Volvo V40 Cross Country 2016 Late Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2016 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN!
Ez a mappa az Ön autójának legáltalánosabb funkcióit tartalmazza. A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget.
Az alábbi szimbólumok jelentése:
Az ábrák különböző részeinek jelölése.
Utasítások lépésről-lépésre.
A kezelési útmutató elolvasása különösen fontos.
Az elolvasandó figyelmeztető, fontos és tájékoztató szövegek az utolsó oldalon találhatók.
Az opcionális felszerelések csillaggal (*) vannak jelölve.
A kezelési útmutató nyomtatott kézikönyvként és digitálisan is rendelkezésre áll az autó képernyőjén, az
interneten és mobilalkalmazásként. A mobil alkalmazás tartalmazza a teljes kezelési útmutatót valamint
oktatófilmeket tartalmaz és számos keresési útvonallal rendelkezik szövegekkel és képekkel. A mobilalkalmazás az App Store vagy Google Play áruházból tölthető le mobil eszközökre.
Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.
01 Elindulás és vezetés
04 Funkciók az autóban
Távvezérlős kulcs
Keyless* zárrendszer
A motor beindítása és leállítása
Ablaktörlők
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
A klímarendszer kezelőszervei
Fényszóróvezérlés
Kombinált műszerfal
Infotainment rendszer
Telefon*
Internet*
Külső audioeszköz
A középkonzol gombjai
Beállítások a menürendszerben
Műhely/előjegyzési szolgáltatás*
ECO*
02 Vezetési támogatás az autóban
Parkolósegéd*
Sávtartó segéd*
Start/Stop funkció*
Gyalogosvédelem*
05 Tanácsok
03 Járművezetői környezet
Az ülés beállítása
A kormánykerék beállítása
Üzemanyagtöltés
Autóápolás
Tárolóhelyek
AUX/USB* és 12 voltos aljzatok
Hogyan működik a távvezérlős kulcs?
01
Nyitja az ajtókat és a csomagtérajtót és kikapcsolja
a riasztót. A funkció a MY CAR menüben állítható
be.
Zárja az ajtókat és a csomagtérajtót és élesíti a
riasztót.
Megközelítő világítás időtartama.
Egy nyomással nyitja a csomagtérajtót, két nyomással kissé felnyitja azt.
Pánik funkció.
A távvezérlős kulcs beállításokat is tárolhat, többek
között a külső tükrökre és az elektromos vezetőülés helyzetére vonatkozóan* – lásd a kezelési
útmutatót.
Mit jeleznek a távvezérlős kulcs visszajelző
lámpái*?
01
Folytonos zöld fény: Az autó zárva van.
Folytonos sárga fény: Az autó nyitva van.
Folytonos piros fény: a riasztó bekapcsolt az autó
bezárása óta.
A piros fény felváltva villog a két visszajelző lámpában: A riasztó kevesebb mint 5 perccel ezelőtt
kapcsolt be.
Hogyan működik a Keyless* zárrendszer?
01
A távvezérlős kulcs például egész idő alatt zsebben
maradhat.
Zárás és a riasztó élesítése
–– Érintse meg valamelyik külső ajtókilincs hátsó részét
vagy nyomja meg enyhén a csomagtérajtó kisebb
gumírozott gombját.
Nyitás és a riasztó hatástalanítása
–– Fogja meg az ajtókilincset és nyissa ki az ajtót a
szokásos módon vagy nyomja meg a csomagtérajtó
nagyobb gumírozott gombját.
Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort? 01
Indítás
Nyomja a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba
(Keyless vezetésre* nem vonatkozik).
Nyomja meg a tengelykapcsoló- vagy fékpedált.
Röviden nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot.
Leállítás
Röviden nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból (nem vonatkozik a Keyless
vezetésre*).
Hogyan kapcsoljam be az ablaktörlőket és az
01
esőérzékelőt*?
Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők bekapcsolásához
vagy felfelé egy törléshez.
Esőérzékelő be/ki.
Az esőérzékelő érzékenységének vagy a szakaszos
működés késleltetésének szabályozása.
Ablaktörlő, hátsó ablak - szakaszos/normál.
Az ablaktörlő lapátok felemeléséhez azoknak szerviz
állásban kell lenniük – lásd kezelési útmutató.
Hogyan kalibráljam a gumiabroncsnyomásfigyelő rendszert (TM)?
01
Kerékcsere vagy a gumiabroncsnyomás módosítását
követően mindig kalibrálásra van szükség. A lámpa
világítása esetén kalibrálni kell a rendszert. Járjon el az
alábbiak szerint:
A gyújtás kikapcsolt állapotában, fújja fel az összes
kereket a vezető oldali ajtóoszlop gumiabroncscímkéjén feltüntetett értékeknek megfelelően.
Indítsa be az autót. A MY CAR forrás normál
nézetében, nyomja meg az OK/MENU gombot.
Válassza ki a Keréknyomás > Keréknyomás
kalibrálása lehetőséget, és nyomja meg az OK/
MENU gombot.
A kalibrálás az autó vezetése közben megy
végbe.
Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*? 02
A PAP ellenőrzi a rendelkezésre álló helyet, majd bekormányozza az autót. Az Ön feladata a sebességfokozat
kiválasztása valamint a sebesség és a fékezés/megállás
szabályozása.
Aktiválja a PAP rendszert a gomb egyszeri megnyomásával. Ne vezessen 30 km/h-nál gyorsabban.
Kövesse a kombinált műszerfalon megjelenő
utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és a szöveg ezt javasolja.
Mi a sávtartó asszisztens (LKA)* funkciója?
02
Ha az autó egy oldalvonal keresztezésére készül, akkor
az LKA aktívan visszakormányoz a sávba a kormánykerékre ható enyhe kormányzási erővel. Ha az autó
keresztez egy oldalvonalat, akkor az LKA a kormánykerék finom rezgésével figyelmeztet.
–– Aktiválja az LKA rendszert a gomb egyszeri
megnyomásával.
Hogyan használjam a Start/Stop funkciót*?
02
Manuális sebességváltó
A motor leállítása: Nyomja be a tengelykapcsolót,
mozdítsa üres állásba a kapcsolókart, és engedje fel a
tengelykapcsoló-pedált.
A motor beindítása: Nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.
Automata sebességváltó
A motor leállítása: Állítsa meg az autót a fékpedállal és
tartsa fenn a féknyomást.
A motor beindítása: Engedje fel a fékpedál nyomását.
A gomb világító lámpája jelzi, hogy a funkció aktív.
Hogyan működik a gyalogosvédelem*?
02
Az autó ütközésfigyelmeztető rendszerrel rendelkezik
automatikus fékezés és gyalogos és kerékpáros-felismerés funkcióval, amely figyelmeztet, fékez és/
vagy megáll a járművek, kerékpárosok és gyalogosok
észlelésekor.
A funkció csak segítség és nem minden helyzetben
működik – például nem látja oldalról a kerékpárosokat,
a 80 centiméternél alacsonyabb vagy a részlegesen
takarásban lévő gyalogosokat.
Fontos a funkció működésének megértése – lásd
kezelési útmutató.
Hogyan állítsam be az ülést?
03
Az üléspárna elejének felemelése/leengedése.
Az ülés emelése/süllyesztése.
Az ülés előre/hátra mozgatása.
Az üléstámla döntése.
Az elektromos ülés beállításainak tárolása*.
Az elektromos ülés memóriagombjai*.
Beállítás tárolása:
Tartsa nyomva a gombot a beállítások tárolásához,
miközben megnyomja az egyik memóriagombot. Tartsa
nyomva a gombokat, amíg hangjelzést nem hall, és egy
szöveg nem jelenik meg a kombinált műszerfalon. Ezzel
tárolja az ülés és a külső tükrök helyzetét.
Az elektromos ülés és a külső tükrök memória-beállításai a távvezérlős kulcsban is tárolhatók* – lásd
kezelési útmutató.
Hogyan állítsam be a kormánykereket?
03
Oldja ki a kormányzárat.
Állítsa a kormánykereket előre/hátra és fel/le.
Rögzítse a kormánykereket.
Hogyan szabályozhatom a hőmérsékletet az
elektronikus klímavezérlővel (ECC)*?
04
Nyomja meg az egyedi hőmérséklethez. Nyomja
meg többször egymást követően a bal, jobb vagy
mindkét oldali beállításhoz. Forgassa a hőmérséklet
beállításához. A középkonzol képernyője mutatja az
egyes oldalak hőmérséklet-beállításait.
Nyomja meg az AUTO gombot a levegőelosztás és
egyéb funkciók automatikus szabályozásához. A
kijelző az AUTOM. KLÍMA szöveget mutatja.
Hogyan párátlanítsam a szélvédőt?
04
Nyomja meg a szélvédő elektromos fűtésének*
bekapcsolásához - a kijelzőn világít az 1. szimbólum.
A következő megnyomás maximális levegőáramlást
irányít a szélvédő és az oldalablakokra - világít az (1)
és (2) szimbólum.
A következő megnyomás mindkét funkciót kikapcsolja – egyik szimbólum sem világít.
Elektromos fűtés nélkül: nyomja meg a levegőáramlás
aktiválásához/kikapcsolásához.
Hogyan működik a fényszóróvezérlés
automata üzemmódja?
04
Az AUTO üzemmód az alábbi lehetőségeket kínálja:
• A nappali világítás automatikusan vált a nappali
lámpák és a tompított fényszóró között.
• A távolsági fényszóró a tompított fényszóró bekapcsolt állapotában aktiválható.
• Használható az aktív távolsági fényszóró (AHB)*,
amely automatikusan kapcsolja be a távolsági
fényszórót.
• Alagútészlelés* bekapcsolva.
Hogyan kezeljem a fedélzeti számítógépet?
04
Az OK gomb megnyitja a fedélzeti számítógép
menüit, aktiválja a kiválasztott lehetőségeket és
eltávolítja az üzeneteket.
A forgókapcsolóval görgethet a fedélzeti számítógép lehetőségei között.
A RESET gomb visszaállítja a fedélzeti számítógép kiválasztott lépésének adatait és visszalép a
menüszerkezetben.
Hogyan nullázhatom le a napi
kilométer-számlálót?
04
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a T1 vagy T2 napi kilométer-számláló
mutatásához.
Nyomja meg hosszan a RESET gombot a mutatott
napi kilométer-számláló nullázásához.
Hogyan kapcsolhatom be és ki az
infotainment rendszert?
04
Egy rövid megnyomás aktiválja a rendszert.
Egy hosszú megnyomás (a képernyő kikapcsolásáig)
kikapcsolja azt.
A hang kikapcsolásához: Nyomja meg röviden - a
következő megnyomásra visszakapcsol.
Ne feledje, hogy a teljes Sensus rendszer (beleértve a
navigáció* és telefon funkciókat*) egyszerre kapcsol be/ki.
Hogyan navigálhatok az infotainment
rendszerben?
04
Nyomja meg a RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*,
TEL* vagy * gombot a fő forrás kiválasztásához.
Ebben a helyzetben az utolsó aktív forrás normál
nézete jelenik meg.
Nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a
kormánykerék forgókapcsolóját* a kiválasztott
forrás főmenüjének eléréséhez.
Forgassa a TUNE gombot vagy a forgókapcsolót a
navigáláshoz a menükben.
Nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a forgókapcsolót egy elem kiválasztásához a menükben.
Röviden nyomja meg az EXIT gombot a visszalépéshez a menürendszerben, egy funkció törléséhez
vagy bevitt karakterek törléséhez.
Nyomja meg hosszan az EXIT gombot a visszatéréshez a normál nézethez vagy a normál nézetből a
fő forrás nézethez.
Tanácsok:
Menjen a gyorsmenühöz a normál nézetből, nyomja
meg egyszer a fő forrás gombot. Nyomja meg újra, hogy
visszatérjen a normál nézethez.
A rendszer használatával kapcsolatos további
tájékoztatásért – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan csatlakoztathatok Bluetooth® telefont*? 04
A telefon forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot.
Válassza az Autó észlelhetővé tétele lehetőséget,
és erősítse meg az OK/MENU gombbal.
Aktiválja a mobiltelefon Bluetooth® funkcióját.
Keresse meg és csatlakoztassa az autót a
telefonhoz.
Kövesse a mobiltelefonon és a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telefon most csatlakoztatva van és vezérelhető az
autóval.
Ha a telefon regisztrálása nem sikerül – lásd
kezelési útmutató.
Hogyan csatlakozhatok az internethez*?
04
Csatlakoztassa a mobiltelefont Bluetooth® kapcsolaton vagy aktiválja a telefonon a Wi-Fi internetmegosztást. Az autómodemes kapcsolathoz, helyezze a
SIM-kártyát a kesztyűtartóban található foglalatba.
A MY CAR forrás normál nézetében nyomja meg
az OK/MENU gombot, válassza ki a Beállítások >
Internet-beállítások > Kapcsolat ezen keresztül menüpontot. Válasszon ki egy csatlakozási
lehetőséget.
Wi-Fi: csatlakozzon egy hálózathoz, és írja be annak
jelszavát. Autómodem: írja be a SIM-kártya
PIN-kódját.
A csatlakoztatással kapcsolatos további tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.
Milyen szolgáltatásokat biztosít a Volvo ID*?
04
A Volvo ID az Ön járműhöz rendelt személyes azonosítója, amely különböző szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést, mint a My Volvo web és a címek küldése interneten
a térképszolgáltatásból közvetlenül az autóhoz.
Az alábbiak szerint regisztrálhatja vagy kezelheti Volvo
ID azonosítóját:
Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot .
Válassza az Alkalmazások > beállítások
lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A Volvo ID azonosítóval kapcsolatos további
tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan használhatok alkalmazásokat, amikor
04
az autó csatlakoztatva van az internethez*?
Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez,
akkor zeneszolgáltatások, internetrádió, navigációs
szolgáltatások alkalmazásai és egyszerű webböngészők
használhatók.
Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot .
Válassza az Alkalmazások lehetőséget, és nyomja
meg az OK/MENU gombot az elérhető alkalmazások megjelenítéséhez.
Válassza ki az alkalmazást, és erősítse meg az OK/
MENU kezelőszervvel.
Bizonyos alkalmazások az alkalmazáshoz/szolgáltatóhoz tartozó különálló fiókkal történő bejelentkezést
igényelnek. Használja meglévő fiókját vagy regisztráljon
újra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Hogyan indíthatok telefonhívást*?
04
A telefon forrás normál nézetében, vigye be a kívánt
számot vagy forgassa lefelé a forgókapcsolót a
kormánykeréken a telefonkönyv és felfelé a híváslista eléréséhez.
Nyomja meg a forgókapcsolót a tárcsázáshoz.
A hívást az EXIT gomb megnyomásával szakíthatja meg.
A telefonhívások indításának egyéb módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan veszem fel a telefont*?
–– Nyomja meg a forgókapcsolót a bejövő hívások
fogadásához.
A hívást az EXIT gomb megnyomásával utasíthatja el/
szakíthatja meg.
A telefonhívások fogadásának egyéb módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
04
Hogyan csatlakoztathatok külső
audioeszközt?
04
Csatlakoztasson külső eszközt a középkonzol AUX
vagy USB* csatlakozójához.
A média forrás normál nézetében, nyomja meg a
MEDIA gombot a középkonzolon.
Forgassa a TUNE gombot a kívánt audioforráshoz,
és nyomja meg az OK/MENU gombot.
Külső eszközök egyéb csatlakoztatási módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan állíthatok be egy GPS* úti célt?
04
Nyomja meg a NAV gombot a navigációs rendszer*
elindításához - egy térkép jelenik meg.
Nyomja meg újra a NAV gombot, és válassza a Cím
beállítása lehetőséget az OK/MENU gombbal.
Vigye be a keresési feltételt/keresési feltételeket a
karakterkerékkel vagy a középkonzol numerikus
billentyűzetével.
Ezután válassza ki az Egyes cél beállítása vagy
a Hozzáadás útpontként lehetőséget, és nyomja
meg az OK/MENU gombot.
További tájékoztatásért és az egyes piacok közötti
eltérésekhez – lásd az RTI kézikönyvet.
Milyen beállítások hajthatók végre a
menürendszerben?
04
A MY CAR menüvel kezelheti a jármű számos funkcióját, például az óra, a külső tükrök és a zárak beállításait.
A használandó gombokat a korábbi, "Hogyan navigáljak
az infotainment rendszerben?" címszó alatt találja.
Hogyan állítsam be az órát?
04
A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot.
Válassza a Beállítások > Rendszeropciók >
Időbeállítások lehetőséget.
Forgassa a TUNE gombot az Automatikus idő
lehetőséghez, és nyomja meg az OK/MENU
gombot az idő automatikus beállításához.
Ügyeljen arra, hogy a pillanatnyi helyet válassza ki a
helyes idő beállításához az autóban.
Hogyan hívhatom fel a műhelyt vagy
jegyezhetek elő szervizelést*?
04
–– A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza a Szervizelés és
javítás lehetőséget.
A Szerviz és javítás menüpont alatt információkat
találhat a választott szervizről és, hogy regisztrált a My
Volvo weboldalon. A Márkakereskedő információi
menüpontban lehetősége van felhívni és előjegyzési
kérelmet küldeni a szerviznek (ez a My Volvo weboldalon is lehetséges). Lehetőség van a szerviz adatainak
módosítására és a szerviz, mint úti cél beállítására is.
Csak bizonyos piacokra érvényes.
Mit tesz az ECO*?
04
Az ECO gomb megnyomása egy optimális üzemanyag-gazdaságos vezetési programot aktivál, amely,
többek között, az alábbi változásokat foglalja magában:
• Start/Stop – a motor automatikusan leállhat, mielőtt
az autó teljesen megállna.
• Eco Coast – a motorfék megszűnik, és az autó gurul.
• Bizonyos klíma funkciók kikapcsolása vagy
csökkentése.
Hogyan tankoljak?
05
Az autó zárt állapotában, nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a fedél hátsó részének finom megnyomásával, és elengedésével.
Hajtsa ki a fedelet.
Helyezze a töltőpisztolyt az üzemanyagtöltő nyílásba.
Üzemanyagtöltés után: Várjon 5–8 másodpercet,
mielőtt kiveszi a töltőpisztolyt.
Hogyan mossam az autót?
05
A kézi mosás kíméletesebb a fényezéshez, mint az
automata autómosók. A fényezés érzékenyebb is,
amikor még új. Ezért azt javasoljuk, hogy az első néhány
hónapban kézzel mossa új autóját.
Használjon tiszta vizet és mosószivacsot. Ne feledje,
hogy a szennyeződések és a por megkarcolhatják a
fényezést.
Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?
05
A bőr rendszeres ápolást igényel a jó megjelenésének
fenntartásához. Ezért a bőr kárpitozást évente 1-4 alkalommal kezelni kell Volvo bőrápoló készlet használatával. A Volvo bőrápoló készletet Volvo kereskedésekben
vásárolhatja meg.
Hol találhatók a tárolóhelyek?
05
Az ábrák az autó néhány tárolóhelyét mutatják.
A kezelési útmutatóban több tárolóhely elhelyezkedését is megtalálja.
Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos
aljzatok?
05
A távvezérlős kulcsnak legalább az I állásban kell lennie
ahhoz, hogy az utastér 12 voltos aljzatai működjenek.
A csomagtérben található 12 voltos aljzat* mindig
feszültség alatt van.
Hogyan működik a Keyless* zárrendszer?
Kesztyű használata megakadályozhatja az ajtókilincsek Keyless funkciójának működését. Az elektromágneses mezők és az árnyékolás zavarhatja a Keyless funkció működését. Ne helyezze/tárolja a távvezérlős kulcsot mobiltelefon vagy fémtárgyak közelében.
Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort?
Hidegindítást követően az alapjárati fordulatszám a környezeti hőmérséklettől függetlenül magas. Ez a Volvo hatékony kibocsátás-szabályozó rendszerének része. Hidegindításkor, bizonyos dízelmotorok késleltetve indulhatnak az előmelegítés miatt.
Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*?
A PAP nem minden helyzetben működik, de egyszerű és kiegészítő segítséget nyújt. Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és azért, hogy figyeljen a környezetére és a forgalom többi résztvevőjének közelítésére vagy elhaladására, miközben parkol.
Mi a sávtartó segéd (LKA)* funkciója?
Az LKA csak egy járművezetői segédeszköz és nem minden helyzetben valamint forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett működik.
Mindig a jármű vezetője viseli a felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Hogyan működik a gyalogosvédelem*?
A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük
körvonalait eltakaró ruházatot viselő vagy a 80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat. A funkció nem képes minden helyzetben
minden kerékpáros észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő
kerékpárosokat. Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos
távolságot tartson.
Hogyan állítsam be az ülést?
Mindig elindulás előtt állítsa be a vezetőülés megfelelő helyzetét – soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az ülés rögzített
állapotban legyen, hogy megakadályozza a személyi sérüléseket erős fékezések vagy baleset esetén.
Hogyan állítsam be a kormánykereket?
Mindig elindulás előtt állítsa be a kormánykereket (az ülés beállítása után) – soha ne vezetés közben.
Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?
Bizonyos színezett ruhák (például farmerek és velúr anyagok) a kárpitok elszíneződését okozhatják. Soha ne használjon erős oldószereket – ezek károsíthatják a kárpitot.
Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos aljzatok?
A maximális áramfelvétel 10 A (120 W), ha egyszerre egy 12 voltos aljzatot használ az alagútkonzolban. Ha az alagútkonzol mindkét
aljzatát használja, akkor ez az érték aljzatonként 7,5 A (90 W). A csomagtér 12 voltos aljzatán a maximális áramfelvétel 10 A (120 W).
Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.
TP 19035 (Hungarian) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Hogyan csatlakozhatok az internethez*?
Az internet használata adatok átvitelével (adatforgalommal) jár, amelyért a hálózatüzemeltető díjat számít fel. Lépjen kapcsolatba
velük az adatforgalom költségeivel kapcsolatban. Ha nem szeretné az autó minden beindításakor beírni a PIN-kódot, akkor kapcsolja
ki a PIN-kódos zárolást az Autómodem menüben a SIM-kártya letiltása menüpontban.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement