Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence
XC90
EXCELLENCE
LISÄ YS
VÄLKOMMEN!
Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence -autonne takaistuinten toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja
internetistä.
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän
kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja
tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjevideoita.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja
ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista
varten.
PAINETUT OPPAAT
Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa
sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän
yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat
tilattavissa myös jälkikäteen.
SISÄLTÖ
01. TAKAISTUINTEN TUNNELIKONSOLI
Tässä luvussa kuvaillaan takaistuinten tunnelikonsolin sisältö, esim. ohjausnäyttö ja siitä ohjattavat toiminnot sekä
kylmälaatikko ja juomien lämmittäminen ja viilentäminen.
02. ISTUIMEN SÄÄDÖT
Tästä löydätte tietoa istuinten säätämisestä sekä muista istuintoiminnoista.
03. YLEISKATSAUS SISUSTUKSEEN
Tästä voitte lukea tietoa auton sisustuksesta ja saada esim. yleiskatsauksen eri säilytystiloista.
04. ERITYISET TEKSTIT
Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.
Julkaisuhetkellä kaikki valinnaisten varusteiden/lisävarusteiden tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla: *.
01
TAKAISTUINTEN OHJAUSNÄYTTÖ
Tunnelikonsoliin takaistuinten väliin asennetun ohjausnäytön avulla
ohjataan istuintoimintoja sekä juomien lämmitystä ja viilennystä.
Näytön kääntäminen pystyyn
– Painakaa näytön yläpintaa. Näyttö kääntyy pystyy ja käynnistyy automaattisesti.
Tietyn ajan kuluttua valaistus himmenee. Palauttakaa valaistus koskettamalla näyttöä.
Näytön kääntäminen alas
Näyttö käännetään käsin alas:
– Painakaa näytön yläpintaa. Painakaa kunnes näyttö on kääntynyt
kokonaan alas tunnelikonsoliin. Näyttö sammuu, kun se käännetään
alas.
01
LIIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ
Ohjausnäyttö on kosketusherkkä näyttö, jossa on useita näkymiä. Aktivoikaa toiminto tai muuttakaa sen asetuksia painamalla sen painiketta
näytössä.
Aloitusnäkymän painikkeet
Vasemman tai oikean istuimen sähkölämmitys.
Mukinpitimen jäähdytys/lämmitys.
Vasemman tai oikean istuimen tuuletus.
Etumatkustajan istuimen säätäminen takaistuimelta käsin.
Palaaminen kotinäkymään muusta näkymästä
Ohjausnäyttö palaa automaattisesti aloitusnäkymään tietyn ajan kuluttua. Etumatkustajan istuinta säädettäessä aloitusnäkymään palataan
painamalla rastia.
01
KYLMÄLAATIKKO
Takaistuimella on kyynärnojan takana kylmälaatikko, jossa on tilaa kahdelle pullolle sekä mukana toimitetuille kristallilaseille.
Avatkaa laatikko painamalla kannen yläpuolella olevaa painiketta.
Kylmälaatikon sisällä on lämpötilan säädin.
Jäähdytystoiminto on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa
II.
JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN
Kyynärnojan edessä on kaksi mukin-/lasinpidintä sekä lämmittävä/
viilentävä pidin esim. pulloa tai tee-/kahvimukia varten.
– Avatkaa pidin painamalla kantta. Lämmitys ja viilennys säädetään
ohjausnäytön kautta. Siniset valodiodit ilmoittavat viilennyksen olevan
meneillään, punaiset valodiodit puolestaan lämmityksen olevan käytössä.
Lämmitys tai viilennys voidaan aktivoida auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.
Painakaa toistuvasti ohjausnäytön painiketta vaihtaaksenne
kahden toiminnon, viilennyksen ja lämmityksen, välillä. Painike
näyttää asetetun tilan.
01
PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS
Kyynärnojan alla takaistuimella on kaksi pöytää, jotka voidaan ottaa
esiin ja asettaa takaistuinten yläpuolelle.
1. Avatkaa kyynärnojan kansi kokonaan.
2. Nostakaa pöytä ulos kyynärnojasta nahkaliuskan avulla ja kääntäkää
se pystyasentoon.
3. Kääntäkää pöytälevy alas istuimen päälle ja siirtäkää se sivuun.
Kääntäkää pöytä sisään toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
01
USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT
USB-liitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on kaksi USB-liitäntää.
Liitäntöjä voidaan käyttää esim. matkapuhelimen tai tabletin lataamiseen. Myös etuistuinten niskasuojien taustapuolella olevissa näyttöpidikkeissä* on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjä voidaan käyttää esim. matkapuhelimen tai tabletin lataamiseen.
Sisältöä ei voida toistaa auton äänentoistolaitteiston kautta USB-liitäntää käytettäessä.
Sähköliitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on 12 V:n sähköliitäntä
ja 230 V:n sähköliitäntä.
230 V: Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. latauslaitteille tai kannettaville tietokoneille (suurin
tehonotto 150 W).
– Kytkekää lisävarusteen liitin liitäntään. Kytkekää lisävaruste irti irrottamalla liitin.
12 V: Liitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. musiikkisoittimille tai matkapuhelimille (suurin tehonotto 120 W).
– Ottakaa savukkeensytytin pois liitännästä ja kytkekää liitäntään lisävarusteen liitin. Irrottakaa lisävarusteen liitin ja laittakaa savukkeensytytin takaisin, kun liitäntää ei käytetä.
Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta USB- ja
sähköliitännät syöttävät virtaa.
TAKAISTUIMEN SÄÄTÄMINEN
Auton takaistuimia säädetään istuimien sivussa olevilla säätimillä.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/
alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä
eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa liikuttamalla säätimen
etuosaa ylös-/alaspäin.
Hieronnan, sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyynyn pidentämisen
asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan tehdä kerrallaan.
Istuinta voidaan säätää auton ollessa käynnissä sekä tietyn ajan ovien
lukituksen avauksen jälkeen, vaikka auto ei ole käynnissä. Säätö on
mahdollista myös tietyn ajan auton sammuttamisen jälkeen.
Istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine on istuimen esteenä. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käyttäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.
Nukkumis-/mukavuusasennon säätämiseksi istuinta on ehkä ensin siirrettävä hieman eteenpäin.
02
ISTUIMEN ASETUSTEN SÄÄTÖ
02
Ristiselän tukea, selän sivutukea, istuintyynyn pituutta sekä hierontaasetuksia säädetään istuimen sivussa olevalla monitoimisäätimellä.
Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään ohjausnäytössä.
Näyttö näyttää vain yhden istuimen asetukset kerrallaan.
1. Kääntäkää ohjausnäyttö pystyyn.
2. Aktivoikaa istuimen säätäminen kääntämällä tai painamalla monitoimisäädintä valitsemaanne suuntaan. Istuimen säätönäkymä avautuu
ohjausnäyttöön.
3. Valitkaa haluamanne toiminto ohjausnäytöstä painamalla näyttöä tai
kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
4. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluttuun suuntaan.
Hierontatoiminto
Aktivoikaa hierontatoiminto painamalla näyttöpainiketta tai
valitkaa toiminto monitoimisäätimellä. Hierontatoimintoa ei voi
käyttää auton ollessa sammutettuna.
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
Päälle/pois:
Käynnistäkää/sammuttakaa hierontatoiminto valitsemalla
"päälle" tai "pois".
Ohjelmat 1–5:
Esiasetettuja hierontaohjelmia on viisi. Valitkaa joko 1 (laajentuva), 2 (kuvio), 3 (edistynyt), 4 (lanne) tai 5 (olkapää).
Teho:
Valitkaa alhainen, normaali tai voimakas.
Nopeus:
Valitkaa hidas, normaali tai nopea.
Sivutuki
Aktivoikaa selkänojan sivutuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
•
•
Lisätkää sivutukea painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen
etuosaa.
Painakaa istuinpainikkeen takaosaa sivutuen vähentämiseksi.
Ristiselän tuki
Aktivoikaa ristiselän tuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai
valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
•
Painakaa monitoimisäätimen istuinpainiketta ylös/alas ristiselän tuen
siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
•
Lisätkää ristiselän tukea painamalla istuinpainikkeen etuosaa.
•
Painakaa istuinpainikkeen takaosaa ristiselän tuen vähentämiseksi.
Istuintyynyn pidentäminen
Aktivoikaa istuintyynyn pidentämisen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
•
•
Pidentäkää istuintyynyä painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
Säätäkää istuintyynyä takaisin sisäänpäin painamalla painikkeen
takaosaa.
02
02
ETUMATKUSTAJAN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN TAKAISTUIMELTA KÄSIN
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää takaistuimelta käsin pitkittäissuunnassa ja selkänojan kaltevuutta voidaan muuttaa. Muuttakaa etumatkustajan istuimen asetuksia käyttämällä ohjausnäyttöä.
1. Painakaa painiketta näytössä.
2. Näyttöön avautuu uusi näkymä, jossa voidaan säätää kaltevuutta ja pituussuuntaista sijaintia.
3. Palatkaa aloitusnäkymään painamalla rastia.
Selkänojan kallistuksen säätö
•
Kallistakaa istuimen selkänojaa eteenpäin painamalla vasenta ylänuolta.
•
Kallistakaa istuimen selkänojaa taaksepäin painamalla oikeaa ylänuolta.
Säätö pituussuunnassa
•
Siirtäkää istuinta eteenpäin painamalla vasenta alanuolta.
•
Siirtäkää istuinta taaksepäin painamalla oikeaa alanuolta.
SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET
Istuimia voidaan lämmittää mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Istuinlämmitystä säädetään ohjausnäytön kautta.
Painakaa toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta
vaihtaaksenne kolmen tason välillä: korkea, keskitaso ja
matala. Painike näyttää säädetyn tason.
Istuimia voidaan myös tuulettaa esimerkiksi kosteuden poistamiseksi
vaatteista. Istuintuuletusta säädetään ohjausnäytön kautta.
Painakaa toistuvasti vasemman tai oikean istuimen painiketta
vaihtaaksenne kolmen asennon välillä: korkea, keskitaso ja
matala. Painike näyttää säädetyn asennon.
LASTENISTUINTEN KIINNITYSKOHDAT
Auto on varustettu takaistuinrivillä olevilla lastenistuinten kiinnityskohdilla, . Muut kiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa
yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
– Työntäkää istuinta eteen ja säätäkää selkänoja eteen, jotta pääsette
käsiksi kiinnityskohtaan.
> Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, jotta asennus
menee oikein.
02
SÄILYTYSTILAT
Etuistuinten niskatukien taustapuolella on pitimet tabletteja varten*.
Ovissa on tuhkakupit.
Istuinten välissä kyynärnojan alla on säilytystila.
Ovissa on säilytyslokerot.
Etuistuinten selkänojissa on säilytystaskut.
03
Tunnelikonsolin sivuilla on säilytystaskut.
Istuinosan edessä on pieni tasku.
TAVARATILAN KAHVA
Auton takaluukun sisäpuolella on itsevalaiseva kahva. Sillä voidaan
hätätilanteessa avata luukku sisältäpäin.
– Avatkaa luukku vetämällä kahva alas.
Käytön jälkeen kahva on painettava käsin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
03
TABLETIN PIDIN*
Valitusta varustetasosta riippuen etuistuimien niskatukien takapuolella
on pitimet tableteille. Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä tabletti on
sopiva.
Tabletin kiinnittäminen pitimeen
1. Laittakaa tabletti pitimeen sen vasemmalla puolella olevaa jousipakkaa vastaan.
03
2. Kääntäkää tabletti pitimeen ja antakaa sen asettua paikalleen kehykseen.
3. Viekää pidintä alaspäin kiinnikkeeseen, kunnes se napsahtaa.
Pitimen poistaminen kiinnikkeestään
Tabletin pidin on otettava aina pois säädettäessä istuin tai selkänoja
muuhun kuin normaaliin istuinasentoon.
1. Painakaa pidintä alaspäin kiinnikkeessä
katuessa olevaa painiketta .
2. Vetäkää pidin pois kiinnikkeestä.
ja painakaa samalla nis-
ERITYISET TEKSTIT
Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit,
jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain
tiettyjä markkina-alueita.
VAROITUS
JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN
Säilyttäkää pullot, termospullot, lasit ja mukit pidikkeissä tai kylmälaatikossa matkan aikana.
SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET
Istuimen sähkölämmityksen säädintä eivät saa käyttää henkilöt, joiden on vaikeaa havaita lämpötilan
nousua tuntoaistin puutteiden takia tai joilla on jostain syystä vaikeuksia käyttää säädintä. Näin vältetään palovammat.
LASTENISTUINTEN KIINNITYSKOHDAT
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää vetää
niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne kiristetään
kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei ole mahdollista,
noudattakaa istuimen valmistajan suosituksia.
SÄILYTYSTILAT
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta,
kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsinetai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä ne voivat muuten
vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
TAVARATILAN KAHVA
Pitäkää ovet ja takaluukku lukittuina ja säilyttäkää
avaimia lasten ulottumattomissa. Jos lapsia ei valvota, he voivat lukita itsensä auton sisään ja loukkaantua. Lämpiminä päivinä lämpötila autossa voi
nousta nopeasti, ja altistuminen korkeille lämpötiloille voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
Erityisesti pikkulapset ovat vaarassa.
TÄRKEÄÄ
LIIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten,
koska se voi naarmuttaa tätä.
PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS
Pöydän suurin sallittu kuormitus on 10 kg. Ylikuormitustilanteessa pöydän tukivarsi irtoaa pöydänjalan
suojaamiseksi. Palauttakaa pöytä noudattamalla olla
olevia ohjeita:
1. Kallistakaa pöytälevyä hieman vaakatasosta alaspäin ja pitäkää sitä tässä asennossa.
2. Kiinnittäkää tukivarren päässä oleva metallikärki
pöytälevyn alapuolella olevan kiskon uraan. Kääntäkää samalla tukivarressa uloimpana olevaa
mustaa muovikärkeä hieman sivuun.
3. Kun metallikärki on urassaan, kääntäkää pöytälevy ylös siten, että tukivarren kiinnike asettuu
uraan. Kääntäkää sitten pöytälevyä alas uudelleen.
Tukivarren kiinnike voi nyt liukua kiskossa pöydän
alla ja tukivarsi on kiinnitetty.
USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT
Varokkeet
Korvatkaa aina rikkinäinen varoke sellaisella, jonka
väri ja ampeerimerkintä ovat samat. Älkää koskaan
asentako arvoltaan suurempaa varoketta kuin käyttöoppaassa ilmoitetaan. Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, syynä voi olla se, että varoke on
lauennut tilapäisen ylikuormituksen takia. Tietoa
varokkeista on auton käyttöoppaassa.
Tehonotto
12 V:n liitännän tehonotto on enintään 120 W ja
230 V:n liitännän 150 W.
SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET
Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon
lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella
istuvan kylmettyminen.
TABLETIN PIDIN
Tabletin näytön päällä tulee olla muovinen suojakalvo, kun se on pitimessä. Se estää lasinsirpaleiden leviämisen mahdollisessa törmäyksessä.
HUOM
KYLMÄLAATIKKO
Kylmälaatikko tarvitsee vapaan ilmankierron optimaalista toimintaa varten. Jättäkää sen vuoksi
vähintään 5 cm vapaata tilaa laatikon ilmanoton
luokse tavaratilassa.
Lämpötila-asetusta on ehkä säädettävä ympäröivästä lämpötilasta riippuen. Lämpötilan nopeaan
laskemiseen suositellaan maksimiasentoa.
Koska kylmälaatikon pohjalla on miinusasteita viilennyksen nopeuttamiseksi, saattaa muodostua
kondenssivettä, joka on välillä kuivattava pois.
Parasta kuivausta/puhdistusta varten läpinäkyvä
pullonpidin täytyy poistaa.
SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää istuintuuletusta varovasti. Alhaista tasoa suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
04
TP 28572 (Finnish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising