytä ulos kyynärnojasta nahkaliuskan avulla ja kääntäkää
se pystyasentoon.
3. Kääntäkää pöytälevy alas istuimen päälle ja siirtäkää se sivuun.
Kääntäkää pöytä sisään toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
KYLMÄLAATIKKO
Takaistuimella on kyynärnojan takana kylmälaatikko, jossa on tilaa
kahdelle pullolle sekä mukana toimitetuille kristallilaseille.
• Avatkaa laatikko painamalla kannen yläpuolella olevaa painiketta.
• Kylmälaatikon sisällä on lämpötilan säädin.
Viilennystoiminto on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.
JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN
Kyynärnojan edessä on kaksi mukin-/lasinpidintä sekä lämmittävä/
viilentävä pidin esim. pulloa tai tee-/kahvimukia varten.
–– Avatkaa pidin painamalla kantta. Lämmitys tai viilennys säädetään
ohjausnäytön kautta. Siniset valodiodit ilmoittavat viilennyksen olevan
meneillään, punaiset valodiodit puolestaan lämmityksen olevan
käytössä.
Lämmitys tai viilennys voidaan aktivoida auton ollessa käynnissä tai
virtatilassa. II.
–– Painakaa toistuvasti ohjausnäytön painiketta vaihtaaksenne kahden toiminnon, viilennyksen ja lämmityksen,
välillä. Painike näyttää asetetun tilan.
USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT
USB-liitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on kaksi USB-liitäntää.
Myös etuistuinten niskatukien taustapuolella olevissa näyttökiinnikkeissä* on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjen kautta voidaan ladata esim.
matkapuhelin tai tabletti.
Sisältöä ei voida toistaa auton äänentoistolaitteiston kautta
USB-liitäntää käytettäessä.
Sähköliitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on 12 V:n sähköliitäntä
ja 230 V:n sähköliitäntä.
230 V: Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille
erilaisille laitteille, esim. latureille tai kannettaville tietokoneille.
–– Kytkekää lisävarusteen liitin liitäntään. Kytkekää lisävaruste irti
irrottamalla liitin.
12 V: Liitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille
erilaisille laitteille, esim. musiikkisoittimille tai matkapuhelimille.
–– Ottakaa savukkeensytytin pois liitännästä ja kytkekää liitäntään
lisävarusteen liitin. Irrottakaa lisävarusteen liitin ja laittakaa savukkeensytytin takaisin, kun liitäntää ei käytetä.
Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta USB- ja
sähköliitännät syöttävät virtaa.
SÄILYTYSTILAT
Etuistuinten niskatukien taustapuolella on pidin tabletteja varten*.
Istuinten välissä kyynärnojan alla on säilytystila.
Ovissa on tuhkakupit.
Ovissa on säilytyslokerot.
Etuistuinten selkänojissa on säilytystaskut.
Tunnelikonsolin sivuilla on säilytystaskut.
Istuinosan edessä on pieni tasku.
TAVARATILAN KAHVA
Auton takaluukun sisäpuolella on itsevalaiseva kahva. Sillä voidaan
hätätilanteessa avata luukku sisältäpäin.
–– Avatkaa luukku vetämällä kahva alas.
Käytön jälkeen kahva on painettava käsin takaisin alkuperäiseen
asentoonsa.
ERIKOISTEKSTIT
Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät
turvaohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja
huomautustekstit, jotka on luettava. Jotkut
toiminnot koskevat vain tiettyjä markkina-alueita.
VAROITUS
Säilytystilat
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta,
kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsinetai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä nämä voivat muutoin
vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
Juomien lämmittäminen ja viilentäminen
Säilyttäkää pullot, termospullot, lasit ja mukit pidikkeissä tai kylmälaatikossa matkan aikana.
Sähkölämmitteiset takaistuimet
Sähkölämmitteisen istuimen säädintä eivät saa
käyttää henkilöt, joilla on vaikeuksia ymmärtää
lämpötilan lisäystä heikentyneen tuntoaistin takia,
tai jos heillä on jostain muusta syystä vaikeuksia
käsitellä säädintä. Tämä estää palovammoja.
Lastenistuinten kiinnityskohdat
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää vetää
niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne kiristetään
kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei ole mahdollista,
noudattakaa istuinvalmistajan suosituksia.
Tavaratilan kahva
Pitäkää ovet ja takaluukku lukittuina ja säilyttäkää
avaimia lasten ulottumattomissa. Jos lapsia ei
valvota, he voivat lukita itsensä auton sisään ja
loukkaantua.
Lämpiminä päivinä lämpötila autossa voi nousta
nopeasti, ja altistuminen korkeille lämpötiloille voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Erityisesti
pikkulapset ovat vaarassa.
TÄRKEÄÄ
Liikkuminen ohjausnäytössä
Älkää asettako teräviä esineitä näyttöä vasten,
koska se voi naarmuuntua.
Tuuletetut takaistuimet
Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon
lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella
istuvan vilustuminen.
Tabletin pidin*
Tabletin näytön päällä tulee olla muovinen suojakalvo, kun se on pitimessä. Se estää lasinsirpaleiden leviämisen mahdollisessa törmäyksessä.
Varokkeet
Korvatkaa aina rikkinäinen varoke sellaisella, jonka
väri ja ampeerimerkintä ovat samat. Älkää koskaan
asentako arvoltaan suurempaa varoketta kuin
käyttöoppaassa ilmoitetaan.
Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, syynä
voi olla se, että varoke on lauennut tilapäisen
ylikuormituksen takia. Tietoa varokkeista on auton
käyttöoppaassa.
Tehonotto
12 V:n liitännän tehonotto on enintään 120 W ja
230 V:n liitännän 150 W.
HUOM.
Kylmälaatikko
Kylmälaatikko tarvitsee vapaan ilmankierron
optimaalista toimintaa varten. Jättäkää sen vuoksi
vähintään 5 cm vapaata tilaa laatikon ilmanoton
luokse tavaratilassa.
Lämpötila-asetusta on ehkä säädettävä ympäröivästä lämpötilasta riippuen. Lämpötilan nopeaan
laskemiseen suositellaan maksimiasentoa.
Koska kylmälaatikon pohjalla on miinusasteita
viilennyksen nopeuttamiseksi, saattaa muodostua
kondenssivettä, joka on välillä kuivattava pois.
Parasta kuivausta/puhdistusta varten läpinäkyvä
pullonpidin täytyy poistaa.
Tuuletetut takaistuimet
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää istuintuuletusta varovasti. Alhaista tasoa suositellaan
pitkäaikaisessa käytössä.
TP 26873 (Finnish) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising