Volvo S60 Cross Country 2018 Sensus Navigation

Volvo S60 Cross Country 2018 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Ekrāna teksts un simboli
Notikums pie nākamā vadības punkta
Attālums līdz nākamajam vadības punktam
Nākamā ceļa/ielas nosaukums
Iestāde/objekts (POI)
Plānotā maršruta pēdējais galamērķis
Plānotā maršruta starpmērķis
Galamērķa/pēdējā galamērķa simbols
Izskaitļotais ierašanās laiks pēdējā galamērķī
Izskaitļotais atlikušais attālums līdz galamērķim
Kompass
Satiksmes informācija
Posms, uz kuru attiecas satiksmes informācija
Ceļa tips
Krāsa / krāsojums
Automaģistrāle
Oranžs
Galvenās nozīmes ceļš
Tumši pelēks
Mazāks galvenās nozīmes ceļš
Pelēks
Parasts ceļš
Gaiši pelēks
Vietējās nozīmes ceļš
Balts
Pašreizējā ceļa/ielas nosaukums − automašīnas pašreizējā atrašanās
vietā (15)
Plānotais maršruts
Automašīnas pašreizējā atrašanās vieta
Saglabātā atrašanās vieta
Kartes mērogs
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation ir satelīta raidīta satiksmes informācija un
maršruta vadības sistēma.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka pielikumā iekļautā informācija, apraksti un attēli
var atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt
izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS
6
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA
UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
SATIKSMES INFORMĀCIJA
Ievads
navigācija — satiksmes informācija
34
Sensus Navigation
7
Navigācija — galamērķa norādīšana
16
37
10
Navigācija — objektu (POI) simboli
20
Navigācija — reāllaika satiksmes
informācija (RTTI),
12
Navigācija — brauciena plāns
21
13
Navigācija — maršruts
22
Navigācija — maršruta opcijas
24
Navigācija — kartes opcijas
28
Navigācija — vadības opcijas
30
Navigācija — saglabāto atrašanās
vietu importēšana/eksportēšana
32
navigācija — darbība
Navigācija — ritentiņš un tastatūra
navigācija — balss atpazīšana
2
KARTE UN SISTĒMAS
INFORMĀCIJA
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Alfabētiskais rādītājs
Navigācija — karte un sistēmas
informācija
40
Navigācija — izvēlnes pārskats
41
Navigācija — kļūmju izsekošana
44
navigācija — licences līgums un
autortiesības
45
49
3
IEVADS
IEVADS
Ievads
Šis pielikums ir parastās automašīnas īpašnieka
rokasgrāmatas pielikums.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs
Ja rodas neskaidrības par kādu no automašīnas
funkcijām, vispirms izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu. Lai saņemtu atbildes uz papildu jautājumiem, ieteicams sazināties ar izplatītāju vai Volvo
Car Corporation pārstāvi.
Šī pielikuma specifikācijas, dizains un attēli nav
saistoši. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
© Volvo Car Corporation
Papildu aprīkojums/piederumi
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti *.
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu,
šajā pielikumā ir aprakstīts arī papildu aprīkojums
(rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Pielikumā aprakstītais aprīkojums nav pieejams
visās automašīnās — to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem
un noteikumiem.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatu var lejupielādēt kā
mobilo lietotni (attiecas uz dažiem automašīnu
modeļiem un mobilajām ierīcēm), skatiet
www.volvocars.com.
Mobilā aplikācija ietver video un meklējamu
saturu, un tā ļauj vienkārši pārvietoties starp
dažādām sadaļām.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai papildu
aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
6
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Sensus Navigation
Sensus Navigation pamata apraksts un pārskats.
Navigācijas sistēma izskaitļo maršrutu, brauciena
laiku un attālumu līdz izvēlētajam galamērķim.
Sistēma nodrošina vadību un instrukcijas krustojumos u.c. Ja brauciena laikā notiek novirzīšanās
no plānotā maršruta, sistēma automātiski izskaitļo
jaunu maršrutu.
situācijas, kas ir ārpus navigācijas sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas laika apstākļu
izmaiņas.
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un
koncentrējieties tikai uz braukšanu.
Navigācijas sistēmu var izmantot, neatlasot galamērķi.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
Šai sistēmai ir noklusējuma iestatījumi, bet pēc
palaišanas tā ieslēdz pēdējos izmantotos iestatījumus.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Volvo Sensus Navigation izmanto atsauces sistēmu WGS84, kas norāda ģeogrāfiskā garuma un
platuma grādus.
Paturiet prātā
Navigācijas sistēma sniedz ceļu informāciju, kas
vada uz iepriekš iestatītu galamērķi. Taču ne vienmēr visa ieteiktā vadība ir uzticama - var rasties
Sistēmas pārskats
Izvēļņu, skaļuma un balss atpazīšanas vadības taustiņi uz stūres.
Ekrānā tiek attēlotas kartes un sniegta detalizēta informācija par maršruta tipu, attālumu,
izvēlnēm utt.
Viduskonsoles vadības panelis navigācijas
sistēmas, izvēļņu un skaļuma aktivizēšanai.
USB savienojums.
Balss atpazīšanas mikrofons.
Navigācijas sistēmas ziņojumu atskaņošanai tiek
izmantoti priekšējie skaļruņi.
Tālvadības pulti* var lietot visām navigācijas sistēmas funkcijām. Tālvadības pults taustiņiem ir
tādas pašas funkcijas, kā viduskonsoles taustiņiem vai stūres vadības tastatūrai.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
7
IEVADS
||
Kartes pārskats
Pašreizējās atrašanās vietas kartes attēlu piemēri. Brauciena plāns, krustojumu kartes un ritināšanas režīms ir daži no skatiem, ko var parādīt ekrānā. PIEZĪME: attēlo ir shematiski —
detaļas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas un tirgus.
8
IEVADS
Ekrāna izskats ir atkarīgs no ģeogrāfiskās atrašanās vietas un veiktajiem iestatījumiem, piemēram,
kartes mēroga, attēlošanai atlasītajām objektu
opcijām utt.
Ekrānā redzamā teksta, apzīmējumu un simbolu
skaidrojumi ir sniegti vāka priekšpusē.
Kad ir iestatīts brauciena plāns, var izskaitļot
trīs alternatīvus maršruta ceļus − skatiet
(24 lpp.).
Detalizēta krustojumu karte - ekrāna kreisajā
pusē redzams detalizēts nākamā krustojuma
palielinājums. Situāciju vienmēr papildina
balss ziņojums, skatiet (24 lpp.).
Informāciju par izvairīšanos no noteiktas teritorijas skatiet (24 lpp.).
Informāciju par ritināšanas režīmu skatiet
(10 lpp.).
Saistītā informācija
•
•
navigācija — darbība (10 lpp.)
navigācija — balss atpazīšana (13 lpp.)
9
IEVADS
navigācija — darbība
Sensus Navigation pamata darbība un lietošanas
piemēri.
Navigācijas sistēmu var vadīt viduskonsolē, ar
vadības taustiņiem uz stūres, ar tālvadības pulti*
un daļēji ar balss atpazīšanu. Informāciju par sistēmas pamata darbību skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Audio un multivide — sistēmas
darbināšana".
Aktivizēšana Sensus Navigation
–
Nospiediet viduskonsoles taustiņu NAV.
> Pēc īsa laika tiek parādīta pašreizējās
ģeogrāfiskās teritorijas karte, kurā automašīna ir apzīmēta ar zilu trīsstūri.
PIEZĪME
Navigācijas sistēma darbojas arī tad, ja dzinējs
ir izslēgts. Sistēma izslēdzas, kad akumulatora
uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.
Izvēlnes
Papildus sistēmas parastajai avota izvēlnei un īsinājumikonu izvēlnei (skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu "Audio un multivides izvēlnes —
sistēmas darbināšana") ir pieejama navigācijas
sistēmas ritināšanas izvēlne.
Ritināšanas režīmā krustiņu var pārvietot pāri kartes attēlam, izmantojot viduskonsoles ciparu taustiņus.
BRĪDINĀJUMS
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un
koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
–
Deaktivizēšana — nospiediet EXIT vai NAV.
Ritināšana
– Nospiediet kādu no ciparu taustiņiem
1-2-3-4-6-7-8-9 - malā parādās virziena
bultiņa kopā ar ciparu, kas tiks lietots, lai ritinātu karti vajadzīgajā virzienā.
Tuvināšana
– Pagrieziet TUNE slēdzi.
Kartes centrēšana
Ritināšanas režīmā nospiežot ciparu 5,
karte tiek centrēta ap automašīnas
atrašanās vietu.
Ja ir aktivizēts maršruts ar starpmērķiem, nospiežot vēlreiz, karte tiek centrēta ap katru attiecīgo
starpmērķi.
Ievērojiet turpmāko.
•
Ritināšanas režīma aktivizēšana/
deaktivizēšana
– Aktivizēšana — nospiediet kādu no ciparu
taustiņiem 0-9.
Ritināšanas režīms ar krustiņu1.
Navigācijas sistēmu nevar deaktivizēt − tā darbojas fonā. Tā netiek deaktivizēta, līdz tālvadības
pults atslēga tiek izņemta no aizdedzes slēdža.
1
10
Atlasiet, vai krustiņa/kursora atrašanās vietu rādīt ar nosaukumu vai GPS koordinātām, skatiet (28 lpp.).
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Ritināšanas izvēlne
2.
4.
Iezīmējiet, piemēram, Near the car, un apstipriniet ar OK/MENU.
> Tiek parādīts rezultātu saraksts.
5.
Iezīmējiet, piemēram, Nearest tourist
attraction, un apstipriniet ar OK/MENU.
> Tiek parādīts rezultātu saraksts.
6.
Sarakstā iezīmējiet vēlamo alternatīvu un
apstipriniet ar OK/MENU.
> Tiek parādīta uznirstošā izvēlne.
• Traffic information on map - ļauj aplū-
7.
Iezīmējiet Set single destination un apstipriniet ar OK/MENU.
> Vadība tiek sākta - ievērojiet norādījumus.
• Information - parāda par izvēlēto atraša-
Skatiet arī navigācijas sistēmas balss atpazīšanas
vadības (13 lpp.) piemērus.
Atlasiet funkciju:
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību kartē.
• Add as waypoint - pievieno maršrutam
izvēlēto punktu.
•
1.
Ritināšanas režīmā nospiediet OK/MENU.
> Tiek atvērta tā kartes punkta izvēlne, pret
kuru ir vērsts krustiņa centrs.
POI information − ekrānā rāda krustiņam vistuvāk esošā objekta nosaukumu
un adresi. Plašāku informāciju par objektu
opcijām skatiet (16 lpp.).
kot satiksmes ziņojumus2 ap izvēlēto atrašanās vietu.
nās vietu pieejamo informāciju.
• Save — ļauj saglabāt iezīmēto atrašanās
vietu atmiņā, lai to pēc tam varētu norādīt
kā galamērķi (16 lpp.).
Piemērs
Vadība uz vajadzīgo objektu (POI):
2
1.
Ja kartes skats nav redzams, nospiediet NAV.
> Tiek attēlots kartes skats.
2.
Nospiediet NAV.
> Tiek atvērta īsinājumikonu izvēlne.
3.
Iezīmējiet Set point of interest un apstipriniet ar OK/MENU.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Sensus Navigation (7 lpp.)
Navigācija — ritentiņš un tastatūra
(12 lpp.)
Navigācija — izvēlnes pārskats (41 lpp.)
Navigācija — kļūmju izsekošana (44 lpp.)
Navigācija — karte un sistēmas informācija
(40 lpp.)
Šis pakalpojums nav pieejams visās teritorijās/tirgos.
11
IEVADS
Navigācija — ritentiņš un tastatūra
Ievadīšana ar ritentiņu
Ievadīšana, izmantojot ciparu taustiņus
Lai ievadītu tekstu un atlasītu opcijas, izmantojiet
ritentiņu vai viduskonsoles vadības tastatūru. Piemēram, ievadiet informāciju par adresi vai iestādi.
Ritentiņš.
Ekrāna skats ar teksta lauku vai iespējamu tekstu.
Opcijas aktivēšana
1.
Iezīmējiet teksta lauku.
2.
Nospiediet OK/MENU, lai parādītos ritentiņš.
3.
Izvēlieties rakstzīmes, izmantojot slēdzi TUNE
un ievadiet tās, nospiežot OK/MENU.
Pēc vajadzīgās funkcijas/izvēlnes joslas iezīmēšanas, izmantojot slēdzi TUNE, nospiediet OK/
MENU, lai aplūkotu nākamo funkciju/opciju
līmeni.
3
4
12
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks - detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa un tirgus.
Katram taustiņam piesaistītā rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus.
Ciparu tastatūra3.
Vēl viens veids, kā var ievadīt rakstzīmes, ir izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Nospiežot 9, parādās josla ar visām
rakstzīmēm4 zem taustiņiem, piemēram: w x y z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
Lai izvēlētos kādu no rakstzīmēm, pārtrauciet
izmantot kursoru, kad tas atrodas uz vajadzīgās rakstzīmes - šī rakstzīme parādīsies ievadīšanas laukā.
•
Dzēsiet/mainiet, nospiežot EXIT.
IEVADS
Vairāk opciju
Opciju saraksts
Navigācijas sistēmas balss atpazīšanas vadības
piemērs.
PIEZĪME
Bāli pelēkās rakstzīmes nevar atlasīt kopā ar
pašreiz ievadītājām rakstzīmēm.
Pamata aprakstu par balss atpazīšanu skatiet
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Audio un multivide — balss atpazīšana".
Ritentiņa izvēlnē ir papildu opcijas, kas piedāvā
vairāk rakstzīmju un ciparu:
Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri. Sistēmas
atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.
• 123/ABS + OK/MENU − ritentiņš pārslēdzas starp cipariem un rakstzīmēm.
• MORE + OK/MENU − ritentiņā parādās
alternatīvās rakstzīmes.
• => + OK/MENU - kursors pārvietojas uz
sarakstu ekrāna labajā pusē, kur izvēli var
veikt, nospiežot OK/MENU.
• Postcode + OK/MENU — kursors pārvieto-
jas uz sarakstu ekrāna labajā pusē, kur atlasi
var veikt, izmantojot OK/MENU; skatiet Galamērķa norādīšana ar pasta indeksu
(16 lpp.).
navigācija — balss atpazīšana
Norāžu atskaņošanas sākšana
Saraksts, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
Veicot meklēšanu, tiek parādītas iespējamās
opcijas, balstoties uz ievadīto informāciju.
Cipars "149" ekrāna augšējā labās puses stūrī
norāda, ka sarakstā ir ietvertas 149 iespējamās
opcijas, kas atbilst ievadītajiem burtiem "LON".
Nav saraksta
Tukšs saraksts un rakstzīmes "***" augšējā labās
puses stūrī norāda, ka ar pašreiz ievadītajām
rakstzīmēm ir pieejamas vairāk par 1000 opcijām
- ja skaits ir mazāks, tad opcijas tiek parādītas
automātiski.
Lai sarakstā samazinātu iespējamo rezultātu
skaitu, teksta rindā ievadiet vairāk rakstzīmju.
Saistītā informācija
•
navigācija — darbība (10 lpp.)
Turpmākais dialogs ar balss komandām sāk
vadību saskaņā ar norādīto brauciena plānu.
–
Sakiet: "Start route guidance".
> Sistēma atbild: "Starts guidance".
Vadības pārtraukšana
Turpmākais dialogs ar balss komandām aptur
vadību.
1.
Sakiet: "Cancel route guidance".
> Sistēma atbild: "Are you sure you want
to stop guidance?".
2.
Sakiet: "Yes".
> Sistēma atbild: "Stops guidance".
Galamērķa norādīšana ar objektu (POI)
Turpmākais dialogs ar balss komandām sāk
vadību uz tuvāko degvielas uzpildes staciju. Šis
}}
13
IEVADS
||
scenārijs ir spēkā arī citiem objektiem, piemēram,
viesnīcām un restorāniem.
1.
Sakiet: "Nearest filling station.".
> Sistēma atbild: "Select a line number,
or say next page.".
2.
Nosauciet līnijas numuru, kurā ir norādīta
vajadzīgā degvielas uzpildes stacija (piemēram, 5. līnija): "5".
> Sistēma atbild: "Number 5 accepted.
Do you want to specify the
destination shown as an intermediate
destination?".
3.
Sakiet: "Yes".
> Sistēma atbild: "Intermediate
destination 5 has been specified. Do
you want to start guidance?".
4.
Sakiet: "Yes".
> Maršruts tiek izskaitļots, un vadība var
sākties.
Vairāk komandu
Papildu navigācijas sistēmas balss atpazīšanas
vadības komandas var skatīt, MY CAR parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Settings Voice control settings
Command list Navigation commands.
Saistītā informācija
•
14
navigācija — darbība (10 lpp.)
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
Navigācija — galamērķa norādīšana
Galamērķa norādīšana navigācijas sistēmā.
Ikreiz norādot galamērķi, to var saglabāt kā
"saglabātu atrašanās vietu" vai "mājas", un pēc
tam vienkārši piekļūt, kad jānorāda galamērķis.
Navigācijas sistēma vada uz galamērķi, un brauciena plānā var pievienot četrus starpmērķus.
Izmantojot izvēlnes funkciju Information, navigācijas sistēma var arī sniegt plašāku informāciju
par vairākiem galamērķiem.
Ja automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, varat izmantot lietotni "Send to Car", lai no
pārlūkprogrammas un Volvo On Call* lietotnes
sūtītu kartes galamērķus uz navigācijas sistēmu;
skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un vietni
support.volvocars.com.
Lai navigācijas avota parastajā skatā piekļūtu šīm
galamērķa norādīšanas alternatīvām, nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination.
Galamērķa norādīšana ar elementu
"mājas"
2.
Ņemiet vērā, ka, lai norādītu galamērķi, tam jābūt
iepriekš saglabātam.
–
•
•
•
•
•
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Home.
> Tiek sākta vadība.
Galamērķa norādīšana ar adresi
3.
Pietiek ievadīt tikai pilsētu, lai izveidotu maršrutu
ar vadību - tā vada jūs uz pilsētas centru.
City:
Street:
Number:
Junction:
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc tam
— vajadzīgo informāciju:
zēm sniedzot arī papildu informāciju.
• Call number1 - zvana uz iestādi, ja ir
Dažādās valstīs un pat vienas valsts robežās
var atšķirties pilsētas vai reģiona definīcija.
Dažos gadījumos tā attiecas uz pašvaldību,
bet citos - uz rajonu.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Address.
Country:
• Map - parāda kartē atrašanās vietu, rei-
PIEZĪME
1.
Aizpildiet vienu vai vairākas šādas meklēšanas opcijas:
norādīts tālruņa numurs.
• Online info.1 — papildu informāciju var
lejupielādēt no interneta.
4.
Lai saglabātu adresi atmiņā, atlasiet Save un
pēc tam — kā Stored location vai Home.
5.
Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību uz pašreizējo galamērķi.
1
16
Nepieciešams pievienots mobilais tālrunis; skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
* Papildaprīkojums/piederums.
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
Galamērķa norādīšana ar objektu (POI)
2.
POI (Point of Interest) dēvēts arī par objektu un
iestādi.
Objekta meklēšana, izmantojot:
• By name — ļauj doties tieši uz ritentiņu
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Point of interest (POI).
• By category — iespējo ierobežotu POI
opciju meklēšanu − atlasiet, lai atvērtu to
kategoriju (piemēram, banka/viesnīca/
muzejs), nosaukumu, valsti un/vai pilsētu.
•
Near the car — ļauj meklēt POI opcijas
ap automašīnas pašreizējo atrašanās
vietu.
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību uz pašreizējo galamērķi.
Galamērķa norādīšana, izmantojot
iepriekšējo galamērķi
1.
2.
• Along the route — ļauj meklēt POI opci-
Atlasiet galamērķi sarakstā.
• Near the destination — ļauj meklēt POI
• Around point on map — ļauj meklēt
Šeit var arī izdzēst galamērķi; atlasiet Delete
vai Delete all.
opcijas galamērķa tuvumā.
POI opcijas, izmantojot ritināšanas funkcijas krustiņu − skatiet (10 lpp.).
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc tam
— vajadzīgo informāciju.
2
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Previous destination.
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc tam
— vajadzīgo informāciju.
jas iestatītajā brauciena plānā.
3.
Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
un meklēt POI opcijas pēc to nosaukuma,
piemēram, "Peppes Bodega". Meklēšanas
teritorija ir visa pašreizējās kartes teritorija,
piemēram, EIROPA. Skatiet Kartes —
saturs (40 lpp.).
Kartes datubāze satur lielu skaitu meklējamo
POI2 opciju, kuras var norādīt kā galamērķus.
1.
4.
Lai saglabātu adresi atmiņā, atlasiet Save un
pēc tam — kā Stored location vai Home.
Lai atlasītu, kuras POI opcijas attēlot kartē, skatiet sadaļu Objekti (POI) kartē (28 lpp.).
3.
Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību uz pašreizējo galamērķi.
}}
17
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
||
Norādiet galamērķi, izmantojot iepriekš
saglabātu atrašanās vietu
Galamērķa norādīšana ar interneta
meklēšanas rezultātu
Šeit ir apkopoti galamērķi, kas saglabāti, izmantojot izvēlnes funkciju Save Stored location.
Nepieciešams interneta pieslēgums; skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Ņemiet vērā, ka galamērķim jābūt iepriekš saglabātam.
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Stored location.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Internet search.
2.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Atveriet saglabāto galamērķi:
1.
1.
2.
Galamērķa norādīšana ar pasta indeksu
• Routes — piemēram, ierakstītais ceļa
posms.
• Other — piemēram, saglabātās atrašanās
2.
vietas.
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc tam
— vajadzīgo informāciju.
Šeit var arī rediģēt vai dzēst saglabātu galamērķi; atlasiet Edit, Delete vai Delete all.
3.
Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa norādīšana:
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību uz pašreizējo galamērķi.
18
Galamērķa norādīšana ar garuma un
platuma koordinātām
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Postcode.
Ierakstiet pasta indeksu (vajadzības gadījumā
— arī valsti).
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc tam
— vajadzīgo informāciju.
3.
Lai saglabātu galamērķi atmiņā, atlasiet
Save un pēc tam — kā Stored location vai
Home.
4.
Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa norādīšana:
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Latitude and longitude.
2.
Vispirms izlemiet, ar kuru metodi norādīt GPS
koordinātas, un atlasiet Format::
• DD°MM'SS'' - atrašanās vieta grādos,
minūtēs un sekundēs.
•
3.
brauciena plānam.
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību uz pašreizējo galamērķi.
Ierakstiet atrašanās vietu.
Ja nepieciešama plašāka informācija par
galamērķi, atlasiet Information un pēc tam
— vajadzīgo informāciju.
• Add as waypoint — pievieno adresi
• Set single destination - izdzēš visus
Decimal - atrašanās vieta decimāldaļskaitļos.
4.
Lai saglabātu adresi atmiņā, atlasiet Save un
pēc tam — kā Stored location vai Home.
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
5.
Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa norādīšana:
3.
• Add as waypoint — pievieno adresi
brauciena plānam.
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību uz pašreizējo galamērķi.
Galamērķa norādīšana, izmantojot
punktu kartē
4.
Lai saglabātu adresi atmiņā, nospiediet OK/
MENU, atlasiet Save un pēc tam — kā
Stored location vai Home.
> Ja ir atlasīta funkcija Stored location on
map, galamērķis tiek saglabāts kā simbols/ikona kartē; skatiet sadaļu Kartes
opcijas (28 lpp.).
1.
Starpmērķa vai atsevišķa galamērķa norādīšana:
2.
Ja ekrānā nav redzama izvēlnes funkcija, tas
nozīmē, ka apgabalā, kurā pašlaik atrodas
automašīna, nav pieejami ieteikumi vai ka nav
pievienota USB ierīce.
• Add as waypoint — pievieno adresi
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību uz pašreizējo galamērķi.
Kursora atrašanās vieta ir norādīta ar GPS koordinātām.
Lai mainītu uz nosaukuma attēlošanu, atlasiet Settings
Map options
Position information.
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Select point on map.
2.
Atrodiet un norādiet vajadzīgo punktu kartē,
izmantojot krustiņu; skatiet sadaļu Izvēlnes
(10 lpp.) .
3.
Meklēšana, izmantojot brauciena gidu Travel
guide, nozīmē, ka ir pieejami sagatavoti ieteikumi,
no kuriem var izvēlēties, izmantojot dažādas
tēmas, piemēram, restorānus, ainaviskus ceļus vai
vietas un populārus objektus.
Brauciena gids ir saglabāts USB atmiņas ierīcē,
kas jāievieto automašīnas USB pieslēgvietā
tuneļkonsoles aizmugurējā glabāšanas nodalījumā.
Atlasiet brauciena gidu, izmantojot vienu no
šīm kategorijām:
•
•
•
•
•
brauciena plānam.
Galamērķa norādīšana ar brauciena
gidu
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Set destination
Travel guide.
Restaurants
Tourist attractions
Hotels
Tourist routes
Other
Ja brauciena plānā ir pieejama plašāka informācija un attēli, tos var skatīt. Var arī atskaņot audio, atlasot:
• Details
• Photos
• Play audio
4.
Izvēlieties Start guidance.
Saistītā informācija
•
•
•
Navigācija — ritentiņš un tastatūra (12 lpp.)
navigācija — darbība (10 lpp.)
Navigācija — brauciena plāns (21 lpp.)
19
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
Navigācija — objektu (POI) simboli
Šeit ir redzami dažādu objektu simbolu attēlošanas piemēri.
Lai iestatītu, kurus objektus attēlot kartē, skatiet
sadaļu Objekti (POI) kartē(28 lpp.).
Police/emergency
Cinema
Library
Amusement park
Hospital or health care
facility
Recreation
PIEZĪME
•
Objekta simbols un objektu skaits dažādos tirgos atšķiras.
•
Atjauninot kartes datus, var parādīties
jauni simboli un citi − izzust. Izvēļņu sistēmā zem Settings Map options
POI symbols Selected varat pārlūkot
visus konkrētās karšu sistēmas objektu
simbolus.
POI simbolu piemēri, kas sagrupēti pēc to
sabiedriskās funkcijas:
20
Golf
Pharmacy
Restaurant
Cash dispenser
Bar or cafe
ATM/Bank exchange
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
Railway transport
Railway station
Railway access
Car dealer/repair
Airport
Petrol station
Bus station
Car repair
Ferry terminal
Parking
Government or comunity
facility
Tourist attraction
Government office
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Navigācija — galamērķa norādīšana (16 lpp.)
Navigācija — kartes opcijas (28 lpp.)
Navigācija — vadības opcijas (30 lpp.)
Navigācija — karte un sistēmas informācija
(40 lpp.)
Navigācija — saglabāto atrašanās vietu
importēšana/eksportēšana (32 lpp.)
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
Navigācija — brauciena plāns
3.
Ja nepieciešama informācija par starpmērķi,
iezīmējiet to, nospiediet OK/MENU un atlasiet Information.
4.
Izvēlieties Start guidance.
> Tiek aktivizēts pašreizējais brauciena
plāns un sākta vadība, izņemot gadījumus,
kad ir aktivizēta funkcija Maršruta ieteikums(22 lpp.) .
5.
Ja ir aktivizēta funkcija Maršruta ieteikums,
atlasiet maršrutu.
> Tiek aktivizēts pašreizējais brauciena
plāns un sākta vadība.
Izveidojiet brauciena plānu un palaidiet vadību,
lai sāktu navigāciju uz vēlamo galamērķi.
Maršrutu var izveidot, kad ir saglabāts galamērķis.
Sistēma vienlaikus darbojas ar vienu maršrutu ,
kam var norādīt maksimāli 4 starpmērķus.
Lai brauciena plānu varētu aktivizēt, jānorāda
galamērķis.
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Itinerary.
2.
Ja brauciena plānā ir nepieciešams starpmērķis, atlasiet Add another waypoint.
Brauciena plānam var pievienot maksimāli 4
starpmērķus. Secību var pielāgot — skatiet
sadaļu "Brauciena plāna pielāgošana" turpmāk.
Vadības pārtraukšana
– Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
NAV un atlasiet Cancel guidance.
> Vadība tiek pārtraukta.
Vadības atsākšana
– Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
NAV un atlasiet Resume guidance.
> Vadība tiek atsākta no vietas, kur tika
apturēta.
Brauciena plāna pielāgošana
1.
Iezīmējiet starpmērķi un apstipriniet ar OK/
MENU.
2.
Atlasiet, ko vēlaties pielāgot, un veiciet izmaiņas:
• Delete − dzēš starpmērķi.
• Move in list − maina secību brauciena
plānā (skatiet nākamo sadaļu).
• Save − saglabā starpmērķi.
Starpmērķu secības maiņa
1. Atlasiet starpmērķi, kuru pārvietot, un apstipriniet ar OK/MENU.
2.
Iezīmējiet Move in list un apstipriniet ar OK/
MENU.
3.
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotu starpmērķi
sarakstā uz augšu/uz leju. Kad ir sasniegta
vajadzīgā atrašanās vieta, apstipriniet ar OK/
MENU.
}}
21
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
||
Brauciena plāna dzēšana
– Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
NAV un atlasiet Itinerary Clear itinerary.
> Tiek izdzēsts pašreizējais brauciena plāns
ar visiem starpmērķiem.
Navigācija — maršruts
2.
Atlasiet vēlamo rīcību:
Maršrutu var parādīt detalizēti vai kā pārskatu.
Var arī atlasīt alternatīvus maršrutus. Maršrutu var
ierakstīt, lai saglabātu sistēmas atmiņā.
Saistītā informācija
•
•
•
Navigācija — galamērķa norādīšana (16 lpp.)
Navigācija — maršruts (22 lpp.)
Navigācija — saglabāto atrašanās vietu
importēšana/eksportēšana (32 lpp.)
Iezīmētais apakšposms.
• Reroute - sistēma izskaitļo citu maršrutu,
ņemot vērā, ka nevēlaties braukt pa konkrētu ceļa posmu.
Maršruts − izvairīšanās
• Longer - apakšposms, pa kuru nevēlaties
Izmantojot šo funkciju, vadītājs var izvēlēties
nebraukt pa nākamo tuvojošos maršruta posmu.
Funkcija darbojas tikai gadījumos, kad ir pieejamas alternatīvas ielas/ceļi − pretējā gadījumā
iezīmētais posms vai tā daļas tiek ignorētas.
1.
braukt, tiek paplašināts.
• Shorter - apakšposms, pa kuru nevēlaties
braukt, tiek samazināts.
• Delete - iezīmētie apakšposmi tiek
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Route Avoid.
izdzēsti, un tiek atjaunota maršruta oriģinālā versija.
Alternatīvi maršruti
1.
22
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Route Alternative
routes to destination.
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
2.
Izvēlieties ieteikto maršrutu vai Route type.
Maršruta pārskats
–
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Route Detailed
route information.
> Tiek parādīta informācija par maršruta
starpmērķiem un galamērķi.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Route Route
overview.
> Tiek parādīta informācija par maršruta
starpmērķiem un galamērķi.
• ECO with traffic adaption - prioritāte
tiek piešķirta zemam degvielas patēriņam3.
• Fast - prioritāte tiek piešķirta īsam braukšanas laikam.
• Fast with traffic adaption - īss brau-
ciena laiks ar minimāliem satiksmes sastrēgumiem3.
• Short – prioritāte tiek piešķirta īsam marš-
rutam. Šo maršrutu var iestatīt arī, izmantojot mazākus ceļus.
Detalizēts maršruta apakšposms.
Detalizēta maršruta informācija
Šeit it redzami elementi, kurus satur visi posmi
starp diviem starpmērķiem, piemēram, izejas un
krustojumi.
2.
Tuviniet/tāliniet kartē un ritiniet maršrutu:
• Next - ritina līdz nākamajam apakšposmam.
• Previous - ritina līdz iepriekšējam apakšposmam.
• Zoom in/Zoom out - palielina/samazina
pašreizējā apakšposma kartes attēlu.
Atlikušā maršruta karte
Šī funkcija rāda atlikušo maršruta attālumu.
3
Atbilstoši satiksmes radio sniegtajai informācijai.
}}
23
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
||
–
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Route Map of
remaining route.
> Tiek parādīts kartes attēls un atlikušais
brauciena plāna attālums no automašīnas
pašreizējās atrašanās vietas.
2.
Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet OK/
MENU un atlasiet Route Stop recording.
> Ierakstītais maršruts tiek saglabāts.
Navigācija — maršruta opcijas
Maršruta opciju iestatījumi cita starpā ietver
maršruta tipu un maršruta ieteikumu skaitu.
Ierakstītos maršrutus var atvērt izvēlnē Set
destination Stored location Routes.
Maršruta tips
1.
Informāciju par darbību un pieejamajām funkcijām
skatiet sadaļā Izvēlnes(10 lpp.) .
Maršruta ierakstīšana
Ierakstiet un saglabājiet maršrutu navigācijas sistēmas atmiņā.
1.
4
24
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Route Record
route.
> Tiek sākta ierakstīšana. Simbols REC ir
redzams ekrānā, kamēr notiek ierakstīšana.
Pievienots viduskonsoles aizmugurējā glabāšanas nodalījumā.
Ierakstītos failus var eksportēt/pārsūtīt uz USB
atmiņas ierīci4, lai, piemēram, pārkopētu uz cita
transportlīdzekļa GPS navigācijas ierīci. Plašāku
informāciju skatiet (32 lpp.).
Saistītā informācija
•
•
•
•
Navigācija — brauciena plāns (21 lpp.)
navigācija — darbība (10 lpp.)
navigācija — satiksmes informācija
(34 lpp.)
Navigācija — kļūmju izsekošana (44 lpp.)
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Route
options.
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
2.
Atlasiet maršruta tipu:
Maršruta ieteikumi
• Fast with traffic adaption - īss brau-
1.
• Fast - prioritāte tiek piešķirta īsam brauk-
2.
ciena laiks ar minimāliem satiksmes sastrēgumiem5.
šanas laikam.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Route
options Route proposals.
• Short – prioritāte tiek piešķirta īsam
maršrutam. Šo maršrutu var iestatīt arī,
izmantojot mazākus ceļus.
• ECO with traffic adaption - prioritāte
tiek piešķirta zemam degvielas patēriņam5.
Maršruta pārveidošana pēc
pieprasījuma
Opcija maršruta atkārtotai izskaitļošanai satiksmes informācijas dēļ.
1.
2.
Maršruta ieteikumi.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Route
options Reroute on request.
• 1 — sāk vadību nekavējoties atbilstoši
norādītajam brauciena plānam.
• 3 — sistēma iesaka 3 alternatīvus maršru-
Atlasiet funkcionalitāti:
•
Lauks atlasīts — maršruta atkārtota
izskaitļošana jāapstiprina ar OK/MENU
vai jāignorē ar EXIT.
•
Lauks nav atlasīts — maršruts tiek automātiski izskaitļots atkārtoti.
5 Atbilstoši satiksmes radio sniegtajai informācijai.
6 Šī funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja šī informācija
Atlasiet maršruta ieteikuma lietošanas iestatījumu:
ir ietverta kartes datos.
tus, no kuriem viens jāatlasa pirms vadības
sākšanas. Ņemiet vērā, ka vadības sākšanās var mazliet aizkavēties, jo sistēmai ir
jāizskaitļo 3 piemēroti maršruti.
Joslas transportlīdzekļiem ar
pasažieriem izmantošana6
Reizēm privātajās pasažieru automašīnas drīkst
izmantot joslas, kas parasti paredzētas vietējiem
satiksmes autobusiem, komerctransportam un
taksometriem, ar noteikumu, ka pasažieru automašīnā atrodas viens vai vairāki pasažieri. Ja šī
funkcija ir aktivizēta, piemērota maršruta izskaitļošanā tiek izmantotas arī šāda tipa joslas.
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Route
options Use carpool lane.
2.
Atlasiet joslas transportlīdzekļiem ar pasažieriem izmantošanas iestatījumu:
• Never
• For 2 persons
• Over 2 persons
Ātrgaitas joslas izmantošana6
Reizēm privātajās pasažieru automašīnas drīkst
izmantot joslas, kas parasti paredzētas vietējiem
satiksmes autobusiem, komerctransportam un
taksometriem, ar noteikumu, ka pasažieru automašīna ir klasificēta kā "zaļā automašīna" u.tml.
}}
25
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
||
Ja šī funkcija ir aktivizēta, piemērota maršruta
izskaitļošanā tiek izmantotas arī šāda tipa joslas.
1.
2.
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Route
options Use express lane.
Atlasiet ātrgaitas joslas izmantošanas iestatījumu:
•
Lauks atlasīts — maršruta izskaitļošanā
tiek izmantota ātrgaitas josla.
•
Lauks nav atlasīts — ātrgaitas josla netiek
izmantota.
Izvairīšanās no noteikta apgabala6
Automaģistrāļu atlasi nevar atcelt. Maršruta
izskaitļošanas laikā automaģistrāles tiek vienmēr
izmantotas alternatīviem maršrutiem.
1.
6 Šī
26
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Route
options Avoid area.
funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja šī informācija ir ietverta kartes datos.
Atlasiet apgabalu, kuru nevēlaties iekļaut
maršrutā (ja šis apgabals jau ir iekļauts
sarakstā kā iepriekš norādīts apgabals, pārejiet pie nākamā soļa):
3.
• Select area on map — atlasiet vaja-
dzīgo apgabalu kartē. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Ierobežota apgabala
izveide" turpmāk.
• From stored location — atlasiet vienu
no saglabātajām atrašanās vietām.
> Atlase tiek pievienota sarakstam ar apgabaliem, no kuriem sistēmai jāizvairās.
Sarakstā iezīmējiet apgabalu, no kura vēlaties
izvairīties, nospiediet OK/MENU un atlasiet
Activate.
Šeit tas ir iespējams arī Edit, Deactivate un
Delete apgabaliem.
> Izskaitļojot maršrutu, sistēma izvairīsies no
šī apgabala.
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
Ierobežota apgabala izveide
Apgabalu, no kura jāizvairās, var atlasīt, to iezīmējot tieši kartē ar lodziņu.
Lai apgabals netiktu iekļauts maršruta izskaitļošanā, tas ir jāaktivizē; skatiet sadaļu "Izvairīšanās
no apgabala" iepriekš.
Saistītā informācija
•
navigācija — satiksmes informācija
(34 lpp.)
Izvairīšanās no noteiktiem satiksmes
traucējumiem 6
•
•
•
Navigācija — brauciena plāns (21 lpp.)
–
1.
•
•
•
•
•
•
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Route
options Avoid area Select area on
map.
2.
Ritiniet kartē, līdz kursors atrodas vajadzīgajā
apgabalā.
3.
Nospiediet OK/MENU.
> Tiek izveidots sarkans lodziņš.
4.
Pagrieziet TUNE, lai mainītu lodziņa izmēru.
5.
Kad lodziņš ir vēlamajā izmērā, nospiediet
OK/MENU.
> Apgabals tiek saglabāts sarakstā ar apgabaliem, no kuriem sistēmai jāizvairās.
6 Šī
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Route
options:
Navigācija — galamērķa norādīšana (16 lpp.)
navigācija — darbība (10 lpp.)
Avoid motorways
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
PIEZĪME
•
Ja maršruts tiek ievadīts, kad šīs atlases ir
veiktas, opcijas atzīmēšana/atzīmes
nodzēšana var aizņemt kādu brīdi, jo
maršruts ir jāpārrēķina.
•
Ja tuneļi, maksas ceļi un automaģistrāles
nav atlasīti, sistēma no tiem izvairās, cik
vien tas ir iespējams, un izmanto tos tikai
gadījumos, kad nav pieejamas citas
saprātīgas alternatīvas.
funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja šī informācija ir ietverta kartes datos.
27
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
Navigācija — kartes opcijas
2.
Šeit var iestatīt, kā rādīt karti un ko attēlot.
Atlasiet, kā karti attēlot ekrānā:
• North up - karte vienmēr rāda ziemeļus
ekrāna augšpusē. Automobiļa simbols
pārvietojas attiecīgajā virzienā uz ekrāna.
Informācija par pašreizējo atrašanās
vietu
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options Position information.
2.
Atlasiet atrašanās vietas informāciju:
• Map heading up - automobiļa simbols
atrodas centrā un ekrānā vienmēr ir vērsts
uz augšu. Kartes attēls griežas zem automobiļa simbola atbilstoši ceļa līkumiem.
• 3D map basic - karti var skatīt diagonāli
no augšas; automašīnas simbols atrodas
centrā, bet braukšanas virziens ekrānā
vienmēr ir vērsts uz augšu.
• 3D map enhanced - tāda pati opcija kā
Pilnekrāna karte
1.
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options Show full-screen map.
Atlasiet kartes izmēru:
•
•
Lauks atlasīts — rāda karti pa visu ekrānu.
Lauks nav atlasīts — ekrāna apakšdaļā un
augšdaļā tiek attēlota ar automašīnu saistīta informācija, piemēram, pasažieru
salona temperatūra un atskaņotā multivide.
iepriekšējā, bet kartes attēlā ir pievienoti
dažādi objekti, ēkas u.c.
Informācija par objektiem
automaģistrāles malās
1.
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options Motorway information.
Atlasiet funkciju:
•
Lauks atlasīts — kad automašīna brauc
pa automaģistrāli, tiek attēlotas trīs (3)
izejas ar, piemēram, atpūtas vietām vai
degvielas uzpildes stacijām. Saraksts tiek
sašķirots, vistuvāko izeju attēlojot saraksta
apakšā.
•
Lauks nav atlasīts — funkcija izslēgta.
Kartes režīms
1.
28
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options Map type.
• Current road — ekrānā tiek attēlots tā
ceļa/ielas nosaukums, uz kura atrodas
automašīna/kursors.
• Lat/Long — ekrānā tiek attēlotas auto-
mašīnas/kursora atrašanās vietas koordinātas.
• None - ekrānā tiek attēlotas automašī-
nas/kursora atrašanās vietas koordinātas.
Kompass
Ekrāna kartes attēlā ir kompass, kad rāda virzienu,
kurā ir vērsta automašīnas priekšpuse.
Kompasa bultiņas sarkanais
gals norāda uz ziemeļiem, bet
baltais gals - uz dienvidiem. Kā
alternatīvu grafiskajam kompasam var atlasīt uz tekstu balstītu kompasa virzienu.
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
1.
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options Compass.
2.
• Automatic - gaismas sensors nosaka
diennakts laiku un automātiski pielāgo
ekrānu.
Atlasiet, vai kompasa virzienu attēlot ar kompasa adatu vai burtiem:
•
• Day - ekrāna krāsas un kontrasts kļūst
tīrs un ass.
Graphic − kompasa adata norāda kompasa virzienu.
•
• Text − burts N apzīmē kompasa virziena
ziemeļus, W rietumus, S dienvidus, bet E −
austrumus.
Ekrānā kartes attēla kompasa virzienu (ziemeļus) vai braukšanas virzienu var regulēt arī
virzienā uz augšu, skatiet sadaļu "Kartes režīma
kompasa virziens" iepriekš.
Atzīmētās POI opcijas tiek parādītas kartē.
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options POI symbols.
Atlasiet, kurus POI simbolus attēlot kartē.
• Default - POI - norādīts, ja ir redzama(-s)
–
funkcija(-s) Selected.
TUNE un OK katram POI, kuru vēlaties
parādīt ekrānā.
• None - nav attēlots(-i) neviens POI.
Lai karte nebūtu grūti lasāma, ir ierobežots kartē
vienlaikus redzamo POI opciju skaits − vairākas
POI opcijas var aplūkot, tuvinot kādu no zonām.
Kartes krāsas
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options Map colours.
Night - ekrāna krāsas un kontrasts tiek
pielāgots, nodrošinot vadītājam optimālu
nakts redzamību.
Saglabātā atrašanās vieta kartē
• Selected - atlasiet, nospiežot slēdzi
Objekti (POI) kartē
1.
Atlasiet kartes krāsu iestatījumu:
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options Stored location on map.
> Tiek attēlotas visas saglabātās atrašanās
vietas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Navigācija — maršruta opcijas (24 lpp.)
Navigācija — vadības opcijas (30 lpp.)
Navigācija — kartes opcijas (28 lpp.)
Navigācija — objektu (POI) simboli (20 lpp.)
Navigācija — saglabāto atrašanās vietu
importēšana/eksportēšana (32 lpp.)
29
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
Navigācija — vadības opcijas
Ielu nosaukumi balss vadības sistēmā
Šeit var iestatīt viedu, kādā attēlot vadību.
1.
2.
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Street names in
voice guidance.
Atlasiet, ko balss vadībai ietvert:
•
Lauks atlasīts — attālums un virziens, kā
arī ielu un ceļu nosaukumi.
•
Lauks nav atlasīts — attālums un virziens.
1.
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Time of arrival
format.
30
tikai uz noteiktiem modeļu variantiem.
•
Lauks nav atlasīts — nav rādījuma.
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Automatic read out
of traffic.
2.
Atlasiet satiksmes informācijas lasījuma
iestatījumu:
1.
• ETA - parāda prognozēto ierašanās laiku
• RTA - parāda laiku, kas atlicis līdz ieraša-
7 Attiecas
Lauks atlasīts — rāda brauciena plāna
nākamo manevru un attālumu līdz tam.
•
Lauks atlasīts — tiek nolasīti svarīgi satiksmes traucējumi maršrutā.
•
Lauks nav atlasīts — nav lasījuma.
Automātiska skaņas pielāgošana
Atlasiet laika attēlošanas opciju:
nās brīdim.
•
Automātiska satiksmes informācijas
nolasīšana
Navigācija ar pagriešanas funkciju7
Ierašanās laiks vai atlikušais
braukšanas laiks
Atlasiet kombinētā instrumentu paneļa attēlošanas iestatījumu.
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Turn-by-turn
navigation.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Audio fadeout.
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
2.
Atlasiet kartes skaņas pielāgošanas iestatījumu:
•
•
Lauks atlasīts — laikā, kad balss vadība
nolasa informāciju, tiek izslēgta audio un
multivides sistēmas, piemēram, radio,
skaņa.
Lauks nav atlasīts — nav skaņas pielāgošanas.
Balss norādes
Vadības laikā, kad automašīna tuvojas krustojumam vai nobrauktuvei, balss paziņojums informē
par attālumu līdz nākamajam manevram un tā
veidu. Vienlaikus tiek parādīta krustojuma detalizēta karte. Tuvojoties krustojumam, balss ziņojums tiek atkārtots. Lai atkārtotu paziņojumu,
divreiz nospiediet taustiņu OK/MENU.
Skaļumu var regulēt, pagriežot audiosistēmas
skaļuma regulēšanas taustiņu (balss ziņojuma
laikā).
2.
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Voice guidance.
•
Lauks atlasīts — tiek nolasīts attālums līdz
nākamajam manevram un tā veids.
•
Lauks nav atlasīts — nav balss vadības.
2.
Vienkārša balss vadība
Pirms katra vadības punkta balss vadība sniedz
trīs (3) instrukcijas − viena sagatavojošā, viena
tieši pirms punkta un pēdējā − brīdī, kad jāveic
manevrs. Ja vienkāršā balss vadība ir aktivizēta,
katram vadības punktam tiek sniegta tikai
viena (1) instrukcija.
1.
2.
PIEZĪME
Pašreizējā zvana laikā, kas veikts no mobilā
tālruņa ar Bluetooth savienojumu, nav pieejama balss vadība.
Atlasiet balss vadības iestatījumu:
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Use simple voice
guidance.
•
Lauks atlasīts — kad automašīna tuvojas
drošības kamerai, atskan skaņas signāls
un tiek parādīts simbols.
•
Lauks nav atlasīts — nav brīdinājuma.
PIEZĪME
Kartē iekļaujamās informācijas veidu nosaka
attiecīgās valsts likumdošana. Pašreizējo
informāciju skatiet www.volvocars.com/navi.
PIEZĪME
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par spēkā esošo
satiksmes noteikumu un ātruma ierobežojumu
ievērošanu.
Atlasiet balss vadības iestatījumu:
•
Lauks atlasīts — katram vadības punktam
balss vadība sniedz vienu (1) instrukciju.
•
Lauks nav atlasīts — nav balss vadības.
Saglabātās atrašanās vietas signāls
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Stored location
notification.
2.
Atlasiet vienu no saglabātajām pozīcijām:
Drošības kamera
1.
Atlasiet funkciju:
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Speed camera
warning.
•
Lauks atlasīts — kad automašīna tuvojas
lietotāja saglabātajai atrašanās vietai,
atskan skaņas signāls.
•
Lauks nav atlasīts — nav skaņas signāla.
}}
31
GALAMĒRĶA, BRAUCIENA PLĀNA UN MARŠRUTA NORĀDĪŠANA
||
Objekta signāls braucienam abos
virzienos ar vadību
Navigācija — saglabāto atrašanās
vietu importēšana/eksportēšana
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Travel POI
notification.
Importējiet un/vai eksportējiet saglabātos maršrutus un atrašanās vietas.
Atlasiet funkciju:
1.
2.
•
Lauks atlasīts — kad automašīna tuvojas
braukšanas gidā (16 lpp.) ietvertajam
objektam, atskan skaņas signāls.
•
Lauks nav atlasīts — nav skaņas signāla.
Lai objektus varētu importēt, failu formātam
jābūt .gpx.
2.
•
Lauks atlasīts — kad automašīna tuvojas
braukšanas gidam (16 lpp.), atskan skaņas signāls.
•
Lauks nav atlasīts — nav skaņas signāla.
Saistītā informācija
•
32
navigācija — satiksmes informācija
(34 lpp.)
Lai karšu datu bāzei pievienotu POI failus,
ir nepieciešamas noteiktas datorzināšanās.
•
POI failu formātu un failu lejupielādes veidus no interneta nosaka attiecīgais ražotājs/izplatītājs. Tādēļ POI failu lejupielāde
no interneta nav standartizēts process, un
īpašnieka rokasgrāmatā nav sniegts precīzs un pakāpenisks tā apraksts.
•
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
Saistītā informācija
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Guidance options Guided tour
notification.
Atlasiet funkciju:
•
Pievienojiet USB atmiņas ierīci tuneļkonsoles
glabāšanas nodalījumā.
Signāls braucienam abos virzienos ar
vadību
1.
PIEZĪME
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Import/
export stored locations.
3.
Atlasiet, ko vēlaties importēt vai eksportēt.
•
•
•
•
Navigācija — galamērķa norādīšana (16 lpp.)
Navigācija — brauciena plāns (21 lpp.)
Navigācija — maršruts (22 lpp.)
Navigācija — objektu (POI) simboli (20 lpp.)
SATIKSMES INFORMĀCIJA
SATIKSMES INFORMĀCIJA
navigācija — satiksmes informācija
Navigācijas sistēma nepārtraukti saņem satiksmes paziņojumu kanāla (TMC) pārraidīto satiksmes informāciju, ko izmanto dinamiskajām ceļu
norādēm. Ja rodas situācijas, kas var ietekmēt
braucienu (piemēram, negadījumi, ceļu remonts),
informācija par tām tiek attēlota ekrānā. Ja ir
norādīts galamērķis, notiek maršruta pārrēķināšana. Pārrēķināšana var notikt automātiski vai tai
var būt nepieciešams apstiprinājums, skatiet
Novirzīšana pēc pieprasījuma (24 lpp.).
TMC ir standartizēta satiksmes informācijas
kodēšanas sistēma. Uztvērējs automātiski meklē
pareizo frekvenci.
PIEZĪME
TMC nav pieejama visos reģionos/valstīs. Sistēmas pārklājuma zona tiek nepārtraukti uzlabota, un reizēm var būt nepieciešama atjaunināšana.
Satiksmes informācija tiek attēlota atšķirīgi atkarībā no tā, vai galamērķis ir vai nav norādīts.
Šis ekrāna simbols norāda, ka
pašreizējā uztveršanas zonā ir
pieejama satiksmes informācija.
Simbola krāsa apzīmē informācijas svarīgumu:
34
•
SARKANA − tiek nolasīta informācija, un
kartē tiek parādīta atrašanās vieta.
•
DZELTENA − informācija netiek nolasīta,
kartē tiek parādīta atrašanās vieta.
Šis simbols norāda satiksmes
traucējuma atrašanās vietu −
plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Satiksmes informācija
− ar norādītu galamērķi" >
"Satiksmes informācija kartē".
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Atver ritināšanas funkciju kartē.
Satiksmes informācija kartē
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Traffic information
Traffic on map.
2.
Aktivēšana/deaktivēšana
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Traffic information.
2.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu satiksmes informāciju, vai noņemiet atzīmi, lai
deaktivizētu.
Satiksmes informācija − bez norādīta
galamērķa
Šī funkcija ļauj parādīt satiksmes traucējumus,
neatlasot galamērķi.
Meklējiet satiksmes problēmas ar ritināšanas
funkciju; skatiet aprakstu turpmāk sadaļā
"Satiksmes informācija − ar norādītu galamērķi" > "Satiksmes informācija kartē".
Visa satiksme
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Traffic information
Traffic on map.
> Tiek parādīts saraksts ar visiem uztveršanas zonā pieejamajiem satiksmes paziņojumiem.
2.
Atlasiet, ko attēlot; skatiet aprakstu turpmāk
sadaļā "Satiksmes informācija − ar norādītu
galamērķi" > "Visa satiksme".
SATIKSMES INFORMĀCIJA
Satiksmes informācija − ar norādītu
galamērķi
Kad ir ievadīts galamērķis, šī funkcija rāda satiksmes problēmas.
Visa satiksme
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Traffic information
All traffic.
> Tiek parādīts saraksts ar visiem uztveršanas zonā pieejamajiem satiksmes paziņojumiem. Vispirms satiksmes informācija
tiek sakārtoti pēc valsts (robežu teritorijās), tad − pēc ielas numura un ielas
nosaukuma.
2.
Satiksmes informācijas klausīšanās
maršrutā
– Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Traffic information
Listen to traffic on route.
> Tiks nolasīti pašreizējie satiksmes paziņojumi maršrutā.
Atlasiet satiksmes traucējumu (ceļu/ielu) un
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
> Satiksmes traucējumi ir sakārtoti, augšā
attēlojot visbūtiskākos traucējumus, piemēram, pilnīgi kustības apstāšanos kādā
no joslām.
3.
Atlasiet satiksmes traucējumu un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
> Tiek parādīta plašāka informācija par satiksmes traucējumu, kā arī tās atrašanās
vieta kartē. Kartes attēls tiek centrēts ap
satiksmes traucējuma atrašanās vietu.
Satiksmes traucējums kartē.
Satiksmes informācija kartē
1.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Traffic information
Traffic on map.
2.
Ritiniet karti, līdz krustiņā atrodas tas satiksmes traucējums/simbols, par kuru vēlaties
saņemt plašāku informāciju.
> Ap simbolu izgaismojas dzeltens rāmis.
}}
35
SATIKSMES INFORMĀCIJA
||
3.
Apstipriniet atlasi, nospiežot OK/MENU.
> Tiek attēlota pieejamā informācija, piemēram,
•
•
•
•
•
1.
ielas nosaukums/ceļa numurs;
valsts;
traucējuma veids;
traucējuma apmērs;
traucējuma ilgums.
Ja krustiņa rāmītī atrodas vairāki satiksmes traucējumi, vispirms tiek parādīts
krustiņa centram vistuvāk esošais traucējums.
2.
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Traffic information
Traffic on map.
> Tieši norādītie satiksmes traucējumi (divi
iepriekšējā attēlā) norāda, ka informācija
attiecas uz pašreizējo brauciena plānu.
•
Iezīmētā laukuma garums atbilst satiksmes
traucējuma teritorijai (attālumam).
•
Braukšanas virziens tiek rādīts pie atzīmētā
ceļa malas.
Atlasiet satiksmes traucējumu un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
> Tiek parādīta plašāka informācija par satiksmes traucējumu, kā arī tās atrašanās
vieta kartē. Kartes attēls tiek centrēts ap
satiksmes traucējuma atrašanās vietu.
Ekrānā augšpusē esošie attēli, piemēram,
"2/5", nozīmē, ka redzamā informācija ir
2. paziņojums no 5 paziņojumiem, kas
atrodas krustiņa rāmītī - pārējos paziņojumus var pārlūkot, atkārtoti īsi nospiežot
OK/MENU.
Satiksmes traucējums visā tā plašumā.
Satiksmes informācijas attēlošanas
apgabala lielums
Kartes mērogs nosaka to, cik daudz informācijas
var parādīt. Jo lielāka ir ekrānā attēlotā kartes
teritorija, jo lielāku skaitu satiksmes traucējumu
var attēlot.
Tieši norādītā informācija
Satiksmes traucējums kartē.
Saistītā informācija
•
Navigācija — reāllaika satiksmes informācija
(RTTI), (37 lpp.)
•
•
•
Navigācija — vadības opcijas (30 lpp.)
Satiksmes traucējuma apmērs
Daži satiksmes traucējumi neatrodas tikai vienā
konkrētā atrašanās vietā, bet var pārklāt lielāku
teritoriju.
Papildus satiksmes traucējuma atrašanās vieta
simbolam arī pašreizējais attālums ir iezīmēts ar
sarkanu krustiņu rindu "xxxxx".
36
Navigācija — galamērķa norādīšana (16 lpp.)
Navigācija — brauciena plāns (21 lpp.)
SATIKSMES INFORMĀCIJA
Navigācija — reāllaika satiksmes
informācija (RTTI)1, 2
Ja automašīnā ir izveidots interneta savienojums,
varat internetā saņemt reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot RTTI.
Tiek attēloti pašreizējie automaģistrāļu, lielas
nozīmes ceļu un ārpilsētu ceļu, kā arī noteiktu pilsētas ceļu satiksmes apstākļi.
Kartē attēlotās satiksmes informācijas apjoms ir
atkarīgs no attāluma līdz automašīnai, un tā tiek
attēlota tikai aptuveni 120 km rādiusā ap automašīnas pozīciju.
Teksts un simboli tiek attēloti kartē kā parasti, un
satiksmes plūsma rāda satiksmes kustības
ātrumu uz ceļa salīdzinājumā ar atļauto braukšanas ātrumu uz attiecīgā ceļa. Kartē tiek attēlota
satiksmes plūsma abās ceļa pusēs, katru raukšanas virzienu apzīmējot ar vienu krāsainu līniju:
•
•
•
No mobilajām lietotnēm, varas iestādēm un transportlīdzekļu GPS datiem tiek nepārtraukti izgūta
satiksmes informācija par notikumiem un plūsmu.
Ja automašīna pieprasa satiksmes plūsmas informāciju, vienlaikus tiek sniegti anonīmi dati par
satiksmes plūsmu automašīnas atrašanās vietā,
tādējādi papildinot pakalpojuma funkciju. Anonīmie dati tiek sūtīti tikai gadījumā, ja ir aktivizēta
RTTI.
1
2
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
navigācija — satiksmes informācija (34 lpp.)
Navigācija — maršruta opcijas (24 lpp.)
Navigācija — kartes opcijas (28 lpp.)
Navigācija — vadības opcijas (30 lpp.)
Zaļa — nav pārrāvumu
Oranža — lēna satiksme
Sarkana — satiksmes sastrēgums/negadījums
Aktivēšana/deaktivēšana
1. Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Use
Real Time Traffic Information.
2.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu reāllaika
satiksmes informāciju, vai noņemiet atzīmi, lai
to deaktivizētu.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Real Time Traffic Information
37
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Navigācija — karte un sistēmas
informācija
Volvo piedāvā vairākas kartes, kas aptver dažādas pasaules daļas. Karte sastāv no kartes
datiem un ceļa datiem ar saistīto informāciju.
Atjaunināšanas laikā jaunā informācija tiek pārsūtīta uz navigācijas sistēmu, bet iepriekšējā novecojusī informācija − izdzēsta.
Sistēmas informācija
Kartes − saturs
Kartes ir izstrādātas, izmantojot uzlabotu informāciju, un tiek nepārtraukti atjauninātas.
PIEZĪME
Kartes datiem nav 100% pārklājums visos
reģionos/valstīs.
Sistēmas pārklājuma zona tiek nepārtraukti
uzlabota, un reizēm var būt nepieciešama
atjaunināšana.
Informāciju par kartēm un citu ar Sensus
Navigation saistītu informāciju skatiet
support.volvocars.com.
Kartes teritorijas
Automašīnas navigācijas sistēma dažādiem tirgiem atšķiras. Ja jāveic izmaiņas kartes teritorijā,
sazinieties ar Volvo izplatītāju, lai saņemtu informāciju par to, kā rīkoties.
–
1
2
40
Navigācijas avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings System
information.
> Tiek attēlots navigācijas sistēmas pašreizējā statusa, piemēram, satiksmes informācijas pašreizējā raidītāja un operatīvo
kartes datu, izraksts, kā arī kartes versija.
Skatiet informāciju vietnē support.volvocars.com.
USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 20 GB brīvas vietas.
Karšu atjaunināšana
Atjauninātie karšu dati tiek lejupielādēti no interneta1 USB atmiņas ierīcē2. Pēc tam lejupielādētie
atjaunināšanas dati tiek pārsūtīti uz automašīnas
navigācijas sistēmu, izmantojot automašīnas USB
savienojumu un pieslēgvietu, kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurējā glabāšanas nodalījumā.
PIEZĪME
Pirms automašīnas kartes datu atjaunināšanas:
•
Vispirms izlasiet internetā atrodamo informāciju un instrukcijas par kartes datu
lejupielādi un atjaunināšanu.
Ja rodas jautājumi par atjaunināšanu, sazinieties
ar Volvo izplatītāju vai apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Atjaunināšana
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atjauninātu navigācijas sistēmu − tiks attēlots atjaunināšanas procesa progress, kā arī aptuvenais atlikušais laiks.
PIEZĪME
Atjaunināšanas laikā vairākas informācijas un
izklaides sistēmas funkcijas ir atspējotas vai
ierobežotas.
1.
Iedarbiniet dzinēju.
2.
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā atrodas
atjauninājums, automašīnas USB pieslēgvietai un ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
> Rādījumu ekrānā parādās Map update
finished. Visas navigācijas sistēmas funkcijas var izmantot atkal.
PIEZĪME
Dažos gadījumos kartes datu atjaunināšanai
var būt nepieciešama jaunu funkciju pievienošana, kas nav aprakstīta šajā rokasgrāmatā.
dzās, ar nosacījumu, ka USB atmiņas ierīce joprojām ir pievienota. Ja USB ierīce nav pievienota,
iedarbiniet dzinēju un pēc tam pievienojiet USB
atmiņas ierīci.
Navigācija — izvēlnes pārskats
Sistēmas izvēļņu iespējamo opciju un iestatījumu
pārskats.
Kad atjaunināšana ir pabeigta, ekrānā tiek attēlots Map update finished.
Tiek attēloti trīs izvēlnes līmeņi. Var būt pieejamas
vairāk apakšizvēlnes, kas tādā gadījumā ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās.
Saistītā informācija
–
•
navigācija — licences līgums un autortiesības (45 lpp.)
•
•
Navigācija — kļūmju izsekošana (44 lpp.)
Sensus Navigation (7 lpp.)
Atveriet izvēļņu sistēmu, navigācijas avota
parastajā skatā nospiežot OK/MENU.
Repeat voice guidance
(30 lpp.)
Set destination
(16 lpp.)
Home
(16 lpp.)
Address
(16 lpp.)
Country:
City:
Street:
Number:
Junction:
Set single destination
Add as waypoint
Pārtrauktas atjaunināšanas turpināšana
Ja dzinēja izslēgšanas brīdī atjaunināšana nav
pabeigta, tad, nākamreiz iedarbinot dzinēju, atjaunināšanas process atsākas no vietas, kur tas bei-
Information
Save
}}
41
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
||
Point of interest (POI)
(16 lpp.)
(16 lpp.)
Travel guide
By name
Country:
Start guidance
By category
Postcode
Details
Near the car
Street:
Photos
Along the route
Number:
Play audio
Near the destination
Junction:
Pause audio
Around point on map
Set single destination
Stored location
(16 lpp.)
Set single destination
Delete
Delete all
Previous destination
(16 lpp.)
Add as waypoint
Information
Save
Add another waypoint
(16 lpp.)
Clear itinerary
Set single destination
Route
Add as waypoint
Avoid
(22 lpp.)
Information
Reroute
Save
Longer
Select point on map
Delete
Set single destination
Delete all
Add as waypoint
(16 lpp.)
(21 lpp.)
Start guidance
Format:
Set single destination
Internet search
Itinerary
Information
Latitude and longitude
(16 lpp.)
Itinerary
Add as waypoint
Save
Edit
42
Postcode
(16 lpp.)
Shorter
Delete
Alternative routes to destination
(22 lpp.)
Detailed route information
(22 lpp.)
Save
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Route overview
(22 lpp.)
Route options
(24 lpp.)
Map options
Next
Route type
Show full-screen map
Previous
Reroute on request
Map type
Zoom in
Route proposals
Motorway information
Zoom out
Use carpool lane
Position information
Use express lane
Compass
Avoid area
POI symbols
Map of remaining route
(22 lpp.)
Record route
(22 lpp.)
Avoid motorways
Map colours
vai
Avoid toll roads
Stored location on map
Stop recording
Avoid tunnels
Traffic information
(34 lpp.)
All traffic
(34 lpp.)
(28 lpp.)
Avoid ferries
Avoid car trains
Avoid vignette obligation
Traffic on map
Cancel guidance
(21 lpp.)
vai
Resume guidance
Settings
}}
43
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
||
Guidance options
(30 lpp.)
Time of arrival format
Street names in voice guidance
Navigācijas sistēma rāda automašīnas atrašanās
vietu ar aptuveni 20 metru precizitāti.
Automatic read out of traffic
Kļūdas iespējamība ir lielāka, braucot pa ceļu,
kurš atrodas paralēli citam ceļam, pa līkumotu
ceļu, vairāklīmeņu ceļu vai pēc ilgstošas braukšanas, kuras laikā nav veikti nepārprotami pagriezieni.
Audio fadeout
Voice guidance
Use simple voice guidance
Speed camera warning
Stored location notification
Travel POI notification
Guided tour notification
System information
(40 lpp.)
FAV key options
IzlasesA
Import/export stored locations
(32 lpp.)
Skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu "Izlase".
Saistītā informācija
•
•
44
navigācija — darbība (10 lpp.)
Sensus Navigation (7 lpp.)
Turpmāk ir sniegti piemēri situācijām, kad navigācijas sistēma nedarbojas pareizi.
Automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Turn-by-turn navigation
A
Navigācija — kļūmju izsekošana
Ja esat izvēlējies izvairīties no maksas ceļiem un
automaģistrālēm, sistēma no tiem pēc iespējas
izvairās, izmantojot tos tikai gadījumā, ja nav pieejama neviena cita saprātīga alternatīva.
Pēc transportēšanas automašīnas
atrašanās vieta kartē nav pareiza
Ja automašīna ir transportēta, piemēram, ar prāmi
vai vilcienu, vai veidā, kas traucē GPS signāla
uztveršanu, var paiet līdz 5 minūtēm, kamēr automašīnas atrašanās vieta tiek izskaitļota pareizi.
Pēc akumulatora nomaiņas
automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Arī augsti kalni, ēkas, tuneļi, gaisa tilti, gaisa pārejas/pazemes pārejas negatīvi ietekmē GPS signālu uztveršanu - tas savukārt nozīmē, ka var
samazināties automašīnas atrašanās vietas
izskaitļošanas precizitāte.
Ja ir pārtraukta GPS signāla uztveršana, vai paiet
vairāk par 5 minūtēm, kamēr varēs pareizi uztvert
GPS signālus un izskaitļot automašīnas atrašanās
vietu.
Sistēma ne vienmēr izskaitļo visātrāko/
visīsāko maršrutu
Pēc riepas nomaiņas automašīnas
simbols ekrānā uzvedas neparasti
Izskaitļojot maršrutu, tiek ņemts vērā attālums,
ceļa platums, ceļa veids, labo vai kreiso pagriezienu skaits, apkārtceļi u.c., lai izveidotu teorētiski
vislabāko maršrutu. Maršruta efektīvāka izvēle
varētu būt balstīta uz teritorijas pārzināšanu.
Sistēma izmanto maksas ceļus,
automaģistrāles un prāmjus pat, ja es
cenšos no tiem izvairīties
Tehnisku iemeslu dēļ, izskaitļojot liela attāluma
maršrutu, sistēma var izmantot tikai lielus ceļus.
Pašreizējo automašīnas atrašanās vietu un braukšanas virzienu izskaitļošanā tiek izmantots ne tikai
GPS uztvērējs, bet arī automašīnas ātruma sensors un žiroskopa palīgsistēma. Pēc rezerves
riteņa uzstādīšanas vai vasaras riepu nomaiņas
pret ziemas riepām sistēmā ir "jāiepazīst" jauno
riteņu izmērs.
Lai sistēma darbotos optimāli, ieteicams braukšanas laikā vairākas reizes pagriezt stūri līdz galam,
izmantojot šim nolūkam piemērotu vietu.
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Kartes attēls neatbilst reālajai situācijai
Tādi faktori kā nepārtraukta ceļu tīkla paplašināšana un pārbūve, jaunu ceļu satiksmes noteikumu
ieviešana u.c. nozīmē, ka karšu datubāze ne vienmēr ir pilnīga.
Kartēs saglabātā informācija tiek pastāvīgi pilnveidota un aktualizēta. Lai lejupielādētu visjaunākos kartes datus, skatiet Karšu atjaunināšana
(40 lpp.). Plašāku informāciju par kartēm utt. skatiet arī vietnē support.volvocars.com.
Kartes mērogs reizēm mainās
uz galamērķi pat, ja brauksiet netālu no starpmērķiem.
navigācija — licences līgums un
autortiesības
Mana kartes informācija nav aktualizēta
Turpmākais teksts ir Volvo vienošanās ar ražotāju/izstrādātāju.
Kartēs saglabātā informācija tiek pastāvīgi pilnveidota un aktualizēta. Lai lejupielādētu visjaunākos kartes datus, skatiet Karšu atjaunināšana
(40 lpp.). Plašāku informāciju par kartēm utt. skatiet arī vietnē support.volvocars.com.
Kā varu vienkārši uzzināt, kura kartes
versija tiek izmantota?
Noteiktās teritorijās nav pieejama detalizēta kartes informācija. Tādā gadījumā sistēma automātiski maina palielinājuma pakāpi.
Izvēļņu sistēmā atrodiet Settings System
information, lai saņemtu informāciju par versiju
un aptverto ģeogrāfisko teritoriju. Skatiet
(40 lpp.).
Ekrānā redzamais automašīnas simbols
lēkā vai griežas
Saistītā informācija
Pirms uzsākt braukšanu, sistēmai var būt nepieciešamas dažas sekundes laika, lai noteiktu automašīnas atrašanās vietu un kustību.
Izslēdziet sistēmu un dzinēju. Iedarbiniet vēlreiz,
taču, pirms uzsākt braukšanu, kādu brīdi ļaujiet
automašīnai nekustīgi stāvēt uz vietas.
Man jādodas garā ceļojumā, bet es
nevēlos norādīt noteiktu maršrutu uz
pilsētām, kurām plānoju braukt cauri kā visvienkāršāk izveidot maršrutu?
Norādiet galamērķi tieši kartē, izmantojot tievo
krustiņu. Sistēma automātiski nodrošinās vadību
•
Navigācija — karte un sistēmas informācija
(40 lpp.)
•
•
Navigācija — maršruts (22 lpp.)
Navigācija — maršruta opcijas (24 lpp.)
Autortiesības
Eiropa
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
}}
45
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
||
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
46
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Slovenia
© EuroGeographics.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
Saistītā informācija
•
Navigācija — karte un sistēmas informācija
(40 lpp.)
•
Sensus Navigation (7 lpp.)
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
Poland
© EuroGeographics.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Ukraine
© EuroGeographics.
47
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
A
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
I
Automašīnas transports
44
ierašanās laiks
Autortiesības
45
Izvēlnes
izvēlnes pārskats, navigācija
Ritināt izvēlni
O
30
41
10
Objekti
galamērķa norādīšana
Simboli
16
20
Objekti, skatiet arī POI
20
B
Balss atpazīšana
13
Balss vadība
30
braukšanas laiks
30
D
Drošības kamera
30
Dzēst maršrutu
21
F
Fotoradars
30
G
Galamērķis
16
K
R
Karšu atjaunināšana
40
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)
37
kartes dati
40
Ritentiņš
12
Kartes opcijas
28
Kartes zonas
40
Kļūmju novēršana
sensus navigation
44
Sākt vadību
21
Kompass
28
Satiksmes informācija
34
S
M
T
Maršruts
21, 22
alternatīvi maršruti un maršrutu pārskats
22
Tastatūra
Mēroga
maiņa
U
34
USB savienojums
12
7
49
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
V
50
Vadības atsākšana
21
Vadības opcijas
30
Vadības pārtraukšana
21
TP 24459 (Latvian), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement