Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2017 ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2017 ‏Excellence
VÄLKOMMEN!
Tästä voitte lukea lisää Volvo XC90 Excellence -autonne takaistuinten toiminnoista. Seikkaperäisempää tietoa omistajalle löytyy autosta,
sovelluksesta ja verkosta.
AUTON KESKINÄYTTÖ
Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, jossa siihen pääsee
päänäkymän kautta.
MOBIILISOVELLUS
Käyttöopas on saatavana sovelluksena (Volvo Manual) älypuhelimiin ja
tabletteihin. Sovellus sisältää myös opastusvideoita tietyistä toiminnoista.
VOLVON TUKISIVUSTO
Volvo Carsin tukisivustolla (support.volvocars.com) on käyttöoppaita ja
opastusvideoita, mutta myös lisätietoa ja tukea Volvoanne ja sen omistamista varten.
PAINETUT TIEDOT
Käsinelokerossa on käyttöoppaan täydennysosa, joka sisältää tietoa
sulakkeista, teknisiä tietoja ja tiivistelmän tärkeistä käytännön tiedoista.
Painettu käyttöopas ja sen täydennysosa ovat saatavina tilauksesta.
TAKAISTUINTEN OHJAUSNÄYTTÖ
Tunnelikonsoliin takaistuinten väliin asennetun ohjausnäytön
avulla ohjataan istuintoimintoja sekä juomien lämmitystä ja
viilennystä.
Näytön kääntäminen pystyyn
–– Painakaa näytön yläpintaa. Näyttö nousee automaattisesti
pystyyn.
Noustuaan pystyyn näyttö käynnistyy automaattisesti. Tietyn ajan
kuluttua valaistus himmenee. Palauttakaa valaistus koskettamalla
näyttöä.
Näytön kääntäminen alas
Näyttö käännetään käsin alas:
–– Painakaa näytön yläpintaa. Painakaa niin pitkään, että näyttö
kääntyy alas tunnelikonsoliin. Näyttö sammuu, kun se käännetään alas.
IONISOIVA ILMANPUHDISTIN
Ionisoiva ilmanpuhdistin pitää matkustamon ilman hyvänlaatuisena. Puhdistin muodostaa ilmassa ioneja, jotka virtaavat
matkustamoon. Pöly, virukset ja allergeenit tarttuvat näihin ioneihin ja putoavat lattialle. Toiminto on aktiivinen aina auton ollessa
vähintään virtatilassa I.
LIIKKUMINEN OHJAUSNÄYTÖSSÄ
Ohjausnäyttö on kosketukseen reagoiva kosketusnäyttö. Näytössä on
erilaisia näkymiä. Aktivoikaa haluamanne toiminto tai siirtykää toiminnon näkymään painamalla näytössä olevaa painiketta.
Aloitusnäkymän painikkeet
Vasemman tai oikean istuimen sähkölämmityspainike.
Mukinpitimen viilennys-/lämmityspainike.
Vasemman tai oikean istuimen tuuletuspainike.
Painike etumatkustajan istuimen säätämiseksi takaistuimelta käsin.
Palaaminen kotinäkymään muusta näkymästä
Ohjausnäyttö palaa automaattisesti aloitusnäkymään tietyn ajan kuluttua. Etumatkustajan istuinta säädettäessä aloitusnäkymään palataan
painamalla rastia.
TAKAISTUIMEN SÄÄTÄMINEN
Auton takaistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan
mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/
taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuinta liikuttamalla säätimen takaosaa ylös-/alaspäin. Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin liikuttamalla säädintä eteen-/
taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa liikuttamalla säätimen
etuosaa ylös-/alaspäin.
Hieronnan, sivutuen, ristiselän tuen ja istuintyynyn pidentämisen
asetukset on kytketty monitoimisäätimeen.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan tehdä kerrallaan.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä sen jälkeen, kun oven
lukitus on avattu auton olematta käynnissä. Istuinta voidaan säätää
aina, kun auto on käynnissä. Säätöä voidaan tehdä myös tietty aika
auton sammuttamisen jälkeen.
Istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käyttäkää sen jälkeen
istuinta uudelleen.
Nukkumis-/mukavuusasennon säätämiseksi istuinta on ehkä ensin
siirrettävä hieman eteenpäin.
MONITOIMISÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN
Monitoimisäätimellä säädetään ristiseläntukea, selkänojan sivutukea,
istuintyynyn pituutta ja hieronta-asetuksia. Monitoimisäätimellä tehtävät
asetukset näytetään ohjausnäytössä. Näytössä näytetään ainoastaan
yhden istuimen säädöt kerrallaan.
1. Kääntäkää ohjausnäyttö käsin pystyyn.
2. Aktivoikaa istuimen säätäminen kääntämällä tai painamalla monitoimisäädintä valitsemaanne suuntaan. Istuimen säätönäkymä avautuu
ohjausnäyttöön.
3. Valitkaa haluamanne toiminto ohjausnäytöstä painamalla näyttöä tai
kääntämällä monitoimisäädintä ylös-/alaspäin.
4. Muuttakaa asetusta painamalla säädintä haluttuun suuntaan.
Hieronta
Aktivoikaa hierontatoiminto painamalla näyttöpainiketta tai
valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä. Kun auto ei ole
käynnissä, hierontatoimintoa ei voida käyttää.
Nopeus: Valitkaa hidas, normaali tai nopea.
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
Päälle/pois: Käynnistäkää/sammuttakaa hierontatoiminto
valitsemalla "päälle" tai "pois".
Ohjelma 1–5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on viisi.
Valitkaa joko 1 (laajentuva), 2 (kuvio), 3 (edistynyt),
4 (lanne) tai 5 (olkapää).
Voimakkuus: Valitkaa alhainen, normaali tai voimakas.
Sivutuki
Aktivoikaa selkänojan sivutuen säätö painamalla näyttöpainiketta tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
• Lisätkää sivutukea painamalla monitoimisäätimen istuinpainikkeen etuosaa.
• Painakaa istuinpainikkeen takaosaa sivutuen
vähentämiseksi.
Ristiselän tuki
Aktivoikaa ristiselän tuen säätö painamalla näyttöpainiketta
tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
• Painakaa monitoimisäätimen istuinpainiketta ylös/alas
ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
• Lisätkää ristiselän tukea painamalla istuinpainikkeen
etuosaa.
• Painakaa istuinpainikkeen takaosaa ristiselän tuen
vähentämiseksi.
Istuintyynyn pidentäminen
Aktivoikaa istuintyynyn säätö painamalla näyttöpainiketta
tai valitsemalla toiminto monitoimisäätimellä.
• Pidentäkää istuintyynyä painamalla monitoimisäätimen
istuinpainikkeen etuosaa.
• Painakaa istuinpainikkeen takaosaa istuintyynyn
lyhentämiseksi.
ETUMATKUSTAJAN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN TAKAISTUIMELTA KÄSIN
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää takaistuimelta käsin pitkittäissuunnassa ja selkänojan kaltevuutta voidaan muuttaa. Muuttakaa
etumatkustajan istuimen asetuksia takaistuinten välissä olevaa ohjausnäyttöä käyttäen.
1. Painakaa näyttöpainiketta etumatkustajan istuimen
säätämiseksi takaistuimelta käsin.
2. Näyttöön avautuu uusi näkymä, jossa voidaan säätää
kaltevuutta ja pituussuuntaista sijaintia.
3. Palatkaa aloitusnäkymään painamalla rastia.
Selkänojan kallistuksen säätö
• Kallistakaa etumatkustajan istuimen selkänojaa eteenpäin painamalla vasemmanpuoleista ylänuolta.
• Kallistakaa etumatkustajan istuimen selkänojaa taaksepäin painamalla oikeanpuoleista ylänuolta.
Säätö pituussuunnassa
• Siirtäkää etumatkustajan istuinta eteenpäin painamalla vasempaa
alanuolta.
• Siirtäkää etumatkustajan istuinta taaksepäin painamalla oikeaa
alanuolta.
SÄHKÖLÄMMITETYT/TUULETETUT ISTUIMET
Istuimia voidaan lämmittää mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Istuinlämmitystä säädetään ohjausnäytön kautta.
–– Vaihtakaa neljän tason, jotka ovat pois, korkea, keskitaso ja
alhainen, välillä painamalla toistuvasti vasemman tai oikean
istuimen painiketta. Painike näyttää säädetyn tason.
Istuimia voidaan tuulettaa esimerkiksi kosteuden poistamiseksi vaatteista. Istuintuuletusta säädetään ohjausnäytön kautta.
–– Vaihtakaa neljän tason, jotka ovat pois, korkea, keskitaso ja
alhainen, välillä painamalla toistuvasti vasemman tai oikean
istuimen painiketta. Painike näyttää säädetyn tason.
IPAD-PIDIN
Etuistuimen niskatuen taustapuolella on pidin, johon sopivat useimmat
iPad-mallit. Kiinnittäkää iPad seuraavasti:
1. Avatkaa luukku painamalla liuskaa alas ja kääntämällä sitä eteenpäin niskatukea kohti.
2. Työntäkää iPad pitimeen ja sulkekaa luukku.
Irrottakaa pidin kiinnityksestään seuraavasti:
1. Painakaa kiinteän osan alapinnalla oleva painike sisään.
2. Irrottakaa pidin kiinnityksestä vetämällä sitä taakse-/ylöspäin.
LASTENISTUINTEN KIINNITYSKOHDAT
Auto on varustettu lastenistuinten kiinnityskohdilla takaistuinrivissä.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä
eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
1. Työntäkää istuinta eteen ja kääntäkää selkänoja alas, jotta pääsette
käsiksi kiinnityskohtaan.
2. Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, jotta asennus menee
oikein.
PÖYDÄN KÄÄNTÄMINEN YLÖS
Kyynärnojien alla on kaksi pöytää, jotka voidaan ottaa esiin ja asettaa
takaistuinten yläpuolelle.
1. Avatkaa kyynärnojan kansi kokonaan.
2. Nostakaa pöytä ulos kyynärnojasta nahkaliuskan avulla ja kääntäkää
se pystyasentoon.
3. Kääntäkää pöytälevy istuimen yläpuolelle.
Poistakaa pöytä käytöstä toistamalla vaiheet päinvastaisessa
järjestyksessä.
KYLMÄLAATIKKO
Takaistuimella on kyynärnojan takana kylmälaatikko, jossa on tilaa
kahdelle pullolle sekä säilytystila kristallilaseille.
• Avatkaa laatikko painamalla kannen yläpuolella olevaa painiketta.
• Kylmälaatikon sisällä on lämpötilan säädin.
Viilennystoiminto on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa
II.
JUOMIEN LÄMMITTÄMINEN JA VIILENTÄMINEN
Kyynärnojan edessä on kaksi mukin-/lasinpidintä sekä lämmittävä/
viilentävä pidin esim. pulloa tai tee-/kahvimukia varten.
–– Avatkaa pidin painamalla kantta. Lämmitys tai viilennys säädetään
ohjausnäytön kautta. Siniset valodiodit ilmoittavat viilennyksen
olevan meneillään, punaiset valodiodit puolestaan lämmityksen
olevan käytössä.
Lämmitys tai viilennys on aktiivinen auton ollessa käynnissä tai virtatilassa II.
–– Vaihtakaa kolmen asennon, jotka ovat pois, viilennys
ja lämmitys, välillä painamalla toistuvasti ohjausnäytön
painiketta. Painike näyttää asetetun tilan.
TÄÄLLÄ OVAT USB- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT
USB-liitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on kaksi USB-liitäntää.
Myös etuistuinten niskatukien taustapuolella olevissa näyttökiinnikkeissä on kaksi USB-liitäntää. Liitäntöjen kautta voidaan ladata esim.
matkapuhelin tai tabletti.
Sisältöä ei voida toistaa auton äänentoistolaitteiston kautta
USB-liitäntää käytettäessä.
Sähköliitännät: Takaistuimen kyynärnojan alla on 12 V:n sähköliitäntä
ja 230 V:n sähköliitäntä.
230 V: Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille
erilaisille laitteille, esim. latauslaitteille tai kannettaville tietokoneille.
–– Kytkekää lisävarusteen liitin liitäntään. Kytkekää lisävaruste irti
irrottamalla liitin.
12 V: Liitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. musiikkisoittimille tai matkapuhelimille.
–– Ottakaa savukkeensytytin pois liitännästä ja kytkekää liitäntään
lisävarusteen liitin. Irrottakaa lisävarusteen liitin ja laittakaa savukkeensytytin takaisin, kun liitäntää ei käytetä.
Auton sähköjärjestelmän on oltava vähintään virtatilassa I, jotta USBja sähköliitännät syöttävät virtaa.
SÄILYTYSTILAT
Etuistuinten niskatukien taustapuolella on pidin tabletteja varten.
Istuinten välissä kyynärnojan alla on säilytystila.
Ovissa on tuhkakupit.
Ovissa on säilytyslokerot.
Tunnelikonsolin sivuilla on säilytystaskut.
Etuistuinten selkänojissa on säilytystaskut.
TAVARATILAN KAHVA
Auton takaluukun sisäpuolella on itsevalaistuva kahva1. Sillä
voidaan hätätilanteessa avata luukku sisältäpäin.
–– Avatkaa luukku vetämällä kahva alas.
Käytön jälkeen kahva on painettava käsin takaisin alkuperäiseen
asentoonsa.
1
Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
ERIKOISTEKSTIT
koska se voi naarmuuntua.
Tuuletetut takaistuimet
Käyttöopas ja muut manuaalit sisältävät turvaohjei- Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon
ta ja kaikki varoitus-, tärkeää- ja huomautustekstit, lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella
istuvan vilustuminen.
jotka on luettava. Jotkut toiminnot koskevat vain
tiettyjä markkina-alueita.
iPad-pidin
VAROITUS
Säilytystilat
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta,
kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsinetai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä nämä voivat muutoin
vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
Juomien lämmittäminen ja viilentäminen
Säilyttäkää pullot, termospullot, lasit ja mukit pidikkeissä tai kylmälaatikossa matkan aikana.
Kun iPad on pitimessä, sen näytön pitää olla
suojattu suojamuovilla, jotta mahdollisessa
törmäyksessä ei synny lasinsirpaleita.
Varokkeet
Korvatkaa aina rikkinäinen varoke sellaisella, jonka
väri ja ampeerimerkintä ovat samat. Älkää koskaan
asentako arvoltaan suurempaa varoketta kuin
käyttöoppaassa ilmoitetaan.
Jos jokin sähkökomponentti ei toimi, syynä
voi olla se, että varoke on lauennut tilapäisen
ylikuormituksen takia. Tietoa varokkeista on auton
käyttöoppaassa.
Sähkölämmitteiset takaistuimet
Tehonotto
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua
12 V:n liitännän tehonotto on enintään 120 W ja
heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai henkilöt, joilla
on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen 230 V:n liitännän 150 W.
säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muutoin on olemassa palovammojen vaara.
HUOM.
Lastenistuinten kiinnityskohdat
Kylmälaatikko
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää
Kylmälaatikko tarvitsee vapaan ilmankierron
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne
mahdollisimman hyvän toiminnan vuoksi. Jättäkää
kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei
sen vuoksi vähintään 5 cm vapaata tilaa laatikon
ole mahdollista, noudattakaa istuinvalmistajan
ilmanoton luokse tavaratilassa.
suosituksia.
Lämpötila-asetusta on ehkä säädettävä ympäröiTavaratilan kahva
Pitäkää ovet ja takaluukku lukittuina ja säilyttäkää västä lämpötilasta riippuen. Lämpötilan nopeaan
laskemiseen suositellaan maksimiasentoa.
avaimia lasten ulottumattomissa. Jos lapsia ei
valvota, he voivat lukita itsensä auton sisään ja
loukkaantua.
Koska kylmälaatikon pohjalla on miinusasteita
viilennyksen nopeuttamiseksi, saattaa muodostua
kondenssivettä, joka on välillä kuivattava pois. ParLämpiminä päivinä lämpötila autossa voi nousta
haiden kuivaus-/puhdistustulosten saavuttamiseknopeasti, ja altistuminen korkeille lämpötiloille voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Erityisesti si läpinäkyvä pullonpidin on otettava pois.
pikkulapset ovat vaarassa.
Sähkölämmitteiset takaistuimet
Takaistuimen sähkölämmitys katkaistaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua.
TÄRKEÄÄ
Tuuletetut takaistuimet
Liikkuminen ohjausnäytössä
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää istuinÄlkää asettako teräviä esineitä näyttöä vasten,
tuuletusta varovasti. Alhaista tasoa suositellaan
pitkäaikaisessa käytössä.
TP 20559 (Finnish) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising