Volvo V40 Cross Country 2017 Early Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2017 Early Quick Guide
QUICK GUIDE
KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN!
Ez a mappa az Ön autójának legáltalánosabb funkcióit tartalmazza. A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget.
Az alábbi szimbólumok jelentése:
Az ábrák különböző részeinek jelölése.
Utasítások lépésről-lépésre.
A kezelési útmutató elolvasása különösen fontos.
Az elolvasandó figyelmeztető, fontos és tájékoztató szövegek az utolsó oldalon találhatók.
Az opcionális felszerelések csillaggal (*) vannak jelölve.
A kezelési útmutató nyomtatott kézikönyvként és digitálisan is rendelkezésre áll az autó képernyőjén, az
interneten és mobilalkalmazásként. A mobil alkalmazás tartalmazza a teljes kezelési útmutatót valamint
oktatófilmeket tartalmaz és számos keresési útvonallal rendelkezik szövegekkel és képekkel. A mobilalkalmazás az App Store vagy Google Play áruházból tölthető le mobil eszközökre.
Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.
01 Elindulás és vezetés
04 Funkciók az autóban
Távvezérlős kulcs
Keyless* zárrendszer
A motor beindítása és leállítása
Ablaktörlők
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
A klímarendszer kezelőszervei
Fényszóróvezérlés
Kombinált műszerfal
Infotainment rendszer
Telefon*
Internet*
Külső audioeszköz
A középkonzol gombjai
Beállítások a menürendszerben
Műhely/előjegyzési szolgáltatás*
ECO*
02 Vezetési támogatás az autóban
Parkolósegéd*
Sávtartó segéd*
Start/Stop funkció*
Gyalogosvédelem*
05 Tanácsok
03 Járművezetői környezet
Az ülés beállítása
A kormánykerék beállítása
Üzemanyagtöltés
Autóápolás
Tárolóhelyek
AUX/USB* és 12 voltos aljzatok
Hogyan működik a távvezérlős kulcs?
01
Nyitja az ajtókat és a csomagtérajtót és kikapcsolja
a riasztót. A funkció a MY CAR menüben állítható be.
Zárja az ajtókat és a csomagtérajtót és élesíti a
riasztót.
Megközelítő világítás időtartama.
Egy nyomással nyitja a csomagtérajtót, két nyomással kissé felnyitja azt.
Információk*.
Pánik funkció.
A távvezérlős kulcs beállításokat is tárolhat, többek
között a külső tükrökre és az elektromos vezetőülés helyzetére vonatkozóan* – lásd a kezelési
útmutatót.
Mit jeleznek a távvezérlős kulcs visszajelző
lámpái*?
01
Folyamatos zöld fény: Az autó zárva van.
Folyamatos sárga fény: Az autó nyitva van.
Folyamatos piros fény: A riasztó bekapcsolt, amióta
bezárta az autót.
Piros villogó fény felváltva a két visszajelző lámpában: A riasztó kevesebb mint 5 perce bekapcsolt.
Hogyan muködik a Keyless* zárrendszer?
01
A távvezérlős kulcs például egész idő alatt zsebben
maradhat.
Zárás és a riasztó élesítése
–– Érintse meg valamelyik külső ajtókilincs hátsó részét
vagy nyomja meg enyhén a csomagtérajtó kisebb
gumírozott gombját.
Nyitás és a riasztó hatástalanítása
–– Fogja meg az ajtókilincset és nyissa ki az ajtót a
szokásos módon vagy nyomja meg a csomagtérajtó
nagyobb gumírozott gombját.
Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort? 01
Indítás
Nyomja a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba
(Keyless vezetésre* nem vonatkozik).
A manuális fokozatváltáshoz, nyomja be a tengelykapcsoló-pedált. Az automatikus fokozatváltáshoz,
nyomja be a fékpedált.
Röviden nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot.
Leállítás
Röviden nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból (nem vonatkozik a Keyless
vezetésre*).
Hogyan kapcsoljam be az ablaktörlőket és az
01
esőérzékelőt*?
Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők bekapcsolásához
vagy felfelé egy törléshez.
Esőérzékelő be/ki.
Az esőérzékelő érzékenységének vagy a szakaszos
működés késleltetésének szabályozása.
Ablaktörlő, hátsó ablak - szakaszos/normál.
Az ablaktörlő lapátok felemeléséhez azoknak szerviz
állásban kell lenniük – lásd kezelési útmutató.
Hogyan kalibráljam a gumiabroncsnyomásfigyelő rendszert (TM)?
01
Kerékcsere vagy a gumiabroncsnyomás módosítását
követően mindig kalibrálásra van szükség. Ha világít a
lámpa, akkor ellenőrizni kell a gumiabroncsnyomást, és
kalibrálni kell a rendszert. Járjon el az alábbiak szerint:
A gyújtás kikapcsolt állapotában, fújja fel az összes
kereket a vezető oldali ajtóoszlop gumiabroncscímkéjén feltüntetett értékeknek megfelelően.
Indítsa be az autót. A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg az OK/MENU gombot.
Válassza ki a Gumiabr. figyelése > Keréknyomás
kalibrálása lehetőséget, és nyomja meg az OK/
MENU gombot.
A kalibrálás az autó vezetése közben megy
végbe.
Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*? 02
A PAP ellenőrzi a rendelkezésre álló helyet, majd bekormányozza az autót. Az Ön feladata az autó környezetének figyelése, a fokozatváltás, a sebesség szabályozása
és a fékezés/megállás.
Aktiválja a PAP rendszert a gomb egyszeri megnyomásával. Ne vezessen 30 km/h sebességnél
gyorsabban (20 mph).
Kövesse a kombinált műszerfalon megjelenő
utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és a szöveg ezt javasolja.
Mi a sávtartó asszisztens (LKA)* funkciója?
02
Ha az autó egy oldalvonal keresztezésére készül, akkor
az LKA aktívan visszakormányoz a sávba a kormánykerékre ható enyhe kormányzási erővel. Ha az autó
keresztez egy oldalvonalat, akkor az LKA a kormánykerék finom rezgésével figyelmeztet.
–– Aktiválja az LKA rendszert a gomb egyszeri
megnyomásával.
Hogyan használjam a Start/Stop funkciót*?
02
Manuális sebességváltó
A motor leállítása: Nyomja be a tengelykapcsolót,
mozdítsa üres állásba a kapcsolókart, és engedje fel a
tengelykapcsoló-pedált.
A motor beindítása: Nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.
Automata sebességváltó
A motor leállítása: Állítsa meg az autót a fékpedállal,
majd tartsa fenn a féknyomást.
A motor beindítása: Engedje fel a fékpedál nyomását.
A gomb világító lámpája jelzi, hogy a funkció aktív.
Hogyan működik a gyalogosvédelem*?
02
Az autó ütközésfigyelmeztető rendszerrel rendelkezik
automatikus fékezés és gyalogos és kerékpáros-felismerés funkcióval, amely figyelmeztet, fékez és/
vagy megáll a járművek, kerékpárosok és gyalogosok
észlelésekor.
A funkció csak segítség és nem minden helyzetben
működik – például nem látja oldalról a kerékpárosokat,
a 80 centiméternél alacsonyabb vagy a részlegesen
takarásban lévő gyalogosokat.
Fontos a funkció működésének megértése – lásd
kezelési útmutató.
Hogyan állítsam be az ülést?
03
Az üléspárna elejének felemelése/leengedése.
Az ülés emelése/süllyesztése.
Az ülés előre/hátra mozgatása.
Az üléstámla döntése.
Az elektromos ülés beállításainak tárolása*.
Az elektromos ülés memóriagombjai*.
Beállítás tárolása:
Tartsa nyomva a gombot a beállítások tárolásához,
miközben megnyomja az egyik memóriagombot. Tartsa
nyomva a gombokat, amíg hangjelzést nem hall, és egy
szöveg nem jelenik meg a kombinált műszerfalon. Ezzel
tárolja az ülés és a külső tükrök helyzetét.
Az elektromos ülés és a külső tükrök memória-beállításai a távvezérlős kulcsban is tárolhatók* – lásd
kezelési útmutató.
Hogyan állítsam be a kormánykereket?
03
Oldja ki a kormányzárat.
Állítsa a kormánykereket előre/hátra és fel/le.
Rögzítse a kormánykereket.
Hogyan szabályozhatom a hőmérsékletet az
elektronikus klímavezérlővel (ECC)*?
04
Nyomja meg az egyedi hőmérséklethez. Nyomja
meg többször egymást követően a bal, jobb vagy
mindkét oldali beállításhoz. Forgassa a hőmérséklet
beállításához. A középkonzol képernyője mutatja az
egyes oldalak hőmérséklet-beállításait.
Nyomja meg az AUTO gombot a levegőelosztás és
egyéb funkciók automatikus szabályozásához. A
kijelző az AUTOM. KLÍMA szöveget mutatja.
Hogyan párátlanítsam a szélvédőt?
04
Nyomja meg a szélvédő elektromos fűtésének*
bekapcsolásához - a kijelzőn világít az (1) szimbólum.
A következő megnyomás maximális levegőáramlást
irányít a szélvédő és az oldalablakokra - világít az (1)
és (2) szimbólum.
A következő megnyomás mindkét funkciót kikapcsolja – egyik szimbólum sem világít.
Elektromos fűtés nélkül: Nyomja meg a levegőáramlás
bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Hogyan működik a fényszóróvezérlés
automata üzemmódja?
04
Az AUTO üzemmód az alábbi lehetőségeket kínálja:
• A nappali világítás automatikusan vált a nappali
lámpák és a tompított fényszóró között.
• A távolsági fényszóró a tompított fényszóró bekapcsolt állapotában aktiválható.
• Használható az aktív távolsági fényszóró (AHB)*,
amely automatikusan kapcsolja be a távolsági
fényszórót.
• Alagútészlelés* bekapcsolva.
Hogyan kezeljem a fedélzeti számítógépet?
04
OK - megnyitja a műszerfal menüit, üzeneteket
erősít meg vagy menüpontokat választ ki.
A forgókapcsolóval mozoghat a menüpontok között
vagy a fedélzeti számítógép menüpontjai között.
A RESET gomb visszaállítja a fedélzeti számítógép
kiválasztott lépésének adatait vagy visszalép a
menüszerkezetben.
Hogyan nullázhatom le a napi
kilométer-számlálót?
04
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a T1 vagy T2 napi kilométer-számláló
mutatásához.
Nyomja meg hosszan a RESET gombot a mutatott
napi kilométer-számláló nullázásához.
Hogyan kapcsolhatom be és ki az
infotainment rendszert?
04
Egy rövid megnyomás aktiválja a rendszert.
Egy hosszú megnyomás (a képernyő kikapcsolásáig) kikapcsolja azt.
Az audio kikapcsolásához: Nyomja meg röviden - a
következő megnyomás visszakapcsolja.
Ne feledje, hogy a teljes Sensus rendszer (beleértve a
navigáció* és telefon funkciókat*) egyszerre kapcsol be/
ki.
Hogyan navigálhatok az infotainment
rendszerben?
04
Nyomja meg a RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*,
TEL* vagy * lehetőséget a fő forrás kiválasztásához. Ebben az üzemmódban az utolsó aktív forrás
normál nézete jelenik meg.
Nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a
kormánykerék forgókapcsolóját* a kiválasztott
forrás főmenüjének eléréséhez.
Forgassa a TUNE gombot vagy a forgókapcsolót a
navigáláshoz a menükben.
Nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a forgókapcsolót egy elem kiválasztásához a menükben.
Röviden nyomja meg az EXIT gombot a visszalépéshez a menürendszerben, egy funkció törléséhez
vagy bevitt karakterek törléséhez.
Nyomja meg hosszan az EXIT gombot a visszatéréshez a normál nézethez vagy a normál nézetből a
fő forrás nézethez.
Tanácsok:
Menjen a gyorsmenühöz a normál nézetből, nyomja
meg egyszer a fő forrás gombot. Nyomja meg újra, hogy
visszatérjen a normál nézethez.
A rendszer használatával kapcsolatos további
tájékoztatásért – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan csatlakoztathatok Bluetooth® telefont*? 04
A telefon forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot.
Válassza az Autó észlelhetõvé tétele lehetőséget,
és erősítse meg az OK/MENU gombbal.
Aktiválja a mobiltelefon Bluetooth® funkcióját.
Keresse meg és csatlakoztassa az autót a
telefonhoz.
Kövesse a mobiltelefonon és a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telefon most csatlakoztatva van és vezérelhető az
autóval.
Ha a telefon regisztrálása nem sikerül – lásd
kezelési útmutató.
Hogyan csatlakozhatok az internethez*?
04
Csatlakoztassa a mobiltelefont Bluetooth® kapcsolaton vagy aktiválja a telefonon a Wi-Fi internetmegosztást. Az autómodemes kapcsolathoz, helyezze a
SIM-kártyát a kesztyűtartóban található foglalatba.
A MY CAR forrás normál nézetében nyomja meg az
OK/MENU gombot, válassza ki a Beállítások >
Internetbeállítások > kapcsolat ezen keresztül:
menüpontot. Válasszon egy csatlakozási
lehetőséget.
Wi-Fi: csatlakozzon egy hálózathoz, és írja be annak
jelszavát. Autómodem: írja be a SIM-kártya
PIN-kódját.
A csatlakoztatással kapcsolatos további tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.
Milyen szolgáltatásokat biztosít a Volvo ID*?
04
A Volvo ID az Ön járműhöz rendelt személyes azonosítója, amely különböző szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést, mint a My Volvo web és a címek küldése interneten
a térképszolgáltatásból közvetlenül az autóhoz.
Az alábbiak szerint regisztrálhatja vagy kezelheti Volvo
ID azonosítóját:
Nyomja meg kétszer a csatlakozás gombot.
Válassza az Alkalmazások > Beállítások
lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A Volvo ID azonosítóval kapcsolatos további
tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan használhatok alkalmazásokat, amikor
04
az autó csatlakoztatva van az internethez*?
Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez,
akkor zeneszolgáltatások, internetrádió, navigációs
szolgáltatások alkalmazásai és egyszerű webböngészők
használhatók.
Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot .
Válassza az Alkalmazások lehetőséget, és nyomja
meg az OK/MENU gombot az elérhető alkalmazások megjelenítéséhez.
Válassza ki az alkalmazást, és erősítse meg az OK/
MENU kezelőszervvel.
Bizonyos alkalmazások az alkalmazáshoz/szolgáltatóhoz tartozó különálló fiókkal történő bejelentkezést
igényelnek. Használja meglévő fiókját vagy regisztráljon
újra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Hogyan indíthatok telefonhívást*?
04
A telefon forrás normál nézetében, vigye be a kívánt
számot vagy forgassa lefelé a forgókapcsolót a
kormánykeréken a telefonkönyv és felfelé a híváslista eléréséhez.
Nyomja meg a forgókapcsolót a tárcsázáshoz.
A hívást az EXIT gomb megnyomásával szakíthatja meg.
A telefonhívások indításának egyéb módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan veszem fel a telefont*?
–– Nyomja meg a forgókapcsolót a bejövő hívások
fogadásához.
A hívást az EXIT gomb megnyomásával utasíthatja el/
szakíthatja meg.
A telefonhívások fogadásának egyéb módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
04
Hogyan csatlakoztathatok külső audioeszközt? 04
Csatlakoztasson külső eszközt a középkonzol AUX
vagy USB* csatlakozójához.
A média forrás normál nézetében, nyomja meg a
MEDIA gombot a középkonzolon.
Forgassa a TUNE gombot a kívánt audioforráshoz,
és nyomja meg az OK/MENU gombot.
Külső eszközök egyéb csatlakoztatási módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan állíthatok be egy GPS* úti célt?
04
Nyomja meg a NAV gombot a navigációs rendszer*
elindításához - egy térkép jelenik meg.
Nyomja meg újra a NAV gombot, és válassza a Cím
beállítása lehetőséget az OK/MENU gombbal.
Vigye be a keresési feltételt/keresési feltételeket a
karakterkerékkel vagy a középkonzol numerikus
billentyűzetével.
Ezután válassza ki az Egyes cél beállítása vagy
a Hozzáadás útpontként lehetőséget, és nyomja
meg az OK/MENU gombot.
A navigációs rendszer egyes piacok közötti eltéréseivel
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Milyen beállítások hajthatók végre a
menürendszerben?
04
A MY CAR menüvel kezelheti a jármű számos funkcióját, például az óra, a külső tükrök és a zárak beállításait.
A használandó gombokat a korábbi, "Hogyan navigáljak
az infotainment rendszerben?" címszó alatt találja.
Hogyan állítsam be az órát?
04
A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot.
Válassza a Beállítások > Rendszeropciók >
Idõbeállítások lehetőséget.
Forgassa a TUNE gombot az Automatikus idõ
lehetőséghez, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot az idő automatikus beállításához.
Ügyeljen arra, hogy a pillanatnyi helyet válassza ki a
helyes idő beállításához az autóban.
Hogyan hívhatom fel a műhelyt vagy
jegyezhetek elő szervizelést*?
04
–– A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot, és válassza a Szerviz és
javítás lehetőséget.
A Szerviz és javítás alatt információkat találhat a
kiválasztott műhelyről, amelyet a My Volvo Web oldalon
regisztrált. A Márkakereskedõ információi alatt felhívhatja a műhelyt és időpont-egyeztetési kérést küldhet
(a My Volvo Web oldalon keresztül is lehetséges). A
műhely adatainak módosítására és a műhely úti célként
történő beállítására is lehetőség van.
Csak bizonyos piacokra érvényes.
Mit tesz az ECO*?
04
Az ECO gomb megnyomása egy optimális üzemanyag-gazdaságos vezetési programot aktivál, amely,
többek között, az alábbi változásokat foglalja magában:
• Start/Stop – a motor automatikusan leállhat, mielőtt
az autó teljesen megállna.
• Eco Coast – a motorfék megszűnik, és az autó
gurul. A funkció automata sebességváltóval felszerelt
autókra érvényes.
• Bizonyos klíma funkciók kikapcsolása vagy
csökkentése.
Hogyan tankoljak?
05
Az autó zárt állapotában, nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a fedél hátsó részének finom megnyomásával, és elengedésével.
Hajtsa ki a fedelet.
Helyezze a töltőpisztolyt az üzemanyagtöltő
nyílásba.
Üzemanyagtöltés után: Várjon 5–8 másodpercet,
mielőtt kiveszi a töltőpisztolyt.
Hogyan mossam az autót?
05
A kézi mosás kíméletesebb a fényezéshez, mint az
automata autómosók. A fényezés érzékenyebb is,
amikor még új. Ezért azt javasoljuk, hogy az első néhány
hónapban kézzel mossa új autóját.
Használjon tiszta vizet és mosószivacsot. Ne feledje,
hogy a szennyeződések és a por megkarcolhatják a
fényezést.
Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?
05
A bőr rendszeres ápolást igényel a jó megjelenésének fenntartásához. Ezért a bőr kárpitozást évente
1-4 alkalommal kezelni kell Volvo bőrápoló készlet
használatával. A világos bőr kárpitozás előnyére szolgál,
ha megnedvesített ruhával hetente letörölgeti. A Volvo
bőrápoló készletet Volvo kereskedésekben vásárolhatja
meg.
Hol találhatók a tárolóhelyek?
05
Az ábrák az autó néhány tárolóhelyét mutatják.
A kezelési útmutatóban több tárolóhely elhelyezkedését is megtalálja.
Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos
aljzatok?
A távvezérlős kulcsnak legalább az I kulcshelyzetben
kell lennie, hogy az utastér 12 voltos aljzatai működjenek. A csomagtér 12 voltos aljzata* mindig aktív.
05
Hogyan muködik a Keyless* zárrendszer?
Kesztyű használata megakadályozhatja az ajtókilincsek Keyless funkciójának működését. Az elektromágneses mezők és az árnyékolás zavarhatja a Keyless funkció működését. Ne helyezze/tárolja a távvezérlős kulcsot mobiltelefon vagy fémtárgyak közelében.
Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort?
Hidegindítást követően az alapjárati fordulatszám a környezeti hőmérséklettől függetlenül magas. Ez a Volvo hatékony kibocsátás-szabályozó rendszerének része. Hidegindításkor, bizonyos dízelmotorok késleltetve indulhatnak az előmelegítés miatt.
Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*?
A PAP nem minden helyzetben működik, de egyszerű és kiegészítő segítséget nyújt. Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és azért, hogy figyeljen a környezetére és a forgalom többi résztvevőjének közelítésére vagy elhaladására, miközben parkol.
Mi a sávtartó segéd (LKA)* funkciója?
Az LKA csak egy járművezetői segédeszköz és nem minden helyzetben valamint forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett
működik. Mindig a jármű vezetője viseli a felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Hogyan működik a gyalogosvédelem*?
A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük
körvonalait eltakaró ruházatot viselő vagy a 80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat. A funkció nem képes minden helyzetben
minden kerékpáros észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő
kerékpárosokat. Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos
távolságot tartson.
Hogyan állítsam be az ülést?
Mindig elindulás előtt állítsa be a vezetőülés megfelelő helyzetét – soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az ülés rögzített
állapotban legyen, hogy megakadályozza a személyi sérüléseket erős fékezések vagy baleset esetén.
Hogyan csatlakozhatok az internethez*?
Az internet használata adatok átvitelével (adatforgalommal) jár, ami költségeket vonhat maga után. Az adatbarangolás bekapcsolása
további költségekkel járhat. Lépjen kapcsolatba hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségével kapcsolatban. Ha nem szeretné
az autó minden beindításakor beírni a PIN-kódot, akkor kapcsolja ki a PIN-kódos zárolást az Autómodem menüben a SIM-kártya
letiltása menüpontban. Csatlakozás Wi-Fi kapcsolaton: Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az internetmegosztást,
miután megszűnik a kapcsolatuk az autóval. Az internetmegosztást ezért a következő használat alkalmával újra be kell kapcsolni.
Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?
Bizonyos színezett ruhák (például farmerek és velúr anyagok) a kárpitok elszíneződését okozhatják. Soha ne használjon erős oldószereket – ezek károsíthatják a kárpitot.
Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos aljzatok?
A maximális áramfelvétel 10 A (120 W), ha egyszerre egy 12 voltos aljzatot használ az alagútkonzolban. Ha az alagútkonzol mindkét
aljzatát használja, akkor ez az érték aljzatonként 7,5 A (90 W). A csomagtér 12 voltos aljzatán a maximális áramfelvétel 10 A (120 W).
Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.
TP 21252 (Hungarian) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Hogyan állítsam be a kormánykereket?
Mindig elindulás előtt állítsa be a kormánykereket (az ülés beállítása után) – soha ne vezetés közben.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement