Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation ir satelīta raidīta satiksmes informācija un navigācijas sistēma.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu mūsu produktu.
Pārveidojumi var nozīmēt, ka pielikumā iekļautā informācija, apraksti
un attēli var atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma. Paturam
tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
SATURA RĀDĪTĀJS
NAVIGĀCIJA
2
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana un deaktivizēšana
4
Brauciena plāna rediģēšana vai
dzēšana
19
Navigācijas sistēmas* simboli un
pogas
5
Alternatīva maršruta attēlošana
20
Informācijas kartīte navigācijas
sistēmā*
6
Objektu attēlošana gar maršrutu
20
21
Navigācijas sistēma* centrālajā
displejā
6
Norāžu punktu attēlošana brauciena plānā
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā
8
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana un deaktivizēšana vadītāja
displejā
9
Navigācijas sistēma* vējstikla displejā*
9
Navigācijas sistēmas* vadība ar
balss atpazīšanu
9
Navigācijas sistēmas balss vadības komandu saraksts*
12
Galamērķa norādīšana tieši kartē
13
Galamērķa norādīšana ar adresi
14
Norādiet galamērķi, izmantojot
brīvā teksta meklēšanu
14
Galamērķa norādīšana ar objektu
15
Galamērķa norādīšana, izmantojot
Jaunākais/Izlase/Bibliotēka
16
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
18
Brauciena plāns
18
Brauciena plāna attēlošana
19
Satiksmes incidenti kartē
21
Satiksmes sastrēgumu skatīšana
maršrutā
22
Apvedceļa atlasīšana navigācijas
sistēmā*
22
Reāllaika satiksmes informācija
23
Reāllaika satiksmes informācijas
aktivizēšana un deaktivizēšana
24
Navigācijas sistēmas iestatījumi*
24
Kartes iestatījumi
25
Maršruta un ceļu navigācijas
iestatījumi
25
Satiksmes iestatījumi
26
Karšu atjauninājumi
27
Karšu atjaunināšana, izmantojot
datoru un USB
28
Karšu atjaunināšana no tiešsaistes
automašīnas
31
Bieži uzdotie jautājumi par navigācijas sistēmu*
32
Navigācijas licences līgumi*
33
Autortiesības navigācijas sistēmai*
35
Alfabētiskais rādītājs
37
NAVIGĀCIJA
NAVIGĀCIJA
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana
un deaktivizēšana
Navigācijas sistēma tiek automātiski aktivizēta, kad tiek atvērtas vadītāja durvis, un
deaktivizēta, tikai kad vadītājs izkāpj no automašīnas un to aizslēdz.
Navigācijas aktivizēšana
Kartes attēlu centrālajā displejā var rādīt,
sākuma skatā pieskaroties augšējam skatam
(1).
Ja centrālajā displejā netiek rādīts navigācijas
sistēmas apakšskats — vienreiz īsi nospiediet
sākuma pogu (2) un pēc tam pieskarieties
navigācijas sistēmas (1) apakšskatam.
Navigācijas deaktivizēšana
Navigācijas sistēmu nevar izslēgt — tā vienmēr darbojas fonā un tiek izslēgta tikai tad,
kad vadītājs aizslēdz automašīnu un izkāpj no
tās.
PIEZĪME
Navigācijas sistēma darbojas arī tad, ja dzinējs ir izslēgts. Sistēma izslēdzas, kad akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.
Pēc tam tiek parādīta pašreizējās teritorijas
karte, kurā automašīna ir apzīmēta ar zilu trīsstūri.
Nospiediet šo simbolu, lai
rādītu kartes attēlu visā centrālajā displejā.
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēma* centrālajā displejā
(6 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā
(8 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vējstikla displejā*
(9 lpp.)
•
Navigācijas sistēmas* vadība ar balss
atpazīšanu (9 lpp.)
•
Navigācijas sistēmas* simboli un pogas
(5 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa
un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes
noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Navigācijas sistēmas apakšskats
Sākuma taustiņš
4
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Navigācijas sistēmas* simboli un
pogas
Centrālā displeja kartē tiek rādīti simboli un
krāsas, kas sniedz informāciju par dažādiem
ceļiem un reģionu ap automašīnu un maršrutu. Rīkjosla ar dažādu iestatījumu dažādajām pogām atrodas kreisajā pusē.
Attālums līdz galamērķim
Atceļ norādes
Kompass/pārslēdz starp ziemeļiem un
braukšanas virzienu uz augšu
Rāda brauciena plāna objektu (POI1)
sarakstu un satiksmes informāciju
Iedarbināšana
Nākamā darbība
Galamērķis/pēdējais galamērķis
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
Pārslēdz kartes attēlojumu starp 2D un 3D
Galamērķis/pēdējais galamērķis
Atiestata karti, lai tā sekotu automašīnai
Objekts (POI1)
Satiksmes informācija
Samazina (izvērsts skats) vai palielina kartes attēlu (pilnekrāna režīms)
Automašīna plānotajā maršrutā
Saistītā informācija
•
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
•
•
•
Satiksmes incidenti kartē (21 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija (23 lpp.)
Satiksmes sastrēgumu skatīšana maršrutā
(22 lpp.)
Samazina rīku lauku
Pašreizējās balss vadības atkārtošana
Samazina rīku lauku
Izskaitļot apkārtceļu
Balss vadība īslaicīgi ieslēgta/izslēgta
Rāda sarakstu ar brauciena plāna maršruta
vadības punktiem
Simboli un pogas kartē
Galamērķu/starpmērķu norādīšana
ierašanās laiks/atlikušais braukšanas laiks;
1
Point of Interest
* Papildaprīkojums/piederums.
5
NAVIGĀCIJA
Informācijas kartīte navigācijas
sistēmā*
Visām kartes ikonām, piemēram, galamērķim,
starpmērķiem un saglabātajai izlasei, ir informācijas kartīte, kas tiek atvērta pēc pieskaršanās ikonai.
Nospiežot informācijas kartīti, tiek atvērta
neliela kartīte; pieskaroties divreiz, tiek rādīta
lielāka kartīte ar plašāku informāciju. Informācijas kartītes saturs un opcijas atšķiras atkarībā no ikonas veida.
Saistītā informācija
•
•
•
Brauciena plāns (18 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar objektu
(15 lpp.)
Objektu attēlošana gar maršrutu
(20 lpp.)
Navigācijas sistēma* centrālajā
displejā
Navigācijas sistēmu var attēlot un vadīt vairākos dažādos veidos, piemēram, centrālajā
displejā.
Piemēram, ar atzīmētu objektu (POI2) vadītājs
var atlasīt:
• Sākt navigāciju — atrašanās vieta tiek
saglabāta kā galamērķis
• Piev. kā ceļa punktu — pozīcija tiek
saglabāta kā starpmērķis (tiek rādīts tikai
norādītajā galamērķī)
• Saglabāt — pozīcija tiek saglabāta bibliotēkā
• Notīrīt no brauciena plāna — pozīcija
tiek noņemta, ja tā ir ietverta brauciena
plānā
• POI tuvumā — objekti, kad tiek rādīta
automašīnas pozīcija
2 Point
6
Visus navigācijas sistēmas iestatījumus definē
centrālajā displejā. Šeit vadītājs iestata, kā ir
jāattēlo karte, vai ievada galamērķi.
of Interest
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Ja kartes attēls netiek rādīts centrālajā displejā
— pieskarieties augšējam apakšskatam (navigācijas sistēma).
Kur es atrodos?
Kāda ir automašīnas pašreizējā ģeometriskā
atrašanās vieta?
•
Nospiediet automašīnas simbolu kartē
(zilais trīsstūris) — informācija tiek attēlota
tieši kartē.
Automašīnas simbola atrašana kartē
Pēc tuvināšanas un tālināšanas, kā
arī kartes pārvietošanas reizēm ir
grūti atkal atrast automašīnas atrašanās vietu. Nospiediet tēmekli, lai
atiestatītu karti un tā atkal sekotu automašīnas
simbolam.
Ziemeļi vai braukšanas virziens kartes
augšdaļā
Ir divi veidi, kā automašīnas kustību
var attēlot kartē. Nospiediet šos simbolus, lai pārslēgtu, vai kartes augšdaļā ir jārāda ziemeļi vai braukšanas
virziens.
Kad karte tiek rādīta ar ziemeļiem uz
augšu, automašīnas simbols kartē
pārvietojas pašreizējā kompasa virzienā. Ja
automašīnas simbols kartē pārvietojas pa
kreisi, automašīna brauc uz rietumiem.
Kad automašīnas simbols ir vērsts uz augšu,
karte griežas zem automašīnas simbola atkarībā no tā, kā griežas automašīna. Kompasa
simbols kartē rāda uz ziemeļiem (N), un kompasa centrs rāda virzienu, kurā ir vērsta automašīna:
Kompasa simboli
kompasa virziens;
N
Ziemeļi
NE
Ziemeļaustrumi
E
Austrumi
SE
Dienvidaustrumi
S
Dienvidi
SW
Dienvidrietumi
W
Rietumi
NW
Ziemeļrietumi
2D vai 3D rādījums
Pieskarieties simboliem, lai pārslēgtos starp 2D un 3D rādījumu.
3D rādījumā automašīnas braukšanas virziens
vienmēr tiek attēlots uz augšu. Karte griežas
zem automašīnas simbola atkarībā no tā, kā
griežas automašīna. Kompasa simbols kartē
rāda uz ziemeļiem (N), un kompasa centrs
rāda virzienu, kurā ir vērsta automašīnas
priekšpuse. 3D režīmā kartes mērogs netiek
rādīts.
2D režīmā karte tiek rādīta ar ziemeļiem uz
augšu, un automašīnas simbols kartē pārvietojas pašreizējā kompasa virzienā.
Tuvināšana
Padariet karti lielāku, divreiz pēc kārtas ātri
pieskaroties centrālajam displejam vai novietojot divus pirkstus uz centrālā displeja un paplešot tos.
Tālināšana
Karti varat tālināt, centrālajā displejā vienreiz
pieskaroties ar diviem pirkstiem vai velkot
divus pirkstus kopā.
Ritināšana
Novietojiet vienu pirkstu uz kartes, velciet
vēlamajā virzienā un atlaidiet. Ritināšanas
funkcija iespējama, tikai ja karte ir maksimizēta, nevis minimizēta.
Augšējā displeja pārslēgšana
Palieliniet karti un nospiediet kartes virsrakstu
centrālā displeja augšdaļā. Izvēlieties, kuru no
šiem rādījumiem rādīt kā kartes virsrakstu.
}}
7
NAVIGĀCIJA
||
1.
Galamērķis Destination, ierašanās laiks
(ETA) vai atlikušais braukšanas laiks (RTA)
un attālums līdz galamērķim (Distance).
Lai atlasītu ETA vai RTA, skatiet sadaļu
"Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi".
Navigācijas sistēma* vadītāja
displejā
Navigācijas sistēmu var attēlot un vadīt vairākos dažādos veidos, piemēram, vadītāja displejā.
2. Pašreizējā pozīcija kā adrese (Address) vai
kā koordinātas (Coordinates). Kad tiek
rādītas koordinātas, tiek rādīts arī augstums (Altitude). Lai izvēlētos adresi vai
koordinātas, skatiet sadaļu "Kartes iestatījumi".
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēmas iestatījumi*
(24 lpp.)
Izvēlnes atvēršana/aizvēršana. Izvēlne tiek
automātiski aizvērta pēc noteikta neaktivitātes perioda vai ar noteiktām opcijām.
•
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā
(8 lpp.)
Izvēlņu pārlūkošana.
•
Navigācijas sistēma* vējstikla displejā*
(9 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
•
Kartes iestatījumi (25 lpp.)
Karte tiek attēlota tikai 12 collu vadītāja displejā.
Izvēlņu opciju pārlūkošana.
Braukšanas laikā vadītāju vada balss vadība un
instrukcijas, kas redzamas vadītāja displejā.
Kartes attēlojumu vadītāja displejā var aktivizēt arī bez iestatīta galamērķa.
Apstipriniet vai iezīmējiet opciju.
Stūres labās puses vadības tastatūra
un vadītāja displejs
Ar stūres labās vadības tastatūras taustiņiem
var pārvaldīt dažas navigācijas sistēmas funkcijas, piemēram, Aizvest mājās un Atcelt
vadību. Ja vadītāja displejā ir attēlots ziņojums, tas vispirms ir jāapstiprina vai jānoraida,
pirms var rādīt izvēlni.
8
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana un
deaktivizēšana vadītāja displejā (9 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* centrālajā displejā
(6 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vējstikla displejā*
(9 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana
un deaktivizēšana vadītāja displejā
Navigācijas sistēma* vējstikla
displejā*
Navigācijas sistēmas* vadība ar
balss atpazīšanu
Navigācijas sistēma tiek automātiski rādīta
vadītāja displejā, kad ir iestatīts galamērķis.
Navigācijas sistēmu var rādīt, arī nenorādot
galamērķi.
1. Velciet centrālā displeja augšējo skatu uz
leju.
Navigācijas sistēmu var attēlot un vadīt vairākos dažādos veidos, piemēram, vējstikla displejā.
Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar Sensus
Navigation, varat izmantot balss vadību, lai
sniegtu izrunātas komandas un vadītu navigācijas sistēmas daļas.
Sākt navigāciju
Šeit varat atrast ievadu, kā sākt lietot balss
vadību, lai vadītu navigācijas sistēmu automašīnā.
2. Nospiediet Iestatījumi.
3. Nospiediet My Car Displeji
displeja informācija.
Vadītāja
Lai aktivizētu navigācijas komandu
4. Nospiediet radio pogu Rādīt karti, lai
rādītu navigācijas sistēmu vadītāja displejā, neievadot galamērķi.
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā
(8 lpp.)
–
Navigācijas sistēma vējstiklā.
Nospiediet balss atpazīšanas taustiņu uz
stūres
.
> Tagad varat sniegt komandas, piemēram, "Navigācija", kas sāk navigācijas
dialogu un rāda komandu piemērus.
Navigācijas sistēmas norādes un informāciju
vadītājs var skatīt vējstikla displejā, kas tiek
projicēts vējstikla apakšdaļā.
Balss vadības lietošana, lai saņemtu
norādījumus, kā nokļūt noteiktā
adresē
Var iestatīt, vai navigācijas sistēma ir jārāda
vējstikla displejā, kā arī informācijas lauka
pozīciju.
Lai saņemtu norādījumus, kā nokļūt noteiktā
adresē, izmantojiet runas komandu Go to, pēc
kuras izrunājiet adresi. Ir svarīga secība, kādā
tiek norādīta adrese. Lai saņemtu norādījumus,
kā nokļūt noteiktā adresē, izmantojot balss
vadību, adrese ir jānorāda šādā secībā: 1) iela;
2) ielas numurs; 3) pilsēta; saskaņā ar šo piemēru:
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēma* centrālajā displejā
(6 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā
(8 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
9
NAVIGĀCIJA
||
1.
Sniedziet komandu Go to.
> Tagad varat norādīt adresi, kurā vēlaties
nokļūt.
2. Norādiet ielas adresi, piemēram, "Ģertrūdes iela"
3. Norādiet ēkas numuru, piemēram,
"Astoņi"
4. Norādiet pilsētu, piemēram, "Rīga"
> Šajā gadījumā visa komanda būtu: "Go
to Ģertrūdes iela astoņi, Rīga". Ja šāda
adrese sistēmā tiek atrasta, jums navigācijas sistēmā tiek sniegti norādījumi,
kā šajā adresē nokļūt.
Balss vadības lietošana, lai saņemtu
norādījumus uz adresi citā valstī vai reģionā
Navigācijas sistēma instalē karšu komplektus
valstij vai reģionam, kurā ir atpazīta automašīnas atrašanās vieta. Tas nozīmē: lai saņemtu
norādījumus pāri valsts vai reģiona robežām,
jums vispirms ir sistēmai jānosauc valsts vai
reģions, kurā atrodas jūsu galamērķa adrese.
To var darīt, izmantojot komandu Change
country vai Change state. (Komandu
Change state galvenokārt izmanto ASV. Tālāk
piemērā ir izmantota komanda Change
country.)
3 Point
10
Of Interest
Sniedziet komandu Change country.
> Tagad varat norādīt galamērķa adreses
valsti, piemēram, "Latvija".
Balss vadības lietošana, lai saņemtu
norādījumus uz adresi, kas norādīta kā
Sākums pozīcija
2. Tagad norādiet adresi, uz kuru vēlaties
saņemt norādījumus, ievērojot to pašu
procedūru, kas iepriekš aprakstīta sadaļā
"Balss vadības lietošana, lai saņemtu
norādījumus, kā nokļūt noteiktā adresē".
> Šajā scenārijā visa komanda tiks sadalīta 2 apakškomandās:
Ja navigācijas sistēmā adresi esat norādījis kā
Sākums pozīciju, varat izmantot runas
komandu, lai saņemtu norādījumus, kā nokļūt
šajā pozīcijā.
1.
1. "Change country, Latvija"
2. "Go to Ģertrūdes iela astoņi, Rīga"
Ja sistēmā šī adrese tiks atrasta, tagad
navigācijas sistēmā tiks sniegtas norādes, kā nokļūt Ģertrūdes ielā astoņi,
Rīgā, Latvijā
PIEZĪME
Pēc valsts maiņas mēģiniet izrunāt adresi,
par kuru vēlaties saņemt norādījumus,
galamērķa valsts valodā. Tas ir nepieciešams, jo sistēmas balss atpazīšanas funkcija tiek automātiski pārslēgta uz atlasītās
valsts valodu.
–
Sniedziet komandu Take me home.
> Ja navigācijas sistēmā ir saglabāta
māju pozīcija, jums tiks sniegtas norādes, kā tajā nokļūt.
Balss vadības lietošana, lai saņemtu
norādes uz vietu, veikalu vai citu
konkrētu uzņēmumu, nenorādot
precīzu adresi
Varat izmantot navigācijas sistēmu, lai
saņemtu norādes uz speciālām vietām vai konkrētiem uzņēmumu veidiem jeb tā saucamajiem objektiem (POI3). Objekti var būt, piemēram, restorāni, viesnīcas, degvielas uzpildes
stacijas, muzeji, apskates vietas un ievērojamas celtnes.
Lai meklētu objektu, varat izmantot komandu
Search. Varat meklēt gan konkrētu objektu,
gan arī objektu kategorijas.
NAVIGĀCIJA
PIEZĪME
Ir svarīgi, kuru komandu jūs izvēlaties lietot, lai saņemtu norādījumus par dažādiem
variantiem. Lūdzu, ievērojiet: kad vēlaties
norādījumus par objektu, izmantojiet
komandu Search. Šī kārtība atšķiras no
situācijas, kad vēlaties saņemt norādījumus, kā nokļūt kādā konkrētā adresē. Šajā
gadījumā ir jāizmanto komanda Go to.
Konkrētas vietas vai uzņēmuma meklēšana
[Objekta nosaukums] šeit nozīmē konkrētu
vietu vai uzņēmumu jeb tā saucamo objektu,
piemēram, viesnīcu, restorānu, parku utt.
1.
Sniedziet komandu Search.
> Tagad varat norādīt konkrētu objektu,
kurā vēlaties nokļūt.
2. Norādiet [Objekta nosaukums], piemēram, "Rundāles pils"
> Šajā gadījumā visa komanda būtu:
"Search Rundāles pils". Ja šāda vieta
sistēmā tiek atrasta, jums navigācijas
sistēmā tiek sniegti norādījumi, kā šajā
vietā nokļūt.
Objektu kategorijas meklēšana, piemēram:
veikali, viesnīcas, restorāni, muzeji vai citi
apskates objekti vai uzņēmumi
[Objekta kategorija] šeit nozīmē konkrētus
vietu vai uzņēmumu veidus jeb tā saucamos
objektus, piemēram, viesnīcas, restorānus,
muzejus utt.
Balss vadības lietošana, lai apturētu
norādījumus
1.
Ja vēlaties apturēt norādes uz visiem starpmērķiem un galamērķi, to var izdarīt ar runas
komandu.
Sniedziet komandu Search.
> Tagad varat norādīt objekta veidu, kuru
vēlaties atrast un kurā vēlaties nokļūt.
2. Norādiet [Objekta kategorija], piemēram, "restorāns"
> Šajā gadījumā visa komanda būtu:
"Search restorāns". Navigācijas sistēma meklēs restorānus, kas atrodas
automašīnas tuvumā, un parādīs rezultātus vadītāja displejā. Parādītais
saraksts sastāv no ieteikumiem, ko sistēma piedāvā, pamatojoties uz jūsu
komandu. Kategorijas un precīzi rezultāti ir augšā. Jo zemāka ir ieteikuma
atbilstība, jo zemāk sarakstā tas tiek
rādīts.
–
Kā norādīt pasta indeksu un mājas
numuru
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
•
Pasta indeksi jāizrunā atsevišķi — ciparu
pēc cipara, piemēram, "nulle trīs viens divi
divi četri četri trīs" (03122443).
•
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai
grupās, piemēram, divi, divi vai divdesmit
divi (22). Tos var norādīt arī kā simtus, piemēram, 19 simti 22 (1922). Angļu un
holandiešu valodā secīgi var nosaukt vairākas grupas, piemēram, divdesmit divi, divdesmit divi (22 22). Angļu valodā var
nosaukt divus vai trīs vienādus ciparus,
piemēram, divas nulles (00). Ciparus un
skaitļus var nosaukt amplitūdā no
0-2300.
Tā kā šajā piemērā jūs meklējat kategoriju, var būt ieteicams izvēlēties kategorijas opciju, kas visprecīzāk atbilst jūsu
meklējumam.
3. Sarakstā atlasiet kategoriju, kas visprecīzāk atbilst jūsu meklējumam, šajā gadījumā "restorāni", izrunājot rindas numuru,
kurā šī opcija tiek rādīta vadītāja displejā.
> Tagad varat skatīt meklēšanas rezultātus un atlasīt piemērotu variantu.
Sniedziet komandu Clear itinerary.
> Navigācijas sistēma aptur norādes un
dzēš visus starpmērķus un galamērķi
no brauciena plāna.
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēmas balss vadības
komandu saraksts* (12 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
11
NAVIGĀCIJA
Navigācijas sistēmas balss vadības
komandu saraksts*
Vairākas navigācijas sistēmas funkcijas var
aktivizēt ar balss komandām. To saraksts ir
sniegts tālāk.
Nospiediet
uz stūres labās tastatūras un
izrunājiet vienu no šīm komandām:
•
“Navigācija” — sāk navigācijas dialogu un
rāda komandu piemērus.
•
"Take me home" — tiek sniegta vadība
uz Sākums atrašanās vietu.
•
"Go to [City]" — norāda pilsētu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz Rīgu".
•
"Go to [Address]" — norāda adresi kā
galamērķi. Adresē ir jānorāda pilsēta un
iela. Piemēram, "braukt uz Brīvības 10,
Rīga".
•
"Add intersection" — sāk dialogu, kurā ir
jānorāda divas ielas. Norādīto ielu krustojums kļūst par galamērķi.
•
"Go to [Post code]" — norāda pasta
indeksu kā galamērķi. Piemēram, "braukt
uz 1 2 3 4 5".
•
"Go to [contact]" — norāda adresi no tālruņu kataloga kā galamērķi. Piemēram,
"braukt pie Jāņa Bērziņa".
4 Lietotājs var zvanīt uz objektu vai norādīt to kā galamērķi.
5 Eiropā administratīvā dalījuma apzīmēšanai lieto vārdu "Country",
6 Brazīlijā un Indijā meklēšanas zonu var mainīt vidējā displejā.
12
•
•
"Search [POI category]" — meklē tuvākos noteiktas kategorijas objektus (POI)
(piemēram, restorānus)4. Lai sarakstu kārtotu pēc pozīcijas maršrutā — sakiet
"Along the route", kad tiek rādīts rezultātu saraksts.
"Search [POI category] in [City]" —
meklē objektus (POI) noteiktā kategorijā
un pilsētā. Rezultātu saraksts tiek kārtots
pēc pilsētas viduspunkta. Piemēram,
"Meklēt restorānu Rīgā".
•
"Search [Objekta nosaukums]". Piemēram, "Meklēt Ķemeru nacionālo parku".
•
"Change country/Change state5,6" —
maina navigācijas meklēšanas zonu.
•
"Show favourites" — rāda saglabātās
atrašanās vietas vadītāja displejā.
•
"Clear itinerary" — nodzēš visus saglabātos brauciena plāna starpmērķus un galamērķi.
•
"Repeat voice guidance" — atkārto
pēdējo izrunāto norādi.
•
"Turn off voice guidance" — izslēdz
balss vadību.
•
"Turn on voice guidance" — sāk izslēgto
balss vadību.
Parasti tālāk norādītās komandas var lietot
neatkarīgi no situācijas:
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, uzvedni vai piemēru.
•
Balss atpazīšanu var apturēt, gan kad sistēma ir klusa, gan kad tā runā.
• "Cancel" — aptur dialogu, kad sistēma ir klusa.
•
un turiet, līdz atskan
Nospiediet
divi pīkstieni — dialogs tiek apturēts,
pat ja sistēma runā.
nevis "State".
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Adreses
Kad tiek ievadīta adrese, meklēšanas apgabals
tiek definēts kā navigācijas sistēmā iepriekš
iestatītais meklēšanas apgabals. To var pārslēgt uz citu meklēšanas apgabalu. Ja jaunajā
meklēšanas apgabalā tiek izmantota valoda,
kas atšķiras no atlasītās sistēmas valodas, sistēma automātiski pārslēdzas uz citu balss
atpazīšanas programmu. Tādēļ norādiet adresi
valodā, kas tiek izmantota jaunajā meklēšanas
apgabalā.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka adreses var meklēt tikai
valstī vai pavalstī, kurai navigācijas sistēma
ir iestatīta. Lai meklētu adreses citā valstī
vai pavalstī, vispirms ir jāmaina meklēšanas
apgabals.
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēmas* vadība ar balss
atpazīšanu (9 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē
Galamērķi navigācijas sistēmā* var norādīt
dažādos veidos — punkta atzīmēšana kartē
ar pirkstu ir viens no tiem.
Bieži vien visvienkāršāk ir ritināt līdz vajadzīgajai atrašanās vietai kartē un pieskarties tai ar
pirkstu.
1.
Pārbaudiet, vai kartes skats ir maksimālajā
režīmā.
•
Galamērķa norādīšana ar objektu
(15 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (16 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(18 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
2. Ritiniet karti, līdz tiek parādīta vajadzīgā
atrašanās vieta.
3. Nospiediet atrašanās vietu un turiet — tiks
izveidota ikona un atvērta izvēlne.
4. Atlasiet Doties šeit — tiek sākta maršruta
vadība.
Izdzēsiet ikonu.
Lai izdzēstu ikonu no atrašanās vietas:
•
Izvēlieties Dzēst
Ikonas atrašanās vietas noregulēšana
Lai noregulētu ikonas atrašanās vietu:
•
Pieskarieties ikonai, turot to velciet uz
vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet.
Saistītā informācija
•
•
•
Brauciena plāns (18 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (14 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta meklēšanu (14 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
13
NAVIGĀCIJA
Galamērķa norādīšana ar adresi
Navigācijas sistēmā* galamērķi var norādīt
dažādos veidos — adreses atlasīšana ir viens
no tiem.
1. Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu kreisajā
pusē, un nospiediet Iest. gal..
> Kartes attēls mainās uz brīva teksta
meklēšanas logu.
2. Nospiediet Adrese.
3. Ir jāaizpilda visi lauki. Ja, piemēram, vēlaties doties uz kādu pilsētu, pietiek ievadīt
valsti un pilsētu. Šajā gadījumā tiek sniegtas norādes līdz pilsētas centram.
4. Atlasiet vienu no pieejamajām teksta lauka
opcijām un rakstiet, izmantojot vidējā displeja tastatūru:
•
•
•
•
•
Valsts/Štats/Province
Pilsēta/Teritorija/Pasta ind.
gācijas sistēmu var nosūtīt, izmantojot Volvo
On Call lietotni un Volvo On Call apkalpošanas
centru7.
Saistītā informācija
•
•
•
Brauciena plāns (18 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (13 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta meklēšanu (14 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar objektu
(15 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (16 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(18 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
•
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot
brīvā teksta meklēšanu
Galamērķi navigācijas sistēmā* var iestatīt
dažādos veidos — piemēram, ar brīva teksta
meklēšanu var meklēt telefona numurus,
pasta indeksus, ielas, pilsētas, koordinātas un
objektus (POI8).
Tastatūru centrālajā displejā var izmantot, lai
ierakstītu lielāko daļu rakstzīmju un meklētu
galamērķus.
1.
Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu kreisajā
pusē, un nospiediet Iest. gal..
> Kartes attēls mainās uz brīva teksta
meklēšanas logu.
2. Ievadiet meklēšanas vārdu meklēšanas
lodziņā vai vispirms ierobežojiet atbilstību
skaitu, atlasot filtru.
> Meklēšanas rezultāti tiek rādīti, kamēr
tiek ievadītas rakstzīmes.
Adrese
Numurs
Krustoj.
Ja automašīna ir aprīkota ar Volvo On Call*,
adreses un galamērķus uz automašīnas navi7
14
Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
3. Ja meklējot ir iegūts vajadzīgais rezultāts — pieskarieties meklēšanas rezultātam, lai rādītu tā informācijas kartīti, un
atlasiet meklēšanas rezultātu, lai turpinātu
to lietot.
Ja meklējot ir iegūts pārāk daudz rezultātu — pieskarieties Papildu filtrs un atlasiet pozīciju, ap kuru meklēt, un pēc tam
atlasiet meklēšanas rezultātu, lai turpinātu
to lietot:
• Ap transportlīdz.
• Ap galamērķi — tiek rādīts, tikai ja ir
ievadīts galamērķis.
• Maršrutā — tiek rādīts, tikai ja ir ievadīts galamērķis.
• Ap punktu kartē
Koordinātas
Galamērķi var norādīt arī ar kartes koordinātām.
•
Ierakstiet, piemēram, “N 58.1234 E
12.5678”, un pieskarieties Meklēt.
Kompasa punktus N, E, S un W var ievadīt
dažādos veidos, piemēram, šādi:
N 58,1234 E 12,5678 (ar atstarpēm)
N58,1234 E12,5678 (bez atstarpēm)
8 Point
9 Point
58,1234N 12,5678E (ar kompasa bultiņu
aiz koordinātām)
58,1234-12,5678 (ar defisi bez kompasa
bultiņas)
Ja vēlaties, varat lietot komatu [,] punkta [.]
vietā.
Galamērķa norādīšana ar objektu
Galamērķi navigācijas sistēmā* var norādīt
dažādos veidos — objekta (POI9) atlasīšana ir
viens no tiem.
1. Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu kreisajā
pusē, un nospiediet Iest. gal..
Saistītā informācija
•
•
•
•
Brauciena plāns (18 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (13 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (14 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar objektu
(15 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (16 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(18 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
> Kartes attēls mainās uz brīva teksta
meklēšanas logu.
2. Nospiediet POI.
3. Pieskarieties vajadzīgajam filtram (dažas
opcijas rāda tikai iestatītu galamērķi vai
starpmērķi):
•
•
•
•
•
Transportlīdzekļa tuvumā
Galamērķa tuvumā
Aizvērt starpmērķus
Maršrutā
Ap punktu kartē
4. Meklējiet un atlasiet vajadzīgo objektu.
> Tiek rādīta informācijas kartīte.
5. izvēlieties Sākt navigāciju vai Piev. kā
ceļa punktu.
of Interest
of Interest
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
15
NAVIGĀCIJA
||
Vairākiem POI (piemēram, restorāniem) ir
apakškategorijas (piemēram, ātras apkalpošanas restorāni).
Kartes iestatījumos varat mainīt, kuri POI ir
jārāda kartē. Šis iestatījums neietekmē POI kā
galamērķa meklēšanu — pat izslēgtie POI tiek
rādīti kā alternatīvi galamērķi.
Noteikti POI tiek attēloti kartē tikai tad, ja
mērogs ir 1 km (1 mile).
•
Kartes iestatījumi (25 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot
Jaunākais/Izlase/Bibliotēka
Galamērķi navigācijas sistēmā* var norādīt
dažādos veidos — atlasīšana sarakstā ir viens
no tiem.
1. Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu kreisajā
pusē, un nospiediet Iest. gal..
PIEZĪME
•
Objekta simbols un objektu skaits
dažādos tirgos atšķiras.
•
Atjauninot kartes datus, var parādīties
jauni simboli un citi − izzust. Izvēļņu
sistēmā var pārlūkot visus pašreizējās
karšu sistēmas objektu simbolus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
16
Brauciena plāns (18 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (13 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (14 lpp.)
> Kartes attēls mainās uz brīva teksta
meklēšanas logu.
2. Pēc tam ekrāna augšdaļā atlasiet vienu no
šiem sarakstiem:
• Nesenas
• Izlases
• Bibliotēka
Pēc tam, kad sarakstā ir atzīmēta viena alternatīva, tā tiek pievienota kā galamērķis, izmantojot vai nu taustiņu Sākt navigāciju, vai Piev.
kā ceļa punktu.
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta meklēšanu (14 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (16 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(18 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Last
Šeit ir redzami iepriekšējie meklēšanas rezultāti. Ritiniet un atlasiet.
Tas ir pieejams arī kā izvēlnes opcija vadītāja
displejā, un to var skatīt, izmantojot stūres
labo vadības tastatūru.
Izmantojot Rediģēt, vienu vai vairākus saraksta vienumus var dzēst.
Izlases
Šajā sarakstā ir apkopotas pozīcijas no
Bibliotēka, kas ir atzīmētas kā izlases vienumi. Ritiniet un atlasiet.
No Izlases izdzēsta atrašanās vieta paliek
Bibliotēka, bet tai tiek pievienota "izdzisusi"
zvaigznīte. Lai pievienotu pozīciju sadaļā
Izlases, atveriet Bibliotēka un atkal atlasiet
attiecīgās pozīcijas zvaigznīti.
Bieži izmantotu galamērķi var ieprogrammēt
un lietot ar Iestatīt mājas adresi. Ievadīts
Sākums galamērķis ir pieejams arī kā izvēlnes
opcija vadītāja displejā, un to var skatīt, izmantojot stūres labo vadības tastatūru.
Izmantojot Rediģēt, vienu vai vairākus saraksta vienumus var dzēst.
Bibliotēka
Šeit ir apkopotas saglabātās atrašanās vietas
un maršruti. Pēdējās saglabātās vietas un plāni
tiek parādīti saraksta augšgalā.
Pieskarieties pozīcijas zvaigznītei, lai to pievienotu izlasei/noņemtu no izlases. Pozīcija ar
atzīmētu/aizpildītu zvaigznīti tiek attēlota zem
virsraksta Izlases.
Dzēšot pozīciju sadaļā Bibliotēka, tā tiks
noņemta arī no sadaļas Izlases.
Bibliotēku var šķirot vairākos veidos:
• Pievienots — kārto hronoloģiskā secībā.
• Nosaukums — kārto alfabētiskā secībā.
• Attālums — kārto pēc attāluma no pašrei-
•
•
Galamērķa norādīšana ar adresi (14 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta meklēšanu (14 lpp.)
•
•
Galamērķa norādīšana ar objektu (15 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(18 lpp.)
zējās pozīcijas.
• Saņemts — atrašanās vietas, kas uz automašīnu nosūtītas, izmantojot funkciju
Send to Car, tiek atfiltrētas. Jaunās atrašanās vietas, kas nav nolasītas, ir izceltas
ZILĀ krāsā, un pēc atrašanās vietu nolasīšanas izcēlums tiek noņemts.
Izmantojot Rediģēt, vienu vai vairākus saraksta vienumus var dzēst.
Lai rediģētu saglabātu pozīciju sadaļā
Bibliotēka, izceliet pozīciju sarakstā un atlasiet Rediģēt atrašanās vietu. Piemēram, var
mainīt pozīcijas nosaukumu, pārvietot to kartē,
velkot un nometot, kā arī pievienot tālruņa
numuru vai e-pasta adresi.
Saistītā informācija
•
•
Brauciena plāns (18 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (13 lpp.)
17
NAVIGĀCIJA
Galamērķa norādīšana ar Send to
Car
2. Atlasiet vajadzīgo pozīcijas lietošanas
veidu.
Galamērķi navigācijas sistēmā* var norādīt
dažādos veidos — funkcijas Send to Car lietošana ir viens no tiem.
Saglabātas pozīcijas lietošana
Saņemtās pozīcijas tiek saglabātas navigācijas
sistēmas bibliotēkā, un tās var lietot vēlāk.
Pozīcijas sūtīšana uz automašīnu
Send to Car ir funkcija, kas sniedz iespēju pievienot automašīnas navigācijas sistēmai galamērķi/pozīciju, izmantojot datoru.
Send to Car var izmantot arī no lietotnes Volvo
On Call*.
Lai lietotu Send to Car, automašīnā ir jāreģistrē Volvo ID.
Piemēram, viens no karšu pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā iespēju lietot funkciju
Send to Car, ir wego.here.com
Pozīcijas saņemšana un izmantošana
automašīnā
Saistītā informācija
•
•
•
•
Brauciena plāns (18 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (13 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (14 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta meklēšanu (14 lpp.)
•
•
Galamērķa norādīšana ar objektu (15 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (16 lpp.)
Brauciena plāns
Brauciena plāns ir maršruts, ko iesaka navigācijas sistēma*, kad lietotājs ir ievadījis galamērķi.
Pirmā noteiktā atrašanās vieta būs brauciena
plāna galamērķis.
Turpmākās atrašanās vietas būs brauciena
plāna starpmērķi.
Brauciena plānu, tā galamērķi un starpmērķus
pēc tam var ērti rediģēt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Brauciena plāna attēlošana (19 lpp.)
Brauciena plāna rediģēšana vai dzēšana
(19 lpp.)
Alternatīva maršruta attēlošana (20 lpp.)
Norāžu punktu attēlošana brauciena plānā
(21 lpp.)
Lai automašīnā varētu saņemt datus, tajā ir
jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.
Ja pozīcija uz automašīnu tiek nosūtīta ar
Volvo On Call, datu saņemšanai tiek izmantots
automašīnā iebūvētais modems, tas ir, atsevišķs interneta savienojums nav nepieciešams.
1.
18
Kad automašīnā ir saņemta pozīcija, vidējā
displejā tiek rādīts paziņojums. Pieskarieties paziņojumam/simbolam.
> Tiek atvērta informācijas kartīte.
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Brauciena plāna attēlošana
Brauciena plāna rediģēšana vai
dzēšana
2.
Ceļu navigācijas laikā navigācijas sistēmā var
skatīt brauciena plānu*.
Pieskarieties Brauciena plāns simbolam,
lai atvērtu brauciena plānu.
Saistītā informācija
•
Brauciena plāna rediģēšana vai dzēšana
(19 lpp.)
•
•
Alternatīva maršruta attēlošana (20 lpp.)
Kamēr tiek atskaņotas maršruta norādes,
navigācijas sistēmā* var noņemt starpmērķus
vai visu brauciena plānu.
1. Izvērsiet rīku lauku, izmantojot lejupvērsto
bultiņu un pēc tam trīs punktus.
2.
Norāžu punktu attēlošana brauciena plānā
(21 lpp.)
Pieskarieties Brauciena plāns simbolam,
lai atvērtu brauciena plānu.
3. Pieskarieties atkritnes ikonai, lai no brauciena plāna dzēstu starpmērķi, vai pieskarieties Not. maršr., lai dzēstu visu brauciena plānu.
Saistītā informācija
•
•
1.
Maršruta vadības laikā izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu un pēc tam
trīs punktus.
•
Alternatīva maršruta attēlošana (20 lpp.)
Objektu attēlošana gar maršrutu
(20 lpp.)
Norāžu punktu attēlošana brauciena plānā
(21 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
19
NAVIGĀCIJA
Alternatīva maršruta attēlošana
Kamēr tiek sniegtas maršruta norādes, navigācijas sistēmā* var meklēt citus maršrutus.
1. Izvērsiet rīku lauku, izmantojot lejupvērsto
bultiņu un pēc tam trīs punktus.
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
Objektu attēlošana gar maršrutu
Navigācijas sistēmā* var skatīt sarakstu ar
objektiem (POI10) maršrutā.
2.
1.
Pieskarieties Brauciena plāns simbolam,
lai atvērtu brauciena plānu.
3. Nospiediet Citi maršruti.
4. Atlasiet citu maršrutu:
• Eko
• Ātrs
• Ainava
20
Nospiediet Priekšā.
2. Nospiediet POI.
> Objekti maršrutā tiek rādīti, pamatojoties uz to attālumu.
3. Ja vairāki objekti atrodas vienā un tajā
pašā vietā, tie tiek attēloti kā grupa. Pieskarieties grupai, lai skatītu objektu
sarakstu.
4. Atlasiet objektu.
5. Atlasiet vienu no informācijas kartītes
alternatīvām un ievērojiet instrukcijas.
5. Pieskarieties kartei.
> Kartē tiek parādīts atjaunināts maršruts, un norādes tiek atsāktas.
Saistītā informācija
•
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
Saistītā informācija
•
Kartes iestatījumi (25 lpp.)
•
Brauciena plāna rediģēšana vai dzēšana
(19 lpp.)
•
Satiksmes sastrēgumu skatīšana maršrutā
(22 lpp.)
•
Apvedceļa atlasīšana navigācijas sistēmā*
(22 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Norāžu punktu attēlošana
brauciena plānā
Brauciena plāna vadības punktu saraksts
palīdz vadītājam savlaicīgi plānot nākamos
manevrus.
Rādiet brauciena plāna gaidāmo pagriezienu
sarakstu navigācijas sistēmā*:
1.
Izvērsiet rīku lauku, izmantojot lejupvērsto
bultiņu kreisajā pusē.
2. Izvērsiet rīku lauku tālāk ar trim punktiem.
3. Pieskarieties simbolam Pagriezieni (skatiet ilustrāciju).
Rīku lauka vietā tiek rādīts brauciena plāna
maršruta vadības punktu saraksts (sarakstu
var ritināt). Nospiežot pa kreisi vērsto bultiņu,
saraksts tiek samazināts.
Nākamais vadības punkts vienmēr atrodas
saraksta augšgalā.
Pozīcija kartē tiek rādīta, sarakstā
nospiežot vienu no maršruta vadības
punktiem. Pēc tam pieskaroties
tēmekļa simbolam (skatiet ilustrāciju), karte tiek atiestatīta uz maršruta vadības
skatu, kurā karte seko automašīnai.
10
11
Satiksmes incidenti kartē
Navigācijas sistēma* saņem informāciju par
satiksmes notikumiem un satiksmes sastrēgumiem un attēlo tos kartē.
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas
tiek nepārtraukti paplašinātas.
Varat iestatīt, kāda ar satiksmi saistīta informācija ir jārāda kartē.
Satiksmes traucējumi, piemēram, lēna satiksmes plūsma, ceļu remonts un ceļu satiksmes
negadījumi, tiek norādīti ar dažādiem simboliem, ja karte ir pietiekami tuvināta.
Ceļu remonts tiek attēlots šādi. Ja
traucējumi ir plašāki, attiecīgajā ceļa
pusē tiek attēlota sarkana līnija. Vienlaikus šī līnija norāda braukšanas virzienu, uz kuru attiecas šis traucējums. Ja traucējums attiecas uz abiem virzieniem, attiecīgais ceļa posms tiek apzīmēts ar līniju abās
ceļa pusēs.
Informācija par satiksmes problēmām
– Pieskarieties satiksmes problēmu simbolam.
> Tiek parādīta informācijas kartīte. Informācija var aprakstīt, piemēram, traucējuma atrašanās vietu ar ielas nosaukumu vai ceļa numuru, kā arī traucējuma veidu, apmēru vai ilgumu.
Izvairīšanās no satiksmes traucējumiem
Ja maršrutā ir satiksmes sastrēgums, var atlasīt variantu Izvairīties. Pēc tam sistēma
izskaitļo alternatīvu maršrutu.
Reāllaika satiksmes informācija11
Ja automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, tajā var saņemt arī reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot RTTI12.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Satiksmes iestatījumi (26 lpp.)
Kartes iestatījumi (25 lpp.)
Satiksmes sastrēgumu skatīšana maršrutā
(22 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija (23 lpp.)
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
Point of Interest
Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
21
NAVIGĀCIJA
Satiksmes sastrēgumu skatīšana
maršrutā
Kad navigācijas sistēmā tiek iestatīts galamērķis, var tikt attēlots satiksmes traucēkļu
saraksts maršrutā*.
1. Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku
kreisajā pusē, izmantojot lejupvērsto bultiņu un pēc tam trīs punktus.
Nospiediet Priekšā.
3. Nospiediet Satiksme. Ja maršrutā nav
neviena satiksmes notikuma, satiksmes
taustiņš ir pelēkā krāsā.
> Satiksmes notikumi maršrutā tiek rādīti,
pamatojoties uz to attālumu.
4. Ja ir nepieciešama plašāka informācija par
satiksmes traucējumu, pieskarieties rindai,
un tiek atvērta informācijas kartīte. Atlasiet
vienu no informācijas kartītes alternatīvām
un ievērojiet instrukcijas.
5. Pieskarieties Izvairīties, lai izvairītos no
satiksmes incidenta.
> Maršruts tiek pārrēķināts, un norādes
tiek sniegtas, izmantojot alternatīvu
maršrutu.
22
Satiksmes incidenti kartē (21 lpp.)
•
•
•
Satiksmes iestatījumi (26 lpp.)
•
Reāllaika satiksmes informācija (23 lpp.)
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
Apvedceļa atlasīšana navigācijas
sistēmā*
Ja vadītājs vēlas apbraukt nākamo maršruta
segmentu, piemēram, tādēļ ka ceļš ir slēgts,
var atlasīt apkārtceļu.
1. Izvērsiet rīku lauku kreisajā pusē, izmantojot lejupvērsto bultiņu un pēc tam trīs
punktus.
2.
2.
12
Saistītā informācija
Nospiediet simbolu Apvedceļš, lai rādītu
brauciena alternatīvu ar informāciju par
garāko/īsāko maršrutu, kā arī izskaitļoto
brauciena laiku. Parasti tiek ieteikts tikai
īsāks apkārtceļš, kas atkal ātri savienojas
ar sākotnējo brauciena plānu.
3. Ja ieteikums tiek pieņemts: Pieskarieties
zīmei ar apvedceļa informāciju. Maršruts
tiek pieņemts, pat ja braucat pa ieteikto
ceļu. Pēc ieteikuma pieņemšanas tiek
atsākta vadība — tagad apkārtceļš ir atlasīts kā maršruts. Ja ieteikums nav pieņemts, turpiniet braukt pa sākotnējo
maršrutu.
Alternatīva funkcijai Apvedceļš ir novirzīties
no brauciena plāna maršruta — tādā gadījumā
Real Time Traffic Information
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
sistēma automātiski atjaunina maršrutu un turpina vadību uz galamērķi pa vispiemērotāko
maršrutu.
Ir iespējams arī skatīt alternatīvu maršrutu,
kamēr braukšana tiek turpināta.
Saistītā informācija
•
Alternatīva maršruta attēlošana (20 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija13
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, vadītājs var piekļūt izvērstai satiksmes informācijai (RTTI14) par sastrēgumiem,
slēgtiem ceļiem vai citiem faktoriem, kas var
ietekmēt braukšanas laiku.
Ja ir aktivizēts RTTI pakalpojums, informācija
par satiksmes incidentiem un satiksmes
plūsmu tiek pastāvīgi saņemta no interneta
pakalpojuma. Ja automašīna pieprasa satiksmes plūsmas informāciju, vienlaikus tiek
sniegti anonīmi dati par satiksmes plūsmu
automašīnas atrašanās vietā, tādējādi papildinot pakalpojuma funkciju. Anonīmie dati tiek
sūtīti tikai gadījumā, ja ir aktivizēta RTTI. Ja šis
pakalpojums nav aktivizēts, dati netiek sniegti.
Teksts un simboli tiek attēloti kartē kā parasti,
un satiksmes plūsma rāda satiksmes kustības
ātrumu uz ceļa salīdzinājumā ar attiecīgā ceļa
atļauto braukšanas ātrumu. Kartē tiek attēlota
satiksmes plūsma abās ceļa pusēs, katru raukšanas virzienu apzīmējot ar vienu krāsainu
līniju:
•
•
•
Zaļa — nav pārrāvumu
•
Melna — ceļš slēgts
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Pakalpojums var būt atkārtoti jāaktivizē, piemēram, pēc noteiktiem programmatūras
atjauninājumiem, pēc autoservisa apmeklējumiem vai pēc jauna vadītāja profila izveides.
Navigācijas sistēmā* tiek attēloti pašreizējie
ātrgaitas ceļu, galveno autoceļu un ārpilsētas
ceļu, kā arī noteiktu starppilsētu ceļu satiksmes apstākļi.
Oranža — lēna satiksme
Sarkana — satiksmes sastrēgums/negadījums
Satiksmes informācijas pārraides zonas
tiek nepārtraukti paplašinātas.
Saistītā informācija
•
Reāllaika satiksmes informācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (24 lpp.)
Kartē attēlotās satiksmes informācijas apjoms
ir atkarīgs no attāluma līdz automašīnai, un tā
tiek attēlota tikai aptuveni 120 km (75 jūdžu)
rādiusā ap automašīnas atrašanās vietu.
13
14
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Real Time Traffic Information
* Papildaprīkojums/piederums.
23
NAVIGĀCIJA
Reāllaika satiksmes informācijas15
aktivizēšana un deaktivizēšana
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, vadītājs var piekļūt reāllaika satiksmes informācijai (RTTI16) navigācijas sistēmā*.
RTTI aktivizē un deaktivizē šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet Navigācija
Satiksme.
3. Atlasiet Reāllaika satiksmes
informācija, lai aktivizētu (aizstāj parasto
satiksmes informāciju ar RTTI) vai deaktivizētu RTTI.
4. Tiek rādīts uznirstošs logs ar virsrakstu
Noteikumi un nosacījumi, un pirmajā
RTTI lietošanas reizē tiek rādīts arī logs ar
virsrakstu Datu kopīgošana.
Ja automašīnas interneta savienojums tiek
deaktivizēts laikā, kad ir aktivizēta RTTI, automātiski tiek aktivizēta parastā satiksmes informācija. Izveidojot interneta savienojumu atkārtoti, RTTI tiek aktivizēta vēlreiz.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Navigācija Satiksme un
noņemiet atzīmi opcijai Rādīt brīvu
satiksmes plūsmu.
Saistītā informācija
•
•
Navigācijas sistēmas iestatījumi*
Šeit atlasa iestatījumus, lai definētu, kā navigācijas sistēmā ir jāattēlo maršruts un cita
informācija.
Iestatījumi
Navigācija
Reāllaika satiksmes informācija (23 lpp.)
Var veikt šādus iestatījumus:
Satiksmes iestatījumi (26 lpp.)
• Karte — pārvaldīt kartes saturu un
izskatu.
• Maršruts un vadība — pārvaldīt maršruta
norādes, izskaitļošanu un attēlošanu.
• Satiksme — pārvaldīt informāciju par
satiksmes traucējumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Kartes iestatījumi (25 lpp.)
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (26 lpp.)
Zaļās līnijas deaktivizēšana
Lai vairs netiktu rādītas zaļās līnijas, kas
norāda, ka satiksmes plūsma ir bez problēmām:
15
16
24
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Real Time Traffic Information
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Kartes iestatījumi
• Automātiski — sistēma pārslēdz Diena
un Nakts atkarībā no pasažieru salona
apgaismojuma.
Šeit var atlasīt kartes attēlošanas iestatījumus navigācijas sistēmā*.
Iestatījumi
Navigācija
Karte
Var veikt šādus iestatījumus:
•
•
•
•
•
Atrašanās vietas formāts
Kartes attēlojuma formāts
Rādīt fotoradarus
Rādīt izlasi
Objekts (POI)
Atrašanās vietas formāts
Atrašanās vietas formāts izmanto, lai izvēlētos, vai piešķirt pašreizējai atrašanās vietai
nosaukumu/rādīt tās adresi vai koordinātas.
• Adrese
• Koordin., augstums
Fotoradari17
Rādīt fotoradarus norāda, vai kartē ir jārāda
fotoradari.
Izlases
• Diena — spilgtas krāsas.
• Nakts — tumšas krāsas, kas netraucē
redzamību naktī.
17
18
19
20
Šeit atlasa iestatījumus, lai definētu, kā navigācijas sistēmā* ir jāizskaitļo maršruts un
jāattēlo ceļu navigācija.
Iestatījumi
vadība
Navigācija
Izvēlieties, vai rādīt kartē Izlases.
Var veikt šādus iestatījumus:
Objekts (POI18)
To, kuri objekti ir jārāda kartē, iestata sadaļā
Objekts (POI). Pieskarieties vajadzīgajai kategorijai, piemēram, "Transports", un pēc tam
atlasiet, vai jārāda visas vai atsevišķas apakškategorijas. Izejiet no izvēlnes, nospiežot
Atpakaļ vai Aizvērt.
•
•
•
•
•
•
Saistītā informācija
Laika formāts
•
•
Kartes dizains
Kartes attēlojuma formāts izmanto, lai izvēlētos, kā attēlot kartes krāsas.
Maršruta un ceļu navigācijas
iestatījumi
•
•
•
•
Navigācijas sistēmas iestatījumi* (24 lpp.)
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (26 lpp.)
Objektu attēlošana gar maršrutu (20 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar objektu (15 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (16 lpp.)
Maršruts un
Ierašanās laika formāts
Balss vadības līmenis
Izvēlēties noklusējuma maršruta tipu
Maršruta iepazīšana
Izvairīšanās iestatījumi
Ieteikt degv. uzpildes staciju
Atlasiet, kā norādīt ierašanās laiku:
• ETA19 (izskaitļotais ierašanās laiks galamērķī)
• RTA20 (atlikušais laiks līdz ierašanās brīdim)
Attēlotajiem laikiem ir spēkā galamērķa laika
zona.
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
Point of Interest
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
25
NAVIGĀCIJA
||
Balss vadības līmenis
Izvairīšanās
Satiksmes iestatījumi
1.
Nospiediet Izvairīšanās iestatījumi, lai
atvērtu izvēlni ar dažādām opcijām, no kurām
var automātiski izvairīties, ja tas ir iespējams,
izskaitļojot maršrutu. Piemēram, atlasiet tuneļus, zonas ar maksas ceļiem un prāmjus.
Šeit var atlasīt satiksmes informācijas attēlošanas iestatījumus navigācijas sistēmā*.
Degvielas uzpildes staciju ieteikumi
• Rādīt un apstrādāt satiksmes
Nospiediet Balss vadības līmenis.
2. Pieskarieties vajadzīgajam balss vadības
veidam:
• Nevienu (nav automātiskās balss vadības, bet vienreiz var manuāli pieprasīt
pašreizējo balss vadību)
• Zems (tikai viens paziņojums par katru
maršruta vadības punktu)
• Vidēja (līdz 3 paziņojumiem par katru
maršruta vadības punktu, ierobežots
informācijas daudzums)
• Pilns (līdz 4 paziņojumiem par katru
maršruta vadības punktu un visa pieejamā informācija)
Standarta maršrutu tipi
Atlasiet vēlamā maršruta standarta tipu:
• Ātrs
• Eko
• Ainava (ja vien iespējams, automaģistrāles netiek izmantotas, tādēļ brauciens var
būt ilgs)
Ir iespējams arī skatīt alternatīvu maršrutu,
kamēr braukšana tiek turpināta.
Maršruta izzināšana
Atlasiet Maršruta iepazīšana, vai atļaut datu
apkopošanu, lai optimizētu maršruta izskaitļošanu.
26
Nospiediet Ieteikt degv. uzpildes staciju, lai
vadītāja displejā aktivizētu vai deaktivizētu
tuvāko degvielas uzpildes staciju ieteikumus,
kad ir zems degvielas līmenis.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Iestatījumi
Navigācija
Satiksme
Var veikt šādus iestatījumus:
notikumus
• Izvairīties no satiksmes notikumiem
• Rādīt brīvu satiksmes plūsmu
• Reāllaika satiksmes informācija
Navigācijas sistēmas iestatījumi* (24 lpp.)
satiksmes notikumu attēlošana
Kartes iestatījumi (25 lpp.)
Atlasiet, vai satiksmes notikumi ir jāattēlo
kartē un jālieto maršruta izskaitļošanai:
Satiksmes iestatījumi (26 lpp.)
Alternatīva maršruta attēlošana (20 lpp.)
• Nevienu
• Nozīmīgos
• Visi
Izvairīšanās no satiksmes
negadījumiem
Atlasiet, vai no satiksmes incidentiem ir jāizvairās, izskaitļojot maršrutu:
• Nekad
• Vaicāt (brauciena laikā tiek sniegti maršruta maiņas ierosinājumi)
• Vienmēr
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Rādīt brīvu satiksmes plūsmu
Karšu atjauninājumi
Atlasiet Rādīt brīvu satiksmes plūsmu, lai to
rādītu kartē.
MapCare ir bezmaksas karšu atjaunināšanas
pakalpojums Volvo automašīnām, kas aprīkotas ar sistēmu Sensus Navigation*.
Izvērstas satiksmes informācijas
lietošana21
Atlasiet Reāllaika satiksmes informācija, lai
lietotu reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot internetu (RTTI).
Saistītā informācija
•
•
•
•
Navigācijas sistēmas iestatījumi* (24 lpp.)
Kartes iestatījumi (25 lpp.)
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(25 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija (23 lpp.)
Vispārīga informācija par
atjaunināšanu
Kartes var atjaunināt 2–12 reizes gadā (atkarībā no tirgus).
Kartes var atjaunināt divos veidos. To var darīt
vai nu ar datoru un USB atmiņu, vai arī tieši
automašīnā22 (ja automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu).
Automašīnas karte ir iedalīta vairākos iepriekš
noteiktos reģionos. Atjauninot kartes datus, ir
svarīgi atjaunināt visus reģionus — vadītājs var
izvēlēties atjaunināt tikai vienu vai vairākus
noteiktus reģionus.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, var atjaunināt vienu vai vairākus
reģionus. Ja jāatjaunina liels skaits reģionu —
vai visa karte — viss kartes datu apjoms var
būt tik liels, ka atjaunināšanu ir vienkāršāk
veikt datorā, izmantojot USB atmiņas ierīci.
21
22
PIEZĪME
Ja brauciena plāns aptver vairākus reģionus, tiem visiem jābūt vienādam versijas
numuram. Pretējā gadījumā pastāv iespēja,
ka izskaitļotajā maršrutā var būt negaidīts
ceļa posms.
Kartes struktūras atjaunināšana
Reizēm kartes struktūra jāmaina — tā notiek,
ja jāpievieno reģions vai liels reģions jāsadala
mazākos reģionos. Ja tā notiek, mēģinājums
atjaunināt atsevišķus reģionus, izmantojot
parasto procedūru, neizdosies, un paziņojumā
tiks parādīts iemesls.
Tā vietā visa karte atkārtoti jāinstalē, izmantojot USB atmiņas ierīci. Lai saņemtu plašāku
informāciju, meklējiet atbalsta informāciju
vietnē www.volvocars.com vai sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Navigācijas sistēmas programmatūras
atjaunināšana
Regulāri jāatjaunina ne tikai kartes dati, bet arī
pašas navigācija sistēmas programmatūra, kas
tiek nepārtraukti uzlabota. Pretējā gadījumā
var rasties situācija, ka navigācijas sistēmas
pašreizējā programmatūra neatbalsta jaunākos kartes datu atjauninājumus. Tādā gadījumā tiek parādīts ziņojums, informējot, ka
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas tikai uz noteiktām valstīm.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
27
NAVIGĀCIJA
||
28
jāatjaunina arī navigācijas sistēmas programmatūra. To var izdarīt pie Volvo izplatītāja. Pie
Volvo izplatītāja var saņemt palīdzību arī par
kartes atjaunināšanu. Tomēr ņemiet vērā: lai
gan pats atjauninājums ir bez maksas, var būt
jāmaksā par autoservisa darbinieka darba
laiku, kas patērēts, atjauninot karti.
Jautājums
Atbilde
Cik liels ir
atjauninājums?
Tas ir atkarīgs no tirgus.
Detalizēta informācija par
katra tirgus karti ir sniegta
atbalsta informācijā vietnē
www.volvocars.com.
Bieži uzdotie jautājumi
Atjaunināšana neizdodas — kā
rīkoties?
Meklējiet plašāku atbalsta
informāciju vietnē
www.volvocars.com vai sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Jautājums
Atbilde
Vai var mainīt kartes
datu platformu, piemēram, no
Eiropas uz
Ziemeļameriku?
Jā, ar dažiem izņēmumiem.
Lai saņemtu visjaunāko informāciju, sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
Cik ilgs laiks
ir nepieciešams kartes
atjauninājumu lejupielādei?
Tas ir atkarīgs no kartes
faila(-u) izmēra un interneta
savienojuma frekvenču joslas
platuma. Ekrānā tiek attēlota
informācija par atjauninājuma izmēru (MB).
Karšu atjaunināšana, izmantojot
datoru un USB
Jaunas kartes var lejupielādēt datorā ar interneta savienojumu, saglabāt USB atmiņā un
pēc tam pārsūtīt no USB atmiņas uz automašīnas navigācijas sistēmu*.
Sagatavošana
Saistītā informācija
•
Karšu atjaunināšana, izmantojot datoru un
USB (28 lpp.)
•
Karšu atjaunināšana no tiešsaistes automašīnas (31 lpp.)
•
Bieži uzdotie jautājumi par navigācijas sistēmu* (32 lpp.)
•
•
Navigācijas licences līgumi* (33 lpp.)
Atjaunināšana ar datoru un USB ierīci
Autortiesības navigācijas sistēmai*
(35 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
6. Atlasiet "Palaist", lai instalētu lejupielādes
programmu.
USB atmiņa
Lai USB atmiņas ierīce varētu veikt atjaunināšanu, jāievēro šādas prasības:
3. Pieskarieties bultiņai, lai izvērstu atlasīto
reģionu.
> Tiek rādīta detalizēta kartes informācija.
Parametrs
Prasības
USB
standarts:
Vismaz 2.0
4. Skatiet kartes informāciju zem kartes
attēla.
Failu sistēma:
FAT32, exFAT vai NFTS
Kartes datu lejupielāde no interneta
USB atmiņas ierīcē
Līdz 128 GB
Sagatavojiet USB atmiņu un pierakstīto kartes
informāciju.
Ietilpība:
Tas ir atkarīgs no tirgus. Detalizēta informācija par katra tirgus
karti ir sniegta atbalsta informācijā vietnē www.volvocars.com.
Pašreizējās kartes versijas noskaidrošana
1.
Atveriet Volvo Cars atbalsta vietni
(support.volvocars.com) datorā ar interneta savienojumu un pēc tam sadaļā Lejupielādes atlasiet karšu lejupielādes.
2. Atlasiet atjaunināmo karšu veidu.
3. Noklikšķiniet uz atjaunināmā reģiona.
> Tiek rādīts kartes attēls ar informāciju
par attiecīgā reģiona jaunākajiem kartes
datiem.
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Lejupielādes
centrs.
2. Nospiediet Kartes
> Tiek rādīti pieejamie kartes reģioni.
4. Pārliecinieties, ka kartes versija ir jaunāka
nekā automašīnā instalētā.
5. Atkarībā no tā, kāda sistēma jums ir, atlasiet lejupielādes saiti sistēmai Windows
vai Mac.
7. Noklikšķiniet uz "Jauna lejupielāde", lai
lejupielādētu karti USB atmiņas ierīcē vai
datora cietajā diskā.
8. Pirms kartes instalēšanas varat pārliecināties, vai lejupielāde/kopēšana USB atmiņā
ir notikusi sekmīgi, atkārtojot 1. un 2. darbību un pēc tam lejupielādes programmā
nospiežot "Pārbaudīt lejupielādi".
Lejupielādes laiks var atšķirties atkarībā no
kartes lieluma un savienojuma joslas platuma.
Pirms kartes instalēšanas automašīnā var pārbaudīt, vai karte ir pareizi lejupielādēta USB
atmiņā, lejupielādēšanas programmā atlasot
lejupielādes pārbaudes opciju.
Lejupielādei nav piemēroti mobilie savienojumi, kuros tiek izmantotas mobilās ierīces vai
abonementi, kam ir mēneša datu pārraides
ierobežojums.
Kartes datu pārsūtīšana no USB
ierīces uz automašīnu
Laiks, kas nepieciešams kartes pārsūtīšanai no
USB atmiņas uz automašīnu, ir atkarīgs no
kartes datu lieluma. Atjaunināšanu var veikt
braukšanas laikā. Navigācijas sistēmu var
izmantot, lai atjauninātu kartes reģionu. Lai
atjauninātu visu kartes tirgu, piemēram, ES,
atjaunināšanas laikā navigācijas sistēmu nevar
lietot. Ja instalēšana nav pabeigta, kad auto-
}}
29
NAVIGĀCIJA
||
mašīna tiek izslēgta, tad atjaunināšana tiks
turpināta nākamajā braukšanas reizē. Atjaunināšana nav jāveic braukšanas laikā, bet aizdedzei ir jābūt ieslēgtai. Ja atjaunināšanas laikā
ar automašīnu nebrauc, ieteicams lietot rezerves akumulatoru.
Atjaunināšana
1. Aktivizējiet navigācijas sistēmu.
2. Pievienojiet USB atmiņu automašīnas
USB portam. Ja ir divi USB porti, tad otru
vienlaikus nevar izmantot.
3. Navigācijas sistēma automātiski nosaka,
ka ir pieejams atjauninājums, un visas
karšu datu bāzes atjaunināšanas laikā rāda
ekrānā, kāda procesa procentuālā daļa ir
pabeigta.
> Ja tiek atjaunināts atsevišķs kartes
reģions, atjaunināšana sākas nekavējoties.
Lai sāktu visas karšu datu bāzes atjaunināšanu, lietotājam ir jāpieskaras
Apstiprināt — vai Atcelt, lai atceltu
instalēšanu.
4. Pieskarieties Apstiprināt — tiek sākta
visas karšu datu bāzes atjaunināšana, un
vidējā displejā tiek rādīta informācija par šī
procesa norisi.
30
5. Centrālajā displejā ir redzams, kad pārsūtīšana ir pabeigta — izņemiet USB atmiņas
ierīci.
6. Restartējiet informācijas un izklaides sistēmu.
7. Pārliecinieties, ka uz automašīnu ir pārsūtīti pareizie kartes dati, atkārtojot darbības,
kas aprakstītas iepriekšējā sadaļā "Pašreizējās kartes versijas noskaidrošana".
PIEZĪME
Lai sāktu instalēšanu, jābūt ievērotiem
šādiem nosacījumiem:
•
Atlasītās teritorijas ir iekļautas sistēmas kartē. Skandināvijas teritoriju var
lejupielādēt tikai gadījumā, ja sistēmā
jau ir pieejama Eiropas karte. Ja tiek
lejupielādēta vesela jauna karte, tā pārraksta iepriekšējo karti.
•
Atlasītās teritorijas versija ir jaunāka
par automašīnā pieejamo versiju.
•
Atlasītā teritorija ir saderīga ar automašīnas programmatūru. Ja atjauninājums nav saderīgs, nepieciešams lejupielādēt jaunu programmatūru.
•
Atlasītā teritorija ir saderīga ar esošo
karti. Ja teritorija nav saderīga, karte
būs jāaizstāj.
Procesa pārtraukšana
Ja atjaunināšanas laikā process tiek pārtraukts, vidējā displejā vienmēr tiek attēlots
paskaidrojošs teksta paziņojums.
Kas notiek, ja...
Atbilde
sistēma Infotainment tiek
izslēgta atjaunināšanas laikā?
Process tiek pauzēts un
automātiski atsākas no
vietas, kur tika apturēts,
kad sistēma tiek atkal
ieslēgta, piemēram,
iedarbinot dzinēju.
USB ierīce tiek
izņemta, pirms
atjaunināšana ir
pabeigta?
Process tiek pauzēts un
automātiski atsākas no
vietas, kur tika apturēts,
kad USB ierīce tiek atkal
pievienota.
Lai saņemtu plašāku informāciju, meklējiet
atbalsta informāciju vietnē
www.volvocars.com vai sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
Saistītā informācija
•
Karšu atjaunināšana no tiešsaistes automašīnas (31 lpp.)
•
Karšu atjauninājumi (27 lpp.)
NAVIGĀCIJA
Karšu atjaunināšana no tiešsaistes
automašīnas
Automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam
ar internetu.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, var atjaunināt navigācijas sistēmas*
kartes23.
Kartes datu automātiska atjaunināšana
Māju reģiona automātisku atjaunināšanu var
atlasīt Lejupielādes centrā.
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Lejupielādes
centrs.
2. Nospiediet Kartes.
1.
Attālās atjaunināšanas princips.
Lietotņu skatā pieskarieties Lejupielādes
centrs.
> Šī lietotne tiek startēta, un pie lietotnes
nosaukuma Kartes ir attēlots skaitlis,
kas norāda, cik daudz kartes atjauninājumu ir pieejams norādītajam māju
reģionam. Šis skaitlis ir redzams līdz
nākamajai atjauninājumu meklēšanas
reizei vai līdz atjauninājumu instalēšanai.
2. Nospiediet Kartes.
3. Nospiediet Instalēt un pēc tam Apstiprināt.
> Tiek sākta atlasītās kartes/kartes atjauninājuma instalēšana.
3. Kartes datu automātisku atjaunināšanu var
atlasīt tikai māju reģionam. Ja māju
reģions nav jau atlasīts, nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai izvērstu reģionu.
> Tiek rādīta detalizēta kartes informācija.
4. Nospiediet Iestatīt kā mājas reģ..
5. Pēc tam ritiniet līdz reģionu saraksta augšai, kur atradīsiet pašlaik atlasīto māju
reģionu.
6. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai izvērstu
māju reģionu.
7. Atzīmējiet lauku Autom. atjaunin.:.
> Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu un ir pieejams kartes
atjauninājums, tas tiek automātiski lejupielādēts automašīnā.
Lai saņemtu plašāku informāciju, meklējiet
atbalsta informāciju vietnē
www.volvocars.com vai sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
23
}}
Attiecas tikai uz noteiktām valstīm.
* Papildaprīkojums/piederums.
31
NAVIGĀCIJA
||
Kad tiek atcelta notiekoša mapes
lejupielāde
Ja ir uzsākta kartes lejupielāde, bet automašīna tiek izslēgta, pirms lejupielāde ir pabeigta,
šis process tiek pauzēts un pēc tam automātiski atsākts, kad automašīna atkal tiek iedarbināta un tiek atkārtoti izveidots savienojums ar
internetu.
Ja viens vai vairāki atjauninājumi nav atzīmēti
vai ir izlaisti, atjauninājuma faili var būt pārāk
lieli, lai tos varētu lejupielādēt tieši automašīnā. Šajā gadījumā jums ir iespēja lejupielādēt
failus USB ierīcē un pēc tam instalēt automašīnā.
Saistītā informācija
•
Karšu atjaunināšana, izmantojot datoru un
USB (28 lpp.)
•
Karšu atjauninājumi (27 lpp.)
Bieži uzdotie jautājumi par
navigācijas sistēmu*
Tālāk ir sniegtas atbildes uz dažiem bieži
uzdotiem jautājumiem par navigācijas sistēmu Sensus Navigation.
Automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Navigācijas sistēma rāda automašīnas atrašanās vietu ar aptuveni 20 metru (65 pēdu) precizitāti.
Kļūdas risks ir lielāks, braucot pa ceļu, kurš
atrodas paralēli citam ceļam, pa līkumotu ceļu,
vairāklīmeņu ceļu vai pēc ilgstošas braukšanas, kuras laikā nav veikti nepārprotami
pagriezieni.
Arī augsti kalni, ēkas, tuneļi, gaisa tilti, gaisa
pārejas/pazemes pārejas negatīvi ietekmē
satelīta signālu uztveršanu — tas savukārt
nozīmē, ka var samazināties automašīnas atrašanās vietas izskaitļošanas precizitāte.
Sistēma ne vienmēr izskaitļo
visātrāko/visīsāko maršrutu.
Izskaitļojot maršrutu, tiek ņemti vērā vairāki
faktori, lai noteiktu teorētiski vislabāko risinājumu. Tie ietver maršruta garumu, ceļa platumu, ceļa klasifikāciju, satiksmes intensitāti
un ātruma ierobežojumus. Taču pieredzējis
vadītājs, kurš pārzina teritoriju, iespējams, var
izvēlēties labāku maršrutu.
32
Sistēma var izmantot, piemēram,
maksas ceļus vai prāmjus, bet vadītājs
ir izvēlējies to neizmantot.
Tehnisku iemeslu dēļ, aprēķinot garu maršrutu,
sistēma var izmantot tikai lielākos ceļus.
Ja esat izvēlējies izvairīties no maksas ceļiem
un automaģistrālēm, sistēma no tiem pēc
iespējas izvairās, izmantojot tos tikai gadījumā, ja nav pieejama neviena cita saprātīga
alternatīva.
Pēc transportēšanas automašīnas
atrašanās vieta kartē nav pareiza
Ja automašīna ir transportēta, piemēram, ar
prāmi vai vilcienu, vai veidā, kas traucē satelīta
signāla uztveršanu, var paiet līdz 5 minūtēm,
kamēr automašīnas atrašanās vieta tiek
izskaitļota pareizi.
Pēc riepas maiņas displeja ekrānā
redzamais automašīnas simbols
uzvedas neizskaidrojami.
Automašīnas pašreizējās atrašanās vietas,
ātruma un braukšanas virziena izskaitļošanā
tiek izmantots ne tikai satelīta uztvērējs, bet
arī automašīnas ātruma sensors un žiroskopa
palīgsistēma. Pēc rezerves riteņa uzstādīšanas
vai vasaras riepu nomaiņas pret ziemas riepām
sistēmā ir "jāiepazīst" jauno riteņu izmērs.
Lai sistēma darbotos optimāli, ieteicams kādu
brīdi braukt pa ceļiem, uz kuriem ir spēcīgs
satelīta signāls (laba redzamība).
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Kartes attēls neatbilst reālajai
situācijai.
Tādi faktori kā nepārtraukta ceļu tīkla paplašināšana un pārbūve, jaunu ceļu satiksmes
noteikumu ieviešana u.c. nozīmē, ka karšu
datubāze ne vienmēr ir pilnīga.
Tādēļ kartes dati tiek nepārtraukti uzlaboti un
atjaunināti — regulāri pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi.
Ekrānā redzamais automašīnas
simbols lēkā vai griežas
Pirms uzsākt braukšanu, sistēmai var būt
nepieciešamas dažas sekundes laika, lai
noteiktu automašīnas atrašanās vietu un
kustību.
Izslēdziet sistēmu un dzinēju. Iedarbiniet vēlreiz, taču, pirms uzsākt braukšanu, kādu brīdi
ļaujiet automašīnai nekustīgi stāvēt uz vietas.
Kartes informācija nav atjaunināta
Skatiet atbildi zem nākamā virsraksta.
Vai ir instalēta jaunākā kartes
informācija?
Kartes dati tiek pastāvīgi atjaunināti un pilnveidoti. Saistībā ar kartes atjauninājumiem,
izmantojot datoru un USB, automašīnā var tikt
rādīta pašreizējā kartes versija. Noskaidrojiet
kartes versiju automašīnā un salīdziniet to ar
kartes versiju, kas pieejama vietnes
www.volvocars.com atbalsta informācijas
sadaļā.
Saistītā informācija
•
Karšu atjauninājumi (27 lpp.)
Navigācijas licences līgumi*
Licence24 ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda
cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem.
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMU PIRMS
IZMANTOJAT HERE DATUBĀZI.
INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
ŠIS IR LICENCES LĪGUMS – UN NEVIS
PĀRDOŠANAS VIENOŠANĀS – STARP
JUMS UN HERE B.V. PAR JŪSU HERE
EUROPE B.V. (”HERE”) NAVIGĀCIJAS
KARŠU DATUBĀZES KOPIJU, TAI SKAITĀ
SAISTĪTO DATORPROGRAMMATŪRU, DATU
NESĒJUS UN HERE PUBLICĒTU IESPIESTU
SKAIDROJOŠO DOKUMENTĀCIJU (KOPĪGI
„DATUBĀZI”). IZMANTOJOT ŠO DATUBĀZI,
JŪS PIEŅEMAT UN PIEKRĪTAT VISIEM ŠAJĀ
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMĀ
(„LĪGUMĀ”) MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM
UN NOSACĪJUMIEM. JA JŪS NEPIEKRĪTAT
ŠAJĀ LĪGUMĀ MINĒTAJIEM
NOTEIKUMIEM, NEKAVĒJOTIES
NOGĀDĀJIET DATUBĀZI AR VISIEM
PIEVIENOTAJIEM PRIEKŠMETIEM
ATPAKAĻ SAVAM PIEGĀDĀTĀJAM, LAI
SAŅEMTU NAUDU ATPAKAĻ.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
33
NAVIGĀCIJA
||
ĪPAŠUMTIESĪBAS
Datubāze un autortiesības, kā arī intelektuālā
īpašuma vai tamlīdzīgas tiesības, atrodas
HERE un tās licenču devēju īpašumā.
Datubāzi saturošā datu nesēja īpašumtiesības
patur HERE un/vai jūsu piegādātājs līdz
brīdim, kad būsiet pilnībā samaksājis jebkādas
HERE un/vai jūsu piegādātāja noteiktas
naudas summas atbilstoši šim vai līdzīgiem
līgumiem, kuru ietvaros jums tiek izsniegta
datubāze.
Eiropas programmatūras direktīvā (vai uz tās
balstītajos nacionālajos likumos), jūs dosiet
HERE saprātīgu iespēju sniegt minēto
informāciju uz saprātīgiem noteikumiem,
ieskaitot izmaksas, kurus noteiks HERE.
LICENCES PIEŠĶIRŠANA
HERE piešķir jums bezizņēmuma licenci
datubāzes izmantošanai personīgiem mērķiem
vai, ja piemērojams, izmantošanai jūsu
uzņēmējdarbības iekšējiem nolūkiem. Šī
licence neietver tiesības piešķirt
apakšlicences.
LICENCES TĀLĀKNODOŠANA
Jūs nedrīkstat nodot datubāzi trešajām
personām, izņemot, kad tā ir instalēta sistēmā,
kurai tika izveidota, vai kad jūs savā īpašumā
nepaturat datubāzes kopiju, un ar noteikumu,
ka saņēmējs piekrīt visiem šī līguma
noteikumiem un nosacījumiem un rakstiski
apliecina to HERE. Disku komplektus var
nodot tālāk vai pārdot tikai kā veselu
komplektu, kādu piedāvā HERE, nevis pa
daļām.
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
Datubāzes izmantošana aprobežojas ar
konkrēto sistēmu, kurai tā tika izveidota.
Izņemot ciktāl to izteikti pieļauj obligāti likumi
(piem., nacionālie likumi, kas balstīti uz
Eiropas programmatūras direktīvu (91/250)
un datubāžu direktīvu (96/9)), jūs nedrīkstat
izņemt vai izmantot būtiskas datubāzes satura
daļas, kā arī reproducēt, kopēt, izmainīt,
pielāgot, tulkot, disasemblēt, dekompilēt vai
analizēt jebkuru datubāzes daļu. Ja jūs vēlaties
iegūt savietojamības informāciju, kā noteikts
24
34
EULA = End User License Agreement
Datubāzē iekļauta informācija, ko HERE
sniedz saskaņā ar trešo pušu licenci, un uz to
attiecas piegādātāja noteikumi un autortiesību
atrunas, kas norādītas šajā URL:
here.com/supplierterms
IEROBEŽOTA GARANTIJA
HERE garantē, ka, ievērojot visus zemāk
minētos brīdinājumus, 12 mēnešu laikā no jūsu
datubāzes kopijas saņemšanas datubāze
darbosies būtībā saskaņā ar HERE pareizības
un pilnīguma kritērijiem, kuri pastāvēja
datubāzes saņemšanas datumā. Šie kritēriji ir
pieejami no HERE pēc jūsu pieprasījuma. Ja
datubāzes darbība neatbilst šai ierobežotajai
garantijai, HERE attiecīgi rīkosies, lai savestu
kārtībā vai aizstātu jūsu neatbilstošo
datubāzes kopiju. Ja šo centienu rezultātā
datubāze joprojām nedarbosies saskaņā ar
šeit noteiktajām garantijām, jūs varēsiet
izvēlēties starp pamatota atmaksājuma
saņemšanu no samaksātās cenas par datubāzi
vai šī līguma anulēšanu. Šīs būs HERE pilnas
saistības un jūsu vienīgais tiesiskās
aizsardzības līdzeklis pret HERE. Izņemot
gadījumus, kas skaidri norādīti šajā sadaļā,
HERE negarantē un nesniedz nekādus
priekšstatus par datubāzes izmantoto
rezultātu izmantošanas korektumu, pareizību,
uzticamību vai tamlīdzīgi. HERE nesniedz
garantiju par kļūdu neesamību vai to
nerašanos datubāzē. Nekāda mutiska vai
rakstiska informācija vai ieteikumi no HERE,
jūsu piegādātāja vai jebkuras citas personas
neradīs garantiju vai jebkādā veidā
nepaplašinās augstāk minētās ierobežotās
garantijas apjomu. Šajā līgumā noteiktā
ierobežotā garantija neietekmē un nekaitē jūsu
likumīgajām tiesībām, kas jums var būt
piešķirtas ar likuma noteikto garantiju pret
slēptiem defektiem.
Ja jūs nesaņēmāt datubāzi tieši no HERE,
jums var būt likumīgas tiesības pret personu,
no kuras saņēmāt datubāzi, kā arī HERE šeit
piešķirtās tiesības saskaņā ar jūsu jurisdikcijas
NAVIGĀCIJA
likumdošanu. Augstāk minētā HERE garantija
neietekmēs jūsu likumīgās tiesības un jūs
varat izmantot šādas tiesības un šeit piešķirtās
garantijas tiesības.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
Datubāzes cenā nav iekļauti nekādi apsvērumi
par iespējamu risku attiecībā uz izrietošiem,
netiešiem vai neierobežotiem tiešiem
bojājumiem, kas var rasties sakarā ar jūsu
datubāzes izmantošanu. Attiecīgi nekādā
gadījumā HERE neuzņemsies atbildīgu par
jebkādiem izrietošiem vai netiešiem
bojājumiem, tai skaitā bez ierobežojuma
ienākumu, datu vai izmantošanas
zaudējumiem, kas radīti jums vai trešajai
personai jūsu datubāzes izmantošanas
rezultātā, neatkarīgi no tā, vai rīcības pamatā ir
līgums, zaudējumi vai garantija, pat tad, ja
HERE tika informēta par šādu bojājumu
iespējamību. Jebkurā gadījumā HERE
atbildība par tiešiem bojājumiem aprobežojas
ar jūsu datubāzes kopijas cenu.
ŠAJĀ LĪGUMĀ NOTEIKTĀ IEROBEŽOTĀ
GARANTIJA UN ATBILDĪBAS
IEROBEŽOŠANA NEIETEKMĒ UN NEKAITĒ
JŪSU LIKUMĪGAJĀM TIESĪBĀM, KAD ESAT
SAŅĒMIS DATUBĀZI CITĀDI, NEVIS
DARĪJUMU REZULTĀTĀ.
BRĪDINĀJUMI
Datubāze var saturēt nepareizu vai nepilnīgu
informāciju laika paiešanas, mainīgu apstākļu,
izmantoto avotu un vispusīgu ģeogrāfisko
datu vākšanas specifikas dēļ, un jebkurš no
šiem faktoriem var ietekmēt rezultātu
pareizību. Datubāze neiekļauj un neataino
informāciju, tai skaitā, par ceļojuma laiku un
var neietvert apkārtnes drošību, likuma
piemērošanu, ārkārtas palīdzību, būvdarbiem,
slēgtiem ceļiem vai joslām, ceļu nogāzēm vai
kvalitāti, tiltu augstumu, svaru vai citiem
ierobežojumiem, ceļu apstākļiem, īpašiem
notikumiem atkarībā no navigācijas sistēmas
zīmola, kas jums pieder.
Autortiesības navigācijas sistēmai*
Informāciju par autortiesībām (© Autortiesības) skatiet sadaļā "Navigācijas sistēmas
licences līgums".
Saistītā informācija
•
•
Karšu atjauninājumi (27 lpp.)
Navigācijas licences līgumi* (33 lpp.)
PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA
Šo līgumu pārvaldīs tās jurisdikcijas
likumdošana, kurā jūs atrodaties datubāzes
saņemšanas datumā. Tajā gadījumā, kad jūs
atrodaties ārpus Eiropas Savienības vai
Šveices, tiks piemērota tās Eiropas Savienības
vai Šveices jurisdikcijas likumdošana, kurā jūs
saņēmāt datubāzi. Visos pārējos gadījumos
vai, ja jurisdikciju, kurā saņēmāt datubāzi, nav
iespējams definēt, tiks piemērota Nīderlandes
likumdošana. Datubāzes saņemšanas laikā
jūsu uzturēšanās vietā kompetentās tiesas
uzņemsies jurisdikciju par jebkādiem strīdiem,
kas radušies šī līguma ietvaros vai saistībā ar
to, bez aizspriedumiem pret HERE tiesībām
iesniegt prasības jūsu tajā laikā pašreizējā
uzturēšanās vietā.
Saistītā informācija
•
•
Karšu atjauninājumi (27 lpp.)
Autortiesības navigācijas sistēmai*
(35 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
35
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
A
Apkārtceļš
Automašīnas transports
Autortiesības
J
22
Brauciena plāns
Jautājumi un atbildes
O
32
K
15, 20
Kartes datu atjaunināšana
R
27, 28, 31
9
12
kartes navigācija
Vadītāja displejā
vējstikla displejā
vidējā displejā
18
Kartes opcijas
25
Kartes skats
25
8
9
6
C
Cits maršruts
Eko, Ātrs, Ainava
Objekti
32
33, 35
B
Balss atpazīšana
kartes navigācija
Komandas
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
L
20
Licences līgums
Reāllaika satiksmes informācija
(RTTI)
23, 24
S
Satiksmes informācija
pārraidīt
26
21
Satiksmes sastrēgums maršrutā
22
Send to Car
18
Sistēmas aktivizēšana
4
33
V
I
Iestatījumi
Kartes opcijas
maršruts un norādes
satiksmes informācija
Iestatīt galamērķi
M
24
25
25
26
Maršruts
rādīt
rediģēt un dzēst
Vadības opcijas
19
19
Vadības punkti brauciena plānā
24, 25
21
13, 14, 15, 16, 18
37
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
38
TP 30188 (Latvian), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising