Volvo XC70 2014 Kezelési útmutató

Volvo XC70 2014 Kezelési útmutató
WEB EDITION
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
KEDVES VOLVO TULAJDONOS
KΚSZΚNJÜK, HOGY A VOLVÓT VÁLASZTOTTA
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Κnnek és utasainak. A
Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az
Κn Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági
és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
Tartalomjegyzék
01 Bevezetés
A használati útmutató olvasása................
Adatok rögzítése.......................................
Tartozékok és extra felszerelés.................
Volvo On Call* szolgáltatásokkal rendelkező autók tulajdonosváltása...................
Információk az interneten.........................
A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája..
A használati útmutató és a környezet.......
Többrétegű üveg.......................................
02 Biztonság
13
15
16
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk...............................................
Biztonsági öv - bekapcsolás.....................
Biztonsági öv - kioldás..............................
Biztonsági öv - terhesség.........................
Biztonsági öv emlékeztető........................
Biztonságiöv-feszítő..................................
Biztonság - figyelmeztető szimbólum.......
Légzsákrendszer.......................................
Vezető oldali légzsák................................
Utaslégzsák...............................................
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*.............
Oldallégzsák (SIPS)...................................
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító...................................................
Függönylégzsák (IC)..................................
Általános információk a WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelmi) rendszerre vonatkozóan...................................
WHIPS - gyermekülések...........................
WHIPS - üléshelyzet.................................
Amikor a rendszer működésbe lép...........
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk......................................
22
23
23
23
24
25
25
26
27
27
28
30
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete..........................................
Biztonsági mód - az autó mozgatása.......
Általános információk a gyermekbiztonságról........................................................
Gyermekülés.............................................
Gyermekülések - elhelyezés.....................
Gyermekülés - kétfokozatú ülésmagasító*...........................................................
Kétfokozatú ülésmagasító* - felemelés.....
Kétfokozatú ülésmagasító* - leengedés...
Gyermekülés - ISOFIX..............................
ISOFIX - méretosztályok...........................
ISOFIX - gyermekülések típusai................
Gyermekülések - felső rögzítő pontok......
01 02 02
2
17
17
18
20
20
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
31
31
32
33
33
34
35
36
37
37
39
44
44
45
47
47
48
49
51
Tartalomjegyzék
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó - áttekintés...............................
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó - áttekintés...............................
Kombinált műszerfal.................................
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés...
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés.
Eco guide és Power guide*.......................
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése.............................
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése.............................
Külső hőmérsékletmérő............................
Napi kilométer-számláló...........................
Óra............................................................
Volvo Sensus............................................
Kulcshelyzetek..........................................
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken...................................................
Ülések, első...............................................
Ülések, első - elektromos működtetésű...
Kulcsmemória* a távvezérlős kulcsban....
Ülések, hátsó............................................
Kormánykerék...........................................
Kormánykerékfűtés*..................................
53
Világításkapcsolók.................................... 78
Helyzetjelző lámpák.................................. 81
Nappali világítás lámpái............................ 81
Alagútészlelés*.......................................... 82
Távolsági/tompított fényszóró.................. 82
Aktív távolsági fényszóró*......................... 83
Aktív Xenon fényszórók*........................... 85
Hátsó ködlámpa........................................ 86
Féklámpák................................................ 86
Vészvillogók.............................................. 87
Irányjelzők................................................. 87
Belső világítás........................................... 88
A hazakísérő világítás időtartama............. 89
Megközelítő világítás időtartama.............. 90
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása................................................... 91
Ablaktörlők és mosó................................. 95
Elektromos ablakok.................................. 97
Külső tükrök.............................................. 99
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés...................................................... 100
Visszapillantó tükör - belső..................... 101
Iránytű*.................................................... 101
Napfénytető*........................................... 103
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal.................................................
A menü áttekintése - kombinált műszerfal............................................................
Üzenetek.................................................
Üzenetek - kezelés..................................
MY CAR..................................................
Fedélzeti számítógép..............................
Fedélzeti számítógép - "Analog" kombinált műszerfal..........................................
Fedélzeti számítógép - "Digital" kombinált műszerfal..........................................
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk....................................................
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*....
03 03 03
56
59
59
60
63
64
66
68
68
69
69
70
71
72
73
74
75
77
78
104
105
106
107
107
108
110
114
117
118
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3
Tartalomjegyzék
04 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről 120
Tényleges hőmérséklet........................... 120
Δrzékelők - klímavezérlés........................ 121
Levegőszűrés.......................................... 121
Levegőszűrő - utastérszűrő.................... 121
Levegőszűrés - tiszta belső zóna csomag
(CZIP)*..................................................... 122
Levegőszűrés - IAQS*............................. 122
Levegőszűrés - anyag............................. 123
Menübeállítások - klímavezérlés............. 123
Levegőelosztás az utastérben................ 123
Elektronikus klímavezérlés - ECC........... 126
Fűthető első ülések*................................ 127
Hátsó ülésfűtés*...................................... 127
Szellőztetett első ülések*........................ 128
Ventilátor................................................. 129
Automatikus szabályozás....................... 129
Az utastér hőmérséklet-szabályozása.... 130
Légkondicionáló...................................... 130
A szélvédő pára- és jégmentesítése....... 131
Levegőelosztás - visszakeringtetés........ 132
Levegőelosztás - táblázat....................... 133
Motor- és utastérfűtés*........................... 135
05 Rakodás és tárolás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás/azonnali leállítás................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő..........................................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek.......................................................
Kiegészítő fűtés*.....................................
Üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés*
Elektromos kiegészítő fűtés*...................
136
Tárolóhelyek............................................
Kabáttartó...............................................
Alagútkonzol...........................................
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*.......................................................
Kesztyűtartó............................................
Kivehető szőnyegek*...............................
Piperetükör..............................................
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok............
Rakodás..................................................
Rakodás - hosszú tárgyak......................
Tetőcsomagtartó.....................................
Csomagok rögzítése...............................
Rakodás - táskatartó..............................
12 voltos elektromos aljzat - csomagtér*
Biztonsági háló*......................................
Biztonsági háló* csomagtértakaróval.....
Biztonsági rács.......................................
Csomagtértakaró....................................
04 04 05
4
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
136
138
140
140
141
143
145
145
145
146
146
146
147
148
149
149
150
152
152
153
154
154
156
Tartalomjegyzék
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs kulcsszárral................
Távvezérlős kulcs - elvesztés ................
Kulcsmemória*........................................
Zárás/nyitás jelzése - beállítás................
Indításgátló.............................................
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel..............................................
Távvezérlős kulcs - funkciók...................
Távvezérlős kulcs - hatótávolság............
PCC* - egyedi funkciók...........................
PCC* - hatótávolság...............................
Kivehető kulcsszár..................................
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés..................................................
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása......
Szervizzárás*...........................................
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere.......
Keyless drive*..........................................
Keyless drive* - a PCC hatótávolsága....
Keyless drive* - a PCC biztonságos
használata...............................................
Keyless drive* - a PCC funkció zavarása
Keyless drive* - zárás..............................
Keyless drive* - nyitás.............................
07 Vezetőtámogatás
158
158
158
159
159
Keyless drive* - nyitás a kulcsszárral .....
Keyless drive* - kulcsmemória................
Keyless drive* - zárbeállítások................
Keyless drive* - az antenna elhelyezkedése........................................................
Zárás/nyitás - kívülről..............................
Zárás/nyitás - belülről.............................
Teljes szellőztetés funkció......................
Zárás/nyitás - kesztyűtartó.....................
Zárás/nyitás - csomagtérajtó..................
Elektromosan működtetett csomagtérajtó.........................................................
Biztonsági zárak*....................................
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás............................................
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
bekapcsolás*...........................................
Riasztó....................................................
Riasztó visszajelző..................................
Riasztó - automatikus újraélesítés..........
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik...........................................................
A riasztó jelei...........................................
Csökkentett riasztási szint......................
170
171
172
Aktív futómű - Four C*............................ 184
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC)............................................. 184
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - működés........................... 185
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - szimbólumok és üzenetek 186
Jelzőtábla-felismerés (RSI)*.................... 187
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés.. 187
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok.... 189
Sebességtartó*....................................... 190
Sebességtartó* - a sebesség kezelése... 190
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja........................ 191
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez........................................... 192
Sebességtartó* - kikapcsolás................. 192
Adaptív sebességtartó - ACC*................ 192
Adaptív sebességtartó* - funkció............ 193
Adaptív sebességtartó* - áttekintés........ 195
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése.................................................. 196
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása......................................................... 197
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja.......... 198
06 06 07
160
160
161
162
163
164
164
165
165
166
168
168
169
169
169
170
172
173
173
174
174
175
176
177
178
179
180
181
181
181
182
182
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5
Tartalomjegyzék
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése............................................. 199
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás.... 199
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd...................................................... 199
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása............................. 201
Radarérzékelő......................................... 202
Radarérzékelő - korlátok......................... 202
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők................................................... 204
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok
és üzenetek............................................. 205
Távolságfigyelmeztetés*......................... 207
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok......... 208
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek....................................................... 209
City Safety™........................................... 210
City Safety™ - funkció............................ 211
City Safety™ - kezelés............................ 211
City Safety™ - korlátok........................... 212
City Safety™ - lézeres érzékelő.............. 214
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek........................................................... 216
Ütközésfigyelmeztető rendszer*............. 217
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése...................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése.......................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés..........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok............................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai..........................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek..............................
Elalvásra figyelmeztető rendszer*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - használat...
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és üzenetek.....................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)*.....................................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció.......................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés....................................
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok......................................
218
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek.........
Parkolósegéd*.........................................
Parkolósegéd rendszer* - funkció...........
Parkolósegéd rendszer* - hátsó.............
Parkolósegéd rendszer* - első................
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés.......
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása..................................................
Parkolókamera........................................
A parkolósegéd kamerája - beállítások...
A parkolósegéd kamerája - korlátok.......
BLIS * (holttérfigyelő rendszer)................
BLIS*(Blind Spot Information System) működés.................................................
BLIS - szimbólumok és üzenetek...........
Állítható kormányzási erő*......................
07 07 07
6
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
219
221
222
224
225
227
229
229
230
231
233
233
234
235
236
238
238
239
240
241
241
242
244
245
245
246
248
249
Tartalomjegyzék
08 Elindulás és vezetés
Alcolock*.................................................
Alcolock* - funkciók és működés...........
Alcolock* - tárolóhely..............................
Alcolock* - a motor beindítása előtt........
Alcolock* - ne feledje..............................
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek..................................................
A motor beindítása..................................
A motor leállítása....................................
Kormányzár.............................................
Távvezérelt indítás (ERS)*.......................
Távoli indítás (ERS) - működés...............
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek..................................................
A motor beindítása – Flexifuel.................
Indítás segédakkumulátorral...................
Sebességváltók.......................................
Manuális sebességváltó..........................
Fokozatváltás-jelző*................................
Automata sebességváltó -- Geartronic*.
Automata sebességváltó -- Powershift*.
Fokozatválasztás-gátló...........................
Visszagurulásgátló (HSA)*.......................
Start/Stop*..............................................
251
251
252
252
253
Start/Stop* - funkció és működés...........
Start/Stop* - a motor nem áll le..............
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul....................................................
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan................................................
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval.....................
Start/Stop* - beállítások..........................
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek.
ECO*.......................................................
Κsszkerékhajtás - AWD*.........................
Hill Descent Control (HDC)*....................
Lábfék.....................................................
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer.......
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók.............................................
Lábfék - vészféksegéd............................
Rögzítőfék...............................................
Gázlás.....................................................
Túlmelegedés..........................................
Vezetés nyitott csomagtérajtóval............
Túlterhelés - indító akkumulátor.............
Hosszú utazás előtt.................................
Téli vezetés.............................................
272
274
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás......
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás.
Üzemanyagtöltés....................................
Üzemanyag - kezelés..............................
Üzemanyag - benzin...............................
Üzemanyag - dízel..................................
Katalizátorok...........................................
Üzemanyag - E85 bioetanol....................
Dízelrészecske-szűrő (DPF)....................
Gazdaságos vezetés...............................
Vezetés utánfutóval.................................
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó...................................................
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó...................................................
Vonókonzol/vonóhorog...........................
Levehető vonóhorog - tárolás.................
Levehető vonóhorog - műszaki adatok..
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás..........................................................
Utánfutó-stabilizáló - TSA.......................
Vontatás..................................................
Vonószem...............................................
Szállítás...................................................
294
294
294
295
296
296
298
298
299
300
301
08 08 08
254
255
256
257
257
258
259
260
261
262
263
263
264
268
270
271
271
275
276
277
277
279
281
283
283
284
285
286
286
287
291
291
292
292
293
293
302
303
303
304
304
305
307
308
310
311
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
7
Tartalomjegyzék
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - forgási irány...............
Gumiabroncsok - karbantartás...............
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
Kerékcsavarok........................................
Szerszámok............................................
Emelő*.....................................................
Téli gumiabroncsok.................................
Kerék- és keréktárcsaméretek................
Gumiabroncsok - méretek......................
Gumiabroncsok - terhelési mutató.........
Gumiabroncsok - sebesség besorolás...
Kerékcsere - kerekek eltávolítása...........
Kerékcsere - felszerelés..........................
Gumiabroncsok - levegőnyomás............
Elakadásjelző háromszög.......................
Elsősegélycsomag*.................................
Szükséghelyzeti defektjavítás*................
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* elhelyezkedés..........................................
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés................................................
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat............................................................
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés................................................
313
313
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
322
323
324
325
325
10 Karbantartás és szervizelés
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - a
kerekek felfújása..................................... 330
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag............................................ 330
Volvo szervizprogram..............................
Az autó felemelése..................................
Motorháztető - nyitás és zárás...............
Motortér - áttekintés...............................
Motortér - ellenőrzés...............................
Motorolaj - általános leírás......................
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés...........
Hűtőfolyadék - szint................................
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
Kormányszervo-folyadék........................
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás......................................................
Lámpacsere............................................
Izzócsere - fényszórók............................
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele......................................................
Izzócsere - tompított fényszóró..............
Izzócsere - távolsági fényszóró..............
Izzócsere - extra távolsági fényszóró.....
Izzócsere - első irányjelzők.....................
Izzócsere - első szélességjelző lámpák..
Izzócsere - hátsó lámpa..........................
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése........................................................
09 09 10
8
326
326
327
329
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
332
333
335
335
337
337
338
341
342
343
343
344
345
346
346
347
348
348
349
350
350
Tartalomjegyzék
11 Műszaki adatok
Izzócsere - rendszámtábla-világítás.......
Izzócsere - csomagtér-világítás..............
Izzócsere - piperetükör-világítás.............
Lámpák - műszaki adatok ......................
Ablaktörlő lapátok...................................
Mosófolyadék - töltés.............................
Akkumulátor............................................
Akkumulátor - szimbólumok...................
Indítóakkumulátor - csere.......................
Akkumulátor - Start/Stop........................
Biztosítékok - általános leírás.................
Biztosítékok - a motortérben..................
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt..........
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban.............................................
Biztosítékok - a csomagtérben...............
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában..........................................................
Autómosás..............................................
Polírozás és viaszolás.............................
Víz- és szennytaszító bevonat................
Rozsdavédelem......................................
A belső tisztítása.....................................
A fényezés sérülései...............................
351
351
351
352
352
354
355
356
356
358
359
361
366
Típusjelölések......................................... 381
Méretek................................................... 384
Tömegek................................................. 386
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés 387
A motor műszaki adatai.......................... 390
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek........................................................... 392
Motorolaj - fokozat és mennyiség........... 393
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség.... 396
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség............................................... 397
Fékfolyadék - fokozat és mennyiség...... 399
Kormányszervo-folyadék - fokozat......... 399
Mosófolyadék - minőség és mennyiség. 399
Üzemanyagtartály - méret...................... 400
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás........................................................... 401
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások....................................... 407
Elektromos rendszer............................... 410
Indítóakkumulátor - műszaki adatok....... 411
Típusengedély - távvezérlős kulcs rendszer......................................................... 412
Típusengedély - radarrendszer............... 412
Engedélyek............................................. 422
Szimbólumok a kijelzőn.......................... 424
10 11 11
368
370
372
374
375
376
376
376
378
Típusengedély - Bluetooth®.................... 414
9
Tartalomjegyzék
12 Betűrendes tárgymutató
Betűrendes tárgymutató......................... 428
12
10
Tartalomjegyzék
11
BEVEZETΔS
01 Bevezetés
A használati útmutató olvasása
A használati útmutató elolvasása, ideális esetben az első út előtt, jó módja az autó megismerésének. Ez lehetőséget ad az új funkciók
megismerésére, az autó kezelésének megértésére a különböző helyzetekben és az autó
funkcióinak legjobb kezelésére. Kérjük, fordítson figyelmet az útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A használati útmutatóban szereplő műszaki
adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem
kötelező érvényűek. Fenntartjuk az előzetes
bejelentés nélküli változtatás jogát.
©
Volvo Car Corporation
Digitális kezelési útmutató az autóban1
Amikor a nyomtatott kézikönyv a digitális
kezelési útmutatóra utal, akkor ez az autó
képernyőjén megjelenő útmutatóra vonatkozik.
A digitális kezelési útmutató megnyitása nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Használati útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban négyféle módon
kereshet információkat:
• Keresés - keresési funkció egy szakasz
kereséséhez.
• Kategóriák - az összes szakasz kategó-
• Kedvencek - a kedvenc könyvjelzőzött
szakasz gyors elérése.
• Quick Guide - Az általános funkciókat
leíró válogatott cikkek.
Speciális szövegek
01
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető
szövegek jelennek meg.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató vezetés közben nem
érhető el.
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal* van
jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a használati
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt
berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A használati útmutatóban tárgyalt felszerelések nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek a különböző piacok igényeinek
és az adott országos vagy a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo
kereskedővel.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás veszélye áll fenn.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZΔS szövegek tanácsokat
vagy tippeket adnak például szolgáltatások és funkciók használatakor.
Lábjegyzet
A használati útmutatóban a lapok alján lábjegyzeteket talál. Ezek az információk kiegészítik a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha
a lábjegyzet táblázatban található szövegre
vonatkozik, akkor az számok helyett betűkkel
van jelölve.
Üzenetszövegek
Az autóban szöveges üzeneteket mutató kijelzők találhatók. Ezek a szöveges üzenetek a
használati útmutatóban kissé nagyobb és
szürke színű szöveggel vannak kiemelve. Ilyenek például a menük szövegei vagy az infor-
riákba van rendezve.
1
Bizonyos autómodellek esetében.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
13
01 Bevezetés
01
||
mációs kijelzőn megjelenő szöveges üzenetek
(például Audio beállítások).
Anyagi kár kockázata
Információk
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek, egyszerű és világos módon, fontos információkat közölnek. Az autóban található matricák az alábbi, csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és
üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére
figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása
esetén anyagi kárt eredményezhet.
G031590
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet,
amely, figyelmen kívül hagyása esetén súlyos
vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
14
G031593
G031592
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricákon
találhatók.
Eljáráslisták
Olyan eljárások, amelyeket a használati útmutatóban található számozás alapján bizonyos
sorrendben kell végrehajtani.
01 Bevezetés
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat lépésről-lépésre, akkor az egyes
lépések az ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Felsorolások az egyes elemek mellett
betűkkel, ahol az utasítások sorrendje
nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek mozgásokat ábrázolnak.
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások
jelölésére, ahol a fordított sorrendnek
nincs jelentősége.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a
különböző lépések normál számokkal vannak
jelölve.
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan
áttekintő képeken találhatók, ahol a
különböző komponensek meg vannak
jelölve. A szám szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az
adott elemet.
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a használati útmutató listába
szedett pontokat tartalmaz.
Példa:
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
Kapcsolódó információk
Adatok rögzítése
A kapcsolódó információk más, kapcsolódó
információkat tartalmazó részekre utalnak.
A jármű használatával és működésével kapcsolatos információk, valamint a balesetek
rögzítésre kerülnek az autóban.
Képek
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok és, a felszereltségi szint vagy az adott
piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt
legalul, amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
Folytatás az előző oldalról
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül, amikor egy szakasz az előző oldalról
folytatódik.
Kapcsolódó információk
•
A használati útmutató és a környezet (o.
20)
•
Információk az interneten (o. 17)
01
Az Κn járműve számos számítógépet tartalmaz, amelyek funkciója a jármű használatának és funkcióinak folyamatos figyelése.
Bizonyos számítógépek adatokat rögzíthetnek a normál vezetés során és amikor hibát
észlelnek. Ezenfelül, az egyes ütközések vagy
események adatai rögzítésre kerülnek. A rögzített információk bizonyos részeire a szerelőknek van szükségük a diagnosztizáláshoz
és javításhoz a szervizelés és karbantartás
során, és hogy a Volvo eleget tegyen a törvényi követelményeknek és egyéb szabályozásoknak. Ezen felül, az információk kutatási
célokat is szolgálnak a Volvo számára, hogy
folyamatosan fejleszthesse a minőséget és a
biztonságot, mert az információk hozzájárulnak a baleseteket és sérüléseket okozó
tényezők jobb megértéséhez. Az információk
a járműben lévő különböző rendszerek és
modulok, többek között a motor, fojtószelep,
kormány- és fékrendszerek állapotának és
működésének adatait is tartalmazzák. Ezek
az információk arra vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak, hogy hogyan vezeti a járművezető a járművet, ilyen például a jármű sebessége, a fék- és gázpedál használata, a kormánykerék mozgása vagy az, hogy a járművezető és az utasok használják-e a biztonsági
öveket. Az említett okok miatt ezeket az infor-
15
01 Bevezetés
01
mációkat egy bizonyos ideig tárolják a jármű
számítógépei, de egy ütközés vagy baleset
eredményeként is tárolásra kerülhetnek. Ezeket az információkat akkor tárolhatja a Volvo,
ha segítenek a biztonság és a minőség
további fejlesztésében vagy amennyiben a
Volvónak törvényes követelményeket és
egyéb rendelkezéseket kell figyelembe vennie.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk
harmadik feleknek történő kiadásához a
jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül.
Egyes országok törvényei és szabályozásai
azonban megkövetelhetik, hogy a Volvo kiadjon ilyen jellegű adatokat a hatóságoknak,
például a rendőrhatóságnak vagy más olyan
szerveknek, amelyeknek törvényes joga, hogy
hozzáférjen ezekhez.
A járműben található számítógépek által rögzített adatok kiolvasásához és értelmezéséhez speciális műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez a Volvo és a Volvóval
szerződésben álló műhelyek férhetnek hozzá.
A Volvo felelős azért, hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a
Volvo a szervizelési és karbantartási munkák
során jutott, biztonságos módon történjen,
amely megfelel a vonatkozó jogi követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
16
Tartozékok és extra felszerelés
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen csatlakoztatása negatívan befolyásolja az
autó elektronikus rendszerét.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes rendszerére telepített szoftverrel együtt
működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy
mindig vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat
vagy extra felszereléseket szerel be, amelyek
az elektromos rendszerhez csatlakoznak vagy
hatással vannak arra.
Hővisszaverő szélvédő*
Infravörös fóliával nem rendelkező felületek.
Méretek
A
47 mm
B
87 mm
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A szélvédő hővisszaverő fóliával (IR) van
ellátva, amely csökkenti a nap hősugárzásának utastérbe jutó mennyiségét.
Az elektronikus berendezések, mint például
jeladók elhelyezése a hővédő fóliával rendelkező üvegfelület mögé, befolyásolhatja azok
működését és teljesítményét.
Az elektronikus berendezések optimális
működéséhez, azokat a szélvédő hővédő fóliával nem rendelkező részén kell elhelyezni
(lásd a fenti ábrán kiemelt területet).
01 Bevezetés
Volvo On Call* szolgáltatásokkal
rendelkező autók tulajdonosváltása
Ha az autó Volvo On Call, VOC szolgáltatással
rendelkezik, akkor fontos, hogy megváltoztassák a szolgáltatások tulajdonosát.
A VOC egy kiegészítő szolgáltatás, amely biztonsági és kényelmi szolgáltatásokat foglal
magában. A tulajdonosváltás alkalmával fontos a szolgáltatás tulajdonosának megváltoztatása.
01
Információk az interneten
A www.volvocars.com weboldalon az autójával kapcsolatos további információkat találhat.
A személyes Volvo ID azonosítóval bejelentkezhet a My Volvo szolgáltatásba, ami egy
személyes weboldal Önnek és az autójának.
A VOC szolgáltatás lezárása
Tulajdonosváltás esetén, keresse fel Volvo
kereskedőjét a VOC szolgáltatás lezárása
érdekében.
Tulajdonosváltás esetén fontos a személyes
beállítások visszaállítása az autóban az eredeti gyári beállításokra2, lásd a Tulajdonosváltás részt.
A VOC szolgáltatás indítása
QR-kód
A QR-kód olvasásához QR-kód olvasó szükséges, amely kiegészítő programként (alkalmazás) számos mobiltelefonra letölthető. A
QR-kód olvasó letölthető például az App
Store, Windows Phone vagy Google Play áruházból.
Nagyon fontos, hogy a VOC szolgáltatás
tulajdonost váltson, hogy az előző tulajdonos
ne tudja használni a szolgáltatásokat az autóban. Tulajdonosváltás esetén, vegye fel a
kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Kapcsolódó információk
•
2
Információk az interneten (o. 17)
Csak az internetre csatlakoztatható autók esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
17
01 Bevezetés
01
A Volvo Car környezetvédelmi
filozófiája
egyik legtisztább és leginkább erőforráskímélő üzemében gyártották.
G000000
Az Ön Volvója szigorú környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült és a világ
18
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
műveletre hatással van. Hiszünk abban is,
hogy ügyfeleink osztoznak környezetvédelmi
megfontolásainkban.
kel szemben is követelményeket határozunk
meg, hogy rendszeresen dolgozzanak a környezetvédelmi problémákon.
információkat olvashat a Környezeti hatás
csökkentése címszó alatt.
Üzemanyag-fogyasztás
Az Κn Volvója szigorú környezetvédelmi
szabványoknak megfelelően készült és a világ
egyik legtisztább és leginkább erőforráskímélő üzemében gyártották. A Volco Car
Corporation globális ISO minősítéssel rendelkezik, ami magában foglalja az ISO 14001
szabványt és minden üzemre valamint számos egyéb egységre vonatkozik. Partnereink-
Az Κn Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta
belső környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a vonatkozó szabványok alatt van.
A járművezetőnek is lehetősége van az üzemanyag-fogyasztás befolyásolására. További
A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással
rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyagfogyasztás általában az üvegház hatású
gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását
eredményezi.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
01 Bevezetés
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel együtt.
Egy kifinomult levegőminőség rendszer, az
IAQS* (belső levegőminőség rendszer) biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább, mint a
külső forgalom levegője.
A rendszer egy elektronikus érzékelőből és
egy szénszűrőből áll. A bejövő levegő folyamatos megfigyelés alatt áll, és ha bizonyos
egészségtelen gázok, például a szén-monoxid szintje megemelkedik, akkor a levegőbeáramlás megszűnik. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben
és alagutakban fordulhatnak elő.
A nitrogén-oxidok, talajszinti ózon és szénhidrogének bejutását a szénszűrő akadályozza meg.
és karbantartását, akkor az a rendszerünk
részévé válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros
anyagok környezetbe kerülését. Műhelyeink
munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással és
eszközökkel.
Környezeti hatás csökkentése
Könnyen segíthet a környezeti hatás csökkentésében - az alábbiakban néhány tanácsot
találhat:
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását állítsa le a motort, amikor hosszabb időre
megáll. Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Vezessen gazdaságosan - gondolkozzon
előre.
•
Hajtsa végre a szervizelési és karbantartási munkákat a kezelési útmutató utasításainak megfelelően - tartsa be a szerviz
és garanciafüzetben előírt intervallumokat.
•
Ha az autó motorblokkfűtéssel* rendelkezik, akkor használja azt hidegindítás előtt
- ez javítja az indíthatóságot, hideg időben csökkenti a kopást és a motor gyorsabban eléri a normál üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a
károsanyag-kibocsátást.
Belső
A Volvo belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is. Rendkívüli figyelmet fordítunk a környezetbarát anyagok kiválasztására.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony
üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon hozzájárulhat a tisztább környezethez. Amikor egy
Volvo műhelyre bízza az autója szervizelését
•
sebesség megkétszerezésével 4-szeresére nő a légellenállás.
•
01
Mindig a környezetre biztonságos módon
selejtezze a veszélyes hulladékot, mint
például az akkumulátorokat és olajokat.
Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyel, ha
bizonytalan az ilyen típusú hulladékok
kezelésével kapcsolatban - lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Ennek a tanácsnak a megfogadásával pénzt
takaríthat meg, takarékoskodhat a bolygó
erőforrásaival és növelheti az autó élettartamát. További tájékoztatásért és tanácsokért,
lásd Eco guide, (o. 63), Gazdaságos vezetés, (o. 300) és Üzemanyag-fogyasztás, (o.
401).
Újrahasznosítás
A Volvo környezetvédelmi munkájának részeként, fontos, hogy az autót környezetbarát
módon hasznosítsák újra. Majdnem a teljes
autó újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát ezért arra kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott újrahasznosító létesítményt
tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
A használati útmutató és a környezet (o.
20)
A magas sebesség a megnövekedett légellenállás miatt növeli a fogyasztást - a
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
19
01 Bevezetés
01
A használati útmutató és a környezet
A használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
A Forest Stewardship Council® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a
használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Többrétegű üveg
Többrétegű üveg
Az üveg megerősítet, ami jobb
védelmet nyújt a betörések ellen és
fejlettebb hangszigetelést biztosít az
utastérnek. A szélvédő és a többi
ablak* többrétegű üveggel rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
20
A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája
(o. 18)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
02 Biztonság
A biztonsági övekre vonatkozó
általános információk
02
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket. Gondoskodjon arról, hogy minden utas
használja a biztonsági övet az utazás során.
Ne feledje
•
Ne használjon kapcsokat vagy bármi
mást, ami megakadályozhatja a biztonsági öv helyes illeszkedését.
•
A biztonsági övnek nem szabad megcsavarodnia vagy bármibe beakadnia.
•
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie
(nem a has felett).
•
Feszítse meg a medenceövet az öle felett,
a válla felé felhúzva az átlós övet.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A
biztonsági öv elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek
tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás vagy sérülés jeleit mutatja.
Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással
kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek kell lennie, mint a
kicserélt biztonsági öv.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a
biztosított védelmet egy baleset során.
FIGYELEM
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a
testre, hogy maximális védelmet nyújthasson.
Ne hajtsa túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy van kialakítva, hogy normál
üléshelyzetben nyújtson védelmet.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető, (o. 23). oldal figyelmezteti biztonsági övük becsatolására, (o. 24). oldal.
22
Minden biztonsági öv egy személy számára van tervezve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (o. 23)
Biztonsági öv - kioldás (o. 23)
Biztonságiöv-feszítő (o. 25)
02 Biztonság
Biztonsági öv - bekapcsolás
Biztonsági öv - kioldás
Biztonsági öv - terhesség
Elindulás előtt kapcsolja be a biztonsági övet,
(o. 22). oldal.
Oldja ki a biztonsági övet, (o. 22). oldal, az
autó álló helyzetében.
Húzza ki lassan a biztonsági övet és biztosítsa azt a zárónyelv biztonsági övcsatba nyomásával. Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az
öv be van csatolva.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
A biztonsági övet (o. 22) a terhesség alatt is
mindig be kell kapcsolni. Azonban döntő fontosságú a helyes használat.
A csatok csak a saját zárjukba illeszkednek a
hátsó ülésen1.
Ne feledje
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
•
•
Biztonsági öv - bekapcsolás (o. 23)
Biztonsági öv emlékeztető (o. 24)
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
Biztonsági öv - terhesség (o. 23)
Biztonsági öv - kioldás (o. 23)
Biztonságiöv-feszítő (o. 25)
Biztonsági öv emlékeztető (o. 24)
G020998
•
•
•
02
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok
felett és a lehető legalacsonyabban a has
alatt. – Soha nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági
öv lazaságát és ügyeljen arra, hogy a testhez
legközelebb helyezkedjen el. Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést (o.
72) és a kormánykereket (o. 77) , hogy
könnyen kezelhessék a járművet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy könnyen kezelhes-
1
Bizonyos piacokon.
23
02 Biztonság
||
sék a lábpedálokat és a kormánykereket). A
cél az ülés olyan beállítása, hogy a lehető legnagyobb távolság legyen a has és a kormánykerék között.
02
Biztonsági öv emlékeztető
net körülbelül 30 másodpercig történő
vezetés után automatikusan vagy az
irányjelző bajuszkapcsoló,(o. 104).
oldalOK gombjának megnyomásakor
eltűnik.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető figyelmezteti biztonsági övük
becsatolására (o. 23). oldal.
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági öv - bekapcsolás (o. 23)
Biztonsági öv - kioldás (o. 23)
G017726
•
•
A hallható emlékeztető sebességfüggő és
bizonyos esetekben időfüggő. A látható emlékeztető a tetőkonzolon és a kombinált
műszerfalon, (o. 59). oldal jelenik meg.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések esetében van két alfunkciója:
•
24
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági övek, (o. 22). oldal vannak használatban a hátsó ülésen. Egy üzenet jelenik
meg az információs kijelzőn, amikor a biztonsági öv használatban van vagy, ha a
hátsó ajtók valamelyikét kinyitják. Az üze-
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a hátsó
biztonsági öveket menet közben kicsatolják. Ez a figyelmeztetés üzenet formájában jelenik meg az információs kijelzőn,
amelyet audio/vizuális jel kísér. A figyelmeztetés megszűnik, ha az övet újra
becsatolják vagy, manuálisan is nyugtázható a OK gomb megnyomásával.
A használt biztonsági övekre vonatkozó üzenet mindig látható a kombinált műszerfalon.
Nyomja meg a OK gombot a tárolt üzenetek
megtekintéséhez.
Bizonyos piacokon
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági
öv használatára, ha valamelyikük nem viseli
azt. Alacsony sebesség mellett, a hangos
emlékeztető hallható az első 6 másodpercben.
02 Biztonság
Biztonságiöv-feszítő
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
Az összes biztonsági öv(o. 22) övfeszítővel van
ellátva. A biztonságiöv-feszítőben található
szerkezet az elégségesen erős ütközések esetén megfeszíti az övet. A biztonsági öv ezután
hatékonyabban tartja vissza az utasokat.
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg,
ha hiba észlelése történik a hibakeresés közben vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor
szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy üzenettel együtt jelenik meg a kombinált
műszerfal, (o. 59). oldal információs kijelzőjén.
FIGYELEM
Soha ne helyezze az utas biztonsági övének nyelvét a vezető oldali csatba. Mindig
helyezze a biztonsági öv nyelvét a megfelelő csatba. Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken és nem helyezzen idegen
tárgyakat a csatba. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem
megfelelően működnek egy baleset során.
Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
02
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre
vonatkozó figyelmeztető szimbólum a digitális
kombinált műszerfalon.
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma világít, amikor a távvezérlős kulcs a II
kulcshelyzetben(o. 71) van. A szimbólum
körülbelül 6 másodperc elteltével kialszik, feltéve, hogy a légzsákrendszer hibamentes.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre, (o. 26). oldal, vonatkozó figyelmeztető
szimbólum az analóg kombinált műszerfalon.
FIGYELEM
Ha bekapcsolva marad vagy vezetés közben bekapcsol a légzsákrendszer figyelmeztető szimbóluma, akkor nincs meg a
légzsákrendszer teljes funkcionalitása. A
szimbólum a biztonsági öv-előfeszítő rendszer, a SIPS, az IC rendszer hibáját vagy a
rendszer egyéb hibáját jelzi. A Volvo azt
javasolja, hogy haladéktalanul forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a figyelmeztető szimbólum meghibásodik,
akkor a figyelmeztető háromszög és az SRS
25
02 Biztonság
02
||
légzsák Szerviz szükséges vagy SRS
légzsák Szerviz sürgős üzenet jelenik meg
a kijelzőn. A Volvo azt javasolja, hogy haladéktalanul forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Légzsákrendszer
Frontális ütközés során a légzsákrendszer
segíti a járművezetők és az utasok fej-, arc- és
mellkasi sérülések elleni védelmét.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (o. 35)
A rendszer légzsákokból és érzékelőkből áll.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák(ok) felfúvódik/felfúvódnak és felforrósodnak. Az ütközés tompításához, a légzsák nyomásra leenged. Amikor
ez történik, akkor füst áramlik az autóba. Ez
teljesen normális. A teljes folyamat, a légzsák
felfúvódását és leengedését beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
G018665
FIGYELEM
Légzsákrendszer, balkormányos autó.
A Volvo azt javasolja, hogy a javításhoz
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel. A légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS
G018666
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be
vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az
összes biztonsági övre vonatkozik.
Légzsákrendszer, jobbkormányos autó.
26
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés
járműre ható erejét és a reagálás ennek
megfelelően történik úgy, hogy egy vagy
több légzsák működésbe lép.
02 Biztonság
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezető oldali légzsák (o. 27)
Utaslégzsák (o. 27)
Biztonság - figyelmeztető szimbólum (o.
25)
Vezető oldali légzsák
Utaslégzsák
Az autó, a biztonsági öv, (o. 22). oldal által
nyújtott védelem kiegészítésére légzsákkal, (o.
26). oldal rendelkezik a vezető oldalán.
A biztonsági öv, (o. 22). oldal által nyújtott
védelem kiegészítésére, az autó az utas oldalon légzsákkal, (o. 26). oldal rendelkezik.
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van
szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van
hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés
található.
02
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
Kapcsolódó információk
•
Utaslégzsák (o. 27)
Az első utaslégzsák elhelyezkedése balkormányos autóban.
27
02 Biztonság
||
FIGYELEM
02
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.
Az első utaslégzsák, (o. 27). oldal kiiktatható,
ha az autó rendelkezik PACOS kapcsolóval
(Passenger Airbag Cut Off Switch).
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt üljön vagy álljon.
Kapcsoló - PACOS
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése jobbkormányos autóban.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor,
az utasoknak a lehető legegyenesebben
kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a
háttámlának dőlve. A biztonsági övet be
kell kapcsolni.
FIGYELEM
Kapcsoló - PACOS*
Az utaslégzsák kapcsolója (PACOS) a
műszerfal utas oldalának végén található és
akkor érhető el, ha ki van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben van-e. A távvezérlős kulcs kulcsszárát,
(o. 164). oldal kell használni az állás megváltoztatásához.
Az első utaslégzsák kiiktatható, (o. 28).
oldal, ha az autó rendelkezik PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch) kapcsolóval.
FIGYELEM
Ha az autó első utaslégzsákkal van felszerelve, de nincs PACOS kapcsolója (utaslégzsák-kikapcsoló), akkor a légzsák mindig aktív.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezető oldali légzsák (o. 27)
Gyermekülés (o. 39)
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
28
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A légzsákcímke és a kapcsoló elhelyezkedése.
A légzsák aktiválva van. A kapcsolónak
ebben az állásában, a 140 cm-nél magasabb személyek ülhetnek az első utasülésen, de gyermekek gyermekülésben vagy
ülésmagasítón soha.
A légzsák ki van iktatva. A kapcsolónak
ebben az állásában, gyermekek gyermek-
02 Biztonság
ülésben vagy ülésmagasítón ülhetne az
első utasülésen, de 140 cm-nél magasabb személyek soha.
2
FIGYELEM
02
Kikapcsolt légzsák (utasülés):
140 cm-nél magasabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák ki
van iktatva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
Az utaslégzsák aktivált állapotát mutató visszajelző.
Az utaslégzsák kiiktatott állapotát mutató visszajelző.
A tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az első utaslégzsák aktiválva
van (lásd az előző ábrát).
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az
első utaslégzsák ki van iktatva (lásd az előző
ábrát).
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben, (o. 71). oldal van, akkor a légzsák
figyelmeztető szimbóluma, (o. 25). oldal
jelenik meg a kombinált műszerfalon
körülbelül 6 másodpercre.
Ezután a tetőkonzol visszajelző lámpája
világít, az utasülés légzsákjának megfelelő
állapotát mutatva.
2
G017800
Soha ne helyezzen el gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésben, ha a légzsák aktív. Ez minden
140 cm-nél alacsonyabb személyre vonatkozik.
G017724
Aktív légzsák (utasülés):
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első
ülésbe, ha a légzsák aktiválva van és a
szimbólum világít a tetőkonzolon.
Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a gyermek életét.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy valaki az első utasülésben
üljön, ha a tetőkonzol üzenete azt jelzi,
hogy a légzsák ki van iktatva és, ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető
szimbólum, (o. 25). oldal jelenik meg a
kombinált műszerfalon. Ez azt jelzi, hogy
súlyos meghibásodás van jelen. Amint
lehetséges, menjen szervizbe. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo
szervizhez.
}}
29
02 Biztonság
||
FIGYELEM
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet a jármű utasaira.
02
Kapcsolódó információk
•
Gyermekülés (o. 39)
Oldallégzsák (SIPS)
Egy oldalirányú ütközés esetén az ütközés erő
nagy részét a SIPS (Side Impact Protection
System) rendszer továbbítja a tartók, oszlopok, padló, tető és a karosszéria egyéb szerkezeti elemei felé. A vezető- és utasülésnél
elhelyezkedő oldallégzsákok védik a mellkast
és a csípőt és fontos részei a SIPS rendszernek.
esetben csak az ütközés oldalán lép működésbe.
G032949
Vezetőülés, balkormányos.
A SIPS rendszer két fő komponensből, az
oldallégzsákból és az érzékelőkből áll. Az
oldallégzsákok az első ülések háttámláiban
helyezkednek el.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak.
Az légzsák az utas és az ajtópanel között
fúvódik fel és így tompítja a kezdeti ütközést.
A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális
30
Első utasülés, balkormányos.
02 Biztonság
FIGYELEM
•
A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag
hivatalos Volvo szervizben végeztesse
el a javításokat. A SIPS légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz
és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
•
Ne helyezzen semmit az ülés külseje
és az ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége van az oldallégzsáknak.
•
A Volvo azt javasolja, hogy csak a
Volvo által jóváhagyott üléshuzatokat
használjon. Más üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
•
Az oldallégzsákok a biztonsági övek
kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Utaslégzsák (o. 27)
•
Függönylégzsák (IC) (o. 31)
Vezető oldali légzsák (o. 27)
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító (o. 31)
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/
ülésmagasító
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti az oldallégzsák, (o.
30). oldal.
Függönylégzsák (IC)
A függönylégzsák segít megakadályozni azt,
hogy a járművezető és az utasok egy ütközés
során beüssék a fejüket az autón belül.
02
A gyermekülés/ülésmagasító, (o. 39). oldal,
elhelyezhető az első utasülésben, feltéve,
hogy az autóban nincs aktív légzsák, (o. 28).
oldal, az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
•
Utaslégzsák (o. 27)
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 37)
A függönylégzsák (Inflatable Curtain) a SIPS
rendszer, (o. 30). oldal és a légzsákrendszer,
(o. 26). oldal, része. Ez a tetőkárpitba van
építve a tető mindkét oldalán és a külső ülésen utazó utasokat védi. Egy elégségesen
heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
31
02 Biztonság
||
FIGYELEM
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz
tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak
könnyű ruhákhoz van tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például esernyőkhöz).
02
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az
autó tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy
az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett
védelmet. A Volvo azt javasolja, hogy mindig eredeti Volvo alkatrészeket használjon,
amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni védelmi)
rendszerre vonatkozóan
A WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelem) az ostorcsapásos sérülések ellen véd. A
rendszer energiaelnyelő háttámlákból és
különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első
üléseken.
FIGYELEM
Ne helyezzen az ajtók ablakainak felső
szélétől lefelé számított 50 milliméternél
magasabbra csomagokat az autóba.
Különben csökkenhet a tetőkárpitba sülylyesztett függönylégzsák tervezett védelmi
funkciója.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője.
Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
32
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (o. 22)
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések esetén lép működésbe, ahol az ütközés
szöge és sebessége valamint az ütköző jármű
természete mind befolyással bír.
02 Biztonság
FIGYELEM
A WHIPS rendszer a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági
övet.
Az ülés tulajdonságai
Amikor a WHIPS rendszer működésbe lép,
akkor az első üléstámlák hátrafelé leereszkednek, hogy megváltoztassák a járművezető
és az első utas üléshelyzetét. Ez csökkenti az
ostorcsapásos sérülések előfordulásának
kockázatát.
FIGYELEM
WHIPS - gyermekülések
WHIPS - üléshelyzet
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti a WHIPS rendszer,
(o. 32). oldal.
A WHIPS rendszer, (o. 32). oldal, által nyújtott
optimális védelem érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő üléshelyzetben
kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell arra,
hogy a funkció ne legyen gátolva.
A gyermekülés/ülésmagasító, (o. 39). oldal,
elhelyezhető az első utasülésben, feltéve,
hogy az autóban nincs aktív légzsák, (o. 28).
oldal, az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 37)
02
Üléshelyzet
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első
ülésben, (o. 72). oldal, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz között a hely a lehető legkisebb legyen.
Funkció
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
WHIPS rendszert. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
WHIPS - gyermekülések (o. 33)
WHIPS - üléshelyzet (o. 33)
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (o. 22)
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón a vezetőülés/utasülés mögött, amely akadályozhatná a
WHIPS rendszer működését.
33
02 Biztonság
FIGYELEM
02
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első ülés támlája közé. Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a WHIPS
rendszer működését.
FIGYELEM
Ha az ülés igen nagy erőknek lett kitéve,
például egy hátulról érkező ütközés során,
akkor ellenőrizni kell a WHIPS rendszert. A
Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse
hivatalos Volvo szervizben.
A WHIPS rendszer elveszíthette védelmi
képességének egy részét akkor is, ha látszólag sértetlennek tűnik.
A Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse a
rendszert hivatalos Volvo szervizben, még
kis erejű hátsó ütközéseket követően is.
Ne helyezzen olyan tárgyakat a hátsó ülésre,
amelyek akadályozhatnák a WHIPS rendszer
működését.
FIGYELEM
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája,
akkor a megfelelő első ülést előre kell
mozdítani, hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
34
Amikor a rendszer működésbe lép
Az ütközések esetére, a Volvo különböző személyi védőrendszerei működnek együtt a
sérülés minimálisra csökkentéséhez.
Rendszer
Kiváltva
Biztonságiövfeszítő (o. 25), első
ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
hátulról érkező ütközés és/vagy átfordulás esetén
Biztonságiöv-előfeszítő, hátsó ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
átfordulás esetén
Légzsákok
Frontális ütközés
eseténA
(Kormánykerék, (o.
27). oldal és utaslégzsák, (o. 27).
oldal)
Oldallégzsákok
(SIPS) (o. 30)
Oldalirányú ütközés
eseténA
02 Biztonság
Rendszer
Kiváltva
Függönylégzsák,
IC (o. 31)
Oldalirányú és/vagy
bizonyos frontális
ütközések eseténA
Ostorcsapásos
sérülés elleni védelem, WHIPS (o. 32)
A
Hátsó ütközés során
Az autó karosszériája egy ütközés esetén nagymértékben
deformálódhat anélkül, hogy működésbe lépnének a légzsákok. Számos tényező, például a másik objektum
merevsége és tömege, az autó sebessége, az ütközés
szöge stb. befolyásolja azt, hogy hogyan lépnek működésbe az autó különböző biztonsági rendszerei.
Ha a légzsákok (o. 26) kinyíltak, akkor az
alábbiakat javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo szervizre.
Ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági
rendszer komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a
középkonzolban helyezkedik el. Ha víz
vagy egyéb folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket. Ne próbálja beindítani az
autót, mert a légzsákok működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A Volvo azt
javasolja, hogy ezt bízza hivatalos Volvo
szervizre.
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor lép életbe, amikor az ütközés
károsította az autó olyan alapvető funkcióit,
mint például az üzemanyag-vezetékek, biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
02
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal. Ezek nehézzé tehetik a kormányzást.
Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező
füst és por intenzív kitettség esetén a bőr
és a szem irritációját /sérülését okozhatják.
Irritáció esetén mossa le hideg vízzel. A
gyors felfúvódási folyamat és a légzsák
szövete horzsolást és bőrégést okozhat.
Figyelmeztető háromszög az analóg kombinált
műszerfalon.
MEGJEGYZÉS
A légzsákok és az övfeszítő rendszer csak
egyszer működik egy baleset során.
35
02 Biztonság
||
Kapcsolódó információk
02
•
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete (o. 36)
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása (o.
37)
Biztonsági üzemmód - az autó
beindításának kísérlete
Ha az autó biztonsági üzemmódban, (o. 35).
oldal, van, akkor az autó beindítása megkísérelhető, ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte, hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás.
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e
üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
Figyelmeztető háromszög a digitális kombinált
műszerfalon.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a kombinált műszerfal, (o. 59).
oldal információs kijelzőjén. Ez azt jelenti,
hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját vagy visszaállítani az elektronikát, ha az
autó biztonsági üzemmódba lépett. Ez
személyi sérülést vagy azt okozhatja, hogy
az autó nem normálisan működik. A Volvo
azt javasolja, hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse és állíttassa vissza az
autó normál állapotát a Biztonsági mód
Lásd a kézikönyvet üzenet megjelenését
követően.
36
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte,
hogy nincs jele üzemanyag-szivárgásnak,
akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot és nyissa ki a
vezetőajtót. Ha egy üzenet jelenik meg a gyújtás bekapcsolt állapotára utalva, akkor
nyomja meg az indítógombot. Ezután csukja
be az ajtót és helyezze vissza a távvezérlős
kulcsot. Az autó elektronikája ekkor megpróbálja visszaállítani magát normál üzemmódba.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
Ha a Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor
az autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal, (o. 311).
oldal, kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek
is tűnik az autó, rejtett károsodása lehet,
amely lehetetlenné teszi annak mozgás közbeni irányítását.
02 Biztonság
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és megjelenik a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet. Késedelem nélkül hagyja el az
autót.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni. Azt el kell
szállítani a helyéről. A Volvo azt javasolja,
hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása (o.
37)
Biztonsági mód - az autó mozgatása
Ha a Normal mode látható a Biztonsági
mód Lásd a kézikönyvet visszaállítását
követően, miután megpróbálta beindítani az
autót, (o. 36). oldal, akkor az autó óvatosan
elmozdítható a veszélyes helyről.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (o. 35)
Általános információk a
gyermekbiztonságról
Minden korú és méretű gyermeknek mindig
megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban.
Soha ne hagyja, hogy egy gyermek egy másik
utas ölében üljön.
02
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a
lehető legidősebb, legalább 3-4 éves korig
hátrafelé néző gyermekülésekben utazzanak,
majd 10 éves korig előre néző ülésmagasítón/
gyermekülésben.
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya
és mérete határozza meg, további tájékoztatásért, lásd Gyermekülés (o. 39).
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének szabályai országonként változhatnak.
Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
A Volvo az Κn autójához tervezett gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések,
ülésmagasítók és rögzítőeszközök) kínál. A
Volvo gyermekbiztonsági felszerelései optimális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a
gyermeke biztonságosan utazzon az autóban.
Továbbá, a gyermekbiztonsági felszerelések
illeszkednek és könnyen használhatók.
37
02 Biztonság
||
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
02
Gyermekbiztonsági zárak
A hátsó ajtók és hátsó ajtóablakok* manuálisan, (o. 178). oldal vagy elektronikusan gátolhatók, (o. 179). oldal* a belülről történő nyitástól.
Kapcsolódó információk
•
•
•
38
Gyermekülések - elhelyezés (o. 44)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 47)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok (o.
51)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 Biztonság
Gyermekülés
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes
használatára.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
02
FIGYELEM
G020739
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az
ülés vízszintes beállító rúdjához és a szék
alatt lévő rugókhoz vagy sínekhez és
rudakhoz. Az éles szélek károsíthatják a
hevedereket.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
A gyermekülések és a légzsákok nem kompatibilisek egymással.
}}
39
02 Biztonság
||
Ajánlott gyermekülések2
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
0 csoport
02
Típusengedély: E1 04301146
0+ csoport
(L)
max. 13 kg
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
0+ csoport
Típusengedély: E1 04301146
Típusengedély: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető. Használjon védőpárnát a gyermekülés és a
műszerfal között.
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
max. 10 kg
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
Típusengedély: E5 03135
Típusengedély: E5 03135
(L)
(L)
Volvo babaülés (Volvo Infant
Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E1 04301146
(U)
Volvo hátra néző gyermekülés
(Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 03135
(L)
0 csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
max. 10 kg
(U)
(U)
0+ csoport
Hátsó, középső ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző
gyermekülés, ISOFIX rögzítőrendszerrel.
max. 10 kg
0 csoport
Külső, hátsó ülés
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
max. 13 kg
2
40
A többi gyermekülés tekintetében, az autót tartalmaznia kell a gyártó által mellékelt listának vagy univerzálisan jóváhagyottnak kell lennie az ECE R44 által előírt törvényi követelményeknek.
02 Biztonság
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
1. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel
rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető. Használjon védőpárnát a gyermekülés és a
műszerfal között.
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
9-18 kg
1. csoport
9-18 kg
Típusengedély: E5 03135
Típusengedély: E5 03135
(L)
(L)
1. csoport
Hátsó, középső ülés
02
Volvo hátra néző gyermekülés
(Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 03135
(L)
Britax Fixway – hátra néző gyermekülés, ISOFIX
rögzítő rendszerrel és hevederekkel rögzíthető.
9-18 kg
Típusengedély: E5 03171
(L)
1. csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
9-18 kg
(U)
(U)
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
}}
41
02 Biztonság
||
02
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
2. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel
rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
Volvo hátra néző/forgatható
gyermekülés (Volvo Convertible
Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
15-25 kg
Típusengedély: E5 04192
(L)
2. csoport
15-25 kg
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - előre néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével
rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
(U)
2/3. csoport
15-36 kg
2/3. csoport
15-36 kg
Típusengedély: E5 04191
(U)
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster
Seat with backrest).
Típusengedély: E1 04301169
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
(UF)
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül
(Booster Cushion with and without
backrest).
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster
Cushion with and without backrest).
Típusengedély: E5 04216
(UF)
42
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04216
(UF)
Volvo ülésmagasító háttámlával
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
Ülésmagasító háttámlával vagy
anélkül (Booster Cushion with
and without backrest).
Típusengedély: E5 04216
(UF)
02 Biztonság
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
2/3. csoport
15-36 kg
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
Beépített ülésmagasító (Integrated Booster
Cushion) - gyárilag beszerelt opcióként elérhető.
02
Típusengedély: E5 04189
(B)
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott, előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
B: Ehhez a súlybesoroláshoz jóváhagyott beépített gyermekülések.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (o. 44)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok (o.
51)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 47)
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 37)
43
02 Biztonság
02
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező
vagy egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/gyermeküléseket használni, amelyek
a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a
szélvédőnek támaszkodni.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 37)
A légzsák címkéje az utasajtó kinyitásakor látható, lásd az ábrát, (o. 28). oldal.
•
Gyermekülések - felső rögzítő pontok (o.
51)
Elhelyezhet:
•
Gyermekülés - ISOFIX (o. 47)
•
egy gyermekülést/ülésmagasítót az első
utasülésen, feltéve, hogy nincs aktivált
légzsák az első utasülésen.
•
egy vagy több gyermekülés/ülésmagasító
a hátsó ülésen.
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák (SRS) aktív.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
(SRS) aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
44
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Gyermekülés - kétfokozatú
ülésmagasító*
A hátsó ülés beépített ülésmagasítói lehetővé
teszik a gyermekek kényelmes és biztonságos
elhelyezkedését.
Az ülésmagasítók kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy optimális biztonságot nyújtsanak. Használatuk, a biztonsági övvel, (o. 22).
oldal együtt 15 és 36 kg közötti súlyú és legalább 95 cm magas gyermekek számára megengedett.
G017875
Gyermekülések - elhelyezés
Mindig a hátsó ülésre helyezze a gyermeküléseket/ülésmagasítókat, (o. 39). oldal, ha az
utaslégzsák aktiválva, (o. 28). oldal van. Ha
gyermek utazik az első utasülésben, akkor a
kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket szenvedhet.
Megfelelő helyzet, a biztonsági öv a váll felett
helyezkedik el.
02 Biztonság
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javítást vagy
cserét kizárólag hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. Ne végezzen módosításokat
vagy kiegészítéseket az ülésmagasítón. Ha
az ülésmagasító nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész ülésmagasítót ki kell cserélni. Még
ha sértetlennek látszik is az ülésmagasító,
már nem nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Az ülésmagasítót akkor is ki kell cserélni, ha nagyon el van kopva.
Helytelen helyzet, a fejnek nem szabad a fejtámla
felett és a biztonsági övnek a vál alatt elhelyezkednie.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
•
a beépített kétfokozatú ülésmagasító
helyesen van-e beállítva a táblázatnak
megfelelően, (o. 45). oldal és rögzítve
van-e a helyén
•
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek
testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka
előtt vagy a válla alatt (lásd az előző ábrákat)
•
az öv ölrésze lent, a medence felett
helyezkedik-e el az optimális védelem
érdekében.
Kétfokozatú ülésmagasító* felemelés
A beépített ülésmagasító(o. 44) a hátsó ülésben két fokozatban hajtható fel. Az, hogy hány
fokozatot kell emelni az ülésmagasítón, a
gyermek súlyától függ.
Súly
1. fokozat
2. fokozat
22-36 kg
15-25 kg
02
FIGYELEM
A kétfokozatú ülésmagasítóra vonatkozó
utasítások betartásának elmulasztása a
gyermek súlyos sérüléséhez vezethet egy
baleset során.
Az ülésmagasító két szintjének beállítása az
emeléssel, (o. 45). oldal és leengedéssel, (o.
47). oldal, történik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
45
02 Biztonság
||
1. fokozat3
2. fokozat4
Emelje fel az ülésmagasítót az elejénél,
majd nyomja vissza a háttámlához a rögzítéshez.
02
MEGJEGYZÉS
Az ülésmagasító 2. fokozatból 1. fokozatba
állítása nem lehetséges. Először az üléspárnába teljesen lehajtva, (o. 47). oldal,
alaphelyzetbe kell állítani.
Nyomja hátrafelé az ülésmagasítót a rögzítéshez.
3
4
46
Alacsony fokozat.
Felső fokozat.
Kezdje az alsó fokozatból. Nyomja be a
gombot.
G017784
G017697
húzza előre és fel a fogantyút az ülésmagasító kioldásához.
02 Biztonság
Kétfokozatú ülésmagasító* leengedés
Gyermekülés - ISOFIX
A ISOFIX autós gyermekülések, (o. 39). oldal,
rögzítésére szolgáló, nemzetközi szabványokon alapuló rendszer.
A hátsó ülés beépített ülésmagasítója(o. 44) a
felső vagy alsó fokozatból a teljesen leengedett helyzetbe engedhető az üléspárnában.
Azonban a felső fokozatból az alsó fokozatba
állítása nem lehetséges.
02
Nyomja le a kezével a párna közepét,
hogy rögzítse azt.
FONTOS
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e maradtak-e
tárgyak (például játékok) a párna mögötti
helyen, mielőtt leengedi a párnát.
Húzza előre a fogantyút az ülés kioldásához.
MEGJEGYZÉS
A háttámla leengedésekor először az ülésmagasítót kell leengedni.
Kapcsolódó információk
•
Kétfokozatú ülésmagasító* - felemelés (o.
45)
A ISOFIX rögzítőrendszer rögzítőpontjai a
hátsó ülés háttámlájának alsó részébe vannak
süllyesztve a külső üléseken.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján
elhelyezett szimbólumok jelzik (lásd az előző
ábrát).
Nyomja le az üléspárnát, hogy hozzáférjen a
rögzítőpontokhoz.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
47
02 Biztonság
||
Kapcsolódó információk
02
•
•
•
ISOFIX - méretosztályok (o. 48)
ISOFIX - gyermekülések típusai (o. 49)
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 37)
ISOFIX - méretosztályok
Az ISOFIX (o. 47). oldal, rögzítő rendszert
használó gyermeküléseket méretosztályokba
sorolják, hogy segítsék a felhasználókat a
megfelelő típusú gyermekülés, (o. 49). oldal,
kiválasztásában.
Méretosztály
48
Leírás
A
Teljes méretű, előre néző
gyermekülés
B
Csökkentett méretű (1. változat), előre néző gyermekülés
B1
Csökkentett méretű (2.változat), előre néző gyermekülés
C
Teljes méretű, hátrafelé néző
gyermekülés
D
Csökkentett méretű, hátrafelé néző gyermekülés
E
Hátra néző babaülés
F
Keresztirányú babaülés, bal
oldal
G
Keresztirányú babaülés, jobb
oldal
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket az utasülésbe, ha az autó aktív légzsákkal rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Ha az ISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel a Volvo által ajánlott ISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatban.
02 Biztonság
ISOFIX - gyermekülések típusai
A gyermekülések különböző méretűek - az
autók különböző méretűek. Ez azt jelenti, hogy
A gyermekülés típusa
Keresztirányú babaülés
Babaülés, hátrafelé néző
Súly
max. 10 kg
max. 10 kg
nem minden gyermekülés alkalmas minden
autómodell minden üléséhez.
Méretosztály
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Babaülés, hátrafelé néző
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Gyermekülés, hátrafelé néző
9-18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
49
02 Biztonság
||
A gyermekülés típusa
Előre néző gyermekülés
02
Súly
9-18 kg
Méretosztály
B
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
X
OKA
(IUL)
B1
X
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: Az ISOFIX helyzet nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez ebben a súly- és/vagy méretosztályban.
IL: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
IUF: Alkalmas olyan előre néző ISOFIX gyermekülésekhez, amelyek univerzálisan jóváhagyottak ebben a súlyosztályban.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő méretosztályú, (o. 48). oldal, ISOFIX, (o. 47). oldal rögzítésű gyermekülést válassza.
50
02 Biztonság
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
MEGJEGYZÉS
Az autó bizonyos előre néző gyermekülésekhez, (o. 39). oldal felső rögzítő pontokkal rendelkezik. Ezek a rögítő pontok az ülés hátulján
találhatók.
A csomagtér felett csomagtértakaróval
rendelkező autók esetében, azt el kell
távolítani, mielőtt gyermeküléseket lehetne
rögzíteni a rögzítő pontokhoz.
02
A gyermekülések felső rögzítő pontokhoz történő rögzítésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért, tanulmányozza az ülés gyártójának utasításait.
FIGYELEM
A gyermekülés hevedereit mindig át kell
húzni a fejtámla szárán található furaton,
mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál.
Kapcsolódó információk
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre
néző gyermekülések számára vannak kialakítva. A Volvo azt javasolja, hogy a kisgyermekeket, a lehető legidősebb korig hátra
néző gyermekülésekben helyezze el.
•
•
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 37)
Gyermekülések - elhelyezés (o. 44)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 47)
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez
a külső üléseken lehajtható fejtámlákkal
rendelkező autókban.
51
MŰSZEREK ΔS KEZELΙSZERVEK
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
}}
53
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Áttekintés, balkormányos autó
03
54
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/
tompított fényszóró,
fedélzeti számítógép
(o. 104),
(o. 107),
(o. 87),
(o. 82) és
(o. 117).
Vészvillogók
(o. 87).
Ülésbeállítás*
(o. 73).
Ajtókilincs
–
Vezérlő panel
(o. 78),
(o. 294) és
(o. 175).
Manuális fokozatváltás
az automata sebességváltóban*
(o. 264).
(o. 173),
(o. 179),
(o. 97) és
(o. 99).
Fényszóróvezérlés,
üzemanyagtöltő fedél
és csomagtérajtó nyitása
Sebességtartó*
(o. 190) és
(o. 192).
Kürt, légzsákok
(o. 77) és
(o. 26).
Kombinált műszerfal
(o. 59).
Navigálás a menüben,
audiovezérlés, telefonvezérlés*
(o. 107) és
a Sensus
infotainment melléklet.
START/STOP ENGINE
gomb
(o. 255).
Gyújtáskapcsoló
(o. 70).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a
menük megjelenítéséhez
(o. 107) és
a Sensus
infotainment melléklet.
Kezelőpanel az infotainment rendszerhez
és a navigáláshoz a
menüben
(o. 107) és
a Sensus
infotainment melléklet.
A klímavezérlés kezelőpanelje
(o. 126).
Fokozatválasztó
(o. 263),
(o. 264)
vagy (o.
268).
Az aktív futómű (FourC) kezelőszervei*
(o. 184).
Ablaktörlők és mosó
(o. 95).
A kormánykerék beállítása
(o. 77).
Rögzítőfék
(o. 287).
Motorházfedél-nyitó
(o. 335).
Kapcsolódó információk
•
•
•
03
Külső hőmérsékletmérő (o. 68)
Napi kilométer-számláló (o. 68)
Óra (o. 69)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
55
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
56
03 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, jobbkormányos autók
03
}}
57
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Vészvillogók
(o. 87).
(o. 107) és
a Sensus
infotainment melléklet.
(o. 78),
(o. 294) és
(o. 175).
A klímavezérlés kezelőpanelje
(o. 126).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a
menük megjelenítéséhez
Fényszóróvezérlés,
üzemanyagtöltő fedél
és csomagtérajtó nyitása
Ajtókilincs
–
START/STOP ENGINE
gomb
(o. 255).
Vezérlő panel
(o. 107) és
a Sensus
infotainment melléklet.
Gyújtáskapcsoló
(o. 70).
(o. 173),
(o. 179),
(o. 97) és
(o. 99).
Kezelőpanel az infotainment rendszerhez
és a navigáláshoz a
menüben
Manuális fokozatváltás
az automata sebességváltóban*
(o. 264).
Sebességtartó*
(o. 190) és
(o. 192).
03
58
Kombinált műszerfal
(o. 59).
Kürt, légzsákok
(o. 77) és
(o. 26).
Navigálás a menüben,
audiovezérlés, telefonvezérlés*
(o. 107) és
a Sensus
infotainment melléklet.
Ablaktörlők és mosó
(o. 95).
Ülésbeállítás*
(o. 73).
Motorházfedél-nyitó
(o. 335).
Rögzítőfék
(o. 287).
A kormánykerék beállítása
(o. 77).
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/
tompított fényszóró,
fedélzeti számítógép
(o. 104),
(o. 107),
(o. 87),
(o. 82) és
(o. 117).
Az aktív futómű (FourC) kezelőszervei*
(o. 184).
Fokozatválasztó
(o. 263),
(o. 264)
vagy (o.
268).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (o. 68)
Napi kilométer-számláló (o. 68)
Óra (o. 69)
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint
üzeneteket jelenít meg.
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 59)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 60)
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 64)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 66)
Analóg kombinált műszerfal áttekintés
Műszerek és visszajelzők
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés1 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 117) és Üzemanyagtöltés (o. 294).
Információs kijelző, analóg műszerfal.
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg. Az információs kijelzőt használó funkcióknál további leírások találhatók.
1
03
Információs kijelző
Eco meter A műszer azt mutatja, hogy
mennyire gazdaságosan vezetik az autót.
Minél magasabban van a skálán, annál
gazdaságosabb.
Sebességmérő
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
59
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző2/Fokozathelyzetjelző3 Lásd még Fokozatváltás-jelző* (o.
263), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 264) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 268).
03
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Digitális kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg.
Információs kijelző
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kombinált műszerfal (o. 59)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 64)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 66)
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, analóg
műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Figyelmeztető szimbólumok4
2
3
4
60
Információs kijelző, digitális műszerfal*.
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg. Az információs kijelzőt használó funkcióknál további leírások találhatók.
Manuális sebességváltó
Automata sebességváltó
Bizonyos motorváltozatok esetén az alacsony motorolajnyomás szimbóluma nem használt. A figyelmeztetések kijelzett szövegek formájában jelennek meg, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(o. 338).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és visszajelzők, digitális
műszerfal
Geartronic* (o. 264) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 268).
A digitális műszerfalhoz különböző témák
választhatók ki. A lehetséges témák az
"Elegance", "Eco ", és "Performance". A
téma beállítása a távvezérlős kulcs memóriájába menthető az autó bezárásakor, lásd Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 158) és MY
CAR (o. 107). oldal.
03
A témák csak a motor járó állapotában
választhatók ki.
A különböző témák közötti váltáshoz, nyomja
meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját
majd válassza ki a Témák menüpontot a kar
forgókapcsolójának forgatásával. Erősítse
meg a választását az OK gomb megnyomásával. A menükkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben kombinált műszerfal (o. 104).
Műszerek és visszajelzők, "Elegance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 117) és Üzemanyagtöltés (o. 294).
Műszerek és visszajelzők, "Eco" téma.
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 117) és Üzemanyagtöltés (o. 294).
Eco guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (o. 63).
Sebességmérő
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7 Lásd még Fokozatváltás-jelző* (o.
263), Automata sebességváltó -5
6
7
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó
Automata sebességváltó
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
61
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző* (o.
263), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 264) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 268).
03
zeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 117) és Üzemanyagtöltés (o. 294).
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Power guide. Lásd még Eco guide és
Power guide* (o. 63).
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző* (o.
263), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 264) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 268).
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, digitális műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Műszerek és visszajelzők, "Performance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedél-
6
7
5
8
62
Figyelmeztető szimbólumok8
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
Manuális sebességváltó
Automata sebességváltó
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Bizonyos motorváltozatok esetén az alacsony motorolajnyomás szimbóluma nem használt. A figyelmeztetések kijelzett szövegek formájában jelennek meg, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(o. 338).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Eco guide és Power guide*
Pillanatnyi érték
Az Eco guide és a Power guide a kombinált
műszerfal, (o. 59) műszerei, amelyek segítenek
a járművezetőnek az autó optimálisan gazdaságos vezetésében.
Itt jelenik meg a pillanatnyi érték - a magasabb érték a skálán jobb értéket jelent.
Az autó tárolja is az egyes utak statisztikáit,
amelyek oszlopdiagram formájában tekinthetők meg, lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o. 118).
Kombinált műszerfal (o. 59)
Eco guide
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 64)
Ez a műszer azt mutatja, hogy mennyire gazdaságosan vezeti az autót.
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 66)
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az
"Eco" témát, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (o. 60).
A pillanatnyi érték kiszámítása a sebesség,
motorfordulatszám, felhasznált motorteljesítmény és a lábfék használata alapján történik.
Optimális sebesség (50-80 km/h) és alacsony
motorfordulatszám tartására ösztönöz. A
mutatók gyorsításkor és fékezéskor esnek.
03
A nagyon alacsony pillanatnyi értékek a
műszer piros zónájának világítását okozzák
(egy rövid késéssel), ami gyenge vezetési
gazdaságosságot jelent és ezért kerülendő.
Átlagos érték
Az átlagos érték lassan követi a pillanatnyi
értéket és mutatja az autó vezetésének módját a legutóbbi időben. A skála magasabb
értékei azt jelzik, hogy a járművezető gazdaságosabban vezet.
Power guide
A műszer a motortól nyert teljesítmény
(Power) és a rendelkezésre álló teljesítmény
viszonyát mutatja.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki a
"Performance" témát, lásd Digitális kombinált
műszerfal - áttekintés (o. 60).
Pillanatnyi érték
Átlagos érték
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
63
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer
működik vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a
megjelenített szöveget
Távolsági fényszóró be
Visszajelző szimbólumok
Szimbólum
03
Bal oldali irányjelző
Leírás
Jobb oldali irányjelző
ABL hiba
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
Felhasznált motorteljesítmény
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
A kisebb, felső mutató mutatja a rendelkezésre álló motorteljesítményt9. A skála magasabb értékei nagyobb rendelkezésre álló teljesítményt jelentenek a pillanatnyi fokozatban.
Hátsó ködlámpa be
64
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
A két mutató közötti nagy különbség nagy teljesítménytartalékot jelez.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nem használt
Stabilizáló rendszer
A nagyobb, alsó mutató a felhasznált motorteljesítményt mutatja9. A skála magasabb
értékei a motor nagyobb teljesítmény-felhasználását mutatják.
A teljesítmény a motor fordulatszámától függ.
Start/Stop, a motor automatikusan leállt; lásd Start/
Stop* - funkció és működés (o. 272)
ABS hiba
Felhasznált motorteljesítmény
9
Eco- funkció be, lásd ECO*
(o. 281)
Kibocsátás-szabályozó
rendszer
Motor-előmelegítő (dízel)
ABL hiba
A szimbólum világít, ha hiba lépett fel az ABL
funkcióban (aktív kanyarfényszórók).
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor beindítását
követően, akkor hiba lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A Volvo azt java-
03 Műszerek és kezelőszervek
solja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor a rendszer
nem működik. Az autó rendes fékrendszere
továbbra is működik, de az ABS funkció nélkül.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
3. Ha a szimbólum továbbra is világít, akkor
menjen egy műhelybe az ABS rendszer
ellenőriztetéséhez. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít, amikor be van
kapcsolva a hátsó ködlámpa.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum
folyamatosan világít, akkor hiba van a rendszerben.
Stabilizáló rendszer, sport üzemmód
A sport üzemmód aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál
és kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés során, és
megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és
stabilizálná az autót.
Motor-előmelegítő (dízel)
Bal/jobb oldali irányjelző
Ez a szimbólum világít a motor előmelegítése
során. Az előmelegítés alacsony hőmérsékletek mellett történik.
Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum villog, amikor használatban van a vészvillogó.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Amikor a szimbólum világít, akkor az üzemanyagtartály szintje alacsony, amint lehetséges
tankoljon.
Információ, olvassa el a megjelenített
szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a tervezési
céljuknak megfelelő módon működnek, akkor
ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy
szöveg jelenik meg az információs kijelzőn.
Az üzenet a OK gomb megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 104), vagy egy idő elteltével
automatikusan eltűnik (az idő a jelzett funkciótól függ). A tájékoztató szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Eco funkció be
Az Eco szimbólum világít, amikor a funkció
aktiválva van.
Start/Stop
A szimbólum világít, amikor a motor automatikusan leállt.
03
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kombinált műszerfal (o. 59)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 66)
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 60)
MEGJEGYZÉS
Amikor szervizüzenet jelenik meg, akkor a
szimbólum és az üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető vagy bizonyos
idő elteltével automatikusan eltűnik.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és a fénykürt használatakor
is világít.
65
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a
járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt, vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Figyelmeztető szimbólumok
Szimbólum
03
Leírás
Alacsony olajnyomásA
Rögzítőfék behúzva, digitális műszerfal
Rögzítőfék behúzva, analóg műszerfal
Légzsákok – SRS
Biztonsági öv emlékeztető
Alacsony olajnyomás
A generátor nem tölt
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít,
akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha szükséges. Ha
a szimbólum világít és az olajszint normális,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.
A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben,
ha hiba lépett fel az elektromos rendszerben.
Menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel világít, amikor be van húzva a rögzítőfék. A szimbólum
az alkalmazás során villog, majd folyamatos
világításra vált.
Ha a szimbólum bármely más esetben villog,
akkor az hiba megjelenését jelzi. Olvassa el
az üzenetet az információs kijelzőn.
További tájékoztatásért, lásd Rögzítőfék (o.
287).
Légzsákok – SRS
A generátor nem tölt
Hiba a fékrendszerben
Figyelem
A
66
Bizonyos motorváltozatok esetén az alacsony motorolajnyomás szimbóluma nem használt. A figyelmeztetések
kijelzett szövegek formájában jelennek meg, lásd Motorolaj
- ellenőrzés és feltöltés (o. 338).
Ha ez a szimbólum nem akszik ki vagy vezetés közben bekapcsol, akkor hiba észlelése
történt a biztonsági övcsat, SRS, SIPS vagy
IC rendszerekben. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor villog, ha az első üléseken valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet
vagy, ha valaki a hátsó ülésen kicsatolja a
biztonsági övet.
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a fékfolyadék szintje alacsony lehet. Álljon meg az
autóval egy biztonságos helyen, és ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint (o.
342).
Ha a fék és ABS szimbólumok egyidejűleg
világítanak, akkor hiba lehet a fékerőelosztó
rendszerben.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
•
Ha mindkét szimbólum elalszik, akkor
folytassa a vezetést.
•
Ha a fékfolyadéktartályban megfelelő a
szint, de a szimbólumok továbbra is
világítanak, lásd Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint (o. 342). Ha a
fékfolyadékszint normális, de a szimbólumok még mindig világítanak, akkor
az autó, nagy odafigyeléssel vezethető,
egy műhelyig a fékrendszer ellenőrzéséhez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje
hivatalos Volvo szerviz segítségét.
03 Műszerek és kezelőszervek
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre világítanak, akkor erős fékezés
során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum akkor világít,
amikor olyan hiba jelzése történt, amely
hatással lehet a biztonságra és/vagy az autó
vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg magyarázó szöveg jelenik meg az információs kijelzőn. A szimbólum a hiba kijavításáig látható
marad, de a szöveges üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (o. 104). A
figyelmeztető szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Teendő:
1. Álljon meg egy biztonságos helyen. Ne
közlekedjen tovább az autóval.
10
Kapcsolódó információk
2. Olvassa el az információs kijelző információit. Hajtsa végre a teendőket a kijelzőn
megjelenő üzenetnek megfelelően.
Törölje az üzenetet a OK gombbal.
•
•
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
•
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum egy magyarázó képpel
együtt jelenik meg az információs kijelzőn.
Álljon meg az autóval egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja be a nyitott ajtót.
Kombinált műszerfal (o. 59)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 64)
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 60)
03
Ha az autót 7 km/h sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató
szimbólum világít.
Ha az autót 7 km/h sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető
szimbólum világít.
Ha a motorháztető10 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja le a
csomagtérajtót.
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
67
03 Műszerek és kezelőszervek
Külső hőmérsékletmérő
Napi kilométer-számláló
A külső hőmérsékletmérő kijelzője a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
A napi kilométer-számláló kijelzése a kombinált műszerfalon jelenik meg.
03
Külső hőmérséklet-kijelző, digitális
műszerfal
Külső hőmérséklet-kijelző, analóg
műszerfal
Amikor a hőmérséklet +2 °C és -5 °C között
van, akkor egy hópehely szimbólum jelenik
meg a kijelzőn. Ez a jeges utakra figyelmeztet.
Ha az autó álló helyzetben van, akkor a
műszer túl magas értéket mutathat.
Kapcsolódó információk
•
11
68
Kombinált műszerfal (o. 59)
Napi kilométer-számláló, digitális műszerfal.
A napi kilométer-számláló kijelzője11
A két napi kilométer-számláló, T1 és T2, rövid
távolságok mérésére szolgál. A távolság a
kijelzőn jelenik meg.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a kívánt számláló mutatásához.
A bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomása (amíg változás nem
történik) nullázza a megjelenített napi kilométer-számlálót. További tájékoztatásért, lásd
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk
(o. 117).
A kijelző megjelenése a műszerfal változatától függően váltózó lehet.
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (o. 59)
03 Műszerek és kezelőszervek
Óra
Volvo Sensus
Az óra kijelző a kombinált műszerfalon jelenik
meg.
A Volvo Sensus a személyes Volvo élmény
középpontja. A Sensus nyújt információkat,
szórakozást és funkciókat, amelyek megkönynyítik a tulajdonos életét.
média rendszerben, a klímaszabályozásban
stb.
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző beállítás hajtható végre a középkonzol
gombjaival és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*.
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik
a vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos összes beállítás, mint például a City
Safety, zárak és riasztó, az automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
Óra, digitális műszerfal.
Kijelző az idő
mutatásához12
Az óra beállítása
Az óra a MY CAR menürendszerben állítható
be, lásd MY CAR (o. 107).
Kapcsolódó információk
•
12
Kombinált műszerfal (o. 59)
Amikor beül az autójába, akkor irányítani szeretné azt és a mai kommunikációs világban ez
információkat, kommunikációt és szórakozást
foglal magában, amikor Κnnek a legalkalmasabb. A Sensus minden megoldásunkat
magában foglalja, amelyek lehetővé teszik a
külső világgal történő összeköttetést*, miközben biztosítja az autó összes képességének
intuitív kezelését.
03
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomá*, NAV* és
sával: RADIO, MEDIA, TEL*,
CAM* egyéb források, rendszerek és funkciók
aktiválhatók, például AM, FM, CD, DVD*, TV*,
Bluetooth*, navigáció* és parkolókamera*.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg
a középkonzol kijelzőjén. A Volvo Sensus
használatával az autó intuitív felhasználói felületen szabható személyre. Beállításokat
végezhet az autó-beállításokban, az audio és
Az idő az analóg műszerfal közepén jelenik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
69
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Áttekintés
Kulcshelyzetek
Helyezze be a távvezérlős kulcsot
A távvezérlős kulcs használható az autó elektromos rendszerének különböző üzemmódokba/szintekre állítására, amelyeken eltérő
funkciók állnak rendelkezésre; lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 71).
1. Fogja a távvezérlős kulcs kivehető kulcsot
tartalmazó végét, és helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
2. Ezután nyomja a távvezérlős kulcsot a
zárban annak véghelyzetébe.
FONTOS
03
A gyújtáskapcsolóban lévő idegen tárgyak
ronthatják a működést vagy tönkretehetik
a zárat.
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a levehető kulcsszár
felöli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 164).
A középkonzol vezérlőpanelje. Az ábra vázlatos a gombok funkcióinak száma és elrendezése a
választott felszereltségtől és a piactól függően
változó.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet.
Audio és média - RADIO, MEDIA, TEL*,
lásd a különálló mellékletet (Sensus Infotainment).
Autó-beállítások - MY CAR, lásd MY CAR
(o. 107).
Internetkapcsolattal rendelkező autó *, lásd a különálló mellékletet (Sensus
Infotainment).
Klímavezérlő rendszer, (o. 120).
A gyújtáskapcsoló a távvezérlős kulcs eltávolított /behelyezett állapotában.
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli* funkcióval rendelkező
autók esetében a távvezérlős kulcsot nem
kell a gyújtáskapcsolóba helyezni, hanem
például a zsebében kell tartania. A kulcs
nélküli funkciókkal kapcsolatos további
tájékoztatásért, Keyless drive* (o. 168).
Parkolókamera (o. 242) – CAM*.
Kapcsolódó információk
•
70
Engedélyek (o. 422)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja be a távvezérlős kulcsot, hagyja viszszamozdulni, majd húzza ki azt a gyújtáskapcsolóból.
03 Műszerek és kezelőszervek
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken
Annak érdekében, hogy korlátozott számú
funkció a motor leállítását követően is használható legyen, az autó elektromos rendszere
3 különböző szintre állítható (kulcshelyzetek)
0, I és II - a távvezérlős kulccsal. A használati
útmutatóban ezekre a szintekre a "kulcshelyzetek" elnevezéssel hivatkozunk.
Szint
0
Az alábbi táblázat mutatja az egyes kulcshelyzetekben/szinteken elérhető funkciókat.
I
II
Kulcshelyzet/szint kiválasztása
Funkciók
•
A kilométer-számláló, az óra
és a hőmérsékletmérő megvilágítása.
•
Az elektromos ülések állíthatók.
•
Az audiorendszer korlátozott
ideig használható - lásd a
Sensus Infotainment mellékletet.
•
•
•
•
Használható a napfénytető, a
12 voltos aljzat az utastérben,
a navigáció, a telefon, a szellőztető ventilátor és az ablaktörlők.
0. kulcshelyzet - nyissa ki az autót - ez
azt jelenti, hogy az autó elektromos rendszere a 0 szinten van.
•
I. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva13 nyomja meg röviden a START/STOP
ENGINE gombot.
MEGJEGYZÉS
Számos egyéb rendszer
bekapcsol. Azonban az ülésfűtés és a hátsó ablakfűtés
csak akkor kapcsolható be, ha
jár a motor.
03
Az I vagy II szint eléréséhez a motor beindítása nélkül - ne nyomja be a fék-/
tengelykapcsoló-pedált, amikor ezeket a
kulcshelyzeteket szeretné kiválasztani.
•
II. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva13 nyomja meg hosszan14 a START/STOP
ENGINE gombot.
•
Vissza a 0. kulcshelyzetbe - A 0 kulcshelyzetbe történő visszatéréshez a II és I
helyzetből - nyomja meg röviden a
START/STOP ENGINE gombot.
Bekapcsolnak a fényszórók.
5 másodpercre bekapcsolnak
a figyelmeztető/visszajelző
lámpák.
Ez a kulcshelyzet sok áramot
vesz fel az akkumulátorból és
ezért kerülendő!
13
14
•
Audiorendszer
Az audiorendszer funkcióival kapcsolatos
tájékoztatásért, a távvezérlős kulcs eltávolított
állapotában - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
A kulcs nélküli* funkcióval rendelkező autók esetében ez nem szükséges.
Körülbelül 2 másodpercre.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
71
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A motor beindítása és leállítása
Ülések, első
A motor beindításával/leállításával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd A motor beindítása
(o. 255).
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében.
A távvezérlős kulcsra vonatkozó tájékoztatásért vontatás közben, lásd Vontatás (o. 308).
Állítsa be indulás előtt a vezetőülés helyzetét, soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra,
hogy az ülés rögzített állapotban legyen,
hogy megakadályozza a személyi sérüléseket hirtelen fékezés vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromos ülés kezelőpanelje*.
FIGYELEM
Vontatás
03
Az ülés emeléséhez/süllyesztéséhez ,
pumpálja fel/le.
Kulcshelyzetek (o. 70)
Az első üléstámla lehajtása*
A deréktámasz beállításához, forgassa a
kereket15.
Előre/hátra: emelje fel a fogantyút a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze, hogy az
ülés rögzült-e a helyzet megváltoztatását
követően.
Az üléspárna elejének emeléséhez/
süllyesztéséhez*, pumpálja fel/le.
Az háttámla dőlésének beállításához, forgassa a kereket.
Az utasülés háttámlája előre hajtható, hogy
elférjenek a hosszabb csomagok.
Mozdítsa a lehető legtovább hátra/lefelé.
Állítsa egyenes helyzetbe a háttámlát.
15
72
Az elektromosan állítható ülésre is vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Emelje fel a háttámla hátuljának reteszeit,
és hajtsa előre.
4. Nyomja előre az ülést úgy, hogy a fejtámla "rögzüljön" a kesztyűtartó alatt.
A felemelés fordított sorrendben történik.
FIGYELEM
Fogja meg a háttámlát és győződjön meg
arról, hogy az megfelelően rögzült-e, miután felhajtotta azt, hogy megakadályozza a
sérülést egy erős fékezés vagy baleset
során.
Ülések, első - elektromos
működtetésű
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében. Az elektromosan állítható
ülés előre/hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje emelhető/süllyeszthető. A háttámla szöge változtatható.
Előkészületek
Elektromosan állítható ülés*
Az ülések az ajtó távvezérlő kulccsal történő
nyitását követően bizonyos ideig akkor is állíthatók, ha a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
Az ülések állítása normális esetben az I kulcshelyzetben történik és mindig végrehajtható,
ha jár a motor.
03
Ülés memória funkcióval*
Kapcsolódó információk
•
Ülések, első - elektromos működtetésű
(o. 73)
•
Ülések, hátsó (o. 75)
Üléstámla eleje fel/le
Ülés előre/hátra és fel/le
A memória funkció tárolja az ülés és a külső
tükrök beállításait.
Háttámla dőlése
Az elektromosan állítható első ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, ami kiold, ha
az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez
történik, akkor válassza ki az I vagy 0 kulcshelyzetet és várjon egy kis ideig, mielőtt újra
állítaná az ülést.
Beállítás tárolása
Memóriagomb
Memóriagomb
Memóriagomb
Gomb a beállítások tárolásához
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
73
03 Műszerek és kezelőszervek
||
1. Állítsa be az ülést és a külső tükröket.
2. Tartsa nyomva a gombot a beállítások
tárolásához, miközben megnyomja a
memóriagombok egyikét.
Tárolt beállítás használata
03
Kulcsmemória* a távvezérlős
kulcsban16
Az összes távvezérlős kulcs különböző járművezetők által használható a vezetőülés és a
külső tükrök beállításainak tárolására17.
Tartsa nyomva valamelyik memóriagombot,
amíg az ülés és a külső tükrök mozgása meg
nem áll. Ha elengedi a gombot, akkor az ülés
mozgása megáll.
Vészleállítás
A fűtött/szellőztetett ülésekkel kapcsolatban,
lásd Fűthető első ülések* (o. 127) és Hátsó
ülésfűtés* (o. 127).
Az ülés távvezérlős kulcson tárolt helyzetének
eléréséhez szükséges mozgás újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó
gombját. Ezután ki kell nyitni a vezetőajtót.
Kapcsolódó információk
Ülések, első (o. 72)
Ülések, hátsó (o. 75)
FIGYELEM
Tegye az alábbiakat a beállítások tárolásához
és a kulcsmemória használatához:
•
•
•
16
17
18
74
A kulcsmemória a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
Fűthető/szellőztethető ülések*
•
•
szik a távvezérlős kulcs memóriájában
tárolt helyzetüket (ha az üléseket elmozdították, miután bezárta az autót).
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
egyik hátsó utast se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Állítsa be az ülést tetszése szerint.
Zárja be az autót annak a távvezérlős
kulcsnak a zárógombjával, amelyet normálisan használ. Ez tárolja az ülés és a
külső tükrök helyzetét a távvezérlős kulcs
memóriájában18.
Nyissa ki az autót (megnyomva ugyanannak a távvezérlős klcsnak a nyitógombját), és nyissa ki a vezetőajtót. A vezetőülés és a külső tükrök automatikusan felve-
A Keyless funkció kulcsmemóriájával kapcsolatban, lásd Keyless drive* - kulcsmemória (o. 171).
Csak ha az autó memóriás, elektromosan állítható ülésekkel és behajtható, elektromosan állítható külső tükrökkel van felszerelve.
Ez a beállítás nincs hatással az elektromosan állítható ülés memória funkciójára.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160)
03 Műszerek és kezelőszervek
Ülések, hátsó
A hátsó háttámlája és a külső ülések fejtámlái
lehajthatók. A középső ülés fejtámlája az utas
magasságához állítható.
A külső fejtámlák manuális lehajtása,
hátsó ülés
A háromrészes háttámla különböző módokon
hajtható le.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre
kell csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a
háttámlájukat, hogy előre lehessen hajtani
a háttámlát.
Fejtámla, középső ülés, hátsó
•
•
•
Húzza meg a fejtámlához legközelebbi fogantyút a fejtámla előre hajtásához.
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja
takarva legyen, ha lehetséges. Szükség szerint csúsztassa fel.
A fejtámla újbóli leengedéséhez, meg kell
nyomni a gombot (középen, a háttámla és a
fejtámla között), miközben óvatosan lenyomja
a fejtámlát.
•
03
A bal oldali rész különállóan lehajtható.
A középső rész különállóan lehajtható.
A jobb oldali rész csak a középső résszel
együtt hajtható le.
Ha a teljes háttámlát le kell hajtani, akkor
hajtsa le külön az egyes részeket.
A fejtámla manuálisan hajtható vissza, amíg
"kattanó" hang nem hallható.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
A hátsó üléstámla lehajtása
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági
övek sem lehetnek becsatolva. Különben
fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
}}
75
03 Műszerek és kezelőszervek
||
FIGYELEM
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák megfelelően rögzültek-e a felhajtást
követően.
A hátsó ülés külső fejtámláinak
elektromos lehajtása*
03
Ha a középső háttámlát kell lehajtani oldja ki, és állítsa be a középső háttámla
fejtámláját, lásd a korábbi "Fejtámla,
középső ülés, hátsó" részt.
A külső fejtámlák automatikusan lehajlanak, amikor előre hajtja a külső háttámlákat. Húzza fel a háttámla rögzítő fogan, miközben ezzel egyidejűleg
tyúját
előre hajtja a háttámlát. A záróretesz piros
mutatja, hogy a háttámla
visszajelzője
már nincs rögzítve a helyén.
A felemelés fordított sorrendben történik.
MEGJEGYZÉS
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a
piros visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még
mindig látható, akkor a háttámla nem rögzült a helyén.
1. A távvezérlős kulcsnak II kulcshelyzetben
kell lennie.
2. Nyomja meg a gombot hátsó ülések
külső fejtámláinak leengedéséhez a kilátás javításához.
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok utaznak valamelyik külső ülésben.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg
kattanó hang nem hallható.
76
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (o. 72)
Ülések, első - elektromos működtetésű
(o. 73)
03 Műszerek és kezelőszervek
Kormánykerék
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható és kezelőszervekkel rendelkezik a kürt és
sebességtartó valamint a menü, a hangrendszer és a telefon kezeléséhez.
Beállítás
3. Nyomja vissza a kart a kormánykerék
helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar
merev, akkor a kar visszanyomásával egy
időben nyomja meg kissé a kormánykereket.
Fül a manuális fokozatváltáshoz automata
sebességváltó esetén, lásd Automata
sebességváltó -- Geartronic* (o. 264)
Audio- és telefonvezérlés, lásd a különálló
Sensus Infotainment mellékletet.
Kürt
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
03
A sebességfüggő szervokormánnyal* beállítható a kormányzási erő szintje, lásd Állítható
kormányzási erő* (o. 249).
G021138
Billentyűzetek* és fülek*
A kormánykerék beállítása.
Kürt.
Kar - a kormánykerék kioldásához
Nyomja meg a kormánykerék közepét a jelzéshez.
A kormánykerék lehetséges helyzetei
Kapcsolódó információk
A kormánykerék magassága és mélysége is
állítható:
1. Húzza maga felé a kart a kormánykerék
kioldásához.
2. Állítsa a kormánykereket az Κnnek megfelelő helyzetbe.
•
Kormánykerékfűtés* (o. 78)
Billentyűzetek és fülek a kormánykeréken.
Sebességtartó* (o. 190)
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
77
03 Műszerek és kezelőszervek
Kormánykerékfűtés*
A kormánykerék elektromos fűtéssel fűthető.
Funkció
10 °C alatt van. A funkció aktiválása/kikapcsolása a MY CAR, (o. 107). oldal menürendszerben hajtható végre.
03
A gomb elhelyezkedése a választott felszereltségi
szinttől és a piactól függően változhat.
Többször egymást követően nyomja meg a
gombot a váltáshoz az alábbi funkciók
között:
Funkció
Visszajelző
Kikapcsolva
A gomb lámpája kialudt
Fűtés
A gomb lámpája világít
Automata kormánykerékfűtés
Az automata kormánykerékfűtés bekapcsolt
állapotában, a kormánykerék fűtése automatikusan bekapcsol a motor beindításakor. Az
automatikus bekapcsolás akkor történik meg,
amikor a környezeti hőmérséklet körülbelül
78
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Világításkapcsolók
A fényszórókapcsoló bekapcsolja és beállítja a
külső világítást. A kijelző-, műszerfal- és utastér-világítás beállítására is szolgál.
03 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, világításkapcsolók
A gomb helyzetei
Állás
Állás
Leírás
Nappali világításA amikor az
autó elektromos rendszere a II
kulcshelyzetben van vagy jár a
motor.
Használható a fénykürt.
Áttekintés, világításkapcsolók.
Forgókapcsoló a kijelző és műszervilágításhoz valamint a környezeti világításhoz*
A hátsó ködlámpa gombja
A nappali világítás és a helyzetjelző lámpák gombja
Forgókapcsoló19 a fényszórómagasságállításhoz
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák/parkolólámpák/szélességjelző lámpák, amikor az autó
elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
A helyzetjelző/parkolólámpák/
szélességjelző lámpák automatikus bekapcsolása, amikor az
autó parkol.
Használható a fénykürt.
Leírás
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák/parkolólámpák/szélességjelző lámpák nap közben,
amikor az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van
vagy jár a motor.
A tompított fényszóró és a helyzetjelző/parkolólámpák/szélességjelző lámpák automatikus
bekapcsolása gyenge megvilágítási viszonyok mellett vagy,
amikor be vannak kapcsolva az
ablaktörlők vagy a hátsó ködlámpák.
03
Be van kapcsolva az alagútészlelés, (o. 82). oldal* funkció.
Használható az aktív távolsági
fényszóró, (o. 83). oldal,* funkció.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Használható a fénykürt.
19
Nem áll rendelkezésre az aktív Xenon fényszórókkal felszerelt autók esetében*.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
79
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Állás
Leírás
Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az
autó erősen le van terhelve.
Tompított fényszóró és helyzetjelző/parkolólámpák/szélességjelző lámpák.
1. Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I
kulcshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
2. Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
Használható a fénykürt.
03
A
Az első lökhárítóba vagy az alá szerelve.
A Volvo az autó vezetése közben az
üzemmód használatát javasolja, mindaddig,
amíg a közlekedési helyzetek vagy az időjárási viszonyok nem kedvezőek az aktív távolsági fényszóró funkció* használatához.
Műszervilágítás
A különböző kijelző és műszervilágítások a
kulcshelyzettől függően kapcsolnak be, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 71).
A kijelző-világítás sötétben automatikusan
mérséklődik - az érzékenységet a forgókapcsolóval lehet beállítani.
Csak a járművezető
A műszervilágítás intenzitása a forgókapcsolóval állítható be.
Utasok az összes ülésben
Fényszórómagasság-állítás
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának függőleges beállítását, ami a elvakíthatja
a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár
magasságának beállításával kerülheti el.
80
A forgókapcsoló helyzetei különböző terhelések
esetében.
Járművezető és utas az első utasülésben
Utasok az összes utasülésben és maximális terhelés a csomagtérben
A járművezető és maximális terhelés a
csomagtérben
Az aktív Xenon fényszórókkal* felszerelt autók
automatikus fényszórómagasság-állítással
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
rendelkeznek és ezért nincsenek felszerelve
forgókapcsolóval.
03 Műszerek és kezelőszervek
Helyzetjelző lámpák
Nappali világítás lámpái
A helyzetjelző/parkolólámpák a fényszóró
vezérlőgombjával kapcsolhatók be.
A világításkapcsoló
állásában és az autó
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a nappali világítás jó megvilágítási viszonyok között automatikusan bekapcsol.
Nap közben a nappali világítás. DRL
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani
- nem képes minden helyzetben meghatározni, mikor túl gyenge vagy elégségesen
erős a megvilágítás, például ködben vagy
esőben.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt és a
közlekedési szabályoknak megfelelő világítással vezesse.
03
Gomb a fényszóróvezérléshez a helyzetjelző/
parkolólámpák helyzetében.
helyzetbe (ugyaForgassa a gombot a
nakkor bekapcsol a rendszámtábla-világítás
is).
Ha az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor, akkor
bekapcsol a nappali világítás.
Amikor kint sötét van és kinyitja a csomagtérajtót, akkor a hátsó helyzetjelző/parkolólámpák bekapcsolnak a hátulról közeledő forgalom figyelmeztetése érdekében. Ez a gomb
helyzetétől és az autó elektromos rendszerének kulcshelyzetétől függetlenül megtörténik.
A fényszóró kezelőszerve az AUTO állásban van.
A fényszóróvezérlő kapcsoló
állásában
a nappali világítás (Daytime Running Lights DRL) automatikusan bekapcsol, amikor nap
közben vezeti az autót. A műszerfal tetején
egy fényérzékelő vált a nappali világítás és a
tompított fényszóró között szürkületben vagy
amikor a megvilágítás gyenge. A tompított
fényszóróra váltás akkor is bekövetkezik,
amikor a bekapcsolják az ablaktörlőket vagy
a hátsó ködlámpákat.
Kapcsolódó információk
•
Világításkapcsolók (o. 78)
81
03 Műszerek és kezelőszervek
03
Alagútészlelés*
Távolsági/tompított fényszóró
Tompított fényszóró
Az automatikus tompított fényszóró nélküli
piacokon, az alagútészlelés bekapcsolja a
tompított fényszórót, amikor alagútba hajt. A
tompított fényszóró körülbelül 20 másodpercig világít, miután az autó elhagyta az alagutat.
A világításkapcsoló
állásában és az autó
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a tompított
fényszóró gyenge megvilágítási viszonyok
között automatikusan bekapcsol.
A gomb
állásában, a tompított fényszóró szürkületben vagy gyenge megvilágításnál automatikusan bekapcsol. A tompított
fényszóró akkor is automatikusan bekapcsol,
ha a bekapcsolják az ablaktörlőket vagy a
hátsó ködlámpákat.
Az alagútészlelés funkció az esőérzékelővel*
rendelkező autókban áll rendelkezésre. Az
érzékelő észleli az alagút bejáratát és viszszaállítja a világítást a nappali világításról a
tompított fényszóróra. Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy az autó elhagyta az
alagutat, a világítás visszakapcsol nappali
világításra. Ha az autót ezen közben egy
másik alagútba vezetik, akkor a tompított
fényszórók bekapcsolva maradnak. Ezzel
elkerülhető az autó világítás-beállításainak
ismételt váltása.
A fényszóró-kezelőszerv gombjának
állásában a tompított fényszóró mindig be van
kapcsolva, amikor jár a motor vagy a II kulcshelyzet aktív.
Fénykürt
Mozdítsa finoman a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be,
20 vagy
amikor a gomb
állásban
van. A távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló
véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki.
Ne feledje, hogy a világításkapcsolónak
állásban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
A gomb
állásában a tompított fényszóró mindig be van kapcsolva, amikor jár a
motor vagy a II kulcshelyzet aktív.
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez.
Távolsági/tompított fényszóró (o. 82)
Fénykürt állás
Világításkapcsolók (o. 78)
Távolsági fényszóró állás
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum világít a komszóró, akkor a
binált műszerfalon.
Kiegészítő lámpák*
Ha az autó kiegészítő lámpákkal rendelkezik,
akkor a járművezető a MY CAR menürendszer használatával választhatja ki, hogy azok20
82
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
nak inaktiválódniuk vagy be/ki kell-e kapcsolniuk a távolsági fényszóróval együtt21, lásd
MY CAR (o. 107).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Aktív Xenon fényszórók* (o. 85)
Aktív távolsági fényszóró* (o. 83)
Világításkapcsolók (o. 78)
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(o. 91)
Alagútészlelés* (o. 82)
Aktív távolsági fényszóró*
Az automatikusan bekapcsoló országúti fényszóró észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elől haladó járművek hátsó lámpáit, és átkapcsolja a világítást a távolsági és a
tompított fény között. A világítás visszakapcsol a távolsági fényszóróra, ha a közeledő
világítás megszűnik.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével visszavált távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó
járművek hátsó lámpáit.
Aktiválás/kiiktatás
Az AHB a fényszóró vezérlőgombjának
helyzetében aktiválható (feltéve, hogy a funkció nincs kikapcsolva a MY CAR menürendszerben), lásd MY CAR (o. 107).
21
03
Aktív távolsági fényszóró - AHB
Az országúti fényszóró automatikus bekapcsolással (Active High Beam - AHB) egy olyan
funkció, amely a szélvédő felső élén található
kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy
országúti fényszóróról tompított fényszóróra
váltson. A funkció az utcai lámpákat is figyelembe veheti.
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez
AUTO állásban.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben haladva a jármű sebessége 20 km/h vagy
ennél nagyobb.
Az AHB a bal oldali bajuszkapcsoló véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával,
majd elengedésével kapcsolható be/ki. Az
inaktiválás a távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában azt jelenti, hogy a lámpák közvetlenül tompított fényszóróra váltanak.
Analóg kombinált műszerfallal rendelkező
autó
Amikor be van kapcsolva az AHB, akkor a
szimbólum világít a műszerfali információs kijelzőn.
A kiegészítő lámpákat szervizben kell az elektromos rendszerhez csatlakoztatni. A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
83
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum is világít a
szóró, akkor a
kombinált műszerfalon.
Digitális kombinált műszerfallal rendelkező
autó
03
Amikor aktiválva van az AHB, akkor a
szimbólum fehér színűre változik a műszerfal
információs kijelzőjén.
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a
szimbólum kéken világít.
Manuális működtetés
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
szimbólumra is. A
kézikönyvet és
szimbólum kialszik, amikor az üzenetek
megjelennek.
Az AHB ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között, mint a sűrű
köd vagy a zuhogó eső. Amikor az AHB újra
elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
FIGYELEM
Az AHB segítség a világítás optimális
használathoz, amikor a feltételek kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és
a tompított fényszóró közötti manuális váltásért, amikor a forgalmi helyzetek vagy az
időjárási feltételek ezt igénylik.
Ha a Aktív távolsági fényszóró
Ideiglenesen nem elérhető Váltson kézzel
üzenet látható a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, akkor manuálisan kell váltani a
távolsági és a tompított fényszóró között.
Azonban, a fényszóróvezérlő gomb a
állásban maradhat. Ugyanez vonatkozik a
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
84
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FONTOS
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági és a tompított fényszóró közötti
manuális váltásra:
•
•
•
•
•
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az
út mellett
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
•
Amikor a szembejövő forgalom világítását például elválasztó korlát takarja
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
•
•
Egy hegy peremén vagy völgyben
Ónos esőben
Hóviharokban vagy latyakban
Holdfénynél
Amikor gyengén megvilágított területeken halad
Δles kanyarokban.
A kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai
(o. 225).
03 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (o. 82)
Világításkapcsolók (o. 78)
Aktív Xenon fényszórók*
Az aktív Xenon fényszórók úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak
a kanyarokban és kereszteződésekben és így
növeljék a biztonságot.
Aktív Xenon fényszórók - ABL
22
lum világít a kombinált műszerfalon és ezzel
egyidejűleg az információs kijelző egy magyarázó szöveget valamint egy további szimbólumot jelenít meg.
Szimbólum
Kijelző
Leírás
Fényszórórendszer
működési
hibája
Szerviz
szükséges
A rendszer ki van
kapcsolva. Menjen szervizbe, ha
az üzenet továbbra is megjelenik. A Volvo azt
javasolja, hogy
forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és
bekapcsolt (jobb) állapotában.
A funkció csak szürkületben vagy sötétben és
csak az autó mozgó állapotában aktív.
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal (Active
Bending Lights – ABL) van felszerelve, akkor
a fényszórók fénye követi a kormánykerék
mozgását, hogy maximális megvilágítást biztosítson kanyarokban és kereszteződésekben
és így nagyobb biztonságot nyújtson.
A funkció22 a MY CAR menürendszerben
kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (o. 107).
A funkció automatikusan aktiválódik az autó
indításakor (feltéve, hogy nincs inaktiválva a
MY CAR) menürendszerben, lásd MY CAR (o.
szimbó107). A funkció hibája esetén a
Kapcsolódó információk
03
A fényszóróminta beállításával kapcsolatban,
lásd Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(o. 91).
•
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (o. 82)
Aktív távolsági fényszóró* (o. 83)
Világításkapcsolók (o. 78)
Gyárilag aktiválva van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
85
03 Műszerek és kezelőszervek
Hátsó ködlámpa
Amikor a látótávolság csökkent, a hátsó ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte
haladó járműveket.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
03
Világításkapcsolók (o. 78)
Féklámpák
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol
be. Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az Adaptív sebességtartó, (o. 192). oldal,, City Safety, (o.
210). oldal, vagy Ütközésfigyelmeztető rendszer, (o. 217). oldal, fékezi az autót.
A vészféklámpákkal és automata vészvillogókkal kapcsolatban, lásd Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (o. 286).
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa csak a II kulcshelyzetben
vagy akkor kapcsolható be, amikor jár a
vagy
motor és a világításkapcsoló a
állásban van.
Nyomja meg a gombot a be/kikapcsoláshoz.
szimbóluma a komA hátsó ködlámpa
binált műszerfalon és a gomb lámpája világít,
amikor a hátsó ködlámpa be van kapcsolva.
A hátsó ködlámpa automatikuson kikapcsol,
amikor a motor le van állítva vagy amikor a
világításkapcsoló
vagy
állásban
van.
86
03 Műszerek és kezelőszervek
Vészvillogók
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a
funkciót.
A vészvillogó bekapcsolásakor mindkét irányjelző-visszajelző lámpa villog a kombinált
műszerfalon.
és automata vészvillogókkal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (o. 286).
Kapcsolódó információk
•
Irányjelzők (o. 87)
Irányjelzők
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethetők. Az irányjelző lámpák
három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben
mozdítja fel vagy le a bajuszkapcsolót.
03
Irányjelzők.
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához. Mindkét irányjelző-visszajelző
szimbólum villog a kombinált műszerfalon,
amikor használatban van a vészvillogó.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, ha az
autót olyan hirtelen fékezik, hogy a vészféklámpák bekapcsolnak 10 km/h sebesség
alatt. A vészvillogó az autó megállását követően is bekapcsolva marad és automatikusan
kikapcsolnak, amikor a jármű újra elindul vagy
megnyomják a gombot. A vészféklámpákkal
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző lámpák három alkalommal felvillannak. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY
CAR (o. 107).
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a
szélső helyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad
és manuálisan kell visszamozdítani, vagy
87
03 Műszerek és kezelőszervek
||
automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának hatására.
Irányjelző szimbólumok
Az irányjelző szimbólumokhoz, lásd Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok
jelentése (o. 64).
Belső világítás
Első tetővilágítás
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés feletti kezelőszervekkel lehet bekapcsolni/
kikapcsolni.
Az első olvasólámpák a tetőkonzol megfelelő
gombjának megnyomásával kapcsolhatók be
vagy ki.
Hátsó tetővilágítás
Kapcsolódó információk
•
Vészvillogók (o. 87)
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás
kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Olvasólámpa, jobb oldali
Belső világítás
Az utastér összes világítása az alábbiaktól
számított 30 percen belül manuálisan be- és
kikapcsolható:
88
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be.
G021150
G021149
03
Hátsó tetővilágítás.
A lámpák a megfelelő gomb megnyomásával
kapcsolhatók be vagy ki.
Belépő világítás
A belépő világítás (és az utastér-világítás) az
oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol
be és ki.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Piperetükör-világítás
A piperetükör, (o. 146). oldal világítása a
fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és
ki.
03 Műszerek és kezelőszervek
Világítás a csomagtérben
A csomagtér világítása a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Automata világítás
Az utastér-világítás kapcsolója három állással
rendelkezik az utastér világításához.
•
Ki – jobb oldal benyomva, automata
világítás kikapcsolva.
•
Semleges helyzet – automata világítás
bekapcsolva.
•
Be – bal oldal benyomva, az utastér világítása bekapcsolva.
Semleges helyzet
Amikor a gomb semleges helyzetben van,
akkor az utastér-világítás automatikusan kapcsol be és ki az alábbiak szerint.
Az utastér-világítás bekapcsol és 30 másodpercig bekapcsolva marad, ha:
•
az autót kinyitják a távvezérlős kulccsal
vagy a kulcsszárral, lásd Távvezérlős
kulcs - funkciók (o. 160) vagy Kivehető
kulcsszár - az ajtók nyitása (o. 165)
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van.
Az utastér-világítás akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
beindítják a motort
bezárják az autót.
Az utastér-világítás bekapcsol, és két percig
bekapcsolva marad, ha valamelyik ajtót kinyitják.
Ha valamelyik lámpát manuálisan bekapcsolja, majd bezárja az autót, akkor az két
perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Hangulatvilágítás
Amikor a normál utastér-világítás ki van kapcsolva és jár a motor, akkor számos LED
világít, beleértve egyet a tetővilágításban,
hogy alacsony fényű világítást és hangulatot
biztosítson vezetés közben. Ez a világítás
röviddel a normál utastér-világítás után kikapcsol az autó bezárásakor. A fényerőt a fényszóró-kezelőszerv, (o. 78). oldal forgókapcsolójával lehet szabályozni.
A hazakísérő világítás időtartama
A hazakísérő világítás a tompított fényszórókból, a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön
elhelyezkedő lámpákból, a rendszámtáblavilágításból, a belső tetővilágításból valamint a
belépő világításból áll.
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók
az autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő világításként működjenek.
03
1. Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
2. Mozdítsa a bal oldali bajuszkapcsolót a
kormánykerék felé a véghelyzetéig, majd
engedje el. A funkció ugyanúgy aktiválható, mint a fénykürt, lásd Távolsági/
tompított fényszóró (o. 82).
3. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor bekapcsolja a funkciót, akkor bekapcsolnak a tompított fényszórók, helyzetjelző
lámpák, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a belépő világítás.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható
be, MY CAR (o. 107).
Kapcsolódó információk
•
Megközelítő világítás időtartama (o. 90)
89
03 Műszerek és kezelőszervek
Megközelítő világítás időtartama
A megközelítő világítás a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpákból,
a rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a belépő világításból áll.
03
A megközelítő világítás a távvezérlős kulccsal
kapcsolható be, lásd Távvezérlős kulcs funkciók (o. 160), és a óz autó világításának
távoli bekapcsolására szolgál.
Amikor bekapcsolja a funkciót, akkor bekapcsolnak a tompított fényszórók, helyzetjelző
lámpák, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a belépő világítás.
A megközelítő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható
be, lásd MY CAR (o. 107).
Kapcsolódó információk
•
90
A hazakísérő világítás időtartama (o. 89)
03 Műszerek és kezelőszervek
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása
Aktív Xenon fényszórók*
szórókat át kell állítani az igazított állásba,
lásd az előző ábrát.
A fényszórómintát úgy kell beállítani, hogy
elkerülje a szembejövő közlekedők vakítását
és beállítható bal- vagy jobb oldali közlekedéshez.
2. példa
Az Egyesült Királyságban értékesített autó
normál állása a bal oldali közlekedéshez van
kialakítva, lásd az előző ábrát.
G019442
Halogén fényszórók
G021151
Fényszóró-kezelőszerv a fényszóróminta beállításához.
Normál állás – a fényszóróminta megfelel
annak az országnak, amelyben az autót
értékesítették.
Igazított állás – az ellenkező fényszórómintához.
Fényszóróminta, bal oldali közlekedés.
FIGYELEM
A fényszórókat rendkívül körültekintően
kell kezelni, mert a Xenon lámpa nagy
feszültségű egységgel rendelkezik.
G021152
Az értékesítés országa határozza meg, hogy a
normál állás jobb vagy bal oldali közlekedéshez van-e kialakítva.
Fényszóróminta, jobb oldali közlekedés.
A halogén fényszórók mintájának beállítását a
fényszórólencse letakarásával kell végrehajtani. A fényszóróminta különben nem lehet
olyan jó.
03
A fényszórók letakarása
1. Másolja le az A és B sablont a balkormányos autókhoz vagy a C és D sablont a
jobbkormányos autókhoz, lásd "Sablonok
halogén fényszórókhoz":
•
A = balkormányos, jobb (jobb oldali
lencse)
•
B = balkormányos, bal (bal oldali lencse)
•
C = jobbkormányos, jobb (jobb oldali
lencse)
•
D = jobbkormányos, bal (bal oldali lencse)
2. Vigye át a sablont egy öntapadós, vízálló
anyagra, és vágja ki.
1. példa
Ha a Svédországban vásárolt autót az Egyesült Királyságban kell vezetni, akkor a fény}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
91
03 Műszerek és kezelőszervek
||
3. Induljon a fényszórólencsén látható vonalaktól, lásd a pontozott vonalat az alábbi
ábrán. Helyezze az öntapadós sablonokat
a fényszórólencse szélétől megfelelő
távolságra az alábbi ábrának megfelelően
és az alábbi listában szereplő méretek
szerint:
03
92
•
A = balkormányos, jobb - körülbelül
86 mm
•
B = balkormányos, bal - körülbelül
40 mm
•
•
C = jobbkormányos, jobb - 0 mm
D = jobbkormányos, bal - körülbelül
96 mm
03 Műszerek és kezelőszervek
03
Felső sor: balkormányos autók, A és B sablon. Alsó sor: jobbkormányos autók, C és D sablon.
}}
93
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Sablonok halogén fényszórókhoz
03
94
03 Műszerek és kezelőszervek
Ablaktörlők és mosó
Az ablaktörlők és -mosók tisztítják a szélvédőt
és a hátsó ablakot. A fényszórókat nagy nyomású mosó tisztítja.
Ablaktörlők23
Szakaszos törlés
lasztva.
Esőérzékelő*
Állítsa be az időegységenkénti törlések számát a forgókapcsolóval,
amikor a szakaszos törlés van kivá-
Folyamatos törlés
Az ablaktörlők normál sebességgel
törölnek.
Az ablaktörlők nagy sebességgel
törölnek.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről a havat vagy jeget.
Ablaktörlők és ablakmosók.
Esőérzékelő, be/ki
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0
állásba az ablaktörlők kikapcsolásához.
Egy törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
23
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a
szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell
lennie, amikor működnek az ablaktörlők.
Az ablaktörlő lapát szervizállása
A szélvédő/ablaktörlő lapátok tisztításához és
az ablaktörlő lapátok cseréjéhez, lásd Ablaktörlő lapátok (o. 352) és Autómosás (o. 374).
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja
az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő
érzékenysége a forgókapcsoló használatával
állítható be.
Amikor az esőérzékelő be van kapcsolva,
akkor a gomb lámpája világít és az esőérzélátható a kombinált
kelő szimbólum
műszerfalon.
03
Aktiválás és az érzékenység beállítása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia kell vagy a távvezérlős kulcsnak az I vagy
II helyzetben kell lennie, miközben az ablaktörlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés helyzetében van.
gomb
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
megnyomásával. Az ablaktörlők egyet törölnek.
Nyomja fel a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné, hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. (Egy extra törlés
megy végbe, amikor felfelé forgatja a forgókapcsolót.)
Az ablaktörlő lapátok cseréjéhez és az ablaktörlő lapátok szervizállásához, lásd Ablaktörlő lapátok (o. 352). A mosófolyadék betöltéséhez, lásd Mosófolyadék - töltés (o. 354).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
95
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
Kikapcsol
A szélvédő mosása
Inaktiválja az esőérzékelőt a
gomb
megnyomásával vagy mozdítsa le a bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék
felé az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
Az esőérzékelő automatikusan kikapcsol,
amikor a távvezérlős kulcsot eltávolítja a gyújtáskapcsolóból vagy öt perccel a motor leállítását követően.
Az ablaktörlők több törlést végeznek és a
fényszórók mosása a bajuszkapcsoló elengedésekor megy végbe.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki az esőérzékelőt, amikor az autó
mozgásban van, vagy a távvezérlős kulcs I
vagy II állásában. A kombinált műszerfal
szimbóluma és a gomb lámpája kialszik.
A fényszórók és ablakok mosása
Fűtött mosófúvókák*
A mosófúvókák fűtése hideg időben automatikusan történik a mosófolyadék fagyásának
megelőzése érdekében.
Nagy nyomású fényszórómosás*
A nagy nyomású fényszórómosó nagy menynyiségű mosófolyadékot fogyaszt. A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók
mosása minden ötödik ablakmosó ciklussal
egy időben történik.
Csökkentett mosás
Amikor már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék maradt a tartályban és megjelenik a
mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet a
kombinált műszerfalon, akkor a fényszórók
mosófolyadék-ellátása kikapcsol. Ez azért
van, hogy a szélvédő tisztítását és a kilátást
részesítse előnyben.
Mosó funkció.
96
A hátsó ablak törlése és mosása
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Hátsó ablaktörlő – szakaszos törlés
Hátsó ablaktörlő – folyamatos sebesség
Nyomja előre a bajuszkapcsolót (lásd a nyilat
a fenti ábrán) a hátsó ablakmosás és törlés
indításához.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő túlmelegedés-védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a
motor túlmelegedés esetén kikapcsol. A
hátsó ablaktörlő egy hűlési idő elteltével
(30 másodperc vagy hosszabb, a motor
hőmérséklete és a külső hőmérséklet függvényében) működik újra.
03 Műszerek és kezelőszervek
Ablaktörlő – tolatás
Elektromos ablakok
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő bekapcsolt állapotában, beindítja a
hátsó ablaktörlő szakaszos törlését24. A funkció a hátrameneti fokozat kikapcsolásakor
kikapcsol.
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje azok elektromos ablakait
működtetik.
FIGYELEM
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan
működik, akkor nem történik változás.
Ellenőrizze, hogy a gyermekek és más utasok nincsenek-e útban az ablakok zárásakor, akkor is, ha a távvezérlős kulcsot
használja.
MEGJEGYZÉS
Az esőérzékelővel felszerelt autók esetében, a hátsó ablaktörlő tolatáskor bekapcsol, ha az érzékelő aktív és esik az eső.
Mosófolyadék - töltés (o. 354)
Mosófolyadék - minőség és mennyiség
(o. 399)
03
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem nincsenek-e útban a
hátsó ülésen utazók, amikor a vezetőajtóról zárja be az ablakokat.
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak*
és a hátsó elektromos ablakok gombjainak kiiktató kapcsolója, lásd Gyermekbiztonsági zárak - elektromos bekapcsolás*
(o. 179).
Ha gyermekek vannak az autóban, akkor
ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 kulcshelyzet
kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót. A
kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken (o. 71).
Hátsó ablak kezelőszervei
Első ablak kezelőszervei
24
Ez a funkció (szakaszos törlés tolatáskor) kikapcsolható. Látogasson el egy műhelybe. A Volvo azt javasolja, hogy menjen hivatalos Volvo műhelybe.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
97
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Használat
tos nyomva tartásával vagy az ablak zárásáig
történő nyomásával felülbírálható, például
amikor a zárás jegesedés miatt szakad meg.
A becsípődés-védelem egy rövid szünet után
újra aktiválódik.
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező
lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki
kissé az első ablakokat is.
03
Használat automata működés nélkül
Használat automata működés nélkül
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét. Az elektromos ablakok a kezelőszerv
ebben a helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
Használat automata működéssel
Használat automata működéssel
Az elektromos ablakok használata.
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje csak azok elektromos ablakait
működtetik. Egyszerre csak egy vezérlőpanel
működtethető.
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
Az elektromos ablakok működtetéséhez, legalább I kulcshelyzet szükséges - lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o.
71). Az elektromos ablakok a motor leállítása
és a távvezérlős kulcs eltávolítása után pár
percig működtethetők - de az ajtók kinyitását
követően már nem.
Az elektromos ablakok kívülről történő távvezérléséhez a távvezérlős kulccsal vagy belülről a központi zárral, lásd Távvezérlős kulcs
kulcsszárral (o. 158) és Zárás/nyitás - belülről
(o. 173).
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik, ha valami akadályozza a mozgását. A
becsípődés-védelem a kezelőszerv folyama-
98
Használat a távvezérlős kulccsal és a
központi zárral
Visszaállítás
Ha az akkumulátor lecsatlakoztatták, akkor az
automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
1. Finoman emelje meg a gomb első részét
az ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd
tartsa ott egy másodpercig.
2. Rövid időre engedje el a gombot.
3. Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
FIGYELEM
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
03 Műszerek és kezelőszervek
Külső tükrök
FIGYELEM
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőszerveinek botkormányával állíthatja be.
V70: A vezető oldali tükör, az optimális
látótér érdekében széles látószögű. A tárgyak távolabbinak látszanak a valóságosnál.
Külső tükrök
XC70: Mindkét tükör széles látószögű az
optimális látótér érdekében. A tárgyak
távolabbinak látszanak a valóságosnál.
A tükörhelyzetek a kulcs memóriájában tárolódnak, amikor bezárják az ajtót a távvezérlős
kulccsal. Amikor az autót ugyanazzal a távvezérlős kulccsal nyitják ki, akkor a tükrök és a
vezetőülés felveszik a tárolt helyzeteket a
vezetőajtó kinyitásakor.
Beállítás
1. Nyomja meg az L gombot a bal oldali
külső tükörhöz vagy az R gombot a jobb
oldali külső tükörhöz. A gomb lámpája
világít.
2. Állítsa be a helyzetet a középső botkormánnyal.
3. Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A
lámpának ki kell aludnia.
25
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (o. 107).
A külső tükör lehajtása
parkoláskor25
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja
meg az L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb
megnyomásakor, visszatér az eredeti helyzetébe.
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű (o. 73).
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető lássa az út szélét, például parkoláskor.
Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör rövid idő elteltével automatikusan visszatér az eredeti helyzetébe.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (o. 107).
A helyzet tárolása25
A külső tükör kezelőszervei.
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor25
03
Automatikus behajtás záráskor25
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/nyitásakor, a külső tükrök automatikusan
behajlanak/kihajlanak.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (o. 107).
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek
elektromosan vissza kell térniük a semleges
helyzetbe az elektromos behajtás/kihajtás
megfelelő működéséhez:
1. Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
2. Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
3. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
}}
99
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges helyzetbe.
Behajtható elektromos külső tükrök*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő
áthaladáshoz behajthatók:
03
1. Nyomja meg egyszerre az L és R gombot
(a kulcshelyzetnek legalább I szinten kell
lennie).
Ablakok és visszapillantó és külső
tükrök - fűtés
Lásd még A szélvédő pára- és jégmentesítése (o. 131).
A páramentesítő a szélvédő, a hátsó ablakok
és a külső tükrök gyors pára- és jégmentesítését szolgálja.
A külső tükrök és a hátsó ablak páramentesítése/jégmentesítése automatikusan megtörténik, ha az autót +7 °C külső hőmérséklet alatt
indítja be. Az automatikus páramentesítés a
MY CAR menürendszerben állítható be, lásd
MY CAR (o. 107).
Szélvédőfűtés*, hátsó ablak- és külső
visszapillantó tükör-fűtés
2. Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával. A tükrök
automatikusan megállnak a teljesen kihajtott
helyzetben.
Hazakísérő és megközelítő világítás
A külső tükrökön akkor világít a fény, amikor
ki van választva a megközelítő világítás, (o.
90). oldal vagy a hazakísérő világítás, (o. 89).
oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
Visszapillantó tükör - belső (o. 101)
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés (o. 100)
Fűtés, szélvédő
Fűtés, hátsó ablak- és külső visszapillantó tükör
A funkció a szélvédő, a hátsó ablakok és a
külső tükrök pára- és jégmentesítését szolgálja.
A vonatkozó gomb egy megnyomása bekapcsolja a fűtést. A gomb lámpája jelzi, hogy a
funkció aktív. Kapcsolja ki a fűtést, amint a
jég/pára eltűnt, hogy ne terhelje szükségtelenül az akkumulátort. Azonban, bizonyos idő
elteltével a fűtés automatikusan kikapcsol.
100
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Visszapillantó tükör - belső
Automatikus sötétedés*
Iránytű*
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a
visszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a visszapillantó tükör. A manuális sötétítés
nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A visszapillantó tükör egy beépített kijelzőt
tartalmaz, amely mutatja, hogy milyen égtáj
irányába néz az autó eleje.
Belső visszapillantó tükör
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre
néző érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a
hátrafelé néző érzékelő észleli az autó mögött
haladó járművek fényszóróit.
Működés
03
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek,
jeladók, napellenzők vagy az üléseken
illetve a csomagtérben elhelyezett tárgyak
takarják, amelyek megakadályozzák, hogy
a fény elérje az érzékelőket, akkor a viszszapillantó tükör elsötétítés funkciója
csökken.
Sötétítő kezelőszerv
Manuális sötétítés
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó
tükörből visszaverődve elvakíthatja a jármű
vezetőjét. Használja a sötétítést a sötétítő
kezelőszervvel, ha zavarja a hátulról jövő
fény:
1. Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér felé mozdításával.
2. Helyezze vissza a normál helyzetbe a
kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
Az iránytű, (o. 101). oldal csak automatikusan
sötétedő visszapillantó tükör esetében lehetséges felszereltség.
Kapcsolódó információk
•
Külső tükrök (o. 99)
Visszapillantó tükör iránytűvel.
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkában található egy beépített kijelző, amely
mutatja, hogy milyen irányba néz az autó
eleje. Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni angol rövidítésekkel: N (észak), NE
(északkelet), E (kelet), SE (délkelet), S (dél),
SW (délnyugat), W (nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű automatikusan aktiválódik az autó
beindításakor vagy a II kulcshelyzetben, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 71). Az iránytű bekapcsolásához/
kikapcsolásához - nyomja meg a tükör alján
található gombot, például egy gemkapoccsal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
101
03 Műszerek és kezelőszervek
||
7. Fűtött szélvédővel rendelkező autók*:
Ha a C karakter látható a kijelzőn, amikor
be van kapcsolva a szélvédőfűtés, akkor
hajtsa végre a kalibrálást a 6. pontnak
megfelelően a szélvédőfűtés bekapcsolt
állapotában, lásd A szélvédő pára- és jégmentesítése (o. 131).
Kalibrálás
Az iránytű kalibrálást igényelhet a megfelelő
irány mutatásához.
A föld 15 mágneses zónára osztható. Ha a
jármű több mágneses zónán is áthalad, akkor
az iránytűt kalibrálni kell.
1. Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
2. Indítsa be az autót és kapcsolja ki az
összes elektromos berendezést (légkondicionáló, ablaktörlők stb.) és ellenőrizze,
hogy minden ajtó be van-e csukva.
MEGJEGYZÉS
A kalibrálás sikertelen lehet vagy nem történik meg, ha az elektromos berendezések
nincsenek kikapcsolva.
3. Tartsa nyomva a visszapillantó tükör alján
található gombot
körülbelül 3 másodpercig. Megjelenik a
pillanatnyi mágneses zóna száma.
102
8. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
G030295
03
A kalibrálás végrehajtásához tegye az alábbiakat:
Mágneses zónák.
4. Nyomja meg többször egymás után a
gombot, amíg a kívánt mágneses zóna
(1–15) meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó mágneses zónák térképét.
5. Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alján
körülbelül 6 másodperce (például egy
iratkapoccsal), amíg meg nem jelenik a C
karakter.
6. Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h sebességgel, amíg az iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn, jelezve,
hogy a kalibrálás befejeződött. Ezután
hajtson további 2 kört a kalibrálás finomhangolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Napfénytető*
Nyitás
A napfénytető a tetőpanelen elhelyezett kezelőszervvel működtethető.
A napfénytető teljes kinyitásához, mozdítsa
hátra a kezelőszervet az automatikus nyitás
állásba, majd engedje el.
A napfénytető belső napellenzője manuálisan
zárható.
A napfénytető szélterelővel rendelkezik
A napfénytető kezelőszervei a tetőpanelen
helyezkednek el. A napfénytető vízszintesen
és, a hátsó szélén függőlegesen nyitható. A
napfénytető működtetéséhez I vagy II kulcshelyzet szükséges.
Vízszintes nyitás
A manuális nyitáshoz, húzza hátra a kezelőszervet a manuális nyitás ellenállási pontjáig.
A napfénytető a maximálisan nyitott állásig
mozog, feltéve hogy nyomva tartja a gombot.
Zárás
A manuális záráshoz, nyomja előre a kezelőszervet a manuális zárás ellenállási pontjáig.
A napfénytető a zárt állásig mozog, feltéve
hogy nyomva tartja a gombot.
FIGYELEM
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Ne feledje mindig kikapcsolni a napfénytető tápellátását a 0 kulcshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős
kulcsot, amikor elhagyja az autót. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (o. 71).
03
Függőleges nyitás
FIGYELEM
G017823
Vízszintes nyitás, hátra/előre.
Nyitás, automatikus
Az automatikus záráshoz, nyomja a kezelőszervet az automatikus zárás állásba, majd
engedje el azt.
A napfénytető tápellátása kikapcsol, ha kiválasztja a 0 kulcshelyzetet és eltávolítja a gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóból.
G028900
Zúzódásveszély a napfénytető zárásakor.
A napfénytető becsípődés-védelme csak
az automatikus záráskor működik, manuális záráskor nem.
Függőleges nyitás, a hátsó él felemelése.
Nyissa ki a kezelőszerv hátsó szélének
felfelé nyomásával.
Zárja be a kezelőszerv hátsó szélének
lehúzásával.
Nyitás, manuális
Zárás, manuális
Zárás, automatikus
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
103
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Zárás a távvezérlős kulccsal vagy a
központi zárógombbal
Becsípődés-védelem
A napfénytető becsípődés-védelmi funkciója
akkor aktiválódik, ha az elakad valamiben az
automatikus zárás közben. Ha megakad,
akkor a napfénytető megáll, majd automatikusan az előző helyzetbe nyílik.
Szélterelő
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
A kombinált műszerfal, (o. 105) információs
kijelzőjén megjelenő menüket, (o. 59) a bal
oldali bajuszkapcsolóval lehet kezelni. Az,
hogy milyen menük jelennek meg, a kulcshelyzettől, (o. 71), függ.
G021345
03
A zárógomb hosszú megnyomása zárja a
napfénytetőt és az összes ablakot, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160) és Zárás/
nyitás - belülről (o. 173). Az ajtók és a csomagtérajtó zárva vannak. A zárás megszakításához, nyomja meg újra a zárógombot.
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be a napfénytetőt, akkor ügyeljen arra, hogy senki
ne csípődjön be.
Napellenző
A napfénytető manuálisan mozgatható, csúszó belső napellenzővel rendelkezik. A napellenző automatikusan csúszik hátra a napfénytető nyitásakor. Fogja meg a fogantyút, és
csúsztassa előre a napellenzőt a záráshoz.
104
A napfénytető szélterelővel rendelkezik,
amely akkor hajlik fel, amikor a napfénytető a
nyitott állásban van.
Kijelző (analóg kombinált műszerfal) és a menü
navigálásának kezelőszervei.
03 Műszerek és kezelőszervek
A menü áttekintése - kombinált
műszerfal
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, a
kulcshelyzettől, (o. 71). oldal, függ.
Kapcsolódó információk
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Analóg kombinált műszerfal
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 59)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 60)
•
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 104)
03
Digitális sebesség
Fűtés*
Kijelző (digitális kombinált műszerfal) és a menü
navigálásának kezelőszervei.
OK – üzenetlista elérése és üzenetek
nyugtázása.
Forgókapcsoló – menüpontok közötti
böngészés.
RESET – az aktív funkció visszaállítása.
Bizonyos esetekben funkciók kiválasztására/aktiválására szolgál, lásd az egyes
funkcióknál található magyarázatot.
Ha üzenet, (o. 106), jelenik meg, akkor nyugtázni kell az OK gombbal ahhoz, hogy megjelenjenek a menük.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek - kezelés (o. 107)
Kiegészítő fűtés*
TC-opciók
Szerviz állapota
Olajszint26
Üzenetek (##)27
Digitális kombinált műszerfal
Beállítások*
Témák
Kontraszt mód/Szín mód
Szervizállapot
Üzenetek27
Olajszint26
Állófűtés*
26
27
Bizonyos motorok.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
105
03 Műszerek és kezelőszervek
Üzenetek
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó üzenet jelenik meg az információs
kijelzőn.
03
Üzenet
Leírás
Álljon meg
biztonságosanA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Állítsa le a
motortA
106
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Sürgős
szervizA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz
szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Lásd kézikönyvA
Olvassa el a használati
útmutatót.
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Foglaljon
időpontot a
karbantartásra
Ideje bejelentkezni a rendszeres szervizre - vegye
fel a kapcsolatot egy
műhellyelB.
Sebességváltó Csökkent teljesítmény
Rendszeres
karbantartás
időszerű
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Az
időzítést a vezetett kilométere száma, az utolsó
szerviz óta eltelt hónapok
száma, a motor járási
ideje és az olajminőség
határozza meg.
A sebességváltó nem
képes a teljes kapacitás
kezelésére. Vezessen óvatosan, amíg az üzenet el
nem tűnikC.
Karbantartás késésben
Ha nem tartja be a szervizidőközöket, akkor a
garancia nem érvényes a
károsodott alkatrészekre vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó Olajcserére szorul
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Ha ismételten megjelenik vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó forró
Csökkentse
a sebességet
Vezessen egyenletesen
vagy álljon meg az autóval
biztonságosan. Vegye ki
sebességből és járassa a
motort alapjáraton, amíg
az üzenet el nem tűnikC.
Sebességváltó forró
Álljon meg
biztonságosan Várjon,
amíg lehűl
Kritikus hiba. Állítsa meg
haladéktalanul az autót
biztonságos módon, és
vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
03 Műszerek és kezelőszervek
Üzenet
Leírás
Ideiglenesen
kiA
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Alacsony
akkumulátortöltés
Power save
mód
Az audiorendszer az energiatakarékosság érdekében kikapcsolt. Töltse fel
az akkumulátort.
A
B
C
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval,
hogy hol lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az automata sebességváltóval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 264).
Üzenetek - kezelés
MY CAR
Használja a bal oldali bajuszkapcsolót a nyugtázáshoz, és a kombinált műszerfal információs kijelzőjén megjelenő üzenetek, (o. 106).
oldal, közötti böngészéshez.
A MY CAR az a menüforrás, amely az autó
sok funkcióját kezeli, például City Safety,
zárak és riasztó, automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy viszszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy
kapcsolódó üzenet jelenik meg a kijelzőn. A
hiba kijavításáig hibaüzenet tárolódik a
memórialistában.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig
opcionálisak - a lehetőségek az egyes
piacoktól függően is eltérőek.
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját az üzenet nyugtázásához. Görgessen az üzenetek között a forgókapcsolóval,
(o. 104). oldal.
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével történik a menükben.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
03
Működés
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használata közben,
akkor el kell olvasni az üzenetet (nyomja
meg az OK gombot), mielőtt visszatérne az
előző tevékenységhez.
Üzenetek - kezelés (o. 107)
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 104)
Kapcsolódó információk
•
A menü áttekintése - kombinált műszerfal
(o. 105)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
107
03 Műszerek és kezelőszervek
||
kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció tárolásához a memóriában.
TUNE - forgassa a gombot a középkonzolon vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a menüpontok közötti fel/le görgetéshez.
EXIT
03
EXIT funkciók
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
•
•
•
•
•
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
felfelé haladás a menürendszerben.
A rövid és hosszú megnyomások eltérő eredményhez vezethetnek.
A hosszú megnyomás a legmagasabb (fő forrás nézet) szintre vezet, ahonnan az autó
összes funkciója/menüje elérhető.
Menüpontok és keresési útvonalak
MY CAR - megnyitja a MY CAR menürendszert.
OK/MENU - nyomja meg a gombot a
középkonzolon vagy a forgókapcsolót a
kormánykeréken a kiemelt menüpont
108
A menüpontok és keresési útvonalak leírásához a MY CAR menürendszerben, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Fedélzeti számítógép
Az autó fedélzeti számítógépe információk
vezetés közbeni rögzítésére, kiszámítására és
megjelenítésére képes.
A fedélzeti számítógép tartalma és megjelenése attól függően változó, hogy a kombinált
műszerfal "Analog" vagy "Digital" típusú-e:
•
Fedélzeti számítógép - "analóg" kombinált műszerfal (o. 110)
•
Fedélzeti számítógép - "digitális" kombinált műszerfal (o. 114)
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd.
Ha a fedélzeti számítógép egyik kezelőszervét
sem működteti körülbelül 30 másodperccel a
vezetőajtó kinyitását követően, akkor a
műszer kialszik, miután a IIkulcshelyzet, (o.
71). oldal vagy a motor beindítása szükséges
a fedélzeti számítógép működtetéséhez.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használatakor, akkor
először nyugtázni kell az üzenetet mielőtt
újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával.
03 Műszerek és kezelőszervek
Menücsoportok
A fedélzeti számítógép a menük két különböző csoportjával rendelkezik:
•
•
Funkciók
Címsor a kombinált műszerfalon
A fedélzeti számítógép Funkciói vagy Címsorai egy végtelen hurokban vannak elrendezve.
03
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
118)
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (o. 117)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
109
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - "Analog"
kombinált műszerfal
Az autó fedélzeti számítógépe információk
vezetés közbeni rögzítésére, kiszámítására és
megjelenítésére képes.
03
A fedélzeti számítógép menüje egy változtatható hurok. A lehetőségek egyike, hogy a
fedélzeti számítógép kijelzője kialszik - ez a
hurok elejét/végét is jelzi.
Funkciók
A funkciók megnyitásához és ellenőrzéséhez/
beállításához, tegye az alábbiakat:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
2-szer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot - megnyílik a
hurok és az összes funkció.
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
A fedélzeti számítógép különböző funkciói az
alábbi táblázatban találhatók:
Információs kijelző és kezelőszervek.
OK - Megnyitja a hurkot a fedélzeti számítógép funkcióival + aktiválja a kiválasztott lehetőséget.
Forgókapcsoló - Megnyitja a hurkot a
fedélzeti számítógép címsoraival + görget
a lehetőségek között.
RESET - Visszavonja, nullázza vagy viszszalép a funkciókból egy kiválasztás
elvégzését követően.
110
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkciók
Információk
Digitális sebesség
Az autó sebességét mutatja digitálisan a kombinált műszerfal közepén:
•
•
•
•
km/h
mph
Nincs kijelzés
Fűtés*
•
•
•
Nyissa meg az OK gombbal, válassza ki a forgókapcsolóval, hagyja jóvá az OK gombbal,
és lépjen vissza az ENTER gombbal.
KΚZVETLEN INDÍTÁS
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő (o.
136).
03
- 1. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
- 2. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
Kiegészítő fűtés*
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (o. 140).
• Auto be
• Ki
TC-opciók
•
•
•
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
Üzemanyag-fogyasztás
Átlagsebesség
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
Itt választhatja ki/aktiválhatja azokat a lehetőségeket, amelyeket el szeretne érni a fedélzeti számítógép kiválasztható címsoraiként. A már kiválasztott elemek szimbólumai FEHΔREK és
"pipával" vannak jelölve - a többi SZÜRKE és nincs "pipával" jelölve
1. Nyissa meg a funkciót az OK gombbal, tallózzon a lehetőségek szimbólumai között a forgókapcsolóval és válassza ki/álljon meg a kívánt szimbólumnál.
2. Erősítse meg az OK gombbal - a szimbólum SZÜRKE színűről FEHΔR színűre változik és
"pipával" van jelölve.
3. Folytassa a funkciók szimbólumainak kiválasztását a forgókapcsolóval vagy fejezze be a
RESET gombbal.
Szerviz állapota
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
111
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A
03
Funkciók
Információk
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 338).
Üzenetek (##)
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek - kezelés (o. 107).
Bizonyos motorok.
Címsorok
Az alábbi táblázat valamelyik címsora kiválasztható, hogy folyamatosan megjelenjen a
kombinált műszerfalon. Tegye az alábbiakat,
hogy meghatározza, melyik:
2. Forgassa a forgókapcsolót - a fedélzeti
számítógépen megjeleníthető kiválasztható címsorok egy hurokban jelennek
meg.
3. Álljon meg a kívánt címsornál.
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
2-szer megnyomva a RESET gombot.
112
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált
műszerfalon
Információk
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
Táv a kiürülésig
További tájékoztatásért - lásd a "Hatótávolság - távolság a tartály kiürüléséig", (o. 117).
oldal részt.
Üzemanyag-fogy.
Aktuális fogyasztás.
Átlagsebesség
•
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
Ez a lehetőség üres kijelzőt mutat - a hurok elejét/végét is jelöli.
A RESET hosszú megnyomása visszaállítja a Átlagsebesség értékét.
03 Műszerek és kezelőszervek
A kombinált műszerfal fedélzeti számítógépén
az út során bármikor másik lehetőség választható. Járjon el az alábbiak szerint:
–
Forgassa a forgókapcsolót - álljon meg
a kívánt címsoron.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (o. 117)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
118)
03
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
113
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - "Digital"
kombinált műszerfal
Az autó fedélzeti számítógépe információk
vezetés közbeni rögzítésére, kiszámítására és
megjelenítésére képes.
03
A fedélzeti számítógép menüje egy változtatható hurok. A lehetőségek egyike, hogy a
fedélzeti számítógép három kijelzője kialszik ez a hurok elejét/végét is jelzi.
Funkciók
A funkciók megnyitásához és ellenőrzéséhez/
beállításához, tegye az alábbiakat:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
2-szer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot - megnyílik a
hurok és az összes funkció.
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
A fedélzeti számítógép különböző funkciói az
alábbi táblázatban találhatók:
Információs kijelzők és bajuszkapcsoló-kezelőszervek.
OK - Megnyitja a hurkot a fedélzeti számítógép funkcióival + aktiválja a kiválasztott lehetőséget.
Forgókapcsoló - Megnyitja a hurkot a
fedélzeti számítógép címsoraival + görget
a lehetőségek között.
RESET - Visszavonja, nullázza vagy viszszalép a funkciókból egy kiválasztás
elvégzését követően.
114
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkciók
Információk
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Ne feledje, hogy a funkció nem állítja vissza a T1 és a T2 napi kilométer-számlálót is - lásd a
táblázatot a "Címsorok" részben vagy a "Visszaállítás digitális esetén", (o. 117). oldal részt az
eljárásra vonatkozó tájékoztatásért.
•
•
Átlagos
Átlagsebesség
Üzenetek
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek - kezelés (o. 107).
Témák
Itt választható ki a kombinált műszerfal, (o. 59). oldal megjelenése.
Beállítások*
Válassza az Auto be vagy Ki lehetőséget.
03
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (o. 140).
Kontraszt mód/Szín mód
A kombinált műszerfal fényerejének és színintenzitásának beállítása.
Állófűtés*
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő (o.
136).
• Közvetlen indítás
• - 1. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
•
A
- 2. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
Szervizállapot
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 338).
Bizonyos motorok.
Címsorok
Egyszerre három fedélzeti számítógép címsor
jeleníthető meg - minden "ablakban" egy
(lásd az előző ábrát).
Az alábbi táblázat valamelyik címsor kombinációja kiválasztható, hogy folyamatosan
megjelenjen a kombinált műszerfalon. Tegye
az alábbiakat, hogy meghatározza, melyik:
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
115
03 Műszerek és kezelőszervek
||
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
2-szer megnyomva a RESET gombot.
2. Forgassa a forgókapcsolót - a kiválasztható címsor kombinációk egy hurokban
jelennek meg.
Címsor kombinációk
Információk
Átlagos
T1 napi kilométer-számláló +
sebességmérő
Átlagsebesség
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Pillanatnyi
T2 napi kilométer-számláló +
sebességmérő
Távolság a tartály
kiürüléséig
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
Pillanatnyi
Sebességmérő
kmh<>mph
03
Nincsenek fedélzeti számítógép
információk.
A kombinált műszerfal fedélzeti számítógép
címsor kombinációjaként az út során bármikor másik lehetőség választható. Járjon el az
alábbiak szerint:
–
Forgassa a forgókapcsolót - álljon meg
a kívánt címsoron.
Kapcsolódó információk
116
3. Álljon meg a kívánt címsor kombinációnál.
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (o. 117)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
118)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
kmh<>mph - lásd "Digitáls sebességkijelző" (o. 117). oldal.
Ez a lehetőség eltünteti mindhárom fedélzeti számítógép kijelzést - a
hurok elejét/végét is jelöli.
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - kiegészítő
információk
Tartomány - távolság a tartály
kiürüléséig
Az autó fedélzeti számítógépe információk
vezetés közbeni rögzítésére, kiszámítására és
megjelenítésére képes. Az alábbiakban számos funkció kiegészítő információit találja.
A fedélzeti számítógép azt a hozzávetőleges
távolságot jeleníti meg, amelyet a tartályban
maradt üzemanyaggal meg lehet tenni.
Átlagos
Átlagos üzemanyag-fogyasztás az utolsó
visszaállítástól számítva.
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyaggal működő fűtés* használatát követően kis mértékű hiba lehet az
értékben.
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor
a Táv a kiürülésig címsor a "----" értéket
jeleníti meg.
–
Ebben az esetben, tankoljon a lehető leghamarabb.
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik.
MEGJEGYZÉS
Átlagsebesség
Az átlagsebesség az utolsó nullázás óta megtett távolságon alapszik.
Pillanatnyi
Az aktuális üzemanyag-fogyasztás folyamatosan frissül - körülbelül másodpercenként egyszer. Amikor az autót alacsony sebességgel
vezetik, akkor a fogyasztás idő egységenként
jelenik meg - magasabb sebességen a megtett útra vonatkozóan.
A kijelzéshez különböző mértékegységek
(km/mérföld) választhatók ki - lásd a "Mértékegységváltás", (o. 117) részt.
28
Az érték enyhén hibás lehet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb
távolság tehető meg. Azzal kapcsolatban,
hogyan befolyásolható az üzemanyagfogyasztás, lásd A Volvo Car Corporation környezetvédelmi filozófiája, (o. 18).
Digitális
sebességkijelzés28
A sebesség a fő műszerrel ellentétes egységben (kmh/mph) jelenik meg. Ha mph mértékegységben van kalibrálva, akkor a fedélzeti
számítógép km/h egységben jeleníti meg a
vonatkozó sebességet és fordítva.
Visszaállítás "Analog" esetén
Az aktuális fedélzeti számítógép címsorral T1 napi kilométer-számláló, T2 napi kilométer-számláló vagy átlagsebesség - jelenik
meg a kombinált műszerfalon:
–
Nyomja meg hosszan a RESET RESET
gombot - a kiválasztott címsor nullázódik.
Az egyes címsorokat egyenként kell nullázni.
03
Visszaállítás "Digital" esetén
Napi kilométer-számláló:
1. Forgassa a forgókapcsolót a visszaállítandó napi kilométer-számlálót tartalmazó
címsor kombinációhoz.
2. Nyomja meg hosszan a RESET RESET
gombot - a kiválasztott napi kilométerszámláló nullázódik.
Átlagsebesség és átlagfogyasztás:
1. Válassza ki a Fedélzeti sz.gép
visszaállítása funkciót, és aktiválja az
OK gombbal.
2. Válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét a forgókapcsolóval, és aktiválja az
OK gombbal:
•
•
•
l/100 km
km/h
Mindkettő nullázása
3. Fejezze be a RESET gombbal.
Csak "Digital" kombinált műszerfal esetén.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
117
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Mértékegységváltás
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
Működés
Megváltoztathatja a távolságra vonatkozó az
mértékegységet (km/mérföld) a My Car
menürendszerben, lásd MY CAR (o. 107).
A befejezett utak statisztikái tárolásra kerülnek, beleértve az átlagos fogyasztást és az
átlagsebességet, amelyek a középkonzol kijelzőjén oszlopdiagramok formájában tekinthetők meg.
A különböző beállítások a MY CAR menürendszerben hajthatók végre. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o.
107)
MEGJEGYZÉS
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az
egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
03
A Új út indítása - ENTER az összes
előző statisztika törlésére szolgál, a
menüből az EXIT gomb használatával
léphet vissza.
• Nullázás minden vezetési cikluskor -
jelölje be a négyzetet az ENTER használatával, majd lépjen vissza a menüből az
EXIT használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
Funkció
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
118)
Ha be van jelölve a "Nullázás minden
vezetési cikluskor" lehetőség, akkor az
összes statisztika automatikusan törlődik a
vezetés befejezése és az autó 4 órás leállítása
után. A motor következő beindításakor az
útstatisztikák újra nulláról kezdődnek.
Utazási statisztikák29.
Az egyes oszlopok a kiválasztott beosztástól
függően 1 vagy 10 vezetett kilométert ábrázolnak - a jobb oldali szélső oszlop mutatja az
aktuális kilométert vagy 10 kilométert.
A TUNE gomb használatával az oszlopok
beosztása 1 km és 10 km között változtatható
- a jobb oldalt elhelyezkedő kurzor a kiválasztott beosztástól függően fel vagy le mozdul.
29
118
Az ábra vázlatos - az elrendezés az autómodelltől vagy a szoftverváltozattól függően változó lehet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ha a 4 óra eltelte előtt új vezetési ciklus kezdődik, akkor az aktuális időszakot először
manuálisan törölni kell a "Új út indítása"
lehetőséggel.
Lásd még az Eco guide (o. 63) műszerekre
vonatkozó információkat.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - kiegészítő információk (o. 117)
KLÍMAVEZΔRLΔS
04 Klímavezérlés
Általános információk a
klímavezérlésről
•
Az autó elektronikus klímavezérléssel, (o. 126)
rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy
fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló (AC), (o. 130). oldal
kikapcsolható, de az utastér legjobb környezetének biztosításához és az ablakok
párásodásának megakadályozásához mindig bekapcsolva kell hagyni.
04
Ne feledje
•
A légkondicionáló optimális működésének biztosításához, az oldalablakoknak és
a napfénytetőnek* zárva kell lennie.
•
A teljes szellőztetés funkció, (o. 174) egyszerre nyitja ki az összes oldalablakot és
például az autó gyors kiszellőztetésére
használható meleg időben.
•
Távolítsa el a jeget és a havat a klímavezérlő rendszer levegőszívó nyílásáról (a
motorháztető és a szélvédő közötti rács).
•
Meleg időben, a légkondicionálóból származó páralecsapódás csöpöghet az autó
alatt. Ez normális.
•
120
Amikor a motor teljes teljesítményére
szükség van, például teljes gyorsításkor
vagy emelkedőn utánfutóval haladva, a
légkondicionáló átmenetileg kikapcsolhat.
Ilyenkor ideiglenesen növekedhet az utastér hőmérséklete.
Az ablakok belsejének páramentesítéséhez, elsődlegesen a páramentesítő funkciót, (o. 131) használja. A párásodás kockázatának csökkentéséhez, tartsa tisztán
az ablakokat és használjon ablaktisztítót.
Start/Stop* opcióval felszerelt autók
A motor automatikus leállításával, (o. 271)
bizonyos berendezések, például klímaszabályozó ventilátor fordulatszáma, (o. 129) átmenetileg csökkenhet.
ECO* opcióval felszerelt autók
Bizonyos felszerelések működése átmenetileg csökken vagy kikapcsol, amikor be van
kapcsolva az ECO (o. 281) funkció, például a
légkondicionáló, (o. 130).
MEGJEGYZÉS
Amikor aktiválva van az ECO funkció,
akkor a klímavezérlő rendszer számos
paramétere megváltozik és számos elektromos fogyasztó működése csökken - az
AC gomb megnyomása visszaállítja a klímavezérlő rendszert, de csökkent AC
működéssel.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Tényleges hőmérséklet (o. 120)
Menübeállítások - klímavezérlés (o. 123)
Elektronikus klímavezérlés - ECC (o. 126)
Levegőelosztás az utastérben (o. 123)
Levegőszűrés (o. 121)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Tényleges hőmérséklet
Az utastér beállított hőmérséklete megfelel a
fizikai észlelésnek, az olyan tényezőket illetően, mint az autó környezetében lévő levegő
áramlási sebessége, nedvességtartalma és a
napsugárzás stb.
A rendszer egy napérzékelőt (o. 121). oldal
tartalmaz, amely észleli, hogy melyik irányból
süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a
jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő
hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet,
hogy mindkét oldalon ugyanazt a hőmérsékletet állította be.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
•
Az utastér hőmérséklet-szabályozása (o.
130)
04 Klímavezérlés
Érzékelők - klímavezérlés
Levegőszűrés
Levegőszűrő - utastérszűrő
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt
használ a hőmérséklet, (o. 120). oldal, szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a
kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
•
A napérzékelő a műszerfal felső oldalán
helyezkedik el.
•
Az utastér hőmérsékletérzékelője a klímavezérlő panel alatt helyezkedik el.
•
A külső hőmérsékletérzékelő a külső
tükörben helyezkedik el.
•
A nedvességérzékelő* a belső visszapillantó tükör mellett található.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
•
•
•
Utastérszűrő (o. 121)
•
Belső levegőminőség rendszer (IAQS) (o.
122)*
Anyagok az utastérben (o. 123)
Tiszta belső zóna csomag (CZIP) (o.
122)*
A szűrőt rendszeres időközönként ki kell cserélni. Tartsa be a Volvo szervizprogramban
előírt csereidőközöket. Ha az autót súlyosan
szennyezett környezetben használja, akkor
szükség lehet a szűrő gyakoribb cseréjére.
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szűrőt
szerelje be.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
04
Kapcsolódó információk
•
Levegőszűrés (o. 121)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
121
04 Klímavezérlés
Levegőszűrés - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
A CZIP olyan módosítások összességéből áll,
amelyek még tisztábban tartják az utasteret az
allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
04
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti,
hogy a ventilátor beindul, amikor kinyitják
az autó ajtóját a távvezérlős kulccsal. A
ventilátor friss levegővel tölti meg az utasteret. A funkció akkor kapcsol be, amikor
szükséges és egy idő elteltével vagy az
utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki
automatikusan.
A CZIP csomaggal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd az autó vásárlásakor kapott
füzetet.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
•
Levegőszűrés (o. 121)
Levegőszűrés - IAQS*
Az IAQS levegőminőség rendszer kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
A levegőminőség rendszer, az IAQS, (o.
122). oldal egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az
olyan szennyeződésektől, mint a részecskék, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
Hideg időben, a párásodás megelőzése
érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Párásodás esetén ki kell kapcsolni a levegőminőség-érzékelőt és a szélvédő és az
oldalablakok valamint a hátsó ablakok
páramentesítő funkcióit kell használni.
MEGJEGYZÉS
A CZIP norma fenntartásához a CZIP felszereltségű autókban, az IAQS szűrőt
15 000 km-enként vagy évente egyszer
cserélni kell, attól függően, hogy melyik
következik be előbb. Azonban, legfeljebb
75 000 km 5 év alatt. A CZIP nélküli autókban vagy, ha az ügyfél nem akarja követni
a CZIP normákat, az IAQS szűrőt a rendes
szerviz során kell kicserélni.
122
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
•
•
Levegőszűrés (o. 121)
Levegőszűrés - tiszta belső zóna csomag
(CZIP)* (o. 122)
04 Klímavezérlés
Levegőszűrés - anyag
Menübeállítások - klímavezérlés
Levegőelosztás az utastérben
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az
utastér pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A klímavezérlő rendszer bekapcsolható/kikapcsolható és hat alapértelmezett beállítása
módosítható a középkonzolon.
A bejövő levegő számos szellőző között oszlik
el az utastérben.
Kapcsolódó információk
•
Levegőszűrés (o. 121)
•
•
•
A ventilátor működési szintje automatikus
klímavezérlés, (o. 129). oldal közben.
Visszakeringtetési időzítő, (o. 132). oldal.
A hátsó ablak-páramentesítő, (o. 100).
oldal automatikus indítása.
•
Belső levegőminőség-rendszer, (o. 122).
oldal*.
•
A vezetőülés fűtésének, (o. 127). oldal,
automatikus indítása.
•
A kormánykerékfűtés, (o. 78). oldal automatikus indítása.
További információk találhatók a menürendszer, lásd (o. 107). oldal, leírásában.
A klímavezérlő rendszer funkciója alapértelmezett beállításokra állítható vissza a MY
CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
G017699
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási
termékeket a belső tér tisztításához, (o. 376).
oldal.
04
A levegőelosztás AUTO üzemmódban teljesen automatikus.
Ha szükséges, manuálisan is szabályozható,
lásd levegőelosztási táblázat, (o. 133). oldal.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
123
04 Klímavezérlés
||
Szellőzők az ajtóoszlopokon
Levegőelosztás
G021368
Szellőzők a műszerfalon
04
Zárva
Zárva
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Nyitva
Nyitva
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Oldalirányú levegőáramlás
Oldalirányú levegőáramlás
Levegőelosztás - padlószellőzés
Függőleges levegőáramlás
Függőleges levegőáramlás
Irányítsa a külső szellőzőket az oldalablakokra a pára eltávolításához.
Irányítsa a szellőzőket az ablakokra a pára
eltávolításához hideg időben.
Irányítsa a szellőzőket az utastérbe a kellemes klíma fenntartásához a hátsó ülésen.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek lehetnek a légáramlatokra és a
huzatra.
124
Az alak három gombból áll. Amikor megnyomja a gombokat, akkor a hozzájuk tartozó
alakok megjelennek a kijelzőn (lásd az alábbi
ábrát) és az egyes részek előtti nyilak mutatják a kiválasztott levegőáramlást. További
tájékoztatásért, lásd a levegőelosztási táblázatot, (o. 133). oldal.
04 Klímavezérlés
A kiválasztott levegőelosztás a középkonzol kijelzőjén látható.
04
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
•
•
Automatikus szabályozás (o. 129)
Levegőelosztás - visszakeringtetés (o.
132)
125
04 Klímavezérlés
Elektronikus klímavezérlés - ECC
Az ECC (elektronikus klímavezérlés) fenntartja
az utastér beállított hőmérsékletét és külön
beállítható a vezető és az utas oldalhoz.
Az automata funkció a hőmérséklet, légkondicionálás, ventilátor-fordulatszám, visszakeringtetés és a levegőelosztás automatikus szabályozására szolgál.
04
Hőmérséklet-szabályozás, (o. 130). oldal,
bal oldal
Elektromosan fűthető első ülés, (o. 127).
oldal, bal oldal1
Max. páramentesítés (o. 131)
Ventilátor (o. 129)
Levegőelosztás, (o. 123). oldal - padlószellőzés
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
1
126
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés (o. 100)
Elektromosan fűthető első ülés, (o. 127).
oldal, jobb oldal1
Hőmérséklet-szabályozás, (o. 130). oldal,
jobb oldal
Visszakeringtetés (o. 132)
AUTO - Automata klímavezérlés, (o.
129). oldal
A gomb elhelyezkedése attól függően eltérő lehet, hogy az autó szellőztethető első üléssel* rendelkezik-e vagy sem.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
AC - Légkondicionáló be/ki, (o. 130).
oldal
Szellőztetett első ülés, (o. 128). oldal*,
bal oldal
Első ülésszellőztetés*, jobb oldal
04 Klímavezérlés
Fűthető első ülések*
•
Az első ülésfűtésnek három állása van, hogy
hideg időben javítsa a járművezető és az utas
komfortérzetét.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy
narancssárga mező világít a képernyőn.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító mező.
FIGYELEM
Hátsó ülésfűtés*
A hátsó ülés külső üléseinek fűtése2 három
állással rendelkezik az utasok kényelme érdekében hideg időben.
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
A vezetőülés fűtésének automatikus
indítása
A pillanatnyi fűtési szint a középkonzol kijelzőjén
látható.
A gomb elhelyezkedése attól
függően eltérő lehet, hogy az
autó szellőztethető első üléssel* rendelkezik-e vagy sem,
lásd az ábrát, (o. 126).
A vezetőülés fűtésének automatikus indítása
bekapcsolva, a vezetőülés a motor beindításakor a legmagasabb szinten lesz.
Az automatikus bekapcsolás akkor történik
meg, amikor a környezeti hőmérséklet
körülbelül +7 °C alatt van.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
Kapcsolódó információk
04
A pillanatnyi fűtési szint a nyomógomb lámpáin
jelenik meg.
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
•
Legmagasabb fűtési szint - három lámpa
világít.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két lámpa
világít.
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
•
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
Legalacsonyabb fűtési szint - egy lámpa
világít.
Legmagasabb fűtési szint - három
narancsszínű mező világít a középkonzol
képernyőjén (lásd a fenti ábrát).
•
Hátsó ülésfűtés* (o. 127)
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító lámpa.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két narancssárga mező világít a képernyőn.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
127
04 Klímavezérlés
||
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
•
Fűthető első ülések* (o. 127)
04
Szellőztetett első ülések*3
A gomb elhelyezkedéséhez,
lásd az ábrát, (o. 126).
A szellőztetés használható az ülésfűtéssel
együtt. Például, a funkció használható a nedves ruházat megszárítására.
Nyomja meg többször egymást követően a gombot a
funkció aktiválásához.
A szellőztető rendszer ventilátorokból áll az
ülésekben és a háttámlákban, amelyek átszívják a levegőt az üléskárpiton. A hűtő hatás
annál nagyobb lesz, minél hidegebbé válik az
utastér levegője. A rendszer akkor kapcsolható be, amikor jár a motor.
Három komfortszint létezik, amelyek eltérő
hűtési és szárítási teljesítménnyel rendelkeznek:
•
A szellőztetés szabályozása a klímavezérlésről történik az üléshőmérséklet, a napsugárzás és a külső hőmérséklet figyelembe vételével.
III komfortszint: legmagasabb teljesítmény - három kék mező világít a középkonzol képernyőjén (lásd a fenti ábrát).
•
II komfortszint: alacsonyabb teljesítmény
- két kék mező világít a képernyőn.
•
I komfortszint: legalacsonyabb teljesítmény - egy kék mező világít a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nincs világító
mező.
MEGJEGYZÉS
Az ülésszellőztetést körültekintően kell
alkalmazni a huzatra érzékeny személyek
esetében. Az I kényelmi szint ajánlott
hosszabb távú használatra.
A pillanatnyi komfortszint a középkonzol kijelzőjén látható.
2
3
128
A hátsó ülésfűtés nem érhető el a beépített kétfokozatú ülésmagasító esetén, (o. 44). oldal .
Alapfelszereltség az Executive modellek esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
FONTOS
Az ülésszellőztetés nem kapcsolható be,
ha az utastér hőmérséklete 5 °C alatt van.
Ez aztért van, hogy az ülésben tartózkodó
utas ne fázzon meg.
Ventilátor
Automatikus szabályozás
A ventilátornak folyamatosan működnie kell az
ablakok párásodásának elkerülése érdekében.
Az auto funkció automatikusan szabályozza a
hőmérsékletet, (o. 130)oldal, légkondicionálást, (o. 130). oldal, , ventilátor-fordulatszámot, (o. 129). oldal, , visszakeringetést, (o.
132). oldal és a levegőelosztást, (o. 123).
oldal.
MEGJEGYZÉS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami
az ablakok párásodását okozhatja.
Ventilátor gomb
Forgassa a gombot a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez.
Ha az AUTO lehetőség van
kiválasztva, akkor a ventilátor
fordulatszámának szabályozása automatikusan, (o.
129). oldal, történik - az előzőleg beállított
ventilátor-fordulatszám nem érvényes.
Kapcsolódó információk
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
Elektronikus klímavezérlés - ECC (o. 126)
Ha kiválaszt egy vagy több
manuális funkciót, akkor a
többi funkció szabályozása
továbbra is automatikusan
történik. Az AUTO gomb
magnyomására az összes
manuális beállítás kikapcsol.
A kijelző képernyőn az AUTOM. KLÍMA jelzés látható.
04
A ventilátor-fordulatszám automatikus módban a MY CAR menürendszerben állítható
be. A menürendszer leírásával kapcsolatban,
lásd MY CAR (o. 107).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
129
04 Klímavezérlés
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
Az autó beindításakor visszatér a legutóbbi
hőmérséklet-beállításhoz.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
04
Az egyes oldalak pillanatnyi hőmérséklete a
középkonzol kijelző képernyőjén látható.
A hőmérséklet a gombbal
állítható be - különállóan az
utas és a vezető felöli oldalon.
130
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
•
•
Tényleges hőmérséklet (o. 120)
Elektronikus klímavezérlés - ECC (o. 126)
Légkondicionáló
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja a beáramló levegőt.
Amikor az AC gomb világít,
akkor a légkondicionálót a
rendszer automata funkciója
vezérli.
Amikor az AC gomb lámpája
nem világít, akkor a légkondicionáló ki van kapcsolva. Az egyéb funkciók
vezérlése még mindig automatikus. Amikor
bekapcsolja a max. páramentesítő funkciót,
(o. 131). oldal, akkor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol a levegő szárítása érdekében a maximális beállításon.
04 Klímavezérlés
A szélvédő pára- és jégmentesítése
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
A szélvédőfűtés* és a max. páramentesítés a
párásodás és a jég gyors eltávolítására szolgál
a szélvédőről és az oldalablakokról.
•
A levegő az ablakokhoz áramlik - a (2)
szimbólum világít a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
•
szélvédőfűtés4
A
indítása - az (1) szimbólum világít a képernyőn.
•
A
indítása és levegőáramlás az ablakokhoz - az (1) és (2) szimbólumok világítanak a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
szélvédőfűtés4
MEGJEGYZÉS
Az elektromos szélvédőfűtés nem használható az motor automatikusan leállított, (o.
271). oldal állapotában.
Az alábbiak is az utastér maximális páramentesítését szolgálják:
•
a légkondicionáló automatikusan bekapcsol
•
a visszakeringetés és a levegőminőség
rendszer automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
A zajszint növekszik a ventilátor max.
sebességen működésével.
MEGJEGYZÉS
A kiválasztott beállítás megjelenik a középkonzol
képernyőjén.
Elektromos fűtés*
Max. páramentesítés
A páramentesítő gombjának
lámpája világít, amikor a
funkció aktív.
Nyomja meg többször egymást követően a gombot a
funkció aktiválásához.
4
04
A szélvédőfűtés és az infravörös ablak, (o.
16). oldal, befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
Amikor kikapcsolja a páramentesítőt, akkor a
klímavezérlő visszatér az előző beállításokhoz.
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
•
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
Ha a C látható a visszapillantó tükörben a szélvédőfűtés bekapcsolt állapotában, akkor az iránytűt, (o. 101). oldal,* kalibrálni kell.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
131
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás - visszakeringtetés
Válassza ki a visszakeringtetést, hogy kizárja a
rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből, a visszakeringtetés nem engedi be a
külső levegőt az autóba, amikor a funkció be
van kapcsolva.
Amikor a visszakeringtetés
aktív, akkor a gomb narancssárga lámpája világít.
04
FONTOS
Ha a levegő túl hosszan kering az autóban,
akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
Időzítő
Ha aktív az időzítő funkció, akkor a rendszer a
a külső hőmérséklettől függő időre kilép a
manuálisan bekapcsolt visszakeringtetés
módból. Ez csökkenti a jegesedés, a párásodás és a levegő elhasználódásának kockázatát.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
132
MEGJEGYZÉS
Amikor a max. páramentesítés van kiválasztva, akkor a visszakeringetés mindig
kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
•
•
Levegőelosztás az utastérben (o. 123)
Levegőelosztás - táblázat (o. 133)
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás - táblázat
Három gomb áll rendelkezésre a levegő elosztásának, lásd (o. 123). oldal, beállításához.
Levegőelosztás
Használja
Levegő az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből. Nincs levegő-visszakeringtetés. A légkondicionáló mindig be
van kapcsolva.
a jég és a párásodás gyors eltávolítására.
Levegő a szélvédőhöz, a páramentesítő szellőzőn keresztül és az
oldalablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből.
a párásodás és jegesedés megakadályozására hideg és
párás időben (nem túl alacsony ventilátor-fordulatszámon ennek lehetővé tételéhez).
Levegő áramlik az ablakokhoz és a műszerfal szellőzőiből.
jó komfortérzet biztosításához meleg, száraz időben.
Levegőáram a fej és mellkas magasságában a műszerfal szellőzőiből.
hatékony hűtés biztosításához meleg időben.
04
}}
133
04 Klímavezérlés
||
Levegőelosztás
Használja
Levegő a padlóhoz és az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő
áramlik a műszerfal szellőzőiből.
kényelmes körülmények biztosításához és a jó páramentesítéshez hideg vagy párás időben.
Levegő a padlóhoz és a műszerfal szellőzőiből.
napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Levegő a padlóhoz. Bizonyos mennyiségű levegő áramlik a műszerfal szellőzőiből és az ablakokhoz.
a meleg vagy hideg padlóhoz irányításához.
Levegőáram az ablakokhoz, a műszerfal szellőzőiből és a padlóhoz.
hidegebb levegő biztosításához a padló mentén vagy
melegebb levegő biztosításához feljebb, hideg időben
vagy meleg, száraz időben.
04
Kapcsolódó információk
134
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
•
Levegőelosztás - visszakeringtetés (o.
132)
04 Klímavezérlés
Motor- és utastérfűtés*
Üzemanyagtöltés
automatikusan kikapcsol, és egy üzenet jelenik meg az információs kijelzőn. Nyugtázza az
üzenetet az irányjelző bajuszkapcsoló, (o.
104). oldal OK gombjának egyszeri megnyomásával.
Az előkészítés az elindulás előtt előkészíti az
autó fűtését a motorhoz és az utastérhez,
hogy csökkentse a kopást és az út során felhasznált energiát.
A fűtés közvetlenül, (o. 136). oldal vagy időzítővel, (o. 136). oldal kapcsolható be.
FONTOS
A fűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az akkumulátor lemerüléséhez vezet, ami indítási problémákat
okoz.
A fűtés nem tud bekapcsolni, ha a külső
hőmérséklet meghaladja a 15 °C értéket.
–5 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten
a fűtés maximális működési ideje 50 perc.
FIGYELEM
Ne használja zárt térben az üzemanyaggal
működő fűtést. Kipufogógázok keletkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtés, akkor kipufogógázok távozhatnak a jobb oldali kerékdobból,
ami teljesen normális.
Az autót az állófűtés használatával megegyező ideig vezetni kell az akkumulátor
elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje a
fűtés által felhasznált energiát, ha azt rendszeresen használja. A fűtést alkalmanként
legfeljebb 50 percig szabad használni.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett
kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése előtt.
Kapcsolódó információk
•
Ellenőrizze a kombinált műszerfalon, hogy
ki van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik,
akkor látható a fűtés szimbóluma.
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 138)
•
Kiegészítő fűtés* (o. 140)
04
Parkolás emelkedőn
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa az üzemanyaggal működő fűtés üzemanyag-ellátását.
Akkumulátor és üzemanyag
Ha az akkumulátor töltöttsége elégtelen vagy
az üzemanyagszint túl alacsony, akkor a fűtés
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
135
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás/azonnali leállítás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* időzítő
5. Válassza ki a kívánt órát a forgókapcsolóval.
A motorblokkfűtés és utastérfűtés, (o. 135).
oldal közvetlen bekapcsolása esetén az 50
percig működik.
A motorblokk és utastérfűtés, (o. 135). oldal,
időzítője az autó órájához van kapcsolva.
6. Nyomja meg röviden a OK gombot a villogó percek beállításához.
Az időzítő használatával két különböző idő
állítható be. Itt, az idő arra az időre vonatkozik, amikor az autó fel van fűtve és készen áll.
Az autó elektronikus rendszere a külső
hőmérséklet alapján számítja ki, hogy mikor
kell bekapcsolnia a fűtésnek.
7. Válassza ki a kívánt percet a forgókapcsolóval.
Az utastér fűtése azonnal megkezdődik, amikor a motorhűtő-folyadék eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindítható és vezethető, miközben működik az üzemanyaggal működő
kiegészítő fűtés.
04
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Görgessen előre a következő menüben a
Közvetlen indításÁllj ponthoz a fűtés
aktiválásához/inaktiválásához, és válaszsza ki azt az OK gombbal.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(o. 136)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 138)
5
136
MEGJEGYZÉS
Az autó órájának visszaállításával minden
időzítőprogramozás törlődik.
Beállítás5
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Használja a forgókapcsolót, (o. 104). oldal
az Fűtés egyik időzítőjéhez, és válassza
ki azt az OK gombbal.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
4. Nyomja meg röviden az OK gombot,
hogy az órák beállításának lehetőségéhez
lépjen.
Az időzítő beállítása csak a motor kikapcsolt állapotában lehetséges.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
8. Nyomja meg az OK6 gombot a beállítás
jóváhagyásához.
9. Menjen vissza a menüszerkezetbe a
RESET gomb használatával.
10. Állítson be egy másik időt (folytassa a 2.
lépéstől) vagy lépjen ki a menüből a
RESET gombbal.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
> Ha az időzítő be van állítva, de nem
aktiválódott, akkor az óra szimbólum
látható a beállított idővel.
Indítás
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
4. Kapcsolja ki az időzítőt az alábbiak szerint:
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és aktiválja a OK
gombbal.
•
az OK gomb hosszú megnyomása
vagy
•
az OK gomb rövid megnyomása a
menüben maradáshoz. Ezután válaszsza az időzítő leállítását és erősítse
meg az OK gombbal.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kikapcsolás
Az időzítővel indított fűtés közvetlenül, (o.
136). oldal, kikapcsolható.
Az időzítővel indítható fűtés a beállított idő
eltelte előtt manuálisan kikapcsolható. Járjon
el az alábbiak szerint:
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
6
04
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 138)
Nyomja meg újra az OK gombot az időzítő bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
137
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
A motorblokk és utastérfűtésre, (o. 135). oldal,
vonatkozó szimbólumok és kijelzett üzenetek
attól függően eltérőek, hogy a kombinált
műszerfal, (o. 59). oldal, analóg vagy digitális.
Amikor az időzítők egyike be van kapcsolva,
akkor az aktív időzítő szimbóluma világít a
kijelzőn és a beállított idő látható a szimbólum
mellett.
Az aktív időzítő szimbóluma az analóg kombinált műszerfalon.
Az aktív időzítő szimbóluma a digitális kombinált műszerfalon.
A táblázat a megjelenő szimbólumokat és
szövegeket mutatja.
Amikor a fűtés aktív, akkor a fűtés
szimbólum világít az információs
kijelzőn.
04
138
Szimbólum
Kijelző
Leírás
A fűtés be van kapcsolva és működik.
Üzemanyaggal működő fűtés
leállt Akkutakarékos mód
A fűtést leállította az autó elektronikája a motor beindításának megkönnyítése érdekében.
Üzemanyaggal működő fűtés
leállt alacsony üzemanyagszint
A fűtés beállítása a túl alacsony üzemanyagszint miatt nem lehetséges - ez azért van, hogy
segítse a motor beindítását és körülbelül 50 km megtételét.
Üzemanyaggal működő fűtés
Szerviz szükséges
A fűtés nem működik. Menjen műhelybe a javításhoz. A Volvo azt javasolja, hogy forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
A megjelenő szöveg egy idő után vagy az
irányjelző bajuszkapcsoló, (o. 104). oldal OK
gombjának megnyomására eltűnik.
04
139
04 Klímavezérlés
Kiegészítő fűtés*
területeken7
Hideg klímájú
kiegészítő fűtés
lehet szükséges a motor megfelelő üzemi
hőmérsékletének eléréséhez és az utastér
elégséges fűtésének biztosításához.
A dízelmotoros autókba üzemanyaggal
működő kiegészítő fűtés, (o. 140). oldal van
szerelve.
04
Közepesen hideg7 klímájú területeken a dízelmotoros autók is elektromos kiegészítő fűtéssel, (o. 141). oldal rendelkeznek az üzemanyaggal működő változat helyett.
benzinmotorokkal8
Bizonyos
felszerelt autók
elektromos kiegészítő fűtéssel rendelkeznek,
amely az autó klímavezérlő rendszerébe van
építve.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (o. 135)
Üzemanyaggal működő kiegészítő
fűtés*
1. A motor beindítása előtt: Válassza az I
kulcshelyzetet, (o. 71). oldal.
Az autó elektromos, (o. 141). oldal, vagy
üzemanyaggal működő kiegészítő fűtéssel, (o.
140). oldal, van felszerelve.
2. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
A fűtés automatikusan kapcsol be, ha extra
melegre van szükség, amikor jár a motor.
A fűtés a megfelelő hőmérséklet elérésekor
vagy a motor leállításakor automatikusan
kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a kiegészítő fűtés, akkor
kipufogógázok távozhatnak a jobb oldali
kerékdobból, ami teljesen normális.
Automatikus üzemmód vagy
kikapcsolás
A kiegészítő fűtés automatikus indítási művelete szükség esetén kikapcsolható.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövid távolságokon kapcsolja ki az üzemanyaggal
működő kiegészítő fűtést.
7
8
9
10
140
Az érintett földrajzi területekkel kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Az érintett motorokkal kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Analóg kombinált műszerfal.
Digitális kombinált műszerfal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3. Görgessen a forgókapcsolóval a
Kiegészítő fűtés9 vagy Beállítások10
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
4. Válassza ki a BE vagy KI lehetőséget a
forgókapcsoló használatával és erősítse
meg az OK gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
MEGJEGYZÉS
A menüpontok csak a kulcs I állásában láthatók - ezért minden beállítást a motor
beindítása előtt kell végrehajtani.
Utastérfűtés*
Ha a kiegészítő fűtés időzítő funkcióval rendelkezik akkor használható üzemanyaggal
működő utastérfűtésként (o. 135). oldal.
04 Klímavezérlés
Elektromos kiegészítő fűtés*
Az autó üzemanyaggal működő, (o. 140).
oldal, vagy elektromos kiegészítő fűtéssel, (o.
140). oldal, van felszerelve.
A fűtés nem szabályozható manuálisan,
hanem automatikusan kapcsol be, miután a
motort 14 °C alatti külső hőmérsékleten beindították és kapcsol ki, miután az utastér elérte
a beállított hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (o. 135)
04
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
141
RAKODÁS ΔS TÁROLÁS
05 Rakodás és tárolás
Tárolóhelyek
Az utastér tárolóhelyeinek áttekintése.
05
}}
143
05 Rakodás és tárolás
||
Tárolóhely az ajtópanelben
Tárolózseb* az első üléspárnák elején
Jegycsíptető
Kesztyűtartó (o. 146)
Tárolórekesz
Kabáttartó (o. 145)
Tárolórekesz, pohártartó (o. 145)
Pohártartó* a kartámaszban, hátsó ülés
Tárolózseb
FIGYELEM
05
144
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok
távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy
más tároló rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak
egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
05 Rakodás és tárolás
Kabáttartó
Alagútkonzol
A kabátakasztó az utasülés fejtámaszának bal
oldalán található.
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
A kabáttartó csak könnyű ruhák felakasztására szolgál.
Kapcsolódó információk
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és
hamutartó*
A kartámasz alatt, a pohártartóban egy kivehető hamutartó található. A szivargyújtó az
első ülés 12 voltos aljzatában, (o. 147). oldal,
helyezkedik el.
Az alagútkonzolban, (o. 145). oldal található
hamutartó egyenesen felemelve vehető ki.
Tárolóhelyek (o. 143)
A szivargyújtó a gomb benyomásával kapcsolható be. A gomb kiugrik, amikor a szivargyújtó felforrósodott. Húzza ki a szivargyújtót
és gyújtsa meg a cigarettát a fűtőtekerccsel.
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (o. 143)
Tárolórekesz (például CD-lemezekhez) és
USB*/AUX bemenet a kartámasz alatt.
05
Pohártartót tartalmaz a járművezető és az
utas számára. (hamutartós és szivargyújtós, (o. 145). oldal felszereltség esetén
szivargyújtó van az első ülés 12 voltos aljzatában, (o. 147). oldal és kivehető
hamutartó a pohártartóban.)
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (o. 143)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
145
05 Rakodás és tárolás
Kesztyűtartó
Kivehető szőnyegek*
Piperetükör
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
A kivehető szőnyegek összegyűjtik például a
szennyeződéseket és a sarat. A Volvo speciálisan gyártott kivehető szőnyegeket kínál.
A piperetükör a napellenző hátulján található.
FIGYELEM
Mielőtt elindulna, ellenőrizze, hogy a
vezető oldali kivehető szőnyeg szilárdan
rögzítve van-e és biztosítva van-e a nyúlványokhoz, hogy elkerülje a pedálok mellé
és pedálok alá csípődését.
•
05
A belső tisztítása (o. 376)
Például a használati útmutató és a térképek
tarthatók itt. A fedél belsején tollakhoz alkalmas tartók találhatók. A kesztyűtartó zárható,
(o. 174). oldal* a kulcsszár, (o. 164). oldal
használatával.
Kapcsolódó információk
•
146
G021438
Kapcsolódó információk
Tárolóhelyek (o. 143)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Piperetükör világítással.
A piperetükör lámpája a vezetőoldalon* és az
utasoldalon automatikusan kapcsol be a fedél
felemelésekor.
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - piperetükör-világítás (o. 351)
05 Rakodás és tárolás
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
pohártartó1
Az elektromos aljzatok (12 V) a
mellett és az alagútkonzol hátulján találhatók.
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz. Ahhoz, hogy az aljzat áramot biztosítson, a távvezérlős kulcsnak legalább az I
kulcshelyzetben, (o. 71). oldal kell lennie.
FONTOS
Az aljzat maximális teljesítménye 10 A (120
W), ha egyszerre csak egyik aljzatot használja. Ha a csatornakonzol mindkét aljzata
használatban van, akkor aljzatonként 7,5 A
(90 W) értékkel kell számolni.
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora a két aljzat valamelyikéhez
van csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
FIGYELEM
Mindig hagyja a dugót az aljzatban, ha az
aljzat nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
G021439
MEGJEGYZÉS
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, első ülés.
Azokat az opcionális felszereléseket és tartozékokat - például kijelzőket, zenelejátszókat és mobiltelefonokat - amelyek az
utastér valamelyik 12 voltos elektromos
aljzatába vannak csatlakoztatva, akkor is
bekapcsolhatja a klímavezérlő rendszer, ha
a távvezérlős kulcs el van távolítva vagy az
autó be van zárva, például, amikor az állófűtés előre beállított idővel van bekapcsolva.
Az ideiglenes defektjavításra, (o. 325).
oldal szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Kapcsolódó információk
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(o. 145)
•
12 voltos elektromos aljzat - csomagtér*
(o. 152)
05
G021440
Ezért távolítsa el az opcionális felszerelések vagy tartozékok csatlakozóit az elektromos aljzatokból, amikor nem használja
azokat, mert ilyen esetekben az akkumulátor lemerülhet!
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, hátsó ülés.
1
Ha van hamutartó és szivargyújtó, akkor hiányzik a pohártartó és a mellette lévő 12 voltos aljzat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
147
05 Rakodás és tárolás
Rakodás
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék teljes tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. A
tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Tömegek (o. 386).
A csomagtérajtót kinyitották a világításpanel gombjával vagy a távvezérlős kulccsal, lásd Zárás/nyitás csomagtérajtó (o. 175).
FIGYELEM
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a
teher tömegétől és elhelyezésétől függően
megváltozhatnak.
05
Rakodáskor ügyeljen az alábbiakra
•
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van hajtva, lásd WHIPS - üléshelyzet
(o. 33).
•
•
148
Helyezze el központosan a csomagokat.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok lehajtott háttámlákra helyezését.
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles
széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
FIGYELEM
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy egy
50 km/h sebességű ütközésben egy 1000
kg tömegű tárgynak megfelelő ütközési
energiát hordoz.
FIGYELEM
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok
csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
FIGYELEM
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi
sérülést okozhat az autó utasainak.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az
éleket és az éles sarkokat.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket, amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki.
Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó kart vagy választókart a rakománnyal - és az autó elindulhat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági háló* (o. 153)
Rakodás - hosszú tárgyak (o. 149)
Tetőcsomagtartó (o. 149)
05 Rakodás és tárolás
Rakodás - hosszú tárgyak
Tetőcsomagtartó
A csomagtér rakodásának, (o. 148) egyszerűsítése érdekében, a hátsó ülés háttámlája
lehajtható. Az utasülés háttámlája, különösen
hosszú tárgyak elhelyezéséhez szintén lehajtható2.
A tetőn szállított csomagokhoz a Volvo által
kifejlesztett tetőcsomagtartók használatát
javasoljuk. Ez azért van, hogy elkerülje az autó
károsodását, és a lehető legnagyobb biztonságot érje el az utazás során.
A hátsó üléstámla lehajtása
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz
mellékelt használati útmutatót.
A csomagtér rakodásának egyszerűsítése
érdekében, a hátsó ülés háttámlája lehajtható,
lásd Ülések, hátsó (o. 75).
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a
tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a
nehezebb csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (o. 148)
Csomagok rögzítése (o. 150)
05
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit. A tető megengedett maximális terhelésével kapcsolatban, beleértve
a tetőcsomagtartókat és tetődobozokat,
lásd Tömegek (o. 386).
2
Csak komfort ülésekre vonatkozik.
149
05 Rakodás és tárolás
Csomagok rögzítése
Padlósínek
Csomagrögzítő hevederek
G019397
Az autó csomagterének mindkét oldalán számos rögzítőpont található a csomagok rögzítéséhez.
Csomag a felső és alsó rögzítőpontokkal rögzítve.
05
Rögzítőpontok elhelyezkedése a csomagtérben.
A rögzítőpontok a padlóban és a csomagtér
felső széleiben helyezkednek el.
FIGYELEM
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat
biztonsági övvel vagy csomagrögzítő
hevederekkel.
A csomagtér padlójában két sín helyezkedik
el, amelyek mozgatható rögítőkampókat tartalmaznak a csomagok csomagrögzítő hevederekkel történő rögzítéséhez a csomagtérben.
A sínekben összegyűlő szennyeződések
megakadályozhatják a csomagrögzítő kampók áthelyezését, rögzítését, felemelését és
eltávolítását. Rendszeresen tisztítsa meg a
sínpályákat porszívóval és enyhén megnedvesített puha ruhával.
FONTOS
Ne használjon feszítővel ellátott hevedereket, mert ezek széthúzhatják rögzítőpontokat.
150
A heveder rögzítése.
A csomagrögzítő heveder egyszeri körbetekerése a csomagrögzítő kampó körül biztosítja
a hevedert és megakadályozza azt, hogy
elcsússzon a kampó körül.
MEGJEGYZÉS
A csomagrögzítő hevederek megfelelő
szélessége körülbelül 25 mm.
05 Rakodás és tárolás
Hajtsa le a csomagrögzítő kampót a nyitott pontja irányában.
Nyomja le kissé a kampót, és ezzel egyidejűleg nyomja azt a kívánt helyzetbe.
Hajtsa fel a kampót - az önzáró.
MEGJEGYZÉS
A rakományrögzítő kampóknak legalább
50 cm-re kell lenniük egymástól a sínen.
A csomagrögzítő kampó helyesen
beszerelve/helytelenül beszerelve
A csomagrögzítő kampók egyszerűen eltávolíthatók a sínről, például a sín aljának tisztításához.
Hajtsa le a csomagrögzítő kampót a nyitott pontja irányában.
G019581
G018134
A csomagrögzítő kampó eltávolítása
G017742
A csomagrögzítő kampó mozgatása
Szerelje be helyesen a csomagrögzítő kampókat!
Fontos, hogy a csomagrögzítő kampók
helyesen legyenek beszerelve. A kampók nyitott részeinek egymástól el kell mutatniuk.
Nyomja le kissé a kampót, és ezzel egyidejűleg csúsztassa azt a kivágott nyíláshoz.
FIGYELEM
Helyezze el megfelelően a rögzítő kampókat. Különben a csomagrögzítő heveder
lehajthatja a csomagrögzítő kampót, ami
annak kilazulását és a heveder kicsúszását
okozza.
Emelje fel egyenesen a kampót.
A kampó rögzítése ezzel ellentétesen történik.
MEGJEGYZÉS
Minden eltávolított kampót kissé le kell
nyomni, hogy visszanyomható legyen a
sínbe.
05
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (o. 148)
151
05 Rakodás és tárolás
Rakodás - táskatartó
A táskatartó a helyükön tartja a táskákat és
magakadályozza a feldőlésüket és a tartalmuk
kiborulását a csomagtérben.
12 voltos elektromos aljzat csomagtér*
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzat használata a motor leállított állapotában az
autó akkumulátorának lemerülését okozhatja.
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.
MEGJEGYZÉS
G017745
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott ideiglenes
defektjavító készlet (TMK) használatával
kapcsolatban, lásd Szükséghelyzeti
defektjavítás* (o. 325).
05
Kapcsolódó információk
•
Táskatartó a padló felhajtható fedele alatt.
1. Hajtsa fel a tartót, amely a padlófedél
része.
2. Rögzítse a táskákat a hevederrel és biztosítsa a hordozó fület a kampókba.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (o. 148)
Hajtsa le a fedelet, hogy hozzáférjen az elektromos aljzathoz.
•
Az aljzat akkor is szolgáltat feszültséget,
amikor a távvezérlős kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
FONTOS
A maximális teljesítmény-leadás 10 A (120
W).
152
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok (o. 147)
05 Rakodás és tárolás
Biztonsági háló*
A biztonsági háló használata
G018246
A biztonsági háló megakadályozza, hogy a
csomagok előre repüljenek az utastérben egy
hirtelen fékezés során.
A biztonsági háló kétrészes kazettája a háttámla hátulján rögzíthető. A vékonyabb kazettát a bal oldalon kell rögzíteni (a csomagtérajtó felől nézve).
Tárolóhely, biztonsági háló kazetták.
A két kazettából álló feltekerhető biztonsági
háló a csomagtérpadló fedele alatt található
tároló rekesszel rendelkezik.
A háló kazettáinak rögzítése
A két kazettából álló feltekerhető biztonsági
háló a csomagtérpadló fedele alatt található
tároló rekesszel rendelkezik.
Húzza fel a hálót a kazettákból. A háló körülbelül 1 perc után önzáró, ha a hátsó üléstámlát felemelte.
1. Hajtsa előre a hátsó üléstámlát, lásd Ülések, hátsó (o. 75).
Húzza fel a háló jobb oldali részét a hevedere használatéval.
2. Helyezze a kazetta rögzítősínjeit a háttámla rögzítőfülei elé
.
Illessze a rudat a tartóba a jobb oldalon,
és nyomja azt előre – a rúd egy kattanással rögzül.
3. Csúsztassa a kazettát a rögzítőfülekbe
.
Húzza ki a rúd teleszkópos részét és kattintsa azt a másik oldalra.
4. Hajtsa vissza és rögzítse a háttámlákat.
•
A kazetta eltávolítása fordított sorrendben
történik.
05
Húzza ki a bal oldali biztonsági hálót és
akassza azt a rúdba.
•
A felhajtás fordított sorrendben történik.
A háló akkor is használható, ha a hátsó üléstámlák előre vannak hajtva.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
153
05 Rakodás és tárolás
||
A hálókazetták eltávolítása
Biztonsági háló* csomagtértakaróval
Biztonsági rács
1. Tekerje a hálókat a kazettákba a "Biztonsági háló használata" című részben leírt
eljárás szerint, de fordított sorrendben.
A biztonsági háló megakadályozza, hogy a
csomagok előre repüljenek az utastérben egy
hirtelen fékezés során.
A biztonsági rács megakadályozza, hogy a
csomagok vagy állatok előre repüljenek az
utastérben egy hirtelen fékezés során.
2. Hajtsa előre a teljes háttámlát.
3. Csúsztassa ki a kazettákat, amíg ki nem
szabadulnak a rögzítő sínekből.
Tartsa a kazettákat a csomagtér padlófedele
alatt található rekeszükben.
05
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (o. 148)
Biztonsági rács (o. 154)
G018247
A csomagtérben jól rögzíteni kell a csomagokat és megfelelően elhelyezett biztonsági hálót kell használni.
Húzóhevederek a háló felemeléséhez.
A biztonsági háló akkor is felemelhető a hátsó
ülésről, amikor a csomagtértakaró ki van
húzva.
Kövesse az "A biztonsági háló használata",
(o. 153). oldal, részben található eljárást. A
hevederek a felhajtáshoz a nyilak által jelzett
helyen találhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
154
Biztonsági háló* (o. 153)
Rakodás (o. 148)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
G017748
FIGYELEM
Emelés
Fogja meg a biztonsági rács alját, és húzza
azt hátra/felfelé.
FONTOS
A biztonsági rács nem hajtható fel vagy le,
amikor fel van szerelve a csomagtértakaró.
Felszerelés/eltávolítás
A biztonsági rács normális esetben folyamatosan az autóban van, mert könnyen felhajtható a tetőhöz és lehajtható az útból, ha
hosszabb csomagtérre van szükség. Azonban, ha szükséges, a biztonsági rács leszerelhető és eltávolítható az autóból.
05 Rakodás és tárolás
Kapcsolódó információk
Biztonsági okokból, a biztonsági rácsot a
visszaszereléskor mindig megfelelően rögzíteni és biztosítani kell.
•
•
Biztonsági háló* (o. 153)
Rakodás (o. 148)
G018368
A háttámlákat először le kell engedni, hogy
lehetővé tegyék a biztonsági rács rögzítését,
lásd Ülések, hátsó (o. 75).
MEGJEGYZÉS
A biztonsági rácsot legkönnyebben két
személy szerelheti fel/távolíthatja el a
hátsó ajtókon keresztül.
G018369
A felszerelés során a fogantyúnak a rács
elején kell lennie, lásd
ábra.
05
G018367
Helyezze a fogantyút rögzítési helyzetbe,
lásd az ábrát. Nyomja finoman a fogantyút, hogy a helyére lehessen fordítani,
lásd a nyilat.
Nyomja a kitámasztórudat a rács felé, és
helyezze el a rácsot a tetőrögzítőben.
Forgassa el a fogantyút 90°-kal
.
Nyomja finoman az ábrának megfelelően
(1), ha szükséges. Biztosítsa a rácsot a
fogantyú 90°-os elfordításával
.
•
A rács eltávolítása fordított sorrendben
történik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
155
05 Rakodás és tárolás
Csomagtértakaró
A csomagtértakaró eltávolítása
1. Nyomja be az egyik végdarabot, és
emelje ki azt.
2. Óvatosan hajtsa fel/ki a takarót, és a
másik végdarab automatikusan kioldódik.
A csomagtértakaró hátsó szigetelő
lemezének leengedése
G017749
Felcsavart helyzetében, a csomagtértakaró
hátsó szigetelő lemeze vízszintesen a csomagtér felé áll.
05
Húzza a csomagtértakarót a csomagok fölé
és akassza azt a csomagtér hátsó oszlopainak mélyedésébe.
FONTOS
A biztonsági rács nem hajtható fel vagy le,
amikor a csomagtértakaró fel van szerelve.
A csomagtértakaró rögzítése
Mozdítsa az egyik végdarabot az oldallemez mélyedésébe.
Mozdítsa a másik végdarabot a megfelelő
mélyedésbe.
Nyomja be mindkét oldalt. Egy "kattanó"
hang hallható és a piros jelölésnek el kell
tűnnie.
> Ellenőrizze, hogy mindkét végdarab
rögzült-e.
156
–
Húzza vissza hátra finoman a szigetelő
lemezt, szabadítsa ki a támasztó polcairól, és engedje le.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (o. 148)
Rakodás - hosszú tárgyak (o. 149)
ZÁRAK ΔS RIASZTÓ
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs kulcsszárral
Távvezérlős kulcs - elvesztés
Kulcsmemória*
A távvezérlős kulcs az autó beindítására és
zárására valamint nyitására szolgál. Egy fémből készült kivehető kulcsszárat, (o. 164) tartalmaz. A látható rész kétféle változatban létezik, így meg lehet különböztetni a távvezérlős
kulcsokat.
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy
szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo
műhelyt ajánlunk.
A távvezérlős kulcs, (o. 158) memóriája lehetővé teszi, hogy az autó bizonyos beállításai
egyedileg különböző személyekhez szabhatók
legyenek.
Az autó 2 távvezérlős kulccsal vagy PCC-vel*
(Personal Car Communicator) rendelkezik.
További távvezérlős kulcsok rendelhetők legfeljebb 6 és programozhatók ugyanahhoz
z autóhoz.
FIGYELEM
A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a Volvo
műhelybe. A hiányzó távvezérlős kulcs kódját
törlik a rendszerből a lopás megakadályozása
érdekében. Az autóhoz regisztrált kulcsok
száma ellenőrizhető a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160)
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok és a napfénytető tápellátását a távvezérlős kulcs eltávolításával, ha a járművezető elhagyja az autót.
06
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs, (o. 162)
nagyobb funkcionalitással rendelkezik, mint a
normál távvezérlős kulcs, lásd PCC* - egyedi
funkciók (o. 162).
Kapcsolódó információk
•
158
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A kulcs memória funkciója elektromosan állítható vezetőüléssel és elektromos visszapillantó és külső tükrökkel együtt áll rendelkezésre. A külső tükrök, a vezetőülés és a kormányzási erő beállításai menthetők a kulcs
memóriájában.
Kulcsmemória - külső tükrök és
vezetőülés
A beállítások automatikusan kapcsolódnak az
egyes távvezérlős kulcsokhoz, lásd Kulcsmemória* a távvezérlős kulcsban (o. 74) és Állítható kormányzási erő* (o. 249). A távvezérlős
kulccsal történő zárást követően a kombinált
műszerfal témája is mentésre kerül a kulcsban, lásd MY CAR (o. 107).
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
A Keyless drive funkcióval rendelkező autók
esetén, lásd Keyless drive* (o. 168).
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás jelzése - beállítás
Indításgátló
Amikor az autót a távvezérlős kulcs, (o. 158)
használatával zárja vagy nyitja, akkor az irányjelzők erősítik meg, hogy a zárás/nyitás megfelelően végrehajtásra került.
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
•
Zárás - egy felvillanás és a külső tükrök
behajlása1.
•
Nyitás - két felvillanás és a külső tükrök
kihajlása1.
A zárást követően, a jelzés csak akkor történik meg, ha az összes zár aktiválódott az
ajtók becsukását követően.
Az egyes távvezérlős kulcsoknak, (o. 158)
egyedi kódja van. Az autó csak a helyes kóddal rendelkező távvezérlős kulccsal indítható
be.
A kombinált műszerfal információs kijelzőjén
megjelenő alábbi hibaüzenetek az elektronikus indításgátlóval kapcsolatosak:
Üzenet
Leírás
Helyezze
be az autókulcsot
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Vegye ki a kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, nyomja
be újra, és próbálja újra az
indítást.
Autókulcs
nem található
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Próbálja újra az
indítást.
Ha a hiba továbbra is fennáll: Helyezze a távvezérlős
kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és próbálja újra az
indítást.
A funkció kiválasztása
A MY CAR menürendszerben különböző
lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás jelzésére. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
Kapcsolódó információk
•
•
Keyless drive* (o. 168)
Riasztó visszajelző (o. 181)
Indításgátló
Indítsa el
újra
Hiba az indításgátló rendszerben az indítás közben.
Ha a hiba továbbra is fennáll: Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhelylyel.
06
Az autó indításához, lásd A motor beindítása
(o. 255).
Kapcsolódó információk
•
1
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel (o. 160)
Csak behajtható külső tükrök esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
159
06 Zárak és riasztó
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel
A távvezérelt indításgátló és nyomkövető
rendszer lehetővé teszi az autó követését és
helyzetének maghatározását, valamint az indításgátló távoli bekapcsolását a motor leállításához.
Távvezérlős kulcs - funkciók
A távvezérlős kulcs olyan funkciókkal rendelkezik, mint az ajtók zárása és nyitása.
A rendszer aktiválásával kapcsolatos további
tájékoztatásért és segítségért, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Volvo kereskedővel.
PCC funkciójú távvezérős kulcs* - Personal Car
Communicator.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 158)
Információk
Indításgátló (o. 159)
Távvezérlős kulcs, normál változat.
Zárás
Nyitás
Megközelítő világítás időtartama
06
Csomagtérajtó
Pánik funkció
Funkciógombok
Zárás - Zárja az ajtókat és a csomagtartót, miközben aktiválja a riasztót.
Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja az
összes ablakot és a napfénytetőt* (lásd még
teljes szellőztetés funkció, (o. 174)).
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be a napfénytetőt és az ablakokat, akkor ügyeljen
arra, hogy ne csípje be senki kezét.
Nyitás - Nyitja az ajtókat és a csomagtartót, miközben inaktiválja a riasztót.
160
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Zárak és riasztó
Egy hosszú megnyomás egyszerre nyitja az
összes ablakot (lásd még teljes szellőztetés
funkció, (o. 174)).
A funkció az összes ajtó egyszerre nyitásáról
csak a vezetőajtó nyitására változtatható a
gomb egy megnyomására és, a gomb további
megnyomására - 10 másodpercen belül - a
többi ajtó nyitására.
funkció körülbelül 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 158)
PCC* - egyedi funkciók (o. 162)
Zárás/nyitás - kívülről (o. 173)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
A távvezérlős kulcs, (o. 158) funkciói az autótól körülbelül 20 méteres tartományon belül
működnek.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja
újra.
A funkció a MY CAR menürendszerben
módosítható. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
Megközelítő világítás időtartama – Az
autó világításának távoli bekapcsolására szolgál. További tájékoztatásért, lásd Megközelítő
világítás időtartama (o. 90).
Csomagtérajtó - Csak a csomagtérajtót
nyitja és hatástalanítja a riasztót. További
tájékoztatásért, lásd Zárás/nyitás - csomagtérajtó (o. 175). Az elektromos csomagtérajtóval, (o. 176)* felszerelt autókon a csomagtérajtó a gomb nyomva tartását követően nyílik
ki.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják
a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó ilyenkor is zárható/nyitható a kulcsszárral, Kivehető
kulcsszár - az ajtók nyitása (o. 165).
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják
az autóból, miközben jár a motor vagy az I
vagy II kulcshelyzet, (o. 70) aktív és, ha az
összes ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén és egy emlékeztető
hangjelzés hallható.
06
A figyelmeztető üzenet kikapcsol és a hallható hangjelzés elhallgat, ha a távvezérlős
kulcsot visszaviszi az autóhoz, miután:
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 3
másodpercig vagy nyomja meg kétszer 3
másodpercen belül az irányjelzők és a kürt
bekapcsolásához.
•
A távvezérlős kulcsot behelyezte a gyújtáskapcsolóba.
•
A sebesség meghaladja a 30 km/h értéket.
A funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben a
•
megnyomják a OK gombot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
161
06 Zárak és riasztó
||
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160)
PCC* - egyedi funkciók
Az információs gomb használata
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs több funkcióval rendelkezik mint a normál távvezérlős
kulcs, (o. 158), egy információs gomb és viszszajelző lámpák formájában.
–
Nyomja meg az információs gombot
.
> Az összes visszajelző lámpa körülbelül
7 másodpercig villog és a fény körbefut a PCC körül. Ez azt jelzi, hogy az
információk kiolvasásra kerültek az
autóból.
Ha ezen közben bármilyen más gombot megnyom, akkor a kiolvasás megszakad.
MEGJEGYZÉS
PCC funkciójú távvezérős kulcs* - Personal Car
Communicator.
Ha egyik visszajelző sem világít az
információs gomb többszöri megnyomására és különböző helyeken (valamint 7
másodper elteltével és miután a fény körbeért a PCC körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Információs gomb
06
Visszajelző lámpák
Az információs gomb használata lehetővé
teszi bizonyos információk elérését az autóról
a visszajelző lámpákon keresztül.
162
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A visszajelző lámpák az alábbi ábrának megfelelő információkat jelenítenek meg:
06 Zárak és riasztó
PCC* - hatótávolság
Kapcsolódó információk
A PCC hatótávolsága az autó és a csomagtérajtó zárásához, nyitásához az autótól
körülbelül 20 m - az egyéb funkciókhoz akár
körülbelül 100 m.
•
Keyless drive* - a PCC hatótávolsága (o.
168)
•
Távvezérlős kulcs - hatótávolság (o. 161)
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja
újra.
MEGJEGYZÉS
Folytonos zöld fény – az autó zárva van.
Folytonos sárga fény – az autó nyitva van.
Folytonos piros fény – a riasztó működésbe lépett, amíg az autó zárva volt.
Az összes visszajelző lámpa felváltva
pirosan villog – a riasztó kevesebb mint 5
perce működésbe lépett.
Kapcsolódó információk
•
PCC* - hatótávolság (o. 163)
Az információs gomb funkcióját a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi
körülmények stb. akadályozhatják.
A PCC hatótávolságán kívül
Ha a PCC túl messze van az autótól az információk olvasásához, akkor az autó legutoljára
észlelt állapota jelenik meg, anélkül, hogy a
fény körbefutna a PCC körül.
Ha több PCC-t használnak az autóhoz, akkor
csak a legutoljára zárásra/nyitásra használt
PCC mutatja a helyes állapotot.
06
MEGJEGYZÉS
Ha egyik visszajelző lámpa sem világít
az információs gomb használatakor a tartományon belül, akkor ennek oka az lehet,
hogy a PCC és az autó közötti utolsó kommunikációt környező rádióhullámok, épületek, földrajzi körülmények stb. zavarták
meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
163
06 Zárak és riasztó
Kivehető kulcsszár
A távvezérlős kulcs, (o. 158) egy kivehető fém
kulcsszárat tartalmaz, amellyel aktiválhatók
bizonyos funkciók és végrehajthatók bizonyos
műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új
kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg
tudják adni a hivatalos Volvo műhelyekben.
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
A kivehető kulcsszár, (o. 164) leválasztása/
visszahelyezése az alábbiak szerint lehetséges:
A kulcsszár eltávolítása
A kulcsszár funkciói
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának
használata:
06
•
a járművezető ajtaja manuálisan kinyitható, ha a központi zár nem használható
a távvezérlős kulccsal, lásd Kivehető
kulcsszár - az ajtók nyitása (o. 165).
•
aktiválható/inaktiválható, (o. 178) a hátsó
ajtó mechanikus gyermekbiztonsági zárja.
•
a kesztyűtartó és a csomagtér (szervizzárás, (o. 165)*) hozzáférése gátolható.
•
az első utasülés légzsákja (PACOS*) aktiválható/inaktiválható, (o. 28).
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160)
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 158)
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
A kulcsszár visszahelyezése
Óvatosan helyezze vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban, (o. 158).
1. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
2. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
164
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása (o.
165)
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (o. 178)
•
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás* (o. 28)
06 Zárak és riasztó
Szervizzárás*
A szervizzárás olyan esetekben hasznos, amikor szervizben hagyja vagy hotelparkolóban
átadja az autó kulcsát. A kesztyűtartó ilyenkor
zárva van és a csomagtérajtózárat nem nyitja
a központi zár - a csomagtér nem nyitható ki
sem az első ajtó központi zár gombjával sem a
távvezérlős kulccsal, (o. 158).
Ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal - például az elemek lemerültek akkor a vezető oldali ajtó az alábbiak szerint
nyitható:
G017870
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
A kivehető kulcsszár, (o. 164) akkor használható, ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal, (o. 158), például amikor a
kulcs eleme lemerült.
1. Nyissa ki a vezető oldali ajtót a kulcsszárral az ajtó kilincsének zárhengerében. Az
ábráért és a további információkért, lásd
Keyless drive* - nyitás a kulcsszárral (o.
170).
Aktív zárak kulcsszár nélküli távvezérlős kulccsal
és a szerviz üzemmód aktív állapotában.
Ez azt jelenti, hogy a távvezérlős kulcs a
kulcsszár nélkül csak a riasztó, (o. 180) be-/
kikapcsolására, az ajtók nyitására és az autó
vezetésére használható.
2. Kapcsolja ki a riasztót a távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésével.
Keyless rendszerrel felszerelt autók esetén,
lásd Keyless drive* - nyitás a kulcsszárral (o.
170).
Kapcsolódó információk
•
•
G017869
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszárral és
kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
Aktív zárak kulcsszárral rendelkező távvezérlős
kulccsal.
A távvezérlős kulcs a kulcsszár nélkül ezután
átadható a szerviz vagy a hotel munkatársainak - a kulcsszár pedig a tulajdonosnál
marad.
06
MEGJEGYZÉS
Ne feledje kihúzni a csomagtértakarót ((o.
156)) a csomagtér fölé a csomagtérajtó
bezárása előtt.
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 158)
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere (o.
166)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
165
06 Zárak és riasztó
||
Bekapcsolás/kikapcsolás
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze vissza a kulcsszárat a távvezérlős kulcsba, hanem tartsa azt biztos
helyen.
•
A kikapcsolás fordított sorrendben történik.
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
A távvezérlős kulcs/PCC elemei cserélhetők.
A távvezérlős kulcs/PCC elemeit akkor kell
kicserélni, ha:
•
Ha csak a kesztyűtartót szeretné bezárni, lásd
Zárás/nyitás - kesztyűtartó (o. 174).
az információs szimbólum világít a kombinált műszerfalon és a kijelző az Alacsony
elem-töltöttségi szint a távirányítóban.
Cserélje ki az elemeket. üzenetet
mutatja
és/vagy
•
A szervizzárás aktiválása.
A szerviz-zárás bekapcsolásához:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe.
06
Forgassa el a kulcsszárat 180 fokkal az
óramutató járásával megegyező irányban.
A kulcslyuk függőleges helyzetben van a
szervizzár bekapcsolt állapotában.
Húzza ki a kulcsszárat. Ezzel egy időben
a kombinált műszerfalon egy üzenet jelenik meg.
A kesztyűtartó ekkor zárva van és a csomagtérajtó nem nyitható a távvezérlős kulccsal
vagy a központi záró gombbal.
166
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az autótól 20 méteren
belülről.
06 Zárak és riasztó
Elemcsere
Figyelje meg, hogyan helyezkednek el az
elemek a fedélen belül, + és – oldalukat
tekintve.
Távvezérlős kulcs (1 elem)
1. Óvatosan feszítse ki az elemet.
2. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
3. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
2. Helyezze be az újat a (+) oldalával lefelé.
FONTOS
PCC* (2 elem)
Nyitás
1. Óvatosan feszítse ki az elemeket.
Csúsztassa félre a rugóterhelésű
reteszt.
2. Először helyezzen be egyet a (+) oldalával
felfelé.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
3. Helyezze közé a fehér műanyag lapot,
végül helyezze be a második elemet a (+)
oldalával lefelé.
Helyezzen egy 3 mm széles csavarhúzót a rugóterhelésű retesz mögötti nyílásba, és finoman feszítse fel a távvezérlős kulcsot.
MEGJEGYZÉS
Fordítsa a távvezérlős kulcsot a gombokkal felfelé, így kinyitáskor elkerülheti az elemek kiesését.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan befolyásolhatja a működésüket.
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 158)
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160)
Elem típusa
Használjon CR2430, 3V jelölésű elemeket egyet a távvezérlős kulcsban és kettőt a
PCC-ben.
06
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős
kulcsban/PCC-ben használt elemek megfeleljenek a UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 követelményeinek. A gyárilag vagy a hivatalos
Volvo műhelyben beszerelt elemek eleget
tesznek a fenti követelményeknek.
Összeszerelés
1. Nyomja össze a távvezérlős kulcsot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
167
06 Zárak és riasztó
Keyless drive*
Keyless drive* - a PCC hatótávolsága
A Keyless drive, csak PCC, (o.
esetén,
azt jelenti, hogy az autó zár- és indítórendszerei kulcs nélkül működtethetők.
Egy ajtó vagy a csomagtérajtó kinyitásához, a
PCC-nek körülbelül 1,5 méteren belül kell lennie az ajtókilincstől vagy a csomagtérajtótól.
A PCC Keyless drive funkciója lehetővé teszi
az autó kulcs használata nélküli nyitását, (o.
170), vezetését és zárását. Egyszerűen
magánál kell tartania a PCC-t. A rendszer
megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az autó
nyitását, például, amikor mindkét keze foglalt.
A PCC-nek annál a személynél kell lennie, aki
nyitni vagy zárni szeretné az ajtót. Az ajtó
zárása vagy nyitása nem lehetséges, ha a
PCC az autó másik oldalán van.
162)2
Az autó elektromos rendszere három különböző szintre állítható - 0, I és II kulcshelyzet,
(o. 71) - a távvezérlős kulccsal.
Kapcsolódó információk
•
Keyless drive* - a PCC hatótávolsága (o.
168)
•
Keyless drive* - a PCC biztonságos használata (o. 169)
•
Keyless drive* - a PCC funkció zavarása
(o. 169)
2
168
•
•
•
A fenti ábrán látható piros gyűrűk jelzik a
rendszer antennái által lefedett területeket.
Ha az összes PCC-t eltávolítják az autóból,
miközben jár a motor vagy az I vagy II kulcshelyzet, (o. 71) aktív és, ha az összes ajtót
bezárják, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal információs
kijelzőjén és egy emlékeztető hangjelzés hallható.
Személyes autókommunikátor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
kinyitnak és bezárnak egy ajtót
a PCC-t a gyújtáskapcsolóba helyezik
megnyomják a OK gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
Az autó mindkét PCC egysége magában foglalja a Keyless funkciót. További PCC-k is
rendelhetők, lásd Távvezérlős kulcs kulcszszárral (o. 158).
06
Amikor a PCC visszakerül az autóba, akkor a
figyelmeztető üzenet eltűnik és a hangos
emlékeztető megszűnik, amint teljesül az
alábbi feltételek valamelyike:
Keyless drive* (o. 168)
Keyless drive* - az antenna elhelyezkedése (o. 172)
06 Zárak és riasztó
Keyless drive* - a PCC biztonságos
használata
Keyless drive* - a PCC funkció
zavarása
Fontos az összes távvezérlős kulcs nagyon
gondos kezelése.
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a Keyless funkciót.
Ha a keyless funkcióval rendelkező PCC-t az
autóban hagyja, akkor az autó zárásakor ideiglenesen inaktiválódik. Ez megakadályozza
az illetéktelen behatolást.
Azonban, ha valaki betör az autóba és megtalálja a PCC-t, akkor az újból aktiválható. Ezért
fontos, hogy nagyon gondosan kezelje a
PCC-ket.
FONTOS
Soha ne hagyja a PCC-t az autóban.
Kapcsolódó információk
•
Keyless drive* (o. 168)
Keyless drive* - zárás
A Keyless-drive rendszerrel felszerelt autók
egy gombbal rendelkeznek a nyitáshoz/záráshoz a külső ajtókilincseken.
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze/tárolja a PCC-t mobiltelefonhoz vagy fém tárgyakhoz közel - 10-15
cm-nél ne közelebbre.
Ha mégis interferenciát tapasztal, akkor használja távvezérlős kulcsként a PCC-t és a
kulcsszárat, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók
(o. 160).
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere (o.
166)
•
Keyless drive* - a PCC biztonságos használata (o. 169)
•
Keyless drive* - a PCC hatótávolsága (o.
168)
A kulcs nélküli rendszerrel rendelkező autókon
egy gomb található a külső ajtókilincseken.
Zárja be az ajtókat és a csomagtérajtót a
zárógomb megnyomásával valamelyik ajtókilincs külsején.
Az összes ajtónak és a csomagtérajtónak
csukva kell lennie, mielőtt az autó bezárható
lenne - különben az autó nem zár le.
06
MEGJEGYZÉS
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetén a fokozatválasztót P állásba
kell helyezni; különben az autó nem zárható be és a riasztó nem élesíthető.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
169
06 Zárak és riasztó
||
Kapcsolódó információk
•
•
Keyless drive* (o. 168)
Riasztó visszajelző (o. 181)
Keyless drive* - nyitás
Keyless drive* - nyitás a kulcsszárral
A nyitás akkor történik meg, amikor megfogja
az ajtókilincset vagy működésbe hozza a csomagtérajtó gumírozott lapját - nyissa ki az
ajtót vagy a csomagtérajtót a szokásos
módon.
Ha a központi ajtózár nem nyitható a PCC-vel,
például az elemek lemerültek, akkor a bal
oldali első ajtó kinyitható a PCC kivehető
kulcsszárának használatával (lásd Kivehető
kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o.
164)).
Kapcsolódó információk
•
•
Keyless drive* (o. 168)
Keyless drive* - zárás (o. 169)
Nyílás a kulcsszárhoz - a fedél kilazításához.
A zárhenger eléréséhez, el kell távolítani az
ajtókilincs műanyag fedelét - ezt is a kulcszszárral lehet megtenni:
06
1. Nyomja a kulcsszárat körülbelül 1 cm-re
egyenesen felfelé a nyílásba az ajtókilincs/fedél alján - ne feszítse.
> A műanyag fedél automatikusan kilazul
a nyomóerőtől, amikor a kulcsszárat
egyenesen felfelé a nyílásba nyomja.
170
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Zárak és riasztó
2. Ezután helyezze a kulcsszárat a zárhengerbe és nyissa ki az ajtót.
3. Helyezze vissza a műanyag fedelet a nyitást követően.
MEGJEGYZÉS
Ha oldja a vezetőajtó zárját a kulcsszárral
és kinyitja azt, akkor riasztást vált ki. A
PCC gyújtáskapcsolóba helyezésekor kapcsol ki, lásd Riasztó - a távvezérlős kulcs
nem működik (o. 181).
Kapcsolódó információk
•
•
Keyless drive* (o. 168)
Riasztó (o. 180)
Keyless drive* - kulcsmemória
kulcsmemóriája3
A PCC
lehetővé teszi, hogy
az autó bizonyos beállításai egyedileg különböző személyekhez szabhatók legyenek.
•
•
Keyless drive* (o. 168)
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160)
A kulcs memória funkciója elektromosan állítható vezetőüléssel és elektromos visszapillantó és külső tükrökkel együtt áll rendelkezésre. A külső tükrök és a vezetőülés beállításai menthetők a kulcs memóriájában.
A PCC memória funkciója
Ha több személy közelíti meg az autót PCCvel, akkor az ülés és a tükrök ahhoz a személyhez alkalmazkodnak, aki kinyitja a vezetőajtót.
Ha az ajtót az A-PCC-vel rendelkező
A személy nyitotta ki, de a B-PCC-vel rendelkező B személy fogja vezetni az autót, akkor
a beállítások az alábbi módon cserélhetők fel:
•
3
Kapcsolódó információk
A vezetőajtónál állva vagy a kormánykerék mögött ülve, a B személy megnyomja
a PCC nyitógombját, lásd Távvezérlős
kulcs - funkciók (o. 160).
•
Válassza ki a három lehetséges ülésbeállító memória egyikét az 1-3. ülésgombbal,
lásd Ülések, első - elektromos működtetésű (o. 73).
•
Állítsa be manuálisan az ülést és a tükröket, lásd Ülések, első - elektromos
működtetésű (o. 73) és Külső tükrök (o.
99).
06
Csak elektromosan állítható vezetőülés* és elektromos tükrök esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
171
06 Zárak és riasztó
Keyless drive* - zárbeállítások
A Keyless funkció zárbeállításai egyénre szabhatók.
A Keyless funkció zárbeállításai a MY CAR
menürendszerben állíthatók be, annak megjelölésével, hogy melyik ajtóknak kell nyitnia. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 107).
Keyless drive* - az antenna
elhelyezkedése
A Keyless rendszer számos beépített antennával rendelkezik az autó körül.
Kapcsolódó információk
•
Kapcsolódó információk
•
Keyless drive* (o. 168)
Csomagtérajtó, az ablaktörlő motor mellett
Ajtókilincs, bal oldali hátsó
06
Csomagtér, középen és egy további a
padló alatt
Ajtókilincs, jobb oldali hátsó
Középkonzol, a hátsó rész alatt
Középkonzol, az első rész alatt.
172
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a Keyless rendszer antennáit a szívritmus-szabályozóval. Ezzel elkerülheti a
szívritmus-szabályozó és a Keyless rendszer közötti interferenciát.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Keyless drive* (o. 168)
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - kívülről
A zárás aktiválásához be kell csukni a vezetőajtót - ha bármely ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van, akkor csak annak/azok
becsukását követően lehet bezárni azokat és
bekapcsolni a riasztót. A Keyless* rendszerrel
az összes ajtót és a csomagtérajtót be kell
zárni.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az
elem lemerült - zárja be vagy nyissa ki a
vezető oldali ajtót a levehető kulcsszárral,
lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 164).
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a riasztó bekapcsol, amikor kinyitja az ajtót a kulcsszár használatával - a riasztás a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével kapcsolható ki.
Zárás/nyitás - belülről
FIGYELEM
A zárás/nyitás kívülről a távvezérlős kulcs, (o.
158) használatával történik. A távvezérlős
kulcs egyszerre zárja/nyitja az összes ajtót és
a csomagtérajtót. Különböző nyitási módokat
lehet beállítani, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160).
Ügyeljen az autóban rekedés kockázatára,
amikor azt kívülről zárja be a távvezérlős
kulccsal - ekkor az ajtók kinyitása belülről
nem lehetséges az ajtók kezelőszerveivel.
További tájékoztatásért, lásd Biztonsági
zárak* (o. 177).
Az összes ajtó és a csomagtérajtó egyszerre
nyitható és zárható a vezetőajtó és az utasajtó
központi zárógombjáról*.
Központi zárás
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül
nem nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót, akkor azok automatikusan viszszazárnak. Ez a funkció csökkenti az autó
véletlen nyitva hagyásának kockázatát. (A
riasztóval felszerelt autók esetében, lásd
Riasztó (o. 180).)
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 173)
Központi zárás.
Zárás/nyitás - kívülről (o. 173)
•
Nyomja meg a gomb
hoz - a másik oldalát
oldalát a zárása nyitáshoz.
06
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak* egyszerre történő nyitásához.
Nyitás
Az ajtók belülről két különböző módon nyithatók:
•
Nyomja meg a központi zárógombot
.
Egy hosszú megnyomás egyszerre nyitja az
összes oldalablakot* (lásd még teljes szellőztetés funkció, (o. 174)).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
173
06 Zárak és riasztó
||
•
Húzza meg egyszer, majd engedje el az
ajtókilincset - az ajtózár kiold. Húzza meg
újra az ajtókilincset az ajtó kinyitásához.
Zárás
•
Nyomja meg a központi zárógombot
az első ajtók becsukását követően.
Teljes szellőztetés funkció
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
A teljes szellőztetés funkció egyszerre nyitja ki
az összes oldalablakot és például az autó
gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
A kesztyűtartó, (o. 146) csak a távvezérlős
kulcs kivehető kulcsszárával zárható/nyitható.
A kulcsszárral kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (o. 164).
Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja az
összes oldalablakot és a napfénytetőt (lásd
még teljes szellőztetés funkció, (o. 174)).
Az összes ajtó egyenként manuálisan zárható
a saját zárógombjával - a kérdéses ajtót ezután be kell csukni.
Automatikus zárás
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan
lezár, amikor az autó elkezd mozogni.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
06
Kapcsolódó információk
•
•
•
Zárás/nyitás - kívülről (o. 173)
Riasztó (o. 180)
Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160)
Központi zárógomb
A
szimbólum hosszú megnyomása a
központi záró gombon egyszerre nyitja az
összes oldalablakot. Ugyanez az eljárás s
szimbólumon egyszerre zárja az összes
oldalablakot.
A kesztyűtartó zárása:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe.
Forgassa el a kulcsszárat 90 fokkal az
óramutató járásával megegyező irányban.
A kulcslyuk vízszintes helyzetben van a
zárt állapotban.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 173)
Elektromos ablakok (o. 97)
Húzza ki a kulcsszárat.
•
A nyitás fordított sorrendben történik.
A szervizzárással kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Szervizzárás* (o. 165).
174
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
A csomagtérajtó számos módon nyitható, zárható és nyitható fel.
Ha a csomagtérajtót 2 percen belül nem nyitja
ki, akkor visszazár és a riasztó újra bekapcsol.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
Az autó nyitása belülről
A csomagtérajtó riasztója hatástalanítható* és
a csomagtérajtó önmagában is kinyitható a
gombjának használatátávvezérlős kulcs
val.
Ha az autó riasztóval (o. 180)* van felszerelve, akkor a műszerfal riasztó visszajelzője,
(o. 181) kikapcsol, hogy jelezze, a teljes autó
riasztása nincs élesítve. A riasztási szint és a
mozgásérzékelők valamint a csomagtérajtó
nyitásérzékelői nem működnek.
Az ajtók zárva és élesítve maradnak.
•
A csomagtérajtó kinyit, de csukva marad
- nyomja meg enyhén a gumírozott nyomólapot a külső kilincs alatt és emelje fel
a csomagtérajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 173)
Zárás/nyitás - kívülről (o. 173)
Nyitás, csomagtérajtó
A csomagtérajtó nyitásához:
–
Nyomja meg a világításpanel gombját (1).
> A csomagtérajtó nyitva van és 2 percig
felnyitható (ha az autót belülről zárták
be).
06
Zárás a távvezérlős kulccsal
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
záró
gombját, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160).
> Ha az autó riasztóval* van felszerelve,
akkor a műszerfal riasztó visszajelzője
villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a
riasztó élesítve van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
175
06 Zárak és riasztó
Elektromosan működtetett
csomagtérajtó
MEGJEGYZÉS
•
Az autó csomagtérajtója a világításpanelen és
a távvezérlős kulcson található gomb használatával nyitható/zárható
•
Ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki.
Körülbelül 2 perc elteltével használható újra.
Ha az akkumulátor lemerült vagy
lecsatlakoztatták, akkor ki kell nyitni,
majd újra be kell zárni a csomagtérajtót a rendszer alaphelyzetbe állításához.
Becsípődés-védelem
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérajtó nyitását/zárását,
akkor aktiválódik a becsípődés-védelem.
•
Nyitás közben - az elektromos csomagtérajtó működése inaktiválódik és a csomagtérajtó kiold.
•
Zárás közben - a csomagtérajtó megáll és
néhány centiméterre visszamozdul az
akadálytól.
FIGYELEM
G017876
Programozható maximális nyitás
MEGJEGYZÉS
06
Az elektromos működtetés használatakor
vegye figyelembe a mennyezet magasságát. Ne használja a csomagtérajtó elektromos működtetését alacsony tetőmagasságnál, lásd az "A csomagtérajtó nyitásának/zárásának megszakítása" részt.
Fordítson figyelmet a zúzódásos sérülés
veszélyére a nyitáskor/záráskor. A nyitás/
zárás elkezdése előtt ellenőrizze, hogy
van-e valaki a csomagtérajtó közelében,
mert a zúzódásos sérüléseknek súlyos
következményei lehetnek.
A csomagtérajtó maximális nyitási helyzete
programozható. Például alacsony tetőmagasságú garázs esetében használható. Járjon el
az alábbiak szerint:
•
•
Nyissa ki manuálisan a csomagtérajtót,
tartsa a kívánt helyzetben és nyomja meg
egyszer hosszan (legalább 3 másodpercre) a csomagtérajtó gombját, majd
engedje el a csomagtérajtót - a programozás megtörtént.
A programozás törléséhez - mozdítsa
manuálisan magasabb helyzetbe a csomagtérajtót.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
A csomagtérajtó nyitása
A csomagtérajtó háromféle módon
nyitható (ebből kettő magában foglalja ezt a gombot):
•
A világításpanelben található gomb hoszszú megnyomása - tartsa nyomva a gombot, amíg a csomagtérajtó el nem kezd
kinyílni.
•
A távvezérlős kulcs gombjának hosszú
megnyomása - tartsa nyomva a gombot,
Hó és szél
Ha a csomagtérajtót nyitás közben valami,
például hó vagy erős szél lenyomja és az a
csomagtérajtó leereszkedését okozza, akkor
az automatikusan becsukódik.
176
06 Zárak és riasztó
amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
•
A gumírozott nyomólap finom megnyomása a külső kilincs alatt.
A csomagtérajtó zárása
Zárás a csomagtérajtón található
gomb használatával vagy manuálisan.
•
Nyomja meg a gombot – a csomagtérajtó
automatikusan lecsukódik.
A csomagtérajtó nyitásának/zárásának
megállítása
Ez négyféle módon hajtható végre
(amelyből három magában foglalja
ezt a gombot):
•
•
•
•
Nyomja meg a világításpanel gombját
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját
Nyomja meg a csomagtérajtó gombját
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
- A csomagtérajtó mozgása megszakad és
megáll.
A csomagtérajtó manuális működtetése
A rendszer kikapcsol, ha a nyitási/zárási
műveletet az előző részben leírtak szerint
megszakítják.
•
A csomagtérajtó ezután manuálisan
működtethető.
Biztonsági zárak*
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - csomagtérajtó (o. 175)
A biztonsági zárás azt jelenti, hogy az összes
ajtó záró gombja és kilincse mechanikusan
kiiktatásra kerül, ami magakadályozza a belülről és kívülről történő nyitást.
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal, (o.
158) kapcsolhatók be és körülbelül
10 másodperces késleltéssel rendelkeznek az
ajtók bezárását követően.
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik ajtót, akkor a folyamat megszakad és a
riasztó nem aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal nyitható
ki a biztonsági zárás állapotából. A bal oldali
első ajtó a kivehető kulcsszárral, (o. 164) is
nyitható. Ezen felül, lehetőség van az ajtók és
a csomagtérajtó nyitására/kinyitására a
Keyless drive* funkcióval rendelkező autók
esetén az ajtókilincsek vagy a csomagtérajtó
kilincsének megérintésével.
06
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon, ha nem kapcsolta ki a biztonsági
zárat, ezzel elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az autóban.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
177
06 Zárak és riasztó
||
Ideiglenes inaktiválás
Kapcsolódó információk
•
Keyless drive* - nyitás a kulcsszárral (o.
170)
•
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 158)
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák
azt, hogy a gyermekek belülről kinyithassák a
hátsó ajtót.
A gyermekbiztonsági zárak be-/
kikapcsolása
Az aktív menüpontok kereszttel vannak jelölve.
MY CAR
OK MENU
G021077
TUNE vezérlőgomb
EXIT
06
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat
kívülről be kell zárni, akkor a biztonsági zár
funkció ideiglenesen inaktiválható. Ezt a MY
CAR menürendszerben teheti meg. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (o. 107).
MEGJEGYZÉS
178
A gyermekbiztonsági zárak a hátsó ajtók
hátsó szélén találhatók és csak az ajtók nyitott állapotában hozzáférhetők.
A gyermekbiztonsági zárak aktiválásához/
inaktiválásához:
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát (o. 164) a gomb elfordításához.
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Zárak és riasztó
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Gyermekbiztonsági zárak elektromos bekapcsolás*
Az elektromos működtetésű gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák a gyermekeket
abban, hogy kinyissák a hátsó ajtókat vagy
ablakokat.
Bekapcsolás
Kapcsolódó információk
•
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
bekapcsolás* (o. 179)
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 173)
Zárás/nyitás - kívülről (o. 173)
A gyermekbiztonsági zárak az összes, a 0
kulcshelyzetnél, (o. 70) magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók/inaktiválhatók. Az aktiválás/inaktiválás a motor leállítását követően
2 percig hajtható végre, feltéve, hogy nem
nyitnak ki egy ajtót sem.
A gyermekbiztonsági zárak aktiválásához:
2. Nyomja meg a gombot a vezetőajtó
vezérlőpaneljén.
> A kombinált műszerfal információs
kijelzője a Hátsó gyermekzár
Aktiválva üzenetet jeleníti meg és a
gomb lámpája világít - a zárak aktívak.
Amikor a gyermekbiztonsági zárak be vannak
kapcsolva, akkor a hátsó:
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről
nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor
tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a motor következő beindításakor is
aktívak lesznek.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (o. 178)
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 173)
06
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
1. Indítsa be a motort vagy válasszon a 0nál magasabb kulcshelyzetet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
179
06 Zárak és riasztó
Riasztó
MEGJEGYZÉS
A riasztó egy olyan eszköz, amely figyelmeztet
például az autó feltörésére.
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha
mozgást észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is
bekapcsolhat, ha nyitva hagynak egy ablakot vagy a napfénytetőt vagy, ha be van
kapcsolva az utastér fűtése.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy
a csomagtérajtót
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha
van beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat/napfénytetőt, ha elhagyja az autót. Ha
használja az autó beépített utastérfűtését
(vagy hordozható elektromos fűtést), akkor
irányítsa a légáramot úgy a szellőzőkből,
hogy azok ne felfelé irányuljanak az utastérben. Vagy használható a csökkentett
riasztási szint, lásd Csökkentett riasztási
szint (o. 182).
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben, akkor egy
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
kijelzőjén. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo műhellyel.
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az
ilyen próbálkozások hatással vannak a biztosítás feltételeire.
06
A riasztó élesítése
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs zárógombját.
A riasztó kikapcsolása
–
180
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját vagy helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Riasztó visszajelző (o. 181)
Riasztó - automatikus újraélesítés (o.
181)
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik (o. 181)
06 Zárak és riasztó
Riasztó visszajelző
Riasztó - automatikus újraélesítés
A riasztó visszajelzője mutatja a riasztó rendszer, (o. 180) állapotát.
Az automatikus újraélesítés megakadályozza
az autó riasztójának, (o. 180) akaratlan hatástalanítását.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a
csomagtérajtót sem nyitja ki 2 percen belül,
akkor a riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
Kapcsolódó információk
•
Csökkentett riasztási szint (o. 182)
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem
működik
Ha a riasztó, (o. 180) nem kapcsolható ki a
távvezérlős kulccsal, például amikor a távvezérlős kulcs eleme, (o. 166) lemerült - az autó
kinyitható, a riasztó kikapcsolható és a motor
beindítható az alábbiak szerint:
1. Nyissa ki a vezetőajtót a kivehető kulcszszárral, (o. 170).
> A riasztó bekapcsol, a riasztó visszajelzője, (o. 181) gyorsan villog és megszólal a sziréna.
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer állapotát:
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve
•
A LED két másodpercenként egyet villan
– a riasztó élesítve van
•
A LED gyorsan villog a riasztó hatástalanítását követően (és amíg be nem helyezi
a gyújtáskapcsolóba, és el nem fordítja a
kulcsot a I helyzetbe) – riasztás kiváltása
történt.
06
2. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
> A riasztó kikapcsol és a riasztó visszajelzője elalszik.
3. Indítsa be a motort.
181
06 Zárak és riasztó
A riasztó jelei
Csökkentett riasztási szint
Riasztás, (o. 180) kiváltásakor megszólal a sziréna és az összes irányjelző villog.
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az
összes mozgás- és billenésészlelő átmenetileg
ki van iktatva.
•
A sziréna körülbelül 30 másodpercig vagy
a riasztó kikapcsolásáig szól. A sziréna az
autó akkumulátorától függetlenül működő
akkumulátorral rendelkezik.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó
kikapcsolásáig villognak.
A riasztó, (o. 180) szándékolatlan bekapcsolásának elkerülése érdekében, például amikor
kutyát hagy a zárt autóban vagy az autó
vonaton illetve kompon történő szállításakor ideiglenesen iktassa ki a mozgás- és billenésészlelőket.
Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak,
(o. 177)4 ideiglenes kiiktatása esetén.
Kapcsolódó információk
•
06
4
182
Csak riasztóval együtt.
Riasztó visszajelző (o. 181)
VEZETΙTÁMOGATÁS
07 Vezetőtámogatás
Aktív futómű - Four C*
Működés
Az aktív felfüggesztés, "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept) úgy szabályozza
a lengéscsillapítók jellemzőit, hogy az autó
vezethetőségi jellemzői állíthatók legyenek.
Háromféle beállítás létezik: Comfort, Sport és
Advanced.
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer,
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
segít a vezetőnek a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
A rendszer fékezés közbeni bekapcsolása
közben lüktető hang hallható. Az autó a vártnál lassabban gyorsulhat, amikor benyomja a
gázpedált.
Comfort
Ez a beállítás azt jelenti, hogy az autó durva
és egyenetlen útfelületeken kényelmesebbnek
érezhető. A lengéscsillapítás puha és a karosszéria mozgása sima és finom.
Sport
Ez a beállítás azt jelenti, hogy az autó sportosabbnak érezhető és használata aktívabb
vezetéshez ajánlott. A kormány reagálása
gyorsabb mint a Comfort mód esetében. A
lengéscsillapítás keményebb és a karosszéria
követi az utat, hogy csökkentse az imbolygást a kanyarodás során.
A rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
Vezérlő gombok.
A kívánt futómű-beállítás a középkonzol
gombjaival választható ki. A motor leállításakor használt beállítás lesz aktív a motor
következő beindításakor. A kivétel az
Advanced beállítás - ez Sport üzemmódként
indul újra.
Advanced
07
184
Menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer (DSTC)
Ennek a beállításnak a használata csak
nagyon egyenletes és sima útfelületeken
ajánlott.
A lengéscsillapítók a maximális úttartáshoz
optimalizáltak és a kanyarokban történő dőlés
tovább csökken.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
•
•
•
Aktív farolásgátló
Kipörgés-szabályozó
Kipörgésgáltó rendszer
Motorfék-szabályozó - EDC
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
Utánfutó-stablizáló - *TSA
Aktív farolásgátló
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtóés fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Kipörgés-szabályozó
A funkció megakadályozza a kerekek elpörgését az útfelületen gyorsítás közben.
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be
és a kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez
továbbítja a hajtást, amelyik nem pörög ki.
07 Vezetőtámogatás
Utánfutó-stablizáló1
Az Utánfutó-stablizáló (o. 307) funkciója,
hogy stabilizálja az autóból és utánfutóból
álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene.
További tájékoztatásért, lásd Vezetés utánfutóval (o. 301).
MEGJEGYZÉS
A funkció akkor kapcsol ki, ha a járművezető a Sport módot választja.
Kapcsolódó információk
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - működés (o. 185)
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - szimbólumok és üzenetek
(o. 186)
Menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer (DSTC) - működés
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer,
(o. 184), (DSTC - Dynamic Stability & Traction
Control) segít a vezetőnek a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
A szint kiválasztása - Sport üzemmód
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
mindig aktív - nem kapcsolható ki.
A Sport üzemmód addig aktív, amíg a járművezető vissza nem állítja normál módba vagy
le nem állítja a motort - a motor beindítását
követően a menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer újra visszatér a normál üzemmódba.
Kapcsolódó információk
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - szimbólumok és üzenetek
(o. 186)
Azonban a járművezető kiválaszthatja a Sport
üzemmódot, ami aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé. Sport üzemmódban, a rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás aktívabb, mint a
normál vezetés során, és megengedi a hátsó
rész kontrollált csúszását egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az
autót.
Ha a járművezető megszakít egy kontrollált
csúszást a gázpedál felengedésével, akkor a
menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
beavatkozik és stabilizálja az autót.
A Sport üzemmóddal maximális tapadás
érhető el, ha az autó megragadt vagy amikor
laza felületen, például homokban vagy sárban
halad.
07
Sportüzemmód van kiválasztva a MY CAR
menürendszerben. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
1
Az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
185
07 Vezetőtámogatás
Menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer (DSTC) - szimbólumok és
üzenetek
Control) segít a vezetőnek a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
(o. 184) (DSTC - Dynamic Stability & Traction
Táblázat
Szimbólum
Üzenet
Leírás
DSTC Ideiglenesen KI
A rendszer ideiglenes csökkentése a féktárcsa túl magas hőmérséklete miatt. - A funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűlnek.
DSTC Szerviz szüks.
A rendszer ki van kapcsolva.
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
"Üzenet"
Egy üzenet látható a kombinált műszerfalon, (o. 59) - olvassa el!
Folyamatosan
2 másodpercig világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A rendszer bekapcsolás alatt áll.
és
07
A Sport üzemmód bekapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
186
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - működés (o. 185)
07 Vezetőtámogatás
Jelzőtábla-felismerés (RSI)*
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó.
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és
az érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* működés
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó.
A funkció az alábbiak szerint működik
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés (o.
187)
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok (o.
189)
Példák az olvasható sebességgel kapcsolatos jelzőtáblákra2.
Az RSI funkció tájékoztatást nyújt az aktuális
sebességről, amellyel például az autópálya
vagy országút kezdődik/végződik és arról, ha
az előzés tilos.
Rögzített sebesség információk3.
Amikor az RSI sebességet tartalmazó közúti
jelzőtáblát rögzített, akkor a jelzőtábla szimbólumként megjelenik a műszerfalon.
Ha elkerül egy, az autópályára/országútra
vagy a maximális megengedett sebességre
vonatkozó jelzőtáblát, akkor az RSI megjeleníti a maximális megengedett sebességre
vonatkozó jelzőtábla szimbólumát.
2
3
A pillanatnyi sebességkorlát
szimbólumával együtt, az
előzni tilos jelzés is megjelenhet, ahol az helyénvaló.
07
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
187
07 Vezetőtámogatás
||
Korlátozás vagy autópálya vége
Kiegészítő táblák
A vonatkozó jelzőtábla
körülbelül 10 másodpercre megjelenik a
műszerfalon az olyan helyzetekben, ahol az
RSI a sebességkorlátozás végét - vagy egyéb
sebességgel kapcsolatos információt, például
az autópálya végét észleli.
Az ilye kiegészítő táblával jelölt, sebességre
vonatkozó jelzőtáblák csak akkor jelennek
meg, ha a járművezető használja az irányjelzőt.
Példák az ilyen jelekre:
Példák a kiegészítő táblákra3.
Κsszes korlátozás vége.
Autópálya vége.
07
Ezt követően a jelzőtábla-információk a
következő sebességgel kapcsolatos jelzésig
eltűnnek.
3
188
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző sebességkorlátozások érvényesek - egy
kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket,
amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Bizonyos sebességkorlátozások például csak
bizonyos távolság után vagy bizonyos napszakban érvényesek. A járművezetőt egy kiegészítő jel figyelmezteti a helyzetre a sebességet mutató szimbólum alatt.
Kiegészítő információk megjelenítése
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha használatban
vannak az ablaktörlők.
A kijáratra vonatkozó sebességet bizonyos piacokon egy
nyilat tartalmazó kiegészítő
tábla jelzi.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
A kiegészítő tábla üres keret formájában jelenik meg a kombinált műszerfal sebességszimbóluma alatt, ami azt jelenti, hogy az RSI
kiegészítő táblát észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra vonatkozó további információkkal.
07 Vezetőtámogatás
Beállítás a MY CAR menüben
Az RSI beállításai a MY CAR menürendszerben hajthatók végre, lásd MY CAR (o. 107).
Jelzőtábla-felismerés be/ki
A járművezető beállíthatja, hogy kapjon-e
figyelmeztetést, amikor a sebességkorlátozást 5 km/h vagy ennél nagyobb mértékben
túllépi. Ez a figyelmeztetés az érvényben lévő
maximális sebességet mutató szimbólum villogása formájában jelenik meg a sebesség
túllépésekor. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer
leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o.
107).
Kapcsolódó információk
•
•
A kombinált műszerfal sebességszimbólum
kijelzése kikapcsolható. A funkció a MY CAR
menürendszerben kapcsolható be/ki. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 107).
Sebességfigyelmeztetés
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* (o. 187)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok (o.
189)
MY CAR (o. 107)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó. A
funkció az alábbi korlátokkal rendelkezik.
Az RSI funkció kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkezik olvasson többet a kameraérzékelő korlátairól,
(o. 225). oldal.
Az olyan jelzőtáblákat, amelyek közvetetten
nyújtanak információkat az érvényben lévő
sebességkorlátozásokra vonatkozóan, például helységek névjelző táblái, nem rögzíti az
RSI funkció.
Az alábbiak például akadályozzák a funkció
működését:
•
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
Eltakart vagy rosszul elhelyezett jelzőtáblák
Teljesen vagy részben jéggel, hóval és/
vagy szennyeződéssel takart jelzőtáblák.
07
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* (o. 187)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés (o.
187)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
189
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó*
FIGYELEM
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
vezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon
a forgalom normális haladásakor.
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha a sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet és/vagy távolságot.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Áttekintés
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó* - a sebesség kezelése (o.
190)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 191)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 192)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 192)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában. Lehetőség van a sebesség aktiválására, beállítására vagy módosítására.
A sebesség aktiválása és beállítása
A sebességtartó engedélyezése:
•
Nyomja meg a kormánykerék
>
A sebességtartó szimbólum a kombinált
műszerfalon FEHΔR színűről SZÜRKE színűre változik, ami azt jelzi, hogy a sebességtartó készenléti üzemmódban van.
A sebességtartó bekapcsolásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
vagy
gombját.
kormánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, és a kombinált műszerfal jele (5)
világít/FEHΔR színűre változik a kiválasztott sebességnél.
Kormánykerék-billentyűzet és kombinált műszerfal.
Sebességtartó - be/ki.
07
190
MEGJEGYZÉS
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
A sebességtartó 30 km/h sebesség alatt
nem kapcsolható be.
Készenléti üzemmód
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
A sebesség módosítása
Kiválasztott sebesség (SZÜRKE =
készenléti üzemmód).
•
Sebességtartó aktív - FEHΔR szimbólum
(SZÜRKE = készenléti üzemmód).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
gombját
A tárolt sebesség módosításához:
Állítsa be a
vagy
gomb rövid megnyomásaival - minden megnyomás
+/- 5 km/h módosítást jelent. Az utolsó
07 Vezetőtámogatás
megnyomás után a sebesség tárolódik a
memóriában.
+/- 1 km/h beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
A sebesség ideiglenes növelés a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a
sebességtartó beállítására - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér a beállított
sebességhez.
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó
visszakapcsolásához le kell állítani az autót
és újra kell indítani a motort.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (o. 190)
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 191)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 192)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 192)
4
•
A sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában. A funkció ideiglenesen inaktiválható és
készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
>
A kombinált műszerfal jele (5) és a szimbólum (6) FEHΔR színűről SZÜRKE színűre változik.
gomb-
a járnűvezető több mint 1 percig a beállítottnál magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (o. 190)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése (o.
190)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 192)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 192)
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
•
a fokozatválasztót ütes állásba mozdítják
(automata sebességváltó)
a vezető megnyomja a fékpedált
a sebesség körülbelül 30 km/h alá esik
a tengelykapcsoló-pedál rövid időre be
van nyomva - azonban néhány másodperc nem aktiválja a készenléti üzemmódot4
07
A 4-hengeres 2.0 l motorral felszerelt motor szintén lehetővé teszi a fokozatváltást.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
191
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó* - visszatérés a
beállított sebességhez
Sebességtartó* - kikapcsolás
Adaptív sebességtartó - ACC*
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában. Az alábbiakban leírjuk a kikapcsolás
módját.
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában.
A sebességtartó visszakapcsolásához a
készenléti üzemmódból:
A sebességtartó a kormánykerék gombjával
(1) vagy a motor leállításával kapcsolható ki a beállított sebesség törlődik a memóriából
gombbal.
és nem állítható vissza a
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb
vezetési élményt eredményez hosszú utakon,
autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a
forgalom normális haladásakor.
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
Kapcsolódó információk
>
A kombinált műszerfal jele (5) és szimbóluma (6) SZÜRKE színűről FEHΔR színűre
változik és a sebesség az utolsó tárolt
sebesség lesz.
A járművezető beállítja a kívánt sebességet,
(o. 196) és időközt, (o. 197) az elöl haladó
autóhoz képest. Amikor a radaros érzékelő
lassabb járművet észlel az autó előtt, akkor a
sebességet automatikusan ahhoz igazítja.
Amikor az út újra szabad, akkor az autó viszszatér a beállított sebességhez.
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában. Az ideiglenes kikapcsolás és készenléti
üzemmód (o. 191) után lehetséges a visszatérés a beállított sebességhez.
gomb-
MEGJEGYZÉS
Δszrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
kiválasztásával.
•
•
Sebességtartó* (o. 190)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése (o.
190)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 191)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 192)
Kapcsolódó információk
07
192
•
•
Sebességtartó* (o. 190)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése (o.
190)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 191)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 192)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ha az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva
vagy készenléti üzemmódban van, (o. 198)
és az autó túl közel kerül az elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztetés, (o. 207) figyelmezteti a
rövid távolságra.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
•
•
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők (o. 204)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 205)
Adaptív sebességtartó* - funkció
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában. Egy sebességtartó rendszerből és egy összehangolt távolságtartó rendszerből áll.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyben.
Automata sebességváltó
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók fejlettebb működéssel, az adaptív
sebességtartó sorban állási segéd (o. 199)
funkciójával rendelkeznek.
07
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
193
07 Vezetőtámogatás
||
A funkció áttekintése
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
A funkció áttekintése5.
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
Kormánykerék-billentyűzet (o. 195)
Radarérzékelő (o. 202)
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
A Távolságot az elől haladó járműtől, (o.
197). oldal, elsődlegesen a radarérzékelő, (o.
202). oldal, méri. A sebességtartó gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet.
Normális, hogy a fékek halk hangot adnak ki,
amikor a sebességtartó használja azokat.
FIGYELEM
A fékpedál mozog, amikor a sebességtartó
fékez. Ne tartsa a lábát a fékpedál alatt,
mert az beszorulhat.
07
5
6
194
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a
járművezető által beállított időközzel kövesse
az elől, ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a radarérzékelő nem lát más járművet
elöl, akkor az autó ehelyett a sebességtartón
beállított sebességet tartja fenn. Akkor is ez
történik, ha az elől haladó jármű sebessége
meghaladja a sebességtartón beállított
sebességet.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség
finom szabályozása. A hirtelen fékezést
igénylő helyzetekben a járművezetőnek
magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől haladó autó erős
fékezése esetén érvényes. A radarérzékelő
korkátai, (o. 202). oldal miatt előfordulhat,
hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán
nem történik meg.
Az adaptív sebességtartó 30 km/h6 sebességtől 200 km/h sebességig állítható be egy
másik autó követésére. Ha a sebesség
30 km/h alá esik vagy a motor fordulatszáma
túl alacsonyra csökken, akkor a sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol, (o.
198). oldal, amelyben az automatikus fékezés
megszűnik - a járművezetőnek ezután
magának kell fékeznie, hogy biztonságos
távolságot tartson az elől haladó járműtől.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
A sorban állási segéd, (o. 199). oldal (automata sebességváltóval felszerelt járművek) a 0-200 km/h sebességtartományban működik.
07 Vezetőtámogatás
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
Az adaptív sebességtartó az autó fékezési
kapacitásának több mint 40%-ának megfelelő fékezési kapacitással rendelkezik.
Ha az autót a sebességtartó fékezési kapacitásánál erősebben kell fékezni és a járművezető nem fékez, akkor a sebességtartó az
ütközésfigyelmeztető rendszer, (o. 217). oldal
figyelmeztető lámpáját és figyelmeztető hangjelzését használja arra, hogy figyelmeztesse a
járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
MEGJEGYZÉS
A figyelmeztető lámpát erős napsütésben
vagy napszemüvegben nehéz lehet észrevenni.
séget okozhat a megfelelő távolság tartása ilyen esetekben különös figyelem szükséges
és készen kell állni a lassításra.
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás (o.
199)
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése (o. 199)
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Sebességtartó - be/ki vagy készenléti
üzemmód.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
FIGYELEM
A sebességtartó csak olyan járművekre
figyelmeztet, amelyeket a radar érzékelője
észlelt. Ezért előfordulhat a figyelmeztetés
elmaradása vagy bizonyos mértékű
késése. Ne várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül, amikor az szükséges.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
elsődlegesen egyenes útfelületeken történő
használatra szolgál. Meredek lejtőkön, nehéz
rakománnyal vagy utánfutót vontatva nehéz-
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
(Nem használt)
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHΔR
= készenléti üzemmód).
Időtáv
07
Az ACC aktív a ZΚLD jelölésnél (FEHΔR =
készenléti üzemmód).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
195
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 205)
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában.
A sebességtartó engedélyezése:
•
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
- egy hasonló FEHΔR szimbólum világít a
kombinált műszerfalon (8), amely azt
mutatja, hogy a sebességtartó készenléti
üzemmódban, (o. 198). oldal van.
A sebességtartó bekapcsolásához:
07
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
vagy
gombját.
kormánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal körülbelül
egy időre egy "nagyítót" mutat a kiválasztott sebesség körül és a jelölés FEHΔR
színűről ZΚLD színűre változik.
Amikor a szimbólum FEHΔR színűről
ZΚLD színűre változik, akkor a
sebességtartó aktív és tartja a tárolt
sebességet.
A sebességtartó csak akkor
követi az elöl haladó járművet egy bizonyos távolságban, amikor a szimbólum
egy másik jármű képét
mutatja.
196
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
a magasabb sebesség ZΚLD színnel (6) a
beprogramozott sebesség
•
az alacsonyabb sebesség az elöl haladó
autó sebessége.
A sebesség módosítása
A tárolt sebesség módosításához:
•
vagy
gomb rövid megÁllítsa be a
nyomásaival - minden megnyomás
+/- 5 km/h módosítást jelent. Az utolsó
megnyomás után a sebesség tárolódik a
memóriában.
Ha megnöveli a sebességet a
/
gomb megnyomása előtt, akkor a gomb
megnyomásakor az autó pillanatnyi
sebessége tárolódik a sebességtartóban.
+/- 1 km/h beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó
visszakapcsolásához le kell állítani az autót
és újra kell indítani a motort.
Bizonyos helyzetekben a sebességtartó
nem kapcsolható be. Ebben az esetben a
kombinált műszerfal, (o. 205). oldal a
Sebes.szabályozó Nem áll rendelk.
üzenetet jeleníti meg.
•
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában.
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
Az időköz beállítása/módosítása:
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
•
Növelje vagy csökkentse a kormánykerék
/
gombjaival.
Alacsony sebességnél, amikor a távolság
rövid, az adaptív sebességtartó enyhén növeli
az időközt.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva a távolságfigyelmeztetés, (o.
207). oldal.
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Ha úgy tűnik, hogy a sebességtartó nem
reagál a bekapcsolásakor, annak oka az
lehet, hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a
sebesség növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás (o.
199)
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását, hogy elősegítse az elől haladó jármű
sima és kényelmes követését.
07
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid
időt hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha előre nem látható forgalmi probléma
merül fel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
197
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában. A sebességtartó
ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
Ez a szimbólum és a tárolt sebesség
jelzése ekkor ZΚLD színűről FEHΔR
színűre változik.
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált, ha:
07
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
•
a fokozatválasztót N állásba mozdították
(automata sebességváltó)
7
8
198
a tengelykapcsoló-pedál több mint
1 perces nyomva tartása7
•
a járnűvezető több mint 1 percig a beállítottnál magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a
sebességtartó beállítására - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt
sebességhez.
Automatikus készenléti üzemmód
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől
függ, ilyen például a DSTC (menetstabilizáló
és kipörgésgátló rendszer), (o. 184). oldal). Ha
ezen rendszerek valamelyikének a működése
leáll, akkor a sebességtartó automatikusan
kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés
szólal meg és a Sebes.szabályozó
Kikapcsolt üzenet jelenik meg a kombinált
műszerfalon. A járművezetőnek be kell avatkoznia és az előző járműhöz kell igazítania a
sebességet.
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
a járművezető kikapcsolja a biztonsági
övet
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
Ez nem vonatkozik a sorban állási segédre - ez teljesen álló helyzetig működik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
•
a sebesség 30 km/h8 alá esik
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt például nedves hó vagy
zuhogó eső takarja el (a radarhullámok
gátolva vannak).
Visszatérés a beállított sebességhez
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemgombjának egymódból a kormánykerék
szeri megnyomásával aktiválható újra - a
sebesség ekkor a legutoljára tárolt sebesség
lesz.
MEGJEGYZÉS
Δszrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
kiválasztásával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában.
Amikor az autó egy másik járművet követ és a
járművezető jelzi előzési szándékát az irányjelzővel9, akkor a sebességtartó röviden segít
az elől haladó jármű felé gyorsításban.
Ez a funkció 70 km/h feletti sebességeken
aktív.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció
nem csak előzés során, hanem például
akkor is bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a sávváltás vagy egy másik
útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid
időre gyorsítani fog.
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában.
gombjának rövid megA kormánykerék
nyomására az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba, (o. 198). oldal kapcsol. Egy
további rövid megnyomásra kikapcsol. A
beállított sebesség törlődik és nem állítható
gombbal.
vissza a
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 205)
Kapcsolódó információk
•
•
•
9
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában. A sorban állási
segéd 30 km/h sebesség alatt további funkciókat biztosít az adaptív sebességtartónak.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében a sebességtartó sorban állás
segéd funkcióval van kiegészítve (mint
"Queue Assist" is ismert).
A sorban állás segéd az alábbi funkciókkal
rendelkezik:
•
Kiterjesztett sebességtartomány 30 km/h alatt és álló helyzetben is.
•
•
Cél váltása
•
A rögzítőfék automatikus aktiválása.
Az automatikus fékezés álló helyzetben
megszűnik
Ne feledje, hogy a sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h még ha a sebességtartó képes is egy másik
jármű követésére az álló helyzetig, ennél alacsonyabb sebesség nem választható.
07
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
199
07 Vezetőtámogatás
||
Kiterjesztett sebességtartomány
>
A sebességtartó ezután visszatér az elől
haladó jármű követéséhez.
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó bekapcsolásához be kell
csukni a járművezető ajtaját és a járművezetőnek viselnie kell a biztonsági övet.
Automata sebességváltó esetén, a sebességtartó a 0-200 km/h tartományban képes egy
másik jármű követésére.
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h alatti bekapcsolásához egy ésszerű távolságra lévő járműre van szükség az autó előtt.
07
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövid megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem haladja meg a
körülbelül 3 másodpercet - ha az elől haladó
autó újbóli elindulása ennél hosszabb ideig
tart, akkor az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel. A járművezetőnek ezután újra aktiválnia kell a sebességtartót az alábbi módok
valamelyikével:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
vagy
•
200
Nyomja le a gázpedált.
gomb-
FIGYELEM
Amikor a sebességtartó több mint 30 km/h
sebességgel követ egy másik járművet és
a cél mozgó járműből álló járműre változik,
akkor a sebességtartó figyelmen kívül
hagyja az álló járművet és ehelyett a tárolt
sebességet választja.
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd legfeljebb 4 percig
képes álló helyzetben tartani az autót ezután bekapcsol a rögzítőfék és a sebességtartó kikapcsol.
•
A járművezetőnek ki kell engednie a
rögzítőféket, mielőtt a sebességtartó
újra bekapcsolna.
Cél váltása
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor
előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor a sebességtartó kisebb mint 30 km/h
sebességgel követ egy másik járművet, és
mozgó céljárműről álló járműre vált, akkor a
sebességtartó lelassít az álló járműhöz.
•
A járművezetőnek be kell avatkoznia
és fékeznie kell.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált:
•
amikor a sebesség 5 km/h alatt van és a
sebességtartó nem biztos abban, hogy a
céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen
más objektum, például fekvőrendőr.
•
amikor a sebesség 5 km/h alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a sebességtartónak a továbbiakban nincs mit
követnie.
Az automatikus fékezés befejezése álló
helyzetben
Bizonyos helyzetekben, a sorban állási segéd
álló helyzetben abbahagyja az automatikus
fékezést. Ez azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell avatkoznia és
magának kell fékeznie az autót, hogy az álló
helyzetben maradjon.
07 Vezetőtámogatás
A sorban állási segéd az alábbi helyzetekben
felengedi a lábféket és készenléti üzemmódba kapcsolja a sebességtartót:
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
•
a járművezető készenléti üzemmódba
kapcsolja a sebességtartót.
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba
kapcsolja
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a sorban állási segád
behúzza a rögzítőféket, hogy álló helyzetben
tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
A DSTC rendszert Normal üzemmódból
Sport üzemmódba kapcsolja
•
A sorban állási segéd több mint 4 percig
tartotta álló helyzetben az autót
•
•
leállította a motort
a fékek túlmelegedtek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
Adaptív sebességtartó* - a
sebességtartó működésének váltása
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az
elől haladó járműhöz képest.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
Váltás ACC és CC között
A gomb egyszeri megnyomása kiiktatja az
adaptív elemet (távtartó rendszer) a sebességtartóban, az autó ezután csak tartja a
beállított sebességet.
•
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
gombját - a kombinált műszerfal
szimbólumról a
szimbólumra vált.
>
Ilyen módon bekapcsol a normál sebességtartó, (o. 190). oldal (CC, (Cruise
Control)).
FIGYELEM
Az autó a továbbiakban nem fékez automatikusan, miután ACC sebességtartóról
CC sebességtartóra kapcsol - csupán
tartja a beállított sebességet.
Visszaváltás a CC és az ACC között
07
Kapcsolja ki a sebességtartót a
1-2 megnyomásával a kikapcsolási utasításoknak, (o.
199). oldal megfelelően. A rendszer következő
bekapcsolásakor az adaptív sebességtartó
aktiválódik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
201
07 Vezetőtámogatás
Radarérzékelő
Radarérzékelő - korlátok
A radarérzékelő funkciója az azonos irányban
és sávban haladó autók vagy nagyobb járművek észlelése.
A radarérzékelő, (o. 202) bizonyos korlátokkal
rendelkezik, például a korlátozott látómező
miatt.
A radarérzékelőt az alábbi funkciók használják:
A radarérzékelő képessége az elöl haladó járművek észlelésére jelentősen csökken:
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó*
Ütközésfigyelmeztetés automatikus fékkel
és gyalogosészleléssel*
Távolságfigyelmeztetés*
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Radarérzékelő - korlátok (o. 202)
Tartsa tisztán a radarérzékelő előtti területet - lásd a "Karbantartás" (o. 222). oldal,
alcímet.
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
Távolságfigyelmeztetés* (o. 207)
ha a radarérzékelő gátolva van más járművek észlelésében, például zuhogó esőben vagy latyakban, vagy ha más akadályok gyűlnek össze a radarérzékelő előtt.
•
ha az elöl haladó jármű sebessége jelentősen eltér az autó saját sebességétől.
Látómező
A radarérzékelő korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik
jármű nem észlelhető vagy észlelése a vártnál
később történik.
07
ACC látómező.
Bizonyos esetekben a radarérzékelő
későn észleli a közel lévő járműveket, például egy, az elöl haladó jármű és az autó
közé hajtó járművet.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó
járművek észrevétlenek maradhatnak.
Kanyarokban a radarérzékelő a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az észlelt járművet.
202
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
FONTOS
FIGYELEM
Ha az autó hűtőrácsán látható sérülés
keletkezett, vagy, ha azt gyanítja, hogy a
radarérzékelő megsérült:
A hűtőrács elé nem helyezhetők tartozékok
vagy egyéb tárgyak, például kiegészítő
lámpák.
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel
- lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A funkció részben vagy teljesen megszűnhet - vagy hibásan működhet - ha a hűtőrács, a radarérzékelő vagy a konzol megsérül vagy meglazul.
07
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
Távolságfigyelmeztetés* (o. 207)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
203
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés
és teendők
Az adaptív sebességtartó, (o. 192) (ACC –
Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek az egyenletes sebesség és a biztonságos
követési távolság fenntartásában.
Ha a kombinált műszerfalon az Radar blok.
Lásd kézikönyv üzenet jelenik meg, akkor a
radarérzékelő, (o. 202) által kibocsátott radarjelek gátolva vannak és az autó előtt haladó
járművek nem észlelhetők.
Ez azt is jelenti, hogy - az adaptív sebességtartó mellett - a távolságfigyelmeztetés, (o.
207) és az automatikus fék funkcióval rendelkező ütközésfigyelmeztető, (o. 217) rendszer
sem működik.
Ok
Teendő
A radar felülete a hűtőrácsban szennyezett vagy jéggel illetve
hóval fedett.
Tisztítsa meg a radar felületét a hűtőácsban a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A zuhogó eső vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar nagyon nedves vagy havas útfelületen nem működik.
A radar felületét megtisztította, de az üzenet továbbra is látható.
Várjon. A radarnak több percre van szüksége ahhoz, hogy érzékelje, ha már
nincs gátolva.
Kapcsolódó információk
07
204
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre
tartalmaz példát:
•
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
•
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 205)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* szimbólumok és üzenetek
egyenletes sebesség és a biztonságos követési távolság fenntartásában. Bizonyos esetekben az adaptív sebességtartó szimbólumokat
és/vagy szöveges üzeneteket jelenít meg. Az
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
Szimbólum
alábbiakban néhány példát láthat - kövesse a
megjelenő javaslatokat, ha szükséges:
Üzenet
Leírás
A szimbólum ZΚLD
Az autó tartja a tárolt sebességet.
A szimbólum FEHΔR
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
A normál sebességtartó manuálisan ki van választva.
DSTC normális
seb.tart.eng-hez
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be, amíg a menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
(DSTC), (o. 184). oldal normál módba van állítva.
Sebes.szabályozó Kikapcsolt
Az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva - a járművezetőnek magának kell szabályoznia a sebességet.
Sebes.szabályozó Nem áll
rendelk.
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be.
Ez az alábbiak miatt lehet:
•
•
Radar blok. Lásd kézikönyv
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt nedves hó vagy eső akadályozza.
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsolt.
•
07
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben
vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
A járművezető ezután a normál sebességtartót (CC) választhatja, (o. 201). oldal - egy szöveges üzenet tájékoztat a megfelelő lehetőségekről.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól, (o. 202). oldal.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
205
07 Vezetőtámogatás
||
Szimbólum
Üzenet
Sebes.szabályozó Szerviz
szüks.
Leírás
Az adaptív sebességtartó kikapcsolt.
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Nyomja a féket A megtartáshoz + hallható riasztás
Az autó áll és a sebességtartó felengedi a lábféket, hogy lehetővé tegye a rögzítőfék számára az
autó helyben tartásának átvételét, de a rögzítőfék hibája miatt az autó rövidesen gurulni kezd.
(csak sorban állási segéd
esetén)
•
30 km/h alatt Csak követés
Akkor jelenik meg, ha megpróbálják bekapcsolni a sebességtartót 30 km/h sebesség alatt anélkül,
hogy jármű lenne a bekapcsolási távolságon belül (körülbelül 30 méter).
(csak sorban állási segéd
esetén)
A járművezetőnek magának kell fékeznie. Az üzenet továbbra is látható és a riasztás addig szól,
amíg a járművezető be nem nyomja a fékpedált vagy nem használja a gázpedált.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (o. 192)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
195)
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 193)
07
206
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Távolságfigyelmeztetés*
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) egy
olyan funkció, amely tájékoztatja a járművezetőt az elől haladó járműhöz viszonyított időközről.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h feletti
sebességeken aktív és csak az autó előtt,
azzal megegyező irányban közlekedő járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy álló
járművekre vonatkozóan nincsenek távolsági
információk.
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív
sebességtartó aktív állapotának idejére
kikapcsol.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót a
MY CAR menürendszerben lehet kezelni, lásd
MY CAR (o. 107).
Időköz beállítása
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor
működik, ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint a beállított érték - a
vezetett jármű sebessége nem befolyásolja.
Működés
Az időköz beállításának kezelőszervei és szimbóluma.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Időköz - be.
Narancssárga figyelmeztető lámpa12.
A szélvédő egy narancssárga figyelmeztető
lámpa világít folyamatosan, ha az elől haladó
jármű közelebb van a beállított időköznél.
12
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció be- vagy kikapcsolásához. A funkció
akkor van bekapcsolva, ha a gomb lámpája
világít.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
207
07 Vezetőtámogatás
||
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva az adaptív sebességtartó.
MEGJEGYZÉS
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó, (o. 193). oldal funkció is.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Kapcsolódó információk
•
07
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok (o.
208)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) egy
olyan funkció, amely tájékoztatja a járművezetőt az elől haladó járműhöz viszonyított távolságról. A funkció ugyanazt a radarérzékelőt
használja, mint az Adaptív sebességtartó, (o.
192). oldal és az Ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel, (o. 217). oldal, amely
bizonyos korlátokkal rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Az erős napfény, a visszatükröződések
vagy a megvilágítás intenzitásának erős
változásai valamint napszemüveg viselése
azt eredményezheti, hogy a szélvédőn
nem látható a figyelmeztető lámpa.
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak
befolyásolhatják a radar érzékelőjének
képességét az elöl haladó járművek észlelésében.
A járművek mérete, például motorkerékpárok, szintén befolyásolhatja az észlelőképességet. Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a figyelmeztető lámpa
átmenetileg nem jelenik meg.
A szélsőségesen magas sebességek szintén azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési tartomány korlátozottsága miatt a
beállítottnál rövidebb távolságnál világít.
A radarérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő korlátok (o. 202) és (o. 223).
208
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (o. 207)
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek (o. 209)
07 Vezetőtámogatás
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) egy
olyan funkció, amely tájékoztatja a járműveze-
SzimbólumA
tőt az elől haladó járműhöz viszonyított időközről. A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Üzenet
Leírás
Radar blok. Lásd
kézikönyv
A távolságfigyelmeztetés átmenetileg kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére, például zuhogó esőben vagy, ha
latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól, (o. 202). oldal.
Ütközés figyelm.
szerviz szüks.
A távolságfigyelmeztető és ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben
kikapcsolt.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (o. 207)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok (o.
208)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
209
07 Vezetőtámogatás
City Safety™
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Ha a jármű automatikus fékkel kombinált
ütközésfigyelmeztető rendszerrel, (o. 217).
oldal* van felszerelve, akkor a két rendszer
kiegészíti egymást.
FONTOS
A City Safety™ komponensek cseréjét
szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg
hivatalos Volvo műhelyben.
A City Safety™ funkció 50 km/h sebesség
alatt működik és az autó automatikus fékezésével segíti járművezetőt az elöl haladó járműnek ütközés közvetlen kockázatának esetén, ha a vezető nem fékez és/vagy kormányoz időben.
FIGYELEM
A City Safety™ rendszer nem minden
vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy útviszonyok mellett működik.
A City Safety™ olyan helyzetekben kapcsol
be, amikor a járművezetőnek korábban kellett
volna fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
A City Safety™ rendszer nem reagál az
autótól eltérő irányban haladó járművekre,
kis méretű járművekre, motorkerékpárokra
vagy emberekre és állatokra.
A City Safety™, a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében úgy van tervezve,
hogy a lehető legkésőbb kapcsoljon be.
07
A City Safety™ nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa
vezetői stílusát. Ha a járművezető kizárólag a
City Safety™ funkcióra bízza a fékezést, az
előbb-utóbb balesethez vezet.
A járművezető vagy az utasok normális esetben csak akkor észlelik a City Safety™ funkció működését, ha olyan helyzet alakul ki,
amikor a jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
210
A City Safety™ rendszer 15 km/h alatti
sebességkülönbség esetén megakadályozhatja az ütközést - nagyobb sebességkülönbség esetén csak az ütközés sebességének csökkentésére van lehetőség. A
fék teljes működésének eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia a fékpedált.
Soha ne várjon a City Safety™ bekapcsolására. Mindig a járművezető felelős a
megfelelő távolság és sebesség fenntartásáért.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ - korlátok (o. 212)
City Safety™ - funkció (o. 211)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
City Safety™ - kezelés (o. 211)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 214)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 216)
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - funkció
A City Safety a szélvédő felső szélébe szerelt
lézerérzékelővel észleli az autó előtti forgalmat. Ha ütközés kockázata fenyeget, akkor a
City Safety automatikusan lefékezi az autót,
ami hirtelen fékezésként érezhető.
hogy a City Safety™ önmagában nem képes
megakadályozni az ütközést. A teljes fékerő
eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia
a fékpedált. Ezzel aztán megakadályozható
az ütközés, akár több mint 15 km/h sebességkülönbség esetén is.
Amikor a funkció aktiválja a fékeket, akkor a
kombinált műszerfalon megjelenik egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety™ rendszer fékez,
akkor kigyulladnak a féklámpák.
City Safety™ - kezelés
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Be és ki
MEGJEGYZÉS
A City Safety™ funkció mindig be van kapcsolva, miután beindította a motort az I és
II kulcshelyzetben, (o. 71). oldal.
Kapcsolódó információk
A lézerérzékelő adó és vevő ablaka13.
Ha a sebességkülönbség 4-15 km/h az elől
hladó járműhöz képest, akkor a City Safety™
képes teljesen megakadályozni az ütközést.
•
•
•
•
•
City Safety™ - korlátok (o. 212)
City Safety™ (o. 210)
City Safety™ - kezelés (o. 211)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 214)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 216)
A City Safety™ rövid, erős fékezést aktivál és
normál körülmények között éppen az első
jármű mögött megállítja az autót. A legtöbb
járművezető számára ez jelentősen kívül esik
a normál vezetési stílustól és kényelmetlen
érzés.
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet kikapcsolni a City Safety™ rendszert, például, ha
leveles ágak csúszhatnak végig a motorháztető és/vagy a szélvédő felett.
A motor beindítását követően a City Safety™
az alábbiak szerint kapcsolható ki: A funkció
a MY CAR menürendszerben kapcsolható
be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
Azonban a funkció a motor következő beindításakor engedélyezve lesz, függetlenül attól,
hogy rendszer engedélyezve volt-e vagy ki
volt-e iktatva a motor leállításakor.
07
Ha a járművek közötti sebességkülönbség
nagyobb mint 15 km/h, akkor lehetséges,
13
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
211
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
A lézeres érzékelő akkor is bocsát ki lézerfényt, amikor a City Safety™ rendszert
manuálisan kikapcsolták.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (o. 210)
City Safety™ - korlátok (o. 212)
City Safety™ - funkció (o. 211)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 214)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 216)
MY CAR (o. 107)
City Safety™ - korlátok
A City Safety™ rendszer érzékelője úgy van
kialakítva, hogy észlelje az autó előtti autókat
vagy nagyobb járműveket attól függetlenül,
hogy nappal van vagy éjszaka. Azonban ez a
funkció számos korláttal rendelkezik.
Azonban, az érzékelő korlátokkal rendelkezik
és gyengébben - vagy egyáltalán nem működik - például erős havazásban vagy esőben,
sűrű ködben, homokviharokban vagy helyzetekben. A pára, szennyeződések, jég vagy hó
a szélvédőn zavarhatja a működést.
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az
olyan tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és
a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok
korlátozhatják a működést.
A City Safety™ érzékelőjéből kibocsátott
lézerfény a fény visszaverődését méri. Az
érzékelő nem észleli az alacsony fényvisszaverő-képességgel rendelkező tárgyakat. A
jármű hátsó része általában eléggé visszaveri
a fényt a rendszámtáblának és a hátsó fényvisszaverőknek köszönhetően.
07
212
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety™ rendszer ütközés-elkerülési képességét. Ilyen helyzetekben
az ABS és DSTC rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékerőt a stabilitás fenntartása közben.
Tolatáskor a City Safety™ rendszer ideiglenesen kikapcsol.
A City Safety™ alacsony sebességek mellett
- 4 km/h alatt nem kapcsol be, ami miatt a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó jármű óvet lassan közelíti meg, például parkoláskor.
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety™ nem avatkozik
be az olyan helyzetekben, amikor a járművezető világos módon kormányoz vagy gázt ad,
akkor sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Amikor a City Safety™ megakadályozott egy
ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor a City Safety™
rendszer megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni
a tengelykapcsoló-pedált.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa a szélvédő lézerérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól és szennyeződésektől mentesen (lásd az ábrát az
érzékelő elhelyezkedésével, (o. 211).
oldal, kapcsolatban).
•
Ne rögzítsen vagy szereljen semmit a
szélvédőre a lézerérzékelő előtt
•
Távolítsa el a jeget és havat a motorháztetőről - a hó és jég magassága
nem haladhatja meg az 5 cm-t.
Hibakeresés és teendők
Ha a Szélvédőszenzor blokkolva üzenet
jelenik meg a kombinált műszerfalon, az azt
jelzi, hogy a lézerérzékelő gátolva van és nem
képes észlelni az autó előtti járműveket. Ez
azt jelenti, hogy a City Safety™ rendszer nem
működik.
A Szélvédőszenzor blokkolva üzenet nem
minden helyzetben jelenik meg, amikor a
lézerérzékelő gátolva van. A járművezetőnek
ezért gondoskodnia kell a szélvédő és a lézerérzékelő előtti terület tisztán tartásáról.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő ellenintézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
Ok
FONTOS
Teendő
A szélvédő lézerérzékelő előtti
felülete szennyezett vagy jég
illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A lézerérzékelő
látótere gátolva
van.
Távolítsa el a gátlást
okozó tárgyat.
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a lézerérzékelő
előtt vagy a lézerérzékelő "ablakán" és
ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es (vagy ennél
nagyobb) felületét, akkor fel kell venni a
kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz
vagy a szélvédő cseréjéhez (lásd az ábrát
az érzékelő elhelyezkedésével (o. 211).
oldal kapcsolatban) - hivatalos Volvo szerviz igénybe vétele javasolt.
Ennek elmulasztása a City Safety™ funkció csökkent működését eredményezheti.
A City Safety™ hibás, elégtelen vagy
csökkent működés kockázatának elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa
meg a lézerérzékelő előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes
szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel annak ellenőrzéséhet, hogy a
helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e
be.
•
07
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
}}
213
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (o. 210)
City Safety™ - funkció (o. 211)
City Safety™ - kezelés (o. 211)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 214)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 216)
City Safety™ - lézeres érzékelő
A City Safety™ funkció egy lézerfényt kibocsátó érzékelőt tartalmaz (az érzékelő elhelyezkedésével kapcsolatban, lásd az ábrát, (o.
211). oldal). Meghibásodás esetén vagy, ha a
lézeres érzékelő szervizelésre szorul - forduljon hivatalos Volvo műhelyhez. Az alábbi utasítások betartása alapvető fontosságú a lézeres érzékelő kezelésekor.
Az alábbi két címke kapcsolatos a lézerérzékelővel:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Megfelel a
lézertermékek kialakítására vonatkozó
FDA (az Amerikai Egyesült Államok élelmiszer-biztonsági hatósága) szabványoknak az "50. számú lézerekre vonatkozó
utasításnak" megfelelő eltérések kivételével 2001. július 26-tól.
A lézeres érzékelő sugárzási adatai
Az alábbi táblázat tartalmazza a lézeres érzékelő fizikai adatait.
Maximális impulzusenergia
2,64 µJ
Maximális átlagos teljesítmény
45 mW
Impulzus-időtartam
Divergencia (vízszintes x függőleges)
07
Az ábrán látható felső címke a lézersugár
besorolását írja le:
•
Lézersugárzás - ne nézzen a lézersugárba
optikai eszközökkel - 1M besorolású
lézertermék.
Az alsó címke a lézersugár fizikai adatait írja
le:
214
33 ns
28° × 12°
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat,
akkor fennáll a szemsérülés kockázata!
•
•
Soha ne nézzen a lézerérzékelőbe
(amely szétszóródó láthatatlan lézersugárzást bocsát ki) 100 mm vagy ennél
közelebbről nagyító optikával, például
nagyító üveggel, mikroszkóppal, lencsével vagy hasonló optikai eszközökkel.
A lézerérzékelő tesztelése, eltávolítása,
beállítása és/vagy alkatrészcseréje
csak minősített műhelyben végezhető
- Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk.
•
A káros sugárzásnak történő kitettség
elkerülése érdekében, ne végezzen
semmilyen beállítást vagy karbantartást az itt leírtakon kívül.
•
A javítónak be kell tartania a kifejezetten a lézerérzékelőhöz készített javítási
utasításokat.
•
Ne távolítsa el a lézerérzékelőt (ez a
lencse eltávolítására is vonatkozik). Az
eltávolított lézerérzékelő nem teljesíti a
3B lézerbesorolás IEC 60825-1 szabványban leírt követelményeit. A 3B
lézerbesorolás nem biztonságos a
szemre és ezért sérülésveszélyt jelent.
•
•
A lézerérzékelőt a szélvédőre kell szerelni az érzékelő csatlakozójának csatlakoztatása előtt.
•
A lézerérzékelő lézerfényt bocsát ki,
amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (o. 71). oldal van, a motor
leállított állapotában is.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (o. 210)
City Safety™ - korlátok (o. 212)
City Safety™ - funkció (o. 211)
City Safety™ - kezelés (o. 211)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 216)
07
A lézerérzékelő csatlakozóját ki kell
húzni, mielőtt eltávolítaná a szélvédőről.
215
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - szimbólumok és
üzenetek
vagy több szimbólum is világíthat a kombinált
műszerfalon és szöveges üzenet jelenhet
meg. A szöveges üzeneteket az irányjelző
A City Safety™, (o. 210). oldal rendszer által
aktivált automatikus fékezéssel együtt egy
Szimbólum
bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Üzenet
Jelentés/teendő
City Safety lefékezett
A City Safety™ fékez vagy automatikusan fékezett.
Szélvédőszenzor
blokkolva
A lézeres érzékelő átmenetileg nem működik, mert valami gátolja azt.
•
Távolítsa el az érzékelőt gátló objektumot és/vagy tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti felületét.
Olvasson a lézerérzékelő korlátairól, (o. 212). oldal.
City Safety Szervizre
szorul
Kapcsolódó információk
07
216
•
•
•
•
•
City Safety™ (o. 210)
City Safety™ - korlátok (o. 212)
City Safety™ - funkció (o. 211)
City Safety™ - kezelés (o. 211)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 214)
A City Safety™ rendszer nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer*14
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és a gyalogosészlelés olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna fékeznie, ezért
nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel úgy van
kialakítva, hogy a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében, a lehető legkésőbb
kapcsoljon be.
A rendszer két szintje
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel funkció, az
autó felszereltségétől függően két változatban
áll rendelkezésre:
1. szint
A járművezetőt kizárólag vizuális és akusztikus jelek figyelmeztetik15 a feltűnő akadályokra - nincsenek automatikus fékezéses
beavatkozások, a járművezetőnek magának
kell fékeznie.
14
15
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 219)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 222)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 224)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 225)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (o. 227)
2. szint
A járművezetőt vizuális és akusztikus jelek
figyelmeztetik a feltűnő akadályokra - az autó
automatikusan fékez, ha a járművezető nem
cselekszik ésszerű időn belül.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét.
Az ütközésfigyelmeztető rendszert automatikus fékkel és gyalogosészleléssel nem használható kifogásként arra, hogy a járművezető
megváltoztatja a vezetési stílusát. Ha a járművezető kizárólag arra számít, hogy az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer fékezzen, az előbb vagy utóbb ütközéshez vezet.
•
FONTOS
Az automata fékkel és gyalogosészleléssel
rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer
komponenseit csak szervizben szabad
cserélni - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyben.
07
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 218)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 221)
Bizonyos motorok esetében nem választható.
Az "1. szinten" nincs kerékpáros-figyelmeztetés.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
217
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* funkció
1. Ütközésfigyelmeztetés
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
3. Automatikus fék17
2. Féksegéd17
Az ütközésfigyelmeztető rendszer és a City
Safety™, (o. 210). oldal, kiegészítik egymást.
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a fenyegető ütközésre.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer észleli a
gyalogosokat, az álló járműveket valamint az
azonos irányban, az autó előtt haladó járműveket.
Ha fennáll az ütközés kockázata egy gyalogossal vagy egy járművel, akkor a járművezetőt egy villogó piros figyelmeztető jel (1) és
egy hangjelzés figyelmezteti.
2 - Féksegéd17
A funkció áttekintése16.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll az ütközés kockázata.
Radaros érzékelő17
07
Kameraérzékelő
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer három lépést hajt végre
az alábbi sorrendben:
16
17
218
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor
a bekapcsol a féksegéd.
Ez azt jelenti, hogy a fékrendszer a fékek
enyhe alkalmazásával felkészül a gyors fékezésre, ami enyhe rángásként észlelhető.
Ha a fékpedált elégségesen gyorsan benyomják, akkor a teljes fék funkció alkalmazásra
kerül.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Csak 2. szintű rendszer esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a
fékezés nem elégséges mértékű az ütközés
elkerüléséhez.
3. - Automata fék17
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység végrehajtásához és az ütközés kockázata
fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus
fékezés funkció - ez attól függetlenül történik,
hogy fékez-e a járművezető vagy sem. A
fékezés ezután teljes fékerővel történik az
ütközés sebességének csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez. Kerékpárosok esetén, a figyelmeztetés és a teljes fékezéses beavatkozás nagyon későn vagy egy
időben következik be.
07 Vezetőtámogatás
Soha ne várjon az ütközésfigyelmeztetésre. A járművezető mindig felelős a megfelelő távolság és sebesség tartásáért akkor is, ha automata fék funkcióval rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert
használ.
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
minden vezetési vagy forgalmi helyzetben,
időjárási vagy útviszonyok mellett működik. Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
reagál az autótól eltérő irányban haladó
járművekre és kerékpárosokra vagy állatokra.
A figyelmeztetés csak az ütközés magas
kockázata esetén kapcsol be. Ez a "Funkció" és a "Korlátok" rész írja le azokat a
korlátokat, amelyekkel a jármű vezetőjének
tisztában kell lennie, mielőtt használná az
automata fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h sebesség felett kikapcsolnak.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások sötétben és alagutakban nem
működnek - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
Az automata fék funkció megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény biztosításához a vezetőnek is mindig
be kell nyomnia a fékpedált - akkor is, amikor az autó automatikusan fékez.
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 221)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 219)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 222)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 224)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 225)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (o. 227)
Optimális példák arra, hogy mit értelmez kerékpárosként a rendszer - világos test- és kerékpárkontúrok, közvetlenül hátulról és az autó középvonalában.
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget
a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
219
07 Vezetőtámogatás
||
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének
nagy részei nem láthatók a funkció kamerája
számára, akkor a rendszer nem képes a
kerékpáros észlelésére.
kedő kerékpárosok egyáltalán nem vagy
csak későn észlelhetők.
•
A kameraérzékelő kerékpáros-észlelő
képessége sötétben és szürkületben korlátozott - éppúgy mint az emberi szemé.
•
A funkció kerékpáros-észlelő képessége
sötétben és alagutakban nem működik akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
•
Az optimális gyalogos-észleléshez aktiválni kell a City Safety™ funkciót, City
Safety™ (o. 210).
FIGYELEM
Az automata fékkel és kerékpáros-észleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer csak segítségül szolgál.
A funkció nem képes észlelni:
•
minden kerékpárost minden helyzetben és nem látja például a részben
takarásban lévő kerékpárosokat.
•
az olyan ruházatot viselő kerékpárosokat, amely takarja a testük körvonalait
vagy oldalról közelítenek.
•
a hátul piros fényvisszaverővel nem
rendelkező kerékpárosokat.
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
járművet helyes módon vezesse és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
A funkció csak hátulról "látja" a kerékpárosokat,
és csak az ugyanabban az irányban közlekedőket.
•
•
07
•
•
19
220
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a
kerékpárost, annak felnőttnek kell lennie
és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekednie.
A kerékpárnak jól látható és jóváhagyott19
hátsó fényvisszaverővel kell rendelkeznie,
legalább 70 centiméterrel az úttest felett.
A funkció csak közvetlenül hátulról és
ugyanabban az irányban kell közlekednie
- nem szögben hátulról vagy oldalról.
Az autó képzeletbeli/meghosszabbított
bal vagy jobb oldali oldalvonalain közleA fényvisszaverőnek teljesítenie kell a kérdéses piacra vonatkozó közlekedési hatóság előírásait és feltételeit.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 221)
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 222)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 218)
07 Vezetőtámogatás
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 224)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 225)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (o. 227)
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
•
A gyalogos észleléséhez annak teljes
magasságában fel kell tűnnie és legalább
80 cm magasnak kell lennie.
•
A rendszer nem képes a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosok észlelésére.
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott
- éppúgy mint az emberi szemé.
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és alagutakban nem
működik - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer az automatikus fékkel és gyalogosészleléssel egy
segédeszköz.
A funkció nem képes minden helyzetben
minden gyalogos észlelésére, és nem látja
például a részlegesen takarásban lévő, a
testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő
vagy a 80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat.
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test körvonalairól - ez
magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok,
a vállak, lábak a felső és alsó test és a normál
emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a test nagyobb részei láthatatlanok a
kamera számára, akkor a rendszer nem
képes észlelni a gyalogost.
•
Mindig a járművezető felelőssége,
hogy a járművet helyes módon
vezesse és a sebességnek megfelelő
biztonságos távolságot tartson.
07
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 218)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
221
07 Vezetőtámogatás
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 222)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 219)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 224)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 225)
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (o. 227)
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
MY CAR menüben végezhetők el a középkonzol képernyőjén és a menürendszerben,
lásd MY CAR (o. 107).
Figyelmeztető jelek Be és Ki
Kiválaszthatja, hogy be vagy ki legyenek-e
kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer
akusztikus és vizuális jelzései.
A motor beindításakor automatikusan az a
beállítás lesz érvényes, amelyik a motor leállításakor volt aktív.
MEGJEGYZÉS
07
A féksegéd és automata fék funkciók mindig engedélyezve vannak - nem kapcsolhatók ki.
Fény- és hangjelzések
A fény- és hangjelzések a motor beindítását
követően aktiválhatók. A funkció a MY CAR
menürendszerben kapcsolható be/ki. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 107).
222
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A figyelmeztető lámpa (see (1) az ábrán, (o.
218). oldal) a motor minden beindításakor
ellenőrzésre kerül a figyelmeztető lámpa
különböző pontjainak rövid idejű bekapcsolásával, ha az ütközésfigyelmeztető rendszer
lámpája és a hangos figyelmeztetések aktiválva vannak.
Hangjelzés
A figyelmeztető hang külön kapcsolható be/ki
a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o.
107).
A figyelmeztetési távolság beállítása
A figyelmeztetési távolság szabályozza azt a
távolságot, amelynél a vizuális és hangjelzések bekapcsolnak. A figyelmeztetési távolság
a MY CAR menürendszerben állítható be. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 107).
A figyelmeztetési távolság határozza meg a
rendszer érzékenységét. A Hosszú figyelmeztetési távolság nyújtja a legkorábbi figyelmeztetést. Először próbálja ki a Hosszú beállítással, és ha ez túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet,
akkor válassza a Normál figyelmeztetési
távolságot.
Csak kivételes esetekben, például dinamikus
vezetés esetén használja a Rövid figyelmeztetési távolságot.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
Amikor használatban van az adaptív
sebességtartó, akkor a sebességtartó
akkor is használja a figyelmeztető lámpát
és a figyelmeztető hangot, ha ki van kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer hatékonysága érdekében, mindig a távolságfigyelmeztetés, (o. 207). oldal 4–5 intervallumos beállításával vezessen.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést
minden helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje az automata fékkel felszerelt ütközésfigyelmeztető rendszert úgy, hogy embereknek vagy járműveknek hajt - ez súlyos
károsodáshoz és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
Beállítások ellenőrzése
A szükséges beállításokat a középkonzol
kijelző képernyőjén lehet végrehajtani.
Keresse meg a MY CAR menürendszerben,
(o. 107). oldal.
Karbantartás
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Hosszú beállításakor is későn
észlelhetők lehetnek a figyelmeztetések,
például, amikor nagy különbségek vannak
a sebességek között vagy az elöl haladó
járművek hirtelen fékeznek.
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 218)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 221)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 219)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 224)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 225)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (o. 227)
07
Kamera- és radarérzékelő22.
22
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
223
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* általános korlátok
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik,
például, körülbelül 4 km/h sebességig nem
működik.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
A vizuális figyelmeztető jel átmenetileg
kikapcsolhat, ha az utastér hőmérséklete
például az erős napsütés miatt magas. Ha
ez történik, akkor a figyelmeztető hang
akkor is megszólal, ha az ki van kapcsolva
a menürendszerben.
A figyelmeztetések és fékbeavatkozások
későn vagy egyáltalán nem történhetnek
meg, ha a forgalmi helyzet vagy külső
hatások miatt a radar vagy kameraérzékelő
nem észleli megfelelően a gyalogost, járművet vagy kerékpárost.
•
Az érzékelő korlátozott hatótávolsággal
rendelkezik a gyalogosok és kerékpárosok
észlelésében24 - a rendszer 50 km/h járműsebességig képes hatékony figyelmeztetésekre és fékbeavatkozásokra. Az álló
vagy lassan mozgó járművek esetében a
figyelmeztetések és fékbeavatkozások
70 km/h járműsebességig hatékonyak.
Előfordulhat, hogy a figyelmeztetések
nem jelennek meg, ha az elöl haladó
jármű kicsi vagy a kormánykerék- és
pedálmozgások nagyok, például
nagyon aktív vezetési stílus esetén.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer vizuális
jelét (lásd (1) az ábrán, (o. 218). oldal) nehéz
lehet észrevenni erős napfényben, visszatükröződések esetén, napszemüvegben vagy, ha
a járművezető nem egyenesen előre néz. A
figyelmeztető hang ezért mindig be van kapcsolva.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a rendszer ütközés-elkerülési
képességét. Ilyen helyzetekben az ABS és
DSTC rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékerőt a stabilitás fenntartása közben.
07
A figyelmeztetések álló vagy lassan mozgó
járművek esetében a sötétség vagy rossz
látási viszonyok miatt kikapcsolhatnak.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékbeavatkozások 80 km/h feletti
járműsebességeknél kikapcsolnak.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer ugyanazokat a radarérzékelőket használja, mint az
adaptív sebességtartó, (o. 192). odlal. Olvasson többet a radarérzékelő korlátairól, (o.
202). oldal.
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a
figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a
figyelmeztetési távolságot (o. 222). oldal. Ez
ahhoz vezet, hogy a rendszer később figyel-
24
224
A kerékpárosok esetében a figyelmeztetés és teljes fékbeavatkozás nagyon későn vagy egyszerre következhet be.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
meztet, ami csökkenti a figyelmeztetések számát.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel a hátrameneti fokozat kapcsolásakor átmenetileg kikapcsol.
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer alacsony sebességek
mellett - 4 km/h alatt nem kapcsol be, ezért a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó járművet lassan
közelíti meg, például parkoláskor.
Olyan helyzetekben, amikor a járművezető
aktív, figyelmes vezetési viselkedést mutat, az
ütközésfigyelmeztető rendszer kissé késleltetheti az ütközésfigyelmeztetést, hogy a minimálisra csökkentse a felesleges figyelmeztetések számát.
Amikor az automatikus fék megakadályozott
egy ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor az automatikus
fék megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni a
tengelykapcsoló-pedált.
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 218)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 221)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 219)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 222)
A funkció az autó kameraérzékelőjét használja,
bizonyos korlátokkal.
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 225)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (o. 227)
Az autó kameraérzékelőjét - az ütközésfigyelmeztető rendszeren és az automatikus féken
kívül - az alábbi funkciók is használják:
•
Automatikus távolsági/tompított fényszóró váltás (o. 83)
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés (o. 187)
Driver Alert Control - DAC, (o. 229). oldal
Sávtartó rendszer (o. 233)
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
07
A kameraérzékelők az ember szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkeznek, azaz például
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
225
07 Vezetőtámogatás
||
sötétben, erős hóesésben vagy esőben és
sűrű ködben rosszabbul "látnak". Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek
funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy ideiglenesen megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az
úton, hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület vagy elmosódott sávjelölések
szintén jelentősen csökkenthetik a kameraérzékelő képességét az úttest figyelésére és a
gyalogosok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
A kameraérzékelő látótere korlátozott, ezért
van az, hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok, kerékpárok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Nagyon magas hőmérsékleteken a kamera a
motor beindítását követően ideiglenesen,
körülbelül 15 percre kikapcsol, hogy védje a
kamera működőképességét.
Hibakeresés és teendők
Ha a kijelzőn a Szélvédőszenzor blokkolva
07
üzenet jelenik meg, akkor a kameraérzékelő
gátolva van, és nem képes a gyalogosok,
kerékpárosok, járművek vagy útburkolati jelek
észlelésére az autó előtt.
Ugyanekkor, ez azt is jelenti, hogy - az ütközésfigyelmeztető és automatikus fék mellett az automatikus távolsági/tompított fényszóró
váltás, a jelzőtábla-felismerés valamint a
Driver Alert Control és Lane Departure
226
Warning funkciók sem működnek teljes mértékben.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő teendőket
tartalmazza.
Ok
Teendő
A szélvédő kamera
előtti felülete
szennyezett, vagy
jég illetve hó
takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
Sűrű köd, zuhogó
eső vagy hó akadályozza, hogy a
kamera megfelelően működjön.
Nincs teendő. Amikor a kamera zuhogó
esőben vagy erős
hóesésben nem
működik.
A szélvédő kamera
előtti felületét megtisztították, de az
üzenet továbbra is
látható.
Várjon. A kamerának
akár több percre is
szüksége lehet a
látási viszonyok felméréséhez.
Szennyeződések
jelentek meg a
szélvédő belseje és
a kamera között.
Menjen szervizbe a
szélvédő belsejének
kamerafedélen belüli
megtisztíttatásához hivatalos Volvo
műhely ajánlott.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 218)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 219)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 221)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 222)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 224)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (o. 227)
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenetek
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt
SzimbólumA
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Üzenet
Leírás
Ütközés figyelm.
KI
Az ütközésfigyelmeztető rendszer kikapcsolva.
A motor beindításakor jelenik meg.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Ütközés figyelm.
nem működik
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem aktiválható.
Akkor jelenik meg, amikor a járművezető aktiválni próbálja a funkciót.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Autom. fékezés
aktiválva volt
Az automatikus fék aktiválódott.
Szélvédőszenzor
blokkolva
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Az üzenet a OK gomb egyszeri megnyomása után törlődik.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 225). oldal.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
227
07 Vezetőtámogatás
||
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blok. Lásd
kézikönyv
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel ideiglenesen kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben vagy, ha
latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól, (o. 202). oldal.
Ütközés figyelm.
szerviz szüks.
A
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben kikapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
07
228
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 217)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 218)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 221)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 219)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 222)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 224)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 225)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Elalvásra figyelmeztető rendszer*28
Az Driver Alert System célja, hogy segítse a
járművezetőt, akinek csökken a vezetőképessége vagy figyelmetlenül elhagyja a sávot,
amelyben halad.
Az Driver Alert System különböző funkciókkal
rendelkezik, amelyek egyenként vagy egyidejűleg is bekapcsolhatók:
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC,
(o. 230). oldal.
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer LDW, (o. 233). oldal.
Driver Alert Control (DAC)*
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (o. 229)
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok
és üzenetek (o. 231)
•
Driver Alert Control (DAC)* - használat (o.
230)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 233)
A DAC funkció célja a vezető figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni
a járművet, például, ha figyelmetlen vagy kezd
álmos lenni.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon
történő használatra szolgál. A funkció nem
városi forgalomban történő használatra szolgál.
A bekapcsolt funkció készenléti üzemmódba
van állítva és nem aktiválódik, amíg a sebesség meg nem haladja a 65 km/h értéket.
A funkció újra kikapcsol, amikor a sebesség
60 km/h alá csökken.
Mindkét funkció egy kamerát használ, amelynek működése a sáv egyes oldalaira festett
jelektől függ.
FIGYELEM
A vezetőfigyelmeztető rendszer nem minden helyzetben működik, pusztán kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
28
A kamera észleli az úttest oldaljelöléseit és
összeveti az útszakaszt a járművezető kormánymozdulataival. Figyelmezteti a járművezetőt, ha nem egyenletesen követi az úttestet.
07
Bizonyos esetekben a vezetési képességen
nem észrevehető a vezető fáradása. Ebben
az esetben nem lehet figyelmeztetni a jármű-
Bizonyos motorok esetében nem választható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
229
07 Vezetőtámogatás
||
vezetőt. Ezért mindig fontos, hogy megálljon
és pihenőt tartson, ha a fáradtság bármilyen
jelét észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti a DAC vagy sem.
MEGJEGYZÉS
Driver Alert Control (DAC)* - használat
A beállítások a középkonzol kijelző képernyőjéről és annak menürendszerében végezhetők
el. A menürendszer használatával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
A funkciót nem szabad a vezetési idő
meghosszabbítására használni. Mindig
rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen
arra, hogy kipihenje magát.
Ha a járművet rendszertelenül vezetik, a járművezetőt egy hallható jelzés és a Driver Alert Tartson
szünetet üzenet figyelmezteti ugyanakkor kigyullad a kapcsolódó szimbólum a műszerfalon. A figyelmeztetés egy idő
után megismétlődik, ha a járművezetési
képesség nem javul.
A figyelmeztető szimbólum kikapcsolhat:
•
Korlátok
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is
figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség
nem csökken, például:
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
230
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
nyomvályús útfelületeken.
A kameraérzékelő bizonyos korlátokkal, (o.
225). oldal rendelkezik.
07
FIGYELEM
erős oldalszélben
MEGJEGYZÉS
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 229)
Driver Alert Control (DAC)* - használat (o.
230)
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok
és üzenetek (o. 231)
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi
magát, álljon meg biztonságos módon,
amint lehetséges, és tartson pihenőt.
Az LDW felszereltségű autó mutatja ezt a képernyőn.
A Driver Alert funkció készenléti üzemmódba
állítható. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
A Driver Alert akkor aktív, amikor a sebesség
meghaladja a 65 km/h értéket és addig marad
bekapcsolva, amíg a sebesség 60 km/h felett
marad.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan
ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol
befolyása alatt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 229)
Driver Alert Control (DAC)* (o. 229)
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok
és üzenetek (o. 231)
07 Vezetőtámogatás
Driver Alert Control (DAC)* szimbólumok és üzenetek
megjeleníteni a műszerfali kijelzőn vagy a
középkonzol kijelzőjén.
A DAC (o. 229) különböző helyzetekben szimbólumokat és szöveges üzeneteket képes
Kombinált műszerfal
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Driver Alert Tartson
szünetet
A járművet következetlenül vezették - a járművezetőt hallható figyelmeztető jel és szöveg figyelmezteti.
Szélvédőszenzor blokkolva
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 225). oldal.
Driver Alert Sys Szerviz szüks.
A
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kijelző
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
07
Driver Alert KI
A funkció ki van kapcsolva.
Driver Alert Elérhető
A funkció be van kapcsolva.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
231
07 Vezetőtámogatás
||
SzimbólumA
A
Üzenet
Leírás
Driver Alert Készenlét<65km/h
A funkció készenléti üzemmódba kapcsolt a kisebb mint 65 km/h sebesség miatt.
Driver Alert Nem működik
Az útfelületen nincsenek egyértelműen látható oldalsó jelölések vagy a kameraérzékelő ideiglenesen kikapcsolt. Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 225). oldal.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 229)
Driver Alert Control (DAC)* (o. 229)
Driver Alert Control (DAC)* - használat (o.
230)
07
232
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)*
A Driver Alert System sávelhagyásra figyelmeztető rendszerének egyik funkciója - bizonyos esetekben LDW (Lane Departure
Warning) néven hivatkoznak rá.
A funkció autópályákon és hasonló főbb utakon történő használatra szolgál, hogy csökkentse a sáv véletlen elhagyásának kockázatát
bizonyos helyzetekben.
Az LDW alapelve
MEGJEGYZÉS
A vezető mindig csak egy figyemeztetést
kap, amikor a kerekek átlépnek egy vonalat. Így nincs hangjelzés, amikor egy vonal
helyezkedik el az autó kerekei között.
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszerre
vonatkozóan bizonyos beállítások végrehajthatók.
Be és ki
Kapcsolódó információk
•
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 229)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (o. 235)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (o. 233)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 234)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek (o.
236)
Az LDW a középkonzolon található gomb
használatával kapcsolható be és ki. A gomb
lámpája világít, amikor a funkció be van kapcsolva.
(Az ábra vázlatos - nem modellspecifikus.)
Az LDW egy kamerából áll, amely észleli az
úton/sávon felfestett oldalvonalakat.
Ha a jármű keresztezi az úttest bal vagy jobb
oldali vonalát anélkül, hogy erre megfelelő
oka lenne, akkor a járművezetőt egy hangjelzés figyelmezteti.
Ezt a funkciót különböző helyzetekben intuitív
ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon.
Személyes beállítások
07
A beállításokat a középkonzol képernyőjén, a
MY CAR menürendszerben hajthatók végre.
A menürendszer leírásához, lásd MY CAR (o.
107).
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
233
07 Vezetőtámogatás
||
• Indításkor be - A funkció a motor minden indításakor készenléti üzemmódba
lép. Különben a motor kikapcsolásakor
érvényben lévő értéket veszi fel.
• Nagyobb érzékenység - Az érzékeny-
ség növekszik, a riasztás hamarabb történik meg és kevesebb korlátozás van
érvényben.
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés
Az LDW funkciót különböző helyzetekben
intuitív ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon. Az alábbiakban néhány példát láthat:
Kapcsolódó információk
•
Az LDW szimbólumnak nincsenek oldalvonalai - a funkció inaktív.
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 233)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (o. 235)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 233)
•
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (o. 235)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (o. 233)
•
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 234)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek (o.
236)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek (o.
236)
Az LDW funkció oldalvonalai (az ábrán pirossal
jelölve).
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai FEHΔR
színűek - a funkció aktív és észleli/"látja"
az egyik vagy mindkét oldalvonalat.
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai SZÜRKE
színűek - a funkció aktív, de sem a bal
sem a jobb oldali oldalvonalat nem észleli.
07
vagy
•
234
ban van, mert a sebesség 65 km/h alatt
van.
Az LDW szimbólum oldalvonalai SZÜRKE
színűek - a funkció készenléti üzemmód-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok
A sávtartó rendszer kameraérzékelője az
emberi szemhez hasonlóan korlátozott.
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek (o.
236)
További tájékoztatásért, olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 225). oldal.
MEGJEGYZÉS
Vannak olyan helyzetek, amikor az LDW
nem ad semmilyen figyelmeztetést, például:
•
•
Be vannak kapcsolva az irányjelzők
•
•
A gázpedál gyors lenyomása esetén33
•
A járművezető a fékpedálra helyezi a
lábát33
Gyors kormánykerék-mozdulatok esetén33
Ha a kanyar olyan éles, hogy az autó
megdől.
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 233)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (o. 233)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 234)
33
07
A figyelmeztetés a "Nagyobb érzékenység" kiválasztásakor is megjelenik, lásd Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) - funkció (o. 233).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
235
07 Vezetőtámogatás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - szimbólumok és üzenetek
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre az LDW funkció, egy szimbólum lát-
SzimbólumA
ható a kombinált műszerfalon egy magyarázó
üzenettel - szükség szerint kövesse a javaslatokat.
Üzenet
Leírás
Lane departure warning BE/
Lane departure warning KI
A funkció be/ki van kapcsolva.
Példaüzenetek:
Be-/kikapcsoláskor jelenik meg.
A szöveg 5 másodperc elteltével eltűnik.
Lane Depart. Warning Ennél a
sebességnél nem elérhető
A funkció készenléti üzemmódba kapcsolt a kisebb mint 65 km/h sebesség miatt.
Lane Depart. Warning Nem
elérhető
A sávon nincsenek egyértelműen látható oldalsó jelölések vagy a kameraérzékelő ideiglenesen kikapcsolt. Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 225). oldal.
Lane Depart. Warning Elérhető
A funkció a sáv oldaljelöléseit pásztázza.
Szélvédőszenzor blokkolva
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Driver Alert Sys Szerviz
szüks.
A
236
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (o. 225). oldal.
07
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
07 Vezetőtámogatás
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (o. 233)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - korlátok (o. 235)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - funkció (o. 233)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW) - működés (o. 234)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
237
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd*
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd hangszintje a hangjelzés
ideje alatt beállítható a középkonzol VOL
gombjának forgatásával vagy az autó MY
CAR menürendszerében, (o. 107).
A parkolósegéd két változatban elérhető:
•
•
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 241)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 238)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 239)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 240)
Parkolósegéd rendszer* - funkció
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
241)
Parkolókamera (o. 242)
Csak hátsó
Első és hátsó.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
A parkolósegéd be-/kikapcsolása.
FIGYELEM
07
238
•
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások során.
•
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen például az autó közelében
tartózkodó emberekre vagy állatokra.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kijelzőkép - egy akadállyal a bal oldalon elöl és a
jobb oldalon hátul.
07 Vezetőtámogatás
A középkonzol kijelzője áttekintést mutat az
autó és az észlelt akadály viszonyáról.
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg
nem észlelhetők az érzékelők számára - a
lüktető hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a várt folyamatos hangra változna.
A bejelölt szektorok mutatják, hogy a négy
érzékelő melyike észlelt akadályt. Minél közelebb van a bejelölt szektornégyzet az autó
szimbólumhoz, annál kisebb a távolság az
autó és az észlelt akadály között.
A jel frekvenciája növekszik az autó előtti
vagy mögötti akadálytól mért távolság csökkenésével. Az audiorendszer egyéb hangjai
automatikusan elnémulnak.
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
•
Ha a távolság 30 cm-en belül van, akkor a
hang folytonos és az aktív érzékelő autóhoz
legközelebbi mezője is ki van töltve. Ha az
észlelt akadály elől és hátul is a folytonos
hang távolságán belül van, akkor a hangjelzés
felváltva hallható a hangszórókból.
Ilyen esetekben fordítson különös
figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/váltson irányt vagy hagyja abba
a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek vagy egyéb tárgyak
károsodásának a kockázata, mert az
érzékelők nem tudnak optimálisan
működni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 238)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 241)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 240)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
241)
G017833
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak, például kiugró rakodórámpák észlelésére.
Az autó mögötti lefedett terület körülbelül 1,5
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés a
hátsó hangszórókból hallható.
A hátsó parkolósegéd a hátrameneti fokozat
kapcsolásakor kapcsol be.
Amikor például utánfutóval tolat, akkor a
hátsó parkolósegéd automatikusan kikapcsol
- különben az érzékelők reagálnának az utánfutóra.
07
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 239)
Parkolókamera (o. 242)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
239
07 Vezetőtámogatás
||
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti
Volvo utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat,
akkor lehetséges, hogy a parkolósegédet
ki kell kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (o. 238)
Parkolósegéd rendszer* - első
FONTOS
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje, hogy ezek nem takarhatják el az
érzékelőket - a kiegészítő lámpákat így
akadályként érzékelhetik.
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 241)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 240)
•
Parkolókamera (o. 242)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 238)
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
241)
•
•
G021424
240
Az első parkolósegéd a rögzítőfék behúzásakor vagy automata sebességváltó esetén a P mód kiválasztásakor kapcsol ki.
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Az autó előtti lefedett terület körülbelül 0,8
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés az
első hangszórókból hallható.
07
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Az első parkolósegéd körülbelül 10 km/h
sebességig aktív. A gomb lámpája világít,
hogy jelezze a rendszer aktív állapotát. Amikor a sebesség 10 km/h alá csökken, akkor a
rendszer újra bekapcsol.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
Parkolósegéd* (o. 238)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 241)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 238)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
241)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 239)
Parkolókamera (o. 242)
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A kombinált műszerfal információs
szimbóluma folyamatosan világít és
a Park.seg.rendsz. Szerviz szüks.
üzenetet látható, majd a parkolósegéd kikapcsol.
Parkolósegéd rendszer* - az
érzékelők tisztítása
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa meg azokat vízzel és autósamponnal.
FONTOS
Érzékelő elhelyezkedése, hátsó.
Bizonyos körülmények között a parkolósegéd rendszer helytelen figyelmeztető jeleket adhat, amelyeket olyan külső hangforrások okoznak, amelyek a rendszer által
használttal megegyező ultrahang-frekvenciákat bocsátanak ki.
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 238)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 241)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 238)
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított
érzékelők helytelen figyelmeztető jeleket
okozhatnak.
Kapcsolódó információk
Érzékelő elhelyezkedése, első.
•
•
•
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 238)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 238)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 240)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
241)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 239)
07
Parkolókamera (o. 242)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 240)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 239)
Parkolókamera (o. 242)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
241
07 Vezetőtámogatás
Parkolókamera
Funkció és működés
A parkolókamera egy segédrendszer, amely
hátrameneti fokozatba kapcsoláskor kapcsol
be (ez a beállítások menüben (o. 244). oldal
menüben megváltoztatható).
A kamera képe a középkonzol képernyőjén
jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
FIGYELEM
07
•
A parkolókamera csak segítség és
soha nem helyettesítheti a járművezető
felelősségét a tolatáskor.
•
A kamera holtterekkel rendelkezik,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
A CAM gomb elhelyezkedése.
A kamera az autó mögötti területet és azt
mutatja, ha valami megjelenik az oldalakon.
A kamera az autó mögötti széles területet és
a lökhárító valamint az esetleges vonóhorog
egy részét mutatja.
A képernyőn megjelenő objektumok kissé ferdén jelenhetnek meg - ez normális.
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor két folytonos vonal jelenik meg grafikusan, amelyek
azt mutatják, hogy milyen útvonalon haladnának végig az autó külső méretei a kormánykerék pillanatnyi állásában, ez megkönnyíti a
szűk helyekre történő parkolást és az utánfutó csatlakoztatásához tolatást. Ezek a
segédvonalak a beállítás menüben kikapcsolhatók.
Ha az autó parkolósegéd érzékelőkkel* is rendelkezik, akkor ezek információi grafikusan,
színes mezők formájában jelennek meg az
észlelt akadályok távolságának ábrázolása
érdekében, lásd a "tolatóérzékelőkkel felsorolt autók" címszót.
A kamera a hátrameneti fokozat kikapcsolása
után körülbelül 5 másodpercig vagy addig
aktív, amíg az autó sebessége meg nem
haladja a 10 km/h értéket előre vagy a
35 km/h értéket hátra.
MEGJEGYZÉS
A kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb
lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Ha egy másik nézet aktív, akkor a parkolókamera rendszer automatikusan leváltja azt, és
a kamera képe jelenik meg a képernyőn.
A kamera elhelyezkedése a nyitófogantyú mellett.
242
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és minősége enyhén változó lehet. A
gyenge megvilágítás kissé csökkentheti a
képminőséget.
is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen
útvonalon haladna az autó, akkor is, amikor
az autó kanyarodik.
MEGJEGYZÉS
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó
útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor az utánfutó elektromosan csatlakoztatva van az autó elektromos rendszeréhez.
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen fontos.
Parkolási segédvonalak
•
A tolatókamera utánfutó vontatásakor
automatikusan kikapcsol, ha eredeti
Volvo utánfutókábelt használ.
FONTOS
Ne feledje, hogy a kijelző csak az autó
mögötti területet mutatja - ezért fordítson
figyelmet az autó oldalaira és elejére, ha
tolatás közben forgatja a kormánykereket.
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére
a járművezető számára.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak
kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és
közvetlen kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben
Határvonalak
A rendszer vonalai.
Határvonal, 30 cm-es zóna az autótól hátrafelé
Határvonal, szabad tolatási zóna
A piros vonal (1) a lökhárítótól
körülbelül 30 centiméterre lévő zónát határol
be.
A sárga vízszintes vonal (2) a lökhárító
mögötti körülbelül 1,5 méterre lévő zónát
határol be.
A sárga oldalvonalak körülbelül 2,0 méterre a
lökhárító mögött végződnek.
07
Ez az autó leginkább kinyúló részeinek, például a tükröknek és sarkoknak a határvonala
- akkor is amikor az autó fordul.
}}
243
07 Vezetőtámogatás
||
Tolatóérzékelőkkel felszerelt autók*
Kapcsolódó információk
•
A parkolósegéd kamerája - beállítások (o.
244)
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok (o.
245)
•
Parkolósegéd* (o. 238)
A parkolósegéd kamerája beállítások
A parkolókamera egy segédrendszer és a hátrameneti fokozat kapcsolásakor kapcsol be.
Beállítások
A parkolókamera beállításainak módosításához:
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor a kamera nézet látható.
2. Forgassa a kívánt lehetőség eléréséhez
az OK/MENU gombbal.
A színes területek (4 darab, érzékelőnként egy)
mutatják a távolságot.
3. Nyomja meg az OK/MENU gombot és
lépjen vissza az EXIT gombbal.
Ha az autó tolatóérzékelőkkel, (o. 238). oldal
is fel van szerelve, akkor a távolság jelzése
pontosabb és a színes területek mutatják,
hogy a 4 érzékelő közül melyek érzékelnek
akadályt.
vagy
A területek színe az akadály távolságának
csökkenésével változik - zöldről sárgára és
pirosra.
07
244
1. Nyomja meg a CAM gombot.
2. Nyomja meg a OK/MENU gombot.
3. Forgassa a kívánt lehetőség eléréséhez
az OK/MENU gombbal.
4. Nyomja meg az OK/MENU gombot és
lépjen vissza az EXIT gombbal.
Különféle beállítások
Szín
Távolság (méter)
Zöld
0,8–1,5
Az alapértelmezett beállítás az, hogy a
kamera a hátrameneti fokozat kapcsolásakor
bekapcsol.
Sárga
0,4–0,8
•
Piros
0–0,4
A CAM gomb egyszeri megnyomása aktiválja a kamerát akkor is, ha nincs kapcsolva a hátrameneti fokozat.
•
Ha az autó több tolatókamerával rendelkezik*, akkor a kamerák között a CAM
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
gomb megnyomásával vagy a TUNE
gomb forgatásával válthat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok
BLIS * (holttérfigyelő rendszer)
A parkolókamera egy segédrendszer és a hátrameneti fokozat kapcsolásakor kapcsol be.
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
kamerás technológiára épülő tájékoztató
rendszer, amely bizonyos körülmények között
segítheti a járművezetőt az ugyanolyan irányban haladó járművek észlelésében, amelyek
az úgynevezett "holttérben" helyezkednek el.
Parkolókamera (o. 242)
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd kamerája - korlátok (o.
245)
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók
vagy egyéb tartozékok eltakarhatják a
kamera látótengelyét.
Parkolósegéd* (o. 238)
MY CAR (o. 107)
Ne feledje
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép
látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért
nem észlelt akadályok maradhatnak, amíg
azok túl közel nem kerülnek az autóhoz.
•
Tartsa tisztán a kamera lencséjét a szenynyeződésektől, jégtől és hótól.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kamera lencséjét kézmeleg vízzel és autósamponnal
- ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a
lencsét.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy sűrű forgalomban vagy többsávos országutakon
működjön a leghatékonyabban.
FIGYELEM
A rendszer a biztonságos vezetési stílus és
a visszapillantó tükrök használatának kiegészítője és nem pótolja azokat. Soha nem
helyettesítheti a járművezető figyelmét és
felelősségét. A sávváltás biztonságos végrehajtása mindig a járművezető felelőssége.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolókamera (o. 242)
A parkolósegéd kamerája - beállítások (o.
244)
07
Parkolósegéd* (o. 238)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
245
07 Vezetőtámogatás
||
Áttekintés
tisztítható. Óvatosan tisztítsa a lencséket,
hogy azok ne karcolódjanak.
FONTOS
A lencsék elektromos fűtéssel rendelkeznek a jég vagy hó leolvasztásához. Ha
szükséges, kefélje le a havat a lencséről.
Kapcsolódó információk
G021426
•
BLIS*(Blind Spot Information System) működés (o. 246)
BLIS*(Blind Spot Information System)
- működés
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a
sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban
haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS aktiválása/inaktiválása
A BLIS a motor beindításakor kapcsol be. A
BLIS bekapcsolásakor az ajtópanelekben
lévő visszajelző lámpák háromszor felvillannak.
Visszapillantó tükör BLIS funkcióval34.
BLIS kamera
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol
a rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét
lámpa egyszerre világít.
07
Karbantartás
A hatékony működés érdekében, a BLIS
kamera lencséjének35 tisztának kell lennie. A
lencse puha ruhával vagy nedves szivaccsal
34
35
246
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Lásd az előző ábra (1) pontját.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb
A rendszer a motor beindítását követően a
BLIS gomb egyszeri megnyomásával kapcsolható ki/be.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
07 Vezetőtámogatás
középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót a
MY CAR menürendszerben, (o. 107) lehet
kezelni.
A BLIS kikapcsolásakor a gomb lámpája kialszik és egy üzenet jelenik meg a kombinált
műszerfalon.
A BLIS bekapcsolásakor a gomb lámpája
kigyullad, a kombinált műszerfal egy új szöveges üzenetet jelenít meg és az ajtópanelek
visszajelző lámpái 3 alkalommal felvillannak.
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját a szöveges üzenet kikapcsolásához.
Mikor működik a BLIS
A BLIS egy üzenettel figyelmezteti a járművezetőt, ha hiba merül fel a rendszerben. Ha
például a rendszer kamerái el vannak takarva,
akkor a BLIS visszajelző lámpája villog és egy
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon.
Ilyen esetekben ellenőrizze és tisztítsa meg a
lencsét.
Szükség esetén a rendszer átmenetileg
kikapcsolható, lásd a fenti "A BLIS aktiválása/
inaktiválása" részt.
Előzés
A rendszer akkor reagál, ha:
•
legfeljebb 10 km/h sebességkülönbséggel előz egy másik autót
•
legfeljebb 70 km/h sebességkülönbséggel megelőzi egy másik jármű.
autókat, buszokat és motorkerékpárokat észleljen.
Sötétben a rendszer a környező járművek
fényszóróira reagál. Ha a környező járművek
fényszórói nincsenek bekapcsolva, akkor a
rendszer nem észleli a járműveket. Ez azt
jelenti például, hogy a rendszer nem reagál a
fényszórók nélküli utánfutóra, amelyet egy
autó vagy teherautó vontat.
FIGYELEM
A rendszer nem reagál a kerékpárosokra
vagy robogókra.
A BLIS kamerák az emberi szemhez
hasonlóan korlátozott képességekkel rendelkeznek, azaz nem "látnak" például erős
hóesésben, erős ellenfényben vagy sűrű
ködben.
FIGYELEM
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatáskor nem működik.
A = körülbelül 9,5 m és B = körülbelül 3,0 m.
A rendszer akkor működik, amikor a járművet
10 km/h sebességnél gyorsabban vezeti.
Amikor a kamera (1) járművet észlel a holttérben, akkor a visszajelző lámpa (2) folyamatosan világít, lásd az áttekintő ábrát (o. 245).
Az autóhoz csatlakoztatott széles utánfutó
eltakarhatja a szomszédos sávokban tartózkodó többi járművet. Ez magakadályozhatja, hogy a BLIS észlelje a takarásban
lévő járművet.
Korlátok
Bizonyos esetekben a BLIS visszajelző lámpája világíthat annak ellenére, hogy nincs
másik jármű a holttérben.
07
Világosban és sötétben
Világosban a rendszer a környező járművek
alakjára reagál. A rendszer úgy van kialakítva,
hogy gépjárműveket, például autókat, teher}}
247
07 Vezetőtámogatás
||
BLIS - szimbólumok és üzenetek
MEGJEGYZÉS
Az olyan helyzetekben, amikor a BLIS, (o.
245). oldal funkció hibásan működik vagy
gátolva van, a kombinált műszerfal egy szimbólumot jeleníthet meg, amelyet egy magyarázó üzenet egészít ki. Kövesse a megjelenő
ajánlásokat.
Ha a BLIS visszajelző lámpa különálló esetekben világít annak ellenére, hogy nincs
másik jármű a holttérben, az nem jelenti
azt, hogy hiba merült fel a rendszerben.
A BLIS rendszer hibája esetén a kijelzőn a
Holttér-rendszer Szerviz szüks. szöveg
jelenik meg.
Az alábbi ábrák olyan példákat mutatnak,
amikor a BLIS visszajelző lámpája akkor is
világíthat, ha nincs másik jármű a holttérben.
Példaüzenetek:
Saját árnyék vagy nagy, világos, sima felület, például zajvédő vagy beton útfelület.
Az alacsonyan álló nap belevilágít a kamerába.
Visszaverődés a fényes, nedves útfelületről.
FONTOS
A BLIS rendszert csak szervizben szabad
javítani - hivatalos Volvo műhely javasolt.
07
Kapcsolódó információk
•
•
248
BLIS * (holttérfigyelő rendszer) (o. 245)
BLIS - szimbólumok és üzenetek (o. 248)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Üzenet
Leírás
Holttér-infó
rendszer BE
A BLIS rendszer bekapcsolt.
BLIS Szerviz
szükséges
A holttér rendszer kikapcsolt - forduljon szervizhez.
BLIS
Kamera
blokkolva
A BLIS kamerát szennyeződés, hó vagy jég borítja
- tisztítsa meg a lencsét.
07 Vezetőtámogatás
Üzenet
Leírás
BLIS Csökkentett funkció
A BLIS rendszer kamerája
és az autó elektromos
rendszere közötti adatátvitel csökkent funkciója.
A kamera visszaállítja
magát, ha a BLIS rendszer kamerája és az autó
elektromos rendszere
közötti adatátvitel normál
működése visszatér.
Holttér-infó
rendszer KI
A BLIS rendszer kikapcsolt.
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Állítható kormányzási erő*
A kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az
autó sebességével együtt növekszik, hogy
jobb érzékenységet biztosítson a járművezető
számára. A kormányzás autópályán keményebb és közvetlenebb. A kormányzáshoz
parkoláskor és alacsonyabb sebesség mellett
nem szükséges különösebb erőkifejtés.
A járművezető három különböző szintű kormányzási erő közül választhat az úttartási
vagy kormányzási érzékenység beállításához.
A beállítás a MY CAR menürendszerben hajtható végre. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (o. 107).
Ez a beállítás nem érhető el, amikor az autó
mozgásban van.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo
túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek érezhető.
Kapcsolódó információk
•
BLIS * (holttérfigyelő rendszer) (o. 245)
Az ideiglenesen csökkent kormányrásegítéssel párhuzamosan a kombinált műszerfal egy üzenetet jelenít meg.
07
Kapcsolódó információk
•
MY CAR (o. 107)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
249
ELINDULÁS ΔS VEZETΔS
08 Elindulás és vezetés
Alcolock*
Alcolock1
Az
funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését. Mielőtt a
motor beindítható lenne, a járművezetőnek
alkoholpróbát kell végrehajtania, ami ellenőrzi,
hogy alkohol befolyása alatt áll-e. Az alcolock
kalibrálása az egyes piacok határértékei szerint történik.
Alcolock* - funkciók és működés
Funkciók
FIGYELEM
Az Alcolock csak segédeszköz és nem
mentesíti a járművezetőt a felelősség alól.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
józanul és biztonságosan vezesse az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkciók és működés (o. 251)
Alcolock* - ne feledje (o. 253)
Alcolock* - tárolóhely (o. 252)
Alcolock* - a motor beindítása előtt (o.
252)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 254)
Akkumulátor állapota
Villogó zöld
Töltés folyamatban
Zöld
Teljesen feltöltve
Sárga
Félig feltöltve
Piros
Lemerült - helyezze a tartóba vagy csatlakoztassa a
tápellátó kábelt a kesztyűtartóból.
MEGJEGYZÉS
Fúvóka az alkoholpróbához.
Tárolja az Alcolock eszközt a tartójában.
Ez teljesen feltöltött állapotban tartja a
beépített akkumulátort és az Alcolock
automatikusan aktiválódik az autó kinyitásakor.
Kapcsoló.
Átvitel gomb.
Az akkumulátorállapot lámpája.
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
Működés - akkumulátor
Az alcolock visszajelző lámpája (4) mutatja az
akkumulátor állapotát.
1
Visszajelző
lámpa (4)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* (o. 251)
Alcolock* - tárolóhely (o. 252)
Alcolock* - ne feledje (o. 253)
Alcolock* - a motor beindítása előtt (o.
252)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 254)
08
Más néven Alcoguard.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
251
08 Elindulás és vezetés
Alcolock* - tárolóhely
Alcolock* - a motor beindítása előtt
Tárolja az Alcolock eszközt a tartójában. Oldja
ki a kézi egységet kissé benyomva azt a tartójába, majd elengedve - ezután kiugrik és kivehető a tartóból.
Az Alcolock automatikusan aktiválódik és az
autó nyitásakor készen áll a használatra.
Az alkoholpróba eredménye
1. Amikor a visszajelző lámpa (6) zöld, akkor
az Alcolock készen áll a használatra.
2. Húzza ki az Alcolockot a tartójából. Ha az
Alcolock az autón kívül van az autó kinyitásakor, akkor azt először aktiválni kell a
kapcsolóval (2).
3. Hajtsa fel a fúvókát (1), vegyen egy mély
lélegzetet és fújja egyenletesen, amíg egy
"kattanás" nem hallható
körülbelül 5 másodperc elteltével. Az
eredmény a következő, Az alkoholpróba
eredménye táblázatban szereplő lehetőségek valamelyike lesz.
A kézi egység tárolója és töltőállomása.
•
Helyezze vissza a kézi egységet addig
benyomva, amíg be nem akad.
•
Tárolja a kézi egységet a tartóban - ez
nyújtja a legjobb védelmet és teljesen feltöltve tartja az akkumulátorokat.
Kapcsolódó információk
08
252
•
•
Alcolock* - funkciók és működés (o. 251)
•
•
•
Alcolock* (o. 251)
Alcolock* - a motor beindítása előtt (o.
252)
4. Ha nem jelenik meg üzenet, akkor az átvitel az autóhoz sikertelen lehetett - ebben
az esetben, nyomja meg a gombot (3) az
eredmény manuális továbbításához az
autóhoz.
Visszajelző
lámpa (5) +
kijelzőszöveg
Leírás
Zöld lámpa +
Alcoguard
Elfogadott
teszt
Indítsa be a motort nem történt alkoholtartalom mérése.
Sárga lámpa +
Alcoguard
Elfogadott
teszt
A motor beindítása
lehetséges - a mért
alkoholtartalom
0,1 ezrelék feletti, de a
hatályban lévő korlát
alatt vanA.
Piros lámpa +
Elutasít. Teszt
Várjon 1 percet
A motor beindítésa nem
lehetséges - a mért
alkoholtartalom a hatályos határérték felettiA.
A
5. Hajtsa le a fúvókát, és helyezze vissza az
Alcolockot a tartójába.
MEGJEGYZÉS
6. Indítsa be a motort a sikeres alkoholpróba utáni 5 percen belül - különben azt
meg kell ismételni.
Alcolock* - ne feledje (o. 253)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 254)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A határértékek országonként eltérőek. Ellenőrizze, hogy mi
vonatkozik az Κn országára. Lásd még Alcolock* (o. 251)
Egy végrehajtott vezetési periódust követően a motor 30 percen belül indítható be
újabb alkoholpróba nélkül.
Kapcsolódó információk
•
•
Alcolock* - funkciók és működés (o. 251)
Alcolock* - tárolóhely (o. 252)
08 Elindulás és vezetés
•
•
Alcolock* (o. 251)
Alcolock* - ne feledje
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 254)
A megfelelő funkció és a lehető legpontosabb
mérés eléréséhez:
•
Kerülje az evést és ivást körülbelül
5 perccel az alkoholpróba előtt.
•
Kerülje a szélvédő túlzott mosását - a
mosófolyadékban található alkohol helytelen mérési eredményt okozhat.
Az új alkoholpróba elvégzése érdekében
vezetőcsere esetén - nyomja meg egyszerre a
kapcsolót (2) és a küldés gombot (3) körülbelül 3 másodpercre. Ennél a pontnál az autó
visszatér gátolt módba és új jóváhagyott alkoholpróba szükséges a motor beindítása előtt.
egy műhelyben2 elvégzett kalibrálással lehet
véglegesen törölni.
Hideg vagy meleg időjárás
Minél hidegebb az időjárás, annál hosszabb
ideig tart az Alcolock használatra kész állapotának elérése:
Hőmérséklet (ºC)
Maximális felfűtési idő (másodpercben)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
Kalibrálás és szervizelés
Az Alcolockot 12 havonta műhelyben2 kell
ellenőrizni és kalibrálni.
A kalibrálás szükségessége előtt 30 nappal a
kombinált műszerfalon az Alcoguard Kalibr.
szüks. üzenet jelenik meg. Ha a kalibrálást
nem végzik el a 30 napon belül, akkor a normál motorindítás gátolva lesz - ezután csak a
megkerülő funkcióval lehetséges motor indítása, lásd az alábbi "Szükséghelyzet" címszót.
Az üzenet a küldés gomb (3) egyszeri megnyomásával törölhető. Különben körülbelül
2 perc elteltével tűnik el, de a motor minden
indítását követően újból megjelenik - csak
2
-20 ºC alatti vagy +60 ºC feletti hőmérsékleten az Alcolock kiegészítő tápellátást igényel.
A kombinált műszerfalon az Alcoguard:
dugja be a hál.kábelt üzenet látható. Ebben
az esetben, csatlakoztassa a tápellátó kábelt
a kesztyűtartóból, és várjon, amíg a visszajelző lámpa (6) zölden nem világít.
Szélsőségesen hideg időben a felfűtési idő az
Alcolock beltérbe vitelével csökkenthető.
Szükséghelyzet
Szükséghelyzetben vagy, ha az Alcolock
működésképtelen, meg lehet kerülni az Alcolockot, hogy az autó használható legyen.
08
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
253
08 Elindulás és vezetés
||
MEGJEGYZÉS
Minden megkerülés naplózásra és mentésre kerül a memóriában, lásd Adatok
rögzítése (o. 15).
A megkerülő funkció aktiválását követően a
kombinált műszerfal az Alcoguard Bypass
aktív üzenetet mutatja az autó vezetésének
teljes ideje alatt és csak műhelyben2 állítható
vissza.
A megkerülő funkció hibaüzenet naplózása
nélkül is ellenőrizhető - ilyen esetben, hajtsa
végre az összes lépést az autó beindítása
nélkül. A hibaüzenet az autó bezárásakor törlődik.
Az Alcolock beszerelésekor a megkerülő vagy
a szükséghelyzeti funkció is kiválasztható
megkerülési lehetőségként. Ez a beállítás
ezután műhelyben2 változtatható meg.
A megkerülő funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal
először a Bypass aktív Várjon 1 percet,
majd az Alcoguard Bypass aktív üzenetet jeleníti meg - ezután a motor beindítható.
Ez a funkció több alkalommal aktiválható. A
hibaüzenet vezetés közben jelen van és csak
műhelyben2 törölhető.
A szükséghelyzeti funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal az
Alcoguard Bypass aktív üzenetet jeleníti
meg - ezután a motor beindítható.
Ez a funkció egyszer használható, ezután a
visszaállítás műhelyben2 végezhető el.
254
Arról, hogyan működik az alcolock a motor
beindítása előtt(o. 252) az előzőekben leírt
üzeneteken kívül, a kombinált műszerfal az
alábbiakat képes megjeleníteni:
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard
Újra indítható
A motort kevesebb mint
30 perce állították le - a
motor indítása újabb
alkoholpróba nélküli is
lehetséges.
Alcoguard
Szerviz szüks.
Menjen szervizbeA.
Alcoguard
Nincs jel
Az átvitel sikertelen küldje el manuálisan a
gombbal (3) vagy végezzen új alkoholpróbát.
Alcoguard
Érvénytel.
teszt
A próba sikertelen végezzen új alkoholpróbát.
Alcoguard
Fújjon hoszszabb.
Túl rövid fújás - fújja
hosszabban.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkciók és működés (o. 251)
Alcolock* - tárolóhely (o. 252)
Alcolock* - a motor beindítása előtt (o.
252)
Alcolock* (o. 251)
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek (o. 254)
08
2
Alcolock* - szimbólumok és szöveges
üzenetek
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard
Fújjon lágyabban
Túl erős fújás - fújja finomabban.
Alcoguard
Fújjon erősebben
Túl gyenge fújás - fújja
erősebben.
Alcoguard
várjon Előmelegítés
A felfűtés nem fejeződött be - várjon a Alcoguard Fújjon 5 mp-ig
szövegre.
A
A motor beindítása
A motor a távvezérlős kulcs és a START/
STOP ENGINE gomb használatával indítható
be és állítható le.
Benzin- és dízelmotor
2. Tartsa teljesen benyomva a tengelykapcsoló-pedált3. (Automata sebességváltós
autók esetén - nyomja be a fékpedált.)
3. Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot, majd engedje el azt.
MEGJEGYZÉS
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Alcolock* - funkciók és működés (o. 251)
Alcolock* - ne feledje (o. 253)
Alcolock* - tárolóhely (o. 252)
Alcolock* (o. 251)
Gyújtáskapcsoló eltávolított/behelyezett távvezérlős kulccsal és a START/STOP ENGINE
gombbal.
FONTOS
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a levehető kulcsszár
felöli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 164).
3
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba és nyomja be a végállásáig.
Ne feledje, ha az autó Alcolock* funkcióval van ellátva, akkor elfogadott alkoholpróbára van szükség a motor beindítása
előtt. Az Alcolock funkcióval kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Alcolock* (o.
251).
A dízelmotoros autók esetében kis késés
lehet, mielőtt a motor beindítható lenne közben a Motor Előmelegítés kijelzés
látható.
A motor indításakor addig működik az indítómotor, amíg a motor be nem indul vagy be
nem kapcsol a túlmelegedés-védelem.
FONTOS
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt
újra próbálkozna. Az indítóképesség
növekszik, ha állni hagyja az akkumulátort.
08
Ha az autó mozog, akkor elég a START/STOP ENGINE megnyomása a motor beindításához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
255
08 Elindulás és vezetés
||
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, miután beindította a
motort vagy az autó vontatásakor.
Az autó elindításának előfeltétele, hogy
annak valamelyik Keyless drive funkciójú
távvezérlős kulcsa az utastérben vagy a
csomagtérben legyen.
FIGYELEM
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, amikor elhagyja az
autót és ügyeljen arra, hogy a gyújtás a 0
kulcshelyzetben legyen - különösen, ha
gyermekek tartózkodnak az autóban.
Ennek működésével kapcsolatos tájékoztatásért - lásd Kulcshelyzetek (o. 70).
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot
az autóból annak vezetése vagy vontatása
közben.
A motor leállításához:
•
•
A motor leállítása (o. 256)
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor az alapjárati fordulatszám észrevehetően magasabb lehet a normálisnál. Ez
arra szolgál, hogy a kibocsátás-szabályozó
rendszer a lehető leggyorsabban elérhesse
a normál üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
Keyless drive*
Kövesse a 2-3. lépéseket a motor kulcs nélküli, (o. 168). oldal indításához.
08
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot - a motor leáll.
Ha a fokozatválasztó nem P helyzetben van
vagy az autó mozog:
•
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
256
A motor leállítása
A motor a START/STOP ENGINE gomb
használatával állítható le.
Nyomja meg kétszer a START/STOP
ENGINE gombot vagy tartsa nyomva a
gombot, amíg a motor le nem áll.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (o. 70)
08 Elindulás és vezetés
Kormányzár
Távvezérelt indítás (ERS)*
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását, például illetéktelen használatkor.
A távvezérelt indítás (ERS – Engine Remote
Start) azt jelenti, hogy az autó motorja távolról
is beindítható a távvezérlős kulcs vagy a PCC
kulcs használatával. Ez azért van, hogy az
utastér felmelegedhessen/lehűlhessen az
indulás előtt.
Funkció
•
•
A kormányzár akkor old ki, amikor a távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban4 van
és megnyomják a START/STOP ENGINE
gombot.
A kormányzár akkor zár, amikor kinyitják
a vezetőajtót a motor leállítását követően.
A kormányzás zárásakor és kioldásakor
mechanikus hang hallható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A motor beindítása (o. 255)
Kulcshelyzetek (o. 70)
Kormánykerék (o. 77)
FIGYELEM
A motor távoli indításához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
•
•
A klímavezérlő rendszer és az audiorendszer
ugyanazokkal a beállításokkal indul, amelyek
az autó leállításakor használatban voltak.
Az ERS-indítású motor legfeljebb 15 percre
aktiválható, azután leáll. Az ERS-aktiválásokat
követően a motort a normál módon kell beindítani, mielőtt az ERS újra használható lenne.
Az opcionális ERS funkció a legtöbb automata sebességváltóval felszerelt autóban
elérhető.
Az autónak felügyelet alatt kell lennie.
Nem lehetnek emberek vagy állatok az
autóban.
Az autónak nem szabad zárt, szellőzés
nélküli helyen parkolnia - a kipufogógázok súlyos sérülést okozhatnak az
embereknek és állatoknak.
Kapcsolódó információk
•
•
Távoli indítás (ERS) - működés (o. 258)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek (o. 259)
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs elemének élettartamát
befolyásolja az ERS funkció. Az ERS gyakori használatakor ezért az elemet évente
ki kell cserélni, lásd Távvezérlős
kulcs/PCC - elemcsere (o. 166).
MEGJEGYZÉS
Tartsa be az alapjáratra vonatkozó helyi/
országos szabályokat/rendeleteket.
4
08
A kulcs nélkül vezethető autók esetében a távvezérlős kulcsnak az utastérben kell lennie.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
257
08 Elindulás és vezetés
Távoli indítás (ERS) - működés
1. Röviden nyomja meg a kulcs gombját (2).
Aktív funkciók
2. Ezután közvetlenül, nyomja meg hosszan
- legalább 2 másodeprcig - a gombot (3).
Az alábbi funkciók aktiválódnak a motor távoli
indításával:
Ha az ERS használatának feltételei fennállnak, akkor az alábbiak történnek:
•
•
•
1. Az irányjelzők gyorsan többször felvillannak.
2. A motor beindul.
3. Az irányjelzők 3 másodpercig folyamatosan világítanak a motor indításának megerősítésére.
A kulcs gombjai a távvezérelt indításhoz.
Nyitás
Zárás
MEGJEGYZÉS
A távoli indítást követően, az autó továbbra is zárva marad, de a mozgásérzékelő*
kikapcsol.
Megközelítő világítás időtartama
PCC6 kulccsal
Nyitás, csomagtérajtó
A megközelítő világítás7 fényjelzése
többször felvillan, amikor megnyomja a gombot, majd folyamatosan világít, ha az ERS összes feltétele teljesül. Azonban ez nem azt jelenti, hogy
az ERS beindította a motort.
Információk5
A motor távoli indítása
A motor távoli indításához az autót be kell
zárni.
Járjon el az alábbiak szerint:
Annak ellenőrzéséhez, hogy az ERS beindította-e a motort, a felhasználó megnyomhatja
a gombot (5) - ha a motor beindult, akkor
fényjelzés kapcsol be az (2) és (3) gombokon.
08
5
6
7
258
Szellőztető rendszer
Audio/video rendszer
Megközelítő világítás időtartama.
Kiiktatott funkciók
Az alábbi funkciók inaktiválódnak a motor
távoli indításával:
•
•
•
•
Fényszórók
Helyzetjelző lámpák
Rendszámtábla-világítás
Ablaktörlő.
Az ERS megszakítása
Az alábbi lépések kikapcsolják az ERS által
beindított motort:
•
A távvezérlős kulcs (1), (2) vagy (4) gombjának megnyomása
•
•
•
•
•
Az autó kinyitása
•
Az ERS aktivitásának ideje meghaladja a
15 percet.
Egy ajtó kinyitása
A gázpedál vagy a fékpedál benyomása
A fokozatválasztó kimozdítása P állásból
Körülbelül 10 liter maradt az üzemanyagtartályban
Csak PCC kulcs esetén, lásd PCC* - egyedi funkciók (o. 162).
A PCC kulccsal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd PCC* - egyedi funkciók (o. 162).
A megközelítő világítással kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (o. 160) és Megközelítő világítás időtartama (o. 90).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Az ERS által beindított motor leállásakor az
irányjelzők 3 másodpercig folyamatosan
világítanak.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérelt indítás (ERS)* (o. 257)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek (o. 259)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és
üzenetek
Az olyan esetekben, amikor az ERS funkció
meghibásodik vagy megszakad, egy szimbólum jelenik meg a kombinált műszerfalon,
amelyet egy magyarázó szöveg egészít ki.
Üzenet
Leírás
Nincs távindítás motor
figyelm.
Az ERS nem elérhető a
motor figyelmeztető
hibaüzenete miatt. Menjen szervizbeA.
Az ERS nem elérhető a
hűtőrendszer hibaüzenete miatt, lásd Hűtőfolyadék - szint (o. 341).
Üzenet
Leírás
Nincs távindítás motor
hűtőfoly.
Nincs távindítás Max. 2
indítás
Az ERS nem elérhető,
mert egymást követően
legfeljebb 2 ERS aktiválás
megengedett.
Nincs távindítás ajtó
nyitva
Az ERS nem elérhető,
mert egy ajtó/a csomagtérajtó nincs becsukva.
Nincs távindítás üzemanyag kevés
Az ERS az alacsony
üzemanyagszint miatt
nem elérhető.
Nincs távindítás autó
nincs zárva
Az ERS nem elérhető,
mert az autó nincs
bezárva.
Nincs távindítás fokozat
nem P
Az ERS nem elérhető,
mert a fokozatválasztó
nincs P állásban.
Nincs távindítás autóban a vezető
Az ERS nem elérhető,
mert valaki tartózkodik az
utastérben.
Nincs távindítás akkutöltés alacs
Az ERS az alacsony
akkumulátorfeszültség
miatt nem elérhető. Töltse fel az akkumulátort a
motor beindításával.
Az ERS funkció nem áll rendelkezésre
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Megszakadt ERS funkció
Üzenet
Leírás
Távindítás ki
üzemanyag
kevés
Az ERS az alacsony
üzemanyagszint miatt
megszakadt.
Távindítás ki
fokozat nem P
Az ERS megszakadt,
mert a fokozatválasztó
nem P állásban van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
259
08 Elindulás és vezetés
||
Üzenet
Leírás
Távindítás ki
autóban a
vezető
Az ERS megszakadt,
mert valaki tartózkodik
az utastérben.
Távindítás ki
motor figyelm.
Az ERS megszakadt a
motor hibaüzenete
miatt. Menjen szervizbeA.
Távindítás ki
akkutöltés
alacs
Az ERS az alacsony
akkumulátorfeszültség
miatt megszakadt.
Távindítás ki
motor hűtőfoly.
Az ERS működése
megszakadt a hűtőrendszer hibaüzenete
miatt.
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
08
260
Távvezérelt indítás (ERS)* (o. 257)
Távoli indítás (ERS) - működés (o. 258)
A motor beindítása – Flexifuel
•
-20 °C alatti hőmérsékleteken az elektromos motorblokkfűtést legalább 3 órára be
kell kapcsolni.
A flexifuel motorok 95-ös oktánszámú ólommentes benzinnel és E85 bioetanollal üzemeltethetők. A motor a benzines autókkal megegyező módon indítható be.
FIGYELEM
A motorblokkfűtés nagy feszültséggel
működik. A motorblokkfűtés és az elektromos csatlakozásainak hibakeresését és
javítását szervizben kell elvégeztetni Volvo szerviz javasolt.
Motorblokkfűtés*
MEGJEGYZÉS
A tartalék üzemanyag szállítására vonatkozó pontok:
•
Elektromos bemenet a motorblokkfűtéshez.
Ha az üzemanyagtartály kiürülése
miatti leállás esetében, a tartalék
üzemanyagkannából E85 bioetanolt
betöltve a motor beindítása hideg időben nehéz lehet. Ez azzal kerülhető el,
ha a tartalék üzemanyagkannát 95-ös
oktánszámú benzinnel tölti fel.
Az E85 üzemanyaghoz készült autokban
elektromos motorblokkfűtés található. Előmelegített motorral indulva és közlekedve jelentősen csökken a kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás. Ezért ajánlott motorblokkfűtést használni a téli hónapok során.
A Flexifuel E85 bioetanol üzemanyaggal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Üzemanyag - E85 bioetanol (o. 298).
•
+5 °C és -10 °C közötti hőmérsékleteken
az elektromos motorblokkfűtést legalább
1 órára be kell kapcsolni.
Indítási nehézségek esetén
-10 °C és -20 °C közötti hőmérsékleteken
az elektromos motorblokkfűtést legalább
2 órára be kell kapcsolni.
•
Tegyen további próbát az indításra a
START/STOP ENGINE gombbal.
•
Ellenőrizze, hogy a motorblokkfűtés be
van-e kapcsolva és, ahol alkalmazható,
•
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ha a motor nem indul be az első próbálkozásra:
08 Elindulás és vezetés
aktiválja azt a fentiekben meghatározott
időre.
FONTOS
Ha a motor ismételt próbálkozások ellenére sem indul be, akkor azt javasoljuk,
hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo szervizzel.
Ha az akkumulátor lemerül vagy lecsatlakoztatták, akkor az adaptálódáshoz kissé hoszszabb időre van szükség, mert az elektronika
memóriája törlődött.
Indítás segédakkumulátorral
Ha az indító akkumulátor(o. 355) lemerül,
akkor az autó beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
Kapcsolódó információk
•
•
Indítás segédakkumulátorral (o. 261)
A motor beindítása (o. 255)
Üzemanyag-adaptáció
A Flexifuel motorok 95-ös oktánszámú ólommentes benzinnel és E85 bioetanollal is üzemeltethetők. Mindkét üzemanyagot ugyanabba a tartályba kell tölteni, és a kétféle
üzemanyag bármilyen arányú keverése lehetséges.
Ha az üzemanyagtartályt benzinnel tölti fel,
miután E85 üzemanyagot használt (vagy fordítva), akkor a motor egy ideig egyenetlenül
járhat. Ezért fontos, hogy hagyja a motort
hozzászokni (adaptálódni) az új üzemanyagkeverékhez.
Az adaptálódás automatikusan történik, ha az
autót rövid ideig egyenletes sebességgel
vezeti.
FONTOS
A tartályban lévő üzemanyag-keverék
megváltozását követően adaptáció szükséges az autó körülbelül 15 percig történő
egyenletes vezetésével.
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor, az alábbi lépéseket kell megtenni a
rövidzárlatok vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a 0 kulcshelyzetbe, (o. 70). oldal.
2. Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor
12 V feszültségű-e.
3. Ha a segédakkumulátor egy másik
autóba van szerelve, akkor állítsa le az azt
tartalmazó autó motorját és ellenőrizze,
hogy a két autó nem ér-e egymáshoz.
08
261
08 Elindulás és vezetés
||
4. Csatlakoztassa a piros indítókábel kapcsát a segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez (1).
11. Indítsa be a lemerült akkumulátorú autó
motorját.
FONTOS
FONTOS
Ne érjen a krokodilcsipeszekhez az indítási
eljárás során. Fennáll a szikrázás kockázata.
Csatlakoztassa óvatosan az indítókábelt,
hogy elkerülje a rövidzárlatot a motortér
más komponenseivel.
5. Nyissa ki az autója akkumulátorának első
fedélkapcsait és távolítsa el a fedelet,
lásd Indítóakkumulátor - csere (o. 356).
6. Csatlakoztassa a piros indítókábel másik
kapcsát az autó pozitív kivezetéséhez (2).
7. Csatlakoztassa a fekete indítókábel kapcsát a segédakkumulátor negatív kivezetéséhez (3).
FIGYELEM
9. Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai
biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel szikrázás az indítási eljárás során.
10. Indítsa be a segédakkumulátort tartalmazó autó motorját és hagyja járni pár
percig kissé az alapjárati fordulatszám feletti, körülbelül 1500/perc fordulatszámon.
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
Kapcsolódó információk
•
262
•
•
A motor beindítása (o. 255)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Manuális sebességváltó (o. 263)
Automata sebességváltó - Geartronic, (o.
264). oldal és Powershift, (o. 268). oldal
FONTOS
12. Távolítsa el az indítókábeleket fordított
sorrendben - először a fekete, majd a
piros kábelt.
> Ügyeljen arra, hogy a fekete kábel
egyik kapcsa se érjen hozzá az akkumulátor pozitív kivezetéséhez vagy a
csatlakoztatott piros indítókábelhez!
8. Csatlakoztassa a másik kapcsot egy testelési ponthoz, például a jobb oldali
motortartóhoz, fent, a külső csavarfejen
(4).
08
Sebességváltók
Kétféle fő típusú sebességváltó van. Manuális
sebességváltó és automata sebességváltó.
A hajtásrendszer-komponensek károsodásának megelőzéséhez, a sebességváltó
üzemi hőmérséklete megfigyelés alatt áll.
Ha fennáll a túlmelegedés kockázata,
akkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg a kombinált műszerfalon egy szöveges üzenettel együtt. Kövesse a szöveges
üzenetben található javaslatokat.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 264)
08 Elindulás és vezetés
Manuális sebességváltó
Hátramenetkapcsolás-gátló
Fokozatváltás-jelző*
A sebességváltó áttételének változtatása a
sebességtől és a teljesítményigénytől függ.
A hátramenetkapcsolás-gátló megakadályozza a hátrameneti fokozat kapcsolásának
lehetőségét normál előre haladás közben.
A fokozatváltás-jelző jelzik a járművezetőnek,
hogy mikor kell a következő magasabb vagy
alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolni. A
környezettudatos vezetés egyik alapvető fontosságú része, hogy mindig a megfelelő
sebességfokozatban haladjunk, és sokszor
váltsunk sebességet.
•
Kövesse a sebességváltó karra nyomtatott kapcsolási mintát, és kezdje az N
üres állásból, mielőtt R állásba kapcsolna.
•
Csak akkor kapcsoljon hátrameneti fokozatot, ha az autó álló helyzetben van.
MEGJEGYZÉS
A 6-sebességes sebességváltó (lásd előző
ábra) váltómintájának felső változata esetében - először nyomja le a sebességváltókart az N helyzetben, hogy hátrameneti
fokozatba kapcsolhasson.
Fokozatváltási minta 6-sebességes sebességváltó esetén.
A 6-sebességes sebességváltó kétféle változatban érhető el - ezek a hátrameneti fokozat
elhelyezkedésében különböznek. A tényleges
fokozatváltási minta a sebességváltó karra
van nyomtatva.
•
Nyomja be teljesen a tengelykapcsolópedált az egyes fokozatváltások során.
•
Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról a fokozatváltások között.
Kapcsolódó információk
•
•
Manuális sebességváltó
Fokozatváltás-jelző manuális
sebességváltó esetén. Csak
egy jel világít egyszerre normál vezetés során ez
csak középen világít.
Amikor fel/le kapcsolás javasolt, akkor a felső világít a + vagy az alsó a jelnél, az ábrán pirosan jelölve.
Automata sebességváltó
Sebességváltók (o. 262)
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (o. 397)
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben
hagyása nem minden helyzetben elégséges az autó megtartásához.
08
"Digitális" kombinált műszerfal fokozatváltás-jelzővel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
263
08 Elindulás és vezetés
Bizonyos változatokon egy segítő funkciót
ellátó kijelző - GSI (Gear Shift Indicator) található, amely értesíti a járművezetőt, amikor a következő magasabb vagy alacsonyabb
fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás eléréséhez.
Azonban, az olyan jellemzőket is figyelembe
véve, mint a teljesítmény és a vibrációmentes
haladás, előnyös lehet magasabb motorfordulatszámnál kapcsolni magasabb sebességfokozatba. A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
Automata sebességváltó -Geartronic*
A sport üzemmód "S" szimbóluma NARANCS
színű, amikor az üzemmód aktív.
A Geartronic sebességváltó két különböző
üzemmóddal rendelkezik - automatikus és
manuális.
Parkoló helyzet - P
•
MEGJEGYZÉS
A fokozatválasztónak P állásban kell lennie
az autó bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
D - Automata fokozathelyzetek. +/–: Manuális
fokozathelyzetek. S8: sport üzemmód*.
A kombinált műszerfal, (o. 59) mutatja az
alábbi jelzésekkel mutatja a fokozatválasztó
helyzetét: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 stb.
Fokozathelyzetek
Az automata fokozathelyzetek a kombinált műszerfal
jobb oldalán láthatók. (Egyszerre csak egy jel világít - a
pillanatnyi fokozatválasztóhelyzetet mutató.)
08
264
Ahhoz, hogy elmozdíthassa a fokozatválasztót a P állásbal, erősen be kell nyomni
a fékpedált.
Ha a P állás van kiválasztva, akkor a sebességváltó mechanikusan gátolva van. Óvintézkedésként, húzza be a rögzítőféket, (o. 287).
"Analóg" kombinált műszerfal esetén, a fokozathelyzetek és a jelző nyilak a
műszerfal közepén láthatók.
8
Válassza a P állást a motor indításához vagy
amikor parkol az autóval.
A "Sport üzemmód" funkció V60 Plug-in Hybrid esetében nem elérhető - csak a "+" és "-".
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FONTOS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
P állás kiválasztásához.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az automata sebességváltó P állásban hagyása nem minden
helyzetben elégséges az autó megtartásához.
08 Elindulás és vezetés
kart, amely visszatér a + és – közötti nyugalmi helyzetébe.
Hátramenet állás - R
Az autónak álló helyzetben kell lennie az R
állás kiválasztásához.
vagy
Semleges állás - N
•
Semmilyen fokozat nincs kapcsolva és a
motor beindítható. Húzza be a rögzítőféket,
ha az autó álló helyzetben van a fokozatválasztó N állásában.
A "+S–" manuális fokozatváltási mód vezetés
közben bármikor kiválasztható.
Vezetés állás - D
A D a normál vezetési helyzet. A fel- és viszszakapcsolás automatikusan történik a gyorsítás és a sebesség szintjének függvényében.
Az autónak álló helyzetben kell lennie, amikor
a fokozatválasztót D állásból R állásba mozdítja.
Geartronic – manuális fokozathelyzetek
(+S-)
A járművezető manuálisan is válthat sebességfokozatot a Geartronic automata sebességváltó használatával. Az autó a gázpedál
felengedett állapotában motorfékez.
A manuális fokozathelyzet a kar D
állásból a "+S-" véghelyzetbe mozdításával érhető el. A kombinált
műszerfal "+S-" szimbóluma FEHΔR
színűről NARANCS színűre változik és a 1, 2,
3 stb. számjegyek jelennek meg egy négyzetben, attól függően, hogy éppen melyik sebességfokozat van kiválasztva.
•
Mozgassa a kart előre a "+" (plusz)
irányba a felkapcsoláshoz és engedje el a
Húzza vissza a kart a "–" (mínusz) irányába a visszakapcsoláshoz, majd
engedje el azt.
A Geartronic automatikusan kapcsol vissza,
ha a járművezető a kiválasztott sebességfokozathoz megfelelő szint alá hagyja csökkenni a sebességet, hogy megakadályozza az
autó rángatását és lefulladását.
találhatók kezelőszervek, úgynevezett
"sebességváltó fülek".
Ha a kormánykerék váltófüleivel szeretne
fokozatot váltani, akkor előbb aktiválni kell
azokat. Ezt az egyik fület a kormánykerék felé
húzva teheti meg - a kombinált műszerfal
ezután a "D" jelzésről egy szára vált, amely a
pillanatnyi sebességfokozatot jelzi.
Ezután a sebességfokozat egy lépéssel történő váltásához:
•
Húzza hátrafelé - a kormánykerék felé az egyik fület, majd engedje el azt.
Az automatikus vezetési módba történő viszszatéréshez:
•
Mozdítsa a kart a D jelölésnél található
véghelyzetbe.
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességváltó sport programmal rendelkezik, akkor a sebességváltó csak azután lesz manuális, hogy a fokozatválasztót
előre vagy hátra mozdította a "+S–" helyzetben. A kombinált műszerfal a S kijelzéséről annak a mutatására vált, hogy az 1,
2, 3 sebességfokozat van-e kapcsolva.
Váltófülek*
A fokozatválasztóval történő manuális fokozatváltás kiegészítésére, a kormánykeréken is
A kormánykerék mindkét "sebességváltó füle":
"-": Kiválasztja a következő alacsonyabb
sebességfokozatot.
"+": Kiválasztja a következő magasabb
sebességfokozatot.
A fül minden meghúzására végbemegy egy
fokozatváltás, feltéve, hogy a motor fordulat-
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
265
08 Elindulás és vezetés
||
száma nem hagyja el a megengedett tartományt.
Az egyes fokozatváltások után a kombinált
műszerfalon megváltozik a pillanatnyi sebességfokozatot mutató szám.
MEGJEGYZÉS
Automatikus kikapcsolás
Ha nem használja a kormánykerék váltófüleit, akkor azok rövid idő elteltével kikapcsolnak - ezt az jelzi, hogy a kombinált
műszerfal a pillanatnyilag kapcsolt sebességfokozat helyett a "D" kijelzést mutatja.
A kivétel a motorfékezés - ekkor a váltófülek a motorfékezés idejére aktiválódnak.
Manuális kikapcsolás
A kormánykerék váltófülei manuálisan is
kikapcsolhatók:
•
Húzza mindkét váltófület a kormánykerék felé, és tartsa így, amíg a kombinált műszerfal a pillanatnyi sebességfokozat száma helyett a "D" kijelzésre
nem vált.
A váltófülek használhatók a fokozatválasztó
sport üzemmódjában* is - ekkor a fülek inaktiválás nélkül folyamatosan aktívak.
A sport program sportosabb jellemzőkkel rendelkezik és magasabb
motorfordulatszámot tesz lehetővé
az egyes sebességfokozatokban.
Ugyanakkor gyorsabban reagál a gázadásra.
Aktív vezetés során, az alacsonyabb sebességfokozatok élveznek elsőbbséget, ami késleltetett felkapcsolást eredményez.
A sport mód aktiválásához:
•
Mozdítsa a fokozatválasztót oldalra a D
állásból az "+S–" állásnál található véghelyzetbe - a kombinált műszerfal a D
kijelzésről az S kijelzésre vált.
A sport üzemmód vezetés közben bármikor
kiválasztható.
Geartronic - téli üzemmód
Csúszós úton könnyebben elindul, ha manuálisan kiválasztja a 3. fokozatot.
1. Nyomja be a fékpedált, és mozdítsa a
kart a D állásból az "+S–" felőli véghelyzetbe - a műszerfal kijelzője a D jelzésről
az 1 számra vált10.
2. Görgessen fel a 3. fokozathoz a kar előre,
a "+" (plusz) felé történő kétszeri megnyomásával - a kijelző a 1 jelzésről a 3 jelzésre vált.
3. Engedje fel a féket és gyorsítson óvatosan.
08
9
10
266
Geartronic - Sport üzemmód* (S)9
Csak bizonyos motorok.
Ha az autó sport üzemmóddal* rendelkezik, akkor először az "S" jelzés jelenik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A sebességváltó "téli üzemmódja" azt jelenti,
hogy az autó alacsonyabb motorfordulatszámmal és a hajtó kerekekre jutó csökkent
hajtóerővel indul el.
Padlógáz
Amikor a gázpedált teljesen lenyomja a padlóig (a normálisan teljes gyorsításnak tekinthető helyzeten túl), akkor azonnal egy alacsonyabb sebességfokozat kapcsolását váltja ki.
Ezt nevezzük padlógáz (kick-down) állásnak.
Ha a gázpedált felengedi a padlógáz helyzetből, akkor a sebességváltó automatikusan felkapcsol.
A padlógáz maximális gyorsítás esetére szolgál, például előzéskor.
Biztonsági funkció
A motor túlpörgetésének elkerülése érdekében, a sebességváltó vezérlőprogramja egy
védelmi visszakapcsolás-gátló funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a padlógáz
funkció működését.
A Geartronic nem engedi a visszakapcsolás/
padlógáz funkció működését, ha az a motor
károsodásához vezető motorfordulatszámot
eredményezne. Semmi sem történik, ha a járművezető túl magas fordulatszámon próbál
meg ilyen módon visszakapcsolni - a sebességváltó az eredeti sebességfokozatban
marad.
08 Elindulás és vezetés
A padlógáz funkció aktiválásakor az autó, a
motor fordulatszámától függően egyszerre
egy vagy több fokozatot kapcsol vissza. Az
autó felkapcsol, amikor a motor eléri a maximális fordulatszámot, hogy megakadályozza
a motor károsodását.
Kapcsolódó információk
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (o. 397)
08
267
08 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó -Powershift*
A Powershift automata sebességváltó abban
különbözik a Geartronic automata sebességváltótól, (o. 264). oldal, hogy kettős mechanikus tengelykapcsoló-tárcsával rendelkezik.
üzemmódja, lásd a "Geartronic - téli üzemmód", (o. 264). oldal részt. A Powershift csúszós útfelületen történő induláskor lehetővé
teszi a 2. sebességfokozat manuális kapcsolását a 3. fokozat helyett (Geartronic).
Powershift vagy Geartronic
A Powershift sebességváltóval felszerelt
modellek nem vontathatók, mert csak a
motor járó állapotában kapnak elégséges
kenést. Ha mégis vontatni kell, akkor az útvonalnak a lehető legrövidebbnek kell lennie és
nagyon alacsony sebességgel kell végezni.
D: automata fokozathelyzetek. +S–: manuális
fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.
A Powershift automata sebességváltó kettős
mechanikus tengelykapcsoló-tárcsákkal
továbbítja a hajtóerőt a motortól a hajtó
kerekekig, szemben a Geartronic sebességváltóval, amely hidraulikus nyomatékváltót
használ.
08
268
A Powershift sebességváltó ugyanolyan
módon működik és hasonló kezelőszerveket
használ, mint a Geartronic automata sebességváltó. Az egyetlen kivétel a Geartronics téli
Ha nem biztos abban, hogy az autó
Powershift sebességváltóval van-e felszerelve, akkor ez ellenőrizhető a sebességváltó
címkéjén a motorháztető alatt - lásd Típusjelölések (o. 381). Az ”MPS6” jelölés
Powershift sebességváltót jelez - különben a
sebességváltó Geartronic automata sebességváltó.
Ne feledje
A sebességváltó kettős tengelykapcsolója túlterhelés-védelemmel rendelkezik, amely
akkor aktiválódik, ha túlmelegszik, például
amikor az autót a gázpedállal tartják hoszszabb ideig álló helyben egy emelkedőn.
A túlmelegedett sebességváltó az autó rázkódását és remegését okozza, és világít a figyelmeztető szimbólum és a kombinált műszerfal
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
egy üzenetet jelenít meg. A sebességváltó
lassú haladás során is túlmelegedhet sorban
álláskor (10 km/h vagy lassabb), emelkedőn
vagy utánfutót vontatva. A sebességváltó az
autó álló helyzetében, a fékpedált nyomva és
a motort alapjárati fordulatszámon járatva hűl
le.
A lassú haladás közbeni túlmelegedés sorban
állás közben az alábbi vezetési módszerrel
kerülhető el:
•
Álljon meg az autóval, lábát a fékpedálon
tartva, amíg egy kis távolságra nem kerük
az elöl haladó forgalomtól, haladjon előre
egy kicsit, majd várjon még egy kicsit,
lábát a fékpedálon tartva.
FONTOS
Használja a lábféket az autó álló helyzetben tartásához meredek emelkedőn - ne
tartsa az autót a gázpedál használatával. A
sebességváltó ilyenkor túlmelegedhet.
A Powershift sebességváltóval történő vontatással kapcsolatos fontos információkhoz,
lásd Vontatás (o. 308).
Szöveges üzenet és teendők
Bizonyos helyzetekben a kombinált műszerfal
szöveges üzenetet jeleníthet meg, miközben
egy szimbólum világít:
08 Elindulás és vezetés
Szimbólum
A
Üzenet
Vezetési jellemzők
Teendő
Sebvált. túlhev. fékezzen le
Az egyenletes sebesség fenntartásának nehézsége állandó motorfordulatszámon.
A sebességváltó túlmelegedett. Tartsa álló helyzetben az
autót a fékpedált használva.A
Seb.váltó forró Parkoljon le
Jelentős húzás az autó vonóerejében.
A sebességváltó túlmelegedett. Álljon meg haladéktalanul az
autóval biztonságos módon.A
Sebváltó hűl járassa a
motort
Ne vezessen a sebességváltó túlmelegedése miatt.
A sebességváltó túlmelegedett. A gyorsabb lehűléshez:
Járassa a motort alapjáraton az N vagy P állásban, amíg az
üzenet el nem tűnik.
A gyorsabb lehűléshez: járassa a motort alapjáraton az N vagy P állásban, amíg az üzenet el nem tűnik.
A táblázat három lépést mutat a sebességváltó túlmelegedésének növekvő súlyosságának megfelelően. A szöveges üzenettel párhuzamosan, a járművezető tájékoztatást is
kap arról, hogy az autó elektronikus rendszere átmenetileg megváltoztatja a vezetési
jellemzőket. Kövesse a szöveges üzenetben
található utasításokat, ahol ez alkalmazható.
MEGJEGYZÉS
A táblázatban szereplő példák nem azt
jelentik, hogy az autó hibás, hanem azt,
hogy egy biztonsági funkció ki van kapcsolva azzal a céllal, hogy magakadályozza autó komponenseinek károsodását.
FIGYELEM
Ha a Seb.váltó forró Parkoljon le szöveggel együtt megjelenő figyelmeztető
szimbólumot figyelmen kívül hagyja, akkor
a sebességváltó hőmérséklete olyan
magasra emelkedhet, hogy a motor és a
sebességváltó átmenetileg leáll, hogy
megakadályozza a tengelykapcsoló meghibásodását - az autó ekkor elveszti a hajtást és álló helyzetben marad, amíg a
sebességváltó hőmérséklete elfogadható
szintre nem csökken.
A legvalószínűbb szöveges üzenetek a vonatkozó javaslatokkal az automata sebességváltót érintő megoldásokra vonatkozóan, lásd
Üzenetek (o. 106).
megnyomta az irányjelző bajuszkapcsoló OK
gombját.
08
A szöveges üzenetek automatikusan eltűnnek, miután végrehajtotta a teendőket vagy
269
08 Elindulás és vezetés
Fokozatválasztás-gátló
Álló autó járó motorral:
Kétféle sebességváltózár létezik - mechanikus
és automatikus.
•
Mechanikus sebességváltózár
Elektromos sebességváltózár sebességváltózár parkoló állásban (P)
Tartsa a lábát a fékpedálon, amikor más
helyzetbe mozdítja a a fokozatválasztó.
Az automata sebességváltózár
inaktiválása
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót P állásból más állásokba, be kell nyomni a
fékpedált és a távvezérlős kulcsnak II kulcshelyzetben, (o. 71). oldal kell lennie.
G021351
Sebességváltózár - üres (N)
A fokozatválasztó szabadon előre és hátra
mozgatható az N és D állások között. Az
egyéb helyzetek egy retesszel vannak
gátolva, amelyet a fokozatválasztó tiltó kapcsolójával lehet kioldani.
Ha a fokozatválasztó N állásban van és az
autó legalább 3 másodperce áll (függetlenül
attól, hogy jár-e a motor), akkor a fokozatválasztó lezár.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az N állásból más állásokba, be kell
nyomni a fékpedált, és a távvezérlős kulcsnak
a II kulcshelyzetben kell lennie.
A tiltó kapcsoló benyomott állapotában a kar
előre és hátra mozgatható a P, R, N és D állások között.
Automata sebességváltózár
Az automata sebességváltó különleges biztonsági rendszerekkel rendelkezik:
08
Parkoló állás (P)
11
270
2 nyílás is lehet - egy a kulcsszárnak és egy a gumiszőnyeg rögzítéséhez.
Ha az autó nem vezethető, például az akkumulátor lemerülése miatt, akkor a fokozatválasztót ki kell mozdítani a P állásból, hogy az
autó mozgatható legyen.
Emelje fel a gumiszőnyeget a középkonzol mögötti rekeszben, és keresse meg a
nyílást11 a rekesz alján, amelybe a kulcszszár, (o. 164). oldal behelyezhető.
Keresse meg a rugóterhelésű gombot a
nyílásban a kulcsszárral; nyomja meg a
gombot a kulcsszárral, és tartsa így.
Mozdítsa ki a fokozatválasztót P állásból,
és húzza fel a kulcsszárat.
4. Helyezze vissza a gumiszőnyeget a
helyére.
08 Elindulás és vezetés
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 264)
•
Automata sebességváltó -- Powershift*
(o. 268)
Visszagurulásgátló (HSA)*12
Start/Stop*
A fékpedál felengedhető, mielőtt emelkedőn
elindulna vagy tolatna - a HSA (Hill Start
Assist) funkció azt jelenti, hogy az autó nem
gurul vissza.
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk start/stop funkcióval rendelkeznek,
amely, például amikor áll a forgalom vagy a
jármű közlekedési lámpánál várakozik - átmenetileg leállítja a motort, majd az utazás folytatásakor automatikusan újraindítja azt.
A funkció néhány másodpercig fenntartja a
nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi
a lábát.
Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc
elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít,
megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (o. 255)
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
tevékenységünkre hatással van. Ez a cél számos egyedi energiamegtakarító funkció létrejöttét eredményezte, ezek közül egyik a Start/
Stop rendszer, üzemanyag-megtakarítás
közös feladatával, amely másfelől csökkenti a
kipufogógázzal távozó káros anyagok kibocsátását.
08
12
A motor és sebességváltó kombináción múlik. A HSA bizonyos kombinációk esetében nem lehetséges.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
271
08 Elindulás és vezetés
||
A Start/Stop rendszerrel kapcsolatos
általános információk
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 274)
Start/Stop* - funkció és működés
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 277)
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál kapcsol be. A Start/Stop funkció automatikusan bekapcsol, amikor beindítja
a motort a kulccsal.
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 279)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
A motor leállítva - csendesebb és tisztább lesz.
A Start/Stop funkció lehetővé teszi a járművezető számára, hogy környezettudatosabban
vezesse az autót, hagyva azt automatikusan
leállni a megfelelő körülmények között.
Manuális vagy automatikus
Ne feledje, hogy a Start/Stop funkció attól
függően eltérő, hogy a sebességváltó manuális vagy automata.
Kapcsolódó információk
08
•
•
•
•
•
272
Start/Stop* - funkció és működés (o. 272)
A motor beindítása (o. 255)
Start/Stop* - beállítások (o. 277)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 276)
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 275)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a
motor kulccsal történő beindításakor. A járművezető
számára ezt a funkció szimbólumának világítása jelzi a
kombinált műszerfalon és a
be/kikapcsoló gomb lámpájának világítása.
Az autó összes normál rendszere, mint a világítás, a rádió stb. normálisan
működik a motor automatikus leállítását
követően is, kivéve bizonyos berendezéseket,
amelyeknek működése átmenetileg korlátozódik, mint például a klímavezérlő rendszer ventilátor-fordulatszáma vagy az audiorendszer
szélsőségesen magas hangereje.
A motor automatikus leállítása
Az alábbiak szükségesek a motor automatikus leállításához:
08 Elindulás és vezetés
Feltételek
A
M/A
A motor automatikus beindítása
A
Nyomja be a tengelykapcsolót,
helyezze üres állásba a sebességváltó kart, majd engedje fel a tengelykapcsoló-pedált - a motor
automatikusan leáll.
M
Állítsa meg az autót a lábfékkel,
majd tartsa a lábát a tengelykapcsoló-pedálon - a motor automatikusan leáll.
A
Feltételek
M/
AA
A sebességváltó kar üres állásában:
M
Bizonyos helyzetekben,
tanácsos lehet az Start/Stop
funkció ideiglenes kikapcsolása - ez a gomb megnyomásával hajtható végre.
1. Nyomja be a tengelykapcsoló
pedált vagy nyomja meg a gázpedált - a motor beindul.
A funkció kikapcsolását a kombinált
műszerfal Start/Stop szimbólumának és a be-/kikapcsoló gomb lámpájának kikapcsolása jelzi.
2. Kapcsoljon a megfelelő sebességfokozatba és vezessen.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha az ECO funkció aktív,
akkor a motor automatikusan
leállhat, mielőtt az autó teljesen megállna.
lon.
Az Start/Stop funkció kikapcsolása
Engedje fel a lábának nyomását a
lábféken - a motor automatikusan
beindul, és az út folytatódhat.
A
Tartsa fenn a nyomást a lábfékpedálon, és nyomja be a gázpedált - a
motor automatikusan beindul.
A
Az alábbi lehetőség lejtőn is rendelkezésre áll:
M+
A
HSA indulási segéd
Engedje fel a lábféket, és hagyja
elindulni az autót - a motor automatikusan beindul, amikor a sebesség
meghaladja a normál séta gyorsaságát.
Megerősítésként és emlékeztetve
arra, hogy a motor automatikusan
leállt, a Start/Stop funkció szimbóluma világít a kombinált műszerfaA
A Start/Stop funkció ki van kapcsolva, amíg
újra be nem kapcsolja azt a gombbal vagy a
következő alkalommal be nem indítja a motort
a kulccsal.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
A lábfék emelkedőn is felengedhető a motor
automatikus beindításához - a HSA, (o. 271)
(Hill Start Assist) nem engedi, hogy az autó
visszaguruljon.
A HSA funkció átmenetileg fenntartja a nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi a
lábát, mielőtt elindulna a motor automatikus
leállításának állapotából. Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít, megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
•
Start/Stop* (o. 271)
08
A motor beindítása (o. 255)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
273
08 Elindulás és vezetés
•
•
08
274
Start/Stop* - beállítások (o. 277)
Start/Stop* - a motor nem áll le
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 276)
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál kapcsol be. Annak ellenére,
hogy a Start/Stop funkció aktív, a motor nem
mindig áll le automatikusan.
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 275)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 274)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 279)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 277)
A motor nem áll le automatikusan, ha:
Feltételek
M/A
az autó nem érte el erlőször a
körülbelül 8 km/h sebességet a
kulcsos indítást vagy a legutóbbi
automatikus leállítást követően.
M+
A
a járművezető kicsatolta a biztonsági öv csatját.
M+
A
az akkumulátor töltöttségi szintje a
minimális megengedett szint alatt
van.
M+
A
a motor nem érte el a normál
üzemi hőmérsékletet.
M+
A
a külső hőmérséklet fagypont alatt
vagy körülbelül 30 °C felett van.
M+
A
be van kapcsolva a szélvédő
elektromos fűtése.
M+
A
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A
Feltételek
M/A
az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektől - amelyet
a ventilátor magas fordulatszámú
működése jelez.
M+
A
az autó hátrafelé megy.
M+
A
az indító akkumulátor hőmérséklete fagypont alatt van vagy túl
magas.
M+
A
a járművezető nagyobb kormánymozdulatokat végez.
M+
A
a kipufogórendszer részecskeszűrője tele van - az ideiglenesen
kikapcsolt Start/Stop funkció viszszakapcsol, amint befejeződik az
automatikus tisztítási ciklus (lásd
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (o.
299)).
M+
A
az út nagyon meredek.
M+
A
utánfutó van elektromosan csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
M+
A
felnyitották a motortérfedeletB.
M+
A
A
08 Elindulás és vezetés
Feltételek
M/A
A
a sebességváltó nem érte el a normál üzemi hőmérsékletet.
A
a légköri levegőnyomás kisebb
vagy egyenlő mint a tengerszint
feletti 1500-2500 méteres magasságnak megfelelő - a pillanatnyi
levegőnyomás az uralkodó időjárási viszonyoknak megfelelően
változik.
A
be van kapcsolva az adaptív
sebességtartó sorban állási
segédje.
A
a fokozatválasztó S állásbanC
vagy "+/-" állásban van.
A
A
B
C
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 271)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 272)
A motor beindítása (o. 255)
Start/Stop* - beállítások (o. 277)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 276)
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 275)
•
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 277)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 279)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál kapcsol be. Az automatikusan
leállított motor bizonyos esetekben anélkül is
újraindulhat, hogy a járművezető folyatni szeretné az utat.
Az alábbi esetekben a motor akkor is automatikusan beindul, ha a járművezető nem
nyomta be a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó) vagy vette le a lábát a fékpedálról (automata sebességváltó):
Feltételek
M/A
Párásodás alakul ki az ablakokon.
M+
A
Az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektől.
M+
A
Átmenetileg magas áramfelvétel
vagy az akkumulátor töltöttségi
szintje a legalacsonyabb megengedett szint alá esik.
M+
A
A fékpedál többszöri benyomása.
M+
A
Kinyitották a motortérfedeletB.
M+
A
A
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
275
08 Elindulás és vezetés
||
A
B
C
Feltételek
M/A
Az autó mozogni kezd vagy kissé
növeli a sebességet, ha az autó
anélkül állt le automatikusan, hogy
teljesen álló helyzetbe került volna.
M+
A
A
A járművezető biztonsági övének
csatját kinyitják a fokozatválasztó
D vagy N állásában.
A
Kormánykerék-mozdulatokB.
A
A fokozatválasztót D állásból S
állásbaC, R vagy "+/-" állásba
mozdította.
A
Kinyitják a járművezető ajtaját a
fokozatválasztó D állásában - egy
"sípoló" hang hallható és szöveges üzenet tájékoztat arról, hogy
aktív a Start/Stop funkció.
A
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 271)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 272)
A motor beindítása (o. 255)
Start/Stop* - beállítások (o. 277)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 276)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 274)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 279)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 277)
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál kapcsol be. A motor nem mindig indul be automatikusan az automatikus
leállást követően.
Az alábbi esetekben a motor nem indul be az
automatikus leállítást követően:
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
FIGYELEM
08
276
Ne nyissa ki a motorháztetőt, amikor a
motor az automatikus leállítás állapotában
van - a motor váratlanul automatikusan
beindulhat. Először állítsa le a motort a
szokott módon a START/STOP ENGINE
gombbal, mielőtt kinyitná a motorháztetőt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Feltételek
M/
AA
Sebességfokozatot kapcsolnak a
tengelykapcsoló használata nélkül egy kijelző szöveg figyelmezteti a
járművezetőt, hogy kapcsoljon
üresbe a motor automatikus indításának lehetővé tételéhez.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva, a fokozatválasztó P
állásban van és a járművezető ajtaja
nyitva van - a motort normál módon
kell beindítani.
A
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Start/Stop* (o. 271)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 272)
A motor beindítása (o. 255)
08 Elindulás és vezetés
•
•
Start/Stop* - beállítások (o. 277)
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 275)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 274)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 279)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 277)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál kapcsol be. Ha az indítás sikertelen és a motor leáll, akkor járjon el az alábbiak szerint:
1. Nyomja be újra a tengelykapcsoló-pedált
- a motor automatikusan beindul.
Start/Stop* - beállítások
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start/Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál kapcsol be. Az autó MY CAR
menürendszere, a DRIVe menüpont alatt,
információkat tartalmaz a Volvo Start-Stop
rendszeréről, valamint javaslatokat az energiatakarékos vezetési technikákról.
2. Bizonyos esetekben üres állásba kell kapcsolni a sebességváltó kart. A kombinált
műszerfal ekkor a Váltson üresbe üzenetet jeleníti meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 271)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 272)
A motor beindítása (o. 255)
Start/Stop* - beállítások (o. 277)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 276)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 275)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 274)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 279)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 271)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 272)
A motor beindítása (o. 255)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 276)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 275)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 274)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
277
08 Elindulás és vezetés
||
•
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 277)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 279)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
08
278
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - szimbólumok és
üzenetek
A Start/Stop funkció szöveges üzeneteket
képes megjeleníteni az információs kijelzőn.
Szimbólum
Szöveges üzenet
Ezzel a visszajelző lámpával együtt,
bizonyos helyzetekben a Start/Stop
funkció szöveges üzeneteket képes
megjeleníteni a kombinált műszerfalon. Ezek
némelyike végrehajtandó tevékenység. Az
alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Információ/tevékenység
M/AA
Auto Start-Stop szervizre
szorul
A Start/Stop rendszer nem működik. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
M+A
Autostart Motor jár + hangjelzés
Akkor aktiválódik, ha a motor automatikusan leállított állapotában és a fokozatválasztó D állásában kinyitják a vezetőajtót.
A
Nyomja meg a Start gombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a
START/STOP ENGINE gombbal.
M+A
Tengkapcs.-pedál
megny.indításhoz
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a tengelykapcsoló-pedál
benyomására.
M
Lépjen a fékre és t.kapcs. ind.
A motor kész az automatikus indításra - várakozás a fék- vagy tengelykapcsolópedál benyomására.
M
Az indításhoz tegye üresbe a
sebességfokozatot
Sebességfokozat kapcsolása a tengelykapcsoló használata nélkül - kapcsolja ki és
helyezze üres állásba a sebességváltó kart.
M
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
279
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólum
A
Üzenet
Információ/tevékenység
P v. N állásban indíthat
A Start/Stop funkció kikapcsolva - helyezze a fokozatválasztót N vagy P állásba,
majd indítsa be a motort a normál módon a START/STOP ENGINE gombbal.
A
Nyomja meg a Start gombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a
START/STOP ENGINE gombbal és a fokozatválasztó P vagy N állásában.
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha egy üzenet nem tűnik el a tevékenység
végrehajtását követően, akkor lépjen kapcsolatbab egy szervizzel - hivatalos Volvo szervizt ajánlunk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 271)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 272)
A motor beindítása (o. 255)
Start/Stop* - beállítások (o. 277)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 276)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 275)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 274)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 277)
08
280
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
M/AA
08 Elindulás és vezetés
ECO*
Az ECO a Volvo innovatív funkciója az automata sebességváltóval és bizonyos motorokkal felszerelt autókhoz, amely képes a járművezető vezetési stílusától függően, akár 5%-os
üzemanyag-megtakarítást eredményezni. A
funkció lehetővé teszi, hogy a járművezető
aktívabban tudatosabban vezethessen.
Általános leírás
Az ECO funkció bekapcsolásakor az alábbiak változnak
meg:
•
•
•
ECO funkció be vagy ki
MEGJEGYZÉS
Amikor aktiválva van az ECO funkció,
akkor a klímavezérlő rendszer számos
paramétere megváltozik és számos elektromos fogyasztó működése csökken - az
AC gomb megnyomása visszaállítja a klímavezérlő rendszert, de csökkent AC
működéssel.
ECO - Működés
Eco Coast - Funkció
Az Eco Coast részfunkció a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a motorfék kikapcsol, és az autó
kinetikus energiája hosszabb távú gurulásokat tesz lehetővé. Amikor a járművezető felengedi a gázpedált akkor a sebességváltó
automatikusan lecsatlakozik a motorról
amelynek fogyasztása a minimális fogyasztással járó alapjárati fordulatszámra csökken.
A sebességváltó kapcsolási pontjai.
Motorvezérlés és reagálás a gázadásra.
Start/stop funkció - a motor azelőtt is leállhat, hogy az autó teljesen megállna.
•
Bekapcsol az Eco Coast funkció - megszűnik a motorfék.
•
A klímavezérlő rendszer beállításai - bizonyos elektromos fogyasztók kikapcsolnak
az energiatakarékosság érdekében.
Az ECO funkció kikapcsolását a kombinált műszerfal
ECO szimbólumának és a
ECO gomb lámpájának
kikapcsolása jelzi. A funkció
az ECO gombbal történő
újbóli aktiválásig kikapcsolva
marad.
Ez a funkció az előre látható sebességcsökkentések esetére szolgál, például előre guruláskor egy kereszteződésnél vagy piros lámpánál.
ECO be/ki
ECO szimbólum
Az ECO funkció a motor leállításakor kikapcsol és ezért a motor minden bekapcsolásakor be kell kapcsolni. Bizonyos motorok esetén vannak kivételek. Azonban ez könnyen
ellenőrizhető a kombinált műszerfal ECO
szimbólumán és az ECO ECO gomb lámpájának világításán, amikor a funkció be van kapcsolva.
Az Eco Coast proaktív vezetést tesz lehetővé,
ahol a járművezető úgynevezett "Pulse &
Glide" technikát használhat minimális menynyiségű fékezéssel.
Be és ki kombinációja
Az Eco Coast és az átmenetileg kikapcsolt
ECO funkció együttesen is hozzájárulhat a
kisebb üzemanyag-fogyasztáshoz. Ennek
megfelelően:
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
281
08 Elindulás és vezetés
||
•
Aktív Eco Coast: Hosszú gurulás motorfékezés nélkül = alacsony fogyasztás
A Eco Coast kikapcsolása és a visszatérés a
motorfékezéshez az alábbiak szerint hajtható
végre:
Kikapcsolt ECO funkció: rövid gurulás
motorfékkel = minimális fogyasztás.
•
•
•
Mozdítsa a kapcsolókart "S+/-" állásba.
•
A gáz- vagy fékpedál működtetése.
és
•
MEGJEGYZÉS
Azonban az optimálisan alacsony üzemanyag-fogyasztás eléréséhez, általában
kerülendő az Eco Coast használata rövid
gurulási távolságokkal kombinálva.
AktiválásEco Coast
A funkció a gázpedál teljes felengedésekor
aktiválódik, az alábbi paraméterekkel együtt:
•
•
•
•
Eco Coast - Korlátok
A funkció nem elérhető, ha:
•
•
aktiválva van a sebességtartó
az út lejtése meredekebb mint
körülbelül 6%.
A fokozatválasztó D helyzetében
•
Körülbelül 65-140 km/h sebességtartományban
a motor és/vagy sebességváltó nem normál üzemi hőmérsékletű.
•
Az út lejtése nem meredekebb mint
körülbelül 6%.
a fokozatválasztót D- állásból "S+/-"
állásba mozdította
•
a sebesség nem a körülbelül 65-140 km/h
sebességtartományban van
Kikapcsol Eco Coast
282
Váltson fokozatot a kormánykerék váltófüleivel.
manuális fokozatváltást hajtott vgre a kormánykerék váltófüleivel*
Bizonyos helyzetekben kívánatos lehet az
Eco Coast funkció kikapcsolása. Az ilyen
helyzetekre példák az alábbiak:
08
Nyomja meg az ECO gombot.
•
Az ECO gomb aktivált állapotában
•
meredek lejtőkön - a motorfék működése
érdekében.
•
közelgő előzés előtt - annak lehető legbiztonságosabb befejezése érdekében.
További információk és beállítások
Az autó MY CAR menürendszere további
információkat tartalmaz az ECO koncepcióról
- lásd a MY CAR, (o. 107) részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 120)
08 Elindulás és vezetés
Összkerékhajtás - AWD*
Hill Descent Control (HDC)*13
A lehető legjobb tapadás összkerékhajtással
érhető el.
A HDC automatikus motorfékhez hasonlítható.
Amikor emelkedőn felengedi a gázpedált,
akkor az autó normálisan fékeződik a motor
ellenállásával, úgynevezett motorfékezéssel.
Ugyanakkor meredekebb utakon és az autó
nagyobb terhelésekor, az autó a motorfékezés
ellenére gyorsabban gurul. A sebesség csökkentése érdekében a járművezetőnek a lábfék
használatával segítenie kell.
Az összkerékhajtás mindig
rendelkezésre áll.
Funkció
FIGYELEM
A HDC nem minden helyzetben működik,
és csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Az összkerékhajtás (All Wheel Drive) azt
jelenti, hogy az autó mind a négy kereket egyszerre hajtja.
A hajtóerő elosztása automatikusan történik
az első és a hátsó kerekek között. Az elektronikusan vezérelt tengelykapcsoló rendszer
úgy osztja el a hajtóerőt a kerekek között,
hogy a tapadás a legjobb legyen a pillanatnyi
útfelszínen. Ez biztosítja a legjobb tapadást
és megakadályozza a kerekek kipörgését.
Normál vezetési körülmények között a hajtóerő legnagyobb része az első kerekekhez jut.
Az összkerékhajtás nagyobb biztonságot
nyújt esős, havas és jeges körülmények
között.
A HDC lehetővé teszi a sebesség növelését/
csökkentését a meredek lejtőkön, egy lábat a
gázpedálon tartva, a lábfék használata nélkül.
A gázpedál érzékenysége csökken és pontosabbá válik a pedál teljes működésének szűkítésével, a motor fordulatszámát egy korlátozott tartományban szabályozva. A fékrendszer önmagától fékez és alacsony, egyenletes
sebességet biztosít az autónak, agy a járművezető a kormányzásra összpontosíthat.
A HDC különösen hasznos egyenetlen útfelületű meredek emelkedőkön és csúszós szakaszokon. Például, amikor egy utánfutón lévő
hajót rámpáról vízrebocsátanak.
A HDC a középkonzolon található kapcsoló
használatával kapcsolható be és ki. A gomb
lámpája világít, amikor a funkció be van kapcsolva.
Amikor a HDC működik, akkor ez a
szimbólum világít és a kombinált
műszerfalon a Lejtmeneti vezérlés BE üzenet látható.
A funkció csak az 1 vagy R hátrameneti
sebességfokozatban működik - automata
sebességváltó esetén a kombinált műszerfalon ekkor az 1 vagy R karakter jelenik meg,
lásd Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 264).
MEGJEGYZÉS
A HDC nem kapcsolható be automata
sebességváltó esetén, amikor a fokozatválasztó D állásban van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
283
08 Elindulás és vezetés
||
Működés
A HDC előremenetben legfeljebb 10 km/h és
hátramenetben legfeljebb 7 km/h sebességgel engedi gurulni az autót. Azonban a gázpedál használatával a fokozat sebességtartományába tartozó bármilyen sebesség beállítható.
Amikor felengedi a gázpedált, akkor az autó
gyorsan 10 vagy 7 km/h sebességre fékeződik, a lejtő meredekségétől függetlenül és a
lábfék használatának szükségessége nélkül.
A féklámpák a funkció működése közben
automatikusan bekapcsolnak. A járművezető
bármikor lassíthatja vagy megállíthatja az
autót a lábfék használatával.
MEGJEGYZÉS
A HDC aktív állapotában késés észlelhető
a gázpedál működtetése és a motor reagálása között.
Lábfék
A lábfék az autó sebességének csökkentésére
szolgál az autó vezetése közben.
Az autó két fékkörrel rendelkezik. Ha az egyik
fékkör sérült, akkor a fékek mélyebb szinten
fognak és a pedál erősebb nyomása szükséges a normál fékhatás eléréséhez.
A járművezető által kifejtett fékpedálnyomást
szervofék segíti.
FIGYELEM
A fékrásegítő csak akkor működik, amikor
jár a motor.
A HDC kikapcsol:
•
a középkonzolon lévő be-/kikapcsoló
gomb hatására
•
az 1 sebességfokozatnál magasabb fokozat kiválasztásakor a manuális sebességváltókon
•
az 1 sebességfokozatnál magasabb fokozat kiválasztásakor az automata sebességváltókon vagy a fokozatválasztó D
állásba kapcsolásakor.
A funkció bármikor kikapcsolható. Ha ez
meredek lejtőn történik, akkor a fékhatás nem
azonnal, hanem lassan szűnik meg.
Nagyon hegyes terepen vagy nehéz teherrel
haladva, a fékek terhelése motorfékezéssel
enyhíthető. A motorfékezés akkor a leghatékonyabb, ha ugyanazt a sebességfokozatot
használja lefelé, mint felfelé haladva.
Az autó nagy terhelésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 392).
A féktárcsák tisztítása
08
A szennyeződésekkel és vízzel borított féktárcsák késleltetett fékműködést eredményez13
284
Ha a féket a motor kikapcsolt állapotában
használja, akkor a pedál keményebbnek érezhető és nagyobb pedálnyomás szükséges az
autó fékezéséhez.
A HDC csak az XC70 modell esetén áll rendelkezésre.
08 Elindulás és vezetés
nek. Nedves útfelületeken, hosszú távú parkolás előtt és az autó mosását követően
tanácsos finom fékezéssel rövid ideig menet
közben megtisztítani.
FIGYELEM
Ha a
és
egyszerre világít,
akkor hiba lehet a fékrendszerben.
Ha a fékfolyadéktartály szintje ekkor a normál tartományban van, akkor óvatosan
vezessen a legközelebbi műhelybe, és
ellenőriztesse a fékrendszert - hivatalos
Volvo szerviz ajánlott.
Karbantartás
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizidőközeit a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
FONTOS
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
A fékrendszer komponenseinek kopását
rendszeresen ellenőrizni kell.
Forduljon műhelyhez az eljárással kapcsolatban vagy kérjen meg egy műhelyt a
vizsgálat elvégzésére - hivatalos Volvo
műhely igénybe vétele javasolt.
Szimbólumok és üzenetek
Szimbólum
Leírás
Folytonos fény - ellenőrizze a
fékfolyadékszintet. Ha a szint
túl alacsony, akkor töltse fel
fékfolyadékkal, és ellenőrizze
a fékfolyadékvesztés okát.
Folytonos fény 2 másodpercig
a motor beindításakor - automatikus működésellenőrzés.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Rögzítőfék (o. 287)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 286)
Lábfék - vészféksegéd (o. 286)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer (o.
285)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
A blokkolásgátló fékrendszer, ABS (Anti-lock
Braking System), megakadályozza, hogy a
kerekek fékezés közben blokkoljanak.
A funkció lehetővé teszi a kormányozhatóság
fenntartását és könnyebb kanyarodást tesz
lehetővé például veszélyhelyzetek elkerülésekor. A fékpedálon remegés érezhető, amikor
működik, ez normális.
Az ABS rendszer a motor beindításakor rövid
ellenőrzésen esik át, amikor a járművezető
felengedi a fékpedált. Az ABS rendszer
további automatikus ellenőrzése mehet
végbe, amikor az autó eléri a 10 km/h sebességet. A teszt a fékpedál impulzusaiként észlelhető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Rögzítőfék (o. 287)
•
Lábfék - vészféksegéd (o. 286)
Lábfék (o. 284)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 286)
08
285
08 Elindulás és vezetés
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő
járműveket a hirtelen fékezésre. A funkció azt
jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy ahogyan a normál fékezés során - folytonosan
világítana.
A vészféklámpák 50 km/h feletti sebességnél
működnek hirtelen fékezés esetén. Miután az
autó sebessége 10 km/h alá csökkent, a féklámpa visszatér a villogásról a normál, folytonos világításhoz - miközben, ezzel egyidejűleg bekapcsolnak a vészvillogók, (o. 87).
oldal, és addig villognak, amíg a járművezető
meg nem változtatja a motor fordulatszámát a
gázpedállal vagy ki nem kapcsolja azokat a
vészvillogó gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
08
286
Lábfék - vészféksegéd
A vészféksegéd (EBA, Emergency Brake
Assist) segít a fékerő növelésében, és így
csökkenti a féktávolságot.
Az EBA észleli a járművezető fékezési stílusát
és szükség esetén megnöveli a fékerőt. A fékerő az ABS rendszer működésének szintjéig
növelhető. az EBA funkció megszakad, amikor a fékpedál nyomásának ereje csökken.
MEGJEGYZÉS
Amikor az EBA bekapcsol, akkor a fékpedál a szokottnál kissé tovább megy le,
nyomja (tartsa) a fékpedált ameddig szükséges. Ha felengedi a fékpedált, akkor teljesen megszűnik a fékezés.
Kapcsolódó információk
Lábfék - vészféksegéd (o. 286)
•
•
•
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer (o.
285)
•
Lábfék (o. 284)
Rögzítőfék (o. 287)
Lábfék (o. 284)
Rögzítőfék (o. 287)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 286)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer (o.
285)
08 Elindulás és vezetés
Rögzítőfék
A rögzítőfék behúzása
Funkció
Az elektromos rögzítőfék behúzásakor az
elektromos motor halk hangja hallható. A
hang akkor is hallható, amikor az automatikus
funkció ellenőrzi a rögzítőféket.
Ha az autó álló helyzetben van a rögzítőfék
behúzásakor, akkor csak a hátsó kerekekre
hat. Ha az autó mozgó helyzetében alkalmazzák, akkor a normál lábféket használja, azaz a
fékezés mind a négy kerékre hat. A fék funkció a hátsó kerekekre tevődik, amikor az autó
majdnem álló helyzetben van.
Alacsony akkumulátorfeszültség
Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony,
akkor a rögzítőfék nem engedhető ki és nem
húzható be. Csatlakoztasson segédakkumulátort, ha az akkumulátor feszültsége alacsony, lásd Indítás segédakkumulátorral (o.
261).
Vészfék
Vészhelyzetben a rögzítőfék a PUSH LOCK/
PULL RELEASE kezelőszerv megnyomásával
és nyomva tartásával akkor is használható,
amikor a jármű mozgásban van. A fékezés a
kezelőszerv elengedésekor abbamarad.
A rögzítőfék két kerék mechanikus rögzítésével/blokkolásával álló helyzetben tartja az
autót, amikor a vezetőülés üres.
MEGJEGYZÉS
A 10 km/h feletti sebességnél történő
vészfékezés esetén a fékezés során hangjelzés hallható.
A rögzítőfék kezelőszerve - behúzás.
1. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
2. Nyomja meg a PUSH LOCK/PULL
RELEASE kezelőszervet.
>
A kombinált műszerfal szimbóluma villogni kezd - amikor folyamatosan világít, akkor a rögzítőfék be van
húzva.
3. Engedje fel a lábfékpedált, és ellenőrizze,
hogy az autó álló helyzetben van-e.
•
Amikor parkol a járművel, akkor mindig
kapcsoljon 1. sebességfokozatba
(manuális sebességváltó) vagy helyezze a
fokozatválasztót P állásba (automata
sebességváltó).
Parkolás emelkedőn
Ha az autó emelkedőn felfelé parkol:
•
Fordítsa el a kerekeket az útpadkától.
Ha az autó lejtőn lefelé parkol:
•
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben,
vagy automata sebességváltó esetén P
állásban hagyása nem minden helyzetben
elégséges az autó megtartásához.
08
}}
287
08 Elindulás és vezetés
||
A rögzítőfék kiengedése
MEGJEGYZÉS
A rögzítőfék manuálisan is kiengedhető a
tengelykapcsoló-pedál megnyomásával a
fékpedál helyett. A Volvo a fékpedál használatát javasolja.
Automatikus kiengedés
1. Indítsa be a motort.
2. Kapcsoljon 1. vagy hátrameneti sebességfokozatba.
A rögzítőfék kezelőszerve - kiengedés.
Manuális sebességváltóval felszerelt
autók
Manuális kiengedés
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.14
2. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
3. Húzza meg a PUSH LOCK/PULL
RELEASE kezelőszervet.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
3. Engedje fel a tengelykapcsolót és nyomja
be a gázpedált.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
Automata sebességváltóval felszerelt
autók
Manuális kiengedés
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba14.
2. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
3. Húzza meg a kezelőszervet.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
Automatikus kiengedés
1. Csatolja be a biztonsági övet.
08
14
288
Kulcs nélküli rendszerrel felszerelt autó: Nyomja meg a START/STOP ENGINE gombot.
2. Indítsa be a motort.
3. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
4. Mozdítsa a fokozatválasztót D vagy R
állásba, és nyomja le a gázpedált.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
MEGJEGYZÉS
Biztonsági okokból, a rögzítőfék csak
akkor old ki automatikusan, ha jár a motor
és a vezető viseli a biztonsági övet. A rögzítőfék az automata sebességváltóval felszerelt autókon azonnal kiold, amikor
benyomja a gázpedált és a fokozatválasztó
D vagy R állásban van.
Nagy terheléssel emelkedőn
A nagy terhelés, például egy utánfutó azt
okozhatja, hogy az autó visszagurul, amikor a
rögzítőfék automatikusan kiold egy meredek
emelkedőn. Ennek elkerüléséhez nyomja a
kezelőszervet az elindulás közben. Engedje el
a kezelőszervet, amikor a motor elkezd hajtani.
A fékbetétek cseréje
A hátsó fékbetéteket, az elektronikus rögzítőfék kialakítása miatt műhelyben kell cseréltetni - azt javasoljuk, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez.
08 Elindulás és vezetés
Szimbólumok és üzenetek
A kombinált műszerfal üzeneteinek megjelenítésének és törlésének módjával kapcsolatban, lásd Üzenetek - kezelés (o. 107).
Szimbólum
Üzenet
Jelentés/teendő
"Üzenet"
•
Olvassa el a kombinált műszerfalon megjelenő üzenetet.
A villogó szimbólum a rögzítőfék behúzását jelzi.
Ha a szimbólum bármely más esetben villog, akkor azt hiba megjelenését jelzi.
•
Kézifék nincs
teljesen
kioldva
Olvassa el a kombinált műszerfalon megjelenő üzenetet.
Meghibásodás akadályozza a rögzítőfék kiengedését:
•
Próbálja meg behúzni, majd kiengedni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad:
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Megjegyzés: Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha ezzel a hibaüzenettel folytatja az utat.
08
}}
289
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólum
Üzenet
Kézifék nincs
behúzva
Jelentés/teendő
Meghibásodás akadályozza a rögzítőfék behúzását:
•
Próbálja meg kiengedni, és behúzni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad:
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Az üzenet akkor is világít a manuális sebességváltókkal felszerelt autókban, ha az autót alacsony sebességgel és
nyitott ajtóval vezeti, hogy figyelmeztesse a járművezetőt a rögzítőfék esetleges szándékolatlan kiengedésére.
Kézifék Szerviz szüks.
Hiba lépett fel:
•
Próbálja meg behúzni, majd kiengedni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad:
•
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Ha az autóval parkolni kell, mielőtt a hiba
kijavítása lehetséges lenne, akkor a
kerekeket úgy kell fordítani, mintha emelkedőn parkolna és 1. sebességfokozatba
kell kapcsolni (manuális sebességváltó)
vagy P állásba kell helyezni a fokozatválasztót (automata sebességváltó).
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Kapcsolódó információk
•
08
290
Lábfék (o. 284)
08 Elindulás és vezetés
Gázlás
FONTOS
A gázlás azt jelenti, hogy az autó vízzel borított
útfelületen halad át. A gázlást nagy figyelemmel kell végrehajtani.
A víz levegőszűrőbe jutása a motor károsodását okozhatja.
Ha a víz 25 cm-nél mélyebb, akkor víz juthat a sebességváltóba. Ez csökkenti az
olajok kenőképességét és rövidíti a rendszerek hasznos élettartamát.
Az autó legfeljebb 25 cm mély vízen vezethető át maximum 10 km sebességgel. Különösen oda kell figyelni, ha áramló vízen halad
át.
Amikor vízben halad, akkor haladjon lassan
és ne álljon meg az autóval. Amikor elhagyta
a vizet, nyomja be finoman a fékpedált és
ellenőrizze, hogy a fék teljes mértékben
működik-e. A víz és a sár például nedvessé
teheti a fékbetéteket, ami késleltetett fékműködést eredményez.
•
Tisztítsa meg az elektromos motorblokkfűtés és az utánfutó-csatlakozó elektromos érintkezőit, miután vízben és sárban
haladt.
•
Ne hagyja az autót hosszabb ideig a
küszöbök fölé érő vízben állni - ez elektromos meghibásodásokat okozhat.
Ha a motor lefullad a vízben, akkor ne próbálja újraindítani - vontassa az autót a vízből a szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe. A motor károsodásának kockázata.
Kapcsolódó információk
•
•
Túlmelegedés
Különleges körülmények között, például megerőltető vezetés esetén hegyes területeken
vagy meleg időben, fennáll a motor és a hajtásrendszer túlmelegedésének kockázata különösen nehéz terhet szállítva.
A túlmelegedéssel kapcsolatban utánfutó
vontatásakor, lásd Vezetés utánfutóval (o.
301).
•
Távolítsa el a kiegészítő lámpákat a hűtőrács elől, ha meleg körülmények között
autózik.
•
Ha a motor hűtőrendszerének hőmérséklete túl magas, akkor világít a kombinált
műszerfal kijelzőjének figyelmeztető szimbóluma és a Magas motorhőm.
Parkoljon le szöveges üzenet jelenik
meg - ebben az esetben, álljon meg biztonságos módon az autóval, és hagyja
pár percig hűlni a motort alapjárati fordulatszámon.
•
Ha a Magas motorhőm. Áll. le a motort
vagy Kevés hűtőfoly. Áll. le a motort
szöveges üzenet jelenik meg, akkor a
motort le kell állítani az autó megállítását
követően.
•
Túlmelegedés esetén, a sebességváltóban bekapcsol egy beépített védelmi
funkció, amely, többek között, bekapcsolja a műszerfal figyelmeztető szimbólumát és megjeleníti a Seb.váltó meleg
Lassítson le vagy Seb.váltó meleg
Parkoljon le szöveges üzenetet -
Szállítás (o. 311)
Vontatás (o. 308)
08
291
08 Elindulás és vezetés
kövesse az utasítást és csökkentse a
sebességet, állítsa meg az autót biztonságos módon, és hagyja néhány percig
alapjáraton járni a motort, hogy lehűlhessen a sebességváltó.
•
•
Vezetés nyitott csomagtérajtóval
Túlterhelés - indító akkumulátor
Amikor a csomagtérajtó nyitott állapotában
vezet, akkor mérgező kipufogógázok juthatnak
az autóba a csomagtéren keresztül.
Az autó elektromos funkciói különböző mértékben terhelik az indítóakkumulátort, (o.
355). Kerülje a II kulcshelyzetet, (o. 71), amikor nem jár a motor. Ehelyett, használja a I
üzemmódot - amely kevesebb energiát
fogyaszt.
FIGYELEM
Ha az autó túlmelegszik, akkor a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsolhat.
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval!
Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a csomagtéren keresztül.
Megerőltető vezetést követően ne állítsa
le azonnal a motort.
MEGJEGYZÉS
Normális, hogy a motor hűtőventilátora a
motor leállítását követően egy ideig még
működik.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (o. 148)
Szintén figyeljen az elektromos rendszert terhelő különböző tartozékokra. Ne használjon
dok energiát fogyasztó funkciókat, amikor
nem jár a motor. Példák az ilyen funkciókra:
•
•
•
•
hűtőventilátor
fényszórók
ablaktörlő
audiorendszer (magas hangerőn).
Ha az indító akkumulátor feszültsége alacsony, akkor az információs kijelzőn az
Alacsony akku. Energiatak. üzem üzenet
jelenik meg. Az energiatakarékos funkció ezután kikapcsol vagy csökkent bizonyos funkciókat, például a hűtőventilátort és/vagy az
audiorendszert.
–
08
292
Ebben az esetben, töltse az akkumulátort
a motor beindításával, és járassa azt legalább 15 percig - az indítóakkumulátor
töltése a jármű vezetése közben hatékonyabb, mint a motort álló helyzetben
alapjáraton járatva.
08 Elindulás és vezetés
Hosszú utazás előtt
Téli vezetés
Mielőtt hosszú útra indulna, érdemes végigvenni az alábbi pontokat:
A téli vezetéshez fontos bizonyos ellenőrzések
elvégzése, hogy biztosítsa az autó biztonságos vezethetőségét.
•
Ellenőrizze, hogy a motor normálisan
működik-e és az üzemanyag-fogyasztás
(o. 401) normális-e.
•
Győződjön meg arról, hogy nincsenek szivárgások (üzemanyag, olaj vagy egyéb
folyadék).
•
Ellenőrizze az összes izzót és a gumiabroncsok profilmélységét.
•
Az elakadásjelző háromszög, (o. 324)
bizonyos országokban törvényi követelmény.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 338)
A hideg évszak előtt főként az alábbiakat kell
ellenőrizni:
•
A motorhűtő-folyadéknak, (o. 341) legalább 50% glikolt kell tartalmaznia. Ez a
keverék védi a motort a fagyási eróziótól
körülbelül –35 °C hőmérsékletig. Az optimális fagyásvédelem érdekében, nem
szabad különböző típusú fagyállókat
összekeverni.
•
Az üzemanyagtartályt feltöltve kell tartani
a párakicsapódás elkerülése érdekében.
•
Fontos a motorolaj viszkozitása. Az alacsonyabb viszkozitású (vékonyabb) olajok
segítik a hidegindítást és a hideg motor
üzemanyag-fogyasztását is csökkentik.
Az alkalmas olajokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 392).
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 319)
Lámpacsere (o. 344)
az indítóakkumulátorral szemben és a
hideg csökkenti annak kapacitását.
•
Használjon ablakmosó folyadékot, (o.
354), hogy elkerülje a jégképződést a
mosófolyadék-tartályban.
Az optimális úttartás érdekében, a Volvo azt
javasolja, hogy használjon téli gumiabroncsokat az összes keréken, ha fennáll a havas
vagy jeges utak kockázata.
MEGJEGYZÉS
A téli gumiabroncsok használata bizonyos
országokban kötelező. A szegecselt gumiabroncsok használata nem minden
országban megengedett.
Csúszós útviszonyok
Gyakorolja ellenőrzött körülmények között a
csúszós útfelületen vezetést, hogy megtanulja, hogyan reagál az autó.
FONTOS
Alacsony viszkozitású olajat nem szabad
kemény vezetéshez vagy meleg időben
használni.
•
Meg kell vizsgálni az indítóakkumulátor
állapotát és a töltöttségi szintet. A hideg
időjárás nagy követelményeket támaszt
08
293
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
Az üzemanyagtöltő fedél az alábbiak szerint
nyitható/zárható:
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/zárása
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a világításpanel gombjának használatával - a fedél a
gomb elengedésekor kinyílik.
A kombinált műszerfal kijelzőjének
szimbólumában lévő nyíl jelzi, hogy az
autó melyik oldalán helyezkedik el az üzemanyagtöltő sapka.
•
Zárja be az üzemanyagtöltő fedelet
benyomva azt, amíg kattanó hangot nem
hall.
Üzemanyagtöltő fedél - manuális
nyitás
Az üzemanyagtöltő fedél manuálisan kinyitható, ha az elektromos nyitás nem lehetséges
az utastérből.
1. Nyissa ki/távolítsa el a csomagtér oldalán
(az üzemanyagtöltő fedéllel megegyező
oldalon) található fedelet, és keresse meg
a zöld zsinórt a fogantyúval.
2. Húzza vissza egyenesen a huzalt, amíg az
üzemanyagtöltő fedél ki nem hajlik egy
"kattanás" kíséretében.
FONTOS
Finoman húzza meg a huzalt - a fedél zárjának kinyitásához minimális erő szükséges.
Kapcsolódó információk
08
•
Üzemanyagtöltés (o. 294)
Kapcsolódó információk
•
294
Üzemanyagtöltés (o. 294)
Üzemanyagtöltés
Az üzemanyagtöltésre vonatkozó fontos dolgok.
Az üzemanyagtöltő sapka nyitása/
zárása
A tartályban magas külső hőmérsékletek mellett bizonyos túlnyomás keletkezhet. Lassan
nyissa ki a sapkát.
•
Tankolást követően - helyezze vissza a
sapkát, majd forgassa azt, amíg egy vagy
több kattanást nem hall.
Üzemanyagtöltés
•
Ne töltse túl a tartályt, töltse addig, amíg
a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
MEGJEGYZÉS
A tartályban lévő túl nagy mennyiségű
üzemanyag meleg időben túlfolyhat.
08 Elindulás és vezetés
Feltöltés üzemanyagkannával15
Üzemanyag - kezelés
Amikor üzemanyagtöltő kannából tölti fel,
akkor használja a csomagtérben, a padlófedél
alatt található tölcsért. A tölcsér a pótkerék
mellett vagy a padlófedél alatti mélyedésben
található.
A Volvo által előírtnál alacsonyabb minőségű
üzemanyagot nem szabad használni, mert az
károsan befolyásolja a motor teljesítményét és
az üzemanyag-fogyasztást.
Ügyeljen arra, hogy biztosan a töltőcsőbe
helyezze a tölcsér csövét. A töltőcső egy nyitható sapkával rendelkezik és a tölcsér csövét
tovább kell nyomni a sapkán, mielőtt elkezdhetné a feltöltést.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(o. 294)
•
Üzemanyag - kezelés (o. 295)
FIGYELEM
A talajra ömlő üzemanyag meggyulladhat.
Kapcsolja ki az üzemanyaggal működő
fűtést az üzemanyagtöltés előtt.
Soha ne tartson magánál bekapcsolt
mobiltelefont üzemanyagtöltés közben. A
csengőhang megszólalása szikrát okozhat
és meggyújthatja a benzinpárát, ami tüzet
vagy sérülést okozhat.
FIGYELEM
Mindig kerülje az üzemanyagpára belélegzését, és ügyeljen arra, hogy az üzemanyag ne fröccsenjen a szemébe.
Ha üzemanyag kerül a szemébe, akkor
vegye ki a kontaktlencséjét és öblítse a
szemét bőségesen vízzel legalább 15 percig, majd kérjen orvosi segítséget.
FONTOS
A különböző típusú üzemanyagok keverése vagy nem megfelelő üzemanyag
használata érvényteleníti a Volvo garanciát
valamint a kiegészítő szervizszerződéseket, és ez minden motorra érvényes. MEGJEGYZΔS: Nem vonatkozik az etanol
üzemanyaghoz (E85) tervezett motorral
szerelt autókra.
Soha ne nyelje le az üzemanyagot. Az
olyan üzemanyagok, mint a benzin, a bioetanol és ezek keveréke, valamint a gázolaj
erősen mérgezőek és lenyelés esetén
maradandó vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal forduljon orvoshoz, ha üzemanyagot nyelt le.
MEGJEGYZÉS
A szélsőséges időjárási viszonyok, utánfutóval vagy nagy magasságokban vezetés
az üzemanyag-fokozattal együtt olyan
tényezők, amelyek befolyásolhatják az
autó teljesítményét.
Kapcsolódó információk
•
•
15
Gazdaságos vezetés (o. 300)
Üzemanyag - dízel (o. 296)
08
Csak dízelmotoros autók esetén.
295
08 Elindulás és vezetés
•
•
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (o. 299)
Üzemanyag - benzin
Üzemanyag - dízel
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 401)
A használt üzemanyag a benzin.
A használt üzemanyag a dízel üzemanyag.
•
Üzemanyagtartály - méret (o. 400)
A benzinnek meg kell felelnie a EN 228 szabványnak. A legtöbb motor 95 és 98 RON
oktánszámú üzemanyaggal üzemeltethető.
Csak kivételes esetekben kell 91 RON oktánszámú üzemanyagot használni.
Csak jól ismert gyártótól vásároljon dízel
üzemanyagot. Soha ne használjon bizonytalan minőségű dízel üzemanyagot. A dízel
üzemanyagnak meg kell felelnie az EN 590
vagy JIS K2204 szabványoknak. A dízelmotorok kényesek az üzemanyag szennyezettségére, például a túl magas kéntartalomra.
•
95 RON üzemanyag használható normál
vezetéshez.
•
98 RON javasolt az optimális teljesítményhez és a minimális üzemanyagfogyasztáshoz.
Amikor a hőmérséklet +38 °C felett van, akkor
a lehető legmagasabb oktánszámú üzemanyagot kell használni az optimális teljesítményhez és üzemanyag-gazdaságossághoz.
FONTOS
•
Csak ólommentes benzint használjon a
katalizátor károsodásánek elkerülése
érdekében.
•
Ne használjon a Volvo által nem ajánlott adalékanyagokat.
Kapcsolódó információk
08
296
•
•
•
Gazdaságos vezetés (o. 300)
•
Üzemanyagtartály - méret (o. 400)
Üzemanyag - kezelés (o. 295)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 401)
Alacsony hőmérsékleteken (-6 °C to -40 °C) a
paraffin kicsapódhat a dízel üzemanyagból,
ami gyújtásproblémákhoz vezethet. A
nagyobb olajvállalatoknál a fagypont örüli
hőmérsékletekhez speciális dízel üzemanyagok is kaphatók. Ez az üzemanyag alacsony
hőmérsékleteken kevésbé viszkózus, így
csökken a paraffin kicsapódásának kockázata.
A kicsapódás kockázata az üzemanyagtartályban kisebb, ha a tartályt megfelelően feltöltve tartják. Tankoláskor ellenőrizze, hogy
tiszta-e a töltőcső környéke. Kerülje az üzemanyag fényezett felületre folyását. Mossa le a
kiömlött üzemanyagot mosószerrel és vízzel.
FONTOS
Csak olyan üzemanyagot használjon,
amely eleget test az európai dízel szabványnak.
A kéntartalom legfeljebb 50 ppm lehet.
08 Elindulás és vezetés
zetéig, további tájékoztatásért, lásd
Kulcshelyzetek (o. 70).
FONTOS
Nem használható dízel üzemanyagtípusok:
•
•
•
•
Tengerészeti dízel üzemanyag
2. Nyomja meg a START gombot anélkül,
hogy benyomná a fék- vagy tengelykapcsoló-pedált.
Fűtőolaj
3. Várjon körülbelül 1 percet.
Speciális adalékanyagok
FAME16 (Fatty Acid Methyl Ester) és
növényi olaj.
Ezek az üzemanyagok nem teljesítik a
Volvo előírásainak megfelelő követelményeket és nagyobb kopásnak és károsodásnak teszik ki a motort, amelyre nem
vonatkozik a Volvo garancia.
Üzemanyag kifogyása
A dízelmotorok üzemanyag-ellátó rendszer
úgy van kialakítva, hogy amikor a járműből
kifogy az üzemanyag, akkor lehetséges, hogy
az üzemanyagtartályt szervizben kell légteleníteni a tankolást követő beindításhoz.
Ha a motor elkezd az üzemanyag kifogyása
miatt leállni, akkor az üzemanyag-ellátó rendszernek néhány másodpercre szüksége van
egy ellenőrzés végrehajtásához. Tegye az
alábbiakat a motor beindításához, ha a feltöltötte az üzemanyagtartályt dízel üzemanyaggal:
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és nyomja be azt a véghely-
16
4. A motor beindításához: Nyomja be a fékés/vagy tengelykapcsoló-pedált, majd
nyomja meg újra a START gombot.
FONTOS
Bizonyos speciális adalékok eltávolítják a
leválasztott vizet az üzemanyagszűrőből.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (o. 295)
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (o. 299)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 401)
MEGJEGYZÉS
Mielőtt üzemanyagot töltene az üzemanyag kifogyását követően:
•
Állítsa lehetőleg sima/egyenes helyre
az autót - ha az autó ferdén áll, akkor
fennáll a lehetősége, hogy légzárványok maradnak az üzemanyag-ellátó
rendszerben.
Kondenzvíz leengedése az
üzemanyagszűrőből
Az üzemanyagszűrő leválasztja a kondenzáció az üzemanyagból. A kondenzáció zavarhatja a motor működését.
Az üzemanyagszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként, vagy ha arra gyanakszik, hogy az autót szennyezett üzemanyaggal töltötték fel, le kell engedni. További
tájékoztatásért, lásd Volvo szervizprogram (o.
332).
08
A dízel üzemanyag tartalmazhat bizonyos mennyiségű FAME-t, de további mennyiségek nem adhatók hozzá.
297
08 Elindulás és vezetés
Katalizátorok
A katalizátorok feladata a kipufogógázok tisztítása. Ezek a motorhoz közel helyezkednek el,
hogy gyorsan elérjék az üzemi hőmérsékletet.
A katalizátorok egy csatornákkal rendelkező
monolitból (kerámia vagy fém) állnak. A csatornák fala vékony réteg platinával/ródiummal/palládiummal van bevonva. Ezek a fémek
katalizátorként működnek, vagyis részt vesznek és felgyorsítják a kémiai reakciót, anélkül,
hogy elhasználódnának.
Lambda-sondTM oxigénérzékelő
A lambda-szonda egy olyan szabályozó rendszer része, amelynek célja a károsanyagkibocsátás csökkentése és az üzemanyaggazdaságosság javítása (lásd Üzemanyagfogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 401)).
Az oxigénérzékelő figyeli a motort elhagyó
kipufogógázok oxigéntartalmát. Ez az érték
egy olyan elektronikus rendszerhez kerül,
amely folyamatosan vezérli a befecskendezőket. Az üzemanyag levegőhöz viszonyított
aránya folyamatosan szabályozásra kerül.
Ezek a beállítások optimális körülményeket
teremtenek a hatékony égéshez és a háromutas katalizátorral együtt csökkentik a káros
anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid és
nitrogén-oxidok) kibocsátását.
08
Kapcsolódó információk
•
•
298
Gazdaságos vezetés (o. 300)
Üzemanyag - benzin (o. 296)
•
Üzemanyag - dízel (o. 296)
Üzemanyag - E85 bioetanol
Az autó motorja E85 bioetanol üzemanyagot
használ.
Ne módosítsa az üzemanyag-ellátó rendszert
vagy annak komponenseit, és ne cserélje ki
olyan alkatrészekre, amelyeket nem kifejezetten bioetanollal történő használatra terveztek.
FIGYELEM
Nem szabad metanolt használni. Az üzemanyagtöltő fedél belsején található matrica
mutatja a megfelelő alternatív üzemanyagot.
A nem bioetanol motorokhoz tervezett
összetevők tüzet, sérülést vagy a motor
károsodását okozhatják.
Tartalék üzemanyagkanna
A tartalék üzemanyagkannát fel kell tölteni
benzinnel. További tájékoztatásért, lásd A
motor beindítása – Flexifuel (o. 260).
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy a tartalék üzemanyagkanna biztosan rögzítve legyen és a sapkája jól tömítsen.
FIGYELEM
Az etanol érzékeny a szikrákra és robbanékony gázok a tartalékkannában, ha az etanollal van töltve.
08 Elindulás és vezetés
Kapcsolódó információk
•
•
Üzemanyag - kezelés (o. 295)
Gazdaságos vezetés (o. 300)
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
A dízel autók részecskeszűrővel vannak felszerelve, ami hatékonyabb kibocsátás-szabályozást tesz lehetővé.
lyán. Az autót ezután körülbelül 20 percig
vagy ennél hosszabb ideig vezetni kell.
MEGJEGYZÉS
A kipufogógázban található részecskék normál vezetés közben összegyűlnek a szűrőben. Az úgynevezett "regenerálás" a részecskék elégetésére és a szűrő tisztítása érdekében történik. Ehhez a motornak el kell érnie
az üzemi hőmérsékletét.
A regenerálás során az alábbiak merülhetnek fel:
A részecskeszűrő regenerálása automatikus
és normális esetben 10-20 percet vesz
igénybe. Alacsony átlagsebesség mellett
kissé hosszabb ideig is tarthat. A regenerálás
során az üzemanyag-fogyasztás kis mértékben emelkedhet.
Regenerálás hideg időben
Ha az autót gyakran használja rövid távolságokon hideg időben, akkor a motor nem éri el
az üzemi hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a
dízelrészecske-szűrő regenerálása nem történik meg és a szűrő nem ürül ki.
Amikor a szűrő körülbelül 80%-os mértékben
megtelt részecskékkel, akkor egy figyelmeztető háromszög világít a kombinált műszerfalon és a Koromszűrő tele Lásd kézikönyv
üzenet jelenik meg az információs kijelzőn.
Indítsa el a szűrő regenerálását az autó vezetésével, amíg a motor el nem éri az üzemi
hőmérsékletét, lehetőleg főúton vagy autópá-
•
átmenetileg a motor teljesítményének
kisebb csökkenése észlelhető
•
az üzemanyag-fogyasztás átmenetileg
megemelkedhet
•
égett szag érezhető.
Amikor a regenerálás befejeződött, akkor a
figyelmeztető háromszög automatikusan eltűnik.
Hideg időben használja az állófűtést* - a
motor így gyorsabban eléri az üzemi hőmérsékletet.
FONTOS
Ha a szűrő teljesen megtelt részecskékkel,
akkor nehéz lehet a motor beindítása és a
szűrő nem működik. Ekkor fennáll a kockázata annak, hogy a szűrőt ki kell cserélni.
Kapcsolódó információk
•
•
Üzemanyag - kezelés (o. 295)
Üzemanyag - dízel (o. 296)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
299
08 Elindulás és vezetés
•
•
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 401)
Üzemanyagtartály - méret (o. 400)
08
17
300
Gazdaságos vezetés
A gazdaságos vezetés egyenletes vezetést
jelent, miközben előre gondolkodik és vezetési
stílusát valamint sebességét a környező körülményekhez igazítja.
•
Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
érdekében, aktiválja az ECO, (o.
281)üzemmódot*17.
•
Használja az ECO Guide műszert, amely
mutatja, hogy milyen üzemanyag-gazdaságosan vezeti az autót, lásd Eco guide
és Power guide* (o. 63).
•
Vezessen a lehető legmagasabb sebességfokozatban, a pillanatnyi forgalmi
helyzetnek és útviszonyoknak megfelelően - az alacsonyabb motorfordulatszám alacsonyabb fogyasztást eredményez. Használja a sebességfokozat-kijelzőt, (o. 263).
•
Kerülje a hirtelen, szükségtelen gyorsítást
és az erős fékezést.
•
A magas sebesség nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez - a légellenállás
a sebességgel együtt növekszik.
•
Ne járassa a motort alapjáraton az üzemi
hőmérsékletre melegedésig, hanem,
amint lehet induljon el finoman vezetve a hideg motor több üzemanyagot
fogyaszt, mint a meleg.
•
Vezessen a helyes levegőnyomással a
gumiabroncsokban és ellenőrizze azt
Csak automata sebességváltóval felszerelt autók esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
rendszeresen - a legjobb eredmény eléréséhez, válassza az ECO
gumiabroncsnyomást, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 407).
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy
kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal kapcsolatban.
•
Távolítsa el a szükségtelen dolgokat az
autóból - a nagyobb terhelés nagyobb
fogyasztáshoz vezet.
•
Használja a motorféket a lassításhoz, ha
az a többi közlekedő kockáztatása nélkül
megvalósítható.
•
A tetőn elhelyezett csomagok és a tetődoboz növeli a légellenállást, ami magasabb fogyasztáshoz vezet - távolítsa el a
tetőcsomagtartót, ha nem használja azt.
•
Kerülje a nyitott ablakokkal vezetést.
A Volvo Car Corporation környezetvédelmi
filozófiájával kapcsolatban, lásd A Volvo Car
környezetvédelmi filozófiája (o. 18).
Az üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Üzemanyagfogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 401).
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
Soha ne állítsa le a motort haladás közben,
például amikor lejtőn halad, mert ezzel
olyan fontos rendszereket kapcsol ki, mint
a kormányszervo vagy a fékszervo.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (o. 295)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 401)
Üzemanyagtartály - méret (o. 400)
Vezetés utánfutóval
•
Amikor utánfutóval közlekedik, akkor számos
fontos dologra kell gondolnia, például a vonókonzolra, az utánfutóra és a rakomány elhelyezésének módjára az utánfutón.
Ne vontasson nehéz utánfutót, amikor az
autó teljesen új. Várjon legalább 1000 km
futásteljesítményig.
•
A fékekre a szokásosnál erősebb terhelés
hat hosszú és meredek lejtőkön. Kapcsoljon alacsonyabb sebességfokozatba, és
ügyeljen a sebességre.
•
Biztonsági okokból, utánfutóval nem szabad meghaladni az autóra vonatkozó
maximális megengedett sebességet.
Tartsa be a megengedett sebességekre
és tömegekre vonatkozó hatályos szabályozásokat.
Ha a vonókonzolt a Volvo szerelte fel, akkor
az autó tartalmazza az utánfutóval történő
közlekedéshez szükséges összes felszerelést.
•
Tartsa alacsonyan a sebességet, amikor
utánfutóval hosszú, meredek lejtőkön
halad.
•
Az autó vonókonzoljának jóváhagyott
típusúnak kell lennie.
•
Utánfutóval, kerülje a 12%-nál meredekebb emelkedőket.
•
Ha a vonóhorgot utólag szerelték fel,
akkor ellenőriztesse Volvo kereskedőjével, hogy az autó teljesen fel van-e szerelve az utánfutóval történő közlekedéshez.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék,
például a vonóhorog, teljes tömege ennek
megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. A tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Tömegek (o.
386).
•
Ossza el úgy a súlyt az utánfutón, hogy a
vonókonzol terhelése megfeleljen az előírt
maximális vonóhorog-terhelésnek.
•
Növelje a gumiabroncsnyomást a teljes
terheléshez előírt nyomásra. A gumiabroncsnyomás címke elhelyezkedésével
kapcsolatban, lásd Gumiabroncsok levegőnyomás (o. 323).
•
Utánfutóval közlekedve a motor terhelése
nagyobb, mint normál vezetés közben.
Utánfutókábel
Ha az autó vonókonzolja 13-érintkezős elektromos csatlakozással rendelkezik, az utánfutó
pedig 7-érintkezőssel, akkor egy adapter
használata szükséges. Használjon a Volvo
által jóváhagyott adapterkábelt. Győződjön
meg arról, hogy a kábel ne dörzsölődjön a
talajon.
Irányjelzők és féklámpák az utánfutón
Ha az utánfutó valamelyik irányjelző lámpája
nem működik, akkor az információs kijelző
irányjelző-visszajelzője a normálisnál gyorsabban villog és a kijelzőn a Hibás izzó, ir.jelző pótkocsi üzenet látható.
08
301
08 Elindulás és vezetés
||
Ha az utánfutó valamelyik féklámpája nem
működik, akkor a Hibás izzó fék- lámpa
pótkocsi szöveg látható.
Szintvezérlés*
A hátsó lengéscsillapítók állandó magasságot
tartanak fenn, az autó terhelésétől függetlenül
(a megengedett maximális tömegig). Amikor
az autó áll, akkor az autó hátulja kissé leereszkedik, ami normális
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó (o. 302)
•
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó (o. 303)
•
•
Vonókonzol/vonóhorog (o. 303)
Lámpacsere (o. 344)
Vontatott tömegek
A Volvo megengedett utánfutótömegeivel
kapcsolatban, lásd Vontatóképesség és
vonóhorog-terhelés (o. 387).
MEGJEGYZÉS
A meghatározott maximális megengedett
vontatott tömegek a Volvo által jóváhagyott értékeket jelentik. Az egyes országok
szabályozásai tovább korlátozhatják a vontatott tömegeket és sebességeket. A
vonóhorgok nagyobb vontatott tömegekhez lehetnek méretezve, mint amelyeket a
jármű ténylegesen képes vontatni.
FIGYELEM
08
302
Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó előírásokat. Különben az autó és az
utánfutó kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Vezetés utánfutóval - manuális
sebességváltó
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
Túlmelegedés
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
•
Ne járassa a motort magasabb mint
4500 rpm (dízelmotorok: 3500 rpm) fordulatszámon - különben az olajhőmérséklet
túl magasra emelkedhet.
5-hengeres dízelmotor
•
Túlmelegedés kockázata esetén az optimális motorfordulatszám 2300-3000 rpm
a hűtőfolyadék optimális keringéséhez.
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval (o. 301)
08 Elindulás és vezetés
Vezetés utánfutóval - automata
sebességváltó
A Powershift automata sebességváltóval
felszerelt autók utánfutóval történő lassú
vezetésére vonatkozó speciális információkért, lásd még Automata sebességváltó -Powershift* (o. 268).
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
•
Az automata sebességváltó kiválasztja az
optimális sebességfokozatot a teherhez
és a motorfordulatszámhoz.
•
Túlmelegedés esetén egy figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a kombinált
műszerfalon egy üzenettel együtt, amely
az információs kijelzőn látható - kövesse
a jelzett útmutatást.
Meredek dőlés
•
Ne zárolja az automata sebességváltót
magasabb sebességfokozatban, mint
amivel a motor "meg tud birkózni" - nem
mindig jó ötlet magas fokozatban alacsony fordulatszám mellett haladni.
Parkolás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
2. Húzza be a rögzítőféket.
Vonókonzol/vonóhorog
FONTOS
Elindulás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
A vonókonzol például utánfutó vontatására
szolgál az autó mögött.
Ha az az autó levehető/eltávolítható vonóhoroggal van felszerelve, akkor gondosan be
kell tartani a levehető vonóhoroggal kapcsolatos utasításokat, Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 305).
FIGYELEM
2. Helyezze a fokozatválasztót vezetés
állásba D.
3. Engedje ki a rögzítőféket.
Ha az autó levehető Volvo vonóhoroggal
rendelkezik:
4. Engedje fel a lábféket és induljon el.
•
Kapcsolódó információk
Kövesse gondosan a felszerelési utasításokat.
•
A levehető vonóhorgot elindulás előtt
rögzíteni kell a kulccsal.
•
Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöld
színű-e.
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 264)
Fontos ellenőrzések
•
3. Helyezze a fokozatválasztót P állásba.
MEGJEGYZÉS
4. Engedje fel a lábféket.
•
•
Helyezze a fokozatválasztót parkolás
állásba P, amikor automata autóval, csatlakoztatott utánfutóval parkol. Mindig
használja a rögzítőféket.
Δkelje ki a kerekeket, amikor csatlakoztatott utánfutóval emelkedőn parkol.
A vonóhorog vonófejét rendszeresen tisztítani és zsírozni kell.
Ha lengéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot használ, akkor a vonófejet nem szabad
kenni.
Kapcsolódó információk
•
08
Vezetés utánfutóval (o. 301)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
303
08 Elindulás és vezetés
Levehető vonóhorog - tárolás
Levehető vonóhorog - műszaki
adatok
Tárolja a levehető vonóhorgot a csomagtérben.
A levehető vonóhorog műszaki adatai.
Műszaki adatok
H
C
G
G021485
G031121
FONTOS
B
Mindig távolítsa el a vonóhorgot és tárolja
azt az autó erre kijelölt helyén, szilárdan
rögzítve a hevederével.
08
304
•
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 305)
•
Vezetés utánfutóval (o. 301)
A
G026080
Kapcsolódó információk
Levehető vonóhorog - műszaki adatok (o.
304)
F
Méretek, rögzítőpontok (mm)
A vonóhorog tárolóhelye.
•
E
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
80
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Hossztartó
H
A vonófej közepe
G017971
D
08 Elindulás és vezetés
Levehető vonóhorog - tárolás (o. 304)
Vezetés utánfutóval (o. 301)
A levehető vonóhorog felszerelése/eltávolítása
az alábbi módon történik:
Felszerelés
G021488
•
•
Levehető vonóhorog - felszerelés/
eltávolítás
A jelzőablaknak pirosnak kell lennie.
Távolítsa el a védőfedelet, a reteszt
, majd a fedelet egyenesen
benyomva
.
hátrahúzva
G021489
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 305)
G018928
•
Helyezze be a vonóhorgot, amíg egy kattanást nem hall.
G021487
Kapcsolódó információk
Biztosítsa, hogy a szerkezet nyitott helyzetben legyen, a kulcs óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
08
305
08 Elindulás és vezetés
A jelzőablaknak zöldnek kell lennie.
Fel, le és hátra húzva ellenőrizze, hogy a
vonóhorog biztosítva van-e.
FIGYELEM
G000000
Ha a vonóhorog nem megfelelően van felszerelve, akkor azt le kell venni, és az
előző utasításoknak megfelelően kell felszerelni.
Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával
ellentétes irányba a zárt helyzethez. Távolítsa el a kulcsot a zárból.
08
306
FONTOS
G021495
G021494
G021490
||
Biztonsági kábel.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy az erre szolgáló konzolba rögzítse az utánfutó biztonsági kábelét.
A vonóhorog eltávolítása
Csak a vonóhorog vonófejét kell zsírozni, a
vonóhorog többi részének tisztának és
száraznak kell lennie.
Helyezze be a kulcsot, majd forgassa el
az óramutató járásával megegyező irányban a nyitott helyzetbe.
08 Elindulás és vezetés
Utánfutó-stabilizáló - TSA18
G018929
Az utánfutó-stablizáló (TSA - Trailer Stability
Assist) feladata, hogy stabilizálja az autóból és
utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni
kezdene.
Nyomja be a zárókereket
, és fordítsa
azt az óramutató járásával ellentétes
, amíg egy kattanást nem hall.
irányban
Nyomja addig a védőfedelet, amíg az
szorosan be nem kattan.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Levehető vonóhorog - tárolás (o. 304)
Levehető vonóhorog - műszaki adatok (o.
304)
Vezetés utánfutóval (o. 301)
Az utánfutó-stablizáló a menetstabilizáló és
kipörgésgáltó rendszer, (o. 184) (DSTC Dynamic Stability and Traction Control) része.
Funkció
A kígyózás jelensége bármely autó/utánfutó
szerelvénynél előfordulhat. Normális esetben,
a kígyózás magas sebességek mellett fordul
elő. De alacsonyabb sebesség mellett
(70-90 km/h) is fennáll a kockázata, ha az
utánfutó túl van terhelve vagy a rakomány
egyenetlenül van elosztva, például nagyon
hátul van.
A kígyózást ki kell váltania valamilyen tényezőnek, például.:
Fordítsa le teljesen a zárókereket, amíg az
meg nem akad. Tartsa ebben a helyzetben, miközben hátra- és felfelé húzza a
vonóhorgot.
FIGYELEM
Rögzítse biztonságosan a vonóhorgot, ha
azt az autóban tárolja, lásd Levehető
vonóhorog - tárolás (o. 304).
•
Az autó és az utánfutó hirtelen és erős
széllökésnek van kitéve.
•
Az autó és az utánfutó egyenetlen útfelületen halad vagy kátyúba fut.
•
Legyező kormánykerék-mozdulatok.
Működés
Ha a kígyózás megkezdődik, akkor nehéz
vagy akár lehetetlen lehet megszüntetni. Ez
nehezen kezelhetővé teszi az autó/utánfutó
szerelvényt és fennáll a kockázata annak,
08
307
08 Elindulás és vezetés
||
hogy például a sáv vagy az úttest elhagyásával végződik.
Az utánfutó-stabilizáló folyamatosan figyeli az
autó mozgását, különösen az oldalirányú
mozgásokat. Ha kígyózást észlel, akkor az
első kerekeket egymástól függetlenül fékezi.
Ez stabilizálja az autó/utánfutó szerelvényt. Ez
gyakran elég ahhoz, hogy segítsen a járművezetőnek az autó kézben tartásában.
Ha a kígyózás kiküszöbölése nem sikerül
elsőre, akkor működésbe lép az utánfutó-stabilizáló, az autó/utánfutó szerelvényt az
összes fékkel fékezi és csökkenti a motor teljesítményét. Amint fokozatosan megszüntette
a kígyózást és az autó/utánfutó szerelvény
újra stabil, akkor a TSA rendszer abbahagyja
a szabályozást és újra teljesen a járművezető
tartja kézben az autót. További tájékoztatásért, lásd Menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer (DSTC) - működés (o. 185)
Különféle beállítások
Az utánfutó-stabilizáló a 60-160 km/h sebességtartományban képes működni.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a járművezető
a Sport üzemmódot választja, lásd
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
(DSTC) (o. 184).
08
18
308
Az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
Előfordulhat, hogy az utánfutó-stabilizáló nem
lép működésbe, ha a járművezető hirtelen
kormánymozdulatokkal próbálja helyrehozni a
kígyózást, mert ilyen esetekben a rendszer
nem képes meghatározni, hogy az utánfutó
vagy a járművezető okozza-e a kígyózást.
A kombinált műszerfal DSTC szimbóluma villog, amikor működik az utánfutó-stabilizáló.
Kapcsolódó információk
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - szimbólumok és üzenetek
(o. 186)
Vontatás
Vontatás közben, egy jármű vontatókötél
használatával egy másik járművet vontat.
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
vontatni, hogy a kerekek előre forogjanak.
Ne vontassa a járművet nagyobb mint
80 km/h sebességgel vagy 80 km-nél
hosszabban.
Tudja meg a vontatásra vonatkozó törvényes
megengedett maximális sebességet, mielőtt a
vontatás elkezdődik.
1. Oldja ki a kormányzárat a távvezérlős
kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével, és
a START/STOP ENGINE gomb hosszú
megnyomásával - a II kulcshelyzet aktív
állapotában, a kulcshelyzetekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kulcshelyzetek (o. 70).
2. A távvezérlős kulcsnak az autó vontatása
közben a gyújtáskapcsolóban kell maradnia.
3. Lábát finoman a fékpedálon tartva, tartsa
feszesen a vontatókötelet, amikor a vontató jármű csökkenti a sebességet - így
elkerülheti a szükségtelen rántásokat.
08 Elindulás és vezetés
4. Készüljön fel a fékezésre a megálláskor.
FIGYELEM
•
Vontatás előtt ellenőrizze, hogy ki vane oldva a kormányzár.
•
A távvezérlős kulcsnak a II kulcshelyzetben kell lennie - I helyzetben az
összes légzsák kikapcsol.
•
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, amikor
vontatja az autót.
FIGYELEM
A fékszervo és a kormányszervo nem
működik a motor leállított állapotában - a
fékpedált körülbelül 5-ször akkora erővel
kell nyomni és a kormányzás jelentősen
nehezebb mint normál esetben.
Automata sebességváltó Powershift
Vontatás előtt:
A Powershift sebességváltóval felszerelt
modellek nem vontathatók, mert csak a
motor járó állapotában kapnak elégséges
kenést. Ha mégis vontatni kell, akkor az útvonalnak a lehető legrövidebbnek kell lennie és
nagyon alacsony sebességgel kell végezni.
–
Ha nem biztos abban, hogy az autó
Powershift sebességváltóval van-e felszerelve, akkor ez ellenőrizhető a sebességváltó
címkéjén a motorháztető alatt - lásd Típusjelölések (o. 381). Az ”MPS6” jelölés
Powershift sebességváltót jelez - különben a
sebességváltó Geartronic automata sebességváltó.
FONTOS
•
Azonban az autó rövid távolságra és
alacsony sebességgel vontatható,
hogy eltávolítsa azt a veszélyes helyről
- nem tovább mint 10 km távolságra
és 10 km/h sebességnél nem gyorsabban. Ne feledje, hogy az autót mindig
úgy kell vontatni, hogy a kerekek előre
forogjanak.
•
Ha 10 km/h távolságnál hosszabban
vontatja az autót, akkor a hajtó kerekeket el kell emelni az útról - hivatásos
autómentő szolgáltatás igénybe vételét
ajánljuk.
Vontatás előtt:
Helyezze üres állásba a sebességváltó
kart, és engedje ki a rögzítőféket.
Automata sebességváltó Geartronic
Vontatás előtt:
–
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
Segédindítás
Ne indítsa az autó motorját belökéssel. Használjon segédakkumulátort, ha az akkumulátor
lemerült és a motor nem indítható, lásd Indítás segédakkumulátorral (o. 261).
FONTOS
A katalizátor károsodhat a motor vontatással történő beindítási kísérlete közben.
Kapcsolódó információk
•
Vonószem (o. 310)
Kerülje a vontatást.
Manuális sebességváltó
–
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
08
309
08 Elindulás és vezetés
Vonószem
A vonószemet egy menetes aljzatba kell csavarozni egy, a lökhárító jobb oldali részén
található fedél mögött, elöl vagy hátul.
A vonószem csatlakozási pontjának
fedele kétféle változatban létezik, amelyeket eltérő módon kell kinyitni:
•
A vonószem felszerelése
•
Senki/semmi nem maradhat a szállító
jármű mögött az autó platóra húzása közben.
A második változat egy jelöléssel rendelkezik az egyik oldalon vagy az egyik
sarokban. Nyomja meg az ujjával a
jelölést, és ezzel egyidejűleg hajtsa ki
az ellenkező oldalt/sarkat egy érme
vagy hasonló eszköz használatával - a
fedél a tengelye körül elfordul és eltávolítható.
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsüllyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
Használat után, csavarja ki a vonószemet,
és tegye vissza a helyére.
Fejezze be a fedél visszaszerelésével a
lökhárítóra.
08
310
FIGYELEM
A horonnyal rendelkező változatot egy
pénzérmét vagy hasonló tárgyat a
horonyba helyezve lehet kifordítani.
Ezután fordítsa ki teljesen a fedelet, és
távolítsa el azt.
Csavarozza be a vonószemet merőlegesen a pereméig. Csavarja be erősen a
vonószemet, például a kerékkulcs használatával.
Vegye ki a vonószemet, amely a csomagtér padlófedele alatt található.
Emelje meg az autót az autómentő emelő
eszközével, ha szükséges.
A vonószemet kell használni az autómentő
egyenes platójára történő vontatáshoz. Az
autó helyzete és a hasmagasság határozza
meg, hogy ez lehetséges-e. Ha az autómentő
rámpája túl meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó károsodhat a vonószemmel történő vontatáős során.
FONTOS
Kapcsolódó információk
•
•
Vontatás (o. 308)
Szállítás (o. 311)
08 Elindulás és vezetés
Szállítás
FONTOS
A mentés azt jelenti, hogy a járművet egy
másik jármű segítségével szállítják.
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
szállítani, hogy a kerekek előre forogjanak.
A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
•
A vonószemet kell használni az autómentő
egyenes platójára történő vontatáshoz. Az
autó helyzete és a hasmagasság határozza
meg, hogy ez lehetséges-e. Ha az autómentő
rámpája túl meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó károsodhat a vonószemmel történő vontatáős során.
Emelje meg az autót az autómentő emelő
eszközével, ha szükséges.
Az összkerékhajtásos (AWD) autó felemelt első futóművel nem vontatható
70 km/h sebesség felett. Nem szabad
50 kilométernél hosszabban vontatni.
Kapcsolódó információk
•
Vontatás (o. 308)
FIGYELEM
Senki/semmi nem maradhat a szállító
jármű mögött az autó platóra húzása közben.
FONTOS
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsüllyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
08
311
KEREKEK ΔS GUMIABRONCSOK
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - forgási irány
MEGJEGYZÉS
A forgási iránnyal rendelkező mintájú gumiabroncsok csak egy irányban foroghatnak, ami
egy nyíllal van jelölve.
Ügyeljen arra, hogy mindkét kerékpár
ugyanolyan típusú és méretű valamint
gyártmányú legyen.
Tartsa be a gumiabroncsnyomás-táblázatban,
(o. 407) előírt gumiabroncsnyomásokat.
G021778
Kapcsolódó információk
A nyíl a gumiabroncs forgási irányát mutatja.
A gumiabroncsnak egész hasznos élettartama során ugyanabban az irányban kell
forognia. A gumiabroncsokat csak az első és
hátsó tengelyek között szabad cserélni, soha
bal-jobb oldali vagy fordított irányban. Ha a
gumiabroncsok helytelenül vannak felszerelve, akkor az károsan befolyásolja az autó
fékezési jellemzőit és az abroncsok eső- vagy
latyakkiszorítási képességét. A legnagyobb
profilmélységű gumiabroncsokat mindig az
autó hátuljára kell szerelni (a kicsúszás kockázatának csökkentése érdekében).
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 318)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató (o.
318)
•
•
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 313)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
319)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 315)
Gumiabroncsok - karbantartás
09
A gumiabroncsok funkciója, többek között,
hogy tapadást biztosítson az útfelülethez,
csökkentse a vibrációkat és védje a kereket a
kopástól.
Vezetési jellemzők
A gumiabroncsok nagymértékben befolyásolják az autó vezetési jellemzőit. A gumiabroncs
típusa, méretei, a gumiabroncsnyomás és a
sebesség-besorolás fontos tényezők az autó
teljesítményében.
A gumiabroncs kora
Minden 6 évesnél idősebb gumiabroncsot
szakemberrel kell megvizsgáltatni, akkor is,
ha az sértetlennek látszik. A gumiabroncsok
öregszenek és romlanak, akkor is, ha alig
vagy egyáltalán nem használták azokat. Ez
befolyásolja a működésüket. Ez vonatkozik az
összes gumiabroncsra, azokra is, amelyeket
jövőbeni használatra tárolnak. Példák azokra
a külső jelekre, amelyek a gumiabroncs használhatatlanságát jelzik a repedések és az
elszíneződés.
313
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Új gumiabroncsok
Kopás és karbantartás
A gumiabroncsok romlandó alkatrészek.
Néhány év után keményedni kezdenek, ugyanakkor tapadási képességük/jellemzőik fokozatosan romlanak. Ezért fontos, hogy a lehető
legfrissebb gumiabroncsokat szerezze be,
amikor lecseréli azokat. Ez különösen igaz a
téli gumiabroncsokra vonatkozóan. A számsor utolsó négy számjegye mutatja a gyártási
hetet és évet. Ez a gumiabroncs DOT jelölése
(Department of Transportation) és négy számjegyből áll, például 1510. Az ábrán látható
gumiabroncsot 2010 15. hetén gyártották.
Helyes gumiabroncsnyomás (o. 323). oldal,
használatakor egyenletesebb a kopás. Vezetési stílus, gumiabroncsnyomás, az időjárásiés útviszonyok befolyásolják a gumiabroncsok öregedésének és kopásának gyorsaságát. A profilmélység-eltérések és a kopási
minták kialakulásának elkerülése érdekében,
az első és a hátsó kerekek felcserélhetők
egymással. Az első csere megfelelő távolsága
körülbelül 5000 km, majd
10000 kilométerenkét. A Volvo azt javasolja,
hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, ha bizonytalan a profilmélységgel kapcsolatban. A gumiabroncsok
közötti jelentős kopásbeli eltérések (>1 mm
különbség a profilmélységben) esetén mindig
a kevésbé kopott gumiabroncsokat kell
hátulra szerelni. Az alulkormányzottságot
könnyebb ellensúlyozni, és azt eredményezi,
hogy az autó továbbra is egyenes vonalban
halad, míg az autó hátuljának megcsúszása
esetén lehetséges az autó feletti uralom teljes
elvesztése. Ezért fontos, hogy a hátsó
kerekek soha ne veszítsék el a tapadásukat
az első kerekeknél korábban.
Nyári és téli gumiabroncsok
Amikor lecseréli a nyári és téli gumiabroncsokat, akkor meg kell jelölni, hogy a kerekek az
autó melyik oldalára voltak szerelve, például
B a bal és J a jobb oldal esetében.
314
A kerekeket lefektetve vagy felakasztva kell
tárolni - soha nem állítva.
FIGYELEM
A sérült gumiabroncs az autó feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 318)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató (o.
318)
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 313)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
319)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 315)
09 Kerekek és gumiabroncsok
•
Gumiabroncsok - futófelületkopásjelzők
•
•
A futófelület-kopásjelző mutatja a gumiabroncs futófelületének állapotát.
Gumiabroncsok - terhelési mutató (o.
318)
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 313)
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 313)
Kerékcsavarok
09
A kerékcsavarok rögzítik a kerekeket a kerékagyakhoz és különböző változatokban állnak
rendelkezésre.
FONTOS
A kerékcsavarokat 140 Nm nyomatékkal
kell meghúzni. A túlhúzás károsíthatja az
anyákat és a csavarokat.
G021829
Csak a Volvo által tesztelt és jóváhagyott
keréktárcsákat használjon, amelyek eredeti
Volvo tartozékok. Ellenőrizze a nyomatékot
nyomatékkulccsal.
Futófelület-kopásjelzők.
A futófelület-kopásjelzők vékony, futófelület
nélküli sávok keresztben a futófelület szélességén. A gumiabroncs oldalán a TWI (Tread
Wear Indicator) betűk láthatók. Amikor a
gumiabroncs profilmélysége 1,6 mm mélységűre csökken, akkor a futófelület egy szintbe
kerül a kopásjelzők magasságával. Amint
lehetséges, cserélje újra a gumiabroncsokat.
Ne feledje, hogy a kis profilmélységű gumiabroncsok nagyon gyengén tapadnak esőben
és hóban.
Zárható kerékcsavarok*
Zárható kerékcsavarok* alumínium és acél
keréktárcsákon is használhatók. A csomagtér
padlója alatt található hely a zárható kerékcsavarok perselye számára.
Kapcsolódó információk
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (o. 317)
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 318)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
319)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
315
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Szerszámok
Emelő*
Az autó többek között vonószemet, emelőt*
és kerékcsavarkulcsot* tartalmaz.
Az emelő az autó felemelésére szolgál, például kerékcsere alkalmával.
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön
kell tárolni a csomagtérben, amikor nincs
használatban.
Az eredeti emelőt csak a pótkerék felszereléséhez szabad használni. Az emelőt mindig jól
zsírozott állapotban kell tartani.
MEGJEGYZÉS
Ha a csomagtér padlófedele nincs zárva,
akkor a szerviz-zárás nem működik.
Szerszámok - elrakás a helyére
Kapcsolódó információk
•
•
A csomagtérpadló alatt helyezkedik el az autó
vonószeme, az emelő* és a kerékkulcs*. A
zárható kerékcsavarok perselye számára is
található hely.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
316
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 325)
Vonószem (o. 310)
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 319)
Kerékcsavarok (o. 315)
Emelő* (o. 316)
A szerszámokat és az emelőt* használat után
vissza kell tenni a megfelelő helyükre. Az
emelőt össze kell hajtani a megfelelő helyzetbe, hogy elférjen a helyén.
A szivacstömböt és a pótkereket a kivétellel
ellentétes sorrendben kell visszahelyezni.
Ne feledje, hogy a szivacstömb tetején egy
nyíl található. Ennek előre kell mutatnia az
autóban.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Elakadásjelző háromszög (o. 324)
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 325)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Téli gumiabroncsok
Profilmélység
Kerék- és keréktárcsaméretek
A téli gumiabroncsok a téli útviszonyokhoz
vannak kialakítva.
A jeges, latyakos utak és az alacsony hőmérséklet jelentősen magasabb igénybevételt
jelent a gumiabroncsok számára, mint a nyári
körülmények. A Volvo ezért azt javasolja,
hogy ne használjon 4 mm-nél kisebb profilmélységű téli gumiabroncsokat.
A kerék- és keréktárcsaméretek az alábbi táblázatban látható módon vannak jelölve.
Téli gumiabroncsok
A Volvo adott méretű téli gumiabroncsok
használatát javasolja. A gumiabroncsméretek
a motorváltozattól függnek. Amikor téli gumiabroncsokkal közlekedik, akkor mind a négy
kerékre a megfelelő típusú gumiabroncsot
kell szerelni.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy kérdezze meg
Volvo kereskedőjét a legmegfelelőbb
keréktárcsa- és gumiabroncstípusokkal
kapcsolatban.
Hóláncok használata
Hóláncok csak az első kerekeken használhatók (ez az összkerékhajtású autókra is vonatkozik). Soha ne vezessen hóláncokkal
50 km/h-nál gyorsabban. Kerülje a csupasz
talajon haladást, mert ezzel elkoptatja a
hóláncokat és a gumiabroncsokat.
FIGYELEM
Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy
ezzel egyenértékű, az autómodellhez valamint gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan,
akkor a Volvo azt javasolja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy Volvo szervizzel. A rossz
hóláncok súlyos sérülést okozhatnak az
autóban és balesethez vezethetnek.
Szegecses gumiabroncsok
A szegecses téli gumiabroncsokat
500-1000 km megtételéig finoman kell használni, hogy a szegecsek megfelelően elhelyezkedjenek a gumiabroncsokban. Ez hoszszabb élettartamot biztosít a gumiabroncsok,
és különösen a szegecsek számára.
MEGJEGYZÉS
09
Az autó teljes járműjóváhagyással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kerék (keréktárcsa)
és a gumiabroncs bizonyos kombinációi
megengedettek.
A kerekek (keréktárcsák) méretjelöléssel rendelkeznek, például: 7Jx16x50.
7
A keréktárcsa szélessége hüvelykben
J
Keréktárcsaprofil
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben
50
Eltolás milliméterben (a kerék közepének távolsága a kerék érintkezési felületével az agyon)
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 318)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 407)
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 319)
A szegecses gumiabroncsok használatának szabályai országonként eltérőek lehetnek.
317
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Gumiabroncsok - méretek
FIGYELEM
Az autó kerekei (keréktárcsái) és gumiabroncsai bizonyos méretekkel rendelkeznek, lásd
az alábbi táblázatban található példákat.
19-hüvelykes kerekeket soha nem szabad
R-Design vagy sportfutómű opció nélküli
autókon használni. A 19-hüvelykes
kerekek használata normál futóművel
rendelkező autókon biztonsági kockázatokat rejt magában és károsan befolyásolja
az autó vezetési jellemzőit.
Az autó teljes járműjóváhagyással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kerekek (keréktárcsák) és a gumiabroncsok bizonyos kombinációi megengedettek.
A méretek minden gumiabroncson fel vannak
tüntetve. Példa a jelölésre: 225/50R17 98W.
318
225
Gumiabroncs szélessége (mm)
50
A gumiabroncs falmagasságának és
szélességének aránya (%)
R
Radiál
17
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben (")
98
A maximális megengedett gumiabroncs-terhelés kódjai, terhelési
mutató (LI)
W
Sebesség-besorolás a maximális
megengedett sebességhez, sebesség-besorolás (SS). (Ebben az esetben 270 km/h.)
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
319)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató (o.
318)
•
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 313)
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (o. 317)
Gumiabroncsok - terhelési mutató
A terhelési mutató a gumiabroncs bizonyos
terhelés elviselésére vonatkozó képességét
jelzi.
Minden gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére képes, ez a terhelési mutató (LI). Az
autó tömege meghatározza a gumiabroncsok
szükséges terhelhetőségi képességét. A minimális megengedett mutató a terhelési mutató
táblázatban található.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 318)
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 313)
•
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 407)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
319)
•
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 313)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 407)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
Az egyes gumiabroncsok egy bizonyos maximális sebességnek képesek ellenállni és ezért
egy adott sebesség besorolással (Speed
Symbol) rendelkeznek.
A gumiabroncsok sebesség besorolásának
legalább az autó csúcssebességével egyenlőnek kell lenniük. A minimális sebesség besorolás az alábbi táblázatban látható. Az egyetlen kivétel ezek alól a szabályok alól a téli
gumiabroncs (o. 317)1, ahol alacsonyabb
sebesség-besorolás is használható. Ha ilyen
gumiabroncsot választ, akkor az autót nem
szabad a gumiabroncs sebesség-besorolásánál gyorsabban vezetni (például a
Q besorolásúak legalább 160 km/h sebességgel használhatók). A közlekedési szabályok
határozzák meg azt, hogy milyen sebességgel
vezethető az autó és nem a gumiabroncsok
sebesség-besorolása.
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
V
240 km/h
W
270 km/h
Az autó kerekei lecserélhetők például téli
kerekekre/téli gumiabroncsokra.
Y
300 km/h
Pótkerék*
FIGYELEM
Az autót olyan gumiabroncsokkal kell felszerelni, amelyek az előírttal megegyező
vagy magasabb terhelésmutatóval, (o. 318)
(LI) és sebesség-besorolással (SS) rendelkeznek. Ha túl alacsony terhelésmutatójú
vagy sebesség-besorolású gumiabroncsot
használ, akkor az túlmelegedhet.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 318)
•
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 313)
Gumiabroncsok - terhelési mutató (o.
318)
A pótkerék (ideiglenes pótkerék) csak ideiglenes használatra szolgál és amint lehetséges,
szabályos kerékre kell cserélni. Az autó viselkedése a pótkerék használatakor megváltozhat. A pótkerék kisebb, mint a normál kerék.
Az autó hasmagassága ennek megfelelően
más lesz. Ügyeljen a magas járdaszegélyekre
és ne mossa gépi mosóban az autót. Ha a
pótkerék az első tengelyre van szerelve,
akkor ezzel egyidejűleg nem használhat
hóláncot. Az összkerékhajtású autókon a
hátsó tengely hajtása kikapcsolható. A pótkereket nem szabad javítani.
A pótkerék helyes gumiabroncsnyomása a
gumiabroncsnyomás-táblán, (o. 407) található.
MEGJEGYZÉS
1
09
FONTOS
A maximális megengedett sebesség a táblázatban van megadva.
•
Soha ne vezessen 80 km/h sebességnél gyorsabban, ha pótkerék van az
autóra szerelve.
Q
160 km/h (csak téli gumiabroncsok)
•
T
190 km/h
Az autóra soha nem szabad egynél
több "ideiglenes pótkereket" szerelni.
H
210 km/h
A pótkerék külső oldalával lefelé helyezkedik
el a pótkeréktartó mélyedésben. Ugyanazok a
A fémszegecsesek és szegecsek nélküliek is.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
319
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
csavarok mennek át és rögzítik a pótkereket
és a szivacstömböt. A szivacstömb tartalmazza az összes szerszámot.
A pótkerék kivétele
1. Hajtsa fel a csomagtér padlóját, hátulról
és előre.
2. Csavarozza ki a rögzítőcsavart.
3. Emelje ki a szivacstömböt a szerszámokkal.
4. Emelje ki a pótkereket.
Eltávolítás
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, (o.
324), ha forgalmas helyen cserél kereket. Az
autónak és az emelőnek* szilárd, vízszintes
talajon kell állnia.
1. Húzza be a rögzítőféket, (o. 287), és kapcsoljon hátrameneti sebességfokozatba
vagy P állásba, ha az autó automata
sebességváltóval rendelkezik.
320
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy az emelő nem sérült-e, a
menetek kenése megfelelő és szennyeződésektől mentes-e.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt* használja,
ami az emelő címkéjén fel van tüntetve.
A címke az emelő megadott emelési
magassághoz tartozó maximális emelőképességét is jelzi.
2. Vegye ki az emelőt*, a kerékkulcsot* és a
dísztárcsa-eltávolító szerszámot* a csomagtér padlója alól. Ha másik emelőt
választott, lásd Az autó felemelése (o.
333).
3. Helyezzen ékeket a talajon maradó
kerekek elé és mögé. Használjon például
nehéz fatömböket vagy nagyobb köveket.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
4. Az acél keréktárcsákkal rendelkező autók
levehető dísztárcsákkal rendelkeznek.
Akassza be az eltávolító szerszámot és
húzza le a teljes kereket takaró dísztárcsákat. A dísztárcsák kézzel is lehúzhatók.
09 Kerekek és gumiabroncsok
5. Csavarozza össze a vonószemet és a
kerékkulcsot* , amíg el nem éri a véghelyzetet az alábbi ábrán látható módon.
Kapcsolódó információk
FIGYELEM
Soha ne helyezzen semmit a talaj és az
emelő közé, sem az emelő és a jármű
emelési pontja közé.
7. Az autó egyes oldalain két emelési pont
található. A műanyag fedélen mindkét
ponton egy rovátka található. Hajtsa le az
emelő talpát úgy, hogy az merőlegesen a
talajhoz nyomódjon.
•
•
•
•
09
Kerékcsere - felszerelés (o. 322)
Emelő* (o. 316)
Elakadásjelző háromszög (o. 324)
Kerékcsavarok (o. 315)
FONTOS
A vonószemet a teljes menethosszon be
kell csavarozni a kerékcsavarkulccsal.
6. Lazítsa meg a kerékcsavarokat ½-1 fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányban a kerékkulccsal.
FONTOS
A talajnak szilárdnak, simának és egyenesnek kell lennie.
8. Emelje fel az autót, hogy a kerék szabaddá váljon. Távolítsa el a kerékcsavarokat, és emelje le a kereket.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
321
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Kerékcsere - felszerelés
Fontos, hogy a kerék felszerelésének eljárását
helyesen hajtsák végre.
MEGJEGYZÉS
•
Miután a gumiabroncsot felpumpálták,
mindig szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy megakadályozza a szelep
kavicsok, por stb. miatti sérülését.
•
Csak műanyag porvédő sapkát használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, és lecsavarásuk nehéz
lehet.
Felszerelés
1. Tisztítsa meg az érintkező felületeket a
kerék és az agy között.
2. Helyezze fel a kereket. Húzza meg alaposan a kerékcsavarokat.
3. Engedje le az autót annyira, hogy a
kerekek ne foroghassanak el.
MEGJEGYZÉS
A szelep dísztárcsafedél-nyílását a szelep
fölé kell helyezni a keréktárcsán a felszerelésekor.
FIGYELEM
Soha ne másszon az autó alá, amikor az
emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk
az autót.
4. Húzza meg átlósan a kerékcsavarokat.
Fontos, hogy a kerékcsavarok megfelelően meg legyenek húzva. Húzza meg
140 Nm nyomatékkal. Ellenőrizze a nyomatékot nyomatékkulccsal.
Úgy álljon meg az autóval, hogy az autó
vagy ideális esetben egy korlát legyen az
utasok és az országút között.
5. Szerelje vissza az esetleges teljes dísztárcsákat.
322
MEGJEGYZÉS
Az autó normál emelőjét csak esetenkénti
és rövid idejű használatra tervezték, például egy defektes kerék cseréjéhez, a nyári
és téli kerekek cseréjéhez stb. Csak az
adott modellhez tartozó emelő használható
az autó felemeléséhez. Ha az autót gyakrabban vagy egy kerékcseréhez szükségesnél hosszabb időre emeli fel, akkor
műhelyemelő használata javasolt. Ebben
az esetben, kövesse a berendezés gyártójának kezelési útmutatóját.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 319)
Emelő* (o. 316)
Elakadásjelző háromszög (o. 324)
Kerékcsavarok (o. 315)
09 Kerekek és gumiabroncsok
A gumiabroncsok különböző levegőnyomással
rendelkezhetnek, amelyet bar mértékegységben adnak meg.
MEGJEGYZÉS
•
Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását
a hideg gumiabroncsokon. A "hideg
gumiabroncsok" azt jelenti, hogy a
gumiabroncsok a környezeti hőmérséklettel megegyező hőmérsékletűek.
Pár kilométeres vezetést követően a
gumiabroncsok felmelegszenek és a
nyomás megnő.
•
A helytelen gumiabroncsnyomás növeli
az üzemanyag-fogyasztást, rövidíti a
gumiabroncs hasznos élettartamát és
rontja az autó útfekvését. A túl alacsony nyomás a gumiabroncsok túlmelegedéséhez és károsodásához
vezethet. A gumiabroncsnyomás
hatással van az utazási kényelemre, a
gördülési zajra és a kormányzási jellemzőkre.
Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását
A gumiabroncsok nyomását havonta ellenőrizni kell.
Ez az autó pótkerekére is vonatkozik.
•
•
•
Gumiabroncsnyomás az autó előírt gumiabroncsméretéhez
ECO nyomás2
A pótkerék gumiabroncsnyomása (nem
teljes értékű pótkerék)
•
A gumiabroncsok nyomása idővel
csökken, ez természetes jelenség. A
gumiabroncsok nyomása a környezeti
hőmérséklettől függően is változik.
09
Gumiabroncsnyomás címke
G021830
Gumiabroncsok - levegőnyomás
A vezető oldali ajtóoszlopon (a keret és a
hátsó ajtó között) elhelyezkedő gumiabroncsnyomás-matrica mutatja, hogy milyen nyomásra kell beállítani a gumiabroncsokat a
különböző terhelésekhez és sebességekhez.
Ez a gumiabroncsnyomás-táblázatban is
megtalálható, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 407).
Üzemanyag-gazdaságosság, ECO
nyomás
Az optimális üzemanyag-gazdaságosság eléréséhez 160 km/h sebesség alatt egy ECO
nyomás használata ajánlott (teljes és könnyű
terhelésre is vonatkozik), lásd Gumiabroncsok
- jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o.
407).
2
Az ECO nyomás jobb üzemanyag-gazdaságosságot eredményez.
}}
323
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 318)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató (o.
318)
•
•
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 313)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
319)
Elakadásjelző háromszög
Az elakadásjelző háromszög figyelmezteti a
forgalom többi résztvevőjét az álló járműre.
Tárolás és összecsukás
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 315)
Emelje fel a padlófedelet, és vegye ki az
elakadásjelző háromszöget.
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget a
tokjából, hajtsa ki és szerelje össze a
különálló két oldalát.
Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög
támasztó lábait.
Tartsa be az elakadásjelző háromszög használatára vonatkozó szabályokat. Helyezze az
elakadásjelző háromszöget a forgalom szempontjából alkalmas helyre.
Ügyeljen arra, hogy az elakadásjelző háromszöget és annak tokját a használatot követően megfelelően rögzítse a csomagtérben.
MEGJEGYZÉS
Ha az autó szervizzárással van bezárva,
akkor a csomagtérfedél/csomagtérajtó és
a padlófedél nem nyitható ki, lásd Szervizzárás* (o. 165).
324
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás*
Az elsősegélycsomag tartalmazza az elsősegély-felszerelést.
Szükséghelyzeti defektjavítás, a szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK - Temporary
Mobility Kit) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (o. 407) ellenőrzésére és beállítására használható.
G018253
Elsősegélycsomag*
Az elsősegély-felszerelés a csomagtér padlója alatt található.
MEGJEGYZÉS
Ha az autó szervizzárással van bezárva,
akkor a csomagtérfedél/csomagtérajtó és
a padlófedél nem nyitható ki, lásd Szervizzárás* (o. 165).
A szükséghelyzeti defektjavító készlet (o.
326) egy kompresszorból és egy palack tömítőanyagból áll. A tömítőanyag ideiglenes javításra szolgál. A tömítőfolyadék-palackot a
lejárat dátuma előtt vagy használat után ki
kell cserélni. A tömítőfolyadék hatékonyan
tömíti a gumiabroncs futófelületeinek defektjeit.
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak
a gumiabroncsok futófelületén található
defekt tömítésére szolgál.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet korlátozottan képes az oldalfalon sérült gumiabroncsok tömítésére. Ne tömítsen olyan gumiabroncsokat a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel, amelyeken nagyobb bevágások,
repedések vagy ehhez hasonló sérülések
vannak. Csatlakoztassa a kompresszort az
autó egyik 12 voltos aljzatához. Válassza a
defektes kerékhez legközelebbi aljzatot.
FONTOS
09
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora az alagútkonzol két aljzatának, (o. 147). oldal valamelyikéhez van
csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(o. 327)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (o. 329)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 326)
•
Szerszámok (o. 316)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
325
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- elhelyezkedés
FONTOS
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora az alagútkonzol két aljzatának, (o. 147). oldal valamelyikéhez van
csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK Temporary Mobility Kit) a defekt tömítésére és
a gumiabroncsnyomás, (o. 407) ellenőrzésére
és beállítására használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
elhelyezkedése
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- áttekintés
Szükséghelyzeti defektjavítás, a szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK - Temporary
Mobility Kit) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (o. 407) ellenőrzésére és beállítására használható.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 326)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag (o. 330)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 325)
Címke, maximális megengedett sebesség
A szükséghelyzeti defektjavító készlet a csomagtér padlója alatt található.
Kapcsoló
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, (o.
324), ha a gumiabroncsot forgalmas helyen
kell megjavítani.
Palacktartó (narancssárga sapka)
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak
a gumiabroncsok futófelületén található
defekt tömítésére szolgál.
326
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kábel
Védősapka
Nyomáscsökkentő szelep
Levegőtömlő
09 Kerekek és gumiabroncsok
Tömítőfolyadék-palack
Nyomásmérő
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* elhelyezkedés (o. 326)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag (o. 330)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 325)
Szükséghelyzeti defektjavítás* használat
Szükséghelyzeti defektjavítás, a szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK - Temporary
Mobility Kit) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (o. 407) ellenőrzésére és beállítására használható.
Szükséghelyzeti defektjavítás
1. Válassza le a maximális megengedett
sebesség címkét (amely a kompresszor
oldalán található) és helyezze azt a kormánykerékre.
09
FIGYELEM
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
FIGYELEM
A tömítő folyadék irritálhatja a bőrt. Ha a
bőrével érintkezik, akkor mossa le a folyadékot szappanos vízzel.
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a 0 állásban
van-e, és keresse meg a kábelt és a levegőtömlőt.
MEGJEGYZÉS
Az alkatrészek funkciójával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 326).
Ne törje fel a palack zárját használat előtt.
A zár automatikusan automatikusan törik
el a palack becsavarásakor.
3. Csavarja le a narancssárga sapkát és
csavarja le a palack zárófedelét.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
327
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
4. Csavarja a palackot a tartójába.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
5. Csatlakoztassa a tömlőt a kompresszor
és a szelep közé.
6. Csatlakoztassa a kábelt a 12 voltos aljzatba, és indítsa be az autót.
MEGJEGYZÉS
Ha a kompresszor az alagútkonzol két
12 voltos aljzatának valamelyikéhez van
csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
7. Kapcsolja I állásba a kapcsolót.
FIGYELEM
Soha ne álljon a gumiabroncs mellé, amikor működik a kompresszor. Ha repedések
vagy egyenetlenségek jelennek meg, akkor
azonnal állítsa le a kompresszort. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
9. Kapcsolja ki a kompresszort, hogy ellenőrizze a nyomást a nyomásmérőn. A minimális nyomás 1,8 bar, a maximális nyomás pedig 3,5 bar. (Engedjen ki levegőt a
nyomáscsökkentő szelepen, ha túl magas
a gumiabroncsnyomás.)
FIGYELEM
Ha a nyomás 1,8 bar alatt van, akkor a
gumiabroncson lévő lyuk tól nagy. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
MEGJEGYZÉS
Amikor bekapcsol a kompresszor, akkor a
nyomás akár 6 bar értékre növekedhet, de
a nyomás körülbelül 30 másodperc elteltével leesik.
8. Fújja a kereket 7 percig.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
10. Kapcsolja ki a kompresszort és húzza ki a
kábelt a 12 voltos aljzatból.
11. Válassza le a tömlőt a gumiabroncsszelepről és szerelje fel a szelepsapkát.
12. Amint lehetséges, vezessen körülbelül
3 kilométert maximum 80 km/h sebességgel, hogy a tömítőfolyadék tömíthesse
a gumiabroncsot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
328
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 325)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (o. 329)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 326)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás* ismételt ellenőrzés
Szükséghelyzeti defektjavítás, a szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK - Temporary
Mobility Kit) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (o. 407) ellenőrzésére és beállítására használható.
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
3. Győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a kompresszor. Válassza le a levegőtömlőt és a kábelt.
1. Csatlakoztassa vissza a berendezést.
Ha 1,3
alatt van, akkor a gumiabroncs nincs elégségesen tömítve. Az
utat nem szabad folytatni. Vegye fel a
kapcsolatot egy gumiabroncsokkal
foglalkozó céggel.
•
Ha a gumiabroncsnyomás magasabb,
mint 1,3 bar3, akkor a gumiabroncs
nyomását be kell állítani a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelően, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (o. 407).
Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs
nyomása túl magas.
bar3
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
MEGJEGYZÉS
•
Miután a gumiabroncsot felpumpálták,
mindig szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy megakadályozza a szelep
kavicsok, por stb. miatti sérülését.
•
Csak műanyag porvédő sapkát használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, és lecsavarásuk nehéz
lehet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
MEGJEGYZÉS
09
FIGYELEM
Szerelje fel a szelepsapkát.
2. Olvassa le a gumiabroncsnyomást a nyomásmérőn.
•
A Volvo azt javasolja, hogy vezessen a legközelebbi hivatalos Volvo műhelybe a sérült
gumiabroncs cseréje/javítása érdekében.
Tájékoztassa a műhelyt, hogy a gumiabroncs
tömítőfolyadékot tartalmaz.
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 325)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(o. 327)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 326)
A tömítőpalackot és a tömlőt használat
után ki kell cserélni. A Volvo azt javasolja,
hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben
végeztesse el a cserét.
FIGYELEM
Ellenőrizze rendszeresen a nyomást.
3
1 bar = 100 kPa.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
329
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- a kerekek felfújása
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
Az autó eredeti gumiabroncsai a szükséghelyzeti defektjavító készletben, (o. 326) található
kompresszorral fújhatók fel.
1. A kompresszornak kikapcsolva kell lennie. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 állásban van-e, és keresse meg a kávelt valamint a levegőtömlőt.
2. Csavarja le a kerék porvédő sapkáját és
csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelepmenetének aljáig.
FIGYELEM
A kipufogógázok belélegzése életveszélyes lehet. Soha ne hagyja járni a motort
zárt vagy nem elégséges szellőzésű helyeken.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
5. Fújja fel a gumiabroncsot a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelő előírt nyomásra, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott
gumiabroncsnyomások (o. 407). Engedje
le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs nyomása túl
magas.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet, (o.
326). oldal, tartálya (palack) tömítőanyagot
tartalmaz és cserélhető.
Cserélje ki a palackot, ha elkerülte a lejárat
dátumát. Kezelje a környezetre veszélyes hulladékként a régi palackot.
FIGYELEM
A palack 1.2-etanolt és természetes gumitejet tartalmaz.
6. Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le
a levegőtömlőt és a kábelt.
A lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve
allergiás reakciót válthat ki.
7. Szerelje vissza a porvédő sapkát.
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezését.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tárolja gyermekektől elzárva.
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 325)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 326)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (o. 329)
3. Csatlakoztassa a kábelt az autó egyik
12 voltos aljzatához, majd indítsa be az
autót.
4. Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I
helyzetbe billentésével.
330
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- tömítőanyag
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 325)
KARBANTARTÁS ΔS SZERVIZELΔS
10 Karbantartás és szervizelés
Volvo szervizprogram
10
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizprogramot a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
A Volvo azt javasolja, hogy a szervizelési és
karbantartási munkákat hivatalos Volvo
műhelyben végeztesse el. A Volvo műhelyek
rendelkeznek a legmagasabb minőségű szolgáltatáshoz szükséges szakemberekkel, célszerszámokkal és szervizirodalommal.
FONTOS
A Volvo garancia megmaradása érdekében, ellenőrizze és tartsa be a szerviz- és
garanciafüzet utasításait.
Kapcsolódó információk
•
332
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás (o. 343)
10 Karbantartás és szervizelés
Az autó felemelése
Az autó emelésekor fontos, hogy az emelőt
vagy az emelőkarokat az autó karosszériájának
alsó részén erre kialakított pontokhoz
helyezze.
10
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt használja.
Ha nem a Volvo által ajánlott emelőt használ, akkor tartsa be a gyártó utasításait.
}}
333
10 Karbantartás és szervizelés
||
10
Emelési pontok (nyilak) az autóhoz tartozó emelőhöz és emelési pontokhoz (pirosan jelölve).
Ha az autót első műhelyemelővel emeli, akkor
azt az autó alatti négy legtávolabbi emelési
pont alá kell helyezni. Ha az autót hátsó
műhelyemelővel emeli, akkor azt az autó alatti
egyik emelési pont alá kell helyezni. Ügyeljen
arra, hogy a műhelyemelő úgy legyen elhelyezve, hogy az autó ne csúszhasson le az
emelőről. Mindig használjon tengelytámaszokat vagy hasonló eszközöket.
Ha az autót kétoszlopos műhelyemelővel
emeli, akkor az első és hátsó emelőkarokat a
külső emelési pontok alá kell helyezni. Vagy
az első emelési pontok használható elöl.
Kapcsolódó információk
•
334
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 319)
10 Karbantartás és szervizelés
Motorháztető - nyitás és zárás
A motorháztető a pedálok mellett található
fogantyú hátrafelé húzásával, majd a hűtőrács
mellett lévő retesz balra mozdításával nyitható
ki.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy lecsukáskor megfelelően
zár-e a motorháztető.
Kapcsolódó információk
•
•
Motortér - áttekintés
Az áttekintés a normál ellenőrzési pontokat
mutatja.
Motortér, 4-hengeres 2.0 l1
10
Motortér - ellenőrzés (o. 337)
Motortér - áttekintés (o. 335)
A motortér megjelenése a motorváltozattól függően változhat.
Motorolaj betöltése
G010951
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Kormányszervo-folyadéktartály
Hűtő
Húzza meg a fogantyút a pedálok mellett.
Hallani fogja, amikor a retesz kiold.
Mozdítsa balra a reteszt, és nyissa ki a
motorháztetőt. (A reteszelő kampó a fényszóró és a hűtőrács között helyezkedik el,
lásd az ábrát.)
1
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály
(a vezető oldalán helyezkedik el)
Akkumulátor
Relé- és biztosítéktábla
Nem vonatkozik a B4204T7 motorra - lásd az alábbi "Motortér a 4-hengeres 2.0 l esetében" címszót.
335
10 Karbantartás és szervizelés
||
Mosófolyadék betöltése
Mosófolyadék betöltése
Motortér, kivéve 4-hengeres 2.0 l2
Levegőszűrő
Levegőszűrő
FIGYELEM
10
FIGYELEM
Ne érjen a gyújtógyertyákhoz vagy a gyújtótekercshez, amikor az autó elektromos
rendszere a II kulcshelyzetben van vagy a
motor meleg.
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Motorolaj-nívópálca3
Hűtő
Motorolaj betöltése
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály
(a vezető oldalán helyezkedik el)
Akkumulátor
Relé- és biztosítéktábla
336
Ne érjen a gyújtógyertyákhoz vagy a gyújtótekercshez, amikor az autó elektromos
rendszere a II kulcshelyzetben van vagy a
motor meleg.
A motortér megjelenése a motorváltozattól függően változhat.
Kormányszervo-folyadéktartály
2
3
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű és teljesítményű. A gyújtásrendszer
feszültsége nagyon veszélyes. Az autó
elektromos rendszerének mindig 0 kulcshelyzetben kell lennie, amikor munkát
végez a motortérben, lásd Kulcshelyzetek
- funkciók különböző szinteken (o. 71).
G018945
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű és teljesítményű. A gyújtásrendszer
feszültsége nagyon veszélyes. Az autó
elektromos rendszerének mindig 0 kulcshelyzetben kell lennie, amikor munkát
végez a motortérben, lásd Kulcshelyzetek
- funkciók különböző szinteken (o. 71).
Szintén vonatkozik a B4204T7 motorra.
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával (5-hengeres dízel).
Kapcsolódó információk
•
•
Motorháztető - nyitás és zárás (o. 335)
Motortér - ellenőrzés (o. 337)
10 Karbantartás és szervizelés
Motortér - ellenőrzés
Motorolaj - általános leírás
Bizonyos olajokat és folyadékokat rendszeres
időközönként ellenőrizni kell.
Jóváhagyott motorolajat kell használni annak
érdekében, hogy alkalmazhatók legyenek az
előírt szervizintervallumok.
Rendszeres ellenőrzés
Ellenőrizze az alábbi olajokat és folyadékokat
rendszeresen, például üzemanyagtöltéskor:
•
•
•
•
Hűtőfolyadék
Kormányszervo folyadék
Mosófolyadék
FIGYELEM
Mindig tisztíttassa a motort szervizben.
Tűzveszély kockázata áll fenn, ha a motor
meleg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Motorháztető - nyitás és zárás (o. 335)
Motortér - áttekintés (o. 335)
Hűtőfolyadék - szint (o. 341)
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 338)
Kormányszervo-folyadék (o. 343)
Mosófolyadék - töltés (o. 354)
FONTOS
10
A motor szervizintervallumainak megfelelő
követelmények teljesítése érdekében a
gyárban minden motort speciálisan kiválasztott szintetikus motorolajjal töltenek fel.
Az olaj kiválasztása nagyon gondosan történt a hasznos élettartam, az indítási jellemzők, az üzemanyag-fogyasztás és a
környezetre gyakorolt hatás figyelembe
vételével.
Motorolaj
Ne feledje, hogy a hűtőventilátor (a motortér elején, a hűtő mögött található) automatikusan beindulhat a motor leállítását
követően is.
Kedvezőtlen körülmények között vezetve,
lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 392).
A Volvo az alábbiakat javasolja:
Jóváhagyott motorolajat kell használni
annak érdekében, hogy alkalmazhatók
legyenek az előírt szervizintervallumok.
Csak az előírt fokozatú motorolajat használja az utántöltéshez és az olajcseréhez
is, különben károsan befolyásolhatja a
hasznos élettartamot, az indítási jellemzőket, az üzemanyag-fogyasztást és a környezetre gyakorolt hatást.
A Volvo Car Corporation a garanciával
kapcsolatos minden felelősséget elhárít,
ha nem az előírt fokozatú és viszkozitású
olajat használja.
A Volvo azt javasolja, hogy az olajcseréket
hivatalos Volvo szervizben végeztesse el.
A Volvo különböző rendszereket használ,
amelyek figyelmeztetnek az alacsony/magas
olajszintre vagy alacsony/magas olajnyomásra. Bizonyos motorváltozatok olajnyo-
337
10 Karbantartás és szervizelés
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
Az olajszintet bizonyos modellváltozatok esetén elektronikus olajszint-érzékelő ellenőrzi,
más változatokban olajnívópálca.
Olajnívópálcával rendelkező motor4
G021737
10
||
más-érzékelővel rendelkeznek, és a kombinált műszerfal figyelmeztető szimbólumát
használják az alacsony olajnyomás jelzéséhez. Más változatok olajszint-érzékelővel rendelkeznek, ekkor a műszerfal figyelmeztető
és szöveges üzenete tájészimbóluma
koztatja a járművezetőt. Bizonyos változatok
mindkét rendszerrel rendelkeznek. További
tájékoztatásért, vegye fel a kapcsolatot egy
Volvo kereskedővel.
A motorolajat és az olajszűrőt a szerviz és
garanciafüzetben előírt időközönként le kell
cserélni.
A feltöltési mennyiségekkel kapcsolatban,
lásd Motorolaj - fokozat és mennyiség (o.
393).
Kapcsolódó információk
•
4
338
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 338)
Mérés és feltöltés, ha szükséges
G021734
Az előírtnál jobb minőségű olaj használata
megengedett. Ha az autót kedvezőtlen körülmények között használja, akkor a Volvo
magasabb fokozatú olaj használatát javasolja,
lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 392).
Az olajszintnek a MIN és MAX jelölések között
kell lennie.
Nívópálca és töltőcső.
Az új autókban különösen fontos az olajszint
ellenőrzése az első tervezett olajcsere előtt.
A Volvo az olajszint 2 500 kilométerenkénti
ellenőrzését javasolja. A legpontosabb mérést
hidegen lehet elérni a motor beindítása előtt.
A mérés pontatlan lesz, ha közvetlenül a
motor leállítását követően hajtják végre. A
nívópálca túl alacsony szintet fog jelezni, mert
az olajnak nincs ideje lefolyni az olajteknőbe.
1. Győződjön meg arról, hogy az autó egyenesen áll-e. Fontos, hogy legalább
5 percet várjon a motor leállítását követően, hogy időt hagyjon az olajnak az olajteknőbe folyni.
2. Húzza ki, és törölje le a nívópálcát.
3. Helyezze vissza a nívópálcát.
4. Húzza ki, és ellenőrizze a szintet.
5. Ha a szint a MIN jelöléshez közel van,
akkor 0,5 litert kell betölteni. Ha a szint
kiemelkedően alacsony, akkor további
mennyiség szükséges.
Nem vonatkozik a 4-hengeres 2.0 literes vagy 5-hengeres dízelmotorokra, amelyek elektronikus olajszint-érzékelővel rendelkeznek. Azonban vonatkozik a B4204T7 motorra.
10 Karbantartás és szervizelés
6. Ha szükséges, akkor ellenőrizze újra a
szintet, tegye ezt rövid távolságú vezetést
követően. Ezután ismételje meg az
1-4.lépéseket.
Nem szükséges semmit tennie a motorolajszinttel kapcsolatban, amíg meg nem jelenik
egy üzenet a kijelzőn, lásd az alábbi ábrát.
FIGYELEM
10
FONTOS
Soha ne töltse a MAX jel fölé. A szintnek
soha nem szabad a MAX szint felett avagy
a MIN alatt lennie, mert ez a motor károsodását okozhatja.
Ha alacsony olajszintről kap értesítést,
akkor csak a megadott mennyiséget tültse
be, például 0,5 litert.
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
Motor elektronikus olajszintérzékelővel, 4-hengeres 2.0 l5
FIGYELEM
Ha megjelenik az Olaj: szerviz
szükséges üzenet, akkor menjen szervizbe. Az olajszint túl magas lehet.
Üzenet és grafikon a kijelzőn. A bal oldali ábra
mutatja a digitális műszerfalat és a jobb oldali az
analógot.
Üzenet
Motorolajszint
Az olajszint az elektronikus olajszint-ellenőrző
műszerrel ellenőrizhető a forgókapcsolóval a
motor leállított állapotában, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (o. 104).
A rendszer nem képes a változások közvetlen észlelésére az olaj betöltésekor vagy
leengedésekor. Az autót körülbelül 30 km
hosszan kell vezetni, és 2 órát álló helyzetben kell hagyni a motor leállított állapotában és egyenes talajon, mielőtt az olajszint
jelzése helyes lenne.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
Töltőcső.6
5
6
Nem vonatkozik a B4204T7 motorra - ehelyett lásd a korábbi "Olajnívópálcával rendelkező motor" címszót.
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával.
}}
339
10 Karbantartás és szervizelés
||
Az olajszint mérése, 4-hengeres 2.0 l
Ha ellenőrizni kell az olajszintet, akkor azt az
alábbi módon kell végrehajtani.
10
Motor elektronikus olajszintérzékelővel, 5-hengeres dízel
1. II aktív kulcshelyzet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (o. 71).
2. Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját az Olajszint helyzetbe.
> Ezután megjelennek a motorolajszintre
vonatkozó információk.
A menü kezelésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Navigálás
a menüben - kombinált műszerfal (o.
104).
MEGJEGYZÉS
Ha nem állnak fenn az olajszint mérésének
feltételei (időp a leállítást követően, az autó
dőlése, külső hőmérséklet stb.), akkor a
Nem elérhető üzenet jelenik meg. Ez
nem jelenti azt, hogy valami meghibásodott az autó rendszereiben.
Töltőcső.7
Nem szükséges semmit tennie a motorolajszinttel kapcsolatban, amíg meg nem jelenik
egy üzenet a kijelzőn, lásd az alábbi ábrát.
Üzenet és grafikon a kijelzőn. A bal oldali ábra
mutatja a digitális műszerfalat és a jobb oldali az
analógot.
Üzenet
Motorolajszint
Az olajszint az elektronikus olajszint-ellenőrző
műszerrel ellenőrizhető a forgókapcsolóval a
motor leállított állapotában, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (o. 104).
FIGYELEM
Ha megjelenik az Olaj: szerviz
szükséges üzenet, akkor menjen szervizbe. Az olajszint túl magas lehet.
7
340
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával.
10 Karbantartás és szervizelés
FONTOS
Ha megjelenik az Olajszint alacsony
Töltsön be 0,5 litert üzenet, akkor csak
0,5 litert töltsön be.
2. Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját az Olajszint helyzetbe.
> Ezután megjelennek a motorolajszintre
vonatkozó információk.
A menü kezelésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Navigálás
a menüben - kombinált műszerfal (o.
104).
MEGJEGYZÉS
Az olajszintet csak vezetés közben észleli
a rendszer. A rendszer nem képes a változások közvetlen észlelésére az olaj betöltésekor vagy leengedésekor. Az autót
körülbelül 30 km hosszan kell vezetni,
mielőtt az olajszintjelzés helyes lenne.
Hűtőfolyadék - szint
A hűtőfolyadék hűti a belsőégésű motort a
megfelelő üzemi hőmérséklet fenntartása
érdekében. A motor által a hűtőfolyadéknak
átadott hő felhasználható az utastér fűtéséhez.
10
A hűtőfolyadék szintjének a kiegyenlítő tartály
MIN és MAX jelölései között kell lennie.
A szint ellenőrzése és feltöltés
FIGYELEM
Ne töltsön be több olajat, ha a 3. vagy 4.
töltési szint jelenik meg az alábbi ábrának
megfelelően. A szintnek soha nem szabad
a MAX felett vagy a MIN alatt lennie, mert
ez a motor károsodását okozhatja.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
Az olajszint mérése, 5-hengeres dízel
Ha ellenőrizni kell az olajszintet, akkor azt az
alábbi módon kell végrehajtani.
Az 1-4. ábrák jelzik a töltöttségi szintet. Ne töltsön be több olajat, ha a 3. vagy 4. töltési szint
jelenik meg. Az ajánlott feltöltési szint a 4. Üzenet
és grafikon a kijelzőn. A bal oldali ábra mutatja a
digitális műszerfalat és a jobb oldali az analógot.
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - általános leírás (o. 337)
A hűtőfolyadék feltöltésekor, kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat. Fontos,
hogy a hűtőfolyadék-koncentrátum és a víz
keverési aránya megfeleljen az uralkodó időjárási viszonyoknak. Soha ne töltse fel csak
vízzel. A fagyás kockázata egyaránt nő a túl
kevés és túl sok hűtőfolyadék-koncentrátum
esetén.
1. II aktív kulcshelyzet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (o. 71).
341
10 Karbantartás és szervizelés
||
FIGYELEM
10
A hűtőfolyadék nagyon forró lehet. Ha a
hűtőfolyadékot a motor üzemi hőmérsékletén kell utántölteni, akkor lassan csavarja
le a kiegyenlítő tartály sapkáját a túlnyomás finom kiengedése érdekében.
A mennyiségekkel és a vízminőséggel kapcsolatos előírásokkal kapcsolatban, lásd
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség (o.
396).
Ellenőrizze rendszeresen a
hűtőfolyadékot
A szintnek a kiegyenlítő tartály MIN és MAX
jelölései között kell lennie. Ha a rendszer
nincs elégségesen feltöltve, akkor magas
hőmérsékletek alakulhatnak ki, ami a motor
károsodásának kockázatával jár.
342
FONTOS
•
A magas klór-, klorid- és egyéb sótartalom a hűtőrendszer korrózióját
okozza.
•
Mindig a Volvo által ajánlott, korróziógátló szert tartalmazó hűtőfolyadékot
használjon.
•
Ügyeljen arra, hogy a hűtőfolyadékkeverék 50% vizet és 50% hűtőfolyadékot tartalmazzon.
•
Keverje a hűtőfolyadékot jóváhagyott
minőségi csapvízhez. Ha kétségei vannak a víz minőségével kapcsolatban,
akkor használjon előre bekevert hűtőfolyadékot a Volvo ajánlásai szerint.
•
A hűtőfolyadék/hűtőrendszer alkatrészeinek cseréjekor öblítse át a hűtőrendszert jóváhagyott minőségi csapvízzel vagy öblítse át előre kevert hűtőfolyadékkal.
•
A motort csak jól feltöltött hűtőrendszerrel szabad járatni. Különben a
hőmérséklet olyan magasra emelkedhet, hogy károsodás keletkezhet (repedések) a hengerfejben.
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék szint
A fék- és tengelykapcsoló-folyadék szintjének
a tartály MIN és MAX jelei között kell lennie.
A szint ellenőrzése
A fék- és tengelykapcsoló-folyadéknak közös
tartálya van. A szintnek a tartályban látható
MIN és MAX jelölések között kell lennie.
Rendszeresen ellenőrizze a szintet.
Cserélje a fékfolyadékot minden második
évben vagy minden második rendszeres szerviz alkalmával.
A mennyiségekkel és előírt fékfolyadék-minőséggel kapcsolatban, lásd Fékfolyadék fokozat és mennyiség (o. 399). A folyadékot
évente cserélni kell az olyan autókban, amelyeket erős, gyakori fékezésekkel járó körülmények között, például hegyes területeken
vagy magas páratartalmú trópusi éghajlaton
használnak.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot. A Volvo azt javasolja, hogy vizsgáltassa ki a fékfolyadékveszteség okát hivatalos Volvo szervizben.
10 Karbantartás és szervizelés
Feltöltés
Kormányszervo-folyadék
A kormányszervo-folyadék szinjtének a MIN
és MAX jelek között kell lennie. A folyadékot
nem kell cserélni.
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés
és javítás
A légkondicionáló rendszer csak hivatalos
szervizben szervizelhető és javítható.
Hibakeresés és javítás
10
A légkondicionáló rendszer fluoreszkáló jelzőanyagokat tartalmaz. A szivárgások kereséséhez használjon ultraibolya fényt.
A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
FIGYELEM
A folyadéktartály a vezető oldalán helyezkedik el.
A folyadéktartály a fedél védelmében, a
motortér hideg zónájában található. A kerek
fedelet el kell távolítani, hogy hozzáférjen a
tartály sapkájához.
Fordítsa el, és nyissa ki a burkolaton található fedelet.
Csavarja le a tartály sapkáját és töltse be
a folyadékot. A szintnek a MIN és MAX
jelölések között kell lennie, amelyek a tartály belsején helyezkednek el.
FONTOS
Ne feledje visszahelyezni a sapkát.
A légkondicionáló rendszer nyomás alatt
lévő R134a hűtőközeget tartalmaz. A rendszer csak hivatalos szervizben szervizelhető és javítható.
FONTOS
Tartsa tisztán a kormányszervo-folyadéktartály környékét az ellenőrzéskor. A fedelet nem szabad kinyitni.
Kapcsolódó információk
•
Volvo szervizprogram (o. 332)
Ellenőrizze rendszeresen a szintet. A folyadék
nem igényel cserét. A folyadékszintnek a MIN
és MAX jelölések között kell lennie. Az előírt
folyadékminőséggel kapcsolatban, lásd Kormányszervo-folyadék - fokozat (o. 399).
MEGJEGYZÉS
Az autó akkor is kormányozható, ha hiba
lép fel a kormányszervo rendszerben vagy,
ha a motort leállítva kell vontatni az autót.
343
10 Karbantartás és szervizelés
Lámpacsere
10
A lámpák izzói cserélhetők ki. Amikor LED
vagy Xenon lámpákat kell kicserélni, akkor forduljon szervizhez.
Az izzók szabványosak, (o. 352). oldal. Az
alábbi lista tartalmazza a speciális izzók
helyét, mint amilyenek a LED-es8 lámpák
vagy azok, amelyek valamilyen más okból
csak szervizben cserélhetők:
•
Aktív Xenon fényszórók - ABL (Xenon
lámpák)
•
•
•
Helyzetjelző/parkolólámpák, első
•
•
•
•
•
•
•
•
8
344
Nappali világítás lámpái
Oldalsó irányjelzők, külső tükrök a V70
modellen
Megközelítő világítás, külső tükrök
Belső világítás
Kesztyűtartó-világítás
Helyzetjelző/parkolólámpák, hátsó
Szélességjelző lámpák, hátsó
Féklámpák
Tolatólámpa
Hátsó ködlámpa.
LED Light Emitting Diode
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
A Xenon fényszórókkal felszerelt autókon a
Xenon izzók cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos Volvo szervizben. A Xenon lámpákkal végzett munka
rendkívüli figyelmet igényel, mert a fényszóró nagyfeszültségű egységgel rendelkezik.
FIGYELEM
Az autó elektromos rendszerének a 0
kulcshelyzetben kell lennie az izzócseréhez, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 71).
FONTOS
Soha ne érjen az izzók üveg részéhez az
ujjával. Az ujján található zsír a hőtől elpárolog, bevonja a fényvisszaverőt és károsodást okoz.
MEGJEGYZÉS
Ha a hibaüzenet a hibás izzó cseréjét
követően is megmarad, akkor azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
A külső lámpák, például a fényszórók, ködlámpák és hátsó lámpák átmenetileg
bepárásodhatnak a lencsén belül. Ez normális és az összes külső világítás úgy van
tervezve, hogy ellenálljon ennek. A párakicsapódás normális esetben kiszellőzik a
lámpatestből, amikor a lámpa egy időre be
van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Izzócsere - fényszórók (o. 345)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 350)
Izzócsere - piperetükör-világítás (o. 351)
Izzócsere - csomagtér-világítás (o. 351)
Izzócsere - rendszámtábla-világítás (o.
351)
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - fényszórók
Kapcsolódó információk
•
•
Az összes fényszóróizzó a motortérből cserélhető. Először lazítsa meg és távolítsa el a teljes fényszórót.
•
A fényszóró eltávolítása
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
10
G010325
Álltísa az autó elektromos rendszerét 0 kulcshelyzetbe, lásd Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken (o. 71).
Lámpacsere (o. 344)
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele (o. 346)
Válassza le a fényszóró csatlakozóját, a
kapcsot a hüvelykujjával lenyomva.
Ugyanakkor, vezesse ki a csatlakozót a
másik kezével.
5. Emelje ki a fényszórót és helyezze azt
puha felületre, hogy elkerülje a lencse
károsodását.
6. Cserélje ki a kérdéses izzót.
Húzza ki a fényszóró rögzítő csapjait.
A fényszóró rögzítése
Húzza egyenesen előre a fényszórót.
1. Csatlakoztassa a csatlakozót, kattanó
hangot kell hallania.
FONTOS
Ne húzza az elektromos kábelt, csak a
csatlakozót.
2. Szerelje vissza a fényszórót és a rögzítő
csapokat. Ellenőrizze, hogy megfelelően
vannak-e behelyezve.
3. Ellenőrizze a világítást.
A fényszórót be kell szerelni és a csatlakozót
megfelelően csatlakoztatni kell, mielőtt
bekapcsolja a világítást vagy behelyezi a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
345
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele
10
A távolsági/tompított fényszóró izzóihoz a
fényszóró nagyobb fedelének eltávolításával
lehet hozzáférni.
•
Izzócsere - extra távolsági fényszóró (o.
348)
Izzócsere - tompított fényszóró
A tompított fényszóró izzója a fényszóró
nagyobb fedelébe van szerelve.
MEGJEGYZÉS
G021745
Halogén fényszórókkal felszerelt autók
esetén.
1. Nyissa ki a záróbilincset fel-/kinyomva
azt.
1. Válassza le a fényszórót, (o. 345). oldal.
2. Nyomja le a kapcsokat a fedélen és távolítsa el azt.
3. Csatlakoztassa le a csatlakozót az izzóról.
2. Távolítsa el a fedelet, (o. 346). oldal.
Szerelje vissza a fedelet ellentétes sorrendben.
4. Válassza le az izzót a foglalat lefelé nyomásával.
Kapcsolódó információk
5. Illessze az új izzót a foglalatba, és pattintsa be azt. Az csak egy helyzetben rögzíthető.
•
•
•
346
G021746
Az izzó cseréjének elkezdése előtt, lásd Izzócsere - fényszórók (o. 345).
Izzócsere - fényszórók (o. 345)
Izzócsere - tompított fényszóró (o. 346)
Izzócsere - távolsági fényszóró (o. 347)
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes
sorrendben.
10 Karbantartás és szervizelés
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
Izzócsere - távolsági fényszóró
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes
sorrendben.
A távolsági fényszóró izzója a fényszóró
nagyobb fedelébe van szerelve.
Kapcsolódó információk
•
MEGJEGYZÉS
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
10
Halogén fényszórókkal felszerelt autók
esetén.
G021747
Kapcsolódó információk
1. Válassza le a fényszórót, (o. 345). oldal.
2. Távolítsa el a fedelet, (o. 346). oldal.
3. Válassza le az izzót az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva, majd
egyenesen kihúzva azt.
4. Csatlakoztassa le a csatlakozót az izzóról.
5. Cserélje ki az izzót és igazítsa azt az aljzatba, majd fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba és rögzítse azt. Az
csak egy helyzetben rögzíthető.
347
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - extra távolsági fényszóró
Az extra távolsági fényszóró izzója a fényszóró
nagyobb fedelébe van szerelve.
10
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
Izzócsere - első irányjelzők
Az irányjelző lámpa a fényszóró kisebb fedelének belsejébe van szerelve.
MEGJEGYZÉS
G021750
Xenon* fényszórókkal felszerelt autók esetén.
G021748
1. Válassza le a fényszórót, (o. 345). oldal.
1. Válassza le a fényszórót, (o. 345). oldal.
2. Távolítsa el a fedelet, (o. 346). oldal.
3. Válassza le az izzót a foglalat lefelé nyomásával.
4. Csatlakoztassa le a csatlakozót az izzóról.
5. Illessze az új izzót a foglalatba, és pattintsa be azt. Az kizárólag egy helyzetben
rögzíthető.
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes
sorrendben.
348
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
2. Távolítsa el a kis kerek fedelet.
3. Húzza ki az izzófoglalatot az izzó eltávolításához.
4. Távolítsa el a kiégett izzót és szereljen be
egy újat. Csak egyféle módon szerelhető
be.
5. Szerelje be az izzófoglalatot az aljzatba,
és nyomja, amíg kattanó hang nem hallható.
6. Szerelje vissza a fedelet. Addig kell
benyomni, amíg kattanó hang nem hallható.
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes
sorrendben.
10 Karbantartás és szervizelés
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
Izzócsere - első szélességjelző
lámpák
6. Szerelje vissza a fedelet. Addig kell
benyomni, amíg kattanó hang nem hallható.
A szélességjelző lámpa a fényszóró kisebb
fedelének belsejébe van szerelve.
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes
sorrendben.
10
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
G021751
Kapcsolódó információk
Az izzó cseréjének elkezdése előtt, lásd Izzócsere - fényszórók (o. 345).
1. Válassza le a fényszórót.
2. Távolítsa el a kis kerek fedelet.
3. Húzza a kábelt az izzófoglalat visszahúzásához.
4. Távolítsa el a kiégett izzót és szereljen be
egy újat. Csak egyféle módon szerelhető
be.
5. Szerelje be az izzófoglalatot az aljzatba,
és nyomja, amíg kattanó hang nem hallható.
349
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - hátsó lámpa
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 350)
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
Izzócsere - a hátsó lámpák
elhelyezkedése
Az áttekintés a hátsó lámpák elhelyezkedését
mutatja.
Lámpatest, hátsó
G017456
10
Kapcsolódó információk
A hátsó irányjelzők, hátsó ködlámpa és tolatólámpa izzóját a csomagtér belseje felől lehet
kicserélni.
Helyzetjelző/parkolólámpák (LED)
A hátsó lámpacsoport irányjelző izzója a csomagtér felől cserélhető.
Féklámpa (LED)
1. Nyissa ki a panelt.
Irányjelző (o. 350)
2. Távolítsa el a szigetelést, egyenesen
kihúzva azt.
Szélességjelző lámpák (LED)
Tolatólámpa (o. 350)
3. Lazítsa meg az izzótartót annak fogantyúját az óramutató járásával ellentétes
irányban forgatva.
4. Válassza le az izzót, egyenesen kihúzva
azt.
Hátsó ködlámpa (o. 350)
Féklámpa (LED)
Kapcsolódó információk
•
•
350
Lámpacsere (o. 344)
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - rendszámtábla-világítás
Izzócsere - csomagtér-világítás
Izzócsere - piperetükör-világítás
A rendszámtábla-világítás a csomagtérajtó
fogantyúja alatt található.
A csomagtér világítása a csomagtérajtóban
helyezkedik el.
A piperetükör lámpái a lámpalencsén belül
találhatók.
1. Távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzóval.
1. Helyezzen be egy csavarhúzót, és finoman feszítse le a lámpatestet.
2. Óvatosan válassza le az egész lámpatestet és húzza ki azt.
2. Cserélje ki az izzót.
3. Cserélje ki az izzót.
4. Illessze vissza az egész lámpatestet, és
csavarozza a helyére.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
10
G031942
G017458
A lámpalencse eltávolítása
3. Ellenőrizze, hogy az izzó világít-e, majd
nyomja vissza a lámpatestet.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
1. Helyezzen egy csavarhúzót a lámpa lencséje alá, és finoman feszítse fel a füleket
a szélén.
2. Pattintsa ki a lámpalencsét.
3. Használjon hegyes végű laposfogót az
izzó egyenes kihúzásához oldalra, majd
cserélje ki egy újra. Megjegyzés! - Ne
szorítsa meg erősen a fogóval. Különben
eltörheti a lámpa lencséjét.
A lámpa lencséjének visszaszerelése
1. Helyezze vissza a lámpa lencséjét.
2. Nyomja a helyére.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 352)
351
10 Karbantartás és szervizelés
Lámpák - műszaki adatok
10
Világítás
352
Világítás
Az adatok az izzókra vonatkoznak. Amikor LED
vagy Xenon lámpákat kell kicserélni, akkor forduljon szervizhez.
WA
Típus
Tompított fényszóró, halogén
55
H7 LL
Távolsági fényszóró, halogén
65
H9
Extra távolsági
fényszóró, ABL
55
H7 LL
Első irányjelzők
21
H21W LL
Szélességjelző
lámpák, első
5
W5W LL
Oldalsó irányjelzők,
külső tükrökB
5
WY5W LL
Kesztyűtartó-világítás
5
SV8.5 aljzat,
hossz: 43 mm
Piperetükör-világítás
2
T5, W2x4.6d
aljzat
Csomagtér-világítás
10
SV8.5 aljzat,
hossz: 43 mm
WA
Típus
Rendszámtáblavilágítás
5
C5W LL
Irányjelzők, hátsó
21
PY21W SV
A
B
Watt
Az izzók cseréje csak az XC70 modellen. A V70 LED-es
lámpákkal van felszerelve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Ablaktörlő lapátok
Az ablaktörlő lapátok letörlik a vizet a szélvédőről és a hátsó ablakokról. A mosófolyadékkal együtt tisztítják az ablakokat és biztosítják
a kilátást a vezetéshez.
Az ablaktörlő lapátoknak szervizállásban kell
lenniük, amikor kicseréli azokat.
Szervizállás
Lámpacsere (o. 344)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 350)
Izzócsere - piperetükör-világítás (o. 351)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban.
A csere elvégzéséhez, a tisztításhoz vagy az
ablaktörlő lapátok felemeléséhez (például a
jég lekaparásához a szélvédőről), azoknak
szervizállásban kell lenniük.
FONTOS
Mielőtt szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket, ellenőrizze, hogy nincsenek-e
lefagyva.
10 Karbantartás és szervizelés
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba9, és röviden nyomja meg a
START/STOP ENGINE gombot az autó
elektromos rendszerének I kulcshelyzetbe
kapcsolásához. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos részletes információkhoz, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 71).
Az ablaktörlő lapátok cseréje
2. Nyomja meg újra röviden a START/STOP
ENGINE gombot, hogy 0 kulcshelyzetbe
kapcsolja az autó elektromos rendszerét.
3. 3 másodpercen belül, mozdítsa felfelé a
jobb oldali bajuszkapcsolót, és tartsa
ebben a helyzetben
körülbelül 1 másodpercig.
> Az ablaktörlők ekkor egyenesen álló
helyzetbe mozdulnak.
Hajtsa fel az ablaktörlő lapátot, amikor az
a szervizállásban van. Nyomja meg az
ablaktörlő lapáton található gombot, és
húzza ki egyenesen az ablaktörlő lapáttal
párhuzamosan.
10
Csúsztassa be az új ablaktörlő lapátot,
amíg egy "kattanást" nem hall.
Ellenőrizze, hogy a lapát biztosan fel vane szerelve.
4. Hajtsa vissza az ablaktörlő lapátot a szélvédő felé.
Az ablaktörlők akkor térnek vissza a szervizállásból, amikor röviden megnyomja a START/
STOP ENGINE gombot, hogy az autó elektromos rendszerét I kulcshelyzetbe kapcsolja
(vagy amikor beindítja az autót).
Az ablaktörlők akkor állnak vissza a kiindulási
helyzetükbe, amikor röviden megnyomja a
START/STOP ENGINE gombot, hogy az autó
elektromos rendszerét I kulcshelyzetbe kapcsolja (vagy amikor beindítja az autót).
9
A Keyless funkcióval rendelkező autók esetében nem szükséges.
G021763
FONTOS
Ha az ablaktörlő karok a szélvédőtől felhajtva, szerviz állásban vannak, akkor viszsza kell hajtani azokat a szélvédőre,
mielőtt hagyná, hogy visszatérjenek az
alaphelyzetbe. Erre azért van szükség,
hogy elkerülje a motorháztető fényezésének megkarcolását.
}}
353
10 Karbantartás és szervizelés
||
MEGJEGYZÉS
10
Az ablaktörlő lapátok különböző hosszúságúak. A vezető oldali lapát hosszabb, mint
az utas oldali.
Tisztítás
Mosófolyadék - töltés
Az ablaktörlő lapátok és a szélvédő tisztításához, lásd Autómosás (o. 374).
A mosófolyadék a fényszórók és az ablakok
tisztítására szolgál. Télen fagyálló adalékot tartalmazó mosófolyadékot kell használni.
FONTOS
Ellenőrizze rendszeresen a lapátokat. Az
elhanyagolt karbantartás csökkenti az
ablaktörlő lapátok élettartamát.
Az ablaktörlő lapátok cseréje, hátsó
ablak
Kapcsolódó információk
G032770
•
Mosófolyadék - töltés (o. 354)
A szélvédő- és fényszórómosók közös tartállyal rendelkeznek.
FONTOS
1. Hajtsa ki az ablaktörlő kart.
2. Fogja meg a lapát belső részét (lásd a
nyilat).
3. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a lapát véghelyzetét használva karként ablaktörlő karral szemben,
hogy könnyebben leválassza a lapátot.
4. Nyomja a helyére az új ablaktörlő lapátot.
Ellenőrizze, hogy biztosan fel van-e szerelve.
5. Engedje le az ablaktörlő kart.
354
Használjon fagyálló adalékot tartalmazó
mosófolyadékot a szivattyú, a tartály és a
tömlők befagyásának megelőzése érdekében.
A mennyiségekkel kapcsolatban, lásd Mosófolyadék - minőség és mennyiség (o. 399).
Kapcsolódó információk
•
Ablaktörlő lapátok (o. 352)
10 Karbantartás és szervizelés
Akkumulátor
Az akkumulátor hasznos élettartamát és
működését olyan tényezők befolyásolják, mint
az indítások száma, lemerülés, vezetési stílus,
vezetési feltételek, időjárási viszonyok stb.
Az indítóakkumulátor hagyományos 12 voltos
akkumulátor.
•
Soha ne csatlakoztassa le az akkumulátort, amikor jár a motor.
•
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábelei
megfelelően csatlakoztatva vannak-e és
meg vannak-e húzva.
FIGYELEM
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Mindig csak szokványos akkumulátortöltőt
szabad használni az akkumulátorok töltéséhez.
Az akkumulátor élettartama rövidebb, ha
ismételten lemerül.
Az akkumulátor élettartamát számos
tényező befolyásolja, beleértve a vezetési
körülményeket és az időjárást. Az akkumulátor indítási kapacitása az idővel fokozatosan csökken, ezért, ha az autót hoszszabb ideig nem használja vagy csak rövid
távolságokat tesz meg, akkor újra kell tölteni. A szélsőséges hideg tovább csökkenti az indítási kapacitást.
FONTOS
Ha nem tartja be az alábbi utasításokat,
akkor az infotainment rendszer energiatakarékos funkciója átmenetileg kikapcsol
és/vagy a fő akkumulátor töltöttségi állapotára vonatkozó tájékoztató üzenet ideiglenesen használhatatlan lesz külső akkumulátor vagy akkumulátortöltő csatlakoztatását követően:
Az akkumulátor jó állapotban tartásához,
hetente legalább 15 percet kell vezetni
vagy az akkumulátort automatikus csepptöltő akkumulátortöltőhöz kell csatlakoztatni.
•
Az autó indító akkumulátorának negatív kivezetését soha nem szabad külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő
csatlakoztatására használni - csak az
autó karosszériája használható testelési pontként.
A kábelbilincsek csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Indítás segédakkumulátorral (o. 261).
10
A teljesen feltöltött állapotban tartott akkumulátornak van a leghosszabb hasznos
élettartama.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Akkumulátor - szimbólumok (o. 356)
Indítóakkumulátor - csere (o. 356)
Akkumulátor - Start/Stop (o. 358)
355
10 Karbantartás és szervizelés
Akkumulátor - szimbólumok
Kerülje a szikrák és nyílt
láng használatát.
Az akkumulátoron tájékoztató és figyelmeztető
szimbólumok találhatók.
10
Szimbólumok az akkumulátoron
Robbanásveszély.
További tájékoztatást
talál a használati útmutatóban.
Újra kell hasznosítani.
Tárolja az akkumulátort
gyermekektől elzárva.
MEGJEGYZÉS
Az elhasznált akkumulátort a környezetre
biztonságos módon kell újrahasznosítani,
mert ólmot tartalmaz.
Kapcsolódó információk
•
356
Az indítóakkumulátor szerviz segítségének
igénybe vétele nélkül kicserélhető.
Az indítóakkumulátor hagyományos 12 voltos
akkumulátor.
Használjon védőszemüveget.
Az akkumulátor korróziót
okozó savat tartalmaz.
Indítóakkumulátor - csere
Akkumulátor (o. 355)
Eltávolítás
Mindenekelőtt: Vegye ki a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, és várjon legalább
5 percet, mielőtt bármilyen elektromos csatlakozáshoz érne - ez azért van, mert az autó
elektromos rendszerének tárolnia kell a szükséges információkat a vezérlőmodulokban.
10 Karbantartás és szervizelés
Távolítsa el a hátsó fedelet egy negyed
fordulattal elfordítva és kiemelve azt.
FIGYELEM
Csatlakoztassa és szerelje le a pozitív és
negatív kábeleket a megfelelő sorrendben.
Válassza le a fekete negatív kábelt.
Válassza le a piros negatív kábelt.
Válassza le a szellőzőtömlőt az akkumulátorról.
Lazítsa meg az akkumulátor bilincsét
tartó csavart.
1. Engedje az akkumulátort az akkumulátordobozba.
2. Mozgassa befelé és oldalra az akkumulátort, amíg el nem éri a doboz hátsó szélét.
3. Húzza meg az akkumulátort tartó bilincset.
4. Csatlakoztassa a szellőztető tömlőt.
> Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
csatlakoztatva az akkumulátorhoz és a
kimenethez a karosszériában.
5. Csatlakoztassa a piros negatív kábelt.
6. Csatlakoztassa a fekete negatív kábelt.
7. Nyomja be a hátsó fedelet. (Lásd a
korábbi "Eltávolítás" részt.)
8. Szerelje fel a gumiburkolatot. (Lásd "Eltávolítás".)
Mozdítsa félre az akkumulátort.
9. Állítsa be az első fedelet és rögzítse azt a
kapcsokkal. (Lásd "Eltávolítás".)
Emelje fel.
Az autó akkumulátorával kapcsolatos további
tájékoztatásért, Elektromos rendszer (o. 410).
Rögzítés
10
Nyissa ki a kapcsokat az első fedélen, és
távolítsa el a fedelet.
Oldja ki a gumiburkolatot, hogy kiszabaduljon a hátsó fedél.
357
10 Karbantartás és szervizelés
Akkumulátor - Start/Stop
10
FONTOS
Az Start/Stop funkcióval rendelkező autók két
12 voltos akkumulátorral vannak felszerelve egy extra erős akkumulátorral az indításhoz és
egy segédakkumulátorral, amely segít a
Start/Stop funkció indítási eljárásában.
Amikor akkumulátorokat cserél a
Start/Stop funkcióval rendelkező autókban, akkor AGM10 típusú akkumulátorokat
szereljen be.
MEGJEGYZÉS
A Start/Stop funkcióval kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Start/Stop* (o. 271).
Az autó indító akkumulátorával kapcsolatos
további tájékoztatásért - lásd Indítás segédakkumulátorral (o. 261) és Indítóakkumulátor műszaki adatok (o. 411).
Akkumulátor
Hidegindítási kapacitásA,
CCA (A)
MéretB,
HxSzxM
(mm)
Kapacitás
(Ah)
A
B
10
11
12
358
Indító
Segéd
760
180
278×175×190
70
•
Minél nagyobb az autó áramfelvétele
(extra hűtés/fűtés stb.), annál többet
kell tölteni az akkumulátorokat =
nagyobb üzemanyag-fogyasztás.
•
Amikor az akkumulátor töltöttségi
szintje a legkisebb megengedett szint
alá esik, akkor a Start/Stop funkció
kikapcsol.
Az ideiglenesen csökkent Start/Stop funkció
a magas áramfelvétel miatt azt jelenti, hogy:
•
A motor automatikusan beindul11 anélkül,
hogy a járművezető benyomná a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó).
•
A motor automatikusan beindul anélkül,
hogy a járművezető felemelné a lábát a
fékpedálról (automata sebességváltó).
150×90×130
10
Az akkumulátorok elhelyezkedése
A SAE szabványnak megfelelően.
A lehetséges legnagyobb méret.
Absorbed Glass Mat
Az automatikusan indítás csak akkor következik be, ha a sebességváltó üres állásban van.
Az indítóakkumulátorral kapcsolatos részletes leíráshoz, lásd Akkumulátor (o. 355).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A: Balkormányos autó. B: Jobbkormányos autó.
(1) Indító akkumulátor12 (2) Segédakkumulátor.
A segédakkumulátor normálisan nem igényel
több szervizelést, mint a normál, indításhoz
használt akkumulátor. Kérdések vagy problémák esetén, forduljon egy szervizhez - lehetőleg hivatalos Volvo szervizhez.
10 Karbantartás és szervizelés
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Ha nem tartja be az alábbi utasításokat,
akkor előfordulhat, hogy a Start/Stop funkció ideiglenesen nem működik egy külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő csatlakoztatását követően:
Ha az akkumulátor annyira lemerült, hogy
minden "sötét" és általában az autó nem
rendelkezik a normál elektromos funkciókkal és a motort ezután külső akkumulátor
vagy akkumulátortöltő használatával indítják be, akkor aktiválódik a Start/Stop funkció. Ezután lehetséges a motor automatikus leállítása, de az automatikus leállítást
követően előfordulhat, hogy a Start/Stop
funkció nem indítja be automatikusan a
motort az akkumulátor elégtelen töltöttsége miatt.
•
Az autó indító akkumulátorának negatív kivezetését soha nem szabad külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő
csatlakoztatására használni - csak az
autó karosszériája használható testelési pontként.
A kábelbilincsek csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Indítás segédakkumulátorral (o. 261).
Először fel kell tölteni az akkumulátort,
hogy biztosítsa az automatikus leállítást
követő automatikus indítást. +15 °C külső
hőmérséklet mellett az akkumulátort legalább 1 óráig tölteni kell. Alacsonyabb külső
hőmérséklet mellett 3-4 óra töltési idő
ajánlott. Azt javasoljuk, hogy külső akkumulátortöltővel töltse az akkumulátort.
Ha ez nem lehetséges, akkor azt javasoljuk, hogy ideiglenesen kapcsolja ki a
Start/Stop funkciót, amíg az akkumulátor
újra elégségesen fel nem töltődik.
Az indítóakkumulátor töltésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Akkumulátor (o. 355).
Kapcsolódó információk
•
Akkumulátor - szimbólumok (o. 356)
Biztosítékok - általános leírás
Az összes elektromos funkciót és komponenst
számos biztosíték védi, hogy megakadályozza
az autó elektromos rendszerének rövidzárlat
vagy túlterhelés okozta károsodását.
10
Ha egy elektromos komponens vagy funkció
nem működik, annak oka lehet, hogy a komponens biztosítéka átmenetileg túlterhelődött
vagy meghibásodott. Ha többször egymás
után ugyanaz a biztosíték hibásodik meg,
akkor meghibásodás lehet az áramkörben. A
Volvo azt javasolja, hogy menjen hivatalos
Volvo műhelybe az ellenőrzéshez.
Csere
1. Keresse meg a biztosítékot a biztosítékok
ábráján.
2. Húzza ki a biztosítékot és ellenőrizze
oldalról, hogy a hajlított huzal elolvadt-e.
3. Ebben az esetben, cserélje ki azt egy
ugyanolyan színű és amperszámú új biztosítékra.
FIGYELEM
Soha ne használjon idegen tárgyat vagy az
előírtnál magasabb amperszámú biztosítékot a biztosíték cseréjekor. Ez az elektromos rendszer súlyos károsodását vagy
tüzet okozhat.
359
10 Karbantartás és szervizelés
||
A központi elektromos egységek
elhelyezkedése
10
A központi elektromos egység elhelyezkedései balkormányos autókban. Jobbkormányos
autókban a kesztyűtartó alatti központi elektromos egységek helyet cserélnek.
Motortér
A kesztyűtartó alatt
A kesztyűtartó alatt
Raktér
A motortér hideg zónája (csak Start/
Stop rendszer esetén)
Kapcsolódó információk
•
•
•
360
Biztosítékok - a motortérben (o. 361)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt (o. 366)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban (o. 368)
•
•
Biztosítékok - a csomagtérben (o. 370)
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában
(o. 372)
10 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok - a motortérben
A motortérben található biztosítékok védik,
többek között, a motor- és fékfunkciókat.
10
}}
361
10 Karbantartás és szervizelés
||
Általános biztosítékok, motortér
Funkció
A
Funkció
A
A kesztyűtartó alatti központi
elektronikus modul (CEM)
elsődleges biztosítékaA
50
Szélvédőfűtés* , jobb oldal
40
ABS szivattyú
40
A kesztyűtartó alatti központi
elektronikus modul (CEM)
elsődleges biztosítéka
50
ABS szelepek
20
Fényszórómosó*
20
Ezek a biztosítékok mind a motortéri biztosítéktáblán helyezkednek el. A (C) biztosítékok
az (A) alatt helyezkednek el.
A csomagtér elektromos egységének elsődleges biztosítékaA
60
Fényszórómagasság-állítás*;
aktív Xenon fényszórók - ABL*
10
A kesztyűtartó alatti relé-/biztosítéktábla elsődleges biztosítékaA
60
A kesztyűtartó alatti központi
elektronikus modul (CEM)
elsődleges biztosítéka
20
A fedél belsején egy címke mutatja a biztosítékok elhelyezkedését.
ABS
5
A kesztyűtartó alatti relé-/biztosítéktábla elsődleges biztosítékaA
60
Állítható kormányzási erő*
5
Motorvezérlő modul; sebességváltó-vezérlő modul; légzsákok
10
Fűtött mosófúvókák*
10
A fedél belsején található csipesz szolgál a
biztosítékok eltávolítására és beszerelésére.
10
Elhelyezkedés (lásd az előző ábrát)
Motortér, felső
Motortér, első
Motortér, alsó
•
•
•
13
362
Az 1-7. és 42-44. számúak "midi biztosítékok" és csak szervizben cserélhetők13.
A 8-15. és 34. számú biztosítékok
"JCASE" típusúak és csak szervizben
cserélhetők13
A 16-33. és 35-41. számúak "mini biztosíték" típusúak.
–
–
Elektromos kiegészítő fűtés*A
100
Szélvédőfűtés*, bal oldal
40
Ablaktörlő
30
Állófűtés*
25
HűtőventilátorA
40
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
–
–
Világításkapcsolók
5
–
–
–
–
10 Karbantartás és szervizelés
Funkció
A
Funkció
A
Funkció
A
–
–
10
5
Kiegészítő lámpák*
20
20
Kürt
15
A motorvezérlő rendszer fő
reléjének relétekercse; Motorvezérlő modul (4-hengeres 2.0
lB, 5, 6-hengeres)
10
Motorvezérlő modul (4-hengeres 2.0 lB); gyújtótekercsek (5,
6-hengeres benzines); Kondenzátor (6-hengeres)
Motorvezérlő modul (benzines,
kivéve 4-hengeres 2.0 lC)
10
Szelepek (1.6 l benzines); légtömegmérő (1.6 l, 4-hengeres
2.0 lB); Termosztát (4-hengeres
2.0 l benzinesB); EVAP szelep
(4-hengeres 2.0 l benzinesB);
Hűtőfolyadék-szelep a klímavezérlő rendszerhez (4-hengeres
2.0 l dízel); Hűtőfolyadék-szivattyú az EGR-hez (4-hengeres
2.0 l dízel)
10
Relétekercsek
Gyújtótekercsek (1.6 l benzines
B4204T7); Izzítógyertya-vezérlő
modul (5-hengeres dízel)
15
Sebességváltó-vezérlő modul
15
Motorvezérlő modul (1.6 l dízel,
5-hengeres dízel)
Mágneses tengelykapcsoló,
klíma (nem 4-hengeres 2.0 lC,
nem 5-hengeres dízel); kiegészítő hűtőfolyadék-szivattyú (4hengeres 2,0 l dízel)
15
Motorvezérlő modul (4-hengeres 2.0 lB)
20
Relétekercs az A/C mágneses
tengelykapcsolójának reléjében
(nem 5-hengeres dízel); Relétekercs a hűtőfolyadék-szivattyú
reléjében (1.6 l benzines Start/
Stop); Relétekercsek a központi elektromos egységben a
motortér hideg zónájában
(Start/Stop)
5
IndítóreléA
30
10
Légtömegmérő (D4162T
motor); Vezérlőszelep, üzemanyag-áramlás (D4162T motor)
Légtömegmérő (5-hengeres
dízel, 6-hengeres); Vezérlőszelepek (5-hengeres dízel);
Befecskendezők (5, 6-hengeres benzines); Motorvezérlő
modul (5-hengeres benzines,
6-hengeres)
15
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
363
10 Karbantartás és szervizelés
||
10
Funkció
A
Funkció
A
Funkció
A
A/C mágneses tengelykapcsoló (5, 6-hengeres); Szelepek
(1.6 l, B4204T7 motor; 5-hengeres, 6-hengeres); Motorvezérlő modul (6-hengeres); Mágnesszelepek (6-hengeres turbó
nélküli); Működtető motorok,
szívócsonk (6-hengeres turbó
nélküli); Légtömegmérő
(B4204T7 motor; 5-hengeres
benzines); Olajszint-érzékelő
(5-hengeres dízel)
10
Lambda-szondák (1.6 l benzines, B4204T7 motor); Lambdaszonda (5-hengeres dízel);
Vezérlőmodul, hűtőzsalu (1.6 l
dízel, 5-hengeres dízel)
10
Vezérlőmodul, hűtőzsalu (5hengeres benzines)
5
10
15
A/C mágneses tengelykapcsoló (4-hengeres 2.0 lB); Izzítógyertya-vezérlő modul (4hengeres 2.0 l dízel); Olajszivattyú (4-hengeres 2.0 l dízel)
15
Szelepek (4-hengeres 2.0 lB);
Olajszivattyú (4-hengeres 2.0 l
benzinesB); Lambda-szonda,
középső (4-hengeres 2.0 l benzinesB); Lambda-szonda, hátsó
(4-hengeres 2.0 l dízel)
15
Lambda-szonda, első (4-hengeres 2.0 lB); Lambda-szonda,
hátsó (4-hengeres 2.0 l benzinesB); EVAP szelep (5, 6-hengeres benzines); Lambdaszondák (5, 6-hengeres benzines)
Forgattyúház-szellőztető fűtés
(5-hengeres dízel); Automata
sebességváltó olajszivattyúja
(5-hengeres dízel Start/Stop)
Hűtőfolyadék-szivattyú (1.6 l
benzines Start/Stop); forgattyúház-szellőztető fűtés (5-hengeres benzines); Automata
sebességváltó olajszivattyúja
(5-hengeres benzines Start/
Stop)
10
Hűtőfolyadék-szivattyú (4-hengeres 2.0 l benzinesB)
50
Izzítógyertyák (dízel)
70
Hűtőventilátor (1.6 l, 4-hengeres 2.0 l benzines, 5-hengeres
benzines)
60
Gyújtótekercsek (4-hengeres
2.0 l benzinesB)
15
80
Gázolajszűrő-fűtés
20
Hűtőventilátor (6-hengeres, 4hengeres 2.0 l dízel, 5-hengeres dízel)
Kormányszervo
100
A
B
C
364
A Start/Stop funkcióval ellátott autókban ennek a biztosítéknak üres a helye - ehelyett, lásd Biztosítékok - a motortér hideg zónájában (o. 372).
Nem vonatkozik a B4204T7 motorra.
Azonban a B4204T7 motorra vonatkozik.
10 Karbantartás és szervizelés
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt (o. 366)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban (o. 368)
Biztosítékok - a csomagtérben (o. 370)
10
365
10 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt
10
A kesztyűtartó alatti biztosítékok védik, többek
között az infotainment rendszert és az ülésfunkciókat.
Helyzetek
Funkció
A
Az audiovezérlő modul* elsődleges biztosítéka; A 16-20 biztosítékok elsődleges biztosítéka:
infotainment
40
A
Funkció
A
–
–
20
–
–
Vezérlőpanel, hátsó utasajtó,
bal oldali
Keyless*
20
Elektromosan állítható ülés,
vezető oldali*
20
Elektromosan állítható ülés,
utas oldali*
20
12 voltos aljzat, csomagtér*
15
–
–
Vezérlőpanel, vezetőajtó
20
–
–
Vezérlőpanel, első utasajtó
20
Vezérlőpanel, hátsó utasajtó,
jobb oldali
20
Kormánykerékfűtés*
366
Funkció
10
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
–
–
10 Karbantartás és szervizelés
Funkció
A
Infotainmentvezérlő modul
5
Audiovezérlő egység (erősítő)*,
digitális rádió*, TV*
10
Audio
15
Telematika*, Bluetooth*
5
Multimédia rendszer a hátsó
üléshez (RSE)*
•
•
•
•
Biztosítékok - a motortérben (o. 361)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban (o. 368)
Biztosítékok - a csomagtérben (o. 370)
10
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában
(o. 372)
7,5
Napfénytető*; belső tetővilágítás; klímaérzékelő*; csappantyúmotorok, szellőző
5
12 voltos aljzat, alagútkonzol
15
Ülésfűtés, jobb hátsó*
15
Ülésfűtés, bal hátsó*
15
–
Kapcsolódó információk
–
Ülésfűtés (utas oldali)
15
Ülésfűtés (vezető oldali)
15
Parkolósegéd*; parkolókamera*;
vonóhorog-vezérlő modul *
5
AWD vezérlőmodul*
15
Aktív felfüggesztés Four-C*
10
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
367
10 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti
vezérlőmodulban
10
A kesztyűtartó alatti vezérlőmodul biztosítékai
védik, többek között a légzsákot és az ütközésfigyelmeztető funkciókat.
Helyzetek
Funkció
A
Hátsó ablaktörlő
15
–
Belső világítás; Vezető oldali
vezérlőpanel, elektromos ablakok; Távvezérelt garázsajtónyitó*; Elektromos ülések, első*
368
–
7,5
Funkció
A
Funkció
A
Kombinált műszerfal
5
Hátsó ablakmosó
15
Adaptív sebességtartó - ACC*;
ütközésfigyelmeztető rendszer*
10
Ablakmosó
15
Belső világítás; Esőérzékelő
7,5
Nyitás, csomagtérajtó
10
Kormánykerékmodul
7,5
Lehajtható fejtámla*
10
Központi zárrendszer, üzemanyagtöltő sapka
10
Üzemanyag-szivattyú
20
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
10 Karbantartás és szervizelés
Funkció
A
Mozgásérzékelő riasztó*; Klímavezérlő panel
5
Kormányzár
15
Sziréna*; OBDII adatkapcsolati
csatlakozó
5
–
–
Légzsákok
10
Ütközésfigyelmeztetés*
5
Gázpedál-érzékelő; Sötétedő
belső visszapillantó tükör*;
Ülésfűtés, hátsó*
•
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában
(o. 372)
10
7,5
Elektromos kiegészítő fűtés*
Infotainment-vezérlő modul
(Performance); Audio (Performance)
15
Féklámpák
5
Napfénytető*
20
Indításgátló
5
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztosítékok - a motortérben (o. 361)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt (o. 366)
Biztosítékok - a csomagtérben (o. 370)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
369
10 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok - a csomagtérben
10
A csomagtér biztosítékai védik többek között
az utánfutót és az elektromos hajtási funkciókat.
A biztosítéktábla a bal oldalon található a kárpitozás mögött.
Helyzetek
370
Funkció
A
Elektromos rögzítőfék, bal
30
Elektromos rögzítőfék, jobb
30
Hátsó ablak-páramentesítő
30
2. utánfutóaljzat*
15
Elektromosan működtetett csomagtérajtó*
20
Funkció
A
Funkció
A
–
–
1. utánfutóaljzat*
40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
–
Kapcsolódó információk
•
•
Biztosítékok - a motortérben (o. 361)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt (o. 366)
10 Karbantartás és szervizelés
•
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban (o. 368)
•
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában
(o. 372)
10
371
10 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok - a motortér hideg
zónájában
10
A motortér hideg zónájának biztosítékai a
Start/Stop funkcióval felszerelt autókban.
A Start/Stop funkció biztosítékainak elhelyezkedése.
•
Az A1 és A2 számú biztosítékok "MEGA
biztosítékok" és csak szervizben cserélhetők14.
•
Az 1-11. számú biztosítékok "midi biztosítékok" és csak szervizben cserélhetők14.
•
A 12. biztosíték "mini biztosíték" típusú.
Helyzetek
Funkció
A motortéri központi elektromos egység fő biztosítéka
A Start/Stop funkcióval kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Start/Stop* (o. 271).
14
372
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A
175
Funkció
A
A kesztyűtartó alatti központi
elektronikus modul (CEM), a
kesztyűtartó alatti relé-/biztosítéktábla, a csomagtérben elhelyezkedő központi elektromos
egység fő biztosítéka
175
Elektromos kiegészítő fűtés*
100
10 Karbantartás és szervizelés
Funkció
A
A kesztyűtartó alatti központi
elektronikus modul (CEM)
elsődleges biztosítéka
50
A kesztyűtartó alatti relé-/biztosítéktábla elsődleges biztosítéka
60
A kesztyűtartó alatti relé-/biztosítéktábla elsődleges biztosítéka
60
A csomagtér elektromos egységének elsődleges biztosítéka
60
Hűtőventilátor
40
–
–
–
–
Indítórelé
30
Belső dióda
50
Segédakkumulátor
70
Központi elektronikus modul
(CEM) - referenciafeszültség
segédakkumulátor; Segédakkumulátor töltési pontja
15
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt (o. 366)
•
Biztosítékok - a csomagtérben (o. 370)
Biztosítékok - a motortérben (o. 361)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban (o. 368)
10
373
10 Karbantartás és szervizelés
Autómosás
10
Az autót haladéktalanul le kell mosni, ha
szennyezett lesz. Mossa az autót olajleválasztóval felszerelt autómosóban. Használjon
autósampont.
Kézi mosás
•
•
Mossa le slaggal a karosszéria alsó
részét.
•
Κblítse le a teljes autót, amíg a feloldott
szennyeződések el nem távoznak, hogy
csökkentse a mosás okozta karcolások
kockázatát. Ne fecskendezzen közvetlenül a zárakra.
•
374
Távolítsa el a madárürüléket a fényezésről, amint lehetséges. A madárürülék
olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek
a fényezés gyors elszíneződését okozzák.
Az elszíneződések eltávolítását ajánlott
hivatalos Volvo műhelyben végeztetni.
Ha szükséges, használjon hidegzsírtalanító szert a nagyon szennyezett felületeken. Ne feledje, hogy ebben az esetben a
felületek nem lehetnek a naptól forrók!
•
Mossa le szivacs, autósampon és bőséges kézmeleg víz használatával.
•
Tisztítsa meg az ablaktörlő lapátokat kézmeleg szappanos oldattal vagy autósamponnal.
•
Szárítsa meg tiszta, puha szarvasbőrrel
vagy vízlehúzóval. Ha elkerüli, hogy a vízcseppek erős napsütésben száradjanak
le, akkor csökkenti a száradási foltok kia-
lakulásának kockázatát, amelyeket ki kellene fényesíteni.
FIGYELEM
Mindig tisztíttassa a motort szervizben.
Tűzveszély kockázata áll fenn, ha a motor
meleg.
FONTOS
A szennyezett fényszórók működése gyengébb. Tisztítsa azokat rendszeresen, például amikor tankol.
Ne használjon korróziót okozó tisztítószereket, csak tiszta vizet és nem dörzsölő
szivacsot.
MEGJEGYZÉS
A külső lámpák, például a fényszórók, ködlámpák és hátsó lámpák átmenetileg
bepárásodhatnak a lencsén belül. Ez normális és az összes külső világítás úgy van
tervezve, hogy ellenálljon ennek. A párakicsapódás normális esetben kiszellőzik a
lámpatestből, amikor a lámpa egy időre be
van kapcsolva.
Ablaktörlő lapátok
Az ablaktörlő lapáton maradó aszfalt, por és
sómaradványok valamint a szélvédőn lévő
rovarok, jég stb. károsan befolyásolják az
ablaktörlő lapátok hasznos élettartamát.
A tisztításhoz:
- Állítsa szervizhelyzetbe az ablaktörlőlapátokat, lásd Ablaktörlő lapátok (o. 352).
MEGJEGYZÉS
Mossa meg rendszeresen a törlőlapátokat
és a szélvédőt kézmeleg szappanos oldattal vagy autósamponnal. Ne használjon
semmilyen erős oldószert.
Automata autómosók
Az automata autómosókkal egyszerűen és
könnyen lemosható az autó, de ezek nem
mindenhol elérhetők. Az optimális eredmény
eléréséhez az autó kézi mosása javasolt.
MEGJEGYZÉS
Az autót az első néhány hónapban csak
kézzel szabad mosni. Ez azért van, mert a
festék kényesebb, amikor új.
Nagy nyomású mosás
Nagy nyomású mosás alkalmazásakor, használjon seprő mozdulatokat és ügyeljen arra,
hogy a fúvóka ne kerüljön 30cm-nél közelebbre az autó felületéhez (a távolság az
összes külső része érvényes). Ne fecskendezzen közvetlenül a zárakra.
10 Karbantartás és szervizelés
A fékek tesztelése
FONTOS
Kerülje a műanyag és gumi felületek
viaszolását és fényesítését.
FIGYELEM
Mindig tesztelje a fékeket, beleértve a rögzítőféket az autó mosását követően, hogy
a nedvesség és a korrózió ne támadja meg
a fékbetéteket és ne csökkentse a fékek
hatékonyságát.
Időnként finoman nyomja be a fékpedált, amikor hosszabb távolságokra vezet esőben és
latyakban. A súrlódásból származó hő felmelegíti és szárítja a fékbetéteket. Tegye ugyanezt, miután nagyon nedves vagy hideg időben elindul.
Külső műanyag, gumi és díszítő
komponensek
A Volvo kereskedések által kínált speciális
tisztítószerek használata javasolt a színezett
műanyag alkatrészek, gumi és díszítő komponensek, például a fényes díszlécek tisztításához és gondozásához. Amikor ilyen tisztítószereket használ, akkor gondosan tartsa be
az utasításokat.
Amikor zsírtalanítót használ műanyag és
gumi felületeken, akkor csak enyhe nyomással dörzsölje. Használjon puha mosószivacsot.
A fényes műanyag elemek lekophatnak
vagy megsérülhet a fényes felületréteg.
Súrolóanyagokat tartalmazó fényezőanyagokat nem szabad használni.
Keréktárcsák
Csak a Volvo által ajánlott keréktárcsa-tisztító
szert használjon.
Az erős keréktárcsa-tisztító szerek károsíthatják a felületet és foltosodást okozhatnak a
krómozott alumínium keréktárcsákon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Polírozás és viaszolás
Polírozza és viaszolja az autót, ha a fényezés
matt, vagy, hogy extra védelmet biztosítson a
festésnek.
Az autót nem kell polírozni, amíg egy éves
nem lesz. Azonban ez alatt az idő alatt is
viaszolható. Ne polírozza vagy viaszolja az
autót közvetlen napfényben.
10
Mossa le alaposan az autót, mielőtt polírozni
vagy viaszolni kezdené. Tisztítsa le az aszfaltés kátrányfoltokat kátrány-eltávolítóval vagy
könnyűbenzinnel. A makacsabb foltok autófényezésekhez gyártott finom súrolópasztával
távolíthatók el.
Először fényesítőszerrel, majd folyékony vagy
szilárd viasszal fényesítse. Tartsa be gondosan a csomagoláson található utasításokat.
Sok készítmény fényesítőszert és viaszt is tartalmaz.
Polírozás és viaszolás (o. 375)
FONTOS
A belső tisztítása (o. 376)
Csak a Volvo által ajánlott fényezéskezelés
használható. Az egyéb kezelések, mint a
konzerválás, tömítés, védelem, fényezéstömítés vagy ehhez hasonló eljárások
károsíthatják a fényezést. A fényezés ilyen
kezelések által okozott károsodására nem
vonatkozik a Volvo garancia.
Víz- és szennytaszító bevonat (o. 376)
Kapcsolódó információk
•
Autómosás (o. 374)
375
10 Karbantartás és szervizelés
10
Víz- és szennytaszító bevonat
Rozsdavédelem
A belső tisztítása
Az ablakok olyan bevonattal vannak ellátva,
amely rossz időjárási viszonyok között javítja a
kilátást.
Az autó gyárilag alapos és teljes rozsdavédelmet kapott. A karosszéria alkatrészei galvanizált fémlemezekből készültek. A karosszéria
alsó részét kopásálló korróziógátló anyag védi.
A kitett elemekbe, üregekbe, zártszelvényekbe
és oldalajtókba egy vékony, behatoló rozsdavédő folyadékot permeteztek.
Csak a Volvo által ajánlott tisztítószereket és
autóápolási termékeket használjon. Tisztítsa
rendszeresen és tartsa be az autóápolási termék útmutatóját.
Víz- és szennytaszító bevonat*
A vízlepergető bevonat természetes
kopással rendelkezik.
Karbantartás:
•
Soha ne használjon az üveg felületeken
olyan termékeket, mint az autóviasz, zsírtalanító vagy ehhez hasonló szerek, mert
ez rontja a vízlepergető tulajdonságokat.
•
Ügyeljen a tisztításkor arra, hogy ne sértse meg az üveg felületet.
•
Az üveg felületek károsodásának elkerülése érdekében, a jég eltávolításához
csak műanyag jégkaparókat használjon.
•
A vízlepergető tulajdonságok fenntartásához, a Volvo kereskedőknél beszerezhető
speciális felületkezelő szer használata
javasolt. Ezt először három év elteltével,
majd évente kell megtenni.
Vizsgálat és karbantartás
A szennyeződések és az útszóró só korróziót
okozhatnak, ezért fontos az autó tisztán tartása. Az autó rozsdavédelmének fenntartása
érdekében, azt rendszeresen ellenőrizni kell,
és szükség esetén ki kell javítani.
Normál körülmények között a rozsdavédelem
körülbelül 12 évig nem igényel kezelést. Ezt
az időszakot követően hároméves időközönként kezelni kell. A Volvo azt javasolja, hogy
kérjen fel hivatalos Volvo műhelyt, ha az autó
további kezelést igényel.
Kapcsolódó információk
•
A fényezés sérülései (o. 378)
FONTOS
Ne használjon fém kaparót a jég eltávolításához az ablakokról. Használja a fűtést a
jég eltávolításához a külső tükrökről, lásd
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök fűtés (o. 100).
Kapcsolódó információk
•
376
Autómosás (o. 374)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A tisztítószerek használata előtt fontos a porszívózás.
Szőnyegek és csomagtér
Távolítsa el a kivehető szőnyegeket a padlókárpit és a kivehető szőnyegek külön tisztításához. Használjon porszívót a por és a szenynyeződések eltávolításához. Az egyes kivehető szőnyegek csapokkal vannak rögzítve.
- Fogja meg a kivehető szőnyeget az egyes
csapoknál, és emelje fel azokat egyenesen.
Rögzítse a kivehető szőnyeget a csapoknál
benyomva azt.
FIGYELEM
Mielőtt elindulna, ellenőrizze, hogy a
vezető oldali kivehető szőnyeg szilárdan
rögzítve van-e és biztosítva van-e a nyúlványokhoz, hogy elkerülje a pedálok mellé
és pedálok alá csípődését.
A porszívózást követően speciális szövettisztító használata ajánlott a foltok eltávolításához
a padlószőnyegről. A padlószőnyegeket a
Volvo kereskedő által ajánlott tisztítószerekkel
kell megtisztítani.
10 Karbantartás és szervizelés
Foltok a szövetkárpitokon és a
tetőkárpiton.
A hivatalos Volvo kereskedéseknél elérhető
speciális szövettisztító szerek használata
ajánlott a kárpitozás tűzgátló tulajdonságainak megőrzése érdekében.
FONTOS
Az éles tárgyak és a tépőzár károsíthatják
a szövetkárpitokat.
Foltok a bőrhuzaton
A Volvo bőrhuzatai kezelve vannak az eredeti
megjelenés fenntartása érdekében.
A bőrhuzat öregszik és idővel szép patinát
nyer. A bőr úgy van finomítva és feldolgozva,
hogy megtartja természetes jellemzőit. Védőbevonattal rendelkezik, de rendszeres tisztítás szükséges a jellemzőinek és megjelenésének fenntartásához. A Volvo átfogó termékskálát kínál a bőrhuzatok tiszításához és kezeléséhez, amelyek, az utasításoknak megfelelő
használat esetén megvédik a bőr védőbevonatát. Bizonyos használatot követően a bőr
azonban előbukkan, többé-kevésbé a bőr felületének textúrájától függően. Ez a bőr természetes öregedése és azt mutatja, hogy ez természetes termék.
A legjobb eredmény eléréséhez, a Volvo
évente négy alkalommal (szükség esetén
gyakrabban) védőkrém használatát javasolja.
A Volvo bőrápoló készletet Volvo kereskedésében szerezheti be.
FONTOS
•
Bizonyos színes ruhák (például farmerok vagy velúrok) foltot hagyhatnak a
kárpiton.
•
Soha ne használjon erős oldószereket.
Az ilyen termékek károsíthatják a szövet, műanyag vagy bőr kárpitokat.
A bőr ezután jobb védelemmel rendelkezik a
foltosodás és az UV-sugárzás ellen.
A bőr kormánykerék mosási utasítása
•
Távolítsa el a szennyeződéseket és a port
előnedvesített szivaccsal és semleges
szappannal.
•
A bőrnek lélegeznie kell. Soha ne takarja
le a bőr kormánykereket műanyag védőburkolattal.
•
Használjon természetes olajokat. A legjobb eredmény eléréséhez a Volvo bőrápoló szereinek használatát javasoljuk.
A bőrhuzatok mosási utasításai
1. Κntse a bőrtisztítót megnedvesített szivacsra és megnyomva képezzen erős
habot.
2. Finom körkörös mozgásokkal dolgozza le
a szennyeződéseket.
3. Pontosan paskolja meg a foltokat a szivaccsal. Hagyja, hogy a szivacs felszívja a
foltokat. Ne dörzsölje.
4. Törölje le puha papírral vagy ruhával és
hagyja, hogy a bőr teljesen megszáradjon.
A bőrhuzat védőkezelése
1. Κntsön kis mennyiségű védőkrémet a
nemezes ruhára és masszírozzon vékony
réteg krémet finom körkörös mozdulatokkal a bőrre.
2. Használat előtt hagyja a bőrt 20 percig
száradni.
10
Ha a kormánykerék foltos:
1. csoport (tinta, bor, kávé, tej, izzadság és
vér)
–
Használjon puha ruhát vagy szivacsot.
Keverjen 5%-os ammónia oldatot. (Vérfoltokhoz használja 2 dl víz és 25g só
oldatát.)
2. csoport (zsírok, olajok, szószok, csokoládé)
1. Ugyanaz az eljárás, mint az 1. csoport
esetében.
2. Fényesítse nedvszívó papírral vagy ruhával.
3. csoport (száraz szennyeződések, por)
1. Használjon puha kefét a szennyeződések
eltávolításához.
}}
377
10 Karbantartás és szervizelés
||
2. Ugyanaz az eljárás, mint az 1. csoport
esetében.
10
Foltok a belső műanyag, fém és fa
alkatrészeken
Szálas vagy mikroszálas, enyhén nedvesített
ruha, a Volvo kereskedésekben beszerezhető,
ajánlott a belső alkatrészek és felületek tisztításához.
Ne kaparja vagy dörzsölje a foltokat. Soha ne
használjon erős folteltávolítókat. A nehezebb
tisztításokhoz a Volvo kereskedésekben
beszerezhető speciális tisztítószerek használhatók.
Biztonsági övek
Használjon vizet és szintetikus tisztítószert.
Volvo kereskedésénél speciális textiltisztító
szert szerezhet be. Győződjön meg arról,
hogy a biztonsági öv száraz, mielőtt hagyná
azt visszahúzódni.
Kapcsolódó információk
•
15
16
378
A fényezés sérülései
Színkód
A fényezés fontos része az autó rozsdavédelmének és ezért rendszeresen ellenőrizni kell.
A fényezés sérüléseinek legáltalánosabb típusai a kőfelverődések, karcolások és sérülések
a sárvédő, ajtók és lökhárítók peremein.
Kisebb fényezési sérülések javítása
A rozsda támadásának elkerülése érdekében,
a sérült fényezést haladéktalanul ki kell javítani.
Anyagok
•
alapozó15 - szóróflakonos kiszerelésű
speciális tapadó alapozó kapható például
a műanyag-bevonatú lökhárítókhoz
•
alapbevonat és színtelen lakkréteg - elérhető szóróflakonos vagy kannás kiszerelésben vagy javító tollak/rudak formájában16
•
•
Autómosás (o. 374)
Ha szükséges.
Tartsa be a javító toll/rúd csomagolásában található utasításokat.
fedőszalag
finom csiszolópapír15.
Az autó színének kódja
Fontos, hogy a megfelelő színt használja. A
termékcímke elhelyezkedésével kapcsolatban, lásd Típusjelölések (o. 381).
10 Karbantartás és szervizelés
Kisebb fényezési sérülések, például
kőfelverődések és karcolások javítása
2. A festés előtt, nagyon finom csiszolóanyaggal történő finom csiszolás hajtható
végre, ha szükséges (például, ha egyenetlen szélek vannak). A felületet alaposan meg kell tisztítani és száradni
hagyni.
10
G021832
3. Keverje fel alaposan az alapozót, és vigye
fel finom ecsettel, gyufaszállal vagy
hasonlóval. Fejezze be az alapréteggel és
a színtelen lakkal, ha az alapozó megszáradt.
A munka megkezdése előtt le kell mosni és
meg kell szárítani az autót 15 °C feletti
hőmérsékleten.
4. A karcolások esetén, járjon el a fentiek
szerint, de ragassza le a sérült terület környékét a sértetlen festék védelme érdekében.
MEGJEGYZÉS
1. Helyezzen fedőszalagot a sérült felületre.
Ezután vegye le a fedőszalagot, hogy
eltávolítsa az esetlegesen meglazult festéket.
Ha a sérülés a fémig terjed, akkor alapozót is kell használni. Ha a sérülés műanyag felületig terjed, akkor tapadó alapozót kell használni a legjobb eredmény
eléréséhez - permetezze a szóróflakon
fedelébe és vigye fel ecsettel vékonyan.
Ha a kődarab nem hatolt be a fémbe és
egy sértetlen festékréteg a helyén maradt,
akkor a felület tisztítását követően haladéktalanul töltse fel alapozó és lakkréteggel.
Kapcsolódó információk
•
Rozsdavédelem (o. 376)
379
MŰSZAKI ADATOK
11 Műszaki adatok
Típusjelölések
Típusjelölés, járműazonosító szám stb., azaz
az autó egyedi adatai az autóban található
címkén vannak feltüntetve.
11
}}
381
11 Műszaki adatok
||
A címke elhelyezkedése
11
Az autó típusjelölése, járműazonosító és
motorszáma használható az összes hivatalos
Volvo kereskedésben az autóval kapcsolat-
382
ban és a cserealkatrészek valamint tartozékok rendelésénél.
Típusjelölés, járműazonosító szám, maximális megengedett tömegek, szín- és
kárpitkódok valamint típusengedélyszám.
11 Műszaki adatok
A címke akkor látható, ha ki van nyitva a
jobb oldali hátsó ajtó.
Az állófűtés címkéje.
Motorkód és motorsorozatszám.
Motorolajcímke.
A sebességváltó típusjelölése és sorozatszáma.
11
Manuális sebességváltó
automata sebességváltó
A jármű azonosító száma (VIN, járműazonosító szám).
A járművel kapcsolatos további adatok a forgalmi dokumentumban találhatók.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricákon
találhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
Tömegek (o. 386)
A motor műszaki adatai (o. 390)
383
11 Műszaki adatok
Méretek
A táblázatban található az autó hossza,
magassága stb.
11
V70.
Méretek
Méretek
A
Tengelytáv
2816
F
Rakománymagasság
B
Hossz
4814
G
Első nyomtáv
C
Rakomány hossza, a
padlón, lehajtott hátsó
üléssel
1878
Rakományhossz, a padlón
1089
Magasság
1547
D
E
384
mm
mm
Méretek
724
1588A
1578B
H
Hátsó nyomtáv
1586A
1576B
I
Rakományszélesség,
padló
1153
A
B
C
mm
J
Szélesség
K
Szélesség a külső tükrökkel együtt
2106
L
Szélesség behajtott
külső tükrökkel
1907
16"50 és 17"50 kerékkel
17"55 és 18"55 kerékkel
kulcs nélküli vezetéssel*
1861
(1876C)
11 Műszaki adatok
11
XC70.
Méretek
A
Tengelytáv
mm
2815
B
Hossz
4838
C
Rakomány hossza, a
padlón, lehajtott hátsó
üléssel
1878
Méretek
G
Első nyomtáv
mm
H
Hátsó nyomtáv
1580A
Rakományhossz, a padlón
1089
E
Magasság
1604
F
Rakománymagasság
I
Rakományszélesség,
padló
J
Szélesség
1153
A
B
C
mm
K
Szélesség a külső tükrökkel együtt
2119
L
Szélesség behajtott
külső tükrökkel
1925
1604B
1570B
D
Méretek
1614A
16"50 keréktárcsával
17"55 és 18"55 kerékkel
kulcs nélküli vezetéssel*
1870
(1876C)
724
385
11 Műszaki adatok
Tömegek
Az össztömeg stb. az autóban elhelyezett
címkéről olvasható le.
A menetkész tömeg tartalmazza a járművezetőt, a 90%-ban tele üzemanyagtartályt és az
összes folyadékot.
11
Az utasok és tartozékok súlya valamint a
vonóhorog-terhelés (o. 387) (ha van csatlakoztatva utánfutó) befolyásolja a terhelhetőséget és nem számít bele a menetkész
tömegbe.
Megengedett maximális terhelhetőség =
össztömeg - menetkész tömeg
MEGJEGYZÉS
A megadott menetkész tömeg az autó normál változatára vonatkozik - vagyis extra
felszerelések vagy tartozékok nélkül. Ez
azt jelenti, hogy minden tartozék hozzáadásával a ta