Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2016 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Late Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Ekrāna teksts un simboli
Notikums pie nākamā vadības punkta
Attālums līdz nākamajam vadības punktam
Nākamā ceļa/ielas nosaukums
Iestāde/objekts (POI)
Plānotā maršruta pēdējais galamērķis
Plānotā maršruta starpmērķis
Galamērķa/pēdējā galamērķa simbols
Izskaitļotais ierašanās laiks pēdējā galamērķī
Izskaitļotais atlikušais attālums līdz galamērķim
Kompass
Satiksmes informācija
Posms, uz kuru attiecas satiksmes informācija
Ceļa tips
Krāsa / krāsojums
Automaģistrāle
Oranžs
Galvenās nozīmes ceļš
Tumši pelēks
Mazāks galvenās nozīmes ceļš
Pelēks
Parasts ceļš
Gaiši pelēks
Vietējās nozīmes ceļš
Balts
Pašreizējā ceļa/ielas nosaukums − automašīnas pašreizējā atrašanās vietā (15)
Plānotais maršruts
Automašīnas pašreizējā atrašanās vieta
Saglabātā atrašanās vieta
Kartes mērogs
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation ir satelīta raidīta satiksmes informācija un maršruta vadības sistēma.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu
mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka pie-
likumā iekļautā informācija, apraksti un attēli var
atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma.
Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Satura rādītājs
01 Ievads
Ievads.......................................................... 5
Sensus Navigation...................................... 6
navigācija — darbība.................................. 9
Navigācija — ritentiņš un tastatūra........... 11
navigācija — balss atpazīšana.................. 12
02 Galamērķa, brauciena plāna
un maršruta norādīšana
Navigācija — galamērķa norādīšana........
Navigācija — objektu (POI) simboli...........
Navigācija — brauciena plāns..................
Navigācija — maršruts..............................
Navigācija — maršruta opcijas.................
Navigācija — kartes opcijas......................
Navigācija — vadības opcijas...................
Navigācija — saglabāto atrašanās vietu
importēšana/eksportēšana.......................
15
19
20
21
23
27
29
03 Satiksmes informācija
navigācija — satiksmes informācija.......... 34
01 02 03
2
31
Satura rādītājs
04 Karte un sistēmas
informācija
Navigācija — karte un sistēmas informācija.............................................................
Navigācija — izvēlnes pārskats................
Navigācija — kļūmju izsekošana...............
navigācija — licences līgums un autortiesības..........................................................
05 Alfabētiskais rādītājs
Alfabētiskais rādītājs................................. 48
38
39
42
04 05
44
3
IEVADS
01 Ievads
Ievads
Šis pielikums ir parastās automašīnas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums.
01
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs
Ja rodas neskaidrības par kādu no automašīnas funkcijām, vispirms izlasiet īpašnieka
rokasgrāmatu. Lai saņemtu atbildes uz
papildu jautājumiem, ieteicams sazināties ar
izplatītāju vai Volvo Car Corporation pārstāvi.
Šī pielikuma specifikācijas, dizains un attēli
nav saistoši. Paturam tiesības veikt izmaiņas
bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Volvo Car Corporation
Papildu aprīkojums/piederumi
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir
atzīmēti ar zvaigznīti *.
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu, šajā pielikumā ir aprakstīts arī papildu
aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un
dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Pielikumā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās — to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu
valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem
vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatu var lejupielādēt kā
mobilo lietotni (attiecas uz dažiem automašīnu modeļiem un mobilajām ierīcēm), skatiet www.volvocars.com.
Mobilā aplikācija ietver video un meklējamu saturu, un tā ļauj vienkārši pārvietoties starp dažādām sadaļām.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai
papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
5
01 Ievads
01
Sensus Navigation
Sensus Navigation pamata apraksts un pārskats.
var rasties situācijas, kas ir ārpus navigācijas
sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas
laika apstākļu izmaiņas.
Navigācijas sistēma izskaitļo maršrutu, brauciena laiku un attālumu līdz izvēlētajam galamērķim. Sistēma nodrošina vadību un instrukcijas krustojumos u.c. Ja brauciena laikā
notiek novirzīšanās no plānotā maršruta, sistēma automātiski izskaitļo jaunu maršrutu.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa
un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Navigācijas sistēmu var izmantot, neatlasot
galamērķi.
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes
noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Šai sistēmai ir noklusējuma iestatījumi, bet
pēc palaišanas tā ieslēdz pēdējos izmantotos
iestatījumus.
Sistēmas pārskats
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
Volvo Sensus Navigation izmanto atsauces
sistēmu WGS84, kas norāda ģeogrāfiskā
garuma un platuma grādus.
Paturiet prātā
Navigācijas sistēma sniedz ceļu informāciju,
kas vada uz iepriekš iestatītu galamērķi. Taču
ne vienmēr visa ieteiktā vadība ir uzticama -
Izvēļņu, skaļuma un balss atpazīšanas
vadības taustiņi uz stūres.
Ekrānā tiek attēlotas kartes un sniegta
detalizēta informācija par maršruta tipu,
attālumu, izvēlnēm utt.
Viduskonsoles vadības panelis navigācijas sistēmas, izvēļņu un skaļuma aktivizēšanai.
USB savienojums.
Balss atpazīšanas mikrofons.
Navigācijas sistēmas ziņojumu atskaņošanai
tiek izmantoti priekšējie skaļruņi.
Tālvadības pulti* var lietot visām navigācijas
sistēmas funkcijām. Tālvadības pults taustiņiem ir tādas pašas funkcijas, kā viduskonsoles taustiņiem vai stūres vadības tastatūrai.
6
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
01 Ievads
01
Kartes pārskats
Pašreizējās atrašanās vietas kartes attēlu piemēri. Brauciena plāns, krustojumu kartes un ritināšanas režīms ir daži no skatiem, ko var parādīt ekrānā. PIEZĪME:
attēlo ir shematiski — detaļas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas un tirgus.
Ekrāna izskats ir atkarīgs no ģeogrāfiskās
atrašanās vietas un veiktajiem iestatījumiem,
piemēram, kartes mēroga, attēlošanai atlasītajām objektu opcijām utt.
Ekrānā redzamā teksta, apzīmējumu un simbolu skaidrojumi ir sniegti vāka priekšpusē.
}}
7
01 Ievads
||
01
Kad ir iestatīts brauciena plāns, var
izskaitļot trīs alternatīvus maršruta ceļus −
skatiet (23 lpp.).
Detalizēta krustojumu karte - ekrāna kreisajā pusē redzams detalizēts nākamā
krustojuma palielinājums. Situāciju vienmēr papildina balss ziņojums, skatiet
(23 lpp.).
Informāciju par izvairīšanos no noteiktas
teritorijas skatiet (23 lpp.).
Informāciju par ritināšanas režīmu skatiet
(9 lpp.).
Saistītā informācija
•
•
8
navigācija — darbība (9 lpp.)
navigācija — balss atpazīšana (12 lpp.)
01 Ievads
navigācija — darbība
Sensus Navigation pamata darbība un lietošanas piemēri.
Navigācijas sistēmu var vadīt viduskonsolē, ar
vadības taustiņiem uz stūres, ar tālvadības
pulti* un daļēji ar balss atpazīšanu. Informāciju par sistēmas pamata darbību skatiet
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Audio un
multivide — sistēmas darbināšana".
Aktivizēšana Sensus Navigation
Nospiediet viduskonsoles taustiņu NAV.
> Pēc īsa laika tiek parādīta pašreizējās
ģeogrāfiskās teritorijas karte, kurā
automašīna ir apzīmēta ar zilu trīsstūri.
–
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa
un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes
noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
vadības pults atslēga tiek izņemta no aizdedzes slēdža.
PIEZĪME
Navigācijas sistēma darbojas arī tad, ja
dzinējs ir izslēgts. Sistēma izslēdzas, kad
akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk
zems.
–
Aktivizēšana — nospiediet kādu no ciparu
taustiņiem 0-9.
–
Deaktivizēšana — nospiediet EXIT vai
NAV.
Ritināšana
–
Izvēlnes
Papildus sistēmas parastajai avota izvēlnei un
īsinājumikonu izvēlnei (skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu "Audio un multivides
izvēlnes — sistēmas darbināšana") ir pieejama navigācijas sistēmas ritināšanas
izvēlne.
Ritināšanas režīmā krustiņu var pārvietot pāri
kartes attēlam, izmantojot viduskonsoles
ciparu taustiņus.
01
Ritināšanas režīma aktivizēšana/
deaktivizēšana
Nospiediet kādu no ciparu taustiņiem
1-2-3-4-6-7-8-9 - malā parādās virziena
bultiņa kopā ar ciparu, kas tiks lietots, lai
ritinātu karti vajadzīgajā virzienā.
Tuvināšana
–
Pagrieziet TUNE slēdzi.
Kartes centrēšana
Ritināšanas režīmā nospiežot ciparu
5, karte tiek centrēta ap automašīnas atrašanās vietu.
Ja ir aktivizēts maršruts ar starpmērķiem,
nospiežot vēlreiz, karte tiek centrēta ap katru
attiecīgo starpmērķi.
Navigācijas sistēmu nevar deaktivizēt − tā
darbojas fonā. Tā netiek deaktivizēta, līdz tālRitināšanas režīms ar krustiņu1.
1
Atlasiet, vai krustiņa/kursora atrašanās vietu rādīt ar nosaukumu vai GPS koordinātām, skatiet (27 lpp.).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
}}
9
01 Ievads
01
||
Ritināšanas izvēlne
• Set single destination - izdzēš visus
4. Iezīmējiet, piemēram, Near the car, un
apstipriniet ar OK/MENU.
> Tiek parādīts rezultātu saraksts.
• Add as waypoint - pievieno maršru-
5. Iezīmējiet, piemēram, Nearest tourist
attraction, un apstipriniet ar OK/MENU.
> Tiek parādīts rezultātu saraksts.
2. Atlasiet funkciju:
iepriekšējos maršruta galamērķus un
sāk vadību kartē.
tam izvēlēto punktu.
• POI information − ekrānā rāda krustiņam vistuvāk esošā objekta nosaukumu un adresi. Plašāku informāciju
par objektu opcijām skatiet (15 lpp.).
1. Ritināšanas režīmā nospiediet OK/
MENU.
> Tiek atvērta tā kartes punkta izvēlne,
pret kuru ir vērsts krustiņa centrs.
• Traffic information on map - ļauj
• Information - parāda par izvēlēto atra-
7. Iezīmējiet Set single destination un
apstipriniet ar OK/MENU.
> Vadība tiek sākta - ievērojiet norādījumus.
• Save — ļauj saglabāt iezīmēto atraša-
Skatiet arī navigācijas sistēmas balss atpazīšanas vadības(12 lpp.) piemērus.
aplūkot satiksmes ziņojumus2 ap izvēlēto atrašanās vietu.
šanās vietu pieejamo informāciju.
nās vietu atmiņā, lai to pēc tam varētu
norādīt kā galamērķi (15 lpp.).
Piemērs
Vadība uz vajadzīgo objektu (POI):
10
Šis pakalpojums nav pieejams visās teritorijās/tirgos.
Saistītā informācija
•
•
Sensus Navigation (6 lpp.)
Navigācija — ritentiņš un tastatūra
(11 lpp.)
1. Ja kartes skats nav redzams, nospiediet
NAV.
> Tiek attēlots kartes skats.
•
•
Navigācija — izvēlnes pārskats (39 lpp.)
2. Nospiediet NAV.
> Tiek atvērta īsinājumikonu izvēlne.
•
Navigācija — karte un sistēmas informācija (38 lpp.)
3. Iezīmējiet Set point of interest un apstipriniet ar OK/MENU.
2
6. Sarakstā iezīmējiet vēlamo alternatīvu un
apstipriniet ar OK/MENU.
> Tiek parādīta uznirstošā izvēlne.
Navigācija — kļūmju izsekošana
(42 lpp.)
01 Ievads
Navigācija — ritentiņš un tastatūra
Ievadīšana ar ritentiņu
Ievadīšana, izmantojot ciparu taustiņus
01
Lai ievadītu tekstu un atlasītu opcijas, izmantojiet ritentiņu vai viduskonsoles vadības
tastatūru. Piemēram, ievadiet informāciju par
adresi vai iestādi.
Ritentiņš.
1. Iezīmējiet teksta lauku.
2. Nospiediet OK/MENU, lai parādītos ritentiņš.
Ekrāna skats ar teksta lauku vai iespējamu tekstu.
Opcijas aktivēšana
Pēc vajadzīgās funkcijas/izvēlnes joslas iezīmēšanas, izmantojot slēdzi TUNE, nospiediet
OK/MENU, lai aplūkotu nākamo funkciju/
opciju līmeni.
3
4
3. Izvēlieties rakstzīmes, izmantojot slēdzi
TUNE un ievadiet tās, nospiežot OK/
MENU.
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks - detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa un tirgus.
Katram taustiņam piesaistītā rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus.
Ciparu tastatūra3.
Vēl viens veids, kā var ievadīt rakstzīmes, ir
izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un
#.
Nospiežot 9, parādās josla ar visām
rakstzīmēm4 zem taustiņiem, piemēram: w x y z un 9. Ātri nospiežot taustiņu,
kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
Lai izvēlētos kādu no rakstzīmēm, pārtrauciet izmantot kursoru, kad tas atrodas
uz vajadzīgās rakstzīmes - šī rakstzīme
parādīsies ievadīšanas laukā.
•
Dzēsiet/mainiet, nospiežot EXIT.
}}
11
01 Ievads
01
||
Vairāk opciju
Opciju saraksts
Navigācijas sistēmas balss atpazīšanas vadības piemērs.
PIEZĪME
Bāli pelēkās rakstzīmes nevar atlasīt kopā
ar pašreiz ievadītājām rakstzīmēm.
Pamata aprakstu par balss atpazīšanu skatiet
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Audio un
multivide — balss atpazīšana".
Ritentiņa izvēlnē ir papildu opcijas, kas piedāvā vairāk rakstzīmju un ciparu:
Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri. Sistēmas atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.
• 123/ABS + OK/MENU − ritentiņš pārslēdzas starp cipariem un rakstzīmēm.
• MORE + OK/MENU − ritentiņā parādās
alternatīvās rakstzīmes.
• => + OK/MENU - kursors pārvietojas uz
sarakstu ekrāna labajā pusē, kur izvēli var
veikt, nospiežot OK/MENU.
• Postcode + OK/MENU — kursors pār-
vietojas uz sarakstu ekrāna labajā pusē,
kur atlasi var veikt, izmantojot OK/MENU;
skatiet Galamērķa norādīšana ar pasta
indeksu (15 lpp.).
Saraksts, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
Veicot meklēšanu, tiek parādītas iespējamās
opcijas, balstoties uz ievadīto informāciju.
Cipars "149" ekrāna augšējā labās puses
stūrī norāda, ka sarakstā ir ietvertas 149
iespējamās opcijas, kas atbilst ievadītajiem
burtiem "LON".
Nav saraksta
Tukšs saraksts un rakstzīmes "***" augšējā
labās puses stūrī norāda, ka ar pašreiz ievadītajām rakstzīmēm ir pieejamas vairāk par
1000 opcijām - ja skaits ir mazāks, tad opcijas tiek parādītas automātiski.
Norāžu atskaņošanas sākšana
Turpmākais dialogs ar balss komandām sāk
vadību saskaņā ar norādīto brauciena plānu.
–
Sakiet: "Start route guidance".
> Sistēma atbild: "Starts guidance".
Vadības pārtraukšana
Turpmākais dialogs ar balss komandām aptur
vadību.
1. Sakiet: "Cancel route guidance".
> Sistēma atbild: "Are you sure you
want to stop guidance?".
Lai samazinātu opciju skaitu sarakstā:
2. Sakiet: "Yes".
> Sistēma atbild: "Stops guidance".
•
Galamērķa norādīšana ar objektu (POI)
Ievadiet teksta laukā vairāk rakstzīmju.
Saistītā informācija
•
12
navigācija — balss atpazīšana
navigācija — darbība (9 lpp.)
Turpmākais dialogs ar balss komandām sāk
vadību uz tuvāko degvielas uzpildes staciju.
01 Ievads
Šis scenārijs ir spēkā arī citiem objektiem,
piemēram, viesnīcām un restorāniem.
01
1. Sakiet: "Nearest filling station.".
> Sistēma atbild: "Select a line
number, or say next page.".
2. Nosauciet līnijas numuru, kurā ir norādīta
vajadzīgā degvielas uzpildes stacija (piemēram, 5. līnija): "5".
> Sistēma atbild: "Number 5 accepted.
Do you want to specify the
destination shown as an
intermediate destination?".
3. Sakiet: "Yes".
> Sistēma atbild: "Intermediate
destination 5 has been specified.
Do you want to start guidance?".
4. Sakiet: "Yes".
> Maršruts tiek izskaitļots, un vadība var
sākties.
Vairāk komandu
Papildu navigācijas sistēmas balss atpazīšanas vadības komandas var skatīt, MY CAR
parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc
tam atlasot Settings Voice control
settings Command list Navigation
commands.
Saistītā informācija
•
navigācija — darbība (9 lpp.)
13
G A L A M Ē R Ķ A , B R A U C I E N A P L Ā N A U N M A R Š R U T A N O R ĀDĪŠANA
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
Navigācija — galamērķa norādīšana
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Address.
Galamērķa norādīšana navigācijas sistēmā.
Ikreiz norādot galamērķi, to var saglabāt kā
"saglabātu atrašanās vietu" vai "mājas", un
pēc tam vienkārši piekļūt, kad jānorāda galamērķis. Navigācijas sistēma vada uz galamērķi, un brauciena plānā var pievienot
četrus starpmērķus. Izmantojot izvēlnes funkciju Information, navigācijas sistēma var arī
sniegt plašāku informāciju par vairākiem galamērķiem.
Ja automašīnā ir izveidots interneta savienojums, var izmantot lietotni "Send to Car", lai
nosūtītu kartes galamērķus no pārlūkprogrammas, izmantojot mobilo lietotni Volvo On
Call*, uz navigācijas sistēmu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un
support.volvocars.com.
Lai navigācijas avota parastajā skatā piekļūtu
šīm galamērķa norādīšanas alternatīvām,
nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination.
2. Aizpildiet vienu vai vairākas šādas meklēšanas opcijas:
Galamērķa norādīšana ar elementu
"mājas"
Ņemiet vērā, ka, lai norādītu galamērķi, tam
jābūt iepriekš saglabātam.
–
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Home.
> Tiek sākta vadība.
Galamērķa norādīšana ar adresi
Pietiek ievadīt tikai pilsētu, lai izveidotu maršrutu ar vadību - tā vada jūs uz pilsētas centru.
PIEZĪME
•
•
•
•
•
02
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
3. Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc
tam — vajadzīgo informāciju:
• Map - parāda kartē atrašanās vietu,
reizēm sniedzot arī papildu informāciju.
• Call number1 - zvana uz iestādi, ja ir
norādīts tālruņa numurs.
• Online info.1 — papildu informāciju
var lejupielādēt no interneta.
4. Lai saglabātu adresi atmiņā, atlasiet Save
un pēc tam — kā Stored location vai
Home.
Dažādās valstīs un pat vienas valsts robežās var atšķirties pilsētas vai reģiona definīcija. Dažos gadījumos tā attiecas uz pašvaldību, bet citos - uz rajonu.
1
Nepieciešams pievienots mobilais tālrunis; skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
15
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
||
5. Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa
norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
02
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un
sāk vadību uz pašreizējo galamērķi.
Galamērķa norādīšana ar objektu (POI)
POI (Point of Interest) dēvēts arī par objektu
un iestādi.
Kartes datubāze satur lielu skaitu meklējamo
POI2 opciju, kuras var norādīt kā galamērķus.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Point of interest (POI).
2. Objekta meklēšana, izmantojot:
• By name — ļauj doties tieši uz riten-
tiņu un meklēt POI opcijas pēc to
nosaukuma, piemēram, "Peppes
Bodega". Meklēšanas teritorija ir visa
pašreizējās kartes teritorija, piemēram,
EIROPA. Skatiet Kartes —
saturs(38 lpp.).
• By category — iespējo ierobežotu POI
opciju meklēšanu − atlasiet, lai atvērtu
to kategoriju (piemēram, banka/viesnīca/muzejs), nosaukumu, valsti un/vai
pilsētu.
• Near the car — ļauj meklēt POI opcijas ap automašīnas pašreizējo atrašanās vietu.
• Along the route — ļauj meklēt POI
opcijas iestatītajā brauciena plānā.
• Near the destination — ļauj meklēt
POI opcijas galamērķa tuvumā.
• Around point on map — ļauj meklēt
POI opcijas, izmantojot ritināšanas funkcijas krustiņu − skatiet (9 lpp.).
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc
tam — vajadzīgo informāciju.
3. Lai saglabātu adresi atmiņā, atlasiet Save
un pēc tam — kā Stored location vai
Home.
2
16
Lai atlasītu, kuras POI opcijas attēlot kartē, skatiet sadaļu Objekti (POI) kartē (27 lpp.).
4. Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa
norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un
sāk vadību uz pašreizējo galamērķi.
Galamērķa norādīšana, izmantojot
iepriekšējo galamērķi
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Previous destination.
2. Atlasiet galamērķi sarakstā.
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc
tam — vajadzīgo informāciju.
Šeit var arī izdzēst galamērķi; atlasiet
Delete vai Delete all.
3. Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa
norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un
sāk vadību uz pašreizējo galamērķi.
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
Norādiet galamērķi, izmantojot iepriekš
saglabātu atrašanās vietu
Galamērķa norādīšana ar interneta
meklēšanas rezultātu
Šeit ir apkopoti galamērķi, kas saglabāti,
izmantojot izvēlnes funkciju Save Stored
location.
Nepieciešams interneta pieslēgums; skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu.
Ņemiet vērā, ka galamērķim jābūt iepriekš
saglabātam.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Stored location.
2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Galamērķa norādīšana ar pasta indeksu
• Routes — piemēram, ierakstītais ceļa
• Other — piemēram, saglabātās atra-
2. Ierakstiet pasta indeksu (vajadzības gadījumā — arī valsti).
posms.
šanās vietas.
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc
tam — vajadzīgo informāciju.
Šeit var arī rediģēt vai dzēst saglabātu
galamērķi; atlasiet Edit, Delete vai
Delete all.
3. Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa
norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un
sāk vadību uz pašreizējo galamērķi.
02
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Internet search.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Postcode.
2. Atveriet saglabāto galamērķi:
Galamērķa norādīšana ar garuma un
platuma koordinātām
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc
tam — vajadzīgo informāciju.
3. Lai saglabātu galamērķi atmiņā, atlasiet
Save un pēc tam — kā Stored location
vai Home.
4. Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa
norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un
sāk vadību uz pašreizējo galamērķi.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Latitude and longitude.
2. Vispirms izlemiet, ar kuru metodi norādīt
GPS koordinātas, un atlasiet Format::
• DD°MM'SS'' - atrašanās vieta grādos,
minūtēs un sekundēs.
• Decimal - atrašanās vieta decimāldaļskaitļos.
3. Ierakstiet atrašanās vietu.
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc
tam — vajadzīgo informāciju.
4. Lai saglabātu adresi atmiņā, atlasiet Save
un pēc tam — kā Stored location vai
Home.
}}
17
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
||
5. Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa
norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
02
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un
sāk vadību uz pašreizējo galamērķi.
Galamērķa norādīšana, izmantojot
punktu kartē
3. Lai saglabātu adresi atmiņā, nospiediet
OK/MENU, atlasiet Save un pēc tam —
kā Stored location vai Home.
> Ja ir atlasīta funkcija Stored location
on map, galamērķis tiek saglabāts kā
simbols/ikona kartē; skatiet sadaļu
Kartes opcijas (27 lpp.).
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Travel guide.
4. Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa
norādīšana:
2. Atlasiet brauciena gidu, izmantojot vienu
no šīm kategorijām:
• Add as waypoint — pievieno adresi
Ja ekrānā nav redzama izvēlnes funkcija,
tas nozīmē, ka apgabalā, kurā pašlaik
atrodas automašīna, nav pieejami ieteikumi vai ka nav pievienota USB ierīce.
•
•
•
•
•
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un
sāk vadību uz pašreizējo galamērķi.
Galamērķa norādīšana ar brauciena
gidu
Kursora atrašanās vieta ir norādīta ar GPS koordinātām. Lai mainītu uz nosaukuma attēlošanu,
atlasiet Settings
Map options
Position
information.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination Select point on map.
2. Atrodiet un norādiet vajadzīgo punktu
kartē, izmantojot krustiņu; skatiet sadaļu
Izvēlnes(9 lpp.) .
18
Meklēšana, izmantojot brauciena gidu Travel
guide, nozīmē, ka ir pieejami sagatavoti ieteikumi, no kuriem var izvēlēties, izmantojot
dažādas tēmas, piemēram, restorānus, ainaviskus ceļus vai vietas un populārus objektus.
Brauciena gids ir saglabāts USB atmiņas
ierīcē, kas jāievieto automašīnas USB pieslēgvietā tuneļkonsoles aizmugurējā glabāšanas nodalījumā.
Restaurants
Tourist attractions
Hotels
Tourist routes
Other
3. Ja brauciena plānā ir pieejama plašāka
informācija un attēli, tos var skatīt. Var arī
atskaņot audio, atlasot:
• Details
• Photos
• Play audio
4. Izvēlieties Start guidance.
Saistītā informācija
•
•
•
Navigācija — ritentiņš un tastatūra
(11 lpp.)
navigācija — darbība (9 lpp.)
Navigācija — brauciena plāns (20 lpp.)
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
Navigācija — objektu (POI) simboli
Šeit ir redzami dažādu objektu simbolu attēlošanas piemēri.
Lai iestatītu, kurus objektus attēlot kartē, skatiet sadaļu Objekti (POI) kartē(27 lpp.).
Golf
Police/emergency
Cinema
Library
Amusement park
Hospital or health care
facility
Recreation
PIEZĪME
•
Objekta simbols un objektu skaits
dažādos tirgos atšķiras.
Restaurant
•
Atjauninot kartes datus, var parādīties
jauni simboli un citi − izzust. Izvēļņu
sistēmā zem Settings
Map options
POI symbols
Selected varat
pārlūkot visus konkrētās karšu sistēmas objektu simbolus.
Bar or cafe
POI simbolu piemēri, kas sagrupēti pēc to
sabiedriskās funkcijas:
Car dealer/repair
Petrol station
Car repair
Parking
Tourist attraction
Pharmacy
Cash dispenser
ATM/Bank exchange
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
Railway transport
Railway station
Railway access
Airport
Bus station
Ferry terminal
02
Saistītā informācija
•
Navigācija — galamērķa norādīšana
(15 lpp.)
•
•
•
Navigācija — kartes opcijas (27 lpp.)
•
Navigācija — saglabāto atrašanās vietu
importēšana/eksportēšana (31 lpp.)
Navigācija — vadības opcijas (29 lpp.)
Navigācija — karte un sistēmas informācija (38 lpp.)
Government or comunity
facility
Government office
19
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
Navigācija — brauciena plāns
02
Izveidojiet brauciena plānu un palaidiet
vadību, lai sāktu navigāciju uz vēlamo galamērķi.
Maršrutu var izveidot, kad ir saglabāts galamērķis. Sistēma vienlaikus darbojas ar vienu
maršrutu , kam var norādīt maksimāli 4 starpmērķus.
3. Ja nepieciešama informācija par starpmērķi, iezīmējiet to, nospiediet OK/MENU
un atlasiet Information.
4. Izvēlieties Start guidance.
> Tiek aktivizēts pašreizējais brauciena
plāns un sākta vadība, izņemot gadījumus, kad ir aktivizēta funkcija Maršruta
ieteikums(21 lpp.) .
5. Ja ir aktivizēta funkcija Maršruta ieteikums, atlasiet maršrutu.
> Tiek aktivizēts pašreizējais brauciena
plāns un sākta vadība.
Vadības pārtraukšana
–
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet NAV un atlasiet Cancel guidance.
> Vadība tiek pārtraukta.
Vadības atsākšana
Lai brauciena plānu varētu aktivizēt, jānorāda
galamērķis.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Itinerary.
2. Ja brauciena plānā ir nepieciešams starpmērķis, atlasiet Add another waypoint.
Brauciena plānam var pievienot maksimāli 4 starpmērķus. Secību var pielāgot
— skatiet sadaļu "Brauciena plāna pielāgošana" turpmāk.
20
Brauciena plāna pielāgošana
–
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet NAV un atlasiet Resume guidance.
> Vadība tiek atsākta no vietas, kur tika
apturēta.
1. Iezīmējiet starpmērķi un apstipriniet ar
OK/MENU.
2. Atlasiet, ko vēlaties pielāgot, un veiciet
izmaiņas:
• Delete − dzēš starpmērķi.
• Move in list − maina secību brauciena
plānā (skatiet nākamo sadaļu).
• Save − saglabā starpmērķi.
Starpmērķu secības maiņa
1. Atlasiet starpmērķi, kuru pārvietot, un
apstipriniet ar OK/MENU.
2. Iezīmējiet Move in list un apstipriniet ar
OK/MENU.
3. Pagrieziet TUNE, lai pārvietotu starpmērķi
sarakstā uz augšu/uz leju. Kad ir
sasniegta vajadzīgā atrašanās vieta,
apstipriniet ar OK/MENU.
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
Brauciena plāna dzēšana
Navigācija — maršruts
–
Maršrutu var parādīt detalizēti vai kā pārskatu.
Var arī atlasīt alternatīvus maršrutus. Maršrutu
var ierakstīt, lai saglabātu sistēmas atmiņā.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet NAV un atlasiet Itinerary Clear
itinerary.
> Tiek izdzēsts pašreizējais brauciena
plāns ar visiem starpmērķiem.
2. Atlasiet vēlamo rīcību:
02
Saistītā informācija
•
•
•
Navigācija — galamērķa norādīšana
(15 lpp.)
Navigācija — maršruts (21 lpp.)
Iezīmētais apakšposms.
Navigācija — saglabāto atrašanās vietu
importēšana/eksportēšana (31 lpp.)
• Reroute - sistēma izskaitļo citu maršMaršruts − izvairīšanās
Izmantojot šo funkciju, vadītājs var izvēlēties
nebraukt pa nākamo tuvojošos maršruta
posmu. Funkcija darbojas tikai gadījumos,
kad ir pieejamas alternatīvas ielas/ceļi − pretējā gadījumā iezīmētais posms vai tā daļas
tiek ignorētas.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Route
Avoid.
rutu, ņemot vērā, ka nevēlaties braukt
pa konkrētu ceļa posmu.
• Longer - apakšposms, pa kuru nevēlaties braukt, tiek paplašināts.
• Shorter - apakšposms, pa kuru nevēlaties braukt, tiek samazināts.
• Delete - iezīmētie apakšposmi tiek
izdzēsti, un tiek atjaunota maršruta oriģinālā versija.
Alternatīvi maršruti
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Route
Alternative routes to destination.
}}
21
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
||
2. Izvēlieties ieteikto maršrutu vai Route
type.
02
Maršruta pārskats
–
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Route
Route overview.
> Tiek parādīta informācija par maršruta
starpmērķiem un galamērķi.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Route
Detailed route information.
> Tiek parādīta informācija par maršruta
starpmērķiem un galamērķi.
• ECO with traffic adaption - prioritāte
tiek piešķirta zemam degvielas patēriņam3.
• Fast - prioritāte tiek piešķirta īsam
braukšanas laikam.
• Fast with traffic adaption - īss brauciena laiks ar minimāliem satiksmes
sastrēgumiem3.
• Short – prioritāte tiek piešķirta īsam
maršrutam. Šo maršrutu var iestatīt arī,
izmantojot mazākus ceļus.
Detalizēts maršruta apakšposms.
Detalizēta maršruta informācija
Šeit it redzami elementi, kurus satur visi
posmi starp diviem starpmērķiem, piemēram,
izejas un krustojumi.
2. Tuviniet/tāliniet kartē un ritiniet maršrutu:
• Next - ritina līdz nākamajam apakšposmam.
• Previous - ritina līdz iepriekšējam
apakšposmam.
• Zoom in/Zoom out - palielina/samazina pašreizējā apakšposma kartes
attēlu.
Atlikušā maršruta karte
Šī funkcija rāda atlikušo maršruta attālumu.
3
22
Atbilstoši satiksmes radio sniegtajai informācijai.
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
–
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Route Map
of remaining route.
> Tiek parādīts kartes attēls un atlikušais
brauciena plāna attālums no automašīnas pašreizējās atrašanās vietas.
2. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet OK/
MENU un atlasiet Route Stop
recording.
> Ierakstītais maršruts tiek saglabāts.
Navigācija — maršruta opcijas
Maršruta opciju iestatījumi cita starpā ietver
maršruta tipu un maršruta ieteikumu skaitu.
02
Ierakstītos maršrutus var atvērt izvēlnē Set
destination Stored location Routes.
Maršruta tips
Informāciju par darbību un pieejamajām funkcijām skatiet sadaļā Izvēlnes(9 lpp.) .
Maršruta ierakstīšana
Ierakstiet un saglabājiet maršrutu navigācijas
sistēmas atmiņā.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Route
Record route.
> Tiek sākta ierakstīšana. Simbols REC ir
redzams ekrānā, kamēr notiek ierakstīšana.
4
Pievienots viduskonsoles aizmugurējā glabāšanas nodalījumā.
Ierakstītos failus var eksportēt/pārsūtīt uz
USB atmiņas ierīci4, lai, piemēram, pārkopētu
uz cita transportlīdzekļa GPS navigācijas
ierīci. Plašāku informāciju skatiet (31 lpp.).
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Route options.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Navigācija — brauciena plāns (20 lpp.)
navigācija — darbība (9 lpp.)
navigācija — satiksmes informācija
(34 lpp.)
Navigācija — kļūmju izsekošana
(42 lpp.)
}}
23
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
||
2. Atlasiet maršruta tipu:
• Fast with traffic adaption - īss brau-
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Route options Route proposals.
• Fast - prioritāte tiek piešķirta īsam
2.
ciena laiks ar minimāliem satiksmes
sastrēgumiem5.
02
Maršruta ieteikumi
braukšanas laikam.
• Short – prioritāte tiek piešķirta īsam
maršrutam. Šo maršrutu var iestatīt arī,
izmantojot mazākus ceļus.
• ECO with traffic adaption - prioritāte
Maršruta pārveidošana pēc
pieprasījuma
Atlasiet maršruta ieteikuma lietošanas
iestatījumu:
• 1 — sāk vadību nekavējoties atbilstoši
2. Atlasiet funkcionalitāti:
•
5
6
24
Maršruta ieteikumi.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Route options Reroute on request.
•
Lauks atlasīts — maršruta atkārtota
izskaitļošana jāapstiprina ar OK/MENU
vai jāignorē ar EXIT.
•
Lauks nav atlasīts — maršruts tiek
automātiski izskaitļots atkārtoti.
Reizēm privātajās pasažieru automašīnas
drīkst izmantot joslas, kas parasti paredzētas
vietējiem satiksmes autobusiem, komerctransportam un taksometriem, ar noteikumu, ka
pasažieru automašīnā atrodas viens vai vairāki pasažieri. Ja šī funkcija ir aktivizēta, piemērota maršruta izskaitļošanā tiek izmantotas
arī šāda tipa joslas.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Route options Use carpool lane.
tiek piešķirta zemam degvielas patēriņam5.
Opcija maršruta atkārtotai izskaitļošanai
satiksmes informācijas dēļ.
Joslas transportlīdzekļiem ar
pasažieriem izmantošana6
2. Atlasiet joslas transportlīdzekļiem ar
pasažieriem izmantošanas iestatījumu:
• Never
• For 2 persons
• Over 2 persons
norādītajam brauciena plānam.
Ātrgaitas joslas izmantošana6
3 — sistēma iesaka 3 alternatīvus
maršrutus, no kuriem viens jāatlasa
pirms vadības sākšanas. Ņemiet vērā,
ka vadības sākšanās var mazliet aizkavēties, jo sistēmai ir jāizskaitļo 3 piemēroti maršruti.
Reizēm privātajās pasažieru automašīnas
drīkst izmantot joslas, kas parasti paredzētas
vietējiem satiksmes autobusiem, komerctransportam un taksometriem, ar noteikumu, ka
pasažieru automašīna ir klasificēta kā "zaļā
automašīna" u.tml. Ja šī funkcija ir aktivizēta,
Atbilstoši satiksmes radio sniegtajai informācijai.
Šī funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja šī informācija ir ietverta kartes datos.
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
piemērota maršruta izskaitļošanā tiek izmantotas arī šāda tipa joslas.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Route options Use express lane.
2. Atlasiet ātrgaitas joslas izmantošanas
iestatījumu:
•
Lauks atlasīts — maršruta izskaitļošanā tiek izmantota ātrgaitas josla.
•
Lauks nav atlasīts — ātrgaitas josla
netiek izmantota.
Izvairīšanās no noteikta
apgabala6
Automaģistrāļu atlasi nevar atcelt. Maršruta
izskaitļošanas laikā automaģistrāles tiek vienmēr izmantotas alternatīviem maršrutiem.
2. Atlasiet apgabalu, kuru nevēlaties iekļaut
maršrutā (ja šis apgabals jau ir iekļauts
sarakstā kā iepriekš norādīts apgabals,
pārejiet pie nākamā soļa):
02
• Select area on map — atlasiet vaja-
dzīgo apgabalu kartē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Ierobežota apgabala izveide" turpmāk.
• From stored location — atlasiet
vienu no saglabātajām atrašanās vietām.
> Atlase tiek pievienota sarakstam ar
apgabaliem, no kuriem sistēmai jāizvairās.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Route options Avoid area.
6
3.
Šī funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja šī informācija ir ietverta kartes datos.
Sarakstā iezīmējiet apgabalu, no kura
vēlaties izvairīties, nospiediet OK/MENU
un atlasiet Activate.
Šeit tas ir iespējams arī Edit, Deactivate
un Delete apgabaliem.
> Izskaitļojot maršrutu, sistēma izvairīsies
no šī apgabala.
}}
25
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
||
Ierobežota apgabala izveide
Apgabalu, no kura jāizvairās, var atlasīt, to
iezīmējot tieši kartē ar lodziņu.
Lai apgabals netiktu iekļauts maršruta izskaitļošanā, tas ir jāaktivizē; skatiet sadaļu "Izvairīšanās no apgabala" iepriekš.
Izvairīšanās no noteiktiem satiksmes
traucējumiem 6
02
–
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Route options:
•
•
•
•
•
•
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Route options Avoid area Select
area on map.
2. Ritiniet kartē, līdz kursors atrodas vajadzīgajā apgabalā.
3. Nospiediet OK/MENU.
> Tiek izveidots sarkans lodziņš.
4. Pagrieziet TUNE, lai mainītu lodziņa
izmēru.
5. Kad lodziņš ir vēlamajā izmērā, nospiediet
OK/MENU.
> Apgabals tiek saglabāts sarakstā ar
apgabaliem, no kuriem sistēmai jāizvairās.
6
26
Avoid motorways
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
PIEZĪME
•
Ja maršruts tiek ievadīts, kad šīs atlases ir veiktas, opcijas atzīmēšana/atzīmes nodzēšana var aizņemt kādu
brīdi, jo maršruts ir jāpārrēķina.
•
Ja tuneļi, maksas ceļi un automaģistrāles nav atlasīti, sistēma no tiem izvairās, cik vien tas ir iespējams, un
izmanto tos tikai gadījumos, kad nav
pieejamas citas saprātīgas alternatīvas.
Šī funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja šī informācija ir ietverta kartes datos.
Saistītā informācija
•
navigācija — satiksmes informācija
(34 lpp.)
•
•
Navigācija — brauciena plāns (20 lpp.)
•
navigācija — darbība (9 lpp.)
Navigācija — galamērķa norādīšana
(15 lpp.)
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
Navigācija — kartes opcijas
Šeit var iestatīt, kā rādīt karti un ko attēlot.
2. Atlasiet, kā karti attēlot ekrānā:
• North up - karte vienmēr rāda zie-
meļus ekrāna augšpusē. Automobiļa
simbols pārvietojas attiecīgajā virzienā
uz ekrāna.
• Map heading up - automobiļa simbols
atrodas centrā un ekrānā vienmēr ir
vērsts uz augšu. Kartes attēls griežas
zem automobiļa simbola atbilstoši ceļa
līkumiem.
• 3D map basic - karti var skatīt diagonāli no augšas; automašīnas simbols
atrodas centrā, bet braukšanas virziens ekrānā vienmēr ir vērsts uz
augšu.
Pilnekrāna karte
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Show full-screen map.
2. Atlasiet kartes izmēru:
•
Lauks atlasīts — rāda karti pa visu
ekrānu.
•
Lauks nav atlasīts — ekrāna apakšdaļā
un augšdaļā tiek attēlota ar automašīnu saistīta informācija, piemēram,
pasažieru salona temperatūra un
atskaņotā multivide.
Kartes režīms
• 3D map enhanced - tāda pati opcija
kā iepriekšējā, bet kartes attēlā ir pievienoti dažādi objekti, ēkas u.c.
Informācija par objektiem
automaģistrāles malās
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Motorway information.
2. Atlasiet funkciju:
•
Lauks atlasīts — kad automašīna
brauc pa automaģistrāli, tiek attēlotas
trīs (3) izejas ar, piemēram, atpūtas vietām vai degvielas uzpildes stacijām.
Saraksts tiek sašķirots, vistuvāko izeju
attēlojot saraksta apakšā.
•
Lauks nav atlasīts — funkcija izslēgta.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Map type.
Informācija par pašreizējo atrašanās
vietu
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Position information.
02
2. Atlasiet atrašanās vietas informāciju:
• Current road — ekrānā tiek attēlots tā
ceļa/ielas nosaukums, uz kura atrodas
automašīna/kursors.
• Lat/Long — ekrānā tiek attēlotas
automašīnas/kursora atrašanās vietas
koordinātas.
• None - ekrānā tiek attēlotas automašī-
nas/kursora atrašanās vietas koordinātas.
Kompass
Ekrāna kartes attēlā ir kompass, kad rāda virzienu, kurā ir vērsta automašīnas priekšpuse.
Kompasa bultiņas sarkanais
gals norāda uz ziemeļiem,
bet baltais gals - uz dienvidiem. Kā alternatīvu grafiskajam kompasam var atlasīt uz
tekstu balstītu kompasa virzienu.
}}
27
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
||
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Compass.
02
2. Atlasiet kartes krāsu iestatījumu:
• Automatic - gaismas sensors nosaka
diennakts laiku un automātiski pielāgo
ekrānu.
2. Atlasiet, vai kompasa virzienu attēlot ar
kompasa adatu vai burtiem:
• Day - ekrāna krāsas un kontrasts kļūst
tīrs un ass.
• Graphic − kompasa adata norāda
• Night - ekrāna krāsas un kontrasts tiek
kompasa virzienu.
pielāgots, nodrošinot vadītājam optimālu nakts redzamību.
• Text − burts N apzīmē kompasa vir-
ziena ziemeļus, W rietumus, S dienvidus, bet E − austrumus.
Ekrānā kartes attēla kompasa virzienu (ziemeļus) vai braukšanas virzienu var regulēt
arī virzienā uz augšu, skatiet sadaļu "Kartes
režīma kompasa virziens" iepriekš.
Objekti (POI) kartē
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options POI symbols.
Atzīmētās POI opcijas tiek parādītas kartē.
2. Atlasiet, kurus POI simbolus attēlot kartē.
–
• Default - POI - norādīts, ja ir
redzama(-s) funkcija(-s) Selected.
• Selected - atlasiet, nospiežot slēdzi
TUNE un OK katram POI, kuru vēlaties
parādīt ekrānā.
• None - nav attēlots(-i) neviens POI.
Lai karte nebūtu grūti lasāma, ir ierobežots
kartē vienlaikus redzamo POI opciju skaits −
vairākas POI opcijas var aplūkot, tuvinot kādu
no zonām.
Kartes krāsas
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Map colours.
28
Saglabātā atrašanās vieta kartē
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Map options Stored location on
map.
> Tiek attēlotas visas saglabātās atrašanās vietas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Navigācija — maršruta opcijas (23 lpp.)
Navigācija — vadības opcijas (29 lpp.)
Navigācija — kartes opcijas (27 lpp.)
Navigācija — objektu (POI) simboli
(19 lpp.)
Navigācija — saglabāto atrašanās vietu
importēšana/eksportēšana (31 lpp.)
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
Navigācija — vadības opcijas
Šeit var iestatīt viedu, kādā attēlot vadību.
2. Atlasiet, ko balss vadībai ietvert:
•
Lauks atlasīts — attālums un virziens,
kā arī ielu un ceļu nosaukumi.
•
Lauks nav atlasīts — attālums un virziens.
Navigācija ar pagriešanas funkciju7
2. Atlasiet laika attēlošanas opciju:
• ETA - parāda prognozēto ierašanās
laiku
• RTA - parāda laiku, kas atlicis līdz ierašanās brīdim.
Ielu nosaukumi balss vadības sistēmā
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Street names in
voice guidance.
7
Attiecas tikai uz noteiktiem modeļu variantiem.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Automatic read
out of traffic.
02
2. Atlasiet satiksmes informācijas lasījuma
iestatījumu:
•
Lauks atlasīts — tiek nolasīti svarīgi
satiksmes traucējumi maršrutā.
•
Lauks nav atlasīts — nav lasījuma.
Automātiska skaņas pielāgošana
Ierašanās laiks vai atlikušais
braukšanas laiks
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Time of arrival
format.
Automātiska satiksmes informācijas
nolasīšana
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Audio fadeout.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Turn-by-turn
navigation.
2. Atlasiet kombinētā instrumentu paneļa
attēlošanas iestatījumu.
•
Lauks atlasīts — rāda brauciena plāna
nākamo manevru un attālumu līdz tam.
•
Lauks nav atlasīts — nav rādījuma.
2. Atlasiet kartes skaņas pielāgošanas iestatījumu:
•
Lauks atlasīts — laikā, kad balss
vadība nolasa informāciju, tiek izslēgta
audio un multivides sistēmas, piemēram, radio, skaņa.
•
Lauks nav atlasīts — nav skaņas pielāgošanas.
Balss norādes
Vadības laikā, kad automašīna tuvojas krustojumam vai nobrauktuvei, balss paziņojums
informē par attālumu līdz nākamajam manevram un tā veidu. Vienlaikus tiek parādīta kru}}
29
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
||
stojuma detalizēta karte. Tuvojoties krustojumam, balss ziņojums tiek atkārtots. Lai atkārtotu paziņojumu, divreiz nospiediet taustiņu
OK/MENU.
02
Skaļumu var regulēt, pagriežot audiosistēmas
skaļuma regulēšanas taustiņu (balss ziņojuma
laikā).
PIEZĪME
Pašreizējā zvana laikā, kas veikts no
mobilā tālruņa ar Bluetooth savienojumu,
nav pieejama balss vadība.
2. Atlasiet balss vadības iestatījumu:
•
Lauks atlasīts — katram vadības punktam balss vadība sniedz vienu (1)
instrukciju.
•
Lauks nav atlasīts — nav balss vadības.
Drošības kamera
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Voice guidance.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Speed camera
warning.
2. Atlasiet balss vadības iestatījumu:
2. Atlasiet funkciju:
•
Lauks atlasīts — tiek nolasīts attālums
līdz nākamajam manevram un tā veids.
•
Lauks nav atlasīts — nav balss vadības.
Vienkārša balss vadība
Pirms katra vadības punkta balss vadība
sniedz trīs (3) instrukcijas − viena sagatavojošā, viena tieši pirms punkta un pēdējā −
brīdī, kad jāveic manevrs. Ja vienkāršā balss
vadība ir aktivizēta, katram vadības punktam
tiek sniegta tikai viena (1) instrukcija.
8
30
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Use simple voice
guidance.
Tikai automašīnām bez funkcijas Road sign information.
•
•
Lauks atlasīts — kad automašīna tuvojas drošības kamerai, atskan skaņas
signāls un tiek parādīts simbols.
Lauks nav atlasīts — nav brīdinājuma.
PIEZĪME
Kartē iekļaujamās informācijas veidu
nosaka attiecīgās valsts likumdošana. Pašreizējo informāciju skatiet
www.volvocars.com/navi.
PIEZĪME
•
Pievērsiet uzmanību tam, ka norādītais
maksimāli atļautais ātrums var reizēm
mainīties un tādēļ atšķirties no navigācijas sistēmas datubāzē esošā.
•
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par spēkā
esošo satiksmes noteikumu un ātruma
ierobežojumu ievērošanu.
Saglabātās atrašanās vietas signāls
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Stored location
notification.
2. Atlasiet vienu no saglabātajām pozīcijām:
•
Lauks atlasīts — kad automašīna tuvojas lietotāja saglabātajai atrašanās vietai, atskan skaņas signāls.
•
Lauks nav atlasīts — nav skaņas signāla.
Ātruma ierobežojums8
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Show speed
limits.
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
2. Atlasiet funkciju:
2. Atlasiet funkciju:
•
Lauks atlasīts — kombinētajā instrumentu panelī tiek attēlots spēkā esošais ātruma ierobežojums un zīme9.
•
Lauks atlasīts — kad automašīna tuvojas braukšanas gidam (15 lpp.), atskan
skaņas signāls.
•
Lauks nav atlasīts — kombinētajā
instrumentu panelī netiek attēlots paziņojums.
•
Lauks nav atlasīts — nav skaņas signāla.
Objekta signāls braucienam abos
virzienos ar vadību
Saistītā informācija
•
navigācija — satiksmes informācija
(34 lpp.)
Navigācija — saglabāto atrašanās
vietu importēšana/eksportēšana
Importējiet un/vai eksportējiet saglabātos
maršrutus un atrašanās vietas.
Lai objektus varētu importēt, failu formātam
jābūt .gpx.
02
1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci tuneļkonsoles glabāšanas nodalījumā.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Travel POI
notification.
2. Atlasiet funkciju:
•
Lauks atlasīts — kad automašīna tuvojas braukšanas gidā (15 lpp.) ietvertajam objektam, atskan skaņas signāls.
•
Lauks nav atlasīts — nav skaņas signāla.
Signāls braucienam abos virzienos ar
vadību
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Guided tour
notification.
9
Tikai gadījumā, ja ātruma informācija ir pieejama kartes datos.
2. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Import/export stored locations.
3. Atlasiet, ko vēlaties importēt vai eksportēt.
}}
31
02 Galamērķa, brauciena plāna un maršruta norādīšana
||
PIEZĪME
02
•
Lai karšu datu bāzei pievienotu POI
failus, ir nepieciešamas noteiktas
datorzināšanās.
•
POI failu formātu un failu lejupielādes
veidus no interneta nosaka attiecīgais
ražotājs/izplatītājs. Tādēļ POI failu lejupielāde no interneta nav standartizēts
process, un īpašnieka rokasgrāmatā
nav sniegts precīzs un pakāpenisks tā
apraksts.
•
Jautājumu gadījumā sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
32
•
Navigācija — galamērķa norādīšana
(15 lpp.)
•
•
•
Navigācija — brauciena plāns (20 lpp.)
Navigācija — maršruts (21 lpp.)
Navigācija — objektu (POI) simboli
(19 lpp.)
SATIKSMES INFORMĀCIJA
03 Satiksmes informācija
navigācija — satiksmes informācija
03
Navigācijas sistēma nepārtraukti saņem satiksmes paziņojumu kanāla (TMC) pārraidīto
satiksmes informāciju, ko izmanto dinamiskajām ceļu norādēm. Ja rodas situācijas, kas var
ietekmēt braucienu (piemēram, negadījumi,
ceļu remonts), informācija par tām tiek attēlota ekrānā. Ja ir norādīts galamērķis, notiek
maršruta pārrēķināšana. Pārrēķināšana var
notikt automātiski vai tai var būt nepieciešams
apstiprinājums, skatiet Novirzīšana pēc pieprasījuma (23 lpp.).
TMC ir standartizēta satiksmes informācijas
kodēšanas sistēma. Uztvērējs automātiski
meklē pareizo frekvenci.
SARKANA − tiek nolasīta informācija, un
kartē tiek parādīta atrašanās vieta.
•
DZELTENA − informācija netiek nolasīta,
kartē tiek parādīta atrašanās vieta.
Šis simbols norāda satiksmes traucējuma atrašanās
vietu − plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Satiksmes
informācija − ar norādītu
galamērķi" > "Satiksmes
informācija kartē".
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas
tiek nepārtraukti paplašinātas.
PIEZĪME
TMC nav pieejama visos reģionos/valstīs.
Sistēmas pārklājuma zona tiek nepārtraukti
uzlabota, un reizēm var būt nepieciešama
atjaunināšana.
Satiksmes informācija tiek attēlota atšķirīgi
atkarībā no tā, vai galamērķis ir vai nav norādīts.
Šis ekrāna simbols norāda,
ka pašreizējā uztveršanas
zonā ir pieejama satiksmes
informācija. Simbola krāsa
apzīmē informācijas svarīgumu:
34
•
Aktivēšana/deaktivēšana
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Traffic
information.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu
satiksmes informāciju, vai noņemiet
atzīmi, lai deaktivizētu.
Satiksmes informācija − bez norādīta
galamērķa
Šī funkcija ļauj parādīt satiksmes traucējumus, neatlasot galamērķi.
Atver ritināšanas funkciju kartē.
Satiksmes informācija kartē
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Traffic
information Traffic on map.
2. Meklējiet satiksmes problēmas ar ritināšanas funkciju; skatiet aprakstu turpmāk
sadaļā "Satiksmes informācija − ar norādītu galamērķi" > "Satiksmes informācija
kartē".
Visa satiksme
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Traffic
information Traffic on map.
> Tiek parādīts saraksts ar visiem uztveršanas zonā pieejamajiem satiksmes
paziņojumiem.
2. Atlasiet, ko attēlot; skatiet aprakstu turpmāk sadaļā "Satiksmes informācija − ar
norādītu galamērķi" > "Visa satiksme".
03 Satiksmes informācija
Satiksmes informācija − ar norādītu
galamērķi
Kad ir ievadīts galamērķis, šī funkcija rāda
satiksmes problēmas.
2. Atlasiet satiksmes traucējumu (ceļu/ielu)
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
> Satiksmes traucējumi ir sakārtoti,
augšā attēlojot visbūtiskākos traucējumus, piemēram, pilnīgi kustības apstāšanos kādā no joslām.
3. Atlasiet satiksmes traucējumu un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
> Tiek parādīta plašāka informācija par
satiksmes traucējumu, kā arī tās atrašanās vieta kartē. Kartes attēls tiek
centrēts ap satiksmes traucējuma atrašanās vietu.
Satiksmes informācijas klausīšanās
maršrutā
–
> Tiks nolasīti pašreizējie satiksmes paziņojumi maršrutā.
Visa satiksme
> Tiek parādīts saraksts ar visiem uztveršanas zonā pieejamajiem satiksmes
paziņojumiem. Vispirms satiksmes
informācija tiek sakārtoti pēc valsts
(robežu teritorijās), tad − pēc ielas
numura un ielas nosaukuma.
3. Apstipriniet atlasi, nospiežot OK/MENU.
> Tiek attēlota pieejamā informācija, piemēram,
•
•
•
•
•
ielas nosaukums/ceļa numurs;
03
valsts;
traucējuma veids;
traucējuma apmērs;
traucējuma ilgums.
Ja krustiņa rāmītī atrodas vairāki satiksmes traucējumi, vispirms tiek parādīts
krustiņa centram vistuvāk esošais traucējums.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Traffic
information Listen to traffic on route.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Traffic
information All traffic.
2. Ritiniet karti, līdz krustiņā atrodas tas
satiksmes traucējums/simbols, par kuru
vēlaties saņemt plašāku informāciju.
> Ap simbolu izgaismojas dzeltens
rāmis.
Satiksmes traucējums kartē.
Satiksmes informācija kartē
Ekrānā augšpusē esošie attēli, piemēram, "2/5", nozīmē, ka redzamā informācija ir 2. paziņojums no 5 paziņojumiem, kas atrodas krustiņa rāmītī pārējos paziņojumus var pārlūkot,
atkārtoti īsi nospiežot OK/MENU.
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Traffic
information Traffic on map.
}}
35
03 Satiksmes informācija
||
Tieši norādītā informācija
2. Atlasiet satiksmes traucējumu un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
> Tiek parādīta plašāka informācija par
satiksmes traucējumu, kā arī tās atrašanās vieta kartē. Kartes attēls tiek
centrēts ap satiksmes traucējuma atrašanās vietu.
03
Satiksmes traucējums visā tā plašumā.
Satiksmes informācijas attēlošanas
apgabala lielums
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Traffic
information Traffic on map.
> Tieši norādītie satiksmes traucējumi
(divi iepriekšējā attēlā) norāda, ka informācija attiecas uz pašreizējo brauciena
plānu.
Kartes mērogs nosaka to, cik daudz informācijas var parādīt. Jo lielāka ir ekrānā attēlotā
kartes teritorija, jo lielāku skaitu satiksmes
traucējumu var attēlot.
Satiksmes traucējums kartē.
Satiksmes traucējuma apmērs
Daži satiksmes traucējumi neatrodas tikai
vienā konkrētā atrašanās vietā, bet var pārklāt
lielāku teritoriju.
Papildus satiksmes traucējuma atrašanās
vieta simbolam arī pašreizējais attālums ir
iezīmēts ar sarkanu krustiņu rindu "xxxxx".
36
•
Iezīmētā laukuma garums atbilst satiksmes traucējuma teritorijai (attālumam).
•
Braukšanas virziens tiek rādīts pie atzīmētā ceļa malas.
Saistītā informācija
•
•
Navigācija — vadības opcijas (29 lpp.)
•
Navigācija — brauciena plāns (20 lpp.)
Navigācija — galamērķa norādīšana
(15 lpp.)
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
04 Karte un sistēmas informācija
Navigācija — karte un sistēmas
informācija
Volvo piedāvā vairākas kartes, kas aptver
dažādas pasaules daļas. Karte sastāv no kartes datiem un ceļa datiem ar saistīto informāciju.
Atjaunināšanas laikā jaunā informācija tiek
pārsūtīta uz navigācijas sistēmu, bet iepriekšējā novecojusī informācija − izdzēsta.
Sistēmas informācija
Kartes − saturs
Kartes ir izstrādātas, izmantojot uzlabotu
informāciju, un tiek nepārtraukti atjauninātas.
PIEZĪME
Kartes datiem nav 100% pārklājums visos
reģionos/valstīs.
Sistēmas pārklājuma zona tiek nepārtraukti
uzlabota, un reizēm var būt nepieciešama
atjaunināšana.
Informāciju par kartēm un citu ar Sensus
Navigationsaistītu informāciju skatiet
support.volvocars.com.
04
Kartes teritorijas
Automašīnas navigācijas sistēma dažādiem
tirgiem atšķiras. Ja jāveic izmaiņas kartes teritorijā, sazinieties ar Volvo izplatītāju, lai
saņemtu informāciju par to, kā rīkoties.
–
1
2
38
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
System information.
> Tiek attēlots navigācijas sistēmas pašreizējā statusa, piemēram, satiksmes
informācijas pašreizējā raidītāja un
operatīvo kartes datu, izraksts, kā arī
kartes versija.
Skatiet informāciju vietnē support.volvocars.com.
USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 20 GB brīvas vietas.
Karšu atjaunināšana
Atjauninātie karšu dati tiek lejupielādēti no
interneta1 USB atmiņas ierīcē2. Pēc tam lejupielādētie atjaunināšanas dati tiek pārsūtīti uz
automašīnas navigācijas sistēmu, izmantojot
automašīnas USB savienojumu un pieslēgvietu, kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurējā
glabāšanas nodalījumā.
PIEZĪME
Pirms automašīnas kartes datu atjaunināšanas:
•
Vispirms izlasiet internetā atrodamo
informāciju un instrukcijas par kartes
datu lejupielādi un atjaunināšanu.
Ja rodas jautājumi par atjaunināšanu, sazinieties ar Volvo izplatītāju vai apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
04 Karte un sistēmas informācija
Atjaunināšana
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
atjauninātu navigācijas sistēmu − tiks attēlots
atjaunināšanas procesa progress, kā arī aptuvenais atlikušais laiks.
PIEZĪME
Atjaunināšanas laikā vairākas informācijas
un izklaides sistēmas funkcijas ir atspējotas vai ierobežotas.
1. Iedarbiniet dzinēju.
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā atrodas atjauninājums, automašīnas USB pieslēgvietai un ievērojiet ekrānā redzamos
norādījumus.
> Rādījumu ekrānā parādās Map update
finished. Visas navigācijas sistēmas
funkcijas var izmantot atkal.
PIEZĪME
Dažos gadījumos kartes datu atjaunināšanai var būt nepieciešama jaunu funkciju
pievienošana, kas nav aprakstīta šajā
rokasgrāmatā.
ierīce joprojām ir pievienota. Ja USB ierīce
nav pievienota, iedarbiniet dzinēju un pēc tam
pievienojiet USB atmiņas ierīci.
Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā tiek
attēlots Map update finished.
Saistītā informācija
•
navigācija — licences līgums un autortiesības (44 lpp.)
•
Navigācija — kļūmju izsekošana
(42 lpp.)
•
Sensus Navigation (6 lpp.)
Navigācija — izvēlnes pārskats
Sistēmas izvēļņu iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Tiek attēloti trīs izvēlnes līmeņi. Var būt pieejamas vairāk apakšizvēlnes, kas tādā gadījumā ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās.
–
Atveriet izvēļņu sistēmu, navigācijas avota
parastajā skatā nospiežot OK/MENU.
Repeat voice guidance
(29 lpp.)
Set destination
(15 lpp.)
Home
(15 lpp.)
Address
(15 lpp.)
04
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
Set single destination
Add as waypoint
Pārtrauktas atjaunināšanas turpināšana
Information
Ja dzinēja izslēgšanas brīdī atjaunināšana nav
pabeigta, tad, nākamreiz iedarbinot dzinēju,
atjaunināšanas process atsākas no vietas, kur
tas beidzās, ar nosacījumu, ka USB atmiņas
Save
}}
39
04 Karte un sistēmas informācija
||
Point of interest (POI)
(15 lpp.)
Travel guide
Country:
Start guidance
By category
Postcode
Details
Near the car
Street:
Photos
Along the route
Number:
Play audio
Near the destination
Junction:
Pause audio
Around point on map
Set single destination
(15 lpp.)
Set single destination
Delete all
Previous destination
(15 lpp.)
Add another waypoint
(15 lpp.)
Clear itinerary
Route
Set single destination
Add as waypoint
Avoid
Information
Add as waypoint
Select point on map
Save
Delete
Set single destination
Delete all
Add as waypoint
(15 lpp.)
Save
(21 lpp.)
Reroute
Save
Information
(20 lpp.)
Start guidance
Format:
Set single destination
Internet search
Itinerary
Information
Latitude and longitude
Delete
(15 lpp.)
Itinerary
Add as waypoint
Save
Edit
40
Postcode
By name
Stored location
04
(15 lpp.)
Longer
(15 lpp.)
Shorter
Delete
Alternative routes to destination
(21 lpp.)
Route overview
(21 lpp.)
04 Karte un sistēmas informācija
Detailed route information
(21 lpp.)
Route options
(23 lpp.)
Map options
Next
Route type
Show full-screen map
Previous
Reroute on request
Map type
Zoom in
Route proposals
Motorway information
Zoom out
Use carpool lane
Position information
Use express lane
Compass
Avoid area
POI symbols
Map of remaining route
(21 lpp.)
Record route
(21 lpp.)
Avoid motorways
Map colours
vai
Avoid toll roads
Stop recording
Avoid tunnels
Stored location on
map
Traffic information
(34 lpp.)
All traffic
(34 lpp.)
Traffic on map
Cancel guidance
(27 lpp.)
04
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
(20 lpp.)
vai
Resume guidance
Settings
}}
41
04 Karte un sistēmas informācija
||
Guidance options
(29 lpp.)
FAV key options
Time of arrival format
Street names in voice
guidance
Turn-by-turn navigation
Import/export stored locations
Automatic read out of
traffic
Audio fadeout
04
Saistītā informācija
Voice guidance
•
•
Use simple voice guidance
Speed camera warning
Stored location notification
Guided tour notification
42
(31 lpp.)
Navigācija — kļūmju izsekošana
Turpmāk ir sniegti piemēri situācijām, kad
navigācijas sistēma nedarbojas pareizi.
Automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Navigācijas sistēma rāda automašīnas atrašanās vietu ar aptuveni 20 metru precizitāti.
Kļūdas iespējamība ir lielāka, braucot pa ceļu,
kurš atrodas paralēli citam ceļam, pa līkumotu
ceļu, vairāklīmeņu ceļu vai pēc ilgstošas
braukšanas, kuras laikā nav veikti nepārprotami pagriezieni.
Arī augsti kalni, ēkas, tuneļi, gaisa tilti, gaisa
pārejas/pazemes pārejas negatīvi ietekmē
GPS signālu uztveršanu - tas savukārt
nozīmē, ka var samazināties automašīnas
atrašanās vietas izskaitļošanas precizitāte.
Sistēma ne vienmēr izskaitļo visātrāko/
visīsāko maršrutu
Travel POI notification
System information
navigācija — darbība (9 lpp.)
Sensus Navigation (6 lpp.)
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatas
sadaļu
"Izlase".
(38 lpp.)
Izskaitļojot maršrutu, tiek ņemts vērā attālums, ceļa platums, ceļa veids, labo vai kreiso
pagriezienu skaits, apkārtceļi u.c., lai izveidotu teorētiski vislabāko maršrutu. Maršruta
efektīvāka izvēle varētu būt balstīta uz teritorijas pārzināšanu.
04 Karte un sistēmas informācija
Sistēma izmanto maksas ceļus,
automaģistrāles un prāmjus pat, ja es
cenšos no tiem izvairīties
Tehnisku iemeslu dēļ, izskaitļojot liela attāluma maršrutu, sistēma var izmantot tikai lielus ceļus.
Ja esat izvēlējies izvairīties no maksas ceļiem
un automaģistrālēm, sistēma no tiem pēc
iespējas izvairās, izmantojot tos tikai gadījumā, ja nav pieejama neviena cita saprātīga
alternatīva.
Pēc transportēšanas automašīnas
atrašanās vieta kartē nav pareiza
Ja automašīna ir transportēta, piemēram, ar
prāmi vai vilcienu, vai veidā, kas traucē GPS
signāla uztveršanu, var paiet līdz 5 minūtēm,
kamēr automašīnas atrašanās vieta tiek
izskaitļota pareizi.
Pēc akumulatora nomaiņas
automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Ja ir pārtraukta GPS signāla uztveršana, vai
paiet vairāk par 5 minūtēm, kamēr varēs
pareizi uztvert GPS signālus un izskaitļot
automašīnas atrašanās vietu.
Pēc riepas nomaiņas automašīnas
simbols ekrānā uzvedas neparasti
Pašreizējo automašīnas atrašanās vietu un
braukšanas virzienu izskaitļošanā tiek izmantots ne tikai GPS uztvērējs, bet arī automašī-
nas ātruma sensors un žiroskopa palīgsistēma. Pēc rezerves riteņa uzstādīšanas vai
vasaras riepu nomaiņas pret ziemas riepām
sistēmā ir "jāiepazīst" jauno riteņu izmērs.
Lai sistēma darbotos optimāli, ieteicams
braukšanas laikā vairākas reizes pagriezt stūri
līdz galam, izmantojot šim nolūkam piemērotu
vietu.
Kartes attēls neatbilst reālajai situācijai
Tādi faktori kā nepārtraukta ceļu tīkla paplašināšana un pārbūve, jaunu ceļu satiksmes
noteikumu ieviešana u.c. nozīmē, ka karšu
datubāze ne vienmēr ir pilnīga.
Kartēs saglabātā informācija tiek pastāvīgi
pilnveidota un aktualizēta. Lai lejupielādētu
visjaunākos kartes datus, skatiet Karšu atjaunināšana (38 lpp.). Plašāku informāciju par
kartēm utt. skatiet arī vietnē
support.volvocars.com.
Kartes mērogs reizēm mainās
Noteiktās teritorijās nav pieejama detalizēta
kartes informācija. Tādā gadījumā sistēma
automātiski maina palielinājuma pakāpi.
Ekrānā redzamais automašīnas simbols
lēkā vai griežas
Pirms uzsākt braukšanu, sistēmai var būt
nepieciešamas dažas sekundes laika, lai
noteiktu automašīnas atrašanās vietu un
kustību.
Izslēdziet sistēmu un dzinēju. Iedarbiniet vēlreiz, taču, pirms uzsākt braukšanu, kādu brīdi
ļaujiet automašīnai nekustīgi stāvēt uz vietas.
Man jādodas garā ceļojumā, bet es
nevēlos norādīt noteiktu maršrutu uz
pilsētām, kurām plānoju braukt cauri kā visvienkāršāk izveidot maršrutu?
Norādiet galamērķi tieši kartē, izmantojot
tievo krustiņu. Sistēma automātiski nodrošinās vadību uz galamērķi pat, ja brauksiet
netālu no starpmērķiem.
Mana kartes informācija nav aktualizēta
Kartēs saglabātā informācija tiek pastāvīgi
pilnveidota un aktualizēta. Lai lejupielādētu
visjaunākos kartes datus, skatiet Karšu atjaunināšana (38 lpp.). Plašāku informāciju par
kartēm utt. skatiet arī vietnē
support.volvocars.com.
04
Kā varu vienkārši uzzināt, kura kartes
versija tiek izmantota?
Izvēļņu sistēmā atrodiet Settings System
information, lai saņemtu informāciju par versiju un aptverto ģeogrāfisko teritoriju. Skatiet
(38 lpp.).
Saistītā informācija
•
•
•
Navigācija — karte un sistēmas informācija (38 lpp.)
Navigācija — maršruts (21 lpp.)
Navigācija — maršruta opcijas (23 lpp.)
43
04 Karte un sistēmas informācija
navigācija — licences līgums un
autortiesības
Cyprus
Turpmākais teksts ir Volvo vienošanās ar ražotāju/izstrādātāju.
Estonia
Autortiesības
Finland
Eiropa
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
04
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
44
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Ireland
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
04 Karte un sistēmas informācija
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
04
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Poland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© EuroGeographics.
Ukraine
© EuroGeographics.
}}
45
04 Karte un sistēmas informācija
||
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Saistītā informācija
04
46
•
Navigācija — karte un sistēmas informācija (38 lpp.)
•
Sensus Navigation (6 lpp.)
04 Karte un sistēmas informācija
04
47
05 Alfabētiskais rādītājs
A
I
O
Automašīnas transports............................. 42
ierašanās laiks........................................... 29
Autortiesības.............................................. 44
Izvēlnes
izvēlnes pārskats, navigācija................ 39
Ritināt izvēlni........................................... 9
Objekti
galamērķa norādīšana.......................... 15
Simboli.................................................. 19
Objekti, skatiet arī POI............................... 19
B
Balss atpazīšana........................................ 12
Balss vadība.............................................. 29
braukšanas laiks........................................ 29
K
R
Karšu atjaunināšana.................................. 38
Ritentiņš..................................................... 11
kartes dati.................................................. 38
Kartes opcijas............................................ 27
05
D
Kartes zonas.............................................. 38
Drošības kamera........................................ 29
Kļūmju novēršana
sensus navigation................................. 42
Dzēst maršrutu.......................................... 20
F
Fotoradars................................................. 29
G
Galamērķis................................................. 15
48
S
Sākt vadību................................................ 20
Satiksmes informācija................................ 34
Kompass.................................................... 27
T
M
Tastatūra.................................................... 11
Maršruts............................................... 20, 21
alternatīvi maršruti un maršrutu pārskats..................................................... 21
U
Mēroga
maiņa.................................................... 34
USB savienojums........................................ 6
05 Alfabētiskais rādītājs
V
Vadības atsākšana..................................... 20
Vadības opcijas......................................... 29
Vadības pārtraukšana................................ 20
05
49
05 Alfabētiskais rādītājs
05
50
TP 20541 (Latvian), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising