Volvo V60 2015 Early Kezelési útmutató

Volvo V60 2015 Early Kezelési útmutató
WEB EDITION
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
KEDVES VOLVO TULAJDONOS
KΚSZΚNJÜK, HOGY A VOLVÓT VÁLASZTOTTA
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Κnnek és utasainak. A
Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az
Κn Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági
és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
Tartalomjegyzék
01 Bevezetés
Tulajdonosi információk............................
A kezelési útmutató olvasása...................
Digitális kezelési útmutató az autóban.....
Adatok rögzítése.......................................
Tartozékok és extra felszerelés.................
Információk az interneten.........................
Volvo ID.....................................................
A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája..
A használati útmutató és a környezet.......
Többrétegű üveg.......................................
02 Biztonság
13
13
16
18
19
20
20
21
23
23
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk...............................................
Biztonsági öv - bekapcsolás.....................
Biztonsági öv - kioldás..............................
Biztonsági öv - terhesség.........................
Biztonsági öv emlékeztető........................
Biztonságiöv-feszítő..................................
Biztonság - figyelmeztető szimbólum.......
Légzsákrendszer.......................................
Vezető oldali légzsák................................
Utaslégzsák...............................................
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*.............
Oldallégzsák (SIPS)...................................
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító...................................................
Függönylégzsák (IC)..................................
Általános információk a WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelmi) rendszerre vonatkozóan...................................
WHIPS - gyermekülések...........................
WHIPS - üléshelyzet.................................
Amikor a rendszer működésbe lép...........
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk......................................
25
26
27
27
28
28
29
30
31
31
33
34
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete..........................................
Biztonsági mód - az autó mozgatása.......
Általános információk a gyermekbiztonságról........................................................
Gyermekülés.............................................
Gyermekülések - elhelyezés.....................
Gyermekülés - kétfokozatú ülésmagasító*...........................................................
Kétfokozatú ülésmagasító* - felemelés.....
Kétfokozatú ülésmagasító* - leengedés...
Gyermekülés - ISOFIX..............................
ISOFIX - méretosztályok...........................
ISOFIX - gyermekülések típusai................
Gyermekülések - felső rögzítő pontok......
01 02 02
2
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
35
36
36
37
38
39
40
41
41
42
43
47
48
49
50
51
51
53
55
Tartalomjegyzék
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó - áttekintés...............................
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó - áttekintés...............................
Kombinált műszerfal.................................
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés...
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés.
Eco guide és Power guide*.......................
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése.............................
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése.............................
Külső hőmérsékletmérő............................
Napi kilométer-számláló...........................
Óra............................................................
Engedélyek - kombinált műszerfal............
Szimbólumok a kijelzőn............................
Volvo Sensus............................................
Kulcshelyzetek..........................................
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken...................................................
Ülések, első...............................................
Ülések, első - elektromos működtetésű*..
Ülések, hátsó............................................
Kormánykerék...........................................
57
Kormánykerékfűtés*.................................. 85
Világításkapcsolók.................................... 86
Helyzetjelző lámpák.................................. 88
Nappali világítás lámpái............................ 88
Alagútészlelés*.......................................... 89
Távolsági/tompított fényszóró.................. 89
Aktív távolsági fényszóró*......................... 90
Aktív Xenon fényszórók*........................... 93
Hátsó ködlámpa........................................ 94
Féklámpák................................................ 95
Vészvillogók.............................................. 95
Irányjelzők................................................. 96
Belső világítás........................................... 96
A hazakísérő világítás időtartama............. 98
Megközelítő világítás időtartama.............. 98
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása................................................... 98
Ablaktörlők és mosó................................. 99
Elektromos ablakok................................ 101
Külső tükrök............................................ 103
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés...................................................... 104
Visszapillantó tükör - belső..................... 105
Iránytű*.................................................... 105
Napfénytető*........................................... 107
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal................................................. 108
A menü áttekintése - kombinált műszerfal............................................................ 109
Üzenetek................................................. 110
Üzenetek - kezelés.................................. 111
MY CAR.................................................. 111
Fedélzeti számítógép.............................. 113
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal................................................. 114
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal................................................. 118
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk.................................................... 122
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*.... 123
03 03 03
60
63
63
64
67
68
70
72
72
73
73
74
77
78
79
80
81
82
84
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3
Tartalomjegyzék
04 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről 125
Tényleges hőmérséklet........................... 126
Δrzékelők - klímavezérlés........................ 126
Levegőszűrés.......................................... 126
Levegőszűrő - utastérszűrő.................... 127
Levegőszűrés - tiszta belső zóna csomag
(CZIP)*..................................................... 127
Levegőszűrés - IAQS*............................. 128
Levegőszűrés - anyag............................. 128
Menübeállítások - klímavezérlés............. 128
Levegőelosztás az utastérben................ 129
Elektronikus klímavezérlés - ECC........... 131
Fűthető első ülések*................................ 132
Hátsó ülésfűtés*...................................... 132
Ventilátor................................................. 133
Automatikus szabályozás....................... 133
Az utastér hőmérséklet-szabályozása.... 134
Légkondicionáló...................................... 134
A szélvédő pára- és jégmentesítése....... 135
Levegőelosztás - visszakeringtetés........ 136
Levegőelosztás - táblázat....................... 137
Motor- és utastérfűtés*........................... 139
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás........................................... 140
05 Rakodás és tárolás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen leállítás..........................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő..........................................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek.......................................................
Kiegészítő fűtés*.....................................
Üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés*
Elektromos kiegészítő fűtés*...................
141
Tárolóhelyek............................................
Alagútkonzol...........................................
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*.......................................................
Kesztyűtartó............................................
Kivehető szőnyegek*...............................
Piperetükör..............................................
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok............
Rakodás..................................................
Rakodás - hosszú tárgyak......................
Tetőcsomagtartó.....................................
Csomagrögzítő szemek..........................
Rakodás - táskatartó*.............................
12 voltos elektromos aljzat - csomagtér*
Biztonsági háló*......................................
Biztonsági háló* csomagtértakaróval.....
Biztonsági rács.......................................
Csomagtértakaró....................................
04 04 05
4
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
141
143
145
145
146
148
150
150
150
151
151
151
152
153
154
154
155
155
156
157
157
158
Tartalomjegyzék
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs....................................
Távvezérlős kulcs - elvesztés ................
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*..
Zárás/nyitás - visszajelző........................
Zárvisszajelző..........................................
Indításgátló.............................................
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel..............................................
Távvezérlős kulcs - funkciók...................
Távvezérlős kulcs - hatótávolság............
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók.......................................
PCC funkciós távvezérlős kulcs* - hatótávolság...................................................
Kivehető kulcsszár..................................
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés..................................................
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása......
Szervizzárás*...........................................
Távvezérlős kulcs - elemcsere................
Kulcs nélküli vezetés*.............................
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága................................
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése....................
160
160
161
162
162
163
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása....
Kulcs nélküli vezetés* - zárás.................
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás.................
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcszszárral .....................................................
Kulcs nélküli vezetés* - zárbeállítások....
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna elhelyezkedése..............................................
Zárás/nyitás - kívülről..............................
Az ajtó manuális zárása..........................
Zárás/nyitás - belülről.............................
Teljes szellőztetés funkció......................
Zárás/nyitás - kesztyűtartó.....................
Zárás/nyitás - csomagtérajtó..................
Biztonsági zárak*....................................
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás............................................
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
bekapcsolás*...........................................
Riasztó....................................................
Riasztó visszajelző..................................
Riasztó - automatikus újraélesítés..........
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik...........................................................
173
173
174
A riasztó jelei........................................... 184
Csökkentett riasztási szint...................... 185
Típusengedély - távvezérlős kulcs rendszer......................................................... 185
06 06 06
163
164
165
166
167
167
168
168
169
170
171
172
172
174
175
175
176
176
177
178
178
179
180
181
182
182
183
184
184
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5
Tartalomjegyzék
07 Vezetőtámogatás
Aktív futómű - Four C*............................ 187
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás........................................ 187
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés................................................. 188
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek...................... 190
Jelzőtábla-felismerés (RSI)*.................... 192
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés.. 192
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok.... 194
Sebességhatároló*.................................. 195
Sebességhatároló* - első lépések.......... 195
Sebességhatároló* - sebesség módosítása......................................................... 196
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód............... 196
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor............................................. 197
Sebességhatároló* - kikapcsolás........... 197
Sebességtartó*....................................... 198
Sebességtartó* - a sebesség kezelése... 199
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja........................ 199
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez........................................... 200
Sebességtartó* - kikapcsolás................. 200
Adaptív sebességtartó - ACC*................ 201
Adaptív sebességtartó* - funkció............ 202
Adaptív sebességtartó* - áttekintés........ 203
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése.................................................. 204
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása......................................................... 205
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja.......... 206
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése............................................. 207
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás.... 207
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd...................................................... 208
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása............................. 209
Radarérzékelő......................................... 210
Radarérzékelő - korlátok......................... 210
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők................................................... 212
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok
és üzenetek............................................. 213
Távolságfigyelmeztetés*......................... 215
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok......... 216
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek....................................................... 217
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkció............................
City Safety™ - működés.........................
City Safety™ - korlátok...........................
City Safety™ - lézeres érzékelő..............
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer*.............
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése...................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése.......................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés..........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai..........................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek..............................
Elalvásra figyelmeztető rendszer*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - használat...
07 07 07
6
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
218
219
219
220
222
224
225
226
227
228
229
231
232
234
236
236
237
Tartalomjegyzék
08 Elindulás és vezetés
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és üzenetek.....................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)*.....................................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció.......................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés....................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok......................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek.........
Sávtartó segéd (LKA)*.............................
Sávtartó segéd (LKA) - funkció...............
Sávtartó segéd (LKA) - működés............
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok..............
Sávtartó segéd (LKA) - szimbólumok és
üzenetek..................................................
Parkolósegéd*.........................................
Parkolósegéd rendszer* - funkció...........
Parkolósegéd rendszer* - hátsó.............
Parkolósegéd rendszer* - első................
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés.......
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása..................................................
Parkolókamera*.......................................
238
A parkolósegéd kamerája - beállítások...
A parkolósegéd kamerája - korlátok.......
Parkolósegéd (PAP)*...............................
Parkolósegéd (PAP)* - funkció................
Parkolósegéd (PAP)* - működés.............
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok...............
Parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és
üzenetek..................................................
BLIS*.......................................................
BLIS* - működés.....................................
CTA* .......................................................
BLIS - szimbólumok és üzenetek...........
Állítható kormányzási erő*......................
Típusengedély - radarrendszer...............
257
258
259
259
260
262
Alcolock*.................................................
Alcolock* - funkciók és működés...........
Alcolock* - tárolóhely..............................
Alcolock* - a motor beindítása előtt........
Alcolock* - ne feledje..............................
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek..................................................
A motor beindítása..................................
A motor leállítása....................................
Kormányzár.............................................
Távvezérelt indítás (ERS)*.......................
Távoli indítás (ERS) - működés...............
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek..................................................
A motor beindítása – Flexifuel.................
Indítás segédakkumulátorral...................
Sebességváltók.......................................
Manuális sebességváltó..........................
Fokozatváltás-jelző*................................
Automata sebességváltó -- Geartronic*.
Automata sebességváltó -- Powershift*.
Fokozatválasztás-gátló...........................
Visszagurulásgátló (HSA)*.......................
Start/Stop*..............................................
271
271
272
272
273
07 07 08
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
251
251
252
253
254
254
255
263
263
264
266
268
268
269
275
275
277
277
277
278
279
281
282
283
283
284
285
288
290
291
291
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
7
Tartalomjegyzék
09 Kerekek és gumiabroncsok
Start/Stop* - funkció és működés...........
Start/Stop* - a motor nem áll le..............
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul....................................................
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan................................................
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval....................................
Start/Stop* - beállítások..........................
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek.
ECO*.......................................................
Κsszkerékhajtás - AWD*.........................
Lábfék.....................................................
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer.......
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók.............................................
Lábfék - vészféksegéd............................
Rögzítőfék...............................................
Gázlás.....................................................
Túlmelegedés..........................................
Vezetés nyitott csomagtérajtóval............
Túlterhelés - indító akkumulátor.............
Hosszú utazás előtt.................................
Téli vezetés.............................................
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás......
292
294
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás.
Üzemanyagtöltés....................................
Üzemanyag - kezelés..............................
Üzemanyag - benzin...............................
Üzemanyag - dízel..................................
Katalizátorok...........................................
Üzemanyag - E85 bioetanol....................
Dízelrészecske-szűrő (DPF)....................
Gazdaságos vezetés...............................
Vezetés utánfutóval.................................
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó...................................................
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó...................................................
Vonókonzol/vonóhorog...........................
Levehető vonóhorog - tárolás.................
Levehető vonóhorog - műszaki adatok..
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás..........................................................
Utánfutó-stablizáló - TSA........................
Vontatás..................................................
Vonószem...............................................
Szállítás...................................................
313
314
314
315
316
317
318
319
320
321
Gumiabroncsok - forgási irány...............
Gumiabroncsok - karbantartás...............
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
Kerékcsavarok........................................
Szerszámok............................................
Emelő*.....................................................
Téli gumiabroncsok.................................
Kerék- és keréktárcsaméretek................
Gumiabroncsok - méretek......................
Gumiabroncsok - terhelési mutató.........
Gumiabroncsok - sebesség besorolás...
Kerékcsere - kerekek eltávolítása...........
Kerékcsere - felszerelés..........................
Gumiabroncsok - levegőnyomás............
Elakadásjelző háromszög.......................
Elsősegélycsomag*.................................
Gumiabroncsnyomás-figyelés*...............
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - általános leírás.......................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - beállítás (újrakalibrálás).........
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - állapot....................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - bekapcsolás/kikapcsolás......
08 08 09
8
295
296
297
297
299
301
303
303
304
304
305
306
310
310
311
311
312
312
313
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
322
322
323
323
324
324
327
328
329
330
333
333
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
342
343
344
345
345
346
347
348
349
Tartalomjegyzék
10 Karbantartás és szervizelés
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - javaslatok.............................. 349
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - használható defektes gumiabroncsok*.................................................. 350
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - az alacsony gumiabroncsnyomás kijavítása.......................................... 351
TM (Tyre Monitor)*.................................. 351
Szükséghelyzeti defektjavítás................. 353
Szükséghelyzeti defektjavító készlet elhelyezkedés.......................................... 354
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés................................................ 354
Szükséghelyzeti defektjavítás - használat............................................................ 355
Szükséghelyzeti defektjavítás - ismételt
ellenőrzés................................................ 357
Szükséghelyzeti defektjavító készlet - a
kerekek felfújása..................................... 358
Szükséghelyzeti defektjavító készlet tömítőanyag............................................ 358
Típusengedély - gumiabroncsnyomásfigyelés.................................................... 359
Volvo szervizprogram..............................
Szervizelés és javítás előjegyzése*.........
Az autó felemelése..................................
Motorháztető - nyitás és zárás...............
Motortér - áttekintés...............................
Motortér - ellenőrzés...............................
Motorolaj - általános leírás......................
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés...........
Hűtőfolyadék - szint................................
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
Kormányszervo-folyadék........................
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás......................................................
Lámpacsere............................................
Izzócsere - fényszórók............................
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele......................................................
Izzócsere - tompított fényszóró..............
Izzócsere - távolsági fényszóró..............
Izzócsere - extra távolsági fényszóró.....
Izzócsere - első irányjelzők.....................
Izzócsere - hátsó lámpa..........................
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése........................................................
366
366
369
371
371
372
373
374
378
379
379
Izzócsere - rendszámtábla-világítás.......
Izzócsere - csomagtér-világítás..............
Izzócsere - piperetükör-világítás.............
Lámpák - műszaki adatok ......................
Ablaktörlő lapátok...................................
Mosófolyadék - töltés.............................
Indítóakkumulátor - általános leírás........
Akkumulátor - szimbólumok...................
Indítóakkumulátor - csere.......................
Akkumulátor - Start/Stop........................
Elektromos rendszer...............................
Biztosítékok - általános leírás.................
Biztosítékok - a motortérben..................
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt..........
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban.............................................
Biztosítékok - a csomagtérben...............
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában..........................................................
Autómosás..............................................
Polírozás és viaszolás.............................
Víz- és szennytaszító bevonat................
Rozsdavédelem......................................
A belső tisztítása.....................................
09 10 10
380
380
381
382
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388
390
391
392
393
395
398
398
400
405
407
409
410
412
413
414
414
414
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
9
Tartalomjegyzék
A fényezés sérülései............................... 416
11 Műszaki adatok
12 Betűrendes tárgymutató
Típusjelölések......................................... 419
Méretek................................................... 422
Tömegek................................................. 423
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés 424
A motor műszaki adatai.......................... 426
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek........................................................... 428
Motorolaj - fokozat és mennyiség........... 429
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség.... 431
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség............................................... 432
Fékfolyadék - fokozat és mennyiség...... 434
Kormányszervo-folyadék - fokozat......... 434
Mosófolyadék - minőség és mennyiség. 434
Üzemanyagtartály - méret...................... 435
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás........................................................... 436
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások....................................... 441
Betűrendes tárgymutató......................... 444
10 11 12
10
Tartalomjegyzék
11
BEVEZETΔS
01 Bevezetés
Tulajdonosi információk
A kezelési útmutató olvasása
Az autó egy képernyővel rendelkezik, ahol
információkat találhat az autó működésével
kapcsolatban (bizonyos autómodellekre
vonatkozik). A képernyőn kezelési útmutatóval
rendelkező autók esetében a nyomtatott kezelési útmutató egy kiegészítő és fontos szövegeket, a legújabb frissítéseket valamint utasításokat tartalmaz, amelyek akkor lehetnek
hasznosak, amikor gyakorlati okokból a képernyőn nem lehetséges az információk olvasása.
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben az első út előtt, jó módja az autó megismerésének. Ez lehetőséget ad az új funkciók
megismerésére, az autó kezelésének megértésére a különböző helyzetekben és az autó
funkcióinak legjobb kezelésére. Kérjük, fordítson figyelmet az útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A képernyő nyelvének módosítása azzal járhat, hogy bizonyos információk már nincsenek
összhangban az országos vagy helyi törvényekkel és szabályozásokkal.
A használati útmutatóban szereplő műszaki
adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem
kötelező érvényűek. Fenntartjuk az előzetes
bejelentés nélküli változtatás jogát.
©
Volvo Car Corporation
A kezelési útmutató mobil eszközökön
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények és szabályok betartásáért. Az is
fontos, hogy az autót a Volvo kezelési
útmutatóban leírt előírásainak megfelelően
tartsa karban és kezelje.
Ha eltérés van a képernyőn megjelenő és a
nyomtatott útmutató információi között,
akkor mindig a nyomtatott információk
élveznek elsőbbséget.
MEGJEGYZÉS
01
A kezelési útmutató mobilalkalmazásként
letölthető (bizonyos autómodellek és mobil
eszközök esetén), lásd
www.volvocars.com.
A mobilalkalmazás videó és kereshető tartalmakat is tartalmaz és könnyen navigálható a különböző fejezetek között.
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal* van
jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a használati
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt
berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre ezek a különböző piacok igényeinek és az
adott országos vagy helyi törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo
kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető
szövegek jelennek meg.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
13
01 Bevezetés
01
||
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás veszélye áll fenn.
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Anyagi kár kockázata
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZΔS szövegek tanácsokat
vagy tippeket adnak például szolgáltatások és funkciók használatakor.
A kezelési útmutatóban a lapok alján lábjegyzeteket talál. Ezek az információk kiegészítik
a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a
lábjegyzet táblázatban található szövegre
vonatkozik, akkor az számok helyett betűkkel
van jelölve.
Üzenetszövegek
Az autóban szöveges üzeneteket mutató kijelzők találhatók. Ezek a szöveges üzenetek a
kezelési útmutatóban kissé nagyobb és
szürke színű szöveggel vannak kiemelve. Ilyenek például a menük szövegei vagy az információs kijelzőn megjelenő szöveges üzenetek
(például Audio beállítások).
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek, egyszerű és világos módon, fontos információkat közölnek. Az autóban található matricák az alábbi, csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
14
G031592
Lábjegyzet
G031590
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet,
amely, figyelmen kívül hagyása esetén súlyos
vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és
üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére
figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása
esetén anyagi kárt eredményezhet.
01 Bevezetés
Információk
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat lépésről-lépésre, akkor az egyes
lépések az ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Felsorolások az egyes elemek mellett
betűkkel, ahol az utasítások sorrendje
nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek mozgásokat ábrázolnak.
G031593
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások
jelölésére, ahol a fordított sorrendnek
nincs jelentősége.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a
különböző lépések normál számokkal vannak
jelölve.
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan
áttekintő képeken találhatók, ahol a
különböző komponensek meg vannak
jelölve. A szám szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az
adott elemet.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricákon
találhatók.
Eljáráslisták
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos
sorrendben kell végrehajtani.
Kapcsolódó információk
01
A kapcsolódó információk más, kapcsolódó
információkat tartalmazó részekre utalnak.
Képek
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok és, a felszereltségi szint vagy az adott
piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt
legalul, amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
Folytatás az előző oldalról.
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül, amikor egy szakasz az előző oldalról
folytatódik.
Kapcsolódó információk
•
A használati útmutató és a környezet
(o. 23)
•
Információk az interneten (o. 20)
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Példa:
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
15
01 Bevezetés
01
Digitális kezelési útmutató az autóban
• Keresés - keresési funkció egy szakasz
A kezelési útmutató elolvasható az autó képernyőjén1. A tartalom kereshető és könnyen
navigálhat a különböző részek között.
• Kategóriák - az összes szakasz kategó-
A digitális kezelési útmutató megnyitása nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Használati útmutató lehetőséget.
Az alapvető navigáláshoz, lásd a rendszer
használata részt. A részletesebb leírást, lásd
lent.
kereséséhez.
riákba van rendezve.
• Kedvencek - a kedvenc könyvjelzőzött
szakasz gyors elérése.
• Quick Guide - Az általános funkciókat
leíró válogatott cikkek.
Válassza ki az információs szimbólumot a
jobb oldali alsó sarokban, hogy információkat
kapjon a digitális kezelési útmutatóról.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató vezetés közben nem
érhető el.
Keresés a margarétakerék használatával.
Karakterlista.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
Használja a margarétakereket a keresési kifejezés beviteléhez, például (biztonsági "öv").
Kezelési útmutató, kezdőlap.
1. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
A kezelési útmutatóban négyféle módon
kereshet információkat:
2. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább.
1
16
Keresés
Bizonyos autómodellek esetében.
01 Bevezetés
3. A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy keresés
végrehajtásához, forgassa a TUNE gombot a lista valamelyik lehetőségéhez (lásd
a magyarázatot az alábbi táblázatban) a
beviteli mód (2) megváltoztatásához,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
123/AB
C
Váltás a betűk és számok
között az OK/MENU gombbal.
EGYÉB
Váltás speciális karakterekre az
OK/MENU gombbal.
OK
Hajtsa végre a keresést. Forgassa a TUNE gombot a keresési eredményekben a szakaszhoz, nyomja meg az OK/
MENU gombot a szakasz megnyitásához.
a|A
||}
Vált a kisbetűk és nagybetűk
között az OK/MENU gombbal.
A szövegkerékről a keresőmezőre vált. Mozgassa a kurzort a
TUNE gombbal. Törölje a téves
beviteleket az EXIT gombbal. A
szövegkerékhez történő visszatéréshez, nyomja meg az OK/
MENU gombot.
Ne feledje, hogy a középkonzol
számjegy és betű gombjai
használhatók a keresőmező
szerkesztésére.
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve. Ugyanaz a szakasz több megfelelő kategóriában is
előfordulhat, hogy könnyebben megtalálható
legyen.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a
kedvencek listájában, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot egy szakasz megnyitásához. Nyomja meg az EXIT gombot az előző
nézethez történő visszatéréshez.
01
Quick Guide
Itt találhatók azok a szakaszok, amelyek az
autó legáltalánosabb funkcióinak ismertetését
tartalmazzák. A szakaszok kategóriák szerint
is elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a
gyors hozzáférés érdekében.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a
gyors útmutatóban, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot egy szakasz megnyitásához.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Forgassa a TUNE gombot a kategóriafa navigálásához, és nyomja meg az OK/MENU
gombot a kategória megnyitásához - kiválasztott
- vagy szakasz - kiválasztott
.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Kedvencek
Itt találhatók a kedvencekként mentett szakaszok. Egy szakasz kedvencként kiválasztásához, lásd az alábbi "Navigálás egy szakaszban" címszót.
}}
17
01 Bevezetés
01
||
Navigálás a szakaszban
Kezdőlap - a kezelési útmutató kezdőlapjához vezet.
Kedvenc - kedvencként hozzáad/eltávolít
egy szakaszt. Megnyomhatja a középkonzol FAV gombját is egy szakasz kedvencként történő hozzáadásához/eltávolításához.
Kiemelt hivatkozás - a hivatkozott szakaszhoz vezet.
Speciális szövegek - ha egy szakasz
figyelmeztetéseket, fontos szövegeket
vagy megjegyzéseket tartalmaz, akkor
egy ehhez kapcsolódó szimbólum valamint az ilyen szövegek száma jelenik meg
a szakaszban.
Forgassa a TUNE gombot a hivatkozások
közötti navigáláshoz vagy a szakasz görgetéséhez. Amikor a képernyőt egy szakasz elejéhez/végéhez görgette, akkor egy lépéssel
tovább görgetve elérhető a kezdőlap és a
18
kedvenc lehetőségek. Nyomja meg az OK/
MENU gombot a választás/kiemelt hivatkozás aktiválásához. Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Adatok rögzítése
A jármű használatával és működésével kapcsolatos információk, valamint a balesetek
rögzítésre kerülnek az autóban.
Az Κn járműve számos számítógépet tartalmaz, amelyek funkciója a jármű használatának és funkcióinak folyamatos figyelése.
Bizonyos számítógépek adatokat rögzíthetnek a normál vezetés során és amikor hibát
észlelnek. Ezenfelül, az egyes ütközések vagy
események adatai rögzítésre kerülnek. A rögzített információk bizonyos részeire a szerelőknek van szükségük a diagnosztizáláshoz
és javításhoz a szervizelés és karbantartás
során, és hogy a Volvo eleget tegyen a törvényi követelményeknek és egyéb szabályozásoknak. Ezen felül, az információk kutatási
célokat is szolgálnak a Volvo számára, hogy
folyamatosan fejleszthesse a minőséget és a
biztonságot, mert az információk hozzájárulnak a baleseteket és sérüléseket okozó
tényezők jobb megértéséhez. Az információk
a járműben lévő különböző rendszerek és
modulok, többek között a motor, fojtószelep,
kormány- és fékrendszerek állapotának és
működésének adatait is tartalmazzák. Ezek
az információk arra vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak, hogy hogyan vezeti a járművezető a járművet, ilyen például a jármű sebessége, a fék- és gázpedál használata, a kormánykerék mozgása vagy az, hogy a járművezető és az utasok használják-e a biztonsági
öveket. Az említett okok miatt ezeket az infor-
01 Bevezetés
mációkat egy bizonyos ideig tárolják a jármű
számítógépei, de egy ütközés vagy baleset
eredményeként is tárolásra kerülhetnek. Ezeket az információkat akkor tárolhatja a Volvo,
ha segítenek a biztonság és a minőség
további fejlesztésében vagy amennyiben a
Volvónak törvényes követelményeket és
egyéb rendelkezéseket kell figyelembe vennie.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk
harmadik feleknek történő kiadásához a
jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül.
Egyes országok törvényei és szabályozásai
azonban megkövetelhetik, hogy a Volvo kiadjon ilyen jellegű adatokat a hatóságoknak,
például a rendőrhatóságnak vagy más olyan
szerveknek, amelyeknek törvényes joga, hogy
hozzáférjen ezekhez.
A járműben található számítógépek által rögzített adatok kiolvasásához és értelmezéséhez speciális műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez a Volvo és a Volvóval
szerződésben álló műhelyek férhetnek hozzá.
A Volvo felelős azért, hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a
Volvo a szervizelési és karbantartási munkák
során jutott, biztonságos módon történjen,
amely megfelel a vonatkozó jogi követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
Tartozékok és extra felszerelés
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen csatlakoztatása negatívan befolyásolja az
autó elektronikus rendszerét.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes rendszerére telepített szoftverrel együtt
működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy
mindig vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat
vagy extra felszereléseket szerel be, amelyek
az elektromos rendszerhez csatlakoznak vagy
hatással vannak arra.
A szélvédő hővisszaverő fóliával (IR) van
ellátva, amely csökkenti a nap hősugárzásának utastérbe jutó mennyiségét.
01
Az elektronikus berendezések, mint például
jeladók elhelyezése a hővédő fóliával rendelkező üvegfelület mögé, befolyásolhatja azok
működését és teljesítményét.
Az elektronikus berendezések optimális
működéséhez, azokat a szélvédő hővédő fóliával nem rendelkező részén kell elhelyezni
(lásd a fenti ábrán kiemelt területet).
Hővisszaverő szélvédő*
Infravörös fóliával nem rendelkező felületek.
Méretek
A
40 mm
B
80 mm
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
19
01 Bevezetés
01
Információk az interneten
Volvo ID
A www.volvocars.com weboldalon az autójával kapcsolatos további információkat találhat.
A Volvo ID az Ön személyes azonosítója,
amely különböző szolgáltatásokhoz kínál hozzáférést2.
A személyes Volvo ID azonosítóval bejelentkezhet a My Volvo web szolgáltatásba, ami
egy személyes weboldal Önnek és az autójának.
QR-kód
Példa a szolgáltatásokra:
•
My Volvo - Az Κn személyes weboldala
Κnnek és az autójának.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autókban* - bizonyos funkciók és szolgáltatások személyes Volvo ID regisztrálását
igénylik az autóhoz, ilyen például egy új
cím internetes térképszolgáltatásról közvetlen az autóhoz küldése.
•
A QR-kód olvasásához QR-kód olvasó szükséges, amely kiegészítő programként (alkalmazás) számos mobiltelefonra letölthető. A
QR-kód olvasó letölthető például az App
Store, Windows Phone vagy Google Play áruházból.
akkor az automatikusan a többi szolgáltatásban (például My Volvo) is megváltozik.
Volvo ID létrehozása
A Volvo ID létrehozásához be kell írnia személyes e-mail címét és követnie kell a kapott
e-mail üzenetben található utasításokat a
regisztrálás befejezéséhez. Volvo ID létrehozása az alábbi szolgáltatásokon keresztül
lehetséges:
•
My Volvo web - Írja be e-mail címét és
kövesse az utasításokat.
•
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban* - Írja be az e-mail címét a Volvo ID
azonosítót igénylő alkalmazásban, és
kövesse az utasításokat. Vagy nyomja
csatlakozás
meg a középkonzol
gombját, válassza a Alkalmazások,
SETUP (beállítás) lehetőséget, és
kövesse az utasításokat.
•
Volvo On Call, VOC* - Töltse le a VOC
alkalmazás legújabb verzióját. Válassza a
Volvo ID azonosító létrehozása lehetőséget a kezdőlapról, és kövesse az utasításokat.
Volvo On Call, VOC* - a Volvo ID a Volvo
On Call mobilalkalmazásba történő bejelentkezésre szolgál.
MEGJEGYZÉS
A régi bejelentkezési fiókokat Volvo ID
azonosítóra kell frissíteni ezen szolgáltatások használatának folytatásához.
A Volvo ID előnyei
•
•
2
20
Egy felhasználónévvel és egy jelszóval
férhet hozzá az online szolgáltatásokhoz,
azaz csak egy felhasználónevet és egy
jelszót kell megjegyezni.
Amikor megváltoztatja egy szolgáltatás
(például VOC) felhasználónevét/jelszavát,
A szolgáltatások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Információk az interneten (o. 20)
01 Bevezetés
A Volvo Car környezetvédelmi
filozófiája
01
egyik legtisztább és leginkább erőforráskímélő üzemében gyártották.
G000000
Az Ön Volvója szigorú környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült és a világ
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
műveletre hatással van. Hiszünk abban is,
hogy ügyfeleink osztoznak környezetvédelmi
megfontolásainkban.
kel szemben is követelményeket határozunk
meg, hogy rendszeresen dolgozzanak a környezetvédelmi problémákon.
információkat olvashat a Környezeti hatás
csökkentése címszó alatt.
Üzemanyag-fogyasztás
Az Κn Volvója szigorú környezetvédelmi
szabványoknak megfelelően készült és a világ
egyik legtisztább és leginkább erőforráskímélő üzemében gyártották. A Volco Car
Corporation globális ISO minősítéssel rendelkezik, ami magában foglalja az ISO 14001
szabványt és minden üzemre valamint számos egyéb egységre vonatkozik. Partnereink-
Az Κn Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta
belső környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a vonatkozó szabványok alatt van.
A járművezetőnek is lehetősége van az üzemanyag-fogyasztás befolyásolására. További
A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással
rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyagfogyasztás általában az üvegház hatású
gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását
eredményezi.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
}}
21
01 Bevezetés
01
||
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel együtt.
Egy kifinomult levegőminőség rendszer, az
IAQS* (belső levegőminőség rendszer) biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább, mint a
külső forgalom levegője.
A rendszer egy elektronikus érzékelőből és
egy szénszűrőből áll. A bejövő levegő folyamatos megfigyelés alatt áll, és ha bizonyos
egészségtelen gázok, például a szén-monoxid szintje megemelkedik, akkor a levegőbeáramlás megszűnik. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben
és alagutakban fordulhatnak elő.
A nitrogén-oxidok, talajszinti ózon és szénhidrogének bejutását a szénszűrő akadályozza meg.
és karbantartását, akkor az a rendszerünk
részévé válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros
anyagok környezetbe kerülését. Műhelyeink
munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással és
eszközökkel.
Környezeti hatás csökkentése
Könnyen segíthet a környezeti hatás csökkentésében - az alábbiakban néhány tanácsot
találhat:
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását állítsa le a motort, amikor hosszabb időre
megáll. Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Vezessen gazdaságosan - gondolkozzon
előre.
•
Hajtsa végre a szervizelési és karbantartási munkákat a kezelési útmutató utasításainak megfelelően - tartsa be a szerviz
és garanciafüzetben előírt intervallumokat.
•
Ha az autó motorblokkfűtéssel* rendelkezik, akkor használja azt hidegindítás előtt
- ez javítja az indíthatóságot, hideg időben csökkenti a kopást és a motor gyorsabban eléri a normál üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a
károsanyag-kibocsátást.
Belső
A Volvo belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is. Rendkívüli figyelmet fordítunk a környezetbarát anyagok kiválasztására.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony
üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon hozzájárulhat a tisztább környezethez. Amikor egy
Volvo műhelyre bízza az autója szervizelését
22
•
A magas sebesség a megnövekedett légellenállás miatt növeli a fogyasztást - a
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
sebesség megkétszerezésével 4-szeresére nő a légellenállás.
•
Mindig a környezetre biztonságos módon
selejtezze a veszélyes hulladékot, mint
például az akkumulátorokat és olajokat.
Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyel, ha
bizonytalan az ilyen típusú hulladékok
kezelésével kapcsolatban - lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Ennek a tanácsnak a megfogadásával pénzt
takaríthat meg, takarékoskodhat a bolygó
erőforrásaival és növelheti az autó élettartamát. További tájékoztatásért és tanácsokért,
lásd Eco guide, (o. 67). oldal, Gazdaságos
vezetés, (o. 320). oldal és Üzemanyagfogyasztás, (o. 436). oldal.
Újrahasznosítás
A Volvo környezetvédelmi munkájának részeként, fontos, hogy az autót környezetbarát
módon hasznosítsák újra. Majdnem a teljes
autó újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát ezért arra kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott újrahasznosító létesítményt
tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
A használati útmutató és a környezet
(o. 23)
01 Bevezetés
A használati útmutató és a környezet
A használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
A Forest Stewardship Council® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a
használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
01
Többrétegű üveg
Többrétegű üveg
Az üveg megerősítet, ami jobb
védelmet nyújt a betörések ellen és
fejlettebb hangszigetelést biztosít az
utastérnek. A szélvédő és a többi
ablak* többrétegű üveggel rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája
(o. 21)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
23
BIZTONSÁG
02 Biztonság
A biztonsági övekre vonatkozó
általános információk
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket. Gondoskodjon arról, hogy minden utas
használja a biztonsági övet az utazás során.
Ne feledje
•
•
Ne használjon kapcsokat vagy bármi
mást, ami megakadályozhatja a biztonsági öv helyes illeszkedését.
A biztonsági övnek nem szabad megcsavarodnia vagy bármibe beakadnia.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (o. 27)
Biztonsági öv - kioldás (o. 27)
Biztonságiöv-feszítő (o. 28)
02
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a
biztosított védelmet egy baleset során.
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára van tervezve.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a válla
felé felhúzva az átlós övet. A medenceövnek lent
kell elhelyezkednie (nem a has felett).
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a
testre, hogy maximális védelmet nyújthasson.
Ne hajtsa túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy van kialakítva, hogy normál
üléshelyzetben nyújtson védelmet.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető, (o. 26). oldal figyelmezteti biztonsági övük becsatolására, (o. 28). oldal.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A
biztonsági öv elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek
tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás vagy sérülés jeleit mutatja.
Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással
kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek kell lennie, mint a
kicserélt biztonsági öv.
25
02 Biztonság
Biztonsági öv - bekapcsolás
A csatok csak a saját zárjukba illeszkednek a
hátsó ülésen1.
Elindulás előtt kapcsolja be a biztonsági övet,
(o. 25). oldal.
02
Ne feledje
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
Húzza ki lassan a biztonsági övet és biztosítsa azt a zárónyelv biztonsági övcsatba nyomásával. Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az
öv be van csatolva.
•
•
•
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Kapcsolódó információk
Helytelenül viselt biztonsági öv. Az övnek a vállon
kell nyugodnia.
Helyesen viselt biztonsági öv.
A biztonsági öv magasságának beállítása.
Nyomja meg a gombot, és mozdítsa el az övet
függőlegesen. Helyezze az övet a lehető legmagasabbra, anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
1
26
Bizonyos piacokon.
•
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (o. 27)
Biztonsági öv - kioldás (o. 27)
Biztonságiöv-feszítő (o. 28)
Biztonsági öv emlékeztető (o. 28)
02 Biztonság
Biztonsági öv - kioldás
Biztonsági öv - terhesség
Oldja ki a biztonsági övet, (o. 25). oldal, az
autó álló helyzetében.
A biztonsági övet (o. 25) a terhesség alatt is
mindig be kell kapcsolni. Azonban döntő fontosságú a helyes használat.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
tása, hogy a lehető legnagyobb távolság
legyen a has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági öv - bekapcsolás (o. 26)
Biztonsági öv - kioldás (o. 27)
02
Kapcsolódó információk
Biztonsági öv - bekapcsolás (o. 26)
Biztonsági öv emlékeztető (o. 28)
G020998
•
•
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok
felett és a lehető legalacsonyabban a has
alatt. – Soha nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági
öv lazaságát és ügyeljen arra, hogy a testhez
legközelebb helyezkedjen el. Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést,
(o. 80). odlal, és a kormánykereket,
(o. 84). oldal , hogy könnyen kezelhessék a
járművet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy
könnyen kezelhessék a lábpedálokat és a
kormánykereket). A cél az ülés olyan beállí-
27
02 Biztonság
Biztonsági öv emlékeztető
•
G017726
02
net körülbelül 30 másodpercig történő
vezetés után automatikusan vagy az
irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának,
(o. 108). oldal megnyomásakor eltűnik.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető figyelmezteti biztonsági övük
becsatolására (o. 26). oldal.
A hallható emlékeztető sebességfüggő és
bizonyos esetekben időfüggő. A látható emlékeztető a tetőkonzolon és a kombinált
műszerfalon, (o. 63). oldal jelenik meg.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések esetében van két alfunkciója:
•
28
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági övek, (o. 25). oldal vannak használatban a hátsó ülésen. Egy üzenet jelenik
meg az információs kijelzőn, amikor a biztonsági öv használatban van vagy, ha a
hátsó ajtók valamelyikét kinyitják. Az üze-
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a hátsó
biztonsági öveket menet közben kicsatolják. Ez a figyelmeztetés üzenet formájában jelenik meg az információs kijelzőn,
amelyet audio/vizuális jel kísér. A figyelmeztetés megszűnik, ha az övet újra
becsatolják vagy, manuálisan is nyugtázható a OK gomb megnyomásával.
A használt biztonsági övekre vonatkozó üzenet mindig látható a kombinált műszerfalon.
Nyomja meg a OK gombot a tárolt üzenetek
megtekintéséhez.
Bizonyos piacokon
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági
öv használatára, ha valamelyikük nem viseli
azt. Alacsony sebesség mellett, a hangos
emlékeztető hallható az első 6 másodpercben.
Biztonságiöv-feszítő
Az összes biztonsági öv (o. 25) övfeszítővel
van ellátva. A biztonságiöv-feszítőben található szerkezet az elégségesen erős ütközések
esetén megfeszíti az övet. A biztonsági öv
ezután hatékonyabban tartja vissza az utasokat.
FIGYELEM
Soha ne helyezze az utas biztonsági övének nyelvét a vezető oldali csatba. Mindig
helyezze a biztonsági öv nyelvét a megfelelő csatba. Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken és nem helyezzen idegen
tárgyakat a csatba. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem
megfelelően működnek egy baleset során.
Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
02 Biztonság
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
légzsák Szerviz szükséges vagy SRS
légzsák Szerviz sürgős üzenet jelenik meg
a kijelzőn. A Volvo azt javasolja, hogy haladéktalanul forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg,
ha hiba észlelése történik a hibakeresés közben vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor
szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy üzenettel együtt jelenik meg a kombinált
műszerfal, (o. 63). oldal információs kijelzőjén.
02
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (o. 40)
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre
vonatkozó figyelmeztető szimbólum a digitális
kombinált műszerfalon.
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma világít, amikor a távvezérlős kulcs a II
kulcshelyzetben(o. 79) van. A szimbólum
körülbelül 6 másodperc elteltével kialszik, feltéve, hogy a légzsákrendszer hibamentes.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre, (o. 30). oldal, vonatkozó figyelmeztető
szimbólum az analóg kombinált műszerfalon.
FIGYELEM
Ha bekapcsolva marad vagy vezetés közben bekapcsol a légzsákrendszer figyelmeztető szimbóluma, akkor nincs meg a
légzsákrendszer teljes funkcionalitása. A
szimbólum a biztonsági öv-előfeszítő rendszer, a SIPS, az IC rendszer hibáját vagy a
rendszer egyéb hibáját jelzi. A Volvo azt
javasolja, hogy haladéktalanul forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a figyelmeztető szimbólum meghibásodik,
akkor a figyelmeztető háromszög és az SRS
29
02 Biztonság
Légzsákrendszer
02
A rendszer légzsákokból és érzékelőkből áll.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák(ok) felfúvódik/felfúvódnak és felforrósodnak. A légzsákpárnák
jelentik az elsődleges behatást az utas számára. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Amikor ez történik, akkor
füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális. A
teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és
leengedését beleértve, tizedmásodpercek
alatt lezajlik.
Frontális ütközés során a légzsákrendszer
segíti a járművezető és az utas fej-, arc- és
mellkasi sérülései elleni védelmet.
G018665
FIGYELEM
A légzsákrendszer felülnézetből, balkormányos
autó.
A Volvo azt javasolja, hogy a javításhoz
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel. A légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS
G018666
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be
vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az
összes biztonsági övre vonatkozik.
A légzsákrendszer felülnézetből, jobbkormányos
autó.
30
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés
járműre ható erejét és a reagálás ennek
megfelelően történik úgy, hogy egy vagy
több légzsák működésbe lép.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezető oldali légzsák (o. 31)
Utaslégzsák (o. 31)
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
(o. 29)
02 Biztonság
Vezető oldali légzsák
Utaslégzsák
Az autó, a biztonsági öv, (o. 25). oldal által
nyújtott védelem kiegészítésére légzsákkal,
(o. 30). oldal rendelkezik a vezető oldalán.
A biztonsági öv, (o. 25) által nyújtott védelem
kiegészítésére, az autó az utas oldalon légzsákkal, (o. 30) rendelkezik.
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van
szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van
hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés
található.
02
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése jobbkormányos autóban.
Az utaslégzsák figyelmeztető címkéje az autó
alábbi helyein található:
Kapcsolódó információk
•
Utaslégzsák (o. 31)
Az első utaslégzsák elhelyezkedése balkormányos autóban.
1. alternatíva: légzsákcímke az utas oldali napellenzőn.
}}
31
02 Biztonság
||
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
02
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor,
az utasoknak a lehető legegyenesebben
kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a
háttámlának dőlve. A biztonsági övet be
kell kapcsolni.
2. alternatíva: légzsákcímke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje akkor válik láthatóvá,
amikor ki van nyitva az utasajtó.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek
figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos
vagy halálos sérülését okozhatja.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
32
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsoló - PACOS*
Az első utaslégzsák kiiktatható, (o. 33), ha
az autó rendelkezik PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch) kapcsolóval.
FIGYELEM
Ha az autó első utaslégzsákkal van felszerelve, de nincs PACOS kapcsolója (utaslégzsák-kikapcsoló), akkor a légzsák mindig aktív.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezető oldali légzsák (o. 31)
Gyermekülés (o. 43)
02 Biztonság
első utaslégzsák, (o. 31) kiiktatható, ha az autó
rendelkezik PACOS kapcsolóval (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Kapcsoló - PACOS
Az utaslégzsák kapcsolója (PACOS) a
műszerfal utas oldalának végén található és
akkor érhető el, ha ki van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben van-e. A távvezérlős kulcs kulcsszárát,
(o. 168) kell használni az állás megváltoztatásához.
ülésben vagy ülésmagasítón ülhetne az
első utasülésen, de 140 cm-nél magasabb személyek soha.
FIGYELEM
02
Aktív légzsák (utasülés):
Soha ne helyezzen el gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésben, ha a légzsák aktív. Ez minden
140 cm-nél alacsonyabb személyre vonatkozik.
Kikapcsolt légzsák (utasülés):
140 cm-nél magasabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák ki
van iktatva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
G017800
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
Az utaslégzsák aktivált állapotát mutató visszajelző.
A tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az első utaslégzsák aktiválva
van (lásd az előző ábrát).
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben, (o. 79). oldal van, akkor a légzsák
figyelmeztető szimbóluma, (o. 29). oldal
jelenik meg a kombinált műszerfalon
körülbelül 6 másodpercre.
A légzsákkapcsoló elhelyezkedése.
A légzsák aktiválva van. A kapcsolónak
ebben az állásában, a 140 cm-nél magasabb személyek ülhetnek az első utasülésen, de gyermekek gyermekülésben vagy
ülésmagasítón soha.
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első
ülésbe, ha a légzsák aktiválva van és a
szimbólum világít a tetőkonzolon.
Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a gyermek életét.
Ezután a tetőkonzol visszajelző lámpája
világít, az utasülés légzsákjának megfelelő
állapotát mutatva.
A légzsák ki van iktatva. A kapcsolónak
ebben az állásában, gyermekek gyermek-
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
33
02 Biztonság
||
FIGYELEM
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet a jármű utasaira.
2
02
Kapcsolódó információk
2
Gyermekülés (o. 43)
Egy oldalirányú ütközés esetén az ütközés erő
nagy részét a SIPS (Side Impact Protection
System) rendszer továbbítja a tartók, oszlopok, padló, tető és a karosszéria egyéb szerkezeti elemei felé. A vezető- és utasülésnél
elhelyezkedő oldallégzsákok védik a mellkast
és a csípőt és fontos részei a SIPS rendszernek.
G017724
•
Oldallégzsák (SIPS)
Az utaslégzsák kiiktatott állapotát mutató visszajelző.
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az
első utaslégzsák ki van iktatva (lásd az előző
ábrát).
Ne hagyja, hogy valaki az első utasülésben
üljön, ha a tetőkonzol üzenete azt jelzi,
hogy a légzsák ki van iktatva és, ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető
szimbólum, (o. 29). oldal jelenik meg a
kombinált műszerfalon. Ez azt jelzi, hogy
súlyos meghibásodás van jelen. Amint
lehetséges, menjen szervizbe. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo
szervizhez.
34
G032949
FIGYELEM
A SIPS rendszer két fő komponensből, az
oldallégzsákból és az érzékelőkből áll. Az
oldallégzsákok az első ülésháttámlákban
helyezkednek el.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak.
Az légzsák az utas és az ajtópanel között
fúvódik fel és így tompítja a kezdeti ütközést.
A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális
02 Biztonság
esetben csak az ütközés oldalán lép működésbe.
FIGYELEM
•
A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag
hivatalos Volvo szervizben végeztesse
el a javításokat. A SIPS légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz
és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
•
Ne helyezzen semmit az ülés külső
oldal és az ajtópanel közé, mert erre a
területre szüksége van az oldallégzsáknak.
•
A Volvo azt javasolja, hogy csak a
Volvo által jóváhagyott üléshuzatokat
használjon. Más üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
Vezetőülés, balkormányos.
•
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/
ülésmagasító
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti az oldallégzsák,
(o. 34). oldal.
02
A gyermekülés/ülésmagasító, (o. 43). oldal,
elhelyezhető az első utasülésben, feltéve,
hogy az autóban nincs aktív légzsák, (o. 33).
oldal, az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
•
Utaslégzsák (o. 31)
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
Az oldallégzsákok a biztonsági övek
kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
Első utasülés, balkormányos.
•
•
•
Utaslégzsák (o. 31)
•
Függönylégzsák (IC) (o. 36)
Vezető oldali légzsák (o. 31)
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító (o. 35)
35
02 Biztonság
Függönylégzsák (IC)
02
FIGYELEM
A függönylégzsák segít megakadályozni azt,
hogy a járművezető és az utasok egy ütközés
során beüssék a fejüket az autón belül.
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz
tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak
könnyű ruhákhoz van tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az
autó tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy
az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett
védelmet. A Volvo azt javasolja, hogy mindig eredeti Volvo alkatrészeket használjon,
amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
FIGYELEM
Ne helyezzen az ajtók ablakainak felső
szélétől lefelé számított 50 milliméternél
magasabbra csomagokat az autóba.
Különben csökkenhet a tetőkárpitba sülylyesztett függönylégzsák tervezett védelmi
funkciója.
A függönylégzsák (Inflatable Curtain) a SIPS
rendszer, (o. 34). oldal és a légzsákrendszer,
(o. 30). oldal, része. Ez a tetőkárpitba van
építve a tető mindkét oldalán és a külső ülésen utazó utasokat védi. Egy elégségesen
heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője.
Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
36
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (o. 25)
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni védelmi)
rendszerre vonatkozóan
A WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelem) az ostorcsapásos sérülések ellen véd. A
rendszer energiaelnyelő háttámlákból és
különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első
üléseken.
02 Biztonság
FIGYELEM
A WHIPS rendszer a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági
övet.
Az ülés tulajdonságai
Amikor a WHIPS rendszer működésbe lép,
akkor az első üléstámlák hátrafelé ereszkednek, hogy megváltoztassák a járművezető és
az első utas üléshelyzetét. Ez csökkenti az
ostorcsapásos sérülések előfordulásának
kockázatát.
WHIPS - gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti a WHIPS rendszer,
(o. 36). oldal.
02
A gyermekülés/ülésmagasító, (o. 43). oldal,
elhelyezhető az első utasülésben, feltéve,
hogy az autóban nincs aktív légzsák, (o. 33).
oldal, az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan
az ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
WHIPS - gyermekülések (o. 37)
WHIPS - üléshelyzet (o. 38)
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (o. 25)
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések esetén lép működésbe, ahol az ütközés
szöge és sebessége valamint az ütköző jármű
természete mind befolyással bír.
37
02 Biztonság
WHIPS - üléshelyzet
02
A WHIPS rendszer, (o. 36). oldal, által nyújtott
optimális védelem érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő üléshelyzetben
kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell arra,
hogy a funkció ne legyen gátolva.
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első ülés háttámlája közé.
Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a
WHIPS rendszer működését.
A WHIPS rendszer elveszíthette védelmi
képességének egy részét akkor is, ha az
ülés látszólag sértetlennek tűnik.
Üléshelyzet
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első
ülésben, (o. 80). oldal, mielőtt elindulna.
A Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse a
rendszert hivatalos Volvo szervizben, még
kis erejű hátsó ütközéseket követően is.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz között a hely a lehető legkisebb legyen.
Funkció
Ne helyezzen olyan tárgyakat a hátsó ülésre,
amelyek akadályozhatnák a WHIPS rendszer
működését.
FIGYELEM
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón a vezetőülés/utasülés mögött, amely akadályozhatná a
WHIPS rendszer működését.
38
FIGYELEM
Ha az ülés igen nagy erőknek lett kitéve,
például egy hátulról érkező ütközés során,
akkor ellenőrizni kell a WHIPS rendszert. A
Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse
hivatalos Volvo szervizben.
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája,
akkor a megfelelő első ülést előre kell
mozdítani, hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
02 Biztonság
Amikor a rendszer működésbe lép
Rendszer
Az ütközések esetére, a Volvo különböző személyi védőrendszerei működnek együtt a
sérülés minimálisra csökkentéséhez.
Rendszer
Kiváltva
Biztonságiövfeszítő (o. 28), első
ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
hátulról érkező
ütközés és/vagy
átfordulás esetén
Biztonságiöv-előfeszítő, hátsó ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
átfordulás esetén
Légzsákok
Frontális ütközés
eseténA
(Kormánykerék,
(o. 31). oldal és utaslégzsák, (o. 31).
oldal)
Oldallégzsákok
(SIPS) (o. 34)
Oldalirányú ütközés
eseténA
Függönylégzsák,
IC (o. 36)
Ostorcsapásos sérülés elleni védelem,
WHIPS (o. 36)
A
Kiváltva
Egy oldalirányú
ütközésben és/
vagy átfordulás és/
vagy bizonyos
frontális ütközések
eseténA
Hátsó ütközés
során
Az autó karosszériája egy ütközés esetén nagymértékben
deformálódhat anélkül, hogy működésbe lépnének a légzsákok. Számos tényező, például a másik objektum
merevsége és tömege, az autó sebessége, az ütközés
szöge stb. befolyásolja azt, hogy hogyan lépnek működésbe az autó különböző biztonsági rendszerei.
Ha a légzsákok (o. 30) kinyíltak, akkor az
alábbiakat javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo szervizre.
Ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági
rendszer komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a
középkonzolban helyezkedik el. Ha víz
vagy egyéb folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket. Ne próbálja beindítani az
autót, mert a légzsákok működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A Volvo azt
javasolja, hogy ezt bízza hivatalos Volvo
szervizre.
02
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal. Ezek nehézzé tehetik a kormányzást.
Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező
füst és por intenzív kitettség esetén a bőr
és a szem irritációját /sérülését okozhatják.
Irritáció esetén mossa le hideg vízzel. A
gyors felfúvódási folyamat és a légzsák
szövete horzsolást és bőrégést okozhat.
MEGJEGYZÉS
A légzsákok és az övfeszítő rendszer csak
egyszer működik egy baleset során.
39
02 Biztonság
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
02
Kapcsolódó információk
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor lép életbe, amikor az ütközés
károsította az autó olyan alapvető funkcióit,
mint például az üzemanyag-vezetékek, biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
Figyelmeztető háromszög a digitális kombinált
műszerfalon.
Figyelmeztető háromszög az analóg kombinált
műszerfalon.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a kombinált műszerfal, (o. 63).
oldal információs kijelzőjén. Ez azt jelenti,
hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját vagy visszaállítani az elektronikát, ha az
autó biztonsági üzemmódba lépett. Ez
személyi sérülést vagy azt okozhatja, hogy
az autó nem normálisan működik. A Volvo
azt javasolja, hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse és állíttassa vissza az
autó normál állapotát a Biztonsági mód
Lásd a kézikönyvet üzenet megjelenését
követően.
40
•
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete (o. 41)
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(o. 41)
02 Biztonság
Biztonsági üzemmód - az autó
beindításának kísérlete
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és megjelenik a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet. Késedelem nélkül hagyja el az
autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban, (o. 40).
oldal, van, akkor az autó beindítása megkísérelhető, ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte, hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás.
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e
üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni. Azt el kell
szállítani a helyéről. A Volvo azt javasolja,
hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte,
hogy nincs jele üzemanyag-szivárgásnak,
akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot és nyissa ki a
vezetőajtót. Ha egy üzenet jelenik meg a gyújtás bekapcsolt állapotára utalva, akkor
nyomja meg az indítógombot. Ezután csukja
be az ajtót és helyezze vissza a távvezérlős
kulcsot. Az autó elektronikája ekkor megpróbálja visszaállítani magát normál üzemmódba.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
Biztonsági mód - az autó mozgatása
Ha a Normal mode látható a Biztonsági
mód Lásd a kézikönyvet visszaállítását
követően, miután megpróbálta beindítani az
autót, (o. 41). oldal, akkor az autó óvatosan
elmozdítható a veszélyes helyről.
02
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (o. 40)
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(o. 41)
Ha a Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor
az autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal, (o. 330).
oldal, kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek
is tűnik az autó, rejtett károsodása lehet,
amely lehetetlenné teszi annak mozgás közbeni irányítását.
41
02 Biztonság
Általános információk a
gyermekbiztonságról
02
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig
megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban.
Soha ne hagyja, hogy egy gyermek egy másik
utas ölében üljön.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a
lehető legidősebb, legalább 3-4 éves korig
hátrafelé néző gyermekülésekben utazzanak,
majd 10 éves korig előre néző ülésmagasítón/
gyermekülésben.
Gyermekbiztonsági zárak
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya
és mérete határozza meg, további tájékoztatásért, lásd Gyermekülés (o. 43).
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
A hátsó ajtók és hátsó ajtóablakok* manuálisan, (o. 181). oldal vagy elektronikusan gátolhatók, (o. 182). oldal* a belülről történő nyitástól.
•
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (o. 47)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 51)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(o. 55)
A gyermekek autóban történő elhelyezésének szabályai országonként változhatnak.
Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
A Volvo az Κn autójához tervezett gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések,
ülésmagasítók és rögzítőeszközök) kínál. A
Volvo gyermekbiztonsági felszerelései optimális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a
gyermeke biztonságosan utazzon az autóban.
Továbbá, a gyermekbiztonsági felszerelések
illeszkednek és könnyen használhatók.
42
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 Biztonság
Gyermekülés
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes
használatára.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
02
FIGYELEM
G020739
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az
ülés vízszintes beállító rúdjához, a szék
alatt lévő rugókhoz vagy sínekhez és
rudakhoz. Az éles szélek károsíthatják a
hevedereket.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
A gyermekülések és a légzsákok nem kompatibilisek egymással.
}}
43
02 Biztonság
||
Ajánlott gyermekülések2
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
0 csoport
02
Típusengedély: E1 04301146
0+ csoport
(L)
max. 13 kg
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
0+ csoport
Típusengedély: E1 04301146
Típusengedély: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
0 csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
max. 10 kg
(U)
(U)
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
max. 10 kg
Hátsó, középső ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző
gyermekülés, ISOFIX rögzítőrendszerrel.
max. 10 kg
0 csoport
Külső, hátsó ülés
0+ csoport
Volvo babaülés (Volvo Infant
Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével
rögzíthető.
Típusengedély: E1 04301146
(U)
Univerzálisan jóváhagyott
gyermekülések.
(U)
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2
44
A többi gyermekülés tekintetében, az autót tartalmaznia kell a gyártó által mellékelt listának vagy univerzálisan jóváhagyottnak kell lennie az ECE R44 által előírt törvényi követelményeknek.
02 Biztonság
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
1. csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
9-18 kg
(U)
(U)
Univerzálisan jóváhagyott
gyermekülések.
2. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - előre néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével
rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével rögzíthető.
15-25 kg
2. csoport
15-25 kg
Típusengedély: E5 04191
(U)
2/3. csoport
15-36 kg
Típusengedély: E5 04191
(U)
(U)
02
Volvo hátra néző/forgatható
gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre
néző gyermekülés, az autó
biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
(U)
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster
Seat with backrest).
Típusengedély: E1 04301169
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
(UF)
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster Seat with
backrest).
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
}}
45
02 Biztonság
||
02
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
2/3. csoport
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül
(Booster Cushion with and without
backrest).
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster
Cushion with and without backrest).
Ülésmagasító háttámlával
vagy anélkül (Booster Cushion
with and without backrest).
15-36 kg
Típusengedély: E5 04216
(UF)
2/3. csoport
15-36 kg
Típusengedély: E5 04216
(UF)
Típusengedély: E5 04216
(UF)
Beépített ülésmagasító (Integrated Booster
Cushion) - gyárilag beszerelt opcióként elérhető.
Típusengedély: E5 04189
(B)
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
B: Ehhez a súlybesoroláshoz jóváhagyott beépített gyermekülések.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
46
Gyermekülések - elhelyezés (o. 47)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(o. 55)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 51)
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
02 Biztonság
Gyermekülések - elhelyezés
FIGYELEM
Mindig a hátsó ülésre helyezze a gyermeküléseket/ülésmagasítókat, (o. 43), ha az utaslégzsák aktiválva, (o. 33) van. Ha gyermek utazik
az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól
súlyos sérüléseket szenvedhet.
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
Az utaslégzsák figyelmeztető címkéje az autó
alábbi helyein található:
02
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
2. alternatíva: légzsákcímke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje akkor válik láthatóvá,
amikor ki van nyitva az utasajtó.
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező
vagy egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/gyermeküléseket használni, amelyek
a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Elhelyezhet:
1. alternatíva: légzsákcímke az utas oldali napellenzőn.
•
egy gyermekülést/ülésmagasítót az első
utasülésen, feltéve, hogy nincs aktivált
légzsák az első utas felőli oldalon.
•
egy vagy több gyermekülés/ülésmagasító
a hátsó ülésen.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a
szélvédőnek támaszkodni.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek
figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos
vagy halálos sérülését okozhatja.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
•
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(o. 55)
•
Gyermekülés - ISOFIX (o. 51)
47
02 Biztonság
Gyermekülés - kétfokozatú
ülésmagasító*
02
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javítást vagy
cserét kizárólag hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. Ne végezzen módosításokat
vagy kiegészítéseket az ülésmagasítón. Ha
az ülésmagasító nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész ülésmagasítót ki kell cserélni. Még
ha sértetlennek látszik is az ülésmagasító,
már nem nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Az ülésmagasítót akkor is ki kell cserélni, ha nagyon el van kopva.
A hátsó ülés beépített ülésmagasítói lehetővé
teszik a gyermekek kényelmes és biztonságos
elhelyezkedését.
Az ülésmagasítók kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy optimális biztonságot nyújtsanak. Használatuk, a biztonsági övvel, (o. 25).
oldal együtt 15 és 36 kg közötti súlyú és legalább 95 cm magas gyermekek számára megengedett.
Helytelen elhelyezés, a fejtámlát a fejjel egyező
magasságba kell állítani és a biztonsági öv nem
lehet a váll alatt.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon
kell elhelyezni.
•
a beépített kétfokozatú ülésmagasító
helyesen van-e beállítva a táblázatnak
megfelelően, (o. 49). oldal és rögzítve
van-e a helyén
•
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek
testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka
előtt vagy a válla alatt (lásd az előző ábrákat)
•
az öv ölrésze lent, a medence felett
helyezkedik-e el az optimális védelem
érdekében.
Az ülésmagasító két szintjének beállítása az
emeléssel, (o. 49). oldal és leengedéssel,
(o. 50). oldal, történik.
48
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
A kétfokozatú ülésmagasítóra vonatkozó
utasítások betartásának elmulasztása a
gyermek súlyos sérüléséhez vezethet egy
baleset során.
02 Biztonság
Kétfokozatú ülésmagasító* felemelés
2. fokozat4
A beépített ülésmagasító(o. 48) a hátsó ülésben két fokozatban hajtható fel. Az, hogy hány
fokozatot kell emelni az ülésmagasítón, a
gyermek súlyától függ.
Súly
1. fokozat
2. fokozat
22-36 kg
15-25 kg
02
1. fokozat3
Nyomja hátrafelé az ülésmagasítót a rögzítéshez.
Kezdje az alsó fokozatból. Nyomja be a
gombot.
Húzza előre és fel a fogantyút az ülésmagasító kioldásához.
3
4
Alacsony fokozat.
Felső fokozat.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
49
02 Biztonság
||
Kétfokozatú ülésmagasító* leengedés
A hátsó ülés beépített ülésmagasítója (o. 48) a
felső vagy alsó fokozatból a teljesen leengedett helyzetbe engedhető az üléspárnában.
Azonban a felső fokozatból az alsó fokozatba
állítása nem lehetséges.
02
Emelje fel az ülésmagasítót az elejénél,
majd nyomja vissza a háttámlához a rögzítéshez.
Nyomja le a kezével a párna közepét,
hogy rögzítse azt.
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Az ülésmagasító 2. fokozatból 1. fokozatba
állítása nem lehetséges. Először az üléspárnába teljesen lehajtva, (o. 50). oldal,
alaphelyzetbe kell állítani.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e maradtak-e
tárgyak (például játékok) a párna mögötti
helyen, mielőtt leengedi a párnát.
Húzza előre a fogantyút az ülés kioldásához.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
Kétfokozatú ülésmagasító* - leengedés
(o. 50)
A háttámla leengedésekor először az ülésmagasítót kell leengedni.
Kapcsolódó információk
•
50
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kétfokozatú ülésmagasító* - felemelés
(o. 49)
02 Biztonság
Gyermekülés - ISOFIX
A ISOFIX autós gyermekülések, (o. 43). oldal,
rögzítésére szolgáló, nemzetközi szabványokon alapuló rendszer.
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
ISOFIX - méretosztályok
Az ISOFIX (o. 51). oldal, rögzítő rendszert
használó gyermeküléseket méretosztályokba
sorolják, hogy segítsék a felhasználókat a
megfelelő típusú gyermekülés, (o. 53). oldal,
kiválasztásában.
Méretosztály
A ISOFIX rögzítőrendszer rögzítőpontjai a
hátsó ülés háttámlájának alsó részébe vannak
süllyesztve a külső üléseken.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján
elhelyezett szimbólumok jelzik (lásd az előző
ábrát).
Nyomja le az üléspárnát, hogy hozzáférjen a
rögzítőpontokhoz.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
02
Leírás
A
Teljes méretű, előre néző
gyermekülés
B
Csökkentett méretű (1. változat), előre néző gyermekülés
B1
Csökkentett méretű (2.változat), előre néző gyermekülés
C
Teljes méretű, hátrafelé néző
gyermekülés
D
Csökkentett méretű, hátrafelé néző gyermekülés
E
Hátra néző babaülés
F
Keresztirányú babaülés, bal
oldal
G
Keresztirányú babaülés, jobb
oldal
Kapcsolódó információk
•
•
ISOFIX - méretosztályok (o. 51)
ISOFIX - gyermekülések típusai (o. 53)
}}
51
02 Biztonság
||
FIGYELEM
02
Soha ne helyezzen gyermeket az utasülésbe, ha az autó aktív légzsákkal rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Ha az ISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel a Volvo által ajánlott ISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatban.
52
02 Biztonság
ISOFIX - gyermekülések típusai
A gyermekülések különböző méretűek - az
autók különböző méretűek. Ez azt jelenti, hogy
A gyermekülés típusa
Keresztirányú babaülés
Babaülés, hátrafelé néző
Súly
max. 10 kg
max. 10 kg
nem minden gyermekülés alkalmas minden
autómodell minden üléséhez.
Méretosztály
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Babaülés, hátrafelé néző
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Gyermekülés, hátrafelé néző
9-18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
53
02 Biztonság
||
A gyermekülés típusa
Előre néző gyermekülés
02
Súly
9-18 kg
Méretosztály
B
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: Az ISOFIX helyzet nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez ebben a súly- és/vagy méretosztályban.
IL: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
IUF: Alkalmas olyan előre néző ISOFIX gyermekülésekhez, amelyek univerzálisan jóváhagyottak ebben a súlyosztályban.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő méretosztályú, (o. 51). oldal, ISOFIX, (o. 51). oldal rögzítésű gyermekülést válassza.
54
02 Biztonság
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
MEGJEGYZÉS
Az autó bizonyos előre néző gyermekülésekhez, (o. 43). oldal felső rögzítő pontokkal rendelkezik. Ezek a rögítő pontok az ülés hátulján
találhatók.
A csomagtér felett csomagtértakaróval
rendelkező autók esetében, azt el kell
távolítani, mielőtt gyermeküléseket lehetne
rögzíteni a rögzítő pontokhoz.
02
A gyermekülések felső rögzítő pontokhoz történő rögzítésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért, tanulmányozza az ülés gyártójának utasításait.
FIGYELEM
A gyermekülés hevedereit mindig át kell
húzni a fejtámla szárán található furaton,
mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál.
Kapcsolódó információk
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre
néző gyermekülések számára vannak kialakítva. A Volvo azt javasolja, hogy a kisgyermekeket, a lehető legidősebb korig hátra
néző gyermekülésekben helyezze el.
•
•
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
Gyermekülések - elhelyezés (o. 47)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 51)
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez
a külső üléseken lehajtható fejtámlákkal
rendelkező autókban.
55
MŰSZEREK ΔS KEZELΙSZERVEK
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
}}
57
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Áttekintés, balkormányos autó
03
58
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/tompított fényszóró, fedélzeti számítógép
(o. 108),
(o. 111),
(o. 96),
(o. 89) és
(o. 122).
Vezérlő panel
(o. 177),
(o. 182),
(o. 101) és
(o. 103).
Ülésbeállítás*
(o. 81).
(o. 86),
(o. 313) és
(o. 179).
Manuális fokozatváltás az automata
sebességváltóban*
(o. 285).
Fényszóróvezérlés,
üzemanyagtöltő
fedél és csomagtérajtó nyitása
Sebességtartó*
(o. 198) és
(o. 201).
Kürt, légzsákok
(o. 84) és
(o. 30).
Kombinált műszerfal
(o. 63).
Navigálás a menüben, audiovezérlés,
telefonvezérlés*
Vészvillogók
(o. 95).
Kezelőpanel az infotainment rendszerhez és a navigáláshoz a menüben
(o. 111) és a
Sensus infotainment melléklet.
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(o. 131).
Fokozatválasztó
(o. 111) és a
Sensus infotainment melléklet.
(o. 283),
(o. 285) vagy
(o. 288).
Az aktív futómű
(Four-C) kezelőszervei*
(o. 187).
START/STOP
ENGINE gomb
(o. 275).
Ablaktörlők és mosó
(o. 99).
Gyújtáskapcsoló
(o. 78).
A kormánykerék
beállítása
(o. 84).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a menük
megjelenítéséhez
(o. 111) és a
Sensus infotainment melléklet.
Motorházfedél-nyitó
(o. 371).
Rögzítőfék
(o. 306).
Ajtókilincs
–
Kapcsolódó információk
•
•
•
03
Külső hőmérsékletmérő (o. 72)
Napi kilométer-számláló (o. 72)
Óra (o. 73)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
59
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
60
03 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, jobbkormányos autók
03
}}
61
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
62
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Képernyő az infotainment rendszerhez és a menük
megjelenítéséhez
(o. 111) és a
Sensus infotainment melléklet.
Vezérlő panel
(o. 177),
(o. 182),
(o. 101) és
(o. 103).
Kezelőpanel az infotainment rendszerhez és a navigáláshoz a menüben
(o. 111) és a
Sensus infotainment melléklet.
Gyújtáskapcsoló
(o. 78).
(o. 95).
(o. 275).
(o. 86),
(o. 313) és
(o. 179).
Vészvillogók
START/STOP
ENGINE gomb
Fényszóróvezérlés,
üzemanyagtöltő
fedél és csomagtérajtó nyitása
Motorházfedél-nyitó
(o. 371).
Manuális fokozatváltás az automata
sebességváltóban*
(o. 285).
Ülésbeállítás*
(o. 81).
Rögzítőfék
(o. 306).
Sebességtartó*
(o. 198) és
(o. 201).
A kormánykerék
beállítása
(o. 84).
Kombinált műszerfal
(o. 63).
Kürt, légzsákok
(o. 84) és
(o. 30).
Navigálás a menüben, audiovezérlés,
telefonvezérlés*
(o. 111) és a
Sensus infotainment melléklet.
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/tompított fényszóró, fedélzeti számítógép
(o. 108),
(o. 111),
(o. 96),
(o. 89) és
(o. 122).
Fokozatválasztó
(o. 283),
(o. 285) vagy
(o. 288).
Ablaktörlők és mosó
(o. 99).
(o. 187).
Ajtókilincs
–
Az aktív futómű
(Four-C) kezelőszervei*
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(o. 131).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (o. 72)
Napi kilométer-számláló (o. 72)
Óra (o. 73)
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint
üzeneteket jelenít meg.
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 63)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 64)
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 68)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 70)
Analóg kombinált műszerfal áttekintés
Műszerek és visszajelzők
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés1 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 122) és Üzemanyagtöltés (o. 314).
Információs kijelző, analóg műszerfal.
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg. Az információs kijelzőt használó funkcióknál további leírások találhatók.
1
03
Információs kijelző
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Eco meter A műszer azt mutatja, hogy
mennyire gazdaságosan vezetik az autót.
Minél magasabban van a skálán, annál
gazdaságosabb.
Sebességmérő
}}
63
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző2/Fokozathelyzetjelző3 Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(o. 284), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 285) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 288).
03
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Digitális kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg.
Információs kijelző
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kombinált műszerfal (o. 63)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 68)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 70)
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, analóg
műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Figyelmeztető szimbólumok4
2
3
4
64
Információs kijelző, digitális műszerfal*.
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg. Az információs kijelzőt használó funkcióknál további leírások találhatók.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (o. 373).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és visszajelzők
Geartronic* (o. 285) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 288).
A digitális műszerfalhoz különböző témák
választhatók ki. A lehetséges témák az
"Elegance", "Eco" és "Performance".
A témák csak a motor járó állapotában
választhatók ki.
A különböző témák közötti váltáshoz, nyomja
meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
majd válassza ki a Témák menüpontot a kar
forgókapcsolójának forgatásával. Nyomja
meg az OK gombot. Forgassa a forgókapcsolót a téma kiválasztásához, és hagyja jóvá
az OK gomb megnyomásával.
Bizonyos modellváltozatokon, a középkonzol
képernyőjének megjelenése a kombinált
műszerfal témabeállítását követi.
A műszerfal kontraszt üzemmódja és szín
üzemmódja szintén a bal oldali bajuszkapcsolóval állítható be.
A menü kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben kombinált műszerfal (o. 108).
A témaválasztás és a kontraszt valamint a
szín üzemmód tárolható az egyes távvezérlős
kulcsokhoz az autó kulcsmemóriájában*, lásd
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
(o. 161).
5
6
7
03
Műszerek és visszajelzők, "Elegance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 122) és Üzemanyagtöltés (o. 314).
Műszerek és visszajelzők, "Eco" téma.
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 122) és Üzemanyagtöltés (o. 314).
Eco guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (o. 67).
Sebességmérő
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7 Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(o. 284), Automata sebességváltó --
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
65
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(o. 284), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 285) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 288).
03
zeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 122) és Üzemanyagtöltés (o. 314).
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Power guide. Lásd még Eco guide és
Power guide* (o. 67).
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(o. 284), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 285) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 288).
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, digitális műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Műszerek és visszajelzők, "Performance" téma.
Figyelmeztető szimbólumok8
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedél-
6
7
5
8
66
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (o. 373).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Működési ellenőrzés
Eco guide és Power guide*
Pillanatnyi érték
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Az Eco guide és a Power guide a kombinált
műszerfal, (o. 63) műszerei, amelyek segítenek
a járművezetőnek az autó optimálisan gazdaságos vezetésében.
Itt jelenik meg a pillanatnyi érték - a magasabb érték a skálán jobb értéket jelent.
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az autó tárolja is az egyes utak statisztikáit,
amelyek oszlopdiagram formájában tekinthetők meg, lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o. 123).
Eco guide
Ez a műszer azt mutatja, hogy mennyire gazdaságosan vezeti az autót.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az
"Eco" témát, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (o. 64).
Kombinált műszerfal (o. 63)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 68)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 70)
A pillanatnyi érték kiszámítása a sebesség,
motorfordulatszám, felhasznált motorteljesítmény és a lábfék használata alapján történik.
Optimális sebesség (50-80 km/h) és alacsony
motorfordulatszám tartására ösztönöz. A
mutatók gyorsításkor és fékezéskor esnek.
03
A nagyon alacsony pillanatnyi értékek a
műszer piros zónájának világítását okozzák
(egy rövid késéssel), ami gyenge vezetési
gazdaságosságot jelent és ezért kerülendő.
Átlagos érték
Az átlagos érték lassan követi a pillanatnyi
értéket és mutatja az autó vezetésének módját a legutóbbi időben. A skála magasabb
értékei azt jelzik, hogy a járművezető gazdaságosabban vezet.
Power guide
A műszer a motortól nyert teljesítmény
(Power) és a rendelkezésre álló teljesítmény
viszonyát mutatja.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki a
"Performance" témát, lásd Digitális kombinált
műszerfal - áttekintés (o. 64).
Pillanatnyi érték
Átlagos érték
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
67
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer
működik vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Információ, olvassa el a
megjelenített szöveget
Visszajelző szimbólumok
Szimbólum
03
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
Felhasznált motorteljesítmény
Leírás
Távolsági fényszóró be
ABL hiba
Bal oldali irányjelző
Kibocsátás-szabályozó
rendszer
Jobb oldali irányjelző
A motor rendelkezésre álló
teljesítménye
ABS hiba
A kisebb, felső mutató mutatja a rendelkezésre álló motorteljesítményt9. A skála magasabb értékei nagyobb rendelkezésre álló teljesítményt jelentenek a pillanatnyi fokozatban.
Hátsó ködlámpa be
Felhasznált motorteljesítmény
A nagyobb, alsó mutató a felhasznált motorteljesítményt mutatja9. A skála magasabb
értékei a motor nagyobb teljesítmény-felhasználását mutatják.
A két mutató közötti nagy különbség nagy teljesítménytartalékot jelez.
68
A teljesítmény a motor fordulatszámától függ.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Eco- funkció be, lásd ECO*
(o. 301)
Start/Stop, a motor automatikusan leállt; lásd Start/
Stop* - funkció és működés
(o. 292)
Menetstabilizáló rendszer,
lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (o. 187)
Menetstabilizáló rendszer,
sport üzemmód, lásd Elektronikus menetstabilizáló
(ESC) - működés (o. 188)
Motor-előmelegítő (dízel)
9
Leírás
Gumiabroncsnyomás rendszer , lásd Gumiabroncsnyomás-figyelés* (o. 345)
ABL hiba
A szimbólum világít, ha hiba lépett fel az ABL
funkcióban (aktív kanyarfényszórók).
03 Műszerek és kezelőszervek
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor beindítását
követően, akkor hiba lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor a rendszer
nem működik. Az autó rendes fékrendszere
továbbra is működik, de az ABS funkció nélkül.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
3. Ha a szimbólum továbbra is világít, akkor
menjen egy műhelybe az ABS rendszer
ellenőriztetéséhez. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít, amikor be van
kapcsolva a hátsó ködlámpa.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum
folyamatosan világít, akkor hiba van a rendszerben.
Stabilizáló rendszer, sport üzemmód
A sport üzemmód aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál
és kormánykerékmozgásokat és a kanyaro-
dás aktívabb, mint a normál vezetés során, és
megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és
stabilizálná az autót. A szimbólum világít,
amikor a sport üzemmód aktív.
Távolsági fényszóró be
Motor-előmelegítő (dízel)
Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum villog, amikor használatban van a vészvillogó.
Ez a szimbólum világít a motor előmelegítése
során. Az előmelegítés alacsony hőmérsékletek mellett történik.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Amikor a szimbólum világít, akkor az üzemanyagtartály szintje alacsony, amint lehetséges
tankoljon.
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és a fénykürt használatakor
is világít.
Bal/jobb oldali irányjelző
Eco funkció be
Az Eco szimbólum világít, amikor a funkció
aktiválva van.
03
Start/Stop
A szimbólum világít, amikor a motor automatikusan leállt.
Információ, olvassa el a megjelenített
szöveget
Gumiabroncsnyomás rendszer
Amikor az autó rendszerei nem a tervezési
céljuknak megfelelő módon működnek, akkor
ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy
szöveg jelenik meg az információs kijelzőn.
Az üzenet a OK gomb megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 108), vagy egy idő elteltével
automatikusan eltűnik (az idő a jelzett funkciótól függ). A tájékoztató szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
•
•
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás
esetén, vagy akkor világít, ha meghibásodás
van a gumiabroncsnyomás rendszerben.
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (o. 63)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 70)
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 64)
MEGJEGYZÉS
Amikor szervizüzenet jelenik meg, akkor a
szimbólum és az üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető vagy bizonyos
idő elteltével automatikusan eltűnik.
69
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a
járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt, vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Figyelmeztető szimbólumok
Szimbólum
03
Leírás
Alacsony olajnyomásA
Rögzítőfék behúzva, digitális műszerfal
Rögzítőfék behúzva, analóg műszerfal
Légzsákok – SRS
Biztonsági öv emlékeztető
A generátor nem tölt
Hiba a fékrendszerben
Figyelem
A
70
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony
olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre
vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További
tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (o. 373).
Alacsony olajnyomás
A generátor nem tölt
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít,
akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha szükséges. Ha
a szimbólum világít és az olajszint normális,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.
A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben,
ha hiba lépett fel az elektromos rendszerben.
Menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel világít, amikor be van húzva a rögzítőfék. A szimbólum
az alkalmazás során villog, majd folyamatos
világításra vált.
Ha a szimbólum bármely más esetben villog,
akkor az hiba megjelenését jelzi. Olvassa el
az üzenetet az információs kijelzőn.
További tájékoztatásért, lásd Rögzítőfék
(o. 306).
Légzsákok – SRS
Ha ez a szimbólum nem akszik ki vagy vezetés közben bekapcsol, akkor hiba észlelése
történt a biztonsági övcsat, SRS, SIPS vagy
IC rendszerekben. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor villog, ha az első üléseken valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet
vagy, ha valaki a hátsó ülésen kicsatolja a
biztonsági övet.
03 Műszerek és kezelőszervek
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a fékfolyadék szintje alacsony lehet. Álljon meg az
autóval egy biztonságos helyen, és ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
(o. 379).
Ha a fék és ABS szimbólumok egyidejűleg
világítanak, akkor hiba lehet a fékerőelosztó
rendszerben.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
•
•
Ha mindkét szimbólum elalszik, akkor
folytassa a vezetést.
Ha a szimbólumok továbbra is világítanak, akkor ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint (o. 379). Ha
a fékfolyadéktartályban megfelelő a
szint, de a szimbólumok továbbra is
világítanak, akkor az autó, nagy odafigyeléssel vezethető, egy műhelyig a
fékrendszer ellenőrzéséhez. A Volvo
azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre világítanak, akkor erős fékezés
során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum akkor világít,
amikor olyan hiba jelzése történt, amely
hatással lehet a biztonságra és/vagy az autó
vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg magyarázó szöveg jelenik meg az információs kijelzőn. A szimbólum a hiba kijavításáig látható
marad, de a szöveges üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (o. 108). A
figyelmeztető szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Teendő:
1. Álljon meg egy biztonságos helyen. Ne
közlekedjen tovább az autóval.
10
2. Olvassa el az információs kijelző információit. Hajtsa végre a teendőket a kijelzőn
megjelenő üzenetnek megfelelően.
Törölje az üzenetet a OK gombbal.
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum egy magyarázó képpel
együtt jelenik meg az információs kijelzőn.
Álljon meg az autóval egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja be a nyitott ajtót.
03
Ha az autót 7 km/h sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató
szimbólum világít.
Ha az autót 7 km/h sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető
szimbólum világít.
Ha a motorháztető10 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja le a
csomagtérajtót.
Csak riasztóval* felszerelt autók.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
71
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kombinált műszerfal (o. 63)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 68)
Külső hőmérsékletmérő
Napi kilométer-számláló
A külső hőmérsékletmérő kijelzője a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
A napi kilométer-számláló kijelzése a kombinált műszerfalon jelenik meg.
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 64)
03
Külső hőmérséklet-kijelző, digitális
műszerfal
Külső hőmérséklet-kijelző, analóg
műszerfal
Amikor a hőmérséklet +2 °C és -5 °C között
van, akkor egy hópehely szimbólum jelenik
meg a kijelzőn. Ez jeges utakra figyelmeztet.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt,
akkor a műszer túl magas értéket mutathat.
Kapcsolódó információk
•
11
72
A kijelző megjelenése a műszerfal változatától függően váltózó lehet.
Kombinált műszerfal (o. 63)
Napi kilométer-számláló, digitális műszerfal.
A napi kilométer-számláló kijelzője11
A két napi kilométer-számláló, T1 és T2, rövid
távolságok mérésére szolgál. A távolság a
kijelzőn jelenik meg.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a kívánt számláló mutatásához.
A bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomása (amíg változás nem
történik) nullázza a megjelenített napi kilométer-számlálót. További tájékoztatásért, lásd
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 122).
03 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (o. 63)
Óra
Engedélyek - kombinált műszerfal
Az óra kijelző a kombinált műszerfalon jelenik
meg.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a
szerződés feltételeinek megfelelően történő
használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi
szöveg a Volvo szerződése a gyártóval/fejlesztővel és angolul van.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Óra, digitális műszerfal.
Kijelző az idő mutatásához12
Az óra beállítása
Az óra a MY CAR menürendszerben állítható
be, lásd MY CAR (o. 111).
Kapcsolódó információk
•
12
Az idő az analóg műszerfal közepén jelenik meg.
Kombinált műszerfal (o. 63)
03
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
}}
73
03 Műszerek és kezelőszervek
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
03
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
・ GNU FriBidi
・ DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
Szimbólumok a kijelzőn
Az autó kijelzőjén számos különböző szimbólum jelenhet meg. A szimbólumok figyelmeztető, visszajelző és tájékoztató szimbólumokra
oszthatók. Az alábbiakban a legáltalánosabb
szimbólumokat mutatjuk be a jelentésükkel és
hivatkozással arra, hogy hol talál további információkat az útmutatóban.
- A piros figyelmeztető szimbólum akkor
világít, amikor olyan hiba jelzése történt, amely
hatással lehet a biztonságra és/vagy az autó
vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg egy
magyarázó szöveg jelenik meg a kombinált
műszerfal információs kijelzőjén.
- Tájékoztató szimbólum, világít és egy
szöveg jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén, amikor az autó rendszerei nem a tervezési céljuknak megfelelő
módon működnek. A tájékoztató szimbólum
egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Figyelmeztető szimbólumok a
kombinált műszerfalon
Szimbólum
・ FreeType 2
MIT License: http: http://opensource.org/
licenses/mit-license.html
•
74
Szimbólum
・ Lua
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Leírás
Lásd
Alacsony olajnyomás
Rögzítőfék
behúzva
Leírás
Lásd
Rögzítőfék
behúzva, alternatív szimbólum
(o. 70)
Légzsákok –
SRS
(o. 29),
(o. 70)
Biztonsági öv
emlékeztető
(o. 25),
(o. 70)
A generátor nem
tölt
(o. 70)
Hiba a fékrendszerben
(o. 70),
(o. 303)
Figyelmeztető,
biztonsági
üzemmód
(o. 29),
(o. 40),
(o. 70),
(o. 288)
Vezérlő szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Lásd
(o. 70)
ABL hiba*
(o. 68),
(o. 93)
(o. 70),
(o. 306)
Kibocsátás-szabályozó rendszer
(o. 68)
03 Műszerek és kezelőszervek
Szimbólum
Leírás
Lásd
ABS hiba
Szimbólum
Leírás
Lásd
(o. 68),
(o. 303)
Bal oldali irányjelzők
(o. 68)
Hátsó ködlámpa
be
(o. 68),
(o. 94)
Jobb oldali
irányjelzők
(o. 68)
Menetstabilizáló
rendszer, ESC
(elektronikus
menetstabilizáló), utánfutóstabilizáló
(o. 68),
(o. 190),
(o. 327)
Start/Stop* - a
motor automatikusan leáll
(o. 68),
(o. 299)
ECO funkció* be
(o. 68),
(o. 301)
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
(o. 68),
(o. 190)
Gumiabroncsnyomás rendszer*
(o. 68),
(o. 345)
Motor-előmelegítő (dízel)
(o. 68)
Tájékoztató szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Az üzemanyagtartály alacsony
szintje
(o. 68),
(o. 143)
Információ,
olvassa el a
megjelenített
szöveget
(o. 68)
Távolsági fényszóró be
(o. 68),
(o. 89)
Szimbólum
Leírás
Lásd
Sebességtartó*
(o. 198)
Adaptív sebességtartó*
(o. 213)
Adaptív sebességtartó*, időköz
(o. 201),
(o. 203)
Szimbólum
Leírás
Lásd
Adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztető* (távolságriasztás)
(o. 205),
(o. 215)
Radarérzékelő*
(o. 213),
(o. 217),
(o. 234)
Sebességhatároló
(o. 195)
Szélvédő-érzékelő*, kameraérzékelő*, lézerérzékelő*
(o. 90),
(o. 224),
(o. 234),
(o. 238),
(o. 243),
(o. 249)
Automatikus
fék*, távolságfigyelmeztetés*
(távolságriasztás), City
SafetyTM, ütközésfigyelmeztető
rendszer*
(o. 217),
(o. 224),
(o. 234)
ABL rendszer*
(o. 93)
03
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
75
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Szimbólum
03
Leírás
Lásd
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, tartson
szünetet
(o. 237)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, tartson
szünetet
(o. 238)
Rögzítőfék
(o. 306)
Esőérzékelő*
(o. 99)
Aktív távolsági
fényszóró - AHB
(Active High
Beam)*
(o. 90)
Start/Stop*
(o. 299)
Start/Stop*
76
Szimbólum
Leírás
Lásd
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW), Sávtartó rendszer
(LKA)
(o. 238),
(o. 243),
(o. 249)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, sávelhagyás-figyelmeztetés*
(o. 241)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, sávelhagyás-figyelmeztetés*
(o. 243)
Rögzített sebesség információk*
(o. 192)
Motor- és utastérfűtés*
(o. 143)
(o. 299)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Szimbólum
Leírás
Lásd
A motorblokkfűtés és utastérfűtés* szervizelése
szükséges
(o. 143)
Aktivált időzítő*
(o. 143)
Aktivált időzítő*
(o. 143)
Alacsony akkumulátortöltöttség
(o. 143)
Üzemanyagtöltő
fedél, jobb oldalt
(o. 313)
Fokozatváltásjelző
(o. 284)
Fokozathelyzetek
(o. 285)
03 Műszerek és kezelőszervek
Szimbólum
Leírás
Lásd
Az olajszint
mérése
(o. 374)
Aktív Parkolósegéd - PAP*
(o. 259)
Volvo Sensus
A Volvo Sensus a személyes Volvo élmény
középpontja. A Sensus nyújt információkat,
szórakozást és funkciókat, amelyek megkönynyítik a tulajdonos életét.
Leírás
Lásd
Biztonsági öv
emlékeztető
(o. 28)
Légzsák, utasülés,
aktív
(o. 33)
Légzsák, utasülés,
kiiktatott
(o. 33)
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 68)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 70)
•
Üzenetek - kezelés (o. 111)
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik
a vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos összes beállítás, mint például a City
Safety, zárak és riasztó, az automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
03
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomá*, NAV* és
sával: RADIO, MEDIA, TEL*,
CAM* egyéb források, rendszerek és funkciók
aktiválhatók, például AM, FM, CD, DVD*, TV*,
Bluetooth®*, navigáció* és parkolókamera*.
Tájékoztató szimbólumok a tetőkonzol
kijelzőjén
Szimbólum
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző beállítás hajtható végre a középkonzol
gombjaival és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*.
Amikor beül az autójába, akkor irányítani szeretné azt és a mai kommunikációs világban ez
információkat, kommunikációt és szórakozást
foglal magában, amikor Κnnek a legalkalmasabb. A Sensus minden megoldásunkat
magában foglalja, amelyek lehetővé teszik a
külső világgal történő összeköttetést*, miközben biztosítja az autó összes képességének
intuitív kezelését.
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg
a középkonzol kijelzőjén. A Volvo Sensus
használatával az autó intuitív felhasználói felületen szabható személyre. Beállításokat
végezhet az autó-beállításokban, az audio és
média rendszerben, a klímaszabályozásban
stb.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
Áttekintés
A középkonzol vezérlőpanelje. Az ábra vázlatos a gombok funkcióinak száma és elrendezése a
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
77
03 Műszerek és kezelőszervek
választott felszereltségtől és a piactól függően
változó.
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet (Sensus navigáció).
Audio és média - RADIO, MEDIA, TEL*,
lásd a különálló mellékletet (Sensus Infotainment).
03
Kulcshelyzetek
Helyezze be a távvezérlős kulcsot
A távvezérlős kulcs használható az autó elektromos rendszerének különböző üzemmódokba/szintekre állítására, amelyeken eltérő
funkciók állnak rendelkezésre; lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 79).
1. Fogja a távvezérlős kulcs kivehető kulcsot
tartalmazó végét, és helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
2. Ezután nyomja a távvezérlős kulcsot a
zárban annak véghelyzetébe.
FONTOS
Funkció-beállítások - MY CAR, lásd MY
CAR (o. 111).
A gyújtáskapcsolóban lévő idegen tárgyak
ronthatják a működést vagy tönkretehetik
a zárat.
Internetkapcsolattal rendelkező autó *, lásd a különálló mellékletet (Sensus
Infotainment).
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a levehető kulcsszár
felöli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 168).
Klímavezérlő rendszer, (o. 125). oldal.
Parkolókamera* (o. 255) – CAM*.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot
A gyújtáskapcsoló a távvezérlős kulcs eltávolított /behelyezett állapotában.
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli* funkcióval rendelkező
autók esetében a távvezérlős kulcsot nem
kell a gyújtáskapcsolóba helyezni, hanem
például a zsebében kell tartania. A kulcs
nélküli funkciókkal kapcsolatos további
tájékoztatásért, Kulcs nélküli vezetés*
(o. 171).
78
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja be a távvezérlős kulcsot, hagyja viszszamozdulni, majd húzza ki azt a gyújtáskapcsolóból.
03 Műszerek és kezelőszervek
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken
Annak érdekében, hogy korlátozott számú
funkció a motor leállítását követően is használható legyen, az autó elektromos rendszere
3 különböző szintre állítható (kulcshelyzetek)
0, I és II - a távvezérlős kulccsal. A használati
útmutatóban ezekre a szintekre a "kulcshelyzetek" elnevezéssel hivatkozunk.
Szint
0
Az alábbi táblázat mutatja az egyes kulcshelyzetekben/szinteken elérhető funkciókat.
I
II
Kulcshelyzet/szint kiválasztása
Funkciók
•
A kilométer-számláló, az óra
és a hőmérsékletmérő megvilágítása.
•
Az elektromos ülések állíthatók.
•
Az audiorendszer korlátozott
ideig használható - lásd a
Sensus Infotainment mellékletet.
•
•
•
•
Használható a napfénytető, a
12 voltos aljzat az utastérben,
a navigáció, a telefon, a szellőztető ventilátor és az ablaktörlők.
0. kulcshelyzet - nyissa ki az autót - ez
azt jelenti, hogy az autó elektromos rendszere a 0 szinten van.
•
I. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva13 nyomja meg röviden a START/STOP
ENGINE gombot.
MEGJEGYZÉS
Számos egyéb rendszer
bekapcsol. Azonban az ülésfűtés és a hátsó ablakfűtés
csak akkor kapcsolható be, ha
jár a motor.
03
Az I vagy II szint eléréséhez a motor beindítása nélkül - ne nyomja be a fék-/
tengelykapcsoló-pedált, amikor ezeket a
kulcshelyzeteket szeretné kiválasztani.
•
II. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva13 nyomja meg hosszan14 a START/STOP
ENGINE gombot.
•
Vissza a 0. kulcshelyzetbe - A 0 kulcshelyzetbe történő visszatéréshez a II és I
helyzetből - nyomja meg röviden a
START/STOP ENGINE gombot.
Bekapcsolnak a fényszórók.
5 másodpercre bekapcsolnak
a figyelmeztető/visszajelző
lámpák.
Ez a kulcshelyzet sok áramot
vesz fel az akkumulátorból és
ezért kerülendő!
13
14
•
Audiorendszer
Az audiorendszer funkcióival kapcsolatos
tájékoztatásért, a távvezérlős kulcs eltávolított
állapotában - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
A kulcs nélküli* funkcióval rendelkező autók esetében ez nem szükséges.
Körülbelül 2 másodpercre.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
79
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A motor beindítása és leállítása
Ülések, első
A motor beindításával/leállításával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd A motor beindítása
(o. 275).
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében.
Vontatás
A távvezérlős kulcsra vonatkozó tájékoztatásért vontatás közben, lásd Vontatás (o. 328).
03
Az elektromos ülés* kezelőpanelje, lásd
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(o. 81).
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét, soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra,
hogy az ülés rögzített állapotban legyen,
hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy
hirtelen fékezés vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
•
A deréktámasz* módosításához, nyomja
meg a gombot.
Kulcshelyzetek (o. 78)
Az első utasülés támlájának lehajtása*15
Az ülés emeléséhez/süllyesztéséhez,
pumpálja fel/le.
Előre/hátra: emelje fel a fogantyút a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze, hogy az
ülés rögzült-e a helyzet megváltoztatását
követően.
Az üléspárna elejének emeléséhez/
süllyesztéséhez*, pumpálja fel/le.
Az háttámla dőlésének beállításához, forgassa a kereket.
Az utasülés háttámlája előre hajtható, hogy
elférjenek a hosszabb csomagok.
Mozdítsa a lehető legtovább hátra/lefelé.
15
80
Csak komfort ülésekre vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Állítsa egyenes helyzetbe a háttámlát.
Emelje fel a háttámla hátuljának reteszeit,
és hajtsa előre.
4. Nyomja előre az ülést úgy, hogy a fejtámla "rögzüljön" a kesztyűtartó alatt.
A felemelés fordított sorrendben történik.
FIGYELEM
Ülések, első - elektromos
működtetésű*
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében. Az elektromosan állítható
ülés előre/hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje emelhető/süllyeszthető. A háttámla szöge és a deréktámasz* változtatható.
Elektromosan állítható ülés
Fogja meg a háttámlát és győződjön meg
arról, hogy az megfelelően rögzült-e, miután felhajtotta azt, hogy megakadályozza a
sérülést egy erős fékezés vagy baleset
során.
akkor állítsa az autó elektromos rendszerét I
vagy 0 állásba, és várjon egy kis ideig, mielőtt
újra állítana az ülésen.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le/be/ki) végezhető.
Előkészületek
Az ülés az ajtó távvezérlős kulccsal történő
nyitását követően bizonyos ideig akkor is állítható, ha a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
Az ülések állítása normális esetben az I kulcshelyzetben történik és mindig végrehajtható,
ha jár a motor.
03
Ülés memória funkcióval*
Kapcsolódó információk
•
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(o. 81)
•
Ülések, hátsó (o. 82)
Üléstámla eleje fel/le
Ülés emelése/süllyesztése
Ülés, előre/hátra
Háttámla dőlése
A deréktámasz* befelé és kifelé állítható
A memória funkció tárolja az ülés és a külső
tükrök beállításait.
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely kiold, ha az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik,
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
81
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Beállítás tárolása
Memóriagomb
Memóriagomb
Memóriagomb
Gomb a beállítások tárolásához
03
1. Állítsa be az ülést és a külső tükröket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a M gombot, miközben megnyomja az 1, 2 vagy 3
gombot. Tartsa nyomva a gombokat,
amíg egy hangjelzést hall és egy üzenet
jelenik meg a kombinált műszerfalon.
Vészleállítás
Ülések, hátsó
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
A hátsó háttámlája és a külső ülések fejtámlái
lehajthatók. A középső ülés fejtámlája az utas
magasságához állítható.
Az ülésnek a távvezérlős kulcsmemóriában
tárolt helyzetének eléréséhez szükséges mozgás újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját. Ezután ki kell nyitni a
vezetőajtót.
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
egyik hátsó utast se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Az ülést újra állítani kell, mielőtt új memória
lenne beállítható.
A deréktámasz beállítása nem tárolódik.
Tárolt beállítás használata
Tartsa nyomva valamelyik 1-3 memória gombot, amíg az ülés és a külső tükrök mozgása
meg nem áll. Ha elengedi a gombot, akkor az
ülés és a külső tükrök mozgása megszakad.
Kulcsmemória* a távvezérlős kulcsban
Az összes távvezérlős kulcs különböző járművezetők által használható a vezetőülés és a
külső tükrök beállításainak tárolására16, lásd
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
(o. 161).
16
82
Fejtámla, középső ülés, hátsó
Fűthető ülések
A fűtött ülésekkel kapcsolatban, lásd Fűthető
első ülések* (o. 132) és Hátsó ülésfűtés*
(o. 132).
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (o. 80)
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja
takarva legyen, ha lehetséges. Szükség szerint csúsztassa fel.
A fejtámla újbóli leengedéséhez, meg kell
nyomni a gombot (középen, a háttámla és a
fejtámla között), miközben óvatosan lenyomja
a fejtámlát.
Ülések, hátsó (o. 82)
Csak ha az autó memóriás, elektromosan állítható ülésekkel és behajtható, elektromosan állítható külső visszapillantó tükrökkel van felszerelve. A deréktámasz beállítása nem tárolódik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
A külső fejtámlák manuális lehajtása,
hátsó ülés
A háromrészes háttámla különböző módokon
hajtható le.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre
kell csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a
háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen
hajtani a háttámlát.
•
•
•
Húzza meg a fejtámlához legközelebbi fogantyút a fejtámla előre hajtásához.
A fejtámla manuálisan hajtható vissza, amíg
"kattanó" hang nem hallható.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
A hátsó üléstámla lehajtása
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági
övek sem lehetnek becsatolva. Különben
fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
•
03
A bal oldali rész különállóan lehajtható.
A középső rész különállóan lehajtható.
A jobb oldali rész csak a középső résszel
együtt hajtható le.
Ha a teljes háttámlát le kell hajtani, akkor
hajtsa le külön az egyes részeket.
Ha a középső háttámlát kell lehajtani oldja ki, és állítsa be a középső háttámla
fejtámláját, lásd a korábbi "Fejtámla,
középső ülés, hátsó" részt.
A külső fejtámlák automatikusan lehajlanak, amikor előre hajtja a külső háttámlákat. Húzza fel a háttámla rögzítő fogan, miközben ezzel egyidejűleg
tyúját
előre hajtja a háttámlát. A záróretesz piros
mutatja, hogy a háttámla
visszajelzője
már nincs rögzítve a helyén.
MEGJEGYZÉS
Amikor le vannak engedve a háttámlák,
akkor a fejtámlákat kissé előre kell mozdítani úgy, hogy ne érjenek hozzá az üléspárnához.
A felemelés fordított sorrendben történik.
}}
83
03 Műszerek és kezelőszervek
||
MEGJEGYZÉS
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a
piros visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még
mindig látható, akkor a háttámla nem rögzült a helyén.
FIGYELEM
03
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok utaznak valamelyik külső ülésben.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg
kattanó hang nem hallható.
Beállítás
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák megfelelően rögzültek-e a felhajtást
követően.
A hátsó ülés külső fejtámláinak
elektromos lehajtása*
Kormánykerék
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható és kezelőszervekkel rendelkezik a kürt és
sebességtartó valamint a menü, a hangrendszer és a telefon kezeléséhez.
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (o. 80)
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(o. 81)
A kormánykerék beállítása.
Kar - a kormánykerék kioldásához
A kormánykerék lehetséges helyzetei
A kormánykerék magassága és mélysége is
állítható:
1. A távvezérlős kulcsnak II kulcshelyzetben
kell lennie.
2. Nyomja meg a gombot hátsó ülések
külső fejtámláinak leengedéséhez a kilátás javításához.
84
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
1. Húzza maga felé a kart a kormánykerék
kioldásához.
2. Állítsa a kormánykereket az Κnnek megfelelő helyzetbe.
03 Műszerek és kezelőszervek
3. Nyomja vissza a kart a kormánykerék
helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar
merev, akkor a kar visszanyomásával egy
időben nyomja meg kissé a kormánykereket.
FIGYELEM
Fül a manuális fokozatváltáshoz automata
sebességváltó esetén, lásd Automata
sebességváltó -- Geartronic* (o. 285)
Audio- és telefonvezérlés, lásd a különálló
Sensus Infotainment mellékletet
Kormánykerékfűtés*
A kormánykerék elektromos fűtéssel fűthető.
Funkció
Kürt
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
03
A sebességfüggő szervokormánnyal* beállítható a kormányzási erő szintje, lásd Állítható
kormányzási erő* (o. 268).
Billentyűzetek* és fülek*
A gomb elhelyezkedése a választott felszereltségi
szinttől és a piactól függően változhat.
Kürt.
Nyomja meg a kormánykerék közepét a jelzéshez.
Kapcsolódó információk
•
Billentyűzetek és fülek a kormánykeréken.
Sebességtartó* (o. 198)
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Kormánykerékfűtés* (o. 85)
Többször egymást követően nyomja meg a
gombot a váltáshoz az alábbi funkciók
között:
Funkció
Visszajelző
Kikapcsolva
A gomb lámpája kialudt
Fűtés
A gomb lámpája világít
Automata kormánykerékfűtés
Az automata kormánykerékfűtés bekapcsolt
állapotában, a kormánykerék fűtése automatikusan bekapcsol a motor beindításakor. Az
automatikus bekapcsolás akkor történik meg,
amikor a környezeti hőmérséklet körülbelül
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
85
03 Műszerek és kezelőszervek
10 °C alatt van. A funkció aktiválása/kikapcsolása a MY CAR, (o. 111). oldal menürendszerben hajtható végre.
Világításkapcsolók
A fényszórókapcsoló bekapcsolja és beállítja a
külső világítást. Ez a kijelző és műszerfal-világítás valamint a hangulatvilágítás, (o. 96).
oldal beállítására is szolgál.
Áttekintés, világításkapcsolók
03
A gomb helyzetei
MEGJEGYZÉS
A nappali világítás ugyanazokat a lámpákat használja, mint a helyzetjelző-/parkolólámpák. A fényerő magasabb, amikor a
lámpákat a nappali világítás használja.
Állás
Leírás
Nappali világításA amikor az
autó elektromos rendszere a II
kulcshelyzetben van vagy jár a
motor.
Használható a fénykürt.
Áttekintés, világításkapcsolók.
Forgókapcsoló a kijelző és műszervilágításhoz valamint a környezeti világításhoz*
A hátsó ködlámpa gombja
A nappali világítás és a helyzetjelző lámpák gombja
Forgókapcsoló17 a fényszórómagasságállításhoz
17
86
Nem áll rendelkezésre az aktív Xenon fényszórókkal felszerelt autók esetében*.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nappali világítás, első szélességjelző lámpák és hátsó helyzetjelző/parkolólámpák/szélességjelző lámpák, amikor az autó
elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Helyzetjelző/parkolólámpák/
szélességjelző lámpák, amikor
az autó parkol.
Használható a fénykürt.
Nappali világítás, első szélességjelző lámpák és hátsó helyzetjelző/parkolólámpák/széles-
03 Műszerek és kezelőszervek
Állás
Leírás
ségjelző lámpák nappali megvilágításban, amikor az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Tompított fény és helyzetjelző/
parkolólámpák/szélességjelző
lámpák gyenge nappali fényben
vagy sötétben vagy amikor be
van kapcsolva a hátsó ködlámpa vagy folyamatos törléssel
működik az ablaktörlő.
Be van kapcsolva az alagútészlelés, (o. 89). oldal* funkció.
Használható az aktív távolsági
fényszóró, (o. 90). oldal,* funkció.
Műszervilágítás
A különböző kijelző és műszervilágítások a
kulcshelyzettől függően kapcsolnak be, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 79).
A kijelző-világítás sötétben automatikusan
mérséklődik - az érzékenységet a forgókapcsolóval lehet beállítani.
Tompított fényszóró és helyzetjelző/parkolólámpák/szélességjelző lámpák.
1. Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I
kulcshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
2. Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
Az első lökhárítóba vagy az alá szerelve.
A forgókapcsoló helyzetei különböző terhelések
esetében.
Csak a járművezető
Járművezető és utas az első utasülésben
Fényszórómagasság-állítás
Használható a fénykürt.
Használható a fénykürt.
03
A műszervilágítás intenzitása a forgókapcsolóval állítható be.
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának függőleges beállítását, ami a elvakíthatja
a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár
magasságának beállításával kerülheti el.
Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az
autó erősen le van terhelve.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
A
A Volvo az autó vezetése közben az
üzemmód használatát javasolja, mindaddig,
amíg a közlekedési helyzetek vagy az időjárási viszonyok nem kedvezőek az aktív távolsági fényszóró funkció* használatához.
Utasok az összes ülésben
Utasok az összes utasülésben és maximális terhelés a csomagtérben
A járművezető és maximális terhelés a
csomagtérben
Az aktív Xenon fényszórókkal* felszerelt autók
automatikus fényszórómagasság-állítással
rendelkeznek és ezért nincsenek felszerelve
forgókapcsolóval.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Helyzetjelző lámpák (o. 88)
Nappali világítás lámpái (o. 88)
Távolsági/tompított fényszóró (o. 89)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
87
03 Műszerek és kezelőszervek
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző/parkolólámpák a fényszóró
vezérlőgombjával kapcsolhatók be.
Kapcsolódó információk
•
Világításkapcsolók (o. 86)
Nappali világítás lámpái
A világításkapcsoló
állásában és az autó
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a nappali világítás nappali fényviszonyok között automatikusan bekapcsol.
Nap közben a nappali világítás. DRL
03
Gomb a fényszóróvezérléshez a helyzetjelző/
parkolólámpák helyzetében.
helyzetbe (ugyaForgassa a gombot a
nakkor bekapcsol a rendszámtábla-világítás
is).
Ha az autó elektromos rendszere II kulcshelyzetben van vagy jár a motor, akkor a nappali
világítás kapcsol be az első helyzetjelző/
parkolólámpák helyett.
Amikor kint sötét van és kinyitja a csomagtérajtót, akkor a hátsó helyzetjelző/parkolólámpák bekapcsolnak a hátulról közeledő forgalom figyelmeztetése érdekében. Ez a gomb
helyzetétől és az autó elektromos rendszerének kulcshelyzetétől függetlenül megtörténik.
88
A fényszóró kezelőszerve az AUTO állásban van.
A fényszóróvezérlő kapcsoló
állásában
a nappali világítás (Daytime Running Lights DRL) automatikusan bekapcsol, amikor napfényben vezeti az autót. A műszerfal tetején
egy fényérzékelő vált a nappali világítás és a
tompított fényszóró között szürkületben vagy
amikor a megvilágítás gyenge. A tompított
fényszóróra váltás akkor is bekövetkezik, ha a
bekapcsolják az ablaktörlőket vagy a hátsó
ködlámpákat.
03 Műszerek és kezelőszervek
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani
- nem képes minden helyzetben meghatározni, mikor túl gyenge vagy elégségesen
erős a megvilágítás, például ködben vagy
esőben.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a
közlekedési szabályoknak megfelelő, a
közlekedési helyzetnek megfelelő állásba
kapcsolt fényszóróval vezesse.
Alagútészlelés*
Távolsági/tompított fényszóró
Az alagútészlelés a nappali világításról tompított fényszóróra vált, amikor az autóval alagútba hajt. Körülbelül 20 másodperccel azután,
hogy az autó elhagyta az alagutat, a világítás
visszakapcsol nappali világításra.
A világításkapcsoló
állásában és az autó
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a tompított
fényszóró gyenge megvilágítási viszonyok
között automatikusan bekapcsol.
Az alagútészlelés funkció az esőérzékelővel*
rendelkező autókban áll rendelkezésre. Az
érzékelő észleli az alagút bejáratát és viszszaállítja a világítást a nappali világításról a
tompított fényszóróra. Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy az autó elhagyta az
alagutat, a világítás visszakapcsol nappali
világításra. Ha az autót ezen közben egy
másik alagútba vezetik, akkor a tompított
fényszórók bekapcsolva maradnak. Ezzel
elkerülhető az autó világítás-beállításainak
ismételt váltása.
A fényszóró-kezelőszerv gombjának
állásában a tompított fényszóró mindig be van
kapcsolva, amikor jár a motor vagy a II kulcshelyzet aktív.
03
Ne feledje, hogy a világításkapcsolónak
állásban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (o. 89)
Világításkapcsolók (o. 86)
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez.
Fénykürt állás
Távolsági fényszóró állás
Tompított fényszóró
A gomb
állásában, a tompított fényszóró szürkületben vagy gyenge megvilágításnál automatikusan bekapcsol. A tompított
fényszóró akkor is automatikusan bekapcsol,
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
89
03 Műszerek és kezelőszervek
||
ha a bekapcsolják az ablaktörlőket vagy a
hátsó ködlámpákat.
állásában a tompított fényA gomb
szóró mindig be van kapcsolva, amikor jár a
motor vagy a II kulcshelyzet aktív.
Fénykürt
03
Mozdítsa finoman a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
niuk a távolsági fényszóróval együtt19, lásd
MY CAR (o. 111).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Aktív Xenon fényszórók* (o. 93)
Aktív távolsági fényszóró* (o. 90)
Világításkapcsolók (o. 86)
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(o. 98)
Alagútészlelés* (o. 89)
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be,
18 vagy
amikor a gomb
állásban
van. A távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló
véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki.
Vagy, a távolsági fényszóró kikapcsolható a
bajuszkapcsolót enyhén a kormánykerék felé
nyomva.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró, akkor a
szimbólum világít a kombinált műszerfalon.
Kiegészítő lámpák*
Ha az autó kiegészítő lámpákkal rendelkezik,
akkor a járművezető a MY CAR menürendszer használatával választhatja ki, hogy azoknak inaktiválódniuk vagy be/ki kell-e kapcsol-
18
19
90
Aktív távolsági fényszóró*
Az automatikusan bekapcsoló országúti fényszóró észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elől haladó járművek hátsó lámpáit, és átkapcsolja a világítást a távolsági és a
tompított fény között. A Xenon fényszórók
csak a fénysugárnak azt a részét tompítják,
amely közvetlenül a járműre irányul. A világítás
visszakapcsol a távolsági fényszóróra, ha a
közeledő világítás megszűnik.
Aktív távolsági fényszóró - AHB
Az országúti fényszóró automatikus bekapcsolással (Active High Beam - AHB) egy olyan
funkció, amely a szélvédő felső élén található
kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy
országúti fényszóróról tompított fényszóróra
váltson. A funkció az utcai lámpákat is figyelembe veheti.
Halogén fényszórókkal rendelkező autó
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével visszavált távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó
járművek hátsó lámpáit.
Xenon fényszórókkal rendelkező autó
A hagyományos fényváltással ellentétben, a
fénysugár továbbra is megmarad a szembe-
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
A kiegészítő lámpákat szervizben kell az elektromos rendszerhez csatlakoztatni. A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
rókra is vonatkozik, ha a távolsági fényszóró
részlegesen tompítva van, azaz amint a fénysugár a tompított fénynél kissé erősebben
világít.
jövő vagy elöl haladó forgalom mindkét oldalán - csak a fénysugár közvetlenül a járműre
mutató része kerül tompításra.
Digitális kombinált műszerfallal rendelkező
autó
Amikor aktiválva van az AHB, akkor a
szimbólum fehér színűre változik a műszerfal
információs kijelzőjén.
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez
AUTO állásban.
Tompított fény közvetlenül a szembejövő járművek felé, de továbbra is távolsági fény a jármű két
oldalán.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével visszavált teljes távolsági fényszóróra,
miután a kameraérzékelő már nem észleli a
szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elöl
haladó járművek hátsó lámpáit.
Aktiválás/kiiktatás
Az AHB a fényszóró vezérlőgombjának
helyzetében aktiválható (feltéve, hogy a funkció nincs kikapcsolva a MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR (o. 111)).
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben haladva a jármű sebessége 20 km/h vagy
ennél nagyobb.
03
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a
szimbólum kéken világít. Ez a Xenon fényszórókra is vonatkozik, ha a távolsági fényszóró
részlegesen tompítva van, azaz amint a fénysugár a tompított fénynél kissé erősebben
világít.
Az AHB a bal oldali bajuszkapcsoló véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával,
majd elengedésével kapcsolható be/ki. Az
inaktiválás a távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában azt jelenti, hogy a lámpák közvetlenül tompított fényszóróra váltanak.
Analóg kombinált műszerfallal rendelkező
autó
Amikor be van kapcsolva az AHB, akkor a
szimbólum világít a műszerfali információs kijelzőn.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum is világít a
szóró, akkor a
kombinált műszerfalon. Ez a Xenon fényszó}}
91
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Manuális működtetés
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
03
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
FIGYELEM
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági és a tompított fényszóró közötti
manuális váltásra:
Mindig a járművezető felelős a távolsági és
a tompított fényszóró közötti manuális váltásért, amikor a forgalmi helyzetek vagy az
időjárási feltételek ezt igénylik.
•
•
•
•
•
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az
út mellett
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
•
Amikor a szembejövő forgalom világítását például elválasztó korlát takarja
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
•
•
Egy hegy peremén vagy völgyben
Ha a Aktív távolsági fényszóró
Ideiglenesen nem elérhető Váltson kézzel
üzenet látható a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, akkor manuálisan kell váltani a
távolsági és a tompított fényszóró között.
Azonban, a fényszóróvezérlő gomb a
állásban maradhat. Ugyanez vonatkozik a
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet és
szimbólumra is. A
szimbólum kialszik, amikor az üzenetek
megjelennek.
Az AHB ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között, mint a sűrű
köd vagy a zuhogó eső. Amikor az AHB újra
elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
92
FONTOS
Az AHB segítség a világítás optimális
használathoz, amikor a feltételek kedvezőek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ónos esőben
Hóviharokban vagy latyakban
Holdfénynél
Amikor gyengén megvilágított területeken halad
Δles kanyarokban.
A kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai
(o. 232).
03 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (o. 89)
Világításkapcsolók (o. 86)
Aktív Xenon fényszórók*
Az aktív Xenon fényszórók úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak
a kanyarokban és kereszteződésekben és így
növeljék a biztonságot.
Aktív Xenon fényszórók - ABL
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és
bekapcsolt (jobb) állapotában.
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal (Active
Bending Lights – ABL) van felszerelve, akkor
a fényszórók fénye követi a kormánykerék
mozgását, hogy maximális megvilágítást biztosítson kanyarokban és kereszteződésekben
és így nagyobb biztonságot nyújtson.
A funkció automatikusan aktiválódik az autó
indításakor (feltéve, hogy nincs kikapcsolva a
MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR
(o. 111)). A funkció hibája esetén a
20
szimbólum világít a kombinált műszerfalon és
ezzel egyidejűleg az információs kijelző egy
magyarázó szöveget valamint egy további
szimbólumot jelenít meg.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Fényszórórendszer
működési
hibája
Szerviz
szükséges
A rendszer ki
van kapcsolva.
Menjen szervizbe, ha az üzenet továbbra is
megjelenik. A
Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
03
A funkció csak szürkületben vagy sötétben és
csak az autó mozgó állapotában aktív.
A funkció20 a MY CAR menürendszerben
kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (o. 111).
A fényszóróminta beállításával kapcsolatban,
lásd Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(o. 98).
Gyárilag aktiválva van.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
93
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
Kanyarlámpák
Hátsó ködlámpa
Az aktív Xenon fényszórók kanyarlámpákkal
vannak ellátva, amelyek átmenetileg megvilágítják az autó előtti átlós területet a kormánykerék éles elfordításának irányában vagy az
irányjelzők használatának irányában.
Amikor a látótávolság csökkent, a hátsó ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte
haladó járműveket.
Ezen felül, mindkét kanyarlámpa bekapcsol
hátramenetben a tolatólámpa kiegészítésére.
Kapcsolódó információk
Távolsági/tompított fényszóró (o. 89)
Aktív távolsági fényszóró* (o. 90)
Világításkapcsolók (o. 86)
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa csak a II kulcshelyzetben
vagy akkor kapcsolható be, amikor jár a
vagy
motor és a világításkapcsoló a
állásban van.
Nyomja meg a gombot a be/kikapcsoláshoz.
szimbóluma a komA hátsó ködlámpa
binált műszerfalon és a gomb lámpája világít,
amikor a hátsó ködlámpa be van kapcsolva.
A hátsó ködlámpa automatikuson kikapcsol,
amikor a motor le van állítva vagy amikor a
világításkapcsoló
vagy
állásban
van.
94
Kapcsolódó információk
•
A funkció akkor kapcsol be, amikor a távolsági fényszóró vagy a tompított fényszóró be
van kapcsolva és az autó sebessége alacsonyabb mint körülbelül 30 km/h.
•
•
•
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Világításkapcsolók (o. 86)
03 Műszerek és kezelőszervek
Féklámpák
Vészvillogók
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a
funkciót.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol
be. Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az Adaptív sebességtartó, (o. 201). oldal,, City Safety,
(o. 218). oldal, vagy Ütközésfigyelmeztető
rendszer, (o. 225). oldal, fékezi az autót.
A vészvillogó bekapcsolásakor mindkét irányjelző-visszajelző lámpa villog a kombinált
műszerfalon.
és automata vészvillogókkal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (o. 304).
Kapcsolódó információk
•
Irányjelzők (o. 96)
03
A vészféklámpákkal és automata vészvillogókkal kapcsolatban, lásd Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (o. 304).
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához. Mindkét irányjelző-visszajelző
szimbólum villog a kombinált műszerfalon,
amikor használatban van a vészvillogó.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, ha az
autót olyan hirtelen fékezik, hogy a vészféklámpák bekapcsolnak 10 km/h sebesség
alatt. A vészvillogó az autó megállását követően is bekapcsolva marad és automatikusan
kikapcsolnak, amikor a jármű újra elindul vagy
megnyomják a gombot. A vészféklámpákkal
95
03 Műszerek és kezelőszervek
Irányjelzők
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethetők. Az irányjelző lámpák
három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben
mozdítja fel vagy le a bajuszkapcsolót.
automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának hatására.
Irányjelző szimbólumok
Az irányjelző szimbólumokhoz, lásd Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok
jelentése (o. 68).
Belső világítás
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés feletti kezelőszervekkel lehet bekapcsolni/
kikapcsolni.
Kapcsolódó információk
•
Vészvillogók (o. 95)
G021149
03
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás
kezelőszervei a tetőkonzolon.
Irányjelzők.
Olvasólámpa, bal oldali
Rövid villogási sorozat
Olvasólámpa, jobb oldali
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző lámpák három alkalommal felvillannak. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY
CAR (o. 111).
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a
szélső helyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad
és manuálisan kell visszamozdítani, vagy
96
Belső világítás
Az utastér összes világítása az alábbiaktól
számított 30 percen belül manuálisan be- és
kikapcsolható:
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be.
03 Műszerek és kezelőszervek
Első tetővilágítás
Világítás a csomagtérben
Az első olvasólámpák a tetőkonzol megfelelő
gombjának megnyomásával kapcsolhatók be
vagy ki.
A csomagtér világítása a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Hátsó tetővilágítás
Automata világítás
Az utastér-világítás kapcsolója három állással
rendelkezik az utastér világításához.
•
Ki – jobb oldal benyomva, automata
világítás kikapcsolva.
•
Semleges helyzet – automata világítás
bekapcsolva.
•
Be – bal oldal benyomva, az utastér világítása bekapcsolva.
G021150
Semleges helyzet
Hátsó tetővilágítás.
A lámpák a megfelelő gomb megnyomásával
kapcsolhatók be vagy ki.
Belépő világítás
A belépő világítás (és az utastér-világítás) az
oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol
be és ki.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Piperetükör-világítás
Amikor a gomb semleges helyzetben van,
akkor az utastér-világítás automatikusan kapcsol be és ki az alábbiak szerint.
Az utastér-világítás bekapcsol és 30 másodpercig bekapcsolva marad, ha:
•
az autót kinyitják a távvezérlős kulccsal
vagy a kulcsszárral, lásd Távvezérlős
kulcs - funkciók (o. 164) vagy Kivehető
kulcsszár - az ajtók nyitása (o. 168)
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van.
Az utastér-világítás bekapcsol, és két percig
bekapcsolva marad, ha valamelyik ajtót kinyitják.
Ha valamelyik lámpát manuálisan bekapcsolja, majd bezárja az autót, akkor az két
perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Hangulatvilágítás*
Amikor a normál utastér-világítás ki van kapcsolva és jár a motor, akkor számos LED
világít, beleértve egyet a tetővilágításban,
hogy alacsony fényű világítást és hangulatot
biztosítson vezetés közben. A lámpa megkönnyíti a tárolórekeszekben tárolt tárgyak
megtalálását is a nap sötétebb óráiban. Ez a
világítás rövid idővel a normál utastér-világítás után kapcsol ki, amikor bezárja az autót.
A fényerőt a fényszóró-kezelőszerv, (o. 86).
oldal forgókapcsolójával lehet szabályozni.
03
Az utastér-világítás akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
beindítják a motort
bezárják az autót.
A piperetükör, (o. 151). oldal világítása a
fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és
ki.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
97
03 Műszerek és kezelőszervek
03
A hazakísérő világítás időtartama
Megközelítő világítás időtartama
A hazakísérő világítás a tompított fényszórókból, a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön
elhelyezkedő lámpákból, a rendszámtáblavilágításból, a belső tetővilágításból valamint a
belépő világításból áll.
A megközelítő világítás a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpákból,
a rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a belépő világításból áll.
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók
az autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő világításként működjenek.
1. Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
2. Mozdítsa a bal oldali bajuszkapcsolót a
kormánykerék felé a véghelyzetéig, majd
engedje el. A funkció ugyanúgy aktiválható, mint a fénykürt, lásd Távolsági/
tompított fényszóró (o. 89).
3. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor bekapcsolja a funkciót, akkor bekapcsolnak a tompított fényszórók, helyzetjelző
lámpák, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a belépő világítás.
A megközelítő világítás a távvezérlős kulccsal
kapcsolható be, lásd Távvezérlős kulcs funkciók (o. 164), és a óz autó világításának
távoli bekapcsolására szolgál.
Amikor bekapcsolja a funkciót, akkor bekapcsolnak a tompított fényszórók, helyzetjelző
lámpák, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a belépő világítás.
A megközelítő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható
be, lásd MY CAR (o. 111).
Kapcsolódó információk
•
A hazakísérő világítás időtartama (o. 98)
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható
be, MY CAR (o. 111).
Kapcsolódó információk
•
98
Megközelítő világítás időtartama (o. 98)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal rendelkezik és aktív távolsági fényszóró funkcióval
van ellátva, akkor a fényszórómintát vissza kell
állítani a balkormányos forgalomról jobbkormányos forgalomra és vissza váltáskor.
Aktív Xenon fényszórók*
A fényszóróminta beállítása az aktív távolsági
fényszóró* funkcióval nem felszerelt autók
esetében nem szükséges. A fényszóróminta
úgy van kialakítva, hogy nem vakítja a szembejövő forgalmat.
Az aktív távolsági fényszóróval rendelkező
autók esetében nem szükséges fényszóróminta-beállítás. Az autónak álló helyzetben
kell lennie és a motornak járnia kell, amikor
átállítja a fényszórómintát a bal- és a jobb
oldali közlekedés között.
A fényszóróminta a MY CAR menürendszerben állítható be, lásd MY CAR (o. 111).
Halogén fényszórók
Nem szükséges fényszóróminta-beállítás. A
fényszóróminta úgy van kialakítva, hogy nem
vakítja a szembejövő forgalmat.
03 Műszerek és kezelőszervek
Ablaktörlők és mosó
Az ablaktörlők és -mosók tisztítják a szélvédőt
és a hátsó ablakot. A fényszórókat nagy nyomású mosó tisztítja.
Ablaktörlők21
Szakaszos törlés
lasztva.
Esőérzékelő*
Állítsa be az időegységenkénti törlések számát a forgókapcsolóval,
amikor a szakaszos törlés van kivá-
Folyamatos törlés
Az ablaktörlők normál sebességgel
törölnek.
Az ablaktörlők nagy sebességgel
törölnek.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről a havat vagy jeget.
Ablaktörlők és ablakmosók.
Esőérzékelő, be/ki
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0
állásba az ablaktörlők kikapcsolásához.
Egy törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
21
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a
szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell
lennie, amikor működnek az ablaktörlők.
Az ablaktörlő lapát szervizállása
A szélvédő/ablaktörlő lapátok tisztításához és
az ablaktörlő lapátok cseréjéhez, lásd Ablaktörlő lapátok (o. 388) és Autómosás (o. 412).
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja
az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő
érzékenysége a forgókapcsoló használatával
állítható be.
Amikor az esőérzékelő be van kapcsolva,
akkor a gomb lámpája világít és az esőérzélátható a kombinált
kelő szimbólum
műszerfalon.
03
Aktiválás és az érzékenység beállítása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia kell vagy a távvezérlős kulcsnak az I vagy
II helyzetben kell lennie, miközben az ablaktörlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés helyzetében van.
gomb
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
megnyomásával. Az ablaktörlők egyet törölnek.
Nyomja fel a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné, hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. (Egy extra törlés
megy végbe, amikor felfelé forgatja a forgókapcsolót.)
Az ablaktörlő lapátok cseréjéhez és az ablaktörlő lapátok szervizállásához, lásd Ablaktörlő lapátok (o. 388). A mosófolyadék betöltéséhez, lásd Mosófolyadék - töltés (o. 390).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
99
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
Kikapcsol
A szélvédő mosása
Inaktiválja az esőérzékelőt a
gomb
megnyomásával vagy mozdítsa le a bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék
felé az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
Az esőérzékelő automatikusan kikapcsol,
amikor a távvezérlős kulcsot eltávolítja a gyújtáskapcsolóból vagy öt perccel a motor leállítását követően.
Az ablaktörlők több törlést végeznek és a
fényszórók mosása a bajuszkapcsoló elengedésekor megy végbe.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki az esőérzékelőt, amikor az autó
mozgásban van, vagy a távvezérlős kulcs I
vagy II állásában. A kombinált műszerfal
szimbóluma és a gomb lámpája kialszik.
A fényszórók és ablakok mosása
Fűtött mosófúvókák*
A mosófúvókák fűtése hideg időben automatikusan történik a mosófolyadék fagyásának
megelőzése érdekében.
Nagy nyomású fényszórómosás*
A nagy nyomású fényszórómosó nagy menynyiségű mosófolyadékot fogyaszt. A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók
mosása minden ötödik ablakmosó ciklussal
egy időben történik.
Csökkentett mosás
Amikor már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék maradt a tartályban és megjelenik a
mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet a
kombinált műszerfalon, akkor a fényszórók
mosófolyadék-ellátása kikapcsol. Ez azért
van, hogy a szélvédő tisztítását és a kilátást
részesítse előnyben.
Mosó funkció.
100
A hátsó ablak törlése és mosása
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Hátsó ablaktörlő – szakaszos törlés
Hátsó ablaktörlő – folyamatos sebesség
Nyomja előre a bajuszkapcsolót (lásd a nyilat
a fenti ábrán) a hátsó ablakmosás és törlés
indításához.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő túlmelegedés-védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a
motor túlmelegedés esetén kikapcsol. A
hátsó ablaktörlő egy hűlési idő elteltével
(30 másodperc vagy hosszabb, a motor
hőmérséklete és a külső hőmérséklet függvényében) működik újra.
03 Műszerek és kezelőszervek
Ablaktörlő – tolatás
Elektromos ablakok
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő bekapcsolt állapotában, beindítja a
hátsó ablaktörlő szakaszos törlését22. A funkció a hátrameneti fokozat kikapcsolásakor
kikapcsol.
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje azok elektromos ablakait
működtetik.
FIGYELEM
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan
működik, akkor nem történik változás.
Ellenőrizze, hogy a gyermekek és más utasok nincsenek-e útban az ablakok zárásakor, akkor is, ha a távvezérlős kulcsot
használja.
MEGJEGYZÉS
Az esőérzékelővel felszerelt autók esetében, a hátsó ablaktörlő tolatáskor bekapcsol, ha az érzékelő aktív és esik az eső.
Mosófolyadék - töltés (o. 390)
Mosófolyadék - minőség és mennyiség
(o. 434)
03
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem nincsenek-e útban a
hátsó ülésen utazók, amikor a vezetőajtóról zárja be az ablakokat.
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak*
és a hátsó elektromos ablakok gombjainak kiiktató kapcsolója, lásd Gyermekbiztonsági zárak - elektromos bekapcsolás*
(o. 182).
Ha gyermekek vannak az autóban, akkor
ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 kulcshelyzet
kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót. A
kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken (o. 79).
Hátsó ablak kezelőszervei
Első ablak kezelőszervei
22
Ez a funkció (szakaszos törlés tolatáskor) kikapcsolható. Látogasson el egy műhelybe. A Volvo azt javasolja, hogy menjen hivatalos Volvo műhelybe.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
101
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Használat
valami, például jegesedés akadályozza. A
zárás két egymást követő megszakadásakor
a becsípődés-védelem kényszerítésre kerül
és az automatikus funkció rövid időre kikapcsol, a zárás ilyenkor a gombot folyamatosan
felhúzva tartva hajtható végre.
MEGJEGYZÉS
03
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező
lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki
kissé az első ablakokat is.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül
Használat automata működéssel
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje csak azok elektromos ablakait
működtetik. Egyszerre csak egy vezérlőpanel
működtethető.
Az elektromos ablakok működtetéséhez, legalább I kulcshelyzet szükséges - lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(o. 79). Az elektromos ablakok a motor leállítása és a távvezérlős kulcs eltávolítása után
pár percig működtethetők - de az ajtók kinyitását követően már nem.
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik, ha valami akadályozza a mozgását. A
becsípődés-védelem felülbírálható a zárást
102
Használat automata működés nélkül
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét. Az elektromos ablakok a kezelőszerv
ebben a helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
Használat automata működéssel
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
Használat a távvezérlős kulccsal és a
központi zárral
Az elektromos ablakok kívülről történő távvezérléséhez a távvezérlős kulccsal vagy belülről a központi zárral, lásd Távvezérlős kulcs
(o. 160) és Zárás/nyitás - belülről (o. 177).
Visszaállítás
Ha az akkumulátor lecsatlakoztatták, akkor az
automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
1. Finoman emelje meg a gomb első részét
az ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd
tartsa ott egy másodpercig.
2. Rövid időre engedje el a gombot.
3. Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
FIGYELEM
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
03 Műszerek és kezelőszervek
Külső tükrök
FIGYELEM
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőszerveinek botkormányával állíthatja be.
Mindkét tükör széles látószögű típusú az
optimális látótér érdekében. A tárgyak
távolabbinak látszanak a valóságosnál.
Beállítások tárolása23
A belső és külső visszapillantó tükrök és a
vezetőülés helyzetének beállításai tárolhatók
az egyes távvezérlős kulcsokhoz az autó
kulcsmemóriájában*, lásd Távvezérlős kulcs személyre szabás* (o. 161).
A külső tükör lehajtása
parkoláskor23
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
A külső tükör kezelőszervei.
Beállítás
1. Nyomja meg az L gombot a bal oldali
külső tükörhöz vagy az R gombot a jobb
oldali külső tükörhöz. A gomb lámpája
világít.
2. Állítsa be a helyzetet a középső botkormánnyal.
3. Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A
lámpának ki kell aludnia.
23
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja
meg az L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb
megnyomásakor, visszatér az eredeti helyzetébe.
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor23
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető lássa az út szélét, például parkoláskor.
Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör rövid idő elteltével automatikusan visszatér az eredeti helyzetébe.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (o. 111).
Automatikus behajtás záráskor23
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/nyitásakor, a külső tükrök automatikusan
behajlanak/kihajlanak.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (o. 111).
03
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek
elektromosan vissza kell térniük a semleges
helyzetbe az elektromos behajtás/kihajtás
megfelelő működéséhez:
1. Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
2. Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
3. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges helyzetbe.
Automatikus sötétedés*
A külső tükrök ezen funkciójához az szükséges, hogy a belső visszapillantó tükör automatikus elsötétítés funkcióval rendelkezzen,
lásd Visszapillantó tükör - belső (o. 105).
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű* (o. 81).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
103
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Behajtható elektromos külső tükrök*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő
áthaladáshoz behajthatók:
1. Nyomja meg egyszerre az L és R gombot
(a kulcshelyzetnek legalább I szinten kell
lennie).
03
2. Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak a teljesen behajtott helyzetben.
Ablakok és visszapillantó és külső
tükrök - fűtés
Lásd még A szélvédő pára- és jégmentesítése (o. 135).
A páramentesítő a szélvédő, a hátsó ablakok
és a külső tükrök gyors pára- és jégmentesítését szolgálja.
A külső tükrök és a hátsó ablak páramentesítése/jégmentesítése automatikusan megtörténik, ha az autót +7 °C külső hőmérséklet alatt
indítja be. Az automatikus páramentesítés a
MY CAR menürendszerben állítható be, lásd
MY CAR (o. 111).
Szélvédőfűtés*, hátsó ablak- és külső
visszapillantó tükör-fűtés
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával. A tükrök
automatikusan megállnak a teljesen kihajtott
helyzetben.
Hazakísérő és megközelítő világítás
A külső tükrökön akkor világít a fény, amikor
ki van választva a megközelítő világítás,
(o. 98). oldal vagy a hazakísérő világítás,
(o. 98). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
Visszapillantó tükör - belső (o. 105)
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés (o. 104)
Fűtés, szélvédő
Fűtés, hátsó ablak- és külső visszapillantó tükör
A funkció a szélvédő, a hátsó ablakok és a
külső tükrök pára- és jégmentesítését szolgálja.
A vonatkozó gomb egy megnyomása bekapcsolja a fűtést. A gomb lámpája jelzi, hogy a
funkció aktív. Kapcsolja ki a fűtést, amint a
jég/pára eltűnt, hogy ne terhelje szükségtelenül az akkumulátort. Azonban, bizonyos idő
elteltével a fűtés automatikusan kikapcsol.
104
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Visszapillantó tükör - belső
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a
visszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre
néző érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a
hátrafelé néző érzékelő észleli az autó mögött
haladó járművek fényszóróit.
Iránytű*
A visszapillantó tükör egy beépített kijelzőt
tartalmaz, amely mutatja, hogy milyen égtáj
irányába néz az autó eleje.
Működés
03
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek,
jeladók, napellenzők vagy az üléseken
illetve a csomagtérben elhelyezett tárgyak
takarják, amelyek megakadályozzák, hogy
a fény elérje az érzékelőket, akkor a belső
visszapillantó tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója csökken.
Sötétítő kezelőszerv
Manuális sötétítés
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó
tükörből visszaverődve elvakíthatja a jármű
vezetőjét. Használja a sötétítést a sötétítő
kezelőszervvel, ha zavarja a hátulról jövő
fény:
1. Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér felé mozdításával.
2. Helyezze vissza a normál helyzetbe a
kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a visszapillantó tükör. A manuális sötétítés
Az iránytű, (o. 105). oldal csak automatikusan
sötétedő visszapillantó tükör esetében lehetséges felszereltség.
Kapcsolódó információk
•
Külső tükrök (o. 103)
Visszapillantó tükör iránytűvel.
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkában található egy beépített kijelző, amely
mutatja, hogy milyen irányba néz az autó
eleje. Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni angol rövidítésekkel: N (észak), NE
(északkelet), E (kelet), SE (délkelet), S (dél),
SW (délnyugat), W (nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű automatikusan aktiválódik az autó
beindításakor vagy a II kulcshelyzetben, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 79). Az iránytű bekapcsolásához/
kikapcsolásához - nyomja meg a tükör alján
található gombot, például egy gemkapoccsal.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
105
03 Műszerek és kezelőszervek
||
7. Fűtött szélvédővel rendelkező autók*:
Ha a C karakter látható a kijelzőn, amikor
be van kapcsolva a szélvédőfűtés, akkor
hajtsa végre a kalibrálást a 6. pontnak
megfelelően a szélvédőfűtés bekapcsolt
állapotában, lásd A szélvédő pára- és jégmentesítése (o. 135).
Kalibrálás
Az iránytű kalibrálást igényelhet a megfelelő
irány mutatásához.
A föld 15 mágneses zónára osztható. Ha a
jármű több mágneses zónán is áthalad, akkor
az iránytűt kalibrálni kell.
1. Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
2. Indítsa be az autót és kapcsolja ki az
összes elektromos berendezést (légkondicionáló, ablaktörlők stb.) és ellenőrizze,
hogy minden ajtó be van-e csukva.
MEGJEGYZÉS
A kalibrálás sikertelen lehet vagy nem történik meg, ha az elektromos berendezések
nincsenek kikapcsolva.
3. Tartsa nyomva a gombot a visszapillantó
tükör alján (használjon egy iratkapcsot
vagy ehhez hasonló eszközt) körülbelül
3 másodpercig. Megjelenik a pillanatnyi
mágneses zóna száma.
106
8. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
G030295
03
A kalibrálás végrehajtásához tegye az alábbiakat:
Mágneses zónák.
4. Nyomja meg többször egymás után a
gombot, amíg a kívánt mágneses zóna
(1–15) meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó mágneses zónák térképét.
5. Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alatt körülbelül 6 másodperce, amíg meg nem jelenik a C karakter.
6. Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h sebességgel, amíg az iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn, jelezve,
hogy a kalibrálás befejeződött. Ezután
hajtson további 2 kört a kalibrálás finomhangolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Napfénytető*
Nyitás
A napfénytető a tetőpanelen elhelyezett kezelőszervvel működtethető.
A napfénytető teljes kinyitásához, mozdítsa
hátra a kezelőszervet az automatikus nyitás
állásba, majd engedje el.
A napfénytető belső napellenzője manuálisan
zárható.
A napfénytető szélterelővel rendelkezik.
A napfénytető kezelőszervei a tetőpanelen
helyezkednek el. A napfénytető vízszintesen
és, a hátsó szélén függőlegesen nyitható. A
napfénytető működtetéséhez I vagy II kulcshelyzet szükséges.
Vízszintes nyitás
A manuális nyitáshoz, húzza hátra a kezelőszervet a manuális nyitás ellenállási pontjáig.
A napfénytető a maximálisan nyitott állásig
mozog, feltéve hogy nyomva tartja a gombot.
Zárás
A manuális záráshoz, nyomja előre a kezelőszervet a manuális zárás ellenállási pontjáig.
A napfénytető a zárt állásig mozog, feltéve
hogy nyomva tartja a gombot.
FIGYELEM
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Ne feledje mindig kikapcsolni a napfénytető tápellátását a 0 kulcshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős
kulcsot, amikor elhagyja az autót. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (o. 79).
03
Függőleges nyitás
FIGYELEM
G017823
Az automatikus záráshoz, nyomja a kezelőszervet az automatikus zárás állásba, majd
engedje el azt.
Vízszintes nyitás, hátra/előre.
Nyitás, automatikus
A napfénytető tápellátása kikapcsol, ha kiválasztja a 0 kulcshelyzetet és eltávolítja a gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóból.
G028900
Zúzódásveszély a napfénytető zárásakor.
A napfénytető becsípődés-védelme csak
az automatikus záráskor működik, manuális záráskor nem.
Függőleges nyitás, a hátsó él felemelése.
Nyissa ki a kezelőszerv hátsó szélének
felfelé nyomásával.
Zárja be a kezelőszerv hátsó szélének
lehúzásával.
Nyitás, manuális
Zárás, manuális
Zárás, automatikus
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
107
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Zárás a távvezérlős kulccsal vagy a
központi zárógombbal
Becsípődés-védelem
A napfénytető becsípődés-védelmi funkciója
akkor aktiválódik, ha az elakad valamiben az
automatikus zárás közben. Ha megakad,
akkor a napfénytető megáll, majd automatikusan az előző helyzetbe nyílik.
Szélterelő
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
A kombinált műszerfal, (o. 109) információs
kijelzőjén megjelenő menüket, (o. 63) a bal
oldali bajuszkapcsolóval lehet kezelni. Az,
hogy milyen menük jelennek meg, a kulcshelyzettől, (o. 79), függ.
G021345
03
A zárógomb hosszú megnyomása zárja a
napfénytetőt és az összes ablakot, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164) és Zárás/
nyitás - belülről (o. 177). Az ajtók és a csomagtérajtó zárva vannak. A zárás megszakításához, nyomja meg újra a zárógombot.
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be a napfénytetőt, akkor ügyeljen arra, hogy senki
ne csípődjön be.
Napellenző
A napfénytető manuálisan mozgatható, csúszó belső napellenzővel rendelkezik. A napellenző automatikusan csúszik hátra a napfénytető nyitásakor. Fogja meg a fogantyút, és
csúsztassa előre a napellenzőt a záráshoz.
108
A napfénytető szélterelővel rendelkezik,
amely akkor hajlik fel, amikor a napfénytető a
nyitott állásban van.
Kijelző (analóg kombinált műszerfal) és a menü
navigálásának kezelőszervei.
03 Műszerek és kezelőszervek
A menü áttekintése - kombinált
műszerfal
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, a
kulcshelyzettől, (o. 79). oldal, függ.
Kapcsolódó információk
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Analóg kombinált műszerfal
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 63)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 64)
•
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 108)
03
Digitális sebesség
Fűtés*
Kijelző (digitális kombinált műszerfal) és a menü
navigálásának kezelőszervei.
OK – üzenetlista elérése és üzenetek
nyugtázása.
Forgókapcsoló – menüpontok közötti
böngészés.
RESET – az aktív funkció visszaállítása.
Bizonyos esetekben funkciók kiválasztására/aktiválására szolgál, lásd az egyes
funkcióknál található magyarázatot.
Ha üzenet, (o. 110), jelenik meg, akkor nyugtázni kell az OK gombbal ahhoz, hogy megjelenjenek a menük.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek - kezelés (o. 111)
Kiegészítő fűtés*
TC-opciók
Szerviz állapota
Olajszint24
Üzenetek (##)25
Digitális kombinált műszerfal
Beállítások*
Témák
Kontraszt mód/Szín mód
Szervizállapot
Üzenetek25
Olajszint24
Állófűtés*
24
25
Bizonyos motorok.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
109
03 Műszerek és kezelőszervek
Üzenetek
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó üzenet jelenik meg az információs
kijelzőn.
03
Üzenet
Leírás
Álljon meg
biztonságosanA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Állítsa le a
motortA
110
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Sürgős
szervizA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz
szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Lásd kézikönyvA
Olvassa el a használati
útmutatót.
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Foglaljon
időpontot a
karbantartásra
Ideje bejelentkezni a rendszeres szervizre - vegye
fel a kapcsolatot egy
műhellyelB.
Sebességváltó Csökkent teljesítmény
Rendszeres
karbantartás
időszerű
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Az
időzítést a vezetett kilométere száma, az utolsó
szerviz óta eltelt hónapok
száma, a motor járási
ideje és az olajminőség
határozza meg.
A sebességváltó nem
képes a teljes kapacitás
kezelésére. Vezessen óvatosan, amíg az üzenet el
nem tűnikC.
Karbantartás késésben
Ha nem tartja be a szervizidőközöket, akkor a
garancia nem érvényes a
károsodott alkatrészekre vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó Olajcserére szorul
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Ha ismételten megjelenik vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó forró
Csökkentse
a sebességet
Vezessen egyenletesen
vagy álljon meg az autóval
biztonságosan. Vegye ki
sebességből és járassa a
motort alapjáraton, amíg
az üzenet el nem tűnikC.
Sebességváltó forró
Álljon meg
biztonságosan Várjon,
amíg lehűl
Kritikus hiba. Állítsa meg
haladéktalanul az autót
biztonságos módon, és
vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
03 Műszerek és kezelőszervek
Üzenet
Leírás
Ideiglenesen
kiA
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Alacsony
akkumulátortöltés
Power save
mód
Az audiorendszer az energiatakarékosság érdekében kikapcsolt. Töltse fel
az akkumulátort.
A
B
C
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval,
hogy hol lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az automata sebességváltóval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 285).
Üzenetek - kezelés
MY CAR
Használja a bal oldali bajuszkapcsolót a nyugtázáshoz, és a kombinált műszerfal információs kijelzőjén megjelenő üzenetek, (o. 110).
oldal, közötti böngészéshez.
A MY CAR az a menüforrás, amely az autó
sok funkcióját kezeli, például City Safety™,
zárak és riasztó, automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy viszszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy
kapcsolódó üzenet jelenik meg a kijelzőn. A
hiba kijavításáig hibaüzenet tárolódik a
memórialistában.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig
opcionálisak - a lehetőségek az egyes
piacoktól függően is eltérőek.
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját az üzenet nyugtázásához. Görgessen az üzenetek között a forgókapcsolóval,
(o. 108). oldal.
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*
történik a menükben.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
03
Működés
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használata közben,
akkor el kell olvasni az üzenetet (nyomja
meg az OK gombot), mielőtt visszatérne az
előző tevékenységhez.
Üzenetek - kezelés (o. 111)
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 108)
Kapcsolódó információk
•
A menü áttekintése - kombinált műszerfal
(o. 109)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
111
03 Műszerek és kezelőszervek
||
cióinak száma és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól függően változó.
MY CAR - megnyitja a MY CAR menürendszert.
OK/MENU - nyomja meg a gombot a
középkonzolon vagy a forgókapcsolót a
kormánykeréken a kiemelt menüpont
kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció tárolásához a memóriában.
03
TUNE - forgassa a gombot a középkonzolon vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a menüpontok közötti fel/le görgetéshez.
EXIT
EXIT funkciók
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb rövid
megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
Kezelőpanel a középkonzolon és a kormánykerék
billentyűzetén. Az ábra vázlatos - a gombok funk-
112
•
•
•
•
•
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
felfelé haladás a menürendszerben.
Az EXIT gomb hosszú megnyomása a MY
CAR menürendszer normál nézetéhez vezet
vagy, ha a normál nézetben van, akkor a legmagasabb menüszintre visz (fő forrás menü).
Menüpontok és keresési útvonalak
A menüpontok és keresési útvonalak leírásához a MY CAR menürendszerben, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép
Menücsoportok
Az autó fedélzeti számítógépe információk
vezetés közbeni rögzítésére, kiszámítására és
megjelenítésére képes.
A fedélzeti számítógép a menük két különböző csoportjával rendelkezik:
A fedélzeti számítógép tartalma és megjelenése attól függően változó, hogy a kombinált
műszerfal analóg vagy digitális típusú-e:
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (o. 114)
•
•
•
Funkciók
Címsor a kombinált műszerfalon
A fedélzeti számítógép Funkciói vagy Címsorai egy végtelen hurokban vannak elrendezve.
03
Kapcsolódó információk
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (o. 118)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(o. 123)
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd.
Ha a fedélzeti számítógép egyik kezelőszervét
sem működteti körülbelül 30 másodperccel a
vezetőajtó kinyitását követően, akkor a
műszer kialszik, miután a II kulcshelyzet,
(o. 79). oldal vagy a motor beindítása szükséges a fedélzeti számítógép működtetéséhez.
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (o. 122)
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használatakor, akkor
először nyugtázni kell az üzenetet mielőtt
újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
113
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - analóg
kombinált műszerfal
A fedélzeti számítógép menüje egy változtatható hurok. A lehetőségek egyike, hogy a
fedélzeti számítógép kijelzője kialszik - ez a
hurok elejét/végét is jelzi.
Funkciók
A funkciók megnyitásához és ellenőrzéséhez/
beállításához, tegye az alábbiakat:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat,
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot - megnyílik a
hurok az összes funkcióval.
03
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
A fedélzeti számítógép különböző funkciói az
alábbi táblázatban találhatók:
Információs kijelző és kezelőszervek.
OK - Megnyitja a hurkot a fedélzeti számítógép funkcióival + aktiválja a kiválasztott lehetőséget.
Forgókapcsoló - Megnyitja a hurkot a
fedélzeti számítógép címsoraival + görget
a lehetőségek között.
RESET - Visszavonja, nullázza vagy viszszalép a funkciókból egy kiválasztás
elvégzését követően.
114
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkciók
Információk
Digitális sebesség
Az autó sebességét mutatja digitálisan a kombinált műszerfal közepén:
•
•
•
•
km/h
mph
Nincs kijelzés
Fűtés*
•
•
•
Nyissa meg az OK gombbal, válassza ki a forgókapcsolóval, hagyja jóvá az OK gombbal,
és lépjen vissza az ENTER gombbal.
KΚZVETLEN INDÍTÁS
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(o. 141).
03
- 1. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
- 2. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
Kiegészítő fűtés*
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (o. 145).
• Auto be
• Ki
TC-opciók
•
•
•
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
Üzemanyag-fogyasztás
Átlagsebesség
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
Itt választhatja ki/aktiválhatja azokat a lehetőségeket, amelyeket el szeretne érni a fedélzeti
számítógép kiválasztható címsoraiként. A már kiválasztott elemek szimbólumai FEHΔREK és
"pipával" vannak jelölve - a többi SZÜRKE és nincs "pipával" jelölve
1. Nyissa meg a funkciót az OK gombbal, tallózzon a lehetőségek szimbólumai között a forgókapcsolóval és válassza ki/álljon meg a kívánt szimbólumnál.
2. Erősítse meg az OK gombbal - a szimbólum SZÜRKE színűről FEHΔR színűre változik és
"pipával" van jelölve.
3. Folytassa a funkciók szimbólumainak kiválasztását a forgókapcsolóval vagy fejezze be a
RESET gombbal.
Szerviz állapota
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
115
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A
03
Funkciók
Információk
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 374).
Üzenetek (##)
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek - kezelés (o. 111).
Bizonyos motorok.
Címsorok
Az alábbi táblázat valamelyik címsora kiválasztható, hogy folyamatosan megjelenjen a
kombinált műszerfalon. Tegye az alábbiakat,
hogy meghatározza, melyik:
ható címsorok egy hurokban jelennek
meg.
3. Álljon meg a kívánt címsornál.
2. Forgassa a forgókapcsolót - a fedélzeti
számítógépen megjeleníthető kiválaszt-
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált
műszerfalon
Információk
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
Táv a kiürülésig
További tájékoztatásért - lásd a "Hatótávolság - távolság a tartály kiürüléséig", (o. 122).
oldal részt.
Üzemanyag-fogy.
Aktuális fogyasztás.
Átlagsebesség
•
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
Ez a lehetőség üres kijelzőt mutat - a hurok elejét/végét is jelöli.
A kombinált műszerfal fedélzeti számítógépén
az út során bármikor másik lehetőség választható. Járjon el az alábbiak szerint:
116
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat,
kétszer megnyomva a RESET gombot.
•
A RESET hosszú megnyomása visszaállítja a Átlagsebesség értékét.
Forgassa a forgókapcsolót - álljon meg
a kívánt címsoron.
03 Műszerek és kezelőszervek
Visszaállítás - napi kilométer-számláló
és átlagsebesség
A pillanatnyi fedélzeti számítógép címsorral T1 és teljes táv, T2 és teljes táv vagy
Átlagsebesség - a kombinált műszerfalon.
•
Nyomja meg hosszan a RESET gombot a kiválasztott címsor nullázódik.
Az egyes címsorokat egyenként kell nullázni.
03
Kapcsolódó információk
•
•
•
Fedélzeti számítógép (o. 113)
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (o. 122)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(o. 123)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
117
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - digitális
kombinált műszerfal
A fedélzeti számítógép menüje egy változtatható hurok. A lehetőségek egyike, hogy a
fedélzeti számítógép három kijelzője kialszik ez a hurok elejét/végét is jelzi.
Funkciók
A funkciók megnyitásához és ellenőrzéséhez/
beállításához, tegye az alábbiakat:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat,
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot - megnyílik a
hurok és az összes funkció.
03
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
A fedélzeti számítógép különböző funkciói az
alábbi táblázatban találhatók:
Információs kijelzők és bajuszkapcsoló-kezelőszervek.
OK - Megnyitja a hurkot a fedélzeti számítógép funkcióival + aktiválja a kiválasztott lehetőséget.
Forgókapcsoló - Megnyitja a hurkot a
fedélzeti számítógép címsoraival + görget
a lehetőségek között.
RESET - Visszavonja, nullázza vagy viszszalép a funkciókból egy kiválasztás
elvégzését követően.
118
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkciók
Információk
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Ne feledje, hogy a funkció nem állítja vissza a T1 és a T2 napi kilométer-számlálót is - lásd a
táblázatot a "Címsorok" részben vagy a "Visszaállítás - átlagsebesség/-fogyasztás" részt az
eljárásra vonatkozó tájékoztatásért.
•
•
Átlagos
Átlagsebesség
Üzenetek
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek - kezelés (o. 111).
Témák
Itt választható ki a kombinált műszerfal, (o. 63). oldal megjelenése.
Beállítások*
Válassza az Auto be vagy Ki lehetőséget.
03
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (o. 145).
Kontraszt mód/Szín mód
A kombinált műszerfal fényerejének és színintenzitásának beállítása.
Állófűtés*
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(o. 141).
•
•
•
A
Közvetlen indítás
- 1. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
- 2. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
Szervizállapot
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 374).
Bizonyos motorok.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
119
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Címsorok
Az alábbi táblázat valamelyik címsor kombinációja kiválasztható, hogy folyamatosan
megjelenjen a kombinált műszerfalon. Tegye
az alábbiakat, hogy meghatározza, melyik:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat,
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Forgassa a forgókapcsolót - a kiválasztható címsor kombinációk egy hurokban
jelennek meg.
03
Egyszerre három fedélzeti számítógép címsor
jeleníthető meg - minden "ablakban" egy.
3. Álljon meg a kívánt címsor kombinációnál.
Címsor kombinációk
Információk
Átlagos
T1 napi kilométer-számláló +
sebességmérő
Átlagsebesség
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Pillanatnyi
T2 napi kilométer-számláló +
sebességmérő
Távolság a tartály
kiürüléséig
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
Pillanatnyi
Sebességmérő
kmh<>mph
Nincsenek fedélzeti számítógép
információk.
A kombinált műszerfal fedélzeti számítógép
címsor kombinációjaként az út során bármikor másik lehetőség választható. Járjon el az
alábbiak szerint:
120
kmh<>mph - lásd "Digitáls sebességkijelző" (o. 122). oldal.
Ez a lehetőség eltünteti mindhárom fedélzeti számítógép kijelzést - a
hurok elejét/végét is jelöli.
•
Forgassa a forgókapcsolót - álljon meg
a kívánt címsoron.
Visszaállítás - napi kilométer-számláló
Forgassa a forgókapcsolót a visszaállítandó
napi kilométer-számlálót tartalmazó címsor
kombinációhoz:
03 Műszerek és kezelőszervek
•
Nyomja meg hosszan a RESET gombot a kiválasztott napi kilométer-számláló nullázódik.
Visszaállítás - átlagsebesség/fogyasztás
1. Válassza ki a Fedélzeti sz.gép
visszaállítása funkciót, és aktiválja az
OK gombbal.
03
2. Válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét a forgókapcsolóval, és aktiválja az
OK gombbal.
•
•
•
l/100 km
km/h
Mindkettő nullázása
3. Fejezze be a RESET gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (o. 122)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(o. 123)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
121
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - kiegészítő
információk
Tartomány - távolság a tartály
kiürüléséig
Az alábbiakban számos funkció kiegészítő
információit találja.
A fedélzeti számítógép azt a hozzávetőleges
távolságot jeleníti meg, amelyet a tartályban
maradt üzemanyaggal meg lehet tenni.
Átlagos
Átlagos üzemanyag-fogyasztás az utolsó
visszaállítástól számítva.
03
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyaggal működő fűtés* használatát követően kis mértékű hiba lehet az
értékben.
Átlagsebesség
Az átlagsebesség az utolsó nullázás óta megtett távolságon alapszik.
Pillanatnyi
Az aktuális üzemanyag-fogyasztás folyamatosan frissül - körülbelül másodpercenként egyszer. Amikor az autót alacsony sebességgel
vezetik, akkor a fogyasztás idő egységenként
jelenik meg - magasabb sebességen a megtett útra vonatkozóan.
A kijelzéshez különböző mértékegységek
(km/mérföld) választhatók ki - lásd "Mértékegységváltás", (o. 122). oldal.
26
122
Mértékegységváltás
Megváltoztathatja a távolságra vonatkozó az
mértékegységet (km/mérföld) a MY CAR
menürendszerben, lásd MY CAR (o. 111).
MEGJEGYZÉS
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor
a Táv a kiürülésig címsor a "----" értéket
jeleníti meg.
•
Ebben az esetben, tankoljon a lehető leghamarabb.
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik.
MEGJEGYZÉS
Az érték enyhén hibás lehet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb
távolság tehető meg. Azzal kapcsolatban,
hogyan befolyásolható az üzemanyagfogyasztás, lásd A Volvo Car Corporation környezetvédelmi filozófiája, (o. 21). oldal.
Digitális sebességkijelzés26
A sebesség a fő műszerrel ellentétes egységben (kmh/mph) jelenik meg. Ha mph mértékegységben van kalibrálva, akkor a fedélzeti
számítógép km/h egységben jeleníti meg a
vonatkozó sebességet és fordítva.
Csak "Digital" kombinált műszerfal esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az
egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(o. 123)
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
Működés
A befejezett utak statisztikái tárolásra kerülnek, beleértve az átlagos fogyasztást és az
átlagsebességet, amelyek a középkonzol kijelzőjén oszlopdiagramok formájában tekinthetők meg.
A különböző beállítások a MY CAR menürendszerben hajthatók végre, lásd MY CAR
(o. 111) - itt keresse meg a(z) Üzemanyaginfó menüpontot.
Funkció
Ha ki van emelve a "Nullázás, ha a motort
min. 4 órára leállították" lehetőség, akkor
az összes statisztika automatikusan törlődik a
vezetés befejezése és az autó 4 órás leállítása
után. A motor következő beindításakor az
útstatisztikák újra nulláról kezdődnek.
03
• Nullázás, ha a motort min. 4 órára
leállították - válassza ki a négyzetet az
ENTER gomb használatával, majd lépjen
vissza a menüből az EXIT gomb használatával.
Utazási statisztikák27.
Ha a 4 óra eltelte előtt új vezetési ciklus kezdődik, akkor az aktuális időszakot először
manuálisan törölni kell a "Új utazás
indítása" lehetőséggel.
Az egyes oszlopok a kiválasztott beosztástól
függően 1 vagy 10 vezetett kilométert ábrázolnak - a jobb oldali szélső oszlop mutatja az
aktuális kilométert vagy 10 kilométert.
•
A TUNE gomb használatával az oszlopok
beosztása 1 km és 10 km között változtatható
- a jobb oldalt elhelyezkedő kurzor a kiválasztott beosztástól függően fel vagy le mozdul.
Lásd még az Eco guide (o. 67) műszerekre
vonatkozó információkat.
27
A Új utazás indítása - ENTER az összes
előző statisztika törlésére szolgál, a
menüből az EXIT gomb használatával
léphet vissza.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (o. 122)
Az ábra vázlatos - az elrendezés az autómodelltől vagy a szoftverváltozattól függően változó lehet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
123
KLÍMAVEZΔRLΔS
04 Klímavezérlés
Általános információk a
klímavezérlésről
•
Az autó elektronikus klímavezérléssel, (o. 131)
rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy
fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló (AC), (o. 134). oldal
kikapcsolható, de az utastér legjobb környezetének biztosításához és az ablakok
párásodásának megakadályozásához mindig bekapcsolva kell hagyni.
Ne feledje
•
A légkondicionáló optimális működésének biztosításához, az oldalablakoknak és
a napfénytetőnek* zárva kell lennie.
•
A teljes szellőztetés funkció, (o. 178).
oldal egyszerre nyitja ki az összes oldalablakot és például az autó gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
•
Távolítsa el a jeget és a havat a klímavezérlő rendszer levegőszívó nyílásáról (a
motorháztető és a szélvédő közötti rács).
•
Meleg időben, a légkondicionálóból származó páralecsapódás csöpöghet az autó
alatt. Ez normális.
•
Amikor a motor teljes teljesítményére
szükség van, például teljes gyorsításkor
vagy emelkedőn utánfutóval haladva, a
légkondicionáló átmenetileg kikapcsolhat.
Ilyenkor ideiglenesen növekedhet az utastér hőmérséklete.
Az ablakok belsejének páramentesítéséhez, elsődlegesen a páramentesítő funkciót, (o. 135). oldal használja. A párásodás kockázatának csökkentéséhez, tartsa
tisztán az ablakokat és használjon ablaktisztítót.
•
Levegőszűrés (o. 126)
Start/Stop* opcióval felszerelt autók
A motor automatikus leállításával, (o. 291).
oldal bizonyos berendezések, például klímaszabályozó ventilátor fordulatszáma, (o. 133).
oldal átmenetileg csökkenhet.
ECO* opcióval felszerelt autók
Bizonyos felszerelések működése átmenetileg csökken vagy kikapcsol, amikor be van
kapcsolva az ECO (o. 301) funkció, például a
légkondicionáló, (o. 134).
04
MEGJEGYZÉS
Amikor aktiválva van az ECO funkció,
akkor a klímavezérlő rendszer számos
paraméter-beállítása megváltozik és számos elektromos fogyasztó funkcionalitása
csökken. Bizonyos beállítások manuálisan
visszaállíthatók, de a teljes funkcionalitás
csak az ECO funkció kikapcsolásával állítható vissza.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Tényleges hőmérséklet (o. 126)
Menübeállítások - klímavezérlés (o. 128)
Elektronikus klímavezérlés - ECC (o. 131)
Levegőelosztás az utastérben (o. 129)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
125
04 Klímavezérlés
04
Tényleges hőmérséklet
Érzékelők - klímavezérlés
Levegőszűrés
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan megfelel a fizikai észlelésnek az olyan
tényezőket figyelembe véve, mint a külső
hőmérséklet, az autó környezetében lévő
levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb. az autóban és
környezetében.
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt
használ a hőmérséklet, (o. 126). oldal, szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a
kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
A rendszer egy napérzékelőt (o. 126). oldal
tartalmaz, amely észleli, hogy melyik irányból
süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a
jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő
hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet,
hogy mindkét oldalon ugyanazt a hőmérsékletet állította be.
•
A napérzékelő a műszerfal felső oldalán
helyezkedik el.
•
Az utastér hőmérsékletérzékelője a klímavezérlő panel alatt helyezkedik el.
•
A külső hőmérsékletérzékelő a külső
tükörben helyezkedik el.
•
A nedvességérzékelő* a belső visszapillantó tükör mellett található.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
Kapcsolódó információk
126
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
(o. 134)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
Utastérszűrő (o. 127)
•
Belső levegőminőség rendszer
(IAQS) (o. 128)*
Anyagok az utastérben (o. 128)
Tiszta belső zóna csomag
(CZIP) (o. 127)*
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
04 Klímavezérlés
Levegőszűrő - utastérszűrő
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A szűrőt rendszeres időközönként ki kell cserélni. Tartsa be a Volvo szervizprogramban
előírt csereidőközöket. Ha az autót súlyosan
szennyezett környezetben használja, akkor
szükség lehet a szűrő gyakoribb cseréjére.
Levegőszűrés - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
A CZIP olyan módosítások összességéből áll,
amelyek még tisztábban tartják az utasteret az
allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szűrőt
szerelje be.
Kapcsolódó információk
•
Levegőszűrés (o. 126)
MEGJEGYZÉS
A CZIP norma fenntartásához a CZIP felszereltségű autókban, az IAQS szűrőt
15 000 km-enként vagy évente egyszer
cserélni kell, attól függően, hogy melyik
következik be előbb. Azonban, legfeljebb
75 000 km 5 év alatt. A CZIP nélküli autókban vagy, ha az ügyfél nem akarja követni
a CZIP normákat, az IAQS szűrőt a rendes
szerviz során kell kicserélni.
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti,
hogy a ventilátor beindul, amikor kinyitják
az autó ajtóját a távvezérlős kulccsal. A
ventilátor friss levegővel tölti meg az utasteret. A funkció akkor kapcsol be, amikor
szükséges és egy idő elteltével vagy az
utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki
automatikusan. A ventilátor működési
ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan
csökken a kisebb szükségesség miatt.
A levegőminőség rendszer, az IAQS,
(o. 128). oldal egy teljesen automatikus
rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a
részecskék, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon.
A CZIP csomaggal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd az autó vásárlásakor kapott
füzetet.
04
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
Levegőszűrés (o. 126)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
127
04 Klímavezérlés
Levegőszűrés - IAQS*
Levegőszűrés - anyag
Menübeállítások - klímavezérlés
Az IAQS levegőminőség rendszer kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az
utastér pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A klímavezérlő rendszer bekapcsolható/kikapcsolható és hat alapértelmezett beállítása
módosítható a középkonzolon.
Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási
termékeket a belső tér tisztításához, (o. 414).
oldal.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
04
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
Levegőszűrés (o. 126)
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Hideg időben, a párásodás megelőzése
érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Párásodás esetén ki kell kapcsolni a levegőminőség-érzékelőt és a szélvédő és az
oldalablakok valamint a hátsó ablakok
páramentesítő funkcióit kell használni.
Kapcsolódó információk
128
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
•
Levegőszűrés (o. 126)
Levegőszűrés - tiszta belső zóna csomag
(CZIP)* (o. 127)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
A ventilátor működési szintje automatikus
klímavezérlés, (o. 133). oldal közben.
Visszakeringtetési időzítő, (o. 136). oldal.
A hátsó ablak-páramentesítő, (o. 104).
oldal automatikus indítása.
•
Belső levegőminőség-rendszer, (o. 128).
oldal*.
•
A vezetőülés fűtésének, (o. 132). oldal,
automatikus indítása.
•
A kormánykerékfűtés, (o. 85). oldal automatikus indítása.
További információk találhatók a menürendszer, lásd (o. 111). oldal, leírásában.
A klímavezérlő rendszer funkciója alapértelmezett beállításokra állítható vissza a MY
CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás az utastérben
Szellőzők a műszerfalon
Szellőzők az ajtóoszlopokon
A bejövő levegő számos szellőző között oszlik
el az utastérben.
A levegőelosztás AUTO üzemmódban teljesen automatikus.
Ha szükséges, manuálisan is szabályozható,
lásd levegőelosztási táblázat, (o. 137). oldal.
Nyitva
Zárva
Zárva
Nyitva
Oldalirányú levegőáramlás
Oldalirányú levegőáramlás
Függőleges levegőáramlás
Függőleges levegőáramlás
Irányítsa a külső szellőzőket az oldalablakokra a pára eltávolításához.
04
Irányítsa a szellőzőket az ablakokra a pára
eltávolításához hideg időben.
Irányítsa a szellőzőket az utastérbe a kellemes klíma fenntartásához a hátsó ülésen.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek lehetnek a légáramlatokra és a
huzatra.
}}
129
04 Klímavezérlés
||
Levegőelosztás
04
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Levegőelosztás - padlószellőzés
Az alak három gombból áll. Amikor megnyomja a gombokat, akkor a hozzájuk tartozó
alakok megjelennek a kijelzőn (lásd az alábbi
ábrát) és az egyes részek előtti nyilak mutatják a kiválasztott levegőáramlást. További
tájékoztatásért, lásd a levegőelosztási táblázatot, (o. 137). oldal.
130
A kiválasztott levegőelosztás a középkonzol kijelzőjén látható.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
•
Automatikus szabályozás (o. 133)
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(o. 136)
04 Klímavezérlés
Elektronikus klímavezérlés - ECC
Az ECC (elektronikus klímavezérlés) fenntartja
az utastér beállított hőmérsékletét és külön
beállítható a vezető és az utas oldalhoz.
Az automata funkció a hőmérséklet, légkondicionálás, ventilátor-fordulatszám, visszakeringtetés és a levegőelosztás automatikus szabályozására szolgál.
04
Hőmérséklet-szabályozás, (o. 134). oldal,
bal oldal
Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés (o. 104)
Elektromosan fűthető első ülés, (o. 132).
oldal, bal oldal
Elektromosan fűthető első ülés, (o. 132).
oldal, jobb oldal
Max. páramentesítés (o. 135)
Hőmérséklet-szabályozás, (o. 134). oldal,
jobb oldal
Ventilátor (o. 133)
Levegőelosztás, (o. 129). oldal - padlószellőzés
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
Visszakeringtetés (o. 136)
ECO* (o. 301)
AUTO - Automata klímavezérlés,
(o. 133). oldal
AC - Légkondicionáló be/ki, (o. 134).
oldal
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
131
04 Klímavezérlés
Fűthető első ülések*
•
Az első ülésfűtésnek három állása van, hogy
hideg időben javítsa a járművezető és az utas
komfortérzetét.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy
narancssárga mező világít a képernyőn.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító mező.
FIGYELEM
Hátsó ülésfűtés*
A hátsó ülés külső üléseinek fűtése1 három
állással rendelkezik az utasok kényelme érdekében hideg időben.
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
A vezetőülés fűtésének automatikus
indítása
04
A pillanatnyi fűtési szint a középkonzol kijelzőjén
látható.
A vezetőülés fűtésének automatikus indítása
bekapcsolva, a vezetőülés a motor beindításakor a legmagasabb szinten lesz.
Az automatikus bekapcsolás akkor történik
meg, amikor a környezeti hőmérséklet
körülbelül +10 °C alatt van.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
132
Kapcsolódó információk
A pillanatnyi fűtési szint a nyomógomb lámpáin
jelenik meg.
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
•
Legmagasabb fűtési szint - három lámpa
világít.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két lámpa
világít.
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
•
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
Legalacsonyabb fűtési szint - egy lámpa
világít.
Legmagasabb fűtési szint - három
narancsszínű mező világít a középkonzol
képernyőjén (lásd a fenti ábrát).
•
Hátsó ülésfűtés* (o. 132)
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító lámpa.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két narancssárga mező világít a képernyőn.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
Ventilátor
Automatikus szabályozás
A ventilátornak folyamatosan működnie kell az
ablakok párásodásának elkerülése érdekében.
Az auto funkció automatikusan szabályozza a
hőmérsékletet, (o. 134). oldal , légkondicionálást, (o. 134). oldal, , ventilátor-fordulatszámot, (o. 133). oldal, , visszakeringetést,
(o. 136). oldal és a levegőelosztást, (o. 129).
oldal.
MEGJEGYZÉS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami
az ablakok párásodását okozhatja.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
Fűthető első ülések* (o. 132)
Ventilátor gomb
Forgassa a gombot a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez.
Ha az AUTO lehetőség van
kiválasztva, akkor a ventilátor
fordulatszámának szabályozása automatikusan,
(o. 133). oldal, történik - az előzőleg beállított
ventilátor-fordulatszám nem érvényes.
Kapcsolódó információk
1
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC (o. 131)
Ha kiválaszt egy vagy több
manuális funkciót, akkor a
többi funkció szabályozása
továbbra is automatikusan
történik. Az AUTO gomb
magnyomására az összes
manuális beállítás kikapcsol.
A kijelző képernyőn az AUTOM. KLÍMA jelzés látható.
04
A ventilátor-fordulatszám automatikus módban a MY CAR menürendszerben állítható be.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 111).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
A hátsó ülésfűtés nem érhető el a beépített kétfokozatú ülésmagasító esetén, (o. 48). oldal .
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
133
04 Klímavezérlés
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
Az autó beindításakor visszatér a legutóbbi
hőmérséklet-beállításhoz.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
04
Az egyes oldalak pillanatnyi hőmérséklete a
középkonzol kijelző képernyőjén látható.
A hőmérséklet a gombbal
állítható be - különállóan az
utas és a vezető felöli oldalon.
134
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
•
Tényleges hőmérséklet (o. 126)
Elektronikus klímavezérlés - ECC (o. 131)
Légkondicionáló
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja a beáramló levegőt.
Amikor az AC gomb világít,
akkor a légkondicionálót a
rendszer automata funkciója
vezérli.
Amikor az AC gomb lámpája
nem világít, akkor a légkondicionáló ki van kapcsolva. Az egyéb funkciók
vezérlése még mindig automatikus. Amikor
bekapcsolja a max. páramentesítő funkciót,
(o. 135). oldal, akkor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol a levegő szárítása érdekében a maximális beállításon.
04 Klímavezérlés
A szélvédő pára- és jégmentesítése
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
A szélvédőfűtés* és a max. páramentesítés a
párásodás és a jég gyors eltávolítására szolgál
a szélvédőről és az oldalablakokról.
•
A levegő az ablakokhoz áramlik - a (2)
szimbólum világít a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
•
szélvédőfűtés2
A
indítása - az (1) szimbólum világít a képernyőn.
•
A
indítása és levegőáramlás az ablakokhoz - az (1) és (2) szimbólumok világítanak a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
szélvédőfűtés2
MEGJEGYZÉS
Az elektromos szélvédőfűtés nem használható az motor automatikusan leállított,
(o. 291). oldal állapotában.
Az alábbiak is az utastér maximális páramentesítését szolgálják:
•
a légkondicionáló automatikusan bekapcsol
•
a visszakeringetés és a levegőminőség
rendszer automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
A zajszint növekszik a ventilátor max.
sebességen működésével.
MEGJEGYZÉS
A kiválasztott beállítás megjelenik a középkonzol
képernyőjén.
Szélvédőfűtés*
Max. páramentesítés
A páramentesítő gombjának
lámpája világít, amikor a
funkció aktív.
Nyomja meg többször egymást követően a gombot a
funkció aktiválásához.
2
04
A szélvédőfűtés és az infravörös ablak,
(o. 19). oldal, befolyásolhatja a jeladók
vagy egyéb kommunikációs eszközök
működését.
Amikor kikapcsolja a páramentesítőt, akkor a
klímavezérlő visszatér az előző beállításokhoz.
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
•
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
Ha a C látható a visszapillantó tükörben a szélvédőfűtés bekapcsolt állapotában, akkor az iránytűt, (o. 105). oldal,* kalibrálni kell.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
135
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás - visszakeringtetés
Válassza ki a visszakeringtetést, hogy kizárja a
rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből, a visszakeringtetés nem engedi be a
külső levegőt az autóba, amikor a funkció be
van kapcsolva.
Amikor a visszakeringtetés
aktív, akkor a gomb narancssárga lámpája világít.
04
FONTOS
Ha a levegő túl hosszan kering az autóban,
akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
Időzítő
Ha aktív az időzítő funkció, akkor a rendszer a
a külső hőmérséklettől függő időre kilép a
manuálisan bekapcsolt visszakeringtetés
módból. Ez csökkenti a jegesedés, a párásodás és a levegő elhasználódásának kockázatát.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
136
MEGJEGYZÉS
Amikor a max. páramentesítés van kiválasztva, akkor a visszakeringetés mindig
kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
•
Levegőelosztás az utastérben (o. 129)
Levegőelosztás - táblázat (o. 137)
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás - táblázat
Három gomb áll rendelkezésre a levegő elosztásának, lásd (o. 129). oldal, beállításához.
Levegőelosztás
Használja
Levegő az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből. Nincs levegő-visszakeringtetés. A légkondicionáló mindig be van
kapcsolva.
a jég és a párásodás gyors eltávolítására.
Levegő a szélvédőhöz, a páramentesítő szellőzőn keresztül és az
oldalablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből.
a párásodás és jegesedés megakadályozására hideg
és párás időben (nem túl alacsony ventilátor-fordulatszámon ennek lehetővé tételéhez).
Levegő áramlik az ablakokhoz és a műszerfal szellőzőiből.
jó komfortérzet biztosításához meleg, száraz időben.
Levegőáram a fej és mellkas magasságában a műszerfal szellőzőiből.
hatékony hűtés biztosításához meleg időben.
04
}}
137
04 Klímavezérlés
||
Levegőelosztás
Használja
Levegő a padlóhoz és az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő
áramlik a műszerfal szellőzőiből.
kényelmes körülmények biztosításához és a jó páramentesítéshez hideg vagy párás időben.
Levegő a padlóhoz és a műszerfal szellőzőiből.
napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Levegő a padlóhoz. Bizonyos mennyiségű levegő áramlik a műszerfal
szellőzőiből és az ablakokhoz.
a meleg vagy hideg padlóhoz irányításához.
Levegőáram az ablakokhoz, a műszerfal szellőzőiből és a padlóhoz.
hogy hűtést biztosítson a padló mentén meleg, száraz
időben vagy fűtést felfelé hideg időben.
04
Kapcsolódó információk
138
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
•
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(o. 136)
04 Klímavezérlés
Motor- és utastérfűtés*
Üzemanyagtöltés
automatikusan kikapcsol, és egy üzenet jelenik meg az információs kijelzőn. Nyugtázza az
üzenetet az irányjelző bajuszkapcsoló,
(o. 108). oldal OK gombjának egyszeri megnyomásával.
Az előkészítés az elindulás előtt előkészíti az
autó fűtését a motorhoz és az utastérhez,
hogy csökkentse a kopást és az út során felhasznált energiát.
A fűtés közvetlenül, (o. 140). oldal vagy időzítővel, (o. 141). oldal kapcsolható be.
FONTOS
A fűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az akkumulátor lemerüléséhez vezet, ami indítási problémákat
okoz.
A fűtés nem tud bekapcsolni, ha a külső
hőmérséklet meghaladja a 15 °C értéket.
–5 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten
a fűtés maximális működési ideje 50 perc.
FIGYELEM
Ne használja zárt térben az üzemanyaggal
működő fűtést. Kipufogógázok keletkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtés, akkor kipufogógázok távozhatnak a jobb oldali kerékdobból,
ami teljesen normális.
Az autót az állófűtés használatával megegyező ideig vezetni kell az akkumulátor
elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje a
fűtés által felhasznált energiát, ha azt rendszeresen használja. A fűtést alkalmanként
legfeljebb 50 percig szabad használni.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett
kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése előtt.
Kapcsolódó információk
•
Ellenőrizze a kombinált műszerfalon, hogy
ki van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik,
akkor látható a fűtés szimbóluma.
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 143)
•
Kiegészítő fűtés* (o. 145)
04
Parkolás emelkedőn
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa az üzemanyaggal működő fűtés üzemanyag-ellátását.
Akkumulátor és üzemanyag
Ha az akkumulátor töltöttsége elégtelen vagy
az üzemanyagszint túl alacsony, akkor a fűtés
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
139
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés közvetlenül beindítható.
A közvetlen indítás az alábbiakkal hajtható
végre:
•
•
•
04
információs kijelző
3. Görgessen tovább a következő menüben
a Közvetlen indítás ponthoz a fűtés
bekapcsolásához, majd nyomja meg az
OK gombot.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Közvetlen indítás a távvezérlős
kulccsal*
–
Tartsa nyomva a megközelítő világítás
gombját 2 másodpercig.
A vészvillogók az alábbiaknak megfelelően nyújtanak tájékoztatást:
•
5 rövid villanás, amelyet
körülbelül 3 másodperces folyamatos
világítás követ - a jel megérkezett az
autóhoz és a fűtés aktiválódott.
•
5 rövid villanás - a jel megérkezett az
autóhoz, de a fűtés nincs aktiválva.
•
A vészvillogók kikapcsolva maradnak a jel nem érkezett meg az autóhoz.
távvezérlős kulcs*
mobil*.
A motorblokkfűtés és utastérfűtés, (o. 139).
oldal közvetlen bekapcsolása esetén az 50
percig működik.
Az utastér fűtése azonnal megkezdődik, amikor a motorhűtő-folyadék eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindítható és vezethető, miközben működik a fűtés.
Visszajelző lámpa a PCC* funkciós távvezérlős
kulccsal.
Közvetlen indítás az információs
kijelzőről
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
140
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés bekapcsolható a távvezérlős kulccsal:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
információs gombot,
Ha megnyomja a
amikor aktív a fűtés, akkor a visszajelző
lámpa mutatja ennek állapotát - ezzel egyidejűleg az autó zárási állapota, (o. 166). oldal, is
megjelenik. Az állapot vizsgálata közben a
visszajelző lámpa egy pár rövid villanást
bocsát ki, amelyet folyamatos világítás követ,
ha a fűtés aktív.
Az állapot fűtés közben a fedélzeti számítógépen is látható.
Közvetlen indítás mobiltelefonnal*
A mobiltelefon használatával kezelhető beállítások aktiválása és ezek információi a Volvo
On Call* mobilalkalmazáson keresztül érhetők
el.
04 Klímavezérlés
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(o. 141)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen leállítás (o. 141)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 143)
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen leállítás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* időzítő
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés kikapcsolható közvetlenül az információs kijelzőről.
A motorblokk és utastérfűtés, (o. 139). oldal,
időzítője az autó órájához van kapcsolva.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
Az időzítő használatával két különböző idő
állítható be. Itt, az idő arra az időre vonatkozik, amikor az autó fel van fűtve és készen áll.
Az autó elektronikus rendszere a külső
hőmérséklet alapján számítja ki, hogy mikor
kell bekapcsolnia a fűtésnek.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Görgessen tovább a következő menüben
a Állj ponthoz a fűtés kikapcsolásához,
majd nyomja meg az OK gombot.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás (o. 140)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(o. 141)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 143)
MEGJEGYZÉS
Az autó órájának visszaállításával minden
időzítőprogramozás törlődik.
04
Beállítás3
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Használja a forgókapcsolót, (o. 108). oldal
az Fűtés egyik időzítőjéhez, és válassza
ki azt az OK gombbal.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
4. Nyomja meg röviden az OK gombot,
hogy az órák beállításának lehetőségéhez
lépjen.
3
Az időzítő beállítása csak a motor kikapcsolt állapotában lehetséges.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
141
04 Klímavezérlés
||
5. Válassza ki a kívánt órát a forgókapcsolóval.
6. Nyomja meg röviden a OK gombot a villogó percek beállításához.
Az időzítővel indítható fűtés a beállított idő
eltelte előtt manuálisan kikapcsolható. Járjon
el az alábbiak szerint:
7. Válassza ki a kívánt percet a forgókapcsolóval.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
8. Nyomja meg az OK4 gombot a beállítás
jóváhagyásához.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
> Ha az időzítő be van állítva, de nem
aktiválódott, akkor az óra szimbólum
látható a beállított idővel.
9. Menjen vissza a menüszerkezetbe a
RESET gomb használatával.
04
Kikapcsolás
10. Állítson be egy másik időt (folytassa a 2.
lépéstől) vagy lépjen ki a menüből a
RESET gombbal.
Indítás
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
4. Kapcsolja ki az időzítőt az alábbiak szerint:
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és aktiválja a OK
gombbal.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
•
az OK gomb hosszú megnyomása
vagy
•
az OK gomb rövid megnyomása a
menüben maradáshoz. Ezután válaszsza az időzítő leállítását és erősítse
meg az OK gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Az időzítővel indított fűtés közvetlenül,
(o. 141). oldal, kikapcsolható.
4
142
Nyomja meg újra az OK gombot az időzítő bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 143)
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
A motorblokk és utastérfűtésre, (o. 139). oldal,
vonatkozó szimbólumok és kijelzett üzenetek
attól függően eltérőek, hogy a kombinált
műszerfal, (o. 63). oldal, analóg vagy digitális.
Amikor az időzítők egyike be van kapcsolva,
akkor az aktív időzítő szimbóluma világít a
kijelzőn és a beállított idő látható a szimbólum
mellett.
Az aktív időzítő szimbóluma az analóg kombinált műszerfalon.
Az aktív időzítő szimbóluma a digitális kombinált műszerfalon.
A táblázat a megjelenő szimbólumokat és
szövegeket mutatja.
Amikor a fűtés aktív, akkor a fűtés
szimbólum világít az információs
kijelzőn.
Szimbólum
Kijelző
Leírás
A fűtés be van kapcsolva és működik.
Üzemanyaggal működő fűtés
leállt Akkutakarékos mód
A fűtést leállította az autó elektronikája a motor beindításának megkönnyítése érdekében.
Üzemanyaggal működő fűtés
leállt alacsony üzemanyagszint
A fűtés beállítása a túl alacsony üzemanyagszint miatt nem lehetséges - ez azért van, hogy
segítse a motor beindítását és körülbelül 50 km megtételét.
Üzemanyaggal működő fűtés
Szerviz szükséges
A fűtés nem működik. Menjen műhelybe a javításhoz. A Volvo azt javasolja, hogy forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
04
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
143
04 Klímavezérlés
||
A megjelenő szöveg egy idő után vagy az
irányjelző bajuszkapcsoló, (o. 108). oldal OK
gombjának megnyomására eltűnik.
04
144
04 Klímavezérlés
Kiegészítő fűtés*
területeken5
Hideg klímájú
kiegészítő fűtés
lehet szükséges a motor megfelelő üzemi
hőmérsékletének eléréséhez és az utastér
elégséges fűtésének biztosításához.
A dízelmotoros autókba üzemanyaggal
működő kiegészítő fűtés, (o. 145). oldal van
szerelve.
Közepesen hideg5 klímájú területeken a dízelmotoros autók is elektromos kiegészítő fűtéssel, (o. 146). oldal rendelkeznek az üzemanyaggal működő változat helyett.
benzinmotorokkal6
Bizonyos
felszerelt autók
elektromos kiegészítő fűtéssel rendelkeznek,
amely az autó klímavezérlő rendszerébe van
építve.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (o. 139)
Üzemanyaggal működő kiegészítő
fűtés*
1. A motor beindítása előtt: Válassza az I
kulcshelyzetet, (o. 79). oldal.
Az autó elektromos, (o. 146). oldal, vagy
üzemanyaggal működő kiegészítő fűtéssel,
(o. 145). oldal, van felszerelve.
2. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
A fűtés automatikusan kapcsol be, ha extra
melegre van szükség, amikor jár a motor.
A fűtés a megfelelő hőmérséklet elérésekor
vagy a motor leállításakor automatikusan
kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
3. Görgessen a forgókapcsolóval a
Kiegészítő fűtés7 vagy Beállítások8
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
4. Válassza ki a BE vagy KI lehetőséget a
forgókapcsoló használatával és erősítse
meg az OK gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Amikor működik a kiegészítő fűtés, akkor
kipufogógázok távozhatnak a jobb oldali
kerékdobból, ami teljesen normális.
Automatikus üzemmód vagy
kikapcsolás
A kiegészítő fűtés automatikus indítási művelete szükség esetén kikapcsolható.
MEGJEGYZÉS
04
MEGJEGYZÉS
A menüpontok csak a kulcs I állásában láthatók - ezért minden beállítást a motor
beindítása előtt kell végrehajtani.
Utastérfűtés*
Ha a kiegészítő fűtés időzítő funkcióval rendelkezik akkor használható üzemanyaggal
működő utastérfűtésként (o. 139). oldal.
A Volvo azt javasolja, hogy rövid távolságokon kapcsolja ki az üzemanyaggal
működő kiegészítő fűtést.
5
6
7
8
Az érintett földrajzi területekkel kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Az érintett motorokkal kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Analóg kombinált műszerfal.
Digitális kombinált műszerfal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
145
04 Klímavezérlés
Elektromos kiegészítő fűtés*
Az autó üzemanyaggal működő, (o. 145).
oldal, vagy elektromos kiegészítő fűtéssel,
(o. 145). oldal, van felszerelve.
A fűtés nem szabályozható manuálisan,
hanem automatikusan kapcsol be, miután a
motort 14 °C alatti külső hőmérsékleten beindították és kapcsol ki, miután az utastér elérte
a beállított hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (o. 139)
04
146
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ΔS TÁROLÁS
05 Rakodás és tárolás
Tárolóhelyek
Az utastér tárolóhelyeinek áttekintése.
05
148
05 Rakodás és tárolás
Tárolóhely az ajtópanelben
Tárolózseb* az első üléspárnák elején
Jegycsíptető
Kesztyűtartó (o. 150)
Tárolórekesz
Tárolórekesz, pohártartó (o. 150)
Pohártartó* a kartámaszban, hátsó ülés
Tárolózseb
FIGYELEM
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok
távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy
más tároló rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak
egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
05
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
149
05 Rakodás és tárolás
Alagútkonzol
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Alagútkonzol - szivargyújtó és
hamutartó*
Kesztyűtartó
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
A kartámasz alatt, a pohártartóban egy kivehető hamutartó található. A szivargyújtó az
első ülés 12 voltos aljzatában, (o. 151). oldal,
helyezkedik el.
Az alagútkonzolban, (o. 150). oldal található
hamutartó egyenesen felemelve vehető ki.
A szivargyújtó a gomb benyomásával kapcsolható be. A gomb kiugrik, amikor a szivargyújtó felforrósodott. Húzza ki a szivargyújtót
és gyújtsa meg a cigarettát a fűtőtekerccsel.
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (o. 148)
Tárolórekesz (például CD-lemezekhez) és
USB*/AUX bemenet a kartámasz alatt.
05
Pohártartót tartalmaz a járművezető és az
utas számára. hamutartós és szivargyújtós, (o. 150). oldal felszereltség esetén
szivargyújtó van az első ülés 12 voltos aljzatában, (o. 151). oldal és kivehető
hamutartó a pohártartóban.
Kapcsolódó információk
•
150
Tárolóhelyek (o. 148)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Például a használati útmutató és a térképek
tarthatók itt. A fedél belsején tollakhoz alkalmas tartók találhatók. A kesztyűtartó zárható,
(o. 178). oldal* a kulcsszár, (o. 168). oldal
használatával.
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (o. 148)
05 Rakodás és tárolás
Kivehető szőnyegek*
Piperetükör
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
A kivehető szőnyegek összegyűjtik például a
szennyeződéseket és a sarat. A Volvo speciálisan gyártott kivehető szőnyegeket kínál.
A piperetükör a napellenző hátulján található.
Az elektromos aljzatok (12 V) a pohártartó1
mellett és az alagútkonzol hátulján találhatók.
FIGYELEM
Mindig csak egy kivehető szőnyeget használjon az egyes üléseknél, és indulás előtt
ellenőrizze, hogy a vezetőülésnél elhelyezett szőnyeg szilárdan rögzítve van-e a
csapokhoz úgy, hogy az nem akadhat be a
pedálok mellé vagy alá.
Kapcsolódó információk
•
A belső tisztítása (o. 414)
Piperetükör világítással.
A lámpa a fedél felemelésekor automatikusan
bekapcsol.
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, első ülés.
05
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - piperetükör-világítás (o. 387)
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, hátsó ülés.
1
Ha van hamutartó és szivargyújtó, akkor hiányzik a pohártartó és a mellette lévő 12 voltos aljzat.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
151
05 Rakodás és tárolás
||
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz. Ahhoz, hogy az aljzat áramot biztosítson, a távvezérlős kulcsnak legalább az I
kulcshelyzetben, (o. 79). oldal kell lennie.
FONTOS
Az aljzat maximális teljesítménye 10 A (120
W), ha egyszerre csak egyik aljzatot használja. Ha a csatornakonzol mindkét aljzata
használatban van, akkor aljzatonként 7,5 A
(90 W) értékkel kell számolni.
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora a két aljzat valamelyikéhez
van csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
FIGYELEM
Mindig hagyja a dugót az aljzatban, ha az
aljzat nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
05
Azokat az opcionális felszereléseket és tartozékokat - például kijelzőket, zenelejátszókat és mobiltelefonokat - amelyek az
utastér valamelyik 12 voltos elektromos
aljzatába vannak csatlakoztatva, akkor is
bekapcsolhatja a klímavezérlő rendszer, ha
a távvezérlős kulcs el van távolítva vagy az
autó be van zárva, például, amikor az állófűtés előre beállított idővel van bekapcsolva.
Az ideiglenes defektjavításra, (o. 353).
oldal szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Rakodás
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék teljes tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét.
A tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Tömegek (o. 423).
A csomagtérajtót kinyitották a világításpanel gombjával vagy a távvezérlős kulccsal, lásd Zárás/nyitás csomagtérajtó (o. 179).
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(o. 150)
•
12 voltos elektromos aljzat - csomagtér*
(o. 155)
Ezért távolítsa el az opcionális felszerelések vagy tartozékok csatlakozóit az elektromos aljzatokból, amikor nem használja
azokat, mert ilyen esetekben az akkumulátor lemerülhet!
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a
teher tömegétől és elhelyezésétől függően
megváltozhatnak.
Rakodáskor ügyeljen az alábbiakra
•
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van hajtva, lásd WHIPS - üléshelyzet
(o. 38).
•
•
152
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
Helyezze el központosan a csomagokat.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok lehajtott háttámlákra helyezését.
05 Rakodás és tárolás
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles
széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
FIGYELEM
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy egy
50 km/h sebességű ütközésben egy 1000
kg tömegű tárgynak megfelelő ütközési
energiát hordoz.
Rakodás - hosszú tárgyak
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Csomagrögzítő szemek (o. 154)
Biztonsági háló* (o. 156)
Rakodás - hosszú tárgyak (o. 153)
Tetőcsomagtartó (o. 154)
A csomagtér rakodásának, (o. 152) egyszerűsítése érdekében, a hátsó ülés háttámlája
lehajtható. Az utasülés2 háttámlája le is hajtható* a különösen hosszú tárgyak elhelyezéséhez.
A hátsó üléstámla lehajtása
A csomagtér rakodásának egyszerűsítése
érdekében, a hátsó ülés háttámlája lehajtható,
lásd Ülések, hátsó (o. 82).
FIGYELEM
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok
csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
05
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
FIGYELEM
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi
sérülést okozhat az autó utasainak.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az
éleket és az éles sarkokat.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket, amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki.
Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó kart vagy választókart a rakománnyal - és az autó elindulhat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
153
05 Rakodás és tárolás
Tetőcsomagtartó
A tetőn szállított csomagokhoz a Volvo által
kifejlesztett tetőcsomagtartók használatát
javasoljuk. Ez azért van, hogy elkerülje az autó
károsodását, és a lehető legnagyobb biztonságot érje el az utazás során.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (o. 152)
Csomagrögzítő szemek
A kihajtható csomagrögzítő fülek a hevederek
rögzítésére használhatók a csomagok rögzítéséhez csomagtérben.
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz
mellékelt használati útmutatót.
05
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a
tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a
nehezebb csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
FIGYELEM
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat
biztonsági övvel vagy csomagrögzítő
hevederekkel.
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit.
A tető megengedett maximális terhelésével
kapcsolatban, beleértve a tetőcsomagtartókat és tetődobozokat, lásd Tömegek
(o. 423).
2
154
Csak komfort ülésekre vonatkozik.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (o. 152)
05 Rakodás és tárolás
Rakodás - táskatartó*
A táskatartó a helyükön tartja a táskákat és
magakadályozza a feldőlésüket és a tartalmuk
kiborulását a csomagtérben.
12 voltos elektromos aljzat csomagtér*
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzat használata a motor leállított állapotában az
autó akkumulátorának lemerülését okozhatja.
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott ideiglenes
defektjavító készlet (TMK) használatával
kapcsolatban, lásd Szükséghelyzeti
defektjavítás (o. 353).
Kapcsolódó információk
•
Táskatartó a padló felhajtható fedele alatt.
1. Hajtsa fel a tartót, amely a padlófedél
része.
2. Rögzítse a táskákat a hevederrel és biztosítsa a hordozó fület a kampókba.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (o. 152)
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok (o. 151)
05
Hajtsa le a fedelet, hogy hozzáférjen az elektromos aljzathoz.
•
Az aljzat akkor is szolgáltat feszültséget,
amikor a távvezérlős kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
FONTOS
A maximális teljesítmény-leadás 10 A (120
W).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
155
05 Rakodás és tárolás
Biztonsági háló*
A biztonsági háló használata
A biztonsági háló megakadályozza, hogy a
csomagok előre repüljenek az utastérben egy
hirtelen fékezés során.
A biztonsági háló kétrészes kazettája a háttámla hátulján rögzíthető. A vékonyabb kazettát a bal oldalon kell rögzíteni (a csomagtérajtó felől nézve).
05
Tárolóhely, biztonsági háló kazetták.
A két kazettából álló feltekerhető biztonsági
háló a csomagtérpadló fedele alatt található
tároló rekesszel rendelkezik.
A háló kazettáinak rögzítése
A két kazettából álló feltekerhető biztonsági
háló a csomagtérpadló fedele alatt található
tároló rekesszel rendelkezik.
Húzza fel a hálót a kazettákból. A háló körülbelül egy perc után önzáró, ha a hátsó üléstámlát felemelte.
1. Hajtsa előre a hátsó üléstámlát, lásd Ülések, hátsó (o. 82).
Húzza fel a háló jobb oldali részét a hevedere használatéval.
2. Helyezze a kazetta rögzítősínjeit a háttámla rögzítőfülei elé
.
Illessze a rudat a tartóba a jobb oldalon,
és nyomja azt előre – a rúd egy kattanással rögzül.
3. Csúsztassa a kazettát a rögzítőfülekbe
.
Húzza ki a rúd teleszkópos részét és kattintsa azt a másik oldalra.
4. Hajtsa vissza és rögzítse a háttámlákat.
•
A kazetta eltávolítása fordított sorrendben
történik.
Húzza ki a bal oldali biztonsági hálót és
akassza azt a rúdba.
•
A felhajtás fordított sorrendben történik.
A háló akkor is használható, ha a hátsó üléstámlák előre vannak hajtva.
156
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
05 Rakodás és tárolás
A hálókazetták eltávolítása
Biztonsági háló* csomagtértakaróval
Biztonsági rács
1. Tekerje a hálókat a kazettákba a "Biztonsági háló használata" című részben leírt
eljárás szerint, de fordított sorrendben.
A biztonsági háló megakadályozza, hogy a
csomagok előre repüljenek az utastérben egy
hirtelen fékezés során.
A biztonsági rács megakadályozza, hogy a
csomagok vagy állatok előre repüljenek az
utastérben egy hirtelen fékezés során.
2. Hajtsa előre a teljes háttámlát.
3. Csúsztassa ki a kazettákat, amíg ki nem
szabadulnak a rögzítő sínekből.
Tartsa a kazettákat a csomagtér padlófedele
alatt található rekeszükben.
FIGYELEM
A csomagtérben jól rögzíteni kell a csomagokat és megfelelően elhelyezett biztonsági hálót kell használni.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (o. 152)
Biztonsági rács (o. 157)
Húzóhevederek a háló felemeléséhez.
A biztonsági háló akkor is felemelhető a hátsó
ülésről, amikor a csomagtértakaró ki van
húzva.
Kövesse az "A biztonsági háló használata",
(o. 156). oldal, részben található eljárást. A
hevederek a felhajtáshoz a nyilak által jelzett
helyen találhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Emelés
05
Fogja meg a biztonsági rács alját, és húzza
azt hátra/felfelé.
FONTOS
A biztonsági rács nem hajtható fel vagy le,
amikor fel van szerelve a csomagtértakaró.
Felszerelés/eltávolítás
Biztonsági háló* (o. 156)
Rakodás (o. 152)
Csomagrögzítő szemek (o. 154)
A biztonsági rács normális esetben folyamatosan az autóban van, mert könnyen felhajtható a tetőhöz és lehajtható az útból, ha
hosszabb csomagtérre van szükség. Azonban, ha szükséges, a biztonsági rács leszerelhető és eltávolítható az autóból.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
157
05 Rakodás és tárolás
||
A felszereléshez/eltávolításhoz szükséges
szerszámokkal kapcsolatos információkért,
tanulmányozza a vásárláskor kapott beszerelési utasítást3.
Csomagtértakaró
Biztonsági okokból, a biztonsági rácsot a
visszaszereléskor mindig megfelelően rögzíteni és biztosítani kell.
A csomagtértakaró eltávolítása
1. Nyomja be az egyik végdarabot, és
emelje ki azt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági háló* (o. 156)
2. Óvatosan hajtsa fel/ki a takarót, és a
másik végdarab automatikusan kioldódik.
Rakodás (o. 152)
Csomagrögzítő szemek (o. 154)
A csomagtértakaró hátsó szigetelő
lemezének leengedése
Húzza a csomagtértakarót a csomagok fölé
és akassza azt a csomagtér hátsó oszlopainak mélyedésébe.
05
FONTOS
A biztonsági rács nem hajtható fel vagy le,
amikor a csomagtértakaró fel van szerelve.
A csomagtértakaró rögzítése
Mozdítsa az egyik végdarabot az oldallemez mélyedésébe.
Mozdítsa a másik végdarabot a megfelelő
mélyedésbe.
3
158
Nyomja be mindkét oldalt. Egy "kattanó"
hang hallható és a piros jelölésnek el kell
tűnnie.
> Ellenőrizze, hogy mindkét végdarab
rögzült-e.
30756681 számú beszerelési utasítás.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Felcsavart helyzetében, a csomagtértakaró
hátsó szigetelő lemeze vízszintesen a csomagtér felé áll.
–
Húzza vissza hátra finoman a szigetelő
lemezt, szabadítsa ki a támasztó polcairól, és engedje le.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (o. 152)
Rakodás - hosszú tárgyak (o. 153)
ZÁRAK ΔS RIASZTÓ
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs használható, többek
között, zárásra/nyitásra és a motor beindítására.
A távvezérlős kulcsnak kétféle változata létezik - alap változatú távvezérlős kulcs és PCC
(Personal Car Communicator)* funkciójú távvezérlős kulcs.
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal
rendelkezik
PCCB
funkciós
x
x
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Kulcs nélküli zárás/
nyitás
x
Kulcs nélküli motorindítás
Ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok és a napfénytető tápellátását a távvezérlős kulcs eltávolításával, ha a járművezető elhagyja az autót.
x
Információs gomb és
visszajelző lámpák
x
Zárás/nyitás és kivehető kulcsszár
A
B
További távvezérlős kulcsok rendelhetők - de
nem rendelhetők az autó eredeti kulcsától eltérő változatok. Egy autóhoz legfeljebb hat
kulcs programozható és használható.
AlapA
Funkcionalitás
06
Az összes távvezérlős kulcs fémből készült
kivehető kulcsszárat, (o. 167) tartalmaz. A
látható rész kétféle változatban létezik, így
meg lehet különböztetni a távvezérlős kulcsokat.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164)
5-gombos kulcs
6-gombos kulcs
A PCC funkciós távvezérlős kulcs az alap változatú távvezérlős kulcsnál kiterjedtebb
működéssel rendelkezik - például támogatja a
Kulcs nélküli vezetést, (o. 171). oldal és bizonyos egyedi funkciókat, (o. 166). oldal.
160
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Távvezérlős kulcs - elvesztés
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy
szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo
műhelyt ajánlunk.
A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a Volvo
műhelybe. A hiányzó távvezérlős kulcs kódját
törlik a rendszerből a lopás megakadályozása
érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma ellenőrizhető a MY CAR menürendszerben. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 111).
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164)
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs - személyre
szabás*
A távvezérlős kulcs, (o. 160) memóriája lehetővé teszi, hogy az autó bizonyos beállításai
egyedileg különböző személyekhez szabhatók
legyenek.
A kulcs memória funkciója elektromos* vezetőüléssel kombinálva érhető el.
Az autó felszereltségi szintjétől függően,
külső tükrök, (o. 103). oldal, vezetőülés, kormányzási erő, (o. 268). oldal beállításai valamint a kombinált műszerfal témája, kontraszt
és szín üzemmódja, (o. 64). oldal tárolható a
memóriában.
A funkció1 a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
Amikor a funkció aktív, akkor a beállítások
automatikusan a kulcsmemóriához kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy a beállítás módosítása automatikusan mentésre kerül az adott
távvezérlős kulcs memóriájában.
Beállítások tárolása
Ügyeljen arra, hogy a kulcs memória funkciója aktiválva legyen a MY CAR menürendszerben.
1
2
Tegye az alábbiakat a beállítások tárolásához
és a kulcsmemória használatához a távvezérlős kulcsban:
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
egyik hátsó utast se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
1. Nyissa ki az autót a távvezérlős kulccsal,
amelynek a memóriájában tárolni szeretné a beállításokat2.
2. Hajtsa végre a kívánt beállításokat, például állítsa be az ülést és a külső tükröket.
3. A beállítások az aktuális távvezérlős kulcs
memóriájában kerülnek tárolásra.
A következő alkalommal, amikor az autót
ugyanazzal a távvezérlős kulccsal nyitják ki,
akkor a kulcs memóriájában tárolt helyzetek
automatikusan beállításra kerülnek - feltéve,
hogy módosítva voltak a pillanatnyi távvezérlős kulcs utolsó használata óta.
Vészleállítás
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
Az ülésnek a távvezérlős kulcsmemóriában
tárolt helyzetének eléréséhez szükséges mozgás újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját. Ezután ki kell nyitni a
vezetőajtót.
Beállítások módosítása
Ha több személy közelíti meg az autót, akiknél távvezérlős kulcsok vannak, akkor annak
a személynek a beállításai, például ülés vagy
a külső tükör-beállításai lesznek alkalmazva,
aki kinyitja a vezetőajtót.
Ha az ajtót az A távvezérlős kulccsal rendelkező A személy nyitotta ki, de a
B távvezérlős kulccsal rendelkező B személy
fogja vezetni az autót, akkor a beállítások az
alábbi módon cserélhetők fel:
•
A vezetőajtó mellett állva vagy a kormánykerék mögött ülve, a B személy
megnyomja a távvezérlős kulcsának nyitó
gombját, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164).
•
Válassza ki a három lehetséges ülésmemória egyikét az 1-3. ülésgombbal, lásd
Gyújtáskulcs-memória elnevezésű a MY CAR menüben.
Ez a beállítás nincs hatással az elektromosan állítható ülés memória funkciójában tárolt beállításokhoz.
06
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
161
06 Zárak és riasztó
||
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(o. 81).
•
Állítsa be manuálisan az ülést és a külső
tükröket, lásd Ülések, első - elektromos
működtetésű* (o. 81) és Külső tükrök
(o. 103).
Kapcsolódó információk
•
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi
funkciók (o. 166)
Zárás/nyitás - visszajelző
Zárvisszajelző
Amikor az autót a távvezérlős kulcs, (o. 160)
használatával zárja vagy nyitja, akkor az irányjelzők erősítik meg, hogy a zárás/nyitás megfelelően végrehajtásra került.
A szélvédő melletti villogó LED jelzi, hogy az
autó be van zárva.
•
Zárás - egy felvillanás és a külső tükrök
behajlása3.
•
Nyitás - két felvillanás és a külső tükrök
kihajlása3.
A zárást követően, a jelzés csak akkor történik meg, ha az összes zár aktiválódott az
ajtók becsukását követően.
A funkció kiválasztása
A MY CAR menürendszerben különböző
lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás jelzésére. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
Ugyanaz a LED mint a riasztó visszajelzője,
(o. 183).
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
06
3
162
A riasztóval nem felszerelt autók is rendelkeznek ezzel a visszajelzővel.
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
Zárvisszajelző (o. 162)
Riasztó visszajelző (o. 183)
Csak behajtható külső tükrök esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - visszajelző (o. 162)
06 Zárak és riasztó
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az egyes távvezérlős kulcsoknak, (o. 160)
egyedi kódja van. Az autó csak a helyes kóddal rendelkező távvezérlős kulccsal indítható
be.
A kombinált műszerfal információs kijelzőjén
megjelenő alábbi hibaüzenetek az elektronikus indításgátlóval kapcsolatosak:
Üzenet
Leírás
Helyezze be
az autókulcsot
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Vegye ki a kulcsot
a gyújtáskapcsolóból,
nyomja be újra, és próbálja
újra az indítást.
Autókulcs
nem található
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Próbálja újra az
indítást.
Ha a hiba továbbra is fennáll: Helyezze a távvezérlős
kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és próbálja újra az
indítást.
Indításgátló
Próbálja
meg újra az
indítást
Hiba az indításgátló rendszerben az indítás közben.
Ha a hiba továbbra is fennáll: Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhelylyel.
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel
A távvezérelt indításgátló és nyomkövető
rendszer lehetővé teszi az autó követését és
helyzetének maghatározását, valamint az indításgátló távoli bekapcsolását a motor leállításához.
A rendszer aktiválásával kapcsolatos további
tájékoztatásért és segítségért, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Volvo kereskedővel.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (o. 160)
Indításgátló (o. 163)
06
Az autó indításához, lásd A motor beindítása
(o. 275).
Kapcsolódó információk
•
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel (o. 163)
163
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs - funkciók
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak egyszerre történő kinyitásához. További
tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció (o. 178).
A távvezérlős kulcs az alap változatban olyan
funkciókkal rendelkezik, mint az ajtók zárása
és nyitása.
A funkció az összes ajtó egyszerre nyitásáról
csak a vezetőajtó nyitására változtatható a
gomb egy megnyomására és, a gomb további
megnyomására - tíz másodpercen belül - a
többi ajtó nyitására.
Funkciók
PCC*( Personal Car Communicator) funkciós távvezérlős kulcs.
Információk
Funkciógombok
Alap változatú távvezérlős kulcs.
Zárás
06
Nyitás
Megközelítő világítás időtartama
Csomagtérajtó
Pánik funkció
Zárás - Zárja az ajtókat és a csomagtartót, miközben aktiválja a riasztót.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak és a napfénytető* egyszerre történő
zárásához. További tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció (o. 178).
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be a napfénytetőt és az ablakokat, akkor ügyeljen
arra, hogy ne csípje be senki kezét.
Nyitás - Nyitja az ajtókat és a csomagtartót, miközben inaktiválja a riasztót.
164
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A funkció a MY CAR menürendszerben
módosítható. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
Megközelítő világítás időtartama – Az
autó világításának távoli bekapcsolására szolgál. További tájékoztatásért, lásd Megközelítő
világítás időtartama (o. 98).
Csomagtérajtó, (o. 179) - Csak a csomagtérajtót nyitja és hatástalanítja a riasztót.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén.
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 3
másodpercig vagy nyomja meg kétszer 3
másodpercen belül az irányjelzők és a kürt
bekapcsolásához.
A funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben a
funkció körülbelül 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
06 Zárak és riasztó
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távvezérlős kulcs (o. 160)
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi
funkciók (o. 166)
Zárás/nyitás - kívülről (o. 176)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
A távvezérlős kulcs funkciói az autótól körülbelül 20 méteres tartományon belül működnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (o. 160)
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164)
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja
újra.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják
a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral,
(o. 168). oldal ilyenkor is zárható/nyitható.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják
az autóból, miközben jár a motor vagy az I
vagy II kulcshelyzet, (o. 78). oldal aktív és, ha
az összes ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén és egy emlékeztető
hangjelzés hallható.
06
A figyelmeztető üzenet kikapcsol és a hallható hangjelzés elhallgat, ha a távvezérlős
kulcsot visszaviszi az autóhoz, miután:
•
A távvezérlős kulcsot behelyezte a gyújtáskapcsolóba.
•
A sebesség meghaladja a 30 km/h értéket.
•
Megnyomják a OK gombot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
165
06 Zárak és riasztó
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók
A PCC funkcióval rendelkező távvezérlős
kulcs fejlettebb funkciókkal rendelkezik, mint
az alap változatú távvezérlős kulcs, (o. 160).
oldal
Az információs gomb használata
–
Nyomja meg az információs gombot
.
> Minden visszajelző lámpa körülbelül 7
másodpercig villog, és a fény körbejár
a távvezérlős kulcson. Ez azt jelzi,
hogy pásztázásra kerülnek az adatok
az autóból.
Ha ezen közben bármilyen más gombot megnyom, akkor a kiolvasás megszakad.
MEGJEGYZÉS
PCC funkciójú távvezérős kulcs.
Folytonos zöld fény – az autó zárva van.
Ha egyik visszajelző sem világít az
információs gomb többszöri megnyomására és különböző helyeken (valamint 7
másodper elteltével és miután a fény körbeért a PCC körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Folytonos sárga fény – az autó nyitva van.
Folytonos piros fény – a riasztó működésbe lépett, amíg az autó zárva volt.
Az összes visszajelző lámpa felváltva
pirosan villog – a riasztó kevesebb mint 5
perce működésbe lépett.
Információs gomb
06
Visszajelző lámpák
A visszajelző lámpák az alábbi ábrának megfelelő információkat jelenítenek meg:
Az információs gomb használata lehetővé
teszi bizonyos információk elérését az autóról
a visszajelző lámpákon keresztül.
166
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
PCC funkciós távvezérlős kulcs* - hatótávolság (o. 167)
06 Zárak és riasztó
PCC funkciós távvezérlős kulcs* hatótávolság
Ha egyik visszajelző lámpa sem világít
az információs gomb használatakor a tartományon belül, akkor ennek oka az lehet,
hogy a távvezérlős kulcs és az autó közötti
utolsó kommunikációt környező rádióhullámok, épületek, földrajzi körülmények stb.
zavarták meg.
A PCC (Personal Car Communicator) funkciójú távvezérlős kulcs hatótávolsága az ajtók
zárása, nyitása és a csomagtérajtó nyitása
esetén körülbelül 20 méter - a többi funkció
akár 100 méterről is működhet.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja
újra.
MEGJEGYZÉS
Az információs gomb funkcióját a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi
körülmények stb. akadályozhatják.
A távvezérlős kulcs hatótávolságán
kívül
Ha a távvezérlős kulcs túl messze van az
autótól az információk olvasásához, akkor az
autó legutoljára észlelt állapota jelenik meg,
anélkül, hogy a fény körbefutna a visszajelző
lámpák körül a távvezérlős kulcson.
Ha több távvezérlős kulcsot használnak az
autóhoz, akkor csak a legutoljára zárásra/
nyitásra használt távvezérlős kulcs mutatja a
helyes állapotot.
Kivehető kulcsszár
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcszszárat tartalmaz, amellyel aktiválhatók bizonyos funkciók és végrehajthatók bizonyos
műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új
kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg
tudják adni a hivatalos Volvo műhelyekben.
A kulcsszár funkciói
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága (o. 172)
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának
használata:
•
Távvezérlős kulcs - hatótávolság (o. 165)
•
a bal oldali első ajtó manuálisan kinyitható, ha a központi zár nem használható
a távvezérlős kulccsal, lásd Kivehető
kulcsszár - az ajtók nyitása (o. 168).
•
aktiválható/inaktiválható, (o. 181) a hátsó
ajtó mechanikus gyermekbiztonsági zárja.
•
a jobb oldali első ajtó és a hátsó ajtók
manuálisan zárhatók, (o. 176), például az
akkumulátor lemerülése esetén.
•
a kesztyűtartó és a csomagtér (szervizzárás, (o. 169)*) hozzáférése gátolható.
•
az első utasülés légzsákja (PACOS*) aktiválható/inaktiválható, (o. 33).
06
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164)
Távvezérlős kulcs (o. 160)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
167
06 Zárak és riasztó
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
A kivehető kulcsszár, (o. 167) leválasztása/
visszahelyezése az alábbiak szerint lehetséges:
A kulcsszár eltávolítása
Kapcsolódó információk
•
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
(o. 168)
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (o. 181)
•
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás* (o. 33)
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
A kivehető kulcsszár, (o. 167) akkor használható, ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal, (o. 160), például amikor a
kulcs eleme lemerült.
Ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal - például az elemek lemerültek akkor a bal oldali első ajtó az alábbiak szerint
nyitható:
1. Nyissa ki a bal oldali első ajtót a kulcszszárral az ajtó kilincsének zárhengerében.
Az ábráért és a további információkért,
lásd Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral (o. 174).
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszárral és
kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
06
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
Óvatosan helyezze vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban, (o. 160).
Keyless rendszerrel felszerelt autók esetén,
lásd Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcszszárral (o. 174).
1. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
•
•
A kulcsszár visszahelyezése
2. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
168
2. Kapcsolja ki a riasztót a távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésével.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
Távvezérlős kulcs (o. 160)
Távvezérlős kulcs - elemcsere (o. 170)
06 Zárak és riasztó
Szervizzárás*
Bekapcsolás/kikapcsolás
G017870
A szervizzárás olyan esetekben hasznos, amikor szervizben hagyja vagy hotelparkolóban
átadja az autó kulcsát. A kesztyűtartó ilyenkor
zárva van és a csomagtérajtózárat nem nyitja
a központi zár - a csomagtér nem nyitható ki
sem az első ajtó központi zár gombjával sem a
távvezérlős kulccsal, (o. 160).
Aktív zárak kulcsszár nélküli távvezérlős kulccsal
és a szerviz üzemmód aktív állapotában.
G017869
Ez azt jelenti, hogy a távvezérlős kulcs a
kulcsszár nélkül csak a riasztó, (o. 182) be-/
kikapcsolására, az ajtók nyitására és az autó
vezetésére használható.
Aktív zárak kulcsszárral rendelkező távvezérlős
kulccsal.
A távvezérlős kulcs a kulcsszár nélkül ezután
átadható a szerviz vagy a hotel munkatársainak - a kulcsszár pedig a tulajdonosnál
marad.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje kihúzni a csomagtértakarót
((o. 158)) a csomagtér fölé a csomagtérajtó
bezárása előtt.
A szervizzárás aktiválása.
A szerviz-zárás bekapcsolásához:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe.
Forgassa el a kulcsszárat 180 fokkal az
óramutató járásával megegyező irányban.
A kulcslyuk függőleges helyzetben van a
szervizzár bekapcsolt állapotában.
06
Húzza ki a kulcsszárat. Ezzel egy időben
a kombinált műszerfalon egy üzenet jelenik meg.
A kesztyűtartó ekkor zárva van és a csomagtérajtó nem nyitható a távvezérlős kulccsal
vagy a központi záró gombbal.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
169
06 Zárak és riasztó
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze vissza a kulcsszárat a távvezérlős kulcsba, hanem tartsa azt biztos
helyen.
•
A kikapcsolás fordított sorrendben történik.
Távvezérlős kulcs - elemcsere
A távvezérlős kulcs eleme4 cserére szorulhat.
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni, ha:
•
Ha csak a kesztyűtartót szeretné bezárni, lásd
Zárás/nyitás - kesztyűtartó (o. 178).
az információs szimbólum világít a kombinált műszerfalon és a kijelző az Alacsony
elem-töltöttségi szint a távirányítóban.
Cserélje ki az elemeket. üzenetet
mutatja
és/vagy
•
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az autótól 20 méteren
belülről.
Nyitás
Csúsztassa félre a rugóterhelésű
reteszt.
06
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
Helyezzen egy 3 mm széles csavarhúzót a rugóterhelésű retesz mögötti nyílásba, és finoman feszítse fel a távvezérlős kulcsot.
4
170
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs két elemet tartalmaz.
06 Zárak és riasztó
MEGJEGYZÉS
Fordítsa a távvezérlős kulcsot a gombokkal felfelé, így kinyitáskor elkerülheti az elemek kiesését.
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős
kulcsban/PCC-ben használt elemek megfeleljenek a UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 követelményeinek. A gyárilag vagy a hivatalos
Volvo műhelyben beszerelt elemek eleget
tesznek a fenti követelményeknek.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan befolyásolhatja a működésüket.
Kulcs nélküli vezetés*
MEGJEGYZÉS
Összeszerelés
1. Nyomja össze a távvezérlős kulcsot.
Elemcsere
Figyelje meg, hogyan helyezkednek el az
elemek a fedélen belül, + és – oldalukat
tekintve.
Távvezérlős kulcs (egy elem)
1. Óvatosan feszítse ki az elemet.
2. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
3. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
2. Helyezze be az újat a (+) oldalával lefelé.
FONTOS
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs* (két
elem)
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
1. Óvatosan feszítse ki az elemeket.
2. Először helyezzen be egyet a (+) oldalával
felfelé.
3. Helyezze közé a fehér műanyag lapot,
végül helyezze be a második elemet a (+)
oldalával lefelé.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (o. 160)
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164)
A kulcs nélküli vezetés funkcióval felszerelt
autókban kulcs nélkül használható indító és
záró rendszer van.
A kulcs nélküli indító és záró rendszerrel az
autó anélkül indítható, zárható és nyitható,
hogy a távvezérlős kulcsot, (o. 160). oldal5 a
gyújtáskapcsolóba kellene helyezni. Elég, ha
a zsebében tartja a távvezérlős kulcsot. A
rendszer megkönnyíti és kényelmesebbé teszi
például az autó nyitását, amikor mindkét keze
foglalt.
Az autó mindkét távvezérlős kulcsa kulcs nélküli funkcióval rendelkezik. További távvezérlős kulcsok rendelése lehetséges.
Az autó elektromos rendszere három különböző szintre állítható - 0, I és II kulcshelyzet,
(o. 79) - a távvezérlős kulccsal.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága (o. 172)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése (o. 172)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása
(o. 173)
06
Elem típusa
Használjon CR2430, 3V jelölésű elemeket egyet a távvezérlős kulcshoz, kettőt a PCC
funkciójú távvezérlős kulcshoz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
171
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága
Az ajtók vagy a csomagtérajtó automatikus
kinyitásához a távvezérlős kulcs6 gombjainak
megnyomása nélkül, a távvezérlős kulcsnak
körülbelül 1,5 méteren belül kell lennie az ajtókilincstől vagy a csomagtérajtótól.
Annál a személynél kell lennie a távvezérlős
kulcsnak, aki nyitni vagy zárni szeretné az
ajtót. Az ajtó zárása vagy nyitása nem lehetséges, ha a távvezérlős kulcs az autó másik
oldalán van.
az összes ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén és egy emlékeztető
hangjelzés hallható.
Amikor a távvezérlős kulcs visszakerül az
autóba, akkor a figyelmeztető üzenet eltűnik
és a hangos emlékeztető megszűnik, amint
teljesül az alábbi feltételek valamelyike:
•
•
•
kinyitnak és bezárnak egy ajtót
a távvezérlős kulcsot behelyezték a gyújtáskapcsolóba
Megnyomják a OK gombot.
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése
Fontos az autó összes távvezérlős kulcsának
nagyon gondos kezelése.
Ha valamelyik távvezérlős kulcsot7 az autóban hagyja, akkor a kulcs nélküli funkció
kikapcsol, ha az autót például az autóhoz tartozó másik távvezérlős kulccsal zárja be. Ez
megakadályozza az illetéktelen behatolást.
A legközelebbi alkalommal, amikor az autót a
másik távvezérlős kulccsal kinyitja, az autóban felejtett távvezérlős kulcs újra aktiválódik.
Kapcsolódó információk
•
•
FONTOS
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
Kerülje a PCC távvezérlős kulcs autóban
hagyását. Ha valaki feltöri az autót és
magához veszi a távvezérlős kulcsot,
akkor például beindíthatja az autót a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba nyomásával, majd a START/STOP ENGINE gomb
megnyomásával.
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna elhelyezkedése (o. 175)
06
Kapcsolódó információk
•
A fenti ábrán látható piros gyűrűk jelzik a
rendszer antennái által lefedett területeket.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják
az autóból, miközben jár a motor vagy az I
vagy II kulcshelyzet, (o. 79). oldal aktív és, ha
5
6
172
Csak a PCC funkcióval rendelkező távvezérlős kulcsra vonatkozik.
A PCC (személyes autókommunikátor) funkciós távvezérlős kulcsokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a távvezérlős kulcs Kulcs nélküli
funkcióit, (o. 171). oldal.
MEGJEGYZÉS
Kulcs nélküli vezetés* - zárás
A kulcs nélküli vezetés felszereltségű autók
egy érintésre érzékeny területtel rendelkeznek
az ajtók külső kilincsén és egy gumírozott
gombbal a csomagtérajtó gumírozott nyomólapja mellett a nyitáshoz/záráshoz.
Az összes ajtónak és a csomagtérajtónak
csukva kell lennie, mielőtt az autó bezárható
lenne - különben az autó nem zár le.
MEGJEGYZÉS
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetén a fokozatválasztót P állásba
kell helyezni; különben az autó nem zárható be és a riasztó nem élesíthető.
Ne helyezze/tárolja a PCC-t mobiltelefonhoz vagy fém tárgyakhoz közel - 10-15
cm-nél ne közelebbre.
Kapcsolódó információk
•
•
Mindazonáltal, ha zavarást tapasztal, akkor
használja a távvezérlős kulcsot és a kulcsszárat úgy, mint a távvezérlős kulcs alap változatát, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164).
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
Riasztó visszajelző (o. 183)
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - elemcsere (o. 170)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága (o. 172)
7
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése (o. 172)
A külső ajtókilincsek érintésérzékeny területe és a
csomagtérajtó gumírozott nyomólapja melletti
gumírozott gomb.
Zárja be az ajtókat és a csomagtérajtót valamelyik ajtókilincs érintésérzékeny területének
egy hosszú megnyomásával, vagy nyomja
meg a kisebbet a csomagtérajtó két gumírozott gombja közül - a szélvédő zárvisszajelzője, (o. 162). oldal villogni kezd, hogy megerősítse a zárás végrehajtását.
06
A PCC (személyes autókommunikátor) funkciós távvezérlős kulcsokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
173
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás
A nyitás akkor történik meg, amikor megfogja
az ajtókilincset vagy működésbe hozza a csomagtérajtó gumírozott lapját - nyissa ki az
ajtót vagy a csomagtérajtót a szokásos
módon.
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral
3. Helyezze vissza a műanyag fedelet a nyitást követően.
Ha a központi ajtózár nem nyitható a távvezérlős kulccsal, például az elemek lemerültek,
akkor a bal oldali első ajtó kinyitható a kivehető kulcsszár használatával.
MEGJEGYZÉS
Ha oldja a vezetőajtó zárját a kulcsszárral
és kinyitja azt, akkor riasztást vált ki. A
PCC gyújtáskapcsolóba helyezésekor kapcsol ki, lásd Riasztó - a távvezérlős kulcs
nem működik (o. 184).
MEGJEGYZÉS
Az ajtókilincsek normál esetben érzékelik,
ha a kezét a kilincsre helyezi, de a vastag
kesztyű viselésekor vagy nagyon gyors
kézmozdulat esetén egy második kísérlet
vagy a kesztyű levétele lehet szükséges.
Kapcsolódó információk
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
Kulcs nélküli vezetés* - zárás (o. 173)
Nyílás a kulcsszárhoz - a fedél kilazításához.
06
A zárhenger eléréséhez, el kell távolítani az
ajtókilincs műanyag fedelét - ezt is a kulcszszárral lehet megtenni:
1. Nyomja a kulcsszárat körülbelül 1 cm-re
egyenesen felfelé a nyílásba az ajtókilincs/fedél alján - ne feszítse.
> A műanyag fedél automatikusan kilazul
a nyomóerőtől, amikor a kulcsszárat
egyenesen felfelé a nyílásba nyomja.
2. Ezután helyezze a kulcsszárat a zárhengerbe és nyissa ki az ajtót.
174
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 168)
Riasztó (o. 182)
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés* - zárbeállítások
A kulcs nélküli vezetés funkcióval rendelkező
autók zárbeállításai a MY CAR menürendszerben állíthatók be, annak megjelölésével, hogy
melyik ajtóknak kell nyitnia.
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna
elhelyezkedése
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a kulcs nélküli antennát a szívritmusszabályozóval. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó és a kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
A kulcs nélküli vezetés felszereltségű autók
számos beépített antennával rendelkeznek az
autó különböző helyein.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 111).
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
Hátsó lökhárító, középen
Ajtókilincs, bal oldali hátsó
Csomagtér, középen és egy további a
padló alatt
06
Ajtókilincs, jobb oldali hátsó
Középkonzol, a hátsó rész alatt
Középkonzol, az első rész alatt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
175
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - kívülről
MEGJEGYZÉS
A zárás/nyitás kívülről a távvezérlős kulcs,
(o. 160) használatával történik. A távvezérlős
kulcs egyszerre zárja/nyitja az összes ajtót és
a csomagtérajtót. Különböző nyitási módokat
lehet beállítani, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164).
A zárás aktiválásához be kell csukni a vezetőajtót - ha bármely ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van, akkor csak annak/azok
becsukását követően lehet bezárni azokat és
bekapcsolni a riasztót. A kulcs nélküli zárrendszerrel* felszerelt autók esetén az összes
ajtónak és a csomagtérajtónak csukva kell
lennie.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
06
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az
elem lemerült - zárja be vagy nyissa ki a bal
oldali első ajtót a levehető kulcsszárral, lásd
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 168).
Ne feledje, hogy a riasztó bekapcsol, amikor kinyitja az ajtót a kulcsszár használatával - a riasztás a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével kapcsolható ki.
FIGYELEM
Ügyeljen az autóban rekedés kockázatára,
amikor azt kívülről zárja be a távvezérlős
kulccsal - ekkor az ajtók kinyitása belülről
nem lehetséges az ajtók kezelőszerveivel.
További tájékoztatásért, lásd Biztonsági
zárak* (o. 180).
Az ajtó manuális zárása
Bizonyos esetekben az autót manuálisan kell
bezárni, például elektromos hiba esetén.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és
a távvezérlős kulcs levehető kulcsszárával
zárható, lásd Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral (o. 174).
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel,
ehelyett zárógombok találhatók a hátsó felületükön, amelyet vissza kell fordítani - ekkor
mechanikusan zárva/gátolva lesznek a kívülről történő nyitással szemben. Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül
nem nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót, akkor azok automatikusan viszszazárnak. Ez a funkció csökkenti az autó
véletlen nyitva hagyásának kockázatát. (A
riasztóval felszerelt autók esetében, lásd
Riasztó (o. 182).)
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 177)
Kulcs nélküli vezetés* (o. 171)
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze
a gyermekbiztonsági zárakkal, (o. 181).
–
176
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához, lásd
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 168).
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - belülről
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
Az összes ajtó és a csomagtérajtó egyszerre
nyitható és zárható a vezetőajtó és az utasajtó
központi zárógombjáról*.
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az aktivált gyermekbiztonsági zárral
rendelkező manuálisan zárt hátsó ajtó
kívülről és belülről sem nyitható ki, lásd
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (o. 181). Az ilyen módon
zárt hátsó ajtó csak a távvezérlős
kulccsal vagy a központi zárógombbal
nyitható.
Kapcsolódó információk
•
•
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni.
Távvezérlős kulcs - elemcsere (o. 170)
Húzza meg az ajtókilincset és nyissa ki az
ajtót - az ajtó nyitása és kinyitása egy
művelettel végrehajtható.
Lámpa a zárógombban
A központi zár két változatban létezik - a
vezetőajtó központi zárógombjának lámpája a
változattól függően különböző jelentésű.
Központi zárás
Csak a vezetőajtó tartalmaz központi zárógombot, az egyéb ajtók nem rendelkeznek
gombbal:
•
A világító lámpa azt jelenti, hogy az
összes ajtó zárva van.
Ha mindkét első ajtó rendelkezik központi
zárógombbal és elektromos zárógomb van
mindkét hátsó ajtón:
•
Központi zárás.
•
Nyomja meg a gomb
hoz - a másik oldalát
oldalát a zárása nyitáshoz.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak* egyszerre történő nyitásához.
Az ajtók belülről két különböző módon nyithatók:
•
Nyomja meg a központi zárógombot
Zárás
•
Nyitás
A világító lámpa azt jelenti, hogy csak az
adott ajtó van zárva. Amikor az összes
gomb világít, akkor az összes ajtó zárva
van.
06
Nyomja meg a központi zárógombot
- az összes ajtó zárva van.
Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja az
összes oldalablakot és a napfénytetőt (lásd
még teljes szellőztetés funkció, (o. 178)).
.
Egy hosszú megnyomás egyszerre nyitja az
összes oldalablakot* (lásd még teljes szellőztetés funkció, (o. 178)).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
177
06 Zárak és riasztó
||
Hátsó ajtók zárógombja*
Teljes szellőztetés funkció
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
A teljes szellőztetés funkció egyszerre nyitja ki
az összes oldalablakot és például az autó
gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
A kesztyűtartó, (o. 150) csak a távvezérlős
kulcs kivehető kulcsszárával zárható/nyitható.
A kulcsszárral kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (o. 168).
A gomb lámpája akkor világít, amikor az ajtó
zárva van.
A hátsó ajtó zárógombjai csak az adott hátsó
ajtót zárják.
Az ajtó nyitásához:
•
06
Húzza meg az ajtókilincset - az ajtó kiold
és kinyílik.
Automatikus zárás
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan
lezár, amikor az autó elkezd mozogni.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
Központi zárógomb
A
szimbólum hosszú megnyomása a
központi záró gombon egyszerre nyitja az
összes oldalablakot. Ugyanez az eljárás s
szimbólumon egyszerre zárja az összes
oldalablakot.
178
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe.
Forgassa el a kulcsszárat 90 fokkal az
óramutató járásával megegyező irányban.
A kulcslyuk vízszintes helyzetben van a
zárt állapotban.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 177)
Elektromos ablakok (o. 101)
Kapcsolódó információk
•
•
•
A kesztyűtartó zárása:
Húzza ki a kulcsszárat.
Zárás/nyitás - kívülről (o. 176)
•
Riasztó (o. 182)
A szervizzárással kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Szervizzárás* (o. 169).
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A nyitás fordított sorrendben történik.
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
A csomagtérajtó számos módon nyitható, zárható és nyitható fel.
Manuális nyitás
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához
minimális erő szükséges - csak finoman nyomja meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott
lapra a csomagtér nyitásakor - emelje
a kilincset. A túl nagy erő károsíthatja a
gumírozott panel elektromos érintkezőit.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
csomagtérajtó nyitásérzékelői nem működnek.
Az ajtók zárva és élesítve maradnak.
•
A csomagtérajtó kinyit, de csukva marad
- nyomja meg enyhén a gumírozott nyomólapot a külső kilincs alatt és emelje fel
a csomagtérajtót.
Ha a csomagtérajtót 2 percen belül nem nyitja
ki, akkor visszazár és a riasztó újra bekapcsol.
Az autó nyitása belülről
Elektromos érintkezővel ellátott gumilap.
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
A nyitáshoz:
1. Nyomja le finoman a szélesebbet a külső
ajtókilincs alatt elhelyezkedő gumírozott
nyomólapok közül - a zár kiold.
2. Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
06
A csomagtérajtó riasztója hatástalanítható* és
a csomagtérajtó önmagában is kinyitható a
távvezérlős kulcs
gombjának használatával.
Az műszerfal zárvisszajelzője, (o. 162) abbahagyja a villogást, hogy mutassa azt, hogy az
autó nem minden ajtója van zárva és a
riasztó* szintje és mozgásérzékelői valamint a
Nyitás, csomagtérajtó
A csomagtérajtó nyitásához:
–
Nyomja meg a világításpanel gombját (1).
> A csomagtérajtó nyitva van és 2 percig
felnyitható (ha az autót belülről zárták
be).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
179
06 Zárak és riasztó
||
Zárás a távvezérlős kulccsal
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
záró
gombját, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164).
> A műszerfal zárvisszajelzője villogni
kezd, ami azt jelenti, hogy az autó
zárva van és a riasztó* be van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 177)
Zárás/nyitás - kívülről (o. 176)
Biztonsági zárak*
A biztonsági
azt jelenti, hogy az összes
ajtó mechanikusan kiiktatásra kerül, ami
magakadályozza a belülről és kívülről történő
nyitást.
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal,
(o. 160). oldal kapcsolhatók be és körülbelül
tíz másodperces késleltetéssel rendelkeznek
az ajtók bezárását követően.
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik ajtót, akkor a folyamat megszakad és a
riasztó nem aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal nyitható
ki, ha aktiválva van a biztonsági zárás funkció. A bal oldali első ajtó a kivehető kulcszszárral, (o. 167) is nyitható. Ezen felül, lehetőség van az ajtók és a csomagtérfedél nyitására vagy kinyitására a kulcs nélküli vezetés*
funkcióval rendelkező autók esetén az ajtókilincsek vagy a csomagtérfedél kilincsének
megérintésével.
06
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon, ha nem kapcsolta ki a biztonsági
zárat, ezzel elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az autóban.
8
180
Ideiglenes inaktiválás
zárak8
Csak riasztóval együtt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az aktív menüpontok kereszttel vannak jelölve.
MY CAR
OK MENU
TUNE vezérlőgomb
EXIT
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat
kívülről be kell zárni, akkor a biztonsági zár
funkció ideiglenesen inaktiválható. Ezt a MY
CAR menürendszerben teheti meg. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (o. 111).
06 Zárak és riasztó
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcszszárral (o. 174)
•
Távvezérlős kulcs (o. 160)
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák
azt, hogy a gyermekek belülről kinyithassák a
hátsó ajtót.
FIGYELEM
A gyermekbiztonsági zárak be-/
kikapcsolása
Az egyes hátsó ajtók két vezérlőgombbal
rendelkeznek - ne keverje össze a gyermekbiztonsági zárat a kézi ajtózárral.
MEGJEGYZÉS
Manuális gyermekbiztonsági zárak. Nem tévesztendő össze a manuális ajtózárral, (o. 176).
A gyermekbiztonsági zárak a hátsó ajtók
hátsó szélén találhatók és csak az ajtók nyitott állapotában hozzáférhetők.
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
bekapcsolás* (o. 182)
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 177)
06
Zárás/nyitás - kívülről (o. 176)
A gyermekbiztonsági zárak aktiválásához/
inaktiválásához:
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát (o. 167) a gomb elfordításához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
181
06 Zárak és riasztó
Gyermekbiztonsági zárak elektromos bekapcsolás*
Az elektromos működtetésű gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák a gyermekeket
abban, hogy kinyissák a hátsó ajtókat vagy
ablakokat.
Bekapcsolás
A gyermekbiztonsági zárak az összes, a 0
kulcshelyzetnél, (o. 78). oldal magasabb
kulcshelyzetben aktiválhatók/inaktiválhatók.
Az aktiválás/inaktiválás a motor leállítását
követően 2 percig hajtható végre, feltéve,
hogy nem nyitnak ki egy ajtót sem.
A gyermekbiztonsági zárak aktiválásához:
2. Nyomja meg a gombot a vezetőajtó
vezérlőpaneljén.
> A kombinált műszerfal információs
kijelzője a Hátsó gyermekzár
aktiválva üzenetet jeleníti meg és a
gomb lámpája világít - a zárak aktívak.
Amikor a gyermekbiztonsági zárak be vannak
kapcsolva, akkor a hátsó:
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről
nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor
tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a motor következő beindításakor is
aktívak lesznek.
Kapcsolódó információk
06
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (o. 181)
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 177)
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
1. Indítsa be a motort vagy válasszon a 0nál magasabb kulcshelyzetet.
182
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Riasztó
A riasztó egy olyan eszköz, amely figyelmeztet
például az autó feltörésére.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy
a csomagtérajtót
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha
van beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben, akkor egy
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
kijelzőjén. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo műhellyel.
06 Zárak és riasztó
MEGJEGYZÉS
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha
mozgást észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is
bekapcsolhat, ha nyitva hagynak egy ablakot vagy a napfénytetőt vagy, ha be van
kapcsolva az utastér fűtése.
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat/napfénytetőt, ha elhagyja az autót. Ha
használja az autó beépített utastérfűtését
(vagy hordozható elektromos fűtést), akkor
irányítsa a légáramot úgy a szellőzőkből,
hogy azok ne felfelé irányuljanak az utastérben. Vagy használható a csökkentett
riasztási szint, lásd Csökkentett riasztási
szint (o. 185).
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az
ilyen próbálkozások hatással vannak a biztosítás feltételeire.
A riasztó élesítése
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs zárógombját.
A riasztó kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
Riasztó visszajelző
–
A riasztó visszajelzője mutatja a riasztó rendszer, (o. 182) állapotát.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját vagy helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Riasztó visszajelző (o. 183)
Riasztó - automatikus újraélesítés
(o. 184)
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik (o. 184)
Ugyanaz a LED mint a zár visszajelzője, (o. 162).
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer állapotát:
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve
•
A LED két másodpercenként egyet villan
– a riasztó élesítve van
•
A LED gyorsan villog a riasztó hatástalanítását követően (és amíg be nem helyezi
a gyújtáskapcsolóba, és el nem fordítja a
kulcsot a I helyzetbe) – riasztás kiváltása
történt.
06
183
06 Zárak és riasztó
Riasztó - automatikus újraélesítés
Az automatikus újraélesítés megakadályozza
az autó riasztójának, (o. 182) akaratlan hatástalanítását.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a
csomagtérajtót sem nyitja ki 2 percen belül,
akkor a riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
Kapcsolódó információk
•
Csökkentett riasztási szint (o. 185)
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem
működik
Ha a riasztó, (o. 182) nem kapcsolható ki a
távvezérlős kulccsal, például amikor a távvezérlős kulcs eleme, (o. 170) lemerült - az autó
kinyitható, a riasztó kikapcsolható és a motor
beindítható az alábbiak szerint:
1. Nyissa ki a vezetőajtót a kivehető kulcszszárral, (o. 174).
> A riasztó bekapcsol, a riasztó visszajelzője, (o. 183) gyorsan villog és megszólal a sziréna.
06
2. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
> A riasztó kikapcsol és a riasztó visszajelzője elalszik.
3. Indítsa be a motort.
184
A riasztó jelei
Riasztás, (o. 182) kiváltásakor megszólal a sziréna és az összes irányjelző villog.
•
A sziréna körülbelül 30 másodpercig vagy
a riasztó kikapcsolásáig szól. A sziréna az
autó akkumulátorától függetlenül működő
akkumulátorral rendelkezik.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó
kikapcsolásáig villognak.
06 Zárak és riasztó
Csökkentett riasztási szint
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az
összes mozgás- és billenésészlelő átmenetileg
ki van iktatva.
A riasztó, (o. 182) szándékolatlan bekapcsolásának elkerülése érdekében, például amikor
kutyát hagy a zárt autóban vagy az autó
vonaton illetve kompon történő szállításakor ideiglenesen iktassa ki a mozgás- és billenésészlelőket.
Típusengedély - távvezérlős kulcs
rendszer
A táblázatban olvasható a távvezérlős kulcs
rendszer típusengedélye.
Ország/terület
Kína
Zárrendszer, normál
Ország/terület
EU, Kína
Hong Kong
Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak,
(o. 180)9 ideiglenes kiiktatása esetén.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó visszajelző (o. 183)
Kulcs nélküli zárrendszer (kulcs nélküli
vezetés)
Ország/terület
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (o. 160)
EU
06
Korea
9
Csak riasztóval együtt.
185
VEZETΙTÁMOGATÁS
07 Vezetőtámogatás
Aktív futómű - Four C*
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás
Működés
Az aktív felfüggesztés, "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept) úgy szabályozza
a lengéscsillapítók jellemzőit, hogy az autó
vezethetőségi jellemzői állíthatók legyenek.
Háromféle beállítás létezik: Comfort, Sport és
Advanced.
A menetstabilizáló rendszer, ESC (Electronic
Stability Control) segíti a vezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
Az ESC rendszer fékezés közbeni
bekapcsolása közben lüktető hang
hallható. Az autó a vártnál lassabban gyorsulhat, amikor benyomja a
gázpedált.
Comfort
Ez a beállítás azt jelenti, hogy az autó durva
és egyenetlen útfelületeken kényelmesebbnek
érezhető. A lengéscsillapítás puha és a karosszéria mozgása sima és finom.
Sport
Ez a beállítás azt jelenti, hogy az autó sportosabbnak érezhető és használata aktívabb
vezetéshez ajánlott. A kormány reagálása
gyorsabb mint a Comfort mód esetében. A
lengéscsillapítás keményebb és a karosszéria
követi az utat, hogy csökkentse az imbolygást a kanyarodás során.
Advanced
Ennek a beállításnak a használata csak
nagyon egyenletes és sima útfelületeken
ajánlott.
A lengéscsillapítók a maximális úttartáshoz
optimalizáltak és a kanyarokban történő dőlés
tovább csökken.
FIGYELEM
Vezérlő gombok.
A menetstabilizáló (ESC) rendszer kiegészítő segítség - nem kezelhet minden helyzetet akármilyen útviszonyok mellett.
A kívánt futómű-beállítás a középkonzol
gombjaival választható ki. A motor leállításakor használt beállítás lesz aktív a motor
következő beindításakor. A kivétel az
Advanced beállítás - ez Sport üzemmódként
indul újra.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Az ESC rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
Aktív farolásgátló
Kipörgés-szabályozó
07
Kipörgésgáltó rendszer
Motorfék-szabályozó - EDC
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
Utánfutó-stablizáló - TSA
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
187
07 Vezetőtámogatás
||
Aktív farolásgátló
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtóés fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Kipörgés-szabályozó
A funkció megakadályozza a kerekek elpörgését az útfelületen gyorsítás közben.
Utánfutó-stablizáló* - TSA1
Az Utánfutó-stablizáló (o. 327) funkciója,
hogy stabilizálja az autóból és utánfutóból
álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene.
További tájékoztatásért, lásd Vezetés utánfutóval (o. 321).
MEGJEGYZÉS
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be
és a kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez
továbbítja a hajtást, amelyik nem pörög ki.
A funkció akkor kapcsol ki, ha a járművezető a Sport módot választja.
Motorfék-szabályozó - EDC
Kapcsolódó információk
Az (Engine Drag Control) megakadályozza a
kerekek nem szándékos blokkolását, például
visszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen
történő motorfékezéskor.
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés (o. 188)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek (o. 190)
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben, többek között, akadályozza a járművezetőt az autó kormányzásában.
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC*
07
A CTC kompenzálja az alulkormányzottságot
és a normálnál nagyobb gyorsítást tesz lehetővé a belső kerekék kipörgése nélkül, például egy íves autópálya-feljárónál, hogy gyorsan felvegye a környező forgalom sebességét.
1
188
Az Trailer Stability Assist funkciót az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés
A szint kiválasztása - Sport üzemmód
Az ESC rendszer mindig aktív - nem kapcsolható ki.
Azonban a járművezető kiválaszthatja a Sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé.
A Sport üzemmód van kiválasztva a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 111).
Sport üzemmódban, a rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a
kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés
során, és megengedi a hátsó rész kontrollált
csúszását egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az autót.
Ha a járművezető például megállít egy kontrollált csúszást a gázpedál felengedésével,
akkor az ESC rendszer beavatkozik és stabilizálja az autót.
A Sport üzemmódban maximális tapadás
érhető el, ha az autó megragadt vagy amikor
laza felületen, például homokban vagy sárban
halad.
07 Vezetőtámogatás
A Sport üzemmódot ennek a szimbólumnak a világítása jelzi a kombinált műszerfalon, amíg a járművezető ki nem kapcsolja a funkciót
vagy le nem állítja a motort - a motor következő beindítását követően az ESC rendszer
újra normál üzemmódban fog működni.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (o. 187)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek (o. 190)
07
189
07 Vezetőtámogatás
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek
Táblázat
Szimbólum
Üzenet
Leírás
ESC Ideiglenesen KI
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a féktárcsa túl magas hőmérséklete miatt - a funkció
automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC Szerviz szükséges
A ESC rendszer kikapcsolva.
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
"Üzenet"
Egy üzenet látható a kombinált műszerfalon, (o. 63) - olvassa el!
Folyamatosan
2 másodpercig világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
és
07
190
07 Vezetőtámogatás
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
A Sport üzemmód bekapcsolva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki - részlegesen csökken
a működése.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (o. 187)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés (o. 188)
07
191
07 Vezetőtámogatás
Jelzőtábla-felismerés (RSI)*
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó.
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és
az érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* működés
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó.
A funkció az alábbiak szerint működik:
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(o. 192)
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(o. 194)
Példák az olvasható sebességgel kapcsolatos jelzőtáblákra2.
Az RSI funkció tájékoztatást nyújt az aktuális
sebességről, amellyel például az autópálya
vagy országút kezdődik/végződik és arról, ha
az előzés tilos.
07
Ha elkerül egy, az autópályára/országútra
vagy a maximális megengedett sebességre
vonatkozó jelzőtáblát, akkor az RSI megjeleníti a maximális megengedett sebességre
vonatkozó jelzőtábla szimbólumát.
2
3
192
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Rögzített sebesség információk3.
Amikor az RSI sebességet tartalmazó közúti
jelzőtáblát rögzített, akkor a jelzőtábla szimbólumként megjelenik a műszerfalon.
A pillanatnyi sebességkorlát
szimbólumával együtt, az
előzni tilos jelzés is megjelenhet, ahol az helyénvaló.
07 Vezetőtámogatás
Korlátozás vagy autópálya vége
Kiegészítő táblák
A vonatkozó jelzőtábla
körülbelül 10 másodpercre megjelenik a
műszerfalon az olyan helyzetekben, ahol az
RSI a sebességkorlátozás végét - vagy egyéb
sebességgel kapcsolatos információt, például
az autópálya végét észleli.
Az ilye kiegészítő táblával jelölt, sebességre
vonatkozó jelzőtáblák csak akkor jelennek
meg, ha a járművezető használja az irányjelzőt.
Példák az ilyen jelekre:
Példák a kiegészítő táblákra3.
Κsszes korlátozás vége.
Autópálya vége.
Ezt követően a jelzőtábla-információk a
következő sebességgel kapcsolatos jelzésig
eltűnnek.
3
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző sebességkorlátozások érvényesek - egy
kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket,
amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Bizonyos sebességkorlátozások például csak
bizonyos távolság után vagy bizonyos napszakban érvényesek. A járművezetőt egy kiegészítő jel figyelmezteti a helyzetre a sebességet mutató szimbólum alatt.
Kiegészítő információk megjelenítése
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha használatban
vannak az ablaktörlők.
A kijáratra vonatkozó sebességet bizonyos piacokon egy
nyilat tartalmazó kiegészítő
tábla jelzi.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
A kiegészítő tábla üres keret formájában jelenik meg a kombinált műszerfal sebességszimbóluma alatt, ami azt jelenti, hogy az RSI
kiegészítő táblát észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra vonatkozó további információkkal.
07
}}
193
07 Vezetőtámogatás
||
Beállítás a MY CAR menüben
Az RSI beállításai a MY CAR menürendszerben hajthatók végre, lásd MY CAR (o. 111).
Jelzőtábla-felismerés be/ki
A járművezető beállíthatja, hogy kapjon-e
figyelmeztetést, amikor a sebességkorlátozást 5 km/h vagy ennél nagyobb mértékben
túllépi. Ez a figyelmeztetés az érvényben lévő
maximális sebességet mutató szimbólum villogása formájában jelenik meg a sebesség
túllépésekor. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer
leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(o. 111).
Kapcsolódó információk
•
•
A kombinált műszerfal sebességszimbólum
kijelzése kikapcsolható. A funkció a MY CAR
menürendszerben kapcsolható be/ki. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 111).
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* (o. 192)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(o. 194)
MY CAR (o. 111)
Sebességfigyelmeztetés
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó. A
funkció az alábbi korlátokkal rendelkezik.
Az RSI funkció kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkezik olvasson többet a kameraérzékelő korlátairól,
(o. 232). oldal.
Az olyan jelzőtáblákat, amelyek közvetetten
nyújtanak információkat az érvényben lévő
sebességkorlátozásokra vonatkozóan, például helységek névjelző táblái, nem rögzíti az
RSI funkció.
Az alábbiak például akadályozzák a funkció
működését:
•
•
•
•
•
07
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
Eltakart vagy rosszul elhelyezett jelzőtáblák
Teljesen vagy részben jéggel, hóval és/
vagy szennyeződéssel takart jelzőtáblák.
Kapcsolódó információk
•
•
194
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* (o. 192)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(o. 192)
07 Vezetőtámogatás
Sebességhatároló*
Sebességhatároló* - első lépések
Kapcsolódó információk
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
•
Sebességhatároló* - első lépések
(o. 195)
•
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (o. 196)
•
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor (o. 197)
Áttekintés
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás (o. 197)
Bekapcsolás és aktiválás
Amikor a sebességhatároló aktív, akkor
annak szimbóluma (6) látható egy jellel (5)
együtt a beállított maximális sebesség mellett
a kombinált műszerfalon.
A lehetséges legnagyobb sebesség kiválasztása és tárolása a memóriában út közben és
álló helyzetben is lehetséges.
Vezetés közben
1. Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a sebességhatároló bekapcsolásához.
> A sebességhatároló szimbóluma (6)
világít a kombinált műszerfalon.
Kormánykerék-billentyűzet és kombinált műszerfal.
Sebességhatároló - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód.
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
2. Amikor az autó a lehetséges legmagasabb sebességgel mozog: Nyomja addig
vagy
gombját,
a kormánykerék
amíg a kombinált műszerfalon meg nem
jelenik a jelzés (5) a kívánt maximális
sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva
van a memóriában.
Álló helyzetben
07
1. Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a sebességhatároló bekapcsolásához.
Kiválasztott sebesség.
Sebességhatároló bekapcsolva.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
195
07 Vezetőtámogatás
||
2. Görgessen a
gombbal, amíg a kombinált műszerfalon egy jel (5) nem jelenik
meg a kívánt maximális sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva
van a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (o. 195)
Sebességhatároló* - sebesség
módosítása
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt maximális sebesség a
vagy
gomb rövid vagy hosszú megnyomásával
módosítható.
+/- 5 km/h beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás +/- 5 km/h értékű
változást eredményez.
Sebességhatároló* - ideiglenes
kikapcsolás és készenléti üzemmód
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
+/- 1 km/h beállításához:
A sebességhatároló ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódba állítása:
•
–
Tartsa nyomva a gombot és engedje el,
amikor a kombinált műszerfal jele a kívánt
maximális sebesség mellett van.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (o. 195)
07
Nyomja meg a
gombot.
> A jel (5) a kombinált műszerfalon ZΚLD
színűről FEHΔR színűre változik, és a
járművezető ideiglenesen átlépheti a
beállított maximális sebességet.
gomb egyA sebességhatárolót a
szeri megnyomásával kapcsolhatja
vissza. A jel (5) a kijelzőn FEHΔR színűről ZΚLD színűre változik és az autó
maximális sebessége újra korlátozva
van.
Ideiglenes kikapcsolás a gázpedállal
A sebességhatároló a gázpedállal is készenléti üzemmódba kapcsolható, például az autó
erős gyorsításához egy adott helyzetből:
196
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
–
Nyomja le teljesen a gázpedált.
> A kombinált műszerfal a tárolt maximális sebességet mutatja egy színes
jellel (5) és a járművezető ideiglenesen
átlépheti a beállított maximális sebességet – a jel (5) ezalatt ZΚLD színűről
FEHΔR színűre változik.
A gázpedál felengedésekor a sebességhatároló automatikusan kikapcsol,
és az autó sebessége lecsökken a
beállított/tárolt maximális sebesség alá
- a kijelzőn a jel (5) FEHΔR színűről
ZΚLD színűre változik és az autó maximális sebessége újból korlátozva van.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Sebességhatároló* - riasztás a
sebesség túllépésekor
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az
előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Meredek lejtőn a sebességhatároló motorfékhatása elégtelen lehet és a jármű túllépheti a
beállított maximális sebességet. A járművezetőt egy hangjelzés figyelmezteti erre.
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A sebességhatároló kikapcsolásához:
–
A jelzés addig aktív, amíg a járművezető a
beállított maximális sebesség alá nem lassít.
Sebességhatároló* (o. 195)
MEGJEGYZÉS
Sebességhatároló* - első lépések (o. 195)
A riasztó csak 5 másodperc elteltével kapcsol be, ha a sebesség meghaladta a legalább 3 km/h értéket, feltéve, hogy nem
vagy
gombot az
nyomták meg a
utolsó fél percben.
Sebességhatároló* - sebesség módosítása (o. 196)
Sebességhatároló* - kikapcsolás (o. 197)
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor (o. 197)
Sebességhatároló* - kikapcsolás
•
•
A járművezetőnek ezután a gázpedált
kell használnia a sebesség korlátozás
nélküli meghatározásához.
Kapcsolódó információk
Sebességhatároló* (o. 195)
•
•
•
Sebességhatároló* - sebesség módosítása (o. 196)
•
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* - első lépések (o. 195)
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás (o. 197)
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> A kombinált műszerfal sebességkorlátozó szimbóluma (6) és a beállított
sebesség jelzése (5) kialszik - a beállított/tárolt sebesség így törlődik és nem
gombbal.
hívható vissza a
Sebességhatároló* (o. 195)
Sebességhatároló* - első lépések (o. 195)
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (o. 196)
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor (o. 197)
07
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (o. 196)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
197
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó*
FIGYELEM
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
vezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon
a forgalom normális haladásakor.
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha a sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet és/vagy távolságot.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Áttekintés
Kapcsolódó információk
A kormánykerék gombjai és a kmobinált műszerfal sebességhatárolóval felszerelt autókban4.
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
A kormánykerék gombjai és a kombinált műszerfal sebességhatároló nélküli autókban4.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség (SZÜRKE =
készenléti üzemmód).
Sebességtartó aktív - FEHΔR szimbólum
(SZÜRKE = készenléti üzemmód).
07
4
198
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(o. 199)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 199)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 200)
•
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 200)
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
Lehetőség van a tárolt sebesség aktiválására,
beállítására vagy módosítására.
A sebesség aktiválása és beállítása
A sebességtartó engedélyezése:
•
>
Nyomja meg a CRUISE (sebességkorlátozó nélkül) vagy
(sebességkorlátozóval) kormánykerékgombot.
A sebességtartó szimbóluma (6) világít a
kombinált műszerfalban - a sebességtartó készenléti üzemmódban van.
A sebességtartó bekapcsolásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
kormánykerék
vagy
gombját.
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal jelzése (5)
világít a kiválasztott sebességnél és a
szimbólum (6) SZÜRKE színűről FEHΔR
színűre változik - az autó ezután a tárolt
sebességet tartja.
•
+/- 1 km/h beállításához:
•
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt sebesség a
vagy
gomb rövid
vagy hosszú megnyomásaival módosítható.
+/- 5 km/h beállításához:
Tartsa nyomva a gombot és engedje el,
amikor a kombinált műszerfal jele a kívánt
sebesség mellett van.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a gázpedál használatával növeli a sebes/
gomb megnyomása előtt,
séget a
akkor a gomb megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége tárolódik.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó
visszakapcsolásához le kell állítani az autót
és újra kell indítani a motort.
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h sebesség alatt
nem kapcsolható be.
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás +/- 5 km/h értékű
változást eredményez.
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó* (o. 198)
A sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
A funkció ideiglenesen inaktiválható és
készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és a
szimbólum (6) FEHΔR színűről SZÜRKE
színűre változik - a sebességtartó ideiglenesen ki van kapcsolva.
gomb-
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
automatikusan készenléti üzemmódba vált,
ha:
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
a vezető benyomja a tengelykapcsolópedált
•
a sebességváltó kart/fokozatválasztót N
állásba helyezik
•
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
07
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
199
07 Vezetőtámogatás
||
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
Sebességtartó* - visszatérés a
beállított sebességhez
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában.
Az ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (o. 199) után lehetséges a visszatérés a
beállított sebességhez.
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas
A sebességtartó visszakapcsolásához a
készenléti üzemmódból:
a sebesség körülbelül 30 km/h alá esik.
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és
szimbóluma (6) SZÜRKE színűről FEHΔR
színűre változik - az autó ezután az utoljára tárolt sebességet tartja.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* - kikapcsolás
Sebességtartó* (o. 198)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(o. 199)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 200)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 200)
gomb-
MEGJEGYZÉS
Δszrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
kiválasztásával.
Kapcsolódó információk
07
200
•
•
Sebességtartó* (o. 198)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(o. 199)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 199)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 200)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az alábbiakban leírjuk a kikapcsolás módját.
A sebességtartót kikapcsolják a kormánykerékgombbal (1) vagy a motor leállításával - a
beállított/tárolt sebesség így törlődik és nem
gombbal.
állítható vissza a
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (o. 198)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(o. 199)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 199)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 200)
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó - ACC*
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó ((ACC – Adaptive
Cruise Control)) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és az előző autóhoz
képest beállított követési időintervallum fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb
vezetési élményt eredményez hosszú utakon,
autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a
forgalom normális haladásakor.
Ha az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva
vagy készenléti üzemmódban van, (o. 206).
oldal és az autó túl közel kerül az elöl haladó
járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a
távolságfigyelmeztetés, (o. 215). oldal figyelmezteti a rövid távolságra.
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése (o. 204)
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása (o. 205)
•
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja
(o. 206)
•
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése (o. 207)
•
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(o. 207)
•
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd (o. 208)
•
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása (o. 209)
•
•
•
Radarérzékelő (o. 210)
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
A járművezető beállítja a kívánt sebességet,
(o. 204). oldal és időközt, (o. 205). oldal az
elöl haladó autóhoz képest. Amikor a radaros
érzékelő lassabb járművet észlel az autó előtt,
akkor a sebességet automatikusan ahhoz igazítja. Amikor az út újra szabad, akkor az autó
visszatér a beállított sebességhez.
•
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyben.
•
Radarérzékelő - korlátok (o. 210)
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők (o. 212)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 213)
Automata sebességváltó
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók fejlettebb működéssel, az adaptív
sebességtartó sorban állási segéd, (o. 208).
oldal funkciójával rendelkeznek.
07
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
201
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - funkció
Egy sebességtartó rendszerből és egy összehangolt távolságtartó rendszerből áll.
A funkció áttekintése
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
A funkció áttekintése5.
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
Kormánykerék-billentyűzet (o. 203)
Radarérzékelő (o. 210)
Az elöl haladó jármű távolsága (o. 205)
elsődlegesen a radarérzékelő, (o. 210). oldal
által mért. A sebességtartó funkció gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet.
Normális, hogy a fékek halk hangot adnak ki,
amikor a sebességtartó használja azokat.
FIGYELEM
A fékpedál mozog, amikor az adaptív
sebességtartó fékez. Ne tartsa a lábát a
fékpedál alatt - az beszorulhat.
07
5
6
202
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a
járművezető által beállított időközzel,
(o. 205). oldal kövesse az elől, ugyanabban a
sávban haladó járművet. Ha a radarérzékelő
nem lát semmilyen járművet a jármű előtt,
akkor ehelyett a járművezető által beállított
sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az
elől haladó jármű sebessége meghaladja a
tárolt sebességet.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség
finom szabályozása. A hirtelen fékezést
igénylő helyzetekben a járművezetőnek
magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől haladó autó erős
fékezése esetén érvényes. A radarérzékelő
korkátai, (o. 210). oldal miatt előfordulhat,
hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán
nem történik meg.
Az adaptív sebességtartó 30 km/h6 sebességtől 200 km/h sebességig állítható be egy
másik autó követésére. Ha a sebesség
30 km/h alá esik vagy a motor fordulatszáma
túl alacsonyra csökken, akkor a sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol,
(o. 206). oldal, amelyben az automatikus
fékezés megszűnik - a járművezetőnek ezután magának kell fékeznie, hogy biztonságos
távolságot tartson az elől haladó járműtől.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
A sorban állási segéd, (o. 208). oldal (automata sebességváltóval felszerelt járművek) a 0-200 km/h sebességtartományban működik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
MEGJEGYZÉS
A figyelmeztető lámpát erős napsütésben
vagy napszemüvegben nehéz lehet észrevenni.
Az adaptív sebességtartó az autó fékezési
kapacitásának több mint 40%-ának megfelelő fékezési kapacitással rendelkezik.
Az adaptív sebességtartó és a kormánykerék
billentyűzete attól függően változó, hogy az
autó rendelkezik-e sebességhatárolóval8.
Adaptív sebességtartó
sebességhatárolóval
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radarérzékelő észlelt. Ezért előfordulhat a
figyelmeztetés elmaradása vagy bizonyos
mértékű késése. Ne várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül, amikor az szükséges.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
1. Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmeztető lámpája és figyelmeztető hangja7.
Ha az autót az adaptív sebességtartó fékezési
kapacitásánál erősebben kell fékezni és a járművezető nem fékez, akkor az ütközésfigyelmeztető rendszer, (o. 225). oldal figyelmeztető lámpája és figyelmeztető hangjelzése
szolgál arra, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
7
8
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
elsődlegesen egyenes útfelületeken történő
használatra szolgál. Meredek lejtőkön, nehéz
rakománnyal vagy utánfutót vontatva nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása ilyen esetekben különös figyelem szükséges
és készen kell állni a lassításra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(o. 207)
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése (o. 207)
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
07
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHΔR
= készenléti üzemmód).
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
203
07 Vezetőtámogatás
||
Időtáv
Az ACC aktív a ZΚLD jelölésnél (FEHΔR =
készenléti üzemmód).
Adaptív sebességtartó
sebességhatároló nélkül
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 213)
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése
Az ACC engedélyezése:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
- egy hasonló FEHΔR szimbólum világít a
kombinált műszerfalon (8), amely azt
mutatja, hogy az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban, (o. 206). oldal
van.
Az ACC aktiválásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
vagy
gombját.
kormánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal körülbelül
egy másodpercre egy "nagyítót" (6) mutat
a tárolt sebesség körül és a jelölés
FEHΔR színűről ZΚLD színűre változik.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Sebességtartó - be/ki vagy készenléti
üzemmód.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
07
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
(Nem használt)
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHΔR
= készenléti üzemmód).
Időtáv
Az ACC aktív a ZΚLD jelölésnél (FEHΔR =
készenléti üzemmód).
204
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
get.
Amikor a szimbólum FEHΔR színűről
ZΚLD színűre változik, akkor az
ACC aktív és tartja a tárolt sebesséAz ACC csak akkor követi az
elöl haladó járművet egy
bizonyos távolságban, amikor a szimbólum egy másik
jármű képét mutatja.
07 Vezetőtámogatás
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése:
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS
•
a magasabb jelölés ZΚLD színnel a
beprogramozott sebesség
•
az alacsonyabb sebesség az elöl haladó
jármű sebessége.
Ha az adaptív sebességtartó bármely
gombját több percig nyomva tartja, akkor
az blokkolásra kerül és kikapcsol. A sebességtartó visszakapcsolásához le kell állítani az autót és újra be kell indítani a
motort.
Bizonyos helyzetekben az nem kapcsolható vissza - ilyen esetekben a kombinált
műszerfal, (o. 213). oldal a(z) Adaptív
sebességszabályozás nem elérhető
üzenetet jeleníti meg.
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt sebesség a
vagy
gomb rövid
vagy hosszú megnyomásaival módosítható.
+/- 5 km/h beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás +/- 5 km/h értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot és engedje el,
amikor a kombinált műszerfal jele a kívánt
sebesség mellett van.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Az időköz beállítása/módosítása:
•
Forgassa a kormánykerék-billentyűzet,
(o. 203). oldal forgókapcsolóját (vagy
használja a
/
gombokat a sebességhatároló nélküli autók esetében).
Alacsony sebességnél, amikor a távolság
rövid, az adaptív sebességtartó enyhén növeli
az időközt.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását, hogy elősegítse az elől haladó jármű
sima és kényelmes követését.
Ha a gázpedál használatával növeli a sebességet a
/
gomb megnyomása előtt,
akkor a gomb megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége tárolódik.
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid
időt hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha előre nem látható forgalmi probléma
merül fel.
07
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
205
07 Vezetőtámogatás
||
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva a távolságfigyelmeztetés,
(o. 215). oldal.
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó nem reagál a bekapcsolásakor,
annak oka az lehet, hogy az elöl haladó
járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
•
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(o. 207)
•
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
•
Automatikus készenléti üzemmód
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
Ez a szimbólum és a tárolt sebesség
jelzése ekkor ZΚLD színűről FEHΔR
színűre változik.
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
a fokozatválasztót N állásba mozdították
(automata sebességváltó)
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
Kapcsolódó információk
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
•
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozóval
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozó nélkül
9
206
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Olvasson többet a sebesség kezeléséről,
(o. 204). oldal.
•
•
07
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől
függ, ilyen például a menetstabilizáló rendszer (ESC), (o. 187). oldal. Ha ezen rendszerek valamelyike nem működik, akkor az adaptív sebességtartó automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés
szólal meg és a Adaptív
sebességszabályozás érvénytelenítve
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon.
A járművezetőnek be kell avatkoznia és az
előző járműhöz kell igazítania a sebességet.
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
•
•
•
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas
a vezető megnyomja a fékpedált
a tengelykapcsoló-pedál több mint
1 perces nyomva tartása9
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
a járművezető kikapcsolja a biztonsági
övet
07 Vezetőtámogatás
•
•
•
•
a sebesség 30 km/h10 alá esik
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt például nedves hó vagy
zuhogó eső takarja el (a radarhullámok
gátolva vannak).
Visszatérés a beállított sebességhez
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemgombjának egymódból a kormánykerék
szeri megnyomásával aktiválható újra - a
sebesség ekkor a legutoljára tárolt sebesség
lesz.
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése
Amikor az autó egy másik járművet követ és a
járművezető jelzi előzési szándékát az irányjelzővel11, akkor a sebességtartó röviden
segít az elől haladó jármű felé gyorsításban.
Ez a funkció 70 km/h feletti sebességeken
aktív.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció
nem csak előzés során, hanem például
akkor is bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a sávváltás vagy egy másik
útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid
időre gyorsítani fog.
MEGJEGYZÉS
Δszrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
kiválasztásával.
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
•
•
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
10
11
Kapcsolódó információk
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
Billentyűzet sebességhatárolóval
Az adaptív sebességtartó a kormánykerék
gombjával kapcsolható ki a kormánykerék billentyűzetén, (o. 203). oldal. A beállított/tárolt
sebesség így törlődik, és ezután nem állítható
gombbal.
vissza a
Billentyűzet sebességhatároló nélkül
A kormánykerék
gombjának rövid megnyomására az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba, (o. 206). oldal kapcsol. Egy
további rövid megnyomásra kikapcsol - a
beállított/tárolt sebesség így törlődik és nem
gomb használatával.
hozható vissza a
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 213)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Sebességtartó* (o. 198)
07
Ez nem vonatkozik a sorban állási segédre - ez teljesen álló helyzetig működik.
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
207
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd
A sorban állási segéd alacsonyabb mint
30 km/h sebesség mellett további funkciókat
is biztosít az adaptív sebességtartónak.
Automata sebességváltó esetén, a sebességtartó a 0-200 km/h tartományban képes egy
másik jármű követésére.
MEGJEGYZÉS
Egy elöl haladó járműnek indokolt távolságra kell lennie az adaptív sebességtartó
kisebb mint 30 km/h sebesség melletti
bekapcsolásának engedélyezéséhez.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében a sebességtartó sorban állás
segéd funkcióval van kiegészítve (mint
"Queue Assist" is ismert).
A sorban állási segéd az alábbi funkciókkal
rendelkezik:
•
Kiterjesztett sebességtartomány 30 km/h alatt és álló helyzetben is
•
•
Cél váltása
•
A rögzítőfék automatikus aktiválása.
Az automatikus fékezés álló helyzetben
megszűnik
Ne feledje, hogy a sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h még ha a sebességtartó képes is egy másik
jármű követésére az álló helyzetig,
30 km/h-nál alacsonyabb sebesség nem
választható/tárolható.
07
Kiterjesztett sebességtartomány
MEGJEGYZÉS
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövid megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem haladja meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az elől haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb ideig tart, akkor az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba
kapcsol automatikus fékezéssel. A járművezetőnek ezután újra aktiválnia kell a sebességtartót az alábbi módok valamelyikével:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
vagy
•
Nyomja le a gázpedált.
>
Az adaptív sebességtartó ezután visszatér az elől haladó jármű követéséhez.
A sebességtartó bekapcsolásához be kell
csukni a járművezető ajtaját és a járművezetőnek viselnie kell a biztonsági övét.
208
gomb-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd legfeljebb 4 percig
képes álló helyzetben tartani az autót ezután bekapcsol a rögzítőfék és az adaptív sebességtartó kikapcsol.
•
A rögzítőféket ki kell engedni, hogy az
adaptív sebességtartó újra bekapcsolható legyen.
Cél váltása
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor
előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor a sebességtartó kisebb mint 30 km/h
sebességgel követ egy másik járművet, és
mozgó céljárműről álló járműre vált, akkor az
adaptív sebességtartó lelassít az álló járműhöz.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több
mint 30 km/h sebességgel követ egy
másik járművet és a cél mozgó járműből
álló járművé változik, akkor a sebességtartó figyelmen kívül hagyja az álló járművet és ehelyett a tárolt sebességet választja.
•
A járművezetőnek be kell avatkoznia
és fékeznie kell.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált:
•
amikor a sebesség 5 km/h alatt van és az
adaptív sebességtartó bizonytalan abban,
hogy a céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
fékeznie az autót, hogy az álló helyzetben
maradjon.
A sorban állási segéd az alábbi helyzetekben
felengedi a lábféket és készenléti üzemmódba kapcsolja az adaptív sebességtartót:
•
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba
kapcsolja
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Sebességtartó
Adaptív sebességtartó
a járművezető készenléti üzemmódba
állítja az adaptív sebességtartót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a sorban állási segéd
behúzza a rögzítőféket, hogy álló helyzetben
tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha:
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
amikor a sebesség 5 km/h alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor az adaptív sebességtartónak a továbbiakban
nincs mit követnie.
•
Az ESC rendszert Normal üzemmódból
Sport üzemmódba kapcsolja
•
A sorban állási segéd több mint 4 percig
tartotta álló helyzetben az autót
Az automatikus fékezés befejezése álló
helyzetben
•
•
leállította a motort
Bizonyos helyzetekben, a sorban állási segéd
álló helyzetben leállítja az automatikus fékezést. Ez azt jelenti, hogy a fékek felengednek
és az autó gurulni kezdhet - a járművezetőnek
ezért be kell avatkoznia és magának kell
Váltás ACC és CC között
Az aktív sebességtartó szimbóluma jelenik
meg a kombinált műszerfalon:
behúzza a rögzítőféket
•
•
Adaptív sebességtartó* - a
sebességtartó működésének váltása
a fékek túlmelegedtek.
•
•
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
gombját - a kombinált műszerfal
szimbólumról a
szimbólumra vált.
>
Ilyen módon bekapcsol a normál sebességtartó, (o. 198). oldal (CC, (Cruise
Control)).
07
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
A gomb egyszeri megnyomása kiiktatja az
adaptív elemet (távtartó rendszer) a sebességtartóban, az autó ezután csak tartja a
beállított/tárolt sebességet.
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Az autó a továbbiakban nem fékez automatikusan, miután ACC sebességtartóról
CC sebességtartóra kapcsol - csupán
tartja a beállított sebességet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
209
07 Vezetőtámogatás
||
Visszaváltás a CC és az ACC között
Radarérzékelő
Radarérzékelő - korlátok
Kapcsolja ki a sebességtartót a
gomb 1-2
megnyomásával a kikapcsolási utasításoknak, (o. 207). oldal megfelelően. A rendszer
következő bekapcsolásakor az adaptív
sebességtartó aktiválódik.
A radarérzékelő funkciója az azonos irányban
és sávban haladó autók vagy nagyobb járművek észlelése.
A radarérzékelő, (o. 210) bizonyos korlátokkal
rendelkezik - például a korlátozott látómező
miatt.
A radarérzékelőt az alábbi funkciók használják:
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelentősen csökken az adaptív sebességtartó
képessége arra, hogy más járműveket észleljen, ha:
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Adaptív sebességtartó*
•
Ütközésfigyelmeztetés automatikus fékkel
és gyalogosészleléssel*
az elől haladó járművek sebessége jelentősen különbözik a saját sebességtől
•
a radarérzékelőt gátolja valami - például
szakadó esőben vagy latyakban vagy ha
egyéb anyagok gyűlnek össze a radarérzékelő előtt.
FONTOS
Ha az autó hűtőrácsán látható sérülés
keletkezett, vagy, ha azt gyanítja, hogy a
radarérzékelő megsérült:
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel
- lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A funkció részben vagy teljesen megszűnhet - vagy hibásan működhet - ha a hűtőrács, a radarérzékelő vagy a konzol megsérül vagy meglazul.
07
A radarérzékelő módosítása annak illegális
használatához vezethet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
210
Radarérzékelő - korlátok (o. 210)
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
Távolságfigyelmeztetés* (o. 215)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a radarérzékelő előtti területet - lásd a "Karbantartás" (o. 229). oldal,
alcímet.
Látómező
A radarérzékelő korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik
jármű nem észlelhető vagy észlelése a vártnál
később történik.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
FIGYELEM
ACC látómező.
Bizonyos esetekben a radarérzékelő
későn észleli a közel lévő járműveket például egy, az elöl haladó jármű és az
autó közé hajtó járművet.
Kapcsolódó információk
A hűtőrács elé nem helyezhetők tartozékok
vagy egyéb tárgyak, például kiegészítő
lámpák.
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
Távolságfigyelmeztetés* (o. 215)
07
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó
járművek észrevétlenek maradhatnak.
Kanyarokban a radarérzékelő a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az észlelt járművet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
211
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés
és teendők
Ha a kombinált műszerfal az Radar
blokkolva Lásd a kézikönyvet üzenetet
jeleníti meg, akkor az adaptív sebességtartó
radarérzékelője, (o. 210). oldal nem képes az
autó előtt haladó más járművek észlelésére.
gyelmeztetés automatikus fékkel, (o. 225).
oldal.
Ez az üzenet azt jelzi, hogy működik a Távolságriasztás, (o. 215). oldal vagy Ütközésfi-
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre
tartalmaz példát:
Ok
Teendő
A radar felülete a hűtőrácsban szennyezett vagy jéggel illetve
hóval fedett.
Tisztítsa meg a radar felületét a hűtőácsban a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A zuhogó eső vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar nagyon nedves vagy havas útfelületen nem működik.
A radar felületét megtisztította, de az üzenet továbbra is látható.
Várjon. A radarnak több percre van szüksége ahhoz, hogy érzékelje, ha már
nincs gátolva.
Kapcsolódó információk
07
212
•
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
•
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 213)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* szimbólumok és üzenetek
jelenít meg. Az alábbiakban néhány példát láthat - kövesse a megjelenő javaslatokat, ha
szükséges:
Bizonyos esetekben az adaptív sebességtartó
szimbólumokat és/vagy szöveges üzeneteket
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum ZΚLD
Az autó tartja a tárolt sebességet.
A szimbólum FEHΔR
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
A normál sebességtartó manuálisan ki van választva.
Állítsa a ESC-t normálisra a
sebességtartás engedélyezéséhez
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be, amíg a menetstabilizáló rendszer (ESC), (o. 187).
oldal normál módba nincs állítva.
Adaptív sebességszabályozás érvénytelenítve
Az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva - a járművezetőnek magának kell szabályoznia a
sebességet.
Adaptív sebességszabályozás nem elérhető
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be.
Ez az alábbiak miatt lehet:
•
•
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt nedves hó vagy eső akadályozza.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
213
07 Vezetőtámogatás
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsolt.
•
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben
vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
A járművezető ezután a normál sebességtartót (CC) választhatja, (o. 209). oldal - egy szöveges
üzenet tájékoztat a megfelelő lehetőségekről.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól, (o. 210). oldal.
Adaptív sebességszabályozás Szerviz szükséges
Nyomja meg a féket a jármű
megtartásához + hallható
riasztás
(csak sorban állási segéd esetén)
30 km/h alatt vezető jármű
szükséges
Az adaptív sebességtartó kikapcsolt.
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Az autó áll és a sebességtartó felengedi a lábféket, hogy lehetővé tegye a rögzítőfék számára az
autó helyben tartásának átvételét, de a rögzítőfék hibája miatt az autó rövidesen gurulni kezd.
•
A járművezetőnek magának kell fékeznie. Az üzenet továbbra is látható és a riasztás addig
szól, amíg a járművezető be nem nyomja a fékpedált vagy nem használja a gázpedált.
Akkor jelenik meg, ha megpróbálják bekapcsolni a sebességtartót 30 km/h sebesség alatt anélkül, hogy jármű lenne a bekapcsolási távolságon belül (körülbelül 30 méter).
(csak sorban állási segéd esetén)
07
Kapcsolódó információk
•
•
•
214
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 201)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(o. 203)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 202)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Távolságfigyelmeztetés*
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) egy
olyan funkció, amely tájékoztatja a járművezetőt az elől haladó járműhöz viszonyított időközről.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h feletti
sebességeken aktív és csak az autó előtt,
azzal megegyező irányban közlekedő járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy álló
járművekre vonatkozóan nincsenek távolsági
információk.
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív
sebességtartó aktív állapotának idejére
kikapcsol.
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor
működik, ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint a beállított érték - a
vezetett jármű sebessége nem befolyásolja.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót a
MY CAR MY CAR (o. 111) menürendszerben
lehet kezelni - itt keresse meg a Követési
távolságra figyelmeztetés funkciót..
Időköz beállítása
Működés
Az időköz beállításának kezelőszervei és szimbóluma.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Időköz - be.
Narancssárga figyelmeztető lámpa12.
A szélvédő egy narancssárga figyelmeztető
lámpa világít folyamatosan, ha az elől haladó
jármű közelebb van a beállított időköznél.
12
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció be- vagy kikapcsolásához. A funkció
akkor van bekapcsolva, ha a gomb lámpája
világít.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
215
07 Vezetőtámogatás
||
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva az adaptív sebességtartó,
(o. 202). oldal.
MEGJEGYZÉS
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó, (o. 202). oldal funkció is.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Kapcsolódó információk
07
•
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
(o. 216)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) egy
olyan funkció, amely tájékoztatja a járművezetőt az elől haladó járműhöz viszonyított távolságról. A funkció ugyanazt a radarérzékelőt
használja, mint az Adaptív sebességtartó,
(o. 201). oldal és az Ütközésfigyelmeztető
rendszer automatikus fékkel, (o. 225). oldal,
amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Az erős napfény, a visszatükröződések
vagy a megvilágítás intenzitásának erős
változásai valamint napszemüveg viselése
azt eredményezheti, hogy a szélvédőn
nem látható a figyelmeztető lámpa.
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak
befolyásolhatják a radar érzékelőjének
képességét az elöl haladó járművek észlelésében.
A járművek mérete, például motorkerékpárok, szintén befolyásolhatja az észlelőképességet. Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a figyelmeztető lámpa
átmenetileg nem jelenik meg.
A szélsőségesen magas sebességek szintén azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési tartomány korlátozottsága miatt a
beállítottnál rövidebb távolságnál világít.
A radarérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő korlátok (o. 210) és (o. 230).
216
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (o. 215)
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek (o. 217)
07 Vezetőtámogatás
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) egy
olyan funkció, amely tájékoztatja a járműveze-
SzimbólumA
tőt az elől haladó járműhöz viszonyított időközről. A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd
a kézikönyvet
A távolságfigyelmeztetés átmenetileg kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére, például zuhogó esőben vagy,
ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól, (o. 210). oldal.
Ütközésre figyelmeztető rendszer Szerviz
szükséges
A
A távolságfigyelmeztető és ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben
kikapcsolt.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (o. 215)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
(o. 216)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
217
07 Vezetőtámogatás
City Safety™
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Ha a jármű automatikus fékkel kombinált
ütközésfigyelmeztető rendszerrel, (o. 225).
oldal* van felszerelve, akkor a két rendszer
kiegészíti egymást.
FONTOS
A City Safety™ komponensek cseréjét
szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg
hivatalos Volvo műhelyben.
A City Safety™ funkció 50 km/h sebesség
alatt működik és az autó automatikus fékezésével segíti járművezetőt az elöl haladó járműnek ütközés közvetlen kockázatának esetén, ha a vezető nem fékez és/vagy kormányoz időben.
FIGYELEM
A City Safety™ rendszer nem minden
vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy útviszonyok mellett működik.
A City Safety™ olyan helyzetekben kapcsol
be, amikor a járművezetőnek korábban kellett
volna fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
A City Safety™ rendszer nem reagál az
autótól eltérő irányban haladó járművekre,
kis méretű járművekre, motorkerékpárokra
vagy emberekre és állatokra.
A City Safety™, a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében úgy van tervezve,
hogy a lehető legkésőbb kapcsoljon be.
07
A City Safety™ nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa
vezetői stílusát. Ha a járművezető kizárólag a
City Safety™ funkcióra bízza a fékezést, az
előbb-utóbb balesethez vezet.
A járművezető vagy az utasok normális esetben csak akkor észlelik a City Safety™ funkció működését, ha olyan helyzet alakul ki,
amikor a jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
218
A City Safety™ rendszer 15 km/h alatti
sebességkülönbség esetén megakadályozhatja az ütközést - nagyobb sebességkülönbség esetén csak az ütközés sebességének csökkentésére van lehetőség. A
fék teljes működésének eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia a fékpedált.
Soha ne várjon a City Safety™ bekapcsolására. Mindig a járművezető felelős a
megfelelő távolság és sebesség fenntartásáért.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ - korlátok (o. 220)
City Safety™ - funkció (o. 219)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
City Safety™ - működés (o. 219)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 222)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 224)
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - funkció
A City Safety a szélvédő felső szélébe szerelt
lézerérzékelővel észleli az autó előtti forgalmat. Ha ütközés kockázata fenyeget, akkor a
City Safety automatikusan lefékezi az autót,
ami hirtelen fékezésként érezhető.
hogy a City Safety™ önmagában nem képes
megakadályozni az ütközést. A teljes fékerő
eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia
a fékpedált. Ezzel aztán megakadályozható
az ütközés, akár több mint 15 km/h sebességkülönbség esetén is.
Amikor a funkció aktiválja a fékeket, akkor a
kombinált műszerfalon megjelenik egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
City Safety™ - működés
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Be és ki
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A City Safety™ funkció a motor beindításakor automatikusan bekapcsol.
Amikor a City Safety™ rendszer fékez,
akkor kigyulladnak a féklámpák.
Kapcsolódó információk
A lézerérzékelő adó és vevő ablaka13.
Ha a sebességkülönbség 4-15 km/h az elől
hladó járműhöz képest, akkor a City Safety™
képes teljesen megakadályozni az ütközést.
•
•
•
•
•
City Safety™ - korlátok (o. 220)
City Safety™ (o. 218)
City Safety™ - működés (o. 219)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 222)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 224)
A City Safety™ rövid, erős fékezést aktivál és
normál körülmények között éppen az első
jármű mögött megállítja az autót. A legtöbb
járművezető számára ez jelentősen kívül esik
a normál vezetési stílustól és kényelmetlen
érzés.
Ha a járművek közötti sebességkülönbség
nagyobb mint 15 km/h, akkor lehetséges,
13
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet kikapcsolni a City Safety™ rendszert, például, ha
leveles ágak csúszhatnak végig a motorháztető és/vagy a szélvédő felett.
City Safetykezelése a MY CAR menürendszerben lehetséges, MY CAR (o. 111) és a
motor beindítását követően a funkció az alábbiak szerint kapcsolható ki:
•
Keresse meg a MY CAR menürendszer
Vezetéstámogató rendszer részét, és
válassza a Ki lehetőséget a City Safety
részben.
07
Azonban a funkció a motor következő
beindításakor engedélyezve lesz, függetlenül attól, hogy rendszer engedélyezve
volt-e vagy ki volt-e iktatva a motor leállításakor.
}}
219
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
A lézeres érzékelő akkor is bocsát ki lézerfényt, amikor a City Safety™ rendszert
manuálisan kikapcsolták.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (o. 218)
City Safety™ - korlátok (o. 220)
City Safety™ - funkció (o. 219)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 222)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 224)
MY CAR (o. 111)
City Safety™ - korlátok
A City Safety™ rendszer érzékelője úgy van
kialakítva, hogy észlelje az autó előtti autókat
vagy nagyobb járműveket attól függetlenül,
hogy nappal van vagy éjszaka.
Azonban a funkció rendelkezik bizonyos korlátokkal.
Az érzékelő korlátokkal rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy a City Safety™ gyengébben vagy egyáltalán nem működik - például erős
havazásban vagy esőben, sűrű ködben,
homokviharokban vagy egyéb olyan helyzetekben, amikor a látási viszonyok erősen korlátozottak. A párásodás, szennyeződések, jég
vagy hó a szélvédőn szintén zavarhatja a
működést.
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az
olyan tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és
a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok
korlátozhatják a működést.
A City Safety™ érzékelőjéből kibocsátott
lézerfény a fény visszaverődését méri. Az
érzékelő nem észleli az alacsony fényvisszaverő-képességgel rendelkező tárgyakat. A
jármű hátsó része általában eléggé visszaveri
a fényt a rendszámtáblának és a hátsó fényvisszaverőknek köszönhetően.
07
14
15
220
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety™ rendszer ütközés-elkerülési képességét. Ilyen helyzetekben
az ABS14 és ESC15 rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékerőt a stabilitás fenntartása közben.
Tolatáskor a City Safety™ rendszer ideiglenesen kikapcsol.
A City Safety™ alacsony sebességek mellett
- 4 km/h alatt nem kapcsol be, ami miatt a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó jármű óvet lassan közelíti meg, például parkoláskor.
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety™ nem avatkozik
be az olyan helyzetekben, amikor a járművezető világos módon kormányoz vagy gázt ad,
akkor sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Amikor a City Safety™ megakadályozott egy
ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor a City Safety™
rendszer megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni
a tengelykapcsoló-pedált.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa a szélvédő lézerérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól és szennyeződésektől mentesen (lásd az ábrát az
érzékelő elhelyezkedésével, (o. 219).
oldal, kapcsolatban).
•
Ne rögzítsen vagy szereljen semmit a
szélvédőre a lézerérzékelő előtt.
•
Távolítsa el a jeget és havat a motorháztetőről - a hó és jég magassága
nem haladhatja meg az 5 cm-t.
Hibakeresés és teendők
Ha a Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet jelenik meg a kombinált
Ok
FONTOS
Teendő
A szélvédő lézerérzékelő előtti
felülete szennyezett vagy jég
illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A lézerérzékelő
látótere gátolva
van.
Távolítsa el a gátlást
okozó tárgyat.
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a lézerérzékelő
előtt vagy a lézerérzékelő "ablakán" és
ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es (vagy ennél
nagyobb) felületét, akkor fel kell venni a
kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz
vagy a szélvédő cseréjéhez (lásd az ábrát
az érzékelő elhelyezkedésével (o. 219).
oldal kapcsolatban) - hivatalos Volvo szerviz igénybe vétele javasolt.
Ennek elmulasztása a City Safety™ funkció csökkent működését eredményezheti.
A City Safety™ hibás, elégtelen vagy
csökkent működés kockázatának elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbiakat:
műszerfalon, az azt jelzi, hogy a lézerérzékelő
gátolva van és nem képes észlelni az autó
előtti járműveket. Ez azt jelenti, hogy a City
Safety™ rendszer nem működik.
•
A Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a lézerérzékelő gátolva
van. A járművezetőnek ezért gondoskodnia
kell a szélvédő és a lézerérzékelő előtti terület
tisztán tartásáról.
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa
meg a lézerérzékelő előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes
szélvédőt.
•
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő ellenintézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel annak ellenőrzéséhet, hogy a
helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e
be.
•
07
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
}}
221
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (o. 218)
City Safety™ - funkció (o. 219)
City Safety™ - működés (o. 219)
City Safety™ - lézeres érzékelő
A City Safety™ funkció egy lézerfényt kibocsátó érzékelőt tartalmaz (az érzékelő elhelyezkedésével kapcsolatban, lásd az ábrát,
(o. 219). oldal). Meghibásodás esetén vagy, ha
a lézeres érzékelő szervizelésre szorul - forduljon hivatalos Volvo műhelyhez. Az alábbi utasítások betartása alapvető fontosságú a lézeres érzékelő kezelésekor.
Az alábbi két címke kapcsolatos a lézerérzékelővel:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Megfelel a
lézertermékek kialakítására vonatkozó
FDA (az Amerikai Egyesült Államok élelmiszer-biztonsági hatósága) szabványoknak az "50. számú lézerekre vonatkozó
utasításnak" megfelelő eltérések kivételével 2001. július 26-tól.
A lézeres érzékelő sugárzási adatai
Az alábbi táblázat tartalmazza a lézeres érzékelő fizikai adatait.
Maximális impulzusenergia
2,64 µJ
Maximális átlagos teljesítmény
45 mW
Impulzus-időtartam
Divergencia (vízszintes x függőleges)
07
Az ábrán látható felső címke a lézersugár
besorolását írja le:
•
Lézersugárzás - ne nézzen a lézersugárba
optikai eszközökkel - 1M besorolású
lézertermék.
Az alsó címke a lézersugár fizikai adatait írja
le:
222
33 ns
28° × 12°
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat,
akkor fennáll a szemsérülés kockázata!
•
•
Soha ne nézzen a lézerérzékelőbe
(amely szétszóródó láthatatlan lézersugárzást bocsát ki) 100 mm vagy ennél
közelebbről nagyító optikával, például
nagyító üveggel, mikroszkóppal, lencsével vagy hasonló optikai eszközökkel.
A lézerérzékelő tesztelése, eltávolítása,
beállítása és/vagy alkatrészcseréje
csak minősített műhelyben végezhető
- Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk.
•
A káros sugárzásnak történő kitettség
elkerülése érdekében, ne végezzen
semmilyen beállítást vagy karbantartást az itt leírtakon kívül.
•
A javítónak be kell tartania a kifejezetten a lézerérzékelőhöz készített javítási
utasításokat.
•
Ne távolítsa el a lézerérzékelőt (ez a
lencse eltávolítására is vonatkozik). Az
eltávolított lézerérzékelő nem teljesíti a
3B lézerbesorolás IEC 60825-1 szabványban leírt követelményeit. A 3B
lézerbesorolás nem biztonságos a
szemre és ezért sérülésveszélyt jelent.
•
•
A lézerérzékelőt a szélvédőre kell szerelni az érzékelő csatlakozójának csatlakoztatása előtt.
•
A lézerérzékelő lézerfényt bocsát ki,
amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (o. 79). oldal van, a motor
leállított állapotában is.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (o. 218)
City Safety™ - korlátok (o. 220)
City Safety™ - funkció (o. 219)
City Safety™ - működés (o. 219)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 224)
07
A lézerérzékelő csatlakozóját ki kell
húzni, mielőtt eltávolítaná a szélvédőről.
223
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - szimbólumok és
üzenetek
A City Safety™, (o. 218). oldal rendszer által
aktivált automatikus fékezéssel együtt egy
Szimbólum
vagy több szimbólum is világíthat a kombinált
műszerfalon és szöveges üzenet jelenhet
meg. A szöveges üzeneteket az irányjelző
bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Üzenet
Jelentés/teendő
Automatikus fékezés a City
Safety rendszerrel
A City Safety™ fékez vagy automatikusan fékezett.
Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet
A lézeres érzékelő átmenetileg nem működik, mert valami gátolja azt.
•
Távolítsa el az érzékelőt gátló objektumot és/vagy tisztítsa meg a szélvédő érzékelő
előtti felületét.
Olvasson a lézerérzékelő korlátairól, (o. 220). oldal.
City Safety rendszer Szerviz
szükséges
Kapcsolódó információk
07
224
•
•
•
•
•
City Safety™ (o. 218)
City Safety™ - korlátok (o. 220)
City Safety™ - funkció (o. 219)
City Safety™ - működés (o. 219)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 222)
A City Safety™ rendszer nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
A rendszer két szintje
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő" rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Az autó felszereltségétől függően, az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel
és gyalogosészleléssel" funkció kétféle változatban jelenhet meg:
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és a gyalogosészleléssel" olyan
helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna fékeznie, ezért
nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" úgy van
kialakítva, hogy a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében, a lehető legkésőbb
kapcsoljon be.
1. szint
A járművezetőt kizárólag vizuális és akusztikus jelek figyelmeztetik16 a feltűnő akadályokra - nincsenek automatikus fékezéses
beavatkozások, a járművezetőnek magának
kell fékeznie.
16
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 227)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 229)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok
(o. 231)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 232)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (o. 234)
2. szint
A járművezetőt vizuális és akusztikus jelek
figyelmeztetik a feltűnő akadályokra - az autó
automatikusan fékez, ha a járművezető nem
cselekszik ésszerű időn belül.
FONTOS
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti
annak sebességét.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszert automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" nem használható kifogásként arra, hogy a járművezető
megváltoztatja a vezetési stílusát. Ha a járművezető kizárólag arra számít, hogy az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer fékezzen, az előbb vagy utóbb ütközéshez vezet.
•
Az "automata fékkel és gyalogosészleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer" komponenseit csak szervizben szabad karbantartani - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyben.
07
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 226)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 228)
Az "1. szinten" nincs kerékpáros-figyelmeztetés.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
225
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* funkció
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a fenyegető ütközésre.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer képes a
gyaologosok, kerékpárosok vagy az álló
illetve a járművezető járműve előtt, azzal egy
irányba haladó járművek észlelésére.
Ha fennáll az ütközés kockázata egy gyalogossal vagy járművel, akkor a járművezetőt
egy villogó piros figyelmeztető jel (1) és hangjelzés figyelmezteti.
2 - Féksegéd18
A funkció áttekintése17.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll az ütközés kockázata.
Radaros
érzékelő18
Kameraérzékelő
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer három lépést hajt végre
az alábbi sorrendben:
07
1. Ütközésfigyelmeztetés
2. Féksegéd18
3. Automatikus fék18
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor
a bekapcsol a féksegéd.
Ez azt jelenti, hogy a fékrendszer a fékek
enyhe alkalmazásával felkészül a gyors fékezésre, ami enyhe rángásként észlelhető.
Ha a fékpedált elégségesen gyorsan benyomják, akkor a teljes fék funkció alkalmazásra
kerül.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a
fékezés nem elégséges mértékű az ütközés
elkerüléséhez.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer és a City
Safety™, (o. 218). oldal, kiegészítik egymást.
17
18
226
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Csak 2. szintű rendszer esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3. - Automata fék18
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység végrehajtásához és az ütközés kockázata
fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus
fékezés funkció - ez attól függetlenül történik,
hogy fékez-e a járművezető vagy sem. A
fékezés ezután teljes fékerővel történik az
ütközés sebességének csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez. Kerékpárosok esetén, a figyelmeztetés és a teljes fékezéses beavatkozás nagyon későn vagy egy
időben következik be.
07 Vezetőtámogatás
Soha ne várjon az ütközésfigyelmeztetésre. A járművezető mindig felelős a megfelelő távolság és sebesség tartásáért akkor is, ha automata fék funkcióval rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert
használ.
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
minden vezetési vagy forgalmi helyzetben,
időjárási vagy útviszonyok mellett működik. Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
reagál az autótól eltérő irányban haladó
járművekre és kerékpárosokra vagy állatokra.
A figyelmeztetés csak az ütközés magas
kockázata esetén kapcsol be. Ez a "Funkció" és a "Korlátok" rész írja le azokat a
korlátokat, amelyekkel a jármű vezetőjének
tisztában kell lennie, mielőtt használná az
automata fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h sebesség felett kikapcsolnak.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
A funkció csak hátulról "látja" a kerékpárosokat,
és csak az ugyanabban az irányban közlekedőket.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások sötétben és alagutakban nem
működnek - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
Az automata fék funkció megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény biztosításához a vezetőnek is mindig
be kell nyomnia a fékpedált - akkor is, amikor az autó automatikusan fékez.
07
Optimális példák arra, hogy mit értelmez kerékpárosként a rendszer - világos test- és kerékpárkontúrok, közvetlenül hátulról és az autó középvonalában.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
227
07 Vezetőtámogatás
||
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget
a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
FIGYELEM
•
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a
kerékpárost, annak felnőttnek kell lennie
és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekednie.
•
minden kerékpárost minden helyzetben és nem látja például a részben
takarásban lévő kerékpárosokat.
•
A kerékpárnak jól látható és jóváhagyott19
hátsó fényvisszaverővel kell rendelkeznie,
legalább 70 centiméterrel az úttest felett.
•
az olyan ruházatot viselő kerékpárosokat, amely takarja a testük körvonalait
vagy oldalról közelítenek.
•
A funkció csak közvetlenül hátulról és
ugyanabban az irányban kell közlekednie
- nem szögben hátulról vagy oldalról.
•
a hátul piros fényvisszaverővel nem
rendelkező kerékpárosokat.
•
19
A funkció nem képes észlelni:
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
járművet helyes módon vezesse és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Az autó képzeletbeli/meghosszabbított
bal vagy jobb oldali oldalvonalain közlekedő kerékpárosok egyáltalán nem vagy
csak későn észlelhetők.
A kameraérzékelő kerékpáros-észlelő
képessége sötétben és szürkületben korlátozott - éppúgy mint az emberi szemé.
A funkció kerékpáros-észlelő képessége
sötétben és alagutakban nem működik -
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
Az optimális gyalogos-észleléshez aktiválni kell a City Safety™ funkciót, City
Safety™ (o. 218).
Az automata fékkel és kerékpáros-észleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer csak segítségül szolgál.
•
228
•
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének
nagy részei nem láthatók a funkció kamerája
számára, akkor a rendszer nem képes a
kerékpáros észlelésére.
•
07
akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
A fényvisszaverőnek teljesítenie kell a kérdéses piacra vonatkozó közlekedési hatóság előírásait és feltételeit.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test körvonalairól - ez
magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok,
a vállak, lábak a felső és alsó test és a normál
emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a testének nagy részei nem láthatók a
funkció kamerája számára, akkor a rendszer
nem képes a gyalogos észlelésére.
07 Vezetőtámogatás
•
A gyalogos észleléséhez annak teljes
magasságában fel kell tűnnie és legalább
80 cm magasnak kell lennie.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott
- éppúgy mint az emberi szemé.
Figyelmeztető jelek Be és Ki
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és alagutakban nem
működik - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
Fény- és hangjelzések
Amikor az ütközésfigyelmeztető rendszer
lámpája és hangjelzése bekapcsol, a figyelmeztető lámpa ([1.] számú az előző ábrán) a
motor minden beindításakor ellenőrzésre
kerül a figyelmeztető lámpa egyes fénypontjainak rövid időre történő bekapcsolásával.
A motor beindítását követően, mind a fény
mind a hangjelzések kikapcsolhatók:
FIGYELEM
Az "automata fékkel és kerékpáros- valamint gyalogosészleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer" csak segítségül
szolgál. A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és
nem látja például:
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat, a testük kontúrjait elrejtő ruházatot
viselő gyalogosokat vagy a
80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat.
•
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
járművet helyes módon vezesse és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
menürendszerben hajthatók végre, lásd MY
CAR (o. 111).
•
1. Hallható és vizuális figyelmeztető jel az ütközés
kockázata esetén.20
Keresse a Figyelmeztetés ütközésre
lehetőséget a Vezetőtámogató
rendszerek részben a MY CAR menürendszerben, MY CAR (o. 111) - és itt
távolítsa el a funkció jelölését.
Hangjelzés
Kiválaszthatja, hogy be vagy ki legyenek-e
kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer
akusztikus és vizuális jelzései.
A motor beindítását követően a figyelmeztető
hangjelzés külön bekapcsolható/kikapcsolható:
A motor beindításakor automatikusan az a
beállítás lesz érvényes, amelyik a motor leállításakor volt aktív.
•
MEGJEGYZÉS
A féksegéd és automata fék funkciók mindig engedélyezve vannak - nem kapcsolhatók ki.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
középkonzol képernyőjén és a MY CAR
Keresse meg a Figyelmeztető hang
lehetőséget a Figyelmeztetés
ütközésre részben a MY CAR menürendszerben, MY CAR (o. 111) - itt
válassza a Be vagy Ki lehetőséget.
07
Ezt követően az ütközésfigyelmeztető rendszert csak fényjelzés jelzi.
A figyelmeztetési távolság beállítása
A figyelmeztetési távolság szabályozza azt a
távolságot, amelynél a vizuális és hangjelzések bekapcsolnak.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
229
07 Vezetőtámogatás
||
•
Keresse meg a Figyelmeztetési
távolság lehetőséget a Figyelmeztetés
ütközésre részben a MY CAR MY CAR
(o. 111) menürendszerben, - itt válassza a
Hosszú, Normál vagy Rövid lehetőséget.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a
rendszer érzékenységét. A Hosszú figyelmeztetési távolság nyújtja a legkorábbi figyelmeztetést. Először próbálja ki a Hosszú beállítással, és ha ez túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet,
akkor válassza a Normál figyelmeztetési
távolságot.
Csak kivételes esetekben, például dinamikus
vezetés esetén használja a Rövid figyelmeztetési távolságot.
MEGJEGYZÉS
Amikor használatban van az adaptív
sebességtartó, akkor a sebességtartó
akkor is használja a figyelmeztető lámpát
és a figyelmeztető hangot, ha ki van kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer hatékonysága érdekében, mindig a távolságfigyelmeztetés, (o. 215). oldal 4–5 intervallumos beállításával vezessen.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést
minden helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje az automata fékkel felszerelt ütközésfigyelmeztető rendszert úgy, hogy embereknek vagy járműveknek hajt - ez súlyos
károsodáshoz és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
Beállítások ellenőrzése
Az aktuális beállítások a középkonzol képernyőjén és a MY CAR menürendszerben,
(o. 111). oldal módosíthatók.
Karbantartás
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Hosszú beállításakor is későn
észlelhetők lehetnek a figyelmeztetések,
például, amikor nagy különbségek vannak
a sebességek között vagy az elöl haladó
járművek hirtelen fékeznek.
07
Kamera- és radarérzékelő21.
20
21
230
Az ábra vázlatos - az autómodell és a részletek eltérhetnek.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
07 Vezetőtámogatás
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* korlátok
A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik,
például, körülbelül 4 km/h sebességig nem
működik.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer vizuális
jelét (lásd (1) az ábrán, (o. 226). oldal) nehéz
lehet észrevenni erős napfényben, visszatükröződések esetén, napszemüvegben vagy, ha
a járművezető nem egyenesen előre néz. A
figyelmeztető hang ezért mindig be van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
A vizuális figyelmeztető jel átmenetileg
kikapcsolhat, ha az utastér hőmérséklete
például az erős napsütés miatt magas. Ha
ez történik, akkor a figyelmeztető hang
akkor is megszólal, ha az ki van kapcsolva
a menürendszerben.
•
Előfordulhat, hogy a figyelmeztetések
nem jelennek meg, ha az elöl haladó
jármű kicsi vagy a kormánykerék- és
pedálmozgások nagyok, például
nagyon aktív vezetési stílus esetén.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a rendszer ütközés-elkerülési
képességét. Ilyen helyzetekben az ABS és
ESC, (o. 187). oldal rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékezési erőt a stabilitás
fenntartása mellett.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
231
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
A figyelmeztetések és fékbeavatkozások
későn vagy egyáltalán nem történhetnek
meg, ha a forgalmi helyzet vagy külső
hatások miatt a radar vagy kameraérzékelő
nem észleli megfelelően a gyalogost, járművet vagy kerékpárost.
Az érzékelő korlátozott hatótávolsággal
rendelkezik a gyalogosok és kerékpárosok
észlelésében22 - a rendszer 50 km/h járműsebességig képes hatékony figyelmeztetésekre és fékbeavatkozásokra. Az álló
vagy lassan mozgó járművek esetében a
figyelmeztetések és fékbeavatkozások
70 km/h járműsebességig hatékonyak.
A figyelmeztetések álló vagy lassan mozgó
járművek esetében a sötétség vagy rossz
látási viszonyok miatt kikapcsolhatnak.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékbeavatkozások 80 km/h feletti
járműsebességeknél kikapcsolnak.
07
Az ütközésfigyelmeztető rendszer ugyanazokat a radarérzékelőket használja, mint az
adaptív sebességtartó, (o. 201). odlal. Olvasson többet a radarérzékelő korlátairól,
(o. 210). oldal.
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a
figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a
figyelmeztetési távolságot (o. 229). oldal. Ez
ahhoz vezet, hogy a rendszer később figyel-
meztet, ami csökkenti a figyelmeztetések számát.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel a hátrameneti fokozat kapcsolásakor átmenetileg kikapcsol.
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer alacsony sebességek
mellett - 4 km/h alatt nem kapcsol be, ezért a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó járművet lassan
közelíti meg, például parkoláskor.
Olyan helyzetekben, amikor a járművezető
aktív, figyelmes vezetési viselkedést mutat, az
ütközésfigyelmeztető rendszer kissé késleltetheti az ütközésfigyelmeztetést, hogy a minimálisra csökkentse a felesleges figyelmeztetések számát.
Amikor az automatikus fék megakadályozott
egy ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor az automatikus
fék megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni a
tengelykapcsoló-pedált.
Kapcsolódó információk
•
22
232
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
A kerékpárosok esetében a figyelmeztetés és teljes fékbeavatkozás nagyon későn vagy egyszerre következhet be.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A funkció az autó kameraérzékelőjét használja,
bizonyos korlátokkal.
Az autó kameraérzékelőjét - az ütközésfigyelmeztető rendszeren és az automatikus féken
kívül - az alábbi funkciók is használják:
•
Automatikus távolsági/tompított fényszóró váltás (o. 90)
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés (o. 192)
Driver Alert Control - DAC, (o. 236). oldal
Sávtartó rendszer (o. 240)
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
07 Vezetőtámogatás
A kameraérzékelők az ember szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkeznek, azaz például
sötétben, erős hóesésben vagy esőben és
sűrű ködben rosszabbul "látnak". Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek
funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy ideiglenesen megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az
úton, hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület vagy elmosódott sávjelölések
szintén jelentősen csökkenthetik a kameraérzékelő képességét az úttest figyelésére és a
gyalogosok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
A kameraérzékelő látótere korlátozott, ezért
van az, hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok, kerékpárok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Nagyon magas hőmérsékleteken a kamera a
motor beindítását követően ideiglenesen,
körülbelül 15 percre kikapcsol, hogy védje a
kamera működőképességét.
Hibakeresés és teendők
Ha a kijelzőn a Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a kézikönyvet üzenet jelenik meg, akkor a kameraérzékelő gátolva van,
és nem képes a gyalogosok, kerékpárosok,
járművek vagy útburkolati jelek észlelésére az
autó előtt.
Ugyanekkor, ez azt is jelenti, hogy - az ütközésfigyelmeztető és automatikus fék mellett -
az automatikus távolsági/tompított fényszóró
váltás, a jelzőtábla-felismerés valamint a
Driver Alert Control és sávtartó funkciók sem
működnek teljes mértékben.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő teendőket
tartalmazza.
Ok
Teendő
A szélvédő kamera
előtti felülete
szennyezett, vagy
jég illetve hó
takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
Sűrű köd, zuhogó
eső vagy hó akadályozza, hogy a
kamera megfelelően működjön.
Nincs teendő. Amikor a kamera zuhogó
esőben vagy erős
hóesésben nem
működik.
A szélvédő kamera
előtti felületét megtisztították, de az
üzenet továbbra is
látható.
Várjon. A kamerának
akár több percre is
szüksége lehet a
látási viszonyok felméréséhez.
Szennyeződések
jelentek meg a
szélvédő belseje és
a kamera között.
Menjen szervizbe a
szélvédő belsejének
kamerafedélen belüli
megtisztíttatásához hivatalos Volvo
műhely ajánlott.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
233
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenetek
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Collision warning
system KI
Az ütközésfigyelmeztető rendszer kikapcsolva.
A motor beindításakor jelenik meg.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Ütközésre figyelmeztető rendszer Nem
elérhető
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem aktiválható.
Az automatikus fékezés aktiválva lett
Az automatikus fék aktiválódott.
Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor jelenik meg, amikor a járművezető aktiválni próbálja a funkciót.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Az üzenet a OK gomb egyszeri megnyomása után törlődik.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 232). oldal.
07
234
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd
a kézikönyvet
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel ideiglenesen kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben vagy,
ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól, (o. 210). oldal.
Ütközésre figyelmeztető rendszer Szerviz
szükséges
A
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben kikapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 225)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 226)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 228)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 227)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 229)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok
(o. 231)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 232)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
235
07 Vezetőtámogatás
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
Az Driver Alert System célja, hogy segítse a
járművezetőt, akinek csökken a vezetőképessége vagy figyelmetlenül elhagyja a sávot,
amelyben halad.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (o. 236)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 240)
Sávtartó segéd (LKA)* (o. 245)
Az Driver Alert System különböző funkciókkal
rendelkezik, amelyek egyenként vagy egyidejűleg is bekapcsolhatók:
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC,
(o. 237). oldal.
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer LDW, (o. 240). oldal.
Driver Alert Control (DAC)*
A DAC funkció célja a vezető figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni
a járművet, például, ha figyelmetlen vagy kezd
álmos lenni.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon
történő használatra szolgál. A funkció nem
városi forgalomban történő használatra szolgál.
vagy
•
Sávtartó segéd - LKA (o. 245)
A bekapcsolt funkció készenléti üzemmódba
van állítva és nem aktiválódik, amíg a sebesség meg nem haladja a 65 km/h értéket.
A funkció újra kikapcsol, amikor a sebesség
60 km/h alá csökken.
Mindkét funkció egy kamerát használ, amelynek működése a sáv egyes oldalaira festett
jelektől függ.
07
FIGYELEM
A vezetőfigyelmeztető rendszer nem minden helyzetben működik, pusztán kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
236
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A kamera észleli az úttest oldaljelöléseit és
összeveti az útszakaszt a járművezető kormánymozdulataival. Figyelmezteti a járművezetőt, ha nem egyenletesen követi az úttestet.
Bizonyos esetekben a vezetési képességen
nem észrevehető a vezető fáradása. Ebben
az esetben nem lehet figyelmeztetni a járművezetőt. Ezért mindig fontos, hogy megálljon
és pihenőt tartson, ha a fáradtság bármilyen
07 Vezetőtámogatás
jelét észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti a DAC vagy sem.
MEGJEGYZÉS
A funkciót nem szabad a vezetési idő
meghosszabbítására használni. Mindig
rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen
arra, hogy kipihenje magát.
Korlátok
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is
figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség
nem csökken, például:
•
•
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
MEGJEGYZÉS
A kameraérzékelő bizonyos korlátokkal,
(o. 232). oldal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 236)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(o. 237)
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok
és üzenetek (o. 238)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
FIGYELEM
A beállítások a középkonzol kijelző képernyőjéről és annak menürendszerében végezhetők
el.
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
Be/ki
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi
magát, álljon meg biztonságos módon,
amint lehetséges, és tartson pihenőt.
A Driver Alert funkció a MY CAR, (o. 111).
oldal menürendszerben készenléti üzemmódba kapcsolható:
•
•
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan
ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol
befolyása alatt.
Bejelölt négyzet - a funkció aktív.
Nem bejelölt négyzet - a funkció ki van
kapcsolva.
Funkció
A Driver Alert akkor aktív, amikor a sebesség
meghaladja a 65 km/h értéket és addig marad
bekapcsolva, amíg a sebesség 60 km/h felett
marad.
Kapcsolódó információk
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 236)
Driver Alert Control (DAC)* (o. 236)
Ha a járművet rendszertelenül vezetik, a járművezetőt egy hallható jelzés és a Driver Alert rendszer
Ideje szünetet tartani üzenet
figyelmezteti - ugyanakkor kigyullad a kapcsolódó szimbólum a műszerfalon. A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik, ha a
járművezetési képesség nem javul.
07
A figyelmeztető szimbólum kikapcsolhat:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
237
07 Vezetőtámogatás
Driver Alert Control (DAC)* szimbólumok és üzenetek
megjeleníteni a műszerfali kijelzőn vagy a
középkonzol kijelzőjén.
A DAC (o. 236) különböző helyzetekben szimbólumokat és szöveges üzeneteket képes
Kombinált műszerfal
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Driver Alert rendszer Ideje
szünetet tartani
A járművet következetlenül vezették - a járművezetőt hallható figyelmeztető jel és szöveg
figyelmezteti.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 232). oldal.
Driver Alert rendszer Szerviz szükséges
A
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kijelző
07
238
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Driver Alert KI
A funkció ki van kapcsolva.
Driver Alert Elérhető
A funkció be van kapcsolva.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
SzimbólumA
A
Üzenet
Leírás
Driver Alert Készenlét<65km/h
A funkció készenléti üzemmódba kapcsolt a kisebb mint 65 km/h sebesség miatt.
Driver Alert Nem működik
Az útfelületen nincsenek egyértelműen látható oldalsó jelölések vagy a kameraérzékelő ideiglenesen kikapcsolt. Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 232). oldal.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 236)
Driver Alert Control (DAC)* (o. 236)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(o. 237)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
239
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)*
Az LDW alapelve
FIGYELEM
Az LDW csupán vezetői segéd és nem
minden vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett
működik.
A Driver Alert System sávelhagyásra figyelmeztető rendszerének egyik funkciója - bizonyos esetekben LDW (Lane Departure
Warning) néven hivatkoznak rá.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és az érvényben lévő törvények valamint
közlekedési szabályok betartásáért.
A funkció autópályákon és hasonló főbb utakon történő használatra szolgál, hogy csökkentse a sáv véletlen elhagyásának kockázatát
bizonyos helyzetekben.
LDW vagy LDA sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer
A Volvo két különböző sávtartó rendszert fejlesztett ki:
•
LDW - Lane Departure Warning, amely
csak figyelmezteti a járművezetőt.
•
LKA - Sávtartó asszisztens
(Lane Keeping Aid), amely, a figyelmeztetésen kívül aktívan kormányozza is az
autót.
A Volvo V60 mindkét változattal rendelkezhet
- a piaci és motorváltozatok határozzák meg
az autó felszereltségét.
07
Ha bizonytalan abban, hogy az autó LDW
vagy LKA:
•
240
Kapcsolódó információk
(Az ábra vázlatos - nem modellspecifikus.)
Az LDW egy kamerából áll, amely észleli az
úton/sávon felfestett oldalvonalakat.
Ha a jármű keresztezi az úttest bal vagy jobb
oldali vonalát anélkül, hogy erre megfelelő
oka lenne, akkor a járművezetőt egy hangjelzés figyelmezteti.
MEGJEGYZÉS
A vezető mindig csak egy figyemeztetést
kap, amikor a kerekek átlépnek egy vonalat. Így nincs hangjelzés, amikor egy vonal
helyezkedik el az autó kerekei között.
Nyissa meg a MY CAR menürendszert és
keresse meg a Vezetéstámogató
rendszer menüpontot - itt megtalálja,
hogy az autó Lane Departure Warning
LDW vagy Sávtartástsegítő LKA.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 236)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (o. 242)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (o. 241)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 241)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek
(o. 243)
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszerre
vonatkozóan bizonyos beállítások végrehajthatók.
• Indításkor be - A funkció a motor minden indításakor készenléti üzemmódba
lép. Különben a motor kikapcsolásakor
érvényben lévő értéket veszi fel.
• Nagyobb érzékenység - Az érzékeny-
ség növekszik, a riasztás hamarabb történik meg és kevesebb korlátozás van
érvényben.
Be és ki
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés
Az LDW funkciót különböző helyzetekben
intuitív ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon. Az alábbiakban néhány példát láthat:
Kapcsolódó információk
Az LDW a középkonzolon található gomb
használatával kapcsolható be és ki. A gomb
lámpája világít, amikor a funkció be van kapcsolva.
Ezt a funkciót különböző helyzetekben intuitív
ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon.
Személyes beállítások
A beállításokat a középkonzol képernyőjén, a
MY CAR menürendszerben hajthatók végre.
A menürendszer leírásához, lásd MY CAR
(o. 111).
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 240)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (o. 242)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 241)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek
(o. 243)
Az LDW funkció oldalvonalai (az ábrán pirossal
jelölve).
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai FEHΔR
színűek - a funkció aktív és észleli/"látja"
az egyik vagy mindkét oldalvonalat.
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai SZÜRKE
színűek - a funkció aktív, de sem a bal
sem a jobb oldali oldalvonalat nem észleli.
07
vagy
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai SZÜRKE
színűek - a funkció készenléti üzemmód-
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
241
07 Vezetőtámogatás
||
•
ban van, mert a sebesség 65 km/h alatt
van.
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok
Az LDW szimbólumnak nincsenek oldalvonalai - a funkció inaktív.
A sávtartó rendszer kameraérzékelője az
emberi szemhez hasonlóan korlátozott.
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 240)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (o. 242)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek
(o. 243)
További tájékoztatásért, olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 232). oldal.
MEGJEGYZÉS
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (o. 241)
Vannak olyan helyzetek, amikor az LDW
nem ad semmilyen figyelmeztetést, például:
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek
(o. 243)
•
•
Be vannak kapcsolva az irányjelzők
•
•
A gázpedál gyors lenyomása esetén23
•
A járművezető a fékpedálra helyezi a
lábát23
Gyors kormánykerék-mozdulatok esetén23
Ha a kanyar olyan éles, hogy az autó
megdől.
Kapcsolódó információk
07
23
242
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 240)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (o. 241)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 241)
A figyelmeztetés a "Nagyobb érzékenység" kiválasztásakor is megjelenik, lásd Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) - funkció (o. 241).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre az LDW funkció, egy szimbólum lát-
SzimbólumA
ható a kombinált műszerfalon egy magyarázó
üzenettel - szükség szerint kövesse a javaslatokat.
Üzenet
Leírás
Lane Departure Warning BE/
Lane Departure Warning KI
A funkció be/ki van kapcsolva.
Példaüzenetek:
Be-/kikapcsoláskor jelenik meg.
A szöveg 5 másodperc elteltével eltűnik.
Lane Depart. Warning Ennél a
sebességnél nem elérhető
A funkció készenléti üzemmódba kapcsolt a kisebb mint 65 km/h sebesség miatt.
Lane Depart. Warning Nem elérhető
A sávon nincsenek egyértelműen látható oldalsó jelölések vagy a kameraérzékelő ideiglenesen kikapcsolt. Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 232). oldal.
Lane Depart. Warning Elérhető
A funkció a sáv oldaljelöléseit pásztázza.
Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 232). oldal.
Driver Alert rendszer Szerviz
szükséges
A
A rendszer ki van kapcsolva.
•
07
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
}}
243
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 240)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (o. 242)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (o. 241)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 241)
07
244
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd (LKA)*
Az LKA alapelve
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A Driver Alert System sávtartó rendszerének
egyik funkciója - bizonyos esetekben LKA
(Lane Keeping Aid) néven is hivatkoznak rá.
A funkció autópályákon és hasonló főbb utakon történő használatra szolgál, hogy csökkentse a sáv véletlen elhagyásának kockázatát
bizonyos helyzetekben.
•
•
LDW vagy LDA sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer
A Volvo két különböző sávtartó rendszert fejlesztett ki:
•
LDW - Lane Departure Warning, amely
csak figyelmezteti a járművezetőt.
•
LKA - Sávtartó asszisztens
(Lane Keeping Aid), amely, a figyelmeztetésen kívül aktívan kormányozza is az
autót.
A Volvo V60 mindkét változattal rendelkezhet
- a piaci és motorváltozatok határozzák meg
az autó felszereltségét.
Ha bizonytalan abban, hogy az autó LDW
vagy LKA:
•
Nyissa meg a MY CAR menürendszert és
keresse meg a Vezetéstámogató
rendszer menüpontot - itt megtalálja,
hogy az autó Lane Departure Warning
LDW vagy Sávtartástsegítő LKA.
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 236)
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok (o. 248)
Sávtartó segéd (LKA) - funkció (o. 246)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 241)
Sávtartó segéd (LKA) - működés (o. 247)
Sávtartó segéd (LKA) - szimbólumok és
üzenetek (o. 249)
(Az ábra vázlatos - nem modellspecifikus.)
A kamera észleli az út/sáv festett oldalvonalait. Ha az autó átlépne egy oldalvonalat,
akkor a sávtartó rendszer enyhe nyomatékot
alkalmazva a kormánykerékre, aktívan viszszakormányozza a sávba az autót.
Ha az autó keresztezi az oldalvonalat, akkor a
sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével is
figyelmezteti a járművezetőt.
FIGYELEM
Az LKA csupán vezetői segéd és nem minden vezetési helyzetben vagy közlekedési,
időjárási és útviszonyok mellett működik.
07
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és az érvényben lévő törvények valamint
közlekedési szabályok betartásáért.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
245
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd (LKA) - funkció
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszerre
vonatkozóan bizonyos beállítások végrehajthatók.
Be és ki
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h sebességtartományban működik a tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon. A funkció a
kisebb mint 2,6 méteres sávokkal rendelkező
keskeny utakon átmenetileg kikapcsol.
tekben a funkciót ehelyett a MY CAR menürendszerben lehet kezelni. A menürendszer
leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(o. 111).
Ezen felül, az alábbi beállítások végezhetők el
a MY CAR menürendszerben:
•
•
•
csolva, akkor a rendszer visszakormányozza
az autót a sávba.
Figyelmeztetés a kormánykerék
rezgésével
Figyelmeztetés a kormánykerék rezgésével: Be vagy Ki.
Aktív kormányzás: Be vagy Ki.
Mindkettő, figyelmeztetős a kormánykerék rezgésével és aktív kormányzás: - Be
vagy Ki.
Aktív kormányzás
A sávtartó rendszer az autó sávot jelző vonalak között tartására törekszik.
07
24
246
Ha a jármű keresztezi az oldalvonalat, akkor a
sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével is
figyelmezteti a járművezetőt. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az autó aktívan viszszakormányoz-e a kormánykerékre ható
enyhe nyomatékkal.
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához. A
funkció akkor van bekapcsolva, ha a gomb
lámpája világít.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a be-/kikapcsoló gombnak a középkonzolon - ilyen eseAz ábra 3 rezgést mutat az oldalvonal keresztezésekor.
Az LKA kormányoz és figyelmeztet a kormánykerék rezgésével24.
Az LKA beavatkozik, és elkormányozza az autót.
Ha a jármű megközelíti a sáv bal vagy jobb
oldali vonalát és az irányjelző nincs bekap-
07 Vezetőtámogatás
Dinamikus kanyarodás
Sávtartó segéd (LKA) - működés
A sávtartó rendszert a különböző helyzetekben önmagukat magyarázó képek egészítik
ki. Az alábbiakban néhány példát láthat:
MEGJEGYZÉS
Az LKA ideiglenesen kikapcsol, amennyiben bekapcsolja az irányjelzőket.
Az LKA beavatkozik a jobb oldalon.
Az LKA éles belső kanyarokban nem kapcsol be.
A sávtartó segéd beavatkozik és elkormányoz
az oldalvonaltól - ennek jelzése az alábbiak
szerinti:
Bizonyos esetekben, a sávtartó rendszer
lehetővé teszi, hogy az autó keresztezze az
oldalvonalakat aktív kormányzás vagy a kormánykerék rezgésének bekapcsolása nélkül.
Ilyen eset lehet egy szomszédos sáv használata dinamikus kanyarvétel esetén, amikor a
kanyar tisztán belátható.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd (LKA)* (o. 245)
•
PIROS vonal a kérdéses oldalon.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd (LKA)* (o. 245)
Az LKA "látja" és követi az oldalvonalakat.
Ha a sávtartó rendszer aktív és észleli/"látja"
az oldalvonalakat, akkor az LKA szimbólum
ezt FEHΔR vonalakkal jelzi.
•
07
SZÜRKE oldalvonal - a sávtartó rendszer
nem látja a vonalat az autó adott oldalán.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
247
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok
A sávtartó segéd kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátozott.
További tájékoztatásért, olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 232). oldal és lásd
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés
(o. 229).
ebben az üzemmódban marad, amíg a járművezető újra kormányozni nem kezd.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd (LKA)* (o. 245)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben az LKA funkciónak
nehézséget okozhat a járművezető megfelelő módon történő segítése - ebben az
esetben kapcsolja ki az LKA funkciót.
Az ilyen helyzetekre példák az alábbiak:
•
•
•
•
•
útépítő munkák
téli útviszonyok
rossz útfelület
nagyon sportos vezetési stílus
rossz időjárás és látási viszonyok.
Kezek a kormánykeréken
07
A sávtartó rendszer működéséhez, a járművezetőnek a kormányon kell tartania a kezeit. Az
LKA folyamatosan figyeli ezt. Ha nem észleli a
kezeket a kormánykeréken, akkor egy szöveges üzenet jelenik meg, arra érve a járművezetőt, hogy aktívan kormányozza az autót.
Ha a járművezető nem teljesíti a kormányzásra vonatkozó kérést, akkor a sávtartó
rendszer készenléti üzemmódba kapcsol, és
248
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd (LKA) - szimbólumok
és üzenetek
szimbólum látható a kombinált műszerfalon
egy magyarázó üzenettel - szükség szerint
kövesse a javaslatokat.
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre vagy megszakad az LKA funkció, egy
SzimbólumA
Példaüzenetek:
Üzenet
Leírás
Sávtartó asszisztens Ennél
a sebességnél nem elérhető
A sávtartó segéd funkció készenléti üzemmódba kapcsolt a kisebb mint 65 km/h sebesség miatt.
Sávtartó asszisztens A
jelenlegi jelölésekhez nem
elérhető
A sáv nem rendelkezik egyértelműen látható oldalsó jelölésekkel vagy a kameraérzékelő ideiglenesen kikapcsolt. Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 232) és Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés (o. 229).
Sávtartó asszisztens Elérhető
A funkció a sáv oldalvonalait pásztázza.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* a kameraérzékelő korlátai (o. 232) és Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 229).
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
249
07 Vezetőtámogatás
||
SzimbólumA
A
Üzenet
Leírás
Sávtartó asszisztens Szerviz szükséges
A rendszer ki van kapcsolva.
Sávtartó asszisztens Megszakítva
Az LKA készenléti üzemmódban kapcsolt. Az LKA szimbólum vonalai jelzik, ha a funkció újra
bekapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A táblázatban található szimbólumok vázlatosak. A kombinált műszerfalon megjelenő szimbólumok kissé eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd (LKA)* (o. 245)
07
250
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd*
A parkolósegéd hangerőszintjét a hangjelzés
közben a középkonzol VOL gombjával lehet
beállítani. A hangerőszint az audio-beállítások
menüben is beállítható, amelyet a SOUND
gomb megnyomásával vagy az autó MY CAR
menürendszerében, (o. 111)25 lehet elérni.
A parkolósegéd két változatban elérhető:
•
•
Csak hátsó
Első és hátsó.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
Parkolósegéd rendszer* - funkció
FIGYELEM
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
•
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások során.
•
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen például az autó közelében
tartózkodó emberekre vagy állatokra.
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 254)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 251)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 252)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 253)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(o. 254)
Parkolókamera* (o. 255)
A parkolósegéd és a CTA* be-/kikapcsolása.
Ha az autó CTA, (o. 266). oldal rendszerrel
rendelkezik, akkor a BLIS, (o. 263). oldal
visszajelző lámpái egyszer felvillannak, akkor
a parkolósegéd a gomb használatával aktiválható.
07
25
Az audio- és médiarendszertől függően.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
251
07 Vezetőtámogatás
||
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg
nem észlelhetők az érzékelők számára - a
lüktető hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a várt folyamatos hangra változna.
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak, például kiugró rakodórámpák észlelésére.
•
Kijelzőkép - egy akadállyal a bal oldalon elöl és a
jobb oldalon hátul.
A középkonzol kijelzője áttekintést mutat az
autó és az észlelt akadály viszonyáról.
A bejelölt szektorok mutatják, hogy a négy
érzékelő melyike észlelt akadályt. Minél közelebb van a bejelölt szektornégyzet az autó
szimbólumhoz, annál kisebb a távolság az
autó és az észlelt akadály között.
A jel frekvenciája növekszik az autó előtti
vagy mögötti akadálytól mért távolság csökkenésével. Az audiorendszer egyéb hangjai
automatikusan elnémulnak.
07
252
Ha a távolság 30 cm-en belül van, akkor a
hang folytonos és az aktív érzékelő autóhoz
legközelebbi mezője is ki van töltve. Ha az
észlelt akadály elől és hátul is a folytonos
hang távolságán belül van, akkor a hangjelzés
felváltva hallható a hangszórókból.
Ilyen esetekben fordítson különös
figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/váltson irányt vagy hagyja abba
a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek vagy egyéb tárgyak
károsodásának a kockázata, mert az
érzékelők nem tudnak optimálisan
működni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 254)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 253)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(o. 254)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 252)
Parkolókamera* (o. 255)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az autó mögötti lefedett terület körülbelül 1,5
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés a
hátsó hangszórókból hallható.
A hátsó parkolósegéd a hátrameneti fokozat
kapcsolásakor kapcsol be.
Amikor például utánfutóval tolat, akkor a
hátsó parkolósegéd automatikusan kikapcsol
- különben az érzékelők reagálnának az utánfutóra.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti
Volvo utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat,
akkor lehetséges, hogy a parkolósegédet
ki kell kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolósegéd rendszer* - első
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Az első parkolósegéd a rögzítőfék behúzásakor vagy automata sebességváltó esetén a P mód kiválasztásakor kapcsol ki.
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
FONTOS
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje, hogy ezek nem takarhatják el az
érzékelőket - a kiegészítő lámpákat így
akadályként érzékelhetik.
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 254)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 253)
•
Parkolókamera* (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 251)
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(o. 254)
•
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 254)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 251)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(o. 254)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 252)
Parkolókamera* (o. 255)
Az autó előtti lefedett terület körülbelül 0,8
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés az
első hangszórókból hallható.
Az első parkolósegéd körülbelül 10 km/h
sebességig aktív. A gomb lámpája világít,
hogy jelezze a rendszer aktív állapotát. Amikor a sebesség 10 km/h alá csökken, akkor a
rendszer újra bekapcsol.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
253
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A kombinált műszerfal információs
szimbóluma folyamatosan világít és
a Parkolássegítő rendszer
Szerviz szükséges üzenetet látható, majd a
parkolósegéd kikapcsol.
Parkolósegéd rendszer* - az
érzékelők tisztítása
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa meg azokat vízzel és autósamponnal.
FONTOS
Érzékelő elhelyezkedése, hátsó.
Bizonyos körülmények között a parkolósegéd rendszer helytelen figyelmeztető jeleket adhat, amelyeket olyan külső hangforrások okoznak, amelyek a rendszer által
használttal megegyező ultrahang-frekvenciákat bocsátanak ki.
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított
érzékelők helytelen figyelmeztető jeleket
okozhatnak.
Kapcsolódó információk
Érzékelő elhelyezkedése, első.
Kapcsolódó információk
07
•
•
•
•
•
•
254
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 254)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 251)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 253)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 252)
Parkolókamera* (o. 255)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 251)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 253)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(o. 254)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 252)
Parkolókamera* (o. 255)
07 Vezetőtámogatás
Parkolókamera*
Funkció és működés
A hátrameneti fokozat kiválasztásakor két
folytonos vonal jelenik meg grafikusan, amelyek azt mutatják, hogy milyen útvonalon gördülnének végig az autó hátsó kerekei a kormánykerék pillanatnyi állásában, ez megkönynyíti a párhuzamos parkolást, a szűk helyekre
történő tolatást és az utánfutó csatlakoztatásához tolatást. Az autó hozzávetőleges külső
méreteit szaggatott vonalak ábrázolják. A parkolósegéd vonalai kikapcsolhatók - lásd a
Beállítások, (o. 257). oldal részt.
A parkolókamera egy kiegészítő rendszer,
amely a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor kapcsol be.
A kamera képe a középkonzol képernyőjén
jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
A kamera elhelyezkedése a nyitófogantyú mellett.
FIGYELEM
•
A parkolókamera csak segítség és
soha nem helyettesítheti a járművezető
felelősségét a tolatáskor.
•
A kamera holtterekkel rendelkezik,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
A kamera az autó mögötti területet és azt
mutatja, ha valami megjelenik az oldalakon.
A kamera az autó mögötti széles területet és
a lökhárító valamint az esetleges vonóhorog
egy részét mutatja.
A képernyőn megjelenő objektumok kissé ferdén jelenhetnek meg - ez normális.
MEGJEGYZÉS
Ha az autó Parkolósegéd érzékelőkkel,
(o. 251). oldal* is rendelkezik, akkor ezek
információi grafikusan, színes mezők formájában jelennek meg az észlelt akadályok távolságainak ábrázolása érdekében, lásd a "tolatóérzékelőkkel felszerelt autók" címszót.
A kamera a hátrameneti fokozat kikapcsolása
után körülbelül 5 másodpercig vagy addig
aktív, amíg az autó sebessége meg nem
haladja a 10 km/h értéket előre vagy a
35 km/h értéket hátra.
Fényviszonyok
A kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb
lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Ha egy másik nézet aktív, akkor a parkolókamera rendszer automatikusan leváltja azt, és
kamerájának képe megjelenik a képernyőn.
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és minősége enyhén változó lehet. A
gyenge megvilágítás kissé csökkentheti a
képminőséget.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
255
07 Vezetőtámogatás
||
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen fontos.
Parkolási segédvonalak
MEGJEGYZÉS
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó
útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor az utánfutó elektromosan csatlakoztatva van az autó elektromos rendszeréhez.
•
A tolatókamera utánfutó vontatásakor
automatikusan kikapcsol, ha eredeti
Volvo utánfutókábelt használ.
FONTOS
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére
a járművezető számára.
07
256
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak
kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és
közvetlen kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben
is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen
útvonalon haladna az autó, akkor is, amikor
az autó kanyarodik.
Ne feledje, hogy a kijelző csak az autó
mögötti területet mutatja - ezért fordítson
figyelmet az autó oldalaira és elejére, ha
tolatás közben forgatja a kormánykereket.
Határvonalak
A rendszer különböző vonalai.
Határvonal, szabad tolatási zóna
"Keréknyomok"
A szaggatott vonal (1) a lökhárítótól
körülbelül 1,5 méterre lévő zónát határol be.
Ez az autó leginkább kinyúló részeinek, például a tükröknek és sarkoknak a határa is,
fordulás közben is.
Az oldalvonalak közötti széles "keréknyomok"
(2) azt helzik, hogy hol fognak végiggördülni a
kerekek és körülbelül 3,2 méterre nyúlnak ki
hátrafelé a lökhárítótól számítva, ha nincsenek akadályok az útban.
07 Vezetőtámogatás
Tolatóérzékelőkkel felszerelt autók*
Kapcsolódó információk
•
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(o. 257)
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok
(o. 258)
•
•
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 259)
A parkolósegéd kamerája beállítások
Kikapcsolt kamera aktiválása.
Ha a kamera funkció ki van kapcsolva a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor,
akkor az alábbiak szerint kapcsolható be:
Négy színes terület (érzékelőnként egy) mutatja a
távolságot.
Ha az autó Parkolósegéddel, (o. 251). oldal is
fel van szerelve, akkor a távolságot színes
mezők mutatják azt akadályt észlelő egyes
érzékelőkre vonatkozóan.
A területek színe az akadály távolságának
csökkenésével változik - világossárgáról sárgára, narancsról pirosra.
Szín
Távolság (méter)
Világossárga
0,7–1,5
Sárga
0,5–0,7
Narancs
0,3–0,5
Piros
0–0,3
•
Nyomja meg a CAM gombot - a képernyő
az aktuális kamera nézetet mutatja.
Beállítás módosítása
Az alapértelmezett beállítás az, hogy a
kamera a hátrameneti fokozat kiválasztásakor
bekapcsol.
07
A parkolókamera beállításai akkor módosíthatók, amikor a képernyő a kamera képét
mutatja:
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor látszik a kamera képe - a képernyő
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
257
07 Vezetőtámogatás
||
egy különböző lehetőségeket tartalmazó
menüre vált.
2. Forgassa a kívánt lehetőség eléréséhez
az TUNE gombbal.
3. Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT
gombbal.
Vonóhorog
A kamera kihasználható akkor is, amikor
utánfutót vontat. Egy segédvonal jeleníthető
meg a kijelzőn a vonóhorog előre látható
"kivetítésével" az utánfutó felé - pontosan
ugyanúgy mint a "keréknyomok" esetében.
Választhat a "keréknyomok" és a vonóhorog
kivetítése között - mindkét lehetőség nem
mutatható egyszerre.
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor a kamera nézet látható.
Ha több lehetőség áll rendelkezésre, akkor
azok egy hurokban helyezkednek el - nyomja,
amíg nem látható a kívánt kamera nézet.
A Parkolósegéddel, (o. 251). oldal és vonóhoroggal Automatikus zoom felszerelt autókban, ez egy lehetőségként is megjelenik a
kamera menüben. Ha ki van választva ez a
lehetőség, akkor a kamera automatikusan a
vonóhorogra nagyít, amikor az autó megközelít egy objektumot/utánfutót.
Lásd a korábbi "Beállítás módosítása" címszót a lehetőség aktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolókamera* (o. 255)
Parkolósegéd* (o. 251)
Nagyítás
Ha pontos manőverezésre van szükség,
akkor a kamera nézete kinagyítható:
258
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók
vagy egyéb tartozékok eltakarhatják a
kamera látótengelyét.
Ne feledje
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép
látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért
nem észlelt akadályok maradhatnak, amíg
azok túl közel nem kerülnek az autóhoz.
•
Tartsa tisztán a kamera lencséjét a szenynyeződésektől, jégtől és hótól.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kamera lencséjét kézmeleg vízzel és autósamponnal
- ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a
lencsét.
Parkolósegéd (PAP)* (o. 259)
3. Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT
gombbal.
•
MEGJEGYZÉS
Automatikus nagyítás
2. Forgasson a Vonófej pályájának
vezetővonala lehetőség eléréséhez a
TUNE gombbal.
07
A parkolósegéd kamerája - korlátok
Nyomja meg a CAM vagy forgassa a
TUNE gombot - az ismételt megnyomásra/forgatásra visszatér a normál
nézet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolókamera* (o. 255)
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(o. 257)
Parkolósegéd* (o. 251)
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd (PAP)*
Parkolósegéd (PAP)* - funkció
FIGYELEM
Az PAP nem minden helyzetben működik,
csak kiegészítő segítségül szolgál.
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban. A kombinált
műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a különböző végrehajtandó
tevékenységekkel kapcsolatban.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és a környező terület valamint a közelítő
vagy elhaladó járművek figyeléséért a parkolás közben.
A kombinált műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a különböző végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és forgatja a
kormánykereket - a járművezető feladata a
kombinált műszerfal utasításainak követése és a sebességfokozat (előre-/hátramenet) kiválasztása, a sebesség szabályozása, a fékezés és a megállás.
Kapcsolódó információk
A be-/kikapcsoló gomb a középkonzolon helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
•
Parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és
üzenetek (o. 263)
•
•
•
•
•
Parkolósegéd (PAP)* - működés (o. 260)
Parkolósegéd (PAP)* - funkció (o. 259)
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok (o. 262)
PAP A az alábbi feltételek teljesülése esetén
kapcsolható be a motor beindítását követően:
•
A ABS26 vagy ESC27 funkcióknak nem
szabad beavatkozniuk, amikor be van
kapcsolva a PAP funkció - ezek például
meredek vagy csúszós felületeken kapcsolnak be, további tájékoztatásért, lásd
a Lábfék és Menetstabilizáló rendszer
(ESC), (o. 187). oldal részeket.
•
Nem lehet utánfutó csatlakoztatva az
autóhoz.
•
A sebesség nem haladhatja meg az
50 km/h értéket.
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolókamera* (o. 255)
07
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
26
27
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
259
07 Vezetőtámogatás
||
Parkolósegéd (PAP)* - működés
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban. A kombinált
műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a különböző végrehajtandó
tevékenységekkel kapcsolatban.
MEGJEGYZÉS
A PAP alapelve.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja
le az autót:
1. A funkció keres egy parkolóhelyet, és felméri annak méreteit (A és B). A mérés
során a sebesség nem haladhatja meg a
30 km/h értéket.
Ne feledje, hogy bizonyos kormánykerékhelyzetek eltakarhatják a kombinált
műszerfalon megjelenő utasításokat, amikor forgatja azt a parkolási manőver során.
1 - Keresési és ellenőrzési lépések
3. Az autót előre és hátra mozgatva egyenesbe állítja a parkolóhelyen (E & F).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (o. 259)
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolókamera* (o. 255)
A PAP funkció parkolóhelyet keres és ellenőrzi, hogy az elég nagy-e. Járjon el az alábbiak szerint:
260
2. Tartsa szemét a kombinált műszerfalon
és készüljön fel az autó megállítására,
amikor az ábrák és a szöveg erre utasítja.
3. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a
szöveg erre kéri.
MEGJEGYZÉS
A PAP megkeresi a parkolóhelyet, utasításokat jelenít meg és a irányítja az autót az
utas felöli oldalon. De ha szükséges, akkor
az autó az utca vezető felöli oldalán is
leparkolható.
•
2. Az autót tolatás közben a parkolóhelyre
kormányozza (C és D).
07
1. Kapcsolja be a PAP funkciót a gomb megnyomásával
és ne haladjon 30 km/h
sebességnél gyorsabban.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolja be az irányjelzőket a vezető
felöli oldalon - az autó ezen az oldalon
parkol.
07 Vezetőtámogatás
2 - Betolatás
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa távol a kezét a kormánykeréktől, amikor aktiválva van a PAP funkció.
•
Ügyeljen arra, hogy semmi nem akadályozza a kormánykerék mozgását és
az szabadon foroghasson.
•
Az optimális eredmény eléréséhez várjon, amíg a kormánykerék teljesen
elfordul, mielőtt előre/hátra indulna.
3 - Kiegyenesítés
A tolatási lépésben, a PAP a parkolóhelyre
kormányozza az autót. Járjon el az alábbiak
szerint:
1. Kapcsoljon 1. fokozatba vagy D állásba,
és várjon amíg a kormánykerék el nem
fordul, majd hajtson lassan előre.
2. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a
szöveges üzenet erre kéri.
3. Kapcsoljon hátramenetbe, és hajtson
hátra lassan, amíg a ábra és a szöveges
üzenet megállásra nem kéri.
A funkció automatikusan kikapcsol, amikor a
parkolás befejeződik, és az ábra valamint a
szöveges üzenet mutatja, hogy a parkolás
befejeződött. Szükség lehet arra, hogy a járművezető javítson az elhelyezkedésen. Csak
a járművezető döntheti el, hogy az autó megfelelően parkol-e.
FONTOS
1. Ellenőrizze, hogy az autó mögötti terület
szabad-e, majd kapcsoljon hátrameneti
sebességfokozatba.
A figyelmeztetési távolság rövidebb, amikor az érzékelőket az aktív parkolósegéd
használja, összehasonlítva azzal, mikor a
parkolósegéd használja azokat.
2. Tolasson lassan és óvatosan, anélkül,
hogy a kormánykerékhez érne - és
körülbelül 7 km/h sebességnél ne gyorsabban.
3. Tartsa szemét a kombinált műszerfalon
és készüljön fel az autó megállítására,
amikor az ábrák és a szöveg erre utasítja.
Kapcsolódó információk
Amikor az autó betolatott a parkolóhelyre,
akkor azt ki kell egyenesíteni és meg kell állítani.
•
Parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és
üzenetek (o. 263)
•
•
•
•
•
Parkolósegéd (PAP)* - funkció (o. 259)
07
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok (o. 262)
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolókamera* (o. 255)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 259)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
261
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
A PAP működése leáll:
•
ha az autót túl gyorsan vezeti - 7 km/h
felett
•
•
ha a járművezető a kormánykerékhez ér
ha az ABS28 vagy az ESC29 funkció be
van kapcsolva - például egy kerék csúszós útfelületen elveszti a tapadást.
A járművezetőnek észben kell tartania, hogy a
parkolósegéd egy segítség – nem tévedhetetlen, teljesen automatikus funkció. A járművezetőnek ezért készen kell állnia a beavatkozásra. Vannak más részletek is, amelyekre a
vezetőnek gondolnia kell a parkoláskor, például:
•
Egy szöveges üzenet jelzi, ha a PAP működése leállt.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a PAP nem
képes parkolóhelyet találni - ennek egyk
oka az lehet, hogy olyan külső hangforrások zavarják az érzékelőket, amelyek a
rendszer által használthoz hasonló frekvenciát használnak.
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
07
28
29
30
262
hatja, hogy a PAP túl korán fordul be a
parkolóhelyre - ezért az ilyen parkolóhelyeket kerülni kell.
Ne feledje
•
•
A PAP a parkoló járművek pillanatnyi
helyzetéből indul ki - ha ezek nem megfelelően parkolnak, akkor az autó gumiabroncsai és keréktárcsái a szegélynek
ütközhetnek és károsodhatnak.
A PAP egyenes utcákon - és nem éles
kanyarokban történő parkoláshoz van kialakítva. Ezért ügyeljen arra, hogy az autó
párhuzamosan álljon a parkolóhellyel,
amikor a PAP felméri a helyet.
Szűk utcákban nem mindig lehetséges
parkolóhelyet találni, mert nincs elég hely
a manőverezéshez. Az ilyen helyzetekben
segít a rendszernek, ha a lehető legközelebb közel halad az útnak ahhoz a széléhez, amelyre parkolni szeretne.
•
Ne feledje, hogy az autó eleje parkolás
közben a forgalom felé mozdulhat.
•
Az érzékelők észlelési területénél magasabban elhelyezkedő akadályokat a rendszer nem veszi figyelembe a parkolási
manőver kiszámításakor. Ez azt okoz-
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - elektronikus menetstabilizáló.
A "jóváhagyott gumiabroncsok" az autóra gyárilag felszerelttel megegyező típusú és gyártmányú gumiabroncsokat jelent.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
A járművezető a felelős annak eldöntéséért, hogy a PAP által kiválasztott hely
alkalmas-e a parkolásra.
•
Használjon helyes gumiabroncsnyomású
jóváhagyott gumiabroncsokat30 - ez befolyásolja a PAP képességét az autó leparkolására.
•
Zuhogó esőben vagy hóesésben a rendszer helytelenül mérheti fel a parkolóhelyet.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha hóláncok
vagy pótkerék van felszerelve.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha a csomagtérbe helyezett rakomány kilóg az
autóból.
FONTOS
A PAP rendszer paraméterei frissítésre
szorulhatnak, amikor a gumiabroncs kerületét megváltoztató más méretű keréktárcsát szerel fel. Forduljon szervizhez - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyhez.
07 Vezetőtámogatás
Karbantartás
Parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok
és üzenetek
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban. A kombinált
műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a különböző végrehajtandó
tevékenységekkel kapcsolatban.
A PAP érzékelők a lökhárítókban helyezkednek
el31 - 6 elöl és 4 hátul.
A PAP megfelelő működéséhez az érzékelőket rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és
autósamponnal - ezek ugyanazok az érzékelő, amelyeket a parkolósegéd rendszer
használ, Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (o. 254).
Kapcsolódó információk
•
•
•
31
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolókamera* (o. 255)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 259)
A kombinált műszerfal a szimbólumok és
különböző tartalmú szövegek különböző
kombinációit képes megjeleníteni - bizonyos
esetekben ezek magától értetődő módon
utalnak a megfelelő tevékenységre.
Ha egy üzenet azt mondja, hogy a PAP kikapcsolt, akkor azt javasoljuk, hogy forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Parkolósegéd (PAP)* - működés (o. 260)
Parkolósegéd (PAP)* - funkció (o. 259)
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok (o. 262)
Parkolósegéd* (o. 251)
Parkolókamera* (o. 255)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 259)
BLIS*
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a
sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban
haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely
az alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz
legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A CTA, (o. 266). oldal (Cross Traffic Alert) egy
járművezetői segédfunkció, amely az alábbiakra figyelmeztet:
•
keresztirányú forgalom, amikor az autó
tolat.
FIGYELEM
A BLIS kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A BLIS nem helyettesíti a biztonságos
vezetési stílust és a belső valamint külső
visszapillantó tükrök használatát.
A BLIS soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét - mindig a
járművezető felelőssége a biztonságos
sávváltás.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
263
07 Vezetőtámogatás
||
BLIS* - működés
Áttekintés
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a
sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban
haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS aktiválása/inaktiválása
A BLIS a motor beindításakor aktiválódik. Ezt
az ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző
lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
A BLIS lámpa elhelyezkedése32.
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol
a rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét
lámpa egyszerre világít.
•
Az optimális működés biztosításához az
érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
BLIS* - működés (o. 264)
BLIS - szimbólumok és üzenetek (o. 268)
CTA* (o. 266)
Karbantartás
07
A BLIS funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az autó
egyes sarkain.
32
264
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb.
A BLIS funkció a középkonzolon található
BLIS gomb megnyomásával kapcsolható
be/ki.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót a
MY CAR menürendszerben, (o. 111) lehet
kezelni.
07 Vezetőtámogatás
A BLIS bekapcsolásakor/kikapcsolásakor a
gomb lámpája kialszik/kigyullad és a kombinált műszerfal szöveges üzenettel erősíti meg
a változást. Az ajtópanel visszajelző lámpái a
bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Az üzenet eltüntetéséhez:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
vagy
•
Várjon körülbelül 5 másodpercet - az üzenet eltűnik.
•
•
a járművezető járművét más járművek
megelőzik
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését
csak szervizben szabad végezni - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk.
a járművezető járművét gyorsan megközelíti egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában
vagy gyorsan közeledő járművet a
2. zónában, akkor az ajtópanel BLIS lámpája
folyamatos fénnyel világít. Ha a járművezető a
figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irányjelzőt, akkor a BLIS lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS* (o. 263)
BLIS - szimbólumok és üzenetek (o. 268)
FIGYELEM
Mikor működik a BLIS
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
Korlátok
A BLIS alapelve: 1. A holttér zónája. 2. A gyorsan
közeledő jármű zónája.
A BLIS funkció körülbelül 10 km/h feletti
sebességeken aktív.
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések,
jég és hó csökkenthetik a működést és
lehetetlenné teszik a figyelmeztetések
szolgáltatását. A BLIS nem képes a
veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
•
A BLIS kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
07
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor
reagáljon, amikor:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
265
07 Vezetőtámogatás
CTA*
A CTA (Cross Traffic Alert) BLIS funkció egy
olyan vezetősegítő rendszer, amely tolatáskor
figyelmeztet a keresztirányú forgalomra. A
CTA a BLIS (o. 263). oldal, kiegészítője.
A CTA bekapcsolása/kikapcsolása
A CTA a motor beindításakor aktiválódik. Ezt
az ajtópanelekben elhelyezkedő BLIS visszajelző lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
FIGYELEM
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A CTA nem helyettesíti a biztonságos
vezetési stílust és a belső valamint külső
visszapillantó tükrök használatát.
objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
A CTA csak tolatáskor aktív és automatikusan
kapcsol be a sebességváltó hátrameneti
fokozatának kiválasztásakor.
•
Ha a CTA azt észleli, hogy valami közeledik oldalról, akkor egy hangjelzés szólal
meg. A jelzés a bal vagy jobb oldali hangszóróból hallható, attól függően, hogy
melyik irányból közeledik az észlelt objektum.
•
A CTA a BLSI lámpák bekapcsolásával is
figyelmeztet.
•
Egy kiegészítő figyelmeztetés is megjelenik a képernyő PAS grafikáján, (o. 251).
oldal világító ikon formájában.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét - mindig a
járművezető felelőssége a biztonságos
tolatás.
Mikor működik a CTA
Korlátok
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik - például a CTA érzékelők nem "látnak"
át a többi parkoló járművön vagy takaró
objektumon.
A parkolósegéd és a CTA érzékelők be-/kikapcsolása.
07
A CTA funkció a Parkolósegéd, (o. 251). oldal
be-/kikapcsoló gombjával különállóan kikapcsolható/bekapcsolható. A BLIS lámpák az
újbóli bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Azonban a BLIS funkció a CTA kikapcsolását
követően is aktív marad.
266
A CTA alapelve.
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóból történő
kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú
forgalmat.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére
szolgál. Kedvező körülmények között kisebb
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az alábbiakban néhány példát láthat arra,
amikor a CTA "látómezeje" a kezdettől fogva
korlátozott és ezért a közeledő járművek nem
észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
07 Vezetőtámogatás
objektumhoz viszonyított szög megváltozik,
és a holttér gyorsan csökkenni kezd.
Példák a további korlátokra:
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
A CTA érzékelő holttere.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések,
jég és hó csökkenthetik a működést és
lehetetlenné teszik a figyelmeztetések
szolgáltatását. A CTA nem képes a
veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
A CTA kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését
csak szervizben szabad végezni - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk.
•
Az optimális működés biztosításához az
érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
Kapcsolódó információk
Karbantartás
A BLIS és CTA funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az
autó egyes sarkain.
•
•
BLIS* (o. 263)
BLIS - szimbólumok és üzenetek (o. 268)
07
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen "vak".
Azonban, amikor a járművezető lassan tolatni
kezd az autóval, akkor a takaró járműhöz/
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
267
07 Vezetőtámogatás
BLIS - szimbólumok és üzenetek
Az olyan helyzetekben, amikor a BLIS, (Blind
Spot Information System), (o. 263). oldal és a
CTA, (Cross Traffic Alert), (o. 266). oldal funkciók hibásan működnek vagy gátolva vannak,
akkor a kombinált műszerfal egy szimbólumot
jeleníthet meg, amelyet egy magyarázó üzenet
egészít ki. Kövesse a megjelenő ajánlásokat.
Kapcsolódó információk
•
BLIS* (o. 263)
Példaüzenetek:
07
Üzenet
Leírás
CTA KI
A CTA manuálisan kikapcsolva - a BLIS aktív.
BLIS és
CTA KI
Utánfutó
rögzítve
A BLIS és a CTA ideiglenesen nem működik, mert utánfutó van csatlakoztatva az
autó elektromos rendszeréhez.
BLIS és
CTA
Szerviz
szükséges
A BLIS és a CTA nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is
jelen van, akkor menjen
szervizbe - lehetőleg
hivatalos Volvo
műhelybe.
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
268
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Állítható kormányzási erő*
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az autó sebességével együtt növekszik,
hogy jobb érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb
sebesség mellett nem szükséges különösebb
erőkifejtés.
A járművezető három különböző szintű kormányzási erő közül választhat az úttartási
vagy kormányzási érzékenység beállításához
a MY CAR menürendszerben, MY CAR
(o. 111):
•
Itt keresse meg a Kormányerő menüpontot, és válassza a Alacsony,
Közepes vagy Magas lehetőséget.
Ez a beállítás nem érhető el, amikor az autó
mozgásban van.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo
túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek érezhető.
Az ideiglenesen csökkent kormányrásegítéssel párhuzamosan a kombinált műszerfal egy üzenetet jelenít meg.
07 Vezetőtámogatás
Kapcsolódó információk
•
MY CAR (o. 111)
Típusengedély - radarrendszer
A táblázatban olvasható a radar rendszer típusengedélye.
Ország/
terület
Szingapúr
IDA: Szingapúri Infokommunikációs Fejlesztési Hatóság.
Brazília
Európa
A Delphi Electronics &
safety ezennel kijelenti, hogy
az L2C0038TR és
L2C0049TR megfelel az
1999/5/EK irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezésének.
A megfelelőségi nyilatkozattal
kapcsolatban, szükség esetén felvilágosítás kérhető a
Delphi Electronics & Safety /
One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA címen.
07
Kapcsolódó információk
•
Radarérzékelő (o. 210)
269
ELINDULÁS ΔS VEZETΔS
08 Elindulás és vezetés
Alcolock*
Alcolock1
Az
funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését. Mielőtt a
motor beindítható lenne, a járművezetőnek
alkoholpróbát kell végrehajtania, ami ellenőrzi,
hogy alkohol befolyása alatt áll-e. Az alcolock
kalibrálása az egyes piacok határértékei szerint történik.
Alcolock* - funkciók és működés
Funkciók
FIGYELEM
Az Alcolock csak segédeszköz és nem
mentesíti a járművezetőt a felelősség alól.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
józanul és biztonságosan vezesse az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkciók és működés (o. 271)
Alcolock* - tárolóhely (o. 272)
Alcolock* - a motor beindítása előtt
(o. 272)
Alcolock* - ne feledje (o. 273)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 275)
Akkumulátor állapota
Villogó zöld
Töltés folyamatban
Zöld
Teljesen feltöltve
Sárga
Félig feltöltve
Piros
Lemerült - helyezze a tartóba vagy csatlakoztassa a
tápellátó kábelt a kesztyűtartóból.
MEGJEGYZÉS
Fúvóka az alkoholpróbához.
Tárolja az Alcolock eszközt a tartójában.
Ez teljesen feltöltött állapotban tartja a
beépített akkumulátort és az Alcolock
automatikusan aktiválódik az autó kinyitásakor.
Kapcsoló.
Átvitel gomb.
Az akkumulátorállapot lámpája.
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
Működés - akkumulátor
Az alcolock visszajelző lámpája (4) mutatja az
akkumulátor állapotát:
1
Visszajelző
lámpa (4)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* (o. 271)
Alcolock* - tárolóhely (o. 272)
Alcolock* - a motor beindítása előtt
(o. 272)
Alcolock* - ne feledje (o. 273)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 275)
08
Más néven Alcoguard.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
271
08 Elindulás és vezetés
Alcolock* - tárolóhely
Alcolock* - a motor beindítása előtt
Tárolja az Alcolock eszközt a tartójában. Oldja
ki a kézi egységet kissé benyomva azt a tartójába, majd elengedve - ezután kiugrik és kivehető a tartóból.
Az Alcolock automatikusan aktiválódik és az
autó nyitásakor készen áll a használatra.
3. Hajtsa fel a fúvókát (1), vegyen egy mély
lélegzetet és fújja egyenletesen, amíg egy
"kattanás" nem hallható
körülbelül 5 másodperc elteltével. Az
eredmény a következő, Az alkoholpróba
eredménye táblázatban szereplő lehetőségek valamelyike lesz.
4. Ha nem jelenik meg üzenet, akkor az átvitel az autóhoz sikertelen lehetett - ebben
az esetben, nyomja meg a gombot (3) az
eredmény manuális továbbításához az
autóhoz.
5. Hajtsa le a fúvókát, és helyezze vissza az
Alcolockot a tartójába.
Fúvóka az alkoholpróbához.
A kézi egység tárolója és töltőállomása.
Kapcsoló.
•
Helyezze vissza a kézi egységet addig
benyomva, amíg be nem akad.
Átvitel gomb.
•
Tárolja a kézi egységet a tartóban - ez
nyújtja a legjobb védelmet és teljesen feltöltve tartja az akkumulátorokat.
Az akkumulátorállapot lámpája.
Kapcsolódó információk
•
•
•
08
272
•
•
Alcolock* (o. 271)
Alcolock* - funkciók és működés (o. 271)
Alcolock* - a motor beindítása előtt
(o. 272)
Alcolock* - ne feledje (o. 273)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 275)
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
1. Amikor a visszajelző lámpa (6) zöld, akkor
az Alcolock készen áll a használatra.
2. Húzza ki az Alcolockot a tartójából. Ha az
Alcolock az autón kívül van az autó kinyitásakor, akkor azt először aktiválni kell a
kapcsolóval (2).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
6. Indítsa be a motort a sikeres alkoholpróba utáni 5 percen belül - különben azt
meg kell ismételni.
08 Elindulás és vezetés
Az alkoholpróba eredménye
Visszajelző
lámpa (5) +
kijelzőszöveg
A
Leírás
Zöld lámpa +
Alcoguard
Elfogadott
teszt
Indítsa be a motort nem történt alkoholtartalom mérése.
Sárga lámpa +
Alcoguard
Elfogadott
teszt
A motor beindítása
lehetséges - a mért
alkoholtartalom
0,1 ezrelék feletti, de a
hatályban lévő korlát
alatt vanA.
Piros lámpa +
Elutasított
teszt Várjon 1
percet, mielőtt
megpróbálná
újra
A motor beindítésa
nem lehetséges - a
mért alkoholtartalom a
hatályos határérték felettiA.
A határértékek országonként eltérőek. Ellenőrizze, hogy mi
vonatkozik az Κn országára. Lásd még Alcolock* (o. 271)
MEGJEGYZÉS
Egy végrehajtott vezetési periódust követően a motor 30 percen belül indítható be
újabb alkoholpróba nélkül.
2
Alcolock* - ne feledje
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* (o. 271)
Alcolock* - funkciók és működés (o. 271)
A megfelelő funkció és a lehető legpontosabb
mérés eléréséhez:
Alcolock* - tárolóhely (o. 272)
•
Kerülje az evést és ivást körülbelül
5 perccel az alkoholpróba előtt.
•
Kerülje a szélvédő túlzott mosását - a
mosófolyadékban található alkohol helytelen mérési eredményt okozhat.
Alcolock* - ne feledje (o. 273)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 275)
Vezetőcsere
Az új alkoholpróba elvégzése érdekében
vezetőcsere esetén - nyomja meg egyszerre a
kapcsolót (2) és a küldés gombot (3) körülbelül 3 másodpercre. Ennél a pontnál az autó
visszatér gátolt módba és új jóváhagyott alkoholpróba szükséges a motor beindítása előtt.
Kalibrálás és szervizelés
Az Alcolockot 12 havonta műhelyben2 kell
ellenőrizni és kalibrálni.
A kalibrálás szükségessége előtt 30 nappal a
kombinált műszerfalon az Alcoguard
Kalibrálás szükséges Lásd a kézikönyvet
üzenet jelenik meg. Ha a kalibrálást nem végzik el a 30 napon belül, akkor a normál motorindítás gátolva lesz - ezután csak a megkerülő funkcióval lehetséges motor indítása,
lásd az alábbi "Szükséghelyzet" címszót.
Az üzenet a küldés gomb (3) egyszeri megnyomásával törölhető. Különben körülbelül
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
273
08 Elindulás és vezetés
||
2 perc elteltével tűnik el, de a motor minden
indítását követően újból megjelenik - csak
egy műhelyben2 elvégzett kalibrálással lehet
véglegesen törölni.
Szükséghelyzetben vagy, ha az Alcolock
működésképtelen, meg lehet kerülni az Alcolockot, hogy az autó használható legyen.
Hideg vagy meleg időjárás
MEGJEGYZÉS
Minél hidegebb az időjárás, annál hosszabb
ideig tart az Alcolock használatra kész állapotának elérése:
Hőmérséklet (ºC)
Maximális felfűtési idő (másodpercben)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
-20 ºC alatti vagy +60 ºC feletti hőmérsékleten az Alcolock kiegészítő tápellátást igényel.
A kombinált műszerfalon az Alcoguard
Dugja be a tápkábelt üzenet látható. Ebben
az esetben, csatlakoztassa a tápellátó kábelt
a kesztyűtartóból, és várjon, amíg a visszajelző lámpa (6) zölden nem világít.
Szélsőségesen hideg időben a felfűtési idő az
Alcolock beltérbe vitelével csökkenthető.
08
2
274
1 percet, majd az Alcoguard
Megkerülés engedélyezve üzenetet
jeleníti meg - ezután a motor beindítható.
Szükséghelyzet
Minden megkerülés naplózásra és mentésre kerül a memóriában, lásd Adatok
rögzítése (o. 18).
A megkerülő funkció aktiválását követően a
kombinált műszerfal az Alcoguard
Megkerülés engedélyezve üzenetet mutatja
az autó vezetésének teljes ideje alatt és csak
műhelyben2 állítható vissza.
A megkerülő funkció hibaüzenet naplózása
nélkül is ellenőrizhető - ilyen esetben, hajtsa
végre az összes lépést az autó beindítása
nélkül. A hibaüzenet az autó bezárásakor törlődik.
Az Alcolock beszerelésekor a megkerülő vagy
a szükséghelyzeti funkció is kiválasztható
megkerülési lehetőségként. Ez a beállítás
ezután műhelyben2 változtatható meg.
A megkerülő funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal
először a Megkerülés aktiválva Várjon
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ez a funkció több alkalommal aktiválható. A
hibaüzenet vezetés közben jelen van és csak
műhelyben2 törölhető.
A szükséghelyzeti funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal az
Alcoguard Megkerülés engedélyezve
üzenetet jeleníti meg - ezután a motor
beindítható.
Ez a funkció egyszer használható, ezután a
visszaállítás műhelyben2 végezhető el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkciók és működés (o. 271)
Alcolock* - tárolóhely (o. 272)
Alcolock* - a motor beindítása előtt
(o. 272)
Alcolock* (o. 271)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 275)
08 Elindulás és vezetés
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek
Arról, hogyan működik az alcolock a motor
beindítása előtt (o. 272) az előzőekben leírt
üzeneteken kívül, a kombinált műszerfal az
alábbiakat képes megjeleníteni:
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard
Újraindítás
lehetséges
A motort kevesebb mint
30 perce állították le - a
motor indítása újabb
alkoholpróba nélküli is
lehetséges.
Alcoguard
Szerviz szükséges
Menjen szervizbeA.
Alcoguard
Nincs vett jel
Az átvitel sikertelen küldje el manuálisan a
gombbal (3) vagy
végezzen új alkoholpróbát.
Alcoguard
Próbálja meg
újra
A próba sikertelen végezzen új alkoholpróbát.
Alcoguard Fújjon hosszabb
ideig
Túl rövid fújás - fújja
hosszabban.
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard Fújjon gyengébben
Túl erős fújás - fújja
finomabban.
Alcoguard Fújjon erősebben
Túl gyenge fújás - fújja
erősebben.
Alcoguard előmelegítése
Kérem, várjon
A felfűtés nem fejeződött be - várjon a Alcoguard Fújjon 5
másodpercig szövegre.
A
A motor beindítása
A motor a távvezérlős kulcs és a START/
STOP ENGINE gomb használatával indítható
be és állítható le.
Benzin- és dízelmotor
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* (o. 271)
Alcolock* - funkciók és működés (o. 271)
Alcolock* - tárolóhely (o. 272)
Alcolock* - a motor beindítása előtt
(o. 272)
Alcolock* - ne feledje (o. 273)
Gyújtáskapcsoló eltávolított/behelyezett távvezérlős kulccsal és a START/STOP ENGINE
gombbal.
FONTOS
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a levehető kulcsszár
felöli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 168).
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
275
08 Elindulás és vezetés
||
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba és nyomja be a végállásáig.
Ne feledje, ha az autó Alcolock* funkcióval van ellátva, akkor elfogadott alkoholpróbára van szükség a motor beindítása
előtt. Az Alcolock funkcióval kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Alcolock*
(o. 271).
2. Tartsa teljesen benyomva a tengelykapcsoló-pedált3. (Automata sebességváltós
autók esetén - nyomja be a fékpedált.)
3. Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot, majd engedje el azt.
A motor indításakor addig működik az indítómotor, amíg a motor be nem indul vagy be
nem kapcsol a túlmelegedés-védelem.
FIGYELEM
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, amikor elhagyja az
autót és ügyeljen arra, hogy a gyújtás a 0
kulcshelyzetben legyen - különösen, ha
gyermekek tartózkodnak az autóban.
Ennek működésével kapcsolatos tájékoztatásért - lásd Kulcshelyzetek (o. 78).
MEGJEGYZÉS
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor az alapjárati fordulatszám észrevehetően magasabb lehet a normálisnál. Ez
arra szolgál, hogy a kibocsátás-szabályozó
rendszer a lehető leggyorsabban elérhesse
a normál üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
FONTOS
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt
újra próbálkozna. Az indítóképesség
növekszik, ha állni hagyja az akkumulátort.
Kulcs nélküli vezetés*
Kövesse a 2-3. lépéseket a motor kulcs nélküli, (o. 171). oldal indításához.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, miután beindította a
motort vagy az autó vontatásakor.
Az autó elindításának előfeltétele, hogy
annak valamelyik Keyless drive funkciójú
távvezérlős kulcsa az utastérben vagy a
csomagtérben legyen.
08
3
276
Ha az autó mozog, akkor elég a START/STOP ENGINE megnyomása a motor beindításához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot
az autóból annak vezetése vagy vontatása
közben.
Kapcsolódó információk
•
A motor leállítása (o. 277)
08 Elindulás és vezetés
A motor leállítása
Kormányzár
Távvezérelt indítás (ERS)*
A motor a START/STOP ENGINE gomb
használatával állítható le.
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását, például illetéktelen használatkor.
A motor leállításához:
Funkció
A távoli indítás, (ERS – Engine Remote Start)
azt jelenti, hogy az autó motorja távolról is
beindítható az utastér elindulás előtti felmelegítésének/lehűtésének érdekében. Az ERS a
kulccsal és a Volvo On Call*Volvo On Call
szolgáltatással aktiválható, lásd .
•
Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot - a motor leáll.
Ha a fokozatválasztó nem P helyzetben van
vagy az autó mozog:
•
Nyomja meg kétszer a START/STOP
ENGINE gombot vagy tartsa nyomva a
gombot, amíg a motor le nem áll.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (o. 78)
•
A kormányzár akkor old ki, amikor a távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban4 van
és megnyomják a START/STOP ENGINE
gombot.
•
A kormányzár akkor zár, amikor kinyitják
a vezetőajtót a motor leállítását követően.
A kormányzás zárásakor és kioldásakor
mechanikus hang hallható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A motor beindítása (o. 275)
Kulcshelyzetek (o. 78)
Kormánykerék (o. 84)
A klímaszabályozó rendszer ugyanazokkal a
beállításokkal kapcsol be, amelyek az autó
leállításakor használatban voltak.
Az ERS-indítású motor legfeljebb 15 percre
aktiválható, azután leáll. Az ERS-aktiválásokat
követően a motort a normál módon kell beindítani, mielőtt az ERS újra használható lenne.
Az ERS csak automata sebességváltóval rendelkező és motorháztető-kapcsolóval5 felszerelt autókban áll rendelkezésre.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs elemének élettartamát
befolyásolja az ERS funkció. Az ERS gyakori használatakor ezért az elemet évente
ki kell cserélni, lásd Távvezérlős kulcs elemcsere (o. 170).
MEGJEGYZÉS
Tartsa be az alapjáratra vonatkozó helyi/
országos szabályokat/rendeleteket.
4
5
A kulcs nélkül vezethető autók esetében a távvezérlős kulcsnak csak az utastérben kell lennie.
Elérhető az XC60 modellben, a riasztóval felszerelt autókban, a legtöbb 4-hengeres motor esetében vagy, ha az ERS funkciót kiválasztják az új gyártáskor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
}}
277
08 Elindulás és vezetés
||
FIGYELEM
Távoli indítás (ERS) - működés
2. Ezután közvetlenül, nyomja meg hosszan
- legalább 2 másodeprcig - a gombot (3).
A motor távoli indításához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
•
•
Ha az ERS használatának feltételei fennállnak, akkor az alábbiak történnek:
Az autónak felügyelet alatt kell lennie.
Nem lehetnek emberek vagy állatok az
autóban.
1. Az irányjelzők gyorsan többször felvillannak.
Az autónak nem szabad zárt, szellőzés
nélküli helyen parkolnia - a kipufogógázok súlyos sérülést okozhatnak az
embereknek és állatoknak.
2. A motor beindul.
3. Az irányjelzők 3 másodpercig folyamatosan világítanak a motor indításának megerősítésére.
Kapcsolódó információk
•
•
Távoli indítás (ERS) - működés (o. 278)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek (o. 279)
1. Röviden nyomja meg a kulcs gombját (2).
A kulcs gombjai a távvezérelt indításhoz.
Nyitás
Zárás
MEGJEGYZÉS
A távoli indítást követően, az autó továbbra is zárva marad, de a mozgásérzékelő*
kikapcsol.
Megközelítő világítás időtartama
PCC7 kulccsal
Nyitás, csomagtérajtó
A megközelítő világítás8 fényjelzése
többször felvillan, amikor megnyomja a gombot, majd folyamatosan világít, ha az ERS összes feltétele teljesül. Azonban ez nem azt jelenti, hogy
az ERS beindította a motort.
Információk6
A motor távoli indítása
A motor távoli indításához az autót be kell
zárni és a motorháztetőt le kell csukni.
Járjon el az alábbiak szerint:
Annak ellenőrzéséhez, hogy az ERS beindította-e a motort, a felhasználó megnyomhatja
a gombot (5) - ha a motor beindult, akkor
fényjelzés kapcsol be az (2) és (3) gombokon.
08
6
7
8
278
Csak PCC kulcs esetén, lásd PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi funkciók (o. 166).
A PCC kulccsal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi funkciók (o. 166).
A megközelítő világítással kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 164) és Megközelítő világítás időtartama (o. 98).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Aktív funkciók
Az alábbi funkciók aktiválódnak a motor távoli
indításával:
•
•
•
Szellőztető rendszer
Audio/video rendszer
Megközelítő világítás időtartama.
Kiiktatott funkciók
Az alábbi funkciók inaktiválódnak a motor
távoli indításával:
•
•
•
•
fényszórók
Helyzetjelző lámpák
Rendszámtábla-világítás
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérelt indítás (ERS)* (o. 277)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek (o. 279)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek
Az olyan esetekben, amikor az ERS funkció
meghibásodik vagy megszakad, egy szimbólum jelenik meg a kombinált műszerfalon,
amelyet egy magyarázó szöveg egészít ki.
Az ERS funkció nem áll rendelkezésre
Üzenet
Leírás
Nincs távvezérelt indítás Túl
sok próbálkozás
Az ERS nem elérhető,
mert egymást követően legfeljebb 2 ERS
aktiválás megengedett.
Nincs távvezérelt indítás Alacsony üzemanyagszint
Az ERS az alacsony
üzemanyagszint miatt
nem elérhető.
Nincs távvezérelt indítás
Sebességfokozat nem P-ben
Az ERS nem elérhető,
mert a fokozatválasztó
nincs P állásban.
Nincs távvezérelt indítás
Vezető az autóban
Az ERS nem elérhető,
mert valaki tartózkodik
az utastérben.
Ablaktörlő.
Az ERS megszakítása
Az alábbi lépések kikapcsolják az ERS által
beindított motort:
•
A távvezérlős kulcs (1), (2) vagy (4) gombjának megnyomása
•
•
•
•
•
Az autó kinyitása
Egy ajtó kinyitása
A gázpedál vagy a fékpedál benyomása
A fokozatválasztó kimozdítása P állásból
Az ERS aktivitásának ideje meghaladja a
15 percet.
Az ERS által beindított motor leállásakor az
irányjelzők 3 másodpercig folyamatosan
világítanak.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
279
08 Elindulás és vezetés
||
08
280
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Nincs távvezérelt indítás Alacsony akkutöltés
Az ERS az alacsony
akkumulátorfeszültség
miatt nem elérhető.
Töltse fel az akkumulátort a motor beindításával.
Nincs távvezérelt indítás Autó
nincs lezárva
Az ERS nem elérhető,
mert az autó nincs
bezárva.
Az ERS megszakadt,
mert a motorháztető
nyitva van.
Nincs távvezérelt indítás
Kulcs az autóban
Az ERS nem kapcsol
be, mert a kulcs az
autóban van.
Távvezérelt indítás kikapcsolva
Motorháztető
nyitva
Távvezérelt indítás ki Alacsony
akkutöltés
Az ERS működése
megszakadt, mert az
akkumulátor töltöttsége alacsony.
Távvezérelt indítás ki Alacsony
üzemanyagszint
Az ERS működése
megszakadt, mert az
üzemanyagszint alacsony.
Nincs távvezérelt indítás
Motorra vonatkozó figyelmeztetés
Az ERS nem elérhető
a motor figyelmeztető
hibaüzenete miatt.
Menjen szervizbeA.
Nincs távvezérelt indítás
Motor hűtőfolyadékszintje
alacsony
Az ERS nem elérhető
a hűtőrendszer hibaüzenete miatt, lásd
Hűtőfolyadék - szint
(o. 378).
Nincs távvezérelt indítás Ajtó
nyitva
Az ERS nem elérhető,
mert egy ajtó/a csomagtérajtó nincs
becsukva.
Nincs távvezérelt indítás
Motorháztető
nyitva
Az ERS nem kapcsol
be, mert a motorháztető nincs lecsukva.
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Megszakadt ERS funkció
Üzenet
Leírás
Távvezérelt indítás ki Sebességfokozat nem Pben
Az ERS megszakadt,
mert a fokozatválasztó nem P állásban van.
Távvezérelt indítás ki Vezető az
autóban
Az ERS megszakadt,
mert valaki tartózkodik az utastérben.
Távvezérelt indítás ki Motorra
vonatkozó figyelmeztetés
Az ERS megszakadt
a motor hibaüzenete
miatt. Menjen szervizbeA.
Nincs távvezérelt
indítás Motor
hűtőfolyadékszintje alacsony
Az ERS működése
megszakadt a hűtőrendszer hibaüzenete miatt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérelt indítás (ERS)* (o. 277)
Távoli indítás (ERS) - működés (o. 278)
08 Elindulás és vezetés
A motor beindítása – Flexifuel
•
-20 °C alatti hőmérsékleteken az elektromos motorblokkfűtést legalább 3 órára be
kell kapcsolni.
A flexifuel motorok 95-ös oktánszámú ólommentes benzinnel és E85 bioetanollal üzemeltethetők. A motor a benzines autókkal megegyező módon indítható be.
FONTOS
FIGYELEM
A motorblokkfűtés nagy feszültséggel
működik. A motorblokkfűtés és az elektromos csatlakozásainak hibakeresését és
javítását szervizben kell elvégeztetni Volvo szerviz javasolt.
Motorblokkfűtés*
MEGJEGYZÉS
A tartalék üzemanyag szállítására vonatkozó pontok:
•
Elektromos bemenet a motorblokkfűtéshez.
Ha az üzemanyagtartály kiürülése
miatti leállás esetében, a tartalék
üzemanyagkannából E85 bioetanolt
betöltve a motor beindítása hideg időben nehéz lehet. Ez azzal kerülhető el,
ha a tartalék üzemanyagkannát 95-ös
oktánszámú benzinnel tölti fel.
Az E85 üzemanyaghoz készült autokban
elektromos motorblokkfűtés található. Előmelegített motorral indulva és közlekedve jelentősen csökken a kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás. Ezért ajánlott motorblokkfűtést használni a téli hónapok során.
A Flexifuel E85 bioetanol üzemanyaggal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Üzemanyag - E85 bioetanol (o. 318).
•
+5 °C és -10 °C közötti hőmérsékleteken
az elektromos motorblokkfűtést legalább
1 órára be kell kapcsolni.
Indítási nehézségek esetén
-10 °C és -20 °C közötti hőmérsékleteken
az elektromos motorblokkfűtést legalább
2 órára be kell kapcsolni.
•
Tegyen további próbát az indításra a
START/STOP ENGINE gombbal.
•
Ellenőrizze, hogy a motorblokkfűtés be
van-e kapcsolva és, ahol alkalmazható,
•
aktiválja azt a fentiekben meghatározott
időre.
Ha a motor nem indul be az első próbálkozásra:
Ha a motor ismételt próbálkozások ellenére sem indul be, akkor azt javasoljuk,
hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo szervizzel.
Üzemanyag-adaptáció
A Flexifuel motorok 95-ös oktánszámú ólommentes benzinnel és E85 bioetanollal is üzemeltethetők. Mindkét üzemanyagot ugyanabba a tartályba kell tölteni, és a kétféle
üzemanyag bármilyen arányú keverése lehetséges.
Ha az üzemanyagtartályt benzinnel tölti fel,
miután E85 üzemanyagot használt (vagy fordítva), akkor a motor egy ideig egyenetlenül
járhat. Ezért fontos, hogy hagyja a motort
hozzászokni (adaptálódni) az új üzemanyagkeverékhez.
Az adaptálódás automatikusan történik, ha az
autót rövid ideig egyenletes sebességgel
vezeti.
FONTOS
A tartályban lévő üzemanyag-keverék
megváltozását követően adaptáció szükséges az autó körülbelül 15 percig történő
egyenletes vezetésével.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
}}
281
08 Elindulás és vezetés
||
Ha az akkumulátor lemerül vagy lecsatlakoztatták, akkor az adaptálódáshoz kissé hoszszabb időre van szükség, mert az elektronika
memóriája törlődött.
Indítás segédakkumulátorral
Ha az indító akkumulátor (o. 391) lemerül,
akkor az autó beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
Kapcsolódó információk
•
•
4. Csatlakoztassa a piros indítókábel kapcsát a segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez (1).
FONTOS
Csatlakoztassa óvatosan az indítókábelt,
hogy elkerülje a rövidzárlatot a motortér
más komponenseivel.
Indítás segédakkumulátorral (o. 282)
A motor beindítása (o. 275)
5. Nyissa ki az autója akkumulátorának első
fedélkapcsait és távolítsa el a fedelet,
lásd Indítóakkumulátor - csere (o. 393).
6. Csatlakoztassa a piros indítókábel másik
kapcsát az autó pozitív kivezetéséhez (2).
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor, az alábbi lépéseket kell megtenni a
rövidzárlatok vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
1. Álltísa az autó elektromos rendszerét 0
kulcshelyzetbe, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (o. 79).
2. Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor
12 V feszültségű-e.
08
282
3. Ha a segédakkumulátor egy másik
autóba van szerelve, akkor állítsa le az azt
tartalmazó autó motorját és ellenőrizze,
hogy a két autó nem ér-e egymáshoz.
7. Csatlakoztassa a fekete indítókábel kapcsát a segédakkumulátor negatív kivezetéséhez (3).
8. Csatlakoztassa a másik kapcsot egy testelési ponthoz, például a jobb oldali
motortartóhoz, fent, a külső csavarfejen
(4).
9. Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai
biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel szikrázás az indítási eljárás során.
10. Indítsa be a segédakkumulátort tartalmazó autó motorját és hagyja járni pár
percig kissé az alapjárati fordulatszám feletti, körülbelül 1500/perc fordulatszámon.
08 Elindulás és vezetés
11. Indítsa be a lemerült akkumulátorú autó
motorját.
FONTOS
Ne érjen a krokodilcsipeszekhez az indítási
eljárás során. Fennáll a szikrázás kockázata.
Sebességváltók
Manuális sebességváltó
Kétféle fő típusú sebességváltó van. Manuális
sebességváltó és automata sebességváltó.
A sebességváltó áttételének változtatása a
sebességtől és a teljesítményigénytől függ.
•
•
12. Távolítsa el az indítókábeleket fordított
sorrendben - először a fekete, majd a
piros kábelt.
> Ügyeljen arra, hogy a fekete kábel
egyik kapcsa se érjen hozzá az akkumulátor pozitív kivezetéséhez vagy a
csatlakoztatott piros indítókábelhez!
FONTOS
A hajtásrendszer-komponensek károsodásának megelőzéséhez, a sebességváltó
üzemi hőmérséklete megfigyelés alatt áll.
Ha fennáll a túlmelegedés kockázata,
akkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg a kombinált műszerfalon egy szöveges üzenettel együtt. Kövesse a szöveges
üzenetben található javaslatokat.
FIGYELEM
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 285)
Fokozatváltási minta 6-sebességes sebességváltó esetén.
A 6-sebességes sebességváltó kétféle változatban érhető el - ezek a hátrameneti fokozat
elhelyezkedésében különböznek. A tényleges
fokozatváltási minta a sebességváltó karra
van nyomtatva.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Nyomja be teljesen a tengelykapcsolópedált az egyes fokozatváltások során.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
•
Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról a fokozatváltások között.
Kapcsolódó információk
•
Manuális sebességváltó (o. 283)
Automata sebességváltó - Geartronic,
(o. 285). oldal és Powershift, (o. 288).
oldal
A motor beindítása (o. 275)
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben
hagyása nem minden helyzetben elégséges az autó megtartásához.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
283
08 Elindulás és vezetés
||
Hátramenetkapcsolás-gátló
Fokozatváltás-jelző*
A hátramenetkapcsolás-gátló megakadályozza a hátrameneti fokozat kapcsolásának
lehetőségét normál előre haladás közben.
A fokozatváltás-jelző jelzik a járművezetőnek,
hogy mikor kell a következő magasabb vagy
alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolni.
•
Kövesse a sebességváltó karra nyomtatott kapcsolási mintát, és kezdje az N
üres állásból, mielőtt R állásba kapcsolna.
•
Csak akkor kapcsoljon hátrameneti fokozatot, ha az autó álló helyzetben van.
MEGJEGYZÉS
A 6-sebességes sebességváltó (lásd előző
ábra) váltómintájának felső változata esetében - először nyomja le a sebességváltókart az N helyzetben, hogy hátrameneti
fokozatba kapcsolhasson.
Kapcsolódó információk
•
Sebességváltók (o. 283)
Automata sebességváltó
A környezettudatos vezetés egyik alapvető
fontosságú része, hogy mindig a megfelelő
sebességfokozatban haladjunk, és sokszor
váltsunk sebességet.
Bizonyos változatokon egy segítő funkciót
ellátó kijelző - GSI (Gear Shift Indicator) található, amely értesíti a járművezetőt, amikor a következő magasabb vagy alacsonyabb
fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás eléréséhez.
Azonban, az olyan jellemzőket is figyelembe
véve, mint a teljesítmény és a vibrációmentes
haladás, előnyös lehet magasabb motorfordulatszámnál kapcsolni magasabb sebességfokozatba. A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
"Digitális" kombinált műszerfal fokozatváltásjelzővel.
A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
Az "analóg" kombinált
műszerfal esetén, a fokozathelyzetek és a jelző nyilak
annak közepén láthatók.
Manuális sebességváltó
Fokozatváltás-jelző manuális
sebességváltó esetén. Csak
egy jel világít egyszerre normál vezetés során ez
csak középen világít.
08
284
Amikor fel/le kapcsolás javasolt, akkor a felső világít a + vagy az alsó a jelnél, az ábrán pirosan jelölve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Manuális sebességváltó (o. 283)
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 285)
08 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó -Geartronic*
A Geartronic sebességváltó két különböző
üzemmóddal rendelkezik - automatikus és
manuális.
Parkoló helyzet - P
Semleges állás - N
Válassza a P állást a motor indításához vagy
amikor parkol az autóval.
Semmilyen fokozat nincs kapcsolva és a
motor beindítható. Húzza be a rögzítőféket,
ha az autó álló helyzetben van a fokozatválasztó N állásában.
•
Ahhoz, hogy elmozdíthassa a fokozatválasztót a P állásbal, erősen be kell nyomni
a fékpedált.
Ha a P állás van kiválasztva, akkor a sebességváltó mechanikusan gátolva van. Óvintézkedésként, húzza be a rögzítőféket, (o. 306).
oldal.
MEGJEGYZÉS
A fokozatválasztónak P állásban kell lennie
az autó bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
D - Automata fokozathelyzetek. +/–: Manuális
fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.
A kombinált műszerfal, (o. 63). oldal mutatja
az alábbi jelzésekkel mutatja a fokozatválasztó helyzetét: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 stb.
Fokozathelyzetek
Az automata fokozathelyzetek a kombinált műszerfal
jobb oldalán láthatók. (Egyszerre csak egy jel világít - a
pillanatnyi fokozatválasztóhelyzetet mutató.)
A sport üzemmód "S" szimbóluma NARANCS
színű, amikor az üzemmód aktív.
FONTOS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
P állás kiválasztásához.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az automata sebességváltó P állásban hagyása nem minden
helyzetben elégséges az autó megtartásához.
Hátramenet állás - R
Az autónak álló helyzetben kell lennie az R
állás kiválasztásához.
Vezetés állás - D
A D a normál vezetési helyzet. A fel- és viszszakapcsolás automatikusan történik a gyorsítás és a sebesség szintjének függvényében.
Az autónak álló helyzetben kell lennie, amikor
a fokozatválasztót D állásból R állásba mozdítja.
Geartronic – manuális fokozathelyzetek
(+S-)
A járművezető manuálisan is válthat sebességfokozatot a Geartronic automata sebességváltó használatával. Az autó a gázpedál
felengedett állapotában motorfékez.
A manuális fokozathelyzet a kar D
állásból a "+S-" véghelyzetbe mozdításával érhető el. A kombinált
műszerfal "+S-" szimbóluma FEHΔR
színűről NARANCS színűre változik és a 1, 2,
3 stb. számjegyek jelennek meg egy négyzetben, attól függően, hogy éppen melyik sebességfokozat van kiválasztva.
•
Mozgassa a kart előre a "+" (plusz)
irányba a felkapcsoláshoz és engedje el a
kart, amely visszatér a + és – közötti nyugalmi helyzetébe.
08
vagy
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
285
08 Elindulás és vezetés
||
•
Húzza vissza a kart a "–" (mínusz) irányába a visszakapcsoláshoz, majd
engedje el azt.
A "+S–" manuális fokozatváltási mód vezetés
közben bármikor kiválasztható.
A Geartronic automatikusan kapcsol vissza,
ha a járművezető a kiválasztott sebességfokozathoz megfelelő szint alá hagyja csökkenni a sebességet, hogy megakadályozza az
autó rángatását és lefulladását.
Ha a kormánykerék váltófüleivel szeretne
fokozatot váltani, akkor előbb aktiválni kell
azokat. Ezt az egyik fület a kormánykerék felé
húzva teheti meg - a kombinált műszerfal
ezután a "D" jelzésről egy szára vált, amely a
pillanatnyi sebességfokozatot jelzi.
Ezután a sebességfokozat egy lépéssel történő váltásához:
•
Húzza hátrafelé - a kormánykerék felé az egyik fület, majd engedje el azt.
Az automatikus vezetési módba történő viszszatéréshez:
•
Mozdítsa a kart a D jelölésnél található
véghelyzetbe.
Váltófülek*
08
286
A fokozatválasztóval történő manuális fokozatváltás kiegészítésére, a kormánykeréken is
találhatók kezelőszervek, úgynevezett
"sebességváltó fülek".
Az egyes fokozatváltások után a kombinált
műszerfalon megváltozik a pillanatnyi sebességfokozatot mutató szám.
MEGJEGYZÉS
Automatikus kikapcsolás
Ha nem használja a kormánykerék váltófüleit, akkor azok rövid idő elteltével kikapcsolnak - ezt az jelzi, hogy a kombinált
műszerfal a pillanatnyilag kapcsolt sebességfokozat helyett a "D" kijelzést mutatja.
A kivétel a motorfékezés - ekkor a váltófülek a motorfékezés idejére aktiválódnak.
Manuális kikapcsolás
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességváltó sport programmal rendelkezik, akkor a sebességváltó csak azután lesz manuális, hogy a fokozatválasztót
előre vagy hátra mozdította a "+S–" helyzetben. A kombinált műszerfal a S kijelzéséről annak a mutatására vált, hogy az 1,
2, 3 sebességfokozat van-e kapcsolva.
száma nem hagyja el a megengedett tartományt.
A kormánykerék váltófülei manuálisan is
kikapcsolhatók:
•
A kormánykerék mindkét "sebességváltó füle".
"-": Kiválasztja a következő alacsonyabb
sebességfokozatot.
"+": Kiválasztja a következő magasabb
sebességfokozatot.
A fül minden meghúzására végbemegy egy
fokozatváltás, feltéve, hogy a motor fordulat-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Húzza mindkét váltófület a kormánykerék felé, és tartsa így, amíg a kombinált műszerfal a pillanatnyi sebességfokozat száma helyett a "D" kijelzésre
nem vált.
A váltófülek használhatók a fokozatválasztó
sport üzemmódjában* is - ekkor a fülek inaktiválás nélkül folyamatosan aktívak.
08 Elindulás és vezetés
Geartronic - Sport üzemmód* (S)9
A sport program sportosabb jellemzőkkel rendelkezik és magasabb
motorfordulatszámot tesz lehetővé
az egyes sebességfokozatokban.
Ugyanakkor gyorsabban reagál a gázadásra.
Aktív vezetés során, az alacsonyabb sebességfokozatok élveznek elsőbbséget, ami késleltetett felkapcsolást eredményez.
A sport mód aktiválásához:
•
Mozdítsa a fokozatválasztót oldalra a D
állásból az "+S–" állásnál található véghelyzetbe - a kombinált műszerfal a D
kijelzésről az S kijelzésre vált.
A sport üzemmód vezetés közben bármikor
kiválasztható.
Geartronic - téli üzemmód
Csúszós úton könnyebben elindul, ha manuálisan kiválasztja a 3. fokozatot.
1. Nyomja be a fékpedált, és mozdítsa a
kart a D állásból az "+S–" felőli véghelyzetbe - a műszerfal kijelzője a D jelzésről
az 1 számra vált10.
2. Görgessen fel a 3. fokozathoz a kar előre,
a "+" (plusz) felé történő kétszeri megnyomásával - a kijelző a 1 jelzésről a 3 jelzésre vált.
3. Engedje fel a féket és gyorsítson óvatosan.
9
10
A sebességváltó "téli üzemmódja" azt jelenti,
hogy az autó alacsonyabb motorfordulatszámmal és a hajtó kerekekre jutó csökkent
hajtóerővel indul el.
Padlógáz
Amikor a gázpedált teljesen lenyomja a padlóig (a normálisan teljes gyorsításnak tekinthető helyzeten túl), akkor azonnal egy alacsonyabb sebességfokozat kapcsolását váltja ki.
Ezt nevezzük padlógáz (kick-down) állásnak.
Ha a gázpedált felengedi a padlógáz helyzetből, akkor a sebességváltó automatikusan felkapcsol.
A padlógáz maximális gyorsítás esetére szolgál, például előzéskor.
Biztonsági funkció
A padlógáz funkció aktiválásakor az autó, a
motor fordulatszámától függően egyszerre
egy vagy több fokozatot kapcsol vissza. Az
autó felkapcsol, amikor a motor eléri a maximális fordulatszámot, hogy megakadályozza
a motor károsodását.
Vontatás
Ha az autót vontatni kell - lásd a fontos információkat a Vontatás, (o. 328). oldal részben.
Kapcsolódó információk
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (o. 432)
•
Automata sebességváltó -- Powershift*
(o. 288)
•
Sebességváltók (o. 283)
A motor túlpörgetésének elkerülése érdekében, a sebességváltó vezérlőprogramja egy
védelmi visszakapcsolás-gátló funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a padlógáz
funkció működését.
A Geartronic nem engedi a visszakapcsolás/
padlógáz funkció működését, ha az a motor
károsodásához vezető motorfordulatszámot
eredményezne. Semmi sem történik, ha a járművezető túl magas fordulatszámon próbál
meg ilyen módon visszakapcsolni - a sebességváltó az eredeti sebességfokozatban
marad.
08
Csak bizonyos motorok.
Ha az autó sport üzemmóddal* rendelkezik, akkor először az "S" jelzés jelenik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
287
08 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó -Powershift*
A Powershift automata sebességváltó kettős
mechanikus tengelykapcsoló-tárcsákkal
továbbítja a hajtóerőt a motortól a hajtó kerekekig, szemben a Geartronic sebességváltóval,
amely hidraulikus nyomatékváltót használ.
ségfokozatot kapcsol manuálisan - 3.
fokozat helyett (Geartronic).
Vontatás
A Powershift sebességváltóval felszerelt
modellek nem vontathatók, mert csak a
motor járó állapotában kapnak elégséges
kenést. Ha mégis vontatni, (o. 328). oldal kell,
akkor az útvonalnak a lehető legrövidebbnek
kell lennie és nagyon alacsony sebességgel
kell végezni.
Ha nem biztos abban, hogy az autó
Powershift vagy Geartronic sebességváltóval
van-e felszerelve, akkor ezt a sebességváltó
címkéjén található jelölés alapján ellenőrizheti
a motorháztető alatt, Típusjelölések (o. 419).
Az ”MPS6” jelölés Powershift sebességváltót
jelöl - különben a sebességváltó Geartronic
automata.
D - automata fokozathelyzetek. +S–: manuális
fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.
A Powershift sebességváltó ugyanolyan
módon működik és hasonló kezelőszerveket
használ, mint a Geartronic automata sebességváltó.
Kivétel a "Geartronic - téli üzemmód",
(o. 285). oldal:
•
08
288
Lásd még a Vontatás, (o. 328). oldal rész fontos információit.
Ne feledje
A sebességváltó kettős tengelykapcsolója túlterhelés-védelemmel rendelkezik, amely
akkor aktiválódik, ha túlmelegszik, például
amikor az autót a gázpedállal tartják hoszszabb ideig álló helyben egy emelkedőn.
A Powershift lehetővé teszi a csúszós
útfelületen történő indulást, ha 2. sebes-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A túlmelegedett sebességváltó az autó rázkódását és remegését okozza, és világít a figyelmeztető szimbólum és a kombinált műszerfal
egy üzenetet jelenít meg. A sebességváltó
lassú haladás során is túlmelegedhet sorban
álláskor (10 km/h vagy lassabb), emelkedőn
vagy utánfutót vontatva. A sebességváltó az
autó álló helyzetében, a fékpedált nyomva és
a motort alapjárati fordulatszámon járatva hűl
le.
A lassú haladás közbeni túlmelegedés sorban
állás közben az alábbi vezetési módszerrel
kerülhető el:
•
Álljon meg az autóval, lábát a fékpedálon
tartva, amíg egy kis távolságra nem kerük
az elöl haladó forgalomtól, haladjon előre
egy kicsit, majd várjon még egy kicsit,
lábát a fékpedálon tartva.
FONTOS
Használja a lábféket az autó álló helyzetben tartásához meredek emelkedőn - ne
tartsa az autót a gázpedál használatával. A
sebességváltó ilyenkor túlmelegedhet.
Szöveges üzenet és teendők
Bizonyos helyzetekben a kombinált műszerfal
szöveges üzenetet jeleníthet meg, miközben
egy szimbólum világít:
08 Elindulás és vezetés
Szimbólum
A
Üzenet
Vezetési jellemzők
Teendő
Sebességváltó forró Fékezzen a megtartáshoz
Az egyenletes sebesség fenntartásának nehézsége állandó
motorfordulatszámon.
A sebességváltó túlmelegedett. Tartsa álló helyzetben az
autót a fékpedált használva.A
Sebességváltó forró Parkoljon le biztonságosan Hagyja
a motort járni
Jelentős húzás az autó vonóerejében.
A sebességváltó túlmelegedett. Álljon meg haladéktalanul az autóval biztonságos módon.A
Sebességváltó hűl Hagyja a
motort járni
Ne vezessen a sebességváltó túlmelegedése miatt.
A sebességváltó túlmelegedett. A gyorsabb lehűléshez:
Járassa a motort alapjáraton az N vagy P állásban, amíg
az üzenet el nem tűnik.
A gyorsabb lehűléshez: járassa a motort alapjáraton az N vagy P állásban, amíg az üzenet el nem tűnik.
A táblázat három lépést mutat a sebességváltó túlmelegedésének növekvő súlyosságának megfelelően. A szöveges üzenettel párhuzamosan, a járművezető tájékoztatást is
kap arról, hogy az autó elektronikus rendszere átmenetileg megváltoztatja a vezetési
jellemzőket. Kövesse a szöveges üzenetben
található utasításokat, ahol ez alkalmazható.
MEGJEGYZÉS
A táblázatban szereplő példák nem azt
jelentik, hogy az autó hibás, hanem azt,
hogy egy biztonsági funkció ki van kapcsolva azzal a céllal, hogy magakadályozza autó komponenseinek károsodását.
FIGYELEM
Ha a Sebességváltó forró Parkoljon le
biztonságosan Hagyja a motort járni
szöveggel együtt megjelenő figyelmeztető
szimbólumot figyelmen kívül hagyja, akkor
a sebességváltó hőmérséklete olyan
magasra emelkedhet, hogy a motor és a
sebességváltó átmenetileg leáll, hogy
megakadályozza a tengelykapcsoló meghibásodását - az autó ekkor elveszti a hajtást és álló helyzetben marad, amíg a
sebességváltó hőmérséklete elfogadható
szintre nem csökken.
A szöveges üzenetek automatikusan eltűnnek, miután végrehajtotta a teendőket vagy
megnyomta az irányjelző bajuszkapcsoló OK
gombját.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 285)
A legvalószínűbb szöveges üzenetek a vonatkozó javaslatokkal az automata sebességváltót érintő megoldásokra vonatkozóan, lásd
Üzenetek (o. 110).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
289
08 Elindulás és vezetés
Fokozatválasztás-gátló
Parkoló állás (P)
Kétféle sebességváltózár létezik - mechanikus
és automatikus.
Mechanikus sebességváltózár
Álló autó járó motorral:
•
Az automata sebességváltózár
inaktiválása
Tartsa a lábát a fékpedálon, amikor más
helyzetbe mozdítja a a fokozatválasztó.
Elektromos sebességváltózár sebességváltózár parkoló állásban (P)
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót P állásból más állásokba, be kell nyomni a
fékpedált és a távvezérlős kulcsnak II kulcshelyzetben, (o. 79). oldal kell lennie.
G021351
Sebességváltózár - üres (N)
M: manuális váltás11 - "+/-" vagy "Sport" üzemmód.
A fokozatválasztó szabadon előre és hátra
mozgatható az N és D állások között. Az
egyéb helyzetek egy retesszel vannak
gátolva, amelyet a fokozatválasztó tiltó kapcsolójával lehet kioldani.
Ha a fokozatválasztó N állásban van és az
autó legalább 3 másodperce áll (függetlenül
attól, hogy jár-e a motor), akkor a fokozatválasztó lezár.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az N állásból más állásokba, be kell
nyomni a fékpedált, és a távvezérlős kulcsnak
a II kulcshelyzetben kell lennie, lásd Kulcshelyzetek (o. 78).
A tiltó kapcsoló benyomott állapotában a kar
előre és hátra mozgatható a P, R, N és D állások között.
Automata sebességváltózár
08
Az automata sebességváltó különleges biztonsági rendszerekkel rendelkezik:
11
12
290
Az ábra vázlatos.
2 nyílás is lehet - egy a kulcsszárnak és egy a gumiszőnyeg rögzítéséhez.
Ha az autó nem vezethető, például az akkumulátor lemerülése miatt, akkor a fokozatválasztót ki kell mozdítani a P állásból, hogy az
autó mozgatható legyen.
Emelje fel a gumiszőnyeget a középkonzol mögötti rekeszben, és keresse meg a
nyílást12 a rekesz alján, amelybe a kulcszszár, (o. 168). oldal behelyezhető.
Keresse meg a rugóterhelésű gombot a
nyílásban a kulcsszárral; nyomja meg a
gombot a kulcsszárral, és tartsa így.
Mozdítsa ki a fokozatválasztót P állásból,
és húzza fel a kulcsszárat.
4. Helyezze vissza a gumiszőnyeget a
helyére.
08 Elindulás és vezetés
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 285)
•
Automata sebességváltó -- Powershift*
(o. 288)
Visszagurulásgátló (HSA)*13
Start/Stop*
A fékpedál felengedhető, mielőtt emelkedőn
elindulna vagy tolatna - a HSA (Hill Start
Assist) funkció azt jelenti, hogy az autó nem
gurul vissza.
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely, például amikor áll a forgalom vagy a
jármű közlekedési lámpánál várakozik - átmenetileg leállítja a motort, majd az utazás folytatásakor automatikusan újraindítja azt.
A funkció néhány másodpercig fenntartja a
nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi
a lábát.
Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc
elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít,
megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (o. 275)
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
tevékenységünkre hatással van. Ez a cél számos egyedi energiamegtakarító funkció létrejöttét eredményezte, ezek közül egyik a Start/
Stop rendszer, üzemanyag-megtakarítás
közös feladatával, amely másfelől csökkenti a
kipufogógázzal távozó káros anyagok kibocsátását.
08
13
A motor és sebességváltó kombináción múlik. A HSA bizonyos kombinációk esetében nem lehetséges.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
291
08 Elindulás és vezetés
||
A Start/Stop rendszerrel kapcsolatos
általános információk
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 294)
Start/Stop* - funkció és működés
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (o. 297)
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a motor kulccsal történő beindításakor.
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 299)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 395)
A motor leállítva - csendesebb és tisztább lesz.
A Start/Stop funkció lehetővé teszi a járművezető számára, hogy környezettudatosabban
vezesse az autót, hagyva azt automatikusan
leállni a megfelelő körülmények között.
Manuális vagy automatikus
Ne feledje, hogy a Start/Stop funkció attól
függően eltérő, hogy a sebességváltó manuális vagy automata.
Kapcsolódó információk
08
•
•
•
•
•
292
Start/Stop* - funkció és működés (o. 292)
A motor beindítása (o. 275)
Start/Stop* - beállítások (o. 297)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 296)
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 295)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a
motor kulccsal történő beindításakor. A járművezető
számára ezt a funkció szimbólumának világítása jelzi a
kombinált műszerfalon és a
be/kikapcsoló gomb lámpájának világítása.
Az autó összes normál rendszere, mint a világítás, a rádió stb. normálisan
működik a motor automatikus leállítását
követően is, kivéve bizonyos berendezéseket,
amelyeknek működése átmenetileg korlátozódik, mint például a klímavezérlő rendszer ventilátor-fordulatszáma vagy az audiorendszer
szélsőségesen magas hangereje.
A motor automatikus leállítása
Az alábbiak szükségesek a motor automatikus leállításához:
08 Elindulás és vezetés
Feltételek
A
M/A
A motor automatikus beindítása
A
Nyomja be a tengelykapcsolót,
helyezze üres állásba a sebességváltó kart, majd engedje fel a tengelykapcsoló-pedált - a motor
automatikusan leáll.
M
Állítsa meg az autót a lábfékkel,
majd tartsa a lábát a tengelykapcsoló-pedálon - a motor automatikusan leáll.
A
Feltételek
M/
AA
A sebességváltó kar üres állásában:
M
Bizonyos helyzetekben,
tanácsos lehet az Start/Stop
funkció ideiglenes kikapcsolása - ez a gomb megnyomásával hajtható végre.
1. Nyomja be a tengelykapcsoló
pedált vagy nyomja meg a gázpedált - a motor beindul.
A funkció kikapcsolását a kombinált
műszerfal Start/Stop szimbólumának és a be-/kikapcsoló gomb lámpájának kikapcsolása jelzi.
2. Kapcsoljon a megfelelő sebességfokozatba és vezessen.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha az ECO funkció aktív,
akkor a motor automatikusan
leállhat, mielőtt az autó teljesen megállna.
lon.
Az Start/Stop funkció kikapcsolása
Engedje fel a lábának nyomását a
lábféken - a motor automatikusan
beindul, és az út folytatódhat.
A
Tartsa fenn a nyomást a lábfékpedálon, és nyomja be a gázpedált - a
motor automatikusan beindul.
A
Az alábbi lehetőség lejtőn is rendelkezésre áll:
M+
A
HSA indulási segéd
Engedje fel a lábféket, és hagyja
elindulni az autót - a motor automatikusan beindul, amikor a sebesség
meghaladja a normál séta gyorsaságát.
Megerősítésként és emlékeztetve
arra, hogy a motor automatikusan
leállt, a Start/Stop funkció szimbóluma világít a kombinált műszerfaA
A Start/Stop funkció ki van kapcsolva, amíg
újra be nem kapcsolja azt a gombbal vagy a
következő alkalommal be nem indítja a motort
a kulccsal.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
A lábfék emelkedőn is felengedhető a motor
automatikus beindításához - a HSA, (o. 291)
(Hill Start Assist) nem engedi, hogy az autó
visszaguruljon.
A HSA funkció átmenetileg fenntartja a nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi a
lábát, mielőtt elindulna a motor automatikus
leállításának állapotából. Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít, megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
•
Start/Stop* (o. 291)
08
A motor beindítása (o. 275)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
293
08 Elindulás és vezetés
•
•
Start/Stop* - beállítások (o. 297)
Start/Stop* - a motor nem áll le
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 296)
Annak ellenére, hogy a Start/Stop funkció
aktív, a motor nem mindig áll le automatikusan.
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 295)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 294)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 299)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 395)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (o. 297)
A motor nem áll le automatikusan, ha:
Feltételek
M/A
az autó nem érte el erlőször a
körülbelül 8 km/h sebességet a
kulcsos indítást vagy a legutóbbi
automatikus leállítást követően.
M+
A
a járművezető kicsatolta a biztonsági öv csatját.
M+
A
az akkumulátor töltöttségi szintje a
minimális megengedett szint alatt
van.
M+
A
a motor nem érte el a normál
üzemi hőmérsékletet.
M+
A
a külső hőmérséklet fagypont közelében vagy körülbelül 30 °C felett
van.
M+
A
be van kapcsolva a szélvédő
elektromos fűtése.
M+
A
08
294
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A
Feltételek
M/A
az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektől - amelyet
a ventilátor magas fordulatszámú
működése jelez.
M+
A
az autó hátrafelé megy.
M+
A
az indító akkumulátor hőmérséklete fagypont alatt van vagy túl
magas.
M+
A
a járművezető nagyobb kormánymozdulatokat végez.
M+
A
a kipufogórendszer részecskeszűrője tele van - az ideiglenesen
kikapcsolt Start/Stop funkció viszszakapcsol, amint befejeződik az
automatikus tisztítási ciklus (lásd
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
(o. 319)).
M+
A
az út nagyon meredek.
M+
A
utánfutó van elektromosan csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
M+
A
felnyitották a motortérfedeletB.
M+
A
A
08 Elindulás és vezetés
Feltételek
M/A
A
a sebességváltó nem érte el a normál üzemi hőmérsékletet.
A
a légköri levegőnyomás kisebb
vagy egyenlő mint a tengerszint
feletti 1500-2500 méteres magasságnak megfelelő - a pillanatnyi
levegőnyomás az uralkodó időjárási viszonyoknak megfelelően
változik .
A
be van kapcsolva az adaptív
sebességtartó sorban állási
segédje.
A
a fokozatválasztó S állásbanC
vagy "+/-" állásban van.
A
A
B
C
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 291)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 292)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (o. 297)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 299)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 395)
Az automatikusan leállított motor bizonyos
esetekben anélkül is újraindulhat, hogy a járművezető folyatni szeretné az utat.
Az alábbi esetekben a motor akkor is automatikusan beindul, ha a járművezető nem
nyomta be a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó) vagy vette le a lábát a fékpedálról (automata sebességváltó):
Feltételek
M/A
Párásodás alakul ki az ablakokon.
M+
A
Az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektől.
M+
A
Átmenetileg magas áramfelvétel
vagy az akkumulátor töltöttségi
szintje a legalacsonyabb megengedett szint alá esik.
M+
A
A fékpedál többszöri benyomása.
M+
A
Kinyitották a motortérfedeletB.
M+
A
A motor beindítása (o. 275)
Start/Stop* - beállítások (o. 297)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 296)
A
08
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 295)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
295
08 Elindulás és vezetés
||
A
B
C
Feltételek
M/A
Az autó mozogni kezd vagy kissé
növeli a sebességet, ha az autó
anélkül állt le automatikusan, hogy
teljesen álló helyzetbe került volna.
M+
A
A
A járművezető biztonsági övének
csatját kinyitják a fokozatválasztó
D vagy N állásában.
A
Kormánykerék-mozdulatokB.
A
A fokozatválasztót D állásból S
állásbaC, R vagy "+/-" állásba
mozdította.
A
Kinyitják a járművezető ajtaját a
fokozatválasztó D állásában - egy
"sípoló" hang hallható és szöveges üzenet tájékoztat arról, hogy
aktív a Start/Stop funkció.
A
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 291)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 292)
A motor beindítása (o. 275)
Start/Stop* - beállítások (o. 297)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 296)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 294)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 299)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 395)
A motor nem mindig indul be automatikusan
az automatikus leállást követően.
Az alábbi esetekben a motor nem indul be az
automatikus leállítást követően:
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (o. 297)
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
FIGYELEM
08
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
Ne nyissa ki a motorháztetőt, amikor a
motor az automatikus leállítás állapotában
van - a motor váratlanul automatikusan
beindulhat. Először állítsa le a motort a
szokott módon a START/STOP ENGINE
gombbal, mielőtt kinyitná a motorháztetőt.
Feltételek
M/
AA
Sebességfokozatot kapcsolnak a
tengelykapcsoló használata nélkül egy kijelző szöveg figyelmezteti a
járművezetőt, hogy kapcsoljon
üresbe a motor automatikus indításának lehetővé tételéhez.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva, a fokozatválasztó P
állásban van és a járművezető ajtaja
nyitva van - a motort normál módon
kell beindítani.
A
A
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
296
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Start/Stop* (o. 291)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 292)
A motor beindítása (o. 275)
Start/Stop* - beállítások (o. 297)
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 295)
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 294)
08 Elindulás és vezetés
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (o. 297)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás
manuális sebességváltóval
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 299)
•
Ha az indítás sikertelen és a motor leáll, akkor
járjon el az alábbiak szerint:
Akkumulátor - Start/Stop (o. 395)
1. Nyomja be újra a tengelykapcsoló-pedált
- a motor automatikusan beindul.
Start/Stop* - beállítások
Az autó MY CAR menürendszere, a DRIVe
menüpont alatt, információkat tartalmaz a
Volvo Start/Stop rendszeréről, valamint javaslatokat az energiatakarékos vezetési technikákról.
2. Bizonyos esetekben üres állásba kell kapcsolni a sebességváltó kart. A kombinált
műszerfal ekkor a Váltson üresbe üzenetet jeleníti meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 291)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 292)
A motor beindítása (o. 275)
Start/Stop* - beállítások (o. 297)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 296)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 295)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 294)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 395)
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 299)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 291)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 292)
A motor beindítása (o. 275)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 296)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 295)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 294)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (o. 297)
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
297
08 Elindulás és vezetés
||
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 299)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 395)
08
298
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - szimbólumok és
üzenetek
Szöveges üzenet
A Start/Stop funkció szöveges üzeneteket
jeleníthet meg a kombinált műszerfalon.
Szimbólum
Ezzel a visszajelző lámpával együtt,
bizonyos helyzetekben a Start/Stop
funkció szöveges üzeneteket képes
megjeleníteni a kombinált műszerfalon. Ezek
némelyike végrehajtandó tevékenység. Az
alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Információ/tevékenység
M/AA
Automatikus indítás/leállítás
Szerviz szükséges
A Start/Stop rendszer nem működik. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
M+A
Autostart Motor jár + hangjelzés
Akkor aktiválódik, ha a motor automatikusan leállított állapotában és a fokozatválasztó D állásában kinyitják a vezetőajtót.
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a
START/STOP ENGINE gombbal.
M+A
Az indításhoz nyomja le a tengelykapcsoló-pedált
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a tengelykapcsoló-pedál
benyomására.
M
Az indításhoz nyomja le a fékpedált és a tengelykapcsoló-pedált
A motor kész az automatikus indításra - várakozás a fék- vagy tengelykapcsolópedál benyomására.
M
Az indításhoz tegye üresbe a
sebességfokozatot
Sebességfokozat kapcsolása a tengelykapcsoló használata nélkül - kapcsolja ki
és helyezze üres állásba a sebességváltó kart.
M
A
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
299
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólum
A
Üzenet
Információ/tevékenység
Válassza ki a P-t vagy az N-et az
indításhoz
A Start/Stop funkció kikapcsolva - helyezze a fokozatválasztót N vagy P állásba,
majd indítsa be a motort a normál módon a START/STOP ENGINE gombbal.
A
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a
START/STOP ENGINE gombbal és a fokozatválasztó P vagy N állásában.
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha egy üzenet nem tűnik el a tevékenység
végrehajtását követően, akkor lépjen kapcsolatbab egy szervizzel - hivatalos Volvo szervizt ajánlunk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 291)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 292)
A motor beindítása (o. 275)
Start/Stop* - beállítások (o. 297)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 296)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 295)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 294)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 395)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (o. 297)
08
300
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
M/AA
08 Elindulás és vezetés
ECO*
MEGJEGYZÉS
ECO14
a Volvo innovatív funkciója az automata
sebességváltóval és bizonyos motorokkal felszerelt autókhoz, amely képes a járművezető
vezetési stílusától függően, akár 5%-os üzemanyag-megtakarítást eredményezni. A funkció
lehetővé teszi, hogy a járművezető aktívabban
tudatosabban vezethessen.
Amikor aktiválva van az ECO funkció,
akkor a klímavezérlő rendszer számos
paraméter-beállítása megváltozik és számos elektromos fogyasztó funkcionalitása
csökken. Bizonyos beállítások manuálisan
visszaállíthatók, de a teljes funkcionalitás
csak az ECO funkció kikapcsolásával állítható vissza.
Általános leírás
Az ECO funkció bekapcsolásakor az alábbiak változnak
meg:
•
•
•
•
•
14
ECO - Működés
Az ECO funkció kikapcsolását a kombinált műszerfal
ECO szimbólumának és a
ECO gomb lámpájának
kikapcsolása jelzi. A funkció
az ECO gombbal történő
újbóli aktiválásig kikapcsolva
marad.
Az Eco Coast részfunkció a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a motorfék kikapcsol, és az autó
kinetikus energiája hosszabb távú gurulásokat tesz lehetővé. Amikor a járművezető felengedi a gázpedált akkor a sebességváltó
automatikusan lecsatlakozik a motorról
amelynek fogyasztása a minimális fogyasztással járó alapjárati fordulatszámra csökken.
Motorvezérlés és reagálás a gázadásra.
Start/Stop funkció - a motor azelőtt is
automatikusan leállhat, hogy az autó teljesen megállna.
A klímavezérlő rendszer beállításai - bizonyos elektromos fogyasztók kikapcsolnak
az energiatakarékosság érdekében.
ECO funkció be vagy ki
Eco Coast - Funkció
A sebességváltó kapcsolási pontjai.
Bekapcsol az Eco Coast funkció - megszűnik a motorfék.
nak világításán, amikor a funkció be van kapcsolva.
Ez a funkció az előre látható sebességcsökkentések esetére szolgál, például előre guruláskor egy kereszteződésnél vagy piros lámpánál.
ECO be/ki
ECO szimbólum
Az ECO funkció a motor leállításakor kikapcsol és ezért a motor minden bekapcsolásakor be kell kapcsolni. Bizonyos motorok esetén vannak kivételek. Azonban ez könnyen
ellenőrizhető a kombinált műszerfal ECO
szimbólumán és az ECO ECO gomb lámpájá-
Az Eco Coast proaktív vezetést tesz lehetővé,
ahol a járművezető úgynevezett "Pulse &
Glide" technikát használhat minimális menynyiségű fékezéssel.
Be és ki kombinációja
Az XC60 és XC70 AWD esetében nem lehetséges.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
301
08 Elindulás és vezetés
||
Az Eco Coast és az átmenetileg kikapcsolt
ECO funkció együttesen is hozzájárulhat a
kisebb üzemanyag-fogyasztáshoz. Ennek
megfelelően:
•
•
•
•
Mozdítsa a kapcsolókart "S+/-" állásba.
•
A gáz- vagy fékpedál működtetése.
AktiválásEco Coast
A funkció a gázpedál teljes felengedésekor
aktiválódik, az alábbi paraméterekkel együtt:
302
Váltson fokozatot a kormánykerék váltófüleivel.
Eco Coast - Korlátok
A funkció nem elérhető, ha:
•
•
aktiválva van a sebességtartó
az út lejtése meredekebb mint
körülbelül 6%.
manuális fokozatváltást hajtott vgre a kormánykerék váltófüleivel*
A fokozatválasztó D helyzetében
•
Körülbelül 65-140 km/h sebességtartományban
a motor és/vagy sebességváltó nem normál üzemi hőmérsékletű.
•
Az út lejtése nem meredekebb mint
körülbelül 6%.
a fokozatválasztót D- állásból "S+/-"
állásba mozdította
•
a sebesség nem a körülbelül 65-140 km/h
sebességtartományban van
Bizonyos helyzetekben kívánatos lehet az
Eco Coast funkció kikapcsolása. Az ilyen
helyzetekre példák az alábbiak:
További információk és beállítások
Nyomja meg az ECO gombot.
•
Az ECO gomb aktivált állapotában
Kikapcsol Eco Coast
08
közelgő előzés előtt - annak lehető legbiztonságosabb befejezése érdekében.
Kikapcsolt ECO funkció: rövid gurulás
motorfékkel = minimális fogyasztás.
Azonban az optimálisan alacsony üzemanyag-fogyasztás eléréséhez, általában
kerülendő az Eco Coast használata rövid
gurulási távolságokkal kombinálva.
•
•
A Eco Coast kikapcsolása és a visszatérés a
motorfékezéshez az alábbiak szerint hajtható
végre:
MEGJEGYZÉS
•
•
•
meredek lejtőkön - a motorfék működése
érdekében.
Aktív Eco Coast: Hosszú gurulás motorfékezés nélkül = alacsony fogyasztás
és
•
•
Az autó MY CAR menürendszere további
információkat tartalmaz az ECO koncepcióról
- lásd a MY CAR, (o. 111) részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 125)
08 Elindulás és vezetés
Összkerékhajtás - AWD*
Lábfék
Az optimális tapadás négykerékhajtással
érhető el.
A lábfék az autó sebességének csökkentésére
szolgál az autó vezetése közben.
Az összkerékhajtás mindig
rendelkezésre áll.
Az autó két fékkörrel rendelkezik. Ha egy fékkör károsodik, akkor a fékpedál mélyebben
fog és nagyobb nyomás szükséges a pedálon
a normál fékhatás eléréséhez.
A járművezető által kifejtett fékpedálnyomást
szervofék segíti.
FIGYELEM
A fékrásegítő csak akkor működik, amikor
jár a motor.
Az összkerékhajtás (All Wheel Drive) azt
jelenti, hogy az autó mind a négy kereket egyszerre hajtja.
Ha a lábféket a motor kikapcsolt állapotában
használja, akkor a pedál keményebbnek érezhető és nagyobb pedálnyomás szükséges az
autó fékezéséhez.
Nagyon hegyes terepen vagy nehéz teherrel
haladva, a fékek terhelése motorfékezéssel
enyhíthető. A motorfékezés akkor a leghatékonyabb, ha ugyanazt a sebességfokozatot
használja lefelé, mint felfelé haladva.
A hajtóerő elosztása automatikusan történik
az első és a hátsó kerekek között. Az elektronikusan vezérelt tengelykapcsoló rendszer
úgy osztja el a hajtóerőt a kerekek között,
hogy a tapadás a legjobb legyen a pillanatnyi
útfelszínen. Ez biztosítja a legjobb tapadást
és megakadályozza a kerekek kipörgését.
Normál vezetési körülmények között a hajtóerő legnagyobb része az első kerekekhez jut.
A féktárcsák tisztítása
Az összkerékhajtás nagyobb biztonságot
nyújt esős, havas és jeges körülmények
között.
A szennyeződésekkel és vízzel borított féktárcsák késleltetett fékműködést eredményeznek. Nedves útfelületeken, hosszú távú par-
Az autó nagy terhelésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 428).
kolás előtt és az autó mosását követően ezért
tanácsos finom fékezéssel rövid ideig menet
közben megtisztítani.
Karbantartás
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizidőközeit a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
FONTOS
A fékrendszer komponenseinek kopását
rendszeresen ellenőrizni kell.
Forduljon műhelyhez az eljárással kapcsolatban vagy kérjen meg egy műhelyt a
vizsgálat elvégzésére - hivatalos Volvo
műhely igénybe vétele javasolt.
Szimbólumok és üzenetek
Szimbólum
Leírás
Folytonos fény - ellenőrizze a
fékfolyadékszintet. Ha a szint
túl alacsony, akkor töltse fel
fékfolyadékkal, és ellenőrizze
a fékfolyadékvesztés okát.
Folytonos fény 2 másodpercig
a motor beindításakor - automatikus működésellenőrzés.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
}}
303
08 Elindulás és vezetés
||
FIGYELEM
Ha a
és
egyszerre világít,
akkor hiba lehet a fékrendszerben.
Ha a fékfolyadéktartály szintje ekkor a normál tartományban van, akkor óvatosan
vezessen a legközelebbi műhelybe, és
ellenőriztesse a fékrendszert - hivatalos
Volvo szerviz ajánlott.
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
08
304
Rögzítőfék (o. 306)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 304)
Lábfék - vészféksegéd (o. 305)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(o. 304)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
A blokkolásgátló fékrendszer, ABS (Anti-lock
Braking System), megakadályozza, hogy a
kerekek fékezés közben blokkoljanak.
A funkció lehetővé teszi a kormányozhatóság
fenntartását és könnyebb kanyarodást tesz
lehetővé, például veszélyhelyzetek elkerülésekor. A fékpedálon remegés érezhető, amikor
működik, ez normális.
Az ABS rendszer a motor beindításakor rövid
ellenőrzésen esik át, amikor a járművezető
felengedi a fékpedált. Az ABS rendszer
további automatikus ellenőrzése mehet
végbe, amikor az autó eléri a 10 km/h sebességet. A teszt a fékpedál impulzusaiként észlelhető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék (o. 303)
Rögzítőfék (o. 306)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 304)
Lábfék - vészféksegéd (o. 305)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő
járműveket a hirtelen fékezésre. A funkció azt
jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy ahogyan a normál fékezés során - folytonosan
világítana.
A vészféklámpák 50 km/h feletti sebességnél
működnek hirtelen fékezés esetén. Miután az
autó sebessége 10 km/h alá csökkent, a féklámpa visszatér a villogásról a normál, folytonos világításhoz - miközben, ezzel egyidejűleg bekapcsolnak a vészvillogók, (o. 95).
oldal, és addig villognak, amíg a járművezető
meg nem változtatja a motor fordulatszámát a
gázpedállal vagy ki nem kapcsolja azokat a
vészvillogó gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék (o. 303)
Rögzítőfék (o. 306)
Lábfék - vészféksegéd (o. 305)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(o. 304)
08 Elindulás és vezetés
Lábfék - vészféksegéd
A vészféksegéd (EBA, Emergency Brake
Assist) segít a fékerő növelésében, és így
csökkenti a féktávolságot.
Az EBA észleli a járművezető fékezési stílusát
és szükség esetén megnöveli a fékerőt. A fékerő az ABS rendszer működésének szintjéig
növelhető. az EBA funkció megszakad, amikor a fékpedál nyomásának ereje csökken.
MEGJEGYZÉS
Amikor az EBA bekapcsol, akkor a fékpedál a szokottnál kissé tovább megy le,
nyomja (tartsa) a fékpedált ameddig szükséges. Ha felengedi a fékpedált, akkor teljesen megszűnik a fékezés.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék (o. 303)
Rögzítőfék (o. 306)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 304)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(o. 304)
08
305
08 Elindulás és vezetés
Rögzítőfék
A rögzítőfék behúzása
Funkció
Az elektromos rögzítőfék behúzásakor az
elektromos motor halk hangja hallható. A
hang akkor is hallható, amikor az automatikus
funkció ellenőrzi a rögzítőféket.
Ha az autó álló helyzetben van a rögzítőfék
behúzásakor, akkor csak a hátsó kerekekre
hat. Ha az autó mozgó helyzetében alkalmazzák, akkor a normál lábféket használja, azaz a
fékezés mind a négy kerékre hat. A fék funkció a hátsó kerekekre tevődik, amikor az autó
majdnem álló helyzetben van.
Alacsony akkumulátorfeszültség
Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony,
akkor a rögzítőfék nem engedhető ki és nem
húzható be. Csatlakoztasson segédakkumulátort, ha az akkumulátor feszültsége alacsony, lásd Indítás segédakkumulátorral
(o. 282).
08
306
Vészfék
Vészhelyzetben a rögzítőfék a PUSH LOCK/
PULL RELEASE kezelőszerv megnyomásával
és nyomva tartásával akkor is használható,
amikor a jármű mozgásban van. A fékezés a
kezelőszerv elengedésekor abbamarad.
A rögzítőfék két kerék mechanikus rögzítésével/blokkolásával álló helyzetben tartja az
autót, amikor a vezetőülés üres.
MEGJEGYZÉS
A 10 km/h feletti sebességnél történő
vészfékezés esetén a fékezés során hangjelzés hallható.
A rögzítőfék kezelőszerve - behúzás.
1. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
2. Nyomja meg a PUSH LOCK/PULL
RELEASE kezelőszervet.
>
A kombinált műszerfal szimbóluma villogni kezd - amikor folyamatosan világít, akkor a rögzítőfék be van
húzva.
3. Engedje fel a lábfékpedált, és ellenőrizze,
hogy az autó álló helyzetben van-e.
•
Amikor parkol a járművel, akkor mindig
kapcsoljon 1. sebességfokozatba
(manuális sebességváltó) vagy helyezze a
fokozatválasztót P állásba (automata
sebességváltó).
Parkolás emelkedőn
Ha az autó emelkedőn felfelé parkol:
•
Fordítsa el a kerekeket az útpadkától.
Ha az autó lejtőn lefelé parkol:
•
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben,
vagy automata sebességváltó esetén P
állásban hagyása nem minden helyzetben
elégséges az autó megtartásához.
08 Elindulás és vezetés
A rögzítőfék kiengedése
MEGJEGYZÉS
A rögzítőfék manuálisan is kiengedhető a
tengelykapcsoló-pedál megnyomásával a
fékpedál helyett. A Volvo a fékpedál használatát javasolja.
Automatikus kiengedés
1. Indítsa be a motort.
2. Kapcsoljon 1. vagy hátrameneti sebességfokozatba.
A rögzítőfék kezelőszerve - kiengedés.
Manuális sebességváltóval felszerelt
autók
Manuális kiengedés
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.15
2. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
3. Húzza meg a PUSH LOCK/PULL
RELEASE kezelőszervet.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
3. Engedje fel a tengelykapcsolót és nyomja
be a gázpedált.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
Automata sebességváltóval felszerelt
autók
Manuális kiengedés
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba15.
2. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
3. Húzza meg a kezelőszervet.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
Automatikus kiengedés
1. Csatolja be a biztonsági övet.
15
Kulcs nélküli rendszerrel felszerelt autó: Nyomja meg a START/STOP ENGINE gombot.
2. Indítsa be a motort.
3. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
4. Mozdítsa a fokozatválasztót D vagy R
állásba, és nyomja le a gázpedált.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
MEGJEGYZÉS
Biztonsági okokból, a rögzítőfék csak
akkor old ki automatikusan, ha jár a motor
és a vezető viseli a biztonsági övet. A rögzítőfék az automata sebességváltóval felszerelt autókon azonnal kiold, amikor
benyomja a gázpedált és a fokozatválasztó
D vagy R állásban van.
Nagy terheléssel emelkedőn
A nagy terhelés, például egy utánfutó azt
okozhatja, hogy az autó visszagurul, amikor a
rögzítőfék automatikusan kiold egy meredek
emelkedőn. Ennek elkerüléséhez nyomja a
kezelőszervet az elindulás közben. Engedje el
a kezelőszervet, amikor a motor elkezd hajtani.
A fékbetétek cseréje
A hátsó fékbetéteket, az elektronikus rögzítőfék kialakítása miatt műhelyben kell cseréltetni - azt javasoljuk, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez.
08
}}
307
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólumok és üzenetek
A kombinált műszerfal üzeneteinek megjelenítésének és törlésének módjával kapcsolatban, lásd Üzenetek - kezelés (o. 111).
Szimbólum
Üzenet
Jelentés/teendő
"Üzenet"
•
Olvassa el a kombinált műszerfalon megjelenő üzenetet.
A villogó szimbólum a rögzítőfék behúzását jelzi.
Ha a szimbólum bármely más esetben villog, akkor azt hiba megjelenését jelzi.
•
Rögzítőfék
nincs teljesen
kioldva
Olvassa el a kombinált műszerfalon megjelenő üzenetet.
Meghibásodás akadályozza a rögzítőfék kiengedését:
•
Próbálja meg behúzni, majd kiengedni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Megjegyzés: Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha ezzel a hibaüzenettel folytatja az utat.
08
308
08 Elindulás és vezetés
Szimbólum
Üzenet
Jelentés/teendő
Rögzítőfék
nincs működésbe hozva
•
Meghibásodás akadályozza a rögzítőfék behúzását:
Próbálja meg kiengedni, és behúzni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Az üzenet akkor is világít a manuális sebességváltókkal felszerelt autókban, ha az autót alacsony sebességgel
és nyitott ajtóval vezeti, hogy figyelmeztesse a járművezetőt a rögzítőfék esetleges szándékolatlan kiengedésére.
Rögzítőfék
Szerviz szükséges
Hiba lépett fel:
•
•
•
Próbálja meg behúzni, majd kiengedni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Ha az autóval parkolni kell, mielőtt a hiba
kijavítása lehetséges lenne, akkor a
kerekeket úgy kell fordítani, mintha emelkedőn parkolna és 1. sebességfokozatba
kell kapcsolni (manuális sebességváltó)
vagy P állásba kell helyezni a fokozatválasztót (automata sebességváltó).
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Kapcsolódó információk
•
Lábfék (o. 303)
08
309
08 Elindulás és vezetés
Gázlás
FONTOS
A gázlás azt jelenti, hogy az autó vízzel borított
útfelületen halad át. A gázlást nagy figyelemmel kell végrehajtani.
A víz levegőszűrőbe jutása a motor károsodását okozhatja.
Ha a víz 25 cm-nél mélyebb, akkor víz juthat a sebességváltóba. Ez csökkenti az
olajok kenőképességét és rövidíti a rendszerek hasznos élettartamát.
Az autó legfeljebb 25 cm mély vízen vezethető át maximum 10 km sebességgel. Különösen oda kell figyelni, ha áramló vízen halad
át.
Bármely alkatrész, motor, sebességváltó,
turbófeltöltő, differenciálmű vagy ezek
belső alkatrészeinek elárasztás, hidrosztatikus eltömődés vagy olajhiány miatti károsodására nem vonatkozik a garancia.
Amikor vízben halad, akkor haladjon lassan
és ne álljon meg az autóval. Amikor elhagyta
a vizet, nyomja be finoman a fékpedált és
ellenőrizze, hogy a fék teljes mértékben
működik-e. A víz és a sár például nedvessé
teheti a fékbetéteket, ami késleltetett fékműködést eredményez.
•
•
Tisztítsa meg az elektromos motorblokkfűtés és az utánfutó-csatlakozó elektromos érintkezőit, miután vízben és sárban
haladt.
Ne hagyja az autót hosszabb ideig a
küszöbök fölé érő vízben állni - ez elektromos meghibásodásokat okozhat.
Ha a motor lefullad a vízben, akkor ne próbálja újraindítani - vontassa az autót a vízből a szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe. A motor károsodásának kockázata.
Túlmelegedés
Különleges körülmények között, például megerőltető vezetés esetén hegyes területeken
vagy meleg időben, fennáll a motor és a hajtásrendszer túlmelegedésének kockázata különösen nehéz terhet szállítva.
A túlmelegedéssel kapcsolatban utánfutó
vontatásakor, lásd Vezetés utánfutóval
(o. 321).
•
Távolítsa el a kiegészítő lámpákat a hűtőrács elől, ha meleg körülmények között
autózik.
•
Ha a motor hűtőrendszerének hőmérséklete túl magas, akkor világít a kombinált
műszerfal kijelzőjének figyelmeztető szimbóluma és a Magas motorhőmérséklet
Álljon meg biztonságosan szöveges
üzenet jelenik meg - ebben az esetben,
álljon meg biztonságos módon az autóval, és hagyja pár percig hűlni a motort
alapjárati fordulatszámon.
•
Ha a Magas motorhőmérséklet
Kapcsolja ki a motort vagy Motor
hűtőfolyadékszintje alacsony Álljon
meg biztonságban szöveges üzenet
jelenik meg, akkor a motort le kell állítani
az autó megállítását követően.
Túlmelegedés esetén, a sebességváltóban bekapcsol egy beépített védelmi
funkció, amely, többek között, bekapcsolja a műszerfal figyelmeztető szimbólumát és megjeleníti a Sebességváltó
forró Csökkentse a sebességet vagy
Kapcsolódó információk
•
•
Szállítás (o. 330)
Vontatás (o. 328)
•
08
310
08 Elindulás és vezetés
•
•
Sebességváltó forró Álljon meg
biztonságosan Várjon, amíg lehűl szöveges üzenetet - kövesse az utasítást és
csökkentse a sebességet, állítsa meg az
autót biztonságos módon, és hagyja
néhány percig alapjáraton járni a motort,
hogy lehűlhessen a sebességváltó.
Ha az autó túlmelegszik, akkor a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsolhat.
Megerőltető vezetést követően ne állítsa
le azonnal a motort.
MEGJEGYZÉS
Normális, hogy a motor hűtőventilátora a
motor leállítását követően egy ideig még
működik.
Vezetés nyitott csomagtérajtóval
Túlterhelés - indító akkumulátor
Amikor a csomagtérajtó nyitott állapotában
vezet, akkor mérgező kipufogógázok juthatnak
az autóba a csomagtéren keresztül.
Az autó elektromos funkciói különböző mértékben terhelik az indítóakkumulátort,
(o. 391). Kerülje a kulcshelyzetet, II (o. 79) ,
amikor nem jár a motor. Ehelyett, használja a I
helyzetet - amely kevesebb energiát fogyaszt.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval!
Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (o. 152)
Szintén figyeljen az elektromos rendszert terhelő különböző tartozékokra. Ne használjon
dok energiát fogyasztó funkciókat, amikor
nem jár a motor. Példák az ilyen funkciókra:
•
•
•
•
hűtőventilátor
fényszórók
ablaktörlő
audiorendszer (magas hangerőn).
Ha az indító akkumulátor feszültsége alacsony, akkor az információs kijelzőn az
Alacsony akkumulátortöltés Power save
mód üzenet jelenik meg. Az energiatakarékos
funkció ezután kikapcsol vagy csökkent bizonyos funkciókat, például a hűtőventilátort és/
vagy az audiorendszert.
–
Ebben az esetben, töltse az akkumulátort
a motor beindításával, és járassa azt legalább 15 percig - az indítóakkumulátor
töltése a jármű vezetése közben hatékonyabb, mint a motort álló helyzetben
alapjáraton járatva.
08
311
08 Elindulás és vezetés
Hosszú utazás előtt
Téli vezetés
Mielőtt hosszú útra indulna, érdemes végigvenni az alábbi pontokat:
A téli vezetéshez fontos bizonyos ellenőrzések
elvégzése, hogy biztosítsa az autó biztonságos vezethetőségét.
•
Ellenőrizze, hogy a motor normálisan
működik-e és az üzemanyag-fogyasztás
(o. 436) normális-e.
•
Győződjön meg arról, hogy nincsenek szivárgások (üzemanyag, olaj vagy egyéb
folyadék).
•
Ellenőrizze az összes izzót és a gumiabroncsok profilmélységét.
•
Az elakadásjelző háromszög, (o. 344)
bizonyos országokban törvényi követelmény.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 374)
A hideg évszak előtt főként az alábbiakat kell
ellenőrizni:
•
A motorhűtő-folyadéknak, (o. 378) legalább 50% glikolt kell tartalmaznia. Ez a
keverék védi a motort a fagyási eróziótól
körülbelül –35 °C hőmérsékletig. Az optimális fagyásvédelem érdekében, nem
szabad különböző típusú fagyállókat
összekeverni.
•
Az üzemanyagtartályt feltöltve kell tartani
a párakicsapódás elkerülése érdekében.
•
Fontos a motorolaj viszkozitása. Az alacsonyabb viszkozitású (vékonyabb) olajok
segítik a hidegindítást és a hideg motor
üzemanyag-fogyasztását is csökkentik.
Az alkalmas olajokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 428).
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 339)
Lámpacsere (o. 380)
FONTOS
Alacsony viszkozitású olajat nem szabad
kemény vezetéshez vagy meleg időben
használni.
08
312
•
Meg kell vizsgálni az indítóakkumulátor
állapotát és a töltöttségi szintet. A hideg
időjárás nagy követelményeket támaszt
az indítóakkumulátorral szemben és a
hideg csökkenti annak kapacitását.
•
Használjon ablakmosó folyadékot,
(o. 390), hogy elkerülje a jégképződést a
mosófolyadék-tartályban.
Az optimális úttartás érdekében, a Volvo azt
javasolja, hogy használjon téli gumiabroncsokat az összes keréken, ha fennáll a havas
vagy jeges utak kockázata.
MEGJEGYZÉS
A téli gumiabroncsok használata bizonyos
országokban kötelező. A szegecselt gumiabroncsok használata nem minden
országban megengedett.
Csúszós útviszonyok
Gyakorolja ellenőrzött körülmények között a
csúszós útfelületen vezetést, hogy megtanulja, hogyan reagál az autó.
Kapcsolódó információk
•
Téli vezetés (o. 312)
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
Az üzemanyagtöltő fedél az alábbiak szerint
nyitható/zárható:
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/zárása
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a világításpanel gombjának használatával - a fedél a
gomb elengedésekor kinyílik.
A kombinált műszerfal kijelzőjének
szimbólumában lévő nyíl jelzi, hogy az
autó melyik oldalán helyezkedik el az üzemanyagtöltő sapka.
•
Zárja be az üzemanyagtöltő fedelet
benyomva azt, amíg kattanó hangot nem
hall.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltés (o. 314)
Üzemanyagtöltő fedél - manuális
nyitás
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltés (o. 314)
Az üzemanyagtöltő fedél manuálisan kinyitható, ha az elektromos nyitás nem lehetséges
az utastérből.
1. Nyissa ki/távolítsa el az oldalsó fedelet a
csomagtérben (az üzemanyagtöltő fedéllel megegyező oldalon).
2. Húzza ki/nyissa ki a szigetelés perforált
részét és keresse meg a zöld huzalt a
fogantyúval.
3. Húzza vissza egyenesen a huzalt, amíg az
üzemanyagtöltő fedél ki nem hajlik egy
"kattanás" kíséretében.
FONTOS
Finoman húzza meg a huzalt - a fedél zárjának kinyitásához minimális erő szükséges.
08
313
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyagtöltés
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyagtöltésre vonatkozó fontos dolgok.
Az üzemanyagtöltő sapka nyitása/
zárása
A tartályban lévő túl nagy mennyiségű
üzemanyag meleg időben túlfolyhat.
Feltöltés üzemanyagkannával16
Amikor üzemanyagtöltő kannából tölti fel,
akkor használja a csomagtérben, a padlófedél
alatt található tölcsért.
Ügyeljen arra, hogy biztosan a töltőcsőbe
helyezze a tölcsér csövét. A töltőcső egy nyitható fedéllel rendelkezik és a tölcsér csövét
tovább kell csúsztatni a fedélen, mielőtt
elkezdhetné a feltöltést.
Kapcsolódó információk
Az üzemanyagtöltő sapka a fedélre akasztható.
A tartályban magas külső hőmérsékletek mellett bizonyos túlnyomás keletkezhet. Lassan
nyissa ki a sapkát.
•
Tankolást követően - helyezze vissza a
sapkát, majd forgassa azt, amíg egy vagy
több kattanást nem hall.
Üzemanyagtöltés
•
Ne töltse túl a tartályt, töltse addig, amíg
a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
08
16
314
Csak dízelmotoros autók esetén.
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(o. 313)
•
Üzemanyag - kezelés (o. 314)
Üzemanyag - kezelés
A Volvo által előírtnál alacsonyabb minőségű
üzemanyagot nem szabad használni, mert az
károsan befolyásolja a motor teljesítményét és
az üzemanyag-fogyasztást.
FIGYELEM
Mindig kerülje az üzemanyagpára belélegzését, és ügyeljen arra, hogy az üzemanyag ne fröccsenjen a szemébe.
Ha üzemanyag kerül a szemébe, akkor
vegye ki a kontaktlencséjét és öblítse a
szemét bőségesen vízzel legalább 15 percig, majd kérjen orvosi segítséget.
Soha ne nyelje le az üzemanyagot. Az
olyan üzemanyagok, mint a benzin, a bioetanol és ezek keveréke, valamint a gázolaj
erősen mérgezőek és lenyelés esetén
maradandó vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal forduljon orvoshoz, ha üzemanyagot nyelt le.
08 Elindulás és vezetés
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (o. 319)
Üzemanyag - benzin
A talajra ömlő üzemanyag meggyulladhat.
•
•
A használt üzemanyag a benzin.
Kapcsolja ki az üzemanyaggal működő
fűtést az üzemanyagtöltés előtt.
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 436)
•
Üzemanyagtartály - méret (o. 435)
FIGYELEM
Soha ne tartson magánál bekapcsolt
mobiltelefont üzemanyagtöltés közben. A
csengőhang megszólalása szikrát okozhat
és meggyújthatja a benzinpárát, ami tüzet
vagy sérülést okozhat.
FONTOS
A különböző típusú üzemanyagok17 keverése vagy nem megfelelő üzemanyag
használata érvényteleníti a Volvo garanciát
valamint a kiegészítő szervizszerződéseket, és ez minden motorra érvényes. MEGJEGYZΔS: Nem vonatkozik az etanol
üzemanyaghoz (E85) tervezett motorral
szerelt autókra.
MEGJEGYZÉS
A szélsőséges időjárási viszonyok, utánfutóval vagy nagy magasságokban vezetés
az üzemanyag-fokozattal együtt olyan
tényezők, amelyek befolyásolhatják az
autó teljesítményét.
Kapcsolódó információk
•
•
17
Gazdaságos vezetés (o. 320)
Üzemanyag - dízel (o. 316)
Csak benzin és etanol üzemanyag keverésére vonatkozik.
A benzinnek meg kell felelnie a EN 228 szabványnak. A legtöbb motor 95 és 98 RON
oktánszámú üzemanyaggal üzemeltethető.
Alacsonyabb oktánszám, mint például 91 és
92 RON csak kivételes esetekben használható.
•
95 RON üzemanyag használható normál
vezetéshez.
•
98 RON javasolt az optimális teljesítményhez és a minimális üzemanyagfogyasztáshoz.
Amikor a hőmérséklet +38 °C felett van, akkor
a lehető legmagasabb oktánszámú üzemanyagot kell használni az optimális teljesítményhez és üzemanyag-gazdaságossághoz.
FONTOS
•
Csak ólommentes benzint használjon a
katalizátor károsodásánek elkerülése
érdekében.
•
Legfeljebb 10 tömeg% etanoltartalmú
üzemanyag használata megengedett.
•
Fémtartalmú üzemanyag-adalékokat
nem szabad használni.
•
Ne használjon a Volvo által nem ajánlott adalékanyagokat.
08
}}
315
08 Elindulás és vezetés
||
Alkoholok - etanol
•
•
EN228 E10 benzin (maximum
10 térfogatszázalék etanol) használata
megengedett.
Magasabb mint E10
(legfeljebb 10 térfogatszázalék) etanoltartalom, például E85 nem használható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gazdaságos vezetés (o. 320)
•
Üzemanyagtartály - méret (o. 435)
Üzemanyag - kezelés (o. 314)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 436)
Üzemanyag - dízel
A használt üzemanyag a dízel üzemanyag.
Csak jól ismert gyártótól vásároljon dízel
üzemanyagot. Soha ne használjon bizonytalan minőségű üzemanyagot. A dízel üzemanyagnak meg kell felelnie az EN 590 vagy
SS 155435 szabványoknak. A dízelmotorok
kényesek az üzemanyag szennyezettségére,
például a túl magas kéntartalomra.
Alacsony hőmérsékleteken (-6 °C to -40 °C) a
paraffin kicsapódhat a dízel üzemanyagból,
ami gyújtásproblémákhoz vezethet. A
nagyobb olajvállalatoknál a fagypont örüli
hőmérsékletekhez speciális dízel üzemanyagok is kaphatók. Ez az üzemanyag alacsony
hőmérsékleteken kevésbé viszkózus, így
csökken a paraffin kicsapódásának kockázata.
A kicsapódás kockázata az üzemanyagtartályban kisebb, ha a tartályt megfelelően feltöltve tartják. Tankoláskor ellenőrizze, hogy
tiszta-e a töltőcső környéke. Kerülje az üzemanyag fényezett felületre folyását. Mossa le a
kiömlött üzemanyagot mosószerrel és vízzel.
FONTOS
A dízel üzemanyagnak:
•
meg kell felelnie az EN 590 és/vagy
SS 155435 szabványoknak.
•
nem szabad 10 mb/kg feletti kéntartalmúnak lennie
•
legfeljebb 7 térfogat % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester) tartalma lehet.
FONTOS
Nem használható dízel üzemanyagtípusok:
•
•
•
•
Speciális adalékanyagok
Tengerészeti dízel üzemanyag
Fűtőolaj
FAME18 (Fatty Acid Methyl Ester) és
növényi olaj.
Ezek az üzemanyagok nem teljesítik a
Volvo előírásainak megfelelő követelményeket és nagyobb kopásnak és károsodásnak teszik ki a motort, amelyre nem
vonatkozik a Volvo garancia.
Üzemanyag kifogyása
A dízelmotorok üzemanyag-ellátó rendszer
úgy van kialakítva, hogy amikor a járműből
kifogy az üzemanyag, akkor lehetséges, hogy
az üzemanyagtartályt szervizben kell légteleníteni a tankolást követő beindításhoz.
08
18
316
A dízel üzemanyag tartalmazhat bizonyos mennyiségű FAME-t, de további mennyiségek nem adhatók hozzá.
08 Elindulás és vezetés
Ha a motor elkezd az üzemanyag kifogyása
miatt leállni, akkor az üzemanyag-ellátó rendszernek néhány másodpercre szüksége van
egy ellenőrzés végrehajtásához. Tegye az
alábbiakat a motor beindításához, ha a feltöltötte az üzemanyagtartályt dízel üzemanyaggal:
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és nyomja be azt a véghelyzetéig. További tájékoztatásért, lásd
Kulcshelyzetek (o. 78).
2. Nyomja meg a START gombot anélkül,
hogy benyomná a fék- vagy tengelykapcsoló-pedált.
Kondenzvíz leengedése az
üzemanyagszűrőből
Az üzemanyagszűrő leválasztja a kondenzáció az üzemanyagból. A kondenzáció zavarhatja a motor működését.
Az üzemanyagszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként, vagy ha arra gyanakszik, hogy az autót szennyezett üzemanyaggal töltötték fel, le kell engedni. További
tájékoztatásért, lásd Volvo szervizprogram
(o. 366).
FONTOS
Bizonyos speciális adalékok eltávolítják a
leválasztott vizet az üzemanyagszűrőből.
3. Várjon körülbelül egy percet.
4. A motor beindításához: Nyomja be a fékés/vagy tengelykapcsoló-pedált, majd
nyomja meg újra a START gombot.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt üzemanyagot töltene az üzemanyag kifogyását követően:
•
Állítsa lehetőleg sima/egyenes helyre
az autót - ha az autó ferdén áll, akkor
fennáll a lehetősége, hogy légzárványok maradnak az üzemanyag-ellátó
rendszerben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (o. 314)
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (o. 319)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 436)
Katalizátorok
A katalizátorok feladata a kipufogógázok tisztítása. Ezek a motorhoz közel helyezkednek el,
hogy gyorsan elérjék az üzemi hőmérsékletet.
A katalizátorok egy csatornákkal rendelkező
monolitból (kerámia vagy fém) állnak. A csatornák fala vékony réteg platinával/ródiummal/palládiummal van bevonva. Ezek a fémek
katalizátorként működnek, vagyis részt vesznek és felgyorsítják a kémiai reakciót, anélkül,
hogy elhasználódnának.
Lambda-sondTM oxigénérzékelő
A lambda-szonda egy olyan szabályozó rendszer része, amelynek célja a károsanyagkibocsátás csökkentése és az üzemanyaggazdaságosság javítása. További tájékoztatásért, lásd Üzemanyag-fogyasztás és CO2kibocsátás (o. 436).
Az oxigénérzékelő figyeli a motort elhagyó
kipufogógázok oxigéntartalmát. Ez az érték
egy olyan elektronikus rendszerhez kerül,
amely folyamatosan vezérli a befecskendezőket. Az üzemanyag levegőhöz viszonyított
aránya folyamatosan szabályozásra kerül.
Ezek a beállítások optimális körülményeket
teremtenek a hatékony égéshez és a háromutas katalizátorral együtt csökkentik a káros
anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid és
nitrogén-oxidok) kibocsátását.
08
}}
317
08 Elindulás és vezetés
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gazdaságos vezetés (o. 320)
Üzemanyag - benzin (o. 315)
Üzemanyag - dízel (o. 316)
Üzemanyag - E85 bioetanol
FONTOS
Az autó motorja E85 bioetanol üzemanyagot
használ.
Ügyeljen arra, hogy a tartalék üzemanyagkanna biztosan rögzítve legyen és a sapkája jól tömítsen.
Ne módosítsa az üzemanyag-ellátó rendszert
vagy annak komponenseit, és ne cserélje ki
olyan alkatrészekre, amelyeket nem kifejezetten bioetanollal történő használatra terveztek.
FIGYELEM
Az etanol érzékeny a szikrákra és robbanékony gázok a tartalékkannában, ha az etanollal van töltve.
FIGYELEM
Nem szabad metanolt használni. Az üzemanyagtöltő fedél belsején található matrica
mutatja a megfelelő alternatív üzemanyagot.
A nem bioetanol motorokhoz tervezett
összetevők tüzet, sérülést vagy a motor
károsodását okozhatják.
Tartalék üzemanyagkanna
FONTOS
A tartalék üzemanyagot tartalmazó kannákkal kapcsolatos előírások országonként
eltérőek lehetnek. Ellenőrizze a vonatkozó
szabályokat.
A tartalék üzemanyagkannát fel kell tölteni
benzinnel. További tájékoztatásért, lásd A
motor beindítása – Flexifuel (o. 281).
08
318
Kapcsolódó információk
•
•
Üzemanyag - kezelés (o. 314)
Gazdaságos vezetés (o. 320)
08 Elindulás és vezetés
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
A dízel autók részecskeszűrővel vannak felszerelve, ami hatékonyabb kibocsátás-szabályozást tesz lehetővé.
hőmérsékletét, lehetőleg főúton vagy autópályán. Az autót ezután körülbelül 20 percig
vagy ennél hosszabb ideig vezetni kell.
Regenerálás hideg időben
Ha az autót gyakran használja rövid távolságokon hideg időben, akkor a motor nem éri el
az üzemi hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a
dízelrészecske-szűrő regenerálása nem történik meg és a szűrő nem ürül ki.
Amikor a szűrő körülbelül 80%-os mértékben
megtelt részecskékkel, akkor egy figyelmeztető háromszög világít a kombinált műszerfalon és a Koromszűrő tele Lásd a
kézikönyvet üzenet jelenik meg az információs kijelzőn.
Indítsa el a szűrő regenerálását az autó vezetésével, amíg a motor el nem éri az üzemi
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 436)
•
Üzemanyagtartály - méret (o. 435)
MEGJEGYZÉS
A kipufogógázban található részecskék normál vezetés közben összegyűlnek a szűrőben. Az úgynevezett "regenerálás" a részecskék elégetésére és a szűrő tisztítása érdekében történik. Ehhez a motornak el kell érnie
az üzemi hőmérsékletét.
A részecskeszűrő regenerálása automatikus
és normális esetben 10-20 percet vesz
igénybe. Alacsony átlagsebesség mellett
kissé hosszabb ideig is tarthat. A regenerálás
során az üzemanyag-fogyasztás kis mértékben emelkedhet.
•
A regenerálás során az alábbiak merülhetnek fel:
•
átmenetileg a motor teljesítményének
kisebb csökkenése észlelhető
•
az üzemanyag-fogyasztás átmenetileg
megemelkedhet
•
égett szag érezhető.
Amikor a regenerálás befejeződött, akkor a
figyelmeztető háromszög automatikusan eltűnik.
Hideg időben használja az állófűtést* - a
motor így gyorsabban eléri az üzemi hőmérsékletet.
FONTOS
Ha a szűrő teljesen megtelt részecskékkel,
akkor nehéz lehet a motor beindítása és a
szűrő nem működik. Ekkor fennáll a kockázata annak, hogy a szűrőt ki kell cserélni.
Kapcsolódó információk
•
•
08
Üzemanyag - kezelés (o. 314)
Üzemanyag - dízel (o. 316)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
319
08 Elindulás és vezetés
Gazdaságos vezetés
A gazdaságos vezetés egyenletes vezetést
jelent, miközben előre gondolkodik és vezetési
stílusát valamint sebességét a környező körülményekhez igazítja.
•
Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
érdekében, aktiválja az ECO,
(o. 301)üzemmódot*19.
•
Használja az ECO Guide műszert, amely
mutatja, hogy milyen üzemanyag-gazdaságosan vezeti az autót, lásd Eco guide
és Power guide* (o. 67).
•
08
•
Kerülje a hirtelen, szükségtelen gyorsítást
és az erős fékezést.
•
A magas sebesség nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez - a légellenállás
a sebességgel együtt növekszik.
•
Ne járassa a motort alapjáraton az üzemi
hőmérsékletre melegedésig, hanem,
amint lehet induljon el finoman vezetve a hideg motor több üzemanyagot
fogyaszt, mint a meleg.
•
Vezessen a helyes levegőnyomással a
gumiabroncsokban és ellenőrizze azt
19
320
Vezessen a lehető legmagasabb sebességfokozatban, a pillanatnyi forgalmi
helyzetnek és útviszonyoknak megfelelően - az alacsonyabb motorfordulatszám alacsonyabb fogyasztást eredményez. Használja a sebességfokozat-kijelzőt, (o. 284).
rendszeresen - a legjobb eredmény eléréséhez, válassza az ECO
gumiabroncsnyomást, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 441).
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy
kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal kapcsolatban.
•
Távolítsa el a szükségtelen dolgokat az
autóból - a nagyobb terhelés nagyobb
fogyasztáshoz vezet.
•
Használja a motorféket a lassításhoz, ha
az a többi közlekedő kockáztatása nélkül
megvalósítható.
•
A tetőn elhelyezett csomagok és a tetődoboz növeli a légellenállást, ami magasabb fogyasztáshoz vezet - távolítsa el a
tetőcsomagtartót, ha nem használja azt.
•
Kerülje a nyitott ablakokkal vezetést.
A Volvo Car Corporation környezetvédelmi
filozófiájával kapcsolatban, lásd A Volvo Car
környezetvédelmi filozófiája (o. 21).
Az üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Üzemanyagfogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 436).
Csak automata sebességváltóval felszerelt autók esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Soha ne állítsa le a motort haladás közben,
például amikor lejtőn halad, mert ezzel
olyan fontos rendszereket kapcsol ki, mint
a kormányszervo vagy a fékszervo.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (o. 314)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 436)
Üzemanyagtartály - méret (o. 435)
08 Elindulás és vezetés
Vezetés utánfutóval
•
Amikor utánfutóval közlekedik, akkor számos
fontos dologra kell gondolnia, például a vonókonzolra, az utánfutóra és a rakomány elhelyezésének módjára az utánfutón.
Ne vontasson nehéz utánfutót, amikor az
autó teljesen új. Várjon legalább 1000 km
futásteljesítményig.
•
A fékekre a szokásosnál erősebb terhelés
hat hosszú és meredek lejtőkön. Kapcsoljon alacsonyabb sebességfokozatba, és
ügyeljen a sebességre.
•
Biztonsági okokból, utánfutóval nem szabad meghaladni az autóra vonatkozó
maximális megengedett sebességet.
Tartsa be a megengedett sebességekre
és tömegekre vonatkozó hatályos szabályozásokat.
•
Tartsa alacsonyan a sebességet, amikor
utánfutóval hosszú, meredek lejtőkön
halad.
•
Utánfutóval, kerülje a 12%-nál meredekebb emelkedőket.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék,
például a vonóhorog, teljes tömege ennek
megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. További részletes tájékoztatásért, lásd Tömegek (o. 423).
Ha a vonókonzolt a Volvo szerelte fel, akkor
az autó tartalmazza az utánfutóval történő
közlekedéshez szükséges összes felszerelést.
•
Az autó vonókonzoljának jóváhagyott
típusúnak kell lennie.
•
Ha a vonóhorgot utólag szerelték fel,
akkor ellenőriztesse Volvo kereskedőjével, hogy az autó teljesen fel van-e szerelve az utánfutóval történő közlekedéshez.
•
Ossza el úgy a súlyt az utánfutón, hogy a
vonókonzol terhelése megfeleljen az előírt
maximális vonóhorog-terhelésnek.
•
Növelje a gumiabroncsnyomást a teljes
terheléshez előírt nyomásra. A gumiabroncsnyomás címke elhelyezkedésével
kapcsolatban, lásd Gumiabroncsok levegőnyomás (o. 343).
•
Utánfutóval közlekedve a motor terhelése
nagyobb, mint normál vezetés közben.
Utánfutókábel
Ha az autó vonókonzolja 13-érintkezős elektromos csatlakozással rendelkezik, az utánfutó
pedig 7-érintkezőssel, akkor egy adapter
használata szükséges. Használjon a Volvo
által jóváhagyott adapterkábelt. Győződjön
meg arról, hogy a kábel ne dörzsölődjön a
talajon.
Irányjelzők és féklámpák az utánfutón
Ha az utánfutó valamelyik irányjelző lámpája
nem működik, akkor az információs kijelző
irányjelző-visszajelzője a normálisnál gyorsabban villog és a kijelzőn a Utánfutó
irányjelzőjének működési hibája üzenet
látható.
Ha az utánfutó valamelyik féklámpája nem
működik, akkor a Utánfutó féklámpájának
működési hibája szöveg látható.
Szintvezérlés*
A hátsó lengéscsillapítók állandó magasságot
tartanak fenn, az autó terhelésétől függetlenül
(a megengedett maximális tömegig). Amikor
az autó áll, akkor az autó hátulja kissé leereszkedik, ami normális
Vontatott tömegek
A Volvo megengedett utánfutótömegeivel
kapcsolatban, lásd Vontatóképesség és
vonóhorog-terhelés (o. 424).
MEGJEGYZÉS
A meghatározott maximális megengedett
vontatott tömegek a Volvo által jóváhagyott értékeket jelentik. Az egyes országok
szabályozásai tovább korlátozhatják a vontatott tömegeket és sebességeket. A
vonóhorgok nagyobb vontatott tömegekhez lehetnek méretezve, mint amelyeket a
jármű ténylegesen képes vontatni.
FIGYELEM
Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó előírásokat. Különben az autó és az
utánfutó kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
321
08 Elindulás és vezetés
||
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó (o. 322)
•
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó (o. 322)
•
•
Vonókonzol/vonóhorog (o. 323)
Lámpacsere (o. 380)
Vezetés utánfutóval - manuális
sebességváltó
Vezetés utánfutóval - automata
sebességváltó
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
Túlmelegedés
•
Az automata sebességváltó kiválasztja az
optimális sebességfokozatot a teherhez
és a motorfordulatszámhoz.
•
Túlmelegedés esetén egy figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a kombinált
műszerfalon egy üzenettel együtt, amely
az információs kijelzőn látható - kövesse
a jelzett útmutatást.
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
•
Ne járassa a motort magasabb mint
4500 rpm (dízelmotorok: 3500 rpm) fordulatszámon - különben az olajhőmérséklet
túl magasra emelkedhet.
5-hengeres dízelmotor
•
Túlmelegedés kockázata esetén az optimális motorfordulatszám 2300-3000 rpm
a hűtőfolyadék optimális keringéséhez.
Meredek dőlés
•
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval (o. 321)
Ne zárolja az automata sebességváltót
magasabb sebességfokozatban, mint
amivel a motor "meg tud birkózni" - nem
mindig jó ötlet magas fokozatban alacsony fordulatszám mellett haladni.
Parkolás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Helyezze a fokozatválasztót P állásba.
4. Engedje fel a lábféket.
•
Helyezze a fokozatválasztót parkolás
állásba P, amikor automata autóval, csatlakoztatott utánfutóval parkol. Mindig
használja a rögzítőféket.
•
Δkelje ki a kerekeket, amikor csatlakoztatott utánfutóval emelkedőn parkol.
08
322
08 Elindulás és vezetés
FONTOS
A Powershift automata sebességváltóval
felszerelt autók utánfutóval történő lassú
vezetésére vonatkozó speciális információkért, lásd még Automata sebességváltó -Powershift* (o. 288).
Elindulás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
Vonókonzol/vonóhorog
Levehető vonóhorog - tárolás
A vonókonzol például utánfutó vontatására
szolgál az autó mögött.
Tárolja a levehető vonóhorgot a csomagtérben.
Ha az az autó levehető/eltávolítható vonóhoroggal van felszerelve, akkor gondosan be
kell tartani a levehető vonóhoroggal kapcsolatos utasításokat, Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 324).
FIGYELEM
2. Helyezze a fokozatválasztót vezetés
állásba D.
3. Engedje ki a rögzítőféket.
Ha az autó levehető Volvo vonóhoroggal
rendelkezik:
4. Engedje fel a lábféket és induljon el.
•
Kapcsolódó információk
Kövesse gondosan a felszerelési utasításokat.
•
A levehető vonóhorgot elindulás előtt
rögzíteni kell a kulccsal.
•
Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöld
színű-e.
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 285)
A vonóhorog tárolóhelye.
FONTOS
Mindig távolítsa el a vonóhorgot és tárolja
azt az autó erre kijelölt helyén.
Fontos ellenőrzések
•
A vonóhorog vonófejét rendszeresen tisztítani és zsírozni kell.
MEGJEGYZÉS
Ha lengéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot használ, akkor a vonófejet nem szabad
kenni.
Kapcsolódó információk
•
Levehető vonóhorog - műszaki adatok
(o. 324)
•
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 324)
•
Vezetés utánfutóval (o. 321)
08
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval (o. 321)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
323
08 Elindulás és vezetés
Levehető vonóhorog - műszaki
adatok
Levehető vonóhorog - felszerelés/
eltávolítás
A levehető vonóhorog műszaki adatai.
A levehető vonóhorog felszerelése/eltávolítása
az alábbi módon történik:
Műszaki adatok
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Hossztartó
H
A vonófej közepe
Kapcsolódó információk
08
324
•
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 324)
•
•
Levehető vonóhorog - tárolás (o. 323)
Vezetés utánfutóval (o. 321)
Távolítsa el a védőfedelet, a reteszt
, majd a fedelet egyenesen
benyomva
.
hátrahúzva
G021487
G021485
Méretek, rögzítőpontok (mm)
G018928
Felszerelés
Biztosítsa, hogy a szerkezet nyitott helyzetben legyen, a kulcs óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
A jelzőablaknak pirosnak kell lennie.
A jelzőablaknak zöldnek kell lennie.
G021494
G021490
G021488
08 Elindulás és vezetés
Fel, le és hátra húzva ellenőrizze, hogy a
vonóhorog biztosítva van-e.
FIGYELEM
Helyezze be a vonóhorgot, amíg egy kattanást nem hall.
G000000
G021489
Ha a vonóhorog nem megfelelően van felszerelve, akkor azt le kell venni, és az
előző utasításoknak megfelelően kell felszerelni.
Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával
ellentétes irányba a zárt helyzethez. Távolítsa el a kulcsot a zárból.
FONTOS
Csak a vonóhorog vonófejét kell zsírozni, a
vonóhorog többi részének tisztának és
száraznak kell lennie.
08
}}
325
08 Elindulás és vezetés
Biztonsági kábel.
FIGYELEM
G018929
G021495
||
Nyomja be a zárókereket
, és fordítsa
azt az óramutató járásával ellentétes
, amíg egy kattanást nem hall.
irányban
Nyomja addig a védőfedelet, amíg az
szorosan be nem kattan.
Kapcsolódó információk
•
•
Ügyeljen arra, hogy az erre szolgáló konzolba rögzítse az utánfutó biztonsági kábelét.
•
A vonóhorog eltávolítása
Fordítsa le teljesen a zárókereket, amíg az
meg nem akad. Tartsa ebben a helyzetben, miközben hátra- és felfelé húzza a
vonóhorgot.
FIGYELEM
08
326
Helyezze be a kulcsot, majd forgassa el
az óramutató járásával megegyező irányban a nyitott helyzetbe.
Rögzítse biztonságosan a vonóhorgot, ha
azt az autóban tárolja, lásd Levehető
vonóhorog - tárolás (o. 323).
Levehető vonóhorog - tárolás (o. 323)
Levehető vonóhorog - műszaki adatok
(o. 324)
Vezetés utánfutóval (o. 321)
08 Elindulás és vezetés
Utánfutó-stablizáló - TSA20
Az utánfutó-stablizáló TSA ((Trailer Stability
Assist)) feladata, hogy stabilizálja az autóból
és utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni
kezdene.
TSA- a funkció a menetstabilizáló rendszer,
(o. 187). oldal ESC21 része.
Funkció
A kígyózás jelensége bármely autó/utánfutó
szerelvénynél előfordulhat. Normális esetben,
a kígyózás magas sebességek mellett fordul
elő. De alacsonyabb sebesség mellett
(70-90 km/h) is fennáll a kockázata, ha az
utánfutó túl van terhelve vagy a rakomány
egyenetlenül van elosztva, például nagyon
hátul van.
A kígyózást ki kell váltania valamilyen tényezőnek, például.:
•
Az autó és az utánfutó hirtelen és erős
széllökésnek van kitéve.
•
Az autó és az utánfutó egyenetlen útfelületen halad vagy kátyúba fut.
•
Legyező kormánykerék-mozdulatok.
Működés
Ha a kígyózás megkezdődik, akkor nehéz
vagy akár lehetetlen lehet megszüntetni. Ez
nehezen kezelhetővé teszi az autó/utánfutó
szerelvényt és fennáll a kockázata annak,
20
21
hogy például a sáv vagy az úttest elhagyásával végződik.
Az utánfutó-stabilizáló funkció folyamatosan
figyeli az autó mozgását, különösen az oldalirányú mozgásokat. Ha kígyózást észlel, akkor
az első kerekeket egymástól függetlenül
fékezi. Ez stabilizálja az autó/utánfutó szerelvényt. Ez gyakran elég ahhoz, hogy segítsen
a járművezetőnek az autó kézben tartásában.
Ha a kígyózás kiküszöbölése nem sikerül
elsőre, akkor működésbe lép a TSA rendszer,
az autó/utánfutó szerelvényt az összes fékkel
fékezi és csökkenti a motor teljesítményét.
Amint fokozatosan megszüntette a kígyózást
és az autó/utánfutó szerelvény újra stabil,
akkor a TSA rendszer abbahagyja a szabályozást és újra teljesen a járművezető tartja kézben az autót. További tájékoztatásért, lásd
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - működés (o. 188).
Előfordulhat, hogy a TSA nem lép működésbe, ha a járművezető erős kormánymozdulatokkal próbálja helyrehozni a kígyózást,
mert ilyen esetekben a rendszer nem képes
meghatározni, hogy az utánfutó vagy a járművezető okozza-e a kígyózást.
A ESC21 szimbólum villog a kombinált műszerfalon a TSA rendszer
működése közben.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (o. 187)
Különféle beállítások
A TSA a 60-160 km/h sebességtartományban
képes működni.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a járművezető
a Sport üzemmódot választja, lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános
leírás (o. 187).
08
Az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
(Electronic Stability Control) - elektronikus menetstabilizáló.
327
08 Elindulás és vezetés
Vontatás
FIGYELEM
Vontatás közben, egy jármű vontatókötél
használatával egy másik járművet vontat.
•
Vontatás előtt ellenőrizze, hogy ki vane oldva a kormányzár.
Tudja meg a vontatásra vonatkozó törvényes
megengedett maximális sebességet, mielőtt a
vontatás elkezdődik.
•
A távvezérlős kulcsnak a II kulcshelyzetben kell lennie - I helyzetben az
összes légzsák kikapcsol.
1. Oldja ki a kormányzárat a távvezérlős
kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével, és
a START/STOP ENGINE gomb hosszú
megnyomásával - a II kulcshelyzet aktív
állapotában, a kulcshelyzetekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kulcshelyzetek (o. 78).
•
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, amikor
vontatja az autót.
FIGYELEM
A fékszervo és a kormányszervo nem
működik a motor leállított állapotában - a
fékpedált körülbelül 5-ször akkora erővel
kell nyomni és a kormányzás jelentősen
nehezebb mint normál esetben.
2. A távvezérlős kulcsnak az autó vontatása
közben a gyújtáskapcsolóban kell maradnia.
3. Lábát finoman a fékpedálon tartva, tartsa
feszesen a vontatókötelet, amikor a vontató jármű csökkenti a sebességet - így
elkerülheti a szükségtelen rántásokat.
Manuális sebességváltó
Vontatás előtt:
–
4. Készüljön fel a fékezésre a megálláskor.
Helyezze üres állásba a sebességváltó
kart, és engedje ki a rögzítőféket.
Automata sebességváltó Geartronic
Vontatás előtt:
–
08
328
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
FONTOS
•
Ne vontassa a járművet nagyobb mint
80 km/h sebességgel vagy 80 km-nél
hosszabban.
•
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy
kell vontatni, hogy a kerekek előre
forogjanak.
Automata sebességváltó Powershift
A Powershift sebességváltóval felszerelt
modellek nem vontathatók, mert csak a
motor járó állapotában kapnak elégséges
kenést. Ha mégis vontatni kell, akkor az útvonalnak a lehető legrövidebbnek kell lennie és
nagyon alacsony sebességgel kell végezni.
Ha nem biztos abban, hogy az autó
Powershift sebességváltóval van-e felszerelve, akkor ez ellenőrizhető a sebességváltó
címkéjén a motorháztető alatt - lásd Típusjelölések (o. 419). Az ”MPS6” jelölés
Powershift sebességváltót jelez - különben a
sebességváltó Geartronic automata sebességváltó.
08 Elindulás és vezetés
FONTOS
Kerülje a vontatást.
•
•
Azonban az autó rövid távolságra és
alacsony sebességgel vontatható,
hogy eltávolítsa azt a veszélyes helyről
- nem tovább mint 10 km távolságra
és 10 km/h sebességnél nem gyorsabban. Ne feledje, hogy az autót mindig
úgy kell vontatni, hogy a kerekek előre
forogjanak.
Kapcsolódó információk
•
•
Vonószem (o. 329)
Szállítás (o. 330)
Vonószem
A vonószemet egy menetes aljzatba kell csavarozni egy, a lökhárító jobb oldali részén
található fedél mögött, elöl vagy hátul.
A vonószem felszerelése
Ha 10 km/h távolságnál hosszabban
vontatja az autót, akkor a hajtó kerekeket el kell emelni az útról - hivatásos
autómentő szolgáltatás igénybe vételét
ajánljuk.
Vontatás előtt:
–
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
Segédindítás
Ne indítsa az autó motorját belökéssel. Használjon segédakkumulátort, ha az akkumulátor
lemerült és a motor nem indítható, lásd Indítás segédakkumulátorral (o. 282).
FONTOS
A katalizátor károsodhat a motor vontatással történő beindítási kísérlete közben.
Vegye ki a vonószemet, amely a csomagtér padlófedele alatt található.
08
}}
329
08 Elindulás és vezetés
||
A vonószem csatlakozási pontjának
fedele kétféle változatban létezik, amelyeket eltérő módon kell kinyitni:
•
•
Senki/semmi nem maradhat a szállító
jármű mögött az autó platóra húzása közben.
A második változat egy jelöléssel rendelkezik az egyik oldalon vagy az egyik
sarokban. Nyomja meg az ujjával a
jelölést, és ezzel egyidejűleg hajtsa ki
az ellenkező oldalt/sarkat egy érme
vagy hasonló eszköz használatával - a
fedél a tengelye körül elfordul és eltávolítható.
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsüllyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
Használat után, csavarja ki a vonószemet,
és tegye vissza a helyére.
Fejezze be a fedél visszaszerelésével a
lökhárítóra.
330
FIGYELEM
A horonnyal rendelkező változatot egy
pénzérmét vagy hasonló tárgyat a
horonyba helyezve lehet kifordítani.
Ezután fordítsa ki teljesen a fedelet, és
távolítsa el azt.
Csavarozza be a vonószemet merőlegesen a pereméig. Csavarja be erősen a
vonószemet, például a kerékkulcs használatával.
08
Emelje meg az autót az autómentő emelő
eszközével, ha szükséges.
A vonószemet kell használni az autómentő
egyenes platójára történő vontatáshoz. Az
autó helyzete és a hasmagasság határozza
meg, hogy ez lehetséges-e. Ha az autómentő
rámpája túl meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó károsodhat a vonószemmel történő vontatáős során.
FONTOS
Kapcsolódó információk
•
•
Vontatás (o. 328)
Szállítás (o. 330)
Szállítás
A mentés azt jelenti, hogy a járművet egy
másik jármű segítségével szállítják.
A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
A vonószemet kell használni az autómentő
egyenes platójára történő vontatáshoz. Az
autó helyzete és a hasmagasság határozza
meg, hogy ez lehetséges-e. Ha az autómentő
rámpája túl meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó károsodhat a vonószemmel történő vontatáős során.
Emelje meg az autót az autómentő emelő
eszközével, ha szükséges.
FIGYELEM
Senki/semmi nem maradhat a szállító
jármű mögött az autó platóra húzása közben.
FONTOS
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsüllyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
08 Elindulás és vezetés
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
szállítani, hogy a kerekek előre forogjanak.
•
Az összkerékhajtásos (AWD) autó felemelt első futóművel nem vontatható
70 km/h sebesség felett. Nem szabad
50 kilométernél hosszabban vontatni.
Kapcsolódó információk
•
Vontatás (o. 328)
08
331
KEREKEK ΔS GUMIABRONCSOK
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - forgási irány
MEGJEGYZÉS
A forgási iránnyal rendelkező mintájú gumiabroncsok csak egy irányban foroghatnak, ami
egy nyíllal van jelölve.
Ügyeljen arra, hogy mindkét kerékpár
ugyanolyan típusú és méretű valamint
gyártmányú legyen.
Tartsa be a gumiabroncsnyomás-táblázatban,
(o. 441) előírt gumiabroncsnyomásokat.
G021778
Kapcsolódó információk
A nyíl a gumiabroncs forgási irányát mutatja.
A gumiabroncsnak egész hasznos élettartama során ugyanabban az irányban kell
forognia. A gumiabroncsokat csak az első és
hátsó tengelyek között szabad cserélni, soha
bal-jobb oldali vagy fordított irányban. Ha a
gumiabroncsok helytelenül vannak felszerelve, akkor az károsan befolyásolja az autó
fékezési jellemzőit és az abroncsok eső- vagy
latyakkiszorítási képességét. A legnagyobb
profilmélységű gumiabroncsokat mindig az
autó hátuljára kell szerelni (a kicsúszás kockázatának csökkentése érdekében).
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 338)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(o. 338)
•
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(o. 339)
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 333)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 335)
Gumiabroncsok - karbantartás
09
A gumiabroncsok funkciója, többek között,
hogy tapadást biztosítson az útfelülethez,
csökkentse a vibrációkat és védje a kereket a
kopástól.
Vezetési jellemzők
A gumiabroncsok nagymértékben befolyásolják az autó vezetési jellemzőit. A gumiabroncs
típusa, méretei, a gumiabroncsnyomás és a
sebesség-besorolás fontos tényezők az autó
teljesítményében.
A gumiabroncs kora
Minden 6 évesnél idősebb gumiabroncsot
szakemberrel kell megvizsgáltatni, akkor is,
ha az sértetlennek látszik. A gumiabroncsok
öregszenek és romlanak, akkor is, ha alig
vagy egyáltalán nem használták azokat. Ez
befolyásolja a működésüket. Ez vonatkozik az
összes gumiabroncsra, azokra is, amelyeket
jövőbeni használatra tárolnak. Példák azokra
a külső jelekre, amelyek a gumiabroncs használhatatlanságát jelzik a repedések és az
elszíneződés.
}}
333
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Új gumiabroncsok
Kopás és karbantartás
A gumiabroncsok romlandó alkatrészek.
Néhány év után keményedni kezdenek, ugyanakkor tapadási képességük/jellemzőik fokozatosan romlanak. Ezért fontos, hogy a lehető
legfrissebb gumiabroncsokat szerezze be,
amikor lecseréli azokat. Ez különösen igaz a
téli gumiabroncsokra vonatkozóan. A számsor utolsó négy számjegye mutatja a gyártási
hetet és évet. Ez a gumiabroncs DOT jelölése
(Department of Transportation) és négy számjegyből áll, például 1510. Az ábrán látható
gumiabroncsot 2010 15. hetén gyártották.
Helyes gumiabroncsnyomás (o. 343). oldal,
használatakor egyenletesebb a kopás. Vezetési stílus, gumiabroncsnyomás, az időjárásiés útviszonyok befolyásolják a gumiabroncsok öregedésének és kopásának gyorsaságát. A profilmélység-eltérések és a kopási
minták kialakulásának elkerülése érdekében,
az első és a hátsó kerekek felcserélhetők
egymással. Az első csere megfelelő távolsága
körülbelül 5000 km, majd
10000 kilométerenkét. A Volvo azt javasolja,
hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, ha bizonytalan a profilmélységgel kapcsolatban. A gumiabroncsok
közötti jelentős kopásbeli eltérések (>1 mm
különbség a profilmélységben) esetén mindig
a kevésbé kopott gumiabroncsokat kell
hátulra szerelni. Az alulkormányzottságot
könnyebb ellensúlyozni, és azt eredményezi,
hogy az autó továbbra is egyenes vonalban
halad, míg az autó hátuljának megcsúszása
esetén lehetséges az autó feletti uralom teljes
elvesztése. Ezért fontos, hogy a hátsó
kerekek soha ne veszítsék el a tapadásukat
az első kerekeknél korábban.
Nyári és téli gumiabroncsok
Amikor lecseréli a nyári és téli gumiabroncsokat, akkor meg kell jelölni, hogy a kerekek az
autó melyik oldalára voltak szerelve, például
B a bal és J a jobb oldal esetében.
334
A kerekeket lefektetve vagy felakasztva kell
tárolni - soha nem állítva.
FIGYELEM
A sérült gumiabroncs az autó feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 338)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(o. 338)
•
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(o. 339)
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 333)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 335)
09 Kerekek és gumiabroncsok
•
Gumiabroncsok - futófelületkopásjelzők
•
•
A futófelület-kopásjelző mutatja a gumiabroncs futófelületének állapotát.
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(o. 338)
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 333)
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 333)
Kerékcsavarok
09
A kerékcsavarok rögzítik a kerekeket a kerékagyakhoz és különböző változatokban állnak
rendelkezésre.
FONTOS
A kerékcsavarokat 140 Nm nyomatékkal
kell meghúzni. A túlhúzás károsíthatja az
anyákat és a csavarokat.
G021829
Csak a Volvo által tesztelt és jóváhagyott
keréktárcsákat használjon, amelyek eredeti
Volvo tartozékok. Ellenőrizze a nyomatékot
nyomatékkulccsal.
Futófelület-kopásjelzők.
A futófelület-kopásjelzők vékony, futófelület
nélküli sávok keresztben a futófelület szélességén. A gumiabroncs oldalán a TWI (Tread
Wear Indicator) betűk láthatók. Amikor a
gumiabroncs profilmélysége 1,6 mm mélységűre csökken, akkor a futófelület egy szintbe
kerül a kopásjelzők magasságával. Amint
lehetséges, cserélje újra a gumiabroncsokat.
Ne feledje, hogy a kis profilmélységű gumiabroncsok nagyon gyengén tapadnak esőben
és hóban.
Zárható kerékcsavarok*
Zárható kerékcsavarok* alumínium és acél
keréktárcsákon is használhatók. A csomagtér
padlója alatt található hely a zárható kerékcsavarok perselye számára.
Kapcsolódó információk
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (o. 337)
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 338)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(o. 339)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
335
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Szerszámok
Emelő*
Az autó többek között vonószemet, emelőt*
és kerékcsavarkulcsot* tartalmaz.
Az emelő az autó felemelésére szolgál, például kerékcsere alkalmával.
Az eredeti emelőt csak a pótkerék felszereléséhez szabad használni. Az emelőt mindig jól
zsírozott állapotban kell tartani.
Szerszámok - elrakás a helyére
A csomagtérpadló alatt helyezkedik el az autó
vonószeme, az emelő* és a kerékkulcs*. A
zárható kerékcsavarok perselye számára is
található hely.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
336
Szükséghelyzeti defektjavítás (o. 353)
Vonószem (o. 329)
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 339)
Kerékcsavarok (o. 335)
Emelő* (o. 336)
A szerszámokat és az emelőt* használat után
vissza kell tenni a megfelelő helyükre. Az
emelőt össze kell hajtani a megfelelő helyzetbe, hogy elférjen a helyén.
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön
kell tárolni a csomagtérben, amikor nincs
használatban.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Elakadásjelző háromszög (o. 344)
Szükséghelyzeti defektjavítás (o. 353)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Téli gumiabroncsok
Profilmélység
Kerék- és keréktárcsaméretek
A téli gumiabroncsok a téli útviszonyokhoz
vannak kialakítva.
A jeges, latyakos utak és az alacsony hőmérséklet jelentősen magasabb igénybevételt
jelent a gumiabroncsok számára, mint a nyári
körülmények. A Volvo ezért azt javasolja,
hogy ne használjon 4 mm-nél kisebb profilmélységű téli gumiabroncsokat.
A kerék- és keréktárcsaméretek az alábbi táblázatban látható módon vannak jelölve.
Téli gumiabroncsok
A Volvo adott méretű téli gumiabroncsok
használatát javasolja. A gumiabroncsméretek
a motorváltozattól függnek. Amikor téli gumiabroncsokkal közlekedik, akkor mind a négy
kerékre a megfelelő típusú gumiabroncsot
kell szerelni.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy kérdezze meg
Volvo kereskedőjét a legmegfelelőbb
keréktárcsa- és gumiabroncstípusokkal
kapcsolatban.
Hóláncok használata
Hóláncok csak az első kerekeken használhatók (ez az összkerékhajtású autókra is vonatkozik). Soha ne vezessen hóláncokkal
50 km/h-nál gyorsabban. Kerülje a csupasz
talajon haladást, mert ezzel elkoptatja a
hóláncokat és a gumiabroncsokat.
FIGYELEM
Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy
ezzel egyenértékű, az autómodellhez valamint gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan,
akkor a Volvo azt javasolja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy Volvo szervizzel. A rossz
hóláncok súlyos sérülést okozhatnak az
autóban és balesethez vezethetnek.
Szegecses gumiabroncsok
A szegecses téli gumiabroncsokat
500-1000 km megtételéig finoman kell használni, hogy a szegecsek megfelelően elhelyezkedjenek a gumiabroncsokban. Ez hoszszabb élettartamot biztosít a gumiabroncsok,
és különösen a szegecsek számára.
MEGJEGYZÉS
09
Az autó teljes járműjóváhagyással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kerék (keréktárcsa)
és a gumiabroncs bizonyos kombinációi
megengedettek.
A kerekek (keréktárcsák) méretjelöléssel rendelkeznek, például: 7Jx16x50.
7
A keréktárcsa szélessége hüvelykben
J
Keréktárcsaprofil
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben
50
Eltolás milliméterben (a kerék közepének távolsága a kerék érintkezési felületével az agyon)
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 338)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 441)
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 339)
A szegecses gumiabroncsok használatának szabályai országonként eltérőek lehetnek.
337
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Gumiabroncsok - méretek
FIGYELEM
Az autó kerekei (keréktárcsái) és gumiabroncsai bizonyos méretekkel rendelkeznek, lásd
az alábbi táblázatban található példákat.
19-hüvelykes kerekeket soha nem szabad
R-Design vagy sportfutómű opció nélküli
autókon használni. A 19-hüvelykes
kerekek használata normál futóművel
rendelkező autókon biztonsági kockázatokat rejt magában és károsan befolyásolja
az autó vezetési jellemzőit.
Az autó teljes járműjóváhagyással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kerekek (keréktárcsák) és a gumiabroncsok bizonyos kombinációi megengedettek.
A méretek minden gumiabroncson fel vannak
tüntetve. Példa a jelölésre: 215/55R16 97W.
338
215
Gumiabroncs szélessége (mm)
55
A gumiabroncs falmagasságának és
szélességének aránya (%)
R
Radiál
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben (")
97
A maximális megengedett gumiabroncs-terhelés kódjai, terhelési
mutató (LI)
W
Sebesség-besorolás a maximális
megengedett sebességhez, sebesség-besorolás (SS). (Ebben az esetben 270 km/h.)
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(o. 339)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(o. 338)
•
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 333)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
A terhelési mutató a gumiabroncs bizonyos
terhelés elviselésére vonatkozó képességét
jelzi.
Minden gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére képes, ez a terhelési mutató (LI). Az
autó tömege meghatározza a gumiabroncsok
szükséges terhelhetőségi képességét. A minimális megengedett mutató a terhelési mutató
táblázatban található.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 338)
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 333)
•
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 441)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(o. 339)
•
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 333)
Kerék- és keréktárcsaméretek (o. 337)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 441)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
Az egyes gumiabroncsok egy bizonyos maximális sebességnek képesek ellenállni és ezért
egy adott sebesség besorolással (Speed
Symbol) rendelkeznek.
A gumiabroncsok sebesség besorolásának
legalább az autó csúcssebességével egyenlőnek kell lenniük. A minimális sebesség besorolás az alábbi táblázatban látható. Az egyetlen kivétel ezek alól a szabályok alól a téli
gumiabroncs (o. 337)1, ahol alacsonyabb
sebesség-besorolás is használható. Ha ilyen
gumiabroncsot választ, akkor az autót nem
szabad a gumiabroncs sebesség-besorolásánál gyorsabban vezetni (például a
Q besorolásúak legalább 160 km/h sebességgel használhatók). A közlekedési szabályok
határozzák meg azt, hogy milyen sebességgel
vezethető az autó és nem a gumiabroncsok
sebesség-besorolása.
MEGJEGYZÉS
A maximális megengedett sebesség a táblázatban van megadva.
1
Q
160 km/h (csak téli gumiabroncsok)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
09
Az autó kerekei lecserélhetők például téli
kerekekre/téli gumiabroncsokra.
A tartozék pótkerék tárolása két különböző
változatban lehetséges, egy zsákban vagy a
csomagtérpadló alatt.
FIGYELEM
Az autót olyan gumiabroncsokkal kell felszerelni, amelyek az előírttal megegyező
vagy magasabb terhelésmutatóval, (o. 338)
(LI) és sebesség-besorolással (SS) rendelkeznek. Ha túl alacsony terhelésmutatójú
vagy sebesség-besorolású gumiabroncsot
használ, akkor az túlmelegedhet.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 338)
•
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 333)
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(o. 338)
Pótkerék*
Az alábbi utasítások csak akkor érvényesek, ha a pótkereket tartozékként vásárolták az autóhoz. Ha az autó nincs pótkerékkel
felszerelve - lásd az ideiglenes defektjavító
készletre (TMK), (o. 353). oldal, vonatkozó
információkat.
A pótkerék (ideiglenes pótkerék) csak ideiglenes használatra szolgál és amint lehetséges,
szabályos kerékre kell cserélni. Az autó viselkedése a pótkerék használatakor megváltozhat. A pótkerék kisebb, mint a normál kerék.
Az autó hasmagassága ennek megfelelően
más lesz. Ügyeljen a magas járdaszegélyekre
és ne mossa gépi mosóban az autót. Ha a
pótkerék az első tengelyre van szerelve,
akkor ezzel egyidejűleg nem használhat
hóláncot. Az összkerékhajtású autókon a
hátsó tengely hajtása kikapcsolható. A pótkereket nem szabad javítani.
A pótkerék helyes gumiabroncsnyomása a
gumiabroncsnyomás-táblán, (o. 441). oldal
található.
A fémszegecsesek és szegecsek nélküliek is.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
339
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
FONTOS
•
Soha ne vezessen 80 km/h sebességnél gyorsabban, ha pótkerék van az
autóra szerelve.
•
Az autóra soha nem szabad egynél
több "ideiglenes pótkereket" szerelni.
san a hevedert a pótkerék felett, majd a felső
fogantyún. Feszítse a rövid feszítőhevedert a
hosszúra. Rögzítse a hátsó csomagrögzítő
fület és feszítse meg.
A pótkerék kivétele a csomagtérpadló
alól
1. Hajtsa fel a csomagtér padlóját.
A pótkerék külső oldalával lefelé helyezkedik
el a pótkeréktartó mélyedésben. Ugyanazok a
csavarok mennek át és rögzítik a pótkereket
és a szivacstömböt. A szivacstömb tartalmazza az összes szerszámot.
2. Csavarozza ki a rögzítőcsavart.
A pótkerékhez tartozik egy zsák, és hevederekkel a csomagtér padlójához kell rögzíteni.
A pótkerék kivétele a zsákból
3. Emelje ki a szivacstömböt a szerszámokkal.
4. Emelje ki a pótkereket.
1. Lazítsa meg a hevedereket, emelje ki a
pótkereket a csomagtérből, és távolítsa el
azt a pótkerékzsákból.
2. Hajtsa fel a csomagtér padlóját.
3. Emelje ki a szerszámokat és az emelőt a
szivacstömbből.
Eltávolítás
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget,
(o. 344). oldal, ha forgalmas helyen cserél
kereket. Az autónak és az emelőnek* szilárd,
vízszintes talajon kell állnia.
Négy csomagrögzítő füllel rendelkező autók.
Fordítsa ki maga felé a pótkerék zsákján található fogantyút. Rögzítse a bevarrt feszítő
heveder kampóit az első csomagrögzítő
fülekbe. Rögzítse a hosszú hevedert az első
csomagrögzítő fülek egyikébe, húzza át átló-
340
1. Húzza be a rögzítőféket, (o. 306). oldal, és
kapcsoljon hátrameneti sebességfokozatba vagy P állásba, ha az autó automata sebességváltóval rendelkezik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy az emelő nem sérült-e, a
menetek kenése megfelelő és szennyeződésektől mentes-e.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt* használja,
ami az emelő címkéjén fel van tüntetve.
A címke az emelő megadott emelési
magassághoz tartozó maximális emelőképességét is jelzi.
2. Vegye ki az emelőt*, kerékkulcsot* és
dísztárcsa-eltávolító szerszámot* a szivacstömbből. Ha másik emelőt választott,
lásd Az autó felemelése (o. 369).
3. Helyezzen ékeket a talajon maradó
kerekek elé és mögé. Használjon például
nehéz fatömböket vagy nagyobb köveket.
09 Kerekek és gumiabroncsok
4. Az acél keréktárcsákkal rendelkező autók
levehető dísztárcsákkal rendelkeznek.
Akassza be az eltávolító szerszámot és
húzza le a teljes kereket takaró dísztárcsákat. A dísztárcsák kézzel is lehúzhatók.
5. Csavarozza össze a vonószemet és a
kerékkulcsot* , amíg el nem éri a véghelyzetet az alábbi ábrán látható módon.
FIGYELEM
09
Soha ne helyezzen semmit a talaj és az
emelő közé, sem az emelő és a jármű
emelési pontja közé.
7. Az autó egyes oldalain két emelési pont
található. A műanyag fedélen mindkét
ponton egy rovátka található. Hajtsa le az
emelő talpát úgy, hogy az merőlegesen a
talajhoz nyomódjon.
FONTOS
A vonószemet a teljes menethosszon be
kell csavarozni a kerékcsavarkulccsal.
6. Lazítsa meg a kerékcsavarokat ½-1 fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányban a kerékkulccsal.
FONTOS
A talajnak szilárdnak, simának és egyenesnek kell lennie.
8. Emelje fel az autót, hogy a kerék szabaddá váljon. Távolítsa el a kerékcsavarokat, és emelje le a kereket.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
341
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Kerékcsere - felszerelés (o. 342)
Kerékcsere - felszerelés
Emelő* (o. 336)
Fontos, hogy a kerék felszerelésének eljárását
helyesen hajtsák végre.
Elakadásjelző háromszög (o. 344)
Felszerelés
Kerékcsavarok (o. 335)
1. Tisztítsa meg az érintkező felületeket a
kerék és az agy között.
2. Helyezze fel a kereket. Húzza meg alaposan a kerékcsavarokat.
3. Engedje le az autót annyira, hogy a
kerekek ne foroghassanak el.
MEGJEGYZÉS
•
Miután a gumiabroncsot felpumpálták,
mindig szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy megakadályozza a szelep
kavicsok, por stb. miatti sérülését.
•
Csak műanyag porvédő sapkát használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, és lecsavarásuk nehéz
lehet.
MEGJEGYZÉS
A szelep dísztárcsafedél-nyílását a szelep
fölé kell helyezni a keréktárcsán a felszerelésekor.
FIGYELEM
Soha ne másszon az autó alá, amikor az
emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk
az autót.
4. Húzza meg átlósan a kerékcsavarokat.
Fontos, hogy a kerékcsavarok megfelelően meg legyenek húzva. Húzza meg
140 Nm nyomatékkal. Ellenőrizze a nyomatékot nyomatékkulccsal.
5. Szerelje vissza az esetleges teljes dísztárcsákat.
342
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Úgy álljon meg az autóval, hogy az autó
vagy ideális esetben egy korlát legyen az
utasok és az országút között.
09 Kerekek és gumiabroncsok
MEGJEGYZÉS
Az autó normál emelőjét csak esetenkénti
és rövid idejű használatra tervezték, például egy defektes kerék cseréjéhez, a nyári
és téli kerekek cseréjéhez stb. Csak az
adott modellhez tartozó emelő használható
az autó felemeléséhez. Ha az autót gyakrabban vagy egy kerékcseréhez szükségesnél hosszabb időre emeli fel, akkor
műhelyemelő használata javasolt. Ebben
az esetben, kövesse a berendezés gyártójának kezelési útmutatóját.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
2
Gumiabroncsok - levegőnyomás
A gumiabroncsok különböző levegőnyomással
rendelkezhetnek, amelyet bar mértékegységben adnak meg.
MEGJEGYZÉS
•
Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását
a hideg gumiabroncsokon. A "hideg
gumiabroncsok" azt jelenti, hogy a
gumiabroncsok a környezeti hőmérséklettel megegyező hőmérsékletűek.
Pár kilométeres vezetést követően a
gumiabroncsok felmelegszenek és a
nyomás megnő.
•
A helytelen gumiabroncsnyomás növeli
az üzemanyag-fogyasztást, rövidíti a
gumiabroncs hasznos élettartamát és
rontja az autó útfekvését. A túl alacsony nyomás a gumiabroncsok túlmelegedéséhez és károsodásához
vezethet. A gumiabroncsnyomás
hatással van az utazási kényelemre, a
gördülési zajra és a kormányzási jellemzőkre.
•
A gumiabroncsok nyomása idővel
csökken, ez természetes jelenség. A
gumiabroncsok nyomása a környezeti
hőmérséklettől függően is változik.
Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását
A gumiabroncsok nyomását havonta ellenőrizni kell.
•
Gumiabroncsnyomás az autó előírt gumiabroncsméretéhez
•
ECO nyomás2
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 339)
Emelő* (o. 336)
Elakadásjelző háromszög (o. 344)
Kerékcsavarok (o. 335)
Az ECO nyomás jobb üzemanyag-gazdaságosságot eredményez.
09
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
343
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Gumiabroncsnyomás címke
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 338)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(o. 338)
G021830
•
•
A vezető oldali ajtóoszlopon (a keret és a
hátsó ajtó között) elhelyezkedő gumiabroncsnyomás-matrica mutatja, hogy milyen nyomásra kell beállítani a gumiabroncsokat a
különböző terhelésekhez és sebességekhez.
Ez a gumiabroncsnyomás-táblázatban is
megtalálható, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 441).
Üzemanyag-gazdaságosság, ECO
nyomás
Az optimális üzemanyag-gazdaságosság eléréséhez 160 km/h sebesség alatt egy ECO
nyomás használata ajánlott (teljes és könnyű
terhelésre is vonatkozik), lásd Gumiabroncsok
- jóváhagyott gumiabroncsnyomások
(o. 441).
344
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(o. 339)
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 333)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 335)
Elakadásjelző háromszög
Az elakadásjelző háromszög figyelmezteti a
forgalom többi résztvevőjét az álló járműre.
Tárolás és összecsukás
09 Kerekek és gumiabroncsok
Emelje fel a padlófedelet, és vegye ki az
elakadásjelző háromszöget.
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget a
tokjából, hajtsa ki és szerelje össze a
különálló két oldalát.
Elsősegélycsomag*
Gumiabroncsnyomás-figyelés*3
Az elsősegélycsomag tartalmazza az elsősegély-felszerelést.
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony. Bizonyos piacokon a gumiabroncsnyomás-figyelés a jogi követelményeknek
megfelelően alapfelszereltség.
Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög
támasztó lábait.
A gumiabroncsnyomás-figyeléshez két rendszer létezik, a TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) és a TM (Tyre Monitor).
Ha nem biztos abban, hogy az autója melyikkel rendelkezik, akkor nyissa meg a MY CAR
menürendszert
Tartsa be az elakadásjelző háromszög használatára vonatkozó szabályokat. Helyezze az
elakadásjelző háromszöget a forgalom szempontjából alkalmas helyre.
Ügyeljen arra, hogy az elakadásjelző háromszöget és annak tokját a használatot követően megfelelően rögzítse a csomagtérben.
MEGJEGYZÉS
Ha az autó szervizzárással van bezárva,
akkor a csomagtérfedél/csomagtérajtó és
a padlófedél nem nyitható ki, lásd Szervizzárás* (o. 169).
3
09
Az elsősegély-felszerelés a csomagtér padlója alatt található.
MEGJEGYZÉS
Ha az autó szervizzárással van bezárva,
akkor a csomagtérfedél/csomagtérajtó és
a padlófedél nem nyitható ki, lásd Szervizzárás* (o. 169).
•
Ha a rendszer TPMS, akkor a
Guminyomás menü használatos, lásd
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- általános leírás (o. 346)
•
Ha a rendszer TM akkor a Abroncs
figyelése menü használatos, lásd TM
(Tyre Monitor)* (o. 351).
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
Kapcsolódó információk
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- általános leírás (o. 346)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- beállítás (újrakalibrálás) (o. 347)
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
345
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- az alacsony gumiabroncsnyomás kijavítása (o. 351)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- bekapcsolás/kikapcsolás (o. 349)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- javaslatok (o. 349)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- használható defektes gumiabroncsok*
(o. 350)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*10 - általános leírás
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer az
egyes kerekek levegőszelepében elhelyezkedő érzékelőket használ. Amikor az autót
körülbelül 30 km/h sebességgel vezetik,
akkor a rendszer észleli a gumiabroncsnyomást. Ha a nyomás túl alacsony, akkor egy
figyelmeztető lámpa világít a kombinált
műszerfalon, és az alábbi üzenetek egyike
jelenik meg:
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a jobb első gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a bal első gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a jobb hátsó
gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a bal hátsó gumiabroncsot
• A gumiabroncsot fel kell fújni
Ellenőrizze a jobb első gumiabroncsot
• A gumiabroncsot fel kell fújni
Ellenőrizze a bal első gumiabroncsot
10
346
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
• A gumiabroncsot fel kell fújni
Ellenőrizze a jobb hátsó
gumiabroncsot
• A gumiabroncsot fel kell fújni
Ellenőrizze a bal hátsó gumiabroncsot
• Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges
Mind gyárilag felszerelt mind az opcionális
kerekek rendelkezhetnek TPMS érzékelőkkel
a szelepekben.
Ha TPMS érzékelők nélküli kerekeket használ
vagy az érzékelő meghibásodott, akkor a
Gumiabroncsnyomás rendszere Szerviz
szükséges üzenet jelenik meg.
Mindig ellenőrizze a rendszert, miután kereket
cserélt, hogy ellenőrizze az új kerék működését a rendszerrel.
A helyes gumiabroncsnyomással kapcsolatos
tájékoztatásért, lásd Gumiabroncsok - levegőnyomás (o. 343).
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
FONTOS
Ha hiba jelentkezik a TPMS rendszerben,
figyelmezakkor a kombinált műszerfal
tető lámpája körülbelül 1 percig villog,
majd folyamatosan világít. Egy üzenet is
megjelenik a kombinált műszerfalon.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Kapcsolódó információk
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- beállítás (újrakalibrálás) (o. 347)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- az alacsony gumiabroncsnyomás kijavítása (o. 351)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- bekapcsolás/kikapcsolás (o. 349)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- javaslatok (o. 349)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- használható defektes gumiabroncsok*
(o. 350)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*16 - beállítás (újrakalibrálás)
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
A gumiabroncsnyomás-figyelés beállítható a
Volvo gumiabroncsomás-ajánlásainak,
(o. 343). oldal betartása érdekében, például
amikor nagy teherrel közlekedik.
MEGJEGYZÉS
5. Vezessen legalább 10 percig legalább
30 km/h sebességgel.
> A kalibrálás automatikusan történik a
járművezető általi inicializálást követően. A rendszer nem jelzi a kalibrálást
végrehajtását.
09
Az új referenciaérték lesz használatban, amíg
újra végre nem hajtja az 1-5. lépéseket.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés* (o. 345)
Gumiabroncsok - levegőnyomás (o. 343)
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
kalibrálás elindításakor.
A beállításokat a középkonzol használatával
lehet végrehajtani, lásd MY CAR (o. 111).
1. Fújja a gumiabroncsokat a vezető oldali
ajtóoszlopon (az első és a hátsó ajtó
között) található gumiabroncstáblán szereplő nyomásra.
2. Indítsa be a motort.
3. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás menüinek megnyitásához.
4. Válassza a Keréknyomás kalibrálása
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
16
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
347
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*18 - állapot
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
Rendszer- és gumiabroncs-állapot
Ellenőrizhető a rendszer és a gumiabroncsok
pillanatnyi állapota, lásd MY CAR (o. 111).
1. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás-figyelés menüinek
megnyitásához.
2. Válassza az Keréknyomás lehetőséget.
Az állapotot színkódok jelzik az alábbiaknak
megfelelően:
•
Mind zöld: a rendszer normálisan működik és az összes gumiabroncs nyomása
kismértékben az előírt szint felett van.
•
Sárga kerék: az adott gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Piros kerék: az adott gumiabroncs nyomása nagyon alacsony.
•
Minden kerék szürke: a rendszer átmenetileg nem érhető el. Szükség lehet az autó
néhány perces, 30 km/h sebességnél
gyorsabb vezetése, mielőtt a rendszer
újra aktív lenne.
18
348
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges üzenet látható: hiba
lépett fel a rendszerben. Vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel vagy
műhellyel.
MEGJEGYZÉS
•
A TPMS rendszer úgynevezett kompenzált nyomásértéket használ, amely
a gumiabroncsok és a környezet
hőmérsékletén alapszik. Ez azt jelenti,
hogy a gumiabroncsok nyomása eltérhet a vezető oldali ajtóoszlopon (az
első és a hátsó ajtó között) található
gumiabroncstáblán szereplő előírt
gumiabroncsnyomásoktól. Ezért a
gumiabroncsok kissé magasabb nyomásra fújására lehet szükség egy alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető üzenet eltüntetéséhez.
•
A helytelen gumiabroncsnyomás elkerülése érdekében, a nyomást hideg
gumiabroncsokon kell ellenőrizni. A
"hideg gumiabroncs" a környezeti
hőmérséklettel egyező hőmérsékletet
jelent (a jármű használata után körülbelül 3 óra elteltével). Pár kilométeres
vezetést követően a gumiabroncsok
felmelegszenek és a nyomás megnő.
Figyelmeztető üzenetek törlése
Ha gumiabroncsnyomás üzenet jelent meg és
világított a TPMS figyelmeztető lámpája:
1. Ellenőrizze a jelzett gumiabroncs/gumiabroncsok nyomását gumiabroncs-nyomásmérővel.
2. Fújja a gumiabroncsot/gumiabroncsokat
a vezető oldali ajtóoszlopon (az első és a
hátsó ajtó között) található gumiabroncstáblán szereplő helyes nyomásra.
3. Bizonyos esetekben szükség lehet az
autó néhány perces, 30 km/h sebességnél gyorsabb vezetésére, mielőtt eltűnne
a figyelmeztető szöveg. Ekkor a TPMS
figyelmeztető lámpa is kikapcsol.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
09 Kerekek és gumiabroncsok
FIGYELEM
•
A helytelen gumiabroncsnyomás gumiabroncs-meghibásodáshoz vezethet,
és a járművezető elveszítheti az autó
feletti uralmat.
•
A rendszer nem képes a hirtelen gumiabroncs-károsodások előzetes jelzésére.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*19 - bekapcsolás/kikapcsolás
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*22 - javaslatok
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer
(TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System)*
figyelmezteti a járművezetőt, amikor a nyomás
az autó egy vagy több gumiabroncsában túl
alacsony.
MEGJEGYZÉS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
nyomásfigyelés bekapcsolásakor/kikapcsolásakor.
A beállításokat a középkonzol használatával
lehet végrehajtani, lásd MY CAR (o. 111).
1. Indítsa be a motort.
2. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás menüinek megnyitásához.
3. Válassza a Keréknyomás lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
> Egy X szimbólum látható az információs kijelzőn, ha a rendszer aktív, a
lehetőség eltűnik, ha a rendszer ki van
iktatva20.
Kapcsolódó információk
•
19
20
22
•
A Volvo azt javasolja, hogy az autó minden kerekére TPMS érzékelők legyenek
szerelve, beleértve a téli kerekeket is.
•
A Volvo azt javasolja, hogy az érzékelőket
ne helyezze át különböző kerekek között.
•
A pótkerék nem rendelkezik TPMS érzékelővel.
•
Ha a pótkereket vagy egy TPMS érzékelő
nélküli kereket használ, akkor a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges hibaüzenet jelenik
meg a kombinált műszerfalon.
•
Ha kicserél egy kereket vagy, ha a TPMS
érzékelőt egy másik kerékre szerelte,
akkor a tömítést, az anyát és a szeleptűt
ki kell cserélni.
•
Amikor TPMS érzékelők vannak beszerelve, akkor az autót legalább 15 percre ki
kell kapcsolni, különben hibaüzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon.
09
Gumiabroncsnyomás-figyelés* (o. 345)
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
Csak bizonyos piacokon.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
349
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
FIGYELEM
Amikor TPMS rendszerrel rendelkező
gumiabroncsokat fúj fel, akkor tartsa a
pumpa fúvókáját közvetlenül a szelephez,
hogy elkerülje a szelep sérülését.
MEGJEGYZÉS
•
•
Miután a gumiabroncsot felpumpálták,
mindig szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy megakadályozza a szelep
kavicsok, por stb. miatti sérülését.
Csak műanyag porvédő sapkát használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, és lecsavarásuk nehéz
lehet.
MEGJEGYZÉS
Ha változtatni szeretne a gumiabroncsméreteken, akkor újra kell konfigurálni a
TPMS rendszert. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
Kapcsolódó információk
•
24
350
Gumiabroncsnyomás-figyelés* (o. 345)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*24 - használható defektes
gumiabroncsok*
FIGYELEM
Csak az SST gumiabroncsokról ismeretekkel rendelkező személyek szerelhetik fel
azokat.
Ha SST (Self Supporting run flat Tires)* gumiabroncsokat választott, akkor az autó TPMS,
(o. 345). oldal, rendszerrel is fel van szerelve.
Az SST gumiabroncsok csak TPMS rendszerrel együtt szerelhetők fel.
Miután megjelent az alacsony gumiabroncsra vonatkozó hibaüzenet, ne vezessen 80 km/h sebességnél gyorsabban.
A gumiabroncsok ezen típusa speciálisan
megerősített oldalfallal rendelkezik, amely
akkor is lehetővé teszi a korlátozott távolságú
továbbhaladást, ha a gumiabroncs veszített a
nyomásából. Ezek a gumiabroncsok speciális
keréktárcsára vannak szerelve. (Az ilyen
keréktárcsákra normál gumiabroncsok is szerelhetők.)
Ha egy SST gumiabroncs elveszíti a nyomását, akkor a sárga TPMS lámpa világít a kombinált műszerfalon és egy üzenet látható az
információs kijelzőn. Ha ez történik, akkor
csökkentse a sebességet max. 80 km/h. A
gumiabroncsot a lehető leghamarabb ki kell
cserélni.
Vezessen óvatosan, bizonyos esetekben
nehéz lehet megállapítani, hogy melyik gumiabroncs hibás. Annak megállapításához, hogy
melyik gumiabroncs igényel figyelmet, ellenőrizze mind a négy gumiabroncsot.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A legnagyobb megtehető távolság a kerékcsere előtt 80 km.
Kerülje a kemény vezetést, például a hirtelen fékezést vagy kanyarodást.
Az SST gumiabroncsokat ki kell cserélni,
ha sérültek vagy kilyukadtak.
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés* (o. 345)
09 Kerekek és gumiabroncsok
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*26 - az alacsony
gumiabroncsnyomás kijavítása
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer,
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)27
figyelmezteti a járművezetőt, ha az autó egy
vagy több gumiabroncsában túl alacsony a
nyomás, és jelzi, hogy ez melyik gumiabroncsra vonatkozik. A lámpa az első jelzés
alkalmával sárgán világít, amint lehetséges álljon meg, és ellenőrizze a gumiabroncsnyomást. Amikor a lámpa pirosan világít, akkor
meg kell állnia, és haladéktalanul ellenőriznie
kell a gumiabroncsnyomást.
Ha az alacsony gumiabroncsnyomásra vonatkozó üzenet jelenik meg a kijelzőn:
• Gumiabroncsnyomás rendszere
TM (Tyre Monitor)*29
A TM (Tyre Monitor) (gumiabroncsnyomásjelző) rendszer észleli a kerék forgási sebességét annak meghatározásához, hogy a helyes
nyomás van-e a gumiabroncsokban. Ha a
nyomás túl alacsony, akkor a gumiabroncs
átmérője, és ennek eredményeként a forgási
sebessége megváltozik. A gumiabroncsok
egymáshoz hasonlításával a rendszer meghatásozhatja, ha egy vagy több gumiabroncs
nyomása túl alacsony.
Üzenetek
Ha a gumiabroncs nyomása túl alacsony,
akkor egy figyelmeztető lámpa ( ) világít a
kombinált műszerfalon, és az alábbi üzenetek
egyike jelenik meg:
1. Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást a kérdéses gumiabroncsban.
• Gumiabr. nyomása alacsony
2. Fújja fel a gumiabroncso(ka)t a helyes
nyomásra.
• Gumiabr. nyomása alacsony
3. Vezessen legalább 30 km/h sebességgel
néhány percig, majd ellenőrizze, hogy
eltűnik-e az üzenet.
• Gumiabr. nyomása alacsony
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsnyomás-figyelés* (o. 345)
Ellenőrizze a jobb első gumiabroncsot
09
Szerviz szükséges
FONTOS
Ha hiba jelentkezik a TM rendszerben,
akkor a kombinált műszerfal
figyelmeztető lámpája körülbelül 1 percig villog,
majd folyamatosan világít. Egy üzenet is
megjelenik a kombinált műszerfalon.
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
A TM újrakalibrálása
A TM helyes működéséhez meg kell határozni
egy referenciaértéket a gumiabroncsnyomáshoz. Ezt mindig el kell végezni, ha kicseréli a
kerekeket vagy módosítja a gumiabroncsnyomást.
Ellenőrizze a bal első gumiabroncsot
Ellenőrizze a jobb hátsó
gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a bal hátsó gumiabroncsot
• Gumiabr. nyomása alacsony
Ellenőrizze a gumiabroncsokat
26
27
29
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
Csak bizonyos piacokon elérhető opció.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
351
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Újrakalibrálás
A beállításokat a középkonzol használatával
lehet végrehajtani, lásd MY CAR (o. 111).
1. Kapcsolja ki a gyújtást.
2. Fújja a gumiabroncsokat a vezető oldali
ajtóoszlopon (az első és a hátsó ajtó
között) található gumiabroncstáblán szereplő helyes nyomásra, majd válasza a II
kulcshelyzetet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (o. 79).
3. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás-figyelés menüinek
megnyitásához.
4. Válassza a Keréknyomás kalibrálása
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
5. Indítsa be és vezesse az autót.
> Az újrakalibrálás az autó vezetése közben megy végbe, és bármikor megszakítható. Ha leállítja a motort az újrakalibrálás közben, akkor az autó újbóli
vezetésekor folytatódik.
A TM ezután újrakalibrálásra kerül, és az új
referenciaérték lesz használatban, amíg újra
végre nem hajtja az 1-5. lépéseket.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a TM rendszert minden
kerékcsere vagy gumiabroncsnyomásmódosítás alkalmával újra kell kalibrálni.
Ha az új referenciaértékek nincsenek
tárolva, akkor a rendszer nem működik
megfelelően.
MEGJEGYZÉS
•
•
Miután a gumiabroncsot felpumpálták,
mindig szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy megakadályozza a szelep
kavicsok, por stb. miatti sérülését.
Csak műanyag porvédő sapkát használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, és lecsavarásuk nehéz
lehet.
Rendszer- és gumiabroncs-állapot
Mind zöld: a rendszer normálisan működik és az összes gumiabroncs nyomása
kismértékben az előírt szint felett van.
•
Sárga kerék: az adott gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Az összes kerék sárga: két vagy több
gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Minden kerék szürke: a rendszer átmenetileg nem érhető el. Szükség lehet az autó
néhány perces, 30 km/h sebességnél
gyorsabb vezetése, mielőtt a rendszer
újra aktív lenne.
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges üzenet látható: hiba
lépett fel a rendszerben. Vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel vagy
műhellyel.
Figyelmeztető üzenetek törlése
Ellenőrizhető a rendszer és a gumiabroncsok
pillanatnyi állapota, lásd MY CAR (o. 111).
Ha gumiabroncsnyomás üzenet jelent meg és
világított a TM figyelmeztető lámpája:
1. Menjen a MY CAR menürendszerbe a
gumiabroncsnyomás-figyelés menüinek
megnyitásához.
1. Ellenőrizze a jelzett gumiabroncs/gumiabroncsok nyomását gumiabroncs-nyomásmérővel.
2. Válassza az Abroncs figyelése lehetőséget.
2. Fújja a gumiabroncsot/gumiabroncsokat
a vezető oldali ajtóoszlopon (az első és a
hátsó ajtó között) található gumiabroncstáblán szereplő helyes nyomásra.
Az állapotot színkódok jelzik az alábbiaknak
megfelelően:
352
•
3. Kalibrálja újra a TM rendszert
09 Kerekek és gumiabroncsok
MEGJEGYZÉS
•
•
A TM rendszer úgynevezett kompenzált nyomásértéket használ, amely a
gumiabroncsok és a környezet hőmérsékletén alapszik. Ez azt jelenti, hogy a
gumiabroncsok nyomása eltérhet a
vezető oldali ajtóoszlopon (az első és a
hátsó ajtó között) található gumiabroncstáblán szereplő előírt gumiabroncsnyomásoktól. Ezért a gumiabroncsok kissé magasabb nyomásra fújására lehet szükség egy alacsony gumiabroncsnyomásra figyelmeztető üzenet eltüntetéséhez.
A helytelen gumiabroncsnyomás elkerülése érdekében, a nyomást hideg
gumiabroncsokon kell ellenőrizni. A
"hideg gumiabroncs" a környezeti
hőmérséklettel egyező hőmérsékletet
jelent (a jármű használata után körülbelül 3 óra elteltével). Pár kilométeres
vezetést követően a gumiabroncsok
felmelegszenek és a nyomás megnő.
FIGYELEM
•
A helytelen gumiabroncsnyomás gumiabroncs-meghibásodáshoz vezethet,
és a járművezető elveszítheti az autó
feletti uralmat.
•
A rendszer nem képes a hirtelen gumiabroncs-károsodások előzetes jelzésére.
Szükséghelyzeti defektjavítás
FONTOS
Szükséghelyzeti defektjavítás, a szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK - Temporary
Mobility Kit) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (o. 441). oldal ellenőrzésére és
beállítására használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
(o. 354) egy kompresszorból és egy palack
tömítőanyagból áll. A tömítőanyag ideiglenes
javításra szolgál. A tömítőfolyadék-palackot a
lejárat dátuma előtt vagy használat után ki
kell cserélni. A tömítőfolyadék hatékonyan
tömíti a gumiabroncs futófelületeinek defektjeit.
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak
a gumiabroncsok futófelületén található
defekt tömítésére szolgál.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet korlátozottan képes az oldalfalon sérült gumiabroncsok tömítésére. Ne tömítsen olyan gumiabroncsokat a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel, amelyeken nagyobb bevágások,
repedések vagy ehhez hasonló sérülések
vannak. Csatlakoztassa a kompresszort az
autó egyik 12 voltos aljzatához. Válassza a
defektes kerékhez legközelebbi aljzatot.
09
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora az alagútkonzol két aljzatának, (o. 151). oldal valamelyikéhez van
csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás - használat
(o. 355)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás - ismételt
ellenőrzés (o. 357)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (o. 354)
•
Szerszámok (o. 336)
353
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Szükséghelyzeti defektjavító készlet elhelyezkedés
FONTOS
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora az alagútkonzol két aljzatának, (o. 151). oldal valamelyikéhez van
csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK Temporary Mobility Kit) a defekt tömítésére és
a gumiabroncsnyomás, (o. 441). oldal ellenőrzésére és beállítására használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
elhelyezkedése
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés
Szükséghelyzeti defektjavítás, a szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK - Temporary
Mobility Kit) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (o. 441) ellenőrzésére és beállítására használható.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (o. 354)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet tömítőanyag (o. 358)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás (o. 353)
Címke, maximális megengedett sebesség
A szükséghelyzeti defektjavító készlet a csomagtér padlója alatt található.
Kapcsoló
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget,
(o. 344). oldal, ha a gumiabroncsot forgalmas
helyen kell megjavítani.
Palacktartó (narancssárga sapka)
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak
a gumiabroncsok futófelületén található
defekt tömítésére szolgál.
354
Kábel
Védősapka
Nyomáscsökkentő szelep
Levegőtömlő
09 Kerekek és gumiabroncsok
Tömítőfolyadék-palack
Nyomásmérő
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet elhelyezkedés (o. 354)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet tömítőanyag (o. 358)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás (o. 353)
Szükséghelyzeti defektjavítás használat
Szükséghelyzeti defektjavítás, a szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK - Temporary
Mobility Kit) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (o. 441). oldal ellenőrzésére és
beállítására használható.
Szükséghelyzeti defektjavítás
1. Válassza le a maximális megengedett
sebesség címkét (amely a kompresszor
oldalán található) és helyezze azt a kormánykerékre.
09
FIGYELEM
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
FIGYELEM
A tömítő folyadék irritálhatja a bőrt. Ha a
bőrével érintkezik, akkor mossa le a folyadékot szappanos vízzel.
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a 0 állásban
van-e, és keresse meg a kábelt és a levegőtömlőt.
MEGJEGYZÉS
Az alkatrészek funkciójával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (o. 354).
Ne törje fel a palack zárját használat előtt.
A zár automatikusan automatikusan törik
el a palack becsavarásakor.
3. Csavarja le a narancssárga sapkát és
csavarja le a palack zárófedelét.
}}
355
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
4. Csavarja a palackot a tartójába.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
5. Csatlakoztassa a tömlőt a kompresszor
és a szelep közé.
6. Csatlakoztassa a kábelt a 12 voltos aljzatba, és indítsa be az autót.
MEGJEGYZÉS
Ha a kompresszor az alagútkonzol két
12 voltos aljzatának valamelyikéhez van
csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
7. Kapcsolja I állásba a kapcsolót.
FIGYELEM
Soha ne álljon a gumiabroncs mellé, amikor működik a kompresszor. Ha repedések
vagy egyenetlenségek jelennek meg, akkor
azonnal állítsa le a kompresszort. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
9. Kapcsolja ki a kompresszort, hogy ellenőrizze a nyomást a nyomásmérőn. A minimális nyomás 1,8 bar, a maximális nyomás pedig 3,5 bar. (Engedjen ki levegőt a
nyomáscsökkentő szelepen, ha túl magas
a gumiabroncsnyomás.)
FIGYELEM
Ha a nyomás 1,8 bar alatt van, akkor a
gumiabroncson lévő lyuk tól nagy. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
MEGJEGYZÉS
Amikor bekapcsol a kompresszor, akkor a
nyomás akár 6 bar értékre növekedhet, de
a nyomás körülbelül 30 másodperc elteltével leesik.
8. Fújja a kereket 7 percig.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
10. Kapcsolja ki a kompresszort és húzza ki a
kábelt a 12 voltos aljzatból.
11. Válassza le a tömlőt a gumiabroncsszelepről és szerelje fel a szelepsapkát.
12. Amint lehetséges, vezessen körülbelül
3 kilométert maximum 80 km/h sebességgel, hogy a tömítőfolyadék tömíthesse
a gumiabroncsot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
356
Szükséghelyzeti defektjavítás (o. 353)
Szükséghelyzeti defektjavítás - ismételt
ellenőrzés (o. 357)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (o. 354)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás ismételt ellenőrzés
Szükséghelyzeti defektjavítás, a szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK - Temporary
Mobility Kit) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (o. 441). oldal ellenőrzésére és
beállítására használható.
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
3. Győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a kompresszor. Válassza le a levegőtömlőt és a kábelt.
1. Csatlakoztassa vissza a berendezést.
Ha 1,3
alatt van, akkor a gumiabroncs nincs elégségesen tömítve. Az
utat nem szabad folytatni. Vegye fel a
kapcsolatot egy gumiabroncsokkal
foglalkozó céggel.
•
Ha a gumiabroncsnyomás magasabb,
mint 1,3 bar30, akkor a gumiabroncs
nyomását be kell állítani a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelően, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 441).
Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs
nyomása túl magas.
bar30
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
MEGJEGYZÉS
•
Miután a gumiabroncsot felpumpálták,
mindig szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy megakadályozza a szelep
kavicsok, por stb. miatti sérülését.
•
Csak műanyag porvédő sapkát használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, és lecsavarásuk nehéz
lehet.
MEGJEGYZÉS
09
FIGYELEM
Szerelje fel a szelepsapkát.
2. Olvassa le a gumiabroncsnyomást a nyomásmérőn.
•
A Volvo azt javasolja, hogy vezessen a legközelebbi hivatalos Volvo műhelybe a sérült
gumiabroncs cseréje/javítása érdekében.
Tájékoztassa a műhelyt, hogy a gumiabroncs
tömítőfolyadékot tartalmaz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás (o. 353)
Szükséghelyzeti defektjavítás - használat
(o. 355)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (o. 354)
A tömítőpalackot és a tömlőt használat
után ki kell cserélni. A Volvo azt javasolja,
hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben
végeztesse el a cserét.
FIGYELEM
Ellenőrizze rendszeresen a nyomást.
30
1 bar = 100 kPa.
357
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Szükséghelyzeti defektjavító készlet a kerekek felfújása
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
Az autó eredeti gumiabroncsai a szükséghelyzeti defektjavító készletben, (o. 354) található
kompresszorral fújhatók fel.
1. A kompresszornak kikapcsolva kell lennie. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 állásban van-e, és keresse meg a kávelt valamint a levegőtömlőt.
2. Csavarja le a kerék porvédő sapkáját és
csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelepmenetének aljáig.
FIGYELEM
A kipufogógázok belélegzése életveszélyes lehet. Soha ne hagyja járni a motort
zárt vagy nem elégséges szellőzésű helyeken.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
3. Csatlakoztassa a kábelt az autó egyik
12 voltos aljzatához, majd indítsa be az
autót.
4. Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I
helyzetbe billentésével.
358
5. Fújja fel a gumiabroncsot a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelő előírt nyomásra, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott
gumiabroncsnyomások (o. 441). Engedje
le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs nyomása túl
magas.
Szükséghelyzeti defektjavító készlet tömítőanyag
A szükséghelyzeti defektjavító készlet,
(o. 354). oldal, tartálya (palack) tömítőanyagot
tartalmaz és cserélhető.
Cserélje ki a palackot, ha elkerülte a lejárat
dátumát. Kezelje a környezetre veszélyes hulladékként a régi palackot.
FIGYELEM
A palack 1.2-etanolt és természetes gumitejet tartalmaz.
6. Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le
a levegőtömlőt és a kábelt.
A lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve
allergiás reakciót válthat ki.
7. Szerelje vissza a porvédő sapkát.
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezését.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tárolja gyermekektől elzárva.
Szükséghelyzeti defektjavítás (o. 353)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (o. 354)
Szükséghelyzeti defektjavítás - ismételt
ellenőrzés (o. 357)
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás (o. 353)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Típusengedély gumiabroncsnyomás-figyelés
típusengedélye - TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)*.
09
A táblázatban található a gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer által használt érzékelők
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
359
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Ország/terület
Brazília
Ukrajna
360
09 Kerekek és gumiabroncsok
Ország/terület
09
Izrael
}}
361
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Megfelelőségi nyilatkozat (Declaration of Conformity)
Ország/terület
EU országok:
Exportáló ország: Németország
Gyártó: Continental Automotive GmbH
Felszereltség típusa: TPMS egység
Cseh Köztársaság:
362
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Ország/terület
Dánia:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Németország:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Δsztország:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Egyesült Királyság:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanyolország:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Görögország:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Franciaország:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Olaszország:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettország:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litvánia:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Hollandia:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Málta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ
}}
363
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Ország/terület
Magyarország:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Lengyelország:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugália:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Szlovénia:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Szlovákia:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finnország:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svédország:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Izland:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í
tilskipun 1999/5/EC.
Norvégia:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Kapcsolódó információk
•
364
Gumiabroncsnyomás-figyelés* (o. 345)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KARBANTARTÁS ΔS SZERVIZELΔS
10 Karbantartás és szervizelés
10
Volvo szervizprogram
Szervizelés és javítás előjegyzése*1
–
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizprogramot a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Kezelje a szervizelési, javítási és előjegyzési
információkat közvetlenül az internetre csatlakozó autóból.
Válassza ki a Volvo kereskedőt, akivel a
szervizeléseket és javításokat szeretné
végeztetni.
–
Válassza ki az előnyben részesített kommunikációs csatornát (SMS vagy telefon).
Az előjegyzési információk mindig e-mailben kerülnek elküldésre az autóhoz és
Κnhöz.
A Volvo azt javasolja, hogy a szervizelési és
karbantartási munkákat hivatalos Volvo
műhelyben végeztesse el. A Volvo műhelyek
rendelkeznek a legmagasabb minőségű szolgáltatáshoz szükséges szakemberekkel, célszerszámokkal és szervizirodalommal.
FONTOS
A Volvo garancia megmaradása érdekében, ellenőrizze és tartsa be a szerviz- és
garanciafüzet utasításait.
Kapcsolódó információk
•
1
2
366
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás (o. 380)
Ez a szolgáltatás a szervizelések és műhelylátogatások előjegyzésének kényelmes módját
nyújtja közvetlenül az autóban. Az autó információi a kereskedőhöz kerülnek, aki előkészítheti a műhelylátogatást. A kereskedő felkeresi Κnt az időpont egyeztetése érdekében.
Bizonyos piacokon a rendszer emlékezteti
Κnt a tervezett időpont közeledtéről, és a
navigációs rendszer2 a műhelybe is irányíthatja, amikor elérkezik az időpont.
A szolgáltatás használata előtt
Volvo ID és saját profil
•
Hozzon létre egy Volvo ID azonosítót. A
Volvo ID létrehozásával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Volvo ID
(o. 20).
•
Jelentkezzen be a My Volvo weboldalra,
menjen a saját profilba, és hajtsa végre az
alábbiakat:
–
Ellenőrizze, hogy az autó a profiljához
van-e rendelve.
–
Ellenőrizze, hogy a kapcsolattartási adatai
helyesek-e.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Sensus Navigation esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az autóból történő előjegyzés
előfeltételei
•
Az előjegyzési adatok küldéséhez és
fogadásához az autóból, az autónak csatlakoznia kell az internethez, lásd a Sensus
Infotainment mellékletet az autó internethez csatlakoztatásának módjával kapcsolatban.
•
Mivel az előjegyzési információk a saját
telefon-előfizetésén keresztül kerülnek
küldésre, válaszolnia kell arra, hogy szeretné-e az információk küldését. A kérdés
feltétele egyszer történik meg, ezután korlátozott ideig a kiválasztott kapcsolatra
vonatkozik.
•
A szolgáltatás működéséhez és ahhoz,
hogy a rendszer kommunikálhasson az
autó képernyőjével, el kell fogadni az
értesítéseket/felugró üzeneteket. A MY
CAR forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU menüt, majd menjen a
Szerviz és javítás Értesítések
megjelenítése menüponthoz.
10 Karbantartás és szervizelés
A szolgáltatás használata
Minden menü és beállítás a MY CAR normál
nézetéből érhető el az OK/MENU, majd
Szerviz és javítás gombbal.
Amikor elérkezik a szervizelés ideje és, bizonyos esetekben, amikor az autónak javításra
van szüksége, erről a kombinált műszerfalon,
(o. 63) és a k