Volvo | XC90 Twin Engine | Quick Guide | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late Quick Guide
XC90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän
kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja
tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjevideoita.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja
ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista
varten.
PAINETUT OPPAAT
Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa
sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän
yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat
tilattavissa myös jälkikäteen.
SISÄLTÖ
01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE
Tässä luvussa saatte tietoa joistakin Volvon järjestelmistä ja palveluista sekä katsauksen sisä- ja ulkopuoleen ja keskinäyttöön.
02. LATAAMINEN
Tässä luvussa kuvataan auton lataustila, latausyksikön käsittely ja kuljettajan näytön eri symbolit.
03. SISÄTILA JA LIITÄNNÄT
Tästä voitte lukea matkustamon eri toiminnoista esim. istuinsäädöistä ja internet-liitännästä.
04. KESKINÄYTÖN NÄKYMÄT
Tästä löydätte tietoa keskinäytön eri päänäkymistä, joista voidaan ohjata monia auton toimintoja.
05. ÄLYKÄS AJAMINEN
Tässä luvussa kuvataan useita autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä ja annetaan joitakin vinkkejä taloudellisempaa ajoa varten.
06. PUHEOHJAUS
Tästä löydätte erilaisia komentoja/fraaseja, joilla voitte käyttää auton puheohjausjärjestelmää.
07. ERITYISET TEKSTIT
Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.
Julkaisuhetkellä kaikki valinnaisten varusteiden/lisävarusteiden tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla: *.
01
01
ALKUUN PÄÄSY
Jotta pääsette parhaiten alkuun Volvonne käyttämisen kanssa, teidän
on hyvä tuntea joitakin toimintoja, käsitteitä ja vinkkejä.
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunniste, jonka avulla voitte käyttää
monenlaisia palveluja samoilla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Joitakin esimerkkejä ovat Volvo On Call*, karttapalvelut*, henkilökohtainen
kirjautuminen sivustolla volvocars.com sekä mahdollisuus varata huoltotai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID -tunnuksen volvocars.com -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai suoraan autosta.
Esi-ilmastointi ennen ajamaan lähtemistä
Ottakaa tavaksenne esi-ilmastoida auto ennen matkaa saadaksenne
matkustamoon miellyttävän lämpötilan. Valitkaa keskinäytön ilmastointinäkymässä välilehti Pysäköinti-ilmastointi tai aktivoikaa toiminto Volvo
On Call -sovelluksen kautta. Täydellinen esi-ilmastointi on käytettävissä
vain auton ollessa liitettynä pistorasiaan2.
Sensus
Sensus on auton älykäs käyttöliittymä, joka sisältää kaikki autossa olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiin* ja tietopalveluihin liittyvät ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnän itsenne, autonne ja ympäristönne
välillä.
Volvo On Call*
Volvo On Call tarjoaa suoran yhteyden autoon sekä lisämukavuutta ja
apua vuorokauden ympäri. Volvo On Call -sovelluksella voidaan esim.
tarkistaa, onko polttimoita vaihdettava tai huuhtelunestettä lisättävä.
Auto voidaan lukita ja sen lukitus avata, polttoainemäärä tarkistaa ja
lähin huoltoasema näyttää. Myös esi-ilmastointi voidaan asettaa ja käynnistää auton pysäköinti-ilmastoinnin kautta tai auton etäkäynnistystoiminnon1 avulla. Ladatkaa Volvo On Call -sovellus päästäksenne alkuun.
Volvo On Call -palvelun kautta saa myös tienvarsiapua, muita turvapalveluja ja hätäapua käyttämällä auton kattokonsolin ON CALL- ja SOS painikkeita.
Kuljettajaprofiilit
Monia autossa tehtäviä asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan henkilökohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai useampaan
kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittää johonkin kuljettajaprofiiliin. Katsokaa lisätietoa kuljettajaprofiileista tämän Quick Guiden luvusta
Päänäkymä.
1
2
Saatavana tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
Koskee sähkötoimista lämmitintä.
01
01
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Rengaspaineiden tarkistus ja tallennus (ITPMS)* tehdään keskinäytön sovellusnäkymän sovelluksen Auton tila kohdassa TPMS.
palaa jatkuvasti kulRengaspaineiden ollessa alhaiset symboli
jettajan näytössä. Jos rengaspaineet ovat alhaiset, tarkistakaa ja
säätäkää kaikkien neljän renkaan rengaspaine ja tallentakaa uusi
rengaspaine painamalla Kalibroi.
Moottoriöljyn määrän tarkistus tehdään sovelluksessa Auton tila.
Siinä voidaan myös katsoa tilailmoitukset ja varata huolto- tai korjausaika*.
Hybridiakkua ladataan latausliitännän kautta. Avatkaa luukku painamalla sitä kevyesti. Jotta toimintasäde on mahdollisimman suuri,
akun tulee olla täyteen ladattu lähtiessänne matkaan.
Taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti* alas kytkettäessä
peruutusvaihde. Kun auto lukitaan / sen lukitus avataan etäavaimella, taustapeilit voidaan kääntää autoa vasten tai takaisin normaaliasentoon automaattisesti. Aktivoikaa nämä toiminnot keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car Peilit ja
helppo sisääntulo.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen*, lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain
on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen on oltava noin 1 metrin
(3 jalan) etäisyydellä autosta.
Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällysteistä painolevyä. Lukitkaa auto painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennystä. Älkää koskettako
molempia painamispintoja yhtä aikaa.
Panoraamakatossa* on avattava lasiluukku ja aurinkoverho ja sitä
käytetään taustapeilin yläpuolella olevalla säätimellä auton ollessa
vähintään jännitetilassa I. Avatkaa tuuletusasentoon työntämällä
säädintä ylöspäin ja sulkekaa vetämällä sitä alaspäin. Avatkaa panoraamakatto kokonaan vetämällä säädintä kaksi kertaa taaksepäin.
Sulkekaa vetämällä säädintä kaksi kertaa alaspäin.
Sähkötoiminen takaluukku* voidaan avata jalan liikkeellä* tekemällä hidas potkuliike eteenpäin takapuskurin alla vasemmalla. Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun alareunan painikkeella
.
Voitte sulkea luukun myös hitaalla potkuliikkeellä. Autossa on oltava
avaimeton lukitus / lukituksen avaus*, jotta takaluukun lukituksen
avaaminen jalan liikkeellä on mahdollista. Etäavaimen on oltava
enintään noin 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä auton takaosasta avattaessa ja suljettaessa takaluukku jalan liikkeellä.
Jotta takaluukku ei osuisi esim. autotallin kattoon, on mahdollista
ohjelmoida maksimiavaus. Säätäkää maksimiavaus avaamalla
luukku ja pysäyttämällä se haluamaanne avausasentoon. Tallentakaa asento sitten painamalla
vähintään 3 sekuntia.
01
01
LUKITSEMINEN / LUKITUKSEN AVAAMINEN
Etäavain
Lyhyt painallus lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun
sekä aktivoi hälyttimen*.
Pitkä painallus sulkee panoraamakaton* ja kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa ovien ja takaluukun lukituksen sekä poistaa
hälyttimen* toimintavalmiudesta.
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun
hälyttimen valvonnasta.
Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkötoimisen* takaluukun.
Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja äänitorven huomion herättämiseksi
tarvittaessa. Aktivoikaa painamalla painiketta vähintään kolmen
sekunnin ajan tai painamalla painiketta kahdesti kolmen sekunnin
sisällä. Toiminto voidaan poistaa toiminnasta samalla painikkeella
sen oltua aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muutoin se poistuu
automaattisesti toiminnasta kolmen minuutin kuluttua.
Latausluukku
Huolehtikaa siitä, että auton lukitus on avattu ja moottori sammutettu,
ennen kuin asetatte latausjohtimen paikalleen tai irrotatte sen.
1. Painakaa luukun takaosaa ja vapauttakaa se.
2. Avatkaa luukku.
3. Vetäkää latausliitännän peitekansi irti ja kiinnittäkää se pidikkeeseen
luukun sisäpuolelle.
Johdin lukitaan kiinni liitäntään latauksen alettua. Lataus keskeytyy, jos
auton lukitus avataan, mutta se alkaa uudelleen hetken kuluttua, jos
johdinta ei irroteta.
Yksityinen lukitus
Yksityisellä lukituksella lukitaan takaluukku ja käsinekotelo, mikä voi olla
kätevää esimerkiksi jätettäessä auto huoltoon tai hotelliin.
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla keskinäytön toimintonäkymässä Yksityinen
lukitus.
Aktivoinnin/käytöstä poistamisen yhteydessä näytetään
ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan nelinumeroinen koodi. Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran
täytyy valita ylimääräinen turvakoodi.
01
01
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Keskinäyttöä käytetään monien auton päätoimintojen, esim.
median, navigoinnin*, ilmastoinnin, kuljettajan tukijärjestelmien ja
autosovellusten ohjaamiseen.
Kuljettajan näytössä näytetään ajamista koskevaa tietoa, esim.
ajonopeus, kierrosluku, navigointi* ja aktiivinen kuljettajan tuki. Kuljettajan näytössä näytettävät tiedot voidaan valita ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla avattavan sovellusvalikon kautta.
Asetukset voidaan tehdä myös keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset My Car Kuljettajan näyttö.
Head-up-näyttö* täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa
tietoa tuulilasille. Se aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymän
kautta.
Käynnistyskytkintä käytetään auton käynnistämiseen. Kytkekää
jännitetila I kääntämällä myötäpäivään ja vapauttamalla. Valitkaa
vaihdeasento P tai N, pitäkää jarrupoljinta painettuna ja käynnistäkää auto kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään. Sammuttakaa auto kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään.
Ajotilat* asetetaan tunnelikonsolin säätimellä. Valitkaa keskinäytössä Hybrid, Pure, Off Road, Constant AWD, Power tai Individual
painamalla ja rullaamalla säädintä. Vahvistakaa painamalla säädintä.
Individual-ajotilaan voidaan valita halutut ajo-ominaisuudet. Yksilöllinen ajotila aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset My Car Yksilöllinen ajotila.
Seisontajarru aktivoidaan vetämällä -säädin ylös, jolloin kuljettajan näyttöön syttyy symboli. Vapauttakaa se käsin painamalla säädin
alas ja painamalla samalla jarrupoljinta. Käytettäessä automaattista
jarrutusta seistäessä paikallaan ( ) jarrupoljin voidaan vapauttaa
säilyttäen jarruvaikutus, kun auto on pysähtynyt esim. liikennevaloihin.
Muistakaa, että sekä automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
että seisontajarrun automaattinen kytkeminen on deaktivoitava
ennen auton pesemistä automaattipesussa. Seisontajarrun auto-
maattinen kytkeminen poistetaan käytöstä keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car Seisontajarru ja jousitus.
Matkustajan turvatyynyn kytkin* sijaitsee matkustajan puolella
kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa auki.
Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Hansikaslokero avataan
-painikkeella.
01
01
KESKINÄYTTÖ
Keskinäytössä voi tehdä asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja. Keskinäytössä on kolme päänäkymää: kotinäkymä, toimintonäkymä ja sovellusnäkymä. Kotinäkymästä siirrytään toiminto- ja sovellusnäkymiin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Siinä on myös päänäkymä, johon
siirrytään vetämällä näytön yläosa alas.
Muuttakaa keskinäytön ja kuljettajan näytön ulkonäköä valitsemalla teema päänäkymän kohdassa Asetukset My Car
Kuljettajan näyttö. Siinä voitte valita myös keskinäyttöön tumman tai
vaalean taustan.
Palatkaa kotinäkymästä toiseen näkymään painamalla lyhyesti näytön alapuolella olevaa fyysistä kotipainiketta. Kotinäkymän viimeisin tila
näytetään. Painettaessa uudelleen lyhyesti kotipainiketta kaikki kotinäkymän osanäkymät siirretään vakiotilaan.
Keskinäytön puhdistamista varten kosketustoiminto lukitaan painamalla näytön alapuolella olevaa kotipainiketta pitkään. Aktivoikaa näyttö
uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.
Tilakentässä näytön yläosassa näytetään auton käynnissä olevat toiminnot. Vasemmalla näytetään verkko- ja liitäntätiedot ja oikealla soittimeen liittyviä tietoja, kello sekä osoitus käynnissä olevasta taustatoiminnasta.
Ilmastointirivillä näytön alaosassa voidaan säätää lämpötila ja istuinmukavuus painamalla kyseistä kuvaketta. Avatkaa ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskipainiketta.
02
LATAUS
Volvossanne on sähkömoottori, joka toimii auton voimanlähteenä
lähinnä alhaisilla ajonopeuksilla, sekä polttomoottori, joka toimii voimanlähteenä suuremmilla ajonopeuksilla ja aktiivisemmassa ajossa. Hybridiakun latausaika riippuu siitä, minkä suuruista latausvirtaa pistorasia voi
syöttää. Hybridiakku latautuu myös kevyen jarrutuksen tai moottorijarrutuksen yhteydessä, esimerkiksi myötämäessä. Kaikki lataustyypit näytetään kuljettajan näytössä.
Latausjohtimen säilyttäminen
Latausjohdin sijaitsee lattialuukun alla tavaratilassa.
Latausjohtimen ohjausyksikkö
Mukana toimitettavassa latausjohtimessa on ohjausyksikkö, joka näyttää
lataustilan. Se tukee lämpötilan valvontaa ja siinä on sisäänrakennettu
maasulkukatkaisin.
3. Asettakaa latausliitännän peitekansi paikalleen ja sulkekaa latausluukku.
4. Irrottakaa latausjohdin pistorasiasta.
5. Asettakaa latauskaapeli takaisin tavaratilassa olevan lattialuukun alle.
Jos latausjohdinta ei irroteta latausliitännästä se lukittuu automaattisesti uudelleen kiinni hetki lukituksen avaamisen jälkeen latauksen ja
toimintasäteen maksimoimiseksi sekä esi-ilmastoinnin käyttämiseksi
ennen liikkeellelähtöä. Latausjohdin voidaan irrottaa jälleen, jos auton
lukitus avataan etäavaimella. Jos autossa on avaimeton lukitseminen /
lukituksen avaaminen*, lukitseminen ja lukituksen avaaminen voidaan
tehdä jälleen kahvaa käyttäen.
Lataamisen aloittaminen
Käynnistysakkua ladataan hybridiakun lataamisen aikana ja lataus päättyy, kun hybridiakku on ladattu täyteen.
1. Liittäkää latausjohdin pistorasiaan. Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
2. Avatkaa latausluukku painamalla sitä kevyesti ja irrottakaa latausliitännän peitekansi.
3. Irrottakaa latauskahvan suojakansi ja painakaa kahva sitten koko
pituudeltaan auton latausliitäntään. Latausjohdin lukitaan automaattisesti latausliitäntään ja lataaminen alkaa 5 sekunnin sisällä.
4. Sijoittakaa latauskahvan suojakansi maalipinnan vaurioitumisen välttämiseksi siten, että se ei kosketa autoa.
Latauksen lopettaminen
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimen painikkeella
ja latausjohdin irrotetaan/sen lukitus avataan.
2. Irrottakaa latausjohdin autosta.
3.
Lataus lopetetaan
3
Tämä on tehtävä myös silloin, jos auton ovien lukitus on jo avattu. Jos auton lukitusta ei avata lukituksen avauspainikkeella, latausjohdin tai järjestelmä voi vaurioitua.
02
Ohjausyksikkö
Molemmat LED-valot vilkkuvat sinisinä, keltaisina ja punaisina: Itsetestaus – odota, kunnes itsetestaus on päättynyt.
•
•
02
•
•
•
•
•
LATAUSTILA
Auton lataustila voidaan tarkistaa latausliitännästä, ohjauslaitteella, kuljettajan näytössä ja Volvo On Call* -sovelluksessa.
Latausliitännän valot
• Valkoinen - LED-merkkivalo.
•
Keltainen - odotustila, latauksen alkamista odotetaan.
•
Sininen – ajastin asetettu.
•
Vilkkuva vihreä - lataus käynnissä.
•
Palaa jatkuvasti vihreänä - lataus valmis, sammuu hetken kuluttua.
•
Palaa jatkuvasti punaisena - on tapahtunut virhe.
Toinen LED-valo palaa tai vilkkuu sinisenä, toinen on sammuksissa:
Valmiustila.
Molemmat LED-valot vilkkuvat sinisinä: Lataus käynnissä.
Toinen LED-valo vilkkuu tai palaa keltaisena, toinen on sammuksissa:
Lataus on käynnissä tai lataus ei ole mahdollista – lämpötilavalvonnan virhe. Aloittakaa lataaminen uudelleen.
Toinen LED-valo vilkkuu punaisena, toinen on sammuksissa: Lataaminen ei ole mahdollista – vikavirtasuoja on lauennut. Aloittakaa
lataaminen uudelleen.
Toinen LED-valo vilkkuu punaisena, toinen palaa punaisena: Lataus
ei ole mahdollista – latausjohdin on yhdistetty maadoittamattomaan
pistorasiaan. Liittäkää maadoitettuun pistorasiaan.
Molemmat LED-valot vilkkuvat punaisina: Lataus ei ole mahdollista –
sisäinen vika.
Kuljettajan näyttö
Symbolin eri värit ilmoittavat latauksen tilan.
Sininen valo - lataus käynnissä.
Vihreä valo - akku on ladattu täyteen.
Punainen valo – latausvirhe, tarkistakaa latausjohtimen liitäntä
autoon ja 230 V:n pistorasiaan.
HYBRIDITIEDOT KULJETTAJAN NÄYTÖSSÄ
Kuljettajan näytössä näytetään useita symboleja ja animaatioita valitusta
ajotilasta riippuen.
Sähkön ja polttoaineen kulutus näytetään mittareissa oikealla. Kulutus
vaihtelee ajotavan mukaan. Kun ohut valkoinen osoitin ohittaa ylimpänä
olevan valkoisen nuolen, auto siirtyy käyttämään polttomoottoria. Kun
osoitin on oranssilla alueella, akkua ladataan, esim. jarrutettaessa.
Ajomatka akussa olevalla latauksella
Ilmaisin näyttää, kuinka paljon akun varauksella on suurin piirtein
ajomatkaa jäljellä. Ajomatkaan vaikuttavat useat tekijät,
esimerkiksi ajotapa, ajonopeus ja ulkolämpötila, ja se voi vaihdella
matkan aikana. Tavallisesti odotettavissa oleva kantama on
20–40 km (12–25 mailia). Aloitusarvo, joka näytetään auton akun
ollessa ladattuna täyteen, ilmoittaa "enintään"-lukeman sähkökäytön kantaman ennusteen sijasta, ja se muuttuu ajettaessa. Kun
kuljettajan näytössä näytetään "---", taattua ajomatkaa sähkökäytöllä ei ole jäljellä.
Kuljettajan näytön symbolit
Kokovalkoinen symboli ilmoittaa, kumpaa moottoria käytetään.
Salama on sähkömoottorin, pisara polttomoottorin merkki.
Ilmoittaa, että akkua ladataan esim. moottorijarrutuksen yhteydessä.
Mittari näyttää, paljonko akussa on jäljellä energiaa sähkömoottoria varten. Energiaa käytetään myös ilmastointilaitetta varten.
Näyttää, että toiminto Charge tai Hold on aktivoitu. Ne aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä. Charge tarkoittaa, että hybridiakkua ladataan sen varaustason ollessa alhainen. Hold tarkoittaa, että akun varaustaso säilytetään myöhempää käyttöä varten.
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen
Auto laskee, missä määrin polttomoottoria, sähkömoottoria tai molempia yhtä aikaa on käytettävä. Sähkökäytössä auton on joskus ehkä
02
4.5
käynnistettävä polttomoottori automaattisesti ulkoisten olosuhteiden
takia, esimerkiksi ulkolämpötilan ollessa alhainen. Polttomoottori käynnistyy aina hybridiakun varaustason laskiessa alimmilleen.
2. Vaihtakaa toiminnosta toiseen keskinäytössä kääntämällä säädintä
ylös-/alaspäin.
3. Muuttakaa valitun toiminnon säätöä painamalla säätimen ylä-/ala-/
etu-/takaosaa.
Asentojen tallentaminen
1. Säätäkää istuin, ulkoiset taustapeilit ja head-up -näyttö* haluamaanne asentoon ja painakaa M-painiketta ovipaneelissa. Valoilmaisin painikkeessa syttyy.
2. Painakaa 3 sekunnin sisällä muistipainiketta 1, 2 tai 3. Kuuluu äänimerkki ja M-painikkeen merkkivalo sammuu.
03
Tallennetun asennon käyttäminen:
Ovi avoinna – painakaa jotain muistipainiketta ja vapauttakaa se.
Ovi kiinni – pitäkää jotain muistipainiketta painettuna, kunnes pääsette
tallennetun asennon kohdalle.
SÄHKÖTOIMISET* ETUISTUIMET
Käyttäkää istuimen ulkosivulla olevia säätimiä esim. istuimen asennon ja
ristiselän tuen* säätämiseen. Kahta istuimen muotoon sijoitettua säädintä käytetään istuimen asennon säätämiseen. Kolmatta, monitoimisäädintä*, käytetään eri mukavuustoimintojen, esim. hieronnan* säätämiseen.
Istuimen muotoiset säätimet
Säätäkää istuintyynyä tai siirtäkää koko istuinta alemmalla säätimellä.
Säätäkää selkänojan kulmaa taemmalla säätimellä.
Monitoimisäädin4
Hieronnan*, sivutuen*, ristiselän tuen* ja istuintyynyn pidentämisen*
asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.
1. Aktivoikaa istuimen säätö keskinäytössä kääntämällä säädintä ylös-/
alaspäin.
4
Autoissa, joissa on ristiselän nelitietuki*
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Etu- ja takaistuinta voidaan joutua säätämään, jotta selkänojat voidaan
kääntää.
Toisen istuinrivin keskipaikka
1. Kääntäkää niskasuoja alas manuaalisesti painamalla selkänojan ja
niskasuojan välissä olevaa painiketta. Painakaa niskasuojaa samalla
alaspäin.
2. Vetäkää keskimmäisen istuimen hihnaa
täkää selkänoja alas.
ylös-/eteenpäin ja kään-
Toisen istuinrivin ulkopaikat
– Vetäkää ulommaisen istuimen sivulla olevaa kahvaa
ylöspäin ja
kääntäkää istuin samalla alas. Niskasuoja kääntyy automaattisesti.
Kääntäessänne keskimmäisen tai ulommaisen istuimen selkänojaa ylös
vetäkää hihnasta tai kahvasta ylöspäin. Kääntäkää selkänojaa ylöspäin,
kunnes salpa lukittuu. Kääntäkää niskasuoja käsin ylös.
Kolmas istuinrivi*
– Vetäkää selkänojan yläpinnalla olevaa kahvaa ylös-/eteenpäin. Kääntäkää selkänoja eteenpäin. Niskasuoja kääntyy automaattisesti.
Noustessanne kolmannelle istuinriville vetäkää keskimmäisen istuinrivin
ylös-/eteenpäin. Kääntäkää selistuimen yläpinnalla olevaa kahvaa
känoja alas ja työntäkää koko istuinta eteenpäin.
03
03
OHJAUSPYÖRÄ
Säätäkää ohjauspyörän asento
Ohjauspyörän asentoa voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa.
Nopeudenrajoitin auttaa olemaan ylittämättä valittua enimmäisnopeutta.
1. Työntäkää ohjauspyörän alapuolella olevaa vipua eteenpäin ja säätäkää ohjauspyörä haluamaanne asentoon.
Nopeudensäädin auttaa ylläpitämään tasaista nopeutta.
2. Vetäkää vipu sitten takaisin lukittuun asentoon.
Vasemmanpuoleinen painikesarja
Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan näytössä vasemmanpuoleisen painikesarjan nuolipainikkeiden avulla ( ja ). Kun kuljettajan tuen symboli on valkoinen, toiminto on aktiivinen. Harmaa tarkoittaa, että toiminto
on keskeytetty tai valmiustilassa.
Kuljettajan näytön symbolit:
Sopeutuva vakionopeudensäädin* auttaa pitämään nopeuden
tasaisena ja säilyttämään esivalitun aikaetäisyyden edessä olevaan
ajoneuvoon.
Pilot Assist auttaa pitämään auton kaistan reunamerkintöjen
välissä antamalla ohjausapua sekä ylläpitämään tasaista nopeutta ja
ennalta valittua ajallista etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
Painakaa
varten.
-painiketta valitun toiminnon käynnistystä tai keskeytystä
Painamalla lyhyesti
/
tallennettua nopeutta nostetaan/lasketaan
5 km/h (5 mph). Muuttakaa portaattomasti pitämällä painiketta painettuna, vapauttakaa painike haluamanne nopeuden kohdalla.
eri vaihtoehtojen näyttämiseen ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa. Kun kuljettajan näytössä näytetään "----", taattua ajomatkaa ei
ole jäljellä.
/ pienentää/suurentaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä ja Pilot Assist -toimintoa.
Painamalla kerran
teen.
palataan valitun toiminnon tallennettuun nopeu-
Oikeanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla käytetään kuljettajan
näyttöä.
Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja navigointia*.
Selatkaa eri sovelluksia painamalla vasenta tai oikeaa nuolta.
Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim. valitkaa
ajotietokoneen valikko tai poistakaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös- tai alaspäin.
Median äänenvoimakkuutta suurennetaan/pienennetään painamalla painikkeita
ja . Jos mikään muu toiminto ei ole aktiivinen
nämä painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.
Puheohjaus aktivoidaan -painikkeella, ja sillä voidaan ohjata esim.
mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi "Radio",
"Raise temperature" tai "Cancel".
Katsokaa lisää puhekomentoja tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja esitetään
kuljettajan näytössä. Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella tai akussa olevalla latauksella. Käyttäkää
03
Saattovalot sytyttävät osan ulkovaloista lukittuanne auton ja valaisevat
pimeällä. Aktivoikaa toiminto sammutettuanne auton viemällä ohjauspylvään vasen vipu kojetaulua kohti ja vapauttamalla se. Saattovalojen
palamisaika voidaan asettaa keskinäytössä.
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa kaikki manuaalisen välimatkamittarin (TM) tiedot painamalla
pitkään RESET-painiketta. Lyhyt painallus nollaa ainoastaan ajomatkan.
Automaattinen välimatkamittari (TA) nollautuu automaattisesti, jos autoa
ei ole käytetty neljään tuntiin.
03
OHJAUSPYLVÄÄN VASEMMANPUOLEINEN VIPU
Valonheittimien toimintoja ohjataan ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
AUTO-tilassa auto tunnistaa pimeyden/ valoisuuden ja sovittaa valaistuksen sen mukaan, esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin. Kääntäkää vivun säätöpyörä asentoon , jotta kaukovalot vaihtuvat lähivaloille
automaattisesti vastaantulevan liikenteen takia. Kytkekää kaukovalot
manuaalisesti siirtämällä vipua ohjauspyörään päin ja kytkekää ne pois
siirtämällä vipua kojelautaan päin.
Aktiiviset kaarrevalot* on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä
valaistus kaarteissa ja risteyksissä noudattamalla ohjauspyörän liikkeitä.
Toiminto aktivoituu automaattisesti käynnistyksen yhteydessä ja se voidaan deaktivoida keskinäytön toimintonäkymässä, .
Turvavalaistus sytyttää ulkovalaistuksen, kun avaatte auton lukituksen
avaimella, ja auttaa teitä pääsemään turvallisesti auton luo pimeässä.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetunnistinta.
– Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen tuulilasinpyyhintäliikkeen tekemiseksi.
– Siirtäkää vipua asteittain ylöspäin tihkupyyhintää, normaalia ja nopeaa
pyyhintää varten.
– Säätäkää tihkupyyhinnän väli vivun säätöpyörällä.
– Kytkekää tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet päälle siirtämällä vipua kohti ohjauspyörää ja takalasin huuhtelulaite päälle siirtämällä vipua kohti kojelautaa.
Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla sen painiketta. Pyyhinvivun tulee olla asennossa 0 tai vaihtoehtoisesti kertapyyhkäisyasennossa. Sadetunnistin tunnistaa veden
määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Kääntäkää
säätöpyörää ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tätä.
Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tästä.
Käyttäkää tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaihtaessanne, pestessänne tai nostaessanne pyyhinsulkia. Aktivoikaa
tai deaktivoikaa huoltoasento painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta Tuulilasinpyyhkimen huoltoas.
03
03
SISÄTILAN ILMASTO
Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle säädetään
keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin takasivulta.
Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata myös puhumalla.
Kuvake ilmastointinäkymään siirtymistä varten on keskinäytön
alaosassa keskellä. Kun teksti Clean Zone on sininen, se
ilmaisee, että hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa
täyttyvät.
– Painakaa ilmastointinäkymässä AUTO, jotta useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti. Painettaessa lyhyesti ilmankierrätystä,
ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti.
Painettaessa pitkään ilmankierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti ja lämpötila ja puhaltimen teho muutetaan
vakioasetuksiin: 22 °C (72 °F) ja taso 3 (taso 2 takaistuimella). Lämpötilaa ja puhaltimen tehoa voidaan muuttaa ilman, että automaattinen ilmastointi poistuu toiminnasta.
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi
kaa haluamanne päivämäärä/päivä.
Lisää ajastin ja asetta-
Jotta esi-ilmastointi toimii täydellisesti, auton tulee olla kytkettynä sähköliitäntään (koskee sähkötoimisella lämmittimellä varustettuja autoja).
Markkina-alueesta riippuen käytetään joko polttoaineella tai sähköllä
toimivaa lämmitintä5.
Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS*
IAQS on osa Clean Zone Interior Package* -pakettia. Se on täysin automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet,
kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan lähellä olevan
otsonin. Toiminto aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset Ilmastointi Ilmanlaadun anturi.
– Säätäkää lämpötilaa, istuinlämmitystä* ja puhaltimen tehoa painamalla jotain kuvakkeista keskinäytön alareunan ilmastointirivillä.
Synkronoikaa kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta ja
Synkronoi lämpötila .
Esi-ilmastointi
Esi-ilmastointi voidaan asettaa auton keskinäytössä ja Volvo On Call* sovelluksen kautta.
Esi-ilmastointi lämmittää* tai jäähdyttää matkustamoa ennen ajoa. Esiilmastoinnin voi käynnistää suoraan tai ajastimen avulla.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen suoraan
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi, merkitkää valinnaiset lisävarusteet ja painakaa sitten Esiasetukset.
5
Valtuutetulla Volvo-jälleenmyyjällä on tiedot siitä, mitä lämmittimiä eri markkina-alueilla käytetään.
03
03
LIITÄNNÄT
Voitte toistaa/puheohjata sisältöä, tekstiviestejä ja puheluja ja yhdistää
auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien
avulla. Jotta yksiköitä voidaan yhdistää, auton sähköjärjestelmän on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
Auton modeemi6
Helpoin ja tehokkain tapa yhdistää autonne internetiin on käyttää auton
omaa modeemia. Se toimii parhaiten, aktivoituu automaattisesti jokaisella ajokerralla eikä edellytä matkapuhelimen yhdistämistä.
1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti kuormatilassa olevaan pitimeen.
2. Painakaa päänäkymässä Asetukset
Internet.
Viestintä
Automodeemin
3. Aktivoikaa merkitsemällä valintaruutu Automodeemin Internet.
Internet-yhteyden jako
Kun auto on yhdistetty internetiin modeemin kautta, voitte jakaa internet-yhteyden (Wi-Fi-yhteyspisteen) muihin yksiköihin päävalikon kohdassa Asetukset. Painakaa Viestintä Auton Wi-Fi-yhteyspiste.
Bluetooth
Käyttäkää Bluetooth-yhteyttä ensisijaisesti puhelujen, tekstiviestien ja
sisällön siirtämiseen puhelimesta auton järjestelmään. Auto voidaan
myös yhdistää internetiin Bluetooth-yhteyden kautta. Bluetooth-yksiköitä voi olla samanaikaisesti yhdistettyinä kaksi joista toista käytetään
ainoastaan sisällön suoratoistamiseen. Kaksi viimeksi yhdistettyä puhelinta yhdistetään automaattisesti auton seuraavalla käyttökerralla, jos
puhelimen Bluetooth-yhteys on toiminnassa. Enintään 20 laitetta tallennetaan luetteloon, jotta ne on helpompi yhdistää myöhemmin.
1. Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa. Aktivoikaa myös puhelimen internet-jako internetiin yhdistämistä varten.
12 V:n sähköliitäntä.
12 V:n sähköliitäntä ja 230 V:n sähköliitäntä*. Tavara-/kuormatilassa on myös 12 V:n sähköliitäntä*.
2. Avatkaa puhelimen osanäkymä keskinäytössä.
3. Painakaa Lisää puhelin, tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa Vaihda ja sitten Lisää puhelin.
4. Valitkaa yhdistettävä puhelin ja noudattakaa keskinäytön ja puhelimen ohjeita. Huomatkaa, että joissain puhelimissa viestitoiminto on
aktivoitava.
Wi-Fi
Yhdistämällä autonne internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta voitte
Bluetooth-yhteyttä nopeammin suoratoistaa online-palveluja kuten nettiradiota ja musiikkia autosovellusten kautta, ladata tai päivittää ohjelmistoa ym. Wi-Fi-yhteys älypuhelimesta toimii auton ja autossa mahdollisesti olevien muiden ulkoisten laitteiden yhteyspisteenä.
03
1. Aktivoikaa internetjako puhelimessa.
2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
3. Painakaa Viestintä
sen valintaruutu.
Wi-Fi ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitsemällä
Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon, kun yhteys
autoon on katkennut. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava
uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
USB
Voitte yhdistää ulkoisen laitteen USB:n kautta median toistamiseksi.
USB-liitäntää käytetään myös Apple CarPlay* ja Android Auto* -toimintoja varten. Jos autossa on kaksi USB-liitäntää, yhdistäkää se siihen,
jossa on valkoinen kehä. Ulkoista laitetta ladataan sen ollessa yhdistettynä autoon.
Kyynärnojan säilytyslokerossa istuinten välissä on USB-liitännät
(tyyppi A).
Sähköliitäntä
Autossanne on seuraavat sähköliitännät:
6
Vain autot, joissa on P-SIM*. Volvo On Call* -sovelluksella varustetuissa autoissa käytetään palveluita varten internet-liitäntää auton modeemin kautta.
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Ulkoisia laitteita voidaan liittää esim. puheluja varten tai sisällön toistamiseksi auton äänentoisto- ja mediajärjestelmässä.
Puheluiden käsittely7
Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan soittaa ja vastata puheluihin.
03
Soittaminen keskinäytön kautta
1. Avatkaa osanäkymä Puhelin kotinäkymässä. Valitkaa yhteystieto
puheluhistoriasta tai yhteystietoluettelosta tai näppäilkää numero painikesarjaa käyttäen.
2. Painakaa painiketta
.
Soittaminen ohjauspyörän oikeaa painikesarjaa käyttäen
1. Painakaa
ja siirtykää kohtaan Puhelin painamalla
2. Liikkukaa puhelulistassa painikkeella
tai
.
ja valitkaa painikkeella
.
Voitte myös käsitellä puheluja puheohjausta käyttäen. Painakaa ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta . Katsokaa puhekomennot tämän Quick Guiden luvusta Puhekomennot.
Sisällön toistaminen
Voitte toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta liittämällä sen autoonne valitsemallanne tavalla, ks. edellä mainitut liitäntämahdollisuudet.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aloittakaa toisto yhdistetyssä yksikössä.
2. Avatkaa sovellus Bluetooth keskinäytön sovellusnäkymässä. Toisto alkaa.
USB-yhdistetty laite
1. Käynnistäkää USB-sovellus sovellusnäkymässä.
2. Valitkaa toistettava sisältö. Toisto alkaa.
7
Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.
Mp3-soitin tai iPod
1. Aloittakaa laitteen soittaminen.
2. Avatkaa sovellus iPod tai USB liittämistavasta riippuen.
Toistakaa iPodin sisältöä valitsemalla sovellus iPod liitäntätavasta riippumatta. Toisto alkaa.
Apple® CarPlay®*8 ja Android Auto*
CarPlay- ja Android Auto -toiminnoilla voidaan käyttää tiettyjä iOS- tai
Android-laitteen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai
podcastien kuuntelua varten. Käyttäminen tapahtuu keskinäytön kautta
tai laitteella.
CarPlay-palvelun käyttämistä varten Sirin on oltava aktivoitu iOS-laitteessa. Laitteella on myös oltava internet-yhteys Wi-Fi- tai mobiiliverkon
kautta.
1. Liittäkää puhelin valkoisella kehyksellä varustettuun
USB-liitäntään.
2. Aktivoikaa painamalla sovellusnäkymässä Apple CarPlay
tai Android Auto.
Aktivoikaa puheohjaus CarPlay- ja Android Auto -toimintojen kanssa
painamalla pitkään ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta . Lyhyt painallus aktivoi sen sijaan auton oman puheohjausjärjestelmän.
Bluetooth suljetaan, kun CarPlay -toimintoa käytetään. Yhdistäkää auto
internetiin käyttämällä Wi-Fi-yhteyttä tai auton modeemia*.
8
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
03
04
KOTINÄKYMÄ
missään muussa osanäkymässä, esim. Auton tila tai Kuljettajan
toiminta. Viimeksi käytettyyn toimintoon voi siirtyä painamalla osanäkymää.
Keskinäytön käynnistyessä näytetään kotinäkymä, josta voidaan siirtyä
osanäkymiin navigointi, media, puhelin sekä viimeksi käytettyyn sovellukseen tai auton toimintoon.
Navigointi – Painamalla tästä pääsette navigointijärjestelmään
Sensus Navigation -järjestelmällä*.
Määränpään antaminen vapaalla tekstillä – laajentakaa työkalukenttä vasemmalla puolella olevalla alaspäin osoittavalla nuolella ja
painakaa . Karttakuva vaihtuu vapaatekstihakuun. Kirjoittakaa
hakusana.
Määränpään antaminen kartan avulla – Suurentakaa kartta painamalla . Pitäkää painettuna paikkaa, jonne haluatte ajaa, ja valitkaa Mene tänne.
Määränpään poistaminen – avatkaa matkasuunnitelma painamalla . Poistakaa etappi matkasuunnitelmasta koskettamalla roskakoria tai koko matkasuunnitelma koskettamalla Tyhjennä reittis.
04
Karttapäivitys9 – painakaa sovellusnäkymässä Latauskeskus.
Kohdassa Kartat näytetään useita saatavina olevia karttapäivityksiä.
Valitkaa karttapäivitys tai valitsemanne kartan asentaminen painamalla Kartat Asenna. Karttoja voidaan myös ladata USB-muistiin
osoitteesta support.volvocars.com, jonka jälkeen ne voidaan siirtää
autoon.
Media - tässä näytetään esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta tai
se, oletteko valinnut sovellusnäkymässä vaihtoehdon FM-radio.
Pääsette asetuksiin painamalla osanäkymää. Tässä näette musiikkikirjastonne, radioasemat ym.
Puhelin tästä päästään puhelintoimintoihin. Laajentakaa se painamalla osanäkymää. Tässä voitte soittaa puheluhistoriassa tai yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai näppäillä numeron itse painikesarjaa käyttäen. Kun olette valinnut numeron, painakaa .
Viimeksi käytetty sovellus tai auton toiminto - tässä näette viimeksi käyttämänne sovelluksen tai auton toiminnon, jota ei näytetä
9
Toiminnon saatavuus voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.
04
TOIMINTONÄKYMÄ JA SOVELLUSNÄKYMÄ
Toimintonäkymä
Kun pyyhkäisette kotinäkymässä vasemmalta oikealle10, tulette toimintonäkymään. Täältä aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia auton
toimintoja, esim. Tuulilasinäyttö*, Pysäköintiavustin ja Lane Keeping
Aid. Ne aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseistä symbolia. Tietyt
toiminnot avautuvat omaan ikkunaan.
Sovellusnäkymä
Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä näyttöä kotinäkymässä
oikealta vasemmalle10. Tässä näette sekä auton mukana tulleet että
itse lataamanne ja asentamanne sovellukset.
Kuvakkeiden siirtäminen
Sovelluksia ja auton toimintojen painikkeita voidaan siirtää sovellus- tai
toimintonäkymässä omien toiveiden mukaisesti.
1. Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää sitä painettuna.
2. Vetäkää sovellus tai painike näkymän vapaaseen paikkaan ja vapauttakaa se.
Sovellusten ja järjestelmien käsittely ja päivitys
Sovellusnäkymän kohdassa Latauskeskus voitte päivittää
useita auton järjestelmiä. Jotta tämä on mahdollista, auton on
oltava yhdistetty internetiin. Latauskeskus -keskuksessa
voitte:
04
Ladata sovelluksia – painakaa Uusia sovelluksia ja valitkaa haluamanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemalla Asenna.
Päivittää sovelluksia – päivittäkää kaikki sovellukset painamalla
Asenna kaikki. Voitte näyttää luettelon mahdollisista päivityksistä myös
valitsemalla Sovelluspäivitykset. Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa Asenna.
Poistaa sovelluksia – painakaa Sovelluspäivitykset ja valitkaa haluamanne sovellus. Poistakaa sovellus painamalla Poista asennus.
Päivittää järjestelmäohjelmiston – näyttäkää luettelo päivityksistä,
jotka voidaan asentaa autoon, painamalla Järjestelmän päivitykset.
Päivittäkää koko ohjelmisto painamalla Asenna kaikki luettelon alareunassa tai yksittäinen ohjelma painamalla Asenna. Jos ette halua luetteloa, valitkaa Asenna kaikki painikkeen Järjestelmän päivitykset kohdalla.
10
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
04
PÄÄNÄKYMÄ
Näytön yläosassa on välilehti, joka voidaan vetää alas päänäkymään siirtymistä varten. Siitä pääsette kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili ja
auton tallennettuihin ilmoituksiin.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdassa Asetukset voitte tehdä monia, esim. näyttöjä, peilejä, etuistuinta, navigointia*, äänentoisto- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta koskevia henkilökohtaisia asetuksia.
Kuljettajaprofiilit
Jos autoa käyttää useampi kuljettaja, jokaisella kuljettajalla voi
olla oma kuljettajaprofiilinsa. Aina noustessanne autoon voitte
valita kuljettajaprofiilinne, johon on tallennettu henkilökohtaiset asetuksenne. Profiilien määrä riippuu auton avainten määrästä. Profiilia Vieras ei ole yhdistetty mihinkään tiettyyn avaimeen.
Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä avattaessa auton lukitus.
Vaihtakaa kuljettajaprofiili valitsemalla päänäkymässä Profiili.
Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää auton avaimiin, ja avattaessa lukitus
auto säädetään automaattisesti omien asetustenne mukaan. Yhdistäkää avain kohdassa Asetukset Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiilia Vieras ei voida yhdistää). Kotinäkymä näytetään uudelleen. Vetäkää päänäkymä jälleen alas, toistakaa
yllä olevat vaiheet ja valitkaa valitussa profiilissa Muokkaa ja sitten
Yhdistä avain.
Yksilöllinen ajotila
Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista Hybrid, Pure tai Power, aktivoikaa ajotila kohdassa Asetukset My Car Yksilöllinen ajotila.
Järjestelmän äänitasot
Jos haluatte säätää järjestelmän äänien, esimerkiksi näytön kosketusäänten, voimakkuutta tai mykistää sen, siirtykää kohtaan Asetukset
Ääni Järjestelmän äänitasot.
04
05
KULJETTAJAN TUKI
Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teitä ajamaan turvallisesti ja voivat ehkäistä onnettomuuksia. Nämä toiminnot aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä. Muistakaa, että kuljettajaa tukevat toiminnot ovat vain apuvälineitä ja että kuljettaja kantaa aina täyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta. Alla on lueteltu joitakin näistä:
City Safety™
City Safety11 voi auttaa kriittisissä tilanteissa välttämään törmäyksen
toisen ajoneuvon, suurikokoisen eläimen, jalankulkijan tai pyöräilijän
kanssa tai lieventämään sitä. Kuljettajaa varoitetaan törmäyksen uhatessa valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla, jotta hän ehtii reagoida ajoissa.
Jos ette ehdi toimia ja törmäys on lähes väistämätön, autoa voidaan jarruttaa automaattisesti. City Safety aktivoituu käynnistettäessä moottori
eikä sitä voida poistaa toiminnasta.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS voi kertoa kuolleessa kulmassa olevista sekä viereisellä
kaistalla nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin voi auttaa vähentämään riskiä auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan ja/tai törmäämisestä toiseen ajoneuvoon/esteeseen
ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin omalle kaistalleen ja/tai
väistämällä. Toiminto koostuu osatoiminnoista ohjausapu ulosajon uhatessa, ohjausapu nokkakolarin uhatessa ja ohjausapu
peräänajon uhatessa*.
Pilot Assist
Pilot Assist12 on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton
omalla kaistallaan ja ennalta valitulla etäisyydellä edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edellyttää mm. sitä,
että kuljettaja pitää molemmat kädet ohjauspyörällä ja että kaistan reunaviivat ovat näkyvissä. Ohjaustuen ollessa aktiivinen kuljettajan näytössä näytetään VIHREÄ ohjauspyöräsymboli.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA on BLIS-järjestelmää täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, joka voi varoittaa risteävästä liikenteestä auton takana.
CTA aktivoituu kytkettäessä peruutusvaihde tai auton rullatessa taaksepäin.
05
Kaistavahti
Kaistavahti (Lane Keeping Aid) voi auttaa vähentämään vaaraa
auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan. Haluttu
avustustapa valitaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid tila.
11
12
Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
05
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin*
Aktiivinen pysäköintiavustin voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan autoa
pysäköitäessä. Kuljettajan tehtävä on tarkkailla auton ympäristöä, noudattaa keskinäytön ohjeita, vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta ja olla
valmiina jarruttamaan/pysähtymään.
Pysäköinti pysäköintiavustinta käyttäen
Ajakaa alle 30 km/h (20 mph) nopeudella ennen taskupysäköintiä ja enintään 20 km/h (12 mph) nopeudella ennen
kohtisuoraa pysäköintiä. Auton ja pysäköintitaskujen välisen
etäisyyden on oltava noin 1 metri (3 jalkaa) toiminnon
etsiessä pysäköintipaikkaa.
esineet/esteet voivat olla lähempänä autoa kuin näytöstä katsottuna
näyttää. Pysäköintiapukamera käynnistyy automaattisesti valittaessa
peruutusvaihde tai se voidaan käynnistää manuaalisesti keskinäytössä:
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä
manuaalisesti painamalla toimintonäkymässä painiketta
Kamera.
1. Painakaa Pysäköi -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytön grafiikka ja teksti ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
3. Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora pysäköinti ja
kytkekää peruutusvaihde.
Poistuminen taskupysäköinnistä aktiivisen pysäköintiavustimen
avulla
Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.
1. Painakaa Pysäköinnistä poistuminen -painiketta toiminto- tai kameranäkymässä.
2. Valitkaa suuntavilkulla, kumpaan suuntaan auton tulee
poistua pysäköintitaskusta.
3. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa ohjaamisessa ahtaissa
tiloissa osoittamalla esteet kamerakuvan ja keskinäytön grafiikan avulla.
Kameranäkymät ja apuviivat valitaan keskinäytössä. Huomatkaa, että
05
05
PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA
Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte pidentää
toimintasädettä sähkökäytöllä ja lieventää samalla ympäristövaikutuksianne. Maksimaalisen kantaman saavuttamisen edellytykset vaihtelevat
auton ajo-olosuhteiden mukaan. Joihinkin tekijöihin voitte vaikuttaa itse,
joihinkin ette. Pisin kantama saavutetaan erittäin edullisissa olosuhteissa, kun kaikilla tekijöillä on positiivinen vaikutus.
Suunnitelkaa ajomatkanne tekemällä aina seuraavat toimet:
Ladatkaa auto ennen liikkeellelähtöä.
•
•
Käyttäkää auton esi-ilmastointia.
Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin:
Aktivoikaa ajotila Pure.
•
•
•
•
•
Laskekaa matkustamon lämpötilaa ja alentakaa puhaltimen nopeutta.
Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoiden.
Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne säännöllisesti. Valitkaa ECO -rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputuloksen.
Välttäkää ajamista ikkunat avoimina.
Tekijöitä, joihin ette voi vaikuttaa
Liikennetilanne.
•
•
Ajokeli ja maaston muodot.
•
Ulkolämpötila ja vastatuuli.
Katsokaa käyttöoppaasta lisää toimintasädettä ja taloudellista ajoa koskevia vinkkejä.
05
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [yhteystieto]14
Radion ja mediajärjestelmän puhekomennot
• Media
PUHEKOMENNOT
Puheohjausjärjestelmän avulla voitte ohjata puhumalla13 tiettyjä mediasoittimen, Bluetooth-yhdistetyn puhelimen, ilmastointijärjestelmän ja
Volvon navigointijärjestelmän* toimintoja. Puheohjaus aktivoidaan painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan puheohjauspainiketta.
Seuraavia komentoja voidaan useimmiten käyttää tilanteesta riippumatta:
06
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Puhelimen puhekomennot
• Call [yhteystieto]
•
Call [puhelinnumero]
•
Play [esittäjä]
•
Play [kappaleen nimi]
•
Play [kappaleen nimi] kohteesta [albumi]
•
Play [TV-kanavan nimi]*15
•
Play [radioasema]
•
Tune to [taajuus]
•
Tune to [taajuus] [taajuuskaista]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Ilmastoinnin puhekomennot
Climate
•
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Navigointijärjestelmän* puhekomennot
Navigointi
•
•
Take me home
•
Go to [kaupunki]
•
Go to [osoite]
•
Add intersection
•
Go to [postinumero]
•
Go to [yhteystieto]
•
Search [POI-kategoria]
•
Search [POI-kategoria] [kaupunki]
•
Search [POI-nimi]
•
Change country/Change state16, 17
06
13
14
15
16
17
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vain tietyt puhelimet voivat lähettää viestejä auton kautta. Selvittäkää yhteensopivuus osoitteestasupport.volvocars.com.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Euroopan maissa sanan "valtio" sijasta käytetään sanaa "maa".
Brasiliassa ja Intiassa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.
ERITYISET TEKSTIT
Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit,
jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain
tiettyjä markkina-alueita.
VAROITUS
ALKUUN PÄÄSY
Volvo On Call – Järjestelmän palvelut toimivat vain
alueilla, joilla Volvo On Call -palvelun yhteistyökumppaneilla on mobiilipeitto, ja markkina-alueilla,
joilla Volvo On Call on saatavana.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä, ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto voivat johtaa
siihen, että yhteys on mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.
Katso Volvo On Call -palveluita koskevat varoitus-,
tärkeää- ja huomautus-tekstit käyttöoppaan lisäksi
Volvo On Call -tilaussopimuksesta.
Sensus Navigation* – Suunnatkaa kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten. Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johtuen.
07
Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on jollakin
tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
• Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta siten, että
sen yli voidaan ajaa, se voi tallaantua jalkoihin, siihen voi kompastua tai se voi muutoin vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta ennen sen
puhdistamista.
• Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta jatkojohtoon
tai haaroitusrasiaan.
• Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita
verkon pistorasioita, koska ne voivat käytettäessä
aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
LATAUS
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen
• Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla sallitulla ja sen komponenttien käyttöä koskevia ohjeita.
tai sitä pienemmällä latausvirralla paikallisten ja
SÄHKÖTOIMISET ETUISTUIMET
kansallisten hybridiautojen latausta koskevien
suositusten mukaan 230 V:n pistorasian/pistotul- Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon
ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana.
pan kautta.
Varmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi
• Hybridiakun saa ladata ainoastaan hyväksytystä
mahdollisen kovan jarrutuksen onnettomuuden
suojamaadoitetusta 230 V:n pistorasiasta (tai
vastaavasta muulla jännitteellä varustetusta pisto- yhteydessä, että istuin on lukittu.
nettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle,
kun turvatyyny on aktivoitu. Matkustajan turvatyynyn
täytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin
oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan istuimella. Älkää koskaan sijoittako mitään
esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
Etäavain on aina otettava mukaan poistuttaessa
autosta. Tarkistakaa, että auton sähköjärjestelmä on
jännitetilassa 0, etenkin jos autossa on lapsia.
Seisontajarrua on käytettävä aina pysäköitäessä
auto kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa
paikallaan kaikissa tilanteissa.
•
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Takaluukku – huomioikaa väliinjäämisvaara takaluukun avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole ketään, koska
puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Avaimeton lukitseminen / lukituksen avaaminen * – Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa
käyttäen.
•
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Etumatkustajan turvatyyny on aina toimintavalmiudessa, jos autossa ei ole kytkintä etumatkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asen-
•
•
•
•
rasiasta markkina-alueesta riippuen) tai latausasemasta Volvon toimittamalla irrallisella latausjohtimella (Mode 3).
Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa autoa, mutta
230 V:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuitenkin olla olemassa.
Hybridiakkua saa ladata vain maadoitetusta ja
hyväksytystä 230 V:n pistorasiasta. Jos pistorasian tai varokepiirin kapasiteetti ei ole tiedossa,
antakaa valtuutetun sähköasentajan tarkastaa
kapasiteetti. Turvallisuuspiirin kapasiteetin ylittävä
lataus voi johtaa tulipaloon tai vaurioittaa varokepiiriä.
Latausjohtimessa on sisäänrakennettu maavuotokatkaisin. Lataamisen saa tehdä vain maadoitetusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
Lasten on oltava aikuisen valvonnassa latausjohtimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
Latausjohtimessa on korkeajännite. Kosketus
korkeajännitteen kanssa voi aiheuttaa menehtymisen tai vakavan loukkaantumisen.
Latausjohdinta ja siihen kuuluvia osia ei saa
huuhdella vedellä tai upottaa veteen.
•
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Tarkistakaa, että selkänojat on lukittu kunnolla alasja ylöskääntämisen jälkeen sekä niskasuojat lukittu
kunnolla ylöskääntämisen jälkeen. Toisen istuinrivin
laitapaikkojen niskasuojien pitää aina olla käännettyinä ylös, kun kolmannella istuinrivillä* on matkustajia.
•
•
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja
muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai
helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut,
pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen
tuuletuksen.
LIITÄNNÄT
• Käyttäkää vain ehjiä ja moitteettomasti toimivia
lisävarusteita. Lisävarusteella on oltava CE-merkintä, UL-merkintä tai vastaava turvamerkintä.
• Lisävarusteiden on oltava tarkoitettuja 230 V:lle
ja 50 Hz:lle ja liitinten on sovittava liitäntään.
• Liitäntään, liittimeen tai lisävarusteeseen ei saa
koskaan päästä vettä tai muuta nestettä. Älkää
koskettako tai käyttäkö liitäntää, joka vaikuttaa
vaurioituneelta tai johon on päässyt vettä tai
muuta nestettä.
• Älkää liittäkö liitäntään haaroituspistorasiaa, sovittimia tai jatkojohtoja, koska ne voivat syrjäyttää liitännän turvatoiminnot.
• Liitännässä on kosketussuoja. Valvokaa, että
kukaan ei sormeile tai vahingoita liitäntää siten,
että kosketussuoja ei enää toimi. Lapsia ei saa
jättää ilman valvontaa autoon liitännän ollessa toiminnassa.
KULJETTAJAN TUKI
Autossa olevat kuljettajan tukijärjestelmät on tarkoitettu täydentäviksi kuljettajan apuvälineiksi, mutta
SISÄTILAN ILMASTO
ne eivät selviydy kaikista tilanteista kaikissa liiHenkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua
kenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Ne eivät voi kosheikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, joilla on kaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostejostakin syystä vaikeuksia käsitellä sähkölämmittei- lukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajasen istuimen säätimiä, eivät saa käyttää istuimien
misesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
sähkölämmitystä*. Muussa tapauksessa voi aiheu- etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa oletua palovammoja.
vien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Esi-ilmastointi voidaan käynnistää ajastimella, joka Kuljettaja on aina viime kädessä vastuussa auton
asetetaan toimimaan paljon etukäteen. Älkää käytjarruttamisesta ja ohjaamisesta.
täkö esi-ilmastointia (koskee polttoainekäyttöistä
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme, että
lämmitintä):
luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
PYSÄKÖINTITUTKA
Pysäköintiavustin on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei selviydy kaikista mahdollisista tilanteista. Toiminto on tarkoitettu ainoastaan
auttamaan kuljettajaa tasku- ja kohtisuorassa pysäköinnissä. Vastuu auton turvallisesta pysäköinnistä
ja tarvittaessa jarruttamisesta on kokonaan kuljettajalla. Järjestelmä ei välttämättä havaitse pysäköintitaskussa syvällä olevia esineitä arvioidessaan sitä.
Kuljettajan vastuulla on aina arvioida, soveltuuko
pysäköintiavustimen tarjoama tila pysäköintiin.
Pysäköintiapukamera on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä auton pysäköintiä varten. Toiminto ei
voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arviointia. Kameroilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida havaita. Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet. Muistakaa, että auton keula voi käydä vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin aikana.
Ennen kuin käytätte autoanne, suosittelemme, että
luette kaikki autossa olevia kuljettajan tukijärjestelmiä koskevat käyttöoppaan luvut.
PUHEKOMENNOT
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien
liikennesääntöjen noudattamisesta.
TÄRKEÄÄ
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
OFF ROAD -ajotilaa ei saa käyttää ajettaessa
perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä. Muutoin
on olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen vaara.
Head-up-näyttöyksikkö*, josta tiedot heijastetaan,
on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään esineitä
peitelasin päällä ja katsokaa, ettei sen päälle putoa
mitään esineitä.
KESKINÄYTTÖ
Keskinäyttöä puhdistettaessa mikrokuituliinassa
ei saa olla hiekkaa tms. Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen saa kohdistaa vain lievää painetta.
Kova paine voi vaurioittaa näyttöä.
Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä
kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö
ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita,
sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkia tai
hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuja, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat naarmuttaa näyttöä.
LATAUS
Latausjohdin – älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun on olemassa ukkosen tai salamaniskun
vaara. Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta latauksen jatkuessa - tällöin
on olemassa vaara, että 230 V:n pistorasia voi vaurioitua. Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta.
Haaroituspistorasiaa, jatkojohtoa, ylijännitesuojaa tai
vastaavia yksiköitä ei saa käyttää yhdessä latausjohtimen kanssa tulipalon, sähköiskun jne. vaaran takia.
230 V:n pistorasian ja latausjohtimen välillä saa
käyttää sovitinta vain, jos sovittimeen on merkitty
standardien IEC 61851 ja IEC 62196 mukainen
hyväksyntä.
Ohjausyksikkö – Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja sen pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi
tällöin rajoittaa hybridiakun lataamista tai keskeyttää
sen.
Tarkistakaa, että 230 V:n pistorasialla on riittävä virransyöttö sähköauton lataamista varten - jos tästä
ei ole varmuutta, ammattilaisen tulee tarkistaa pistorasia.
Puhdistakaa latausjohdin vedellä tai miedolla puhdistusaineella kostutetulla puhtaalla rätillä. Älkää
käyttäkö kemikaaleja tai liuottimia. Älkää upottako
latausjohdinta veteen.
Käyttäkää vain auton mukana toimitettua latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa korvaavaa johdinta.
• Tarkistakaa pistorasian kapasiteetti.
• Samaan sulakepiiriin kytketyt muut elektroniset
laitteet on kytkettävä irti, jos kokonaiskuormitus
ylittyy.
• Älkää kytkekö latausjohdinta, jos pistorasia on
vaurioitunut.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Jos selkänoja on tarkoitus kääntää alas, takaistuimella ei saa olla esineitä. Myöskään turvavyöt eivät
saa olla kiinnitettyinä. Keskipaikan integroidun lastenistuimen*/kyynärnojan* on oltava käännettynä
sisään.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Pyyhinsulat huoltotilassa – Ennen kuin asetatte
pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole
jäätyneet kiinni. Jos pyyhinvarret ovat kääntyneet
huoltoasennossa ylös pois tuulilasista, ne on käännettävä takaisin tuulilasia vasten ennen pyyhinnän,
huuhtelun tai sadetunnistimen aktivointia sekä
ennen liikkeellelähtöä. Tällä estetään konepellin
maalin naarmuuntuminen.
LIITÄNNÄT
Pistorasia – 12 V:n sähköliitännän suurin tehonotto on 120 W (10 A) per pistorasia.
230 V:n pistorasian suurin tehonotto on 150 W.
HUOM
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Jalalla käytettävä takaluukku – Toiminto voi toimia rajoitetusti tai ei ollenkaan, jos takapuskuria
kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tms.
Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on kaksi
eri versiota:
• Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
• Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä
(avatkaa takaluukku nostamalla sitä käsin)
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä edellyttää sähkötoimista takaluukkua*.
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Maksimiavauksen ohjelmointi – Jos järjestelmä
on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan
käyttää jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Etäavaimen toimintoja voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus. Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden tai elektronisten laitteiden,
esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin
tulee olla vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
OFF ROAD -ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus
voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti
korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään, jotta
pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Head-up-näyttö* – City Safety -toiminnon aktivoituessa head-up-näytössä oleva informaatio korvataan City Safety -järjestelmän grafiikalla. Tämä grafiikka tulee näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
Kuljettajan kykyä nähdä head-up-näytön tiedot voivat huonontaa esim. polarisoitujen aurinkolasien
käyttö, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu keskellä
istuinta, näyttöyksikön peitelasilla olevat esineet ja
epäsuotuisat valaistusolosuhteet. Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa
päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
LATAUS
Latausjohdin – Volvo suosittelee standardien
IEC 62196 ja IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan
valvontaa tukevan latausjohtimen käyttöä.
OHJAUSPYÖRÄ
Ajotietokone – ajomatkan laskennan tulos voi heittää hieman, jos ajotapaa muutetaan.
SISÄTILAN ILMASTO
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa
valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto on
kytkettynä sähköliitäntään (koskee sähkökäyttöistä
lämmitintä). Latauspylväs, joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia. Jos auto ei ole kytkettynä
sähköliitäntään, ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä lämpimässä säässä on suorakäynnistää
esi-ilmastointi. Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla
kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
07
LIITÄNNÄT
Internet – internetiä käytettäessä siirretään dataa
(dataliikenne), mikä voi aiheuttaa kustannuksia.
Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fi-yhteyspisteiden aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa
yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta. Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin,
jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus
muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen
voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä
sulkea tai keskeyttää muut palvelut. Käytettäessä
puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Päivitys – Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että Bluetooth-yhteys katkeaa.
Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.
LIITETTYJEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Apple CarPlay ja Android Auto – Volvo ei vastaa
CarPlay- tai Android Auto -sovelluksen sisällöstä.
07
TP 27139 (Finnish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising