Volvo V60 Cross Country 2016 Late Kezelési útmutató

Volvo V60 Cross Country 2016 Late Kezelési útmutató
WEB EDITION
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak. A
Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az
Ön Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági
és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
Tartalomjegyzék
01 Bevezetés
Itt érhetők el a tulajdonosi információk.....
Digitális kezelési útmutató az autóban.....
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten.......................
A kezelési útmutató olvasása...................
Adatok rögzítése.......................................
Tartozékok és extra felszerelés.................
Volvo ID.....................................................
Környezeti filozófia....................................
A kezelési útmutató és a környezet..........
Többrétegű üveg.......................................
02 Biztonság
13
14
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk...............................................
Biztonsági öv - bekapcsolás.....................
Biztonsági öv - kioldás..............................
Biztonsági öv - terhesség.........................
Biztonsági öv emlékeztető........................
Biztonságiöv-feszítő..................................
Biztonság - figyelmeztető szimbólum.......
Légzsákrendszer.......................................
Vezető oldali légzsák................................
Utaslégzsák...............................................
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*.............
Oldallégzsák (SIPS)...................................
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító...................................................
Függönylégzsák (IC)..................................
Általános információk a WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelmi) rendszerre vonatkozóan...................................
WHIPS - gyermekülések...........................
WHIPS - üléshelyzet.................................
Amikor a rendszer működésbe lép...........
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk......................................
29
30
31
31
32
32
33
34
35
35
37
38
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete..........................................
Biztonsági mód - az autó mozgatása.......
Általános információk a gyermekbiztonságról........................................................
Gyermekülés.............................................
Gyermekülések - elhelyezés.....................
Gyermekülés - kétfokozatú ülésmagasító*...........................................................
Kétfokozatú ülésmagasító* - felemelés.....
Kétfokozatú ülésmagasító* - leengedés...
Gyermekülés - ISOFIX..............................
ISOFIX - méretosztályok...........................
ISOFIX - gyermekülések típusai................
Gyermekülések - felső rögzítő pontok......
01 02 02
2
17
18
21
22
22
24
27
27
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
39
40
40
41
42
43
44
45
45
46
47
51
52
53
54
55
55
57
59
Tartalomjegyzék
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó - áttekintés...............................
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó - áttekintés...............................
Kombinált műszerfal.................................
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés...
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés.
Eco guide és Power guide*.......................
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése.............................
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése.............................
Külső hőmérsékletmérő............................
Napi kilométer-számláló...........................
Óra............................................................
Kombinált műszerfal - licencszerződés....
Szimbólumok a kijelzőn............................
Volvo Sensus............................................
Kulcshelyzetek..........................................
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken...................................................
Ülések, első...............................................
Ülések, első - elektromos működtetésű*..
Ülések, hátsó............................................
Kormánykerék...........................................
61
Kormánykerékfűtés*.................................. 92
Világításkapcsolók.................................... 92
Helyzetjelző lámpák.................................. 95
Nappali világítás lámpái............................ 95
Alagútészlelés*.......................................... 96
Távolsági/tompított fényszóró.................. 96
Automata távolsági fényszóró*................. 97
Aktív Xenon fényszórók*......................... 100
Hátsó ködlámpa...................................... 101
Féklámpák.............................................. 101
Vészvillogók............................................ 102
Irányjelzők............................................... 102
Belső világítás......................................... 103
A hazakísérő világítás időtartama........... 104
Megközelítő világítás időtartama............ 105
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása......................................................... 105
Ablaktörlők és -mosók............................ 105
Elektromos ablakok................................ 108
Külső tükrök............................................ 109
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés...................................................... 110
Visszapillantó tükör - belső..................... 111
Iránytű*.................................................... 112
Napfénytető*........................................... 113
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal................................................. 115
A menü áttekintése - kombinált műszerfal............................................................ 116
Üzenetek................................................. 116
Üzenetek - kezelés.................................. 118
MY CAR.................................................. 118
Fedélzeti számítógép.............................. 119
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal................................................. 121
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal................................................. 125
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*.... 128
03 03 03
64
67
67
68
71
73
75
77
78
78
78
79
83
84
84
86
87
88
90
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3
Tartalomjegyzék
04 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről
Tényleges hőmérséklet...........................
Érzékelők - klímavezérlés........................
Levegőminőség.......................................
Levegőminőség - utastérszűrő...............
Levegőminőség - tiszta belső zóna csomag (CZIP)*.............................................
Belső levegőminőség - IAQS*.................
Levegőminőség - anyagi.........................
Menübeállítások - klímavezérlés.............
Levegőelosztás az utastérben................
Elektronikus klímavezérlés - ECC...........
Fűthető első ülések*................................
Hátsó ülésfűtés*......................................
Ventilátor.................................................
Automatikus szabályozás.......................
Az utastér hőmérséklet-szabályozása....
Légkondicionáló......................................
A szélvédő pára- és jégmentesítése.......
Levegőelosztás - visszakeringtetés........
Levegőelosztás - táblázat.......................
Motorblokk- és utastérfűtés*..................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás...........................................
05 Rakodás és tárolás
130
131
131
131
132
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen leállítás..........................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő..........................................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek.......................................................
Kiegészítő fűtés*.....................................
Üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés*
Elektromos kiegészítő fűtés*...................
146
Tárolóhelyek............................................
Alagútkonzol...........................................
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*.......................................................
Kesztyűtartó............................................
Kivehető szőnyegek*...............................
Piperetükör..............................................
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok............
Rakodás..................................................
Rakodás - hosszú tárgyak......................
Tetőcsomagtartó.....................................
Csomagrögzítő szemek..........................
Rakodás - táskatartó*.............................
12 voltos elektromos aljzat - csomagtér*
Biztonsági háló*......................................
Biztonsági háló* csomagtértakaróval.....
Biztonsági rács.......................................
Csomagtértakaró....................................
04 04 05
4
132
133
133
133
134
136
137
137
138
138
139
139
140
141
142
144
145
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
146
148
150
150
151
153
155
155
155
156
156
156
157
158
159
159
160
160
161
162
162
163
Tartalomjegyzék
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs....................................
Távvezérlős kulcs - elvesztés ................
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*..
Zárás/nyitás - visszajelző........................
Zárvisszajelző..........................................
Indításgátló.............................................
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel*.............................................
Távvezérlős kulcs - funkciók...................
Távvezérlős kulcs - hatótávolság............
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók.......................................
PCC funkciós távvezérlős kulcs* - hatótávolság...................................................
Kivehető kulcsszár..................................
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés..................................................
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása......
Szervizzárás*...........................................
Távvezérlős kulcs - elemcsere................
Kulcs nélküli vezetés*.............................
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága................................
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése....................
165
165
166
167
168
168
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása....
Kulcs nélküli vezetés* - zárás.................
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás.................
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcszszárral .....................................................
Kulcs nélküli vezetés* - zárbeállítások....
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna elhelyezkedése..............................................
Zárás/nyitás - kívülről..............................
Az ajtó manuális zárása..........................
Zárás/nyitás - belülről.............................
Teljes szellőztetés funkció......................
Zárás/nyitás - kesztyűtartó.....................
Zárás/nyitás - csomagtérajtó..................
Biztonsági zárak*....................................
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás............................................
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
aktiválás*.................................................
Riasztó....................................................
Riasztó visszajelző..................................
Riasztó - automatikus újraélesítés..........
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik...........................................................
178
178
179
A riasztó jelei........................................... 190
Csökkentett riasztási szint...................... 190
Típusengedély - távvezérlős kulcs rendszer......................................................... 190
06 06 06
169
169
170
171
172
173
173
174
174
175
177
177
178
179
180
180
181
182
182
183
184
184
185
186
187
188
189
189
189
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5
Tartalomjegyzék
07 Vezetőtámogatás
Aktív futómű - Four C*............................ 193
Állítható kormányzási erő*...................... 193
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás........................................ 194
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés................................................. 195
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek...................... 196
Jelzőtábla-felismerés (RSI)*.................... 198
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés.. 198
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok.... 200
Sebességhatároló*.................................. 201
Sebességhatároló* - első lépések.......... 201
Sebességhatároló* - sebesség módosítása......................................................... 202
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód............... 202
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor............................................. 203
Sebességhatároló* - kikapcsolás........... 203
Sebességtartó*....................................... 204
Sebességtartó* - a sebesség kezelése... 205
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja........................ 205
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez........................................... 206
Sebességtartó* - kikapcsolás................. 207
Adaptív sebességtartó - ACC*................ 207
Adaptív sebességtartó* - funkció............ 208
Adaptív sebességtartó* - áttekintés........ 210
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése.................................................. 211
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása......................................................... 212
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja.......... 212
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése............................................. 213
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás.... 214
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd...................................................... 214
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása............................. 216
Radarérzékelő......................................... 217
Radarérzékelő - korlátok......................... 217
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők................................................... 219
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok
és üzenetek............................................. 220
Távolságfigyelmeztetés*......................... 222
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok......... 223
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek.......................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkció............................
City Safety™ - működés.........................
City Safety™ - korlátok...........................
City Safety™ - lézeres érzékelő..............
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer*.............
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése...................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése.......................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés..........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai..........................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek..............................
Elalvásra figyelmeztető rendszer*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
07 07 07
6
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
224
225
226
226
227
229
231
232
233
234
235
236
238
240
242
244
244
Tartalomjegyzék
08 Elindulás és vezetés
Driver Alert Control (DAC)* - használat...
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és üzenetek.....................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)*.....................................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció.......................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés....................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok......................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek.........
Sávtartó segéd (LKA)*.............................
Sávtartó segéd (LKA) - funkció...............
Sávtartó segéd (LKA) - működés............
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok..............
Sávtartó segéd (LKA) - szimbólumok és
üzenetek..................................................
Parkolósegéd*.........................................
Parkolósegéd rendszer* - funkció...........
Parkolósegéd rendszer* - hátsó.............
Parkolósegéd rendszer* - első................
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés.......
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása..................................................
245
Parkolókamera*.......................................
A parkolósegéd kamerája - beállítások...
A parkolósegéd kamerája - korlátok.......
Parkolósegéd (PAP)*...............................
Parkolósegéd (PAP)* - funkció................
Parkolósegéd (PAP)* - működés.............
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok...............
Parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és
üzenetek..................................................
BLIS*.......................................................
BLIS* - működés.....................................
CTA* .......................................................
BLIS - szimbólumok és üzenetek...........
Típusengedély - radarrendszer...............
260
263
264
264
265
265
267
Alkoholzár*..............................................
Alkoholzár* - funkciók.............................
Alkoholzár* - tárolóhely...........................
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt.....
Alkoholzár* - ne feledje...........................
Alkoholzár* - szöveges üzenetek............
A motor beindítása..................................
A motor leállítása....................................
Kormányzár.............................................
Távvezérelt indítás (ERS)*.......................
Távoli indítás (ERS) - működés...............
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek..................................................
Indítás segédakkumulátorral...................
Sebességváltók.......................................
Manuális sebességváltó..........................
Fokozatváltás-jelző*................................
Automata sebességváltó -- Geartronic*.
Fokozatválasztás-gátló...........................
Visszagurulásgátló (HSA)*.......................
Összkerékhajtás - (AWD)*.......................
Hill Descent Control (HDC)*....................
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - funkció és működés...........
279
279
280
280
282
283
284
285
285
286
286
07 07 08
246
247
248
249
249
250
251
252
253
254
255
256
256
257
258
259
259
269
269
270
272
274
275
288
289
290
290
291
292
295
296
297
297
298
299
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
7
Tartalomjegyzék
09 Kerekek és gumiabroncsok
Start/Stop* - a motor nem áll le..............
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul....................................................
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan................................................
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval....................................
Start/Stop* - beállítások..........................
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek.
ECO hajtásmód*.....................................
Lábfék.....................................................
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer.......
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók.............................................
Lábfék - vészféksegéd............................
Rögzítőfék...............................................
Gázlás.....................................................
Túlmelegedés..........................................
Vezetés nyitott csomagtérajtóval/
csomagtérfedéllel....................................
Túlterhelés - indító akkumulátor.............
Hosszú utazás előtt.................................
Téli vezetés.............................................
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás......
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás.
301
Üzemanyagtöltés....................................
Üzemanyag - kezelés..............................
Üzemanyag - benzin...............................
Üzemanyag - dízel..................................
Dízelrészecske-szűrő (DPF)....................
Katalizátorok...........................................
Gazdaságos vezetés...............................
Vezetés utánfutóval*...............................
Vezetés utánfutóval* - manuális sebességváltó...................................................
Vezetés utánfutóval* - automata sebességváltó...................................................
Vonókonzol/vonóhorog*.........................
Levehető vonóhorog* - tárolás...............
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok.
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás......................................................
Utánfutó-stablizáló - TSA........................
Vontatás..................................................
Vonószem...............................................
Szállítás...................................................
320
320
321
322
323
324
325
326
Gumiabroncsok - karbantartás...............
Gumiabroncsok - forgási irány...............
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
Gumiabroncsok - levegőnyomás............
Kerék- és keréktárcsaméretek................
Gumiabroncsok - méretek......................
Gumiabroncsok - terhelési mutató.........
Gumiabroncsok - sebesség besorolás...
Kerékcsavarok........................................
Téli gumiabroncsok.................................
Kerékcsere - kerekek eltávolítása...........
Kerékcsere - felszerelés..........................
Elakadásjelző háromszög.......................
Szerszámok............................................
Emelő*.....................................................
Elsősegélycsomag*.................................
Gumiabroncsnyomás-figyelés*...............
Gumiabroncs-figyelés (TM)*....................
Szükséghelyzeti defektjavítás.................
Szükséghelyzeti defektjavító készlet elhelyezkedés..........................................
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés................................................
08 08 09
8
302
303
304
304
305
307
309
310
311
311
312
316
316
317
317
318
318
319
319
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
327
327
328
328
329
329
332
333
334
335
337
338
339
339
341
341
342
342
343
343
344
347
348
348
349
349
350
350
352
353
353
Tartalomjegyzék
10 Karbantartás és szervizelés
Szükséghelyzeti defektjavítás - használat............................................................ 354
Szükséghelyzeti defektjavítás - ismételt
ellenőrzés................................................ 356
Szükséghelyzeti defektjavító készlet - a
kerekek felfújása..................................... 357
Volvo szervizprogram..............................
Szervizelés és javítás előjegyzése*.........
Az autó felemelése..................................
Motorháztető - nyitás és zárás...............
Motortér - áttekintés...............................
Motortér - ellenőrzés...............................
Motorolaj - általános leírás......................
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés...........
Hűtőfolyadék - szint................................
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
Kormányszervo-folyadék........................
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás......................................................
Izzócsere - általános...............................
Izzócsere - fényszórók............................
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele......................................................
Izzócsere - tompított fényszóró..............
Izzócsere - távolsági fényszóró..............
Izzócsere - extra távolsági fényszóró.....
Izzócsere - első irányjelzők.....................
Izzócsere - hátsó lámpa..........................
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése........................................................
360
360
363
365
365
366
367
368
372
373
373
Izzócsere - rendszámtábla-világítás.......
Izzócsere - csomagtér-világítás..............
Izzócsere - piperetükör-világítás.............
Lámpák - műszaki adatok ......................
Ablaktörlő lapátok...................................
Mosófolyadék - töltés.............................
Indítóakkumulátor - általános leírás........
Akkumulátor - szimbólumok...................
Indítóakkumulátor - csere.......................
Akkumulátor - Start/Stop........................
Elektromos rendszer...............................
Biztosítékok - általános leírás.................
Biztosítékok - a motortérben..................
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt..........
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban.............................................
Biztosítékok - a csomagtérben...............
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában..........................................................
Autómosás..............................................
Polírozás és viaszolás.............................
Víz- és szennytaszító bevonat................
Rozsdavédelem......................................
A belső tisztítása.....................................
09 10 10
374
374
375
376
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
384
385
387
387
389
391
391
393
397
399
401
402
404
405
406
407
407
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
9
Tartalomjegyzék
A fényezés sérülései............................... 408
11 Műszaki adatok
12 Betűrendes tárgymutató
Típusjelölések......................................... 412
Méretek................................................... 415
Tömegek................................................. 416
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés 417
A motor műszaki adatai.......................... 419
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek........................................................... 420
Motorolaj - fokozat és mennyiség........... 421
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség.... 423
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség............................................... 424
Fékfolyadék - fokozat és mennyiség...... 426
Kormányszervo-folyadék - fokozat......... 426
Üzemanyagtartály - méret...................... 427
A légkondicionáló műszaki adatai.......... 428
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás........................................................... 429
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások....................................... 431
Betűrendes tárgymutató......................... 432
10 11 12
10
Tartalomjegyzék
11
BEVEZETÉS
01 Bevezetés
Itt érhetők el a tulajdonosi
információk
A weben
A kezelési útmutató elérhető az autó képernyőjén, mobilalkalmazásként, a Volvo támogató weboldalán. A kesztyűtartóban található
a Quick Guide és a kezelési útmutató melléklete, amely műszaki adatokat és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmazza.
Megrendelhető a teljes nyomtatott kezelési
útmutató.
A kezelési útmutató a Volvo támogató weboldalán, a support.volvocars.com címen is
megtalálható online és PDF formátumban. A
támogató oldalon videók és lépésenkénti
útmutatók is találhatók például az internethez
kapcsolódó szolgáltatásokról és funkciókról.
Az oldal a legtöbb piacon elérhető. Olvasson
többet a Támogatás és további információk
az autóról az interneten.
Digitális tulajdonosi információk
Nyomtatott tulajdonosi információk
Az autó képernyőjén
Nyomtatott melléklet
A kezelési útmutató digitális1 változata elérhető az autó képernyőjén. Kereshető formában tartalmazza az információkat és különböző kategóriákra van osztva.
Olvasson többet a Digitális kezelési útmutatóban az autóban.
Mobilalkalmazásként
A digitális kezelési útmutató mobilalkalmazásként is letölthető például az App Store áruházból. Az alkalmazás videót valamint vizuális
navigációs lehetőségeket is tartalmaz az autó
külső és belső képeivel. A kezelési útmutató
különböző szakaszai között könnyen lehet
navigálni és annak tartalma kereshető. Olvasson többet a Kezelési útmutatóról mobil eszközökre .
1
2
Az autóban található nyomtatott kezelési
útmutató a digitális kezelési útmutató melléklete1 és fontos szövegeket, a biztosítékokkal
kapcsolatos információkat valamint műszaki
adatokat tartalmaz. Olyan utasításokat is tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek, amikor
a központi kijelző információi gyakorlati okokból nem olvashatók. A kezelési útmutató felépítéséről A kezelési útmutató olvasása részben olvashat.
Quick Guide
Egy Quick Guide is rendelkezésre áll nyomtatott formátumban, amely segít az autó leggyakrabban használt funkcióinak megismerésében.
A teljes nyomtatott útmutató olyan piacokon található az autóban, amelyeken nincs kezelési útmutató a képernyőn.
Ez az útmutató kezdetektől megtalálható az autóban az olyan piacokon, ahol nincs kezelési útmutató a képernyőn.
További tulajdonosi információk
nyomtatott formátumban
01
A választott felszereltségi szinttől, a piactól
stb. függően további tulajdonosi információk
állhatnak rendelkezésre nyomtatott formában
az autóban. Megrendelhető a teljes nyomtatott kezelési útmutató2. Vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedéssel, ha meg szeretné
rendelni a nyomtatott kezelési útmutatót vagy
annak mellékleteit.
A nyelv módosítása az autó
képernyőjén
A nyelv módosítása az autó kijelzőjén azt
eredményezheti, hogy bizonyos információk
nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és rendelkezéseknek.
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények és szabályok betartásáért. Az is
fontos, hogy az autót a Volvo kezelési
útmutatóban leírt előírásainak megfelelően
tartsa karban és kezelje.
Ha eltérés van a képernyőn megjelenő és a
nyomtatott útmutató információi között,
akkor mindig a nyomtatott információk
élveznek elsőbbséget.
}}
13
01 Bevezetés
01
||
Kapcsolódó információk
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(14. oldal)
•
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten (17. oldal)
•
A kezelési útmutató olvasása (18. oldal)
Digitális kezelési útmutató az autóban
• Keresés - keresési funkció egy szakasz
A kezelési útmutató elolvasható az autó képernyőjén3. A tartalom kereshető és könnyen
navigálhat a különböző részek között.
• Kategóriák - az összes szakasz kategó-
A digitális kezelési útmutató megnyitása nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Használati útmutató lehetőséget.
Az alapvető navigáláshoz, lásd a rendszer
használata részt. A részletesebb leírást, lásd
lent.
kereséséhez.
riákba van rendezve.
• Kedvencek - a kedvenc könyvjelzőzött
szakasz gyors elérése.
• Quick Guide - Az általános funkciókat
leíró válogatott cikkek.
Válassza ki az információs szimbólumot a
jobb oldali alsó sarokban, hogy információkat
kapjon a digitális kezelési útmutatóról.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben nem használható.
Kezelési útmutató, kezdőlap.
A digitális kezelési útmutatóban négyféle
módon kereshet információkat:
3
14
Bizonyos autómodellek esetében.
01 Bevezetés
Keresés
Keresés a karakterkerék használatával.
Karakterlista.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
Használja a karakterkereket a keresési kifejezés, például "biztonsági öv" beviteléhez.
3. A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy keresés
végrehajtásához, forgassa a TUNE gombot a lista valamelyik lehetőségéhez (lásd
a magyarázatot az alábbi táblázatban) a
beviteli mód (2) megváltoztatásához,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
123/AB
C
Váltás a betűk és számok
között az OK/MENU gombbal.
EGYÉB
Váltás speciális karakterekre az
OK/MENU gombbal.
OK
Hajtsa végre a keresést. Forgassa a TUNE gombot a keresési eredményekben a szakaszhoz, nyomja meg az OK/
MENU gombot a szakasz
megnyitásához.
a|A
||}
Vált a kisbetűk és nagybetűk
között az OK/MENU gombbal.
01
A karakterkerékről a keresőmezőre vált. Mozgassa a kurzort a
TUNE gombbal. Törölje a
téves beviteleket az EXIT
gombbal. A karakterkerékhez
történő visszatéréshez, nyomja
meg az OK/MENU gombot.
Ne feledje, hogy a középkonzol
számjegy és betű gombjai
használhatók a keresőmező
szerkesztésére.
1. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
2. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább.
}}
15
01 Bevezetés
01
||
Bevitel a numerikus billentyűzettel
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve. Ugyanaz a szakasz több megfelelő kategóriában is
előfordulhat, hogy könnyebben megtalálható
legyen.
Forgassa a TUNE gombot a kategóriafa navigálásához, és nyomja meg az OK/MENU
gombot a kategória megnyitásához - kivá- vagy szakasz - kiválasztott
.
lasztott
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Numerikus billentyűzet.
Kedvencek
A karakterek bevitelének másik módja a
középkonzol 0-9, * és # gombjainak használata.
Itt találhatók a kedvencekként mentett szakaszok. Egy szakasz kedvencként kiválasztásához, lásd az alábbi "Navigálás egy szakaszban" címszót.
Amikor például megnyomja a 9 gombot,
akkor egy sáv jelenik meg a gomb alatti
összes karakterrel4, például W, x, y, z és 9. A
gomb gyors megnyomásaival mozgathatja a
kurzort a karakterek között.
•
Állítsa meg a kurzort a kívánt karakteren
annak kiválasztásához - a karakter megjelenik a beviteli sorban.
•
Törlés/visszavonás az EXIT gomb használatával.
Szám beviteléhez, tartsa nyomva a vonatkozó
szám gombot.
4
16
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a
kedvencek listájában, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot egy szakasz megnyitásához. Nyomja meg az EXIT gombot az előző
nézethez történő visszatéréshez.
Quick Guide
Itt találhatók azok a szakaszok, amelyek az
autó legáltalánosabb funkcióinak ismertetését
tartalmazzák. A szakaszok kategóriák szerint
is elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a
gyors hozzáférés érdekében.
Az egyes gombok alatti karakterek a piactól/országtól/nyelvtől függően eltérőek lehetnek.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a
gyors útmutatóban, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot egy szakasz megnyitásához.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Navigálás a szakaszban
Kezdőlap - a kezelési útmutató kezdőlapjához vezet.
Kedvenc - kedvencként hozzáad/eltávolít
egy szakaszt. Megnyomhatja a középkonzol FAV gombját is egy szakasz kedvencként történő hozzáadásához/eltávolításához.
Kiemelt hivatkozás - a hivatkozott szakaszhoz vezet.
Speciális szövegek - ha egy szakasz
figyelmeztetéseket, fontos szövegeket
01 Bevezetés
vagy megjegyzéseket tartalmaz, akkor
egy ehhez kapcsolódó szimbólum valamint az ilyen szövegek száma jelenik meg
a szakaszban.
Forgassa a TUNE gombot a hivatkozások
közötti navigáláshoz vagy a szakasz görgetéséhez. Amikor a képernyőt egy szakasz elejéhez/végéhez görgette, akkor egy lépéssel
tovább görgetve elérhető a kezdőlap és a
kedvenc lehetőségek. Nyomja meg az OK/
MENU gombot a választás/kiemelt hivatkozás aktiválásához. Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten
Letölthető információk a támogató
oldalról
Az autóval kapcsolatos további információk
találhatók a Volvo Cars weboldalon és a
támogató oldalon. A weboldalról lehetőség
van a My Volvo oldalra lépni, amely egy személyes weboldal Ön és az autója számára.
Térképek
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre vagy
használja az alábbi QR-kódot az oldal meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb
piacon elérhető.
01
A Sensus navigation* felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató weboldalról.
Mobil alkalmazások
A 2014-es és 2015-ös modellévtől a kiválasztott Volvo modellekhez a kezelési útmutató
alkalmazás formájában is rendelkezésre áll. A
VOC* alkalmazás is innen érhető el.
Kezelési útmutatók a korábbi
modellévekből
A korábbi modellévek kezelési útmutatói PDF
formában érhetők el. A gyors útmutató és a
függelék szintén elérhető a támogat weboldalon. Válassza ki az autómodellt és modellévet
a kívánt kiadvány letöltéséhez.
5
A QR-kód a támogató oldalhoz vezet.
Kapcsolat
A támogató weboldal kereshető formában
tartalmazza az információkat és különböző
kategóriákra oszlik. Itt találhatja az például az
internethez kapcsolódó szolgáltatásokkal és
funkciókkal, a Volvo On Call (VOC)* szolgáltatással , a navigációs rendszerrel* és az alkalmazásokkal kapcsolatos támogatást. Videók
és lépésenkénti útmutatók magyarázzák el a
különböző eljárásokat, például azt, hogyan
csatlakoztatható az autó mobiltelefonon
keresztül az internethez.
A támogató weboldalon megtalálhatók az
ügyféltámogatás és a legközelebbi Volvo
kereskedés kapcsolati adatai.
My Volvo az interneten5
A www.volvocars.com weboldalon a My
Volvo Web oldalhoz juthat, amely egy személyes weboldal Ön és az autója számára.
Hozzon létre egy személyes Volvo ID azonosítót, jelentkezzen be a My Volvo Web oldalra,
ahol áttekintést kaphat a szolgáltatásról,
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
17
01 Bevezetés
01
||
többek között a szerződésekről és garanciákról. A My Volvo Web az autómodelljéhez illő
tartozékokról és szoftverekről is tartalmaz
információkat.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (22. oldal)
A kezelési útmutató olvasása
A kezelési útmutató mobil eszközökön
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja
az új funkciók, az autó kezelésének megértésére a különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük, fordítson figyelmet a kezelési
útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék javítása érdekében. A módosítások azt
eredményezhetik, hogy a kezelési útmutatóban szereplő leírások és illusztrációk eltérnek
az autóban található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
© Volvo Car Corporation
FONTOS
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból ha probléma merülne fel, akkor hiányozhatnak a szakértő segítség elérhetőségére
vonatkozó információk.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató rendelkezésre áll
letölthető mobilalkalmazásként (bizonyos
autómodellekre és mobileszközökre vonatkozik), lásd www.volvocars.com.
A mobilalkalmazás videót és kereshető tartalmakat is magában foglal és egyszerűen
navigálhat az egyes részek között.
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal* van
jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a használati
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt
berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre -
18
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
01 Bevezetés
ezek a különböző piacok igényeinek és az
adott országos vagy helyi törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Üzenetszövegek
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo
kereskedővel.
Az autóban menüszövegeket és üzenetszövegeket megjelenítő kijelzők találhatók. A kezelési útmutatóban ezeknek a szövegeknek a
megjelenése különbözik a normál szövegektől. Példák a menüszövegekre és üzenetszövegekre: Média, Pozíció elküldése.
Speciális szövegek
Címkék
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető
szövegek jelennek meg.
FONTOS
01
Anyagi kár kockázata
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek, egyszerű és világos módon, fontos információkat közölnek. Az autóban található matricák az alábbi, csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
G031592
FIGYELEM
amely, figyelmen kívül hagyása esetén súlyos
vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás veszélye áll fenn.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és
üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére
figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása
esetén anyagi kárt eredményezhet.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat
vagy tippeket adnak például szolgáltatások és funkciók használatakor.
Lábjegyzet
A kezelési útmutatóban a lapok alján lábjegyzeteket talál. Ezek az információk kiegészítik
a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a
lábjegyzet egy táblázatban található szövegre
vonatkozik, akkor az a lábjegyzet szám
helyett betűvel van jelölve.
G031590
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet,
}}
19
01 Bevezetés
01
||
Információk
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat lépésről-lépésre, akkor az egyes
lépések az ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
G031593
Betűk listája jelenik meg a felsorolások
egyes elemei mellett, ahol az utasítások
sorrendje nem lényeges.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricán találhatók.
Eljáráslisták
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos
sorrendben kell végrehajtani.
20
Képek
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek mozgásokat ábrázolnak.
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások
jelölésére, ahol a fordított sorrendnek
nincs jelentősége.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan
áttekintő képeken találhatók, ahol a
különböző komponensek meg vannak
jelölve. A szám szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az
adott elemet.
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Példa:
•
•
A kapcsolódó információk más, szorosan
kapcsolódó információkat tartalmazó cikkekre utalnak.
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok és, a felszereltségi szint vagy az adott
piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a
különböző lépések normál számokkal vannak
jelölve.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
Hűtőfolyadék
Motorolaj
legalul, amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
Folytatás az előző oldalról.
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül, amikor egy szakasz az előző oldalról
folytatódik.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató és a környezet
(27. oldal)
•
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten (17. oldal)
01 Bevezetés
Adatok rögzítése
•
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási
rendszerének részeként a jármű használatával,
működésével és az eseményekkel kapcsolatos
bizonyos információk rögzítésre kerülnek az
autóban.
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek jobb megismerésében. Az EDR csak
akkor rögzít adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Az EDR normál
vezetési körülmények között nem rögzít semmilyen adatot. Ehhez hasonlóan, a rendszer
soha nem rögzíti azt, hogy ki vezeti a járművet vagy a baleset földrajzi helyzetét illetve az
ütközés közeli helyzeteket. Azonban egyéb
felek, például a rendőrség felhasználhatja a
rögzített adatokat a közlekedési baleset után
szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez
speciális berendezés és hozzáférés szükséges a járműhöz illetve az EDR rendszerhez.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) eszközzel van felszerelve. Ennek elsődleges feladata
a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez hasonló eseményekkel kapcsolatos adatok észlelése és rögzítése, például amikor a
légzsák működésbe lép vagy a jármű valamilyen tárgynak ütközik az úton. Az adatok rögzítése annak a jobb megismerésére szolgál,
hogy milyen módon működnek a járműrendszerek az ilyen típusú helyzetekben. Az EDR
úgy van kialakítva, hogy rövid időtartamon
keresztül, általában 30 másodpercig vagy
ennél kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos
adatokat.
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos adatokat rögzíti a közlekedési balesetek
vagy az ütközéshez hasonló események
során:
•
Hogyan működtek az autóban a különböző rendszerek
•
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a
járművezető illetve az utasok biztonsági
öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy
fékpedált
A jármű haladási sebessége
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos
számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan ellenőrzik és figyelik az autó működését. Ezek normál vezetési feltételek mellett is
képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű
működését és funkcióit befolyásoló hibákat
vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű aktív
vezetőtámogató funkciója (például a City
Safety és az automatikus fékezés funkció)
működésbe lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a
szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben történt hibák meghatározásához és
javításához. A rögzített információk ahhoz is
szükségesek, hogy a Volvo eleget tudjon
tenni a törvények és a hatóságok által meg-
követelt jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig vagy javításáig.
01
A fentiek mellett, a rögzített információk
összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal is felhasználhatók a Volvo autók
biztonságának és minőségének folyamatos
fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk
harmadik feleknek történő kiadásához a
jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül.
Országos rendelkezések és szabályozások
teljesítése érdekében a Volvo felszólítható
arra, hogy átadjon ilyen jellegű információkat
a rendőrségnek vagy egyéb hatóságoknak,
akiknek törvényes joguk lehet arra, hogy hozzáférjenek ezekhez. A rögzített adatok kiolvasásához és értelmezéséhez speciális műszaki
berendezések szükségesek, amelyekhez a
Volvo és a Volvóval szerződésben álló márkaszervizek férhetnek hozzá. A Volvo felelős
azért, hogy ezek az információknak a tárolása
és kezelése, amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos módon történjen, amely megfelel a
vonatkozó jogi követelményeknek. További
tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy
Volvo kereskedéssel.
21
01 Bevezetés
01
Tartozékok és extra felszerelés
Volvo ID
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen csatlakoztatása negatívan befolyásolja az
autó elektronikus rendszerét.
A Volvo ID az Ön személyes azonosítója,
amely különböző szolgáltatásokhoz kínál hozzáférést6.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes rendszerére telepített szoftverrel együtt
működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy
mindig vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat
vagy extra felszereléseket szerel be, amelyek
az elektromos rendszerhez csatlakoznak vagy
hatással vannak arra.
Példa a szolgáltatásokra:
Hővisszaverő szélvédő*
A szélvédő hővisszaverő fóliával (IR) van
ellátva, amely csökkenti a nap hősugárzásának utastérbe jutó mennyiségét.
Az elektronikus berendezések, mint például
jeladók elhelyezése a hővédő fóliával rendelkező üvegfelület mögé, befolyásolhatja azok
működését és teljesítményét.
Az elektronikus berendezések optimális
működéséhez, azokat a szélvédő hővédő fóliával nem rendelkező részén kell elhelyezni
(lásd a fenti ábrán kiemelt területet).
•
My Volvo - Az Ön személyes weboldala
Önnek és az autójának.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autókban* - bizonyos funkciók és szolgáltatások személyes Volvo ID regisztrálását
igénylik az autóhoz, ilyen például egy új
cím internetes térképszolgáltatásról közvetlen az autóhoz küldése.
•
Volvo On Call, VOC* - a Volvo ID a Volvo
On Call mobilalkalmazásba történő bejelentkezésre szolgál.
Infravörös fóliával nem rendelkező felületek.
Az A a szélvédő felső szélétől lefelé számított
távolság, ahol a mező kezdődik. A B a szélvédő felső szélétől lefelé számított távolság,
ahol a mező befejeződik.
Méretek
A
40 mm
B
80 mm
A Volvo ID előnyei
•
Egy felhasználónévvel és egy jelszóval
férhet hozzá az online szolgáltatásokhoz,
azaz csak egy felhasználónevet és egy
jelszót kell megjegyezni.
•
Amikor megváltoztatja egy szolgáltatás
(például VOC) felhasználónevét/jelszavát,
akkor az automatikusan a többi szolgáltatásban (például My Volvo) is megváltozik
Volvo ID létrehozása
Volvo ID létrehozásához meg kell adnia egy
személyes e-mail címet. Ezután hajtsa végre
az e-mail címre automatikusan küldött üze6
22
A szolgáltatások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
01 Bevezetés
01
netben található utasításokat a regisztráció
befejezéséhez. Volvo ID létrehozása az alábbi
szolgáltatásokon keresztül lehetséges:
•
My Volvo web - írja be az e-mail címét és
kövesse az utasításokat.
•
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban* - Írja be az e-mail címét a Volvo ID
azonosítót igénylő alkalmazásban, és
kövesse az utasításokat. Vagy nyomja
meg kétszer a középkonzol
csatlakozás gombját, válassza a Alkalmazások
Beállítások menüpontot, és kövesse
az utasításokat.
•
Volvo On Call, VOC* - Töltse le a VOC
alkalmazás legújabb verzióját. Válassza a
Volvo ID azonosító létrehozása lehetőséget a kezdőlapról, írja be az e-mail címet,
és kövesse az utasításokat.
Kapcsolódó információk
•
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten (17. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
23
01 Bevezetés
01
Környezeti filozófia
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik a biztonságosabb és hatékonyabb ter-
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére hatással van. A környezetvédelmi munka
az autó teljes életciklusán alapszik és figyelembe veszi a környezeti hatást a tervezéstől
a selejtezésig és újrahasznosításig. A Volvo
Car alapelve, hogy minden újonnan fejlesztett
terméknek a kevesebb környezeti hatással
kell rendelkeznie, mint annak a terméknek,
amelyet levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája a
hatékonyabb és kevésbé szennyező Drive-E
hajtásláncok kifejlesztését eredményezte. A
személyes környezet szintén fontos a Volvo
24
mékek és megoldások fejlesztésén, hogy
csökkentse a káros környezeti hatásokat.
számára - a Volvók belső levegője például a
klímavezérlő rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső levegő.
A Volvo azt is megköveteli, hogy partnerei is
megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi
környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo
összes gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell rendelkeznie, és ez támogatja a
környezetvédelmi problémák módszeres
megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz
lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése terén. Az ISO minősítés
megtartása a hatályos környezetvédelmi törvények és szabályozások betartását is jelenti.
Mivel az autó teljes környezeti hatásának
nagy része annak használatából ered, a Volvo
Car környezetvédelmi munkájában az üzemanyag-fogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és
egyéb levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A
Volvo autók minden vonatkozó kategóriában
versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyagfogyasztás általában az üvegház hatású
Üzemanyag-fogyasztás
01 Bevezetés
gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását
eredményezi.
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és üzemanyag-hatékony
autó nem csak a kisebb környezetre gyakorolt hatáshoz járul hozzá, hanem kisebb költségekkel is jár az autó tulajdonosa számára.
Mint járművezető, könnyen csökkentheti az
üzemanyag-fogyasztást, és hozzájárulhat egy
jobb környezethez - íme néhány tanács:
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A
körülbelül 80 km/h (50 mph) feletti és 50
km/h (30 mph) alatti sebesség nagyobb
energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által
az autó szervizeléséhez és karbantartásához előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását állítsa le a motort, amikor hosszabb időre
megáll. Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen megállás és egyenetlen sebesség
nagyobb üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Ha az autó motorblokkfűtéssel* rendelkezik, akkor használja azt hidegindítás előtt
- ez javítja az indíthatóságot, hideg időben csökkenti a kopást és a motor gyorsabban eléri a normál üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a
károsanyag-kibocsátást.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például
az akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye
fel a kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az ilyen típusú hulladékok kezelésével
kapcsolatban - lehetőleg forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez.
Ennek a tanácsnak a megfogadásával pénzt
takaríthat meg, takarékoskodhat a bolygó
erőforrásaival és növelheti az autó élettartamát. További tájékoztatásért és további tanácsokért lásd Eco útmutató, (71. oldal), Gazdaságos vezetés, (325. oldal), és Üzemanyag-fogyasztás, (429. oldal).
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta
belső környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a vonatkozó szabványok alatt van.
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel együtt.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen,
mint a külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a
részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok
és talajszinti ózon. Ha a külső levegő szenynyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a
levegő visszakeringtetésre kerül. Az ilyen
helyzetek például erős forgalomban, sorban
állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
01
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását,
amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulcscsal.
Belső
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan vannak kiválasztva és tesztelve, hogy
az kellemes és kényelmes legyen. Bizonyos
részek, például a kormánykerék varratai kézzel készülnek. A belső megfigyelés alatt áll,
hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy
anyagokat, amelyek kellemetlen érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony
üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor
egy Volvo műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo
rendszerének részévé válik. A Volvo világos
követelményeket támaszt a műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a
káros anyagok környezetbe jutását. A műhe}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
25
01 Bevezetés
01
||
lyek munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással és eszközökkel.
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó újrahasznosítható. Az autó utolsó
tulajdonosát ezért arra kérjük, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott újrahasznosító létesítményt
tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
26
A kezelési útmutató és a környezet
(27. oldal)
01 Bevezetés
A kezelési útmutató és a környezet
A használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag Forest Stewardship
Council® (Erdőgondnoksági Tanács) minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
01
Többrétegű üveg
Az üveg megerősítet, ami jobb
védelmet nyújt a betörések ellen és
fejlettebb hangszigetelést biztosít az
utastérnek. A szélvédő és a többi
ablak* többrétegű üveggel rendelkezik.
Az FSC® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a használati útmutató
nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag
FSC® minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Kapcsolódó információk
•
Környezeti filozófia (24. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
27
BIZTONSÁG
02 Biztonság
A biztonsági övekre vonatkozó
általános információk
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket. Gondoskodjon arról, hogy minden utas
használja a biztonsági övet az utazás során.
Ne feledje
•
•
Ne használjon kapcsokat vagy bármi
mást, ami megakadályozhatja a biztonsági öv helyes illeszkedését.
A biztonsági övnek nem szabad megcsavarodnia vagy bármibe beakadnia.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (31. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (31. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (32. oldal)
02
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a
biztosított védelmet egy baleset során.
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára van tervezve.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a válla
felé felhúzva az átlós övet. A medenceövnek lent
kell elhelyezkednie (nem a has felett).
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a
testre, hogy maximális védelmet nyújthasson.
Ne hajtsa túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy van kialakítva, hogy normál
üléshelyzetben nyújtson védelmet.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető, (30. oldal) figyelmezteti biztonsági övük becsatolására, (32. oldal).
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A
biztonsági öv elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek
tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás vagy sérülés jeleit mutatja.
Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással
kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek kell lennie, mint a
kicserélt biztonsági öv.
29
02 Biztonság
Biztonsági öv - bekapcsolás
A csatok csak a saját zárjukba illeszkednek a
hátsó ülésen1.
Elindulás előtt kapcsolja be a biztonsági övet,
(29. oldal).
02
Ne feledje
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
Húzza ki lassan a biztonsági övet és biztosítsa azt a zárónyelv biztonsági övcsatba nyomásával. Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az
öv be van csatolva.
•
•
•
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Kapcsolódó információk
Helytelenül viselt biztonsági öv. Az övnek a vállon
kell nyugodnia.
Helyesen viselt biztonsági öv.
A biztonsági öv magasságának beállítása.
Nyomja meg a gombot, és mozdítsa el az övet
függőlegesen. Helyezze az övet a lehető legmagasabbra, anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
1
30
Bizonyos piacokon.
•
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (31. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (31. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (32. oldal)
Biztonsági öv emlékeztető (32. oldal)
02 Biztonság
Biztonsági öv - kioldás
Biztonsági öv - terhesség
Oldja ki a biztonsági övet, (29. oldal) az autó
álló helyzetében.
A biztonsági övet (29. oldal) a terhesség alatt
is mindig be kell kapcsolni. Azonban döntő
fontosságú a helyes használat.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
tása, hogy a lehető legnagyobb távolság
legyen a has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági öv - bekapcsolás (30. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (31. oldal)
02
Kapcsolódó információk
Biztonsági öv - bekapcsolás (30. oldal)
Biztonsági öv emlékeztető (32. oldal)
G020998
•
•
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok
felett és a lehető legalacsonyabban a has
alatt. – Soha nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági
öv lazaságát és ügyeljen arra, hogy a testhez
legközelebb helyezkedjen el. Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést,
(86. oldal), és a kormánykereket
(90. oldal), , hogy könnyen kezelhessék a
járművet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy
könnyen kezelhessék a lábpedálokat és a
kormánykereket). A cél az ülés olyan beállí-
31
02 Biztonság
Biztonsági öv emlékeztető
•
G017726
02
net körülbelül 30 másodpercig történő
vezetés után automatikusan vagy az
irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának,
(115. oldal) megnyomásakor eltűnik.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető figyelmezteti biztonsági övük
becsatolására (30. oldal).
A hallható emlékeztető sebességfüggő és
bizonyos esetekben időfüggő. A látható emlékeztető a tetőkonzolon és a kombinált
műszerfalon, (67. oldal) jelenik meg.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések esetében van két alfunkciója:
•
32
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági övek, (29. oldal) vannak használatban a hátsó ülésen. Egy üzenet jelenik
meg az információs kijelzőn, amikor a biztonsági öv használatban van vagy, ha a
hátsó ajtók valamelyikét kinyitják. Az üze-
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a hátsó
biztonsági öveket menet közben kicsatolják. Ez a figyelmeztetés üzenet formájában jelenik meg az információs kijelzőn,
amelyet audio/vizuális jel kísér. A figyelmeztetés megszűnik, ha az övet újra
becsatolják vagy, manuálisan is nyugtázható a OK gomb megnyomásával.
A használt biztonsági övekre vonatkozó üzenet mindig látható a kombinált műszerfalon.
Nyomja meg a OK gombot a tárolt üzenetek
megtekintéséhez.
Bizonyos piacokon
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági
öv használatára, ha valamelyikük nem viseli
azt. Alacsony sebesség mellett, a hangos
emlékeztető hallható az első 6 másodpercben.
Biztonságiöv-feszítő
Az összes biztonsági öv (29. oldal) övfeszítővel
van ellátva. A biztonságiöv-feszítőben található szerkezet az elégségesen erős ütközések
esetén megfeszíti az övet. A biztonsági öv
ezután hatékonyabban tartja vissza az utasokat.
FIGYELEM
Soha ne helyezze az utas biztonsági övének nyelvét a vezető oldali csatba. Mindig
helyezze a biztonsági öv nyelvét a megfelelő csatba. Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken és nem helyezzen idegen
tárgyakat a csatba. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem
megfelelően működnek egy baleset során.
Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
02 Biztonság
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
légzsák Szerviz szükséges vagy SRS
légzsák Szerviz sürgős üzenet jelenik meg
a kijelzőn. A Volvo azt javasolja, hogy haladéktalanul forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg,
ha hiba észlelése történik a hibakeresés közben vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor
szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy üzenettel együtt jelenik meg a kombinált
műszerfal, (67. oldal) információs kijelzőjén.
02
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (44. oldal)
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre
vonatkozó figyelmeztető szimbólum a digitális
kombinált műszerfalon.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre, (34. oldal) vonatkozó figyelmeztető
szimbólum az analóg kombinált műszerfalon.
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma világít, amikor a távvezérlős kulcs a II
kulcshelyzetben (84. oldal) van. A szimbólum körülbelül 6 másodperc elteltével kialszik,
feltéve, hogy a légzsákrendszer hibamentes.
FIGYELEM
Ha bekapcsolva marad vagy vezetés közben bekapcsol a légzsákrendszer figyelmeztető szimbóluma, akkor nincs meg a
légzsákrendszer teljes funkcionalitása. A
szimbólum a biztonsági öv-előfeszítő rendszer, a SIPS, az IC rendszer hibáját vagy a
rendszer egyéb hibáját jelzi. A Volvo azt
javasolja, hogy haladéktalanul forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a figyelmeztető szimbólum meghibásodik,
akkor a figyelmeztető háromszög és az SRS
33
02 Biztonság
Légzsákrendszer
02
A rendszer légzsákokból és érzékelőkből áll.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák(ok) felfúvódik/felfúvódnak és felforrósodnak. A légzsákpárnák
jelentik az elsődleges behatást az utas számára. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Amikor ez történik, akkor
füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális. A
teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és
leengedését beleértve, tizedmásodpercek
alatt lezajlik.
Frontális ütközés során a légzsákrendszer
segíti a járművezető és az utas fej-, arc- és
mellkasi sérülései elleni védelmet.
G018665
FIGYELEM
A légzsákrendszer felülnézetből, balkormányos
autó.
A Volvo azt javasolja, hogy a javításhoz
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel. A légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS
G018666
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be
vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az
összes biztonsági övre vonatkozik.
A légzsákrendszer felülnézetből, jobbkormányos
autó.
34
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés
járműre ható erejét és a reagálás ennek
megfelelően történik úgy, hogy egy vagy
több légzsák működésbe lép.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezető oldali légzsák (35. oldal)
Utaslégzsák (35. oldal)
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
(33. oldal)
02 Biztonság
Vezető oldali légzsák
Utaslégzsák
Az autó, a biztonsági öv (29. oldal). l által nyújtott védelem kiegészítésére légzsákkal
(34. oldal)l rendelkezik a vezető oldalán.
A biztonsági öv, (29. oldal) által nyújtott védelem kiegészítésére, az autó az utas oldalon
légzsákkal, (34. oldal) rendelkezik.
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van
szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van
hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés
található.
02
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése jobbkormányos autóban.
Az utaslégzsák címkéje
Kapcsolódó információk
•
Utaslégzsák (35. oldal)
Az első utaslégzsák elhelyezkedése balkormányos autóban.
Címke az utas oldali napellenzőn.
}}
35
02 Biztonság
||
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
02
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor,
az utasoknak a lehető legegyenesebben
kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a
háttámlának dőlve. A biztonsági övet be
kell kapcsolni.
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az
utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek szerint van elhelyezve.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek
figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos
vagy halálos sérülését okozhatja.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
36
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsoló - PACOS*
Az első utaslégzsák kiiktatható, (37. oldal),
ha az autó rendelkezik PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch) kapcsolóval.
FIGYELEM
Ha az autó első utaslégzsákkal van felszerelve, de nincs PACOS kapcsolója (utaslégzsák-kikapcsoló), akkor a légzsák mindig aktív.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezető oldali légzsák (35. oldal)
Gyermekülés (47. oldal)
02 Biztonság
Az első utaslégzsák, (35. oldal) kiiktatható, ha
az autó rendelkezik PACOS kapcsolóval
(Passenger Airbag Cut Off Switch).
Kapcsoló - PACOS
Az utaslégzsák kapcsolója (PACOS) a
műszerfal utas oldalának végén található és
akkor érhető el, ha ki van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben van-e. A távvezérlős kulcs kulcsszárát,
(173. oldal) kell használni az állás megváltoztatásához.
ülésben vagy ülésmagasítón ülhetne az
első utasülésen, de 140 cm-nél magasabb személyek soha.
FIGYELEM
02
Aktív légzsák (utasülés):
Soha ne helyezzen el gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésben, ha a légzsák aktív. Ez minden
140 cm-nél alacsonyabb személyre vonatkozik.
Kikapcsolt légzsák (utasülés):
140 cm-nél magasabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák ki
van iktatva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
G017800
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
Az utaslégzsák aktivált állapotát mutató visszajelző.
A tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az első utaslégzsák aktiválva
van (lásd az előző ábrát).
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (84. oldal). van, akkor a légzsák
figyelmeztető szimbóluma (33. oldal), jelenik meg a kombinált műszerfalon
körülbelül 6 másodpercre.
A légzsákkapcsoló elhelyezkedése.
A légzsák aktiválva van. A kapcsolónak
ebben az állásában, a 140 cm-nél magasabb személyek ülhetnek az első utasülésen, de gyermekek gyermekülésben vagy
ülésmagasítón soha.
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első
ülésbe, ha a légzsák aktiválva van és a
szimbólum világít a tetőkonzolon.
Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a gyermek életét.
Ezután a tetőkonzol visszajelző lámpája
világít, az utasülés légzsákjának megfelelő
állapotát mutatva.
A légzsák ki van iktatva. A kapcsolónak
ebben az állásában, gyermekek gyermek-
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
37
02 Biztonság
||
FIGYELEM
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet a jármű utasaira.
2
02
Kapcsolódó információk
2
Gyermekülés (47. oldal)
Egy oldalirányú ütközés esetén az ütközés erő
nagy részét a SIPS (Side Impact Protection
System) rendszer továbbítja a tartók, oszlopok, padló, tető és a karosszéria egyéb szerkezeti elemei felé. A vezető- és utasülésnél
elhelyezkedő oldallégzsákok védik a mellkast
és a csípőt és fontos részei a SIPS rendszernek.
G017724
•
Oldallégzsák (SIPS)
Az utaslégzsák kiiktatott állapotát mutató visszajelző.
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az
első utaslégzsák ki van iktatva (lásd az előző
ábrát).
Ne hagyja, hogy valaki az első utasülésben
üljön, ha a tetőkonzol üzenete azt jelzi,
hogy a légzsák ki van iktatva és, ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető
szimbólum (33. oldal)l jelenik meg a kombinált műszerfalon. Ez azt jelzi, hogy
súlyos meghibásodás van jelen. Amint
lehetséges, menjen szervizbe. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo
szervizhez.
38
G032949
FIGYELEM
A SIPS rendszer két fő komponensből, az
oldallégzsákból és az érzékelőkből áll. Az
oldallégzsákok az első ülésháttámlákban
helyezkednek el.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak.
Az légzsák az utas és az ajtópanel között
fúvódik fel és így tompítja a kezdeti ütközést.
A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális
02 Biztonság
esetben csak az ütközés oldalán lép működésbe.
FIGYELEM
•
A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag
hivatalos Volvo szervizben végeztesse
el a javításokat. A SIPS légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz
és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
•
Ne helyezzen semmit az ülés külső
oldal és az ajtópanel közé, mert erre a
területre szüksége van az oldallégzsáknak.
•
A Volvo azt javasolja, hogy csak a
Volvo által jóváhagyott üléshuzatokat
használjon. Más üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
Vezetőülés, balkormányos.
•
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/
ülésmagasító
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti az oldallégzsák,
(38. oldal).
02
A gyermekülés/ülésmagasító, (47. oldal)
elhelyezhető az első utasülésben, feltéve,
hogy az autóban nincs aktív légzsák,
(37. oldal) az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
•
Utaslégzsák (35. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
Az oldallégzsákok a biztonsági övek
kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Első utasülés, balkormányos.
•
Vezető oldali légzsák (35. oldal)
Utaslégzsák (35. oldal)
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító (39. oldal)
Függönylégzsák (IC) (40. oldal)
39
02 Biztonság
Függönylégzsák (IC)
02
FIGYELEM
A függönylégzsák segít megakadályozni azt,
hogy a járművezető és az utasok egy ütközés
során beüssék a fejüket az autón belül.
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz
tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak
könnyű ruhákhoz van tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az
autó tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy
az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett
védelmet. A Volvo azt javasolja, hogy mindig eredeti Volvo alkatrészeket használjon,
amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
FIGYELEM
Ne helyezzen az ajtók ablakainak felső
szélétől lefelé számított 50 milliméternél
magasabbra csomagokat az autóba.
Különben csökkenhet a tetőkárpitba sülylyesztett függönylégzsák tervezett védelmi
funkciója.
A függönylégzsák (Inflatable Curtain) a SIPS
rendszer, (38. oldal) és a légzsákrendszer,
(34. oldal), része. Ez a tetőkárpit mindkét
oldalán helyezkedik el, és segít a járművezető
és az utasok védelmében az autó külső ülésein. Egy elégségesen heves ütközés kioldja
az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
40
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (29. oldal)
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni védelmi)
rendszerre vonatkozóan
A WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelem) az ostorcsapásos sérülések ellen véd. A
rendszer energiaelnyelő háttámlákból és
különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első
üléseken.
02 Biztonság
FIGYELEM
A WHIPS rendszer a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági
övet.
Az ülés tulajdonságai
Amikor a WHIPS rendszer működésbe lép,
akkor az első üléstámlák hátrafelé ereszkednek, hogy megváltoztassák a járművezető és
az első utas üléshelyzetét. Ez csökkenti az
ostorcsapásos sérülések előfordulásának
kockázatát.
WHIPS - gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti a WHIPS rendszer,
(40. oldal).
02
A gyermekülés/ülésmagasító, (47. oldal),
elhelyezhető az első utasülésben, feltéve,
hogy az autóban nincs aktív légzsák,
(37. oldal) az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan
az ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
WHIPS - gyermekülések (41. oldal)
WHIPS - üléshelyzet (42. oldal)
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (29. oldal)
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések esetén lép működésbe, ahol az ütközés
szöge és sebessége valamint az ütköző jármű
természete mind befolyással bír.
41
02 Biztonság
WHIPS - üléshelyzet
02
A WHIPS rendszer (40. oldal)l, által nyújtott
optimális védelem érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő üléshelyzetben
kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell arra,
hogy a funkció ne legyen gátolva.
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első ülés háttámlája közé.
Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a
WHIPS rendszer működését.
A WHIPS rendszer elveszíthette védelmi
képességének egy részét akkor is, ha az
ülés látszólag sértetlennek tűnik.
Üléshelyzet
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első
ülésben (86. oldal),, mielőtt elindulna.
A Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse a
rendszert hivatalos Volvo szervizben, még
kis erejű hátsó ütközéseket követően is.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz között a hely a lehető legkisebb legyen.
Funkció
Ne helyezzen olyan tárgyakat a hátsó ülésre,
amelyek akadályozhatnák a WHIPS rendszer
működését.
FIGYELEM
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón a vezetőülés/utasülés mögött, amely akadályozhatná a
WHIPS rendszer működését.
42
FIGYELEM
Ha az ülés igen nagy erőknek lett kitéve,
például egy hátulról érkező ütközés során,
akkor ellenőrizni kell a WHIPS rendszert. A
Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse
hivatalos Volvo szervizben.
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája,
akkor a megfelelő első ülést előre kell
mozdítani, hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
02 Biztonság
Amikor a rendszer működésbe lép
Rendszer
Az ütközések esetére, a Volvo különböző személyi védőrendszerei működnek együtt a
sérülés minimálisra csökkentéséhez.
Rendszer
Kiváltva
Biztonságiövfeszítő (32. oldal),
első ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
hátulról érkező ütközés és/vagy átfordulás esetén
Biztonságiöv-előfeszítő, hátsó ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
átfordulás esetén
Légzsákok
Frontális ütközés
eseténA
(Kormánykerék,
(35. oldal) és utaslégzsák,
(35. oldal))
Oldallégzsákok
(SIPS), (38. oldal)
Oldalirányú ütközés
eseténA
Függönylégzsák,
IC (40. oldal)
ostorcsapásos
sérülés elleni
védelem, WHIPS
(40. oldal)
A
Kiváltva
Egy oldalirányú ütközésben és/vagy átfordulás és/vagy bizonyos frontális ütközések eseténA
Hátsó ütközés során
Az autó karosszériája egy ütközés esetén nagymértékben
deformálódhat anélkül, hogy működésbe lépnének a légzsákok. Számos tényező, például a másik objektum
merevsége és tömege, az autó sebessége, az ütközés
szöge stb. befolyásolja azt, hogy hogyan lépnek működésbe az autó különböző biztonsági rendszerei.
Ha a légzsákok (34. oldal) kinyíltak, akkor az
alábbiakat javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo szervizre.
Ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági
rendszer komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a
középkonzolban helyezkedik el. Ha víz
vagy egyéb folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket. Ne próbálja beindítani az
autót, mert a légzsákok működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A Volvo azt
javasolja, hogy ezt bízza hivatalos Volvo
szervizre.
02
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal. Ezek nehézzé tehetik a kormányzást.
Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező
füst és por intenzív kitettség esetén a bőr
és a szem irritációját /sérülését okozhatják.
Irritáció esetén mossa le hideg vízzel. A
gyors felfúvódási folyamat és a légzsák
szövete horzsolást és bőrégést okozhat.
MEGJEGYZÉS
A légzsákok és az övfeszítő rendszer csak
egyszer működik egy baleset során.
43
02 Biztonság
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
02
Kapcsolódó információk
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés
károsította az autó valamely olyan alapvető
funkcióját, mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy a
fékrendszer.
Figyelmeztető háromszög a digitális kombinált
műszerfalon.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a kombinált műszerfal,
(67. oldal) információs kijelzőjén. Ez azt
jelenti, hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
Figyelmeztető háromszög az analóg kombinált
műszerfalon.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját vagy visszaállítani az elektronikát, ha az
autó biztonsági üzemmódba lépett. Ez
személyi sérülést vagy azt okozhatja, hogy
az autó nem normálisan működik. A Volvo
azt javasolja, hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse és állíttassa vissza az
autó normál állapotát a Biztonsági mód
Lásd a kézikönyvet üzenet megjelenését
követően.
44
•
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete (45. oldal)
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(45. oldal)
02 Biztonság
Biztonsági üzemmód - az autó
beindításának kísérlete
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és megjelenik a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet. Késedelem nélkül hagyja el az
autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban
(44. oldal), van, akkor az autó beindítása megkísérelhető, ha minden normálisnak tűnik és
ellenőrizte, hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás.
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e
üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni. Azt el kell
szállítani a helyéről. A Volvo azt javasolja,
hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte,
hogy nincs jele üzemanyag-szivárgásnak,
akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot és nyissa ki a
vezetőajtót. Ha egy üzenet jelenik meg a gyújtás bekapcsolt állapotára utalva, akkor
nyomja meg az indítógombot. Ezután csukja
be az ajtót és helyezze vissza a távvezérlős
kulcsot. Az autó elektronikája ekkor megpróbálja visszaállítani magát normál üzemmódba.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
Biztonsági mód - az autó mozgatása
Ha a Normal mode látható a Biztonsági
mód Lásd a kézikönyvet visszaállítását
követően, miután megpróbálta beindítani az
autót (45. oldal)l, akkor az autó óvatosan
elmozdítható a veszélyes helyről.
02
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (44. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(45. oldal)
Ha a Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor
az autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal (335. oldal),
kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is
tűnik az autó, rejtett károsodása lehet, amely
lehetetlenné teszi annak mozgás közbeni
irányítását.
45
02 Biztonság
Általános információk a
gyermekbiztonságról
02
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig
megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban.
Soha ne hagyja, hogy egy gyermek egy másik
utas ölében üljön.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a
lehető legidősebb, legalább 3-4 éves korig
hátrafelé néző gyermekülésekben utazzanak,
majd 10 éves korig előre néző ülésmagasítón/
gyermekülésben.
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya
és mérete határozza meg, további tájékoztatásért, lásd Gyermekülés (47. oldal).
Gyermekbiztonsági zárak
A hátsó ajtók és hátsó ajtóablakok* manuálisan (186. oldal). vagy elektronikusan gátolhatók (187. oldal).* a belülről történő nyitástól.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (55. oldal)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(59. oldal)
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének szabályai országonként változhatnak.
Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
A Volvo az Ön autójához tervezett gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések,
ülésmagasítók és rögzítőeszközök) kínál. A
Volvo gyermekbiztonsági felszerelései optimális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a
gyermeke biztonságosan utazzon az autóban.
Továbbá, a gyermekbiztonsági felszerelések
illeszkednek és könnyen használhatók.
46
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 Biztonság
Gyermekülés
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes
használatára.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
02
FIGYELEM
G020739
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az
ülés vízszintes beállító rúdjához, a szék
alatt lévő rugókhoz vagy sínekhez és
rudakhoz. Az éles szélek károsíthatják a
hevedereket.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
A gyermekülések és a légzsákok nem kompatibilisek egymással.
}}
47
02 Biztonság
||
Ajánlott gyermekülések2
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
0 csoport
02
Hátsó, középső ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző
gyermekülés, ISOFIX rögzítőrendszerrel.
max. 10 kg
Típusengedély: E1 04301146
0+ csoport
(L)
max. 13 kg
0 csoport
Külső, hátsó ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat)
- hátra néző gyermekülés, az autó
biztonsági övével rögzíthető.
0+ csoport
Típusengedély: E1 04301146
Típusengedély: E1 04301146
Típusengedély: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
(U)
0 csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
max. 10 kg
(U)
(U)
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
max. 10 kg
0+ csoport
(U)
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2
48
A többi gyermekülés tekintetében, az autót tartalmaznia kell a gyártó által mellékelt listának vagy univerzálisan jóváhagyottnak kell lennie az ECE R44 által előírt törvényi követelményeknek.
02 Biztonság
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
1. csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
9-18 kg
(U)
(U)
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
2. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - előre néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével
rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - előre néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
Típusengedély: E5 04191
(U)
(U)
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster
Seat with backrest).
Típusengedély: E1 04301169
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
(UF)
15-25 kg
2. csoport
15-25 kg
2/3. csoport
15-36 kg
(U)
02
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo Convertible Child
Seat) - előre néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
(U)
Volvo ülésmagasító háttámlával
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
}}
49
02 Biztonság
||
02
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
2/3. csoport
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül
(Booster Cushion with and without
backrest).
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül
(Booster Cushion with and without backrest).
Ülésmagasító háttámlával vagy
anélkül (Booster Cushion with and
without backrest).
15-36 kg
Típusengedély: E5 04216
(UF)
2/3. csoport
15-36 kg
Típusengedély: E5 04216
(UF)
Típusengedély: E5 04216
(UF)
Beépített ülésmagasító (Integrated Booster
Cushion) - gyárilag beszerelt opcióként elérhető.
Típusengedély: E5 04189
(B)
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
B: Ehhez a súlybesoroláshoz jóváhagyott beépített gyermekülések.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
50
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(59. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (55. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
02 Biztonság
Gyermekülések - elhelyezés
FIGYELEM
Mindig a hátsó ülésre helyezze a gyermeküléseket/ülésmagasítókat, (47. oldal), ha az utaslégzsák aktiválva, (37. oldal) van. Ha gyermek
utazik az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket szenvedhet.
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
Az utaslégzsák címkéje
02
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az
utasajtó.
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező
vagy egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/gyermeküléseket használni, amelyek
a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek szerint van elhelyezve.
Elhelyezhet:
•
Címke az utas oldali napellenzőn.
•
egy gyermekülést/ülésmagasítót az első
utasülésen, feltéve, hogy nincs aktivált
légzsák az első utas felőli oldalon.
egy vagy több gyermekülés/ülésmagasító
a hátsó ülésen.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek
figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos
vagy halálos sérülését okozhatja.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a
szélvédőnek támaszkodni.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
•
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(59. oldal)
•
Gyermekülés - ISOFIX (55. oldal)
51
02 Biztonság
Gyermekülés - kétfokozatú
ülésmagasító*
02
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javítást vagy
cserét kizárólag hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. Ne végezzen módosításokat
vagy kiegészítéseket az ülésmagasítón. Ha
az ülésmagasító nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész ülésmagasítót ki kell cserélni. Még
ha sértetlennek látszik is az ülésmagasító,
már nem nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Az ülésmagasítót akkor is ki kell cserélni, ha nagyon el van kopva.
A hátsó ülés beépített ülésmagasítói lehetővé
teszik a gyermekek kényelmes és biztonságos
elhelyezkedését.
Az ülésmagasítók kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy optimális biztonságot nyújtsanak. Használatuk, a biztonsági övvel,
(29. oldal) együtt 15 és 36 kg közötti súlyú és
legalább 95 cm magas gyermekek számára
megengedett.
Helytelen elhelyezés, a fejtámlát a fejjel egyező
magasságba kell állítani és a biztonsági öv nem
lehet a váll alatt.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon
kell elhelyezni.
•
a beépített kétfokozatú ülésmagasító
helyesen van-e beállítva a táblázatnak
megfelelően, (53. oldal) és rögzítve vane a helyén
•
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek
testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka
előtt vagy a válla alatt (lásd az előző ábrákat)
•
az öv ölrésze lent, a medence felett
helyezkedik-e el az optimális védelem
érdekében.
Az ülésmagasító két szintjének beállítása az
emeléssel, (53. oldal) és leengedéssel,
(54. oldal) történik.
52
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
A kétfokozatú ülésmagasítóra vonatkozó
utasítások betartásának elmulasztása a
gyermek súlyos sérüléséhez vezethet egy
baleset során.
02 Biztonság
Kétfokozatú ülésmagasító* felemelés
2. fokozat4
A beépített ülésmagasító(52. oldal) a hátsó
ülésben két fokozatban hajtható fel. Az, hogy
hány fokozatot kell emelni az ülésmagasítón, a
gyermek súlyától függ.
Súly
1. fokozat
2. fokozat
22-36 kg
15-25 kg
02
1. fokozat3
Nyomja hátrafelé az ülésmagasítót a rögzítéshez.
Kezdje az alsó fokozatból. Nyomja be a
gombot.
Húzza előre és fel a fogantyút az ülésmagasító kioldásához.
3
4
Alacsony fokozat.
Felső fokozat.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
53
02 Biztonság
||
Kétfokozatú ülésmagasító* leengedés
A hátsó ülés beépített ülésmagasítója
(52. oldal) a felső vagy alsó fokozatból a teljesen leengedett helyzetbe engedhető az üléspárnában. Azonban a felső fokozatból az alsó
fokozatba állítása nem lehetséges.
02
Emelje fel az ülésmagasítót az elejénél,
majd nyomja vissza a háttámlához a rögzítéshez.
Nyomja le a kezével a párna közepét,
hogy rögzítse azt.
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Az ülésmagasító 2. fokozatból 1. fokozatba
állítása nem lehetséges. Először az üléspárnába teljesen lehajtva (54. oldal),
alaphelyzetbe kell állítani.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e maradtak-e
tárgyak (például játékok) a párna mögötti
helyen, mielőtt leengedi a párnát.
Húzza előre a fogantyút az ülés kioldásához.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
Kétfokozatú ülésmagasító* - leengedés
(54. oldal)
A háttámla leengedése előtt először le kell
engedni az ülésmagasítót.
Kapcsolódó információk
•
54
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kétfokozatú ülésmagasító* - felemelés
(53. oldal)
02 Biztonság
Gyermekülés - ISOFIX
A ISOFIX autós gyermekülések, (47. oldal)
rögzítésére szolgáló, nemzetközi szabványokon alapuló rendszer.
Kapcsolódó információk
•
•
•
ISOFIX - méretosztályok (55. oldal)
ISOFIX - gyermekülések típusai
(57. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
ISOFIX - méretosztályok
Az ISOFIX (55. oldal) rögzítő rendszert használó gyermeküléseket méretosztályokba sorolják, hogy segítsék a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés, (57. oldal) kiválasztásában.
Méretosztály
A ISOFIX rögzítőrendszer rögzítőpontjai a
hátsó ülés háttámlájának alsó részébe vannak
süllyesztve a külső üléseken.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján
elhelyezett szimbólumok jelzik (lásd az előző
ábrát).
Nyomja le az üléspárnát, hogy hozzáférjen a
rögzítőpontokhoz.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
02
Leírás
A
Teljes méretű, előre néző
gyermekülés
B
Csökkentett méretű (1. változat), előre néző gyermekülés
B1
Csökkentett méretű (2.változat), előre néző gyermekülés
C
Teljes méretű, hátrafelé néző
gyermekülés
D
Csökkentett méretű, hátrafelé néző gyermekülés
E
Hátra néző babaülés
F
Keresztirányú babaülés, bal
oldal
G
Keresztirányú babaülés, jobb
oldal
}}
55
02 Biztonság
||
FIGYELEM
02
Soha ne helyezzen gyermeket az utasülésbe, ha az autó aktív légzsákkal rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Ha az ISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel a Volvo által ajánlott ISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatban.
56
02 Biztonság
ISOFIX - gyermekülések típusai
A gyermekülések különböző méretűek - az
autók különböző méretűek. Ez azt jelenti, hogy
A gyermekülés típusa
Keresztirányú babaülés
Babaülés, hátrafelé néző
Súly
max. 10 kg
max. 10 kg
nem minden gyermekülés alkalmas minden
autómodell minden üléséhez.
Méretosztály
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Babaülés, hátrafelé néző
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Gyermekülés, hátrafelé néző
9-18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
57
02 Biztonság
||
A gyermekülés típusa
Előre néző gyermekülés
02
Súly
9-18 kg
Méretosztály
B
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: Az ISOFIX helyzet nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez ebben a súly- és/vagy méretosztályban.
IL: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
IUF: Alkalmas olyan előre néző ISOFIX gyermekülésekhez, amelyek univerzálisan jóváhagyottak ebben a súlyosztályban.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő méretosztályú, (55. oldal), ISOFIX, (55. oldal) rögzítésű
gyermekülést válassza.
58
02 Biztonság
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
MEGJEGYZÉS
Az autó bizonyos előre néző gyermekülésekhez, (47. oldal) felső rögzítő pontokkal rendelkezik. Ezek a rögítő pontok az ülés hátulján
találhatók.
A csomagtér felett csomagtértakaróval
rendelkező autók esetében, azt el kell
távolítani, mielőtt gyermeküléseket lehetne
rögzíteni a rögzítő pontokhoz.
02
A gyermekülések felső rögzítő pontokhoz történő rögzítésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért, tanulmányozza az ülés gyártójának utasításait.
FIGYELEM
A gyermekülés hevedereit mindig át kell
húzni a fejtámla szárán található furaton,
mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál.
Kapcsolódó információk
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre
néző gyermekülések számára vannak kialakítva. A Volvo azt javasolja, hogy a kisgyermekeket, a lehető legidősebb korig hátra
néző gyermekülésekben helyezze el.
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (46. oldal)
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (55. oldal)
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez
a külső üléseken lehajtható fejtámlákkal
rendelkező autókban.
59
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
}}
61
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Áttekintés, balkormányos autó
03
62
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Menük és üzenetek, irányjelzők,
országúti/tompított fényszóró,
fedélzeti számítógép
(115. oldal),
(118. oldal),
(102. oldal),
(96. oldal) és
(119. oldal).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a
menük megjelenítéséhez
(118. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
A kormánykerék
beállítása
(90. oldal).
Motorházfedélnyitó
(365. oldal).
–
(312. oldal).
(292. oldal).
Ajtókilincs
Rögzítőfék
Manuális fokozatváltás automata
sebességváltóban*
Vezérlő panel
Ülésbeállítás*
(87. oldal).
Sebességtartó*
(204. oldal) és
(207. oldal).
(182. oldal),
(187. oldal),
(108. oldal) és
(109. oldal).
(92. oldal),
(319. oldal) és
(184. oldal).
Kürt, légzsákok
(90. oldal) és
(34. oldal).
Fényszóróvezérlés, üzemanyagtöltő fedél és
csomagtérajtó
nyitása
Kombinált
műszerfal
(67. oldal).
Navigálás a
menüben, audiovezérlés, telefonvezérlés*
(118. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
START/STOP
ENGINE gomb
(284. oldal).
Gyújtáskapcsoló
(84. oldal).
Vészvillogók
(102. oldal).
Kezelőpanel az
infotainment
rendszerhez és a
navigáláshoz a
menüben
(118. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(136. oldal).
Fokozatválasztó
(290. oldal) vagy
(292. oldal).
Az aktív futómű
(Four-C) kezelőszervei*
(193. oldal).
Ablaktörlők és
mosó
(105. oldal).
03
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (77. oldal)
Napi kilométer-számláló (78. oldal)
Óra (78. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
63
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
64
03 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, jobbkormányos autók
03
}}
65
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
66
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Képernyő az infotainment rendszerhez és a
menük megjelenítéséhez
(118. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Vezérlő panel
(182. oldal),
(187. oldal),
(108. oldal) és
(109. oldal).
(118. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Gyújtáskapcsoló
(84. oldal).
(102. oldal).
(284. oldal).
(92. oldal),
(319. oldal) és
(184. oldal).
Vészvillogók
START/STOP
ENGINE gomb
Fényszóróvezérlés, üzemanyagtöltő fedél és
csomagtérajtó
nyitása
Kezelőpanel az
infotainment
rendszerhez és a
navigáláshoz a
menüben
Motorházfedélnyitó
(365. oldal).
Manuális fokozatváltás automata
sebességváltóban*
(292. oldal).
Ülésbeállítás*
(87. oldal).
Rögzítőfék
(312. oldal).
Sebességtartó*
(204. oldal) és
(207. oldal).
A kormánykerék
beállítása
(90. oldal).
Kombinált
műszerfal
(67. oldal).
Kürt, légzsákok
(90. oldal) és
(34. oldal).
Menük és üzenetek, irányjelzők,
országúti/tompított fényszóró,
fedélzeti számítógép
(115. oldal),
(118. oldal),
(102. oldal),
(96. oldal) és
(119. oldal).
Navigálás a
menüben, audiovezérlés, telefonvezérlés*
(118. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Fokozatválasztó
(290. oldal) vagy
(292. oldal).
(193. oldal).
Ablaktörlők és
mosó
(105. oldal).
Az aktív futómű
(Four-C) kezelőszervei*
Ajtókilincs
–
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(136. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (77. oldal)
Napi kilométer-számláló (78. oldal)
Óra (78. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint
üzeneteket jelenít meg.
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(68. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (73. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (75. oldal)
Analóg kombinált műszerfal áttekintés
Műszerek és visszajelzők
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint
üzeneteket jelenít meg.
Információs kijelző
03
Információs kijelző, analóg műszerfal.
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg. Az információs kijelzőt használó funkcióknál további leírások találhatók.
1
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés1 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép (119. oldal) és Üzemanyagtöltés (320. oldal).
Eco meter A műszer azt mutatja, hogy
mennyire gazdaságosan vezetik az autót.
Minél magasabban van a skálán, annál
gazdaságosabban vezeti az autót.
Sebességmérő
}}
67
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző2/Fokozathelyzetjelző3 Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(291. oldal), vagy Automata sebességváltó -- Geartronic* (292. oldal).
03
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Digitális kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint
üzeneteket jelenít meg.
Információs kijelző
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, analóg
műszerfal.
•
•
Kombinált műszerfal (67. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (75. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (73. oldal)
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Információs kijelző, digitális műszerfal*.
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg. Az információs kijelzőt használó funkcióknál további leírások találhatók.
Figyelmeztető szimbólumok4
2
3
4
68
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (367. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és visszajelzők
"Elegance" téma
(291. oldal), vagy Automata sebességváltó -- Geartronic* (292. oldal).
A digitális műszerfalhoz különböző témák
választhatók ki. A lehetséges témák az
"Elegance", "Eco" és "Performance".
A témák csak a motor járó állapotában
választhatók ki.
A különböző témák közötti váltáshoz, nyomja
meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
majd válassza ki a Témák menüpontot a kar
forgókapcsolójának forgatásával. Nyomja
meg az OK gombot. Forgassa a forgókapcsolót a téma kiválasztásához, és hagyja jóvá
az OK gomb megnyomásával.
Bizonyos modellváltozatokon, a középkonzol
képernyőjének megjelenése a kombinált
műszerfal témabeállítását követi.
A műszerfal kontraszt üzemmódja és szín
üzemmódja szintén a bal oldali bajuszkapcsolóval állítható be.
A menü kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben kombinált műszerfal (115. oldal).
A témaválasztás és a kontraszt valamint a
szín üzemmód tárolható az egyes távvezérlős
kulcsokhoz az autó kulcsmemóriájában*, lásd
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
(166. oldal).
5
6
7
03
Műszerek és visszajelzők, "Elegance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép (119. oldal) és Üzemanyagtöltés (320. oldal).
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7 Lásd még Fokozatváltás-jelző*
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
69
03 Műszerek és kezelőszervek
||
"Eco" téma
(291. oldal) vagy Automata sebességváltó -- Geartronic* (292. oldal).
"Performance" téma
03
Műszerek és visszajelzők, "Eco" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép (119. oldal) és Üzemanyagtöltés (320. oldal).
Eco guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (71. oldal).
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép (119. oldal) és Üzemanyagtöltés (320. oldal).
Sebességmérő
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Sebességmérő
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7 Lásd még Fokozatváltás-jelző*
5
6
7
70
Műszerek és visszajelzők, "Performance" téma.
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Power guide. Lásd még Eco guide és
Power guide* (71. oldal).
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7 Lásd még Fokozatváltás-jelző*
(291. oldal) vagy Automata sebességváltó -- Geartronic* (292. oldal).
03 Műszerek és kezelőszervek
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, digitális műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
•
•
Kombinált műszerfal (67. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (75. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (73. oldal)
Eco guide és Power guide*
Az Eco guide és a Power guide a kombinált
műszerfal, (67. oldal) műszerei, amelyek segítenek a járművezetőnek az autó optimálisan
gazdaságos vezetésében.
Az autó tárolja is az egyes utak statisztikáit,
amelyek oszlopdiagram formájában tekinthetők meg, lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (128. oldal).
03
Eco guide
Ez a műszer azt mutatja, hogy mennyire gazdaságosan vezeti az autót.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az
"Eco" témát, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (68. oldal).
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Figyelmeztető szimbólumok8
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
8
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (367. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
71
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Pillanatnyi érték
Átlagos érték
A funkció megtekintéséhez, válassza ki a
"Performance" témát, lásd Digitális kombinált
műszerfal - áttekintés (68. oldal).
Pillanatnyi érték
Itt jelenik meg a pillanatnyi érték - a magasabb érték a skálán jobb értéket jelent.
03
A pillanatnyi érték kiszámítása a sebesség,
motorfordulatszám, felhasznált motorteljesítmény és a lábfék használata alapján történik.
Optimális sebesség (50-80 km/h (30-50 mph))
és alacsony motorfordulatszám tartására ösztönöz. A mutatók gyorsításkor és fékezéskor
esnek.
A nagyon alacsony pillanatnyi értékek a
műszer piros zónájának világítását okozzák
(egy rövid késéssel), ami gyenge vezetési
gazdaságosságot jelent és ezért kerülendő.
Átlagos érték
Az átlagos érték lassan követi a pillanatnyi
értéket és mutatja az autó vezetésének módját a legutóbbi időben. A skála magasabb
értékei azt jelzik, hogy a járművezető gazdaságosabban vezet.
Power guide
A műszer a motortól nyert teljesítmény
(Power) és a rendelkezésre álló teljesítmény
viszonyát mutatja.
9
72
A teljesítmény a motor fordulatszámától függ.
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
Felhasznált motorteljesítmény
A motor rendelkezésre álló
teljesítménye
A kisebb, felső mutató mutatja a rendelkezésre álló motorteljesítményt9. A skála magasabb értékei nagyobb rendelkezésre álló teljesítményt jelentenek a pillanatnyi fokozatban.
Felhasznált motorteljesítmény
A nagyobb, alsó mutató a felhasznált motorteljesítményt mutatja9. A skála magasabb
értékei a motor nagyobb teljesítmény-felhasználását mutatják.
A két mutató közötti nagy különbség nagy teljesítménytartalékot jelez.
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer
működik vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
műhelybe az ellenőrzéshez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
ABS hiba
Információ, olvassa el a
megjelenített szöveget
Visszajelző szimbólumok
Szimbólum
Leírás
Leírás
Távolsági fényszóró be
ABL hiba
Bal oldali irányjelző
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Jobb oldali irányjelző
Eco- funkció be, lásd ECO
hajtásmód* (307. oldal)
ABS hiba
Start/Stop, a motor automatikusan leállt; lásd Start/
Stop* - funkció és működés
(299. oldal)
Hátsó ködlámpa be
Menetstabilizáló rendszer,
lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (194. oldal)
Gumiabroncsnyomás rendszer , lásd Gumiabroncsnyomás-figyelés* (350. oldal)
Menetstabilizáló rendszer,
sport üzemmód, lásd Elektronikus menetstabilizáló
(ESC) - működés (195. oldal)
ABL hiba
Motor-előmelegítő (dízel)
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha ez a szimbólum világít, akkor a rendszer
nem működik. Az autó rendes fékrendszere
továbbra is működik, de az ABS funkció nélkül.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
03
2. Indítsa be újra a motort.
3. Ha a szimbólum továbbra is világít, akkor
menjen egy műhelybe az ABS rendszer
ellenőriztetéséhez. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít, amikor be van
kapcsolva a hátsó ködlámpa.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum
folyamatosan világít, akkor hiba van a rendszerben.
A szimbólum világít, ha hiba lépett fel az ABL
funkcióban (aktív kanyarfényszórók).
Ha a szimbólum világít a motor beindítását
követően, akkor hiba lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
73
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Stabilizáló rendszer, sport üzemmód
03
A sport üzemmód aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál
és kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés során, és
megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és
stabilizálná az autót. A szimbólum világít,
amikor a sport üzemmód aktív.
Motor-előmelegítő (dízel)
Ez a szimbólum világít a motor előmelegítése
során. Az előmelegítés alacsony hőmérsékletek mellett történik.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Amikor a szimbólum világít, akkor az üzemanyagtartály szintje alacsony, amint lehetséges
tankoljon.
Információ, olvassa el a megjelenített
szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a tervezési
céljuknak megfelelő módon működnek, akkor
ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy
szöveg jelenik meg az információs kijelzőn.
Az üzenet a OK gomb megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (115. oldal), vagy egy idő elteltével
automatikusan eltűnik (az idő a jelzett funkciótól függ). A tájékoztató szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
10
74
MEGJEGYZÉS
Amikor szervizüzenet jelenik meg, akkor a
szimbólum és az üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető vagy bizonyos
idő elteltével automatikusan eltűnik.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és a fénykürt használatakor
is világít.
Bal/jobb oldali irányjelző
Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum villog, amikor használatban van a vészvillogó.
Eco funkció be
Az Eco szimbólum világít, amikor a funkció
aktiválva van.
Start/Stop
A szimbólum világít, amikor a motor automatikusan leállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás
esetén, vagy akkor világít, ha meghibásodás
van a gumiabroncsnyomás rendszerben.
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum egy magyarázó képpel
együtt jelenik meg az információs kijelzőn.
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Álljon meg az autóval egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja be a nyitott ajtót.
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató szimbólum
világít.
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető szimbólum világít.
Ha a motorháztető10 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja le a
csomagtérajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (67. oldal)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (75. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(68. oldal)
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a
járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt, vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Figyelmeztető szimbólumok
Szimbólum
Leírás
Alacsony
olajnyomásA
Rögzítőfék behúzva (digitális műszerfal)
Rögzítőfék behúzva (analóg műszerfal)
Légzsákok – SRS
Alacsony olajnyomás
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít,
akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha szükséges. Ha
a szimbólum világít és az olajszint normális,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.
A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
Rögzítőfék behúzva
Ha a szimbólum bármely más esetben villog,
akkor az hiba megjelenését jelzi. Olvassa el
az üzenetet az információs kijelzőn.
További tájékoztatásért, lásd Rögzítőfék
(312. oldal).
A generátor nem tölt
Légzsákok – SRS
Figyelem
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony
olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony olajszintre
vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További
03
Ez a szimbólum folytonos fénnyel világít, amikor be van húzva a rögzítőfék. A szimbólum
az alkalmazás során villog, majd folyamatos
világításra vált.
Biztonsági öv emlékeztető
Hiba a fékrendszerben
A
tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás
(367. oldal).
Ha ez a szimbólum nem akszik ki vagy vezetés közben bekapcsol, akkor hiba észlelése
történt a biztonsági övcsat, SRS, SIPS vagy
IC rendszerekben. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor villog, ha az első üléseken valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet
vagy, ha valaki a hátsó ülésen kicsatolja a
biztonsági övet.
}}
75
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben,
ha hiba lépett fel az elektromos rendszerben.
Menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Hiba a fékrendszerben
03
Ha ez a szimbólum világít, akkor a fékfolyadék szintje alacsony lehet. Álljon meg az
autóval egy biztonságos helyen, és ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
(373. oldal).
Ha a fék és ABS szimbólumok egyidejűleg
világítanak, akkor hiba lehet a fékerőelosztó
rendszerben.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
•
Ha mindkét szimbólum elalszik, akkor
folytassa a vezetést.
•
Ha a szimbólumok továbbra is világítanak, akkor ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint (373. oldal).
Ha a fékfolyadéktartályban megfelelő a
szint, de a szimbólumok továbbra is
világítanak, akkor az autó, nagy odafigyeléssel vezethető, egy műhelyig a
fékrendszer ellenőrzéséhez. A Volvo
azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre világítanak, akkor erős fékezés
során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
76
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum akkor világít,
amikor olyan hiba jelzése történt, amely
hatással lehet a biztonságra és/vagy az autó
vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg magyarázó szöveg jelenik meg az információs kijelzőn. A szimbólum a hiba kijavításáig látható
marad, de a szöveges üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (115. oldal).
A figyelmeztető szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Teendő:
1. Álljon meg egy biztonságos helyen. Ne
közlekedjen tovább az autóval.
2. Olvassa el az információs kijelző információit. Hajtsa végre a teendőket a kijelzőn
megjelenő üzenetnek megfelelően.
Törölje az üzenetet a OK gombbal.
03 Műszerek és kezelőszervek
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum egy magyarázó képpel
együtt jelenik meg az információs kijelzőn.
Álljon meg az autóval egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja be a nyitott ajtót.
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató szimbólum
világít.
Külső hőmérsékletmérő
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (67. oldal)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(68. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (73. oldal)
A külső hőmérsékletmérő kijelzője a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
03
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető szimbólum világít.
Ha a motorháztető11 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja le a
csomagtérajtót.
11
Külső hőmérséklet-kijelző, digitális
műszerfal
Külső hőmérséklet-kijelző, analóg
műszerfal
Amikor a hőmérséklet +2 °C és -5 °C között
van, akkor egy hópehely szimbólum jelenik
meg a kijelzőn. Ez jeges utakra figyelmeztet.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt,
akkor a műszer túl magas értéket mutathat.
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (67. oldal)
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
77
03 Műszerek és kezelőszervek
Napi kilométer-számláló
Óra
A napi kilométer-számláló kijelzése a kombinált műszerfalon jelenik meg.
Az óra kijelző a kombinált műszerfalon jelenik
meg.
03
Kombinált műszerfal licencszerződés
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a
szerződés feltételeinek megfelelően történő
használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi
szöveg a Volvo szerződése a gyártóval/fejlesztővel és angolul van.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Napi kilométer-számláló, digitális műszerfal.
Óra, digitális műszerfal.
A napi kilométer-számláló kijelzője12
A két napi kilométer-számláló, T1 és T2, rövid
távolságok mérésére szolgál. A távolság a
kijelzőn jelenik meg.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a kívánt számláló mutatásához.
A bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomása (amíg változás nem
történik) nullázza a megjelenített napi kilométer-számlálót. További tájékoztatásért, lásd
Fedélzeti számítógép (119. oldal).
Kijelző az idő mutatásához13
Az óra beállítása
Az óra a MY CAR menürendszerben állítható
be, lásd MY CAR (118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Kapcsolódó információk
•
12
78
Kombinált műszerfal (67. oldal)
A kijelző megjelenése a műszerfal változatától függően váltózó lehet.
Kombinált műszerfal (67. oldal)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
03 Műszerek és kezelőszervek
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
13
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
Szimbólumok a kijelzőn
Az autó kijelzőjén számos különböző szimbólum jelenhet meg. A szimbólumok figyelmeztető, visszajelző és tájékoztató szimbólumokra
oszthatók.
Az alábbiakban a legáltalánosabb szimbólumokat mutatjuk be a jelentésükkel és hivatkozással arra, hogy hol talál további információkat az útmutatóban.
03
- A piros figyelmeztető szimbólum
akkor világít, amikor olyan hiba jelzése történt, amely hatással lehet a biztonságra és/
vagy az autó vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg egy magyarázó szöveg jelenik meg a
kombinált műszerfal információs kijelzőjén.
- Tájékoztató szimbólum, világít és egy
szöveg jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén, amikor az autó rendszerei nem a tervezési céljuknak megfelelő
módon működnek. A tájékoztató szimbólum
egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Figyelmeztető szimbólumok a
kombinált műszerfalon
FreeType 2
Az idő az analóg műszerfal közepén jelenik meg.
}}
79
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Szimbólum
03
80
Leírás
Lásd
Alacsony olajnyomás
(75. oldal)
Rögzítőfék
behúzva
(75. oldal),
(312. oldal)
Rögzítőfék
behúzva, alternatív szimbólum
(75. oldal)
Légzsákok –
SRS
(33. oldal),
(75. oldal)
Biztonsági öv
emlékeztető
(29. oldal),
(75. oldal)
A generátor
nem tölt
(75. oldal)
Hiba a fékrendszerben
(75. oldal),
(309. oldal)
Figyelmeztető,
biztonsági
üzemmód
(33. oldal),
(44. oldal),
(75. oldal)
Vezérlő szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Szimbólum
Leírás
Lásd
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
(73. oldal),
(148. oldal)
Leírás
Lásd
ABL hiba*
(73. oldal),
(100. oldal)
(73. oldal)
Információ,
olvassa el a
megjelenített
szöveget
(73. oldal)
Kibocsátásszabályozó
rendszer
ABS hiba
(73. oldal),
(309. oldal)
Távolsági
fényszóró be
(73. oldal),
(96. oldal)
Hátsó ködlámpa be
(73. oldal),
(101. oldal)
Bal oldali
irányjelzők
(73. oldal)
Menetstabilizáló rendszer,
ESC (elektronikus menetstabilizáló),
utánfutó-stabilizáló
(73. oldal),
(196. oldal),
(332. oldal)
Jobb oldali
irányjelzők
(73. oldal)
Start/Stop* - a
motor automatikusan leáll
(73. oldal),
(305. oldal)
Stabilizáló
rendszer,
sport üzemmód
(73. oldal),
(196. oldal)
ECO funkció*
be
(73. oldal),
(307. oldal)
Gumiabroncsnyomás rendszer*
(73. oldal),
(350. oldal)
Motor-előmelegítő (dízel)
(73. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Tájékoztató szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Lásd
Sebességtartó*
(204. oldal)
Adaptív
sebességtartó*
(220. oldal)
Adaptív
sebességtartó*, időköz
(207. oldal),
(210. oldal)
Adaptív
sebességtartó*, távolságfigyelmeztető* (távolságriasztás)
(212. oldal),
(222. oldal)
Radarérzékelő*
(220. oldal),
(224. oldal),
(242. oldal)
Sebességhatároló
(201. oldal)
Szimbólum
Leírás
Lásd
Szélvédőérzékelő*,
kameraérzékelő*, lézerérzékelő*
(97. oldal),
(231. oldal),
(242. oldal),
(246. oldal),
(250. oldal),
(255. oldal)
Automatikus
fék*, távolságfigyelmeztetés* (távolságriasztás), City
SafetyTM,
ütközésfigyelmeztető rendszer*
(224. oldal),
(231. oldal),
(242. oldal)
ABL rendszer*
(100. oldal)
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
tartson szünetet
(245. oldal)
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
tartson szünetet
(246. oldal)
Szimbólum
Leírás
Lásd
Rögzítőfék
(312. oldal)
Esőérzékelő*
(105. oldal)
Aktív távolsági
fényszóró,
AHB (Active
High Beam)*
(97. oldal)
Start/Stop*
(305. oldal)
Start/Stop*
(305. oldal)
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
sávelhagyásra
figyelmeztető
rendszer
(LDW), Sávtartó segéd
(LKA)
(246. oldal),
(250. oldal),
(255. oldal)
03
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
81
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Szimbólum
03
82
Leírás
Lásd
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
sávelhagyásfigyelmeztetés*
(249. oldal)
Elalvásra
figyelmeztető
rendszer*,
sávelhagyásfigyelmeztetés*
(250. oldal),
(255. oldal)
Rögzített
sebességinformációk*
(198. oldal)
Motorblokkés utastérfűtés*
(148. oldal)
A motorblokkfűtés és utastérfűtés* szervizelése szükséges
(148. oldal)
Aktivált időzítő*
(148. oldal)
Szimbólum
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Leírás
Lásd
Aktivált időzítő*
(148. oldal)
Alacsony
akkumulátortöltöttség
(148. oldal)
Üzemanyagtöltő fedél,
jobb oldalt
(319. oldal)
Fokozatváltásjelző
(291. oldal)
Fokozathelyzetek
(292. oldal)
Az olajszint
mérése
(368. oldal)
Parkolósegéd
- PAP*
(264. oldal)
Tájékoztató szimbólumok a tetőkonzol
kijelzőjén
Szimbólum
Leírás
Lásd
Biztonsági öv
emlékeztető
(32. oldal)
Légzsák, utasülés, aktív
(37. oldal)
Légzsák, utasülés, kiiktatott
(37. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (73. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (75. oldal)
•
Üzenetek - kezelés (118. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Volvo Sensus
A Volvo Sensus a személyes Volvo élmény
középpontja, és a külső világhoz kapcsolja
Önt és az autóját. A Sensus információkat,
szórakoztatást és segítséget nyújt, amikor arra
szüksége van. A Sensus intuitív funkciókból
áll, amelyek javítják az utazási élményt és
megkönnyítik az autó tulajdonlását.
ületen szabható személyre. Beállításokat
végezhet az autó-beállításokban, az audio és
média rendszerben, a klímaszabályozásban
stb.
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző beállítás hajtható végre a középkonzol
gombjaival és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*.
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik
a vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos összes beállítás, mint például a City
Safety, zárak és riasztó, az automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
Az intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi,
hogy megkapja a szükséges támogatást,
információkat és szórakozást anélkül, hogy
elvonná a járművezető figyelmét.
A Sensus az autó minden olyan megoldását
magában foglalja, amelyek lehetővé teszik a
külső világgal történő kapcsolatot* és biztosítja az autó összes képességének intuitív
kezelését.
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg
a középkonzol kijelzőjén. A Volvo Sensus
használatával az autó intuitív felhasználói fel14
Áttekintés
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomásával: RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* és
CAM14 egyéb források, rendszerek és funkciók aktiválhatók, például AM, FM, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth®*, navigáció* és parkolókamera*.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
03
A középkonzol vezérlőpanelje. Az ábra vázlatos a gombok funkcióinak száma és elrendezése a
választott felszereltségtől és a piactól függően
változó.
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet (Sensus navigáció).
Audio és média - RADIO, MEDIA, TEL*,
lásd a különálló mellékletet (Sensus Infotainment).
Funkció-beállítások - MY CAR, lásd MY
CAR (118. oldal).
Internetkapcsolattal rendelkező autó *, lásd a különálló mellékletet (Sensus
Infotainment).
Klímavezérlő rendszer, (130. oldal).
Parkolókamera* (260. oldal) – CAM*.
Bizonyos autómodellek esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
83
03 Műszerek és kezelőszervek
Kulcshelyzetek
Helyezze be a távvezérlős kulcsot
A távvezérlős kulcs használható az autó elektromos rendszerének különböző üzemmódokba/szintekre állítására, amelyeken eltérő
funkciók állnak rendelkezésre; lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(84. oldal).
1. Fogja a távvezérlős kulcs kivehető kulcsot
tartalmazó végét, és helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
03
2. Ezután nyomja a távvezérlős kulcsot a
zárban annak véghelyzetébe.
FONTOS
A gyújtáskapcsolóban lévő idegen tárgyak
ronthatják a működést vagy tönkretehetik
a zárat.
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a levehető kulcsszár
felöli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (173. oldal).
Vegye ki a távvezérlős kulcsot
Fogja meg a távvezérlős kulcsot, és húzza ki
a gyújtáskapcsolóból
A gyújtáskapcsoló a távvezérlős kulcs eltávolított /behelyezett állapotában.
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli indító nyitó rendszerrel*
rendelkező autók esetében a távvezérlős
kulcsot nem kell a gyújtáskapcsolóba
helyezni, hanem például a zsebében kell
tartania. A kulcs nélküli indító és nyitó
rendszerrel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kulcs nélküli vezetés*
(177. oldal).
84
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken
Annak érdekében, hogy korlátozott számú
funkció a motor leállítását követően is használható legyen, az autó elektromos rendszere
3 különböző szintre állítható - 0, I és II - a távvezérlős kulccsal. A használati útmutatóban
ezekre a szintekre a "kulcshelyzetek" elnevezéssel hivatkozunk.
Az alábbi táblázat mutatja az egyes kulcshelyzetekben/szinteken elérhető funkciókat.
03 Műszerek és kezelőszervek
Szint
0
Funkciók
•
A kilométer-számláló, az óra
és a hőmérsékletmérő megvilágítása.
•
Az elektromos ülések állíthatók.
•
I
II
•
•
•
•
•
Használható a napfénytető, a
12 voltos aljzat az utastérben,
a navigáció, a telefon, a szellőztető ventilátor és az ablaktörlők.
Számos egyéb rendszer
bekapcsol. Azonban az ülésfűtés és a hátsó ablakfűtés
csak akkor kapcsolható be, ha
jár a motor.
A motor beindítása és leállítása
A motor beindításával/leállításával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd A motor beindítása
(284. oldal).
Vontatás
Az I vagy II szint eléréséhez a motor beindítása nélkül - ne nyomja be a fék-/
tengelykapcsoló-pedált, amikor ezeket a
kulcshelyzeteket szeretné kiválasztani.
•
I. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva15 nyomja meg röviden a START/STOP
ENGINE gombot.
•
II. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva15 nyomja meg hosszan16 a START/STOP
ENGINE gombot.
•
Vissza a 0. kulcshelyzetbe - A 0 kulcshelyzetbe történő visszatéréshez a II és I
helyzetből - nyomja meg röviden a
START/STOP ENGINE gombot.
Bekapcsolnak a fényszórók.
5 másodpercre bekapcsolnak
a figyelmeztető/visszajelző
lámpák.
0. kulcshelyzet - nyissa ki az autót - ez
azt jelenti, hogy az autó elektromos rendszere a 0 szinten van.
MEGJEGYZÉS
Az audiorendszer korlátozott
ideig használható - lásd a
Sensus Infotainment mellékletet.
Ez a kulcshelyzet sok áramot
vesz fel az akkumulátorból és
ezért kerülendő!
15
16
Kulcshelyzet/szint kiválasztása
A távvezérlős kulcsra vonatkozó tájékoztatásért vontatás közben, lásd Vontatás
(333. oldal).
Kapcsolódó információk
•
03
Kulcshelyzetek (84. oldal)
Audiorendszer
Az audiorendszer funkcióival kapcsolatos
tájékoztatásért, a távvezérlős kulcs eltávolított
állapotában - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
A kulcs nélküli indító és nyitó rendszerrel* rendelkező autók esetében nem szükséges.
Körülbelül 2 másodpercre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
85
03 Műszerek és kezelőszervek
Ülések, első
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében.
A deréktámasz* módosításához, nyomja
meg a gombot.
Az elektromos ülés* kezelőpanelje, lásd
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(87. oldal).
FIGYELEM
Állítsa egyenes helyzetbe a háttámlát.
Emelje fel a háttámla hátuljának reteszeit,
és hajtsa előre.
4. Nyomja előre az ülést úgy, hogy a fejtámla "rögzüljön" a kesztyűtartó alatt.
A felemelés fordított sorrendben történik.
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét, soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra,
hogy az ülés rögzített állapotban legyen,
hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy
erős fékezés vagy baleset esetén.
03
FIGYELEM
Fogja meg a háttámlát és győződjön meg
arról, hogy az megfelelően rögzült-e, miután felhajtotta azt, hogy megakadályozza a
sérülést egy erős fékezés vagy baleset
során.
Az első utasülés támlájának lehajtása*17
Kapcsolódó információk
Az ülés emeléséhez/süllyesztéséhez,
pumpálja fel/le.
Előre/hátra: emelje fel a fogantyút a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze, hogy az
ülés rögzült-e a helyzet megváltoztatását
követően.
Az üléspárna elejének emeléséhez/
süllyesztéséhez*, pumpálja fel/le.
Az háttámla dőlésének beállításához, forgassa a kereket.
Az utasülés háttámlája előre hajtható, hogy
elférjenek a hosszabb csomagok.
Mozdítsa a lehető legtovább hátra/lefelé.
17
86
Csak komfort ülésekre vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(87. oldal)
•
Ülések, hátsó (88. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Ülések, első - elektromos
működtetésű*
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében. Az elektromosan állítható
ülés előre/hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje emelhető/süllyeszthető. A háttámla szöge és a deréktámasz* változtatható.
Elektromosan állítható ülés
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely kiold, ha az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik,
akkor állítsa az autó elektromos rendszerét I
vagy 0 állásba, és várjon egy kis ideig, mielőtt
újra állítana az ülésen.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le/be/ki) végezhető.
Előkészületek
Az ülés az ajtó távvezérlős kulccsal történő
nyitását követően bizonyos ideig akkor is állítható, ha a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
Az ülések állítása normális esetben az I kulcshelyzetben történik és mindig végrehajtható,
ha jár a motor.
Ülés memória funkcióval*
Beállítás tárolása
Memóriagomb
Memóriagomb
Memóriagomb
Gomb a beállítások tárolásához
1. Állítsa be az ülést és a külső tükröket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a M gombot, miközben megnyomja az 1, 2 vagy 3
gombot. Tartsa nyomva a gombokat,
amíg egy hangjelzést hall és egy üzenet
jelenik meg a kombinált műszerfalon.
03
Az ülést újra állítani kell, mielőtt új memória
lenne beállítható.
A deréktámasz beállítása nem tárolódik.
Tárolt beállítás használata
Tartsa nyomva valamelyik 1-3 memória gombot, amíg az ülés és a külső tükrök mozgása
meg nem áll. Ha elengedi a gombot, akkor az
ülés és a külső tükrök mozgása megszakad.
Üléstámla eleje fel/le
Ülés emelése/süllyesztése
Kulcsmemória* a távvezérlős kulcsban
Ülés, előre/hátra
Az összes távvezérlős kulcs különböző járművezetők által használható a vezetőülés és a
külső tükrök beállításainak tárolására18, lásd
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
(166. oldal).
Háttámla dőlése
A deréktámasz* befelé és kifelé állítható
A memória funkció tárolja az ülés és a külső
tükrök beállításait.
18
Csak ha az autó memóriás, elektromosan állítható ülésekkel és behajtható, elektromosan állítható külső visszapillantó tükrökkel van felszerelve. A deréktámasz beállítása nem tárolódik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
87
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
Vészleállítás
Ülések, hátsó
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
A hátsó háttámlája és a külső ülések fejtámlái
lehajthatók. A középső ülés fejtámlája az utas
magasságához állítható.
Az ülésnek a távvezérlős kulcsmemóriában
tárolt helyzetének eléréséhez szükséges mozgás újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját. Ezután ki kell nyitni a
vezetőajtót.
Fejtámla, középső ülés, hátsó
FIGYELEM
A középső ülés fejtámlájának a legalsó
helyzetben kell lennie, amikor a középső
ülés nincs használatban. Amikor használatban van a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően be kell állítani az utas
magasságához, hogy az lehetőleg takarja
a fej teljes hátsó részét.
A külső fejtámlák manuális lehajtása,
hátsó ülés
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
semelyik hátsó utas se legyen kitéve a
becsípődés veszélyének.
Fűthető ülések
A fűtött ülésekkel kapcsolatban, lásd Fűthető
első ülések* (137. oldal) és Hátsó ülésfűtés*
(137. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (86. oldal)
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja
takarva legyen, ha lehetséges. Szükség szerint csúsztassa fel.
A fejtámla újbóli leengedéséhez, meg kell
nyomni a gombot (középen, a háttámla és a
fejtámla között), miközben óvatosan lenyomja
a fejtámlát.
Ülések, hátsó (88. oldal)
Húzza meg a fejtámlához legközelebbi fogantyút a fejtámla előre hajtásához.
A fejtámla manuálisan hajtható vissza, amíg
"kattanó" hang nem hallható.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
88
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
A hátsó üléstámla lehajtása
MEGJEGYZÉS
Amikor le vannak engedve a háttámlák,
akkor a fejtámlákat kissé előre kell mozdítani úgy, hogy ne érjenek hozzá az üléspárnához.
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági
övek sem lehetnek becsatolva. Különben
fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
A felemelés fordított sorrendben történik.
MEGJEGYZÉS
A háromrészes háttámla különböző módokon
hajtható le.
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a
piros visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még
mindig látható, akkor a háttámla nem rögzült a helyén.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre
kell csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a
háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen
hajtani a háttámlát.
•
•
•
•
A bal oldali rész különállóan lehajtható.
A középső rész különállóan lehajtható.
A jobb oldali rész csak a középső résszel
együtt hajtható le.
Ha a teljes háttámlát le kell hajtani, akkor
hajtsa le külön az egyes részeket.
03
FIGYELEM
Ha a középső háttámlát kell lehajtani oldja ki, és állítsa be a középső háttámla
fejtámláját, lásd a korábbi "Fejtámla,
középső ülés, hátsó" részt.
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák megfelelően rögzültek-e a felhajtást
követően.
A külső fejtámlák automatikusan lehajlanak, amikor előre hajtja a külső háttámlákat. Húzza fel a háttámla rögzítő fogan, miközben ezzel egyidejűleg
tyúját
előre hajtja a háttámlát. A záróretesz piros
visszajelzője
mutatja, hogy a háttámla
már nincs rögzítve a helyén.
}}
89
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A hátsó ülés külső fejtámláinak
elektromos lehajtása*
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (86. oldal)
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(87. oldal)
Kormánykerék
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható és kezelőszervekkel rendelkezik a kürt és
sebességtartó valamint a menü, a hangrendszer és a telefon kezeléséhez.
Beállítás
03
1. A távvezérlős kulcsnak II kulcshelyzetben
kell lennie.
2. Nyomja meg a gombot hátsó ülések
külső fejtámláinak leengedéséhez a kilátás javításához.
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok utaznak valamelyik külső ülésben.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg
kattanó hang nem hallható.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
90
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A kormánykerék beállítása.
Kar - a kormánykerék kioldásához
A kormánykerék lehetséges helyzetei
A kormánykerék magassága és mélysége is
állítható:
1. Húzza maga felé a kart a kormánykerék
kioldásához.
2. Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő helyzetbe.
03 Műszerek és kezelőszervek
3. Nyomja vissza a kart a kormánykerék
helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar
merev, akkor a kar visszanyomásával egy
időben nyomja meg kissé a kormánykereket.
Billentyűzetek* és fülek*
Kürt
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
A sebességfüggő szervokormánnyal* beállítható a kormányzási erő szintje, lásd Állítható
kormányzási erő* (193. oldal).
03
Billentyűzetek és fülek a kormánykeréken.
Sebességtartó* (204. oldal)* és Adaptív
sebességtartó - ACC* (207. oldal)*.
Fül a manuális fokozatváltáshoz automata
sebességváltó esetén, lásd Automata
sebességváltó -- Geartronic* (292. oldal).
Kürt.
Nyomja meg a kormánykerék közepét a jelzéshez.
Kapcsolódó információk
•
Kormánykerékfűtés* (92. oldal)
Audio- és telefonvezérlés, lásd a különálló
Sensus Infotainment mellékletet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
91
03 Műszerek és kezelőszervek
Kormánykerékfűtés*
A kormánykerék elektromos fűtéssel fűthető.
Funkció
10 °C alatt van. A funkció aktiválása/kikapcsolása a MY CAR, (118. oldal) menürendszerben hajtható végre.
03
A gomb elhelyezkedése a választott felszereltségi
szinttől és a piactól függően változhat.
Többször egymást követően nyomja meg a
gombot a váltáshoz az alábbi funkciók
között:
Funkció
Visszajelző
Kikapcsolva
A gomb lámpája kialudt
Fűtés
A gomb lámpája világít
Automata kormánykerékfűtés
Az automata kormánykerékfűtés bekapcsolt
állapotában, a kormánykerék fűtése automatikusan bekapcsol a motor beindításakor. Az
automatikus bekapcsolás akkor történik meg,
amikor a környezeti hőmérséklet körülbelül
92
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Világításkapcsolók
A fényszórókapcsoló bekapcsolja és beállítja a
külső világítást. Ez a kijelző és műszerfal-világítás valamint a hangulatvilágítás, (103. oldal)
beállítására is szolgál.
03 Műszerek és kezelőszervek
Állás
Leírás
Állás
Nappali világításA amikor az
autó elektromos rendszere a II
kulcshelyzetben van vagy jár a
motor.
Használható a fénykürt.
Áttekintés, világításkapcsolók.
Forgókapcsoló a kijelző és műszervilágításhoz valamint a környezeti világításhoz*
A hátsó ködlámpa gombja
Gomb a világításhoz vezetés és parkolás
közben
Forgókapcsoló19 a fényszórómagasságállításhoz
A gomb helyzetei
MEGJEGYZÉS
A nappali világítás ugyanazokat a lámpákat használja, mint az első helyzetjelző
lámpák. A fényerő magasabb, amikor a
lámpákat a nappali világítás használja.
19
Nappali világítás, helyzetjelző
lámpák, hátsó és szélességjelző
lámpák, amikor az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Helyzetjelző lámpák/szélességjelző lámpák, amikor az autó
parkolB.
Használható a fénykürt.
Leírás
Nappali világítás, helyzetjelző
lámpák, hátsó és oldalsó szélességjelző lámpák nappali fényben, amikor az autó elektromos
rendszere a II kulcshelyzetben
van vagy jár a motor.
Tompított fény és helyzetjelző
lámpák/szélességjelző lámpák
gyenge nappali fényben vagy
sötétben vagy amikor be vannak
kapcsolva a hátsó ködlámpák
vagy folyamatos törléssel működik az ablaktörlő.
03
Be van kapcsolva az alagútészlelés, (96. oldal)* funkció.
Az aktív távolsági fényszóró
(97. oldal)* funkció használható.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző lámpák/szélességjelző lámpák.
Nem áll rendelkezésre az aktív Xenon fényszórókkal felszerelt autók esetében*.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
93
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Állás
Leírás
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
A
B
03
Az első lökhárítóba vagy az alá szerelve.
Alapjáraton is, amikor jár a motor, feltéve, hogy a gombot
egy másik helyzetből ebbe az állásba fordítják.
A Volvo azt javasolja, hogy az
üzemmódot használja az autó vezetésekor.
FIGYELEM
Fényszórómagasság-állítás
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának függőleges beállítását, ami a elvakíthatja
a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár
magasságának beállításával kerülheti el.
Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az
autó erősen le van terhelve.
1. Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I
kulcshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
2. Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
Az autó világítási rendszere nem minden
helyzetben, például ködben vagy esőben,
képes érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
közlekedési szabályoknak és a közlekedési
helyzetnek megfelelő világítással vezesse
az autót.
Kijelző és műszervilágítás
A különböző kijelző és műszervilágítások a
kulcshelyzettől függően kapcsolnak be, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (84. oldal).
A kijelző-világítás sötétben automatikusan
mérséklődik - az érzékenységet a forgókapcsolóval lehet beállítani.
A műszervilágítás intenzitása a forgókapcsolóval állítható be.
94
A forgókapcsoló helyzetei különböző terhelések
esetében.
Csak a járművezető
Járművezető és utas az első utasülésben
Utasok az összes ülésben
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Utasok az összes utasülésben és maximális terhelés a csomagtérben
A járművezető és maximális terhelés a
csomagtérben
Az aktív Xenon fényszórókkal* felszerelt autók
automatikus fényszórómagasság-állítással
rendelkeznek és ezért nincsenek felszerelve
forgókapcsolóval.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Helyzetjelző lámpák (95. oldal)
Nappali világítás lámpái (95. oldal)
Távolsági/tompított fényszóró (96. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Helyzetjelző lámpák
Nappali világítás lámpái
A helyzetjelző lámpák a világításkapcsoló
gombjának használatával kapcsolhatók be.
A világításkapcsoló
állásában és az autó
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a nappali világítás nappali fényviszonyok között automatikusan bekapcsol.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani
- nem képes minden helyzetben meghatározni, mikor túl gyenge vagy elégségesen
erős a megvilágítás, például ködben vagy
esőben.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a
közlekedési szabályoknak megfelelő, a
közlekedési helyzetnek megfelelő állásba
kapcsolt fényszóróval vezesse.
Nap közben a nappali világítás. DRL
03
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (96. oldal)
Világításkapcsolók (92. oldal)
A világításkapcsoló gombja a helyzetjelző lámpák
állásában.
helyzetbe (ugyaForgassa a gombot a
nakkor bekapcsol a rendszámtábla-világítás
is).
Ha az autó elektromos rendszere II kulcshelyzetben van vagy jár a motor, akkor a nappali
világítás kapcsol be a parkolólámpák helyett.
Amikor kint sötét van és kinyitja a csomagtérajtót, akkor a hátsó helyzetjelző lámpák
bekapcsolnak a hátulról közeledő forgalom
figyelmeztetése érdekében. Ez a gomb helyzetétől és az autó elektromos rendszerének
kulcshelyzetétől függetlenül megtörténik.
A fényszóró kezelőszerve az AUTO állásban van.
A fényszóróvezérlő kapcsoló
állásában
a nappali világítás (Daytime Running Lights DRL) automatikusan bekapcsol, amikor napfényben vezeti az autót. A műszerfal tetején
egy fényérzékelő vált a nappali világítás és a
tompított fényszóró között szürkületben vagy
amikor a megvilágítás gyenge. A tompított
fényszóróra váltás akkor is bekövetkezik, ha a
bekapcsolják az ablaktörlőket vagy a hátsó
ködlámpát.
Kapcsolódó információk
•
Világításkapcsolók (92. oldal)
95
03 Műszerek és kezelőszervek
03
Alagútészlelés*
Távolsági/tompított fényszóró
Az alagútészlelés a nappali világításról tompított fényszóróra vált, amikor az autóval alagútba hajt.
A világításkapcsoló
állásában és az autó
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a tompított
fényszóró gyenge megvilágítási viszonyok
között automatikusan bekapcsol.
Az alagútészlelés funkció az esőérzékelővel*
rendelkező autókban áll rendelkezésre. Az
érzékelő észleli az alagút bejáratát és viszszaállítja a világítást a nappali világításról a
tompított fényszóróra. Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy az autó elhagyta az
alagutat, a világítás visszakapcsol nappali
világításra. Ha az autót ezen közben egy
másik alagútba vezetik, akkor a tompított
fényszórók bekapcsolva maradnak. Ezzel
elkerülhető az autó világítás-beállításainak
ismételt váltása.
Ne feledje, hogy a világításkapcsolónak
állásban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (96. oldal)
Világításkapcsolók (92. oldal)
96
Fénykürt
Mozdítsa finoman a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be,
20 vagy
amikor a gomb
állásban
van. A távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló
véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki.
Vagy, a távolsági fényszóró kikapcsolható a
bajuszkapcsolót enyhén a kormánykerék felé
nyomva.
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez.
Fénykürt állás
Távolsági fényszóró állás
Tompított fényszóró
A gomb
állásában, a tompított fényszóró szürkületben vagy gyenge megvilágításnál automatikusan bekapcsol. A tompított
fényszóró akkor is automatikusan bekapcsol,
ha a bekapcsolja az ablaktörlőket vagy a
hátsó ködlámpákat.
20
21
állásában a tompított fényA gomb
szóró mindig be van kapcsolva, amikor jár a
motor vagy a II kulcshelyzet aktív.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum világít a komszóró, akkor a
binált műszerfalon.
Kiegészítő lámpák*
Ha az autó kiegészítő lámpákkal rendelkezik,
akkor a járművezető a MY CAR menürendszer használatával választhatja ki, hogy azoknak inaktiválódniuk vagy be/ki kell-e kapcsolniuk a távolsági fényszóróval együtt21, lásd
MY CAR (118. oldal).
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
A kiegészítő lámpákat szervizben kell az elektromos rendszerhez csatlakoztatni. A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolódó információk
•
•
Aktív Xenon fényszórók* (100. oldal)
•
•
Világításkapcsolók (92. oldal)
•
Alagútészlelés* (96. oldal)
Automata távolsági fényszóró*
(97. oldal)
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(105. oldal)
Automata távolsági fényszóró*
Az aktív távolsági fényszóró funkció a fényszóróváltozattól függően be/ki funkcióval vagy
adaptív funkcióval rendelkezik. A funkció észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az
elől haladó járművek hátsó lámpáit, és átkapcsolja a világítást a távolsági és a tompított
fény között. Az adaptív funkcióval rendelkező
aktív távolsági fényszóró csak a fénysugár
közvetlenül a járműre irányuló részét tompítja.
A világítás visszakapcsol a távolsági fényszóróra, ha a közeledő világítás megszűnik.
egy másodperccel azután kapcsol vissza a
távolsági fényszóróra, hogy az érzékelő rendszer már nem érzékeli a szembejövő fényszórókat vagy az elöl haladó jármű hátsó lámpáit.
Ha az aktív fényszóró adaptív funkcióval rendelkezik, akkor a hagyományos fényváltással
ellentétben a fénysugár továbbra is megmarad a szembejövő vagy elöl haladó forgalom
mindkét oldalán - csak a fénysugár közvetlenül a járműre mutató része kerül tompításra.
03
Aktív távolsági fényszóró - AHB
Az aktív távolsági fényszóró (Active High
Beam - AHB) egy olyan funkció, amely a szélvédő felső szélén található kameraérzékelőt
használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy távolsági fényszóróról tompított fényszóróra váltson. A funkció
az utcai lámpákat is figyelembe veheti.
Halogén fényszórókkal rendelkező autó
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével visszavált távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó
járművek hátsó lámpáit.
Aktív Xenon fényszórókkal rendelkező
autó
Adaptív funkció: Tompított fény közvetlenül a
szembejövő járművek felé, de továbbra is távolsági fény a jármű két oldalán.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével visszavált teljes távolsági fényszóróra,
miután a kameraérzékelő már nem észleli a
szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elöl
haladó járművek hátsó lámpáit.
Ha az aktív távolsági fényszóró be/ki funkcióval rendelkezik, akkor a világítás körülbelül
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
97
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Aktiválás/kiiktatás
Az AHB a fényszóró vezérlőgombjának
helyzetében aktiválható (feltéve, hogy a funkció nincs kikapcsolva a MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR (118. oldal)).
03
Amikor be van kapcsolva az AHB, akkor a
szimbólum világít a műszerfali információs kijelzőn.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró, akkor a
szimbólum is világít a
kombinált műszerfalon. Ez az aktív Xenon
fényszórókra is vonatkozik, ha a távolsági
fényszóró részlegesen tompítva van, azaz
amint a fénysugár a tompított fénynél kissé
erősebben világít.
Digitális kombinált műszerfallal rendelkező
autó
Amikor aktiválva van az AHB, akkor a
szimbólum fehér színűre változik a műszerfal
információs kijelzőjén.
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez
AUTO állásban.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben haladva a jármű sebessége körülbelül
20 km/h (12 mph) vagy ennél nagyobb.
Az AHB a bal oldali bajuszkapcsoló véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával,
majd elengedésével kapcsolható be/ki. Az
inaktiválás a távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában azt jelenti, hogy a lámpák közvetlenül tompított fényszóróra váltanak.
Analóg kombinált műszerfallal rendelkező
autó
98
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a
szimbólum kéken világít. Ez az aktív Xenon
fényszórókra is vonatkozik, ha a távolsági
fényszóró részlegesen tompítva van, azaz
amint a fénysugár a tompított fénynél kissé
erősebben világít.
Manuális működtetés
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
Ha a Aktív távolsági fényszóró
Ideiglenesen nem elérhető Váltson kézzel
üzenet látható a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, akkor manuálisan kell váltani a
távolsági és a tompított fényszóró között.
Azonban, a fényszóróvezérlő gomb a
állásban maradhat. Ugyanez vonatkozik a
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet és
szimbólumra is. A
szimbólum kialszik, amikor az üzenetek
megjelennek.
Az AHB ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között, mint a sűrű
köd vagy a zuhogó eső. Amikor az AHB újra
elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
03 Műszerek és kezelőszervek
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
FONTOS
Az AHB segítség a világítás optimális
használathoz, amikor a feltételek kedvezőek.
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági és a tompított fényszóró közötti
manuális váltásra:
Mindig a járművezető felelős a távolsági és
a tompított fényszóró közötti manuális váltásért, amikor a forgalmi helyzetek vagy az
időjárási feltételek ezt igénylik.
•
•
•
•
•
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (96. oldal)
Világításkapcsolók (92. oldal)
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
Ónos esőben
Hóviharokban vagy latyakban
03
Holdfénynél
Amikor gyengén megvilágított területeken halad
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az
út mellett
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
•
Amikor a szembejövő forgalom világítását például elválasztó korlát takarja
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
•
•
Egy hegy peremén vagy völgyben
Éles kanyarokban.
A kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai
(240. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
99
03 Műszerek és kezelőszervek
Aktív Xenon fényszórók*
Az aktív Xenon fényszórók úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak
a kanyarokban és kereszteződésekben és így
növeljék a biztonságot.
Aktív Xenon fényszórók - ABL
szimbólum világít a kombinált műszerfalon és
ezzel egyidejűleg az információs kijelző egy
magyarázó szöveget valamint egy további
szimbólumot jelenít meg.
Szimbólum
03
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és
bekapcsolt (jobb) állapotában.
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal (Active
Bending Lights – ABL) van felszerelve, akkor
a fényszórók fénye követi a kormánykerék
mozgását, hogy maximális megvilágítást biztosítson kanyarokban és kereszteződésekben
és így nagyobb biztonságot nyújtson.
A funkció automatikusan aktiválódik az autó
indításakor (feltéve, hogy nincs kikapcsolva a
MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR
(118. oldal)). A funkció hibája esetén a
22
100
Üzenet
Leírás
Fényszórórendszer
működési
hibája
Szerviz
szükséges
A rendszer ki
van kapcsolva.
Menjen szervizbe, ha az üzenet továbbra is
megjelenik. A
Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
A funkció csak szürkületben vagy sötétben és
csak az autó mozgó állapotában aktív.
A funkció22 a MY CAR menürendszerben
kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (118. oldal).
Kanyarlámpák*
Az adaptív típusú aktív távolsági fényszóró
funkcióval rendelkező aktív xenon fényszórók
kanyarlámpákkal vannak felszerelve, amelyek
éles kanyarban átmenetileg átlósan megvilágítják az autó előtti területet a kormánykerék
Gyárilag aktiválva van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
elfordításának irányában vagy az irányjelzők
használatának az irányban.
A funkció akkor kapcsol be, amikor a távolsági fényszóró vagy a tompított fényszóró be
van kapcsolva és az autó sebessége alacsonyabb mint körülbelül 30 km/h (20 mph).
Ezen felül, mindkét kanyarlámpa bekapcsol
hátramenetben a tolatólámpa kiegészítésére.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (96. oldal)
Automata távolsági fényszóró* (97. oldal)
Világításkapcsolók (92. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Hátsó ködlámpa
Amikor a látótávolság csökkent, akkor a hátsó
ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte
haladó járművet.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
Világításkapcsolók (92. oldal)
Féklámpák
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol
be. Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az Adaptív sebességtartó, (207. oldal), City Safety,
(225. oldal) vagy Ütközésfigyelmeztető rendszer, (232. oldal) fékezi az autót.
03
Kapcsolódó információk
•
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (311. oldal)
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa csak a II kulcshelyzetben
vagy akkor kapcsolható be, amikor jár a
vagy
motor és a világításkapcsoló a
állásban van.
Nyomja meg a gombot a be/kikapcsoláshoz.
visszajelző szimbólum a kombinált
A
műszerfalon és a gomb lámpája világít, amikor a hátsó ködlámpa be van kapcsolva.
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol,
amikor megnyomja a START/STOP ENGINE
gombot illetve
vagy
állásba fordítja a világításkapcsolót.
101
03 Műszerek és kezelőszervek
Vészvillogók
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a
funkciót.
Kapcsolódó információk
•
•
Irányjelzők (102. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (311. oldal)
Irányjelzők
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethetők. Az irányjelző lámpák
három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben
mozdítja fel vagy le a bajuszkapcsolót.
03
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához. Mindkét irányjelző-visszajelző
szimbólum villog a kombinált műszerfalon,
amikor használatban van a vészvillogó.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az autót olyan hirtelen fékezik, hogy
bekapcsolnak a vészféklámpák és a sebesség körülbelül 10 km/h (6 mph) alatt van.. A
vészvillogó bekapcsolva marad, amikor az
autó megáll és automatikusan kapcsol ki,
amikor újra vezetni kezd; a gomb megnyomásával is kikapcsolható.
102
Irányjelzők.
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző lámpák három alkalommal felvillannak. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR
(118. oldal).
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a
szélső helyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad
és manuálisan kell visszamozdítani, vagy
03 Műszerek és kezelőszervek
automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának hatására.
Irányjelző szimbólumok
Az irányjelző szimbólumokhoz, lásd Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok
jelentése (73. oldal).
Belső világítás
Első tetővilágítás
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés feletti kezelőszervekkel lehet bekapcsolni/
kikapcsolni.
Az első olvasólámpák a tetőkonzol megfelelő
gombjának megnyomásával kapcsolhatók be
vagy ki.
Hátsó tetővilágítás
Kapcsolódó információk
Vészvillogók (102. oldal)
03
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás
kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Olvasólámpa, jobb oldali
Belső világítás
Az utastér összes világítása az alábbiaktól
számított 30 percen belül manuálisan be- és
kikapcsolható:
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be.
G021150
G021149
•
Hátsó tetővilágítás.
A lámpák a megfelelő gomb megnyomásával
kapcsolhatók be vagy ki.
Belépő világítás
A belépő világítás (és az utastér-világítás) az
oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol
be és ki.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Piperetükör-világítás
A piperetükör (156. oldal) világítása a fedél
nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
}}
103
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Világítás a csomagtérben
A csomagtér világítása a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Automata világítás
Az utastér-világítás kapcsolója három állással
rendelkezik az utastér világításához.
03
•
Ki – jobb oldal benyomva, automata
világítás kikapcsolva.
•
Semleges helyzet – automata világítás
bekapcsolva.
•
Be – bal oldal benyomva, az utastér világítása bekapcsolva.
Semleges helyzet
Amikor a gomb semleges helyzetben van,
akkor az utastér-világítás automatikusan kapcsol be és ki az alábbiak szerint.
Az utastér-világítás bekapcsol és 30 másodpercig bekapcsolva marad, ha:
•
az autót kinyitják a távvezérlős kulccsal
vagy a kulcsszárral, lásd Távvezérlős
kulcs - funkciók (169. oldal) vagy Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
(174. oldal)
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van.
Az utastér-világítás bekapcsol, és két percig
bekapcsolva marad, ha valamelyik ajtót kinyitják.
Ha valamelyik lámpát manuálisan bekapcsolja, majd bezárja az autót, akkor az két
perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Hangulatvilágítás*
Amikor a normál utastér-világítás ki van kapcsolva és jár a motor, akkor számos LED
világít, beleértve egyet a tetővilágításban,
hogy alacsony fényű világítást és hangulatot
biztosítson vezetés közben. A lámpa megkönnyíti a tárolórekeszekben tárolt tárgyak
megtalálását is a nap sötétebb óráiban. Ez a
világítás rövid idővel a normál utastér-világítás után kapcsol ki, amikor bezárja az autót.
A fényerőt a fényszóró-kezelőszerv, (92. oldal)
forgókapcsolójával lehet szabályozni.
Az utastér-világítás akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
104
beindítják a motort
bezárják az autót.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A hazakísérő világítás időtartama
A hazakísérő világítás a tompított fényszórókból, helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön
elhelyezkedő lámpákból, a rendszámtáblavilágításból, a belső tetővilágításból valamint a
belépő világításból áll.
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók
az autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő világításként működjenek.
1. Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
2. Mozdítsa a bal oldali bajuszkapcsolót a
kormánykerék felé a véghelyzetéig, majd
engedje el. A funkció ugyanúgy aktiválható, mint a fénykürt, lásd Távolsági/
tompított fényszóró (96. oldal).
3. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor bekapcsolja a funkciót, akkor bekapcsolnak a tompított fényszórók, helyzetjelző
lámpák, külső tükrökön elhelyezkedő lámpák,
a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a belépő világítás.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható
be, MY CAR (118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Megközelítő világítás időtartama
(105. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Megközelítő világítás időtartama
A megközelítő világítás a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpákból,
a rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a belépő világításból áll.
A megközelítő világítás a távvezérlős kulccsal
kapcsolható be, lásd Távvezérlős kulcs funkciók (169. oldal), és a óz autó világításának távoli bekapcsolására szolgál.
Amikor bekapcsolja a funkciót a távvezérlős
kulccsal, akkor bekapcsolnak a helyzetjelző
lámpák, külső tükrökön elhelyezkedő lámpák,
a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a belépő világítás.
A megközelítő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható
be, lásd MY CAR (118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
A hazakísérő világítás időtartama
(104. oldal)
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal rendelkezik és aktív távolsági fényszóró funkcióval
van ellátva, akkor a fényszórómintát vissza kell
állítani a balkormányos forgalomról jobbkormányos forgalomra és vissza váltáskor.
Ablaktörlők és -mosók
Az ablaktörlők és -mosók tisztítják a szélvédőt
és a hátsó ablakot. A fényszórókat nagy nyomású mosó tisztítja.
Ablaktörlők23
Aktív Xenon fényszórók*
03
Az aktív távolsági fényszóró* funkcióval rendelkező autókon nem szükséges fényszóróminta-beállítás. A fényszóróminta úgy van
kialakítva, hogy nem vakítja a szembejövő
forgalmat.
Az aktív távolsági fényszóróval rendelkező
autók esetében szükséges fényszórómintabeállítás. Az autónak álló helyzetben kell lennie és a motornak járnia kell, amikor átállítja a
fényszórómintát a bal- és a jobb oldali közlekedés között.
A fényszóróminta a MY CAR menürendszerben állítható be, lásd MY CAR (118. oldal).
Ablaktörlők és ablakmosók.
Esőérzékelő, be/ki
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Ablaktörlők ki
Halogén fényszórók
Nem szükséges fényszóróminta-beállítás. A
fényszóróminta úgy van kialakítva, hogy nem
vakítja a szembejövő forgalmat.
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0
állásba az ablaktörlők kikapcsolásához.
Egy törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
23
Az ablaktörlő lapátok cseréjéhez és az ablaktörlő lapátok szervizállásához, lásd Ablaktörlő lapátok (382. oldal). A mosófolyadék betöltéséhez, lásd Mosófolyadék - töltés (384. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
105
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Szakaszos törlés
lasztva.
Állítsa be az időegységenkénti törlések számát a forgókapcsolóval,
amikor a szakaszos törlés van kivá-
Folyamatos törlés
03
Az ablaktörlők normál sebességgel
törölnek.
Az ablaktörlők nagy sebességgel
törölnek.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről (és a hátsó ablakról) a havat vagy
jeget.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről a havat vagy jeget.
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a
szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell
lennie, amikor működnek az ablaktörlők.
106
Az ablaktörlő lapát szervizállása
A szélvédő/ablaktörlő lapátok tisztításához és
az ablaktörlő lapátok cseréjéhez, lásd Autómosás (404. oldal) és Ablaktörlő lapátok
(382. oldal).
Esőérzékelő*
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja
az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő
érzékenysége a forgókapcsoló használatával
állítható be.
Amikor az esőérzékelő be van kapcsolva,
akkor a gomb lámpája világít és az esőérzékelő szimbólum
látható a kombinált
műszerfalon.
Aktiválás és az érzékenység beállítása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia kell vagy a távvezérlős kulcsnak az I vagy
II helyzetben kell lennie, miközben az ablaktörlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés helyzetében van.
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
esőérzékelő gomb megnyomásával. Az ablaktörlők
egyet törölnek.
Nyomja fel a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné, hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. (Egy extra törlés
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
megy végbe, amikor felfelé forgatja a forgókapcsolót.)
Kikapcsol
Inaktiválja az esőérzékelőt a
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa
lefelé a bajuszkapcsolót egy másik törlési
programhoz.
Az esőérzékelő automatikusan kikapcsol,
amikor a távvezérlős kulcsot eltávolítja a gyújtáskapcsolóból vagy öt perccel a motor leállítását követően.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki az esőérzékelőt, amikor az autó
mozgásban van, vagy a távvezérlős kulcs I
vagy II állásában. A kombinált műszerfal
szimbóluma és a gomb lámpája kialszik.
03 Műszerek és kezelőszervek
A fényszórók és ablakok mosása
mosása minden ötödik ablakmosó ciklussal
egy időben történik.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő túlmelegedés-védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a
motor túlmelegedés esetén kikapcsol. A
hátsó ablaktörlő egy hűlési idő elteltével
(30 másodperc vagy hosszabb, a motor
hőmérséklete és a külső hőmérséklet függvényében) működik újra.
Csökkentett mosás
Amikor már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék maradt a tartályban és megjelenik a
mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet a
kombinált műszerfalon, akkor a fényszórók
mosófolyadék-ellátása kikapcsol. Ez azért
van, hogy a szélvédő tisztítását és a kilátást
részesítse előnyben.
A hátsó ablak törlése és mosása
Mosó funkció.
A szélvédő mosása
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék
felé az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
Ablaktörlő – tolatás
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő bekapcsolt állapotában, beindítja a
hátsó ablaktörlő szakaszos törlését24. A funkció a hátrameneti fokozat kikapcsolásakor
kikapcsol.
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan
működik, akkor nem történik változás.
MEGJEGYZÉS
Az ablaktörlők több törlést végeznek és a
fényszórók mosása a bajuszkapcsoló elengedésekor megy végbe.
Az esőérzékelővel felszerelt autók esetében, a hátsó ablaktörlő tolatáskor bekapcsol, ha az érzékelő aktív és esik az eső.
Fűtött mosófúvókák*
A mosófúvókák fűtése hideg időben automatikusan történik a mosófolyadék fagyásának
megelőzése érdekében.
Nagy nyomású fényszórómosás*
A nagy nyomású fényszórómosó nagy menynyiségű mosófolyadékot fogyaszt. A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók
24
03
Hátsó ablaktörlő – szakaszos törlés
Hátsó ablaktörlő – folyamatos sebesség
Kapcsolódó információk
•
Mosófolyadék - töltés (384. oldal)
Nyomja előre a bajuszkapcsolót (lásd a nyilat
a fenti ábrán) a hátsó ablakmosás és törlés
indításához.
Ez a funkció (szakaszos törlés tolatáskor) kikapcsolható. Látogasson el egy műhelybe. A Volvo hivatalos Volvo műhely igénybe vételét javasolja.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
107
03 Műszerek és kezelőszervek
Elektromos ablakok
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje azok elektromos ablakait
működtetik.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem csípődnek-e be
gyermekek vagy más utasok, amikor a távvezérlős kulcs használatával csukja be az
ablakokat.
FIGYELEM
Ha gyermekek vannak az autóban, akkor
ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 kulcshelyzet
kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót. A
kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken (84. oldal).
03
Használat
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak*
és a hátsó elektromos ablakok gombjainak kiiktató kapcsolója, lásd Gyermekbiztonsági zárak - elektromos aktiválás*
(187. oldal).
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik, ha valami akadályozza a mozgását. A
becsípődés-védelem felülbírálható a zárást
valami, például jegesedés akadályozza. A
zárás két egymást követő megszakadásakor
a becsípődés-védelem kényszerítésre kerül
és az automatikus funkció rövid időre kikapcsol, a zárás ilyenkor a gombot folyamatosan
felhúzva tartva hajtható végre.
MEGJEGYZÉS
Első ablak kezelőszervei
Használat automata működés nélkül
FIGYELEM
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül
Használat automata működéssel
108
Az elektromos ablakok működtetéséhez, legalább I kulcshelyzet szükséges - lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(84. oldal). Az elektromos ablakok a motor
leállítása és a távvezérlős kulcs eltávolítása
után pár percig működtethetők - de az ajtók
kinyitását követően már nem.
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező
lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki
kissé az első ablakokat is.
Hátsó ablak kezelőszervei
Ellenőrizze, hogy nem szorulnak-e be
gyermekek vagy más utasok, amikor az
ablakokat a vezetőajtóról zárja be.
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje csak azok elektromos ablakait
működtetik. Egyszerre csak egy vezérlőpanel
működtethető.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét. Az elektromos ablakok a kezelőszerv
ebben a helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
03 Műszerek és kezelőszervek
Használat automata működéssel
Külső tükrök
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőszerveinek botkormányával állíthatja be.
Működtetés a távvezérlős kulccsal vagy
a központi zárógombbal
Beállítások tárolása25
Az elektromos ablakok kívülről történő
működtetéséhez a távvezérlős kulccsal vagy
belülről a központi zárógombbal, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal) vagy
Zárás/nyitás - belülről (182. oldal).
A belső és külső visszapillantó tükrök és a
vezetőülés helyzetének beállításai tárolhatók
az egyes távvezérlős kulcsokhoz az autó
kulcsmemóriájában*, lásd Távvezérlős kulcs személyre szabás* (166. oldal).
Visszaállítás
Ha az akkumulátor lecsatlakoztatták, akkor az
automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
1. Finoman emelje meg a gomb első részét
az ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd
tartsa ott egy másodpercig.
2. Rövid időre engedje el a gombot.
3. Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
FIGYELEM
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
25
FIGYELEM
Mindkét tükör széles látószögű típusú az
optimális látótér érdekében. A tárgyak
távolabbinak látszanak a valóságosnál.
03
A külső tükör lehajtása parkoláskor25
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
A külső tükör kezelőszervei.
–
Beállítás
1. Nyomja meg az L gombot a bal oldali
külső tükörhöz vagy az R gombot a jobb
oldali külső tükörhöz. A gomb lámpája
világít.
2. Állítsa be a helyzetet a középső botkormánnyal.
3. Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A
lámpának ki kell aludnia.
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja
meg az L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb
megnyomásakor, visszatér az eredeti helyzetébe.
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor25
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető lássa az út szélét, például parkoláskor.
Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör rövid idő elteltével automatikusan visszatér az eredeti helyzetébe.
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű* (87. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
109
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (118. oldal).
Automatikus behajtás záráskor25
03
Behajtható elektromos külső tükrök*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő
áthaladáshoz behajthatók:
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/nyitásakor, a külső tükrök automatikusan
behajlanak/kihajlanak.
1. Nyomja meg egyszerre az L és R gombot
(a kulcshelyzetnek legalább I szinten kell
lennie).
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (118. oldal).
2. Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak a teljesen behajtott helyzetben.
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek
elektromosan vissza kell térniük a semleges
helyzetbe az elektromos behajtás/kihajtás
megfelelő működéséhez:
1. Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
2. Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
3. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges helyzetbe.
Szélvédőfűtés*, hátsó ablak- és külső
visszapillantó tükör-fűtés
Hazakísérő és megközelítő világítás
A külső tükrökön akkor világít a fény, amikor
ki van választva a megközelítő világítás,
(105. oldal) vagy a hazakísérő világítás,
(104. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Visszapillantó tükör - belső (111. oldal)
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés (110. oldal)
A külső tükrök ezen funkciójához az szükséges, hogy a belső visszapillantó tükör automatikus elsötétítés funkcióval rendelkezzen,
lásd Visszapillantó tükör - belső (111. oldal).
110
A páramentesítő a szélvédő, a hátsó ablakok
és a külső tükrök gyors pára- és jégmentesítését szolgálja.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával. A tükrök
automatikusan megállnak a teljesen kihajtott
helyzetben.
Automatikus sötétedés*
25
Ablakok és visszapillantó és külső
tükrök - fűtés
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű* (87. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Fűtés, szélvédő
Fűtés, hátsó ablak- és külső visszapillantó tükör
A funkció a szélvédő, a hátsó ablakok és a
külső tükrök pára- és jégmentesítését szolgálja.
A vonatkozó gomb egy megnyomása bekapcsolja a fűtést. A gomb lámpája jelzi, hogy a
funkció aktív. Kapcsolja ki a fűtést, amint a
jég/pára eltűnt, hogy ne terhelje szükségtele-
03 Műszerek és kezelőszervek
nül az akkumulátort. Azonban, bizonyos idő
elteltével a fűtés automatikusan kikapcsol.
Lásd még A szélvédő pára- és jégmentesítése (140. oldal).
Visszapillantó tükör - belső
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a
visszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
A külső tükrök és a hátsó ablak páramentesítése/jégmentesítése automatikusan megtörténik, ha az autót +7 °C külső hőmérséklet alatt
indítja be. Az automatikus páramentesítés a
MY CAR menürendszerben állítható be, lásd
MY CAR (118. oldal).
nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre
néző érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a
hátrafelé néző érzékelő észleli az autó mögött
haladó járművek fényszóróit.
03
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek,
jeladók, napellenzők vagy az üléseken
illetve a csomagtérben elhelyezett tárgyak
takarják, amelyek megakadályozzák, hogy
a fény elérje az érzékelőket, akkor a belső
visszapillantó tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója csökken.
Sötétítő kezelőszerv
Manuális sötétítés
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó
tükörből visszaverődve elvakíthatja a jármű
vezetőjét. Használja a sötétítést a sötétítő
kezelőszervvel, ha zavarja a hátulról jövő
fény:
Csak az automatikusan sötétedő visszapillantó tükör rendelkezhet iránytűvel
(112. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Külső tükrök (109. oldal)
1. Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér felé mozdításával.
2. Helyezze vissza a normál helyzetbe a
kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a visszapillantó tükör. A manuális sötétítés
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
111
03 Műszerek és kezelőszervek
Iránytű*
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkába
van építve egy kijelző, amely mutatja, hogy
milyen irányba néz az autó eleje.
Működés
03
A föld 15 mágneses zónára osztható. Ha a
jármű több mágneses zónán is áthalad, akkor
az iránytűt kalibrálni kell.
A kalibrálás végrehajtásához tegye az alábbiakat:
1. Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
2. Indítsa be az autót és kapcsolja ki az
összes elektromos berendezést (légkondicionáló, ablaktörlők stb.) és ellenőrizze,
hogy minden ajtó be van-e csukva.
MEGJEGYZÉS
Visszapillantó tükör iránytűvel.
Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni
angol rövidítésekkel: N (észak), NE (északkelet), E (kelet), SE (délkelet), S (dél), SW (délnyugat), W (nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű automatikusan aktiválódik az autó
beindításakor vagy a II kulcshelyzetben, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (84. oldal). Az iránytű bekapcsolásához/
kikapcsolásához - nyomja meg a tükör alján
található gombot, például egy gemkapoccsal.
A kalibrálás sikertelen lehet vagy nem történik meg, ha az elektromos berendezések
nincsenek kikapcsolva.
3. Tartsa nyomva a gombot a visszapillantó
tükör alján (használjon egy iratkapcsot
vagy ehhez hasonló eszközt) körülbelül
3 másodpercig. Megjelenik a pillanatnyi
mágneses zóna száma.
Kalibrálás
Az iránytű kalibrálást igényelhet a megfelelő
irány mutatásához.
112
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Mágneses zónák.
4. Nyomja meg többször egymás után a
gombot, amíg a kívánt mágneses zóna
(1–15) meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó mágneses zónák térképét.
5. Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alatt körülbelül 6 másodperce, amíg meg nem jelenik a C karakter.
6. Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h (6 mph) sebességgel, amíg az
iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn,
jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött.
Ezután hajtson további 2 kört a kalibrálás
finomhangolásához.
03 Műszerek és kezelőszervek
7. Fűtött szélvédővel rendelkező autók*:
Ha a C karakter látható a kijelzőn, amikor
be van kapcsolva a szélvédőfűtés, akkor
hajtsa végre a kalibrálást a 6. pontnak
megfelelően a szélvédőfűtés bekapcsolt
állapotában, lásd A szélvédő pára- és jégmentesítése (140. oldal).
Napfénytető*
Zárás, manuális
A napfénytető a tetőpanelen elhelyezett kezelőszervvel működtethető.
Zárás, automatikus
8. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A napfénytető kezelőszervei a tetőpanelen
helyezkednek el. A napfénytető vízszintesen
és, a hátsó szélén függőlegesen nyitható. A
napfénytető működtetéséhez I vagy II kulcshelyzet szükséges.
A napfénytető belső napellenzője manuálisan
zárható.
A napfénytető szélterelővel rendelkezik.
A napfénytető komfort helyzetbe26 nyitásához, mozdítsa hátra a kezelőszervet az automatikus nyitás állásba, majd engedje el azt. A
napfénytető teljes kinyitásához, mozdítsa
hátra újra a kezelőszervet az automatikus nyitás állásba, majd engedje el azt.
03
A manuális nyitáshoz, húzza hátra a kezelőszervet a manuális nyitás ellenállási pontjáig.
A napfénytető a komfort helyzetig mozog, feltéve, hogy nyomva tartja a gombot. A napfénytető teljes kinyitásához, mozdítsa újra
hátra a kezelőszervet.
G017823
Vízszintes nyitás
Nyitás
Vízszintes nyitás, hátra/előre.
Nyitás, automatikus
Nyitás, manuális
26
A komfort helyzet a napfénytető olyan nyitott helyzete, amikor a menetzaj és a rezonancia hangja vezetés közben komfortosan alacsony szinten marad.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
113
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Zárás
Függőleges nyitás
távvezérlős kulcs
–
A manuális záráshoz, nyomja előre a kezelőszervet a manuális zárás ellenállási pontjáig.
A napfénytető a zárt állásig mozog, feltéve
hogy nyomva tartja a gombot.
A zárás megszakításához, nyomja meg újra a
távvezérlős kulcs zárógombját.
FIGYELEM
Zúzódásveszély a napfénytető zárásakor.
A napfénytető becsípődés-védelme csak
az automatikus záráskor működik, manuális záráskor nem.
Az automatikus záráshoz, nyomja a kezelőszervet az automatikus zárás állásba, majd
engedje el azt.
A napfénytető tápellátása kikapcsol, ha kiválasztja a 0 kulcshelyzetet és eltávolítja a gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóból.
FIGYELEM
Központi zárógomb
G028900
03
Függőleges nyitás, a hátsó él felemelése.
Nyissa ki a kezelőszerv hátsó szélének
felfelé nyomásával.
–
Nyomja hosszan a
központi zárógombot, amíg a napfénytető és az összes
ablak becsukódik és az ajtók valamint a
csomagtérajtó bezáródik.
FIGYELEM
Zárás a távvezérlős kulccsal vagy a
központi zárógombbal
Ha a távvezérlős kulccsal vagy a központi
záró gombbal zárja be a napfénytetőt,
akkor ügyeljen arra, hogy senki ne legyen
kitéve a becsípődés kockázatának.
Ne feledje mindig kikapcsolni a napfénytető tápellátását a 0 kulcshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős
kulcsot, amikor elhagyja az autót. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (84. oldal).
Napellenző
G021345
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A vezetőajtó vagy az utasajtó* központi zárógombja használható a napfénytető zárásához.
A zárás megszakításához, nyomja meg újra a
központi záró gombot.
Zárja be a kezelőszerv hátsó szélének
lehúzásával.
Ha gyermekek utaznak az autóban:
114
Nyomja hosszan a távvezérlős kulcs
zárógombját, amíg a napfénytető és az
összes ablak becsukódik és az ajtók valamint a csomagtérajtó bezáródik.
A napfénytető manuálisan mozgatható, csúszó belső napellenzővel rendelkezik. A napellenző automatikusan csúszik hátra a napfénytető nyitásakor. Fogja meg a fogantyút, és
csúsztassa előre a napellenzőt a záráshoz.
03 Műszerek és kezelőszervek
Becsípődés-védelem
A napfénytető becsípődés-védelmi funkciója
akkor aktiválódik, ha az elakad valamiben az
automatikus zárás közben. Ha megakad,
akkor a napfénytető megáll, majd automatikusan az előző helyzetbe nyílik.
Szélterelő
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
A kombinált műszerfal, (116. oldal) információs kijelzőjén megjelenő menüket, (67. oldal)
a bal oldali bajuszkapcsolóval lehet kezelni.
Az, hogy milyen menük jelennek meg, a kulcshelyzettől, (84. oldal), függ.
03
Kijelző (digitális kombinált műszerfal) és a menü
navigálásának kezelőszervei.
OK – üzenetlista elérése és üzenetek
nyugtázása.
Forgókapcsoló – menüpontok közötti
böngészés.
Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal)
RESET – az aktív funkció visszaállítása.
Bizonyos esetekben funkciók kiválasztására/aktiválására szolgál, lásd az egyes
funkcióknál található magyarázatot.
Ha üzenet, (116. oldal), jelenik meg, akkor
nyugtázni kell az OK gombbal ahhoz, hogy
megjelenjenek a menük.
Zárás/nyitás - belülről (182. oldal)
Kapcsolódó információk
A napfénytető szélterelővel rendelkezik,
amely akkor hajlik fel, amikor a napfénytető a
nyitott állásban van.
Kapcsolódó információk
•
•
Kijelző (analóg kombinált műszerfal) és a menü
navigálásának kezelőszervei.
•
Üzenetek - kezelés (118. oldal)
115
03 Műszerek és kezelőszervek
A menü áttekintése - kombinált
műszerfal
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, a
kulcshelyzettől, (84. oldal) függ.
Kapcsolódó információk
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
03
Analóg kombinált műszerfal
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(68. oldal)
•
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (115. oldal)
Digitális sebesség
Üzenetek
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó üzenet jelenik meg az információs
kijelzőn.
Üzenet
Leírás
Álljon meg
biztonságosanA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Állítsa le a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Sürgős
szervizA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz
szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Lásd kézikönyvA
Olvassa el a kezelési
útmutatót
Fűtés*
Kiegészítő fűtés*
TC-opciók
Szerviz állapota
Olajszint27
Üzenetek (##)28
Digitális kombinált műszerfal
Beállítások*
Témák
Kontraszt mód/Szín mód
Szervizállapot
Üzenetek28
Olajszint27
Állófűtés*
27
28
116
Bizonyos motorok.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Foglaljon
időpontot a
karbantartásra
Ideje bejelentkezni a rendszeres szervizre - vegye
fel a kapcsolatot egy
műhellyelB.
Sebességváltó Csökkent teljesítmény
Ideiglenesen
kiA
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Rendszeres
karbantartás időszerű
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Az
időzítést a vezetett kilométere száma, az utolsó
szerviz óta eltelt hónapok
száma, a motor járási ideje
és az olajminőség határozza meg.
A sebességváltó nem
képes a teljes kapacitás
kezelésére. Vezessen óvatosan, amíg az üzenet el
nem tűnikC.
Alacsony
akkumulátortöltés
Power save
mód
Az audiorendszer az energiatakarékosság érdekében kikapcsolt. Töltse fel
az akkumulátort.
Karbantartás késésben
Ha nem tartja be a szervizidőközöket, akkor a
garancia nem érvényes a
károsodott alkatrészekre vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó Olajcserére szorul
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Ha ismételten megjelenik vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó forró
Csökkentse
a sebességet
Vezessen egyenletesen
vagy álljon meg az autóval
biztonságosan. Vegye ki
sebességből és járassa a
motort alapjáraton, amíg
az üzenet el nem tűnikC.
Sebességváltó forró
Álljon meg
biztonságosan Várjon,
amíg lehűl
Kritikus hiba. Állítsa meg
haladéktalanul az autót
biztonságos módon, és
vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
A
B
C
03
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval,
hogy hol lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az automata sebességváltóval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Üzenetek - kezelés (118. oldal)
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (115. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
117
03 Műszerek és kezelőszervek
03
Üzenetek - kezelés
MY CAR
Használja a bal oldali bajuszkapcsolót a nyugtázáshoz, és a kombinált műszerfal információs kijelzőjén megjelenő üzenetek
(116. oldal),, közötti böngészéshez.
A MY CAR az a menüforrás, amely az autó
sok funkcióját kezeli, például City Safety™,
zárak és riasztó, automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy viszszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy
kapcsolódó üzenet jelenik meg a kijelzőn. A
hiba kijavításáig hibaüzenet tárolódik a
memórialistában.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig
opcionálisak - a lehetőségek az egyes
piacoktól függően is eltérőek.
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját az üzenet nyugtázásához. Görgessen az üzenetek között a forgókapcsolóval
(115. oldal),.
Működés
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*
történik a menükben.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használata közben,
akkor el kell olvasni az üzenetet (nyomja
meg az OK gombot), mielőtt visszatérne az
előző tevékenységhez.
Kapcsolódó információk
•
A menü áttekintése - kombinált műszerfal
(116. oldal)
Kezelőpanel a középkonzolon és a kormánykerék
billentyűzetén. Az ábra vázlatos - a gombok funk-
118
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
cióinak száma és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól függően változó.
MY CAR - megnyitja a MY CAR menürendszert.
Menüpontok és keresési útvonalak
Fedélzeti számítógép
A menüpontok és keresési útvonalak leírásához a MY CAR menürendszerben, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben
rögzíti és kiszámítja az olyan értékeket, mint
például a távolság, üzemanyag-fogyasztás és
átlagsebesség.
OK/MENU - nyomja meg a gombot a
középkonzolon vagy a forgókapcsolót a
kormánykeréken a kiemelt menüpont
kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció tárolásához a memóriában.
TUNE - forgassa a gombot a középkonzolon vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a menüpontok közötti fel/le görgetéshez.
A fedélzeti számítógép tartalma és megjelenése attól függően változó, hogy a kombinált
műszerfal analóg vagy digitális típusú-e:
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (121. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (125. oldal)
03
EXIT
EXIT funkciók
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb rövid
megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
•
•
•
•
•
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
felfelé haladás a menürendszerben.
A napi kilométer-számláló információi megjeleníthetők a kombinált műszerfal információs kijelzőjén29.
Az EXIT gomb hosszú megnyomása a MY
CAR menürendszer normál nézetéhez vezet
vagy, ha a normál nézetben van, akkor a legmagasabb menüszintre visz (fő forrás menü).
29
A kijelző megjelenése és mutatása a műszerváltozattól függően változhat.
}}
119
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Napi kilométer-számláló
A fedélzeti számítógép két napi kilométerszámlálóval és egy összegzett kilométerszámlálóval rendelkezik.
Átlagos
Átlagos üzemanyag-fogyasztás az utolsó
visszaállítástól számítva.
MEGJEGYZÉS
03
Üzemanyaggal működő fűtés* használatát
követően kis mértékű eltérés lehet.
Átlagsebesség
Az átlagsebesség az utolsó nullázás óta megtett távolságon alapszik.
Pillanatnyi
Az aktuális üzemanyag-fogyasztás folyamatosan frissül - körülbelül másodpercenként egyszer. Amikor az autót alacsony sebességgel
vezetik, akkor a fogyasztás idő egységenként
jelenik meg - magasabb sebességen a megtett útra vonatkozóan.
A kijelzéshez különböző mértékegységek
(km/mérföld) választhatók ki - lásd "Mértékegységváltás" (119. oldal).
30
120
Tartomány - távolság a tartály
kiürüléséig
A fedélzeti számítógép azt a hozzávetőleges
távolságot jeleníti meg, amelyet a tartályban
maradt üzemanyaggal meg lehet tenni.
Mértékegységváltás
Megváltoztathatja a távolságra vonatkozó az
mértékegységet (km/mérföld) a MY CAR
menürendszerben, lásd MY CAR (118. oldal).
MEGJEGYZÉS
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor
a Táv a kiürülésig címsor a "----" értéket
jeleníti meg.
•
Ebben az esetben, tankoljon a lehető leghamarabb.
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a
vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb
távolság tehető meg. Azzal kapcsolatban,
hogyan befolyásolható az üzemanyagfogyasztás, lásd A Volvo Car Corporation környezetvédelmi filozófiája, (24. oldal).
Digitális sebességkijelzés
A sebesség a fő műszerrel ellentétes egységben30 (kmh/mph) jelenik meg. Ha mph mértékegységben van kalibrálva, akkor a fedélzeti
számítógép km/h egységben jeleníti meg a
vonatkozó sebességet és fordítva.
Csak "Digital" kombinált műszerfal esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az
egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (121. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (125. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(128. oldal)
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - analóg
kombinált műszerfal
Kezelőszervek
A fedélzeti számítógép információi a kombinált műszerfalon jeleníthetők meg és a bal
oldali bajuszkapcsolóval valamint a kombinált
műszerfal menüjével kezelhető.
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd.
Ha a fedélzeti számítógép egyik kezelőszervét
sem működteti körülbelül 30 másodperccel a
vezetőajtó kinyitását követően, akkor a
műszer kialszik, ezután a IIkulcshelyzet vagy
a motor beindítása szükséges a fedélzeti számítógép működtetéséhez.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használatakor, akkor
először nyugtázni kell az üzenetet mielőtt
újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával.
Fedélzeti számítógép opció
Válassza ki, hogy melyik napi kilométerszámláló jelenjen meg:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat,
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Forgassa a forgókapcsolót a lehetőségek
közötti böngészéshez, és álljon meg a
kívánt címsornál.
Információs kijelző és kezelőszervek.
OK - megnyitja a kombinált műszerfal
menüjét, megerősíti az üzeneteket vagy
kiválasztja a menübeállításokat.
03
A fedélzeti számítógép kijelzője a kombinált
műszerfalon az utazás közben bármikor egy
másik lehetőségre váltható. Az egyik lehetőség azt jelenti, hogy nem jelenik meg a fedélzeti számítógép.
Forgókapcsoló - böngészés a menübeállítások vagy a fedélzeti számítógép
lehetőségei között.
RESET - visszaállítja az aktuális napi kilométer-számlálót vagy visszalép a menüszerkezetben.
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált
műszerfalon
Információk
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
}}
121
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált
műszerfalon
Információk
Táv a kiürülésig
További tájékoztatásért - lásd a "Hatótávolság - távolság a tartály kiürüléséig",
(119. oldal) részt.
Üzemanyag-fogy.
Aktuális fogyasztás.
Átlagsebesség
•
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
Ez a lehetőség üres kijelzőt mutat - és a hurok elejét/végét is jelöli.
A fedélzeti számítógép visszaállítása
1. Forgassa a forgókapcsolót, és álljon meg
a fedélzeti számítógép visszaállítandó
címsoránál: T1 és teljes táv, T2 és
teljes táv vagy Átlagsebesség.
2. A RESET egyszeri hosszú megnyomása
visszaállítja a kiválasztott címsorhoz tartozó értéket.
Az egyes címsorokat egyenként kell nullázni.
122
A RESET hosszú megnyomása visszaállítja a Átlagsebesség értékét.
A kombinált műszerfal menüjének
funkciói
A kombinált műszerfal menüje a fedélzeti számítógép beállítási lehetőségeit tartalmazza.
Nyissa meg a menüt az alábbi táblázatban
található funkciók ellenőrzéséhez/beállításához.
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat,
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg a OK gombot.
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkciók
Információk
Digitális sebesség
Az autó sebességét mutatja digitálisan a kombinált műszerfal közepén.
•
•
•
km/h
mph
Nincs kijelzés
Fűtés*
•
•
•
KÖZVETLEN INDÍTÁS
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* időzítő (146. oldal).
03
- 1. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
- 2. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
Kiegészítő fűtés*
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (150. oldal).
• Auto be
• Ki
TC-opciók
•
•
•
•
•
A
Távolság a tartály kiürüléséig
Üzemanyag-fogyasztás
Itt aktiválhatja azokat a lehetőségeket, amelyeket el szeretne érni a fedélzeti számítógép kiválasztható címsoraiként. A már kiválasztott lehetőségek szimbólumai
fehérek és "pipával" vannak jelölve - a többi szürke és nincs "pipával" jelölve.
Átlagsebesség
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
Szerviz állapota
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (368. oldal).
Üzenetek (##)
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek - kezelés (118. oldal).
Bizonyos motorok.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
123
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (119. oldal)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(128. oldal)
03
124
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - digitális
kombinált műszerfal
Fedélzeti számítógép opció
Kezelőszervek
Válassza ki, hogy melyik napi kilométerszámláló jelenjen meg:
A fedélzeti számítógép információi a kombinált műszerfalon jeleníthetők meg és a bal
oldali bajuszkapcsolóval valamint a kombinált
műszerfal menüjével kezelhető.
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd.
Ha a fedélzeti számítógép egyik kezelőszervét
sem működteti körülbelül 30 másodperccel a
vezetőajtó kinyitását követően, akkor a
műszer kialszik, ezután a II kulcshelyzet vagy
a motor beindítása szükséges a fedélzeti számítógép működtetéséhez.
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat,
kétszer megnyomva a RESET gombot.
2. Forgassa a forgókapcsolót a címsorkombinációk közötti böngészéshez.
3. Álljon meg a kívánt kombinációnál ezeknek az utazási adatoknak a folyamatos
mutatásához a kombinált műszerfalon.
Egyszerre három fedélzeti számítógép lehetőség
jeleníthető meg - minden "ablakban" egy.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használatakor, akkor
először nyugtázni kell az üzenetet mielőtt
újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával.
OK - megnyitja a kombinált műszerfal
menüjét, megerősíti az üzeneteket vagy
kiválasztja a menübeállításokat.
T1 napi kilométer-számláló + sebességmérő
A fedélzeti számítógép kijelzője a kombinált
műszerfalon az utazás közben bármikor egy
másik lehetőségre váltható. Az egyik lehetőség azt jelenti, hogy nem jelenik meg a fedélzeti számítógép.
Forgókapcsoló - böngészés a menübeállítások vagy a fedélzeti számítógép
lehetőségei között.
RESET - visszaállítja az aktuális napi kilométer-számlálót vagy visszalép a menüszerkezetben.
Címsor kombinációk
Átlagos
03
Információk
Átlagsebesség
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
}}
125
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Címsor kombinációk
Pillanatnyi
T2 napi kilométer-számláló + sebességmérő
Távolság a tartály
kiürüléséig
Pillanatnyi
Sebességmérő
kmh<>mph
Nincsenek fedélzeti számítógép
információk.
03
A fedélzeti számítógép visszaállítása
Napi kilométer-számláló
1. Forgassa a forgókapcsolót, és álljon meg
a visszaállítani kívánt napi kilométerszámlálót tartalmazó címsor-kombinációnál.
2. A RESET egyszeri hosszú megnyomása
visszaállítja a kiválasztott címsorhoz tartozó értéket.
Átlagsebesség és átlagfogyasztás
1. Nyomja meg az OK gombot a kombinált
műszerfal menüjének megnyitásához.
2. Menjen a Fedélzeti sz.gép
visszaállítása menüponthoz a forgókapcsolóval, és erősítse meg az OK gombbal.
126
Információk
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
kmh<>mph - lásd "Digitális sebességkijelző" rész (119. oldal).
Ez a lehetőség eltünteti mindhárom fedélzeti számítógép kijelzőt és a hurok elejét/végét is jelöli.
3. Válassza ki az átlagos üzemanyagfogyasztás, átlagsebesség vagy mindkettő visszaállítását. Erősítse meg a
választást az OK gombbal.
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat,
kétszer megnyomva a RESET gombot.
4. Fejezze be a RESET megnyomásával.
2. Nyomja meg a OK gombot.
A kombinált műszerfal menüjének
funkciói
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
A kombinált műszerfal menüje a fedélzeti számítógép beállítási lehetőségeit tartalmazza.
Nyissa meg a menüt az alábbi táblázatban
található funkciók ellenőrzéséhez/beállításához.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkciók
Információk
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és az átlagsebesség visszaállítása.
•
•
Ne feledje, hogy ez a funkció nem állítja vissza a T1 és a T2 napi kilométer-számlálót.
Átlagos
Átlagsebesség
Üzenetek
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek - kezelés (118. oldal).
Témák
Válassza ki a témát a kombinált műszerfal, (67. oldal) megjelenéséhez.
Beállítások*
Válassza az Auto be vagy Ki lehetőséget.
03
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (150. oldal).
Kontraszt mód/Szín mód
A kombinált műszerfal fényerejének és színintenzitásának beállítása.
Állófűtés*
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(146. oldal).
•
•
•
Közvetlen indítás
- 1. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
- 2. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
Szervizállapot
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (368. oldal).
A
Bizonyos motorok.
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (119. oldal)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(128. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
127
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
A fedélzeti számítógép utazási statisztikái
megjeleníthetők a középkonzol képernyőjén
és grafikus áttekintést nyújtanak az üzemanyag-fogyasztásról.
- a jobb oldalt elhelyezkedő kurzor a kiválasztott beosztástól függően fel vagy le mozdul.
Beállítások
Funkció
Az utazási statisztikák különböző beállításai a
MY CAR - Útvonal statisztika menürendszerben hajthatók végre.
–
• Nullázás, ha a motort min. 4 órára
03
Nyissa meg a MY CAR (118. oldal) menürendszert és válassza a Útvonal
statisztika lehetőséget az oszlopgrafikon
megjelenítéséhez.
leállították - válassza ki a négyzetet az
ENTER gomb használatával, majd lépjen
vissza a menüből az EXIT gomb használatával. Ha ki van választva ez a lehetőség, akkor az összes statisztika automatikusan törlődik, ha az autó több mint
4 órát állt a vezetés befejezését követően.
A motor következő beindításakor az útstatisztikák újra nulláról kezdődnek.
•
Utazási statisztikák31
Az egyes oszlopok a kiválasztott beosztástól
függően 1 vagy 10 vezetett kilométert ábrázolnak - a jobb oldali szélső oszlop mutatja az
aktuális kilométert vagy 10 kilométert.
A Új utazás indítása - ENTER az összes
előző statisztika törlésére szolgál, a
menüből az EXIT gomb használatával
léphet vissza. Ha a 4 óra eltelte előtt új
vezetési ciklust szeretne kezdeni, akkor
az aktuális időszakot először manuálisan
törölni kell ezzel a lehetőséggel.
Lásd még az Eco guide, (71. oldal) műszerekre vonatkozó információkat.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép (119. oldal)
A TUNE gomb használatával az oszlopok
beosztása 1 km és 10 km között változtatható
31
128
Az ábra vázlatos - az elrendezés az autómodelltől vagy a szoftverváltozattól függően változó lehet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
04 Klímavezérlés
Általános információk a
klímavezérlésről
•
Az autó elektronikus klímavezérléssel,
(136. oldal) rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti valamint szárítja az utastér
levegőjét.
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló (AC) (139. oldal), kikapcsolható, de az utastér legjobb környezetének biztosításához és az ablakok párásodásának megakadályozásához mindig
bekapcsolva kell hagyni.
04
Ne feledje
130
•
A légkondicionáló optimális működésének biztosításához, az oldalablakoknak és
a napfénytetőnek* zárva kell lennie.
•
A teljes szellőztetés funkció, (183. oldal)
egyszerre nyitja ki az összes oldalablakot
és például az autó gyors kiszellőztetésére
használható meleg időben.
•
Távolítsa el a jeget és a havat a klímavezérlő rendszer levegőszívó nyílásáról (a
motorháztető és a szélvédő közötti rács).
•
Meleg időben, a légkondicionálóból származó páralecsapódás csöpöghet az autó
alatt. Ez normális.
•
Amikor a motor teljes teljesítményére
szükség van, például teljes gázadáskor,
akkor a légkondicionáló átmenetileg
kikapcsolhat. Ilyenkor ideiglenesen növekedhet az utastér hőmérséklete.
Az ablakok belsejének páramentesítéséhez, elsődlegesen a páramentesítő funkciót, (140. oldal) használja. A párásodás
kockázatának csökkentéséhez, tartsa
tisztán az ablakokat és használjon ablaktisztítót.
Start/Stop* opcióval felszerelt autók
A motor automatikus leállításával, (298. oldal)
bizonyos berendezések, például klímaszabályozó ventilátor fordulatszáma, (138. oldal)
átmenetileg csökkenhet.
ECO* opcióval felszerelt autók
Bizonyos felszerelések működése átmenetileg csökken vagy kikapcsol, amikor be van
kapcsolva az ECO (307. oldal) funkció, például a légkondicionáló, (139. oldal).
MEGJEGYZÉS
Amikor aktiválva van az ECO funkció,
akkor a klímavezérlő rendszer számos
paraméter-beállítása megváltozik és számos elektromos fogyasztó funkcionalitása
csökken. Bizonyos beállítások manuálisan
visszaállíthatók, de a teljes funkcionalitás
csak az ECO funkció kikapcsolásával állítható vissza.
Kapcsolódó információk
•
•
Tényleges hőmérséklet (131. oldal)
Menübeállítások - klímavezérlés
(133. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC
(136. oldal)
•
•
Levegőelosztás az utastérben (134. oldal)
Levegőminőség (131. oldal)
04 Klímavezérlés
Tényleges hőmérséklet
Érzékelők - klímavezérlés
Levegőminőség
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan megfelel a fizikai észlelésnek az olyan
tényezőket figyelembe véve, mint a külső
hőmérséklet, az autó környezetében lévő
levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb. az autóban és
környezetében.
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt
használ a hőmérséklet (131. oldal), szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a
kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
A rendszer egy napérzékelőt (131. oldal), tartalmaz, amely észleli, hogy melyik irányból
süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a
jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő
hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet,
hogy mindkét oldalon ugyanazt a hőmérsékletet állította be.
•
A napérzékelő a műszerfal felső oldalán
helyezkedik el.
•
Az utastér hőmérsékletérzékelője a klímavezérlő panel alatt helyezkedik el.
•
A külső hőmérsékletérzékelő a külső
tükörben helyezkedik el.
•
A nedvességérzékelő* a belső visszapillantó tükör mellett található.
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
(139. oldal)
Utastérszűrő (132. oldal)
•
Belső levegőminőség rendszer (IAQS),
(133. oldal)*
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
Anyagok az utastérben (133. oldal)
Tiszta belső zóna csomag (CZIP)
(132. oldal)*
Kapcsolódó információk
•
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
04
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
131
04 Klímavezérlés
Levegőminőség - utastérszűrő
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A szűrőt rendszeres időközönként ki kell cserélni. Tartsa be a Volvo szervizprogramban
előírt csereidőközöket. Ha az autót súlyosan
szennyezett környezetben használja, akkor
szükség lehet a szűrő gyakoribb cseréjére.
Levegőminőség - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
A CZIP olyan módosítások összességéből áll,
amelyek még tisztábban tartják az utasteret az
allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti,
hogy a ventilátor beindul, amikor kinyitják
az autó ajtóját a távvezérlős kulccsal. A
ventilátor friss levegővel tölti meg az utasteret. A funkció akkor kapcsol be, amikor
szükséges és egy idő elteltével vagy az
utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki
automatikusan. A ventilátor működési
ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan
csökken a kisebb szükségesség miatt.
•
A levegőminőség rendszer, az IAQS,
(133. oldal) egy teljesen automatikus
rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a
részecskék, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon.
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szűrőt
szerelje be.
04
Kapcsolódó információk
•
Levegőminőség (131. oldal)
MEGJEGYZÉS
A CZIP norma fenntartásához a CZIP felszereltségű autókban, az IAQS szűrőt
15 000 km-enként vagy évente egyszer
cserélni kell, attól függően, hogy melyik
következik be előbb. Azonban, legfeljebb
75 000 km 5 év alatt. A CZIP nélküli autókban vagy, ha az ügyfél nem akarja követni
a CZIP normákat, az IAQS szűrőt a rendes
szerviz során kell kicserélni.
132
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
Levegőminőség (131. oldal)
04 Klímavezérlés
Belső levegőminőség - IAQS*
Levegőminőség - anyagi
Menübeállítások - klímavezérlés
Az IAQS levegőminőség rendszer kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az
utastér pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A klímavezérlő rendszer bekapcsolható/kikapcsolható és hat alapértelmezett beállítása
módosítható a középkonzolon.
Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási
termékeket a belső tér tisztításához,
(407. oldal).
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (118. oldal).
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Hideg időben, a párásodás megelőzése
érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Párásodás esetén ki kell kapcsolni a levegőminőség-érzékelőt és a szélvédő és az
oldalablakok valamint a hátsó ablakok
páramentesítő funkcióit kell használni.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
•
Levegőminőség (131. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Levegőminőség (131. oldal)
•
•
•
A ventilátor működési szintje automatikus
klímavezérlés, (138. oldal) közben.
Visszakeringtetési időzítő, (141. oldal).
A hátsó ablak-páramentesítő, (110. oldal)
automatikus indítása.
•
Belső levegőminőség-rendszer,*
(133. oldal).
•
A vezetőülés fűtésének (137. oldal), automatikus indítása.
•
A kormánykerékfűtés, (92. oldal) automatikus indítása.
04
További információk találhatók a menürendszer, lásd (118. oldal) leírásában.
A klímavezérlő rendszer funkciója alapértelmezett beállításokra állítható vissza a MY
CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
Levegőminőség - tiszta belső zóna csomag (CZIP)* (132. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
133
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás az utastérben
Szellőzők a műszerfalon
Szellőzők az ajtóoszlopokon
A bejövő levegő számos szellőző között oszlik
el az utastérben.
04
A levegőelosztás AUTO üzemmódban teljesen automatikus.
Ha szükséges, manuálisan is szabályozható,
lásd levegőelosztási táblázat, (142. oldal).
Nyitva
Zárva
Zárva
Nyitva
Oldalirányú levegőáramlás
Oldalirányú levegőáramlás
Függőleges levegőáramlás
Függőleges levegőáramlás
Irányítsa a külső szellőzőket az oldalablakokra a pára eltávolításához.
Irányítsa a szellőzőket az ablakokra a pára
eltávolításához hideg időben.
Irányítsa a szellőzőket az utastérbe a kellemes klíma fenntartásához a hátsó ülésen.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek lehetnek a légáramlatokra és a
huzatra.
134
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Levegőelosztás - padlószellőzés
Az alak három gombból áll. Amikor megnyomja a gombokat, akkor a hozzájuk tartozó
alakok megjelennek a kijelzőn (lásd az alábbi
ábrát) és az egyes részek előtti nyilak mutatják a kiválasztott levegőáramlást. További
tájékoztatásért, lásd a levegőelosztási táblázatot, (142. oldal).
A kiválasztott levegőelosztás a középkonzol kijelzőjén látható.
04
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
•
Automatikus szabályozás (138. oldal)
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(141. oldal)
135
04 Klímavezérlés
Elektronikus klímavezérlés - ECC
Az ECC (elektronikus klímavezérlés) fenntartja
az utastér beállított hőmérsékletét és külön
beállítható a vezető és az utas oldalhoz.
Az automata funkció a hőmérséklet, légkondicionálás, ventilátor-fordulatszám, visszakeringtetés és a levegőelosztás automatikus szabályozására szolgál.
04
136
Hőmérséklet-szabályozás, (139. oldal),
bal oldal
Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés (110. oldal)
Elektromosan fűthető első ülés,
(137. oldal), bal oldal
Elektromosan fűthető első ülés,
(137. oldal), jobb oldal
Szélvédőfűtés* és maximális páramentesítés (140. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás, (139. oldal),
jobb oldal
Ventilátor (138. oldal)
Visszakeringtetés (141. oldal)
Levegőelosztás, (134. oldal) - padlószellőzés
ECO* (307. oldal)
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
AUTO - Automata klímavezérlés,
(138. oldal)
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
AC - Légkondicionáló be/ki, (139. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
04 Klímavezérlés
Fűthető első ülések*
•
Az első ülésfűtésnek három állása van, hogy
hideg időben javítsa a járművezető és az utas
komfortérzetét.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy
narancssárga mező világít a képernyőn.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító mező.
FIGYELEM
Hátsó ülésfűtés*
A hátsó ülés külső üléseinek fűtése1 három
állással rendelkezik az utasok kényelme érdekében hideg időben.
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
A vezetőülés fűtésének automatikus
indítása
A pillanatnyi fűtési szint a középkonzol kijelzőjén
látható.
A vezetőülés fűtésének automatikus indítása
bekapcsolva, a vezetőülés a motor beindításakor a legmagasabb szinten lesz.
Az automatikus bekapcsolás akkor történik
meg, amikor a környezeti hőmérséklet
körülbelül +10 °C alatt van.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (118. oldal).
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
•
Legmagasabb fűtési szint - három
narancsszínű mező világít a középkonzol
képernyőjén (lásd a fenti ábrát).
•
Alacsonyabb fűtési szint - két narancssárga mező világít a képernyőn.
Kapcsolódó információk
04
A pillanatnyi fűtési szint a nyomógomb lámpáin
jelenik meg.
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
•
Legmagasabb fűtési szint - három lámpa
világít.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két lámpa
világít.
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
Legalacsonyabb fűtési szint - egy lámpa
világít.
•
Hátsó ülésfűtés* (137. oldal)
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító lámpa.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
137
04 Klímavezérlés
||
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
Ventilátor
Automatikus szabályozás
A ventilátornak folyamatosan működnie kell az
ablakok párásodásának elkerülése érdekében.
Az auto funkció automatikusan szabályozza a
hőmérsékletet (139. oldal), , légkondicionálást
(139. oldal), , ventilátor-fordulatszámot
(138. oldal), , visszakeringetést (141. oldal), és
a levegőelosztást (134. oldal), .
MEGJEGYZÉS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami
az ablakok párásodását okozhatja.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
Fűthető első ülések* (137. oldal)
04
Ventilátor gomb
Forgassa a gombot a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez.
Ha az AUTO lehetőség van
kiválasztva, akkor a ventilátor
fordulatszámának szabályozása automatikusan
(138. oldal),, történik - az előzőleg beállított
ventilátor-fordulatszám nem érvényes.
Kapcsolódó információk
1
138
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC
(136. oldal)
A hátsó ülésfűtés nem érhető el a beépített kétfokozatú ülésmagasító esetén, (52. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ha kiválaszt egy vagy több
manuális funkciót, akkor a
többi funkció szabályozása
továbbra is automatikusan
történik. Az AUTO gomb
magnyomására az összes
manuális beállítás kikapcsol.
A kijelző képernyőn az AUTOM. KLÍMA jelzés látható.
A ventilátor-fordulatszám automatikus módban a MY CAR menürendszerben állítható be.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
04 Klímavezérlés
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
Az autó beindításakor visszatér a legutóbbi
hőmérséklet-beállításhoz.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
•
Tényleges hőmérséklet (131. oldal)
Elektronikus klímavezérlés - ECC
(136. oldal)
Légkondicionáló
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja a beáramló levegőt.
Amikor az AC gomb világít,
akkor a légkondicionálót a
rendszer automata funkciója
vezérli.
Amikor az AC gomb lámpája
nem világít, akkor a légkondicionáló ki van kapcsolva. Az egyéb funkciók
vezérlése még mindig automatikus. Amikor
bekapcsolja a max. páramentesítő funkciót,
(140. oldal), akkor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol a levegő szárítása érdekében a maximális beállításon.
04
Az egyes oldalak pillanatnyi hőmérséklete a
középkonzol kijelző képernyőjén látható.
A hőmérséklet a gombbal
állítható be - különállóan az
utas és a vezető felöli oldalon.
139
04 Klímavezérlés
A szélvédő pára- és jégmentesítése
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
A szélvédőfűtés* és a max. páramentesítés a
párásodás és a jég gyors eltávolítására szolgál
a szélvédőről és az oldalablakokról.
•
A levegő az ablakokhoz áramlik - a (2)
szimbólum világít a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
•
04
szélvédőfűtés2
A
indítása - az (1) szimbólum világít a képernyőn.
•
A
indítása és levegőáramlás az ablakokhoz - az (1) és (2) szimbólumok világítanak a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
szélvédőfűtés2
MEGJEGYZÉS
Az elektromos szélvédőfűtés nem használható az motor automatikusan leállított
(298. oldal), állapotában.
Az alábbiak is az utastér maximális páramentesítését szolgálják:
•
a légkondicionáló automatikusan bekapcsol
•
a visszakeringetés és a levegőminőség
rendszer automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
A zajszint növekszik a ventilátor max.
sebességen működésével.
MEGJEGYZÉS
A kiválasztott beállítás megjelenik a középkonzol
képernyőjén.
Szélvédőfűtés*
Max. páramentesítés
A páramentesítő gombjának
lámpája világít, amikor a
funkció aktív.
Nyomja meg többször egymást követően a gombot a
funkció aktiválásához.
2
140
A szélvédőfűtés és az infravörös ablak
(22. oldal),, befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
MEGJEGYZÉS
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
Ha a C látható a visszapillantó tükörben a szélvédőfűtés bekapcsolt állapotában, akkor az iránytűt, (112. oldal)* kalibrálni kell.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Amikor kikapcsolja a páramentesítőt, akkor a
klímavezérlő visszatér az előző beállításokhoz.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás - visszakeringtetés
Válassza ki a visszakeringtetést, hogy kizárja a
rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből, a visszakeringtetés nem engedi be a
külső levegőt az autóba, amikor a funkció be
van kapcsolva.
Amikor a visszakeringtetés
aktív, akkor a gomb narancssárga lámpája világít.
MEGJEGYZÉS
Amikor a max. páramentesítés van kiválasztva, akkor a visszakeringetés mindig
kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
•
Levegőelosztás az utastérben (134. oldal)
Levegőelosztás - táblázat (142. oldal)
04
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az
autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az ablakok belsején.
Időzítő
Ha aktív az időzítő funkció, akkor a rendszer a
a külső hőmérséklettől függő időre kilép a
manuálisan bekapcsolt visszakeringtetés
módból. Ez csökkenti a jegesedés, a párásodás és a levegő elhasználódásának kockázatát.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (118. oldal).
141
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás - táblázat
Három gomb áll rendelkezésre a levegő elosztásának, lásd (134. oldal) beállításához.
04
142
Levegőelosztás
Használja
Levegő az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből. Nincs levegő-visszakeringtetés. A légkondicionáló mindig be van
kapcsolva.
a jég és a párásodás gyors eltávolítására.
Levegő a szélvédőhöz, a páramentesítő szellőzőn keresztül és az
oldalablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből.
A párásodás vagy jegesedés elkerülése érdekében
hideg és nedves körülmények között (ehhez a ventilátornak nem szabad túl alacsony sebességen működnie).
Levegő áramlik az ablakokhoz és a műszerfal szellőzőiből.
jó komfortérzet biztosításához meleg, száraz időben.
Levegőáram a fej és mellkas magasságában a műszerfal szellőzőiből.
hatékony hűtés biztosításához meleg időben.
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás
Használja
Levegő a padlóhoz és az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő
áramlik a műszerfal szellőzőiből.
kényelmes körülmények biztosításához és a jó páramentesítéshez hideg vagy párás időben.
Levegő a padlóhoz és a műszerfal szellőzőiből.
napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
04
Levegő a padlóhoz. Bizonyos mennyiségű levegő áramlik a műszerfal
szellőzőiből és az ablakokhoz.
a meleg vagy hideg padlóhoz irányításához.
Levegőáram az ablakokhoz, a műszerfal szellőzőiből és a padlóhoz.
hogy hűtést biztosítson a padló mentén meleg, száraz
időben vagy fűtést felfelé hideg időben.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
•
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(141. oldal)
143
04 Klímavezérlés
Motorblokk- és utastérfűtés*
Üzemanyagtöltés
Az előkészítés az elindulás előtt előkészíti az
autó fűtését a motorhoz és az utastérhez,
hogy csökkentse a kopást és az út során felhasznált energiát.
automatikusan kikapcsol, és egy üzenet jelenik meg az információs kijelzőn. Nyugtázza az
üzenetet az irányjelző bajuszkapcsoló,
(115. oldal) OK gombjának egyszeri megnyomásával.
A fűtés közvetlenül, (145. oldal) vagy időzítővel, (146. oldal) kapcsolható be.
FONTOS
A fűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az akkumulátor lemerüléséhez vezet, ami indítási problémákat
okoz.
A fűtés nem tud bekapcsolni, ha a külső
hőmérséklet meghaladja a 15 °C értéket.
–5 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten
a fűtés maximális működési ideje 50 perc.
04
FIGYELEM
Ne használja zárt térben az üzemanyaggal
működő fűtést. Kipufogógázok keletkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtés, akkor kipufogógázok távozhatnak a jobb oldali kerékdobból,
ami teljesen normális.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett
kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése előtt.
Kapcsolódó információk
•
Ellenőrizze a kombinált műszerfalon, hogy
ki van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik,
akkor látható a fűtés szimbóluma.
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (148. oldal)
•
Kiegészítő fűtés* (150. oldal)
Parkolás emelkedőn
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa az üzemanyaggal működő fűtés üzemanyag-ellátását.
Akkumulátor és üzemanyag
Ha az akkumulátor töltöttsége elégtelen vagy
az üzemanyagszint túl alacsony, akkor a fűtés
144
Az autót az állófűtés használatával megegyező ideig vezetni kell az akkumulátor
elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje a
fűtés által felhasznált energiát, ha azt rendszeresen használja. A fűtést alkalmanként
legfeljebb 50 percig szabad használni.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés közvetlenül beindítható.
A közvetlen indítás az alábbiakkal hajtható
végre:
•
•
•
3. Görgessen tovább a következő menüben
a Közvetlen indítás ponthoz a fűtés
bekapcsolásához, majd nyomja meg az
OK gombot.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Közvetlen indítás távvezérlős kulccsal*
információs kijelző
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés bekapcsolható a távvezérlős kulccsal:
–
Tartsa nyomva a megközelítő világítás
gombját 2 másodpercig.
A vészvillogók az alábbiaknak megfelelően nyújtanak tájékoztatást:
•
5 rövid villanás, amelyet körülbelül
3 másodperces folyamatos világítás
követ - a jel megérkezett az autóhoz és
a fűtés aktiválódott.
•
5 rövid villanás - a jel megérkezett az
autóhoz, de a fűtés nincs aktiválva.
•
A vészvillogók kikapcsolva maradnak a jel nem érkezett meg az autóhoz.
távvezérlős kulcs*
mobil*.
A motorblokkfűtés és utastérfűtés, (144. oldal)
közvetlen bekapcsolása esetén az 50 percig
működik.
Az utastér fűtése azonnal megkezdődik, amikor a motorhűtő-folyadék eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindítható és vezethető, miközben működik a fűtés.
Közvetlen indítás az információs
kijelzőről
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
Visszajelző lámpa a PCC* funkciós távvezérlős
kulccsal.
04
információs gombot,
Ha megnyomja a
amikor aktív a fűtés, akkor a visszajelző
lámpa mutatja ennek állapotát - ezzel egyidejűleg az autó zárási állapota (171. oldal) is
megjelenik. Az állapot vizsgálata közben a
visszajelző lámpa egy pár rövid villanást
bocsát ki, amelyet folyamatos világítás követ,
ha a fűtés aktív.
Az állapot fűtés közben a fedélzeti számítógépen is látható.
Közvetlen indítás mobiltelefonnal*
A mobiltelefon használatával kezelhető beállítások aktiválása és ezek információi a Volvo
On Call* mobilalkalmazáson keresztül érhetők
el.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
145
04 Klímavezérlés
||
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(146. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen leállítás (146. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (148. oldal)
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen leállítás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* időzítő
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés kikapcsolható közvetlenül az információs kijelzőről.
A motorblokk és utastérfűtés, (144. oldal) időzítője az autó órájához van kapcsolva.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
Az időzítő használatával két különböző idő
állítható be. Itt, az idő arra az időre vonatkozik, amikor az autó fel van fűtve és készen áll.
Az autó elektronikus rendszere a külső
hőmérséklet alapján számítja ki, hogy mikor
kell bekapcsolnia a fűtésnek.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Görgessen tovább a következő menüben
a Állj ponthoz a fűtés kikapcsolásához,
majd nyomja meg az OK gombot.
04
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás (145. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(146. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (148. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az autó órájának visszaállításával minden
időzítőprogramozás törlődik.
Beállítás3
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Használja a forgókapcsolót, (115. oldal) a
Fűtés egyik időzítőjéhez, és válassza ki
azt az OK gombbal.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
4. Nyomja meg röviden a OK gombot, hogy
az órák beállításának lehetőségéhez lépjen.
3
146
Az időzítő beállítása csak a motor kikapcsolt állapotában lehetséges.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
5. Válassza ki a kívánt órát a forgókapcsolóval.
Kikapcsolás
Kapcsolódó információk
6. Nyomja meg röviden a OK gombot a villogó percek beállításához.
Az időzítővel indítható fűtés a beállított idő
eltelte előtt manuálisan kikapcsolható. Járjon
el az alábbiak szerint:
7. Válassza ki a kívánt percet a forgókapcsolóval.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
8. Nyomja meg a OK4 gombot a beállítás
jóváhagyásához.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
> Ha az időzítő be van állítva, de nem
aktiválódott, akkor az óra szimbólum
látható a beállított idővel.
9. Menjen vissza a menüszerkezetbe a
RESET gomb használatával.
10. Állítson be egy másik időt (folytassa a 2.
lépéstől) vagy lépjen ki a menüből a
RESET gombbal.
Indítás
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
4. Kapcsolja ki az időzítőt az alábbiak szerint:
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és aktiválja a OK
gombbal.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
•
az OK gomb hosszú megnyomása
vagy
•
az OK gomb rövid megnyomása a
menüben maradáshoz. Ezután válaszsza az időzítő leállítását és erősítse
meg az OK gombbal.
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (148. oldal)
04
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Az időzítővel indított fűtés közvetlenül,
(146. oldal) kikapcsolható.
4
Nyomja meg újra az OK gombot az időzítő bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
147
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
A motorblokk és utastérfűtésre, (144. oldal)
vonatkozó szimbólumok és kijelzett üzenetek
attól függően eltérőek, hogy a kombinált
műszerfal, (67. oldal) analóg vagy digitális.
Amikor az időzítők egyike be van kapcsolva,
akkor az aktív időzítő szimbóluma világít a
kijelzőn és a beállított idő látható a szimbólum
mellett.
Az aktív időzítő szimbóluma az analóg kombinált műszerfalon.
Az aktív időzítő szimbóluma a digitális kombinált műszerfalon.
A táblázat a megjelenő szimbólumokat és
szövegeket mutatja.
Amikor a fűtés aktív, akkor a fűtés
szimbólum világít az információs
kijelzőn.
04
148
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A fűtés be van kapcsolva és működik.
Üzemanyaggal működő fűtés
leállt Akkutakarékos mód
A fűtést leállította az autó elektronikája a motor beindításának megkönnyítése érdekében.
Üzemanyaggal működő fűtés
leállt alacsony üzemanyagszint
A fűtés beállítása a túl alacsony üzemanyagszint miatt nem lehetséges - ez azért van, hogy
segítse a motor beindítását és körülbelül 50 km megtételét.
Üzemanyaggal működő fűtés
Szerviz szükséges
A fűtés nem működik. Menjen műhelybe a javításhoz. A Volvo azt javasolja, hogy forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
A megjelenő szöveg egy idő után vagy az
irányjelző bajuszkapcsoló, (115. oldal) OK
gombjának megnyomására eltűnik.
04
149
04 Klímavezérlés
Kiegészítő fűtés*
területeken5
Hideg klímájú
kiegészítő fűtés
lehet szükséges a motor megfelelő üzemi
hőmérsékletének eléréséhez és az utastér
elégséges fűtésének biztosításához.
A dízelmotoros autókba üzemanyaggal
működő kiegészítő fűtés, (150. oldal) van
szerelve.
04
Közepesen hideg5 klímájú területeken a dízelmotoros autók is elektromos kiegészítő fűtéssel, (151. oldal) rendelkeznek az üzemanyaggal működő változat helyett.
benzinmotorokkal6
Bizonyos
felszerelt autók
elektromos kiegészítő fűtéssel rendelkeznek,
amely az autó klímavezérlő rendszerébe van
építve.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokk- és utastérfűtés* (144. oldal)
Üzemanyaggal működő kiegészítő
fűtés*
1. A motor beindítása előtt: Válassza az I
kulcshelyzetet, (84. oldal).
Az autó elektromos, (151. oldal) vagy üzemanyaggal működő kiegészítő fűtéssel,
(150. oldal), van felszerelve.
2. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
A fűtés automatikusan kapcsol be, ha extra
melegre van szükség, amikor jár a motor.
A fűtés a megfelelő hőmérséklet elérésekor
vagy a motor leállításakor automatikusan
kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a kiegészítő fűtés, akkor
kipufogógázok távozhatnak a jobb oldali
kerékdobból, ami teljesen normális.
Automatikus üzemmód vagy
kikapcsolás
A kiegészítő fűtés automatikus indítási művelete szükség esetén kikapcsolható.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövid távolságokon kapcsolja ki az üzemanyaggal
működő kiegészítő fűtést.
5
6
7
8
150
Az érintett földrajzi területekkel kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Az érintett motorokkal kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Analóg kombinált műszerfal.
Digitális kombinált műszerfal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3. Görgessen a forgókapcsolóval a
Kiegészítő fűtés7 vagy Beállítások8
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
4. Válassza ki a BE vagy KI lehetőséget a
forgókapcsoló használatával és erősítse
meg az OK gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
MEGJEGYZÉS
A menüpontok csak a kulcs I állásában láthatók - ezért minden beállítást a motor
beindítása előtt kell végrehajtani.
Utastérfűtés*
Ha a kiegészítő fűtés időzítő funkcióval rendelkezik akkor használható üzemanyaggal
működő utastérfűtésként (144. oldal).
04 Klímavezérlés
Elektromos kiegészítő fűtés*
Az autó üzemanyaggal működő, (150. oldal)
vagy elektromos kiegészítő fűtéssel,
(150. oldal), van felszerelve.
A fűtés nem szabályozható manuálisan,
hanem automatikusan kapcsol be, miután a
motort 14 °C alatti külső hőmérsékleten beindították és kapcsol ki, miután az utastér elérte
a beállított hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokk- és utastérfűtés* (144. oldal)
04
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
151
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
05 Rakodás és tárolás
Tárolóhelyek
Az utastér tárolóhelyeinek áttekintése.
05
}}
153
05 Rakodás és tárolás
||
Tárolóhely az ajtópanelben
Tárolózseb* az első üléspárnák elején
Jegycsíptető
Kesztyűtartó (155. oldal)
Tárolórekesz
Tárolórekesz, pohártartó (155. oldal)
Pohártartó* a kartámaszban, hátsó ülés
Tárolózseb
FIGYELEM
05
154
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok
távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy
más tároló rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak
egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
05 Rakodás és tárolás
Alagútkonzol
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Alagútkonzol - szivargyújtó és
hamutartó*
Kesztyűtartó
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
A kartámasz alatt, a pohártartóban egy kivehető hamutartó található. A szivargyújtó az
első ülés 12 voltos aljzatában, (156. oldal)
helyezkedik el.
Az alagútkonzolban, (155. oldal) található
hamutartó egyenesen felemelve vehető ki.
A szivargyújtó a gomb benyomásával kapcsolható be. A gomb kiugrik, amikor a szivargyújtó felforrósodott. Húzza ki a szivargyújtót
és gyújtsa meg a cigarettát a fűtőtekerccsel.
Kapcsolódó információk
•
Tárolórekesz (például CD-lemezekhez) és
USB*/AUX bemenet a kartámasz alatt.
Pohártartót tartalmaz a járművezető és az
utas számára. hamutartós és szivargyújtós, (155. oldal) felszereltség esetén szivargyújtó van az első ülés 12 voltos aljzatában, (156. oldal) és kivehető hamutartó
a pohártartóban.
Tárolóhelyek (153. oldal)
Például a használati útmutató és a térképek
tarthatók itt. A fedél belsején tollakhoz alkalmas tartók találhatók. A kesztyűtartó zárható,* (184. oldal) a kulcsszár, (173. oldal)
használatával.
05
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (153. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Tárolóhelyek (153. oldal)
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(155. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
155
05 Rakodás és tárolás
Kivehető szőnyegek*
Piperetükör
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
A kivehető szőnyegek összegyűjtik például a
szennyeződéseket és a sarat. A Volvo speciálisan gyártott kivehető szőnyegeket kínál.
A piperetükör a napellenző hátulján található.
Az elektromos aljzatok (12 V) a pohártartó1
mellett és az alagútkonzol hátulján találhatók.
FIGYELEM
Mindig csak egy kivehető szőnyeget használjon az egyes üléseknél, és indulás előtt
ellenőrizze, hogy a vezetőülésnél elhelyezett szőnyeg szilárdan rögzítve van-e a
csapokhoz úgy, hogy az nem akadhat be a
pedálok mellé vagy alá.
Kapcsolódó információk
•
A belső tisztítása (407. oldal)
Piperetükör világítással.
A lámpa a fedél felemelésekor automatikusan
bekapcsol.
05
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, első ülés.
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - piperetükör-világítás
(381. oldal)
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, hátsó ülés.
1
156
Ha van hamutartó és szivargyújtó, akkor hiányzik a pohártartó és a mellette lévő 12 voltos aljzat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
05 Rakodás és tárolás
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz. Ahhoz, hogy az aljzat áramot biztosítson, a távvezérlős kulcsnak legalább az I
kulcshelyzetben, (84. oldal) kell lennie.
Az aljzat maximális teljesítménye 10 A (120
W), ha egyszerre csak egyik aljzatot használja. Ha a csatornakonzol mindkét aljzata
használatban van, akkor aljzatonként 7,5 A
(90 W) értékkel kell számolni.
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora a két aljzat valamelyikéhez
van csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
FIGYELEM
Mindig hagyja a dugót az aljzatban, ha az
aljzat nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Azokat az opcionális felszereléseket és tartozékokat - például kijelzőket, zenelejátszókat és mobiltelefonokat - amelyek az
utastér valamelyik 12 voltos elektromos
aljzatába vannak csatlakoztatva, akkor is
bekapcsolhatja a klímavezérlő rendszer, ha
a távvezérlős kulcs el van távolítva vagy az
autó be van zárva, például, amikor az állófűtés előre beállított idővel van bekapcsolva.
Ezért távolítsa el az opcionális felszerelések vagy tartozékok csatlakozóit az elektromos aljzatokból, amikor nem használja
azokat, mert ilyen esetekben az akkumulátor lemerülhet!
Rakodás
FONTOS
Az ideiglenes defektjavításra, (352. oldal)
szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és
jóváhagyta.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ.
Az utasok és az összes tartozék teljes
tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét.
A tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Tömegek (416. oldal).
A csomagtérajtót kinyitották a világításpanel gombjával vagy a távvezérlős kulccsal, lásd Zárás/nyitás csomagtérajtó (184. oldal).
FIGYELEM
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a
teher tömegétől és elhelyezésétől függően
megváltozhatnak.
Kapcsolódó információk
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(155. oldal)
•
12 voltos elektromos aljzat - csomagtér*
(160. oldal)
05
Rakodáskor ügyeljen az alábbiakra
•
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van hajtva, lásd WHIPS - üléshelyzet
(42. oldal).
•
•
Helyezze el központosan a csomagokat.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok lehajtott háttámlákra helyezését.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
157
05 Rakodás és tárolás
||
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles
széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Csomagrögzítő szemek (159. oldal)
Biztonsági háló* (161. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak (158. oldal)
Tetőcsomagtartó (159. oldal)
FIGYELEM
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy
50 km/h (30 mph) sebességű ütközéskor
egy 1000 kg tömegű tárgynak megfelelő
ütközési energiát hordoz.
FIGYELEM
05
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok
csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
FIGYELEM
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi
sérülést okozhat az autó utasainak.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az
éleket és az éles sarkokat.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket, amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki.
Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó kart vagy választókart a rakománnyal - és az autó elindulhat.
158
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Rakodás - hosszú tárgyak
A csomagtér rakodásának, (157. oldal) egyszerűsítése érdekében, a hátsó ülés háttámlája lehajtható. Az utasülés2 háttámlája le is
hajtható* a különösen hosszú tárgyak elhelyezéséhez.
A hátsó üléstámla lehajtása
Ha a hátsó üléstámlát le kell hajtani, lásd Ülések, hátsó (88. oldal).
05 Rakodás és tárolás
Tetőcsomagtartó
A tetőn szállított csomagokhoz a Volvo által
kifejlesztett tetőcsomagtartók használatát
javasoljuk. Ez azért van, hogy elkerülje az autó
károsodását, és a lehető legnagyobb biztonságot érje el az utazás során.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (157. oldal)
Csomagrögzítő szemek
A kihajtható csomagrögzítő fülek a hevederek
rögzítésére használhatók a csomagok rögzítéséhez csomagtérben.
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz
mellékelt használati útmutatót.
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a
tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a
nehezebb csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
FIGYELEM
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat
biztonsági övvel vagy csomagrögzítő
hevederekkel.
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit.
05
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (157. oldal)
A tető megengedett maximális terhelésével
kapcsolatban, beleértve a tetőcsomagtartókat és tetődobozokat, lásd Tömegek
(416. oldal).
2
Csak komfort ülésekre vonatkozik.
159
05 Rakodás és tárolás
Rakodás - táskatartó*
A táskatartó a helyükön tartja a táskákat és
magakadályozza a feldőlésüket és a tartalmuk
kiborulását a csomagtérben.
12 voltos elektromos aljzat csomagtér*
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzat használata a motor leállított állapotában az
autó akkumulátorának lemerülését okozhatja.
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott ideiglenes
defektjavító készlet (TMK) használatával
kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Szükséghelyzeti defektjavítás (352. oldal).
Kapcsolódó információk
05
•
Táskatartó a padló felhajtható fedele alatt.
1. Hajtsa fel a tartót, amely a padlófedél
része.
2. Rögzítse a táskákat a hevederrel és biztosítsa a hordozó fület a kampókba.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (157. oldal)
Hajtsa le a fedelet, hogy hozzáférjen az elektromos aljzathoz.
•
Az aljzat akkor is szolgáltat feszültséget,
amikor a távvezérlős kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
FONTOS
A maximális teljesítmény-leadás 10 A (120
W).
160
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
(156. oldal)
05 Rakodás és tárolás
Biztonsági háló*
A biztonsági háló használata
A biztonsági háló megakadályozza, hogy a
csomagok előre repüljenek az utastérben egy
hirtelen fékezés során.
A biztonsági háló kétrészes kazettája a háttámla hátulján rögzíthető. A vékonyabb kazettát a bal oldalon kell rögzíteni (a csomagtérajtó felől nézve).
Tárolóhely, biztonsági háló kazetták.
A két kazettából álló feltekerhető biztonsági
háló a csomagtérpadló fedele alatt található
tároló rekesszel rendelkezik.
A háló kazettáinak rögzítése
A két kazettából álló feltekerhető biztonsági
háló a csomagtérpadló fedele alatt található
tároló rekesszel rendelkezik.
Húzza fel a hálót a kazettákból. A háló körülbelül egy perc után önzáró, ha a hátsó üléstámlát felemelte.
1. Hajtsa előre a hátsó üléstámlát, lásd Ülések, hátsó (88. oldal).
Húzza fel a háló jobb oldali részét a hevedere használatéval.
2. Helyezze a kazetta rögzítősínjeit a háttámla rögzítőfülei elé
.
Illessze a rudat a tartóba a jobb oldalon,
és nyomja azt előre – a rúd egy kattanással rögzül.
3. Csúsztassa a kazettát a rögzítőfülekbe
.
Húzza ki a rúd teleszkópos részét és kattintsa azt a másik oldalra.
4. Hajtsa vissza és rögzítse a háttámlákat.
•
A kazetta eltávolítása fordított sorrendben
történik.
05
Húzza ki a bal oldali biztonsági hálót és
akassza azt a rúdba.
•
A felhajtás fordított sorrendben történik.
A háló akkor is használható, ha a hátsó üléstámlák előre vannak hajtva.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
161
05 Rakodás és tárolás
||
A hálókazetták eltávolítása
Biztonsági háló* csomagtértakaróval
Biztonsági rács
1. Tekerje a hálókat a kazettákba a "Biztonsági háló használata" című részben leírt
eljárás szerint, de fordított sorrendben.
A biztonsági háló megakadályozza, hogy a
csomagok előre repüljenek az utastérben egy
hirtelen fékezés során.
A biztonsági rács megakadályozza, hogy a
csomagok vagy állatok előre repüljenek az
utastérben egy hirtelen fékezés során.
2. Hajtsa előre a teljes háttámlát.
3. Csúsztassa ki a kazettákat, amíg ki nem
szabadulnak a rögzítő sínekből.
Tartsa a kazettákat a csomagtér padlófedele
alatt található rekeszükben.
FIGYELEM
A csomagtérben jól rögzíteni kell a csomagokat és megfelelően elhelyezett biztonsági hálót kell használni.
05
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (157. oldal)
Biztonsági rács (162. oldal)
Húzóhevederek a háló felemeléséhez.
A biztonsági háló akkor is felemelhető a hátsó
ülésről, amikor a csomagtértakaró ki van
húzva.
Kövesse az "A biztonsági háló használata",
(161. oldal) részben található eljárást. A hevederek a felhajtáshoz a nyilak által jelzett
helyen találhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
162
Biztonsági háló* (161. oldal)
Rakodás (157. oldal)
Csomagrögzítő szemek (159. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Emelés
Fogja meg a biztonsági rács alját, és húzza
azt hátra/felfelé.
FONTOS
A biztonsági rács nem hajtható fel vagy le,
amikor fel van szerelve a csomagtértakaró.
Felszerelés/eltávolítás
A biztonsági rács normális esetben folyamatosan az autóban van, mert könnyen felhajtható a tetőhöz és lehajtható az útból, ha
hosszabb csomagtérre van szükség. Azonban, ha szükséges, a biztonsági rács leszerelhető és eltávolítható az autóból.
05 Rakodás és tárolás
A felszereléshez/eltávolításhoz szükséges
szerszámokkal kapcsolatos információkért,
tanulmányozza a vásárláskor kapott beszerelési utasítást3.
Csomagtértakaró
Nyomja be mindkét oldalt. Egy "kattanó"
hang hallható és a piros jelölésnek el kell
tűnnie.
> Ellenőrizze, hogy mindkét végdarab
rögzült-e.
Biztonsági okokból, a biztonsági rácsot a
visszaszereléskor mindig megfelelően rögzíteni és biztosítani kell.
A csomagtértakaró eltávolítása
1. Nyomja be az egyik végdarabot, és
emelje ki azt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági háló* (161. oldal)
2. Óvatosan hajtsa fel/ki a takarót, és a
másik végdarab automatikusan kioldódik.
Rakodás (157. oldal)
Csomagrögzítő szemek (159. oldal)
A csomagtértakaró hátsó szigetelő
lemezének leengedése
Húzza a csomagtértakarót a csomagok fölé
és akassza azt a csomagtér hátsó oszlopainak mélyedésébe.
Felcsavart helyzetében, a csomagtértakaró
hátsó szigetelő lemeze vízszintesen a csomagtér felé áll.
–
FONTOS
A biztonsági rács nem hajtható fel vagy le,
amikor a csomagtértakaró fel van szerelve.
A csomagtértakaró rögzítése
Mozdítsa az egyik végdarabot az oldallemez mélyedésébe.
Húzza vissza hátra finoman a szigetelő
lemezt, szabadítsa ki a támasztó polcairól, és engedje le.
05
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (157. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak (158. oldal)
Mozdítsa a másik végdarabot a megfelelő
mélyedésbe.
3
30756681 számú beszerelési utasítás.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
163
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs használható, többek
között, zárásra/nyitásra és a motor beindítására.
A távvezérlős kulcsnak kétféle változata létezik - alap változatú távvezérlős kulcs és PCC
(Personal Car Communicator)* funkciójú távvezérlős kulcs.
További távvezérlős kulcsok rendelhetők - de
nem rendelhetők az autó eredeti kulcsától eltérő változatok. Egy autóhoz legfeljebb hat
kulcs programozható és használható.
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal
rendelkezik.
AlapA
PCCB
funkciós
x
x
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Kulcs nélküli zárás/
nyitás
x
Kulcs nélküli motorindítás
Ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok és a napfénytető tápellátását a távvezérlős kulcs eltávolításával, ha a járművezető elhagyja az autót.
x
Információs gomb és
visszajelző lámpák
x
Funkcionalitás
Zárás/nyitás és kivehető kulcsszár
A
B
Az összes távvezérlős kulcs fémből készült
kivehető kulcsszárat, (173. oldal) tartalmaz. A
látható rész kétféle változatban létezik, így
meg lehet különböztetni a távvezérlős kulcsokat.
FIGYELEM
Távvezérlős kulcs - elvesztés
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy
szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo
műhelyt ajánlunk.
A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a Volvo
műhelybe. A hiányzó távvezérlős kulcs kódját
törlik a rendszerből a lopás megakadályozása
érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma ellenőrizhető a MY CAR menürendszerben. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal)
06
5-gombos kulcs
6-gombos kulcs
A PCC funkciós távvezérlős kulcs az alap változatú távvezérlős kulcsnál kiterjedtebb
működéssel rendelkezik - például támogatja
kulcs nélküli indítást és zárást/nyitást (Kulcs
nélküli vezetést, (177. oldal)) és bizonyos
egyedi funkciókat, (171. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
165
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs - személyre
szabás*
A távvezérlős kulcs, (165. oldal) memóriája
lehetővé teszi, hogy az autó bizonyos beállításai egyedileg különböző személyekhez szabhatók legyenek.
A kulcs memória funkciója például elektromos* vezetőüléssel kombinálva érhető el.
Az autó felszereltségi szintjétől függően,
külső tükrök, (109. oldal), vezetőülés, kormányzási erő, (193. oldal) beállításai valamint
a kombinált műszerfal témája, kontraszt és
szín üzemmódja, (68. oldal) tárolható a
memóriában.
A funkció1 a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (118. oldal).
06
Amikor a funkció aktív, akkor a beállítások
automatikusan a kulcsmemóriához kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy a beállítás módosítása automatikusan mentésre kerül az adott
távvezérlős kulcs memóriájában.
Beállítások tárolása
Tegye az alábbiakat a beállítások tárolásához
és a kulcsmemória használatához a távvezérlős kulcsban:
166
FIGYELEM
1. Nyissa ki az autót a távvezérlős kulccsal,
amelynek a memóriájában tárolni szeretné a beállításokat2.
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
semelyik hátsó utas se legyen kitéve a
becsípődés veszélyének.
2. Ügyeljen arra, hogy a kulcs memória
funkciója aktiválva legyen a MY CAR
menürendszerben.
3. Hajtsa végre a kívánt beállításokat, például állítsa be az ülést és a külső tükröket.
4. A beállítások az aktuális távvezérlős kulcs
memóriájában kerülnek tárolásra.
A következő alkalommal, amikor az autót
ugyanazzal a távvezérlős kulccsal nyitják ki,
akkor a kulcs memóriájában tárolt helyzetek
automatikusan beállításra kerülnek - feltéve,
hogy módosítva voltak a pillanatnyi távvezérlős kulcs utolsó használata óta.
Vészleállítás
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
Az ülésnek a távvezérlős kulcsmemóriában
tárolt helyzetének eléréséhez szükséges mozgás újraindításához, nyomja meg a távvezér-
1
2
lős kulcs nyitó gombját. Ezután ki kell nyitni a
vezetőajtót.
Gyújtáskulcs-memória elnevezésű a MY CAR menüben.
Ez a beállítás nincs hatással az elektromosan állítható ülés memória funkciójában tárolt beállításokhoz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Beállítások módosítása
Ha több személy közelíti meg az autót, akiknél távvezérlős kulcsok vannak, akkor annak
a személynek a beállításai, például ülés vagy
a külső tükör-beállításai lesznek alkalmazva,
aki kinyitja a vezetőajtót.
Ha az ajtót az A távvezérlős kulccsal rendelkező A személy nyitotta ki, de a B
távvezérlős kulccsal rendelkező B személy
fogja vezetni az autót, akkor a beállítások az
alábbi módon cserélhetők fel:
•
A vezetőajtó mellett állva vagy a kormánykerék mögött ülve, a B személy
megnyomja a távvezérlős kulcsának nyitó
gombját, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal).
•
Válassza ki a három lehetséges ülésmemória egyikét az 1-3. ülésgombbal, lásd
06 Zárak és riasztó
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(87. oldal).
•
Állítsa be manuálisan az ülést és a külső
tükröket, lásd Ülések, első - elektromos
működtetésű* (87. oldal) és Külső tükrök
(109. oldal).
Zárás/nyitás - visszajelző
Kapcsolódó információk
•
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi
funkciók (171. oldal)
Amikor az autót a távvezérlős kulcs,
(165. oldal) használatával zárja vagy nyitja,
akkor az irányjelzők erősítik meg, hogy a
zárás/nyitás megfelelően végrehajtásra került.
•
Amikor az autó be van zárva, vagy, ha az
autót nyitva hagyták 30 perc elteltével a kulcs
memóriája kikapcsol és egy normál járművezetői profil kerül beállításra. Az aktuális távvezérlős kulcs memóriájának újbóli aktiválásához az alábbiakra van szükség.
Zárás - egy felvillanás és a külső tükrök
behajlása3.
•
Nyitás - két felvillanás és a külső tükrök
kihajlása3.
Kulcs nélküli indító és zárrendszer
nélküli autók esetében
A funkció kiválasztása
A beállítások újbóli aktiválása
A kulcs memóriájában tárolt beállítások aktiválódnak, ha az autót kinyitják a távvezérlős
kulcs gombjának nyitó gombjával.
Kulcs nélküli indító és zárrendszerrel
felszerelt autók esetében
A kulcs memóriája akkor aktiválódik, ha:
1. Az autót kinyitják a távvezérlős kulcs nyitó
gombjával vagy kulcs nélküli nyitással.
A zárást követően, a jelzés csak akkor történik meg, ha az összes zár aktiválódott az
ajtók becsukását követően.
A MY CAR menürendszerben különböző
lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás jelzésére. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
Zárvisszajelző (168. oldal)
06
Riasztó visszajelző (189. oldal)
2. Ha az autó nyitva van, akkor a vezetőajtó
kinyitásakor megtörténik a kulcs ellenőrzése. Ha egyedi távvezérlős kulcsot talál
a rendszer, akkor a tárolt beállítások aktiválódnak. Ha az autó zárva van, lásd az
előző pontot.
3
Csak behajtható külső tükrök esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
167
06 Zárak és riasztó
Zárvisszajelző
Indításgátló
A szélvédő melletti villogó LED jelzi, hogy az
autó be van zárva.
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az egyes távvezérlős kulcsoknak, (165. oldal)
egyedi kódja van. Az autó csak a helyes kóddal rendelkező távvezérlős kulccsal indítható
be.
A kombinált műszerfal információs kijelzőjén
megjelenő alábbi hibaüzenetek az elektronikus indításgátlóval kapcsolatosak:
Üzenet
Leírás
Helyezze be
az autókulcsot
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Vegye ki a kulcsot
a gyújtáskapcsolóból,
nyomja be újra, és próbálja
újra az indítást.
Autókulcs
nem található
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Próbálja újra az
indítást.
Ha a hiba továbbra is fennáll: Helyezze a távvezérlős
kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és próbálja újra az
indítást.
Ugyanaz a LED mint a riasztó visszajelzője,
(189. oldal).
MEGJEGYZÉS
A riasztóval nem felszerelt autók is rendelkeznek ezzel a visszajelzővel.
06
Indításgátló
Próbálja
meg újra az
indítást
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - visszajelző (167. oldal)
Hiba az indításgátló rendszerben az indítás közben.
Ha a hiba továbbra is fennáll: Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhelylyel.
Az autó indításához, lásd A motor beindítása
(284. oldal).
Kapcsolódó információk
•
168
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel* (169. oldal)
06 Zárak és riasztó
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel*
A távvezérelt indításgátló és nyomkövető
rendszer4 lehetővé teszi az autó követését és
helyzetének meghatározását, valamint az indításgátló távoli bekapcsolását a motor leállításához.
Távvezérlős kulcs - funkciók
A távvezérlős kulcs az alap változatban olyan
funkciókkal rendelkezik, mint az ajtók zárása
és nyitása.
Funkciók
A rendszer aktiválásával kapcsolatos további
tájékoztatásért és segítségért, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Volvo kereskedővel.
PCC*( Personal Car Communicator) funkciós távvezérlős kulcs.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
Információk
Indításgátló (168. oldal)
Funkciógombok
Zárás - Zárja az ajtókat és a csomagtartót, miközben aktiválja a riasztót.
Alap változatú távvezérlős kulcs.
Zárás
Nyitás
Megközelítő világítás időtartama
Csomagtérajtó
Pánik funkció
4
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak és a napfénytető* egyszerre történő
zárásához. További tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció (183. oldal).
06
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be a napfénytetőt és az ablakokat, akkor ügyeljen
arra, hogy ne csípje be senki kezét.
Csak bizonyos piacokon és Volvo On Call* felszereltséggel.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
169
06 Zárak és riasztó
||
Nyitás - Nyitja az ajtókat és a csomagtartót, miközben inaktiválja a riasztót.
funkció körülbelül 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak egyszerre történő kinyitásához. További
tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció (183. oldal).
Kapcsolódó információk
A funkció az összes ajtó egyszerre nyitásáról
csak a vezetőajtó nyitására változtatható a
gomb egy megnyomására és, a gomb további
megnyomására - tíz másodpercen belül - a
többi ajtó nyitására.
•
•
•
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi
funkciók (171. oldal)
Zárás/nyitás - kívülről (181. oldal)
A funkció a MY CAR menürendszerben
módosítható. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (118. oldal).
Megközelítő világítás időtartama – Az
autó világításának távoli bekapcsolására szolgál. További tájékoztatásért, lásd Megközelítő
világítás időtartama (105. oldal).
06
Csomagtérajtó, (184. oldal) - Csak a
csomagtérajtót nyitja és hatástalanítja a riasztót.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén.
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 3
másodpercig vagy nyomja meg kétszer 3
másodpercen belül az irányjelzők és a kürt
bekapcsolásához.
A funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben a
170
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
A távvezérlős kulcs funkciói az autótól körülbelül 20 méteres tartományon belül működnek.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja
újra.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják
a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral,
(174. oldal) ilyenkor is zárható/nyitható.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják
az autóból, miközben jár a motor vagy az I
vagy II kulcshelyzet, (84. oldal) aktív és, ha az
összes ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén és egy emlékeztető
hangjelzés hallható.
A figyelmeztető üzenet kikapcsol és a hallható hangjelzés elhallgat, ha a távvezérlős
kulcsot visszaviszi az autóhoz, miután:
•
A távvezérlős kulcsot behelyezte a gyújtáskapcsolóba.
•
A sebesség meghaladja a 30 km/h (körülbelül 20 mph) értéket.
•
Megnyomják a OK gombot.
06 Zárak és riasztó
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal)
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók
A PCC (Personal Car Communicator) funkcióval rendelkező távvezérlős kulcs fejlettebb
funkciókkal rendelkezik, mint az alap változatú
távvezérlős kulcs, (165. oldal).
Az információs gomb használata
–
Nyomja meg az információs gombot
.
> Minden visszajelző lámpa körülbelül 7
másodpercig villog, és a fény körbejár
a távvezérlős kulcson. Ez azt jelzi,
hogy pásztázásra kerülnek az adatok
az autóból.
Ha ezen közben bármilyen más gombot megnyom, akkor a kiolvasás megszakad.
MEGJEGYZÉS
Ha egyik visszajelző sem világít az
információs gomb többszöri megnyomására és különböző helyeken (valamint 7
másodper elteltével és miután a fény körbeért a PCC körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
PCC funkciójú távvezérős kulcs.
Információs gomb
A visszajelző lámpák az alábbi ábrának megfelelő információkat jelenítenek meg:
Visszajelző lámpák
06
Az információs gomb használata lehetővé
teszi bizonyos információk elérését az autóról
a visszajelző lámpákon keresztül.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
171
06 Zárak és riasztó
||
PCC funkciós távvezérlős kulcs* hatótávolság
MEGJEGYZÉS
Ha egyik visszajelző lámpa sem világít
az információs gomb használatakor a tartományon belül, akkor ennek oka az lehet,
hogy a távvezérlős kulcs és az autó közötti
utolsó kommunikációt környező rádióhullámok, épületek, földrajzi körülmények stb.
zavarták meg.
A PCC (Personal Car Communicator) funkciójú távvezérlős kulcs hatótávolsága az ajtók
zárása, nyitása és a csomagtérajtó nyitása
esetén körülbelül 20 méter - a többi funkció
akár 100 méterről is működhet.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja
újra.
Folytonos zöld fény – az autó zárva van.
Folytonos sárga fény – az autó nyitva van.
Folytonos piros fény – a riasztó működésbe lépett, amíg az autó zárva volt.
Az összes visszajelző lámpa felváltva
pirosan villog – a riasztó kevesebb mint 5
perce működésbe lépett.
06
Kapcsolódó információk
•
PCC funkciós távvezérlős kulcs* - hatótávolság (172. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az információs gomb funkcióját a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi
körülmények stb. akadályozhatják.
A távvezérlős kulcs hatótávolságán
kívül
Ha a távvezérlős kulcs túl messze van az
autótól az információk olvasásához, akkor az
autó legutoljára észlelt állapota jelenik meg,
anélkül, hogy a fény körbefutna a visszajelző
lámpák körül a távvezérlős kulcson.
Ha több távvezérlős kulcsot használnak az
autóhoz, akkor csak a legutoljára zárásra/
nyitásra használt távvezérlős kulcs mutatja a
helyes állapotot.
172
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága (177. oldal)
•
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
(170. oldal)
06 Zárak és riasztó
Kivehető kulcsszár
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcszszárat tartalmaz, amellyel aktiválhatók bizonyos funkciók és végrehajthatók bizonyos
műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új
kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg
tudják adni a hivatalos Volvo műhelyekben.
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
A kivehető kulcsszár, (173. oldal) leválasztása/
visszahelyezése az alábbiak szerint lehetséges:
A kulcsszár eltávolítása
Kapcsolódó információk
•
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
(174. oldal)
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (186. oldal)
•
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
(37. oldal)
A kulcsszár funkciói
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának
használata:
•
a bal oldali első ajtó manuálisan nyitható,
ha a központi zár nem használható a távvezérlős kulccsal, lásd Kivehető kulcsszár
- az ajtók nyitása (174. oldal).
•
aktiválható/inaktiválható, (186. oldal) a
hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági
zárja.
•
a jobb oldali első ajtó és a hátsó ajtók
manuálisan zárhatók, (182. oldal), például
az akkumulátor lemerülése esetén.
•
a kesztyűtartó és a csomagtér (szervizzárás, (174. oldal)*) hozzáférése gátolható.
•
az első utasülés légzsákja (PACOS*) aktiválható/inaktiválható, (37. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal)
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
06
A kulcsszár visszahelyezése
Óvatosan helyezze vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban, (165. oldal).
1. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
2. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
173
06 Zárak és riasztó
Szervizzárás*
A szervizzárás olyan esetekben hasznos, amikor szervizben hagyja vagy hotelparkolóban
átadja az autó kulcsát. A kesztyűtartó ilyenkor
zárva van és a csomagtérajtózárat nem nyitja
a központi zár - a csomagtér nem nyitható ki
sem az első ajtó központi zár gombjával sem a
távvezérlős kulccsal, (165. oldal).
Ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal - például az elemek lemerültek akkor a bal oldali első ajtó nyitása az alábbiak
szerint történik:
G017870
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
A kivehető kulcsszár, (173. oldal) akkor használható, ha a központi zár nem aktiválható a
távvezérlős kulccsal, (165. oldal), például amikor a kulcs eleme lemerült.
1. Nyissa ki a bal oldali első ajtót a kulcszszárral az ajtó kilincsének zárhengerében.
Az ábráért és a további információkért,
lásd Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral (179. oldal).
Aktív zárak kulcsszár nélküli távvezérlős kulccsal
és a szerviz üzemmód aktív állapotában.
Ez azt jelenti, hogy a távvezérlős kulcs a
kulcsszár nélkül csak a riasztó, (188. oldal)
be-/kikapcsolására, az ajtók nyitására és az
autó beindítására használható.
MEGJEGYZÉS
06
2. Kapcsolja ki a riasztót a távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésével.
G017869
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszárral és
kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
Aktív zárak kulcsszárral rendelkező távvezérlős
kulccsal.
Kulcs nélküli indító és zárrendszerrel felszerelt
autók esetében, lásd Kulcs nélküli vezetés* nyitás a kulcsszárral (179. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
174
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
Távvezérlős kulcs - elemcsere
(175. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A távvezérlős kulcs a kulcsszár nélkül ezután
átadható a szerviz vagy a hotel munkatársainak - a kulcsszár pedig a tulajdonosnál
marad.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje a csomagtér fölé húzni a csomagtértakarót, (163. oldal) a csomagtérajtó
bezárása előtt.
06 Zárak és riasztó
Bekapcsolás/kikapcsolás
•
A kikapcsolás fordított sorrendben történik.
Ha csak a kesztyűtartót szeretné bezárni, lásd
Zárás/nyitás - kesztyűtartó (184. oldal).
Távvezérlős kulcs - elemcsere
A távvezérlős kulcs eleme5 cserére szorulhat.
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni, ha:
•
az információs szimbólum világít a kombinált műszerfalon és a kijelző az
Autókulcs eleme gyenge Lásd a
kézikönyvet üzenetet mutatja
és/vagy
•
A szervizzárás aktiválása.
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az autótól 20 méteren
belülről.
A szerviz-zárás bekapcsolásához:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe.
Forgassa el a kulcsszárat 180 fokkal az
óramutató járásával megegyező irányban.
Húzza ki a kulcsszárat. Ezzel egy időben
a kombinált műszerfalon egy üzenet jelenik meg.
06
A kesztyűtartó ekkor zárva van és a csomagtérajtó nem nyitható a távvezérlős kulccsal
vagy a központi záró gombbal.
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze vissza a kulcsszárat a távvezérlős kulcsba, hanem tartsa azt biztos
helyen.
}}
175
06 Zárak és riasztó
||
Elemcsere
Figyelje meg, hogyan helyezkednek el az
elemek a fedélen belül, + és – oldalukat
tekintve.
Távvezérlős kulcs (egy elem)
1. Óvatosan feszítse ki az elemet.
2. Helyezze be az újat a (+) oldalával lefelé.
Nyitás
Csúsztassa félre a rugóterhelésű
reteszt.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
Helyezzen egy 3 mm széles csavarhúzót a rugóterhelésű retesz mögötti nyílásba, és finoman feszítse fel a távvezérlős kulcsot.
MEGJEGYZÉS
06
Fordítsa a távvezérlős kulcsot a gombokkal felfelé, így kinyitáskor elkerülheti az elemek kiesését.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan befolyásolhatja a működésüket.
5
176
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs* (két
elem)
Összeszerelés
1. Nyomja össze a távvezérlős kulcsot.
2. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
3. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
FONTOS
1. Óvatosan feszítse ki az elemeket.
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
2. Először helyezzen be egyet a (+) oldalával
felfelé.
3. Helyezze közé a fehér műanyag lapot,
végül helyezze be a második elemet a (+)
oldalával lefelé.
Elem típusa
Használjon CR2430, 3V jelölésű elemeket egyet a távvezérlős kulcshoz, kettőt a PCC
funkciójú távvezérlős kulcshoz.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős
kulcsban/PCC-ben használt elemek megfeleljenek a UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 követelményeinek. A gyárilag vagy a hivatalos
Volvo műhelyben beszerelt elemek eleget
tesznek a fenti követelményeknek.
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs két elemet tartalmaz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal)
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés*
A kulcs nélküli vezetés funkcióval felszerelt
autókban kulcs nélkül használható indító és
záró rendszer van.
A kulcs nélküli indító és zárrendszerrel az
autó anélkül indítható, zárható és nyitható,
hogy a távvezérlős kulcsot, (165. oldal)6 a
gyújtáskapcsolóba kellene helyezni. Elég, ha
a zsebében tartja a távvezérlős kulcsot. A
rendszer megkönnyíti és kényelmesebbé teszi
például az autó nyitását, amikor mindkét keze
foglalt.
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága
Az ajtók vagy a csomagtérajtó automatikus
kinyitásához a távvezérlős kulcs7 gombjainak
megnyomása nélkül, a távvezérlős kulcsnak
körülbelül 1,5 méteren belül kell lennie az ajtókilincstől vagy a csomagtérajtótól.
Annál a személynél kell lennie a távvezérlős
kulcsnak, aki nyitni vagy zárni szeretné az
ajtót. Az ajtó zárása vagy nyitása nem lehetséges, ha a távvezérlős kulcs az autó másik
oldalán van.
Az autó mindkét távvezérlős kulcsa kulcs nélküli funkcióval rendelkezik. További távvezérlős kulcsokat lehet rendelni.
összes ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén és egy emlékeztető
hangjelzés hallható.
Amikor a távvezérlős kulcs visszakerül az
autóba, akkor a figyelmeztető üzenet eltűnik
és a hangos emlékeztető megszűnik, amint
teljesül az alábbi feltételek valamelyike:
•
•
•
kinyitnak és bezárnak egy ajtót
a távvezérlős kulcsot behelyezték a gyújtáskapcsolóba
Megnyomják a OK gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
Az autó elektromos rendszere három különböző szintre állítható - 0, I és II kulcshelyzet,
(84. oldal) - a távvezérlős kulccsal.
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna elhelyezkedése (180. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága (177. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése (178. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása
(178. oldal)
6
7
06
A fenti ábrán látható piros gyűrűk jelzik a
rendszer antennái által lefedett területeket.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják
az autóból, miközben jár a motor vagy az I
vagy II kulcshelyzet, (84. oldal) aktív és, ha az
Csak a PCC funkcióval rendelkező távvezérlős kulcsra vonatkozik.
A PCC (személyes autókommunikátor) funkciós távvezérlős kulcsokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
177
06 Zárak és riasztó
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása
Fontos az autó összes távvezérlős kulcsának
nagyon gondos kezelése.
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a távvezérlős kulcs kulcs nélküli
funkcióit, (177. oldal).
Ha valamelyik távvezérlős kulcsot8 az autóban hagyja, akkor a kulcs nélküli funkciók
kikapcsolnak, ha az autót például az autóhoz
tartozó másik távvezérlős kulccsal zárja be.
Ez megakadályozza az illetéktelen behatolást.
A legközelebbi alkalommal, amikor az autót a
másik távvezérlős kulccsal kinyitja, az autóban felejtett távvezérlős kulcs újra aktiválódik.
FONTOS
Kerülje a PCC távvezérlős kulcs autóban
hagyását. Ha valaki feltöri az autót és
magához veszi a távvezérlős kulcsot,
akkor például beindíthatja az autót a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba nyomásával, majd a START/STOP ENGINE gomb
megnyomásával.
06
Kapcsolódó információk
•
8
178
MEGJEGYZÉS
Kulcs nélküli vezetés* - zárás
A kulcs nélküli indító és zárrendszer felszereltségű autók egy érintésre érzékeny területtel
rendelkeznek az ajtók külső kilincsén és egy
gumírozott gombbal a csomagtérajtó gumírozott nyomólapja mellett a nyitáshoz/záráshoz.
Ne helyezze/tárolja a PCC-t mobiltelefonhoz vagy fém tárgyakhoz közel - 10-15
cm-nél ne közelebbre.
Mindazonáltal, ha zavarást tapasztal, akkor
használja a távvezérlős kulcsot és a kulcsszárat úgy, mint a távvezérlős kulcs alap változatát, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók
(169. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távvezérlős kulcs - elemcsere (175. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése (178. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága (177. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
A PCC (személyes autókommunikátor) funkciós távvezérlős kulcsokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A külső ajtókilincsek érintésérzékeny területe és a
csomagtérajtó gumírozott nyomólapja melletti
gumírozott gomb.
Zárja be az ajtókat és a csomagtérajtót valamelyik ajtókilincs érintésérzékeny területének
egy hosszú megnyomásával, vagy nyomja
meg a kisebbet a csomagtérajtó két gumírozott gombja közül - a szélvédő zárvisszajelzője, (168. oldal) villogni kezd, hogy megerősítse a zárás végrehajtását.
06 Zárak és riasztó
Az összes ajtónak és a csomagtérajtónak
csukva kell lennie, mielőtt az autó bezárható
lenne - különben az autó nem zár le.
MEGJEGYZÉS
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetén a fokozatválasztót P állásba
kell helyezni; különben az autó nem zárható be és a riasztó nem élesíthető.
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás
A nyitás akkor történik meg, amikor megfogja
az ajtókilincset vagy működésbe hozza a csomagtérajtó gumírozott lapját - nyissa ki az
ajtót vagy a csomagtérajtót a szokásos
módon.
Ha a központi ajtózár nem nyitható a távvezérlős kulccsal, például az elemek lemerültek,
akkor a bal oldali első ajtó kinyitható a kivehető kulcsszár használatával.
MEGJEGYZÉS
Az ajtókilincsek normál esetben érzékelik,
ha a kezét a kilincsre helyezi, de a vastag
kesztyű viselésekor vagy nagyon gyors
kézmozdulat esetén egy második kísérlet
vagy a kesztyű levétele lehet szükséges.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
Riasztó visszajelző (189. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - zárás (178. oldal)
Nyílás a kulcsszárhoz - a fedél kilazításához.
A zárhenger eléréséhez, el kell távolítani az
ajtókilincs műanyag fedelét - ezt is a kulcszszárral lehet megtenni:
06
1. Nyomja a kulcsszárat körülbelül 1 cm-re
egyenesen felfelé a nyílásba az ajtókilincs/fedél alján - ne feszítse.
> A műanyag fedél automatikusan kilazul
a nyomóerőtől, amikor a kulcsszárat
egyenesen felfelé a nyílásba nyomja.
2. Ezután helyezze a kulcsszárat a zárhengerbe és nyissa ki az ajtót.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
179
06 Zárak és riasztó
||
3. Helyezze vissza a műanyag fedelet a nyitást követően.
MEGJEGYZÉS
Ha oldja a vezetőajtó zárját a kulcsszárral
és kinyitja azt, akkor riasztást vált ki. A
PCC gyújtáskapcsolóba helyezésekor kapcsol ki, lásd Riasztó - a távvezérlős kulcs
nem működik (189. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
•
Riasztó (188. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - zárbeállítások
A kulcs nélküli indít és zárrendszerrel rendelkező autók zárbeállításai a MY CAR menürendszerben állíthatók be, annak megjelölésével, hogy melyik ajtóknak kell nyitnia.
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna
elhelyezkedése
A kulcs nélküli indító- és zárrendszerrel rendelkező autók számos beépített antennával
rendelkeznek az autó különböző pontjain.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (173. oldal)
Hátsó lökhárító, középen
Ajtókilincs, bal oldali hátsó
06
Csomagtér, középen és egy további a
padló alatt
Ajtókilincs, jobb oldali hátsó
Középkonzol, a hátsó rész alatt
Középkonzol, az első rész alatt.
180
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Zárak és riasztó
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a kulcs nélküli antennát a szívritmusszabályozóval. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó és a kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
Zárás/nyitás - kívülről
MEGJEGYZÉS
A zárás/nyitás kívülről a távvezérlős kulcs,
(165. oldal) használatával történik. A távvezérlős kulcs egyszerre zárja/nyitja az összes ajtót
és a csomagtérajtót. Különböző nyitási módokat lehet beállítani, lásd Távvezérlős kulcs funkciók (169. oldal).
A zárás aktiválásához be kell csukni a vezetőajtót - ha bármely ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van, akkor csak annak/azok
becsukását követően lehet bezárni azokat és
bekapcsolni a riasztót. A kulcs nélküli zárrendszerrel* felszerelt autók esetén az összes
ajtónak és a csomagtérajtónak csukva kell
lennie.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az
elem lemerült - zárja be vagy nyissa ki a bal
oldali első ajtót a levehető kulcsszárral, lásd
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (173. oldal).
Ne feledje, hogy a riasztó bekapcsol, amikor kinyitja az ajtót a kulcsszár használatával - a riasztás a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével kapcsolható ki.
FIGYELEM
Ügyeljen az autóban rekedés kockázatára,
amikor azt kívülről zárja be a távvezérlős
kulccsal - ekkor az ajtók kinyitása belülről
nem lehetséges az ajtók kezelőszerveivel.
További tájékoztatásért, lásd Biztonsági
zárak* (185. oldal).
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül
nem nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót, akkor azok automatikusan viszszazárnak. Ez a funkció csökkenti az autó
véletlen nyitva hagyásának kockázatát. (A
riasztóval felszerelt autók esetében, lásd
Riasztó (188. oldal).)
06
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (182. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* (177. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
181
06 Zárak és riasztó
Az ajtó manuális zárása
Bizonyos esetekben az autót manuálisan kell
bezárni, például elektromos hiba esetén.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és
a távvezérlős kulcs levehető kulcsszárával
zárható, lásd Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral (179. oldal).
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni.
Zárás/nyitás - belülről
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
Az összes ajtó és a csomagtérajtó egyszerre
nyitható és zárható a vezetőajtó és az utasajtó
központi zárógombjáról*.
MEGJEGYZÉS
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel,
ehelyett zárógombok találhatók a hátsó felületükön, amelyet vissza kell fordítani - ekkor
mechanikusan zárva/gátolva lesznek a kívülről történő nyitással szemben. Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az aktivált gyermekbiztonsági zárral
rendelkező manuálisan zárt hátsó ajtó
kívülről és belülről sem nyitható ki, lásd
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (186. oldal). Az ilyen
módon zárt hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal vagy a központi zárógombbal nyitható.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - elemcsere (175. oldal)
06
Központi zárás
Központi zárás.
•
Nyomja meg a gomb
hoz - a másik oldalát
oldalát a zárása nyitáshoz.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak egyszerre történő nyitásához.*
Nyitás
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze
a gyermekbiztonsági zárakkal, (186. oldal).
–
182
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához, lásd
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (173. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az ajtók belülről két különböző módon nyithatók:
•
Nyomja meg a központi zárógombot
.
06 Zárak és riasztó
Egy hosszú megnyomás egyszerre nyitja az
összes oldalablakot* (lásd még teljes szellőztetés funkció, (183. oldal)).
•
Teljes szellőztetés funkció
Hátsó ajtók zárógombja*
A teljes szellőztetés funkció egyszerre nyitja ki
az összes oldalablakot és például az autó
gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
Húzza meg az ajtókilincset és nyissa ki az
ajtót - az ajtó nyitása és kinyitása egy
művelettel végrehajtható.
Lámpa a zárógombban
A központi zár két változatban létezik - a
vezetőajtó központi zárógombjának lámpája a
változattól függően különböző jelentésű.
Csak a vezetőajtó tartalmaz központi zárógombot, az egyéb ajtók nem rendelkeznek
gombbal:
•
A világító lámpa azt jelenti, hogy az
összes ajtó zárva van.
Ha mindkét első ajtó rendelkezik központi
zárógombbal és elektromos zárógomb van
mindkét hátsó ajtón:
•
A világító lámpa azt jelenti, hogy csak az
adott ajtó van zárva. Amikor az összes
gomb világít, akkor az összes ajtó zárva
van.
Zárás
•
Nyomja meg a központi zárógombot
- az összes ajtó zárva van.
Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja az
összes oldalablakot és a napfénytetőt (lásd
még teljes szellőztetés funkció, (183. oldal)).
A gomb lámpája akkor világít, amikor az ajtó
zárva van.
A hátsó ajtó zárógombjai csak az adott hátsó
ajtót zárják.
Az ajtó nyitásához:
•
Központi zárógomb
Húzza meg az ajtókilincset - az ajtó kiold
és kinyílik.
Automatikus zárás
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan
lezár, amikor az autó elkezd mozogni.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (118. oldal).
A
szimbólum hosszú megnyomása a
központi záró gombon vagy a távvezérlős kulcson egyszerre nyitja az összes oldalablakot.
szimbólumon egyUgyanez az eljárás s
szerre zárja az összes oldalablakot.
06
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (182. oldal)
Elektromos ablakok (108. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Zárás/nyitás - kívülről (181. oldal)
Riasztó (188. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
183
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
A kesztyűtartó, (155. oldal) csak a távvezérlős
kulcs kivehető kulcsszárával zárható/nyitható.
A csomagtérajtó számos módon nyitható, zárható és nyitható fel.
A kulcsszárral kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (173. oldal).
Manuális nyitás
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához
minimális erő szükséges - csak finoman nyomja meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott
lapra a csomagtér nyitásakor - emelje
a kilincset. A túl nagy erő károsíthatja a
gumírozott panel elektromos érintkezőit.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
Elektromos érintkezővel ellátott gumilap.
A kesztyűtartó zárása:
06
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
A nyitáshoz:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe a fenti ábrán látható módon.
1. Nyomja le finoman a szélesebbet a külső
ajtókilincs alatt elhelyezkedő gumírozott
nyomólapok közül - a zár kiold.
Forgassa el a kulcsszárat 90 fokkal az
óramutató járásával megegyező irányban.
2. Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
Húzza ki a kulcsszárat.
•
A nyitás fordított sorrendben történik.
A szervizzárással kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Szervizzárás* (174. oldal).
Kapcsolódó információk
•
184
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A csomagtérajtó riasztója hatástalanítható* és
a csomagtérajtó önmagában is kinyitható a
távvezérlős kulcs
gombjának használatával.
Az műszerfal zárvisszajelzője, (168. oldal)
abbahagyja a villogást, hogy mutassa azt,
hogy az autó nem minden ajtója van zárva és
a riasztó* szintje és mozgásérzékelői valamint
06 Zárak és riasztó
a csomagtérajtó nyitásérzékelői nem működnek.
Zárás a távvezérlős kulccsal
Biztonsági zárak*
–
A biztonsági zárak9 azt jelenti, hogy az összes
ajtó mechanikusan kiiktatásra kerül, ami
magakadályozza a belülről és kívülről történő
nyitást.
Az ajtók zárva és élesítve maradnak.
•
A csomagtérajtó kinyit, de csukva marad
- nyomja meg enyhén a gumírozott nyomólapot a külső kilincs alatt és emelje fel
a csomagtérajtót.
Ha a csomagtérajtót 2 percen belül nem nyitja
ki, akkor visszazár és a riasztó újra bekapcsol.
Az autó nyitása belülről
Nyitás, csomagtérajtó
A csomagtérajtó nyitásához:
–
9
Nyomja meg a világításpanel gombját (1).
> A csomagtérajtó nyitva van és 2 percig
felnyitható (ha az autót belülről zárták
be).
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
záró
gombját, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal).
> A műszerfal zárvisszajelzője villogni
kezd, ami azt jelenti, hogy az autó
zárva van és a riasztó* be van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (182. oldal)
Zárás/nyitás - kívülről (181. oldal)
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal,
(165. oldal) kapcsolhatók be és körülbelül tíz
másodperces késleltetéssel rendelkeznek az
ajtók bezárását követően.
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik ajtót, akkor a folyamat megszakad és a
riasztó nem aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal nyitható
ki, ha aktiválva van a biztonsági zárás funkció. A bal oldali első ajtó a kivehető kulcszszárral, (173. oldal) is nyitható. Ezen felül,
lehetőség van az ajtók és a csomagtérajtó
nyitására vagy kinyitására a kulcs nélküli
indító és zárrendszerrel* rendelkező autók
esetén az ajtókilincsek vagy a csomagtérajtó
kilincsének megérintésével.
06
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon, ha nem kapcsolta ki a biztonsági
zárat, ezzel elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az autóban.
Csak riasztóval együtt.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
185
06 Zárak és riasztó
||
Ideiglenes inaktiválás
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
A fentiek arra az esetre vonatkoznak, ha a
biztonsági zárak nincsenek ideiglenesen
inaktiválva.
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák
azt, hogy a gyermekek belülről kinyithassák a
hátsó ajtót.
A gyermekbiztonsági zárak be-/
kikapcsolása
Kapcsolódó információk
Az aktív menüpontok kereszttel vannak jelölve.
MY CAR
•
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcszszárral (179. oldal)
•
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
OK MENU
TUNE vezérlőgomb
EXIT
06
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat
kívülről be kell zárni, akkor a biztonsági zár
funkció ideiglenesen inaktiválható. Ezt a MY
CAR menürendszerben teheti meg. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (118. oldal).
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő
össze a manuális ajtózárral, (182. oldal).
A gyermekbiztonsági zárak a hátsó ajtók
hátsó szélén találhatók és csak az ajtók nyitott állapotában hozzáférhetők.
A gyermekbiztonsági zárak aktiválásához/
inaktiválásához:
–
186
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát (173. oldal) a gomb elfordításához.
06 Zárak és riasztó
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
FIGYELEM
Az egyes hátsó ajtók két vezérlőgombbal
rendelkeznek - ne keverje össze a gyermekbiztonsági zárat a kézi ajtózárral.
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Gyermekbiztonsági zárak elektromos aktiválás*
Az elektromos működtetésű gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák a gyermekeket
abban, hogy kinyissák a hátsó ajtókat vagy
ablakokat.
Bekapcsolás
A gyermekbiztonsági zárak az összes, a 0
kulcshelyzetnél, (84. oldal) magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók/inaktiválhatók. Az
aktiválás/inaktiválás a motor leállítását követően 2 percig hajtható végre, feltéve, hogy
nem nyitnak ki egy ajtót sem.
A gyermekbiztonsági zárak aktiválásához:
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
aktiválás* (187. oldal)
•
•
Zárás/nyitás - belülről (182. oldal)
Amikor a gyermekbiztonsági zárak be vannak
kapcsolva, akkor a hátsó:
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről
nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor
tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a motor következő beindításakor is
aktívak lesznek.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
2. Nyomja meg a gombot a vezetőajtó
vezérlőpaneljén.
> A kombinált műszerfal információs
kijelzője a Hátsó gyermekzár
aktiválva üzenetet jeleníti meg és a
gomb lámpája világít - a zárak aktívak.
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (186. oldal)
•
Zárás/nyitás - belülről (182. oldal)
06
Zárás/nyitás - kívülről (181. oldal)
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
1. Indítsa be a motort vagy válasszon a 0nál magasabb kulcshelyzetet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
187
06 Zárak és riasztó
Riasztó
MEGJEGYZÉS
A riasztó egy olyan eszköz, amely figyelmeztet
például az autó feltörésére.
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha
mozgást észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is
bekapcsolhat, ha nyitva hagynak egy ablakot vagy a napfénytetőt vagy, ha be van
kapcsolva az utastér fűtése.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy
a csomagtérajtót
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha
van beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat/napfénytetőt, ha elhagyja az autót. Ha
használja az autó beépített utastérfűtését
(vagy hordozható elektromos fűtést), akkor
irányítsa a légáramot úgy a szellőzőkből,
hogy azok ne felfelé irányuljanak az utastérben. Vagy használható a csökkentett
riasztási szint, lásd Csökkentett riasztási
szint (190. oldal).
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben, akkor egy
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
kijelzőjén. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo műhellyel.
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az
ilyen próbálkozások hatással vannak a biztosítás feltételeire.
06
A riasztó élesítése
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs zárógombját.
A riasztó kikapcsolása
–
188
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját vagy helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó visszajelző (189. oldal)
•
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik (189. oldal)
Riasztó - automatikus újraélesítés
(189. oldal)
06 Zárak és riasztó
Riasztó visszajelző
Riasztó - automatikus újraélesítés
A riasztó visszajelzője mutatja a riasztó rendszer, (188. oldal) állapotát.
Az automatikus újraélesítés megakadályozza
az autó riasztójának, (188. oldal) akaratlan
hatástalanítását.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a
csomagtérajtót sem nyitja ki 2 percen belül,
akkor a riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
Kapcsolódó információk
•
Csökkentett riasztási szint (190. oldal)
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem
működik
Ha a riasztó, (188. oldal) nem kapcsolható ki a
távvezérlős kulccsal, például amikor a távvezérlős kulcs eleme, (175. oldal) lemerült - az
autó kinyitható, a riasztó kikapcsolható és a
motor beindítható az alábbiak szerint:
1. Nyissa ki a vezetőajtót a kivehető kulcszszárral, (179. oldal).
> A riasztó bekapcsol, a riasztó visszajelzője, (189. oldal) gyorsan villog és
megszólal a sziréna.
Ugyanaz a LED mint a zár visszajelzője,
(168. oldal).
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer állapotát:
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve
•
A LED két másodpercenként egyet villan
– a riasztó élesítve van
•
A LED gyorsan villog a riasztó hatástalanítását követően (és amíg be nem helyezi
a gyújtáskapcsolóba, és el nem fordítja a
kulcsot a I helyzetbe) – riasztás kiváltása
történt.
06
2. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
> A riasztó kikapcsol és a riasztó visszajelzője elalszik.
3. Indítsa be a motort.
189
06 Zárak és riasztó
A riasztó jelei
Csökkentett riasztási szint
Riasztás, (188. oldal) kiváltásakor megszólal a
sziréna és az összes irányjelző villog.
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az
összes mozgás- és billenésészlelő átmenetileg
ki van iktatva.
•
•
A sziréna körülbelül 30 másodpercig vagy
a riasztó kikapcsolásáig szól. A sziréna az
autó akkumulátorától függetlenül működő
akkumulátorral rendelkezik.
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó
kikapcsolásáig villognak.
A riasztó, (188. oldal) szándékolatlan bekapcsolásának elkerülése érdekében, például
amikor kutyát hagy a zárt autóban vagy az
autó vonaton illetve kompon történő szállításakor - ideiglenesen iktassa ki a mozgás- és
billenésészlelőket.
Típusengedély - távvezérlős kulcs
rendszer
A táblázatban olvasható a távvezérlős kulcs
rendszer típusengedélye.
Zárrendszer, normál
Ország/terület
EU, Kína
Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak,
(185. oldal)10 ideiglenes kiiktatása esetén.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó visszajelző (189. oldal)
Kulcs nélküli zárrendszer (kulcs nélküli
vezetés)
Ország/terület
EU
06
Korea
10
190
Csak riasztóval együtt.
06 Zárak és riasztó
Ország/terület
Kína
Hong Kong
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (165. oldal)
06
191
VEZETŐTÁMOGATÁS
07 Vezetőtámogatás
Aktív futómű - Four C*
Állítható kormányzási erő*
Működés
Az aktív felfüggesztés, "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept) úgy szabályozza
a lengéscsillapítók jellemzőit, hogy az autó
vezethetőségi jellemzői állíthatók legyenek.
Háromféle beállítás létezik: Comfort, Sport és
Advanced.
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az autó sebességével együtt növekszik,
hogy jobb érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb
sebesség mellett nem szükséges különösebb
erőkifejtés.
Comfort
Ez a beállítás azt jelenti, hogy az autó durva
és egyenetlen útfelületeken kényelmesebbnek
érezhető. A lengéscsillapítás puha és a karosszéria mozgása sima és finom.
Sport
Ez a beállítás azt jelenti, hogy az autó sportosabbnak érezhető és használata aktívabb
vezetéshez ajánlott. A kormány reagálása
gyorsabb mint a Comfort mód esetében. A
lengéscsillapítás keményebb és a karosszéria
követi az utat, hogy csökkentse az imbolygást a kanyarodás során.
Advanced
Ennek a beállításnak a használata csak
nagyon egyenletes és sima útfelületeken
ajánlott.
A lengéscsillapítók a maximális úttartáshoz
optimalizáltak és a kanyarokban történő dőlés
tovább csökken.
Vezérlő gombok.
A kívánt futómű-beállítás a középkonzol
gombjaival választható ki. A motor leállításakor használt beállítás lesz aktív a motor
következő beindításakor. A kivétel az
Advanced beállítás - ez Sport üzemmódként
indul újra.
A járművezető három különböző szintű kormányzási erő közül választhat az úttartási
vagy kormányzási érzékenység beállításához
a MY CAR (118. oldal) menürendszerben:
•
Itt keresse meg a Kormányzási erő
szintje menüpontot, és válassza a
Alacsony, Közepes vagy Magas lehetőséget.
Ez a beállítás nem érhető el, amikor az autó
mozgásban van.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo
túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek érezhető.
07
Az ideiglenesen csökkent kormányrásegítéssel párhuzamosan a kombinált műszerfal egy üzenetet jelenít meg.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
193
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
MY CAR (118. oldal)
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás
A menetstabilizáló rendszer, ESC (Electronic
Stability Control) segíti a vezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
Az ESC rendszer fékezés közbeni
bekapcsolása közben lüktető hang
hallható. Az autó a vártnál lassabban gyorsulhat, amikor benyomja a
gázpedált.
FIGYELEM
A menetstabilizáló (ESC) rendszer kiegészítő segítség - nem kezelhet minden helyzetet akármilyen útviszonyok mellett.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Aktív farolásgátló
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtóés fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Kipörgés-szabályozó
A funkció megakadályozza a kerekek elpörgését az útfelületen gyorsítás közben.
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be
és a kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez
továbbítja a hajtást, amelyik nem pörög ki.
Motorfék-szabályozó - EDC
Az (Engine Drag Control) megakadályozza a
kerekek nem szándékos blokkolását, például
visszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen
történő motorfékezéskor.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben, többek között, akadályozza a járművezetőt az autó kormányzásában.
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC*
Az ESC rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
07
194
•
•
•
•
•
•
Aktív farolásgátló
Kipörgés-szabályozó
Kipörgésgáltó rendszer
Motorfék-szabályozó - EDC
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
Utánfutó-stablizáló - TSA
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A CTC kompenzálja az alulkormányzottságot
és a normálnál nagyobb gyorsítást tesz lehetővé a belső kerekék kipörgése nélkül, például egy íves autópálya-feljárónál, hogy gyorsan felvegye a környező forgalom sebességét.
07 Vezetőtámogatás
Utánfutó-stablizáló* - TSA1
Az Utánfutó-stablizáló (332. oldal) funkciója,
hogy stabilizálja az autóból és utánfutóból
álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene.
További tájékoztatásért, lásd Vezetés utánfutóval* (326. oldal).
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés
A szint kiválasztása - Sport üzemmód
Az ESC rendszer mindig aktív - nem kapcsolható ki.
Azonban a járművezető kiválaszthatja a Sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé.
MEGJEGYZÉS
A funkció akkor kapcsol ki, ha a járművezető a Sport módot választja.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés (195. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek (196. oldal)
A Sport üzemmód van kiválasztva a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (118. oldal).
A Sport üzemmódot ennek a szimbólumnak a világítása jelzi a kombinált műszerfalon, amíg a járművezető ki nem kapcsolja a funkciót
vagy le nem állítja a motort - a motor következő beindítását követően az ESC rendszer
újra normál üzemmódban fog működni.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (194. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek (196. oldal)
Sport üzemmódban, a rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a
kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés
során, és megengedi a hátsó rész kontrollált
csúszását egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az autót.
Ha a járművezető például megállít egy kontrollált csúszást a gázpedál felengedésével,
akkor az ESC rendszer beavatkozik és stabilizálja az autót.
A Sport üzemmódban maximális tapadás
érhető el, ha az autó megragadt vagy amikor
laza felületen, például homokban vagy sárban
halad.
1
07
Az Trailer Stability Assist funkciót az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
195
07 Vezetőtámogatás
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek
Táblázat
Szimbólum
Üzenet
Leírás
ESC Ideiglenesen KI
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a féktárcsa túl magas hőmérséklete miatt - a funkció
automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC Szerviz szükséges
A ESC rendszer kikapcsolva.
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
"Üzenet"
Egy üzenet látható a kombinált műszerfalon, (67. oldal) - olvassa el!
Folyamatosan
2 másodpercig világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
és
07
196
07 Vezetőtámogatás
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
A Sport üzemmód bekapcsolva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki - részlegesen csökken
a működése.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (194. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés (195. oldal)
07
197
07 Vezetőtámogatás
Jelzőtábla-felismerés (RSI)*
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó.
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és
az érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* működés
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó.
A funkció az alábbiak szerint működik:
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(198. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(200. oldal)
Példák az olvasható sebességgel kapcsolatos jelzőtáblákra2.
Az RSI funkció tájékoztatást nyújt az aktuális
sebességről, amellyel például az autópálya
vagy országút kezdődik/végződik és arról, ha
az előzés tilos.
07
Ha elkerül egy, az autópályára/országútra
vagy a maximális megengedett sebességre
vonatkozó jelzőtáblát, akkor az RSI megjeleníti a maximális megengedett sebességre
vonatkozó jelzőtábla szimbólumát.
2
3
198
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Rögzített sebesség információk3.
Amikor az RSI sebességet tartalmazó közúti
jelzőtáblát rögzített, akkor a jelzőtábla szimbólumként megjelenik a műszerfalon.
A pillanatnyi sebességkorlát
szimbólumával együtt, az
előzni tilos jelzés is megjelenhet, ahol az helyénvaló.
07 Vezetőtámogatás
Korlátozás vagy autópálya vége
Kiegészítő táblák
A vonatkozó jelzőtábla körülbelül
10 másodpercre megjelenik a műszerfalon az
olyan helyzetekben, ahol az RSI a sebességkorlátozás végét - vagy egyéb sebességgel
kapcsolatos információt, például az autópálya
végét észleli.
Az ilye kiegészítő táblával jelölt, sebességre
vonatkozó jelzőtáblák csak akkor jelennek
meg, ha a járművezető használja az irányjelzőt.
Példák az ilyen jelekre:
Példák a kiegészítő táblákra3.
Összes korlátozás vége.
Autópálya vége.
Ezt követően a jelzőtábla-információk a
következő sebességgel kapcsolatos jelzésig
eltűnnek.
3
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző sebességkorlátozások érvényesek - egy
kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket,
amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Bizonyos sebességkorlátozások például csak
bizonyos távolság után vagy bizonyos napszakban érvényesek. A járművezetőt egy kiegészítő jel figyelmezteti a helyzetre a sebességet mutató szimbólum alatt.
Kiegészítő információk megjelenítése
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha használatban
vannak az ablaktörlők.
A kijáratra vonatkozó sebességet bizonyos piacokon egy
nyilat tartalmazó kiegészítő
tábla jelzi.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
A kiegészítő tábla üres keret formájában jelenik meg a kombinált műszerfal sebességszimbóluma alatt, ami azt jelenti, hogy az RSI
kiegészítő táblát észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra vonatkozó további információkkal.
07
}}
199
07 Vezetőtámogatás
||
Beállítás a MY CAR menüben
Az RSI beállításai a MY CAR menürendszerben hajthatók végre, lásd MY CAR
(118. oldal).
Jelzőtábla-felismerés be/ki
A járművezető beállíthatja, hogy kapjon-e
figyelmeztetést, amikor a sebességkorlátozást 5 km/h (5 mph) vagy ennél nagyobb mértékben túllépi. Ez a figyelmeztetés az érvényben lévő maximális sebességet mutató szimbólum villogása formájában jelenik meg a
sebesség túllépésekor. A funkció a MY CAR
menürendszerben kapcsolható be/ki. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (118. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* (198. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(200. oldal)
MY CAR (118. oldal)
A kombinált műszerfal sebességszimbólum
kijelzése kikapcsolható. A funkció a MY CAR
menürendszerben kapcsolható be/ki. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (118. oldal).
Sebességfigyelmeztetés
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó. A
funkció az alábbi korlátokkal rendelkezik.
Az RSI funkció kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkezik olvasson többet a kameraérzékelő korlátairól,
(240. oldal).
Az olyan jelzőtáblákat, amelyek közvetetten
nyújtanak információkat az érvényben lévő
sebességkorlátozásokra vonatkozóan, például helységek névjelző táblái, nem rögzíti az
RSI funkció.
Az alábbiak például akadályozzák a funkció
működését:
•
•
•
•
•
07
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
Eltakart vagy rosszul elhelyezett jelzőtáblák
Teljesen vagy részben jéggel, hóval és/
vagy szennyeződéssel takart jelzőtáblák.
Kapcsolódó információk
•
•
200
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* (198. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(198. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Sebességhatároló*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Áttekintés
Sebességhatároló* - első lépések
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* - első lépések
(201. oldal)
•
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (202. oldal)
•
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor (203. oldal)
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás
(203. oldal)
Bekapcsolás és aktiválás
Amikor a sebességhatároló aktív, akkor
annak szimbóluma (6) látható egy jellel (5)
együtt a beállított maximális sebesség mellett
a kombinált műszerfalon.
A lehetséges legnagyobb sebesség kiválasztása és tárolása a memóriában út közben és
álló helyzetben is lehetséges.
Vezetés közben
1. Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a sebességhatároló bekapcsolásához.
> A sebességhatároló szimbóluma (6)
világít a kombinált műszerfalon.
Kormánykerék-billentyűzet és kombinált műszerfal.
Sebességhatároló - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód.
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
2. Amikor az autó a lehetséges legmagasabb sebességgel mozog: Nyomja addig
vagy
gombját,
a kormánykerék
amíg a kombinált műszerfalon meg nem
jelenik a jelzés (5) a kívánt maximális
sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva
van a memóriában.
Álló helyzetben
07
1. Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a sebességhatároló bekapcsolásához.
Kiválasztott sebesség.
Sebességhatároló bekapcsolva.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
201
07 Vezetőtámogatás
||
2. Görgessen a
gombbal, amíg a kombinált műszerfalon egy jel (5) nem jelenik
meg a kívánt maximális sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva
van a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (201. oldal)
Sebességhatároló* - sebesség
módosítása
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt maximális sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú
megnyomásával módosítható.
+/- 5 km/h (+/- 5 mph) beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) értékű változást eredményez.
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt maximális sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (201. oldal)
07
Sebességhatároló* - ideiglenes
kikapcsolás és készenléti üzemmód
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A sebességhatároló ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódba állítása:
–
Nyomja meg a
gombot.
> A jel (5) a kombinált műszerfalon ZÖLD
színűről FEHÉR színűre változik, és a
járművezető ideiglenesen átlépheti a
beállított maximális sebességet.
gomb egyA sebességhatárolót a
szeri megnyomásával kapcsolhatja
vissza. A jel (5) a kijelzőn FEHÉR színűről ZÖLD színűre változik és az autó
maximális sebessége újra korlátozva
van.
Ideiglenes kikapcsolás a gázpedállal
A sebességhatároló a gázpedállal is készenléti üzemmódba kapcsolható, például az autó
erős gyorsításához egy adott helyzetből:
202
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
–
Nyomja le teljesen a gázpedált.
> A kombinált műszerfal a tárolt maximális sebességet mutatja egy színes
jellel (5) és a járművezető ideiglenesen
átlépheti a beállított maximális sebességet – a jel (5) ezalatt ZÖLD színűről
FEHÉR színűre változik.
A gázpedál felengedésekor a sebességhatároló automatikusan kikapcsol,
és az autó sebessége lecsökken a
beállított/tárolt maximális sebesség alá
- a kijelzőn a jel (5) FEHÉR színűről
ZÖLD színűre változik és az autó maximális sebessége újból korlátozva van.
Kapcsolódó információk
•
•
A sebességhatároló (Speed Limiter) fordított
sebességtartónak is tekinthető - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál
használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre kiválasztott/beállított
sebesség véletlen túllépését.
Meredek lejtőn a sebességhatároló motorfékhatása elégtelen lehet és a jármű túllépheti a
beállított maximális sebességet. A járművezetőt egy hangjelzés figyelmezteti erre.
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás
(203. oldal)
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor (203. oldal)
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A sebességhatároló kikapcsolásához:
–
MEGJEGYZÉS
A riasztó csak 5 másodperc elteltével kapcsol be, ha a sebesség meghaladta a legalább 3 km/h (körülbelül 2 mph) értéket, felvagy
téve, hogy nem nyomta meg a
gombot az utolsó fél percben.
Sebességhatároló* - első lépések
(201. oldal)
Sebességhatároló* - sebesség módosítása (202. oldal)
Sebességhatároló* - kikapcsolás
A jelzés addig aktív, amíg a járművezető a
beállított maximális sebesség alá nem lassít.
Sebességhatároló* (201. oldal)
•
•
Sebességhatároló* - riasztás a
sebesség túllépésekor
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* (201. oldal)
Sebességhatároló* - sebesség módosítása (202. oldal)
•
Sebességhatároló* - első lépések
(201. oldal)
•
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (202. oldal)
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás
(203. oldal)
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> A kombinált műszerfal sebességkorlátozó szimbóluma (6) és a beállított
sebesség jelzése (5) kialszik - a beállított/tárolt sebesség így törlődik és nem
gombbal.
hívható vissza a
A járművezetőnek ezután a gázpedált
kell használnia a sebesség korlátozás
nélküli meghatározásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* (201. oldal)
Sebességhatároló* - első lépések
(201. oldal)
•
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (202. oldal)
•
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor (203. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
203
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó*
FIGYELEM
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
vezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon
a forgalom normális haladásakor.
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha a sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet és/vagy távolságot.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Áttekintés
Kapcsolódó információk
A kormánykerék gombjai és a kmobinált műszerfal sebességhatárolóval felszerelt autókban4.
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
A kormánykerék gombjai és a kombinált műszerfal sebességhatároló nélküli autókban4.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség (SZÜRKE =
készenléti üzemmód).
Sebességtartó aktív - FEHÉR szimbólum
(SZÜRKE = készenléti üzemmód).
07
4
204
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(205. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (205. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (206. oldal)
•
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (207. oldal)
Adaptív sebességtartó - ACC*
(207. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
5 km/h (5 mph) beállításához:
Lehetőség van a tárolt sebesség aktiválására,
beállítására vagy módosítására.
•
A sebesség aktiválása és beállítása
A sebességtartó elindításához:
•
>
Nyomja meg a CRUISE (sebességkorlátozó nélkül) vagy
(sebességkorlátozóval) kormánykerékgombot.
A sebességtartó szimbóluma (6) világít a
kombinált műszerfalban - a sebességtartó készenléti üzemmódban van.
A sebességtartó bekapcsolásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
kormánykerék
vagy
gombját.
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal jelzése (5)
világít a kiválasztott sebességnél és a
szimbólum (6) SZÜRKE színűről FEHÉR
színűre változik - az autó ezután a tárolt
sebességet tartja.
1 km/h (1 mph) beállításához:
•
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
Ha a gázpedál használatával növeli a sebes/
gomb megnyomása előtt,
séget a
akkor a gomb megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége tárolódik.
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és a
szimbólum (6) FEHÉR színűről SZÜRKE
színűre változik - a sebességtartó ideiglenesen ki van kapcsolva.
A sebesség ideiglenes növelés a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a
sebességtartó beállítására - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt
sebességhez.
gomb-
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó
visszakapcsolásához le kell állítani az autót
és újra kell indítani a motort.
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) sebesség alatt nem kapcsolható be.
A tárolt sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával módosítható.
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
A funkció ideiglenesen inaktiválható és
készenléti üzemmódba kapcsolható.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
MEGJEGYZÉS
A tárolt sebesség módosítása
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás 5 km/h (5 mph)
értékű változást eredményez.
A sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
07
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó* (204. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
205
07 Vezetőtámogatás
||
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
automatikusan készenléti üzemmódba vált,
ha:
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
a tengelykapcsoló-pedál több mint
1 perces nyomva tartása5
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (204. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(205. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (206. oldal)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (207. oldal)
Sebességtartó* - visszatérés a
beállított sebességhez
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában.
Az ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (205. oldal) után lehetséges a visszatérés
a beállított sebességhez.
•
a sebességváltó kart/fokozatválasztót N
állásba helyezik
•
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
•
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és
szimbóluma (6) SZÜRKE színűről FEHÉR
színűre változik - az autó ezután az utoljára tárolt sebességet tartja.
A sebességtartó visszakapcsolásához a
készenléti üzemmódból:
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS
Automatikus készenléti üzemmód
Észrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
gombbal.
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált, ha:
07
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esett.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
5
206
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
gomb-
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (204. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(205. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (205. oldal)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (207. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó* - kikapcsolás
Az alábbiakban leírjuk a kikapcsolás módját.
A sebességtartót kikapcsolják a kormánykerékgombbal (1) vagy a motor leállításával - a
beállított/tárolt sebesség így törlődik és nem
gombbal.
állítható vissza a
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (204. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(205. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (205. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (206. oldal)
Adaptív sebességtartó - ACC*
Az adaptív sebességtartó ((ACC – Adaptive
Cruise Control)) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és az előző autóhoz
képest beállított követési időintervallum fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb
vezetési élményt eredményez hosszú utakon,
autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a
forgalom normális haladásakor.
A járművezető beállítja a kívánt sebességet,
(211. oldal) és időközt, (212. oldal) az elöl
haladó autóhoz képest. Amikor a radaros
érzékelő lassabb járművet észlel az autó előtt,
akkor a sebességet automatikusan ahhoz igazítja. Amikor az út újra szabad, akkor az autó
visszatér a beállított sebességhez.
Ha az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva
vagy készenléti üzemmódban van,
(212. oldal) és az autó túl közel kerül az elöl
haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztetés, (222. oldal)
figyelmezteti a rövid távolságra.
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyben.
Szervizelés után az ACC funkció egy ideig
korlátozott tartománnyal rendelkezik. A
rendszer kalibrálása vezetés közben történik meg, és automatikusan visszatér a teljes működés.
07
Automata sebességváltó
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók fejlettebb működéssel, az adaptív
sebességtartó sorban állási segéd,
(214. oldal) funkciójával rendelkeznek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
207
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
07
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
•
Egy sebességtartó rendszerből és egy összehangolt távolságtartó rendszerből áll.
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
A funkció áttekintése
•
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése (211. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása (212. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja
(212. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése (213. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(214. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd (214. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása (216. oldal)
•
•
•
Radarérzékelő (217. oldal)
•
6
208
Adaptív sebességtartó* - funkció
•
Radarérzékelő - korlátok (217. oldal)
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem alacsony utánfutók,
szembejövő, lassú vagy álló járművek vagy
tárgyak esetén.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
A funkció áttekintése6.
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
Kormánykerék-billentyűzet (210. oldal)
Radarérzékelő (217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők (219. oldal)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (220. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A Távolságot az elől haladó járműtől,
(212. oldal) elsődlegesen a radarérzékelő,
(217. oldal) méri. A sebességtartó funkció
gyorsítással és fékezéssel szabályozza a
sebességet. Normális, hogy a fékek halk
hangot adnak ki, amikor a sebességtartó
használja azokat.
FIGYELEM
A fékpedál mozog, amikor az adaptív
sebességtartó fékez. Ne tartsa a lábát a
fékpedál alatt - az beszorulhat.
07 Vezetőtámogatás
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a
járművezető által beállított időközzel
(212. oldal) kövesse az elől, ugyanabban a
sávban haladó járművet. Ha a radarérzékelő
nem lát semmilyen járművet a jármű előtt,
akkor ehelyett a járművezető által beállított
sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az
elől haladó jármű sebessége meghaladja a
tárolt sebességet.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség
finom szabályozása. A hirtelen fékezést
igénylő helyzetekben a járművezetőnek
magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől haladó autó erős
fékezése esetén érvényes. A radarérzékelő
korkátai (217. oldal) miatt előfordulhat, hogy
a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
Az adaptív sebességtartó aktiválható, hogy
30 km/h7 (20 mph) sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig kövessen egy másik
járművet. Ha a sebesség 30 km/h (20 mph)
alá esik vagy a motor fordulatszáma túl alacsony, akkor a sebességtartó készenléti
üzemmódba, (212. oldal), kapcsol, amikor a
járművezetőnek magának kell gondoskodnia
az elöl haladó jármű mögötti biztonságos
távolságról.
7
8
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
MEGJEGYZÉS
A figyelmeztető lámpát erős napsütésben
vagy napszemüvegben nehéz lehet észrevenni.
Az adaptív sebességtartó az autó fékezési
kapacitásának körülbelül 40%-ának megfelelő fékezési kapacitással rendelkezik.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar
egység észlel - ezért előfordulhat, hogy
nem vagy csak bizonyos késéssel ad
figyelmeztetést. Ne várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül, amikor az szükséges.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
1. Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmeztető lámpája és figyelmeztető hangja8.
Ha az autót az adaptív sebességtartó fékezési
kapacitásánál erősebben kell fékezni és a járművezető nem fékez, akkor az ütközésfigyelmeztető rendszer (232. oldal) figyelmeztető
lámpája és figyelmeztető hangjelzése szolgál
arra, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az
azonnali beavatkozás szükségességére.
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
elsődlegesen egyenes útfelületeken történő
használatra szolgál. Meredek lejtőkön, nehéz
rakománnyal vagy utánfutót vontatva nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása ilyen esetekben különös figyelem szükséges
és készen kell állni a lassításra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(214. oldal)
07
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése (213. oldal)
A sorban állási segéd, (214. oldal) (automata sebességváltóval felszerelt autók) a 0-200 km/h (0-125 mph) sebességtartományban működik.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
209
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
Időtáv
Időtáv
Az adaptív sebességtartó és a kormánykerék
billentyűzete attól függően változó, hogy az
autó rendelkezik-e sebességhatárolóval9.
Az ACC aktív a ZÖLD jelölésnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
Az ACC aktív a ZÖLD jelölésnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
Adaptív sebességtartó
sebességhatárolóval
Adaptív sebességtartó
sebességhatároló nélkül
Kapcsolódó információk
•
•
•
07
9
210
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Sebességtartó - be/ki vagy készenléti
üzemmód.
Készenléti üzemmód
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
(Nem használt)
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHÉR
= készenléti üzemmód).
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHÉR
= készenléti üzemmód).
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (220. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése:
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Az ACC elindításához:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
- egy hasonló FEHÉR szimbólum világít a
kombinált műszerfalon (8), amely azt
mutatja, hogy az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban, (212. oldal) van.
Az ACC aktiválásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
vagy
gombját.
kormánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal körülbelül
egy másodpercre egy "nagyítót" (6) mutat
a tárolt sebesség körül és a jelölés
FEHÉR színűről ZÖLD színűre változik.
get.
Amikor a szimbólum FEHÉR színűről
ZÖLD színűre változik, akkor az
ACC aktív és tartja a tárolt sebesséAz ACC csak akkor követi az
elöl haladó járművet egy
bizonyos távolságban, amikor a szimbólum egy másik
jármű képét mutatja.
MEGJEGYZÉS
•
a magasabb jelölés ZÖLD színnel a
beprogramozott sebesség
•
az alacsonyabb sebesség az elöl haladó
jármű sebessége.
Ha az adaptív sebességtartó bármely
gombját több percig nyomva tartja, akkor
az blokkolásra kerül és kikapcsol. A sebességtartó visszakapcsolásához le kell állítani az autót és újra be kell indítani a
motort.
Bizonyos helyzetekben az nem kapcsolható vissza - ilyen esetekben a kombinált
műszerfal, (220. oldal) a(z) Adaptív
sebességszabályozás nem elérhető
üzenetet jeleníti meg.
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával módosítható.
+/- 5 km/h (+/- 5 mph) beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat minden megnyomás +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) értékű változást eredményez.
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a gázpedál használatával növeli a sebességet a
/
gomb megnyomása előtt,
akkor a gomb megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége tárolódik.
07
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
211
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal körülbelül
1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva a távolságfigyelmeztetés,
(222. oldal).
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó nem reagál a bekapcsolásakor,
annak oka az lehet, hogy az elöl haladó
járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időköz beállítása/módosítása:
•
Forgassa a kormánykerék-billentyűzet,
(210. oldal) forgókapcsolóját (vagy használja a
/
gombokat a sebességhatároló nélküli autók esetében).
Alacsony sebességnél, amikor a távolság
rövid, az adaptív sebességtartó enyhén növeli
az időközt.
07
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását, hogy elősegítse az elől haladó jármű
sima és kényelmes követését.
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid
időt hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha előre nem látható forgalmi probléma
merül fel.
10
212
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozóval
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
Ez a szimbólum és a tárolt sebesség
jelzése ekkor ZÖLD színűről FEHÉR
színűre változik.
Olvasson többet a sebesség kezeléséről,
(211. oldal).
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozó nélkül
Kapcsolódó információk
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(214. oldal)
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
a tengelykapcsoló-pedál több mint
1 perces nyomva tartása10
07 Vezetőtámogatás
•
•
a fokozatválasztót N állásba mozdították
(automata sebességváltó)
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automatikus készenléti üzemmód
•
•
•
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
•
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas
•
a sebesség 30 km/h11 (20 mph) alá esik
11
a radarérzékelőt például nedves hó vagy
zuhogó eső takarja el (a radarhullámok
gátolva vannak).
Visszatérés a beállított sebességhez
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemgombjának egymódból a kormánykerék
szeri megnyomásával aktiválható újra - a
sebesség ekkor a legutoljára tárolt sebesség
lesz.
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől
függ, ilyen például a menetstabilizáló rendszer (ESC), (194. oldal). Ha ezen rendszerek
valamelyike nem működik, akkor az adaptív
sebességtartó automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés
szólal meg és a Adaptív
sebességszabályozás érvénytelenítve
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon.
A járművezetőnek be kell avatkoznia és az
előző járműhöz kell igazítania a sebességet.
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
Amikor az autó egy másik járművet követ és a
járművezető jelzi előzési szándékát az irányjelzővel12, akkor a sebességtartó röviden
segít az elől haladó jármű felé gyorsításban.
A funkció 70 km/h (43 mph) feletti sebességeken aktív.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció
nem csak előzés során, hanem például
akkor is bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a sávváltás vagy egy másik
útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid
időre gyorsítani fog.
MEGJEGYZÉS
Kifejezett sebességnövekedés történhet,
miután visszakapcsolta a sebességtartót a
gombbal.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
Sebességtartó* (204. oldal)
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
07
a járművezető kikapcsolja a biztonsági
övet
Ez nem vonatkozik a sorban állási segédre - ez 0 km/h sebességig működik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
213
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
Billentyűzet sebességhatárolóval
Az adaptív sebességtartó a kormánykerék
gombjával kapcsolható ki a kormánykerék billentyűzetén, (210. oldal). A beállított/tárolt
sebesség így törlődik, és ezután nem állítható
gombbal.
vissza a
Billentyűzet sebességhatároló nélkül
A kormánykerék
gombjának rövid megnyomására az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba, (212. oldal) kapcsol. Egy
további rövid megnyomásra kikapcsol - a
beállított/tárolt sebesség így törlődik és nem
gomb használatával.
állítható vissza a
•
07
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó bekapcsolásához be kell
csukni a járművezető ajtaját és a járművezetőnek viselnie kell a biztonsági övét.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében a sebességtartó sorban állás
segéd funkcióval van kiegészítve (mint
"Queue Assist" is ismert).
Automata sebességváltó esetén, a sebességtartó a 0-200 km/h (0-125 mph) tartományban
képes egy másik jármű követésére.
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd az alábbi funkciókkal
rendelkezik:
Kiterjesztett sebességtartomány 30 km/h (20 mph) alatt és álló helyzetben
is
•
•
Cél váltása
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
•
A rögzítőfék automatikus aktiválása.
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (220. oldal)
Kiterjesztett sebességtartomány
A sorban állási segéd alacsonyabb mint
30 km/h (20 mph) sebesség mellett további
funkciókat is biztosít az adaptív sebességtartónak.
•
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd
Az automatikus fékezés álló helyzetben
megszűnik
Ne feledje, hogy a sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h
(20 mph) - még ha a sebességtartó képes is
egy másik jármű követésére 0 km/h sebességig, 30 km/h-nál (20 mph) alacsonyabb
sebesség nem választható/tárolható.
Egy elöl haladó járműnek indokolt távolságra kell lennie az adaptív sebességtartó
kisebb mint 30 km/h (20 mph) sebesség
melletti bekapcsolásának engedélyezéséhez.
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövid megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem haladja meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az elől haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb ideig tart, akkor az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba
kapcsol automatikus fékezéssel. A járművezetőnek ezután újra aktiválnia kell a sebességtartót az alábbi módok valamelyikével:
•
12
214
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
07 Vezetőtámogatás
vagy
FIGYELEM
•
Nyomja le a gázpedált.
>
Az adaptív sebességtartó ezután visszatér az elől haladó jármű követéséhez.
Amikor az adaptív sebességtartó több
mint 30 km/h (20 mph) sebességgel követ
egy másik járművet és a cél mozgó járműből álló járművé változik, akkor a sebességtartó figyelmen kívül hagyja az álló járművet és ehelyett a tárolt sebességet
választja.
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd funkció legfeljebb
4 percig képes álló helyzetben tartani az
autót - ezután bekapcsol a rögzítőfék és az
adaptív sebességtartó kikapcsol.
•
A rögzítőféket ki kell engedni hogy az
adaptív sebességtartó újra bekapcsolható legyen.
Cél váltása
•
A járművezetőnek be kell avatkoznia
és fékeznie kell.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált:
•
•
amikor a sebesség 5 km/h (5 mph) alatt
van és az adaptív sebességtartó bizonytalan abban, hogy a céltárgy egy álló
jármű vagy valamilyen más objektum,
például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (5 mph) alatt
van és az elöl haladó jármű elfordul, akkor
az adaptív sebességtartónak a továbbiakban nincs mit követnie.
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor
előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Az automatikus fékezés befejezése álló
helyzetben
Amikor az adaptív sebességtartó kisebb mint
30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy
másik járművet és a cél mozgó járműből álló
járművé változik, akkor fékez az álló jármű
észlelésekor.
Bizonyos helyzetekben, a sorban állási segéd
álló helyzetben leállítja az automatikus fékezést. Ez azt jelenti, hogy a fékek felengednek
és az autó gurulni kezdhet - a járművezetőnek
ezért be kell avatkoznia és magának kell
fékeznie az autót, hogy az álló helyzetben
maradjon.
A sorban állási segéd az alábbi helyzetekben
felengedi a lábféket és készenléti üzemmódba kapcsolja az adaptív sebességtartót:
•
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba
kapcsolja
a járművezető készenléti üzemmódba
állítja az adaptív sebességtartót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a sorban állási segéd
behúzza a rögzítőféket, hogy álló helyzetben
tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az ESC rendszert Normal üzemmódból
Sport üzemmódba kapcsolja
•
A sorban állási segéd több mint 4 percig
tartotta álló helyzetben az autót
•
•
leállította a motort
a fékek túlmelegedtek.
07
}}
215
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
Adaptív sebességtartó* - a
sebességtartó működésének váltása
Váltás ACC és CC között
Az aktív sebességtartó szimbóluma jelenik
meg a kombinált műszerfalon:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Visszaváltás a CC és az ACC között
Kapcsolja ki a sebességtartót a
gomb 1-2
megnyomásával a kikapcsolási utasításoknak, (214. oldal) megfelelően. A rendszer
következő bekapcsolásakor az adaptív
sebességtartó aktiválódik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességtartó
Adaptív sebességtartó
A gomb egyszeri megnyomása kiiktatja az
adaptív elemet (távtartó rendszer) a sebességtartóban, az autó ezután csak tartja a
beállított/tárolt sebességet.
07
•
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
gombját - a kombinált műszerfal
szimbólumról a
szimbólumra vált.
>
Ilyen módon bekapcsol a normál sebességtartó, (204. oldal) (CC, (Cruise
Control)).
FIGYELEM
Az autó a továbbiakban nem fékez automatikusan, miután ACC sebességtartóról
CC sebességtartóra kapcsol - csupán
tartja a beállított sebességet.
216
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Radarérzékelő
Radarérzékelő - korlátok
A radarérzékelő funkciója az azonos irányban
és sávban haladó autók vagy nagyobb járművek észlelése.
A radarérzékelő, (217. oldal) bizonyos korlátokkal rendelkezik - például a korlátozott látómező miatt.
A radarérzékelőt az alábbi funkciók használják:
Jelentősen csökken az adaptív sebességtartó
képessége arra, hogy más járműveket észleljen, ha:
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékezéssel és gyalogosészleléssel*
az elől haladó járművek sebessége jelentősen különbözik a saját sebességtől
•
a radarérzékelőt gátolja valami - például
szakadó esőben vagy latyakban vagy ha
egyéb anyagok gyűlnek össze a radarérzékelő előtt.
FONTOS
Ha az autó hűtőrácsán látható sérülés
keletkezett, vagy, ha azt gyanítja, hogy a
radarérzékelő megsérült:
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel
- lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A funkció részben vagy teljesen megszűnhet - vagy hibásan működhet - ha a hűtőrács, a radarérzékelő vagy a konzol megsérül vagy meglazul.
A radarérzékelő módosítása annak illegális
használatához vezethet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Radarérzékelő - korlátok (217. oldal)
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a radarérzékelő előtti területet - lásd a "Karbantartás" (236. oldal)
alcímet.
ACC látómező.
Látómező
A radarérzékelő korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik
jármű nem észlelhető vagy észlelése a vártnál
később történik.
Bizonyos esetekben a radarérzékelő
későn észleli a közel lévő járműveket például egy, az elöl haladó jármű és az
autó közé hajtó járművet.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó
járművek észrevétlenek maradhatnak.
07
Kanyarokban a radarérzékelő a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az észlelt járművet.
Távolságfigyelmeztetés* (222. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
217
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
FIGYELEM
A hűtőrács elé nem helyezhetők tartozékok
vagy egyéb tárgyak, például kiegészítő
lámpák.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (222. oldal)
07
218
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés
és teendők
Ha a kombinált műszerfal az Radar
blokkolva Lásd a kézikönyvet üzenetet
jeleníti meg, akkor az adaptív sebességtartó
radarérzékelője, (217. oldal) nem képes az
autó előtt haladó más járművek észlelésére.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre
tartalmaz példát:
Ez az üzenet azt jelzi, hogy működik a Távolságriasztás, (222. oldal) vagy Ütközésfigyelmeztetés automatikus fékkel, (232. oldal).
Ok
Teendő
A radar felülete a hűtőrácsban szennyezett vagy jéggel illetve
hóval fedett.
Tisztítsa meg a radar felületét a hűtőácsban a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A zuhogó eső vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar nagyon nedves vagy havas útfelületen nem működik.
A radar felületét megtisztította, de az üzenet továbbra is látható.
Várjon. A radarnak több percre van szüksége ahhoz, hogy érzékelje, ha már
nincs gátolva.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (220. oldal)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
219
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* szimbólumok és üzenetek
jelenít meg. Az alábbiakban néhány példát láthat - kövesse a megjelenő javaslatokat, ha
szükséges:
Bizonyos esetekben az adaptív sebességtartó
szimbólumokat és/vagy szöveges üzeneteket
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum ZÖLD
Az autó tartja a tárolt sebességet.
A szimbólum FEHÉR
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
A normál sebességtartó manuálisan ki van választva.
07
220
Állítsa a ESC-t normálisra
a sebességtartás engedélyezéséhez
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be, amíg a menetstabilizáló rendszer (ESC) (194. oldal)
normál módba nincs állítva.
Adaptív sebességszabályozás érvénytelenítve
Az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva - a járművezetőnek magának kell szabályoznia a sebességet.
Adaptív sebességszabályozás nem elérhető
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be.
Ez az alábbiak miatt lehet:
•
•
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt nedves hó vagy eső akadályozza.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsolt.
•
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben
vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
A járművezető ezután a normál sebességtartót (CC) választhatja (216. oldal) - egy szöveges üzenet
tájékoztat a megfelelő lehetőségekről.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól (217. oldal).
Adaptív sebességszabályozás Szerviz szükséges
A
Az adaptív sebességtartó kikapcsolt.
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Nyomja meg a féket a
jármű megtartásához +
hallható riasztásA
Az autó áll és a sebességtartó felengedi a lábféket, hogy lehetővé tegye a rögzítőfék számára az
autó helyben tartásának átvételét, de a rögzítőfék hibája miatt az autó rövidesen gurulni kezd.
30 km/h alatt vezető jármű
szükségesA
Abban az esetben jelenik meg, ha 30 km/h (20 mph) sebesség alatt próbálják meg bekapcsolni a
sebességtartót anélkül, hogy jármű lenne a bekapcsolási távolságon belül.
•
A járművezetőnek magának kell fékeznie. Az üzenet továbbra is látható és a riasztás addig szól,
amíg a járművezető be nem nyomja a fékpedált vagy nem használja a gázpedált.
Csak sorban állási segéd esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(210. oldal)
07
Adaptív sebességtartó* - funkció
(208. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
221
07 Vezetőtámogatás
Távolságfigyelmeztetés*
A távolságfigyelmeztetés funkció (Distance
Alert) figyelmezteti a járművezetőt, ha túl közel
kerül az elöl haladó járműhöz.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h (20 mph)
feletti sebességeken aktív és csak az autó
előtt, azzal megegyező irányban közlekedő
járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy
álló járművekre vonatkozóan nincsenek távolsági információk.
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív
sebességtartó aktív állapotának idejére
kikapcsol.
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor
működik, ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint a beállított érték - a
vezetett jármű sebessége nem befolyásolja.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ebben esetekben a funkciót
a MY CAR (118. oldal) menürendszerben
lehet kezelni - itt keresse meg a Követési
távolságra figyelmeztetés funkciót.
Időköz beállítása
Működés
Az időköz beállításának kezelőszervei és szimbóluma.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Narancssárga figyelmeztető
07
A szélvédő egy narancssárga figyelmeztető
lámpa világít folyamatosan, ha az elől haladó
jármű közelebb van a beállított időköznél.
13
222
lámpa13.
Időköz - be.
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció be- vagy kikapcsolásához. A funkció
akkor van bekapcsolva, ha a gomb lámpája
világít.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal körülbelül
1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva az adaptív sebességtartó
(208. oldal).
MEGJEGYZÉS
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó, (208. oldal) funkció is.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Kapcsolódó információk
•
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
(223. oldal)
•
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek (224. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
Ez a funkció ugyanazt a radarérzékelőt használja, mint az adaptív sebességtartó
(207. oldal) és az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel (232. oldal), amely
bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (222. oldal)
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek (224. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az erős napfény, a visszatükröződések
vagy a megvilágítás intenzitásának erős
változásai valamint napszemüveg viselése
azt eredményezheti, hogy a szélvédőn
nem látható a figyelmeztető lámpa.
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak
befolyásolhatják a radar érzékelőjének
képességét az elöl haladó járművek észlelésében.
A járművek mérete, például motorkerékpárok, szintén befolyásolhatja az észlelőképességet. Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a figyelmeztető lámpa
átmenetileg nem jelenik meg.
A szélsőségesen magas sebességek szintén azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési tartomány korlátozottsága miatt a
beállítottnál rövidebb távolságnál világít.
07
A radarérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő korlátok (217. oldal) és (237. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
223
07 Vezetőtámogatás
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
műszerfalon jelenhetnek meg, ha a funkció
működése a korlátai miatt csökkent.
A funkció bizonyos szimbólumokkal és üzenetekkel rendelkezik, amelyek a kombinált
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd
a kézikönyvet
A távolságfigyelmeztetés átmenetileg kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére, például zuhogó esőben vagy,
ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól (217. oldal).
Ütközésre figyelmeztető rendszer Szerviz
szükséges
A
A távolságfigyelmeztető és ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben
kikapcsolt.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (222. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
(223. oldal)
07
224
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
City Safety™
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
A City Safety™ funkció 50 km/h (30 mph)
sebesség alatt működik és az autó automatikus fékezésével segíti járművezetőt az elöl
haladó járműnek ütközés közvetlen kockázatának esetén, ha a vezető nem fékez és/vagy
kormányoz időben.
A City Safety™ olyan helyzetekben kapcsol
be, amikor a járművezetőnek korábban kellett
volna fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
A City Safety™, a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében úgy van tervezve,
hogy a lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A City Safety™ nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa
vezetői stílusát. Ha a járművezető kizárólag a
City Safety™ funkcióra bízza a fékezést, az
előbb-utóbb balesethez vezet.
A járművezető vagy az utasok normális esetben csak akkor észlelik a City Safety™ funkció működését, ha olyan helyzet alakul ki,
amikor a jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
Ha a jármű automatikus fékkel kombinált
ütközésfigyelmeztető rendszerrel,
(232. oldal)* van felszerelve, akkor a két
rendszer kiegészíti egymást.
FONTOS
A City Safety™ komponensek cseréjét
szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg
hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ - korlátok (227. oldal)
City Safety™ - funkció (226. oldal)
City Safety™ - működés (226. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
(229. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(231. oldal)
FIGYELEM
A City Safety™ rendszer nem minden
vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy útviszonyok mellett működik.
A City Safety™ rendszer nem reagál az
autótól eltérő irányban haladó járművekre,
kis méretű járművekre, motorkerékpárokra
vagy emberekre és állatokra.
A City Safety™ rendszer 15 km/h (9 mph)
alatti sebességkülönbség esetén megakadályozhatja az ütközést - nagyobb sebességkülönbség esetén csak az ütközés
sebességének csökkentésére van lehetőség. A fék teljes működésének eléréséhez
a járművezetőnek be kell nyomnia a fékpedált.
Soha ne várjon a City Safety™ bekapcsolására. Mindig a járművezető felelős a
megfelelő távolság és sebesség fenntartásáért.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
225
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - funkció
A City Safety a szélvédő felső szélébe szerelt
lézeres érzékelővel észleli az autó előtti forgalmat. Ha ütközés kockázata fenyeget, akkor a
City Safety automatikusan lefékezi az autót,
ami erős fékezésként észlelhető.
Ha a járművek közötti sebességkülönbség
nagyobb mint 15 km/h (9 mph), akkor lehetséges, hogy a City Safety önmagában nem
képes megakadályozni az ütközést, a teljes
fékerő eléréséhez a járművezetőnek be kell
nyomnia a fékpedált, ezzel aztán megakadályozható az ütközés, akár több mint 15 km/h
(9 mph) sebességkülönbség esetén is.
Amikor a funkció aktiválja a fékeket, akkor a
kombinált műszerfalon megjelenik egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
City Safety™ - működés
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Be és ki
MEGJEGYZÉS
A City Safety™ funkció a motor beindításakor automatikusan bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety™ rendszer fékez,
akkor kigyulladnak a féklámpák.
Kapcsolódó információk
A lézerérzékelő adó és vevő ablaka14.
Ha a sebességkülönbség 4-15 km/h
(3-9 mph) az elől haladó járműhöz képest,
akkor a City Safety képes teljesen megakadályozni az ütközést.
07
A City Safety rövid, erős fékezést aktivál és
normál körülmények között éppen az első
jármű mögött megállítja az autót. A legtöbb
járművezető számára ez jelentősen kívül esik
a normál vezetési stílustól és kényelmetlen
érzés.
14
226
•
•
•
•
•
City Safety™ - korlátok (227. oldal)
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - működés (226. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
(229. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(231. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet kikapcsolni a City Safety™ rendszert, például, ha
leveles ágak csúszhatnak végig a motorháztető és/vagy a szélvédő felett.
City Safety™ kezelése a MY CAR (118. oldal)
menürendszerben lehetséges, és a motor
beindítását követően a funkció az alábbiak
szerint kapcsolható ki:
•
Keresse meg a MY CAR menürendszer
Vezetéstámogató rendszer részét, és
válassza a Ki lehetőséget a City Safety
részben.
Azonban a funkció a motor következő
beindításakor engedélyezve lesz, függetlenül attól, hogy rendszer engedélyezve
volt-e vagy ki volt-e iktatva a motor leállításakor.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
A lézeres érzékelő akkor is bocsát ki lézerfényt, amikor a City Safety™ rendszert
manuálisan kikapcsolták.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - korlátok (227. oldal)
City Safety™ - funkció (226. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
(229. oldal)
•
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(231. oldal)
•
MY CAR (118. oldal)
City Safety™ - korlátok
A City Safety rendszer érzékelője úgy van kialakítva, hogy észlelje az autó előtti autókat
vagy nagyobb járműveket attól függetlenül,
hogy nappal van vagy éjszaka.
Azonban a funkció rendelkezik bizonyos korlátokkal.
Az érzékelő korlátokkal rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy a City Safety gyengébben - vagy
egyáltalán nem működik - például erős havazásban vagy esőben, sűrű ködben, homokviharokban vagy egyéb olyan helyzetekben,
amikor a látási viszonyok erősen korlátozottak. A párásodás, szennyeződések, jég vagy
hó a szélvédőn szintén zavarhatja a működést.
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az
olyan tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és
a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok
korlátozhatják a működést.
A City Safety érzékelőjéből kibocsátott lézerfény a fény visszaverődését méri. Az érzékelő
nem észleli az alacsony fényvisszaverőképességgel rendelkező tárgyakat. A jármű
hátsó része általában eléggé visszaveri a
fényt a rendszámtáblának és a hátsó fényvisszaverőknek köszönhetően.
15
16
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety rendszer ütközéselkerülési képességét. Ilyen helyzetekben az
ABS15 és ESC16 rendszerek nyújtják a legjobb
lehetséges fékerőt a stabilitás fenntartása
közben.
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen kikapcsol.
A City Safety alacsony sebességek mellett 4 km/h (3 mph) alatt nem kapcsol be, ami
miatt a rendszer nem avatkozik be az olyan
helyzetekben, amikor az elől haladó járművet
lassan közelíti meg, például parkoláskor.
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik
be az olyan helyzetekben, amikor a járművezető világos módon kormányoz vagy gázt ad,
akkor sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Amikor a City Safety megakadályozott egy
ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor a City Safety
rendszer megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni
a tengelykapcsoló-pedált.
07
}}
227
07 Vezetőtámogatás
||
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa a szélvédő lézerérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól és szennyeződésektől mentesen (lásd az ábrát az
érzékelő elhelyezkedésével,
(226. oldal), kapcsolatban).
•
Ne rögzítsen vagy szereljen semmit a
szélvédőre a lézerérzékelő előtt.
•
Távolítsa el a jeget és havat a motorháztetőről - a hó és jég magassága
nem haladhatja meg az 5 cm-t.
Hibakeresés és teendők
Ha a Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet jelenik meg a kombinált
07
228
Ok
FONTOS
Teendő
A szélvédő lézerérzékelő előtti
felülete szennyezett vagy jég
illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A lézerérzékelő
látótere gátolva
van.
Távolítsa el a gátlást
okozó tárgyat.
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a lézerérzékelő
előtt vagy a lézerérzékelő "ablakán" és
ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es (vagy ennél
nagyobb) felületét, akkor fel kell venni a
kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz
vagy a szélvédő cseréjéhez (lásd az ábrát
az érzékelő elhelyezkedésével (226. oldal)
kapcsolatban) - hivatalos Volvo szerviz
igénybe vétele javasolt.
Ennek elmulasztása a City Safety™ funkció csökkent működését eredményezheti.
A City Safety™ hibás, elégtelen vagy
csökkent működés kockázatának elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbiakat:
műszerfalon, az azt jelzi, hogy a lézerérzékelő
gátolva van és nem képes észlelni az autó
előtti járműveket. Ez azt jelenti, hogy a City
Safety rendszer nem működik.
•
A Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a lézerérzékelő gátolva
van. A járművezetőnek ezért gondoskodnia
kell a szélvédő és a lézerérzékelő előtti terület
tisztán tartásáról.
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa
meg a lézerérzékelő előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes
szélvédőt.
•
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő ellenintézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel annak ellenőrzéséhet, hogy a
helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e
be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
07 Vezetőtámogatás
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - funkció (226. oldal)
City Safety™ - működés (226. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
A City Safety™ funkció egy lézerfényt kibocsátó érzékelőt tartalmaz (az érzékelő elhelyezkedésével kapcsolatban, lásd az ábrát
(226. oldal)). Meghibásodás esetén vagy, ha a
lézeres érzékelő szervizelésre szorul - forduljon hivatalos Volvo műhelyhez. Az alábbi utasítások betartása alapvető fontosságú a lézeres érzékelő kezelésekor.
Az alábbi két címke kapcsolatos a lézerérzékelővel:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Megfelel a
lézertermékek kialakítására vonatkozó
FDA (az Amerikai Egyesült Államok élelmiszer-biztonsági hatósága) szabványoknak az "50. számú lézerekre vonatkozó
utasításnak" megfelelő eltérések kivételével 2001. július 26-tól.
A lézeres érzékelő sugárzási adatai
Az alábbi táblázat tartalmazza a lézeres érzékelő fizikai adatait.
Maximális impulzusenergia
2,64 µJ
Maximális átlagos teljesítmény
45 mW
Impulzus-időtartam
Divergencia (vízszintes x függőleges)
Az ábrán látható felső címke a lézersugár
besorolását írja le:
•
33 ns
28° × 12°
07
Lézersugárzás - ne nézzen a lézersugárba
optikai eszközökkel - 1M besorolású
lézertermék.
Az alsó címke a lézersugár fizikai adatait írja
le:
}}
229
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat,
akkor fennáll a szemsérülés kockázata!
•
•
A lézerérzékelő tesztelése, eltávolítása,
beállítása és/vagy alkatrészcseréje
csak minősített műhelyben végezhető
- Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk.
•
A káros sugárzásnak történő kitettség
elkerülése érdekében, ne végezzen
semmilyen beállítást vagy karbantartást az itt leírtakon kívül.
•
A javítónak be kell tartania a kifejezetten a lézerérzékelőhöz készített javítási
utasításokat.
•
Ne távolítsa el a lézerérzékelőt (eltávolítható lencsét tartalmaz). Az eltávolított lézerérzékelő nem teljesíti a 3B
lézerbesorolás IEC 60825-1 szabványban leírt követelményeit. A 3B lézerbesorolás nem biztonságos a szemre és
ezért sérülésveszélyt jelent.
•
A lézerérzékelő csatlakozóját ki kell
húzni, mielőtt eltávolítaná a szélvédőről.
07
230
Soha ne nézzen a lézerérzékelőbe
(amely szétszóródó láthatatlan lézersugárzást bocsát ki) 100 mm vagy ennél
közelebbről nagyító optikával, például
nagyító üveggel, mikroszkóppal, lencsével vagy hasonló optikai eszközökkel.
•
A lézerérzékelőt a szélvédőre kell szerelni az érzékelő csatlakozójának csatlakoztatása előtt.
•
A lézerérzékelő lézerfényt bocsát ki,
amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (84. oldal) van, a motor leállított állapotában is.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - korlátok (227. oldal)
City Safety™ - funkció (226. oldal)
City Safety™ - működés (226. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(231. oldal)
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - szimbólumok és
üzenetek
A City Safety™, (225. oldal) rendszer által aktivált automatikus fékezéssel együtt egy vagy
Szimbólum
több szimbólum is világíthat a kombinált
műszerfalon és szöveges üzenet jelenhet
meg. A szöveges üzeneteket az irányjelző
bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Üzenet
Jelentés/teendő
Automatikus fékezés a City
Safety rendszerrel
A City Safety™ fékez vagy automatikusan fékezett.
Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet
A lézeres érzékelő átmenetileg nem működik, mert valami gátolja azt.
•
Távolítsa el az érzékelőt gátló objektumot és/vagy tisztítsa meg a szélvédő érzékelő
előtti felületét.
Olvasson a lézerérzékelő korlátairól, (227. oldal).
City Safety rendszer Szerviz
szükséges
A City Safety™ rendszer nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - korlátok (227. oldal)
City Safety™ - funkció (226. oldal)
City Safety™ - működés (226. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
(229. oldal)
07
231
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
A rendszer két szintje
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő" rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Az autó felszereltségétől függően, az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel
és gyalogosészleléssel" funkció kétféle változatban jelenhet meg:
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és a gyalogosészleléssel" olyan
helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna fékeznie, ezért
nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" úgy van
kialakítva, hogy a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében, a lehető legkésőbb
kapcsoljon be.
1. szint
A járművezetőt kizárólag vizuális és akusztikus jelek figyelmeztetik17 a feltűnő akadályokra - nincsenek automatikus fékezéses
beavatkozások, a járművezetőnek magának
kell fékeznie.
2. szint
A járművezetőt vizuális és akusztikus jelek
figyelmeztetik a feltűnő akadályokra - az autó
automatikusan fékez, ha a járművezető nem
cselekszik ésszerű időn belül.
FONTOS
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti
annak sebességét.
07
Az "ütközésfigyelmeztető rendszert automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" nem használható kifogásként arra, hogy a járművezető
megváltoztatja a vezetési stílusát. Ha a járművezető kizárólag arra számít, hogy az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer fékezzen, az előbb vagy utóbb ütközéshez vezet.
17
232
Az "automata fékkel és gyalogosészleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer" komponenseit csak szervizben szabad karbantartani - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(233. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (235. oldal)
Az "1. szinten" nincs kerékpáros-figyelmeztetés.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (234. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (236. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok
(238. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (240. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (242. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* funkció
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a fenyegető ütközésre.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer képes a
gyaologosok, kerékpárosok vagy az álló
illetve a járművezető járműve előtt, azzal egy
irányba haladó járművek észlelésére.
Ha fennáll az ütközés kockázata egy gyalogossal vagy járművel, akkor a járművezetőt
egy villogó piros figyelmeztető jel (1) és hangjelzés figyelmezteti.
2 - Féksegéd19
A funkció áttekintése18.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll az ütközés kockázata.
Radaros
érzékelő19
Kameraérzékelő
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer három lépést hajt végre
az alábbi sorrendben:
1. Ütközésfigyelmeztetés
2. Féksegéd19
3. Automatikus fék19
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor
a bekapcsol a féksegéd.
3 - Automatikus fék19
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység végrehajtásához és az ütközés kockázata
fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus
fékezés funkció - ez attól függetlenül történik,
hogy fékez-e a járművezető vagy sem. A
fékezés ezután teljes fékerővel történik az
ütközés sebességének csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez. Kerékpárosok esetén, a figyelmeztetés és a teljes fékezéses beavatkozás nagyon későn vagy egy
időben következik be.
Ez azt jelenti, hogy a fékrendszer a fékek
enyhe alkalmazásával felkészül a gyors fékezésre, ami enyhe rángásként észlelhető.
Ha a fékpedált elégségesen gyorsan benyomják, akkor a teljes fék funkció alkalmazásra
kerül.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a
fékezés nem elégséges mértékű az ütközés
elkerüléséhez.
07
Az ütközésfigyelmeztető rendszer és a City
Safety™, (225. oldal), kiegészítik egymást.
18
19
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Csak 2. szintű rendszer esetén.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
233
07 Vezetőtámogatás
||
Soha ne várjon az ütközésfigyelmeztetésre. A járművezető mindig felelős a megfelelő távolság és sebesség tartásáért akkor is, ha automata fék funkcióval rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert
használ.
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
minden vezetési vagy forgalmi helyzetben,
időjárási vagy útviszonyok mellett működik. Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
reagál az autótól eltérő irányban haladó
járművekre és kerékpárosokra vagy állatokra.
A figyelmeztetés csak az ütközés magas
kockázata esetén kapcsol be. Ez a "Funkció" és a "Korlátok" rész írja le azokat a
korlátokat, amelyekkel a jármű vezetőjének
tisztában kell lennie, mielőtt használná az
automata fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h
(50 mph) járműsebesség felett kikapcsolnak.
A funkció csak hátulról "látja" a kerékpárosokat,
és csak az ugyanabban az irányban közlekedőket.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások sötétben és alagutakban nem
működnek - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
07
Az automata fék funkció megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény biztosításához a vezetőnek is mindig
be kell nyomnia a fékpedált - akkor is, amikor az autó automatikusan fékez.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez kerékpárosként a rendszer - világos test- és kerékpárkontúrok, közvetlenül hátulról és az autó középvonalában.
234
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget
a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
•
Az optimális gyalogos-észleléshez aktiválni kell a City Safety™ funkciót, City
Safety™ (225. oldal).
FIGYELEM
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének
nagy részei nem láthatók a funkció kamerája
számára, akkor a rendszer nem képes a
kerékpáros észlelésére.
Az automata fékkel és kerékpáros-észleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer csak segítségül szolgál.
•
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a
kerékpárost, annak felnőttnek kell lennie
és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekednie.
•
minden kerékpárost minden helyzetben és nem látja például a részben
takarásban lévő kerékpárosokat.
•
A kerékpárnak jól látható és jóváhagyott20
hátsó fényvisszaverővel kell rendelkeznie,
legalább 70 centiméterrel az úttest felett.
•
az olyan ruházatot viselő kerékpárosokat, amely takarja a testük körvonalait
vagy oldalról közelítenek.
•
A funkció csak közvetlenül hátulról és
ugyanabban az irányban kell közlekednie
- nem szögben hátulról vagy oldalról.
•
a hátul piros fényvisszaverővel nem
rendelkező kerékpárosokat.
•
•
•
20
A funkció nem képes észlelni:
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
járművet helyes módon vezesse és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Az autó képzeletbeli/meghosszabbított
bal vagy jobb oldali oldalvonalain közlekedő kerékpárosok egyáltalán nem vagy
csak későn észlelhetők.
A kameraérzékelő kerékpáros-észlelő
képessége sötétben és szürkületben korlátozott - éppúgy mint az emberi szemé.
A funkció kerékpáros-észlelő képessége
sötétben és alagutakban nem működik -
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test körvonalairól - ez
magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok,
a vállak, lábak a felső és alsó test és a normál
emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a testének nagy részei nem láthatók a
funkció kamerája számára, akkor a rendszer
nem képes a gyalogos észlelésére.
07
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
A fényvisszaverőnek teljesítenie kell a kérdéses piacra vonatkozó közlekedési hatóság előírásait és feltételeit.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
235
07 Vezetőtámogatás
||
•
A gyalogos észleléséhez annak teljes
magasságában fel kell tűnnie és legalább
80 cm magasnak kell lennie.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott
- éppúgy mint az emberi szemé.
Figyelmeztető jelek Be és Ki
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és alagutakban nem
működik - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat, a testük kontúrjait elrejtő ruházatot
viselő gyalogosokat vagy a
80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat.
•
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
járművet helyes módon vezesse és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
07
Kapcsolódó információk
•
236
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
Fény- és hangjelzések
Amikor az ütközésfigyelmeztető rendszer
lámpája és hangjelzése bekapcsol, a figyelmeztető lámpa ([1.] számú az előző ábrán) a
motor minden beindításakor ellenőrzésre
kerül a figyelmeztető lámpa egyes fénypontjainak rövid időre történő bekapcsolásával.
A motor beindítását követően, mind a fény
mind a hangjelzések kikapcsolhatók:
FIGYELEM
Az "automata fékkel és kerékpáros- valamint gyalogosészleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer" csak segítségül
szolgál. A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és
nem látja például:
menürendszerben hajthatók végre, lásd
(118. oldal).
•
1. Hallható és vizuális figyelmeztető jel az ütközés
kockázata esetén21.
Keresse a Ütközésre figyelmeztetés
lehetőséget a Vezetéstámogató
rendszer részben a MY CAR (118. oldal)
menürendszerben - és itt távolítsa el a
funkció jelölését.
Hangjelzés
Kiválaszthatja, hogy be vagy ki legyenek-e
kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer
akusztikus és vizuális jelzései.
A motor beindítását követően a figyelmeztető
hangjelzés külön bekapcsolható/kikapcsolható:
A motor beindításakor automatikusan az a
beállítás lesz érvényes, amelyik a motor leállításakor volt aktív.
•
MEGJEGYZÉS
A féksegéd és automata fék funkciók mindig engedélyezve vannak - nem kapcsolhatók ki.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
középkonzol képernyőjén és a MY CAR
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Keresse meg a Figyelmeztető hang
lehetőséget a Ütközésre figyelmeztetés
részben a MY CAR (118. oldal) menürendszerben - és itt válassza a be vagy ki
lehetőséget.
Ezt követően az ütközésfigyelmeztető rendszert csak fényjelzés jelzi.
A figyelmeztetési távolság beállítása
A figyelmeztetési távolság szabályozza azt a
távolságot, amelynél a vizuális és hangjelzések bekapcsolnak.
07 Vezetőtámogatás
•
Keresse meg a Figyelmeztetési
távolság lehetőséget a Ütközésre
figyelmeztetés részben a MY CAR
menürendszerben (118. oldal) - és itt
válassza a Hosszú, Normál vagy Rövid
lehetőséget.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a
rendszer érzékenységét. A Hosszú figyelmeztetési távolság nyújtja a legkorábbi figyelmeztetést. Először próbálja ki a Hosszú beállítással, és ha ez túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet,
akkor válassza a Normál figyelmeztetési
távolságot.
Csak kivételes esetekben, például dinamikus
vezetés esetén használja a Rövid figyelmeztetési távolságot.
MEGJEGYZÉS
Amikor használatban van az adaptív
sebességtartó, akkor a sebességtartó
akkor is használja a figyelmeztető lámpát
és a figyelmeztető hangot, ha ki van kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer hatékonysága érdekében - mindig a távolságfigyelmeztetés, (222. oldal) 4–5 időintervallumos beállításával vezessen.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést
minden helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje az automata fékkel felszerelt ütközésfigyelmeztető rendszert úgy, hogy embereknek vagy járműveknek hajt - ez súlyos
károsodáshoz és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
Beállítások ellenőrzése
Az aktuális beállítások a középkonzol képernyőjén és a MY CAR menürendszerben,
(118. oldal) módosíthatók.
Karbantartás
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Hosszú beállításakor is későn
észlelhetők lehetnek a figyelmeztetések,
például, amikor nagy különbségek vannak
a sebességek között vagy az elöl haladó
járművek hirtelen fékeznek.
07
Kamera- és radarérzékelő22.
21
22
Az ábra vázlatos - az autómodell és a részletek eltérhetnek.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
237
07 Vezetőtámogatás
||
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* korlátok
A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik,
például 4 km/h (3 mph) sebességig nem
működik.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer vizuális
jelét (lásd (1) az ábrán, (233. oldal)) nehéz
lehet észrevenni erős napfényben, visszatükröződések esetén, napszemüvegben vagy, ha
a járművezető nem egyenesen előre néz. A
figyelmeztető hang ezért mindig be van kapcsolva.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a rendszer ütközés-elkerülési
képességét. Ilyen helyzetekben az ABS és
ESC, (194. oldal) rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékezési erőt a stabilitás
fenntartása mellett.
07
238
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
A vizuális figyelmeztető jel átmenetileg
kikapcsolhat, ha az utastér hőmérséklete
például az erős napsütés miatt magas. Ha
ez történik, akkor a figyelmeztető hang
akkor is megszólal, ha az ki van kapcsolva
a menürendszerben.
•
Előfordulhat, hogy a figyelmeztetések
nem jelennek meg, ha az elöl haladó
jármű kicsi vagy a kormánykerék- és
pedálmozgások nagyok, például
nagyon aktív vezetési stílus esetén.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
A figyelmeztetések és fékbeavatkozások
későn vagy egyáltalán nem történhetnek
meg, ha a forgalmi helyzet vagy külső
hatások miatt a radar vagy kameraérzékelő
nem észleli megfelelően a gyalogost, járművet vagy kerékpárost.
Az érzékelő rendszer a gyalogosokra és a
kerékpárosokra vonatkozóan korlátozott
hatótávolsággal rendelkezik23 - a rendszer
50 km/h (30 mph) járműsebességig képes
hatékony figyelmeztetéseket és fékezéses
beavatkozásokat nyújtani. Az álló vagy lassan mozgó járművek esetében a figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások
70 km/h (43 mph) sebességig hatásosak.
A figyelmeztetések álló vagy lassan mozgó
járművek esetében a sötétség vagy rossz
látási viszonyok miatt kikapcsolhatnak.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h
(50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer ugyanazokat a radarérzékelőket használja, mint az
adaptív sebességtartó, (207. oldal). Olvasson
többet a radarérzékelő korlátairól, (217. oldal).
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a
figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a
figyelmeztetési távolságot (236. oldal). Ez
ahhoz vezet, hogy a rendszer később figyel23
meztet, ami csökkenti a figyelmeztetések számát.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel a hátrameneti fokozat kapcsolásakor átmenetileg kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer alacsony sebességek
mellett - 4 km/h (3 mph) alatt nem kapcsol be,
ezért a rendszer nem avatkozik be az olyan
helyzetekben, amikor az elől haladó járművet
lassan közelíti meg, például parkoláskor.
Olyan helyzetekben, amikor a járművezető
aktív, figyelmes vezetési viselkedést mutat, az
ütközésfigyelmeztető rendszer kissé késleltetheti az ütközésfigyelmeztetést, hogy a minimálisra csökkentse a felesleges figyelmeztetések számát.
Amikor az automatikus fék megakadályozott
egy ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor az automatikus
fék megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni a
tengelykapcsoló-pedált.
07
A kerékpárosok esetében a figyelmeztetés és teljes fékbeavatkozás nagyon későn vagy egyszerre következhet be.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
239
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
A funkció az autó kameraérzékelőjét használja,
bizonyos korlátokkal.
Az autó kameraérzékelőjét - az ütközésfigyelmeztető rendszeren és az automatikus féken
kívül - az alábbi funkciók is használják:
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró, (97. oldal)
Jelzőtábla-felismerés, (198. oldal)
Driver Alert Control - DAC, (244. oldal)
Sávtartó segéd, (247. oldal)
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
07
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
A kameraérzékelők az ember szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkeznek, azaz például
sötétben, erős hóesésben vagy esőben és
240
sűrű ködben rosszabbul "látnak". Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek
funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy ideiglenesen megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az
úton, hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület vagy elmosódott sávjelölések
szintén jelentősen csökkenthetik a kameraérzékelő képességét az úttest figyelésére és a
gyalogosok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
A kameraérzékelő látótere korlátozott, ezért
van az, hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok, kerékpárok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Nagyon magas hőmérsékleteken a kamera a
motor beindítását követően ideiglenesen,
körülbelül 15 percre kikapcsol, hogy védje a
kamera működőképességét.
Hibakeresés és teendők
Ha a kijelzőn a Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a kézikönyvet üzenet jele-
nik meg, akkor a kameraérzékelő gátolva van,
és nem képes a gyalogosok, kerékpárosok,
járművek vagy útburkolati jelek észlelésére az
autó előtt.
Ezzel egy időben, ez azt jelenti, hogy - az
automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer mellett - az alábbi funkciók
nem működnek teljesen:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró
Driver Alert Control
Sávtartó rendszer
Jelzőtábla-felismerés
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő teendőket
tartalmazza.
Ok
Teendő
A szélvédő kamera
előtti felülete
szennyezett, vagy
jég illetve hó
takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
Sűrű köd, zuhogó
eső vagy hó akadályozza, hogy a
kamera megfelelően működjön.
Nincs teendő. Amikor a kamera zuhogó
esőben vagy erős
hóesésben nem
működik.
A szélvédő kamera
előtti felületét megtisztították, de az
üzenet továbbra is
látható.
Várjon. A kamerának
akár több percre is
szüksége lehet a
látási viszonyok felméréséhez.
Szennyeződések
jelentek meg a
szélvédő belseje és
a kamera között.
Menjen szervizbe a
szélvédő belsejének
kamerafedélen belüli
megtisztíttatásához hivatalos Volvo
műhely ajánlott.
07 Vezetőtámogatás
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
241
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenetek
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Collision warning
system KI
Az ütközésfigyelmeztető rendszer kikapcsolva.
A motor beindításakor jelenik meg.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Ütközésre figyelmeztető rendszer Nem
elérhető
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem aktiválható.
Az automatikus fékezés aktiválva lett
Az automatikus fék aktiválódott.
Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor jelenik meg, amikor a járművezető aktiválni próbálja a funkciót.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Az üzenet a OK gomb egyszeri megnyomása után törlődik.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (240. oldal).
07
242
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd
a kézikönyvet
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel ideiglenesen kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben vagy,
ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól, (217. oldal).
Ütközésre figyelmeztető rendszer Szerviz
szükséges
A
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben kikapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
(232. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(233. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (235. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (234. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (236. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok
(238. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (240. oldal)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
243
07 Vezetőtámogatás
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
Az Driver Alert System célja, hogy segítse a
járművezetőt, akinek csökken a vezetőképessége vagy figyelmetlenül elhagyja a sávot,
amelyben halad.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (244. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
Az Driver Alert System különböző funkciókkal
rendelkezik, amelyek egyenként vagy egyidejűleg is bekapcsolhatók:
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC,
(245. oldal).
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer LDW, (247. oldal).
Driver Alert Control (DAC)*
A DAC funkció célja a vezető figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni
a járművet, például, ha figyelmetlen vagy kezd
álmos lenni.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon
történő használatra szolgál. A funkció nem
városi forgalomban történő használatra szolgál.
vagy
•
Sávtartó segéd - LKA, (251. oldal)
A bekapcsolt funkció készenléti üzemmódba
van állítva és nem aktiválódik, amíg a sebesség meg nem haladja a 65 km/h (40 mph)
értéket.
A funkció újra kikapcsol, amikor a sebesség
60 km/h (37 mph) alá csökken.
07
Mindkét funkció egy kamerát használ, amelynek működése a sáv egyes oldalaira festett
jelektől függ.
FIGYELEM
A vezetőfigyelmeztető rendszer nem minden helyzetben működik, pusztán kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
244
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A kamera észleli az úttest oldaljelöléseit és
összeveti az útszakaszt a járművezető kormánymozdulataival. Figyelmezteti a járművezetőt, ha nem egyenletesen követi az úttestet.
Bizonyos esetekben a vezetési képességen
nem észrevehető a vezető fáradása. Ebben
az esetben nem lehet figyelmeztetni a járművezetőt. Ezért mindig fontos, hogy megálljon
és pihenőt tartson, ha a fáradtság bármilyen
07 Vezetőtámogatás
jelét észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti a DAC vagy sem.
MEGJEGYZÉS
A funkciót nem szabad a vezetési idő
meghosszabbítására használni. Mindig
rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen
arra, hogy kipihenje magát.
Korlátok
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is
figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség
nem csökken, például:
•
•
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
MEGJEGYZÉS
A kameraérzékelő bizonyos korlátokkal,
(240. oldal) rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(244. oldal)
•
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(245. oldal)
•
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok
és üzenetek (246. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
FIGYELEM
A beállítások a középkonzol kijelző képernyőjéről és annak menürendszerében végezhetők
el.
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
Be/ki
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi
magát, álljon meg biztonságos módon,
amint lehetséges, és tartson pihenőt.
A Driver Alert funkció a MY CAR, (118. oldal)
menürendszerben készenléti üzemmódba
kapcsolható:
•
•
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan
ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol
befolyása alatt.
Bejelölt négyzet - a funkció aktív.
Nem bejelölt négyzet - a funkció ki van
kapcsolva.
Funkció
A Driver Alert akkor aktív, amikor a sebesség
meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és
addig marad bekapcsolva, amíg a sebesség
60 km/h (37 mph) felett van.
Kapcsolódó információk
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(244. oldal)
•
Driver Alert Control (DAC)* (244. oldal)
Ha a járművet rendszertelenül vezetik, a járművezetőt egy hallható jelzés és a Driver Alert rendszer
Ideje szünetet tartani üzenet
figyelmezteti - ugyanakkor kigyullad a kapcsolódó szimbólum a műszerfalon. A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik, ha a
járművezetési képesség nem javul.
07
A figyelmeztető szimbólum kikapcsolhat:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
245
07 Vezetőtámogatás
Driver Alert Control (DAC)* szimbólumok és üzenetek
megjeleníteni a műszerfali kijelzőn vagy a
középkonzol kijelzőjén.
A DAC (244. oldal) különböző helyzetekben
szimbólumokat és szöveges üzeneteket képes
Az alábbiakban néhány példát láthat:
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Driver Alert rendszer Ideje
szünetet tartani
A járművet következetlenül vezették - a járművezetőt hallható figyelmeztető jel és szöveg
figyelmezteti.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól (240. oldal).
Driver Alert rendszer Szerviz
szükséges
A
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
07
246
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(244. oldal)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (244. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(245. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)*
Az LDW alapelve
mánykerék rezgése figyelmezteti. A kormánykerék rezgése változó - minél hosszabb ideig
keresztezi az autó az oldalvonalat, annál
hosszabb a rezgés.
A sávelhagyás-figyelmeztetés Lane Departure
Warning célja, hogy autópályán vagy hasonló
főbb útvonalakon haladva csökkentse annak a
kockázatát, hogy a jármű véletlenül elhagyja a
sávot bizonyos helyzetekben.
MEGJEGYZÉS
A vezető mindig csak egy figyemeztetést
kap, amikor a kerekek átlépnek egy vonalat. Így nincs hangjelzés, amikor egy vonal
helyezkedik el az autó kerekei között.
LDW vagy LDA sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer
A sávtartó segédnek két változata van:
•
•
LDW - Lane Departure Warning - hangjelzéssel vagy a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt.
LKA - Sávtartó asszisztens
(Lane Keeping Aid) - visszakormányozza
az autót a sávjába és/vagy hangjelzéssel
vagy a kormánykerék rezgésével figyelmezteti a járművezetőt.
FIGYELEM
(Az ábra vázlatos - nem modellspecifikus.)
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és az érvényben lévő törvények valamint
közlekedési szabályok betartásáért.
Az autó ezen két rendszer valamelyikével van
felszerelve - a piac és a motorváltozat határozza meg, hogy az autó melyik rendszerrel
rendelkezik.
Kapcsolódó információk
Ha bizonytalan abban, hogy az autó LDW
vagy LKA:
•
24
Nyissa meg a MY CAR menürendszert és
keresse meg a Vezetéstámogató
rendszer menüpontot - itt megtalálja,
hogy az autó Lane Departure Warning
LDW vagy Sávtartástsegítő LKA.
A sávtartó segéd csupán vezetői segédlet
és nem minden vezetési helyzetben vagy
közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett működik.
Figyelmeztetés a kormánykerék rezgésével24.
Ha az autó átlépi valamelyik oldalvonalat,
akkor a járművezetőt hangjelzés vagy a kor-
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (248. oldal)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (249. oldal)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (249. oldal)
Az ábra 3 rezgést mutat az oldalvonal keresztezésekor.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
247
07 Vezetőtámogatás
•
•
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek
(250. oldal)
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(244. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció
A sávelhagyásra figyelmeztető (Lane
Departure Warning) funkcióra vonatkozóan
bizonyos beállítások hajthatók végre.
Be és ki
• Bekapcsolás indításkor - a funkció a
motor minden beindításakor készenléti
üzemmódba kapcsol. Különben a motor
kikapcsolásakor érvényben lévő értéket
veszi fel.
• Nagyobb érzékenység - Az érzékeny-
ség növekszik, a riasztás hamarabb történik meg és kevesebb korlátozás van
érvényben.
Kapcsolódó információk
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
A gomb lámpája világít, amikor a funkció
aktív.
Ezt a funkciót különböző helyzetekben intuitív
ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon.
07
Személyes beállítások
A beállításokat a középkonzol képernyőjén, a
MY CAR menürendszerben hajthatók végre.
A menürendszer leírásához, lásd MY CAR
(118. oldal).
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
248
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
•
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés
A sávelhagyás-figyelmeztetés (Lane Departure
Warning) funkciót különböző helyzetekben
intuitív ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon. Az alábbiakban néhány példát láthat:
•
ban van, mert a sebesség 65 km/h
(40 mph) alatt van.
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok
Az LDW szimbólumnak nincsenek oldalvonalai - a funkció inaktív.
A sávelhagyás-figyelmeztetés (Lane Departure
Warning) kameraérzékelője az emberi szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
•
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
További tájékoztatásért, olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (240. oldal).
MEGJEGYZÉS
Vannak olyan helyzetek, amikor az LDW
nem ad semmilyen figyelmeztetést, például:
Az LDW funkció oldalvonalai.
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai FEHÉR
színűek - a funkció aktív és észleli/"látja"
az egyik vagy mindkét oldalvonalat.
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai SZÜRKE
színűek - a funkció aktív, de sem a bal
sem a jobb oldali oldalvonalat nem észleli.
vagy
•
25
•
•
Be vannak kapcsolva az irányjelzők
•
•
A gázpedál gyors lenyomása esetén25
•
A járművezető a fékpedálra helyezi a
lábát25
Gyors kormánykerék-mozdulatok esetén25
Ha a kanyar olyan éles, hogy az autó
megdől.
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
•
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
07
Az LDW szimbólum oldalvonalai SZÜRKE
színűek - a funkció készenléti üzemmód-
A figyelmeztetés a "Nagyobb érzékenység" kiválasztásakor is megjelenik, lásd Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) - funkció (248. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
249
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre a sávtartó segéd funkció, egy szimbó-
Szimbólum
lum látható a kombinált műszerfalon egy
magyarázó üzenettel - szükség szerint
kövesse a javaslatokat.
Üzenet
Leírás
Lane Departure Warning BE/
Lane Departure Warning KI
A funkció be/ki van kapcsolva.
Példaüzenetek:
Be-/kikapcsoláskor jelenik meg.
A szöveg körülbelül 5 másodperc elteltével eltűnik.
Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg a szélvédőt a kameraérzékelő előtt.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól (240. oldal).
Driver Alert rendszer Szerviz
szükséges
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
Kapcsolódó információk
07
250
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
•
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd (LKA)*
Az LKA alapelve
Kapcsolódó információk
A sávelhagyás-figyelmeztetés célja, hogy
autópályán vagy hasonló főbb útvonalakon
haladva csökkentse annak a kockázatát, hogy
a jármű véletlenül elhagyja a sávot bizonyos
helyzetekben.
LDW vagy LDA sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer
A sávtartó segédnek két változata van:
•
LDW - Lane Departure Warning - hangjelzéssel vagy a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt.
•
LKA - Sávtartó asszisztens
(Lane Keeping Aid) - visszakormányozza
az autót a sávjába és/vagy hangjelzéssel
vagy a kormánykerék rezgésével figyelmezteti a járművezetőt.
Az autó ezen két rendszer valamelyikével van
felszerelve - a piac és a motorváltozat határozza meg, hogy az autó melyik rendszerrel
rendelkezik.
Ha bizonytalan abban, hogy az autó LDW
vagy LKA:
•
Nyissa meg a MY CAR menürendszert és
keresse meg a Vezetéstámogató
rendszer menüpontot - itt megtalálja,
hogy az autó Lane Departure Warning
LDW vagy Sávtartástsegítő LKA.
(Az ábra vázlatos - nem modellspecifikus.)
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
•
Sávtartó segéd (LKA) - funkció
(252. oldal)
•
Sávtartó segéd (LKA) - működés
(253. oldal)
•
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok
(254. oldal)
•
Sávtartó segéd (LKA) - szimbólumok és
üzenetek (255. oldal)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
(244. oldal)
Ha az autó átlépne egy oldalvonalat, akkor a
sávtartó rendszer enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre, aktívan visszakormányozza a sávba az autót.
Ha az autó keresztezi az oldalvonalat, akkor a
sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével is
figyelmezteti a járművezetőt.
FIGYELEM
A sávtartó segéd csupán vezetői segédlet
és nem minden vezetési helyzetben vagy
közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett működik.
07
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és az érvényben lévő törvények valamint
közlekedési szabályok betartásáért.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
251
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd (LKA) - funkció
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) funkcióra
vonatkozóan bizonyos beállítások hajthatók
végre.
Be és ki
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h
(40-125 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon. A funkció a kisebb mint 2,6
méteres sávokkal rendelkező keskeny utakon
átmenetileg kikapcsol.
csoló gombnak a középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót ehelyett a MY CAR menürendszerben lehet kezelni. A menürendszer
leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(118. oldal).
Ezen felül, az alábbi beállítások végezhetők el
a MY CAR menürendszerben:
•
Figyelmeztetés a kormánykerék rezgésével: Csak rezgő jelzés - Be vagy Ki.
•
Aktív kormányzás: Csak kormányzási
segítség- Be vagy Ki.
•
A kormánykerék rezgése és aktív kormányzás: Teljes funkció - Be vagy Ki.
Ha az autó megközelíti a sáv bal vagy jobb
oldali vonalát és az irányjelző nincs bekapcsolva, akkor a rendszer visszakormányozza
az autót a sávba.
Figyelmeztetés a kormánykerék
rezgésével
Aktív kormányzás
A sávtartó segéd az autó sávot jelző vonalak
között tartására törekszik.
Az LKA kormányoz és figyelmeztet a kormánykerék rezgésével26.
07
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
A gomb lámpája világít, amikor a funkció
aktív.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a be-/kikap26
27
252
Ha az autó keresztez egy oldalvonalat, akkor
a sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt27. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az autó aktívan
visszakormányoz-e a kormánykerékre ható
enyhe nyomatékkal.
Az LKA beavatkozik, és elkormányozza az autót.
Az ábra 3 rezgést mutat az oldalvonal keresztezésekor.
A kormánykerék rezgése változó - minél hosszabb ideig keresztezi az autó az oldalvonalat, annál több rezgés van.
07 Vezetőtámogatás
Dinamikus kanyarodás
Sávtartó segéd (LKA) - működés
A sávtartó segéd Lane Keeping Aid funkciót
különböző helyzetekben intuitív ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon. Az alábbiakban néhány példát láthat:
MEGJEGYZÉS
Az LKA ideiglenesen kikapcsol, amennyiben bekapcsolja az irányjelzőket.
Az LKA beavatkozik a jobb oldalon.
Az LKA éles belső kanyarokban nem kapcsol be.
A sávtartó segéd beavatkozik és elkormányoz
az oldalvonaltól - ennek jelzése az alábbiak
szerinti:
Bizonyos esetekben, a sávtartó segéd lehetővé teszi, hogy az autó keresztezze az oldalvonalakat aktív kormányzás vagy figyelmeztetés nélkül. Példa erre a szomszédos sáv
használata egy kanyar levágásához, világos
látóvonal esetén.
•
Kapcsolódó információk
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
PIROS vonal a kérdéses oldalon.
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
Az LKA "látja" és követi az oldalvonalakat.
Ha a sávtartó rendszer aktív és észleli/"látja"
az oldalvonalakat, akkor az LKA szimbólum
ezt FEHÉR vonalakkal jelzi.
•
07
SZÜRKE oldalvonal - a sávtartó rendszer
nem látja a vonalat az autó adott oldalán.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
253
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) kameraérzékelője az emberi szemhez hasonlóan korlátozott.
További tájékoztatásért, olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (240. oldal) és lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés
(236. oldal).
rendszer készenléti üzemmódba kapcsol, és
ebben az üzemmódban marad, amíg a járművezető újra kormányozni nem kezd.
Kapcsolódó információk
•
•
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a sávtartó segédnek nehézséget okozhat a járművezető
megfelelő módon történő segítése - ebben
az esetben kapcsolja ki a funkciót.
Az ilyen helyzetekre példák az alábbiak:
•
•
•
•
•
útépítési munkák
téli útviszonyok
rossz útfelület
nagyon sportos vezetési stílus
rossz időjárás és látási viszonyok.
Kezek a kormánykeréken
07
A sávtartó rendszer működéséhez, a járművezetőnek a kormányon kell tartania a kezeit. Az
LKA folyamatosan figyeli ezt. Ha nem észleli a
kezeket a kormánykeréken, akkor egy szöveges üzenet jelenik meg, arra érve a járművezetőt, hogy aktívan kormányozza az autót.
Ha a járművezető nem teljesíti a kormányzásra vonatkozó kérést, akkor a sávtartó
254
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó segéd (LKA) - szimbólumok
és üzenetek
lum látható a kombinált műszerfalon egy
magyarázó üzenettel - szükség szerint
kövesse a javaslatokat.
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre a sávtartó segéd funkció, egy szimbó-
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Példaüzenetek:
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg a szélvédőt a kameraérzékelő előtt.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai (240. oldal) és Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (236. oldal).
Sávtartó asszisztens
Szerviz szükséges
A rendszer ki van kapcsolva.
Sávtartó asszisztens
Megszakítva
Az LKA készenléti üzemmódban kapcsolt. Az LKA szimbólum vonalai jelzik, ha a funkció újra
bekapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
Kapcsolódó információk
•
•
Sávtartó segéd (LKA)* (251. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (247. oldal)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
255
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd*
FIGYELEM
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd hangerőszintjét a hangjelzés
közben a középkonzol VOL gombjával lehet
beállítani. A hangerőszint az audio-beállítások
menüben is beállítható, amelyet a SOUND
gomb megnyomásával vagy az autó MY
CARmenürendszerében (118. oldal)28lehet
elérni.
A parkolósegéd két változatban elérhető:
•
•
Csak hátsó
Első és hátsó.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
•
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások során.
•
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen például az autó közelében
tartózkodó emberekre vagy állatokra.
256
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(256. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - első
(258. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(257. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (259. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(259. oldal)
•
Parkolókamera* (260. oldal)
07
28
Parkolósegéd rendszer* - funkció
Az audio- és médiarendszertől függően.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A parkolósegéd és a CTA* be-/kikapcsolása.
Ha az autó CTA, (272. oldal) rendszerrel rendelkezik, akkor a BLIS, (269. oldal) visszajelző lámpái egyszer felvillannak, akkor a parkolósegéd a gomb használatával aktiválható.
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg
nem észlelhetők az érzékelők számára - a
lüktető hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a várt folyamatos hangra változna.
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak, például kiugró rakodórámpák észlelésére.
•
Kijelzőkép - egy akadállyal a bal oldalon elöl és a
jobb oldalon hátul.
A középkonzol kijelzője áttekintést mutat az
autó és az észlelt akadály viszonyáról.
A bejelölt szektorok mutatják, hogy a négy
érzékelő melyike észlelt akadályt. Minél közelebb van a bejelölt szektornégyzet az autó
szimbólumhoz, annál kisebb a távolság az
autó és az észlelt akadály között.
A jel frekvenciája növekszik az autó előtti
vagy mögötti akadálytól mért távolság csökkenésével. Az audiorendszer egyéb hangjai
automatikusan elnémulnak.
Ha a távolság 30 cm-en belül van, akkor a
hang folytonos és az aktív érzékelő autóhoz
legközelebbi mezője is ki van töltve. Ha az
észlelt akadály elől és hátul is a folytonos
hang távolságán belül van, akkor a hangjelzés
felváltva hallható a hangszórókból.
Ilyen esetekben fordítson különös
figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/váltson irányt vagy hagyja abba
a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek vagy egyéb tárgyak
károsodásának a kockázata, mert az
érzékelők nem tudnak optimálisan
működni.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(257. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (259. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(259. oldal)
•
Parkolókamera* (260. oldal)
Az autó mögötti lefedett terület körülbelül 1,5
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés a
hátsó hangszórókból hallható.
A hátsó parkolósegéd a hátrameneti fokozat
kapcsolásakor kapcsol be.
Parkolósegéd rendszer* - első
(258. oldal)
Amikor például utánfutóval tolat, akkor a
hátsó parkolósegéd automatikusan kikapcsol
- különben az érzékelők reagálnának az utánfutóra.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
257
07 Vezetőtámogatás
||
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti
Volvo utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat,
akkor lehetséges, hogy a parkolósegédet
ki kell kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Kapcsolódó információk
07
Parkolósegéd rendszer* - első
A parkolósegéd a rögzítőfék behúzásakor
vagy automata sebességváltó esetén a P
mód kiválasztásakor kapcsol ki.
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
FONTOS
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje, hogy ezek nem takarhatják el az
érzékelőket - a kiegészítő lámpákat így
akadályként érzékelhetik.
•
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - első
(258. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (259. oldal)
•
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(259. oldal)
•
•
Parkolókamera* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(257. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (259. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(259. oldal)
•
Parkolókamera* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(256. oldal)
Kapcsolódó információk
Az autó előtti lefedett terület körülbelül 0,8
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés az
első hangszórókból hallható.
Az első parkolósegéd rendszer 10 km/h
(6 mph) sebességig aktív. A gomb lámpája
világít, hogy jelezze a rendszer aktív állapotát.
Amikor a sebesség 10 km/h (6 mph) alá csökken, akkor a rendszer újra bekapcsol.
258
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadályok távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(256. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A kombinált műszerfal információs
szimbóluma folyamatosan világít és
a Parkolássegítő rendszer
Szerviz szükséges üzenetet látható, majd a
parkolósegéd kikapcsol.
•
Parkolókamera* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az
érzékelők tisztítása
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa meg azokat vízzel és autósamponnal.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a parkolósegéd rendszer helytelen figyelmeztető jeleket adhat, amelyeket olyan külső hangforrások okoznak, amelyek a rendszer által
használttal megegyező ultrahang-frekvenciákat bocsátanak ki.
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
Érzékelő elhelyezkedése, első.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(256. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (258. oldal)
07
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (259. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(257. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
259
07 Vezetőtámogatás
||
Parkolókamera*
Funkció és működés
A parkolókamera egy kiegészítő rendszer,
amely a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor kapcsol be.
A kamera képe a középkonzol képernyőjén
jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Érzékelő elhelyezkedése, hátsó.
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított
érzékelők helytelen figyelmeztető jeleket
okozhatnak.
Kapcsolódó információk
07
260
•
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (258. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(259. oldal)
•
Parkolókamera* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(256. oldal)
FIGYELEM
•
A parkolókamera csak segítség és
soha nem helyettesítheti a járművezető
felelősségét a tolatáskor.
•
A kamera holtterekkel rendelkezik,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
(257. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A kamera elhelyezkedése a nyitófogantyú mellett.
A kamera az autó mögötti területet és azt
mutatja, ha valami megjelenik az oldalakon.
A kamera az autó mögötti széles területet és
a lökhárító valamint az esetleges vonóhorog
egy részét mutatja.
A képernyőn megjelenő objektumok kissé ferdén jelenhetnek meg - ez normális.
MEGJEGYZÉS
A kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb
lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Ha egy másik nézet aktív, akkor a parkolókamera rendszer automatikusan leváltja azt, és
kamerájának képe megjelenik a képernyőn.
07 Vezetőtámogatás
A hátrameneti fokozat kiválasztásakor két
folytonos vonal jelenik meg grafikusan, amelyek azt mutatják, hogy milyen útvonalon gördülnének végig az autó hátsó kerekei a kormánykerék pillanatnyi állásában, ez megkönynyíti a párhuzamos parkolást, a szűk helyekre
történő tolatást és az utánfutó csatlakoztatásához tolatást. Az autó hozzávetőleges külső
méreteit szaggatott vonalak ábrázolják. A parkolósegéd vonalai kikapcsolhatók - lásd a
Beállítások (263. oldal) részt.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen fontos.
Parkolási segédvonalak
Ha az autó Parkolósegéd érzékelőkkel
(256. oldal)* is rendelkezik, akkor ezek információi grafikusan, színes mezők formájában
jelennek meg az észlelt akadályok távolságainak ábrázolása érdekében, lásd a "tolatóérzékelőkkel felszerelt autók" címszót.
A kamera a hátrameneti fokozat kikapcsolása
után körülbelül 5 másodpercig vagy addig
aktív, amíg az autó sebessége meg nem
haladja a 10 km/h (6 mph) értéket előre vagy
a 35 km/h (22 mph) értéket hátra.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és minősége enyhén változó lehet. A
gyenge megvilágítás kissé csökkentheti a
képminőséget.
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó
útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor az utánfutó elektromosan csatlakoztatva van az autó elektromos rendszeréhez.
•
A tolatókamera utánfutó vontatásakor
automatikusan kikapcsol, ha eredeti
Volvo utánfutókábelt használ.
FONTOS
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére
a járművezető számára.
Ne feledje, hogy amikor a hátsó kamera
van kiválasztva, akkor a monitor csak az
autó mögötti területet mutatja. Figyeljen az
autó melletti és előtti területre, amikor hátrafelé halad.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak
kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és
közvetlen kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben
is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen
útvonalon haladna az autó, akkor is, amikor
az autó kanyarodik.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
261
07 Vezetőtámogatás
||
Határvonalak
A rendszer különböző vonalai.
Határvonal, szabad tolatási zóna
"Keréknyomok"
A szaggatott vonal (1) a lökhárítótól körülbelül
1,5 méterre lévő zónát határol be. Ez az autó
leginkább kinyúló részeinek, például a tükröknek és sarkoknak a határa is, fordulás közben
is.
07
262
Az oldalvonalak közötti széles "keréknyomok"
(2) azt helzik, hogy hol fognak végiggördülni a
kerekek és körülbelül 3,2 méterre nyúlnak ki
hátrafelé a lökhárítótól számítva, ha nincsenek akadályok az útban.
Tolatóérzékelőkkel felszerelt autók*
Színes mezők (érzékelőnként egy) mutatják a
távolságot.
Ha az autó Parkolósegéddel (256. oldal) is fel
van szerelve, akkor a távolságot színes
mezők mutatják azt akadályt észlelő egyes
érzékelőkre vonatkozóan.
A területek színe az akadály távolságának
csökkenésével változik - világossárgáról sárgára, narancsról pirosra.
Szín
Távolság (méter)
Világossárga
0,7–1,5
Sárga
0,5–0,7
Narancs
0,3–0,5
Piros
0–0,3
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(263. oldal)
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok
(264. oldal)
•
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (264. oldal)
07 Vezetőtámogatás
A parkolósegéd kamerája beállítások
Kikapcsolt kamera aktiválása.
Ha a kamera funkció ki van kapcsolva a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor,
akkor az alábbiak szerint kapcsolható be:
- a képernyőegy különböző lehetőségeket
tartalmazó menüre vált.
2. Forgassa a kívánt lehetőség eléréséhez
az TUNE gombbal.
3. Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT
gombbal.
Vonóhorog
A kamera kihasználható akkor is, amikor
utánfutót vontat. Egy segédvonal jeleníthető
meg a kijelzőn a vonóhorog előre látható
"kivetítésével" az utánfutó felé - pontosan
ugyanúgy mint a "keréknyomok" esetében.
Választhat a "keréknyomok" és a vonóhorog
kivetítése között - mindkét lehetőség nem
mutatható egyszerre.
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor a kamera nézet látható.
•
Nyomja meg a CAM gombot - a képernyő
az aktuális kamera nézetet mutatja.
Beállítás módosítása
Az alapértelmezett beállítás az, hogy a
kamera a hátrameneti fokozat kiválasztásakor
bekapcsol.
A parkolókamera beállításai akkor módosíthatók, amikor a képernyő a kamera képét
mutatja:
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor látszik a kamera képe
Ha több lehetőség áll rendelkezésre, akkor
azok egy hurokban helyezkednek el - nyomja,
amíg nem látható a kívánt kamera nézet.
Automatikus nagyítás
A Parkolósegéddel, (256. oldal) és vonóhoroggal Automatikus zoom felszerelt autókban, ez egy lehetőségként is megjelenik a
kamera menüben. Ha ki van választva ez a
lehetőség, akkor a kamera automatikusan a
vonóhorogra nagyít, amikor az autó megközelít egy objektumot/utánfutót.
Lásd a korábbi "Beállítás módosítása" címszót a lehetőség aktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolókamera* (260. oldal)
Parkolósegéd* (256. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (264. oldal)
2. Forgasson a Vonófej pályájának
vezetővonala lehetőség eléréséhez a
TUNE gombbal.
3. Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT
gombbal.
Nagyítás
07
Ha pontos manőverezésre van szükség,
akkor a kamera nézete kinagyítható:
•
Nyomja meg a CAM vagy forgassa a
TUNE gombot - az ismételt megnyomásra/forgatásra visszatér a normál
nézet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
263
07 Vezetőtámogatás
A parkolósegéd kamerája - korlátok
MEGJEGYZÉS
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók
vagy egyéb tartozékok eltakarhatják a
kamera látótengelyét.
Ne feledje
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép
látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért
nem észlelt akadályok maradhatnak, amíg
azok túl közel nem kerülnek az autóhoz.
•
Tartsa tisztán a kamera lencséjét a szenynyeződésektől, jégtől és hótól.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kamera lencséjét kézmeleg vízzel és autósamponnal
- ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a
lencsét.
Parkolósegéd (PAP)*
A kombinált műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a különböző
végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
Kapcsolódó információk
07
•
•
Parkolókamera* (260. oldal)
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(263. oldal)
A be-/kikapcsoló gomb a középkonzolon helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
264
FIGYELEM
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az PAP nem minden helyzetben működik,
csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és a környező terület valamint a közelítő
vagy elhaladó járművek figyeléséért a parkolás közben.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és
üzenetek (269. oldal)
•
Parkolósegéd (PAP)* - működés
(265. oldal)
•
Parkolósegéd (PAP)* - funkció
(265. oldal)
•
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
(267. oldal)
•
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
Parkolókamera* (260. oldal)
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd (PAP)* - funkció
Parkolósegéd (PAP)* - működés
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és forgatja a
kormánykereket - a járművezető feladata:
•
•
az autó környezetének figyelése
•
•
•
fokozatváltás (hátramenet/előremenet)
kövesse a kombinált műszeren megjelenő utasításokat
A ABS29 vagy ESC30 funkcióknak nem
szabad beavatkozniuk, amikor aktív a
PAP funkció - ezek például meredek vagy
csúszós felületeken kapcsolnak be,
további tájékoztatásért, lásd a Lábfék és
Menetstabilizáló rendszer (ESC)
(194. oldal) részeket.
•
Nem lehet utánfutó csatlakoztatva az
autóhoz.
•
A sebességnek 50 km/h (30 mph) alatt
kell lennie.
29
30
1 - Keresési és ellenőrzési lépések
biztonságos sebesség fenntartása
fékezés és megállás.
PAP A az alábbi feltételek teljesülése esetén
kapcsolható be a motor beindítását követően:
•
Ne feledje, hogy bizonyos kormánykerékhelyzetek eltakarhatják a kombinált
műszerfalon megjelenő utasításokat, amikor forgatja azt a parkolási manőver során.
A PAP alapelve.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja
le az autót:
1. A funkció keres egy parkolóhelyet, és felméri annak méreteit - a mérés során a
sebesség nem haladhatja meg a 30 km/h
(20 mph) értéket.
2. Az autó a tolatás során a parkolóhelyre
kormányoz.
3. Az autó előre és hátra haladva helyezkedik el a parkolóhelyen.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (264. oldal)
07
Parkolósegéd* (256. oldal)
Parkolókamera* (260. oldal)
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
265
07 Vezetőtámogatás
||
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és forgatja a
kormánykereket - a járművezető feladata:
•
•
•
•
•
az autó környezetének figyelése
kövesse a kombinált műszeren megjelenő utasításokat
fokozatváltás (hátramenet/előremenet)
biztonságos sebesség fenntartása
fékezés és megállás.
A PAP megkeresi a parkolóhelyet, utasításokat jelenít meg és a irányítja az autót az
utas felöli oldalon. De ha szükséges, akkor
az autó az utca vezető felöli oldalán is
leparkolható.
•
Kapcsolja be az irányjelzőket a vezető
felöli oldalon - az autó ezen az oldalon
parkol.
2 - Betolatás
A PAP funkció parkolóhelyet keres és ellenőrzi, hogy az elég nagy-e. Járjon el az alábbiak szerint:
1. Kapcsolja be a PAP funkciót a gomb megnyomásával
és ne haladjon 30 km/h
(20 mph) sebességnél gyorsabban.
2. Tartsa szemét a kombinált műszerfalon
és készüljön fel az autó megállítására,
amikor az ábrák és a szöveg erre utasítja.
07
3. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a
szöveg erre kéri.
3. Tartsa szemét a kombinált műszerfalon
és készüljön fel az autó megállítására,
amikor az ábrák és a szöveg erre utasítja.
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa távol a kezét a kormánykeréktől, amikor aktiválva van a PAP funkció.
•
Ügyeljen arra, hogy semmi nem akadályozza a kormánykerék mozgását és
az szabadon foroghasson.
•
Az optimális eredmény eléréséhez várjon, amíg a kormánykerék teljesen
elfordul, mielőtt előre/hátra indulna.
3 - Kiegyenesítés
A tolatási lépésben, a PAP a parkolóhelyre
kormányozza az autót. Járjon el az alábbiak
szerint:
1. Ellenőrizze, hogy az autó mögötti terület
szabad-e, majd kapcsoljon hátrameneti
sebességfokozatba.
2. Tolasson lassan és óvatosan, anélkül,
hogy a kormánykerékhez érne - és
266
7 km/h (4 mph) sebességnél ne gyorsabban.
MEGJEGYZÉS
07 Vezetőtámogatás
Amikor az autó betolatott a parkolóhelyre,
akkor azt ki kell egyenesíteni és meg kell állítani.
•
•
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
Parkolókamera* (260. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (264. oldal)
A PAP működése leáll:
1. Kapcsoljon 1. fokozatba vagy D állásba,
és várjon amíg a kormánykerék el nem
fordul, majd hajtson lassan előre.
2. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a
szöveges üzenet erre kéri.
3. Kapcsoljon hátramenetbe, és hajtson
hátra lassan, amíg a ábra és a szöveges
üzenet megállásra nem kéri.
A funkció automatikusan kikapcsol, amikor a
parkolás befejeződik, és az ábra valamint a
szöveges üzenet mutatja, hogy a parkolás
befejeződött. Szükség lehet arra, hogy a járművezető javítson az elhelyezkedésen. Csak
a járművezető döntheti el, hogy az autó megfelelően parkol-e.
FONTOS
A figyelmeztetési távolság rövidebb, amikor az érzékelőket a PAP használja, minta
amikor a parkolósegéd használja azokat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
07
Parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és
üzenetek (269. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* - funkció (265. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
(267. oldal)
Parkolósegéd* (256. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
267
07 Vezetőtámogatás
||
•
ha az autót túl gyorsan vezeti - 7 km/h
(4 mph) felett
•
•
ha a járművezető a kormánykerékhez ér
ha az ABS31 vagy az ESC32 funkció be
van kapcsolva - például egy kerék csúszós útfelületen elveszti a tapadást.
len, teljesen automatikus funkció. A járművezetőnek ezért készen kell állnia a beavatkozásra. Vannak más részletek is, amelyekre a
vezetőnek gondolnia kell a parkoláskor, például:
•
Egy szöveges üzenet jelzi, ha a PAP működése leállt.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a PAP nem
képes parkolóhelyet találni - ennek egyk
oka az lehet, hogy olyan külső hangforrások zavarják az érzékelőket, amelyek a
rendszer által használthoz hasonló frekvenciát használnak.
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
07
Ne feledje
A járművezetőnek észben kell tartania, hogy a
parkolósegéd egy segítség – nem tévedhetet31
32
33
268
•
•
A PAP a parkoló járművek pillanatnyi
helyzetéből indul ki - ha ezek nem megfelelően parkolnak, akkor az autó gumiabroncsai és keréktárcsái a szegélynek
ütközhetnek és károsodhatnak.
A PAP egyenes utcákon - és nem éles
kanyarokban történő parkoláshoz van kialakítva. Ezért ügyeljen arra, hogy az autó
párhuzamosan álljon a parkolóhellyel,
amikor a PAP felméri a helyet.
Szűk utcákban nem mindig lehetséges
parkolóhelyet találni, mert nincs elég hely
a manőverezéshez. Az ilyen helyzetekben
segít a rendszernek, ha a lehető legközelebb közel halad az útnak ahhoz a széléhez, amelyre parkolni szeretne.
•
Ne feledje, hogy az autó eleje parkolás
közben a forgalom felé mozdulhat.
•
Az érzékelők észlelési területénél magasabban elhelyezkedő akadályokat a rendszer nem veszi figyelembe a parkolási
manőver kiszámításakor. Ez azt okozhatja, hogy a PAP túl korán fordul be a
parkolóhelyre - ezért az ilyen parkolóhelyeket kerülni kell.
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - elektronikus menetstabilizáló.
A "jóváhagyott gumiabroncsok" az autóra gyárilag felszerelttel megegyező típusú és gyártmányú gumiabroncsokat jelent.
•
A járművezető a felelős annak eldöntéséért, hogy a PAP által kiválasztott hely
alkalmas-e a parkolásra.
•
Használjon helyes gumiabroncsnyomású
jóváhagyott gumiabroncsokat33 - ez befolyásolja a PAP képességét az autó leparkolására.
•
Zuhogó esőben vagy hóesésben a rendszer helytelenül mérheti fel a parkolóhelyet.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha hóláncok
vagy pótkerék van felszerelve.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha a csomagtérbe helyezett rakomány kilóg az
autóból.
FONTOS
A PAP rendszer paraméterei frissítésre
szorulhatnak, amikor a gumiabroncs kerületét megváltoztató más méretű keréktárcsát szerel fel. Forduljon szervizhez - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyhez.
07 Vezetőtámogatás
Karbantartás
Parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok
és üzenetek
A kombinált műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a különböző
végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
A kombinált műszerfal a szimbólumok és
különböző tartalmú szövegek különböző
kombinációit képes megjeleníteni - bizonyos
esetekben ezek magától értetődő módon
utalnak a megfelelő tevékenységre.
A PAP érzékelők a lökhárítókban helyezkednek
el34 - 6 elöl és 4 hátul.
A PAP megfelelő működéséhez az érzékelőket rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és
autósamponnal - ezek ugyanazok az érzékelő, amelyeket a parkolósegéd rendszer
használ, Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (259. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
34
Parkolósegéd* (256. oldal)
Parkolókamera* (260. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (264. oldal)
Ha egy üzenet azt mondja, hogy a PAP kikapcsolt, akkor azt javasoljuk, hogy forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd (PAP)* - működés
(265. oldal)
•
•
Parkolósegéd (PAP)* - funkció (265. oldal)
•
•
•
Parkolósegéd* (256. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
(267. oldal)
Parkolókamera* (260. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (264. oldal)
BLIS*
A BLIS (Blind Spot Information) egy olyan
funkció, amely segíti a járművezetőt a sűrű
forgalomban, amelyek azonos irányban haladó
több sávval rendelkeznek.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely
az alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz
legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A CTA, (272. oldal) (Cross Traffic Alert) egy
járművezetői segédfunkció, amely az alábbiakra figyelmeztet:
•
keresztirányú forgalom, amikor az autó
tolat.
FIGYELEM
A BLIS kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A BLIS nem helyettesíti a biztonságos
vezetési stílust és a belső valamint külső
visszapillantó tükrök használatát.
A BLIS soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét - mindig a
járművezető felelőssége a biztonságos
sávváltás.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
269
07 Vezetőtámogatás
||
BLIS* - működés
Áttekintés
A BLIS (Blind Spot Information) egy olyan
funkció, amely segíti a járművezetőt a sűrű
forgalomban, amelyek azonos irányban haladó
több sávval rendelkeznek.
A BLIS aktiválása/inaktiválása
A BLIS a motor beindításakor aktiválódik. Ezt
az ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző
lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
A BLIS lámpa elhelyezkedése35.
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol
a rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét
lámpa egyszerre világít.
•
Az optimális működés biztosításához az
érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
BLIS* - működés (270. oldal)
BLIS - szimbólumok és üzenetek
(274. oldal)
CTA* (272. oldal)
Karbantartás
07
A BLIS funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az autó
egyes sarkain.
35
270
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb.
A BLIS funkció a középkonzolon található
BLIS gomb megnyomásával kapcsolható
be/ki.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ebben az esetben a funkciót
az autó MY CAR menürendszerében
(118. oldal) lehet kezelni.
07 Vezetőtámogatás
A BLIS bekapcsolásakor/kikapcsolásakor a
gomb lámpája kialszik/kigyullad és a kombinált műszerfal szöveges üzenettel erősíti meg
a változást. Az ajtópanel visszajelző lámpái a
bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Az üzenet eltüntetéséhez:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
vagy
•
Várjon körülbelül 5 másodpercet - az üzenet eltűnik.
•
•
a járművezető járművét más járművek
megelőzik
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését
csak szervizben szabad végezni - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk.
a járművezető járművét gyorsan megközelíti egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában
vagy gyorsan közeledő járművet a
2. zónában, akkor az ajtópanel BLIS lámpája
folyamatos fénnyel világít. Ha a járművezető a
figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irányjelzőt, akkor a BLIS lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS* (269. oldal)
BLIS - szimbólumok és üzenetek
(274. oldal)
FIGYELEM
Mikor működik a BLIS
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
Korlátok
A BLIS alapelve: 1. A holttér zónája. 2. A gyorsan
közeledő jármű zónája.
A BLIS funkció 10 km/h (6 mph) feletti sebességeken aktív.
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések,
jég és hó csökkenthetik a működést és
lehetetlenné teszik a figyelmeztetések
szolgáltatását. A BLIS nem képes a
veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
•
A BLIS kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
07
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor
reagáljon, amikor:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
271
07 Vezetőtámogatás
CTA*
A CTA (Cross Traffic Alert) BLIS funkció egy
olyan vezetősegítő rendszer, amely tolatáskor
figyelmeztet a keresztirányú forgalomra. A
CTA a BLIS (269. oldal) kiegészítője.
A CTA bekapcsolása/kikapcsolása
A CTA a motor beindításakor aktiválódik. Ezt
az ajtópanelekben elhelyezkedő BLIS visszajelző lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
FIGYELEM
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A CTA nem helyettesíti a biztonságos
vezetési stílust és a belső valamint külső
visszapillantó tükrök használatát.
objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
A CTA csak tolatáskor aktív és automatikusan
kapcsol be a sebességváltó hátrameneti
fokozatának kiválasztásakor.
•
Ha a CTA azt észleli, hogy valami közeledik oldalról, akkor egy hangjelzés szólal
meg. A jelzés a bal vagy jobb oldali hangszóróból hallható, attól függően, hogy
melyik irányból közeledik az észlelt objektum.
•
A CTA a BLSI lámpák bekapcsolásával is
figyelmeztet.
•
Egy kiegészítő figyelmeztetés is megjelenik a képernyő PAS grafikáján (256. oldal)
világító ikon formájában.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét - mindig a
járművezető felelőssége a biztonságos
tolatás.
Mikor működik a CTA
Korlátok
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik - például a CTA érzékelők nem "látnak"
át a többi parkoló járművön vagy takaró
objektumon.
A parkolósegéd és a CTA érzékelők be-/kikapcsolása.
07
A CTA funkció a Parkolósegéd (256. oldal)
be-/kikapcsoló gombjával különállóan kikapcsolható/bekapcsolható. A BLIS lámpák az
újbóli bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Azonban a BLIS funkció a CTA kikapcsolását
követően is aktív marad.
272
A CTA alapelve.
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóból történő
kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú
forgalmat.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére
szolgál. Kedvező körülmények között kisebb
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az alábbiakban néhány példát láthat arra,
amikor a CTA "látómezeje" a kezdettől fogva
korlátozott és ezért a közeledő járművek nem
észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
07 Vezetőtámogatás
objektumhoz viszonyított szög megváltozik,
és a holttér gyorsan csökkenni kezd.
Példák a további korlátokra:
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
A CTA érzékelő holttere.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések,
jég és hó csökkenthetik a működést és
lehetetlenné teszik a figyelmeztetések
szolgáltatását. A CTA nem képes a
veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
A CTA kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését
csak szervizben szabad végezni - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk.
•
Az optimális működés biztosításához az
érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
Kapcsolódó információk
Karbantartás
A BLIS és CTA funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az
autó egyes sarkain.
•
•
BLIS* (269. oldal)
BLIS - szimbólumok és üzenetek
(274. oldal)
07
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen "vak".
Azonban, amikor a járművezető lassan tolatni
kezd az autóval, akkor a takaró járműhöz/
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
273
07 Vezetőtámogatás
BLIS - szimbólumok és üzenetek
Az olyan helyzetekben, amikor a BLIS, (Blind
Spot Information), (269. oldal) és a CTA,
(Cross Traffic Alert), (272. oldal) funkciók hibásan működnek vagy gátolva vannak, akkor a
kombinált műszerfal egy szimbólumot jeleníthet meg, amelyet egy magyarázó üzenet
egészít ki. Kövesse a megjelenő ajánlásokat.
Kapcsolódó információk
•
BLIS* (269. oldal)
Példaüzenetek:
07
Üzenet
Leírás
CTA KI
A CTA manuálisan kikapcsolva - a BLIS aktív.
BLIS és
CTA KI
Utánfutó
rögzítve
A BLIS és a CTA ideiglenesen nem működik, mert utánfutó van csatlakoztatva az
autó elektromos rendszeréhez.
BLIS és
CTA
Szerviz
szükséges
A BLIS és a CTA nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is
jelen van, akkor menjen
szervizbe - lehetőleg
hivatalos Volvo
műhelybe.
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
274
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Típusengedély - radarrendszer
Az alábbi táblázatban látható az autó radar
egységeinek típusengedélye.
Piac
Brazília
Európa
ACCA
BLISB
Típusengedély
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
✓
Szimbólum
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety /
2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Egyesült Arab Emírségek
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
07
DEALER No: DA37380/15
Indonézia
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
}}
275
07 Vezetőtámogatás
||
Piac
ACCA
BLISB
Szimbólum
Típusengedély
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordánia
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokkó
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Szingapúr
✓
✓
TA-2009/163
✓
APPROVED
Dél-Afrika
✓
07
✓
Taiwan
A
B
276
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
07 Vezetőtámogatás
Kapcsolódó információk
•
Radarérzékelő (217. oldal)
07
277
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
08 Elindulás és vezetés
Alkoholzár*
Alkoholzár* - funkciók
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az alkoholzár funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését. Mielőtt a
motor beindítható lenne, a járművezetőnek
alkoholpróbát kell végrehajtania, ami ellenőrzi,
hogy alkohol befolyása alatt áll-e. Az alkoholzár kalibrálása az egyes piacok határértékei
szerint történik.
•
•
Alkoholzár* (279. oldal)
Alkoholzár* - tárolóhely (280. oldal)
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(280. oldal)
Alkoholzár* - ne feledje (282. oldal)
Alkoholzár* - szöveges üzenetek
(283. oldal)
FIGYELEM
Az alkoholzár csak segédeszköz és nem
mentesíti a járművezetőt a felelősség alól.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
józanul és biztonságosan vezesse az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alkoholzár* - funkciók (279. oldal)
Fúvóka az alkoholpróbához.
Gomb a járművezető-váltáshoz.
Átvitel gomb.
Alkoholzár* - tárolóhely (280. oldal)
Feszültség-visszajelző.
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(280. oldal)
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Alkoholzár* - ne feledje (282. oldal)
Alkoholzár* - szöveges üzenetek
(283. oldal)
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
MEGJEGYZÉS
Tárolja az alkoholzárat a tartójában. Az
alkoholzár az autó kinyitásakor automatikusan bekapcsol.
08
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
279
08 Elindulás és vezetés
Alkoholzár* - tárolóhely
Tárolja az alkoholzár eszközt a tartójában.
•
Alkoholzár* - szöveges üzenetek
(283. oldal)
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
Az alkoholzár automatikusan aktiválódik és az
autó nyitásakor készen áll a használatra.
A kézi egység tárolási helye.
•
•
Oldja ki a kézi egységet a tartó és az
alkoholzár felső szélének szétnyomásával. A tartó rugalmas és így elengedi az
alkoholzárat.
Tárolja a kézi egységet a tartóban, amikor
nem használja azt - ez biztosítja annak
legjobb védelmét. Helyezze vissza a kézi
egységet a tartóba annak tartóba nyomásával.
Kapcsolódó információk
08
280
•
•
•
Alkoholzár* - funkciók (279. oldal)
•
Alkoholzár* - ne feledje (282. oldal)
Alkoholzár* (279. oldal)
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(280. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Fúvóka az alkoholpróbához.
Gomb a járművezető-váltáshoz.
Átvitel gomb.
Feszültség-visszajelző.
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
1. Amikor a visszajelző lámpa (6) zöld, akkor
az alkoholzár készen áll a használatra.
2. Húzza ki az alkoholzárat a tartójából.
3. Emelje fel a fúvókát (1), vegyen egy mély
lélegzetet és fújja egyenletesen, amíg egy
"kattanás" nem hallható körülbelül
08 Elindulás és vezetés
5 másodperc elteltével. Az eredmény a
következő, Az alkoholpróba eredménye
táblázatban szereplő lehetőségek valamelyike lesz.
•
•
•
Az alkoholpróba eredménye
4. Ha nem jelenik meg üzenet, akkor az átvitel az autóhoz sikertelen lehetett - ebben
az esetben, nyomja meg a gombot (3) az
eredmény manuális továbbításához az
autóhoz.
5. Hajtsa le a fúvókát, és helyezze vissza az
alkoholzárat a tartójába.
6. Indítsa be a motort a sikeres alkoholpróba utáni 5 percen belül - különben azt
meg kell ismételni.
Visszajelző
lámpa (5) +
kijelzőszöveg
Leírás
Zöld lámpa +
Alcoguard Elfogadott teszt
Indítsa be a motort nem történt alkoholtartalom mérése.
Sárga lámpa +
Alcoguard Elfogadott teszt
A motor beindítása
lehetséges - a mért
alkoholtartalom
0,01% feletti, de a
hatályban lévő korlát
alatt vanA.
Piros lámpa +
Elutasított teszt
Várjon 1 percet,
mielőtt megpróbálná újra
A motor beindítésa
nem lehetséges - a
mért alkoholtartalom a
hatályos határérték
felettiA.
A
Alkoholzár* - tárolóhely (280. oldal)
Alkoholzár* - ne feledje (282. oldal)
Alkoholzár* - szöveges üzenetek
(283. oldal)
A határértékek országonként eltérőek. Ellenőrizze, hogy mi
vonatkozik az Ön országára. Lásd még Alkoholzár*
(279. oldal).
MEGJEGYZÉS
Egy végrehajtott vezetési periódust követően a motor 30 percen belül indítható be
újabb alkoholpróba nélkül.
Kapcsolódó információk
•
•
08
Alkoholzár* (279. oldal)
Alkoholzár* - funkciók (279. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
281
08 Elindulás és vezetés
Alkoholzár* - ne feledje
A megfelelő funkció és a lehető legpontosabb
mérés eléréséhez:
•
Kerülje az evést és ivást körülbelül
5 perccel az alkoholpróba előtt.
•
Kerülje a szélvédő túlzott mosását - a
mosófolyadékban található alkohol helytelen mérési eredményt okozhat.
Vezetőcsere
Az új alkoholpróba elvégzése érdekében
vezetőcsere esetén - nyomja egyszerre a járművezető-váltás gombot (2) és a küldés gombot (3) körülbelül 3 másodpercig. Ennél a
pontnál az autó visszatér gátolt módba és új
jóváhagyott alkoholpróba szükséges a motor
beindítása előtt.
Kalibrálás és szervizelés
Az alkoholzárat 12 havonta műhelyben1 kell
ellenőrizni és kalibrálni.
A kalibrálás szükségessége előtt 30 nappal a
kombinált műszerfalon az Alcoguard
Kalibrálás szükséges Lásd a kézikönyvet
üzenet jelenik meg. Ha a kalibrálást nem végzik el a 30 napon belül, akkor a normál motorindítás gátolva lesz - ezután csak a megkerülő funkcióval lehetséges motor indítása,
lásd az alábbi "Szükséghelyzet" címszót.
08
Az üzenet a küldés gomb (3) egyszeri megnyomásával törölhető. Különben körülbelül
1
282
2 perc elteltével kialszik, de a motor minden
indítását követően újból megjelenik - csak
egy műhelyben1 elvégzett kalibrálással lehet
véglegesen törölni.
Hideg vagy meleg időjárás
Minél hidegebb az időjárás, annál hosszabb
ideig tart az alkoholzár használatra kész állapotának elérése:
Hőmérséklet (ºC)
Maximális felfűtési idő (másodpercben)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
Megkerülés engedélyezve üzenetet mutatja
az autó vezetésének teljes ideje alatt és csak
műhelyben1 állítható vissza.
A megkerülő funkció hibaüzenet naplózása
nélkül is ellenőrizhető - ilyen esetben, hajtsa
végre az összes lépést az autó beindítása
nélkül. A hibaüzenet az autó bezárásakor törlődik.
Az alkoholzár beszerelésekor a megkerülő
vagy a szükséghelyzeti funkció is kiválasztható megkerülési lehetőségként. Ez a beállítás ezután műhelyben1 változtatható meg.
A megkerülő funkció aktiválása
•
Szükséghelyzet
Szükséghelyzetben vagy, ha az alkoholzár
működésképtelen, meg lehet kerülni az alkoholzárat, hogy az autó használható legyen.
MEGJEGYZÉS
Minden megkerülés naplózásra és mentésre kerül a memóriában, lásd Adatok
rögzítése (21. oldal).
A megkerülő funkció aktiválását követően a
kombinált műszerfal az Alcoguard
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal
először a Megkerülés aktiválva Várjon
1 percet, majd az Alcoguard
Megkerülés engedélyezve üzenetet
jeleníti meg - ezután a motor beindítható.
Ez a funkció több alkalommal aktiválható. A
hibaüzenet vezetés közben jelen van és csak
műhelyben1 törölhető.
A szükséghelyzeti funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal az
Alcoguard Megkerülés engedélyezve
08 Elindulás és vezetés
üzenetet jeleníti meg - ezután a motor
beindítható.
Ez a funkció egyszer használható, ezután a
visszaállítás műhelyben1 végezhető el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
1
Alkoholzár* - funkciók (279. oldal)
Alkoholzár* - tárolóhely (280. oldal)
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(280. oldal)
Alkoholzár* (279. oldal)
Alkoholzár* - szöveges üzenetek
Arról, hogyan működik az alkoholzár a motor
beindítása előtt (280. oldal) az előzőekben leírt
üzeneteken kívül, a kombinált műszerfal az
alábbiakat képes megjeleníteni:
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard
Újraindítás
lehetséges
A motort kevesebb mint
30 perce állították le - a
motor indítása újabb
alkoholpróba nélküli is
lehetséges.
Alcoguard
Szerviz szükséges
Menjen szervizbeA.
Alcoguard
Nincs vett jel
Az átvitel sikertelen küldje el manuálisan a
gombbal (3) vagy
végezzen új alkoholpróbát.
Alkoholzár* - szöveges üzenetek
(283. oldal)
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard Fújjon gyengébben
Túl erős fújás - fújja
finomabban.
Alcoguard Fújjon erősebben
Túl gyenge fújás - fújja
erősebben.
Alcoguard előmelegítése
Kérem, várjon
A felfűtés nem fejeződött be - várjon a Alcoguard Fújjon 5
másodpercig szövegre.
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
Alcoguard
Próbálja meg
újra
A próba sikertelen végezzen új alkoholpróbát.
Alcoguard Fújjon hosszabb
ideig
Túl rövid fújás - fújja
hosszabban.
•
•
•
•
•
Alkoholzár* (279. oldal)
Alkoholzár* - funkciók (279. oldal)
Alkoholzár* - tárolóhely (280. oldal)
Alkoholzár* - a motor beindítása előtt
(280. oldal)
Alkoholzár* - ne feledje (282. oldal)
08
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
283
08 Elindulás és vezetés
A motor beindítása
A motor a távvezérlős kulcs és a START/
STOP ENGINE gomb használatával indítható
be és állítható le.
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba és nyomja be a végállásáig.
Ne feledje, ha az autó alkoholzár* funkcióval van ellátva, akkor elfogadott alkoholpróbára van szükség a motor beindítása előtt. Az alkoholzár funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
Alkoholzár* (279. oldal).
2. Tartsa teljesen benyomva a tengelykapcsoló-pedált2. (Automata sebességváltós
autók esetén - nyomja be a fékpedált.)
3. Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot, majd engedje el azt.
Gyújtáskapcsoló eltávolított/behelyezett távvezérlős kulccsal és a START/STOP ENGINE
gombbal.
FONTOS
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a levehető kulcsszár
felöli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (173. oldal).
A motor indításakor addig működik az indítómotor, amíg a motor be nem indul vagy be
nem kapcsol a túlmelegedés-védelem.
FIGYELEM
08
284
MEGJEGYZÉS
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor az alapjárati fordulatszám észrevehetően magasabb lehet a normálisnál. Ez
arra szolgál, hogy a kibocsátás-szabályozó
rendszer a lehető leggyorsabban elérhesse
a normál üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
FONTOS
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt
újra próbálkozna. Az indítóképesség
növekszik, ha állni hagyja az akkumulátort.
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, miután beindította a
motort vagy az autó vontatásakor.
2
FIGYELEM
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, amikor elhagyja az
autót és ügyeljen arra, hogy a gyújtás a 0
kulcshelyzetben legyen - különösen, ha
gyermekek tartózkodnak az autóban.
Ennek működésével kapcsolatos tájékoztatásért - lásd Kulcshelyzetek (84. oldal).
Ha az autó mozog, akkor elég a START/STOP ENGINE megnyomása a motor beindításához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kulcs nélküli indítás (kulcs nélküli
vezetés)*
Kövesse a 2-3. lépéseket a motor kulcs nélküli, (177. oldal) indításához.
MEGJEGYZÉS
Az autó elindításának előfeltétele, hogy
annak valamelyik kulcs nélküli indító és
nyitó funkciójú távvezérlős kulcsa az utastérben vagy a csomagtérben legyen.
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot
az autóból annak vezetése vagy vontatása
közben.
Kapcsolódó információk
•
A motor leállítása (285. oldal)
A motor leállítása
Kormányzár
A motor a START/STOP ENGINE gomb
használatával állítható le.
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását, például illetéktelen használatkor. A kormányzás zárásakor és kioldásakor mechanikus
hang észlelhető.
A motor leállításához:
•
Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot - a motor leáll.
Ha a fokozatválasztó nem P helyzetben van
vagy az autó mozog:
•
Nyomja meg kétszer a START/STOP
ENGINE gombot vagy tartsa nyomva a
gombot, amíg a motor le nem áll.
Funkció
•
A kormányzár akkor kapcsol be, amikor
kinyitják a vezető oldali ajtót a motor leállítását követően.
•
A kormányzár akkor kapcsol ki, amikor a
távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban3
van és megnyomják a START/STOP
ENGINE gombot.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (84. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
Kulcshelyzetek (84. oldal)
Kormánykerék (90. oldal)
08
3
A kulcs nélküli indító és zárrendszerrel rendelkező autókban elégséges, ha az utastérben van a távvezérlős gomb.
285
08 Elindulás és vezetés
Távvezérelt indítás (ERS)*
MEGJEGYZÉS
A távoli indítás (ERS – Engine Remote Start)
azt jelenti, hogy az autó motorja távolról beindítható az utastér elindulás előtti felmelegítéséhez/lehűtéséhez. A távoli indítás a kulccsal
és/vagy a Volvo On Call* használatával aktiválható.
Tartsa be az alapjáratra vonatkozó helyi/
országos szabályokat/rendeleteket. Vegye
figyelembe a zajszintre vonatkozó helyi/
országos szabályokat/törvényeket is, amikor jár a motor.
FIGYELEM
A klímavezérlő rendszer automatikus beállításokkal indul. A távolról beindított motor legfeljebb 15 percig működik, azután leáll. Két
távoli indítást követően a motort normál
módon kell beindítani, mielőtt a távoli indítás
újra használható lenne.
A motor távoli indításához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
•
A távoli motorindítás csak automata sebességváltóval rendelkező és motorháztető-kapcsolóval4 felszerelt autókban áll rendelkezésre.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs elemének élettartamára hatással van a távoli indítás funkció.
Ezért a távoli indítás gyakori használata
esetén évente cserélni kell az elemet, lásd
Távvezérlős kulcs - elemcsere (175. oldal).
Távoli indítás (ERS) - működés
•
Az autónak felügyelet alatt kell lennie.
Nem lehetnek emberek vagy állatok az
autóban.
Az autónak nem szabad zárt, szellőzés
nélküli helyen parkolnia - a kipufogógázok súlyos sérülést okozhatnak az
embereknek és állatoknak.
Kapcsolódó információk
•
Távoli indítás (ERS) - működés
(286. oldal)
•
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek (288. oldal)
A kulcs gombjai a távvezérelt indításhoz.
Nyitás
Zárás
Megközelítő világítás időtartama
Nyitás, csomagtérajtó
Információk5
A motor távoli indítása
A motor távoli indításához az autót be kell
zárni és a motorháztetőt le kell csukni.
Járjon el az alábbiak szerint:
1. Röviden nyomja meg a kulcs gombját (2).
2. Ezután közvetlenül, nyomja meg hosszan
- legalább 2 másodeprcig - a gombot (3).
08
4
5
286
Elérhető az XC60 modellben, a riasztóval felszerelt autókban, a legtöbb 4-hengeres motor esetében vagy, ha az ERS funkciót kiválasztják az új gyártáskor.
Csak PCC kulcs esetén, lásd PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi funkciók (171. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Ha fennállnak a távoli indítás használatának
feltételei, akkor az alábbiak történnek:
1. Az irányjelzők gyorsan többször felvillannak.
2. A motor beindul.
3. Az irányjelzők 3 másodpercig folyamatosan világítanak a motor indításának megerősítésére.
MEGJEGYZÉS
A távoli indítást követően, az autó továbbra is zárva marad, de a mozgásérzékelő*
kikapcsol.
PCC6 kulccsal
A megközelítő világítás7 fényjelzése
többször felvillan, amikor megnyomja a gombot, majd folyamatosan világít, ha a távoli indítás összes
feltétele teljesül. Azonban ez nem azt jelenti,
hogy a távoli indítás beindította a motort.
Annak ellenőrzéséhez, hogy a távoli indítás
beindította-e a motort, a felhasználó megnyomhatja a gombot (5) - ha a motor beindult,
akkor fényjelzés kapcsol be az (2) és (3) gombokon.
Aktív funkciók
•
•
•
Klímavezérlő rendszer
Kapcsolódó információk
Audio/video rendszer
Megközelítő világítás időtartama.
Kiiktatott funkciók
•
•
Távvezérelt indítás (ERS)* (286. oldal)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek (288. oldal)
Az alábbi funkciók inaktiválódnak a motor
távoli indításával:
•
•
•
•
Fényszórók
Helyzetjelző lámpák
Rendszámtábla-világítás
Ablaktörlő.
A távoli indítás leállítva
Az alábbi lépések kikapcsolják a távolról
beindított motort:
•
A távvezérlős kulcs (1), (2) vagy (4) gombjának megnyomása
•
•
•
•
•
Az autó kinyitása
Egy ajtó kinyitása
A gázpedál vagy a fékpedál benyomása
A fokozatválasztó kimozdítása P állásból
A távoli indítás aktivitásának ideje meghaladja a 15 percet.
A távoli indítás által beindított motor leállásakor az irányjelzők 3 másodpercig folyamatosan világítanak.
Az alábbi funkciók aktiválódnak a motor távoli
indításával:
6
7
08
A PCC kulccsal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi funkciók (171. oldal).
A megközelítő világítással kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (169. oldal) és Megközelítő világítás időtartama (105. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
287
08 Elindulás és vezetés
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek
Az olyan esetekben, amikor az ERS funkció
meghibásodik vagy megszakad, egy szimbólum jelenik meg a kombinált műszerfalon,
amelyet egy magyarázó szöveg egészít ki.
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Nincs távvezérelt indítás Alacsony akkutöltés
Az ERS az alacsony
akkumulátorfeszültség
miatt nem elérhető.
Töltse fel az akkumulátort a motor beindításával.
Nincs távvezérelt indítás
Autó nincs
lezárva
Az ERS nem elérhető,
mert az autó nincs
bezárva.
Nincs távvezérelt indítás
Kulcs az autóban
Az ERS nem kapcsol
be, mert a kulcs az
autóban van.
Az ERS funkció nem áll rendelkezésre
08
288
Nincs távvezérelt indítás
Motorra vonatkozó figyelmeztetés
Az ERS nem elérhető a
motor figyelmeztető
hibaüzenete miatt.
Menjen szervizbeA.
Az ERS az alacsony
üzemanyagszint miatt
nem elérhető.
Távvezérelt
indítás ki
Motor hűtőfolyadékszintje
alacsony
Az ERS nem elérhető a
hűtőrendszer hibaüzenete miatt, lásd Hűtőfolyadék - szint
(372. oldal).
Nincs távvezérelt indítás
Sebességfokozat nem P-ben
Az ERS nem elérhető,
mert a fokozatválasztó
nincs P állásban.
Nincs távvezérelt indítás Ajtó
nyitva
Az ERS nem elérhető,
mert egy ajtó/a csomagtérajtó nincs
becsukva.
Nincs távvezérelt indítás
Vezető az
autóban
Az ERS nem elérhető,
mert valaki tartózkodik
az utastérben.
Nincs távvezérelt indítás
Motorháztető
nyitva
Az ERS nem kapcsol
be, mert a motorháztető nincs lecsukva.
Üzenet
Leírás
Nincs távvezérelt indítás Túl
sok próbálkozás
Az ERS nem elérhető,
mert egymást követően
legfeljebb 2 ERS aktiválás megengedett.
Nincs távvezérelt indítás Alacsony üzemanyagszint
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Megszakadt ERS funkció
Üzenet
Leírás
Távvezérelt indítás ki Sebességfokozat nem Pben
Az ERS megszakadt,
mert a fokozatválasztó nem P állásban van.
Távvezérelt indítás ki Vezető az
autóban
Az ERS megszakadt,
mert valaki tartózkodik az utastérben.
Távvezérelt indítás ki Motorra
vonatkozó figyelmeztetés
Az ERS megszakadt
a motor hibaüzenete
miatt. Menjen szervizbeA.
Távvezérelt indítás ki Motor
hűtőfolyadékszintje alacsony
Az ERS működése
megszakadt a hűtőrendszer hibaüzenete miatt.
08 Elindulás és vezetés
Üzenet
Leírás
Távvezérelt indítás kikapcsolva
Motorháztető
nyitva
Az ERS megszakadt,
mert a motorháztető
nyitva van.
Távvezérelt indítás ki Alacsony
akkutöltés
Az ERS működése
megszakadt, mert az
akkumulátor töltöttsége alacsony.
Távvezérelt indítás ki Alacsony
üzemanyagszint
Az ERS működése
megszakadt, mert az
üzemanyagszint alacsony.
A
Ha az indító akkumulátor (385. oldal) lemerül,
akkor az autó beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
Távvezérelt indítás (ERS)* (286. oldal)
Távoli indítás (ERS) - működés
(286. oldal)
4. Csatlakoztassa a piros indítókábel kapcsát a segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez (1).
FONTOS
Csatlakoztassa óvatosan az indítókábelt,
hogy elkerülje a rövidzárlatot a motortér
más komponenseivel.
5. Nyissa ki az autója akkumulátorának első
fedélkapcsait és távolítsa el a fedelet,
lásd Indítóakkumulátor - csere
(387. oldal).
6. Csatlakoztassa a piros indítókábel másik
kapcsát az autó pozitív kivezetéséhez (2).
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
Indítás segédakkumulátorral
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor, az alábbi lépéseket kell megtenni a
rövidzárlatok vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
1. Álltísa az autó elektromos rendszerét 0
kulcshelyzetbe, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (84. oldal).
7. Csatlakoztassa a fekete indítókábel kapcsát a segédakkumulátor negatív kivezetéséhez (3).
8. Csatlakoztassa a másik kapcsot egy testelő ponthoz, például a jobb oldali motortartóhoz, fent, a külső csavarfejen (4).
2. Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor
12 V feszültségű-e.
9. Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai
biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel szikrázás az indítási próbálkozás
során.
3. Ha a segédakkumulátor egy másik
autóba van szerelve, akkor állítsa le az azt
tartalmazó autó motorját és ellenőrizze,
hogy a két autó nem ér-e egymáshoz.
10. Indítsa be a segédakkumulátort tartalmazó autó motorját és hagyja járni pár
percig kissé az alapjárati fordulatszám feletti, körülbelül 1500/perc fordulatszámon.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
289
08 Elindulás és vezetés
||
11. Indítsa be a lemerült akkumulátorú autó
motorját.
FONTOS
Ne érjen a krokodilcsipeszekhez az indítási
eljárás során. Fennáll a szikrázás kockázata.
Sebességváltók
Manuális sebességváltó
Kétféle fő típusú sebességváltó van. Manuális
sebességváltó és automata sebességváltó.
A sebességváltó áttételének változtatása a
sebességtől és a teljesítményigénytől függ.
•
•
Automata sebességváltó, Geartronic,
(292. oldal)
FONTOS
12. Távolítsa el az indítókábeleket fordított
sorrendben - először a fekete, majd a
piros kábelt.
> Ügyeljen arra, hogy a fekete kábel
egyik kapcsa se érjen hozzá az akkumulátor pozitív kivezetéséhez vagy a
csatlakoztatott piros indítókábelhez.
FIGYELEM
Manuális sebességváltó (290. oldal)
A hajtásrendszer-komponensek károsodásának megelőzéséhez, a sebességváltó
üzemi hőmérséklete megfigyelés alatt áll.
Ha fennáll a túlmelegedés kockázata,
akkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg a kombinált műszerfalon egy szöveges üzenettel együtt. Kövesse a szöveges
üzenetben található javaslatokat.
Kapcsolódó információk
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Nyomja be teljesen a tengelykapcsolópedált az egyes fokozatváltások során.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
•
Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról a fokozatváltások között.
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
Kapcsolódó információk
290
A 6-sebességes sebességváltó kétféle változatban érhető el - ezek a hátrameneti fokozat
elhelyezkedésében különböznek. A tényleges
fokozatváltási minta a sebességváltó karra
van nyomtatva.
•
08
•
Fokozatváltási minta 6-sebességes sebességváltó esetén.
A motor beindítása (284. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben
hagyása nem minden helyzetben elégséges az autó megtartásához.
08 Elindulás és vezetés
Hátramenetkapcsolás-gátló
Fokozatváltás-jelző*
A hátramenetkapcsolás-gátló megakadályozza a hátrameneti fokozat kapcsolásának
lehetőségét normál előre haladás közben.
A fokozatváltás-jelző jelzik a járművezetőnek,
hogy mikor kell a következő magasabb vagy
alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolni.
•
Kövesse a sebességváltó karra nyomtatott kapcsolási mintát, és kezdje az N
üres állásból, mielőtt R állásba kapcsolna.
•
Csak akkor kapcsoljon hátrameneti fokozatot, ha az autó álló helyzetben van.
MEGJEGYZÉS
A 6-sebességes sebességváltó (lásd előző
ábra) váltómintájának felső változata esetében - először nyomja le a sebességváltókart az N helyzetben, hogy hátrameneti
fokozatba kapcsolhasson.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességváltók (290. oldal)
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (424. oldal)
Automata sebességváltó
A környezettudatos vezetés egyik alapvető
fontosságú része, hogy mindig a megfelelő
sebességfokozatban haladjunk, és sokszor
váltsunk sebességet.
Bizonyos változatokon egy segítő funkciót
ellátó kijelző - GSI (Gear Shift Indicator) található, amely értesíti a járművezetőt, amikor a következő magasabb vagy alacsonyabb
fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás eléréséhez.
Azonban, az olyan jellemzőket is figyelembe
véve, mint a teljesítmény és a vibrációmentes
haladás, előnyös lehet magasabb motorfordulatszámnál kapcsolni magasabb sebességfokozatba. A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
"Digitális" kombinált műszerfal fokozatváltásjelzővel.
A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
Az "analóg" kombinált
műszerfal esetén, a fokozathelyzetek és a jelző nyilak
annak közepén láthatók.
Manuális sebességváltó
Fokozatváltás-jelző manuális
sebességváltó esetén. Csak
egy jel világít egyszerre normál vezetés során ez
csak középen világít.
A javasolt felkapcsolásnál a
kurzor "+" formában, a javasolt visszakapcsolásnál a kurzor "-" formában világít (az ábrán
pirossal jelölve).
Kapcsolódó információk
•
•
Manuális sebességváltó (290. oldal)
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
291
08 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó -Geartronic*
A Geartronic sebességváltó két különböző
üzemmóddal rendelkezik - automatikus és
manuális.
Parkoló helyzet - P
Hátramenet állás - R
Válassza a P állást a motor indításához vagy
amikor az autóval parkol.
Az autónak álló helyzetben kell lennie az R
állás kiválasztásához.
A fokozatválasztó P állásból történő elmozdításához be kell nyomni a fékpedált, és a
kulcsnak II állásban kell lennie, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(84. oldal).
Semleges állás - N
Ha a P állás van kiválasztva, akkor a sebességváltó mechanikusan gátolva van. Húzza
be a rögzítőféket is (312. oldal), amikor az
autóval parkol.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az N állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a távvezérlős kulcsnak II
állásban kell lennie, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (84. oldal).
MEGJEGYZÉS
D - Automata fokozathelyzetek. +/–: Manuális
fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.
A kombinált műszerfal, (67. oldal) az alábbi
jelzésekkel mutatja a fokozatválasztó helyzetét: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 stb.
Fokozathelyzetek
08
292
Az automata fokozathelyzetek a kombinált műszerfal
jobb oldalán láthatók. (Egyszerre csak egy jel világít - a
pillanatnyi fokozatválasztóhelyzetet mutató.)
A fokozatválasztónak P állásban kell lennie
az autó bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
FONTOS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
P állás kiválasztásához.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az automata sebességváltó P állásban hagyása nem minden
helyzetben elégséges az autó megtartásához.
A sport üzemmód "S" szimbóluma NARANCS
színű, amikor az üzemmód aktív.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Semmilyen fokozat nincs kapcsolva és a
motor beindítható. Húzza be a rögzítőféket,
ha az autó álló helyzetben van a fokozatválasztó N állásában.
Vezetés állás - D
A D a normál vezetési helyzet. A fel- és viszszakapcsolás automatikusan történik a gyorsítás és a sebesség szintjének függvényében.
Az autónak álló helyzetben kell lennie, amikor
a fokozatválasztót D állásból R állásba mozdítja.
Geartronic – manuális fokozathelyzetek
(+S-)
A járművezető manuálisan is válthat sebességfokozatot a Geartronic automata sebességváltó használatával. Az autó a gázpedál
felengedett állapotában motorfékez.
08 Elindulás és vezetés
A manuális fokozathelyzet a kar D
állásból a "+S-" véghelyzetbe mozdításával érhető el. A kombinált
műszerfal "+S-" szimbóluma FEHÉR
színűről NARANCS színűre változik és a 1, 2,
3 stb. számjegyek jelennek meg egy négyzetben, attól függően, hogy éppen melyik sebességfokozat van kiválasztva.
•
Mozgassa a kart előre a "+" (plusz)
irányba a felkapcsoláshoz és engedje el a
kart, amely visszatér a + és – közötti nyugalmi helyzetébe.
vagy
•
Húzza vissza a kart a "–" (mínusz) irányába a visszakapcsoláshoz, majd
engedje el azt.
A "+S–" manuális fokozatváltási mód vezetés
közben bármikor kiválasztható.
A Geartronic automatikusan kapcsol vissza,
ha a járművezető a kiválasztott sebességfokozathoz megfelelő szint alá hagyja csökkenni a sebességet, hogy megakadályozza az
autó rángatását és lefulladását.
Az automatikus vezetési módba történő viszszatéréshez:
•
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességváltó sport programmal rendelkezik, akkor a sebességváltó csak azután lesz manuális, hogy a fokozatválasztót
előre vagy hátra mozdította a "+S–" helyzetben. A kombinált műszerfal a S kijelzéséről annak a mutatására vált, hogy az 1,
2, 3 sebességfokozat van-e kapcsolva.
Váltófülek*
A fokozatválasztóval történő manuális fokozatváltás kiegészítésére, a kormánykeréken is
találhatók kezelőszervek, úgynevezett
"sebességváltó fülek".
Ha a kormánykerék váltófüleivel szeretne
fokozatot váltani, akkor előbb aktiválni kell
azokat. Ezt az egyik fület a kormánykerék felé
húzva teheti meg - a kombinált műszerfal
ezután a "D" jelzésről egy szára vált, amely a
pillanatnyi sebességfokozatot jelzi.
Ezután a sebességfokozat egy lépéssel történő váltásához:
•
Húzza hátrafelé - a kormánykerék felé az egyik fület, majd engedje el azt.
A kormánykerék mindkét "sebességváltó füle".
"-": Kiválasztja a következő alacsonyabb
sebességfokozatot.
"+": Kiválasztja a következő magasabb
sebességfokozatot.
A fül minden meghúzására végbemegy egy
fokozatváltás, feltéve, hogy a motor fordulatszáma nem hagyja el a megengedett tartományt.
Az egyes fokozatváltások után a kombinált
műszerfalon megváltozik a pillanatnyi sebességfokozatot mutató szám.
Mozdítsa a kart a D jelölésnél található
véghelyzetbe.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
293
08 Elindulás és vezetés
||
MEGJEGYZÉS
Automatikus kikapcsolás
Ha nem használja a kormánykerék váltófüleit, akkor azok rövid idő elteltével kikapcsolnak - ezt az jelzi, hogy a kombinált
műszerfal a pillanatnyilag kapcsolt sebességfokozat helyett a "D" kijelzést mutatja.
A kivétel a motorfékezés - ekkor a váltófülek a motorfékezés idejére aktiválódnak.
Manuális kikapcsolás
A kormánykerék váltófülei manuálisan is
kikapcsolhatók:
•
Húzza mindkét váltófület a kormánykerék felé, és tartsa így, amíg a kombinált műszerfal a pillanatnyi sebességfokozat száma helyett a "D" kijelzésre
nem vált.
A váltófülek használhatók a fokozatválasztó
sport üzemmódjában* is - ekkor a fülek inaktiválás nélkül folyamatosan aktívak.
Geartronic - Sport üzemmód* (S)8
A sport program sportosabb jellemzőkkel rendelkezik és magasabb
motorfordulatszámot tesz lehetővé
az egyes sebességfokozatokban.
Ugyanakkor gyorsabban reagál a gázadásra.
Aktív vezetés során, az alacsonyabb sebességfokozatok élveznek elsőbbséget, ami késleltetett felkapcsolást eredményez.
A sport mód aktiválásához:
•
Mozdítsa a fokozatválasztót oldalra a D
állásból az "+S–" állásnál található véghelyzetbe - a kombinált műszerfal a D
kijelzésről az S kijelzésre vált.
A sport üzemmód vezetés közben bármikor
kiválasztható.
Geartronic - téli üzemmód
Csúszós úton könnyebben elindul, ha manuálisan kiválasztja a 3. fokozatot.
1. Nyomja be a fékpedált, és mozdítsa a
kart a D állásból az "+S–" felőli véghelyzetbe - a műszerfal kijelzője a D jelzésről
az 1 számra vált9.
2. Görgessen fel a 3. fokozathoz a kar előre,
a "+" (plusz) felé történő kétszeri megnyomásával - a kijelző a 1 jelzésről a 3 jelzésre vált.
3. Engedje fel a féket és gyorsítson óvatosan.
08
8
9
294
Csak bizonyos motorok.
Ha az autó sport üzemmóddal* rendelkezik, akkor először az "S" jelzés jelenik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A sebességváltó "téli üzemmódja" azt jelenti,
hogy az autó alacsonyabb motorfordulatszámmal és a hajtó kerekekre jutó csökkent
hajtóerővel indul el.
Padlógáz
Amikor a gázpedált teljesen lenyomja a padlóig (a normálisan teljes gyorsításnak tekinthető helyzeten túl), akkor azonnal egy alacsonyabb sebességfokozat kapcsolását váltja ki.
Ezt nevezzük padlógáz (kick-down) állásnak.
Ha a gázpedált felengedi a padlógáz helyzetből, akkor a sebességváltó automatikusan felkapcsol.
A padlógáz maximális gyorsítás esetére szolgál, például előzéskor.
Biztonsági funkció
A motor túlpörgésének elkerülése érdekében
a sebességváltó vezérlőprogramja egy
védelmi visszakapcsolás-gátló funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a padlógáz
funkció működését.
A Geartronic nem engedi a visszakapcsolás/
padlógáz funkció működését, ha az a motor
károsodásához vezető motorfordulatszámot
eredményezne. Semmi sem történik, ha a járművezető túl magas fordulatszámon próbál
meg ilyen módon visszakapcsolni - a sebességváltó az eredeti sebességfokozatban
marad.
08 Elindulás és vezetés
A padlógáz funkció aktiválásakor az autó, a
motor fordulatszámától függően egyszerre
egy vagy több fokozatot kapcsol vissza. Az
autó felkapcsol, amikor a motor eléri a maximális fordulatszámot, hogy megakadályozza
a motor károsodását.
Fokozatválasztás-gátló
Parkoló állás (P)
Kétféle sebességváltózár létezik - mechanikus
és automatikus.
Álló autó járó motorral:
Mechanikus sebességváltózár
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót a P állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek II kulcshelyzetben, (84. oldal) kell lennie.
Vontatás
Kapcsolódó információk
•
Sebességváltók (290. oldal)
Sebességváltózár - üres (N)
G021351
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (424. oldal)
Tartsa a lábát a fékpedálon, amikor más
helyzetbe mozdítja a a fokozatválasztó.
Elektromos sebességváltózár sebességváltózár parkoló állásban (P).
Ha az autót vontatni kell - lásd a fontos információkat a Vontatás, (333. oldal) részben.
•
•
M: Manuális váltás10 - "+/-"- vagy "Sport üzemmód.
A fokozatválasztó szabadon előre és hátra
mozgatható az N és D állások között. Az
egyéb helyzetek egy retesszel vannak
gátolva, amelyet a fokozatválasztó tiltó kapcsolójával lehet kioldani.
Ha a fokozatválasztó N állásban van és az
autó legalább 3 másodperce áll (függetlenül
attól, hogy jár-e a motor), akkor a fokozatválasztó lezár.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az N állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek kulcshelyzetben, (84. oldal) kell lennie.II
A tiltó kapcsoló benyomott állapotában a kar
előre és hátra mozgatható a P, R, N és D állások között.
Automata sebességváltózár
Az automata sebességváltó különleges biztonsági rendszerekkel rendelkezik:
10
Az ábra vázlatos.
08
}}
295
08 Elindulás és vezetés
||
Az automata sebességváltózár
inaktiválása
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
Visszagurulásgátló (HSA)*12
A fékpedál felengedhető, mielőtt emelkedőn
elindulna vagy tolatna - a HSA (Hill Start
Assist) funkció azt jelenti, hogy az autó nem
gurul vissza.
A funkció néhány másodpercig fenntartja a
nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi
a lábát.
Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc
elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít,
megszűnik.
Ha az autó nem vezethető, például az akkumulátor lemerülése miatt, akkor a fokozatválasztót ki kell mozdítani a P állásból, hogy az
autó mozgatható legyen.
Emelje fel a gumiszőnyeget a középkonzol mögötti rekeszben, és keresse meg a
nyílást11 a rekesz alján, amelybe a kulcszszár, (173. oldal) behelyezhető.
Keresse meg a rugóterhelésű gombot a
nyílásban a kulcsszárral; nyomja meg a
gombot a kulcsszárral, és tartsa így.
Mozdítsa ki a fokozatválasztót P állásból,
és húzza fel a kulcsszárat.
08
4. Helyezze vissza a gumiszőnyeget a
helyére.
11
12
296
2 nyílás is lehet - egy a kulcsszárnak és egy a gumiszőnyeg rögzítéséhez.
A motor és sebességváltó kombináción múlik. A HSA bizonyos kombinációk esetében nem lehetséges.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (284. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Összkerékhajtás - (AWD)*
Hill Descent Control (HDC)*13
Az optimális tapadás négykerékhajtással
érhető el.
A HDC automatikus motorfékhez hasonlítható.
Amikor emelkedőn felengedi a gázpedált,
akkor az autó normálisan fékeződik a motor
ellenállásával, úgynevezett motorfékezéssel.
De minél meredekebb az út és minél nagyobb
terhelés van az autóban, annál gyorsabban
gurul az autó a motorfék ellenére - a HDC
funkció ezt a fékek automatikus alkalmazásával kompenzálja.
Az összkerékhajtás mindig
rendelkezésre áll.
Funkció
A HDC funkcióra vonatkozó általános
információk
Az összkerékhajtás (All Wheel Drive) azt
jelenti, hogy az autó mind a négy kereket egyszerre hajtja.
A hajtóerő elosztása automatikusan történik
az első és a hátsó kerekek között. Az elektronikusan vezérelt tengelykapcsoló rendszer
úgy osztja el a hajtóerőt a kerekek között,
hogy a tapadás a legjobb legyen a pillanatnyi
útfelszínen. Ez biztosítja a legjobb tapadást
és megakadályozza a kerekek kipörgését.
Normál vezetési körülmények között a hajtóerő legnagyobb része az első kerekekhez jut.
Az összkerékhajtás nagyobb biztonságot
nyújt esős, havas és jeges körülmények
között.
A HDC lehetővé teszi a sebesség növelését/
csökkentését a meredek lejtőkön, egy lábat a
gázpedálon tartva, a lábfék használata nélkül.
A gázpedál érzékenysége csökken és pontosabbá válik a pedál teljes működésének szűkítésével, a motor fordulatszámát egy korlátozott tartományban szabályozva. A fékrendszer önmagától fékez és alacsony, egyenletes
sebességet biztosít az autónak, agy a járművezető a kormányzásra összpontosíthat.
A HDC különösen hasznos egyenetlen útfelületű meredek emelkedőkön és csúszós szakaszokon. Például, amikor egy utánfutón lévő
hajót rámpáról vízrebocsátanak.
FIGYELEM
A HDC nem minden helyzetben működik,
és csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
HDC be/ki.
A HDC a középkonzol gombjainak egyikével
kapcsolható be és ki. A gomb lámpája világít,
amikor be van kapcsolva a funkció.
Amikor a HDC működik, akkor a kombinált műszerfal szimbóluma világít és
a Lejtmenetvezérlés BE szöveges üzenet
látható.
A funkció csak egyes fokozatban és hátramenetben működik. Automata sebességváltó
esetében, az 1 fokozathelyzetet kell kiválasztani, amit a 1 szám jelez a kombinált műszerfalon, lásd Automata sebességváltó -Geartronic* (292. oldal).
MEGJEGYZÉS
A HDC nem kapcsolható be automata
sebességváltó esetén, amikor a fokozatválasztó D állásban van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
}}
297
08 Elindulás és vezetés
||
Működés
A HDC előremenetben legfeljebb 10 km/h
(6 mph) és hátramenetben legfeljebb 7 km/h
(4 mph) sebességgel engedi gurulni az autót.
Azonban a gázpedál használatával a fokozat
sebességtartományába tartozó bármilyen
sebesség beállítható. Amikor felengedi a gázpedált, akkor az autó gyorsan 10 vagy 7 km/h
(6 vagy 4 mph) sebességre fékeződik, a lejtő
meredekségétől függetlenül és a lábfék használatának szükségessége nélkül.
MEGJEGYZÉS
A HDC aktív állapotában késés észlelhető
a gázpedál működtetése és a motor reagálása között.
Kapcsolódó információk
•
Összkerékhajtás - (AWD)* (297. oldal)
A féklámpák a funkció működése közben
automatikusan bekapcsolnak. A járművezető
bármikor lassíthatja vagy megállíthatja az
autót a lábfék használatával.
A HDC kikapcsol:
•
•
•
a középkonzol be/ki gombjával
az 1 sebességfokozatnál magasabb fokozat kiválasztásakor a manuális sebességváltókon
az 1 sebességfokozatnál magasabb fokozat kiválasztásakor az automata sebességváltókon vagy a fokozatválasztó D
állásba kapcsolásakor.
A funkció bármikor kikapcsolható. Ha ez
meredek lejtőn történik, akkor a fékhatás nem
azonnal, hanem lassan szűnik meg.
08
13
298
Csak az összkerékhajtású V60 Cross Country esetében lehetséges.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Start/Stop*
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely, például amikor áll a forgalom vagy a
jármű közlekedési lámpánál várakozik - átmenetileg leállítja a motort, majd az utazás folytatásakor automatikusan újraindítja azt.
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
tevékenységünkre hatással van. Ez a cél számos egyedi energiamegtakarító funkció létrejöttét eredményezte, ezek közül egyik a Start/
Stop rendszer, üzemanyag-megtakarítás
közös feladatával, amely másfelől csökkenti a
kipufogógázzal távozó káros anyagok kibocsátását.
08 Elindulás és vezetés
A Start/Stop rendszerrel kapcsolatos
általános információk
A motor leállítva - csendesebb és tisztább lesz.
A Start/Stop funkció lehetővé teszi a járművezető számára, hogy környezettudatosabban
vezesse az autót, hagyva azt automatikusan
leállni a megfelelő körülmények között.
Manuális vagy automatikus
Ne feledje, hogy a Start/Stop funkció attól
függően eltérő, hogy a sebességváltó manuális vagy automata.
Kapcsolódó információk
•
Start/Stop* - funkció és működés
(299. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (302. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(301. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a motor kulccsal történő beindításakor.
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a
motor kulccsal történő beindításakor. A járművezető
számára ezt a funkció szimbólumának világítása jelzi a
kombinált műszerfalon és a
be/kikapcsoló gomb lámpájának világítása.
Az autó összes normál rendszere, mint a világítás, a rádió stb. normálisan
működik a motor automatikus leállítását
követően is, kivéve bizonyos berendezéseket,
amelyeknek működése átmenetileg korlátozódik, mint például a klímavezérlő rendszer ventilátor-fordulatszáma vagy az audiorendszer
szélsőségesen magas hangereje.
A motor automatikus leállítása
Az alábbiak szükségesek a motor automatikus leállításához:
Start/Stop* - beállítások (304. oldal)
08
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
299
08 Elindulás és vezetés
||
Feltételek
A
M/A
A motor automatikus beindítása
A
Nyomja be a tengelykapcsolót,
helyezze üres állásba a sebességváltó kart, majd engedje fel a tengelykapcsoló-pedált - a motor
automatikusan leáll.
M
Állítsa meg az autót a lábfékkel,
majd tartsa a lábát a tengelykapcsoló-pedálon - a motor automatikusan leáll.
A
Feltételek
M/
AA
A sebességváltó kar üres állásában:
M
Bizonyos helyzetekben,
tanácsos lehet az Start/Stop
funkció ideiglenes kikapcsolása - ez a gomb megnyomásával hajtható végre.
1. Nyomja be a tengelykapcsoló
pedált vagy nyomja meg a gázpedált - a motor beindul.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Engedje fel a lábának nyomását a
lábféken - a motor automatikusan
beindul, és az út folytatódhat.
A
Tartsa fenn a nyomást a lábfékpedálon, és nyomja be a gázpedált - a
motor automatikusan beindul.
A
Az alábbi lehetőség lejtőn is rendelkezésre áll:
M+
A
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
08
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A Start/Stop funkció ki van kapcsolva, amíg
újra be nem kapcsolja azt a gombbal vagy a
következő alkalommal be nem indítja a motort
a kulccsal.
Kapcsolódó információk
Engedje fel a lábféket, és hagyja
elindulni az autót - a motor automatikusan beindul, amikor a sebesség
meghaladja a normál séta gyorsaságát.
Bizonyos motorváltozatok esetén a motor
attól függetlenül automatikusan leállhat,
mielőtt az autó megállna, hogy be van-e kapcsolva az ECO funkció.
Amikor a motor automatikusan
leállt, akkor a kombinált műszerfal
Start/Stop funkcióhoz tartozó szimbóluma világít.
A funkció kikapcsolását a kombinált
műszerfal Start/Stop szimbólumának és a be-/kikapcsoló gomb lámpájának kikapcsolása jelzi.
2. Kapcsoljon a megfelelő sebességfokozatba és vezessen.
Ha az ECO funkció aktív,
akkor a motor automatikusan
leállhat, mielőtt az autó teljesen megállna.
300
Az Start/Stop funkció kikapcsolása
•
•
•
•
Start/Stop* (298. oldal)
A motor beindítása (284. oldal)
Start/Stop* - beállítások (304. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (302. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(301. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - a motor nem áll le
Annak ellenére, hogy a Start/Stop funkció
aktív, a motor nem mindig áll le automatikusan.
A motor nem áll le automatikusan, ha:
Feltételek
M/A
az autó nem érte el először a
körülbelül 8 km/h (5 mph) sebességet a kulcsos indítást vagy a
legutóbbi automatikus leállítást
követően.
M+
A
a járművezető kicsatolta a biztonsági öv csatját.
M+
A
az akkumulátor töltöttségi szintje a
minimális megengedett szint alatt
van.
M+
A
a motor nem érte el a normál
üzemi hőmérsékletet.
M+
A
a külső hőmérséklet fagypont közelében vagy körülbelül 30 °C felett
van.
M+
A
be van kapcsolva a szélvédő
elektromos fűtése.
M+
A
A
Feltételek
M/A
Feltételek
az utastér környezete eltér az előre
beállított értékektől - amelyet a
ventilátor magas fordulatszámú
működése jelez.
M+
A
a sebességváltó nem érte el a normál üzemi hőmérsékletet.
A
A
az autó hátrafelé megy.
M+
A
az indító akkumulátor hőmérséklete fagypont alatt van vagy túl
magas.
M+
A
a légköri levegőnyomás kisebb
vagy egyenlő mint a tengerszint
feletti 1500-2500 méteres magasságnak megfelelő - a pillanatnyi
levegőnyomás az uralkodó időjárási viszonyoknak megfelelően
változik .
a járművezető nagyobb kormánymozdulatokat végez.
M+
A
be van kapcsolva az adaptív
sebességtartó sorban állási
segédje.
A
a kipufogórendszer részecskeszűrője tele van - az ideiglenesen
kikapcsolt Start/Stop funkció viszszakapcsol, amint befejeződik az
automatikus tisztítási ciklus (lásd
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
(323. oldal)).
M+
A
a fokozatválasztó S állásbanC
vagy "+/-" állásban van.
A
az út nagyon meredek.
M+
A
utánfutó van elektromosan csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
M+
A
felnyitották a motortérfedeletB.
M+
A
A
A
B
C
M/A
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
Kapcsolódó információk
•
•
Start/Stop* (298. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(299. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (302. oldal)
Start/Stop* - beállítások (304. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
}}
301
08 Elindulás és vezetés
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
Feltételek
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
A járművezető biztonsági övének
csatját kinyitják a fokozatválasztó
D vagy N állásában.
A
•
Az automatikusan leállított motor bizonyos
esetekben anélkül is újraindulhat, hogy a járművezető folyatni szeretné az utat.
Az alábbi esetekben a motor akkor is automatikusan beindul, ha a járművezető nem
nyomta be a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó) vagy vette le a lábát a fékpedálról (automata sebességváltó):
Kormánykerék-mozdulatokB.
A
A fokozatválasztót D állásból S
állásbaC, R vagy "+/-" állásba
mozdította.
A
Kinyitják a járművezető ajtaját a
fokozatválasztó D állásában - egy
"sípoló" hang hallható és szöveges üzenet tájékoztat arról, hogy
aktív a Start/Stop funkció.
A
Feltételek
M/AA
Párásodás alakul ki az ablakokon.
M+A
Az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektől.
M+A
Átmenetileg magas áramfelvétel
vagy az akkumulátor töltöttségi
szintje a legalacsonyabb megengedett szint alá esik.
M+A
A fékpedál többszöri benyomása.
M+A
Kinyitották a
08
motortérfedeletB.
Az autó mozogni kezd vagy kissé
növeli a sebességet, ha az autó
anélkül állt le automatikusan, hogy
teljesen álló helyzetbe került
volna.
A
B
C
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
FIGYELEM
Ne nyissa ki a motorháztetőt, amikor a
motor az automatikus leállítás állapotában
van - a motor váratlanul automatikusan
beindulhat. Először állítsa le a motort a
szokott módon a START/STOP ENGINE
gombbal, mielőtt kinyitná a motorháztetőt.
M+A
M+A
Kapcsolódó információk
•
•
•
302
M/AA
Start/Stop* (298. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(299. oldal)
A motor beindítása (284. oldal)
08 Elindulás és vezetés
•
•
Start/Stop* - beállítások (304. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(301. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
A motor nem mindig indul be automatikusan
az automatikus leállást követően.
Az alábbi esetekben a motor nem indul be az
automatikus leállítást követően:
Feltételek
M/
AA
Sebességfokozatot kapcsolnak a
tengelykapcsoló használata nélkül egy kijelző szöveg figyelmezteti a
járművezetőt, hogy kapcsoljon
üresbe a motor automatikus indításának lehetővé tételéhez.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva, a fokozatválasztó P
állásban van és a járművezető
ajtaja nyitva van - a motort normál
módon kell beindítani.
A
A
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (302. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(301. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Start/Stop* (298. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(299. oldal)
08
A motor beindítása (284. oldal)
Start/Stop* - beállítások (304. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
303
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - akaratlan leállás
manuális sebességváltóval
Ha az indítás sikertelen, és a motor leáll,
akkor járjon el az alábbiak szerint:
1. Ellenőrizze, hogy be van-e csatolva az
övcsatba a vezető oldali biztonsági öv.
Start/Stop* - beállítások
Az autó MY CAR menürendszere, a DRIVe
menüpont alatt, információkat tartalmaz a
Volvo Start/Stop rendszeréről, valamint javaslatokat az energiatakarékos vezetési technikákról.
2. Nyomja be újra a tengelykapcsoló-pedált
- a motor automatikusan beindul.
3. Bizonyos esetekben üres állásba kell kapcsolni a sebességváltó kart. A kombinált
műszerfal ekkor a Váltson üresbe üzenetet jeleníti meg.
Kapcsolódó információk
•
•
08
304
Start/Stop* (298. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(299. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (302. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(301. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
Start/Stop* - beállítások (304. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Start/Stop* (298. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(299. oldal)
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (302. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(301. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - szimbólumok és
üzenetek
Szöveges üzenet
A Start/Stop funkció szöveges üzeneteket
jeleníthet meg a kombinált műszerfalon.
Szimbólum
Ezzel a visszajelző lámpával együtt,
bizonyos helyzetekben a Start/Stop
funkció szöveges üzeneteket képes
megjeleníteni a kombinált műszerfalon. Ezek
némelyike végrehajtandó tevékenység. Az
alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Információ/tevékenység
M/AA
Automatikus indítás/leállítás
Szerviz szükséges
A Start/Stop rendszer nem működik. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
M+A
Autostart Motor jár + hangjelzés
Akkor aktiválódik, ha a motor automatikusan leállított állapotában és a fokozatválasztó D állásában kinyitják a vezetőajtót.
A
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon
a START/STOP ENGINE gombbal.
M+A
Az indításhoz nyomja le a tengelykapcsoló-pedált
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a tengelykapcsolópedál benyomására.
M
Az indításhoz nyomja le a fékpedált és a tengelykapcsoló-pedált
A motor kész az automatikus indításra - várakozás a fék- vagy tengelykapcsolópedál benyomására.
M
Az indításhoz tegye üresbe a
sebességfokozatot
Sebességfokozat kapcsolása a tengelykapcsoló használata nélkül - kapcsolja ki
és helyezze üres állásba a sebességváltó kart.
M
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
305
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólum
A
Üzenet
Információ/tevékenység
Válassza ki a P-t vagy az N-et az
indításhoz
A Start/Stop funkció kikapcsolva - helyezze a fokozatválasztót N vagy P állásba,
majd indítsa be a motort a normál módon a START/STOP ENGINE gombbal.
A
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon
a START/STOP ENGINE gombbal és a fokozatválasztó P vagy N állásában.
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha egy üzenet nem tűnik el a tevékenység
végrehajtását követően, akkor lépjen kapcsolatbab egy szervizzel - hivatalos Volvo szervizt ajánlunk.
Kapcsolódó információk
•
•
08
306
Start/Stop* (298. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(299. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (302. oldal)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le
(301. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
Start/Stop* - beállítások (304. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
M/AA
08 Elindulás és vezetés
ECO hajtásmód*
ECO a Volvo innovatív funkciója az automata
sebességváltóval és bizonyos motorokkal felszerelt autókhoz, amely képes a járművezető
vezetési stílusától függően, akár 5%-os üzemanyag-megtakarítást eredményezni. A funkció
lehetővé teszi, hogy a járművezető aktívabban
tudatosabban vezethessen.
Általános leírás
Az ECO funkció bekapcsolásakor az alábbiak változnak
meg:
•
•
•
•
•
MEGJEGYZÉS
Amikor aktiválva van az ECO funkció,
akkor a klímavezérlő rendszer számos
paraméter-beállítása megváltozik és számos elektromos fogyasztó funkcionalitása
csökken. Bizonyos beállítások manuálisan
visszaállíthatók, de a teljes funkcionalitás
csak az ECO funkció kikapcsolásával állítható vissza.
ECO - Működés
Az ECO funkció kikapcsolását a kombinált műszerfal
ECO szimbólumának és a
ECO gomb lámpájának
kikapcsolása jelzi. A funkció
az ECO gombbal történő
újbóli aktiválásig kikapcsolva
marad.
Az Eco Coast részfunkció a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a motorfék kikapcsol, és az autó
kinetikus energiája hosszabb távú gurulásokat tesz lehetővé. Amikor a járművezető felengedi a gázpedált akkor a sebességváltó
automatikusan lecsatlakozik a motorról
amelynek fogyasztása a minimális fogyasztással járó alapjárati fordulatszámra csökken.
A sebességváltó kapcsolási pontjai.
Start/Stop funkció - a motor azelőtt is
automatikusan leállhat, hogy az autó teljesen megállna.
A klímavezérlő rendszer beállításai - bizonyos elektromos fogyasztók kikapcsolnak
az energiatakarékosság érdekében.
ECO funkció be vagy ki
Eco Coast - Funkció
Motorvezérlés és reagálás a gázadásra.
Bekapcsol az Eco Coast funkció - megszűnik a motorfék.
nak világításán, amikor a funkció be van kapcsolva.
Ez a funkció a sebesség előre látható csökkentésére szolgál, például, amikor egy alacsonyabb sebességkorlátozással rendelkező
zóna felé gurul.
ECO be/ki
ECO szimbólum
Az ECO funkció a motor leállításakor kikapcsol és ezért a motor minden bekapcsolásakor be kell kapcsolni. Bizonyos motorok esetén vannak kivételek. Azonban ez könnyen
ellenőrizhető a kombinált műszerfal ECO
szimbólumán és az ECO ECO gomb lámpájá-
Az Eco Coast proaktív vezetést tesz lehetővé,
ahol a járművezető úgynevezett "Pulse &
Glide" technikát használhat minimális menynyiségű fékezéssel.
Az Eco Coast és az átmenetileg kikapcsolt
ECO funkció együttesen is hozzájárulhat a
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
307
08 Elindulás és vezetés
||
kisebb üzemanyag-fogyasztáshoz. Ennek
megfelelően:
•
Aktív Eco Coast: Hosszú gurulás motorfékezés nélkül = alacsony fogyasztás
és
•
Kikapcsolt ECO funkció: rövid gurulás
motorfékkel = minimális fogyasztás.
MEGJEGYZÉS
Azonban az optimálisan alacsony üzemanyag-fogyasztás eléréséhez, általában
kerülendő az Eco Coast használata rövid
gurulási távolságokkal kombinálva.
•
közelgő előzés előtt - annak lehető legbiztonságosabb befejezése érdekében.
•
•
•
Mozdítsa a kapcsolókart "S+/-" állásba.
•
A gáz- vagy fékpedál működtetése.
Nyomja meg az ECO gombot.
Váltson fokozatot a kormánykerék váltófüleivel.
Eco Coast - Korlátok
A funkció nem elérhető, ha:
•
•
Az ECO gomb aktivált állapotában
aktiválva van a sebességtartó
az út lejtése meredekebb mint
körülbelül 6%.
A fokozatválasztó D helyzetében
•
Körülbelül 65-140 km/h (40-87 mph)
sebességtartományban
manuális fokozatváltást hajtott vgre a kormánykerék váltófüleivel*
•
Az út lejtése nem meredekebb mint
körülbelül 6%.
a motor és/vagy sebességváltó nem normál üzemi hőmérsékletű.
•
a fokozatválasztót D- állásból "S+/-"
állásba mozdította
•
a sebesség nem a körülbelül 65-140 km/h
(40-87 mph) sebességtartományban van
Kikapcsol Eco Coast
Bizonyos helyzetekben kívánatos lehet az
Eco Coast funkció kikapcsolása. Az ilyen
helyzetekre példák az alábbiak:
További információk és beállítások
A Eco Coast kikapcsolása és a visszatérés a
motorfékezéshez az alábbiak szerint hajtható
végre:
A funkció a gázpedál teljes felengedésekor
aktiválódik, az alábbi paraméterekkel együtt:
•
308
meredek lejtőkön - a motorfék működése
érdekében.
AktiválásEco Coast
•
•
•
08
•
Az autó MY CAR menürendszere további
információkat tartalmaz az ECO koncepcióról
- lásd a MY CAR, (118. oldal) részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(130. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Lábfék
A lábfék az autó sebességének csökkentésére
szolgál az autó vezetése közben.
Az autó biztonsági okokból két fékkörrel rendelkezik. Ha egy fékkör károsodik, akkor a
fékpedál mélyebben fog és nagyobb nyomás
szükséges a pedálon a normál fékhatás eléréséhez.
A járművezető által kifejtett fékpedálnyomást
szervofék segíti.
FIGYELEM
A fékrásegítő csak akkor működik, amikor
jár a motor.
Ha a lábféket a motor kikapcsolt állapotában
használja, akkor a pedál keményebbnek érezhető és nagyobb pedálnyomás szükséges az
autó fékezéséhez.
A Visszagurulásgátló (HSA)* (296. oldal)*
funkcióval felszerelt autókban a pedál a szokottnál lassabban tér vissza a normál helyzetébe, ha az autó emelkedőn vagy egyenetlen
felületen áll.
Nagyon hegyes terepen vagy nehéz teherrel
haladva, a fékek terhelése motorfékezéssel
enyhíthető. A motorfékezés akkor a leghatékonyabb, ha ugyanazt a sebességfokozatot
használja lefelé, mint felfelé haladva.
Az autó nagy terhelésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (420. oldal).
Karbantartás
Fékezés nedves úton
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizidőközeit a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Amikor hosszú időn keresztól erős esőben
közlekedik fékezés nélkül, akkor a fékhatás
kissé késhet a fékek legközelebbi használatakor. Ez autómosást követően is előfordulhat.
Ilyenkor erősebben kell benyomni a féket.
Ezért tartson nagyobb távolságot az elől
haladó jármű mögött.
Az új és kicserélt fékbetétek és féktárcsák
nem nyújtanak optimális fékhatást, amíg
néhány száz kilométeren "be nem kopnak".
Kompenzálja a csökkent fékhatást a fékpedál
erősebb nyomásával. A Volvo azt javasolja,
hogy csak a Volvo által jóváhagyott fékbetéteket használjon.
Fékezzen határozottan, miután nedves utakon haladt vagy autómosást követően. A féktárcsák ekkor felmelegednek, gyorsabban
kiszáradnak, és védve vannak a korrózió
ellen. Fékezéskor vegye figyelembe a fennálló
közlekedési helyzetet.
Fékezés sózott utakon
Amikor sózott utakon halad, akkor sóréteg
rakódhat le a féktárcsákon és a fékbetéteken.
Ez növelheti a féktávolságot. Ezért tartson
extra biztonsági távolságot az elől haladó
jármű mögött. Ügyeljen az alábbiakra is:
•
Időnként fékezzen, hogy eltávolítsa a
sóréteget. Ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztesse a többi közlekedőt, amikor
fékez.
•
Finoman nyomja be a fékpedált, amikor
befejezte a vezetést, és mielőtt elkezdi a
következő utat.
FONTOS
A fékrendszer komponenseinek kopását
rendszeresen ellenőrizni kell.
Forduljon műhelyhez az eljárással kapcsolatban vagy kérjen meg egy műhelyt a
vizsgálat elvégzésére - hivatalos Volvo
műhely igénybe vétele javasolt.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
309
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólumok és üzenetek
Szimbólum
Leírás
Folytonos fény - ellenőrizze a
fékfolyadékszintet. Ha a szint
túl alacsony, akkor töltse fel
fékfolyadékkal, és ellenőrizze
a fékfolyadékvesztés okát.
Folytonos fény 2 másodpercig
a motor beindításakor - automatikus működésellenőrzés.
FIGYELEM
Ha a
és
egyszerre világít,
akkor hiba lehet a fékrendszerben.
Ha a fékfolyadéktartály szintje ekkor a normál tartományban van, akkor óvatosan
vezessen a legközelebbi műhelybe, és
ellenőriztesse a fékrendszert - hivatalos
Volvo szerviz ajánlott.
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
08
310
Kapcsolódó információk
•
•
Rögzítőfék (312. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (311. oldal)
•
•
Lábfék - vészféksegéd (311. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(310. oldal)
A blokkolásgátló fékrendszer, ABS (Anti-lock
Braking System), megakadályozza, hogy a
kerekek fékezés közben blokkoljanak.
A funkció lehetővé teszi a kormányozhatóság
fenntartását és könnyebb kanyarodást tesz
lehetővé, például veszélyhelyzetek elkerülésekor. A fékpedálon remegés érezhető, amikor
működik, ez normális.
Az ABS rendszer a motor beindításakor rövid
ellenőrzésen esik át, amikor a járművezető
felengedi a fékpedált. Az ABS rendszer
további automatikus ellenőrzése mehet végbe
alacsony sebességen. Az ellenőrzést a fékpedál remegésén észlelheti.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Rögzítőfék (312. oldal)
•
Lábfék - vészféksegéd (311. oldal)
Lábfék (309. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (311. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő
járműveket a hirtelen fékezésre. A funkció azt
jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy ahogyan a normál fékezés során - folytonosan
világítana.
A vészféklámpák 50 km/h (31 mph) feletti
sebességnél működnek hirtelen fékezés esetén. Miután az autó sebessége 10 km/h
(6 mph) alá csökkent, a féklámpa villogásról
normál állandó világításra vált - miközben
ezzel egy időben az autó vészvillogó lámpái,
(102. oldal) bekapcsolnak. Ezek addig villognak, amíg a járművezető újra fel nem gyorsítja
az autót vagy ki nem kapcsolja a vészvillogó
lámpákat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék - vészféksegéd
A vészféksegéd (EBA, Emergency Brake
Assist) segít a fékerő növelésében, és így
csökkenti a féktávolságot.
Az EBA észleli a járművezető fékezési stílusát
és szükség esetén megnöveli a fékerőt. A fékerő az ABS rendszer működésének szintjéig
növelhető. az EBA funkció megszakad, amikor a fékpedál nyomásának ereje csökken.
MEGJEGYZÉS
Amikor az EBA bekapcsol, akkor a fékpedál a szokottnál kissé tovább megy le,
nyomja (tartsa) a fékpedált ameddig szükséges. Ha felengedi a fékpedált, akkor teljesen megszűnik a fékezés.
Kapcsolódó információk
Lábfék - vészféksegéd (311. oldal)
•
•
•
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(310. oldal)
•
Lábfék (309. oldal)
Rögzítőfék (312. oldal)
Lábfék (309. oldal)
Rögzítőfék (312. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (311. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(310. oldal)
08
311
08 Elindulás és vezetés
Rögzítőfék
A rögzítőfék behúzása
A rögzítőfék két kerék mechanikus rögzítésével/blokkolásával álló helyzetben tartja az
autót, amikor a vezetőülés üres.
van. A fékezés a kezelőszerv elengedésekor
abbamarad.
MEGJEGYZÉS
Egy jelzés szólal meg, miközben a vészfékezés magas sebességek mellett aktív.
Funkció
Az elektromosan vezérelt rögzítőfék behúzásakor az elektromos motor halk hangja hallható. A hang akkor is hallható, amikor az
automatikus funkció ellenőrzi a rögzítőféket.
Ha az autó álló helyzetben van a rögzítőfék
behúzásakor, akkor csak a hátsó kerekekre
hat. Ha az autó mozgó helyzetében alkalmazzák, akkor a normál lábféket használja, azaz a
fékezés mind a négy kerékre hat. A fék funkció a hátsó kerekekre tevődik, amikor az autó
majdnem álló helyzetben van.
Alacsony akkumulátorfeszültség
Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony,
akkor a rögzítőfék nem engedhető ki és nem
húzható be. Csatlakoztasson segédakkumulátort, ha az akkumulátor feszültsége alacsony, lásd Indítás segédakkumulátorral
(289. oldal).
Parkolás emelkedőn
Ha az autó emelkedőn felfelé parkol:
•
A rögzítőfék kezelőszerve - behúzás.
1. Nyomja be erősen a lábfékpedált.
2. Nyomja meg a rögzítőfék kezelőszervét.
>
A kombinált műszerfal szimbóluma villogni kezd - amikor folyamatosan világít, akkor a rögzítőfék be van
húzva.
3. Engedje fel a lábfékpedált, és ellenőrizze,
hogy az autó álló helyzetben van-e.
Amikor parkol a járművel, akkor mindig kapcsoljon 1. sebességfokozatba (manuális
sebességváltó) vagy helyezze a fokozatválasztót P állásba (automata sebességváltó).
Vészfék
08
312
Fordítsa el a kerekeket az útpadkától.
Ha az autó lejtőn lefelé parkol:
Vészhelyzetben a rögzítőfék a kezelőszerv
megnyomásával, és nyomva tartásával akkor
is használható, amikor a jármű mozgásban
•
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben,
vagy automata sebességváltó esetén P
állásban hagyása nem minden helyzetben
elégséges az autó megtartásához.
08 Elindulás és vezetés
A rögzítőfék kiengedése
MEGJEGYZÉS
A rögzítőfék manuálisan is kiengedhető a
tengelykapcsoló-pedál megnyomásával a
fékpedál helyett. A Volvo a fékpedál használatát javasolja.
Automatikus kiengedés
1. Indítsa be a motort.
2. Kapcsoljon 1. vagy hátrameneti sebességfokozatba.
A rögzítőfék kezelőszerve - kiengedés.
Manuális sebességváltóval felszerelt
autók
Manuális kiengedés
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba14.
2. Nyomja be erősen a lábfékpedált.
3. Hozza működésbe a rögzítőfék kezelőszervét.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
3. Engedje fel a tengelykapcsolót és nyomja
be a gázpedált.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
Automata sebességváltóval felszerelt
autók
Manuális kiengedés
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba14.
2. Nyomja be erősen a lábfékpedált.
3. Húzza meg a kezelőszervet.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
Automatikus kiengedés
1. Csatolja be a biztonsági övet.
14
Kulcs nélküli indítás és nyitás funkcióval rendelkező autók esetén: nyomja meg a START/STOP ENGINE gombot.
2. Indítsa be a motort.
3. Nyomja be erősen a lábfékpedált.
4. Mozdítsa a fokozatválasztót D vagy R
állásba, és nyomja le a gázpedált.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
MEGJEGYZÉS
Biztonsági okokból, a rögzítőfék csak
akkor old ki automatikusan, ha jár a motor
és a vezető viseli a biztonsági övet. A rögzítőfék az automata sebességváltóval felszerelt autókon azonnal kiold, amikor
benyomja a gázpedált és a fokozatválasztó
D vagy R állásban van.
Nagy terheléssel emelkedőn
A nagy terhelés, például egy utánfutó azt
okozhatja, hogy az autó visszagurul, amikor a
rögzítőfék automatikusan kiold egy meredek
emelkedőn. Ennek elkerüléséhez nyomja a
kezelőszervet az elindulás közben. Engedje el
a kezelőszervet, amikor a motor elkezd hajtani.
A fékbetétek cseréje
A hátsó fékbetéteket, az elektronikus rögzítőfék kialakítása miatt műhelyben kell cseréltetni - azt javasoljuk, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez.
08
}}
313
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólumok és üzenetek
A kombinált műszerfal üzeneteinek megjelenítésének és törlésének módjával kapcsolatban, lásd Üzenetek - kezelés (118. oldal).
Szimbólum
Üzenet
Jelentés/teendő
"Üzenet"
•
Olvassa el a kombinált műszerfalon megjelenő üzenetet.
A villogó szimbólum a rögzítőfék behúzását jelzi.
Ha a szimbólum bármely más esetben villog, akkor azt hiba megjelenését jelzi.
•
Rögzítőfék
nincs teljesen
kioldva
Olvassa el a kombinált műszerfalon megjelenő üzenetet.
Meghibásodás akadályozza a rögzítőfék kiengedését:
•
Próbálja meg behúzni, majd kiengedni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Megjegyzés: Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha ezzel a hibaüzenettel folytatja az utat.
08
314
08 Elindulás és vezetés
Szimbólum
Üzenet
Jelentés/teendő
Rögzítőfék
nincs működésbe hozva
•
Meghibásodás akadályozza a rögzítőfék behúzását:
Próbálja meg kiengedni, és behúzni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Az üzenet akkor is világít a manuális sebességváltókkal felszerelt autókban, ha az autót alacsony sebességgel
és nyitott ajtóval vezeti, hogy figyelmeztesse a járművezetőt a rögzítőfék esetleges szándékolatlan kiengedésére.
Rögzítőfék
Szerviz szükséges
Hiba lépett fel:
•
Próbálja meg behúzni, majd kiengedni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Ha az autóval parkolni kell, mielőtt a hiba kijavítása lehetséges lenne, akkor a kerekeket
úgy kell fordítani, mintha emelkedőn parkolna
és 1. sebességfokozatba kell kapcsolni
(manuális sebességváltó) vagy P állásba kell
helyezni a fokozatválasztót (automata sebességváltó).
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Kapcsolódó információk
•
Lábfék (309. oldal)
08
315
08 Elindulás és vezetés
Gázlás
FONTOS
A gázlás azt jelenti, hogy az autóval mély vízen
vagy vízzel borított útfelületen halad át. A gázlást nagy figyelemmel kell végrehajtani.
A víz levegőszűrőbe jutása a motor károsodását okozhatja.
A 25 centiméternél (V60 Cross Country
esetében 30 cm) nagyobb mélység esetén
a víz behatolhatna a sebességváltóba. Ez
csökkenti az olajok kenőképességét és
rövidíti a rendszerek hasznos élettartamát.
Az autó legfeljebb 25 cm (a V60 Cross
Country esetében 30 cm) mély vízen vezethető át legfeljebb lépésben. Különösen figyelmesnek kell lenni folyóvíz esetén.
Bármely alkatrész, motor, sebességváltó,
turbófeltöltő, differenciálmű vagy ezek
belső alkatrészeinek elárasztás, hidrosztatikus eltömődés vagy olajhiány miatti károsodására nem vonatkozik a garancia.
Amikor vízben halad, akkor haladjon lassan
és ne álljon meg az autóval. Amikor elhagyta
a vizet, nyomja be finoman a fékpedált és
ellenőrizze, hogy a fék teljes mértékben
működik-e. A víz és a sár például nedvessé
teheti a fékbetéteket, ami késleltetett fékműködést eredményez.
•
•
Ha szükséges, tisztítsa meg az elektromos fűtés és az utánfutó-csatlakozó
érintkezőit, miután vízben és sárban
haladt.
Ne hagyja az autót hosszabb ideig a
küszöbök fölé érő vízben állni - ez elektromos meghibásodásokat okozhat.
Ha a motor lefullad a vízben, akkor ne próbálja újraindítani - vontassa az autót a vízből a szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe. A motor károsodásának kockázata.
Túlmelegedés
Különleges körülmények között, például megerőltető vezetés esetén hegyes területeken
vagy meleg időben, fennáll a motor és a hajtásrendszer túlmelegedésének kockázata különösen nehéz terhet szállítva.
A túlmelegedéssel kapcsolatban utánfutó
vontatásakor, lásd Vezetés utánfutóval*
(326. oldal).
•
Távolítsa el a kiegészítő lámpákat a hűtőrács elől, ha meleg körülmények között
autózik.
•
Ha a motor hűtőrendszerének hőmérséklete túl magas, akkor világít a kombinált
műszerfal kijelzőjének figyelmeztető szimbóluma és a Magas motorhőmérséklet
Álljon meg biztonságosan szöveges
üzenet jelenik meg - ebben az esetben,
álljon meg biztonságos módon az autóval, és hagyja pár percig hűlni a motort
alapjárati fordulatszámon.
•
Ha a Magas motorhőmérséklet
Kapcsolja ki a motort vagy Motor
hűtőfolyadékszintje alacsony Álljon
meg biztonságban szöveges üzenet
jelenik meg, akkor a motort le kell állítani
az autó megállítását követően.
Túlmelegedés esetén, a sebességváltóban bekapcsol egy beépített védelmi
funkció, amely, többek között, bekapcsolja a műszerfal figyelmeztető szimbólumát és megjeleníti a Sebességváltó
forró Csökkentse a sebességet vagy
Kapcsolódó információk
•
•
Szállítás (335. oldal)
Vontatás (333. oldal)
•
08
316
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
•
•
Sebességváltó forró Álljon meg
biztonságosan Várjon, amíg lehűl szöveges üzenetet - kövesse az utasítást és
csökkentse a sebességet, állítsa meg az
autót biztonságos módon, és hagyja
néhány percig alapjáraton járni a motort,
hogy lehűlhessen a sebességváltó.
Ha az autó túlmelegszik, akkor a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsolhat.
Megerőltető vezetést követően ne állítsa
le azonnal a motort.
MEGJEGYZÉS
Normális, hogy a motor hűtőventilátora a
motor leállítását követően egy ideig még
működik.
Vezetés nyitott csomagtérajtóval/
csomagtérfedéllel
Amikor a csomagtérajtó nyitott állapotában
vezet, akkor mérgező kipufogógázok juthatnak
az autóba a csomagtéren keresztül.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval!
Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (157. oldal)
Túlterhelés - indító akkumulátor
Az autó elektromos funkciói különböző mértékben terhelik az indítóakkumulátort,
(385. oldal). Kerülje a kulcshelyzetet,
II (84. oldal) , amikor nem jár a motor. Ehelyett, használja a I helyzetet - amely kevesebb
energiát fogyaszt.
Szintén figyeljen az elektromos rendszert terhelő különböző tartozékokra. Ne használjon
dok energiát fogyasztó funkciókat, amikor
nem jár a motor. Példák az ilyen funkciókra:
•
•
•
•
hűtőventilátor
fényszórók
ablaktörlő
audiorendszer (magas hangerőn).
Ha az indító akkumulátor feszültsége alacsony, akkor az információs kijelzőn az
Alacsony akkumulátortöltés Power save
mód üzenet jelenik meg. Az energiatakarékos
funkció ezután kikapcsol vagy csökkent bizonyos funkciókat, például a hűtőventilátort és/
vagy az audiorendszert.
–
Ebben az esetben, töltse az akkumulátort
a motor beindításával, és járassa azt legalább 15 percig - az indítóakkumulátor
töltése a jármű vezetése közben hatékonyabb, mint a motort álló helyzetben
alapjáraton járatva.
08
317
08 Elindulás és vezetés
Hosszú utazás előtt
Téli vezetés
Mielőtt hosszú útra indulna, érdemes végigvenni az alábbi pontokat:
A téli vezetéshez fontos bizonyos ellenőrzések
elvégzése, hogy biztosítsa az autó biztonságos vezethetőségét.
•
Ellenőrizze, hogy a motor normálisan
működik-e és az üzemanyag-fogyasztás
(429. oldal) normális-e.
•
Győződjön meg arról, hogy nincsenek szivárgások (üzemanyag, olaj vagy egyéb
folyadék).
•
Ellenőrizze az összes izzót és a gumiabroncsok profilmélységét.
•
Az elakadásjelző háromszög, (348. oldal)
bizonyos országokban törvényi követelmény.
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(368. oldal)
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(344. oldal)
•
Izzócsere - általános (374. oldal)
A hideg évszak előtt főként az alábbiakat kell
ellenőrizni:
•
A motorhűtő-folyadéknak, (372. oldal)
legalább 50% glikolt kell tartalmaznia. Ez
a keverék védi a motort a fagyási eróziótól körülbelül –35 °C hőmérsékletig. Az
egészségkárosodás kockázatának elkerülése érdekében, nem szabad különböző
típusú glikolokat összekeverni.
•
Az üzemanyagtartályt feltöltve kell tartani
a párakicsapódás elkerülése érdekében.
•
Fontos a motorolaj viszkozitása. Az alacsonyabb viszkozitású (vékonyabb) olajok
segítik a hidegindítást és a hideg motor
üzemanyag-fogyasztását is csökkentik.
Az alkalmas olajokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj kedvezőtlen vezetési feltételek
(420. oldal).
FONTOS
Alacsony viszkozitású olajat nem szabad
kemény vezetéshez vagy meleg időben
használni.
08
318
•
Meg kell vizsgálni az indítóakkumulátor
állapotát és a töltöttségi szintet. A hideg
időjárás nagy követelményeket támaszt
az indítóakkumulátorral szemben és a
hideg csökkenti annak kapacitását.
•
Használjon ablakmosó folyadékot,
(384. oldal), hogy elkerülje a jégképződést a mosófolyadék-tartályban.
Az optimális úttartás érdekében, a Volvo azt
javasolja, hogy használjon téli gumiabroncsokat az összes keréken, ha fennáll a havas
vagy jeges utak kockázata.
MEGJEGYZÉS
A téli gumiabroncsok használata bizonyos
országokban kötelező. A szegecselt gumiabroncsok használata nem minden
országban megengedett.
Csúszós útviszonyok
Gyakorolja ellenőrzött körülmények között a
csúszós útfelületen vezetést, hogy megtanulja, hogyan reagál az autó.
Kapcsolódó információk
•
Téli vezetés (318. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
Az üzemanyagtöltő fedél az alábbiak szerint
nyitható/zárható:
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/zárása
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a világításpanel gombjának használatával - a fedél a
gomb elengedésekor kinyílik.
A kombinált műszerfal kijelzőjének
szimbólumában lévő nyíl jelzi, hogy az
autó melyik oldalán helyezkedik el az üzemanyagtöltő sapka.
•
Zárja be az üzemanyagtöltő fedelet
benyomva azt, amíg kattanó hangot nem
hall.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltés (320. oldal)
Üzemanyagtöltő fedél - manuális
nyitás
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltés (320. oldal)
Az üzemanyagtöltő fedél manuálisan kinyitható, ha az elektromos nyitás nem lehetséges
az utastérből.
1. Nyissa ki/távolítsa el az oldalsó fedelet a
csomagtérben (az üzemanyagtöltő fedéllel megegyező oldalon).
2. Húzza ki/nyissa ki a szigetelés perforált
részét és keresse meg a zöld huzalt a
fogantyúval.
3. Húzza vissza egyenesen a huzalt, amíg az
üzemanyagtöltő fedél ki nem hajlik egy
"kattanás" kíséretében.
FONTOS
Finoman húzza meg a huzalt - a fedél zárjának kinyitásához minimális erő szükséges.
08
319
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyagtöltés
Az üzemanyagtöltésre vonatkozó fontos dolgok.
Üzemanyagtöltés
•
Ne töltse túl a tartályt, hanem állítsa meg
a töltést, amikor a töltőpisztoly kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyagtöltő sapka nyitása/
zárása
A tartályban lévő túl nagy mennyiségű
üzemanyag meleg időben túlfolyhat.
Feltöltés üzemanyagkannával15
Amikor üzemanyagtöltő kannából tölti fel,
akkor használja a csomagtérben, a padlófedél
alatt található tölcsért.
Ügyeljen arra, hogy biztosan a töltőcsőbe
helyezze a tölcsér csövét. A töltőcső egy nyitható fedéllel rendelkezik és a tölcsér csövét
tovább kell csúsztatni a fedélen, mielőtt
elkezdhetné a feltöltést.
Az üzemanyagtöltő sapka a fedélre akasztható.
A tartályban magas külső hőmérsékletek mellett bizonyos túlnyomás keletkezhet. Lassan
nyissa ki a sapkát.
•
Tankolást követően - helyezze vissza a
sapkát, majd forgassa azt, amíg egy vagy
több kattanást nem hall.
08
15
320
Csak dízelmotoros autók esetén.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(319. oldal)
•
Üzemanyag - kezelés (320. oldal)
Üzemanyag - kezelés
A Volvo által előírtnál alacsonyabb minőségű
üzemanyagot nem szabad használni, mert az
károsan befolyásolja a motor teljesítményét és
az üzemanyag-fogyasztást.
FIGYELEM
Mindig kerülje az üzemanyagpára belélegzését, és ügyeljen arra, hogy az üzemanyag ne fröccsenjen a szemébe.
Ha üzemanyag kerül a szemébe, akkor
vegye ki a kontaktlencséjét és öblítse a
szemét bőségesen vízzel legalább 15 percig, majd kérjen orvosi segítséget.
Soha ne nyelje le az üzemanyagot. Az
olyan üzemanyagok, mint a benzin, a bioetanol és ezek keveréke, valamint a gázolaj
erősen mérgezőek és lenyelés esetén
maradandó vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal forduljon orvoshoz, ha üzemanyagot nyelt le.
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
A talajra ömlő üzemanyag meggyulladhat.
Kapcsolja ki az üzemanyaggal működő
fűtést az üzemanyagtöltés előtt.
Soha ne tartson magánál bekapcsolt
mobiltelefont üzemanyagtöltés közben. A
csengőhang megszólalása szikrát okozhat
és meggyújthatja a benzinpárát, ami tüzet
vagy sérülést okozhat.
Üzemanyag - benzin
MEGJEGYZÉS
A szélsőséges időjárási viszonyok, utánfutóval vagy nagy magasságokban vezetés
az üzemanyag-fokozattal együtt olyan
tényezők, amelyek befolyásolhatják az
autó teljesítményét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
FONTOS
Csak jól ismert gyártótól vásároljon benzint.
Soha ne használjon bizonytalan minőségű
üzemanyagot. A benzinnek meg kell felelnie
az EN 228 szabvány követelményeinek.
•
95 RON üzemanyag használható normál
vezetéshez.
•
98 RON javasolt az optimális teljesítményhez és a minimális üzemanyagfogyasztáshoz.
FONTOS
A különböző típusú üzemanyagok keveréke, amely nem engedélyezett, érvényteleníti a Volvo garanciát és minden kiegészítő szervizszerződést; ez minden motorra
vonatkozik.
Alkoholok - etanol
A használt üzemanyag a benzin.
Amikor a hőmérséklet +38 °C felett van, akkor
a lehető legmagasabb oktánszámú üzemanyagot kell használni az optimális teljesítményhez és üzemanyag-gazdaságossághoz.
FONTOS
•
Csak ólommentes benzint használjon a
katalizátor károsodásánek elkerülése
érdekében.
•
Fémtartalmú üzemanyag-adalékokat
nem szabad használni.
•
Ne használjon a Volvo által nem ajánlott adalékanyagokat.
•
Legfeljebb 10 térfogatszázalék etanoltartalmú üzemanyag használata megengedett.
•
EN 228 E10 benzin (legfeljebb
10 térfogatszázalék etanol) használata
megengedett.
•
Magasabb mint E10 (maximum
10 térfogatszázalék) etanoltartalom
nem megengedett. Például E85 használata nem megengedett.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gazdaságos vezetés (325. oldal)
•
Üzemanyagtartály - méret (427. oldal)
Üzemanyag - kezelés (320. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (429. oldal)
Üzemanyag - dízel (322. oldal)
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (323. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (429. oldal)
08
Üzemanyagtartály - méret (427. oldal)
321
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyag - dízel
A használt üzemanyag a dízel üzemanyag.
Csak jól ismert gyártótól vásároljon dízel
üzemanyagot. Soha ne használjon bizonytalan minőségű üzemanyagot. A dízel üzemanyagnak meg kell felelnie az EN 590,
SS 155435 vagy JIS K 2204 szabványoknak.
A dízelmotorok kényesek az üzemanyag
szennyezettségére, például a fémekre és a túl
magas kéntartalomra.
Alacsony hőmérsékleteken (alacsonyabb mint
0 °C) a paraffin kicsapódhat a dízel üzemanyagból, ami gyulladási problémákhoz vezethet. Az értékesített üzemanyagok minőségének alkalmazkodnia kell az évszakhoz és a
éghajlati zónákhoz, de szélsőséges időjárási
viszonyok, régi üzemanyag vagy az éghajlati
zónák határának átlépése esetén paraffinkicsapódás történhet.
A kicsapódás kockázata az üzemanyagtartályban kisebb, ha a tartályt megfelelően feltöltve tartják. Tankoláskor ellenőrizze, hogy
tiszta-e a töltőcső környéke. Kerülje az üzemanyag fényezett felületre folyását. Mossa le a
kiömlött üzemanyagot mosószerrel és vízzel.
A dízel üzemanyagnak:
•
Meg kell felelnie az EN 590,
SS 155435 vagy JIS K 2204 szabványoknak.
•
nem szabad 10 mb/kg feletti kéntartalmúnak lennie
•
legfeljebb 7 térfogat % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester) tartalma lehet.
FONTOS
Nem használható dízel üzemanyagtípusok:
•
•
•
•
16
az üzemanyagtartályt szervizben kell légteleníteni a tankolást követő beindításhoz.
Ha a motor elkezd az üzemanyag kifogyása
miatt leállni, akkor az üzemanyag-ellátó rendszernek néhány másodpercre szüksége van
egy ellenőrzés végrehajtásához. Tegye az
alábbiakat a motor beindításához, ha a feltöltötte az üzemanyagtartályt dízel üzemanyaggal:
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és nyomja be azt a véghelyzetéig. További tájékoztatásért, lásd
Kulcshelyzetek (84. oldal).
Tengerészeti dízel üzemanyag
2. Nyomja meg a START gombot anélkül,
hogy benyomná a fék- vagy tengelykapcsoló-pedált.
Fűtőolaj
3. Várjon körülbelül egy percet.
Speciális adalékanyagok
FAME16 (Fatty Acid Methyl Ester) és
növényi olaj.
Ezek az üzemanyagok nem teljesítik a
Volvo előírásainak megfelelő követelményeket és nagyobb kopásnak és károsodásnak teszik ki a motort, amelyre nem
vonatkozik a Volvo garancia.
Üzemanyag kifogyása
A dízelmotorok üzemanyag-ellátó rendszer
úgy van kialakítva, hogy amikor a járműből
kifogy az üzemanyag, akkor lehetséges, hogy
08
322
FONTOS
4. A motor beindításához: Nyomja be a fékés/vagy tengelykapcsoló-pedált, majd
nyomja meg újra a START gombot.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt üzemanyagot töltene az üzemanyag kifogyását követően:
•
Állítsa lehetőleg sima/egyenes helyre
az autót - ha az autó ferdén áll, akkor
fennáll a lehetősége, hogy légzárványok maradnak az üzemanyag-ellátó
rendszerben.
A dízel üzemanyag legfeljebb 7 térfogatszázalék zsírsav-metil-észtert (FAME) tartalmazhat, de ennél nagyobb mennyiséget nem szabad hozzáadni.
08 Elindulás és vezetés
Kondenzvíz leengedése az
üzemanyagszűrőből17
Az üzemanyagszűrő leválasztja a kondenzáció az üzemanyagból. A kondenzáció zavarhatja a motor működését.
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
A dízel autók részecskeszűrővel vannak felszerelve, ami hatékonyabb kibocsátás-szabályozást tesz lehetővé.
Az optimális működés érdekében fontos az
üzemanyagszűrő cseréjére vonatkozó szervizintervallumok betartása valamint a kifejezetten erre a célra kifejlesztett eredeti alkatrészek használata.
A kipufogógázban található részecskék normál vezetés közben összegyűlnek a szűrőben. Az úgynevezett "regenerálás" a részecskék elégetésére és a szűrő tisztítása érdekében történik. Ehhez a motornak el kell érnie
az üzemi hőmérsékletét.
Az üzemanyagszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként, vagy ha arra gyanakszik, hogy az autót szennyezett üzemanyaggal töltötték fel, le kell engedni. További
tájékoztatásért, lásd Volvo szervizprogram
(360. oldal).
A részecskeszűrő regenerálása automatikus
és normális esetben 10-20 percet vesz
igénybe. Alacsony átlagsebesség mellett
kissé hosszabb ideig is tarthat. A regenerálás
során az üzemanyag-fogyasztás kis mértékben emelkedhet.
FONTOS
Bizonyos speciális adalékok eltávolítják a
leválasztott vizet az üzemanyagszűrőből.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (320. oldal)
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (323. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (429. oldal)
Regenerálás hideg időben
Ha az autót gyakran használja rövid távolságokon hideg időben, akkor a motor nem éri el
az üzemi hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a
dízelrészecske-szűrő regenerálása nem történik meg és a szűrő nem ürül ki.
Amikor a szűrő körülbelül 80%-os mértékben
megtelt részecskékkel, akkor egy figyelmeztető háromszög világít a kombinált műszerfalon és a Koromszűrő tele Lásd a
kézikönyvet üzenet jelenik meg az információs kijelzőn.
Indítsa el a szűrő regenerálását az autó vezetésével, amíg a motor el nem éri az üzemi
hőmérsékletét, lehetőleg főúton vagy autópályán. Az autót ezután körülbelül 20 percig
vagy ennél hosszabb ideig vezetni kell.
MEGJEGYZÉS
A regenerálás során az alábbiak merülhetnek fel:
•
átmenetileg a motor teljesítményének
kisebb csökkenése észlelhető
•
az üzemanyag-fogyasztás átmenetileg
megemelkedhet
•
égett szag érezhető.
Amikor a regenerálás befejeződött, akkor a
figyelmeztető háromszög automatikusan eltűnik.
Hideg időben használja az állófűtést* - a
motor így gyorsabban eléri az üzemi hőmérsékletet.
FONTOS
Ha a szűrő teljesen megtelt részecskékkel,
akkor nehéz lehet a motor beindítása és a
szűrő nem működik. Ekkor fennáll a kockázata annak, hogy a szűrőt ki kell cserélni.
08
17
Négyhengeres motorokra nem vonatkozik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
323
08 Elindulás és vezetés
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - dízel (322. oldal)
•
Üzemanyagtartály - méret (427. oldal)
Üzemanyag - kezelés (320. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (429. oldal)
Katalizátorok
A katalizátorok feladata a kipufogógázok tisztítása. Ezek a motorhoz közel helyezkednek el,
hogy gyorsan elérjék az üzemi hőmérsékletet.
A katalizátorok egy csatornákkal rendelkező
monolitból (kerámia vagy fém) állnak. A csatornák fala vékony réteg platinával/ródiummal/palládiummal van bevonva. Ezek a fémek
katalizátorként működnek, vagyis részt vesznek és felgyorsítják a kémiai reakciót, anélkül,
hogy elhasználódnának.
Lambda-sondTM oxigénérzékelő
A lambda-szonda egy olyan szabályozó rendszer része, amelynek célja a károsanyagkibocsátás csökkentése és az üzemanyaggazdaságosság javítása. További tájékoztatásért, lásd Üzemanyag-fogyasztás és CO2kibocsátás (429. oldal).
08
324
Az oxigénérzékelő figyeli a motort elhagyó
kipufogógázok oxigéntartalmát. Ez az érték
egy olyan elektronikus rendszerhez kerül,
amely folyamatosan vezérli a befecskendezőket. Az üzemanyag levegőhöz viszonyított
aránya folyamatosan szabályozásra kerül.
Ezek a beállítások optimális körülményeket
teremtenek a hatékony égéshez és a háromutas katalizátorral együtt csökkentik a káros
anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid és
nitrogén-oxidok) kibocsátását.
Kapcsolódó információk
•
•
Üzemanyag - benzin (321. oldal)
Üzemanyag - dízel (322. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Gazdaságos vezetés
•
Vezessen gazdaságosan és ökotudatosan,
simán, előre gondolkodva és a vezetési stílusát valamint sebességét a fennálló körülményekhez igazítva.
A magas sebesség nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez - a légellenállás
a sebességgel együtt növekszik.
•
Ne melegítse a motort alapjáraton az
üzemi hőmérséklet eléréséhez, hanem a
beindítást követően induljon el normál
terheléssel - a hideg motor több üzemanyagot fogyaszt, mint a meleg.
•
Vezessen a helyes levegőnyomással a
gumiabroncsokban és ellenőrizze azt
rendszeresen - a legjobb eredmény eléréséhez, válassza az ECO
gumiabroncsnyomást, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (431. oldal).
•
•
•
•
•
Használja az ECO Guide* műszert, amely
mutatja, hogy milyen üzemanyag-gazdaságosan vezeti az autót, lásd Eco guide
és Power guide* (71. oldal).
Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
érdekében, aktiválja az ECO hajtásmódot18.
Használja az Eco Coast19 szabadonfutó
funkciót - a motorfékezés megszűnik, és
az autó mozgási energiája hosszabb
távolság megtételét teszi lehetővé.
Vezessen a lehető legmagasabb sebességfokozatban, a pillanatnyi forgalmi
helyzetnek és útviszonyoknak megfelelően - az alacsonyabb motorfordulatszám alacsonyabb fogyasztást eredményez. Használja a sebességfokozat-kijelzőt, (291. oldal)20.
Vezessen állandó sebességgel és tartson
megfelelő távolságot az egyéb járművektől és objektumoktól, hogy a lehető legkevesebbet kelljen fékeznie.
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy
kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal kapcsolatban.
•
Ne használjon téli gumiabroncsokat a téli
időszak elmúltával.
•
Távolítsa el a szükségtelen dolgokat az
autóból - a nagyobb terhelés nagyobb
üzemanyag-fogyasztáshoz vezet.
•
Használja a motorféket a lassításhoz, ha
az a többi közlekedő kockáztatása nélkül
megvalósítható.
•
A tetőn elhelyezett csomagok és a tetődoboz növeli a légellenállást, ami maga-
sabb fogyasztáshoz vezet - távolítsa el a
tetőcsomagtartót, ha nem használja azt.
•
Kerülje a nyitott ablakokkal vezetést.
A Volvo Car Corporation környezetvédelmi
filozófiájával kapcsolatban, lásd Környezeti
filozófia (24. oldal).
Az üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Üzemanyagfogyasztás és CO2-kibocsátás (429. oldal).
FIGYELEM
Soha ne állítsa le a motort haladás közben,
például amikor lejtőn halad, mert ezzel
olyan fontos rendszereket kapcsol ki, mint
a kormányszervo vagy a fékszervo.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (320. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (429. oldal)
Üzemanyagtartály - méret (427. oldal)
08
18
19
20
Automata sebességváltó esetén.
Lásd "ECO vezetési mód"
Manuális sebességváltó esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
325
08 Elindulás és vezetés
Vezetés utánfutóval*
•
Amikor utánfutóval közlekedik, akkor számos
fontos dologra kell gondolnia, például a vonókonzolra, az utánfutóra és a rakomány elhelyezésének módjára az utánfutón.
Ne vontasson nehéz utánfutót, amikor az
autó teljesen új. Várjon legalább 1000 km
futásteljesítményig.
•
A fékekre a szokásosnál erősebb terhelés
hat hosszú és meredek lejtőkön. Kapcsoljon alacsonyabb sebességfokozatba, és
ügyeljen a sebességre.
•
Biztonsági okokból, utánfutóval nem szabad meghaladni az autóra vonatkozó
maximális megengedett sebességet.
Tartsa be a megengedett sebességekre
és tömegekre vonatkozó hatályos szabályozásokat.
•
Tartsa alacsonyan a sebességet, amikor
utánfutóval hosszú, meredek lejtőkön
halad.
•
Utánfutóval, kerülje a 12%-nál meredekebb emelkedőket.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék,
például a vonóhorog, teljes tömege ennek
megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. További részletes tájékoztatásért, lásd Tömegek (416. oldal).
Ha a vonókonzolt a Volvo szerelte fel, akkor
az autó tartalmazza az utánfutóval történő
közlekedéshez szükséges összes felszerelést.
08
326
•
Az autó vonókonzoljának jóváhagyott
típusúnak kell lennie.
•
Ha a vonóhorgot utólag szerelték fel,
akkor ellenőriztesse Volvo kereskedőjével, hogy az autó teljesen fel van-e szerelve az utánfutóval történő közlekedéshez.
•
Ossza el úgy a súlyt az utánfutón, hogy a
vonókonzol terhelése megfeleljen az előírt
maximális vonóhorog-terhelésnek.
•
Növelje a gumiabroncsnyomást a teljes
terheléshez előírt nyomásra. A gumiabroncsnyomással kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott
gumiabroncsnyomások (431. oldal).
•
Utánfutóval közlekedve a motor terhelése
nagyobb, mint normál vezetés közben.
Utánfutókábel
Ha az autó vonókonzolja 13-érintkezős elektromos csatlakozással rendelkezik, az utánfutó
pedig 7-érintkezőssel, akkor egy adapter
használata szükséges. Használjon a Volvo
által jóváhagyott adapterkábelt. Győződjön
meg arról, hogy a kábel ne dörzsölődjön a
talajon.
Irányjelzők és féklámpák az utánfutón
Ha az utánfutó valamelyik irányjelző lámpája
nem működik, akkor az információs kijelző
irányjelző-visszajelzője a normálisnál gyorsabban villog és a kijelzőn a Utánfutó
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
irányjelzőjének működési hibája üzenet
látható.
Ha az utánfutó valamelyik féklámpája nem
működik, akkor a Utánfutó féklámpájának
működési hibája szöveg látható.
Szintvezérlés*
A hátsó lengéscsillapítók állandó magasságot
tartanak fenn, az autó terhelésétől függetlenül
(a megengedett maximális tömegig). Amikor
az autó áll, akkor az autó hátulja kissé leereszkedik, ami normális
Vontatott tömegek
A Volvo megengedett utánfutótömegeivel
kapcsolatban, lásd Vontatóképesség és
vonóhorog-terhelés (417. oldal).
MEGJEGYZÉS
A meghatározott maximális megengedett
vontatott tömegek a Volvo által jóváhagyott értékeket jelentik. Az egyes országok
szabályozásai tovább korlátozhatják a vontatott tömegeket és sebességeket. A
vonóhorgok nagyobb vagy kisebb vontatott tömegekhez lehetnek méretezve, mint
amelyeket a jármű ténylegesen képes vontatni.
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó előírásokat. Különben az autó és az
utánfutó kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval* - manuális sebességváltó (327. oldal)
•
Vezetés utánfutóval* - automata sebességváltó (327. oldal)
•
•
Vonókonzol/vonóhorog* (328. oldal)
Vezetés utánfutóval* - manuális
sebességváltó
Vezetés utánfutóval* - automata
sebességváltó
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
Túlmelegedés
•
Az automata sebességváltó kiválasztja az
optimális sebességfokozatot a teherhez
és a motorfordulatszámhoz.
•
Túlmelegedés esetén egy figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a kombinált
műszerfalon egy üzenettel együtt, amely
az információs kijelzőn látható - kövesse
a jelzett útmutatást.
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
•
Izzócsere - általános (374. oldal)
Ne járassa a motort magasabb mint
4500 rpm (dízelmotorok: 3500 rpm) fordulatszámon - különben az olajhőmérséklet
túl magasra emelkedhet.
Meredek emelkedők
5-hengeres dízelmotor
•
Túlmelegedés kockázata esetén az optimális motorfordulatszám 2300-3000 rpm
a hűtőfolyadék optimális keringéséhez.
•
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval* (326. oldal)
Ne zárolja az automata sebességváltót
magasabb sebességfokozatban, mint
amivel a motor "meg tud birkózni" - nem
mindig jó ötlet magas fokozatban alacsony fordulatszám mellett haladni.
Parkolás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Helyezze a fokozatválasztót P állásba.
4. Engedje fel a lábféket.
•
•
Helyezze a fokozatválasztót parkolás
állásba P, amikor automata autóval, csatlakoztatott utánfutóval parkol. Mindig
használja a rögzítőféket.
08
Ékelje ki a kerekeket, amikor csatlakoztatott utánfutóval emelkedőn parkol.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
327
08 Elindulás és vezetés
||
Elindulás emelkedőn
Vonókonzol/vonóhorog*
Levehető vonóhorog* - tárolás
1. Nyomja be a lábféket.
A vonókonzol például utánfutó vontatására
szolgál az autó mögött.
Tárolja a levehető vonóhorgot a csomagtérben.
2. Helyezze a fokozatválasztót vezetés
állásba D.
3. Engedje ki a rögzítőféket.
4. Engedje fel a lábféket és induljon el.
Kapcsolódó információk
•
Ha az az autó levehető/eltávolítható vonóhoroggal van felszerelve, akkor gondosan be
kell tartani a levehető vonóhoroggal kapcsolatos utasításokat, Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás (329. oldal).
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
FIGYELEM
Ha az autó levehető Volvo vonóhoroggal
rendelkezik:
•
Kövesse gondosan a felszerelési utasításokat.
•
A levehető vonóhorgot elindulás előtt
rögzíteni kell a kulccsal.
•
Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöld
színű-e.
A vonóhorog tárolóhelye.
FONTOS
Mindig távolítsa el a vonóhorgot és tárolja
azt az autó erre kijelölt helyén.
Fontos ellenőrzések
•
A vonóhorog vonófejét rendszeresen tisztítani és zsírozni kell.
MEGJEGYZÉS
Ha lengéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot használ, akkor a vonófejet nem szabad
kenni.
08
Kapcsolódó információk
•
328
Vezetés utánfutóval* (326. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(329. oldal)
•
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás (329. oldal)
•
Vezetés utánfutóval* (326. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Levehető vonóhorog* - műszaki
adatok
Levehető vonóhorog* - felszerelés/
eltávolítás
A levehető vonóhorog műszaki adatai.
A levehető vonóhorog felszerelése/eltávolítása
az alábbi módon történik:
Műszaki adatok
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Hossztartó
H
A vonófej közepe
Távolítsa el a védőfedelet, a reteszt
, majd a fedelet egyenesen
benyomva
.
hátrahúzva
Kapcsolódó információk
•
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás (329. oldal)
•
•
Levehető vonóhorog* - tárolás (328. oldal)
G021487
G021485
Méretek, rögzítőpontok (mm)
G018928
Felszerelés
Biztosítsa, hogy a szerkezet nyitott helyzetben legyen, a kulcs óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
Vezetés utánfutóval* (326. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
}}
329
08 Elindulás és vezetés
A jelzőablaknak pirosnak kell lennie.
A jelzőablaknak zöldnek kell lennie.
G021494
G021490
G021488
||
Fel, le és hátra húzva ellenőrizze, hogy a
vonóhorog biztosítva van-e.
FIGYELEM
Helyezze be a vonóhorgot, amíg egy kattanást nem hall.
08
330
G000000
G021489
Ha a vonóhorog nem megfelelően van felszerelve, akkor azt le kell venni, és az
előző utasításoknak megfelelően kell felszerelni.
Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával
ellentétes irányba a zárt helyzethez. Távolítsa el a kulcsot a zárból.
FONTOS
Csak a vonóhorog vonófejét kell zsírozni, a
vonóhorog többi részének tisztának és
száraznak kell lennie.
Biztonsági kábel.
FIGYELEM
G018929
G021495
08 Elindulás és vezetés
Nyomja be a zárókereket
, és fordítsa
azt az óramutató járásával ellentétes
, amíg egy kattanást nem hall.
irányban
Ügyeljen arra, hogy az erre szolgáló konzolba rögzítse az utánfutó biztonsági kábelét.
Nyomja addig a védőfedelet, amíg az
szorosan be nem kattan.
Kapcsolódó információk
•
•
Levehető vonóhorog* - tárolás (328. oldal)
•
Vezetés utánfutóval* (326. oldal)
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(329. oldal)
A vonóhorog eltávolítása
Fordítsa le teljesen a zárókereket, amíg az
meg nem akad. Tartsa ebben a helyzetben, miközben hátra- és felfelé húzza a
vonóhorgot.
FIGYELEM
Helyezze be a kulcsot, majd forgassa el
az óramutató járásával megegyező irányban a nyitott helyzetbe.
Rögzítse biztonságosan a vonóhorgot, ha
azt az autóban tárolja, lásd Levehető
vonóhorog* - tárolás (328. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
331
08 Elindulás és vezetés
Utánfutó-stablizáló - TSA21
Az utánfutó-stablizáló TSA ((Trailer Stability
Assist)) feladata, hogy stabilizálja az autóból
és utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni
kezdene.
TSA - a funkció a menetstabilizáló rendszer,
(194. oldal)TSA22 része.
Funkció
A kígyózás jelensége bármely autó/utánfutó
szerelvénynél előfordulhat. Normális esetben,
a kígyózás magas sebességek mellett fordul
elő. De alacsonyabb sebesség mellett is fennáll a kockázata, ha az utánfutó túl van terhelve vagy a rakomány egyenetlenül van elosztva, például nagyon hátul van.
A kígyózást ki kell váltania valamilyen tényezőnek, például.:
•
Az autó és az utánfutó hirtelen és erős
széllökésnek van kitéve.
•
Az autó és az utánfutó egyenetlen útfelületen halad vagy kátyúba fut.
•
Legyező kormánykerék-mozdulatok.
Működés
Ha a kígyózás megkezdődik, akkor nehéz
vagy akár lehetetlen lehet megszüntetni. Ez
nehezen kezelhetővé teszi az autó/utánfutó
szerelvényt és fennáll a kockázata annak,
08
21
22
332
Az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
(Electronic Stability Control) - elektronikus menetstabilizáló.
hogy például a sáv vagy az úttest elhagyásával végződik.
Az utánfutó-stabilizáló funkció folyamatosan
figyeli az autó mozgását, különösen az oldalirányú mozgásokat. Ha kígyózást észlel, akkor
az első kerekeket egymástól függetlenül
fékezi. Ez stabilizálja az autó/utánfutó szerelvényt. Ez gyakran elég ahhoz, hogy segítsen
a járművezetőnek az autó kézben tartásában.
Ha a kígyózás kiküszöbölése nem sikerül
elsőre, akkor működésbe lép a TSA rendszer,
az autó/utánfutó szerelvényt az összes fékkel
fékezi és csökkenti a motor teljesítményét.
Amint fokozatosan megszüntette a kígyózást
és az autó/utánfutó szerelvény újra stabil,
akkor a TSA rendszer abbahagyja a szabályozást és újra teljesen a járművezető tartja kézben az autót. További tájékoztatásért, lásd
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - működés (195. oldal).
Különféle beállítások
A TSA bekapcsolása magasabb sebességek
mellett történik.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a járművezető
a Sport üzemmódot választja, lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános
leírás (194. oldal).
Előfordulhat, hogy a TSA nem lép működésbe, ha a járművezető erős kormánymozdulatokkal próbálja helyrehozni a kígyózást,
mert ilyen esetekben a rendszer nem képes
meghatározni, hogy az utánfutó vagy a járművezető okozza-e a kígyózást.
A ESC22 szimbólum villog a kombinált műszerfalon a TSA rendszer
működése közben.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (194. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Vontatás
FIGYELEM
FONTOS
Vontatás közben, egy jármű vontatókötél
használatával egy másik járművet vontat.
•
Vontatás előtt ellenőrizze, hogy ki vane oldva a kormányzár.
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
szállítani, hogy a kerekek előre forogjanak.
Ellenőrizze a vontatásra vonatkozó törvényes
megengedett maximális sebességet, mielőtt a
vontatás elkezdődik.
•
A távvezérlős kulcsnak a II kulcshelyzetben kell lennie - I helyzetben az
összes légzsák kikapcsol.
•
1. Aktiválja az autó vészvillogóit.
•
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, amikor
vontatja az autót.
2. Csatlakoztassa a vontatókötelet a vonószemhez.
3. Oldja ki a kormányzárat a távvezérlős
kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével, és
a START/STOP ENGINE gomb hosszú
megnyomásával - a II kulcshelyzet aktív
állapotában, a kulcshelyzetekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kulcshelyzetek (84. oldal).
4. A távvezérlős kulcsnak az autó vontatása
közben a gyújtáskapcsolóban kell maradnia.
5. Lábát finoman a fékpedálon tartva, tartsa
feszesen a vontatókötelet, amikor a vontató jármű csökkenti a sebességet - így
elkerülheti a szükségtelen rántásokat.
6. Készüljön fel a fékezésre a megálláskor.
FIGYELEM
A fékszervo és a kormányszervo nem
működik a motor leállított állapotában - a
fékpedált körülbelül 5-ször akkora erővel
kell nyomni és a kormányzás jelentősen
nehezebb mint normál esetben.
Ne vontasson automata sebességváltóval felszerelt autókat nagyobb mint
80 km/h ((50 mph)) sebességgel vagy
80 km-nél hosszabban.
Segédindítás
Ne indítsa az autó motorját belökéssel. Használjon segédakkumulátort, ha az akkumulátor
lemerült és a motor nem indítható, lásd Indítás segédakkumulátorral (289. oldal).
FONTOS
A katalizátor károsodhat a motor vontatással történő beindítási kísérlete közben.
Manuális sebességváltó
Vontatás előtt:
–
Helyezze üres állásba a sebességváltó
kart, és engedje ki a rögzítőféket.
Automata sebességváltó Geartronic
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vészvillogók (102. oldal)
Vonószem (334. oldal)
Szállítás (335. oldal)
Vontatás előtt:
–
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
08
333
08 Elindulás és vezetés
Vonószem
A vonószemet egy menetes aljzatba kell csavarozni egy, a lökhárító jobb oldali részén
található fedél mögött, elöl vagy hátul.
A vonószem csatlakozási pontjának
fedele kétféle változatban létezik, amelyeket eltérő módon kell kinyitni:
•
A vonószem felszerelése
•
Senki/semmi nem maradhat a szállító
jármű mögött az autó platóra húzása közben.
A második változat egy jelöléssel rendelkezik az egyik oldalon vagy az egyik
sarokban. Nyomja meg az ujjával a
jelölést, és ezzel egyidejűleg hajtsa ki
az ellenkező oldalt/sarkat egy érme
vagy hasonló eszköz használatával - a
fedél a tengelye körül elfordul és eltávolítható.
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsüllyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
Használat után, csavarja ki a vonószemet,
és tegye vissza a helyére.
Fejezze be a fedél visszaszerelésével a
lökhárítóra.
08
334
FIGYELEM
A horonnyal rendelkező változatot egy
pénzérmét vagy hasonló tárgyat a
horonyba helyezve lehet kifordítani.
Ezután fordítsa ki teljesen a fedelet, és
távolítsa el azt.
Csavarozza be a vonószemet merőlegesen a pereméig. Csavarja be erősen a
vonószemet, például a kerékkulcs használatával.
Vegye ki a vonószemet, amely a csomagtér padlófedele alatt található.
Emelje meg az autót az autómentő emelő
eszközével, ha szükséges.
A vonószemet kell használni az autómentő
egyenes platójára történő vontatáshoz. Az
autó helyzete és a hasmagasság határozza
meg, hogy ez lehetséges-e. Ha az autómentő
rámpája túl meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó károsodhat a vonószemmel történő vontatáős során.
FONTOS
Kapcsolódó információk
•
•
Vontatás (333. oldal)
Szállítás (335. oldal)
08 Elindulás és vezetés
Szállítás
FONTOS
A mentés azt jelenti, hogy a járművet egy
másik jármű segítségével szállítják.
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
szállítani, hogy a kerekek előre forogjanak.
A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
•
A vonószemet kell használni az autómentő
egyenes platójára történő vontatáshoz. Az
autó helyzete és a hasmagasság határozza
meg, hogy ez lehetséges-e. Ha az autómentő
rámpája túl meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó károsodhat a vonószemmel történő vontatáős során.
Emelje meg az autót az autómentő emelő
eszközével, ha szükséges.
Az összkerékhajtású autókat (AWD)
felemelt első felfüggesztéssel nem
szabad 70 km/h (40 mph) sebességnél
gyorsabban vontatni. Nem szabad 50
km-nél nagyobb távolságra vontatni.
Kapcsolódó információk
•
Vontatás (333. oldal)
FIGYELEM
Senki/semmi nem maradhat a szállító
jármű mögött az autó platóra húzása közben.
FONTOS
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsüllyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
08
335
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - karbantartás
Új gumiabroncsok
Vezetési jellemzők
A gumiabroncsok nagymértékben befolyásolják az autó vezetési jellemzőit. A gumiabroncs
típusa, méretei, a gumiabroncsnyomás és a
sebesség-besorolás fontos tényezők az autó
teljesítményében.
09
A profilmélység-eltérések és a kopási minták
kialakulásának elkerülése érdekében, az első
és a hátsó kerekek felcserélhetők egymással.
Az első csere megfelelő távolsága körülbelül
5000 km, majd 10000 kilométerenkét.
A gumiabroncs kora
Minden 6 évesnél idősebb gumiabroncsot
szakemberrel kell megvizsgáltatni, akkor is,
ha az sértetlennek látszik. A gumiabroncsok
öregszenek és romlanak, akkor is, ha alig
vagy egyáltalán nem használták azokat. Ez
befolyásolja a működésüket. Ez vonatkozik az
összes gumiabroncsra, azokra is, amelyeket
jövőbeni használatra tárolnak. Példák azokra
a külső jelekre, amelyek a gumiabroncs használhatatlanságát jelzik a repedések és az
elszíneződés.
Kopás és karbantartás
Helyes gumiabroncsnyomás (339. oldal)
használatakor egyenletesebb a kopás. Vezetési stílus, gumiabroncsnyomás, az időjárásiés útviszonyok befolyásolják a gumiabroncsok öregedésének és kopásának gyorsaságát.
A gumiabroncs funkciója, többek között, hogy
viselje a terhet, tapadást biztosítson az útfelülethez, csökkentse a vibrációkat és védje a
kereket a kopástól.
A gumiabroncsok romlandó alkatrészek.
Néhány év után keményedni kezdenek, ugyanakkor tapadási képességük/jellemzőik fokozatosan romlanak. Ezért fontos, hogy a lehető
legfrissebb gumiabroncsokat szerezze be,
amikor lecseréli azokat. Ez különösen igaz a
téli gumiabroncsokra vonatkozóan. A számsor utolsó négy számjegye mutatja a gyártási
hetet és évet. Ez a gumiabroncs DOT jelölése
(Department of Transportation) és négy számjegyből áll, például 1510. Az ábrán látható
gumiabroncsot 2010 15. hetén gyártották.
Nyári és téli kerekek
Amikor lecseréli a nyári és téli gumiabroncsokat, akkor meg kell jelölni, hogy a kerekek az
autó melyik oldalára voltak szerelve, például
B a bal és J a jobb oldal esetében.
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel, ha
bizonytalan a profilmélységgel kapcsolatban.
A gumiabroncsok közötti jelentős kopásbeli
eltérések (> 1 mm különbség a profilmélységben) esetén mindig a kevésbé kopott gumiabroncsokat kell hátulra szerelni. Az alulkormányzottságot könnyebb ellensúlyozni, és azt
eredményezi, hogy az autó továbbra is egyenes vonalban halad, míg az autó hátuljának
megcsúszása esetén lehetséges az autó feletti uralom teljes elvesztése. Ezért fontos,
hogy a hátsó kerekek soha ne veszítsék el a
tapadásukat az első kerekeknél korábban.
FIGYELEM
A sérült gumiabroncs az autó feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.
}}
337
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Tárolás
Gumiabroncsok - forgási irány
A gumiabroncsokkal felszerelt kerekeket
lefektetve vagy felakasztva kell tárolni - soha
nem állítva.
A forgási iránnyal rendelkező mintájú gumiabroncsok csak egy irányban foroghatnak, ami
egy nyíllal van jelölve.
Kapcsolódó információk
•
Tartsa be a gumiabroncsnyomás-táblázatban,
(431. oldal) előírt gumiabroncsnyomásokat.
Gumiabroncsok - méretek (341. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(342. oldal)
Kapcsolódó információk
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
•
Gumiabroncsok - forgási irány
(338. oldal)
•
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(339. oldal)
•
•
G021778
•
•
A nyíl a gumiabroncs forgási irányát mutatja.
A gumiabroncsnak egész hasznos élettartama során ugyanabban az irányban kell
forognia. A gumiabroncsokat csak az első és
hátsó tengelyek között szabad cserélni, soha
bal-jobb oldali vagy fordított irányban. Ha a
gumiabroncsok helytelenül vannak felszerelve, akkor az károsan befolyásolja az autó
fékezési jellemzőit és az abroncsok eső- vagy
latyakkiszorítási képességét. A legnagyobb
profilmélységű gumiabroncsokat mindig az
autó hátuljára kell szerelni (a kicsúszás kockázatának csökkentése érdekében).
338
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy mindkét kerékpár
ugyanolyan típusú és méretű valamint
gyártmányú legyen.
Gumiabroncsok - méretek (341. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(342. oldal)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
•
Gumiabroncsok - karbantartás
(337. oldal)
•
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(339. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
•
Gumiabroncsok - futófelületkopásjelzők
A futófelület-kopásjelzők mutatják a gumiabroncs futófelületének profilmélységét.
•
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
Gumiabroncsok - forgási irány (338. oldal)
Gumiabroncsok - karbantartás
(337. oldal)
Gumiabroncsok - levegőnyomás
09
A gumiabroncsok különböző levegőnyomással
rendelkezhetnek, amelyet bar mértékegységben adnak meg.
Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását
G021829
A gumiabroncsok nyomását havonta ellenőrizni kell.
Futófelület-kopásjelzők.
A futófelület-kopásjelzők keskeny kiemelkedések a futófelület hosszirányú hornyaiban. A
gumiabroncs oldalán a TWI (Tread Wear
Indicator) betűk láthatók. Amikor a gumiabroncs profilmélysége 1,6 mm mélységűre
csökken, akkor a futófelület egy szintbe kerül
a kopásjelzők magasságával. Amint lehetséges, cserélje újra a gumiabroncsokat. Ne feledje, hogy a kis profilmélységű gumiabroncsok nagyon gyengén tapadnak esőben és
hóban.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (341. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(342. oldal)
}}
339
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
•
Gumiabroncsnyomás az autó előírt gumiabroncsméretéhez.
•
ECO nyomás1.
Gumiabroncsnyomás címke
Kapcsolódó információk
•
•
A helytelen gumiabroncsnyomás-nyomás
növeli az üzemanyag-fogyasztást, rövidíti a
gumiabroncs élettartamát és károsan hat az
autó vezetési jellemzőire. Túl alacsony gumiabroncsnyomás használata a gumiabroncsok
túlmelegedéséhez és károsodásához vezethet. A gumiabroncsnyomás hatással van az
utazási kényelemre, a menetzajokra és a
vezetési jellemzőkre.
MEGJEGYZÉS
A gumiabroncsok nyomása idővel csökken, ez természetes jelenség. A gumiabroncsok nyomása a környezeti hőmérséklettől függően is változik.
1
340
Az ECO nyomás jobb üzemanyag-gazdaságosságot eredményez.
G021830
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomás-nyomást
hideg gumiabroncsokon. A "hideg gumiabroncsok" azt jelenti, hogy a hőmérséklet megegyezik a környezeti hőmérséklettel. Néhány
kilométer megtételét követően a gumiabroncsok felmelegszenek, és a nyomás megnövekszik.
A vezető oldali ajtóoszlopon (a keret és a
hátsó ajtó között) elhelyezkedő gumiabroncsnyomás-matrica mutatja, hogy milyen nyomásra kell beállítani a gumiabroncsokat a
különböző terhelésekhez és sebességekhez.
Ez a gumiabroncsnyomás-táblázatban is
megtalálható, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (431. oldal).
Üzemanyag-gazdaságosság, ECO
nyomás
Az optimális üzemanyag-gazdaságosság eléréséhez 160 km/h (100 mph)) sebesség alatt
ECO nyomás használata ajánlott (teljes és
könnyű terhelésre is vonatkozik), lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (431. oldal).
Gumiabroncsok - méretek (341. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(342. oldal)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
•
Gumiabroncsok - karbantartás
(337. oldal)
•
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(339. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Kerék- és keréktárcsaméretek
Gumiabroncsok - méretek
A kerék- és keréktárcsaméretek az alábbi táblázatban látható módon vannak jelölve.
Az autó gumiabroncsai bizonyos méretekkel
rendelkeznek, lásd az alábbi táblázatban található példákat.
Az autó teljes járműjóváhagyással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kerék (keréktárcsa)
és a gumiabroncs bizonyos kombinációi
megengedettek.
A kerekek (keréktárcsák) méretjelöléssel rendelkeznek, például: 7Jx16x50.
7
A keréktárcsa szélessége hüvelykben
J
Keréktárcsaprofil
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben
50
Eltolás milliméterben (a kerék közepének távolsága a kerék érintkezési felületével az agyon)
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (341. oldal)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (431. oldal)
A méretek minden gumiabroncson fel vannak
tüntetve. Példa a jelölésre: 215/55R16 97W.
Az autó bizonyos keréktárcsa és gumiabroncs kombinációkkal rendelkezik a teljes járműre vonatkozó jóváhagyással.
09
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(342. oldal)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
215
Gumiabroncs szélessége (mm)
55
A gumiabroncs falmagasságának és
szélességének aránya (%)
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (338. oldal)
R
Radiál
•
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben (")
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (431. oldal)
97
A maximális megengedett gumiabroncs-terhelés kódjai, terhelési
mutató (LI)
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (341. oldal)
W
Sebesség-besorolás a maximális
megengedett sebességhez, sebesség-besorolás (SS). (Ebben az esetben 270 km/h (168 mph)).
Gumiabroncsok - karbantartás
(337. oldal)
FIGYELEM
19-hüvelykes kerekeket soha nem szabad
R-Design vagy sportfutómű opció nélküli
autókon használni. A 19-hüvelykes
kerekek használata normál futóművel
rendelkező autókon biztonsági kockázatokat rejt magában és károsan befolyásolja
az autó vezetési jellemzőit.
341
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Gumiabroncsok - terhelési mutató
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
A terhelési mutató a gumiabroncs bizonyos
terhelés elviselésére vonatkozó képességét
jelzi.
Az egyes gumiabroncsok egy bizonyos maximális sebességnek képesek ellenállni és ezért
egy adott sebesség besorolással (Speed
Symbol) rendelkeznek.
Minden gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére képes, ez a terhelési mutató (LI). Az
autó tömege meghatározza a gumiabroncsok
szükséges terhelhetőségi képességét. A legalacsonyabb megengedett mutató a gumiabroncs-terhelési mutató táblázatában található,
lásd a nyomtatott kezelési útmutató "Műszaki
adatok" részét.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (341. oldal)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (431. oldal)
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(342. oldal)
•
Gumiabroncsok - karbantartás
(337. oldal)
A gumiabroncsok sebesség besorolásának
legalább az autó csúcssebességével egyenlőnek kell lenniük. Az alábbi táblázatban található az egyes sebesség-besorolásokhoz (SS)
tartozó maximális megengedett sebesség. Az
egyetlen kivétel ezek alól a szabályok alól a
téli gumiabroncs (343. oldal)2, ahol alacsonyabb sebesség-besorolás is használható.
Ha ilyen gumiabroncsot választ, akkor az
autót nem szabad a gumiabroncs sebességbesorolásánál gyorsabban vezetni (például a
Q besorolásúak legfeljebb 160 km/h
(100 mph) sebességgel használhatók). A közlekedési szabályok határozzák meg azt, hogy
milyen sebességgel vezethető az autó és nem
a gumiabroncsok sebesség-besorolása.
MEGJEGYZÉS
A maximális megengedett sebesség a táblázatban van megadva.
2
342
A fémszegecsesek és szegecsek nélküliek is.
Q
160 km/h (100 mph) (csak téli gumiabroncsokon)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
FIGYELEM
Az autót olyan gumiabroncsokkal kell felszerelni, amelyek az előírttal megegyező
vagy magasabb terhelésmutatóval,
(342. oldal) (LI) és sebesség-besorolással
(SS) rendelkeznek. Ha túl alacsony terhelésmutatójú vagy sebesség-besorolású
gumiabroncsot használ, akkor az túlmelegedhet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gumiabroncsok - méretek (341. oldal)
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
Gumiabroncsok - forgási irány (338. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Kerékcsavarok
Téli gumiabroncsok
Profilmélység
A kerékcsavarok rögzítik a kerekeket a kerékagyakhoz és különböző változatokban állnak
rendelkezésre.
A téli gumiabroncsok a téli útviszonyokhoz
vannak kialakítva.
A jeges, latyakos utak és az alacsony hőmérséklet jelentősen magasabb igénybevételt
jelent a gumiabroncsok számára, mint a nyári
körülmények. A Volvo ezért azt javasolja,
hogy ne használjon 4 mm-nél kisebb profilmélységű téli gumiabroncsokat.
FONTOS
A kerékcsavarokat 140 Nm nyomatékkal
kell meghúzni. A túlhúzás károsíthatja az
anyákat és a csavarokat.
Csak a Volvo által tesztelt és jóváhagyott
keréktárcsákat használjon, amelyek eredeti
Volvo tartozékok. Ellenőrizze a nyomatékot
nyomatékkulccsal.
Zárható kerékcsavarok*
Zárható kerékcsavarok* alumínium és acél
keréktárcsákon is használhatók. A csomagtér
padlója alatt található hely a zárható kerékcsavarok perselye számára.
Kapcsolódó információk
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (341. oldal)
Téli gumiabroncsok
A Volvo adott méretű téli gumiabroncsok
használatát javasolja. A gumiabroncsméretek
a motorváltozattól függnek. Amikor téli gumiabroncsokkal közlekedik, akkor mind a négy
kerékre a megfelelő típusú gumiabroncsot
kell szerelni.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy kérdezze meg
Volvo kereskedőjét a legmegfelelőbb
keréktárcsa- és gumiabroncstípusokkal
kapcsolatban.
Hóláncok használata
Hóláncok csak az első kerekeken használhatók (ez az összkerékhajtású autókra is vonatkozik). Soha ne vezessen hóláncokkal
50 km/h (31 mph) sebességnél gyorsabban.
Kerülje a csupasz talajon haladást, mert ezzel
elkoptatja a hóláncokat és a gumiabroncsokat.
FIGYELEM
Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy
ezzel egyenértékű, az autómodellhez valamint gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan,
akkor a Volvo azt javasolja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy Volvo szervizzel. A rossz
hóláncok súlyos sérülést okozhatnak az
autóban és balesethez vezethetnek.
Szegecses gumiabroncsok
A szegecses téli gumiabroncsokat
500-1000 km megtételéig finoman kell használni, hogy a szegecsek megfelelően elhelyezkedjenek a gumiabroncsokban. Ez hoszszabb élettartamot biztosít a gumiabroncsok,
és különösen a szegecsek számára.
MEGJEGYZÉS
09
Kapcsolódó információk
A szegecses gumiabroncsok használatának szabályai országonként eltérőek lehetnek.
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(344. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
343
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
Az autó kerekei lecserélhetők például téli
kerekekre/téli gumiabroncsokra.
Pótkerék*
A tartozék pótkerék tárolása két különböző
változatban lehetséges, egy zsákban vagy a
csomagtérpadló alatt.
Az alábbi utasítások csak akkor érvényesek, ha a pótkereket tartozékként vásárolták az autóhoz. Ha az autó nincs pótkerékkel
felszerelve - lásd az ideiglenes defektjavító
készletre (TMK), (352. oldal) vonatkozó információkat.
A pótkerék (ideiglenes pótkerék) csak ideiglenes használatra szolgál és amint lehetséges,
szabályos kerékre kell cserélni. Az autó viselkedése a pótkerék használatakor megváltozhat. A pótkerék kisebb, mint a normál kerék.
Az autó hasmagassága ennek megfelelően
más lesz. Ügyeljen a magas járdaszegélyekre
és ne mossa gépi mosóban az autót. Ha a
pótkerék az első tengelyre van szerelve,
akkor ezzel egyidejűleg nem használhat
hóláncot. Az összkerékhajtású autókon a
hátsó tengely hajtása kikapcsolható. A pótkereket nem szabad javítani.
A pótkerék helyes gumiabroncsnyomása a
gumiabroncsnyomás-táblán, (431. oldal)
található.
344
FONTOS
•
Soha ne vezessen 80 km/h (50 mph)
sebességnél gyorsabban, ha pótkerék
van az autóra szerelve.
•
Az autóra soha nem szabad egynél
több "ideiglenes pótkereket" szerelni.
A pótkerék külső oldalával lefelé helyezkedik
el a pótkeréktartó mélyedésben. Ugyanazok a
csavarok mennek át és rögzítik a pótkereket
és a szivacstömböt. A szivacstömb tartalmazza az összes szerszámot.
A pótkerékhez tartozik egy zsák, és hevederekkel a csomagtér padlójához kell rögzíteni.
san a hevedert a pótkerék felett, majd a felső
fogantyún. Feszítse a rövid feszítőhevedert a
hosszúra. Rögzítse a hátsó csomagrögzítő
fület és feszítse meg.
A pótkerék kivétele a zsákból
1. Lazítsa meg a hevedereket, emelje ki a
pótkereket a csomagtérből, és távolítsa el
azt a pótkerékzsákból.
2. Hajtsa fel a csomagtér padlóját.
3. Emelje ki a szerszámokat és az emelőt a
szivacstömbből.
Eltávolítás
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget,
(348. oldal), ha forgalmas helyen cserél
kereket. Az autónak és az emelőnek* szilárd,
vízszintes talajon kell állnia.
1. Húzza be a rögzítőféket, (312. oldal), és
kapcsoljon hátrameneti sebességfokozatba vagy P állásba, ha az autó automata sebességváltóval rendelkezik.
Négy csomagrögzítő füllel rendelkező autók.
Fordítsa ki maga felé a pótkerék zsákján található fogantyút. Rögzítse a bevarrt feszítő
heveder kampóit az első csomagrögzítő
fülekbe. Rögzítse a hosszú hevedert az első
csomagrögzítő fülek egyikébe, húzza át átló-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
09 Kerekek és gumiabroncsok
4. Az acél keréktárcsákkal rendelkező autók
levehető dísztárcsákkal rendelkeznek.
Akassza be az eltávolító szerszámot és
húzza le a teljes kereket takaró dísztárcsákat. A dísztárcsák kézzel is lehúzhatók.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy az emelő nem sérült-e, a
menetek kenése megfelelő és szennyeződésektől mentes-e.
MEGJEGYZÉS
09
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt* használja,
ami az emelő címkéjén fel van tüntetve.
A címke az emelő megadott emelési
magassághoz tartozó maximális emelőképességét is jelzi.
2. Vegye elő az emelőt*, kerékkulcsot*, a
dísztárcsák* valamint a kerékcsavarok
műanyag sapkáinak eltávolítására szolgáló szerszámot- Ezek a habszivacs
tömbben találhatók. Ha másik emelőt
választott, lásd Az autó felemelése
(363. oldal).
Szerszám a kerékcsavarok műanyag sapkáinak
eltávolításához.
3. Helyezzen ékeket a talajon maradó
kerekek elé és mögé. Használjon például
nehéz fatömböket vagy nagyobb köveket.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
345
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
5. Csavarozza össze ütközésig a vonószemet a kerékkulccsal*.
FIGYELEM
FIGYELEM
Soha ne helyezzen semmit a talaj és az
emelő közé, sem az emelő és a jármű
emelési pontja közé.
Soha ne másszon az autó alá, amikor az
emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk
az autót. Ha forgalmas környezetben kell
kereket cserélni, akkor az utasoknak biztonságos helyre kell menniük.
8. Az autó egyes oldalain két emelési pont
található. Tekerje fel az emelőt úgy, hogy
a karosszéria pereme illeszkedjen az
emelő fejének bevágásához.
MEGJEGYZÉS
A normál autóemelő csak eseti, rövid ideig
tart használatra szolgál, például a defekt
miatti kerékcserékhez, a téli/nyári kerekek
cseréjéhez stb. Csak az adott modellhez
való emelőt szabad az autó emelésére
használni. Ha az autót gyakrabban vagy
egy kerékcseréhez szükségesnél hoszszabb időre emeli fel, akkor műhelyemelő
használata javasolt. Ebben az esetben,
kövesse a berendezés gyártójának kezelési útmutatóját.
FONTOS
A vonószemet a menet teljes hosszában
be kell csavarozni a kerékcsavarkulcsba.
6. Távolítsa el a műanyag sapkákat a kerékcsavarokról az erre szolgáló szerszámmal.
7. Lazítsa meg a kerékcsavarokat ½-1 fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányban a kerékkulccsal.
Kapcsolódó információk
FONTOS
A talajnak szilárdnak, simának és egyenesnek kell lennie.
9. Emelje fel az autót, hogy a kerék szabaddá váljon. Távolítsa el a kerékcsavarokat, és emelje le a kereket.
346
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
•
Kerékcsere - felszerelés (347. oldal)
Emelő* (349. oldal)
Elakadásjelző háromszög (348. oldal)
Kerékcsavarok (343. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Kerékcsere - felszerelés
Fontos, hogy a kerék felszerelésének eljárását
helyesen hajtsák végre.
3. Engedje le az autót annyira, hogy a
kerekek ne foroghassanak el.
MEGJEGYZÉS
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig szerelje vissza a porvédő sapkát,
hogy elkerülje a szelep kavicsok,
szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat
használjon. A fém porvédő sapkák
rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé
válhat a lecsavarásuk.
Felszerelés
FIGYELEM
Soha ne másszon az autó alá, amikor az
emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk
az autót. Ha forgalmas környezetben kell
kereket cserélni, akkor az utasoknak biztonságos helyre kell menniük.
1. Tisztítsa meg az érintkező felületeket a
kerék és az agy között.
2. Helyezze fel a kereket. Húzza meg alaposan a kerékcsavarokat.
09
MEGJEGYZÉS
4. Húzza meg átlósan a kerékcsavarokat.
Fontos, hogy a kerékcsavarok megfelelően meg legyenek húzva. Húzza meg
140 Nm nyomatékkal. Ellenőrizze a nyomatékot nyomatékkulccsal.
5. Helyezze vissza a műanyag sapkákat a
kerékcsavarokra.
6. Szerelje vissza az esetleges teljes dísztárcsákat.
A szelep dísztárcsafedél-nyílását a szelep
fölé kell helyezni a keréktárcsán a felszerelésekor.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(344. oldal)
•
•
•
Emelő* (349. oldal)
Elakadásjelző háromszög (348. oldal)
Kerékcsavarok (343. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
347
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Elakadásjelző háromszög
Az elakadásjelző háromszög figyelmezteti a
forgalom többi résztvevőjét az álló járműre.
Tárolás és összecsukás
Emelje fel a padlófedelet, és vegye ki az
elakadásjelző háromszöget.
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget a
tokjából, hajtsa ki és szerelje össze a
különálló két oldalát.
Szerszámok
Az autó többek között vonószemet, emelőt*
és kerékkulcsot* tartalmaz.
Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög
támasztó lábait.
Tartsa be az elakadásjelző háromszög használatára vonatkozó szabályokat. Helyezze az
elakadásjelző háromszöget a forgalom szempontjából alkalmas helyre.
Ügyeljen arra, hogy az elakadásjelző háromszöget és annak tokját a használatot követően megfelelően rögzítse a csomagtérben.
A csomagtérpadló alatt helyezkedik el az autó
vonószeme, az emelő* és a kerékkulcs*. Itt
található hely a zárható kerékcsavarok hüvelye és a műanyag kerékcsavarsapkákhoz tartozó szerszámok számára is.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
348
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Szükséghelyzeti defektjavítás (352. oldal)
Vonószem (334. oldal)
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(344. oldal)
Kerékcsavarok (343. oldal)
Emelő* (349. oldal)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Emelő*
Az emelő az autó felemelésére szolgál, például kerékcsere alkalmával.
Az eredeti emelőt csak a pótkerék felszereléséhez szabad használni. Az emelőt mindig jól
zsírozott állapotban kell tartani.
A szerszámokat és az emelőt* használat után
vissza kell tenni a megfelelő helyükre. Az
emelőt össze kell hajtani a megfelelő helyzetbe, hogy elférjen a helyén.
09
Az elsősegélycsomag tartalmazza az elsősegély-felszerelést.
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön
kell tárolni a csomagtérben, amikor nincs
használatban.
MEGJEGYZÉS
A normál autóemelő csak eseti, rövid ideig
tart használatra szolgál, például a defekt
miatti kerékcserékhez, a téli/nyári kerekek
cseréjéhez stb. Csak az adott modellhez
való emelőt szabad az autó emelésére
használni. Ha az autót gyakrabban vagy
egy kerékcseréhez szükségesnél hoszszabb időre emeli fel, akkor műhelyemelő
használata javasolt. Ebben az esetben,
kövesse a berendezés gyártójának kezelési útmutatóját.
Elsősegélycsomag*
Kapcsolódó információk
•
•
Elakadásjelző háromszög (348. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás (352. oldal)
Az elsősegély-felszerelés a csomagtér padlója alatt található.
Szerszámok - elrakás a helyére
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
349
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Gumiabroncsnyomás-figyelés*3
Gumiabroncs-figyelés (TM)*5
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer egy
visszajelző szimbólummal figyelmeztet a kombinált műszerfalon, amikor az autó egyik vagy
másik gumiabroncsában túl alacsony a nyomás.
A TM (Tyre Monitor) rendszer észleli a kerekek
forgási sebességét annak meghatározásához,
hogy a helyes nyomás van-e a gumiabroncsokban.
Bizonyos piacokon a gumiabroncsnyomásfigyelés a jogi követelményeknek megfelelően
alapfelszereltség. A rendszer nem helyettesíti
a normál gumiabroncs-karbantartást.
Ha a gumiabroncs nyomása túl alacsony,
akkor a gumiabroncs átmérője, és ennek
eredményeként a forgási sebessége megváltozik. A gumiabroncsok egymáshoz hasonlításával a rendszer meghatásozhatja, ha egy
vagy több gumiabroncs nyomása túl alacsony.
Visszajelző szimbólum a gumiabroncsnyomásfigyeléshez.
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncs-figyelés (TM)* (350. oldal)
A rendszer leírása
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
Üzenetek
Ha a gumiabroncs nyomása túl alacsony,
akkor egy visszajelző szimbólum ( ) világít a
kombinált műszerfalon, és az alábbi üzenetek
egyike jelenik meg:
• Gumiabroncsnyomás alacsony.
Ellenőrizze, állítsa be és kalibrálja
• Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges
• Gumiabroncsnyomás rendszere
Jelenleg nem elérhető
3
5
350
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FONTOS
Ha hiba jelentkezik a TM rendszerben,
akkor a kombinált műszerfal
visszajelző
szimbóluma körülbelül 1 percig villog,
majd folyamatosan világít. Egy üzenet is
megjelenik a kombinált műszerfalon.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Az üzenetek törlése
TM kalibrálás
1. Ellenőrizze az összes gumiabroncs nyomását gumiabroncs-nyomásmérővel.
A TM rendszer helyes működéséhez meg kell
határozni egy referenciaértéket a gumiabroncsnyomáshoz. Ezt minden alkalommal
meg kell tenni a gumiabroncsok cseréjekor
vagy a gumiabroncsnyomás változtatásakor a
rendszer újrakalibrálásával a MY CAR menürendszerben.
2. Fújja a gumiabroncsot/gumiabroncsokat
a vezető oldali ajtóoszlopon (az első és a
hátsó ajtó között) található gumiabroncstáblán szereplő helyes nyomásra.
3. Kalibrálja újra a TM rendszert a MY CAR
menürendszerben.
MEGJEGYZÉS
A helytelen gumiabroncsnyomás elkerülése érdekében, a nyomást hideg gumiabroncsokon kell ellenőrizni. A "hideg gumiabroncs" a környezeti hőmérséklettel
egyező hőmérsékletet jelent (a jármű használata után körülbelül 3 óra elteltével). Pár
kilométeres vezetést követően a gumiabroncsok felmelegszenek és a nyomás
megnő.
FIGYELEM
•
•
A helytelen gumiabroncsnyomás gumiabroncs-meghibásodáshoz vezethet,
és a járművezető elveszítheti az autó
feletti uralmat.
A rendszer nem képes a hirtelen gumiabroncs-károsodások előzetes jelzésére.
A gumiabroncsnyomást be kell állítani például
amikor nehéz teherrel vagy nagy sebességgel
közlekedik (160 km/h (100 mph) felett). Ezt
követően kalibrálni kell a rendszert.
Újrakalibrálás
A beállításokat a középkonzol használatával
lehet végrehajtani, lásd MY CAR (118. oldal).
1. Kapcsolja ki a gyújtást.
2. Fújja az összes gumiabroncsot a vezető
oldali ajtóoszlopon (az első és a hátsó
ajtó között) található gumiabroncstáblán
szereplő helyes nyomásra, majd válasza a
II kulcshelyzetet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (84. oldal).
6. Indítsa be és vezesse az autót.
> Az újrakalibrálás az autó vezetése közben megy végbe, és bármikor megszakítható. Ha leállítja a motort az újrakalibrálás közben, akkor az autó újbóli
vezetésekor folytatódik. A rendszer
nem jelzi a kalibrálást végrehajtását.
Az új referenciaérték lesz érvényes, amíg meg
nem ismétli az 1-5. lépéseket.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a TM rendszert minden
kerékcsere vagy gumiabroncsnyomásmódosítás alkalmával újra kell kalibrálni.
Ha az új referenciaértékek nincsenek
tárolva, akkor a rendszer nem működik
megfelelően.
MEGJEGYZÉS
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig szerelje vissza a porvédő sapkát,
hogy elkerülje a szelep kavicsok,
szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat
használjon. A fém porvédő sapkák
rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé
válhat a lecsavarásuk.
3. Nyissa meg a MY CAR menürendszert.
4. Válassza ki a Gumiabr. figyelése menüt.
5. Válassza az Guminyomást kalibr. lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot
annak megerősítéséhez, hogy megtörtént
az összes gumiabroncs nyomásának
ellenőrzése és beállítása. Ezután elkezdődik a kalibrálás.
09
}}
351
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Rendszer- és gumiabroncs-állapot
A rendszer és a gumiabroncsok pillanatnyi
állapota ellenőrizhető a középkonzol képernyőjén.
1. Nyissa meg a MY CAR menürendszert.
2. Válassza ki a Gumiabr. figyelése menüt.
> A gumiabroncsnyomások állapota
színkóddal jelenik meg.
Az állapotot színkódok jelzik az alábbiaknak
megfelelően:
•
Mind zöld: a rendszer normálisan működik és az összes gumiabroncs nyomása
kismértékben az előírt szint felett van.
•
Sárga kerék: az adott gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Az összes kerék sárga: két vagy több
gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Jelenleg nem elérhető üzenet jelenik
meg: a gumiabroncsnyomás rendszer
átmenetileg nem működik. Szükséges
lehet az autó rövid ideig 30 km/h (20 mph)
feletti sebességen történő vezetése,
mielőtt a rendszer újra aktív lesz.
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Szerviz szükséges üzenet látható: hiba
lépett fel a rendszerben. Vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel vagy
műhellyel.
•
352
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás
(339. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás
A szükséghelyzeti defektjavító készlet,
Temporary Mobility Kit (TMK) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (431. oldal)
ellenőrzésére és beállítására használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
(353. oldal) egy kompresszorból és egy
palack tömítőanyagból áll. A tömítőanyag ideiglenes javításra szolgál. A tömítőfolyadék
hatékonyan tömíti a gumiabroncs futófelületeinek defektjeit.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet korlátozottan képes az oldalfalon sérült gumiabroncsok tömítésére. Ne tömítsen olyan gumiabroncsokat a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel, amelyeken nagyobb bevágások,
repedések vagy ehhez hasonló sérülések
vannak.
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak
a gumiabroncsok futófelületén található
defekt tömítésére szolgál.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet elhelyezkedés (353. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (353. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás - használat
(354. oldal)
•
Szerszámok (348. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet elhelyezkedés
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés
A szükséghelyzeti defektjavító készlet,
Temporary Mobility Kit (TMK) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás ellenőrzésére
és beállítására használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet,
Temporary Mobility Kit (TMK) komponenseinek áttekintése.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
elhelyezkedése
A szükséghelyzeti defektjavító készlet a csomagtér padlója alatt található.
Kapcsolódó információk
09
Az alkatrészek tárolása a csomagtér padlója
alatt történik.
Címke, maximális megengedett sebesség
Kapcsoló
Elektromos kábel
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (353. oldal)
Palacktartó (narancssárga sapka)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás (352. oldal)
Védősapka
Nyomáscsökkentő szelep
Levegőtömlő
}}
353
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Tömítőfolyadék-palack
Nyomásmérő
Tömítőfolyadék-palack
A lejárati dátum előtt vagy használat után
cserélje ki a tömítőfolyadék-palackot. Kezelje
a környezetre veszélyes hulladékként a régi
palackot.
Szükséghelyzeti defektjavítás használat
A defekt tömítése a szükséghelyzeti defektjavító készlettel, Temporary Mobility Kit (TMK).
Szükséghelyzeti defektjavítás
A palack 1.2-etanolt és természetes gumitejet tartalmaz.
A lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve
allergiás reakciót válthat ki.
3. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a 0 állásban
van-e, és vegye ki a kábelt valamint a
levegőtömlőt.
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezését.
4. Csavarja le a narancssárga sapkát a
kompresszorról, és csavarozza le a dugót
a palackról.
Tárolja gyermekektől elzárva.
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Ha a folyadék bőrrel érintkezik, akkor haladéktalanul le kell mosni szappannal és bő
vízzel.
354
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet elhelyezkedés (353. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás (352. oldal)
Ha a defektet szeg vagy hasonló tárgy
okozta, akkor hagyja azt a gumiabroncsban. Ez segít a nyílás tömítésében.
2. Válassza le a maximális megengedett
sebesség címkét (amely a kompresszor
oldalán található) és helyezze azt a kormánykerékre. A szükséghelyzeti defektjavító készlet használatát követően nem
szabad 80 km/h (50 mph) sebességnél
gyorsabban vezetni.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
1. Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget,
ha a kereket forgalmas helyen kell tömítenie.
Ne törje fel a palack zárját használat előtt.
A zár automatikusan automatikusan törik
el a palack becsavarásakor.
Az alkatrészek funkciójával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (353. oldal).
09 Kerekek és gumiabroncsok
5. Csavarozza a palackot a palacktartó
aljára.
> A palack és a palacktartó visszaforgásgátló retesszel van ellátva a tömítőanyag-szivárgás megakadályozása
érdekében. Amikor a palack be van
csavarozva, ez nem csavarható le a
palackról. A palack eltávolítását szervizben lehet elvégezni, a Volvo hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét
javasolja.
FIGYELEM
A tömítő folyadék irritálhatja a bőrt. Ha a
bőrével érintkezik, akkor mossa le a folyadékot szappanos vízzel.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
6. Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját.
Ellenőrizze, hogy a levegőtömlő nyomáscsökkentő szelepe teljesen rá van-e csavarva, és csavarja be a levegőtömlő szelepcsatlakozását a menet aljáig a gumiabroncsszelepen.
7. Csatlakoztassa az elektromos kábelt a
legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és
indítsa be az autót.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne legyen használatban több 12 voltos aljzat, amikor működik
a kompresszor.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
8. Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I
helyzetbe billentésével.
FIGYELEM
Soha ne álljon a gumiabroncs mellé, amikor működik a kompresszor. Ha repedések
vagy egyenetlenségek jelennek meg, akkor
azonnal állítsa le a kompresszort. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
MEGJEGYZÉS
Amikor bekapcsol a kompresszor, akkor a
nyomás akár 6 bar értékre növekedhet, de
a nyomás körülbelül 30 másodperc elteltével leesik.
9. Fújja a kereket 7 percig.
09
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
10. Kapcsolja ki a kompresszort, hogy ellenőrizze a nyomást a nyomásmérőn. A minimális nyomás 1,8 bar, a maximális nyomás pedig 3,5 bar. (Engedjen ki levegőt a
nyomáscsökkentő szelepen, ha túl magas
a gumiabroncsnyomás.)
FIGYELEM
Ha a nyomás 1,8 bar alatt van, akkor a
gumiabroncson lévő lyuk tól nagy. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
11. Kapcsolja ki a kompresszort, és húzza ki
az elektromos kábelt.
12. Csavarja le a levegőtömlőt a gumiabroncs
levegőszelepéről, és szerelje vissza a porvédő sapkát a gumiabroncsra.
13. Helyezze a védősapkát a levegőtömlőre,
hogy elkerülje a maradék tömítőfolyadék
szivárgását.
}}
355
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
14. Amint lehetséges, vezessen legalább 3
kilométert maximum 80 km/h (50 mph)
sebességgel, hogy a tömítőfolyadék
tömíthesse a gumiabroncsot.
MEGJEGYZÉS
Az első néhány fordulat során a gumiabroncs tömítőfolyadékot bocsát ki a lyukon
keresztül.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy senki ne álljon az autó
közelében, hogy ne fröccsenhessen rájuk
tömítő folyadék, amikor az autó elindul. A
távolságnak legalább két méternek kell
lennie.
15. Ellenőrző vizsgálat:
Csatlakoztassa újra a levegőtömlőt a
gumiabroncs levegőszelepére, és ellenőrizze a gumiabroncsnyomást nyomásmérővel, lásd Szükséghelyzeti defektjavítás - ismételt ellenőrzés (356. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
6
356
Szükséghelyzeti defektjavítás (352. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás - ismételt
ellenőrzés (356. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (353. oldal)
1 bar = 100 kPa.
Szükséghelyzeti defektjavítás ismételt ellenőrzés
Amikor egy gumiabroncsot a szükséghelyzeti
defektjavító készlettel, Temporary Mobility Kit
(TMK) tömített, akkor azt körülbelül
3 kilométeres vezetést követően ellenőrizni
kell.
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást
2. Olvassa le a gumiabroncsnyomást a nyomásmérőn.
•
Ha a gumiabroncs nyomása 1,3 bar6
alatt van, akkor a gumiabroncs elégtelenül van tömítve. Az utat nem szabad
folytatni. Vegye fel a kapcsolatot egy
gumiabroncsokkal foglalkozó céggel.
•
Ha a gumiabroncsnyomás magasabb,
mint 1,3 bar6, akkor a gumiabroncs
nyomását be kell állítani a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelően, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások
(431. oldal).
•
Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs
nyomása túl magas.
Vegye ki a gumiabroncs-tömítő berendezést.
A kompresszornak kikapcsolva kell lennie.
1. Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját.
Vegye ki a levegőtömlőt, és csavarja a
menet aljáig a szelepes csatlakozást a
gumiabroncs levegőszelepén.
3. Ha a gumiabroncsot fel kell fújni:
1. Csatlakoztassa az elektromos kábelt a
legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és
indítsa be az autót.
2. Indítsa be a kompresszort, és fújja a
gumiabroncsot a gumiabroncsnyomás-táblázatban előírt nyomásra.
3. Kapcsolja ki a kompresszort.
09 Kerekek és gumiabroncsok
4. Távolítsa el a gumiabroncs-tömítő berendezést, helyezze a védősapkát a levegőtömlőre, és hajtsa a tömlőt a dobozba.
Helyezze a TMK készletet a csomagtérbe.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
FIGYELEM
Ellenőrizze rendszeresen a nyomást.
A Volvo azt javasolja, hogy vezessen a legközelebbi hivatalos Volvo műhelybe a sérült
gumiabroncs cseréje/javítása érdekében.
Tájékoztassa a műhelyt, hogy a gumiabroncs
tömítőfolyadékot tartalmaz.
FIGYELEM
5. Helyezze vissza a porvédő sapkát a
gumiabroncsra.
Nem szabad 80 km/h (50 mph) sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta
a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A
Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs vizsgálata érdekében (a maximális
vezetési távolság 200 km). Ott a munkatársak meg tudják határozni, hogy a gumiabroncs javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
MEGJEGYZÉS
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig
szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy
elkerülje a szelep kavicsok, szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé válhat a
lecsavarásuk.
MEGJEGYZÉS
A tömítőpalackot és a tömlőt használat
után ki kell cserélni. A Volvo azt javasolja,
hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben
végeztesse el a cserét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás (352. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás - használat
(354. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (353. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet a kerekek felfújása
09
Az autó eredeti gumiabroncsai a szükséghelyzeti defektjavító készletben, (353. oldal) található kompresszorral fújhatók fel.
1. A kompresszornak kikapcsolva kell lennie. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 állásban van-e, majd vegye ki a kábelt és a
levegőtömlőt.
2. Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját és csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelep-menetének aljáig.
3. Csatlakoztassa az elektromos kábelt a
legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és
indítsa be az autót.
FIGYELEM
A kipufogógázok belélegzése életveszélyes lehet. Soha ne hagyja járni a motort
zárt vagy nem elégséges szellőzésű helyeken.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
4. Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I
helyzetbe billentésével.
}}
357
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
5. Fújja fel a gumiabroncsot a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelő előírt nyomásra, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott
gumiabroncsnyomások (431. oldal).
Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs nyomása túl magas.
6. Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le
a levegőtömlőt és az elektromos kábelt.
7. Helyezze vissza a porvédő sapkát a
gumiabroncsra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
358
Szükséghelyzeti defektjavítás (352. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet áttekintés (353. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás - ismételt
ellenőrzés (356. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
10 Karbantartás és szervizelés
10
Volvo szervizprogram
Szervizelés és javítás előjegyzése*1
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizprogramot a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Kezelje a szervizelési, javítási és előjegyzési
információkat közvetlenül az internetre csatlakozó autóból.
A Volvo azt javasolja, hogy a szervizelési és
karbantartási munkákat hivatalos Volvo
műhelyben végeztesse el. A Volvo műhelyek
rendelkeznek a legmagasabb minőségű szolgáltatáshoz szükséges szakemberekkel, célszerszámokkal és szervizirodalommal.
FONTOS
A Volvo garancia megmaradása érdekében, ellenőrizze és tartsa be a szerviz- és
garanciafüzet utasításait.
Kapcsolódó információk
•
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás (374. oldal)
szolgáltatás1
Ez a
a szervizelések és műhelylátogatások előjegyzésének kényelmes módját nyújtja közvetlenül az autóban. Az autó
információi a kereskedőhöz kerülnek, aki előkészítheti a műhelylátogatást. A kereskedő
felkeresi Önt az időpont egyeztetése érdekében. Bizonyos piacokon a rendszer emlékezteti Önt a tervezett időpont közeledtéről, és a
navigációs rendszer2 a műhelybe is irányíthatja, amikor elérkezik az időpont.
A szolgáltatás használata előtt
•
Hozzon létre egy Volvo ID azonosítót. A
Volvo ID létrehozásával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Volvo ID
(22. oldal).
•
Jelentkezzen be a My Volvo tulajdonosi
weboldalra, menjen a saját profilba, és
hajtsa végre az alábbiakat:
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsolattartási adatai
helyesek-e.
360
4. Válassza ki az előnyben részesített kommunikációs csatornát (telefon). Az előjegyzési információk mindig e-mailben
kerülnek elküldésre az autóhoz és Önhöz.
Az autóból történő előjegyzés
előfeltételei
•
Az előjegyzési adatok küldéséhez és
fogadásához az autóból/autóban, az
autónak csatlakoznia kell az internethez,
lásd a Sensus Infotainment mellékletet az
autó internethez csatlakoztatásának módjával kapcsolatban.
•
Mivel az előjegyzési információk a saját
telefon-előfizetésén keresztül kerülnek
küldésre, válaszolnia kell arra, hogy szeretné-e az információk küldését. A kérdés
feltétele egyszer történik meg, ezután korlátozott ideig a kiválasztott kapcsolatra
vonatkozik.
•
A szolgáltatás működéséhez és ahhoz,
hogy a rendszer kommunikálhasson az
autó képernyőjén keresztül, el kell fogadnia az értesítéseket/felugró üzeneteket. A
MY CAR forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU menüt, majd
menjen a Szerviz és javítás
Értesítések megjelenítése menüponthoz.
Volvo ID és saját profil
1. Ellenőrizze, hogy az autó a profiljához
van-e rendelve.
1
2
3. Válassza ki a Volvo kereskedőt, akivel a
szervizeléseket és javításokat szeretné
végeztetni.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Sensus Navigation esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
10 Karbantartás és szervizelés
A szolgáltatás használata
Minden menü és beállítás a MY CAR normál
nézetéből érhető el az OK/MENU, majd
Szerviz és javítás gombbal.
Amikor elérkezik a szervizelés ideje és, bizonyos esetekben, amikor az autónak javításra
van szüksége, erről a kombinált műszerfalon,
(67. oldal) és a képernyő felugró menüjében
értesül.
lattal. A szervizlámpa és a szerviz üzenet
elalszik a kombinált műszerfalon.
• Nem - Nem jelenik meg több felugró üzenet a képernyőn. Az üzenet továbbra is
látható a kombinált műszerfalon. Miután
ezt a lehetőséget választotta, lehetőség
van a manuális előjegyzés elindítására az
autóban, lásd lent.
• Elhalasztás - A felugró menü megjelenik
az autó következő beindításakor.
Szerviz vagy javítás manuális
előjegyzése1
1. Nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, és válassza a Szerviz és
javítás Márkakereskedő információi
Szerviz vagy javítás igénylése lehetőséget.
> A járműadatok automatikusan a kereskedőhöz kerülnek.
Szervizelési üzenet a képernyőn.
2. A kereskedő előjegyzési ajánlatot küld az
autóhoz.
A választási lehetőségek jelentése a képernyő
felugró menüjében:
3. Fogadja el vagy kérjen új előjegyzési ajánlatot.
• Igen - Előjegyzési kérelem került elkül-
Az előjegyzés elfogadását követően az előjegyzési adatok tárolásra kerülnek az autóban, lásd Saját előjegyzések. Az autó az előjegyzésekkel kapcsolatos emlékeztetőkön
keresztül automatikusan kommunikál Önnel a
désre a kereskedőjéhez, aki felveszi
Önnel a kapcsolatot egy előjegyzési aján-
1
Bizonyos piacokra vonatkozik.
képernyőn keresztül, és elvezeti a műhelylátogatásra.
A My Volvo szolgáltatáson keresztül is jegyezhet elő műhelylátogatást. Menjen a "Saját
előjegyzések" részhez, és válassza a "Frissítés" lehetőséget, hogy hozzáférjen az előjegyzésekhez a My Volvo szolgáltatásból.
10
Saját előjegyzések1
Előjegyzési információk mutatása az autó
képernyőjén. Fogadja el vagy kérjen új előjegyzési ajánlatot.
–
Válassza a Szerviz és javítás
foglalások lehetőséget.
Saját
A kereskedő hívása1
Az autóhoz Bluetooth® kapcsolaton csatlakoztatott telefonnal felhívhatja a kereskedőjét.
A telefon csatlakoztatásával kapcsolatban,
lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
–
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
Márkakereskedő hívása lehetőséget.
}}
361
10 Karbantartás és szervizelés
||
A navigációs rendszer használata1, 2
Vigye be a műhelyt úti célként vagy útvonalpontként a navigációs rendszerben.
10
–
–
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
cél beállítása lehetőséget.
Egyes
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
Hozzáadás útpontként lehetőséget.
Járműadatok küldése1
A járműadatok egy központi Volvo adatbázisba (nem a kereskedőjéhez) kerülnek, ahonnan a Volvo kereskedők az autó azonosító
számát (VIN3) használva hozzáférhetnek a járműadatokhoz. A szám az autó szerviz és
garanciafüzetébe van nyomtatva, vagy megtalálható a szélvédő bal oldali alsó sarkának
belsején.
–
Válassza a Szerviz és javítás Autó
adatainak küldése lehetőséget.
Előjegyzési információk és járműadatok
Amikor úgy dönt, hogy szervizelést jegyez elő
az autójából, akkor elküldésre kerülnek az
előjegyzési információk és a járműadatok. A
járműadatok az alábbi területek adatait tartalmazzák:
1
2
3
362
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Sensus Navigation esetében.
Járműazonosító szám
•
•
•
•
•
•
szervizelés szükségessége
működési állapot
folyadékszintek
Sebességmérő
az autó járműazonosító száma (VIN3)
Az autó szoftververziója.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (22. oldal)
10 Karbantartás és szervizelés
Az autó felemelése
Az autó emelésekor fontos, hogy az emelőt
vagy az emelőkarokat az autó karosszériájának
alsó részén erre kialakított pontokhoz
helyezze.
10
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt használja.
Ha nem a Volvo által ajánlott emelőt használ, akkor tartsa be a gyártó utasításait.
}}
363
10 Karbantartás és szervizelés
||
10
Emelési pontok (nyilak) az autóhoz tartozó emelőhöz és emelési pontokhoz (pirosan jelölve).
Ha az autót első műhelyemelővel emeli, akkor
azt az autó alatti négy legtávolabbi emelési
pont alá kell helyezni. Ha az autót hátsó
műhelyemelővel emeli, akkor azt az autó alatti
egyik emelési pont alá kell helyezni. Ügyeljen
arra, hogy a műhelyemelő úgy legyen elhelyezve, hogy az autó ne csúszhasson le az
emelőről. Mindig használjon tengelytámaszokat vagy hasonló eszközöket.
Ha az autót kétoszlopos műhelyemelővel
emeli, akkor az első és hátsó emelőkarokat a
külső emelési pontok alá kell helyezni. Vagy
az első emelési pontok használható elöl.
Kapcsolódó információk
•
364
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(344. oldal)
10 Karbantartás és szervizelés
Motorháztető - nyitás és zárás
Mozdítsa balra a reteszt, és nyissa ki a
motorháztetőt. (A reteszelő kampó a fényszóró és a hűtőrács között helyezkedik el,
lásd az ábrát.)
A motorháztető az utastérben található fogantyúnak az óramutató járásával egyező irányba
fordításával, majd a hűtőrács mellett lévő
retesz balra mozgatásával nyitható ki.
Motortér - áttekintés
Az áttekintés néhány szervizzel kapcsolatos
komponenst mutat.
Motortér, 4-hengeres
FIGYELEM
10
Ellenőrizze, hogy lecsukáskor megfelelően
zár-e a motorháztető.
Kapcsolódó információk
•
•
Motortér - ellenőrzés (366. oldal)
Motortér - áttekintés (365. oldal)
A motorháztető nyitófogantyúja mindig bal oldalon helyezkedik el.
A motortér megjelenése a motorváltozattól függően változhat.
Motorolaj betöltése
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Hűtő
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály
(a vezető oldalán helyezkedik el)
Forgassa el a fogantyút körülbelül 20-25
fokkal az óramutató járásával megegyező
irányban. Hallani fogja, amikor a retesz
kiold.
Akkumulátor
Relé- és biztosítéktábla
Mosófolyadék betöltése
Levegőszűrő
}}
365
10 Karbantartás és szervizelés
||
FIGYELEM
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű és teljesítményű. A gyújtásrendszer
feszültsége nagyon veszélyes. Az autó
elektromos rendszerének mindig 0 kulcshelyzetben kell lennie, amikor munkát
végez a motortérben, lásd Kulcshelyzetek
- funkciók különböző szinteken (84. oldal).
10
Motorolaj-nívópálca4
Motortér - ellenőrzés
Hűtő
Bizonyos olajokat és folyadékokat rendszeres
időközönként ellenőrizni kell.
Motorolaj betöltése
Ne érjen a gyújtógyertyákhoz vagy a gyújtótekercshez, amikor az autó elektromos
rendszere a II kulcshelyzetben van vagy a
motor meleg.
Ellenőrizze az alábbi olajokat és folyadékokat
rendszeresen, például üzemanyagtöltéskor:
Akkumulátor
•
•
•
Motorolaj
•
Mosófolyadék
Relé- és biztosítéktábla
Mosófolyadék betöltése
Levegőszűrő
Motortér, kivéve 4-hengeres
Rendszeres ellenőrzés
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály
(a vezető oldalán helyezkedik el)
Ne feledje, hogy a hűtőventilátor (a motortér elején, a hűtő mögött található) automatikusan beindulhat a motor leállítását
követően is.
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű és teljesítményű. A gyújtásrendszer
feszültsége nagyon veszélyes. Az autó
elektromos rendszerének mindig 0 kulcshelyzetben kell lennie, amikor munkát
végez a motortérben, lásd Kulcshelyzetek
- funkciók különböző szinteken (84. oldal).
A motortér megjelenése a motorváltozattól függően változhat.
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Kormányszervo-folyadéktartály
4
366
Kapcsolódó információk
•
•
Motorháztető - nyitás és zárás (365. oldal)
Motortér - ellenőrzés (366. oldal)
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával (5-henger