Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2019 Sensus Navigation

Volvo S60 2019 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation ir satelīta raidīta satiksmes informācija un navigācijas
sistēma.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka pielikumā iekļautā informācija, apraksti un attēli
var atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt
izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
SATURA RĀDĪTĀJS
NAVIGĀCIJA
4
Satiksmes incidenti kartē
18
Navigācijas sistēmas* simboli un pogas
5
Satiksmes sastrēgumu skatīšana
maršrutā
18
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
6
19
Navigācijas sistēma* centrālajā displejā
6
Apvedceļa atlasīšana navigācijas sistēmā*
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā
8
Reāllaika satiksmes informācija
20
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana
un deaktivizēšana vadītāja displejā
8
Reāllaika satiksmes informācijas
aktivizēšana un deaktivizēšana
20
Navigācijas sistēma* vējstikla displejā*
9
Navigācijas sistēmas iestatījumi*
21
Navigācijas sistēmas* vadība ar balss
atpazīšanu
9
Kartes iestatījumi
21
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
22
10
Satiksmes iestatījumi
24
11
Karšu atjauninājumi
24
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā
teksta meklēšanu
11
Karšu atjaunināšana, izmantojot
datoru un USB
26
Galamērķa norādīšana ar objektu
12
13
Karšu atjaunināšana no tiešsaistes
automašīnas
28
Galamērķa norādīšana, izmantojot
Jaunākais/Izlase/Bibliotēka
29
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
14
Bieži uzdotie jautājumi par navigācijas sistēmu*
Brauciena plāns
15
Navigācijas sistēmas licences līgums*
30
Brauciena plāna attēlošana
15
Autortiesības navigācijas sistēmai*
32
Brauciena plāna rediģēšana vai dzēšana
16
Alternatīva maršruta attēlošana
16
Objektu attēlošana gar maršrutu
17
Norāžu punktu attēlošana brauciena
plānā
17
Galamērķa norādīšana tieši kartē
Galamērķa norādīšana ar adresi
2
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana
un deaktivizēšana
Alfabētiskais rādītājs
33
NAVIGĀCIJA
NAVIGĀCIJA
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana
un deaktivizēšana
Kartes attēlu centrālajā displejā var rādīt, sākuma
skatā pieskaroties augšējam skatam (1).
Navigācijas sistēma tiek automātiski aktivizēta,
kad tiek atvērtas vadītāja durvis, un deaktivizēta,
tikai kad vadītājs izkāpj no automašīnas un to aizslēdz.
Ja centrālajā displejā netiek rādīts navigācijas sistēmas apakšskats — vienreiz īsi nospiediet
sākuma pogu (2) un pēc tam pieskarieties navigācijas sistēmas (1) apakšskatam.
Navigācijas aktivizēšana
Pēc tam tiek parādīta pašreizējās teritorijas karte,
kurā automašīna ir apzīmēta ar zilu trīsstūri.
Nospiediet šo simbolu, lai
rādītu kartes attēlu visā centrālajā displejā.
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un
koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
PIEZĪME
Navigācijas sistēma darbojas arī tad, ja dzinējs
ir izslēgts. Sistēma izslēdzas, kad akumulatora
uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēma* centrālajā displejā
(6 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā
(8 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vējstikla displejā*
(9 lpp.)
•
Navigācijas sistēmas* vadība ar balss atpazīšanu (9 lpp.)
•
Navigācijas sistēmas* simboli un pogas
(5 lpp.)
Navigācijas deaktivizēšana
Navigācijas sistēmas apakšskats
Sākuma taustiņš
4
Navigācijas sistēmu nevar izslēgt — tā vienmēr
darbojas fonā un tiek izslēgta tikai tad, kad vadītājs aizslēdz automašīnu un izkāpj no tās.
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Navigācijas sistēmas* simboli un
pogas
Centrālā displeja kartē tiek rādīti simboli un krāsas, kas sniedz informāciju par dažādiem ceļiem
un reģionu ap automašīnu un maršrutu. Rīkjosla
ar dažādu iestatījumu dažādajām pogām atrodas
kreisajā pusē.
Rāda sarakstu ar brauciena plāna maršruta
vadības punktiem
Simboli un pogas kartē
ierašanās laiks/atlikušais braukšanas laiks;
Galamērķu/starpmērķu norādīšana
Attālums līdz galamērķim
Atceļ norādes
Kompass/pārslēdz starp ziemeļiem un braukšanas virzienu uz augšu
Rāda brauciena plāna objektu (POI1)
sarakstu un satiksmes informāciju
Iedarbināšana
Nākamā darbība
Galamērķis/pēdējais galamērķis
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
Pārslēdz kartes attēlojumu starp 2D un 3D
Galamērķis/pēdējais galamērķis
Atiestata karti, lai tā sekotu automašīnai
Objekts (POI1)
Saistītā informācija
•
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
•
•
•
Satiksmes incidenti kartē (18 lpp.)
Satiksmes informācija
Samazina (izvērsts skats) vai palielina kartes
attēlu (pilnekrāna režīms)
Automašīna plānotajā maršrutā
Samazina rīku lauku
Reāllaika satiksmes informācija (20 lpp.)
Satiksmes sastrēgumu skatīšana maršrutā
(18 lpp.)
Pašreizējās balss vadības atkārtošana
Samazina rīku lauku
Izskaitļot apkārtceļu
Balss vadība īslaicīgi ieslēgta/izslēgta
1
Point of Interest
* Papildaprīkojums/piederums.
5
NAVIGĀCIJA
Informācijas kartīte navigācijas
sistēmā*
Navigācijas sistēma* centrālajā
displejā
Visām kartes ikonām, piemēram, galamērķim,
starpmērķiem un izlasei, ir informācijas kartīte,
kas tiek atvērta pēc pieskaršanās ikonai.
Navigācijas sistēmu var attēlot un vadīt vairākos
dažādos veidos, piemēram, centrālajā displejā.
•
Pēc tuvināšanas un tālināšanas, kā arī
kartes pārvietošanas reizēm ir grūti
atkal atrast automašīnas atrašanās
vietu. Nospiediet tēmekli, lai atiestatītu
karti un tā atkal sekotu automašīnas simbolam.
• Sākt navigāciju — atrašanās vieta tiek
saglabāta kā galamērķis
• Piev. kā ceļa punktu — pozīcija tiek saglabāta kā starpmērķis (tiek rādīts tikai norādītajā galamērķī)
Ziemeļi vai braukšanas virziens kartes
augšdaļā
• Saglabāt — pozīcija tiek saglabāta biblio-
Ir divi veidi, kā automašīnas kustību var
attēlot kartē. Nospiediet šos simbolus,
lai pārslēgtu, vai kartes augšdaļā ir
jārāda ziemeļi vai braukšanas virziens.
tēkā
• Notīrīt no brauciena plāna — pozīcija tiek
noņemta, ja tā ir ietverta brauciena plānā
• POI tuvumā — objekti, kad tiek rādīta automašīnas pozīcija
2
6
Brauciena plāns (15 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar objektu (12 lpp.)
Nospiediet automašīnas simbolu kartē (zilais
trīsstūris) — informācija tiek attēlota tieši
kartē.
Automašīnas simbola atrašana kartē
Piemēram, ar atzīmētu objektu (POI2) vadītājs var
atlasīt:
•
•
•
Kur es atrodos?
Kāda ir automašīnas pašreizējā ģeometriskā atrašanās vieta?
Nospiežot informācijas kartīti, tiek atvērta neliela
kartīte; pieskaroties divreiz, tiek rādīta lielāka kartīte ar plašāku informāciju. Informācijas kartītes
saturs un opcijas atšķiras atkarībā no ikonas
veida.
Saistītā informācija
Ja kartes attēls netiek rādīts centrālajā displejā
— pieskarieties augšējam apakšskatam (navigācijas sistēma).
Visus navigācijas sistēmas iestatījumus definē
centrālajā displejā. Šeit vadītājs iestata, kā ir jāattēlo karte, vai ievada galamērķi.
Kad karte tiek rādīta ar ziemeļiem uz
augšu, automašīnas simbols kartē pārvietojas pašreizējā kompasa virzienā. Ja
automašīnas simbols kartē pārvietojas pa kreisi,
automašīna brauc uz rietumiem.
Objektu attēlošana gar maršrutu (17 lpp.)
Point of Interest
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Kad automašīnas simbols ir vērsts uz augšu,
karte griežas zem automašīnas simbola atkarībā
no tā, kā griežas automašīna. Kompasa simbols
kartē rāda uz ziemeļiem (N), un kompasa centrs
rāda virzienu, kurā ir vērsta automašīna:
Kompasa simboli
kompasa virziens;
N
Ziemeļi
NE
Ziemeļaustrumi
E
Austrumi
SE
Dienvidaustrumi
S
Dienvidi
SW
Dienvidrietumi
W
Rietumi
NW
Ziemeļrietumi
2D vai 3D rādījums
Pieskarieties simboliem, lai pārslēgtos
starp 2D un 3D rādījumu.
3D rādījumā automašīnas braukšanas
virziens vienmēr tiek attēlots uz augšu.
Karte griežas zem automašīnas simbola
atkarībā no tā, kā griežas automašīna.
Kompasa simbols kartē rāda uz ziemeļiem (N), un kompasa centrs rāda virzienu, kurā ir
vērsta automašīnas priekšpuse. 3D režīmā kartes
mērogs netiek rādīts.
2D režīmā karte tiek rādīta ar ziemeļiem uz
augšu, un automašīnas simbols kartē pārvietojas
pašreizējā kompasa virzienā.
Tuvināšana
Padariet karti lielāku, divreiz pēc kārtas ātri
nospiežot centrālajā displejā vai novietojot divus
pirkstus kopā uz centrālā displeja un paplešot tos.
(Altitude). Lai izvēlētos adresi vai koordinātas,
skatiet sadaļu "Kartes iestatījumi".
Saistītā informācija
•
•
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā
(8 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vējstikla displejā*
(9 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
•
Kartes iestatījumi (21 lpp.)
Tālināšana
Karti varat tālināt, centrālajā displejā vienreiz pieskaroties ar diviem pirkstiem vai velkot divus pirkstus kopā.
Navigācijas sistēmas iestatījumi* (21 lpp.)
Ritināšana
Novietojiet vienu pirkstu uz kartes, velciet vēlamajā virzienā un atlaidiet. Ritināšanas funkcija
iespējama, tikai ja karte ir maksimizēta, nevis
minimizēta.
Augšējā displeja pārslēgšana
Palieliniet karti un nospiediet kartes virsrakstu
centrālā displeja augšdaļā. Izvēlieties, kuru no
šiem rādījumiem rādīt kā kartes virsrakstu.
1.
Galamērķis Destination, ierašanās laiks
(ETA) vai atlikušais braukšanas laiks (RTA)
un attālums līdz galamērķim (Distance). Lai
atlasītu ETA vai RTA, skatiet sadaļu "Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi".
2.
Pašreizējā pozīcija kā adrese (Address) vai kā
koordinātas (Coordinates). Kad tiek rādītas
koordinātas, tiek rādīts arī augstums
* Papildaprīkojums/piederums.
7
NAVIGĀCIJA
Navigācijas sistēma* vadītāja
displejā
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana
un deaktivizēšana vadītāja displejā
Navigācijas sistēmu var attēlot un vadīt vairākos
dažādos veidos, piemēram, vadītāja displejā.
Navigācijas sistēma tiek automātiski rādīta vadītāja displejā, kad ir iestatīts galamērķis. Navigācijas sistēmu var rādīt, arī nenorādot galamērķi.
Izvēlnes atvēršana/aizvēršana. Izvēlne tiek
automātiski aizvērta pēc noteikta neaktivitātes perioda vai ar noteiktām opcijām.
Izvēlņu pārlūkošana.
Karte tiek attēlota tikai 12 collu vadītāja displejā.
Braukšanas laikā vadītāju vada balss vadība un
instrukcijas, kas redzamas vadītāja displejā. Kartes attēlojumu vadītāja displejā var aktivizēt arī
bez iestatīta galamērķa.
Saistītā informācija
Stūres labās puses vadības tastatūra
un vadītāja displejs
•
Navigācijas sistēmas* aktivizēšana un deaktivizēšana vadītāja displejā (8 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* centrālajā displejā
(6 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vējstikla displejā*
(9 lpp.)
Ar stūres labās vadības tastatūras taustiņiem var
pārvaldīt dažas navigācijas sistēmas funkcijas,
piemēram, Aizvest mājās un Atcelt vadību. Ja
vadītāja displejā ir attēlots ziņojums, tas vispirms
ir jāapstiprina vai jānoraida, pirms var rādīt izvēlni.
8
Izvēlņu opciju pārlūkošana.
1.
Velciet centrālā displeja augšējo skatu uz
leju.
2.
Nospiediet Iestatījumi.
3.
Nospiediet My Car Displeji
displeja informācija.
4.
Nospiediet radio pogu Rādīt karti, lai rādītu
navigācijas sistēmu vadītāja displejā, neievadot galamērķi.
Vadītāja
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā (8 lpp.)
Apstipriniet vai iezīmējiet opciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Navigācijas sistēma* vējstikla
displejā*
Navigācijas sistēmas* vadība3 ar
balss atpazīšanu
Navigācijas sistēmu var attēlot un vadīt vairākos
dažādos veidos, piemēram, vējstikla displejā.
Vairākas navigācijas sistēmas funkcijas var aktivizēt ar balss komandām.
Nospiediet
uz stūres labās tastatūras un
izrunājiet vienu no šīm komandām:
Navigācijas sistēma vējstiklā.
Var iestatīt, vai navigācijas sistēma ir jārāda vējstikla displejā, kā arī informācijas lauka pozīciju.
Saistītā informācija
•
Navigācijas sistēma* centrālajā displejā
(6 lpp.)
•
Navigācijas sistēma* vadītāja displejā (8 lpp.)
3
4
5
6
"Search [POI category]" — meklē tuvākos
noteiktas kategorijas objektus (POI) (piemēram, restorānus)4. Lai sarakstu kārtotu pēc
pozīcijas maršrutā — sakiet "Along the
route", kad tiek rādīts rezultātu saraksts.
•
"Search [POI category] in [City]" —
meklē objektus (POI) noteiktā kategorijā un
pilsētā. Rezultātu saraksts tiek kārtots pēc
pilsētas viduspunkta. Piemēram, "Meklēt restorānu Rīgā".
•
“Navigācija” — sāk navigācijas dialogu un
rāda komandu piemērus.
•
"Take me home" — tiek sniegta vadība uz
Sākums atrašanās vietu.
•
•
"Go to [City]" — norāda pilsētu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz Rīgu".
"Search [Objekta nosaukums]". Piemēram, "Meklēt Ķemeru nacionālo parku".
•
"Go to [Address]" — norāda adresi kā
galamērķi. Adresē ir jānorāda pilsēta un iela.
Piemēram, "braukt uz Brīvības 10, Rīga".
"Change country/Change state5,6" —
maina navigācijas meklēšanas zonu.
•
"Show favourites" — rāda izlases atrašanās vietas vadītāja displejā.
•
"Clear itinerary" — nodzēš visus saglabātos
brauciena plāna starpmērķus un galamērķi.
•
"Repeat voice guidance" — atkārto
pēdējo izrunāto norādi.
•
"Turn off voice guidance" — izslēdz balss
vadību.
•
"Turn on voice guidance" — sāk izslēgto
balss vadību.
•
Navigācijas sistēmas norādes un informāciju
vadītājs var skatīt vējstikla displejā, kas tiek projicēts vējstikla apakšdaļā.
•
•
"Add intersection" — sāk dialogu, kurā ir
jānorāda divas ielas. Norādīto ielu krustojums
kļūst par galamērķi.
•
"Go to [Post code]" — norāda pasta
indeksu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz
1 2 3 4 5".
•
"Go to [contact]" — norāda adresi no tālruņu kataloga kā galamērķi. Piemēram,
"braukt pie Jāņa Bērziņa".
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Lietotājs var zvanīt uz objektu vai norādīt to kā galamērķi.
Eiropā administratīvā dalījuma apzīmēšanai lieto vārdu "Country", nevis "State".
Brazīlijā un Indijā meklēšanas zonu var mainīt vidējā displejā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
9
NAVIGĀCIJA
||
Adreses
Kad tiek ievadīta adrese, meklēšanas apgabals
tiek definēts kā navigācijas sistēmā iepriekš
iestatītais meklēšanas apgabals. To var pārslēgt
uz citu meklēšanas apgabalu. Ja jaunajā meklēšanas apgabalā tiek izmantota valoda, kas atšķiras no atlasītās sistēmas valodas, sistēma automātiski pārslēdzas uz citu balss atpazīšanas programmu. Tādēļ norādiet adresi valodā, kas tiek
izmantota jaunajā meklēšanas apgabalā.
Galamērķa norādīšana tieši kartē
•
Galamērķi navigācijas sistēmā* var norādīt dažādos veidos — punkta atzīmēšana kartē ar pirkstu
ir viens no tiem.
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (13 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(14 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
Bieži vien visvienkāršāk ir ritināt līdz vajadzīgajai
atrašanās vietai kartē un pieskarties tai ar pirkstu.
1.
Pārbaudiet, vai kartes skats ir maksimālajā
režīmā.
2.
Ritiniet karti, līdz tiek parādīta vajadzīgā atrašanās vieta.
3.
Nospiediet atrašanās vietu un turiet — tiks
izveidota ikona un atvērta izvēlne.
4.
Atlasiet Doties šeit — tiek sākta maršruta
vadība.
Izdzēsiet ikonu.
Lai izdzēstu ikonu no atrašanās vietas:
•
Izvēlieties Dzēst
Ikonas atrašanās vietas noregulēšana
Lai noregulētu ikonas atrašanās vietu:
•
Pieskarieties ikonai, turot to velciet uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet.
Saistītā informācija
•
•
•
•
10
Brauciena plāns (15 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (11 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (11 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar objektu (12 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Galamērķa norādīšana ar adresi
Navigācijas sistēmā* galamērķi var norādīt dažādos veidos — adreses atlasīšana ir viens no
tiem.
1.
Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu kreisajā pusē,
un nospiediet Iest. gal..
> Kartes attēls mainās uz brīva teksta
meklēšanas logu.
2.
Nospiediet Adrese.
3.
Ir jāaizpilda visi lauki. Ja, piemēram, vēlaties
doties uz kādu pilsētu, pietiek ievadīt valsti un
pilsētu. Šajā gadījumā tiek sniegtas norādes
līdz pilsētas centram.
4.
Atlasiet vienu no pieejamajām teksta lauka
opcijām un rakstiet, izmantojot vidējā displeja
tastatūru:
•
•
•
•
•
7
8
Valsts/Štats/Province
Pilsēta/Teritorija/Pasta ind.
Ja automašīna ir aprīkota ar Volvo On Call*, adreses un galamērķus uz automašīnas navigācijas
sistēmu var nosūtīt, izmantojot Volvo On Call lietotni un Volvo On Call apkalpošanas centru7.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Brauciena plāns (15 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (10 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (11 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar objektu (12 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (13 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(14 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
•
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā
teksta meklēšanu
Galamērķi navigācijas sistēmā* var iestatīt dažādos veidos — piemēram, ar brīva teksta meklēšanu var meklēt telefona numurus, pasta indeksus, ielas, pilsētas, koordinātas un objektus
(POI8).
Tastatūru centrālajā displejā var izmantot, lai
ierakstītu lielāko daļu rakstzīmju un meklētu galamērķus.
1.
Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu kreisajā pusē,
un nospiediet Iest. gal..
> Kartes attēls mainās uz brīva teksta
meklēšanas logu.
2.
Ievadiet meklēšanas vārdu meklēšanas
lodziņā vai vispirms ierobežojiet atbilstību
skaitu, atlasot filtru.
> Meklēšanas rezultāti tiek rādīti, kamēr tiek
ievadītas rakstzīmes.
Adrese
Numurs
Krustoj.
Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
Point of Interest
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
11
NAVIGĀCIJA
||
3.
Ja meklējot ir iegūts vajadzīgais rezultāts
— pieskarieties meklēšanas rezultātam, lai
rādītu tā informācijas kartīti, un atlasiet
meklēšanas rezultātu, lai turpinātu to lietot.
Ja meklējot ir iegūts pārāk daudz rezultātu — pieskarieties Papildu filtrs un atlasiet pozīciju, ap kuru meklēt, un pēc tam atlasiet meklēšanas rezultātu, lai turpinātu to lietot:
• Ap transportlīdz.
• Ap galamērķi — tiek rādīts, tikai ja ir
ievadīts galamērķis.
• Maršrutā — tiek rādīts, tikai ja ir ievadīts
galamērķis.
•
Ap punktu kartē
Koordinātas
Galamērķi var norādīt arī ar kartes koordinātām.
•
Ierakstiet, piemēram, “N 58.1234 E
12.5678”, un pieskarieties Meklēt.
58,1234N 12,5678E (ar kompasa bultiņu aiz
koordinātām)
58,1234-12,5678 (ar defisi bez kompasa bultiņas)
Galamērķa norādīšana ar objektu
Galamērķi navigācijas sistēmā* var norādīt dažādos veidos — objekta (POI9) atlasīšana ir viens
no tiem.
1.
Ja vēlaties, varat lietot komatu [,] punkta [.] vietā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Brauciena plāns (15 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (10 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (11 lpp.)
> Kartes attēls mainās uz brīva teksta
meklēšanas logu.
Galamērķa norādīšana ar objektu (12 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (13 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(14 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
2.
Nospiediet POI.
3.
Pieskarieties vajadzīgajam filtram (dažas
opcijas rāda tikai iestatītu galamērķi vai
starpmērķi):
•
•
•
•
•
Kompasa punktus N, E, S un W var ievadīt dažādos veidos, piemēram, šādi:
N 58,1234 E 12,5678 (ar atstarpēm)
N58,1234 E12,5678 (bez atstarpēm)
9
12
Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu kreisajā pusē,
un nospiediet Iest. gal..
Transportlīdzekļa tuvumā
Galamērķa tuvumā
Aizvērt starpmērķus
Maršrutā
Ap punktu kartē
4.
Meklējiet un atlasiet vajadzīgo objektu.
5.
izvēlieties Sākt navigāciju vai Piev. kā ceļa
punktu.
Point of Interest
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Vairākiem POI (piemēram, restorāniem) ir apakškategorijas (piemēram, ātras apkalpošanas restorāni).
Kartes iestatījumos varat mainīt, kuri POI ir jārāda
kartē. Šis iestatījums neietekmē POI kā galamērķa meklēšanu — pat izslēgtie POI tiek rādīti
kā alternatīvi galamērķi.
•
Kartes iestatījumi (21 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot
Jaunākais/Izlase/Bibliotēka
Galamērķi navigācijas sistēmā* var norādīt dažādos veidos — atlasīšana sarakstā ir viens no
tiem.
1.
Noteikti POI tiek attēloti kartē tikai tad, ja mērogs
ir 1 km (1 mile).
Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu kreisajā pusē,
un nospiediet Iest. gal..
PIEZĪME
•
Objekta simbols un objektu skaits dažādos tirgos atšķiras.
•
Atjauninot kartes datus, var parādīties
jauni simboli un citi − izzust. Izvēļņu sistēmā var pārlūkot visus pašreizējās karšu
sistēmas objektu simbolus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Brauciena plāns (15 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (10 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (11 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (11 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (13 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(14 lpp.)
> Kartes attēls mainās uz brīva teksta
meklēšanas logu.
2.
Pēc tam ekrāna augšdaļā atlasiet vienu no
šiem sarakstiem:
• Nesenas
• Izlases
• Bibliotēka
Pēc tam, kad sarakstā ir atzīmēta viena alternatīva, tā tiek pievienota kā galamērķis, izmantojot
vai nu taustiņu Sākt navigāciju, vai Piev. kā
ceļa punktu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
13
NAVIGĀCIJA
||
Last
Šeit ir redzami iepriekšējie meklēšanas rezultāti.
Ritiniet un atlasiet.
Dzēšot pozīciju sadaļā Bibliotēka, tā tiks
noņemta arī no sadaļas Izlases.
Galamērķa norādīšana ar Send to
Car
Bibliotēku var šķirot vairākos veidos:
Tas ir pieejams arī kā izvēlnes opcija vadītāja displejā, un to var skatīt, izmantojot stūres labo vadības tastatūru.
• Pievienots — kārto hronoloģiskā secībā.
• Nosaukums — kārto alfabētiskā secībā.
• Attālums — kārto pēc attāluma no pašreizē-
Galamērķi navigācijas sistēmā* var norādīt dažādos veidos — funkcijas Send to Car lietošana ir
viens no tiem.
Sarakstu var rediģēt, izmantojot Rediģēt.
Izlases
Šeit ir redzamas atzīmētās iecienītās Bibliotēka
atrašanās vietas. Ritiniet un atlasiet.
No Izlases izdzēsta atrašanās vieta paliek
Bibliotēka, bet tai tiek pievienota "izdzisusi"
zvaigznīte. Lai pievienotu pozīciju sadaļā Izlases,
atveriet Bibliotēka un atkal atlasiet attiecīgās
pozīcijas zvaigznīti.
Bieži izmantotu galamērķi var ieprogrammēt un
lietot ar Iestatīt mājas adresi. Ievadīts Sākums
galamērķis ir pieejams arī kā izvēlnes opcija vadītāja displejā, un to var skatīt, izmantojot stūres
labo vadības tastatūru.
Sarakstu var rediģēt, izmantojot Rediģēt.
Bibliotēka
Šeit ir apkopotas saglabātās atrašanās vietas un
maršruti. Pēdējās saglabātās vietas un plāni tiek
parādīti saraksta augšgalā.
Pieskarieties pozīcijas zvaigznītei, lai to pievienotu
izlasei/noņemtu no izlases. Pozīcija ar atzīmētu/
aizpildītu zvaigznīti tiek attēlota zem virsraksta
Izlases.
14
jās pozīcijas.
• Saņemts — atrašanās vietas, kas uz automašīnu nosūtītas, izmantojot funkciju Send to
Car, tiek atfiltrētas. Jaunās atrašanās vietas,
kas nav nolasītas, ir izceltas ZILĀ krāsā, un
pēc atrašanās vietu nolasīšanas izcēlums tiek
noņemts.
Izmantojot Rediģēt, vienu vai vairākus saraksta
vienumus var dzēst.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Brauciena plāns (15 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (10 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (11 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (11 lpp.)
•
•
Galamērķa norādīšana ar objektu (12 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar Send to Car
(14 lpp.)
Pozīcijas sūtīšana uz automašīnu
Send to Car ir funkcija, kas sniedz iespēju pievienot automašīnas navigācijas sistēmai galamērķi/
pozīciju, izmantojot datoru.
Send to Car var izmantot arī no lietotnes Volvo
On Call*.
Lai lietotu Send to Car, automašīnā ir jāreģistrē
Volvo ID.
Piemēram, viens no karšu pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā iespēju lietot funkciju Send to
Car, ir wego.here.com
Pozīcijas saņemšana un izmantošana
automašīnā
Lai automašīnā varētu saņemt datus, tajā ir jābūt
izveidotam savienojumam ar internetu. Ja pozīcija
uz automašīnu tiek nosūtīta ar Volvo On Call, datu
saņemšanai tiek izmantots automašīnā iebūvētais
modems, tas ir, atsevišķs interneta savienojums
nav nepieciešams.
1.
Kad automašīnā ir saņemta pozīcija, vidējā
displejā tiek rādīts paziņojums. Pieskarieties
paziņojumam/simbolam.
> Tiek atvērta informācijas kartīte.
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
2.
Atlasiet vajadzīgo pozīcijas lietošanas veidu.
Saglabātas pozīcijas lietošana
Saņemtās pozīcijas tiek saglabātas navigācijas
sistēmas bibliotēkā, un tās var lietot vēlāk.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Brauciena plāns (15 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē (10 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar adresi (11 lpp.)
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (11 lpp.)
•
•
Galamērķa norādīšana ar objektu (12 lpp.)
•
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (13 lpp.)
Brauciena plāns
Brauciena plāna attēlošana
Brauciena plāns ir maršruts, ko iesaka navigācijas sistēma*, kad lietotājs ir ievadījis galamērķi.
Ceļu navigācijas laikā navigācijas sistēmā var
skatīt brauciena plānu*.
Pirmā noteiktā atrašanās vieta būs brauciena
plāna galamērķis.
Turpmākās atrašanās vietas būs brauciena plāna
starpmērķi.
Brauciena plānu, tā galamērķi un starpmērķus
pēc tam var ērti rediģēt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Brauciena plāna attēlošana (15 lpp.)
Brauciena plāna rediģēšana vai dzēšana
(16 lpp.)
Alternatīva maršruta attēlošana (16 lpp.)
Norāžu punktu attēlošana brauciena plānā
(17 lpp.)
1.
Maršruta vadības laikā izvērsiet rīku lauku,
izmantojot lejupvērsto bultiņu un pēc tam trīs
punktus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
15
NAVIGĀCIJA
||
Brauciena plāna rediģēšana vai
dzēšana
2.
Kamēr tiek atskaņotas maršruta norādes, navigācijas sistēmā* var noņemt starpmērķus vai visu
brauciena plānu.
Pieskarieties Brauciena plāns simbolam, lai
atvērtu brauciena plānu.
Saistītā informācija
•
Brauciena plāna rediģēšana vai dzēšana
(16 lpp.)
•
•
Alternatīva maršruta attēlošana (16 lpp.)
1.
Izvērsiet rīku lauku, izmantojot lejupvērsto
bultiņu un pēc tam trīs punktus.
1.
Izvērsiet rīku lauku, izmantojot lejupvērsto
bultiņu un pēc tam trīs punktus.
2.
2.
Pieskarieties Brauciena plāns simbolam, lai
atvērtu brauciena plānu.
Norāžu punktu attēlošana brauciena plānā
(17 lpp.)
Pieskarieties Brauciena plāns simbolam, lai
atvērtu brauciena plānu.
3.
Pieskarieties atkritnes ikonai, lai no brauciena plāna dzēstu starpmērķi, vai pieskarieties Not. maršr., lai dzēstu visu brauciena
plānu.
Saistītā informācija
•
•
•
16
Alternatīva maršruta attēlošana
Kamēr tiek sniegtas maršruta norādes, navigācijas sistēmā* var meklēt citus maršrutus.
Alternatīva maršruta attēlošana (16 lpp.)
3.
4.
Atlasiet citu maršrutu:
• Eko
• Ātrs
• Ainava
5.
Objektu attēlošana gar maršrutu (17 lpp.)
Norāžu punktu attēlošana brauciena plānā
(17 lpp.)
Nospiediet Citi maršruti.
Pieskarieties kartei.
> Kartē tiek parādīts atjaunināts maršruts,
un norādes tiek atsāktas.
Saistītā informācija
•
Brauciena plāna rediģēšana vai dzēšana
(16 lpp.)
•
Satiksmes sastrēgumu skatīšana maršrutā
(18 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
•
•
Apvedceļa atlasīšana navigācijas sistēmā*
(19 lpp.)
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
Objektu attēlošana gar maršrutu
Navigācijas sistēmā* var skatīt sarakstu ar objektiem (POI10) maršrutā.
Norāžu punktu attēlošana brauciena
plānā
Brauciena plāna vadības punktu saraksts palīdz
vadītājam savlaicīgi plānot nākamos manevrus.
Rādiet brauciena plāna gaidāmo pagriezienu
sarakstu navigācijas sistēmā*:
1.
Nospiediet Priekšā.
2.
Nospiediet POI.
> Objekti maršrutā tiek rādīti, pamatojoties
uz to attālumu.
3.
Ja vairāki objekti atrodas vienā un tajā pašā
vietā, tie tiek attēloti kā grupa. Pieskarieties
grupai, lai skatītu objektu sarakstu.
4.
Atlasiet objektu.
5.
Atlasiet vienu no informācijas kartītes alternatīvām un ievērojiet instrukcijas.
Saistītā informācija
10
•
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
•
Kartes iestatījumi (21 lpp.)
1.
Izvērsiet rīku lauku, izmantojot lejupvērsto
bultiņu kreisajā pusē.
2.
Izvērsiet rīku lauku tālāk ar trim punktiem.
3.
Pieskarieties simbolam Pagriezieni (skatiet
ilustrāciju).
Rīku lauka vietā tiek rādīts brauciena plāna maršruta vadības punktu saraksts (sarakstu var ritināt).
Nospiežot pa kreisi vērsto bultiņu, saraksts tiek
samazināts.
Nākamais vadības punkts vienmēr atrodas saraksta augšgalā.
Pozīcija kartē tiek rādīta, sarakstā
nospiežot vienu no maršruta vadības
punktiem. Pēc tam pieskaroties
tēmekļa simbolam (skatiet ilustrāciju),
karte tiek atiestatīta uz maršruta vadības skatu,
kurā karte seko automašīnai.
Point of Interest
* Papildaprīkojums/piederums.
17
NAVIGĀCIJA
Satiksmes incidenti kartē
Navigācijas sistēma* saņem informāciju par
satiksmes notikumiem un satiksmes sastrēgumiem un attēlo tos kartē.
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Varat iestatīt, kāda ar satiksmi saistīta informācija
ir jārāda kartē.
Satiksmes traucējumi, piemēram, lēna satiksmes
plūsma, ceļu remonts un ceļu satiksmes negadījumi, tiek norādīti ar dažādiem simboliem, ja karte
ir pietiekami tuvināta.
Ceļu remonts tiek attēlots šādi. Ja traucējumi ir plašāki, attiecīgajā ceļa pusē
tiek attēlota sarkana līnija. Vienlaikus šī
līnija norāda braukšanas virzienu, uz
kuru attiecas šis traucējums. Ja traucējums attiecas uz abiem virzieniem, attiecīgais ceļa posms
tiek apzīmēts ar līniju abās ceļa pusēs.
11
12
18
Informācija par satiksmes problēmām
– Pieskarieties satiksmes problēmu simbolam.
> Tiek parādīta informācijas kartīte. Informācija var aprakstīt, piemēram, traucējuma
atrašanās vietu ar ielas nosaukumu vai
ceļa numuru, kā arī traucējuma veidu,
apmēru vai ilgumu.
Izvairīšanās no satiksmes traucējumiem
Ja maršrutā ir satiksmes sastrēgums, var atlasīt
variantu Izvairīties. Pēc tam sistēma izskaitļo
alternatīvu maršrutu.
Reāllaika satiksmes informācija11
Ja automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, tajā var saņemt arī reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot RTTI12.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Satiksmes sastrēgumu skatīšana
maršrutā
Kad navigācijas sistēmā tiek iestatīts galamērķis,
var tikt attēlots satiksmes traucēkļu saraksts
maršrutā*.
1.
2.
Nospiediet Priekšā.
3.
Nospiediet Satiksme. Ja maršrutā nav
neviena satiksmes notikuma, satiksmes taustiņš ir pelēkā krāsā.
> Satiksmes notikumi maršrutā tiek rādīti,
pamatojoties uz to attālumu.
4.
Ja ir nepieciešama plašāka informācija par
satiksmes traucējumu, pieskarieties rindai, un
tiek atvērta informācijas kartīte. Atlasiet vienu
no informācijas kartītes alternatīvām un ievērojiet instrukcijas.
Satiksmes iestatījumi (24 lpp.)
Kartes iestatījumi (21 lpp.)
Satiksmes sastrēgumu skatīšana maršrutā
(18 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija (20 lpp.)
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
Kad tiek rādīta karte, izvērsiet rīku lauku kreisajā pusē, izmantojot lejupvērsto bultiņu un
pēc tam trīs punktus.
Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
Real Time Traffic Information
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
5.
Pieskarieties Izvairīties, lai izvairītos no
satiksmes incidenta.
> Maršruts tiek pārrēķināts, un norādes tiek
sniegtas, izmantojot alternatīvu maršrutu.
Saistītā informācija
Satiksmes incidenti kartē (18 lpp.)
•
•
•
Satiksmes iestatījumi (24 lpp.)
•
Reāllaika satiksmes informācija (20 lpp.)
Informācijas kartīte navigācijas sistēmā*
(6 lpp.)
Apvedceļa atlasīšana navigācijas
sistēmā*
Ir iespējams arī skatīt alternatīvu maršrutu, kamēr
braukšana tiek turpināta.
Ja vadītājs vēlas apbraukt nākamo maršruta segmentu, piemēram, tādēļ ka ceļš ir slēgts, var atlasīt apkārtceļu.
Saistītā informācija
1.
•
Alternatīva maršruta attēlošana (16 lpp.)
Izvērsiet rīku lauku kreisajā pusē, izmantojot
lejupvērsto bultiņu un pēc tam trīs punktus.
2.
Nospiediet simbolu Apvedceļš, lai rādītu
brauciena alternatīvu ar informāciju par
garāko/īsāko maršrutu, kā arī izskaitļoto
brauciena laiku. Parasti tiek ieteikts tikai
īsāks apkārtceļš, kas atkal ātri savienojas ar
sākotnējo brauciena plānu.
3.
Ja ieteikums tiek pieņemts: Pieskarieties
zīmei ar apvedceļa informāciju. Maršruts tiek
pieņemts, pat ja braucat pa ieteikto ceļu. Pēc
ieteikuma pieņemšanas tiek atsākta vadība
— tagad apkārtceļš ir atlasīts kā maršruts. Ja
ieteikums nav pieņemts, turpiniet braukt pa
sākotnējo maršrutu.
Alternatīva funkcijai Apvedceļš ir novirzīties no
brauciena plāna maršruta — tādā gadījumā sistēma automātiski atjaunina maršrutu un turpina
vadību uz galamērķi pa vispiemērotāko maršrutu.
* Papildaprīkojums/piederums.
19
NAVIGĀCIJA
Reāllaika satiksmes informācija13
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, vadītājs var piekļūt izvērstai satiksmes informācijai (RTTI14) par sastrēgumiem, slēgtiem
ceļiem vai citiem faktoriem, kas var ietekmēt
braukšanas laiku.
Ja ir aktivizēts RTTI pakalpojums, informācija par
satiksmes incidentiem un satiksmes plūsmu tiek
pastāvīgi saņemta no interneta pakalpojuma. Ja
automašīna pieprasa satiksmes plūsmas informāciju, vienlaikus tiek sniegti anonīmi dati par satiksmes plūsmu automašīnas atrašanās vietā, tādējādi papildinot pakalpojuma funkciju. Anonīmie
dati tiek sūtīti tikai gadījumā, ja ir aktivizēta RTTI.
Ja šis pakalpojums nav aktivizēts, dati netiek
sniegti.
Pakalpojums var būt atkārtoti jāaktivizē, piemēram, pēc noteiktiem programmatūras atjauninājumiem, pēc autoservisa apmeklējumiem vai pēc
jauna vadītāja profila izveides.
Navigācijas sistēmā* tiek attēloti pašreizējie ātrgaitas ceļu, galveno autoceļu un ārpilsētas ceļu,
kā arī noteiktu starppilsētu ceļu satiksmes
apstākļi.
Teksts un simboli tiek attēloti kartē kā parasti, un
satiksmes plūsma rāda satiksmes kustības
ātrumu uz ceļa salīdzinājumā ar attiecīgā ceļa
atļauto braukšanas ātrumu. Kartē tiek attēlota
satiksmes plūsma abās ceļa pusēs, katru raukšanas virzienu apzīmējot ar vienu krāsainu līniju:
Reāllaika satiksmes informācijas15
aktivizēšana un deaktivizēšana
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, vadītājs var piekļūt reāllaika satiksmes informācijai (RTTI16) navigācijas sistēmā*.
•
•
•
Zaļa — nav pārrāvumu
RTTI aktivizē un deaktivizē šādi:
Oranža — lēna satiksme
1.
Sarkana — satiksmes sastrēgums/negadījums
2.
Nospiediet Navigācija
•
Melna — ceļš slēgts
3.
Atlasiet Reāllaika satiksmes informācija,
lai aktivizētu (aizstāj parasto satiksmes informāciju ar RTTI) vai deaktivizētu RTTI.
4.
Tiek rādīts uznirstošs logs ar virsrakstu
Noteikumi un nosacījumi, un pirmajā RTTI
lietošanas reizē tiek rādīts arī logs ar virsrakstu Datu kopīgošana.
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Saistītā informācija
•
Reāllaika satiksmes informācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana (20 lpp.)
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Satiksme.
Ja automašīnas interneta savienojums tiek deaktivizēts laikā, kad ir aktivizēta RTTI, automātiski
tiek aktivizēta parastā satiksmes informācija.
Izveidojot interneta savienojumu atkārtoti, RTTI
tiek aktivizēta vēlreiz.
Kartē attēlotās satiksmes informācijas apjoms ir
atkarīgs no attāluma līdz automašīnai, un tā tiek
attēlota tikai aptuveni 120 km (75 jūdžu) rādiusā
ap automašīnas atrašanās vietu.
13
14
20
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Real Time Traffic Information
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Zaļās līnijas deaktivizēšana
Lai vairs netiktu rādītas zaļās līnijas, kas norāda,
ka satiksmes plūsma ir bez problēmām:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Navigācija Satiksme un
noņemiet atzīmi opcijai Rādīt brīvu
satiksmes plūsmu.
Saistītā informācija
•
•
Reāllaika satiksmes informācija (20 lpp.)
Navigācijas sistēmas iestatījumi*
Kartes iestatījumi
Šeit atlasa iestatījumus, lai definētu, kā navigācijas sistēmā ir jāattēlo maršruts un cita informācija.
Šeit var atlasīt kartes attēlošanas iestatījumus
navigācijas sistēmā*.
Iestatījumi
Iestatījumi
Karte
Var veikt šādus iestatījumus:
Var veikt šādus iestatījumus:
• Karte — pārvaldīt kartes saturu un izskatu.
• Maršruts un vadība — pārvaldīt maršruta
norādes, izskaitļošanu un attēlošanu.
Satiksmes iestatījumi (24 lpp.)
• Satiksme — pārvaldīt informāciju par satiksmes traucējumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
15
16
Navigācija
Navigācija
Kartes iestatījumi (21 lpp.)
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (24 lpp.)
•
•
•
•
•
Atrašanās vietas formāts
Kartes attēlojuma formāts
Rādīt fotoradarus
Rādīt izlasi
Objekts (POI)
Atrašanās vietas formāts
Atrašanās vietas formāts izmanto, lai izvēlētos,
vai piešķirt pašreizējai atrašanās vietai nosaukumu/rādīt tās adresi vai koordinātas.
• Adrese
• Koordin., augstums
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Real Time Traffic Information
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
21
NAVIGĀCIJA
||
Kartes dizains
Kartes attēlojuma formāts izmanto, lai izvēlētos, kā attēlot kartes krāsas.
• Diena — spilgtas krāsas.
• Nakts — tumšas krāsas, kas netraucē
redzamību naktī.
• Automātiski — sistēma pārslēdz Diena un
Nakts atkarībā no pasažieru salona apgaismojuma.
Fotoradari17
Rādīt fotoradarus norāda, vai kartē ir jārāda
fotoradari.
Izlases
Izvēlieties, vai rādīt kartē Izlases.
Objekts
(POI18)
•
•
•
Objektu attēlošana gar maršrutu (17 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar objektu (12 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (13 lpp.)
Maršruta un ceļu navigācijas
iestatījumi
Šeit atlasa iestatījumus, lai definētu, kā navigācijas sistēmā* ir jāizskaitļo maršruts un jāattēlo
ceļu navigācija.
Iestatījumi
vadība
Navigācija
Maršruts un
Var veikt šādus iestatījumus:
•
•
•
•
•
•
Ierašanās laika formāts
Balss vadības līmenis
Izvēlēties noklusējuma maršruta tipu
Maršruta iepazīšana
Izvairīšanās iestatījumi
Ieteikt degv. uzpildes staciju
To, kuri objekti ir jārāda kartē, iestata sadaļā
Objekts (POI). Pieskarieties vajadzīgajai kategorijai, piemēram, "Transports", un pēc tam atlasiet,
vai jārāda visas vai atsevišķas apakškategorijas.
Izejiet no izvēlnes, nospiežot Atpakaļ vai Aizvērt.
Saistītā informācija
•
•
•
17
18
22
Navigācijas sistēmas iestatījumi* (21 lpp.)
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (24 lpp.)
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
Point of Interest
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Laika formāts
Standarta maršrutu tipi
Saistītā informācija
Atlasiet, kā norādīt ierašanās laiku:
Atlasiet vēlamā maršruta standarta tipu:
•
•
•
•
•
ETA19
(izskaitļotais ierašanās laiks gala-
mērķī)
•
RTA20 (atlikušais laiks līdz ierašanās brīdim)
Attēlotajiem laikiem ir spēkā galamērķa laika
zona.
Balss vadības līmenis
1.
Nospiediet Balss vadības līmenis.
2.
Pieskarieties vajadzīgajam balss vadības veidam:
• Nevienu (nav automātiskās balss vadības,
bet vienreiz var manuāli pieprasīt pašreizējo balss vadību)
• Zems (tikai viens paziņojums par katru
maršruta vadības punktu)
• Vidēja (līdz 3 paziņojumiem par katru
maršruta vadības punktu, ierobežots informācijas daudzums)
• Pilns (līdz 4 paziņojumiem par katru
maršruta vadības punktu un visa pieejamā
informācija)
19
20
Ātrs
•
• Eko
• Ainava (ja vien iespējams, automaģistrāles
Navigācijas sistēmas iestatījumi* (21 lpp.)
Kartes iestatījumi (21 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (24 lpp.)
Alternatīva maršruta attēlošana (16 lpp.)
netiek izmantotas, tādēļ brauciens var būt
ilgs)
Ir iespējams arī skatīt alternatīvu maršrutu, kamēr
braukšana tiek turpināta.
Maršruta izzināšana
Atlasiet Maršruta iepazīšana, vai atļaut datu
apkopošanu, lai optimizētu maršruta izskaitļošanu.
Izvairīšanās
Nospiediet Izvairīšanās iestatījumi, lai atvērtu
izvēlni ar dažādām opcijām, no kurām var automātiski izvairīties, ja tas ir iespējams, izskaitļojot
maršrutu. Piemēram, atlasiet tuneļus, zonas ar
maksas ceļiem un prāmjus.
Degvielas uzpildes staciju ieteikumi
Nospiediet Ieteikt degv. uzpildes staciju, lai
vadītāja displejā aktivizētu vai deaktivizētu tuvāko
degvielas uzpildes staciju ieteikumus, kad ir zems
degvielas līmenis.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Papildaprīkojums/piederums.
23
NAVIGĀCIJA
Satiksmes iestatījumi
Rādīt brīvu satiksmes plūsmu
Karšu atjauninājumi
Šeit var atlasīt satiksmes informācijas attēlošanas iestatījumus navigācijas sistēmā*.
Atlasiet Rādīt brīvu satiksmes plūsmu, lai to
rādītu kartē.
MapCare ir bezmaksas karšu atjaunināšanas
pakalpojums Volvo automašīnām, kas aprīkotas
ar sistēmu Sensus Navigation*.
Iestatījumi
Navigācija
Satiksme
Var veikt šādus iestatījumus:
•
•
•
•
Rādīt un apstrādāt satiksmes notikumus
Izvairīties no satiksmes notikumiem
Rādīt brīvu satiksmes plūsmu
Atlasiet Reāllaika satiksmes informācija, lai
lietotu reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot
internetu (RTTI).
Saistītā informācija
Navigācijas sistēmas iestatījumi* (21 lpp.)
Kartes iestatījumi (21 lpp.)
satiksmes notikumu attēlošana
•
•
•
Atlasiet, vai satiksmes notikumi ir jāattēlo kartē
un jālieto maršruta izskaitļošanai:
•
Reāllaika satiksmes informācija (20 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija
Nevienu
•
• Nozīmīgos
• Visi
Izvairīšanās no satiksmes
negadījumiem
Atlasiet, vai no satiksmes incidentiem ir jāizvairās,
izskaitļojot maršrutu:
• Nekad
• Vaicāt (brauciena laikā tiek sniegti maršruta
maiņas ierosinājumi)
• Vienmēr
21
22
24
Izvērstas satiksmes informācijas
lietošana21
Maršruta un ceļu navigācijas iestatījumi
(22 lpp.)
Vispārīga informācija par atjaunināšanu
Kartes var atjaunināt divreiz gadā.
Kartes var atjaunināt divos veidos. To var darīt vai
nu ar datoru un USB atmiņu, vai arī tieši automašīnā22 (ja automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu).
Automašīnas karte ir iedalīta vairākos iepriekš
noteiktos reģionos. Atjauninot kartes datus, ir
svarīgi atjaunināt visus reģionus — vadītājs var
izvēlēties atjaunināt tikai vienu vai vairākus
noteiktus reģionus.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, var atjaunināt vienu vai vairākus reģionus. Ja
jāatjaunina liels skaits reģionu — vai visa karte —
viss kartes datu apjoms var būt tik liels, ka atjaunināšanu ir vienkāršāk veikt datorā, izmantojot
USB atmiņas ierīci.
PIEZĪME
Ja brauciena plāns aptver vairākus reģionus,
tiem visiem jābūt vienādam versijas numuram.
Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka izskaitļotajā maršrutā var būt negaidīts ceļa posms.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas tikai uz noteiktām valstīm.
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Kartes struktūras atjaunināšana
Reizēm kartes struktūra jāmaina — tā notiek, ja
jāpievieno reģions vai liels reģions jāsadala mazākos reģionos. Ja tā notiek, mēģinājums atjaunināt
atsevišķus reģionus, izmantojot parasto procedūru, neizdosies, un paziņojumā tiks parādīts
iemesls.
Tā vietā visa karte atkārtoti jāinstalē, izmantojot
USB atmiņas ierīci. Plašāku informāciju skatiet
Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com) vai sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
Navigācijas sistēmas programmatūras
atjaunināšana
Regulāri jāatjaunina ne tikai kartes dati, bet arī
pašas navigācija sistēmas programmatūra, kas
tiek nepārtraukti uzlabota. Pretējā gadījumā var
rasties situācija, ka navigācijas sistēmas pašreizējā programmatūra neatbalsta jaunākos kartes
datu atjauninājumus. Tādā gadījumā tiek parādīts
ziņojums, informējot, ka jāatjaunina arī navigācijas
sistēmas programmatūra. To var izdarīt pie Volvo
izplatītāja. Pie Volvo izplatītāja var saņemt palīdzību arī par kartes atjaunināšanu. Tomēr ņemiet
vērā: lai gan pats atjauninājums ir bez maksas, var
būt jāmaksā par autoservisa darbinieka darba
laiku, kas patērēts, atjauninot karti.
Bieži uzdotie jautājumi
Jautājums
Atbilde
Vai var mainīt kartes
datu platformu, piemēram, no
Eiropas uz
Ziemeļameriku?
Jā, ar dažiem izņēmumiem. Lai
saņemtu visjaunāko informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Cik ilgs
laiks ir
nepieciešams kartes
atjauninājumu lejupielādei?
Tas ir atkarīgs no kartes faila(u) izmēra un interneta savienojuma frekvenču joslas platuma.
Ekrānā tiek attēlota informācija
par atjauninājuma izmēru (MB).
Cik liels ir
atjauninājums?
Tas ir atkarīgs no tirgus. Plašāka informācija ir sniegta katra
tirgus kartē — skatiet Volvo
Cars atbalsta vietni
(support.volvocars.com).
Atjaunināšana neizdodas — kā
rīkoties?
Apmeklējiet Volvo Cars atbalsta
vietni (support.volvocars.com)
vai sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
Karšu atjaunināšana, izmantojot datoru un
USB (26 lpp.)
•
Karšu atjaunināšana no tiešsaistes automašīnas (28 lpp.)
•
Bieži uzdotie jautājumi par navigācijas sistēmu* (29 lpp.)
•
Navigācijas sistēmas licences līgums*
(30 lpp.)
•
Autortiesības navigācijas sistēmai* (32 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
25
NAVIGĀCIJA
Karšu atjaunināšana, izmantojot
datoru un USB
Jaunas kartes var lejupielādēt datorā ar interneta
savienojumu, saglabāt USB atmiņā un pēc tam
pārsūtīt no USB atmiņas uz automašīnas navigācijas sistēmu*.
Sagatavošana
Parametrs
Prasības
USB standarts
(1.0/2.0/3.0):
Vismaz 2.0
Failu sistēma
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Ietilpība
(8/16/32/64
GB):
Karšu failu izmērs ir atkarīgs
no tirgus — informāciju par
failu izmēru skatiet katra tirgus sadaļā "Detalizēta
informācija" Volvo Cars
atbalsta vietnē
(support.volvocars.com)
3.
Pieskarieties bultiņai, lai izvērstu atlasīto
reģionu.
> Tiek rādīta detalizēta kartes informācija.
4.
Skatiet kartes informāciju zem kartes attēla.
Kartes datu lejupielāde no interneta
USB atmiņas ierīcē
Sagatavojiet USB atmiņu un pierakstīto kartes
informāciju.
1.
Atveriet Volvo Cars atbalsta vietni
(support.volvocars.com) datorā ar interneta
savienojumu.
2.
Atlasiet kartes, automašīnas modeli un
modeļa gadu.
3.
Noklikšķiniet uz atjaunināmā reģiona.
> Tiek rādīts kartes attēls ar informāciju par
attiecīgā reģiona jaunākajiem kartes
datiem.
Pašreizējās kartes versijas noskaidrošana
Atjaunināšana ar datoru un USB ierīci
USB atmiņa
Lai USB atmiņas ierīce varētu veikt atjaunināšanu, jāievēro šādas prasības:
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Lejupielādes
centrs.
4.
2.
Nospiediet Kartes
> Tiek rādīti pieejamie kartes reģioni.
Pārliecinieties, ka kartes versija ir jaunāka
nekā automašīnā instalētā.
5.
Pievienojiet USB atmiņas ierīci datoram un
lejupielādējiet atjauninājumu USB atmiņas
ierīcē.
Lejupielādes laiks var atšķirties atkarībā no kartes
lieluma un savienojuma joslas platuma. Pirms kar-
26
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
tes instalēšanas automašīnā var pārbaudīt, vai
karte ir pareizi lejupielādēta USB atmiņā, lejupielādēšanas programmā atlasot lejupielādes pārbaudes opciju.
3.
Lejupielādei nav piemēroti mobilie savienojumi,
kuros tiek izmantotas mobilās ierīces vai abonementi, kam ir mēneša datu pārraides ierobežojums.
Kartes datu pārsūtīšana no USB ierīces
uz automašīnu
Laiks, kas nepieciešams kartes pārsūtīšanai no
USB atmiņas uz automašīnu, ir atkarīgs no kartes
datu lieluma. Atjaunināšanu var veikt braukšanas
laikā. Navigācijas sistēmu var izmantot, lai atjauninātu kartes reģionu. Lai atjauninātu visu kartes
tirgu, piemēram, ES, atjaunināšanas laikā navigācijas sistēmu nevar lietot. Ja instalēšana nav
pabeigta, kad automašīna tiek izslēgta, tad atjaunināšana tiks turpināta nākamajā braukšanas
reizē. Atjaunināšana nav jāveic braukšanas laikā,
bet aizdedzei ir jābūt ieslēgtai. Ja atjaunināšanas
laikā ar automašīnu nebrauc, ieteicams lietot
rezerves akumulatoru.
Navigācijas sistēma automātiski nosaka, ka ir
pieejams atjauninājums, un visas karšu datu
bāzes atjaunināšanas laikā rāda ekrānā, kāda
procesa procentuālā daļa ir pabeigta.
> Ja tiek atjaunināts atsevišķs kartes
reģions, atjaunināšana sākas nekavējoties.
Lai sāktu visas karšu datu bāzes atjaunināšanu, lietotājam ir jāpieskaras
Apstiprināt — vai Atcelt, lai atceltu
instalēšanu.
4.
5.
Pieskarieties Apstiprināt — tiek sākta visas
karšu datu bāzes atjaunināšana, un vidējā
displejā tiek rādīta informācija par šī procesa
norisi.
Centrālajā displejā ir redzams, kad pārsūtīšana ir pabeigta — izņemiet USB atmiņas
ierīci.
6.
Restartējiet informācijas un izklaides sistēmu.
7.
Pārliecinieties, ka uz automašīnu ir pārsūtīti
pareizie kartes dati, atkārtojot darbības, kas
aprakstītas iepriekšējā sadaļā "Pašreizējās
kartes versijas noskaidrošana".
PIEZĪME
Lai sāktu instalēšanu, jābūt ievērotiem šādiem
nosacījumiem:
•
Atlasītās teritorijas ir iekļautas sistēmas
kartē. Skandināvijas teritoriju var lejupielādēt tikai gadījumā, ja sistēmā jau ir pieejama Eiropas karte. Ja tiek lejupielādēta
vesela jauna karte, tā pārraksta iepriekšējo karti.
•
Atlasītās teritorijas versija ir jaunāka par
automašīnā pieejamo versiju.
•
Atlasītā teritorija ir saderīga ar automašīnas programmatūru. Ja atjauninājums nav
saderīgs, nepieciešams lejupielādēt jaunu
programmatūru.
•
Atlasītā teritorija ir saderīga ar esošo
karti. Ja teritorija nav saderīga, karte būs
jāaizstāj.
Atjaunināšana
1. Aktivizējiet navigācijas sistēmu.
2.
Pievienojiet USB atmiņu automašīnas USB
portam. Ja ir divi USB porti, tad otru vienlaikus nevar izmantot.
}}
27
NAVIGĀCIJA
||
Procesa pārtraukšana
Ja atjaunināšanas laikā process tiek pārtraukts,
vidējā displejā vienmēr tiek attēlots paskaidrojošs
teksta paziņojums.
Kas notiek, ja...
Atbilde
sistēma Infotainment tiek izslēgta
atjaunināšanas
laikā?
Process tiek pauzēts un
automātiski atsākas no
vietas, kur tika apturēts,
kad sistēma tiek atkal
ieslēgta, piemēram, iedarbinot dzinēju.
USB ierīce tiek
izņemta, pirms
atjaunināšana ir
pabeigta?
Process tiek pauzēts un
automātiski atsākas no
vietas, kur tika apturēts,
kad USB ierīce tiek atkal
pievienota.
Plašāku informāciju skatiet Volvo Cars atbalsta
vietnē (support.volvocars.com) vai sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
Karšu atjaunināšana no tiešsaistes automašīnas (28 lpp.)
•
Karšu atjauninājumi (24 lpp.)
23
28
Karšu atjaunināšana no tiešsaistes
automašīnas
Automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar
internetu.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, var atjaunināt navigācijas sistēmas* kartes23.
Attālās atjaunināšanas princips.
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Lejupielādes
centrs.
> Šī lietotne tiek startēta, un pie lietotnes
nosaukuma Kartes ir attēlots skaitlis, kas
norāda, cik daudz kartes atjauninājumu ir
pieejams norādītajam māju reģionam. Šis
skaitlis ir redzams līdz nākamajai atjauninājumu meklēšanas reizei vai līdz atjauninājumu instalēšanai.
2.
Nospiediet Kartes.
3.
Nospiediet Instalēt un pēc tam Apstiprināt.
> Tiek sākta atlasītās kartes/kartes atjauninājuma instalēšana.
Plašāku informāciju skatiet Volvo Cars atbalsta
vietnē (support.volvocars.com) vai sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Attiecas tikai uz noteiktām valstīm.
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
Kartes datu automātiska atjaunināšana
Automātisku atjaunināšanu var atlasīt, tikai ja
sadaļā Iestatījumi Sistēma Lejupielādes
centrs ir aktivizēta funkcija Programmat.
atjauninājumu pārbaude fonā.
1.
Kartes datu automātisku atjaunināšanu var
atlasīt tikai māju reģionam. Ja māju reģions
nav jau atlasīts — nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai izvērstu reģionu.
> Tiek rādīta detalizēta kartes informācija.
2.
Nospiediet Iestatīt kā mājas reģ..
3.
Atzīmējiet lauku Autom. atjaunin.:.
> Kad automašīnā ir izveidots savienojums
ar internetu un ir pieejams kartes atjauninājums, tas tiek automātiski lejupielādēts
automašīnā.
Kad tiek atcelta notiekoša mapes lejupielāde
Ja ir uzsākta kartes lejupielāde, bet automašīna
tiek izslēgta, pirms lejupielāde ir pabeigta, šis process tiek pauzēts un pēc tam automātiski atsākts,
kad automašīna atkal tiek iedarbināta un tiek
atkārtoti izveidots savienojums ar internetu.
Ja viens vai vairāki atjauninājumi nav atzīmēti vai
ir izlaisti, atjauninājuma faili var būt pārāk lieli, lai
tos varētu lejupielādēt tieši automašīnā. Šajā
gadījumā jums ir iespēja lejupielādēt failus USB
ierīcē un pēc tam instalēt automašīnā.
Saistītā informācija
•
Karšu atjaunināšana, izmantojot datoru un
USB (26 lpp.)
•
Karšu atjauninājumi (24 lpp.)
Bieži uzdotie jautājumi par
navigācijas sistēmu*
Tālāk ir sniegtas atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem par navigācijas sistēmu Sensus
Navigation.
Automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Navigācijas sistēma rāda automašīnas atrašanās
vietu ar aptuveni 20 metru (65 pēdu) precizitāti.
Kļūdas risks ir lielāks, braucot pa ceļu, kurš atrodas paralēli citam ceļam, pa līkumotu ceļu, vairāklīmeņu ceļu vai pēc ilgstošas braukšanas, kuras
laikā nav veikti nepārprotami pagriezieni.
Arī augsti kalni, ēkas, tuneļi, gaisa tilti, gaisa pārejas/pazemes pārejas negatīvi ietekmē satelīta
signālu uztveršanu — tas savukārt nozīmē, ka var
samazināties automašīnas atrašanās vietas
izskaitļošanas precizitāte.
Sistēma ne vienmēr izskaitļo visātrāko/
visīsāko maršrutu.
Izskaitļojot maršrutu, tiek ņemti vērā vairāki faktori, lai noteiktu teorētiski vislabāko risinājumu.
Tie ietver maršruta garumu, ceļa platumu, ceļa
klasifikāciju, satiksmes intensitāti un ātruma ierobežojumus. Taču pieredzējis vadītājs, kurš pārzina
teritoriju, iespējams, var izvēlēties labāku maršrutu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
29
NAVIGĀCIJA
||
Sistēma var izmantot, piemēram,
maksas ceļus vai prāmjus, bet vadītājs
ir izvēlējies to neizmantot.
Tehnisku iemeslu dēļ, aprēķinot garu maršrutu,
sistēma var izmantot tikai lielākos ceļus.
Ja esat izvēlējies izvairīties no maksas ceļiem un
automaģistrālēm, sistēma no tiem pēc iespējas
izvairās, izmantojot tos tikai gadījumā, ja nav pieejama neviena cita saprātīga alternatīva.
Pēc transportēšanas automašīnas
atrašanās vieta kartē nav pareiza
Ja automašīna ir transportēta, piemēram, ar prāmi
vai vilcienu, vai veidā, kas traucē satelīta signāla
uztveršanu, var paiet līdz 5 minūtēm, kamēr automašīnas atrašanās vieta tiek izskaitļota pareizi.
Pēc riepas maiņas displeja ekrānā
redzamais automašīnas simbols
uzvedas neizskaidrojami.
Automašīnas pašreizējās atrašanās vietas, ātruma
un braukšanas virziena izskaitļošanā tiek izmantots ne tikai satelīta uztvērējs, bet arī automašīnas
ātruma sensors un žiroskopa palīgsistēma. Pēc
rezerves riteņa uzstādīšanas vai vasaras riepu
nomaiņas pret ziemas riepām sistēmā ir "jāiepazīst" jauno riteņu izmērs.
Lai sistēma darbotos optimāli, ieteicams kādu
brīdi braukt pa ceļiem, uz kuriem ir spēcīgs satelīta signāls (laba redzamība).
Kartes attēls neatbilst reālajai situācijai.
Tādi faktori kā nepārtraukta ceļu tīkla paplašināšana un pārbūve, jaunu ceļu satiksmes noteikumu
ieviešana u.c. nozīmē, ka karšu datubāze ne vienmēr ir pilnīga.
Tādēļ kartes dati tiek nepārtraukti uzlaboti un
atjaunināti — regulāri pārbaudiet, vai nav pieejami
atjauninājumi.
Ekrānā redzamais automašīnas simbols
lēkā vai griežas
Pirms uzsākt braukšanu, sistēmai var būt nepieciešamas dažas sekundes laika, lai noteiktu automašīnas atrašanās vietu un kustību.
Izslēdziet sistēmu un dzinēju. Iedarbiniet vēlreiz,
taču, pirms uzsākt braukšanu, kādu brīdi ļaujiet
automašīnai nekustīgi stāvēt uz vietas.
Kartes informācija nav atjaunināta
Skatiet atbildi zem nākamā virsraksta.
Vai ir instalēta jaunākā kartes
informācija?
Kartes dati tiek pastāvīgi atjaunināti un pilnveidoti.
Saistībā ar kartes atjauninājumiem, izmantojot
datoru un USB, automašīnā var tikt rādīta pašreizējā kartes versija. Pārbaudiet kartes versiju automašīnā un salīdziniet to ar pieejamo kartes versiju
Volvo Cars atbalsta vietnē support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
30
Navigācijas sistēmas licences
līgums*
Licence24 ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda cita
pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un
nosacījumiem.
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO GALALIETOTĀJA
LICENCES LĪGUMU PIRMS IZMANTOJAT HERE
DATUBĀZI.
INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
ŠIS IR LICENCES LĪGUMS – UN NEVIS
PĀRDOŠANAS VIENOŠANĀS – STARP JUMS
UN HERE B.V. PAR JŪSU HERE EUROPE B.V.
(”HERE”) NAVIGĀCIJAS KARŠU DATUBĀZES
KOPIJU, TAI SKAITĀ SAISTĪTO
DATORPROGRAMMATŪRU, DATU NESĒJUS
UN HERE PUBLICĒTU IESPIESTU
SKAIDROJOŠO DOKUMENTĀCIJU (KOPĪGI
„DATUBĀZI”). IZMANTOJOT ŠO DATUBĀZI, JŪS
PIEŅEMAT UN PIEKRĪTAT VISIEM ŠAJĀ
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMĀ
(„LĪGUMĀ”) MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM UN
NOSACĪJUMIEM. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠAJĀ
LĪGUMĀ MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM,
NEKAVĒJOTIES NOGĀDĀJIET DATUBĀZI AR
VISIEM PIEVIENOTAJIEM PRIEKŠMETIEM
ATPAKAĻ SAVAM PIEGĀDĀTĀJAM, LAI
SAŅEMTU NAUDU ATPAKAĻ.
Karšu atjauninājumi (24 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
NAVIGĀCIJA
ĪPAŠUMTIESĪBAS
Datubāze un autortiesības, kā arī intelektuālā
īpašuma vai tamlīdzīgas tiesības, atrodas HERE
un tās licenču devēju īpašumā. Datubāzi saturošā
datu nesēja īpašumtiesības patur HERE un/vai
jūsu piegādātājs līdz brīdim, kad būsiet pilnībā
samaksājis jebkādas HERE un/vai jūsu
piegādātāja noteiktas naudas summas atbilstoši
šim vai līdzīgiem līgumiem, kuru ietvaros jums tiek
izsniegta datubāze.
LICENCES PIEŠĶIRŠANA
HERE piešķir jums bezizņēmuma licenci
datubāzes izmantošanai personīgiem mērķiem
vai, ja piemērojams, izmantošanai jūsu
uzņēmējdarbības iekšējiem nolūkiem. Šī licence
neietver tiesības piešķirt apakšlicences.
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
Datubāzes izmantošana aprobežojas ar konkrēto
sistēmu, kurai tā tika izveidota. Izņemot ciktāl to
izteikti pieļauj obligāti likumi (piem., nacionālie
likumi, kas balstīti uz Eiropas programmatūras
direktīvu (91/250) un datubāžu direktīvu (96/9)),
jūs nedrīkstat izņemt vai izmantot būtiskas
datubāzes satura daļas, kā arī reproducēt, kopēt,
izmainīt, pielāgot, tulkot, disasemblēt, dekompilēt
vai analizēt jebkuru datubāzes daļu. Ja jūs
vēlaties iegūt savietojamības informāciju, kā
noteikts Eiropas programmatūras direktīvā (vai uz
tās balstītajos nacionālajos likumos), jūs dosiet
HERE saprātīgu iespēju sniegt minēto
24
EULA = End User License Agreement
informāciju uz saprātīgiem noteikumiem, ieskaitot
izmaksas, kurus noteiks HERE.
Datubāzē iekļauta informācija, ko HERE sniedz
saskaņā ar trešo pušu licenci, un uz to attiecas
piegādātāja noteikumi un autortiesību atrunas,
kas norādītas šajā URL:
here.com/supplierterms
LICENCES TĀLĀKNODOŠANA
Jūs nedrīkstat nodot datubāzi trešajām personām,
izņemot, kad tā ir instalēta sistēmā, kurai tika
izveidota, vai kad jūs savā īpašumā nepaturat
datubāzes kopiju, un ar noteikumu, ka saņēmējs
piekrīt visiem šī līguma noteikumiem un
nosacījumiem un rakstiski apliecina to HERE.
Disku komplektus var nodot tālāk vai pārdot tikai
kā veselu komplektu, kādu piedāvā HERE, nevis
pa daļām.
IEROBEŽOTA GARANTIJA
HERE garantē, ka, ievērojot visus zemāk minētos
brīdinājumus, 12 mēnešu laikā no jūsu datubāzes
kopijas saņemšanas datubāze darbosies būtībā
saskaņā ar HERE pareizības un pilnīguma
kritērijiem, kuri pastāvēja datubāzes saņemšanas
datumā. Šie kritēriji ir pieejami no HERE pēc jūsu
pieprasījuma. Ja datubāzes darbība neatbilst šai
ierobežotajai garantijai, HERE attiecīgi rīkosies, lai
savestu kārtībā vai aizstātu jūsu neatbilstošo
datubāzes kopiju. Ja šo centienu rezultātā
datubāze joprojām nedarbosies saskaņā ar šeit
noteiktajām garantijām, jūs varēsiet izvēlēties
starp pamatota atmaksājuma saņemšanu no
samaksātās cenas par datubāzi vai šī līguma
anulēšanu. Šīs būs HERE pilnas saistības un jūsu
vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret
HERE. Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti
šajā sadaļā, HERE negarantē un nesniedz
nekādus priekšstatus par datubāzes izmantoto
rezultātu izmantošanas korektumu, pareizību,
uzticamību vai tamlīdzīgi. HERE nesniedz
garantiju par kļūdu neesamību vai to nerašanos
datubāzē. Nekāda mutiska vai rakstiska
informācija vai ieteikumi no HERE, jūsu
piegādātāja vai jebkuras citas personas neradīs
garantiju vai jebkādā veidā nepaplašinās augstāk
minētās ierobežotās garantijas apjomu. Šajā
līgumā noteiktā ierobežotā garantija neietekmē
un nekaitē jūsu likumīgajām tiesībām, kas jums
var būt piešķirtas ar likuma noteikto garantiju pret
slēptiem defektiem.
Ja jūs nesaņēmāt datubāzi tieši no HERE, jums
var būt likumīgas tiesības pret personu, no kuras
saņēmāt datubāzi, kā arī HERE šeit piešķirtās
tiesības saskaņā ar jūsu jurisdikcijas likumdošanu.
Augstāk minētā HERE garantija neietekmēs jūsu
likumīgās tiesības un jūs varat izmantot šādas
tiesības un šeit piešķirtās garantijas tiesības.
}}
31
NAVIGĀCIJA
||
ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
Datubāzes cenā nav iekļauti nekādi apsvērumi
par iespējamu risku attiecībā uz izrietošiem,
netiešiem vai neierobežotiem tiešiem bojājumiem,
kas var rasties sakarā ar jūsu datubāzes
izmantošanu. Attiecīgi nekādā gadījumā HERE
neuzņemsies atbildīgu par jebkādiem izrietošiem
vai netiešiem bojājumiem, tai skaitā bez
ierobežojuma ienākumu, datu vai izmantošanas
zaudējumiem, kas radīti jums vai trešajai personai
jūsu datubāzes izmantošanas rezultātā, neatkarīgi
no tā, vai rīcības pamatā ir līgums, zaudējumi vai
garantija, pat tad, ja HERE tika informēta par
šādu bojājumu iespējamību. Jebkurā gadījumā
HERE atbildība par tiešiem bojājumiem
aprobežojas ar jūsu datubāzes kopijas cenu.
ŠAJĀ LĪGUMĀ NOTEIKTĀ IEROBEŽOTĀ
GARANTIJA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
NEIETEKMĒ UN NEKAITĒ JŪSU LIKUMĪGAJĀM
TIESĪBĀM, KAD ESAT SAŅĒMIS DATUBĀZI
CITĀDI, NEVIS DARĪJUMU REZULTĀTĀ.
BRĪDINĀJUMI
Datubāze var saturēt nepareizu vai nepilnīgu
informāciju laika paiešanas, mainīgu apstākļu,
izmantoto avotu un vispusīgu ģeogrāfisko datu
vākšanas specifikas dēļ, un jebkurš no šiem
faktoriem var ietekmēt rezultātu pareizību.
Datubāze neiekļauj un neataino informāciju, tai
skaitā, par ceļojuma laiku un var neietvert
apkārtnes drošību, likuma piemērošanu, ārkārtas
palīdzību, būvdarbiem, slēgtiem ceļiem vai joslām,
ceļu nogāzēm vai kvalitāti, tiltu augstumu, svaru
32
vai citiem ierobežojumiem, ceļu apstākļiem,
īpašiem notikumiem atkarībā no navigācijas
sistēmas zīmola, kas jums pieder.
PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA
Šo līgumu pārvaldīs tās jurisdikcijas likumdošana,
kurā jūs atrodaties datubāzes saņemšanas
datumā. Tajā gadījumā, kad jūs atrodaties ārpus
Eiropas Savienības vai Šveices, tiks piemērota tās
Eiropas Savienības vai Šveices jurisdikcijas
likumdošana, kurā jūs saņēmāt datubāzi. Visos
pārējos gadījumos vai, ja jurisdikciju, kurā
saņēmāt datubāzi, nav iespējams definēt, tiks
piemērota Nīderlandes likumdošana. Datubāzes
saņemšanas laikā jūsu uzturēšanās vietā
kompetentās tiesas uzņemsies jurisdikciju par
jebkādiem strīdiem, kas radušies šī līguma
ietvaros vai saistībā ar to, bez aizspriedumiem
pret HERE tiesībām iesniegt prasības jūsu tajā
laikā pašreizējā uzturēšanās vietā.
Autortiesības navigācijas sistēmai*
Informāciju par autortiesībām (© Autortiesības)
skatiet sadaļā "Navigācijas sistēmas licences
līgums".
Saistītā informācija
•
•
Karšu atjauninājumi (24 lpp.)
Navigācijas sistēmas licences līgums*
(30 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Karšu atjauninājumi (24 lpp.)
Autortiesības navigācijas sistēmai* (32 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
A
Apkārtceļš
Automašīnas transports
Autortiesības
J
19
Jautājumi un atbildes
O
29
K
Kartes datu atjaunināšana
Balss atpazīšana
9
Brauciena plāns
15
C
16
kartes navigācija
Vadītāja displejā
vējstikla displejā
vidējā displejā
24, 26, 28
8
9
6
21
Kartes skats
21
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)
L
20
S
Satiksmes informācija
pārraidīt
24
18
Satiksmes sastrēgums maršrutā
18
Send to Car
14
Sistēmas aktivizēšana
4
30
I
Iestatīt galamērķi
12, 17
R
Kartes opcijas
Licences līgums
Iestatījumi
Kartes opcijas
maršruts un norādes
satiksmes informācija
Objekti
30
30, 32
B
Cits maršruts
Eko, Ātrs, Ainava
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
V
21
21
22
24
10, 11, 12, 13, 14
Vadības opcijas
M
Maršruts
rādīt
rediģēt un dzēst
Vadības punkti brauciena plānā
21, 22
17
15
16
33
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
34
TP 28362 (Latvian), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising