Volvo | XC90 Twin Engine | Quick Guide | Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Tässä Quick Guidessa kuvaillaan joitakin uuden Volvonne toiminnoista. Tarkempia käyttöohjeita löytyy autosta, sovelluksesta ja internetistä.
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee päänäkymän
kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja
tabletteihin. Sovellus sisältää myös tiettyjä toimintoja koskevia ohjevideoita.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaiden ja
ohjevideoiden lisäksi lisätietoa ja apua Volvoanne ja auton omistamista
varten.
PAINETUT OPPAAT
Hansikaslokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa
sulakkeista ja erittelyt sekä tärkeää ja käytännöllistä tietoa sisältävän
yhteenvedon. Painettu käyttöopas ja siihen kuuluva täydennysosa ovat
tilattavissa myös jälkikäteen.
SISÄLTÖ
01. TUTUSTUKAA VOLVOONNE
Tässä luvussa on tietoa siitä, miten pääsette alkuun Volvonne kanssa, sekä katsaus auton sisä- ja ulkopuoleen ja
keskinäyttöön.
02. LATAAMINEN
Tässä luvussa kuvataan auton lataustila, latausyksikön käsittely ja kuljettajan näytön eri symbolit.
03. SISÄTILA JA LIITÄNNÄT
Tästä voitte lukea tietoa istuinten asetuksista, ohjauspyörän painikkeista ja vivuista, auton sisäilmastosta, internetyhteyden muodostamisesta, Bluetooth-yhteyksistä yms.
04. KESKINÄYTÖN NÄKYMÄT
Tästä löydätte tietoa keskinäytön eri päänäkymistä. Niiden kautta käytetään monia auton toiminnoista.
05. ÄLYKÄS AJAMINEN
Tässä luvussa kuvataan autossa olevat eri toiminnot, jotka tukevat ajamistanne, ja annetaan vinkkejä siitä, miten ajokokemuksesta tehdään puhtaampi.
06. ERITYISET TEKSTIT
Varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit, jotka on luettava.
Valinnaisvarusteet on merkitty Quick Guidessa tähdellä *.
ALKUUN PÄÄSY
Jotta pääsette parhaiten alkuun Volvonne kanssa, teidän on hyvä tuntea
joitakin toimintoja, käsitteitä ja vinkkejä.
Aktivoikaa ja säätäkää kuljettajaprofiileja keskinäytön päänäkymässä:
Asetukset Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, joka antaa pääsyn useisiin onlinepalveluihin1. Joitakin esimerkkejä ovat My Volvo - henkilökohtainen
verkkosivusto teitä ja autoanne varten, Volvo On Call*, karttapalvelut
sekä mahdollisuus varata huolto- tai korjausaika. Voitte luoda Volvo ID tunnuksen My Volvo -sivustolla, Volvo On Call -sovelluksen kautta tai
suoraan autosta.
Esi-ilmastointi ennen ajamaan lähtemistä
Ottakaa tavaksenne käyttää auton esi-ilmastointia aina ennen liikkeellelähtöä. Se sekä parantaa toimintasädettä ja vähentää auton kulumista
että säätää sisätilan lämpötilan miellyttävälle tasolle. Valitkaa keskinäytön ilmastointinäkymässä välilehti Pysäköinti-ilmastointi tai aktivoikaa
toiminto Volvo On Call -sovelluksen kautta.
Sensus
Sensus on auton älykäs käyttöliittymä, joka sisältää kaikki autossa olevat viihteeseen, yhteyksiin, navigointiin* ja tietopalveluihin liittyvät ratkaisut. Sensus mahdollistaa viestinnän itsenne, autonne ja ympäristönne
välillä.
Volvo On Call*
Volvo On Call on sisäänrakennettu tukijärjestelmä, johon kuuluvan
sovelluksen avulla voitte käyttää Volvonne toimintoja etäältä. Volvo On
Call -sovelluksella voitte muun muassa esi-ilmastoida auton ennen liikkeellelähtöä, lukita autonne ja avata sen lukituksesta, katsoa, minne se
on pysäköity, kirjata matkoja muistiin ja saada murtohälytyksiä. Ladatkaa
Volvo On Call -sovellus päästäksenne alkuun.
Volvo On Call -järjestelmän kautta saa myös tienvarsiapua ja apua hätätilanteissa painamalla auton kattokonsolin ON CALL- ja SOS -painikkeita.
Kuljettajaprofiilit
Monia autossa tehtäviä asetuksia voidaan muuttaa kuljettajan henkilökohtaisten toiveiden mukaan ja tallentaa sitten yhteen tai useampaan
kuljettajaprofiiliin. Jokainen avain voidaan liittää johonkin kuljettajaprofiiliin.
1
Palvelut vaihtelevat auton kokoonpanon ja markkina-alueen mukaan.
YLEISKUVA ULKOPUOLELTA
Moottoriöljyn määrä ja rengaspaineet tarkistetaan keskinäytön
sovellusnäkymän Auton tila -sovelluksen kautta. Siinä voidaan myös
katsoa tilailmoitukset ja varata huolto- tai korjausaika*.
Hybridiakku ladataan etumaisesta luukusta. Avatkaa luukku painamalla sitä kevyesti. Jotta toimintasäde on mahdollisimman suuri,
akun tulee olla täyteen ladattu lähtiessänne matkaan.
Taustapeilit kääntyvät automaattisesti* alas, kun peruutusvaihde
kytketään, jotta kuljettaja näkee esim. tien reunan pysäköidessään.
Kun auto lukitaan/sen lukitus avataan etäavaimella, taustapeilit taittuvat automaattisesti sisään/ulos.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen*, lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen riittää, että etäavain
on mukananne esim. taskussa. Etäavaimen on oltava noin yhden
metrin etäisyydellä autosta.
Avatkaa auton lukitus tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällysteistä painolevyä. Lukitkaa auto painamalla kevyesti jonkin ovenkahvan syvennystä. Älkää koskettako
molempia painamispintoja yhtä aikaa.
Panoraamakatto* on jaettu kahteen lasisektioon. Etumainen voidaan avata pystysuuntaan takareunasta. Panoraamakattoa ja verhoa
käytetään sisäkaton säätimellä.
Sähkötoiminen takaluukku* voidaan avata joko luukussa olevasta
kahvasta tai viemällä jalkaa hitaasti eteenpäin* takapuskurin vasemmanpuoleisen osan alla. Sulkekaa ja lukitkaa luukku takaluukun ala. Voitte sulkea luukun myös potkuliikreunan painikkeella
keellä.
Jotta takaluukku ei osuisi esim. autotallin kattoon, on mahdollista
ohjelmoida maksimiavaus.
LUKITSEMINEN/LUKITUKSEN AVAAMINEN
Etäavain
Lyhyt painallus lukitsee ovet ja takaluukun sekä aktivoi hälyttimen*.
Pitkä painallus sulkee panoraamakaton* ja kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa ovien ja takaluukun lukituksen sekä poistaa
hälyttimen toimintavalmiudesta. Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Lyhyt painallus avaa lukituksen ja poistaa pelkästään takaluukun
hälyttimen valvonnasta. Pitkä painallus avaa tai sulkee sähkötoimisen* takaluukun.
Paniikkitoiminto aktivoi vilkut ja äänitorven huomion herättämiseksi
tarvittaessa. Aktivoikaa pitämällä painiketta kolme sekuntia painettuna.
Latausluukku
Huolehtikaa siitä, että auton lukitus on avattu, ennen kuin asetatte
latausjohtimen paikalleen tai irrotatte sen.
1. Painakaa luukun takaosaa ja vapauttakaa se.
2. Avatkaa luukku.
3. Vetäkää latausliitännän peitekansi irti ja kiinnittäkää se pidikkeeseen
luukun sisäpuolelle.
Johdin lukitaan kiinni liitäntään latauksen alettua. Johdinta ei voida
asettaa paikalleen auton ollessa käynnissä.
Yksityinen lukitus
Yksityisellä lukituksella lukitaan takaluukku ja käsinekotelo,
mikä voi olla kätevää esimerkiksi jätettäessä auto huoltoon.
- Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla keskinäytön toimintonäkymässä Yksityinen lukitus.
Aktivoinnin/käytöstä poistamisen yhteydessä näytetään ponnahdusikkuna. Aina lukittaessa valitaan nelinumeroinen koodi. Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran täytyy valita ylimääräinen turvakoodi.
YLEISKUVA SISÄPUOLELTA
Keskinäyttöä käytetään monien auton päätoimintojen, esim. ilmastoinnin, kuljettajan tukijärjestelmien ja autosovellusten ohjaamiseen.
sitten vaihdeasento N ja kääntäkää käynnistyskytkin STOP-asentoon vähintään neljäksi sekunniksi.
Kuljettajan näyttö näyttää suurimman osan ajamiseen liittyvistä
tiedoista, kuten nopeuden, kierrosluvun, navigoinnin* ja aktiivisen
kuljettajan tuen. Voitte itse valita, mitä kuljettajan näytössä näytetään, siirtymällä keskinäytön päänäkymässä kohtaan Asetukset
My Car Kuljettajan näyttö.
Matkustajan turvatyynyn kytkin* sijaitsee matkustajan puolella
kojelaudan päädyssä ja siihen pääsee käsiksi oven ollessa auki.
Vetäkää kytkintä ulospäin ja kääntäkää asentoon ON/OFF turvatyynytoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Head-up-näyttö* täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa
tietoa tuulilasille. Se aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymän
kautta.
Käynnistäkää auto keskellä istuinten välissä olevalla käynnistyskytkimellä. Valitkaa vaihdeasento P tai N. Kääntäkää käynnistyskytkin jännitetilaan I ja vapauttakaa se, pitäkää jarrupoljin alhaalla ja
käynnistäkää auto kääntämällä ja pitämällä käynnistyskytkintä käännettynä. Sammuttakaa valitsemalla vaihdeasento P tai N ja kääntämällä käynnistyskytkin STOP-asentoon.
Ajotilat valitaan istuinten välissä keskellä olevalla säätimellä. Valitkaa keskinäytössä Pure, Off Road, AWD, Hybrid, Power tai
Individual painamalla ja rullaamalla säädintä. Vahvistakaa painamalla säätöpyörää. Individual-ajotilaan voidaan valita halutut ajoominaisuudet. Se aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset My Car.
Seisontajarru aktivoidaan vetämällä -säädin ylös. Kuljettajan
näyttöön syttyy symboli. Vapauttakaa se manuaalisesti painamalla
säädin alas samalla, kun painatte jarrupoljinta. Auto Hold -toiminnon ( ) ansiosta jarrupoljin voidaan vapauttaa ja auto pysyy silti
paikallaan esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä.
Muistakaa, että sekä Auto hold että Seisontajarrun
automaattinen aktivointi on poistettava toiminnasta automaattisessa autopesussa. Tämä tehdään keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset My Car Seisontajarru ja jousitus. Valitkaa
Hansikaslokero avataan
-painikkeella.
KESKINÄYTTÖ
Keskinäytössä voi tehdä asetuksia ja ohjata useimpia toimintoja. Keskinäytössä on kolme päänäkymää, joihin pääsee pyyhkäisemällä
oikealle/vasemmalle: kotinäkymä, toimintonäkymä ja sovellusnäkymä.
Siinä on myös päänäkymä, johon siirrytään vetämällä näytön yläosa alas.
Muuttakaa keskinäytön ulkonäköä valitsemalla teema päänäkymän
kohdassa Asetukset My Car Kuljettajan näyttö. Siinä voitte
valita myös tumman tai vaalean taustan.
Liikkukaa taaksepäin valikkorakenteessa painamalla lyhyesti näytön
alla olevaa kotipainiketta. Pitempi painallus palauttaa teidät kotinäkymään.
Lukitkaa kosketustoiminto keskinäytön puhdistuksen ajaksi pitämällä
näytön alapuolella olevaa fyysistä kotipainiketta painettuna. Aktivoikaa
näyttö uudelleen painamalla lyhyesti kotipainiketta.
Tilakentässä näytön yläosassa näytetään auton käynnissä olevat toiminnot. Vasemmalla näytetään verkko- ja yhdistämistiedot, oikealla
medioihin liittyviä tietoja ja kello.
Ilmastointirivillä näytön alaosassa voidaan säätää lämpötila, istuinmukavuus ja puhaltimen toimintataso painamalla kyseistä kuvaketta.
LATAUS
Volvossanne on sähkömoottori, joka toimii auton voimanlähteenä
lähinnä alhaisilla ajonopeuksilla, sekä bensiinimoottori, joka toimii voimanlähteenä suuremmilla ajonopeuksilla ja aktiivisemmassa ajossa.
Hybridiakun latausaika riippuu siitä, minkä suuruista latausvirtaa pistorasia voi syöttää. Hybridiakku latautuu myös kevyen jarrutuksen tai moottorijarrutuksen yhteydessä, esimerkiksi myötämäessä. Kaikentyyppiset
lataukset näkyvät kuljettajan näytössä.
Latauskaapelin säilytys
Latausjohdin sijaitsee lattialuukun alla tavaratilassa.
Latausjohtimen ohjausyksikkö
Mukana toimitettavassa latausjohtimessa on ohjausyksikkö, joka näyttää
lataustilan. Se tukee lämpötilan valvontaa ja siinä on sisäänrakennettu
maasulkukatkaisin.
Lataamisen aloittaminen
Hybridiakkua ladattaessa ladataan myös auton käynnistysakkua.
1. Liittäkää latausjohdin pistorasiaan. Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
2. Asettakaa ohjauslaitteella oikea latausvirta painikkeilla
ja . Jos
olette epävarma siitä, minkä suuruista latausvirtaa pistorasia voi syöttää, valitkaa ohjausyksiköstä alhaisin latausvirta.
3. Irrottakaa latauskahvan suojakansi ja liittäkää kahva autoon. Latausjohdin lukitaan automaattisesti latausliitäntään ja lataaminen alkaa
5 sekunnin sisällä.
Latauksen lopettaminen
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimen painikkeella
ja latausjohdin irrotetaan/sen lukitus avataan.
. Lataus lopetetaan
2. Irrottakaa latausjohdin autosta.
3. Asettakaa latausliitännän suojakansi paikalleen ja sulkekaa luukku.
4. Irrottakaa latausjohdin pistorasiasta.
5. Asettakaa latauskaapeli takaisin tavaratilassa olevan lattialuukun alle.
Ohjausyksiköstä
• Autosymboli palaa katkeamatta vihreänä ja latausilmaisin on sammuksissa: Valmiustila.
•
Autosymboli ja latausilmaisin palavat kiinteästi vihreinä: Lataus käynnissä.
•
Autosymboli vilkkuu punaisena ja latausilmaisin on sammuksissa:
Lataaminen ei ole mahdollista. Tarkastakaa kaikki liitännät tai käyttäkää jotain toista pistorasiaa, aloittakaa lataaminen sitten uudelleen.
•
Autosymboli palaa katkeamatta punaisena: Lataaminen ei ole mahdollista. Irrottakaa latausjohdin pistorasiasta ja aloittakaa lataus
uudelleen.
•
Talosymboli ja latausilmaisin vilkkuvat punaisina: Lataaminen ei ole
mahdollista. Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma esiintyy
edelleen, ottakaa yhteyttä alan ammattilaiseen.
Kuljettajan näytön kautta
Symbolin eri värit ilmoittavat latauksen tilan.
LATAUSTILA
Auton lataustila voidaan tarkistaa latausliitännästä, ohjauslaitteella, kuljettajan näytössä ja Volvo On Call* -sovelluksessa.
Latausliitännän valojen avulla
• Valkoinen - LED-merkkivalo.
•
Keltainen - odotustila, latauksen alkamista odotetaan.
•
Vilkkuva vihreä - lataus käynnissä.
•
Palaa jatkuvasti vihreänä - lataus valmis, sammuu hetken kuluttua.
•
Palaa jatkuvasti punaisena - on tapahtunut virhe.
Sininen valo - lataus käynnissä.
Vihreä valo - akku on ladattu täyteen.
Punainen valo - latausvirhe, tarkistakaa latausjohtimen liitäntä
autoon ja 230 V:n pistorasiaan.
HYBRIDITIEDOT KULJETTAJAN NÄYTÖSSÄ
Kuljettajan näytössä näytetään useita symboleja ja animaatioita valitusta
ajotilasta riippuen.
Sähkö- ja bensiinikäyttö näytetään mittareissa oikealla. Kulutus vaihtelee ajotavan mukaan. Kun ohut valkoinen osoitin ohittaa ylimpänä olevan valkoisen nuolen, auto siirtyy bensiinikäyttöön. Kun osoitin on
oranssilla alueella, akkua ladataan, esim. jarrutettaessa.
Ajomatka akussa olevalla latauksella
Vasemmalla sähkö- ja bensiinikäytön mittareiden alapuolella
näette jäljellä olevan ajomatkan akussa olevalla latauksella.
Mittari näyttää vain likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa jäljellä olevalla energiamäärällä. Tämän matkan pituuteen vaikuttavat useat tekijät,
esimerkiksi ulkolämpötila ja ajonopeus, ja se voi vaihdella matkan
aikana. Kun kuljettajan näytössä näytetään "---", sähkökäytöllä ei ole
jäljellä taattua ajomatkaa.
Kuljettajan näytön symbolit
Kokovalkoinen symboli ilmoittaa, kumpaa moottoria käytetään.
Salama on sähkömoottorin, pisara bensiinimoottorin merkki.
Ilmoittaa, että akkua ladataan esim. moottorijarrutuksen yhteydessä.
Ilmoittaa, paljonko akussa on energiaa sähkömoottoria varten.
Energiaa käytetään myös ilmastointilaitetta varten.
Näyttää, että toiminto Charge tai Hold on aktivoitu. Ne aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä. Charge tarkoittaa, että hybridiakkua ladataan sen varaustason ollessa alhainen. Hold tarkoittaa, että akun varaustaso säilytetään myöhempää käyttöä varten.
3. Muuttakaa säätöä painamalla säätimen ylä-/ala-/etu-/takaosaa.
Asetusten tallentaminen
1. Säätäkää istuin, ulkoiset taustapeilit ja head-up -näyttö* haluamaanne asentoon ja painakaa M-painiketta. Painikkeen merkkivalo
syttyy.
2. Painakaa kolmen sekunnin sisällä muistipainiketta 1, 2 tai 3. Kuuluu
äänimerkki ja M-painikkeen merkkivalo sammuu.
Ottakaa tallentamanne istuinasetukset käyttöön painamalla valitsemaanne muistipainiketta.
SÄHKÖTOIMISET* ETUISTUIMET
Istuinten ulkosivulla olevalla säätimellä säädetään istuimen asento, ristiselän tuki* yms. Toinen säädin on istuimen muotoinen, mikä auttaa
ymmärtämään, millä tavalla asentoa muutetaan, ja toista käytetään ristiselän tuen, hieronnan* yms. säätämiseen.
Istuimen muotoinen säädin
Säätäkää istuintyynyä tai siirtäkää koko istuinta alemmalla säätimellä.
Säätäkää selkänojan kulmaa taemmalla säätimellä.
Monitoimisäädin
Hieronnan*, sivutuen*, ristiselän tuen* ja istuintyynyn pidentämisen asetukset on kytketty monitoimisäätimeen*.
1. Aktivoikaa istuimen säätö keskinäytössä kääntämällä säädintä.
2. Valitkaa haluamanne toiminto keskinäytössä kääntämällä monitoimisäädintä.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KAATAMINEN
Etu- ja takaistuinta voidaan joutua säätämään, jotta selkänojat voidaan
kääntää.
Toisen istuinrivin keskipaikka
1. Kääntäkää niskasuoja alas manuaalisesti painamalla selkänojan ja
niskasuojan välissä olevaa painiketta. Painakaa niskasuojaa samalla
alaspäin.
2. Vetäkää keskipaikan hihnasta
aikana.
ylös-/eteenpäin alaskääntämisen
Toisen istuinrivin ulkopaikat
– Kääntäkää istuin alas vetämällä ulkopaikan istuimen sivulla olevaa
ylöspäin. Niskasuoja kääntyy automaattisesti.
kahvaa
Kolmas istuinrivi*
– Vetäkää selkänojan yläpinnalla olevaa kahvaa ylös-/eteenpäin. Kääntäkää selkänoja eteenpäin. Niskasuoja kääntyy automaattisesti.
Käännettäessä toista istuinriviä ylös hihnaa/kahvaa on vedettävä ylöspäin. Kääntäkää selkänojaa ylöspäin, kunnes salpa lukittuu. Niskasuojat
käännetään käsin ylös.
Kolmannelle istuinriville nousemista varten keskirivin istuimen yläpinnalla olevaa kahvaa
vedetään ylös-/eteenpäin. Kääntäkää selkänoja
alas ja työntäkää koko istuinta eteenpäin.
OHJAUSPYÖRÄ
Voitte säätää ohjauspyörän asentoa korkeus- ja syvyyssuunnassa vetämällä ohjauspyörän alla olevaa vipua itseenne päin tai poispäin2 itsestänne. Säätäkää ohjauspyörä haluamaanne asentoon ja siirtäkää vipu
takaisin lukittuun asentoon.
Nopeudenrajoitin*
Vasemmanpuoleinen painikesarja
Kuljettajan tuki valitaan kuljettajan näytössä vasemmanpuoleisen painikesarjan nuolipainikkeiden avulla. Kun symboli on VALKOINEN, toiminto
on aktiivinen. HARMAA tarkoittaa, että toiminto on keskeytetty tai valmiustilassa.
Pilot Assist*
Näytön symbolien merkitykset:
2
Markkina-alueesta riippuen.
Nopeudensäädin
Mukautuva vakionopeussäädin*
Painakaa
varten.
-painiketta valitun toiminnon käynnistystä tai keskeytystä
/
lyhyt painallus suurentaa/pienentää tallennettua
Painikkeen
nopeutta 5 km/h, pitkä painallus suurentaa/pienentää sitä 1 km/h:n
askelin.
/
vähentää/lisää etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon
mukautuvaa nopeudensäädintä ja Pilot Assistia käytettäessä. Painapalataan valitun toiminnon tallennettuun nopeuteen.
malla kerran
Oikeanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla käytetään kuljettajan
näyttöä.
Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan/suljetaan. Tästä voidaan ohjata ajotietokonetta, mediasoitinta, puhelinta ja navigointia.
Selatkaa saatavina olevia sovelluksia painamalla vasenta tai
oikeaa nuolta.
Merkitkää, poistakaa merkintä tai vahvistakaa valinta, esim. valitkaa
ajotietokoneen valikko tai poistakaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös- tai alaspäin.
Median äänenvoimakkuutta suurennetaan/pienennetään painamalla painikkeita
ja . Jos mikään muu toiminto ei ole aktiivinen,
nämä painikkeet toimivat äänenvoimakkuuden säätiminä.
Puheohjaus aktivoidaan -painikkeella, ja sillä voidaan ohjata esim.
mediaa, navigointia ja ilmastointia. Sanokaa esimerkiksi "Soita Avicii",
"Raise temperature", "Help", "Toista" tai "Cancel".
Katsokaa käyttöoppaasta lisätietoa puheohjauksesta ja lisäesimerkkejä
puhekomennoista.
Ajotietokone
Ajotietokone laskee esim. ajomatkan, polttoaineenkulutuksen ja keskinopeuden. On mahdollista valita, mitä ajotietokoneen tietoja esitetään
kuljettajan näytössä. Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella tai akussa olevalla latauksella. Käyttäkää
eri vaihtoehtojen näyttämiseen ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa. Kun kuljettajan näytössä näytetään "----", taattua ajomatkaa ei
ole jäljellä.
Välimatkamittarin nollaus
Manuaalinen välimatkamittari (TM) nollataan käsin painamalla pitkään
ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun RESET-painiketta. Automaattinen välimatkamittari (TA) nollataan automaattisesti, kun autoa ei ole
käytetty 4 tuntiin.
OHJAUSPYLVÄÄN VASEMMANPUOLEINEN VIPU
Valonheittimien toimintoja ohjataan ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
Valitessanne AUTO-tilan auto tunnistaa pimeyden ja valoisuuden ja kytkee tarvittavat valot päälle esim. illan tullen tai ajaessanne tunneliin.
Voitte myös kääntää vivun säätöpyörän asentoon , jotta kaukovalot
vaihtuvat automaattisesti lähivaloiksi kohdatessanne muuta liikennettä.
Manuaaliset kaukovalot aktivoidaan viemällä ohjauspylvään vipua poispäin itsestä. Poistakaa toiminnasta viemällä vipu itseänne kohti.
Aktiiviset kaarrevalot* on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä
valaistus kaarteissa ja risteyksissä noudattamalla ohjauspyörän liikkeitä.
Toiminto aktivoituu automaattisesti käynnistyksen yhteydessä ja se voidaan deaktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
Turvavalaistus* sytyttää ulkovalaistuksen, kun avaatte auton lukituksen
avaimella, ja auttaa teitä pääsemään turvallisesti auton luo pimeässä.
OHJAUSPYLVÄÄN OIKEANPUOLEINEN VIPU
Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu ohjaa pyyhinsulkia ja sadetunnistinta.
– Siirtäkää vipua alaspäin yksittäisen tuulilasinpyyhintäliikkeen tekemiseksi.
– Siirtäkää vipua asteittain ylöspäin tihkupyyhintää, normaalia ja nopeaa
pyyhintää varten.
– Säätäkää tihkupyyhinnän väli vivun säätöpyörällä.
– Kytkekää tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteet päälle siirtämällä vipua kohti ohjauspyörää ja takalasin huuhtelulaite päälle siirtämällä vipua kohti kojelautaa.
Ottakaa sadetunnistin käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla sen painiketta. Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Kääntäkää vivussa olevaa
säätöpyörää ylös-/alaspäin herkkyyden lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Kytkekää jaksopyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla tätä.
Kytkekää jatkuva pyyhintä ja takalasinpyyhin päälle painamalla
tästä.
Käyttäkää tuulilasinpyyhkimien huoltoasentoa esim. vaihtaessanne, pestessänne tai nostaessanne pyyhinsulkia. Se aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
SISÄTILAN ILMASTO
Esi-ilmastointi
Esi-ilmastointi voidaan asettaa auton keskinäytön kautta ja Volvo On
Call* -sovellusta käyttäen. Esi-ilmastointi jäähdyttää tai lämmittää matkustamon miellyttävälle tasolle ennen ajoa, jolloin kuluminen ja energiankulutus ajon aikana vähenevät. Esi-ilmastoinnin voi käynnistää suoraan tai ajastimen avulla.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen suoraan
1. Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla näytön alaosaa.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi, merkitkää valinnaiset lisävarusteet ja painakaa sitten Esiasetukset.
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
– Valitkaa Pysäköinti-ilmastointi
amanne päivämäärä/päivä.
Lisää ajastin ja asettakaa halu-
Jotta esi-ilmastointi toimii täydellisesti, auton tulee olla kytkettynä sähköliitäntään (koskee sähkötoimisella lämmittimellä varustettuja autoja).
Markkina-alueesta riippuen käytetään joko polttoaineella tai sähköllä
toimivaa lämmitintä3.
Ilmanlaadun valvontajärjestelmä IAQS*
IAQS on osa Clean Zone Interior Package* -pakettia. Se on täysin automaattinen järjestelmä, joka poistaa matkustamon ilmasta epäpuhtaudet,
kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan lähellä olevan
otsonin. Toiminto aktivoidaan keskinäytön päänäkymän kohdassa
Asetukset Ilmastointi Ilmanlaadun anturi.
Ilmastointiasetukset
Ilmastointilaitteen toimintoja matkustamon etu- ja takaosalle säädetään
keskinäytöstä, keskikonsolin painikkeilla ja tunnelikonsolin takasivulta.
Joitakin ilmastointitoimintoja voidaan ohjata myös puhumalla.
3
Valtuutetulla Volvo-jälleenmyyjällä on tiedot siitä, mitä lämmittimiä eri markkina-alueilla käytetään.
Kuvake ilmastointinäkymään siirtymistä varten on näytön alaosassa keskellä. Kun teksti Clean Zone on SININEN, se ilmaisee, että hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa täyttyvät.
– Painakaa AUTO saadaksenne täysautomaattisen matkustamon
ilmastoinnin toivotun lämpötilan mukaan. Puhallin voidaan myös
AUTO-tilassa säätää viidelle eri tasolle sekä Off ja Max.
– Säätäkää lämpötilaa, istuinlämmitystä ja puhaltimen tehoa painamalla
jotain kuvakkeista keskinäytön alareunan ilmastointirivillä.
Synkronoikaa kaikkien vyöhykkeiden lämpötila kuljettajan puolen lämpötilan kanssa painamalla kuljettajan puolen lämpötilakuvaketta ja
Synkronoi lämpötila .
LIITÄNNÄT
Voitte toistaa/puheohjata sisältöä, tekstiviestejä ja puheluja ja yhdistää
auton internetiin erilaisten ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien
avulla. Jotta yksiköitä voidaan yhdistää, auton on oltava matalimmassa
jännitetilassa I.
Bluetoothin kautta voitte yhdistää ulkoisen yksikön autoon, jotta auto
voi käsitellä puheluja ja tekstiviestejä, suoratoistaa sisältöä ja yhdistää
internetiin. Bluetooth-yksiköitä voi olla samanaikaisesti yhdistettyinä
kaksi joista toista käytetään ainoastaan sisällön suoratoistamiseen.
1. Aktivoikaa puhelimenne Bluetooth-yhteys. Aktivoikaa myös internetjako internetiin yhdistämistä varten.
2. Avatkaa osanäkymä Puhelin keskinäytön kotinäkymässä. Painakaa
Lisää puhelin, tai jos jokin puhelin on jo yhdistetty, painakaa Vaihda.
3. Valitkaa yhdistettävä puhelin ja noudattakaa näytön ja puhelimen
ohjeita. Huomatkaa, että joissain puhelimissa viestitoiminto on aktivoitava.
Wi-Fi-yhteyden kautta voitte yhdistää autonne internetiin esim. käyttääksenne nettiradiota ja musiikkipalveluja auton sovellusten kautta,
ottaaksenne yhteyttä jälleenmyyjään autossanne ja ladataksenne ohjelmistoa.
1. Aktivoikaa internetjako puhelimessa.
2. Painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
3. Painakaa Viestintä
sen valintaruutu.
Wi-Fi ja aktivoikaa Wi-Fi-yhteys merkitsemällä
Yhdistäminen auton modeemin kautta4
1. Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti kuormatilassa olevaan pitimeen.
2. Painakaa päänäkymässä Asetukset
Internet.
Viestintä
Automodeemin
3. Aktivoikaa merkitsemällä valintaruutu Automodeemin Internet.
Internet-yhteyden jako
Kun auto on yhdistetty internetiin, voitte jakaa internet-yhteyden (Wi-Fiyhteyspisteen) muihin yksiköihin päävalikon kohdassa Asetukset. Painakaa Viestintä Auton Wi-Fi-yhteyspiste.
USB/AUX-liitännän kautta voitte yhdistää ulkoisen yksikön sisällön
toistamista varten. Jos aktivoitte internet-jaon puhelimenne USB-liitännän kautta, voitte myös yhdistää auton internetiin. USB-liitäntää käytetään myös Apple Car Play/Android Auto-toimintoa varten.
Apple CarPlay/Android Auto -toiminnolla voidaan käyttää tiettyjä
puhelimen sovelluksia auton kautta esim. musiikin toistamista tai podcastien kuuntelua varten. Käyttäminen tapahtuu keskinäytön kautta tai
puhelimella.
Jos teillä on iPhone, Siri-puheohjaus on aktivoitava ennen Apple
CarPlay -toiminnon käyttämistä. Liittäkää USB-liitäntään. Jos liitäntöjä
on useita, käyttäkää sitä, joka on ympäröity valkoisella kehyksellä. Aktivoikaa painamalla sovellusnäkymässä Apple CarPlay/Android Auto.
Aktivoikaa puheohjaus Apple CarPlay/Android Auto -toiminnon kanssa
painamalla pitkään ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta . Lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjausjärjestelmän.
Bluetooth suljetaan, kun Apple CarPlay -toimintoa käytetään. Käyttäkää
tarvittaessa jotain toista liitäntää.
USB- ja AUX-liitännät
12 V:n liitäntä. Tavaratilassa on 12 V:n liitäntä.
Puheluiden KÄSITTELY5
Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan soittaa ja ottaa vastaan
puheluja osittain ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan avulla ja
osittain keskinäytön osanäkymän Puhelin kautta kotinäkymässä. Lisäksi
puheluita voidaan käsitellä puheohjauksella. Painakaa puheohjaussymja sanokaa esim. "Call [yhteystieto]".
bolia
Sisällön toistaminen
Voitte toistaa ääntä ulkoisesta yksiköstä yhdistämällä sen autoon valitsemallanne tavalla ja avaamalla sovelluksen Bluetooth, USB tai AUX
keskinäytön sovellusnäkymässä yhdistämistavasta riippuen. Toistakaa
iPodin sisältöä valitsemalla sovellus iPod liitäntätavasta riippumatta.
4
5
Vain autot, joissa on Volvo On Call*. Yhdistettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.
Katso tietoa auton kanssa yhteensopivista puhelimista kohdasta support.volvocars.com.
KOTINÄKYMÄ
Keskinäytön käynnistyessä näytetään kotinäkymä, josta voidaan siirtyä
osanäkymiin navigointi, media, puhelin ja viimeksi käytetyt auton toiminnot.
Navigointi - painamalla tästä pääsette karttanavigointiin Sensus
Navigation -järjestelmällä*.
Määränpään antaminen osoitteen avulla - Painakaa
kuva vaihtuu osoitehauksi.
. Kartta-
Kohteen antaminen kartan avulla - Suurentakaa kartta -painikkeella ja painakaa ja pitäkää haluamaanne kohdetta painettuna.
Määränpään poistaminen - Painakaa määränpään kuvaketta ja
sitten Poista.
Media - Tässä näytetään esim. musiikkinne ulkoisesta laitteesta tai
se, oletteko valinnut sovellusnäkymässä vaihtoehdon FM-radio.
Pääsette asetuksiin painamalla osanäkymää. Tässä näette musiikkikirjastonne, verkkoradioasemat ym.
Puhelin tästä päästään puhelintoimintoihin. Laajentakaa se painamalla osanäkymää. Tässä voitte esim. soittaa puheluhistoriassa tai
yhteystietoluettelossa olevaan numeroon tai näppäillä numeron itse
painikesarjaa käyttäen. Kun olette valinnut numeron, painakaa Soita
tai .
Viimeksi käytetty auton toiminto - tässä näette viimeksi käyttämänne auton toiminnon, jota ei näytetä missään muussa osanäkymässä, esim. Auton tila, Kuljettajan toiminta tai Lane Keeping Aid.
Viimeksi käytettyyn toimintoon voi siirtyä painamalla osanäkymää.
TOIMINTONÄKYMÄ JA SOVELLUSNÄKYMÄ
Toimintonäkymä
1. Pitäkää kuvaketta painettuna.
Kun pyyhkäisette kotinäkymässä vasemmalta oikealle6, tulette toimintonäkymään. Täältä aktivoidaan/poistetaan toiminnasta erilaisia auton toimintoja, esim. Tuulilasinäyttö*, Pysäköintiavustin ja Lane Keeping Aid.
Ne aktivoidaan/deaktivoidaan painamalla kyseistä symbolia. Tietyt toiminnot avautuvat omaan ikkunaan.
2. Vetäkää kuvake vapaaseen paikkaan näkymässä ja vapauttakaa se.
Liikkukaa taaksepäin valikkorakenteessa painamalla näytön alla olevaa
kotipainiketta.
Sovellusnäkymä
Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä näyttöä kotinäkymässä
oikealta vasemmalle6. Tässä näette sekä auton mukana tulleet että itse
lataamanne ja asentamanne sovellukset.
Sovelluksia voidaan ladata, päivittää tai poistaa painamalla Latauskeskus-kuvaketta sovellusnäkymässä. Jotta
tämä on mahdollista, auton on oltava yhdistetty internetiin.
Lataaminen autoon - Painakaa Uusia sovelluksia ja valitkaa haluamanne sovellus. Ladatkaa sovellus valitsemalla Asenna.
Päivittäminen - Päivittäkää kaikki sovellukset painamalla Asenna
kaikki. Näyttäkää luettelo mahdollisista päivityksistä valitsemalla
Sovelluspäivitykset. Valitkaa haluamanne sovellus ja painakaa Asenna.
Poistaminen - Painakaa Sovelluspäivitykset ja valitkaa haluamanne
sovellus. Poistakaa sovellus painamalla Poista asennus.
Järjestelmäohjelmiston etsiminen ja päivittäminen
– Näyttäkää saatavilla olevat päivitykset painamalla Järjestelmän
päivitykset.
– Päivittäkää kaikki ohjelmistot painamalla Asenna kaikki tai yksittäinen ohjelmisto painamalla Asenna.
Kuvakkeiden siirtäminen - Sovellus- tai toimintonäkymän sovelluksia
ja auton toimintojen painikkeita voidaan haluttaessa siirtää.
6
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
PÄÄNÄKYMÄ
Näytön yläosassa on välilehti, joka voidaan vetää alas päänäkymään siirtymistä varten. Siitä päästään kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili
sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdassa Asetukset My Car voitte tehdä monia henkilökohtaisia
asetuksia, esim. muuttaa keskinäytön ulkoasua ja siinä näytettäviä tietoja.
Etäavaimen liittäminen kuljettajaprofiiliin
Jokainen avain voidaan liittää johonkin kuljettajaprofiiliin kohdassa
Asetukset Järjestelmä Kuljettajaprofiilit. Valitkaa jokin kuljettajaprofiili (profiiliin Vieras ei voida yhdistää avainta). Kotinäkymä näytetään uudelleen. Vetäkää päänäkymä jälleen alas, toistakaa yllä olevat
vaiheet ja valitkaa valitussa profiilissa Muokkaa ja sitten Yhdistä avain.
Liitettyä avainta käytettäessä auton ominaisuudet sovitetaan käyttäjän
toiveiden mukaisiksi7 esim. näyttöjen, peilien, etuistuimen, navigoinnin*,
äänentoisto- ja mediajärjestelmän, kielen ja puheohjauksen osalta.
Yksilöllinen ajotila*
Jos haluatte muuttaa jotakin ajotiloista Hybrid, Pure tai Power, aktivoikaa ajotila kohdassa Asetukset Yksilöllinen ajotila. Kun asetukset
on tehty, valitkaa Individual tunnelikonsolin ajotiloista.
Järjestelmän äänitasot
Jos haluatte säätää järjestelmien, esim. näppäimistön tai näyttökosketusten, ääntä tai mykistää sen, siirtykää kohtaan Asetukset Ääni
Järjestelmän äänitasot.
7
Katsokaa käyttöoppaasta, mitkä asetukset ovat henkilökohtaisia/yleisiä.
KULJETTAJAN TUKI
Autossanne on useita toimintoja, jotka auttavat teitä ajamaan turvallisesti ja voivat ehkäistä onnettomuuksia. Nämä toiminnot aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä. Muistakaa, että kuljettajaa tukevat toiminnot ovat vain apuvälineitä ja että kuljettaja kantaa aina täyden vastuun auton turvallisesta ajamisesta.
City Safety
City Safety8 varoittaa esteistä näkyvillä ja kuuluvilla varoitussignaaleilla.
Auto jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa törmäyksen uhatessa. City Safety voi mm. estää törmäyksen ja auttaa kuljettajaa, jos auto on vaarassa törmätä esimerkiksi muuhun ajoneuvoon,
suurikokoiseen eläimeen, jalankulkijaan tai pyöräilijään. City Safety aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA varoittaa risteävästä liikenteestä auton takana ja aktivoituu, jos peruutusvaihde on kytkettynä tai auto rullaa taaksepäin.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS-järjestelmä kertoo ajoneuvoista kuolleessa kulmassa ja
nopeasti saavuttavista ajoneuvoista vasemmalla ja oikealla ajokaistalla lähinnä omaa autoa.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Jos auto on ajautumassa kohti reunaviivaa, kaista-avustin LKA
auttaa teitä aktiivisesti ohjaamaan auton takaisin ajokaistalle.
Teitä voidaan myös varoittaa äänimerkillä tai värisyttämällä
ohjauspyörää.
LKA:n varoitustapa auton poistuessa omalta kaistaltaan voidaan säätää
keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset. Valitkaa My Car
IntelliSafe Kaistanpitoavustin. Täällä voitte myös aktivoida/deaktivoida tieltäsuistumissuojan (Run-off Mitigation)*, joka voi antaa lisätu8
Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
kea tieltäsuistumisen uhatessa. Auto ohjaa ja jarruttaa tällöin automaattisesti.
Pilot Assist
Pilot Assist on mukavuustoiminto, joka auttaa pitämään auton omalla
kaistallaan ja ennalta valitulla etäisyydellä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Pilot Assist valitaan ja aktivoidaan ohjauspyörän vasemmalla painikesarjalla. Ohjaustuen toimiminen edellyttää mm. sitä, että kuljettaja pitää
kädet ohjauspyörällä ja että kaistan reunaviivat ovat näkyvissä.
Ohjaustuen ollessa aktiivinen kuljettajan näytössä näytetään VIHREÄ
ohjauspyöräsymboli.
PYSÄKÖINTITUTKA
Park Assist Pilot*
Aktiivinen pysäköintitutka skannaa käytettävissä olevan pysäköintitilan
ja kääntää sitten ohjauspyörää ohjatakseen auton sisään. Teidän tehtävänne on tarkkailla auton ympäristöä, noudattaa keskinäytön ohjeita,
vaihtaa vaihdetta, säädellä nopeutta ja jarruttaa/pysäyttää.
Pysäköinti Park Assist Pilot -toiminnon avulla
1. Painakaa painiketta Sisään ajaminen toimintonäkymässä. Ajakaa korkeintaan 20 km/h. Auton ja pysäköintiruutujen välisen etäisyyden tulee olla noin 1 metri, kun
toiminto etsii pysäköintitilaa.
2. Pysäyttäkää auto, kun keskinäytön grafiikka ja teksti
ilmoittavat sopivan paikan löytyneen. Näyttöön avautuu
ponnahdusikkuna.
3. Noudattakaa keskinäytössä näkyviä ohjeita. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun keskinäytössä kehotetaan
tekemään niin.
Pysäköintiruudusta poistuminen
Toimintoa voidaan käyttää vain taskupysäköinnissä.
1. Painakaa painiketta Poistu pysäköinnistä toimintonäkymässä.
2. Noudattakaa keskinäytön ohjeita.
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera auttaa huomaamaan mahdolliset esteet
auton ympärillä näyttämällä keskinäytössä kamerakuvan ja grafiikan. Kameranäkymät ja apuviivat valitaan keskinäytössä.
Kamera voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti valittaessa peruutusvaihde. Tämä asetus tehdään keskinäytön päänäkymän kohdassa Asetukset.
– Valitkaa My Car Pysäköintiavustin
peruutusvaihteella.
Automaattinen kamera
Pysäköintiapukamera voidaan käynnistää myös manuaalisesti:
– Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä painamalla toimintonäkymässä kuvaketta Kamera.
PUHTAAMPAA AJONAUTINTOA
Suunnittelemalla ajomatkanne ja ajamalla taloudellisesti voitte pidentää
toimintasädettä sähkökäytöllä ja lieventää samalla ympäristövaikutuksianne. Maksimaalisen kantaman saavuttamisen edellytykset vaihtelevat
auton ajo-olosuhteiden mukaan. Joihinkin tekijöihin voitte itse vaikuttaa,
joihinkin ette. Pisin kantama saavutetaan erittäin edullisissa olosuhteissa, kun kaikilla tekijöillä on positiivinen vaikutus.
Suunnitelkaa ajomatkanne tekemällä aina seuraavat toimet:
Ladatkaa auto ennen liikkeellelähtöä.
•
•
Käyttäkää auton esi-ilmastointia.
Ajakaa taloudellisesti seuraavin tavoin:
• Aktivoikaa ajotila Pure.
•
Minimoikaa jarrutukset ajamalla tasaisella nopeudella ja ennakoiden.
•
Valitkaa toimintonäkymässä Hold ajaessanne suuremmilla ajonopeuksilla pitempiä matkoja kuin mihin sähköenergia riittää.
•
Ajakaa oikeilla rengaspaineilla ja tarkistakaa ne säännöllisesti. Valitkaa ECO-rengaspaineet saavuttaaksenne parhaan lopputuloksen.
•
Älkää ajako ikkunat avoimina.
Tekijöitä, joihin ette voi vaikuttaa
• Liikennetilanne.
•
Ajokeli ja maaston muodot.
•
Ulkolämpötila ja vastatuuli.
Katsokaa käyttöoppaasta lisää toimintasädettä ja taloudellista ajoa koskevia vinkkejä.
ERITYISET TEKSTIT
Käyttöopas ja muut oppaat sisältävät turvallisuusohjeita ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huom.-tekstit,
jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain
tiettyjä markkina-alueita.
VAROITUS
ALKUUN PÄÄSY
Volvo On Call-toiminnolla varustetuissa autoissa järjestelmä toimii vain alueilla, joilla Volvo On Callin
yhteistyökumppaneilla on matkapuhelinkenttä ja
markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa. Ilmakehän häiriöt tai harvassa olevat lähettimet voivat
aiheuttaa sen, että yhteyttä ei voida muodostaa,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
Katso Volvo On Call -palveluita koskevat varoitus-,
tärkeää- ja huomautus-tekstit käyttöoppaan lisäksi
Volvo On Call -tilaussopimuksesta.
ALKUUN PÄÄSY
Sensus Navigation*: Keskittäkää kaikki huomionne
tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen. Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä
ja ajakaa asianmukaisesti harkiten. Tie- ja sääolosuhteet voivat tehdä joistakin suosituksista vähemmän luotettavia.
Yleiskuva ulkopuolelta
Huomatkaa väliinjäämisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Tarkistakaa, että takaluukun lähellä
ei ole ketään, koska väliinjäämisellä voi olla vakavia
seurauksia. Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Yleiskuva sisäpuolelta
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan
turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu. Älkää koskaan asettako
lasta lastentyynylle, lastenistuimeen tai matkustajan
paikalle sijoitettuun, taaksepäin käännettyyn lastenistuimeen, kun turvatyyny on aktivoitu. Henkilöt,
jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, kun turvatyyny on aktivoitu. Henkilöiden, jotka ovat pitempiä
kuin 140 cm, ei koskaan pidä istua matkustajan
paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Älkää antako matkustajan istua matkustajan pai-
kalla, jos ilmoitus kattokonsolissa osoittaa, että turvatyyny on deaktivoitu, ja samalla turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään kuljettajan näytössä.
Tämä on vakavan vian osoitus. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee ottamaan
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Yleiskuva sisäpuolelta
Ottakaa etäavain aina mukaanne poistuessanne
autosta ja tarkistakaa, että auton sähköjärjestelmä
on virta-asennossa 0.
Ohjauspyörä
Puheohjaus: Kuljettaja on aina täysin vastuussa
auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien
asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
Sisätilan ilmasto
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua
heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, joilla on
vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen
säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä*. Muussa tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Yleiskuva sisäpuolelta
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto
Sisätilan ilmasto
on kaltevalla pinnalla – kytketty vaihde tai automaat- Älkää käyttäkö esi-ilmastointia (koskee polttoainetivaihteiston P-asento eivät riitä pitämään autoa pai- käyttöistä lämmitintä):
kallaan kaikissa tilanteissa.
• Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja
Lataus
muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
• Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai
Latausjohdinta ei saa käyttää, jos sen jokin osa on
vaurioitunut - tällöin on sähköiskun ja vakavan henhelposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut,
kilövahingon vaara. Vaurioituneen tai toimimattoman
pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
• Jos on vaarana, että lämmittimen pakoputki on
latausjohtimen saa korjata vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
tukkeutunut. Putken pää sijaitsee oikean etupyörän pyöräkotelossa, jolloin esim. pyöräkotelossa
• Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla sallitulla
oleva lumi voi estää lämmittimen ilmanvaihdon.
tai sitä pienemmällä latausvirralla paikallisten ja
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää
kansallisten hybridiautojen latausta koskevien
suositusten mukaan 230 V:n pistorasian/pistotul- ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
pan kautta.
Kuljettajan tuki
• Hybridiakun saa ladata vain hyväksytystä suojaBLIS ja CTA täydentävät, mutta eivät korvaa turvalmaadoitetusta 230 V:n pistorasiasta tai latausalista ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Ne eivät voi
semasta Volvon tarjoamalla irtolatausjohtimella
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vas(tila 3).
tuuta. Vastuu kaistanvaihdosta ja peruuttamisesta
• Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa autoa, mutta
liikenteen kannalta turvallisella tavalla on aina kul230 V:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuijettajalla. BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa tai peruutenkin olla olemassa.
tettaessa.
• Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita
Kuljettajan tuki
verkon pistorasioita, koska ne voivat käytettäessä Kaista-avustin LKA ja tieltäsuistumissuoja Run-off
aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
Mitigation ovat vain apuvälineitä eivätkä ne toimi
• Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieoloTakaistuimen selkänojan kaataminen
Tarkistakaa, että selkänojat ovat kunnolla lukkiutuneet alas- ja ylöskääntämisen jälkeen. Tarkastakaa,
että niskasuojat ovat kunnolla lukkiutuneet ylöskääntämisen jälkeen. Toisen istuinrivin laitapaikkojen niskasuojien pitää aina olla käännettyinä ylös,
kun kolmannella istuinrivillä* on matkustajia.
suhteissa. Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta. Toiminnot eivät havaitse puomeja, kaiteita tai vastaavia esteitä ajoradan sivulla.
Kuljettajan tuki
City Safety on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa
ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Toiminto ei pysty havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita/
pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa. Varoitus aktivoituu
vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Varoitus
sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 70 km/h (43 mph). City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden
jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan
aina painaa jarrua - myös auton jarruttaessa automaattisesti. Kuljettaja vastaa aina etäisyyden ja
nopeuden pysymisestä oikeana.
Kuljettajan tuki
Pilot Assist on apuväline, joka ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita. Kuljettaja on aina vastuussa auton kuljettamisesta ja
hänen täytyy puuttua asiaan, jos Pilot Assist ei tue
ohjausta asianmukaisesti tai ei ylläpidä oikeaa
nopeutta tai ajallista etäisyyttä. Pilot Assist -toimintoa saa käyttää vain, jos kaistan kumpaankin reunaan on maalattu selvästi erottuvat kaistamerkinnät.
Pilot Assist ei jarruta ihmisten, eläinten, esineiden,
pienten/matalien perävaunujen eikä vastaan tulevien, hitaasti kulkevien tai paikallaan olevien ajoneuvojen takia. Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa
esimerkiksi kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, mutkaisilla teillä tai huonoissa sääolosuhteissa.
Pysäköintitutka
Park Assist Pilot ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan
se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että autoa
ajetaan turvallisesti, lisäksi hänen pitää valvoa
ympäristöä ja muita tienkäyttäjiä, jotka lähestyvät tai
ohittavat pysäköinnin yhteydessä.
Pysäköintitutka
Pysäköintikamera on apuväline, joka ei voi koskaan
korvata kuljettajan vastuuta. Kameralla on kuolleita
kulmia, joissa esteitä ei voida havaita. Ottakaa huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
TÄRKEÄÄ
Yleiskuva sisäpuolelta
Ajotilaa OFF ROAD ei saa käyttää ajettaessa perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä. Muutoin on
olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen vaara.
Yleiskuva sisäpuolelta
Head-up-näyttöyksikkö*, josta tiedot heijastetaan,
on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään esineitä
peitelasin päällä ja katsokaa, ettei sen päälle putoa
mitään esineitä.
diakun lataamista tai keskeyttää sen. Tarkistakaa,
että 230 V:n pistorasialla on riittävä virransyöttö
sähköauton lataamista varten - jos tästä ei ole varmuutta, ammattilaisen tulee tarkistaa pistorasia. Jos
pistorasian virran voimakkuus on tuntematon, käyttäkää ohjausyksikön matalinta tasoa.
Keskinäyttö
Mikrokuituliinan pitää olla puhdas hiekasta yms.,
kun keskinäyttöä puhdistetaan. Muutoin näyttö voi
naarmuuntua. Keskinäyttöä puhdistettaessa siihen
saa kohdistaa vain lievää painetta. Kova paine voi
vaurioittaa näyttöä.
Älkää suihkuttako mitään nestettä tai syövyttäviä
kemikaaleja suoraan keskinäytölle. Älkää käyttäkö
ikkunanpuhdistusaineita, muita puhdistusaineita,
sumutteita, liuottimia, alkoholeja, ammoniakkia tai
hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älkää koskaan käyttäkö hiovia riepuja, paperipyyhkeitä tai silkkipaperia, nämä voivat naarmuttaa keskinäyttöä.
Takaistuimen selkänojan kaataminen
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole henkilöitä
eikä tavaroita. Myöskään turvavyöt eivät saa olla
kiinnitettyinä. Keskipaikan integroidun turvavyötyynyn*/kyynärnojan* on oltava käännettynä sisään.
Lataus
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun on olemassa salamaniskun vaara. Maalipinnan vaurioiden
välttämiseksi, esim. voimakkaassa tuulessa, asettakaa latauskahvan suojakansi siten, ettei se ota
kiinni autoon. Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta latauksen jatkuessa - tällöin
on olemassa vaara, että 230 V:n pistorasia voi vaurioitua. Katkaiskaa lataaminen aina ensin ja irrottakaa latausjohdin vasta sitten, ensin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta. Siten vältätte järjestelmän vaurioitumisen ja latauksen tahattoman katkeamisen.
Lataus
Haaroituspistorasiaa, ylijännitesuojaa tai vastaavia
yksiköitä ei saa käyttää yhdessä latausjohtimen
kanssa tulipalon, sähköiskun jne. vaaran takia. 230
V:n pistorasian ja latausjohtimen välillä saa käyttää
sovitinta vain, jos sovittimeen on merkitty standardien IEC 61851 ja IEC 62196 mukainen hyväksyntä. Kiinan markkina-alueella 230 V:n pistorasian
ja latausjohtimen välillä ei saa käyttää sovitinta.
Lataus
Ohjausyksikköä ei tule huuhdella tai upottaa veteen.
Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja sen pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa
oleva ylikuumenemissuoja voi tällöin rajoittaa hybri-
Ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet kiinni. Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on käännetty ylös tuulilasista, ne täytyy kääntää takaisin tuulilasia vasten,
ennen kuin pyyhkimet aktivoidaan. Tällä estetään
konepellin maalin naarmuuntuminen.
Sisätilan ilmasto
Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon
lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella
istuvan kylmettyminen.
Liitännät
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään
yhtä tunnelikonsolin 12 V:n liitäntää kerrallaan. Jos
molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään
samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää
kohti. Tavaratilan 12 V:n liitännän suurin virranotto
on 10 A (120 W). 230 V:n pistorasian suurin virranotto on 150 W.
HUOM
Yleiskuva ulkopuolelta
Etäavaimen toimintoja voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus. Älkää säilyttäkö etäavainta
metalliesineiden tai elektronisten laitteiden, esim.
matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee
olla vähintään 10–15 cm.
Yleiskuva ulkopuolelta
Sähkötoiminen takaluukku: jos järjestelmä on ollut
jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää
uudelleen n. 2 minuutin kuluttua. Toiminta voi olla
rajoitettua tai puuttua kokonaan, jos takapuskuria
kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Yleiskuva sisäpuolelta
Off road -ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
Yleiskuva sisäpuolelta
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on
korkea ulkolämpötilasta riippumatta. Tämä on osa
Volvon tehokasta pakokaasujen puhdistusjärjestelmää.
Yleiskuva sisäpuolelta
Aktivoitaessa Forward Collision Warning* head-upnäytössä oleva informaatio korvataan Forward
Collision Warning* -järjestelmän grafiikalla. Tämä
grafiikka tulee näkyviin, vaikka head-up -näyttö on
suljettu. Kuljettajan kykyä nähdä head-up-näytön
tiedot huonontavat polarisoitujen aurinkolasien
käyttö, ajoasento, jossa kuljettaja ei istu keskellä
istuinta, näyttöyksikön peitelasilla olevat esineet ja
epäsuotuisat valaistusolosuhteet.
Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden
tunteen.
Lataus
Käyttäkää Volvon suosittelemaa standardien
GB/T 20234.1-2011 ja GB/T 20234.2- 2011
(Kiina) tai IEC 62196 ja IEC 61851 (muut markkina-alueet) mukaista latausjohdinta, joka tukee
lämpötilan valvontaa.
Lataus
Avatkaa aina auton lukitus, jotta lataaminen keskeytyy, ennen kuin irrotatte auton 230 V:n pistorasiasta.
Lataus
Latausjohdin muistaa latausvirran viimeisimmän
asetuksen. Tämän vuoksi on tärkeää säätää asetus,
jos toista 230 V:n pistorasiaa käytetään seuraavassa lataustilanteessa.
Ohjauspyörä
Ajomatkan laskennan tulos voi heittää hieman, jos
ajotapaa muutetaan.
Sisätilan ilmasto
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa
valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Sisätilan ilmasto
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto on
kytkettynä sähköliitäntään (koskee sähkökäyttöistä
lämmitintä). Latauspylväs, joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia. Jos auto ei ole kytkettynä
sähköliitäntään, ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä lämpimässä säässä on suorakäynnistää
esi-ilmastointi. Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla
kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
Liitännät
Internetiä käytettäessä siirretään dataa (dataliikenne), mikä voi aiheuttaa kustannuksia. Dataroamingin (verkkovierailu) ja Wi-Fi-yhteyspisteiden aktivointi voi aiheuttaa lisämaksuja. Ottakaa yhteys
verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta. Käytettäessä matkapuhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Liitännät
Volvo ei valvo Apple CarPlay/Android Auto -sovelluksen sisältöä. Apple CarPlay -sovellusta voidaan
käyttää vain Bluetooth-yhteyden ollessa katkaistu.
Bluetooth-yhteyden kautta autoon yhdistetty puhelin tai mediasoitin ei siksi ole käytettävissä, kun
CarPlay/Android Auto on aktiivinen. Yhdistäkää
auto käyttäen Wi-Fi-yhteyttä tai auton sisäänrakennettua modeemia*.
Liitännät
Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on
mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon katkeaa.
Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.
Liitännät
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin,
jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus
muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen
voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä
sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
Liitännät
Huomatkaa, että jotkut puhelimet katkaisevat internet-jaon, kun yhteys autoon katkeaa. Siksi puhelimen internet-jako on aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
Pysäköintitutka
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana liasta, lumesta ja
jäästä. Tämä on erityisen tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
TP 22651 (Finnish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising