Volvo V40 Cross Country 2016 Early Kezelési útmutató

Volvo V40 Cross Country 2016 Early Kezelési útmutató
WEB EDITION
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
KEDVES VOLVO TULAJDONOS
KΚSZΚNJÜK, HOGY A VOLVÓT VÁLASZTOTTA
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Κnnek és utasainak. A
Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az
Κn Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági
és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
Tartalomjegyzék
01 Bevezetés
Kezelési útmutató az autó képernyőjén....
A kezelési útmutató olvasása...................
Digitális kezelési útmutató az autóban.....
Adatok rögzítése.......................................
Tartozékok és extra felszerelés.................
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten.......................
Volvo ID.....................................................
Környezeti filozófia....................................
A kezelési útmutató és a környezet..........
Többrétegű üveg.......................................
02 Biztonság
13
13
16
19
20
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk...............................................
Biztonsági öv - bekapcsolás.....................
Biztonsági öv - kioldás..............................
Biztonsági öv - terhesség.........................
Biztonsági öv emlékeztető........................
Biztonságiöv-feszítő..................................
Biztonság - figyelmeztető szimbólum.......
Légzsákrendszer.......................................
Légzsákok a vezető oldalon......................
Utaslégzsák...............................................
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*.............
Oldallégzsák (SIPS)...................................
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító...................................................
Függönylégzsák (IC)..................................
Általános információk a WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelmi) rendszerre vonatkozóan...................................
WHIPS - gyermekülések...........................
WHIPS - üléshelyzet.................................
Amikor a rendszer működésbe lép...........
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk......................................
27
28
29
29
30
30
31
32
33
33
35
37
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete..........................................
Biztonsági mód - az autó mozgatása.......
Gyalogoslégzsák*.....................................
Gyalogoslégzsák* - az autó mozgatása....
Gyalogoslégzsák* - összehajtás...............
Általános információk a gyermekbiztonságról........................................................
Gyermekülés.............................................
Gyermekülések - elhelyezés.....................
Gyermekülés - ISOFIX..............................
ISOFIX - méretosztályok...........................
ISOFIX - gyermekülések típusai................
Gyermekülések - felső rögzítő pontok......
01 02 02
2
20
21
23
25
25
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
38
38
39
40
40
41
42
43
44
44
45
45
46
47
51
52
52
53
55
Tartalomjegyzék
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó - áttekintés...............................
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó - áttekintés...............................
Kombinált műszerfal.................................
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés...
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés.
Eco guide és Power guide*.......................
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése.............................
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése.............................
Külső hőmérsékletmérő............................
Napi kilométer-számláló...........................
Óra............................................................
Kombinált műszerfal - licencszerződés....
Szimbólumok a kijelzőn............................
Volvo Sensus............................................
Kulcshelyzetek..........................................
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken...................................................
Ülések, első...............................................
Ülések, első - elektromos működtetésű...
Ülések, hátsó............................................
Kormánykerék...........................................
57
Világításkapcsolók.................................... 86
Helyzetjelző lámpák.................................. 88
Nappali világítás lámpái............................ 89
Alagútészlelés*.......................................... 89
Távolsági/tompított fényszóró.................. 90
Aktív távolsági fényszóró*......................... 90
Aktív Xenon fényszórók*........................... 92
Hátsó ködlámpa........................................ 93
Féklámpák................................................ 93
Vészvillogók.............................................. 94
Irányjelzők................................................. 94
Belső világítás........................................... 95
A hazakísérő világítás időtartama............. 96
Megközelítő világítás időtartama.............. 97
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása................................................... 98
Ablaktörlők és -mosók............................ 101
Elektromos ablakok................................ 103
Külső tükrök............................................ 105
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés...................................................... 106
Visszapillantó tükör - belső..................... 107
Üvegtető*................................................ 107
Iránytű*.................................................... 108
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal................................................. 109
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal................................................. 110
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal................................................. 110
Üzenetek................................................. 110
Üzenetek - kezelés.................................. 112
MY CAR.................................................. 112
Fedélzeti számítógép.............................. 113
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal................................................. 115
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal................................................. 119
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk.................................................... 123
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*.... 124
03 03 03
60
63
63
64
67
68
70
72
73
73
74
74
78
79
79
81
82
83
85
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3
Tartalomjegyzék
04 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről
Tényleges hőmérséklet...........................
Δrzékelők - klímavezérlés........................
Levegőminőség.......................................
Levegőminőség - utastérszűrő...............
Levegőminőség - tiszta belső zóna csomag (CZIP)*.............................................
Belső levegőminőség - IAQS*.................
Levegőminőség - anyag.........................
Menübeállítások - klímavezérlés.............
Levegőelosztás az utastérben................
Elektronikus klímavezérlés - ECC*..........
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás ETC.........................................................
Fűthető első ülések*................................
Hátsó ülésfűtés*......................................
Ventilátor.................................................
Automatikus szabályozás.......................
Az utastér hőmérséklet-szabályozása....
Légkondicionáló......................................
A szélvédő pára- és jégmentesítése.......
Levegőelosztás - visszakeringtetés........
Levegőelosztás - táblázat.......................
Motor- és utastérfűtés*...........................
05 Rakodás és tárolás
126
127
127
127
128
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás...........................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen leállítás..........................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő..........................................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek.......................................................
Kiegészítő fűtés*.....................................
Üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés*
Elektromos kiegészítő fűtés*...................
142
Tárolóhelyek............................................
Tárolórekesz a vezető oldalon................
Alagútkonzol...........................................
Alagútkonzol - kartámasz.......................
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*.......................................................
Kesztyűtartó............................................
Kesztyűtartó - hűtés*..............................
Kivehető szőnyegek*...............................
Piperetükör..............................................
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok............
Rakodás..................................................
Rakodás - hosszú tárgyak......................
Tetőcsomagtartó.....................................
Csomagrögzítő szemek..........................
Rakodás - táskatartó .............................
Rakodás - kihajtható táskatartó*............
12 voltos aljzat - csomagtér....................
Csomagháló............................................
Csomagpolc............................................
04 04 05
4
128
129
129
129
130
132
133
134
134
135
136
136
137
137
138
139
141
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
143
143
145
146
146
147
149
151
151
151
152
152
152
153
153
153
154
155
155
156
156
157
157
158
160
Tartalomjegyzék
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs....................................
Távvezérlős kulcs - elvesztés ................
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*..
Zárás/nyitás - visszajelző........................
Zárvisszajelző..........................................
Távvezérlős kulcs - elektronikus indításgátló........................................................
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel*.............................................
Távvezérlős kulcs - funkciók...................
Távvezérlős kulcs - hatótávolság............
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók.......................................
PCC funkciós távvezérlős kulcs* - hatótávolság...................................................
Kivehető kulcsszár..................................
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés..................................................
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása......
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere.......
Kulcs nélküli vezetés*.............................
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság.....
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése....................
162
162
163
164
164
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása....
Kulcs nélküli vezetés* - zárás.................
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás.................
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcszszárral......................................................
Kulcs nélküli vezetés* - zárbeállítások....
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna elhelyezkedése..............................................
Zárás/nyitás - kívülről .............................
Az ajtó manuális zárása..........................
Zárás/nyitás - belülről.............................
Teljes szellőztetés funkció......................
Zárás/nyitás - kesztyűtartó.....................
Zárás/nyitás - csomagtérajtó..................
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél......
Biztonsági zárak*....................................
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás............................................
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
bekapcsolás*...........................................
Riasztó....................................................
Riasztó visszajelző..................................
Riasztó - automatikus újraélesítés..........
Riasztó - automatikus élesítés................
173
174
174
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik...........................................................
A riasztó jelei...........................................
Csökkentett riasztási szint......................
Típusengedély - távvezérlős kulcs rendszer.........................................................
06 06 06
165
165
166
167
168
169
169
170
170
171
172
172
173
175
175
186
186
187
187
176
176
177
178
179
179
180
181
181
183
183
184
185
185
186
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5
Tartalomjegyzék
07 Vezetőtámogatás
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás........................................ 189
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés................................................. 190
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek...................... 191
Jelzőtábla-felismerés (RSI)..................... 193
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés.. 193
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok.... 195
Sebességhatároló*.................................. 196
Sebességhatároló* - első lépések.......... 196
Sebességhatároló* - sebesség módosítása......................................................... 197
Sebességhatároló - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód*.................... 198
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor............................................. 199
Sebességhatároló* - kikapcsolás........... 199
Sebességtartó*....................................... 199
Sebességtartó* - a sebesség kezelése... 200
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja........................ 202
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez........................................... 203
Sebességtartó* - kikapcsolás................. 204
Adaptív sebességtartó (ACC)*................ 204
Adaptív sebességtartó* - funkció............ 205
Adaptív sebességtartó* - áttekintés........ 207
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése.................................................. 208
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása......................................................... 209
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja.......... 210
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése............................................. 211
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás.... 211
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd...................................................... 212
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása............................. 214
Radarérzékelő......................................... 214
Radarérzékelő - korlátok......................... 215
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők................................................... 217
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok
és üzenetek............................................. 218
Távolságfigyelmeztetés*......................... 220
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok......... 221
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek....................................................... 222
City Safety™........................................... 223
City Safety™ - funkció............................
City Safety™ - működés.........................
City Safety™ - korlátok...........................
City Safety™ - lézeres érzékelő..............
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer*.............
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése...................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése.......................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés..........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai..........................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek..............................
Elalvásra figyelmeztető rendszer*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - használat...
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és üzenetek.....................................
07 07 07
6
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
224
224
225
227
229
230
231
232
233
234
236
237
239
241
241
242
243
Tartalomjegyzék
08 Elindulás és vezetés
Sávtartó segéd*......................................
Sávtartó segéd - funkció.........................
Sávtartó segéd - működés.....................
Sávtartó segéd - korlátok.......................
Sávtartó segéd - szimbólumok és üzenetek...........................................................
Parkolósegéd*.........................................
Parkolósegéd rendszer* - funkció...........
Parkolósegéd rendszer* - hátsó.............
Parkolósegéd rendszer* - első................
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés.......
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása..................................................
Parkolókamera........................................
A parkolósegéd kamerája - beállítások...
A parkolósegéd kamerája - korlátok.......
Parkolósegéd (PAP)*...............................
Parkolósegéd (PAP)* - funkció................
Parkolósegéd (PAP)* - működés.............
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok...............
Aktív parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és üzenetek.....................................
BLIS........................................................
BLIS - működés......................................
244
244
246
246
CTA*........................................................
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
Állítható kormányzási erő........................
Típusengedély - radarrendszer...............
265
267
268
268
Alkoholzár*..............................................
Alkoholzár* - funkciók és működés........
Alkoholzár* - tárolóhely...........................
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt.....
Alkoholzár* - ne feledje...........................
Alkoholzár* - szimbólumok és üzenetek.
A motor beindítása..................................
A motor leállítása....................................
Kormányzár.............................................
Segédindítás...........................................
Sebességváltók.......................................
Manuális sebességváltó..........................
Fokozatváltás-jelző*................................
Automata sebességváltó -- Geartronic*.
Automata sebességváltó -- Powershift*.
Fokozatválasztás-gátló...........................
Visszagurulásgátló (HSA)*.......................
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - funkció és működés...........
Start/Stop* - a motor nem áll le..............
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul....................................................
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan................................................
271
271
272
272
274
275
276
277
277
278
279
279
280
280
284
286
287
287
288
289
07 07 08
248
249
249
251
252
252
253
254
256
258
258
259
259
261
262
263
264
291
292
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
7
Tartalomjegyzék
09 Kerekek és gumiabroncsok
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval....................................
Start/Stop* - beállítások..........................
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek.
ECO*.......................................................
Κsszkerékhajtás (AWD)*.........................
Hill Descent Control (HDC).....................
Lábfék.....................................................
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer.......
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók.............................................
Lábfék - vészféksegéd............................
Rögzítőfék...............................................
Gázlás.....................................................
Túlmelegedés..........................................
Vezetés nyitott csomagtérajtóval............
Túlterhelés - indító akkumulátor.............
Hosszú utazás előtt.................................
Téli vezetés.............................................
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás......
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás.
Üzemanyagtöltés....................................
Üzemanyag - kezelés..............................
Üzemanyag - benzin...............................
292
293
294
296
298
298
300
301
Üzemanyag - dízel..................................
Katalizátorok...........................................
Üzemanyagtöltés - üzemanyagkannából
Dízelrészecske-szűrő (DPF)....................
Gazdaságos vezetés...............................
Vezetés utánfutóval.................................
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó...................................................
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó...................................................
Vonókonzol.............................................
Levehető vonóhorog* - tárolás...............
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok.
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás......................................................
Utánfutó-stablizáló - TSA........................
Vontatás..................................................
Vonószem...............................................
Szállítás...................................................
309
310
311
311
312
313
Gumiabroncsok - karbantartás...............
Gumiabroncsok - forgási irány...............
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
Gumiabroncsok - levegőnyomás............
Kerék- és keréktárcsaméretek................
Gumiabroncsok - méretek......................
Gumiabroncsok - terhelési mutató.........
Gumiabroncsok - sebesség besorolás...
Kerékanyák.............................................
Téli gumiabroncsok.................................
Pótkerék*.................................................
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*.........
Kerékcsere - kerekek eltávolítása...........
Kerékcsere - felszerelés..........................
Elakadásjelző háromszög.......................
Emelő......................................................
Elsősegélycsomag*.................................
Gumiabroncsnyomás-figyelés*...............
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS)* - általános.................................
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* beállítás (kalibrálás).................................
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS)* - állapot.....................................
08 08 09
8
301
302
302
303
304
304
305
305
305
306
306
307
308
308
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
314
315
315
316
316
317
319
320
322
323
325
326
327
327
328
329
329
330
330
331
332
332
333
335
337
338
338
338
339
340
341
Tartalomjegyzék
10 Karbantartás és szervizelés
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* bekapcsolás/kikapcsolás........................ 342
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* javaslatok................................................ 342
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* vezethető defektes gumiabroncsok*...... 343
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* az alacsony gumiabroncsnyomás kijavítása......................................................... 344
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TM)*....... 344
Szükséghelyzeti defektjavítás*................ 346
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* elhelyezkedés.......................................... 347
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés................................................ 348
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat............................................................ 349
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés................................................ 351
Gumiabroncsok felfújása szükséghelyzeti
defektjavító készletben* található kompresszorral................................................ 352
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a komponensek elhelyezése............................. 352
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag............................................ 353
Típusengedély - gumiabroncsnyomásfigyelés (TPMS)....................................... 354
Volvo szervizprogram..............................
Szervizelés és javítás előjegyzése*.........
Az autó felemelése..................................
Motorháztető - nyitás és zárás...............
Motortér - áttekintés...............................
Motortér - ellenőrzés...............................
Motorolaj - általános leírás......................
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés...........
Hűtőfolyadék - szint................................
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás......................................................
Izzócsere - általános leírás......................
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése........................................................
Izzócsere - fényszórók............................
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele......................................................
Izzócsere - tompított fényszóró..............
Izzócsere - távolsági fényszóró..............
Izzócsere - extra távolsági fényszóró.....
Izzócsere - első irányjelzők.....................
Izzócsere - helyzetjelző/parkolólámpák,
első.........................................................
Izzócsere - nappali világítás....................
361
361
364
366
366
367
367
368
370
371
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése........................................................
Izzócsere - hátsó irányjelzők, féklámpák
és tolatólámpa........................................
Izzócsere - hátsó ködlámpa....................
Izzócsere - piperetükör-világítás.............
Lámpák - műszaki adatok ......................
Ablaktörlő lapátok...................................
Mosófolyadék - töltés.............................
Indítóakkumulátor - általános leírás........
Akkumulátor - szimbólumok...................
Indítóakkumulátor - csere.......................
Akkumulátor - Start/Stop........................
Elektromos rendszer...............................
Biztosítékok - általános leírás.................
Biztosítékok - a motortérben..................
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt..........
Biztosítékok - a jobb oldali első ülés
alatt.........................................................
Autómosás..............................................
Polírozás és viaszolás.............................
Víz- és szennytaszító bevonat................
Rozsdavédelem......................................
A belső tisztítása.....................................
09 10 10
372
372
373
374
374
375
375
375
376
376
377
377
377
378
378
379
379
382
382
384
385
385
387
387
389
392
395
397
398
399
400
400
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
9
Tartalomjegyzék
A fényezés sérülései............................... 401
11 Műszaki adatok
12 Betűrendes tárgymutató
Típusjelölések......................................... 405
Méretek................................................... 407
Tömegek................................................. 408
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés 409
A motor műszaki adatai.......................... 411
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek........................................................... 412
Motorolaj - fokozat és mennyiség........... 413
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség.... 415
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség............................................... 416
Fékfolyadék - fokozat és mennyiség...... 417
Üzemanyagtartály - méret...................... 418
Légkondicionáló, folyadék - mennyiség
és minőség.............................................. 419
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás........................................................... 420
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások....................................... 423
Betűrendes tárgymutató......................... 424
10 11 12
10
Tartalomjegyzék
11
BEVEZETΔS
01 Bevezetés
Kezelési útmutató az autó
képernyőjén
A kezelési útmutató digitális változata elérhető1 az autó képernyőjén. A kezelési útmutató információkat nyújt az autó működéséről.
A képernyőn kezelési útmutatóval rendelkező
autók esetében a nyomtatott kezelési útmutató egy kiegészítő és fontos szövegeket, a
legújabb frissítéseket valamint utasításokat
tartalmaz, amelyek akkor lehetnek hasznosak,
amikor gyakorlati okokból a képernyőn nem
lehetséges az információk olvasása.
A kezelési útmutató a Volvo támogató weboldalán is elérhető és mobilalkalmazásként is
letölthető.
A kijelző nyelvének módosítása azt eredményezheti, hogy bizonyos információk nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és rendelkezéseknek.
1
Bizonyos autómodellek esetében.
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények és szabályok betartásáért. Az is
fontos, hogy az autót a Volvo kezelési
útmutatóban leírt előírásainak megfelelően
tartsa karban és kezelje.
Ha eltérés van a képernyőn megjelenő és a
nyomtatott útmutató információi között,
akkor mindig a nyomtatott információk
élveznek elsőbbséget.
A kezelési útmutató olvasása
01
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja
az új funkciók, az autó kezelésének megértésére a különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük, fordítson figyelmet a kezelési
útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A használati útmutatóban szereplő műszaki
adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem
kötelező érvényűek. Fenntartjuk az előzetes
bejelentés nélküli változtatás jogát.
© Volvo Car Corporation
A kezelési útmutató mobil eszközökön
}}
13
01 Bevezetés
01
||
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató rendelkezésre áll
letölthető mobilalkalmazásként (bizonyos
autómodellekre és mobileszközökre vonatkozik), lásd www.volvocars.com.
A mobilalkalmazás videót és kereshető tartalmakat is magában foglal és egyszerűen
navigálhat az egyes részek között.
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal* van
jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a használati
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt
berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre ezek a különböző piacok igényeinek és az
adott országos vagy helyi törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo
kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető
szövegek jelennek meg.
14
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás veszélye áll fenn.
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZΔS szövegek tanácsokat
vagy tippeket adnak például szolgáltatások és funkciók használatakor.
Lábjegyzet
A kezelési útmutatóban a lapok alján lábjegyzeteket talál. Ezek az információk kiegészítik
a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a
lábjegyzet táblázatban található szövegre
vonatkozik, akkor az számok helyett betűkkel
van jelölve.
Üzenetszövegek
Az autóban menüszövegeket és üzenetszövegeket megjelenítő kijelzők találhatók. A kezelési útmutatóban ezeknek a szövegeknek a
megjelenése különbözik a normál szövegektől. Példák a menüszövegekre és üzenetszövegekre: Média, Pozíció elküldése.
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek, egyszerű és világos módon, fontos információkat közölnek. Az autóban található matricák az alábbi, csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
G031590
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet,
amely, figyelmen kívül hagyása esetén súlyos
vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
01 Bevezetés
Anyagi kár kockázata
Információk
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat lépésről-lépésre, akkor az egyes
lépések az ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
01
Betűk listája jelenik meg a felsorolások
egyes elemei mellett, ahol az utasítások
sorrendje nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek mozgásokat ábrázolnak.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és
üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére
figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása
esetén anyagi kárt eredményezhet.
G031593
G031592
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások
jelölésére, ahol a fordított sorrendnek
nincs jelentősége.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a
különböző lépések normál számokkal vannak
jelölve.
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan
áttekintő képeken találhatók, ahol a
különböző komponensek meg vannak
jelölve. A szám szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az
adott elemet.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricán találhatók.
Eljáráslisták
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos
sorrendben kell végrehajtani.
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Példa:
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
}}
15
01 Bevezetés
01
||
Kapcsolódó információk
Digitális kezelési útmutató az autóban
A kapcsolódó információk más, szorosan
kapcsolódó információkat tartalmazó cikkekre utalnak.
• Keresés - keresési funkció egy szakasz
A kezelési útmutató elolvasható az autó képernyőjén2. A tartalom kereshető és könnyen
navigálhat a különböző részek között.
• Kategóriák - az összes szakasz kategó-
Képek
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok és, a felszereltségi szint vagy az adott
piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt
A digitális kezelési útmutató megnyitása nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Használati útmutató lehetőséget.
Az alapvető navigáláshoz, lásd a rendszer
használata részt. A részletesebb leírást, lásd
lent.
legalul, amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
Kapcsolódó információk
•
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten (20. oldal)
Kezelési útmutató, kezdőlap.
A digitális kezelési útmutatóban négyféle
módon kereshet információkat:
2
16
Bizonyos autómodellek esetében.
szakasz gyors elérése.
• Quick Guide - Az általános funkciókat
leíró válogatott cikkek.
Válassza ki az információs szimbólumot a
jobb oldali alsó sarokban, hogy információkat
kapjon a digitális kezelési útmutatóról.
MEGJEGYZÉS
felül, amikor egy szakasz az előző oldalról
folytatódik.
A kezelési útmutató és a környezet
(25. oldal)
riákba van rendezve.
• Kedvencek - a kedvenc könyvjelzőzött
A digitális kezelési útmutató vezetés közben nem használható.
Folytatás az előző oldalról.
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt leg-
•
kereséséhez.
01 Bevezetés
Keresés
Keresés a karakterkerék használatával.
Karakterlista.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
Használja a karakterkereket a keresési kifejezés, például "biztonsági öv" beviteléhez.
3. A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy keresés
végrehajtásához, forgassa a TUNE gombot a lista valamelyik lehetőségéhez (lásd
a magyarázatot az alábbi táblázatban) a
beviteli mód (2) megváltoztatásához,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
123/AB
C
Váltás a betűk és számok
között az OK/MENU gombbal.
EGYÉB
Váltás speciális karakterekre az
OK/MENU gombbal.
OK
Hajtsa végre a keresést. Forgassa a TUNE gombot a keresési eredményekben a szakaszhoz, nyomja meg az OK/
MENU gombot a szakasz megnyitásához.
a|A
||}
Vált a kisbetűk és nagybetűk
között az OK/MENU gombbal.
01
A karakterkerékről a keresőmezőre vált. Mozgassa a kurzort a
TUNE gombbal. Törölje a téves
beviteleket az EXIT gombbal. A
karakterkerékhez történő viszszatéréshez, nyomja meg az
OK/MENU gombot.
Ne feledje, hogy a középkonzol
számjegy és betű gombjai
használhatók a keresőmező
szerkesztésére.
1. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
2. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább.
}}
17
01 Bevezetés
01
||
Bevitel a numerikus billentyűzettel
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve. Ugyanaz a szakasz több megfelelő kategóriában is
előfordulhat, hogy könnyebben megtalálható
legyen.
Forgassa a TUNE gombot a kategóriafa navigálásához, és nyomja meg az OK/MENU
gombot a kategória megnyitásához - kivá- vagy szakasz - kiválasztott
.
lasztott
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Numerikus billentyűzet.
Kedvencek
A karakterek bevitelének másik módja a
középkonzol 0-9, * és # gombjainak használata.
Itt találhatók a kedvencekként mentett szakaszok. Egy szakasz kedvencként kiválasztásához, lásd az alábbi "Navigálás egy szakaszban" címszót.
Amikor például megnyomja a 9 gombot,
akkor egy sáv jelenik meg a gomb alatti
összes karakterrel3, például W, x, y, z és 9. A
gomb gyors megnyomásaival mozgathatja a
kurzort a karakterek között.
•
Állítsa meg a kurzort a kívánt karakteren
annak kiválasztásához - a karakter megjelenik a beviteli sorban.
•
Törlés/visszavonás az EXIT gomb használatával.
Szám beviteléhez, tartsa nyomva a vonatkozó
szám gombot.
3
18
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a
kedvencek listájában, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot egy szakasz megnyitásához. Nyomja meg az EXIT gombot az előző
nézethez történő visszatéréshez.
Quick Guide
Itt találhatók azok a szakaszok, amelyek az
autó legáltalánosabb funkcióinak ismertetését
tartalmazzák. A szakaszok kategóriák szerint
is elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a
gyors hozzáférés érdekében.
Az egyes gombok alatti karakterek a piactól/országtól/nyelvtől függően eltérőek lehetnek.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a
gyors útmutatóban, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot egy szakasz megnyitásához.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Navigálás a szakaszban
Kezdőlap - a kezelési útmutató kezdőlapjához vezet.
Kedvenc - kedvencként hozzáad/eltávolít
egy szakaszt. Megnyomhatja a középkonzol FAV gombját is egy szakasz kedvencként történő hozzáadásához/eltávolításához.
Kiemelt hivatkozás - a hivatkozott szakaszhoz vezet.
Speciális szövegek - ha egy szakasz
figyelmeztetéseket, fontos szövegeket
01 Bevezetés
vagy megjegyzéseket tartalmaz, akkor
egy ehhez kapcsolódó szimbólum valamint az ilyen szövegek száma jelenik meg
a szakaszban.
Forgassa a TUNE gombot a hivatkozások
közötti navigáláshoz vagy a szakasz görgetéséhez. Amikor a képernyőt egy szakasz elejéhez/végéhez görgette, akkor egy lépéssel
tovább görgetve elérhető a kezdőlap és a
kedvenc lehetőségek. Nyomja meg az OK/
MENU gombot a választás/kiemelt hivatkozás aktiválásához. Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Kapcsolódó információk
•
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten (20. oldal)
Adatok rögzítése
A jármű használatával és működésével kapcsolatos információk, valamint a balesetek
rögzítésre kerülnek az autóban.
Az Κn járműve számos számítógépet tartalmaz, amelyek funkciója a jármű használatának és funkcióinak folyamatos figyelése.
Bizonyos számítógépek adatokat rögzíthetnek a normál vezetés során és amikor hibát
észlelnek. Ezenfelül, az egyes ütközések vagy
események adatai rögzítésre kerülnek. A rögzített információk bizonyos részeire a szerelőknek van szükségük a diagnosztizáláshoz
és javításhoz a szervizelés és karbantartás
során, és hogy a Volvo eleget tegyen a törvényi követelményeknek és egyéb szabályozásoknak.
Ezen felül, az információk kutatási célokat is
szolgálnak a Volvo számára, hogy folyamatosan fejleszthesse a minőséget és a biztonságot, mert az információk hozzájárulnak a
baleseteket és sérüléseket okozó tényezők
jobb megértéséhez.
Az információk a járműben lévő különböző
rendszerek és modulok, többek között a
motor, fojtószelep, kormány- és fékrendszerek állapotának és működésének adatait is
tartalmazzák. Ezek az információk arra vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak, hogy
hogyan vezeti a járművezető a járművet, ilyen
például a jármű sebessége, a fék- és gázpedál használata, a kormánykerék mozgása
vagy az, hogy a járművezető és az utasok
használják-e a biztonsági öveket. Az említett
okok miatt ezeket az információkat egy bizonyos ideig tárolják a jármű számítógépei, de
egy ütközés vagy baleset eredményeként is
tárolásra kerülhetnek. Ezeket az információkat akkor tárolhatja a Volvo, ha segítenek a
biztonság és a minőség további fejlesztésében vagy amennyiben a Volvónak törvényes
követelményeket és egyéb rendelkezéseket
kell figyelembe vennie.
01
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk
harmadik feleknek történő kiadásához a
jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül.
Egyes országok törvényei és szabályozásai
azonban megkövetelhetik, hogy a Volvo kiadjon ilyen jellegű adatokat a hatóságoknak,
például a rendőrhatóságnak vagy más olyan
szerveknek, amelyeknek törvényes joga, hogy
hozzáférjen ezekhez.
A járműben található számítógépek által rögzített adatok kiolvasásához és értelmezéséhez speciális műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez a Volvo és a Volvóval
szerződésben álló műhelyek férhetnek hozzá.
A Volvo felelős azért, hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a
Volvo a szervizelési és karbantartási munkák
során jutott, biztonságos módon történjen,
amely megfelel a vonatkozó jogi követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
19
01 Bevezetés
01
Tartozékok és extra felszerelés
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen csatlakoztatása negatívan befolyásolja az
autó elektronikus rendszerét.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes rendszerére telepített szoftverrel együtt
működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy
mindig vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat
vagy extra felszereléseket szerel be, amelyek
az elektromos rendszerhez csatlakoznak vagy
hatással vannak arra.
Az autóval kapcsolatos további információk
találhatók a Volvo Cars weboldalon és a
támogató oldalon. A weboldalról lehetőség
van a My Volvo oldalra lépni, amely egy személyes weboldal Ön és az autója számára.
Támogatás az interneten
Infravörös fóliával nem rendelkező felületek.
Hővisszaverő szélvédő*
A szélvédő hővisszaverő fóliával (IR) van
ellátva, amely csökkenti a nap hősugárzásának utastérbe jutó mennyiségét.
Az elektronikus berendezések, mint például
jeladók elhelyezése a hővédő fóliával rendelkező üvegfelület mögé, befolyásolhatja azok
működését és teljesítményét.
Méretek
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Az elektronikus berendezések optimális
működéséhez, azokat a szélvédő hővédő fóliával nem rendelkező részén kell elhelyezni
(lásd az ábrán kiemelt területet).
20
Menjen a support.volvocars.com címre vagy
használja az alábbi QR-kódot az oldal meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb
piacon elérhető.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A QR-kód a támogató oldalhoz vezet.
A támogató weboldal kereshető formában
tartalmazza az információkat és különböző
kategóriákra oszlik. Itt találhatja az például az
internethez kapcsolódó szolgáltatásokkal és
funkciókkal, a Volvo On Call (VOC)* szolgáltatással , a navigációs rendszerrel* és az alkalmazásokkal kapcsolatos támogatást. Videók
és lépésenkénti útmutatók magyarázzák el a
különböző eljárásokat, például azt, hogyan
csatlakoztatható az autó mobiltelefonon
keresztül az internethez.
01 Bevezetés
Letölthető információk a támogató
oldalról
Térképek
A Sensus navigation* felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató weboldalról.
Mobil alkalmazások
A 2014-es és 2015-ös modellévtől a kiválasztott Volvo modellekhez a kezelési útmutató
alkalmazás formájában is rendelkezésre áll. A
VOC* alkalmazás is innen érhető el.
többek között a szerződésekről és garanciákról. A My Volvo Web az autómodelljéhez illő
tartozékokról és szoftverekről is tartalmaz
információkat.
Volvo ID
Kapcsolódó információk
Példa a szolgáltatásokra:
•
Volvo ID (21. oldal)
•
My Volvo - Az Κn személyes weboldala
Κnnek és az autójának.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autókban* - bizonyos funkciók és szolgáltatások személyes Volvo ID regisztrálását
igénylik az autóhoz, ilyen például egy új
cím internetes térképszolgáltatásról közvetlen az autóhoz küldése.
•
Volvo On Call, VOC* - a Volvo ID a Volvo
On Call mobilalkalmazásba történő bejelentkezésre szolgál.
Kezelési útmutatók a korábbi
modellévekből
A korábbi modellévek kezelési útmutatói PDF
formában érhetők el. A gyors útmutató és a
függelék szintén elérhető a támogat weboldalon. Válassza ki az autómodellt és modellévet
a kívánt kiadvány letöltéséhez.
Kapcsolat
A támogató weboldalon megtalálhatók az
ügyféltámogatás és a legközelebbi Volvo
kereskedés kapcsolati adatai.
My Volvo az interneten4
A www.volvocars.com weboldalon a My
Volvo Web oldalhoz juthat, amely egy személyes weboldal Κn és az autója számára.
Hozzon létre egy személyes Volvo ID azonosítót, jelentkezzen be a My Volvo Web oldalra,
ahol áttekintést kaphat a szolgáltatásról,
4
01
A Volvo ID az Ön személyes azonosítója,
amely különböző szolgáltatásokhoz kínál hozzáférést5.
A Volvo ID előnyei
•
Egy felhasználónévvel és egy jelszóval
férhet hozzá az online szolgáltatásokhoz,
azaz csak egy felhasználónevet és egy
jelszót kell megjegyezni.
•
Amikor megváltoztatja egy szolgáltatás
(például VOC) felhasználónevét/jelszavát,
akkor az automatikusan a többi szolgáltatásban (például My Volvo Web) is megváltozik.
Volvo ID létrehozása
Volvo ID létrehozásához meg kell adnia egy
személyes e-mail címet. Ezután hajtsa végre
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
21
01 Bevezetés
01
||
az e-mail címre automatikusan küldött üzenetben található utasításokat a regisztráció
befejezéséhez. Volvo ID létrehozása az alábbi
szolgáltatásokon keresztül lehetséges:
•
My Volvo web - írja be az e-mail címét és
kövesse az utasításokat.
•
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban* - Írja be az e-mail címét a Volvo ID
azonosítót igénylő alkalmazásban, és
kövesse az utasításokat. Vagy nyomja
meg kétszer a középkonzol
csatlakozás gombját, válassza a Alkalmazások
Beállítások menüpontot, és kövesse
az utasításokat.
•
Volvo On Call, VOC* - Töltse le a VOC
alkalmazás legújabb verzióját. Válassza a
Volvo ID azonosító létrehozása lehetőséget a kezdőlapról, írja be az e-mail címet,
és kövesse az utasításokat.
Kapcsolódó információk
•
5
22
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten (20. oldal)
A szolgáltatások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
01 Bevezetés
Környezeti filozófia
Az Ön Volvója szigorú környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült és a világ
A környezetvédelem a Volvo Cars egyik legfontosabb értéke amely minden műveletre
hatással van. Hiszünk abban is, hogy ügyfeleink osztoznak környezetvédelmi megfontolásainkban.
A Volvo Cars globális ISO minősítéssel rendelkezik, ami magában foglalja az ISO 14001
szabványt és minden üzemre valamint számos egyéb egységre vonatkozik. Partnereinkkel szemben is követelményeket határozunk
meg, hogy rendszeresen dolgozzanak a környezetvédelmi problémákon.
egyik legtisztább és leginkább erőforráskímélő üzemében gyártották. A Volvo Car
Corporation folyamatosan dolgozik a bizton-
ságosabb és hatékonyabb termékek és megoldások fejlesztésén, hogy csökkentse a káros
környezeti hatásokat.
Üzemanyag-fogyasztás
Hatékony kibocsátás-szabályozás
A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással
rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyagfogyasztás általában az üvegház hatású
gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását
eredményezi.
Az Κn Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta
belső környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a vonatkozó szabványok alatt van.
A járművezetőnek is lehetősége van az üzemanyag-fogyasztás befolyásolására. További
tájékoztatásért olvassa el a "Hozzájárulás egy
jobb környezethez" részt.
01
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel együtt.
}}
23
01 Bevezetés
01
||
Egy kifinomult levegőminőség rendszer*
(IAQS) biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen, mint a külső forgalom levegője.
A rendszer egy elektronikus érzékelőből és
egy szénszűrőből áll. A bejövő levegő folyamatos megfigyelés alatt áll, és ha bizonyos
egészségtelen gázok, például a szén-monoxid szintje megemelkedik, akkor a levegőbeáramlás megszűnik. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben
és alagutakban fordulhatnak elő.
A nitrogén-oxidok, talajszinti ózon és szénhidrogének bejutását a szénszűrő akadályozza meg.
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Könnyen hozzájárulhat a jobb környezethez az alábbiakban néhány tanácsot találhat:
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását állítsa le a motort, amikor hosszabb időre
megáll. Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Vezessen gazdaságosan - gondolkozzon
előre.
•
Hajtsa végre a szervizelési és karbantartási munkákat a kezelési útmutató utasításainak megfelelően - tartsa be a szerviz
és garanciafüzetben előírt intervallumokat.
•
Ha az autó motorblokkfűtéssel* rendelkezik, akkor használja azt hidegindítás előtt
- ez javítja az indíthatóságot, hideg időben csökkenti a kopást és a motor gyorsabban eléri a normál üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a
károsanyag-kibocsátást.
Belső
A Volvo belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is. Rendkívüli figyelmet fordítunk a környezetbarát anyagok kiválasztására.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony
üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon hozzájárulhat a tisztább környezethez. Amikor egy
Volvo műhelyre bízza az autója szervizelését
és karbantartását, akkor az a rendszerünk
részévé válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros
anyagok környezetbe kerülését. Műhelyeink
munkatársai rendelkeznek a jó környezetvé-
24
kezelésével kapcsolatban - lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
delem biztosításához szükséges tudással és
eszközökkel.
•
A magas sebesség a megnövekedett légellenállás miatt növeli a fogyasztást - a
sebesség megkétszerezésével 4-szeresére nő a légellenállás.
•
Mindig a környezetre biztonságos módon
selejtezze a veszélyes hulladékot, mint
például az akkumulátorokat és olajokat.
Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyel, ha
bizonytalan az ilyen típusú hulladékok
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ennek a tanácsnak a megfogadásával pénzt
takaríthat meg, takarékoskodhat a bolygó
erőforrásaival és növelheti az autó élettartamát. További tájékoztatásért és tanácsokért,
lásd Eco útmutató (67. oldal), Gazdaságos
vezetés, (312. oldal) és Üzemanyag-fogyasztás, (420. oldal).
Újrahasznosítás
A Volvo környezetvédelmi munkájának részeként, fontos, hogy az autót környezetbarát
módon hasznosítsák újra. Majdnem a teljes
autó újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát ezért arra kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott újrahasznosító létesítményt
tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató és a környezet
(25. oldal)
01 Bevezetés
A kezelési útmutató és a környezet
A használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag Forest Stewardship
Council® (Erdőgondnoksági Tanács) minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
01
Többrétegű üveg
Az üveg megerősítet, ami jobb
védelmet nyújt a betörések ellen és
fejlettebb hangszigetelést biztosít az
utastérnek. A szélvédő és a többi
ablak* többrétegű üveggel rendelkezik.
Az FSC® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a használati útmutató
nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag
FSC® minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Kapcsolódó információk
•
Környezeti filozófia (23. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
25
BIZTONSÁG
02 Biztonság
A biztonsági övekre vonatkozó
általános információk
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket. Gondoskodjon arról, hogy minden utas
használja a biztonsági övet az utazás során.
Ne feledje
•
•
Ne használjon kapcsokat vagy bármi
mást, ami megakadályozhatja a biztonsági öv helyes illeszkedését.
A biztonsági övnek nem szabad megcsavarodnia vagy bármibe beakadnia.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (29. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (29. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (30. oldal)
02
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a
biztosított védelmet egy baleset során.
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára van tervezve.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a válla
felé felhúzva az átlós övet. A medenceövnek lent
kell elhelyezkednie (nem a has felett).
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a
testre, hogy maximális védelmet nyújthasson.
Ne hajtsa túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy van kialakítva, hogy normál
üléshelyzetben nyújtson védelmet.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető, (28. oldal). oldal figyelmezteti
biztonsági övük becsatolására, (30. oldal).
oldal.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A
biztonsági öv elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek
tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás vagy sérülés jeleit mutatja.
Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással
kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek kell lennie, mint a
kicserélt biztonsági öv.
27
02 Biztonság
02
Biztonsági öv - bekapcsolás
Ne feledje
Elindulás előtt kapcsolja be a biztonsági övet,
(27. oldal). oldal.
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
•
•
•
Húzza ki lassan a biztonsági övet és biztosítsa azt a zárónyelv biztonsági övcsatba nyomásával. Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az
öv be van csatolva.
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Kapcsolódó információk
Helytelenül viselt biztonsági öv. Az övnek a vállon
kell nyugodnia.
Helyesen viselt biztonsági öv.
A biztonsági öv magasságának beállítása.
Nyomja meg a gombot, és mozdítsa el az övet
függőlegesen. Helyezze az övet a lehető legmagasabbra, anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
A középső hátsó ülés biztonsági övének zárónyelve csak a saját csatjába illeszkedik.
28
ha túl gyorsan húzzák
•
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (29. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (29. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (30. oldal)
Biztonsági öv emlékeztető (30. oldal)
02 Biztonság
Biztonsági öv - kioldás
Biztonsági öv - terhesség
Oldja ki a biztonsági övet, (27. oldal). oldal, az
autó álló helyzetében.
A biztonsági övet (27. oldal) a terhesség alatt
is mindig be kell kapcsolni. Azonban döntő
fontosságú a helyes használat.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
olyan beállítása, hogy a lehető legnagyobb
távolság legyen a has és a kormánykerék
között.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági öv - bekapcsolás (28. oldal)
02
Biztonsági öv - kioldás (29. oldal)
Kapcsolódó információk
Biztonsági öv - bekapcsolás (28. oldal)
Biztonsági öv emlékeztető (30. oldal)
G020998
•
•
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok
felett és a lehető legalacsonyabban a has
alatt. – Soha nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági
öv lazaságát és ügyeljen arra, hogy a testhez
legközelebb helyezkedjen el. Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést,
(81. oldal). odlal, és a kormánykereket,
(85. oldal). oldal , hogy könnyen kezelhessék a járművet vezetés közben (ami azt
jelenti, hogy könnyen kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A cél az ülés
29
02 Biztonság
Biztonsági öv emlékeztető
02
üzenet körülbelül 30 másodperc vezetés
elteltével automatikusan vagy az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának,
(109. oldal). oldal megnyomásával nyugtázható. Ha valaki nincs bekötve, akkor az
üzenet csak manuálisan nyugtázható az
irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjával.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető figyelmezteti biztonsági övük
becsatolására (28. oldal). oldal.
•
A hallható emlékeztető sebességfüggő és
bizonyos esetekben időfüggő. A látható emlékeztető a tetőkonzolon és a kombinált
műszerfalon, (63. oldal). oldal jelenik meg.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések esetében van két alfunkciója:
•
30
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági övek, (27. oldal). oldal vannak használatban a hátsó ülésen. Egy üzenet jelenik meg az információs kijelzőn, amikor a
biztonsági öv használatban van vagy, ha
a hátsó ajtók valamelyikét kinyitják. Az
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a hátsó
biztonsági öveket menet közben kicsatolják. Ez a figyelmeztetés üzenet formájában jelenik meg az információs kijelzőn,
amelyet audio/vizuális jel kísér. A figyelmeztetés megszűnik, ha az övet újra
becsatolják vagy, manuálisan is nyugtázható a OK gomb megnyomásával.
Biztonságiöv-feszítő
A vezető oldali, az utas oldali és a külső hátsó
ülések biztonsági övei, (27. oldal). oldal biztonsági-övfeszítővel vannak ellátva. A biztonságiöv-feszítőben található szerkezet az elégségesen erős ütközések esetén megfeszíti az
övet. A biztonsági öv ezután hatékonyabban
tartja vissza az utasokat.
FIGYELEM
Soha ne helyezze az utas biztonsági övének nyelvét a vezető oldali csatba. Mindig
helyezze a biztonsági öv nyelvét a megfelelő csatba. Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken és nem helyezzen idegen
tárgyakat a csatba. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem
megfelelően működnek egy baleset során.
Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
A kombinált műszerfal információs kijelzője
mutatja, hogy melyik biztonsági övek vannak
használatban. Ez az információ mindig rendelkezésre áll.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (27. oldal)
02 Biztonság
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
déktalanul forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg,
ha hiba észlelése történik a hibakeresés közben vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor
szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy üzenettel együtt jelenik meg a kombinált
műszerfal, (63. oldal). oldal információs kijelzőjén.
FIGYELEM
Ha bekapcsolva marad vagy vezetés közben bekapcsol a légzsákrendszer figyelmeztető szimbóluma, akkor nincs meg a
légzsákrendszer teljes funkcionalitása. A
szimbólum a légzsákrendszer, a biztonsági
öv-előfeszítő rendszer, a SIPS vagy az IC
rendszer hibáját vagy a rendszer egyéb
hibáját jelzi. A Volvo azt javasolja, hogy
haladéktalanul forduljon hivatalos Volvo
szervizhez.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre
vonatkozó figyelmeztető szimbólum a digitális
kombinált műszerfalon.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre, (32. oldal). oldal, vonatkozó figyelmeztető szimbólum az analóg kombinált műszerfalon.
A kombinált műszer figyelmeztető szimbóluma a távvezérlős kulcs II kulcshelyzetében,
(79. oldal). oldal bekapcsol, a gyújtás minden bekapcsolásakor hibakeresés kerül végrehajtásra. A szimbólum
körülbelül 6 másodperc elteltével kikapcsol,
feltéve, hogy a légzsákrendszer hibamentes.
02
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (42. oldal)
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg,
ha hiba észlelése történik a hibakeresés közben vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor
szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy üzenettel együtt jelenik meg a kijelzőn.
Ha a figyelmeztető szimbólum meghibásodik,
akkor a figyelmeztető háromszög és az SRS
légzsák Szerviz szükséges vagy SRS
légzsák Szerviz sürgős üzenet jelenik meg
a kijelzőn. A Volvo azt javasolja, hogy hala-
31
02 Biztonság
Légzsákrendszer
02
A rendszer légzsákokból és érzékelőkből áll.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák(ok) felfúvódik/felfúvódnak és felforrósodnak. A légzsákpárnák
jelentik az elsődleges behatást az utas számára. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Amikor ez történik, akkor
füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális. A
teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és
leengedését beleértve, tizedmásodpercek
alatt lezajlik.
Frontális ütközés során a légzsákrendszer
segíti a járművezető és az utas fej-, arc- és
mellkasi sérülései elleni védelmet.
G018665
FIGYELEM
A légzsákrendszer felülnézetből, balkormányos
autó.
A Volvo azt javasolja, hogy a javításhoz
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel. A légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS
G018666
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be
van-e kapcsolva a biztonsági öv. Minden
biztonságiöv-pozícióra vonatkozik a hátsó,
középső ülés kivételével.
A légzsákrendszer felülnézetből, jobbkormányos
autó.
32
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés
járműre ható erejét és a reagálás ennek
megfelelően történik úgy, hogy egy vagy
több légzsák működésbe lép.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Légzsákok a vezető oldalon (33. oldal)
Utaslégzsák (33. oldal)
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
(31. oldal)
02 Biztonság
Légzsákok a vezető oldalon
A biztonsági öv, (27. oldal). oldal által nyújtott
védelem kiegészítésére két légzsák,
(32. oldal). oldal szolgál a vezető oldalán.
Kapcsolódó információk
•
Utaslégzsák (33. oldal)
Utaslégzsák
A biztonsági öv, (27. oldal) által nyújtott védelem kiegészítésére, az autó az utas oldalon
légzsákkal, (32. oldal) rendelkezik.
Az egyik légzsák a kormánykerék közepébe
van hajtogatva. A kormánykeréken az
AIRBAG jelölés található.
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van
hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés
található.
Térdlégzsák a vezető oldalon a balkormányos
autókban.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése balkormányos autóban.
02
A második légzsák (a térd szintjén) a műszerfal alsó részébe van szerelve a vezető oldalon; a panelen az AIRBAG felirat látható.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együttesen működnek. Ha nem használja vagy
nem helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsákok által biztosított védelmet
egy baleset során.
}}
33
02 Biztonság
||
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
02
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor,
az utasoknak a lehető legegyenesebben
kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a
háttámlának dőlve. A biztonsági övet be
kell kapcsolni.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése jobbkormányos autóban.
Az utaslégzsák figyelmeztető címkéje az
alábbi helyeken található az autóban:
2. alternatíva: légzsákcímke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje akkor válik láthatóvá,
amikor ki van nyitva az utasajtó.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek
figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos
vagy halálos sérülését okozhatja.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
aktív.
1. alternatíva: légzsákcímke az utas oldali napellenzőn.
34
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
02 Biztonság
Kapcsoló - PACOS*
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
Az első utaslégzsák kiiktatható, (35. oldal),
ha az autó rendelkezik PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch) kapcsolóval.
első utaslégzsák, (33. oldal) kiiktatható, ha az
autó rendelkezik PACOS kapcsolóval
(Passenger Airbag Cut Off Switch).
FIGYELEM
Ha az autó első utaslégzsákkal van felszerelve, de nincs PACOS kapcsolója (utaslégzsák-kikapcsoló), akkor a légzsák mindig aktív.
Kapcsolódó információk
•
•
Légzsákok a vezető oldalon (33. oldal)
Kapcsoló - PACOS
Az utaslégzsák kapcsolója (PACOS) a
műszerfal utas oldalának végén található és
akkor érhető el, ha ki van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben van-e. A távvezérlős kulcs kulcsszárát,
(170. oldal) kell használni az állás megváltoztatásához.
Gyermekülés (47. oldal)
ülésben vagy ülésmagasítón ülhetne az
első utasülésen, de 140 cm-nél magasabb személyek soha.
FIGYELEM
02
Aktív légzsák (utasülés):
Soha ne helyezzen el gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésben, ha a légzsák aktív. Ez minden
140 cm-nél alacsonyabb személyre vonatkozik.
Kikapcsolt légzsák (utasülés):
140 cm-nél magasabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák ki
van iktatva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben, (79. oldal). oldal van, akkor a légzsák figyelmeztető szimbóluma, (31. oldal).
oldal jelenik meg a kombinált műszerfalon
körülbelül 6 másodpercre.
A légzsákkapcsoló elhelyezkedése.
A légzsák aktiválva van. A kapcsolónak
ebben az állásában, a 140 cm-nél magasabb személyek ülhetnek az első utasülésen, de gyermekek gyermekülésben vagy
ülésmagasítón soha.
Ezután a tetőkonzol visszajelző lámpája
világít, az utasülés légzsákjának megfelelő
állapotát mutatva.
A légzsák ki van iktatva. A kapcsolónak
ebben az állásában, gyermekek gyermek-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
35
02 Biztonság
||
FIGYELEM
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet a jármű utasaira.
02
Kapcsolódó információk
•
Az utaslégzsák aktivált állapotát mutató visszajelző.
Az utaslégzsák kiiktatott állapotát mutató visszajelző.
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az
első utaslégzsák aktiválva van (lásd az előző
ábrát).
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az
első utaslégzsák ki van iktatva (lásd az előző
ábrát).
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első
ülésbe, ha a légzsák aktiválva van és a
szimbólum világít a tetőkonzolon.
Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a gyermek életét.
36
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy valaki az első utasülésben
üljön, ha a tetőkonzol üzenete azt jelzi,
hogy a légzsák ki van iktatva és, ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető
szimbólum, (31. oldal). oldal jelenik meg a
kombinált műszerfalon. Ez azt jelzi, hogy
súlyos meghibásodás van jelen. Amint
lehetséges, menjen szervizbe. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo
szervizhez.
Gyermekülés (47. oldal)
02 Biztonság
Oldallégzsák (SIPS)
Egy oldalirányú ütközés esetén az ütközés erő
nagy részét a SIPS (Side Impact Protection
System) rendszer továbbítja a tartók, oszlopok, padló, tető és a karosszéria egyéb szerkezeti elemei felé. A vezető- és utasülésnél
elhelyezkedő oldallégzsákok védik a mellkast
és a csípőt és fontos részei a SIPS rendszernek.
esetben csak az ütközés oldalán lép működésbe.
FIGYELEM
•
A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag
hivatalos Volvo szervizben végeztesse
el a javításokat. A SIPS légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz
és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
•
Ne helyezzen semmit az ülés külseje
és az ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége van az oldallégzsáknak.
•
A Volvo azt javasolja, hogy csak a
Volvo által jóváhagyott üléshuzatokat
használjon. Más üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
•
Az oldallégzsákok a biztonsági övek
kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Vezetőülés, balkormányos.
02
Kapcsolódó információk
•
•
•
A SIPS rendszer két fő komponensből, az
oldallégzsákból és az érzékelőkből áll. Az
oldallégzsákok az első ülésháttámlákban
helyezkednek el.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak.
Az légzsák az utas és az ajtópanel között
fúvódik fel és így tompítja a kezdeti ütközést.
A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális
•
Légzsákok a vezető oldalon (33. oldal)
Utaslégzsák (33. oldal)
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító (38. oldal)
Függönylégzsák (IC) (38. oldal)
Első utasülés, balkormányos.
37
02 Biztonság
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/
ülésmagasító
02
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti az oldallégzsák,
(37. oldal). oldal.
Függönylégzsák (IC)
FIGYELEM
A függönylégzsák segít megakadályozni azt,
hogy a járművezető és az utasok egy ütközés
során beüssék a fejüket az autón belül.
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz
tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak
könnyű ruhákhoz van tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az
autó tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy
az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett
védelmet. A Volvo azt javasolja, hogy mindig eredeti Volvo alkatrészeket használjon,
amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
A gyermekülés/ülésmagasító, (47. oldal).
oldal, elhelyezhető az első utasülésben, feltéve, hogy az autóban nincs aktív légzsák,
(35. oldal). oldal, az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
•
Utaslégzsák (33. oldal)
FIGYELEM
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
Ne helyezzen az ajtók ablakainak felső
szélétől lefelé számított 50 milliméternél
magasabbra csomagokat az autóba.
Különben csökkenhet a tetőkárpitba sülylyesztett függönylégzsák tervezett védelmi
funkciója.
A függönylégzsák, IC (Inflatable Curtain) a
SIPS rendszer része, (37. oldal). Ez a tetőkárpit mentén helyezkedik el mindkét oldalon és
segíti a járművezető valamint az autó külső
ülésein utazók védelmét. Egy elégségesen
heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője.
Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
38
•
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (27. oldal)
•
•
Légzsákrendszer (32. oldal)
Oldallégzsák (SIPS) (37. oldal)
02 Biztonság
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni védelmi)
rendszerre vonatkozóan
FIGYELEM
A WHIPS rendszer a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági
övet.
A WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelem) az ostorcsapásos sérülések ellen véd. A
rendszer energiaelnyelő háttámlákból és
különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első
üléseken.
02
Az ülés tulajdonságai
Amikor a WHIPS rendszer működésbe lép,
akkor az első üléstámlák hátrafelé ereszkednek, hogy megváltoztassák a járművezető és
az első utas üléshelyzetét. Ez csökkenti az
ostorcsapásos sérülések előfordulásának
kockázatát.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
WHIPS rendszert. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
WHIPS - gyermekülések (40. oldal)
WHIPS - üléshelyzet (40. oldal)
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (27. oldal)
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések esetén lép működésbe, ahol az ütközés
szöge és sebessége valamint az ütköző jármű
természete mind befolyással bír.
39
02 Biztonság
02
WHIPS - gyermekülések
WHIPS - üléshelyzet
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti a WHIPS rendszer,
(39. oldal). oldal.
A WHIPS rendszer, (39. oldal). oldal, által
nyújtott optimális védelem elérése érdekében
a járművezetőnek és az utasnak megfelelő
üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell arra, hogy a funkció ne legyen
gátolva.
A gyermekülés/ülésmagasító, (47. oldal).
oldal, elhelyezhető az első utasülésben, feltéve, hogy az autóban nincs aktív légzsák,
(35. oldal). oldal, az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé. Ügyeljen
arra, hogy ne akadályozza a WHIPS rendszer működését.
Üléshelyzet
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első
ülésben, (81. oldal). oldal, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz között a hely a lehető legkisebb legyen.
Funkció
Ne helyezzen olyan tárgyakat a hátsó ülésre,
amelyek akadályozhatnák a WHIPS rendszer
működését.
FIGYELEM
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája,
akkor a megfelelő első ülést előre kell
mozdítani, hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón a vezetőülés/utasülés mögött, amely akadályozhatná a
WHIPS rendszer működését.
40
02 Biztonság
FIGYELEM
Ha az ülés igen nagy erőknek lett kitéve,
például egy hátulról érkező ütközés során,
akkor ellenőrizni kell a WHIPS rendszert. A
Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse
hivatalos Volvo szervizben.
A WHIPS rendszer elveszíthette védelmi
képességének egy részét akkor is, ha az
ülés látszólag sértetlennek tűnik.
Amikor a rendszer működésbe lép
Az ütközések esetére, a Volvo különböző személyi védőrendszerei működnek együtt a
sérülés minimálisra csökkentéséhez.
Rendszer
Kiváltva
Biztonságiöv-feszítő
(30. oldal), első ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/
vagy hátulról
érkező ütközés
és/vagy átfordulás esetén
Biztonságiöv-feszítő
(30. oldal), hátsó ülésA
Frontális és/vagy
oldalirányú és/
vagy átfordulás
esetén
Légzsákok
Frontális ütközés
eseténB
A Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse a
rendszert hivatalos Volvo szervizben, még
kis erejű hátsó ütközéseket követően is.
(Kormánykerék, térd
(33. oldal). oldal és
utaslégzsák (33. oldal).
oldal)
Oldallégzsákok
(SIPS) (37. oldal)
Oldalirányú ütközés eseténB
Rendszer
Kiváltva
Függönylégzsák,
IC (38. oldal)
Egy oldalirányú
ütközésben és/
vagy átfordulás
és/vagy bizonyos
frontális ütközések eseténB
ostorcsapásos sérülés
elleni védelem,
WHIPS (39. oldal)
A
B
02
Hátsó ütközés
során
A középső ülésen nincs biztonságiöv-feszítő.
Az autó karosszériája egy ütközés esetén nagymértékben
deformálódhat anélkül, hogy működésbe lépnének a légzsákok. Számos tényező, például a másik objektum
merevsége és tömege, az autó sebessége, az ütközés
szöge stb. befolyásolja azt, hogy hogyan lépnek működésbe az autó különböző biztonsági rendszerei.
Ha a légzsákok (32. oldal) kinyíltak, akkor az
alábbiakat javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo szervizre.
Ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági
rendszer komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
MEGJEGYZÉS
A légzsákok és az övfeszítő rendszer csak
egyszer működik egy baleset során.
}}
41
02 Biztonság
FIGYELEM
02
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a
középkonzolban helyezkedik el. Ha víz
vagy egyéb folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket. Ne próbálja beindítani az
autót, mert a légzsákok működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A Volvo azt
javasolja, hogy ezt bízza hivatalos Volvo
szervizre.
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor lép életbe, amikor az ütközés
károsította az autó olyan alapvető funkcióit,
mint például az üzemanyag-vezetékek, biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal. Ezek nehézzé tehetik a kormányzást.
Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező
füst és por intenzív kitettség esetén a bőr
és a szem irritációját /sérülését okozhatják.
Irritáció esetén mossa le hideg vízzel. A
gyors felfúvódási folyamat és a légzsák
szövete horzsolást és bőrégést okozhat.
Figyelmeztető háromszög a digitális kombinált
műszerfalon.
Figyelmeztető háromszög az analóg kombinált
műszerfalon.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a kombinált műszerfal,
(63. oldal). oldal információs kijelzőjén. Ez
azt jelenti, hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját vagy visszaállítani az elektronikát, ha az
autó biztonsági üzemmódba lépett. Ez
személyi sérülést vagy azt okozhatja, hogy
az autó nem normálisan működik. A Volvo
azt javasolja, hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse és állíttassa vissza az
autó normál állapotát a Biztonsági mód
Lásd a kézikönyvet üzenet megjelenését
követően.
42
02 Biztonság
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete (43. oldal)
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(44. oldal)
Biztonsági üzemmód - az autó
beindításának kísérlete
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és megjelenik a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet. Késedelem nélkül hagyja el az
autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban,
(42. oldal). oldal, van, akkor az autó beindítása
megkísérelhető, ha minden normálisnak tűnik
és ellenőrizte, hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás.
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e
üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni. Azt el kell
szállítani a helyéről. A Volvo azt javasolja,
hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte,
hogy nincs jele üzemanyag-szivárgásnak,
akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot és nyissa ki a
vezetőajtót. Ha egy üzenet jelenik meg a gyújtás bekapcsolt állapotára utalva, akkor
nyomja meg az indítógombot. Ezután csukja
be az ajtót és helyezze vissza a távvezérlős
kulcsot. Az autó elektronikája ekkor megpróbálja visszaállítani magát normál üzemmódba.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
02
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(44. oldal)
Ha a Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor
az autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal, (323. oldal).
oldal kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek
is tűnik az autó, rejtett károsodása lehet,
amely lehetetlenné teszi annak mozgás közbeni irányítását.
43
02 Biztonság
02
Biztonsági mód - az autó mozgatása
Gyalogoslégzsák*
Ha a Normal mode látható a Biztonsági
mód Lásd a kézikönyvet visszaállítását
követően, miután megpróbálta beindítani az
autót, (43. oldal). oldal, akkor az autó óvatosan elmozdítható a veszélyes helyről.
A gyalogoslégzsák (Pedestrian Airbag) bizonyos frontális ütközések esetén hozzájárul a
gyalogosra ható ütközés csillapításához.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
Ha a légzsák működésbe lép (Pedestrian
Airbag)
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (42. oldal)
A gyalogoslégzsák (Pedestrian Airbag) a
motorháztető alatt helyezkedik el a szélvédő
közelében. Bizonyos gyalogossal történő
frontális ütközések esetén az első lökhárítóba
épített érzékelők reagálnak, és a légzsák felfúvódik, ha az ütközés ereje alapján ez szükséges. Az érzékelők körülbelül 20-50 km/h
sebesség és -20 és +70°C közötti hőmérsékletek mellett aktív.
Az érzékelők úgy vannak kialakítva, hogy észleljék az emberi lábhoz hasonló jellemzőjű tárgyakkal történő ütközést.
44
MEGJEGYZÉS
A közlekedési környezetben előfordulhatnak olyan tárgyak, amelyek egy gyalogossal történő ütközéshez hasonló jelet váltanak ki az érzékelőkben. Lehetséges, hogy
a rendszer működésbe lép, ha egy ilyen
tárgynak ütközik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
a motorháztető hátsó része felemelkedik
és ebben a helyzetben rögzül
•
•
bekapcsolnak a vészvillogók
a fékrendszer előkészül a következő
vészfekezésre.
FIGYELEM
Ne szereljen semmilyen tartozékot vagy
változtasson meg bármit a (Pedestrian
Airbag) légzsákkal felszerelt autókon. A
helytelen beavatkozás az autó elején a
rendszer helytelen működését okozhatja
és súlyos sérüléshez vagy az autó károsodásához vezethet.
A Volvo azt javasolja, hogy eredeti ablaktörlő karokat és eredeti alkatrészeket használjon azokhoz.
02 Biztonság
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel
a lökhárító károsodása esetében, hogy
ellenőrizhessék a rendszer sértetlenségét.
Kapcsolódó információk
•
Gyalogoslégzsák* - az autó mozgatása
(45. oldal)
•
Gyalogoslégzsák* - összehajtás
(45. oldal)
Gyalogoslégzsák* - összehajtás
Gyalogoslégzsák* - az autó
mozgatása
Az autó mozgatható, ha nem kapcsolt biztonsági üzemmódba, (42. oldal). oldal.
A gyalogoslégzsákot, (44. oldal) (Pedestrian
Airbag) összekell hajtogatni az autó mozgatása előtt.
Ha az utastér más légzsákjai is működésbe
léptek, akkor az autó biztonsági üzemmódban marad.
02
Ha csak a gyalogoslégzsák, (44. oldal). oldal
Pedestrian Airbag lépett működésbe:
1. Menjen az autóval a lehető legközelebbi
biztonságos helyre.
2. Hajtsa össze a légzsákot az utasításoknak, (45. oldal). oldal megfelelően.
3. Keresse fel a legközelebbi szervizt.
Légzsák
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a légzsák aktiválódását követően a lehető leghamarabb
forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Kapcsolódó információk
•
Gyalogoslégzsák* (44. oldal)
Légzsákház
Tépőzáras szalag, jobb oldal
Tépőzáras szalag, bal oldal
A légzsák meleg lehet és füstöt bocsáthat ki.
Ez normális jelenség. Hajtsa össze a légzsákot az alábbiak szerint:
1. Keresse meg a tépőzáras szalagot a
bal oldalon (4).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
45
02 Biztonság
02
||
2. Gyűjtse össze a légzsák szövetét a hoszsza mentén a vezető oldalon. Ezután
hajtsa össze az összegyűjtött anyagot
közép felé. Csavarja a tépőzárat (kétoldalas) a lehető legtöbb szövet köré, és rögzítse azt.
3. Nyomja légzsák felcsavart részét a
légzsákházba (2).
4. Ismételje meg az 1-3. pontokat a jobb
oldalon. Szükséges lehet az összegyűjtött
szövet kétszeri összehajtása, hogy köré
lehessen tekerni a tépőzárat.
5. A légzsákház fedele kissé nyitva marad.
Ez teljesen normális.
Kapcsolódó információk
•
Gyalogoslégzsák* - az autó mozgatása
(45. oldal)
Általános információk a
gyermekbiztonságról
Minden korú és méretű gyermeknek mindig
megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban.
Soha ne hagyja, hogy egy gyermek egy másik
utas ölében üljön.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a
lehető legidősebb, legalább 3-4 éves korig
hátrafelé néző gyermekülésekben utazzanak,
majd 10 éves korig előre néző ülésmagasítón/
gyermekülésben.
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya
és mérete határozza meg, további tájékoztatásért, lásd Gyermekülés (47. oldal).
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének szabályai országonként változhatnak.
Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
A Volvo az Κn autójához tervezett gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések,
ülésmagasítók és rögzítőeszközök) kínál. A
Volvo gyermekbiztonsági felszerelései optimális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a
gyermeke biztonságosan utazzon az autóban.
Továbbá, a gyermekbiztonsági felszerelések
illeszkednek és könnyen használhatók.
46
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Gyermekbiztonsági zárak
A hátsó ajtók elektromos ablakainak és a
hátsó ajtók nyitókilincseinek belülről történő
használata gátolható, (183. oldal). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyermekülés (47. oldal)
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (52. oldal)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(55. oldal)
02 Biztonság
Gyermekülés
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes
használatára.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
02
FIGYELEM
G020739
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az
ülés vízszintes beállító rúdjához és az ülés
alatt lévő rugókhoz vagy sínekhez és
rudakhoz. Az éles szélek károsíthatják a
hevedereket.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
A gyermekülések és a légzsákok nem kompatibilisek egymással.
}}
47
02 Biztonság
||
Ajánlott gyermekülések1
Súly
02
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
0 csoport
Típusengedély: E1 04301146
0+ csoport
(L)
max. 13 kg
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
Hátsó,
középső ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző gyermekülés, ISOFIX rögzítőrendszerrel.
max. 10 kg
0 csoport
Külső, hátsó ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E1 04301146
Típusengedély: E1 04301146
(U)
(U)
Volvo babaülés
(Volvo Infant
Seat) - hátra
néző gyermekülés, az autó
biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély:
E1 04301146
(U)
0 csoport
Univerzálisan jóváhagyott
max. 10 kg
(U)
gyermekülések.A
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
0+ csoport
max. 13 kg
1
48
A többi gyermekülés tekintetében, az autót tartalmaznia kell a gyártó által mellékelt listának vagy univerzálisan jóváhagyottnak kell lennie az ECE R44 által előírt törvényi követelményeknek.
02 Biztonság
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
1. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
9-18 kg
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.A
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
9-18 kg
(U)
(U)
2. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
(L)
2. csoport
15-25 kg
2/3. csoport
15-36 kg
02
Típusengedély: E5 04192
1. csoport
15-25 kg
Hátsó,
középső ülés
Típusengedély: E5 04192
(L)
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
Típusengedély: E5 04191
(U)
(U)
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster Seat
with backrest).
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster Seat
with backrest).
Típusengedély: E1 04301169
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
(UF)
}}
49
02 Biztonság
||
02
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
2/3. csoport
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster
Cushion with and without backrest).
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster
Cushion with and without backrest).
Típusengedély: E5 04216
Típusengedély: E5 04216
(UF)
(UF)
15-36 kg
Hátsó,
középső ülés
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
B: Ehhez a súlybesoroláshoz jóváhagyott beépített gyermekülések.
A
Csak hátrafelé néző gyermekülés. Állítsa egyenes helyzetbe az ülés háttámláját.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
50
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(55. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (52. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
02 Biztonság
Gyermekülések - elhelyezés
FIGYELEM
Mindig a hátsó ülésre helyezze a gyermeküléseket/ülésmagasítókat, (47. oldal), ha az utaslégzsák aktiválva, (35. oldal) van. Ha gyermek
utazik az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket szenvedhet.
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
Az utaslégzsák figyelmeztető címkéje az
alábbi helyeken található az autóban:
02
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
2. alternatíva: légzsákcímke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje akkor válik láthatóvá,
amikor ki van nyitva az utasajtó.
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező
vagy egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/gyermeküléseket használni, amelyek
a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Elhelyezhet:
1. alternatíva: légzsákcímke az utas oldali napellenzőn.
•
egy gyermekülést/ülésmagasítót az első
utasülésen, feltéve, hogy nincs aktivált
légzsák az első utas felőli oldalon.
•
egy vagy több gyermekülés/ülésmagasító
a hátsó ülésen.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a
szélvédőnek támaszkodni.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek
figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos
vagy halálos sérülését okozhatja.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
•
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(55. oldal)
•
Gyermekülés - ISOFIX (52. oldal)
51
02 Biztonság
02
Gyermekülés - ISOFIX
ISOFIX - méretosztályok
A ISOFIX autós gyermekülések, (47. oldal).
oldal, rögzítésére szolgáló, nemzetközi szabványokon alapuló rendszer.
Az ISOFIX (52. oldal). oldal, rögzítő rendszert
használó gyermeküléseket méretosztályokba
sorolják, hogy segítsék a felhasználókat a
megfelelő típusú gyermekülés, (53. oldal).
oldal, kiválasztásában.
Méretosztály
A ISOFIX rögzítőrendszer rögzítőpontjai a
hátsó ülés háttámlájának alsó részén helyezkednek el a külső üléseken.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján
elhelyezett szimbólumok jelzik (lásd az előző
ábrát).
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
52
ISOFIX - méretosztályok (52. oldal)
ISOFIX - gyermekülések típusai
(53. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket az utasülésbe, ha az autó aktív légzsákkal rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Leírás
A
Teljes méretű, előre néző
gyermekülés
B
Csökkentett méretű (1. változat), előre néző gyermekülés
B1
Csökkentett méretű (2.változat), előre néző gyermekülés
C
Teljes méretű, hátrafelé néző
gyermekülés
D
Csökkentett méretű, hátrafelé néző gyermekülés
E
Hátra néző babaülés
F
Keresztirányú babaülés, bal
oldal
G
Keresztirányú babaülés, jobb
oldal
Ha az ISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel a Volvo által ajánlott ISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatban.
Kapcsolódó információk
•
ISOFIX - gyermekülések típusai
(53. oldal)
02 Biztonság
ISOFIX - gyermekülések típusai
A gyermekülések különböző méretűek - az
autók különböző méretűek. Ez azt jelenti, hogy
A gyermekülés típusa
Keresztirányú babaülés
Babaülés, hátrafelé néző
Súly
max. 10 kg
max. 10 kg
nem minden gyermekülés alkalmas minden
autómodell minden üléséhez.
Méretosztály
Utasülések, gyermekülések ISOFIXA rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Babaülés, hátrafelé néző
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Gyermekülés, hátrafelé néző
9-18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
53
02 Biztonság
||
A gyermekülés típusa
Gyermekülés, előre néző
02
Súly
Méretosztály
9-18 kg
B
Utasülések, gyermekülések ISOFIXA rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: Az ISOFIX helyzet nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez ebben a súly- és/vagy méretosztályban.
IL: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
IUF: Alkalmas olyan előre néző ISOFIX gyermekülésekhez, amelyek univerzálisan jóváhagyottak ebben a súlyosztályban.
A
B
A ISOFIX egy nemzetközi szabványokon alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő méretosztályú (52. oldal), ISOFIX rögzítésű gyermekülést
válassza.
Kapcsolódó információk
•
54
Gyermekülés - ISOFIX (52. oldal)
02 Biztonság
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
MEGJEGYZÉS
Az autó bizonyos előre néző gyermekülésekhez, (47. oldal). oldal felső rögzítő pontokkal
rendelkezik. Ezek a rögítő pontok az ülés
hátulján találhatók.
Felső rögzítő pontok
A csomagtér felett csomagtértakaróval
rendelkező autók esetében, azt el kell
távolítani, mielőtt gyermeküléseket lehetne
rögzíteni a rögzítő pontokhoz.
02
A gyermekülések felső rögzítő pontokhoz történő rögzítésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért, tanulmányozza az ülés gyártójának utasításait.
FIGYELEM
A gyermekülés hevedereit mindig át kell
húzni a fejtámla szárán található furaton,
mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál.
Kapcsolódó információk
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre
néző gyermekülések számára vannak kialakítva. A Volvo azt javasolja, hogy a kisgyermekeket, a lehető legidősebb korig hátra
néző gyermekülésekben helyezze el.
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (52. oldal)
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez
a külső üléseken lehajtható fejtámlákkal
rendelkező autókban.
55
MŰSZEREK ΔS KEZELΙSZERVEK
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
}}
57
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Áttekintés, balkormányos autó
03
58
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Menük és üzenetek, irányjelzők,
országúti/tompított fényszóró,
fedélzeti számítógép
(109. oldal),
(112. oldal),
(94. oldal),
(90. oldal) és
(123. oldal).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a
menük megjelenítéséhez
(112. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
A kormánykerék
beállítása
(85. oldal).
Motorházfedélnyitó
(366. oldal).
Manuális fokozatváltás automata
sebességváltóban*
(280. oldal).
Ajtókilincs
–
(86. oldal) és
(180. oldal).
Vezérlő panel
Ülésbeállítás*
(82. oldal).
Sebességtartó*
(199. oldal) és
(204. oldal).
(178. oldal),
(183. oldal),
(103. oldal) és
(105. oldal).
Világításkapcsoló,
csomagtérajtónyitó
Kürt, légzsákok
(85. oldal) és
(32. oldal).
Kombinált
műszerfal
(63. oldal).
Navigálás a
menüben, audiovezérlés, telefonvezérlés*
(112. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
START/STOP
ENGINE gomb
(276. oldal).
Gyújtáskapcsoló
(79. oldal).
Vészvillogók
(94. oldal).
Kezelőpanel az
infotainment
rendszerhez és a
navigáláshoz a
menüben
(112. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(132. oldal) vagy
(133. oldal).
Fokozatválasztó
(279. oldal),
(280. oldal) vagy
(284. oldal).
Rögzítőfék
(302. oldal).
Ablaktörlők és
mosó
(101. oldal).
03
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (72. oldal)
Napi kilométer-számláló (73. oldal)
Óra (73. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
59
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
60
03 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, jobbkormányos autók
03
}}
61
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
62
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Ablaktörlők és
mosó
(101. oldal).
Vezérlő panel
(280. oldal).
Világításkapcsoló,
csomagtérajtónyitó
(86. oldal) és
(180. oldal).
Manuális fokozatváltás automata
sebességváltóban*
(178. oldal),
(183. oldal),
(103. oldal) és
(105. oldal).
Motorházfedélnyitó
(366. oldal).
Ülésbeállítás*
(82. oldal).
Navigálás a
menüben, audiovezérlés, telefonvezérlés*
(112. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Vészvillogók
(94. oldal).
Kürt, légzsákok
(85. oldal) és
(32. oldal).
Kezelőpanel az
infotainment
rendszerhez és a
navigáláshoz a
menüben
(112. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Kombinált
műszerfal
(63. oldal).
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(132. oldal) vagy
(133. oldal).
Sebességtartó*
(199. oldal) és
(204. oldal).
Fokozatválasztó
START/STOP
ENGINE gomb
(276. oldal).
(279. oldal),
(280. oldal) vagy
(284. oldal).
Rögzítőfék
(302. oldal).
Gyújtáskapcsoló
(79. oldal).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a
menük megjelenítéséhez
(112. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Menük és üzenetek, irányjelzők,
országúti/tompított fényszóró,
fedélzeti számítógép
(109. oldal),
(112. oldal),
(94. oldal),
(90. oldal) és
(123. oldal).
Ajtókilincs
–
A kormánykerék
beállítása
(85. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (72. oldal)
Napi kilométer-számláló (73. oldal)
Óra (73. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint
üzeneteket jelenít meg.
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(63. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(64. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (68. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (70. oldal)
Analóg kombinált műszerfal áttekintés
Műszerek és visszajelzők
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint
üzeneteket jelenít meg.
Információs kijelző
03
Információs kijelző, analóg műszerfal.
Az információs kijelzőt használó funkcióknál
további leírások találhatók.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés1 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(123. oldal) és Üzemanyagtöltés
(307. oldal).
Eco meter A műszer azt mutatja, hogy
mennyire gazdaságosan vezetik az autót.
Minél magasabban van a skálán, annál
gazdaságosabb.
Sebességmérő
1
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
}}
63
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző2 / fokozathelyzetjelző3. Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(280. oldal), Automata sebességváltó -Geartronic* (280. oldal) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (284. oldal).
03
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Digitális kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint
üzeneteket jelenít meg.
Információs kijelző
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, analóg
műszerfal.
•
•
Kombinált műszerfal (63. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (68. oldal)
Információs kijelző, digitális műszerfal*.
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (70. oldal)
Az információs kijelzőt használó funkcióknál
további leírások találhatók.
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(64. oldal)
Műszerek és visszajelzők
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Figyelmeztető szimbólumok4
2
3
4
64
A digitális műszerfalhoz különböző témák
választhatók ki. A lehetséges témák az
"Elegance", "Eco" és "Performance".
A témák csak a motor járó állapotában
választhatók ki.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (367. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
A különböző témák közötti váltáshoz, nyomja
meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
majd válassza ki a Témák menüpontot a kar
forgókapcsolójának forgatásával. Nyomja
meg az OK gombot. Forgassa a forgókapcsolót a téma kiválasztásához, és hagyja jóvá
az OK gomb megnyomásával.
(280. oldal), Automata sebességváltó -Geartronic* (280. oldal) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (284. oldal).
Bizonyos modellváltozatokon, a középkonzol
képernyőjének megjelenése a kombinált
műszerfal témabeállítását követi.
A műszerfal kontraszt üzemmódja és szín
üzemmódja szintén a bal oldali bajuszkapcsolóval állítható be.
A menü kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben kombinált műszerfal (109. oldal).
A témaválasztás és a kontraszt valamint a
szín üzemmód tárolható az egyes távvezérlős
kulcsokhoz az autó kulcsmemóriájában*, lásd
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
(163. oldal).
03
Műszerek és visszajelzők, "Elegance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(123. oldal) és Üzemanyagtöltés
(307. oldal).
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Műszerek és visszajelzők, "Eco" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(123. oldal) és Üzemanyagtöltés
(307. oldal).
Eco guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (67. oldal).
Sebességmérő
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző*
5
6
7
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
65
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(280. oldal), Automata sebességváltó -Geartronic* (280. oldal) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (284. oldal).
03
(123. oldal) és Üzemanyagtöltés
(307. oldal).
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Power guide. Lásd még Eco guide és
Power guide* (67. oldal).
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(280. oldal), Automata sebességváltó -Geartronic* (280. oldal) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (284. oldal).
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, digitális műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Műszerek és visszajelzők, "Performance" téma.
Figyelmeztető szimbólumok8
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
6
7
5
8
66
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (367. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Működési ellenőrzés
Eco guide és Power guide*
Pillanatnyi érték
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Az Eco guide és a Power guide a kombinált
műszerfal, (63. oldal). oldal, műszerei, amelyek
segítenek a járművezetőnek az autó optimálisan gazdaságos vezetésében.
Itt jelenik meg a pillanatnyi érték - a magasabb érték a skálán jobb értéket jelent.
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (63. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (70. oldal)
•
Az autó tárolja is az egyes utak statisztikáit,
amelyek oszlopdiagram formájában tekinthetők meg, lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (124. oldal).
Eco guide
Ez a műszer azt mutatja, hogy mennyire gazdaságosan vezeti az autót.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az
"Eco" témát, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (64. oldal).
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (68. oldal)
A pillanatnyi érték kiszámítása a sebesség,
motorfordulatszám, felhasznált motorteljesítmény és a lábfék használata alapján történik.
Optimális sebesség (50-80 km/h) és alacsony
motorfordulatszám tartására ösztönöz. A
mutatók gyorsításkor és fékezéskor esnek.
03
A nagyon alacsony pillanatnyi értékek a
műszer piros zónájának világítását okozzák
(egy rövid késéssel), ami gyenge vezetési
gazdaságosságot jelent és ezért kerülendő.
Átlagos érték
Az átlagos érték lassan követi a pillanatnyi
értéket és mutatja az autó vezetésének módját a legutóbbi időben. A skála magasabb
értékei azt jelzik, hogy a járművezető gazdaságosabban vezet.
Power guide
A műszer a motortól nyert teljesítmény
(Power) és a rendelkezésre álló teljesítmény
viszonyát mutatja.
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(63. oldal)
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az
"Performance" témát, lásd Digitális kombinált
műszerfal - áttekintés (64. oldal).
Pillanatnyi érték
Átlagos érték
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
67
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer
működik vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Információ, olvassa el a
megjelenített szöveget
Visszajelző szimbólumok
Szimbólum
03
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
Felhasznált motorteljesítmény
Leírás
Távolsági fényszóró be
ABL hiba
Bal oldali irányjelző
Kibocsátás-szabályozó
rendszer
Jobb oldali irányjelző
A motor rendelkezésre álló
teljesítménye
ABS hiba
A kisebb, felső mutató mutatja a rendelkezésre álló motorteljesítményt9. A skála magasabb értékei nagyobb rendelkezésre álló teljesítményt jelentenek a pillanatnyi fokozatban.
Hátsó ködlámpa be
Felhasznált motorteljesítmény
A nagyobb, alsó mutató a felhasznált motorteljesítményt mutatja9. A skála magasabb
értékei a motor nagyobb teljesítmény-felhasználását mutatják.
A két mutató közötti nagy különbség nagy teljesítménytartalékot jelez.
68
A teljesítmény a motor fordulatszámától függ.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Eco- funkció be, lásd ECO*
(296. oldal)
Start/Stop, a motor automatikusan leállt; lásd Start/
Stop* - funkció és működés
(288. oldal)
Menetstabilizáló rendszer,
lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (189. oldal)
Menetstabilizáló rendszer,
sport üzemmód, lásd Elektronikus menetstabilizáló
(ESC) - működés (190. oldal)
Motor-előmelegítő (dízel)
9
Leírás
Gumiabroncsnyomás rendszer, lásd Gumiabroncsnyomás-figyelés* (338. oldal)
ABL hiba
A szimbólum világít, ha hiba lépett fel az ABL
funkcióban (aktív kanyarfényszórók).
03 Műszerek és kezelőszervek
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Stabilizáló rendszer, sport üzemmód
Ha a szimbólum világít a motor beindítását
követően, akkor hiba lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
A sport üzemmód aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál
és kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés során, és
megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és
stabilizálná az autót. A szimbólum világít,
amikor a sport üzemmód aktív.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor a rendszer
nem működik. Az autó rendes fékrendszere
továbbra is működik, de az ABS funkció nélkül.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
3. Ha a szimbólum továbbra is világít, akkor
menjen egy műhelybe az ABS rendszer
ellenőriztetéséhez. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít, amikor be van
kapcsolva a hátsó ködlámpa. Csak egy hátsó
ködlámpa van - ez a vezető felőli oldalon
található.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum
folyamatosan világít, akkor hiba van a rendszerben.
Motor-előmelegítő (dízel)
Ez a szimbólum világít a motor előmelegítése
során. Az előmelegítés alacsony hőmérsékletek mellett történik.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Amikor a szimbólum világít, akkor az üzemanyagtartály szintje alacsony, amint lehetséges
tankoljon.
Információ, olvassa el a megjelenített
szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a tervezési
céljuknak megfelelő módon működnek, akkor
ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy
szöveg jelenik meg az információs kijelzőn.
Az üzenet a OK gomb megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (109. oldal), vagy egy idő elteltével
automatikusan eltűnik (az idő a jelzett funkciótól függ). A tájékoztató szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
MEGJEGYZÉS
Amikor szervizüzenet jelenik meg, akkor a
szimbólum és az üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető vagy bizonyos
idő elteltével automatikusan eltűnik.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és a fénykürt használatakor
is világít.
03
Bal/jobb oldali irányjelző
Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum villog, amikor használatban van a vészvillogó.
Eco funkció be
Az Eco szimbólum világít, amikor a funkció
aktiválva van.
Start/Stop
A szimbólum világít, amikor a motor automatikusan leállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás
esetén, vagy akkor világít, ha meghibásodás
van a gumiabroncsnyomás rendszerben.
}}
69
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum egy magyarázó képpel
együtt jelenik meg az információs kijelzőn.
Álljon meg az autóval egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja be a nyitott ajtót.
03
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(63. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(64. oldal)
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a
járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt, vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Ha az autót 7 km/h sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató
szimbólum világít.
Figyelmeztető szimbólumok
Szimbólum
Alacsony olajnyomásA
Ha az autót 7 km/h sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető
szimbólum világít.
Rögzítőfék behúzva, digitális műszerfal
Ha a motorháztető10 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
le a motorháztetőt.
Rögzítőfék behúzva, analóg műszerfal
Légzsákok – SRS
Biztonsági öv emlékeztető
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja le a
csomagtérajtót.
A generátor nem tölt
Hiba a fékrendszerben
Figyelem
Kapcsolódó információk
•
•
10
70
Kombinált műszerfal (63. oldal)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (70. oldal)
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Leírás
A
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony
olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre
03 Műszerek és kezelőszervek
vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További
tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás
(367. oldal).
Alacsony olajnyomás
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít,
akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha szükséges. Ha
a szimbólum világít és az olajszint normális,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.
A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel világít, amikor be van húzva a rögzítőfék. A szimbólum a
behúzott állapot során világít. További tájékoztatásért, lásd Rögzítőfék (302. oldal).
Légzsákok – SRS
Ha ez a szimbólum nem akszik ki vagy vezetés közben bekapcsol, akkor hiba észlelése
történt a biztonsági övcsat, SRS, SIPS vagy
IC rendszerekben. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor villog, ha az első üléseken valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet
vagy, ha valaki a hátsó ülésen kicsatolta a
biztonsági övet.
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a fékfolyadék szintje alacsony lehet. Álljon meg az
autóval egy biztonságos helyen, és ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
(371. oldal).
Ha a fék és ABS szimbólumok egyidejűleg
világítanak, akkor hiba lehet a fékerőelosztó
rendszerben.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
•
Ha mindkét szimbólum elalszik, akkor
folytassa a vezetést.
•
Ha a szimbólumok továbbra is világítanak, akkor ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint (371. oldal).
Ha a fékfolyadéktartályban megfelelő a
szint, de a szimbólumok továbbra is
világítanak, akkor az autó, nagy odafigyeléssel vezethető, egy műhelyig a
fékrendszer ellenőrzéséhez. A Volvo
azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
03
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre világítanak, akkor erős fékezés
során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben,
ha hiba lépett fel az elektromos rendszerben.
Menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
}}
71
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Figyelem
03
A piros figyelmeztető szimbólum akkor világít,
amikor olyan hiba jelzése történt, amely
hatással lehet a biztonságra és/vagy az autó
vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg magyarázó szöveg jelenik meg az információs kijelzőn. A szimbólum a hiba kijavításáig látható
marad, de a szöveges üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (109. oldal).
A figyelmeztető szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Teendő:
1. Álljon meg egy biztonságos helyen. Ne
közlekedjen tovább az autóval.
Ha az autót 7 km/h sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető
szimbólum világít.
Ha a motorháztető11 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja le a
csomagtérajtót.
2. Olvassa el az információs kijelző információit. Hajtsa végre a teendőket a kijelzőn
megjelenő üzenetnek megfelelően.
Törölje az üzenetet a OK gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (63. oldal)
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(63. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(64. oldal)
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum egy magyarázó képpel
együtt jelenik meg az információs kijelzőn.
Álljon meg az autóval egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja be a nyitott ajtót.
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (68. oldal)
Ha az autót 7 km/h sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató
szimbólum világít.
11
72
Külső hőmérsékletmérő
A külső hőmérsékletmérő kijelzője a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Külső hőmérséklet-kijelző, digitális
műszerfal
Külső hőmérséklet-kijelző, analóg
műszerfal
Amikor a hőmérséklet +2 °C és -5 °C között
van, akkor egy hópehely szimbólum jelenik
meg a kijelzőn. Ez jeges utakra figyelmeztet.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt,
akkor a műszer túl magas értéket mutathat.
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (63. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Napi kilométer-számláló
A napi kilométer-számláló kijelzése a kombinált műszerfalon jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (63. oldal)
Óra
Az óra kijelző a kombinált műszerfalon jelenik
meg.
03
Napi kilométer-számláló, digitális műszerfal.
Óra, digitális műszerfal.
Kijelző az idő mutatásához13
A napi kilométer-számláló kijelzője12
A két napi kilométer-számláló, T1 és T2, rövid
távolságok mérésére szolgál. A távolság a
kijelzőn jelenik meg.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a kívánt számláló mutatásához.
A bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomása (amíg változás nem
történik) nullázza a megjelenített napi kilométer-számlálót. További tájékoztatásért, lásd
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(123. oldal).
12
13
Az óra beállítása
Az óra a MY CAR menürendszerben állítható
be, lásd MY CAR (112. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (63. oldal)
A kijelző megjelenése a műszercsoport változatától függően eltérő lehet.
Az idő az analóg műszerfal közepén jelenik meg.
73
03 Műszerek és kezelőszervek
03
Kombinált műszerfal licencszerződés
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a
szerződés feltételeinek megfelelően történő
használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi
szöveg a Volvo szerződése a gyártóval/fejlesztővel és angolul van.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
74
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
Szimbólumok a kijelzőn
Az autó kijelzőjén számos különböző szimbólum jelenhet meg. A szimbólumok figyelmeztető, visszajelző és tájékoztató szimbólumokra
oszthatók.
Az alábbiakban a legáltalánosabb szimbólumokat mutatjuk be a jelentésükkel és hivatkozással arra, hogy hol talál további információkat az útmutatóban.
- A piros figyelmeztető szimbólum
akkor világít, amikor olyan hiba jelzése történt, amely hatással lehet a biztonságra és/
vagy az autó vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg egy magyarázó szöveg jelenik meg a
kombinált műszerfal információs kijelzőjén.
- Tájékoztató szimbólum, világít és egy
szöveg jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén, amikor az autó rendszerei nem a tervezési céljuknak megfelelő
módon működnek. A sárga tájékoztató szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Figyelmeztető szimbólumok a
kombinált műszerfalon
03 Műszerek és kezelőszervek
Szimbólum
Leírás
Lásd
Alacsony olajnyomás
(70. oldal)
Rögzítőfék
behúzva, digitális műszerfal
(70. oldal),
(302. oldal)
Rögzítőfék
behúzva, analóg műszerfal
(70. oldal)
Légzsákok –
SRS
(31. oldal),
(70. oldal)
Biztonsági öv
emlékeztető
(27. oldal),
(70. oldal)
A generátor
nem tölt
(70. oldal)
Hiba a fékrendszerben
(70. oldal),
(300. oldal)
Figyelmeztető,
biztonsági
üzemmód
(31. oldal),
(42. oldal),
(70. oldal)
Vezérlő szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
Szimbólum
Leírás
Lásd
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
(68. oldal),
(145. oldal)
Leírás
Lásd
ABL hiba*
(68. oldal),
(92. oldal)
(68. oldal)
Információ,
olvassa el a
megjelenített
szöveget
(68. oldal)
Kibocsátásszabályozó
rendszer
ABS hiba
(68. oldal),
(300. oldal)
Távolsági
fényszóró be
(68. oldal),
(90. oldal)
Hátsó ködlámpa be
(68. oldal),
(93. oldal)
Bal oldali
irányjelzők
(68. oldal)
Menetstabilizáló rendszer,
ESC (elektronikus menetstabilizáló),
utánfutó-stabilizáló*
(68. oldal),
(191. oldal),
(319. oldal)
Jobb oldali
irányjelzők
(68. oldal)
Start/Stop* - a
motor automatikusan
leáll
(68. oldal),
(288. oldal)
Stabilizáló
rendszer,
sport üzemmód
(68. oldal),
(191. oldal)
ECO funkció*
be
(68. oldal),
(296. oldal)
Motor-előmelegítő (dízel)
(68. oldal)
Gumiabroncsnyomás rendszer*
(68. oldal),
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
(338. oldal)
03
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
75
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Tájékoztató szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
03
76
Leírás
Lásd
Távolsági
fényszóró
automatikus
kikapcsolással - AHB*
(90. oldal)
Kameraérzékelő*, lézerérzékelő*
(90. oldal),
(229. oldal),
(239. oldal),
(243. oldal),
(248. oldal)
Adaptív
sebességtartó*
(218. oldal)
Adaptív
sebességtartó*
(208. oldal),
(218. oldal)
Adaptív
sebességtartó*, távolságfigyelmeztető* (távolságriasztás)
(218. oldal),
(220. oldal)
Adaptív
sebességtartó*
(207. oldal)
Szimbólum
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Leírás
Lásd
Sebességtartó*
(199. oldal)
Sebességhatároló
(196. oldal)
Radarérzékelő*
(218. oldal),
(222. oldal),
(239. oldal)
Start/Stop*
Szimbólum
Leírás
Lásd
Motorblokkés utastérfűtés*
(145. oldal)
A motorblokkfűtés és utastérfűtés* szervizelése szükséges
(145. oldal)
(294. oldal)
Aktivált időzítő*
(145. oldal)
Start/Stop*
(294. oldal)
Aktivált időzítő*
(145. oldal)
Start/Stop*
(294. oldal)
ABL rendszer*
(92. oldal)
Távolságfigyelmeztetés*
(távolságriasztás), City
SafetyTM,
ütközésfigyelmeztető rendszer*, automatikus fék*
(222. oldal),
(229. oldal),
(239. oldal)
Alacsony
akkumulátortöltöttség
(145. oldal)
Parkolósegéd
- PAP*
(258. oldal)
Esőérzékelő*
(101. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Szimbólum
Leírás
Lásd
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (68. oldal)
(246. oldal)
Fokozathelyzetek
(280. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (70. oldal)
•
Üzenetek - kezelés (112. oldal)
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
sávtartó
segéd*
(248. oldal)
Rögzített
sebességinformációk*
(193. oldal)
(368. oldal)
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
sávtartó
segéd*
(243. oldal),
(248. oldal)
Az olajszint
mérése
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
tartson szünetet
(242. oldal)
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
tartson szünetet
(243. oldal)
Fokozatváltás-jelző
(280. oldal)
Leírás
Lásd
Sávtartó
segéd*
Szimbólum
03
Tájékoztató szimbólumok a tetőkonzol
kijelzőjén
Szimbólum
Leírás
Lásd
Biztonsági öv
emlékeztető
(30. oldal)
Légzsák, utasülés, aktív
(35. oldal)
Légzsák, utasülés, kiiktatott
(35. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
77
03 Műszerek és kezelőszervek
Volvo Sensus
A Volvo Sensus a személyes Volvo élmény
középpontja, és a külső világhoz kapcsolja
Önt és az autóját. A Sensus információkat,
szórakoztatást és segítséget nyújt, amikor arra
szüksége van. A Sensus intuitív funkciókból
áll, amelyek javítják az utazási élményt és
megkönnyítik az autó tulajdonlását.
03
Az intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi,
hogy megkapja a szükséges támogatást,
információkat és szórakozást anélkül, hogy
elvonná a járművezető figyelmét.
végezhet az autó-beállításokban, az audio és
média rendszerben, a klímaszabályozásban
stb.
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző beállítás hajtható végre a középkonzol
gombjaival és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*.
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik
a vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos összes beállítás, mint például a City
Safety, zárak és riasztó, az automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomásával: RADIO, MEDIA, TEL,
*, NAV* és
CAM* egyéb források, rendszerek és funkciók
aktiválhatók, például AM, FM, CD, DVD*, TV*,
Bluetooth®*, navigáció* és parkolókamera*.
A középkonzol vezérlőpanelje. Az ábra vázlatos a gombok funkcióinak száma és elrendezése a
választott felszereltségtől és a piactól függően
változó.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
Audio és média - RADIO, MEDIA, TEL*,
lásd a különálló mellékletet (Sensus Infotainment).
A Sensus az autó minden olyan megoldását
magában foglalja, amelyek lehetővé teszik a
külső világgal történő kapcsolatot* és biztosítja az autó összes képességének intuitív
kezelését.
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg
a középkonzol kijelzőjén. A Volvo Sensus
használatával az autó intuitív felhasználói felületen szabható személyre. Beállításokat
78
Áttekintés
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet (Sensus navigáció).
Funkció-beállítások - MY CAR, lásd MY
CAR (112. oldal).
Internetkapcsolattal rendelkező autó *, lásd a különálló mellékletet (Sensus
Infotainment).
Klímavezérlő rendszer, (126. oldal).
03 Műszerek és kezelőszervek
Kulcshelyzetek
A kulcs behelyezése
A távvezérlős kulcs használható az autó elektromos rendszerének különböző üzemmódokba/szintekre állítására, amelyeken eltérő
funkciók állnak rendelkezésre; lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(79. oldal).
1. Fogja a távvezérlős kulcs kivehető kulcsot
tartalmazó végét, és helyezze a kulcsot a
gyújtáskapcsolóba.
2. Ezután nyomja a kulcsot a zárban annak
véghelyzetébe.
FONTOS
Az idegen tárgyak a gyújtáskapcsolóban
akadályozhatják a működést és tönkretehetik a zárat.
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a kivehető kulcsszár
felőli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (170. oldal).
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken
Annak érdekében, hogy korlátozott számú
funkció a motor leállítását követően is használható legyen, az autó elektromos rendszere
3 különböző szintre állítható - 0, I és II - a távvezérlős kulccsal. A használati útmutatóban
ezekre a szintekre a "kulcshelyzetek" elnevezéssel hivatkozunk.
03
Az alábbi táblázat mutatja az egyes kulcshelyzetekben/szinteken elérhető funkciókat.
A kulcs kihúzása
A gyújtáskapcsoló a távvezérlős kulcs eltávolított /behelyezett állapotában.
Nyomja be a távvezérlős kulcsot, hagyja viszszamozdulni, majd húzza ki azt a gyújtáskapcsolóból.
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli* funkcióval rendelkező
autók esetén a kulcsot nem kell a gyújtáskapcsolóba helyezni, hanem tartható például zsebben. A kulcs nélküli funkciókkal
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
79
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Szint
0
MEGJEGYZÉS
Funkciók
Az I vagy II szint eléréséhez a motor beindítása nélkül - ne nyomja be a fék-/
tengelykapcsoló-pedált, amikor ezeket a
kulcshelyzeteket szeretné kiválasztani.
A kilométer-számláló, az óra és a
hőmérsékletmérő megvilágítása.
Az elektromos ülések állíthatók.
03
I
II
Az audiorendszer korlátozott ideig
használható - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
•
Használható a napfénytető, a 12
voltos aljzat az utastérben, az RTI,
a telefon, a szellőztető ventilátor
és az ablaktörlők.
I. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva14 nyomja meg röviden a START/STOP
ENGINE gombot.
•
II. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva14 nyomja meg hosszan15 a START/STOP
ENGINE gombot.
•
Vissza a 0. kulcshelyzetbe - A 0 kulcshelyzetbe történő visszatéréshez a II és I
helyzetből - nyomja meg röviden a
START/STOP ENGINE gombot.
Bekapcsolnak a fényszórók.
5 másodpercre bekapcsolnak a
figyelmeztető/visszajelző lámpák.
Számos egyéb rendszer bekapcsol. Azonban az ülésfűtés és a
hátsó ablakfűtés csak akkor kapcsolható be, ha jár a motor.
Ez a kulcshelyzet sok áramot
vesz fel az akkumulátorból és
ezért kerülendő!
Kulcshelyzet/szint kiválasztása
•
14
15
80
0. kulcshelyzet - nyissa ki az autót - ez
azt jelenti, hogy az autó elektromos rendszere a 0 szinten van.
Audiorendszer
Az audiorendszer funkcióival kapcsolatos
tájékoztatásért, a távvezérlős kulcs eltávolított
állapotában - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
A motor beindítása és leállítása
A motor beindításával/leállításával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd A motor beindítása
(276. oldal).
A kulcs nélküli* funkcióval rendelkező autók esetében ez nem szükséges.
Körülbelül 2 másodpercre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Vontatás
A távvezérlős kulcsra vonatkozó tájékoztatásért vontatás közben, lásd Vontatás
(320. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (79. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Ülések, első
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében.
Az ülés emeléséhez/süllyesztéséhez* ,
pumpálja fel/le.
Az elektromos ülés* kezelőpanelje, lásd
Ülések, első - elektromos működtetésű
(82. oldal).
A magasság beállításához, meg kell nyomni a
gombot (lásd az ábrát), miközben fel vagy le
mozgatja a fejtámlát.
A fejtámla három különböző helyzetbe állítható.
Az első utasülés támlájának lehajtása*
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét, soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra,
hogy az ülés rögzített állapotban legyen,
hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy
erős fékezés vagy baleset esetén.
03
Az első ülésfejtámlák beállítása
A deréktámasz beállításához*, forgassa a
kereket16.
Előre/hátra: emelje fel a fogantyút a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze, hogy az
ülés rögzült-e a helyzet megváltoztatását
követően.
Az üléspárna elejének emeléséhez/
süllyesztéséhez* , pumpálja fel/le.
Az háttámla dőlésének beállításához, forgassa a kereket.
16
Az utasülés háttámlája előre hajtható, hogy
elférjenek a hosszabb csomagok.
Mozdítsa a lehető legtovább hátra/lefelé.
Állítsa egyenes helyzetbe a háttámlát.
Emelje fel a háttámla hátuljának reteszeit,
és hajtsa előre.
A fejtámlák magassága állítható.
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja
takarva legyen, ha lehetséges.
4. Nyomja előre az ülést úgy, hogy a fejtámla "rögzüljön" a kesztyűtartó alatt.
A felemelés fordított sorrendben történik.
Az elektromos ülésre is vonatkozik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
81
03 Műszerek és kezelőszervek
||
FIGYELEM
Ne használja az utasülés mögötti ülést
vagy a hátsó ülést, amikor az utasülés háttámlája le van hajtva.
FIGYELEM
Fogja meg a háttámlát és győződjön meg
arról, hogy az megfelelően rögzült-e, miután felhajtotta azt, hogy megakadályozza a
sérülést egy erős fékezés vagy baleset
során.
03
Ülések, első - elektromos
működtetésű
vagy 0 állásba, és várjon egy kis ideig, mielőtt
újra állítana az ülésen.
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében. Az elektromosan állítható
ülés előre/hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje emelhető/süllyeszthető. A háttámla szöge változtatható.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Elektromosan állítható ülés*
Ülések, első - elektromos működtetésű
(82. oldal)
•
Ülések, hátsó (83. oldal)
Az ülés az ajtó távvezérlős kulccsal történő
nyitását követően bizonyos ideig akkor is állítható, ha a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
Az ülések állítása normális esetben az I kulcshelyzetben történik és mindig végrehajtható,
ha jár a motor.
Ülés memória funkcióval*
Kapcsolódó információk
•
Előkészületek
Üléstámla eleje fel/le
Ülés emelése/süllyesztése
Ülés, előre/hátra
Háttámla dőlése
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely kiold, ha az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik,
akkor állítsa az autó elektromos rendszerét I
82
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A memória funkció tárolja az ülés és a külső
tükrök beállításait.
Beállítás tárolása
Memóriagomb
Memóriagomb
03 Műszerek és kezelőszervek
Memóriagomb
Gomb a beállítások tárolásához
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
semelyik hátsó utas se legyen kitéve a
becsípődés veszélyének.
1. Állítsa be az ülést és a külső tükröket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a M gombot, miközben megnyomja az 1, 2 vagy 3
gombot. Tartsa nyomva a gombokat,
amíg egy hangjelzést hall és egy üzenet
jelenik meg a kombinált műszerfalon.
Az ülést újra állítani kell, mielőtt új memória
lenne beállítható.
Tárolt beállítás használata
Tartsa nyomva valamelyik 1-3 memória gombot, amíg az ülés és a külső tükrök mozgása
meg nem áll. Ha elengedi a gombot, akkor az
ülés és a külső tükrök mozgása megszakad.
Kulcsmemória* a távvezérlős kulcsban
Az összes távvezérlős kulcs különböző járművezetők által használható a vezetőülés és a
külső tükrök beállításainak tárolására17, lásd
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
(163. oldal).
Vészleállítás
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
17
Ülések, hátsó
FIGYELEM
A hátsó háttámlája és a külső ülések fejtámlái
lehajthatók. A középső ülés fejtámlája az utas
magasságához állítható.
Fejtámla, középső ülés, hátsó
03
Fűthető ülések
A fűtött ülésekkel kapcsolatban, lásd Fűthető
első ülések* (134. oldal) és Hátsó ülésfűtés*
(134. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (81. oldal)
Ülések, hátsó (83. oldal)
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja
takarva legyen, ha lehetséges. Szükség szerint csúsztassa fel.
A fejtámla újbóli leengedéséhez, meg kell
nyomni a gombot (lásd az ábrát), miközben
óvatosan lefelé nyomja a fejtámlát.
A fejtámla öt különböző helyzetbe állítható.
Csak ha az autó memóriás, elektromosan állítható ülésekkel és behajtható, elektromosan állítható külső visszapillantó tükrökkel van felszerelve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
83
03 Műszerek és kezelőszervek
||
FIGYELEM
A hátsó üléstámla lehajtása
A középső ülés fejtámlájának a legalsó
helyzetben kell lennie, amikor a középső
ülés nincs használatban. Amikor használatban van a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően be kell állítani az utas
magasságához, hogy az lehetőleg takarja
a fej teljes hátsó részét.
03
FONTOS
A háttámla lehajtása előtt a hátsó ülés
pohártartójának nem szabad nyitva lennie
és nem lehetnek tárgyak a hátsó ülésen. A
biztonsági övek sem lehetnek becsatolva.
Különben fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
A külső fejtámlák manuális lehajtása,
hátsó ülés
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre
kell csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a
háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen
hajtani a háttámlát.
•
•
Mindkét rész különállóan lehajtható.
Ha a teljes háttámlát le kell hajtani, akkor
hajtsa le külön az egyes részeket.
Ha a jobb oldali részt kell lehajtani - oldja
ki, és állítsa be a középső háttámla fejtámláját, lásd a korábbi "Fejtámla,
középső ülés, hátsó" részt.
A külső fejtámlák automatikusan lehajlanak, amikor előre hajtja a háttámlákat.
Húzza fel a háttámla rögzítő fogantyúját
, miközben ezzel egyidejűleg előre
hajtja a háttámlát. A záróretesz piros viszmutatja, hogy a háttámla
szajelzője
már nincs rögzítve a helyén.
MEGJEGYZÉS
Húzza meg a fejtámlához legközelebbi fogantyút a fejtámla előre hajtásához.
A fejtámla visszamozdítása manuálisan hajtható végre.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
84
Amikor le vannak engedve a háttámlák,
akkor a fejtámlákat kissé előre kell mozdítani úgy, hogy ne érjenek hozzá az üléspárnához.
A felemelés fordított sorrendben történik.
03 Műszerek és kezelőszervek
MEGJEGYZÉS
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a
piros visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még
mindig látható, akkor a háttámla nem rögzült a helyén.
FIGYELEM
Kormánykerék
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható és kezelőszervekkel rendelkezik a kürt és
sebességtartó valamint a menü, a hangrendszer és a telefon kezeléséhez.
Beállítás
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák megfelelően rögzültek-e a felhajtást
követően.
03
A sebességfüggő szervokormánnyal* beállítható a kormányzási erő szintje, lásd Állítható
kormányzási erő (268. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
3. Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev,
akkor a kar visszanyomásával egy időben
nyomja meg kissé a kormánykereket.
Ülések, első (81. oldal)
Ülések, első - elektromos működtetésű
(82. oldal)
A kormánykerék beállítása.
Kar - a kormánykerék kioldásához
A kormánykerék lehetséges helyzetei
A kormánykerék magassága és mélysége is
állítható:
1. Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
2. Állítsa a kormánykereket az Κnnek megfelelő helyzetbe.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
85
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Billentyűzetek* és fülek*
Kürt
Világításkapcsolók
A fényszórókapcsoló bekapcsolja és beállítja a
külső világítást. Ez a kijelző és műszerfal-világítás valamint a hangulatvilágítás, (95. oldal)
beállítására is szolgál.
Áttekintés, világításkapcsolók
03
Billentyűzetek és fülek a kormánykeréken.
Sebességtartó* (199. oldal)* és Adaptív
sebességtartó (ACC)* (204. oldal)*.
Kürt.
Nyomja meg a kormánykerék közepét a jelzéshez.
Fül a manuális fokozatváltáshoz automata
sebességváltó esetén, lásd Automata
sebességváltó -- Geartronic* (280. oldal).
Audio- és telefonvezérlés, lásd a különálló
Sensus Infotainment mellékletet.
Áttekintés, világításkapcsolók.
Forgókapcsoló a kijelző és műszervilágításhoz valamint a környezeti világításhoz*
A hátsó ködlámpa gombja
A nappali világítás és a helyzetjelző lámpák gombja
Forgókapcsoló18 a fényszórómagasságállításhoz
18
86
Nem áll rendelkezésre az aktív Xenon fényszórókkal felszerelt autók esetében*.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
A gomb helyzetei
Állás
Leírás
Nappali világításA amikor az
autó elektromos rendszere a II
kulcshelyzetben van vagy jár a
motor.
Használható a fénykürt.
Nappali világítás, hátsó szélességjelző lámpák és helyzetjelző/
parkolólámpák, amikor az autó
elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Hátsó szélességjelző lámpák és
helyzetjelző/parkolólámpák,
amikor az autó le van állítva.
Használható a fénykürt.
Állás
Leírás
Állás
Nappali világítás, hátsó szélességjelző lámpák és helyzetjelző/
parkolólámpák nappali megvilágításban, amikor az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Tompított fény, hátsó szélességjelző lámpák és helyzetjelző/
parkolólámpák gyenge nappali
fényben vagy sötétben vagy
amikor be van kapcsolva a
hátsó ködlámpa. Az aktív Xenon
fényszórókkal*, (92. oldal) felszerelt autókon a nappali világítás csökkent fényerővel kapcsol
be.
Be van kapcsolva az alagútészlelés, (89. oldal)* funkció.
Leírás
Tompított fény, hátsó szélességjelző lámpák és helyzetjelző/
parkolólámpák.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
Az aktív Xenon fényszórókkal
felszerelt autókon a nappali
világítás csökkent fényerővel
kapcsol be.
A
03
Az első lökhárítóba vagy az alá szerelve.
üzemmóA Volvo azt javasolja, hogy az
dot használja az autó vezetésekor.
FIGYELEM
Az aktív távolsági fényszóró,
(90. oldal)* funkció használható.
Az autó világítási rendszere nem minden
helyzetben, például ködben vagy esőben,
képes érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős napfényt.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
közlekedési szabályoknak és a közlekedési
helyzetnek megfelelő világítással vezesse
az autót.
Használható a fénykürt.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
87
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Műszervilágítás
Helyzetjelző lámpák
A különböző kijelző és műszervilágítások a
kulcshelyzettől függően kapcsolnak be, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (79. oldal).
A helyzetjelző/parkolólámpák a fényszóró
vezérlőgombjával kapcsolhatók be.
A kijelző-világítás sötétben automatikusan
mérséklődik - az érzékenységet a forgókapcsolóval lehet beállítani.
03
A műszervilágítás intenzitása a forgókapcsolóval állítható be.
Fényszórómagasság-állítás
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának függőleges beállítását, ami a elvakíthatja
a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár
magasságának beállításával kerülheti el.
Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az
autó erősen le van terhelve.
1. Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I
kulcshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
2. Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
A forgókapcsoló helyzetei különböző terhelések
esetében.
Csak a járművezető
Járművezető és utas az első utasülésben
Utasok az összes ülésben
Utasok az összes utasülésben és maximális terhelés a csomagtérben
Járművezető és maximális terhelés a csomagtérben
Az aktív Xenon fényszórókkal* felszerelt autók
automatikus fényszórómagasság-állítással
rendelkeznek és ezért nincsenek felszerelve
forgókapcsolóval.
Kapcsolódó információk
•
•
•
88
Helyzetjelző lámpák (88. oldal)
Nappali világítás lámpái (89. oldal)
Távolsági/tompított fényszóró (90. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Gomb a fényszóróvezérléshez a helyzetjelző/
parkolólámpák helyzetében.
Forgassa a gombot a
helyzetbe (ugyanakkor bekapcsol a rendszámtábla-világítás
is).
Ha az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor, akkor a nappali világítás is bekapcsol.
Amikor kint sötét van és kinyitja a csomagtérajtót, akkor a hátsó helyzetjelző/parkolólámpák bekapcsolnak a hátulról közeledő forgalom figyelmeztetése érdekében. Ez a gomb
helyzetétől és az autó elektromos rendszerének kulcshelyzetétől függetlenül megtörténik.
Kapcsolódó információk
•
Világításkapcsolók (86. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Nappali világítás lámpái
A világításkapcsoló
állásában és az autó
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a nappali világítás nappali fényviszonyok között automatikusan bekapcsol.
Nap közben a nappali világítás. DRL
A halogén lámpákkal felszerelt autókon a
nappali világítás kikapcsol, amikor bekapcsolja a távolsági vagy tompított fényszórót.
Az aktív Xenon fényszórókkal, (92. oldal) felszerelt autókon a nappali világítás csökkent
fényerővel kapcsol be, amikor aktiválódnak a
a távolsági vagy tompított fényszórók.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani
- nem képes minden helyzetben meghatározni, mikor túl gyenge vagy elégségesen
erős a megvilágítás, például ködben vagy
esőben.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a
közlekedési szabályoknak megfelelő, a
közlekedési helyzetnek megfelelő állásba
kapcsolt fényszóróval vezesse.
A fényszóró kezelőszerve az AUTO állásban van.
A fényszóróvezérlő kapcsoló
állásában
a nappali világítás (Daytime Running Lights DRL) automatikusan bekapcsol, amikor napfényben vezeti az autót. A műszerfal tetején
egy fényérzékelő vált a nappali világítás és a
tompított fényszóró között szürkületben vagy
amikor a megvilágítás gyenge. A tompított
fényszóróra váltás akkor is bekövetkezik, ha
bekapcsolja a hátsó ködlámpákat.
Alagútészlelés*
Az alagútészlelés a nappali világításról tompított fényszóróra vált, amikor az autóval alagútba hajt. Körülbelül 20 másodperccel azután,
hogy az autó elhagyta az alagutat, a világítás
visszakapcsol nappali világításra.
Az alagútészlelés funkció az esőérzékelővel*
rendelkező autókban áll rendelkezésre. Az
érzékelő észleli az alagút bejáratát és viszszaállítja a világítást a nappali világításról a
tompított fényszóróra. Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy az autó elhagyta az
alagutat, a világítás visszakapcsol nappali
világításra. Ha az autót ezen közben egy
másik alagútba vezetik, akkor a tompított
fényszórók bekapcsolva maradnak. Ezzel
elkerülhető az autó világítás-beállításainak
ismételt váltása.
03
Ne feledje, hogy a világításkapcsolónak
állásban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (90. oldal)
Világításkapcsolók (86. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
89
03 Műszerek és kezelőszervek
Távolsági/tompított fényszóró
sági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be,
19 vagy
amikor a gomb
állásban
van. A távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló
véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki.
Vagy, a távolsági fényszóró kikapcsolható a
bajuszkapcsolót enyhén a kormánykerék felé
nyomva.
03
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez.
Fénykürt állás
Távolsági fényszóró állás
Tompított fényszóró
A gomb
állásában, a tompított fényszóró szürkületben vagy gyenge megvilágításnál automatikusan bekapcsol. A tompított
fényszóró akkor is automatikusan bekapcsol,
ha a bekapcsolják a hátsó ködlámpákat.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum világít a komszóró, akkor a
binált műszerfalon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Aktív Xenon fényszórók* (92. oldal)
Aktív távolsági fényszóró* (90. oldal)
Világításkapcsolók (86. oldal)
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(98. oldal)
Alagútészlelés* (89. oldal)
A gomb
állásában a tompított fényszóró mindig be van kapcsolva, amikor jár a
motor vagy a II kulcshelyzet aktív.
Fénykürt
Mozdítsa finoman a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, a fénykürt helyzetbe. A távol19
90
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Aktív távolsági fényszóró*
Az aktív távolsági fényszóró észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elől haladó
járművek hátsó lámpáit, és átkapcsolja a világítást a távolsági és a tompított fény között. A
világítás visszakapcsol a távolsági fényszóróra,
ha a közeledő világítás megszűnik.
Aktív távolsági fényszóró - AHB
Az aktív távolsági fényszóró (Active High
Beam - AHB) egy olyan funkció, amely a szélvédő felső szélén található kameraérzékelőt
használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy távolsági fényszóróról tompított fényszóróra váltson. A funkció
az utcai lámpákat is figyelembe veheti.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével visszavált távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó
járművek hátsó lámpáit.
03 Műszerek és kezelőszervek
Aktiválás/kiiktatás
Az AHB a fényszóró vezérlőgombjának
helyzetében aktiválható (feltéve, hogy a funkció nincs kikapcsolva a MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR (112. oldal)).
Amikor be van kapcsolva az AHB, akkor a
szimbólum világít a műszerfali információs kijelzőn.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró, akkor a
szimbólum is világít a
kombinált műszerfalon.
Digitális kombinált műszerfallal rendelkező
autó
Amikor aktiválva van az AHB, akkor a
szimbólum fehér színűre változik a műszerfal
információs kijelzőjén.
Azonban, a fényszóróvezérlő gomb a
állásban maradhat. Ugyanez vonatkozik a
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
szimbólumra is. A
kézikönyvet és
szimbólum kialszik, amikor az üzenetek
megjelennek.
Az AHB ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között, mint a sűrű
köd vagy a zuhogó eső. Amikor az AHB újra
elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a
szimbólum kéken világít.
Manuális működtetés
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez
AUTO állásban.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben haladva a jármű sebessége 20 km/h vagy
ennél nagyobb.
Az AHB a bal oldali bajuszkapcsoló véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával,
majd elengedésével kapcsolható be/ki. Az
inaktiválás a távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában azt jelenti, hogy a lámpák közvetlenül tompított fényszóróra váltanak.
Analóg kombinált műszerfallal rendelkező
autó
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
Ha a Aktív távolsági fényszóró
Ideiglenesen nem elérhető Váltson kézzel
üzenet látható a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, akkor manuálisan kell váltani a
távolsági és a tompított fényszóró között.
03
FIGYELEM
Az AHB segítség a világítás optimális
használathoz, amikor a feltételek kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és
a tompított fényszóró közötti manuális váltásért, amikor a forgalmi helyzetek vagy az
időjárási feltételek ezt igénylik.
FONTOS
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági és a tompított fényszóró közötti
manuális váltásra:
•
•
•
•
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
Ónos esőben
Hóviharokban vagy latyakban
Holdfénynél
}}
91
03 Műszerek és kezelőszervek
||
•
Amikor gyengén megvilágított területeken halad
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az
út mellett
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
03
•
Amikor a szembejövő forgalom világítását például elválasztó korlát takarja
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
•
•
Egy hegy peremén vagy völgyben
Az aktív Xenon fényszórók úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak
a kanyarokban és kereszteződésekben és így
növeljék a biztonságot.
Aktív Xenon fényszórók - ABL
Kapcsolódó információk
Távolsági/tompított fényszóró (90. oldal)
Világításkapcsolók (86. oldal)
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és
bekapcsolt (jobb) állapotában.
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal (Active
Bending Lights – ABL) van felszerelve, akkor
a fényszórók fénye követi a kormánykerék
mozgását, hogy maximális megvilágítást biztosítson kanyarokban és kereszteződésekben
és így nagyobb biztonságot nyújtson.
A funkció automatikusan aktiválódik az autó
indításakor (feltéve, hogy nincs kikapcsolva a
MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR
(112. oldal)). A funkció hibája esetén a
20
92
szimbólum világít a kombinált műszerfalon és
ezzel egyidejűleg az információs kijelző egy
magyarázó szöveget valamint egy további
szimbólumot jelenít meg.
Szimbólum
Δles kanyarokban.
A kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai
(237. oldal).
•
•
Aktív Xenon fényszórók*
Gyárilag aktiválva van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Üzenet
Leírás
Fényszórórendszer
működési
hibája
Szerviz
szükséges
A rendszer ki
van kapcsolva.
Menjen szervizbe, ha az üzenet továbbra is
megjelenik. A
Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
A funkció csak szürkületben vagy sötétben és
csak az autó mozgó állapotában aktív.
A funkció20 a MY CAR menürendszerben
kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (112. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (90. oldal)
Aktív távolsági fényszóró* (90. oldal)
Világításkapcsolók (86. oldal)
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(98. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Hátsó ködlámpa
Amikor a látótávolság csökkent, a hátsó ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte
haladó járműveket.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
Világításkapcsolók (86. oldal)
Féklámpák
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol
be. Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az Adaptív sebességtartó, (204. oldal), City Safety,
(223. oldal) vagy Ütközésfigyelmeztető rendszer, (230. oldal) fékezi az autót.
03
Kapcsolódó információk
•
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (301. oldal)
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa egy hátsó lámpából áll és
csak a II kulcshelyzetben vagy akkor kapcsolható be, amikor jár a motor és a világításkapvagy
állásban van.
csoló
Nyomja meg a gombot a be/kikapcsoláshoz.
A hátsó ködlámpa
szimbóluma a kombinált műszerfalon és a gomb lámpája világít,
amikor a hátsó ködlámpa be van kapcsolva.
A hátsó ködlámpa automatikuson kikapcsol,
amikor a motor le van állítva vagy amikor a
világításkapcsoló
vagy
állásban
van.
93
03 Műszerek és kezelőszervek
Vészvillogók
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a
funkciót.
03
A vészvillogó bekapcsolásakor mindkét irányjelző-visszajelző lámpa villog a kombinált
műszerfalon.
Kapcsolódó információk
•
•
Irányjelzők (94. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (301. oldal)
Irányjelzők
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethetők. Az irányjelző lámpák
három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben
mozdítja fel vagy le a bajuszkapcsolót.
Irányjelzők.
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához. Mindkét irányjelző-visszajelző
szimbólum villog a kombinált műszerfalon,
amikor használatban van a vészvillogó.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, ha az
autót olyan hirtelen fékezik, hogy a vészféklámpák bekapcsolnak 10 km/h sebesség
alatt. A vészvillogó az autó megállását követően is bekapcsolva marad és automatikusan
kikapcsolnak, amikor a jármű újra elindul vagy
megnyomják a gombot.
94
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző lámpák három alkalommal felvillannak. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY
CAR (112. oldal).
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a
szélső helyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad
és manuálisan kell visszamozdítani, vagy
03 Műszerek és kezelőszervek
automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának hatására.
Irányjelző szimbólumok
Az irányjelző szimbólumokhoz, lásd Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok
jelentése (68. oldal).
Belső világítás
Első olvasólámpák*
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés feletti kezelőszervekkel lehet bekapcsolni/
kikapcsolni.
Az első olvasólámpák a tetőkonzol megfelelő
gombjának megnyomásával kapcsolhatók be
vagy ki.
A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet állítani.
Hátsó olvasólámpák*
Kapcsolódó információk
•
Vészvillogók (94. oldal)
03
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás
kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Utastér-világítás (padlólámpák* és tetőlámpák) - be/ki
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Hátsó olvasólámpák.
A lámpák a megfelelő gomb megnyomásával
kapcsolhatók be vagy ki.
A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet állítani.
Olvasólámpa, jobb oldali
Az utastér összes világítása az alábbiaktól
számított 30 percen belül manuálisan be- és
kikapcsolható:
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be.
Padlóvilágítás, mint háttérvilágítás*
A belső világosabbá tételéhez vezetés közben halvány fénnyel bekapcsolható a padlóvilágítás.
A padlólámpa fényereje a MY CAR menürendszerben módosítható, lásd MY CAR
(112. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
95
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Világítás az első ajtók
tárolórekeszeiben*
Az első ajtó tárolórekeszeinek világítása a
motor beindításakor kapcsol be.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
03
Piperetükör-világítás
Az utastér-világítás akkor kapcsol ki, amikor:
A hazakísérő világítás időtartama
•
•
A hazakísérő világítás a tompított fényszórókból, a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön
elhelyezkedő lámpákból, a rendszámtáblavilágításból, a belső tetővilágításból valamint a
padlóvilágításból áll.
beindítják a motort
bezárják az autót.
Az utastér-világítás az oldalajtók nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Két percig bekapcsolva marad, ha valamelyik
ajtót kinyitják.
A piperetükör, (153. oldal) világítása a fedél
nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Ha valamelyik lámpát manuálisan bekapcsolja, majd bezárja az autót, akkor az két
perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Világítás a csomagtérben
Hangulatvilágítás*
A csomagtér világítása a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Az utastér-világítás automatikus
funkciója
Az automatikus funkció akkor van bekapcsolva, amikor világít az AUTO gomb lámpája.
Az utastér világítása ezután az alábbiak szerint kapcsol be és ki.
Amikor a normál utastér-világítás ki van kapcsolva és jár a motor, akkor egy LED világít az
első és hátsó tetőkonzolban, hogy alacsony
fényű világítást és hangulatot biztosítson
vezetés közben. A lámpa a nap sötétebb időszakaiban megkönnyíti a tárgyak megtalálását a tárolórekeszekben stb. Ez a világítás a
motor leállításakor kikapcsol. A lámpa fényereje és színe a MY CAR menürendszerben
módosítható, lásd MY CAR (112. oldal).
Az utastér-világítás bekapcsol és 30 másodpercig bekapcsolva marad, ha:
•
•
96
az autót kinyitják a távvezérlős kulccsal
vagy a kulcsszárral, lásd Távvezérlős
kulcs - funkciók (166. oldal) vagy Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
(170. oldal)
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók
az autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő világításként működjenek.
1. Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
2. Mozdítsa a bal oldali bajuszkapcsolót a
kormánykerék felé a véghelyzetéig, majd
engedje el. A funkció ugyanúgy aktiválható, mint a fénykürt, lásd Távolsági/
tompított fényszóró (90. oldal).
3. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor bekapcsolja a funkciót, akkor bekapcsolnak a tompított fényszórók, helyzetjelző
lámpák, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a padlóvilágítás.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható
be, MY CAR (112. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Megközelítő világítás időtartama
(97. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Megközelítő világítás időtartama
A megközelítő világítás a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpákból,
a rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a padlóvilágításból áll.
A megközelítő világítás a távvezérlős kulccsal
kapcsolható be, lásd Távvezérlős kulcs funkciók (166. oldal), és a óz autó világításának távoli bekapcsolására szolgál.
03
Amikor a távvezérlővel kapcsolja be a funkciót, akkor bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a
rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás
és a padlóvilágítás.
A megközelítő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható
be, lásd MY CAR (112. oldal).
Kapcsolódó információk
•
A hazakísérő világítás időtartama
(96. oldal)
97
03 Műszerek és kezelőszervek
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása
Aktív Xenon fényszórók*
A világításminta nem igényel beállítást. A
fényszóróminta úgy van kialakítva, hogy nem
vakítja a szembejövő forgalmat.
A fényszórómintát úgy kell beállítani, hogy
elkerülje a szembejövő közlekedők vakítását
és beállítható bal- vagy jobb oldali közlekedéshez.
Halogén fényszórók
A halogén fényszórók mintájának beállítását a
fényszórólencse letakarásával kell végrehajtani. A fényszóróminta különben nem lehet
olyan jó.
03
G021151
A fényszórók letakarása
G021152
Fényszóróminta, bal oldali közlekedés.
1. Másolja ki az A és B sablont a balkormányos autókhoz vagy a C és D sablont a
jobbkormányos autókhoz, lásd a későbbi
"Sablonok halogén lámpákhoz" részt. A
sablonok 1:2 méretarányúak. Használjon
például egy nagyító funkcióval rendelkező
fénymásolót, és másolja le a sablonokat
200%-os méretben:
•
A = balkormányos, jobb (jobb oldali
lencse)
•
B = balkormányos, bal (bal oldali lencse)
•
C = jobbkormányos, jobb (jobb oldali
lencse)
•
D = jobbkormányos, bal (bal oldali lencse)
2. Vigye át a sablont egy öntapadós, vízálló
anyagra, és vágja ki.
Fényszóróminta, jobb oldali közlekedés.
98
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3. Induljon a fényszórólencsén látható vonalaktól, lásd a pontozott vonalat az alábbi
ábrán. Helyezze fel az öntapadó sablont a
lámpa vonalainál az ábra segítségével.
03 Műszerek és kezelőszervek
03
Felső sor: balkormányos autók, A és B sablon. Alsó sor: jobbkormányos autók, C és D sablon.
}}
99
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Sablonok halogén fényszórókhoz
03
100
03 Műszerek és kezelőszervek
Ablaktörlők és -mosók
Az ablaktörlők és -mosók tisztítják a szélvédőt
és a hátsó ablakot. A fényszórókat nagy nyomású mosó tisztítja.
Ablaktörlők21
Szakaszos törlés
lasztva.
Esőérzékelő*
Állítsa be az időegységenkénti törlések számát a forgókapcsolóval,
amikor a szakaszos törlés van kivá-
Folyamatos törlés
Az ablaktörlők normál sebességgel
törölnek.
Az ablaktörlők nagy sebességgel
törölnek.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről a havat vagy jeget.
Ablaktörlők és ablakmosók.
Esőérzékelő, be/ki
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0
állásba az ablaktörlők kikapcsolásához.
Egy törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
21
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a
szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell
lennie, amikor működnek az ablaktörlők.
Az ablaktörlő lapát szervizállása
A szélvédő/ablaktörlő lapátok tisztításához és
az ablaktörlő lapátok cseréjéhez, lásd Autómosás (397. oldal) és Ablaktörlő lapátok
(379. oldal).
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja
az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő
érzékenysége a forgókapcsoló használatával
állítható be.
Amikor az esőérzékelő be van kapcsolva,
akkor a gomb lámpája világít és az esőérzélátható a kombinált
kelő szimbólum
műszerfalon.
03
Aktiválás és az érzékenység beállítása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia kell vagy a távvezérlős kulcsnak az I vagy
II helyzetben kell lennie, miközben az ablaktörlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés helyzetében van.
esőérKapcsolja be az esőérzékelőt a
zékelő gomb megnyomásával. Az ablaktörlők
egyet törölnek.
Nyomja fel a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné, hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. (Egy extra törlés
megy végbe, amikor felfelé forgatja a forgókapcsolót.)
Az ablaktörlő lapátok cseréjéhez és az ablaktörlő lapátok szervizállásához, lásd Ablaktörlő lapátok (379. oldal). A mosófolyadék betöltéséhez, lásd Mosófolyadék - töltés (382. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
101
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Kikapcsol
A fényszórók és ablakok mosása
Inaktiválja az esőérzékelőt a
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa
lefelé a bajuszkapcsolót egy másik törlési
programhoz.
03
mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet a
kombinált műszerfalon, akkor a fényszórók
mosófolyadék-ellátása kikapcsol. Ez azért
van, hogy a szélvédő tisztítását és a kilátást
részesítse előnyben.
A hátsó ablak törlése és mosása
Az esőérzékelő automatikusan kikapcsol,
amikor a távvezérlős kulcsot eltávolítja a gyújtáskapcsolóból vagy öt perccel a motor leállítását követően.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki az esőérzékelőt, amikor az autó
mozgásban van, vagy a távvezérlős kulcs I
vagy II állásában. A kombinált műszerfal
szimbóluma és a gomb lámpája kialszik.
Mosó funkció.
A szélvédő mosása
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék
felé az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
Az ablaktörlők több törlést végeznek és a
fényszórók mosása a bajuszkapcsoló elengedésekor megy végbe.
Nagy nyomású fényszórómosás*
A nagy nyomású fényszórómosó nagy menynyiségű mosófolyadékot fogyaszt. A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók
mosása minden ötödik ablakmosó ciklussal
egy időben történik.
Csökkentett mosás
Amikor már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék maradt a tartályban és megjelenik a
102
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Hátsó ablaktörlő – szakaszos törlés
Hátsó ablaktörlő – folyamatos sebesség
Nyomja előre a bajuszkapcsolót (lásd a nyilat
a fenti ábrán) a hátsó ablakmosás és törlés
indításához.
03 Műszerek és kezelőszervek
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő túlmelegedés-védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a
motor túlmelegedés esetén kikapcsol. A
hátsó ablaktörlő egy hűlési idő elteltével
(30 másodperc vagy hosszabb, a motor
hőmérséklete és a külső hőmérséklet függvényében) működik újra.
Elektromos ablakok
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje azok elektromos ablakait
működtetik.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem szorulnak-e be
gyermekek vagy más utasok, ha/amikor az
ablakokat a távvezérlős kulcs használatával zárja be.
Ablaktörlő – tolatás
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő bekapcsolt állapotában, beindítja a
hátsó ablaktörlő szakaszos törlését22. A funkció a hátrameneti fokozat kikapcsolásakor
kikapcsol.
Az esőérzékelővel felszerelt autók esetében, a hátsó ablaktörlő tolatáskor bekapcsol, ha az érzékelő aktív és esik az eső.
Kapcsolódó információk
•
22
Mosófolyadék - töltés (382. oldal)
03
FIGYELEM
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan
működik, akkor nem történik változás.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem szorulnak-e be
gyermekek vagy más utasok, amikor az
ablakokat a vezetőajtóról zárja be.
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak*
és a hátsó elektromos ablakok gombjainak kiiktató kapcsolója, lásd Gyermekbiztonsági zárak - elektromos bekapcsolás*
(183. oldal).
Ha gyermekek vannak az autóban - soha
ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 kulcshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős
kulcsot, amikor elhagyja az autót. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (79. oldal).
Hátsó ablak kezelőszervei
Első ablak kezelőszervei
Ez a funkció (szakaszos törlés tolatáskor) kikapcsolható. Látogasson el egy műhelybe. A Volvo hivatalos Volvo műhely igénybe vételét javasolja.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
103
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Használat
valami, például jegesedés akadályozza. A
zárás két egymást követő megszakadásakor
a becsípődés-védelem kényszerítésre kerül
és az automatikus funkció rövid időre kikapcsol, a zárás ilyenkor a gombot folyamatosan
felhúzva tartva hajtható végre.
MEGJEGYZÉS
03
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező
lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki
kissé az első ablakokat is.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül
Használat automata működéssel
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje csak azok elektromos ablakait
működtetik. Egyszerre csak egy vezérlőpanel
működtethető.
Az elektromos ablakok működtetéséhez, legalább I kulcshelyzet szükséges - lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(79. oldal). Az elektromos ablakok a motor
leállítása és a távvezérlős kulcs eltávolítása
után pár percig működtethetők - de az ajtók
kinyitását követően már nem.
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik, ha valami akadályozza a mozgását. A
becsípődés-védelem felülbírálható a zárást
104
Használat automata működés nélkül
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét. Az elektromos ablakok a kezelőszerv
ebben a helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
Használat automata működéssel
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
Használat a távvezérlős kulccsal és a
központi zárral
Az elektromos ablakok kívülről történő távvezérléséhez a távvezérlős kulccsal vagy belülről a központi zárral, lásd Távvezérlős kulcs
(162. oldal) és Zárás/nyitás - belülről
(178. oldal).
Visszaállítás
Ha az akkumulátor lecsatlakoztatták, akkor az
automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
1. Finoman emelje meg a gomb első részét
az ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd
tartsa ott egy másodpercig.
2. Rövid időre engedje el a gombot.
3. Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
FIGYELEM
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
03 Műszerek és kezelőszervek
Külső tükrök
FIGYELEM
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőszerveinek botkormányával állíthatja be.
Mindkét tükör széles látószögű típusú az
optimális látótér érdekében. A tárgyak
távolabbinak látszanak a valóságosnál.
Beállítások tárolása23
A belső és külső visszapillantó tükrök és a
vezetőülés helyzetének beállításai tárolhatók
az egyes távvezérlős kulcsokhoz az autó
kulcsmemóriájában*, lásd Távvezérlős kulcs személyre szabás* (163. oldal).
A külső tükör lehajtása
parkoláskor23
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
A külső tükör kezelőszervei.
Beállítás
1. Nyomja meg az L gombot a bal oldali
külső tükörhöz vagy az R gombot a jobb
oldali külső tükörhöz. A gomb lámpája
világít.
2. Állítsa be a helyzetet a középső botkormánnyal.
3. Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A
lámpának ki kell aludnia.
23
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja
meg az L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb
megnyomásakor, visszatér az eredeti helyzetébe.
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor23
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető lássa az út szélét, például parkoláskor.
Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör rövid idő elteltével automatikusan visszatér az eredeti helyzetébe.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (112. oldal).
Automatikus behajtás záráskor23
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/nyitásakor, a külső tükrök automatikusan
behajlanak/kihajlanak.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (112. oldal).
03
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek
elektromosan vissza kell térniük a semleges
helyzetbe az elektromos behajtás/kihajtás
megfelelő működéséhez:
1. Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
2. Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
3. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges helyzetbe.
Behajtható elektromos külső tükrök*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő
áthaladáshoz behajthatók:
1. Nyomja meg egyszerre az L és R gombot
(a kulcshelyzetnek legalább I szinten kell
lennie).
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű (82. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
105
03 Műszerek és kezelőszervek
||
2. Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával. A tükrök
automatikusan megállnak a teljesen kihajtott
helyzetben.
03
Hazakísérő és megközelítő világítás
Ablakok és visszapillantó és külső
tükrök - fűtés
Lásd még A szélvédő pára- és jégmentesítése (137. oldal).
A páramentesítő funkció a szélvédő, a hátsó
ablakok és a külső tükrök gyors pára- és jégmentesítését szolgálja.
A külső tükrök és a hátsó ablak páramentesítése/jégmentesítése automatikusan megtörténik, ha az autót +7 °C külső hőmérséklet alatt
indítja be. Az automatikus páramentesítés a
MY CAR menürendszerben állítható be, lásd
MY CAR (112. oldal).
Szélvédőfűtés*, hátsó ablak- és külső
visszapillantó tükör-fűtés
Az iránytű, (108. oldal) a szélvédőfűtés
bekapcsolásakor kikapcsol. Amikor kikapcsolja a szélvédőfűtést, akkor az iránytű újra
bekapcsol.
A külső tükrökön akkor világít a fény, amikor
ki van választva a megközelítő világítás
(97. oldal) vagy a hazakísérő világítás
(96. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Visszapillantó tükör - belső (107. oldal)
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés (106. oldal)
Fűtés, szélvédő
Fűtés, hátsó ablak- és külső visszapillantó tükör
A funkció a szélvédő, a hátsó ablakok és a
külső tükrök pára- és jégmentesítését szolgálja.
A vonatkozó gomb egy megnyomása bekapcsolja a fűtést. A gomb lámpája jelzi, hogy a
funkció aktív. Kapcsolja ki a fűtést, amint a
jég/pára eltűnt, hogy ne terhelje szükségtelenül az akkumulátort. Azonban, bizonyos idő
elteltével a fűtés automatikusan kikapcsol.
106
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Visszapillantó tükör - belső
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a
visszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre
néző érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a
hátrafelé néző érzékelő észleli az autó mögött
haladó járművek fényszóróit.
Üvegtető*
Az üvegtető napellenzője a tetőkonzolban
található kezelőszervvel működtethető.
Az üvegtető rögzített, de a napellenző
működtethető a I vagy II kulcshelyzetben a
tetőkonzolba épített kezelőszervvel. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (79. oldal).
03
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek,
jeladók, napellenzők vagy az üléseken
illetve a csomagtérben elhelyezett tárgyak
takarják, amelyek megakadályozzák, hogy
a fény elérje az érzékelőket, akkor a viszszapillantó tükör elsötétítés funkciója
csökken.
Sötétítő kezelőszerv
Manuális sötétítés
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó
tükörből visszaverődve elvakíthatja a jármű
vezetőjét. Használja a sötétítést a sötétítő
kezelőszervvel, ha zavarja a hátulról jövő
fény:
1. Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér felé mozdításával.
2. Helyezze vissza a normál helyzetbe a
kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
Csak az automatikusan sötétedő visszapillantó tükör rendelkezhet iránytűvel,
(108. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Külső tükrök (105. oldal)
Automata nyitás a véghelyzetbe
Manuális nyitás a gomb elengedéséig
Manuális zárás a gomb elengedéséig
Automata zárás a véghelyzetbe
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a visszapillantó tükör. A manuális sötétítés
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
107
03 Műszerek és kezelőszervek
FONTOS
•
Kerülje a napellenző megérintését,
mert az megsérülhet.
•
Kizárólag a tetőkonzolon található
kezelőszervet használja a napellenző
működtetéséhez.
Iránytű*
Kalibrálás
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkába
van építve egy kijelző, amely mutatja, hogy
milyen irányba néz az autó eleje.
A föld 15 mágneses zónára osztható. Az
iránytű a szállítási helyének megfelelő földrajzi
területhez van beállítva. Ha a jármű több
mágneses zónán is áthalad, akkor az iránytűt
kalibrálni kell. Járjon el az alábbiak szerint:
Működés
1. Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
03
2. Indítsa be az autót.
MEGJEGYZÉS
A legjobb kalibrálás érdekében, kapcsoljon
ki minden elektromos berendezést (klímavezérlő rendszer, ablaktörlők stb.) és ellenőrizze, hogy az összes ajtó be van-e
csukva.
Visszapillantó tükör iránytűvel.
Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni
angol rövidítésekkel: N (észak), NE (északkelet), E (kelet), SE (délkelet), S (dél), SW (délnyugat), W (nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű automatikusan aktiválódik az autó
beindításakor vagy a II kulcshelyzetben, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (79. oldal). Az iránytű bekapcsolásához/
kikapcsolásához - nyomja meg a tükör alján
található gombot, például egy iratkapoccsal.
Az iránytű a szélvédőfűtés bekapcsolásakor
kikapcsol. Amikor kikapcsolja a szélvédőfűtést, akkor az iránytű újra bekapcsol.
108
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3. Tartsa nyomva a visszapillantó tükör alján
található gombot körülbelül
3 másodpercig. Megjelenik a pillanatnyi
mágneses zóna száma.
03 Műszerek és kezelőszervek
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
A kombinált műszerfal, (63. oldal). oldal információs kijelzőjén megjelenő menüket a bal
oldali bajuszkapcsolóval lehet kezelni. Az,
hogy milyen menük jelennek meg, a kulcshelyzettől, (79. oldal). oldal, függ.
03
Mágneses zónák.
Információs kijelzők (digitális kombinált műszerfal) és kezelőszervek a menü kezeléséhez.
4. Nyomja meg többször egymás után a
gombot, amíg a kívánt mágneses zóna
(1–15) meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó mágneses zónák térképét.
5. Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alján körülbelül 6 másodperce (például egy iratkapoccsal), amíg meg nem jelenik a C
karakter.
6. Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h sebességgel, amíg az iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn, jelezve,
hogy a kalibrálás befejeződött. Ezután
hajtson további 2 kört a kalibrálás finomhangolásához.
7. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
OK - a menübe lépés, üzenetek és menüválasztások jóváhagyása.
Forgókapcsoló – menüpontok közötti
böngészés.
Információs kijelző (analóg kombinált műszerfal)
és a menü navigálásának kezelőszervei.
RESET - adatok visszaállítása a fedélzeti
számítógépben és visszalépés a menüszerkezetben.
Ha üzenet, (110. oldal). oldal, jelenik meg,
akkor nyugtázni kell az OK gombbal ahhoz,
hogy megjelenjenek a menük.
Kapcsolódó információk
•
•
Üzenetek - kezelés (112. oldal)
•
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (110. oldal)
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (110. oldal)
109
03 Műszerek és kezelőszervek
03
A menü áttekintése - analóg
kombinált műszerfal
A menü áttekintése - digitális
kombinált műszerfal
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, a
kulcshelyzettől, (79. oldal) függ.
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, a
kulcshelyzettől, (79. oldal) függ.
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Digitális sebesség
Beállítások*
Fűtés*
Témák
Kiegészítő fűtés*
Kontraszt mód/Szín mód
TC-opciók
Szervizállapot
Szerviz állapota
Üzenetek26
Olajszint24
Olajszint27
Üzenetek
(##)25
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (109. oldal)
•
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (110. oldal)
•
Kombinált műszerfal (63. oldal)
24
25
26
27
110
Üzenetek
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó üzenet jelenik meg az információs
kijelzőn.
Üzenet
Leírás
Álljon meg
biztonságosanA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Állítsa le a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Sürgős szervizA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz
szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Állófűtés*
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (109. oldal)
•
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (110. oldal)
•
Kombinált műszerfal (63. oldal)
Bizonyos motorok.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
Bizonyos motorok.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Lásd kézikönyvA
Olvassa el a kezelési
útmutatót
Ideje bejelentkezni a rendszeres szervizre - vegye
fel a kapcsolatot egy
műhellyelB.
A sebességváltó nem
tudja kezelni a teljes kapacitást. Vezessen óvatosan,
amíg az üzenet el nem
tűnikC.
Ideiglenesen
kiA
Foglaljon
időpontot a
karbantartásra
Sebességváltó Csökkent teljesítmény
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Rendszeres
karbantartás
időszerű
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Az
időzítést a vezetett kilométere száma, az utolsó
szerviz óta eltelt hónapok
száma, a motor járási
ideje és az olajminőség
határozza meg.
Alacsony
akkumulátortöltés
Power save
mód
Az audiorendszer az energiatakarékosság érdekében kikapcsolt. Töltse fel
az akkumulátort.
Karbantartás késésben
Ha nem tartja be a szervizidőközöket, akkor a
garancia nem érvényes a
károsodott alkatrészekre vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó Olajcserére szorul
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Ha ismételten megjelenik vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó forró
Csökkentse
a sebességet
Sebességváltó forró
Álljon meg
biztonságosan Várjon,
amíg lehűl
Vezessen egyenletesen
vagy álljon meg az autóval
biztonságosan. Vegye ki
sebességből és járassa a
motort alapjáraton, amíg
az üzenet el nem tűnikC.
Kritikus hiba. Állítsa meg
haladéktalanul az autót
biztonságos módon, és
vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
A
B
C
03
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval,
hogy hol lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az automata sebességváltóval kapcsolatos további üzenetekhez.
Kapcsolódó információk
•
•
Üzenetek - kezelés (112. oldal)
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (109. oldal)
111
03 Műszerek és kezelőszervek
03
Üzenetek - kezelés
MY CAR
Használja a bal oldali bajuszkapcsolót a nyugtázáshoz, és a kombinált műszerfal információs kijelzőjén megjelenő üzenetek,
(110. oldal). oldal, közötti böngészéshez.
A MY CAR az a menüforrás, amely az autó
sok funkcióját kezeli, például City Safety™,
zárak és riasztó, automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy viszszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy
kapcsolódó üzenet jelenik meg a kijelzőn. A
hiba kijavításáig hibaüzenet tárolódik a
memórialistában.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig
opcionálisak - a lehetőségek az egyes
piacoktól függően is eltérőek.
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját az üzenet nyugtázásához28. Görgessen az üzenetek között a forgókapcsolóval,
(109. oldal). oldal.
Működés
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*
történik a menükben.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használata közben,
akkor el kell olvasni az üzenetet (nyomja
meg az OK gombot), mielőtt visszatérne az
előző tevékenységhez.
Kapcsolódó információk
•
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (110. oldal)
•
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (110. oldal)
28
112
Az üzenetek a forgókapcsolóval vagy a RESET gombbal nyugtázhatók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kezelőpanel a középkonzolon és a kormánykerék
billentyűzetén. Az ábra vázlatos - a gombok funk-
03 Műszerek és kezelőszervek
cióinak száma és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól függően változó.
MY CAR - megnyitja a MY CAR menürendszert.
OK/MENU - nyomja meg a gombot a
középkonzolon vagy a forgókapcsolót a
kormánykeréken a kiemelt menüpont
kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció tárolásához a memóriában.
TUNE - forgassa a gombot a középkonzolon vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a menüpontok közötti fel/le görgetéshez.
EXIT
Menüpontok és keresési útvonalak
Fedélzeti számítógép
A menüpontok és keresési útvonalak leírásához a MY CAR menürendszerben, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Az autó fedélzeti számítógépe információk
rögzítésére, kiszámítására és megjelenítésére
képes.
Általános leírás
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd.
Ha a fedélzeti számítógép egyik kezelőszervét
sem működteti körülbelül 30 másodperccel a
vezetőajtó kinyitását követően, akkor a
műszer kialszik, miután a II kulcshelyzet,
(79. oldal) vagy a motor beindítása szükséges
a fedélzeti számítógép működtetéséhez.
MEGJEGYZÉS
EXIT funkciók
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használatakor, akkor
először nyugtázni kell az üzenetet mielőtt
újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb rövid
megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
•
•
•
•
•
•
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
felfelé haladás a menürendszerben.
Az EXIT gomb hosszú megnyomása a MY
CAR menürendszer normál nézetéhez vezet
vagy, ha a normál nézetben van, akkor a legmagasabb menüszintre visz (fő forrás menü).
03
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával.
Menücsoportok
A fedélzeti számítógép a menük két különböző csoportjával rendelkezik:
•
•
Funkciók
Címsor a kombinált műszerfalon
}}
113
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A fedélzeti számítógép Funkciói vagy Címsorai egy végtelen hurokban vannak elrendezve.
Kapcsolódó információk
03
114
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (115. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (119. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (123. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(124. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - analóg
kombinált műszerfal
A fedélzeti számítógép menüje egy változtatható hurok. A lehetőségek egyike, hogy a
fedélzeti számítógép kijelzője kialszik - ez a
hurok elejét/végét is jelzi.
Funkciók
A funkciók megnyitásához és ellenőrzéséhez/
beállításához, tegye az alábbiakat:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot - megnyílik a
hurok az összes funkcióval.
03
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
A fedélzeti számítógép különböző funkciói az
alábbi táblázatban találhatók:
Információs kijelző és kezelőszervek.
OK - Megnyitja a hurkot a fedélzeti számítógép funkcióival + aktiválja a kiválasztott lehetőséget.
Forgókapcsoló - Megnyitja a hurkot a
fedélzeti számítógép címsoraival + görget
a lehetőségek között.
RESET - Visszavonja, nullázza vagy viszszalép a funkciókból egy kiválasztás
elvégzését követően.
}}
115
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
Funkciók
Információk
Digitális sebesség
Az autó sebességét mutatja digitálisan a kombinált műszerfal közepén:
•
•
•
•
km/h
mph
Nincs kijelzés
Fűtés*
•
•
•
Nyissa meg az OK gombbal, válassza ki a forgókapcsolóval, hagyja jóvá az OK gombbal,
és lépjen vissza a RESET gombbal.
KΚZVETLEN INDÍTÁS
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(143. oldal).
- 1. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
- 2. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
Kiegészítő fűtés*
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (146. oldal).
• Auto be
• Ki
TC-opciók
•
•
•
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
Üzemanyag-fogyasztás
Átlagsebesség
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
Itt választhatja ki/aktiválhatja azokat a lehetőségeket, amelyeket el szeretne érni a fedélzeti
számítógép kiválasztható címsoraiként. A már kiválasztott elemek szimbólumai FEHΔREK és
"pipával" vannak jelölve - a többi SZÜRKE és nincs "pipával" jelölve
1. Nyissa meg a funkciót az OK gombbal, tallózzon a lehetőségek szimbólumai között a forgókapcsolóval és válassza ki/álljon meg a kívánt szimbólumnál.
2. Erősítse meg az OK gombbal - a szimbólum SZÜRKE színűről FEHΔR színűre változik és
"pipával" van jelölve.
3. Folytassa a funkciók szimbólumainak kiválasztását a forgókapcsolóval vagy fejezze be a
RESET gombbal.
Szerviz állapota
116
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
A
Funkciók
Információk
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (368. oldal).
Üzenetek (##)
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek (110. oldal).
Bizonyos motorok.
Címsorok
Az alábbi táblázat valamelyik címsora kiválasztható, hogy folyamatosan megjelenjen a
kombinált műszerfalon. Tegye az alábbiakat,
hogy meghatározza, melyik:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
kétszer megnyomva a RESET gombot.
ható címsorok egy hurokban jelennek
meg.
3. Álljon meg a kívánt címsornál.
2. Forgassa a forgókapcsolót - a fedélzeti
számítógépen megjeleníthető kiválaszt-
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált
műszerfalon
Információk
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
Táv a kiürülésig
További tájékoztatásért - lásd a"Hatótávolság - távolság a tartály kiürüléséig",
(123. oldal) részt.
Üzemanyag-fogy.
Aktuális fogyasztás.
Átlagsebesség
•
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
Ez a lehetőség üres kijelzőt mutat - a hurok elejét/végét is jelöli.
A kombinált műszerfal fedélzeti számítógépén
az út során bármikor másik lehetőség választható. Járjon el az alábbiak szerint:
03
•
A RESET hosszú megnyomása visszaállítja a Átlagsebesség értékét.
Forgassa a forgókapcsolót - álljon meg
a kívánt címsoron.
}}
117
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Visszaállítás - napi kilométer-számláló
és átlagsebesség
A pillanatnyi fedélzeti számítógép címsorral T1 és teljes táv, T2 és teljes táv vagy
Átlagsebesség - a kombinált műszerfalon.
•
03
Nyomja meg hosszan a RESET RESET
gombot - a kiválasztott címsor nullázódik.
Az egyes címsorokat egyenként kell nullázni.
Kapcsolódó információk
118
•
•
Fedélzeti számítógép (113. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (123. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(124. oldal)
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (119. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - digitális
kombinált műszerfal
A fedélzeti számítógép menüje egy változtatható hurok. A lehetőségek egyike, hogy a
fedélzeti számítógép három kijelzője kialszik ez a hurok elejét/végét is jelzi.
Funkciók
A funkciók megnyitásához és ellenőrzéséhez/
beállításához, tegye az alábbiakat:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot - megnyílik a
hurok és az összes funkció.
03
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
A fedélzeti számítógép különböző funkciói az
alábbi táblázatban találhatók:
Információs kijelzők és kezelőszervek.
OK - Megnyitja a hurkot a fedélzeti számítógép funkcióival + aktiválja a kiválasztott lehetőséget.
Forgókapcsoló - Megnyitja a hurkot a
fedélzeti számítógép címsoraival + görget
a lehetőségek között.
RESET - Visszavonja, nullázza vagy viszszalép a funkciókból egy kiválasztás
elvégzését követően.
}}
119
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Funkciók
Információk
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Ne feledje, hogy a funkció nem állítja vissza a T1 és a T2 napi kilométer-számlálót is - lásd a
táblázatot a "Címsorok" részben vagy a "Visszaállítás - átlagsebesség/-fogyasztás" részt az eljárásra vonatkozó tájékoztatásért.
•
•
03
Átlagos
Átlagsebesség
Üzenetek
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek (110. oldal).
Témák
Itt választható ki a kombinált műszerfal megjelenése, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (64. oldal).
Beállítások*
Válassza az Auto be vagy Ki lehetőséget.
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (146. oldal).
Kontraszt mód/Szín mód
A kombinált műszerfal fényerejének és színintenzitásának beállítása.
Állófűtés*
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(143. oldal).
• Közvetlen indítás
• - 1. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
•
A
120
- 2. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
Szervizállapot
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (368. oldal).
Bizonyos motorok.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Címsorok
Az alábbi táblázat valamelyik címsor kombinációja kiválasztható, hogy folyamatosan
megjelenjen a kombinált műszerfalon. Tegye
az alábbiakat, hogy meghatározza, melyik:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Forgassa a forgókapcsolót - a kiválasztható címsor kombinációk egy hurokban
jelennek meg.
Egyszerre három fedélzeti számítógép címsor
jeleníthető meg - minden "ablakban" egy.
03
3. Álljon meg a kívánt címsor kombinációnál.
Címsor kombinációk
Információk
Átlagos
T1 napi kilométer-számláló +
sebességmérő
Átlagsebesség
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométerszámlálót.
Pillanatnyi
T2 napi kilométer-számláló +
sebességmérő
Távolság a tartály
kiürüléséig
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométerszámlálót.
Pillanatnyi
Sebességmérő
kmh<>mph
Nincsenek fedélzeti számítógép
információk.
A kombinált műszerfal fedélzeti számítógép
címsor kombinációjaként az út során bármikor másik lehetőség választható. Járjon el az
alábbiak szerint:
kmh<>mph - "Digitális sebességkijelző", lásd Fedélzeti számítógép kiegészítő információk (123. oldal).
Ez a lehetőség eltünteti mindhárom fedélzeti számítógép kijelzést - a
hurok elejét/végét is jelöli.
•
Forgassa a forgókapcsolót - álljon meg
a kívánt címsoron.
Visszaállítás - napi kilométer-számláló
Forgassa a forgókapcsolót a visszaállítandó
napi kilométer-számlálót tartalmazó címsor
kombinációhoz:
}}
121
03 Műszerek és kezelőszervek
||
•
Nyomja meg hosszan a RESET gombot a kiválasztott napi kilométer-számláló nullázódik.
Visszaállítás - átlagsebesség/fogyasztás
1. Válassza ki a Fedélzeti sz.gép
visszaállítása funkciót, és aktiválja az
03
OK gombbal.
2. Válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét a forgókapcsolóval, és aktiválja az
OK gombbal.
•
•
•
l/100 km
km/h
Mindkettő nullázása
3. Fejezze be a RESET gombbal.
Kapcsolódó információk
122
•
•
Fedélzeti számítógép (113. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (123. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(124. oldal)
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (115. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - kiegészítő
információk
Tartomány - távolság a tartály
kiürüléséig
Az alábbiakban számos funkció kiegészítő
információit találja.
A fedélzeti számítógép azt a hozzávetőleges
távolságot jeleníti meg, amelyet a tartályban
maradt üzemanyaggal meg lehet tenni.
Átlagos
Átlagos üzemanyag-fogyasztás az utolsó
visszaállítástól számítva.
MEGJEGYZÉS
Üzemanyaggal működő fűtés* használatát
követően kis mértékű eltérés lehet.
Átlagsebesség
Az átlagsebesség az utolsó nullázás óta megtett távolságon alapszik.
Pillanatnyi
Az aktuális üzemanyag-fogyasztás folyamatosan frissül - körülbelül másodpercenként egyszer. Amikor az autót alacsony sebességgel
vezetik, akkor a fogyasztás idő egységenként
jelenik meg - magasabb sebességen a megtett útra vonatkozóan.
A kijelzéshez különböző mértékegységek
(km/mérföld) választhatók ki - lásd az
alábbi"Mértékegységváltás", (123. oldal)
részt.
29
Mértékegységváltás
Megváltoztathatja a távolságra vonatkozó az
mértékegységet (km/mérföld) a MY CAR
menürendszerben, lásd MY CAR (112. oldal).
MEGJEGYZÉS
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor
a Táv a kiürülésig címsor a "----" értéket
jeleníti meg.
•
Ebben az esetben, tankoljon a lehető leghamarabb.
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a
vezetési stílus.
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az
egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
03
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (113. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (119. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(124. oldal)
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (115. oldal)
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb
távolság tehető meg. Az üzemanyag-fogyasztás befolyásolásával kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Környezeti filozófia
(23. oldal).
Digitális sebességkijelzés29
A sebesség a fő műszerrel ellentétes egységben (kmh/mph) jelenik meg. Ha mph mértékegységben van kalibrálva, akkor a fedélzeti
számítógép km/h egységben jeleníti meg a
vonatkozó sebességet és fordítva.
Csak "Digital" kombinált műszerfallal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
123
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
Működés
A befejezett utak statisztikái tárolásra kerülnek, beleértve az átlagos fogyasztást és az
átlagsebességet, amelyek a középkonzol kijelzőjén oszlopdiagramok formájában tekinthetők meg.
A különböző beállítások a MY CAR menürendszerben hajthatók végre, lásd MY CAR
(112. oldal) - itt keresse meg a(z)
Üzemanyag-infó menüpontot.
Funkció
03
Ha ki van emelve a "Nullázás, ha a motort
min. 4 órára leállították" lehetőség, akkor
az összes statisztika automatikusan törlődik a
vezetés befejezése és az autó 4 órás leállítása
után. A motor következő beindításakor az
útstatisztikák újra nulláról kezdődnek.
• Nullázás, ha a motort min. 4 órára
leállították - válassza ki a négyzetet az
ENTER gomb használatával, majd lépjen
vissza a menüből az EXIT gomb használatával.
Utazási statisztikák30.
Az egyes oszlopok a kiválasztott beosztástól
függően 1 vagy 10 vezetett kilométert ábrázolnak - a jobb oldali szélső oszlop mutatja az
aktuális kilométert vagy 10 kilométert.
•
A TUNE gomb használatával az oszlopok
beosztása 1 km és 10 km között változtatható
- a jobb oldalon elhelyezkedő kurzor a kiválasztott beosztástól függően fel vagy le mozdul.
Lásd még az Eco guide, (67. oldal) műszerekre vonatkozó információkat.
30
124
Ha a 4 óra eltelte előtt új vezetési ciklus kezdődik, akkor az aktuális időszakot először
manuálisan törölni kell a "Új utazás
indítása" lehetőséggel.
A Új utazás indítása - ENTER az összes
előző statisztika törlésére szolgál, a
menüből az EXIT gomb használatával
léphet vissza.
Az ábra csak vázlat - az elrendezés a szoftverfrissítésektől és a piactól függően változhat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (113. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (119. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (123. oldal)
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (115. oldal)
KLÍMAVEZΔRLΔS
04 Klímavezérlés
Általános információk a
klímavezérlésről
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti
valamint szárítja az utastér levegőjét.
Két különböző klímavezérlő rendszer létezik:
•
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
(ETC), (133. oldal)
•
Elektronikus klímavezérlés (ECC),
(132. oldal)
MEGJEGYZÉS
04
A légkondicionáló (AC), (137. oldal). oldal
kikapcsolható, de az utastér legjobb környezetének biztosításához és az ablakok
párásodásának megakadályozásához mindig bekapcsolva kell hagyni.
Ne feledje
126
•
A légkondicionáló optimális működésének biztosításához, az oldalablakoknak
zárva kell lenniük.
•
teljes szellőztetés funkció, (179. oldal)
egyszerre nyitja ki az összes oldalablakot
és például az autó gyors kiszellőztetésére
használható meleg időben.
•
Távolítsa el a jeget és a havat a klímavezérlő rendszer levegőszívó nyílásáról (a
motorháztető és a szélvédő közötti rács).
•
Meleg időben, a légkondicionálóból származó páralecsapódás csöpöghet az autó
alatt. Ez normális.
•
•
Amikor a motor teljes teljesítményére
szükség van, például teljes gázadáskor,
akkor a légkondicionáló átmenetileg
kikapcsolhat. Ilyenkor ideiglenesen növekedhet az utastér hőmérséklete.
Az ablakok belsejének páramentesítéséhez, elsődlegesen a páramentesítő funkciót, (137. oldal) használja. A párásodás
kockázatának csökkentéséhez, tartsa
tisztán az ablakokat és használjon ablaktisztítót.
Start/Stop* opcióval felszerelt autók
A motor automatikus leállításával, (287. oldal)
bizonyos berendezések, például klímaszabályozó ventilátor fordulatszáma, (135. oldal)
átmenetileg csökkenhet.
ECO* opcióval felszerelt autók
Bizonyos felszerelések működése átmenetileg csökken vagy kikapcsol, amikor be van
kapcsolva az ECO (296. oldal) funkció, például a légkondicionáló, (137. oldal).
MEGJEGYZÉS
Amikor aktiválva van az ECO funkció,
akkor a klímavezérlő rendszer számos
paraméter-beállítása megváltozik és számos elektromos fogyasztó funkcionalitása
csökken. Bizonyos beállítások manuálisan
visszaállíthatók, de a teljes funkcionalitás
csak az ECO funkció kikapcsolásával állítható vissza.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Tényleges hőmérséklet (127. oldal)
Δrzékelők - klímavezérlés (127. oldal)
Menübeállítások - klímavezérlés
(129. oldal)
Levegőelosztás az utastérben (130. oldal)
Levegőminőség (127. oldal)
Fűthető első ülések* (134. oldal)
Hátsó ülésfűtés* (134. oldal)
04 Klímavezérlés
Tényleges hőmérséklet
Érzékelők - klímavezérlés
Levegőminőség
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan megfelel a fizikai észlelésnek az olyan
tényezőket figyelembe véve, mint a külső
hőmérséklet, az autó környezetében lévő
levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb. az autóban és
környezetében.
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt
használ a hőmérséklet, (127. oldal). oldal, szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a
kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
A rendszer egy napérzékelőt (127. oldal).
oldal tartalmaz, amely észleli, hogy melyik
irányból süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti1,
hogy a jobb és bal oldali szellőzőkből áramló
levegő hőmérséklete annak ellenére eltérő
lehet, hogy mindkét oldalon ugyanazt a
hőmérsékletet állította be.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
(136. oldal)
1
•
A napérzékelő a műszerfal felső oldalán
helyezkedik el.
•
Az utastér hőmérsékletérzékelője a klímavezérlő panel alatt helyezkedik el.
•
A külső hőmérsékletérzékelő a külső
tükörben helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
•
•
•
Utastérszűrő (128. oldal)
•
Belső levegőminőség rendszer (IAQS),
(129. oldal)*
Anyagok az utastérben (129. oldal)
Tiszta belső zóna csomag (CZIP),
(128. oldal)*
Kapcsolódó információk
•
04
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
Csak elektronikus klímavezérlés (ECC) esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
127
04 Klímavezérlés
Levegőminőség - utastérszűrő
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A szűrőt rendszeres időközönként ki kell cserélni. Tartsa be a Volvo szervizprogramban
előírt csereidőközöket. Ha az autót súlyosan
szennyezett környezetben használja, akkor
szükség lehet a szűrő gyakoribb cseréjére.
Levegőminőség - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
A CZIP olyan módosítások összességéből áll,
amelyek még tisztábban tartják az utasteret az
allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szűrőt
szerelje be.
04
Kapcsolódó információk
•
128
Levegőminőség (127. oldal)
MEGJEGYZÉS
A CZIP norma fenntartásához a CZIP felszereltségű autókban, az IAQS szűrőt
15 000 km-enként vagy évente egyszer
cserélni kell, attól függően, hogy melyik
következik be előbb. Azonban, legfeljebb
75 000 km 5 év alatt. A CZIP nélküli autókban vagy, ha az ügyfél nem akarja követni
a CZIP normákat, az IAQS szűrőt a rendes
szerviz során kell kicserélni.
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti,
hogy a ventilátor beindul, amikor kinyitják
az autó ajtóját a távvezérlős kulccsal. A
ventilátor friss levegővel tölti meg az utasteret. A funkció akkor kapcsol be, amikor
szükséges és egy idő elteltével vagy az
utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki
automatikusan. A ventilátor működési
ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan
csökken a kisebb szükségesség miatt.
A levegőminőség rendszer, az IAQS,
(129. oldal) egy teljesen automatikus
rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a
részecskék, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A CZIP csomaggal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd az autó vásárlásakor kapott
füzetet.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
Levegőminőség (127. oldal)
04 Klímavezérlés
Belső levegőminőség - IAQS*
Levegőminőség - anyag
Menübeállítások - klímavezérlés
Az IAQS levegőminőség rendszer kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az
utastér pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A klímavezérlő rendszer bekapcsolható/kikapcsolható és négy alapértelmezett beállítása
módosítható a középkonzolon.
Ha a külső levegő szennyezett, akkor a szellőző lezár, hogy kizárja a szénhidrogéneket,
nitrogén-oxidokat és a talajszinti ózont. A
levegő visszakeringetésre kerül az utastérben.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási
termékeket a belső tér tisztításához,
(400. oldal).
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Hideg időben, a párásodás megelőzése
érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Kapcsolódó információk
•
Levegőminőség (127. oldal)
•
A ventilátor működési szintje automatikus
klímavezérlés* (136. oldal) közben.
•
•
Visszakeringtetési időzítő, (138. oldal).
•
Belső levegőminőség-rendszer* (129. oldal).
A hátsó ablak-páramentesítő, (106. oldal)
automatikus indítása.
A klímavezérlő rendszer funkciói alapértelmezett beállításokra állíthatók vissza a MY CAR
menürendszerben. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
04
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
•
Levegőminőség (127. oldal)
Levegőminőség - tiszta belső zóna csomag (CZIP)* (128. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
129
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás az utastérben
Szellőzők a műszerfalon
Levegőelosztás
A bejövő levegő számos szellőző között oszlik
el az utastérben.
04
A levegőelosztás AUTO üzemmódban* teljesen automatikus.
Ha szükséges, manuálisan is szabályozható,
lásd levegőelosztási táblázat, (139. oldal).
Nyitva
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Zárva
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Oldalirányú levegőáramlás
Levegőelosztás - padlószellőzés
Függőleges levegőáramlás
Irányítsa a szellőzőket az oldalablakokra a
pára eltávolításához.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek lehetnek a légáramlatokra és a
huzatra.
130
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az alak három gombból áll. Amikor megnyomja a gombokat, akkor a hozzájuk tartozó
alakok jelennek meg a kijelzőn (lásd az alábbi
ábrát) és az egyes részek előtti nyilak mutatják a kiválasztott levegőáramlási irányt.
További tájékoztatásért, lásd a levegőelosztási táblázatot, (139. oldal).
04 Klímavezérlés
A kiválasztott levegőelosztás a középkonzol kijelzőjén látható.
04
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
•
Automatikus szabályozás (136. oldal)
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(138. oldal)
131
04 Klímavezérlés
Elektronikus klímavezérlés - ECC*
Az ECC (elektronikus klímavezérlés) fenntartja
az utastér beállított hőmérsékletét és külön
beállítható a vezető és az utas oldalhoz.
Az automata funkció a hőmérséklet, légkondicionálás, ventilátor-fordulatszám, visszakeringtetés és a levegőelosztás automatikus szabályozására szolgál.
04
Ventilátor (135. oldal)
AUTO - Automata klímavezérlés
(136. oldal)
Elektromosan fűthető első ülés
(134. oldal), bal oldal
Szélvédőfűtés* és max. páramentesítés,
(137. oldal)
Levegőelosztás (130. oldal) - padlószellőzés
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
132
Hátsó ablak- és külső visszapillantótükörfűtés, (106. oldal)
Beállítás, bal/jobb oldal a hőmérsékletszabályozáshoz, (136. oldal)
Elektromosan fűthető első ülés
(134. oldal), jobb oldal
Hőmérséklet-szabályozás (136. oldal)
Visszakeringtetés (138. oldal)
ECO* (296. oldal)
AC - Légkondicionáló be/ki (137. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
04 Klímavezérlés
Elektronikus hőmérsékletszabályozás - ETC
Az utastér klímakomfortjának beállítása
manuálisan történik az ETC (elektronikus
hőmérséklet-szabályozás) használatával.
04
Ventilátor (135. oldal)
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Elektromosan fűthető első ülés,
(134. oldal). oldal, bal oldal
Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés (106. oldal)
AC - Légkondicionáló be/ki, (137. oldal).
oldal
Visszakeringtetés (138. oldal)
Szélvédőfűtés és max. páramentesítés*
Levegőelosztás, (130. oldal). oldal - padlószellőzés
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
Elektromosan fűthető első ülés,
(134. oldal). oldal, jobb oldal
Hőmérséklet-szabályozás (136. oldal)
ECO* (296. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
133
04 Klímavezérlés
Fűthető első ülések*
•
Az első ülésfűtésnek három állása van, hogy
hideg időben javítsa a járművezető és az utas
komfortérzetét.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy
narancssárga mező világít a képernyőn.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító mező.
FIGYELEM
Hátsó ülésfűtés*
A hátsó ülés külső üléseinek fűtése három
állással rendelkezik az utasok kényelme érdekében hideg időben.
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
04
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
Hátsó ülésfűtés* (134. oldal)
A pillanatnyi fűtési szint a középkonzol kijelzőjén
látható.
A pillanatnyi fűtési szint a nyomógomb lámpáin
jelenik meg:
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
134
•
Legmagasabb fűtési szint - három lámpa
világít.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két lámpa
világít.
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
•
Legalacsonyabb fűtési szint - egy lámpa
világít.
•
Legmagasabb fűtési szint - három
narancsszínű mező világít a középkonzol
képernyőjén (lásd a fenti ábrát).
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító lámpa.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két narancssárga mező világít a képernyőn.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
Ventilátor
Kapcsolódó információk
A ventilátornak folyamatosan működnie kell az
ablakok párásodásának elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami
az ablakok párásodását okozhatja.
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC*
(132. oldal)
•
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás ETC (133. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
Fűthető első ülések* (134. oldal)
ECC-vel*
Forgassa a gombot a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez,
az AUTO funkció kikapcsol.
Ha az AUTO lehetőség van
kiválasztva, akkor a ventilátor
fordulatszámának szabályozása automatikusan, (136. oldal) történik - az
előzőleg beállított ventilátor-fordulatszám
nem érvényes.
04
ETC-vel
Forgassa a gombot a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
135
04 Klímavezérlés
04
Automatikus szabályozás
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
Az automata szabályozás csak elektronikus
klímavezérlés (ECC), (132. oldal). oldal esetén
lehetséges.
Az autó beindításakor visszatér a legutóbbi
hőmérséklet-beállításhoz.
Az auto funkció automatikusan szabályozza a hőmérsékletet, (136. oldal)oldal,
légkondicionálást,
(137. oldal). oldal, , ventilátor-fordulatszámot,
(135. oldal). oldal, , visszakeringetést, (138. oldal). oldal és a levegőelosztást, (130. oldal). oldal.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
ECC-vel*
Kapcsolódó információk
•
136
ETC-vel
Az utastér hőmérséklete a
gombbal állítható be.
Ha kiválaszt egy vagy több manuális funkciót,
akkor a többi funkció szabályozása továbbra
is automatikusan történik. Az AUTO gomb
magnyomására az összes manuális beállítás
kikapcsol. A kijelző képernyőn az AUTOM.
KLÍMA jelzés látható.
A ventilátor-fordulatszám automatikus módban a MY CAR menürendszerben állítható be.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (112. oldal).
A vezető és utas oldali
hőmérsékletet függetlenül
lehet szabályozni. Nyomja
meg többször egymást követően a L/R gombot a bal,
jobb vagy mindkét oldal
beállításának kiválasztásához. Állítsa be a hőmérsékletet a gomb használatával - az egyes oldalakhoz beállított
hőmérséklet megjelenik a középkonzol kijelzőjén.
Kapcsolódó információk
Az egyes oldalak pillanatnyi hőmérséklete a
középkonzol kijelző képernyőjén látható.
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
•
Tényleges hőmérséklet (127. oldal)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC*
(132. oldal)
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás ETC (133. oldal)
04 Klímavezérlés
Légkondicionáló
A szélvédő pára- és jégmentesítése
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja a beáramló levegőt.
A szélvédőfűtés* és a max. páramentesítés a
párásodás és a jég gyors eltávolítására szolgál
a szélvédőről és az oldalablakokról.
•
A levegő az ablakokhoz áramlik - a (2)
szimbólum világít a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
Amikor az AC gomb világít,
akkor a légkondicionálót a
rendszer automata funkciója
vezérli.
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
Amikor az AC gomb lámpája
nem világít, akkor a légkondicionáló ki van kapcsolva. Az egyéb funkciók
vezérlése még mindig automatikus. Amikor
bekapcsolja a max. páramentesítő funkciót,
(137. oldal), akkor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol a levegő szárítása érdekében a maximális beállításon.
A szélvédőfűtés2 indítása - az (1) szimbólum világít a képernyőn.
•
A szélvédőfűtés2 indítása és levegőáramlás az ablakokhoz - az (1) és (2) szimbólumok világítanak a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
04
MEGJEGYZÉS
A kiválasztott beállítás megjelenik a középkonzol
képernyőjén.
Szélvédőfűtés*
Max. páramentesítés
A páramentesítő gombjának
lámpája világít, amikor a
funkció aktív.
Nyomja meg többször egymást követően a gombot a
funkció aktiválásához.
2
•
A szélvédőfűtés és az infravörös ablak,
(20. oldal). oldal, befolyásolhatja a jeladók
vagy egyéb kommunikációs eszközök
működését.
MEGJEGYZÉS
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
Az iránytű kikapcsol a szélvédőfűtés bekapcsolásakor.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
137
04 Klímavezérlés
||
MEGJEGYZÉS
Az elektromos szélvédőfűtés nem használható az motor automatikusan leállított,
(287. oldal). oldal állapotában.
Az utastér maximális páramentesítése érdekében az alábbiak történnek, amikor a funkció
aktív:
•
a légkondicionáló automatikusan bekapcsol
•
a visszakeringetés és a levegőminőség
rendszer automatikusan kikapcsol.
04
MEGJEGYZÉS
A zajszint növekszik a ventilátor max.
sebességen működésével.
Amikor kikapcsolja a páramentesítőt, akkor a
klímavezérlő visszatér az előző beállításokhoz.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
Levegőelosztás - visszakeringtetés
Válassza ki a visszakeringtetést, hogy kizárja a
rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből, a visszakeringtetés nem engedi be a
külső levegőt az autóba, amikor a funkció be
van kapcsolva.
Amikor a visszakeringtetés
aktív, akkor a gomb narancssárga lámpája világít.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszan kering az autóban,
akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
Időzítő
Ha aktív az időzítő funkció, akkor a rendszer a
a külső hőmérséklettől függő időre kilép a
manuálisan bekapcsolt visszakeringtetés
módból. Ez csökkenti a jegesedés, a párásodás és a levegő elhasználódásának kockázatát.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
138
MEGJEGYZÉS
Amikor a max. páramentesítés van kiválasztva, akkor a visszakeringetés mindig
kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
•
Levegőelosztás az utastérben (130. oldal)
Levegőelosztás - táblázat (139. oldal)
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás - táblázat
Három gomb áll rendelkezésre a levegő elosztásának, lásd (130. oldal), beállításához.
Levegőelosztás
Használja
Nagy mennyiségű meleg levegő áramlik az ablakokhoz.
a jég és a párásodás gyors eltávolítására.
Levegő a szélvédőhöz, a páramentesítő szellőzőn keresztül és az
oldalablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből.
A párásodás vagy jegesedés elkerülése érdekében hideg
és nedves körülmények között (ehhez a ventilátornak nem
szabad túl alacsony sebességen működnie).
Levegőáram az ablakokhoz és a műszerfal szellőzőiből.
jó komfortérzet biztosításához meleg, száraz időben.
Levegőáram a fej és mellkas magasságában a műszerfal szellőzőiből.
hatékony hűtés biztosításához meleg időben.
04
}}
139
04 Klímavezérlés
||
Levegőelosztás
Használja
Levegő a padlóhoz és az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű
levegő áramlik a műszerfal szellőzőiből.
kényelmes körülmények biztosításához és a jó páramentesítéshez hideg vagy párás időben.
Levegő a padlóhoz és a műszerfal szellőzőiből.
napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Levegő a padlóhoz. Bizonyos mennyiségű levegő áramlik a
műszerfal szellőzőiből és az ablakokhoz.
a meleg vagy hideg padlóhoz irányításához.
Levegőáram az ablakokhoz, a műszerfal szellőzőiből és a padlóhoz.
hogy hűtést biztosítson a padló mentén meleg, száraz időben vagy fűtést felfelé hideg időben.
04
Kapcsolódó információk
140
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
•
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(138. oldal)
04 Klímavezérlés
Motor- és utastérfűtés*
Üzemanyagtöltés
automatikusan kikapcsol, és egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyugtázza az üzenetet az
irányjelző bajuszkapcsoló, (109. oldal). oldal
OK gombjának egyszeri megnyomásával.
Az előkészítés az elindulás előtt előkészíti az
autó fűtését a motorhoz és az utastérhez,
hogy csökkentse a kopást és az út során felhasznált energiát. Az autó felmelegítési is
meghosszabbítja a hajtási távolságot.
FONTOS
A fűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az indítóakkumulátor
lemerüléséhez vezethetne, ez azt okozhatja, hogy a fűtés leáll vagy nem kapcsol
be. A legrosszabb esetben, nem lehetséges a motor beindítása.
A fűtés közvetlenül, (142. oldal). oldal vagy
időzítővel, (143. oldal). oldal kapcsolható be.
A fűtés nem tud bekapcsolni, ha a külső
hőmérséklet meghaladja a 15 °C értéket.
–5 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten
a fűtés maximális működési ideje 50 perc.
FIGYELEM
Ne használja zárt térben az üzemanyaggal
működő fűtést. Kipufogógázok keletkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik az üzemanyaggal működő
kiegészítő fűtés, akkor kipufogógázok
távozhatnak az autó alól, ami teljesen normális.
Az autót az állófűtés használatával megegyező ideig vezetni kell az akkumulátor
elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje a
fűtés által felhasznált energiát, ha azt rendszeresen használja. A fűtést alkalmanként
legfeljebb 50 percig szabad használni.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett
kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése előtt.
Kapcsolódó információk
Ellenőrizze a kombinált műszerfalon, hogy
ki van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik,
akkor látható a fűtés szimbóluma.
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (145. oldal)
•
Kiegészítő fűtés* (146. oldal)
04
Parkolás emelkedőn
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa az üzemanyaggal működő fűtés üzemanyag-ellátását.
Akkumulátor és üzemanyag
Ha az akkumulátor töltöttsége elégtelen vagy
az üzemanyagszint túl alacsony, akkor a fűtés
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
141
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés közvetlenül beindítható.
A közvetlen indítás az alábbiakkal hajtható
végre:
•
•
•
04
információs kijelző
3. Görgessen tovább a következő menüben
a Közvetlen indítás ponthoz a fűtés
bekapcsolásához, majd nyomja meg az
OK gombot.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Közvetlen indítás a távvezérlős
kulccsal*
–
Tartsa nyomva a megközelítő világítás
gombját 2 másodpercig.
A vészvillogók az alábbiaknak megfelelően nyújtanak tájékoztatást:
•
5 rövid villanás, amelyet
körülbelül 3 másodperces folyamatos
világítás követ - a jel megérkezett az
autóhoz és a fűtés aktiválódott.
•
5 rövid villanás - a jel megérkezett az
autóhoz, de a fűtés nincs aktiválva.
•
A vészvillogók kikapcsolva maradnak a jel nem érkezett meg az autóhoz.
távvezérlős kulcs*
mobil*.
motorblokkfűtés és utastérfűtés (141. oldal)
közvetlen bekapcsolása esetén az 50 percig
működik.
Az utastér fűtése azonnal megkezdődik, amikor a motorhűtő-folyadék eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindítható és vezethető, miközben működik a fűtés.
Visszajelző lámpa a PCC* funkciós távvezérlős
kulccsal.
Közvetlen indítás az információs
kijelzőről
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
142
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés bekapcsolható a távvezérlős kulccsal:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
információs gombot,
Ha megnyomja a
amikor aktív a fűtés, akkor a visszajelző
lámpa mutatja ennek állapotát - ezzel egyidejűleg az autó zárási állapota (168. oldal) is
megjelenik. Az állapot vizsgálata közben a
visszajelző lámpa egy pár rövid villanást
bocsát ki, amelyet folyamatos világítás követ,
ha a fűtés aktív.
Az állapot fűtés közben a fedélzeti számítógépen is látható.
Közvetlen indítás mobiltelefonnal*
A mobiltelefon használatával kezelhető beállítások aktiválása és ezek információi a Volvo
On Call* mobilalkalmazáson keresztül érhetők
el.
04 Klímavezérlés
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(143. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen leállítás (143. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (145. oldal)
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen leállítás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* időzítő
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés kikapcsolható közvetlenül az információs kijelzőről.
A motorblokk és utastérfűtés, (141. oldal).
oldal, időzítője az autó órájához van kapcsolva.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Görgessen tovább a következő menüben
a Állj ponthoz a fűtés kikapcsolásához,
majd nyomja meg az OK gombot.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás (142. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(143. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (145. oldal)
Az időzítő használatával két különböző idő
állítható be. Itt, az idő arra az időre vonatkozik, amikor az autó fel van fűtve és készen áll.
Az autó elektronikus rendszere a külső
hőmérséklet alapján számítja ki, hogy mikor
kell bekapcsolnia a fűtésnek.
MEGJEGYZÉS
04
Az autó órájának visszaállításával minden
időzítőprogramozás törlődik.
Beállítás
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval,
(109. oldal). oldal a Fűtés menüponthoz
és válassza ki az OK gomb használatával.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
4. Nyomja meg röviden az OK gombot,
hogy az órák beállításának lehetőségéhez
lépjen.
5. Válassza ki a kívánt órát a forgókapcsolóval.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
143
04 Klímavezérlés
||
6. Nyomja meg röviden az OK gombot,
hogy a percek beállításának lehetőségéhez lépjen.
7. Válassza ki a kívánt percet a forgókapcsolóval.
8. Nyomja meg az OK3 gombot a beállítás
jóváhagyásához.
9. Menjen vissza a menüszerkezetbe a
RESET gomb használatával.
04
10. Állítson be egy másik időt (folytassa a 2.
lépéstől) vagy lépjen ki a menüből a
RESET gombbal.
Indítás
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és aktiválja a OK
gombbal.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kikapcsolás
Az időzítővel indítható fűtés a beállított idő
eltelte előtt manuálisan kikapcsolható. Járjon
el az alábbiak szerint:
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
> Ha az időzítő be van állítva, de nem
aktiválódott, akkor az óra szimbólum
látható a beállított idővel.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
4. Kapcsolja ki az időzítőt az alábbiak szerint:
•
az OK gomb hosszú megnyomása
vagy
•
az OK gomb rövid megnyomása a
menüben maradáshoz. Ezután válaszsza az időzítő leállítását és erősítse
meg az OK gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Az időzítővel indított fűtés közvetlenül,
(142. oldal). oldal, kikapcsolható.
3
144
Nyomja meg újra az OK gombot az időzítő bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (145. oldal)
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
A motorblokk és utastérfűtésre, (141. oldal)
vonatkozó szimbólumok és üzenetek attól függően eltérőek, hogy a kombinált műszerfal
analóg (63. oldal) vagy digitális (64. oldal).
Szimbólum
Üzenet
A fűtés időzítője a
távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóból
történő eltávolítását
és az autó elhagyását követően
bekapcsolt - egy
időben történik a
motor és az utastér
fűtése.
Amikor az időzítők egyike be van kapcsolva,
akkor az aktív időzítő szimbóluma világít az
információs kijelzőn és a beállított idő látható
a szimbólum mellett.
Az aktív időzítő szimbóluma a digitális kombinált műszerfalon.
A táblázat a megjelenő szimbólumokat és
szövegeket mutatja.
Szimbólum
A fűtés be van kapcsolva és működik.
Amikor a fűtés aktív, akkor a fűtés
szimbólum világít az információs
kijelzőn.
Az aktív időzítő szimbóluma az analóg kombinált műszerfalon.
Leírás
Üzemanyaggal
működő
fűtés
leállt
Akkutakarékos
mód
A fűtést leállította
az autó elektronikája a motor beindításának megkönnyítése érdekében.
Üzenet
Leírás
Üzemanyaggal
működő
fűtés
leállt
alacsony
üzemanyagszint
A fűtés beállítása a
túl alacsony üzemanyagszint miatt
nem lehetséges ez azért van, hogy
segítse a motor
beindítását és
körülbelül 50 km
megtételét.
Üzemanyaggal
működő
fűtés
Szerviz
szükséges
A fűtés nem működik. Menjen
műhelybe a javításhoz. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
04
A megjelenő szöveg egy idő után vagy az
irányjelző bajuszkapcsoló, (109. oldal) OK
gombjának megnyomására eltűnik.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás (142. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(143. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
145
04 Klímavezérlés
Kiegészítő fűtés*
területeken4
Hideg klímájú
a dízelmotorral
értékesített autókban kiegészítő fűtés lehet
szükséges a motor megfelelő üzemi hőmérsékletének eléréséhez és az utastér elégséges
fűtésének biztosításához.
Ilyen esetekben, az autó az alábbiakkal lehet
felszerelve
•
elektromos kiegészítő fűtés, (147. oldal).
oldal vagy
•
üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés,
(146. oldal). oldal5.
04
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (141. oldal)
Üzemanyaggal működő kiegészítő
fűtés*
1. A motor beindítása előtt: Válassza az I
kulcshelyzetet, (79. oldal). oldal.
Az autó elektromos, (147. oldal). oldal, vagy
üzemanyaggal működő kiegészítő fűtéssel,
(146. oldal). oldal, van felszerelve.
2. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
A fűtés automatikusan kapcsol be, ha extra
melegre van szükség, amikor jár a motor.
A fűtés a megfelelő hőmérséklet elérésekor
vagy a motor leállításakor automatikusan
kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
3. Görgessen a forgókapcsolóval a
Kiegészítő fűtés6 vagy Beállítások7
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
4. Válassza ki a BE vagy KI lehetőséget a
forgókapcsoló használatával és erősítse
meg az OK gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Amikor működik a kiegészítő fűtés, akkor
kipufogógázok távozhatnak az autó alól,
ami teljesen normális.
MEGJEGYZÉS
A menüpontok csak a kulcs I állásában láthatók - ezért minden beállítást a motor
beindítása előtt kell végrehajtani.
Automatikus üzemmód vagy
kikapcsolás
A kiegészítő fűtés automatikus indítási művelete szükség esetén kikapcsolható.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövid távolságokon kapcsolja ki az üzemanyaggal
működő kiegészítő fűtést.
4
5
6
7
146
Az érintett földrajzi területekkel kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Az állófűtéssel, (141. oldal). oldal felszerelt autók esetében.
Analóg kombinált műszerfal.
Digitális kombinált műszerfal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (141. oldal)
04 Klímavezérlés
Elektromos kiegészítő fűtés*
Az autó üzemanyaggal működő, (146. oldal).
oldal, vagy elektromos kiegészítő fűtéssel,
(146. oldal). oldal, van felszerelve.
A fűtés nem szabályozható manuálisan,
hanem automatikusan kapcsol be, miután a
motort 9 °C alatti külső hőmérsékleten beindították és kapcsol ki, miután az utastér elérte a
beállított hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (141. oldal)
04
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
147
RAKODÁS ΔS TÁROLÁS
05 Rakodás és tárolás
Tárolóhelyek
Az utastér tárolóhelyeinek áttekintése.
05
}}
149
05 Rakodás és tárolás
||
Tárolóhely1 az ajtópanelben
Tárolórekesz, vezető oldal (151. oldal)
Jegycsíptető
Tárolórekesz
Kesztyűtartó (152. oldal)
Tárolórekesz, pohártartó (151. oldal)
Pohártartó* a hátsó ülésben
Tárolózseb2
Tárolórekesz, hátsó ülés
FIGYELEM
05
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok
távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy
más tároló rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak
egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
1
2
150
Jégkaparó-tartóval a vezető oldalon.
Szövetkárpit esetében nem érvényes.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
05 Rakodás és tárolás
Tárolórekesz a vezető oldalon
Alagútkonzol
Alagútkonzol - kartámasz
Ez a tárolórekesz, (149. oldal). oldal a vezető
oldalon található, balra a világításpanel alatt.
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Lecsukott állapotban az alagútkonzol kartámasza* hosszirányban állítható.
FIGYELEM
Ne tartson éles vagy kinyúló tárgyakat a
csomagtérbe.
Kapcsolódó információk
•
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
(153. oldal)
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(152. oldal)
Tárolórekesz (például CD-lemezekhez) és
USB*/AUX bemenet a kartámasz alatt.
05
Pohártartót tartalmaz a járművezető és az
utas számára. (hamutartós és szivargyújtós (152. oldal). oldal felszereltség esetén
szivargyújtó van az első ülés 12 voltos aljzatában (153. oldal). oldal és kivehető
hamutartó a pohártartóban.)
Kapcsolódó információk
•
•
Tárolóhelyek (149. oldal)
Alagútkonzol - kartámasz (151. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
151
05 Rakodás és tárolás
Alagútkonzol - szivargyújtó és
hamutartó*
A kartámasz alatt, a pohártartóban egy kivehető hamutartó található. A szivargyújtó az
első ülés 12 voltos aljzatában, (153. oldal).
oldal, helyezkedik el.
Az alagútkonzolban, (151. oldal). oldal található hamutartó egyenesen felemelve vehető
ki.
A szivargyújtó a gomb benyomásával kapcsolható be. A gomb kiugrik, amikor a szivargyújtó felforrósodott. Húzza ki a szivargyújtót
és gyújtsa meg a cigarettát a fűtőtekerccsel.
Kesztyűtartó
Kesztyűtartó - hűtés*
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
A kesztyűtartó, (152. oldal) hűtésre3 is használható.
Például a használati útmutató és a térképek
tarthatók itt. A fedél belsején tollakhoz alkalmas tartók találhatók. A kesztyűtartó zárható*
(179. oldal) a kulcsszár, (170. oldal) használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
Tárolóhelyek (149. oldal)
Kesztyűtartó - hűtés* (152. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (149. oldal)
05
Indítsa el a hűtést a kezelőszerv befelé, az
utastér felé mozdításával a véghelyzetig.
Állítsa le a hűtést a kezelőszerv előre
mozdításával a véghelyzetig.
A hűtés akkor aktív, amikor a klímavezérlő
rendszer aktív, (azaz a kulcshelyzetben II (79. oldal)) vagy amikor jár a motor.
3
152
Csak ECC felszereltségű autókra és bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
05 Rakodás és tárolás
Kivehető szőnyegek*
Piperetükör
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
A kivehető szőnyegek összegyűjtik például a
szennyeződéseket és a sarat. A Volvo speciálisan gyártott kivehető szőnyegeket kínál.
A piperetükör a napellenző hátulján található.
Az elektromos aljzatok (12 V) az alagútkonzol
tárolórekeszében és a pohártartó4 mögött
helyezkednek el.
FIGYELEM
Mindig csak egy kivehető szőnyeget használjon az egyes üléseknél, és indulás előtt
ellenőrizze, hogy a vezetőülésnél elhelyezett szőnyeg szilárdan rögzítve van-e a
csapokhoz úgy, hogy az nem akadhat be a
pedálok mellé vagy alá.
Kapcsolódó információk
•
A belső tisztítása (400. oldal)
Piperetükör világítással.
A lámpa a fedél felemelésekor automatikusan
bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - piperetükör-világítás
(378. oldal)
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, első ülés.
05
Az elektromos aljzatok különböző 12 voltos
tartozékokhoz használhatók, például kijelző
képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz. Ahhoz, hogy az aljzatok áramot
biztosítsanak, a távvezérlős kulcsnak legalább az I kulcshelyzetben (79. oldal)> kell lennie.
FIGYELEM
Mindig hagyja a dugót az aljzatban, ha az
aljzat nincs használatban.
4
Ha van hamutartó és szivargyújtó, akkor hiányzik a pohártartó és a mellette lévő 12 voltos aljzat.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
153
05 Rakodás és tárolás
||
MEGJEGYZÉS
Azokat az opcionális felszereléseket és tartozékokat - például kijelzőket, zenelejátszókat és mobiltelefonokat - amelyek az
utastér valamelyik 12 voltos elektromos
aljzatába vannak csatlakoztatva, akkor is
bekapcsolhatja a klímavezérlő rendszer, ha
a távvezérlős kulcs el van távolítva vagy az
autó be van zárva, például, amikor a
motorblokk és az utastérfűtés* előre beállított idővel van bekapcsolva.
Ezért távolítsa el az opcionális felszerelések vagy tartozékok csatlakozóit az elektromos aljzatokból, amikor nem használja
azokat, mert ilyen esetekben az akkumulátor lemerülhet!
Rakodás
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék teljes tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét.
A tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Tömegek (408. oldal).
A csomagtérajtót kinyitották a világításpanel gombjával vagy a távvezérlős kulccsal, lásd Zárás/nyitás csomagtérajtó (180. oldal).
FIGYELEM
FONTOS
05
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a
teher tömegétől és elhelyezésétől függően
megváltozhatnak.
Az egyes aljzatok max. teljesítmény-leadása 10 A (120 W).
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra, (346. oldal).
oldal szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott
ideiglenes defektjavító készlet (TMK) használatával kapcsolatban, lásd .
Kapcsolódó információk
154
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(152. oldal)
•
12 voltos aljzat - csomagtér (157. oldal)
Rakodáskor ügyeljen az alábbiakra
•
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van hajtva, lásd WHIPS - üléshelyzet
(40. oldal).
•
•
Helyezze el központosan a csomagokat.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok lehajtott háttámlákra helyezését.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles
széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
FIGYELEM
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy egy
50 km/h sebességű ütközésben egy 1000
kg tömegű tárgynak megfelelő ütközési
energiát hordoz.
FIGYELEM
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok
csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
FIGYELEM
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi
sérülést okozhat az autó utasainak.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az
éleket és az éles sarkokat.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket, amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki.
Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó kart vagy választókart a rakománnyal - és az autó elindulhat.
05 Rakodás és tárolás
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Csomagrögzítő szemek (156. oldal)
Csomagháló (158. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak (155. oldal)
Tetőcsomagtartó (155. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak
Tetőcsomagtartó
A csomagtér rakodásának egyszerűsítése
érdekében, a hátsó ülés háttámlája lehajtható.
Az utasülés háttámlája, különösen hosszú tárgyak elhelyezéséhez szintén lehajtható.
A tetőn szállított csomagokhoz a Volvo által
kifejlesztett tetőcsomagtartók használatát
javasoljuk. Ez azért van, hogy elkerülje az autó
károsodását, és a lehető legnagyobb biztonságot érje el az utazás során.
Az utasülés lehajtása
Lásd Ülések, első (81. oldal).
A hátsó üléstámla lehajtása
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz
mellékelt használati útmutatót.
Lásd (84. oldal).
•
A tetőcsomagtartókat mindig az alumínium sínre kell rögzíteni.
Kapcsolódó információk
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a
tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a
nehezebb csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
•
Rakodás (154. oldal)
05
}}
155
05 Rakodás és tárolás
||
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit.
Csomagrögzítő szemek
Rakodás - táskatartó
A kihajtható csomagrögzítő fülek a hevederek
rögzítésére használhatók a csomagok rögzítéséhez a csomagtérben.
A táskatartó a helyükön tartja a táskákat és
magakadályozza a feldőlésüket és a tartalmuk
kiborulását a csomagtérben. A tartó maximum
3 kg súllyal terhelhető.
A tető megengedett maximális terhelésével
kapcsolatban, beleértve a tetőcsomagtartókat és tetődobozokat, lásd Tömegek
(408. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (154. oldal)
05
FIGYELEM
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat
biztonsági övvel vagy csomagrögzítő
hevederekkel.
Kapcsolódó információk
•
156
Rakodás (154. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Táskatartó
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (154. oldal)
Rakodás - kihajtható táskatartó*
(157. oldal)
05 Rakodás és tárolás
Rakodás - kihajtható táskatartó*
12 voltos aljzat - csomagtér
Emelés
Egy felhajtható táskatartó a helyükön tartja a
táskákat és magakadályozza a feldőlésüket és
a tartalmuk kiborulását a csomagtérben,
amely hérom helyzetbe hajtható fel.
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.
Emelje fel a fogantyút* a felső padlón és
hajtsa fel a padlót.
Kihajtható táskatartó
Két használati és egy szervizhelyzetbe állítható, amikor teljesen ki van hajtva. Két padlókombinációs változat létezik, egy beállítható
helyzetekkel a padló alatti mélyedésben és
egy műanyag síneken beállítható helyzetekkel. Az alábbiakban a padló alatti mélyedésben mutatja a beállítási helyzetet.
A középső tartó terhelése maximum 3 kg, a
külső tartóé pedig maximum 10 kg lehet.
Mozdítsa előre a padlót a megfelelő helyzetbe és helyezze azt a beállító horonyba.
3. Szervizhelyzetben a padló teljesen előre
van hajtva a hátsó üléstámla felé és a
műanyag támaszba van helyezve
középen.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (154. oldal)
Rakodás - táskatartó (156. oldal)
05
Hajtsa le a fedelet, hogy hozzáférjen az elektromos aljzathoz.
•
Az aljzat akkor is szolgáltat feszültséget,
amikor a távvezérlős kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
FONTOS
A maximális teljesítmény-leadás 10 A (120
W).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
157
05 Rakodás és tárolás
||
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzat használata a motor leállított állapotában az
autó akkumulátorának lemerülését okozhatja.
Csomagháló
A csomagháló megakadályozza, hogy a csomagok előre repüljenek az utastérben egy hirtelen fékezés során.
MEGJEGYZÉS
Szükséges meggyőződni arról, hogy a
csomagháló felső biztosító pontjai megfelelően vannak-e elhelyezve és a feszítő
hevederek megfelelően biztosítva vannake. Sérült hálókat nem szabad használni.
Kapcsolódó információk
•
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
(153. oldal)
A csomagháló négy rögzítő ponthoz van rögzítve.
Biztonsági okokból, a biztonsági hálót mindig
megfelelően rögzíteni és biztosítani kell. A
háló erős műanyag szövetből készült és az
első ülések háttámlája mögött van rögzítve.
FIGYELEM
A csomagtérben jól rögzíteni kell a csomagokat és megfelelően elhelyezett csomaghálót kell használni.
158
MEGJEGYZÉS
A csomaghálót legkönnyebben a hátsó
ajtókon keresztül lehet behelyezni.
FIGYELEM
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott ideiglenes
defektjavító készlet TMK) használatával
kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Szükséghelyzeti defektjavítás* (346. oldal).
05
Felszerelés
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
1. Hajtsa ki a csomaghálót és ellenőrizze,
hogy az osztott felső rúd kinyújtott helyzetben van-e rögzítve.
2. Akassza a rúd egyik végét az első vagy
hátsó tetőrögzítőbe a rögzítő heveder
reteszeit maga felé fordítva.
05 Rakodás és tárolás
3. Akassza a rúd másik végét a tetőrögzítőbe az ellentétes oldalon - a teleszkópos
rugóterhelésű rögzítőkampók segítik a
beállítást. Ügyeljen arra, hogy előre
nyomja a rúd rögzítőkampóit az egyes
tetőrögzítők első véghelyzetébe.
4. Akassza a csomagháló rögzítőpontjait a
fülekbe az ülés csúszósínjeinek hátulján ez könnyebb, ha a háttámlák egyenesen
állnak és az üléseket kicsit előre tolja.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja erősen az
ülést/háttámlát a hálónak, amikor újra
visszamozdítja az ülést/háttmlát - csak
addig állítsa az ülést/háttámlát, amíg az
hozzá nem ér a hálóhoz.
FONTOS
Ha az ülést/háttámlát erősen a csomaghálónak nyomják, akkor a háló és/vagy annak
tetőrögzítői károsodhatnak.
5. Feszítse meg a csomaghálót a rögzítő
hevederekkel.
Eltávolítás és tárolás
Oldja ki a háló feszességét a rögzítőheveder zárgombjának megnyomásával, és
húzza ki a heveder egy részét.
Nyomja be a reteszt és válassza le mindkét rögzítőheveder kampóját.
Akassza ki a rudat a tető rögzítőpontjáról,
visszahúzva a rudat a tető rögzítőpontjának hátsó véghelyzetébe. Nyomja a rudat
valamilyen irányba úgy, hogy a kampó a
rúdba akadjon, ami ugyanakkor kioldja a
kampót a másik oldalon.
Végül, távolítsa el a többi tetőrögzítő
kampót a tetőrögzítőből.
4. Törje meg középen a rudat, hajtsa össze
és csavarja fel a hálót.
Helyezze a hálót a tároló zsákba.
05
Az összehajtott csomaghálót a zsákjában kell
tárolni a csomagtérben.
A csomagháló könnyen eltávolítható és összehajtható.
}}
159
05 Rakodás és tárolás
||
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (154. oldal)
Csomagrögzítő szemek (156. oldal)
Csomagpolc
A csomagpolc eltávolítható a nagyobb rakodótér érdekében.
A csomagpolc eltávolítása
05
Akassza ki a csomagpolc emelőszemeit
mindkét oldalon.
Akassza ki a csomagpolc első szélét, és
távolítsa el azt.
Kapcsolódó információk
•
•
160
Rakodás (154. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak (155. oldal)
ZÁRAK ΔS RIASZTÓ
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs használható, többek
között, zárásra/nyitásra és a motor beindítására.
A kulcsnak három változata létezik - alap változatú távvezérlős kulcs, PCC* nélküli távvezérlős kulcs és PCC* funkciós távvezérlős
kulcs.
Funkcionalitás
Zárás/nyitás
és kivehető
kulcsszár
06
AlapA
x
PCC
nélkülA
PCCB
funkciós
x
x
Kulcs nélküli
zárás/nyitás
x
x
Kulcs nélküli
motorindítás
x
x
Információs
gomb és
visszajelző
lámpák
A
B
x
5-gombos kulcs
6-gombos kulcs
További információk
•
162
hoz, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók
(166. oldal).
•
•
PCC nélküli távvezérlős kulcs - kulcs nélküli vezetéssel*, (172. oldal). oldal, kulcs
nélküli zárással, (174. oldal). oldal és nyitással, (174. oldal). oldal.
PCC funkciós távvezérlős kulcs - egy
információs gombbal és visszajelző lámpákkal is rendelkezik. Olvasson többet
ezekről az egyedi funkciókról,
(168. oldal). oldal.
Az összes távvezérlős kulcs fémből készült
kivehető kulcsszárat, (169. oldal) tartalmaz. A
látható rész kétféle változatban létezik, így
meg lehet különböztetni a távvezérlős kulcsokat.
További távvezérlős kulcsok rendelhetők - de
nem rendelhetők az autó eredeti kulcsától eltérő változatok. Egy autóhoz legfeljebb hat
kulcs programozható és használható.
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal
rendelkezik.
FIGYELEM
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a távvezérlős kulcs eltávolításával, ha a járművezető elhagyja az
autót.
Alap változatú távvezérlős kulcs - egy
alap változatú kulcs, a funkciók leírásá-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Távvezérlős kulcs - elvesztés
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, (162. oldal).
oldal, akkor egy szervizben újat rendelhet hivatalos Volvo műhelyt ajánlunk.
A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a Volvo
műhelybe. A hiányzó távvezérlős kulcs kódját
törlik a rendszerből a lopás megakadályozása
érdekében. Az autóhoz regisztrált kulcsok
száma ellenőrizhető a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
(167. oldal)
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs - személyre
szabás*
A távvezérlős kulcs memóriája lehetővé teszi,
hogy az autó bizonyos beállításai egyedileg
különböző személyekhez szabhatók legyenek.
A kulcs memória funkciója elektromos* vezetőüléssel, (82. oldal) kombinálva érhető el.
Az autó felszereltségi szintjétől függően,
külső tükrök, (105. oldal), vezetőülés, kormányzási erő, (268. oldal) beállításai valamint
a kombinált műszerfal témája, kontraszt és
szín üzemmódja, (64. oldal) tárolható a kulcsmemóriában.
A funkció1 a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
Tegye az alábbiakat a beállítások tárolásához
és a kulcsmemória használatához a távvezérlős kulcsban:
1. Nyissa ki az autót a távvezérlős kulccsal,
amelynek a memóriájában tárolni szeretné a beállításokat2.
2. Hajtsa végre a kívánt beállításokat, például állítsa be az ülést és a külső tükröket.
3. A beállítások az aktuális távvezérlős kulcs
memóriájában kerülnek tárolásra.
A következő alkalommal, amikor az autót
ugyanazzal a távvezérlős kulccsal nyitják ki,
akkor a kulcs memóriájában tárolt helyzetek
automatikusan beállításra kerülnek - feltéve,
hogy módosítva voltak a pillanatnyi távvezérlős kulcs utolsó használata óta.
Amikor a funkció aktív, akkor a beállítások
automatikusan a kulcsmemóriához kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy a beállítás módosítása automatikusan mentésre kerül az adott
távvezérlős kulcs memóriájában.
Vészleállítás
Beállítások tárolása
Az ülésnek a távvezérlős kulcsmemóriában
tárolt helyzetének eléréséhez szükséges mozgás újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját. Ezután ki kell nyitni a
vezetőajtót.
Ügyeljen arra, hogy a kulcs memória funkciója aktiválva legyen a MY CAR menürendszerben.
1
2
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
semelyik hátsó utas se legyen kitéve a
becsípődés veszélyének.
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
Beállítások módosítása
Ha több személy közelíti meg az autót, akiknél távvezérlős kulcsok vannak, akkor annak
a személynek a beállításai, például ülés vagy
a külső tükör-beállításai lesznek alkalmazva,
aki kinyitja a vezetőajtót.
Ha az ajtót az A távvezérlős kulccsal rendelkező A személy nyitotta ki, de a
B távvezérlős kulccsal rendelkező B személy
fogja vezetni az autót, akkor a beállítások az
alábbi módon cserélhetők fel:
•
A vezetőajtó mellett állva vagy a kormánykerék mögött ülve, a B személy
megnyomja a távvezérlős kulcsának nyitó
gombját.
•
Válassza ki a három lehetséges ülésmemória egyikét az 1-3. ülésgombbal.
•
Állítsa be manuálisan az ülést és a külső
tükröket.
Autókulcs-memóriaként ismert a MY CAR menürendszerben.
Ez a beállítás nincs hatással az elektromosan állítható ülés memória funkciójában tárolt beállításokhoz.
06
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
163
06 Zárak és riasztó
||
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi
funkciók (168. oldal)
Zárás/nyitás - visszajelző
Zárvisszajelző
Amikor az autót a távvezérlős kulcs,
(162. oldal). oldal használatával zárja vagy
nyitja, akkor az irányjelzők erősítik meg, hogy
a zárás/nyitás megfelelően végrehajtásra
került.
A szélvédő melletti villogó LED jelzi, hogy az
autó be van zárva.
•
Zárás - egy felvillanás és a külső tükrök
behajlása3.
•
Nyitás - két felvillanás és a külső tükrök
kihajlása3.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
Záráskor csak akkor történik jelzés, ha az
összes zár be van zárva és az összes ajtó be
van csukva. A jelzés az összes ajtó bezárásakor történik.
MEGJEGYZÉS
A riasztóval nem felszerelt autók is rendelkeznek ezzel a visszajelzővel.
A funkció kiválasztása
06
A MY CAR menürendszerben különböző
lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás fényjelzésére. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
3
164
Ugyanaz a LED mint a riasztó visszajelzője,
(185. oldal). oldal.
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Zárvisszajelző (164. oldal)
Riasztó visszajelző (185. oldal)
Csak behajtható külső tükrök esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - visszajelző (164. oldal)
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs - elektronikus
indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák (276. oldal) az
autót.
Az egyes távvezérlős kulcsoknak, (162. oldal)
egyedi kódja van. Az autó csak a helyes kóddal rendelkező távvezérlős kulccsal indítható
be.
A kombinált műszerfal információs kijelzőjén
megjelenő alábbi hibaüzenetek az elektronikus indításgátlóval kapcsolatosak:
Üzenet
Leírás
Helyezze be
az autókulcsot
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Vegye ki a kulcsot
a gyújtáskapcsolóból,
nyomja be újra, és próbálja
újra az indítást.
Autókulcs
nem találhatóA
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Próbálja újra az
indítást.
Ha a hiba továbbra is fennáll: Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és próbálja újra
az indítást.
Indításgátló
Próbálja
meg újra az
indítást
A
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel*
A távvezérelt indításgátló és nyomkövető
rendszer4 lehetővé teszi az autó követését és
helyzetének meghatározását, valamint az indításgátló távoli bekapcsolását a motor leállításához.
A rendszer aktiválásával kapcsolatos további
tájékoztatásért és segítségért, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Volvo kereskedővel.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
Távvezérlős kulcs - elektronikus indításgátló (165. oldal)
Hiba az indításgátló rendszerben az indítás közben.
Ha a hiba továbbra is fennáll: Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhelylyel.
06
Csak kulcs nélküli funkciójú autók esetében
Kapcsolódó információk
4
•
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel* (165. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Csak bizonyos piacokon és Volvo On Call* felszereltséggel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
165
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs - funkciók
Nyitás, (176. oldal). oldal - Nyitja az
ajtókat és a csomagtartót, miközben inaktiválja a riasztót.
A távvezérlős kulcs olyan funkciókkal rendelkezik, mint az ajtók zárása és nyitása.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak egyszerre történő kinyitásához. További
tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció (179. oldal).
Funkciók
PCC* (Personal Car Communicator) funkciójú
távvezérlős kulcs.
Alap változatú távvezérlős kulcs.
Zárás
Nyitás
06
Megközelítő világítás időtartama
Csomagtérajtó
Pánik funkció
Információs gomb - a működés teljes
leírásához, lásd PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi funkciók (168. oldal).
Funkciógombok
Zárás - Zárja az ajtókat és a csomagtartót, miközben aktiválja a riasztót, lásd Zárás/
nyitás - kívülről (176. oldal).
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak egyszerre történő zárásához. További
tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció (179. oldal).
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be az ablakokat, akkor ügyeljen arra, hogy ne csípje
be senki kezét.
166
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A funkció az összes ajtó egyszerre nyitásáról
csak a vezetőajtó nyitására változtatható a
gomb egy megnyomására és, a gomb további
megnyomására - tíz másodpercen belül - a
többi ajtó nyitására.
A funkció a MY CAR menürendszerben
módosítható. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
Megközelítő világítás időtartama,
(97. oldal). oldal - Az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
Csomagtérajtó, (180. oldal). oldal Csak a csomagtérajtót nyitja és hatástalanítja
a riasztót.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén.
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább
három másodpercig vagy nyomja meg kétszer három másodpercen belül az irányjelzők
és a kürt bekapcsolásához.
A funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább öt
másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben a
06 Zárak és riasztó
funkció körülbelül három perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
A távvezérlős kulcs funkciói az autótól körülbelül 20 méteres tartományon belül működnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja
újra.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják
a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral,
(170. oldal). oldal ilyenkor is zárható/nyitható.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják
az autóból, miközben jár a motor vagy az I
vagy II kulcshelyzet, (79. oldal). oldal aktív és,
ha az összes ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kombinált
műszerfal információs kijelzőjén és egy emlékeztető hangjelzés hallható.
06
A figyelmeztető üzenet kikapcsol és a hallható hangjelzés elhallgat, ha a távvezérlős
kulcsot visszaviszi az autóhoz, miután:
•
A távvezérlős kulcsot behelyezte a gyújtáskapcsolóba.
•
A sebesség meghaladja a 30 km/h értéket.
•
Megnyomják a OK gombot.
167
06 Zárak és riasztó
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók
A PCC* funkcióval rendelkező távvezérlős
kulcs fejlettebb funkciókkal rendelkezik, mint
az alap változatú távvezérlős kulcs,
(162. oldal). oldal.
Az információs gomb használata
–
Nyomja meg az információs gombot
.
> Az összes visszajelző lámpa körülbelül
7 másodpercig villog és a fény körbefut a PCC körül. Ez azt jelzi, hogy az
információk kiolvasásra kerültek az
autóból.
Ha ezen közben bármilyen más gombot megnyom, akkor a kiolvasás megszakad.
MEGJEGYZÉS
PCC funkciójú távvezérős kulcs.
Folytonos zöld fény – az autó zárva van.
Ha egyik visszajelző sem világít az
információs gomb többszöri megnyomására és különböző helyeken (valamint 7
másodper elteltével és miután a fény körbeért a PCC körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Folytonos sárga fény – az autó nyitva van.
Folytonos piros fény – a riasztó működésbe lépett, amíg az autó zárva volt.
Az összes visszajelző lámpa felváltva
pirosan villog – a riasztó kevesebb mint 5
perce működésbe lépett.
Információs gomb
06
Visszajelző lámpák
A visszajelző lámpák az alábbi ábrának megfelelő információkat jelenítenek meg:
Az információs gomb használata lehetővé
teszi bizonyos információk elérését az autóról
a visszajelző lámpákon keresztül.
168
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
PCC funkciós távvezérlős kulcs* - hatótávolság (169. oldal)
06 Zárak és riasztó
PCC funkciós távvezérlős kulcs* hatótávolság
Ha egyik visszajelző sem világít az
információs gomb többszöri megnyomására és különböző helyeken (valamint 7
másodper elteltével és miután a fény körbeért a PCC körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A PCC (Personal Car Communicator) funkciójú távvezérlős kulcs hatótávolsága az ajtók
nyitása és a csomagtérajtó nyitása esetén körülbelül 20 méter - a többi funkció akár 100
méterről is működhet. Ha az autó nem reagál
a gombok megnyomására - akkor menjen
közelebb, és próbálja újra.
MEGJEGYZÉS
Az információs gomb funkcióját a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi
körülmények stb. akadályozhatják.
Hatótávolságon kívül
Ha a távvezérlős kulcs túl messze van az
autótól az információk olvasásához, akkor az
autó legutoljára észlelt állapota jelenik meg,
anélkül, hogy a fény körbefutna a távvezérlős
kulcson.
Ha több távvezérlős kulcsot használnak az
autóhoz, akkor csak a legutoljára zárásra/
nyitásra használt távvezérlős kulcs mutatja a
helyes állapotot.
Kivehető kulcsszár
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság
(172. oldal)
•
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
(167. oldal)
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcszszárat tartalmaz, amellyel aktiválhatók bizonyos funkciók és végrehajthatók bizonyos
műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új
kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg
tudják adni a hivatalos Volvo műhelyekben.
A kulcsszár funkciói
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának
használata:
•
a bal oldali első ajtó manuálisan kinyitható, (170. oldal). oldal, ha a központi zár
nem aktiválható a távvezérlős kulccsal.
•
aktiválható/inaktiválható, (183. oldal) a
hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági
zárja.
•
a jobb oldali első ajtó és a hátsó ajtók
manuálisan zárhatók, például az akkumulátor lemerülése esetén.
•
•
a kesztyűtartó zárja* kinyílik.
06
az első utasülés légzsákja (PACOS*) aktiválható/inaktiválható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az ajtó manuális zárása (177. oldal)
Zárás/nyitás - kesztyűtartó (179. oldal)
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
(35. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
169
06 Zárak és riasztó
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
A kivehető kulcsszár, (169. oldal). oldal leválasztása/visszahelyezése az alábbiak szerint
lehetséges:
A kulcsszár eltávolítása
2. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
Kapcsolódó információk
•
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
(170. oldal)
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (183. oldal)
•
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
(35. oldal)
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
A kivehető kulcsszár használható, ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulcscsal - például amikor a távvezérlős kulcs
eleme, (171. oldal). oldal lemerült.
A bal oldali első ajtó az alábbiak szerint nyitható:
1. Nyissa ki a bal oldali első ajtót a kulcszszárral az ajtó kilincsének zárhengerében.
További tájékoztatásért, lásd Kulcs nélküli
vezetés* - nyitás a kulcsszárral
(175. oldal).
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszárral és
kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
06
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
2. Kapcsolja ki a riasztót a távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésével.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
A kulcs nélküli vezetés funkciójú autók esetében, lásd Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral (175. oldal).
A kulcsszár visszahelyezése
Óvatosan helyezze vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban, (162. oldal).
oldal.
1. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
170
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Kivehető kulcsszár (169. oldal)
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
MEGJEGYZÉS
Az elem6 a távvezérlős kulcsban cserére szorulhat.
Fordítsa a távvezérlős kulcsot a gombokkal felfelé, így kinyitáskor elkerülheti az elemek kiesését.
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni, ha:
•
FONTOS
a tájékoztató szimbólum világít és a kombinált műszerfal a Autókulcs eleme
gyenge Lásd a kézikönyvet üzenetet
jeleníti meg
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan befolyásolhatja a működésüket.
és/vagy
•
Elemcsere
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az autótól 20 méteren
belülről.
MEGJEGYZÉS
Nyitás
Csúsztassa félre a rugóterhelésű
reteszt.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
Helyezzen egy 3 mm széles csavarhúzót a rugóterhelésű retesz mögötti nyílásba, és finoman feszítse fel a távvezérlős kulcsot.
6
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs két elemet tartalmaz.
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős
kulcsban/PCC-ben használt elemek megfeleljenek a UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 követelményeinek. A gyárilag vagy a hivatalos
Volvo műhelyben beszerelt elemek eleget
tesznek a fenti követelményeknek.
06
Figyelje meg, hogyan helyezkednek el az
elemek a fedélen belül, + és – oldalukat
tekintve.
Távvezérlős kulcs egy elemmel
1. Óvatosan feszítse ki az elemet.
2. Helyezze be az újat a (+) oldalával lefelé.
}}
171
06 Zárak és riasztó
||
A PCC* funkciójú távvezérlős kulcs két
elemet tartalmaz
1. Óvatosan feszítse ki az elemeket.
2. Először helyezzen be egyet a (+) oldalával
felfelé.
3. Helyezze közé a fehér műanyag lapot,
végül helyezze be a második elemet a (+)
oldalával lefelé.
Elem típusa
Használjon CR2430, 3 V jelölésű elemeket.
Összeszerelés
1. Nyomja össze a távvezérlős kulcsot.
2. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
3. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
06
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
•
7
9
172
Kulcs nélküli vezetés*
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság9
A kulcs nélküli vezetés funkcióval felszerelt
autókban kulcs nélkül használható indító és
záró rendszer van.
Az ajtók vagy a csomagtérajtó automatikus
kinyitásához a távvezérlős kulcs gombjainak
megnyomása nélkül, a távvezérlős kulcsnak
körülbelül 1,5 méteren belül kell lennie az ajtókilincstől vagy a csomagtérajtótól.
A kulcs nélküli indító és záró rendszerrel az
autó anélkül indítható, zárható és nyitható,
hogy a távvezérlős kulcsot, (162. oldal). oldal
a gyújtáskapcsolóba7 kellene helyezni. Elég,
ha a zsebében tartja a távvezérlős kulcsot. A
rendszer megkönnyíti és kényelmesebbé teszi
például az autó nyitását, amikor mindkét keze
foglalt.
Annál a személynél kell lennie a távvezérlős
kulcsnak, aki nyitni vagy zárni szeretné az
ajtót. Az ajtó zárása vagy nyitása nem lehetséges, ha a távvezérlős kulcs az autó másik
oldalán van.
Az autó mindkét távvezérlős kulcsa kulcs nélküli funkcióval rendelkezik. További távvezérlős kulcsok rendelése lehetséges.
Az autó elektromos rendszere három különböző szintre állítható - 0, I és II kulcshelyzet,
(79. oldal). oldal - a távvezérlős kulccsal.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság
(172. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése (173. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása
(173. oldal)
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
Nem vonatkozik az alap változatú távvezérlős kulcsra.
Nem vonatkozik a kulcs nélküli indítás funkcióval rendelkező autókra
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A fenti ábrán látható piros gyűrűk jelzik a
rendszer antennái által lefedett területeket.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják
az autóból, miközben jár a motor vagy az I
vagy II kulcshelyzet, (79. oldal). oldal aktív és,
ha az összes ajtót kinyitják, majd bezárják,
06 Zárak és riasztó
akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a
kombinált műszerfal információs kijelzőjén és
egy emlékeztető hangjelzés hallható.
Amikor a távvezérlős kulcs visszakerül az
autóba, akkor a figyelmeztető üzenet eltűnik
és a hangos emlékeztető megszűnik, amint
teljesül az alábbi feltételek valamelyike:
•
•
kinyitnak és bezárnak egy ajtót
•
Az OK gomb az irányjelző bajuszkapcsolón.
a távvezérlős kulcsot behelyezték a gyújtáskapcsolóba
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása
Fontos az összes távvezérlős kulcs nagyon
gondos kezelése.
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a távvezérlős kulcs Kulcs nélküli
funkcióit, (172. oldal). oldal.
Ha valamelyik távvezérlős kulcsot10 az autóban hagyja, akkor a kulcs nélküli funkció
kikapcsol, ha az autót például az autóhoz tartozó másik távvezérlős kulccsal zárja be. Ez
megakadályozza az illetéktelen behatolást.
A legközelebbi alkalommal, amikor az autót a
másik távvezérlős kulccsal kinyitja, az autóban felejtett távvezérlős kulcs újra aktiválódik.
Kapcsolódó információk
•
•
FONTOS
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kerülje a PCC távvezérlős kulcs autóban
hagyását. Ha valaki feltöri az autót és
magához veszi a távvezérlős kulcsot,
akkor például beindíthatja az autót a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba nyomásával, majd a START/STOP ENGINE gomb
megnyomásával.
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna elhelyezkedése (176. oldal)
Kapcsolódó információk
•
10
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze/tárolja a keyless funkciójú távvezérlős kulcsot mobiltelefonhoz vagy fém
tárgyakhoz közel - 10-15 cm-nél ne közelebbre.
Mindazonáltal, ha zavarást tapasztal, akkor
használja a távvezérlős kulcsot és a kulcsszárat úgy, mint a távvezérlős kulcs alap változatát, (162. oldal). oldal.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
(171. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése (173. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság
(172. oldal)
06
A PCC (személyes autókommunikátor) funkciós távvezérlős kulcsokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
173
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés* - zárás
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli vezetés felszereltségű autók
egy érintésre érzékeny területtel rendelkeznek
az ajtók külső kilincsén és egy gumírozott
gombbal a csomagtérajtó gumírozott nyomólapja mellett.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetén a fokozatválasztót P állásba
kell helyezni; különben az autó nem zárható be és a riasztó nem élesíthető.
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás12
A nyitás akkor történik meg, amikor megfogja
az ajtókilincset vagy működésbe hozza a csomagtérajtó gumírozott lapját - nyissa ki az
ajtót vagy a csomagtérajtót a szokásos
módon.
Kapcsolódó információk
•
•
MEGJEGYZÉS
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Az ajtókilincsek normál esetben érzékelik,
ha a kezét a kilincsre helyezi, de a vastag
kesztyű viselésekor vagy nagyon gyors
kézmozdulat esetén egy második kísérlet
vagy a kesztyű levétele lehet szükséges.
Riasztó visszajelző (185. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
06
Zárja be az ajtókat és a csomagtérajtót valamelyik ajtókilincs megfogásával vagy a csomagtérajtó kisebbik gumírozott gombjával - a
szélvédő zárvisszajelzője, (164. oldal). oldal
villogni kezd, hogy megerősítse a zárás végrehajtását.
Az összes ajtónak és a csomagtérajtónak
csukva kell lennie, mielőtt az autó bezárható
lenne - különben az autó nem zár le.
12
174
Nem vonatkozik a kulcs nélküli indítás funkcióval rendelkező távvezérlős kulcsokra
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - zárás (174. oldal)
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral
2. Ezután helyezze a kulcsszárat a zárhengerbe és nyissa ki az ajtót.
Ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal - például az elemek lemerültek akkor a bal oldali első ajtó az alábbiak szerint
nyitható a távvezérlő kivehető kulcsszárának,
(169. oldal). oldal használatával.
3. Helyezze vissza a műanyag fedelet a nyitást követően.
MEGJEGYZÉS
Amikor kioldja a bal oldali első ajtó zárját a
kulcsszárral és kinyitja azt, akkor riasztást,
(184. oldal). oldal vált ki. A távvezérlős
kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésekor
kikapcsol, lásd Riasztó - a távvezérlős
kulcs nem működik (186. oldal).
Kulcs nélküli vezetés* - zárbeállítások
A kulcs nélküli vezetés funkcióval rendelkező
autók zárbeállításai a MY CAR menürendszerben állíthatók be, annak megjelölésével, hogy
melyik ajtóknak kell nyitnia.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (112. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (170. oldal)
Nyílás a kulcsszárhoz - a fedél kilazításához.
A zárhenger eléréséhez, el kell távolítani az
ajtókilincs műanyag fedelét - ezt is a kulcszszárral lehet megtenni:
06
1. Nyomja a kulcsszárat körülbelül 1 cm-re
egyenesen felfelé a nyílásba az ajtókilincs/fedél alján - ne feszítse.
> A műanyag fedél automatikusan kilazul
a nyomóerőtől, amikor a kulcsszárat
egyenesen felfelé a nyílásba nyomja.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
175
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna
elhelyezkedése
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a kulcs nélküli antennát a szívritmusszabályozóval. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó és a kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
A kulcs nélküli vezetés felszereltségű autók
számos beépített antennával rendelkeznek az
autó különböző helyein.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Hátsó lökhárító, középen
Ajtókilincs, bal oldali hátsó
06
Csomagtér, középen és egy további a
padló alatt
Ajtókilincs, jobb oldali hátsó
Középkonzol, a hátsó rész alatt
Középkonzol, az első rész alatt.
176
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Zárás/nyitás - kívülről
A zárás/nyitás kívülről a távvezérlős kulcs,
(166. oldal). oldal használatával történik. A távvezérlős kulcs zárja/nyitja az összes ajtót, a
csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő fedelet.
Különböző nyitási módokat lehet beállítani.
A zárás aktiválásához be kell csukni a vezetőajtót - ha bármely ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van, akkor csak annak/azok
becsukását követően lehet bezárni azokat és
bekapcsolni a riasztót. A kulcs nélküli záró
rendszerrel* felszerelt autók esetében, az
összes ajtót és a csomagtérajtót be kell
csukni, lásd Kulcs nélküli vezetés* - zárás
(174. oldal) és Kulcs nélküli vezetés* - nyitás
(174. oldal).
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az
elem lemerült - zárja be vagy nyissa ki a bal
oldali első ajtót a kivehető kulcsszárral,
(170. oldal). oldal.
06 Zárak és riasztó
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a riasztó bekapcsol, amikor kinyitja az ajtót a kulcsszár használatával - a riasztás a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével kapcsolható ki.
FIGYELEM
Ügyeljen az autóban rekedés kockázatára,
amikor azt kívülről zárja be a távvezérlős
kulccsal - ekkor az ajtók kinyitása belülről
nem lehetséges az ajtók kezelőszerveivel.
További tájékoztatásért, lásd Biztonsági
zárak* (181. oldal).
Az ajtó manuális zárása
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
Bizonyos esetekben az autót manuálisan kell
bezárni, például elektromos hiba esetén.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és
a távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárával,
(175. oldal). oldal zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével - ezek ekkor mechanikusan lesznek
zárva/gátolva a kívülről történő nyitás megakadályozásához. Az ajtók belülről továbbra is
nyithatók.
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
Az ajtók a távvezérlős kulcs, (162. oldal). oldal
nyitó gombjával vagy a vezetőajtó nyitó
gombjával is nyithatók.
MEGJEGYZÉS
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül
nem nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót, akkor azok automatikusan viszszazárnak. Ez a funkció megakadályozza az
autó nem szándékos nyitva hagyását. A riasztóval felszerelt autók esetében, lásd Riasztó
(184. oldal).
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt manuális gyermekbiztonsági
zárakkal, (183. oldal). oldal, nem nyitható ki sem belülről, sem kívülről. Az
ilyen módon zárt hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal vagy a központi záró
gombbal nyitható.
Kapcsolódó információk
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
(171. oldal)
06
Zárás/nyitás - belülről (178. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze
a gyermekbiztonsági zárakkal, (183. oldal). oldal.
–
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat,
(170. oldal). oldal a távvezérlős kulccsal.
Helyezze a kulcsszárat a zárvisszaállító
nyílásba, majd nyomja be a kulcsot ütközésig, körülbelül 12 mm.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
177
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - belülről
A zárás/nyitás a vezetőajtó központi zárógombjával hajtható végre. Az összes ajtó és a
csomagtérajtó, (180. oldal). oldal egyszerre
zárható és nyitható.
Ha mindkét első ajtó rendelkezik központi
zárógombbal és elektromos zárógomb van
mindkét hátsó ajtón:
Automatikus zárás
•
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan
lezár, amikor az autó elkezd mozogni.
A világító lámpa azt jelenti, hogy csak az
adott ajtó van zárva. Amikor az összes
gomb világít, akkor az összes ajtó zárva
van.
Kapcsolódó információk
Nyitás
Az ajtók belülről két különböző módon nyithatók:
•
Nyomja meg a központi zárógombot
.
Egy hosszú megnyomással nyithatja egyszerre az összes oldalablakot* (lásd még a
Teljes szellőztetés funkció, (179. oldal). oldal
részt).
•
Központi zárás
•
06
Nyomja meg a gomb
hoz - a másik oldalát
oldalát a zárása nyitáshoz.
Lámpa a zárógombban
Amikor a vezetőajtó központi zárógombjának
lámpája világít, akkor az összes ajtó zárva
van.
Csak a vezetőajtó tartalmaz központi zárógombot, az egyéb ajtók nem rendelkeznek
gombbal:
•
178
A világító lámpa azt jelenti, hogy az
összes ajtó zárva van.
Húzza meg az ajtókilincset és nyissa ki az
ajtót - az ajtó nyitása és kinyitása egy
művelettel végrehajtható.
Zárás
•
A központi zár aktiválásához mindkét első
ajtót be kell zárni. Nyomja meg a központi
zárógombot
- az összes ajtó zárva
van. Ha valamelyik hátsó ajtó nyitva van,
akkor az a záráskor lezár.
Egy hosszú megnyomással zárhatja egyszerre az összes oldalablakot (lásd még a
Teljes szellőztetés funkció, (179. oldal). oldal
részt).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
Zárás/nyitás - kívülről (176. oldal)
Riasztó (184. oldal)
06 Zárak és riasztó
Teljes szellőztetés funkció
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
A teljes szellőztetés funkció egyszerre nyitja ki
az összes oldalablakot és például az autó
gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
A kesztyűtartó, (152. oldal). oldal csak a távvezérlős kulcs, (162. oldal). oldal kivehető
kulcsszárával zárható/nyitható.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
A kulcsszárral kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (170. oldal).
Központi zárógomb
A központi zárógomb
szimbólumának
hosszú megnyomása egyszerre nyitja az
összes oldalablakot. Ugyanez az eljárás a
gombon egyszerre zárja az összes oldalablakot.
A kesztyűtartó zárása:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe.
Forgassa el a kulcsszárat 90 fokkal az
óramutató járásával megegyező irányban.
A kulcslyuk vízszintes helyzetben van a
zárt állapotban.
Kapcsolódó információk
•
•
06
Zárás/nyitás - belülről (178. oldal)
Elektromos ablakok (103. oldal)
Húzza ki a kulcsszárat.
•
A nyitás fordított sorrendben történik.
179
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
A csomagtérajtó számos módon nyitható, zárható és nyitható fel.
Manuális nyitás
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához
minimális erő szükséges - csak finoman nyomja meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott
lapra a csomagtér nyitásakor - emelje
a kilincset. A túl nagy erő károsíthatja a
gumírozott panel elektromos érintkezőit.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
A nyitáshoz:
A távvezérlős kulcs, (162. oldal). oldal
gombjával kikapcsolható a csomagtérajtó
riasztója*, és a csomagtérajtó önmagában is
kinyitható.
Az műszerfal zárvisszajelzője, (164. oldal).
oldal abbahagyja a villogást, hogy jelezze, az
autó nem minden ajtója van zárva és a
180
A csomagtérajtó kétféle módon nyitható a
távvezérlős kulcs használatával:
Egy megnyomás - A csomagtérfedél kinyit,
de csukva marad - nyomja meg enyhén a
gumírozott nyomólapot a külső kilincs alatt és
emelje fel a csomagtérfedelet. Ha a csomagtérajtót 2 percen belül nem nyitja ki, akkor
visszazár és a riasztó újra bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
1. Nyomja le finoman a szélesebbet a külső
ajtókilincs alatt elhelyezkedő gumírozott
nyomólapok közül - a zár kiold.
2. Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
Az ajtók zárva és élesítve maradnak.
Két megnyomás - A csomagtérfedél kinyit és
a zár kiold, ekkor a csomagtérfedél körülbelül
egy centiméterre kinyílik - emelje fel a külső
kilincset a felnyitáshoz. Az eső, hideg, jegesedés vagy hó azonban megakadályozhatja a
csomagtérajtót a zár kioldásában.
Elektromos érintkezővel ellátott gumilap.
06
riasztó* szintje és mozgásérzékelői valamint a
csomagérajtó nyitásérzékelői nem működnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Amikor a csomagtérfedelet/csomagtérajtót 2 megnyomással nyitja ki, akkor
az automatikus visszazárás nem történik meg, mert a csomagtérfedél/
csomagtérajtó nyitva van - azt manuálisan kell becsukni.
•
A csomagtérfedél/csomagtérajtó lezárása után az nyitva marad és a riasztó
nincs élesítve - zárja vissza és élesítse
a riasztót a távvezérlős kulcs záró
gombjával
.
06 Zárak és riasztó
Az autó nyitása belülről
Nyitás, csomagtérajtó
A csomagtérajtó nyitásához:
–
Nyomja meg a világításpanel gombját (1).
> A zár kiold és a csomagtérajtó néhány
centiméterre felnyílik.
Zárás a távvezérlős kulccsal
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs,
(166. oldal). oldal gombját a záráshoz
.
> A műszerfal zárvisszajelzője villogni
kezd, ami azt jelenti, hogy az autó
zárva van és a riasztó* be van kapcsolva.
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél
Biztonsági zárak*
Az üzemanyagtöltő fedél a távvezérlős kulcs,
)gombjával nyit(162. oldal). oldal nyitó (
ható.
A biztonsági zárak13 azt jelenti, hogy az összes
ajtó mechanikusan kiiktatásra kerül, ami
magakadályozza a belülről történő nyitást.
Az üzemanyagtöltő-nyílás fedele nyitva
marad, amíg az autót be nem zárják a távvezérlős kulcs záró (
) gombjával. Ha az
autót vezetés közben vagy a belső gombokkal zárja be, akkor az üzemanyagtöltő-nyílás
fedele nyitva marad.
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal,
(162. oldal) kapcsolhatók be és körülbelül tíz
másodperces késleltetéssel rendelkeznek az
ajtók bezárását követően.
Az üzemanyagtöltő fedél zárási logikája szintén a kulcs nélküli rendszer és a központi zárrendszer zárását és nyitását követi.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
(306. oldal)
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(306. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik ajtót, akkor a folyamat megszakad és a
riasztó nem aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal nyitható
ki, ha aktiválva van a biztonsági zárás funkció. A bal oldali első ajtó a kivehető kulcszszárral, (169. oldal) is nyitható.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon, ha nem kapcsolta ki a biztonsági
zárat, ezzel elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az autóban.
06
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (178. oldal)
Zárás/nyitás - kívülről (176. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
181
06 Zárak és riasztó
||
a biztonsági zárak az autó zárásakor
kikapcsolnak, csak erre az alkalomra. (Ne
feledje, hogy a riasztó mozgás- és billenésérzékelői* ugyanekkor kikapcsolnak.)
Ideiglenes inaktiválás
Ha a zárórendszert nem kell megváltoztatni
A motor következő indítása során a rendszer
visszaáll nullára és a kombinált műszerfal
információs kijelzője a Zárak és riasztó
Teljes védelem üzenetet jeleníti meg, ekkor
a biztonsági zárás és a riasztó mozgás- és
billenésészlelői újra aktiválódnak.
MEGJEGYZÉS
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
A fentiek arra az esetre vonatkoznak, ha a
biztonsági zárak nincsenek ideiglenesen
inaktiválva.
minden leállításakor, a járművezetőnek
válaszolnia kell a Bekapcsolja a
csökkentett riasztási védelmet, a
motor következő indításáig? kérdésre.
MY CAR
OK MENU
Ha ki szeretné kapcsolni a biztonsági
zárás funkciót
TUNE vezérlőgomb
–
EXIT
06
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat
kívülről be kell zárni, akkor a biztonsági zár
funkció ideiglenesen inaktiválható, ami a MY
CAR menürendszerben hajtható végre. A
menürendszer részletes leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
A MY CAR menürendszerben, az alábbi lehetőségek közül választhat.
• Egyszeri aktiválás: - A kombinált
Nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
zárja be az autót. (Ne feledje, hogy ezzel
együtt a riasztó mozgás- és billenésészlelői* is kikapcsolnak.)
> A motor következő beindításakor a
rendszer visszaáll nullára és a kombinált műszerfal információs kijelzője a
Zárak és riasztó Teljes védelem
üzenetet jeleníti meg, ekkor a biztonsági zárás funkció és a riasztó mozgás- és billenésészlelői újra aktiválódnak.
műszerfal ezután a Zárak és riasztó
Csökkentett védelem jelzést mutatja és
13
182
Csak riasztóval együtt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
• Lekérdezés kiszálláskor: - A motor
Az aktív menüpontok kereszttel vannak jelölve.
Nyomja meg az EXIT gombot, és zárja be
az autót.
–
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcszszárral (175. oldal)
06 Zárak és riasztó
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák
azt, hogy a gyermekek belülről kinyithassák a
hátsó ajtót.
A gyermekbiztonsági zárak a hátsó ajtók hátsó
szélén találhatók és csak az ajtók nyitott állapotában hozzáférhetők.
A gyermekbiztonsági zárak be-/
kikapcsolása
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
bekapcsolás* (183. oldal)
•
Zárás/nyitás - belülről (178. oldal)
Gyermekbiztonsági zárak elektromos bekapcsolás*
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák
azt, hogy a gyermekek belülről kinyithassák a
hátsó ajtót.
Bekapcsolás
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 kulcshelyzetnél, (79. oldal). oldal
magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók/inaktiválhatók. Az aktiválás/inaktiválás a motor
leállítását követően 2 percig hajtható végre,
feltéve, hogy nem nyitnak ki egy ajtót sem.
06
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő
össze a manuális ajtózárral, (177. oldal). oldal.
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát (170. oldal). oldal a gomb
elfordításához.
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
1. Indítsa be a motort vagy válasszon a 0nál magasabb kulcshelyzetet.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
183
06 Zárak és riasztó
||
2. Nyomja meg a gombot a vezetőajtó
vezérlőpaneljén.
> Az információs kijelző a Hátsó
gyermekzár aktiválva üzenetet jeleníti meg és a gomb lámpája világít - a
zárak aktívak.
A riasztó egy olyan eszköz, amely figyelmeztet
például az autó feltörésére.
•
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva, akkor a hátsó:
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy
a csomagtérajtót
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha
van beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről
nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor
tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a motor következő beindításakor is
aktívak lesznek.
Kapcsolódó információk
06
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (183. oldal)
•
Zárás/nyitás - belülről (178. oldal)
Riasztó
MEGJEGYZÉS
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha
mozgást észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is
bekapcsolhat, ha nyitva hagynak egy ablakot vagy, ha be van kapcsolva az utastér
fűtése.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat, amikor elhagyja az autót. Ha használja
az autó beépített utastérfűtését (vagy hordozható elektromos fűtést), akkor irányítsa
a légáramot úgy a szellőzőkből, hogy azok
ne felfelé irányuljanak az utastérben. Vagy
használhat csökkentett riasztási szintet,
lásd Csökkentett riasztási szint
(187. oldal).
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben, akkor egy
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
kijelzőjén. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo műhellyel.
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az
ilyen próbálkozások hatással vannak a biztosítás feltételeire.
A riasztó élesítése
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs zárógombját.
A riasztó kikapcsolása
–
184
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját.
06 Zárak és riasztó
Kiváltott riasztás kikapcsolása
Riasztó visszajelző
Riasztó - automatikus újraélesítés
–
A riasztó rendszer, (184. oldal). oldal visszajelzője mutatja a riasztó rendszer állapotát.
A riasztó, (184. oldal). oldal automatikus újraélesítése megakadályozza az autó riasztójának
akaratlan hatástalanítását.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját vagy helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó - automatikus újraélesítés
(185. oldal)
•
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik (186. oldal)
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal,
(162. oldal). oldal (és kikapcsolja a riasztót),
de egyik ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja
ki 2 percen belül, akkor a riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó - automatikus élesítés
(186. oldal)
Ugyanaz a LED mint a zár visszajelzője,
(164. oldal). oldal.
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer állapotát:
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve
•
A LED két másodpercenként egyet villan
– a riasztó élesítve van
•
A LED gyorsan villog a riasztó hatástalanítását követően (és amíg be nem helyezi
a gyújtáskapcsolóba, és el nem fordítja a
kulcsot a I helyzetbe) – riasztás kiváltása
történt.
06
185
06 Zárak és riasztó
Riasztó - automatikus élesítés
Bizonyos országokban a riasztó, (184. oldal).
oldal bizonyos késleltetéssel bekapcsol, ha
kinyitják, majd becsukják a vezetőajtót, de az
autót nem zárják vissza.
Kapcsolódó információk
•
A riasztó jelei (186. oldal)
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem
működik
Ha a riasztó, (184. oldal). oldal nem kapcsolható ki a távvezérlős kulccsal, például amikor
a távvezérlős kulcs eleme, (171. oldal). oldal
lemerült - az autó kinyitható, a riasztó kikapcsolható és a motor beindítható az alábbiak
szerint:
1. Nyissa ki a bal oldali első ajtót a kivehető
kulcsszárral, (175. oldal). oldal.
> A riasztó bekapcsol, a riasztó visszajelzője gyorsan villog és megszólal a sziréna.
06
2. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
> A riasztó kikapcsol.
186
A riasztó jelei
Riasztás (184. oldal). oldal kiváltásakor megszólal a sziréna és az összes irányjelző villog.
•
A sziréna körülbelül 30 másodpercig vagy
a riasztó kikapcsolásáig szól. A sziréna az
autó akkumulátorától függetlenül működő
akkumulátorral rendelkezik.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó
kikapcsolásáig villognak.
06 Zárak és riasztó
Csökkentett riasztási szint
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az
összes mozgás- és billenésészlelő átmenetileg
ki van iktatva.
A riasztás szándékolatlan kiváltásának elkerülése érdekében - például ha kutyát hagy a
zárt autóban vagy az autó vonaton illetve
kompon történő szállításakor - ideiglenesen
iktassa ki a mozgás- és billenésészlelőket.
Típusengedély - távvezérlős kulcs
rendszer
A táblázatban olvasható a távvezérlős kulcs
rendszer típusengedélye.
Ország/terület
Kína
Zárrendszer, normál
Ország/terület
EU, Kína
Hong Kong
Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak
ideiglenes kiiktatása esetén, lásd Biztonsági
zárak* (181. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó (184. oldal)
Riasztó visszajelző (185. oldal)
Kulcs nélküli zárrendszer (kulcs nélküli
vezetés)
Ország/terület
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
EU
06
Korea
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
187
VEZETΙTÁMOGATÁS
07 Vezetőtámogatás
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás
A menetstabilizáló rendszer, ESC (Electronic
Stability Control) segíti a vezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
Az ESC rendszer fékezés közbeni
bekapcsolása közben lüktető hang
hallható. Az autó a vártnál lassabban gyorsulhat, amikor benyomja a
gázpedált.
FIGYELEM
A menetstabilizáló (ESC) rendszer kiegészítő segítség - nem kezelhet minden helyzetet akármilyen útviszonyok mellett.
•
Utánfutó-stablizáló* - TSA
Kormányzásszabályozó – DSR
Aktív farolásgátló
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtóés fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Kipörgés-szabályozó
A funkció csökkenti a motor teljesítményét,
ha a hajtó kerekek megcsúsznak az alattuk
elhelyezkedő felületen, hogy fenntartsa a stabilitást és kezelhetőséget.
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be
és a kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez
továbbítja a hajtást, amelyik nem pörög ki.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Az ESC rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben, többek között, akadályozza a járművezetőt az autó kormányzásában.
1
Aktív farolásgátló
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
Kipörgés-szabályozó
A CTC (Corner Traction Control) kompenzálja
az alulkormányzottságot és a normálnál
nagyobb gyorsítást tesz lehetővé a belső
kerekék kipörgése nélkül, például egy íves
autópálya-feljárónál, hogy gyorsan felvegye a
környező forgalom sebességét.
Kipörgésgáltó rendszer
Motorfék-szabályozó - EDC
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
Kormányzásszabályozó – DSR
A DSR elsődleges feladata a járművezető
segítése a megfelelő irány fenntartásában,
amikor az autó megcsúszik.
A DSR bekapcsol és enyhe nyomatékot fejt ki
a kormánykerékre abban az irányban, amerre
az autót kormányozni kell az autó maximális
tapadásának és stabilitásának fenntartásához/eléréséhez.
Utánfutó-stablizáló* - TSA1
Motorfék-szabályozó - EDC
Az (Engine Drag Control) megakadályozza a
kerekek nem szándékos blokkolását, például
visszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen
történő motorfékezéskor.
•
•
•
•
•
•
A DSR (Driver Steering Recommendation)
segít a járművezetőnek az autó megfelelő
irányba kormányzásában, amikor csökken a
tapadás vagy működésbe lép az ABS rendszer.
Az Utánfutó-stablizáló (319. oldal) funkciója,
hogy stabilizálja az autóból és utánfutóból
álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene.
További tájékoztatásért, lásd Vezetés utánfutóval (313. oldal).
MEGJEGYZÉS
A funkció akkor kapcsol ki, ha a járművezető a Sport módot választja.
07
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés (190. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek (191. oldal)
Az Trailer Stability Assist funkciót az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
189
07 Vezetőtámogatás
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés
A szint kiválasztása - Sport üzemmód
Az ESC rendszer mindig aktív - nem kapcsolható ki.
Azonban a járművezető kiválaszthatja a Sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé.
Sport üzemmódban, a rendszer észleli a gázpedál és
kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás
aktívabb, mint a normál vezetés során, és
megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és
stabilizálná az autót.
Ha a járművezető például megállít egy kontrollált csúszást a gázpedál felengedésével,
akkor az ESC rendszer beavatkozik és stabilizálja az autót.
07
A Sport üzemmódban maximális tapadás
érhető el, ha az autó megragadt vagy amikor
laza felületen, például homokban vagy sárban
halad.
A Sport üzemmód kiválasztásához, járjon el
az alábbiak szerint:
A Sport üzemmód van kiválasztva a MY CAR
menürendszerben. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (112. oldal).
190
A Sport üzemmódot ennek a szimbólumnak a világítása jelzi a kombinált műszerfalon, amíg a járművezető ki nem kapcsolja a funkciót
vagy le nem állítja a motort - a motor következő beindítását követően az ESC rendszer
újra normál üzemmódban fog működni.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (189. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek (191. oldal)
•
MY CAR (112. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek
Táblázat
Szimbólum
Üzenet
Leírás
ESC Ideiglenesen KI
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a féktárcsa túl magas hőmérséklete miatt - a funkció
automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC Szerviz szükséges
A ESC rendszer kikapcsolva.
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
"Üzenet"
Egy üzenet látható a kombinált műszerfalon - olvassa el!
Folyamatosan
2 másodpercig világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
és
07
}}
191
07 Vezetőtámogatás
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
A Sport üzemmód bekapcsolva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki - részlegesen csökken
a működése.
Kapcsolódó információk
07
192
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (189. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés (190. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Jelzőtábla-felismerés (RSI)
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen jelzőtáblák mellett
ment el az autó.
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és
az érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* működés
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen jelzőtáblák mellett
ment el az autó. A funkció működését az alábbiakban ismertetjük.
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(193. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(195. oldal)
Példák az olvasható sebességgel kapcsolatos2
jelzőtáblákra.
Rögzített sebesség információk3.
A jelzőtábla felismerő funkció tájékoztatást
nyújt az aktuális sebességről, amellyel az
autópálya vagy országút kezdődik/végződik
és arról, ha az előzés tilos. Ha elkerül egy, az
autópályára/országútra vagy a maximális
megengedett sebességre vonatkozó jelzőtáblát, akkor az RSI megjeleníti a maximális megengedett sebességre vonatkozó jelzőtábla
szimbólumát.
2
3
Amikor az RSI sebességet tartalmazó közúti
jelzőtáblát rögzített, akkor a jelzőtábla szimbólumként megjelenik a műszerfalon.
A pillanatnyi sebességkorlát
szimbólumával együtt, az
előzni tilos jelzés is megjelenhet, ahol az helyénvaló.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
}}
193
07 Vezetőtámogatás
||
Korlátozás vagy autópálya vége
Kiegészítő táblák
A vonatkozó jelzőtábla körülbelül 10 másodpercre megjelenik a műszerfalon az olyan
helyzetekben, ahol az RSI a sebességkorlátozás végét - vagy egyéb sebességgel kapcsolatos információt, például az autópálya végét
észleli.
Az ilye kiegészítő táblával jelölt, sebességre
vonatkozó jelzőtáblák csak akkor jelennek
meg, ha a járművezető használja az irányjelzőt.
Példák az ilyen jelekre:
Κsszes korlátozás vége.
lum alatt.
Példák a kiegészítő táblákra3.
Autópálya vége.
Ezt követően a jelzőtábla-információk a
következő sebességgel kapcsolatos jelzésig
eltűnnek.
07
3
194
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző sebességkorlátozások érvényesek - egy
kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket,
amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha használatban
vannak az ablaktörlők.
A kijáratra vonatkozó sebességet bizonyos piacokon egy
nyilat tartalmazó kiegészítő
tábla jelzi.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
Bizonyos sebességkorlátozások például csak bizonyos
távolság után vagy bizonyos
napszakban érvényesek. A
járművezetőt egy kiegészítő
jel figyelmezteti a helyzetre a
sebességet mutató szimbó-
Kiegészítő információk megjelenítése
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a
kombinált műszerfal sebességszimbóluma alatt, ami azt
jelenti, hogy az RSI kiegészítő táblát észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra
vonatkozó további információkkal.
07 Vezetőtámogatás
Jelzőtábla-felismerés be/ki
A járművezető beállíthatja, hogy kapjon-e
figyelmeztetést, amikor a sebességkorlátozást 5 km/h vagy ennél nagyobb mértékben
túllépi. Ez a figyelmeztetés az érvényben lévő
maximális sebességet mutató szimbólum villogása formájában jelenik meg a sebesség
túllépésekor.
A sebességfigyelmeztetés bekapcsolásához:
•
A kombinált műszerfal sebességszimbólum
kijelzése kikapcsolható.
Az RSI funkció kikapcsolásához:
•
Keresse meg a funkciót a MY CAR MY
CAR (112. oldal) menürendszerben, távolítsa el a Közlekedési tábla információk
(Road Sign Information On) jelölését, és
lépjen ki az EXIT gombbal.
Sebességriasztás be/ki.
Keresse meg a funkciót a MY CAR MY
CAR (112. oldal) menürendszerben, jelölje
be a Sebességre figyelmeztetés
(Speed Alert) lehetőséget, és lépjen ki az
EXIT gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI) (193. oldal)
•
MY CAR (112. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(195. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen jelzőtáblák mellett
ment el az autó. A funkció az alábbi korlátokkal rendelkezik.
Az RSI funkció kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkezik.
További információkat találhat ebben a részben a kameraérzékelő korlátairól, (237. oldal).
oldal.
Az olyan jelzőtáblákat, amelyek közvetetten
nyújtanak információkat az érvényben lévő
sebességkorlátozásokra vonatkozóan, például helységek névjelző táblái, nem rögzíti az
RSI funkció.
Az alábbiak például akadályozzák a funkció
működését:
•
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
Eltakart vagy rosszul elhelyezett jelzőtáblák
Teljesen vagy részben jéggel, hóval és/
vagy szennyeződéssel takart jelzőtáblák.
07
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI) (193. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(193. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
195
07 Vezetőtámogatás
Sebességhatároló*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* - első lépések
(196. oldal)
•
Sebességhatároló - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód* (198. oldal)
•
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor (199. oldal)
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás
(199. oldal)
Kormánykerék-billentyűzet és digitális valamint
Analóg.
07
196
Sebességhatároló* - első lépések
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Kormánykerék-billentyűzet és digitális valamint
Analóg.
Sebességhatároló - be/ki.
Sebességhatároló - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Készenléti üzemmód
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség
Kiválasztott sebesség
Sebességhatároló bekapcsolva
Sebességhatároló bekapcsolva
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Bekapcsolás és aktiválás
Amikor a sebességhatároló aktív, akkor
annak szimbóluma (6) látható egy jellel (5)
együtt a beállított maximális sebesség mellett
a kombinált műszerfalon.
A lehetséges legnagyobb sebesség kiválasztása és tárolása a memóriában út közben és
álló helyzetben is lehetséges.
Vezetés közben
1. Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a sebességhatároló bekapcsolásához.
> A sebességhatároló szimbóluma (6)
világít a kombinált műszerfalon.
2. Amikor az autó a lehetséges legmagasabb sebességgel mozog: Nyomja addig
a kormánykerék
vagy
gombját,
amíg a kombinált műszerfalon meg nem
jelenik a jelzés (5) a kívánt maximális
sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva
van a memóriában.
2. Görgessen a
gombbal, amíg a kombinált műszerfalon egy jel (5) nem jelenik
meg a kívánt maximális sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva
van a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (196. oldal)
Sebességhatároló* - sebesség
módosítása
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt maximális sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú
megnyomásával módosítható.
+/- 5 km/h beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás +/- 5 km/h értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt maximális sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (196. oldal)
Álló helyzetben
07
1. Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a sebességhatároló bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
197
07 Vezetőtámogatás
Sebességhatároló - ideiglenes
kikapcsolás és készenléti üzemmód*
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A sebességhatároló ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódba állítása:
–
Nyomja meg a
gombot.
> A kombinált műszerfal jele (5) ZΚLD
színűről FEHΔR színűre (digitális) vagy
FEHΔR színűről SZÜRKE színűre (analóg) változik és a járművezető ideiglenesen átlépheti a beállított maximális
sebességet.
gomb egyA sebességhatárolót a
szeri megnyomásával kapcsolhatja
vissza. A jel (5) a kijelzőn FEHΔR színűről ZΚLD színűre (digitális) vagy
SZÜRKE színűről FEHΔR színűre (analóg) változik és az autó maximális
sebessége újra korlátozva van.
Kormánykerék-billentyűzet és műszerfal Digitális
és Analóg.
Sebességhatároló - be/ki.
07
Ideiglenes kikapcsolás a gázpedállal
A sebességhatároló a gázpedállal is készenléti üzemmódba kapcsolható, például az autó
erős gyorsításához egy adott helyzetből:
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség
Sebességhatároló bekapcsolva
198
–
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja le teljesen a gázpedált.
> A kombinált műszerfal a tárolt maximális sebességet mutatja egy színes
jellel (5) és a járművezető ideiglenesen
átlépheti a beállított maximális sebességet – a jel (5) ezalatt ZΚLD színűről
FEHΔR színűre (digitális) vagy FEHΔR
színűről SZÜRKE színűre (analóg) változik.
A gázpedál felengedésekor a sebességhatároló automatikusan visszakapcsol, és az autó sebessége lecsökken
a beállított/tárolt maximális sebesség
alá - a jel (5) FEHΔR színűről ZΚLD színűre (digitális) vagy SZÜKE színűről
FEHΔR színűre (analóg) változik, és az
autó maximális sebessége újból korlátozva van.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (196. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Sebességhatároló* - riasztás a
sebesség túllépésekor
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az
előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Meredek lejtőn a sebességhatároló motorfék
hatása elégtelen lehet és a jármű túllépheti a
beállított maximális sebességet. A járművezetőt egy hangjelzés figyelmezteti erre. A jelzés
addig aktív, amíg a járművezető a beállított
maximális sebesség alá nem lassít.
Sebességhatároló* - kikapcsolás
Sebességtartó*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
vezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon
a forgalom normális haladásakor.
A sebességhatároló kikapcsolásához:
–
MEGJEGYZÉS
A riasztó csak 5 másodperc elteltével kapcsol be, ha a sebesség meghaladta a legalább 3 km/h értéket, feltéve, hogy nem
vagy
gombot az
nyomták meg a
utolsó fél percben.
Kapcsolódó információk
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> A kombinált műszerfal, (196. oldal).
oldal sebességhatároló szimbóluma és
a beállított sebesség jele eltűnik. A
kiválasztott és tárolt sebesség így törlődik a memóriából és nem állítható
gombbal.
vissza a
A járművezetőnek ezután a gázpedált
kell használnia a sebesség korlátozás
nélküli meghatározásához.
Kapcsolódó információk
•
Áttekintés
A kormánykerék gombjai és a kombinált műszerfal sebességhatároló nélküli autókban4.
Sebességhatároló* (196. oldal)
Sebességhatároló* (196. oldal)
07
4
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
199
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha a sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet és/vagy távolságot.
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
Lehetőség van a tárolt sebesség aktiválására,
beállítására vagy módosítására.
A sebesség aktiválása és beállítása
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Kapcsolódó információk
A kormánykerék gombjai és a kmobinált műszerfal sebességhatárolóval felszerelt autókban4.
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
•
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(200. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (202. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (203. oldal)
•
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (204. oldal)
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség (SZÜRKE =
készenléti üzemmód).
Sebességtartó aktív - FEHΔR szimbólum
(SZÜRKE = készenléti üzemmód).
07
4
5
200
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló nélküli autókban5.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h sebesség alatt
nem kapcsolható be.
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó
visszakapcsolásához le kell állítani az autót
és újra kell indítani a motort.
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával módosítható.
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó* (199. oldal)
+/- 5 km/h beállításához:
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval5 felszerelt autókban.
A sebességtartó elindításához:
•
Nyomja meg a CRUISE (sebességkorlátozó nélkül) vagy
(sebességkorlátozóval) kormánykerékgombot.
>
A sebességtartó szimbóluma (6) világít a
kombinált műszerfalban - a sebességtartó készenléti üzemmódban van.
A sebességtartó bekapcsolásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
vagy
gombját.
kormánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal jelzése (5)
világít a kiválasztott sebességnél és a
szimbólum (6) SZÜRKE színűről FEHΔR
színűre változik - az autó ezután a tárolt
sebességet tartja.
5
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás +/- 5 km/h értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a gázpedál használatával növeli a sebes/
gomb megnyomása előtt,
séget a
akkor a gomb megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége tárolódik.
A sebesség ideiglenes növelés a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a
sebességtartó beállítására - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt
sebességhez.
07
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
201
07 Vezetőtámogatás
A sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
A funkció ideiglenesen inaktiválható és
készenléti üzemmódba kapcsolható.
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és a
szimbólum (6) FEHΔR színűről SZÜRKE
színűre változik - a sebességtartó ideiglenesen ki van kapcsolva.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló nélküli autókban6.
gombot.
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
automatikusan készenléti üzemmódba vált,
ha:
•
•
202
•
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval6 felszerelt autókban.
6
7
a sebességváltó kart/fokozatválasztót N
állásba helyezik
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
07
•
a vezető megnyomja a fékpedált
a tengelykapcsoló-pedál több mint
1 perces nyomva tartása7
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
•
a sebesség körülbelül 30 km/h alá esik.
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (199. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(200. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (203. oldal)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (204. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó* - visszatérés a
beállított sebességhez
Kapcsolódó információk
•
•
A sebességtartó, (199. oldal). oldal (CC –
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség tartásában.
Az ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (202. oldal) után lehetséges a visszatérés
a beállított sebességhez.
Sebességtartó* (199. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(200. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (202. oldal)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (204. oldal)
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval8 felszerelt autókban.
A sebességtartó visszakapcsolásához a
készenléti üzemmódból:
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló nélküli autókban8.
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és
szimbóluma (6) SZÜRKE színűről FEHΔR
színűre változik - az autó ezután az utoljára tárolt sebességet tartja.
gomb-
MEGJEGYZÉS
Δszrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
kiválasztásával.
8
07
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
203
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó* - kikapcsolás
Az alábbiakban leírjuk a kikapcsolás módját.
A sebességtartó a kormánykerék gombjával
(1) vagy a motor leállításával kapcsolható ki a tárolt sebesség törlődik a memóriából és
nem állítható vissza a
gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (199. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(200. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (202. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (203. oldal)
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló nélküli autókban9.
Adaptív sebességtartó (ACC)*
Az adaptív sebességtartó ((ACC – Adaptive
Cruise Control)) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és az előző autóhoz
képest beállított követési időintervallum fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb
vezetési élményt eredményez hosszú utakon,
autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a
forgalom normális haladásakor.
A járművezető beállítja a kívánt sebességet,
(208. oldal). oldal és időközt az elöl haladó
autóhoz képest. Amikor a radaros érzékelő
lassabb járművet észlel az autó előtt, akkor a
sebességet automatikusan ahhoz igazítja.
Amikor az út újra szabad, akkor az autó viszszatér a beállított sebességhez.
Ha az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva
vagy készenléti üzemmódban van és az autó
túl közel kerül az elöl haladó járműhöz, akkor
a járművezetőt ehelyett a Távolságfigyelmeztetés (220. oldal) figyelmezteti a rövid távolságra.
07
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval9 felszerelt autókban.
9
204
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyben.
Automata sebességváltó
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók fejlettebb működéssel, az adaptív
sebességtartó sorban állási segéd,
(212. oldal). oldal funkciójával rendelkeznek.
10
Adaptív sebességtartó* - funkció
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* - funkció
(205. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése (208. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása (209. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja
(210. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése (211. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(211. oldal)
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
•
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd (212. oldal)
A kormánykerék, (85. oldal) billentyűzete
•
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása (214. oldal)
•
•
•
Radarérzékelő (214. oldal)
•
Radarérzékelő - korlátok (215. oldal)
A funkció áttekintése10.
Radarérzékelő (214. oldal)
Az adaptív sebességtartó egy sebességszabályozó rendszerből és egy összehangolt
távolságtartó rendszerből áll.
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők (217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (218. oldal)
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
205
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
Az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot főleg a radarérzékelő méri. A sebességtartó funkció gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet. Normális, hogy a
fékek halk hangot adnak ki, amikor a sebességtartó használja azokat.
FIGYELEM
A fékpedál mozog, amikor az adaptív
sebességtartó fékez. Ne tartsa a lábát a
fékpedál alatt - az beszorulhat.
07
11
12
206
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a
járművezető által beállított időközzel,
(209. oldal) kövesse az elől, ugyanabban a
sávban haladó járművet. Ha a radarérzékelő
nem lát semmilyen járművet a jármű előtt,
akkor ehelyett a járművezető által beállított
sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az
elől haladó jármű sebessége meghaladja a
tárolt sebességet.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség
finom szabályozása. A hirtelen fékezést
igénylő helyzetekben a járművezetőnek
magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől haladó autó erős
fékezése esetén érvényes. A radarérzékelő
korkátai, (215. oldal) miatt előfordulhat, hogy
a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
km/h11
Az adaptív sebességtartó 30
sebességtől 200 km/h sebességig állítható be egy
másik autó követésére. Ha a sebesség
30 km/h alá esik vagy a motor fordulatszáma
túl alacsonyra csökken, akkor a sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol, amelyben az automatikus fékezés megszűnik - a
járművezetőnek ezután magának kell fékeznie, hogy biztonságos távolságot tartson az
elől haladó járműtől.
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
Az adaptív sebességtartó az autó fékezési
kapacitásának körülbelül 40%-ának megfelelő fékezési kapacitással rendelkezik.
1. Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmeztető lámpája és figyelmeztető hangja12.
Ha az autót az adaptív sebességtartó fékezési
kapacitásánál erősebben kell fékezni és a járművezető nem fékez, akkor az ütközésfigyelmeztető rendszer, (230. oldal) figyelmeztető
lámpája és figyelmeztető hangjelzése szolgál
arra, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az
azonnali beavatkozás szükségességére.
A sorban állási segéd, (212. oldal) automata sebességváltóval felszerelt autók esetén a 0-200 km/h sebességtartományban működik.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
A figyelmeztető lámpát erős napsütésben
vagy napszemüvegben nehéz lehet észrevenni.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radarérzékelő észlelt. Ezért előfordulhat a
figyelmeztetés elmaradása vagy bizonyos
mértékű késése. Ne várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül, amikor az szükséges.
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
Az adaptív sebességtartó, (204. oldal). oldal
és a kormánykerék billentyűzete attól függően
változó, hogy az autó rendelkezik-e sebességhatárolóval, (196. oldal). oldal13.
Adaptív sebességtartó
sebességhatárolóval
Időtáv
Az ACC aktív a ZΚLD jelölésnél (FEHΔR =
készenléti üzemmód).
Adaptív sebességtartó
sebességhatároló nélkül
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
elsődlegesen egyenes útfelületeken történő
használatra szolgál. Meredek lejtőkön, nehéz
rakománnyal vagy utánfutót vontatva nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása ilyen esetekben különös figyelem szükséges
és készen kell állni a lassításra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
Sebességtartó* (199. oldal)
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHΔR
= készenléti üzemmód).
13
Sebességtartó - be/ki vagy készenléti
üzemmód.
(Nem használt)
07
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHΔR
= készenléti üzemmód).
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
207
07 Vezetőtámogatás
||
Időtáv
Az ACC aktív a ZΚLD jelölésnél (FEHΔR =
készenléti üzemmód).
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése
Az ACC elindításához:
•
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése (208. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása (209. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja
(210. oldal)
•
Sebességtartó* (199. oldal)
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
- egy hasonló FEHΔR szimbólum világít a
kombinált műszerfalon (8), amely azt
mutatja, hogy az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban, (210. oldal) van.
Az ACC aktiválásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
vagy
gombját.
kormánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal körülbelül
egy másodpercre egy "nagyítót" (6) mutat
a tárolt sebesség körül és a jelölés
FEHΔR színűről ZΚLD színűre változik.
get.
Amikor a szimbólum FEHΔR színűről
ZΚLD színűre változik, akkor az
ACC aktív és tartja a tárolt sebesséAz ACC csak akkor követi az
elöl haladó járművet egy
bizonyos távolságban, amikor a szimbólum egy másik
jármű képét mutatja.
07
208
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
a magasabb jelölés ZΚLD színnel a
beprogramozott sebesség
•
az alacsonyabb sebesség az elöl haladó
jármű sebessége.
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával módosítható.
+/- 5 km/h beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás +/- 5 km/h értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a gázpedál használatával növeli a sebes/
gomb megnyomása előtt,
séget a
akkor a gomb megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége tárolódik.
07 Vezetőtámogatás
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS
Ha az adaptív sebességtartó bármely
gombját több percig nyomva tartja, akkor
az blokkolásra kerül és kikapcsol. A sebességtartó visszakapcsolásához le kell állítani az autót és újra be kell indítani a
motort.
Bizonyos helyzetekben az nem kapcsolható vissza - ilyen esetekben a kombinált
műszerfal, (218. oldal). oldal a(z) Adaptív
sebességszabályozás nem elérhető
üzenetet jeleníti meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
Sebességtartó* (199. oldal)
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva a távolságfigyelmeztetés
(220. oldal).
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó nem reagál a bekapcsolásakor,
annak oka az lehet, hogy az elöl haladó
járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időköz beállítása/módosítása:
•
Forgassa a kormánykerék-billentyűzet
forgókapcsolóját (vagy használja a
/
gombokat a sebességhatároló nélküli
autók esetében).
Alacsony sebességnél, amikor a távolság
rövid, az adaptív sebességtartó enyhén növeli
az időközt.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását, hogy elősegítse az elől haladó jármű
sima és kényelmes követését.
Olvasson többet a sebesség kezeléséről,
(208. oldal). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
Sebességtartó* (199. oldal)
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid
időt hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha előre nem látható forgalmi probléma
merül fel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
209
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
•
a fokozatválasztót N állásba mozdították
(automata sebességváltó)
•
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozóval
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
Ez a szimbólum és a tárolt sebesség
jelzése ekkor ZΚLD színűről FEHΔR
színűre változik.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozó nélkül
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
Automatikus készenléti üzemmód
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha:
14
15
210
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
További tájékoztatásért, lásd a Sebesség
kezelése, (208. oldal). oldal és Egy másik
jármű megelőzése, . oldal (211. oldal) részeket.
•
07
a tengelykapcsoló-pedál több mint
1 perces nyomva tartása14
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől
függ, ilyen például a menetstabilizáló rendszer (ESC), (189. oldal). oldal. Ha ezen rendszerek valamelyike nem működik, akkor az
adaptív sebességtartó automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés
szólal meg és a Adaptív
sebességszabályozás érvénytelenítve
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon.
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
Ez nem vonatkozik a sorban állási segédre - ez teljesen álló helyzetig működik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A járművezetőnek be kell avatkoznia és az
előző járműhöz kell igazítania a sebességet.
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
•
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas
•
•
•
•
a sebesség 30 km/h15 alá esik
a járművezető kikapcsolja a biztonsági
övet
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt például nedves hó vagy
zuhogó eső takarja el (a radarhullámok
gátolva vannak).
A szimbólumokkal, üzenetekkel és azok jelentésével kapcsolatos további tájékoztatásért,
lásd a Szimbólumok és üzenetek a kijelzőn,
(218. oldal). oldal részt.
Visszatérés a beállított sebességhez
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemgombjának egymódból a kormánykerék
szeri megnyomásával aktiválható újra - a
sebesség ekkor a legutoljára tárolt sebesség
lesz.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
Δszrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
kiválasztásával.
•
Az ACC előzés közben is segíthet.
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Amikor az autó egy másik járművet követ és a
járművezető jelzi előzési szándékát az irányjelzővel16, akkor a sebességtartó röviden
segít az elől haladó jármű felé gyorsításban.
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
Ez a funkció 70 km/h feletti sebességeken
aktív.
Sebességtartó* (199. oldal)
Olvasson többet a különböző időközökről,
(209. oldal). oldal az elöl haladó járműhöz
képest.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése
Olvasson többet a sebesség kezeléséről, .
oldal (208. oldal).
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció
nem csak előzés során, hanem például
akkor is bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a sávváltás vagy egy másik
útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid
időre gyorsítani fog.
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
Billentyűzet sebességhatárolóval
Az adaptív sebességtartó a kormánykerék
gombjának rövid megnyomásával kapcsolható ki. A beállított sebesség törlődik és nem
gombbal.
állítható vissza a
Billentyűzet sebességhatároló nélkül
A kormánykerék
gombjának rövid megnyomására az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol. Egy további rövid
megnyomásra kikapcsol. A beállított sebesség törlődik és nem állítható vissza a
gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
Sebességtartó* (199. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
16
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
07
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
Sebességtartó* (199. oldal)
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
211
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd
Kiterjesztett sebességtartomány
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd alacsonyabb mint
30 km/h sebesség mellett további funkciókat
is biztosít az adaptív sebességtartónak.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében a sebességtartó sorban állás
segéd funkcióval van kiegészítve (mint
"Queue Assist" is ismert).
A sorban állási segéd az alábbi funkciókkal
rendelkezik:
•
Kiterjesztett sebességtartomány 30 km/h alatt és álló helyzetben is
•
•
Cél váltása
Az automatikus fékezés álló helyzetben
megszűnik
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
legalacsonyabb programozható sebessége
30 km/h - még ha a sebességtartó képes is
egy másik jármű követésére az álló helyzetig,
ennél alacsonyabb sebesség nem választható.
07
Tudjon meg többet a sebesség kezeléséről,
(204. oldal) és az elöl haladó járműhöz viszonyított időközökről, (209. oldal).
A sebességtartó bekapcsolásához be kell
csukni a járművezető ajtaját és a járművezetőnek viselnie kell a biztonsági övet.
Automata sebességváltó esetén, a sebességtartó a 0-200 km/h tartományban képes egy
másik jármű követésére.
A sebességtartó ezután visszatér az elől
haladó jármű követéséhez.
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd funkció legfeljebb
4 percig képes álló helyzetben tartani az
autót - ezután a fékek kiengednek.
További tájékoztatásért, lásd az "Az automatikus fékezés megszűnése álló helyzetben" részt.
Cél váltása
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h alatti bekapcsolásához egy ésszerű távolságra lévő járműre van szükség az autó előtt.
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni vagy a közlekédési jelzőlámpáknál történő rövid megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem haladja meg a körülbelül
3 másodpercet - ha az elől haladó autó újbóli
elindulása ennél hosszabb ideig tart, akkor a
sebességtartó készenléti üzemmódba,
(210. oldal) kapcsol automatikus fékezéssel.
A járművezetőnek ezután újra aktiválnia kell a
sebességtartót az alábbi módok valamelyikével:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
vagy
•
212
>
Nyomja le a gázpedált.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
gomb-
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor
előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor a sebességtartó kisebb mint 30 km/h
sebesség mellett követ egy másik járművet,
és amikor mozgó céljárműről álló járműre vált,
a sebességtartó lelassít az álló járműhöz.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több
mint 30 km/h sebességgel követ egy elöl
haladó másik járművet és a cél mozgó járműből álló járművé változik, akkor a
sebességtartó figyelmen kívül hagyja az
álló járművet és ehelyett a tárolt sebességet választja.
•
Ez azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az
autó gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért
be kell avatkoznia és magának kell fékeznie
az autót, hogy az álló helyzetben maradjon.
amikor a sebesség 5 km/h alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a sebességtartónak nincs mit követnie.
Az automatikus fékezés befejezése álló
helyzetben
1. Akusztikus hangjelzés (sípolás) és szöveges üzenet.
2. Egy figyelmeztető lámpa is villogni
kezd a szélvédőn.
3. "Lüktető" fékezés történik.
A szimbólumokkal, üzenetekkel és azok
jelentésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a Szimbólumok és üzenetek a
kijelzőn, . oldal (218. oldal) részt.
A sorban állási segéd felengedi a lábféket és
készenléti üzemmódba is kapcsol ilyen helyzetekben:
Az alábbi helyzetekben, a sorban állási segéd
álló helyzetben leállítja az automatikus fékezést:
•
•
•
•
•
a járművezető készenléti üzemmódba
kapcsolja a sebességtartót
•
behúzza a rögzítőféket.
a járművezető kinyitja az ajtót
a járművezető kikapcsolja a biztonsági
övet.
Sebességtartó* (199. oldal)
A járművezető figyelmét erre több fokozaton keresztül hívja fel, növekvő intenzitással:
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált:
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
A sorban állási segéd maximum 4 percig
képes álló helyzetben tartani az autót ezután a fékek kiengednek.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
•
•
•
•
FONTOS
A járművezetőnek be kell avatkoznia
és fékeznie kell.
amikor a sebesség 5 km/h alatt van és a
sebességtartó nem biztos abban, hogy a
céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen
más objektum, például egy fekvőrendőr.
Kapcsolódó információk
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
07
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba
kapcsolja
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
213
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - a
sebességtartó működésének váltása
Váltás ACC és CC között
Az aktív sebességtartó szimbóluma jelenik
meg a kombinált műszerfalon:
CC
Cruise Control
Sebességtartó
ACC
Adaptive Cruise
Control
Adaptív sebességtartó
Visszaváltás a CC és az ACC között
Radarérzékelő
A sebességtartó (CC) a
gomb 1-2 megnyomásával kapcsolható ki. A rendszer következő bekapcsolásakor az adaptív sebességtartó (ACC) fog bekapcsolni.
A radarérzékelő funkciója az azonos irányban
és sávban haladó autók vagy nagyobb járművek észlelése.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja
(210. oldal)
•
Sebességtartó* (199. oldal)
A radarérzékelőt az alábbi funkciók használják:
•
•
•
07
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
gombját - a kombinált műszerfal
szimbólumról a
szimbólumra vált.
>
Ez bekapcsolja a CC sebességtartót.
FIGYELEM
Az autó a továbbiakban nem fékez automatikusan, miután ACC sebességtartóról
CC sebességtartóra kapcsol - csupán
tartja a beállított sebességet.
214
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ütközésfigyelmeztetés automatikus fékkel
és gyalogosészleléssel*
FONTOS
Ha az autó hűtőrácsán látható sérülés
keletkezett, vagy, ha azt gyanítja, hogy a
radarérzékelő megsérült:
A gomb egyszeri megnyomása kiiktatja az
adaptív elemet (távtartó rendszer) az adaptív
sebességtartóban, (204. oldal). oldal, az autó
ezután csak tartja a beállított/tárolt sebességet.
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel
- lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A funkció részben vagy teljesen megszűnhet - vagy hibásan működhet - ha a hűtőrács, a radarérzékelő vagy a konzol megsérül vagy meglazul.
A radarérzékelő módosítása annak illegális
használatához vezethet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
•
Távolságfigyelmeztetés* (220. oldal)
Radarérzékelő - korlátok (215. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Radarérzékelő - korlátok
FIGYELEM
A radarérzékelő, (214. oldal). oldal bizonyos
korlátokkal rendelkezik, például a korlátozott
látómező miatt.
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó képessége arra,
hogy észleljen egy elől haladó járművet jelentősen csökkenhet, ha:
•
az elől haladó jármű sebessége jelentősen eltér a saját sebességétől
•
a radarérzékelőt gátolja valami - például
szakadó esőben vagy latyakban vagy ha
egyéb anyagok gyűlnek össze a radarérzékelő előtt.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a radarérzékelő előtti felületet.
Látómező
A radarérzékelő korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik
jármű nem észlelhető vagy észlelése a vártnál
később történik.
FIGYELEM
ACC látómező.
Bizonyos esetekben a radarérzékelő
későn észleli a közel lévő járműveket például egy, az elöl haladó jármű és az
autó közé hajtó járművet.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó
járművek észrevétlenek maradhatnak.
A hűtőrács elé nem helyezhetők tartozékok
vagy egyéb tárgyak, például kiegészítő
lámpák.
07
Kanyarokban a radarérzékelő a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az észlelt járművet.
}}
215
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (220. oldal)
07
216
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés
és teendők
Ha a kombinált műszerfal az Radar
blokkolva Lásd a kézikönyvet üzenetet
jeleníti meg, akkor az adaptív sebességtartó
radarérzékelője, (214. oldal). oldal nem képes
az autó előtt haladó más járművek észlelésére.
Ez az üzenet azt jelzi, hogy működik a Távolságriasztás, (220. oldal). oldal vagy Ütközés-
figyelmeztetés automatikus fékkel,
(230. oldal). oldal.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre
tartalmaz példát:
Ok
Teendő
A radar felülete a hűtőrácsban szennyezett vagy jéggel illetve
hóval fedett.
Tisztítsa meg a radar felületét a hűtőácsban a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A zuhogó eső vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar nagyon nedves vagy havas útfelületen nem működik.
A radar felületét megtisztította, de az üzenet továbbra is látható.
Várjon. A radarnak több percre van szüksége ahhoz, hogy érzékelje, ha már
nincs gátolva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
Sebességtartó* (199. oldal)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
217
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* szimbólumok és üzenetek
jelenít meg. Az alábbiakban néhány példát láthat - kövesse a megjelenő javaslatokat, ha
szükséges:
Bizonyos esetekben az adaptív sebességtartó
szimbólumokat és/vagy szöveges üzeneteket
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHΔR
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba, (210. oldal) van kapcsolva.
A szimbólum ZΚLD
Az autó tartja a tárolt sebességet.
A normál sebességtartó manuálisan ki van választva.
07
218
Állítsa a ESC-t normálisra a
sebességtartás engedélyezéséhez
Az adaptív sebességtartó nem aktiválható, amíg az ESC rendszert normál üzemmódba nem állította - Menetstabilizáló rendszer, (189. oldal).
Adaptív sebességszabályozás érvénytelenítve
Az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva - a járművezetőnek magának kell szabályoznia a
sebességet.
Adaptív sebességszabályozás nem elérhető
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be.
Ez az alábbiak miatt lehet:
•
•
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt nedves hó vagy eső akadályozza.
A hibakereséssel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a Hibakeresés és teendők, (217. oldal)
részt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsolt.
•
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
A járművezető ezután a normál Sebességtartót, (199. oldal) (CC) használhatja, - egy szöveges
üzenet tájékoztat a megfelelő lehetőségekről.
Olvasson többet a radarérzékelő korlátairól, (215. oldal).
Adaptív sebességszabályozás Szerviz szükséges
Nyomja meg a féket a jármű
megtartásához + hangjelzés
+ figyelmeztető lámpa a szélvédőn + "húzó" fékek.B
30 km/h alatt vezető jármű
szükségesB
A
B
Az adaptív sebességtartó kikapcsolt.
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Az autó álló helyzetben van és az adaptív sebességtartó felengedi a lábféket, ami miatt az autó
gurulni kezdhet.
•
A járművezetőnek magának kell fékeznie. Az üzenet továbbra is látható és a riasztás addig
szól, amíg a járművezető be nem nyomja a fékpedált vagy nem használja a gázpedált.
Abban az esetben jelenik meg, ha 30 km/h sebesség alatt próbálják meg bekapcsolni a sebességtartót anélkül, hogy jármű lenne a bekapcsolási távolságon belül.
A szimbólumok vázlatosak.
Csak sorban állási segéd esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (204. oldal)
07
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(207. oldal)
Sebességtartó* (199. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
219
07 Vezetőtámogatás
Távolságfigyelmeztetés*
A távolságfigyelmeztetés funkció (Distance
Alert) figyelmezteti a járművezetőt, ha túl közel
kerül az elöl haladó járműhöz.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h feletti
sebességeken aktív és csak az autó előtt,
azzal megegyező irányban közlekedő járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy álló
járművekre vonatkozóan nincsenek távolsági
információk.
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív
sebességtartó aktív állapotának idejére
kikapcsol.
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor
működik, ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint a beállított érték - a
vezetett jármű sebessége nem befolyásolja.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ebben esetekben a funkciót
a MY CAR (112. oldal) menürendszerben
lehet kezelni - itt keresse meg a Követési
távolságra figyelmeztetés funkciót.
Időköz beállítása
Működés
Az időköz beállításának kezelőszervei és szimbóluma.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Narancssárga figyelmeztető
07
A szélvédő egy narancssárga figyelmeztető
lámpa világít folyamatosan, ha az elől haladó
jármű közelebb van a beállított időköznél.
17
220
lámpa17.
Időköz - be.
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció be- vagy kikapcsolásához. A funkció
akkor van bekapcsolva, ha a gomb lámpája
világít.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva az adaptív sebességtartó
(204. oldal).
MEGJEGYZÉS
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó, (205. oldal). oldal funkció
is.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Kapcsolódó információk
•
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
(221. oldal)
•
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek (222. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
Ez a funkció ugyanazt a radarérzékelőt használja, mint az adaptív sebességtartó
(204. oldal) és az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel (230. oldal), amely
bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (220. oldal)
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek (222. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az erős napfény, a visszatükröződések
vagy a megvilágítás intenzitásának erős
változásai valamint napszemüveg viselése
azt eredményezheti, hogy a szélvédőn
nem látható a figyelmeztető lámpa.
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak
befolyásolhatják a radar érzékelőjének
képességét az elöl haladó járművek észlelésében.
A járművek mérete, például motorkerékpárok, szintén befolyásolhatja az észlelőképességet. Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a figyelmeztető lámpa
átmenetileg nem jelenik meg.
A szélsőségesen magas sebességek szintén azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési tartomány korlátozottsága miatt a
beállítottnál rövidebb távolságnál világít.
07
A radarérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő korlátok (215. oldal) és Ütközésfigyelmeztető
rendszer* - működés (234. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
221
07 Vezetőtámogatás
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
műszerfalon, ha a funkció működése annak
korlátai (221. oldal) miatt csökken.
A funkció bizonyos szimbólumokat és üzeneteket képes megjeleníteni a kombinált
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd
a kézikönyvet
A távolságfigyelmeztetés átmenetileg kikapcsolt.
A radarérzékelő (214. oldal) gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó
esőben vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő - korlátok (215. oldal).
Ütközésre figyelmeztető rendszer Szerviz
szükséges
A
A távolságfigyelmeztető és ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel (236. oldal) teljesen
vagy részben kikapcsolt.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak.
07
222
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
City Safety™
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Ha a jármű automatikus fékkel kombinált
ütközésfigyelmeztető rendszerrel* (230. oldal)
van felszerelve, akkor a két rendszer kiegészíti egymást.
FONTOS
•
City Safety™ - működés (224. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
(227. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(229. oldal)
A City Safety komponensek karbantartását
és cseréjét szervizben kell elvégeztetni lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A City Safety™ funkció 50 km/h sebesség
alatt működik és az autó automatikus fékezésével segíti járművezetőt az elöl haladó járműnek ütközés közvetlen kockázatának esetén, ha a vezető nem fékez és/vagy kormányoz időben.
FIGYELEM
A City Safety™ rendszer nem minden
vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy útviszonyok mellett működik.
A City Safety™ olyan helyzetekben kapcsol
be, amikor a járművezetőnek korábban kellett
volna fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
A City Safety™ rendszer nem reagál az
autótól eltérő irányban haladó járművekre,
kis méretű járművekre, motorkerékpárokra
vagy emberekre és állatokra.
A City Safety™ a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében úgy van kialakítva,
hogy a lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A City Safety™ rendszer 15 km/h alatti
sebességkülönbség esetén megakadályozhatja az ütközést - nagyobb sebességkülönbség esetén csak az ütközés sebességének csökkentésére van lehetőség. A
fék teljes működésének eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia a fékpedált.
A City Safety™ nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa
vezetői stílusát. Ha a járművezető kizárólag a
City Safety™ funkcióra bízza a fékezést, az
előbb-utóbb balesethez vezet.
A járművezető vagy az utasok normális esetben csak akkor észlelik a City Safety™ funkció működését, ha olyan helyzet alakul ki,
amikor a jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
•
•
Soha ne várjon a City Safety™ bekapcsolására. Mindig a járművezető felelős a
megfelelő távolság és sebesség fenntartásáért.
07
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ - korlátok (225. oldal)
City Safety™ - funkció (224. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
223
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - funkció
A City Safety a szélvédő felső szélébe szerelt
lézerérzékelővel, (227. oldal). oldal észleli az
autó előtti forgalmat. Ha ütközés kockázata
fenyeget, akkor a City Safety automatikusan
lefékezi az autót, ami hirtelen fékezésként
érezhető.
Ha a járművek közötti sebességkülönbség
nagyobb mint 15 km/h, akkor lehetséges,
hogy a City Safety™ önmagában nem képes
megakadályozni az ütközést. A teljes fékerő
eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia
a fékpedált. Ezzel aztán megakadályozható
az ütközés, akár több mint 15 km/h sebességkülönbség esetén is.
Amikor a funkció aktiválja a fékeket, akkor a
kombinált műszerfalon megjelenik egy üzenet, (229. oldal). oldal, hogy a funkció aktív/
aktív volt.
City Safety™ - működés
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Be és ki
MEGJEGYZÉS
A City Safety™ funkció a motor beindításakor automatikusan bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety™ rendszer fékez,
akkor kigyulladnak a féklámpák.
Kapcsolódó információk
A lézerérzékelő adó és vevő ablaka18.
Ha a sebességkülönbség 4-15 km/h az elől
hladó járműhöz képest, akkor a City Safety™
képes teljesen megakadályozni az ütközést.
07
City Safety™ (223. oldal)
City Safety™ - működés (224. oldal)
City Safety™ - korlátok (225. oldal)
A City Safety™ rövid, erős fékezést aktivál és
normál körülmények között éppen az első
jármű mögött megállítja az autót. A legtöbb
járművezető számára ez jelentősen kívül esik
a normál vezetési stílustól és kényelmetlen
érzés.
18
224
•
•
•
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet kikapcsolni a City Safety™ rendszert, például, ha
leveles ágak csúszhatnak végig a motorháztető és/vagy a szélvédő felett.
City Safety™ kezelése a MY CAR (112. oldal)
menürendszerben lehetséges, és a motor
beindítását követően a funkció az alábbiak
szerint kapcsolható ki:
•
Keresse meg a MY CAR menürendszer
Vezetéstámogató rendszer részét, és
válassza a Ki lehetőséget a City Safety
részben.
Azonban a funkció a motor következő
beindításakor engedélyezve lesz, függetlenül attól, hogy rendszer engedélyezve
volt-e vagy ki volt-e iktatva a motor leállításakor.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
A lézeres érzékelő, (227. oldal). oldal
akkor is bocsát ki lézerfényt, amikor a City
Safety™ rendszert manuálisan kikapcsolták.
A City Safety™ újbóli engedélyezéséhez:
•
Kövesse a kiiktatási eljárást, de válassza
a Be lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (223. oldal)
City Safety™ - korlátok (225. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(229. oldal)
City Safety™ - korlátok
A City Safety™ rendszer érzékelője úgy van
kialakítva, hogy észlelje az autó előtti autókat
vagy nagyobb járműveket attól függetlenül,
hogy nappal van vagy éjszaka.
Azonban a funkció rendelkezik bizonyos korlátokkal.
Az érzékelő korlátokkal rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy a City Safety™ gyengébben vagy egyáltalán nem működik - például erős
havazásban vagy esőben, sűrű ködben,
homokviharokban vagy egyéb olyan helyzetekben, amikor a látási viszonyok erősen korlátozottak. A párásodás, szennyeződések, jég
vagy hó a szélvédőn szintén zavarhatja a
működést.
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az
olyan tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és
a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok
korlátozhatják a működést.
A City Safety™ érzékelőjéből kibocsátott
lézerfény a fény visszaverődésének módját
méri. Az érzékelő nem észleli az alacsony
fényvisszaverő-képességgel rendelkező tárgyakat. A jármű hátsó része általában eléggé
visszaveri a fényt a rendszámtáblának és a
hátsó fényvisszaverőknek köszönhetően.
19
20
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety™ rendszer ütközés-elkerülési képességét. Ilyen helyzetekben
az ABS19 és ESC20 rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékerőt a stabilitás fenntartása közben.
Az autó tolatásakor a City Safety™ rendszer
ideiglenesen kikapcsol.
A City Safety™ alacsony sebességek mellett
- 4 km/h alatt nem kapcsol be, ami miatt a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó járművet lassan
közelíti meg, például parkoláskor.
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety™ nem avatkozik
be az olyan helyzetekben, amikor a járművezető világos módon kormányoz vagy gázt ad,
akkor sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Amikor a City Safety™ megakadályozott egy
ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor a City Safety™
rendszer megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni
a tengelykapcsoló-pedált.
07
}}
225
07 Vezetőtámogatás
||
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő lézerérzékelő,
(227. oldal). oldal előtti felületét jégtől,
hótól és szennyeződésektől mentesen.
Az érzékelő elhelyezkedését ábrázoló
ábrához, lásd City Safety™ - funkció
(224. oldal).
A szélvédő lézerérzékelő előtti
felülete szennyezett vagy jég
illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
•
Ne rögzítsen vagy szereljen semmit a
szélvédőre a lézerérzékelő előtt
Távolítsa el a gátlást
okozó tárgyat.
•
Távolítsa el a jeget és havat a motorháztetőről - a hó és jég magassága
nem haladhatja meg az 5 cm-t.
A lézerérzékelő
látótere gátolva
van.
nik meg a kombinált műszerfalon, az azt jelzi,
hogy a lézerérzékelő gátolva van és nem
képes észlelni az autó előtti járműveket. Ez
azt jelenti, hogy a City Safety™ rendszer nem
működik.
A Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a lézerérzékelő gátolva
van. A járművezetőnek ezért gondoskodnia
kell a szélvédő és a lézerérzékelő előtti terület
tisztán tartásáról.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő ellenintézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
226
FONTOS
Teendő
•
Hibakeresés és teendők
Ha a Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet, (229. oldal). oldal jele-
07
Ok
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a lézerérzékelő
előtt vagy a lézerérzékelő "ablakán" és
ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es (vagy ennél
nagyobb) felületét, akkor fel kell venni a
kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz
vagy a szélvédő cseréjéhez - hivatalos
Volvo szerviz igénybe vétele javasolt. Az
érzékelő elhelyezkedését ábrázoló ábrához, lásd City Safety™ - funkció
(224. oldal).
Ennek elmulasztása a City Safety™ funkció csökkent működését eredményezheti.
A City Safety™ hibás, elégtelen vagy
csökkent működés kockázatának elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa
meg a lézerérzékelő előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes
szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel annak ellenőrzéséhet, hogy a
helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e
be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
07 Vezetőtámogatás
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (223. oldal)
City Safety™ - funkció (224. oldal)
City Safety™ - működés (224. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
A City Safety™ funkció egy olyan érzékelőt
használ, amely lézerfényt bocsát ki. Meghibásodás esetén vagy, ha a lézeres érzékelő szervizelésre szorul - forduljon hivatalos Volvo
műhelyhez. Az alábbi utasítások betartása
alapvető fontosságú a lézeres érzékelő kezelésekor.
Az alábbi két címke kapcsolatos a lézerérzékelővel.
FDA (az Amerikai Egyesült Államok élelmiszer-biztonsági hatósága) szabványoknak az "Laser Notice No. 50" megfelelő
eltérések kivételével 2001. július 26-tól.
A lézeres érzékelő sugárzási adatai
Az alábbi táblázat tartalmazza a lézeres érzékelő fizikai adatait.
Maximális impulzusenergia
2,64 µJ
Maximális átlagos teljesítmény
45 mW
Impulzus-időtartam
Divergencia (vízszintes x függőleges)
Az ábrán látható felső címke a lézersugár
besorolását írja le:
•
Lézersugárzás - ne nézzen a lézersugárba
optikai eszközökkel - 1M besorolású
lézertermék.
33 ns
28° × 12°
07
Az alsó címke a lézersugár fizikai adatait írja
le:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Megfelel a
lézertermékek kialakítására vonatkozó
}}
227
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat,
akkor fennáll a szemsérülés kockázata!
•
•
A lézerérzékelő tesztelése, eltávolítása,
beállítása és/vagy alkatrészcseréje
csak minősített műhelyben végezhető
- Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk.
•
A káros sugárzásnak történő kitettség
elkerülése érdekében, ne végezzen
semmilyen beállítást vagy karbantartást az itt leírtakon kívül.
•
A javítónak be kell tartania a kifejezetten a lézerérzékelőhöz készített javítási
utasításokat.
•
Ne távolítsa el a lézerérzékelőt (eltávolítható lencsét tartalmaz). Az eltávolított lézerérzékelő kielégíti a
3B besorolás követelményeit az IEC
60825-1 szabány szerint. A
3B besorolású lézer nem veszélytelen
a szem számára, ezért sérülésveszélyt
jelent.
•
A lézerérzékelő csatlakozóját ki kell
húzni, mielőtt eltávolítaná a szélvédőről.
07
228
Soha ne nézzen a lézerérzékelőbe
(amely szétterített láthatatlan lézersugárzást bocsát ki) 100 mm-ről vagy
ennél közelebbről nagyító optikával,
például nagyítóüveggel, mikroszkóppal, lencsével vagy hasonló optikai
eszközökkel.
•
A lézerérzékelőt a szélvédőre kell szerelni az érzékelő csatlakozójának csatlakoztatása előtt.
•
A lézerérzékelő lézerfényt bocsát ki,
amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (79. oldal) van, a motor leállított állapotában is.
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (223. oldal)
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - szimbólumok és
üzenetek
A City Safety (223. oldal)™ rendszer által aktivált automatikus fékezéssel együtt egy vagy
SzimbólumA
több szimbólum, (229. oldal). oldal is világíthat
a kombinált műszerfalon és szöveges üzenet
jelenhet meg. A szöveges üzeneteket az irány-
jelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid
megnyomásával lehet nyugtázni.
Üzenet
Jelentés/teendő
Automatikus fékezés a City
Safety rendszerrel
A City Safety™ fékez vagy automatikusan fékezett.
Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet
A lézeres érzékelő átmenetileg nem működik, mert valami gátolja azt.
•
Távolítsa el az érzékelőt gátló objektumot és/vagy tisztítsa meg a szélvédő érzékelő
előtti felületét.
Olvasson a lézerérzékelő korlátairól.
City Safety rendszer Szerviz
szükséges
A
A City Safety™ rendszer nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (223. oldal)
City Safety™ - funkció (224. oldal)
07
229
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
A rendszer két szintje
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő" rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Az autó felszereltségétől függően, az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel
és gyalogosészleléssel" funkció kétféle változatban jelenhet meg:
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és a gyalogosészleléssel" olyan
helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna fékeznie, ezért
nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" úgy van
kialakítva, hogy a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében, a lehető legkésőbb
kapcsoljon be.
1. szint
A járművezetőt kizárólag vizuális és akusztikus jelek figyelmeztetik21 a feltűnő akadályokra - nincsenek automatikus fékezéses
beavatkozások, a járművezetőnek magának
kell fékeznie.
2. szint
A járművezetőt vizuális és akusztikus jelek
figyelmeztetik a feltűnő akadályokra - az autó
automatikusan fékez, ha a járművezető nem
cselekszik ésszerű időn belül.
FONTOS
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti
annak sebességét.
07
Az "ütközésfigyelmeztető rendszert automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" nem használható kifogásként arra, hogy a járművezető
megváltoztatja a vezetési stílusát. Ha a járművezető kizárólag arra számít, hogy az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer fékezzen, az előbb vagy utóbb ütközéshez vezet.
21
230
Az "automata fékkel és gyalogosészleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer" komponenseit csak szervizben szabad karbantartani - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(231. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (233. oldal)
Az "1. szinten" nincs kerékpáros-figyelmeztetés.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (232. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (234. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok
(236. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (237. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (239. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* funkció
Az ütközésfigyelmeztető és City
Safety™ (223. oldal) rendszerek kiegészítik
egymást.
3. - Automata fék
1. - Ütközésfigyelmeztetés
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység végrehajtásához és az ütközés kockázata
fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus
fékezés funkció - ez attól függetlenül történik,
hogy fékez-e a járművezető vagy sem. A
fékezés ezután teljes fékerővel történik az
ütközés sebességének csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez. Kerékpárosok esetén, a figyelmeztetés és a teljes fékezéses beavatkozás nagyon későn vagy egy
időben következik be.
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a fenyegető ütközésre.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer képes a
gyaologosok, kerékpárosok vagy az álló
illetve a járművezető járműve előtt, azzal egy
irányba haladó járművek észlelésére.
A funkció áttekintése22.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll az ütközés kockázata.
Radaros érzékelő23
Kameraérzékelő
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer három lépést hajt végre
az alábbi sorrendben:
1. Ütközésfigyelmeztetés
2. Féksegéd23
3. Automatikus fék23
22
23
Ha fennáll az ütközés kockázata egy gyalogossal vagy járművel, akkor a járművezetőt
egy villogó piros figyelmeztető jel (1) és hangjelzés figyelmezteti.
2 - Féksegéd
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor
a bekapcsol a féksegéd.
Ez azt jelenti, hogy a fékrendszer a fékek
enyhe alkalmazásával felkészül a gyors fékezésre, ami enyhe rángásként észlelhető.
Ha a fékpedált elégségesen gyorsan benyomják, akkor a teljes fék funkció alkalmazásra
kerül.
07
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a
fékezés nem elégséges mértékű az ütközés
elkerüléséhez.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Csak 2. szintű rendszer esetén.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
231
07 Vezetőtámogatás
||
Soha ne várjon az ütközésfigyelmeztetésre. A járművezető mindig felelős a megfelelő távolság és sebesség tartásáért akkor is, ha automata fék funkcióval rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert
használ.
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
minden vezetési vagy forgalmi helyzetben,
időjárási vagy útviszonyok mellett működik. Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
reagál az autótól eltérő irányban haladó
járművekre és kerékpárosokra vagy állatokra.
A figyelmeztetés csak az ütközés magas
kockázata esetén kapcsol be. Ez a "Funkció" és a "Korlátok" rész írja le azokat a
korlátokat, amelyekkel a jármű vezetőjének
tisztában kell lennie, mielőtt használná az
automata fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h sebesség felett kikapcsolnak.
A funkció csak hátulról "látja" a kerékpárosokat,
és csak az ugyanabban az irányban közlekedőket.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások sötétben és alagutakban nem
működnek - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
07
Az automata fék funkció megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény biztosításához a vezetőnek is mindig
be kell nyomnia a fékpedált - akkor is, amikor az autó automatikusan fékez.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez kerékpárosként a rendszer - világos test- és kerékpárkontúrok, közvetlenül hátulról és az autó középvonalában.
232
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget
a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
•
Az optimális gyalogos-észleléshez aktiválni kell a City Safety™ funkciót, City
Safety™ (223. oldal).
FIGYELEM
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének
nagy részei nem láthatók a funkció kamerája
számára, akkor a rendszer nem képes a
kerékpáros észlelésére.
Az automata fékkel és kerékpáros-észleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer csak segítségül szolgál.
•
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a
kerékpárost, annak felnőttnek kell lennie
és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekednie.
•
minden kerékpárost minden helyzetben és nem látja például a részben
takarásban lévő kerékpárosokat.
•
A funkció csak közvetlenül hátulról és
ugyanabban az irányban kell közlekednie
- nem szögben hátulról vagy oldalról.
•
az olyan ruházatot viselő kerékpárosokat, amely takarja a testük körvonalait
vagy oldalról közelítenek.
•
A kerékpárnak jól látható és jóváhagyott24
hátsó fényvisszaverővel kell rendelkeznie,
legalább 70 centiméterrel az úttest felett.
•
a hátul piros fényvisszaverővel nem
rendelkező kerékpárosokat.
•
•
•
24
A funkció nem képes észlelni:
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
járművet helyes módon vezesse és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Az autó képzeletbeli/meghosszabbított
bal vagy jobb oldali oldalvonalain közlekedő kerékpárosok egyáltalán nem vagy
csak későn észlelhetők.
A kameraérzékelő kerékpáros-észlelő
képessége sötétben és szürkületben korlátozott - éppúgy mint az emberi szemé.
A funkció kerékpáros-észlelő képessége
sötétben és alagutakban nem működik -
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test körvonalairól - ez
magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok,
a vállak, lábak a felső és alsó test és a normál
emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a test nagyobb részei láthatatlanok a
kamera számára, akkor a rendszer nem
képes észlelni a gyalogost.
07
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
A fényvisszaverőnek teljesítenie kell a kérdéses piacra vonatkozó közlekedési hatóság előírásait és feltételeit.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
233
07 Vezetőtámogatás
||
•
A gyalogos észleléséhez annak teljes
magasságában fel kell tűnnie és legalább
80 cm magasnak kell lennie.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott
- éppúgy mint az emberi szemé.
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és alagutakban nem
működik - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
MY CAR menüben végezhetők el a középkonzol képernyőjén és a menürendszerben,
lásd MY CAR (112. oldal).
Figyelmeztető jelek Be és Ki
FIGYELEM
Az "automata fékkel és kerékpáros- valamint gyalogosészleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer" csak segítségül
szolgál. A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és
nem látja például:
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat, a testük kontúrjait elrejtő ruházatot
viselő gyalogosokat vagy a
80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat.
•
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
járművet helyes módon vezesse és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
07
Kapcsolódó információk
•
234
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
1. Hallható és vizuális figyelmeztető jel az ütközés
kockázata esetén.25
Kiválaszthatja, hogy be vagy ki legyenek-e
kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer
akusztikus és vizuális jelzései.
A motor beindításakor automatikusan az a
beállítás lesz érvényes, amelyik a motor leállításakor volt aktív.
MEGJEGYZÉS
A féksegéd és automata fék funkciók mindig engedélyezve vannak - ezek nem kapcsolhatók ki.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
középkonzol képernyőjén és a MY CAR
menürendszerben hajthatók végre, lásd
(112. oldal).
07 Vezetőtámogatás
Fény- és hangjelzések
Amikor az ütközésfigyelmeztető rendszer
lámpája és hangjelzése bekapcsol, a figyelmeztető lámpa ([1.] számú az előző ábrán) a
motor minden beindításakor ellenőrzésre
kerül a figyelmeztető lámpa egyes fénypontjainak rövid időre történő bekapcsolásával.
A fény- és hangjelzések a motor beindítását
követően aktiválhatók:
•
Keresse a Ütközésre figyelmeztetés
lehetőséget a Vezetéstámogató
rendszer részben a MY CAR (112. oldal)
menürendszerben - és itt távolítsa el a
funkció jelölését.
Hangjelzés
A motor beindítását követően a figyelmeztető
hangjelzés külön bekapcsolható/kikapcsolható:
•
Keresse meg a Figyelmeztető hang
lehetőséget a Ütközésre figyelmeztetés
részben a MY CAR (112. oldal) menürendszerben - és itt válassza a be vagy ki
lehetőséget.
Ezt követően az ütközésfigyelmeztető rendszert csak fényjelzés jelzi.
•
Keresse meg a Figyelmeztetési
távolság lehetőséget a Ütközésre
figyelmeztetés részben a MY CAR
menürendszerben (112. oldal) - és itt
válassza a Hosszú, Normál vagy Rövid
lehetőséget.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a
rendszer érzékenységét. A Hosszú figyelmeztetési távolság nyújtja a legkorábbi figyelmeztetést. Először próbálja ki a Hosszú beállítással, és ha ez túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet,
akkor válassza a Normál figyelmeztetési
távolságot.
Csak kivételes esetekben, például dinamikus
vezetés esetén használja a Rövid figyelmeztetési távolságot.
MEGJEGYZÉS
Amikor használatban van az adaptív
sebességtartó, akkor a sebességtartó
akkor is használja a figyelmeztető lámpát
és a figyelmeztető hangot, ha ki van kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer hatékonysága érdekében, mindig a távolságfigyelmeztetés, (220. oldal). oldal
4–5 időintervallumos beállításával vezessen.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Hosszú beállításakor is későn
észlelhetők lehetnek a figyelmeztetések,
például, amikor nagy különbségek vannak
a sebességek között vagy az elöl haladó
járművek hirtelen fékeznek.
07
A figyelmeztetési távolság beállítása
A figyelmeztetési távolság szabályozza azt a
távolságot, amelynél a vizuális és hangjelzések bekapcsolnak.
25
Az ábra vázlatos - az autómodell és a részletek eltérhetnek.
}}
235
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést
minden helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje az automata fékkel felszerelt ütközésfigyelmeztető rendszert úgy, hogy embereknek vagy járműveknek hajt - ez súlyos
károsodáshoz és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
Beállítások ellenőrzése
A szükséges beállításokat a középkonzol
kijelző képernyőjén lehet végrehajtani.
•
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
Keresse meg a MY CAR (112. oldal)
menürendszer Ütközésre
figyelmeztetés pontját a
Vezetéstámogató rendszer menüben.
Karbantartás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* korlátok
A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik,
például, körülbelül 4 km/h sebességig nem
működik.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer vizuális
jelét nehéz lehet észrevenni erős napfényben,
visszatükröződések esetén, napszemüvegben
vagy, ha a járművezető nem egyenesen előre
néz. A figyelmeztető hang ezért mindig be
van kapcsolva.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a rendszer ütközés-elkerülési
képességét. Ilyen helyzetekben az ABS és
ESC, (189. oldal). oldal rendszerek nyújtják a
legjobb lehetséges fékezési erőt a stabilitás
fenntartása mellett.
MEGJEGYZÉS
A vizuális figyelmeztető jel átmenetileg
kikapcsolhat, ha az utastér hőmérséklete
például az erős napsütés miatt magas. Ha
ez történik, akkor a figyelmeztető hang
akkor is megszólal, ha az ki van kapcsolva
a menürendszerben.
07
•
Kamera- és radarérzékelő26.
26
236
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Előfordulhat, hogy a figyelmeztetések
nem jelennek meg, ha az elöl haladó
jármű kicsi vagy a kormánykerék- és
pedálmozgások nagyok, például
nagyon aktív vezetési stílus esetén.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
A figyelmeztetések és fékbeavatkozások
későn vagy egyáltalán nem történhetnek
meg, ha a forgalmi helyzet vagy külső
hatások miatt a radar vagy kameraérzékelő
nem észleli megfelelően a gyalogost, járművet vagy kerékpárost.
Az érzékelő korlátozott hatótávolsággal
rendelkezik a gyalogosok és kerékpárosok
észlelésében27 - a rendszer 50 km/h járműsebességig képes hatékony figyelmeztetésekre és fékbeavatkozásokra. Az álló
vagy lassan mozgó járművek esetében a
figyelmeztetések és fékbeavatkozások
70 km/h járműsebességig hatékonyak.
A figyelmeztetések álló vagy lassan mozgó
járművek esetében a sötétség vagy rossz
látási viszonyok miatt kikapcsolhatnak.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékbeavatkozások 80 km/h feletti
járműsebességeknél kikapcsolnak.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer ugyanazokat a radarérzékelőket használja, mint az
adaptív sebességtartó, (204. oldal). oldal
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a
figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a
figyelmeztetési távolságot. Ez aztán ahhoz
vezet, hogy a rendszer később figyelmeztet,
ami csökkenti a figyelmeztetések számát,
lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer - működés (234. oldal).
27
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel a hátrameneti fokozat kapcsolásakor átmenetileg kikapcsol.
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer alacsony sebességek
mellett - 4 km/h alatt nem kapcsol be, ezért a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó járművet lassan
közelíti meg, például parkoláskor.
Olyan helyzetekben, amikor a járművezető
aktív, figyelmes vezetési viselkedést mutat, az
ütközésfigyelmeztető rendszer kissé késleltetheti az ütközésfigyelmeztetést, hogy a minimálisra csökkentse a felesleges figyelmeztetések számát.
Amikor az automatikus fék megakadályozott
egy ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor az automatikus
fék megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni a
tengelykapcsoló-pedált.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
A funkció az autó kameraérzékelőjét használja,
bizonyos korlátokkal.
Az autó kameraérzékelőjét - az ütközésfigyelmeztető rendszeren és az automatikus féken
kívül - az alábbi funkciók is használják:
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró, (90. oldal). oldal
Jelzőtábla-felismerés, (193. oldal)
Driver Alert Control - DAC, (241. oldal)
Sávtartó segéd, (244. oldal).
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
A kameraérzékelők az ember szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkeznek, azaz például
sötétben, erős hóesésben vagy esőben és
sűrű ködben rosszabbul "látnak". Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek
funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy ideiglenesen megszűnhetnek.
A kerékpárosok esetében a figyelmeztetés és teljes fékbeavatkozás nagyon későn vagy egyszerre következhet be.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
}}
237
07 Vezetőtámogatás
||
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az
úton, hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület vagy elmosódott sávjelölések
szintén jelentősen csökkenthetik a kameraérzékelő képességét az úttest figyelésére és a
gyalogosok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
A kameraérzékelő látótere korlátozott, ezért
van az, hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok, kerékpárok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Nagyon magas hőmérsékleteken a kamera a
motor beindítását követően ideiglenesen,
körülbelül 15 percre kikapcsol, hogy védje a
kamera működőképességét.
Hibakeresés és teendők
Ha a kijelzőn a Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a kézikönyvet üzenet jele-
nik meg, akkor a kameraérzékelő gátolva van,
és nem képes a gyalogosok, kerékpárosok,
járművek vagy útburkolati jelek észlelésére az
autó előtt.
07
Ezzel egy időben, ez azt jelenti, hogy - az
automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer mellett - az alábbi funkciók
nem működnek teljesen:
•
•
•
•
238
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő teendőket
tartalmazza.
Ok
Teendő
A szélvédő kamera
előtti felülete
szennyezett, vagy
jég illetve hó
takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
Sűrű köd, zuhogó
eső vagy hó akadályozza, hogy a
kamera megfelelően működjön.
Nincs teendő. Amikor a kamera zuhogó
esőben vagy erős
hóesésben nem
működik.
A szélvédő kamera
előtti felületét megtisztították, de az
üzenet továbbra is
látható.
Várjon. A kamerának
akár több percre is
szüksége lehet a
látási viszonyok felméréséhez.
Szennyeződések
jelentek meg a
szélvédő belseje és
a kamera között.
Menjen szervizbe a
szélvédő belsejének
kamerafedélen belüli
megtisztíttatásához hivatalos Volvo
műhely ajánlott.
Aktív távolsági fényszóró
Driver Alert Control
Sávtartó rendszer
Jelzőtábla-felismerés
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenetek
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Collision warning
system KI
Az ütközésfigyelmeztető rendszer kikapcsolva.
A motor beindításakor jelenik meg.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
A
Ütközésre figyelmeztető rendszer Nem elérhető
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem aktiválható.
Az automatikus fékezés
aktiválva lett
Az automatikus fék aktiválódott.
Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő (237. oldal) átmenetileg kikapcsolt.
Akkor jelenik meg, amikor a járművezető aktiválni próbálja a funkciót.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Az üzenet a OK gomb egyszeri megnyomása után törlődik.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel ideiglenesen kikapcsolt.
Ütközésre figyelmeztető rendszer Szerviz
szükséges
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben kikapcsolt.
A radarérzékelő (215. oldal) gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó
esőben vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
•
07
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
239
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(230. oldal)
07
240
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
Driver Alert Control (DAC)*
Az Driver Alert System célja, hogy segítse a
járművezetőt, akinek csökken a vezetőképessége vagy figyelmetlenül elhagyja a sávot,
amelyben halad.
DAC funkció célja a vezető figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni a
járművet, például, ha figyelmetlen vagy kezd
álmos lenni.
Az Driver Alert System különböző funkciókkal
rendelkezik, amelyek egyenként vagy egyidejűleg is bekapcsolhatók:
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon
történő használatra szolgál.
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC,
(242. oldal). oldal.
•
Sávtartó segéd, (246. oldal). oldal.
MEGJEGYZÉS
A funkciót nem szabad a vezetési idő
meghosszabbítására használni. Mindig
rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen
arra, hogy kipihenje magát.
Korlátok
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is
figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség
nem csökken, például:
•
•
A bekapcsolt funkció készenléti üzemmódba
van állítva és nem aktiválódik, amíg a sebesség meg nem haladja a 65 km/h értéket.
A DAC funkció nem városi forgalomban történő használatra szolgál.
A funkció újra kikapcsol, amikor a sebesség
60 km/h alá csökken.
MEGJEGYZÉS
A kameraérzékelő bizonyos korlátokkal
rendelkezik, lásd Ütközésfigyelmeztető
rendszer* - a kameraérzékelő korlátai
(237. oldal).
Mindkét funkció egy kamerát használ, amelynek működése a sáv egyes oldalaira festett
jelektől függ.
FIGYELEM
Az Driver Alert System nem minden helyzetben működik, hanem csak kiegészítő
segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (241. oldal)
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
A kamera észleli az úttest oldaljelöléseit és
összeveti az útszakaszt a járművezető kormánymozdulataival. Figyelmezteti a járművezetőt, ha nem egyenletesen követi az úttestet.
Bizonyos esetekben a vezetési képességen
nem észrevehető a vezető fáradása. Ebben
az esetben nem lehet figyelmeztetni a járművezetőt. Ezért mindig fontos, hogy megálljon
és pihenőt tartson, ha a fáradtság bármilyen
jelét észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti a DAC vagy sem.
Kapcsolódó információk
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(241. oldal)
•
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(242. oldal)
•
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok
és üzenetek (243. oldal)
•
Sávtartó segéd* (244. oldal)
07
Sávtartó segéd* (244. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
241
07 Vezetőtámogatás
Driver Alert Control (DAC)* - használat
FIGYELEM
A beállítások a középkonzol kijelző képernyőjéről és annak menürendszerében végezhetők
el.
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi
magát, álljon meg biztonságos módon,
amint lehetséges, és tartson pihenőt.
Be/ki
A Driver Alert funkció a MY CAR, (112. oldal).
oldal menürendszerben készenléti üzemmódba kapcsolható:
•
•
Bejelölt négyzet - a funkció aktív.
Nem bejelölt négyzet - a funkció ki van
kapcsolva.
Funkció
A Driver Alert akkor aktív, amikor a sebesség
meghaladja a 65 km/h értéket és addig marad
bekapcsolva, amíg a sebesség 60 km/h felett
marad.
07
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan
ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol
befolyása alatt.
Kapcsolódó információk
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(241. oldal)
•
Driver Alert Control (DAC)* (241. oldal)
Ha a járművet rendszertelenül vezetik, a járművezetőt egy hallható jelzés és a Driver Alert rendszer
Ideje szünetet tartani szöveges
üzenet, (243. oldal). oldal figyelmezteti ugyanakkor kigyullad a kapcsolódó szimbólum a műszerfalon. A figyelmeztetés egy idő
után megismétlődik, ha a járművezetési
képesség nem javul.
A figyelmeztető szimbólum kikapcsolhat:
•
242
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Driver Alert Control (DAC)* szimbólumok és üzenetek
Az Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC
(241. oldal) különböző helyzetekben szimbólu-
SzimbólumA
mokat és üzeneteket jeleníthet meg a kombinált műszerfalon vagy a középkonzol kijelzőjén.
Az alábbiakban néhány példát láthat:
Üzenet
Leírás
Driver Alert rendszer
Ideje szünetet tartani
A járművet következetlenül vezették - a járművezetőt hallható figyelmeztető jel és szöveg figyelmezteti.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* a kameraérzékelő korlátai (237. oldal).
Driver Alert rendszer
Szerviz szükséges
A
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak.
Kapcsolódó információk
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(241. oldal)
•
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(242. oldal)
•
Sávtartó segéd* (244. oldal)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
243
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd*
FIGYELEM
A Driver Alert System sávtartó rendszerének
egyik funkciója - bizonyos esetekben LKA
(Lane Keeping Aid) néven is hivatkoznak rá.
Az LKA csupán vezetői segéd és nem minden vezetési helyzetben vagy közlekedési,
időjárási és útviszonyok mellett működik.
A funkció autópályákon és hasonló főbb utakon történő használatra szolgál, hogy csökkentse a sáv véletlen elhagyásának kockázatát
bizonyos helyzetekben.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és az érvényben lévő törvények valamint
közlekedési szabályok betartásáért.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
07
Sávtartó segéd - funkció (244. oldal)
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) funkcióra
vonatkozóan bizonyos beállítások hajthatók
végre.
Be és ki
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h sebességtartományban működik a tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon. A funkció a
kisebb mint 2,6 méteres sávokkal rendelkező
keskeny utakon átmenetileg kikapcsol.
Sávtartó segéd - működés (246. oldal)
Sávtartó segéd - korlátok (246. oldal)
Sávtartó segéd - szimbólumok és üzenetek (248. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(241. oldal)
Egy kamera figyeli az út/sáv festett vonalait.
Ha az autó átlépne egy oldalvonalat, akkor a
sávtartó rendszer enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre, aktívan visszakormányozza a sávba az autót.
Ha az autó keresztezi az oldalvonalat, akkor a
sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével is
figyelmezteti a járművezetőt.
244
Sávtartó segéd - funkció
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
A gomb lámpája világít, amikor a funkció
aktív.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a be-/kikapcsoló gombnak a középkonzolon - ebben az
esetben a funkciót ehelyett a MY CAR
07 Vezetőtámogatás
(112. oldal) menürendszerben lehet kezelni.
Itt, járjon el az alábbiak szerint:
•
Keresse meg a Sávtartó asszisztens
pontot, majd válassza a Be vagy Ki lehetőséget.
Ezen felül, az alábbi beállítások végezhetők el
a MY CAR menürendszerben:
•
Figyelmeztetés a kormánykerék rezgésével: Csak rezgő jelzés - Be vagy Ki.
•
Aktív kormányzás: Csak kormányzási
segítség- Be vagy Ki.
•
A kormánykerék rezgése és aktív kormányzás: Teljes funkció - Be vagy Ki.
Ha az autó megközelíti a sáv bal vagy jobb
oldali vonalát és az irányjelző nincs bekapcsolva, akkor a rendszer visszakormányozza
az autót a sávba.
Dinamikus kanyarodás
Figyelmeztetés a kormánykerék
rezgésével
Az LKA éles belső kanyarokban nem kapcsol be.
Aktív kormányzás
A sávtartó segéd az autó sávot jelző vonalak
között tartására törekszik.
Az LKA kormányoz és figyelmeztet a kormánykerék rezgésével28.
Ha az autó keresztez egy oldalvonalat, akkor
a sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt29. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az autó aktívan
visszakormányoz-e a kormánykerékre ható
enyhe nyomatékkal.
Bizonyos esetekben, a sávtartó segéd lehetővé teszi, hogy az autó keresztezze az oldalvonalakat aktív kormányzás vagy figyelmeztetés nélkül. Példa erre a szomszédos sáv
használata egy kanyar levágásához, világos
látóvonal esetén.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd* (244. oldal)
07
Az LKA beavatkozik, és elkormányozza az autót.
28
29
Az ábra 3 rezgést mutat az oldalvonal keresztezésekor.
A kormánykerék rezgése változó - minél hosszabb ideig keresztezi az autó az oldalvonalat, annál több rezgés van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
245
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd - működés
Sávtartó segéd - korlátok
A sávtartó segédet különböző helyzetekben
intuitív ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon. Az alábbiakban néhány példát láthat:
A sávtartó segéd kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátozott.
További tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai
(237. oldal) és (236. oldal).
MEGJEGYZÉS
Az LKA ideiglenesen kikapcsol, amennyiben bekapcsolja az irányjelzőket.
MEGJEGYZÉS
Az LKA bekapcsol a jobb oldalon.
A sávtartó segéd beavatkozik és elkormányoz
az oldalvonaltól - ennek jelzése az alábbiak
szerinti:
•
PIROS vonal a kérdéses oldalon.
Kapcsolódó információk
•
07
Sávtartó segéd* (244. oldal)
Bizonyos helyzetekben a sávtartó segédnek nehézséget okozhat a járművezető
megfelelő módon történő segítése - ebben
az esetben kapcsolja ki a funkciót.
Az ilyen helyzetekre példák az alábbiak:
•
•
•
•
•
útépítési munkák
téli útviszonyok
rossz útfelület
nagyon sportos vezetési stílus
rossz időjárás és látási viszonyok.
Az "látja" az oldalvonalakat.
Kezek a kormánykeréken
Ha a sávtartó rendszer aktív és észleli/"látja"
az oldalvonalakat, akkor az LKA szimbólum
ezt FEHΔR vonalakkal jelzi.
A sávtartó rendszer működéséhez, a járművezetőnek a kormányon kell tartania a kezeit. Az
LKA folyamatosan figyeli ezt. Ha nem észleli a
kezeket a kormánykeréken, akkor egy szöveges üzenet jelenik meg, arra érve a járművezetőt, hogy aktívan kormányozza az autót.
•
SZÜRKE oldalvonal - a sávtartó rendszer
nem látja a vonalat az autó adott oldalán.
Ha a járművezető nem teljesíti a kormányzásra vonatkozó kérést, akkor a sávtartó
rendszer készenléti üzemmódba kapcsol, és
246
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
ebben az üzemmódban marad, amíg a járművezető újra kormányozni nem kezd.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd* (244. oldal)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
247
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd - szimbólumok és
üzenetek
lum látható a kombinált műszerfalon egy
magyarázó üzenettel - szükség szerint
kövesse a javaslatokat.
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre a sávtartó segéd funkció, egy szimbó-
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Példaüzenetek:
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg a szélvédőt a kameraérzékelő előtt.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* a kameraérzékelő korlátai (237. oldal) és (236. oldal).
Sávtartó asszisztens
Szerviz szükséges
A rendszer ki van kapcsolva.
Sávtartó asszisztens
Megszakítva
Az LKA készenléti üzemmódban kapcsolt. Az LKA szimbólum vonalai jelzik, ha a funkció újra
bekapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd* (244. oldal)
07
248
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd*
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd hangszintje a hangjelzés
ideje alatt beállítható a középkonzol VOL
gombjának forgatásával vagy az autó MY
CAR menürendszerében, lásd MY CAR
(112. oldal).
A parkolósegéd két változatban elérhető:
•
•
Csak hátsó
Első és hátsó.
Parkolósegéd rendszer* - funkció
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (253. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(249. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - első
(252. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(252. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(251. oldal)
•
•
Parkolókamera (254. oldal)
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
FIGYELEM
•
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások során.
•
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen például az autó közelében
tartózkodó emberekre vagy állatokra.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
249
07 Vezetőtámogatás
||
A bejelölt szektorok mutatják, hogy a négy
érzékelő melyike észlelt akadályt. Minél közelebb van a bejelölt szektornégyzet az autó
szimbólumhoz, annál kisebb a távolság az
autó és az észlelt akadály között.
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg
nem észlelhetők az érzékelők számára - a
lüktető hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a várt folyamatos hangra változna.
A jel frekvenciája növekszik az autó előtti
vagy mögötti akadálytól mért távolság csökkenésével. Az audiorendszer egyéb hangjai
automatikusan elnémulnak.
A parkolósegéd és a CTA30 érzékelők be-/kikapcsolása.
A középkonzol kijelzője áttekintést mutat az
autó és az észlelt akadály viszonyáról.
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak, például kiugró rakodórámpák észlelésére.
Ha a távolság 30 cm-en belül van, akkor a
hang folytonos és az aktív érzékelő autóhoz
legközelebbi mezője is ki van töltve. Ha az
észlelt akadály elől és hátul is a folytonos
hang távolságán belül van, akkor a hangjelzés
felváltva hallható a hangszórókból.
•
Ilyen esetekben fordítson különös
figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/váltson irányt vagy hagyja abba
a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek vagy egyéb tárgyak
károsodásának a kockázata, mert az
érzékelők nem tudnak optimálisan
működni.
Kapcsolódó információk
07
Kijelzőkép - egy akadállyal a bal oldalon elöl és a
jobb oldalon hátul.
30
250
Oldalsó figyelmeztetés, CTA (keresztirányú forgalmat jelző rendszer) (265. oldal). oldal
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
Parkolósegéd* (249. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - első
(252. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(252. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(251. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (253. oldal)
07 Vezetőtámogatás
•
•
Parkolókamera (254. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti
Volvo utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat,
akkor lehetséges, hogy a parkolósegédet
ki kell kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Kapcsolódó információk
Az autó mögötti lefedett terület körülbelül 1,5
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés a
hátsó hangszórókból hallható.
•
•
Parkolósegéd* (249. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(249. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - első
(252. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(252. oldal)
•
•
Parkolókamera (254. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (253. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
A hátsó parkolósegéd a hátrameneti fokozat
kapcsolásakor kapcsol be.
Amikor például utánfutóval tolat, akkor a
hátsó parkolósegéd automatikusan kikapcsol
- különben az érzékelők reagálnának az utánfutóra.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
251
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd rendszer* - első
FONTOS
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje, hogy ezek nem takarhatják el az
érzékelőket - a kiegészítő lámpákat így
akadályként érzékelhetik.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (249. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(249. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(252. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(251. oldal)
•
•
Parkolókamera (254. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (253. oldal)
252
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A kombinált műszerfal információs
szimbóluma folyamatosan világít és
a Parkolássegítő rendszer
Szerviz szükséges szöveges üzenetet látható, akkor a parkolósegéd ki van kapcsolva.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a parkolóérzékelők téves figyelmeztető jelzéseket
adhatnak a rendszer által használthoz
hasonló frekvenciát használó külső hangforrások miatt.
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
Az autó előtti lefedett terület körülbelül 0,8
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés az
első hangszórókból hallható.
07
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
Az első parkolósegéd körülbelül 10 km/h
sebességig aktív. A gomb lámpája világít,
hogy jelezze a rendszer aktív állapotát. Amikor a sebesség 10 km/h alá csökken, akkor a
rendszer újra bekapcsol.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (249. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(249. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (252. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (253. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(251. oldal)
07 Vezetőtámogatás
•
•
Parkolókamera (254. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az
érzékelők tisztítása
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd érzékelőinek helyes működéséhez, azokat rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa meg azokat vízzel és autósamponnal.
Érzékelő elhelyezkedése, hátsó.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
Érzékelő elhelyezkedése, első.
•
•
Parkolósegéd* (249. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (252. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(251. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(249. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(252. oldal)
07
Parkolókamera (254. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
253
07 Vezetőtámogatás
Parkolókamera
Funkció és működés
A parkolókamera egy kiegészítő rendszer, és a
hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor
kapcsol be.
A kamera képe a középkonzol képernyőjén
jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
A kamera elhelyezkedése a nyitófogantyú mellett.
FIGYELEM
07
•
A parkolókamera csak segítség és
soha nem helyettesítheti a járművezető
felelősségét a tolatáskor.
•
A kamera holtterekkel rendelkezik,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
A kamera az autó mögötti területet és azt
mutatja, ha valami megjelenik az oldalakon.
A kamera az autó mögötti széles területet és
a lökhárító valamint az esetleges vonóhorog
egy részét mutatja.
A képernyőn megjelenő objektumok kissé ferdén jelenhetnek meg - ez normális.
MEGJEGYZÉS
A kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb
lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Ha egy másik nézet aktív, akkor a parkolókamera rendszer automatikusan leváltja azt, és
kamerájának képe megjelenik a képernyőn.
254
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A hátrameneti fokozat kiválasztásakor két
folytonos vonal jelenik meg grafikusan, amelyek azt mutatják, hogy milyen útvonalon gördülnének végig az autó hátsó kerekei a kormánykerék pillanatnyi állásában, ez megkönynyíti a párhuzamos parkolást, a szűk helyekre
történő tolatást és az utánfutó csatlakoztatásához tolatást. Az autó hozzávetőleges külső
méreteit szaggatott vonalak ábrázolják. A parkolósegéd vonalai kikapcsolhatók - lásd a
Beállítások (256. oldal) részt.
Ha az autó Parkolósegéd érzékelőkkel *
(249. oldal) is rendelkezik, akkor ezek információi grafikusan, színes mezők formájában
jelennek meg az észlelt akadályok távolságainak ábrázolásához, lásd a "Tolatóérzékelőkkel felszerelt autók" címszót a szöveg
későbbi részében.
A kamera a hátrameneti fokozat kikapcsolása
után körülbelül 5 másodpercig vagy addig
aktív, amíg az autó sebessége meg nem
haladja a 10 km/h előremeneti vagy 35 km
hátrameneti értéket.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és minősége enyhén változó lehet. A
gyenge megvilágítás kissé csökkentheti a
képminőséget.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen fontos.
Parkolási segédvonalak
MEGJEGYZÉS
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó
útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor az utánfutó elektromosan csatlakoztatva van az autó elektromos rendszeréhez.
•
A tolatókamera utánfutó vontatásakor
automatikusan kikapcsol, ha eredeti
Volvo utánfutókábelt használ.
FONTOS
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére
a járművezető számára.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak
kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és
közvetlen kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben
is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen
útvonalon haladna az autó, akkor is, amikor
az autó kanyarodik.
Ne feledje, hogy a kijelző csak az autó
mögötti területet mutatja - ezért fordítson
figyelmet az autó oldalaira és elejére, ha
tolatás közben forgatja a kormánykereket.
Határvonalak
Különböző vonalak a rendszerben.
Határvonal, szabad tolatási zóna
"Keréknyomok"
A szaggatott vonal (1) a lökhárítótól
körülbelül 1,5 méterre lévő zónát határol be.
Ez az autó leginkább kinyúló részeinek, például a tükröknek és sarkoknak a határa is,
fordulás közben is.
Az oldalvonalak közötti széles "keréknyomok"
(2) azt helzik, hogy hol fognak végiggördülni a
kerekek és körülbelül 3,2 méterre nyúlnak ki
hátrafelé a lökhárítótól számítva, ha nincsenek akadályok az útban.
07
}}
255
07 Vezetőtámogatás
||
Tolatóérzékelőkkel felszerelt autók*
Kapcsolódó információk
•
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(256. oldal)
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok
(258. oldal)
•
•
Parkolósegéd* (249. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
A parkolósegéd kamerája beállítások
Kikapcsolt kamera aktiválása.
Ha a kamera funkció ki van kapcsolva a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor,
akkor az alábbiak szerint kapcsolható be:
A színes területek (4 darab - érzékelőnként egy)
mutatják a távolságot.
Ha az autó Parkolósegéddel (249. oldal) is fel
van szerelve, akkor a távolságot színes
mezők mutatják azt akadályt észlelő egyes
érzékelőkre vonatkozóan.
A területek színe az akadály távolságának
csökkenésével változik - világossárgáról sárgára, narancsról pirosra.
07
31
256
Szín
Távolság (méter)
Világos sárga
0,7–1,5
Sárga
0,5–0,7
Narancs
0,3–0,5
Piros
0–0,3
A menürendszerrel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Fő forrás menü31.
1. Nyomja meg egyszer vagy kétszer hoszszan az EXIT gombot a fő forrás menü
eléréséhez.
2. Forgasson a "Kamera" lehetőséghez a
TUNE gombbal, és nyomja meg az OK/
MENU gombot.
3. Az alábbi menüben: - Forgasson a kívánt
kamera nézethez a TUNE gombbal, és
nyomja meg az OK/MENU gombot - a képernyő az autó mögötti területet
mutatja.
07 Vezetőtámogatás
Opciók*
Az első kamera opcióval felszerelt autók CAM
gombbal rendelkeznek a klímavezérlő panelen.
A parkolókamera beállításai akkor módosíthatók, amikor a képernyő a kamera képét
mutatja:
Nagyítás
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor látszik a kamera képe - a képernyő
egy különböző lehetőségeket tartalmazó
menüre vált.
•
2. Forgassa a kívánt lehetőség eléréséhez
az TUNE gombbal.
Ha több lehetőség áll rendelkezésre, akkor
azok egy hurokban helyezkednek el - nyomja,
amíg nem látható a kívánt kamera nézet.
3. Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT
gombbal.
Vonóhorog
A gomb elhelyezkedése az opcióktól és egyéb
berendezésektől függően változó lehet.
•
Nyomja meg a CAM gombot a kamera
aktiválásához - a képernyő az aktuális
kamera nézetet mutatja.
A tolatókamera és az első kamera közötti váltáshoz:
•
Nyomja meg a CAM gombot vagy forgassa a TUNE gombot.
Beállítás módosítása
Az alapértelmezett beállítás az, hogy a
kamera a hátrameneti fokozat kiválasztásakor
bekapcsol.
A kamera kihasználható akkor is, amikor
utánfutót vontat. Egy segédvonal jeleníthető
meg a kijelzőn a vonóhorog előre látható
"kivetítésével" az utánfutó felé - pontosan
ugyanúgy mint a "keréknyomok" esetében.
Ha pontos manőverezésre van szükség,
akkor a kamera nézete kinagyítható:
Nyomja meg a CAM vagy forgassa a
TUNE gombot - az ismételt megnyomásra/forgatásra visszatér a normál
nézet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Parkolókamera (254. oldal)
A parkolósegéd kamerája - korlátok
(258. oldal)
Parkolósegéd* (249. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
Választhat a "keréknyomok" és a vonóhorog
kivetítése között - mindkét lehetőség nem
mutatható egyszerre.
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor a kamera nézet látható.
2. Forgasson a Vonófej pályájának
vezetővonala lehetőség eléréséhez a
TUNE gombbal.
07
3. Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT
gombbal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
257
07 Vezetőtámogatás
A parkolósegéd kamerája - korlátok
MEGJEGYZÉS
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók
vagy egyéb tartozékok eltakarhatják a
kamera látótengelyét.
Ne feledje
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép
látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért
nem észlelt akadályok maradhatnak, amíg
azok túl közel nem kerülnek az autóhoz.
•
Tartsa tisztán a kamera lencséjét a szenynyeződésektől, jégtől és hótól.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kamera lencséjét kézmeleg vízzel és autósamponnal
- ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a
lencsét.
Parkolósegéd (PAP)*
A kombinált műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a végrehajtandó
tevékenységekkel kapcsolatban.
Kapcsolódó információk
•
•
07
258
•
•
Parkolókamera (254. oldal)
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(256. oldal)
Parkolósegéd* (249. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
FIGYELEM
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban.
Az be-/kikapcsoló gomb a középkonzolon található.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az PAP nem minden helyzetben működik,
csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és a környező terület valamint a közelítő
vagy elhaladó járművek figyeléséért a parkolás közben.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd (PAP)* - funkció
(259. oldal)
•
Parkolósegéd (PAP)* - működés
(259. oldal)
•
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
(261. oldal)
•
Aktív parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok
és üzenetek (262. oldal)
•
Parkolókamera (254. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd (PAP)* - funkció
Parkolósegéd (PAP)* - működés
A kombinált műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a végrehajtandó
tevékenységekkel kapcsolatban.
A járművezetőt a kombinált műszerfalon megjelenő egyszerű, világos utasítások igazítják el
a PAP használatával kapcsolatban - ábrák és
szöveges üzenetek (262. oldal) használatával.
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és forgatja a
kormánykereket - a járművezető feladata a
kombinált műszerfal utasításainak követése és a sebességfokozat (előre-/hátramenet) kiválasztása, a sebesség szabályozása, a fékezés és a megállás.
A PAP az alábbi feltételek teljesülése esetén
kapcsolható be a motor beindítását követően:
•
Az ABS32 vagy ESC33 funkcióknak nem
szabad beavatkozniuk, amikor aktív a
PAP funkció - ezek például meredek vagy
csúszós felületeken kapcsolnak be,
további tájékoztatásért, lásd a Lábfék
(300. oldal) és Menetstabilizáló rendszer
(ESC) (189. oldal) részeket.
•
Nem lehet utánfutó csatlakoztatva az
autóhoz.
•
A sebesség nem haladhatja meg az
50 km/h értéket.
32
33
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy bizonyos kormánykerékhelyzetek eltakarhatják a kombinált
műszerfalon megjelenő utasításokat, amikor forgatja azt a parkolási manőver során.
A PAP alapelve.
PAPA funkció az alábbi lépésekben parkolja
le az autót:
1 - Keresési és ellenőrzési lépések
1. A funkció keres egy parkolóhelyet, és felméri annak méreteit - a mérés során a
sebesség nem haladhatja meg a 30 km/h
értéket.
2. Az autó a tolatás során a parkolóhelyre
kormányoz.
3. Az autó előre és hátra haladva helyezkedik el a parkolóhelyen.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
07
Parkolókamera (254. oldal)
A PAP funkció parkolóhelyet keres és ellenőrzi, hogy az elég nagy-e. Járjon el az alábbiak szerint:
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
259
07 Vezetőtámogatás
||
1. Kapcsolja be a PAP funkciót a gomb megnyomásával
és ne haladjon 30 km/h
sebességnél gyorsabban.
2 - Betolatás
2. Tartsa szemét a kombinált műszerfalon
és készüljön fel az autó megállítására,
amikor az ábrák és a szöveges üzenet
erre utasítja.
3. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a
szöveg erre kéri.
MEGJEGYZÉS
A PAP megkeresi a parkolóhelyet, utasításokat jelenít meg és a irányítja az autót az
utas felöli oldalon. De ha szükséges, akkor
az autó az utca vezető felöli oldalán is
leparkolható.
•
07
260
Kapcsolja be az irányjelzőket a vezető
felöli oldalon - az autó ezen az oldalon
parkol.
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa távol a kezét a kormánykeréktől, amikor aktiválva van a PAP funkció.
•
Ügyeljen arra, hogy semmi nem akadályozza a kormánykerék mozgását és
az szabadon foroghasson.
•
Az optimális eredmény eléréséhez várjon, amíg a kormánykerék teljesen
elfordul, mielőtt előre/hátra indulna.
3 - Kiegyenesítés
A tolatási lépésben, a PAP a parkolóhelyre
kormányozza az autót. Járjon el az alábbiak
szerint:
1. Ellenőrizze, hogy az autó mögötti terület
szabad-e, majd kapcsoljon hátrameneti
sebességfokozatba.
2. Tolasson lassan és óvatosan, anélkül,
hogy a kormánykerékhez érne - és
körülbelül 7 km/h sebességnél ne gyorsabban.
3. Tartsa szemét a kombinált műszerfalon
és készüljön fel az autó megállítására,
amikor az ábrák és a szöveges üzenet
erre utasítja.
Amikor az autó betolatott a parkolóhelyre,
akkor azt ki kell egyenesíteni és meg kell állítani.
07 Vezetőtámogatás
1. Kapcsoljon egyes fokozatba vagy D
állásba, és várjon amíg a kormánykerék el
nem fordul, majd hajtson lassan előre.
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
2. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a
szöveges üzenet erre kéri.
•
ha az autót túl gyorsan vezeti - 7 km/h
felett
3. Kapcsoljon hátramenetbe, és hajtson
hátra lassan, amíg a ábra és a szöveges
üzenet megállásra nem kéri.
•
•
ha a járművezető a kormánykerékhez ér
A funkció automatikusan kikapcsol, amikor a
parkolás befejeződik, és az ábra valamint a
szöveges üzenet mutatja, hogy a parkolás
befejeződött. Szükség lehet arra, hogy a járművezető javítson az elhelyezkedésen. Csak
a járművezető döntheti el, hogy az autó megfelelően parkol-e.
FONTOS
A figyelmeztetési távolság rövidebb, amikor az érzékelőket a PAP használja, minta
amikor a parkolósegéd használja azokat.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
Parkolókamera (254. oldal)
A PAP működése leáll:
ha az ABS34 vagy a ESC35 funkció bekapcsol - például egy kerék csúszós útfelületen elveszti a tapadást.
A járművezetőnek észben kell tartania, hogy a
parkolósegéd egy segítség – nem tévedhetetlen, teljesen automatikus funkció. A járművezetőnek ezért készen kell állnia a beavatkozásra. Vannak más részletek is, amelyekre a
vezetőnek gondolnia kell a parkoláskor, például:
•
A PAP a parkoló járművek pillanatnyi
helyzetéből indul ki - ha ezek nem megfelelően parkolnak, akkor az autó gumiabroncsai és keréktárcsái a szegélynek
ütközhetnek és károsodhatnak.
•
A PAP egyenes utcákon, és nem éles
kanyarokban történő parkoláshoz van kialakítva. Ezért ügyeljen arra, hogy az autó
párhuzamosan álljon a parkolóhellyel,
amikor a PAP felméri a helyet.
•
Szűk utcákban nem mindig lehetséges
parkolóhelyet találni, mert nincs elég hely
a manőverezéshez. Az ilyen helyzetekben
segít a rendszernek, ha a lehető legközelebb közel halad az útnak ahhoz a széléhez, amelyre parkolni szeretne.
•
Ne feledje, hogy az autó eleje parkolás
közben a forgalom felé mozdulhat.
•
Az érzékelők észlelési területénél magasabban elhelyezkedő akadályokat a rendszer nem veszi figyelembe a parkolási
manőver kiszámításakor. Ez azt okozhatja, hogy a PAP túl korán fordul be a
Egy szöveges üzenet jelzi, ha a PAP működése leállt.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a PAP nem
képes parkolóhelyet találni - ennek egyk
oka az lehet, hogy olyan külső hangforrások zavarják az érzékelőket, amelyek a
rendszer által használthoz hasonló frekvenciát használnak.
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
34
35
Ne feledje
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
261
07 Vezetőtámogatás
||
parkolóhelyre, ezért az ilyen parkolóhelyeket kerülni kell.
•
A járművezető a felelős annak eldöntéséért, hogy a PAP által kiválasztott hely
alkalmas-e a parkolásra.
•
Használjon helyes gumiabroncsnyomású
jóváhagyott gumiabroncsokat36 - ez befolyásolja a PAP képességét az autó leparkolására.
•
Zuhogó esőben vagy hóesésben a rendszer helytelenül mérheti fel a parkolóhelyet.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha hóláncok
vagy pótkerék van felszerelve.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha a csomagtérbe helyezett rakomány kilóg az
autóból.
FONTOS
A PAP rendszer paraméterei frissítésre
szorulhatnak, amikor a gumiabroncs kerületét megváltoztató más méretű keréktárcsát szerel fel. Forduljon szervizhez - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyhez.
Karbantartás
A kombinált műszerfal különböző szimbólumok és különböző tartalmú szövegek kombinációinak megjelenítésére képes - bizonyos
esetekben ezek magától értetődő módon
utalnak a megfelelő tevékenységre.
Ha egy üzenet azt mondja, hogy a parkolósegéd kikapcsolt, akkor azt javasoljuk, hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
A PAP érzékelők a lökhárítókban helyezkednek
el37 - 6 elöl és 4 hátul.
A PAP megfelelő működéséhez az érzékelőket rendszeresen meg kell tisztítani,
(253. oldal) vízzel és autósamponnal - ezek
ugyanazok az érzékelő, amelyeket a parkolósegéd, (249. oldal) rendszer használ.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
Parkolókamera (254. oldal)
07
36
37
262
Aktív parkolósegéd (PAP)* szimbólumok és üzenetek
A "jóváhagyott gumiabroncsok" az autóra gyárilag felszerelttel megegyező típusú és gyártmányú gumiabroncsokat jelent.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (258. oldal)
Parkolókamera (254. oldal)
07 Vezetőtámogatás
BLIS
Áttekintés
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a
sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban
haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely
az alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz
legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
FIGYELEM
A BLIS kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A BLIS nem helyettesíti a biztonságos
vezetési stílust és a belső valamint külső
visszapillantó tükrök használatát.
A BLIS soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét - mindig a
járművezető felelőssége a biztonságos
sávváltás.
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
A BLIS lámpa elhelyezkedése38.
•
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
Az optimális működés biztosításához az
érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol
a rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét
lámpa egyszerre világít.
•
•
BLIS - működés (264. oldal)
•
CTA* (265. oldal)
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
(267. oldal)
Karbantartás
A BLIS funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az autó
egyes sarkain.
38
07
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
263
07 Vezetőtámogatás
BLIS - működés
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a
sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban
haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS aktiválása/inaktiválása
A BLIS a motor beindításakor aktiválódik. Ezt
az ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző
lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
•
Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a
Beállítások Járműbeállítások BLIS
menüpontban.
A BLIS bekapcsolásakor/kikapcsolásakor a
gomb lámpája kialszik/kigyullad és a kombinált műszerfal szöveges üzenettel erősíti meg
a változást. Az ajtópanel visszajelző lámpái a
bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Az üzenet eltüntetéséhez:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
vagy
•
Várjon körülbelül 5 másodpercet - az üzenet eltűnik.
A BLIS funkció körülbelül 10 km/h feletti
sebességeken aktív.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor
reagáljon, amikor:
•
a járművezető járművét más járművek
megelőzik
•
a járművezető járművét gyorsan megközelíti egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában
vagy gyorsan közeledő járművet a
2. zónában, akkor az ajtópanel BLIS lámpája
folyamatos fénnyel világít. Ha a járművezető a
figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irányjelzőt, akkor a BLIS lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
Mikor működik a BLIS
FIGYELEM
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
Korlátok
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb.
07
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót a
MY CAR39 menürendszerben lehet kezelni:
39
264
•
A BLIS funkció a középkonzolon található
BLIS gomb megnyomásával kapcsolható
be/ki.
A BLIS alapelve: 1. A holttér zónája. 2. A gyorsan
közeledő jármű zónája.
A menürendszerrel kapcsolatos további tájékoztatásért, MY CAR (112. oldal).
Az érzékelőket takaró szennyeződések,
jég és hó csökkenthetik a működést és
lehetetlenné teszik a figyelmeztetések
07 Vezetőtámogatás
szolgáltatását. A BLIS nem képes a
veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
•
A BLIS kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését
csak szervizben szabad végezni - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk.
•
CTA*
A CTA (Cross Traffic Alert) BLIS funkció egy
olyan vezetősegítő rendszer, amely tolatáskor
figyelmeztet a keresztirányú forgalomra. A
CTA a BLIS (263. oldal), kiegészítője.
A CTA bekapcsolása/kikapcsolása
A CTA a motor beindításakor aktiválódik. Ezt
az ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző
lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
Azonban a BLIS funkció a CTA kikapcsolását
követően is aktív marad.
FIGYELEM
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A CTA nem helyettesíti a biztonságos
vezetési stílust és a belső valamint külső
visszapillantó tükrök használatát.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét - mindig a
járművezető felelőssége a biztonságos
tolatás.
Kapcsolódó információk
•
•
Keresse meg a Cross Traffic Alert pontot a BLIS menüpont alatt, és távolítsa el
a jelölését - a CTA funkció ekkor kikapcsol.
BLIS (263. oldal)
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
(267. oldal)
Mikor működik a CTA
A parkolósegéd és a CTA érzékelők be-/kikapcsolása.
A Parkolósegéddel (249. oldal) felszerelt
autókban a CTA funkció a parkolósegéd be-/
kikapcsoló gombjával külön be- és kikapcsolható.
A parkolósegéd gombjával nem rendelkező
autók esetében a CTA funkció a MY
CAR(112. oldal) menürendszerben kezelhető
az alábbiak szerint:
07
A CTA alapelve.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
265
07 Vezetőtámogatás
||
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóból történő
kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú
forgalmat.
korlátozott és ezért a közeledő járművek nem
észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
Példák a további korlátokra:
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére
szolgál. Kedvező körülmények között kisebb
objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
A CTA csak tolatáskor aktív és automatikusan
kapcsol be a sebességváltó hátrameneti
fokozatának kiválasztásakor.
•
Ha a CTA azt észleli, hogy valami közeledik oldalról, akkor egy hangjelzés szólal
meg. A jelzés a bal vagy jobb oldali hangszóróból hallható, attól függően, hogy
melyik irányból közeledik az észlelt objektum.
•
A CTA a BLSI lámpák bekapcsolásával is
figyelmeztet.
•
Egy kiegészítő figyelmeztetés is megjelenik a képernyő PAS grafikáján (249. oldal)
világító ikon formájában.
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
A CTA érzékelő holttere.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
266
Az érzékelőket takaró szennyeződések,
jég és hó csökkenthetik a működést és
lehetetlenné teszik a figyelmeztetések
szolgáltatását. A CTA nem képes a
veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
A CTA kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését
csak szervizben szabad végezni - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk.
A BLIS és CTA funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az
autó egyes sarkain.
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik - például a CTA érzékelők nem "látnak"
át a többi parkoló járművön vagy takaró
objektumon.
Az alábbiakban néhány példát láthat arra,
amikor a CTA "látómezeje" a kezdettől fogva
•
Karbantartás
Korlátok
07
Azonban, amikor a járművezető lassan tolatni
kezd az autóval, akkor a takaró járműhöz/
objektumhoz viszonyított szög megváltozik,
és a holttér gyorsan csökkenni kezd.
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen "vak".
07 Vezetőtámogatás
BLIS és CTA - szimbólumok és
üzenetek
Az olyan helyzetekben, amikor a BLIS, (Blind
Spot Information System)(263. oldal) és a CTA
(265. oldal) funkciók hibásan működnek vagy
gátolva vannak, akkor a kombinált műszerfal
egy szimbólumot jeleníthet meg, amelyet egy
magyarázó üzenet egészít ki. Kövesse a megjelenő ajánlásokat.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS (263. oldal)
CTA* (265. oldal)
Példaüzenetek:
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
Üzenet
Leírás
•
Az optimális működés biztosításához az
érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
CTA KI
A CTA manuálisan kikapcsolva - a BLIS aktív.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
BLIS és
CTA KI
Utánfutó
rögzítve
A BLIS és a CTA ideiglenesen nem működik, mert utánfutó van csatlakoztatva az
autó elektromos rendszeréhez.
BLIS és
CTA
Szerviz
szükséges
A BLIS és a CTA nem működik.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS (263. oldal)
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
(267. oldal)
•
Ha az üzenet továbbra is
jelen van, akkor menjen
szervizbe - lehetőleg
hivatalos Volvo
műhelybe.
07
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
267
07 Vezetőtámogatás
Állítható kormányzási erő
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az autó sebességével együtt növekszik,
hogy jobb érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb
sebesség mellett nem szükséges különösebb
erőkifejtés.
A járművezető három különböző szintű kormányzási erő közül választhat az úttartási
vagy kormányzási érzékenység beállításához
a MY CAR (112. oldal) menürendszerben:
•
Itt keresse meg a Kormányzási erő
szintje menüpontot, és válassza a
Alacsony, Közepes vagy Magas lehetőséget.
Ez a menü nem érhető el, amikor az autó
mozgásban van.
MEGJEGYZÉS
07
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo
túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek érezhető.
Az ideiglenesen csökkent kormányrásegítéssel párhuzamosan a kombinált műszerfal egy üzenetet jelenít meg.
268
Kapcsolódó információk
•
MY CAR (112. oldal)
Típusengedély - radarrendszer
A táblázatban olvasható a radar rendszer típusengedélye.
07 Vezetőtámogatás
Ország/
terület
Szingapúr
IDA: Szingapúri Infokommunikációs Fejlesztési Hatóság.
Brazília
Európa
A Delphi Electronics &
safety ezennel kijelenti, hogy
az L2C0038TR és
L2C0049TR megfelel az
1999/5/EK irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezésének.
A megfelelőségi nyilatkozattal
kapcsolatban, szükség esetén felvilágosítás kérhető a
Delphi Electronics & Safety /
One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA címen.
07
Kapcsolódó információk
•
Radarérzékelő (214. oldal)
269
ELINDULÁS ΔS VEZETΔS
08 Elindulás és vezetés
Alkoholzár*
Az alkoholzár funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését. Mielőtt a
motor beindítható lenne, a járművezetőnek
alkoholpróbát kell végrehajtania, ami ellenőrzi,
hogy alkohol befolyása alatt áll-e. Az alkoholzár kalibrálása az egyes piacok határértékei
szerint történik.
Alkoholzár* - funkciók és működés
Funkciók
FIGYELEM
Az alkoholzár csak segédeszköz és nem
mentesíti a járművezetőt a felelősség alól.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
józanul és biztonságosan vezesse az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alkoholzár* - funkciók és működés
(271. oldal)
Villogó zöld
Töltés folyamatban
Zöld
Teljesen feltöltve
Sárga
Félig feltöltve
Piros
Lemerült - helyezze a tartóba vagy csatlakoztassa a
tápellátó kábelt a kesztyűtartóból.
MEGJEGYZÉS
Tárolja az alkoholzárat a tartójában. Ez teljesen feltöltött állapotban tartja a beépített
akkumulátort és az alkoholzár automatikusan aktiválódik az autó kinyitásakor.
Kapcsoló.
Átvitel gomb.
Alkoholzár* - tárolóhely (272. oldal)
Az akkumulátorállapot lámpája.
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Alkoholzár* - szimbólumok és üzenetek
(275. oldal)
Akkumulátor állapota
Fúvóka az alkoholpróbához.
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(272. oldal)
Alkoholzár* - ne feledje (274. oldal)
Visszajelző
lámpa (4)
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
Működés
Akkumulátor
Az alkoholzár visszajelző lámpája (4) mutatja
az akkumulátor állapotát:
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alkoholzár* (271. oldal)
Alkoholzár* - tárolóhely (272. oldal)
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(272. oldal)
Alkoholzár* - ne feledje (274. oldal)
Alkoholzár* - szimbólumok és üzenetek
(275. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
271
08 Elindulás és vezetés
Alkoholzár* - tárolóhely
Tárolja az alkoholzár eszközt a tartójában.
Oldja ki a kézi egységet kissé benyomva azt a
tartójába, majd elengedve - ezután kiugrik és
kivehető a tartóból.
•
Alkoholzár* - szimbólumok és üzenetek
(275. oldal)
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
Az alkoholzár automatikusan aktiválódik és az
autó nyitásakor készen áll a használatra.
Fúvóka az alkoholpróbához.
A kézi egység tárolója és töltőállomása.
Kapcsoló.
•
Helyezze vissza a kézi egységet addig
benyomva, amíg be nem akad.
Átvitel gomb.
•
Tárolja a kézi egységet a tartóban - ez
nyújtja a legjobb védelmet és teljesen feltöltve tartja az akkumulátorokat.
Az akkumulátorállapot lámpája.
Kapcsolódó információk
•
•
08
272
Alkoholzár* (271. oldal)
Alkoholzár* - funkciók és működés
(271. oldal)
•
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(272. oldal)
•
Alkoholzár* - ne feledje (274. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
1. Amikor a visszajelző lámpa (6) zöld, akkor
az alkoholzár készen áll a használatra.
2. Húzza ki az alkoholzárat a tartójából. Ha
az alkoholzár az autón kívül van az autó
kinyitásakor, akkor azt először aktiválni
kell a kapcsolóval (2).
08 Elindulás és vezetés
3. Hajtsa fel a fúvókát (1), vegyen egy mély
lélegzetet és fújja egyenletesen, amíg egy
"kattanás" nem hallható körülbelül
5 másodperc elteltével. Az eredmény a
következő, Az alkoholpróba eredménye
táblázatban szereplő lehetőségek valamelyike lesz.
Az alkoholpróba eredménye
4. Ha nem jelenik meg üzenet, akkor az átvitel az autóhoz sikertelen lehetett - ebben
az esetben, nyomja meg a gombot (3) az
eredmény manuális továbbításához az
autóhoz.
5. Hajtsa le a fúvókát, és helyezze vissza az
alkoholzárat a tartójába.
6. Indítsa be a motort a sikeres alkoholpróba utáni 5 percen belül - különben azt
meg kell ismételni.
A
Kapcsolódó információk
•
•
Visszajelző
lámpa (5) +
kijelzőszöveg
Leírás
Zöld lámpa +
Alcoguard
Elfogadott
teszt
Indítsa be a motort nem történt alkoholtartalom mérése
Sárga lámpa +
Alcoguard
Elfogadott
teszt
A motor beindítása
lehetséges - a mért
alkoholtartalom
0,1 ezrelék feletti, de a
hatályban lévő korlát
alatt vanA.
Piros lámpa +
Elutasított
teszt Várjon 1
percet, mielőtt
megpróbálná
újra
A motor beindítésa
nem lehetséges - a
mért alkoholtartalom a
hatályos határérték felettiA.
•
•
•
Alkoholzár* (271. oldal)
Alkoholzár* - funkciók és működés
(271. oldal)
Alkoholzár* - tárolóhely (272. oldal)
Alkoholzár* - ne feledje (274. oldal)
Alkoholzár* - szimbólumok és üzenetek
(275. oldal)
A határértékek országonként eltérőek. Ellenőrizze, hogy mi
vonatkozik az Κn országára. Lásd még Alkoholzár* - ne feledje (274. oldal).
MEGJEGYZÉS
Egy végrehajtott vezetési periódust követően a motor 30 percen belül indítható be
újabb alkoholpróba nélkül.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
273
08 Elindulás és vezetés
Alkoholzár* - ne feledje
A megfelelő funkció és a lehető legpontosabb
mérés eléréséhez:
•
Kerülje az evést és ivást
körülbelül 5 perccel az alkoholpróba előtt.
•
Kerülje a szélvédő túlzott mosását - a
mosófolyadékban található alkohol helytelen mérési eredményt okozhat.
Vezetőcsere
Az új alkoholpróba elvégzése érdekében
vezetőcsere esetén - nyomja meg egyszerre a
kapcsolót (2) és a küldés gombot (3) körülbelül 3 másodpercre. Ennél a pontnál az autó
visszatér gátolt módba és új jóváhagyott alkoholpróba szükséges a motor beindítása előtt.
indítását követően újból megjelenik - csak
műhelyben1 elvégzett kalibrálással lehet véglegesen törölni.
Hideg vagy meleg időjárás
A kalibrálás szükségessége előtt 30 nappal a
kombinált műszerfalon az Alcoguard
Kalibrálás szükséges Lásd a kézikönyvet
üzenet jelenik meg. Ha a kalibrálást nem végzik el a 30 napon belül, akkor a normál motorindítás gátolva lesz - ezután csak a megkerülő funkcióval lehetséges motor indítása,
lásd az alábbi "Szükséghelyzet" címszót.
08
Hőmérséklet (ºC)
Maximális felfűtési idő (másodpercben)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
274
-20 ºC alatti vagy +60 ºC feletti hőmérsékleten az alkoholzár kiegészítő tápellátást igényel. A kombinált műszerfalon az Alcoguard
Dugja be a tápkábelt üzenet látható. Ebben
az esetben, csatlakoztassa a tápellátó kábelt
a kesztyűtartóból, és várjon, amíg a visszajelző lámpa (6) zölden nem világít.
Szélsőségesen hideg időben a felfűtési idő az
alkoholzár beltérbe vitelével csökkenthető.
Az üzenet a küldés gomb (3) egyszeri megnyomásával törölhető. Különben körülbelül
2 perc elteltével kialszik, de a motor minden
1
Szükséghelyzetben vagy, ha az alkoholzár
működésképtelen, meg lehet kerülni az alkoholzárat, hogy az autó használható legyen.
Minél hidegebb az időjárás, annál hosszabb
ideig tart az alkoholzár használatra kész állapotának elérése:
Kalibrálás és szervizelés
Az alkoholzárat 12 havonta műhelyben1 kell
ellenőrizni és kalibrálni.
Szükséghelyzet
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
Minden megkerülés naplózásra és mentésre kerül a memóriában, lásd Adatok
rögzítése (19. oldal).
A megkerülő funkció aktiválását követően a
kombinált műszerfal az Alcoguard
Megkerülés engedélyezve üzenetet mutatja
az autó vezetésének teljes ideje alatt és csak
műhelyben1 állítható vissza.
A megkerülő funkció hibaüzenet naplózása
nélkül is ellenőrizhető - ilyen esetben, hajtsa
végre az összes lépést az autó beindítása
nélkül. A hibaüzenet az autó bezárásakor törlődik.
Az alkoholzár beszerelésekor a megkerülő
vagy a szükséghelyzeti funkció is kiválasztható megkerülési lehetőségként. Ez a beállítás ezután műhelyben1 változtatható meg.
A megkerülő funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal
először a Megkerülés aktiválva Várjon
08 Elindulás és vezetés
1 percet, majd az Alcoguard
Megkerülés engedélyezve üzenetet
jeleníti meg - ezután a motor beindítható.
Ez a funkció több alkalommal aktiválható. A
hibaüzenet vezetés közben jelen van és csak
műhelyben1 törölhető.
A szükséghelyzeti funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal az
Alcoguard Megkerülés engedélyezve
üzenetet jeleníti meg és a motor beindítható.
Ez a funkció egyszer használható, ezután a
visszaállítás műhelyben1 végezhető el.
Kapcsolódó információk
•
•
Alkoholzár* (271. oldal)
Alkoholzár* - funkciók és működés
(271. oldal)
•
•
Alkoholzár* - tárolóhely (272. oldal)
•
Alkoholzár* - szimbólumok és üzenetek
(275. oldal)
1
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(272. oldal)
Alkoholzár* - szimbólumok és
üzenetek
Arról, hogyan működik az alkoholzár a motor
beindítása előtt (272. oldal), az előzőekben
leírt üzeneteken kívül, az alábbiak is megjelenhetnek:
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard
Újraindítás
lehetséges
A motort kevesebb mint
30 perce állították le - a
motor indítása újabb
alkoholpróba nélküli is
lehetséges.
Alcoguard
Szerviz szükséges
Menjen szervizbeA.
Alcoguard
Nincs vett jel
Az átvitel sikertelen küldje el manuálisan a
gombbal (3) vagy
végezzen új alkoholpróbát.
Alcoguard
Próbálja meg
újra
A próba sikertelen végezzen új alkoholpróbát.
Alcoguard Fújjon hosszabb
ideig
Túl rövid fújás - fújja
hosszabban.
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard Fújjon gyengébben
Túl erős fújás - fújja
finomabban.
Alcoguard Fújjon erősebben
Túl gyenge fújás - fújja
erősebben.
Alcoguard előmelegítése
Kérem, várjon
A felfűtés nem fejeződött be - várjon a Alcoguard Fújjon 5
másodpercig szövegre.
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
Alkoholzár* (271. oldal)
Alkoholzár* - funkciók és működés
(271. oldal)
•
•
Alkoholzár* - tárolóhely (272. oldal)
•
Alkoholzár* - ne feledje (274. oldal)
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(272. oldal)
08
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
275
08 Elindulás és vezetés
A motor beindítása
A motor a távvezérlős kulcs és a START/
STOP ENGINE gomb használatával indítható
be és állítható le.
FONTOS
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a kivehető kulcsszár
felőli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (170. oldal)
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba és nyomja be a végállásáig.
Ne feledje, ha az autó alkoholzár* funkcióval van ellátva, akkor elfogadott alkoholpróbára van szükség a motor beindítása előtt. Az alkoholzár funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
Alkoholzár* (271. oldal).
Gyújtáskapcsoló eltávolított/behelyezett távvezérlős kulccsal és a START/STOP ENGINE
gombbal.
2. Tartsa teljesen benyomva a tengelykapcsolót2. (Automata sebességváltós autók
esetén - nyomja be a fékpedált.)
3. Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot, majd engedje el azt.
A motor indításakor addig működik az indítómotor, amíg a motor be nem indul vagy ki
nem old a túlmelegedés-védelem.
FONTOS
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt
újra próbálkozna. Az indítóképesség
növekszik, ha állni hagyja az akkumulátort.
08
2
276
Ha az autó mozog, akkor elég a START/STOP ENGINE megnyomása a motor beindításához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, amikor elhagyja az
autót és ügyeljen arra, hogy a gyújtás a 0
kulcshelyzetben legyen - különösen, ha
gyermekek tartózkodnak az autóban.
Ennek működésével kapcsolatban, lásd
Kulcshelyzetek (79. oldal).
MEGJEGYZÉS
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor az alapjárati fordulatszám észrevehetően magasabb lehet a normálisnál. Ez
arra szolgál, hogy a kibocsátás-szabályozó
rendszer a lehető leggyorsabban elérhesse
a normál üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
Kulcs nélküli vezetés*
Kövesse a 2–3. lépéseket a benzines és dízelmotorok kulcs nélküli, (172. oldal) indításához.
MEGJEGYZÉS
Az autó elindításának előfeltétele, hogy
annak valamelyik kulcs nélküli vezetés
funkciójú távvezérlős kulcsa az utastérben
vagy a csomagtérben legyen.
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot
az autóból annak vezetése vagy vontatása
közben.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (79. oldal)
A motor leállítása
Kormányzár
A motor a START/STOP ENGINE gomb
használatával állítható le.
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását, például illetéktelen használatkor. A kormányzás zárásakor és kioldásakor mechanikus
hang észlelhető.
A motor leállításához:
•
Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot - a motor leáll.
Funkció
•
Ha az autó automata sebességváltóval
rendelkezik és a fokozatválasztó nem a P
állásban van vagy mozog az autó Nyomja meg kétszer vagy tartsa nyomva
a START/STOP ENGINE gombot, amíg
le nem áll a motor.
•
A kormányzár akkor kapcsol be, amikor
kinyitják a vezető oldali ajtót a motor leállítását követően.
•
A kormányzár akkor kapcsol ki, amikor a
távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban3
van és megnyomják a START/STOP
ENGINE gombot.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (79. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
Kulcshelyzetek (79. oldal)
Kormánykerék (85. oldal)
08
3
A kulcs nélkül vezethető autók esetében a távvezérlős kulcsnak csak az utastérben kell lennie.
277
08 Elindulás és vezetés
Segédindítás
Ha az indító akkumulátor (382. oldal) lemerül,
akkor az autó beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
4. Csatlakoztassa a piros indítókábel kapcsát a segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez (1).
11. Indítsa be a lemerült akkumulátorú autó
motorját.
FONTOS
FONTOS
Ne használja a csatlakozókat, amikor indítani próbálja a motort, fennáll a szikrázás
veszélye.
Csatlakoztassa óvatosan az indítókábelt,
hogy elkerülje a rövidzárlatot a motortér
más komponenseivel.
5. Nyissa ki az autója akkumulátorának első
fedélkapcsait és távolítsa el a fedelet.
6. Csatlakoztassa a piros indítókábel másik
kapcsát az autó pozitív kivezetéséhez (2).
7. Csatlakoztassa a fekete indítókábel kapcsát a segédakkumulátor negatív kivezetéséhez (3).
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor, az alábbi lépéseket kell megtenni a
rövidzárlatok vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
1. Álltísa az autó elektromos rendszerét 0
kulcshelyzetbe, lásd Kulcshelyzetek
(79. oldal).
2. Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor
12 V feszültségű-e.
08
3. Ha a segédakkumulátor egy másik
autóba van szerelve, akkor állítsa le az azt
tartalmazó autó motorját és ellenőrizze,
hogy a két autó nem ér-e egymáshoz.
12. Távolítsa el az indítókábeleket fordított
sorrendben - először a fekete, majd a
piros kábelt.
> Ügyeljen arra, hogy a fekete kábel
egyik kapcsa se érjen hozzá az akkumulátor pozitív kivezetéséhez vagy a
csatlakoztatott piros indítókábelhez.
FIGYELEM
8. Csatlakoztassa a másik kapcsot egy testelő ponthoz, például a jobb oldali motortartóhoz, fent, a külső csavarfejen (4).
9. Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai
biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel szikrázás az indítási próbálkozás
során.
10. Indítsa be a segédakkumulátort tartalmazó autó motorját és hagyja járni pár
percig kissé az alapjárati fordulatszám feletti, körülbelül 1500/perc fordulatszámon.
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
Kapcsolódó információk
•
278
A motor beindítása (276. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Sebességváltók
Manuális sebességváltó
Hátramenetkapcsolás-gátló
A sebességváltónak két fő típusa van manuális és automata.
A sebességváltó áttételének változtatása a
sebességtől és a teljesítményigénytől függ.
A hátramenetkapcsolás-gátló megakadályozza a hátrameneti fokozat kapcsolásának
lehetőségét normál előre haladás közben.
•
•
Manuális sebességváltó (279. oldal)
Automata sebességváltó - Geartronic,
(280. oldal) és Powershift, (284. oldal)
FONTOS
A hajtásrendszer-komponensek károsodásának megelőzéséhez, a sebességváltó
üzemi hőmérséklete megfigyelés alatt áll.
Ha fennáll a túlmelegedés kockázata,
akkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg a kombinált műszerfalon egy szöveges üzenettel együtt. Kövesse a szöveges
üzenetben található javaslatokat.
•
Kövesse a sebességváltó karra nyomtatott kapcsolási mintát, és kezdje az N
üres állásból, mielőtt R állásba kapcsolna.
•
Csak akkor kapcsoljon hátrameneti fokozatot, ha az autó álló helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (416. oldal)
•
Sebességváltók (279. oldal)
Fokozatváltási minta.
A 6-sebességes sebességváltó kétféle változatban érhető el - ezek a hátrameneti fokozat
elhelyezkedésében különböznek. A tényleges
fokozatváltási minta a sebességváltó karra
van nyomtatva.
•
Nyomja be teljesen a tengelykapcsolópedált az egyes fokozatváltások során.
•
Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról a fokozatváltások között.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben
hagyása nem minden helyzetben elégséges az autó megtartásához.
08
279
08 Elindulás és vezetés
Fokozatváltás-jelző*
Automata sebességváltó
A fokozatváltás-jelző értesíti a járművezetőt,
amikor a következő magasabb vagy alacsonyabb fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás eléréséhez.
A Geartronic automata sebességváltó abban
különbözik a Powershift automata sebességváltótól, (284. oldal), hogy hidraulikus nyomatékváltót használ a teljesítmény átviteléhez a
motor és a sebességváltó között. Két különböző üzemmóddal rendelkezik - automatikus
és manuális.
A környezettudatos vezetés egyik alapvető
fontosságú része, hogy mindig a megfelelő
sebességfokozatban haladjunk, és sokszor
váltsunk sebességet.
Bizonyos változatokon egy segítő funkciót
ellátó kijelző - GSI (Gear Shift Indicator) található, amely értesíti a járművezetőt, amikor a következő magasabb vagy alacsonyabb
fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás eléréséhez.
Azonban, az olyan jellemzőket is figyelembe
véve, mint a teljesítmény és a vibrációmentes
haladás, előnyös lehet magasabb motorfordulatszámnál kapcsolni magasabb sebességfokozatba.
"Digitális" kombinált műszerfal fokozatváltásjelzővel.
A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
Az "analóg" kombinált
műszerfal esetén, a fokozathelyzetek és a jelző nyilak
annak közepén láthatók.
Manuális sebességváltó
Fokozatváltás-jelző manuális
sebességváltó esetén. Csak
egy jel világít egyszerre normál vezetés során ez
csak középen világít.
08
280
A javasolt felkapcsolásnál a
kurzor "+" formában, a javasolt visszakapcsolásnál a kurzor "-" formában világít (az ábrán
pirossal jelölve).
Automata sebességváltó -Geartronic*
Kapcsolódó információk
•
•
Manuális sebességváltó (279. oldal)
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Ahhoz, hogy a P állásból más állásokba mozdíthassa a fokozatválasztót, be kell nyomnia a
fékpedált, és a rendszernek II kulcshelyzetben kell lennie.
Ha a P állás van kiválasztva, akkor a sebességváltó mechanikusan gátolva van. Parkoláskor húzza be a rögzítőféket is, lásd Rögzítőfék (302. oldal).
MEGJEGYZÉS
D - automata fokozathelyzetek. +/–: manuális
fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.4
A kombinált műszerfal mutatja az alábbi jelzésekkel mutatja a fokozatválasztó helyzetét: P,
R, N, D, S*, 1, 2, 3 stb.
Fokozathelyzetek
Az automata fokozathelyzetek a kombinált műszerfal
jobb oldalán láthatók. (Egyszerre csak egy jel világít - a
pillanatnyi fokozatválasztóhelyzetet mutató.)
A sport üzemmód "S" szimbóluma NARANCS
színű, amikor az üzemmód aktív.
P – parkoló állás
Válassza a P állást a motor indításakor vagy
amikor parkol az autóval.
4
A fokozatválasztónak P állásban kell lennie
az autó bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
FONTOS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
P állás kiválasztásához.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az automata sebességváltó P állásban hagyása nem minden
helyzetben elégséges az autó megtartásához.
R – hátramenet
Az autónak álló helyzetben kell lennie az R
állás kiválasztásakor.
N – üres
Semmilyen fokozat nincs kapcsolva és a
motor beindítható. Húzza be a rögzítőféket,
ha az autó álló helyzetben van a fokozatválasztó N állásában.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az N állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek kulcshelyzetben, (79. oldal) II kell lennie.
D – haladás
A D a normál vezetési helyzet. A fel- és viszszakapcsolás automatikusan történik a gyorsítás és a sebesség szintjének függvényében.
Az autónak álló helyzetben kell lennie, amikor
a fokozatválasztót D állásból R állásba mozdítja.
Geartronic – manuális fokozathelyzetek
(+/-)
A járművezető manuálisan is válthat sebességfokozatot a Geartronic automata sebességváltó használatával. Az autó a gázpedál
felengedett állapotában motorfékez.
A manuális fokozathelyzet a kar D állásból a
"+/-" véghelyzetbe mozdításával érhető el. A
kombinált műszerfal "+/-" szimbóluma
FEHΔR színűről NARANCS színűre változik és
a 1, 2, 3 stb. számjegyek jelennek meg egy
négyzetben, attól függően, hogy éppen
melyik sebességfokozat van kiválasztva.
A sebességváltó kar fokozatváltási mintája a motorváltozattól függően változó.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
281
08 Elindulás és vezetés
||
•
Mozgassa a kart előre a + (plusz) irányba
a felkapcsoláshoz és engedje el a kart - a
kar ezután visszatér a "+" és "–" közötti
nyugalmi helyzetbe.
vagy
•
Húzza vissza a kart a "–" (mínusz) irányába a visszakapcsoláshoz, majd
engedje el azt.
A "+/-" manuális fokozatváltási mód vezetés
közben bármikor kiválasztható.
A Geartronic automatikusan kapcsol vissza,
ha a járművezető a kiválasztott sebességfokozathoz megfelelő szint alá hagyja csökkenni a sebességet, hogy megakadályozza az
autó rángatását és lefulladását.
Váltófülek*
A fokozatválasztóval történő manuális fokozatváltás kiegészítésére, a kormánykeréken is
találhatók kezelőszervek, úgynevezett
"sebességváltó fülek".
Ha a kormánykerék váltófüleivel szeretne
fokozatot váltani, akkor előbb aktiválni kell
azokat. Ezt az egyik fület a kormánykerék felé
húzva teheti meg - a kombinált műszerfal
ezután a "D" jelzésről egy szára vált, amely a
pillanatnyi sebességfokozatot jelzi.
Ezután a sebességfokozat egy lépéssel történő váltásához:
•
Húzza hátrafelé - a kormánykerék felé az egyik fület, majd engedje el azt.
Az automatikus vezetési módba történő viszszatéréshez:
•
Ha nem használja a kormánykerék váltófüleit, akkor azok rövid idő elteltével kikapcsolnak - ezt az jelzi, hogy a kombinált
műszerfal a pillanatnyilag kapcsolt sebességfokozat helyett a "D" kijelzést mutatja.
A kivétel a motorfékezés - ekkor a váltófülek a motorfékezés idejére aktiválódnak.
•
A kormánykerék mindkét "sebességváltó füle".
"-": Kiválasztja a következő alacsonyabb
sebességfokozatot.
"+": Kiválasztja a következő magasabb
sebességfokozatot.
282
MEGJEGYZÉS
Automatikus kikapcsolás
A kormánykerék váltófülei manuálisan is
kikapcsolhatók:
MEGJEGYZÉS
08
Az egyes fokozatváltások után a kombinált
műszerfalon megváltozik a pillanatnyi sebességfokozatot mutató szám.
Manuális kikapcsolás
Mozdítsa a kart a D jelölésnél található
véghelyzetbe.
Ha a sebességváltó sport programmal rendelkezik, akkor a sebességváltó csak azután lesz manuális, hogy a fokozatválasztót
előre vagy hátra mozdította annak "+/-"
helyzetében. A kombinált műszerfal a S
kijelzéséről annak a mutatására vált, hogy
az 1, 2, 3 sebességfokozat van-e kapcsolva.
A fül minden meghúzására végbemegy egy
fokozatváltás, feltéve, hogy a motor fordulatszáma nem hagyja el a megengedett tartományt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Húzza mindkét váltófület a kormánykerék felé, és tartsa így, amíg a kombinált műszerfal a pillanatnyi sebességfokozat száma helyett a "D" kijelzésre
nem vált.
A váltófülek használhatók a fokozatválasztó
sport üzemmódjában* is - ekkor a fülek inaktiválás nélkül folyamatosan aktívak.
08 Elindulás és vezetés
Geartronic - Sport üzemmód (S)
A sport program sportosabb jellemzőkkel rendelkezik és magasabb
motorfordulatszámot tesz lehetővé
az egyes sebességfokozatokban.
Ugyanakkor gyorsabban reagál a gázadásra.
Aktív vezetés során, az alacsonyabb sebességfokozatok élveznek elsőbbséget, ami késleltetett felkapcsolást eredményez.
A sport mód aktiválásához:
•
Mozdítsa a fokozatválasztót oldalra a D
állásból az "+S–" állásnál található véghelyzetbe - a kombinált műszerfal a D
kijelzésről az S kijelzésre vált.
A sport üzemmód vezetés közben bármikor
kiválasztható.
Geartronic - téli üzemmód
Csúszós úton könnyebben elindul, ha manuálisan kiválasztja a 3. fokozatot.
1. Nyomja be a fékpedált, és mozdítsa a
kart a D állásból az "+/–" felőli véghelyzetbe - a műszerfal kijelzője a D jelzésről
az 1 számra vált5.
2. Görgessen fel a 3 fokozathoz a kar előre,
a "+" (plusz) felé történő kétszeri megnyomásával - a kombinált műszerfal az 1 jelzésről a 3 jelzésre vált.
3. Engedje fel a féket és gyorsítson óvatosan.
5
A sebességváltó "téli üzemmódja" azt jelenti,
hogy az autó alacsonyabb motorfordulatszámmal és a hajtó kerekekre jutó csökkent
hajtóerővel indul el.
Padlógáz
Amikor a gázpedált teljesen lenyomja a padlóig (a normálisan teljes gyorsításnak tekinthető helyzeten túl), akkor azonnal egy alacsonyabb sebességfokozat kapcsolását váltja ki.
Ezt nevezzük padlógáz (kick-down) állásnak.
Ha a gázpedált felengedi a padlógáz helyzetből, akkor a sebességváltó automatikusan felkapcsol.
A padlógáz maximális gyorsítás esetére szolgál, például előzéskor.
Biztonsági funkció
A padlógáz funkció aktiválásakor az autó, a
motor fordulatszámától függően egyszerre
egy vagy több fokozatot kapcsol vissza. Az
autó felkapcsol, amikor a motor eléri a maximális fordulatszámot, hogy megakadályozza
a motor károsodását.
Vontatás
Ha az autót vontatni kell - lásd a fontos információkat a Vontatás, (320. oldal) részben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (416. oldal)
Sebességváltók (279. oldal)
Automata sebességváltó -- Powershift*
(284. oldal)
A motor túlpörgetésének elkerülése érdekében, a sebességváltó vezérlőprogramja egy
védelmi visszakapcsolás-gátló funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a padlógáz
funkció működését.
A Geartronic nem engedi a visszakapcsolás/
padlógáz funkció működését, ha az a motor
károsodásához vezető motorfordulatszámot
eredményezne. Semmi sem történik, ha a járművezető túl magas fordulatszámon próbál
meg ilyen módon visszakapcsolni - a sebességváltó az eredeti sebességfokozatban
marad.
08
Ha az autó sport üzemmóddal* rendelkezik, akkor először az "S" jelzés jelenik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
283
08 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó -Powershift*
A Powershift automata sebességváltó kettős
mechanikus tengelykapcsoló-tárcsákkal
továbbítja a hajtóerőt a motortól a hajtó kerekekig, szemben a Geartronic sebességváltóval,
amely hidraulikus nyomatékváltót használ.
ségfokozatot kapcsol manuálisan - 3.
fokozat helyett (Geartronic).
Vontatás
A Powershift sebességváltóval felszerelt
modellek nem vontathatók, mert csak a
motor járó állapotában kapnak elégséges
kenést. Ha mégis vontatni, (320. oldal) kell,
akkor az útvonalnak a lehető legrövidebbnek
kell lennie és nagyon alacsony sebességgel
kell végezni.
Ha nem biztos abban, hogy az autó
Powershift vagy Geartronic sebességváltóval
van-e felszerelve, akkor ezt a sebességváltó
címkéjén található jelölés alapján ellenőrizheti
a motorháztető alatt, Típusjelölések
(405. oldal). Az ”MPS6” jelölés Powershift
sebességváltót jelöl - különben a sebességváltó Geartronic automata.
D - automata fokozathelyzetek. +/–: manuális
fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.6
A Powershift sebességváltó ugyanolyan
módon működik és hasonló kezelőszerveket
használ, mint a Geartronic automata sebességváltó.
Kivétel a "Geartronic - téli üzemmódja",
(280. oldal):
•
08
6
284
Lásd még a Vontatás, (320. oldal) rész fontos
információit.
Ne feledje
A sebességváltó kettős tengelykapcsolója túlterhelés-védelemmel rendelkezik, amely
akkor aktiválódik, ha túlmelegszik, például
amikor az autót a gázpedállal tartják hoszszabb ideig álló helyben egy emelkedőn.
A Powershift lehetővé teszi a csúszós
útfelületen történő indulást, ha 2. sebes-
A sebességváltó kar fokozatváltási mintája a motorváltozattól függően változó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A túlmelegedett sebességváltó az autó rázkódását és remegését okozza, és világít a figyelmeztető szimbólum és a kombinált műszerfal
egy üzenetet jelenít meg. A sebességváltó
lassú haladás során is túlmelegedhet sorban
álláskor (10 km/h vagy lassabb), emelkedőn
vagy utánfutót vontatva. A sebességváltó az
autó álló helyzetében a fékpedált nyomva és
a motort alapjárati fordulatszámon járatva
hűthető le.
A lassú haladás közbeni túlmelegedés sorban
állás közben az alábbi vezetési módszerrel
kerülhető el:
•
Álljon meg az autóval, lábát a fékpedálon
tartva, amíg egy kis távolságra nem kerük
az elöl haladó forgalomtól, haladjon előre
egy kicsit, majd várjon még egy kicsit,
lábát a fékpedálon tartva.
FONTOS
Használja a lábféket az autó álló helyzetben tartásához meredek emelkedőn - ne
tartsa az autót a gázpedál használatával. A
sebességváltó ilyenkor túlmelegedhet.
Szöveges üzenet és teendők
Bizonyos helyzetekben a kombinált műszerfal
szöveges üzenetet jeleníthet meg, miközben
egy szimbólum világít.
08 Elindulás és vezetés
Szimbólum
A
Üzenet
Vezetési jellemzők
Teendő
Sebességváltó forró Fékezzen a megtartáshoz
Az egyenletes sebesség fenntartásának nehézsége állandó
motorfordulatszámon.
A sebességváltó túlmelegedett. Tartsa álló helyzetben az
autót a fékpedált használva.A
Sebességváltó forró Parkoljon le biztonságosan Hagyja
a motort járni
Jelentős húzás az autó vonóerejében.
A sebességváltó túlmelegedett. Álljon meg haladéktalanul az autóval biztonságos módon.A
Sebességváltó hűl Hagyja a
motort járni
Ne vezessen a sebességváltó túlmelegedése miatt.
A sebességváltó túlmelegedett. A gyorsabb lehűléshez:
Járassa a motort alapjáraton az N vagy P állásban, amíg
az üzenet el nem tűnik.
A gyorsabb lehűléshez: járassa a motort alapjáraton az N vagy P állásban, amíg az üzenet el nem tűnik.
A táblázat három lépést mutat a sebességváltó túlmelegedésének növekvő súlyosságának megfelelően. A szöveges üzenettel párhuzamosan, a járművezető tájékoztatást is
kap arról, hogy az autó elektronikus rendszere átmenetileg megváltoztatja a vezetési
jellemzőket. Kövesse a szöveges üzenetben
található utasításokat, ahol ez alkalmazható.
MEGJEGYZÉS
A táblázatban szereplő példák nem azt
jelentik, hogy az autó hibás, hanem azt,
hogy egy biztonsági funkció ki van kapcsolva azzal a céllal, hogy magakadályozza autó komponenseinek károsodását.
FIGYELEM
Ha a Sebességváltó forró Parkoljon le
biztonságosan Hagyja a motort járni
szöveggel együtt megjelenő figyelmeztető
szimbólumot figyelmen kívül hagyja, akkor
a sebességváltó hőmérséklete olyan
magasra emelkedhet, hogy a motor és a
sebességváltó átmenetileg leáll, hogy
megakadályozza a tengelykapcsoló meghibásodását - az autó ekkor elveszti a hajtást és álló helyzetben marad, amíg a
sebességváltó hőmérséklete elfogadható
szintre nem csökken.
A szöveges üzenetek automatikusan eltűnnek, miután végrehajtotta a teendőket vagy
megnyomta az irányjelző bajuszkapcsoló OK
gombját.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal)
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (416. oldal)
A legvalószínűbb szöveges üzenetek a vonatkozó javaslatokkal az automata sebességváltót érintő megoldásokra vonatkozóan, lásd
Üzenetek (110. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
285
08 Elindulás és vezetés
•
Fokozatválasztás-gátló
Kétféle sebességváltózár létezik - mechanikus
és automatikus.
Mechanikus sebességváltózár
Tartsa a lábát a fékpedálon, amikor más
helyzetbe mozdítja a a fokozatválasztó.
Elektromos sebességváltózár sebességváltózár parkoló állásban (P).
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót a P állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek II kulcshelyzetben, (79. oldal) kell lennie.
Emelje ki a betétet a középkonzol mögötti
rekeszből és keresse meg a rugóterhelésű gombot a rekesz alján.
Sebességváltózár - üres (N)
Mozdítsa ki a fokozatválasztót P állásból,
és engedje el a gombot.
G021351
Ha a fokozatválasztó N állásban van és az
autó legalább 3 másodperce áll (függetlenül
attól, hogy jár-e a motor), akkor a fokozatválasztó lezár.
A fokozatválasztó szabadon előre és hátra
mozgatható az N és D állások között. Az
egyéb helyzetek egy retesszel vannak
gátolva, amelyet a fokozatválasztó tiltó kapcsolójával lehet kioldani.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az N állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek kulcshelyzetben, (79. oldal) II kell lennie.
Az automata sebességváltózár
inaktiválása
A tiltó kapcsoló benyomott állapotában a kar
előre és hátra mozgatható a P, R, N és D állások között.
Automata sebességváltózár
Az automata sebességváltó különleges biztonsági rendszerekkel rendelkezik:
08
Parkoló állás (P)
Álló autó járó motorral:
286
Ha az autó nem vezethető, például az akkumulátor lemerülése miatt, akkor a fokozatválasztót ki kell mozdítani a P állásból, hogy az
autó mozgatható legyen.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot.
4. Helyezze vissza a rekesz betétjét.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal)
•
Automata sebességváltó -- Powershift*
(284. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Visszagurulásgátló (HSA)*
Start/Stop*
A fékpedál felengedhető, mielőtt emelkedőn
elindulna vagy tolatna - a HSA (Hill Start
Assist) funkció azt jelenti, hogy az autó nem
gurul vissza.
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely, például amikor áll a forgalom vagy a
jármű közlekedési lámpánál várakozik - átmenetileg leállítja a motort, majd az utazás folytatásakor automatikusan újraindítja azt.
A funkció néhány másodpercig fenntartja a
nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi
a lábát.
Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc
elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít,
megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (276. oldal)
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
tevékenységünkre hatással van. Ez a cél számos egyedi energiamegtakarító funkció létrejöttét eredményezte, ezek közül egyik a Start/
Stop rendszer, üzemanyag-megtakarítás
közös feladatával, amely másfelől csökkenti a
kipufogógázzal távozó káros anyagok kibocsátását.
A Start/Stop rendszerrel kapcsolatos
általános információk
A Start/Stop funkció lehetővé teszi a járművezető számára, hogy környezettudatosabban
vezesse az autót, hagyva azt automatikusan
leállni a megfelelő körülmények között.
Manuális vagy automatikus
Ne feledje, hogy a Start/Stop funkció attól
függően eltérő, hogy a sebességváltó manuális vagy automata.
Kapcsolódó információk
•
Start/Stop* - funkció és működés
(288. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (291. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(289. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (292. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(294. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (385. oldal)
Start/Stop* - beállítások (293. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (292. oldal)
08
A motor leállítva - csendesebb és tisztább lesz...
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
287
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - funkció és működés
Feltételek
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a motor kulccsal történő beindításakor.
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a
motor kulccsal történő beindításakor. A járművezető
számára ezt a funkció be/ki
szimbólumának világítása a
kombinált műszerfalon és a
be/kikapcsoló gomb lámpájának világítása jelzi.
Az autó összes normál rendszere, mint a világítás, a rádió stb. normálisan
működik a motor automatikus leállítását
követően is, kivéve bizonyos berendezéseket,
amelyeknek működése átmenetileg korlátozódik, mint például a klímavezérlő rendszer ventilátor-fordulatszáma vagy az audiorendszer
szélsőségesen magas hangereje.
A motor automatikus leállítása
Az alábbiak szükségesek a motor automatikus leállításához:
A
M/A
Nyomja be a tengelykapcsolót,
helyezze üres állásba a sebességváltó kart, majd engedje fel a tengelykapcsoló-pedált - a motor
automatikusan leáll.
M
Állítsa meg az autót a lábfékkel,
majd tartsa a lábát a tengelykapcsoló-pedálon - a motor automatikusan leáll.
A
Ha az ECO funkció aktív,
akkor a motor automatikusan
leállhat, mielőtt az autó teljesen megállna.
A sebességváltó kar üres állásában:
M
Engedje fel a lábának nyomását a
lábféken - a motor automatikusan
beindul, és az út folytatódhat.
A
Tartsa fenn a nyomást a lábfékpedálon, és nyomja be a gázpedált - a
motor automatikusan beindul.
A
Az alábbi lehetőség lejtőn is rendelkezésre áll:
M+
A
•
Bizonyos motorváltozatok esetén a motor
attól függetlenül automatikusan leállhat,
mielőtt az autó megállna, hogy be van-e kapcsolva az ECO funkció.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
M/
AA
2. Kapcsoljon a megfelelő sebességfokozatba és vezessen.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
08
Feltételek
1. Nyomja be a tengelykapcsoló
pedált vagy nyomja meg a gázpedált - a motor beindul.
Amikor a motor automatikusan
leállt, akkor a kombinált műszerfal
Start/Stop funkcióhoz tartozó szimbóluma világít.
288
A motor automatikus beindítása
A
A
Engedje fel a lábféket, és
hagyja elindulni az autót - a
motor automatikusan beindul,
amikor a sebesség meghaladja
a normál séta gyorsaságát.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
08 Elindulás és vezetés
Az Start/Stop funkció kikapcsolása
Bizonyos helyzetekben,
tanácsos lehet az Start/Stop
funkció ideiglenes kikapcsolása - ez a gomb megnyomásával hajtható végre.
A funkció kikapcsolását a kombinált
műszerfal Start/Stop szimbólumainak és a be-/kikapcsoló gomb lámpájának kikapcsolása jelzi.
A Start/Stop funkció ki van kapcsolva, amíg
újra be nem kapcsolja azt a gombbal vagy a
következő alkalommal be nem indítja a motort
a kulccsal.
HSA indulási segéd
A lábfék emelkedőn is felengedhető a motor
automatikus beindításához - a HSA,
(287. oldal) (Hill Start Assist) nem engedi,
hogy az autó visszaguruljon.
A HSA funkció átmenetileg fenntartja a nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi a
lábát, mielőtt elindulna a motor automatikus
leállításának állapotából. Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít, megszűnik.
Start/Stop* - a motor nem áll le
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Start/Stop* (287. oldal)
A motor beindítása (276. oldal)
Start/Stop* - beállítások (293. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (292. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (291. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(289. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (292. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(294. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (385. oldal)
Annak ellenére, hogy a Start/Stop funkció
aktív, a motor nem mindig áll le automatikusan.
A motor nem áll le automatikusan, ha:
Feltételek
M/A
az autó nem érte el erlőször a
körülbelül 8 km/h sebességet a
kulcsos indítást vagy a legutóbbi
automatikus leállítást követően.
M+
A
a járművezető kicsatolta a biztonsági öv csatját.
M+
A
az akkumulátor töltöttségi szintje a
minimális megengedett szint alatt
van.
M+
A
a motor nem érte el a normál
üzemi hőmérsékletet.
M+
A
a külső hőmérséklet fagypont közelében vagy körülbelül 30 °C felett
van.
M+
A
be van kapcsolva a szélvédő
elektromos fűtése.
M+
A
A
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
289
08 Elindulás és vezetés
||
08
290
Feltételek
M/A
Feltételek
az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektőlB - amelyet a ventilátor magas fordulatszámú működése jelez.
M+
A
a sebességváltó nem érte el a normál üzemi hőmérsékletet.
A
A
az autó hátrafelé megy.
M+
A
az indító akkumulátor hőmérséklete fagypont alatt van vagy túl
magas.
M+
A
a légköri levegőnyomás kisebb
vagy egyenlő mint a tengerszint
feletti 1500-2500 méteres magasságnak megfelelő - a pillanatnyi
levegőnyomás az uralkodó időjárási viszonyoknak megfelelően
változik .
a járművezető nagyobb kormánymozdulatokat végez.
M+
A
be van kapcsolva az adaptív
sebességtartó sorban állási
segédje.
A
a kipufogórendszer részecskeszűrője tele van - az ideiglenesen
kikapcsolt Start/Stop funkció viszszakapcsol, amint befejeződik az
automatikus tisztítási ciklus (lásd
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
(311. oldal)).
M+
A
a fokozatváltót D állásból S
állásbaD vagy "+/-" állásb mozdította.
A
az út nagyon meredek.
M+
A
A
A
B
C
D
utánfutó van elektromosan csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
M+
A
felnyitották a motortérfedeletC.
M+
A
M/A
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
ECC felszereltségű autók.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (287. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(288. oldal)
A motor beindítása (276. oldal)
Start/Stop* - beállítások (293. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (292. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (291. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (292. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(294. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (385. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul
Az automatikusan leállított motor bizonyos
esetekben anélkül is újraindulhat, hogy a járművezető folyatni szeretné az utat.
Az alábbi esetekben a motor akkor is automatikusan beindul, ha a járművezető nem
nyomta be a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó) vagy vette le a lábát a fékpedálról (automata sebességváltó):
Feltételek
Párásodás alakul ki az ablakokon.
M/A
A
M+
A
Az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektőlB.
M+
A
Átmenetileg magas áramfelvétel
vagy az akkumulátor töltöttségi
szintje a legalacsonyabb megengedett szint alá esik.
M+
A
A fékpedál többszöri benyomása.
M+
A
Kinyitották a motortérfedeletC.
M+
A
A
B
C
D
Feltételek
M/A
Kapcsolódó információk
•
Start/Stop* - funkció és működés
(288. oldal)
Az autó mozogni kezd vagy kissé
növeli a sebességet, ha az autó
anélkül állt le automatikusan, hogy
teljesen álló helyzetbe került volna.
M+
A
•
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(289. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (292. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(294. oldal)
•
•
Akkumulátor - Start/Stop (385. oldal)
A
A járművezető biztonsági övének
csatját kinyitják a fokozatválasztó
D vagy N állásában.
A
Kormánykerék-mozdulatokC.
A
A fokozatválasztót D állásból S
állásbaD, R vagy "+/-" állásba
mozdította.
A
Kinyitják a járművezető ajtaját a
fokozatválasztó D állásában - egy
"sípoló" hang hallható és szöveges üzenet tájékoztat arról, hogy
aktív a Start/Stop funkció.
A
Start/Stop* - beállítások (293. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (292. oldal)
Start/Stop* (287. oldal)
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
ECC felszereltségű autók.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
FIGYELEM
Ne nyissa ki a motorháztetőt, amikor a
motor az automatikus leállítás állapotában
van - a motor váratlanul automatikusan
beindulhat. Először állítsa le a motort a
szokott módon a START/STOP ENGINE
gombbal, mielőtt kinyitná a motorháztetőt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
291
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
A motor nem mindig indul be automatikusan
az automatikus leállást követően.
Az alábbi esetekben a motor nem indul be az
automatikus leállítást követően:
Feltételek
M/
AA
Sebességfokozatot kapcsolnak a
tengelykapcsoló használata nélkül egy kijelző szöveg figyelmezteti a
járművezetőt, hogy kapcsoljon
üresbe a motor automatikus indításának lehetővé tételéhez.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva, a fokozatválasztó P
állásban van és a járművezető
ajtaja nyitva van - a motort normál
módon kell beindítani.
A
A
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (291. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(289. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (292. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(294. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (385. oldal)
08
•
•
292
Ha az indítás sikertelen, és a motor leáll,
akkor járjon el az alábbiak szerint:
1. Ellenőrizze, hogy be van-e csatolva az
övcsatba a vezető oldali biztonsági öv.
2. Nyomja be újra a tengelykapcsoló-pedált
- a motor automatikusan beindul.
3. Bizonyos esetekben üres állásba kell kapcsolni a sebességváltó kart. A kombinált
műszerfal ekkor a Váltson üresbe üzenetet jeleníti meg.
Kapcsolódó információk
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Kapcsolódó információk
•
•
Start/Stop* - akaratlan leállás
manuális sebességváltóval
Start/Stop* (287. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(288. oldal)
A motor beindítása (276. oldal)
Start/Stop* - beállítások (293. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
Start/Stop* (287. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(288. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (291. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(289. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(294. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (385. oldal)
Start/Stop* - beállítások (293. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (292. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - beállítások
Az autó MY CAR, (112. oldal). oldal menürendszere információkat tartalmaz a Volvo
Start-Stop rendszeréről, valamint javaslatokat
az energiatakarékos vezetési technikákról.
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(294. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (385. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Start/Stop* (287. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(288. oldal)
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (291. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(289. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (292. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (292. oldal)
08
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
293
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - szimbólumok és
üzenetek
Szöveges üzenet
A Start/Stop funkció szöveges üzeneteket
jeleníthet meg a kombinált műszerfalon.
Szimbólum
Ezzel a visszajelző lámpával együtt,
bizonyos helyzetekben a Start/Stop
funkció szöveges üzeneteket képes
Üzenet
Információ/tevékenység
M/AA
Automatikus indítás/leállítás
Szerviz szükséges
A Start/Stop rendszer nem működik. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
M+A
Autostart Motor jár + hangjelzés
Akkor aktiválódik, ha a motor automatikusan leállított állapotában és a fokozatválasztó D állásában kinyitják a vezetőajtót.
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a
START/STOP ENGINE gombbal.
M+A
Az indításhoz nyomja le a tengelykapcsoló-pedált
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a tengelykapcsoló-pedál
benyomására.
M
Az indításhoz nyomja le a fékpedált és a tengelykapcsoló-pedált
A motor kész az automatikus indításra - várakozás a fék- vagy tengelykapcsolópedál benyomására.
M
Az indításhoz tegye üresbe a
sebességfokozatot
Sebességfokozat kapcsolása a tengelykapcsoló használata nélkül - kapcsolja ki
és helyezze üres állásba a sebességváltó kart.
M
08
294
megjeleníteni a kombinált műszerfalon. Ezek
némelyike végrehajtandó tevékenység. Az
alábbi táblázat néhány példát mutat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A
08 Elindulás és vezetés
Szimbólum
A
Üzenet
Információ/tevékenység
Válassza ki a P-t vagy az N-et az
indításhoz
A Start/Stop funkció kikapcsolva - helyezze a fokozatválasztót N vagy P állásba,
majd indítsa be a motort a normál módon a START/STOP ENGINE gombbal.
A
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a
START/STOP ENGINE gombbal és a fokozatválasztó P vagy N állásában.
A
M/AA
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha egy üzenet nem tűnik el a tevékenység
végrehajtását követően, akkor lépjen kapcsolatbab egy szervizzel - hivatalos Volvo szervizt ajánlunk.
Kapcsolódó információk
•
•
Start/Stop* (287. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(288. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (291. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(289. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (292. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (385. oldal)
Start/Stop* - beállítások (293. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (292. oldal)
08
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
295
08 Elindulás és vezetés
ECO*
MEGJEGYZÉS
ECO7
a Volvo innovatív funkciója az automata
sebességváltóval és bizonyos motorokkal felszerelt autókhoz, amely képes a járművezető
vezetési stílusától függően, akár 5%-os üzemanyag-megtakarítást eredményezni. A funkció
lehetővé teszi, hogy a járművezető aktívabban
tudatosabban vezethessen.
Amikor aktiválva van az ECO funkció,
akkor a klímavezérlő rendszer számos
paraméter-beállítása megváltozik és számos elektromos fogyasztó funkcionalitása
csökken. Bizonyos beállítások manuálisan
visszaállíthatók, de a teljes funkcionalitás
csak az ECO funkció kikapcsolásával állítható vissza.
Általános leírás
Az ECO funkció bekapcsolásakor az alábbiak változnak
meg:
•
•
•
•
•
Start/Stop funkció - a motor azelőtt is
automatikusan leállhat, hogy az autó teljesen megállna.
A klímavezérlő rendszer beállításai - bizonyos elektromos fogyasztók kikapcsolnak
az energiatakarékosság érdekében.
296
Az ECO funkció kikapcsolását a kombinált műszerfal
ECO szimbólumának és a
ECO gomb lámpájának
kikapcsolása jelzi. A funkció
az ECO gombbal történő
újbóli aktiválásig kikapcsolva
marad.
Az Eco Coast részfunkció a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a motorfék kikapcsol, és az autó
kinetikus energiája hosszabb távú gurulásokat tesz lehetővé. Amikor a járművezető felengedi a gázpedált akkor a sebességváltó
automatikusan lecsatlakozik a motorról
amelynek fogyasztása a minimális fogyasztással járó alapjárati fordulatszámra csökken.
Motorvezérlés és reagálás a gázadásra.
Bekapcsol az Eco Coast funkció - megszűnik a motorfék.
ECO funkció be vagy ki
Eco Coast - Funkció
A sebességváltó kapcsolási pontjai.
08
7
ECO - Működés
világításán, amikor a funkció be van kapcsolva.
ECO be/ki
ECO szimbólum
Az ECO funkció a motor leállításakor kikapcsol és ezért a motor minden bekapcsolásakor be kell kapcsolni. Bizonyos motorok esetén vannak kivételek. Azonban ez könnyen
ellenőrizhető a kombinált műszerfal ECO
szimbólumán és az ECO- gomb lámpájának
Nem lehetséges a V40 CROSS COUNTRY AWD esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ez a funkció az előre látható sebességcsökkentések esetére szolgál, például előre guruláskor egy kereszteződésnél vagy piros lámpánál.
Az Eco Coast proaktív vezetést tesz lehetővé,
ahol a járművezető úgynevezett "Pulse &
Glide" technikát használhat minimális menynyiségű fékezéssel.
08 Elindulás és vezetés
Az Eco Coast és az átmenetileg kikapcsolt
ECO funkció együttesen hozzájárulhat a
kisebb üzemanyag-fogyasztáshoz is. Ennek
megfelelően:
•
közelgő előzés előtt - annak lehető legbiztonságosabb befejezése érdekében.
Kikapcsolt ECO funkció: rövid gurulás
motorfékkel = minimális fogyasztás.
•
•
•
Mozdítsa a kapcsolókart "S+/-" állásba.
•
A gáz- vagy fékpedál működtetése.
Azonban az optimálisan alacsony üzemanyag-fogyasztás eléréséhez, általában
kerülendő az Eco Coast használata rövid
gurulási távolságokkal kombinálva.
Aktiválás Eco Coast
A funkció a gázpedál teljes felengedésekor
aktiválódik, az alábbi paraméterekkel együtt:
•
•
A Eco Coast kikapcsolása és a visszatérés a
motorfékezéshez az alábbiak szerint hajtható
végre:
MEGJEGYZÉS
•
•
•
meredek lejtőkön - a motorfék működése
érdekében.
Aktív Eco Coast: Hosszú gurulás motorfékezés nélkül = alacsony fogyasztás
és
•
•
Nyomja meg a ECO gombot.
Váltson fokozatot a kormánykerék váltófüleivel.
Eco Coast - Korlátok
A funkció nem elérhető, ha:
•
•
aktiválva van a sebességtartó
az út lejtése meredekebb mint
körülbelül 6%
•
manuális fokozatváltást hajtott vgre a kormánykerék váltófüleivel*
A fokozatválasztó D helyzetében
•
Körülbelül 65-140 km/h sebességtartományban
a motor és/vagy sebességváltó nem normál üzemi hőmérsékletű.
•
Az út lejtése nem meredekebb mint
körülbelül 6%.
a fokozatválasztót D- állásból "S+/-"
állásba mozdította
•
a sebesség nem a Körülbelül
65-140 km/h sebességtartományban van
ECO gomb bekapcsolva
Kikapcsol Eco Coast
Bizonyos helyzetekben kívánatos lehet az
Eco Coast funkció kikapcsolása. Az ilyen
helyzetekre példák az alábbiak:
További információk és beállítások
Az autó MY CAR menürendszere további
információkat tartalmaz az ECO koncepcióról
- lásd a MY CAR, (112. oldal) részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(126. oldal)
08
297
08 Elindulás és vezetés
Összkerékhajtás8 (AWD)*
Az összkerékhajtás (AWD – All Wheel Drive)
azt jelenti, hogy az autót mind a négy kerék
egyszerre mozgatja. Az összkerékhajtás mindig rendelkezésre áll.
Kapcsolódó információk
•
Hill Descent Control (HDC) (298. oldal)
Hill Descent Control (HDC)11
A HDC automatikus motorfékhez hasonlítható.
Amikor emelkedőn felengedi a gázpedált,
akkor az autó normálisan fékeződik a motor
ellenállásával, úgynevezett motorfékezéssel.
De minél meredekebb az út és minél nagyobb
terhelés van az autóban, annál gyorsabban
gurul az autó a motorfék ellenére - a HDC
funkció ezt a fékek automatikus alkalmazásával kompenzálja.
A HDC funkcióra vonatkozó általános
információk
AWD alapelv9.
A hajtóerő elosztása automatikusan történik
az első és a hátsó kerekek között. Az elektronikusan vezérelt tengelykapcsoló rendszer
úgy osztja el a hajtóerőt a kerekek között,
hogy a tapadás a legjobb legyen a pillanatnyi
útfelszínen. Ez biztosítja a legjobb tapadást
és megakadályozza a kerekek kipörgését.
Normál vezetési körülmények között a hajtóerő legnagyobb része az első kerekekhez jut.
08
Az összkerékhajtás nagyobb biztonságot
nyújt esős, havas és jeges körülmények
között.
8
9
298
V40 CROSS COUNTRY
Az ábra vázlatos - a részletek piaconként és modellenként eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A HDC lehetővé teszi a sebesség növelését/
csökkentését a meredek lejtőkön, egy lábat a
gázpedálon tartva, a lábfék használata nélkül.
A gázpedál érzékenysége csökken és pontosabbá válik a pedál teljes működésének szűkítésével, a motor fordulatszámát egy korlátozott tartományban szabályozva. A fékrendszer önmagától fékez és alacsony, egyenletes
sebességet biztosít az autónak, agy a járművezető a kormányzásra összpontosíthat.
A HDC különösen hasznos egyenetlen útfelületű meredek emelkedőkön és csúszós szakaszokon. Például, amikor egy utánfutón lévő
hajót rámpáról vízrebocsátanak.
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
A HDC nem minden helyzetben működik,
és csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
esetében, az 1 fokozathelyzetet kell kiválasztani, amit a 1 szám jelez a kombinált műszerfalon, lásd Automata sebességváltó -Geartronic* (280. oldal).
MEGJEGYZÉS
A HDC nem kapcsolható be automata
sebességváltó esetén, amikor a fokozatválasztó D állásban van.
Funkció
•
A funkció bármikor kikapcsolható. Ha ez
meredek lejtőn történik, akkor a fékhatás nem
azonnal, hanem lassan szűnik meg.
MEGJEGYZÉS
A HDC aktív állapotában késés észlelhető
a gázpedál működtetése és a motor reagálása között.
Működés
HDC be/ki.
A HDC a középkonzol gombjainak egyikével
kapcsolható be és ki. A gomb lámpája világít,
amikor be van kapcsolva a funkció.
Amikor a HDC normálisan működik,
akkor a kombinált műszerfal szimbóluma világít és a Lejtmenetvezérlés BE szöveges üzenet látható.
A funkció csak egyes fokozatban és hátramenetben működik. Automata sebességváltó
11
A HDC előremenetben legfeljebb 10 km/h és
hátramenetben legfeljebb 7 km/h sebességgel engedi gurulni az autót. Azonban a gázpedál használatával a fokozat sebességtartományába tartozó bármilyen sebesség beállítható.
Amikor felengedi a gázpedált, akkor az autó
gyorsan 10 vagy 7 km/h sebességre fékeződik, a lejtő meredekségétől függetlenül és a
lábfék használatának szükségessége nélkül.
az 1 sebességfokozatnál magasabb fokozat kiválasztásakor az automata sebességváltókon vagy a fokozatválasztó D
állásba kapcsolásakor.
Kapcsolódó információk
•
Κsszkerékhajtás (AWD)* (298. oldal)
A féklámpák a funkció működése közben
automatikusan bekapcsolnak. A járművezető
bármikor lassíthatja vagy megállíthatja az
autót a lábfék használatával.
A HDC kikapcsol:
•
•
a középkonzol be/ki gombjával
az 1 sebességfokozatnál magasabb fokozat kiválasztásakor a manuális sebességváltókon
08
A HDC csak a V40 CROSS COUNTRY AWD modell esetén áll rendelkezésre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
299
08 Elindulás és vezetés
Lábfék
Fékezés nedves úton
A lábfék az autó sebességének csökkentésére
szolgál az autó vezetése közben.
Amikor hosszú időn keresztól erős esőben
közlekedik fékezés nélkül, akkor a fékhatás
kissé késhet a fékek legközelebbi használatakor. Ez autómosást követően is előfordulhat.
Ilyenkor erősebben kell benyomni a féket.
Ezért tartson nagyobb távolságot az elől
haladó jármű mögött.
Az autó két fékkörrel rendelkezik. Ha egy fékkör károsodik, akkor a fékpedál mélyebben
fog és nagyobb nyomás szükséges a pedálon
a normál fékhatás eléréséhez.
A járművezető által kifejtett fékpedálnyomást
szervofék segíti.
FIGYELEM
A fékszervo csak akkor működik, amikor
jár a motor.
Ha a féket a motor leállított állapotában használja, akkor a pedált keményebbnek érzi, és
nagyobb erő szükséges az autó fékezéséhez.
A Visszagurulásgátló (HSA)* (287. oldal)*
funkcióval felszerelt autókban a pedál a szokottnál lassabban tér vissza a normál helyzetébe, ha az autó emelkedőn vagy egyenetlen
felületen áll.
Nagyon hegyes terepen vagy nehéz teherrel
haladva, a fékek terhelése motorfékezéssel
enyhíthető. A motorfékezés akkor a leghatékonyabb, ha ugyanazt a sebességfokozatot
használja lefelé, mint felfelé haladva.
08
300
Az autó nagy terhelésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (412. oldal).
Fékezzen határozottan, miután nedves utakon haladt vagy autómosást követően. A féktárcsák ekkor felmelegednek, gyorsabban
kiszáradnak, és védve vannak a korrózió
ellen. Fékezéskor vegye figyelembe a fennálló
közlekedési helyzetet.
Fékezés sózott utakon
Amikor sózott utakon halad, akkor sóréteg
rakódhat le a féktárcsákon és a fékbetéteken.
Ez növelheti a féktávolságot. Ezért tartson
extra biztonsági távolságot az elől haladó
jármű mögött. Ügyeljen az alábbiakra is:
•
•
Időnként fékezzen, hogy eltávolítsa a
sóréteget. Ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztesse a többi közlekedőt, amikor
fékez.
Finoman nyomja be a fékpedált, amikor
befejezte a vezetést, és mielőtt elkezdi a
következő utat.
Karbantartás
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Volvo szervizidőközeit a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Az új és kicserélt fékbetétek és féktárcsák
csak néhány száz kilométeres "bekoptatás"
után nyújtanak optimális fékteljesítményt.
Kompenzálja a csökkent fékteljesítményt a
fékpedál erősebb benyomásával. A Volvo azt
javasolja, hogy csak a Volvo által jóváhagyott
fékbetéteket használjon.
FONTOS
A fékrendszer komponenseinek kopását
rendszeresen ellenőrizni kell.
Forduljon műhelyhez az eljárással kapcsolatban vagy kérjen meg egy műhelyt a
vizsgálat elvégzésére - hivatalos Volvo
műhely igénybe vétele javasolt.
Szimbólumok a kombinált műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Folytonos fény - ellenőrizze a
fékfolyadékszintet. Ha a szint
túl alacsony, akkor töltse fel
fékfolyadékkal, és ellenőrizze
a fékfolyadékvesztés okát.
Folyamatos fény 2 másodpercig a motor beindításakor automatikus működésellenőrzés.
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
Ha a
és
egyszerre világít,
akkor hiba lehet a fékrendszerben.
Ha a fékfolyadéktartály szintje ekkor a normál tartományban van, akkor óvatosan
vezessen a legközelebbi műhelybe, és
ellenőriztesse a fékrendszert - hivatalos
Volvo szerviz ajánlott.
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Rögzítőfék (302. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (301. oldal)
Lábfék - vészféksegéd (302. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(301. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
A blokkolásgátló fékrendszer, ABS (Anti-lock
Braking System), megakadályozza, hogy a
kerekek fékezés közben blokkoljanak.
A funkció lehetővé teszi a kormányozhatóság
fenntartását és könnyebb kanyarodást tesz
lehetővé, például veszélyhelyzetek elkerülésekor. A fékpedálon remegés érezhető, amikor
működik, ez normális.
Az ABS rendszer a motor beindításakor rövid
ellenőrzésen esik át, amikor a járművezető
felengedi a fékpedált. Az ABS rendszer
további automatikus ellenőrzése mehet
végbe, amikor az autó eléri a 10 km/h sebességet. A teszt a fékpedál impulzusaiként észlelhető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Rögzítőfék (302. oldal)
•
Lábfék - vészféksegéd (302. oldal)
Lábfék (300. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (301. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő
járműveket a hirtelen fékezésre. A funkció azt
jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy ahogyan a normál fékezés során - folytonosan
világítana.
A vészféklámpák 50 km/h feletti sebességnél
működnek az ABS rendszer működésbe
lépése és/vagy hirtelen fékezés etén. Miután
az autó sebessége 10 km/h alá csökkent, a
féklámpa visszatér a villogásról a normál,
folytonos világításhoz - miközben, ezzel egyidejűleg bekapcsolnak a Vészvillogók, és
addig villognak, amíg a járművezető legalább
20 km/h sebességre nem gyorsítja az autót
vagy ki nem kapcsolja azokat a gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék (300. oldal)
Rögzítőfék (302. oldal)
Lábfék - vészféksegéd (302. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(301. oldal)
08
301
08 Elindulás és vezetés
Lábfék - vészféksegéd
Rögzítőfék
A vészféksegéd (EBA, Emergency Brake
Assist) segít a fékerő növelésében, és így
csökkenti a féktávolságot.
A rögzítőfék két kerék mechanikus rögzítésével/blokkolásával álló helyzetben tartja az
autót, amikor a vezetőülés üres.
Az EBA észleli a járművezető fékezési stílusát
és szükség esetén megnöveli a fékerőt. A fékerő az ABS rendszer működésének szintjéig
növelhető. az EBA funkció megszakad, amikor a fékpedál nyomásának ereje csökken.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben,
vagy automata sebességváltó esetén P
állásban hagyása nem minden helyzetben
elégséges az autó megtartásához.
Ha az autó emelkedőn felfelé parkol:
•
Lábfék (300. oldal)
•
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (301. oldal)
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma.
1. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
302
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé.
A rögzítőfék kiengedése
A rögzítőfék behúzása
08
Fordítsa el a kerekeket az útpadkától.
Ha az autó lejtőn parkol:
Rögzítőfék (302. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(301. oldal)
4. Ha a jármű mozog, akkor a rögzítőfékkart
kissé erősebben be kell húzni.
Parkolás emelkedőn
Kapcsolódó információk
•
3. Engedje fel a lábfékpedált, és ellenőrizze,
hogy az autó álló helyzetben van-e.
Amikor parkol a járművel, akkor mindig kapcsoljon 1. sebességfokozatba (manuális
sebességváltó) vagy helyezze a fokozatválasztót P állásba (automata sebességváltó).
Amikor az EBA bekapcsol, akkor a fékpedál a szokottnál kissé tovább megy le,
nyomja (tartsa) a fékpedált ameddig szükséges. Ha felengedi a fékpedált, akkor teljesen megszűnik a fékezés.
•
•
•
2. Húzza meg erősen a kart.
>
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma bekapcsol. A
figyelmeztető szimbólum attól függetlenül világít, hogy csak kicsit vagy erősen húzza be a rögzítőféket.
1. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
2. Húzza meg kissé a kart, nyomja meg a
gombot, engedje el a kart, és engedje el a
gombot.
> A kombinált műszerfal figyelmeztető
szimbóluma kialszik.
Ha a járművezető elfelejti kiengedni a rögzítőféket - a világító figyelmeztető lámpa mellett egy hangjelzés szólal meg és egy üzenet jele-
08 Elindulás és vezetés
nik meg a kombinált műszerfalon, hogy figyelmeztesse a vezetőt, amikor az autó sebessége meghaladja a 10 km/h értéket.
Kapcsolódó információk
•
Lábfék (300. oldal)
Gázlás
FONTOS
A gázlás azt jelenti, hogy az autó vízzel borított
útfelületen halad át. A gázlást nagy figyelemmel kell végrehajtani.
A víz levegőszűrőbe jutása a motor károsodását okozhatja.
Ha a víz 30 cm-nél mélyebb, akkor víz juthat a sebességváltóba. Ez csökkenti az
olajok kenőképességét és rövidíti a rendszerek hasznos élettartamát.
Az autó legfeljebb 30 cm mély vízen vezethető át maximum 10 km/h sebességgel.
Különösen oda kell figyelni, ha folyó vízen
halad át.
Bármely alkatrész, motor, sebességváltó,
turbófeltöltő, differenciálmű vagy ezek
belső alkatrészeinek elárasztás, hidrosztatikus eltömődés vagy olajhiány miatti károsodására nem vonatkozik a garancia.
Amikor vízben halad, akkor haladjon lassan
és ne álljon meg az autóval. Amikor elhagyta
a vizet, nyomja be finoman a fékpedált és
ellenőrizze, hogy a fék teljes mértékben
működik-e. A víz és a sár például nedvessé
teheti a fékbetéteket, ami késleltetett fékműködést eredményez.
•
•
Tisztítsa meg az elektromos motorblokkfűtés és az utánfutó-csatlakozó elektromos érintkezőit, miután vízben és sárban
haladt.
Ne hagyja az autót hosszabb ideig a
küszöbök fölé érő vízben állni - ez elektromos meghibásodásokat okozhat.
Ha a motor lefullad a vízben, akkor ne próbálja újraindítani - vontassa az autót a vízből a szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe. A motor károsodásának kockázata.
Kapcsolódó információk
•
•
Szállítás (323. oldal)
Vontatás (320. oldal)
08
303
08 Elindulás és vezetés
Túlmelegedés
Különleges körülmények között, például megerőltető vezetés esetén hegyes területeken
vagy meleg időben, fennáll a motor és a hajtásrendszer túlmelegedésének kockázata különösen nehéz terhet szállítva.
A túlmelegedéssel kapcsolatban utánfutó
vontatásakor, lásd Vezetés utánfutóval
(313. oldal).
•
•
08
304
Távolítsa el a kiegészítő lámpákat a hűtőrács elől, ha meleg körülmények között
autózik.
Ha a motor hűtőrendszerének hőmérséklete túl magas, akkor világít a kombinált
műszerfal kijelzőjének figyelmeztető szimbóluma és a Magas motorhőmérséklet
Álljon meg biztonságosan szöveges
üzenet jelenik meg - ebben az esetben,
álljon meg biztonságos módon az autóval, és hagyja pár percig hűlni a motort
alapjárati fordulatszámon.
•
Ha a Magas motorhőmérséklet
Kapcsolja ki a motort vagy Motor
hűtőfolyadékszintje alacsony Álljon
meg biztonságban szöveges üzenet
jelenik meg, akkor a motort le kell állítani
az autó megállítását követően.
•
Túlmelegedés esetén, a sebességváltóban bekapcsol egy beépített védelmi
funkció, amely bekapcsolja a műszerfal
figyelmeztető szimbólumát és megjeleníti
a Sebességváltó forró Csökkentse a
sebességet vagy Sebességváltó forró
•
•
Álljon meg biztonságosan Várjon,
amíg lehűl szöveges üzenetet - kövesse
az utasítást és csökkentse a sebességet,
állítsa meg az autót biztonságos módon,
és hagyja néhány percig alapjáraton járni
a motort, hogy lehűlhessen a sebességváltó.
Ha az autó túlmelegszik, akkor a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsolhat.
Megerőltető vezetést követően ne állítsa
le azonnal a motort.
MEGJEGYZÉS
Normális, hogy a motor hűtőventilátora a
motor leállítását követően egy ideig még
működik.
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó (314. oldal)
•
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó (315. oldal)
Vezetés nyitott csomagtérajtóval
Amikor a csomagtérajtó nyitott állapotában
vezet, akkor mérgező kipufogógázok juthatnak
az autóba a csomagtéren keresztül.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval!
Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (154. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Túlterhelés - indító akkumulátor
Hosszú utazás előtt
Téli vezetés
Az autó elektromos funkciói különböző mértékben terhelik az akkumulátort. Kerülje a II
kulcshelyzetet, amikor nem jár a motor. Ehelyett, használja a I üzemmódot - ami kevesebb
energiát fogyaszt, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (79. oldal).
Mielőtt hosszú útra indulna, érdemes végigvenni az alábbi pontokat:
A téli vezetéshez fontos bizonyos ellenőrzések
elvégzése, hogy biztosítsa az autó biztonságos vezethetőségét.
Szintén figyeljen az elektromos rendszert terhelő különböző tartozékokra. Ne használjon
dok energiát fogyasztó funkciókat, amikor
nem jár a motor. Példák az ilyen funkciókra:
•
•
•
•
hűtőventilátor
fényszórók
audiorendszer (magas hangerőn).
•
Győződjön meg arról, hogy nincsenek szivárgások (üzemanyag, olaj vagy egyéb
folyadék).
•
Ellenőrizze az összes izzót és a gumiabroncsok profilmélységét.
•
Az elakadásjelző háromszög, (337. oldal).
oldal bizonyos országokban törvényi
követelmény.
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(368. oldal)
•
•
Pótkerék* (332. oldal)
Ne feledje:
A hideg évszak előtt főként az alábbiakat kell
ellenőrizni:
•
A motorhűtő-folyadéknak, (415. oldal)
legalább 50% glikolt kell tartalmaznia. Ez
a keverék védi a motort a fagyási eróziótól körülbelül –35 °C hőmérsékletig. Az
egészségkárosodás kockázatának elkerülése érdekében, nem szabad különböző
típusú glikolokat összekeverni.
•
Az üzemanyagtartályt feltöltve kell tartani
a párakicsapódás elkerülése érdekében.
•
Fontos a motorolaj viszkozitása. Az alacsonyabb viszkozitású (vékonyabb) olajok
segítik a hidegindítást és a hideg motor
üzemanyag-fogyasztását is csökkentik.
Az alkalmas olajokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj kedvezőtlen vezetési feltételek
(412. oldal).
Izzócsere - általános leírás (372. oldal)
Ebben az esetben, töltse az akkumulátort
a motor beindításával, és járassa azt legalább 15 percig - az indítóakkumulátor
töltése a jármű vezetése közben hatékonyabb, mint a motort álló helyzetben
alapjáraton járatva.
Kapcsolódó információk
•
Ellenőrizze, hogy a motor normálisan
működik-e és az üzemanyag-fogyasztás,
(420. oldal). oldal normális-e.
ablaktörlő
Ha az akkumulátor feszültsége alacsony,
akkor az információs kijelzőn az Alacsony
akkumulátortöltés Power save mód üzenet jelenik meg. Az energiatakarékos funkció
ezután kikapcsol vagy csökkent bizonyos
funkciókat, például a hűtőventilátort és/vagy
az audiorendszert.
–
•
Indítóakkumulátor - általános leírás
(382. oldal)
FONTOS
Alacsony viszkozitású olajat nem szabad
kemény vezetéshez vagy meleg időben
használni.
•
08
Meg kell vizsgálni az indítóakkumulátor
állapotát és a töltöttségi szintet. A hideg
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
305
08 Elindulás és vezetés
||
időjárás nagy követelményeket támaszt
az akkumulátorral szemben és a hideg
csökkenti annak kapacitását.
•
Használjon ablakmosó folyadékot,
(382. oldal), hogy elkerülje a jégképződést a mosófolyadék-tartályban.
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
Az üzemanyagtöltő fedél az alábbiak szerint
nyitható/zárható:
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/zárása
Üzemanyagtöltő fedél - manuális
nyitás
Az üzemanyagtöltő fedél manuálisan is nyitható, amikor nem nyitható ki kívülről.
Az optimális úttartás érdekében, a Volvo azt
javasolja, hogy használjon téli gumiabroncsokat az összes keréken, ha fennáll a havas
vagy jeges utak kockázata.
MEGJEGYZÉS
A téli gumiabroncsok használata bizonyos
országokban kötelező. A szegecselt gumiabroncsok használata nem minden
országban megengedett.
Csúszós útviszonyok
Gyakorolja ellenőrzött körülmények között a
csúszós útfelületen vezetést, hogy megtanulja, hogyan reagál az autó.
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a
fedél hátsó részének finom megnyomásával.
Nyissa ki/távolítsa el az oldalsó fedelet a
csomagtérben (az üzemanyagtöltő fedéllel megegyező oldalon).
Vegye ki a fedelet.
Óvatosan húzza vissza a huzalt egyenes
vonalban. A fedél most már kinyitható
kívülről.
Zárja le a fedelet az üzemanyagtöltést követően.
08
Az üzemanyagtöltő fedél zárásának és nyitásának leírásához, lásd Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél (181. oldal). Az üzemanyagtöltő fedél zárási logikája a kulcs nélküli és a
központi zárrendszer zárását és nyitását
követi.
Kapcsolódó információk
•
306
Üzemanyagtöltés (307. oldal)
FONTOS
Finoman húzza meg a huzalt - a fedél zárjának kinyitásához minimális erő szükséges.
08 Elindulás és vezetés
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél
(181. oldal)
•
Üzemanyagtöltés (307. oldal)
Üzemanyagtöltés
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyagtartály fedél nélküli üzemanyagtöltő rendszerrel rendelkezik. A feltöltést az
alábbiaknak megfelelően teheti meg:
Kerülje a kicsepegést azzal, hogy körülbelül 5-8 másodpercig vár a tankolást követően, mielőtt kiveszi a töltőpisztolyt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Üzemanyagtöltés - üzemanyagkannából
(311. oldal)
•
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
(306. oldal)
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet.
Helyezze a töltőpisztolyt az üzemanyagtöltő nyílásba. Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze a pisztolyt a töltőcsőbe. A töltőcső két nyíló fedelet tartalmaz. A pisztolyt mindkét fedélen át kell
nyomni, mielőtt elkezdené az üzemanyagtöltést.
Ne töltse túl a tartályt, töltse addig, amíg
a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
MEGJEGYZÉS
A tartályban lévő túl nagy mennyiségű
üzemanyag meleg időben túlfolyhat.
08
307
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyag - kezelés
FONTOS
A Volvo által előírtnál alacsonyabb minőségű
üzemanyagot nem szabad használni, mert az
károsan befolyásolja a motor teljesítményét és
az üzemanyag-fogyasztást.
A különböző típusú üzemanyagok keveréke, amely nem engedélyezett, érvényteleníti a Volvo garanciát és minden kiegészítő szervizszerződést; ez minden motorra
vonatkozik.
FIGYELEM
Mindig kerülje az üzemanyagpára belélegzését és ügyeljen arra, hogy az üzemanyag
ne fröccsenjen a szemébe.
MEGJEGYZÉS
A szélsőséges időjárási viszonyok, utánfutóval vagy nagy magasságokban vezetés
az üzemanyag-fokozattal együtt olyan
tényezők, amelyek befolyásolhatják az
autó teljesítményét.
Ha üzemanyag kerül a szemébe, akkor
vegye ki a kontaktlencséjét és öblítse a
szemét bőségesen vízzel legalább 15 percig, majd kérjen orvosi segítséget.
Soha ne nyelje le az üzemanyagot. A benzin és dízel üzemanyagok erősen mérgezőek és lenyelés esetén maradandó vagy
halálos sérülést okozhatnak. Azonnal forduljon orvoshoz, ha üzemanyagot nyelt le.
Kapcsolódó információk
•
Gazdaságos vezetés (312. oldal)
Üzemanyag - benzin
A használt üzemanyag a benzin.
Csak jól ismert gyártóktól vásároljon benzint.
Soha ne használjon bizonytalan minőségű
üzemanyagot. A benzinnek eleget kell tennie
az EN 228 szabvány követelményeinek, ha ez
elérhető.
•
95 RON üzemanyag használható normál
vezetéshez.
•
98 RON javasolt az optimális teljesítményhez és a minimális üzemanyagfogyasztáshoz.
Amikor a hőmérséklet +38 °C felett van, akkor
a lehető legmagasabb oktánszámú üzemanyagot kell használni az optimális teljesítményhez és üzemanyag-gazdaságossághoz.
FONTOS
•
Csak ólommentes benzint használjon a
katalizátor károsodásánek elkerülése
érdekében.
Kapcsolja ki az üzemanyaggal működő
fűtést az üzemanyagtöltés előtt.
•
Fémtartalmú üzemanyag-adalékokat
nem szabad használni.
Soha ne tartson magánál bekapcsolt
mobiltelefont üzemanyagtöltés közben. A
csengőhang megszólalása szikrát okozhat
és meggyújthatja a benzinpárát, ami tüzet
vagy sérülést okozhat.
•
Ne használjon a Volvo által nem ajánlott adalékanyagokat.
FIGYELEM
A talajra ömlő üzemanyag meggyulladhat.
08
308
08 Elindulás és vezetés
Alkoholok - etanol
FONTOS
•
Legfeljebb 10 térfogatszázalék etanoltartalmú üzemanyag használata megengedett.
•
EN 228 E10 benzin (legfeljebb
10 térfogatszázalék etanol) használata
megengedett.
•
Magasabb mint E10 (maximum
10 térfogatszázalék) etanoltartalom
nem megengedett. Például E85 használata nem megengedett.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gazdaságos vezetés (312. oldal)
Üzemanyag - kezelés (308. oldal)
Üzemanyagtöltés (307. oldal)
Üzemanyag - dízel
A használt üzemanyag a dízel üzemanyag.
Csak jól ismert gyártótól vásároljon dízel
üzemanyagot. Soha ne használjon bizonytalan minőségű üzemanyagot. A dízel üzemanyagnak meg kell felelnie az EN 590 vagy
JIS K2204 szabványnak. A dízelmotorok
kényesek az üzemanyag szennyezettségére,
például a fémekre és a túl magas kéntartalomra.
Alacsony hőmérsékleteken (-6 °C to -40 °C) a
paraffin kicsapódhat a dízel üzemanyagból,
ami gyújtásproblémákhoz vezethet. A
nagyobb olajvállalatoknál a fagypont örüli
hőmérsékletekhez speciális dízel üzemanyagok is kaphatók. Ez az üzemanyag alacsony
hőmérsékleteken kevésbé viszkózus, így
csökken a paraffin kicsapódásának kockázata.
A kicsapódás kockázata az üzemanyagtartályban kisebb, ha a tartályt megfelelően feltöltve tartják. Tankoláskor ellenőrizze, hogy
tiszta-e a töltőcső környéke. Kerülje az üzemanyag fényezett felületre folyását. Mossa le a
kiömlött üzemanyagot mosószerrel és vízzel.
FONTOS
A dízel üzemanyagnak:
•
meg kell felelnie az EN 590 és/vagy
SS 155435 szabványoknak.
•
nem szabad 10 mb/kg feletti kéntartalmúnak lennie
•
legfeljebb 7 térfogat % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester) tartalma lehet.
FONTOS
Nem használható dízel üzemanyagtípusok:
•
•
•
•
Speciális adalékanyagok
Tengerészeti dízel üzemanyag
Fűtőolaj
FAME13 (Fatty Acid Methyl Ester) és
növényi olaj.
Ezek az üzemanyagok nem teljesítik a
Volvo előírásainak megfelelő követelményeket és nagyobb kopásnak és károsodásnak teszik ki a motort, amelyre nem
vonatkozik a Volvo garancia.
Üzemanyag kifogyása
A dízelmotorok üzemanyag-ellátó rendszer
úgy van kialakítva, hogy amikor a járműből
kifogy az üzemanyag, akkor lehetséges, hogy
az üzemanyagtartályt szervizben kell légteleníteni a tankolást követő beindításhoz.
13
A dízel üzemanyag tartalmazhat bizonyos mennyiségű FAME-t, de további mennyiségek nem adhatók hozzá.
08
}}
309
08 Elindulás és vezetés
||
Ha a motor elkezd az üzemanyag kifogyása
miatt leállni, akkor az üzemanyag-ellátó rendszernek néhány másodpercre szüksége van
egy ellenőrzés végrehajtásához. Tegye az
alábbiakat a motor beindításához, ha a feltöltötte az üzemanyagtartályt dízel üzemanyaggal:
Az üzemanyagszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként, vagy ha arra gyanakszik, hogy az autót szennyezett üzemanyaggal töltötték fel, le kell engedni, lásd
Volvo szervizprogram (361. oldal).
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és nyomja be azt a véghelyzetéig, lásd Kulcshelyzetek, (79. oldal).
Bizonyos speciális adalékok eltávolítják a
leválasztott vizet az üzemanyagszűrőből.
2. Nyomja meg a START gombot anélkül,
hogy benyomná a fék- vagy tengelykapcsoló-pedált.
3. Várjon körülbelül egy percet.
4. A motor beindításához: Nyomja be a fékés/vagy tengelykapcsoló-pedált, majd
nyomja meg újra a START gombot.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt üzemanyagot töltene az üzemanyag kifogyását követően:
•
08
310
Állítsa lehetőleg sima/egyenes helyre
az autót - ha az autó ferdén áll, akkor
fennáll a lehetősége, hogy légzárványok maradnak az üzemanyag-ellátó
rendszerben.
Kondenzvíz leengedése az
üzemanyagszűrőből
Az üzemanyagszűrő leválasztja a kondenzáció az üzemanyagból. A kondenzáció zavarhatja a motor működését.
FONTOS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (311. oldal)
Üzemanyag - kezelés (308. oldal)
Gazdaságos vezetés (312. oldal)
Katalizátorok
A katalizátorok feladata a kipufogógázok tisztítása. Ezek a motorhoz közel helyezkednek el,
hogy gyorsan elérjék az üzemi hőmérsékletet.
A katalizátorok egy csatornákkal rendelkező
monolitból (kerámia vagy fém) állnak. A csatornák fala vékony réteg platinával/ródiummal/palládiummal van bevonva. Ezek a fémek
katalizátorként működnek, vagyis részt vesznek és felgyorsítják a kémiai reakciót, anélkül,
hogy elhasználódnának.
Lambda-sondTM oxigénérzékelő
A lambda-szonda egy olyan szabályozó rendszer része, amelynek célja a károsanyagkibocsátás csökkentése és az üzemanyaggazdaságosság javítása. További tájékoztatásért, lásd Üzemanyag-fogyasztás és CO2kibocsátás (420. oldal).
Az oxigénérzékelő figyeli a motort elhagyó
kipufogógázok oxigéntartalmát. Ez az érték
egy olyan elektronikus rendszerhez kerül,
amely folyamatosan vezérli a befecskendezőket. Az üzemanyag levegőhöz viszonyított
aránya folyamatosan szabályozásra kerül.
Ezek a beállítások optimális körülményeket
teremtenek a hatékony égéshez és a háromutas katalizátorral együtt csökkentik a káros
anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid és
nitrogén-oxidok) kibocsátását.
08 Elindulás és vezetés
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gazdaságos vezetés (312. oldal)
Üzemanyag - benzin (308. oldal)
Üzemanyag - dízel (309. oldal)
Üzemanyagtöltés üzemanyagkannából
Amikor üzemanyagkannából tölt üzemanyagot, (307. oldal). oldal, használja a csomagtérben, a fedél alatt található tölcsért.
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
A dízel autók részecskeszűrővel vannak felszerelve, ami hatékonyabb kibocsátás-szabályozást tesz lehetővé.
A tartalék üzemanyagot tartalmazó kannákkal kapcsolatos előírások országonként
eltérőek lehetnek. Ellenőrizze a vonatkozó
szabályokat.
A kipufogógázban található részecskék normál vezetés közben összegyűlnek a szűrőben. Az úgynevezett "regenerálás" a részecskék elégetésére és a szűrő tisztítása érdekében történik. Ehhez a motornak el kell érnie
az üzemi hőmérsékletét.
Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze a
tölcsért a töltőcsőbe. A töltőcső két nyíló fedelet tartalmaz. A tölcsért mindkét fedélen át
kell nyomni, mielőtt elkezdené az üzemanyagtöltést.
A részecskeszűrő regenerálása automatikus
és normális esetben 10-20 percet vesz
igénybe. Alacsony átlagsebesség mellett
kissé hosszabb ideig is tarthat. A regenerálás
során az üzemanyag-fogyasztás kis mértékben emelkedhet.
Kapcsolódó információk
Regenerálás hideg időben
FONTOS
•
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél
(181. oldal)
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(306. oldal)
Ha az autót gyakran használja rövid távolságokon hideg időben, akkor a motor nem éri el
az üzemi hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a
dízelrészecske-szűrő regenerálása nem történik meg és a szűrő nem ürül ki.
Amikor a szűrő körülbelül 80%-os mértékben
megtelt részecskékkel, akkor egy sárga
figyelmeztető háromszög világít a kombinált
műszerfalon és a Koromszűrő tele Lásd a
kézikönyvet üzenet jelenik meg az információs kijelzőn.
Indítsa el a szűrő regenerálását az autó vezetésével, amíg a motor el nem éri az üzemi
08
}}
311
08 Elindulás és vezetés
||
hőmérsékletét, lehetőleg főúton vagy autópályán. Az autót ezután körülbelül 20 percig
vagy ennél hosszabb ideig vezetni kell.
MEGJEGYZÉS
A regenerálás során az alábbiak merülhetnek fel:
•
átmenetileg a motor teljesítményének
kisebb csökkenése észlelhető
•
az üzemanyag-fogyasztás átmenetileg
megemelkedhet
•
égett szag érezhető.
Amikor a regenerálás befejeződött, akkor a
figyelmeztető háromszög automatikusan eltűnik.
Hideg időben használja az állófűtést*, a motor
így gyorsabban eléri a normál üzemi hőmérsékletet.
Gazdaságos vezetés
A gazdaságos vezetés egyenletes vezetést
jelent, miközben előre gondolkodik és vezetési
stílusát valamint sebességét a környező körülményekhez igazítja.
•
Használja az ECO Guide*, (67. oldal).
oldal műszert, amely mutatja, hogy milyen
üzemanyag-gazdaságosan vezeti az
autót.
•
Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
érdekében, kapcsolja be az ECO*,
(296. oldal). oldal14 funkciót.
•
Ne használjon téli gumiabroncsokat a téli
időszak elmúltával.
•
Vezessen a lehető legmagasabb sebességfokozatban, a pillanatnyi forgalmi
helyzetnek és útviszonyoknak megfelelően - az alacsonyabb motorfordulatszám alacsonyabb fogyasztást eredmé-
FONTOS
Ha a szűrő teljesen megtelt részecskékkel,
akkor nehéz lehet a motor beindítása és a
szűrő nem működik. Ekkor fennáll a kockázata annak, hogy a szűrőt ki kell cserélni.
Kapcsolódó információk
08
•
•
14
312
Üzemanyag - dízel (309. oldal)
Gazdaságos vezetés (312. oldal)
Automata sebességváltó
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
nyez. Használja a fokozatváltásjelzőt,
(280. oldal). oldal15.
•
Kerülje a hirtelen, szükségtelen gyorsítást
és az erős fékezést.
•
A magas sebesség nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez - a sebességgel
nő a légellenállás.
•
Ne járassa a motort alapjáraton az üzemi
hőmérsékletre melegedésig, hanem,
amint lehet induljon el finoman vezetve a hideg motor több üzemanyagot
fogyaszt, mint a meleg.
•
Vezessen a helyes levegőnyomással a
gumiabroncsokban és ellenőrizze azt
rendszeresen - a legjobb eredmény eléréséhez, válassza az ECO gumiabroncsnyomást , lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott
gumiabroncsnyomások (423. oldal).
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy
kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal kapcsolatban.
•
Távolítsa el a szükségtelen dolgokat az
autóból - a nagyobb terhelés nagyobb
fogyasztáshoz vezet.
•
Használja a motorféket a lassításhoz, ha
az a többi közlekedő kockáztatása nélkül
megvalósítható.
•
A tetőn elhelyezett csomagok és a tetődoboz növelik a légellenállást, ami maga-
08 Elindulás és vezetés
sabb fogyasztáshoz vezet - távolítsa el a
tetőcsomagtartót, ha nem használja azt.
•
Kerülje a nyitott ablakokkal vezetést.
További tájékoztatásért, lásd Környezeti filozófia (23. oldal) és Üzemanyag-fogyasztás és
CO2-kibocsátás (420. oldal).
FIGYELEM
Soha ne állítsa le a motort haladás közben,
például amikor lejtőn halad, mert ezzel
olyan fontos rendszereket kapcsol ki, mint
a kormányszervo vagy a fékszervo.
15
Manuális sebességváltó
Vezetés utánfutóval
Amikor utánfutóval közlekedik, akkor számos
fontos dologra kell gondolnia, például a vonókonzolra, az utánfutóra és a rakomány elhelyezésének módjára az utánfutón.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék,
például a vonóhorog, teljes tömege ennek
megfelelő tömeggel csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. További részletes tájékoztatásért, lásd Tömegek (408. oldal).
•
Utánfutóval közlekedve a motor terhelése
nagyobb, mint normál vezetés közben.
•
Ne vontasson nehéz utánfutót, amikor az
autó teljesen új. Várjon legalább 1000 km
futásteljesítményig.
•
A fékekre a szokásosnál erősebb terhelés
hat hosszú és meredek lejtőkön. Kapcsoljon alacsonyabb sebességfokozatba, és
ügyeljen a sebességre.
•
Biztonsági okokból, utánfutóval nem szabad meghaladni az autóra vonatkozó
maximális megengedett sebességet.
Tartsa be a megengedett sebességekre
és tömegekre vonatkozó hatályos szabályozásokat.
•
Tartsa alacsonyan a sebességet, amikor
utánfutóval hosszú, meredek lejtőkön
halad.
•
Utánfutóval, kerülje a 12%-nál meredekebb emelkedőket.
Ha a vonókonzolt a Volvo szerelte fel, akkor
az autó tartalmazza az utánfutóval történő
közlekedéshez szükséges összes felszerelést.
•
Az autó vonókonzoljának jóváhagyott
típusúnak kell lennie.
•
Ha a vonóhorgot utólag szerelték fel,
akkor ellenőriztesse Volvo kereskedőjével, hogy az autó teljesen fel van-e szerelve az utánfutóval történő közlekedéshez.
•
Ossza el úgy a súlyt az utánfutón, hogy a
vonókonzol terhelése megfeleljen az előírt
maximális vonóhorog-terhelésnek.
•
Növelje a gumiabroncsnyomást a teljes
terheléshez előírt nyomásra. A gumiabroncsnyomással kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott
gumiabroncsnyomások (423. oldal).
Utánfutókábel
Ha az autó vonókonzolja 13-érintkezős elektromos csatlakozóval rendelkezik, az utánfutó
pedig 7-érintkezős csatlakozóval, akkor egy
adapter használata szükséges. Használjon a
Volvo által jóváhagyott adapterkábelt. Győződjön meg arról, hogy a kábel ne dörzsölődjön a talajon.
08
}}
313
08 Elindulás és vezetés
||
Irányjelzők és féklámpák az utánfutón
MEGJEGYZÉS
Ha az utánfutó valamelyik irányjelző lámpája
nem működik, az információs kijelző irányjelző-visszajelzője a normálisnál gyorsabban
villog és a kijelzőn a Utánfutó
irányjelzőjének működési hibája üzenet
látható.
A meghatározott maximális megengedett
vontatott tömegek a Volvo által jóváhagyott értékeket jelentik. A maximális megengedett sebesség utánfutót vontatva 100
km/h. Az egyes országok szabályai tovább
korlátozhatják az utánfutó tömegét és
sebességét. A vonóhorgok nagyobb vontatott tömegekhez lehetnek méretezve,
mint amelyeket a jármű ténylegesen képes
vontatni.
Ha az utánfutó valamelyik féklámpája nem
működik, akkor a Utánfutó féklámpájának
működési hibája szöveg látható.
Szintvezérlés*
FIGYELEM
A hátsó lengéscsillapítók állandó magasságot
tartanak fenn, az autó terhelésétől függetlenül
(a megengedett maximális tömegig). Amikor
az autó áll, akkor az autó hátulja kissé leereszkedik, ami normális.
Vontatott tömegek
A Volvo megengedett utánfutótömegeivel
kapcsolatban, lásd Vontatóképesség és
vonóhorog-terhelés (409. oldal).
Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó előírásokat. Különben az autó és az
utánfutó kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.
Kapcsolódó információk
•
•
Vonókonzol (315. oldal)
Izzócsere - általános leírás (372. oldal)
08
314
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Vezetés utánfutóval - manuális
sebességváltó
Amikor utánfutóval vezet, (313. oldal) hegyes
terepen és melegben, akkor fennáll a túlmelegedés veszélye.
•
Ne járassa a motort magasabb mint
4500/perc (dízelmotorok: 3500 rpm) fordulatszámon - különben az olajhőmérséklet túl magasra emelkedhet.
5-hengeres dízelmotor
•
Túlmelegedés kockázata esetén az optimális motorfordulatszám 2300-3000/perc
a hűtőfolyadék optimális keringéséhez.
Kapcsolódó információk
•
Manuális sebességváltó (279. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Vezetés utánfutóval - automata
sebességváltó
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
•
Az automata sebességváltó kiválasztja az
optimális sebességfokozatot a teherhez
és a motorfordulatszámhoz.
•
Túlmelegedés esetén egy figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a kombinált
műszerfalon egy üzenettel együtt, amely
az információs kijelzőn látható - kövesse
a jelzett útmutatást.
Meredek dőlés
•
Ne zárolja az automata sebességváltót
magasabb sebességfokozatban, mint
amivel a motor "meg tud birkózni" - nem
mindig jó ötlet magas fokozatban alacsony fordulatszám mellett haladni.
FONTOS
Lásd még a Powershift automata sebességváltóval, (284. oldal). oldal felszerelt járművek utánfutóval történő lassú vezetésére vonatkozó információkat.
Parkolás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
4. Engedje fel a lábféket.
Vonókonzol
•
A vonókonzol például utánfutó vontatására
szolgál az autó mögött.
•
Helyezze a fokozatválasztót parkolás
állásba P, amikor automata autóval, csatlakoztatott utánfutóval parkol. Mindig
használja a rögzítőféket.
Δkelje ki a kerekeket, amikor csatlakoztatott utánfutóval emelkedőn parkol.
Elindulás emelkedőn
Ha az autó levehető vonóhoroggal van felszerelve, akkor gondosan be kell tartani a levehető vonóhoroggal kapcsolatos utasításokat,
lásd Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás (317. oldal).
1. Nyomja be a lábféket.
FIGYELEM
2. Helyezze a fokozatválasztót vezetés
állásba D.
Ha az autó levehető Volvo vonóhoroggal
rendelkezik:
3. Engedje ki a rögzítőféket.
4. Engedje fel a lábféket és induljon el.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal)
•
Automata sebességváltó -- Powershift*
(284. oldal)
•
Kövesse gondosan a felszerelési utasításokat.
•
A levehető vonóhorgot elindulás előtt
rögzíteni kell a kulccsal.
•
Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöld
színű-e.
Fontos ellenőrzések
•
A vonóhorog vonófejét rendszeresen tisztítani és zsírozni kell.
FIGYELEM
A levehető vonóhorog mozgó alkatrészeit
nem szabad kenni/olajozni. Ez csökkentheti a biztonságot.
08
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Helyezze a fokozatválasztót P állásba.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
315
08 Elindulás és vezetés
||
MEGJEGYZÉS
Ha lengéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot használ, akkor a vonófejet nem szabad
kenni.
Levehető vonóhorog* - tárolás
Tárolja a levehető vonóhorgot a csomagtérben.
Levehető vonóhorog* - műszaki
adatok
A levehető vonóhorog műszaki adatai.
Kapcsolódó információk
•
•
Levehető vonóhorog* - tárolás
(316. oldal)
G021485
•
Vezetés utánfutóval (313. oldal)
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(316. oldal)
A levehető vonóhorog tárolóhelye.
FONTOS
Mindig távolítsa el a levehető vonóhorgot
és tárolja azt az autó erre kijelölt helyén.
Kapcsolódó információk
•
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(316. oldal)
•
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás (317. oldal)
•
Vezetés utánfutóval (313. oldal)
08
316
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Levehető vonóhorog* - felszerelés/
eltávolítás
A levehető vonóhorog felszerelése/eltávolítása
az alábbi módon történik:
G021488
Felszerelés
A jelzőablaknak pirosnak kell lennie.
887
B
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Hossztartó
H
A vonófej közepe
Kapcsolódó információk
•
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás (317. oldal)
•
•
Levehető vonóhorog* - tárolás (316. oldal)
Távolítsa el a védőfedelet, a reteszt
benyomva
, majd a fedelet egyenesen
hátrahúzva
.
Helyezze be a vonóhorgot, amíg egy kattanást nem hall.
G021487
A
G021489
Méretek, rögzítőpontok (mm)
Biztosítsa, hogy a szerkezet nyitott helyzetben legyen, a kulcs óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
Vezetés utánfutóval (313. oldal)
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
317
08 Elindulás és vezetés
A jelzőablaknak zöldnek kell lennie.
Fel, le és hátra húzva ellenőrizze, hogy a
vonóhorog biztosítva van-e.
FIGYELEM
G000000
Ha a vonóhorog nem megfelelően van felszerelve, akkor azt le kell venni, és az
előző utasításoknak megfelelően kell felszerelve.
Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával
ellentétes irányba a zárt helyzethez. Távolítsa el a kulcsot a zárból.
08
318
FONTOS
G021495
G021494
G021490
||
Biztonsági kábel.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy az erre szolgáló konzolba rögzítse az utánfutó biztonsági kábelét.
A levehető vonóhorog eltávolítása
Csak a vonóhorog vonófejét kell zsírozni, a
vonóhorog többi részének tisztának és
száraznak kell lennie.
Helyezze be a kulcsot, majd forgassa el
az óramutató járásával megegyező irányban a nyitott helyzetbe.
08 Elindulás és vezetés
Utánfutó-stablizáló - TSA16
Az utánfutó-stablizáló TSA ((Trailer Stability
Assist)) feladata, hogy stabilizálja az autóból
és utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni
kezdene.
TSA- a funkció a menetstabilizáló rendszer,
(189. oldal). oldal ESC17 része.
Funkció
Nyomja be a zárókereket
, és fordítsa
azt az óramutató járásával ellentétes
, amíg egy kattanást nem hall.
irányban
Fordítsa le teljesen a zárókereket, amíg az
meg nem akad. Tartsa ebben a helyzetben, miközben hátra- és felfelé húzza a
vonóhorgot.
FIGYELEM
Rögzítse biztonságosan a vonóhorgot, ha
azt az autóban tárolja, lásd Levehető
vonóhorog* - tárolás (316. oldal).
Nyomja addig a védőfedelet, amíg az
szorosan be nem kattan.
Kapcsolódó információk
•
•
Levehető vonóhorog* - tárolás (316. oldal)
•
Vezetés utánfutóval (313. oldal)
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(316. oldal)
A kígyózás jelensége bármely autó/utánfutó
szerelvénynél előfordulhat. Normális esetben,
a kígyózás magas sebességek mellett fordul
elő. De alacsonyabb sebesség mellett
(70-90 km/h) is fennáll a kockázata, ha az
utánfutó túl van terhelve vagy a rakomány
egyenetlenül van elosztva, például nagyon
hátul van.
A kígyózást ki kell váltania valamilyen tényezőnek, például:
•
Az autó és az utánfutó hirtelen és erős
széllökésnek van kitéve.
•
Az autó és az utánfutó egyenetlen útfelületen halad vagy kátyúba fut.
•
Legyező kormánykerék-mozdulatok.
Működés
Ha a kígyózás megkezdődik, akkor nehéz
vagy akár lehetetlen lehet megszüntetni. Ez
nehezen kezelhetővé teszi az autó/utánfutó
szerelvényt és fennáll a kockázata annak,
hogy például a sáv vagy az úttest elhagyásával végződik.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
319
08 Elindulás és vezetés
||
Az utánfutó-stabilizáló funkció folyamatosan
figyeli az autó mozgását, különösen az oldalirányú mozgásokat. Ha kígyózást észlel, akkor
az első kerekeket egymástól függetlenül
fékezi. Ez stabilizálja az autó/utánfutó szerelvényt. Ez gyakran elég ahhoz, hogy segítsen
a járművezetőnek az autó kézben tartásában.
Ha a kígyózás kiküszöbölése nem sikerül
elsőre, akkor működésbe lép a TSA rendszer,
az autó/utánfutó szerelvényt az összes fékkel
fékezi és csökkenti a motor teljesítményét.
Amint fokozatosan megszüntette a kígyózást
és az autó/utánfutó szerelvény újra stabil, a
TSA rendszer abbahagyja a szabályozást és
újra teljesen a járművezető tartja kézben az
autót. További tájékoztatásért, lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás
(189. oldal).
Különféle beállítások
A TSA rendszer a 65-160 km/h sebességtartományban képes működni.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a járművezető
a Sport üzemmódot választja, lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános
leírás (189. oldal).
08
Előfordulhat, hogy a TSA rendszer nem lép
működésbe, ha a járművezető erős kormány16
17
320
Az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
(Electronic Stability Control) - elektronikus menetstabilizáló.
mozdulatokkal próbálja helyrehozni a kígyózást, mert ilyen esetekben a TSA rendszer
nem képes meghatározni, hogy az utánfutó
vagy a járművezető okozza-e a kígyózást.
A ESC17 szimbólum villog a kombinált műszerfalon a TSA rendszer
működése közben.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (189. oldal)
Vontatás
Vontatás közben, egy jármű vontatókötél
használatával egy másik járművet vontat.
Tudja meg a vontatásra vonatkozó törvényes
megengedett maximális sebességet, mielőtt a
vontatás elkezdődik.
1. Oldja ki a kormányzárat (277. oldal) a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével, és a START/STOP ENGINE
gomb hosszú megnyomásával - a II
kulcshelyzet (79. oldal) aktív.
2. A távvezérlős kulcsnak az autó vontatása
közben a gyújtáskapcsolóban kell maradnia.
3. Lábát finoman a fékpedálon tartva, tartsa
feszesen a vontatókötelet, amikor a vontató jármű csökkenti a sebességet - így
elkerülheti a szükségtelen rántásokat.
4. Készüljön fel a fékezésre a megálláskor.
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
•
Automata sebességváltó Geartronic
Vontatás előtt ellenőrizze, hogy ki vane oldva a kormányzár.
•
A távvezérlős kulcsnak a II kulcshelyzetben kell lennie - I helyzetben az
összes légzsák kikapcsol.
•
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, amikor
vontatja az autót.
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
vontatni, hogy a kerekek előre forogjanak.
•
FIGYELEM
A fékszervo és a kormányszervo nem
működik a motor leállított állapotában - a
fékpedált körülbelül 5-ször akkora erővel
kell nyomni és a kormányzás jelentősen
nehezebb mint normál esetben.
Manuális sebességváltó
Vontatás előtt:
–
Helyezze üres állásba a sebességváltó
kart, és engedje ki a rögzítőféket.
FONTOS
Kerülje a vontatást.
Ne vontasson automata sebességváltóval felszerelt autókat nagyobb mint
80 km/h sebességgel vagy 80 km-nél
hosszabban. Tartsa be a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő megengedett sebességet.
Vontatás előtt:
–
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
•
Azonban az autó rövid távolságra és
alacsony sebességgel vontatható,
hogy eltávolítsa azt a veszélyes helyről
- nem tovább mint 10 km távolságra
és 10 km/h sebességnél nem gyorsabban. Ne feledje, hogy az autót mindig
úgy kell vontatni, hogy a kerekek előre
forogjanak.
•
Ha 10 km/h távolságnál hosszabban
vontatja az autót, akkor a hajtó kerekeket el kell emelni az útról - hivatásos
autómentő szolgáltatás igénybe vételét
ajánljuk.
Automata sebességváltó Powershift
Vontatás előtt:
A Powershift sebességváltóval felszerelt
modelleket nem szabad vontatni. Ha mégis
vontatni kell, akkor az útvonalnak a lehető
legrövidebbnek kell lennie és nagyon alacsony sebességgel kell végezni.
–
Ha nem biztos abban, hogy az autó
Powershift sebességváltóval van-e felszerelve, akkor ez ellenőrizhető típusjelöléssel
(405. oldal) a sebességváltó címkéjén, a
motorháztető alatt. Az ”MPS6” jelölés
Powershift sebességváltót jelez - különben a
sebességváltó Geartronic automata sebességváltó.
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
Segédindítás
Ne indítsa az autó motorját belökéssel. Használjon segédakkumulátort, ha az akkumulátor
lemerült és a motor nem indítható, lásd
Segédindítás (278. oldal).
FONTOS
A katalizátor károsodhat a motor vontatással történő beindítási kísérlete közben.
08
Kapcsolódó információk
•
Vonószem (322. oldal)
321
08 Elindulás és vezetés
Vonószem
Vegye ki a vonószemet, amely a csomagtér padlófedele alatt található.
A vonószemet egy menetes aljzatba kell csavarozni egy, a lökhárító jobb oldali részén
található fedél mögött, elöl vagy hátul.
A vonószem felszerelése
MEGJEGYZÉS
A vonószem csatlakozási pontjának
fedele kétféle változatban létezik, amelyeket eltérő módon kell kinyitni:
•
A horonnyal rendelkező változatot egy
pénzérmét vagy hasonló tárgyat a
horonyba helyezve, óvatosan fordítsa
ki azt. Ezután fordítsa ki teljesen a fedelet, és távolítsa el azt.
•
Az első lökhárító hornya egy jelöléssel
rendelkezik az egyik oldalon vagy az
egyik sarokban: Nyomja meg az ujjával
a jelölést, és ezzel egyidejűleg hajtsa ki
az ellenkező oldalt/sarkat - a fedél a
tengelye körül elfordul és eltávolítható.
A vonószem/kerékkulcs eléréséhez a szivacstömbben:
•
•
1. változat: Emelje ki a szükséghelyzeti
defektjavító készlet kompresszor egységét (5. pont), hogy hozzáférjen a kerékkulcshoz. Emelje ki a tömítőanyagpalackot (6. pont), hogy hozzáférjen a
vonószemhez.
2. változat: Emelje ki a szükséghelyzeti
defektjavító készlet kompresszor egységét (5. pont), hogy hozzáférjen a vonószemhez. A kerékkulcs az emelő alatt
található.
Csavarozza be a vonószemet merőlegesen a pereméig. Csavarja be erősen a
vonószemet, például a kerékkulcs használatával.
A vonószemet használat után ki kell csavarozni. Helyezze vissza a vonószemet a
helyére.
Fejezze be a fedél visszaszerelésével a
lökhárítóra.
FONTOS
08
322
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsüllyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
08 Elindulás és vezetés
Kapcsolódó információk
•
•
Vontatás (320. oldal)
Szállítás (323. oldal)
Szállítás
A mentés azt jelenti, hogy a járművet egy
másik jármű segítségével szállítják.
A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
A vonószemet kell használni az autómentőre
történő vontatáshoz. Az autó helyzete és a
hasmagasság határozzák meg, hogy ez lehetséges-e. Ha a szállítójármű rámpája túl meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó megsérülhet, ha a vonószem használatával húzzák. Emelje fel az
autót a szállítójármű emelő berendezésével,
ha szükséges.
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
szállítani, hogy a kerekek előre forogjanak.
•
Az összkerékhajtásos (AWD) autó felemelt első futóművel nem vontatható
70 km/h sebesség felett. Nem szabad
50 kilométernél hosszabban vontatni.
Kapcsolódó információk
•
Vontatás (320. oldal)
08
323
KEREKEK ΔS GUMIABRONCSOK
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - karbantartás
Új gumiabroncsok
Kopás és karbantartás
A gumiabroncsok romlandó alkatrészek
Néhány év után keményedni kezdenek, ugyanakkor tapadási képességük/jellemzőik fokozatosan romlanak. Ezért fontos, hogy a lehető
legfrissebb gumiabroncsokat szerezze be,
amikor lecseréli azokat. Ez különösen igaz a
téli gumiabroncsokra vonatkozóan. A számsor utolsó négy számjegye mutatja a gyártási
hetet és évet. Ez a gumiabroncs DOT jelölése
(Department of Transportation) és négy számjegyből áll, például 1510. Az ábrán látható
gumiabroncsot 2010 15. hetén gyártották.
Helyes gumiabroncsnyomás (327. oldal)
használatakor egyenletesebb a kopás. Vezetési stílus, gumiabroncsnyomás, az időjárásiés útviszonyok befolyásolják a gumiabroncsok öregedésének és kopásának gyorsaságát. A profilmélység-eltérések és a kopási
minták, (327. oldal) kialakulásának elkerülése
érdekében, az első és a hátsó kerekek felcserélhetők egymással. Az első csere megfelelő
távolsága körülbelül 5000 km, majd
10000 kilométerenkét. A Volvo azt javasolja,
hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, ha bizonytalan a profilmélységgel kapcsolatban. A gumiabroncsok
közötti jelentős kopásbeli eltérések (> 1 mm
különbség a profilmélységben) esetén mindig
a kevésbé kopott gumiabroncsokat kell
hátulra szerelni. Az alulkormányzottságot
könnyebb ellensúlyozni, és azt eredményezi,
hogy az autó továbbra is egyenes vonalban
halad, míg az autó hátuljának megcsúszása
esetén lehetséges az autó feletti uralom teljes
elvesztése. Ezért fontos, hogy a hátsó
kerekek soha ne veszítsék el a tapadásukat
az első kerekeknél korábban.
A gumiabroncs funkciója, többek között, hogy
viselje a terhet, tapadást biztosítson az útfelülethez, csökkentse a vibrációkat és védje a
kereket a kopástól.
Vezetési jellemzők
A gumiabroncsok nagymértékben befolyásolják az autó vezetési jellemzőit. A gumiabroncs
típusa, méretei, a gumiabroncsnyomás és a
sebesség-besorolás fontos tényezők az autó
teljesítményében.
A gumiabroncs kora
Minden 6 évesnél idősebb gumiabroncsot
szakemberrel kell megvizsgáltatni, akkor is,
ha az sértetlennek látszik. A gumiabroncsok
öregszenek és romlanak, akkor is, ha alig
vagy egyáltalán nem használták azokat. Ez
befolyásolja a működésüket. Ez vonatkozik az
összes gumiabroncsra, azokra is, amelyeket
jövőbeni használatra tárolnak. Példák azokra
a külső jelekre, amelyek a gumiabroncs használhatatlanságát jelzik a repedések és az
elszíneződés.
Nyári és téli kerekek
Amikor lecseréli a nyári és téli gumiabroncsokat, akkor meg kell jelölni, hogy a kerekek az
autó melyik oldalára voltak szerelve, például
B a bal és J a jobb oldal esetében.
09
A gumiabroncsokkal felszerelt kerekeket
lefektetve vagy felakasztva kell tárolni - soha
nem állítva.
FIGYELEM
A sérült gumiabroncs az autó feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.
}}
325
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gumiabroncsok - méretek (329. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(330. oldal)
Gumiabroncsok - forgási irány
MEGJEGYZÉS
A forgási iránnyal rendelkező mintájú gumiabroncsok csak egy irányban foroghatnak, ami
egy nyíllal van jelölve.
Gumiabroncsok - forgási irány
(326. oldal)
Ügyeljen arra, hogy mindkét kerékpár
ugyanolyan típusú és méretű valamint
gyártmányú legyen.
Tartsa be a gumiabroncsnyomás-táblázatban
előírt gumiabroncsnyomásokat, (327. oldal).
oldal.
Kapcsolódó információk
G021778
•
•
A nyíl a gumiabroncs forgási irányát mutatja.
A gumiabroncsnak egész hasznos élettartama során ugyanabban az irányban kell
forognia. A gumiabroncsokat csak az első és
hátsó tengelyek között szabad cserélni, soha
bal-jobb oldali vagy fordított irányban. Ha a
gumiabroncsok helytelenül vannak felszerelve, akkor az károsan befolyásolja az autó
fékezési jellemzőit és az abroncsok eső- vagy
latyakkiszorítási képességét. A legnagyobb
profilmélységű gumiabroncsokat mindig az
autó hátuljára kell szerelni (a kicsúszás kockázatának csökkentése érdekében).
326
Gumiabroncsok - méretek (329. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(330. oldal)
•
Gumiabroncsok - karbantartás
(325. oldal)
•
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(327. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - futófelületkopásjelzők
Kapcsolódó információk
A futófelület-kopásjelzők mutatják a gumiabroncs futófelületének profilmélységét.
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(330. oldal)
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás
(327. oldal)
•
Gumiabroncsok - forgási irány (326. oldal)
Gumiabroncsok - levegőnyomás
09
A gumiabroncsok különböző levegőnyomással
rendelkezhetnek, amelyet bar mértékegységben adnak meg.
Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását
G021829
A gumiabroncsok levegőnyomását havonta
kell ellenőrizni a gumiabroncsok hideg állapotában. A "hideg gumiabroncsok" azt jelenti,
hogy a hőmérséklet megegyezik a környezeti
hőmérséklettel. Néhány kilométer megtételét
követően a gumiabroncsok felmelegszenek,
és a nyomás megnövekszik.
Futófelület-kopásjelzők.
A futófelület-kopásjelzők keskeny kiemelkedések a futófelület hosszirányú hornyaiban. A
gumiabroncs oldalán a TWI (Tread Wear
Indicator) betűk láthatók. Amikor a gumiabroncs profilmélysége 1,6 mm mélységűre
csökken, akkor a futófelület egy szintbe kerül
a kopásjelzők magasságával. Amint lehetséges, cserélje újra a gumiabroncsokat. Ne feledje, hogy a kis profilmélységű gumiabroncsok nagyon gyengén tapadnak esőben és
hóban.
A helytelen gumiabroncsnyomás-nyomás
növeli az üzemanyag-fogyasztást, rövidíti a
gumiabroncs élettartamát és károsan hat az
autó vezetési jellemzőire. Túl alacsony gumiabroncsnyomás használata a gumiabroncsok
túlmelegedéséhez és károsodásához vezethet. A gumiabroncsnyomás hatással van az
utazási kényelemre, a menetzajokra és a
vezetési jellemzőkre.
MEGJEGYZÉS
A gumiabroncsok nyomása idővel csökken, ez természetes jelenség. A gumiabroncsok nyomása a környezeti hőmérséklettől függően is változik.
}}
327
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Gumiabroncsnyomás címke
Üzemanyag-gazdaságosság, ECO
nyomás
Az optimális üzemanyag-gazdaságosság eléréséhez 160 km/h sebesség alatt egy ECO
nyomás használata ajánlott (teljes és könnyű
terhelésre is vonatkozik - lásd gumiabroncsnyomást a nyomtatott kezelési útmutatóban).
G021830
Kapcsolódó információk
A vezető oldali ajtóoszlopon (az első és hátsó
ajtó között) elhelyezkedő gumiabroncsnyomás-címke mutatja, hogy milyen nyomásra
kell beállítani a gumiabroncsokat a különböző
terhelési- és sebességviszonyokhoz. Ez a
gumiabroncsnyomás-táblázatban is megtalálható.
Az autó ajánlott gumiabroncsméreteire vonatkozó gumiabroncsnyomásra és a jobb üzemanyag-fogyasztást eredményező ECO nyomásra vonatkozó információk a kezelési
útmutató nyomtatott változatában találhatók.
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet-változások megváltoztatják
a gumiabroncsnyomást.
328
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(330. oldal)
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (326. oldal)
•
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(327. oldal)
Gumiabroncsok - karbantartás
(325. oldal)
Kerék- és keréktárcsaméretek
A kerék- és keréktárcsaméretek az alábbi táblázatban látható módon vannak jelölve.
Az autó teljes járműjóváhagyással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kerekek és a gumiabroncsok bizonyos kombinációi megengedettek.
A kerekek (keréktárcsák) méretjelöléssel rendelkeznek, például: 7Jx16x50.
7
A keréktárcsa szélessége hüvelykben
J
Keréktárcsaprofil
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben
50
Eltolás milliméterben (a kerék közepének távolsága a kerék érintkezési felületével az agyon)
Kapcsolódó információk
•
Kerékanyák (330. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - méretek
Az autó gumiabroncsai bizonyos méretekkel
rendelkeznek, lásd az alábbi táblázatban található példákat.
A méretek minden gumiabroncson fel vannak
tüntetve. Példa a jelölésre: 215/55R16 97W.
205
Gumiabroncs-szélesség (mm)
50
A gumiabroncs falmagasságának és
szélességének aránya (%)
•
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(327. oldal)
Gumiabroncsok - terhelési mutató
09
A terhelési mutató a gumiabroncs bizonyos
terhelés elviselésére vonatkozó képességét
jelzi.
Minden gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére képes, ez a terhelési mutató (LI). Az
autó tömege meghatározza a gumiabroncsok
szükséges terhelhetőségi képességét.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (329. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(330. oldal)
R
Radiál
17
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben (")
•
93
A maximális megengedett gumiabroncs-terhelés kódjai, terhelési
mutató, (329. oldal) (LI)
Gumiabroncsok - levegőnyomás
(327. oldal)
•
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(327. oldal)
W
Sebesség-besorolás, (330. oldal)
(SS) a legnagyobb megengedett
sebességhez (ebben az esetben
270 km/h).
Az autó bizonyos keréktárcsa és gumiabroncs kombinációkkal rendelkezik a teljes járműre vonatkozó jóváhagyással.
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás
(327. oldal)
•
Gumiabroncsok - forgási irány (326. oldal)
329
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
Az egyes gumiabroncsok egy bizonyos maximális sebességnek képesek ellenállni és ezért
egy adott sebesség besorolással (Speed
Symbol) rendelkeznek.
A gumiabroncsok sebesség besorolásának
legalább az autó csúcssebességével egyenlőnek kell lenniük. Az alábbi táblázatban található az egyes sebesség-besorolásokhoz (SS)
tartozó maximális megengedett sebesség. Az
egyetlen kivétel ezek alól a szabályok alól a
téli gumiabroncs, (331. oldal) (a fémszegecsesek és ezek nélküliek is), ahol alacsonyabb sebesség-besorolás is használható.
Ha ilyen gumiabroncsot választ, akkor az
autót nem szabad a gumiabroncs sebesség
besorolásánál magasabb sebességgel vezetni
(például a Q besorolású maximum 160 km/h
sebességgel vezethető). Az autó vezetési
sebességét nem a gumiabroncsok sebesség
besorolása, hanem a közlekedési szabályok
határozzák meg.
MEGJEGYZÉS
A maximális megengedett sebesség a táblázatban van megadva.
330
Q
160 km/h (csak téli gumiabroncsok)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Kerékanyák
A kerékanyák rögzítik a kerekeket az agyakhoz
és különböző változatokban állnak rendelkezésre.
FIGYELEM
Az autót olyan gumiabroncsokkal kell felszerelni, amelyek az előírttal megegyező
vagy magasabb terhelésmutatóval,
(329. oldal). oldal LI vagy sebesség-besorolással (SS) rendelkeznek. Ha túl alacsony
terhelésmutatójú vagy sebesség-besorolású gumiabroncsot használ, akkor az túlmelegedhet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Normál kerékanyák
Gumiabroncsok - méretek (329. oldal)
Domború sapkás kerékanyák
Gumiabroncsok - levegőnyomás
(327. oldal)
Zárható kerékanyák
Gumiabroncsok - forgási irány (326. oldal)
Meghúzási nyomaték
•
1. típusú kerékanya (acél keréktárcsa):
110 Nm
•
2. típusú kerékanya (acél keréktárcsa):
130 Nm
•
3. típusú, zárható kerékanya (acél/
alumínium keréktárcsa): 110 Nm
Csak a Volvo által tesztelt és jóváhagyott
keréktárcsákat használjon, amelyek eredeti
Volvo tartozékok. Ellenőrizze a nyomatékot
nyomatékkulccsal.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Zárható kerékanyák*
Téli gumiabroncsok
Profilmélység
Zárható kerékanyák alumínium és acél keréktárcsákon is használhatók. A csomagtér padlója alatt található hely a zárható kerékanyák
perselye számára.
A téli gumiabroncsok a téli útviszonyokhoz
vannak kialakítva.
A jeges, latyakos utak és az alacsony hőmérséklet jelentősen magasabb igénybevételt
jelent a gumiabroncsok számára, mint a nyári
körülmények. A Volvo ezért azt javasolja,
hogy ne használjon 4 mm-nél kisebb profilmélységű téli gumiabroncsokat.
Kapcsolódó információk
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (328. oldal)
Téli gumiabroncsok
A Volvo adott méretű téli gumiabroncsok
használatát javasolja. A gumiabroncsméretek
a motorváltozattól függnek. Amikor téli gumiabroncsokkal közlekedik, akkor mind a négy
kerékre a megfelelő típusú gumiabroncsot
kell szerelni.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy kérdezze meg
Volvo kereskedőjét a legmegfelelőbb
keréktárcsa- és gumiabroncstípusokkal
kapcsolatban.
09
Hóláncok használata
Hóláncok csak az első kerekeken használhatók (ez az összkerékhajtású autókra is vonatkozik). Soha ne vezessen hóláncokkal
50 km/h-nál gyorsabban. Kerülje a csupasz
talajon haladást, mert ezzel elkoptatja a
hóláncokat és a gumiabroncsokat.
FIGYELEM
Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy
ezzel egyenértékű, az autómodellhez valamint gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan,
akkor a Volvo azt javasolja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy Volvo szervizzel. A rossz
hóláncok súlyos sérülést okozhatnak az
autóban és balesethez vezethetnek.
Szegecses gumiabroncsok
A szegecses téli gumiabroncsokat
500-1000 km megtételéig finoman kell használni, hogy a szegecsek megfelelően elhelyezkedjenek a gumiabroncsokban. Ez hoszszabb élettartamot biztosít a gumiabroncsok,
és különösen a szegecsek számára.
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
•
A szegecses gumiabroncsok használatának szabályai országonként eltérőek lehetnek.
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(333. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
331
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Pótkerék*
A pótkerék (ideiglenes) a defektes normál
kerék ideiglenes kiváltására szolgál.
A pótkerék csak ideiglenes használatra szolgál és amint lehetséges, normál kerékre kell
cserélni. Az autó viselkedése pótkerék használatakor megváltozhat. A pótkerék kisebb,
mint a normál kerék. Az autó hasmagassága
ennek megfelelően más lesz. Ügyeljen a
magas járdaszegélyekre és ne mossa gépi
mosóban az autót. Ha a pótkerék az első tengelyre van szerelve, akkor ezzel egyidejűleg
nem használhat hóláncot. Az összkerékhajtású autókon a hátsó tengely hajtása kikapcsolható. A pótkereket nem szabad javítani. A
pótkerék megfelelő gumiabroncsnyomása a
gumiabroncsnyomás-táblázatban van feltüntetve, Gumiabroncsok - levegőnyomás
(327. oldal).
•
•
•
•
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
(332. oldal)
Emelő (338. oldal)
Elakadásjelző háromszög (337. oldal)
Kerékanyák (330. oldal)
FONTOS
•
Soha ne vezessen 80 km/h sebességnél gyorsabban, ha pótkerék van az
autóra szerelve.
•
Az autóra soha nem szabad egynél
több "ideiglenes pótkereket" szerelni.
Kapcsolódó információk
332
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(333. oldal)
•
Kerékcsere - felszerelés (335. oldal)
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
A pótkerék* valamint az emelő* és a kerékkulcs* a csomagtérben, a padló alatt található.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
1. Emelje fel a csomagtérpadló hátsó szélét
(a csuklós csomagtérpadlóval rendelkező
modellek esetében, fogja a csomagtérpadló fogantyúját, emelje fel és mozgassa
előre a padló hátsó részét).
2. Emelje ki a tárolórekeszt* (csak csuklós
csomagtérpadlóval rendelkező modellek).
3. Emelje ki az alsó padlót (csak csuklós
csomagtérpadlóval rendelkező modellek).
4. Csavarja ki a rögzítő csavart, és emelje ki
az emelőt és a szerszámokat tartalmazó
szivacstömböt.
5. Tartsa meg a pótkerék távolabbi oldalát,
majd emelje. Nyomja a pótkereket kissé
előre, és emelje ki a tárolórekeszből.
09 Kerekek és gumiabroncsok
6. Távolítsa el a kerékkulcsot, az emelőt és
a vonószemet a szivacstömbből.
MEGJEGYZÉS
Az emelőt ki kell emelni, hogy hozzáférjen
a vonószemhez.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(333. oldal)
•
•
•
•
•
Kerékcsere - felszerelés (335. oldal)
Emelő (338. oldal)
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
Az autó kerekei cserélhetők, például téli
kerekekre vagy a pótkerékre.
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, ha
forgalmas helyen kell kereket cserélnie. Az
autónak és az emelőnek* szilárd, vízszintes
talajon kell állnia.
1. Húzza be a rögzítőféket, és kapcsoljon
hátrameneti sebességfokozatba vagy P
állásba, ha az autó automata sebességváltóval rendelkezik.
FIGYELEM
09
Ellenőrizze, hogy az emelő nem sérült-e, a
menetek kenése megfelelő és szennyeződésektől mentes-e.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt* használja,
ami az emelő címkéjén fel van tüntetve.
A matrica az emelő megadott emelési
magassághoz tartozó maximális emelőképességét is jelzi.
Pótkerék* (332. oldal)
Elakadásjelző háromszög (337. oldal)
Kerékanyák (330. oldal)
2. Vegye elő a felszerelendő kerekeket (nyári
gumiabroncs, téli gumiabroncs vagy pótkerék) valamint a szerszámokat. Ha pótkereket kell felszerelni, akkor egy csomagot talál a helyén, amely kesztyűt és műanyagzsákot tartalmaz a defektes kerékhez.
3. Helyezzen ékeket a talajon maradó
kerekek elé és mögé. Használjon például
nehéz fatömböket vagy nagyobb köveket.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
333
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
4. Az acél keréktárcsákkal rendelkező autók
levehető dísztárcsákkal rendelkeznek.
Akassza be az eltávolító szerszámot és
húzza le a teljes kereket takaró dísztárcsákat. A dísztárcsák kézzel is lehúzhatók.
5. Csavarozza össze a vonószemet a kerékkulccsal*, amíg el nem éri a véghelyzetet
az ábrán látható módon.
A kerékkulcs és vonószem.
FONTOS
A vonószemet a teljes menethosszon be
kell csavarozni a kerékcsavarkulccsal.
334
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
6. Távolítsa el a műanyag sapkákat a kerékanyákról az erre szolgáló szerszámmal.
7. Lazítsa meg a kerékanyákat ½-1 fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányban a kerékkulccsal.
09 Kerekek és gumiabroncsok
FIGYELEM
Kerékcsere - felszerelés
FIGYELEM
Soha ne helyezzen semmit a talaj és az
emelő közé, sem az emelő és a jármű
emelési pontja közé.
Soha ne másszon az autó alá, amikor az
emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk
az autót. Ha forgalmas környezetben kell
kereket cserélni, akkor az utasoknak biztonságos helyre kell menniük.
8. Az autó egyes oldalain két emelési pont
található.
MEGJEGYZÉS
A normál autóemelő csak eseti, rövid ideig
tart használatra szolgál, például a defekt
miatti kerékcserékhez, a téli/nyári kerekek
cseréjéhez stb. Csak az adott modellhez
való emelőt szabad az autó emelésére
használni. Ha az autót gyakrabban vagy
egy kerékcseréhez szükségesnél hoszszabb időre emeli fel, akkor műhelyemelő
használata javasolt. Ebben az esetben,
kövesse a berendezés gyártójának kezelési útmutatóját.
FONTOS
A talajnak szilárdnak, simának és egyenesnek kell lennie.
9. Tekerje fel az emelőt úgy, hogy a karoszszéria pereme illeszkedjen az emelő fejének bevágásához.
10. Emelje fel az autót, hogy a kerék szabaddá váljon. Távolítsa el a kerékanyákat,
és emelje le a kereket.
09
Fontos, hogy a kerék felszerelésének eljárását
helyesen hajtsák végre.
Felszerelés
1. Tisztítsa meg az érintkező felületeket a
kerék és az agy között.
2. Helyezze fel a kereket. Húzza meg alaposan a kerékanyákat.
3. Engedje le az autót annyira, hogy a
kerekek ne foroghassanak el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Kerékcsere - felszerelés (335. oldal)
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
(332. oldal)
Pótkerék* (332. oldal)
Elakadásjelző háromszög (337. oldal)
Kerékanyák (330. oldal)
4. Húzza meg átlósan a kerékanyákat. Fontos, hogy a kerékanyák a megfelelő nyomatékkal legyenek meghúzva. Ellenőrizze
a nyomatékot nyomatékkulccsal.
5. Helyezze vissza a műanyag sapkákat a
kerékcsavarokra.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
335
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
6.
Az emelő* és a szerszámok
visszahelyezése
3. A pótkerék használatakor a defektes
kereket a csomagban a kesztyű mellett
található műanyag zsákba lehet helyezni.
Helyezze vissza a szivacstömböt a csomagtérbe, és húzza meg a tartócsavart a
csomagtérpadlóhoz rögzítéshez.
Ha nem használta fel a pótkereket, akkor
helyezze a szivacstömböt a pótkerékbe,
és helyezze vissza a pótkereket a csomagtérbe. Húzza meg a tartócsavart a
csomagtérpadlóhoz rögzítéshez.
4. Helyezze vissza a levehető vonóhorgot.
Szerelje vissza az esetleges teljes dísztárcsákat.
MEGJEGYZÉS
A szelep dísztárcsafedél-nyílását a szelep
fölé kell helyezni a keréktárcsán a felszerelésekor.
A szerszámokat és az emelőt használat után
vissza kell tenni a szivacstömbbe.
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig szerelje vissza a porvédő sapkát,
hogy elkerülje a szelep kavicsok,
szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat
használjon. A fém porvédő sapkák
rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé
válhat a lecsavarásuk.
1. Csavarozza le a vonószemet a kerékcsavarkulcsról.
2. Helyezze vissza a szerszámokat a szivacstömb megfelelő rekeszeibe az alábbi
sorrendben:
•
vonószem/tölcsér/torx kulcs/dugókulcs a kerékanyák rögzítéséhez/szerszám a dísztárcsákhoz
•
emelő (a megfelelő magasságba kell
tekerni, hogy illeszkedjen a szivacstömbbe, a fogantyúnak a talp felett és
a szivacstömb hornyában kell lennie)
•
336
MEGJEGYZÉS
dugókulcs (az emelő felett).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön
kell tárolni a csomagtérben, amikor nincsenek használatban.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Amikor más méretű gumiabroncsot
szerel fel.
Gumiabroncsnyomás-figyeléssel1 felszerelt
autók esetében. Vegye fel a kapcsolatot egy
hivatalos Volvo műhellyel a szoftver módosításához az egyes gumiabroncsméret-változásokkal kapcsolatosan. Szoftverletöltésre lehet
szükség a nagyobb vagy kisebb méretre történő módosításkor valamint a nyári és téli
kerekek váltásakor is.
09
Elakadásjelző háromszög
Az elakadásjelző háromszög figyelmezteti a
forgalom többi résztvevőjét az álló járműre.
Tárolás és összecsukás
Emelje fel a padlófedelet (vagy nyomja
előre a csomagtér padlójának hátsó
részét a csuklós padlóval rendelkező
modelleken, majd emelje fel az alsó padlót) és távolítsa el az elakadásjelző
háromszöget.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
(332. oldal)
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(333. oldal)
•
•
•
Pótkerék* (332. oldal)
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget a
tokjából, hajtsa ki és szerelje össze a
különálló két oldalát.
Elakadásjelző háromszög (337. oldal)
Kerékanyák (330. oldal)
Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög
támasztó lábait.
Tartsa be az elakadásjelző háromszög használatára vonatkozó szabályokat. Helyezze az
elakadásjelző háromszöget a forgalom szempontjából alkalmas helyre.
Ügyeljen arra, hogy az elakadásjelző háromszöget és annak tokját a használatot követően megfelelően rögzítse a csomagtérben.
Kapcsolódó információk
•
1
Pótkerék* (332. oldal)
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
337
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Emelő
Elsősegélycsomag*
Gumiabroncsnyomás-figyelés*2
Az emelő az autó felemelésére szolgál, például kerékcsere alkalmával.
Az elsősegélycsomag tartalmazza az elsősegély-felszerelést.
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony. Bizonyos piacokon a gumiabroncsnyomás-figyelés a jogi követelményeknek
megfelelően alapfelszereltség.
Az eredeti emelőt csak a pótkerék felszereléséhez szabad használni. Az emelőt mindig jól
zsírozott állapotban kell tartani.
Kapcsolódó információk
•
•
A gumiabroncsnyomás-figyeléshez két rendszer létezik, a TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) és a TM (Tyre Monitor).
Ha nem biztos abban, hogy az autója melyikkel rendelkezik, akkor nyissa meg a MY CAR
menürendszert
Elakadásjelző háromszög (337. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás*
(346. oldal)
A csomagtér bal oldalán található egy, az
elsősegélycsomagot tartalmazó doboz.
•
Ha a rendszer TPMS, akkor a
Guminyomás menü használatos, lásd
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS)* - általános (339. oldal).
•
Ha a rendszer TM akkor a Abroncs
figyelése menü használatos, lásd Gumiabroncsnyomás-figyelés (TM)*
(344. oldal).
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
FONTOS
Ha hiba jelentkezik a TPMS rendszerben,
akkor a kombinált műszerfal
figyelmeztető lámpája körülbelül 1 percig villog,
majd folyamatosan világít. Egy üzenet is
megjelenik a kombinált műszerfalon.
2
338
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS)* - általános (339. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* beállítás (kalibrálás) (340. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* az alacsony gumiabroncsnyomás kijavítása (344. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* bekapcsolás/kikapcsolás (342. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* javaslatok (342. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* vezethető defektes gumiabroncsok*
(343. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS)* - állapot (341. oldal)
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS)*11 - általános
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer az
egyes kerekek levegőszelepében elhelyezkedő érzékelőket használ. Amikor az autót
körülbelül 30 km/h sebességgel vezetik,
akkor a rendszer észleli a gumiabroncsnyomást. Ha a nyomás túl alacsony, akkor egy
figyelmeztető lámpa világít a kombinált
műszerfalon, és az alábbi üzenetek egyike
jelenik meg:
• A gumiabroncsot fel kell fújni
• A gumiabroncsot fel kell fújni
Ellenőrizze a bal hátsó gumiabroncsot
• Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges
Ha TPMS érzékelők nélküli kerekeket használ
vagy az érzékelő meghibásodott, akkor a
Gumiabroncsnyomás rendszere Szerviz
szükséges üzenet jelenik meg.
Mindig ellenőrizze a rendszert, miután kereket
cserélt, hogy ellenőrizze az új kerék működését a rendszerrel.
• Gumiabr. nyomása alacsony
A helyes gumiabroncsnyomással kapcsolatos
tájékoztatásért, lásd Gumiabroncsok - levegőnyomás (327. oldal).
• Gumiabr. nyomása alacsony
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
Ellenőrizze a jobb első gumiabroncsot
Ellenőrizze a bal első gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a jobb hátsó
gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a bal hátsó gumiabroncsot
• A gumiabroncsot fel kell fújni
09
Ellenőrizze a jobb hátsó
gumiabroncsot
FONTOS
Ha hiba jelentkezik a TPMS rendszerben,
figyelmezakkor a kombinált műszerfal
tető lámpája körülbelül 1 percig villog,
majd folyamatosan világít. Egy üzenet is
megjelenik a kombinált műszerfalon.
Ellenőrizze a jobb első gumiabroncsot
• A gumiabroncsot fel kell fújni
Ellenőrizze a bal első gumiabroncsot
11
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
339
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* beállítás (kalibrálás) (340. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* az alacsony gumiabroncsnyomás kijavítása (344. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* bekapcsolás/kikapcsolás (342. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* javaslatok (342. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)* vezethető defektes gumiabroncsok*
(343. oldal)
•
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS)* - állapot (341. oldal)
Gumiabroncsnyomás-figyelés
(TPMS)*19 - beállítás (kalibrálás)
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
A gumiabroncsnyomás-figyelés beállítható a
Volvo gumiabroncsomás-ajánlásainak,
(327. oldal) betartása érdekében, például amikor nagy teherrel közlekedik.
MEGJEGYZÉS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
kalibrálás elindításakor.
A beállítások a középkonzolon hajthatók
végre, lásd MY CAR (112. oldal).
1. Fújja a gumiabroncsokat a vezető oldali
ajtóoszlopon (az első és a hátsó ajtó
között) található gumiabroncstáblán szereplő nyomásra.
2. Indítsa be a motort.
3. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás menüinek megnyitásához.
4. Válassza a Guminyomást kalibr. lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
19
340
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5. Vezessen legalább 10 percig legalább
30 km/h sebességgel.
> A kalibrálás automatikusan történik a
járművezető általi inicializálást követően. A rendszer nem jelzi a kalibrálást
végrehajtását.
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
(338. oldal)
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás
(327. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS)*21 - állapot
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
Rendszer- és gumiabroncs-állapot
Ellenőrizhető a rendszer és a gumiabroncsok
pillanatnyi állapota, lásd MY CAR (112. oldal).
1. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás-figyelés menüinek
megnyitásához.
2. Válassza az Guminyomás lehetőséget.
Az állapotot színkódok jelzik az alábbiaknak
megfelelően:
•
Mind zöld: a rendszer normálisan működik és az összes gumiabroncs nyomása
kismértékben az előírt szint felett van.
•
Sárga kerék: az adott gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Piros kerék: az adott gumiabroncs nyomása nagyon alacsony.
•
Minden kerék szürke: a rendszer átmenetileg nem érhető el. Szükség lehet az autó
néhány perces, 30 km/h sebességnél
gyorsabb vezetése, mielőtt a rendszer
újra aktív lenne.
21
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges üzenet látható: hiba
lépett fel a rendszerben. Vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel vagy
műhellyel.
MEGJEGYZÉS
•
A TPMS rendszer úgynevezett kompenzált nyomásértéket használ, amely
a gumiabroncsok és a környezet
hőmérsékletén alapszik. Ez azt jelenti,
hogy a gumiabroncsok nyomása eltérhet a vezető oldali ajtóoszlopon (az
első és a hátsó ajtó között) található
gumiabroncstáblán szereplő előírt
gumiabroncsnyomásoktól. Ezért a
gumiabroncsok kissé magasabb nyomásra fújására lehet szükség egy alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető üzenet eltüntetéséhez.
•
A helytelen gumiabroncsnyomás elkerülése érdekében, a nyomást hideg
gumiabroncsokon kell ellenőrizni. A
"hideg gumiabroncs" a környezeti
hőmérséklettel egyező hőmérsékletet
jelent (a jármű használata után körülbelül 3 óra elteltével). Pár kilométeres
vezetést követően a gumiabroncsok
felmelegszenek és a nyomás megnő.
Figyelmeztető üzenetek törlése
Ha gumiabroncsnyomás üzenet jelent meg és
világított a TPMS figyelmeztető lámpa:
1. Ellenőrizze a jelzett gumiabroncs/gumiabroncsok nyomását gumiabroncs-nyomásmérővel.
2. Fújja a gumiabroncsot/gumiabroncsokat
a vezető oldali ajtóoszlopon (az első és a
hátsó ajtó között) található gumiabroncstáblán szereplő helyes nyomásra.
3. Bizonyos esetekben szükség lehet az
autó néhány perces, 30 km/h sebességnél gyorsabb vezetésére, mielőtt eltűnne
a figyelmeztető szöveg. Ekkor a TPMS
figyelmeztető lámpa is kikapcsol.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
09
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
341
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
FIGYELEM
•
•
A helytelen gumiabroncsnyomás gumiabroncs-meghibásodáshoz vezethet,
és a járművezető elveszítheti az autó
feletti uralmat.
A rendszer nem képes a hirtelen gumiabroncs-károsodások előzetes jelzésére.
Gumiabroncsnyomás-figyelés
(TPMS)*23 - bekapcsolás/
kikapcsolás24
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
•
A Volvo azt javasolja, hogy az autó minden kerekére TPMS érzékelők legyenek
szerelve, beleértve a téli kerekeket is.
•
A Volvo azt javasolja, hogy az érzékelőket
ne helyezze át különböző kerekek között.
•
A pótkerék nem rendelkezik TPMS érzékelővel.
•
Ha a pótkereket vagy egy TPMS érzékelő
nélküli kereket használ, akkor a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges hibaüzenet jelenik
meg a kombinált műszerfalon.
•
Ha kicserél egy kereket vagy, ha a TPMS
érzékelőt egy másik kerékre szerelte,
akkor a tömítést, az anyát és a szeleptűt
ki kell cserélni.
•
Amikor TPMS érzékelők vannak beszerelve, akkor az autót legalább 15 percre ki
kell kapcsolni, különben hibaüzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés
(TPMS)*26 - javaslatok
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
nyomásfigyelés bekapcsolásakor/kikapcsolásakor.
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
(338. oldal)
A beállításokat a középkonzol használatával
lehet végrehajtani, lásd MY CAR (112. oldal).
1. Indítsa be a motort.
2. Menjen a MY CAR rendszerbe a gumiabroncsnyomás menüinek megnyitásához.
3. Válassza a Guminyomás lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
> Egy X szimbólum látható az információs kijelzőn, ha a rendszer aktív, a
lehetőség eltűnik, ha a rendszer ki van
iktatva.
Kapcsolódó információk
•
23
24
26
342
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
(338. oldal)
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
Csak bizonyos piacokon.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
09 Kerekek és gumiabroncsok
FIGYELEM
Amikor TPMS rendszerrel rendelkező
gumiabroncsokat fúj fel, akkor tartsa a
pumpa fúvókáját közvetlenül a szelephez,
hogy elkerülje a szelep sérülését.
MEGJEGYZÉS
•
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig szerelje vissza a porvédő sapkát,
hogy elkerülje a szelep kavicsok,
szennyeződések stb. okozta károsodását.
Csak műanyag porvédő sapkákat
használjon. A fém porvédő sapkák
rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé
válhat a lecsavarásuk.
MEGJEGYZÉS
Ha változtatni szeretne a gumiabroncsméreteken, akkor újra kell konfigurálni a
TPMS rendszert. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
Kapcsolódó információk
•
28
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
(338. oldal)
Gumiabroncsnyomás-figyelés
(TPMS)*28 - vezethető defektes
gumiabroncsok*
FIGYELEM
Csak az SST gumiabroncsokról ismeretekkel rendelkező személyek szerelhetik fel
azokat.
Ha SST (Self Supporting run flat Tires)* gumiabroncsokat választott, akkor az autó TPMS
(338. oldal) rendszerrel is fel van szerelve.
Az SST gumiabroncsok csak TPMS rendszerrel együtt szerelhetők fel.
Miután megjelent az alacsony gumiabroncsra vonatkozó hibaüzenet, ne vezessen 80 km/h sebességnél gyorsabban.
A gumiabroncsok ezen típusa speciálisan
megerősített oldalfallal rendelkezik, amely
akkor is lehetővé teszi a korlátozott távolságú
továbbhaladást, ha a gumiabroncs veszített a
nyomásából. Ezek a gumiabroncsok speciális
keréktárcsára vannak szerelve. (Az ilyen
keréktárcsákra normál gumiabroncsok is szerelhetők.)
Ha egy SST gumiabroncs elveszíti a nyomását, akkor a sárga TPMS lámpa világít a kombinált műszerfalon és egy üzenet látható az
információs kijelzőn. Ha ez történik, akkor
csökkentse a sebességet max. 80 km/h. A
gumiabroncsot a lehető leghamarabb ki kell
cserélni.
09
A legnagyobb megtehető távolság a kerékcsere előtt 80 km.
Kerülje a kemény vezetést, például a hirtelen fékezést vagy kanyarodást.
Az SST gumiabroncsokat ki kell cserélni,
ha sérültek vagy kilyukadtak.
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
(338. oldal)
Vezessen óvatosan, bizonyos esetekben
nehéz lehet megállapítani, hogy melyik gumiabroncs hibás. Annak megállapításához, hogy
melyik gumiabroncs igényel figyelmet, ellenőrizze mind a négy gumiabroncsot.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
343
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Gumiabroncsnyomás-figyelés
(TPMS)*30 - az alacsony
gumiabroncsnyomás kijavítása
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer,
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)31
figyelmezteti a járművezetőt, ha az autó egy
vagy több gumiabroncsában túl alacsony a
nyomás, és jelzi, hogy ez melyik gumiabroncsra vonatkozik.
Az alacsony gumiabroncsnyomás első jelzése
sárga színnel történik, amint álljon meg, és
ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
A piros szín azt jelzi, hogy a nyomás sokkal
alacsonyabb az előírtnál, haladéktalanul álljon
meg, és javítsa ki a gumiabroncsnyomást.
Ha az alacsony gumiabroncsnyomásra vonatkozó üzenet jelenik meg a kijelzőn:
1. Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást a kérdéses gumiabroncsban.
2. Fújja fel a gumiabroncso(ka)t a helyes
nyomásra.
3. Vezessen legalább 30 km/h sebességgel
néhány percig, majd ellenőrizze, hogy
eltűnik-e az üzenet.
Kapcsolódó információk
•
30
31
33
344
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
(338. oldal)
Gumiabroncsnyomás-figyelés (TM)*33
A TM (Tyre Monitor) rendszer észleli a kerék
forgási sebességét annak meghatározásához,
hogy a helyes nyomás van-e a gumiabroncsokban. Ha a nyomás túl alacsony, akkor a
gumiabroncs átmérője, és ennek eredményeként a forgási sebessége megváltozik. A
gumiabroncsok egymáshoz hasonlításával a
rendszer meghatásozhatja, ha egy vagy több
gumiabroncs nyomása túl alacsony.
Üzenetek
Ha a gumiabroncs nyomása túl alacsony,
akkor egy figyelmeztető lámpa ( ) világít a
kombinált műszerfalon, és az alábbi üzenetek
egyike jelenik meg:
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a jobb első gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a bal első gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a jobb hátsó
gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a bal hátsó gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a gumiabroncsokat
• Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
Csak bizonyos piacokon elérhető opció.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
• A gumiabroncsnyomás rendszer
jelenleg nem aktív.
FONTOS
Ha hiba jelentkezik a TM rendszerben,
akkor a kombinált műszerfal
figyelmeztető lámpája körülbelül 1 percig villog,
majd folyamatosan világít. Egy üzenet is
megjelenik a kombinált műszerfalon.
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
TM kalibrálás
A TM helyes működéséhez meg kell határozni
egy referenciaértéket a gumiabroncsnyomáshoz. Ezt mindig el kell végezni, ha kicseréli a
kerekeket vagy módosítja a gumiabroncsnyomást.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Újrakalibrálás
A beállításokat a középkonzol használatával
lehet végrehajtani, lásd MY CAR (112. oldal).
1. Kapcsolja ki a gyújtást.
2. Fújja az összes gumiabroncsot a vezető
oldali ajtóoszlopon (az első és a hátsó
ajtó között) található gumiabroncstáblán
szereplő helyes nyomásra, majd válasza a
II kulcshelyzetet, lásd Kulcshelyzetek
(79. oldal).
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a TM rendszert minden
kerékcsere vagy gumiabroncsnyomásmódosítás alkalmával újra kell kalibrálni.
Ha az új referenciaértékek nincsenek
tárolva, akkor a rendszer nem működik
megfelelően.
MEGJEGYZÉS
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig szerelje vissza a porvédő sapkát,
hogy elkerülje a szelep kavicsok,
szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat
használjon. A fém porvédő sapkák
rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé
válhat a lecsavarásuk.
3. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás menüinek megnyitásához.
4. Válassza a Guminyomást kalibr. lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Indítsa be és vezesse az autót.
> Az újrakalibrálás az autó vezetése közben megy végbe, és bármikor megszakítható. Ha leállítja a motort az újrakalibrálás közben, akkor az autó újbóli
vezetésekor folytatódik. A rendszer
nem jelzi a kalibrálást végrehajtását.
Az új referenciaérték lesz érvényes, amíg meg
nem ismétli az 1-5. lépéseket.
Rendszer- és gumiabroncs-állapot
Ellenőrizhető a rendszer és a gumiabroncsok
pillanatnyi állapota, lásd MY CAR (112. oldal).
1. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás-figyelés menüinek
megnyitásához.
2. Válassza az Abroncs figyelése lehetőséget.
Az állapotot színkódok jelzik az alábbiaknak
megfelelően:
•
Mind zöld: a rendszer normálisan működik és az összes gumiabroncs nyomása
kismértékben az előírt szint felett van.
•
Sárga kerék: az adott gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Az összes kerék sárga: két vagy több
gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Az összes kerék szürke és a A
gumiabroncsnyomás rendszer
jelenleg nem aktív. üzenet jelenik meg:
a gumiabroncsnyomás rendszer átmenetileg nem működik. Szükséges lehet az
autó rövid ideig 30 km/h feletti sebességen történő vezetése, mielőtt a rendszer
újra aktív lesz.
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges üzenet látható: hiba
lépett fel a rendszerben. Vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel vagy
műhellyel.
09
Figyelmeztető üzenetek törlése
Ha gumiabroncsnyomás üzenet jelent meg és
világított a TM figyelmeztető lámpája:
1. Ellenőrizze az összes gumiabroncs nyomását gumiabroncs-nyomásmérővel.
2. Fújja a gumiabroncsot/gumiabroncsokat
a vezető oldali ajtóoszlopon (az első és a
hátsó ajtó között) található gumiabroncstáblán szereplő helyes nyomásra.
3. Kalibrálja újra a TM rendszert
}}
345
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
MEGJEGYZÉS
A helytelen gumiabroncsnyomás elkerülése érdekében, a nyomást hideg gumiabroncsokon kell ellenőrizni. A "hideg gumiabroncs" a környezeti hőmérséklettel
egyező hőmérsékletet jelent (a jármű használata után körülbelül 3 óra elteltével). Pár
kilométeres vezetést követően a gumiabroncsok felmelegszenek és a nyomás
megnő.
FIGYELEM
•
A helytelen gumiabroncsnyomás gumiabroncs-meghibásodáshoz vezethet,
és a járművezető elveszítheti az autó
feletti uralmat.
•
A rendszer nem képes a hirtelen gumiabroncs-károsodások előzetes jelzésére.
Szükséghelyzeti defektjavítás*
Az előírt gumiabroncsnyomás a vezető oldali
ajtóoszlopon (az első és a hátsó ajtó között)
elhelyezkedő gumiabroncstáblán van feltüntetve.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet egy
kompresszorból és egy palack tömítőanyagból áll. A tömítőanyag ideiglenes javításra
szolgál. A tömítőfolyadék-palackot a lejárat
dátuma előtt vagy használat után ki kell cserélni. A tömítőfolyadék hatékonyan tömíti a
gumiabroncs futófelületeinek defektjeit.
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak
a gumiabroncsok futófelületén található
defekt tömítésére szolgál.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet korlátozottan képes az oldalfalon sérült gumiabroncsok tömítésére. Ne tömítsen olyan gumiabroncsokat a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel, amelyeken nagyobb bevágások,
repedések vagy ehhez hasonló sérülések
vannak. Csatlakoztassa a kompresszort az
autó egyik 12 voltos aljzatához. Válassza a
defektes kerékhez legközelebbi aljzatot.
346
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet,
Temporary Mobility Kit (TMK) a defekt tömítésére és a levegőnyomás ellenőrzésére és
beállítására használható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(349. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (351. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (348. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- elhelyezkedés
5. Emelje fel egyenesen a TMK kompresszor
egységet.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet,
Temporary Mobility Kit (TMK) a defekt tömítésére és a levegőnyomás ellenőrzésére és
beállítására használható.
6. A tömítőanyag-palack eléréséhez, azt
balra kell nyomni, amíg ki nem lehet
emelni a szivacstömbből.
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
elhelyezkedése
A vonószem/kerékkulcs eléréséhez a szivacstömbben:
•
1. változat: Emelje ki a szükséghelyzeti defektjavító készlet kompresszor
egységét (5. pont), hogy hozzáférjen a
kerékkulcshoz. Emelje ki a tömítőanyag-palackot (6. pont), hogy hozzáférjen a vonószemhez.
•
2. változat: Emelje ki a szükséghelyzeti defektjavító készlet kompresszor
egységét (5. pont), hogy hozzáférjen a
vonószemhez. A kerékkulcs az emelő
alatt található.
2. változat
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, , ha
a gumiabroncsot forgalmas helyen kell megjavítani. Az elakadásjelző háromszög és a
szükséghelyzeti defektjavító készlet a csomagtér padlója alatt található.
1. változat
09
1. Emelje fel a csomagtérpadló hátsó szélét
(a csuklós csomagtérpadlóval rendelkező
modellek esetében, fogja a csomagtérpadló fogantyúját, emelje fel és mozgassa
előre a padló hátsó részét).
2. Emelje ki a tárolórekeszt (választható
extra) - csak csuklós csomagtérpadlóval
rendelkező modellek.
3. Emelje ki az alsó padlót (csak csuklós
csomagtérpadlóval rendelkező modellek).
Használat után, akassza vissza a szíjat a bal
oldalon.
1. változat: A szíjat a szivacstömb mögé kell
húzni (nem fölé).
2. változat: A szíjnak a villában kell lennie a
szivacstömb hátsó részén.
4. Akassza ki a szíj rugalmas részét a TMK
kompresszor felett a bal oldalon.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
347
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (348. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag (353. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (346. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- áttekintés
A szükséghelyzeti defektjavító készlet,
Temporary Mobility Kit (TMK) komponenseinek áttekintése.
Címke, maximális megengedett sebesség
Kapcsoló
Kábel
Palacktartó (narancssárga sapka)
Védősapka
Nyomáscsökkentő szelep
Levegőtömlő
Palacktartó tömítőanyaggal
Nyomásmérő
348
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* elhelyezkedés (347. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag (353. oldal)
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (346. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a komponensek elhelyezése (352. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás* használat
A defekt tömítése a szükséghelyzeti defektjavító készlettel, Temporary Mobility Kit (TMK).
Szükséghelyzeti defektjavítás
1. Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget,
ha a kereket forgalmas helyen kell tömítenie.
Ha a defektet szeg vagy hasonló tárgy
okozta, akkor hagyja azt a gumiabroncsban. Ez segít a nyílás tömítésében.
2. Válassza le a maximális megengedett
sebesség címkét (amely a kompresszor
oldalán található) és helyezze azt a kormánykerékre.
FIGYELEM
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
FIGYELEM
Az alkatrészek funkciójával kapcsolatban, lásd
Szükséghelyzeti defektjavító készlet.
MEGJEGYZÉS
09
Ne törje fel a palack zárját használat előtt.
A zár automatikusan automatikusan törik
el a palack becsavarásakor.
4. Csavarja le a narancssárga sapkát és
csavarja le a palack zárófedelét.
5. Csavarja a palackot a tartójába.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
6. Csavarja le a kerék porvédő sapkáját és
csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelepmenetének aljáig.
7. Csatlakoztassa a kábelt a 12 voltos aljzatba, és indítsa be az autót.
FIGYELEM
A tömítő folyadék irritálhatja a bőrt. Ha a
bőrével érintkezik, akkor mossa le a folyadékot szappanos vízzel.
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
3. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a 0 állásban
van-e, és keresse meg a kábelt és a levegőtömlőt.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
349
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
8. Kapcsolja I állásba a kapcsolót.
FIGYELEM
Soha ne álljon a gumiabroncs mellé, amikor működik a kompresszor. Ha repedések
vagy egyenetlenségek jelennek meg, akkor
azonnal állítsa le a kompresszort. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
MEGJEGYZÉS
Amikor bekapcsol a kompresszor, akkor a
nyomás akár 6 bar értékre növekedhet, de
a nyomás körülbelül 30 másodperc elteltével leesik.
9. Fújja a kereket 7 percig.
10. Kapcsolja ki a kompresszort, hogy ellenőrizze a nyomást a nyomásmérőn. A minimális nyomás 1,8 bar, a maximális nyomás pedig 3,5 bar. (Engedjen ki levegőt a
nyomáscsökkentő szelepen, ha túl magas
a gumiabroncsnyomás.)
MEGJEGYZÉS
Az első néhány fordulat során a gumiabroncs tömítőfolyadékot bocsát ki a lyukon
keresztül.
FIGYELEM
Ha a nyomás 1,8 bar alatt van, akkor a
gumiabroncson lévő lyuk tól nagy. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy senki ne álljon az autó
közelében, hogy ne fröccsenhessen rájuk
tömítő folyadék, amikor az autó elindul. A
távolságnak legalább két méternek kell
lennie.
11. Kapcsolja ki a kompresszort és húzza ki a
kábelt a 12 voltos aljzatból.
12. Válassza le a tömlőt a gumiabroncsszelepről és szerelje fel a szelepsapkát.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
350
13. Amint lehetséges, vezessen körülbelül
3 kilométert maximum 80 km/h sebességgel, hogy a tömítőfolyadék tömíthesse
a gumiabroncsot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (346. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (351. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (348. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a komponensek elhelyezése (352. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás* ismételt ellenőrzés
Amikor a gumiabroncsot a szükséghelyzeti
defektjavító készlettel, Temporary Mobility Kit
(TMK) tömítette, akkor körülbelül 3 kilométeres vezetést követően ellenőrizni kell.
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást
1. Csatlakoztassa újra a gumiabroncstömítő berendezést.
2. Olvassa le a gumiabroncsnyomást a nyomásmérőn.
•
•
Ha 1,3 bar alatt van, akkor a gumiabroncs nincs elégségesen tömítve. Az
utat nem szabad folytatni. Vegye fel a
kapcsolatot egy gumiabroncsokkal
foglalkozó céggel.
Ha a gumiabroncsnyomás magasabb
mint 1,3 bar, akkor a gumiabroncs
nyomását be kell állítani a vezető oldali
ajtóoszlopon található gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelően
(1 bar = 100 kPa). Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel,
ha a gumiabroncs nyomása túl magas.
FIGYELEM
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
3. Győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a kompresszor. Válassza le a levegőtömlőt és a kábelt. Szerelje vissza a
porvédő sapkát.
Ellenőrizze rendszeresen a nyomást.
A Volvo azt javasolja, hogy vezessen a legközelebbi hivatalos Volvo műhelybe a sérült
gumiabroncs cseréje/javítása érdekében.
Tájékoztassa a műhelyt, hogy a gumiabroncs
tömítőfolyadékot tartalmaz.
FIGYELEM
4. Hajtsa a tömlőt a dobozba, és hagyja a
palackot ahol van. Helyezze a TMK készletet a csomagtérbe.
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (a maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
MEGJEGYZÉS
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig szerelje vissza a porvédő sapkát,
hogy elkerülje a szelep kavicsok,
szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat
használjon. A fém porvédő sapkák
rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé
válhat a lecsavarásuk.
09
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(349. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a komponensek elhelyezése (352. oldal)
MEGJEGYZÉS
A tömítőpalackot és a tömlőt használat
után ki kell cserélni. A Volvo azt javasolja,
hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben
végeztesse el a cserét.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
351
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Gumiabroncsok felfújása
szükséghelyzeti defektjavító
készletben* található kompresszorral
Az autó eredeti gumiabroncsai a szükséghelyzeti defektjavító készletben található kompresszorral fújhatók fel.
1. A kompresszornak kikapcsolva kell lennie. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 állásban van-e, és keresse meg a kábelt valamint a levegőtömlőt.
2. Csavarja le a kerék porvédő sapkáját és
csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelepmenetének aljáig.
FIGYELEM
A kipufogógázok belélegzése életveszélyes lehet. Soha ne hagyja járni a motort
zárt vagy nem elégséges szellőzésű helyeken.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
5. Fújja fel a gumiabroncsot a vezető oldali
ajtóoszlopon található gumiabroncsnyomás-címkén szereplő előírásnak megfelelően. Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs
nyomása túl magas.
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a
komponensek elhelyezése
A szükséghelyzeti defektjavító készlet használatát követően, a komponenseket vissza kell
helyezni a megfelelő helyükre a szivacstömbbe.
6. Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le
a levegőtömlőt és a kábelt.
7. Szerelje vissza a porvédő sapkát.
Kapcsolódó információk
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (346. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (348. oldal)
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
1. változat
A komponenseket az alábbi sorrendben kell a
szivacstömbbe helyezni:
1. Vonószem/dugókulcs
2. Palack (oldalról benyomva)
3. TMK készlet
4. Tölcsér
3. Csatlakoztassa a kábelt az autó egyik
12 voltos aljzatához, majd indítsa be az
autót.
4. Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I
helyzetbe billentésével.
352
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5. Emelő
6. Torx kulcs
7. Vonóhorog
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- tömítőanyag
09
A szükséghelyzeti defektjavító készlet,
(348. oldal). oldal, tartálya (palack) tömítőanyagot tartalmaz és cserélhető.
Cserélje ki a palackot, ha elkerülte a lejárat
dátumát. Kezelje a környezetre veszélyes hulladékként a régi palackot.
FIGYELEM
2. változat
A palack 1.2-etanolt és természetes gumitejet tartalmaz.
A komponenseket az alábbi sorrendben kell a
szivacstömbbe helyezni:
A lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve
allergiás reakciót válthat ki.
1. Dugókulcs
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezését.
2. Vonószem
Tárolja gyermekektől elzárva.
3. Palack
4. TMK készlet
5. Emelő
Kapcsolódó információk
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (346. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (346. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* elhelyezkedés (347. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(349. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (351. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (348. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
353
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Típusengedély gumiabroncsnyomás-figyelés (TPMS)
típusengedélye - TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)*.
A táblázatban található a gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer által használt érzékelők
354
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Ország/terület
09
Brazília
Ukrajna
}}
355
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Ország/terület
Izrael
356
09 Kerekek és gumiabroncsok
Megfelelőségi nyilatkozat (Declaration of Conformity)
09
Ország/terület
EU országok:
Exportáló ország: Németország
Gyártó: Continental Automotive GmbH
Felszereltség típusa: TPMS egység
Cseh Köztársaság:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
}}
357
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
358
||
Ország/terület
Dánia:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Németország:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Δsztország:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Egyesült Királyság:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanyolország:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Görögország:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Franciaország:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Olaszország:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettország:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litvánia:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Hollandia:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Málta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Ország/terület
Magyarország:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Lengyelország:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugália:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Szlovénia:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Szlovákia:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finnország:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svédország:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Izland:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í
tilskipun 1999/5/EC.
Norvégia:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
(338. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
359
KARBANTARTÁS ΔS SZERVIZELΔS
10 Karbantartás és szervizelés
Volvo szervizprogram
Szervizelés és javítás előjegyzése*1
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizprogramot a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Kezelje a szervizelési, javítási és előjegyzési
információkat közvetlenül az internetre csatlakozó autóból.
A Volvo azt javasolja, hogy a szervizelési és
karbantartási munkákat hivatalos Volvo
műhelyben végeztesse el. A Volvo műhelyek
rendelkeznek a legmagasabb minőségű szolgáltatáshoz szükséges szakemberekkel, célszerszámokkal és szervizirodalommal.
FONTOS
A Volvo garancia megmaradása érdekében, ellenőrizze és tartsa be a szerviz- és
garanciafüzet utasításait.
Kapcsolódó információk
•
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás (372. oldal)
szolgáltatás1
Ez a
a szervizelések és műhelylátogatások előjegyzésének kényelmes módját nyújtja közvetlenül az autóban. Az autó
információi a kereskedőhöz kerülnek, aki előkészítheti a műhelylátogatást. A kereskedő
felkeresi Κnt az időpont egyeztetése érdekében. Bizonyos piacokon a rendszer emlékezteti Κnt a tervezett időpont közeledtéről, és a
navigációs rendszer2 a műhelybe is irányíthatja, amikor elérkezik az időpont.
A szolgáltatás használata előtt
4. Válassza ki az előnyben részesített kommunikációs csatornát (telefon). Az előjegyzési információk mindig e-mailben
kerülnek elküldésre az autóhoz és Κnhöz.
•
Hozzon létre egy Volvo ID azonosítót. A
Volvo ID létrehozásával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Volvo ID
(21. oldal).
•
Jelentkezzen be a My Volvo tulajdonosi
weboldalra, menjen a saját profilba, és
hajtsa végre az alábbiakat:
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsolattartási adatai
helyesek-e.
10
Az autóból történő előjegyzés
előfeltételei
•
Az előjegyzési adatok küldéséhez és
fogadásához az autóból/autóban, az
autónak csatlakoznia kell az internethez,
lásd a Sensus Infotainment mellékletet az
autó internethez csatlakoztatásának módjával kapcsolatban.
•
Mivel az előjegyzési információk a saját
telefon-előfizetésén keresztül kerülnek
küldésre, válaszolnia kell arra, hogy szeretné-e az információk küldését. A kérdés
feltétele egyszer történik meg, ezután korlátozott ideig a kiválasztott kapcsolatra
vonatkozik.
•
A szolgáltatás működéséhez és ahhoz,
hogy a rendszer kommunikálhasson az
autó képernyőjén keresztül, el kell fogadnia az értesítéseket/felugró üzeneteket. A
MY CAR forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU menüt, majd
menjen a Szerviz és javítás
Értesítések megjelenítése menüponthoz.
Volvo ID és saját profil
1. Ellenőrizze, hogy az autó a profiljához
van-e rendelve.
1
2
3. Válassza ki a Volvo kereskedőt, akivel a
szervizeléseket és javításokat szeretné
végeztetni.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Sensus Navigation esetében.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
361
10 Karbantartás és szervizelés
||
A szolgáltatás használata
Minden menü és beállítás a MY CAR normál
nézetéből érhető el az OK/MENU, majd
Szerviz és javítás gombbal.
10
Amikor elérkezik a szervizelés ideje és, bizonyos esetekben, amikor az autónak javításra
van szüksége, erről a kombinált műszerfalon,
(63. oldal) és a képernyő felugró menüjében
értesül.
lattal. A szervizlámpa és a szerviz üzenet
elalszik a kombinált műszerfalon.
• Nem - Nem jelenik meg több felugró üze-
A My Volvo szolgáltatáson keresztül is jegyezhet elő műhelylátogatást. Menjen a "Saját
előjegyzések" részhez, és válassza a "Frissítés" lehetőséget, hogy hozzáférjen az előjegyzésekhez a My Volvo szolgáltatásból.
• Elhalasztás - A felugró menü megjelenik
Saját előjegyzések1
net a képernyőn. Az üzenet továbbra is
látható a kombinált műszerfalon. Miután
ezt a lehetőséget választotta, lehetőség
van a manuális előjegyzés elindítására az
autóban, lásd lent.
az autó következő beindításakor.
Szerviz vagy javítás manuális
előjegyzése1
1. Nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, és válassza a Szerviz és
javítás Márkakereskedő információi
Szerviz vagy javítás igénylése lehetőséget.
> A járműadatok automatikusan a kereskedőhöz kerülnek.
Szervizelési üzenet a képernyőn.
2. A kereskedő előjegyzési ajánlatot küld az
autóhoz.
A választási lehetőségek jelentése a képernyő
felugró menüjében:
3. Fogadja el vagy kérjen új előjegyzési ajánlatot.
• Igen - Előjegyzési kérelem került elkül-
Az előjegyzés elfogadását követően az előjegyzési adatok tárolásra kerülnek az autóban, lásd Saját előjegyzések. Az autó az előjegyzésekkel kapcsolatos emlékeztetőkön
keresztül automatikusan kommunikál Κnnel a
désre a kereskedőjéhez, aki felveszi
Κnnel a kapcsolatot egy előjegyzési aján-
1
362
Bizonyos piacokra vonatkozik.
képernyőn keresztül, és elvezeti a műhelylátogatásra.
Előjegyzési információk mutatása az autó
képernyőjén. Fogadja el vagy kérjen új előjegyzési ajánlatot.
–
Válassza a Szerviz és javítás
foglalások lehetőséget.
Saját
A kereskedő hívása1
Az autóhoz Bluetooth® kapcsolaton csatlakoztatott telefonnal felhívhatja a kereskedőjét.
A telefon csatlakoztatásával kapcsolatban,
lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
–
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
Márkakereskedő hívása lehetőséget.
10 Karbantartás és szervizelés
A navigációs rendszer használata1, 2
Vigye be a műhelyt úti célként vagy útvonalpontként a navigációs rendszerben.
–
–
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
cél beállítása lehetőséget.
Egyes
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
Hozzáadás útpontként lehetőséget.
•
•
•
•
•
•
szervizelés szükségessége
működési állapot
folyadékszintek
Sebességmérő
az autó járműazonosító száma (VIN3)
10
Az autó szoftververziója.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (21. oldal)
Járműadatok küldése1
A járműadatok egy központi Volvo adatbázisba (nem a kereskedőjéhez) kerülnek, ahonnan a Volvo kereskedők az autó azonosító
számát (VIN3) használva hozzáférhetnek a járműadatokhoz. A szám az autó szerviz és
garanciafüzetébe van nyomtatva, vagy megtalálható a szélvédő bal oldali alsó sarkának
belsején.
–
Válassza a Szerviz és javítás Autó
adatainak küldése lehetőséget.
Előjegyzési információk és járműadatok
Amikor úgy dönt, hogy szervizelést jegyez elő
az autójából, akkor elküldésre kerülnek az
előjegyzési információk és a járműadatok. A
járműadatok az alábbi területek adatait tartalmazzák:
1
2
3
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Sensus Navigation esetében.
Járműazonosító szám
363
10 Karbantartás és szervizelés
Az autó felemelése
10
Az autó emelésekor fontos, hogy az emelőt
vagy az emelőkarokat az autó karosszériájának
alsó részén erre kialakított pontokhoz
helyezze.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt használja.
Ha nem a Volvo által ajánlott emelőt használ, akkor tartsa be a gyártó utasításait.
364
10 Karbantartás és szervizelés
10
Emelési pontok (nyilak) az autóhoz tartozó emelőhöz és emelési pontokhoz (pirosan jelölve).
Ha az autót első műhelyemelővel emeli, akkor
azt az autó alatti két legtávolabbi emelési
pont alá kell helyezni. Ha az autót hátsó
műhelyemelővel emeli, akkor azt az autó alatti
egyik emelési pont alá kell helyezni. Ügyeljen
arra, hogy a műhelyemelő úgy legyen elhelyezve, hogy az autó ne csúszhasson le az
emelőről. Mindig használjon tengelytámaszokat vagy hasonló eszközöket.
Ha az autót kétoszlopos műhelyemelővel
emeli, akkor az első és hátsó emelőkarokat a
külső emelési pontok alá kell helyezni. Vagy
az első emelési pontok használható elöl.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(333. oldal)
365
10 Karbantartás és szervizelés
Motorháztető - nyitás és zárás
10
Mozdítsa balra a reteszt, és nyissa ki a
motorháztetőt. (A reteszelő kampó a fényszóró és a hűtőrács között helyezkedik el,
lásd az ábrát.)
A motorháztető az utastérben található fogantyúnak az óramutató járásával egyező irányba
fordításával, majd a hűtőrács mellett lévő
retesz balra mozgatásával nyitható ki.
Motortér - áttekintés
Az áttekintés néhány szervizzel kapcsolatos
komponenst mutat.
Motortér
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy lecsukáskor megfelelően
zár-e a motorháztető.
Kapcsolódó információk
•
•
Motortér - ellenőrzés (367. oldal)
Motortér - áttekintés (366. oldal)
A motorháztető nyitófogantyúja mindig bal oldalon helyezkedik el.
A motortér megjelenése a motorváltozattól függően változhat.
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Mosófolyadék betöltése
Hűtő
Motorolaj betöltése
Forgassa el a fogantyút körülbelül 20-25
fokkal az óramutató járásával megegyező
irányban. Hallani fogja, amikor a retesz
kiold.
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály
(a vezető oldalán helyezkedik el)
Akkumulátor
Relé- és biztosítéktábla
Levegőszűrő
366
10 Karbantartás és szervizelés
FIGYELEM
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű és teljesítményű. A gyújtásrendszer
feszültsége nagyon veszélyes. Az autó
elektromos rendszerének mindig 0 kulcshelyzetben kell lennie, amikor munkát
végez a motortérben, lásd Kulcshelyzetek
- funkciók különböző szinteken (79. oldal).
Ne érjen a gyújtógyertyákhoz vagy a gyújtótekercshez, amikor az autó elektromos
rendszere a II kulcshelyzetben van vagy a
motor meleg.
Motortér - ellenőrzés
Motorolaj - általános leírás
Bizonyos olajokat és folyadékokat rendszeres
időközönként ellenőrizni kell.
Jóváhagyott motorolajat kell használni annak
érdekében, hogy alkalmazhatók legyenek az
előírt szervizintervallumok.
Rendszeres ellenőrzés
Ellenőrizze az alábbi olajokat és folyadékokat
rendszeresen, például üzemanyagtöltéskor:
•
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
Mosófolyadék
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
10
Ne feledje, hogy a hűtőventilátor (a motortér elején, a hűtő mögött található) automatikusan beindulhat a motor leállítását
követően is.
Motorháztető - nyitás és zárás (366. oldal)
Motortér - ellenőrzés (367. oldal)
Mindig műhelyben tisztíttassa a motort lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben. Tűzveszély kockázata áll fenn, ha a motor
meleg.
A Volvo az alábbiakat javasolja:
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Motorháztető - nyitás és zárás (366. oldal)
Motortér - áttekintés (366. oldal)
Hűtőfolyadék - szint (370. oldal)
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(368. oldal)
Mosófolyadék - töltés (382. oldal)
}}
367
10 Karbantartás és szervizelés
||
Kedvezőtlen körülmények között vezetve,
lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (412. oldal).
10
FONTOS
A motor szervizintervallumainak megfelelő
követelmények teljesítése érdekében a
gyárban minden motort speciálisan kiválasztott szintetikus motorolajjal töltenek fel.
Az olaj kiválasztása nagyon gondosan történt a hasznos élettartam, az indítási jellemzők, az üzemanyag-fogyasztás és a
környezetre gyakorolt hatás figyelembe
vételével.
Jóváhagyott motorolajat kell használni
annak érdekében, hogy alkalmazhatók
legyenek az előírt szervizintervallumok.
Csak az előírt fokozatú motorolajat használja az utántöltéshez és az olajcseréhez
is, különben károsan befolyásolhatja a
hasznos élettartamot, az indítási jellemzőket, az üzemanyag-fogyasztást és a környezetre gyakorolt hatást.
A Volvo Car Corporation a garanciával
kapcsolatos minden felelősséget elhárít,
ha nem az előírt fokozatú és viszkozitású
olajat használja.
A Volvo azt javasolja, hogy az olajcseréket
hivatalos Volvo szervizben végeztesse el.
A Volvo különböző rendszereket használ,
amelyek figyelmeztetnek az alacsony/magas
olajszintre vagy alacsony olajnyomásra. Bizonyos motorváltozatok olajnyomás-érzékelővel
368
rendelkeznek, és a kombinált műszerfal
figyelmeztető szimbólumát használják az alacsony olajnyomás jelzéséhez. Más változatok
olajszint-érzékelővel rendelkeznek, ekkor a
és
műszerfal figyelmeztető szimbóluma
szöveges üzenete tájékoztatja a járművezetőt.
Bizonyos változatok mindkét rendszerrel rendelkeznek. További tájékoztatásért, vegye fel
a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
A motorolajat és az olajszűrőt a szerviz és
garanciafüzetben előírt időközönként le kell
cserélni.
Az előírtnál jobb minőségű olaj használata
megengedett. Ha az autót kedvezőtlen körülmények között használja, akkor a Volvo
magasabb fokozatú olaj használatát javasolja,
lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (412. oldal).
A feltöltési mennyiségekkel kapcsolatban,
lásd Motorolaj - fokozat és mennyiség
(413. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(368. oldal)
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
Az olajszintet az elektronikus olajszint-érzékelő
észleli.
10 Karbantartás és szervizelés
FONTOS
Ha alacsony olajszintről kap értesítést,
akkor csak a megadott mennyiséget tültse
be, például 0,5 litert.
10
MEGJEGYZÉS
Töltőcső4.
Bizonyos esetekben az olajat a szervizintervallumok között is fel kell tölteni.
A motorolajszinttel kapcsolatos tevékenységet nem kell végezni, amíg egy üzenet meg
nem jelenik a kombinált műszerfal kijelzőjén,
lásd az alábbi ábrát.
Üzenet és grafika a kijelzőn. A bal oldali ábra
mutatja a digitális műszerfalat és a jobb oldali
pedig az analógot.
Üzenet
Motorolajszint
Az olajszint az elektronikus olajszint-ellenőrző
műszerrel ellenőrizhető a forgókapcsolóval a
motor leállított állapotában, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (109. oldal).
A rendszer nem képes a változások közvetlen észlelésére az olaj betöltésekor vagy
leengedésekor. Az autót körülbelül 30 km
hosszan kell vezetni, és 5 percet álló helyzetben kell hagyni a motor leállított állapotában és egyenes talajon, mielőtt az olajszint jelzése helyes lenne.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
FIGYELEM
Ha megjelenik a Olaj: szerviz szükséges
üzenet, akkor menjen szervizbe - hivatalos
Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk. Az
olajszint túl magas lehet.
4
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával.
}}
369
10 Karbantartás és szervizelés
||
10
Az olajszint mérése
Hűtőfolyadék - szint
Ha ellenőrizni kell az olajszintet, akkor azt a
következő módon kell végrehajtani.
A hűtőfolyadék hűti a belsőégésű motort a
megfelelő üzemi hőmérséklet fenntartása
érdekében. A motor által a hűtőfolyadéknak
átadott hő felhasználható az utastér fűtéséhez.
1. II aktív kulcshelyzet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (79. oldal).
2. Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját az Olajszint helyzetbe.
> Ezután megjelennek a motorolajszintre
vonatkozó információk.
A hűtőfolyadék szintjének a kiegyenlítő tartály
MIN és MAX jelölései között kell lennie.
A szint ellenőrzése és feltöltés
A menü kezelésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Navigálás
a menüben - kombinált műszerfal
(109. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
370
Motorolaj - általános leírás (367. oldal)
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (79. oldal)
A mennyiségekkel és a vízminőséggel kapcsolatos előírásokkal kapcsolatban, lásd
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség
(415. oldal).
Ellenőrizze rendszeresen a
hűtőfolyadékot
A szintnek a kiegyenlítő tartály MIN és MAX
jelölései között kell lennie. Ha a rendszer
nincs elégségesen feltöltve, akkor magas
hőmérsékletek alakulhatnak ki, ami a motor
károsodásának kockázatával jár.
MEGJEGYZÉS
Ha nem állnak fenn az olajszint mérésének
feltételei (időp a leállítást követően, az autó
dőlése, külső hőmérséklet stb.), akkor a
Nem elérhető üzenet jelenik meg. Ez
nem jelenti azt, hogy valami meghibásodott az autó rendszereiben.
FIGYELEM
A hűtőfolyadék nagyon forró lehet. Ha a
hűtőfolyadékot a motor üzemi hőmérsékletén kell utántölteni, akkor lassan csavarja
le a kiegyenlítő tartály sapkáját a túlnyomás finom kiengedése érdekében.
A hűtőfolyadék feltöltésekor, kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat. Soha ne
töltse fel csak vízzel. A fagyás kockázata egyaránt nő a túl kevés és túl sok hűtőfolyadékkoncentrátum esetén.
10 Karbantartás és szervizelés
FONTOS
•
A magas klór-, klorid- és egyéb sótartalom a hűtőrendszer korrózióját
okozza.
•
Mindig a Volvo által ajánlott, korróziógátló szert tartalmazó hűtőfolyadékot
használjon.
•
Ügyeljen arra, hogy a hűtőfolyadékkeverék 50% vizet és 50% hűtőfolyadékot tartalmazzon.
•
Keverje a hűtőfolyadékot jóváhagyott
minőségi csapvízhez. Ha kétségei vannak a víz minőségével kapcsolatban,
akkor használjon előre bekevert hűtőfolyadékot a Volvo ajánlásai szerint.
•
•
A hűtőfolyadék/hűtőrendszer alkatrészeinek cseréjekor öblítse át a hűtőrendszert jóváhagyott minőségi csapvízzel vagy öblítse át előre kevert hűtőfolyadékkal.
A motort csak jól feltöltött hűtőrendszerrel szabad járatni. Különben a
hőmérséklet olyan magasra emelkedhet, hogy károsodás keletkezhet (repedések) a hengerfejben.
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék szint
Feltöltés
A fék- és tengelykapcsoló-folyadék szintjének
a tartály MIN és MAX jelei között kell lennie.
10
A szint ellenőrzése
A fék- és tengelykapcsoló-folyadéknak közös
tartálya van. A szintnek a tartályban látható
MIN és MAX jelölések között kell lennie.
Rendszeresen ellenőrizze a szintet.
Cserélje a fékfolyadékot minden második
évben vagy minden második rendszeres szerviz alkalmával.
A folyadékot évente cserélni kell az olyan
autókban, amelyeket erős, gyakori fékezésekkel járó körülmények között, például hegyes
területeken vagy magas páratartalmú trópusi
éghajlaton használnak.
A mennyiségekkel és előírt fékfolyadék-minőséggel kapcsolatban, lásd Fékfolyadék fokozat és mennyiség (417. oldal).
A folyadéktartály a vezető oldalán helyezkedik el.
Csavarja le a tartály sapkáját és töltse be a
folyadékot. A szintnek a MIN és MAX jelölések között kell lennie, amelyek a tartály belsején helyezkednek el.
FONTOS
Ne feledje visszahelyezni a sapkát.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot. A Volvo azt javasolja, hogy vizsgáltassa ki a fékfolyadékveszteség okát hivatalos Volvo szervizben.
371
10 Karbantartás és szervizelés
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés
és javítás
10
A légkondicionáló rendszer csak hivatalos
szervizben szervizelhető és javítható.
Hibakeresés és javítás
A légkondicionáló rendszer fluoreszkáló jelzőanyagokat tartalmaz. A szivárgások kereséséhez használjon ultraibolya fényt.
A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
FIGYELEM
A légkondicionáló rendszer nyomás alatt
lévő R134a hűtőközeget tartalmaz. A rendszer csak hivatalos szervizben szervizelhető és javítható.
Kapcsolód&oa