Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2017 Sensus Navigation

Volvo S90 2017 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Galamērķis/pēdējais galamērķis
Starpmērķis
Vadības punkts
Automašīna plānotajā maršrutā
Satiksmes informācija
Kartes skata minimizēšana (paplašinātais skats) vai maksimizēšana (pilnekrāns)
Izskaitļot apkārtceļu
Pašreizējās balss vadības atkārtošana
Balss vadība īslaicīgi ieslēgta/izslēgta
Atceļ maršruta norādes
Galamērķu/starpmērķu norādīšana
Objekts (Point of Interest — POI)
Kartes teksts un simboli
Atiestata kartes sekošanu automašīnai
Automašīnas pašreizējā atrašanās vieta
Pārslēdz kartes attēlojuma režīmus starp 2D un 3D
Kartes mērogs
Kompass + pārslēgšana starp ziemeļiem un braukšanas virzienu uz
augšu
Saraksts ar maršruta vadības punktiem
Galamērķis un ierašanās laiks/atlikušais laiks līdz ierašanās brīdim vai
pašreizējā atrašanās vieta un attālums līdz galamērķim
Maršruta objektu (Point of Interest — POI) saraksts un satiksmes informācija
Brauciena plāns un maršruta alternatīva
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation ir satelīta raidīta satiksmes informācija un maršruta
vadības sistēma.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka pielikumā iekļautā informācija, apraksti un attēli
var atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt
izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS
2
BALSS ATPAZĪŠANA
Kartes navigācijas ātrā darba sākšanas rokasgrāmata
6
Vienkārša vadība uz galamērķi
6
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
7
Kartes navigācijas laikā bieži veiktās
darbības
8
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Balss atpazīšana
14
Balss atpazīšanas lietošana
14
Balss atpazīšana un kartes navigācija
15
Balss atpazīšanas iestatījumi
16
Vispārīga informācija par galamērķa
ievadīšanu
20
Galamērķa norādīšana tieši kartē
20
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā
teksta meklēšanu
21
Galamērķa norādīšana, izmantojot
Jaunākais/Izlase/Bibliotēka
22
Galamērķa norādīšana ar objektu
(Point of Interest — POI)
24
Galamērķa norādīšana ar adresi
25
Galamērķa saglabāšana "Send to Car"
26
BRAUCIENA PLĀNS UN
MARŠRUTS
SATIKSMES INFORMĀCIJA
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
30
Vadības punkti brauciena plānā
31
SETTINGS
Satiksmes informācija
36
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI),
37
Kartes attēlojuma aktivizēšana/deaktivizēšana vadītāja displejā
40
Sensus Navigation iestatījumi
40
41
Maršruta iestatījumi
43
Objekti (Point of Interest — POI)
maršrutā
31
Kartes iestatījumi
Satiksmes traucējumi maršrutā
32
Satiksmes iestatījumi
44
Informācijas kartītes kartē
32
45
Apkārtceļa atlasīšana
33
Reāllaika satiksmes informācijas
(RTTI), aktivizēšana/deaktivizēšana
Vadības iestatījumi
45
Kartes informācija
46
3
KARTE UN SISTĒMAS
INFORMĀCIJA
4
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Alfabētiskais rādītājs
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
48
Kartes datu atjaunināšana automašīnā, kurā ir pieejams interneta savienojums
49
Kartes datu atjaunināšana, izmantojot personālo datoru un USB ierīci
50
Sensus Navigation kļūmju izsekošana
52
Kartes navigācijas licences līgums
54
Kartes navigācijas autortiesības
56
57
IEVADS
IEVADS
Kartes navigācijas ātrā darba
sākšanas rokasgrāmata
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
Atverot vadītāja durvis, automašīnas elektrosistēma tiek aktivizēta automātiski.
Navigācijas aktivizēšana
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa un
koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Vienkārša vadība uz galamērķi
Vadības iestatīšana uz vajadzīgo galamērķi,
pirms tam neizlasot visu īpašnieka rokasgrāmatu.
Galamērķa atlasīšana kartē
1.
Pieskarieties apakšskatam Navigācija.
2.
Pieskarieties, lai palielinātu kartes attēlu.
3.
Atrodiet kartē vajadzīgo pozīciju.
4.
Pieskarieties pozīcijai un turiet.
> Tiek izveidota ikona un rādīta izvēlne.
5.
Nospiediet Doties šeit.
> Tiek sākta vadība.
Navigācijas deaktivizēšana
Navigācijas sistēmu nevar izslēgt — tā vienmēr
darbojas fonā un tiek izslēgta tikai tad, kad vadītājs aizslēdz automašīnu un izkāpj no tās.
PIEZĪME
Navigācijas sistēma darbojas arī tad, ja dzinējs
ir izslēgts. Sistēma izslēdzas, kad akumulatora
uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.
Sākuma taustiņš
Izvēlnes rinda Navigācija
Ja navigācijas sistēma neattēlo karti vidējā displejā, pašā augšējā izvēlnes rindā pieskarieties
Navigācija (2).
Saistītā informācija
•
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
Ja centrālajā displejā nav redzama izvēlnes rinda
Navigācija, nospiediet sākuma taustiņu (1) un
pēc tam — izvēlnes rindu Navigācija (2).
•
Vienkārša vadība uz galamērķi (6 lpp.)
Pēc tam tiek parādīta pašreizējās teritorijas karte,
kurā automašīna ir apzīmēta ar zilu trīsstūri.
6
IEVADS
Kartes navigācijas rādījumi un
vadības ierīces
Vadītāja displejs
Sensus Navigation var attēlot un darbināt vairākos atšķirīgos veidos, piemēram, vadītāja displejā, augšējā displejā un ar balss komandām.
Vidējais displejs
Karte tiek attēlota tikai 12 collu vadītāja displejā.
Braukšanas laikā vadītāju vada balss vadība un
instrukcijas, kas redzamas vadītāja displejā. Kartes attēlojums vadītāja displejā var būt aktīvs arī
bez iestatīta galamērķa.
Vidējā displejā var veikt visas navigācijas sistēmas
vadības darbības, piemēram, mainīt kartes iestatījumus un iestatīt galamērķus.
Ja kartes attēls netiek rādīts vidējā displejā —
pieskarieties sākuma skata augšējai izvēlnes rindai Navigācija.
Stūres labās puses vadības tastatūra
un vadītāja displejs
Izvēlnes atvēršana/aizvēršana. Izvēlne tiek
automātiski aizvērta pēc noteikta neaktivitātes perioda vai ar noteiktām opcijām.
Izvēlņu pārlūkošana.
Izvēlņu opciju pārlūkošana.
Apstipriniet vai iezīmējiet opciju.
Ar stūres labās vadības tastatūras taustiņiem var
pārvaldīt dažas kartes navigācijas funkcijas, piemēram, Aizvest mājās un Atcelt vadību. Ja
vadītāja displejā ir attēlots ziņojums, tas vispirms
ir jāapstiprina, pirms var rādīt izvēlni.
}}
7
IEVADS
||
Augšējais displejs*
Kartes navigācija vējstiklā.
Navigācijas sistēmas norādes un informāciju
vadītājs var skatīt arī vējstikla displejā, kas tiek
projicēts vējstikla apakšdaļā.
Navigācijas informācijas attēlojumu var izslēgt, un
var pielāgot informācijas lauka pozīciju.
Balss atpazīšana
Daudzas funkcijas var vadīt ar balss komandām.
Saistītā informācija
•
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (21 lpp.)
•
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(15 lpp.)
•
•
•
•
Balss atpazīšana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (16 lpp.)
Kartes attēlojuma aktivizēšana/deaktivizēšana vadītāja displejā (40 lpp.)
Kartes navigācijas laikā bieži veiktās
darbības
Dažas kartes navigācijas laikā bieži veiktās darbības ir aprakstītas turpmāk.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kur es atrodos?
Automašīnas simbola atrašana kartē
Braukšanas virziens vai ziemeļi kartes augšā
2D vai 3D rādījums
Tuvināšana
Ritināšana
Augšējā displeja pārslēgšana
Atgriešanās no izvēlnes
Kur es atrodos?
Kāda ir automašīnas pašreizējā ģeometriskā atrašanās vieta?
•
Nospiediet automašīnas simbolu kartē (zilais
trīsstūris) — informācija tiek attēlota tieši
kartē.
Nospiediet taustiņu uz stūres,
sagaidiet signālu un pēc tam
sakiet, piemēram: "Drive
Sākums" (Braukt mājās).
8
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Automašīnas simbola atrašana kartē
Braukšanas virziens vai ziemeļi kartes
augšā
Nospiediet krustiņa simbolu.
Pēc tuvināšanas un tālināšanas, kā arī ritināšanas
kartē reizēm ir grūti atkal atrast automašīnas atrašanās vietu kartē. Visvienkāršāk to var izdarīt šādi:
•
Nospiediet krustiņa simbolu — karte tiek
atiestatīta un pēc tam seko automašīnas simbolam.
Nospiediet kompasu, lai mainītu automašīnas simbola
kustību kartē.
Vadītājs var izvēlēties vienu no diviem veidiem, kā
attēlot automašīnas kustību kartē:
•
Vidējā displeja augšdaļā vienmēr ir redzami
kartes ziemeļi — automašīnas simbols pārvietojas kartē faktiskajā kompasa virzienā. Ja
automašīnas simbols kartē pārvietojas pa
kreisi, automašīna brauc uz rietumiem.
•
Automašīnas simbols centrālajā displejā vienmēr ir vērsts uz augšu — karte griežas zem
automašīnas simbola atkarībā no automašīnas veiktajiem pagriezieniem. Kompasa simbols kartē rāda uz ziemeļiem (N), un kompasa centrs rāda automašīnas kustības virzienu (šajā gadījumā NE = ziemeļaustrumi).
Kompasa simboli
kompasa virziens;
N
(North): ziemeļi
NE
(NorthEast): ziemeļaustrumi
E
(East): austrumi
SE
(SouthEast): dienvidaustrumi
S
(South): dienvidi
SW
(SouthWest): dienvidrietumi
W
(West): rietumi
NW
(NorthWest): ziemeļrietumi
2D vai 3D rādījums
Nospiediet 2D/3D, lai pārslēgtu starp 2D un 3D rādījumu.
}}
9
IEVADS
||
3D rādījumā automašīnas virziens vienmēr ir
vērsts uz centrālā displeja augšdaļu — karte griežas ap automašīnas simbolu atkarībā no automašīnas veiktajiem pagriezieniem.
Kompasa simbols kartē rāda uz ziemeļiem (N), un
kompasa centrs rāda virzienu, kurā ir vērsta automašīnas priekšpuse.
Vienreiz pieskarieties vidējam
displejam ar diviem izvērstiem
pirkstiem.
Augšējā displeja pārslēgšana
vai
Kartes mērogs netiek attēlots 3D režīmā.
Pieskarieties vidējam displejam
ar diviem izvērstiem pirkstiem
un savelciet tos kopā.
2D rādījums ir aprakstīts iepriekšējā sadaļā
"Braukšanas virziens vai ziemeļi kartes augšā"
Tuvināšana
Tuvināšana
Karti var palielināt šādi:
Ar pirkstu divreiz ātri pieskarieties vidējam displejam.
Ritināšana
Novietojiet vienu pirkstu uz kartes, velciet vēlamajā virzienā un
atlaidiet.
Ritināšanas funkcija ir pieejama
tikai tad, ja kartei ir ieslēgts
maksimāla rādījuma režīms (bet
ne samazināta rādījuma režīms).
vai
Pieskarieties vidējam displejam
ar diviem kopā saliktiem pirkstiem un tos izvērsiet.
Tālināšana
Karti var samazināt šādi:
10
Nospiediet šeit, lai mainītu kartes virsrakstu.
Izvēlieties, kuru no šiem rādījumiem rādīt kā kartes virsrakstu.
•
Galamērķa (Destination) un ierašanās laika
(ETA) vai atlikušā laika (RTA) rādījums. Lai
atlasītu ETA vai RTA, skatiet sadaļu "Maršruta iestatījumi".
vai
•
Pašreizējās atrašanās vietas (Position) un
attāluma līdz galamērķim rādījums (Dist).
Virsrakstu var mainīt tikai tad, ja kartei ir ieslēgts
maksimāla rādījuma režīms (bet ne samazināta
rādījuma režīms).
IEVADS
Kartes skata atkārtota ieslēgšana
Sākuma taustiņš
Izvēlnes rinda Navigācija
Ja atrodaties "dziļi" sistēmā un vēlaties ātri
atgriezties kartes skatā, var izmantot šo metodi:
1.
nospiediet centrālā displeja sākuma taustiņu
(1).
2.
Ja vidējā displejā ir redzams sākuma skats,
nevis kartes skats, nospiediet augšējo izvēlnes rindu Navigācija (2).
Saistītā informācija
•
•
•
Kartes attēlojuma aktivizēšana/deaktivizēšana vadītāja displejā (40 lpp.)
Sensus Navigation iestatījumi (40 lpp.)
Maršruta iestatījumi (43 lpp.)
11
BALSS ATPAZĪŠANA
BALSS ATPAZĪŠANA
Balss atpazīšana1
Balss atpazīšanas sistēma ļauj vadītājam izmantot balss atpazīšanu, lai vadītu noteiktas multivides atskaņotāja funkcijas, Bluetooth pievienotu
tālruni, klimata kontroles sistēmu un Volvo navigācijas sistēmu*.
Balss komandu lietošana ir ērta un palīdz vadītājam nenovērst uzmanību, tā vietā koncentrējoties
uz braukšanu un situāciju uz ceļa.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Balss atpazīšanas vadība notiek dialoga formā ar
lietotāja izrunātām komandām un sistēmas izrunātām atbildēm. Balss atpazīšanas sistēma
izmanto to pašu mikrofonu, kuru lieto Bluetooth
brīvroku sistēma, un balss atpazīšanas sistēmas
atbildes tiek atskaņotas caur automašīnas skaļruņiem. Dažos gadījumos vadītāja displejā tiek attēlots arī teksta paziņojums. Funkcijas var vadīt ar
stūres labās puses tastatūru. Iestatījumus var
veikt vidējā displejā.
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti uzlabota. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lejupielādējiet atjauninājumus — skatiet
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšanas lietošana (14 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(15 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (16 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana2
balss atpazīšanas vadības pamata instrukcijas.
Nospiediet balss atpazīšanas
taustiņu
uz stūres, lai aktivizētu sistēmu un sāktu dialogu,
izmantojot balss komandas.
Sarunas laikā paturiet prātā:
•
Lai sniegtu komandu - runājiet pēc signāla
normālā balsī, normālā ātrumā.
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā laikā
sistēma nesaprot komandas).
•
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un jumta lūku.
Balss atpazīšanu var deaktivizēt šādi:
•
•
sakot: "Cancel";
turot nospiestu balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas vaicājumus, sistēmas runas laikā nospiediet balss atpaun izrunājiet nākamo
zīšanas stūres taustiņu
komandu.
Balss vadības sistēmas mikrofons
1
2
14
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
BALSS ATPAZĪŠANA
Balss atpazīšanas vadības piemērs
Pieskarieties
, sakiet: “Call [Forename]
[Surname] [number category]" — zvana tālruņu katalogā atlasītajam kontaktam, ja šim kontaktam ir vairāki tālruņa numuri (piemēram, mājas,
mobilā tālruņa, darba), piemēram:
Nospiediet
Mobile".
smit divi, divdesmit divi (22 22). Angļu valodā
var nosaukt divus vai trīs vienādus ciparus,
piemēram, divas nulles (00). Ciparus un
skaitļus var nosaukt amplitūdā no 0-2300.
•
, sakiet: "Call Robin Smith
Frekvences var izrunāt kā deviņdesmit
astoņi komats astoņi (98,8), simts un četri
komats divi vai simtu četri komats divi
(104,2).
Balss atpazīšana un kartes
navigācija3
Komanda navigācijas sistēmas vadībai ar balsi,
piemēram, galamērķa iestatīšanai vai norāžu pauzēšanai.
Pieskarieties
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
“Navigācija” — sāk navigācijas dialogu un
rāda komandu piemērus.
•
"Take me home" — tiek sniegta vadība uz
Sākums atrašanās vietu.
•
"Go to [City]" — norāda pilsētu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz Rīgu".
•
Specifisku funkciju komandas ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās, piemēram, sadaļā "Tālruņa balss
atpazīšanas vadība".
"Go to [Address]" — norāda adresi kā
galamērķi. Adresē ir jābūt pilsētai un ielas
nosaukumam. Piemēram, "braukt uz Brīvības
103".
•
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
"Add intersection" — sāk dialogu, kurā ir
jānorāda divas ielas. Norādīto ielu krustojums
kļūst par galamērķi.
•
"Go to [Post code]" — norāda pasta
indeksu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz
1 2 3 4 5".
Komandas/frāzes
Vienmēr var izmantot šīs komandas:
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
•
"Cancel" — pārtraukt dialogu
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, pieprasījumu vai piemēru.
Saistītā informācija
•
•
Balss atpazīšana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (16 lpp.)
•
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, nulle, trīs,
viens, divi, divi, četri, četri, trīs (03122443).
•
•
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai grupās, piemēram, divi, divi vai divdesmit divi
(22). Angļu un holandiešu valodā secīgi var
nosaukt vairākas grupas, piemēram, divde-
"Go to [contact]" — norāda adresi no tālruņu kataloga kā galamērķi. Piemēram,
"braukt pie Jāņa Bērziņa".
•
"Search [POI category]" — meklē tuvākos
noteiktas kategorijas objektus (POI) (piemēram, restorānus).4 Lai sarakstu kārtotu pēc
}}
15
BALSS ATPAZĪŠANA
||
pozīcijas maršrutā — sakiet "Along the
route", kad tiek rādīts rezultātu saraksts.
•
"Search [POI category] in [City]" —
meklē objektus (POI) noteiktā kategorijā un
pilsētā. Rezultātu saraksts tiek kārtots atbilstoši pilsētas centram. Piemēram, "meklēt
restorānu Londonā".
•
•
Balss atpazīšanas lietošana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi7
Balss atpazīšanas iestatījumi (16 lpp.)
Balss atpazīšanas sistēmai var veikt vairākus
iestatījumus.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
Balss vadība un
•
"Search [Objekta nosaukums]". Piemēram, "meklēt Vērmanes dārzu".
•
"Change country/Change state5, 6" —
maina navigācijas meklēšanas zonu.
•
"Show favourites" — rāda izlases atrašanās vietas vadītāja displejā.
Audio iestatījumi
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
•
"Clear itinerary" — nodzēš visus saglabātos
brauciena plāna starpmērķus un galamērķi.
2.
•
"Repeat voice guidance" — atkārto
pēdējo izrunāto norādi.
•
"Turn off voice guidance" — izslēdz balss
vadību.
•
"Turn on voice guidance" — sāk izslēgto
balss vadību.
Saistītā informācija
•
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
•
Balss atpazīšana (14 lpp.)
3
4
5
6
16
1.
2.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Lietotājs var zvanīt uz objektu vai norādīt to kā galamērķi.
Eiropā administratīvā dalījuma apzīmēšanai lieto vārdu "Country", nevis "State".
Brazīlijā un Indijā meklēšanas zonu var mainīt vidējā displejā.
• Atkārtošanas režīms
• Dzimums
• Runas ātrums
Nospiediet Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība un atlasiet iestatījumus.
BALSS ATPAZĪŠANA
Valodas maiņa
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar
.
ikonu Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu
un palīdzības tekstus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
valodu.
Valoda un atlasiet
Saistītā informācija
•
•
•
7
Balss atpazīšana (14 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (14 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(15 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
17
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Vispārīga informācija par galamērķa
ievadīšanu
Saistītā informācija
•
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
Galamērķus var ievadīt, izmantojot šādas metodes:
•
•
Galamērķa norādīšana tieši kartē (20 lpp.)
•
•
Nospiediet karti
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (22 lpp.)
•
•
Jaunākais atlasītais galamērķis
•
Galamērķa norādīšana ar objektu (Point of
Interest — POI) (24 lpp.)
•
Galamērķa norādīšana ar adresi (25 lpp.)
•
•
•
Bibliotēkā saglabātās atrašanās vietas
Galamērķi var ievadīt dažādos veidos.
Brīva teksta meklēšana un kartes koordinātas
Iecienītākās bibliotēkā esošās atzīmētās atrašanās vietas
Objekts (Point of Interest — POI)
Adrese
Atlasiet vienu no alternatīvām, izmantojot sadaļā
"Galamērķis un starpmērķi" sniegtās norādes, un
ievērojiet instrukcijas.
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā teksta
meklēšanu (21 lpp.)
Galamērķa norādīšana tieši kartē
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — atzīmēšana ar pirkstu kartē ir viens no tiem.
Bieži vien visvienkāršāk ir ritināt līdz vajadzīgajai
atrašanās vietai un pieskarties tai ar pirkstu.
Vispirms pārliecinieties, ka
karte ir atvērta maksimālā skata
režīmā: Ja šis taustiņš ir
redzams ekrānā, nospiediet to,
lai maksimizētu kartes skatu.
Pēc tam rīkojieties šādi:
1.
Ritiniet karti, līdz tiek parādīta vajadzīgā atrašanās vieta.
2.
Nospiediet atrašanās vietu un turiet — tiks
izveidota ikona un atvērta izvēlne.
Galamērķis un starpmērķi
Pirmā noteiktā atrašanās vieta būs brauciena
plāna galamērķis.
Turpmākās atrašanās vietas būs brauciena plāna
starpmērķi.
Pēc tam brauciena plānu ar tā galamērķi un
starpmērķiem var vienkārši rediģēt — skatiet
sadaļas "Brauciena plāns un alternatīvs maršruts"
apakšsadaļu "Brauciena plāna rediģēšana".
3. Atlasiet Doties šeit — tiek sākta vadība.
20
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Izdzēsiet ikonu.
Lai izdzēstu ikonu no atrašanās vietas:
Norādiet galamērķi, izmantojot brīvā
teksta meklēšanu
•
Galamērķi var iestatīt dažādos veidos — piemēram, ar brīva teksta meklēšanu var meklēt telefona numurus, pasta indeksus, ielas, pilsētas,
koordinātas un objektus (Point of Interest —
POI).
Izvēlieties Dzēst
Ikonas atrašanās vietas noregulēšana
Lai noregulētu ikonas atrašanās vietu:
1.
Pieskarieties ikonai, turot to velciet uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
Ekrāntastatūru var izmantot, lai ierakstītu lielāko
daļu rakstzīmju un meklētu galamērķus. Aprakstu
skatiet sadaļā "Vidējā displeja tastatūras izmantošana".
1.
Ekrāna apakšā pieskarieties Iest. gal..
> Kartes attēls mainās uz meklēšanu pēc
adreses
2.
Nospiediet
.
3.
Ievadiet meklējamos vārdus.
> Meklēšanas rezultāti tiek rādīti, kamēr tiek
ievadītas rakstzīmes.
}}
21
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
||
4.
Ja meklējot ir iegūts vajadzīgais rezultāts
— pieskarieties meklēšanas rezultātam, lai
rādītu tā informācijas kartīti, un atlasiet
meklēšanas rezultātu, lai turpinātu to lietot.
Ja meklējot ir iegūts pārāk daudz rezultātu — pieskarieties Filtrēt meklēšanas
rezultātus un atlasiet pozīciju, ap kuru
meklēt, un pēc tam atlasiet meklēšanas
rezultātu, lai turpinātu to lietot:
•
•
•
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
•
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
•
Informācijas kartītes kartē (32 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot
Jaunākais/Izlase/Bibliotēka
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — atlasīšana sarakstā ir viens no tiem.
Lai parādītu šos sarakstus:
1. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Iest. gal. — kartes attēls
mainās uz meklēšanu, izmantojot adresi.
Ap galamērķi
Maršrutā
Ap punktu kartē
Ierakstiet, piemēram, “N 58.1234 E
12.5678”, un pieskarieties Meklēt.
Kompasa punktus N, E, S un W var ievadīt dažādos veidos, piemēram, šādi:
N 58,1234 E 12,5678 (ar atstarpēm)
N58,1234 E12,5678 (bez atstarpēm)
58,1234N 12,5678E (ar kompasa bultiņu aiz
koordinātām)
58,1234-12,5678 (ar defisi bez kompasa bultiņas)
Ja vēlaties, varat lietot komatu [,] punkta [.] vietā.
22
•
Ap transportlīdz.
Koordinātas
Galamērķi var norādīt arī ar kartes koordinātām.
•
Saistītā informācija
2. Pēc tam ekrāna augšdaļā atlasiet vienu no
šiem sarakstiem:
• Nesenas
• Izlases
• Bibliotēka
Pēc tam, kad sarakstā ir atzīmēta viena alternatīva, tā tiek pievienota kā galamērķis, izmantojot
vai nu taustiņu Sākt navigāciju, vai Piev. kā
ceļa punktu.
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Last
Izlases
Bibliotēka
Šeit ir redzami pēdējie meklēšanas rezultāti. Ritiniet un atlasiet.
Šeit ir redzamas atzīmētās iecienītās Bibliotēka
atrašanās vietas. Ritiniet un atlasiet.
Tas ir pieejams arī kā izvēlnes opcija vadītāja displejā, un to var atlasīt, izmantojot stūres labās
puses vadības tastatūras. Skatiet "Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces".
No Izlases izdzēsta atrašanās vieta paliek
Bibliotēka, bet tai tiek pievienota "izdzisusi"
zvaigznīte. Lai to atjaunotu Izlases, dodieties uz
Bibliotēka un atkal atzīmējiet atrašanās vietas
zvaigznīti.
Šeit ir apkopotas saglabātās atrašanās vietas un
maršruti. Pēdējās saglabātās vietas un plāni tiek
parādīti saraksta augšgalā.
Sarakstu var rediģēt, izmantojot Rediģēt.
Bieži izmantotu galamērķi var ieprogrammēt un
lietot ar Iestatīt mājas adresi. Ieprogrammēts
Sākums galamērķis ir pieejams arī kā izvēlnes
opcija vadītāja displejā, un to var atlasīt, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru. Skatiet
sadaļu "Kartes navigācijas rādījumi un vadības
ierīces".
Sarakstu var rediģēt, izmantojot Rediģēt.
Pieskarieties pozīcijas zvaigznītei, lai to pievienotu
izlasei/noņemtu no izlases. Pozīcija ar atzīmētu/
aizpildītu zvaigznīti tiek attēlota zem virsraksta
Izlases.
No Bibliotēka izdzēsta atrašanās vieta tiek
izdzēsta arī Izlases.
Bibliotēku var šķirot vairākos veidos:
• Pievienots — kārto hronoloģiskā secībā.
• Nosaukums — kārto alfabētiskā secībā.
• Attālums — kārto pēc attāluma no pašreizējās pozīcijas.
• Saņemts — atrašanās vietas, kas uz auto-
mašīnu nosūtītas, izmantojot funkciju "Send
}}
23
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
||
to Car", tiek filtrētas. Jaunās atrašanās vietas,
kas nav izlasītas, ir apzīmētas ar ZILU marķieri. Pēc atrašanās vietu izlasīšanas marķieri
tiek izdzēsti. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Saglabāt galamērķi, izmantojot Send
to car".
Galamērķa norādīšana ar objektu
(Point of Interest — POI)
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — POI
norādīšana ir viens no tiem.
Izmantojot Rediģēt, vienu vai vairākus saraksta
vienumus var dzēst.
Saistītā informācija
•
Galamērķa saglabāšana "Send to Car"
(26 lpp.)
•
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
1.
Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Iest. gal. —
kartes attēls mainās uz meklēšanu, meklēšanas laukā ierakstot adresi.
2.
Nospiediet POI.
3.
Pieskarieties vajadzīgajam filtram:
•
•
•
•
•
24
Transportlīdzekļa tuvumā
Galamērķa tuvumā
Aizvērt starpmērķus
Maršrutā
Ap punktu kartē
4.
Meklējiet un atlasiet vajadzīgo POI.
5.
izvēlieties Sākt navigāciju vai Piev. kā ceļa
punktu.
Objektu piemēri
Vairākiem POI (piemēram, restorāniem) ir apakškategorijas (piemēram, ātras apkalpošanas restorāni).
Sadaļā "Kartes iestatījumi" var atlasīt, kurus POI
attēlot kartē. Šeit ir attēloti visi pašreizējā reģionā
pieejamie POI. Šis iestatījums neietekmē POI kā
galamērķa meklēšanu — pat izslēgtie POI tiek
rādīti kā alternatīvi galamērķi.
Noteikti POI tiek attēloti kartē tikai tad, ja mērogs
ir 1 km (1 mi).
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
PIEZĪME
•
Objekta simbols un objektu skaits dažādos tirgos atšķiras.
•
Atjauninot kartes datus, var parādīties
jauni simboli un citi − izzust. Izvēļņu sistēmā var pārlūkot visus pašreizējās karšu
sistēmas objektu simbolus.
Galamērķa norādīšana ar adresi
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — adreses norādīšana ir viens no tiem.
Ekrāna apakšdaļā pieskarieties
Iest. gal. — kartes attēls mainās uz meklēšanu, meklēšanas
laukā ierakstot adresi.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
•
Kartes iestatījumi (41 lpp.)
sētu. Šajā gadījumā tiek sniegtas norādes līdz pilsētas centram.
Atlasiet vienu no pieejamajām teksta lauka opcijām un rakstiet, izmantojot vidējā displeja tastatūru:
•
•
•
•
•
Valsts/Štats/Province
Pilsēta/Teritorija/Pasta ind.
Adrese
Numurs
Krustoj.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
•
Informācijas kartītes kartē (32 lpp.)
Meklēšanas lauka piemērs — tie var atšķirties atkarībā
no tirgus/reģiona.
Ņemiet vērā, ka šeit aprakstītās meklēšanas alternatīvas nav pieejamas visos tirgos/reģionos —
ekrānā ir redzamas tikai pašreizējā meklēšanas
zonā pieejamās meklēšanas opcijas.
Ir jāaizpilda visi lauki. Ja, piemēram, vēlaties
doties uz kādu pilsētu, pietiek ievadīt valsti un pil-
25
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Galamērķa saglabāšana "Send to
Car"
Galamērķi var norādīt dažādos veidos — funkcijas Send to Car (Send to Car) izmantošana ir
viens no tiem.
Pozīcijas sūtīšana uz automašīnu
Send to Car (Send to Car) ir funkcija, kas ļauj pievienot galamērķi vai atrašanās vietu automašīnas
navigācijas sistēmai, izmantojot datoru.
Funkciju Send to Car var lietot arī no lietotnes
Volvo On Call. Volvo On Call var lietot, arī ja galamērķis/pozīcija uz automašīnu ir jānosūta no
Volvo On Call pakalpojumu centra.
3.
Ņemiet vērā, ka šeit parādītā procedūra ir tikai
viens no vairāku karšu pakalpojumu piegādātāju
piemēriem.
1.
Datorā apmeklējiet vietni here.com.
> Tiek atvērts karšu pakalpojums.
2.
Meklējiet vajadzīgo pozīciju.
4.
26
5.
Sānu izvēlnē noklikšķiniet uz Sūtīt uz automašīnu.
6.
Atlasiet automašīnu un ievadiet automašīnas
VIN numuru vai e-pasta adresi, kas ir reģistrēta ar jūsu Volvo ID. Pēc tam noklikšķiniet
uz Sūtīt.
7.
Noklikšķiniet uz Gatavs.
> Pozīcija tiek nosūtīta uz automašīnu.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pozīcijas
un pēc tam noklikšķiniet uz adreses.
> Tiek atvērta sānu izvēlne/informācijas kartīte.
Sānu izvēlnē noklikšķiniet uz Kopīgot.
Plašāku informāciju par citiem piegādātājiem un
funkciju Send to Car skatiet Volvo Cars atbalsta
vietnē (support.volvocars.com).
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
Pozīcijas saņemšana un izmantošana
automašīnā
Lai automašīnā varētu saņemt datus, tajā ir jāizveido savienojums ar internetu; skatiet aprakstu
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Savienojuma
izveide automašīnā". Ja pozīcija uz automašīnu
tiek nosūtīta ar Volvo On Call, datu sūtīšanai tiek
izmantots automašīnā iebūvētais modems, tas ir,
atsevišķs interneta savienojums nav nepieciešams.
1.
Kad automašīnā ir saņemta pozīcija, vidējā
displejā tiek rādīts paziņojums. Pieskarieties
paziņojumam/simbolam.
> Tiek atvērta informācijas kartīte.
2.
Atlasiet vajadzīgo pozīcijas lietošanas veidu.
Saglabātas pozīcijas lietošana
Saņemtās pozīcijas tiek saglabātas navigācijas
sistēmas bibliotēkā un var izmantot vēlāk, skatiet
sadaļu "Galamērķa iestatīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka".
Saistītā informācija
•
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (22 lpp.)
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (20 lpp.)
27
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
Brauciena plāns un alternatīvs
maršruts
2.
2.
Nospiediet Citi maršruti.
3.
Atlasiet citu maršrutu:
Kamēr vadība ir aktīva, varat skatīt brauciena
plānu vai pārliecināties, vai ir pieejami alternatīvi
maršruti.
Pieskarieties šim simbolam, lai atvērtu brauciena plānu.
Brauciena plāna attēlošana
Brauciena plāna rediģēšana vai dzēšana
• Eko
• Ātrs
• Ainava
4.
1.
30
Kamēr norādes ir aktīvas, pieskarieties
Palielināt, lai palielinātu kartes attēlu un piekļūtu brauciena plānam.
1.
Atveriet brauciena plānu.
2.
Pieskarieties atkritnes ikonai, lai no brauciena plāna dzēstu starpmērķi, vai pieskarieties Not. maršr., lai dzēstu visu brauciena
plānu.
Alternatīva maršruta attēlošana
Kamēr norādes ir aktīvas, varat meklēt citus
maršrutus.
1.
Atveriet brauciena plānu.
Pieskarieties kartei.
> Kartē tiek parādīts atjaunināts maršruts,
un norādes tiek atsāktas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadības punkti brauciena plānā (31 lpp.)
Apkārtceļa atlasīšana (33 lpp.)
Informācijas kartītes kartē (32 lpp.)
Maršruta iestatījumi (43 lpp.)
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
Vadības punkti brauciena plānā
Brauciena plāna vadības punktu saraksts palīdz
vadītājam savlaicīgi plānot/"redzēt" nākamos
manevrus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Apkārtceļa atlasīšana (33 lpp.)
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
Objekti (Point of Interest — POI)
maršrutā
Var parādīt sarakstu ar objektiem (POI) maršrutā.
Informācijas kartītes kartē (32 lpp.)
Maršruta iestatījumi (43 lpp.)
1.
Nospiediet Priekšā.
2.
Sarakstu var izvērst, nospiežot lejupvērsto bultiņu
, vai minimizēt, nospiežot augšupvērsto bultiņu
.
Nospiediet POI.
> Objekti maršrutā tiek rādīti, pamatojoties
uz to attālumu.
3.
Nākamais vadības punkts vienmēr atrodas saraksta augšgalā.
Ja vairāki objekti atrodas vienā un tajā pašā
vietā, tie tiek attēloti kā grupa. Pieskarieties
grupai, lai skatītu objektu sarakstu.
4.
Atlasiet objektu.
Pieskaroties kādam no saraksta vadības punktiem, karte tiek ritināta uz priekšu līdz saistītajai
atrašanās vietai. Pēc tam pieskaroties kartes
"krustiņa" simbolam (zem taustiņa 2D/3D), kartei
tiek atiestatīts vadības skats, kurā karte seko
automašīnai.
5.
Atlasiet vienu no informācijas kartītes alternatīvām un ievērojiet instrukcijas.
Saistītā informācija
Brauciena plāna vadības punkti.
Aktivizējot brauciena plānu, kartē tiek parādīts tā
vadības punktu saraksts.
•
Galamērķa norādīšana ar objektu (Point of
Interest — POI) (24 lpp.)
31
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
Satiksmes traucējumi maršrutā
Informācijas kartītes kartē
Var parādīt sarakstu ar satiksmes traucējumiem
un objektiem maršrutā.
Katrai kartes ikonai, piemēram, galamērķu, starpmērķu vai izlases ikonai, ir informācijas kartīte,
kuru var atvērt, noklikšķinot uz ikonas.
Izmantojot ikonas Informācijas karte, vadītājs
var skatīt tās pašreizējo informāciju.
Informācijas kartītē ietvertā informācija un iespējamās opcijas atšķiras atkarībā no ikonas tipa.
1.
2.
Nospiediet Satiksme. Ja maršrutā nav
neviena satiksmes notikuma, satiksmes taustiņš ir pelēkā krāsā.
> Satiksmes notikumi maršrutā tiek rādīti,
pamatojoties uz to attālumu.
3.
Ja ir nepieciešama plašāka informācija par
satiksmes traucējumu, pieskarieties rindai, un
tiek atvērta informācijas kartīte. Atlasiet vienu
no informācijas kartītes alternatīvām un ievērojiet instrukcijas.
Nospiediet Priekšā.
4.
Pieskarieties Izvairīties, lai izvairītos no
satiksmes traucējuma.
> Maršruts tiek pārrēķināts, un norādes tiek
sniegtas, izmantojot alternatīvu maršrutu.
Saistītā informācija
•
•
Satiksmes informācija (36 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (44 lpp.)
Objekta (Point of Interest — POI) informācijas kartītes
piemērs.
Šajā piemērā ar atlasītu objektu (Point of Interest
— POI) vadītājs var izvēlēties arī šādas opcijas:
• Sākt navigāciju — atrašanās vieta tiek
saglabāta kā galamērķis
• Piev. kā ceļa punktu — atrašanās vieta tiek
saglabāta kā starpmērķis
• Saglabāt — atrašanās vieta tiek saglabāta
bibliotēkā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
32
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
"Galamērķa norādīšana ar Jaunākie/Izlase/
Bibliotēka".
Saistītā informācija
•
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
•
•
•
•
Vadības punkti brauciena plānā (31 lpp.)
Apkārtceļa atlasīšana
Ja vadītājs vēlas apbraukt nākamo maršruta segmentu, piemēram, tādēļ, ka ceļš ir slēgts, var
atlasīt funkciju Apvedceļš.
Apkārtceļš
Apkārtceļa atlasīšana (33 lpp.)
Maršruta iestatījumi (43 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (22 lpp.)
Tiek parādīts apkārtceļš un tā informācija.
2.
1.
Nospiediet taustiņu Apvedceļš — ekrānā
tiek parādīts alternatīvs maršruts, kā arī informācija par tā attāluma atšķirību attiecībā uz
pašreizējo maršrutu un tā veikšanai nepieciešamais laiks.
Ja ieteikums tiek pieņemts: nospiediet zīmi ar
apkārtceļa informāciju. Maršruts tiek akceptēts, arī ja izbraucat uz ieteiktā ceļa.
Ja ieteikums netiek pieņemts: Pieskarieties
Atcelt. Tiks atsākta pašreizējā maršruta
vadība.
Parasti tiek ieteikts tikai īsāks apkārtceļš, kas
atkal ātri savienojas ar brauciena plāna
sākotnējo maršrutu.
}}
33
BRAUCIENA PLĀNS UN MARŠRUTS
||
Apkārtceļš tiek aktivizēts.
Pēc ieteikuma pieņemšanas tiek atsākta vadība
— tagad apkārtceļš ir atlasīts kā maršruts.
Alternatīva funkcijai Apvedceļš ir novirzīties no
brauciena plāna maršruta — tādā gadījumā sistēma automātiski atjaunina maršrutu un turpina
vadību uz galamērķi pa vispiemērotāko maršrutu.
Vēl viens veids, kā atlasīt alternatīvu maršrutu, ir
aprakstīts sadaļā "Brauciena plāns un alternatīvs
maršruts".
Saistītā informācija
34
•
•
•
Apkārtceļa atlasīšana (33 lpp.)
•
Informācijas kartītes kartē (32 lpp.)
Maršruta iestatījumi (43 lpp.)
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
SATIKSMES INFORMĀCIJA
SATIKSMES INFORMĀCIJA
Satiksmes informācija
Navigācijas sistēma nepārtraukti saņem pārraidīto informāciju par satiksmes plūsmu un notikumiem.
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Sadaļā "Satiksmes iestatījumi" ir aprakstīti pielāgojumi, ko var veikt, lai kartē attēlotu ar satiksmi
saistītu informāciju.
Satiksmes traucējumi, piemēram, blīva un lēna
satiksme, ceļu remonts, negadījumi u.c. tiek attēloti kartē ar dažādiem simboliem.
Ja traucējumu apmērs ir lielāks, piemēram, ceļa
remonta gadījumā, gar ceļa malu tiek attēlota
SARKANA līnija. Vienlaikus šī līnija norāda braukšanas virzienu, uz kuru attiecas šis traucējums. Ja
traucējums attiecas uz abiem virzieniem, attiecīgais ceļa posms tiek apzīmēts ar līniju abās ceļa
pusēs.
Informācija par satiksmes problēmām
– Pieskarieties satiksmes problēmu simbolam.
> Tiek parādīta informācijas kartīte. Informācija var aprakstīt, piemēram, traucējuma
atrašanās vietu ar ielas nosaukumu vai
ceļa numuru, kā arī traucējuma veidu,
apmēru vai ilgumu.
Izvairīšanās no satiksmes traucējumiem
Ja traucējums atrodas maršrutā, var atlasīt opciju
Izvairīties. Pēc tam sistēma izskaitļo alternatīvu
maršrutu.
Aprakstu skatiet sadaļā "Satiksmes problēmas
maršrutā".
Satiksmes informācijas piemērs
1 Attiecas
36
uz dažu valstu tirgiem.
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)1
Ja automašīnā ir izveidots interneta savienojums,
varat internetā saņemt reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot RTTI.
Saistītā informācija
•
•
•
Satiksmes iestatījumi (44 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI),
(37 lpp.)
Satiksmes traucējumi maršrutā (32 lpp.)
SATIKSMES INFORMĀCIJA
Reāllaika satiksmes informācija
(RTTI)2, 3
Ja automašīnā ir izveidots interneta savienojums,
varat internetā saņemt reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot RTTI.
Ja automašīna pieprasa satiksmes plūsmas informāciju, vienlaikus tiek sniegti anonīmi dati par
satiksmes plūsmu automašīnas atrašanās vietā,
tādējādi papildinot pakalpojuma funkciju. Anonīmie dati tiek sūtīti tikai gadījumā, ja ir aktivizēta
RTTI.
Tiek attēloti pašreizējie automaģistrāļu, lielas
nozīmes ceļu un ārpilsētu ceļu, kā arī noteiktu pilsētas ceļu satiksmes apstākļi.
Kartē attēlotās satiksmes informācijas apjoms ir
atkarīgs no attāluma līdz automašīnai, un tā tiek
attēlota tikai aptuveni 120 km rādiusā ap automašīnas pozīciju.
Teksts un simboli tiek attēloti kartē kā parasti, un
satiksmes plūsma rāda satiksmes kustības
ātrumu uz ceļa salīdzinājumā ar attiecīgā ceļa
atļauto braukšanas ātrumu. Kartē tiek attēlota
satiksmes plūsma abās ceļa pusēs, katru raukšanas virzienu apzīmējot ar vienu krāsainu līniju:
•
•
No mobilajām lietotnēm, varas iestādēm un transportlīdzekļu GPS datiem tiek nepārtraukti izgūta
satiksmes informācija par notikumiem un plūsmu.
2
3
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas tiek
nepārtraukti paplašinātas.
Saistītā informācija
•
Reāllaika satiksmes informācijas (RTTI), aktivizēšana/deaktivizēšana (45 lpp.)
•
•
•
Satiksmes informācija (36 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (44 lpp.)
Satiksmes traucējumi maršrutā (32 lpp.)
Zaļa — nav pārrāvumu
Dzeltena — rāda satiksmes notikuma
apmēru un neatspoguļo faktisko satiksmes
plūsmu, piemēram, ceļu darbi
•
•
Oranža — lēna satiksme
•
Melna — ceļš slēgts
Sarkana — satiksmes sastrēgums/negadījums
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Real Time Traffic Information
37
SETTINGS
SETTINGS
Kartes attēlojuma aktivizēšana/
deaktivizēšana vadītāja displejā
Karte tiek automātiski rādīta vadītāja displejā, kad
ir iestatīts galamērķis. Kartes attēlojumu var atlasīt kā aktīvu arī bez iestatīta galamērķa.
Saistītā informācija
•
•
Sensus Navigation iestatījumi (40 lpp.)
Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces
(7 lpp.)
Sensus Navigation iestatījumi
Lietotājs var izvēlēties, kā attēlot maršruta un citu
informāciju, veicot dažus iestatījumus.
Kartes navigāciju var attēlot dažādos veidos —
lietotājs var atlasīt iestatījumus, lai personalizētu
kartes rādījumu.
Lai piekļūtu šiem iestatījumiem, rīkojieties šādi:
1.
No ekrāna augšdaļas velciet uz leju augšējo
skatu.
2.
Tur atlasiet šādu meklēšanas ceļu:
Iestatījumi
Vadītāja displejs1.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties My Car Displeji
displeja fona statuss.
3.
Pieskarieties radiopogai Rādīt navigāciju,
lai aktivizētu kartes attēlojumu vadītāja displejā, pat ja nav aktivizēts neviens brauciena
plāns.
1
40
Karte tiek attēlota tikai 12 collu vadītāja displejā.
Vadītāja
Navigācija
SETTINGS
Var veikt šādus iestatījumus:
Kartes iestatījumi
Var veikt šādus iestatījumus:
• Karte — pārvaldīt kartes saturu un izskatu.
• Maršruts — pārvaldīt maršruta izskaitļošanu
Šeit var atlasīt iestatījumus kartes attēlošanai
ekrānā.
•
•
•
•
•
un attēlošanu.
• Satiksme — pārvaldīt informāciju par satiksmes traucējumiem.
• Vadība — pārvaldīt vadību.
• Sistēma — informācija par programmatūras
Atrašanās vietas formāts
Kartes dizains
POI
Izlases
Fotoradari2
Atrašanās vietas formāts
un karšu atjauninājumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Kartes iestatījumi (41 lpp.)
Kartes attēlojuma aktivizēšana/deaktivizēšana vadītāja displejā (40 lpp.)
Maršruta iestatījumi (43 lpp.)
Satiksmes iestatījumi (44 lpp.)
Vadības iestatījumi (45 lpp.)
Kartes informācija (46 lpp.)
Atrašanās vietas formāts izmanto, lai izvēlētos,
vai piešķirt pašreizējai atrašanās vietai nosaukumu/rādīt tās adresi vai koordinātas.
Iestatījumi
2
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
Navigācija
Karte
• Adrese
• Koordin., augstums
}}
41
SETTINGS
||
Kartes dizains
Objekts (Point of Interest — POI)
Kartes dizains izmanto, lai izvēlētos, kā attēlot
kartes krāsas.
Šeit atlasiet, kurus objektus attēlot kartē. Katrai
kategorijai ir divas alternatīvas — varat atlasīt
rādīt visus kādas kategorijas objektus, piemēram,
"Transporta pakalpojumi".
• Diena — spilgtas krāsas.
• Nakts — tumšas krāsas, kas netraucē
redzamību naktī.
• Automātiski — sistēma pārslēdz Diena un
Objektu apakškategorijas.
•
Atlasiet, kuras objektu kategorijas jāattēlo
kartē, un izejiet no izvēlnes, nospiežot
Atpakaļ vai Aizvērt.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Galamērķa
norādīšana ar objektu (Point of Interest — POI)".
Nakts atkarībā no pasažieru salona apgaismojuma.
Galvenās objektu kategorijas.
42
Vai arī varat atvērt kategoriju ar simbolu ">" un
pēc tam atlasīt, kuras apakškategorijas rādīt vai
nerādīt.
SETTINGS
Izlases
Fotoradari3
Maršruta iestatījumi
Šeit var atlasīt maršruta izskaitļošanas iestatījumus.
Izvēlnes ceļš:
Iestatījumi
Navigācija
Maršruts
Var veikt šādus iestatījumus:
Izvēlieties, vai rādīt kartē Izlases:
Izvēlieties, vai rādīt kartē Fotoradari:
•
•
jā/nē
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Galamērķa
norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka".
jā/nē
Saistītā informācija
•
•
•
Sensus Navigation iestatījumi (40 lpp.)
Galamērķa norādīšana, izmantojot Jaunākais/Izlase/Bibliotēka (22 lpp.)
Galamērķa norādīšana ar objektu (Point of
Interest — POI) (24 lpp.)
•
•
•
•
•
funkcija nav pieejama visos tirgos.
Satiksmes vēstures tendence
Noklusējuma maršruta tips
Izvairīties
Ierašanās laika formāts
Maršruta izzināšana
Atlasiet, vai atļaut datu apkopojumam optimizēt
maršruta izskaitļošanu:
•
jā/nē
Satiksmes tendenču vēsture
Atlasiet, vai maršruta aprēķinā ir jāizmanto satiksmes vēsture:
•
3 Šī
Maršruta iepazīšana
jā/nē
}}
43
SETTINGS
||
Standarta maršrutu tipi
Atlasiet vēlamā maršruta standarta tipu:
•
• Eko
• Ainava — ja vien iespējams, automaģistrāles
Ātrs
netiek izmantotas, tādēļ brauciens var būt
ilgs.
Var pat atlasīt alternatīvus maršrutus pašreizējam
braucienam — skatiet sadaļu "Brauciena plāns
un alternatīvs maršruts".
Izvairīšanās
Atlasiet vienu vai vairākas opcijas, no kurām automātiski izvairīties — ja tas ir iespējams —, izskaitļojot maršrutu:
•
•
•
•
•
•
•
Satiksmes iestatījumi
Šeit var atlasīt, kā kartē attēlot ar satiksmi saistītu
informāciju.
Tunelis
Valsts robeža4
Maksas sastrēgumu zona
Autovilciens
Prāmis
Šoseja
Maksas ceļi
Laika formāts
Atlasiet, kā norādīt ierašanās laiku:
• ETA5 — prognozētais galamērķa sasniegšanas laiks
• RTA6 — laiks līdz ierašanās brīdim
Attēlotajiem laikiem ir spēkā galamērķa laika
zona.
Saistītā informācija
•
•
4
5
6
44
Ne visiem tirgiem/reģioniem.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
Sensus Navigation iestatījumi (40 lpp.)
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
(30 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Navigācija
atlasiet iestatījumus.
Satiksme un
SETTINGS
• Satiksmes notikumi — kas tiks attēloti
kartē un lietoti maršruta izskaitļošanai.
Nevienu
Nozīmīgos
Visi
• Brīva satiksmes plūsma — atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai rādītu kartē.
• Izvairīties no satiksmes notikumiem —
gar maršrutu. Šī opcija tiek ņemta vērā, aprēķinot maršrutu.
Nekad
Vaicāt — brauciena laikā tiek sniegti maršruta maiņas ierosinājumi.
Vienmēr
• Izmantojiet RTTI, kad ir pieejams
interneta savienoj. — atzīmējiet šo izvēles
rūtiņu, lai lietotu reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot internetu. 7
• Satiksmes pakalpojumu sniedzējs —
rāda satiksmes informācijai izmantoto avotu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
7
8
Sensus Navigation iestatījumi (40 lpp.)
Satiksmes traucējumi maršrutā (32 lpp.)
Satiksmes informācija (36 lpp.)
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI),
(37 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Reāllaika satiksmes informācijas
(RTTI)8, 9 aktivizēšana/
deaktivizēšana
Ja automašīnā ir izveidots interneta savienojums,
varat internetā saņemt reāllaika satiksmes informāciju, izmantojot RTTI.
Lai varētu lietot RTTI, automašīnā jābūt izveidotam interneta savienojumam.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Navigācija
3.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot
tiešsaistes satiksmes informāciju, lai aizstātu parasto satiksmes informāciju ar RTTI.
Vadības iestatījumi
Šeit var atlasīt vadības attēlošanas iestatījumus.
Balss vadības līmenis
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Navigācija
3.
Pieskarieties vajadzīgajam balss vadības veidam:
• Nevienu — nav automātiskās balss vadī-
bas, bet vienreiz var manuāli pieprasīt pašreizējo balss vadību.
Satiksme.
• Zems — tikai viens paziņojums par katru
vadības punktu.
• Vidēji — līdz 3 paziņojumiem par katru
Ja automašīnas interneta savienojums tiek deaktivizēts laikā, kad ir aktivizēta RTTI, automātiski
tiek aktivizēta parastā satiksmes informācija.
Izveidojot interneta savienojumu atkārtoti, RTTI
tiek aktivizēta vēlreiz.
Saistītā informācija
•
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI),
(37 lpp.)
•
Satiksmes informācija (36 lpp.)
Vadība.
vadības punktu (ierobežots informācijas
daudzums).
• Pilns — līdz 4 paziņojumiem par katru
vadības punktu (visa pieejamā informācija).
Objekti (Point of Interest — POI) maršrutā
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Navigācija
3.
Atzīmējiet POI maršrutā, lai aktivizētu attēlojumu kartē.
Vadība.
Braucot pa automaģistrāli, saraksts tiek atlasīts
automātiski.
}}
45
SETTINGS
||
Ceļu navigācija dažādu līmeņu krustojumos
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Navigācija
3.
Atzīmējiet Dzelzceļa šķērsošanas vadība,
lai aktivizētu attēlojumu kartē.
Vadība.
Kartes informācija
Saistītā informācija
Šeit ir redzama informācija par programmatūras
un kartes datu atjaunināšanu.
Navigācija ceļu saplūšanas gadījumā
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Navigācija
3.
Atzīmējiet Ceļu savienošanās vadība, lai
aktivizētu attēlojumu kartē.
Vadība.
Brīdinājums par līkumiem
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Navigācija
3.
Atzīmējiet Brīdinājums par līkumu, lai aktivizētu attēlojumu kartē.
Vadība.
Saistītā informācija
•
•
Sensus Navigation iestatījumi (40 lpp.)
Objekti (Point of Interest — POI) maršrutā
(31 lpp.)
Izvēlnes ceļš:
Iestatījumi
Navigācija
Sistēma
Kartes informācija
Saīsne uz kartes reģiona un atjauninājumu iestatījumiem.
• Kartes informācija — karšu un atjauninājumu pārvaldība un sava iecienītā reģiona
atlasīšana.
9
46
Real Time Traffic Information
•
•
Sensus Navigation iestatījumi (40 lpp.)
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(48 lpp.)
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Kartes datu atjaunināšana ar
MapCare
MapCare ir kartes atjaunināšanas pakalpojums
Volvo automašīnām, kas aprīkotas ar sistēmu
Sensus Navigation. Kartes datus var atjaunināt
internetā.
Vispārīga informācija par atjaunināšanu
Atjaunināšanu var veikt tieši automašīnā, izmantojot mobilā tālruņa savienojumu vai datoru ar USB
atmiņas ierīci.
Automašīnas karte ir iedalīta vairākos iepriekš
noteiktos reģionos. Atjauninot kartes datus, ir
svarīgi atjaunināt visus reģionus — vadītājs var
izvēlēties atjaunināt tikai vienu vai vairākus
noteiktus reģionus.
Izmantojot automašīnas interneta savienojumu,
var atjaunināt vienu vai vairākus reģionus. Ja jāatjaunina liels skaits reģionu — vai visa karte —
viss kartes datu apjoms var būt tik liels, ka atjaunināšanu ir vienkāršāk veikt datorā, izmantojot
USB atmiņas ierīci.
PIEZĪME
Ja brauciena plāns aptver vairākus reģionus,
tiem visiem jābūt vienādam versijas numuram.
Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka izskaitļotajā maršrutā var būt negaidīts ceļa posms.
48
Kartes struktūras atjaunināšana
Reizēm kartes struktūra jāmaina — tā notiek, ja
jāpievieno reģions vai liels reģions jāsadala mazākos reģionos. Ja tā notiek, mēģinājums atjaunināt
atsevišķus reģionus, izmantojot parasto procedūru, neizdosies, un paziņojumā tiks parādīts
iemesls.
Tā vietā visa karte atkārtoti jāinstalē, izmantojot
USB atmiņas ierīci. Plašāku informāciju skatiet
Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com) vai sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
Navigācijas sistēmas programmatūras
atjaunināšana
Regulāri jāatjaunina ne tikai kartes dati, bet arī
pašas navigācija sistēmas programmatūra, kas
tiek nepārtraukti uzlabota. Pretējā gadījumā var
rasties situācija, kad navigācijas sistēmas pašreizējā programmatūra neatbalsta jaunākos kartes
datu atjauninājumus. Tādā gadījumā tiek parādīts
paziņojums, informējot, ka jāatjaunina navigācijas
sistēmas programmatūra. To var izdarīt pie Volvo
izplatītāja.
Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Sistēmas
iestatījumi" apakšsadaļā "Programmatūras versija".
Atjaunināšana automašīnā, kurā ir
pieejams interneta savienojums, vai ar
USB
Informāciju par karšu atjaunināšanu skatiet
sadaļā "Atjaunināšana automašīnā, kurā ir pieejams interneta savienojums, vai ar USB" un
"Kartes datu atjaunināšana, izmantojot personālo
datoru un USB ierīci".
Bieži uzdotie jautājumi
Jautājums
Atbilde
Vai var mainīt kartes
datu platformu, piemēram, no
Eiropas uz
Ziemeļameriku?
Jā, ar dažiem izņēmumiem. Lai
saņemtu visjaunāko informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Cik ilgs
laiks ir
nepieciešams kartes
atjauninājumu lejupielādei?
Tas ir atkarīgs no kartes faila(u) izmēra un interneta savienojuma frekvenču joslas platuma.
Ekrānā tiek attēlota informācija
par atjauninājuma izmēru (MB).
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Jautājums
Atbilde
Cik liels ir
atjauninājums?
Tas ir atkarīgs no tirgus. Plašāka informācija ir sniegta katra
tirgus kartē — skatiet Volvo
Cars atbalsta vietni
(support.volvocars.com).
Atjaunināšana neizdodas — kā
rīkoties?
Apmeklējiet Volvo Cars atbalsta
vietni (support.volvocars.com)
vai sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Kartes datu atjaunināšana
automašīnā, kurā ir pieejams
interneta savienojums
Automašīnā ir jāizveido savienojums ar internetu;
skatiet aprakstu īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā
"Savienojuma izveide automašīnā".
Kad automašīnā ir izveidots interneta savienojums, kartes datus var atjaunināt internetā.
1.
Lietojumprogrammu skatā pieskarieties
Lejupielādes centrs.
> Šī lietotne tiek startēta, un pie lietotnes
nosaukuma Kartes ir attēlots skaitlis, kas
norāda, cik daudz kartes atjauninājumu ir
pieejams norādītajam māju reģionam. Šis
skaitlis ir redzams līdz nākamajai atjauninājumu meklēšanas reizei vai līdz atjauninājumu instalēšanai.
2.
Nospiediet Kartes.
Saistītā informācija
•
Kartes datu atjaunināšana automašīnā, kurā
ir pieejams interneta savienojums (49 lpp.)
•
Kartes datu atjaunināšana, izmantojot personālo datoru un USB ierīci (50 lpp.)
•
Sensus Navigation kļūmju izsekošana
(52 lpp.)
•
•
•
Kartes navigācijas autortiesības (56 lpp.)
Attālās atjaunināšanas princips.
Kartes navigācijas licences līgums (54 lpp.)
Kartes informācija (46 lpp.)
}}
49
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
||
pārbaude fonā, skatiet sadaļu "Sistēmas atjauninājumi".
1.
Kartes datu automātisku atjaunināšanu var
atlasīt tikai māju reģionam. Ja māju reģions
nav jau atlasīts — nospiediet lejupvērsto bultiņu, lai izvērstu reģionu.
> Tiek rādīta detalizēta kartes informācija.
2.
Nospiediet Iestatīt kā mājas reģ..
3.
Atzīmējiet rūtiņu pie Autom. atjaunin.:.
> Kad automašīnā ir izveidots savienojums
ar internetu un ir pieejams kartes atjauninājums, tas tiek automātiski lejupielādēts
automašīnā.
Kartes datu atjaunināšana,
izmantojot personālo datoru un
USB ierīci
Kartes datu lejupielādēšana no interneta USB
atmiņā un pēc tam no USB atmiņas automašīnā.
Sagatavošana
Saistītā informācija
3.
Nospiediet Instalēt un pēc tam Apstiprināt.
> Tiek sākta atlasītās kartes/kartes atjauninājuma instalēšana.
Plašāku informāciju skatiet Volvo Cars atbalsta
vietnē (support.volvocars.com) vai sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Kartes datu automātiska atjaunināšana
Automātisku atjaunināšanu var atlasīt, tikai ja ir
aktivizēta funkcija Programmat. atjauninājumu
50
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(48 lpp.)
•
Kartes datu atjaunināšana, izmantojot personālo datoru un USB ierīci (50 lpp.)
Atjaunināšanas procesa diagramma datorā un USB
ierīcē.
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Kartes datu lejupielāde no interneta
USB atmiņas ierīcē
USB atmiņa
Lai USB atmiņas ierīce varētu veikt atjaunināšanu, jāievēro šādas prasības:
Parametrs
Prasības
USB standarts
(1.0/2.0/3.0):
Vismaz 2.0
Failu sistēma
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Ietilpība
(8/16/32/64
GB):
Karšu failu izmērs ir atkarīgs
no tirgus — informāciju par
failu izmēru skatiet katra tirgus sadaļā "Detalizēta
informācija" Volvo Cars
atbalsta vietnē
(support.volvocars.com)
Sagatavojiet USB atmiņu un pierakstīto kartes
informāciju.
2.
1.
Datorā ar interneta savienojumu — apmeklējiet Volvo Cars atbalsta vietni
(support.volvocars.com).
2.
Atlasiet kartes, automašīnas modeli un
modeļa gadu.
3.
Noklikšķiniet uz atjaunināmā reģiona.
> Tiek rādīts kartes attēls ar informāciju par
attiecīgā reģiona jaunākajiem kartes
datiem.
4.
Pārliecinieties, ka kartes versija ir jaunāka
nekā automašīnā instalētā.
5.
Pievienojiet USB atmiņas ierīci datoram un
lejupielādējiet atjauninājumu USB atmiņas
ierīcē.
Pieskarieties bultiņai, lai izvērstu reģionu.
> Tiek rādīta detalizēta kartes informācija.
Pašreizējās kartes versijas noskaidrošana
Datu lejupielādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs
no karšu failu izmēra un savienojuma frekvenču
joslas platuma.
Kartes datu pārsūtīšana no USB ierīces
uz automašīnu
1.
Lietojumprogrammu skatā pieskarieties
Lejupielādes centrs.
3.
Pierakstiet kartes informāciju.
Pārsūtīšanai var būt nepieciešamas 40 minūtes
atkarībā no kartes datu apjoma. Atjaunināšana
notiek braukšanas laikā. Ja instalēšana nav
pabeigta, kad automašīna tiek izslēgta, tad atjaunināšana tiks turpināta nākamajā braukšanas
reizē.
}}
51
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
||
Atjaunināšana
1. Aktivizējiet navigācijas sistēmu.
2.
Pievienojiet USB atmiņu automašīnas USB
portam. Ja ir divi USB porti, tad otru tikmēr
nedrīkst izmantot.
3.
Navigācijas sistēma automātiski nosaka, ka ir
pieejams atjauninājums, un visas karšu datu
bāzes atjaunināšanas laikā rāda ekrānā, kāda
procesa procentuālā daļa vēl ir atlikusi.
> Ja tiek atjaunināts atsevišķs kartes
reģions, atjaunināšana sākas nekavējoties.
Lai sāktu visas karšu datu bāzes atjaunināšanu, lietotājam ir jāpieskaras
Apstiprināt — vai Atcelt, lai atceltu
instalēšanu.
4.
52
Pieskarieties Apstiprināt — tiek sākta visas
karšu datu bāzes atjaunināšana, un vidējā
displejā tiek rādīta informācija par šī procesa
norisi.
5.
Ekrānā ir redzams, kad pārsūtīšana ir
pabeigta - izņemiet USB atmiņas ierīci.
6.
Restartējiet informācijas un izklaides sistēmu.
7.
Pārliecinieties, ka uz automašīnu ir pārsūtīti
pareizie kartes dati, atkārtojot darbības, kas
aprakstītas iepriekšējā sadaļā "Pašreizējās
kartes versijas noskaidrošana".
Procesa pārtraukšana
Ja atjaunināšanas laikā process tiek pārtraukts,
vidējā displejā vienmēr tiek attēlots paskaidrojošs
teksta paziņojums.
Kas notiek, ja...
Atbilde
...sistēma Infotainment tiek
izslēgta atjaunināšanas laikā?
Process tiek pauzēts un
automātiski atsākas no
vietas, kur tika apturēts,
kad sistēma tiek atkal
ieslēgta, piemēram, iedarbinot dzinēju.
...USB ierīce tiek
izņemta, pirms
atjaunināšana ir
pabeigta?
Process tiek pauzēts un
automātiski atsākas no
vietas, kur tika apturēts,
kad USB ierīce tiek atkal
pievienota.
Plašāku informāciju skatiet Volvo Cars atbalsta
vietnē (support.volvocars.com) vai sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(48 lpp.)
•
Kartes datu atjaunināšana automašīnā, kurā
ir pieejams interneta savienojums (49 lpp.)
Sensus Navigation kļūmju
izsekošana
Tālāk ir sniegti navigācijas sistēmas kļūmju piemēri.
Automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Navigācijas sistēma rāda automašīnas atrašanās
vietu ar aptuveni 20 metru precizitāti.
Kļūdas iespējamība ir lielāka, braucot pa ceļu,
kurš atrodas paralēli citam ceļam, pa līkumotu
ceļu, vairāklīmeņu ceļu vai pēc ilgstošas braukšanas, kuras laikā nav veikti nepārprotami pagriezieni.
Arī augsti kalni, ēkas, tuneļi, gaisa tilti, gaisa pārejas/pazemes pārejas negatīvi ietekmē satelīta
signālu uztveršanu — tas savukārt nozīmē, ka var
samazināties automašīnas atrašanās vietas
izskaitļošanas precizitāte.
Sistēma ne vienmēr izskaitļo visātrāko/
visīsāko maršrutu.
Izskaitļojot maršrutu, tiek ņemti vērā vairāki faktori, lai noteiktu teorētiski vislabāko risinājumu.
Tie ietver maršruta garumu, ceļa platumu, ceļa
klasifikāciju, satiksmes intensitāti un ātruma ierobežojumus. Taču pieredzējis vadītājs, kurš pārzina
teritoriju, iespējams, var izvēlēties labāku maršrutu.
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Sistēma var izmantot, piemēram,
maksas ceļus vai prāmjus, bet vadītājs
ir izvēlējies to neizmantot.
Tehnisku iemeslu dēļ, aprēķinot garu maršrutu,
sistēma var izmantot tikai lielākos ceļus.
Ja esat izvēlējies izvairīties no maksas ceļiem un
automaģistrālēm, sistēma no tiem pēc iespējas
izvairās, izmantojot tos tikai gadījumā, ja nav pieejama neviena cita saprātīga alternatīva.
Pēc transportēšanas automašīnas
atrašanās vieta kartē nav pareiza
Ja automašīna ir transportēta, piemēram, ar prāmi
vai vilcienu, vai veidā, kas traucē satelīta signāla
uztveršanu, var paiet līdz 5 minūtēm, kamēr automašīnas atrašanās vieta tiek izskaitļota pareizi.
Pēc riepas maiņas displeja ekrānā
redzamais automašīnas simbols
uzvedas neizskaidrojami.
Pašreizējo automašīnas atrašanās vietu un braukšanas virzienu izskaitļošanā tiek izmantots ne tikai
satelīta uztvērējs, bet arī automašīnas ātruma
sensors un žiroskopa palīgsistēma. Pēc rezerves
riteņa uzstādīšanas vai vasaras riepu nomaiņas
pret ziemas riepām sistēmā ir "jāiepazīst" jauno
riteņu izmērs.
Lai sistēma darbotos optimāli, ieteicams kādu
brīdi braukt pa ceļiem, uz kuriem ir spēcīgs satelīta signāls (laba redzamība).
Kartes attēls neatbilst reālajai situācijai.
pieejama Volvo Cars atbalsta vietnē, — skatiet sadaļu "Kartes datu atjaunināšana,
izmantojot personālo datoru un USB ierīci".
Tādi faktori kā nepārtraukta ceļu tīkla paplašināšana un pārbūve, jaunu ceļu satiksmes noteikumu
ieviešana u.c. nozīmē, ka karšu datubāze ne vienmēr ir pilnīga.
Saistītā informācija
Tādēļ kartes dati tiek nepārtraukti uzlaboti un
atjaunināti — regulāri pārbaudiet, vai nav pieejami
atjauninājumi.
•
Kartes navigācijas ātrā darba sākšanas rokasgrāmata (6 lpp.)
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(48 lpp.)
Ekrānā redzamais automašīnas simbols
lēkā vai griežas
•
Kartes datu atjaunināšana automašīnā, kurā
ir pieejams interneta savienojums (49 lpp.)
Pirms uzsākt braukšanu, sistēmai var būt nepieciešamas dažas sekundes laika, lai noteiktu automašīnas atrašanās vietu un kustību.
•
Kartes datu atjaunināšana, izmantojot personālo datoru un USB ierīci (50 lpp.)
Izslēdziet sistēmu un dzinēju. Iedarbiniet vēlreiz,
taču, pirms uzsākt braukšanu, kādu brīdi ļaujiet
automašīnai nekustīgi stāvēt uz vietas.
Kartes informācija nav atjaunināta
Skatiet atbildi zem nākamā virsraksta.
Vai ir instalēta jaunākā kartes
informācija?
Kartes dati tiek pastāvīgi atjaunināti un pilnveidoti.
Pārbaudiet, vai jums ir jaunākā kartes versija un
vai nav pieejami atjauninājumi.
•
Pārbaudiet ar automašīnu, kurā ir pieejams
interneta savienojums — skatiet sadaļu "Kartes datu atjaunināšana automašīnā, kurā ir
pieejams interneta savienojums".
•
Noskaidrojiet automašīnā instalēto kartes
versiju un salīdziniet to ar kartes versiju, kas
53
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Kartes navigācijas licences līgums
Licence1 ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda cita
pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un
nosacījumiem.
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO GALALIETOTĀJA
LICENCES LĪGUMU PIRMS IZMANTOJAT HERE
DATUBĀZI.
INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
ŠIS IR LICENCES LĪGUMS – UN NEVIS
PĀRDOŠANAS VIENOŠANĀS – STARP JUMS
UN HERE B.V. PAR JŪSU HERE EUROPE B.V.
(”HERE”) NAVIGĀCIJAS KARŠU DATUBĀZES
KOPIJU, TAI SKAITĀ SAISTĪTO
DATORPROGRAMMATŪRU, DATU NESĒJUS
UN HERE PUBLICĒTU IESPIESTU
SKAIDROJOŠO DOKUMENTĀCIJU (KOPĪGI
„DATUBĀZI”). IZMANTOJOT ŠO DATUBĀZI, JŪS
PIEŅEMAT UN PIEKRĪTAT VISIEM ŠAJĀ
GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMĀ
(„LĪGUMĀ”) MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM UN
NOSACĪJUMIEM. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠAJĀ
LĪGUMĀ MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM,
NEKAVĒJOTIES NOGĀDĀJIET DATUBĀZI AR
VISIEM PIEVIENOTAJIEM PRIEKŠMETIEM
ATPAKAĻ SAVAM PIEGĀDĀTĀJAM, LAI
SAŅEMTU NAUDU ATPAKAĻ.
1
54
EULA = End User License Agreement
ĪPAŠUMTIESĪBAS
Datubāze un autortiesības, kā arī intelektuālā
īpašuma vai tamlīdzīgas tiesības, atrodas HERE
un tās licenču devēju īpašumā. Datubāzi saturošā
datu nesēja īpašumtiesības patur HERE un/vai
jūsu piegādātājs līdz brīdim, kad būsiet pilnībā
samaksājis jebkādas HERE un/vai jūsu
piegādātāja noteiktas naudas summas atbilstoši
šim vai līdzīgiem līgumiem, kuru ietvaros jums tiek
izsniegta datubāze.
LICENCES PIEŠĶIRŠANA
HERE piešķir jums bezizņēmuma licenci
datubāzes izmantošanai personīgiem mērķiem
vai, ja piemērojams, izmantošanai jūsu
uzņēmējdarbības iekšējiem nolūkiem. Šī licence
neietver tiesības piešķirt apakšlicences.
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
Datubāzes izmantošana aprobežojas ar konkrēto
sistēmu, kurai tā tika izveidota. Izņemot ciktāl to
izteikti pieļauj obligāti likumi (piem., nacionālie
likumi, kas balstīti uz Eiropas programmatūras
direktīvu (91/250) un datubāžu direktīvu (96/9)),
jūs nedrīkstat izņemt vai izmantot būtiskas
datubāzes satura daļas, kā arī reproducēt, kopēt,
izmainīt, pielāgot, tulkot, disasemblēt, dekompilēt
vai analizēt jebkuru datubāzes daļu. Ja jūs
vēlaties iegūt savietojamības informāciju, kā
noteikts Eiropas programmatūras direktīvā (vai uz
tās balstītajos nacionālajos likumos), jūs dosiet
HERE saprātīgu iespēju sniegt minēto
informāciju uz saprātīgiem noteikumiem, ieskaitot
izmaksas, kurus noteiks HERE.
Datubāzē iekļauta informācija, ko HERE sniedz
saskaņā ar trešo pušu licenci, un uz to attiecas
piegādātāja noteikumi un autortiesību atrunas,
kas norādītas šajā URL:
here.com/supplierterms
LICENCES TĀLĀKNODOŠANA
Jūs nedrīkstat nodot datubāzi trešajām personām,
izņemot, kad tā ir instalēta sistēmā, kurai tika
izveidota, vai kad jūs savā īpašumā nepaturat
datubāzes kopiju, un ar noteikumu, ka saņēmējs
piekrīt visiem šī līguma noteikumiem un
nosacījumiem un rakstiski apliecina to HERE.
Disku komplektus var nodot tālāk vai pārdot tikai
kā veselu komplektu, kādu piedāvā HERE, nevis
pa daļām.
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
IEROBEŽOTA GARANTIJA
HERE garantē, ka, ievērojot visus zemāk minētos
brīdinājumus, 12 mēnešu laikā no jūsu datubāzes
kopijas saņemšanas datubāze darbosies būtībā
saskaņā ar HERE pareizības un pilnīguma
kritērijiem, kuri pastāvēja datubāzes saņemšanas
datumā. Šie kritēriji ir pieejami no HERE pēc jūsu
pieprasījuma. Ja datubāzes darbība neatbilst šai
ierobežotajai garantijai, HERE attiecīgi rīkosies, lai
savestu kārtībā vai aizstātu jūsu neatbilstošo
datubāzes kopiju. Ja šo centienu rezultātā
datubāze joprojām nedarbosies saskaņā ar šeit
noteiktajām garantijām, jūs varēsiet izvēlēties
starp pamatota atmaksājuma saņemšanu no
samaksātās cenas par datubāzi vai šī līguma
anulēšanu. Šīs būs HERE pilnas saistības un jūsu
vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret
HERE. Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti
šajā sadaļā, HERE negarantē un nesniedz
nekādus priekšstatus par datubāzes izmantoto
rezultātu izmantošanas korektumu, pareizību,
uzticamību vai tamlīdzīgi. HERE nesniedz
garantiju par kļūdu neesamību vai to nerašanos
datubāzē. Nekāda mutiska vai rakstiska
informācija vai ieteikumi no HERE, jūsu
piegādātāja vai jebkuras citas personas neradīs
garantiju vai jebkādā veidā nepaplašinās augstāk
minētās ierobežotās garantijas apjomu. Šajā
līgumā noteiktā ierobežotā garantija neietekmē
un nekaitē jūsu likumīgajām tiesībām, kas jums
var būt piešķirtas ar likuma noteikto garantiju pret
slēptiem defektiem.
Ja jūs nesaņēmāt datubāzi tieši no HERE, jums
var būt likumīgas tiesības pret personu, no kuras
saņēmāt datubāzi, kā arī HERE šeit piešķirtās
tiesības saskaņā ar jūsu jurisdikcijas likumdošanu.
Augstāk minētā HERE garantija neietekmēs jūsu
likumīgās tiesības un jūs varat izmantot šādas
tiesības un šeit piešķirtās garantijas tiesības.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
Datubāzes cenā nav iekļauti nekādi apsvērumi
par iespējamu risku attiecībā uz izrietošiem,
netiešiem vai neierobežotiem tiešiem bojājumiem,
kas var rasties sakarā ar jūsu datubāzes
izmantošanu. Attiecīgi nekādā gadījumā HERE
neuzņemsies atbildīgu par jebkādiem izrietošiem
vai netiešiem bojājumiem, tai skaitā bez
ierobežojuma ienākumu, datu vai izmantošanas
zaudējumiem, kas radīti jums vai trešajai personai
jūsu datubāzes izmantošanas rezultātā, neatkarīgi
no tā, vai rīcības pamatā ir līgums, zaudējumi vai
garantija, pat tad, ja HERE tika informēta par
šādu bojājumu iespējamību. Jebkurā gadījumā
HERE atbildība par tiešiem bojājumiem
aprobežojas ar jūsu datubāzes kopijas cenu.
ŠAJĀ LĪGUMĀ NOTEIKTĀ IEROBEŽOTĀ
GARANTIJA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
NEIETEKMĒ UN NEKAITĒ JŪSU LIKUMĪGAJĀM
TIESĪBĀM, KAD ESAT SAŅĒMIS DATUBĀZI
CITĀDI, NEVIS DARĪJUMU REZULTĀTĀ.
BRĪDINĀJUMI
Datubāze var saturēt nepareizu vai nepilnīgu
informāciju laika paiešanas, mainīgu apstākļu,
izmantoto avotu un vispusīgu ģeogrāfisko datu
vākšanas specifikas dēļ, un jebkurš no šiem
faktoriem var ietekmēt rezultātu pareizību.
Datubāze neiekļauj un neataino informāciju, tai
skaitā, par ceļojuma laiku un var neietvert
apkārtnes drošību, likuma piemērošanu, ārkārtas
palīdzību, būvdarbiem, slēgtiem ceļiem vai joslām,
ceļu nogāzēm vai kvalitāti, tiltu augstumu, svaru
vai citiem ierobežojumiem, ceļu apstākļiem,
īpašiem notikumiem atkarībā no navigācijas
sistēmas zīmola, kas jums pieder.
PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA
Šo līgumu pārvaldīs tās jurisdikcijas likumdošana,
kurā jūs atrodaties datubāzes saņemšanas
datumā. Tajā gadījumā, kad jūs atrodaties ārpus
Eiropas Savienības vai Šveices, tiks piemērota tās
Eiropas Savienības vai Šveices jurisdikcijas
likumdošana, kurā jūs saņēmāt datubāzi. Visos
pārējos gadījumos vai, ja jurisdikciju, kurā
saņēmāt datubāzi, nav iespējams definēt, tiks
piemērota Nīderlandes likumdošana. Datubāzes
saņemšanas laikā jūsu uzturēšanās vietā
kompetentās tiesas uzņemsies jurisdikciju par
jebkādiem strīdiem, kas radušies šī līguma
ietvaros vai saistībā ar to, bez aizspriedumiem
pret HERE tiesībām iesniegt prasības jūsu tajā
laikā pašreizējā uzturēšanās vietā.
Saistītā informācija
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(48 lpp.)
•
Kartes navigācijas autortiesības (56 lpp.)
55
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
Kartes navigācijas autortiesības
Informāciju par autortiesībām (© Copyright) skatiet sadaļā "Kartes navigācijas licences līgums".
Saistītā informācija
56
•
Kartes datu atjaunināšana ar MapCare
(48 lpp.)
•
Kartes navigācijas licences līgums (54 lpp.)
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
A
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
J
Apkārtceļš
33
Automašīnas transports
S
Jautājumi un atbildes
52
53
Autortiesības
54, 56
K
Kartes datu atjaunināšana
B
Balss atpazīšana
Iestatījumi
14, 15
16
Brauciena plāns un alternatīvs maršruts
48, 49, 50
Kartes opcijas
41
Kartes skats
41
30
G
Galamērķis
54
24
Iestatījumi
Kartes opcijas
41
Iestatīt galamērķi
20, 21, 22, 24, 25
Informācijas karte
32
32
Send to Car
26
Simboli
iestādes
24
Sistēmas aktivizēšana
6
Vadība
ātrā darba sākšanas rokasgrāmata
Vadības punkti brauciena plānā
O
Iestādes
Simboli
Satiksmes traucējums maršrutā
Vadības opcijas
20, 24
I
44
36
V
L
Licences līgums
Satiksmes informācija
pārraidīt
Objekti (POI)
24
Objekti maršrutā
31
6
40, 43, 45, 46
31
R
Reāllaika satiksmes informācija (RTTI)
37, 45
57
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
58
TP 22777 (Latvian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising